Page 1

2 hntij§Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw

kottayam/api

a-cn-bm-]p-cw ]-©m-b-¯n-s\ k-¼qÀ-W B-[mÀ ]-©m-b-¯m-bn C-¶p {]-Jym-]n-¡pw

C-Sp-°n: Pn-√-bn-se B-Zy-sØ k-ºq¿-W B-[m¿ ]-©m-bØm-bn a-cn-bm-]p-cw ]-©m-bØn-s\ C-∂p {]-Jym-]n-°pw. cm-hn-se 9.30\v a-cn-bm-]p-cw ]©m-b-Øn-s‚ C-Sp-°n Su-Wnep-≈ kmw-kv-Im-cn-I \n-e-bØn¬ Pn-√m- I-e-Œ¿ A-Pn-Xv ]m-´o¬ {]-Jym-]-\w \n¿-h-ln°pw. tdm-jn A-K-Ãn≥ Fw.F¬-.F k-tΩ-f-\w D-ZvLm-S-\w -sN-øpw. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kt¥m-jv sN-dp-Ip-t∂¬ A-[y£-X h-ln-°pw. a-cn-bm-]p-cw ]-©m-b-Øn¬ 2011 \-hw-_¿ aq∂n-\m-Wv B-[m¿ F≥-tdmƒsa‚ v B-cw-`n-®-Xv. Hm-tcm hm¿Up-Iƒ-tXm-dpw {]-tXy-I Iymw]p-Iƒ kw-L-Sn-∏n-®v B-Zy-L´-Øn¬-X-s∂ 90 i-X-am-\tØm-fw t]¿ B-[m¿ F≥tdmƒ-sa‚ v ]q¿-Øo-I-cn-®p. k-ºq¿-W B-[m¿ ]-©m-bØm-bn {]-Jym-]n-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn i-øm-h-ew-_-cm-b-hcp-sS-bpw Aw-K-]-cn-an-X-cp-sSbpw K¿-`n-Wn-I-fp-sS-bpw ho-SpI-fn-se-Øn F≥-tdmƒ-sa‚ v ]q¿-Øn-bm-°n. C-ßn-s\ 95 iX-am-\-tØm-fw-t]-cpw F≥tdmƒ \-S-Øn-°-gn-™p. A©p-i-X-am-\-tØm-fw h-cp-∂ {]-hm-kn-I-tf-bpw B-dp-h-b n¬ -Xm-sg-bp-≈-h-tc-bpw H-gnhm-°n-bm-Wv B-[m¿ {]-Jym-]\w \-S-Øp-∂-Xv. C-∂v \-S-°p-∂ B-[m¿ {]Jym-]-\ k-tΩ-f-\-Øn¬ tªm°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F ]n D-kv-am≥ ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øpw.

ap-dn-ª-]p-g-bn _-Êp-IÄ Iq-«n-bn-Sn-¨v 19 t]À-¡v ]-cn-¡v ]o-cp-ta-Sv: ]o-cp-ta-Sn-\v A-Sp-Øv tZ-io-b-]m-X-bn-ep-≠m-b hm-l\m-]-I-S-Øn¬ 25 Hm-fw t]¿°p ]-cn-t°-‰p. \n-e Kp-cp-X-c-amb A©pt]-sc tIm-´-bw sa-Un°¬ tIm-f-Pn¬ {]-th-in-∏n-®p. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ si¬hw (40), ap-≠-°-bw kz-tZ-in KtW-i≥ (47), G-en-bm-kv tXm-akv (50), ]p-cp-j≥ (47), jm-Pn (56) F-∂n-h-sc tIm-´-bw sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. C-∂-se cm-hnse ]-tØm-sS ap-dn-™-∏p-g ISp-hm-∏p-g-bn¬ Xn-cp-h-\-¥-]p-ctØ-°p t]m-b sI.F-kv. B¿. Sn.kn _-kv a-s‰m-cp hm-l-\sØ a-dn-I-S-°m≥ {i-an-°ptºmƒ F-Xn-tc h-∂ sI.F-kv. B¿.Sn.kn-bp-am-bn Iq-´n-bn-Sn°p-I-bm-bn-cp-∂p. \n-km-c-am-bn ]-cn-t°-‰ kn≤m¿-Yv (55), tPm-bn sk-_m-kv‰y≥ (50), tSm-ao-kv (35), hn-Pb≥ (43), a-Wn-I-WvT≥ (48), A\n-X (47), I-Æ≥ (26), ssj-e (56), jm-Pn (56) kp-\n¬ h¿-Ko-

tZ-io-b-]m-X 220¬ ap-≠-°-b-Øn-\pw s]-cp-h-¥m-\-Øn-\pw k-ao-]w ap-dn-™-]p-g I-Sp-hm-∏m-d-bn¬ sI.F-kv. B¿.Sn.kn _- p-Iƒ Iq-´n-bn-Sn-®p-≠m-b A-]-I-Sw kv (35), Zo-]v-Xn (25), hn-\o-X ´-b-®p. (30), c-hn (29), ssd-\p tXm-a-kv Ip-a-fn-bn¬ \n-∂v tIm-´-b(42) F-∂n-h-sc ]o-cp-ta-Sv Xm-eq- Øn-\p h-cn-I-bm-bn-cp-∂ sI.F°v B-ip-]-{Xn-bn-epw ap-≠-°- kv.B¿ Sn.kn _- pw tIm-´-bb-sØ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn- Øp \n-∂pw Ip-a-fn-bn-te-°v epw {]-Y-a {ip-{iq-j \¬-In hn- t]m-Ip-I-bm-bn-cp-∂ sI F-kv

Z-¼-Xn-I-sf B-{I-an-¨ tI-kn bp-hm-hv A-d-Ìn sN-ß∂ - q¿: tIm-S-Xn D-Ø-c-hv ew-Ln-®v A-Xn-{I-an-®p I-b-dn Z-ºXn-I-sf B-{I-an-® kw-`-h-Øn¬ bp-hm-hn-s\ A-d-Ãv sN-bv-Xp. sNß-∂q¿ sN-dn-b-\m-Sv, tXm-\-bv-°m-Sv ]-Sn-™m-‰v N-cn-hn¬ ]q-hÆm¬ ho-´n¬ P-KZ- o-jv (35) B-Wv A-dà - n-em-bX - v. C-bm-fp-sS _‘p-hm-b ]q-hÆ - m¬ ho-´n¬, Ir-jvW - I - p-am-cn (40), `¿-Øm-hv c-Lp\m-Y≥ (45) F-∂n-hs - c-bm-Wv C-bmƒ ho-Sp-Ib - d - n B-{I-an-®X - v. C-h¿ X-Ωn¬ Ip-Spw-_-ho-´n¬ {]-th-in-°p-∂-Xn-s\ sNm-√n X¿-°-ap-≠m-bn-cp-∂p. C-Xn-s\-Øp-S¿-∂v sN-ß-∂q¿ Pp-Uo-jy¬ ^-Ãv ¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn-bn¬ ]-cm-Xn \-¬Ip-I-bpw Ip-Spw_-ho-´n¬ C-h¿ {]-th-in-°p-∂-Xv X-S-b-cp-sX-∂v D-Ø-c-hn-Sp-Ibpw B-h-iy-am-b kw-c-£-Ww sIm-Sp-°-W-sa-∂v t]m-en-kn-\v \n¿-tZ-iw \¬-In-bn-cp-∂-Xm-Wv.

tZ-hn-Ip-fw k-_v do-Py-\ {Sm³-kv-t]mÀ-«v Hm-^n-kv D-Zv-Lm-S-\w sh-«n-am-än-b a-c-¨n-Ã-IÄ A-©n-\v K-Xm-K-X X-S-Ê-ap-−m-¡p-¶p A-Sn-am-en: t- Z-hn-Ip-fw Xm-ep-°v \n-hm-kn-If - p-sS Nn-cI - m-e kz-]v\-am-b tZ-hn-Ip-fw k-_v do-Py\¬ {Sm≥-kvt- ]m¿-´v Hm-^n-kv bm-Ym¿-Yy-am-hp-∂p.- A-©n-\v A-Sn-am-en-bn¬ K-Xm-KX - a-{¥n B-cym-S≥ ap-lΩ - Z- v D-ZvL - m-S\ - w sN-øpw. H-cp h¿-jw ap-ºv Xmeq-°n¬ Hm-^n-kv A-\p-hZ- n-s®¶n-epw {]m-cw-` {]-h¿-Ø\ - wt]m-epw Xp-Sß - n-bn-cp-∂n-√. \n-ch - [ - n \n-th-Z\ - ß - f - p-sS-bpw P-\{- ]-Xn-\n-[n-If - p-sS ]-cn-{i-aØn-s‚ ^-ea - m-bm-Wv C-t∏mƒ Hm-^n-kv bm-Ym¿-Yy-am-hp-∂X - v. A-Sn-am-en t]m-en-kv tÃ-j\ - v F-Xn¿-hi - Ø - p-≈ F-kv. _n. sF. _m-¶v sI-´n-SØ - n-s‚ c≠mw \n-eb - n-em-Wv Hm-^n-kv {]-h¿-Øn-°p-I. Hm-^n-kn-\mbp-≈ ^¿-Wn-®d - p-If - p-sS ]-Wn ]q¿-Øn-bm-bn. ]q¿-Wa - m-bpw I-w] - yq-´¿-h¬Ir-X Hm-^n-km-Wn-sX-∂v Pn-√m tdm-Uv {Sm≥-kvt- ]m¿-´v Hm-^n-k ¿ tdm-bn am-Xyp ]-d™ p. sI. F¬. 68 B-bn-cn-°pw Cu Hm^n-kn ¬ \n-∂p-≈ hm-l\ - cPn-kvt- {S-j≥ \-ºc - p-Iƒ Xp-Sßp-I. 10 Po-h\ - ° - m-¿ A-Sß - p∂-Xm-Wv Hm-^n-kv. tZ-hn-Ip-fw Xm-eq-°n-se P-\ß - ƒ hm-l\ kw-_‘ - a - m-b B-hi - y-߃°m-bn C-Sp-°n-bn-se k-_v B¿.Sn Hm-^n-kn-s\-bm-Wv \n-ehn¬ B-{i-bn-°p-∂X - v.

sN-ß-∂q¿: sI.-F-kv.-C.-_n I-cm¿ tPm-en-°m-cp-sS A-\m-ÿ-aqew sh-´n-am-‰n-b a-c-®n-√-Iƒ Fw.-kn tdm-Un-e-S-°w K-Xm-K-X X-S w D-≠m-°p-∂p. ssh-Zyp-X I-ºn-I-fn-te-°v Nm-™p\n¬-°p-∂ a-c-®n-√-Iƒ sh-´n-am-‰m≥ I-cm¿ F-Sp-Øn-cn-°p-∂ sXm-gn-em-fn-Iƒ C-Xp sN-øp-∂p-s≠-¶n-epw tdm-Un¬ \n-∂pw s]m-Xp-h-gn-bn¬ \n∂pw F-Sp-Øp-am-‰m-dn-√. C-Xp-aq-ew hm-l-\-߃ A-]-I-S-Øn¬s]-Sm-\p-≈ km-[y-X-bpw Iq-Sp-X-em-Wv. sI.-F-kv.-C.-_n D-tZym-Kÿcpw C-h \o-°w sN-øm≥ \n¿-tZiw sIm-Sp-°m-dn-√.-

]n hn th-Wp-tKm-]m¬

B-e-∏p-g: kw-ÿm-\-sØ h≈w-I-fn tem-I-Ø-v A-h-K-Wn°m-\mhm-Ø t]-cm-Wv sIm√w a¨-t{Sm-Xp-cp-Øv h-eb - m-´p]-d-ºn¬ k-t¥m-jv F-∂ kt¥m-jv A-Sq-cm-t‚-Xv. F-∂m¬ C-°p-dn s\-lv-dp-t{Sm-^n Ptem¬-kh - Ø - n¬ {]-Xn-\m-bI - s‚ th-ja - m-Wv A-Sq-cm-\v. I-gn™ X-h-W h-≈w-I-fn A-eºm-°n-b-h≥, s\-lv-dp-t{Sm-^n P-tem¬-k-h-Øn-s‚ a-ln-a sI-Sp-Øn-b-h≥ F-s∂m-s°bm-Wv k-t¥m-jn-s\-Xn-cm-b B-tcm-]-W-߃. G-Xm-\pw h¿-j-tØ-°v s\-lv-dp-t{Sm-^nbn¬ \n-∂v A-Sq-cm-\v hn-e-°pta¿-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. ]-t£ X-\n-°p ]-db - m-\p-≈X - v B-cpwtIƒ-°p-∂n-s√-∂v A-Sq-cm≥ ]d-bp-tºmƒ sN-hn-sIm-Sp-tØ a-Xn-bm-Iq. Ip-‰m-tcm-]n-X-\v kz-¥w `mKw ]-d-bm≥ P-\m-[n-]-XyØn¬ A-hk - c - a - p-≈t- ∏mƒ ASq-cm-s\ tIƒ-°m-Xn-cn-°p-∂sX-¥n-\v. C-\n A-Sq-cm≥ ]-db - s´: ""Rm≥ Cu kw-Lm-SI - kan-Xn-bp-sS ]n-Sn-∏p-tI-Sn-s‚-bpw sI-Sp-Im-cy-ÿX - b - p-sS-bpw _en-bm-Sm-Wv. ho-dpw hm-in-bp-ap≈ I-fn-bn¬ X¿-°-ß-fpw _l-f-ß-fpw kzm-`m-hn-I-am-Wv. A-Xn-e-∏p-d-sam-∂pw I-gn-™ X-hW - b - pw \-S∂ - n-√. F-s‚ t]cn-ep-≈ {]-[m-\ B-tcm-]-Ww Ãm¿-´n-Mv t]m-bn ‚n ¬ R-ßfp-sS Sow X-S- -߃ kr-„n-®v a¬-k-c-߃ ssh-In-®p F-∂Xm-Wv. F-∂m¬ A-hn-sS-sb¥m-Wv kw-`-hn-®-sX-∂v ho-Untbm Zr-iy-߃ ]-cn-tim-[n-

ssZ

]-²-Xn{]-tZ-i-¯p-Å-hÀ-¡v sN-¦p-f-¯v `q-an ]-Xn-¨p\Â-Ip¶Xn-s\-Xntc -{]-Xn-tj-[w A-Sn-am-en: am-¶p-f-Øv sI.Fkv.C._n.bp-sS 40 sa-Km-hm-´v Pe-ssh-Zyp-X ]-≤-Xn ÿm-]n-°p∂-Xn-\n-sS `q-an \-„-s∏-Sp-∂h¿-°v t_m¿-Un-s‚ D-S-a-ÿ-Xbn-ep-≈ sN-¶p-fw `q-an \¬-I-m\p-≈ \o-°-Øn-s\-Xn-tc hym-]I {]-Xn-tj-[w. t_m¿-Un-\p Io-gn-se sN-¶p-fw A-W-s°-´n\p k-ao-]-Øv N-Xp-cw-K-∏m-d, apXp-hm≥-Ip-Sn, Un-kv-]≥-k-dn ]Sn, ta-fm-bn-Ip-∂n-\p k-ao-]w F∂n-hn-S-ß-fn-em-Wv `q-an \¬-Ip∂-Xn-\v \o-°-߃ Xp-S-ßn-bXv. {]m-cw-`-L-´-am-bn I-gn-™ am¿-®n¬ em‚ v d-h-\yq I-Ωo-jW-dp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ d-h\yq kw-Lw {]-tZ-i-Øv ]-cntim-[-\ \-S-Øn-bn-cp-∂p. Xp-S¿-

∂v d-h-\yq h-Ip-∏n-se k¿-th kw-Lw Un-kv-s]≥-k-dn ]-Sn, ta-fm-bn-Ip-∂v `m-K-Øv aq-∂p sk‚ v ho-X-ap-≈ I-j-W-ß-fmbn `q-an A-f-∂p Xn-cn-°p-I-bpw I-√p-Iƒ ÿm-]n-°m-\pw Xp-Sßn. am-¶p-f-Øp \n-∂p-≈ 37 IpSpw-_-߃-°pw `-h-\-c-ln-X¿°m-bn kw-ÿm-\ k¿-°m¿ aq∂p sk‚ v ho-Xw \¬-Ip-∂ ]-≤-Xn-°p-am-Wv Cu ta-J-e-bn ¬ `q-an \¬-Ip-∂-Xv. Xn-I-bm-Ø-h¿-°v ]-≈n-hmk¬ P-e-ssh-Zyp-X ]-≤-Xn {]tZ-i-Øpw h-´-h-S, sI.Un.F-®v hn-t√-Pp-I-fn-epw `q-an \¬-Im\m-Wv ]-≤-Xn. am-¶p-fw ssh-ZypX ]-≤-Xn ÿm-]n-°m-\p-≈ ÿ-e-sa-Sp-∏n-s‚ B-Zy-L-´-hn⁄m-]-\w (kn-Iv-kv-h¨ t\m-

´n-^n-t°-j≥) D-S≥ C-d-ßm-\ncn-s°-bm-Wv ÿ-e ]-cn-tim-[\ th-K-Øn¬ ]q¿-Øn-bm-°p∂-Xv. ÿ-e-sa-Sp-∏n-\v Np-a-X-es∏-Sp-Øn-b sXm-Sp-]p-g-bn-se kv-s]-j¬ X-l-kn¬-Zm¿ Hm^nkn-se k¿-th-kw-L-Øn\m-Wv k¿-th-bp-sS Np-a-X-e. ÿ-e-sa-Sp-∏v Np-a-X-e d-h-\yqhn-\v \¬-In-b-tXm-sS-bm-Wv ]pXn-b ta-J-e-I-fn¬ X-cn-im-bn In-S-°p-∂ `q-an-I-fn¬ ]-cn-tim[-\ \-S-Øm≥ Xo-cp-am-\n-®-Xv. C-Xp kw-_-‘n-®v tX-P-kv I-gn-™ am¿-®n¬ dn-t]m¿-´v sNbv-Xn-cp-∂p. \n¿-Zn-„ `q-an-bn¬ ÿ-e-Øv {]-th-in-®v- k¿-th \S-Øp-∂-Xn-\p-≈ k¿-°m¿ A\p-a-Xn-bp-sS `m-K-am-bm-Wv knIv-kv-h¨ hn-⁄m-]-\-an-d-°p-

i-_-cn-a-e XoÀ-°m-S-\w: s]-cp-t´-\-cp-hn-bn \n-¶v S-W h-gn F-cp-ta-en-bn-te-¡v sh-Å-sa-¯n-¡pw F-cp-ta-en: i-_-cn-a-e Xo¿-∞mS-I¿-°v F-cp-ta-en h-en-b tXm´n¬- kv-\m-\w \-S-Øp-∂-Xn-\mbn ]-ºm-\-Zn-bn-se s]-cp-t¥-\cp-hn-bn¬ \n-∂p 750 ao-‰¿ Zq-cØn¬- S-W¬ \n¿-an-®v sh-≈-saØn-°m≥- {]-tXy-I ]-≤-Xn Xøm-dm-bn. C-∂-se tIm-´-bw B¿.Un.H ]n sI tam-l≥-]n-≈ ]≤-Xn {]-tZ-iw k-μ¿-in-®v km[y-Xm ]T-\w \-S-Øn. \m-sf F-cp-ta-en-bn¬ tN-cp∂ Xo¿-∞m-S-\ ap-s∂m-cp-° Ah-tem-I-\ tbm-K-Øn¬ ]-≤-Xn kw-_-‘n-®v A-¥n-a Xo-cp-am\w ssI-s°m-≈pw. I-gn-™ am-

kw 19\v tZ-h-kzw a-{¥n Xn-cp-h\-¥-]p-c-Øv hn-fn-®p-tN¿-Ø Xo¿-∞m-S-\ ap-s∂m-cp-° -tbmK-Øn¬ H-∂m-a-sØ \n¿-tZ-iam-bn ]-cn-K-Wn-®-Xm-Wv Cu ]≤-Xn. I-gn-™ am-kw A-©n-\p tIm-´-b-Øv I-e-Œ-dp-sS A-[y£-X-bn¬ \-S-∂ Xo¿-∞m-S-\ ap-s∂m-cp-° tbm-K-Øn¬ D-b¿∂ {]-[m-\ \n¿-tZ-i-am-bn-cp-∂p Cu ]-≤-Xn. \n¿-am-W-Øn-\mbn F-Ãn-ta-‰v D-S≥ X-øm-dm-°m ≥ P-e A-tXm-dn-‰n-tbm-Sp X-eÿm-\-Øv \-S-∂ tbm-K-Øn¬ \n¿-tZ-iw \¬-In-bn-cp-∂p. \n-ehn¬ h-en-b tXm-´n¬ P-e-e-`y-

®m¬ A-dn-bmw. lo-‰vk - n¬ BZy Ãm¿-´n-Mv X-s∂ ^u-fm-bncp-∂p. kw-Lm-S-I k-an-Xn-bnse H-cp {]-ap-J≥ X-s∂ ^uƒ Ãm¿-´v F-∂p hn-fn-®p ]-db - p-Ibpw Np-h∂ - sIm-Sn D-b¿-Øp-Ibpw sN-bv-Xp. F-∂n-´pw h-≈߃ ap-t∂m-´p t]m-hp-Ib - m-bncp-∂p. A-Xp-sIm-≠m-Wv a¬-kcw c-≠m-a-Xv \-S-Ø-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´-Xv. G-Xv I-fn-°mc-\m-Wv, G-Xp So-am-Wv ^uƒ Ãm¿-´n-s\-Xn-tc {]-Xn-I-cn-°mØ-Xv'' ? {]-Xn-I-c-Ww A-Xn-cp I-S∂n-t√. * A-Xn-cp I-S-∂ {]-Xn-I-cWw B-Zy-ap-≠m-bX - v kw-Lm-SI k-an-Xn-bn-se \n-co-£-Iƒ F-∂ t_m¿-Uv h-s®-Øn-b Hcp kw-Lm-S-I-\n¬ \n-∂m-Wv. ]-d-™-Xp tI-´n-s√-¶n¬ \ns∂-sbm-s° A-Sn-°p-sa-∂v hnfn-®p ]-d-™-Xv A-t±-l-am-Wv. a¬-kc - ® - q-Sn¬ Xn-f® - p-\n¬-°p∂ I-fn-°m¿ A-tX \m-W-bØn¬ A-Xn-\p a-dp-]-Sn-bpw sIm-Sp-Øp. ho-Un-tbm Zr-iy߃ ]-cn-tim-[n-®m¬ C-Xp hy‡-am-bn a-\ - n-em-°mw. ? X¿-°ß - f - pw _-lf - h - pw Ifn-bp-sS a-ln-a sI-Sp-Øn-bn-t√. * ap-Jy-a{- ¥n-bp-sS kp-Xm-cytI-cf - w ]-≤X - n-bn-te-°v Rm≥ \¬-In-b ]-cm-Xn-bp-sS ]-I¿∏m-Wn-Xv. C-Xn¬ ]-d-™n-cn°p-∂-Xv P-tem-¬-k-h-Øn-s‚ ss^-\¬ a¬-k-c-߃ cm-{Xn \-S-tØ-≠n-h-∂-Xv h-≈w-I-fnbp-sS a-ln-a sI-Sp-Øp-∂ \-S] - Sn-bm-bn am-[y-a-ß-fpw P-\-ßfpw Nn-{Xo-I-cn-s®-∂m-Wv. kXy-Øn¬ Rm-\m-tWm a-ln-a sI-Sp-Øn-bX - v. A-Sq-cm≥ h-≈w-

kt¥m-jv A-Sq-cm≥ I-fn ]n-t‰-∂n-dß - n-b {]-ap-J ]{X-Øn-se hm¿-Ø hm-bn-®p tIƒ-∏n-°p-∂p. -a¬-k-cw ssh-In-∏n-°p-∂Xn-\pw A-et- ¶m-es - ∏-Sp-Øp-∂Xn-\pw I-gn-™ h¿-jw ap-Jyÿm-\-Øv C-cp-∂-h¿ N-c-Sp-hen-t®m-sb-∂ kw-i-bw i-‡am-Wv. Ãm¿-´n-Mn¬ ]n-gh - p-≠mhp-tºmƒ h-≈ß - ƒ Xn-cn-®p-hnfn-®p ho-≠pw a¬-kc - w \-SØ - pI-bm-Wv ]-Xn-hv. F-∂m ¬ C°p-dn ]n-g-hv Xn-cn-®-dn-™n-´pw h-≈ß - ƒ Xn-cn-®p-hn-fn-°m-sX a¬-k-c-߃ \-S-Øp-I-bm-bncp-∂p. (k-am-\-am-b hm¿-ØIƒ a-‰p-]-{X-ß-fn ¬ \n-∂pw hm-bn-®p-tIƒ-∏n-°p-∂p A-Sqcm≥.) C-Xn-se-hn-sS-bm-Wv Ft∂-bpw F-s‚ So-an-s\-bpw am[y-aß - ƒ Ip-‰s - ∏-Sp-Øp-∂X - v ? F-√m Ip-‰ß - f - pw kw-LmS-I k-an-Xn-bp-sS X-e-bn¬ h®p sI-´p-Ib - m-tWm. * Xo¿-®-bm-bpw C-\n-bp-ap≠v G-sd D-Zm-l-c-W-߃. F t{K-Uv C-cp-´p-Ip-Øn h-≈ß - f - psS lo-‰v-kv \-S-Øn-b-ti-jw a¬-k-cw d-±m-°n-b-Xm-bn {]Jym-]n-®p. ]n-s∂ ]n≥-he - n-®p.

\cIw

hn-I am¿-KZ¿i-\w \n-cm-I-cn-®v °m-\p-≈ B-{K-lhpw Xz-cbpw a-\p-jy-\v P-∑Po-hn-Xw \-bn-°p∂-Xv in-£m¿- kn-≤a - mWv. AXn-t\m-sSm∏-w A-Xn-s‚ th-Z\ - lam-b ]m-]a - m-sW-∂v C-kvemw ]Tn-∏n-°p-∂p. tb-dp-∂ A-hÿ s - b-°p-dn-®p i-cnbm-b A-hG-sd Zp¿-_e - X - I - f - p-≈ a-\p-jy≥ A-dn™pw t_m-[w e-`n-®m¬ \c-It- am-N\ - Ø - n-s‚ Po-hnA-dn-bm-sXbpw sX-‰pIp-‰ß - fpw ]mX]m-X kzo-I-cn-°m≥ a-\p-jy-a-\]-ßfpw sN-bv-Xpt]m-tb-°mw. A v k-Zm Pm-K-cq-K-am-bn-cn-°pw. RXh-s‚ {]-Ir-X-Øn¬s∏-´-Xm-Wv. ß-fp-sS \m-Ym, C-lt- em-IØ - pw ]A-°m-cyw a-\p-jy-s\ t_m-[y-s∏c-tem-IØpw \o R-߃-°v \-∑ Sp-Øm-\m-Wv hn-e-°-s∏-´ I\n \¬-tI-Wt- a, Rß-sf \-cI - in-£`£n® kw`-hw Jp¿-B≥ hn-iZ- a - mbn¬\n-∂p Im-°p-Ibpw sN-tø-Wbn ]Tn-∏n-°p-∂Xv. sN-bvX-Xp sXta F-∂p \n-c¥ - c - a - m-bn {]m¿-Yn-®p‰m-sW-∂p t_m-[y-am-bm¬ A-XnsIm-≠n-cn-°m≥ k-Xy-hn-izm-kn-I¬\n-∂p ]n-¥n-cn-bpI-bpw B-h¿tfm-Sv A√m-lp \n¿-tZ-in-°p-∂p. Øn-°n-s√--∂p-d® - v ]m-]t- amN-\w tXI-Øn-bm-fp-∂ Xo-bm-Wv \-c-ISp--I-bpw thWw. Im-cp-Wy-hm\m-b Øn-se in-£mam-[yaw. A-Xn-s‚ c-£n-Xm-hv a-\p-jy-t\m-Sp s]m-dpImTn\yw a-\  - n-em-°m-\m-bn {]-hm°pw. p. F F h-lm_v N-I≥ H-cn-°¬ ]-d™ B-Za - n-s‚ a-°s - f√mw sX-‰psN\n-߃ C-hn-sS I-Øn-°p-∂ bv-Xpt]m-hp-∂-h-cmWv. sX-‰p sN-øp-∂hcn¬ Xo \-cI - Xm-]Ø - n-s‚ F-gp-]X - n¬ H-cwiw amG-‰hpw D-Øa - ≥ ]-›m-Ø] - n-®v a-Sß - p-∂h - c - m- {X-am-Wv. `-bm-\I - am-b I-cn-ºp-Ibpw X-Sn-sb Wv F-∂p {]-hm-NI - ≥ ]d™n´p≠v. sX-‰p k- D-cp-°p∂ s]m-≈p-∂ ]m-\o-bß - fpw F-Æ®Ω-Xn-°p-Itbm ]-›m-Ø] - n-°p-Itbm sN-øm- ≠n t]m-ep-≈ {Zm-hI - ß - fpw t]mj-Ww \¬sX [n-°m-c-]q¿-hw sX-‰n¬ Dd-®p\n¬-°p- Im-Ø apƒ-s®-Sn-Ifpw Xo-°p-∏m-bhpw Xo hn∂h-sc in-£n°p-I F∂-Xv ssZ-hn-I\ - o-Xn-bp- cn∏pw ]p-X∏pw ssI-hn-eß - p-Ifpw Im¬-®ß - sS Xm¬-∏-cy-amWv. in-£-bpsS ]q¿-Wcq-]- e-Ifpw Np-Sp-Im‰pw XpS-ßn \-cI - Ø - n-s‚ Zp-chpw `m-hh - pw ]-ct- em-IPo-hn-XØ - n-em-Wv \¬- hÿ-sb Iq-Sp-X¬ th-Z\ - m-P\ - I - a - m-°p-∂ ImI-s∏-Sp-I. ]-›m-Ø] - n-°p-∂X - n-\p t{]-cW - bv- cy-ßs - f-°p-dn-®v Jp¿-B≥ a-\p-jy-\p i-‡am°m-bn sNdn-b in-£Iƒ sFln-IPo-hn-X- b Xm-°o-Xp \¬-Ip-∂p≠v. d-a-Zm-\n-se H-SpIme-Øp X-s∂ \¬-Ip-sa-∂v Jp¿-B≥ ]-cm- hne-sØ ]-Øn¬ \-c-Ihn-tam-N-\-Øn-\pw a¿-in-°p-∂p-≠v. kz¿-K{]-th-i-\-Øn\pw {]-tXy-I-am-bn {]m¿k-Xy-\n-tj-[n-Iƒ-°pw [n-°m-cn-Iƒ°pw Y-\ D-cp-hn´p-sIm-≠n-cn-°m≥ {]-hm-N-I≥ \A-{I-an-Iƒ-°-pap-≈ \-c-I-in-£-sb-°p-dn-® sΩ ]Tn-∏n-®n-cn-°p∂p. \c-Iw H-cp bm-Ym¿-YyJp¿-B-s‚bpw {]-hm-N-I h-N-\-ß-fp-sSbpw amWv. F√m \n-tj-[n-Ifpw H-Sp-hn¬ B No-Ø h¿-W\ - a-\p-jya-\  - n-s\ In-Sn-ewsIm-≈n-°p- k-t¶-X-Øn¬ F-Øn-t®-cpw. k-Xy-hn-izm-kn∂-XmWv. AXv k-Xy-hn-izm-kn-I-fn¬ G-sd Iƒ F-t∏mgpw A-Xn-s\-°p-dn-®p c-£-tX-Snkzm-[o-\-ap-≠m-°pw. \-c-I-Øn¬ ho-gm-Xn-cn-- s°m-t≠-bn-cn-°Ww.

am¦p-fw P-e-ssh-Zyp-X ]²Xn

s]-cp-t¥-\-cp-hn X Ip-d-hm-b-Xpw a-en-\o-I-c-Ww cq-£-am-b-Xpw lm-\n-I-c-am-b \n-e-bn¬ Hm-Iv-kn-P-s‚ A-f-hv Ip-d-s™-∂ a-en-\o-I-c-W \nb-{¥-W t_m¿-Un-s‚ dn-t]m¿-

s\-lv-dp-t{Sm-^n: {]-Xn\m-b-I-\p ]-d-bm-\p-Å-Xv 

B¿ Sn kn _-kp-am-Wv Iq´n-bn-Sn-®-Xv. _- p-I-fp-sS A-an-X th-K-X-bm-Wv A]-I-S-Øn-\p Im-c-W-sa∂m-Wv {]m-Y-an-I \n-K-a\w. tZ-io-b-]m-X-bn¬ ap≠-°-bw ap-X¬ Ip-´n-°m\w h-sc-bp-≈ {]-tZ-i߃ ÿn-cw A-]-I-S -taJ-e-bm-Wv I-gn-™ i-_cn-a-e a-fi-e Im-e-Øv 30Hm-fw A-]-I-S-ß-fn¬ c≠p-t]¿ a-cn-®n-cp-∂p. ss{U-h¿-am-cp-sS ]-cn-N-b°p-d-hpw A-an-X -th-K-Xbpw tdm-Up-I-fp-sS im-kv{Xo-b kz-`m-hw \-„-s∏-´Xp-am-Wv ]-e-t∏m-gpw A-]I-S-Øn-\v Im-c-W-am-hp-∂Xv. ]o-cp-ta-Sv kn.sF. {]Zo-]v Ip-am¿, s]-cp-h-¥m\w F-kv.sF. Sn Un kp-\n¬-Ipam¿ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-XzØn¬ t]m-en-kv ÿ-e-sØØn ta¬-\-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn®p.

02 B-K-kvXv 2013 sh≈n

Np-≠≥ h-≈ß - f - p-sS eq-tk-gvkv ss^-\¬ - \-SØ - n-°g - n-™v ho-≠pw C-cp-´p-Ip-Øn-bp-sS ss^-\¬ \-S-Øn. sN-dp-h-≈߃ {Sm-°n¬ ap-ßm≥ F-fp-∏am-Wv. A-ß-s\ kw-`-hn-®n-cps∂-¶n¬ ]n-∂m-se ss^-\¬ I-fn-s®-Øp-∂ Np-≠-\p-Iƒ A-hb - n¬ C-Sn-®p-Ib - d - n h≥ Zpc- ¥ - a p- ≠ m- I p- a m- b n- c p- ∂ n- t √. B-cp k-am-[m-\w ]-dt- ™-s\ I-fn-°m-cp-sS Po-h\ - v. ? Ãm¿-´n-Mn-em-tWm Ip-g∏w - w s\* Ãm¿-´n-Mn-se Ip-g∏ lvd - p-t{Sm-^n a¬-kc - w h-≈w-Ifn-bm-b Im-ew ap-Xe - p-≈X - m-Wv. ]-cn-l-cn-°m≥ C-∂p-h-sc \-S]-Sn-bp-≠m-bn-´n-√. 2011¬ H∂mw ÿm-\s - Ø-]‰ - n X¿-°a - p≠m-bX - v Ãm¿-´n-Mn-se {]-iv\ - w sIm-≠m-sW∂v ]-cs - ° Aw-KoI-cn-®X - t- √. I-gn-™ X-hW - bpw kw-`h - n-®X - p- a-s‰m-∂√ - . ? Ãm¿-´n-Mv Ip-‰-a-‰-Xm-°nbm-¬ {]-iv\ - ß - ƒ Xo-cn-s√ * A-Sn-ap-Sn am-d-Ww. h-≈wI-fn I-®-h-S-am-°n-b Nn-e \n£n-]vX - Xm¬-∏c - y-°m-cm-Wv Pe-ta-f-bp-sS im-]w. C-h-sc \nb-{¥n-°m≥ I-gn-bp-∂ H-cp `-cWL-S-\ s\-lv-dp-t{Sm-^n Ptem¬-k-h I-Ωn-‰n-°p-≠m-IWw. I-fn-bd - n-bm-hp-∂h - t- c-bpw I-fn-°m-sc-bpw kw-Lm-S-I-kan-Xn-bn¬ Iq-Sp-X¬ Dƒ-s∏-SpØ-Ww. ? hn-e° - n-s\-∏‰ - n. * ssl-t°m-S-Xn-sb k-ao]n-®n-cp-∂p. A-\p-Iq-ea - m-b H-cp hn-[n k-ºm-Zn-®n-´p-≠v. hn-[n∏I¿-∏p In-´n-bn-´p _m-°n-Im-cyw B-tem-Nn-°pw. A-Sq-cm≥ ]-d™p \n¿-Øn.

´pw I-W-°n-se-Sp-Øm-Wv ]-≤Xn X-øm-dm-°n-bn-cn-°p-∂-Xv. \n¿-Z-n-„ S-W¬ I-S-∂p-t]mhp-∂ ÿ-e-Øv ]-´-bw D-≈-Xpw C-√m-Ø-Xp-am-b 20 Ip-Spw-_-ß-

s\-lv-dp-t{Sm-^n P-tem-Âk-hw: -P-\w {]-Xn-I-cn-¡p-¶p

fm-Wv Xm-a-kn-°p-∂-Xv. S-W¬ \n¿-am-Ww ho-Sp-Iƒ-°p tZm-jam-hm-Ø \n-e-bn¬ \n¿-an-°m\m-hpw. s]-cp-t¥-\-cp-hn-bn¬ \n-∂v I-°p-Sp-° F-∂ `m-KtØ-°p S-W¬ \n¿-an-®v D-Zv-`-h ÿm-\-am-b s]m-∂-cp-hn-bp-ambn _-‘n-∏n-®m-Wv S-W¬ \n¿an-°p-I. \n-en-hn¬ s]-cp-t¥-\-cp-hnbn¬ sI.F-kv.C._n \n¿-an°m-\n-cn-°p-∂ Um-an¬ \n-∂pw S-W-en-eq-sS B-h-iy-Øn-\p sh-≈-sa-Øn-°m-\pw I-gn-bp-sa∂v km-[ym-Xm ]T-\-Øn¬ Is≠-Øn-bn-´p-≠v.

_n-Pp sN-dp-X-\

c-RvPnXv N-{µ³

ÿn-cw Atkm- k n- t b- j ≥ D-≠m-h-Ww. -AXn-s‚ \-S-Øn-∏v I-e-Œ¿-t°m Im bn- I - a - { ¥n- t °m \¬-I-Ww. h-≈w-I-fn-°v c-≠mgv-N -apºvv tbm-Kw tN¿-∂v C-„ap-≈-h-sc Xn-c-s™-Sp-°p-∂ coXn A-h-km-\n-∏n-°-Ww. Im-iv-ap-S-°n I-fn-°p-∂-h¿ °v C-t∏m In-´p-∂-Xv I-„-∏m-Spw ]-cn-lm-k-hpw am-{X-amWv.

sXm-Sp-]p-g: t^-kv _p-°v {]-XnI-c-W-ß-fp-sS t]-cn¬ in-£n°-s∏-´ Po-h-\-°m-cp-sS k-kvs]≥-j≥ \-S-]-Sn-Iƒ ]n≥-hen-°-W-sa-∂pw ]u-cm-h-Im-i߃ [zw-kn-°p-∂ ^m-jn-Ãv \S-]-Sn-I-fn¬-\n-∂pw tI-c-f k¿°m¿ ]n-∑mm-d-W-sa-∂pw B-hiy-s∏-´v F-^v.F-kv.C.Sn.H t\Xr-Xz-Øn¬ kw-ÿm-\-hym-]I-am-bn {]-Xn-tj-[ kw-K-a-ß ƒ kw-L-Sn-∏n-°pw-. C-Sp°n Pn-√-bn¬ sXm-Sp-]pg, C-Sp-°n, A-Sn-am-en, tZ-hn-Ipfw, s\-Sp-¶-≠w, I-´-∏-\, Ip-afn, ]o-cp-ta-Sv F-∂o G-cn-bm-tI{μ-ß-fn¬ c-≠n-\v ]-I¬- 4.30\v \-S-°p-∂ {]-Xn-tj-[ kw-K-aØn¬ ap-gp-h≥ A-[ym-]-I-cpw Po-h-\-°m-cpw ]-s¶-Sp-Øv hn-Pbn-∏n-°-W-sa-∂v Pn-√m- I-Ωn-‰nA-`y¿-Yn-®p.-

tk-hv NnÂ-{U³-kv tU \S¶p I-´-∏-\: h¿-[n-®p-h-cp-∂ ssi-i-h ]o-U-\-߃ X-S-bp-∂-Xn-\pw CXn-s\-Xntc km-aq-lnI a-\- m-£n D-W¿-Øp-∂-Xn-\pw I-´-∏-\ tªm-°v ]-©m-bØ - n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ tk-hv Nn¬-{U≥-kv tU ]-cn-]m-Sn kw-L-Sn-∏n-®p. {]-kn-U‚ v tXm-a-kv cm-P≥ D-Zv-Lm-S-\wsN-bvX - p. P - m-{K-Xm k-an-Xn-Iƒ im-‡o-Ic - n-°p-I, Ip-cp-∂p-Iƒ-°v A-`b - a - mhp-I- F-∂ ap-{Zm-hm-Iy-ap-b¿-Øn s]m-Xp-ka - q-ls - Ø Ip´n-Iƒ-s°-Xn-cm-b AXn{I-a߃-s°-Xn-tc {]-Xn-Ic - n-°p-∂h - c - m-bn am-‰p-Is - b-∂ e-£y-tØm-sS-bm-Wv ]-cn-]m-Sn kw-LS- n-∏n-®X - v. _me-]o-U\ - Ø - n-\v H-cp Ip-™pw C-cb - m-hp-∂n-s√-∂v D-d∏ - m-°p-∂ {]h¿-Ø-\-߃-°v {]-Xn-⁄m-_-≤-cm-sW-\v {]-Xn-\n-[n-Iƒ {]-Xn⁄-sb-Sp-Øp. tªm-°v ]-©m-b-Øv ssh-kv-{]-kn-U‚ v kp-tem-N-\m N-{μ≥ A-[y-£X - h-ln-®p. Pn-√m _m-et- £-ak - a - n-Xn sN-b¿-am≥ ]n Pn tKm-]m-eI - r-jvW - ≥, ssN¬-Uv sse≥ {]-Xn-\n-[n \n-Pn≥ P-bnw-kv F-∂n-h¿ ¢m-sk-Sp-Øp. I-´-∏-\ sk‚ v tPm¨-kv tlm-kv-]n-‰¬ U-bd - Œ - ¿ {_-Z¿ ss_-Pp hm-ep-]d - º - n¬, km-aq-ly-\o-Xn Pn-√m Hm^o-k¿ ]p-jv] - c - m-Pv, tªm-°v kv‰ - m≥-Unw-Kv I-Ωn-‰n sN-b¿-am-∑m-cmb _m-_p sX-t°¬, kn-_n ]m-d∏ - m-bn, tj¿-fn sIm-®p-Ip-Sn, saw_¿-am-cm-b F-kv kn cm-P≥, F¬-kΩ - m B‚-Wn, ssj-\n tPm-k^v, Pm≥-kn sd-Pn, Fw sP hm-h® - ≥, kn I-Æ≥, sF.-kn.-Un-.F-kv Hm-^nk¿-am-cm-b cm-[m-aW - n, k-tcm-P Xp-Sß - n-bh - ¿ ]-s¶-Sp-Øp.

ap-f-¡p-g-bn-se kÀ-¡mÀ Øm-]-\-§Ä B-Øm-\-an-Ãm-sX h-e-bp-¶p

B-e-∏p-g: s\-lv-dp-t{Sm-^n Ptem¬k-h-hp-am-bn _-‘-s∏-´v tX-P-kv {]-kn-≤o-I-cn-® hm¿Ø-I-tfm-Sv P-tem-¬k-h t{]-an- sN-ß-∂q¿: ap-f-°p-g {Km-a-∏©m-b-Øn-se hn-hn-[ k¿-°m¿ I-ƒ {]-Xn-I-cn-°p∂p. ÿm-]-\-߃ kz-¥-am-b sI-´nS-hpw a-‰v A-Sn-ÿm-\ ku-I-cyh- ≈ w- I - f n- b pß-fpw C-√m-Ø-Xp-aq-ew _p-≤nam-bn _-‘-s∏-´ap-´p-∂p. {]-[m-\ k¿-°m¿ Hmh-sc P-tem-¬k^n-kp-I-fn-se-√mw ]-©m-b-Ønh I-Ωn-‰n-bn¬ Iqep-s≠-¶n-epw an-°-Xn-\pw kzSp-X¬ Dƒ-s∏-Sp¥-am-b sI-´n-S-an-√m-Ø ÿn-XnØ-Ww. D-tZymKÿ ta-[m-hn-Xzw A-h-km-\n-∏n- bm-Wp-≈-Xv. t]-cn-\p-am-{Xw Hm°-Ww. h-c-hp sNe-hp-I-W-°p- ^nkv sI-´n-Sw D-≈-h sa-®-s∏-´ Iƒ- s]m-Xp-P-\ a-[y-Øn¬ A- ku-I-cy-an-√m-Ø-Xv aq-ew _ph-X-cn-∏n-°-Ww. Xp-g-®n¬-°m- ≤n-ap-´p-I-bpw sN-øp-∂p. {]-[m-\-am-bpw sI-´n-S Zu¿sc Iq-en-°m-cm-bn Im-Wp-∂ coe-`yw A-\p-`-h-s∏-Sp-∂-Xv ap-fXn A-h-km-\n-∏n-°-Ww. °p-g C-e-Iv-{Sn-kn-‰n Hm-^n-kn\m-Wv. Im-e-ß-fm-bn hm-S-I sI{]-h¿-Øn-°p-∂ h-≈w-I-fn-b-dn- ´n-S-Øn¬ bm-hp-∂-h-sc I- ÿm-]-\w C-t∏mƒ H-cp ho-Sv hmΩ-n‰n-bn¬ Dƒ-s∏- S-I-bv-s°-Sp-Øm-Wv {]-h¿-ØnSpØp-I. ap≥ °p-∂-Xv. Hm-^n-kv dqw, Iym-jv Iym-]v-‰-∑m¿, eo- Iu-≠¿, D-tZym-K-ÿ-cp-sS ap-dnUnMv Iym-]v-‰-∑m Iƒ, sse≥-am-≥-am-cp-sS hn-{i-a ¿ Xp-S-ßn X-g-°-hpw ]-g-°-hp- ap-dn F-∂n-h-bv-s°m-∂pw kuap-≈-h-cp-sS A-`n-{]m-b-߃-°v I-cy-an-√m-Ø C-hn-sS Po-h-\hn-esIm-Sp-°p-I A-h-km-\ \n- °m¿-°v \n-∂p Xn-cn-bm≥ t]man-jw kv-t]m¨-k-sd tX-Sn U epw C-S-an-√m-Ø ÿn-Xn-bm-Wp¬-ln-°p-≈ Hm-´w A-h-km-\n- ≈-Xv. hn-hn-[ A-‰-Ip-‰-]-Wn∏n-°p-I.

am-Xyp-tam-l³

∂-Xv. \n¿-Zn-„-]-≤-Xn-°p th≠n ÿ-ew G-s‰-Sp-°p-∂-Xn-\mWv t^m¿-h¨ hn-⁄m-]-\w. kn-Iv-kv- h¨ hn-⁄m-]-\w Ign-™v Zn-h-k-߃-°-Iw t^m¿h¨ hn-⁄m-]-\w C-d-°p-sa∂v A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p. F∂m¬ \n¿-Zn-„ sN-¶p-fw ]-≤Xn-bp-sS hr-„n {]-tZ-i-Øv P-\hm-k-Øn-\v \¬-Ip-∂-Xv h-en-b ]m-cn-ÿn-Xn-I {]-iv-\-߃-°v Im-c-W-am-hpw. {]-tZ-i-Øv \n¿am-W {]-h¿Ø-\-߃-°m-bn a-Æn-f-°p-∂tXm-sS N-fn-bpw a-Æpw P-em-ib-Øn-te-°v F-Øn-t®-cp-∂-Xn\pw A-W-s°-´n-s‚ kw-`-c-W ti-jn Ip-d-bp-∂-Xn-\pw Im-c-Wam-Ip-sa-∂v hn-Z-Kv-[¿ Nq-≠n ImWn-°p-∂p.

t^kv _p-¡v {]-Xn-I-c-W-§-fp-sS t]-cn Po-h-\-¡mÀ-s¡-Xn-tc \-S-]-Sn; G-cn-b tI-{µ-§-fn {]-Xn-tj-[-kw-K-aw

Iƒ-°pw -a-‰p-am-bn F-Øn-°p∂-Xpw ]-Wn-°p-ti-jw D-]tbm-K-iq-\y-am-b-Xp-am-b I-ºnIƒ, D-]-I-c-W-߃, ]-g-b-Xpw ]p-Xn-b-Xp-am-b {Sm≥-kv-t^m-adp-Iƒ F-∂n-h kq-£n-°m-\pw C-hn-sS ku-I-cy-an-√. F-∂m¬ ap-f-°p-g ]-©m-bØv PMv-j-\n¬-Ø-s∂ H-gn™p In-S-°p-∂ ]n.-sF.-]n h-I Izm¿-t´-gv-kpw Np-‰p-ap-≈ 40 skt‚m-fw `q-an-bpw C-e-Iv-{Sn-kn-‰n Hm-^n-kv \-S-Øn-∏n-\v hn-´p-sImSp-Øm¬ ku-I-cy-{]-Z-am-b coXn-bn¬ Hm-^n-kv {]-h¿-Ø-\Øn-\pw km-[-\-߃ kq-£n°p-∂-Xn-\pw a-Xn¬-s°-t´m-SpIq-Sn-b ku-I-cyw C-hn-sS e-`n°pw. ]-©m-b-Øn¬ {]-h¿-Øn°p-∂ tlm-an-tbm B-ip-]-{Xn°pw kz-¥-am-bn sI-´n-S-an-√mØ ÿn-Xn-bm-Wp-≈-Xv. kz-¥am-bn sI-´n-S-ap-s≠-¶n-epw hnt√-Pv Hm-^nk,v B-bq¿-th-Z Bip-]-{Xn. {]m-Y-an-I B-tcm-KytI-{μw, Ir-jn Hm-^nkv F-∂nh-bv-°pw a-Xn-bm-b ku-I-cy-an-

s√-∂ ]-cm-Xn-bp-≠v. hn-t√-tPm-^n-kn¬ ]-g-b ^b-ep-Iƒ kq-£n-°p-∂-Xn-\v apdn-I-tfm Po-h-\-°m¿-°v `-£Ww I-gn-°m≥ ku-I-cy-tam s]m-Xp-P-\-߃-°pw Po-h-\°m¿-°pw D-]-tbm-Kn-°m≥ aq{X-∏p-c-tbm I-°q-tkm C-hn-sSbn-√. k-ao-]-sØ H-cp ho-´n¬ \n-∂m-Wv hn-t√-tPm-^n-kn-te°v B-h-iy-am-b sh-≈w tIm-cp∂-Xv. A-co-°-c-bn¬ {]-h¿-Øn°p-∂ {]m-Y-an-I B-tcm-Ky tI{μ-Øn¬ ]-cn-tim-[-\-bv-°v FØp-∂ tcm-Kn-Iƒ-°v C-cn-°m≥ t]m-epw ku-I-cy-an-√. A-S-®p-d-∏p-≈ C≥-P-£≥ dq-tam ]-cn-tim-[-\m ap-dn-tbm Chn-sS-bn-√. ar-Km-ip-]-{Xn-°pw kz-¥-am-bn sI-´n-S-ap-s≠-¶nepw \n¿-am-W-Øn-se A-]m-IX-aq-ew `n-Øn-Iƒ Dƒ-s∏-sS CSn-™n-´p-≠v. hn-hn-[ A¶W-hmSn-Iƒ, Ip-Spw-_-{io Hm-^n-kpIƒ, {Km-a-hn-I-k-\ Hm-^nk-dpsS Im-cym-e-bw F-∂n-h-bv-°pw kz-¥-am-bn Hm-^nkn-√m-Ø ÿn-Xn-bm-Wp-≈-Xv.

kv-IqÄ hn-ZymÀ-Yn kw-LÀ-j-¯n-Â aq-¶pt]À-¡v ]-cn-¡v sN-ß-∂q¿: k-ao-]kv-Iq-fn-se hn-Zym¿-Yn-Iƒ X-Ωn-ep-≠m-b kw-L¿-j-sØ-Øp-S¿-∂v aq∂pt]¿ B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k tX-Sn. sN-ß-∂q¿, sN-dn-b\m-Sv tZ-h-kzw t_m¿-Uv hn-P-tbiz-cn F-∂o kv-Iq-fp-I-fn-se F-

´v, H-ºX - v, π-kvS- q ¢m-kp-If - n-se hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-Wv ]-cn-t°-‰Xv. tZ-h-kzw-t_m¿-Uv ssl-kvIq-fn-se F-´mw-¢m-kv hn-Zym¿-YnIƒ X-Ωn-ep-≠m-b X¿-°w tNmZn-°m≥ hn-P-tb-iz-cn kv-Iq-fn-

se hn-Zym¿-Yn-I-sf-Øn-b-tXmsS-bm-Wv kw-L¿-jw D-≠m-bXv. ]-cn-t°-‰-h-sc sN-ß-∂q¿ Xm-eq-°m-ip-]-{Xn-bn-epw sIm-√I-S-hn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn-epw {]-th-in-∏n-®p. sN-ß-∂q ¿ t]m-enkv tI-sk-Sp-Øp.


{]mtZ-inIw

02 BKkvXv 2013 sh≈n

C¶v sshZyp-Xn ap-S§pw

Ip-¯n-bn-cn-¸v k-a-cw \-S-¯n

tN¿Øe: sI.F-kv-.C._n. ]´-W-°mSv skIvvj≥ ]cn-[nbn¬ hcp∂ Ago-°¬,- ssX°¬, -X-¶n, -I-S-°-c-∏-≈n,- am-Sbv°¬ F∂o ÿe-ß-fn¬ sh≈n,- i\n Znh-k-ß-fn¬ sshZypXn `mKn-I-ambn apSßpw.

Im-bw-Ipfw: F-kv.-F-kv.-F Poh-\-°m-sc am-\-kn-I-am-bn ]oUn-∏n-°p-∂ Im-bw-Ip-fw D-]-Pn√m hn-Zym-`ym-k Hm-^n-k-dp-sS \-S-]-Sn-bn¬ {]-Xn-tj-[n-®v Poh-\-°m¿ D-]-Pn-√m hn-Zym-`ym-k Hm-^n-kn-\v apºn¬ Ip-Øn-bn-cn∏v k-a-cw \-S-Øn. _n.-B¿.-kn Po-h-\-°m-cpsS i-º-fw ¢-ÿ ]-cn-io-e-\Øn-\v F-Øn-b A-≤ym-]-I¿°p-≈ bm-{X-]-Sn ap-X-em-b \¬Ip-∂-Xn-\p≈ sN-°p-I-fn¬ H∏n-Sp-∂-Xn-\v F.-C.-H. hn-ap-J-X Im-Wn-°p-I-bm-Wv. ]-cn-io-e-\ ]-cn-]m-Sn-I-fn-epw a-‰pw ]-s¶-S°p-∂ A-[ym-]-I-sc hy-‡n-lXy \-S-Øp-∂ {]-h-W-X A-hkm-\n-∏n-°-W-sa-∂v Po-h-\°m¿ B-h-iy-s∏-´p.

]cn-]mSn  Aºe∏p-g {io-Ir-jv-

Wkzm-an-t£-{Xw: C√w-\nd˛cm-hnse 5.15  Im-bw-Ip-fw hn-Zym-`ym-k D]-U-b-dŒ¿ Hm-^n-kv ]Sn°¬: kn.F-kv.Sn.F [¿-W˛cmhn-se 10.00  aÆt©-cn c-ivan Hm-Unt‰m-dnbw: F≥ F Fw _-jo¿ Im-bw-Ip-fw D-]-Pn-√m hn-Zym-`ym-k Hm-^n-kn-\v apºn¬ F-kv.F-kv.F. Po-h-\-°m¿ Ip-Øn-bn-cn-∏p k-a-cw \-S-Øp∂p A-\p-kv-a-cWw, tI-{μ-a{¥n sI kn thWp-tKm-]m¬ sshIo´v 4.00

Adnbn-¸pIÄ

Fw.--sS-Iv ¢m-kp-IÄ tN¿-Ø-e: ]-≈n-∏p-dw F-©n\n-b-dnMv tIm-f-Pn¬ H-∂mw h¿-j Fw.--sS-Iv ¢m-kp-Iƒ A©n-\p B-cw-`n-°p-sa-∂v {]n≥kn-∏¬ A-dn-bn-®p. t^m¨:0478-2553416.-

kv-t]m-«v A-Uv-an-j³

tN¿-Ø-e: tN¿-Ø-e F≥-.-Fkv-.-F-kv. tIm-f-Pn¬ kv-t]m-´v A-Uv-an-j-\v A-t]-£n-®-h¿ c≠n-\p cm-hn-se 10 \v tIm-tf-Pv Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ F-Ø-Wsa-∂v {]n≥-kn-∏¬ A-dn-bn-®p.

A-[ym-]-I H-gn-hv

tN¿-Ø-e: Nm-c-aw-K-ew K-h¨sa‚ v Un-.hn-.F-®v-.F-kv-.F n¬ ssl-kv-Iqƒ hn-`m-KØn¬ ^n-kn-°¬ k-b≥-kv, bp-.]n. hn-`m-K-Øn¬ ss{]-a-dn So-®-dn-s‚-bpw H-gn-hp-I-fp-≠v. A-`n-ap-Jw aq-∂n-\v cm-hn-se 11\v.

K-Ìv e-Iv-N-d-dp-sS H-gn-hv

tN¿-Ø-e: tN¿-Ø-e F≥-.Fkv-.F-kv. tIm-f-Pn¬ Cw-•o-jv, ln-Ã-dn F-∂o hn-j-b-ß-fn¬ K-Ãv e-Iv-N-d-dp-sS H-gn-hp-≠v. A-`n-ap-Jw G-gn-\v cm-hn-se 11 \v.

em-_v A-kn-̳-kv A-tkm-kn-tb-j-³ Pn-Ãm I-½-än tbm-Kw F-S-Xz: Hmƒ tI-c-f π-kv-Sq em_v A-kn-Ã≥-kv A-tkm-kntb-j-s‚ A-Sn-b-¥-c- Pn-√m IΩ-‰n tbm-Kw \m-sf c-≠n-\v F-SXz sk‚ v A-tem-jy-kv l-b¿ sk-°-≥U-dn kv-Iq-fn¬ h-®v \S-°pw. Pn-√-bn-se F-√m em-_v Akn-‚p-am-cpw ]-s¶-Sp-°-Wsa-∂v {]-kn-U‚ v k-Pn tXm-akv A-dn-bn-®p. t^m¨. 9656250591.-

sIm®n≥ imkv{X kmt¶XnI k¿h-I-em-im-e-bn¬ (Ip-km-‰v) \n∂p Iw]yq-´¿ kb≥kn¬ ]n.-F-®v.-Un. t\Sn-b Fw {iocmPv. A¶amen s^U-d-¬ C≥Ãn-‰yq´n¬ Hm^v kb≥-kv B‚ v sSIvt\mfPn A-kn-. {]^kdpw XIgn kzmXn-bn¬ sI am[-h≥ Ip´n-bp-sSbpw ‰n -F-kv {iotZ-hn-bp-sSbpw aI-\pam-Wv

KOttayam/alp

a-AvZ-\n tam-N\w: ]n.Un.]n C-¶v {]mÀ-Y-\m -Zn-\-am-bn B-N-cn¡pw B-e∏p-g: hn-Nm-c-W-Ø-S-hpIm-c-\mbn _mw-•q¿ ]c-∏-\ A{K-lm-cm sk≥-{S¬ P-bn-en¬ I-gn-bp-∂ C-kvemw a-X ]-finX\pw a-\p-jym-hIm-i {]-h¿Ø-I\pw ]n.Un.]n sN-b¿-am\pam-b A-–p∂m-kn¿ a-Av-Z-\nbp-sS tam-N-\-Øn-\-m-bn ]n.Un.]n Pn√m I-Ωn-‰n C-∂p Pn√bn¬ {]m¿-Y-\m-Zn-\-am-bn B-Ncn-°pw. a-Av-Z-\n-sb I-≈-t°-kn¬s]-´p P-bn-en¬ A-S-®n-´p aq-∂ph¿-jw Xn-I-bp∂p. tcm-K-i-øbn¬ I-gn-bp-∂ am-Xm-]n-Xm°fpw `m-cybpw Ip-´n-Ifpw AS°w \o-Xn-]oT-Øn¬ {]-Xo-

aXhn-tZzj {]kwKw: FÂ.-kn. sk-{I«-dnsb FÃm ]-Z-hn-I-fn \n-¶pw \o-¡wsN-¿pw amth-en°c: aXhn-tZz-j {]kw-K-Øn-s‚ t]-cn¬ \-S-]-Sn°v hn-t[-b\m-b F¬.kn. sk{I´-dn kn.]n.Fw. t\-Xr-Xz-Øn s‚ Xo-cp-am\-sØ sh-√p-hnfn®v ]-ck - y-{]-kvX - m-h\ - b - pw {Kq∏v tbm-Khpambn cw-KsØ-Øn. kn.]n.Fw am-¶mw-Ip-gn F¬.kn. sk-{I´-dn hn-{I-a≥ DÆn-Øm-\m-Wv ]m¿-´n kzo-I-cn® A-®-S-° \-S-]-Sn-s°-Xn-tc cw-K-sØ-Øn-bXv. F¬.-kn. sk-{I´-dnsb Xn-c-s™-Sp-°s∏-´ F√m ]-Z-hn-I-fn¬ \n-∂p \o-°w sN-øm\mWv Gcn-bm IΩn‰n Xo-cp-am-\n®n-cn-°p-∂Xv. CXn-\m-bn Pn√m I-Ωn-‰n-sb kao-]n-°pw. am-¶mw-Ip-gn sh-´n-bm-dn-¬ aX-ku-lm¿-±w X-I¿-°p-∂ X-cØn¬ ap-kvenw k-ap-Zm-bmw-Kß-sfbpw P-amA-Øv `m-c-hm-

ln-I-sfbpw ]m¿-´n-tbm-K-ßfn¬ B-t£-]n®p {]-kw-Kn-®Xn-s\-Xn-tc ]m¿´n ta¬-L-S-IØn-\v PamAØv `m-c-hm-lnIƒ ]-cm-Xn \¬-In-bn-cp∂p. CXn-s\ Xp-S¿-∂p \n-tbm-Kn-® At\z-j-W I-Ωoj-s‚ dn-t]m¿-´ns‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv F¬.kn. sk-{I-´-dn-s°-Xn-tc am-th-en-°-c G-cn-bm I-Ωn-‰n Ign-™ Znh-kw \-S-]-Sn kzo-Icn®Xv. C-Xn-s\ tNmZyw sN-bvXpw sh√p-hn-fn-®pw ]n-W-dm-bn ]£-Øn-\v `q-cn-]-£-ap-≈ G-cnbm I-Ωn-‰n-bn¬ \n-∂p hn F-kv ]-£-°m-c≥ Iq-Snbm-b F¬.kn. sk-{I´-dn C-d-ßn-t∏m-bncp∂p. C∂se ssh-Io-t´m-sS am-¶mw-Ip-gn tem-°¬ I-Ωn‰n Hm-^n-kn¬ X-s‚ A-\p-bm-bnIsf hn-fn-®p-Iq-´n {Kq-∏v tbm-Kw

{]^. D½³ amXyp A\p-kva-cW kt½-f\w \msf FSXz: {]-^. D-Ω≥ am-Xyp-hns‚ A-\p-kv-a-c-W k-tΩ-f-\w \msf 2.-30 \v F-S-Xz ]-©m-bØv I-Ωyq-Wn-‰n lm-fn¬ \-S°pw. sI.--]n.--kn.--kn. {]-kn-U‚ v c-ta-iv sN-∂n-Ø-e Fw.--F¬.F. A-\p-kv-a-c-W k-tΩ-f-\w DXv-Lm-S-\w sN-øpw. tP-°-_v hn`m-Kw sN-b¿-am≥ tPm-Wn s\√q¿ A-[y-£-X h-ln-°pw. `-£y kn-hn¬ k-ssπ-kv a-

{¥n A-\q-]v tP-°-_v A-\ptim-N-\ {]-ta-bw A-h-X-cn-∏n°pw. tI-{μ sXm-gn¬ h-Ip-∏v kl-a-{¥n sIm-Sn-°p-∂n¬ kp-tcjv, K-h. No-^v hn-∏v ]n k -- n tPm¿-Pv, Fw.--F¬.--Fam-cm-b tXm-akv Nm-≠n, ]n Xn-tem-sXm-a≥, ap≥ Fw.--]n. tXm-a-kv Ip-Xn-c-h´w, Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v {]-Xn-`m l-cn, tUm. sI.--kn. tPm-k-^v ]s¶-Sp-°pw.

hn-fn-®p-tN¿-°p-Ibpw ]-c-ky{]-kv-Xm-h-\ \-S-Øp-Ibpw sNbv-Xp F¬.kn. sk-{I´-dn ]m¿´n-s°-Xn-tc cw-K-Øp-h-cn-I-bmbn-cp∂p. F¬.Un.F-^n-s‚ t\-Xr-XzØn¬ \-S-°p-∂ cm-]-I¬ k-ac-Øn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ am-th-en°-c-bn-se F¬.Un.F-^v t\Xm-°fpw {]-h¿-Ø-Icpw Dƒ-∏sS-bp-≈-h¿ B-e-∏p-g-bn¬ t]m-b k-a-b-Øm-bn-cp-∂p am¶mw-Ip-gn-bn-se {Kq-∏v tbm-Kw \S-∂Xv. ]m¿-´n-bp-sS \n¿-tZiw A-\p-k-cn-®p \n¿-_-‘ A-h-[nbn¬ {]-th-in-∏n-°-s∏-´ Un.ssh.F^v.sF. taJ-em sk{I´-dn cm-tP-jn-s‚ t\-Xr-XzØn-em-bn-cp-∂p {Kq∏p-tbm-Kw. tbm-K-Øn¬ B-sf Xn-Ibv-°m\m-bn am-¶mw-Ip-g-n am¿-°-‰n-te°v h-∂-h-scbpw Hm-^n-kn-\v k-

ao]-Øp Iq-Sn t]m-b-h-scbpw ]-¥p-I-fn-°m≥ h-∂ bp-hm-°sf-bp-sa√mw hn-fn-®p-tN¿-ØmWv F-¬.kn. sk-{I-´-dn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ {Kq-∏v tbm-Kw tN¿-∂-sX-∂m-Wv kw-kmcw. Hº-Xv ]m-¿-´n Aw-K-߃ Dƒ-∏sS 29 t]¿ tbm-K-Øn¬ ]-s¶-SpØn-cp∂p. F-∂m¬ `q-cn]-£w AwK-ß-fpw tbm-K-Øn¬ \n∂p hn-´p-\n∂p. am-¶mw-Ip-gn-bn¬ D-≠m-hp-ambn-cp-∂ h¿Ko-b kw-L¿-jw Hgn-hm-°m-≥ Xm≥ {i-an-®-Xn-s\Xn-tcbm-Wv ]m¿-´n-bn-se H-cp hn-`m-Kw X-\n-s°-Xn-tc \-S-]-Snbp-am-bn h-∂-sX-∂p A-WnIsf hn-iz-kn-∏n-°m-\m-bn-cp-∂p F¬.kn. sk-{I-´-dn-bp-sS {iaw. F-∂m¬ ]-c-ky-am-bn t\Xm-hv ap-kv enw bp-hm°-sf Bt£-]n-°p-Ibpw `o-j-Wn-s∏-Sp-

Øp-Ibpw sN-bv-X-Xn-\p ]m¿-´n A-\p-`m-hn-Iƒ Zr-Iv-km-£n-Ifm-bn-cp∂p. G-cn-bm I-Ωn-‰n-bwK-ßfm-b ]n-W-dm-bn-]£-sØ {]-ap-J¿-s°-Xn-tc C-bmƒ Agna-Xn B-tcm-]-W-߃ D-b¿Øn-bn-cp∂p. F¬.kn sk-{I´dn ÿm-\-Øp-\n-∂p \o-°m-\p≈ G-cn-bm I-Ωn-‰n-bp-sS Xo-cpam-\w Aw-Ko-I-cn-°n√m-sb-∂mWv {Kq-∏v tbm-K-Øn¬ F¬.kn. sk-{I´-dn Dƒ-∏-sS-bp-≈-h-cp-sS \n-e-]mSv. F-∂m¬ C-bmƒ-s°Xn-tc-bp-≈ \-S-]-Sn-°m-bn G-cnbm I-Ωn-‰n Pn√m I-Ωn-‰n-°v ip]m¿-i-sN-bv-Xn-cn-°p-I-bm-Wv. C-Xn-\n-S-bn-em-Wv {Kq-∏v tbm-Kw hn-fn-°p-Ibpw ]c-ky {]-kv-Xmh-\ \-S-Øp-Ibpw sN-bv-Xv F¬.kn sk-{I´-dn ]m¿-´n-bn¬ \n-∂p ]p-dØ - m-Ip-∂ ÿn-Xn-bnte-°v F-Øn-bn-cn-°p-∂Xv.

tam-ãn-¨ sN-¼pI-¼n-I-fp-ambn \m-ev bp-hm-¡Ä t]m-en-kv ]n-Sn-bn-embn a-Æ-t©cn: sN-ºp I-ºn-Iƒ tam- „ n- ® v Im- d n¬ sIm≠pt]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ \m-ep bphm- ° ƒ t]m- e n- k v ]n- S n- b nembn. B-e∏p-g h-´-bm¬ hm¿Un¬ Ing-s° ssX-th-en-°IØv _n-tPm-bn (22), k-l-{]-h¿Ø-Icm-b aq-∂p t]-cp-am-Wv ]nSn-bn-em-bXv. C∂-se ssh-Io-´v

I-e-hq¿ ]m-e-Øn-\v k-ao-]w {Sm-^n-Iv ]cn-tim-[-\-bv-°n-Snbm-Wv C-h¿ k-©-cn-®n-cp-∂ Im¿ a-Æ-t©-cn t]m-en-kv I-kv‰-Un-bn-se-Sp-Ø-Xv. ]-Xn-\m-bn-c-߃ hn-e-a-Xn°pv-∂ sN-ºp-I-ºn-Iƒ B-e∏pg sh-≈-°n-W¿ `mK-Øp \n∂m-Wv tam-„n-®-sX-∂v C-h¿ t]m-enkn-t\m-Sv k-Ω-Xn®p. C-

h¿ hm-S-I-bv-s°-Sp-Ø sI.F¬ 04U-ªyp 9713 hm-K-W¿ Im¿ t]m-en-kv I-kv-‰-Un-bn-se-SpØn-´p≠v. a-b-°p-a-cp-∂p I®h-S-hp-ambn _-‘-ap≈ Ch-sc °pdn®v Iq-Sp-X¬ A-t\z-j-W-Øn-\v tij-sa a-‰v hn-h-c-߃ A-dnbm≥ I-gn-bq F-∂v t]m-en-kv ]d™p.

]p-¶-{] N-´-bnÂ-\n-¶p-Å am-en-\yw ]-Ån h-f-¸n H-gp-In-sb-¯p-¶p A-º-e-∏p-g: ]p-∂-{] N-¥-bn¬-\n-∂p-≈ am-en-\y-hpw a-¬kyw A-gp-In-b sh-≈-hpw ]≈n h-f-∏n¬ H-gp-In-sb-Øp∂Xmbn ]-cmXn. ]p-∂-{] ]-d-hq¿ a-kv-Pn-Zv ^m-dq-°v h-f-∏n-te-°m-Wv N¥-bn-se Im-\-s]m-´n-sbm-en®v a-en--\-P-ew H-gp-In-sb-Øp∂-Xv. C-Xv aq-ew \a-kv-Im-cØn-\m-bn ]-≈n-bn-se-Øp-∂hnizm-kn-Iƒ Zp-cn-Xw A-\p-`hn-°p-I-bmWv. ]-≈n-°v \m-ev Np-‰n-epw a-Xn-ep-s≠-¶-n-epw N¥-bp-sS In-g-t°-aq-e-bn¬-\n∂m-Wv a-en-\-P-ew H-gp-In-sbØp-∂-Xv.

]-≈n ]-cn-]m-e-\ k-an-Xn Aw-K-߃ ]-©m-b-Øv, Btcm-Ky-h-Ip-∏v A-[n-Ir-X¿ F∂n-h¿-°v am-en-\y {]-iv-\w ]cn-l-cn-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v \n-th-Z-\w \¬-In-bn-cp-∂p. F∂m¬ A-[n-Ir-X-cp-sS `m-KØp-\n-∂v \-S-]-Sn-bp-≠m-hmXn-cp-∂-Xm-Wv \n-e-hn-ep-≈ {]iv-\-߃-°v Im-c-W-sa-∂m-Wv ]-cm-Xn. H-cp ]-©m-b-Øw-K-amWv h¿-j-ß-fm-bn ]p-∂-{] am¿-°-‰n-s‚ I-cm¿ F-Sp-Øn-cn°p-∂-Xv. am-en-\y {]-iv-\-Øn-\v ]-cnlm-cw Im-W-W-sa-∂m-h-iys∏-´v am-k-߃-°v ap-ºv kz-

Im-cy hy-‡n Hmw-_p-Uv-kv-am\v ]-cm-Xn \¬-In-bn-cp-∂p. CXn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ amen-\y πm‚ v ÿm-]n-°-W-sa∂v Hmw-_p-Uvk - va - m≥ \n¿-tZ-in®n-cp-s∂-¶n-epw ]-©m-b-Øv A-[n-Ir-X¿ CXv ]m-en-®n√. ]©m-b-Øv sk-{I-´-dn A-S-°-ap≈-h-cp-sS A-\m-ÿ-s°-Xn-tc {]-Xn-tj-[w D-b¿-∂n-´p-≠v. ]≈n-h-f-∏n-te-°v a-en-\-P-ew Hgp-In-sb-Øp-∂-Xn-\v \-S-]-Snbp-≠m-bn-s√-¶n¬ C∂v Pp-apA \n-kv-Im-c-Øn-\v ti-jw ]©m-bØ - m-^n-kn-te-°v am¿-®v \-S-Øm-\m-Wv ]-cn-]m-e-\ kan-Xn-bp-sS Xo-cp-am-\w.

]p-∂-{] N-¥-bn-se Im-\ -s]m-´n-sbm-en-®v a-en--\-P-ew ]p-d-tØ-°v H-gp-Ip∂p

s\lvdp t{Sm^n Ptem-Âkh¯n\v C\n F«p\mÄ sd-Sp-°p-∂-Xv. 56 e-£-Øn-s‚ Sn°-‰v A-Sn-®n-´p-s≠-¶nepw aq∂p e-£-Øn-s‚ Sn°-‰v am-{Xam-Wv hn-‰-gn-™n-´p-≈Xv. C-Xv kw-Lm-SI-sc B-i-¶-bn-em-°nbn-´p-≠v. Ign-™ {]m-hn-iyw 36 e£w cq-]-bm-bn-cp-∂p Sn°-‰v Ie-Iv j≥. kw-Lm-S-I¿ kmºØn-I k-am-l-c-W-Øn-\m-bn \n-ch-[n {]-b-Xv-\-߃ \-S-Ønsb-¶n-epw H∂pw ^-e-h-Øm-bn-

´n√. sh≈-s∏m-° sI-Sp-Xn Ip´-\m-´p-Im-sc km-º-Øn-I-am-bn X-f¿-Øn-bXpw P-tem¬-khsØ _m-[n-°pw. ¢∫p-Ifpw ]cn-io-e-\-Øn-\v km-º-Øn-Iw I-s≠-Øm≥ I-gn-bm-sX t¢-in°p-∂p≠v. Hmtcm Zn-h-khpw ]cn-io-e-\-Øn\v 1.25 e-£w cq-]bn¬ Ip-d-bm-sX th-≠n-h-cpw. ]pd-Øp-\n-∂p-≈-h¿-°v Im-]v‰≥ ÿm-\w hm-Kv-Zm-\w sN-bvXpw ¢-∫p-Iƒ ^-≠v k-am-l-cn-

°p-∂p≠v. 22 Np-≠-\p-I-fm-Wv C-Ø-hW a¬-k-c-Øn¬ ]-s¶-Sp-°p∂Xv. _m¶v ta-[m-hn-I-fp-sS tbm-Kw I-gn-™ Znh-kw I-e-Œtd-‰n¬ hn-fn-®p tN¿-sØ-¶nepw Nn-e _m-¶p-Iƒ am-{X-ta A-\pIq-e-am-b \n-e-]m-sS-Sp-Øn´p≈q. U¬ln-bn¬ Nne s]mXp taJ-em ÿm-]-\ß-sf Is≠-¶n-epw 10 e-£w cq-] h-sc \¬Im-s\m-cp-°-am-sW-∂v A-

dn-bn-®-Xm-bm-Wv hn-hcw. CXn-\v ]pd-sa tI-{μ Sq-dn-kw a-{¥m-eb-Øn¬ \n-∂v Ip-d-™-Xv 25 e£w cq-]-bp-sS {Km≥-Uv F√m h¿-jhpw e-`n-°p-∂ X-c-Øn¬ e-`y-am-°m≥ \-S]-Sn kzo-I-cn°p-∂-Xm-bn A-[n-Ir-X¿ A-dnbn®p. CXn-\p-≈ {i-a-߃ tI{μ-a{¥n sI kn thWp-tKm-]men-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-°p∂-Xmbpw _-‘-s∏-´-h¿ hy‡-am°n.

s\lvdp t{Sm^n Ptem-Âkhw: apXnÀ¶ am[ya-{]-hÀ¯-Isc BZcn-¨p B-e∏ - pg: s\lvdp t{Sm-^n P-eta-f-bp-sS {]-Nm-c-Øn-\v an-I-® kw-`m-h-\ \¬-In-b ap-Xn¿-∂ am-[y-a-{]-h¿-Ø-I-sc B-Z-cn-®p. sI -Fw kp-tc-{μ-\m-Yv, tXma-kv {Kn-K-dn, F-kv F-®v A¬lm-Zn, ]n hn ]-¶-Pm-£≥, tPmk-^v tdm-°n, sI -F≥ ]p-cptjm-Ø-a-°p-dp-∏v, F- ju-°Øv, tPm-k-^v tIm-´-∏-d-ºv F∂n-h-sc-bm-Wv B-Z-cn-®-Xv. s\-

£-b-¿-∏n-®p Im-Øn-cn°p-tºmƒ `-c-W-Iq-Sw ]pXn-b \ym-b-hmZ-߃ \nc-Øn \o-Xn ]oT-sØ sX-‰n-≤-cn-∏n-°p-I-bmWv. a-Av-Z-\n-°v P-bn¬ tamN-\w e-`n-°m≥ tI-c-f-Øn-se s]mXp-k-aq-lw {]m¿-Yn-°-W-sa∂pw C-∂sØ Pp-ap-A \-a-kvIm-c-ß-fnse Iq-´ {]m¿-Y-\-Ifnepw CXv Dƒ-s∏-Sp-Ø-W-sa∂pw ]n.Un.]n Pn√m {]-kn-U‚ v A-Uz. ap-´w \m-k-dpw Pn√m sk-{I´-dn kp-\o¿ C-kv-a-bnepw kw-bp-‡-{]-kv-Xm-h-\-bn¬ A`y¿-Yn®p. Pn√m `m-c-hm-ln-Ifm-b A≥-km-cn B-e-∏p-g, F-®v \n-km¿

Im-bw-Ipfw, hn F≥ {io-[-c≥ ]p-ecn, jm-P-lm≥ dm-hp-Ø¿, jm-P-lm≥ Xm-a-c-°pfw, Sn Fw cm-P, hn F Jm-Z¿ ]m-\q¿, ssh Fw sj-co-^v Im-bw-Ipfw, h≈n-Ip-∂w Jm-en-Zv ]-s¶-SpØp.

a-Av-Z-\n-¡p-th-−n {]mÀ-Yn-¡Wsa¶v

B-e∏p-g: A-–p∂mkn¿ a-AvZ- \n-bp-sS tam-N\ - Ø - n-\m-bn C-∂p Pn√-bn-se ap-gp-h≥ ]-≈n-Ifnepw Ppap-A \-ak - vI - m-ct- Øm-S\p-_‘ - n-®p {]m¿-Y\ - \-SØ - W - sa-∂v B-e∏p-g hS-t° a-l√v JØo-_v ]n Fw F-kv F B-‰t°m-b X-߃ A-`y¿-Yn®p.

BÀ.F-kv.F-kv {In-an-\-epI-sf \n-e-bv-¡v \nÀ-¯Ww: F-kv.Un.]n.sF B-e∏p-g: B-d-∑p-f h-≈-k-Zy D-Zv-Lm-S-\-®-S-ßn-\n-sS ÿ-ew Fw.-F¬.-F-bpw tIm¨-{K-kv t\-Xm-hp-am-b sI in-h-Zm-k≥ \m-b-sc -{Iq-c-am-bn a¿-±n-® B¿.F-kv.-F-kv. {In-an-\-ep-Iƒ-s°Xn-tcbpw A-Xn-\v t\-Xr-Xzw sIm-Sp-Ø ln-μp sF-Iy-th-Zn t\-Xm-hv Ip-Ω-\w cm-P-ti-J-cs\-bpw {Km-ak - a - n-Xn t\-Xm-°ƒs°-Xn-tc-bpw \-S-]-Sn kzo-I-cn°m≥ k¿-°m¿ X-øm-dm-I-Wsa-∂v F-kv.-Un.-]n.-sF Pn-√m sk-{It-´d - n-b‰ - v B-hi - y-s∏-´p. cm-Py-Øn-s‚ hn-hn-[ `m-Kß-fn¬ \-S-∂ `o-I-cm-{I-a-W-ßfn¬ {]-Xn-I-fm-b-h-cpw I-fiam-en¬ {In-kv-Xym-\n-Iƒ-s°Xn-tc B-{I-a-Ww \-S-Øn-b {]Xn-I-fn¬ Nn-e-cpw tI-c-f-Øn¬ ]-e ÿ-e-ß-fn¬ H-fn-hn¬ I-gn™v-sIm-≠v kw-ÿm-\-Øv Ac-£n-Xm-h-ÿ kr-„n-°m≥ {ian-°p-I-bm-Wv. C-Xn-s‚ H-Sp-hne-sØ D-Zm-l-c-W-am-Wv sslt°m-S-Xn kw-c-£-Ww \¬-In-

b Fw.-Pn tIm-f-Pn-se A-[ym-]I¿-°pw hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p-saXn-tc B¿.-F-kv.-F-kv ]n-¥pW-tbm-sS F.-_n.-hn.-]n \-S-Ønb tX¿-hm-gv-N. A-Xn-\m¬ B¿.-F-kv.-Fkn--s\-bpw A-Xn-s‚ t]m-j-Ikw-L-S-\-I-sf-bpw \n-e-°p\n¿-Øm-≥ B-`y-¥-c-a-{¥n Xncp-h-©q¿ cm-[m-Ir-jv-W≥ B¿÷-hw Im-Wn-°-Ww. A-X-√msX Im-Xn-°p-Sw F≥.-Pn.-sF.F¬ I-º-\n \-S-Øp-∂ a-en-\oI-c-W-Øn-s\-Xn-tc {]-Xn-tj[n-°p-∂ P-\-Io-b k-a-c-ß-sf A-Sn-®-a¿-Øm-\-√ t]m-en-kns\ D-]-tbm-Kn-t°-≠-sX-∂pw Pn-√m sk-{It-´-dn-b-‰v {]-kv-Xmhn-®p. P-n-√m {]-kn-U‚ v F Fw ap-l-Ω-Zv P-eo¬ A-[y-£-X-hln-®p. P-\-d¬ sk-{I-´-dn sI F-kv jm≥, ssh-kv {]-kn-U‚ v F _n D-Æn, J-Pm≥-Pn Fw Fkv j-lo¿, sk-{I-´-dn th-Wp sN-∂n-Ø-e, F-kv in-lm-_v h≈n-Ip-∂w kw-km-cn-®p.

Npcp¡¯nÂ

P-\-k-¼À-¡-]-cn-]m-Sn: \-S-]-Sn hn-h-cw sh-_v-ssk-än A-]v-t{K-Uv sN-¿-Ww Be∏pg: ap-J-y-a-{¥n-bp-sS P-\-k-º¿-° ]-cn-]m-Sn-bp-am-bn _-‘-s∏-´v Pn-√m-X-e Hm-^n-kp-I-fn-te--°v Hm¨-sse-\m-bn A-b-bv-°p-∂ A-t]-£-I-fn-t∑¬ A-Sn-b-¥-c- \-S-]-Sn kzoI-cn-®v hn-h-cw sh-_v-ssk-‰n¬ A-]v-t{K-Uv sN-ø-Ww. sX‰m-bn e-`n-® A-t]-£-Iƒ A-X-Xv Zn-h-kw I-e-Iv-t{S-‰n-te°v Xn-cn-sI A-b-bv-°-Ww. kv-{Io-\n-Mv I-Ωn-‰n-bn¬ C-Xp kw-_-‘n-®v dn-t]m¿-´v \¬-tI-≠-Xn-\m¬ Im-e-Xm-a-kw Hgn-hm-°m≥ Pn-√m Hm-^nk¿-am¿ {]-tX-y-Iw {i-≤n-°-W-sa∂v Pn-√m I-e-Iv-S¿ A-dn-bn-®p.--

`mhn-sb kz-]v-\w Im-Wp-¶-h-cmh-Ww hn-ZymÀ-YnIÄ: PnÃm I-eÎÀ B-e-∏p-g: `m-hn-sb kz-]v-\w Im-Wp-∂-h-cmh-Ww hn-Zym¿YnIsf∂v Pn√m I-e-Œ¿ F≥ ]-fl-Ip-am¿ hy-‡-am°n. Ah¿ `m-hn-bpsS hm-Kv-Zm-\-ß-fmWv. l-b¿-sk-°≥U-dn hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏n-s‚ Io-gn¬ {]h¿-Øn-°p-∂ I-cn-b¿ ssK-U-≥-kv B‚ v A-tUm-fk‚ v Iu¨-kn-en-Mv Pn√m sk‚-dn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ \-S-∂ Pn√m-X-e I-cn-b¿ Zn-\m-N-c-W-Øn-s‚bpw I-cn-b¿ F-Ivkvt]m-bp-sSbpw D-Zv-LmS-\w \n¿-h-ln-°p-I-bm-bn-cp-∂p At±lw. Ip-´n-I-fp-sS I-cn-b¿ kz-]v-\ß-sf bm-Ym¿-Yy-am-°p∂-Xn-\v Ip-´n-I-fp-sS Iu¨-k-en-Mp-Iƒ°pw I-cn-b¿ F-Ivkn-_n-j-\p-Iƒ°pw hen-b {]m-[m-\y-ap≠v. B-e∏p-g entbm-tX¿-´o-¥v Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S-∂ D-Zv-Lm-S-\ ktΩ-f-\-Øn¬ I-cn-b¿ ssK-U≥-kv Pn√m tIm˛Hm-Un-t\-‰¿ Fw kemw A-[y-£-X -h-ln®p. ta-cn Kn-cn-P, A-Pp ]n _©-an≥ kw-km-cn-®p. P-n√m Fw-tπm-bn-sa‚ v F-Iv-kv-tN-©nse ta-[m-hn-Ifm-b F Un a-[p-kq-[-\≥-]n-≈, tUm. sI in-ip-]m-e≥ I-cn-b¿ ¢m-kp-Iƒ \-S-Øn. Xp-S¿-∂p \-S-∂ I-cn-b¿ F-Ivkvt]m Ip-´n-Iƒ-°v \-hym-\p-`-h-am-bn-cp∂p. tbm-K-Øn¬ an-\n tPmk-^v, B¿ Aw-_n-I kwkm-cn®p.

t]m-en-kn-s\ B-{I-an-¨ {]-Xn-sb sX-fn-sh-Sp-¸n-\v sIm-−p-h-¶p

Be∏p-g: s\-lv -dp t{Sm-^n Ptem¬-k-h-Øn-\v C\n F-´p Znh-kw am-{Xw. P-tem¬-k-hØn-\v ssS-‰n¬ kv-t]m¨-k¿am-sc In-´mØ-Xv A-[n-IrX-sc B-i-¶-bn-em-gv-Øn-bn-´p≠v. c-≠p tIm-Sn-bm-Wv h-≈w-Ifn-°v sNe-hv {]-Xo-£n-°p∂Xv. kv-t]m¨-k¿-am¿ Bcpw B-hm-Ø km-l-N-cy-Øn¬ ISp-Øv km-ºØn-I A-®-S-°Øn-\m-Wv \-S-Øn-∏p-Im¿ X-øm-

3

lv-dp t{Sm-^n ]-ªn-kn-‰n I-Ωn-‰nbp-sS-bpw {]-kv ¢-∫n-s‚-bpw kw-bp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ B-e∏p-g {]-kv ¢-∫v lm-fn¬ \-S-∂ N-S-ßv I-hn-bpw km-ln-Xy-{]h¿-Ø-I k-l-I-c-W-kw-Lw {]-kn-U-U‚p-am-b G-gm-t®-cn cm-a-N-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. Pn-√m I-e-Iv-S¿ F≥ ]-fl- s\lvdp t{Sm-^n P-e-ta-f-bp-sS {]-Nm-c-Øn-\v an-I-® kw-`m-h-\ \¬-In-b ap-Xn¿-∂ am-[y-a Ip-am¿ D-]-lm-cw hn-X-c-Ww sN- -{]-h¿-Ø-I-sc s\-lv-dp t{Sm-^n ]-ªn-kn-‰n I-Ωn-‰n-bp-w {]-kv ¢-∫pw kwbp-‡-ambn B-Z-cn-®-t∏mƒ bv-Xp.

F-S-Xz: t]m-enkn-s\ B-{I-an® kw-`-hp-am-bn _-‘-s]-´ {]Xn-sb X-e-h-Sn sIm-®-Ω-\-Øv F-Øn-®v sX-fn-sh-Sp-Øp. X-eh-Sn B-\-{]-ºm¬ h-S-°v Xp≠n-Ø-d-bn¬ kp-\nens\(34) bm-Wv F-S-Xz F-kv.-sF. cm-tP{μ-≥-]n-≈-bp-sS t\-Xr-Xz-Ønep-≈ t]m-en-kv kw-Lw sX-fnsh-Sp-∏n-\m-bn sIm-≠p-h-∂-Xv. Pq¨ 29\v ssh-Io´v B-dv aWn-tbm-sS sIm-®-Ω-\w PMv-j\v h-S-t°m-´v am-dn-bp-≈ tXm-Sns‚ I-c-bn¬ h-®m-bn-cp-∂p kw`-hw. kp-\n-en-s‚ t\-Xr-Xz-Ønep-≈ a-Zy-]-kw-Lw A-Sn-h-kv{Xw am-{Xw [-cn-®v sh-≈-Øn-¬ Nm-Sp-I-bpw I-c-°v \n-∂-h-sc sh-≈-Øn¬ X-≈n-bn-Sp-I-bpw sN-øp-∂-Xv \m-´p-Im¿ hn-fn-®-dnb-®X - n-s\ Xp-S¿-∂v C-hs - c ]n-Sn°m≥ F-Øn-b t]m-en--kn-s\ sh-≈Ø - n-te-°v h-en-®n-Sp-Ib - mbn-cp-∂p. XpS¿∂v t]m-en-kv Ch-sc ]n-Sn-Iq-Sn Po-∏n¬ I-b‰ - n-sb¶n-epw Iq-sS-bp-≈h - ¿ Po-∏n-\v ap∂n¬ I-b-dn \n-∂v c-£ s∏ Sp Øn. {]-Xn-Iƒ Po-∏n¬ \n-∂v c£-s∏-´X - n-\v ti-ja - m-Wv t]m-enkv Po-∏n-s\ t]m-Im≥ A-\p-hZ- n®-Xv. kp-\n¬ Dƒ-s]-sS-bp-≈h¿-s°-Xn-tc Hu-tZym-Kn-I IrXy-\n¿-hl - W - w X-S - s - ]-Sp-Ønb-Xn-\pw A-k-`yw ]-d-™-Xn\pw tI-sk-Sp-Øn-cp-∂p. ap-ßn \-S∂ - kp-\n¬ I-gn-™Z- n-hk - w tIm-SX - n-bn¬ Io-gS- ß - p-Ib - m-bncp-∂p. 15 Zn-hk - t- Ø-°m-Wv tImS-Xn dn-am‚ v sN-bX v- X - v.

cmP³ -]n -tZhv A\p-kva-cWw tN¿Øe: kwkvIm-c-bpsSbpw bph¿tIm-f-Pn-s‚bpw kwbp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ cmP≥ -]n -tZhv A\p-kva-cWw \S-Øn. bph¿ tImf-Pn¬ tN¿∂ tbmKØn¬ ]q®m-°¬ jmlp¬ A[y-£X hln-®p. \memw Nc-a-hm¿jnI BNcWw sFk-Iv am-S-h\ DZvLm-S\w sNbvXp. sI C tXmakv apJy{]`m-jWw \S-Øn. KuX-a≥ Xpd-hq¿,- sh-´bv°¬ aPo-Zv,- kn sI _me-N-{μ≥ ]mWm-h-≈n,- {]-k∂≥ A‘-Im-c-\-gn,- Fw F Fw \Po_v A\p-kva-cW {]kwKw \S-Øn. cmP≥ ]n tZhns\Ip-dn-®p≈ A\p-kva-cW-KoXw {]k-∂≥ A‘-Im-c-\gn Be-]n-®p.

{Iat¡SpIÄ Adn-bn¡Wsa¶v tN¿Øe: tN¿Øe Xmeq-°nse ]mN-I-hm-XI hnX-cW-Ønse {Iat°SpIƒ {i≤-bn¬s∏-´m¬ Xmeq°v kssπ Hm^nkv : 0478˛2823058,- C¥y≥ Hmbn¬ tIm¿]tdj≥˛9446087871, `mcXv s]s{Smfnbw tIm¿]-tdj ≥˛9605001969 F∂ \º-cp-I-fn¬ Adn-bn-°-W-sa∂v tN¿Øe Xmeq°v kssπ -Hm-^nk¿ Adn-bn-®p.

Thejas Epaper alappuzha Edition 2013-08-02  

Thejas Epaper alappuzha edition. 2013-08-02

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you