Page 1

Magasinet for deg som jobber i Infratek

03

Slik tenker vi nytt

08

Jernbaneheltene jobbet dag og natt

12

Anine vil gi noe tilbake

02

2014

MOVEMENT


2

VI ER GODT I GANG! Infratek har fått en god start på året. I løpet av vinteren og våren har vi lagt et godt fundament for å løfte selskapet til nye høyder.

Selv om en mild vinter i de nordiske landene bidro til de gode økonomiske resultatene i første kvartal, har vi også tatt grep for å gi virksomheten ytterligere konkurransekraft. Vi leverer gjennomgående med høy kvalitet og effektivitet for kundene våre. Godt jobbet folkens! Som dere alle vet er Infratek inne i en endringsprosess. Dette er en naturlig del av virksomheten vår og vi har tross alt «Movement» som en kjerneverdi. Jeg håper at dere fremover blir med og bretter opp armene. Jeg trenger hjelp fra dere alle sammen, slik at vi trekker i samme retning og leverer i tråd med målsetningene våre. Det er viktig at vi hele tiden ser mulighetene til å forbedre oss, enten det gjelder vår egen arbeidsprestasjon, samarbeidet i avdelingen din, eller det er konsernfelles systemer som kan utnyttes bedre. Konstruktive innspill er alltid viktig for at vi skal bevege oss i riktig retning. For øyeblikket gjøres det masse positivt arbeid i organisasjonen. Vi har kommet godt i gang med flere av prosessene som du også kan lese mer om i dette nummeret av Movement. Den enkleste endringen er likevel å starte med seg selv. Hva kan være mitt bidrag for å styrke Infratek? Kan jeg fokusere mer på sikkerhet i arbeidssituasjonen? Jobbe mer effektivt? Selge mer i ett pågående oppdrag eller ta kontakt med en ny kunde? Mulighetene er mange uansett hvilken rolle man har i organisasjonen.

Det var inspirerende for meg å møte nærmere 450 Infratekere under det tradisjonsrike kick-offet for de ansatte i Infratek Norge AS på Ullevål 23. mai. Det forteller meg at det er god driv i organisasjonen, godt humør og stå-påvilje. Jeg ser frem til å møte flere Infratekere rundt i Norden i tiden fremover og fortelle mer om hva endringene vi er midt oppe i vil bety for hver og en av dere. Jeg vil benytte anledningen til å ønske dere en god og avslappende sommer, slik at vi er klare til innsats for resten av året. Med stå-på-vilje fra alle 1500 Infratek-ansatte i Norden, vil vi være i posisjon for å markere oss tungt som den foretrukne leverandøren i markedene våre fremover. Lykke til!

Lars Bangen Konsernsjef

Movement utgis av Infratek AS i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Redaktør: Cecilia Wikström. Ansvarlig utgiver: Espen Mathisen Omslagsfoto: Cecilia Wikström Layout: Sandbacka Grafiska. Trykk: Sandvikens Tryckeri AB Redaksjon nr. 2-2014: Cecilia Wikström, Espen Mathisen, Kirsi Lintunen, Jani Gratschev, Veera Höglund. Har du tips til Movements redaksjon? Kontakt cecilia.wikstrom@infratek.se


3

SLIK TENKER VI NYTT Hvorfor og hvordan skal vi jobbe med endring? Hva er de viktigste områdene vi skal fokusere på? Og hvordan skal vi jobbe med dette sammen? Movement har tatt en prat med utviklingssjef Andreas Fritzsønn i Infratek for å få innsikt i de store forbedrings­ prosessene som settes i gang for hele konsernet.

– Dette handler i bunn og grunn om å identifisere de handlingene hver og en av oss må gjøre i systemet hver dag og sørge for at alle får tilstrekkelig med opplæring og opp­ følging så vi kommer opp på et godt mestringsnivå.

Andreas Fritzsønn leder det viktige arbeidet i Utviklingsgruppen som skal bidra til at Infratek løfter seg som selskap og presterer i tråd med forventningene i årene fremover.

Infratek er bygget opp av mange ulike bedrifter, flere med over 100 år gamle røtter og selv om vi alle har samme logo på jakka er det ikke nødvendigvis her vi begynte. – Mange ulike historier og sterke relasjoner til noen få og store kunder har nok vært med på å forme Infratek til en bedrift hvor det i dag finnes like mange måter å løse utfordringene på som det finnes avdelinger. Men om skal vi lykkes som bedrift må vi jobbe på den samme måten alle sammen, slik at vi kan sikre den høye kvaliteten vi alle er så opptatt av, sier Andreas Fritzsønn. Det er derfor etablert en egen utviklingsgruppe som består av alle divisjonslederne, alle lederne for støtteorganisa­ sjonene og flere andre mennesker som jobber i Infratek for å gjøre hverdagen til alle ansatte enklere og mer effektiv. Formålet til denne gruppa er å involvere så mange deler av organisasjonen som mulig til å utvikle og gjennomføre endringene som må til for at vi skal nå de ambisjonene Infratek har. ØKT BRUK AV FELLES SYSTEMER – Til å begynne med har vi identifisert fire områder som vi skal ta tak i. Det første området vi prioriterer er å ferdigstille arbeidsprosessene våre innen tilbud, prosjekt og service. Det skal utvikles håndbøker som på en enkel og oversiktlig måte skal fortelle hver og en av oss hvilke krav og forventninger som foreligger. I tillegg skal vi oppdatere skjemaer og skape en helhetlig Infratek-profil som vi alle kan være stolte av, sier Andreas. Det andre området han trekker frem er IFS, hvor det er identifisert et behov for å øke forståelsen og bruken av systemet i organisasjonen.

EN BEDRE HVERDAG FOR AVDELINGSLEDEREN Alle avdelinger i Infratek drives ulikt, har ulik størrelse og tilbyr mange ulike tjenester. Den store utfordringen er å finne løsninger som kan benyttes av alle og som kan gi et unisont løft for alle divisjonene. – Lykkes vi med dette kan avdelingslederen fokusere på det viktigste, nemlig personalledelse og utvikling, markeds­arbeid og tilbudsoppfølging. Det tredje området vi vil fokusere på fremover er derfor å tilrettelegge for at avdelings­ledere opplever en hverdag hvor de har anledning til å prioritere og kan legge vekk oppgaver som ikke bidrar til verdiskapningen i tilstrekkelig grad, sier Andreas. Det fjerde området med forbedringspotensial, hvor det kanskje ligger høyest potensial for besparelser, er innen utvikling og innføring av gode innkjøpsrutiner. – For at vi skal lykkes med å ta ut dette potensialet krever det at alle er lojale mot de avtalene og leverandørene vi har knyttet til oss. Hvordan vi skal hjelpe hverandre med dette er et av de viktigste forbedringsprosjektene vi skal jobbe med. ALLE MÅ INVOLVERES I tiden fremover vil alle i organisasjonen bli tett orientert rundt fremdriften og målsetningene i disse prosjektene, både på intranettet og fra sine nærmeste ledere. – Når vi på alvor skal begynne implementeringsarbeidet kommer alle ansatte til å bli involvert, noe vi gleder oss til, da det kun er sammen vi kan få til disse endringene, sier Andreas.

DE 4 FORBEDRINGSOMRÅDENE: 1. 2. 3. 4.

Ferdigstille arbeidsprosessene Forståelse og bruk av IFS Avdelingslederens hverdag Gode innkjøpsrutiner


4

INFRA SOLUTIONS PÅ VIRKSOMHETSREISE I løpet av våren har alle medarbeidere i Infra Solutions i Sverige deltatt på «Affärsmanna­ skapsresan» – et kurs som er skreddersydd for å forandre kultur og styrke kunnskapene om sammenhengen mellom økonomien i ens egen avdeling og i konsernet som helhet.

Cirka 80 personer har gjennomgått kurset, som besto av de fire modulene Økonomi, Prosjekt, Organisasjon og Positiv tenkning. En av deltakerne er Per Söderman, kontrollør/ montør på Mätkontroll i Stockholm. – Det har vært et godt og lærerikt kurs. Jeg har helt klart fått bedre innsikt i hvordan selskapets økonomi fungerer, og det var også fint med en ordentlig gjennomgang av hvordan hele organisasjonen ser ut, hva man gjør i andre avdelinger og så videre. Jeg synes jeg har fått en bedre forståelse både av helheten og av min egen rolle i den større sammenhengen, sier Per. VIKTIG Å FAKTURERE RASKERE Under økonomiøkten fortalte Eva Frisäter-Myrland, Senior Business Controller IS, om hvordan et resultatregnskap skal tolkes, og viste hvordan det enkelt kan sammenlignes med vår egen privatøkonomi. En gjennomgang av kontantstrøm viste at man som privatperson vil få vanskeligheter med å betale regningene hjemme dersom man ikke får lønning i tide, akkurat som en bedrift får problemer hvis det ikke faktureres mye nok – og raskt nok. – Det er utrolig viktig at vi blir flinkere til å fakturere innen Infra Solutions. Vi har for mange ordrer som blir liggende i flere måneder uten å faktureres, og det betyr at vi «låner

Anders C. Bergdahl, divisjonssjef IS, innledet.

ut» penger til kundene og leverandørene våre. Slik kan det ikke fortsette, så vi er nødt til å se på hvordan vi inngår avtaler med sluttkundene og hvordan vi kan forandre administra­tive rutiner internt. Jo lenger vi venter med å faktu­rere, desto større blir også risikoen for at vi aldri vil motta noen betaling overhodet, sier Eva. ORGANISASJON Jan Norman, HR-ansvarlig i Infratek Sverige, ga en grundig gjennomgang av hvordan hele konsernet er organisert. Dette ble en nyttig oppdatering for de fleste kursdeltakerne, ikke minst på bakgrunn av omorganiseringen som er gjennomført det siste halvåret. Økten omfattet informasjon både om infrastrukturvirksomhetens tilstedeværelse i Norge, Sverige og Finland og om inndelingen i divisjoner og hvilke virksomheter som bedrives i disse. Medarbeiderne i IS Sverige ble dermed minnet om at det finnes en tilsvarende divisjon i Norge, akkurat som det finnes én norsk og to svenske elnettsdivisjoner samt én jernbanedivisjon i Sverige. Prosjektdivisjonen er den eneste divisjonen med virksomhet i alle tre landene. Jan gikk også gjennom hvilke oppgaver de ulike støttefunksjonene, for eksempel IT, Økonomi og Innkjøp, dekker i organisasjonen. Viktigheten av at alle bruker IFS og GAIA på riktig måte, ble tydeliggjort gjennom eksempler på

Urban Stenberg, Lexicon Kommunikation.


Åtti medarbeidere fra Infra Solutions deltok på opplæringsdagene.


6 hvor kostbart det er for selskapet å håndtere for eksempel leverandørfakturaer – SEK 700 per stykk, noe som bare i Sverige tilsvarer MSEK 42 per år. Det ble åpenbart at mange små innkjøp fra en mengde forskjellige leverandører blir særdeles dyrt for selskapet, akkurat som mangelfull rapport­ ering av tidsforbruk eller reiseregninger uten korrekte bilag fordyrer lønnsbehandlingen. Videre ble kursdeltakerne «drillet» på både konsernets nøkkelbegreper, som visjoner og mål, samt på selskapets ulike tjenester – det vil si kunnskaper som er nødvendige for å kunne være en god ambassadør for Infratek. EFFEKTIVE PROSJEKTER Gerd Karlsson, prosjektleder i Projekt Sverige Söder, ledet modulen Prosjektforståelse, som handlet om å øke forståelsen av hvordan vi i Infratek ser på og arbeider med prosjekter. I Infratek defineres et prosjekt som en unik, tidsbegrenset hendelse som må styres økonomisk. Videre er gjennomføringstiden for et prosjekt og at Infratek påtar seg å levere til en fast pris kriterier for om det skal defineres som et prosjekt. Oppdrag legges, avhengig av størrelse og kompleksitet, inn i IFS enten som arbeidsordrer i servicemodulen eller som prosjekter i prosjektmodulen. Gjennom de felles prosjektstyringsverktøyene i GAIA og IFS kan prosjekter gjennomføres effektivt, med tydelige roller og rutiner som sikrer at erfaringer tilbakeføres til organisasjonen.

re hvilke personer, steder, aktiviteter og så videre som gene­ rerer positiv energi, og hvilke som gjør det motsatte, slik at man kan ta aktive valg som fører i retning av økt velvære og et bedre selvbilde. REISEN FORTSETTER Neste trinn i Virksomhetsreisen er at alle som har gjennomgått opplæringen, skal sertifiseres i alle de fire kursmodulene. – Jeg vet at dette momentet kan fremkalle «sommerfugler i magen». Likevel er det viktig å forsikre oss om at deltakerne faktisk har tatt til seg den informasjonen de har mottatt, sier divisjonssjef for Infra Solutions Anders C. Bergdahl. Målet er at minst 90 prosent av kursdeltakerne skal få bestått på samtlige kursmoduler. Først da anses man som sertifisert og får et diplom som bekrefter dette. – Reisen er imidlertid ikke slutt med dette. Snarere er det nå det virkelige arbeidet begynner. Vi skal fokusere på tre ulike områder som følger konsernets strategi. Ett av disse områdene kan for eksempel være kontantstrøm. Samtlige avdelinger i IS vil da i fellesskap være med på å forbedre kontantstrømmen vår gjennom tydelige aktiviteter og tett oppfølging. Forskjellen i forhold til tidligere initiativer er at flertallet av medarbeiderne nå vet hva kontantstrøm er, og hvordan den kan påvirkes positivt. Slik skaper vi en bevissthet og delaktighet, og målet er å forandre kulturen vår. Og vi skal ikke glemme å feire de fremskrittene jeg er sikker på at vi oppnår, sier Anders.

Gerd understreket også viktigheten av å vise og spre engasjement når man arbeider i prosjekter. – Vi skal forsøke å få alle involverte til å brenne for prosjektet og føle seg som en del av Infratek, også de som ikke er ansatt hos oss. Fremfor alt handler det selvfølgelig om at kunden skal bli fornøyd, sier hun. POSITIV TENKNING En veldig populær kursøkt ble holdt av Urban Stenberg fra Lexicon Communication. Det var mange som nikket og lo gjenkjennende da han blant annet fortalte om mentale mønstre, vurderinger og hvordan vi skaper vårt selvbilde ut fra de erfaringer vi gjør oss i livet. For nesten alle mennesker innebærer dette at man «skaper sannheter» som virker begrensende. For eksempel «lærer» mange at de ikke kan synge eller stå foran et publikum og holde et foredrag. Små barn tviler sjelden eller aldri på sine evner ved slike anledninger, men med tiden og etter negative opplevelser på ulike områder begrenser de fleste seg og skaper en krympende «komfortsone» for å unngå situasjoner de opplever som ubehagelige. For mange kan det til og med bli viktigere å få bekreftet sine valgte, begrensende sannheter enn å føle seg vel. Nå finnes det heldigvis mange metoder for å motvirke dette, og Stenberg fortalte om noen av dem, som man kan bruke for å styrke sin mentale tilstand. I tillegg til meditasjon og andre metoder for å klare sinnet snakket han om «fysiske triggere» – slike som vi ofte ser idrettsutøvere benytte seg av for å styrke selvtilliten. En annen god metode er å identifise-

Per Söderman, montør på Mätkontroll, synes opplæringen var lærerik.


7

SAMMEN MOT EN SUNNERE FREMTID Arbeidshelseprosjektet gir de ansatte forutsetninger til selv å påvirke og forbedre arbeidsmiljøet sitt.

I løpet av kickoff-arrangementet fikk de 30 medarbeiderne som hadde meldt seg på gruppen «En mer aktiv hverdag», hver sin aktivitetsmåler som inspirasjon. Det lille apparatet som deltakeren skal bære med seg, minner om en USBpinne og måler eierens daglige hverdagsaktivitet. Når måleren kobles til en datamaskin, overføres informasjonen om mengden av og kvaliteten på mosjonen automatisk til en dagbok. Den gjennomførte mosjonen vises i antall steg, kilometer, kalorier og mosjonspoeng. På den måten kan både personen selv og treneren følge de forandringene som persoTrainers’ house ble valgt som samarnen gjør i livet sitt, forandringer som beidspartner i prosjektet. Helt i tråd Målene med Infratek Finlands med tiden fører til økt velvære. På med Infrateks OL-ånd er det Jarmo samme måte kan forandringer på Riski, tidligere trener for det finske langinitiativ for å verne om et godt arbeidsplassen medføre positive rennslandslaget, som skal trene oss. arbeidsmiljø er å befeste de effekter, både for arbeidsgruppen ansattes spisskompetanse og og hele arbeidsmiljøet, men disse Prosjektet ble innledet med en fremme arbeidshelsen, både i forandringene er ikke nødvendigvis kickoff i mai, og pågår til neste høst. dag og i fremtiden. umiddelbart synlige i arbeidsmiljøet. Forelesningene er åpne for alle For å oppnå et positivt resultat må Infratek-ansatte. Dessuten fikk alle man jobbe for det, akkurat som når muligheten til å melde seg på i en man forbedrer sitt personlige velgruppe der deltakernes helse og være. Gruppen som deltar i arbeidshelseprosjektet, samler aktiviteter i hverdagen får ekstra mye støtte. mosjonspoeng i en felles pott samtidig som treneren følger med på fremskrittene. Mellom trenerforelesningene fungerer Under kickoff-arrangementet snakket Jarmo Riski fra poengene som en påminnelse for deltakerne hvis de av en Trainers’ House om hvordan man starter med og gjennomeller annen grunn har begynt å henge etter. fører forandringer. De viktigste målene med Infratek Finlands initiativ for å verne om et godt arbeidsmiljø er å befeste de ansattes spisskompetanse og fremme arbeidshelsen, både i dag og i fremtiden. Ett av tiltakene er det årlige Arbeidshelseprosjektet. I år har man valgt et aktuelt tema for prosjektet, nemlig «Slik håndterer jeg forandringer i arbeidslivet». Hensikten er å gi deltakerne verktøy som hjelper dem med å forbedre eget velvære og å håndtere forandringer i deres egne arbeidsmiljøer.

– Man må bare modig gå i gang og virkeliggjøre de nye ideene. Hvis man begynner å gruble og analysere sine egne planer for lenge, kommer man ingen vei, konstaterer han.

For at en aktiv hverdag ikke skal bli et blaff, men en permanent del av livet, får gruppen beholde aktivitetsmåleren også etter at programmet er avsluttet.

I den første forelesningen diskuterte man blant annet de vanligste årsakene til at forandringer mislykkes, og betyd­ ningen av individets eget ansvar for å oppnå resultater.

I tillegg til det nevnte helseprosjektet deltar Infratek også i sykkelkonkurransen Kilometrikisa (Kilometerkonkurransen) (www.kilometrikisa.fi), slik vi har gjort de siste par årene.


8

Urban Strand, Kjell Wennström og Joachim Wansölin ledet reparasjonsarbeidet.

JERNBANEHELTENE JOBBET DAG OG NATT Jernbanedivisjonen i Infratek gjorde en gigantisk arbeidsinnsats i forbindelse med tog­ stoppet mellom Uppsala og Stockholm som pågikk over noen uker på starten av sommeren.

Det var en nedrevet kontaktledning ved Märsta som for­ årsaket en brann som spredde seg og gjorde alvorlige skader på Trafikverkets elanlegg og signalstyringssystem. Trafikverket tilsvarer det norske Jernbaneverket. All togtrafikk mellom Uppsala og Stockholm stoppet opp og Infrateks jernbane­divisjon startet med et intensivt arbeid for å reparere de omfattende skadene på både skinner, signalanlegg og kontaktledninger.

Først etter nærmere to uker var anlegget så pass reparert at togtrafikken kunne gå etter normale tidtabeller igjen. TRAFIKKVERKET HAR STARTET EN UTREDNING FOR Å FINNE UT HVA SOM VAR ÅRSAKEN TIL AT HAVARIET OPPSTOD. – Dette er en prioritert strekning og vi kan ikke se at årsaken til hendelsen skulle kunne være manglende vedlikehold, sier Anna Lundmann, sjef for virksomhetsområdet Vedlikehold i Trafikverket.

I de to påfølgende ukene jobbet arbeidslagene nesten døgnet rundt under ledelse av avdelingssjef Urban Strand, teknikkansvarlig Kjell Wennstrøm (signal), Magnus Hultén (el) og Kalle Wigh (spor). – I tillegg til at våre egne ”Infratekere” jobbet hardt med reparasjonene, gjorde også et antall underentreprenører en betydelig innsats, spesielt i de første kaotiske døgnene etter hendelsen. Om vi ikke hadde fått hjelp i den akutte fasen av selskap som AREPA, SBB, LPR, Ockelbo Kabelteknik, PD Signal og Anders Karbin Elkraft, hadde saneringen og reparasjonene tatt mye lengre tid enn hva som ble tilfellet. Det var svært omfattende skader, jeg har aldri vært med på noe lignende, sier Urban Strand. Fem dager etter havariet kunne togene igjen begynne å rulle på strekningen, vel og merke i svært begrenset omfang.

Stefan Linder og Roger Nilsson byttet ut brente kabler under tilsyn av Joachim Wansölin.


9

NY SJEF FOR JERNBANE­ DIVISJONEN MED TRO PÅ FREMTIDEN

Jens Jangbäck tiltrer i stillingen som ny divisjonssjef for Jernbane i sommer.

Jens Jangbäck er ny sjef for Jernbanedivisjonen i Sverige. Styrkingen av jernbaneteamet skyldes Infrateks tro på å videreutvikle servicetilbudet innen vedlikehold av jernbane for å møte eksisterende kunders behov og for å bygge en plattform for fremtidig virksomhet utenfor Stockholmsregionen.

– Jeg synes det er veldig morsomt å begynne å arbeide i Infratek og lære en ny kultur og organisasjon å kjenne. De gangene jeg har møtt Infratek tidligere, har jeg opplevd en imøtekommende og profesjonell atmosfære. Dette er noe jeg setter pris på som nyansatt, samtidig som den samme følelsen sikkert formidles til kundene, sier Jens Jangbäck. Jernbanedivisjonen består i dag av cirka 100 medarbeidere og er organisert i tre avdelinger, Service Stockholm Nord, Service Arlanda–Hagalund og Prosjekt. Veksten har vært sterk de siste fem årene, og det er potensial for mer. – Det skal bli spennende å jobbe med et etablert team med lang erfaring innen jernbane. Min erfaring er at det alltid finnes arbeidsmåter og initiativer som fungerer, samtidig som det er spillerom for å prøve noe nytt. Jeg vil priori-

tere områdene sikkerhet, glede og smidighet, for uansett hva vi jobber med, ønsker vi alle å komme trygt hjem til våre nærmeste etter en givende arbeidsdag. Jens Jangbäcks forrige arbeidsgiver var ABB i Norge, der han ledet transformatorservicevirksomheten i Nord-Europa og skaffet seg erfaring fra arbeid med kritisk infrastruktur. – For meg er det viktig at jeg jobber med et produkt eller en tjeneste som skaper noe meningsfullt for brukeren. Å jobbe med vedlikehold av jernbane bidrar på sikt til mer pålitelige kommunikasjoner, noe som i sin tur gjør at mennesker i større grad benytter offentlige transportmidler, hvilket er positivt for miljøet, sier Jens.


10

– Jeg synes det var et hyggelig og avslappet arrangement. Vi har brukt Infratek tid­ ligere, så jeg visste en del om kompetan­ sen og tilbudene deres. Likevel var det nytt for meg at Infratek også kan påta seg et helhetsansvar for store prosjekter. Vi kommer helt klart til å invitere dere til å delta i kommende anbudsrunder, både med hensyn til rammeavtaler for mindre og mellom­store jobber og for større prosjekter. BERNT HANSSON, ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HÄRRYDA ENERGI

NYE KONTRAKTER I SIKTE ETTER KUNDEARRANGEMENT I GØTEBORG Rundt 40 av de viktigste kundene i Vest-Sverige møtte opp på arrangementet på Infrateks kontor i Gøteborg i mai. Arrangementet ble en energiinnsprøytning som skapte et godt grunnlag for fortsatt gode relasjoner og nye forretninger.

– Vi har en sterk ambisjon om å vokse i Vest-Sverige, og vil at kundene skal oppleve Infratek som et spennende selskap som de ønsker å jobbe med. Vi er glade for å kunne konstatere at vi har lyktes godt med å fremme denne følelsen i forbindelse med dette arrangementet. Gode relasjoner har blitt enda bedre, og nå, bare noen uker etter­på, registrerer vi en betydelig økt interesse for tjenestene våre og gode muligheter til nye forretninger, sier Alf Enquist, divisjonssjef i Elnät Göta.

Alf Engqvist erklærte kontoret for åpnet med et kabelklipp.

I tillegg til god mat og drikke fikk kundene også informasjon om hva Infratek har å tilby innen Jernbane, Avbruddsfritt, Hurtigladere, Life Cycle Service, Fiber og Høyspentkabler. Informasjonen var kort og uformell, utformet for å vekke nysgjerrighet og interesse og gi hver enkelt kunde anledning til å komme tilbake senere for å snakke nærmere om de områdene som interesserer dem. HANS-OLOF ENGVALL, DRIFTSANSVARLIG MÖLNDAL ENERGI NÄT: – Det var en ordentlig hyggelig kveld med nyttig informasjon og god mat. Jeg er imponert over Infrateks brede kompetanse. For oss i Mölndal Energi er det også verdifullt at Infratek nå har samlet sine krefter på ett kontor, som dessuten ligger veldig nær vårt eget.


11

Lotta Lundgren bærer gatesten under tilsyn av Robert Östlund og Elzbieta Tagowska fra Infratek.

Infratek deltok i populær svensk TV-serie Produksjonen av den andre sesongen av den populære svenske TV-serien «Historieätarna» er i full gang. I begynnelsen av juni ble det gjort innspilling ved Infrateks anleggs­ område på Yttersta Tvärrgrend i Stockholm. Skuespillerne og program­lederne Erik Haag og Lotta Lundgren slet hardt med gatestenene for å vise hvordan veiarbeid ble gjennomført på 30-tallet. Sesongen startet på svensk TV4 i løpet av høsten.

450 ansatte samlet i Oslo Den tradisjonsrike samlingen på Ullevål Stadion i Oslo samlet nesten 450 Infratek-ansatte i mai. Temaet for dagen var endring, og hvordan organisasjonen står overfor utfordringer som gjør at vi alle må ta grep dersom vi skal nå målene våre. Konsernsjef Lars Bangen brukte det å bestige et fjell som en metafor på endringen vi skal igjennom. – Vi samles for å begynne klatringen mot toppen, for å målene våre som ligger der fremme i 2017. For å nå toppen av fjellet må vi ta steg for steg sammen, slik at alle på laget er med på klatringen, sa han.

OL-gull til Serina Serina Nilsson som jobber med indirekte innkjøp i Oslo, vant OL-konkurransen i forrige nummer av Movement. Riktig rad var 112X1. Serina belønnes med et gavekort på sportsartikler til en verdi på 500 kroner. En ny solfylt konkurranse finner du på siste siden av dette nummeret.

Løp maraton for tyvende gang Lars-Erik Wickberg, avdelingssjef for belysningsavdelingen i Gävle, var en av de totalt 16 075 løperne som gjennomførte årets Stockholm Marathon 31. mai. Det var Lars-Eriks tyvende maraton og han gikk i mål på tiden 3.58:46. – Min personlige rekord, 3.06, satte jeg i 1986 og årets resultat kjennes helt OK med tanke på at det har gått 28 år siden den gangen. Løpet kjentes bra frem til 35 kilometer, men på slutten ble det litt krevende. Det beste med løpingen, og grunnen til at jeg løper, er at det er så deilig å stoppe opp etter at man er ferdig, sier Lars-Erik Wickberg. Lars-Erik Wickberg (nummer 8726) gjennomførte sin tyvende Stockholm Marathon.


Anine Weisteen kombinerer jobben i Infratek med musikklidenskapen.


13

ANINE VIL GI NOE TILBAKE – Det er viktig for meg å gi noe tilbake til de som ga meg en trygg start i livet, sier Anine Weisteen. Til daglig jobber hun som sikkerhetskonsulent i Infratek. På fritiden er musikk en viktig lidenskap, og nå vil hun benytte musikkinteressen for å samle inn midler til barnehjemmet i India hvor hun bodde før hun ble adoptert til Norge.

– Min biologiske mor fødte min tvillingsøster og meg altfor tidlig. Jeg overlevde så vidt, søsteren min døde ti dager gammel. Moren vår kunne ikke ta vare på meg, men jeg var heldig og ble tatt vare på av barnehjemmet i Pune. De sørget for at jeg ble tatt vare på av en fosterfamilie den første tiden, før jeg ble frisk nok til å kunne bo på barnehjemmet. – Jeg vet at jeg har vært veldig heldig. Jeg fikk muligheten til å få et godt liv, selv om jeg hadde et vanskelig utgangspunkt. Jeg fikk verdens beste foreldre, som har støttet meg bestandig. Anine er opptatt av å få frem de positive sidene ved adopsjon. At de som jobber på barnehjemmet får en påskjønnelse, og får vite at den jobben de gjør er viktig. – Jeg vil gjerne vise at etter så mange år, etter at jeg har flyttet hjemmefra, så har jeg et bra liv. Jeg vil vise en positiv historie. Jeg er jo et resultat av den gode jobben de har gjort på barnehjemmet. Jeg er på den måten et levende bevis på at den hjelpen de gir på barnehjemmet virkelig nytter.

– Den jobben de gjør ved barnehjemmet er livsviktig. Bokstavelig talt. De redder liv, de reddet mitt liv. Nå føler jeg det er på tide å gi noe tilbake. Jeg skylder dem utrolig mye. Det er takket være dem at jeg fikk en så god start i livet, sier Anine. ET HJERTE I INDIA Selv om hun er norsk, kjenner Anine Weisteen at de indiske røttene er sterke. Som tiåring var hun i India sammen med familien, og i 2006 reiste hun tilbake på en familietur arrangert av Verdens Barn. – Jeg er indisk i Norge, men jeg er norsk når jeg er i India, sier hun. Likevel føler hun at hun egentlig har fått det beste fra to verdener. – Det er lett å bli bortskjemt i Norge. Jeg synes alle burde besøkt et fattig land, tråkket i slummen og sett hva det vil si å leve i fattigdom. Det kunne gitt et sunt perspektiv og takknemlighet for at du er der du er, sier hun.

MUSIKK HELE LIVET Gjennom oppveksten har musikken vært en lidenskap for Anine. Derfor ønsker hun nå å kombinere musikken med å gi noen tilbake til barnehjemmet. Hun begynte i musikkbarnehage allerede som treåring. Siden ble det klassiske sangtimer, pikekor, og musikallinje på kulturskolen. Etter dette gikk det slag i slag med klassisk, opera, og pop. I dag synger hun også i kor, nå er det gospel med koret ”Reflex”. Anine har jobbet i Infratek i to år. Ved siden av jobben, er Anine i ferd med å etablere seg som artist. Nå gir hun ut sin første singel ”Only the saints”. Deler av inntekten skal gå til hennes eget prosjekt ”Give Back”, til støtte for barnehjemmet i India.

På besøk ved barnehjemmet i India der hun bodde som barn.


14

INFRATEK SIKRER DATAKOMMU­ NIKASJONEN I ØST-EUROPA Yandex, Russlands ledende søkemotorselskap på Internett, bygger et nytt datasenter i industriområdet Kapuli i Mäntsälä kommune, cirka 60 km nord for Helsingfors. Det nye anlegget krever en pålitelig infrastruktur for datakommunikasjon, og elektrisitet. Infratek har fått oppdraget med å bygge nettilknytningen.

Yandex er verdens fjerde største søkemotorselskap. Selskapet er notert på New Yorks teknologibørs Nasdaq og har over 4000 ansatte og om lag 90 millioner brukere hver måned. Tilsvarende enheter som datasenteret i Mäntsälä finnes også i Nederland og USA i tillegg til i Russland. Prosjektet er gjennomført med en stram tidsplan. Byggingen av datasenteret ble innledet sommeren 2013, og den første etappen settes i drift sommeren 2014. I begynnelsen vil kraftbehovet være på 16 MW, men det endelige omfanget kommer til å havne på 50 MW. Med hensyn til kapasiteten blir anlegget større enn Googles tilsvarende datasenter og dermed det største i Finland. For å sikre strømtilgangen besluttet det lokale nettselskapet å oppføre en ny 110 kV-fordelingsstasjon, som datasenteret knyttes til med to kabler på 110 kV. Det lokale strømnett­ selskapet Mäntsälän Sähkö besluttet å bestille fordelingsstasjon og kabelinstallasjon fra Infratek.

Avtalen ble undertegnet i august 2013, med Kari Likander som Infrateks prosjektleder. Arbeidet ble gjennomført med egne ressurser i løpet av vinteren, og 23. april 2014 ble fordelingsstasjonen satt i drift i henhold til avtalen. – Vi er svært fornøyd med Infrateks profesjonelle måte å håndtere prosjektet på og deres førsteklasses tekniske øsninger. Det var også viktig å overholde tidsplanen. Yandex fikk sin nettilknytning på 110 kV før det avtalte tidspunktet, konstaterer Timo Korpelainen, nettselskaps­ direktør i Mäntsälän Sähkö.

INFORMASJON OM YANDEX-PROSJEKTET: KUNDE: • Det lokale nettselskapet Mäntsälän Sähkö Oy ENTREPRENØR: • Infratek Finland Oy TOTALLEVERANSENS OMFANG: • 110 kV-fordelingsstasjon, fem felt med enkel skinne • Konstruksjon, installasjon, utprøving og gjennomføring av prosjektet med Infrateks egne ressurser • Fundament, kontrollromsbygning, koplingsutstyr, portaler, 110 kV-kabler og kraftledningstilknytninger • Relévern og stasjonsautomasjon • Idriftsettelse og dokumentasjon

God stemning i driftssettingsteamet. Fra venstre: Kauko Nuutinen, Timo Korpelainen, Jukka Tolvanen, Jari Lukkarinen, Kari Likander og Ismo Hakanpää.

FORHÅNDSRESERVASJON: • Beredskap til å bygge ut fordelingsstasjonen til transformatorstasjon med ni felt med dobbel skinne og to hovedtransformatorer


15

KONKURRER OG VINN! HVA KAN DU OM SOMMER OG SOL? Endelig er sommeren her. Men hva kan du egentlig om sommer, sol og ferie? Svar på fem spørsmål og delta i konkurransen om et gavekort på sportsartikler til en verdi av 500 kroner ! 1. I anledning hvilken bibelsk persons fødsel feirer vi sankthans? 1. Jomfru Maria X. Døperen Johannes 2. Moses 2. Hvor varmt er det på solas overflate? 1. 3 550 grader X. 5 650 grader 2. 9 450 grader 3. Alle EU-land har minst 20 virkedagers betalt ferie. Hvilket land i den rike vestlige verden er det eneste som ikke har lovfestet ferie? 1. Norge X. USA 2. Sveits 4. Hvor stor del av jordoverflaten er dekket av vann? 1. Cirka 70 prosent X. Cirka 55 prosent 2. Cirka 45 prosent 5. Hvilken årstid er det på den sørlige halvkule når det er sommer på den nordlige? 1. Sommer X. Vår 2. Vinter Send en e-post med den riktige rekken til: info@infratek.se og skriv «Fem kjappe om sommer og sol» i emnefeltet. Vi vil ha svaret ditt senest 1. september.


Returadresse Infratek Sverige AB Box 42002 126 12 Stockholm NORGE Breivollveien 31 Pb 63 Alnabru 0668 Oslo Norge www.infratek.no SVERIGE Västberga Allé 36 Box 42002 126 12 Stockholm Sverige www.infratek.se FINLAND Muuntotie 5 PL 261 01531 Vantaa Finland www.infratek.fi DANMARK Gydevang 21 A 3450 Allerød Danmark www.infratekgroup.dk

Movement 2 2014 no lores  
Movement 2 2014 no lores  
Advertisement