Page 1

CVÅ 14 ²\±´fj± ²\j ¹RÅ tXU¢ &SW¶ C«R CVÆÅ R”»fj Gß] %N»V &Y¡i¶ E¡QͶ TÃLͶ R”»fj ERYͶ

R”¼ß EPÅ AÛjÛL+[ BW”»«© T”ÀfLͶ

247

R”¼ß ²\±´Ý±´LÔ, Y¼Ý, L”ÅLÔ BgVYÚ+\¦ ©±´WÍ %N»VͶ

247

A§Lf jç± &T”f+L¦ RifLͶ

248

R”¼ß ²\±´Ý±´LÕÅ gÐNÅLض UÚ\ tfLÅLض EÔ[]Y” GßÝ BW”»«© T”ÀfLͶ 248 tÝS>À LÐfL¦ R”»fj ERYͶ 249

247 250

R”» Rß jZ«+R+V± TÚÛf 251 %L”¡~Ãfj¶ EQÀÍf jÛ±´L+[f LYàfLͶ R”»fj &S”»¦ %R”ÚÝ TÚÛ¾Ô[R” GßT+Rf LYàfLͶ

251

R”»±T”Å ´L}iYRÚj ERYͶ

252

ji¶T¦§]+Wo tÛ© L”X¶ Rà+U¼Å CÃfL ËPͶ 252

jZ«+RfL”L Gß] %N»V &Y¡i¶

252

%T”©¦ &R”Ú\¶ 253 EPÅ AÛjÛLÔ : ºov ËiRÅ, %SxNL¦ ©~±´, %Y±T¬+X

254

jZ«+R¼ß EPÅ G+P S>[¶ R+X L”©LÔ L¡LÔ ºfj¶ Y”¾¶ LÒ¦©

256 256 259 259 260 260 261 262

U”À´ &R”ÔLÔ, &UÚ +LLÔ, ¹Zl+LLÔ Y¼Ý ²\±´Ý±´Lض UXY”¾¶ Ci±´Lض L”ÅLض T”RlLÔ ¹©j &R”Å ¬\¶ jZ«+R ²\±´f j+\T”iLØPß CæRÅ ².t.t (B.C.G.) R+PL”±´ AÕ¦RÅ

262 262 263 263 264 265 265 265 266 266 267

¹Ò¦ ©±TWÍ %N»Rȶ ji¶Tf &LÔËLØfj Ë+PVÕ¦Rȶ

246

267


²\±´fj± ²\j ¹RÅ tX U¢ &SW¶

CVÅ

14

%L”±g+Ïf %L”~ (placenta) %YÕY«R ²\j R”¼ß EPÅ &TÚÝ YƼÆë© ¸[¦ %R”PljRÅ &Y¡i¶. jZ«+R CVÅT”L ºov ËiRȶ Rß+]¦ R”&] LRLR±T”L +Y¦©f %L”Ô[¦ %R”PljRȶ &Y¡i¶. R”¾¶ jZ«+R¾¶ SXU”L EÔ[+R Eݧ±Ti¦§f %L”Ô[Ͷ; U”ÝT}Pf ji¶T¦§]À E¡QͶ K»Í¶ %L”Ô[ ERË %N»VͶ,jZ«+R ²\«R tX U¢ &SW¶ Y+W¼Å &TÚÝo%NËÆ (midwife) AYÀLØPß Rlg¼Ã¦RÅ &Y¡i¶.

R”»fj Gß] %N»V &Y¡i¶ R”¼ß EPÅ AÛjÛL+[ BW”»«© T”ÀfLͶ R”»fj H&RⶠEPÅ SXf &L”[“ÝLÔ CÃfjU”]”Å, j+\«R© Jà U¢fj Jà RW¶ AYØ+PV %Y±T ¬+X, S”~¦©~±´, jç AÒ¦R¶ BgVYÚ+\ AÛ«© BW”»«©, T”ÀfL &Y¡i¶. R”¼ß ²\±´Ý±´LÔ, Y¼Ý, L”ÅLÔ BgVYÚ+\¦ ©±´WÍ %N»VͶ UL± &TÚÝfj± (birth) ²\j R”» Rß+]¦ R”&] ©±´WÍ %NV<© %L”Ô[ ERYͶ. AÒfL+P«R Tif+L ËÁ±´LÔ &T”ß\+Y H&RⶠCëR”Å AYÚ+\ U”Ú\Ͷ. AYÔ EPÆÈÔ[ jç± T~+Yf LÒYͶ. R”¼ß ²\±´Ý±´L+[¦ %R”i¶ ¹ß UL±&TÚÝfj ¹ß´ S>lLÔ %N»R© &T”Å ElLÔ +LL+[f LÒËf +L¾+\L+[ A¢VͶ. (Tf.53_55I± T”ÀfL) ª»+UV”] S>+W¾¶, &S”» ®¡UlLÔ AÚ\ (sterile) ©¢+V¾¶ TVßTi¦§¦ R”¼ß ²\±´Ý±´ L+[ ·L %Uß+UV”L¦ ©±´WÍ %N»VͶ. %T}P”+P+]± (betadine) &T”ß\ %R”Úݦ R+P Uë© (disnfectant) %L”xN¶ ElLÕP¶ CëR”Å A+Ro tÛR[Í S>ÁÅ LX«© %L”Ô[Ͷ. R”»fjf LiLi±+T HÚTi¦Rf k~V %YÛV¶ (alcohol) AÅX© UÚ\ %R”Úݦ R+P Uë+R± TVßTi¦R &Y¡P”¶. ElLÕP¶ S>ÀU YZ+X %R”Úݦ R+P Uë© CÅ+X%Vß\”Å %Uß+UV”] YZ+X+V (mild soap) AÅX© E±+Tf (salt) kP S>lLÔ TVßTi¦RX”¶. %T¡jÛf jZ”¼Æë© hÏ &S”fgf LÒÍRÅ &Y¡i¶. G+R&VⶠUXY”¼Æë© %T¡jÛf jZ”+V &S”fg &U&X %L”¡i &T”Lf kP”© GßT§Å ËбT”L CÃfL &Y¡i¶. ·Lo tÛR[Y”¼â¶, LÐUX¶ &S”»¦ %R”Ú+\ E¡P”fLf ki¶ GßT+R AÛRÅ &Y¡i¶.

247


CVÅ 14: ²\±´fj± ²\j ¹RÅ tX U¢ &SW¶

A§Lf jç± &T”f+L¦ RifLͶ ULÕÁß A§L U”R”«§Wf jç± &T”f+L± &T”Å A&R A[Ífj± &TÚÝfj± ²\j¶ jç±&T”fj HÚTiY© CVÅ´. A«Rf j羶kP U”R”«§Wf jç+V± &T”Å TZ+UV”¾¶, LÃxtY±´ AÅX© C[xtY±´ ¬\¦§È¶ CÃfj¶. Lñ+T vÃlj¶%T”Ò©, R”» Cù¶ %T”Ò© AÅX© SLö%T”Ò© AÅX© ¬Új¶ %T”Ò© tÛR[Íf jç ³Û¦ %RÛfj¶. ·L A§f jç± &T”fj CPW”]©. UL±&TÚÝfj± ²\j ¹RÅ tX U¢ &SWlLÕÅ ·L A§Lf jç± &T”f+Lf hÏfL”¤¶T~f L¡L”¢fL &Y¡i¶.

n Lñ+To vÃljgß\+R AÛV A+R¦ %R”}iQÀ«© %L”Ô[ &Y¡i¶. ²\j KÊ%Y”à 5 AÅX© 10 ¬·PlLØfj Jà ¹+\ 1 U¢ &SW¶ Y+W¼Å A+Rf L¡L”¢fL &Y¡i¶. Ai¦R 1 AÅX© 2 U¢ &SW¦§Új JÊ%Y”à 15 AÅX© 30 ¬·PlLØfj Jà ¹+\ A+Rf L¡L”¢fL &Y¡i¶. Lñ+T L~]U”L CëR”Å A© vÃljgß\© GßÝ %T”ÃÔ. L¡L”¢fj¶ C+P &SWlLÕÅ A§Å jÝfgP &Y¡P”¶. A© %Uß+UV”L CëR”Å TfL¶ 236I± T”À¦© Gß] %N»V &Y¡i¶ GßT+R¦ %RÁ<«© %L”Ô[Ͷ. n R”¼ß ©¢¾+\LÕÅ (pads) ·L A§Lf jç± &T”fj EÔ[R” GßÝ A~fL~f L¡L”¢fLͶ. 500U=.Æ.(ml.) (2&L”±+TLÔ) GßT© ·L A§LU”j¶. Lñ+T L~]U”L n Jà U¢f%L”à RW¶ R”¼ß S”~¦ Bgß\R” GßT+R¦ ©~±+T¾¶, jç AÒ¦R¦+R¾¶ L¡L”¢fLͶ. A§ÀotfL”] %R”}i EQWͶ AÛjÛ CÃfg\R” GßT+Rf LYàfLͶ (TfL¶ 239IfL”¡L). R”¼ß ²\±´Ý±´LÕÅ gÐNÅLض UÚ\ tfLÅLض EÔ[]Y” GßÝ BW”»«© T”ÀfLͶ R”¼ß ²\±´Ý±´LÕß gÐNÈfL”LͶ, E+\ jçf L}iLØfL”LͶ AÅX© &R”X~f jçf L}ifL”LͶ (hematoma) ®}TU”L B»Í %N»¾¶ %T”Ò© +L¼Å +L¾+\+V A¢«© %L”Ô[Ͷ. Lñ+Tf LÒ¦© %SgÏ«©Ô[R” (%T¡jÛf jZ”» ¹L±²Újf h&Z C\lg¾Ô[R”) GßÝkPf L¡L”¢fLͶ. R”¼ß ²\±´Ý±´ gЫ§Ã«R”Å R”¼ß ²\±´Ý±´f gÐN+X¦ +R±T© G±T~ GßT+R S>lLÔ AÛV”UÅ CëR”Å,AYÔ gÐN+X¦ +R¦©f %L”Ô[ AÃgÅ KÀ CP¶ CÅX”UÅ CëR”Å, AÅX© gÐNÅ CëR”Å A© +RfL± TP”U&X&V JÃ&Y+[ jQU+PVf ki¶. AY+[± %TöT”ß+U &SWlLÕÅ Tif+L¼Å Rß L”ÅL+[ Jß\”L +Y¦©f %L”¡i 2 gZ+ULØfj K»Í %L”ÔضT~f k\Ͷ. AYÔ Rß L”ÅL+[ JÒlL”L A+N¦RÅ &Y¡i¶, B]”Å AYÔ EVÀ«R &U}~Å HÝR&X” AÅX© h&Z C\ljR&X” kP”©. ji¶T¦§ÚL”] N+UVÅ UÚݶ ©±´Wͱ T¢L+[ &YÝ%\”ÃYÀ %N»RÅ &Y¡i¶. AYÔ, Ë+WY”Lf jQU+PV &Y¡iU”]”Å EPÅ SX¦§Új ERͶ EQÍL+[, A§LU”L E¡¤RÅ &Y¡i¶. gÐN+X G±T~¦ +R±T© GßÝ %RÁ«©%L”Ô[ TfL¶ 356I± T”ÀfL. R”»fj± %T¡jÛf jZ”¼Å YÆ&V” AÅX© &R”X~f jçf L}&P” (Hematoma) CëR”Å tX &SWlLÕÅ Lñ+T CÝfLU”LͶ L~]U”LͶ Bg A§Lf jç± &T”fj CÅX”R© &T”Å L”Q±T}P”ȶ R”» UVfLU”LͶ YÈfj+\Y”LͶ CñT”Ô.C±T~ &SÁiU”]”Å AYØfj± %T¡jÛf jZ”»¦ &R”X~f jçfL}i (HEMATOMA) CÃfj¶. C«R±Tj§¼Å CÃfj¶ &R”Å G±%T”Ò©¶ Ìlg¾¶ ‘LÃxtY±´’ ¬\¦§Å %R”}P”Å YƱTR”LͶ %Uß+UV”LͶ CÃfj¶.

248


R”»fjo %N»V &Y¡~V+Y

&R”X~f jçf L}~]”Å (hematoma ) YÆ A§L¶ CëR”ȶ A© ·L± %TÁVR”L BL”R Y+W¼Å LY+X CÅ+X. &R”X~f jçf L}i %TÁVR”gf %L”¡~ëR”Å &S”» ®¡UlL[Ú\ %UÅÆV L}i¦©¢+Vf (gauze) %L”¡i A«R± Tj§¼ß &UÅ AÒ¦R &Y¡i¶. R”¼P¶ A§Àot¼ß AÛjÛ %RÁ«R”Å, A§ÀotfL”] Uæ©Y¶ (TfL¶ 239If L”¡L) %N»© jçf L}+P¦ (blister) §\«© A+P±T}iÔ[ jç+V %YÕ&VÚ\ &Y¡i¶.

&R”X~f jçf L}i

ElLØfj¦ %RÁ¾U”]”Å &S”» ®¡UlL[Ú\ AÝ+Yf L¦§+Vf %L”¡i S>lL[“L&Y A+R¦ §\«© jç+V Y~¦©ËPX”¶. jç+V Y~¦R ²\j &S”» ®¡UlL[Ú\ %UÅÆV L}i¦ ©¢+Vf %L”¡i jç± &T”fj ¬Új¶ Y+W¼Å A«R± Tj§¼ß &UÅ AÒ¦RͶ.

Lñ+T¼ß LÒ¦©± Tj§+V %T¡jÛf jZ”¼ß ¹L±²Å L”Qf kiU”]”Å

Lñ+T¼ß LÒ¦©.

UL± &TÚÝfj± ²\j %T¡jÛf jZ”¼ß ¹L±²Å Lñ+T¼ß LÒ¦©± Tj§+V S>lLÔ L”Qf kiU”]”Å Lñ+T %T¡jÛf jZ”»fjÔ CP¶ %TVÀ«©Ô[© GßÝ %T”ÃÔ. C«Ro tfLX”Å CPÀ Jßݶ CÅ+X; Lñ+T¼ß LÒ¦©±Tj§ tX S”ÔLÕÅ R”¼ß EPÈÔ §Ã¶To %NßÝËi¶. A«Rf Lñ+T+Vf +L¾+\ A¢«© %L”¡i S>lLÔ &Uȶ EÔ&[ RÔ[X”¶. R”¼ß Ci±´L+[ EVÀ¦Ro %N»¾lLÔ; A±&T”©R”ß A+Y AYÔ R+X+VËP EVÀU}P¦§Å CÃfj¶. %SÁ±´± (squeezing) T¼Út+V (TfL¶ 44If L”¡L) S”Ô JßÝfj j+\«R© 4 ¹+\ AY+[o %N»Vo %N”ÅÈlLÔ. Ai¦©Yö 2 gZ+ULÕß &T”© (TfL¶ 271 UÚݶ 272If L”¡L) &S”»¦%R”ÚÝ AÛjÛ EÔ[R” GßÝ R”+V Eßà±T”Lf LYàfLͶ.

Lñ+T¼ß LÒ¦©± Tj§ Jà U”R¦§Új¶ AÅX© ARÚj &Uȶ %T¡jÛf jZ”¼ß ¹L±²Å RljU”]”Å R”» Uæ©Y AÛÍ+W %TÝRÅ &Y¡i¶. Lñ+T¼ß LÒ¦©±Tj§ CP¶ %TVÀ«© RlgËiU”]”Å A© A«R ULÕÀfj Ai¦R jZ«+R± &TÚÛß&T”© tfLÅL+[ E¡P”fj¶.

tÝS>À LÐfL¦ R”»fj ERYͶ tÝS>À±+T ¹Ò+UV”L ¬W¶²]”Å jç± &T”fj¶ UÚ\ tfLÅ Lض E¡P”Lf ki¶. R”¼ß tÝS>À±+T &TÚÝfj± ²\j ¹Ò+U V”L ¬W¶²¼ÃfLX”¶; B]”Å AYÔ tÝS>Àf LÐfj¶ &R+Y+V EQW”UÅ CÃfLf ki¶. ¹RÅ 2 AÅX© 3 U¢ &SW¦§ÚjÔ AY+[o tÝS>Àf LÐfLo %N”ÅXͶ. AYÔ GÒ«§ÃfLͶ SPfLͶ ¹~V”RT~ A§Lo &N”ÀY”L CëR”Å Tif+L¼ß &UÅ AÅX© R+W¼Å j«§VT~ AYÔ Jà &L”±+T¼Å (bowl) tÝS>Àf LÐfLX”¶. AYÔ Ti¦§Ãfj¶ %T”Ò© Jà ©Y”+X¼ß ¸&R” AÅX© R~¦R ©¢¼ß ¸&R” tÝS>Àf LÐfLX”¶. AY[“Å tÝS>Àf LÐfL ¹~V”UÅ CëR”Å AYÔ ¹VÚt %N»¾¶ %T”Ò© ª»+UV”] %Y©%Y©±T”] S>+W AYØ+PV ²\±´Ý±²ß ¸© FÚ\X”¶.

&TÚÝfj± ²ß R”» Ë+WË&X&V tÝS>Àf LÐfL ¹VÚt %N»V &Y¡i ¶.

R”» 4 U¢ &SW¦§Új± ²\j¶ tÝS>Àf LÐfL”Ë}P”Å 1) AYØ+PV tÝS>À± +T+Vf (TfL¶ 161I± T”ÀfL) kÀ«© LYàfLͶ. A© ¬W¶² CÃfL”Ë}P”Å AYØfjf j~±´L+[± TÃLf %L”i¦© ERY &Y¡i¶. 2) ULÕÀ tÝS>Àf LÐfL ERͶ YÐ ¹+\L+[ AÛ«© %L”Ô[± TfL¶ 352If L”QͶ. 3) A±&T”©¶ AY[“Å tÝS>Àf LÐfL ¹~VËÅ+X%Vß\”Å, AYØfjo tÝS>À C\fj¶ jZ”+Vo %NÃL&Y¡i¶. (TfL¶ 352If L”¡L) S>lLÔ tÝS>À C\fj¶ jZ”+Vo %NÃj¶ T¼Út+V± %TÚÛÃfLËÅ+X %Vß\”Å Uæ©Y ERË+V S”PͶ.

249


CVÅ 14: ²\±´fj± ²\j ¹RÅ tX U¢ &SW¶

E¡QͶ TÃLͶ R”»fj ERYͶ

UL±&TÚÝfj± ²\j ElLÔ YÆ+U+V ¸¡i¶ S>lLÔ %TÝYRÚj HW”[U”] SÅX EQ+Y¾¶ j~±+T¾¶ AëRͶ

%TöT”X”] R”»U”ÀLÔ UL±&TÚÝfj± ²\j Ë+WË&X&V E¡TRÚj A¢VU”L (ready) CñT”ÀLÔ. AYÀLÔ &R+YV”] G«R Y+L F}P (nutritious) EQ+Y¾¶ E¡T© AYÀLØfj SÅX©. ¹RÅ jZ«+R %Tݶ R”» Tt¼ÅX”UÅ CëR”Å AYÔ H&RⶠJß+\o tÛR[Y”Y© TÃL &Y¡i¶. TZoN”Ý SÅX©: H%]àÅ A© YÆ+U RÃg\©. ULÕÁÅ TXÀ ºÆ+L &RS>À (herbal Tea) &T”ß\ H&RⶠJß+\ %Y©%Y©±T”L± TÃL Ëö´gß\]À. gotƱ TZo (orange) N”Ú+\± &T”ß\ tX N”ÝLÕÅ jQU+PVo %N»¾¶ `C‘ F}Po N¦© EÔ[©. (¹ÒY©¶ NÀfL+W+V¾¶ &Y§VÚ %T”Ã+[¾¶ %L”¡i F}Po N¦© AÚ\ &L”f (cOKE) &T”ß\ L”WYÕ S>+W (soda pop) AYÔ RËÀfL &Y¡i¶) &TÚÛÚj± ²\j ¹RÅ tX U¢ &SW¦§ÚjÔ EQÍ E¡QͶ A~fL~± TÃLͶ AY+[ FfjËfL &Y¡i¶.

R”» 2 AÅX© 3 U¢ &SW¦§Új± ²\j E¡Q&Y” AÅX© TÃL&Y” ¹~V”Ë}P”Å n R”» &S”¾ÚÛÃfLX”¶. jç± &T”f+L¾¶ (Tf. 236If L”¡L) &S”»¦ %R”Ú+\¾¶ (Tf.271) AYÔ Tt EQÀ+Y ALÚ\f k~V &S”¼ß UÚ\ AÛjÛL+[¾¶ LYàfLͶ.

n R”» U] AÒ¦R¦&R”i (YæR¶, t]¶ AÅX© GÊY+L EQÀͶ CÅX”UÅ) CÃfLX”¶. Rßâ+PV EQÀÍL+[¾¶ &R+YL+[¾¶ TÚÛ± &TvU”Ý AY+[ FfjËfLͶ.

n jZ«+R± &TÚÝfj± ²\j tX EQÍ Y+LL+[ E¡T© %LiRÅ GßÝ R”» S¶Tfki¶. B]”Å &TÚÝ ¬+X¼Æë© ¸¡%PZͶ Rßâ+PV jZ«+R+V± T”©L”fL¦ Rj§ %T\Ͷ AYÔ E¡Q &Y¡i¶.

UL± &TÚÝfj± ²ß E¡¤RÅ ULÕÀ LÃÍÚÛÃfj¶ %T”Ò©¶ &TÚÝfj± ²\j¶ E¡Q &Y¡~V EQÍ TÚÛ± &TÚÝo %NËÆVÀLÔ, jQ±Ti¦©TYÀLÔ, ji¶T¦§]ÀLÔ, Uæ©YÀLÔ BgV TXö TX Y+L AÛÍ+WL+[f k\fki¶. %TöT”ȶ &U+X S”}i Uæ©YÀLÔ, %NËÆVÀLÔ UÚݶ &TÚÝo%NËÆVÀLÔ LÚgß\ Læ©LÕß A~±T+P¼Å C«R± ´¦RL¦§Å F}P EQÍf jÛ±´LÔ EÔ[]. UÚ\ Uæ©Y ¹+\Lض, EÔÙÀ± TZfL YZfLlLض L”WN”W EQÍL+[¦ RËÀ±T©¶ AÅX© %Y©%Y©±T”] EQÍL+[ E¡T©¶ &T”ß\ %YÊ&YÝ Y+L EQÍ ¹+\L+[f jÛ±²igß\]. &U+X S”}i Uæ©Y ¹+\+V± TVßTi¦©TYÀLØfj C«R ¹+\LÕÅ tX t\«R+YL[“L¦ &R”ß\”Ë}P”ȶ A+Y Sß+U&V %N»gß\]. G±T~¼Ã±²â¶ ´W¦R¦+R¦ (protein) RËÀ±T© &T”ß\ TZfLYZfLlLÔ ¨lL”]+Y. J&W Y+LV”] EQ+Y U}i¶ E¡T© &T”R”©. tX EQÍL+[¦ RËÀ±TR]”Å Li+UV”] EPÅ SXo tfLÅLÔ E¡P”j¶. &TÚÝfj± ²\j ULÕÀ R”lLÔ LÃÍÚÝ CëR&T”© E¡P+RËP ·L A§LU”L E¡Q &Y¡i¶. AYÀLØfj A&R LX±´ EQÍ: ¹fgV EQY”Lf L”»LÛLض TZlLض; ´W¦Ro N¦© EQY”L, AY+W, ¹}+PLÔ, %L”}+PLÔ, C+\ot AÅX© T”Å &T”ß\+YLض &R+Y±Tigß\]. &TÚÝfj± ²\j R”» E¡TRÚjf %L”¡~Ãfj¶ §}P¶ Gß]%YßÝ AY&[”i<¶ AYÔ ji¶T¦§]&W”i¶ &TNͶ. TX Y+LV”] SX¶ RWfk~V EQÍL+[ E¡TRÚj AYØfj ERYͶ. &Uȶ EQÍ F}P¶ TÚÛ AÛ«© %L”Ô[ Tf.33_42If L”¡L.

250


R”»fjo %N»V &Y¡~V+Y

R”», Rß jZ«+R+V±TÚÛf %L”¡~Ãfj¶ EQÀÍf jÛ±´L+[f LYàfLͶ: R”» Rß jZ«+R¼àP¦§Å AfL+\ %L”¡~ñT§Å+X: tX R”»U”ÀLÔ RlLÔ ´§V jZ«+R TÚÛ UgÏY© CÅ+X. CRÚj HW”[U”] L”WQlLÔ CÃfLf ki¶. R”» ·LͶ &N”ÀY+P«© CÃfLX”¶ AÅX© EPÅ SX¶ jßÛ AÅX© jç± &T”fjPß CÃfLX”¶. AYØfj jZ«+R &R+Y CÅX”UÅ CÃfLX”¶, AÅX© jZ«+R+V¦ R”ß T”©L”fL ¹~V”© GßÝ AYÔ LY+X %L”¡~ÃfLX”¶, AYÔ U] AÒ¦R¦§Új B[“g CÃfLX”¶. Gß] %N»V &Y¡i¶ : l

R”¼ß jç CZ±´ AÅX© &S”»¦ %R”ÚÝ AÛjÛL+[f LYàfLͶ l R”¼P¶ AYÔ EQÀÍL+[± TÚÛ S>lLÔ &TN &Y¡i¶. AÅX© AY+[¦ Ëi¦©± %T”ݦ§Ã«© LYàfLX”¶.

Rà&V

l

R”» U] AÒ¦R¦§ÆëR”Å AÅX© LP«R Jà &TÚÛÚj± ²\j AYÔ Li+UV”L U] AÒ¦R¦§Új B}T}~ñTR”L S>lLÔ AÛ«R”Å AY+[f kiRX”Lf LYàfLͶ, Ai¦©Yö gZ+U¼Å AYÔ ERËfL”L AYÔ ji¶T¦§]ÁP¶ &TvlLÔ. YZfLU”L C«R U] AÒ¦R¶ L”X±&T”fgÅ NÁV”gËi¶. B]”Å tX &SWlLÕÅ CRÚjo tX gZ+ULض AÅX© U”RlLض BLX”¶.

l

ji¶T¦§Å GY&WⶠJÃYÀ ´§V jZ«+Rfj± T”©L”±´f %L”i±T+R %N»© %L”Ô[Ͷ.

Eݧ

R”»fj &S”»¦ %R”ÚÝ TÚÛ¾Ô[R” GßT+Rf LYàfLͶ : ¹Rß ¹RX”Lf jZ«+R %TÚ\ Jà R”¼ß EPÅ %Y±T¬+X A~fL~ CVÅ+T ËP %Y±T S”ÔLÕÅ NÚÝ A§LU”L CÃfj¶. B]”Å R”» EPÅ SXf j+\Y”L CëR”Å, L”»oNÅ (fever) %L”¡~ëR”Å, AÅX© S”~¦©~±´ &YLU”L CëR”Å, AÅX© AYØ+PV Lñ+T+V¦ %R”i¶%T”Ò© AYÔ YƦ ©ßT¦+R EQ«R”Å AYÔ &S”»¦ %R”ÚÝfj B}T}~ÃfLX”¶. &TÚÝ YÆ¼ß &T”© TàfjP S>À (waters )¹ÚT}i E+P«R”Å, &TÚÝYÆ S>¡P &SW¶ CëR”Å AÅX© &TÚÝ YƼß&T”© AYÔ ¹ÚÛȶ &N”ÀY+P« §Ã«R”Å &S”»¦ %R”ÚÝ HÚT}PRÚL”] Y”»±´ A§L¹Ô[©. Gß] %N»V &Y¡i¶ 1) AYÔ EPÆÅ S>Áß A[Í j+\«©Ô[R” GßÝ LYàfLͶ (TfL¶ 159If L”¡L) 2) AYØfj HW”[U”L S>+W¾¶ UÚ\ S>ÀUlL+[¾¶ TÃLf %L”ifLͶ. AYØfjf L”»oNÅ %R”PÀ«© CëR”Å %R”ÚÝ &S”»T}~ÃfLX”¶ (TfL¶ 271If L”¡L)

251


CVÅ 14: ²\±´fj± ²\j ¹RÅ tX U¢ &SW¶

R”»±T”Å

´L}iYRÚj

ERYͶ

R”»±T”Å ´L}iY© R”» jZ«+R BgV CÃYÃfj¶ ·LͶ SÅX©. R”»±T”Å ´L}P¦ R”»fj ËñT¶ CÅX”UÅ EݧVÚ\ ¬+X¼Å CÃfj¶%T”Ò© ¹RÅ tX gZ+ULØfj AÅX© tX U”RlLØf&LⶠR”»±T”Å ´L}P ¹VÚt %N»¾U”Ý AY+[f &L}LͶ. j+\«R L”X¦§Új¦ R”»±T”Å ´L}iRÅ kP A+R± ´L}P”UÅ CñT+RËP ·LͶ SÅX©. GoIË./G»}v (HIV/AIDS) EÔ[ R”» Rß jZ«+Rfj¦ R”»±T”Å ´L}ig\”[” GßT+R R”»fj¦ Rß jZ«+Rfj± Eݧ %N»© %L”Ô[Ͷ. AR]”Å, ´L}P ERÍRÅ (TfL¶293If L”¡L) l

AYÔ Lñ+T ·L Ë+WËÅ ARß CVÅ´ A[Ífj¦ §Ã¶´¶,

l

jZ«+Rfj Y¼Úݱ&T”fj¶ UÚ\ &S”»Lض HÚTi¶ ¬+X ·LͶ j+\¾¶. l R”» Rß ji¶T¦§Új Bj¶ A§Lo %NX+Yf j+\±T”Ô. (jZ«+Rfj± ´}~± T”É}iYRÚj A§Lo %NXY”j¶) GßT]YÚ+\ AYÔ Ë[lgf %L”¡P+R Eݧ %N»© %L”Ô[Ͷ. R”»±T”Å ´L}iRÅ %R”PÀT”L A§Lf Læ©L+[ CVÅ 16CÅ TfL¶ 280Æë© %R”PljY+Rf L”QͶ.

ji¶T¦§]+Wo tÛ© L”X¶ Rà+U¼Å CÃfLËPͶ R”¾¶ jZ«+R¾¶ SXU”L CëR”Å AYÀL+[¦ Rà+U¼Å CÃfL ËilLÔ. ¹RÅ jZ«+R %TÚ\ %TÚ&\”ÀLØfj¦ RlLÔ JÊ%Y”ÃYÃfj¶ C+P¼È¶ RlLÔ ´§V jZ«+Rfj C+P¼È¶ Rà+U &R+Y±Tig\©. AYÀLÔ &TvYRÚj,tÁ±TRÚj,AÒYRÚj AÅX© &YÝ tX YÐLÕÅ %L”¡P”iYRÚj¦ Rà+U &R+Y±Tig\©.

jZ«+RfL”L

Gß]

%N»V

&Y¡i¶?

&TÚÝfj± ²\j R”¾¶ jZ«+R¾¶ §PU”L CÃfj¶%T”Ò© jZ«+R+V¦ R+X¼Æë© L”ÅËWÅ Y+W¼Å LY঩± T”ÀfL &Y¡i¶. TX EPÅ SXo tfLÅL+[ ¹ßk}~&V S>lLÔ L¡i²~¦R”Å AYÚ+\¦ RifLX”¶ AÅX© jQ±Ti¦RX”¶. &TÚÛß &T”© S>lLÔ %N»R© &T”X&Y ElLÔ +LL+[f LÒËf %L”¡i ©±´WY”] +L¾+\+V A¢«© %L”Ô[Ͷ. ´§V jZ«+R+V¦ %R”ÚÝ &S”» TÚÛf %L”ÔØRÅ GÕ©. B+LV”Å jZ«+R&UÅTi¶ JÊ%Y”ßݶ ¹~«RY+W¼Å ©±´WY”L CæRÅ &Y¡i¶. B]”Å jZ«+R+V EP]~V”Lf jÕ±T”}iY© &R+Y¼Å+X. jZ«+R+Vf LRLR±´ S>ÁÅ jÕ±T”}~]”ȶ ARÚj S>Àf&L”+Y (cold) HÚTi¶. S>lLÔ T”©L”±T”L Jà tX U¢ &SW&U” AÅX© tX S”ÔL&[“kPf L”¦§ÃfLX”¶. jZ«+R+V &S”»¦ %R”ÚÝ TÚ\”UÅ CÃfL, +L¾+\¾Pß A+Rf jÕ±T”}~, DW¶ S>lj¶ Y+W EXW +Y¦RÅ &Y¡i¶. S>lLÔ jZ«+R+V B»Í %N»¾¶%T”Ò© A+Rf LRLR±T”L +Y¦§ÃfL &Y¡i¶. S>lLÔ &RÀÍ %N»V”R ARß EPÚ Tj§L+[¾¶ R+X+V¾¶ º~ +YfL &Y¡i¶. ¹~¾U”]”Å AYÀLÔ CÃfj¶ A+\+Vf LRLR±T”Lo %N»VX”¶. ´§V jZ«+R¼P¶ S>lLÔ LàY”L SP«© %L”ÔØlLÔ. AL+Y A+P«RYÀLÔ (adults) EQÀgß\ A[Ífjf jZ«+RLض EQÀgß\]. Là&Y”i k~V LYà±T”Å A+Y YÆ+U+V¾¶ T”©L”±+T¾¶ EQÀgß\]. ´§V jZ«+R+V B»Í %N»Y§Å ·L ¹fgVf kÝL[“L ARß %T”©¦ &R”Ú\¹¶ UÚ\ EPÅ AÛjÛLض EÔ[]. ²\±²Új± ²\j GÊY[Í Ë+WËÅ ¹~¾&U” AÊY[Ífj CYÚ+\o NÁT”ÀfL &Y¡i¶. ´§VR”L± ²\«R jZ«+R¼ß UÚ\ EPÚ Tj§ B»+Yo tX U¢ &SW¦§Új± ²ß %N»VX”¶.

252


jZ«+RfL”Lo %N»V &Y¡~V+Y

ElL[“Å ¹~¾U”]”Å S>lLÔ L”¡T]YÚ+\ Jà Ë[fL Y+W TP¦§Å GÒRͶ. Jà Ë[fL Y+WTPU”]© JÊ%Y”à ¬+X¼È¶ %N»V &Y¡~VYÚ+\ S>lLÔ ¬+]Í %L”Ô[Ͷ UÚ\ &SWlLÕÅ HÚTi¶ U”Ú\lL+[ AÛVͶ ElL}j ERͶ. Jà Ë[fL Y+WTP¦§ß Gi¦©fL”}i Cl&L EÔ[©. C+R S>lLÔ TVßTi¦RX”¶.

R”¼ß %TVÀ EPÅ AÛjÛLÔ

jZ«+R¼ß %TVÀ U¢1

U¢2

U¢3

U¢4

U¢5

U¢6

%T”©¦&R”Ú\¶ ºov ËiRÅ %SxNL¦ ©~±´ %Y±T ¬+X G+P¾¶ S>[¹¶

&R”ÔLÔ, &UÚ+LLÔ, ¹Òl+LLÔ

R+X (R+X&V”i)

Y¼Ý

L”©LÔ

²\±´Ý±´LÔ

L¡LÔ

Ci±´LÔ

ºfj¶ Y”¾¶

L”ÅLض T”RlLض

LÒ¦©

¹©j

U”À´

&RӁ

%T”©¦ &R”Ú\¶ jZ«+R T”Àfj¶ ¹+\¼È¶, JÆ%VÒ±´¶ Rß+U¼È¶ Cë© ARß EPÅ SX¶ TÚÛ ElLØfj HW”[U”] %N»§LÔ %RÁVfki¶. JÊ%Y”ß+\¾¶ LYàfLͶ. jZ«+R tÛVR” AÅX© %TÁVR”? %L”Ò %L”Ò%YßÝ AÅX© %UÆ«© EÔ[R”? ARß &UÚ+LLÔ, L”ÅLÔ, T”RlLÔ, ¹Zl +LLÔ, EPÅ,R+X C+Y V”Ͷ NÁV”] A[ÍLÕÅ EÔ[]Y”? jZ«+R CÝfLU”L AÅX© R[À«© CÃfg\R”? vÝvݱT”LY” AÅX© %NVXÚ\”? jZ«+R¼ß AÒ+L+Vf LYà¾lLÔ. JÊ%Y”à jZ«+R¼ß AÒ+L¾¶ tÛ© &YÝT”}iPß CÃfj¶; B]”Å, ´©+UV”L, A§L JÆ%VÒ±² ÌÁ}i AÒR”Å A© &S”»fL”] AÛjÛ Bj¶.

jZ«+R EݧVÚÝ, YÆ+UVÚÝ, AÅX© L¡ ËÐfL”UÅ CñT©: TX jZ«+RLÔ ²\«R ¹RÅ tX S”ÔLØfj A§L &SW¶ E\lj¶. AÊY±%T”Ò© A+Y R”»±T”Å AëRf L¡ ËÐfL &Y¡i¶. jZ«+R ËЦ§Ãfj¶ %T”Ò© C+WoNÈfj¶ %R”iRÈfj¶ G§ÀfjÛ±´ %RÁËfL &Y¡i¶. jZ«+R G§ÀfjÛ±´ H©¶ %RÁËfL”Ë}P”Å, AÅX© ¹RÅ tX U¢ &SW¦§Å YZfL¦§Új U”\”L YÆ+U CÅX”U&X”, U«RU”L&Y” AÅX© EݧVÚ\R”L&Y” CëR”Å, A© C«R¦ %R”Å+XLÕÅ JßÝfj B}T}~Ãfj¶: l ºov ËiRÆÅ CPÀ±T”i (TfL¶ 254If L”¡L) l &S”»¦ %R”ÚÝ (TfL¶ 277If L”¡L) l

&TÚÝ YƼß&T”© R”»fjf %L”i¦R Uë©LÔ AÅX© ºÆ+LLÕß Ë+[Y”Å HÚT}P E\fL ¬+X. l jç¼Å &T”©U”] A[Ífjo NÀfL+W CÅX”+U (TfL¶ 254If L”¡L)

253


CVÅ 14: ²\±´fj± ²\j ¹RÅ tX U¢ &SW¶

jç¼Å &R+YV”] A[Ífjo NÃfL+W CÅX”+U : A§LU”L YÈf j+\«R jZ«+R¼ß jç¼Å A§Lo NfL+W &R+Y±Tig\©. ·LͶ ¹fgVU”L jZ«+R ·L± %TÁVR”L AÅX© tÛVR”L CëR”Å, &TÝ A§L CPÀ±T”P”L AÅX© S>¡i Cë§Ã«R”Å AÅX© R”»fj S>ÁÐÍ &S”» CëR”Å (TfL¶ 115If L”¡L) C±T~±T}P ¬+X CÃfj¶. jZ«+R -Àf&L”+Y (cold) ¾Pß AÅX© SifL¹Pß CÃfLf ki¶.

jZ«+Rfj GÊY[Í A§LU”Lf %L”ifL ¹~¾&U” AÊY[Ífj¦ R”»±T”Å %L”ifL &Y¡i¶. R”»± T”ÆÅ NÃfL+W EÔ[©. jZ«+R ²\«R ²\j ¹RÅ 12 U¢ &SW¦§ÚjÔ A© A§L Ëб´PⶠEßà±´PⶠCÃfL”Ë}P”Å Uæ©Y ERË %T\ &Y¡i¶.

EPÅ AÛjÛLÔ : ºov ËiRÅ, %SxNL¦ ©~±´, %Y±T ¬+X : jZ«+R ²\«R ²\j 2Æë© 6 U¢ &SW¶ Y+W¼È¶ Jà U¢f%L”à ¹+\¾¶ AÅX© jZ«+Rfj H&Rⶠ%R”Å+XLÔ CëR”Å, A~fL~¾¶ A+Rf LYàfL &Y¡i¶.

ºovËi¶ RLÌi (rate) jZ«+R¼ß ºo+N ARß Y¼ÚÛß HÚ\ C\fLlL+[f LY঩ Jà ¬·P¦§Új G¦R+] ºov GßÝ G¡Q &Y¡i¶. ºov ËiRÅ %S”~fj %S”~ j+\Y©¶ &YL±TiY©¶ CVÅ´R”ß. Jà jZ«+R J»Y”L CÃfj¶ %T”Ò© Jà ¬·P¦§Új 30fj¶ 60fj¶ C+P±T}P G¡¢f+L¼Å ºov Ëig\©. Jà jZ«+R A§L &YLU”LͶ, A§Lf j+\Y”LͶ AÅX© CPÀ±T”}&P”i¶ ºov ËPf L”WQ¶ &T”©U”] L”Ú+\± %TÝY§Å %R”Å+X AÅX© &YÝ tfLÅL[“L CÃfLX”¶.

jZ«+R¦ %R”Å+X±T}i ºov ËiRÅ ¬·P¦§Új 60fj &UÅ ºov ËiRÅ :

AÅX©

jZ«+R %R”Å+X±T}i ºov ËiY©¶ AÅX© Jà ¬·P¦§Új 60fj &UÅ ºov ËiY©¶ GoNÁf+LfL”] AÛjÛV”j¶. A«Rf jZ«+R+V &S”» %R”ÚÛ¼ÃfLX”¶: A© Rß LÐUX¦+R ºovYÐ EÔÕÒ¦§ÃfLX”¶, R”» &TÚÛß &T”© Aë§V Uë© ARß jç¼Å CÃfLX”¶ AÅX© UÚ\ tfLÅL[“Lf kP CÃfLX”¶ GßT+R A© jÛfgß\© Gß] %N»V &Y¡i¶ l

jZ«+R+Vf LRLR±T”L +Y¦§ÃfLͶ

l

%R”ÚÝfL”] AÛjÛL+[f kÀ«© LYàfLͶ (TfL¶ 277If L”¡L)

l

jZ«+R Rß LÐ UX¦+R ºov YÐV”L&Y” AÅX© %R”¡+P YÐV”L&Y” EÔÕÒ¦§ÃfLfki¶ GßÝ S>lLÔ G¡¢]”Å LY]¹Pß A+R EÛxt GifL &Y¡i¶ (TfL¶ 209If L”¡L)

l

R”»±T”Å Aë©YRÚjf jZ«+R+V FfjËfL &Y¡i¶.

l

jZ«+R ºovËiY+R ¬Ý¦§]”Å ARÚj ºov ËP ¸}´RË %N»V &Y¡i¶. (TfL¶ 242If L”¡L)

l

254

Uæ©Y ERË %T\ &Y¡i¶.


jZ«+RfL”Lo %N»V &Y¡~V+Y

%SxNL¦ ©~±´ : ´§VR”L± ²\«R jZ«+R¼ß %SxNL¦ ©~±´ G¡¢f+L Jà ¬·P¦§Új 120fj¶ 160fj¶ C+P¼Å CÃfj¶. A© Jà ¬·P¦§Új j+\«R A[Y”L 100 ©~±´Lض A§L±T~V”L 180 ©~±´LØU”L CÃfj¶. jZ«+R¼ß %SxNL¦ ©~±´ A§L &YLU”L CëR”Å A+R &S”»¦ %R”ÚÝ TÚÛ¼ÃfLf ki¶ (TfL¶ 256If L”¡L). %SxNL¦ ©~±´ A§Lf j+\Y”L CëR”Å ARÚj ºovËP ¸}´RË %N»V &Y¡i¶ (TfL¶ 242). %SxNL¦ ©~±´¦ RLÌi CVÅ´ ¬+Xfj¦ §Ã¶T”Ë}P”Å Uæ©Y ERË %T\ &Y¡i¶.

%Y±T ¬+X jZ«+R+Vf LRLR±T”L +Y¦§ÃfLͶ

jZ«+RLÔ EPÅ SX¦&R”i CñTRÚj AYÚ+\f LRLR±T”L +Y¦© CÃfL &Y¡i¶. B]”Å A+Y AL+Y A+P«RYÀL+[±&T”Å RlL+[¦ R”lL&[ GÕR”L EP+Xf LRLR±T”L +Y¦©f %L”Ô[ ¹~V”©. Jà jZ«+R LRLR±T”L CñTRÚj ·L GÕR”] YÐ A+R¦ R”¼ß EP+X J}~VT~&V +Y¦§ÃfL &Y¡i¶. R”»R”ß jZ«+Rfj ·Lo NÁV”] %Y±T¶ RÃTYÀ BY”À. CÃY+W¾¶ L¶T[lL[“Å &T”À¦§ +YfLͶ. jZ«+R¼ß R+X+V¦ RY\”UÅ º~ +YfL &Y¡i¶. R”» Rß jZ«+R+Vo tÛ© &SW¶ +Y¦§ÃfL ¹~V”R ¬+X¼Å, (N”ß\”L AYÔ tÝ S>Àf LÐfLo %NÅY©) V”W”gȶ JÃYÀ jZ«+R+V +Y¦§ÃfLX”¶. AYÀ jZ«+R+V¦ ªfjYRÚj ¹ß´ Rß +L+[ Sß\”Lf LÒËf %L”Ô[ &Y¡i¶. %Y±T ¬+X¾¶ EPÅ SX¹¶ EPÅ SX¹Ô[ jZ«+R¼ß %Y±T¶ 37ºC (98.6º F)Io vÚÛ&V CÃfj¶. jZ«+R¼ß EPÅ %Y±T ¬+X+Vo NÁT”À±TRÚj %Y±T U”à¼ß %YÔÕ ¹+]+V ARß AfjÕÅ %UÅX +YfL &Y¡i¶. ²\j jZ«+R¼ß &UÚ +L+V ARß EP&X”i J}~¼Ãfj¶T~o %N»© 3 ¬·PlLÔ L”¦§ÃfL &Y¡i¶. ElLÕP¶ Jà %Y±TU”à CÅ+X%Vß\”Å EPÅ SX¹Ô[ JÃY+W¦ %R”iY©&T”Å jZ«+Rf LÒ¦§ß ²ß´\¦§Å %R”}i, %Y±T¦+R EQÀ«© %L”Ô[Ͷ. EPÅ SX¹Ô[YÁß %Y±T¦§Új DP”Lf jZ«+R¼ß %Y±T¶ CÅ+X%Vß\”Å ARß %Y±T ¬+X A[Í ·LͶ j+\«© EÔ[©. jZ«+R¼ß %Y±T¶ 36.5ºC (97.7ºF) AÅX© ARÚjf j+\Y”L CëR”Å EP]~V”L A+Rf LRLR±T”fL &Y¡i¶. L”¦§ÃfL &Y¡P”¶. A© Rß R”¼ß EPÅ ¸© U”ÀTLlLØfj C+P¼Å CëR”Å LRLR±T”j¶ (TfL¶ 257If L”¡L). A© LRLR±´ A+PVËÅ+X %Vß\”Å %Y«S>À ´}~L+[± TVßTi¦R ¹VÚt %N»VͶ. ´}~L+[ (AÅX© j±²L+[) %Y«S>W”Å ¬W±TͶ; jZ«+R¼ß EP+X A+Y vP”UÅ CñTRÚj¦ ©¢¼]”Å AYÚ+\o vÚ\Ͷ; ²\j A«R± ´}~L+[f jZ«+R¼ß TfL¦§Å +YfLͶ.

255


CVÅ 14: ²\±´fj± ²\j ¹RÅ tX U¢ &SW¶

&S”»¦

%R”ÚÝ

jZ«+R+V &S”»¦ %R”ÚÝ TÚÛ]”Å YZfLU”L ARß %Y±T¶ 36.5ºC (97.7ºF) AÅX© ARÚjf j+\Y”L CÃfj¶. &S”»¦ %R”ÚÝfL”] UÚ\ AÛjÛLÔ: l l l l l l

L¶T[lL+[± &T”¦§V ²\j¶kP jZ«+R LRLR±+Tf %L”Ô[“UÅ CæRÅ. A§L %Y±T¹¶ L”»oNȶ 4 U¢ &SW¦§Új &UÅ S>~¦§Ã¦RÅ. Jà ¬·P¦§Új 60 ºovfj &UÅ L”Q±TiRÅ. jZ«+R &S”¾Ú\R”Lf L”Q±TiRÅ. jZ«+R ·Lf j+\Y”L± T”+X EÛxvRÅ. jZ«+R¼ß %SxNL¶ YÈYÚݶ &YLU”LͶ ©~¦RÅ.

jZ«+R¼P¶ C«R AÛjÛLÕÅ HR”gȶ Jß+\f L¡P”Å Uæ©Y ERË %T\ &Y¡i¶. ·L AÃgÆÃfj¶ Uæ©Y U+]+Vo %Nß\+PV 2 U¢ &SW¦§Új &UÅ Bj%Uß\”Å YмŠjZ«+Rfj G§À E¼ÀU Uë+Rf (antibiotics) %L”ifL &Y¡i¶. %L”ifL &Y¡~V Uë§ß Y+L+V¾¶ A[+Y¾¶ %RÁ«© %L”Ô[ TfL¶ 279If L”QͶ.

jZ«+R¼P¶ UÚ\ &S”»¦ %R”ÚÝfL”] AÛjÛLÔ CÅX”R %T”Ò©¶; jZ«+R TX U¢ &SW¦§Új± ²\j¶ LRLR±+Tf %L”Ô[ËÅ+X %Vß\”ȶ Uæ©Y ERË+V± %T\ &Y¡i¶.

jZ«+R¼ß EPÅ G+P JÊ%Y”à jZ«+R¾¶ %YÊ&Y\”]©. B]”Å SX¹Ô[ jZ«+RLÕß G+P 2.5fj¶ 4 g&X” gW”¹fj¶ (5.5fj¶ 9 TÍ¡ifj¶) C+P¼Å CÃfj¶. EÔÙÀ SX¦§}P AÈYXL¦§Æë© Jà G+P¦ R}+P(scale) S>lLÔ %T\X”¶. Jà %R”lj¶ ¸ß G+PfL”}~+V S>lLÔ L+PLÕÅ Y”lgf %L”Ô[X”¶. AÅX© TfL¶ 445CÅ %N”ÅƾÔ[© &T”Å, S>lL&[ Jß+\o %N»© %L”Ô[X”¶. B]”Å KÀ CVÅT”] jZ«+R¼ß G+P TÚÛV FL¦+R S>lLÔ AÛ«§Ã«R”Å KÀ G+P¦ R}i ElLØfj¦ &R+Y¼Å+X. JÊ%Y”à ¹+\¾¶ jZ«+R+V S>lLÔ ªfj¶&T”© ARß G+P TÚÛ G¡¢± T”ÀfLͶ. A«Rf jZ«+R TX jZ«+RL+[ËP G+P ·j«RR” AÅX© G+P j+\«RR” AÅX© A&R G+P¾Ô[R” GßT+R FL¶ %N»VͶ. C«R ¹+\¼Å KÀ G+P¦R}i CÅX”U&X&V S>lLÔ C±&T”© Jà jZ«+R ·Lf j+\«R AÅX© ·L A§L G+P EÔ[R”¼Ãfj¶ GßT+R AÛVX”¶.

·Lo

tÛV

jZ«+RLÔ

2.5 g&X” gW”¶ (5.5 TÍ¡i) G+Pfjf j+\«R ·Lo tÛV jZ«+RLØfj &S”»¦ %R”ÚÝ, ºov¦ %R”Å+XLÔ, UxNÔ L”U”+X &T”ß\ A§L¦ ¨ljLÔ &SWf ki¶. (TfL¶ 279If L”¡L). jZ«+R ·Lo tÛVR”¼Ã«R”Å, ¨lj A§LU”L CÃfj¶. tÛV jZ«+RLØfjfkP R”»±T”Å Aë©Y§È¶, EQÍ %NÁU”]¶ BY§È¶ %R”Å+X CÃfLf ki¶. tX jZ«+RLÔ tÛVR”L CÃfgß\]; H%]àÅ A+Y EÁV L”X¦§Új ¹ÚT}i± ²\fgß\]; tX %L”xN¶ tÛVR”L&Y ²\fgß\]. &R+YV”] LÃËL+[f %L”¡P Uæ©YU+] JßÝ AÃgÅ CÃfjU”]”Å, Al&L tÛV jZ«+RL+[± T”©L”±²ÚL”Lf %L”¡i %NÅY© SÅX©. B]”Å S>lLÔ jZ«+RL+[ Ì}~Å +Y¦©± T”©L”fL &Y¡~¼Ã«R”Å A© SXU”L CñTRÚjo tXYÚ+\o %N»V &Y¡i¶.

256


jZ«+RfL”Lo %N»V &Y¡~V+Y

Gß] %N»V &Y¡i¶ 1) jZ«+R+Vf LRLR±T”L +Y¦§ÃlLÔ. jZ«+R+V ARß R”¼ß EPÆÅ J}~VY”Ý +Y¦§Ã±T© A+Rf LRLR±T”L +Y¦§Ã±TRÚjo t\«R YÐ Bj¶. Ei±TÚ\ jZ«+R+V ARß %R”±², A+QV”+P BgVYÚÝPß R”¼ß E+PfjÔ, CW¡i U”ÀTLlLØfj C+P¼Å EP+X J}~f gP¦R &Y¡i¶. CWͶ TLȶ R”¾¶ jZ«+R¾¶ JÃYÃf%L”ÃYÀ RlLÔ EP+X J}~VT~&V CÃfL &Y¡i¶. R”» jZ«+Rfj± T”É}i¶ %T”Ò© U}i¶ ARß ¬+X+V U”Ú\ &Y¡~¼Ãfj¶. R”» jÕfL± &T”]”Å §Ã¶² Yö Y+W¼Å &Y%\”ÃYÀ EP+X J}~VT~f jZ«+R+V± TifL +YfL &Y¡i¶. 2) jZ«+Rfj¦ R”»±T”+Xf %L”ifLͶ. R”»±T”Å GÅX”f jZ«+RLØfj¶ ·LͶ SÅX©. jZ«+R ·Lo tÛVR”L CÃfjU”]”Å ARÚj¦ R”»±T”Å ·L·L CßÛV+UV”R© Bj¶. R”»±T”Å jZ«+Rfj ·L GէŠ%NÁU”]U”j¶. A© ·Lo t\«R F}Po N¦+R AÕfg\©. A© &S”¼àßݶ jZ«+RL+[f L”fg\©. tÛV jZ«+R A§LU”L E¡Q ¹~V”UÅ CÃfLX”¶. A+R¦ R”¼ß EP+X J}~ +Y¦§Ã±TR”Å A~fL~± T”É}P Y”»±T”L CÃfj¶. C«R ¹+\¼]”Å jZ«+R &T”©U”] A[Ífj E¡¤¶. jZ«+Rfj¦ R”¼ß T”+X EÛxN ¹~VËÅ+XV”]”Å, R”» Rß U”ÀTLlLÕÅ Cë© T”+Xf +L¼]”Å ALÚ\ &Y¡i¶. (TfL¶ 285If L”¡L) jZ«+R R”&] R”»±T”Å AëR Yȱ%Tݶ Y+W¼Å R”» Rß U”ÀTLlLÕÅ Cë© ALÚÛV T”+X ·L¦ ª»+UV”] Jà &L”±+T+V AÅX© tÝ LW¡~+Vf %L”¡i ´L}~ YW &Y¡i¶. jZ«+R GÊY[Ífj A§LU”L Aë©g\&R” AÊY[Ífj¶, G¦R+]¹+\ AëRf ki&U” A¦R+] ¹+\fj¶ R”»±T”+Xf %L”ifL &Y¡i¶. A© Y[ÀYRÚj E¡Q &Y¡i¶. 3) ¹RÅ tX gZ+ULØfj Aß\”P¶ %NßÝ jZ«+R+V± T”À¦© GoNÁf+L AÛjÛL+[f LYàfL &Y¡i¶. UxN}L”U”+X (TfL¶ 279If L”¡L) ºov¦ %R”Å+XLÔ (TfL¶ 241If L”¡L) &S”»¦ %R”ÚÝ (TfL¶ 277If L”¡L) BgVYÚÛß AÛjÛL+[± TÚÛ¦ R”»fj¦ %RÁg\R” GßT+R Eݧ %N»© %L”Ô[Ͷ. jZ«+R¼P¶ H&RⶠGoNÁf+L AÛjÛ %RÁ¾U”]”Å Uæ©Y ERË+V S”PͶ.

tÛV

jZ«+RLØfL”]

L”WQlLÔ

jZ«+RLÔ GÅX” A[ÍLÕȶ Lñ+T¼Æë© %YÕ&V YÃgß\]. C© CVÅT”]©. B]”Å tÛV jZ«+RLØfj± %TÁV jZ«+RL+[ ËP ·L A§LU”] tfLÅLÔ E¡P”Lf ki¶. jZ«+R¼ß A[Í GßT© Jà ¹fgVo %N»§ AßÝ. LÃfL”X¦§Å &T”©U”] A[Ífj EQÍ Aë§ AfL+\ Gi¦©f %L”Ôض R”»U””ÀLÔ CVÅT”L± %TÁV jZ«+RL+[± %TÝg\”ÀLÔ. &T”©U”] A[Ífj EQÍ AëR”R, Rß EPÅ SX¦§Å AfL+\ Gi¦©f %L”Ô[“R¦ R”»U”ÀLÔ CVÅT”L&Y tÛV jZ«+RL+[± %TÝg\”ÀLÔ. tÛV jZ«+RLÔ, l

l

l l l

l

LÃfL”X¦§Å E¡Q± &T”©U”] EQÍ g+PfL”R R”»U”ÀLØfj¶, LÃfL”X¦§Å L~] &Y+X+Vo %N»V &Y¡~¼Ã«R R”»U”ÀLØfj¶, LÃfL”X¦§Å SÅX Uæ©Yf LYà±´f g+PfL”R R”»U”ÀLØfj¶. %Y¡ vÃ}iL+[± (cigarettes) ´+Lfj¶ R”»U”ÀLØfj¶. LÃfL”X¦§Å T+otf%L”ÅÆ (pesticides) Uë© AÅX© SotVÅ &Y§VÅ (toxic chemicals)%T”ÃÔLÕß R”fL¦§Új B}T}P R”»U”ÀLØfj¶, CRÚj¹ß TX jZ«+RL+[± %TÚ\ R”»U”ÀLØfj¶ ²\fgß\]. jÛ±´ :_ Jà tÛV jZ«+R¾¶kP GÕR”L± ²\±T§Å+X. tÛV jZ«+RLØfj± TX

Y+L EPÅ SXo tfLÅLÔ HÚTigß\]. SXU”] &TÚÝfL”LͶ SX¹Ô[ jZ«+RfL”LͶ ULÕÀLÔ &T”©U”] A[Ífj E¡Q &Y¡i¶.

257


CVÅ 14: ²\±´fj± ²\j ¹RÅ tX U¢ &SW¶

4 g&X” gW”¹fj (9 TÍ¡i) &UÅ G+P¾Ô[ jZ«+R: tX jZ«+RLÔ %TÁVR”L CÃfgß\]; H%]àÅ AYÚÛß R”»U”ÀLÔ S>ÁÐÍ &S”¼]À. C«Rf jZ«+RLØfj AYÚÛß jç¼ÈÔ[ NÀfL+W A[+Y± %T”ݦ©± TX tfLÅLÔ CÃfLX”¶. C«Rf jZ«+RLØfj A~fL~¦ R”»± T”Å %L”i±T+R¾¶, LRLR±T”L +Y¦§Ã±T+R¾¶ Eݧ %N»© %L”Ô[Ͷ. %TÁV jZ«+RL+[ ¹RÅ 2 S”ÔLØfj ËбT”Lf LYà¾lLÔ. A+Y, &N”ÀY”L, YÈYÚÝ, AÅX© &S”¾ÚÝ CëR”Å, AYÚÛß jç¼Å &T”©U”] A[Ífjo NÀfL+W CÅX”UÆÃfLX”¶. TfL¶ 254If L”¡L; Uæ©Y ERË %TÝL.

jZ«+R+V KÀ G+P¦ R}P”Å ¬Ý¦RÅ ElLÕP¶ KÀ G+P¦ R}i CëR”Å jZ«+R¼ß G+P+V¦ ©ÅÆVU”L AÛVX”¶. S>lLÔ %N”«RU”L Jß+\o %N»© %L”Ô[ TfL¶ 445If L”¡L.

Jà %R”lj¶ ²ßTÚ\Ͷ.

G+PfL”}~

ElLÕP¶

CëR”Å,

h<ÏfL”¤¶

S+P¹+\L+[±

1) Jà ©¢+V %R”lj¶ G+PfL”}~¾Pß C+QfLͶ. 2) A«R G+Pf L”}~+V ¹Ô 0 CÅ CÃfj¶T~o NÁ±Ti¦©lLÔ. G+Pf L”}~+Vo NÁ %N»V ¹+[ CÅ+X%Vß\”Å ©¢¼ß G+P+Vf jÛ¦©f %L”Ô[Ͷ (©¢+V C+Q¦R ²ß G+PfL”}~¼Å ¹Ô L”}i¶ G¡R”ß_ ©¢¼ß G+P) 3) G+P &T”iYRÚj A¢¾+P S>fL±T}P jZ«+R+V¦ ©¢¼Å CPͶ. 4) G+PfL”}~+V S>lLÔ NÁ %N»§Ã«R”Å A§Æë© jZ«+R¼ß G+P+V &SÁ+PV”L¦ %RÁ«© %L”Ô[X”¶.

G+Pf L”}~+V ‘0’fj NÁ±Ti¦RͶ AÅX© ©¢+V G+P¼PͶ.

N”ß\”L : jZ«+R¾¶ ©¢¾¶ &NÀ«R G+P ©¢¼ß G+P U}i¶ jZ«+R¼ß G+P U}i¶

3.25 g.g. _-0.25 g.g. 3.00 g.g.

G+PfL”}~+Vo NÁ %N»YRÚj ¹+[ CÅ+XV”]”Å, jZ«+R¼ß G+P+Vf L¡i²~fL¦ ©¢¼ß G+P+Vf LÐfL &Y¡i¶. HÛ ¬ß\”Å G+P L”}i¶ G+Pf L”}~ ElLÕP¶ CëR”Å hÏfL”¤¶ C«R S+P¹+\L+[± ²ßTÚ\Ͷ :

1) S>lLÔ ElL+[ G+P¼}i G+P+Vf jÛ¦©f %L”Ô[Ͷ. 2) G+Pf L”P<~+V Ë}~\lLͶ. 3) jZ«+R+V ARß Ei±²ßÛ¾¶ L¶T[¶ CßÛ¾¶ ªfgf %L”¡i UÝT~¾¶ G+Pf L”}~ ¸© HÝlLÔ. G+P+Vf jÛ¦©f %L”Ô[Ͷ. 4) S>lLض jZ«+R¾¶ &NÀ«R G+P¼Æë© ElLÔ G+P+Vf LЦ© ËPͶ.

258

N”ß\”L : S>lLض jZ«+R¾¶ &NÀ«R G+P ElLÔ G+P jZ«+R¼ß G+P U}i¶

62 g.g. _59 g.g. 3 g.g.


jZ«+RfL”Lo %N»V &Y¡~V+Y

S>[¶ S>lLÔ S”P” A[Ë (tape measure) Jß+\f %L”¡i, jZ«+R+V ARß Eot ¹RÅ EÔ[lL”Å Y+W A[ËPͶ. %TöT”X”] jZ«+RLÔ 45fj¶ 53 %N.¸.fj¶ C+P±T}i (18_21 ËWÚ L+P) (inches) CÃfgß\]. A«R A[%YÅ+Xfj E}T}~W”R jZ«+RL}jo tfLÅLÔ CÃfj¶.

R+X S>lLÔ S”P” A[Ë Jß+\f %L”¡i L”©LØfjo NÚÝ &U&X jZ«+R¼ß R+X+Vo vÚÛ A[ËPͶ. Jà jZ«+R¼ß CVÅT”] R+X A[Í 35 %N.¸. (13_14 ËWÚ L+P). R+X¼ß A[+Yf jÛ¦©f %L”Ô[Ͷ. ·L± %TÁV AÅX© tÛV R+XV”]© &S”» AÛjÛ+V AÅX© jZ«+R¼ß CVX”+U+Vf jÛfj¶.

R+X¼ß Y~Y¶, U¡+P&V”}i± %T”æ©Y”», R+X¾ot:

%Uß&R”Å Eot (%Uß+UV”] CPlLÔ) %T”æ© Y”»LÔ

jZ«+R UÚݶ (adults) ¹§À«RYÀLÕß U¡+P&V”iLÔ (R+X JiLÔ) §¡+UV”L EÔ[]. B]”Å, ´§V jZ«+R¼ß U¡+P&V”i 5 RঠRঠ©¡iL[“Å B]©. C«R 5 ©¡iLØfj C+P±T}P CPlL+[± %T”æ©Y”»LÔ (sutures) AÅX© %T”æ©Y”»f&L”i Gßgß\]À. jZ«+RLÕß U¡+P&V”}~Å %Uß&R”Å EotLÔ AÅX© %Uß+UV”] CPlLÔ (fontanels) G]±Ti¶ 2 %TÁV %T”æ©Y”»± Tj§LÔ kP EÔ[].

jZ«+R ²\fj¶&T”© U¡+P&V”}i Gȶ´LØfj C+P¼ÈÔ[ C«R CPlLÕÅ U¡+P&V”}i¦ ©¡iLÔ SLÀgß\]. CR]”Å R”¼ß %T¡jÛf jZ”» YÐ&V R+X %YÕ&V Yö%T”Ò© A© %SÁ±´fj E}T}P”ȶ t+RY© CÅ+X. tX &SWlLÕÅ R+X %YÕ&V YÃYRÚj¦ &R”R”L U¡+P&V”}i Gȶ´LÔ JßÛß &UÅ Jß\”L SLÀgß\]. C+R EÃYov (molding) Gßgß\]À. jZ«+R ²\fj¶ %T”Ò© ¹RÆÅ ARß R+X NÚÝf k¶²&V” AÅX© R}+P Y~Y¦§&X” CÃfj¶. A© 1 ¹RÅ 3 S”ÔLØfjÔ YZfLU”L CVÅT”] ¬+Xfj Y«©Ëi¶. &TÚÝ &SW¦§Å -lLÔ L”Qfk~V jZ«+R¦ R+X¼ß TXY+L Y~YlLÔ C+Y.

EÃYov CVÅT”L CÃfg\©. U¡+P&V”}i± %T”æ© Y”»L+[ S>lLÔ ElLÔ ËWÅL+[f %L”¡i %Uß+UV”L¦ %R”}i EQWͶ. ¹ßTj§± %T”æ© Y”» %SÚÛ¼ß Eot¼Å AÅX© ARÚj AÃgÅ ¹~Íݶ. %T”æ©Y”»LÔ GÅX”¶ CVÅT”L ALßݶ AÅX© YZfL¦§Új U”\”L ALßݶ EÔ[]Y” GßT+Rf LYàfLͶ. kP&Y %Uß+U± Tj§L+[ %Uß+UV”L¦ %R”}i EQWͶ. A+Y %Uß+UV”LͶ AÅX© Ë+W±T”LͶ Ìlg¾¶ EÔ[]Y”? %Uß+U± Tj§L+[ AÒ¦R”¨ÀLÔ. A±T~o %N»R”Å jZ«+Rfj¦ ¨lj &Sö. %T”æ©Y”»LÔ GÅX”¶ YZfL¦§Új U”\”L ALßÝ CëR”&X” ¹ßTj§¼Å %T”æ©Y”» %SÚÛ¼ß Si±Tj§ Y+W¼Å C\lg Y«§Ã«R”&X” AÅX© %Uß+U± Tj§LÔ GÅX”¶ Ë+W¦©¶ Ìlg¾¶ CëR”&X”, jZ«+Rfj º+[ S>Àf &L”+Y &S”» (hydrocephalus) CÃfLX”¶. º+[ S>Àf &L”+YV”Å jZ«+Rfj CVX”+U HÚTi¶. AR]”Å jZ«+R¼ß º+[¾¶, ¬+]Y”Ú\ȶ CVÅT”] CVÅTÚ\ ¬+X : %Li¶ AÅX© UÚ\ Li+UV”] tfLÅLض U¡+P&V”}i± º+[ S>Àf&L”+Y E¡P”j¶. Uæ©Y AÛÍ+W %T\Ͷ. AÝ+Y %T”æ©Y”¾¶ Uæ©Y¦R”Å jZ«+R+Vf L”±T”Ú\X”¶. %Uß+UV”] CPlLض

259


CVÅ 14: ²\±´fj± ²\j ¹RÅ tX U¢ &SW¶

U¡+P ÌfLlLض (caputs) &R”X~f jçf L}iLض (hematomas) ²\±²ß &T”©¶, &TÚݱT”}~ß &T”©¶ tX jZ«+RL+[f Lñ+Tf LÒ¦©± Tj§ AÒ¦©¶. A±T~ AÒ¦R±T}P Tj§¼Å AYÚÛÚjf L”´} (caput) GßⶠÌfL¶ HÚTi¶. A«R ÌfL¶ YZfLU”L± %T”æ©Y”+Vf LP«© %NÅȶ. 1 AÅX© A© 2 S”ÔLÕÅ U+\«© Ëi¶.

CVÅ´¬+X CVÅTÚ\ ¬+X U¡+PÌfL¶ %T”æ© &R”X~f jçf Y”»f&L”}+P jÝfgi L}~ g\©.

%T”æ©Y”+Vf LP«© %NÅX”R ÌfL¶ R+X¼ß &UÅ CëR”Å A© &R”X~f jçf L}P”L CÃfj¶. A«Rf jZ«+R¼ß ²\±´ L~]U”L CëR© GßT© CRß %T”ÃÔ. &R”X~f jçf L}P”]©, jZ«+R jQU+P¾¶ %T”Ò© UxNÔL”U”+X &S”+V E¡P”fj¶ (TfL¶ 279If L”¡L). jZ«+R+V &R”X~f jçf L}i &S”» TÚۼëR”Å A© jQU”j¶ Y+W¼Å UxNÔ L”U”+X &S”¼ß AÛjÛ CÃfg\R” GßT+R AÛ«©%L”Ô[ Aß\”P¶ jZ«+R+Vf LYàfL &Y¡i¶. ¹~¾U”]”Å Uæ©Y AÛÍ+W %T\Ͷ.

L”©LÔ jZ«+R¼ß L”©L+[o NÁT”ÀfL ¹RÆÅ ARß ¹L¦+R &SW”L± T”ÀfLͶ. ARß L¡LÕß jÝfL”L Jà &L”i %NÅYR”Lf LÚT+] %N»¾lLÔ. JÊ%Y”à L”§ß tÛ© Tj§ C«Rf &L”}ifj &UÅ CÃfL &Y¡i¶. R”Ï«R AÅX© NÁNU ¬+XVÚ\ L”©L+[¾+PV jZ«+RLÕß EPÈfjÔ UÚ\ tfLÅLÔ CÃfLf ki¶. R”Ï«R L”©L+[¾+PV jZ«+R+V AfL+\¾Pß LYàfL L¡LØfj &UÅ &Y¡i¶. CW¡i L”©Lض &L”}ifjf hϱ´\¶ U } P ¦ § Å CëR”Å, A«Rf jZ«+Rfjo tÝS>WL¦ (kidney) L”©LÔ CVÅT”L %R”Å+XLÔ CÃfLX”¶. S>lLÔ CRÚj Uæ©Y EÔ[]. AÛÍ+W %T\Ͷ.

L¡LØfjf hÏ U}P¦§Å L”©LÔ tX RY\”] A Û j Û V ” L CÃfLf ki¶.

jZ«+R¼ß &L}j¶ EQÀ+Yo NÁT”À±TRÚj ARß L”RÃgÅ %U©Y”L¦ R}PͶ. %TöT”X”] jZ«+RLÔ JÆ+Vf &L}j¶ %T”Ò© A+N¾¶. jZ«+Rfjf L”© &L}LËÅ+X%VßÝ L¡P”Å Uæ©Y AÛÍ+W %T\Ͷ.

L¡LÔ jZ«+R¼ß L¡L+[± T”ÃlLÔ. A+Y CVÅT”L CÃfgß\]Y” GßT+R¾¶, Jß\”L SLÀgß\]Y” GßT+R¾¶ LYàfLͶ. L¡¢ß %Y¡ËÐ &UÚTW±²ß hϱ Tj§¼Å tÛR[Í jç L”Q±T}P”Å A© CVÅ´ ¬+X. jç JÃtX S”ÔLÕÅ U+\«© Ëi¶.

L¡¢ß %Y¡+U± Tj§¼Å tÛ© jç L”Q±TiRÅ CVÅ´¬+X.

jÃ}i¦ Rß+U+V¦ RifLf jZ«+R¼ß L¡LØfj Uë§PͶ R”»fj %Yf+L (chlamydia) AÅX© %Y}+P &S”» (gonorrhea) CëR”Å (TfL¶ 323If L”¡L) &TÚÛß&T”© AYÔ A+R¦ Rß jZ«+Rfjf LP¦Rf ki¶. A«R &S”»¦ %R”ÚÝ jZ«+R¼ß L¡L+[± TÚÝg\©. AR]”Å jZ«+Rfj± T”À+Y CZ±´ HÚTi¶. %TöT”X”] ULÕÀLØfj %Yf+L AÅX© %Y}+P &S”» CëR”ȶ, A© CñT© AYÀLØfj¦ %RÁV”©. RßàP¶ C«R &S”»¦ %R”ÚÝLÔ CÅ+X%VßÝ R”» B»Í %N»© %L”Ô[“R Y+W¼Å T”À+Y¼Z±+T¦ Ri±TRÚL”Lf jZ«+Rfj UëRÕfL &Y¡i¶.

260


jZ«+RfL”Lo %N»V &Y¡~V+Y

T”À+Y CZ±+T¦ Ri±TRÚj : 0.5%¹RÅ 1% Y+W¼X”] ‘`GÁ¦©&W”+Utß’’(erythromycin) L¡ LÕU¦+R (ointment) jZ«+R¼ß JÊ%Y”à L¡¢È¶, A© ²\«R ²\j ¹RÅ 2 U¢ &SW¦§ÚjÔ hÚ\”L± ²ÐV &Y¡i¶.

AÅX© ²\«R ²\j ¹RÅ 2 U¢ &SW¦§ÚjÔ jZ«+R¼ß JÊ%Yà L¡¢È¶ 1% %P}W”+NfÕß (tetra cycline) L¡ LÕU¦+Rf hÚ\”L± ²ÐV &Y¡i¶.

AÅX© 2.5% &T”ËPß I%V”~ß (povidone - iodine) Gßⶠ%N”}i Uë©f L+WN+X (solution) jZ«+R¼ß JÊ%Y”à L¡¢È¶ A© ²\«R ²\j 2 U¢ &SW¦§ÚjÔ CP &Y¡i¶. UfLÔ tX Tj§LÕÅ jZ«+R¼ß L¡LØfjo %YÔÕ %Y~Vg(silver nitrate) Uë©L+[± (AÅX© UÚ%\”à ‘%YÔÕ’ (silver) L¡ Uë+R±) TVßTi¦©gß\]À. C«R Uë©LÔ %Y}+P &S”¼]”Å (gonorrhea) HÚTi¶ T”À+Y CZ±+T¦ Rifgß\]. B]”Å C+Y %Yf+L (chlamydia) &S”V”Å HÚTi¶ T”À+Y CZ±+T¦ Ri±T§Å+X. %YÔÕ %Y~Vg jZ«+R¼ß L¡LØfjo tX S”ÔLÔ Y+W GÁoNÉ}igß\]. GÁ¦©&W”+Utß AÅX© %P}W”+NfÕß L¡ Uë© ElLØfjf g+P¦R”Å AYÚÛÅ Jß+\ U}i¶ TVßTi¦RͶ. %YÔÕ %Y~Vg U}i¶R”ß ElLÕP¶ EÔ[© Gß\”Å A+R&V TVßTi¦RͶ.

ºfj¶

Y”¾¶

jZ«+R Rß ºfgß YÐ&V GÕR”L ºov Ëig\R” GßT+R ¹RÆÅ LYàfLͶ. CÅ+X%Vß\”Å jZ«+Rfj EÛxv¶ ¹+\+Vo %N»VͶ. (TfL¶ 209If L”¡L). ²\j jZ«+R¼ß Lß]¦§Å %UÅ%X] A+\¾Í¶. A©, Rß R+X+V ElLÔ ËW+X &S”fg¦ §Ã±T &Y¡i¶. C+R¦ ‘` R”]ÛV” RßàLÏÍ ¬ÝÍRÅ’’(rooting reflex) GßTÀ. jZ«+R¼ß Y”¼Å ·L¦ ª»+UV”] ËW+X +Y¾fLͶ. jZ«+R ElLÔ ËW+Xo N±T &Y¡i¶. R”]ÛV”¦ RßàLÏÍ ¬ÝÍRÅ CÅ+X%Vß\”&X”, jZ«+R ËW+Xo N±TËÅ+X Gß\”&X” A© ·LͶ YÈYÚÝ AÅX© &S”¾ÚÝ CÃfLX”¶. Uæ©Y ERË %T\Ͷ.

jZ«+R¼ß ²[ÍT}P &UÅ ERi¶

(¹VÆß &UÅ ERi) ²[ÍT}P &UÅY”¾¶

jZ«+R¼ß ºf&L”i C+Q«©Ô[ &UÈR}~ß C+P%YÕ AÅX© §\±´R”ß ²[ÍT}P ERi. jZ«+R¼ß EÔY”» Eot¼Å EÔ[ ²[Í R”ß ²[ÍT}P &UÅY”» (A¡Q¶). jZ«+Rfjo tÛ© AL+Y B] ²\j AÝ+Y Uæ©Y¶ ºX¶ C«R± ²[ÍL+[ C+QfLX”¶. jZ«+Rfj AL+Y 4 AÅX© 6 U”R¶ Bj¶ %T”Ò© ²[ÍT}P &UÈR}+Po uÀ %N»VX”¶. 1 1/2 B¡~Új± ²ß ²[ÍT}P &UÅ Y”+Vo uÀ %N»VX”¶.

² [ÍT}P &UÈRi

²[ÍT}P &UÅ Y”»

²[ÍT}P &UÈRi AÅX© ²[ÍT}P &UÅY”» E+PV jZ«+RLØfj¦ R”»±T”Å ´L}iY§Å tÛ© ERË &R+Y±Ti¶. ²[ÍT}P &UÈRi EÔ[ jZ«+RL+[± %T”ݦRU}~Å R”¼ß U”ÀTLf L”¶´ jZ«+R Y”¼âÔ BÏ«© %NÅX &Y¡i¶. A±%T”Ò©R”ß U”ÀTL¶ ²[+Y A+P¦©f %L”Ôض. A±%T”Ò©¶ tÛ© C+P%YÕ ER}~Å CÃfjU”]”Å R”» Rß ËW+X ARß ¸© +Y¦© ºP &Y¡i¶. ²[ÍT}P &UÅY”» EÔ[ jZ«+RL+[± %T”ݦRU}~Å R”¼ß U”ÀTLf L”¶´ jZ«+R Y”¼âÔ GÊY[Í A§LU”L± &T”Lf ki&U” AÊY[Ífj± &T”L &Y¡i¶. ²[Ífj± TfLY”}~Å U”ÀTLf L”¶´ %NÅÈRÅ &Y¡i¶. jZ«+R¼ß R+X &UÚ´\¶ CÃfjU”Ý T”Å ´L}iRÅ &Y¡i¶. A±%T”Ò©R”ß ARß ºfgâÔ T”Å %NÅX”©. jZ«+RV”Å R”»±T”Å AëR ¹~VËÅ+X%Vß\”Å R”» Rß U”ÀTLlLÕÆë© T”+Xf +LL[“Å ALÚÛ (TfL¶ 285If L”¡L) Jà ©±´WY”] tÝ LW¡~+Vf %L”¡i jZ«+Rfj± ´L}P &Y¡i¶.

261


CVÅ 14: ²\±´fj± ²\j ¹RÅ tX U¢ &SW¶

²[ÍT}P &UÈRi AÅX© ²[ÍT}P &UÅY”» EÔ[ jZ«+RLØfjf kP AL+Y ¹§Ã¶ %T”Ò© L”§Å A§L &S”»¦ %R”ÚÝLض UÚ\o tfLÅLض E¡P”Lf ki¶. C+R± TÚÛ¦ R”»fj¦ %RÁ¾U” GßT+R Eݧ %N»© %L”Ô[Ͷ. A&R”i kP ²[ÍT}P &UÈR}if jZ«+RLÔ T”À+Yfj CVÅTÚ\ Rß+U¼Å &R”ßݶ. A+R ¹RÆÅ L”¤¶ tX %TÚ&\”ÀLÔ U]¹+P«© &T”YÀ. tX %TÚ&\”ÀLÔ G±T~ EQÀg\”ÀLÔ GßT+Rf &L}PÛRÅ ¹fgVU”j¶; A&R”ikP AYÀLÕP¶ RlLÔ jZ«+RLÕß AZ+L± TÚÛ ¬+]±T+}PͶ.

LÒ¦© jZ«+R¼ß LÒ¦+R BW”»«© A§Å ÌfL¶, L}~LÔ EÔ[]Y” GßÝ T”ÀfLͶ. A&R”ikP jZ«+R¼ß R+X GÕR”L A+NYR”» CÃfL &Y¡i¶. H&RⶠtfLÅL+[f L¡P”Å Uæ©Y AÛÍ+W %T\Ͷ.

U”À´ ºov ËiRÅ jZ«+R ºov ËiY+Rf LYàfLͶ. jZ«+R ºo+N EÔÕÒfj¶ &T”© ARß ËX” Gȶ´LØfj C+P¼È¶ h&Z¾¶ EÔ[ &R”Å EÔÕÒfL±TiU”]”Å jZ«+Rfj ºov¦ %R”Å+X EÔ[© GßÝ %T”ÃÔ (TfL¶ 240If L”¡L). jZ«+R¼ß ºo+Nf LY঩f &L}LͶ. %SxNL¦ ©~±´ A[Ë (stethoscope) AÅX© ¹§ÀLà %SxNL¦ ©~±´ A[Ë (fetoscope) JßÝ ElLÕP¶ CëR”Å A+R± TVßTi¦RͶ. C<Å+XV”]”Å ElLÔ L”©L+[± TVßTi¦RͶ. jZ«+R ºov Ëi¶ JÆ+V U”À²ß CW¡i TfLlLÕȶ, ¹©gß CW¡i TfLlLÕȶ S>lLÔ &L}L &Y¡i¶. ºov Ëi¶ JÆ+V CW¡i TfLlLÕȶ S>lLÔ &L}LËÅ+X%Vß\”Å, Jà ®+W½WÅ &Y+X %N»V”UÅ CÃfLX”¶. EP]~V”L Uæ©Y ERË %T\Ͷ.

%SxNL JÆLÔ %SxNL¦ ©~±´ A[Ë AÅX© ¹§ÀLà %SxNL¦ ©~±´ A[Ë ElLÕP¶ CëR”Å A+Rf %L”¡i jZ«+R¼ß %SxNL¦ ©~±´ JÆ+Vf kPf &L}L S>lLÔ TVßTi¦RX”¶. %SxNL¦ ©~±´ JÆL+[± TÚÛ Jà ´¦RL¦§Å Ë[fjY© GßT© L~]¶. ¹~¾U”]”Å JÃYÀ ElLØfj CVÅT”] %SxNL¦ ©~±´ JÆLÔ G±T~ CÃfgß\] GßÝ LÚÝf %L”ifL ¹~¾¶. S>lLÔ §\+U¾+PVYW”» CÅX” Ë}P”ȶ jZ«+R¼ß %SxNL¦ ©~±´ JÆ+Vf &L}PLͶ. L”X±&T”fgÅ, Gß%]ß] JÆLÔ CVÅ T”]+Y GßT+R¾¶, G+Y CVÅTÚ\ JÆLÔ GßT+R¾¶ AÛ«© LÚÝf %L”Ô[ ¹~¾¶. %SxNL¶ CVÅTÚÝ JƦR”Å, Uæ©Y AÛÍ+W+V S”PͶ.

&R”ÔLÔ, &UÚ+LLÔ ¹Zl+LLÔ : j Z«+R¼ß &UÚ +LL+[¾¶ ¹Zl +LL+[¾¶ T”ÀfLͶ. A+Y CVÅT”Lf L”Q±Tigß\]Y”? AYÚ+\f jZ«+R CVÅT”L A+Nfg\R”?

tX &SWlLÕÅ jZ«+R¼ß &R”Ô, L”+\ Gȶ´ AÅX© &UÚ +L BgV+Y ²\±²ß&T”© ¹Ûgß\]. AYÚ+\¦ %R”}i EQö&T”©, AYÚÛÅ YZfL¦§Új U”\”] ²[ÍLÔ, &UiLÔ EÔ[]Y” GßT+Rf LYàfLͶ. ¹Û«R Gȶ´Ô[ jZ«+R YƦ ©ßT¦R”Å AÒ¶; U”\”L AZ”Uȶ CÃfj¶. GÕV ¹ÛÍL[“]”Å A+Y R”U”L&Y CVÅT”Lf k~Ëi¶, GàⶠUæ©Y ERË %T\Ͷ.

262


jZ«+RfL”Lo %N»V &Y¡~V+Y

Y¼Ý jZ«+R+V± T”ÀfLͶ. A© CVÅT”Lf L”Q±Tig\R”? jZ«+R AÒ¶%T”Ò© %L”±T+Ïf jÐ+Vo vÚÛ¾Ô[ Tj§fj Gß] &SÀg\©? tX jZ«+RLØ+PV Y¼ÚÛß E}Tj§LÔ &R”+X &UÈfj¦ RÔÕ]”Å ARÚj Y¼Úݦ R+N S”ÀLÔ C+QVËÅ+X GßÝ %T”ÃÔ. C+Rf %L”±T+ϱ ²©fL¶ (umbilical hernia) Gßgß\]À. CRÚj Uæ©Y AÛÍ+W %T\Ͷ. Ai¦R”Ú&T”Å Y¼Ú+\¦ %R”P<i EQWͶ. jZ«+R AZ”UÅ CÃfj¶ %T”Ò© ARß Y¼Ý %Uß+UV”L CÃfL &Y¡i¶. &R”Æß hÏ L}~LÔ S>À± +TLÔ (cysts) (S>ÀU Y}P± +TLÔ) UÚ\ %R”PÀ²ÅX”R Y~YlLÔ BgVYÚÝfL”L BW”»«© T”ÀfLͶ. CVÅ´fj U”\”L G+R&Vⶠ-lLÔ L¡P”Å Uæ©Y ERË %T\Ͷ. jÛ±´ : ´§VR”L %Y}P±T}P %L”±g+ÐÅ GÕR”L &S”»¦ %R”Úݦ TÚݶ. %R”Ú+\¦ Ri±TRÚj A«R± Tj§+V¦ ª»+UV”LͶ EXÀ«RR”LͶ +YfL &Y¡i¶. %L”±T++Z¦ %R”i¶ ¹ß´ ElLÔ +LL+[f LÒËf %L”Ô[Ͷ. A+R ºP”¨ÀLÔ AÅX© ARß ¸© G+R¾¶ RPY”¨ÀLÔ. %L”±T+ÐÅ jç±&T”fj ¬ßÝ Ë}PR” GßT+R BW”»«© T”ÀfLͶ. jç±&T”fj ¬ÚL”UÅ CëR”Å, A+R ¸¡i¶ LÃËV”Å LÊË&V” AÅX© °X”Å L}~&V” ¬Ý¦RX”¶.

²\±´Ý±´Lض UXY”¾¶ : jZ«+R¼ß ²\±´Ý±´L+[± T”ÀfLͶ. GÅX”f jZ«+RLÕß ²\±´Ý±´Lض ²\±´fj± ²\j Ìlg&V CÃfj¶. jZ«+R %R”Å+X±T}~ëR”Å ²\±´Ý±´LÔ ·LͶ Ìlg¼Ãfj¶. UXY”» GßT© E¡+U¼Å Jà §\«R YÐ Gßݶ, &R”X”Å A© º~¼ÃfLËÅ+X Gßݶ Eݧ %N»© %L”Ô[Ͷ. jZ«+R¼ß UXf LÐÍf jPÅ A+NYR”Å EPÆß C«R± Tj§ &Y+X %N»g\© GßÝ -lLÔ %RÁ«© %L”Ô[Ͷ. jZ«+Rfj UXY”» CÅ+X%Vß\”&X” AÅX© A© º~¼Ã«R”&X” EP]~V”L Uæ©Y ERË %T\Ͷ.

+TVâfL”L : ¹RÆÅ jZ«+R¼ß Ë+R±+T+V± T”ÀfLͶ. B¡ jÛfjf hÒÔ[ E}+TR”ß Ë+R± +T. A«R E}+T¼ß EÔ&[ CW¡i YZYZ±T”] Ë+RLÔ G]±Ti¶ %L}~V”] T«©LÔ EÔ[]. AljR”ß +TVàß Ë«© E¼W¤ S>ÀU¶ (sperm) &NÀ¦©+YfL± Tig\©. LÃfL”X¦§ß &T”© +TVàß EPÅ EÔ&[ Ë+RLÔ EÃY”gß\]. A+Y CVÅT”L± ²\±´fj¹ß Ë+R± +TfjÔ C\ljgß\]. S>lLÔ Ë+RL+[¦ %R”}i EQW &Y¡i¶. AYÚ+\ ElLÔ ËWÅL[“Å hÏ &S”fg SLÀ¦R &Y¡i¶.

Ë+R± +T YÐ&V S>lLÔ T”ÀfLfkiU”]”Å Ë+RLÔ C±T~¦R”ß L”¤¶.

.Ë+RL+[¦ %R”}i EQWͶ

Ë+R± +T B¡jÛ

S>lLÔ JßÝ AÅX© CW¡i Ë+RL+[¾¶ L”Q ¹~VËÅ+X %Vß\”Å jZ«+R¼ß %TÚ&\”ÀL+[ Jà U”R¦§Új± ²ß UÝT~¾¶ LYàfLo %N”ÅXͶ. Ë+RLÔ A±%T”Ò©¶ hÐ\lLËÅ+X %Vß\”Å Uæ©Y AÛÍ+W %T\Ͷ. Ai¦RR”L B¡jÛ ¹+]¼Å EÔ[ ©+[ NÁV”] CP¦§Å EÔ[R” GßT+Ro NÁT”ÀfLͶ. B¡jÛ CVÅT”Lf L”QËÅ+X %Vß\”Å Uæ©Y ERË %T\Ͷ.

263


CVÅ 14: ²\±´fj± ²\j ¹RÅ tX U¢ &SW¶

B¡jÛ ¹+]¦ &R”+X %Y}iRÅ B¡jÛ ¹+]+Vo vÚÛ¾Ô[ &R”+X ALÚݶ AÝ+Yfj ¹+]¦ &R”Å (¹ß &R”Å) %Y}iRÅ GßÝ %TVÀ. tX &SWlLÕÅ B¡ +TVâfj± ²\«R EP&]&V” AÅX© tX U”RlLÔ %Nß\ ²\&L” B¡ jÛ¼ß ¹+]¦ &R”+X ALÚÝgß\]À. tX &Y+[LÕÅ AYß C+[O]”j¶ Y+W¼Å B¡ jÛ¼ß ¹+]¦ &R”+X ALÚÝY§Å+X. tX +TVßLØfj B¡jÛ¼ß ¹+]¦ &R”+X G±%T”Ò©&U ALÚÝY§Å+X. TX S”LÁL¦§]À C+P&V¾¶, NUV¦§]À C+P&V¾¶ ¹+]¦&R”Å %Y}iRÅ ¹fgVU”L CÃfg\©. B]”Å Uæ©Y A~±T+P¼Å A© &R+Y¼Å+X. ¹+]¦&R”Å %Y}iRÆÅ &S”»¦ %R”ÚÝ TÚÝRÅ, jç± &T”fj, B¡jÛ±´¡ BgV+Y ¨lL”LͶ, A©&Y jZ«+Rfj YÆV”LͶ A§Àot± ´¡Q”LͶ EÔ[©. §\+U EÔ[YÀ U}i&U &S”» ®¡UlLÔ S>fL±T}P LÃËL+[f %L”¡i jZ«+Rfj ¹+]¦ &R”+X %Y}P &Y¡i¶. ¹+]¦ &R”Å ¹+]¦ &R”Å ¹+]¦&R”Å %Y}P±T}PYÀLÔ RlLÔ B¡jÛ¼ß ¹+]¦ &R”Å %Y}P±T}P %Y}P±TP”R %Y}P±TP”RYÀL+[± &T”Å A§L± T”ÆVÅ UgÏ+Y B¡jÛ B¡jÛ EQWU”}P”ÀLÔ. ¹+]¦&R”+X %Y}P±TP”R jZ«+RLÕß %TÚ&\”ÀLÔ AYÚÛß EPÆß UÚ\ Tj§L+[¦ ©±´WÍ %N»Y+R± &T”X&Y RlLÔ jZ«+RLÕß B¡ jÛL+[¦ ©±´WÍ %N»V &Y¡i¶. AYÀLÔ B¡jÛ¼ß ¹ß &R”Æß h&Z ©±´WÍ %N»V A+R± ²ßâfj GÕR”L± &T”j¶ Y+W¼Å tX B¡iLØfj± ²\j¶ kP CÒfLf kP”©. tX +TVßLÔ ²\fj¶ &T”© AYÀLÔ Ë+RLÔ EPÈÔ Ë+R± +T¼Å CÅX”UÅ &U&X&V CÃfj¶. C© CVÅ´R”ß. B]”Å %T”©Y”L Sov N”À«R &Y§VÅ %T”ÃÔ R”fL¦§Ú L”±TÚÝ B}T}P R”»U”ÀLØfj± ²\fj¶ +TVßLÕP¶ C© ·L A§LU”Lf L”Q±Tigß\©. ElLÔ j¹L¦§Å (communty) TX B¡ +TVßLÕß Ë+RLÔ h&Z C\lL”UÅ CëR”Å ¹Ò j¹L¦§Új¶ tfLÅL+[ E¡P”fj¶. CRÚj Sov N”À«R &Y§VÅ %T”ÃÔLÔ L”ÚÛȶ, S>Áȶ AÅX© ¬X¦§È¶ CñT&R L”WQ¶ Bj¶. ¹Ò j¹L¦§]ö C«R &Y§VÅ %T”ÃÔLÕÅ Cë© RlL+[f L”¦©f %L”Ô[ Jß\”Lo &NÀ«© E+ZfL &Y¡i¶.

%T¡¤fL”L %T¡¢ß ²\±´Ý±´LÕÅ EÔ UÚݶ %YÕ CRÏLÔ CW¡i¶ EÔ[]Y” GßT+R Eݧ %N»© %L”Ô[Ͷ. AYØ+PV %T¡jÛf jZ”»fj Jà tÛV %NÅYÐ CÃfL &Y¡i¶. AYØfj A«Ro %NÅYÐ CÅ+X%Vß\”Å KÀ AÝ+Y Uæ©Y¶ %N»V &Y¡i¶. EP]~V”L AYØfj Uæ©Y ERË %T\ &Y¡i¶. %T¡LØfj± ²\±²Új± T=ß 1 Æë© 2 S”ÔLØfj± %T¡jÛf jZ”¼Æë© tÛR[Í jç %YÕ&VÝRÅ YZfLU”]©R”ß GßÝ %TÚ&\”ÀLØfjo %N”ÅX &Y¡i¶.

Ci±´Lض

L«©

%YÕ CRÏLÔ

EÔ CRÏLÔ

L”ÅLض

jZ«+R¼ß Ci±´L+[ ¹RÆÅ T”ÀfLͶ. CW¡i L”ÅL+[¾¶ J±²<PͶ. KÀ Ci±´ CP¶ %TVÀ«© CëR”Å A«R± TfL¶ C«R AÛjÛL+[f L”}i¶ : l &UÅ L”Å EPÚ Tj§+V U+\fg\© l TX &R”Å U~±´LÔ CÅ+X l L”Å j}+PV”L¦ &R”ßݶ AÅX© Jà &L”Q¦§Å §Ã¶² CÃfj¶.

264


jZ«+RfL”Lo %N»V &Y¡~V+Y

C+R± &T”ßÝ ¹ZlL”ÅL+[ U~¦RT~ CW¡i L”ÅL+[¾¶ ²~¦©f %L”Ô[Ͷ.

²\j C+R± &T”Å AYÚ+\ ALXU”L ËÁfLͶ.

S>lLÔ UPf%L”Æ+Vf &L}P”&X” AÅX© EQÀ«R”&X” Ci±´ CP¶ %TVÀ«© CÃfg\©. jZ«+R¼ß Ci±´L+[ S>lLÔ SLÀ¦©¶%T”Ò© UPf%L”Æ &L}P”Å Uæ©Y AÛÍ+W %T\ &Y¡i<¶.

CP¶ %TVÀ«R Ci±´fj Uæ©Y¶ %TÚ&\”ÀLÔ jZ«+R¼ß ¹ZlL”ÅL+[ EVÀ¦§¾¶ ËÁ«RT~¾¶ +Y¦§ÃfL &Y¡i¶. AYÀLÔ,

jZ«+R¼ß A+QV”+PL+[± TX AifjLÕÅ TVßTi¦RX”¶.

jZ«+R+V ARß L”ÅLÔ ËÁ«§ÃfjU”Ý LËϦ©± TifL +YfLX”¶.

AÅX© C+R± &T”Å jZ«+R+V ªfgo %NÅXX”¶.

A&R”i kP L”ÅLض ²\±´Ý±´¶ Jß\”Lo &Nö CP¦§Å jZ«+R¼ß S”~¦ ©~±+T EQW ¹VÚt %N»VͶ. §\+UV”]YÀ JÃYÀ ElLØfj C+Rf LÚ²fL &Y¡i¶. §\+UV”]YÀ C«R S”~¦ ©~±+Tf EQW”Ë}P”Å jZ«+R¼ß L”Èfj¦ &R+YV”] SÅX jç K}P¶ S+P%T\”©. Uæ©Y AÛÍ+W %T\Ͷ.

T”RlLÔ jZ«+R¼ß T”RlL+[± T”ÀfLͶ. Jà T”R¶ EÔ ¹LU”L¦ §Ã¶²¾¶ &SW”L ¬·À¦R ¹~V”Uȶ CëR”Å A«Rf jZ«+Rfj¦ %R”}~fL”Å (clubfoot) A+U«©Ô[© GßÝ %T”ÃÔ. jZ«+R ²\«R tX S”ÔLØfjÔ Uæ©Y ERË g+PfjU”]”Å, C+R YZfLU”] Y”À±´ ¹+\¼Å NÁ %N»VX”¶. ‘`¹PU”] gW”Uf jZ«+RLÔ’’ Gßⶠ´¦RL¦§Å %R”}~fL”Èfj Uæ©Y¶ %N»YRÚj HW”[U”] Yй+\LÔ %N”ÅX±T}i EÔ[].

¹©j

%R”}~fL”Å

jZ«+R+Vf LËϦ© ¹©L« R¡+P± T”ÀfLͶ. ©+[LÔ, ´¡LÔ, S>ÀfL}~LÔ, R+N Y[ÀotLÔ AÅX© U¼Àf jxN¶ &T”ß\+Y CÃfgß\]Y” GßÝ T”ÀfLͶ. ¹©L« R¡i Gȶ´± ´+P±´L+[ EQÀ«© %L”Ô[f jZ«+R¼ß ¹©L« R¡~ß ¸© hÏ &S”fg ElLÔ ËWÅL+[ SLÀ¦RͶ. AR߸© Jà R}+PV”] CP¦+R S>lLÔ EQW ¹~g\R”? jZ«+R¼ß ²}PlLÔ %R”ig\ CP¦§Å ¹©L«R¡~ß A~± Tj§¼Å EÔ[ &R”ÆÅ H&Rⶠ©+[LÔ EÔ[]Y”? S>lLÔ H&Rⶠ©+[LÔ, ´¡LÔ, R+N Y[ÀotLÔ AÅX© U¼Àf jxN¶ (tufts of hair) CÃfLf L¡P”Å Uæ©Y AÛÍ+W %T\Ͷ.

&R”Å jZ«+R¼ß &R”+Xf LY]¹Pß T”ÀfLͶ. tX jZ«+RLØfj¦ &R”Æß &UÅ ´ÔÕLÔ CÃfj¶. N”ß\”L; jZ«+R ¹©gß hϱ Tj§¼Å AÅX© A~¼Å %TÁV Lë §}iLÔ CÃfj¶. UÚ\ jZ«+RLÔ ¹LlLÕÅ tY±´¦ §}iLÔ CÃfj¶. C«R± ´ÔÕL[“Å ¨+U Jßݶ CÅ+X. tÛV, tY±´¦ &R”Å %Y~±´ &S”»¦ %R”ÚÝfL”] AÛjÛV”L CÃfj¶. ElL[“Å Eݧ %N»V ¹~VËÅ+X %Vß\”Å Uæ©Y AÛÍ+W %T\Ͷ.

265


CVÅ 14: ²\±´fj± ²\j ¹RÅ tX U¢ &SW¶

¬\¶ jZ«+R¼ß ¬\¶ ²\«R tX U¢ &SW¦§ÚjÔ CVÅT”] ¬\¦§Å CÃfj¶.

jZ«+R S>X ¬\U”L&Y CëR”Å: l

jZ«+R¼ß +LLض T”RlLض S>X¬\U”L Cë© LRLR± T”L CëR”Å Jà tfLȶ CÅ+X. tX jZ«+RLÕß +LLض T”RlLض ²\«R ²\j 1 AÅX© 2 S”ÔLØfj S>X ¬\¦§Å CÃfj¶. l jZ«+R¼ß ERiLض AÅX© ¹L¹¶ ²\«R Jà U¢ &SW¦§Új± ²\j¶ S>X ¬\U”L CëR”Å ARß %SxNL¶ AÅX© ®+W½WÅLÕÅ %R”Å+XLÔ CÃfj¶. ARÚj E¼ÀYÕ &R+Y±Ti¶. C±%T”Ò© A+R Uæ©Y U+]fj Gi¦©o %NÅX &Y¡i¶.

jZ«+R UxNÔ ¬\¦§Å CëR”Å ²\«R ²\j jZ«+R Jà ¹Ò CWͶ TLȶ UxNÔ ¬\¦§Å CëR”Å ARÚj UxNÔ L”U”+X AÅX© &S”»¦ %R”ÚÝ CÃfj¶. TfL¶ 279I± T”ÀfLͶ. Uæ©Y ERË+V± %T\Ͷ.

jZ«+R

%YÕÛV

¬\¦§Å

CëR”Å

%YÕÛV §PUÚ\ jZ«+Rfjf jço &N”+L (anaemic) AÅX© UÚ\ tfLÅLÔ CÃfj¶. C±%T”Ò© Uæ©Y ERË %T\Ͷ.

jZ«+R

·LͶ

tY±T”L

CëR”Å

·Lo tY±T”L CÃfj¶ jZ«+R SXU”L CÃfj¶. A«Rf jZ«+Rfj UxNÔ L”U”+X &S”» AÛjÛLÔ EÔ[]Y” GßÝ Jà gZ+U Y+W A+R AfL+\¾Pß LY঩± T”ÀfLͶ. jZ«+R UxNÔ ¬\U”L B]”&X”, &YLU”L ºovËP¦ %R”Plg]”&X” AÅX© R”»±T”Å Aë©Y§Å %R”Å+X CëR”&X” Ë+WËÅ Uæ©Y ERË %T\Ͷ.

jZ«+R ²\±´f j+\T”iLØPß CæRÅ jZ«+R+V S>lLÔ R+X¼Æë© L”ÅËWÅ Y+W¼Å T”Àfj¶ %T”Ò© ARÚj Jà &S”&V” AÅX© CVX”+U&V” CñTRÚL”] AÛjÛL+[ S>lLÔ L”QX”¶. AÅX© A«Rf jZ«+R G±T~¼Ã±²â¶ UÚ\f jZ«+RLÕÆë© &YÝT}i CñT+Rf L”QX”¶. C«R &YÝT”iL+[ AÅX© CVX”+UL+[ ²\±´f j+\T”iLÔ Gßgß\]À. ²\±´f j+\T”iLÔ tX &Y+[LÕÅ ²[ÍT}P ERiL+[±&T”Å tÛV+YV”LͶ ¨lLÚ\+YV”LͶ CÃfj¶. AÅX© ¹©L« R¡~Å %TÁV ©+[&T”ßݶ (¹©%Lȶ´± ²[Í) ·Lf Li+UV”]R”LͶ Y”Ïf+L AovݦRX”LͶ CÃfj¶. YZfL¦§Új U”\”L S>lLÔ G+RV”Y© L¡P”Å, Uæ©Y ERË+V S”PͶ. jZ«+R¼ß CVX”+U+V± %TÚ&\”ÀLÔ HÚTYÀL[“L&Y” AÅX© HÚL”RYÀL[“L&Y” CÃfLX”¶. tX %TÚ&\”ÀLÔ CVX”+U+V¦ %R»Y± TбT”Å AÅX© AY±&TÝ BÚ\X”Å HÚTiYR”L G¡¤gß\]À. UÚ\YÀLÔ RlLÔ jZ«+RLÔ R”lLÔ LÚT+] %N»RT~¾¶ AÅX© UÚ\ jZ«+RL+[± &T”Å CÅX”RR]”ȶ ©VW¶ A+Pgß\]À. CVX”+Uf jZ«+Rfj¦ &R+Y±Ti¶ kiRX”] ERËL+[o %N»V¦ RlL[“Å R”fj±²~fL ¹~¾U” GßÝ AYÀLÔ G¡Qf ki¶. ¹PU”] jZ«+RLÕß %TÚ&\”ÀLØfjf kiRÅ ERË &R+Y±Ti¶. %TÚ&\”ÀLØfj ERYͶ :_ 1) AYÀLÔ jZ«+Rfj SÅX Uæ©Y± T”©L”±+T AÕfLͶ. 2) jZ«+R¼ß Rà±T}P &R+YL+[± TÚÛ AÛ«© %L”Ô[Ͷ. 3) jZ«+R¼ß YÆ+U+V AÛ«© %L”Ô[Ͷ. N”ß\”L; Jà jZ«+R Rß L”ÅLÔ CVÅT”L A+UV”RR”Å SPfL ¹~V”Ë}P”ȶ, YÈY”] &UÚ+LL+[¾¶, ¹Zl +LL+[¾¶ %L”¡i, AYÚ\”Å ·fL TVâÔ[ %NVÅL+[o %N»¾¶ §\+U %TÚÛÃfj¶. A&R jZ«+R ·j«R AÛÍf kÀ+U¾Pß CÃfj¶; ·fL TVâÔ[ %NVÅL+[¦ Rß U] YÆ+U+Vf %L”¡i %N»¾¶.

266


©±´WÍ %N»VRȶ &LÔËLØfj Ë+PVÕ¦Rȶ

CVX”+Uf jZ«+RLØfj± T”©L”±´ AÕ±TYÀLØfj¶ %TÚ&\”ÀLØfj¶ ERYfk~V TX ´¦RLlLÔ EÔ[]. ‘¹PU”] gW”Uf jZ«+RLÔ, ‘T”À+YVÚ\ jZ«+RLØfj ERÍRÅ’, ‘%NËP”] jZ«+RLØfj ERÍRÅ’ &T”ß\ R+X±´LÕÅ ´¦RlLÔ ‘Go²ÁVß TÍ¡&PNàÅ’ (hesperian foundation) g+Pfgß\].

²\±´f

j+\T”iLØfjf

tX jZ«+RLÔ A© Hß GßÝ j+\T”iL+[¦ tX ²\±´f

L”WQ¶

Gß]?

Lñ+T¼ß EÔ&[&V %YÊ&YÝ Y+LLÕÅ A+Ugß\]; JÃYÃfj¶ %RÁV”©. B]”Å S”¶ TX ²\±´f RifLX”¶. j+\T”iLÔ

l R”»fjf LÃf L”X¦§ß &T”© E¡TRÚj± &T”©U”] SÅX EQÍ g+PfL”+UV”Å. l LÃfL”X¦§Å R”» TPÀR”U+W(herpes) R}P¶+U (varicella) AÅX© tß]¶+U (rubella) &T”ß\ %R”ÚÝ &S”»LØfjf L”±²ßÛ CñTR”Å, l R”» LÃfL”X¦§Å T+otf %L”ÅÆ+V± &T”ß\ Sov N”À«R &Y§VÅ %T”ÃÔL&[“i &Y+X%N»V &SÀYR”Å, l R”»fjf LÃf L”X¦§ß &T”© T”©L”±TÚ\ Uë©L+[f %L”i±TR”Å HÚTigß\]. ²\±´f j+\T”iL+[f ji¶TlLØfL”] tfL+X± &T”X AYÀL[“L&Y +LV”[ &Y¡i%UßÝ LÃRf kP”©. AYÚÛÚL”] L”WQlLÔ %U”¦Rf j¹L¦+R¾¶ N”ö. ²\±´f j+\T”iL+[¦ Ri±TRÚj S”¶ Y”Ïgß\ C«R EXL¦+R U”ÚÛV”L &Y¡i¶; A±&T”©R”ß ULÕö jZ«+RLض T”©L”±T”L CÃfL ¹~¾¶.

²tt (BCG) R+P L”±´ AÕ¦RÅ : EPÈÃfg &S”» A§LU”L CÃfj¶ tX CPlLÕÅ ²\±²ß&T”© GÅX”f jZ«+RLØfj¶ ²tt (BCG) G]±Ti¶ UëRÕfgß\]À. UÚ\ CPlLÕÅ EPÈÃfg &S”» (tuberculosis) TÚÛ¼Ãfg\ R”»U”ÀLÕß jZ«+RLØfj U}i¶ ²\±²ß&T”© C«R¦ Ri±´ UëRÕfgß\]À. ²tt Uë© GÅX”f L”XlLÕȶ &Y+X %N»Y© CÅ+X. B+LV”Å Ri±´ Uë© Gi¦©f %L”¡PYÀLÔ GÅ&X”ö &Uȶ AfL+\ Gi¦©f %L”Ô[ &Y¡i¶; T”©L”±²ßÛ¾¶ CÃfLf kP”©. S>lL&[ A«R¦ Ri±´ Uë+Rf jZ«+RLØfj± &T”PËÅ+X%Vß\”Å jZ«+R ²\«R ¹RÅ U”R¦§&X&V ·L AÃgÅ EÔ[ Uæ©Y U+]fjo %NßÝ ARÚj¦ R+PL”±´± %TݶT~¦ R”»fj ¬+]ÍTi¦RͶ.

EPÈÃfg &S”»fj G§W”Lf L”±TÕfL 0.50 CC ²tt (BCG) Uë+R¦ ............................ &R”Å AifjLØfj C+P¼Å (&R”ÆâÔ) 1 RP+Y U}i¶ jZ«+R ²\«R ¹RÅ 2 U”RlLØfjÔ %NȦRͶ. GoIË/ G»}v CÃfLf k~V jZ«+Rfj ²tt Uë+R± &T”P &Y¡P”¶.

¹Ò¦ ©±´WÍ %N»Rȶ ji¶Tf &LÔËLØfj Ë+PVÕ¦Rȶ ²\±´Ý±´± Tj§+V ¹ÒY©U”L¦ ©±´\Í %N»VͶ. jç T~«§Ãfj¶ G+R¾¶ %L”±T+Ïf%L”~&V”i kP A© &S”» ®¡UlL+[± TW±T”RY”Ý S>fgËPͶ. LÃËL+[¾¶ LÐÍL+[¾¶ G±T~± T”©L”±T”L S>fjY© GßT+R± TÚÛ AÛ«© %L”Ô[ TfL¶ 67If L”QͶ. S>lLÔ ´\±Ti¶ ¹ß&T %TÚ&\”ÀLÔ &L}P &LÔËLØfj Ë+P AÕ¦©Ë}eÀL[“ GßT+R Eݧ %N»© %L”Ô[Ͷ.

267


CVÅ 15 ²\±´fj± ²\j ¹RÅ tX gZ+ULÔ C«R CVÆÅ R”»fL”L Gß] %N»V &Y¡i¶

269

R”» Rß+]¦ R”&] LY঩f %L”Ô[ AYØfj ERYͶ

269

UÚ\ GoNÁf+L AÛjÛL+[f LYàfLͶ

273

R”¼ß Lñ+T+V¾¶ jç± &T”f+L¾¶ LYàfLͶ

270

R”¼ß L”ÅLÔ tY«©¶ L~]U”LͶ YÆ·j«©¶ AÅX© Ìlg¾¶ CæRÅ

273

R”»fjf Lñ+T &S”»¦ %R”ÚÝ AÛjÛLÔ TÚÛf LYàfLͶ

Lt¾¶ tÝS>À AÅX© LÐUX¶

273

271 EQÀot %T”lj¶ ¬LÏÍLÕÅ ERË %N»VͶ

274

R”¼ß %T¡jÛf jZ”» &S”»¦ %R”ÚÝ N”À±T”Lf LYàfLͶ

272

jZ«+RfL”L Gß] %N»V &Y¡i¶

274

R”»±T”Å TÃLf jZ«+R+V¦ ª¡~ ARß Y[Àot+Vf LYàfLͶ &Y¡i¶

&S”»¦ %R”ÚÝ AÛjÛL+[± T”ÀfLͶ

277

274

Ct±´

278

jZ«+R¼P¶ S>À YÚÛV AÛjÛLÔ

275

NÕfL”»oNÅ (®+W½WÅ &S”»¦ %R”ÚÝ)

278

jZ«+Rfj G+P kiY§Å+X CVÅT”L Y[ÀY§Å+X

276

º+[ E+\ AZÚt (º+[ &S”»¦ %R”ÚÝ)

278

%L”±g+Ϧ R¡~ß T”©L”±´

277

268

jZ«+R¼ß &R”Å, L¡LÔ BgVYÚÛß ¬\¦+Rf LYàfLͶ 279


²\±´fj± ²\j ¹RÅ tX gZ+ULÔ!

CVÅ

15

UL±&TÚÝfj± ²ß Yö ¹RÅ tX S”ÔLÕȶ gZ+ULÕȶ R”¼ß EPÅ jQU+PV¦ %R”Plj¶. AYØ+PV Lñ+T tÛVR”gf jç±&T”fj ¬Új¶. AYØfj± T”Å vWfj¶. jZ«+R CVÅT”L¦ R”»± T”XëRf LÚÝf %L”¡i Rß G+P+V A§LÁ¦©f %L”Ô[¦ %R”Plj¶. UL±&TÚÝfj± ²ß R”¾¶ jZ«+R¾¶ ElLÔ LYà±²]”Å CßⶠSß+U %TÝY”ÀLÔ. UL±&TÚÝfj Ai¦R S”[ßݶ ARß ²\j UÝT~¾¶ Ai¦© Yö gZ+U¼Å j+\«R© Jà S”ØU”L CW¡i RP+YLÕÅ AYÀL+[± T”À+Y¼PͶ. CßⶠTX RP+Y S>lLÔ T”À+Y¼}P”Å A§Lo tfLÅL+[¦ RifLX”¶. R”¼P¶ AÅX© jZ«+R¼P¶ tfLÅLÕß AÛjÛ CëR”Å JÊ%Y”à S”ض T”À+Y¼PͶ.

R”»fL”L Gß] %N»V &Y¡i¶ jZ«+RL+[± &T”X&Y R”»U”ÀL+[¾¶ UL±&TÚÝfj± ²ß LYà±T© &R+YV”g\©.

R”» Rß+]¦ R”&] LY঩f %L”Ô[ AYØfj ERYͶ: UL±&TÚÝfj± ²ß R”¼ß EPÅ &N”ÀY+P«©¶ AYÔ Lñ+T §\«©¶ CÃfj¶. AY+[ GէŠ&S”»¦ %R”Úݶ TÚݶ. GàⶠAYÔ SX¹Pß CÃfL &Y¡iU”]”Å:

w &T”©U”] A[Ífj K»Í %L”Ô[ &Y¡i¶. w TXY+L F}PoN¦© EQÍL+[ E¡Q &Y¡i¶. (TfL¶ 33 ¹RÅ 42 Y+W T”ÀfL) w &T”©U”] A[Ífjf j~±´L+[± TÃL &Y¡i¶. w +LL+[¾¶, ²\±´Ý±´L+[¾¶ U”ÀTLlL+[¾¶ LÒËf %L”¡i ª»+UV”L CÃfL &Y¡i¶. tX S”LÁL UfLÔ C+P¼Å R”»U”ÀLÔ UL±&TÚÝfj± ²ß 2 gZ+ULض AÅX© ARÚj &Uȶ RlLÔ jZ«+RLØPß Tif+L¼Å K»Í %L”Ôgß\]À. C© Jà SÅX TZfL YZfL¶; H%]àÅ R”¾¶ jZ«+R¾¶ %SÃlg¼ÃfL Y”»±´ HÚTig\©; Rß Ì}ifj %YռŠCÃfj¶ &S”» ®¡UlLÕÆë© ËXg¼ÃfLͶ ¹~g\©. ¹~¾U”]”Å R”V”]YÔ 6 gZ+ULØfjf L~] &Y+X %N»VfkP”©. ULÕÁP¹¶ AYÔ ©+QYÁP¹¶ AYÀLÔ T”ÇiT”i %L”ÔYRÚj ¹ß AYÔ jç±&T”fj ¬Új¶ Y+W¼Å L”¦§ÃfL &Y¡i¶ GßÝ ¬+]Î}PͶ. A&R”ikP A«R C+QVÀLÕP¶ ji¶Tf L}i±T”}+P± TÚÛ± &TNͶ. A«R ULÕÀ UÝT~¾¶ Ë+WË&X&V LÃÍ\f ki¶.

269


CVÅ 15: ²\±´fj± ²\j ¹RÅ tX gZ+ULÔ

R”¼ß Lñ+T+V¾¶ jç±&T”f+L¾¶ LYàfLͶ SX¬+X AÛjÛLÔ UL±&TÚÝfj± ²ß R”¼ß jç±&T”fj U”R”«§W CVÅT”] jç± &T”fjfj AÅX© ARÚjf j+\Y”] A[+Y J}~]”Ú&T”Å CÃfL &Y¡i¶. AYÔ jç±&T”fj 2 AÅX© 3 gZ+ULØfj± ²\j ¬ÚL &Y¡i¶. AYØ+PV Lñ+T JÊ%Y”à S”ض vÃlgo vÃlg EݧV”L BL &Y¡i¶.

GoNÁf+L

AÛjÛLÔ

w Lñ+T+V %Uß+UV”L AÅX© %TÁVR”L EQÀRÅ. w R”»fj A§Lf jç±&T”fj HÚTiRÅ. w R”¼P¶ A§ÀotfL”] AÛjÛ CæRÅ.

²\±²Új± ²ß Lñ+T¼ß Eot Gl&L CÃfL &Y¡i¶ GßT+Rf L”Q C«R Ë[fL Y+WTP¦+Rf kÀ«© T”ÀfLͶ.

R”¼ß Lñ+T Lñ+T %Uß+UV”L CëR”Å A© EݧV”L Bj¶ Y+W¼Å A+R¦ &R»fL &Y¡i¶. (TfL¶ 224If L”¡L) S>lLÔ CÅX”R %T”Ò© G±T~ A«Rf Lñ+T+V¦ &R»fL &Y¡i¶ GßT+R A«R ULÕÁß ji¶T¦§]Àfjo %N»© L”}PͶ. jZ«+Rfj Ai¦Ri¦© R”»±T”Å %L”ifj¶T~¾¶ R]fj ·L A§Lf jç±&T”fj HÚTig\R” GßT+Rf LYàfj¶ T~¾¶ R”+Vf &L}if %L”Ô[Ͷ. A&R”ikP Lñ+T ARß CVÅT”] A[Ífjo vÃlgf %L”¡i CñT+R Eݧ %N»© %L”Ô[ A+R¦ %R”}i EQÀ«© T”ÀfLͶ. UL±&TÚÝfjo NÚݱ ²\j Lñ+T, %T”o%Nȶ´fj¶ (pubic bone) %L”±T+Ïf j·Òfj¶ (belly button) C+P±T}P T”§ YмŠCÃfj¶. UÝS”Ô %L”±T+Ïf j·Ï CÃfj¶ EVW¦§Új A© Y[À«© ARß ²\j JÊ%Y”à S”ض vÃlL &Y¡i¶.

R”¼ß

²\±´fj± ²\j 1_ B¶ S”Ô 2_B¶ S”Ô 3_B¶ S”Ô 4_B¶ S”Ô 5_B¶ S”Ô 6_B¶ S”Ô

jç±&T”fj

R”¼ß jç±&T”fL”Å Jà U¢ &SW¦§Å Jà §¡i¶ (pad) ARÚj&Uȶ S+]«R”Å AYØfj ·L A§LU”Lf jç±&T”fj HÚT}iÔ[©. vÃljYRÚL”Lf Lñ+T+V¦ &R»fLͶ. R”»fj K»Í &R+Y GßÝ AYÔ ji¶T¦§]Àfj ¬+]ÍTi¦RͶ. ·L A§LU”L &Y+X %N»TYÀLØfj± ²\±²Új± ²ß A~fL~f jç±&T”fj HÚTi¶.

S> CßⶠtÛ© A§LU”L K»Í %L”Ô. S”ß jZ«+R+Vf LY঩f %L”Ôg&\ß.

C«R ¹+\LÔ TVßRWËÅ+X%Vß\”Å jç±&T”f+L ¬Ý¦R Uë+Rf %L”ifLͶ. (TfL¶ 231If L”¡L) jç±&T”fj¦ %R”PÀ«R”&X” AÅX© R”¼P¶ A§Àot¼ß AÛjÛLÔ CëR”&X” EP]~V”L Uæ©Y ERË %T\Ͷ.

270


R”»fL”Lo %N»V &Y¡~V+Y

R”»fjf Lñ+T &S”»¦ %R”ÚÝ AÛjÛLÔ TÚÛf LYàfLͶ. SX ¬+X AÛjÛLÔ CÃfj¶.

GoNÁf+L w w w w w w w

SX¹Ô[ ULÕÁß EPÅ %Y±T¶ 37º C(98.6ºF)Io vÚÛ&V

AÛjÛLÔ

L”»oNÅ 38ºC (100.4ºF) AÅX© A§LU”L Lil jÕÀot &YLU”] S”~¦ ©~±´ A§Lf jç±&T”fj ²\±´Ý±´LÕÅ %L}PY”+P AÅX© jç±&T”fj Y¼ÚÛÅ YÆ SX·Z«R EQÀÍ

UL±&TÚÝfj± ²ß ULÕÀ JÃYÃfj C«R AÛjÛLÕÅ HR”Y© CëR”Å, AYÔ Lñ+T &S”»¦ %R”ÚÝfj B}T}~ÃfLX”¶. Lñ+T &S”»¦ %R”ÚÝLÔ A§L¦ ¨lL”]+Y. A+Y ULÕ+W Ë+WËÅ %L”ßÝËi¶. ¹~¾U”]Å Lñ+T &S”»¦ %R”ÚÝfj B}T}~Ãfj¶ ULÕÀ EP]~V”L Uæ©Y U+]fjo %NÅX &Y¡i¶. Al&L AYØ+PV &S”»¦%R”Ú+\ jQ±Ti¦©¶ G§ÀE¼ÀU Uë©LÔ (antibiotics) G+Y GßT+Rf L¡i²~fL AY+[ B»Í %N»YÀ. ElLØfj Uæ©Y ERË g+PfL”Ë}P”Å ULÕÀfj Ì}~&X&V Uæ©Y¶ %N»VͶ.

G§À E¼ÀU Uë©L+[ Ì}~&X&V %L”i¦RÅ ®¡UlLÕÅ (germs) G+Y Lñ+T &S”»¦ %R”ÚÝ E¡P”fjgß\] GßT+R S>lLÔ Eݧ %N»V ¹~V”©; B+LV”Å TXY+L ®¡UlL+[f %L”ÅX 3 G§ÀE¼ÀU Uë©L+[ (antibiotics) S>lLÔ %L”ifL &Y¡i¶. C«R G§ÀE¼ÀU Uë©LÔ ElLÕP¶ CÅX”Ë}P”Å, 1 AÅX© 2I U}i¶ %L”i±T© JßÝ&U %L”ifL”UÆñT+RËP SÅX©. &S”»¦ %R”ÚÝ AÛjÛLÔ &T”j¶ Y+W¼Å 2 S”ÔLØfj G§ÀE¼ÀU Uë©L+[f %L”ifLͶ. C+Y GÅX”¹¶ &NÀ«© 5 S”ÔLØfj BLX”¶.

Lñ+T &S”»¦ %R”ÚÝfj Uæ©Y¶ %N»V 80 ·<.g %Nß}P”+Ut+] (gentamicin)...................... S”%[“ßÝfj 3 RP+Y 5 S”ÔLØfj R+N¼Å Ft &T”P &Y¡i¶. 2 g B¶²tÆ+] (ampicilln)..................................... S”%[“ßÝfj 4 RP+Y 5 S”ÔLØfj Y”»YÐf %L”ifL &Y¡i¶. &Uȶ 400_500·.g %U}&W”àP”&N”+X (metronidzole) S”%[“ßÝfj 3 RP+Y 5 S”ÔLØfj Y”»YÐf %L”ifL &Y¡i¶.

271


CVÅ 15: ²\±´fj± ²\j ¹RÅ tX gZ+ULÔ

R”¼ß %T¡jÛf jZ”» &S”»¦ %R”ÚÝ AÛjÛLÔ EÔ[]Y” GßT+Rf LYàfLͶ SX¬+XAÛjÛLÔ %T¡jÛf jZ”¼Å H&RⶠgÐNÅLÔ CëR”Å A+Y jQU+PRȶ, &R”Å ÌlL”Uȶ AÅX© %Y±TU”L CÅX”Uȶ CñT©.

GoNÁf+L AÛjÛLÔ w %T¡jÛf jZ”¼Å YÆ. w %T¡jÛf jZ”¼Å Cë© uÏ AÅX© %L}P Y”+P YÃRÅ.

w %T¡jÛf jZ”¼Å, ÌfL¶, %N«¬\¶

AÅX©

Jà L~]f L}~ CæRÅ. %T¡jÛf jZ”» &S”»¦ %R”ÚÝ, Lñ+T &S”»¦ %R”Ú+\± &T”Å AÊY[Í ¨lL”]© AßÝ. ElLÔ +LL+[ Sß\”Lf LÒËf %L”¡i, +L¾+\L+[ A¢«© %L”¡i ULÕÁß %T¡jÛf jZ”+V BW”»«© T”ÀfLͶ. Cl&L T}~VÆÅ EÔ[ GoNÁf+L AÛjÛLÕÅ G+R&VⶠA§Å S>lLÔ L¡P”Å %TöT”ȶ AY+[ Jà &S”»¦ %R”ÚÝ TÚÛ¼Ãfj¶. S>lLÔ AYØ+PV %T¡jÛf jZ”¼Å uÏ YWfL¡P”Å A© EÔ BZ¦§Æë© YWËÅ+X GßT+R BW”»«© Eݧ %N»© %L”Ô[Ͷ. A±T~ Y«R”Å %TöT”ȶ AY+[f Lñ+T &S”»¦ %R”ÚÝ TÚÛ¼Ãfj¶. ULÕÁß ²\±´Ý±´LÕß &UÈÔ[ gÐNÆÅ AÅX© L~]U”] L}~¼Æë© uÏ Y«©%L”¡~ëR”Å Uæ©Y ERË+V± %T\Ͷ. AÅX© A«Ro u+Z S>lL[“L&Y Y~±TRÚj C«Rf jÛ±´+WL+[± ²ß TÚ\Ͷ.

u+Z Y~±TRÚj LRLR±T”] S+]«R ©¢LÔ u+Z CVÅT”L EÔÕÒ¦©f %L”Ôض.

gÐNÅ

§\«§Ã«R”Å

&S”» ®¡UlLÔ AÚ\ ©¢L+[f %L”§¦R LRLR±T”] S>ÁÅ &R”»¦© &S”»¦ %R”ÚÝÔ[ Tj§¼ß &UÅ +Y¦©f +LL[“Å AÒ¦§± ²~fLͶ. u+Z %YÕfjf %L”¡i Yö ºÆ+L Uë©LÔ ElLØfj¦ %RÁ«R”Å AYÚ+\ &S”» ®¡UlLÔ AÚ\ Jà ©¢¼Å AÅX© %UÅÆV L}i¦©¢¼Å C}io vÚÛ ºÆ+LLÔ h&Z ËÒ«© ËP”UÅ A«R¦ ©¢+Vf L}P &Y¡i¶. vÚ\±T}iÔ[ ºÆ+LL+[ S>ÁÅ %L”§fL +YfLͶ, tÛ© wi R¢«R©¶ AYÚ+\ &S”» %R”ÚÛ¾Ô[ Tj§¼ß ¸© ²ÐVͶ.

&R”Æß A~¼Å JÃL~]U”] L}~+V S>lLÔ EQÀ«R”Å S>lLÔ Jà L~]U”] L}~+V EQÀ«R”Å ARâÔ uÏ AÅX© jç A+PT}~Ãfj¶. L}~+V JÊ%Y”à S”ض %R”}i EQWͶ. A© YÆ·fLR”L CëR”&X” AÅX© %TÁVR”L Y[À«R”&X” Uæ©Y ERË+V± %T\Ͷ.

272


R”»fL”Lo %N»V &Y¡~V+Y

UÚ\ GoNÁf+L AÛjÛL+[f LYàfLͶ R”¼ß L”ÅLÔ tY«©¶ L~]U”LͶ YÆ ·j«©¶ AÅX© Ìlg¾¶ CæRÅ GoNÁf+L

AÛjÛLÔ

UL±&TÚÛÚj± ²ß ULÕÁß jç AYÔ L”ÆÅ ·L AÁR”Lf L}~± &T”j¶. jçf L}iRÆßAÛjÛLÔ; w w w w

L”ÆÅ L”+X L”Æß L”ÆÅ

AÅX© T”R¦§Å ÌfL¶ AÅX© %Y±T¶ CæRÅ. %SÁfj¶ %T”Ò© AÅX© SPfj¶ %T”Ò© YƦRÅ. &UÅ YÆ ·j«R Jà tY«R Tj§. Jà L~]U”] L}~.

jç E+\Y© ·LͶ ¨lL”]©. E+\«R jç E+P«© %YÕ&VÛ jç¼ß ºX¶ SLÀ«R”Å AYÔ EPÆß UÚ\ Tj§LØfj A© %NßÝ tfL+X E¡P”fLf ki¶. N”ß\”L, E+\ jç¦ ©¤fjLÔ AYØ+PV ®+W½WÈfjÔ %NßÝ AY+[ ºovËP ¹~V”UÅ %N»¾¶. ULÕÁP¶ E+\ jçf L}~¼ß AÛjÛ CëR”Å AY+[ EP&] Uæ©YU+]fjf %L”¡i %NÅX &Y¡i¶. &T”j¶ YмŠA«R ULÕÁß L”ÅLÔ AYÔ Ci<±´LÕß &UÅ U}P¦§Å CÃfj¶T~ jç E+\Í ULÕÁß AY+[± TifL +YfL &Y¡i¶. ÌlgV Tj§¼Å LRLR±T”] ®+W½WÈfjÔ %NßÝ E+PL+[ A¢ËfL &Y¡i¶; B]”Å A+R¦ &R»fL&Y” AY+[ ºovËP ¹~V”UÅ EÃY&Y” kP”©. %N»¾¶.

Lt¾¶ tÝS>À AÅX© LÐUX¶ ULÕÁP·Ã«© tÝS>À AÅX© LÐ UX¶ L}i±T”~ßÛf Lt«R”Å AYØ+PV %T¡jÛf jZ”¼ß EÔ TfL¦ &R”ÆÅ ´+W´¡ (fistula) G]±Ti¶ ©+[ CÃfj¶. R”¼ß &TÚݱT”}~ß (labour) &T”© tÝS>À +Tfj¶ %T¡jÛf jZ”»fj¶ C+P¼Å EÔ[ &R”Æß ¸© AÅX© tX &Y+[LÕÅ UXf jPÈfj¶ %T¡jÛf jZ”»fj¶ C+P¼Å EÔ[ &R”Æß ¸© jZ«+R¼ß R+X YÈY”L AÒ¦©YR”Å C«R¦ ©+[ HÚTig\©. &R”Å Aо¶ A[Ífj¦ R+X¼ß AÒ¦R¶ A§LU”L CëR”Å ²\±²Új± ²ß 3fj¶ 12fj¶ C+P±T}P S”ÔLÕÅ ©+[ E¡P”j¶. ´+W ´¡¤fj YZfLU”] Uæ©Y¶ EÔ[©. tÛV ´+W´¡ R”]”L&Y jQU”gËi¶. ULÕÀ HW”[“U”Lf j~±´L+[± TÃL &Y¡i¶. ËX”f jÕVÅ (sitz bath) %N»V &Y¡i¶ (TfL¶ 326If L”¡L). 3 gZ+ULØfj AYØ+PV tÝ S>+Wo tÝS>À C\fj¶ jZ”» ºX¶ Y~¦R”Å ´+W ´¡ ¸© tÝS>À TP”UÅ RifLX”¶; A©&Y jQU+PYRÚj± &T”©U”]R”j¶. Jà Li+UV”] ´+W ´¡+Qo uW+U±´o %N»Y© &R+Y. C«R AÝ+Y+V UL±&TÚÛÚj± ²ß YZfLU”L 3 U”R¶ LЦ©o %N»Vf k~V ´+W ´¡Q”Å Uæ©YU+]LÔ EÔ[]. ULÕÀfj Uæ©YU+]fjo %NÅX ERYͶ. tÝS>À Ltg\©.

´+W ´¡L+[¦ RifLX”¶ S>¡P &SW¦§Új± &TÚÝ YÆ CÃfj¶ %T”Ò© T+W´¡ RÚ%NVX”L HÚTig\©. ULÕÀfj± TXU¢ &SW¦§Új± &TÚÝ YÆ CÃfj¶%T”Ò© L”¦§ÃfLf kP”©. Uæ©Y ERË %T\ &Y¡i¶. ´+W ´¡+Q¦ Ri±T© TÚÛ &Uȶ %RÁ«© %L”Ô[ TfL¶ 22If L”QͶ.

273


CVÅ 15: ²\±´fj± ²\j ¹RÅ tX gZ+ULÔ

EQÀot %T”lj¶ ¬LÏÍLÕÅ ERË %N»VͶ R”»fj EQÀot %T”lj¶ ¬LÏÍLÕÅ ERË %N»Y© ¹fgVU”j¶. R”+V± %TÃ+U±Ti¦©¶ TZfLYZfLlLض NPlj ¹+\Lض AÅX© ²\«R S”+[f %L”¡P”iY©¶ AYÔ Rß Li+UV”] &TÚÝ YÆ+V± %T”ݦ©f %L”¡PRÚL”] T”W”}iL[“j¶.

R”» ·j«R ¬+Xj+X+Y EQÀ«R”&X” AÅX© ©VW¶ A+P«R”&X” (&N”ÀY+P«R”&X”) Gß] %N»Y© %TöT”X”] ULÕÀLÔ jZ«+R ²\«R ²ß ·LͶ UgÏot A+Pgß\]À. C© CVÅT”]©. tXÀ ©VW¶ A+Pgß\]À; AÅX© tX S”ÔLØfj, gZ+ULØfj AÅX© U”RlLØfjf LY+X±Tigß\]À. C© ¬LÒ¶%T”Ò© ULÕÁß EQÀÍL+[ S>lLÔ &L}PÛ«© EQÀÍLÔ GÅX”¶ GÅ&X”Àfj¶ %T”©Y”]+Y GßÝ AYØfj Ë[fg ERYX”¶. C«R¦ ©VW EQÀÍLÔ GÅX”¶ ·L YÈY”L CñTR]”Å, AYÚ+\ U] AÒ¦R¶ Gßgß\]À. Jà ULÕÀfj¦ Rß+] AÅX© Rß jZ«+R+Vf LY঩± &T¤RÅ L~]U”L CÃfLX”¶. AYÔ ²¦©± ²~¦RYÔ&T”Å SPfLͶ ki¶. U] AÒ¦R¦§Å EÔ[ Jà ULÕÀfj± ²\À ERË &R+Y. AYØfj¦ Rß Ì}+P¾¶ ji¶T¦+R¾¶ LYàfL ERË &R+Y. ·L A§LU”L ¬+Xj+XVo %N»g\ EQÀÍL+[¦ Ri¦© ¬Ý¦RͶ ERË &R+Y±Tig\©. ¹~¾U”]”Å GY&WⶠJÃYÀ AY&[“i Rlg¼Ã«© ULÕÀfj¶ AYÔ jZ«+Rfj¶ ¨lj Ë+[˦©f %L”Ô[ U”}P”Ô GßT+R RljTYÀ ºX¶ Eݧ±Ti¦§f %L”Ô[ &Y¡i¶. ULÕÀ JÃYÀ ·L SXU”L CÃfL ERYfk~V tX UW´ YÐo NPlj ¹+\ L&[“i kP RÚL”X¦§V Uë© Lض EÔ[]. RÚL”X¦§Å Uë© LÕß Ë+X A§L¶. A+Y UÚ\ tfLÅL+[ E¡P”fLf k~V+Y. B+LV”Å AYÚ+\ ¹~Y”] ¬+X LÕÅ U}i¶R”ß TVß Ti¦R &Y¡i¶. ¹«+RV UL± &TÚÝfj± ²\j C+R± &T”ß\ EQÀÍL+[f %L”¡~ëR ULÕÀ JÃYÀ C«R± &TÚÝfj± ²\j ¸¡i¶ AYÚ+\ EQÀYRÚj A§L Y”»±´Ô[©.

jZ«+RfL”L &Y¡i¶?

Gß]

%N»V

R”»±T”Å TÃLf jZ«+R+V¦ ª¡~¾¶ ARß Y[Àot+Vf LYàfLͶ &Y¡i¶. jZ«+R ²\«R ²\j ¹RÅ U¢¼Æë© JÊ%Y”à tX U¢ &SW¦§È¶ ARÚj¦ R”»±T”Å ´L}P &Y¡i¶. SXU”] ²\j &T”©U”] R”»±T”Å A멶 Jà jZ«+R tÝS>ö LÐUX¹¶ LÐfj¶. ARÚj S>À YÚÛV AÛjÛ CÅX”UÅ G+P A§LÁfL &Y¡i¶.

274


jZ«+RfL”Lo %N»V &Y¡~V+Y

¹RÅ 24 U¢ &SW¦§ÚjÔ jZ«+R tÝS>À AÅX© LÐUX¶ LÐfL”Ë}P”Å jZ«+R ²\«R ¹RÅ S”Õ&X&V A© tÝS>ö LÐUX¹¶ LÐfL &Y¡i¶. jZ«+R A±T~o %N»V”Ë}P”Å ARß tÝ-ÀfjZ”» AÅX© jPÅ A+PT}~Ãfj¶. EP]~V”L Uæ©Y ERË %T\ &Y¡i¶.

jZ«+R Y”«§ Gi¦RÅ %TöT”X”] jZ«+RLÔ E·Ògß\] (tÛR[Í Y”«§+V). E¡P ²\j YZfLU”L jZ«+R¼ß Y”¼Æë© Y”«§ S>À JÒfj %YÕ&VÝg\©. jZ«+R E¡¤¶ %T”Ò%RÅX”¶ ARß Y”¼Æë© &YLU”L Y”«§ %YÕ%VÛ]”Å A+R &S”»¦ %R”ÚÝ TÚÛ¼Ãfj¶ AÅX© ARß EPÅ YÐ&V T”Å %NÅȶ &T”© H&RⶠA+R¦ Ri¦§ÃfLfki¶. Uæ©Y AÛÍ+W %T\Ͷ.

jZ«+R¼P¶ S>À YÚÛV AÛjÛLÔ jZ«+R &T”©U”] A[Ífj¦ R”»±T”Å TÃLËÅ+X%Vß\”&X”, AÅX© ARÚj Y¼Úݱ&T”f&L” AÅX© Y”«§&V” HÚT}P”&X” AÅX© L”»oNÅ CëR”&X” ARß EPÅ S>À YÚÛ±&T”j¶. EPÆÅ &T”©U”] S>À CÅX”UÚ &T”]”Å S>À YÚÛV ¬+X HÚTi¶. A© ·LͶ ¨lL”]©; AR]”Å jZ«+R C\fLͶ ki¶.

S>À YÚÝRÈfj AÛjÛLÔ : l

%Uß+UV”] CP¶ vÃljRÅ

l

L¡LÔ jÐ ËÒRÅ

l

Y”» EXÀRÅ AÅX© ERiLÔ %Y~¦RÅ

l

Jà S”ÕÅ 4 RP+Yfjf j+\Y”Lo tÝS>À LЦRÅ

l

tÝS>À AÒ¦RU”] ¬\¦§Å CæRÅ

l

&YLU”] S”~¦ ©~±´¶, ºov ËiRȶ

l

&R”Å %SgÏͦ Rß+U+V CZ¦RÅ

&R”Æß %SgÏͦ Rß+U+Vo NÁT”À±TRÚj ElLÔ +L¼Å EÔ[ &R”+Xf gÔÕ CÒ¦R”Å A© -¡i Yö. A© GÊY[Í Ë+WY”L ARß CVÅT”] ¬+Xfj¦ §Ã¶´g\© GßT+Rf LYàfLͶ. C±%T”Ò© jZ«+R¼ß Y¼Úݦ &R”+Xf gÔÕ CÒfLͶ. A© CVÅT”] ¬+Xfj± &T”j¶. ElLÔ +L¼Å %N»R+RËP jZ«+R¼ß &R”Å ·LͶ %U©Y”L&Y ARß CVÅT”] ¬+Xfj¦ §Ã¶²]”Å ARß EPÆÅ S>À YÚÛf%L”¡~Ãfg\© GßTR”j¶.

275


CVÅ 15: ²\±´fj± ²\j ¹RÅ tX gZ+ULÔ

S>À YÚÛV jZ«+Rfj ERÍYRÚj JÊ%Y”à 1 Æë© 2 U¢ &SW¦§ß &T”©¶ jZ«+Rfj¦ R”»±T”Å %L”ifL¦ R”+V¦ ª¡PͶ. A&R”i kP jZ«+R SXU”j¶ Y+W¼Å JÊ%Y”à ¬·P¦§Új¶ tX ©ÕL[“L S>WÕfj¶ j~±+T (TfL¶ 160If L”¡L) ARÚjf %L”ifLͶ. &S”»¦ %R”Ú\”Å S>À YÚ\X”¶ (TfL¶ 277If L”¡L). 4 U¢ &SW¦§ÚjÔ jZ«+R SX¶ %T\”Ë}P”Å Uæ©Y ERË %T\Ͷ.

´}~±T”Å %L”i±TR”Å jZ«+R¼ß EPÆÅ S>À YÚÝg\© Jà jZ«+Rfj ¹+\±Ti¦§V (formula) ªÔT”+Xf %L”i±TR”Å Y¼Úݱ &T”fj¶ S>À YÚÝRȶ %T”©Y”L HÚTigß\]. ¹~¾U”]”Å R”»±T”Å %L”ifL &Y¡i¶. AY[“Å R”»±T”Å %L”ifL ¹~V”Ë}P”Å AYÔ ji¶T¦§]À ª»+UV”] S>+W¾¶ NÁV”] A[ÍÔ[ ¹+\±Ti¦§V ªÔT”+X¾¶ TVßTi¦R &Y¡i¶. L”±T”L± ´}~L+[¾¶ ´}~f L”¶´L+[¾¶ %L”§ S>ÁÅ CP &Y¡i¶. ¹+\±Ti¦©RÅ TÚÛ¦ %RÁ«© %L”Ô[ TfL¶ 281If L”¡L.

jZ«+Rfj G+P kiY§Å+X; CVÅT”L Y[ÀY§Å+X. jZ«+R ²\«R ²\j tX S”ÔLØfj A© G+P+V CZ±T© CVÅT”j¶. B]”Å, A© ²\«R&T”© CëR G+P+V 2 gZ+ULÕÅ ¸¡i¶ %TÝY©¶; %R”PÀ«© ¬+XV”L G+P+V D}iRȶ &Y¡i¶. G+P+V D}P”R AÅX© &R+YV”] A[Í Y[W”R jZ«+Rfj± &T”©U”] A[Ífj± T”Å g+PfL”UÆÃfLX”¶. ARÚj &S”»¦ %R”ÚÝ, Y¼Úݱ &T”fj AÅX© UÚ\ EPÅ SXo tfLÅkP CÃfLX”¶. jZ«+R GÊY[Í &SW¦§Ú %L”ù+\ R”»±T”Å Aë©gß\© GßT+Rf LYàfLͶ. R”V”]YÔ jZ«+Rfj GÊY±%T”Ò© &R+Y±Tig\&R” AÊY±%T”Ò©¶, GÊY[Í &SW¦§Új Ëö´g\&R” AÊY[Ífj¶ _ U”ÀTL¶ %YÝ+UV”j¶ Y+W¼Å, j+\«R© JÊ%Y”à 2 AÅX© 3 U¢fj Jà ¹+\, j+\«R© 20 ¬·PlLØfj± T”É}P &Y¡i¶. jZ«+R A~fL~¦ R”»±T”XëR ¹VÚt %N»VËÅ+XV”]”Å, A© A§LU”L &S”¾ÚÛÃfLX”¶. A+R EP]~V”L Uæ©Y SiY¦§Újf (medical centre) %L”¡i %NÅX &Y¡i¶. R”¼ß EPÅ SX¦+Rf LYàfLͶ. R”» &S”¾ÚÝ CëR”&X” AÅX© &T”©U”] SÅX EQͶ AÅX© j~±´¶ AYØfjf g+PfLËÅ+X %Vß\”&X” AYØfj± &T”©U”] T”Å vWfL”©. R”+V± &TQͶ, AYØfjf kiRÅ EQÍ AÕfLͶ, AYÔ ji¶T¦§]+W¦ ª¡P &Y¡i¶. R”»±T”Å ´L}iY+R± TÚÛ A§LU”L¦ %RÁ«© %L”Ô[ CVÅ 16CÅ TfL¶ 280If L”QͶ. jZ«+R NÁV”L Y[WËÅ+X%Vß\”Å Uæ©Y AÛÍ+W %T\Ͷ.

276


jZ«+RfL”Lo %N»V &Y¡~V+Y

%L”±T+Ϧ

R¡~ß

T”©L”±´

jZ«+R¼ß %L”±g+Ϧ R¡+P (cord) &S”»¦ %R”ÚÝ TÚÝY§Æë© Ri±TRÚj A+R¦ ©±´WY”LͶ, DW·ÅX”Uȶ +Y¦§ÃfL &Y¡i¶. A+R G±T~± T”©L”±T”L +Y¦§ÃfL &Y¡i¶ GßT+R ARß ji¶T¦§]Àfjo %N»© L”}PͶ. l

%L”±T+Ϧ R¡+P¦ %R”i¶ ¹ß G±%T”Ò©¶ ElLÔ +LL+[f LÒËf %L”Ô[Ͷ.

l

%L”±T+Ϧ R¡i AÒfL+P«R”&X” AÅX© ARß ¸© EXÀ«R jç± T~Í A§LU”L CëR”&X” A+R Uæ©Y %YÛV¦+R (alcohol) AÅX© §PU”] TÃj¶ %YÛ¦+R AÅX© %Nß+Pß S>X¦+Rf(gentian violet) %L”¡i ©±´WÍ %N»VͶ.

l

_

%L”±T+Ϧ RQ~ß ¸© &YÝ G+R¾¶ +YfL”¨ÀLÔ ¹fgVU”L AÒfj, N”Q¶ BgV+Y ¨lL”]+Y.

%L”±T+Ϧ R¡+P¦ ©±´WÍ %N»V &Y¡iU”]”Å %YÛV¦+R± TVßTi¦RͶ.

l S>lLÔ Y”Ò¶ CP¦§Å DfLÔ HW”[U”L CëR”Å Jà ©±´WY”], EXÀ«R ©¢+Vf %L”¡i %L”±T+Ϧ R¡+P ºPX”¶. B]”Å CVÅT”L -lLÔ A+R ºP”UÅ ËP &Y¡i¶.

l UL±&TÚÛÚj± ²ß 5_7 S”ÔLØfj± ²\j CVÅT”L&Y %L”±T+Ϧ R¡i ËÒ«©Ëi¶. %L”±T+Ϧ R¡i ËÒ¶%T”Ò© JÃtX jç¦ ©ÕLÔ AÅX© YZYZ±T”] NÕ AÊËP¦§Å CÃfj¶. C© CVÅT”]©. B]”Å A§Lf jç&V” AÅX© H&Rⶠu&Z” CëR”Å Uæ©Y ERË %T\Ͷ.

&S”»¦ %R”ÚÝ AÛjÛL+[± T”ÀfLͶ GoNÁf+L

AÛjÛLÔ

jZ«+R ·LͶ YÈf j+\«© AÅX© &N”ÀÍÚÝ AÅX© R”»±T”Å

Aë©Y+R

¬Ý¦©RÅ.

l

jZ«+Rfj Y¼Úݱ&T”fj CæRÅ.

l

jZ«+R+Vf L¶TÕ¦ ©¢¼Å vÚÛ +Y¦R”Å kP LRLR±´ CÅX”UÅ CæRÅ.

l

jZ«+Rfjf L”»oNÅ38ºC (100.4ºF)fj &UÅ CæRÅ.

l

jZ«+Rfj YÈYÚ\ &YLU”] S”~¦ ©~±´ CæRÅ.

l

jZ«+R &S”¾ÚÝ CñTR”L¦ &R”ßÝRÅ.

%L”±T+Ϧ

R¡i

&S”»¦

%R”ÚÝ

%L”±T+Ϧ R¡ifjÔ ®¡UlLÔ ®+ZYR”Å %L”±T+Ϧ R¡+P &S”»¦ %R”ÚÝ TÚÝg\©. %L”±T+Ϧ R¡+P &S”»¦ %R”ÚÝ TÚÛ]”Å A+Ro vÚÛ¾Ô[ Tj§LÔ CVÅT”L&Y tY«©¶ uÏ Y~«© %L”¡i¶, %Y±TU”LͶ %L}P Y”+P¾PⶠCÃfj¶.

277


CVÅ 15: ²\±´fj± ²\j ¹RÅ tX gZ+ULÔ

Ct±´ &S”» ®¡U¶ S>fL”R L¦§+Vf %L”¡i %L”±T+Ϧ R¡+P %Y}~]”Å AÅX© %L”±T+Ϧ R¡~ß ¸© AÒfj AÅX© N”Q¦+R± T+t]”Å jZ«+Rfj Ct±´ HÚTi¶. SÅX T”©L”±&T”i¶ Uë&R”i¶ C멶kP Ct±´fj B[“j¶ jZ«+RLÔ C\«© &T”gß\]. Ct±+T¦ Ri±TRÚjf LÃÍÚ\ ULÕÀfj¦ Ri±T+t &T”P &Y¡i¶. (TfL¶ 102If L”¡L) %L”±T+Ϧ R¡+P¦ ©±´WY”L +Y¦§ÃfL &Y¡i¶. CN=±´ EÔ[ jZ«+Rfj YZfLU”L ARß EPÅ Ë+W¦©¶ R+X ²ßTfLU”Lo N”»«©¶ Rß ¬+]Í CßÛf Li+UV”] ER\ÈPß CÃfj¶. L”Å RßàVÅT”L¦ %R”lL}i¶; ElLØ+PV +L ¹}~V”Å AÅX© ËWX”Å ¹ZlL”Å tÅÈfjo NÚÝf h&Z A+R¦ R}PͶ.

L”Å tÛR[Í ©ÔÕ]”Å ARß G§Ào%NVÅ CVÅT”L EÔ[©.

A© A§LU”L¦ ©ÔÕ]”Å jZ«+Rfj CtÍ CÃfLX”¶.

Ct±´fL”] AÛjÛL+[f L¡P”Å EP]~V”L Uæ©Y ERË%T\Ͷ Uæ©Y ERË %Tݶ CP¶ 2 U¢ &SW¦ %R”+XÍfj &UÅ CëR”Å u100.000 AXjLÔ (units) %Tß+NÅ %TàtÆ+] (benzyl penicilln) .....................jZ«+R¦ %R”+P¦ R+N¼ß %YÕ±´\¦§Å 1 ¹+\ U}i¶ Ft ºX¶ %NȦRͶ.

NÕf L”»oNÅ (®+W½WÅ &S”»¦ %R”ÚÝ), jZ«+R¼ß ®+W½WÅLÕÅ (NÕfL”»oNÅ (pneumonia) &S”»¦ %R”ÚÝ HÚTPf ki¶. R”¼ß TàfjP¶ &TÚÝfj 24 U¢ &SW¦§Új ¹ß´ E+P«R”Å AÅX© &TÚÝ YƼß&T”© AYØfjf L”»oNÅ CëR”Å %T”©Y”L C«R &S”» CÃfj¶.

jZ«+R¼ß ®+W½WÅ &S”»¦ %R”ÚÝ AÛjÛL[“L &YLU”L ºov ËiRÅ (Jà ¬·P¦§Új 60 ºovfj &UÅ) AÅX ºov Ëi¶%T”Ò© EݹRÅ AÅX© ËX” Gȶ´LØfj C+P¼ÈÔ[ &R”Å EÔY”ljRÅ BgV] CÃfj¶. jÛ±T”Lf jZ«+R tÛVR”L CëR”&X” AÅX© ¹ÚT}i± ²\«R”&X” Uæ©Y ERË %T\ &Y¡i¶. &T”j¶ YмŠG§ÀE¼ÀU Uë+Rf (antibiotic) jZ«+Rfjf %L”ifL &Y¡i¶.

º+[ E+\ AZÚt (º+[ &S”»¦ %R”ÚÝ) Jà jZ«+Rfj º+[

&S”»¦ %R”ÚÝ (º+[ AZÚt

(meningitis) AÁR”L HÚTig\©. º+[¼ß &S”»¦ %R”ÚÝ

EÔ[ jZ«+Rfjf LÒ¦© Ë+W±T”L CÃfj¶; R+X ²ß TfL¶ N”»«RT~&V Tifj¶. A© Y”«§ GifLfki¶; R+X ¸©Ô[ %Uß+U± Tj§ Ìlj¶; ¬+]ËZ«©¶ &T”LX”¶. º+[ &S”»¦ %R”ÚÝ EÔ[ jZ«+R Ë+WËÅ C\«© &T”LX”¶. jZ«+R+V EP&] Uæ©Y U+]fjf %L”¡i %NÅÈlLÔ. ElLÕP¶ G§À E¼ÀU Uë© CëR”Å A+R Uæ©Y U+]fj± &T”j¶ Yм&X&V %L”ifLͶ (TfL¶ 279If L”¡L).

278


jZ«+RfL”Lo %N»V &Y¡~V+Y

´§VR”L± ²\«R jZ«+Rfj &S”»¦ %R”ÚÝfL”] G§ÀE¼ÀU Uë©. NÕfL”»oNÅ, Ct±´, &T”ß\+YLÔ u

300·.g B¶²tÆ+] (ampicillin)........jZ«+R¼ß %R”+P¦ R+N¼ß %YÕ±´\¦§Å S”%[“ßÝfj 2RP+Y 7 S”ÔLØfjo %NȦRͶ.

&Uȶ %Nß}P”+Ut+] (gentamicin)..........jZ«+R¼ß %R”+P¦ R+N¼ß %YÕ±´\¦§Å S”%[“ßÝfj 1 RP+Y 7 S”ÔLØfjo %NȦRͶ. 2 g.g EÔ[ AÅX© tÛV jZ«+Rfj 8·.g %NȦRͶ. 3 g.g EÔ[ tÛV jZ«+Rfj 12·.g %NȦRͶ. 4 g.g EÔ[ %TÁV jZ«+Rfj 16·.g %NȦRͶ. u

jZ«+R¼ß &R”Å L¡LÔ BgVYÚÛß ¬\¦+Rf LYàfLͶ ²\«R ²\j TX jZ«+RLØfj AYÚÛß &R”Æß AÅX© L¡LÕß ¬\¶ tX S”ÔLØfj UxN[“L CÃfj¶. C+R UxNÔ L”U”+X (Jaundice) Gßgß\]À. jZ«+R¼ß EPÆÅ ²ÆÄ²ß (bilirubin) GßⶠUxNÔ ¬\± %T”ÃÔ &NÀ«© A+U¾¶ %T”Ò© UxNÔL”U”+X HÚTig\©. CVÅT”L&Y ´§VR”L± ²\«R jZ«+R¼ß EPÅ tX S”ÔLÕÅ ²ÆIJ+]¦ RLÀ±TR”Å UxNÔ ¬\¶ U+\g\©. jZ«+Rfj¦ ¨lL”] UxNÔL”U”+X AÁR”L HÚTig\©. A© ¨lL”]©. C+Y Li+UV”] UxNÔ L”U”+X¼ß AÛjÛLÔ : u u u u u

jZ«+R Y”ÏËß ¹RÅ S”Õ&X&V ARÚj UxNÔ ¬\¶ A+UV¦ %R”Pljg\©. UxNÔ ¬\¶ 2 gZ+ULØfj &UÅ S>~fg\©. UxNÔ ¬\¶ jZ«+R¼ß +LLØfj¶ T”RlLØfj¶ TWÍg\©. jZ«+R E\fL UVfL¦§Å CñTR”L¦ &R”ßݶ AÅX© R”¼ß T”XëR ËЦ%RZ”©. jZ«+R LRLR±T”L CÃfL”©.

C«R AÛjÛLÕÅ H&RⶠjZ«+R¼P¶ CëR”Å EP&] Uæ©Y ERË %T\Ͷ. UÚ\T~ jZ«+Rfj¦ R”»±T”+X A~fL~f %L”ifL &Y¡i¶. A+Ro tÛ© &SW¶ %Y¼ÆÅ +Y¦§ÃfL &Y¡i¶. jZ«+R¼ß EPÆÅ EÔ[ ²ÆÄ²ß %Y¼Å TiYR”Å RLÀ«© &T”g\©. jZ«+R¼ß EPÆÅ &T”©U”] LRLR±´ CëR”Å, ARß E+PL+[ ALÚÛËPͶ; L¡L+[ º~ Jà S”+[fj JßÝ AÅX© CW¡i ¹+\ 5 ¬·P &SW¶ %Y¼ÆÅ +Y¦§ÃfLͶ. (S>¡P &SW¶ jZ«+R+V %Y¼ÆÅ +Y¦© CëR”Å %Y¼Å ARß EP+Xo v}i Ëi¶.) jZ«+R EPÆÅ JÊ%Y”à TfL¹¶ %Y¼Å Ti¶T~ Jà S”ÕÅ tÛ© &SW¶ 5 ¬·PlLØfjf j+\V”UÅ +Y¦§ÃfL &Y¡i¶.

279


CVÅ 16 R”»±T”Å %L”i¦RÅ C«R CVÆÅ R”»T”Å

·Lot\«R©

jZ«+RfL”] ¹+\±Ti¦§V T”Å ¨lL”]©

281 281

G±T~¦ R”»±T”Å %L”i±T© jZ«+R+V G±T~ +Y¦§Ã±T©

282

282

R”»±T”Å %L”ifj¶ L”X¦§Å R”» G+Ro N”±²P &Y¡i¶

R”» Ì}+P Ë}io %NßÝ &Y+X %N»¾¶ %T”Ò© U”ÀTLlLÕÅ Cë© T”+X ALÚÝY©

&T”§V T”Å CÅ+X GßⶠAoN¶ RP<+PV”] AÅX© &SÀU”ÛV (inverted) L”¶´LÔ

286

%NÛ«R (´+P¦R) U”ÀTLlLÔ

288

U”ÀTL¦§Å YÆfj¶ ÌfL¶ (L}~)

288

R”»±T”Å

280

U”ÀTL &S”»¦ %R”ÚÝ (U”ÀTL AZÚt)

289

´¡Q”] AÅX© %Y~¦R L”¶´LÔ

290

%Y¡´ÔÕ± ´¡ (thrush)

290

jZ«+Rfj YÕ YÆLÔ (Y¼ÚÝYÆ)

291

T”§fj¶

291

tÛV jZ«+RLض ¹ÚT}i± ²\fj¶ jZ«+RLض 292 R”» LÃÍÚÛÃfj¶ %T”Ò© R”»± T”Å %L”i±T©

286

287

%L”i±T+R±

CW}+Pf jZ«+RLÔ

284

284

R”»±T”Å %L”i±T§Å HÚTi¶ %T”© CPÀ±T”iLÔ

R”»±T”Å

283

¬+X+ULÔ

291

R”» &S”¾ÚÝ CÃfj¶ %T”Ò© R”»±T”Å %L”i±T©

292

U”.R.j.&S”./D.R.j.k (HIV/AIDS)

293

292

%L”i±TRÚj

U”ÚÝ

294


R”»±T”Å %L”i¦RÅ R”»±T”Å

·Lo

CVÅ

16

t\«R©

R”»±T”ÆÅ jZ«+Rfj¦ &R+YV”] GÅX” EQÎ}PlLض (nutrition) EÔ[]. A§Å &Uȶ TX Sß+ULÔ EÔ[]. R”»±T”Å jZ«+R+V, Y¼Úݱ&T”fj, NÕf L”»oNÅ, S>ÁÐÍ&S”», ´ÚÝ &S”» &T”ß\ TX &S”»LÕÅ C멶 L”fg\©. R”&V”i J}~¼Ã«© AYÔ U”ÀTLlLÕÅ T”+Xo N±²f j~±TR”Å jZ«+R T”©L”±+T EQÀg\©. R”»±T”Å A멶 jZ«+RLÔ SX¹Pß EÔ[]. R”»±T”Å G±%T”Ò©¶ ´§R”LͶ, ª»+UV”LͶ, E¡TRÚj A¢VU”LͶ (ready) EÔ[©. R”»±T”Å ´L}iYR”Å jZ«+R ²\«R ²\j Lñ+T vÃljg\©. jç±&T”fjf j+\g\©. R”» UÝT~¾¶ LÃÍÝR+X¦ R”»±T”Å ´L}iY© EP]~V”L¦ Rifg\©. R”»±T”Å ´L}iYR”Å R”»fj ¹©+U¼Å Gȶ´ %S”»¶+U (brittle) A+PY§Å (Gȶ´ %S”ÝljRÅ) C멶; tX Y+L± ´ÚÝ &S”»LØfj G§W”LͶ T”©L”±´f gPfg\©. `R”»±T”Èfj Ë+X¼Å+X _ CXYVU”]©. n

n

n

n

n n

n

jZ«+RfL”]

¹+\±Ti¦§V

TӁ

¨lL”]©

¹+\± Ti¦§<V (formula) UÚݶ R”»±T”Èfj U”ÚÜ}i± T”Å (substitutes) ËÚj¶ jÒUlLÔ, UfLÔ AYÚ+\ Y”lL &Y¡i¶ GßTRÚL”L, HW”[U”L G+R G+R&V” %N”ÅY”ÀLÔ. U”ÚÜ}i± T”Å Y+LLÔ GÅX”¶ RÚL”X¦R+Y AÅX© ª»+UV”]+Y AÅX© R”»±T”+X± &T”X&Y T”©L”±T”] EQÎ}PlL+[f %L”¡P+Y Gß%\ÅX”¶ %N”ÅYÀ. B]”Å U”ÚÜ}i± T”Å Y+LLÔ GÅX”YÚÛȶ R”»±T”Æß GÅX” Sß+ULض CñT§Å+X. ·L± TX jZ«+RLØfj A+Y T”©L”±´¦ RÃY©¶ CÅ+X. ¹+\±Ti¦§V T”ÆÅ j+\«R EQÎ}PlL&[ EÔ[]. ¹+\±Ti¦§V T”Å jZ«+Rfjo %NÁU”]¶ BY© L~]¶. ´}~± T”Èfj¦ RàV”L¦ ª»+UV”] S>À &Y¡i¶. A+Rf %L”§fL +YfLͶ ´}~L+[f %L”§S>ÁÅ CPͶ GÁ%T”ÃÔ &R+Y. ´}~Lض S>ö AÒfL”L CëR”Å jZ«+R C\fj¶ T~¦ ¨lj Rö Y¼Úݱ &T”fj HÚTi¶. ¹+\± Ti¦§V T”Èfj A§L± TQ¶ %NXY”j¶. tX ji¶T¦§]À ¹+\±Ti¦§V T”ÆÅ kiRÅ S><À &NÀ¦© S>¡P L”X¶ TVßTi¦©gß\]À. AR]”Å ´}~±T”Å A멶 jZ«+RLÔ %TöT”ȶ jZ«+RLÔ ·L%U©Y”L Y[Àgß\]. &S”¾¶ A§LU”L &S”»±T}i¶ C\«©¶ YÃgß\©. n n

n

n n

&T”gß\].

281


CVÅ 16: R”»±T”Å %L”i¦RÅ

G±T~¦ R”»±T”Å %L”i±T© jZ«+R ²\«R Jà U¢ &SW¦§ÚjÔ ARÚj¦ R”»±T”Å %L”ifL¦ %R”PlL¦ R”»fj ERYͶ. u¶T”Å (colostrum) G]±Ti¶ ¹RÅ UxNÔ¬\± T”ÅR”ß ´§V jZ«+Rfj¦ &R+YV”]©. A§Å NÁ A[ËÅ EQÎ}P¹¶ &S”»¦%R”ÚÝfj G§W”Lf kiRÅ T”©L”±´¶ EÔ[]. u¶T”Å kP jZ«+R¼ß jPÅL+[¦ ª»+U %N»g\©. C+Ro %N»YRÚj ºÆ+L Y~-ÀLÔ AÅX© ºÆ+LLÔ &R+Y¼Å+X. jZ«+Rfj¦ R”»±T”Å AëR ¹RÆÅ L~]U”L CëR”Å jZ«+R¼ß ERiLÕȶ R”¼ß U”ÀTLf L”¶´LÕß ¸©¶ tX ©ÕLÔ T”+X C}i A+Ro N±´YRÚj A+R FfjËfL &Y¡i¶. TLÆȶ CWËȶ jZ«+R TtV”Å CÃfj¶&T”%RÅX”¶ R”» ARÚj±T”Å %L”ifL &Y¡i¶. TX ´§V jZ«+RLÔ JÊ%Y”à 1_2 U¢ &SW¦§Å R”»±T”Å Aë©gß\]. GÊY[Ífj A§LU”Lf jZ«+R T”Xë©gß\&R” AÊY[Ífj¦ R”¼P¶ T”Å vWfg\©. jZ«+RLÔ ¹RÅ 6 U”RlLØfj¦ R”»±T”+X U}i¶R”ß AëR &Y¡i¶. (UÚ\ S>ÀUlL+[± ´L}iY&R” AÅX© UÚ\ EQÍL+[ F}iY&R” kP”©) &T”©U”] A[Í A멶 ¹§À«R jZ«+RLÔ kP AYÚÛÚj 2 AL+Y¾¶ (age) ARÚj &Uȶ Bj¶ Y+W¼Å R”»±T”Å Aë©RÅ &R+Y. GoNÁf+L! ¹RÅ 6 U”RlLØfjf jZ«+Rfj¦ &R+YV”] ·Lot\«R J&W EQÍ R”»±T”Å R”ß. R”» 6 U”RlLØfj ¹ß&T ¹+\±Ti¦§V T”Å, S>À, ºÆ+L Y~S>ÀLÔ AÅX© kX±T”Ú Lxt (cereal) BgVYÚ+\f %L”i¦R”Å, jZ«+R R”¼ß U”ÀTLlLÕÅ j+\Y”L¦R”ß TX멶. AR]”Å R”»fjf j+\Y”L¦R”ß T”Å vWfj¶. C±T~±T}P EQÍL[“ÅkP C[l jZ«+RLØfj Y¼Úݱ&T”fj, JÊY”+ULÔ AÅX© UÚ\ tfLÅLÔ HÚTi¶.

jZ«+R+V

G±T~

+Y¦§Ã±T©?

ULÕÀfj¦ Rß ¹RÅ jZ«+Rfj¦ R”»±T”Å %L”ifL¦ %RÁ«© %L”ÔY© L~]U”L CÃfj¶. R”»±T”Å %L”i±TRÚL”] NÁV”] ¬+XL+[ S>lLÔ AYØfjf L”}~ ERYͶ. NÁV”] ¬+X¼Å jZ«+Rfj± T”Å %L”i±TR”Å A© Sß\”L Aë©g\©; AR]”Å R”¼ß U”ÀTLf L”¶´LÕÅ %Y~±&T” AÅX© ´¡&Q” HÚTiY© CÅ+X. R”» jZ«+R¼ß R+X+V¦ Rß +LV”Å AÅX© &UÚ+LV”Å R”lgf %L”Ô[ &Y¡i¶. jZ«+R¼ß ¹ÒEPȶ R”+V &S”fg CÃfL &Y¡i¶. AR]”Å ARß LÒ¦© §Ã¶T”©. C«R ¬+X¼Å jZ«+R GÕR”L± T”+X ËÒljg\©. jZ«+R Rß Y”+V ALX”U”L¦ §\«R &T”© R”» jZ«+R+V¦ Rß U”ÀTL¦+R &S”fgf %L”¡i &T”L &Y¡i¶. jZ«+R¼ß Y”» EÔ&[ R”¼ß U”ÀTLf L”¶´ %NßÛÃfL ARß Y”» ¹ÒY©¶ U”ÀTL¶ ¬+\«§ÃfL &Y¡i¶. C«Rf jZ«+R¼ß Y”» ¹ÒY©¶ U”ÀTL¶ Sß\”L ¬+\«©Ô[©

C«Rf jZ«+R¼ß Y”¼Å U”ÀTL¶ &T”§V A[Ífjo %NßÛÃfLËÅ+X.

NÁ NÁ¼Å+X

282


R”»±T”Å %L”ifj¶ ¹+\LÔ

R”»±T”Å %L”ifL H«R”] ¬+XLÔ U”À´fj U”À´, ¹LY”»f L}+Pfj U”ÀTL¶ R”¼ß ¹©j ¬·À«©Ô[©

jZ«+R¼ß EPÅ &SW”LͶ R”+V & S ” f g ¦ §Ã¶²¾¶ EÔ[©.

R”¼ß +L jZ«+R¼ß R+X+V¦ R”lg¾Ô[ ¬+X¼Å EPÆÅ UÚ\± Tj§L&[i &SW”L EÔ[©.

jZ«+R¼ß h&Z R+XV+Q+V AÅX© vÃ}~V¦ ©¢+V +YfLͶ

jÒ«+R L”¶+T U}iUÅX”UÅ U”ÀTL¦+R¾¶ EÛxvg\©.

R”»±T”Å %L”ifj¶ L”X¦§Å R”» G+Ro N”±²P &Y¡i¶. jZ«+R ²\«R ²\j ULÕÀ jQU+PVͶ, AYØfj¦ R”»±T”Å vWfLͶ AYÔ LÃÍÚÛëR &T”© N”±²}P A[Ífj AÅX© ARÚj A§LU”Lo N”±²P &Y¡i¶. AYÔ TXY+L± TZlLÔ L”»LÛLÔ BgVYÚ&\”ikP, %L”}+PLÔ, AY+W, T”X+PfL}~, ¹}+PLÔ, C+\ot, &T”ß\ ´W¦R¹¶ %L”Ò±´± %T”ÃÔLض ¬+\«©Ô[ EQÍL+[ E¡Q &Y¡i¶. AYÔ S>ÀUlL+[¾¶ HW”[U”Lf j~fL &Y¡i¶. S>À, ºÆ+L Y~S>ÀLÔ, TZoN”ÝLÔ, T”Å &T”ß\+Y AYÔ SX¹Pß CÃfLͶ AYØfj¦ R”»±T”Å vWfLͶ %N»gß\].

283


CVÅ 16: R”»±T”Å %L”i¦RÅ

R”» Ì}+P Ë}io %NßÝ &Y+X %N»¾¶ %T”Ò© R”» Ì}+P Ë}i %YռŠ%NßÝ &Y+X %N»¾¶ %T”Ò© ¹RÅ 6 U”R¦§ß %T”Ò© Rß jZ«+Rfj¦ R”»± T”Å U}i¶ %L”i±T© GßT© L~]U”j¶. kiU”]”Å jZ«+R+V¦ Rß&]”i &Y+X %N»¾¶ CP¦§Újf %L”¡i %NÅXX”¶. AÅX© jZ«+Rfj± T”Å %L”ifj¶ &SW¶ Y«R©¶ &Y%\”ÃYÀ A+R Al&L %L”¡i &T”LX”¶. tX CPlLÕÅ %T¡ &Y+XV”ÔLÕß jZ«+R LØfj¦ R”»±T”Å %L”i±TRÚj AÅX© R”»± T”+Xf +LL[“Å ALÚÝYRÚj C+P&Y+[ Gi¦©f %L”Ô[o N}P¶ %L”¡iYW UfLÔ ¹VÚt %N»gß\]À.

S”ß Gßâ+PV J©fh}+P ¹~±&Tß LY+X &Y¡P”¶

U”ÀTLlLÕÅ Cë© T”+X ALÚÝY© R”» %YռŠCÃfj¶ %T”Ò© jZ«+Rfj¦ R”»±T”Å %L”i±TRÚj AYÔ U”ÀTLlLÕÅ Cë© T”+X ALÚÝY© UÚ%\”à ¹+\V”j¶. ²\j &Y%\”ÃYÀ A«R± T”+Xf jZ«+Rfjf %L”i±T”À. AYØ+PV U”ÀTLlLÔ ¹Ò+UV”L ¬W¶²Ë}P”Å AÅX© tX L”WQlLØfL”L¦ R”»±T”Å %L”ifL ¹~V”Ë}P”Å RßàP¶ T”Å vW«© %L”¡i CñTRÚj AYÔ +LL[“Å T”+X ALÚ\&Y¡i¶. T¢V”[Àfj U}i¶ JÊ%Y”à S”ض 2 AÅX© 3 ¹+\ T”+X ALÚ\X”¶

²\j T”+X Aâ±TX”¶ AÅX© &N·¦© +YfLX”¶. AÊY± %T”Ò© &Y%\”ÃYÀ ElLÔ jZ«+Rfj A+Rf %L”ifLX”¶.

ULÕÀ ·L GÕR”L± T”+X ALÚ\ U”ÀTL C+\±²+V± (breast pump) TVßTi¦RX”¶. tX Rà Uæ©Y U+]Lض, Uæ©Y SiYlLض ·ß C+\±²+Vf LP]”LͶ Y”P+Lfj¶ RÃgß\]. A+Y GÕV +L C+W±²+VfkPf j+\«R Ë+Xfj ËÚgß\]. ULÕÀ tXÀ +LL[“Å T”+X GÕR”L ALÚÝgß\]À.

284


R”» %YռŠ%NßÝ &Y+X %N»¾¶ %T”Ò©

R”»±T”+X G±T~f +LV”Å ALÚÝY© 1. Jà N”~+V¾¶ ARß º~+V¾¶ Gi¦©f%L”Ô[Ͷ. AYÚ+\ YZ+X¾¶ ªV S>ö %L”¡if LÒË %Y¼ÆÅ EXW +YfLͶ. kiU”]”Å A+R± TVßTi¦©¶ ¹ß N”~fjÔ %L”§ S>+W C}if jÈfg A+R %YÕ&V FÚ\Ͷ _ CR]”Å N”~¼Å EÔ[ ®¡UlLÔ AЫ© T”Å %LP”UÅ CÃfj¶. 2. ElLÔ +LL+[f LÒËf %L”Ô[Ͷ. 3. ElLÔ ËWÅL+[¾¶, %TÃËW+X¾¶ U”ÀTLl LÕß LÃ+U±Tj§¼ß KW¦§Å (L”¶´ Y}P¶ -areola) +Y¦© AYÚ+\ U”À+T &S”fg EÔ&[ AÒ¦RͶ. 4. ËWÅL+[ Jß\”Lo &NÀ¦© %Uß+UV”L AÒ¦§f L”¶+T &S”fgo vZÚ\Ͷ. L”¶+T EݦR&Y” AÅX© CÒfL&Y” kP”©. T”Å ALÚÝYRÚj C+PxNÅ &SWfkP”©. 5. ElLÔ ËWÅL+[f L”¶´ Y}P¦+Ro vÚÛ ¹Ò+UV”L SLÀ¦RͶ. A±%T”Ò©R”ß ¹Ò U”ÀTL¦§Å C멶 T”Å %YÕYö. C+R±&T”Å JÊ%Y”à U”ÀTL¦§È¶ A© %YÝ+UV”L Bj¶ Y+W¼Å %N»VͶ. ¹RÆÅ A§LU”] T”Å YW”©. B]”Å TZgo %N»R”Å A§LU”L Yö. R”» A+U§V”] K+NVÚ\ CP¦§Å K»Y”L CëR”Å YZfLU”L A§L± T”+X ALÚÝY”Ô. T”+X ALÚݶ &T”© AYÔ Rß jZ«+R+V ¬+]¦©f %L”¡P”Å T”Å vW±´ A§LU”L CÃfj¶.

T”+Xo &N·¦RÅ %L”§S>ÁÅ C}P¦ ª»+UV”] LX¦§Å R”»±T”+Xo &N·fL &Y¡i¶. A+R %Y¼Å TP”UÅ jÕÀ«R CP¦§Å º~ +YfL &Y¡i¶. R”»±T”Å CÃfj¶ A+\¼ß %Y±T¬+X A§LÁfL”R Y+W¼Å 8 U¢ &SW¶ A© %LP”UÅ CÃfj¶. A+Rf jÕÀotV”] CP¦§Å +Y¦R”Å C+RËP A§L &SW¶ CÃfj¶. S+]«R¦ ©¢V”Å N”~+Vo vÚÛ +YfLͶ. jÕÄ}~¼Å (refrigierator) T”+X +Y¦R”Å 2 AÅX© 3 S”ÔLØfj Sß\”L CÃfj¶. A+R A§Lf jÕÀotV”] E+\Î}~¼Å (freezer ) +Y¦R”Å 2 gZ+ULÔ (weeks)Y+W CÃfj¶. B]”Å A© Jà RP+Y EÃj ¬+Xfj Y«©Ë}P”Å UÝT~¾¶ A+R E+\ ¬+Xfjf %L”¡i %NÅXfkP”©. &N·¦© +Y¦©Ô[ T”+Xo wiTi¦R± T”ÈÔ[ LX¦+Ro vi S>À EÔ[ &L”±+T¼Å +YfL &Y¡i¶. R”»±T”+X ®¡Q+X (microwave) Ai±²Å CPfkP”©

GoNÁf+L! jÕW +YfL ¹~V”R T”Å %L}i±&T”j¶. A+R %YռŠ&Y¡i¶. %L}i±&T”] R”»±T”Å jZ«+Rfjf Li+UV”] %L”}~ËP &Y¡i¶ &S”+V E¡P”fj¶.

285


CVÅ 16: R”»±T”Å %L”i¦RÅ

U”ÀTL¦§Æë© ALÚÛV T”+Xf jZ«+Rfjf %L”i¦RÅ T”Å AÅX© ¹+\±Ti§V T”+X C[l jZ«+Rfjf %L”ifj¶ &T”© A§L¦ ª»+UV”] &L”±+T+V AÅX© tÝ LW¡~+V± TVßTi¦RͶ. ´§VR”L± ²\«R jZ«+RLÔ kP &L”±+T¼Å Cë© T”+Xf j~fj¶. jZ«+R¼ß Y”¼Å T”+X FÚ\”¨ÀLÔ. A±T~o %N»R”Å ARÚj ºov¦ §Qݶ. NÚÝ ¹§À«R jZ«+R jZ«+R R”¼ß U”ÀTL¦§Å EÛxvY+RËP &L”±+T¼Å Cë© AÅX© &YÝ Y+LV”L¦ R”ß ´}~L+[ AÅX© %R”»+Yf L”¶´± ´}~¼Å R¢±²L+[ (pacifiers) EÛxvg\©. C[l Cë© T”+Xfj~fj¶. jZ«+R ´}~±T”Å Aë§]”Å ARß R”¼ß U”ÀTL¦§Å NÁV”L EÛxN U\«© jZ«+R j~fL± TVßTiY© GÅX”¶ A§Lf Ëig\©. ´}~±T”+X± TÃj¶¹ß jZ«+R ª»+UV”L CÃfL &Y¡i¶. jÛ±T”L¦ GÊY[Íf %LÊY[Í A§Lf L”X¶ ª»+UVÚ\± ´}~LÕȶ %R”»+Yf L”¶´ R”»±T”Å Aë©g\&R” AÊY[Ífj¶ LÕȶ jZ«+RLØfjf Li+UV”] &S”»¦ ARÚj SÅX©. kiU”] Y+W¼Å ´§VR”L± %R”ÚÝL+[ E¡P”fLf k~V ®¡ ²\fj¶ jZ«+Rfj± ´}~±T”Å UlLÔ G±%T”Ò©¶ CÃfj¶. &L”±+T, ´}~, %L”ifL”¨ÀLÔ. L”¶´LÔ BgVYÚ+\± TVßTi¦©¶ ¹ß´ %L”§ S>ÁÅ CP&Y¡i¶. C±T~o %N»V ¹~V”Ë}P”Å AYÚ+\¦ ªV S>+W¾¶ YZ+X¾¶ %L”¡i¦ ©±´WÍ %N»© %Y¼ÆÅ EXÀ¦R &Y¡i¶.

R”»±T”Å %L”i±T§Å HÚTi¶ %T”© &T”§V T”Å CÅ+X GßⶠAoN¶

CPÀ±T”iLÔ

tX ULÕÀLÔ RlLÕP¶ &T”§V R”»±T”Å CÅ+X GßÝ AoN±Tigß\]À. SX±T¢V”[ÀLض AÅX© ji¶T S¡TÀLض kP ULÕÀLÕP¶ &T”§V R”»±T”Å CÅ+X GßÝ %N”ÅY”ÀLÔ. C© %TöT”ȶ E¡+U CÅ+X. GÊY[Í T”+Xf jZ«+R EÛxvg\&R” AÊY[Ífj¦ R”¼ß U”ÀTLlLÕÅ T”Å vWfj¶. tÚtX &Y+[LÕÅ ¹ß+TËP A§L± T”Å jZ«+Rfj EP]~V”L¦ &R+Y±Ti¶. C© CVÅ´. A < © jZ«+R Y[ÀY+Rf jÛfj¶. ARÚ&LÚ\”Ú&T”Å ARÚj± Tt Gifj¶. jZ«+Rfjf j~±TRÚj¶ AÅX© E¡TRÚj¶ RËW &Y%\©Í¶ &R+Y¼Å+X. ARÚj GÊY[Í L”X¦§Új¦ R”»±T”Å &R+Y&V” AÊY[Ífj A+R A~fL~ AëRËPͶ. 2 S”Ô kiRÅ T”Å ´L}PÈfj± ²\j¦ R”¼ß T”Å vW±´ jZ«+R¼ß &R+Yf&LÚ\T~ A§LÁfj¶.

jZ«+R ¬+\Í A + P « R R ” L ¦ %RÁVËÅ+X Gß\”Å

§¡+UV”] EQ+Y AÅX© ´}~±T”+Xf %L”ifL &Y¡P”¶

< &Y¡P”¶

286

A§L¦ R”»±T”Å AëR ARÚj ERYͶ!


R”»±T”Å %L”ifj¶ %T”Ò© HÚTi¶ CPÀ±T”iLÔ

jZ«+R¼ß G+P k~]”ȶ, A© Jà S”ÕÅ 6 RP+Yfj &UÅ tÝS>À LЦR”ȶ ARÚj± &T”©U”] R”»±T”Å gPfg\©.

R”»±T”ÆÅ jZ«+Rfj¦ &R+YV”] GÅX” S>ö EQÎ}PlLض g+Pfgß\]. tXÀ RlLÔ jZ«+RLØfj S>À, ºÆ+L Y~S>ÀLÔ (teas)A+P±²¼Å C}P T”Å (tinned milk)AÅX© UÚ\f j~±´LÔ &T”ß\YÚ+\f %L”ifgß\]À. B]”Å ¹RÅ 6 U”RlLÕÅ C+Y &R+Y¼Å+X; &Uȶ ¨lL”]©. UÚ\f j~±´+[f %L”i±TR”Å jZ«+Rfj EQÎ}P¶ CÅX”UÅ Y¼Ý U}i¶ ¬+\¾¶. S>ö UÚ\f j~±´Lض ª»+UVÚ\+YV”]”Å jZ«+Rfj &S”»¦ %R”Ú+\ E¡P”fj¶.

R}+PV”] AÅX© &SÀU”ÛV (inverted) L”¶´LÔ tX ULÕÀLØ+PV U”ÀTLf L”¶´LÔ R}+PV”¾¶, &SÀU”ÛVR”¾¶ (U”ÀTL¦©Ô ´+R«©) CÃfgß\]. CëR &T”§È¶ jZ«+R tfLÅ CÅX”UÅ YZfLU”L&Y T”Xë© gß\]. B]”Å ¹RÅ tX S”Ô LØfj¦ R”»fj¶ jZ«+Rfj¶ %L”xN¶ ERË &R+Y. S>¡P L”¶´

R}+Pf L”¶´

R}+PV”] L”¶´LØPß T”Å %L”i¦RÅ jZ«+R ²\«R EPß U”ÀTLlLÔ ¬+\¾¶ ¹ß T”Å %L”ifL¦ %R”PlLͶ. U”ÀTLlLÔ A§LU”L ¬W¶²]”Å, A+Y %Uß+UV”L BYRÚjo tÛ© T”+Xf +LV”Å ALÚ\Ͷ. L”¶´ ¹+]±T”L CñTRÚj A+R %Uß+UV”L EÃ}~ ËPͶ. U”ÀTL¦+Ro vÚÛȶ +L+V Y+[¦© +Y¦©± ²ßâfj CÒfLͶ. L”¶´ §e%W] %YÕYö. n n

n

n

U”ÀTL¦+R C±T~± ²~fLͶ

U”À+T &S”fg± ²<ßâfj CÒfLͶ. L”¶´ GÒ«© ¬Új¶.

287


CVÅ 16: R”»±T”Å %L”i¦RÅ

%NÛ«R (´+P¦R) U”ÀTLlLÔ R”¼ß U”ÀTLlLÔ jZ«+R ²\«R tX S”ÔLØfj± ²\j tX &Y+[LÕÅ L~]U”LͶ ¹Ò+UV”L ¬+\«©¶ CÃfj¶. AR]”Å R”»fj YÆ A§LU”L CÃfj¶. UÚݶ AYØfj U”ÀTL¦ %R”ÚÝ %TöT”ȶ HÚTPf ki¶. jZ«+R U”ÀTL¦§Å Cë© T”XëR ¹~V”R A[Ífj A© Yß+UV”L BLfki¶. jZ«+R± ²\«R ²\j¦ R”» A§L Ë+WËÅ R”»±T”Å %L”ifL¦ %R”Plg A~fL~± ´L}~ Y«R”Å AYÔ C«Ro tfL+X¦ RËÀfLX”¶. B]”Å R”¼ß U”ÀTLlLÔ ´+P¦R”Å AYÔ hÏfL”¤¶ Yй+\L+[ ¹VÚt %N»VX”¶ n

TLÅ CWÍ CW¡i &Y+[LÕȶ A~fL~f jZ«+Rfj¦ R”»±T”Å %L”ifLͶ. (CW¡i U”ÀTLlLÕȶ JÊ%Y”à 1 AÅX© 2 U¢ &SW¦§È¶)

n

T”Å ´L}i¶ JÊ%Y”à RP+Yfj ¹ß´¶ 15 Æë© 20 ¬·PlLØfj U”ÀTLlLÔ &UÅ %Y«S>ÁÅ S+]¦R ©¢L+[ CPͶ.

n

TàfL}~, jÕÀotV”] ©¢LÔ, AÅX© ´§V &L”vfh+W C+XLÔ BgVYÚ+\ JÊ%Y”à T”Å´L}i¶ C+P&Y+[¼È¶ U”ÀTLlLÔ &UÅ CPͶ. T”Å RPlLÅ CÅX”UÅ LtV}i¶, U”ÀTLlLØfj E}Lov (bra)AÅX© ©¢ ©+QV”L CÃfL}i¶.

n

U”ÀTL± ´+P±T”Å jZ«+R T”XëR¦ %R”Å+X±T}P”Å, U”ÀTL¶ %Uß+UV”gf jZ«+R T”XëR Y”»T”L Bj¶ Y+W¼Å tÛ© T”+Xf +LV”Å ALÚ\Ͷ.

C«Ro tfLÅ Ë+WËÅ S>lj¶ GßÝ R”»fjo %N”ÅÆ AY+[ FfjËfLͶ. U”ÀTL¦§Å YÆfj¶ ÌfL¶ (L}~) U”ÀTL¦§Å YÆ·j«© ÌfL¶ EÃY”]”Å ARß Jà Tj§¼Å Cë© T”Å vW±T©¦ R+P±Ti¶. ÌfL¦§Új Uæ©Y¶ %N»V”Ë}P”Å A§Å GÕR”L &S”»¦%R”ÚÝ HÚTi¶. R”»fj YÆ·j«R ÌfL¶ CëR”Å <AYÔ hÒÔ[T~o %N»V &Y¡i¶. YƾÔ[ U”ÀTL¦§Å Cë© ¹RÆÅ jZ«+Rfj A~fL~¦ (JÊ%Y”à 1 AÅX© 2 U¢fj¶) R”»±T”Å %L”ifLͶ. H&RⶠL”WQ¦§ÚL”L¦ R”»±T”Å %L”ifL ¹~VËÅ+X V”]”Å R”» Rß +LV”Å T”+X ALÚ\ &Y¡i¶. Tif+L¼Å Ti¦©f jZ«+R+V¦ Rß&]”i +Y¦§Ã«R”Å A© A~fL~± T”X멶. GW”[U”L S>ÀUlL+[f j~fLͶ. T”Å ´L}iYRÚj ¹ß´ JÊ%Y”à RP+Y¾¶ 15 Æë© 20 ¬·PlLØfjo wP”] %Y«-ÁÅ S+]¦R¦ ©¢L+[ YƾÔ[ U”ÀTL¦§ß ¸© CPͶ. TàfL}~ AÅX© jÕÀotV”] ©¢L+[± T”Å ´L}PÈfj C+P¼Å YÆ+Vf j+\±TRÚj U”ÀTLlLÔ &U&X CPͶ. jZ«+R T”X멶 %T”Ò© ÌfL¦+R %Uß+UV”L AÒ¦§ ËPͶ. n

n

n n

n

n

tX ULÕÀLÔ JÊ%Y”à U¢ &SW¦§Új¶ Jà jY+[ S>ÁÅ 1 &Rf LW¡~ ´ÕfL”~+V (vineger) &NÀ¦©± TÃg ÌfL¦§Å Cë© ËiT}i EÔ[]À. &L”vfh+W C+XL+[ ÌfL¦§ß

¸© CiY© kP SÅX©.

288


R”»±T”Å %L”ifj¶ %T”Ò© HÚTi¶ CPÀ±T”iLÔ

U”ÀTL &S”»¦ %R”ÚÝ (U”ÀTL AZÚt) R”»fj± ´¡, %Y~¦Rf L”¶´LÔ AÅX© ¹ÒY©¶ %NÛY”] U”ÀTLlLÔ CëR”ȶ, ·L CÝfLU”] EÔLov AÅX© L}i¦©¢+V A¢«© CëR”ȶ, AÅX© ·Lf L+[±T”L AÅX© EPÅ SX¶ jßÛ CëR”ȶ U”ÀTL¦§ß EÔ&[ &S”»¦ %R”ÚÝ HÚTi¶. C«R ¬+X+UL+[¦ RËÀ¦R”Å U”ÀTL &S”»¦ %R”Ú+\¦ RifLX”¶. U”ÀTL &S”»¦ %R”ÚÝfL”] AÛjÛLÔ n

L}~ (U”ÀTL¦§Å YÆ·j«R ÌfL¶)

n

U”ÀTL¦§ß &UÅ wP”], tY«R, ´¡&T”ß\ Tj§

n

EPÅ &S”ÍLض YÆLض

n

38ºC (100. 4ºF)fj AÅX© ARÚj A§LU”Lf L”»oNÅ

U”ÀTL &S”»¦ %R”ÚÝfL”L n

500 ·.g ~f&X”fN”tÆ+] (dicloxacillin)......................... Y”»YÐ S”%[”ßÝfj 4 RP+Y, 7 S”ÔLØfj

AÅX© C«R Uë© g+PfLË<Å+X Gß\”Å AÅX© ULÕÀfj± %TàtÆ %TàtÆß (pencillin) JÊY”+UV”L CëR”Å n

500 ·.g. GÁ«©&W”+Ut+] (erythromycin) ........................... Y”»YÐ S”%[“ßÝfj 4 RP+Y, 7 S”ÔLØfjf %L”ifLͶ.

L”»oNÈfL”LͶ YÆfL”LͶ n

500_1000 ·.g. T”W”t}PU”+X (paracetamol)...................................... Y”»YÐ JÊ%Y”à U¢ &SW¦§Új¶ YÆ &T”j¶ Y+W¼Å %L”ifLͶ.

U”ÀTL &S”»¦ %R”Ú+\ Ë+WËÅ jQ± Ti¦R ËÅ+XV”]”Å A© ·LͶ &LP”L Bj¶. ÌfL¶ %TÁVR”L B]”Å A+R G§ÀE¼ÀU Uë©L[“ȶ (antibiotics) &T”fL ¹~V”©. A«R ÌfL¦+R± &T”fL ULÕÀ &S”» ®¡U¶ S>fgV Ë+]f LÃËL+[f %L”¡i L}~+V Y~fj¶ T¼Út %TÚ\ SX±T¢V”[+W A¤L &Y¡i¶.

] tÝ Uæ©YU+

289


CVÅ 16: R”»±T”Å %L”i¦RÅ

´¡Q”] AÅX© %Y~¦R L”¶´LÔ R”»± T”Å %L”ifj¶ %T”Ò© ULÕÀ Rß L”¶´ YƱTR”L EQÀ«R”Å jZ«+R NÁV”] ¬+X¼Å A+U«© CÅX”UÅ CÃfj¶. jZ«+R RY\”] ¬+X¼Å Cë© %L”¡i T”Xë§]”Å R”¼ß L”¶´ %Y~fj¶. %Y~¦Rf L”¶´L[“Å R”»fj &S”»¦ %R”ÚÝ E¡P”j¶.

´¡¤Ô[ AÅX© %Y~¦Rf L”¶´LØfj Uæ©Y¶ %N»YRÚj n

n

n

n

n

jZ«+Rfj Y”» ¬+\¾¶T~ U”ÀTL¦+R± %T”æ§ T”Å %L”ifLͶ. (TfL¶ 282 I± T”ÀfLͶ) R”» Rß T”+Xf L”¶²ß %Y~±²âÔ %NÅȶ T~¦ &R»fLͶ. AR]”Å L”¶´LÕÅ &S”»¦%R”ÚÝ HÚTP”©; L”¶´Lض %Uß+UV”j¶; AR]”Å A+Y &Uȶ %Y~fL”. R”»±T”Å %L”ifL”R %T”ҧŠR”» Rß U”ÀTLl L+[f L”Ú&\”}PU”LͶ, %Y¼Å Ti¶T~V”LͶ ËP AY+[ FfjËfL &Y¡i¶. ¹Ò U”ÀTL¦+R¾¶ %L”ilLÔ. CW¡i U”ÀTLlLÕÅ C멶 T”Å ´L}i¶T~¦ R”+V (L”¶+T U}i¶ AßÝ) AR]”Å FfjËfL &Y¡i¶. B]”Å AYÔ %L”xN¶ ´¡Q”] jZ«+R Y”» ¬+\«§Ãfj¶ U”ÀTL¦§Æ멦 %R”PlL &Y¡i¶. Jà RW¶ T”Å vWfL¦ %R”PlgV©¶ %Y~±´Ô[ U”ÀTL¦§Új U”Ú\ &Y¡i¶. R”»±T”Å %L”i±T§Å ·L A§L YÆ CëR”Å, R”» Rß T”+Xf +LV”Å ALÚÛ Jà &L”±+T¾¶ &RfLW¡~¾¶ %L”¡i tX S”ÔLØfjf jZ«+Rfjf %L”ifL &Y¡i¶.

%Y¡´ÔÕ± ´¡ (thrush) T”Å EÛxv¶ &T”© jZ«+R NÁV”] ¬+X¼Å A+U«© CëR&T”©¶ R”»fjf L”¶´LÕÅ Jà gZ+Ufj (week) &Uȶ YÆ CëR”Å, A© (L”¶²ß &Uȶ AÅX© jZ«+R¼ß Y”¼È¶ HÚTi¶ L”~ &S”»¦%R”ÚÝ) %Y¡´ÔÕ± ´¡Q”Å HÚTiYR”j¶. R”» Rß L”¶´LÕÅ AÁ±²Å AÅX© ´¡¢Å %Sñ²iY©&T”Å YÆ+V EQÀY”Ô. jZ«+R¼ß Y”» tY«©¶ %Y¡ ´ÔÕL&[“i¶ CÃfj¶.

%Y¡´ÔÕ± ´¡+Q G±T~f jQ±Ti¦©Y© %Nß~Vß +YV%X} (gentian violet) I¾¶ S>+W¾¶ LX«© 0.25% YÈ A[Í (strength) EÔ[R”Lo %N»VͶ. Gi¦©f L”}P”L ElLÕP¶ 1%%Nß~Vß +YV%X} L+WNÅ CëR”Å A§Å Jà &RfLW¡~fj 3 &RfLW¡~ S>+Wo &NÀ¦©f LXfLͶ. ª»+UV”] ©¢+V AÅX© ËW+Xf %L”¡i A+Rf L”¶´LÕß &Uȶ jZ«+R Y”¼ÈÔ[ %Y¡´ÔÕLÔ ¸©¶ S”Øf%L”à RP+YV”L 5 S”ÔLØfj¦ RPYͶ. %Nß~Vß YV%X} ©¢L+[f L+\±Ti¦©¶. A© jZ«+R¼ß Y”+V¾¶ R”¼ß L”¶´L+[¾¶ LÃxtY±´ ¬\U”L U”Úݶ. C© CVÅ´. R”» %R”PÀ«©¦ R”»±T”Å %L”ifL &Y¡i¶. %Y¡´ÔÕ 3 S”ÔLÕÅ jQU+PV ËÅ+X%Vß\”Å %Nß~Vß YV%X}+P± TVßTi¦R”UÅ Uæ©Y AÛÍ+W %T\Ͷ.

290


T”Å %L”i±T+R± T”§fj¶ ¬+X+ULÔ

jZ«+Rfj YÕ YÆLÔ (Y¼ÚÝ YÆ) jZ«+R T”+X EÛxN¦ %R”PlgV ²\j Ë+WË&X&V ARß L”ÅL+[ &U&X CÒ¦©f%L”¡i AZ¦ %R”Plg]”Å ARÚj YÕ (Y¼ÚÛÅ ·L A§Lf L”ÚÝ) &NÀ«§Ãfj¶. tX jZ«+RLÔ R”»±T”Å A멶 %T”Ò© L”Ú+\¾¶ ËÒljgß\]. A+R H±T¶ ËPo %N»Y© SÅX©.

jZ«+R+V ElLÔ &R”Ô&UÅ gP¦§f %L”Ô[Ͷ; ARß ¹©+L¦ &R»fLͶ AÅX© R}PͶ.

AÅX©

j Z « + R + V ElLÔ ¹Zl L”ÅLØfjf jÝfL”Lf gP¦§ ARß ¹©+L¦ & R » f L Í ¶ AÅX© R}PͶ.

AÅX©

jZ«+R+V ¹ßâfjo N”»¦RT~ E}L”W +YfLͶ; ARß ¹©+L¦ &R»fLͶ AÅX© R}PͶ.

tX &Y+[LÕÅ R”» EQ+Y AÅX© UQ±%T”Ã+[ E¡P%T”Ò© jZ«+Rfj YÕ YÆLÔ HÚTigß\]. AR]”Å R”» UQ±%T”ÃÔ CÅX”R EQ+Y E¡Q &Y¡i¶. 2 AÅX© 3 S”ÔLØfj AYØfj UÚ\ EQÍLÕÅ Cë© &T”©U”] EQÎ}P¶ g+P¦R”Å YÕ E¡P”fj¶ EQ+Y AYÔ E¡QfkP”©. RËÀfL±TP &Y¡~V EQÍ GßÝ jÛ±T”L Jßݶ CÅ+X. H%]àÅ JÊ%Y”à jZ«+R¾¶ %YÊ&YÝ Y+L¼Å EÔ[]. jZ«+Rfj 4 U”R¶ B]”Å YÕYÆLÔ CVÅT”L ¬ßÝËi¶.

R”»±T”Å %L”i±T+R± T”§fj¶ ¬+X+ULÔ CW}+Pf jZ«+RLÔ CW}+Pf jZ«+RLØfj¶ UÚ\f jZ«+RL+[± &T”X&Y R”»±T”Å %L”ifL &Y¡i¶. R”» A§LU”] T”+Xf jZ«+Rfjf %L”i¦R”Å AYØfj A§LU”] T”Å vWfj¶ GßT+R ¬+]ËÚ %L”Ô[Ͷ. R”» CW¡i jZ«+RLØfj¶ J&W &SW¦§Å T”Å %L”ifLX”¶. AÅX© Jà &SW¦§Å JßÝfj U}i¶ %L”ifLX”¶. CW}+Pf jZ«+RL+[± %TÚ\¦ R”»fj A§L K»Í¶ j~±´¶ EQͶ, ji¶T¦§]ÀLÕP¶ C멶, ElLÕP¶ C멶 ER˾¶ &R+Y.

CW}+Pf jZ«+R LØfj¦ R”»±T”Å %L”ifL SÅX ¬+XLÔ.

291


CVÅ 16: R”»±T”Å %L”i¦RÅ

tÛV jZ«+RLض ¹ÚT}i± ²\fj¶ jZ«+RLض %TöT”X”] tÛV jZ«+RLØfj¶ ¹ÚT}i± ²\fj¶ jZ«+RLØfj¶ R”»±T”Å %L”ifL &Y¡i¶. R”¼ß U”ÀTL¦§Å Cë© T”+X EÛxN ¹~V”UÅ jZ«+R ·LͶ YÆ+U VÚÝ CëR”Å, R”» Rß T”+Xf +LV”Å ALÚ\ &Y¡i¶. ²\jf jZ«+R¦ R”&] R”»±T”Å A멶 A[Ífj YÆ+U %Tݶ Y+W¼Å Jà &L”±+T AÅX© &RfLW¡~+Vf %L”¡i ARÚj± T”+X± ´L}P &Y¡i¶. tÛV jZ«+RLØfL”] LYà±´± TÚÛ A§L¶ %RÁ«© %L”Ô[± TfL¶ 256 I± T”ÀfLͶ

R”» LÃÍÚÛÃfj¶ %T”Ò©¦ R”»±T”Å %L”i±T© LÃÍÚÛÃfj¶ %T”Ò©¦ R”»±T”Å %L”i±T©¶ Jà ¹§À«R jZ«+Rfj¶ Jà ´§V jZ«+Rfj¶ R”»±T”Å %L”i±T©¶ T”©L”±T”]©. R”» &Uȶ A§L EQ+Y E¡QͶ A§L &SW¶ K»Í %L”Ô[Ͷ &Y¡i¶. ¹§À«Rf jZ«+Rfj ¹ßT”L&Y ´§V jZ«+Rfj± T”É}P &Y¡i¶.

R”» &S”¾ÚÝ CÃfj¶ %T”Ò©¦ R”»± T”Å %L”i±T© R”» &S”¾ÚÝ CÃfj¶ %T”Ò©kP¦ R”»T”Å %L”i±T© SÅX©. R”» A§LU”L &S”»Y”»± TiY+R¦ RifL A© ERÍg\©. HW”[U”] S>ÀUlL+[f j~fL &Y¡i¶. n

n

R”»±T”Å %L”ifj¶ %T”Ò© Ti¦©f %L”Ô[ &Y¡i¶.

ji¶T¦§]ÀLض, S¡TÀLض R”¼ß Ì}i AÈYÅLÕÅ ERË %N»R”Å AYÔ K»Í %L”Ô[ ¹~¾¶.

Uë©LÔ R”»±T”Å %L”ifj¶ R”»U”ÀLÔ ¹~¾U”]”Å Uë©o NWfjL+[&V” AÅX© Uë©L+[&V” AëRfkP”©. B]”Å &S”¾Ú\o tX R”» U”ÀLÔ Uë© AëR¦R”ß &Y¡i¶. C«R ULÕÀLÔ R”»±T”Å %L”ifj¶ %T”Ò© T”©L”±T”] Uë©L+[± TVßTi¦R &Y¡i¶. C«R± ´¦RL¦§Å T}~VÅ CP±T}iÔ[ %TöT”X”] Uë©L+[¦ R”»±T”Å %L”ifj¶ %T”Ò© Aë©Y© T”©L”±T”]©. T”©L”±´ AÚ\ tX Uë©L+[ C«R A+PV”[¦§Å 463 B¶ TfL¦§Å %R”Plj¶ ‘`Tv+U U멱 TfLlLÕÅ’’ (green medicines pages) L”QX”¶.

292

GoNÁf+L!

R”»±T”Å %L”ifj¶ %T”Ò© C«R Uë+R Aë©Y© T”©L”±´ AÚ\©


T”Å %L”i±T+R± T”§fj¶ ¬+X+ULÔ

U”.R.j.&S”/ D.R.j.k (HIV / AIDS) R”»±T”Å %L”ifj¶ R”»U”ÀLÔ GÅ&X”ö U”Rj&S”/DRjk &S”» TÚÝY§Å Cë© RlL+[± T”©L”¦©f %L”Ô[ &Y¡i¶. A§L¶ %RÁ«© %L”Ô[± TfL¶ 334 I± T”ÀfLͶ. tX R”»U”ÀLÔ R”»±T”Å %L”i±TRß ºX¶ U”Rj&S” +V¦ RlLÔ jZ«+RLØfjf LP¦©gß\]À. U”Rj&S” EÔ[ UÚ\¦ R”»U”ÀLÔ RlLÔ jZ«+RLØfj¦ R”»±T”Å %L”ifgß\]À. AYÀLÔ jZ«+RLØfj U”Rj&S” &S”»¦%R”ÚÝ YÃY§Å+X. Hß U”Rj&S” tX jZ«+RLØfj U}i¶ LP¦R±Tig\© Gßݶ tX jZ«+RLØfjf LP¦R±TiY© CÅ+X GßT©¶ JÃYÃfj¶ NÁV”L¦ %RÁVËÅ+X. R”»±T”Å %L”ifj¶ %T”Ò© U”Rj&S” ·L GÕR”Lf LPfg\©. G±%T”Ò%Rß\”Å n

R”»fj A¡+U¼Å U”Rj&S” %R”ÚÝ HÚT}P %T”Ò©

n

R”» DRjkBÅ A§LU”L &S”¾ÚÝ CÃfj¶ %T”Ò©

n

R”» R”»±T”&X”i kP ¹+\±Ti¦§V T”Å AÅX© UÚ\ S>ÀUlL+[f %L”ifj¶ %T”Ò©

n

R”»fj %Y~¦R L”¶´LÔ AÅX© U”ÀTL &S”»¦%R”ÚÝ CÃfj¶%T”Ò©

n

jZ«+R¼ß Y”¼Å %Y¡´ÔÕ±´¡ EÔ[ %T”Ò©

%TöT”X”] R”»U”ÀLض U”Rj&S” EÔ[ R”»U”ÀLض kP¦ RlLÔ jZ«+RLØfj¦ R”»±T”Å %L”i±T©R”ß T”©L”±T”] YÐ. H%]ß\”Å %TöT”X”] CPlLÕÅ ¹+\±Ti¦§V UÚݶ ²\ T”ÅL[“ȶ TX jZ«+RLØfj &S”» HÚTigß\] AÅX© Y¼Úݱ &T”fj AÅX© TtV”Å C\fgß\]. ·L±TX jZ«+RLÔ R”»±T”Å %L”ifj¶ %T”Ò© LP¦R±T}P U”Rj&S”BÅ &S”¾ÚÝ C\±T+RËP ¹+\±Ti¦§V T”+X E¡TR”Å C\fgß\].

S> ·Lf L~]U”] ¹~+Y %N»V &Y¡~¾Ô[©.

U”Rj&S”/DRjk EÔ[ R”» R”»±T”Å %L”ifL Ëö²]”Å A+R± T”©L”±T”Lo %N»Vo tX Yй+\L+[f h&Z L”¡L. ¹RÅ 6 U”RlLØfj¦ R”»±”Å U}i¶ %L”ifLͶ. n

R”»±T”+X U}i&U A멶 jZ«+RL+[ËP R”»±T”Å, ¹+\±Ti¦§V T”Å, ºÆ+L Y~S>À (teas) AÅX© UÚ\ EQÍLÔ AÅX© j~±´LÔ BgVYÚ+\ E}%L”Ôض jZ«+RL+[ A§L A[ËÅ &S”»¦ %R”ÚÝ TÚÝgß\©. &YÝ G«R EQÍLض AÅX© S>ÀUlLض jZ«+R¼ß jPÅL+[ Eݦ©gß\].

L”¶´LÕß %Y~±+T¦ RifLf jZ«+Rfj Y”»¬+\«R U”ÀTL¦+Rf %L”ifLͶ

n

6 U”RlLØfj± ²\j¦ R”»±T”+X ¹ÒY©U”L ¬Ý¦RͶ.

n

L”¶´LÔ %Y~±+T¦ RËÀ±TRÚjf jZ«+R+Vo NÁV”] ¬+X±T”}~Å +YfLͶ.

n

%Y¡´ÔÕ± ´¡, %Y~¦R L”¶´LÔ, U”ÀTL¦ %R”ÚÝLÔ BgVYÚÝfj EP]~V”L Uæ©Y¶ %N»VͶ.

n

U”ÀTL AZÚt AÅX© L}~¾Ô[ U”ÀTL± T”+Xf jZ«+Rfjf %L”ifL &Y¡P”¶. U”\”L A«R± T”+X ALÚÛ %YռŠ%L”}~ËPͶ.

U”Rj&S” fL”L Uë©L+[ Aë§ Uæ©Y¶ %Tݶ ULÕÀ R”»±T”Å %L”ifj¶ %T”Ò© ·Lfj+\«R A[Ë&X&V &S”+Vf LP¦©g\”Ô.

293


CVÅ 16: R”»±T”Å %L”i¦RÅ

U”Rj&S” LP¦©Y+R¦ RifL¦ R”»±T”+Xo wP”fjRÅ U”Rj &S”» ®¡UlL+[f (virus) %L”ÅYRÚj¦ R”»±T”+X± %TöT”ȶ %L”§¬+X Y+W¼Å wP”fLX”¶. C«Ro wP”fgV T”+X Aë©YR”Å jZ«+Rfj U”Rj&S” / DRjk ¨lj &SW”©. R”»±T”+Xo wP”fL E+Z±´ &R+Y. B]”Å ª»+UV”] S>À, GÁ%T”ÃÔ, ERË BgV+Y CëR”Å ULÕÀ A+Ro %N»VX”¶.

R”»± T”+X G±T~o wP”fjY© 1) Jà N”~ (jar) R”»±T”+X -ÃÔ[ LX¦§Å +YfLͶ.

R”»±T”+Yf %L”§fL +YfLf kP”©.

2) + - Wf %L”§ ¬+Xfj %Y±T±Ti¦RͶ. 3) EP&] LX¦+R Ai±²Æë© ALÚ\Ͷ 4) T”+X &L”±+T AÅX© ´}~V”Å jZ«+Rfjf %L”ifj¶ ¹ß´ B\ +YfLͶ.

wP”fgV± T”+Xo tXU¢ &SW¦§ÚjÔ TVßTi¦R &Y¡i¶.

R”»±T”Å %L”i±TRÚj U”ÚÝ R”»±T”Å %L”i±T© t\«R©. B]”Å tX &SWlLÕÅ A© ¹~Y§Å+X. R”+V U”Rj&S” TÚۼëR”Å, AYÔ A§LU”L &S”¾ÚÝ CëR”Å AÅX© AYÔ jZ«+R+V¦ R¦%Ri¦©f %L”¡i CëR”Å, AY[“Å R”»±T”Å %L”ifL ¹~V”© AÅX© AYÔ A+Rf %L”ifL”UÆÃfL ¹~Í %N»© CÃfLX”¶. tX ji¶TlLÕÅ ¹+\±Ti¦§V T”Å R”»±T”Èfj± T”©L”±T”] U”Ú\”L CÃfLX”¶. ¹+\±Ti¦§V± T”Å tX &SWlLÕÅ U}i¶ T”©L”±T”]©. G±%T”Ò%Rß\”Å, jZ«+Rfj± ´L}P ¹+\±Ti¦§V± T”+X A§LU”Lo %N»YRÚjf ji¶T¦§]ÁP¶ &T”©U”] A[Ífj¦ ª»+UV”] -À CÃfj¶ %T”Ò©.

n

´}~L+[f %L”§-ÁÅ CiYRÚj¦ &R+YV”] GÁ%T”ÃÔ CÃfj¶ %T”Ò©. (TQ¦+R ·oN± Ti¦©YRÚj ·L A§L -+Wo &NÀfL”UÅ) jZ«+Rfj¦ &R+YV”] GÅX” ¹+\±Ti¦§V T”+X¾¶ Y”ljYRÚjf ji¶T¦§]W”Å ¹~¾¶ %T”Ò©. n n

¹+\±Ti¦§V T”Æß j±² JßÛß Ë+X A§LU”L¦ %RÁV”©. B]”Å U”Rf LQfgÅ Y”ljY+Rf LQf g}P”Å ·L A§L¶ GßÝ %RÁ¾¶.

¹+\±Ti¦§V± T”+X± TVßTi¦©¶ ji¶T¦§]ÀLÔ T”Ú LX¦§ß &UÅ EÔ[ jÛ±´+WL+[o NÁYW± ²ßTÚ\ &Y¡i¶. kiRÅ -+Wo &NÀ¦© AÅX© j+\«R A[Í T”+X AÅX© ª+[± TVßTi¦§ ¹+\±Ti¦§V± T”+X -ÀUU”L BfLfkP”©. AÒfL”] ´}~Lض L”¶´Lض AÅX© ¹+\±Ti¦§V± T”Æß -ÀU¹¶ jZ«+R+Vf %L”Åȶ.

294


R”»±T”Å %L”i±TRÚj U”ÚÝ

¹+\±Ti¦§V± T”+X Y”lL ¹~V”Rf ji¶T¦§]À RlLÔ jZ«+RLÔ Aë©YRÚj &YÝtX Yй+\L+[f L”Q ¹VÚt %N»R]À. C«R Yй+\L+[ GÅX”¶ GÅX”¦ R”»U”ÀLض &UÚ%L”Ô[ ¹~V”©; B]”Å Jà tXW”Å U}i&U ¹~¾¶. U”Rj&S” / DRjk CÅX”R E\Ë]À AÅX© S¡TÀ jZ«+Rfj¦ R”»±T”Å %L”ifLX”¶. ËXljLÔ T”+Xf jZ«+Rfjf %L”ifLX”¶.. ËXljLÔ T”ÆÅ U”«R± (human) T”+X ËP A§Lf %L”Ò±´¶, j+\«R NfL+W¾¶ EÔ[]. B+LV”Å A§Å + - W¾¶ NfL+W¾¶ &NÀ¦©f jZ«+Rfjf %L”ifLX”¶. jZ«+Rfj ·j«R SX«Rö ËXlj± T”Æß EÔ%T”ÃÔ LX+Yf jÛ±+T (recipe) UfLÔ HÚÝf%L”ÔY© CÅ+X. ElLÕP¶ EÔ[ ËXlj± T”Æß Y+L+V± %T”ݦ© A+Ro %N»YRÚL”] CW¡i YÐL+[f h&Z L”QͶ. n

n

V”&WⶠJÃYÀ jZ«+Rfj¦ R”»±T”Å %L”ifL &Y¡i¶.

ËXlj± T”+Xf jZ«+Rfjf %L”i±TRÚj ‘B’Ëß T”Å, %YÔ[”}i± T”Å AÅX© J}PL± T”ÆÅ Cë© n

100·.Æ. ´§V T”ÆÅ 50·.Æ ªV -+W¾¶ 10.g. (2.&R.L) NfL+W¾¶ &NÀ¦©f LXfLͶ.

%N¶UÛ B}i±T”Å AÅX© GÃ+U± T”ÆÅ Cë© n

50·Æ ´§V T”ÆÅ 50·.Æ. ªV -+W¾¶ 5g. (1.&R.L) NfL+W¾¶ &NÀ¦©f LXfLͶ.

C«R ¹+\±Ti¦§V (formula) T”+Xf %L”§ ¬+Xfjf %L”¡i %NßÝ Ai±²Æë© C\fg B\+YfLͶ. EP&] jZ«+Rfjf %L”ifLͶ. ËXlj± T”ÅLÕÅ Y[ö jZ«+Rfj¦ &R+YV”] GÅX” F}PoN¦©fLض (vitamins) CÅ+X. B+LV”Å jZ«+Rfj± TXY+Lf L”»LÛLÔ, TZlLÔ UÚ\ EQÍLÔ BgVYÚ+\ 6 Y© U”R¦§Æë© %L”ifL &Y¡i¶.

ji¶T¦§]À ¹+\±Ti¦§V T”+X AÅX© ËXlj± T”+Xf %L”if g\”ÀLÔ Gß\”Å AYÀLÔ JÊ%Y”ß +\¾¶ ª»+UV”L +Y¦§ÃfL &Y¡i¶. &L”±+T, tÝLW¡~, %R”»+Yf L”¶´LÔ, T”Èfj± TVßTi¦§V H&RⶠLXlLÔ &T”ß\YÚ+\ JÊ%Y”à ¹+\¾¶ TVßTi¦©YÚj ¹ß´ Sß\”Lf LÒË 20 ¬·PlLÔ %L”§-ÁÅ CP &Y¡i¶.

§\fL±T}Pf LX«R ¹+\±Ti¦§V± T”Å, RLWfj±²± T”Å, UÚݶ ËXlj±T”Å BgVYÚ+\ A+\ %Y±T ¬+X¼Å 2 U¢ &SW¦§Új&UÅ G±%T”Ò©¶ Ë}i+YfLfkP”©. A+Y %L}i±&T”j¶. jZ«+RLØfj &S”»Yö. ¹+\±Ti¦§V± T”+X jÕÄ}~¼Å (refrigerator) 12 U¢ &SW¶ Y+W¼Å +Y¦§ÃfLX”¶.

295


EPÅSX °¡§\ßLÔ ¹ßâ+W

Lñ&TÚÛß &T”©¶ jZ«+R± ²\±²ß &T”©¶ &TÚÝo %NËÆ ULÕÀLØfj¶ ji¶T¦§]ÀLØfj¶ ERÍg\”Ô; B]”Å jZ«+R± ²\±´fj &SW~¦ %R”PÀ´ CÅX”R EPÅ SX¦ &R+YLØfL”LͶ kP AYÔ ERÍg\”Ô. C«R ¬+X+ULÕß &T”© &TÚÝo %NËÆ ULÕÀfj¦ Rß §\+UL+[¾¶, ´Á«© %L”Ôض BÚ\+X¾¶ TVßTi¦©g\”Ô. A+Y EPÅ SX± T”©L”±²Új¶, Uæ©Y %SÃfL~ ¬+Xfj¶ TVßTigß\]. jZ«+R± ²\±²ß &T”© HÚTi¶ jç±&T”f+L ¬Ý¦©¶ §\+U¾Ô[ &TÚÝo %NËÆ EÁV L”X¦©fj ¹ÚT}i ¹~¾¶ Lñ&TÚÛß &T”© HÚTi¶ jç±&T”f+L GÕR”L ¬Ý¦Rf LÚÝf%L”Ôg\”Ô. TX CPlLÕÅ j¹L¦§Å &TÚÝo %NËÆR”ß J&W SX± T¢V”[W”L± T¢ %N»g\”Ô. C«R CPlLÕÅ &TÚÝo %NËÆVÀLÔ ULÕÀLØfj¶ AYÀLÔ ji¶T¦§]Àfj¶ TX %T”© SX± T”©±´¦ &R+YLÕÅ HÚ%L]&X ERË %N»© %L”¡i EÔ[]À. &TÚÝo %NËÆVÀLÔ GÊY[Í A§LU”L¦ §\+U %TÝg\”ÀL&[“ AÊY[Ífj SX± T”©L”±´ CÅX”R ULÕÀLØfjo t\«R ¹+\¼Å ERY¹~¾¶. C«R± ²ÁËÅ UL±&TÚÛß &T”© TVâÔ[ TX S+P¹+\L+[o %N»¾¶ Y+L TÚÛ¾¶, AÅX© Y”Ïf+L¼ß UÚ\ Tj§LÕÅ ULÕÀLØfj EPÅ SX¦ &R+YLÕÅ ERYfk~V TVâÔ[ ¬+XLÔ TÚÛ¾¶ Ë[fg¾Ô&[“¶. C«R S+P¹+\L+[± %TöT”X”]± &TÚÝo %NËÆVÀLÔ TX CPlLÕÅ &UÚ%L”ÔØgß\]À. B]”Å AYÀLØfjf LY]¹Pß &UÚ%L”Ôض T¼Út¾¶, L”±T”Lo %N»YRÚj± TZfL¹¶ &R+Y. C«R S+P¹+\L+[o %N»Vf LÚj¶%T”Ò© AâTY¶ EÔ[ UÚ\ SX± T¢V”[À UÚݶ BtÁVÀLÕß ERË+V¦ RY\”UÅ %T\ &Y¡i¶. S>lLÔ T¼Út %TÚ\²\j ElLÕP¶ &S”» ®¡U¶ S>fgVf LÃËLÔ CëR”Å U}i&U FiÃͶ S+P¹+\L+[ (in vasive procedures) &UÚ%L”Ô[ ¹VÚt %N»VͶ. B]”Å C«R± ´§V¦ §\+UL+[f LÚÝf %L”Ô[ AoN±TP &Y¡P”¶. C«R¦ §\+UL+[f %L”¡i ElLÔ j¹L¦© ULÕÀLØ+PV Y”Ïf+L ¹+\+V &U¶Ti¦R ElL[“Å ¹~¾¶.

296


UL±&TÚÛß &T”© Lñ+T Y”» ËÁY+PY+Ro NÁ T”ÀfLͶ; %U©Y”L S+P%Tݶ &TÚݱT”}+P Ë+WÍ Ti¦RͶ FtLÔ, SW¶µ tLÔ (IV) &T”iYRÚj¶ ²ßYö CVÅLÕÅ S”lLÔ AÛÍ+W kÛ¾Ô&[“¶. ji¶Tf L}i±T”}+P± TVßTi¦R ULÕÀLØfj G±T~ ERÍY© GßT© TÚÛ¾¶, T”È\Í &S”»¦%R”ÚÝ E+PV ULÕÀLØfj G±T~ Uæ©Y¶ %N»Y© GßT© TÚÛ¾¶ CW¡i CVÅLÕÅ kÛ¾Ô&[“¶. ULÕÀfj HÚTi¶ &S”»¦%R”ÚÝ AÅX© ´ÚÝ&S”» AÛjÛLØfL”L Ci±´ Gȶ´ N”À«R B»+Y G±T~o %N»Y© GßT© TÚÛ¾¶ kÛ¾Ô&[“¶. UÚ\ CVÅLÕÅ ji¶Tf L}i± T”}ifL”Lf Lñ+Tf LæR+Pf LÃË+V± (IUD) TVßTi¦R Ëö´¶ ULÕÀfj G±T~ ERÍY© Gßݶ, Lñ&TÝ EÁV L”X¦§Új ¹ÚT}i ¹~«R ²\j ULÕÀfj HÚTi¶ tfLÈfj G±T~ ERÍY© Gßݶ Ë[fg¾Ô&[“¶. G±&T”© G±T~ Uæ©Y ERË %TÝY© GßT+R¦ ¨ÀU”à±T©R”ß &TÚÝo %NËÆVÀLÕß ¹fgV± T¢LÕÅ Jß\”j¶. EPÅ SXo tfLÅLÔ GÅX”YÚÝfj¶ R”&] Uæ©Y¶ %N»Y© GßT© JÃYW”ȶ ¹~V”©. CVÅ 24_CÅ Uæ©Y SiYlLÔ, Uæ©Y U+]LÔ, UÚ\ SX±T¢V”[ÀLÔ TÚÛf Læ©+WL+[f %L”i¦©Ô&[“¶. BL&Y ULÕÀLÔ %SÃfL~ ¬+XLÕÅ T”©L”±´± %T\X”¶.

Jß\”L E+Z±TR”ȶ JÃYÀ kÝY+R UÚ\YÀLÔ &L}TR”ȶ &TÚÝo %NËÆVÀLÔ, %NËÆVÀLÔ, Uæ©YÀLÔ, SX±T¢V”[ÀLÔ Bg&V”À GÅX” ULÕÀLØfj¶ &R+YV”] T”©L”±+T AÕ±T© EݧV”j¶.

¹~Y”L 25B¶ CVÆÅ Ì}~Å %N»V±Ti¶ Ë+]f LÃËL+[¾¶ (equipments) LÚ²fj¶ LÃËL+[¾¶ %N»YRÚL”Lf Læ©+WL+[f %L”i¦©Ô&[“¶.

297


CVÅ 17 ji¶Tf L}i±T”i C«R CVÆÅ

ji¶Tf L}i±T”}i ¹+\+V¦ &RÀ«%Ri¦RÅ BPYÀLØfj B¤+\ (%R”»+Y AÅX© &S”»¦Ri±²) ULÕÀLØfjf LæR+P E+\ (%T¡ LæR+P E+\) C+P¦§+W (diaphragm) Ë«©¼Á %L”ÅÆ (®+W, T”j, %S»U¶ AÅX© U”¦§+WLÔ) CVfjS>À (hormonal) N”À«R ¹+\LÔ LæR+P U”¦§+WLÔ (A멶 LæR+P Uë©LÔ AÅX© jÕ+L) FtºX¶ LæR+P Uë©LÔ EÔÕiRÅLÔ Lñ+Tf LæR+Pf LÃË (IUD)

´QÀot¼ÅX”± T”È\Í

312

R”»±T”Å %L”i¦RÅ Là RÁfj¶ L”X¶ AÛRÅ (CVÚ+Lf ji¶Tf L}i±T”i) NÕ ¹+\ S”Ô LQfgi¶ ¹+\ UXP”fLÅ (sterilization) %SÃfL~ ¬+Xf LæR+P CÒ¦RÅ (²ßY”ljRÅ) Ì}i± Txv ¹+\ Là RÁ±T+R¦ RifL”R ¹+\LÔ

312

302 302 304 305 305

307 309 309 310

ji¶Tf L}i±T”}+Pf j¹L¦§Új± TVßTPo %N»RÅ BPYÀLÔkPf ji¶Tf L}i±T”}ifj± %T”ݱT”L &Y¡i¶ 318

298

300

%NVÚTi¶ ji¶Tf L}i±T”}io %NVÅ §}P¶

312 313 314 315 316 317 317 318

318

319


ji¶Tf L}i±T”i

CVÅ

17

S>lLÔ Ëö´¶T~ ElLØfj¦ &R+Y±Ti¶ %T”Ò© Jà G¡¢f+L¾Ô[ jZ«+RL+[f %L”¡i CñT© R”ß ji¶Tf L}i±T”i. A+Rf jZ«+Rfj C+P%YÕ ËiRÅ Gßgß\]À. ji¶Tf L}i±T”}ifj± TVßTi¦Rf k~V UW´YÐV”], RÚL”X¦§V ¹+\LÔ TX EÔ[]. ji¶Tf L}i±T”}i ¹+\L+[± ²\±´f L}i±T”i AÅX© LæR+P Gßgß\]À. BPYö ULÕö Hß ji¶Tf L}i± T”}+P± TVßTi¦R &Y¡i¶? n

AYÀLÔ jZ«+R %Tݶ ¹ß RlLÔ LÅË+V ¹~±TRÚj¶ AÅX© RlLØfj YÃY”» &R~f %L”ÔYRÚj¶ L”X¶ Gi¦©f %L”Ô[.

n

RlLÔ jZ«+RLØfj C+P¼Å JÃtX B¡i C+P%YÕ CñTRÚj.

AYÀL[“Å L”±T”Ú\ ¹~gß\ G¡¢f+L¼Å jZ«+RL+[± %TÚÝf%L”Ô[. CPW”] UL±&TÚ+\¦ RËÀ±TRÚj. Gi¦©fL”}P”L, ULÕÀfj H&Rⶠ&S”» CñT©, AÅX© %T¡¤fj AL+Y (age) 17fjÔ Cë© Ci±%Tȶ´ ¹Ò+UV”L Y[Àot A+PV”UÅ CñT© GßT]YÚ+\f k\X”¶.. n

n

jZ«+R± ²\±´ CPW”L CÃfLfkP”©. B]”Å HÏ+U ¬+X¼Å EÔ[ ULÕÀLÔ &T”©U”] EQÍ g+PfL”UÅ EÔ[]À. AYÀLØfj EPÅSX¶ &TQ Y”»±´ CÅ+X. AYÀLÕÅ TXÀ A§Lf jç±&T”fL”ȶ jZ«+R ²\±´o tfLÅL[“ȶ C\fgß\]À. Rß+]¦ R”&] L”¦©f%L”Ô[f Lñ&TÚÛß G¡¢f+L+V U}i± Ti¦§f%L”Ô[ ULÕÀ Ëö´g\”Ô. GÅX” ULÕÀLØfj¶ RlLØfjf jZ«+R &R+YV” GßT+R¾¶ G¦R+] jZ«+RLÔ GßT+R¾¶ ¹~Í %N»¾¶ EÁ+U E¡i. G±T~¼Ã±²â¶ ULÕÀLÔ TXÃfj C«R ËñT¦ &RÀÍfjf (choice) L}i±T”iLÔ EÔ[]. ULÕÀLÔ TX ËñT¦ &RÀÍL+[o %N»V± &TÚÝo %NËÆVÀLÔ hÏL¡PT~ ERÍgß\]À.

n

n

n

ji¶Tf L}i±T”}+Pf LÚÝf %L”i±T©¶ %N»§L+[± TgÀ«© %L”ÔY©¶. UÚ\YÀLØPß T¢V”ÚÛ C+QVÀLØfjf (couples) ji¶Tf L}i±T”}i ¹+\¼ß ËñT¦ &RÀÍLÔ TXYÚ+\o %N”ÅY©¶. ji¶Tf L}i±T”}i ¹+\+V± TVßTi¦©Y§Å BPYÀLÔ TX+W DiTi¦Rf j¹L¦©Pß T¢V”ÚÝY©¶.

299


CVÅ 17: ji¶Tf L}i±T”i

ji¶Tf

L}i±T”}i

¹+\+V¦

&RÀ«%Ri¦RÅ

²ßYö TfLlLÕÅ %YÊ&YÝ ji¶Tf L}i±T”}i ¹+\L+[ ËÁ¦©+W¦©Ô&[“¶. Jù+\+V± TÁ<«©+Wfj¶ ¹ß´, ULÕÀLÕß &R+Y+V AÛVͶ. C«R ¹+\+V± TVßTi¦©YR”Å AYÔ LÃÍ\U”}P”Ô GßT+R Eݧ %N»© %L”Ô[ Ëö´g\”[“? ARß TfL Ë+[ÍL+[± TÚÛf LY+X±Tig\”[“? (H«RÚ\ (uncom fortable) ¬+X¾¶ G§ÀT”W”R Ë+[ÍLض) JÊ%Y”à S”ض AYÔ LQfj +Y¦©f%L”Ô[“R Jà ¹+\+V Ëö´g\”[“ AÅX© JÊ%Y”à S”ض A}PY+QLÔ GÒ©g\ AÅX© U”¦§+W A멶 ¹+\+V± TVßTi¦R AYÔ Ëö´g\”[“? ULÕÁß ©+QYÀ ji¶Tf L}i±T”}+P± TVßTi¦©Y§Å J¦©+ZfL Ëö´g\”W”? ULÕÀ ji¶Tf L}i±T”}ifL”L GÊY[Í %NXYÐfL ¹~¾¶? ULÕÀ jZ«+R %TÚÝf %L”Ô[ Ëö²]”Å ji¶Tf L}i±T”}+P± TVßTi¦R”UÅ ¬Ý¦§ +YfLfk~V Jà ¹+\+V Ëö´g\”[“? T”Å E\Y”Å TWͶ &S”¼Æë©f L”¦©f%L”Ô[ AYÔ C«R ¹+\+V Ëö´g\”[“? C«R CVÆÅ ËÁ¦©f k\± %TÚÝÔ[ ¹+\LÔ Lñ&TÚ+\¦ Ri±TRÚj Sß\”Lo %NVÚTigß\]. C«R JÊ%Y”à ¹+\¼È¶ kP j+\T”iLÔ EÔ[]. ULÕÀfj¶ AYÔ ©+QYÀfj¶ ¹+\+V± TVßTi¦©YRÚL”] AÛÍ+W &R+Y±Ti¶. C«R ¹+\¼Å %NXÍ KW[Í A§LU”L CÃfj¶; Uæ©Y± T”À+Y½i &R+Y±Ti¶; AÅX© tX Uæ©Y CPÀ±T”iLض CÃfj¶. -lLÔ A+R± TÁ«©+Wfj¶ ¹ß´ A© GÊY[Í H«R”]©, (comfortable) T”©L”±T”]©, %NXÍÔ[© AÅX© tfLX”]© GßT]YÚ+\ Ë[lgf %L”¡P+R Eݧ %N»©%L”Ô[Ͷ. ULÕö kP A+R Ë[lgf %L”¡P+R Eݧ %N»© %L”Ô[ &Y¡i¶. n

n

n

n n n

n

T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝLÕß (STI) T”©L”±²ÚL”Lf Lñ&TÚ+\¦ Rifj¶ ¹+\L&[”i Lç±T”ÀfLͶ. ji¶Tf L}i± T”}+P± TÚÛ ¬+]fj¶ %T”Ò© U”Rj&S”/ DRjk UÚݶ T”È\Í &S”»¦%R”ÚÝ TÚÛf kP ¬+]¦©± T”À±T© ¹fgVU”j¶. Lñ &TÚ+\ E¡P”fj¶ T”È\ͱ ´QÀot kP, T”È\Í &S”»¦ %R”Ú+\f LP¦©Y© &T”Å EÔ[©. B¤+\ &T”ß\ tX ji¶Tf L}i±T”}i ¹+\LÔ Lñ &TÚ+\¦ RifLͶ, T”È\Í &S”»¦%R”Úݱ T”©L”± ´fj¶ ERÍgß\]. B]”Å ji¶Tf L}i±T”}i U”¦§+WLÔ Lñ+Tf LæR+Pf LÃË (IUD) &T”ß\+YLÔ LÃT<&TÚ+\ U}i¶ Rifgß\]. ULÕÀfj S>lLÔ ji¶Tf L}i±T”}i ¹+\+V¦ &RÀ«%RifL ERͶ %T”Ò© U”Rj&S”/ DRjk&V”i kP± T”È\Í &S”»¦ %R”Úݦ ¨l+L± TÚÛ¾¶ G¡¢± T”ÀfLo %N”ÅXͶ. T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝ TÚÛ A§L¶ %RÁ«© %L”Ô[± TfL¶ 320 I± T”ÀfLͶ.

B¤+\LÔ &S”»¦ %R”ÚÛÆë© kP Gß+]f L”±T”ÚÝU”?

Ai¦R± TfL¦§Å ji¶Tf L}i±T”}i ¹+\ JÊ%Y”ßݶ Lñ&TÚ+\¦ Ri±T§È¶, T”È\Í &S”»¦%R”ÚÛÆë© T”©L”±´¦ RÃY§È¶ GÊY[Í Sß\”L %NVÚTig\© GßT© TÚÛ¾¶ KÀ A}PY+Q EÔ[©. JÊ%Y”à ¹+\¼È¶ &SWfk~V TfL Ë+[ÍLÔ TÚÛ¾¶, A«R¹+\+V G±T~± TVßTi¦R &Y¡i¶ GßTRÚL”] ¹fgV Yй+\LÔ TÚÛ¾¶kP A}PY+Q¼Å CÃfg\©. JÊ%Y”à ¹+\¾¶ GÊY[Í t\±T”Lf Lñ&TÚ+\¦ Rifg\© GßT© TÚÛ EifjÛLÔ (stars) L”}igß\]. tX¹+\LÔ &L~ÅX”R TVâÔ[ ¹+\L[“L CëR”ȶ AYÚ+\ G±%T”Ò©¶ RY\”] ¹+\LÕÅ TVßTi¦©YR”Å tX EifjÛL&[ AYÚÛÚjf %L”ifL±T}iÔ[]. BPYö ULÕö T”È\Í %L”Ôض JÊ%Y”à RP+Y¾¶ NÁV”] ¹+\+V± TVßTi¦§]”Å A© Sß\”Lo %NVÚTi¶.

300


ji¶Tf L}i±T”}i ¹+\+V¦ &RÀ«%Ri¦RÅ

ji¶Tf L}i±T”i ¹+\ BPYÀLØfL”] B¤+\

Lñ&TÚÛÅ Cë© T”©L”±´

***

T”.&S”.%R”.CÅ Cë© T”©L”±´

&SWfk~V TfL Ë+[ÍLÔ

SßÝ Ë«©¼Áf %L”ÅƾPⶠUNjPⶠTVßTi¦©¶ %T”Ò© ·LͶ TVâÔ[R”L CÃfg\©

·L SßÝ

ULÕÀfLØL”] LæR+P E+\

T”È\Ëß &T”© ULÕÀ BPYÁß &UÅ CÃfj¶ %T”Ò© TXß ·LͶ j+\Y”L EÔ[©

SßÝ

SßÝ

**

C+P¦§+W (Ë«©¼Á %L”ÅƾPß)

Ë«©¼Á

**

KW[Í

Ë«©¼Á %L”ÅƾPß TVß Ti¦©¶ %T”Ò© TXß RÃYR”L EÔ[©.

CÅ+X

& R ” Æ Å ULÕÀL”] C+P¦§+W ¹+\, AÅX© B¤+\ &T”ß\ &YÝ JÊY”+U Ri±´ ¹+\&V”i TVßTi¦©¶ %T”Ò© ·LͶ TVß RÃYR”L EÔ[©.

SßÝ

%L”ÅÆ

Æ L”Å Á% ©¼ « Ë

CVfj- À ¹+\LÔ (ji¶Tf L}i±T”}i U”¦§+WLÔ, J}i, FtLÔ EÔÕi RÅLÔ)

* JW[Í

****

CÅ+X

·Lo t\«R©

Lñ+Tf LæR+Pf LÃË (IUD) ´QÀot CßÛ± T”È\Í

R”»±T”Å %L”i¦RÅ (¹RÅ 6 U”RlLÔ U}i¶)

C]±%TÃfL¦ §\ß _ Ëб ´QÀÍ

jU}PÅ R + X Y Æ L Ô U ” R ± &T”fgÅ U”Ú\¶

tX EPÅSXo tfLÅLÔ EÔ[ ULÕÀLØfj C«R ¹+\ CPÀ Rö

CÅ+X A§LU”]©¶ YƾÔ[©U”] U”R± &T”fj

**** ·Lo t\«R©

*

KW[Í

JW[Í

**

CÅ+X

SßÝ

**

CÅ+X

SßÝ

UXP”fLÅ

JW[Í

C+QVÀLØfj C«R ¹+\+V¦ %R”PÀ«© ²ßTÚÝY© L~]U”L CÃfj¶.

C«R ¹+\+V± ²ßTÚÝYRÚj ULÕÀ Rß jZ«+Rfj¦ R”»± T”+X U}i¶ UÝT~¾¶ U”R± &T”fj YW”R Y+W¼Å %L”i¦©YW &Y¡i¶. C«R ¹+\+Vo NÁYW± ²ßTÚÝYRÚj ULÕÀ R]fj LÃf%L”Ôض L”X¶ G±%T”Ò© &SÀg\© GßT+R Ë[lgf %L”Ô[ &Y¡i¶. C«R AÝ+Yfj± ²\j ULÕÀL&[“ AÅX© BPYÀL&[“ UÝT~¾¶ jZ«+RL+[± %TÚÝf %L”Ô[&Y ¹~V”©.

KW[Í

Ë«©¼Á%L”ÅÆ, AÅX© C+P¦ §+W &T”ß\YÚ&\”i TVß Ti¦©¶ %T”Ò© C«R ¹+\ ·LͶ TVâÔ[R”L CÃfj¶.

·Lo t\«R©

*

tX EPÅSXo tfLÅLÔ EÔ[ ULÕÀLØfj C«R ¹+\ CPÀ Rö.

CÅ+X

****

CÒ¦RÅ (²ßY”lLÅ)

UÚ\ ¹fgVo %N»§LÔ

301


CVÅ 17: ji¶Tf L}i±T”i

BPYÀfLØfj B¤+\ (%R”»+Y AÅX© &S”»¦ Ri±²) BPYÀ T”È\Í %L”Ôض %T”Ò© Rß B¡jÛ¼ß &UÅ A¢«© %L”Ôض %UÅÆV jÝgV %R”»+Y± (rubber) +TR”ß B¤+\. A«R± +T BPYÁß Ë«©¼W¤+Y¦ (Ë+W) RfL+Y¦©f %L”Ôg\©. AR]”Å A© ULÕÃ+PV %T¡jÛ¼âÔ AÅX© Lñ+T¼âÔ ´L¹~V”©. B¤+\LÔ ULÕÀ LÃÍÝY+R¦ Ri±T§Å Sß\”L &Y+X %N»gß\]. B¤+\LÔ U”Rj&S”/ DRjk&V”i kP± T”È\Í &S”»¦ %R”Ú+\¾¶ Rifj¶. A§L± TVßRö B¤+\LÔ UW±T”Å (latex) AÅX© &R”»&NÀU± T¼ß (polyurethane) BgVYÚ\”Å %N»V±Tigß\] _ B}i¦ &R”ÆÅ %N»V±TiY© CÅ+X. C+QVÀLÔ T”È\Í %L”Ôض JÊ%Y”à RP+Y¼È¶ ´§V B¤+\+V± TVßTi¦R &Y¡i¶. UNgiYR”Å ULÕö BPYö T”È\Ëß &T”© A§L CßT¶ %TÝgß\]À. AR]”Å, B¤+\ gÐY§Å+X. E·ÏS>À (E·ÏÍ) &L.J».T”j (k.y.jelly) AÅX© Ë«©¼Áf %L”ÅÆ &T”ß\ S>À A~±T+P¼X”] UN+L± TVßTi¦R &Y¡i¶. G¡%Q»LÔ, Lß%]»± T”j (petroleum jelly) &R”Å LÒÍ -ÀUlLÔ AÅX© %Y¡%Q» &T”ß\YÚ+\± TVßTi¦R &Y¡P”¶. A+Y B¤+\+Vf gЦ©Ëi¶. B¤+\¼ß EÔ¹+]¼Å JÃ©Õ UNj CiYR”Å A© B¡ jÛ¼ß &UÅ A§L CQfL¶ (comfortable) Rö. BPYÀ B¤+\+V A¢«© %L”¡P ²\j ARß &UÅ tÛR[Í UN+L¦ &R»fLX”¶. ULÕÀLØfjf LæR+P E+\ (%T¡ LæR+P E+\) %T¡ LæR+P E+\ %T¡jÛf jZ”¾Ô %T”맱 ²\±´Ý±´LÕß %YÕ ERiL+[ º~f%L”Ôg\©. %T¡ LæR+P E+\+V J&W Jà RP+Y U}i¶ TVßTi¦R &Y¡i¶. H%]ß\”Å A© UÝT~¾¶ TVßTi¦©¶ %T”Ò© gЫ©Ëi¶. ULÕÁP¶ &YÝ LæR+P E+\ CÅX”R %T”Ò© AYÔ A+R¦ ª»+U %N»© UÝT~¾¶ 5 RP+Y Y+W¼Å TVßTi¦RX”¶. Jßݶ CÅX”UÅ CñT+RËP C© &UX”]©. %T¡ LæR+P E+\ ULÕÀ LÃÍÝY+R¦ Ri±T§È¶, T”È\Í &S”»¦ %R”Ú+\¾¶ U”Rj&S”/ DRjk ¼Ã«© T”©L”±T§È¶ ·LͶ TVâÔ[R”L CÃfg\©. %T¡ LæR+P E+\LÕß Ë+X A§L¶.. AYÚ+\± TVßTi¦Rf LÚÝf %L”Ô[o tÛ© L”X¶ Bj¶. T”È\Ëß &T”© BPYÀ &U&X¾¶ ULÕÀ h&Z¾¶ CëR”Å A+Y ·Lo t\«R ¹+\¼Å E+Zfj¶.

302


ji¶Tf L}i±T”}i ¹+\+V¦ &RÀ«%Ri¦RÅ

B¡ B¤+\+V G±T~± TVß Ti¦©Y©

%T¡ LæR+P E+\+V G±T~± TVßTi¦©Y©

§\fL±TP”R tÛV %T”§¾+\¼Å EÔ ¹LU”Lo vÃ}P±T}i YÃY© R”ß ´§V B¤+\. %T”§¾+\¼Å EÔ[ B¤+\ gЫ© ËP”UÅ A+Rf LY]U”L¦ §\fLͶ. A«R B¤+\ Ë+\±T”L AÅX© L~]U”L AÅX© J}i« Rß+U¾Pß CëR”Å A+R GÛ«© ËPͶ. A© TVßTP”©.

1. %T¡ LæR+P E+\ gЫ©ËP”UÅ tÛV %T”§¾+\+V LY]U”L± ²ÁfLͶ.

1. BPYÁß B¡jÛ Ë+\±T”L CÃfj¶ %T”Ò©¶, A© ULÕÁß ²\±´Ý±´ L+[¦ %R”i¶ ¹ß´¶ B¤+\+V A¢V &Y¡i¶. B¡jÛ¼ß ¹+]¦&R”Å %Y}P±TP”R BPYÀ ARß ¹ß&R”+X ²ß&S”fg CÒfL &Y¡i¶. BPYÀ B¤+\¼ß ¹+]+V Svfg B¡jÛ¼ß ¹+]¼Å A+R +YfL &Y¡i¶. 2. B¡jÛ ¹ÒY©¶ ºi¶T~ B¤+\¼ß vÃ+[ AËÏfLͶ. B¤+\¼ß vÃ+[ AËÏfj¶ %T”ҧŠARß ¹+]+V Svfgf %L”¡i CÃfLͶ. B¤+\¼ß ¹+]¼Å Ë«©¼W¤Ífj¦ Rà¼P¶ CÅ+X%Vß\”Å B¤+\ gЫ©Ë<i¶. 3. BPYÀ Ë«+R± ³otV ²\j¶ AYÃ+PV B¡jÛ %SgÏY”j¶ ¹ß´¶ AYÀ Rßâ+PV B¡jÛ+V± %T¡jÛf jZ”¼Æë© %YÕ&V Gifj¶ Y+W¼Å B¤+\¼ß ËÕ¶+T± ²~¦©f %L”¡i CÃfL &Y¡i¶. ²ß´ LY]U”L B¤+\+V %YÕ&V GifL &Y¡i¶. 4. B¤+\+V º~fL}PͶ. ²ß´ A+Rf j±+T¼Å AÅX© LбT+\¼Å GÛ«© ËPͶ.

2. %T¡ LæR+P E+\¼ß º~V ¹+] ¾Ô[ TfL¦§Å EÔ[ tÛV E}´\ Y+[V¦+Rf L”QͶ.

E } ´ \ Y+[V¶

%YÕ±´\ Y+[V¶

3. E}´\ Y[+V¦+R Jß\”L SvfLͶ.

4. E}´\ Y+[V¦+R± %T¡jÛf jZ”¾Ô CPͶ. 5.E}´\ Y+[V¦+R %T¡jÛf jZ”¼âÔ Lñ+Tf LÒ¦©fj &UX”L¦ RÔØYRÚj ËW+X± TVßTi¦RͶ. %YÕ±´\ Y+[V¶ %T¡jÛf jZ”¼ß %YռŠRlj¶.

6. S>lLÔ T”È\Í %L”Ôض &T”© B¡ jÛ %YÕ±´\ Y+[V¶ YÐV”L EÔ&[ ®+Z Y+R Eݧ %N»© %L”Ô[Ͷ.

7. T”È\Ífj± ²\j GÒ¶ ¹ß´ %T¡ LæR+P E+\+V EP&] ALÚÛ ËPͶ. %T¡ LæR+P E+\¼Å CÃfj¶ BPYÁß Ë«©¼W¤ EÔ&[&V CñTRÚj ARß %YÕ±´\ Y+[V¦+R Svfg ¹ÝfLͶ. %T¡ LæR+P E+\+V %Uß+UV”L %YÕ&V CÒfLͶ. ²\j A+R± ´+RfLͶ AÅX© LбT+\¼Å GÛ«©ËPͶ. A+R± %T”lgYо¶ LÐÍ -ÁÅ (flush) CP&Y¡P”¶.

303


CVÅ 7: ji¶Tf L}i±T”i

C+P¦§+W (diaphragm) T”È\Ëß &T”© ULÕÀ Rß %T¡jÛf jZ”¾Ô A¢¾¶ ALß\ Y”» E+PV %Uß+UV”] %R”»+Yf g¡Q&U C+P¦§+W. A© Lñ+Tf LÒ¦+R º~f %L”ÔYR”Å BPYÀ Ë«© ULÕÁß Lñ+T¼âÔ %NÅX”©. C+P¦§+W+V Ë«©¼Áf %L”ÅƾPß TVßTi¦R &Y¡i¶. (TfL¶ 305 If L”¡L) C+P¦§+W+Vo NÁYW± TVßTi¦§]”Å A© Lñ&TÚ+\± TVâÔ[ Y+L¼Å Rifg\©; UÚݶ U”Rj&S”/ DRjk &T”ß\ T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÛÅ KW[Í T”©L”±´¶ RÃg\©. C+P¦§+W TÅ&YÝ A[ÍLÕÅ YÃgß\]. SX±T¢V”[À ULÕÀfjo NÁV”] A[+Yf L¡i²~fL ERY &Y¡i¶. &TÚÝo %NËÆVÀLÔ C+P¦ §+W+V ULÕÀLØfj± %T”æRf LÚÝf %L”ifL &Y¡i¶. Jù+\ T¼Út Gi¦©f %L”¡P”Å A© GÕR”g Ëi¶.

C+P¦§+W+V G±T~± TVßTi¦©Y©? 1) tÛ© Ë«©¼Áf %L”ÅÆ+V C+P¦ §+W¼ß SiËÅ ²ÐVͶ. ²\j tÛR[+Y C+P¦§+W¼ß KW¦+Ro vÚÛȶ RPYͶ. ElLÕP¶ Ë«©¼Áf %L”ÅÆ CÅ+X%Vß\”Å A+R A±T~&V TVßTi¦RX”¶; B]”Å A© Sß\”Lo %NVÚTP”©.

2) C+P¦§+W+V T”§ A[ËÅ SvfLͶ

. 3) C+P¦ §+W+V± %T¡jÛf jZ”¼âÔ Lñ+Tf LÒ¦©fj &SÀ &UX”L¦ RÔ[Ͷ.

C+P¦§+W NÁV”L± %T”ë§ CëR”Å. ULÕÀ Lñ+Tf LÒ¦+R ARߺX¶ %R”}i EQWX”¶.

4) T”È\Ífj± ²\j j+\«R© 6 U¢ &SW¦§Új C+P¦§+W+V A&R CP¦§Å CÃfL ËPͶ. ULÕÀ UÝT~¾¶ 6 U¢ &SW¦§Új¹ß T”È\Í %L”Ô[ Ëö²]”Å AYÔ ¹RÆÅ Rß %T¡jÛf jZ”¼âÔ &Uȶ A§L A[ËÅ Ë«©¼Á %L”ÅÆ+V CP&Y¡i¶. C+P¦§+W+V± TVßTi¦§V ²\j ULÕÀ A+Ro tÛ© YZ+X¾¶ (soap) S>ö %L”¡if LÒY&Y¡i¶. ²\j A+R EXW+Y¦© UfL”o &N”[ U”Í CëR”Å AR߸©¦ ªË Jà º~¾Ô[¦ ª»+UV”] %L”ÔLX¦§Å C}i +YfL&Y¡i¶.

304


ji¶Tf L}i±T”}i ¹+\+V¦ &RÀ«%Ri¦RÅ

Ë«©¼Áf %L”ÅÆ (®+W, T”j, %S»U¶, AÅX© U”¦§+WLÔ) Ë«©¼Áf %L”ÅÆ (spermicide) GßT© Jà &Y§VÅ %T”ÃÔ. A© B¡jÛ¼Æë© Ë«©¼W¤ %YÕY«R ²\j A+Rf %L”Åg\©. Lñ&TÚ+\¦ Ri±TRÚj Ë«©¼Áf %L”ÅÆ+V Rà&V TVßTi¦©¶ %T”Ò© Sß\”L &Y+X %N»g\©; B¤+\ &V”i¶ C+P¦§+W &V”i¶ TVßTi¦©¶ %T”Ò© ·LͶ TVâÔ[R”L CÃfgß\©. GoNÁf+L! Rß ©+QY+W U”Rj&S”/ DRjk TÚÛ CÃfLËÅ+X GßÝ ULÕÀfj¦ %RÁ«R”Å U}i&U AYÔ Ë«©¼Áf %L”ÅÆ+V± TVßTi¦R &Y¡i¶. %TöT”X”] Ë«©¼Áf %L”ÅÆLÔ S”&]”ft&]”Å_ 9 (nonoxynol - 9) Gßⶠ&Y§VÅ %T”ÃÕÅ Cë© %N»V±Tigß\]. S”&]”ft]”Å _ 9 %T¡jÛf jZ”+V Eݦ©g\©; ·LotÝ hWÅL+[ E¡P”fjg\©. C«Rf hWÅLÕß YÐ U”Rj&S” LÔ ·L GÕR”Lf jç¾Ô ´j«© Ëigß\]. B+LV”Å Ë«©¼Á %L”ÅÆ+V ¹fgVU”L¦ %R”PÀ«© TVßTi¦§]”Å A© T”È\Ëß &T”© U”Rj&S”/DRjkIf LP¦R A§L Y”»±´Ô[©.

TVßTi¦§, Ë«©¼Áf %L”ÅÆ+V± TVßTi¦©Y© G±T~? ®+W ULÕÀ Ë«©¼Áf %L”ÅÆ+V Rß %T¡jÛf jZ”¾Ô C}if %L”Ôg\”Ô. ®+W (foam) AÅX© T”+L (jelly) Jà TVßTi¦§+Vf (applicator) %L”¡i Cigß\”Ô. U”¦§+WL+[ (Ë«©¼Áf %L”ÅÆ) ËWÅL+[f %L”¡i %T¡jÛf jZ”¾Ô ®+W BZ¦§Å Cigß\”Ô. T”È\ËÅ DiTi¶ ¹ß A+WU¢ &SW¦§Új &UÚTP”UÅ Ë«©¼Áf ÅÆ L” % Á %L”ÅÆ+V± %T¡jÛf jZ”¼âÔ CP&Y¡i¶. ©¼ Ë« T”È\Í %L”¡P ²\j j+\«R© 6 U¢ &SW¦§Új Ë«©¼Á %L”ÅÆ+V± %T¡jÛf jZ”¾Ô Ë}i +YfL &Y¡i¶. ULÕÀ TX RP+Y T”È\Í %L”ÔYR”]”Å JÊ%Y”à RP+Y¼È¶ NÚÝ %S»U¶ A§L Ë«©¼Áf %L”ÅÆ+V CP&Y¡i¶. A Å X © T”j

jÕ+LLÔ

C V f j - À (hormonal) N”À«R ¹+\LÔ : LæR+P U”¦§+WLÔ, FtLÔ UÚݶ, EÔÕiRÅLÔ (implants) BgVYÚÛÅ CVfjS>ÀLÔ EÔ[]. CVfj-ÀLÔ GßT+Y &Y§VÅ %T”ÃÔLÔ. AYÚ+\ ULÕÁß EPÅ CVÅT”L&Y EÚT¦§o %N»g\©. CVfjS>ÀLÔ ULÕÁß EPÆÅ, AYØ+PV U”Rf jç±&T”fj, LÃÍÝYRÚL”] AYÔ §\+U, BgVYÚ&\”i kP± TX %NVÅ ¹+\L+[ JÒljTi¦©gß\]. ji¶Tf L}i±T”}ifL”] CVfj-À ¹+\LÔ ULÕÃ+PV wÚ+T¼Æë© ¹}+PLÔ %YÕV”gf Lñ+T¾Ô %NÅY+R ¬Ý¦©YR”Å LÃÍÝY+R¦ Rifgß\]. CVfj-À ¹+\LÕÅ tX U”¦§+WLÔ, FtLÔ, EÔÕiRÅLÔ BgV+Y.

LæR+P

Ft Uë©

U”¦§+WLÔ

FtLÔ

EÔÕiRÅLÔ

´§V CVfj-À ¹+\LÔ L¡i ²~fL±Tigß\]. ·L± ´§V ¹+\LÕÅ tX LæR+P, J}i, (patch) Y+[V¶ (Lñ+Tf LÒ¦+Ro vÚÛȶ A¢Y©), UÚݶ CVfj-À, Lñ+Tf LæR+Pf LÃË (IUD) ¹RÆV].

305


CVÅ 17: ji¶Tf L}i±T”i

LÃÍÝY+R¦ Ri±T§Å CVfjS>À ¹+\LÔ ·LͶ TVâÔ[+YV”L EÔ[]. B]”Å AYÚÛÅ JßÛ]”Å kP U”Rj&S”/DRjk AÅX© T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝ BgVYÚÝfj G§W”L ULÕÀL+[± T”©L”fL ¹~V”©. %TöT”X”] LæR+P U”¦§+WLÕȶ tX FtLÕȶ CW¡i CVfjS>ÀLÔ EÔ[]. A+Y ¹ßLà Ffg CVfj-À (progestin) %T¡¢Vfj- À (estrogen) GßT]. EÔÕiRÅLÔ, tX U”¦§+WLÔ UÚݶ tX FtLÔ BgVYÚÛÅ ´&W”%Nv}~ß U}i¶ EÔ[]. %T¡¢Vfj S>À (estrogen) ¹+\+V tX ULÕÀLÔ TVßTi¦Rf kP”© C«R ULÕÀLÔ ¹ß Là Ffg CVfj-À ¹+\L+[ U}i¶ TVßTi¦R &Y¡i¶. jZ«+R ²\«R ¹RÅ G}if gZ+ULÕÅ R”»±T”Å %L”ifj¶ ULÕÀLÕß R”»±T”Å ºXU”L± %T¡¢Vfj -À jZ«+Rfjf LPfg\©; B]”Å 8 gZ+ULØfj± ²\jR”ß A© jZ«+Rfj± T”©L”±TÕfg\©. A§Lf jç AÒ¦R¶ E+PV ULÕÀLÔ. -ÁÐÍ &S”¾Ô[ ULÕÀLÔ. L”Å+L YƱ´ (epilepsy) &S”¾Ô[ ULÕÀLÔ. R”fj (storke), TfL YƱ´ &S”» (paralysis) AÅX© %SxNL &S”» BgVYÚÛÚj G±%T”ÒR”gȶ B}T}~ëR ULÕÀLÔ. LÅÇWÅ AZÚt (hepatitis) AÅX© LÅÇWÅ tfLÅLÔ (UxNÔ ¬\¦ &R”ȶ L¡Lض) EÔ[ ULÕÀLÔ. Y~jZ”»LÕÅ G±%T”Ò©&Rⶠjçf L}i (clot) HÚT}~ëR ULÕÀLÔ. Jà L”ÆÅ AÅX© Ci±²Å BÏ«R, J&W uW”] YÆ+Vf jçf L}i HÚTi¦©¶. (S”[ AZÚtfj (varicose) E}T}P Y~jZ”»L[“Å A+Y tY«© ´¡Q”g CëR”%X”ÐV CVÅT”Lo tfLÆÅ+X) n

n n n n

n

n

tX ULÕÀLÔ G«R CVfj -À ¹+\+V¾¶ TVßTi¦Rf kP”© U”ÀTL± ´ÚÝ &S”» EÔ[ ULÕÀLÔ HÚ%L]&Y LÃÍÚÛÃfj¶ ULÕÀLÔ ·L A§L A[ËÅ U”Rf jç±&T”fj AÅX© 8 S”ÔLØfj &Uȶ -~fg\ U”Rf jç±&T”fj EÔ[ ULÕÀLÔ. C«R ULÕÀLÔ, U”¦§+WLÔ, FtLÔ AÅX© &YÝ G«R CVfj-À ¹+\+V¾¶ TVßTi¦Rf kP”©. n n n

TfL Ë+[ÍLÔ CVfjS>À ¹+\LÔ tX &Y+[LÕÅ TfL Ë+[ÍL+[ HÚTi¦©gß\]. C«R Ë+[ÍLÔ GÅX”¶ ¨lL”]+Y AÅX, B]”Å G±%T”Ò¶ EPÅSX¦+Rf %Lifj¶. CVfjS>À ¹+\LÔ ULÕÀfjf hÏfL”¤¶ tfLÅL+[ HÚTi¦©¶. jU}PÅ

R+XYÆLÔ

G+PkiRÅ

U”Rfjç± &T”fgÅ U”Ú\lLÔ. U”ÀTL ÌfL¶

C«R Ë+[ÍLÔ YZfLU”Lo tX U”RlLØfj± ²\j SXU”j¶. A+Y SXU”LËÅ+X Gß\”Å ULÕÀ &YÝ ji¶Tf L}i±T”}i ¹+\+V± TVßTi¦R ¹VÚt %N»VX”¶.

306


ji¶Tf L}i±T”}i ¹+\+V¦ &RÀ«%Ri¦RÅ

LæR+P U”¦§+WLÔ (A멶 LæR+P Uë©LÔ AÅX© ‘`jÕ+L’’) 306 B¶ TfL¦§Å T}~VÅ CP±T}iÔ[ CVfjS>À ¹+\LÕß Sß+ULض tfLÅLض LæR+P U”¦§+WLÔ GÅXY”ÚÝfj¶ E¡i. JÊ%Y”à S”ض J&W &SW¦§Å ULÕÀ LæR+P U”¦§+W A멶. ¹+\ LÃÍÝY+R¦ RËÀ±TRÚj ·LͶ TVâÔ[ YÐLÕÅ JßÝ. LæR+P U”¦§+WLÕÅ TX Y+LLÔ EÔ[]. U”¦§+WLÔ ‘`j+\«R UëR[ËÅ(low dose) CÃfL &Y¡i¶. %T¡¢Vfj -ÁÅ 35 +U.g. fjf j+\Y”LͶ, ¹ßLà Ffg¼Å 1 ·.g. (milligram)AÅX© ARÚjf j+\Y”LͶ CÃfL &Y¡i¶ GßT© CRß %T”ÃÔ. ULÕÀLÔ %T¡¢Vfj -ÁÅ 50 +U.g.fj A§LU”L U”¦§+WL+[± TVßTi¦RfkP”©.

LæR+P U”¦§+WL+[ G±T~ AëR &Y¡i¶. ULÕÀ %T”§¾+W¼ß ¹RÅ U”¦§+W+V U”Rf jç± &T”fgß ¹RÅ S”ÕÅ AëR &Y¡i¶. A±T~o %N»V ¹~VËÅ+X%Vß\”Å AYÔ Rßâ+PV U”Rf jç± &T”fj¦ %R”PlgV ²\j ¹RÅ 7 S”ÔLÕÅ G«R &SW¦§È¶ ¹RÅ U”¦§+W+V AëRX”¶. %T”§¾+\¼Å 21 AÅX© 28 U”¦§+WLÔ CÃfj¶. ULÕÀ 28 S”Ô U”¦§+W± %T”§¾+\+V± TVßTi¦§]”Å Aß\”P¶ Jà U”¦§+W+V AëR &Y¡i¶. %T”§¾+\+V AYÔ ¹~¦R EP&]&V ´§V Jß+\ AëR¦ %R”PlL &Y¡i¶. 28S”Ô

U”¦§+W±

(28 S”Ô U”¦§+W± %T”§¾+\¼ß L+Pt 7 U”¦§+WLÔ NfL+W¼Å %T”§¾+\ %N»V±T}~Ãfj¶. AYÚÛÅ CVfjS>À CÃfL”©. JÊ%Y”à S”ض J&W &SW¦§Å U”¦§+WLÔ Aë©Y+R ULÕÀ ¬+]ËÚ %L”Ô[ &Y¡i¶.)

21 S”Ô U”¦§+W± %T”§¾+\

ULÕÀ 21 S”Ô U”¦§+W± %T”§¾+\+V± TVßTi¦§]”Å Aß\”P¶ Jà U”¦§+WV”L 21 S”ÔLØfj AYÔ AëR &Y¡i¶. AYÔ ´§V %T”§¾+\+V¦ %R”Plj¶ ¹ß 7 S”ÔLÔ L”¦§ÃfL &Y¡i¶. YZfLU”L ULÕÁß U”Rf jç±&T”fj 21 B¶ S”Øfj± ²\j %R”Plj¶. B]”Å A±T~ &SW”UÆëR”ȶ AYÔ ´§V %T”§¾+\+V 7 S”ÔLÕÅ %R”PlL &Y¡i¶.

ULÕÀ C«R U”¦§+WL+[ AëR¦ %R”PlgV ¹RÅ 4 gZ+ULÕß (weeks) &T”© A+Y AYÔ LÃÍÝR+X¦ RifL”. U”¦§+WL+[ E¡¤¶ ¹RÅ4 gZ+ULÕß &T”© ULÕÀ LæR+P E+\+V AÅX© &YÝ ji¶Tf L}i±T”}i ¹+\+V± TVßTi¦R &Y¡i¶. CÅ+X%Vß\”Å AYÔ LÃÍ\fki¶. JÊ%Y”à S”ض A&R &SW¦§Å U”¦§+W+V Aë©Y© ·Lo t\«R”j¶. ULÕÀLÔ TXÀ ¹fgVU”L UëR멶 ¹RÅ tX U”RlLÕß &T”© jU}P+X EQÀ«R”Å EQ&Y”i U”¦§+W+V¾¶ Aë©gß\]À.

307


CVÅ 17: ji¶Tf L}i±T”i

ULÕÀ Rß U”¦§+W+V AëR U\«R”Å Gß] &Sö? ULÕÀ 1 AÅX© 2 U”¦§+WL+[ AëR U\«R”Å ¬+]Í Y«RÍPß 1 U”¦§+W AëR &Y¡i¶. ²\j Ai¦R U”¦§+W+V YZfLU”] &SW¦§È¶ 2 U”¦§+WL+[ Jà S”Õȶ AëR &Y¡~¼Ã«R”ȶkP AëR¦R”ß &Y¡i¶. ULÕÀ %R”PÀ«© 3 S”ÔLÕÅ 3 U”¦§+WL+[ AëR U\«R”Å, 1 U”¦§+W+V EP&] AëR &Y¡i¶. ²\j 1 S”Øfj JßÝ GßÝ YZfLU”] &SW¦§Å AëR &Y¡i¶. AYÔ 28 S”Ô %T”§¾+\ U”¦§+WL+[± TVßTi¦§]”Å AYÔ NfL+W U”¦§+WL+[ ¬Ý¦§ Ë}i CVfj-À U”¦§+WL+[ U}i&U AëR &Y¡i¶. AYÔ 21 S”Ô %T”§¾+\ U”¦§+WL+[± TVßTi¦§]”Å, A© ¹~«R EP&]&V ´§V %T”§¾+\+V¦ %R”PlL &Y¡i¶. U”¦§+WL+[ ¬Ý¦§Ë}P 7 S”ÔLØfjÔ G«R &SW¦§È¶ AYÔ T”È\ͱ ´QÀot %L”Ôض %T”Ò© LÃÍÝR+X¦ Ri±TRÚjf LæR+P E+\+V± TVßTi¦R &Y¡i¶. ¬+]ËÚ %L”Ô[Ͷ : LæR+P U”¦§+WL+[ %YÊ&YÝ &SWlLÕÅ Aë©YR”Å TVßg+P±T§Å+X. AYÚ+\± TVßTi¦©¶ ULÕÀ Jà S”Øfj Jà U”¦§+W+V J&W &SW¦§Å _ AYÔ &YÝ U”¦§+WL+[ Aë§]”ȶ AÅX© t\±´ EQÍ Aë§]”ȶ AÅX© &S”¾ÚÝ CëR”ȶ _ AëR¦R”ß &Y¡i¶. - À f&L”+Y %L”¡~ëR %T”Ò+R¦ RËÀ¦© JÊ%Y”à S”ض U”¦§+W Aë§&]ß!

S”ß TßÛ C+\ot+V E¡P%T”Ò+R¦ RËÀ¦© JÊ%Y”ÃS”ض U”¦§+W Aë§&]ß!

Gß] ¬LÏ«R”ȶ S”ß U”¦§+WL+[ JÊ%Y”à S”ض Aë©g&\ß!

S”ß JÃS”Ô U\«© Ë}&Pß! BL&Y, UÝS”Ô 2 U ” ¦ § + W L + [ Aë§&]ß.

tX &SWlLÕÅ S”ß U\«© Ë}&Pß!

GoNÁf+L! U”¦§+W A멶 ULÕÀfjf hÏfL”¤¶ AÛjÛLÔ H&RⶠCëR”Å AYÔ EP]~V”L Uæ©Y ERË %T\ &Y¡i¶. U”À´ Yƾ¶, j+\Y”L ºov ËiRȶ Li+UV”] R+XYÆ &UÚ+LLÕÅ AÅX© L”ÅLÕÅ EQÀot¼ß+U Jà L”ÆÅ Li+UV”] YÆ. n n n n

jÛ±²}P LæR+P U”¦§+WLØfL”] A§L±T~ Ë[fLlLØfj± TfL¶ 490 If L”¡L.

308


ji¶Tf L}i±T”}i ¹+\+V¦ &RÀ«%Ri¦RÅ

Ft ºX¶ LæR+P Uë©LÔ ULÕÀfj C«R ¹+\+Vf %L”¡i SX± T¢V”[À AYÔ LÃÍ\”UÅ CñTRÚj CVfj-À Ft &T”ig\””<. KÀ Ft 1 Æë© 3 U”Rl LØfjo %NVÚTi¶.

LæR+P

Ft Uë©

FtLÔ GÅX”¶ ·LͶ TVâÔ[+Y. C«R ¹+\+V± TVßTi¦©¶ ULÕÀLÕÅ ·Lo tX&W LÃÍÝgß\]À. C«R ¹+\¼Å CÃfj¶ UÚ%\”à Sß+U T”È\Í %L”Ôض¹ß ULÕÀ JßÝ&U %N»V¦ &R+Y¼Å+X. AYØ+PV SX± T¢V”[+W¦ RËW &YÝ GYö AYÔ ji¶Tf L}i±T”}i ¹+\+V± TVßTi¦©g\”Ô GßT+R¦ %RÁ«© %L”Ô[ ¹~V”©. LæR+P U”¦§+WLØfjÔ[ A&R %LiRÅLÔ CRÚj¶ E¡i _ tX ULÕÀfj G+P kig\© U”ÀTLlLÕÅ YÆ, jU}PÅ, AÅX© YZfLUÚ\ U”Rf jç± &T”fj BgV] HÚTigß\]. Ft&T”}if %L”¡P”Å ULÕÀfj U”Rf jç±&T”fj HÚTiY&R CÅ+X. C«R Ë+[ÍLÔ GÅX”¶ ¨lL”]+Y AÅX; B]”Å C+PxNX”L CÃfj¶. Ft &T”}if %L”Ô[ JÊ%Y”à 1_3 U”RlLØfj Jù+\ ULÕÀ SX±T¢V”[ÁP¶ %NßÝ YÃY© UÚ%\”à %R”Å+X. UÚ\ CVfj-À ¹+\L+[± &T”X&Y FtLÔ U”Rj &S”/ DRjk AÅX© T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝ BgVYÚÝfj G§W”Lf L”±´ AÕ±T© CÅ+X. %TöT”X”] FtLÕÅ ¹ß LÃFfg (progestin) EÔ[]. %P±&T”´%W”&YW” (depoprovera) &S”Áv%PW} (noristerat)BgV+Y ·L± %T”©Y”] Y+LLÔ. R”»±T”Å %L”ifj¶%T”Ò© C«R FtLÔ T”©L”±´¦ Rö. %T¡¢Vfj -+W± TVßTi¦Rf kP”R UÚ\ ULÕÀLØfj¶ T”©L”±´¦ RÃg\©. (TfL¶ 306 If L”¡L) tX FtLÕÅ %T¡¢Vfj-À (estrogen) EÔ[©. B]”Å Ë+X A§L¶, g+P±T©¶ AÁ©. AYÚ+\ U”R %U”ù+\ Ft&T”}if %L”Ô[ &Y¡i¶. C«R FtL+[± TVßTi¦©¶ ULÕÀfj YZfLU”L&Y CVÅT”] U”Rf jç±&T”fj CÃfj¶. ULÕÀ FtLÔ &T”}if %L”ÔY+R ¬Ý¦§ Ë}P”Å AYÔ LÃÍÝYRÚj YZfLU”]+RËP A§Lf L”X¶ Bj¶ (KW”¡i AÅX© ARÚj &Uȶ). ULÕÀ FtºX¶ LæR+P %N»©%L”ÔYRÚj ¹ß&T ULÕÀLØfj C+R±TÚÛo %N”ÅX &Y¡i¶. CRß L”WQU”L&Y Ai¦R B¡i¶ ARÚj &Uȶ LÃÍÝY+R EݧV”L ËöT”R ULÕÀLØfj FtLÔ ·Lo t\«R+Y.

EÔÕiRÅLÔ: C«R ¹+\+Vf %L”¡i T¼Út %TÚ\ SX±T¢V”[À ¹ß LÃFfg¼ß tÛV %Uß+UV”] wZÅL+[ ULÕÁß &UÚ+L¦&R”Æß A~¼Å +Yfg\”À. C±T~ +Y±T©, FßÝRÅ Y+L+V± %T”ݦ© 3 ¹RÅ 5 B¡iLØfjf LÃÍÝY+R¦ RËÀfg\©. A«R 3 ¹RÅ 5B¡ifL”X¶ ¹~«R ²\j C«R EÔÕ}P+R U”ÚÛ A+UfL &Y¡i¶. A«R &SW¦§Új ¹ßT”L&Y ULÕÀ LÃÍ\ Ëö²]”Å EÔÕ}P+R SX±T¢V”+Wf %L”¡i ALÚÛËPX”¶.

EÔÕiRÅLÔ

&R”Æß A~¼Å EÔÕi RÅLÔ CP±%Ýgß\].

T¼Út %TÚ\ SX± T¢V”[À A+R -fjY”À!

309


CVÅ 17: ji¶Tf L}i±T”i

LÃÍÝY+R¦ RifL EÔÕiRÅ (implants) L&[“iÔ[ ULÕÀ T”È\Í %L”ÔYRÚj ¹ß]”Å Jßݶ %N»V¦ &R+Y¼Å+X. %UÆ«R ULÕÀL+[± &T”X&Y ·L± TÃU]”] ULÕÀLÔ LÃÍÝY§Å Cë© A&R T”©L”±+T± %T\¹~V”Ë}P”ȶ kP EÔÕiRÅLÔ GÅX”¶ ·L± TVâÔ[+Y. EÔÕiRÅLÔ ¹ßLà FfgL+[ U}i¶ %L”¡~ñTR”Å %T¡¢Vfj -+W± TVßTi¦RfkP”R ULÕÀfj¶ A+Y T”©L”±´¦ RÃgß\]. AYÚ+\¦ R”»±T”Å %L”ifj¶ %T”Ò©¶ T”©L”±T”L± TVßi¦RX”¶. UÚ\ CVfj-À ¹+\L+[± &T”X&Y EÔÕiRÅLÕȶ A&R ¨ljLض TfL Ë+[ÍLض EÔ[] (TfL¶ 306If L”¡L). EÔÕiRÅL+[± TVßTi¦©¶ %TöT”X”] ULÕÀLØfj UR±&T”fjfj C+P¼Å jçf L+\L&[“i¶, jç±&T”f&L”i¶ k~V A§L JÒlLÚ\ U”Rf jç± &T”fj HÚTig\©. CVfj-À ¹+\+V± &T”X&Y EÔÕiRÅLÕÅ U”Rj&S” / DRjk UÚݶ T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝLØfj± T”©L”±´ CÅ+X. ULÕÀ EÔÕiRÅL+[¦ R”]”L&Y ALÚÛf%L”Ô[ ¹~V”©. AYÚ+\± T¼Út %TÚ\ SX±T¢V”[ÀLÔ U}i&U ALÚÝYÀ. AYÚ+\ ALÚ\¦ %RÁ«R SX±T¢V”[ÀLÔ g+P±T© L~]¶. EÔÕiRÅ %N»V±Ti¶ ¹ßT”L&Y ULÕÀLÔ C+R Ë[lgf %L”Ô[ &Y¡i¶.

GoNÁf+L! EÔÕiRÅ %N»© %L”¡P ULÕÀLÕP¶ C«R¦ ¨lL”] SXotfLÅ AÛjÛL+[f LYà¾lLÔ. C«R AÛjÛLÕÅ G+R&Vⶠ- l LÔ L¡P”Å Uæ©Y ERË%T\Ͷ. EÔÕiRÅ %N»R CP¦©fj AÃgÅ &UÚ+L¼Å YÆ. n

n

n

n

Lñ+Tf

EÔÕiRÅ %N»R CP¦+Ro vÚÛȶ uÏ Y~«©¶, tY«©¶ AÅX© jç±&T”f&L”i¶ CñT©. EÔÕiRÅ %N»R© %YÕ&V YÃY©. TX U”RlL[“L JÒlL”L Y«© %L”¡~ëR U”Rf jç±&T”fj ¬ÚT©.

LæR+Pf LÃË (IUD)

L.L.L GßT© %OgÐV”Å (plastic) AÅX© %Ogо¶ %N¶´¶ &NÀ¦©o %N»V±T}P, ULÕÀ LÃÍÝY+R¦ RifLf Lñ+T EÔ&[ +YfLo %N»V±T}P LÃË. L.L.L.+V, %N¶´ -T (copper - T) AÅX© Y+[V¶ (loop) Gßgß\]À. TfL¶ 388 CÅ %R”Plj¶ CVÅ 21 L.L.L.+V± TÚÛ¾¶ A+R G±T~ ®+Z±T© GßT© TÚÛ¾¶ A§LU”L Ë[fgf kÝg\©.

Lñ+T¼ß EÔ&[ L.L.L +YfL±Tig\©

L¼ÝLÔ Lñ+Tf LÒ¦©fj %YÕ&V %T¡jÛf jZ”¾Ô %R”ljg\©.

Jà RP+Y L.L.L.+V C}P ²\j± T¼Út %TÚ\ JÃYÀ A+R %YռŠGifj¶ Y+W¼Å A© Lñ+T EÔ&[&V CÃfj¶. L.L.L.+V Jà tX B¡iLÕÅ U”ÚÛ A+UfL &Y¡i¶. TX Y+LV”] L.L.L.LÔ TX&YÝ L”X A[ÍLÕÅ EÔ&[&V ËP±Tigß\]. T”È\Í %L”Ôض %T”Ò© ULÕ&W” AÅX© BPY&W” L.L.L. EÔ&[ CñT+R EQÀY© CÅ+X. L.L.L.+V± TVßTi¦©¶ ULÕÀ, T”È\Í %L”Ôض ¹ß Jßݶ %N»V¦ &R+Y CÅ+X. ULÕÃfj EÔ&[ L.L.L. CñT+R JÃYö AÛ«© %L”Ô[ ¹~V”©.

310


ji¶Tf L}i±T”}i ¹+\+V¦ &RÀ«%Ri¦RÅ

T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝ, %T¡jÛf jZ”» AÅX© Lñ+T &S”»¦ %R”ÚÝ, U”Rj&S”/ DRjk BgV+Y EÔ[ ULÕÀ L.L.L.+V± TVßTi¦Rf kP”©. C+Y L.L.L.¼ß tX Sß+U¼ÅX”+U¾¶ AÅX© ¨ljLض : U”Rj&S”/ DRjk AÅX© T”.&S”.%R”ÚÝfj G§W”Lf L.L.L. T”©L”±´ AÕ±T© CÅ+X. L.L.L.+V ®+Zfj¶ &T”© ULÕÃfj HÚ%L]&Y T”.&S”.%R”ÚÝ (S.T.I) CëR”Å A«R &S”»¦ %R”ÚÝ Lñ+Tfj± TWͶ Y”»±´Ô[©. Lñ+T¦ %R”Ú\”Å UX}i¦ Rß+U AÅX© Li+UV”] SXotfLÅ HÚTi¶. n

n

L.L.L.BÅ U”Rf jç± &T”fj YÆ·j«©¶ A§LÁ¦©¶ CÃfj¶. A§Lf jç±&T”fL”Å jço &N”+L E¡P”j¶.

n

L.L.L. +V± TVßTi¦©¶ %T”Ò© ULÕÀ LÃÍÚ\”ȶ AÅX© AYÔ LÃÍÚÛÃfj¶ %T”Ò© LLL +V EÔ&[ +Y¦©f %L”¡P”ȶ L.L.L. LÃot+R+Y E¡P”fj¶.

n

ULÕÀ R”]”L&Y L.L.L+V EÔ&[ +Y¦©f %L”Ô[Ͷ AÅX© %YÕ&V GifLͶ ¹~V”©; SX±T¢V”[À U}i¶R”ß A+Ro %N»V &Y¡i¶.

C«Rf L”WQlLØfL”L&Y L.L.L. +V± TVßTi¦©¶ ULÕÀ Uæ©Y SiY¦§Új AÃgÅ CñT© SÅX©.

GoNÁf+L! LLL+V +Y¦©f %L”¡~Ãfj¶ ULÕÀfj C«R¦ ¨lL”] AÛjÛLÕÅ HR”Y© &R”ßÛ]”Å Uæ©Y ERË %T\ &Y¡i¶. L”Xl LP«R AÅX© RYÛV U”Rf jç±&T”fj AÅX© U”Rf jç± &T”fjLØfj C+P¼Å CVÅTÚ\f jço %N”}ifL+\. R¢V”R Y¼ÚÝYÆ AÅX© T”È\Ëß &T”© YÆ. &S”»¦ %R”ÚÝ AÛjÛLÔ, CVÅTÚÝ -À %YÕ±TiRÅ AÅX© %T¡jÛ<f jZ”¼Å Cë© %L}P Y”+P, L”»oNÅ, jÕÀ, &S”¾QÀÍ. L.L.L L¼ÝLÔ j}+PV”L AÅX© -[U”L U”ÝY©, L”QU”Å &T”Y© AÅX© L.L.L. CñT+R± %T¡jÛf jZ”¼Å EQÀY©. n

n n

n

L.L.L +V A¢«© %L”¡P ULÕÀ, A© A«R CP¦§&X&V CÃfg\R” GßT+R Eݧ %N»© %L”Ô[ JÊ%Y”à U”R¹¶ BW”»«© T”ÀfL &Y¡i¶. AYØ+PV U”Rf jç± &T”fjfj± ²\j BW”»Y© SÅX &SW¶. ¹RÆÅ AYÔ Rß +LL+[f LÒY &Y¡i¶. ²\j CW¡i ËWÅL+[± %T¡jÛf jZ”¼ß EÔ&[ %NȦ§f L.L.L. L¼ÝL+[¦ %R”}i± T”ÀfL &Y¡i¶. A+Y JÊ%Y”à U”R¹¶ A&R A[ËÅ CÃfL &Y¡i¶. L¼ÝLÔ j}+PV”L AÅX© -[U”L CëR”&X”, AÅX© A© CñT+R AYÔ EQW”UÚ &T”]”&X” A«Rf L¼Ý AYØ+PV Lñ+T¾Ô %NßÛÃfL &Y¡i¶. AÅX© L.L.L. %YÕ&V ËÒ«§ÃfL &Y¡i¶. C«R ¬+X¼Å ULÕÀ ji¶Tf L}i±T”}~ß &Y%\”à ¹+\+V± TVßTi¦R &Y¡i¶; UÚݶ AYÔ Uæ©Y ERË %T\&Y¡i¶.

311


CVÅ 17: ji¶Tf L}i±T”i

´QÀot¼ÅX” T”È\Í Là E¡P”L”UÅ T”È\Í %L”ÔYRÚj± TX YÐLÔ EÔ[]. Y”» Yб T”È\Í (²\±´Ý±´LÔ ¸© Y”+V CiRÅ), T”È\ͦ %R”i+L (²\±´Ý±´L+[¾¶ AÅX© UÚ\ EPÚ Tj§L+[¾¶ %R”iRÅ) BgV CÊËW¡P”ȶ TX C+QVÀLÔ (couples) T”È\+Y¦ ©»fgß\]À. U”Rj&S”/ DRjk¾¶, T”.&S”.%R”Ú+\¾¶ LP¦©¶ ¨lj AYÀLÕP¶ j+\Y”L&Y EÔ[©. AYÀLÔ LÃ+Y EÃY”fL ¹~V”©. UXY”»± T”È\Y”ÅkPf LÃ+Y EÃY”fL ¹~V”©. CëR &T”§È¶ C«R YмŠU”Rj&S”/DRjk UÚ\ T”.&S”. %R”Úݶ GÕR”Lf LPfg\©. Là EÃY”L”UÅ RifL ·L EݧV”] Yо¶, U”Rj&S”/ DRjk UÚ\ T”.&S”.%R”ÚÝ BgVYÚÛß ¨l+Lf j+\±TRÚj SÅX Yо¶ T”È\ͱ ´QÀot+V ¹ÒY©U”L¦ RË<À±T©R”ß. C+QVÀLØfj -¡P L”X¦©fj± T”È\ͱ ´QÀot+Vf %L”Ô[“UÅ CñT© ·LͶ L~]¶.

R”»±T”Å %L”i¦RÅ jZ«+R ²\«R ²\j ¹RÅ 6 U”R¦§Új¦ R”»±T”Å %L”ifg\ TX R”»U”ÀLÕß t+]± +T¼Æë© ¹}+PLÔ %YÕYÃY© CÅ+X. (TfL¶ 29 If L”¡L) B+LV”Å AYÀLÔ T”È\Í %L”Ôض %T”Ò© LÃÍÝY© CÅ+X. ULÕÀLÔ R”»±T”Å %L”ifj¶ %T”Ò©¶ UÚݶ, 1.. jZ«+R¼ß AL+Y 6 U”R¦§Újf j+\Y”L CÃfj¶ %T”Ò©¶, UÚݶ 2. jZ«+R ²\«R ²\j ULÕÀ %T\”UÅ CÃfj¶ %T”Ò©¶,

U”Rfjç±&T”f+L± UÚݶ

3. ULÕÀ jZ«+Rfj¦ R”»±T”Å U}i¶ %L”ifj¶ %T”Ò©¶ YZfLU”L&Y LÃÍÝY© CÅ+X. ULÕÀ, jZ«+Rfj ¹+\±Ti¦§V T”Å, -À AÅX© UÚ\ j~±´L+[f %L”i¦R”Å AYÔ GէŠLÃÍÝY”Ô. jZ«+Rfj¦ R”»±T”Å %L”ifj¶ &SWlLÕß C+P%YÕ 6 U¢&SW¦§Új &UÚT}P”Å AYÔ LÃÍ\fki¶. U”Rj&S”/DRjk UÚ\ T”.&S”.%R”ÚÝ BgVYÚÝfj G§W”L¦ R”»±T”Å %L”ifj¶ ¹+\ T”©L”±´ AÕ±T© CÅ+X. R”»±T”Å %L”ifj¶ %T”Ò© U”.R.j&S”. ULÕ+W± TÚÛ]”Å jZ«+Rfj U”Rj&S”/DRjk&S”+Vf LP¦©¶ ¨lj HÚTi¶. R”¼ß ©+QYÃfj U”Rj&S”/ DRjk TÚݶ Y”»±´¬+X CëR”Å AYÀLÔ T”È\Í %L”Ôض %T”Ò%RÅX”¶ Ri±´+\ A¢V &Y¡i¶.

Là RÁfj¶ L”X¶ AÛRÅ (CVÚ+Lf ji¶Tf L}i±T”i) ULÕÃ+PV Là RÁfj¶ L”X¦§Å, U”R¦§Å Jà RP+Y t+]± +T¼Æë© ¹}+P t+]f jZ”»fj¶, Lñ+Tfj¶ Yö %T”Ò© U}i¶ AYÔ LÃÍÝg\”Ô. (TfL¶ 29 If L”¡L) Là RÁfj¶ L”X¦+R± TVßTi¦§f %L”Ô[ ULÕÀ G±%T”Ò© LÃRÁfL Y[±T¹Pß CñT”Ô GßT+R¦ Rß EPÅ AÛjÛL+[f LY঩ Ë[lgf %L”Ô[ &Y¡i¶. A«R Y[±Tf L”X¦§ß &T”© AYض AYÔ ©+QYö T”È\ͱ ´QÀot %L”Ô[f kP”©. (%T¡jÛf jZ”¾Ô B¡jÛ) C±T~±T}P &Y+[LÕÅ Y”»Yб T”È\Í AÅX© T”È\ͦ %R”i+L &T”ß\ &YÝ Y+L± T”È\+Y AYÀLÔ ¹VÚt %N»VX”¶. AÅX© Y[±Tf L”X¦§ß &T”©¦ Ri±´+\L+[ AÅX© C+P¦§+W &T”ß\YÚ+\± TVßTi¦§f LÃÍ\”UÅ RifLX”¶.

312


ji¶Tf L}i±T”}i ¹+\+V¦ &RÀ«%Ri¦RÅ

CVÚ+Lf ji¶Tf L}i±T”i %NXËÅX”R©; TfL Ë+[ÍLض CÅ+X. B]”Å A+R± TVßTi¦©Y© L~]¶. ULÕÀLÔ R”lLÔ G±%T”Ò© LæRÁfL Y[±TU”L CñT”ÀLÔ GßÝ AYÀLØfj¦ %RÁV”©. AYÀLØfj KÀ JÒlLÚ\ U”R±&T”fjo vZÚt ¹+\ CëR”Å GÕR”Lf LæRÁfj¶. A+R± TVßTi¦©¶ ¹ß´ C+QVÀLÔ T¼Út Gi¦©f %L”¡P”Å C«R ¹+\ G±%T”Ò©¶ Sß\”Lo %NVÚTi¶. S”ß L”¦§Ã«© U”Rj&S”/DRjk AÅX© UÚ\ T”.&S”. %R”ÚÝ &T”ß\ L+[¦©Ë}&Pß. YÚÛÚj G§W”L CVÚ+Lf ji¶Tf L}i±T”i T”©L”±´ AÕfL”©. L}i±T”i CÅX”UÅ T”È\Í %L”Ôض ULÕÀLØfj CVÚ+Lf ji¶Tf L}i±T”i Sß\”Lo %NVÚTP”©. ULÕÁß Y[±Tf L”X¦§ß &T”© Ri±´+\L+[ AÅX© C+P¦§+W+V± TVß Ti¦©YRÚj AÅX© T”È\ͱ ´QÀot +Y¦©f %L”Ô[“UÅ CñTRÚj AYÔ ©+QYÀ ËñT¶ E+PVYW”L CÃfL &Y¡i¶. ULÕÀfj JÊ%Y”à U”R¹¶ ·LͶ %YÊ&YÝ L”X A[Í vZÚtLÔ CëR”Å AYÀLÔ C«R ¹+\+V± TVßTi¦Rf kP”©. A¡+U¼Å jZ«+R %TÚ\ AÅX© LÃf L+X±´o %N»© %L”¡P ULÕÀLÔ RlLÔ U”R±&T”fjo vZÚt ¹+\ TX U”RlLØfj JÒlL”L Bj¶Y+W C«R ¹+\+V± TVßTi¦Rf kP”©. Y[±Tf L”X¦+R± TVßTi¦R± TX YÐLÔ EÔ[]. C«R± ´¦RL¦§Å S”lLÔ NÕ ¹+\+V¾¶ S”Ô LQfgi¶ ¹+\+V¾¶ TÚÛo %N”ÅX±&T”g&\”¶. C«R¹+\LÔ CW¡+P¾¶ Jß\”L± TVßTi¦©¶ &T”© Sß\”Lo %NVÚTigß\]. B]”Å Jà ¹+\+V U}i¶ Rà&V L+P²~¦R”Å KW[ÍR”ß TVßg+Pfj¶. NÕ ¹+\ C«Ro NÕ ¹+\¼Å ULÕÀ JÊ%Y”à S”ض Rß %T¡jÛf jZ”»o NÕ+V Gi¦©¦ R”ß Y[±T ¬+X¼Å CÃfg&\”U” GßÝ AÛ«© %L”Ô[ BW”»«© T”ÀfL &Y¡i¶. AYÔ Y[±T S”ÔLÕÅ NÕ -ÔYR”¾¶ ´§V ¹}+P (&YL +YfL”R) %Y¡ LÃ+Y±&T”ßÝ ²v²v±T”LͶ CÃfj¶. NÕ+Vo NÁ T”À±TRÚj A+R± %T¡jÛf jZ”¼Æë© Jà ª»+UV”] ©¢V”&X”, R”[“&X” AÅX© ËWX”&X” YЦ%RifL &Y¡i¶. ²\j AYÔ ARß NÕ¦ Rß+U+Vo NÁT”ÀfL &Y¡i¶. %RÕY”], S+]«R, Rß+U¾Ô[ NÕ Y[±Tf L”X¦§ß&T”© YÃg\©. T”È\ͱ ´QÀot+V &UÚ %L”Ô[f kP”©.

YÒfj«

%Y¡+UV”], EXÀ«R , J}i¶ Rß+U¾Ô[ NÕ (AÅX© NÕ CÃfL”©) U”R¦§ß UÚ\ S”ÔLÕß &T”© Yö. ¹RÅ EXÀ«R S”Øfj 2 S”Ô LЦ©± T”È\ͱ ´QÀotf %L”ÔØRÅ KW[Í NÁV”L CÃfj¶.

CW¡i AÅX© ºßÝ U”R± T¼Útfj± ²\j ULÕÀ Rß NÕ¼ß U”Ú\lL+[ GÕR”Lf L¡PÛVX”¶.

NÕ ¹+\+V G±T~± TVßTi¦©Y©? JÊ%Y”à S”ض J&W &SW¦§Å NÕ+Vo NÁT”ÀfLͶ. T”È\Í %L”Ôض¹ß NÁT”ÀfLͶ. YÒfj¶ Rß+U¾Ô[ NÕYö S”ÔLÕÅ T”È\ͱ ´QÀot %L”Ô[ &Y¡P”¶. <A«R S”ÔLÕÅ Ri±´+\+V AÅX© C+P¦§+W+V± TVßTi¦RͶ. %RÕY”], YZfj« Rß+U¾Ô[, NÕ Y«R L+Pt S”Øfj± ²\j 2 S”ÔLÔ Lо¶ Y+W¼Å T”È\ͱ ´QÀotf %L”Ô[ &Y¡P”¶. G«R &SW¦§È¶ %T¡jÛf jZ”+V± ³ovf LÒYÅ AÅX© E}LÒYÅ %N»VfkP”©. CR]”Å NÕ ALßÝ&T”» Ëi¶. n

n

n

n

%T¡jÛf jZ”» &S”»¦%R”ÚÝ CëR”Å AÅX© Y[±T &SW¶ EݧV”L¦ %RÁV”Ë}P”Å &YÝ Y+Lf ji¶Tf L}i±T”}i ¹+\+V± TVßTi¦RͶ.

313


CVÅ 17: ji¶Tf L}i±T”i

S”Ô LQfgi¶ ¹+\ S”Ô LQfgi¶ ¹+\¼Å ULÕÀ Y[±TU”L CÃfLf k~V G«R &SW¦§ß &T”©¶ T”È\ͱ ´QÀot %L”Ô[kP”©. C«R ¹+\+V 26 fj¶ 32 fj¶ C+P±T}P S”ÔLÕÅ ¬LÏg\ JÒlL”] U”R±&T”fjo vZÚt ¹+\ EÔ[ ULÕÀLÔ U}i&U TVßTi¦RX”¶. AR”Y©, U”Rf jç±&T”fgß ¹RÅ S”ÕÆë© AYØ+PV Ai¦R U”Rfjç± &T”fgß ¹RÅ S”Ô Y+W¼X”] S”ÔLÔ j+\«R©, 26 S”ÔLØfjf j+\V”Uȶ A§L±T~ 32 S”ÔLØfj ·L”Uȶ CÃfL &Y¡i¶. Jà U”Rf jç± &T”fgÆë© Ai¦RRÚjf g}P¦ R}P A&R G¡¢f+L¾Ô[ S”ÔLÕß vZÚt E+PV ULÕÀfj C«R ¹+\V”]© CVÅT”Lo %NVÅTi¶ (JÒlL”] vZÚtLÔ). B]”Å U”ÝT}P -[¹Ô[ vZÚt¹+\ AYØfj CëR”Å AYÔ GÕR”Lf LÃÍÝY”Ô. ULÕÀfj &S”¾ÚÝ AÅX© A§L U] AÒ¦R¦§Å CÃfj¶ %T”Ò© U”ÝT}Pf L”XovZÚt ¹+\ CñT© %T”©Y”]©. ULÕÀ &S”¾ÚÝ AÅX© U] AÒ¦R¦©Pß CÃfj¶ %T”Ò© AYÔ SXU+P¾¶ Y+W¼È¶ &YÝY+Lf ji¶Tf L}i±T”}i ¹+\+V± TVßTi¦©Y© AYØfj SÅX©. S”Ô LQfgi¶ ¹+\+V± TVßTi¦©Y© G±T~? C«R ¹+\ &Y+X %N»YRÚj ULÕÀ Rß vZÚt ¹+\¼ß 8Y© S”ÕÅ Cë© 19Y© S”Ô Y+W¼Å T”È\ͱ ´QÀot+V &UÚ%L”Ô[f kP”©. C«Rf L”X¦§Å AYÔ T”È\ͱ ´QÀo t+V &UÚ%L”¡P”Å AYÔ &YÝY+Lf ji¶Tf L}i±T”}i ¹+\+V± TVßTi¦R &Y¡i¶.

U”Rf jç±&T”fj 8 S”ÔLØfj ¹ß %R”PlgV©. CßÝ AÅX© Cßⶠ11 S”Ô LØfj S”lLÔ T”È\Í %L”Ô[ ¹~V”©.

S”ß EPß ²\«R”Ô Ì}ifj± &T”Y© SÅX©.

ULÕÀLÔ RlLÔ Y[±T S”ÔL+[ ¬+]ËÅ %L”ÔYRÚj EáU¢L+[¾¶ AÅX© Y+WTPlL+[¾¶ TVßTi¦RX”¶. 3 %YÊ&YÝ ¬\lLÕÅ 32 EáU¢LÔ &L”À¦© EÔ[ L¼Ý _ LÒ¦© U¢U”+X JÊ%Y”à ¬\ EáU¢¾¶ ULÕÁß wZÚt ¹+\¼ß %YÊ&YÝ Tj§L+[f jÛfj¶.

h &Uȶ 13 - X EáU¢LÔ T”È\ͱ ´QÀot V”Å CVÅT”L&Y LæRÁfL”R S”Ô L+[f jÛfj¶

.

tY±´ EáU¢ U”Rf jç± &T”fgß ¹RÅ S”+[f jÛfg\©.

6 - X EáU¢LÔ T”È\ͱ ´QÀot V”Å CVÅT”L&Y LæRÁfL”R S”ÔL+[f jÛfj¶.

12 %YÔ+[ EáU¢LÔ T”È\ͱ ´QÀot+V &UÚ %L”¡P”Å, LæRÁfj¶ Y[±T S”ÔL+[f L”}igß\].

U”Rf jç±&T”fgß ¹RÅ S”ÕÅ ULÕÀ tY±´ Eá U¢+Vo vÚÛ Jà Y+[V¦+R AÅX© L¼Ú+\ Cig\”À. JÊ%Y”à S”ض Y+[V¦+R KÀ EáU¢+Vf LP«© SLÀ¦© g\”À. Y+[V¶ H&Rⶠ%YÔ+[ EáU¢¼ß &UÅ CÃfj¶ %T”Ò© AYÔ T”È\ͱ ´QÀot+V &UÚ%L”¡P”Å AYÔ LæRÁ±T”Ô. Ai¦R U”Rf jç± &T”fj¦ %R”Plj¶ &T”%RÅX”¶ Y+[V¦+R AYÔ %R”PfL¦§Å EÔ[ tY±´ EáU¢fj SLÀ¦©g\”Ô. ‘`EáU¢ Y}P¶’’ G]±Ti¶ C+R±&T”ß\ LÒ¦© U¢U”+X+V ULÕÀ Y”lLX”¶.

314


ji¶Tf L}i±T”}i ¹+\+V¦ &RÀ«%Ri¦RÅ

AÅX© ULÕÀ 32 ²ÁÍLÔ EÔ[ Y}P¦+R Y+WVX”¶. ARß JÊ%Y”à ²ÁͶ AYÔ vZÚt Y}P¦§Å Jà S”+[f jÛfj¶. A«R± TP¦§Å AYÔ G±%T”Ò© LæRÁ±T”Ô GßT+R ¬+]ËÅ %L”Ô[ JÊ%Y”à S”+[¾¶ jÛ¼iY”Ô.

l

U”Rf jç± &T”fgß ¹RÅ S”Ô

X¶ L” f ±T Y[

Y[±Tf L”X¦§ß &T”© T”È\ͱ ´Q”ot &UÚ %L”ÔYR”Å LæRÁfj¶.

UXP”fLÅ (sterilization) jZ«+R+V Cà %TÚÝf%L”Ô[ ¹~V”RT~o %N»© %L”Ôض AÝ+YR”ß UXP”fLÅ. C«Rf LæR+P AÝ+Y %N»© %L”¡P”Å jZ«+R ²\fL”©. C© ¬+XV”] ¹+\. UÚ%\”à jZ«+R G±%T”Ò©¶ &R+Y¼ÅX”RYÀLØfj C© SÅX©. Uæ©Y SiYlLÕÅ C«R AÝ+YL+[o %N»gß\]À. T”©L”±T”LͶ Ë+WY”LͶ C«R AÝ+Y+Vo %N»gß\]À. LæR+P G±%T”Ò©¶ ¹Ò+UV”LͶ TVâÔ[R”LͶ EÔ[©. Uæ©YÀ LæR+P %N»R+R -fL U”Ú\Ý+Y %N»Y”À. B]”Å ARÚj A§Lo %NXÍ Bj¶. &Uȶ A© NÁYWo %NVÚTiY©¶ CÅ+X. LæR+Po %N»© %L”ÔY§Å ULÕÀLØfj¶, BPYÀLØfj¶ U”Rj&S”/ DRjk UÚݶ T”.&S”.%R”ÚÝ (STI) BgVYÚÛÆë© T”©L”±´ CÅ+X. BPYÀLØfL”] LæR+P (Ë«©S”[ -fLÝ+Y) Ë«© S”[ -fLÝ+Y (vasectomy) GßT© GÕV AÝ+Y, A+Ro %N»YRÚj± T¦© ¬·PlLÔ U}i&U Bj¶. B¡ Cl&L tÛR[Í Cl&L¾¶ jÛfj Ë«©¼W¤+Yf %L”¡i %NÅȶ S”[lL+[ %Y}igß\]À kP SX±T¢V”[À %Y}iY”À; Ë+WL+[ %Y}iY© CÅ+X. C«R AÝ+YV”Å BPYÃ+PV T”È\È %L”Ôض §\+U¼Å AÅX© T”È\Í CßT¦+R EQÀY§Å GÊY+L U”Ú\¹¶ HÚTiY§Å+X. BPYÀ C±%T”Ò©¶ Ë«©+Y± ³ovY”À (%YÕ±Ti¦©RÅ); B]”Å AYÃ+PV Ë+WLÕÅ Cë© Ë«©¼W¤ Ë«©fjÔ %NÅX”©. ºßÝ U”RlLØfj Ë«©¼W¤Y”]© S”[lLÕÅ Rlg CÃfj¶. B+LV”Å C+QVÀLÔ (couples) A±%T”Ò© ji¶TfL}i± T”}~ß &YÝ ¹+\+V± TVßTi¦R &Y¡i¶. ULÕÀLØfL”] LæR+P (¹}+PS”[f L}i) S”[lL+[ Cl&L

m

l

Ë«© S”[ -fLÝ+Y+VËP ¹}+P S”[f L}i (tubal ligation) %L”xN¶ kiRÅ tfLÈ+PV©; B]”Å &Uȶ T”©L”±´+PV©. ULÕÃ+PV ¹}+PL+[f Lñ+Tfjf %L”¡i %NÅȶ S”[l L+[ SX±T¢V”[À %Y}ig\”À AÅX© L}ig\”À. CRÚL”] AÝ+Y %N»YRÚj 30 ¬·PlLÔ Bj¶.

%Y}igß\]À AÅX© L}igß\]À.

m

l

¹}+P S”[f L}~]”Å ULÕÃ+PV U”Rf jç± &T”fgȶ, AÅX© AYØ+PV T”È\Í %L”Ôض §\+U¼È¶, T”È\Í CßT ®LÀot¼È¶ GÊY+L U”Ú\¹¶ HÚ\TiY§Å+X.

315


CVÅ 17: ji¶Tf L}i±T”i

%SÃfL~ ¬+Xf LæR+P T”È\Íf %L”¡P ²\jf Là EÃY”Y+R¦ Ri±TRÚj %SÃfL~ ¬+Xf LæR+P Jà Yй+\. ji¶Tf L}i± T”i ¹+\+V± TVßTi¦R”UÅ ULÕÀ T”È\Í &UÚ %L”¡if LÃÍ\ ËöTËÅ+X %Vß\”Å, T”È\Í %L”¡P I«© S”ÔLØfjÔ _ kiU”] _ Ë+WËÅ A§L A[ËÅ ji¶Tf L}i±T”}i U”¦§+WL+[ AYÔ E¡Q &Y¡i¶. ULÕÀ GÊY[Í Ë+WËÅ U”¦§+W L+[ E¡g\”&[“ AÊY[Ífj A+Y %NVÅTi¶ ULÕÀ T”È\Í %L”Ôض JÊ%Y”à RP+Y¼È¶ C+R± TVßTi¦©Y© SÅX ¹+\VßÝ. %SÃfL~ ¬+Xf Læ R+PV”Å G±%T”Ò©¶ jU}PÅ AÅX© R+XYÆLÔ HÚTi¶. UÚ\ ¹+\L+[± &T”Å C© AÊY[Í S¶T¦ Rj«R© CÅ+X.

%SÃfL~ ¬+Xf LæR+P U”¦§+WL+[ G±T~f %L”i±T©. %TöT”X”] LæR+P U”¦§+WLÕÅ G¦§àÅ, Gv}W”~&V”Å (ethinyl) (estradiol),(ethnyl esrodiol) %T¡¢Vfj - À (estrogen), %XY&]”À%Nv}WÅ (levonorgestrel), ¹ßLà Ffg (progestin) BgV+Y APlg¾Ô[]. - l LÔ Gi¦©f%L”Ô[ &Y¡~V U”¦§+WLÕß G¡¢f+L, A«R U”¦§+W¼Å GÊY[Í G¦§àÅ Gv}W”~VÅ CÃfg\© GßT+R± %T”ݦ© EÔ[©. 100 +U.g G¦§àÅ Gv}W”~&V”+X Y”»YÐ %L”ifLͶ. 12 U¢ &SW¦§Új± ²\j UÚ%\”à 100 +U.g If %L”ifLͶ. n

j+\«R UëR[Í U”¦§+WL+[± (30_35 +U.g G¦§àÅ Gv}W”~&V”+X±)TVßTi¦©RÅ n

4 U”¦§+WL+[f %L”ifLͶ. 12 U¢ &SW¦§Új± ²\j UÚݶ 4 U”¦§+WL+[f %L”ifLͶ.

A§L UëR[Í U”¦§+WL+[± ( 50+U.g. G¦§àÅ Gv}W”~&V”+X± TVßTi¦©RÅ) n 2 U”¦§+WL+[f %L”ifLͶ. 12 U¢ &SW¦§Új± ²\j UÚݶ 2 U”¦§+WL+[f %L”ifLͶ. %SÃfL~ ¬+X U”¦§+WL[“Å ULÕÀLØfj¦ R+XYÆLÔ AÅX© Li+UV”] jU}Pȶ HÚTi¶. ULÕÀLÔ U”¦§+WL+[ A멶 A&R &SW¦§Å HR”gȶ Jß+\¦ §ßTRÚj ¹VÚt %N»VX”¶.ULÕÀ U”¦§+WL+[ Aë§V 3 U¢ &SW¦§ÚjÔ Y”«§ Gi¦R”Å AYÔ A&R A[Í Uë+R UÝT~¾¶ AëR &Y¡i¶. ¹ßLà Ffg U”¦§+WLÔ U}i¶ tX S”iLÕÅ ULÕÀLÔ %SÃfL~ ¬+Xf LæR+Pfj Gß&\ Rà±T}P ¹+\¼Å %N»R U”¦§+WL+[ Y”ljgß\]À. AYÀLÕß CVfj-Ào vW±²LÔ A§L &Y+X %N»YR”Å AYÀLÔ TX U”¦§+WL+[ AëR &Y¡~V§Å+X. A+Y %T¡¢Vfj -À CÅX”UÅ, ¹ßLà Ffg+Vf %L”¡io %N»V±T}i CÃfj¶. ¹ßLà Ffg U”¦§+WLÔ U}i¶R”¶ CVÅT”Lf jU}P+X HÚTi¦©Y§Å+X. n 0.75 ·.g %XY&]”À%Nv}WÅ+X Y”» YÐf%L”ifLͶ. 12 U¢ &SW¦§Új± ²\j UÚ%\”à 0.75 ·.gW”+Uf %L”ifLͶ.

%SÃfL~ ¬+Xf Lñ+Tf LæR+Pf LÃËLÔ (IUDS) Lñ+Tf LæR+Pf LÃË+V %SÃfL~ ¬+Xf LæR+Pfjf kP± TVßTi¦RX”¶. ULÕÀ T”È\Í %L”¡P 5 S”ÔLØfjÔ T¼Út %TÚ\ SX±T¢V”[À U}i¶R”ß, Lñ+Tf LæR+Pf LÃË+V EÔ&[ ®+ZfL &Y¡i¶. C© CVÅT”L&Y LæRÁ±+T¦ Rifj¶. G§ÀL”X¦§Å Là EÃY”Y+R¦ Ri±TRÚjf Lñ+Tf LæR+Pf LÃË+V A±T~&V Ë}i +YfL &Y¡i¶. B]”Å C«R ¹+\+V T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝ (STI) E+PV ULÕÀ TVßTi¦Rf kP”©.

316


ji¶Tf L}i±T”}i ¹+\+V¦ &RÀ«%Ri¦RÅ

CÒ¦RÅ (²ßY”ljRÅ) C«R ¹+\¼Å BPYÀ Rß Ë«+R± ³ov¶ ¹ß´ B¡jÛ+V ULÕÃ+PV %T¡jÛf jZ”¼Æë© %YռŠCÒfg\”À. AR]”Å %T¡jÛf jZ”¾Ô Ë«©¼W¤ %NÅY§Å+X. BPYÀ Ë«+R± ³<ov¶¹ß JÊ%Y”à RP+Y¾¶ Rß B¡jÛ+V %YÕ&V CÒ¦R”ȶ C«R ¹+\ Sß\”L &Y+X %N»Y© CÅ+X. tX &SWlLÕÅ BPYÀLÔ Ë«©¼W¤+Y± ³ov¶ ¹ß´ A§Å tÛR[+Yf LtV Ëigß\]À. Ë«©¼W¤ %YÕYö ¹ß´ BPYÀ Rß B¡jÛ+V CÒfL ¹~V”Uȶ &T”j¶. AÅX© A±T~o %N»YRÚj ËñT¶ CÅX”Uȶ &T”LX”¶. AR]”Å ULÕÀLÔ LÃÍ\ &SÀg\©. Ë«©¼Á%L”ÅÆ ¹+\ AÅX© C+P¦§+W ¹+\ &T”ß\YÚ&\”i C+Ro &NÀ¦©o %N»¾¶ %T”Ò© A§L± TVß RÃg\©. Ì}i± Txv ¹+\ C«R ¹+\¼Å ULÕÀ T”ÅE\Íf %L”ÔYRÚj ¹ß, ´ÕfL”~, GÈ·oN¶ TZoN”Ý AÅX© E±´ -À &R”»«R Tx+N %T¡jÛf jZ”¼ß BZ¦§Å +Yfg\”À. C«R ¹+\ Sß\”L± TVßTiY§Å+X. B]”Å JÃtX &SWlLÕÅ Là E¡P”Y+R¦ RifLX”¶. UÚ\ G«R ¹+\fj¶ Y”»±²Å+X Gß\”Å, ULÕÀ C«R ¹+\+V ËöTX”¶. C«R ¹+\V”Å ULÕÀfj± %T¡jÛf jZ”¼Å GÁoNÅ HÚTi¶. AR]”Å T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝ GÕR”L± TÚݶ. ULÕÁß %T¡jÛf jZ”¼Å Y\}t, ´¡ AÅX© AÁ±´ HÚT}P”Å AYÔ C«R ¹+\+V EP]~V”L ¬Ý¦R &Y¡i¶. Ì}i± Txv ¹+\+V G±T~o %N»Y©? 1) 2 · + N f L W ¡ ~ ± 1 &RS>ÀfLW¡~ GÈ·oN¶ ´ÕfL”~+V 1 g¡Q¶ TZoN”Ú+\ Jà ªV %L”§ - Á Å AÅX© AÅX© g¡Q¶ ªV %L”§- Á Å

1LW¡~ E±+T 4 LW¡~ ªV %L”§ - à Pß LXfLͶ.

2) %L”§S>ÁÅ C}i±²Ð«R ¹}+P A[ͱ Tx+N C«R S>ÀUlLÔ JßÛÅ S+]fLͶ. 3) T”È\Íf %L”ÔYRÚj ¹ß´ 1 U¢ &SW¦§Új &UÚTP”UÅ Tx+N± %T¡jÛf jZ”¼ß BZ¦§Å RÔ[Ͷ. 4) T”È\Íf %L”¡P ²\j j+\«R© 6 U¢ &SW¦§Új± Tx+N Al&L&V Ë}i+YfLͶ. ²\j A+R %YռŠGifLͶ.

Tx+N %YռŠGi±T© L~]¶. CëR &T”§È¶ A+R± %T¡jÛf jZ”¼Å Ë}i +YfLf kP”©. AYÔ Rß %T¡jÛfjZ”¾Ô ËWÅL+[ ®+Zfj¶ &T”© UXlLÐfj¶ &T”© j«©Y+R± &T”Å AUÀ«© A+Rf h&Z RÔÕ]”Å GÕR”L %YռŠGifLX”¶. AYØfj A+R %YռŠGi±T© L~]U”L CëR”Å Ai¦R ¹+\ %N»¾¶ &T”© Jà ª»+UV”] S”P” AÅX© °+X A«R± Tx+No vÚÛf L}P &Y¡i¶. A«R± Tx+Nf LÒËf %L”§ -ÁÅ C}i UÝT~¾¶ TX RP+YLØfj± TVßTi¦RX”¶. A+R¦ ª»+UV”] EXÀ«R CP¦§Å +YfLͶ. A«R -ÀU¦+R ¹ß k}~&V %N»© ´}~¼Å FÚÛ +Y¦©f %L”Ô[X”¶.

317


CVÅ 17: ji¶Tf L}i±T”i

Là RÁ±T+R¦ RifL”R ¹+\LÔ %T”©Y”L± TVßTi¦©g\, %NVÚTP”Rf ji¶Tf L}i±T”}i ¹+\LÔ TX EÔ[]. tX ¨lL”]+Y. vÃÔ RLiLÔ (charms) Là RÁ±T+R¦ RifL”©. U«§W¦R”ȶ, YÐ T”}P”ȶ TVß CÅ+X. T”È\Ífj± ²ß tÝ-<Àf LбTR”Å LÃRÁ±T+R¦ RifL ¹~V”©. B]”Å tÝ-Àf jZ”»¦ %R”ÚÝ HÚTP”UÅ CÃfL C© ERYX”¶. T”È\ËÚj± ²ß %T¡jÛf jZ”+V± ³ov -W”Å LÒÍYR”ȶ (douching) Là RÁ±T+R¦ RifL ¹~V”©. tX ºÆ+LL+[ AÅX© Li+UV”] &Y§VÅ %T”ÃÔL+[± TVßTi¦§± %T¡jÛfjZ”+V± ³ov-À %L”¡i LÒÍYR”Å A§Å L”V¶ HÚTi¶. n

n

n

ji¶Tf L}i±T”}+Pf j¹L¦§Új± TVßTPo %N»RÅ BPYÀLÔkPf ji¶Tf L}i±T”}ifj± %T”ݱT”L &Y¡i¶ BPYÀLض ULÕÀLض &NÀ«© ji¶Tf L}i±T”}i ¹+\+V¦ &RÀ«%Rifj¶ %T”Ò© ji¶Tf L}i±T”}+P %YÚÛ¾Pß TVßTi¦©Y© ·LͶ GÕR”j¶. ULÕÀLÔ LÃÍÝYR”ȶ ji¶Tf L}i±T”}+P± TVßTi¦©YR”ȶ LÃÍ\”R BPYÀLÔ ji¶Tf L}i±T”}~Å %T”ݱ &TÚT§Å+X. TX BPYÀLÔ ji¶Tf L}i±T”i ULÕÀLØ+PV tfLÅ Gß&\ ¬+]fgß\]À. tX BPYÀLÔ RlLÔ ©+QËVÀLÔ ji¶Tf L}i±T”}i ¹+\+V± TVßTi¦©Y+R Ëö´Y§Å+X. AYÀLÔ A§Lf jZ«+RL+[± %TÚÝf%L”Ô[ Ëö´Y”ÀLÔ; ji¶Tf L}i±T”i RY\”]© GßÝ S¶´Y”ÀLÔ; AÅX© %NXÍ ·j«R© AÅX© TVßTi¦Ro NlLPU”]© GßÝ EQÀY”ÀLÔ. UÚݶ A+R± TVßTi¦©YR”Å GÊY+L± TVⶠCÅ+X GßÝ LéY”ÀLÔ. ULÕÀ R”lLÔ Ëö´¶ %T”Ò© LÃÍݶ EÁ+Ufj BPYÀLÔ ©+Q ¬Új¶ %T”Ò© AYÀLØfj¦ &R+Y±Ti¶ %T”Ò© G«R Y+Lf ji¶Tf L}i± T”}+P± TVßTi¦©Y© GßT+R¦ &RÀ«%Ri±TÀ. ²\j ULÕÀLض BPYÀLض RlLØfjf jZ«+R &Y¡P”¶ Gß\”Å LY+X¼ßÛ± T”È\Í %L”Ô[X”¶. -lLÔ &TÚÝo %NËÆVÀ Gß\ ¹+\¼Å ElLÔ j¹L BPYÀL+[f ji¶Tf L}i±T”}~Å A§L± %T”ݱ&TÚÝf %L”Ô[ CQlL +YfLX”¶. jZ«+RLÕß G¡¢f+L, ji¶T¦§Å UÚ\YÀ LØ+PV EPÅ SX¦+R¾¶ SX Y”Ïf+L+V¾¶ T”§fj¶. BPYÀL+[f hÏfL”¤¶ ¹+\LÕÅ FfjËfLͶ. B¤+\+V± TVßTi¦©YRÚj. AYÀLÕß ©+QYÀLÔ GÊY+Lf ji¶Tf L}i±T”}i ¹+\+V¦ &RÀ«%Ri¦R”ȶ AYÀLØfj¦ ©+Q ¬ÚTRÚj. ji¶Tf L}i±T”}~ß ¹fgV¦+R± TÚÛf j¹L¦§ÈÔ[ UÚ\ BPYÀLÕP¶ &TvYRÚj. n n

n

318


ji¶Tf L}i±T”}+Pf j¹L¦§Å TVßTi¦©RÅ

%NVÚTi¶ ji¶Tf L}i±T”}io %NVŧ}P¶ ji¶Tf L}i±T”}i ¹+\L+[± TÚÛ ¹~%Yi±TRÚj¦ Rà±T}P ULÕÀLØfj¶ BPYÀLØfj¶ &TÚÝo %NËÆVÀLÔ ERÍgß\]À. C«R± T¢¼Å ji¶Tf L}i±T”i RlLÔ j¹L¦©Ô ®+ZY© L~]¶ GßT+R AYÀLÔ AÛY”ÀLÔ. &TÚÝo %NËÆVÀLÔ ji¶Tf L}i±T”}io %NVÅ §}PlLÔ Sß\”Lo %NVÚTP¦ RlL+[ A§Å DiTi¦§f %L”Ô[ &Y¡i¶. ULÕÁß EPÅ SX¶, AÛÍ UÚݶ AYÔ Rß EPÅ ¸© %L”¡iÔ[f L}i±T”i BgVYÚ+\ &U¶Ti¦Rf ji¶Tf L}i±T”}io %NVÅ §}P¶ TVßTPf L”WQ¶ Gß]? BPYÀLØfj¶ ULÕÀLØfj¶ ji¶Tf L}i±T”}i ¹+\LÔ TÚÛV Sß+U ¨+ULÕß GÕV Ë[fLlLØPß A+R¦ &R”<«%RifL A§L Y”»±´. jÛ±²}P ji¶Tf L}i±T”}i ¹+\+V± TVßTi¦Rf kP”© GßT+Rf jÛ±²i¶ A§Lf jç AÒ¦R¶ &T”ß\ SXotfLÅ ULÕÀfj EÔ[R” GßT+R¦ %RÁ«© %L”Ô[ ERͶ B»Í ¹+\ SÅX Y”»±´. ji¶Tf L}i±T”}i ¹+\¼Å tfLÅLÔ HÚTPËÅ+X GßT+R¾¶, A±T~ HÚT}P”Å &Y%\”à ¹+\+V ¹VÚt %N»V ULÕÀfj ERÍY+R¾¶ Eݧ %N»© %L”Ô[¦ %R”PÀ«RÕfj¶ SÅX± T”©L”±´. jZ«+R ²\±´fj ¹ß´¶ ²\±²ß %T”Ò©¶ ²\±²Új± ²\j¶ T”©L”±&T”i k~V ji¶Tf L}i±T”}i¦ §}P¦+Rf %L”¡iÔ[ SX±T¢LÔ, R”»±T”Å %L”i±T§Å ©+Q %N»Y©, UX}i¦ Rß+Ufj Uæ©Y¶ %N»Y© UÚݶ T”È\Í &S”»¦ %R”Ú+\¦ Ri±T©. LæR+P± %T”ݱ+T BPYÀLض ULÕÀLض TgÀ«© %L”Ô[ Ffj˦RÅ. n

n

n

n

EÔÙÀ± %T”©SX ERËV”[ÀLØfj¶ U”Rf jç±&T”f+L¾¶ ji¶Tf L}i±T”}+P¾¶ JÒlj Ti¦©¶ UW´ Yй+\L+[f %L”¡iÔ[ T”©L”±T”] UW´ YÐo %N»¹+\LØfj U§±TÕ¦RÅ. UW´YÐ ¹+\L&[“i T”©L”±²ß ´§V ¹+\L+[ JÃlg+Q±T§Å &TÚÝo %NËÆVÀLÔ G±%T”Ò©¶ SÅX AâTY¶ %L”¡~ñT©, Yڴݦ©Y§Å C멶, L}P”V±Ti¦© A%UÁf L±TQ¶ Y§Å C멶 RßâÁ+U. ULÕÁß ËñT¶ CÅX”UÅ SX±T¢V”[À AÅX© UÚ%\”ÃYÀ Uë©f jÒUlLÔ ji¶Tf L}i±T”}+P AÅX© UÚ%\”à ¹+\+V± TVßTi¦©¶T~ AY+W %SÃfjY© AWv LÔ L}P”V±Ti¦©Y© Bj¶. %NVŧ}PlLÔ ji¶Tf L}i±T”}i ¹+\+V¦ &R”«%Ri±T+R U}i± Ti¦©¶ &T”©¶, AÅX© ARÚjf jÛ ¼Xf+L A+Ufj¶ %T”Ò©¶ C© ¬LÏg\©. (H&RⶠJù+\¼Å KÀ G¡¢f+L+Vf %L”ifL &Y¡i¶ Gßâ¶) jÛ¼Xfg]”Å SX±T¢ V”[ÀLÔ UfLÕß ËñT¦§Új G§W”L AÅX© AYÀLØfj ¹Ò Ë[fLlL+[¦ RW”UÅ ji¶Tf L}i±T”}~ß Jà ¹+\¼+] HÚÝf %L”ÔضT~ ULÕÀfj AÕfj¶ ji¶Tf L}i± AYÀL+[ %SÃfjgß\]À. C+Y, j¹L¦§Új %YÕ&V T”}i ¹+\L+[± TÚÛ SX± EÔ&[, %T”ÃÔ YZlj¶ A+]¦© S”}i Sß%L”+P T¢V”[ÀLÔ YڴݦRf kP”©. V”[ÀLÔ, &RtV AWvLÔ &T”ß\ %TÁV jÒfLÔ. C+Y ji¶Tf L}i±T”}io %NVÅ §}PlL+[ ¬+\&YÚÝY§Å tfLÅL+[f %L”ifgß\]. n

n

319


CVÅ 18 T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝLÔ C«R CVÆÅ T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝLÔ (S.T.I) G+Y? T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝLÔ G±T~f LPfgß\]? %T¡jÛf jZ”¼Å

T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝfj 322 Uæ©Y¶ %N»RÅ

-À %YÕ±TiRÅ

321

322 323

%Yf+L¾¶ %Y}+P¾¶ (chlamydia) (gonorrhea)

323

%YÔ+[±T”i (trichomonas)

326

L«©± ´¡ &S”» (syphilis)

329

%U©±´¡ (chancroid)

331

®+WU¶ (&Lß~P” (candida) %YÔ+[ -À %YÕ±TiRÅ, L”[“ß %R”ÚÝ)

326

%T¡ jÛfjZ”» ®¡¤¼ÀN”À &S”»¦ %R”ÚÝ (bv- gardnerella) 328 ²\±´Ý±´LÕß &UÅ ´¡LÔ (²\±´Ý±´o uϱ´¡LÔ)

329

²\±´Ý±´± TPÀ R”U+W (genitial herpes) 331 U”«R± ²\±´Ý±´± T”È¡¢ &S”» ®¡UlLÔ (U”.². T”. &S” HPV) 333

¹Ò EP+X± T”§fj¶ T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝLÔ D.R.j.k. (D}~V Ri±T”Ú\Å j+\T”}if k}PÛjÛ (AIDS)

LÅÇWÅ AZÚt -B (hepatits - B)

334 336

334

T”È\Í &S”»¦ %R”Ú+\¦ Ri±TRÚj ULÕÀLØfjf LÚ²¦RÅ

336

ElLÔ j¹L¦§Å T”È\Í &S”»¦ %R”Ú+\¦ RifL G±T~ ERÍY©

337

320


T”È\ͦ &S”»¦ %R”ÚÝLض

CVÅ

18

UÚ\± ²\±´Ý±´LÕß &S”»¦ %R”ÚÝLض T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝLÔ G+Y? T”È\Ëß &T”© JÃYÁP¶ Cë© UÚ%\”ÃYÃfjf LP«© %NÅȶ &S”»¦ %R”ÚÝL+[± T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝLÔ (S.T.I) Gßgß\]À. T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝLÔ BPYÀLÔ, ULÕÀLÔ UÚݶ AYÀLÔ jZ«+RLÔ Bg&V”+W± TÚÝgß\]. tX %T”©Y”] T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝLÔ : %Y}+P(gonorrhea) %Yf+L(chlamydia), %YÔ+[±T”i (trichomonas), L«©±´¡(syphilis) %U©±´¡(chancroid), TPÀR”U+W (herpes), LÅÇWÅ AZÚt-B (hepatitis- B) UÚݶ U”Rj&S”/DRjk (HIV / AIDS) BgV+Y. hÏfL”¤¶ AÛjÛLÕÅ HR”Y© JßÝ JÃYÃfj CëR”Å AY+W± T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝ TÚÛ¼Ãfj¶. • %L}P Y”+P¼Å -À %YÕ±TiRÅ • ²\±´Ý±´LÕÅ AÁ±´. • ²\±´Ý±´LÕÅ YÆ. • ²\±´Ý±´LÕÅ %L”±´[lLÔ AÅX© ´¡LÔ. • Ci±%Tȶ²Å YÆ AÅX© T”È\Ëß &T”© YÆ. T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝ JÃY+W± TÚÝY©¶ AYÀ YÆ&V %RÁV”UÅ CñT©¶ ·LͶ %T”©Y”]©. TX ULÕÀLØfj¶, BPYÀLØfj¶ AYÀLÔ AÛV”U&X&V T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝLÔ AYÀL+[± TÚÛ¼Ãfj¶. T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝfj Uæ©Y¶ (treatment) %N»©%L”Ô[“ Ë}P”Å ·Lf Li+UV”] SXo ¬+Xo tfLÅLÔ HÚTi¶. B++LV”Å T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝ EÔ[YÀLÔ Ë+WËÅ Uæ©Y¶ %N»© %L”ÔY© &R+Y. T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝfj Uæ©Y¶ %N»© %L”Ô[“R ULÕÀfjo t+]f jZ”¼Å Là RÁfj¶. (TfL¶ 113 I± T”ÀfLͶ) Lñ+Tf LÒ¦©± ´ÚÝ&S”» AÅX© UX}i¦Rß+U HÚTi¶. (TfL¶ 30 I± T”ÀfL) ²Ô+[¦ R”»otfj± (pregenant women) T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝfj Uæ©Y¶ %N»V” Ë}P”Å AYØfj EÁV L”X¦§Új ·LͶ ¹ÚT}i¶, ·Lo tÛVR”LͶ, jÃP”LͶ, &S”¾Úݶ AÅX© C\«©¶ jZ«+R ²\fj¶. JÃYÃfj± T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝ JßÝ TÚۼëR”Å AYÃfj U”Rj&S”/DRjk&V”i UÚ\ &S”»Lض ·L GÕR”L± TÚÛf %L”Ôض. C«R CVÆÅ ·L± %T”©Y”] T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝLÔ TÚÛ¾¶ AYÚ+\¦ Ri±T© TÚÛ¾¶, AYÚÝfj Uæ©Y¶ %N»Y© TÚÛ¾¶ Ë[fg¾Ô&[“¶. %T”©Y”] B]”Å T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝLÔ AÅX”R ²\±´Ý±´LÔ N”À«R &YÝ tX &S”»¦ %R”ÚÝLÔ TÚÛf kP Ë[fg¾Ô&[“¶.

321


CVÅ 18: T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝLÔ

T”È\Í

&S”»¦

%R”ÚÝLÔ

G±T~f

LPfgß\]?

HÚ%L]&Y T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝ TÚÛ¼Ãfj¶ JÃY&W”i %SÃlgV %R”PÀ´ %L”Ôض JÃYÃfj A«R &S”» TÚݶ. A«R¦ %R”PÀ´ T”È\ͱ ´QÀotV”L (ULÕÁß %T¡jÛf jZ”¾Ô BPYÁß B¡jÛ ´Qö T”È\Í), UXY”»± T”È\Y”L (UXY”¾Ô B¡jÛ) AÅX© G±%T”Ò&RⶠY”»Yб T”È\Y”L (²\±´Ý±´LÕÅ AÅX© UXY”¼Å Y”» CiRÅ) CÃfj¶. T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝ tX &Y+[LÕÅ &S”»¦ %R”ÚÝÔ[ B¡jÛ AÅX© %T¡jÛfjZ”&V”i UÚ\YÀ ²\±´Ý±´LÔ EWvYR”Å AY+W± TÚÝg\©. &S”» TÚÛ¾Ô[ AÛjÛ&V CÅX”RYÁP¶ C멶 TXÃfj± T”È\Í &S”» %R”ÚÝg\©. &S”»¦%R”ÚÝ EÔ[ GYÃPⶠT”È\Í %L”Ô[“UÅ CëR”Å T”È\Í &S”»¦ %R”Ú+\¦ RifLX”¶. AYÚ+\ B¤+\+V± TVßTi¦©YR”ȶ RifLX”¶. T”È\Í &S”»¦ %R”Ú+\¦ Ri±T© TÚÛ¦ %RÁ«© %L”Ô[± TfLlLÔ 334 ¾¶ 336 ¾¶ T”ÀfLͶ. LÃÍÚÛÃfj¶ %T”Ò© R”¼ß jç YÐV”LͶ, AÅX© ²\±²ß %T”Ò© %T¡jÛf jZ”» YÐV”Lf LPfj¶ %T”Ò©¶kPf jZ«+Rfj± T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝg\©. T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝfj Uæ©Y¶ %N»RÅ T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝÔ[ JÃYÀ EP]~V”L Uæ©Y¶ %N»© %L”¡P”Å %TöT”X”] &S”»LÔ jQU+P¾¶ AÅX© -lj¶. B]”Å TX ULÕÀLÔ Uæ©Y¶ %N»© %L”ÔY§Å+X. ULÕÀ Uæ©Y¦§Új± TQ¶ %NXËP ¹~V”UÅ CÃfLX”¶. <AYÔ %Y}L±TPX”¶ AÅX© NlLP±TPX”¶. AYÔ &Y%\”ÃYÃPß T”È\Í %L”¡PR”L¦ Rß LQYß ¬+]fLf ki¶ Gßݶ AxNX”¶. C«Rf L”WQlLØfL”L&Y T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝ TÚÛ¼Ãfj¶ ULÕ+W -lLÔ LYàfL &Y¡~V ¹+\ ·LͶ ¹fgVU”]©. ULÕÀ ElLÕP¶ ERËfj Y«R”Å AYÔ ElLÕP¶ kÛV+R -lLÔ &YÝ GYÁP¦§È¶ %N”ÅXf kP”©. AYÔ UÝT~¾¶ ElLÕP¶ ERË+V S”~ YW”UÅ &T”Lf ki¶. AYÕP¶ jÚ\¶ j+\L+[ -lLÔ L”Qf kP”©. AYÔ &L}j¶ &LÔËLØfj &SÀ+UV”LͶ kiU”]Y+W Sß\”LͶ Ë+PVÕfLͶ. ElL[“Å AYØ+PV &S”»¦ %R”ÚÝfj Uæ©Y¶ %N»V ¹~VËÅ+X%Vß\”Å AÃgÈÔ[ j+\«R L}PQ Uæ©Yf L”±TL¦+Rf L”}~ ERYX”¶. S”ß Uæ©Y ¬+]ËÚ %L”Ô[Ͷ : U+]fj± &T”L • T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝfj Ë+WËÅ ËöT ËÅ+X. Uæ©Y¶ %N»VͶ. L”X¦ R”ϦR¶ %N»Y+RËP Ë+WË&X&V %N»¾¶ Uæ©Y¶ %NXÍ j+\Y”LͶ TVß ·j«R R”LͶ CÃfj¶. • ©+QYÀLØfjfkP Uæ©Y¶ %N»VͶ. ©+QYÃfj± T”È\Í &S”» TÚÛ CÃfj¶ %T”Ò© AY+W¦ RËÀ¦© ULÕÀfj U}i¶ Uæ©Y¶ %N»Y© TVß RW”©. • ULÕÀfjf %L”ifj¶ GÅX” Uë©L+[¾¶ AYÔ E}%L”ÔØg\”[“ GßT+R Eݧ %N»VͶ. &S”»¦ %R”ÚÝ AÛjÛLÔ U+\«© &T”]”Å kP, A§Æë© ¹ÒY©U”Lf jQU+P¾¶ &S”V”Õ GÅX” Uë©L+[¾¶ E}%L”Ô[ &Y¡i¶.

Rà Uæ©Y U+]

S”¶ CÃYö Sß\”Lf jQU+PV”Ë}P”Å UÝT~¾¶ &S”»¦ %R”ÚÝ TÚݶ .

Y+W¼Å

jÛ±´: C«R CVÆÅ T}~VÅ CP±T}iÔ[ GÅX” Uë©Lض LÃfL”X¦§ß &T”© AÅX© R”»±T”Å %L”ifj¶ &T”© AëR± T”©L”±´ AÚ\+Y GßⶠGoNÁf+L+V S”lLÔ &N”À¦§W”Ë}P”Å A+Y E}%L”ÔYRÚj± T”©L”±T”]+Y. ²Ô+[¦ R”»ot AÅX”R AÅX© R”»±T”Å %L”ifL”R ULÕÀLÔ &YÝ A§L± TVßRö Uë©+[ E}%L”Ô[X”¶. ‘`ULÕÀLØfj Gl&L Uæ©YÀLÔ CÅ+X’ CÅ+X’’ Gßⶠ°+X± T”ÀfLͶ AÅX© UÚ\ Uë©L+[± TÚÛ UëR”[ÁP¦§Å (pharmacist) &L}LͶ.

322


%T¡jÛf jZ”¼Å S>À %YÕ±TiRÅ

%T¡jÛf

jZ”¼Å

%YÕ±TiRÅ

ULÕÀLØfj± %T¡jÛf jZ”¼Æë© tÛ© -À %YÕ± TiY© (DW¶) CVÅ´. C«R -À %YÕ±T”P”]© %T¡jÛfjZ”» Rß+]¦R”&] ©±´WÍ %N»© %L”Ôض Jà Yй+\. %YÕ±T”i U”Ro vZÚt¼ß &T”©¶, LÃÍÚÛÃfj¶ -À &T”©¶ U”ÝTig\©. B]”Å %T¡jÛf jZ”¼ß À- %YÕ±T”}~ß, A[Í, ¬\¶, UÚݶ Y”+P BgVYÚÛÅ HÚTi¶ %TæR U”Ú\¶ ²\±´ Eݱ´LÕÅ &S”»¦%R”ÚÝ CñT+Rf jÛfg\©. C«R &S”»¦ %R”ÚÝ, T”È\Í &S”»¦ %R”Ú\”L AÅX© &YÝ Y+L &S”»¦ %R”Ú\”L CÃfLf ki¶. &S”»¦ %R”ÚÝ E¡P”fj¶ &S”»fjÛL+[f %L”¡i ULÕÀfj HÚTigß\ %YÊ&YÝ &S”»¦ %R”ÚÝL+[ C«R CVÆÅ S”lLÔ JÒljTi¦§ A+U«©Ô&[“¶. %T¡jÛf jZ”¼Æë© %YÕ±Ti¶ -À, %Yf+L, %Y}+P, %YÔ+[± T”i AÅX© %T¡jÛf jZ”» &S”»¦ %R”ÚÝ BgV+Y T”Å E\Y”Å LP¦R±TP”R+YV”L CÃfLX”¶. %Yf+L¾¶ %Y}+P¾¶ (chlamydia & gonorrhea) %Yf+L¾¶ %Y}+P¾¶ Li+UV”] &S”»LÔ. AYÚÛÚj¦ %R”PfL¦§&X&V Uæ©Y¶ %N»R”Å GÕR”Lf jQ±Ti¦RX”¶. AYÚÛÚj Uæ©Y¶ %N»V”Ë}P”Å ULÕÀLØfj¶ BPYÀLØfj¶ Li+UV”] &S”»¦ %R”Úݶ UX}i¦ Rß+U¾¶ HÚTi¶. ULÕÁß AÛjÛLÔ

&S”»¦%R”ÚÝ E+PV JÃY&W”i T”È\Í %L”¡P ²\j TX gZ+ULÔ AÅX© U”RlLÔ LЦ© hÏL¡P AÛjÛLÔ &R”ß\¦ %R”Plj¶. • %T¡jÛf jZ”¼Å AÅX© UXY”¼Å Cë© UxNÔ AÅX© To+N ¬\¦§Å - À %YÕ±Ti¶.

• • • • •

tÝ-À LÐfj¶ &T”© YÆ AÅX© GÁoNÅ CÃfj¶. L”»oNÅ A~Y¼ÚÛÅ YÆ T”È\Ëß &T”© YÆ AÅX© jç± &T”fj AÅX© AÛjÛ&V CÅX”+U

BPYÀLØfj¶ ULÕÀLØfj¶ %Yf+L AÅX© %Y}+P &S”»LÔ AÛjÛLÔ CÅX”Uȶ Yö. %Yf+L AÅX© %Y}+P¼ß AÛjÛLÔ CÅX”R JÃYÀ A«R &S”+V UÚ%\”ÃYÃfjf LP¦Rf ki¶. BPYÁß AÛjÛLÔ

&S”»¦%R”ÚÝ TÚÛ¾Ô[ JÃY&W”i BPYÀ T”È\ͦ %R”PÀ´ %L”¡P ²\j 2 Æë© 5 S”ÔLÕÅ CVÅT”Lf hÏL¡P AÛjÛLÔ &R”ß\¦ %R”Plj¶. • B¡jÛ¼Æë© -À %YÕ±TiRÅ

• • •

tÝ-À LÐfj¶&T”© YÆ AÅX© GÁoNÅ Ë+WLÕÅ ÌfL¶ AÅX© YÆ. AÅX© AÛjÛ&V CÅX”+U.

323


CVÅ 18: T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝLÔ

Uæ©Y¶

(treatment)

¹~¾U”]”Å JÊ%Y”à ²Ô+[¦ R”»ot+V¾¶ %Yf+L (chlamydia) %Y}+P (gonorrhea) &S”»LØfL”L B»Í %N»V &Y¡i¶. AYØfj JßÝ AÅX© CW¡i &S”»LÔ CñTR”L B»ËÆë© %RÁVY«R”Å AYØfj¶ AYÔ ©+QYÃfj¶ Uæ©Y¶ %N»V &Y¡i¶. AY+[ B»Í %N»V ¹~VËÅ+X %Vß\”Å, AYÔ AÅX© AYÔ ©+QYÁP¶ &S”»¦ %R”ÚÛß AÛjÛLÔ CëR”Å G±T~¾¶ AYÀLØfj Uæ©Y¶ %N»V &Y¡i¶. EݧV”L¦ %RÁV”Ë}P”ÅkP &S”»¦%R”ÚÝ TÚÛ¼ÃfLf k~VYÃfj Uæ©Y¶ %N»Y© SÅX©.

%Yf+Lfj Uæ©Y¶ %N»V

500 ·.g. GÁ¦©&W”+Ut+] (erythromycin) .............................. Y”»YÐ S”%[“ßÝfj 4 RP+Y 7 S”ÔLØfj AÅX©

500 ·.g. AU”ftÆ+] (amoxicillin) ............................................... Y”»YÐ S”%[“ßÝfj 3 RP+Y 7 S”ÔLØfjf %L”ifLͶ.

%Y}+Pfj Uæ©Y¶ %N»V

250 ·<g %N±}ÁV”f&N”+] (ceftriaxone).............................. R+N¼Å 1 RP+Y U}i¶ Ft&T”PͶ

AÅX©

400 ·.g %N²f+N+U (cefixime) ..........................................Y”»YÐV”L 1 RP+Y U}i¶ %L”ifLͶ.

J&W &SW¦§Å %Yf+L¾¶ %Y}+P¾¶ JÃYÃfj HÚTiY© %T”©Y”]©. ULÕÀfj %Yf+L AÅX© %Y}+P CW¡i¶ CñT© ElLØfj EݧV”L¦ %RÁVËÅ+X Gß\”ȶ AÅX© AYØfj CW¡i&U CÃfLf ki¶ Gß\”ȶ CW¡i &S”»¦ %R”ÚÝLØfL”LͶ AYØfj¶ AYÔ ©+QYÃfj¶ Uæ©Y¶ %N»V &Y¡i¶. jÛ±´:

LP«R

L”X¦§Å

%Y}+P+Vf

jQ±Ti¦R±

%TàtÆ+]±

(penicillin)TVßTi¦§]”ÀLÔ. C±%T”Ò© TX CPlLÕÅ %Y}+P¼ß Uë© G§À±´f

L”WQU”L %TàtÆß &S”» ®¡UlL+[f %L”ÅY§Å+X (TfL¶ 464If L”¡L) ElLÔ Tj§¼Å G«R Uë© %NVÅTig\© GßT+Rf L¡i²~fLͶ. %Yf+L, %Y}+P¼]”Å jZ«+RLØfjo tfLÅLÔ %Yf+L AÅX© %Y}+P &S”¾Ô[ ULÕÀLÔ jZ«+R %Tݶ %T”Ò© C«R &S”»¦ %R”ÚÝL+[¦ RlLØfj± ´§VR”L± ²\fj¶ jZ«+R LØfj¶ LP¦©gß\]À. CR]”Å T”À+Y CZ±+T HÚTi¦Rf k~V L¡&S”»¦ %R”ÚÝ AÅX© Li+UV”] ®+½WÅ tfLÅLÔ E¡P”gß\]. L¡LÕÅ TÚݶ %Yf+L AÅX© %Y}+P &S”»¦ %R”Ú\”Å ¹RÅ U”R¦§ÚjÔ[“L&Y L¡LÕÅ Cë© CVÅT”L&Y UxNÔ ¬\¦ R~¦R -À %YÕ±Ti¶. jZ«+RLÕÅ L¡ &S”»¦ %R”Ú+\¦ Ri±TRÚj A+Y ²\«R ²\j AYÚÛß L¡ JÊ%Y”ßÛȶ G§À E¼ÀUf LÕ¶+T (antibiotic ointment) CPͶ. (TfL¶ 260If L”¡L) jZ«+Rfj %Yf+L &S”»¦ %R”ÚÝ CëR”Å

30 ·.g. GÁ¦©&W”+Utß T”j -+W(syrup) ...........................................Y”»YÐ S”%[”ßÝfj 4 RP+Y 14 S”ÔLØfjfjf %L”ifLͶ. jZ«+Rfj %Y}+P &S”»¦ %R”ÚÝ CëR”Å

125 ·.g %N±PÁV”f&N”+] ........................................... %R”+P¦ R+N¼Å 1 RP+Y U}i¶ Ft&T”PͶ.

&S”»¦ %R”Ú+\ E¡P”fj¶ &S”+V B»ËÅ ElL[“Å L¡i²~fL ¹~V”ËÅ+X%Vß\”Å CW¡i &S”»LØfj¶ Uë© %L”ifLͶ.

324


%T¡jÛf jZ”¼Å S>À %YÕ±TiRÅ

Ci±%Tȶ´ AZÚt (Ci±%Tȶ´ AZÚt &S”» _ C.A.&S”.) ULÕÃ+PV LÃT<+T, t+]f jZ”» UÚݶ t+]±+T t+]f jZ”»f LÃT<+T L}~ BgVYÚÛß Li<+UV”] &S”»¦%R”ÚÝR”ß Ci± %Tȶ´ AZÚtN”À &S”» GßT©. ULÕÀfj CVÅT”L %Yf+L AÅX© %Y}+P &S”»¦ %R”Ú+\f jQ±Ti¦R”R %T”Ò© Ci±%Tȶ´ &S”»¦ %R”ÚÝ &SÁig\©. LÃf L+X±´fj± ²\j AÅX© jZ«+R ²\«R ²\jf kP ULÕÀfj C© &SÀg\©. ULÕÃ+PV Lñ+T Ci±%Tȶ´ &S”»¦ t+]f jZ”» UÚݶ t+]±+T BgVYÚÛÅ &S”» ®¡UlLÔ %R”ÚÝ ®+ZYR”Å &S”»¦ %R”ÚÝ E¡P”g\©. ULÕÁß Ci±%Tȶ´ &S”»¦ %R”Ú+\f jQ±Ti¦R”Ë}P”Å -¡P L”X¦§Új YÆ HÚTi¶. Ci±%Tȶ´ &S”»¦ %R”ÚÝ HÚT}~ëR ULÕÀLØfjo t+]±+Tf LæRÁ±´ AÅX© UX}i¦ Rß+U HÚTP A§L Y”»±´Ô[©. Ci±%Tȶ´ &S”»¦ %R”Ú\”Å C\±´f kP &SÁPX”¶. Ci±%Tȶ´ &S”»¦ %R”ÚÛß AÛjÛLÔ

• • • • •

A~Y¼ÚÛÅ YÆ A§Lf L”»oNÅ (38ºC AÅX© 100.4ºFfj &UÅ) ·LͶ Li+UV”] &S”»¦ Rß+U AÅX© YÈfj+\«© CñT©. %T¡jÛf jZ”¼Å Cë© %L}P Y”+P¾Pß To+N AÅX© UxNÔ ¬\ -À %YÕ±TiY©. T”È\Ëß &T”© YÆ AÅX© jç±&T”fj CñT©.

Ci±%Tȶ´ &S”»¦ %R”ÚÝfj Uæ©Y¶ Ci±%Tȶ´ &S”»¦ %R”ÚÝÔ[ ULÕÀ EP]~V”L 3 Uë©L+[ E}%L”Ô[ &Y¡i¶. %Yf+L+Vf jQ±Ti¦R Jà Uë©, %Y}+P+Vf jQ±Ti¦R UÚ%\”ßÝ, G§ÀE¼ÀU Uë© %U}&W”àP” &N”Å (metronidazole) BgV Cß%]”ßÝ %Yf+Lfj 500 ·.g. GÁ¦©&W”+Ut+] (erythiromycin) .....................................................Y”»YÐ S”%[“ßÝfj 4 RP+Y 14 S”ÔLØfj AÅX© 500 ·.g. AU”ftÆ+] (amoxicillin) ....................................................Y”»YÐ S”%[“ßÝfj 3 RP+Y 14 S”ÔLØfjf %L”ifLͶ. %Y}+Pfj 250 ·.g %N±}ÁV”f&N”+] (ceftriaxone)................................ R+N¼Å S”%[“ßÝfj 1 RP+Y U}i¶ Ft&T”PͶ. 400 ·.g. %N²f+N+U (cerixme) ......................................................Y”»YÐ 1 RP+Y U}i¶ %L”ifLͶ. Ci±%Tȶ´ &S”»¦ %R”Ú+\ E¡P”fj¶ UÚ\ 400 _ 500 ·.g. %U}&W”àP”&N”+X (metronida zole) 3 3 U”Rf Lñ&TÚÛß &T”© %U}&W”àP”&N”+X

&S”» ®¡UlL+[f %L”ÅX. ....................................... Y”»YÐ S”%[“ßÝfj RP+Y 14S”ÔLØfjf %L”ifLͶ. ¹RÅ E}%L”Ô[ &Y¡P”¶.

2 TLÅ 2 CWÍfj± ²\j¶ (48U¢ &SW¶) ULÕÀ SXU+PVËÅ+X %Vß\”Å AÅX© AYØfj A§Lf L”»oNÅ CëR”Å AÅX© Y”«§ Gi¦R”Å AYÔ EP]~V”L Uæ©Y SiY¦§Újo %NÅX &Y¡i¶. AYØfj (Y~jZ”¼Å) EW¹Ô[ (strong) Uë+R SW¶T+t ºX¶ %NȦR &Y¡i¶.

325


CVÅ 18: T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝLÔ

%YÔ+[±T”i (trichomons) %YÔ+[±T”i &S”» ·LͶ C+PxNX”LͶ AÁ±T”LͶ CÃfj¶. BPYÁP¶ CVÅT”L GÊY+L AÛjÛLض CÃfL”, B]”Å B¡jۼŠCÃfj¶ A+R± T”È\Ëß &T”© ULÕÃfjf LP¦©YÀ. %YÔ+[±T”i ¨lL”]© AßÝ; B]”Å A© %T¡jÛf jZ”¼Å GÁoN+X E¡P”fj¶. AR]”Å ULÕÀLØfj± T”È\Í &S”»¦ %R”Ú&\”i U”Rj&S”/ DRjk TÚÝY© GÕR”g\©. %YÔ+[±T”}~ß AÛjÛLÔ:

• N”¶TÅ AÅX© UxNÔ ¬\f j·Ð &T”ßÝ -À %YÕ±TiRÅ • %L}P Y”+P¾Pß -À %YÕ±TiRÅ • ²\±´Ý±´Lض, %T¡jÛfjZ”¾¶ tY«©¶ AÁ±´PⶠCñT©. • tÝ-Àf LÐfj¶ %T”Ò© Yƾ¶ GÁoNȶ CñT©. ULÕÀ SX¶ %T\ ²}Pf jÕVÅ (sitz bath) %N»V &Y¡i¶. AYÔ kiU”] Y+W¼Å A~fL~ 15 ¬·PlLØfj¦ ª»+UV”] %Y© %Y©±T”] -ÃÔ[ %R”}~¼Å E}L”W &Y¡i¶. CR]”Å ²\±´Ý±´LÕÅ &S”Í R¢¾¶; Ë+WËÅ jQU”j¶. Uæ©Y¶ ¹~«© &S”¼ß GÅX” AÛjÛLض &T”j¶Y+W AYض AYÔ ©+Q Yö T”È\Í %L”Ô[f kP”©. %YÔ+[±T”i &S”+Vf jQ±Ti¦©YRÚj ULÕÀ ²Ô+[¦ R”»otV”» CëR”Å: Uæ©Y¦§ÚL”L ºß\”¶ U”R¶ ¹~¾¶ Y+W¼È¶ AYÔ L”¦§ÃfL &Y¡i¶. LÃfL”X¦§ß ¹RÅ ºßÝ U”RlLÕÅ C«R Uë© T”©L”±´¦ RW”©. ºßÝ U”RlLØfj± ²\j,

400 _ 500 ·.g . %U}&W”àP”&N”+X ........................................ Y”»YÐ S”%[“ßÝfj 2 RP+Y 7 S”ÔLØfjf %L”ifLͶ.

ULÕÁß ©+QYÃfjfkP 2 gW”¶ %U}&W”àP”&N”+X Y”»YÐ 1 RP+Y U}i¶ %L”i¦© Uæ©Y¶ %N»VͶ

®+WU¶ (&Lß~P” (candida) %YÔ+[ -À %YÕ±TiRÅ L”[“ß %R”ÚÝ) ®+WU¶ T”È\Ío N”ÀT”Lf LP¦R±TiY© CÅ+X; B]”Å A© Jà %T”©Y”] %T¡jÛf jZ”» N”À«R &S”»¦ %R”ÚÝ. A© ¹fgVU”L± ²Ô+[¦ R”»otLÔ AÅX© E¼À G§ÀU Uë©L+[ AÅX© LæR+P U”¦§+WL+[ E}%L”ÔØTYÀLÕP¶ %T”©Y”L EÔ[©. BPYÀLØfjfkP ®+WU¦ %R”ÚÝ HÚTig\©. ®+WU¦ %R”ÚÛß AÛjÛLÔ • ²\±´Ý±´LÕÅ AÁ±´ • %Y¡+UV”LͶ, R~±T”LͶ T+N&T”ßݶ EÔ[ -ÀU %YÕ±T”i • tX &Y+[LÕÅ jç± &T”fjPß k~V %T¡jÛf jZ”»fj EÔ&[¾¶ %YÕ&V¾¶ T[T[±T”] tY«R &R”Å. • tÝ-À LÐfj¶ &T”© GÁoNÅ • %T¡jÛf jZ”¼Æë© FR±TU”Í (bread dough) S”Ú\¶ YÃRÅ.

326


%T¡jÛf jZ”¼Å S>À %YÕ±TiRÅ

Uæ©Y¶ ®+WU¦ %R”Úݦ ¨lLÚ\©. B]”Å ²Ô+[¦ R”»otfjf jZ«+R %TÝYRÚj ¹ß&T Uë©Y¶ %N»V &Y¡i¶. CÅ+XV”]”Å jZ«+Rfj¶ A© TÚݶ. (TfL¶ 290 If L”¡L) ®+WU¦ %R”Ú+\ CVÚ+L Uë©L+[f %L”¡&P jQ±Ti¦RX”¶. ®+WU¦ %R”ÚÝfj CVÚ+L Uë©LÔ ´ÕfL”~ AÅX© R¼+W¦ (yogurt) ª»+UV”] %Y©%Y©±T”] -ÁÅ LXfLͶ. C«R -ÀU¦§Å ULÕÀ Jà S”ÕÅ CW¡i RP+YV”L SX¶ %Tݶ Y+W¼Å E}L”W &Y¡i¶. AÅX© AYÔ C«Rf LX+Y+V¾¶ TVßTi¦R ¹VÚt %N»VX¶. 3 ·+Nf LW¡~ ´ÕfL”~+V 1 Æ}P”À (jY”À}) %L”§<¦©f jÕÀ«R -ÁÅ LXfLͶ. C«Rf LX+Y¼Å Jà ©¡i T槱 Tx+N¦ &R”»¦©± %T¡jÛf jZ”¾Ô JÊ%Y”ÃS”Ô CWËȶ 3 S”ÔLØfjo %NÃLͶ. JÊ%Y”à S”Ô L”+X¼È¶ A«R± Tx+N Gi¦© ËPͶ.

CVÚ+L Uæ©LÔ %NVÚTP”Ë}P”Å C«R Uë©LÕÅ Jß+\ ¹VÚN= %N»VͶ.

®+WU¦ %R”ÚÝfj Uæ©Y¶ ª»+UV”] Txv¦ ©¡+P %Nß~Vß YV%X} (gentian violet) 1% CÅ &R”»fLͶ.

JÊ%Y”à S”Ô CWËȶ ¹ßÝ S”ÔLØfj A+R± %T¡jÛf jZ”¾Ô ... %NÃLͶ. JÊ%Y”à S”Ô L”+X¼È¶ Tx+N Gi¦© ËPͶ.

AÅX©

•200

·.g. ·fL”]”&N”Å %NÃL+X (micona zole) ,.............................JÊ%Y”à S”Ô CWËȶ 3 S”ÔLØfj± %T¡jÛf jZ”¼ß BZ¦§Å +YfLͶ.

AÅX©

•100,

000 AXj ¬vP”}~ß (nystatin) %NÃL+X ..............................................JÊ%Y”à S”Ô CWËȶ 14 S”ÔLØfj± %T¡jÛf jZ”¼ß BZ¦§Å +YfLͶ.

Ri±´ : %NVÚ+L¦ ©¢ (polyester) AÅX© %S»T}i (nylon) B+PL+[ËP¦ R[À¦§V”] Tæ§ °Å B+PL+[¾¶ EÔ[“+PL+[¾¶ A¢YR”Å ²\±´Ý±´L+[o vÚÛf L”Úݶ %NÅȶ. C© ®+WU¦+R¦ Rifg\©. EÔ[“+PL+[ A~fL~ U”Ú\Ͷ AÅX© NX+Y %N»VͶ. jÕfj¶ %T”Ò© %T¡jÛf jZ”¾Ô YZ+X+V (soap) CP&Y¡P”¶. ³ÚÝ -+W¾¶ TVßTi¦R &Y¡P”¶.

327


CVÅ 18: T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝLÔ

%T¡jÛf jZ”» ®¡¤¼À &S”»¦ %R”ÚÝ (B.V. Gardnerella) %T¡jÛf jZ”» ®¡¤¼À &S”»¦ %R”ÚÝ T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝ CÅ+X. A© CVÅT”L&Y ¨lL”]©¶ CÅ+X; B]”Å AR]”Å ²Ô+[¦ R”»otfj EÁV S”Øfj ¹ÚT}if jZ«+R ²\fj¶; ²\«R ²\j &S”»¦%R”ÚÝ TÚݶ. %T¡jÛf jZ”» ®¡¤¼À &S”»¦ %R”ÚÝ AÛjÛLÔ • YZfL¦+R ËP A§L %YÕ±T”i CÃfj¶. • ¹fgVU”L± T”È\ËÚj± ²\j %T¡jÛf jZ”¼Å Cë© %L}P Y”+P¾Pß ¸àß Y”+P¾¶ %YÕ±Ti¶. • %UÅXÁ±´ CÃfj¶. %T¡jÛf jZ”» ®¡¤¼À &S”»¦ %R”ÚÝfj Uæ©Y¶ : ULÕÀ LÃÍÚÛëR”Å ºß\”¶ U”R¶ ¹~¾¶ Y+W¼È¶ AYÔ L”¦§ÃfL &Y¡i¶. LÃfL”X¦§ß ¹RÅ ºßÝ U”RlLÕÅ C«R Uë© T”©L”±´¦ RW”©. ºßÝ U”RlLØfj± ²\j

400 _ 500 ·.g. %U}&W”àP”&N”+X (metronidazole) ........................... Y”»YÐ S”%[“ßÝfj 2 RP+Y 7 S”ÔLØfjf %L”ifLͶ.

AÅX©

• 500 ·.g %U}&W”àP”&N”Å %NÃL+X ................................. %T¡jÛf jZ”¼ß BZ¦§Å JÊ&Y”À CWËȶ 7 S”ÔLØfj +YfLͶ.

²\±´Ý±´LÕÅ AÁ±´ ²\±´Ý±´LÕß AÁ±´fj± TX L”WQlLÔ E¡i. %T¡jÛfjZ”» Y”¼+Xo vÚÛȶ HÚTi¶ AÁ±´fj ®+WU¶ AÅX© %YÔ+[±T”i R”ß L”WQ¶. ²\±´Ý±´LÕß U¼ÁÅ AÅX© AYÚÛÚj AÃgÅ %N”Û, tWlj AÅX© &Tß BgVYÚ\”Å AÁ±´ CÃfj¶. %N”Û, tWlj, &Tß BgVYÚ+\ EÔÙÀ Uë©L[“Å jQU”fLX”¶. A«R Uë©LÔ %TöT”X”] UëRLlLÕÅ g+Pfgß\]. &Uȶ %N»§LØfj ‘`Uæ©YÀLÔ Gl&L CÅ+X’’ Gßⶠ°+X AÅX© %T”© Uæ©Y °+X± T”ÀfLͶ. YZ+XLÔ (soaps)AÅX© Y”+P -fgLÔ (deodaronts) SÝUQ¦§]”Å tX AÁ±´LÔ HÚTigß\]. %T¡jÛf jZ”+V± ³ov -ÁÅ AÅX© -À%L”¡if LÒY± TVßTi¶ ºÆ+LL[“ȶ R+ZL[“ȶkP HÚTigß\]. N”R”WQ -À%L”¡i LÒYͶ. AÁ±´ -ljY+Rf L”QX”¶

328


²\±´Ý±´LÕß &UÅ ´¡LÔ

²\±´Ý±´LÕß &UÅ ´¡LÔ (²\±´Ý±´o uϱ´¡LÔ) ²\±´Ý±´LÔ &UÈÔ[ %TöT”X”] ´¡LÔ T”È\Í &S”»¦ %R”Ú\”Å HÚTigß\]. (L}~LÔ AÅX© L”VlLÔ &T”ßÝ ²\±´Ý±´LÔ &UÈÔ[ ´¡LØfj UÚ\ L”WQlLض E¡i) ²\±´Ý±´LÔ &UÈÔ[ ´¡L+[¦ ª»+UV”L +Y¦§ÃfL &Y¡i¶. AYÚ+\ YZ+X¾¶ -ö %L”¡if LÒY&Y¡i¶. AYÚ+\f LY]U”L EXW+YfLͶ. AYÚ+\ EXW +YfL± TVßTi¶ ©¢+V UÝT~¾¶ -lLÔ TVßTi¦©¶ ¹ß´ ©+YfL &Y¡i¶. GoNÁf+L! JÃYÃfj± ²\±´Ý±´LÔ ¸© ´¡ CëR”Å, A«R± ´¡ ºXU”L ¹fgVU”L U”Rj&S”/ DRjk &T”ß\ UÚ\ &S”»¦ %R”ÚÝLض GÕR”L± TÚݶ. ´¡LÔ Bݶ Y+W¼Å T”È\Í %L”ÔY+R¦ RËÀ±T©R”ß &S”» %R”ÚÝ UÚ\YÀfjf LP±T+R¦ Rifj¶ t\«R ¹+\. L«©±´¡ &S”» L«©±´¡ Li+UV”] T”È\Í&S”»¦ %R”ÚÝ. A© ¹Ò EP+X¾¶ T”§fg\©. A© TX B¡iLØfj -~fj¶; ·Lf Li+UV”L Bj¶. %R”PfL¦§&X&V ARÚj Uë©Y¶ %N»R”Å A+Rf jQ±Ti¦RX”¶. L«©±´¡ &S”¼ß AÛjÛLÔ 1) ¹RÅ AÛjÛ Jà ´¡ &T”Å CÃfj¶. A© Jà ¹L±TÃf %L”±´[¶ AÅX© §\«R ´¡+Q±&T”Å L”¤¶. L«©±´¡ EÔ[ JÃY&W”i T”È\Í %R”PÀ´ %L”¡P ²\j 2 Æë© 5 gZ+ULØfj± (weeks) ²\j A© &R”ßݶ. C«R± ´¡¢Å ®¡UlLÔ (germs) ¬+\«§Ãfj¶. A© UÚ\YÃfj ·L GÕR”Lf LPfj¶. A«R± ´¡Q”Å ©ßT¶ CÅ+X. A© %T¡jÛf jZ”¾Ô CÃfj¶ %T”Ò© A© CñT+R ULÕÀ EQÀY§Å+X. B]”Å AYØPß T”È\Íf %L”ÔTYÃfj A«R &S”» %R”Úݶ. A«R± ´¡ tX S”ÔLØfj AÅX© gZ+ULØfj U}i¶ -~fj¶. ²\j U+\«© &T”j¶. B]”Å A«R &S”»¦%R”ÚÝ Al&L&V BPYÁß B¡jÛ CÃfj¶. A© EPÅ ¹ÒY§È¶ %R”PÀ«© TWͶ. ¸© L«©± ´¡

2) tX gZ+ULÔ AÅX© U”RlLØfj± ²\j &S”»± TÚÛVYÃfj¦ %R”¡+P± ´¡ j+\Y”] L”»oNÅ, Y”»± ´¡LÔ, º}iLÔ ÌfL¶, ¹fgVU”Lf +LLÕÅ, L”ÅLÕÅ, Y¼ÚÛÅ UÚݶ TfLlLÕÅ %N”Û (rash) E¡P”j¶. L«©± ´¡¢ß &S”» ®¡UlLÔ &R”Æß &UÅ EÔ[R”Å, C«Rf L”X¦§ß &T”© AYÀ ¹¦R¶ %L”i±T© AÅX© %R”iY© &T”ß\ GÕV EPÅ %R”PÀT”Å UÚ\YÀfj &S”+Vf LP¦©Y”À. 3) C«R AÛjÛLÔ GÅX”¶ CVÅT”L¦ R”U”L&Y U+\«© Ëi¶. B]”Å &S”»¦ %R”Pö. L«©±´¡ &S”¾+PV JÃYÀ %R”PfL¦§&X&V Uæ©Y¶ %N»© %L”Ô[“Ë}P”Å L«©±´¡ &S”» ®¡UlL[“Å, %SxNL&S”», TfL YƱ´ (paralysis), U] &S”» (BÀY%YÛ) UÚݶ C\±´f kP &Sö.

329


CVÅ 18: T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝLÔ

L«©± ´¡¤¶ Lñ&Tݶ ULÕÀ LÃÍÚÛÃfj¶ %T”Ò© AYØfjf L«©±´¡ &S”» CëR”Å (syphilis) AYØfj EÁV L”X¦§Új ·LͶ ¹ÚT}i EÃfj+X«&R” AÅX© C\«&R” jZ«+R ²\fj¶. kiU”] Y+W¼Å JÊ%Y”à ²Ô+[¦ R”»ot¾¶ ¹fgVU”L AYØ+PV ²\±´Ý±´LÕÅ G±%T”ÒR”gȶ ´¡LÔ HÚT}~ëR”Å, R]fjf L«©± ´¡ &S”» EÔ[R” GßT+R AÛVf jç B»Í %N»©%L”Ô[ &Y¡i¶.

ElLØfjf &S”» CÅ+X Eݧ %N»© jç B»Í

L«©±´¡ GßT+R %L”Ô[f &R+Y

L«©±´¡¤fj Uæ©Y¶

2.4 ·ÅÆVß AXj %TßN”+Rß %TßtÅ %TàtÆ+] (benzathine benzyk penicillin) R+NS”ÁÅ 1 RP+Y U}i¶ Ft&T”PͶ AÅX© %TàtÆß JÊY”+U CëR”Å

500 ·.g GÁ¦©&W”+Ut+] (erythromycin)........................... Y”»YÐ S”%[“ßÝfj 4 RP+Y 14 S”ÔLØfjf %L”ifLͶ.

(L«©±´¡ &S”»fj H§W”L± TVâÔ[ UëR”L GÁ¦©&W”+Utß CñT§Å+X. ULÕÀfj¦ R”»±T”Å %L”ifj¶ L”X¶ ¹~«R ²\j %P}W”+NfÕ+]f (tetracycline) %L”¡i Uæ©Y¶ %N»Y© &R+Y) JÃYÃfj 2 B¡iLÔ AÅX© ARÚj &UX”Lf L«©±´¡ &S”» CëR”Å AYØfj Uæ©Y ERË &R+Y; TXY+L Uë©Lض &R+Y.

GoNÁf+L! L«©±´¡¤fj¶, %U©±´¡¤fj¶ (chancorid) C+P¼ÈÔ[ L~]¶.(TfL¶ 331 If L”¡L) ULÕÀfjf &YÝT”}+Po %N”ÅY© ·Lf L~]¶. L«©±´¡ AÅX© %U©±´¡ &S”¾Ô[R” AÅX© CW¡i&U EÔ[]Y” GßT+R - l LÔ Eݧ %N»V ¹~VËÅ+X%Vß\”Å AYØfj %TßN”+Rß %TàtÆ+]¾¶ (benzathine penicillin) GÁ¦©&W”+Ut+]¾¶ %L”ifL &Y¡i¶.

330


²\±´Ý±´LÕß &UÅ ´¡LÔ

%U©±´¡ %U©±´¡ GßT© T”È\Í &S”»¦ %R”Ú+\o N”À«R©. AR]”Å ²\±´Ý±´LÔ &UÅ ´¡ E¡P”g\©. C+Rf L«©±´¡&Q”i (syphilis) GÕR”Lf jZ±²f %L”Ôgß\]À. %U©±´¡¢ß AÛjÛLÔ

• • •

²\±´Ý±´LÔ AÅX© UXY”» ¸© CÃfj¶ YÆ ·j«R, GÕR”Lf jç %YÕ±Ti¶ JßÝ AÅX© ARÚj &UÚT}P %Uß+UV”] ´¡LÔ. %R”+Po N«§Å ËÁY+P«R YÆ·j«R LZ+XLÔ (A+WV”±´f L}~LÔ (buboes)) ·RU”] L”»oNÅ

%U©±´¡¤fj Uæ©Y¶

500 ·.g. GÁ¦©&W”+Ut+] (erythromycin) ....................................... Y”»YÐ S”%[“ßÝfj 4 RP+Y 7 S”ÔLØfjf %L”ifLͶ.

AÅX©

250 ·.g. %N±}ÁV”f&N”+] (ceftriaxone) ............................................. R+NS”ÁÅ 1 RP+Y U}i¶ Ft&T”PͶ.

²\±´Ý±´± TPÀ R”U+W (genital herpes) ²\±´Ý±´± TPÀ R”U+W GßT© &S”» ®¡UlL[“Å(Virus) HÚTi¶ &S”». A© &R”Æß &UÅ %L”±´[lL[“L¦ &R”ßÛ %Y~¦©± ´¡Q”L U”Û A§L YÆ+Vf %L”ifj¶. JÃYÀ &UÈÔ[ ´¡ UÚ%\”ÃYÀ &R”Æß &UÅ Ti¶%T”Ò© _ YZfLU”L± T”È\ͱ ´QÀotß &T”© TPÀR”U+W TWÍg\©. TPÀR”U+W YZfLU”L± ²\±´Ý±´L+[¾¶ AÅX© UXY”+V¾¶ T”§fg\©. Y”»Yб T”È\Ëß &T”© ´¡ AÁR”L Y”»fj¶ TWÍg\©. jÛ±´ jÕÀ± ´¡LÔ G]±Ti¶ Y”¼ÈÔ[ ´¡LÔ UÚ%\”à Y+L TPÀR”U+WV”Å E¡P”gß\]. C«R± ´¡LÔ CVÅT”L± T”È\Í ºX¶ LP±T© CÅ+X. TPÀ R”U+W¼ß (herpes) AÛjÛLÔ • ²\±´Ý±´LÕÅ koN¶, AÁ±´, AÅX© YÆ CñT©. • ²\±´Ý±´LÔ ¸© tÛV %L”±´[lLÔ &R”ßÛ %Y~¦© YƾÔ[ §\«R ´¡Q”L A+UY©. JÃY+W Jà RP+Y &S”» ®¡UlLÔ TÚÛ]”Å, AYÃfj± ´¡ TX RP+YLÔ &R”ßݶ. JÃYÃfj ¹RŹ+\V”L± TPÀ R”U+W± ´¡LÔ Y«R”Å A+Y 3 gZ+ULØfj AÅX© ARÚj &Uȶ -~fj¶. AYÃfjf L”»oNÅ, R+XYÆLÔ, EPÅ YÆLÔ, -Àf&L”+Y UÚݶ ²\±´Ý±´LØfj AÃgÅ ÌlgV FáÀ± ´+P±´LÔ (lymphnodes) E¡P”j¶. Ai¦© Yö &S”»¦ %R”ÚÝLÔ ¹RÆÅ Y«R+R± &T”Å AÊY[Í Li+UV”L CW”.

²\± ´Ý±´± TPÀ R”U+W¼Å ´¡LÔ

TPÀR”U+W+V± TWY”UÅ Ri±TRÚj UfLÔ RlLÕP¶ ´¡ CÃfj¶ %T”Ò© T”È\Í %L”Ô[f kP”©. B¤+\ ´¡+Q U+\fjU”]”Å A© TPÀ R”U+W TWÍY+R¦ Rifj¶. ULÕÀfL”] LæR+P E+\LÔ C+R ËPo t\±T”L± TVßTi¶ H%]àÅ A+Y %TöT”ß+UV”] ²\±´Ý±´±Tj§L+[ U+\fj¶.

331


CVÅ 18: T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝLÔ

Uæ©Y¶ TPÀR”U+W+Vf jQ±Ti¦R ¹~V”©. B]”Å ´¡L+[o tÛ© SXU”fjYRÚjo tX YÐLÔ EÔ[]. • ´¡¢Å YÆ CÃfj¶ &T”© EP]~V”L ARß ¸© TàfL}~+V +YfLͶ. C© ´¡ %LiY+R¦ Rifj¶. • jÕW +Y¦R Lë&R-ÁÅ (black tea) AÅX© L”W”¶µ (cloves) Y~S>ÁÅ Jà ©¢+V S+]fLͶ. A«R¦ ©¢+V± ´¡¢ß ¸© +YfLͶ. • jÕÀ«R ªV -À¦ %R”}~¼Å E}L”WͶ • N+UVÅ EYÀfL”W¶ (baking soda)AÅX© RYN U”Í (corn starch)BgVYÚ+\ -À &NÀ¦© T+N &T”Å %N»© ´¡ Tj§¼Å RPͶ. • Ëo B%NÅ (witch hazel) GßⶠtÛV UWY+L AÅX© EÔÙÀ %N~Y+L (local plant) BgV+Y &R”+X EXWo< %N»gß\]. ¹RÆÅ ¨e%W]¦ &R”ßÛV Yƾ¶ ´¡¤¶ C«R Uë©L[“Å j+\¾¶. ¹RÆÅ §e%W]¦ &R”ßÛV TPÀR”U+W¼ß YÆ+V¾¶ ´¡+Q¾¶ j+\fL

200 ·.g. Atf&X”Ë+W (acyclovir) Y”»YÐ S”%[“ßÝfj 5 RP+Y 7 S”ÔLØfjf %L”ifLͶ.

YÆ+V± &T”fL

500 _ 1000 ·.g. T”W”%N}PU”+X (paracetamol) Y”»YÐ JÊ%Y”à S”ßj U¢ &SW¦§Új¶ %L”ifLͶ.

A§L U] AÒ¦R¶ AÅX© SX¬+Xo tfLÅLÔ E+PVYÃfj A~fL~± ´¡ E¡P”j¶ Y”»±´Ô[©. B+LV”Å kiU”]Y+W¼Å TPÀR”U+W EÔ[YÀLÔ A§L J»Í¶ SX«Rö EQÍL+[¾¶ E¡Q&Y¡i¶. GoNÁf+L! TPÀR”U+W L¡LØfj¦ ¨lL”]©; UÚݶ T”À+Y CZ±+T HÚTi¦©¶. TPÀ R”U+W+V¦ %R”}P²ß´ G±%T”Ò©¶ ElLÔ +LL+[ YZ+X¾¶ -ö %L”¡i LÒYͶ. TPÀR”U+W¾¶ Lñ&Tݶ ULÕÀ LÃÍÚÛÃfj¶ %T”Ò© ¹RÅ ¹+\V”L AY+[± TPÀR”U+W &S”» TÚÛ]”Å A© AYÔ jZ«+Rfj± ²\±´f j+\T”}+P E¡P”fj¶. AYØfjf jZ«+R ²\fj¶ %T”Ò© ´¡ CëR”Å A«Rf jZ«+R %T¡jÛfjZ”» YÐ&V %YÕYö %T”Ò© ARß &R”Æß &UÅ ´¡TiYR”Å ARÚj¶ &S”» TÚÝg\©. AYØfj ¹RÅ RP+YV”L± TPÀR”U+W HÚT}i Cë© AYÔ &TÚÝ YƼŠCÃfj¶%T”Ò© C© jZ«+Rfj¦ %R”ÚÝYRÚj A§L Y”»±´Ô[©. ULÕÃfj± &TÚÝYÆ %R”Plj¶ %T”Ò©± TPÀR”U+W± ´¡ CëR”Å AYÔ Uæ©Y SiY¦§Å jZ«+R %TÝY© SÅX©. jZ«+R¼ß &R”Å ´¡¢Å TiY+R¦ RËÀfL Uæ©YÀLÔ AYØfj t&NÁVß AÝ+Y %N»Y”ÀLÔ. AÅX© jZ«+R ²\«R ²\j ARÚj Uë©LÔ %L”i±T”ÀLÔ.

332


²\±´Ý±´LÕß &UÅ ´¡LÔ

U”«R± ²\±´Ý±´± T”É¡¢ &S”»°¡UlLÔ U”. ². T”. &S”. ( Human papiloma virus H.P.V. ) U”.².T”.&S”. GßT© ²\±´Ý±´LÔ ¸©¶, UXY”¼È¶ Y[Wf k~V± T”È¡¢L+[ E¡P”fj¶ &S”»®¡U¶ (virus). A© ¹fgVU”L± %T¡jÛf jZ”¼âÔ Y[ö %T”Ò© A+R±TÚÛ ULÕÃfj¦ %RÁV”UÅ CÃfj¶. T”È¡¢LÔ ¨lL”]+Y AÅX; B]”Å C+PxNX”L CÃfj¶. U”.².T”.&S” Cß AÛjÛLÔ • AÁ±´ CÃfj¶ • ²\±´Ý±´LÕÅ tÛV, EXÀ«R, %Y¡+UV”] TÒ±´¬\± ´+P±´LÔ CÃfj¶.´+P±´LÕß &UÚTj§ %N”W%N”W±T”L CÃfj¶. AR]”Å ¨lgÅ+X. GoNÁf+L! T”È¡¢+V±&T”Å &R”ßݶ %TÁV, R}+PV”] DW¹Ô[ Y[ÀotLÔ CVÅT”L U”.².T”. &S”. AÅX. A+Y L«©± ´¡Q”Å HÚTigß\]. GY&WⶠC±T~± T}P Y[Àt¾Pß CëR”Å AYÃfjf L«©± ´¡¤fL”] B»Í %N»V &Y¡i¶. hÏfL”¤¶ UÃY¦©Y¦+Ro %N»V”¨ÀLÔ

Uæ©Y¶ 1) SXU”] &R”+Xf L”±TRÚjf Lß%]»f LÕU¦+R (petroleum gel) AÅX© UNjf LÕ¶+T (greasy ointment) &R”Æß ¸© JÊ%Y”à T”È¡¢+Vo(wart) vÚÛ¦ RPYͶ. 2) tÛR[Í ¹±T”tL± ´ÕU¦§ß (trichloroactic acid) 80% - 90% L+WN+X AÅX© Cà T”tL± ´ÕU¦+Ro (bichloroacetic acid) tÛV jot+Vf %L”¡i T”È¡¢ ¸© CPͶ. T”È¡¢ %Y¡+UV”L U”ݶ Y+W¼Å ´ÕU¦+R A±T~&V Ë}i ËPͶ. SX¹Ô[ &R”Æß ¸© ´ÕU¶ t«R”UÅ LY]¹Pß CÃfLͶ. ´ÕU¦+R 2 U¢ &SW¦§Új± ²ß AÅX© GÁoNÅ EQÀÍ A§LU”L CëR”Å LÒYͶ. ´ÕU¶ T”È¡¢+V GÁ¦©Ëi¶. A«R CP¦§Å YƾÔ[ ´¡&R”ßݶ. CVÅT”L&Y C«R Uæ©Y¦+R gZ+Ufj (week) Jà RP+YV”L tX gZ+ULØfj± T”È¡¢ ¹ÒY© U”L U+\¾¶ Y+W¼Å §Ã¶T¦ §Ã¶To %N»V &Y¡i¶. ´¡ Bݶ Y+W¼Å A+R¦ ª»+U V”LͶ EXÀotV”LͶ +YfL &Y¡i¶. &Uȶ ULÕÀ ´¡ Bݶ Y+W¼Å T”È\Íf %L”Ô[f kP”©. tX Y+L U”.².T”.&S”. fL+[ Uæ©Y¶ %N»V”Ë}P”Å ULÕÀfjf Lñ+Tf LÒ¦©± ´ÚÝ &S”» E¡P”j¶. ULÕÀ Lñ+Tf LÒ¦+R G±T~ U”.².T”.&S”. fL”L B»Í %N»Y© GßT+R± TÚÛ AÛ«© %L”Ô[ TfL¶ 380I± T”ÀfLͶ.

333


CVÅ 18: T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝLÔ

¹ÒEP+X± T”§fj¶ T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝLÔ (STI) D.R.j.k (D}~V Ri±T”Ú\Å j+\T”}if k}PÛjÛAIDS) DRjk GßT© &S”» ®¡UlLÔ E¡P”fj¶ %L”Åȶ &S”». A+R ‘U”R«R¦ Ri±T”Ú\Å j+\T”}i &S”» ®¡U¶’ (U”.R.j&S”HIV.) Gßgß\]À. U”Rj&S”. B]©, &S”+V G§À¦©± &T”Ái¶ EPÅ §\+]f j+\fg\©. U”Rj&S” / DRjk EÔ[YÀLØfjo NÕfL”»oNÅ, EPÅ EÃfg &S”», ´ÚÝ&S”» UÚݶ ²\ %R”ÚÝ &S”»LÔ ·L GÕR”L Yö. U”Rj&S” / DRjk If jQ±Ti¦R ¹~V”©. B]”Å &S”» GÕR”L YW”UÆÃfL Uæ©Y¶ %N»VX”¶. &S”» %R”ÚÛVYÁß jç, Ë«©, R”»±T”Å AÅX© U”.R.j.&S”. EÔ[YÁß %T¡jÛf jZ”» DW¶ BgV+Y &Y%\”ÃYÀ EPÆÅ %NÅȶ &T”© U”.R.j.&S”. TWÍg\©. A© hÏfL¡PY”Ý TWYfki¶. U”Rj&S” / DRjk EÔ[ JÃYÃPß T”È\Í %L”Ôض %T”Ò©

&S”»¦ %R”ÚÝ+PV R”» Rß ²\fL”R jZ«+Rfjf LP¦©¶ %T”Ò©

U”.R.j&S” EÔ[ JÃY&W”i Ft+V AÅX© ³<ovf jZ+X± TgÀ«©%L”Ôض %T”Ò©.

Ai¦© S”ß

U”.R.j&S”fL”Lf jç B»Í %N»V”R CPlLÕÅ UfLÔ jç F&PÚ\¦§ß ºX¶kP U”.R.j&S”+V± %TÝgß\]À. tX &Y+[LÕÅ U”Rj&S” / DRjk EÔ[ ULÕÀLÔ R”»±T”Æß ºX¶ RlLÔ jZ«+RLØfjf LP¦©fgß\]À. (TfL¶ 293 I± T”ÀfLͶ) U”Rj&S” / DRjkf L”] AÛjÛLÔ U”.R.j&S” EÔ[ YÀLØfj -¡P L”X¦§Új _ AR”Y© T¦© B¡iLÔ Y+W¼Å kP AÛjÛLÔ %RÁV”. DRjk AÛjÛLÔ CÅX”UÅ U”.R.j&S” +Vf %L”¡~ñTYÀLÔ &S”» ®¡UlL+[ GÕR”L UÚ\YÀLØfjf LP¦©fgß\]À. ¹ÒSX¦&R”i CñTR”Lf L”¡gß\ JÃYÁP¶ Cë© U”Rj&S” / DRjk+V ULÕÀ %T\fki¶. D.R.j.k¼ß %R”PfL AÛjÛL[“Lf L”»oNÅ, Y¼Úݱ&T”fj &R”Å t]±´LÔ BgV+Y CÃfj¶. U”Rj&S” / DRjk fL”] Uë+R CßⶠL¡i²~fLËÅ+X. B]”Å Sß\”L E¡g\ UÚݶ Rß EPÅ, U]¶, BË BgVYÚ+\± T”©L”fj¶ JÃYÀ SX Y”Ïf+L+Vf %L”¡i -¡P L”X¶ Y”ZX”¶. &Uȶ ´§V Uë©L[“Å U”.R.j&S” +V± %TÚ\ JÃYÀ TX B¡iLÔ Y”ZX”¶. U”.R.j.&S” TWÍY+R¦ Ri±T§Å ULÕÀLÔ %N»V&Y¡iY]: • U”.R.j&S” E+PV JÃYÃPß T”È\Í %L”ÔY+R¦ RËÀfL &Y¡i¶. • ULÕÁß k}P”Õ ( partner)&Y%\”ÃYÃPß T”È\Í %L”¡~ñT”À AÅX© k}P”Õfj U”.R.j&S” CÃfj¶. A±T~±T}P ¬+X¼Å ´§V T”È\Íf k}P”Õ&V”i %R”PÀ´ %L”Ôض %T”Ò© LæR+P E+\+V± TVß Ti¦RͶ. AYÃfj U”Rj&S” / DRjk CÃfj¶ AÅX© &YÝ T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝfL”] G«R AÛjÛ¾¶ CÅX”Uȶ CÃfj¶. • &S”» ®¡U¶ -fL±TP”R, ³ovfjZÅ, Ft AÅX© UÚ\ LÃËL+[± TVßTi¦R &Y¡P”¶. j¦§ FiÃÍ YRÚj, A@LÒ¦R¦§Új, ALÚÝYRÚj± TVßTi¦R±Ti¶ LÃËLض C§Å APlj¶. &S”» ®¡U¶ -fgVf LÃË L+[&V &R”+X %Y}iYRÚj¶, j¦§ FiÃÍYRÚj¶ TVß Ti¦R &Y¡i¶.

334


¹Ò EP+X± T”§fj¶ T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝLÔ

U”Rj&S” / DRjkf L”] Uë©LÔ U”Rj&S” / DRjk &S”+Vf jQ±Ti¦R ¹~V”©. B]”Å UfLÔ ·L SXU”LͶ -¡P L”X¶ Y”ZͶ Uë©LÔ ERÍgß\]. jZ«+R ²\±²ß &T”© R”¼P·Ã«© jZ«+Rfj U”Rj&S” TWY”UÅ Ri±TRÚjf kP Uë©LÔ EÔ[]. U”Rj&S” / DRjkfj ´§V Uë©L+[• AÊY± %T”Ò© L¡i²~fgß\]À. t\«R Uë©Lض Uë©L+[f k}~+Qfj¶ ¹+\¾¶ AÊY±&T”© U”ÝRÅ %TÝgß\]. C«R BÚ\Å Y”»«R Uë©L[“Å ¨lj Rö TfL Ë+[ÍLÔ HÚTigß\]. ElLÔ Tj§¼Å JÊ%Y”à ULÕÃfj¶ &S”»LØfL”] t\«R Uë©L+[± TÚÛ¾¶, Uë©L+[f k}~+Q±T© TÚÛ¾¶ EÔÙÀ SX¦©+\ A§L”ÁLÕP¶ &L}ÛY© ¹fgVU”j¶. DRjk &S”» EÔ[ JÃYÃfj Uæ©Y¶ %N»YRÚj (D.R.j.k &S”» JÃYÃfj CëR”Å UfLØfj A«R&S”» GէŠTÚݶ) -lLÔ 3 AÅX© 4 &YÝT}P Uë©L+[f LX«© %L”ifL &Y¡i¶. tX &Y+[LÕÅ TX Uë©L+[ Jà U”¦§+W¼Å &NÀfgß\]À. S”lLÔ Cl&L 2 CVXfk~V Uë©f LX+YL+[± TÁ«©+Wfgß&\”¶. U”Rj&S”.fj Uæ©Y¶ %N»YRÚj¶; R”¼P·Ã«© U”.R.j.&S” jZ«+Rfj± TWÍY+R¦ Ri±TRÚj¶ %YÊ&YÝ k}i Uë©LÕß Ë[fLU”] A§Lo %N»§LÔ C«R± ´¦RL¦§ß 492B¶ TfL¦§Å %R”Pljgß\].

D.R.j.k &S”¾Ô[ ULÕÀfj Uæ©Y¶ %N»Y© UÚݶ D.R.j.kTÚÛ¾Ô[ R”¼P·Ã«© jZ«+Rfj U”.R.j&S” TWY”UÅ Ri±T©

150 ·.g. X”·Í+Pß (3tc) lamivudine (3tc )I Y”»YÐ S”%[“ßÝfj 2 RP+Y JÊ%Y”à S”ض

UÚݶ

300 ·.g. t&P”Í+Pß (zdv) (zidovudine(zdv) I Y”»YÐ S”%[“ßÝfj 2 RP+Y JÊ%Y”à S”ض UÚݶ

1250 ·.g. %SŲ]”ËÀ (nelfinavir)I Y”»YÐ S”%[“ßÝfj 2 RP+Y JÊ%Y”à S”ض %L”ifLͶ.

AÅX© ElLÕP¶ %SÅ ²]”ËÀ CÅ+X%Vß\”Å 200 ·.g. %SËW”+Tß (nevirapine (nvp)) I Y”»YÐ S”%[“ßÝfj 1 RP+Y 14 S”ÔLØfjf %L”ifLͶ. ²\j S”%[“ßÝfj 2 RP+Y JÊ%Y”à S”ض %L”ifLͶ. ULÕÀfj D.R.j.k &S”» A§LU”L CÅ+X%Vß\”Å Lñ&TÚÛß 3B¶ U”R¶ ¹~¾¶ Y+W¼Å -lLÔ Uæ©Y¶ %N»Vf L”¦§ÃfL &Y¡i¶. H%]ß\”Å A«R Uë©L+[f LÃfL”X¦§ß %R”PfL¦§Å N”±²}P”Å A+Y Y[ö jZ«+Rfj¦ ¨lj Ë+[Ëfj¶. B]”Å ULÕ+W A§L A[ËÅ D.R.j.k &S”» TÚۼëR”Å AYÔ EP]~V”L Uë© AëR &Y¡i¶.

C«R Uë©LÔ Cßⶠg+PfL”UÅ AÅX© A§L Ë+X¼Å CñT«R”Å ULÕÀ SXU”L CñTRÚj C«R Uë©L+[± %TÝY© ·LͶ L~]¶. B]”Å ²\±²ß &T”© U”Rj&S” / DRjk R”¼P·Ã«© jZ«+Rfj± TWY”UÅ RifL %YÊ&YÝ LX±´ Uë©L+[f %L”ifLX”¶. AÅX© &TÚݱT”}~ß &T”© J&W Uë+Rf %L”ifLX”¶. TfL¶ 493 I± T”ÀfLͶ.

335


CVÅ 18: T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝLÔ

LÅÇWÅ AZÚt - B (hepatitis - B) JÃYÃ+PV LÅÇWÅ, &S”»± T}~ëR”Å A© LÅÇWÅ AZÚtV”L CÃfj¶. LÅÇWÅ AZÚt ‘B ‘GßT© AxN¦RfL &S”»¦ %R”ÚÝ. A© &S”» ®¡UlL[“Å (virus) E¡P”gß\©. &S”»¦ %R”ÚÝ EÔ[YÁP·Ã«©f jç AÅX© EPÅ -ÀUlLÔ &S”»¦ %R”Úݱ TÚ\”R JÃYÁß EPÈÔ %NÅÈU”]”Å LÅÇWÅ AZÚt - ‘B ‘TWÍg\©. E·Ï -À, %T¡jÛf jZ”¼ß DW¶, UÚݶ Ë«© BgV+Y EPÅ -ÀUlLÕÅ APlj¶. LÅÇWÅ AZÚt - ‘B ‘ ¹fgVU”L± T”È\Ëß &T”© JÃYÁP·Ã«© UÚ%\”ÃYÃfj ·L GÕR”L± TWÍg\©. ²Ô+[¦ R”»ot¼P·Ã«© AYÔ jZ«+RfjfkP± TWÍg\©. LÅÇWÅ AZÚt¼ß (LÅÇWÅ AZÚt - ‘B ) AÛjÛLÔ

• • •

Tt¼ß+U L+[±´¶ YÈfj+\«R EQÀͶ L¡LÔ UxNÔ ¬\¶, tX &Y+[LÕÅ &R”Å UxNÔ ¬\¶ (¹fgVU”Lf +LLÕß EÔ[l+LLض, L”ÅLÕß T”RlLض)

• • •

Y¼ÚÛÅ YÆ AÅX© jU}PÅ tÝ-À TÒ±´ ¬\¦§È¶, %N¶UxNÔ (cola) ¬\¦§È¶, UX¶ %Yئ©¶ CÃfj¶. AÅX© AÛjÛLÔ CÃfL”.

Uæ©Y¶ ERË %N»¾¶ Uë© Jßݶ CÅ+X. Uë© Aë©YR”Å LÅÇWÈfj <A§Lf &Li Ë+[g\©. B]”Å %TöT”X”]YÀLÔ LÅÇWÅ AZÚt- ‘B ‘¼Å Cë© jQU+Pgß\]À. LÅÇWÅ AZÚt- ‘B ‘ EÔ[YÀLÔ K»Í Gi¦©f %L”¡i¶, GէŠ%NÁfLf k~V EQÍL+[ E¡i¶, GÊY+L U©+Y¾¶ AëR”Uȶ CëR”Å Ë+WËÅ SXU+PY”ÀLÔ. LÅÇWÅ AZÚt - ‘B ‘¾¶ Lñ&Tݶ ULÕÀ LÃÍÚÛÃfj¶ %T”Ò© LÅÇWÅ AZÚt- ‘B ‘ CëR”Å, Uæ©Y AÛÍ+W+V S”P &Y¡i¶. jZ«+R+V &S”»¦%R”ÚÝ TÚÝY§Æë© Ri±TRÚj <AYØfj¦ &S”»¦ Ri±´ Uë© - (vaccination) &T”P &Y¡i¶. T”È\Í &S”»¦ %R”Ú+\¦ Ri±TRÚj ULÕÀLØfjf LÚ²¦RÅ G«R Jà T”È\Íf k}P”Õ¾¶ T”È\Í &S”»¦ %R”Ú+\f %L”¡~ÃfLf ki¶ GßT+R ULÕÀ %RÁ«©f %L”Ô[ &Y¡i¶. B¤+\+V± TVßTi¦R”UÅ UÚ\f k}P”Õ¾Pß < BPYÀ T”È\Í %L”¡P”Å AYÃfj± T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝYRÚj A§L Y”»±´Ô[©. JÃYÃfj± T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝ EÔ[R” GßT+R¦ %RÁ«© %L”Ô[ J&W YÐ AY+W B»Í %N»Y© R”ß. ElLÔ Tj§¼Å T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝfj B»Í %N»© %L”Ô[ Y”»±´ EÔ[R” GßT+R AÛ«© %L”Ô[Ͷ. -lL&[ ULÕÀL+[ B»Í %N»Y+R± TÚÛf LÚÝf%L”Ô[± TfL¶ 379 If L”¡L. ULÕÀfj± T”È\ͦ %R”Ú+\¦ RËÀ±TRÚj EݧV”] YÐ &S”»¦ %R”ÚÝ EÔ[ JÃYÃPß AYÔ T”È\Í %L”ÔY+R¦ RËÀ±T©R”ß. AÅX© AYÔ T”È\Í %L”Ôض %T”Ò© LæR+P E+\L+[ (BPYÀLØfL”L AÅX© ULÕÀfL”L) TVßTi¦RX”¶. LæR+P E+\+V± TVßTi¦§]”Å kP ·Lf j+\«R A[ËÅ T”È\Í &S”»¦ %R”Ú+\± %Tݶ Y”»´Ô[©, jZ«+R ²\±²ß %T”Ò© AÅX© ®+Zfj¶ S+P¹+\LÕß &T”© TVßTi¦§V LÃËL+[ AÅX© ³ovfjZÅL+[ &TÚÝo %NËÆVÀLÔ &S”» ®¡U¶ -fjYR]”Å U”Rj&S” / DRjk UÚݶ LÅÆWÅ AZÚt - ‘B ‘&S”»LÕÅ Cë© ULÕÀLØfj± T”©L”±´¦ RWX”¶. (TfL¶ 59 I± T”ÀfL)

336


j¹L¦§Å T”È\Í &S”»¦ %R”Ú+\¦ RifL ERÍRÅ

ULÕÀ Rß+]¦ R”&] L”¦©f%L”Ô[± &TÚÝo %NËÆVÀLÔ C«R Yй+\L+[ AYØfjf LÚ²fLX”¶.

AYÔ T”È\Í %L”Ôض JÊ%Y”à RP+Y¾¶ Jà LæR+P E+\+V± TVßTi¦R &Y¡i¶. • T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝ AÛjÛ EÔ[YÃPß T”È\Í %L”Ô[f kP”©. (JÃYÁP¶ AÛjÛLÔ CÅX”R &T”©¶ kP± TX T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝLÔ TWÍgß\].) • %T¡jÛf jZ”+V EXÀ¦R± ³ovf jZ+X, AÅX© ºÆ+LL+[ AÅX© U”Í L+[± TVßTi¦Rf kP”©. %T¡jÛf jZ”» EXÀ«© CÃfj¶ %T”Ò© AÅX© ³ÚÝf jZÅ S>W”Å EݦRÅ HÚT}P”Å T”È\Ëß &T”© &R”Æß ·© tÛV %Y}iLÔ HÚTi¶. AR]”Å ULÕÀfj± ².T”.&S”. AÅX© UÚ\± T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝ HÚTP A§L Y”»±´Ô[©.

BPYÀ, B¤+\+V± TVßTi¦R” Ë}P”Å hÏfL”¤¶ ¹+\LÔ ULÕÀfj± T”È\Í &S”»¦%R”ÚÝ TÚÝY§Æë© tÛ© T”©L”±´¦ Rö. • C+P¦§+W+V± (diaphragm) TVßTi¦RͶ • T”È\Ífj± ²\j ²\±´Ý±´LÕß %YÕ±´\lL+[f LÒYͶ • T”È\Ífj± ²\j EP]~V”Lo tÝ-À LÐfLͶ. ULÕö AYÔ k}P”Õ¾¶ ´QÀotfj U”\”L Y”»Yб T”È\Í AÅX© T”È\ͦ %R”iRÅL+[f %L”Ô[X”¶. (TfL¶ 312I± TÀÀfL)

j¹L¦§Å T”È\Í &S”»¦ %R”Ú+\¦ RifL G±T~ ERÍY©? j¹L¦§Å T”.&S”.%R”. TWÍY+R¦ RifLo tX Læ©+WL+[f h&Z L”¡L. • T”.&S”.%R”. TÚÛ -lLÔ AfL+\ %L”¡iÔ[ ULÕÀLØPß &TNͶ. tX ULÕÀLÔ RlL+[± TÚÛ± &TvYRÚjo NlLP± TiY”ÀLÔ, B]”Å l - LÔ A§L¶ %RÁ«© %L”ÔYR”Å AYÀLÔ E¼+Wf L”±T”Ú\X”¶. • ¹ß&TÚÝ B»Ëß &T”© ULÕÀLØfj CVÅTÚ\ -À %YÕ±T”i AÅX© ²\±´Ý±´LÕÅ ´¡ TÚÛf &L}LͶ. AÅX© T”.&S”.%R”ÚÝ AÛjÛLØfL”L AYÀL+[ B»Í %N»V CñT+R¦ %RÁËfLͶ. T”.&S”.%R” .UÚݶ U”Rj&S” / DRjk BgVYÚ&\”i SX¬+X¦ R+X±´LÕÅ &TN Jà jÒ+Y A+UfLͶ. • ElLÔ EÔÙÀ± TÔÕLÕÅ T”È\Í TÚÛVf LÅËfj¦ ©+Q ¬ÚLͶ. U”Rj&S” / DRjk &V”i T”.&S”.%R”. TÚÛf LÚ²±T+R Ë[lgf %L”Ô[ %TÚ&\”ÀLØfj ERYͶ. Gßâ+PV ULÔLÔ T”©L”±T”L - < Gß] ¬+]fg\”» AR]”Å C[« R+X¹+\¼]À GßT© G]fj¦ %RÁ¾¶. CÃfL Ëö´g&\ß. Gß] AYÀLØfj C+R± TÚÛ ²ÚL”X¦§Å T”È\+Y¦ %R”Plj¶ %N”ÅY© GßÝ G]fj¦ %RÁV Ë[fgo %N”ÅX YÐ %T”Ò© T”©L”±T”] ËñT¦ &R”<Í ËÅ+X. C+R±TÚÛ Gßâ+PV ¹+\L+[± TÚÛ S”¶ R”» G±%T”Ò©¶ &TtV&R CÅ+X. (choice) %N»V ¹~¾¶. t«§±&T”U”? • BPYÀLØPß &TNͶ, ²Ô+[¦ R”»otLØfj¶ jZ«+RLØfj¶ HÚTPf k~V ¨ljLØPß T”.&S”.%R”.TÚÛV ¨l+L¾¶ Ë[fgf%L”Ô[ AYÀLØfj ERYͶ. • j¹L¦§Å G«R T”.&S”.%R”. ·L± %T”©Y”L EÔ[] GßT+R EÔÙÀ Uæ©Y SiY¶, Uæ©Y U+] AÅX© SX¦©+\ A+UoNL¶ BgVYÚÛÅ Cë© &L}PÛ«© %L”Ô[Ͷ. • ElLÔ Tj§¼Å T”.&S”.%R”.fj Uæ©Y¶ %N»Y§Å Sß\”L± TVßTi¶ Uë©L+[¾¶ AYÚÛß Ë+XL+[¾¶ %R”=«©%L”Ô[Ͷ. T”.&S”.%R”.fj Uæ©Y¶ %N»Vf LÚLͶ; AÅX© ULÕÀL+[ Uæ©Y¦+R AÛ«© %L”Ô[o %N»VͶ. • Jà j¹L UëRL¦+R¦ %R”PlLͶ. AR]”Å UfLÔ GÕR”L Uë©L+[¾¶ B¤+\L+[¾¶ %TÚÝf%L”Ô[ ¹~¾¶.

337


CVÅ 19 Lñ &TÚÛȶ jZ«+R ²\±²È¶ EVÀ ®¡ §\ßLÔ. C«R CVÆÅ &TÚݱT”}~ß &T”© %T¡jÛf jZ”» B»Í %T¡jÛf jZ”» B»+Y G±T~o %N»Y©?

339

340

&TÚݱT”i %R”PljYRÚj Ì}i ¹+\LÔ

341

- & WÚÛf LÒÍRÅ ( UXfjPÅ LÒͶ -ÀUlLÔ) 342 BUQfj %S» Aë©RÅ 343

344

ºÆ+L Uë©LÔ

FtLÔ

345

Y~jZ”» ºX¶ -ÀU¦+R G±T~o %NȦ©Y© (Y~ jZ”»f L+WNÅ) AÅX© Y.j.L)

350

tÝ-À C\fg (tÝ-À %YÕYÃYRÚj ERͶ jZ”»)

352

%T¡jÛf jZ”» AÝ+Y (episiotomy)

354

%T¡jÛf jZ”»f gÐN+X AÅX© AÝ+Y+V¦ +R±T© gÐNÈfj¦ +RVÅ &R+YV” GßT+R G±T~ ¹~Í %N»Y© 356 gÐN+X G±T~¦ +R±T©

356 362

%T¡ ²\±´Ý±´¦ &R”Å -fL¦§Új± ²\j (%U”}i¦ &R”Å - f L¶) ULÕÀfj± T”©L”±´ AÕ±T©

367

²\±´Ý±´¦ RÒ¶+T %Y}~¦ §\±T© %Y}+Po uÀ %N»Y©

367 367 %T.².%Y}iRÆÅ %SÃfL~ ¬+X± T”©L”±´ 368

²}P YÐ AÅX© TfLY”}if jZ«+R+V¦ §Ã±´RÅ

338

369


Lñ &TÚÛȶ jZ«+R ²\±²È¶ EVÀ ®¡ §\ßLÔ

CVÅ

19

&TÚݱT”}~ß &T”© %T¡jÛf jZ”» B»Í: TX ULÕÀLÕß &TÚݱT”i CVÅT”L¦ %R”P«© S+P%Tݶ; %T”©Y”L&Y %T¡ jÛf jZ”+V B»Í %N»V¦ &R+Y¼Å+X. B]”Å %T¡jÛf jZ”» B»Í TVâÔ[©. H%]ß\”Å &TÚݱT”i CVÅT”L¦ %R”PÀ«© S+P%TÝg\R” GßT+R¦ %RÁ«© %L”Ô[ A© ·LͶ EݧV”] YÐ. ULÕÃ+PV Lñ+Tf LÒ¦© GÊY[Í §\«§Ãfg\© GßT+R¾¶, jZ«+R ²}P Yб ²\±T” AÅX© R+X ¹RÅ ²\±T” GßT+R¾¶ B»Y”Å %RÁ«© %L”Ô[X”¶.

ElLÔ Lñ+Tf LÒ¦© Cßⶠº~&V CÃfg\©. U”Ú\¶ CÅX”UÅ -lLÔ 12 U¢ &SW¶ &TÚݱT”}~Å CÃfgÜÀLÔ. Uæ©Y U+]fjo %NÅX C©R”ß &SW¶ GßÝ S”ß ¬+]fg&\ß.

%T¡jÛf jZ”+V B»Í %N»Y© CPÀ RÃY©; L}P”V¦ &R+Y¼Å %T”Ò© U}i¶ A+Ro %N»V&Y¡i¶ (TfL¶ 186If L”¡L) -lLÔ G±%T”Ò© Uæ©Y ERË %T\X”¶ GßT+R± %T¡jÛf jZ”» B»Y”Å %RÁ«© %L”Ô[X”¶.

GoNÁf+L! ULÕÀ &TÚÝ YƼŠCÃfj¶ %T”Ò© G«R &SW¦§È¶ -lLÔ %T¡ jÛf jZ”» B»Í %N»¾¶ %T”Ò© ElLÔ +LL+[f LÒËf %L”¡i +L¾+\L+[ A¢«© %L”¡P”ȶ, -lLÔ ¨ljRö ®¡UlL+[ ULÕÀfjf LP¦©¶ ¬+X HÚTi¶. C«Rf L”WQ¦§ÚL”L&Y GÅX”¶ SXU”L S+P%Tݶ %T”Ò© %T¡jÛf jZ”» B»+Y¦ RËÀ±T© SÅX©.

TàfjP¶ E+P«R ²\j &TÚݱT”}i &SW¶ LP«R L}P¦§Å CÃfj¶ %T”Ò©¶ AÅX© %SÃfL~ ¬+X¼Å CÃfj¶ %T”Ò©¶ RËW UÚ\ &SW¦§Å %T¡ jÛfjZ”» B»+Yo %N»Vf kP”©. (TfL¶ 175 If L”¡L)

R”»fj± %T¡ jÛf jZ”¼Å Cë© jç± &T”fj CÃfj&T”© %T¡jÛf jZ”» B»+Y G±%T”Ò©¶ %N»Vf kP”©. (TfL¶ 183 If L”¡L)

339


CVÅ 19: Lñ&TÚÛȶ, jZ«+R ²\±²È¶ EVÀ ®¡§\¶

%T¡ jÛfjZ”» B»+Y G±T~o %N»Y©? %T¡ jÛf jZ”» B»+Y G±T~o %N»Y© GßÝ ´¦RL¦§Å Ë[fjY© L~]¶. %T¡ jÛf jZ”» B»+Y± T¼Út¼]”Å LÚT©R”ß t\«R©. KÀ B»+Y -lL&[ %N»V ¹Vot %N»¾¶ ¹ß´ AâTY¶ EÔ[ JÃYÀ ElLØfjf LÚ²fL &Y¡i¶. 1. -lLÔ G+R Hß %N»V± &T”gÜÀLÔ GßT+R ULÕÀfj Ë[fLͶ. 2. ULÕÀ UÅX”«© Ti¦©f L”ÅL+[ Y+[¦©¶ §\«©¶ +YfL &Y¡i¶. 3. YZ+X+Vf (soap) %L”¡i ElLÔ +LL+[f LÒYͶ. (TfL¶ 53 If L”¡L.) &S”» ®¡U¶ -fgV AÅX© ª»+UV”] +L¾+\L+[ A¢VͶ. 4. R”¼ß %T¡jÛfjZ”¾Ô 2 ËWÅL+[ %Uß+UV”L CPͶ. &TÚݱT”i %R”PfL ¬+X¼Å CëR”Å Lñ+Tf LÒ¦+Rf L¡i ²~±TRÚj ElLÔ ËWÅLÔ GÊY[Í %R”+XÍfj EÔ&[ %NÅÈ&U” AÊY[Ífj AYÚ+\ CVÅT”Lo %NȦR &Y¡i¶. ULÕÀ L+Ptf L}P± &TÚݱT”}~Å CëR”Å jZ«+R¼ß R+X Lñ+Tf LÒ¦+R± %T¡jÛf jZ”¼ß %YÕ±´\¶ Y+W¼Å RÔÕf %L”¡i Y«§Ãfj¶. 5. Lñ+Tf LÒ¦+R¦ %R”}i EQWͶ.

Lñ+Tf LÒ¦© º~¼Ã«R”Å A© ElLÔ ºf+L± &T”Å -¡i Yß+UV”L CÃfj¶.

Lñ+Tf LÒ¦© §\fL¦ %R”Plg]”Å A© ·LͶ R}+PV”L CÃfj¶.

Lñ+Tf LÒ¦© §\«R”Å jZ«+R¼ß Y}PU”], L~]U”], R+X¼ß &UÅ §\«R ERiLÔ -}~f %L”¡i CñT+R± &T”Å EQWX”¶.

Lñ+Tf LÒ¦©fj± ²ß]”Å jZ«+R¼ß R+X L~]U”L CÃfj¶. Lñ+Tf LÒ¦©fj± ²ß]”Å -lLÔ G+R&Vⶠ%Uß+UV”L EQÀ«R”Å, A© jZ«+R ²}PYб ²\±T”L¦ §Ã¶² CÃfj¶ (²}P¶ ¹RÆÅ) tX &SWlLÕÅ &TÚݱT”i ¹~Íݶ %T”Ò© %TöT”ȶ Lñ+Tf LÒ¦© §\«§Ãfj¶. B]”Å Lñ+Tf LÒ¦§ß tÛR[Í JÃTfL¦§Å ËP±T}i CÃfj¶. Lñ+Tf LÒ¦© EÔ&[ &T”j¶ Y+W¼Å A+R¦ R”» RÔ[¦ %R”PljYRÚjf L”¦§Ã±T© SÅX©. ElL[“Å Lñ+Tf LÒ¦+R¦ %R”}i EQW ¹~V”R%T”Ò© A© ¹ÒY©U”L¦ §\«§Ãfj¶. R”» C±%T”Ò© RÔ[¦ %R”Plg]”Å T”©L”±T”L CÃfj¶.

¹~Y”L!

340

Lñ+Tf LÒ¦© ¹ÒY©U”L¦ §\«© %L”¡P©. C±%T”Ò© A+R¦ RÔ[¦ %R”PljY© T”©L”±T”]©.


&TÚݱT”i %R”PljYRÚj Ì}i ¹+\LÔ

&TÚݱT”i %R”PljYRÚj Ì}i ¹+\LÔ: -lLÔ G±%T”Ò© ULÕ+W± &TÚݱT”}ifL”L FfjËfL &Y¡i¶?

• TàfjP¶ E+P«© &TÚݱT”i %R”PlL”UÅ AÅX© •

A© %R”Plg]”ȶ jZ«+R ²\±T© RÔÕ±&T”j¶ %T”Ò© R”»fj± TX U¢ &SWU”L± &TÚݱT”i vÝvݱT”L C멶 jZ«+R ²\±T© RÔÕ±&T”j¶ %T”Ò©.

• R”»fj± TXU¢ &SWU”L GÕ+UV”] &TÚݱT”i C멶, AYÔ K»Í %L”Ô[“RT~± &TÚݱT”i vÝvݱT”L C멶, Lñ+Tf LÒ¦+R¦ §\fj¶ A[Ífj A© &T”©U”] YÈÍPß CÅX”UÅ CÃfj¶ %T”Ò©. GoNÁ+L AÛjÛLÔ CÃfj¶ %T”Ò© &TÚݱT”}+P FfjËfL &Y¡P”¶. ¹fgVU”Lf jZ«+R ²\fL ¹~V”R L+Pt ¬+X¼Å CëR”ȶ, CVÅTÚ\f jç± &T”fj CëR”ȶ AÅX© jZ«+R¼ß %SxNL¦ ©~±´ ¬·P¦§Új 100 fjf j+\«§Ã«R”ȶ &TÚݱT”}+P FfjËfL &Y¡P”¶. Uæ©Y ERË %T\Ͷ. &TÚݱT”}+P ·L± T”©L”±T”] Ì}i ¹+\LÕÅ %R”PljYRÚj¶ YȱTi¦©YRÚj¶ TfL¶ 191CÅ T}~VÅ EÔ[©. A«R ¹+\LÕÅ tÛ© CPÀ CëR”ȶ AYÚ+\ ¹RÆÅ ¹VÚt %N»VͶ. A«R ¹+\LÔ &Y+X %N»V” Ë}P”ȶ -lLÔ Uæ©Y ERË+V± %T\ ¹~VËÅ+X %Vß\”ȶ, &TÚÝ YÆ+V YȱTi¦©YRÚj± ²ßYö ºßÝ TfLlLÕÅ T}~VÅ CP±T}iÔ[ ¹+\L+[ ¹VÚt %N»VͶ. C«R ¹+\LÕß CPÀLÔ: Cl&L jÛ±²}iÔ[ ¹+\L+[ %VÅX”¶ Ì}~&X&V TVßTi¦RX”¶; B]”Å, AYÚÛÅ CPÀLÔ CÅ+X. A© &Y+X %N»V”UÅ &T”Y©R”ß C§Å ·L± %TÁV CPÀ. &TÚݱ T”}+P FfjËfL ¹VÚt %N»Y© U§±´ ·fL L”X¦+R _ ERË %TÝYRÚj Uæ©Y SiY¦+R &S”fg± TVQ¶ %N»¾¶ &SW¦+R _ ÌQ”fjYR”j¶. C«R ¹+\LÔ 1 AÅX© 2 U¢&SW¦§Új± ²\j¶ %NVÚTPËÅ+X %Vß\”Å Uæ©Y ERË ·j«R %R”+XËÅ CëR”Å kP A+R± %T\Ͷ. C«R ¹+\¼&X&V kP CPÀLÔ CÃfLfki¶. Gi¦©f L”}P”L tX ºÆ+L Uë©LÔ &TÚÝ YÆ+V YȱTi¦©¶; B]”Å A§Lf jç AÒ¦R¦+R¾¶ E¡P”fj¶.

GoNÁf+L! Bft&P”tß (oxytocin) AÅX© ·&N”´&W”v&P”Å (misoprostol) &T”ß\ Uë©L+[ Ì}~Å &TÚÝYÆ %R”PljYRÚj G±%T”Ò©¶ TVßTi¦R &Y¡P”¶. C«R Uë©LÔ jZ«+R AÅX© R”+Vf %L”ÅYRÚj± &T”©U”] YÈÍÔ[ Lñ+To vÃfLlL+[ HÚTi¦©¶.

341


CVÅ 19: Lñ&TÚÛȶ, jZ«+R ²\±²È¶ EVÀ ®¡§\¶

- & WÚÛf LÒÍRÅ (UXfjPÅ LÒͶ -ÀUlLÔ): - & WÚÛf LÒÍRÅ hÏfL”¤¶ ¬+XLÕÅ TVßTi¦R± Tigß\©.

• Ë+W«R &TÚݱT”}ifj (-&WÚÛf LÒÍYR”Å vÃfLlLÔ YÈY+P¾¶) • jPÅLÕÅ Cë© UX¦+Rf LÒË S>fLͶ (CR]”Å &TÚÝ YÆ j+\¾¶) • ULÕÁß EPÆÅ &T”©U”] -ÀUlLÔ CÅ+X%Vß\”Å AYØfj -&WÚ\ &Y¡i¶.

• ËÒlL ¹~V”RYÀLØfj Uë©L+[ FtºX¶ %L”ifLͶ. GoNÁ+L! jPÆÆë© LÒY±Ti¶ UX¦§Å tÛR[Í %T¡ jÛf jZ”¾Ô %NßÝ ËiRÅ -&WÚÛf LÒÍRÆÅ EÔ[ ·L±%TÁV ¨lj. jZ«+R ²\«R ²\j CR]”Å &S”»¦%R”ÚÝ HÚTi¶. &S”»¦ %R”Ú+\¦ RËÀ±TRÚj¦ R”¼ß UX Y”+V AÅX© LÐUX¦+R¦ %R”i¶ G+R¾¶ AYÔ %T¡jÛf jZ”»fj AÃgÅ +YfL &Y¡P”¶. A&R”i kP ·L Ë+WY”LͶ YÈY”LͶ BLfk~V &TÚݱT”}ifj A¢VU”L (be prepared) CÃfLͶ. -&WÚÛf LÒÍY+R G±T~o %N»V &Y¡i¶: 1. ElLØfj¦ &R+YV”] LÃËL+[¦ §W}~f %L”Ô[Ͷ:

• •

KÀ C+Q ª»+UV”] %OgÐf +L¾+\LÔ.

UXf jPÆÅ CiYRÚj Jà ª»+UV”] %OgÐf (plastic) jZ”».

-&WÚݶ +T&V”i jZ”+V± %T”æ©g\ ª»+UV”] %SÕjZ”» (hose) (60 %N.¸ AÅX© 2 A~ &T”©U”] -[¶.)

500 ·.Æ. (1/2Æ. ´}~ AÅX© 2 &L”±+T) ª»+UV”] %Y©%Y©±´ -À.

Jà ª»+UV”] -&WÚÛf LÒͶ +T AÅX© -+Wf %L”ÔYRÚj Jà %L”ÔLX¶.

2. ElLÔ +LL+[f LÒËf %L”¡i ª»+UV”] %OgÐf +L¾+\L+[ A¢VͶ 3. ULÕ+W CP© TfLU”L JÃfL¢¦©± TifLo %N»VͶ. 4. jZ”¼ß ¹+] Y+W¼Å -À ËPͶ. -À h&Z %NÅX}i¶; ²\j º~V jZ”+V %SÛfLͶ. AR]”Å L”ÚÝ %YռŠ&T”j¶. 5. jZ”¼ß ¹+]+V -ÁÅ S+]fLͶ; AÅX© UNgPͶ; ²\j A+R UXf jPÈfjÔ ®+ZfLͶ; 71/2 %N.¸ (3.ËWÚL+P)fj A§LU”L ®+ZfLf kP”©.

342

jZ+V CRÚj&UÅ EÔ&[ ®+ZfLf kP”©.

71/2 %N.¸


&TÚݱT”i %R”PljYRÚj Ì}i ¹+\LÔ

6. -À± +T+V ULÕÀ Ci±´ U}P¦§Å ²~fLͶ; -À %U©Y”L EÔ&[ %NÅX}i¶. -À ¹ÒY©¶ EÔ&[ %NÅX 20 ¬·PlLÔ ²~fj¶. 7. jZ”+V ALÚ\Ͷ; Rß]”Å ¹~¾¶ Y+W -+W EÔ&[&V +Y¦§Ãfj¶T~ ULÕÁP¶ k\Ͷ. AYÔ LÐ UX¦+Rf LÐfj¶ %T”Ò© AÅX© -+W %YÕËi¶ %T”Ò© CVÅT”Lo vÃfLlLÔ YÈY+P«©¶ Ai¦Ri¦©¶ ¬LÒ¶. GÊY[Í &SW¦§Új AYÔ -+W EÔ&[ %L”¡~Ãfg\”&[“ AÊY[Ífj A© Sß\”Lo %NVÚTi¶. jÛ±´: EPÆÅ -À YÚÝY+R¦ RifL UXf jPÆÅ -&WÚÛ]”Å (&TÚݱT”}+P YȱTi¦R AßÝ) -ÀU¦+R EÔ&[ +Y¦§Ã±T© AYØfj SÅX©. ULÕÀ A§Àot¼ÆëR”Å Jà U¢ &SW¦§Új± ²\j CW¡P”¶ RP+Y -&WÚ\Ͷ.

BUQfj %S» Aë©RÅ: BUQfj %S» AÅX© TZoN”Ú+\ Aë©YR”Å tX &Y+[LÕÅ &TÚݱT”i %R”Plj¶ AÅX© YÈY+P¾¶. BUQfj %S»V”Å &TÚݱT”i %R”PljU”]”Å A© 4 U¢ &SW¦§ÚjÔ %R”PlL &Y¡i¶. BUQfj %S» Y¼Úݱ ²~±´L+[¾¶ (cramps) Y¼Úݱ &T”f+L¾¶ (- À U UX¶) E¡P”fj¶; tX &SWlLÕÅ Y”«§¾¶ Yö. &TÚݱT”}~ß&T”© Y¼Úݱ &T”fj HÚT}P”Å &S”»¦ %R”ÚÝ TÚÝYRÚj A§L Y”»±´Ô[©; H%]ß\”Å LÐUX¶ tÛ© B]”ȶ A© ULÕÁß %T¡jÛfjZ”¾Ô %Nß\”Å, ULÕÀfj Ë+W«R Lñ+To vÃfLlL+[, HÚTi¦©¶ AR]”Å Y¼Úݱ ²~±´¶, &TÚݱT”i¶ HÚT}i AY+[¦ §QWo %N»¾¶. BUQfj %S» %L}P v+Y¾Pß CÃfj¶ Gßݶ A© ULÕÀLØfj A§Lo NlLP¦+R HÚTi¦©¶ Gßݶ AYÀL+[ GoNÁfLͶ. LÐUX¶ LЦR ²\j UX Y”+V ¹ß TfL·Ã«© ²ß TfLU”Lf LÒͶT~ AYÀLØfj ¬+]Î}PͶ. BUQfj %S»+V± TVßTi¦©Y©. 60 ·.Æ. (2 AÍßv) BUQfj %S»+V Jà g¡Q¦§Å (240 ·.Æ. AÅX© 8 AÍßv) TZo N”ÚÝPß LXfLͶ. GÈ·o+N AÅX© goNÆo (orange) N”Ý t\±T”Lo %NVÚTi¶. 1 jY+[fj &UÅ %L”ifLf kP”©.

60 ·.Æ. AÅX© 2 AÍßv BUQfj %S»

240 ·.Æ. AÅX© 8 AÍßv TZoN”Ý

R”» ¹Ò jY+[o N”Ú+\¾¶ TÃL &Y¡i¶.

343


CVÅ 19: Lñ&TÚÛȶ, jZ«+R ²\±²È¶ EVÀ ®¡§\¶

ºÆ+L Uë©LÔ: UW´ Yб &TÚÝo %NËÆVÀLÔ UÚݶ jQ±Ti¦©&Y”ÀLÔ &TÚÝ YÆ %R”PlL AÅX© Yȱ%T\ ºÆ+L Uë©L+[± TVßTi¦©Y”ÀLÔ. Sß\”Lo %NVÚTP k~V ºÆ+LLÔ ElLÔ Tj§¼Å CÃfj¶. tX ºÆ+L Uë©LÔ Sß\”L &Y+X %N»V”; B]”Å ¨lLÚ\+Y; UÚ\+Y ¨lL”]+Y. ºÆ+L Uë©LÕß TVßT”iL+[ ËбT”Lf LYàfLͶ. ElLÔ j¹L¦§Å ºÆ+L Uë©LÕß TVßT”}+P UÚݶ ¨ljL+[± TÚÛf jQ±Ti¦©&Y”ÀL+[f &L}LͶ. ¨ljRö ºÆ+L Uë©L+[± TVßTi¦Rf kP”©.

GÅX” ºÆ+L Uë©LÕȶ hÏfL¡Po tfLÅLÔ CÃfj¶.

UëR[+Yf L}i±Ti¦©Y© L~]¶. %YÊ&YÝ Tj§LÕÅ AÅX© %YÊ&YÝ ¬XlLÕÅ Y[À«R AÅX© %YÊ&YÝ TÃYlLÕÅ TÛfL±T}P J&W Y+L ºÆ+L %YÊ&YÝ YÆ+UL+[f %L”¡~Ãfj¶.

&TÚݱT”}~ß&T”© Y”»YÐf %L”ifj¶ G«R U멶 EPÆÅ %NVÚTiY© L~]¶. &TÚݱT”}~ß &T”© Y¼Ý Sß\”Lo %NVÚTP”©.

JÊ%Y”à ºÆ+Lfj¶ ARÚ%LßÝ Rà±T}P ¨ljLÔ E¡i. &TÚݱT”}+P YÈY”fj¶ ºÆ+LLÕÅ %T”©Y”] tX ¨ljLÔ:

• • •

344

A§Lf jç AÒ¦R¶. A§L YÈÍÔ[ Lñ+To vÃfLlLÔ. JÊY”+U G§Ào %NVÅLÔ.


FtLÔ

FtLÔ: Jà Uë+R Y”V”Å Aë©Y+RËP Ft YÐo %NȦ©Y§Å A§L¦ ¨lj EÔ[©. tX &Y+[LÕÅ ¹fgVU”L %SÃfL~ ¬+XLÕÅ Uë©L+[ FtºX¶ %NȦ©Y© ·L± TVâÔ[ YÐV”L EÔ[©. ¹ÚÛȶ &R+Y±Ti¶ %T”Ò© U}i¶ FtL+[± TVßTi¦RͶ; UÚݶ A+R± T”©L”±T”L± &T”Pf LÚÝf %L”Ô[Ͷ. Uæ©YÀLÔ FtL+[ A~fL~± &T”igß\]À. tX CPlLÕÅ JÃYÀ &S”» EÔ[R”L EQÀ«R”Å AYÀ %N»gß\ ¹RÅ &Y+X Ft &T”}if%L”ÔY© R”ß. tX &SWlLÕÅ F}Po N¦© (vitamin) FtL+[¾¶, tX &SWlLÕÅ G§À E¼ÀU Uë© (antibiotic) FtL+[¾¶ AÅX© &YÝ tX Uë© FtL+[¾¶ &T”}if %L”Ôgß\]À. C«R Y+L FtLÔ GÅX”¶ &S”+Vf jQ±Ti¦©Y© AÁ©. AYÚ\”Å G±%T”Ò©¶ &R+YVÚ\o %NXͶ ¨lj¶ HÚTigß\]. GoNÁf+L! FtLÔ ¨lL”]+Y:

• Ft &T”}P CP¦§Å &S”»¦ %R”ÚÝ HÚTi¶; L}~ E¡P”j¶.

• FtV”Å %NȦR±Ti¶ tX Uë©LÔ YÈY”] JÊY”+U G§Ào %NVÅL+[ E¡P”fj¶.

• &S”» ®¡U¶ -fL”R FtL+[f %L”¡i

FtL+[± TVßTi¦©¶ ¹ß´ AYÚ+\ &S”»®¡U¶ - f LͶ. CÅ+X%Vß\”Å L}~LÔ E¡P”j¶.

&T”P±Ti¶ FtLÔ LÅÇWÅ AZÚt AÅX© U”Rj&S”/DRjk &T”ß\ &S”»L+[± TW±´gß\].

• &TÚÝo %NËÆVÀ (AÅX© Ft &T”i¶ GY&Wâ¶) Ft &T”}P ²\j A«R Ft G§ÀT”W” ¬+X¼Å AY+W&V j¦§¦ ¨lj E¡P”fjg\©. C±T~ SP«R”Å AYÃfjf LÅÇWÅ AZÚt AÅX© U”Rj&S”/DRjk &T”ß\ &S”»LÔ TÚݶ ¨ljHÚTi¶

• &TÚݱT”}+P &YL±Ti¦©¶ FtLÔ R”»fj¶ jZ«+Rfj¶ ¨lL”j¶. &TÚݱT”}+P &YL±Ti¦R G±%T”Ò©¶ Ft+V± TVßTi¦Rf kP”©.

Ft ERËV”LͶ AÅX© &R+YV”LͶ CÃfj¶ &SWlLÔ tXYÚ+\f h&Z L”¡L:

jZ«+R ²\«R ²\j Li+UV”] jç± &T”fj: Bft&P”tß (oxytocin) Ft &T”iYR”Å jç± &T”fj ¬Új¶.

&TÚݱT”}~ß&T”©¶, jZ«+R ²\±²ß&T”©¶ Ct±´ AÅX© &TÚÝfj¹ß YƱ´: %YÕUf L«Rg (magenesium sulfate)+Vf %L”i¦R”Å A© Ct±+T ¬Ý¦©¶.

jZ«+R ²\±´fj± ²\j &S”»¦ %R”ÚÝ: G§À E¼ÀU Uë+R Ft &T”}P”Å &S”»¦%R”Ú+\ EP&] ¬Ý¦©¶.

jZ«+R ²\±´fj± ²\j gÐN+X¦ +R¦RÅ: YÆj+\fj¶ Uë+R Ft&T”}P”Å +Rfj¶ &T”© HÚTi¶ YÆ+V A© j+\fj¶. ¬+]ËÚ %L”Ô[Ͷ: Y”V”Å A멶 Uë© Sß\”Lo %NVÚTi¶ %T”Ò© G±%T”Ò©¶ Ft &T”Pf kP”©.

JÊY”+U tX Uë©LÔ Li+UV”] JÊY”+U G§ÀË+[ÍL+[ E¡P”fj¶ GßT+R ¬+]ËÚ %L”Ô[Ͷ. JÊY”+U G§À Ë+[ÍLÔ TÚÛ¾¶ AYÚ+\ G±T~ Uæ©Y¦R”Å &T”fjY© GßT© TÚÛ¾¶ A§LU”L AÛ«© %L”Ô[± TfL¶ 465 If L”¡L.

345


CVÅ 19: Lñ&TÚÛȶ, jZ«+R ²\±²È¶ EVÀ ®¡§\¶

Ft &T”iY© G±T~?

C«R± ´¦RL¦§Å Ft &T”P &Y¡~V Uë+Rf jÛ±²P C«R± TP¦+R¦R”ß TVßTi¦§¾Ô&[“¶.

³ovf jZ+X¾¶ Ft+V¾¶ A¢V±Ti¦RͶ (prepare):

2 Y+L± ³ovf jZÅLÔ EÔ[]: A+Y UÝTVâf L”]+Y, (reusable) ¹~ÍÝT+Y (disposable) GßT]. UÝTVâfL”]+R JÊY”à TVßT”}ifj¶ ¹ß´ Rà&V Gi¦©¦ ª»+U %N»© &S”» ®¡U¶ -fL &Y¡i¶. (TfL¶ 66 If L”¡L). ¹~Íݶ Y+L FtLÔ &S”»®¡U¶ -fgV± %T”§¾+\LÕÅ (packages) YÃgß\]. &S”» ®¡U¶ -fgV± %T”§¾+\ EXÀ«©¶ E+PV”Uȶ CëR”Å ³ovf jZ+X¾¶ Ft+V¾¶ %YÕ&V Gi¦© A±T~&V TVßTi¦RX”¶. AYÚ+\ ¹RÆÅ &S”» ®¡U¶ -fL¦ &R+Y¼Å+X. tX &SWlLÕÅ ¹~Íݶ ³ovfjZ+X¾¶ Ft+V¾¶ TX RP+YLÔ TVßTi¦Rf ki¶, B]”Å AYÚ+\± TVßTi¦©¶ JÊ%Y”à RP+Y¼È¶ &S”» ®¡U¶ f - L &Y¡i¶

³ovfjZÅ Ft

jP¶ (HUB)

jZÅ (BAREL)

A~

®+Z R¡i (plunger)

¹~Íݶ ³ovf jZÅLÔ TX EÔ[]. AYÚ+\ UÝT~¾¶ TVßTi¦Rf kP”©. tX &SWlLÕÅ C«R± ³ovf jZÅLÕÅ ¹ßk}~&V A[Y”L Uë§}i Yö. AYÚ+\± TVßTi¦§V²ß GÁ«©ËP&Y¡i¶. AYÚ+\¦ ‘‘Rß %NVXÚ\ ³ovf jZÅLÔ’’ (auto disabled) Gßgß\]À. GoNÁ+L!: ³ovf jZ+X¾¶ Ft+V¾¶ &S”» ®¡U¶ -fgV ²\j Ft+V ElLÔ ËWÅL[“Å G±%T”Ò©¶ %R”P”¨ÀLÔ; AÅX© &YÝ H&RⶠA«R Ft¼Å TPËP”¨ÀLÔ. A±T~o %N»R”Å A© &S”» ®¡U¶ -fgV© BL”©. jZÆß %YÕ±´\¦+R AÅX© ®+Z R¡+P U}i¶ %R”PX”¶. Uë+R± ³ovfjZÆÅ HÚÝRÅ: Ft Uë©LÔ 3 A+U±´LÕÅ YÃgß\]. Jà tÛV ´}~+V Uë©fj±² (ampule) Gßg&\”¶. A«R Uë©f j±²¼ß Eot+V E+P¦©Ë}i Uë+R GifL &Y¡i¶.

tÛV º~¾Ô[ ´}~¼Å -ÀU Uë© CÃfj¶. º~¼Å EÔ[ %Uß+UV”] Tj§¼Å Ft+V ®+Z¦© Uë+R Gi¦©f %L”Ô[ &Y¡i¶.

tÛV º~¾Ô[ ´}~¼Å U”Í CÃfj¶. CRâPß -lLÔ &S”» ®¡U¶ CÅX”R -+Wo &NÀ¦©± TVßTi¦R &Y¡i¶.

Uë©f j±²¼Å CVÅT”L 1 YZlL[Í (does) EÔ[ Uë©R”ß CÃfj¶. ´}~LÕÅ TX YZlL[ÍÔ[ Uë© CVÅT”L CÃfj¶. Gifj¶ UëR[+Yf L”}i¶ A+PV”[lLÔ ³ovf jZÆÅ EÔ[].

346


FtLÔ

Uë©f

j±²¼Å

Uë©

Y«R”Å:

1. Uë©f j±²+V Jà ©¢ AÅX© tÛ© %YÛV¦+Rf (alcohol) %L”¡i ª»+U± Ti¦RͶ. ²\j ª»+UV”] ©¢+V ARß Eot¼Å vÚÛ A+R E+PfLͶ. 2. Ft+V Uë©f j±²¼Å (ampule) CPͶ. Ft, Uë©fj±²¼ß %YÕ±Tj§+V¦ %R”P”UÆÃfL GoNÁf+LV”L CÃfLͶ. ³ovfjZÆß jZ+X (barrel) EݧV”L± ²~¦©f %L”¡i ®+Z R¡+P (plunger) CÒfLͶ. _ CR]”Å Uë© ³ovf jZÈÔ Yö.

Uë©

3. Ft+V &UÅ TfL¶ &S”fg CÃfj¶T~± ²~fLͶ. L”ÚÝf j·ÐLÔ GÅX”¶ EVÀ«© &U&X Yö Y+W¼Å ³ovfjZÆß jZ+X %Uß+UV”L¦ R}PͶ. ²\j L”ÚÝ %YÕ&V YÃYRÚj ®+Z R¡+Po tÛ© EÔ&[ AÒ¦RͶ.

- À U Y~ËÅ ´}~¼Å Y«R”Å:

1. ´}~¼ß Eot¼Å EÔ[ %R”»+Y (rubber) º~+V &S”» ®¡U¶ AÚ\ L}i¦ ©¢V”Å AÅX© %YÛV¦§Å &R”»¦R¦ ©¢V”Å ª»+U %N»VͶ. AR]”Å Uë©fj %Yռȶ Ft¼È¶ ªt TP”UÅ CÃfj¶.

%YÛV¶

2. ³ovf jZÆÅ L”ÚÝ ¬W¶´YRÚL”L ®+Z R¡+P± ²ß&S”fg CÒfLͶ. ´}~¼ß Eot YÐ&V ³ovfjZ+X %NȦ§f L”Ú+\± ´}~fjÔ %NȦRͶ.

3. ´}~+V¦ R+XhZ”L¦ §Ã±TͶ. Ft¼ß ¹+] ´}~¼Å CÃfj¶ Uë§âÔ AÅX”UÅ L”ÚÝfjÔ CÃfLf kP”©. ³ovf jZÆß jZ+X A±T~&V ²~¦©f %L”¡i, ³ovf jZÈfjÔ NÁV”] A[Ífj Uë© Yö Y+Wfj¶ ®+Z R¡+P %U©Y”L CÒfLͶ. ³ovf jZ+X ´}~¼Æë© %YÕ&V CÒfLͶ.

4. Ft &UÅ &S”fg CÃfj¶T~± ³ovfjZ+X± ²~fLͶ. L”ÚÝf j·ÏLÔ GÅX”¶ Eotfj HݶY+W¼Å ³ovf jZÆß jZ+X ·L %U©Y”L¦ R}PͶ. L”ÚÝ %YռŠYÃYRÚj ®+Z R¡+Po NÚݦ RÔ[Ͷ.

347


CVÅ 19: Lñ&TÚÛȶ, jZ«+R ²\±²È¶ EVÀ ®¡§\¶

Uë©

U”Í

Y~ËÅ

´}~¼Å

Y«R”Å: %YÛV¶

1. ´}~¼ß Eot¼Å EÔ[ %R”»+Y º~+V &S”» ®¡U¶ AÚ\ L}i¦ ©¢V”Å AÅX© %YÛV¦§Å &R”»¦R¦ ©¢V”Å ª»+U %N»V &Y¡i¶.

2. Uë§Å -+Wf LX±TRÚjo NÁV”] A[Í &S”» ®¡U¶ AÚ\ -+W± ³ovf jZÆÅ CÒfLͶ. 20 ¬·P¦§Új -+Wf %L”§fL +Y¦© -lLÔ &S”»®¡U¶ ALÚ\X”¶. A+R± TVßTi¦©¶ ¹ß B\+YfL &Y¡i¶.

3. ´}~¼ß EÔ&[ CÃfj¶ U”Í Uë§Å &S”» ®¡U¶ -fgV -+W Ft ºX¶ %NȦRͶ. Ft+V A±T~&V EÔÕÃfj¶T~ +Y¦©f %L”¡i U”Ͷ - à ¶ ¹ÒY©U”Lf LXfj¶ Y+W¼Å %U©Y”L± ´}~+V B}PͶ.

4. ´}~+V¦ R+XhZ”L¦ §Ã±TͶ. Ft¼ß ¹+] ´}~¼Å CÃfj¶ Uë§âÔ AÅX”UÅ L”ÚÝfjÔ CÃfLf kP”©. ³ovf jZÆß jZ”+V A±T~&V ²~¦©f %L”¡i ³ovf jZÈfjÔ NÁV”] A[Ífj Uë© Yö Y+Wfj¶ ®+Z R¡+P %U©Y”L CÒfLͶ. ³ovf jZ+X ´}~¼Æë© %YÕ&V CÒfLͶ.

T”©L”±T”L

Ft

¹§À«RYÀLØfj¦

5. Ft &UÅ &S”fg CÃfj¶T~± ³ovf jZ+X± ²~fLͶ. L”ÚÝf j·ÏLÔ GÅX”¶ Eotfj HݶY+W¼Å ³ovf jZÆß &UÅ %U©Y”L¦ R}PͶ. L”ÚÝ %YռŠYÃYRÚj ®+Z R¡+Po NÚݦ RÔ[Ͷ.

&T”PͶ. %R”+P¼Å

²}P¶ S”ßj Tj§L[“L CñT Cl&L R”Lf LÚT+] Ft&T”PͶ %N»© %L”Ô[Ͷ. &UÅ %YÕ± ´\± Tj§¼Å Ft&T”PͶ.

AÅX©

²}P¦§Å

AÅX© Cl&L

X

X

%R”+P¼ß ¹ß TfL %TÁV R+N¼Å jZ«+Rfj Ft&T”PͶ. ²}P¦§Å AÅX© &YÝ Gl&L¾¶ &T”PfkP”©. Gȶ²Å Ft ¹}P”RT~¦ R+N+V± %TÃËWÈfj¶ Ai¦R ËWÈfj¶ C+P¼Å R[À¦§V”L AÒ¦§± ²~fLͶ.

348

Ft&T”PͶ

AÅX© %R”+P¼ß ¹ßTfL -¡P R+N¼âÔ Ft&T”PͶ.


FtLÔ

1. YZ+X+V¾¶ (soap) - + W¾¶ AÅX© %YÛV¦+R¾¶ %L”¡i &R”+X¦ ª»+U %N»VͶ. A© EXW}i¶.

3. ³ovf jZÆß ®+Z R¡+Po tÛ© %YÕ&V CÒfLͶ. jç ³ovf jZÈfjÔ Y«R”Å - l LÔ Y~jZ”¼Å (vein) Ft+Vo %NȦ§ CÃfgÜÀLÔ. Ft+V %YÕ&V Gi¦© ¸¡i¶ ¹VÚt %N»VͶ.

2. Ft+V ¹Ò+UV”L EÔ&[ %NȦRͶ. Ft+V Ë+WY”LͶ SVU”LͶ %NȦRͶ. AR]”Å A§LU”L YÆfL”©. Ft EPÈÔ CÃfj¶ &T”© A+R A+NfL”¨ÀLÔ

4. ³ovf jZÈfjÔ jç YWËÅ+X %Vß\”Å %U©Y”L B]”Å EݧV”L ®+Z R¡+P jZÈfjÔ RÔÕ R+NfjÔ Uë+R HÚ\Ͷ.

5. ³ovf jZ+X %YÕ&V CÒfLͶ. 6. TVß Ti¦§V ³ovfjZ+X &Y%\”ÃYÀ ¸© j¦R”R CP¦§Å EP]~V”L± &T”}i ËPͶ. ¹~Íݶ ³ovf jZ+X -lLÔ TVßTi¦§]”Å ElLÔ AÃgÅ Jà %T}~+V AÅX© RLWf LX¦+R +Y¦© FtL+[± T”©L”±T”L A§Å &T”}i ËPX”¶. (TfL¶ 68If L”¡L) -lLÔ ³ovf jZ+X UÝT~¾¶ TVßTi¦§]”Å A+Ro NX+Y¦ %R”}~¼Å AÅX© %YØfj¶ ªÔ LX«R -ÁÅ C}i± ²\j &S”» ®¡U¶ -fLͶ (TfL¶ 66 If L”¡L)

CPÀ TVßTi ¦§V F tLÔ

jÛ±´: JÃYÃfj -lLÔ Ft &T”i¶ ¹ß´ ³ovfjZ+X± TVßTi¦§ AâTY¶ %TÝYRÚj± TZ¶ AÅX© %Uß+UV”] L”»LÛ BgVYÚÛÅ -+Wf %L”¡i Ft&T”}i± T¼Út %N»VͶ.

GoNÁf+L! TVßTi¦R±T}P FtLÔ ¨lL”]+Y. AYÚÛÅ LÅÇWÅ AZÚt, AÅX© U”Rj&S”/DRjk &T”ß\ Li+UV”] &S”»LÕß ®¡UlLÔ CÃfj¶.

• TVßTi¦§V Ft¼ß¸© º~+V± %T”æR ¹VÚt %N»V &Y¡P”¶. ElLÔ &R”ÆÅ A«R Ft j¦§ËPfki¶. AR]”Å A«R Ft¼Æë© ¨ljRö ©¡UlLÔ ElLÔ jçfjf LPfLf ki¶.

• G±%T”Ò©¶ Ft+Vf j±+T¼Å GÛV &Y¡P”¶; AÅX© UÚ\YÀLÔ ¸© +Rfj¶T~± &T”P &Y¡P”¶.

• -lLÔ Ft+V UÝT~¾¶ TVßTi¦§]”Å A+R G±%T”Ò©¶ ¹RÆÅ &S”» ®¡U¶ - f LͶ.

349


CVÅ 19: Lñ&TÚÛȶ, jZ«+R ²\±²È¶ EVÀ ®¡§\¶

Y~ jZ”» ºX¶ -ÀU¦+R G±T~o %NȦ©Y©? (Y~ Y~ jZ”»f L+WNÅ AÅX© Y.j.L) ULÕÀfjf jZ«+R ²\±²ß&T”© AÅX© tfLX”] LÃfL+X±´ AÅX© LÃo t+RÍfj± ²\j A§Lf jç CZ±´ HÚT}P”Å AYØ+PV E¼+Wf L”±TRÚj Ë+W«© -ÀUlLÔ AÕfL &Y¡i¶. A§L Ë+WËÅ AY+[ Uæ©Y SiY¦§Újf %L”¡i &T”L &Y¡i¶. &T”j¶ YмŠY~jZ”» ¹X¶ AYØfj -ÀU¶ %NȦ©YRÚj -lLÔ Y~jZ”»o %N”}i -ÀU¦+R AÕfL¦ %R”PlL &Y¡i¶. AYÔ ËЦ§Ã«R”Å -ÀUlL+[± TÃLX”¶. AYÔ A±T~o %N»R”ȶ -lLÔ Y~jZ”»o %N”}i -ÀU¶ %NȦR &Y¡i¶. jÛ±´: Y~jZ”» ºX¶ S>ÀU¶ %NȦR± T¼Út Gi¦©f %L”Ô[ &Y¡i¶. A© ´¦RL¦+R± T~¦©Ë}io %N»Vfk~V© CÅ+X. AâTY¶ EÔ[YÀL+[f LYàfLͶ; ARß²\j ¹RÅ tX RP+YLÕÅ -lLÔ Y~jZ”» %N”}i -ÀU¶ %NȦ©Y+R AâTY¶ EÔ[ JÃYÀ LYàfL &Y¡i¶. Y~jZ”» ºX¶ %N”}i -ÀU¶ G±T~f %L”i±T©? 1. YZ+X¾¶ (soap) ª»+UV”] -ö %L”¡i ElLÔ +LL+[f LÒYͶ. ª»+UV”] +L¾+\L+[ A¢VͶ. 2. ElLØfj¦ &R+YV”] GÅX”± %T”ÃÔL+[¾¶ §W}~f %L”Ô[Ͷ. &S”» ®¡U¶ -fgV Y~ jZ”», -ÀUlLÔ EÔ[ Jà +T AÅX© Jà ´}~. YZfLU”] EYÀ - À (saline) &Xf&P}P} ÁxNÀv (lactated ringers) AÅX© BÀ} &Ußv (hartmanns) L+WNÅ BgVYÚ+\ - l LÔ TVßTi¦RX”¶.

&S”» ®¡U¶ - f gV %OgÐf jZ”V+U±´ (¹ß&T C+QfL±T}P jZ”¾Pß Y~jZ”» L+WNÅ +TLض Yö)

&S”»®¡U¶ -fgV Y.j. (Iv) (Y¡Q¦©± µ ot) Ft

&R”+X¦ ª»+U %N»V YZ+X¾¶ ªV - à ¶ AÅX© %YÛV¹¶.

3. jZ”» A+U±´Ô[, &S”» ®¡U¶ -fg¾Ô[ %T”§¾+\+V¦ §\fLͶ. ´}~¾Pß AÅX© +T¾Pß jZ”» A+U±+T C+QfLͶ; B]”Å +T¼Å C+Q«§Ãfj¶ jZ”¼ß Tj§+V¦ %R”Pf kP”©. A© &S”» ®¡U¶ -lgV ¬+X¼&X&V CÃfL &Y¡i¶. 4. L+WNÅ +T+V¦ %R”lLËPͶ. L+WNÅ GÕR”L C\lj¶ Y+L¼Å ARß EVW¶ CÃfL&Y¡i¶. %L”fg¼Å Cë&R” AÅX© vYÁÅ Cë&R” A+R¦ %R”lLËPX”¶. AÅX© %SÃfL~ ¬+X¼ß&T”© JÃYÀ A+R± ²~¦©f %L”Ô[X”¶. 5. jZ”+Vf L”ÚÝ A+PfL”UÅ A§Å -ÀU¶ hÐ\lgo %NÅX&Y¡i¶. jZ”¼ß ¹+]fj AÃgÅ A+Rf L}P&Y¡i¶. A±%T”Ò©R”ß L+WNÅ %N”}~, ÌQ”L”UÅ CÃfj¶. jZ”+V ºPo tX jZ”»LÕÅ Jà LÊË (clip) CÃfj¶.

350

Y~jZ”+V ARß CP¦§Å ²~¦©f %L”Ô[ J}i S”P”


Y~jZ”» ºX¶ -ÀU¦+Ro %NȦ©RÅ

6. ULÕÁß &UÚ +L+Vo vÚÛ Jà %R”»+Y (rubber) jçVPfj¶ YP¦+R (tourniquet) AÅX© ©¡i¦ ©¢+Vf L}PͶ. CR]”Å hÏf +L¼Å EÔ[ Y~ jZ”»LÕÅ jç ¬W¶´Y&R”i AYÚ+\f L¡i²~±T©¶ GÕR”j¶. 7. AYØ+PV hÏf +L+V± T”ÀfLͶ; A§Å %TÁV Y~jZ”+V -lLÔ L”QX”¶. 8. AYØ+PV hÏf +L¼Å -lLÔ %TÁV Y~jZ”+Vf L”Q ¹~V”Ë}P”Å AYØ+PV hÏf +L¼ß SiËÅ ©¡i¦ ©¢+V AÅX© jçVPfj¶ YP¦+R¦ §Ã¶TͶ L}PͶ. AYÔ +L¼ß ²ßTfL¦§Å AÅX© U¢fL}ifj AÃgÅ AYÔ L}+P ËWÈfjo NÚÝ&U&X Y~jZ”+V± T”ÀfLX”¶. 9. Y~jZ”+V -lLÔ L¡P©¶ YZ+X¾¶ ª»+UV”] -ö AÅX© %YÛV¦+Rf (alcohol) %L”¡i &R”+X¦ ª»+U %N»VͶ. 10. +L¼ß ¹RÅ ËWÈfj¶ L}+P ËWÈfj¶ C+P¼Å Y~jZ”+V EݧV”L± ²~fLͶ. UÚ%\”à +LV”Å Ft+V± ²~¦© Y~jZ”¾Ô ËбT”L ®+ZfLͶ. Y~ jZ”¾Ô ·j«R %R”+XÍfj AÅX© A§L BZ¦§Újo %NȦR ¹VÚt %N»V &Y¡P”¶. Ft Y~jZ”¾Ô %Nß\©¶ tÛ© jç Ft¼ß jP¦©Ô (hub) Yö. Ft+V¦ &R”Å TW±²ß ¸© +Y¦© Y~jZ”¼âÔ RÔ[Ͷ. 11. ULÕÁß +L¼Å Cë© jçVPfj¶ YP¦+R Gi¦© ËPͶ. 12. -ÀU¦§ß jZ”+V AËϦ© A+R Ft¾Pß C+QfLͶ. 13. -ÀU¦+R EP&] KPËPͶ. Y~jZ”¼ß &UÅ K}Pf L}i±T”i JßÝ CÃfL &Y¡i¶. ULÕÀ CZ«R jçfj 2 UPljfj -lLÔ U”ÚÜi (replace) %N»¾¶ Y+W¼Å -ÀU¶ Ë+WY”Lo %NÅX}i¶. AYØfj 5 g¡Q¶ A[Ífjf jç CZ±´ HÚT}~Ãfj¶ GßÝ -lLÔ ¬+]¦R”Å 10 g¡Q¶ A[Í Y~jZ”» -ÀU¦+R (IV fuld) AÕfL &Y¡i¶. -ÀU¦+R U”ÚÜi %N»R²\j AYØfj Cà&UÅ -ÀU¶ &R+Y±TP”R Y+W¼Å %R”PÀ«© JÊ%Y”à U¢fj¶ 150 L.%N.¸. A[Ífj AÕfLͶ. 14. Ft ARß CP¦§Å CñTRÚj ULÕÀf +L¼ß&UÅ jZ”»± ²~±´f %L”Ô[ J}i S”P”+Y± (tape) TVßTi¦RͶ.

GoNÁf+L! Uæ©Y ERË %TÝY§Å vQfL¶ (delay) %N»V&Y¡P”¶. -lLÔ ¹RÅ ¹RX”Lf LÚTYW”L CëR”Å Y~jZ”» Ft+Vo %NÃL A§L &SW¶ ²~fj¶. JÃY+W Uæ©Y ERËfjf %L”¡i %NÅȶ ¹ß´ Y~jZ”» Ft+Vo %NÃL ¹VÚt %N»Y© L”X¦+R ÌQ”fj¶. C© ¨lL”]©. ULÕÃfj A§Lf jç±&T”fj CÃfj¶ %T”Ò© AYØfj Y~jZ”» %NÃjY+RËP Ë+W«© Uæ©Y ERËfjf %L”¡i %NÅY© A§L ¹fgVU”j¶.

Y~jZ”» Ft+V ALÚ\ J}i S”P”+Y ALÚÛ, &R”ÆÅ Ft %NÃg¼Ã«R CP¦+R &S”» ®¡U¶ -fgV AÅX© ª»+UV”] ©¢V”Å AÒ¦§, Ft+V Ë+WY”L ALÚ\Ͷ. jç %YÕ±TiY+R¦ Ri±TRÚjo tX ¬·P¶ Y+W A«R CP¦§Å AÒ¦§f %L”¡~ÃfLͶ.

351


CVÅ 19: Lñ&TÚÛȶ, jZ«+R ²\±²È¶ EVÀ ®¡§\¶

tÝ-À C\fg (tÝ-À %YÕYÃYRÚj ERͶ jZ”») ULÕÀ TX U¢ &SW¦§Újo tÝ-À LÐfLËÅ+X_AÅX© &T”©U”] A[Í LÐfLËÅ+X %Vß\”Å AYØ+PV tÝ-À± +T ¹Ò+UV”L ¬W¶´¶. tÝ-À±+T ¹Ò+UV”L ¬W¶´YR”Å Lñ+T Sß\”Lo vÃlL”©. CR]”Å &TÚÝ YÆ %U©Y”L S+P%Tݶ AÅX© ¬Új¶. ¹Ò+UV”L ¬W¶²V tÝ-À± +TV”Å tÝ-À±+T ¬+W«© CÃfj¶ ULÕÀfj jZ«+R ²\«R ²\j A§Lf jç± &T”fj %T”Ò© A© A~Y¼ÚÛÅ HÚTi¶. Cë© %L”¡i ´+Pfj¶. ULÕÀ tÝ-À LÐfL ERÍYRÚj± TX ¹+\LÔ EÔ[]:

tÝ-À± +T+V C«R A[Ífj ¬W¶T ËPfkP”©.

• AY+[ Ki¶ -Áß JÆ+Vf &L}Lo %N»VͶ. • AY+[f j«§ E}L”Wo %N”ÅXͶ. • AY+[ %Y© %Y©±T”] ª»+UV”] -ÁÅ E}L”Wo %N”ÅÆ A§Å tÝ-À LÐfLo %N”ÅXͶ. • AY+[ %Y©%Y©±T”] ª»+UV”] -+W¦ Rß ²\±´Ý±´LÔ ¸© FÚÛf %L”Ô[o %N”ÅXͶ. ULÕÀ C«R JÊ%Y”à ¹+\+V¾¶ ¹VßÝ T”À¦©¶ TVß CÅ+X %Vß\”Å YÃYRÚjo tÝ-À C\fg+V± TVßTi¦R&Y¡i¶. tÝ- À C\fg tÝ- + W tÝS>À± +Tfj %YռŠËi¶ jZ”».

tÝ-À %YÕ

tÝ-À C\fg+V± TVßTi¦©YRÚj &S”»®¡U¶ AÚ\ jZ”+V ULÕÁß tÝ-À JÒfjf jZ”» (urethra) ºX¶ AYÔ tÝ-À± +T¼Å %NÃLͶ.

GoNÁf+L! - l LÔ T”©L”±T”Lo %N»V± T¼Út %TÚ\ %T”Ò©¶, ElLÕP¶ &S”»®¡U¶ - f gV tÝ- À C\fg CÃfj¶ %T”Ò©¶ &R+YV”] %T”ҧŠU}i&U tÝ-À C\fg+V± TVßTi¦R &Y¡i¶. tÝ-À± +T¼Å G+RV”Y© CiYR”Å ULÕÀfj &S”»¦ %R”ÚÝ TÚݶ ¨ljÔ[©. A© YÆ ·j«RR”LͶ C+PxNX”LͶ kP CÃfj¶.

tÝ-À

C\fg+V

G±T~

®+Z±T©

1. ElLÔ LÃËL+[ A¢V¶ (prepare) %N»VͶ: &S”» ®¡U¶ -fgV %OgÐf +L¾+\LÔ.

&S”» ®¡U¶ - f gV tÝ-À C\fj¶ jZ”» (&S”» ®¡U¶ -fL”R tÝ-À C\fj¶ jZ”+V± TVßTi¦R &Y¡P”¶.)

G§À E¼ÀU %S»U¶ (antibiotic cream) AÅX© &S”» ®¡U¶ - f gV UNj ( lubricant ) (HÚL]&Y §\«R UNjf jZ”¼Æë© TVßTi¦R &Y¡P”¶.)

&S”»®¡U¶ - f gV B+PLÔ.

Jà Y”Õ AÅX© %R”}~ UÚݶ SÅX %YÕoN¶ ElLØfj¦ &R+Y. tÝ-À C\fg &S”»®¡U¶ -fgV %T”§¾+\¼Å CëR”Å A+R¦ §\fLͶ; B]”Å tÝ-À C\fg+V¦ %R”P &Y¡P”¶. &S”» ®¡U¶ -fgV UNj± %T”§¾+\+V¦ §\fLͶ; B]”Å UN+L AÅX© tÝ-À C\fg+V¦ %R”P &Y¡P”¶. tÝ-À C\fg ¹+]¸© tÛ© UN+L± ²ÐVͶ.

352


tÝ- À C\fg

2.

%L”§¦© BÛV -+W¾¶, %R”Úݦ R+P YZ+X+V¾¶ (disinfectant soap) %L”¡i R”¼ß Y¼Ú+\¾¶, %R”+PL+[¾¶, ²\±´Ý±´L+[¾¶ LÒYͶ.

3.

R”¼ß h&Z &S”» ®¡U¶ -fgV AÅX© ·L¦ ª»+UV”] ©¢L+[ CPͶ.

4.

j+\«R© ºßÝ ¬·PlLØfj ElLÔ +L L+[ Sß\”Lf LÒYͶ. (TfL¶ 53 If L”¡L) &S”» ®¡U¶ AÚ\ +L¾+\L+[ A¢VͶ. Jà +L+V &S”» ®¡U¶ CÅX”UÅ +Y¦ §ÃfLͶ. A«Rf +L U}i¶ R”ß tÝ-À %Y©%Y©±T”] %L”§¦R - À C\fg+V¦ %R”P&Y¡i¶; &YÝ G+R¾¶ %R”PfkP”©. 5. ULÕÀ ²\±´Ý±²ß ¸© Ë[f%L”Õ T”»ovYRÚj¦ ©+Qfj JÃY+W +Y¦©f %L”Ô[Ͷ, A±%T”Ò©R”ß S>lLÔ Gß] %N»gÜÀLÔ GßT+R¦ %RÕY”L± T”ÀfLf ki¶. 6.

7.

8.

ULÕÃ+PV LÃY”¼ß (vulva) ERiL+[ ²Á¦©± ²~fLͶ. A±%T”Ò©R”ß tÝ-À JÒfjf jZ”+V -lLÔ L”Q ¹~¾¶. (A+Rf L”¡T© L~]¶) UÚ%\”à +LV”Å %U©Y”LͶ %Uß+UV”LͶ tÝ-À C\fj¶ jZ”+V ULÕÃ+PV tÝ-À JÒfjf jZ”¾Ô CPͶ. CVÅT”L&Y tÝ-À C\fj¶ jZ”» &SW”L EÔ&[ %NÅȶ. B]”Å jZ«+R¼ß R+X %T¡ jÛf jZ”¾Ô CëR”Å -lLÔ tÝ-À C\fj¶ jZ”+V ¹RÆÅ NÚÝ &UÅTfL¶ RÔ[ &Y¡~¼Ãfj¶. AR]”Å A© R+X+Vf LP«© %NÅȶ. tÝ-À C\fj¶ jZ”» EÔ&[ %NÅX”UÅ ¬ß\”Å, ElLÔ ËWÅLØfj C+P¼Å %Uß+U+V”Lo vZÚ\Ͷ; B]”Å YÆ«© RÔ[f kP”©. A±T~¦ RÔÕ]”Å A© R”»fjf L”V¶ E¡P”fj¶.

%R” Ú Y Ý ¦ Z R + +P X L” ± ´

tÝ-À C\fg

tÝ-À JÒfjf jZ”».

tÝ-À C\fj¶ jZ”» R”¼ß tÝ-À± +Tfjo %Nß\©¶ UÚ\ ¹+]¼ß YÐV”Lo tÝ-À %N”}i¶ AÅX© T”¾¶. A+R± ²~¦©f %L”Ô[ Jà &L”±+T+V AÅX© Y”Õ+V -lLÔ A¢VU”L (ready) +Y¦§ÃfL &Y¡i¶.

9. tÝ-À K}P¶ ¬ß\©¶ tÝ-À C\fg+V %YÕ&V Gi¦©ËPͶ. Ai¦© Yö tX S”ÔLÕÅ -ÀUlL+[ HW”[U”Lf j~fj¶T~¦ R”»fjo %N”ÅXͶ. A±%T”Ò©R”ß AYÔ A~fL~o tÝ-À LÐfL ¹~¾¶. CR]”Å tÝ-À± +T+VË}i ®¡UlLÔ %YÕ&VÝYR”Å A© ª»+UV”L Bj¶. Ai¦R tX gZ+ULØfj &S”»¦ %R”ÚÝfL”] AÛjÛLÔ TÚÛf LYàfj¶T~¦ R”»fjo %N”ÅXͶ.

353


CVÅ 19: Lñ&TÚÛȶ, jZ«+R ²\±²È¶ EVÀ ®¡§\¶

%T¡ jÛf jZ”» AÝ+Y (episiotomy): %T¡jÛf jZ”» AÝ+Y Gß\”Å %T¡jÛf jZ”» YÐ&V jZ«+R %YÕYW A+R± %TÁR”L BfL %Y}iYR”j¶. %T¡jÛf jZ”» AÝ+Y G±%T”ÒR”gȶ &R+Y±Tig\©; B]”Å A+R ·LͶ A~fL~o %N»gß\]À. HÚ%L]&Y jZ«+R %T¡ jÛf jZ”¼Å Cë©, Uæ©Y %SÃfL~¼ß L”WQU”L EP&] ²\«R”L &Y¡~V ¬+X¼Å CëR”Å U}i¶R”ß %T¡jÛfjZ”» AÝ+Y %N»V&Y¡i¶. hÏf L”¤¶ ¬LÏÍLÕß &T”© %T¡jÛf jZ”» AÝ+Y &R+Y:

• jZ«+R ²}P¶ Yб ²\±TR”]”Å. • jZ«+R ²\fL CÃfj¶ %T”Ò© %T¡jÛf jZ”¼Å Cë© jç • •

%T”lg Yо¶. (%L”±µ Ïf %L”~ Lñ+To vYÁÆë© ²Á«©Ë}P R]”Å) jZ«+R EP&] ²\«R”L &Y¡i¶. CÅ+X&VÅ R”» C\fL &SÁi¶. %L”±T+Ïf %L”~ S”[¶ CP¶ %TVÀRÅ. (TfL¶ 176 If L”¡L.) R”¼ß ²\±´Ý±+T %Y}~VR”Å HÚT}P %TÁV RÒ¶´ jZ«+RfL”L± %T¡jÛf jZ”» S>}t %TÚݦ §\±T+R¦ Rifj¶. A«R¦ RÒ¶+T G±T~ %Y}iY© GßÝ %RÁ«§Ã«R”Å (TfL¶ 367 I± T”ÀfL) %Y}PͶ. ElLØfj¦ %RÁV”© Gß\”Å %T¡ jÛfjZ”» AÝ+Y+Vo %N»V &Y¡i¶.

GoNÁf+L! %T¡jÛf jZ”+V %Y}iY§Å TX CPÀ±T”iLÔ EÔ[].

• •

%Y}iYR”Å &S”»¦%R”ÚÝ HÚTPX”¶.

A«R %Y}~]”Å jZ«+R ²\«R²\j R”»fj A§L YÆ HÚTi¶. AR]”Å jZ«+R+Vf LYà±T© AYØfjf L~]U”L CÃfj¶.

tÛV %Y}P”L CëR”ȶ kP A© %R”PÀ«© gо¶. ·Lf Li+UV”] ¬+X¼Å A© UXfjPÅ YÐV”Lf gо¶ (UXY”»).

G§ÀT”W”R ¬+X¼Å jZ«+R %Y}i±TPf ki¶.

jçfjZ”¼Å A«R %Y}i %NßÛëR”Å A§Lf jç± &T”fj HÚTi¶.

gÐNÅL+[ËP± %T¡jÛf jZ”» AÝ+Y ·L GÕR”Lf jQU+PV”©. E¼+Wf L”±TRÚj AÅX© jZ«+R¼ß AÅX© R”¼ß SX¦§ÚL”L U}i¶ %T¡ jÛfjZ”» AÝ+Y+Vo %N»VͶ.

%T¡jÛf jZ”» AÝ+Y+V G±T~o %N»Y©? 1. ElLÔ +LL+[ Sß\”Lf LÒËf %L”Ô[Ͷ; (TfL¶ 53 If L”¡L) &S”» ®¡U¶ -fgVf +L¾+\L+[ A¢VͶ. 2. %T¡jÛfjZ”» Ìlg¦ §\fj¶ Y+W¼Å L”¦§ÃfLͶ; -lLÔ jZ«+R¼ß R+X RÔÕf %L”¡i %YÕYÃY+Rf L”QX”¶.

354


%T¡jÛf jZ”» AÝ+Y

3. C+R± &T”Å ElLÔ ËWÅL+[ %T¡jÛf jZ”¾Ô CilLÔ. ElLÔ ËWÅLÔ %T¡jÛf jZ”¼ß &R”+X jZ«+Rfj A±T”Å RÔ[}i¶. 4. UXY”»o vÃfj¦ R+N+V (rectal sphincter) ElLÔ L}+P ËW+Xf %L”¡i EQWͶ. (UX Y”+Vo vÚÛ¾Ô[ Y}PU”] R+N.) jPX~± Tj§V”] UXY”»o vÃfj¦ R+NYÐ G±%T”Ò©¶ %Y}P &Y¡P”¶.

5. &R”ÆÅ 2.5 %N.¸ (1 ËWÚL+P) A[Ífj %Y}i YRÚj &S»®¡U¶ -fgV L¦RÁf &L”+X± TVßTi¦RͶ. Y}PU”] ¹+]L+[ E+PV L¦RÁf&L”+X± TVßTi¦©Y© SÅX©. AR]”Å R”»¸© j¦§ËP&Y” AÅX© jZ«+R ¸© %Y}P&Y” &SW”©.

%T¡jÛf jZ”+V 2 %T”©Y”] ¹+\LÕÅ AÝ+Y %N»VX”¶. S>lLÔ T¼Út%TÚ\ ¹+\¼&X&V %Y}PͶ SiÎP”] (median) %Y}i %T¡jÛf jZ”¼Æë© hÏ &S”fg &SW”Lo %NÅX &Y¡i¶. C±T~±T}P %Y}i Ë+WËȶ, ·L GÕR”LͶ, j+\«R YÆ&V”i¶ jQU”j¶.

jZ«+R¼ß R+X %Y}i

UXY”».

JÃR+Xo N”»Y”] (medio lateral) %Y}i %T¡jÛf jZ”¼ß A~ SiËÅ %R”Plg YX±TfL¶ AÅX© CP±TfL¶ &S”fgo %NÅY©. C«R %Y}iL[“Å UX Y”»fjÔ gÐNÅ ·Lf j+\Y”L&Y HÚTigß\].

%Y}i

6. %Y}+P ElLÔ ËWÅL[“Å %R”}i EQWͶ. -lLÔ %Y}P &Y¡~¼Ã«R”Å %TÁVR”L %Y}PͶ. TX tÛV %Y}iL+[ ËP Jà %TÁV %Y}i SÅX©. UXY”+Vo vÚÛ¾Ô[ R+N S”ÀL+[ %Y}Pf kP”© GßT+R ¬+]ËÅ %L”Ô[Ͷ.

7. jç± %TÃf+L U}i± Ti¦R &S”» ®¡U¶ -fL±T}P ©¢+Vf %L”¡i A«R %Y}~ß ¸© AÒ¦RͶ. 8. jZ«+R ²\«R ²\j %Y}P±T}P R+N S”+W Jß\”Lo &NÀ¦©¦ +RfLͶ, gÐN+X¦ +R±TRÚj¶ %T¡ jÛf jZ”+V¦ +R±TRÚj¶ Ë[fL¶ Ai¦© Yö tX TfLlLÕÅ EÔ[©.

355


CVÅ 19: Lñ&TÚÛȶ, jZ«+R ²\±²È¶ EVÀ ®¡§\¶

%T¡jÛf jZ”»f gÐN+X AÅX© AÝ+Y+V¦ +R±T©: R”» %T”©Y”L SX¹Pß CëR”Å %TöT”X”] gÐNÅL+[¦ RifLX”¶. LÃÍÚÛÃfj¶ %T”Ò© AYÔ Sß\”L EQYëR &Y¡i¶. &Uȶ AYÔ &T”©U”] K»+Yf %L”¡i %SÁ±´± T¼Út+V (squeezing) JÒlL”Lo %N»©YW &Y¡i¶. (TfL¶ 44 If L”¡L) C© &TÚݱT”}~ß &T”© jZ«+R¼ß R+X %YÕYÃY+R %U©Y”fj¶. (TfL¶ 207 If L”¡L). B]”Å tX &Y+[LÕÅ gÐNÅ HÚTi¶. tÛV gÐNÅLÔ CVÅT”L¦ R”U”L&Y jQU”gËi¶. jZ«+R ²\«R ²\j CW¡i gZ+ULØfj (weeks) K»Í %L”Ô[ ULÕÀfjo %N”ÅXͶ. AYÔ Rß L”ÅL+[ ¹~«R Y+W¼Å Jß\”Lo &NÀ¦© +Y¦§ÃfL &Y¡i¶. CëR &T”§È¶ AYÔ AYÚ+\ JÒlL”L A+NfL &Y¡i¶. UÚ\YÀLÔ AYØfL”L AYÔ Ì}i &Y+XL+[o %N»V &Y¡i¶, AYØ+PV ²\«R jZ«+R¾Pß AYØfj¶ ERY &Y¡i¶. UÚ\ gÐNÅL+[¾¶ %Y}iL+[¾¶ Jß\”Lo &NÀ¦©¦ +R¦R”Å A+Y SÅX¹+\¼Å jQU”j¶. AYÚ+\¦ +R±T© L~]UßÝ; B]”Å A+R ®¡§\¶ E+PV BtÁVÁP¶ LÚT© GßT© ¹fgVU”]©. gÐNÈfj¦ +RVÅ &R+YV” GßT+R G±T~ ¹~Í %N»Y©? gÐN+X¦ %RÕY”L± T”À±T© L~]¶. jZ«+R ²\«R ²\j ULÕÁß %T¡jÛf jZ”» CVÅT”L Ìlg¾¶ EÔ&[ jçf L}iLÔ ¬+\«©¶ CÃfj¶. tX &Y+[LÕÅ JßÝfj &UÚT}P gÐNÅLÔ CÃfj¶. &SW¶ A§L¶ ²~¦R”ȶ A§L %YÕoN¶ Rö Ë[f+L± TVß Ti¦RͶ. ElLØfL”L &Y%\”ÃYÀ TÕo%N”Õ Ë[f+L± (flash light) ²~fL &Y¡i¶. 1. ElLÔ +LL+[ Sß\”Lf LÒËf %L”¡i (TfL¶ 53 If L”¡L) &S”» ®¡U¶ -fgVf +L¾+\L+[ A¢VͶ. 2. gÐNÅ GÊY[Í [ - ¶ CÃfg\© GßT+R¾¶ GÊY[Í R+NS”À gЫ©Ô[© GßT+R¾¶ ¹~Í %N»VͶ. %YÕ±´\¦§Å Cë© gÐN+X T”ÀfLͶ. ARâÔ gÐNÅ GÊY[Í BZ¶ EÔ[© GßT+R EQÀ«© %L”Ô[ Jà ËW+X AÅX© CW¡i ËWÅL+[ %Uß+UV”L CPͶ. gÐNÅ GÊY[Í -[¶ EÔ[© GßT+R¦ %RÁ«© %L”Ô[ A+R ËбT”L -}tfLͶ. 3. gÐN+X¦ +R±TR” AÅX© &Y¡P”U” GßT+R¦ R”¾Pß &NÀ«© ¹~Í %N»VͶ. jç± &T”fj EP&] ¬ßÝ &T”j¶; tÛV gÐNÅL+[¦ +R±T© &R+Y¼Å+X. BZU”] gÐNÅL+[ AÅX© jç± &T”f+L ¬Ý¦R”R gÐNÅL+[¦ +RfL &Y¡i¶.

356

¹RÅ RWf gÐNÅ C«Rf gÐNÅ %T¡jÛf jZ”¼Å U}i¶ EÔ[©.

%T¡jÛfjZ”» Y”¼Å

gÐNÆß - [ ¶

UXY”»

¹RÅ RWf gÐN+X¦ +RfL &Y¡~V§Å+X


gÐN+X AÅX© AÝ+Y+V¦ +R¦RÅ

2_B¶ RWf gÐNÅ

3B¶ RWf gÐNÅ

C«Rf gÐNÅ %T¡jÛf jZ”¾Ô LWËP¦§Å R+N S”ÁÅ UÚݶ jPX~ UXY”» vÃfj¦ R+N (UX Y”+Vo vÚÛ¾Ô[ R+N) Y+Wo %NÅg\©.

C«Rf gÐNÅ %T¡jÛf jZ”¾Ô LWËP¦§Å (perineum) (%T¡jÛf jZ”»fj¶ UXY”»fj¶ C+P¼Å CÃfj¶ %YÕ±´\¦ &R”Å) UÚݶ &R”X~¦ R+N¼Å %NÅg\©

2B¶ RWf gÐNÅLÔ Sß\”L jQU+Pgß\]; AYÚ+\¦ +R¦R”Å &S”»¦ %R”ÚÝ j+\«R A[&Y TÚÝg\©, B]”Å A+Y R”&U jQU+PVf ki¶.

ºß\”« RW S”ßL”¶ RWf gÐNÅ L+[¦ +R¦&R BL &Y¡i¶. kiU”]”Å A§L AâTY¶ EÔ[ &Y%\”ÃYÀ AYÚ+\¦ +RfL &Y¡i¶.

4 B¶ RWf gÐNÅ

C«Rf gÐNÅ %T¡jÛf jZ”¾Ô, LWËP¶ R+NS”À, jPX~ UXY”»o vÃfL¦ R+N, UÚݶ jPX~ Y+W¼Å %NÅg\©.

UXY”+Vo vÚÛ¾Ô[ R+NS”À gЫ§Ã«R”Å B»Í %N»YRÚj +L¾+\ A¢«R ËWX”Å UXY”+V C&XN”L¦ RPYͶ. UXY”» CÝg]”Å R+NS”À SXU”L CÃfj¶.

S”ßL”¶ RWf gÐNÅL+[± TÒ©T”À±T© ·LͶ L~]¶. R”»fj S”ßL”¶ RWf gÐNÅ j~X~ YÐV”L CëR”Å EP]~V”L Uæ©Y ERË %T\Ͷ.

UXY”» CÝL”UÅ CëR”Å R+N S”À gЫ§Ãfj¶.

C«R B»+Y S>lLÔ %N»R ²\j ElLÔ +L¾+\+V GÛ«©ËPͶ AÅX© &S”» ®¡U¶ S>fLͶ; ²\j ElLÔ +LL+[ Sß\”Lf LÒËf %L”Ô[Ͷ.

357


CVÅ 19: Lñ&TÚÛȶ, jZ«+R ²\±²È¶ EVÀ ®¡§\¶

jZ«+R ²\«R ²\j Ë+WË&X&V gÐNÅL+[¦ +R¦R”Å A+Y Sß\”Lf jQU+P¾¶. gÐN+X 12 U¢ &SW¦§ÚjÔ +R±T© SÅX©. 12 U¢ &SW¦§ÚjÔ +RfL ¹~V”Ë}P”Å, ULÕÀfj 1 B¶ RW AÅX© CW¡P”¶ RWf gÐNÅ CëR”Å A+R¦ +RfLf kP”©. A«R %Y}+P Sß\”L¦ ª»+U %N»VͶ, UÚݶ AY+[ 2 gZ+ULØfj K»Í %L”Ô[o %N”ÅXͶ. AYØfj ºß\”«RW, S”ßL”«RWf gÐNÅ CëR”Å A+R¦ +RfL &Y¡i¶; CÅ+X %Vß\”Å AYÔ EPÈfj ¬+XV”] t+RÍ HÚTi¶. AY[“Å UXl LÐfj¶ EQÀ+Yf L}i± Ti¦R ¹~V”©. kiU”]”Å R”+V Uæ©Y SiY¦§Újf %L”¡i %NÅX &Y¡i¶. GoNÁf+L! - l L&[ JÊ%Y”à gÐN+X¾¶ +R±TRÚj ®¡§\¶ %L”¡~ÃfL ¹~V”©. gÐNÅ ·Lo tfLX”L AÅX© BZU”L CñTR”L¦ %RÁ«R”Å, A+R¦ +R±TRÚj ElLÕP¶ &S”» ®¡U¶ -fgV LÃËLÔ CÅ+X%Vß\”Å, AÅX© C«R Y+Lf gÐNÅ TÚÛ ElLØfj AâTY¶ CÅ+X%Vß\”Å, Uæ©Y ERË %T\Ͷ.

gÐN+X¦ +R±TRÚL”] LÃËLÔ:

T”© L”±T”L¦ +R±TRÚj ElLÕP¶ C+Y CÃfL &Y¡i¶. &S”» ®¡U¶ S>fgV L¦RÁf &L”Å &S”» ®¡U¶ ->fgV +L¾+\LÔ %L”§¦R - > à ¶ %R”Úݦ R+P U멶 AÅX© YZ+X¾¶.

ËfÁ+X± (vicryl)&T”Å. jÃU SW¶²+Z (chromegut) AÅX© DÀ±T”Å C+Q¾¶ +RVÅ ( absorbable synthetic suture)

+Rfj¶ %T”Ò© R”¼ß hÏ CiYRÚj &S”» ®¡U¶ - f gV ©¢

A§L JÕÌv¶ Ë[fj.

&Y+X %N»¾¶ %T”Ò© gÐN+X¦ ª»+U %N»YRÚj &S”» ®¡U¶ - f gV Y+X¦ ©¢.

jÃU SW¶²+Z AÅX© ‘‘ËfÁÅ’’ +RVÅLÔ BgV+Y ·Lo t\«R+Y. H%]àÅ A+Y EPÆÅ L+WYR”Å AYÚ+\ ALÚ\ &Y¡~V§Å+X. C«R Y+L¦ +RVÆ+ZL+[¦ &R”Æß hÏ +R±TRÚj TVßTi¦R &Y¡i¶. jÃU SW¶²+Z AÅX© ËfÁÅ +RVÆ+Z CÅ+X%Vß\”Å &S”» ®¡U¶ -fgV N”R”WQ± Txv °+X± TVßTi¦RX”¶. B]”Å C«R¦ +RVÅL+[± ²\j ALÚ\ &Y¡~¼Ã±TR”Å KWifj¦ +RVÅ U}i¶ &R”Æß &UÅ &T”PͶ. %T¡jÛfjZ”¾Ô +R±TRÚj ‘ooo’ A[Í C+Z+V¾¶ R+NS”ÁÅ +R±TRÚj ‘oo’ A[Í C+Z+V¾¶ TVßTi¦RͶ. C«R A[ÍLÕÅ JßÝ U}i¶ CëR”Å A+R GÅX”¦ +R±´fj¶ TVßTi¦RX”¶. Y+[«R Ft+Vf %L”¡i +R±T© GÕ©. tX +RVÆ+ZLÕÅ FtLÔ C+Q«&R YÃgß\].

358


gÐN+X AÅX© AÝ+Y+V¦ +R¦RÅ

¹~¾U”]”Å hÏfL¡PYÚ+\ - l LÔ +Y¦§ÃfLX”¶ Ft+V± ²~±TRÚj Ft± ²~±² (needle holder )

TÚÝf j\i AÅX© S>lLÔ +Rfj¶ %T”Ò© R+NS”+W± ²~¦©f%L”Ô[ TÚLØÔ[ Cifg¹Ô

UVfL¶ %L”i± TRÚj &S”» ®¡U¶ S>fgV± ³ovf jZȶ Ft¾¶

EÔÙÀ UVfL Uë© (gÐN+Xo vÚÛ¾Ô[ Tj§+V UW¦©± &T”Lo %N»¾¶ Uë©.)

UVfL Uë©

jÛ±´: ElLÔ LÃËL+[ G±T~ &S”» ®¡U¶ ->fjY© GßT+R± TÚÛ¦ %RÁ«© %L”Ô[± TfL¶ 59 If L”¡L. gÐN+X¦ +R±TRÚj A¢VU”RÅ R”¼ß L”ÅLÔ Y+[«©¶ §\«©¶ CÃfj¶T~ UÅX”«© TifLo %N”ÅXͶ.

R”¼ß A~¼Å &S”»®¡U¶ ->fgV ©¢+V CPͶ.

(ready):

ElLÔ +LL+[f LÒËf %L”Ô[Ͷ (TfL¶ 53 f L”¡L) &S”» ®¡U¶ S>fgV +L¾+\+V A¢VͶ.

gÐN+X %Y©%Y©±T”] %L”§¦R S>+W¾¶ %R”Úݦ R+P Uë+R AÅX© %Uß YZ+X+Vf (mild soap) %L”¡i %Uß+UV”Lf LÒYͶ.

&S”» ®¡U¶ S>fgV ©¢¼ß &UÅ &S”» ®¡U¶ S>fgV ElLÔ LÃËL+[ CPͶ.

gÐNÆß &UÅ Ë[f%L”Õ+V± T”»ov¶T~ ERËV”[ÁP¶ k\Ͷ.

359


CVÅ 19: Lñ&TÚÛȶ, jZ«+R ²\±²È¶ EVÀ ®¡§\¶

gЫR Tj§+V UW¦©± &T”Lo %N»VͶ: jZ«+R ²\«R EP&] ULÕÁß ²\±´Ý±´LÔ UW¦©± &T”¼Ãfj¶. gÐN+X¦ +RfL &Y¡i U”]”Å UVfL Uë+R± TVßTi¦R &Y¡~¼ÃfL”©. ¹~¾U”]”Å A+R¦ +Rfj¶ ¹ß´ A«R %Y}+P UW¦©± &T”Lo %N»V &Y¡i¶. UVfL Uë+Rf %L”ifj¶ ¹ß Uæ©YÀLÔ G±%T”ÒR”gȶ C«R Uë+Rf %L”i¦§Ãfg\”ÀL[“ GßÝ R”+Vf &L}LͶ. UVfL Uë©fj AYØfj G±%T”ÒR”gȶ (AÁ±´, t]±´LÔ AÅX© ºov¦ %R”Å+X &T”Å) G§À Ë+[Í Cë§Ã«R”Å Uë+Rf %L”ifL &Y¡P”¶.

+Rfj¶¹ß ²\±´Ý±´L+[ UW¦©± &T”Lo%N»VͶ.

gЫR C+ZU¦§Å G²%]±+Wß (epinephrine ) CÅX”UÅ Æ&P”%L»+] (lidocaine ). 1%10 ·.Æ. Y+W¼Å AÅX©

gЫR C+ZU¦§Å G²%]±+Wß CÅX”UÅ 0.5% Æ&P”%L»+]..... 20 ·.Æ. Y+W¼Å &T”PͶ.

Ft

AÅX©

%Y±TU¡~X Æ&P”%L»+] &R”Æß &U&X¾¶ gЫR C+Z¦§ß EÔ&[¾¶ ³oNͶ

Æ&P”%L»ß GßT© gЫR Tj§+Vo vÚÛo %NȦ©¶ %T”©Y”] UVfL Uë©. A+Ro tX &Y+[LÕÅ Æf&]”%L»ß GßT”ÀLÔ. ElLÔ Tj§¼È¶ &YÝY+L UVfL Uë©LÔ CÃfj¶. CYÚÛÅ G²%]±+Wß CÅX”R+R Eݧ %N»© %L”Ô[Ͷ.

UVfL Uë+R Ft&T”i¶ ¹ß´ gÐNÆß Y~Y¦+Rf LY]¹Pß T”ÀfLͶ. R+NS”Áß G±T~±T}P ©¡iL+[ Jß\”L¦ +RfL &Y¡i¶ GßT+R G¡¢± T”ÀfLͶ. C© ¹fgVU”]©. H%]àÅ Uë+R Ft &T”}P ²\j tÐNÆÅ ÌfL¶ E¡P”j¶, EÃY¹¶ U”ݶ. 1. gÐNÆß Jà TfL¦§Å &R”Æß hÏ Ft+Vo N”»¦©o %NȦRͶ. 2. ®+Z R¡+P (plunger) NÚݱ ²ßâfj CÒfLͶ. ³ovf jZÈfjÔ jç Y«R”Å Ft+V CÒ¦© UÝT~¾¶ ®+ZfL ¹VÚt %N»VͶ. 3. %U©Y”L Uë+Ro %NȦRͶ; A&R &SW¦§Å %U©Y”L Ft+V %YÕ&V CÒfLͶ. CR]”Å Uë© &R”Æß hÏ J&W CP¦§Å C\ljYRÚj U”\”L -¡P Tj§¼Å T”»«§Ãfj¶. R+NS”À %L”xN¶ Ìlg CÃfj¶. A&R ¹+\¼Å Ai¦R TfL¦§È¶ Uë+Ro %NȦRͶ. gÐNÆß JÊ%Y”à TfL¦§È¶ 4 L.%N.¸.(cc) A[Ífjo %NȦRͶ. %U”¦R¦§Å 10 L.%N.¸fj &UÅ %NȦR &Y¡P”¶.

360


gÐN+X AÅX© AÝ+Y+V¦ +R¦RÅ

gÐNÆß TfLlLÔ F&P TX tÛV A[ÍLÕÅ Uë+Ro %NȦ©Y© UÚ%\”à ¹+\. &R”Æß h&Z JÊ%Y”à X CP¦§È¶ tÛ© Uë+Ro %NȦRͶ.

²\±´Ý±²ß ERiLÕÅ gÐNÅ CëR”Å A+Ro vÚÛȶ tÛV A[ÍLÕÅ Uë+Ro %NȦRͶ

. &Uȶ tÛR[Í Uë© ³ovf jZÆÅ CëR”Å A+R A±T~&V &S”» ®¡U¶ -fgV ©¢¼Å +YfLͶ. ²\j tÛ© A[Í Uë+R± TVßTi¦R &Y¡~¼Ãfj¶. gÐN+X¦ +R±TRÚL”] %T”© %SÛ¹+\LÔ:

%L”±µ Ïf %L”~ %YռŠYö Y+Wfj¶ +RfL &Y¡P”¶. R”¾¶ jZ«+R¾¶ SXU”L CñT+R Eݧ %N»© %L”Ô[Ͷ.

+L¾+\L+[ A¢«© %L”¡i &S”» ®¡U¶ -fgV LÃËL+[± TVßTi¦RͶ.

&R”Æß gÐNÈfj ¹ßT”L± %T¡jÛfjZ”¼ß EÔ&[ EÔ[ gÐN+X¦ +RfLͶ.

G«R± Tj§L+[ Jß&\”%P”ßÝ +RfL &Y¡i¶ GßT+R¾¶ EÔ&[ +RVÅ &T”i¶ ¹ß JÊ%Y”à +RV+X¾¶ Gl&L &T”iY© GßT+R¾¶ G¡¢± T”ÀfLͶ.

gÐNÅ Jß\”L± ²~¦©f %L”Ô[± &T”©U”] A[Ífjf kiU”]Y+W¼Å j+\«R +R±´L+[&V TVßTi¦RͶ.

gÐNÈfjÔ&[ jçf L}iL+[ AÅX© U¼+Wo &NÀ¦©¦ +RfL &Y¡P”¶. AR]”Å &S”»¦ %R”ÚÝ HÚTi¶.

Lñ+T tÛVR”LͶ L~]U”LͶ CñT+R Eݧ %N»© %L”Ô[¦ +Rfj¶ %T”Ò© AÊY± %T”Ò© NÁ T”À±TRÚ%LßÝ ERËV”[+W +Y¦©f %L”Ô[Ͷ. R”¼ß ¹Ò+UV”] EPÅ SXàÅ LY]¶ %NȦR U\fL &Y¡P”¶.

ElLÔ %R”ÐÅ GÅ+X+V¦ %RÁ«© %L”Ô[Ͷ. gÐNÅ BZU”L AÅX© tfLX”L CÃfLf L¡P”Å Uæ©Y ERË %T\Ͷ. Sß\”L¦ +R±TRÚj± T¼Út &Y¡i¶. G±T~ GßÝ %RÁ«© %L”Ô[ C+\ot¦ ©¡+Pf gЦ© A+R¦ +R¦© ºiYRÚj ¹VÚt %N»VͶ.

361


CVÅ 19: Lñ&TÚÛȶ, jZ«+R ²\±²È¶ EVÀ ®¡§\¶

gÐN+X G±T~¦ +R±T©: C«R ¹+\¼Å Y+[«R Ft+V± TVßTi¦RͶ

¹~¾U”]”Å Ft± ²~±²+V± TVßTi¦RͶ. Ft+V SiËÅ, B]”Å ¹+]+V ËP A~±TfL¶ tÛ© %SÃfLU”L± ²~fLͶ.

Ft ¹+]+V C«R± TfL¶ %L”¡i YW

Ft±²~±²+Vf %L”¡i Ft¼ß SiËÅ ²~fL”¨ÀLÔ; A© E+P¾¶

Ft¹+]+Vf hÏ &S”fgVT~ +YfL &Y¡i¶

TVßTi¦Rf k~V +R±´LÔ tX %YÊ&YÝ Y+LLÕÅ EÔ[]. -lLÔ T¼ß\ +R±´ ¹+\L+[ ·LͶ H«R”L± (comfortable ) TVßTi¦R ¹~g\R”? GÕR”] UÚݶ YÈY”] +RV+X ‘‘C+P½}i¦ +RVÅ’’(interrupted) Gßgß\]À. C+P½}i¦ +RVÅ GßT© JÚ+\¦ +R±²Å 4 Aifj ¹~ovLÔ &T”}i± ²\j +RVÆ+Z¼ß CW¡i ¹+]L+[¾¶ %Y}~ËiY©.

%Y}i AÅX© gÐNÆß KW¦§Æë© 1/2 %N.¸. CÅ Jà TfL¦§Å Ft+V CPͶ.

362

UÚ\ TfLf gÐNÆß &UÅ KW¦§Æë© 1/2 %N.¸. CÅ Ft+Vf %L”¡i YWͶ.

S”ßj Aifj ¹~o+N± &T”PͶ. (TfL¶ 364 I± T”ÀfLͶ)


gÐN+X AÅX© AÝ+Y+V¦ +R¦RÅ

gÐNÆß TfLlL+[f LY]¹Pß A[%Y”¦©o &NÀfLͶ. jZ«+R ²\±´fj ¹ß´ CëR CP¦§&X&V &R”+X¦ §Ã¶TͶ CPͶ. tfLÈÔ[ gÐNÆȶ, R+NS”À ÌfL¦§È¶ C© L~]¶. gÐNÆß KWlL+[ %SÃfLU”L +YfL &Y¡i¶.

C+R±&T”Å

C+R±&T”Å CÅ+X

+RVÅ gÐNÆß A~±´\¦§Újo NÚÝ &U&X ®+Z«© YW&Y¡i¶. +R±´ ·L &U&X”}PU”L CëR”Å, +R±´fjf h&Z EÔ[ CP¦§Å jç AÅX© uÏ ¬W¶² &S”»¦%R”ÚÝ HÚTi¶. +R±´ ·L BZU”L CëR”Å UXf jP+X¦ ©+[¦© Ëi¶. CR]”Å Li+UV”] &S”»¦ %R”ÚÝ HÚTi¶.

C«R¦ +RVÅ NÁV”L EÔ[©.

C«R¦ +RVÅ &U&X”}PU”L CÃfg\©. Cl&L j羶 uÒ¶ &Nö.

C«R¦ +RVÅ ·L BZU”L EÔ[©. UX¶ CÃfj¶ CP¦§ÚjÔ C© %NÅg\©.

gÐNÆß TfLlL+[¦ Rj«RT~ JßÝ &NÀfL JÊ%Y”à +RV+X¾¶ CÝfLU”L¦ +RfLͶ. AYÚ+\ A§L CÝfLU”L¦ +RfL &Y¡P”¶. A±T~o %N»R”Å R”»fj YÆ AÅX© &S”»¦ %R”ÚÝ E¡P”j¶.

KWlLÔ %SÃlg &SÀ &L”}~Å CÃfL &Y¡i¶

AYÚ\”Å &R”Å ´+PfLf kP”©.

363


CVÅ 19: Lñ&TÚÛȶ, jZ«+R ²\±²È¶ EVÀ ®¡§\¶

S>lLÔ +R¦RYÚ+\± T”©L”±T”Lf L}PͶ. (C«R± TPlLÕÅ +RVÆß Jà TfL¦+Rf Lñ´ ¬\¦§È¶ UÚ\+R %YÔ+[ ¬\¦§È¶ L”}~¾Ô&[“¶, B+LV”Å ¹~ov± Tj§LÔ T”À±TRÚj GÕR”L CÃfj¶. E¡+U¦ +RVÅ G«R ¬\¦§È¶ CÃfLX”¶. B]”Å A+Y K&W ¬\¦§Å CÃfj¶.) 4 Aifj ¹~ovLÔ T”©L”±T”L CÃfj¶. 4 AifjLØfj&UÅ TVßTi¦R &Y¡P”¶. A±T~o %N»R”Å ¹~ov %TÁVR”g Ëi¶. 4 Aifj ¹~ovL[“Å +RVÅL+[f L}iRÅ.

1.) +RVÆß Ft¹+]± TfL¦+R UÚ\ ¹+]¸© +Y¦©± ²\j A+Rf hZ”Lo vÚÛ CÝfjYRÚL”L A«R Y+[Ëß F&P %NȦ§ CÒfLͶ.

2.) CW¡P”¶ AifjfL”L Ft¹+]± TfL¦+R UÝT~¾¶ UÚ\ ¹+] ¸© +Y¦© A+Rf hZ”Lo vÚÛ A«R Y+[Í FP”Lo %NȦ§ CÒfLͶ.

3.) C+R CW¡i RP+Y %N»VͶ. JÊ%Y”à RP+Y¼È¶ Ft ¹+]± TfL¦+R UÚ\ ¹+]¸© +Y¦© A+Rf hZ”Lo vÚÛ A«R Y+[Ëß FP”Lo %NȦ§ CÒfLͶ.

4.) ¹+]L+[ 1/2 %N.¸. -[¶ Ë}i %Y}PͶ. C© YÈY”] ¹~oN”L CÃfj¶; ²Á«© &T”L”©. tXÀ C+R± &T”ßÝ ¹RÅ Aifgß ¸© &Uȶ Jà Rào vÚÝo vÚÝYÀ.

Ft¹+]+V &Uȶ hÒU”LͶ UÝT~¾¶ &Uȶ hÒU”LͶ %L”¡i &T”L &Y¡i¶. S>lLÔ Ai¦R Aif+Lf L}i¶ %T”Ò© ¹RÅ Aifj CÝfLU”L Bj¶.

364


gÐN+X AÅX© AÝ+Y+V¦ +R¦RÅ

gÐN+X AÅX© %T¡jÛf jZ”» AÝ+Y+V¦ +RfL± T~±T~V”] ¹+\ 1. &S”» ®¡U¶ S>fgV Y+X¦ ©¢ ElLÕP¶ CëR”Å A+R± %T¡jÛf jZ”¼Å gÐNÈfj &UÅ CPͶ. AR]”Å jçf LtͶ, A© ElLÔ %NVÆÅ jÝfgiY©¶ ¬Új¶. +Rfj¶ T¢ ¹~«R©¶ Y+X¦ ©¢+V Gi¦©ËPͶ. 2. %T¡ jÛf jZ”¼ß E}TfLU”]© %T¡jÛfjZ”»o NÕoNÊÍ G]±%Tݶ JÃY+L¦ R+NS”Á]”Å B]©. NÕo NÊÍfjf h&Z R+NS”À EÔ[©. A© ·LͶ tY«©¶ %L}~V”LͶ CÃfg\©. NÕo NÊ+Yo NÕo NÊ&Y”i¶ R+N S”+W R+N S”&W”i¶ &NÀ¦©¦ +R±T© ¹fgVU”j¶. 3. jÃU SW¶²+Z+V AÅX© ËfÁÅ +RV+X± TVß Ti¦§± %T¡ jÛf jZ”¼ÈÔ[ gÐNÆß E}TfL ¹+]± Tj§¼ß&UÅ ¹RÅ +RV+X± &T”}i 4 Aifj N©W ¹~ov± &T”}if L}PͶ. &S”» ®¡U¶ S>fgV L¦RÁf &L”+Xf %L”¡i +RVÅ C+Z+Vf L¦RÁfLͶ. 4. %T¡jÛfjZ”» ->[¦§ß F&P TP¦§Å L”}~VT~ C+P ½}i¦ (interrupted) +RVÅ L+[¦ %R”PÀ«© +RfLͶ. %NVÅLÔ GÅX”¶ &SÀ¦ §V”LͶ JÃ&NW S+P%TÝ gß\]Y” GßT+R Eݧ %N»© %L”Ô[ AÊY± %T”Ò© gÐNÅ ©¡iL+[ %VÅX”¶ Jß\”Lo &NÀ¦© T”ÀfLͶ. 5. gÐNÅ R+NS”ÃÔ %NßÛëR”Å E}TfL¦ R+NS”À Aif+L Jß\”Lo &NÀ¦©¦ +R±TRÚj C+P½}i¦ +RV+X± TVßTi¦RͶ. A+R Jß\”Lo &NÀ¦©± ²~±TRÚj U}i¶ tX +R±´L+[&V TVßTi¦RͶ. YZfLU”L 2 AÅX© 3 +R±´LÔ &T”©¶. JÊ%Y”à C+P½}i¦ +RV&X”i¶ 4 Aifj ¹~ovL+[± &T”}i C+ZLÕß ¹+]L+[ &S”» ®¡U¶ -fgV L¦RÁf &L”+Xf %L”¡i L¦RÁfLͶ.

6. A&R Y+L C+P½}i¦ +R±´L+[± TVßTi¦§ 4 Aifj ¹~ovL+[± &T”}i R+N S”Áß &UÅ LWËP¦§ß (perineum) &R”+X C±%T”Ò© ºPͶ. &S”» ®¡U¶ -fgV L¦RÁf&L”+Xf %L”¡i C+Z ¹+]L+[f L¦RÁfLͶ. R+NS”+W º~V +R±´L+[¦ &R”Å º~¾Ô[R” GßT+R Eݧ %N»© %L”Ô[Ͷ.

7. +RV+X ¹~fj¶ ¹ß´ +R±´LÔ GÅX”¶ NÁV”L EÔ[]Y” GßÝ ®}TU”L BW”»«© T”ÀfL¦ R”¼ß UXfjPÆÅ Jà ËW+X %Uß+UV”L CPͶ. S>lLÔ UXfjPÆÅ +RV+X EQÀ«R”Å AYØ+PV +R±´L+[ GÅX”¶ ALÚÛË}i ARß&UÅ UÝT~¾¶ +RV+X± &T”PͶ. AYØ+PV L”V¦§ß¸© UX¶ TPfkP”© GßT§Å ËбT”L CÃfLͶ. 8. ElLÔ +L¾+\L+[ GÛ«©ËPͶ (AÅX© &S”»®¡U¶ S>fLͶ) +LL+[ Sß\”Lf LÒËf %L”Ô[Ͷ.

365


CVÅ 19: Lñ&TÚÛȶ, jZ«+R ²\±²È¶ EVÀ ®¡§\¶

UXfjPÅ ´+ZY”» vÃfj¦ R+N+V¦ (spgincter) +R±T© ULÕÁß UXfjPÅ ´+ZY”»o vÃfj¦ R+N gЫR”Å AYØfj G±%T”Ò©¶ UX¦+Rf L}i±Ti¦§ EÔ&[ +Y¦§ÃfL ¹~V”R ¨lj &Sö. C© Jà Li+UV”] tfLÅ, AYØ+PV ´+ZY”»o vÃfj¦ R+N+V¦ +R±T© ·LͶ ¹fgVU”j¶. ¹~¾U”]”Å gÐNÅ UX ULÕ+W Uæ©Y SiY¦§Újf %L”¡i %NÅXͶ; Y”»fjÔ AÅX© C±T~±T}P Y+Lf gÐN+X¦ +RfL ·LͶ %NÅg\©. AâTY¶ EÔ[ JÃY+Wf %L”¡i +R¦©f %L”Ô[Ͷ.

GoNÁf+L! gЫR UXfjPÅ (rectal) vÃfj¦ R+N+V -lLÔ +Rfj¶ ¹ß, UXfjPÅ vY&W gЫ©Ô[R” GßT+R BW”»«© T”ÀfLͶ. UXfjPÅ vY+W - l LÔ TÒ©T”ÀfL ¹VÚt %N»V &Y¡P”¶, EP]~V”L Uæ©Y ERË %T\Ͷ.

1. C+Q±´ C+ZU¶ (fascia) G]±Ti¶ JÃY+L C+ZU¦§ß %UÅÆV vÚÝo vYÃÔ UXY”» vÃfj¦ R+N CÃfg\©. A«R¦ R+NS”ö C+Q±´ C+ZU¹¶ ULÕÁß EPÈÔ tÛR[Í EÔ Y”lLf ki¶. &S”» ®¡U¶ S>fgV TÚÝf j\i, TÚÛö´ AÅX© Cifg ¹Ô+[± TVßTi¦§ R+NS”À UÚݶ C+Q±´ C+ZU¦§ß Jà ¹+]+V± TÚÛ CÒfLͶ. A±%T”Ò©R”ß S>lLÔ AYÚ+\± T”ÀfL ¹~¾¶. CW¡P”¶ TÚÝf j\}+P± TVß Ti¦§¦ R+NS”Áß UÚ%\”à ¹+]+V± TÚÛ CÒfLͶ, A© A±%T”Ò© kP ·Lo tÛR[Í ¹ß]”Å ©Ã¦§f %L”¡~Ãfj¶. 2. 00 A[ÍÔ[ jÃU C+ZU¦+R AÅX© ‘‘ËfÁÅ’’ C+ZU¦+R± ´+ZY”¼Å vÃfj¦ R+N+V¦ +RfL± TVß Ti¦RͶ. ´+ZY”¼Å vÃfj¦ R+N¼ß CW¡i TfLlL+[¾¶ JßÝk}~ CÒfLͶ. C+Q C+ZU¶ R+NS”À BgVYÚÛß YÐ&V Jà TfL¦§Å Ft+V ®+Z¦©, A+R UÚ%\”à TfL¦§Å CÒfLͶ. 3. R+NS”+W¾¶ C+Q C+ZU¦+R¾¶ Jß\”L± ²~±TRÚj 3 AÅX© 4 C+P½}i¦ +R±´L+[¦ +RfLͶ. 4. R+NS”À JßÝ &NÀ«R ²\j gÐNÆß ¸R¹Ô[ Tj§+V¦ +RfLͶ.

366


%T¡ ²\±´Ý±´ -fL¹¶, ²\j ULÕÀfj± AÕ¦Rȶ.

%T¡ ²\±´Ý±´¦&R”Å -fL¦§Új± ²\j (%U”}i¦ &R”Å -fL¶) ULÕÀfj± T”©L”±´ AÕ±T© %TöT”ȶ B±ÁfL”Ëȶ, %RÚj BtV± Tj§LÕȶ, SifgZfj UÚݶ EXgß ²\ Tj§LÕȶ tX j¹LlLÕÅ %T¡Lض C[ ULÕÀLض RlLØ+PV ²\±´Ý±´LÕÅ %U”}i¦&R”Å -fgf%L”Ôgß\]À (circumcision). TX UfLÕß T¡T”}i S+P¹+\L+[± &T”X&Y %T¡LÕß C«R EPÅ U”Ú\¶ A+PY© KÀ CVÅT”L EÔ[©. AR]”Å A+R AZj Gßݶ, HÚLfk~V© Gßݶ UÚݶ ª»+UV”]© Gßݶ Légß\]À. A© %T¡LÔ %T¡+UV+P¾¶ Jà TÃY U”Ú\U”LͶ kP¦ %RÁg\©. tX &SWlLÕÅ tÛV A[ËÅ %Y}igß\]À. tX &SWlLÕÅ L«©+Y¾¶ (clitoris) %T¡ jÛf jZ”¼ß EÔ ERiL+[¾¶ ALÚÝgß\]À. tX &SWlLÕÅ %T¡¢ß ²\±´Ý±´LÕß Jà Tj§+V º~¦ +Rfgß\]À. C±T~±T}P %Y}+P± TX %TVÀLÕÅ A+Zfgß\]À. A§Å ¹+]¦ &R”Å ALÚÝRȶ APlj¶. C+R S”¶ %T¡ ²\±´Ý±´o t+RÍ AÅX© %T¡ ²\±´Ý±´¦ &R”Å -fL¶ (%T.².-. FGC) Gßݶ kÝg&\”¶.

S”ß AY+[¦ ©ß´Ý¦R ËöTËÅ+X.

A«Rf j¹L¦§]Àfj C«R UW´ %T”ÃÔ[R”L CÃfLX”¶. %Y}~f %L”¡P %T¡LØ+PV EPÅ SX¶ UÚݶ SÅY”ÏËÅ C© Li+UV”] ¨lj Rö Ë+[+Y HÚTi¦©g\©. ²ß´ Y”Ïf+L¼Å %T.².-.BÅ tÝ-Àf jZ”» &S”»¦%R”ÚÝ, U]fg[Àoto t+RÍ, T”È\ËÅ EQÀËZ±´, AÅX© ¹§Àot A+P«R ¬+X¼Å T”È\Í %L”ÔY§Å §\+U CZ±´, UÚݶ jZ«+R AÅX© R”» C\fLfk~V TVàX”± &TÚݱT”i (unproductivity labour) BgV+Y HÚTi¶. ULÕÀ %T.².-. %N»© %L”¡~ëR”Å, AYØ+PV ²\±´Ý±´LÕß Jà Tj§+V¦ +R¦© º~¼Ã±TÀ; AYØfjf jZ«+R ²\fj¶ ¹ß AYØ+PV ²\±´Ý±´L+[ %Y}~¦ §\±T© &R+Y.

²\±´Ý±´¦ RÒ¶+T %Y}~¦ §\±T©: 1. ElLÔ +LL+[ Sß\”Lf LÒËf %L”¡i &S”» ®¡U¶ -fL±%TÚ\ %OgÐf +L¾+\L+[ A¢VͶ. 2. %T¡jÛf jZ”¼ß EÔ&[ RÒ¶´ C+ZU¦§ß hÏ 2 ËWÅL+[ CPͶ. 3. %Y}~V Tj§+Vo vÚÛo %NȦ©¶ UVfL Uë© ElLÕP¶ CëR”Å Ft &T”PͶ (TfL¶ 360 If L”¡L) 4. RÒ¶+T %Y}~¦ §\fL &S”» ®¡U¶ S>fgVf L¦RÁf &L”+X± TVß Ti¦RͶ. &T”©U”] A[Ífj¦ RÒ¶+T¦ §\fLͶ; A±%T”Ò© R”ß tÝS>À JÒfjf jZ”+Vf L”Q¹~¾¶, B]”Å ARÚj A±T”Å Jß+\¾¶ %Y}PfkP”©. C«R %Y}iL[“Å A§Lf jç± &T”fj HÚTi¶. AR]”Å BZU”L %Y}P”UÅ LY]¦&R”i CÃfLͶ.

%Y}+Po

uÀ%N»Y©:

1. ElLÔ +LL+[ Sß\”Lf LÒËf %L”¡i &S”» ®¡U¶ - f gV %OgÐf (plastic) +L¾+\L+[ A¢VͶ. 2. RÒ¶²ß CW¡i TfLlLÕȶ vÚÛo%NȦ©¶ UVfL Uë+R Ft &T”PͶ (TfL¶ 360 If L”¡L.) 3. jç± &T”f+L ¬Ý¦R 000 jÃU C+Z AÅX© ËfÁÅ C+Z+Vf %L”¡i ´¡¢ß &UÚTW±+T JßÝ &NÀ¦©¦ R[À¦§V”L¦ +RfLͶ.

%U”}i¦ &R”Å S>fL¶ uÀ%N»V±T}P©.

367


CVÅ 19: Lñ&TÚÛȶ, jZ«+R ²\±²È¶ EVÀ ®¡§\¶

%T.².%Y.}iRÆÅ %SÃfL~ ¬+X± T”©L”±´: A¡+U¼Å Jà %T¡¢ß ²\±´Ý±´LÔ %Y}P±T}PR”Å AYØfjf jç± &T”fj,&S”»¦%R”ÚÝ BgVYÚ&\”i Li+UV”] tfLÅLÔ HÚT}i C+Y CW¡~]”ȶ A§Àot HÚT}P©. A© Jà %SÃfL~ ¬+X. %T¡LÕß jç± &T”f+L ¬Ý¦R ¹~V”Ë}P”Å EP]~V”L Uæ©Y ERË &R+Y. &TÚÝo %NËÆVÀLÔ jç± &T”f+L ¬Ý¦©YR”ȶ, A§Àotfj Uæ©Y¶ %N»YR”ȶ, &S”»¦ %R”ÚÝfL”] AÛjÛL+[f LYà±TR”ȶ C«R± %T¡LØfj ERÍg\”ÀLÔ.

jç± &T”fj¶ A§Àot¾¶:

A§ÀotfL”] GoNÁf+L AÛjÛLÔ (hÏL¡PYÚÝÔ JßÝ AÅX© ARÚj &Uȶ.) • •

Li+UV”] R”L¶ %YئR, jÕÀ«R, UÚݶ DWU”] &R”Å

YÈfj+\«R &YLU”] S”~¦©~±´ (¬·P¦§Új 100 fj &UÚT}P ©~±´LÔ)

&YLU”L ºov Y”ljRÅ (¬·P¦§Új 20 fj &UÚT}P ºovLÔ)

jZ±T¶ AÅX© ¬+]ËZ¦RÅ (UVfL¶)

jç± &T”fj AÅX© A§Àotfj Gß] %N»Y© •

EP&] Uæ©Y ERË %T\Ͷ. • EP]~V”Lf jç± &T”fj CP¦§ß&UÅ YÈY”L AÒ¦RͶ. HW”[U”] jç+V FÛxN”R tÛV, ª»+UV”], ©¢+V± TVßTi¦RͶ. S>lLÔ %T¡+Q Uæ©Y ERËfjf %L”¡i %NÅȶ %T”Ò© AY+[f h&Z TifL +Y¦© Ci±´ &UÅ ¬+X¼Å CÃfj¶T~o %N»VͶ. • AY[“Å GÊY[Í j~fL ¹~¾&U” AÊY[Í -ÀU¦+Rf j~fLo %N»VͶ. • AYÔ ¬+]ËZ«© CëR”ȶ, Uæ©Y ERË %Tݶ CP¶ %R”+XËÅ CëR”ȶ, AY+[f %L”¡i &T”j¶ ¹ß´ AYØfj UXfjPÅ -&WÚ\¶ (TfL¶ 342 If L”¡L) AÅX© Y~jZ”» -&WÚ\¶ (TfL¶ 350 If L”¡L) %N»V &Y¡i¶. &S”»¦ %R”ÚÝ %Y}i¶ LÃË+[± TVßTi¦©¶ ¹ß´¶, TVßTi¦§V ²ß´¶ UÚݶ JÊ%Y”à TVßT”}ifj± ²ß´¶ &S”» ®¡U¶ -fL”Ë}P”Å ARß &UÈÔ[ ®¡UlL[“Å %Y}i± ´¡¢Å &S”»¦ %R”Úݶ; Ct±´¶, U”Rj&S”/DRjk AÅX© LÅÇWÅ AZÚt¾¶ E¡P”j¶. GoNÁf+L

AÛjÛLÔ:

%Y}i±´¡ &S”»¦ %R”ÚÝ: L”»oNÅ, ²\±´Ý±´LÕÅ ÌfL¶, uÏ, AÅX© %Y}i± ´¡¢Æë© %L}P Y”+P, ·Lf Li+UV”L Bj¶ YÆ. Ct±´: R”+P CÝfL¶, Ë+W±T”] LÒ¦©¶ EPÅ R+N S”ÀLض, ËÒljY§Å CPÀ±T”i A§Àot (&U&X T}~V+X± T”ÀfL) jç ¼Å &S”»¦ %R”ÚÝ (uϱ ²~±´_sepsis) L”»oNȶ %R”ÚÝ AÛjÛLض; jZ±T¹¶ jç¼Å A§Àot¾¶.

GoNÁf+L! Jà %T¡¢P¶ Ct±´ AÛjÛLÔ, A§Àot AÅX© uϱ²~±´ CëR”Å EP]~V”L Uæ©Y ERË %T\Ͷ.

368


²}PYÐ AÅX© TfLY”}if jZ«+R+V¦ §Ã±´RÅ

&S”»¦ %R”ÚÝfj Gß] %N»Y©?

Ct±²ß UÚݶ A§Àot¼ß AÛjÛL+[f LY঩f %L”¡i CÃfLͶ. AYØfj AßÝY+W¼Å Ct±´fL”] Ft &T”PËÅ+X Gß\”Å EP&] AYØfj Ft &T”PͶ (TfL¶ 411 If L”¡L.)

• •

YÆfL”L± ´§V Uë© AÅX© ºÆ+L Uë© %L”ifLͶ. ²\±´Ý±´L+[ ·L¦ ª»+UV”L +Y¦§ÃfLͶ. %L”§¦© BÛV, tÛ© E±´ LX«R S>ÁÅ AYÚ+\f LÒYͶ.

A&U”ftÆß (amoxicillin) AÅX©. GÁ¦©&W”+Utß (errthromycin) &T”ß\ G§À E¼ÀU Uë+Rf %L”ifLͶ. %T¡ ²\±´Ý±´ %Y}~Å &S”»¦ %R”ÚÝ:

• 500 ·.g. GÁ¦©&W”+Ut+] ............

Y”»YÐ S”%[“ßÝfj 4 RP+Y 10 S”ÔLØfjf %L”ifLͶ.

²}PYÐ AÅX© TfL Y”}if jZ«+R+V¦ §Ã±´RÅ jZ«+R¼ß ²}P¶ ¹RÆÅ YW”UÅ (²}P¶ ¹RÆÅ) R+X %YÕ YöT~± ²\«R”Å A© T”©L”±T”L CÃfj¶. TfL Y”}~Å Ti¦§Ãfj¶ Jà jZ«+R %T¡ jÛfjZ”» YÐV”L± ²\fL ¹~V”©. jZ«+R¼ß R+X+Vf hÏ &S”fg¼Ãfj¶T~± T”©L”±T”L¦ §Ã±T S>lLÔ T¼Út %TÚÛëR”Å C±%T”Ò© A±T~o %N»VX”¶.

GoNÁf+L! jZ«+R+V¦ §Ã±´Y§Å TX Li+UV”] ¨ljLÔ &SWX”¶. %L”±T+Ïf %L”~+Vf Lñ+To vYÁÆë© CÒ±T©¶ AÅX© Lñ+T+Vf gбT©¶ %TÁV ¨ljLÔ. CR]”Å jZ«+R¾¶ R”¾¶ C\fL &SÁi¶. jZ«+R+V¦ §Ã±²]”Å kP &TÚÝ YÆ %R”Plj¶.

AâTY¶ EÔ[ JÃYÀ ElLØfj± T¼Út AÕ¦§Ã«R”Å

ElLØfj &R+Y±Ti¶ %T”Ò© Uæ©Y ERË g+PfjU”]”Å,

jZ«+R ²}PYо+PV© AÅX© TfLY”}~Å CÃfg\© GßT© ElLØfj EݧV”L¦ %RÁ¾U”]”Å. S>lLÔ jZ«+R+V §Ã±TX”¶

jZ«+R+V¦ §Ã±´Y§Å EÔ[ ¨l+L± T”À±TRÚj.

tÛV %Ogб (plastic) %T”¶+U+V tÛV FRÚ k¡~Å AÅX© %Ogб +T¼Å C}i -+W ¬W±TͶ.

²\j A«R %T”¶+U+V¦ §Ã±T ¹VÚt %N»VͶ.

FRÚ k¡+P± &T”ÈÔ[ Lñ+T ·fL LY]¦&R”i +LV”[± TPËÅ+XV”]”Å GÕR”Lf gЫ©Ëi¶.

369


CVÅ 19: Lñ&TÚÛȶ, jZ«+R ²\±²È¶ EVÀ ®¡§\¶

jZ«+R+V¦ §Ã±´RÅ: jZ«+R ²\±TRÚj EÁV S”ÕÅ Cë© 2_3 gZ+ULØfj (weeks) ¹ßT”L¦ §Ã±´Y© NÁV”] &SW¶. jZ«+R+V CRÚj ¹ß&T §Ã±²]”Å A© UÝT~¾¶ ²}PYÐ AÅX© TfLY”}i ¬+Xfj SLWfki¶. A&R”i kP &TÚݱT”i %R”Plg]”Å A«R &SW¦§Å ²\±T© jZ«+Rfj± T”©L”±T”j¶. S>lLÔ jZ«+R+V¦ §Ã±´¶&T”© ¹~¾U”]”Å JÃY+W ERËfj +Y¦©f %L”Ô[ &Y¡i¶. AYÀ ¹Ò &SW¹¶ jZ«+R¼ß %SxNL¦ ©~±+Tf LY঩f %L”¡~ñT”À.

GoNÁf+L! %SxNL¦ ©~±´ &YLU”]”Å AÅX© j+\¾U”]”Å UÚݶ CVÅ´ ¬+Xfj¦ §Ã¶T”Ë}P”Å jZ«+R+V¦ §Ã±´Y+R ¬Ý¦RͶ. %SxNL¦ ©~±´ &YLU”L AÅX© j+\«© CëR”Å, jZ«+R+V ARß ¹«+RV ¬+Xf&L §Ã±TͶ. A±%T”Ò©¶ %SxNL¦ ©~±´ CVÅ´ ¬+Xfj¦ §Ã¶T”Ë}P”Å, E¼ÀYÕ CëR”Å A+R¦ R”»fjf %L”i¦© AY+[ CP© TfLU”L± TifL +YfLͶ. A±%T”Ò©¶ jZ«+R¼ß %SxNL¦ ©~±´ CVÅ´ ¬+Xfj¦ §Ã¶T”Ë}P”Å AY+[ Uæ©Y SiY¦§Új EP&] Gi¦©o %NÅXͶ.

1. R”+Vo tÝS>À LÐfLo %N”ÅXͶ; ²\j AY+[¦ Rß ¹ZlL”+X U~¦RT~¦ R+W¼Å UÅX”«© TifLo %N”ÅXͶ. AYÔ GÊY[Í ¹~¾&U” AÊY[Ífj K»«© CñT©¶ %U©Y”] BÏ«R ºov ËiY©¶ AYØfj SÅX©. 2. jZ«+R¼ß %SxNL¦ ©~±+Tf LYàfLͶ (TfL¶ 139 I± T”ÀfLͶ)

3. %SxNL¦ ©~±´ CVÅT”L CëR”Å jZ«+R ²}PYб ²\±´ ¬+X¼Å CÃfg\R” GßT+R Eݧ%N»© %L”Ô[Ͷ.

370

4. Jà +LV”Å jZ«+R¼ß R+X+V± ²~¦©f %L”Ô[Ͷ. ElLÔ UÚ\ +L+Vf jZ«+R¼ß A~¼Å C}i Ci± %Tݱ´f jÐ+V Ë}i %YռŠSLWf Lñ+T¼ß Eot+V &S”fg A+R¦ RÔ[Ͷ.


²}PYÐ AÅX© TfLY”}if jZ«+R+V¦ §Ã±´RÅ

5. jZ«+R RÚ%T”Ò© &S”fg CÃfj¶ §+N¼&X&V A+R %Uß+UV”LͶ B]”Å YÈY”LͶ SLÀ¦RͶ. A© GÕR”L¦ §Ã¶TËÅ+X%Vß\”Å, &Yݧ+N¼Å A+R SLÀ¦R ¹VÚt %N»VͶ. jZ«+R¼ß ¹LY”»fL}+P ARß U”À&T”i UPlg¼Ãfj¶T~ +Y¦§ÃfL ¹VÚt %N»VͶ. 6. jZ«+R A+N¾¶ JÊ%Y”à &SW¦§È¶ _ tÛ© &S”WU”]”ȶ kP _ ¬Ý¦§ ARß %SxNL¦ ©~±+Tf LYàfLͶ. %SxNL¦ ©~±´ CVÅT”L CÅX” Ë}P”Å SLÀ¦©Y+R ¬Ý¦RͶ.

7. jZ«+R¼ß _ R+X hÏ&S”fj¶ Y+W¼Å A+R¦ §Ã±²f%L”¡&P CÃfLͶ.

GoNÁf+L! G±%T”Ò©¶ jZ«+R+V YÆV¦ §Ã±TfkP”©. jZ«+R tfgf %L”¡P”Å AÅX© R”»fj YÆ CëR”Å §Ã±´Y+R ¬Ý¦RͶ.

TfLY”}Pf jZ«+R+V¦ §Ã±´RÅ: TfLY”}Pf jZ«+R+V¦ §Ã±´Y© ²}PYÐ ²\±´f jZ«+R+V¦ §Ã±´Y© &T”ß\©R”ß. jZ«+R &S”fg¼Ãfj¶ §+N¼Å A+R¦ §Ã±TͶ. A© A«R¦ §+N¼Å §Ã¶T”Ë}P”Å &YÝ TfL¦§Å §Ã±TͶ. B+LV”Å A© ²}P Yб ²\±´ ¬+X¼Å CÃfj¶. ²}PYб ²\±T© GßT© R+XhZ”L± ²\±T+RËP± T”©L”±T”]© CÅ+X. B]”ȶ ARÚj± %T¡jÛf jZ”» YÐV”L± ²\±TRÚj ¹~¾¶. TfLY”}Pf jZ«+R GÕR”L¦ §Ã¶TËÅ+X %Vß\”Å -lLÔ §Ã±´Y+R ¬Ý¦R &Y¡i¶. A«Rf jZ«+R+V Uæ©Y SiY¦§Å t&NÁVß AÝ+YV”Å ²\fLo %N»V&Y¡i¶.

371


CVÅ 20 Ci±%Tȶ´fjÁV B»Í: ULÕÁß %T¡jÛf jZ”+V¾¶, Lñ+T+V¾¶ G±T~ B»Í %N»Y©?

C«R CVÆÅ Ci±%Tȶ´fjÁV B»+Y G±%T”Ò© %N»V &Y¡i¶? Ci±%Tȶ´fjÁV B»+Y± T”©L”±T”Lo %N»RÅ

374

B»Ífj ¹ß´ ULÕÀ K»«© CÃfL ERYͶ

374

375 375

ULÕÁP¶ T+ZV EPÅ SXf jÛ±´L+[± TÚÛf &L}LͶ

375

T”À+Y B»Í

376

%T¡jÛf jZ”» ËÁ±² B»Í

377

&S”»¦ %R”ÚÝfj¶, ´ÚÝ &S”»fj¶ B»Í U”.².T”.&S”.(HPV)fL”L± ´ÕfL”~ B»Í

379

&S”»¦ %R”ÚÝfj¶, ´ÚÝ &S”»fj¶ U”.².T”.&S” B»Í (paptest)

381

Lñ+Tf LÒ¦©± ´ÚÝ &S”»

383

380

CW¡i +LL[“Å B»Í %N»Y© (CÃ+L B»Í)

372

384


Ci±%Tȶ´fjÁV B»Í: ULÕÁß %T¡jÛf jZ”+V¾¶, Lñ+T¾¶ G±T~ B»Í %N»Y©:

CVÅ

20

ULÕÁß %T¡jÛf jZ”¼ß EÔ&[¾¶, Lñ+T¼È¶ Gß] ¬LÏg\© GßT+R¦ %RÁ«©%L”Ôض Jà ¹+\R”ß Ci¶%Tȶ´fjÁV B»Í Ci±%Tȶ´fjÁV B»Y”Å S>lLÔ LÚT+Y: •

ULÕÀ LÃÍÚÛëR”Å G¦R+]f gZ+UL[“L (weeks ) AYÔ LÃÍÚÛÃfg\”Ô?

AYØ+PVf Lñ+T¼È¶ AÅX© %T¡ jÛf jZ”¼È¶ &S”»¦ %R”ÚÝ CæRÅ

AYÔ Lñ+Tf LÒ¦+R¾¶ UÚݶ Lñ+T+V¾¶ ´ÚÝ &S”»± TÚÛ¼ÃfLf ki%Uß\”Å, Ci±%Tȶ´fjÁV B»+Yo %N»RÅ

Lñ+Tf LæR+Pf LÃË+V (IUD) EÔ&[ ®+Z±TRÚjfkP Ci±%Tȶ´fjÁV B»+Yo %N»V &Y¡i¶. (CVÅ 21 TfL¶ 388 If L”¡L.) AÅX© ‘‘Lñ+Tf L”Ú+\ EÛxv¶ LÃË’’ (MVA-+L.L”.E) V”Å Lñ+T+V¦ ©±TWÍY”fLͶ C© &R+Y±Tig\©. (CVÅ 23 TfL¶ 417 If L”¡L.) C«R B»+Yo %N»Vf LÚT© L~]¶ CÅ+X. T¼Út¼]”Å TXÀ C+Ro %N»VX”¶. ULÕÁß Lñ+Tf LÒ¦© &TÚݱT”}~ß&T”©¦ §\±T+R Jà &YÝT}P B»Y”Å S>lLÔ AÛVX”¶. C«R CVÆÅ A«R B»+Y G±T~o %N»Y© GßT+R Ë[fLËÅ+X. G±T~ GßT+Rf LÚL± TfL¶ 339 If L”¡L. jÛ±´: tX CPlLÕÅ Ci±%Tȶ´fjÁV B»+Y Uæ©YÀLÔ U}i¶ %N»gß\]À _ &TÚÝo %NËÆVÀLÔ %N»Y© CÅ+X. B]”Å ¹VÚt %N»YRÚj AxN &Y¡P”¶. T¼Út¼]”ȶ TZfL¦R”ȶ &TÚÝo %NËÆVÀLÔ C+R¾¶ UÚ\ ´§V §\+UL+[¾¶ LÚLX”¶. Ci±%Tȶ´fjÁV B»+Yo %N»Vf LÚj¶ &TÚÝo %NËÆVÀLÔ, ULÕÀLÔ LÃÍÚÛÃfj¶ %T”Ò©¶ AÅX© jZ«+R ²\fj¶ %T”Ò©¶ U}iUÅX”UÅ AYÀLØ+PV _ Y”Ïf+L ¹ÒY§È¶ SX ¬+X¼Å Y”ÏYRÚj ERÍYÀ. Ci±%Tȶ´fjÁV B»Í ºßÝ Tj§L[“L EÔ[]. 1. T”À+YfjÁV B»Í: ULÕÃ+PV ²\±´Ý±´LÕß %YÕ±Tj§¼Å &S”»¦ %R”ÚÝ AÛjÛL+[± T”Àfj¶ ¹+\. 2. %T¡jÛf jZ”» ËÁfj¶_LÃË B»Í: ULÕÁß %T¡jÛfjZ”¼ß EÔ&[ L”¡TRÚj¶ AYÔ Lñ+Tf LÒ¦§ß SX ¬+X+V BW”»«© T”À±TRÚj¶ B] Jà ¹+\. ‘‘%T¡jÛfjZ”» ËÁ±²’’ (speculum) GßⶠLÃË ²\±´Ý±²âÔ B»Í %N»V± TVßTig\©. (TfL¶ 377) 3. Cà +L B»Í: ULÕÃ+PV Lñ+T_t+]± +TLÔ BgVYÚÛß SX¬+X+V BW”»Y© AÅX© LÃfL”X¦§Å Lñ+T¼ß A[+Y BW”V± TVßTi¦©¶ Jà ¹+\. Cà +L B»+Yo %N»¾¶ %T”Ò© -lLÔ ULÕÁß %T¡jÛf jZ”¾Ô Jà +L ËWÅL+[ C}i¶ A&R &SW¦§Å UÚ\ +L+V AYÔ Y¼ÚÛß &UÅ +Y¦©¶ Lñ+T+V¦ %R”}i EQWX”¶. (TfL¶.384). G±%T”Ò©¶ C«R B»Ëß ºßÝ Tj§L+[¾¶ %N»V¦ &R+Y¼Å+X.

373


CVÅ 20: Ci±%Tȶ´fjÁV B»Í

Ci±%Tȶ´fjÁV B»+Y G±%T”Ò© %N»V &Y¡i¶? hÏL¡P ¬+XLÕÅ Ci±%Tȶ´fjÁV B»+Yo %N»Y© TVâÔ[R”LͶ, T”©L”±T”LͶ CÃfj¶.

ULÕÀ Rß Lñ+Tf LÒ¦©, Lñ+T, t+]± +TLÔ BgVYÚÛß SX¬+X+V¦ %RÁ«© %L”Ô[ Ëö´¶ %T”Ò©¶, ULÕÀfj± ´ÚÝ &S”» AÅX© &S”»¦%R”ÚÝ AÛjÛLÔ CëR”ȶ L}P”VU”L C«R B»+Yo %N»V &Y¡i¶. ULÕÀfjf Lñ+T¼Å &S”»¦%R”Úݶ ´ÚÝ &S”¾¶ CÃfj¶; B]”Å AÛjÛLÔ CÃfL”. B+LV”Å ULÕÀLÔ ¹~¾U”]”Å C«R B»+Y¦ RlLØfjo tfLÅ LÕß AÛjÛLÔ CÅ+X%Vß\”ȶ_JÊ%Y”à tX B¡iLÕÅ %N»© %L”Ô[ &Y¡i¶. • ULÕÀ LÃÍÚÛëR”Å AYÔ GÊY[Í L”XU”Lf LÃÍÚÝ CÃfg\”Ô GßT+R¦ %RÁ«© %L”Ô[¦ &R+Y±Ti¶ %T”Ò©¶, • ULÕÀfjf Lñ+Tf LæR+Pf LÃË (IUD) %T”æR &Y¡i%Uß\”ȶ, (CVÅ 23 TfL¶ 416 If L”¡L) • ULÕÀfjf LÃot+RÍ AÅX© LÃfL+X±´fj± ²\jo tfLÅLÔ CëR”ȶ (CVÅ 22 TfL¶ 400 If L”¡L) UÚݶ +L.L”.E. .(M.V.A) &R+Y±Ti¶ %T”Ò©¶, (CVÅ 23 TfL¶ 417 If L”¡L) C«R B»+Yo %N»V &Y¡i¶.

GoNÁf+L! Ci±%Tȶ´fjÁV B»+Yf hÏfL”¤¶ ¬+XLÕÅ %N»R”Å T”©L”±´ CÃfL”©. • ULÕÀ &TÚÝ YƼŠCÃfj¶ %T”Ò©: T”À+Y B»Í, %T¡jÛf jZ”+V ËÁ¦©f L”}i¶ LÃË B»Í, CÃ+L B»Í BgV B»ÍL+[o %N»V¦ &R+Y¼Å+X.

• •

ULÕÁß Lñ+Tf LÒ¦©¦ §\fg\R” GßT+R BW”»«© T”ÀfL± TfL¶ 339 If L”¡L. ULÕÁß TàfjP¶ E+PRÅ: LÃÍÚÛÃfj¶ ULÕÁß TàfjP¶ E+P«R %T”Ò© C«R B»+Yo %N»R”Å AYÔ Lñ+T¼Å &S”»¦ %R”Úݱ TWͶ. ULÕÀ vQlgV Lñ&TÚÛÅ Cë© %T¡jÛfjZ”¼Å jç± &T”fj CæRÅ: ULÕÀfjf L”X¦ R”ϦRf Lñ &TÚÛ]”Å %T¡jÛf jZ”¼Å Cë© jç±&T”fj HÚT}P”Å, %L”±µ Ï< %L”~, Lñ+Tf LÒ¦+Ro wÏ«© CÃfj¶. (TfL¶ 112 If L”¡L.) Ci±%Tȶ´fjÁV B»Í %N»V &Y¡P”¶. ULÕÀ tX gZ+ULØfj (weeks) ¹ß´ jZ«+R %TÚÛëR”Å AYØfj Ci±%Tȶ´fjÁV B»Í %N»V¦ &R+Y¼Å+X.

Ci±%Tȶ´fjÁV B»+Y± T”©L”±T”Lo %N»RÅ: Ci±%Tȶ´fjÁV B»Í CVÅT”L&Y T”©L”±T”]©; B]”Å ARÚj¶ ¨ljLÔ E¡i. Ci±%Tȶ´fjÁV B»Í %N»¾¶ %T”Ò© ULÕÁß %T¡jÛf jZ”¾Ô H&Rⶠ®¡UlL+[ (germs) CP”UÅ T”À¦©f %L”Ô[ &Y¡i¶. Ci±%Tȶ´fjÁV B»+Yo %N»¾¶ %T”Ò©:

• •

B»Ífj ¹ßⶠ²ßⶠG±%T”Ò©¶ ElLÔ +LL+[ Sß\”Lf LÒYͶ. (TfL¶ 53 If L”¡L)

G±%T”Ò©¶ ª»+UV”] LÃËL+[± TVßTi¦RͶ.

G±%T”Ò©¶ ·L¦ ª»+UV”] AÅX© &S”» ®¡U¶ AÚ\ %OgÐf +L¾+\L+[ A¢VͶ (TfL¶ 54 If L”¡L.)

ElLÔ +LL+[f LÒY”Uȶ AÅX© +L¾+\L+[ A¢V”Uȶ B»+Yo %N»Y© T”©L”±´ BL”©.

S>lLÔ Ci±%Tȶ´fjÁV B»+Y± T”©L”±T”Lo %N»VËÅ+X %Vß\”Å AÅX© Ci±%Tȶ´fjÁV B»+Y G±T~o %N»Y© GßÝ ElLØfj¦ %RÁVËÅ+X%Vß\”Å AÅX© ULÕÀ A«R B»+Yo %N»©%L”Ô[ ËöTËÅ+X%Vß\”Å ULÕÃ+PV SX¬+X TÚÛ¦ %RÁ«© %L”Ô[ &YÝ YÐLÔ EÔ[].

374


B»Ífj ¹ß´

N”ß\”L, ULÕÃ+PVf Lñ+T¼Å &S”»¦ %R”Ú+\f L¡i²~fL AYØ+PV %Y±T¬+X+V (temperature) jÛ¦©f %L”¡&P AYØfj H&Rⶠ&S”»¦%R”ÚÝ EÔ[R” GßÝ &L}LͶ. (TfL¶ 325 If L”¡L.) AYÔ Y¼ÚÛÅ %T”ov Gȶ´fjo NÚÝ &U&X AÒ¦R ¹VÚt %N»VͶ. AYØfjf Lñ+T &S”»¦ %R”ÚÝ CëR”Å, A§LU”L YÆfj¶. &S”»¦ %R”Ú+\f L¡i²~fL± T”©L”±T”] Yй+\LÔ CñTR”Å AYÚ+\o %N»V ULÕÁß %T¡jÛfjZ”¾Ô ElLÔ ËWÅL+[ CP &Y¡P”¶.

B»Ífj

¹ß´

ULÕÀ K»«© CÃfL ERYͶ: ULÕÀ AoN± TP”Uȶ K»«© CÃfj¶ %T”Ò©¶ Ci±%Tȶ´fjÁV B»+Yo %N»Y© GÕR”LͶ A§L H«R”LͶ (comfortable) CÃfj¶. -lLÔ Gß] %N»gÜÀLÔ GßT+R¾¶ Hß %N»gÜÀLÔ GßT+R¾¶ AYØfj Ë[fLͶ. ULÕ+W BÏ«R ºov Gifj¶T~¾¶, EP+X K»Y”L +Y¦§Ãfj¶T~¾¶ AYØfj ¬+]Í Ti¦RͶ. %U©Y”Lo %N»VͶ; AYØfj H&RⶠFÝ &SÀ«R”Å ¬Ý¦RͶ. ULÕÀ EPÅ SX¦&R”i CëR”Å C«R B»Y”Å AYØfj FÝ &SW”©. YÆ GßT© &S”»¦ %R”ÚÛß AÛjÛ; AÅX© S>lLÔ A§L± %TëRß+U¾Pß CÃfL &Y¡~V§ß AÛjÛ.

AoN¶:

E]fj ¬+Xj+XY© &T”X&Y” AÅX© AoNU”L&Y” CëR”Å GßàP¶ %N”ÅXͶ B»Í %N»Y+R ¬Ý¦§ËPX”¶.

G±%T”Ò©¶ Ci±%Tȶ´fjÁV B»+Yo %N»© %L”Ô[“R ULÕÀL+[± &T”XͶ, A«R B»+Y A§L YƾPß %N»© %L”¡P ULÕÀL+[± &T”XͶ tX ULÕÀLÔ B»+Yo %N»© %L”Ô[ Axvgß\]À.

T”È\ËÅ AÅX© EPÅ N”ÀT”L¦ RY\”] Y+L¼Å ©ß´Ý¦R±T}P ULÕÀLØfj Ci±%Tȶ´fjÁV B»Í %N»¾¶ %T”Ò© A© AYÀLØfjf Li+UV”] &SWU”L CÃfj¶. C«R ULÕÀL+[ Gl&L %R”}P”ȶ G±%T”Ò©¦ %R”}P”ȶ, %R”iY+R AYÀLÔ Ëö´Y§Å+X. GÅX” ULÕÀL+[_¹fgVU”L¦ RY\”] Y+L¼Å ©ß´Ý¦R±T}P ULÕÀL+[ _ -lLÔ %R”i¶ ¹ß´ AYÀLÕß C+N+Yf &L}LͶ.

%Y}L¶: Ci±%Tȶ´fjÁV B»+Yo %N»¾¶ %T”Ò© ULÕÃ+PV ²\±´Ý±´L+[¾¶, %T¡jÛfjZ”+V¾¶ B»Í %N»gÜÀLÔ. tX ULÕÀLÔ AYÀLÔ EPÆß C«R± Tj§L+[± TÚÛo NlLP± Tigß\]À AÅX© %Y}L¶ A+Pgß\]À. AYÚ+\± TÚÛ± &TvY+R¾¶, AYÚ+\± T”À±T+R¾¶, AÅX© UÚ\YÀLÔ T”À±T+R¾¶ AYÀLÔ Ëö´Y§Å+X. ULÕW”L CñT§ß Jà ¹fgV± Tj§V”L C«R EPÚTj§LÔ Ë[ljgß\]. -lLÔ Ci±%Tȶ´fjÁV B»+Yo %N»¾¶%T”Ò© &LÔËLÔ &L}Lo %N”ÅÆ ULÕ+W FfjËfLͶ. AYØ+PV C«R± Tj§LÔ GÅX”¶ SXU”LͶ CVÅT”LͶ CñT+R Ë[fgf kÝlLÔ. ULÕÁß %Y}L EQÀÍL+[ ElL[“Å &T”fL ¹~VËÅ+X %Vß\”ȶ AYÚ+\f j+\±TRÚj -lLÔ ERYX”¶. ULÕÁP¶ T+ZV EPÅSXf jÛ±´L+[± TÚÛf &L}LͶ. Ci±%Tȶ´fjÁV B»+Yo %N»¾¶ ¹ß ULÕ+W G±%T”Ò© L+Pt U”Rf jç± &T”fj HÚT}P© Gßݶ; AYÔ LÃÍÚÛëR”Å %T¡jÛfjZ”¼Å AÅX© Lñ+T¼Å &S”»¦ %R”ÚÝ AÛjÛLÔ EÔ[]Y” Gßݶ &L}LͶ. CVÅ 7 TfL¶ 84 CÅ ULÕÃ+PV EPÅSXf jÛ±´LÔ TÚÛf &L}L &Y¡~V &YÝ Y+Lf &LÔËLÔ TÚÛf Læ©LÔ %R”Pljgß\]. Ci±%Tȶ´fjÁV B»Ëß &T”© -lLÔ %N»V± &T”Y+R± TÚÛ ULÕÀfj Ë[fgf kÛ A+R± TÚÛ H&Rⶠ&LÔËL+[ AYÔ &L}P”Å AYÚÛÚj Ë+PVÕfLͶ &Y¡i¶.

375


CVÅ 20: Ci±%Tȶ´fjÁV B»Í

Ci±%Tȶ´fjÁV B»Í: S>lLÔ %R”Plj¶ ¹ß´:

• •

Rà U+\ËP¦+R (privacy) Eݧ %N»© %L”Ô[Ͷ. B»Ífj &Y¡~V GÅX”f LÃËL+[¾¶ A¢V¶ (ready) %N»VͶ.

%T¡jÛfjZ» ËÁ±²+V¦ ª»+UV”fLͶ AÅX© &S”» ®¡U¶ S>fLͶ.

%OgÐf +L¾+\L+[¦ ª»+UV”fLͶ AÅX© &S”» ®¡U¶ S>fLͶ

Ë[fj

L¡Q”~

B»Ífj± ²\j ©+P±TRÚj¦ ª»+UV”] ©¢LÔ

Lñ+Tf LæR+Pf LÃË+V (IUD) ®+Z±TRÚj AÅX© Lñ+Tf L”Ú+\ EÛxv¶ +Lf LÃË+Vo (MVA) %NVÚTi¦§ -lLÔ Ci±%Tȶ´fjÁV B»+Yo %N»YR]”Å, %T¡jÛf jZ”» ËÁfj¶ LÃË+V¾¶ (speculum) +L¾+\L+[¾¶ &S”»®¡U¶ -fL &Y¡i¶.

B»Ífj ¹ß´ ULÕ+W tÝ-À LÐfLo %N”ÅXͶ. AR]”Å AYØfj A«R B»Í H«R”L CÃfj¶.

ULÕÁP¶ L”Ú N}+P+V ALÚ\o %N”ÅXͶ AÅX© AYÔ A+W± T”Y”+P+V &UÆÒ¦©ËPͶ. AYÔ Rß L”ÅL+[ º~f%L”Ô[ Ëö²]”Å AYØfj Jà Tif+L ËÁ±+T AÅX© ©¢+Vf %L”ifLͶ.

AY+[¦ Rß ¹ÒlL”ÅLÔ &UÅ &S”fg¾¶ ²}PlLÔ h&Z¾¶ CÃfj¶T~ Jà ·+N¼ß (table) AÅX© Tif+L¼ß KW¦§Å UÅX”«© TifLo %N”ÅXͶ.

ElLÔ +LL+[¦ ª”»+UV”] S>ö YZ+X¾¶ %L”¡i LÒYͶ. ElLÔ ËWÅ SLlLÔ ª»+UV”LͶ j}+PV”LͶ CÃfL &Y¡i¶.

ª»+UV”] %OgÐf (plastic) +L¾+\L+[ A¢VͶ.

T”À+Y B»Í: ²\±´Ý±´LÕß &UÅ &R”Å YZYZ±T”LͶ %T¡jÛf jZ”¼ß SX¦&R”i¶ CÃfL &Y¡i¶. ²\±´Ý±´LÔ Y”¼Å ª»+UV”L CÃfL &Y¡i¶. B]”Å %T¡jÛf jZ”¼Æë© tÛ© %RÕY”] AÅX© %Y¡+UV”] S>À %YÕ±TiRÅ CVÅT”]©. UXY”»

L}~LÔ, ÌfL¶, CVÅTÚ\ -À %YÕ±TiRÅ, ´¡LÔ AÅX© ²\±´Ý±´LÔ ¸© RÒ¶´LÔ BgVYÚ+\f LY]U”L± T”ÀfLͶ. tX &SWlLÕÅ -lLÔ L¡L[“Å L”Q ¹~V”Rf L}~L+[ ElLÔ ËWÅL[“Å EQWX”¶. L}~LÔ AÅX© ´¡LÔ &T”ß\+Y &S”»¦ %R”ÚÝ AÅX© L”V¦§ß AÛjÛL[“L CÃfj¶. (²\±´Ý±´LÕß &S”»¦ %R”ÚÝLÔ TÚÛ A§L¶ %RÁ«© %L”Ô[ CVÅ 18 TfL¶ 320 I± T”ÀfLͶ.)

376

vUÁ tÝS>À JÒfjf jZ”» ERiLÔ SX¹Ô[ ²\±´Ý±´LÔ

²\±´Ý±²ß ¸©Ô[ ´¡LÔ &S”»¦%R”ÚÛß AÛjÛLÔ


%T¡jÛf jZ”» ËÁ±² B»Í

%T¡jÛf jZ”» ËÁ±´ B»Í: %T¡jÛfjZ» ËÁ±² GßT©, ULÕÁß %T¡jÛf jZ”» ËÁ±² AXjLÔ %T¡jÛf jZ”¼ß EÔ&[ T”ÀfL ERͶ §ÃL”¢ LÃË. %T¡jÛf jZ”» ËÁ±² %T¡jÛfjZ”»o vYÀL+[ ËÁ¦©± ²~fg\©. +L±²~ L}+PËWÅ A© NÁV”] Cñ´ ¬+X¼Å CÃfj¶ %T”Ò© %TöT”X”] R”lg -lLÔ Lñ+Tf LÒ¦+R± T”ÀfLX”¶; &S”»¦ ULÕÀfj Si¦RW (C«R §Ã A[Í %R”ÚÝfj AÅX© ´ÚÝ &S”»fj B»Í L”¢+V - l LÔ %T¡jÛfjZ”» %N»VX”¶; Lñ+Tf LæR+Pf LÃË+V (IUD) TVßTi¦R¦ ËÁ±² Sß\”Lo ®+ZfLX”¶; AÅX© Lñ+T+V %YÝ+U &R+Y¼Å+X) %NVX”ÚÝg\©. V”fLX”¶. -lLÔ %T.j.Ë.+V (speculum) tÛV %T¡jÛf jZ”» ËÁ±² C[ULÕÀLÔ, B»Ífj± TVßTi¦©¶ ¹ß´ tX T”È\ͱ ´QÀot¼Å G±%T”Ò©¶ DiTP”R RP+YLØfj A+R¦ §\«©¶ º~¾¶ T¼Út ULÕÀLÔ, Cݧ U”R± &T”fgÅ EÔ[ ¹§V %N»Í¶. A±%T”Ò©R”ß A© &Y+X %N»¾¶ ULÕÀLÔ, JÒlL”L± T”È\ͱ ´QÀot+V %T”Ò© ElLØfj H«R”L (comfortable) &UÚ%L”Ô[“RYÀLÔ, %T.².- (F.G.C.) (TfL¶ 367 I± T”ÀfLͶ) CÃfj¶. %N»© %L”¡P ULÕÀLÔ Bg&V”ÀLØfjo tX &TÚÝo %NËÆVÀLÔ B»Í %N»¾¶ ¹ß´ t\±T”Lo %NXVX”Úݶ. TX jZ«+RL+[± ULÕÀfj± %T¡jÛf jZ”» ËÁ±²+Vf %TÚ\ ULÕÀfj %TÁV %T¡jÛf jZ”» ËÁ±² t\±T”Lo %NVX”Úݶ.. L”¡²fgß\]À. AR]”Å ULÕÀ B»+Y Ë[lgf %L”Ô[ ¹~g\©. 1. ULÕÁß L”+X¦ %R”iYR]”ȶ; AY+[ ºotÒ¦© Ëi¶T~f &L}TR”ȶ UÚݶ %TëRß+U¾PⶠTfjYU”LͶ SP«© %L”ÔYR”ȶ ULÕÀfj -lLÔ ERYX”¶. %T¡jÛf jZ”» ËÁ±² Eݦ©YR”L CëR”Å ElLÕP¶ %RÁËfLo %N”ÅXͶ. UÚݶ AYØfj A© EݦRX”L CëR”Å B»+Y ¬Ý¦RͶ. 2. ª»+UV”] %Y©%Y©±T”] -W”Å AÅX© +L¾+\ A¢«R ElLÔ +LL[“Å ²~±TRß ºX¶ ‘‘%T¡jÛf jZ”» ËÁ±²+V’’ %Y©%Y©±T”fLͶ. 3. B»+Y¦ %R”PlL ULÕ+Wf &L}LͶ. AYÔ A¢VU”L (ready) CÃfj¶ %T”Ò© +LV”Å AYÔ ²\±´Ý±´LÕß ERiL+[ %Uß+UV”L ËÁfLͶ. A±%T”Ò©R”ß -lLÔ %T¡jÛf jZ”¼ß Y”¼+Xf L”Q¹~¾¶. -lLÔ %N»¾¶ JÊ%Y”ß+\± TÚÛ¾¶ B»Í %N»¾¶ %T”Ò&R AYØfj Ë[fLͶ. 4. UÚ%\”à +LV”Å %T¡jÛf jZ”» ËÁ±²+V± ²~fLͶ. +L±²~+V Jà TfLU”L¦ §Ã±TͶ; %T¡jÛf jZ”¾Ô º~V AXjL+[ ®+ZfLͶ. TfjYU”Lf +LV”¡P”Å, %T¡jÛf jZ”¾Ô AXjLÔ hÏ &S”fg SÒËo %NÅȶ. A© ULÕ+W EݦR”©.

%T¡jÛf jZ”» ËÁ±²+V EÔ&[ Ci¶%T”Ò© ARß +L±²~ hÏ &S”fg CÃfj¶T~¦ §Ã±TͶ. AYÔ &R”+X AÅX© U¼+W CÒfL”UÅ A§L± T”©L”±T”Lo %N»VͶ. %T¡ jÛfjZ”» ËÁ±²+V EÔ&[ ¹Ò+UV”LͶ, %Uß+UV”LͶ RÔ[Ͷ. %T¡jÛf jZ”»fj¶ UX Y”»fj¶ C+P¼Å +L±²~ T~«§ÃfL &Y¡i¶.

377


CVÅ 20: Ci±%Tȶ´fjÁV B»Í

jÛ±´: ULÕÀ Tif+L¼Å AÅX© R}+PV”] ·+N (table) ¸© CëR”Å %T¡ jÛf jZ”» ËÁ±²¼ß +L±²~ hÏ&S”fg± %T”ëR”©. A±%T”Ò© ARß +L±²~+V &UÅ &S”fg CÃfj¶T~ ®+ZfLͶ.

5. L}+PËWÅ R”lg+V ElLÔ L}+P ËWX”Å %Uß+UV”L¦ RÔÕ± %T.j.Ë.¼ß AXjL+[¦ §\fLͶ, Lñ+Tf LÒ¦+R AXjLØfj C+P¼Å L”¤¶ %T”Ò© %T.j.Ë. §\±TRÚjf L}+PËWÅ R”lg¼ß &UÅ EÔ[ §ÃL”¢+V CÝfLͶ. %T.j.Ë. +V §\«R©¶ Lñ+Tf LÒ¦+Rf L”Q ¹~VËÅ+X %Vß\”Å %T.j.Ë.+V º~ A+R± T”§ YÐfjf %L”¡i YWͶ. ¬+X 4 I UÝT~¾¶ ¹VÚt %N»VͶ. Lñ+Tf LÒ¦© Jà TfL¶ tÛ© RÔÕ ¼ÃfLX”¶. C© CVÅ´R”ß. %T.j.Ë. AYÕß %T.j.jZ”¼ß EÔ&[ §\«© CÃfj¶ %T”Ò© tX &SWlLÕÅ ULÕÀ C÷]”&X”, AÅX© UX¶ LбT© &T”Å ¹fgf h&Z RÔÕ]”&X” Lñ+Tf LÒ¦© ·L¦ %RÕY”L± T”À+Yfj Yö.

Lñ+T<<f LÒ¦© (Lñ+T Y”¼Å)

Lñ+Tf LÒ¦© CVÅT”L CÊY[Í %TÁVR”L CÃfj¶.

6. Lñ+Tf LÒ¦+R± T”ÀfLͶ. A© YZYZ±T”LͶ %UßtY±´ ¬\¦§È¶ AÅX© ULÕÀ LÃÍÚÝ CëR”Å tÛ© S>X ¬\U”LͶ CÃfj¶. Lñ+Tf LÒ¦§ß &UÅ EÔ[ tÛV YZYZ±T”] ´+P±´LÔ CVÅT”]+Y; B]”Å ´¡LÔ AÅX© T”È¡¢LÔ (warts) CëR”Å, A+Y &S”»¦ %R”ÚÛß AÛjÛLÔ. Lñ+Tf LÒ¦§Æë© S>ÀfLtÍ AÅX© jç %YÕYÃgß\R” GßT+Rf LYàfLͶ. S>À¦R %Y¡+UV”] AÅX© %RÕY”] S>ÀfLtÍ YZfLU”L CVÅT”]©¶ SXU”]©¶R”ß. To+N, UxNÔ, N”¶TÅ ¬\lLØPß ´+P±´ AÅX© %L}P Y”+Pf LtÍ BgV+Y &S”»¦ %R”ÚÝfL”] AÛjÛLÔ. 7. ULÕÀ Rß Lñ+Tf LÒ¦+R¦ R”&] T”ÀfL Ëö²]”Å, S>lLÔ Jà Ë[f+L¾¶, L¡Q”~+V¾¶ %L”¡i AYÔ A+R± T”À±TRÚj ERYͶ. ULÕÀfj¦ Rß EP+X±TÚÛ A§LU”L¦ %RÁ«©%L”Ô[ AYØfj C© Jà SÅX Y”»±´. 8. ´ÕfL”~ B»Í AÅX©, Lñ+Tf LÒ¦© B»Í (paptest) CYÚÛÅ HR”Y© Jß+\± TVßTi¦§± ´ÚÝ &S”» AÛjÛLØfL”L Lñ+Tf LÒ¦+R B»Í %N»VͶ. (TfL¶ 379 If L”¡L)

378


%T¡jÛf jZ”» ËÁ±² B»Í

9. Lñ+Tf LÒ¦§Æë© %T.j.Ë.+V ALÚÝYRÚj ARß AXjL+[ %YÕYö Y+W¼Å ElL+[ &S”fgo tÛ© CÒfLͶ. L}+PËWÅ R”lg¼ß &UÈÔ[¦ §ÃL”¢+V¦ R[À¦§± %T¡jÛfjZ”+V Ë}i± %T.j.Ë +Vf h&Z CÒfj¶ %T”Ò© AXjL+[ %Uß+UV”L ºPͶ. A+R %YÕ&V CÒfj¶ &T”&R AXjL+[ ¹Ò©Y©¶ ºPͶ. 10. ²\±´Ý±´LÕÅ Cë© H&Rⶠ-Àf LtÍ Y«§Ã«R”Å A+R¦ ©+P¦©f %L”Ô[ ULÕÀfj¦ ª»+UV”] ©¢+V AÅX© %UÅÆ+Z¦R”+[f (tissue) %L”ifLͶ. . %Yر² 11. %T.j.Ë.+V± TVßTi¦§V± ²\j A+R¦ RY\”UÅ ª»+U± Ti¦RͶ. &S”»¦ %R”ÚÝfj¶ ´ÚÝ &S”»fj¶ B»Í: Lñ+Tf LÒ¦©± TÚÛV SX¬+X B»ÍR”ß %T.j.Ë. B»+Yo %N»YRÚj ¹fgVf L”WQ¶. Lñ+Tf LÒ¦+R &S”»¦ %R”ÚÝfL”L B»Í %N»VX”¶. (T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝfL”LͶ, ´ÚÝ &S”»fL”LͶ CVÅ 18 TfL¶ 320 I± T”ÀfLͶ). EÔÙÀ SX¦ ©+\ A§L”ÁLÔ %Yf+L (chlamydia) %Y}+P (gonorrhea) UÚݶ T”.&S”.%R”. (S.T.I) BgV &S”»L+[ B»Í %N»V¦ &R+YV”] LÃËL+[ YZljY”ÀLÔ. Lñ+Tf LÒ¦©± ´ÚÝ &S”»fj 2 B»ÍLÔ EÔ[]. -lLÔ CW¡i B»ÍL+[¾¶ %N»V¦ &R+Y¼Å+X. ElLÔ Tj§¼Å ·L GÕR”L± TVß Ti¦Rf k~V B»+Y¦ &RÀ«%Ri¦©f %L”Ô[Ͷ. ´ÕfL”~ B»Í (vinegar test) ´ÕfL”~ B»Í %N»YRÚj GÕR”]©; %NXËÅX”R©; B»Í ¹~ÍL+[¦ %RÁ«©%L”Ô[ B»YL¶ &R+Y¼Å+X. ULÕÀfjf Lñ+TY”»± ´ÚÝ &S”» CëR”Å A+Rf L¡i²~fL± ´ÕfL”~ B»Í &T”©U”]©. B]”Å ´ÕfL”~ B»Í ´ÚÝ &S”¼ß Li+U± TÚÛ AÛËfL”©. tX &SWlLÕÅ ´ÚÝ&S”» AÅX”R tX tfLÅL+[¾¶ L”}i¶.

AÅX©

Lñ+Tf LÒ¦© B»Í (poptest) Lñ+Tf LÒ¦© B»Í ´ÕfL”~+VËP ·L A§Lo %N»§L+[f %L”ifj¶. Lñ+Tf LÒ¦© B»Y”Å Lñ+Tf LÒ¦§Å EÔ[ tfLÅ &S”»¦ %R”Ú\” AÅX© ´ÚÝ &S”V” GßÝ AÛVX”¶. AR]”Å ULÕÀfj Gß] Y+L &S”»¦ %R”ÚÝ AÅX© GÊY[Í Li+UV”] ´ÚÝ&S”» GßT+R AÛVX”¶. B]”Å Lñ+Tf LÒ¦© B»Í %NXÍ ·fL©; ¹~Í %RÁ«© %L”Ô[ B»YL¶ &R+Y.

CW¡i B»ÍLÕÅ H&RⶠJßÛÅ &S”» EÔ[© GßÝ %RÁ«R”Å ULÕÀfj Uæ©Yf LYà±´ EP]~V”L¦ &R+Y±Tig\©. ULÕÀfL”] C«R B»ÍL+[ AYØfj U”Rf jç± &T”fj CÃfj¶ %T”Ò©¶ AÅX© AYÔ LÃÍÚÛÃfj¶ %T”Ò©¶ kP± %TöT”ȶ G«R &SW¦§È¶ %N»VX”¶. ULÕÀfj U”Rf jç± &T”fj CÃfj¶ &T”© Lñ+Tf LÒ¦© B»Í %N»Y© SÅX &SW¶ CÅ+X; H%]ß\”Å jç¼]”Å B»Ífjf L”}t %RÕYÚÝ CÃfj¶. ULÕÀfj U”Rf jç±&T”fj CÃfj¶ &T”© C«R B»+Yo %N»Y+R ËPo %N»V”UÅ CñT© t\«R©. ULÕÀfj U”Rf jç± &T”fj CëR”Å B»+Yo %N»¾¶ ¹ß´ -¡P ©+P±´¦ ©¡+Pf (swab) %L”¡i Lñ+Tf LÒ¦§Æë&R jç+V %Uß+UV”L¦ ©+P¦© GifL &Y¡i¶.

379


CVÅ 20: Ci±%Tȶ´fjÁV B»Í

U”.².T”.&S”. (H.P.V.) fL”L± ´ÕfL”~ B»Í: U”«R± ²\±´Ý±´± T”È\Í &S”» ®¡U¦%R”ÚÝ. (U”.².T”.&S”.) (HUMAN PAPILLOMA VIRUS - HPV) G]±Ti¶ T”È\Í &S”» ®¡U¦ %R”ÚÝ (SEXUALLY TRANSMITTED VIRUS -STV) TXÃfj YÃgß\©. ULÕÀLÔ U”.².T”.&S”. %R”ÚÝ E+PV JÃY&W”i T”È\Í %L”ÔYR”Å AYÀLØfj A«R &S”» YÃg\©, ²\±´Ý±´LÕÅ T”È¡¢L+[ E¡P”fjg\©. B]”Å U”.².T”.&S” EÔ[ %TöT”X”] UfLØfj± T”È¡¢LÔ CñT© CÅ+X; UÚݶ &S”» ®¡UlLÕß UÚ\ AÛjÛLض CñT© CÅ+X. U”.².T”.&S” TÚÛ A§L¶ %RÁ«© %L”Ô[± TfL¶ 333 If L”¡L. ULÕÀfj S>¡PL”XU”L U”.².T”.&S” Cë©, Uæ©Y¶ %N»© %L”Ô[ËÅ+X %Vß\”Å, A© ·Lf Li+UV”] Lñ+Tf LÒ¦©± ´ÚÝ&S”+V EÃY”fj¶ (TfL¶ 383 I± T”ÀfLͶ) ´ÚÝ &S”+V E¡P”fj¶ ¹ß´ U”.².T”.&S”.fL”L B»Í %N»YR”ȶ, &S”» ®¡UlLØfj Uæ©Y¶ %N»YR”ȶ UÕÀLÕß E¼+Wf L”±T”Ú\X”¶. ULÕÀfjf Lñ+Tf LÒ¦§Å U”.².T”.&S”. EÔ[R” GßT+R BW”»«© T”ÀfL± ´ÕfL”~ B»ÍR”ß ·L GÕV YÐV”j¶. CVÅT”Lf L¡¤fj¦ %RÁV”R Lñ+Tf LÒ¦§ß ¸© ´¡LÔ CñT+R± ´ÕfL”~ B»Ëß EPßT”}i (postive) ¹~Í L”}ig\©. C«R± ´¡L+[ GÅX”¶ U”.².T”.&S”. ´ÚÝ&S”», UÚݶ T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝLÔ E¡P”fg CÃfj¶.

1. %T¡ jÛfjZ”» ËÁ±²+V ®+Z¦©f Lñ+Tf LÒ¦+R± T”ÀfLͶ. 2. &S”» ®¡U¶ S>fgVf L}i¦©¢¦ ©¡i AÅX© ©¢+V &S”» ®¡U¶ -fgV± TÚÝfj\i AÅX© S>¡P Cifg ¹ÔÕÅ ²~¦©f %L”Ô[Ͷ. S>¡P ©+P±´¦©¡i CëR”Å A+R± TVßTi¦RX”¶. 3. L}i¦ ©¢+V GÕV %YÔ+[± ´ÕfL”~¼Å &R”»¦© (4% -_ 5% A[Ífj± ´ÕfL”~ (acetic acid) CëR”Å A© %NVÚTi¶) Lñ+Tf LÒ¦+R S+]fLͶ. L}i¦ ©¢+V ALÚ\Ͷ, ´ÕfL”~ Lñ+Tf LÒ¦+R EݦR”©; B]”Å tÛ© Lifj¶. 4. Jà ¬·P¶ L”¦§ÃfLͶ. ULÕ+W U”.².T”.&S”. TÚۼëR”Å, Lñ+Tf LÒ¦§Å %Y¡+U¦ §}iLÔ CVÅT”L¦ &R”ßݶ. ULÕÀfj %Y¡§}i CëR”Å EP]~V”L Uæ©Y SiY¦§Å Cë© ERË %T\Ͷ. AYØfj± TX B»ÍLÔ %N»V &Y¡i¶; AÅX© AYØ+PV ´¡L+[ E+\Vo %N»V &Y¡i¶ AÅX© ALÚ\ &Y¡i¶. A±%T”Ò©R”ß A+Y ´ÚÝ &S”V”L Y[W”.

380


%T¡jÛf jZ”» ËÁ±² B»Í

&S”»¦ %R”ÚÝfj¶ ´ÚÝ&S”»j¶ ‘‘U”.².T”.&S”’’ B»Í(paptest) U”.².T”.&S” (pap) B»ÍfL”f Lñ+Tf LÒ¦§Æ멶 %T¡ jÛf jZ”¼Æ멶, ·Lo tÝ A[ËÅ C+ZU¦+Ro vW¡~ Gi¦©o tÅÈ (slide) G]±Ti¶ Jà %UÅÆV L¡Q”~¦ ©¡~ß &UÅ CPͶ. U”.².T”.&S” B»Í %N»YRÚj S>lLÔ B»YL¦+R A¤L&Y¡i¶. B»YL¦§Å T¼Út¾Ô[YÀLÔ A«R C+ZU¦+R ®¡&S”fg¼ß hÏ C}i SX¬+X¼Å EÔ[R” AÅX© CÅ+XV” GßÝ T”ÀfL &Y¡i¶. B»Ífj ¹ß C«R± %T”ÃÔL+[¦ %R”jfLͶ.

R}Pf LW¡~ ( spatula)

-¡P ©+P±´¦ ©¡i (long swab) AÅX© E¼ÀU¦ ªÁ+L (cytobrush)

L¡Q”~o tÅÈ

¬+X ¬Ý¦§ (flxative)

95% - À f LÁVL %YÛV¶ (ethylalcohol)

1. %T¡jÛf jZ”» ËÁ±²+Vo %NÃLͶ. 2. R}Pf LW¡~¼ß CW¡i ¹+]LÔ EÔ[ TfL¦+R Lñ+Tf LÒ¦§ß ¸© C}i, A+Rf L}+P ËWÈfj¶ v}i ËWÈfj¶ C+P¼Å %L”¡i Jà ¹Òo vÚÝo vÚ\Ͷ. R}Pf LW¡~+Vo vÚݶ %T”Ò©f Lñ+Tf LÒ¦§Æë© ·LotÛV A[ËÅ C+ZU Aif+L %Uß+UV”Lo vW¡PͶ. AR]”Å ULÕÀfj FÝ &SWfkP”©. B]”Å tX &SWlLÕÅ A© AYØfj C+PxNX”L CÃfj¶. Lñ+Tf LÒ¦§Æë© tÛR[Í jç %YÕ±TiY© CVÅ´. 3. vW¡~V C+ZU¦+Rf L¡Q”~o tÅÆß Jà ¹+]¼Å RPYͶ.

381


CVÅ 20: Ci±%Tȶ´fjÁV B»Í

4. R}Pf LW¡~¼ß UÚ%\”à ¹+]+V± %T¡jÛf jZ”» N«§fj¶ CP¦§Å Lñ+Tf LÒ¦©fjo NÚÝf h&Z CPͶ. ARß TfL Y”}~Å Jà RP+Y %Uß+UV”Lo vW¡PͶ. 5. R}Pf LW¡~¼ß ¹+]+Vf L¡Q”~o tÅÆß &UÅ SiËÅ ¹RÆÅ C}P C+ZU¦§Új± TfL¦§Å RPYͶ.

6. ©+P±´¦ ©¡~ß AÅX© E¼ÀU¦ ªÁ+L¼ß ¹+]+Vf Lñ+Tf LÒ¦§ß Y”¼ÈÔ Jà %N.¸. A[Ífj CPͶ. A+R %Uß+UV”L ¹ÒY}Po vÚÝo vÚ\Ͷ. C© ULÕÀfj C+PxNX”L CÃfj¶. B]”Å ¨lj CÅ+X. 7. L¡Q”~o tÅÆß &UÈÔ[ CW¡P”¶ C+ZU¦§Új± TfL¦§Å %YÚÝ ¹+]¼Å ©+P±´¦©¡i AÅX© E¼ÀU¦ªÁ+L¼ß ¹+]+V¦ RPYͶ.

382


%T¡jÛf jZ”» ËÁ±² B»Í

8. L¡Q”~o tÅÆÅ ¬+X ¬Ý¦§+V (fixative) CPͶ. TX ¬+X ¬Ý¦§LÔ g+Pfgß\]; B]”Å Uæ©Y %YÛV¶ R”ß (95% -Àf LÁVL %YÛV¶) j+\«R %NXËÅ TV]”Y©. tÅÈËß ¸© R}Pf LW¡~+V¦ RPË ¹~¦RÍPß tÛ© Uæ©Y %YÛV¦+R Jà tÛV N”~¼Å FÚÛ, ARâÔ tÅÈ+Y¦ &R”»fLͶ. C+ZU¶ EXÀYRÚj ¹ß´ -lLÔ A+R Ë+WY”Lo %N»V &Y¡i¶. tÅÈ tX ¬·PlLØfj Uæ©Y 95% %YÛV¦§Å gPfL}i¶. ²\j A+R Gi¦©f L”ÚÛÅ EXÀ¦RͶ - À f LÁVL %YÛ¶ ElLÕP¶ Uæ©Y %YÛV¶ CÅ+X %Vß\”Å, R+X¹~± ³ot+Vf (ethylal alcohol) (hair spray) %L”¡i tÅÈËÅ ³oNX”¶. tÅÈËß ¸© -lLÔ ¬+X ¬Ý¦§+V± TVßTi¦R &Y¡i¶; CÅ+X%Vß\”Å Lñ+Tf LÒ¦§ Æë© Gi¦R %UÅÆV TPX¶ AÒfL”j¶ AÅX© ËÒ«© Ëi¶; B»Í ©ÅÆVU”L CÃfL”©. 9. U”.².T”.&S” %N»¾¶ B»YL¦§Újo tÅÈ+Y Gi¦©o %NÅXͶ. (GÅX” B»YLlLض C+Ro %N»Y§Å+X.) B»Í %N»R²\j JÃ

gZ+UfjÔ Gi¦©o %NÅX &Y¡i¶.

jÛ±´: ‘‘U”.².T”.&S”’’ B»Ífj± ²\j %T¡jÛf jZ”¼Æë© tÛR[Í jç %YÕ±TiRÅ CVÅ´ GßÝ ULÕÀfjo %N”ÅXͶ.

Lñ+Tf LÒ¦©± ´ÚÝ &S”»: Lñ+Tf LÒ¦©± ´ÚÝ&S”» AxN¦RfL &S”V”» CëR”ȶ, ARÚj¦ %R”PfL¦§&X&V Uæ©Y¶ %N»R”Å CVÅT”Lf jQ± Ti¦RX”¶. %R”PfL ¬+XLÕÅ Uæ©Y¶ %N»Y© GÕ©. Uæ©Y SiY¦§Å NÁV”] LÃËLÔ CëR”Å, T¼Út %TÚ\ Uæ©YÀ AÅX© &TÚÝo %NËÆVÀ Lñ+Tf LÒ¦§ß &S”¾Ú\ Tj§L+[ -fLX”¶ AÅX© AÐfLX”¶. Lñ+Tf LÒ¦§ß &S”¾Ú\ Tj§L+[ -fgV²\j ULÕÀ CVÅT”L&Y SXU+PY”À. B]”Å, C«R± ´ÚÝ&S”V”Å JÊ&Y”À B¡~ȶ CXfLf LQfL”] ULÕÀLÔ C\fgß\]À. C«R &S”» RifLf k~V©¶ GÕR”Lf jQ±Ti¦Rf k~VR”LͶ CÃfj¶ %T”Ò© Hß HW”[U”&]”À C\fgß\]À?

• Lñ+Tf LÒ¦©± ´ÚÝ &S”»fj± %T”©f L”WQU”L U”.².T”.&S”. (HPV) EÔ[©. • •

ARÚj B»Í %N»V AÅX© Uæ©Y¶ %N»V SX± T¢V”[ÀLØfj± T¼Út AÕfL &Y¡i¶. ARÚj HÏ+Uf j¹L¦§]Àfj ¹~V”©. B»Í¶ Uæ©Y¹¶ %N»g\ Uæ©Y SiYlLÔ %R”+XËÅ EÔ[]. S”}i±´\ HÏ+U ULÕÀLÔ Alj± &T”L ¹~V”©. ULÕÀLÔ U”.².T”.&S”. Æë© RlL+[f L”¦©f %L”ÔYR”Å AYÀLÔ Lñ+Tf LÒ¦©± ´ÚÝ &S”+V¦ RifLX”¶ GßT+R AÛVU”}PÀLÔ. ULÕÀ<Lض LæR+P E+\L+[ A¢YR”Å U”.².T”.&S” TÚÝY+R¦ RifLX”¶. tX ULÕÀLØfj U”.².T”.®. Æë© RlL+[f L”¦©f %L”Ô[ ¹~Y§Å+X. H%]àÅ AYÀLÔ LæR+P E+\L+[± TVßTi¦©¶ Y”»±+T± %TÚÛÃfL ËÅ+X. &Uȶ AYÀLØPß BPYÀLÔ YÆ«© AÅX© T”©L”±´ AÚ\ ¹+\¼Å T”È\Í %L”Ôgß\]À. tX C+QVÀLÔ LæR+P E+\L+[± TVßTi¦R Ëö´Y§Å+X.

383


CVÅ 20: Ci±%Tȶ´fjÁV B»Í

CW¡i +LL[“Å B»Í %N»Y© (CÃ+L B»Í): &S”»¦ %R”ÚÝLØfL”L AÅX© N+R Y[ÀotfL”L AÅX© ULÕÀ GÊY[Í L”XU”Lf LÃÍÚÝ CÃfg\”Ô GßT+R AÛV B»Í %N»¾¶ %T”Ò© CW¡i +LL[“Å %R”}i EQW&Y¡i¶. Lñ+T+V¦ %R”}i EQÀYRÚj ElLØfj¦ &R+YV”]+Y: ·L¦ ª»+UV”] AÅX© &S”» ®¡U¶ AÚ\ %OgÐf (plastic) +L¾+\LÔ.

‘‘&L.J». T”j’’

&T”ß\ S>À A~±T+P¼X”] EW”V<+Y¦ Rifj¶ T”j AÅX© ª»+UV”] -À. (Lß%]»± T”j AÅX© G¡%Q+V± TVßTi¦Rf kP”©)

B»+Y¦ %R”Plj¶ ¹ß´ ULÕ+Wo tÝS>Àf LÐfLo %N”ÅXͶ. 1. ULÕ+W¦ Rß R+X¼ß hϦ R+XV+Q+V +Y¦©f %L”¡i UÅX”«© TifLo %N”ÅXͶ. S>lLÔ AY+[ B»Í %N»¾¶ %T”Ò©, %N»V± &T”j¶ JÊ%Y”ß+\¾¶ %N»¾¶ ¹ßT”L&Y AYØfj Ë[fgf k\Ͷ. K»«© CÃfj¶T~ AYØfj ¬+]Î}PͶ; AYØfj YÆ CëR”Å B»+Y ¬Ý¦RͶ. 2. ULÕÀ A¢VU”L (ready) CÃfj¶ %T”Ò© S>lLÔ +L¾+\ L+[ A¢«© %L”¡i ElLÔ YX© +L¼ß ¹RÅ CW¡i ËWÅLÔ ¸© EW”V<+Y¦ Rifj¶ T”+L C}if %L”Ô[Ͷ. (AÅX© CP© +LVW”¼Ã«R”Å CP© +L¼Å.) ULÕ+W K»«§ÃfLo %N»YRÚj AY+[ BÏ«R ºov GifLo %N”ÅXͶ. ElLÔ CP© +LV”Å AYÔ ²\±´Ý±´LÕß ERiL+[ %Uß+UV”L¦ §\fLͶ. ElLÔ YX© +L¼ß EÔ[l+L &UÅ &S”fgVT~, T”j RPËV CW¡i ËWÅL+[¾¶ ¹Ò+UV”L ULÕÁß %T¡jÛf jZ”¾Ô CPͶ. 3. Lñ+Tf LÒ¦+R ElLÔ ËWÅ ¹+]L[“Å %R”}i EQWͶ. Lñ+Tf LÒ¦© EݧV”¾¶, Y}PU”¾¶, YZYZ±T”¾¶ CÃfj¶. CVÅT”L A© Jà ºfgß ¹+]+V J¦©f L~]U”L CÃfj¶. Lñ &TÚÛß L+Pt U”R¦§Å ERiL+[±&T”Å %Uß+UV”L CÃfj¶. tX &SWlLÕÅ Lñ&TÝ ¹~¾¶ RÃY”¼Å Lñ+Tf LÒ¦©o tÛ© §\«§Ãfj¶. ULÕÃfj A¡+U¼Å LÃot+RÍ AÅX© LÃfL+X±´ ¬LÏ«§Ã«R”Å AYÔ Lñ+Tf LÒ¦©¦ §\«© CÃfj¶. Lñ+Tf LÒ¦+Rf L¡i ²~±T© L~]¶. Lñ+Tf LÒ¦+R S>lLÔ %R”}i EQW ¹~VËÅ+X %Vß\”Å, A© ElLÔ ËW+X¦ %R”i¶ Y+W¼Å ULÕ+W CÃUo%N”ÅÆ AÅX© UX¶ LбT© &T”Å ¹fLo%N”ÅÆf hÏ &S”fg¦ RÔ[o %N”ÅXͶ. ULÕÀ T~«© Ti¦R”Å ERËV”L CÃfj¶. ULÕÃ+PV EQÀot ·fLo vUÁ+V (clitoris) AÅX© ®¡UlLÔ EÔ[ AYÔ UXY”+V¦ %R”P”UÅ ËбT”L CÃfLͶ. ElLÔ L}+P ËWÅ GÕR”L G§ÀT”W”UÅ vUÁ+V¦ %R”Pf ki¶. B+LV”Å A+R Jà TfLU”Lo N”»¦©f %L”Ô[Ͷ.

384


Cà +L B»Í

4. Lñ+Tf LÒ¦§Å YÆfL”L BW”»«© T”À¦RÅ: ElLÔ ËWÅLÕÅ Jß+\f Lñ+Tf LÒ¦§ß JÊ%Y”à TfL¦§È¶ C}i A+R Jà TfL¦§Æë© UÚ%\”ßÝfj SLÀ¦RͶ. C© ULÕÀfj± ´©+UV”L CÃfj¶, B]”Å ULÕÀfj FÝ %N»Vf kP”©. A±T~o %N»Y§Å EݦRÅ CëR”Å AYÔ Lñ+T¼Å &S”»¦ %R”ÚÝ TÚÛ¼Ãfj¶ (TfL¶ 325 I± T”ÀfLͶ). AÅX© t+]f jZ”»f Lñ&TÝ CÃfj¶. (TfL¶ 113 I± T”ÀfLͶ) C+Y CW¡i&U ·L A§L¦ ¨lL”]+Y. Lñ+Tf LÒ¦© %Uß+UV”L Cë© GÕR”L SLÀ«R”Å ULÕÀ LÃÍÚÝ CñT”Ô. 5. ULÕÀ Y¼ÚÛß &UÅ %L”±T+Ï jÐfjf (navel) hÒ¶ ²\±´Ý±+To vÚÛ¾Ô[ U¼Ãfj &Uȶ ElLÔ CP© +L+V +YfLͶ. S>lLÔ ULÕÀ EPÆß E}´\¦+Rf L”Qf kiU”]”Å C±T~¦R”ß Cà +L B»Í CÃfj¶.

6. Lñ+T+V¦ %R”}i EQWͶ. %T¡jÛf jZ”¼Å Lñ+Tf LÒ¦§ß %YռŠCÃfj¶ hÏ 2 ËWÅL+[ CPͶ. A«R +LV”Å Y¼ÚÛß ¸© 2 ËWÅL[“Å Lñ+Tf LÒ¦+R¾¶ AÒ¦RͶ. Lñ+T+V¾¶ &U&X ªfLͶ. A&R &SW¦§Å ElLÔ CP© +LV”Å ULÕÁß A~Y¼ÚÛß &UÅ AÒ¦RͶ. ElLÔ +Lfj¶ 2 ËWÅLØfj¶ C+P¼Å AYØ+PV Lñ+T+V EQWͶ. Lñ+Tf LÒ¦© SLÀYR”L S>lLÔ EQö %T”Ò©f Lñ+T+V S>lLÔ AÒ¦§f %L”¡i CñT+R AÛÌÀLÔ. ¹RÆÅ S>lLÔ Lñ+T+V Lñ+T EQWËÅ+X %Vß\”Å AYÔ Y¼Ú+\o vÚÛ ElLÔ +L+V SLÀ¦§¾¶ Lñ+Tf %YÊ&YÝ CPlLÕÅ AÒ¦§± T”À¦©¶ LÒ¦© EQW ¹VÚt %N»VͶ.

CW¡i ËWÅL[“Å Lñ+Tf LÒ¦+R¾¶ Lñ+T+V¾¶ ªfLͶ.

Lñ+T+Vf L¡i EQÀYRÚj± T¼Út &R+Y. ULÕÀfj YÈY”] Y¼Úݦ R+N CëR”&X” AÅX© AYÔ Y¼ÚÛß ¸© HW”[U”Lf %L”Ò±´ CëR”&X” ULÕÁß Lñ+T+Vf L¡i EQÀY© L~]¶.

385


CVÅ 20: Ci±%Tȶ´fjÁV B»Í

7. Lñ+T¼ß A[+Y¾¶ EÃY¦+R¾¶ EQÀRÅ: YZfLU”Lf Lñ+T GÈ·oN¶ TZ¦+RËPo (6_10 %N.¸.fjo) tÛVR”LͶ %R”}P”Å EݧV”LͶ YZYZ±T”LͶ EQWf k~V©. LÃfL”X¦§ß &T”© ·L± %TÁVR”L Y[Àg\©.

Lñ&TÚÛß 11_12 gZ+ULÕÅ (weeks) Lñ+T¼ß Eot.

LÃfL”X¦§ß 11_12 B¶ gZ+ULÕÅ (%T”ov Gȶ´fjo NÚÝ &U&X) Lñ&TÚÛß 8_9 B¶ gZ+ULÕÅ

Lñ&TÚÛß 6_7 B¶ gZ+ULÕÅ

LÃf %L”Ô[“R %T”Ò© 6_10 %N.¸. - [ ¶ (KÀ GÈ·oN¶ TZ¶ AÅX© &L”й}+P A[Ífj) EPÆß EÔ&[ Lñ+T

Lñ+Tf LÒ¦©

Lñ+T¼ß EÔ[T~V”] A[Í

12 B¶ gZ+Ufj ²ß Lñ+T+V A[±TRÚj± TfL¶ 130 I± T”ÀfLͶ. Lñ+T¼ß &UÅ -lLÔ L}~L+[ AÅX© N+R Y[ÀotL+[ EQWf ki¶. tX N+R Y[ÀotLÔ ¨lL”]+Y AßÝ. B]”Å AYÚ\”Å YÆ CÃfj¶; U”Rf jç± &T”fj A§LU”L CÃfj¶ AÅX© U”Rf jç± &T”fjLØfj C+P¼Å jç± &T”fj CÃfj¶. AYÚ+\ S”ÃÃf L}~LÔ (fibroids) Gßgß\]À. UÚ\ N+R Y[ÀotLÔ Lñ+T± ´ÚÝ &S”V”L CÃfj¶. ULÕÃfj± TX B»ÍLÔ %N»V”R Y+W¼Å N+R Y[ÀotLÔ GÅX”¶ ¨lLÚ\+Y GßÝ Eݧ %N»V ¹~V”©. Lñ+T¼ß ¸© N+R Y[ÀotLÔ CÃfj¶ GßÝ EQÀ«R”Å Uæ©Y ERË %T\Ͷ.

386


Cà +L B»Í

8. t+]± +TL+[ EQÀ«© T”À¦RÅ: t+]± +TL+[ EQÀY©¶ L¡i²~±T©¶ ·LͶ L~]¶. ARÚj A§L± T¼Út &Y¡i¶. Lñ+Tf LÒ¦§ß Jà TfL¦§ß &UÅ ElLÔ E}TfL CW¡i ËWÅL+[ C}io t+]± +T+V¦ ªfLͶ. ElLÔ ËWÅL+[ E}TfL¦§Å EÔ&[ C}P A&R TfL¦§Å EPÆß&UÅ EÔ[ %YÕ±´\f +L¼ß ËWÅL+[ SLÀ¦§ Y¼ÚÝfjf h&Z NÝfgo %NȦRͶ. S>lLÔ L~]U”L AÒ¦©¶ %T”Ò© AYØ+PV t+]±+T ElLÔ ËWÈfj C+P¼Å SÒÍY+R EQWX”¶. %YÕ±´\¦§Å EÔ[ ElLÔ +LV”Å Lñ+T h&Z AÒ¦RU”L¦ RÔ[ &Y¡i¶. t+]f jZ”»LÔ -lLÔ t+]± +T+V EQö ¹ßT”L ULÕÁP¶ BÏ«R ºo%Nifj¶T~o %N”ÅXͶ. AYØfj YÆ Gi¦R”Å RÔØY+R ¬Ý¦RͶ. t+]±+T C«R A[ÍR”ß CÃfj¶

2 %N.¸.

t+]± +T

3 %N.¸.

Jà TfL¶ BW”»«R ²\j UÚ%\”à t+]± +T+V BW”V ElLÔ +LL+[ SLÀ¦RͶ. S>lLÔ 3 %N.¸. S>[¦§Új¶ 2 %N.¸. ALX¦§Új¶ %TÁVR”L Jß+\ EQÀ«R”Å; AÅX© C«R B»Y”Å AYÔ A§L¦ ©ßT±T}P”Å AYÔ t+]± +T¼Å N+R Y[Àot CÃfj¶ AÅX© AYØfjo t+]f jZ”»f Lñ&TÝ HÚT}~Ãfj¶. (TfL¶ 113 If L”¡L.) Uæ©Y ERË %T\Ͷ. jÛ±´: JÊ%Y”à U”R¹¶ ULÕÁß t+]± +T %TÁVR”LͶ tÛVR”LͶ BY© CVÅ´, t+]±+T %TÁVR”L B]RÚL”] L”WQ¦+R Eݧ %N»V ¹~VËÅ+X Gß\”Å, UÝT~¾¶ 6 Y© gZ+U¼Å BW”»«© T”ÀfL ¹VÚt %N»VͶ. A© UÝT~¾¶ tÛVR”L Bg¼Ãfj¶. 9. AYÔ %T¡ jÛf jZ”¼Æë© ElLÔ ËWÅL+[ ALÚ\Ͷ. AYØ+PV ²\±´Ý±²ß ERiL+[¦ §\«RT~± ²~¦©f %L”¡i AY+[ %T¡ jÛf jZ”¼ß UX¶ LÐfj¶ &T”© %N»Y© &T”Å ¹fg¦ ERiLÔ RÔ[&Y” AÅX© CÃU&Y” %N”ÅXͶ. H&Rⶠ´+P¦©¦ %RÁg\R” GßÝ AYÔ %T¡jÛfjZ”+Vf LYàfLͶ. A±T~¼Ã«R”Å AYØ+PVf Lñ+T AÅX© tÝ-À±+T C\lg¼Ãfj¶, AÅX© jPÆß Jà Tj§ %T¡jÛf jZ”»fjÔ ´+P¦© Y«§Ãfj¶. hÐ\lgVo tÝS>À±+T Uæ©Y ERË %T\Ͷ.

%T¡jÛfjZ”» YÐV”L tÝ- À ±+T %YÕ YÃRÅ.

Cà +L B»Ífj± ²\j T”+L¦ ©+P¦©f %L”Ô[¦ ª»+UV”] ©¢+V AÅX© R”+[, ULÕÀfjf %L”ifLͶ. B»Ífj± ²\j AYØfj¦ Rà¦R %YÕ±T”i (T”j) AÅX© tÛ©f jçf LtÍ CÃfj¶ GßÝ Ë[fLͶ. Ci±%Tȶ´fjÁV B»Ëß &T”© -lLÔ L¡P+R ULÕÀfjo %N”ÅXͶ. ULÕÁß &LÔËLØfj &Uȶ H&RⶠË+P %N”ÅX &Y¡iU” GßT+R¦ RY\”UÅ &L}i AÛVͶ.

387


CVÅ 21 Lñ+Tf LæR+Pf LÃË+V (IUD) G±T~o %NÃjY©: C«R CVÆÅ Rj«R Lñ+Tf LæR+Pf LÃË+V ¹~Í %N»V ULÕÀfj ERÍRÅ

390

L.L.L. +Vo %NÃj¶ ¹ß´

391

L.L.L. +Vo %NÃjRÅ

392

Lñ+Tf LæR+Pf LÃËV”] ‘‘%N¶´ T’’ I HÚÝRÅ

393

L.L.L. +Vo %NÃgV ²\j

L.L.L. +Vo NÁT”À±TRÚj

L.L.L. +V - f jRÅ

388

398

398

RY\”L CÃfLf k~V tX AÛjÛLÔ

398

399


Lñ+Tf LæR+Pf LÃË+V (IUD) G±T~o %NÃjY©?

CVÅ

21

Lñ+Tf LæR+Pf LÃË (IUD) GßT© %OgÐV”Å AÅX© %OgÐ+V¾¶ (plastic) %N¶+T¾¶ &NÀ¦©o %N»V± %TÚ\ tÛV LÃË. LÃRÁ±T+R¦ Ri±TRÚj A+Rf Lñ+T¾Ô +Yfgß\]À. L.L.L.¼ß ¹+]¼Æë© Jà L¼Ý Lñ+Tf LÒ¦©fj %YռŠ%R”lj¶.

L.L.L. ¼ß CW¡i Y+LLÔ

ULÕÁß EPÆß EÔ&[ T”ÀfLf kiU”]”Å Lñ+T¾¶ L.L.L. ¾¶ C±T~¦R”ß CÃfj¶. %N¶´ T

UÅ~ &X”i

( copper T)

( the multi load )

Lñ+Tf LæR+Pf LÃË+V ®+Z±T+Rf LÚLo tX jÛ±´LÔ

• C«R CV+X± T~fj¶ ¹ß´ &S”»¦ %R”Ú+\¦ RifLͶ, (CVÅ 5 TfL¶ 48) Ci±%Tȶ´± Tj§ B»+Y±TÚÛ¾¶ (CVÅ 20 TfL¶ 372) S>lLÔ ´Á«© %L”Ô[Ͷ &Y¡i¶.

• S>lLÔ Y”Ò¶ CP¦§ÈÔ[o N}P¶ G±T~±T}P© GßT+Rf L¡i ²~fLͶ. tX CPlLÕÅ L.L.L.+Vo %NÃLͶ ALÚ\Ͷ &TÚÝo %NËÆVÀL+[f LÚL FfjËfgß\]À. UÚ\ CPlLÕÅ C+Ro %N»V± &TÚÝo %NËÆVÀLØfj C+NÍ AÕ±T§Å+X.

• Lñ+T¼Å L.L.L.+V CiYR”Å A§Å &S”»¦ %R”ÚÝ HÚTi¶ AÅX© ´¡ E¡P”j¶. S>lLÔ LÚTRÚj C«R CV+X± TVß Ti¦§f %L”Ô[X”¶; B]”Å AâTY¶ EÔ[ KÀ BtÁVÁP·Ã«© LÚT+RËP A§LU”L± ´¦RL¦§Æë© LÚL ¹~V”© GßT+R ¬+]ËÚ %L”Ô[Ͷ. AâTY¶ EÔ[ JÃYÀ L.L.L. +Vo %NÃL ElLØfj± T¼Út AÕfL &Y¡i¶.

389


CVÅ 21: Lñ+Tf LæR+Pf LÃË+Vo %NÃjRÅ

Rj«R Lñ+Tf LæR+Pf LÃË+V ¹~Í %N»V

ULÕÀfj

ERÍRÅ L.L.L. ·j«R TVâÔ[f ji¶Tf L}i±T”}i ¹+\. B]”Å A§Å ¨lj¶ EÔ[©. ULÕÀfjf L.L.L. +Vo %NÃj¶ ¹ß A© Jà SÅX ¹+\V” GßT+R ¹~Í %N»V ULÕÀfj ERYͶ. L.L.L. ¼ß Sß+ULÔ:

A© A§L± TVâÔ[©. L.L.L. +Y± %T”æ§f %L”¡iÔ[ ·Lo tX ULÕÀL&[ LÃÍÝgß\]À.

ULÕÀf LÃf%L”Ô[ Ëö²]”Å G«R &SW¦§È¶ A+R %YÕ&V Gi¦© ËPX”¶.

A+R± TVßTi¦©Y© GÕ©. Jà ¹+\ A+Rf Lñ+T¼Å %NÃg Ë}P”Å U”R¦§Ú%L”à RP+Y A© Al&L CÃfg\R” GßÝ ULÕ&W Eݧ %N»© %L”¡P”Å &T”©¶. AYÔ T”È\Íf %L”ÔYRÚj ¹ß&T” AÅX© ²ß&T” A+Ro NÁT”ÀfL¦ &R+Y¼Å+X L.L.L. ¼ß Sß+UVÚ\ ¬+XLÔ: • L.L.L. LÔ U”Rj&S”/DRjk &S”»LÕÅ C멶 AÅX© UÚ\ T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÛÅ C멶 T”©L”±´ AÕ±T© CÅ+X. (CVÅ 18 TfL¶ 320 If L”¡L)

ULÕÀ R”&] L.L.L. +Vo %NÃgf %L”Ô[&Y” AÅX© %YÕ&V GifL&Y” ¹~V”©. L.L.L. +V± TVßTi¦©¶ ULÕÀ Uæ©Y SiY¦§Új AÃg&X&V Y”ÏY© SÅX©. AR]”Å AYØfj L.L.L. V”Å tfLÅLÔ HÚT}P”Å ERË %TÝYRÚj¶ AÅX© AYÔ LÃf %L”Ô[ Ëö²]”Å L.L.L.+V ALÚÛf %L”ÔYRÚj¶ Y”»±T”L CÃfj¶.

U”Rf jç± &T”fgß&T”©¶, A§Lf jç± &T”fgß &T”©¶ L.L.L.V”Å YÆ ·j«R ²~±´LÔ HÚTi¶.

L.L.L. tX ULÕÀLØfj¦ ¨ljRö:

hÏL”¤¶ ¬+X+ULÔ EÔ[ ULÕÀLØfjf L.L.L. +Vo %NÃL &Y¡P”¶.

T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÝÔ[ ULÕÀfj: ULÕÃfj± T”.&S”.%R”. CÃfj¶%T”Ò© L.L.L.+Vo %NÃg]”Å A«R &S”»¦ %R”ÚÝ AYÔ Lñ+Tfj¶ TWͶ. Lñ+T &S”»¦ %R”Ú\”Å UX}i¦ Rß+U E¡P”j¶. A© ·LͶ ¨lL”]©. ULÕÀfjf L.L.L. +Vo %NÃj¶ ¹ß´ T”.&S”.%R”. fL”L B»Í %N»V &Y¡i¶.

• •

ULÕÀfjf Lñ+T¼Å A¡+U¼Å &S”»¦ %R”ÚÝ HÚT}~ëR”Å.

ULÕÀfjf jço &N”+L AÅX© HÚ%L]&Y A§L YÆ AÅX© A§L U”Rf jç± &T”fj HÚT}i CëR”Å.

ULÕÀfj S”ÃÃf L}~LÔ (fibroids) AÅX© Lñ+T CVÅTÚ\ Y~ËÅ CëR”Å.

ULÕÀfjf LÃf L+X±´¶, LÃot+RͶ ¬LÏ«§Ã«R”Å AÅX© 6 gZ+ULØfjÔ (weeks) jZ«+R ²\«§Ã«R”Å.

%N¶´fj (copper) JÊY”+U¾Ô[ ULÕÀfj %N¶T”Å %N»R ‘‘%N¶´ T’’ Io %NÃLf kP”©. L.L.L. +V¦ &RÀ«%RifL AÅX© UÝfL EÁ+U: tX CPlLÕÅ ULÕÀL+[f L.L.L. +V± TVß Ti¦©¶T~f L}P”V± Ti¦©gß\]À. tX ULÕÀLØfjo %N”ÅX”U&X&V L.L.L.+V AYÀLØfjo %NÃjgß\]À. EÔS”}i, A+]¦© S”}i AWvLÕP·Ã«©¶, ERËf jÒfLÕP·Ã«©¶ Uæ©YÀLØfj¶ AÅX© SX± T¢V”[ÀLØfj¶ L.L.L.+V +Y¦©f%L”Ô[ ULÕÀfj ËñT¶ CÅ+X %Vß\”ȶ AYÀLØfjf %L”ifL &Y¡i¶ GßÝ YڴݦRÅ Yö %T”Ò© C© &SÀg\©.

390


L.L.L. ULÕÃfj HÚ\+R ¹~Í %N»V ERÍRÅ

ji¶Tf L}i±T”}+P ULÕÀ G±%T”Ò© TVßTi¦R Ëö´g\”Ô Gßⶠ&RÀ«%Rifj¶ EÁ+U+V C«Rf %L”Ô+LLÔ TÛ¦©f %L”Ôgß\]. JÊ%Y”à ULÕö R”&] A«R ËñT¦ &RÀ+Yo %N»YRÚj EÁ+U %T\ &Y¡i¶.

jZ«+R ²\«R EP&]&V S”lLÔ Jà L.L.L.+Y ElLÔ Lñ+T¼Å %NÃj&Y”¶. AR]”Å Cà&UÅ ElLØfjf Là RÁfL”©.

B]”Å U”À%N&X”Ͷ S”ⶠJà %TÁV ji¶T¶ &Y¡i¶ GßÝ Ëö´g&\”¶.

L.L.L. +V± TVß Ti¦R ULÕ+W G±%T”Ò©¶ YڴݦRf kP”©. L.L.L.+V± TÚÛ A§L¶ %RÁ«©f %L”Ô[± TfL¶ 310 I± T~fLͶ. L.L.L. ULÕÀfj¦ &R+YV” AÅX© &R+Y¼Å+XV” GßT+R ¹~Í %N»V JÊ%Y”à ULÕö A§Å EÔ[ GÅX” CPÀ±T”iL+[¾¶, Sß+UL+[¾¶ Ë[lgf %L”Ô[ &Y¡i¶. AYÔ ElLÔ ¹ßà+X¼Å ¹Ò U]©Pß L.L.L.+Vo %NÃgf %L”Ôg\”[“ GßT+R Eݧ %N»VͶ.

S>lLÔ L.L.L. +Vo %NÃj¶ ¹ß´: ULÕÀfj± T”.&S”.%R”. (STI) CÅX”R+R Eݧ %N»VͶ: ULÕÀfj± T”.&S”.%R”. AÛjÛLÔ EÔ[]Y” GßÝ ULÕ+Wf &L}LͶ. T”.&S”.%R”ÚÝf L”] tX AÛjÛLÔ:

%T¡ jÛf jZ”¼Æë© %L}P Y”+P¾Pß -À %YÕ±T”i.

%T¡jÛf jZ”¼Å YÆ, AÁ±´, AÅX© GÁoNÅ.

tÝ-À LÐfj¶ &T”© YÆ, AÁ±´, AÅX© GÁoNÅ.

%T¡ jÛfjZ”¼Å AÅX© UXY”¼Å ´¡LÔ.

TX ULÕÀLØfj± T”.&S”.%R”. C멶 AÛjÛLÔ Jßݶ CÃfL”© GßT+R U\Y”¨ÀLÔ. L.L.L.+Vo %NÃj¶ ¹ß ULÕÀfj± T”.&S”.%R”.fL”L B»Í %N»VͶ. ULÕ+W B»Í %N»V ¹~VËÅ+XV”]”ȶ, AYÔ L.L.L.+Y EݧV”L Ëö²]”Å, AYØfj %Yf+L (chlamydia) UÚݶ %Y}+P (gonorrhera) BgV &S”»LØfL”] Uæ©Y¦+Ro %N»©Ë}if L.L.L+Yo %NÃLͶ. (TfL¶ 324If L”¡L) A§L¶ %RÁ«© %L”Ô[ CVÅ 18 TfL¶ 320 Æë© %R”PljY+R± T”ÀfLͶ. ULÕÀfj± T”.&S”.%R”. CÅ+X %VßÝ ElLØfj EݧV”L¦ %RÁV”Ë}P”Å L.L.L.+Vo %NÃLf kP”©. ULÕÀ LÃÍÚÛÃfL”R+R Eݧ %N»© %L”Ô[Ͷ ULÕÀ LÃÍÚÝ CÃfj¶ %T”Ò© -lLÔ AYØfj L.L.L. +Vo %NÃg]”Å A© AYØfjf LÃo t+R+Y E¡P”fj¶. L.L.L.+Yo %NÃj¶ ¹ß´ ULÕÀ LÃÍÚÛÃfL”R+R Eݧ %N»© %L”Ô[Ͷ. hÏfL¡P ¬+XLÕÅ ULÕÀ LÃÍÚÝ CÃfL”R+R -lLÔ Eݧ %N»© %L”Ô[X”¶.

• •

AYØfj U”Rf jç± &T”fj HÚTig\©.

U”¦§+WLÔ, FtLÔ, AÅX© EÔÕiRÅLÔ &T”ß\ CVfj-À ji¶Tf L}i±T”}i ¹+\+V AYÔ TVßTi¦©g\”Ô. (Cñ²â¶ ARÚj U”\”Lf L.L.L+Y Ëö´RÅ.)

AYÔ L+Pt U”R± &T”fgÆë© G«R &SW¦§È¶ T”È\ͱ ´QÀot+V &UÚ%L”Ô[ ËÅ+X.

391


CVÅ 21: Lñ+Tf LæR+Pf LÃË+Vo %NÃjRÅ

L.L.L. +Vo %NÃj¶ %T”Ò© Gß] &Sö GßÝ Ë[fLͶ. l - LÔ L.L.L.+Vo %NÃj¶ ¹ß´ Gß] %N»V± &T”gÜÀLÔ GßT+R ULÕÀfj Ë[fLͶ. L.L.L.+Vo %NÃj¶ %T”Ò© tÛ© EݦRÅ HÚTi¶ Gßݶ B]”Å A© A§LU”L CÃfL”© Gßݶ AYØfjo %N”ÅXͶ. L.L.L.+Vo %NÃj¶ %T”Ò© A§LU”L Eݦ§]”Å ¬Ý¦§ ËiYR”LͶ AÅX© AYÔ G«Rf L”WQ¦§Ú L”LͶ ¬Ý¦Ro %N”ß]”Å ¬Ý¦§ ËiYR”LͶ AYØfjo %N”ÅXͶ. AYÔ L.L.L.+V± TÚÛ¾¶ AÅX© A+Ro %NÃjY© TÚÛ¾¶ &LÔËLÔ &L}P”Å Ë+P RWͶ.

¹RÆÅ S”ß Eß %T¡ jÛf jZ”+V¦ §\«§ÃfLo %N»V± %T¡jÛfjZ”» ËÁ±²+Vf %L”¡i A+R %Uß+UV”L ËÁ±&Tß. A±&T”©R”ß S”ß Eßâ+PV Lñ+T Y”¼+Xf L”Q ¹~¾¶.

A© Eݦ©U”?

L.L.L. +Vo %NÃjRÅ: L.L.L.¼Å TX Y+LLÔ EÔ[]; JÊ%Y”à Y+L+V¾¶ JÊ%Y”à ¹+\¼Å %NÃjgß\]À. L.L.L.+Vo %NÃj¶ ¹ß´ S>lLÔ +Y¦§Ãfj¶ Y+L+V G±T~o %NÃjY© GßT+Rf L¡PÛVͶ. %TöT”X”] L.L.L. LØPß %NVÅ jÛ±´+W Yö. S>lLÔ G«R Y+Lf L.L.L. +Vo %NÃg]”ȶ ARÚj± ²ßTÚ\ &Y¡~V Yй+\LÔ: 1. ULÕ+Wo tÝ-Àf LÐfLo %N”ÅXͶ. 2. S>lLÔ L.L.L.+Vo %NÃL± TVßTi¦RÍÔ[ LÃËL+[ &S”» ®¡U¶ -fLͶ; AYÚ+\ &S”» ®¡U¶ AÚ\¦_©¢¼ß ¸© AÅX© R”Õß ¸© CPͶ.

%OgÐf ( plastic) +L¾+\LÔ

%T¡jÛf jZ”» ËÁ±²

Y+[V± TÚÝf j\i¶ L}i¦©¢ AÅX© Lñ+Tf TÚÝf LÒ¦+R¦ ª»+U± Ti¦R %L”fg -¡P ©+P±´¦ ©¡i.

L¦RÁf &L”Å

Ḻ+T BZlLӢ

%T¡jÛf jZ”» B»Ëß &T”© ËW+X± &T”ßÝ H&RⶠJßÝ %T¡jÛfjZ”¾Ô %NÅX &Y¡i%Uß\”Å A© ·LͶ ª»+UV”L CÃfL &Y¡i¶. L.L.L. AÅX© EÔ%NÃj¶ jZ”» &T”ß\ H&RⶠJß+\f Lñ +T¾Ô Ci¶ %T”Ò©¶ A© ·L·L¦ ª»+UV”L CÃfL &Y¡i¶. AR”Y© A+R &S”» ®¡U¶ S>fL &Y¡i¶. &S”» ®¡U¶ -fgVf LÃËL+[f Lñ+T¾Ô Ci¶ ¹ß, A+Y ULÕÁß EPÆÅ G«R± Tj§¼È¶ TPf kP”©. ULÕÁß EPÆß &UÅ EÔ[ CVÅT”L¦ ¨lj Ë+[ËfL”R ®¡UlLÔ kP AYØ+PV Lñ +T¾Ô %NÅÈU”]”Å Li+UV”] &S”»¦ %R”Ú+\ E¡P”fj¶.

392


Lñ+Tf LæR+Pf LÃË+Vo %NÃjRÅ

ElLØfj C+YkP¦ &R+Y:

%T}P”+Pß (brtadine) AÅX© C²f%[ßv (hibiclens) &T”ß\ G§ÀuÏU Uë©f g¡Q¶.

SÅX JÕRö Jà Ë[fj

&S”» ®¡U¶ S>fL± %TÚ\± %T”§¾+\Ô L.L.L.¾¶, L.L.L. %NÃg¾¶.

L.L.L.¼Å TX Y+LLÔ EÔ[]. ºßÝ %T”© Y+LL[“Lo ‘‘%N¶´_T’’ (AÅX© T380A) UÅX~ &X”i, (multiload) ƱTvɱ lippes loop) GßT+Y EÔ[]. C«R Y+Lf L.L.L. GÅX”&U T”©L”±T”]+Y; TVß EÔ[+Y.

L.L.L. %N¶´_ T

L.L.L. UÅ}~ &X”i

L.L.L. ƱTv ɱ

C«R± ´¦RL¦§Å S”lLÔ L.L.L.¼ß Jà Y+LV”] ‘‘%N¶´_T’’+V G±T~± TVßTi¦©Y© GßT© TÚÛVo %N»§L+[ U}i¶ R”¶ %L”i¦©Ô&[“¶. C+Y TVâÔ[+YV”¾¶, T”©L”±T”]+YV”¾¶, UfLÕ+P¼Å U§±´± %TÚ\]Y”¾¶ EÔ[]. UÚ\Y+L L.L.L.+V¾¶ ‘‘%N¶´_T’’I± &T”X&Y %NÃjgß\]À. -lLÔ TVßTi¦©¶ L.L.L.¾Pß Yö S+P¹+\f jÛ±<´+W+V¦ RY\”UÅ T~fLͶ.

3. L.L.L.+Vo %NÃj jZ”¾Ô (insertion tube) HÚ\Ͷ.

Lñ+Tf Læ R+Pf LÃËV”] ‘‘%N¶´ _T’’+V HÚÝRÅ: L.L.L. ‘‘%N¶´ _T’’ &S”» ®¡U¶ S>fgV± %T”§¾+\¼Å YÃg\©. ARß R”Ô TfL¶ hÐÃfj¶T~± %T”§¾+\+V¦ ª»+UV”] ·+N ¸© +YfLͶ. C«R Y+L¼Å -lLÔ EÔÕÃfj¶ L.L.L.+V %OgÐ (plastic) E+\¼ß ºX¶ %RÕY”Lf L”QX”¶.

C«R± %T”§¾+\¼Å ºßÝ Tj§LÔ EÔ[]. %NÃj jZ”»

L.L.L.

R¡i

+LLÔ Y+[V¶ L¼Ý

A[Ë

393


CVÅ 21: Lñ+Tf LæR+Pf LÃË+Vo %NÃjRÅ

L.L.L. ‘%N¶´_T’’ I HÚÝRÅ (%R”PÀot) C«Rf jÛ±´+WLÕÅ Cë© L.L.L. Cßⶠ%T”§¾+\¼Å CÃfj¶ %T”Ò&R A+R G±T~o %NÃg¼Å (inserter) +Y±T© GßT+R± TÚÛ¦ %RÁ«©f %L”Ô[X”¶. L.L.L. Cßⶠ%T”§ ¾+\¼ß EÔ&[ CÃfj¶ %T”Ò© A+R¦ %R”P”UÅ %NÃjf jZ”¾Ô HÚÛ]”Å &S”» ®¡U¶ -fgVf +L¾+\+V A¢V”Ë~ȶ A© &S”» &S”» ®¡U¶ -fgVR”L CÃfj¶. &S”» ®¡U¶ -fgVf +L¾+\+V A¢V”UÅ L.L.L. AÅX© ARß jZ”¼ß ¹+] AÅX© ULÕÁß Lñ+T¼ß EÔ&[ %NÅȶ R¡i BgVYÚ+\¦ %R”Pf kP”©. -lLÔ L.L.L.+Vo %NÃL ¹ÚÛȶ A¢VU”L (ready) CÃfj¶ %T”Ò© L.L.L. +Vf jZ”¾Ô CPͶ. L.L.L. I«© ¬·PlLØfj &UÅ %NÃjf jZ”¾Ô CÃfjU”]”Å A© %NVÚTP”©. Lñ+T¼ß EÔ&[ %Nß\ ²\j ARß +LLÔ ËÁV”. L.L.L. Æë© NÚݦ RÔÕ, %T”§¾+\+V± T”§ A[Ífj± TfLY”}~Å §\fL¦ %R”PlLͶ. ARß R¡+P¦ R+P&V©¶ CÅX”UÅ %YռŠYW± %T”§¾+\¼ß TfL Y”}~Å RÔ[Ͷ. Jà +LV”Å %NÃj jZ”+V EݧV”L± ²~fLͶ. UÚ%\”à +LV”Å %OgÐ YÐV”Lf L.L.L. +V± ²~¦©f %L”¡i (ARß +LL+[f jZ”¾Ô HÚ\Ͷ) Jà +L¼ß&UÅ ElLÔ L}+P ËW+X¾¶ UÚ%\”ßÛß &UÅ v}i ËW+X¾¶ CPͶ; AYÚ+\ %SÃfg Jß\”Lf h&Z %L”¡i YWͶ. UPfgVf L.L.L.+Vf jZ”» Eot¼âÔ %SÃfg¦ RÔ[Ͷ. R¡+Pf jZ”¼ß UÚ\ ¹+] YÐV”L C}i A+Rf L¼ÝLÕß TfL¦§Å %NÅȶ Y+W¼Å %NȦRͶ; A© L.L.L. ¼ß A~ ¹+]+V¦ %R”i¶ %T”Ò© ¬Ý¦§ A+R A±T~&V EݧV”L± ²~¦©f %L”Ô[Ͷ. L.L.L. C±%T”Ò© EÔ&[ %NÃjYRÚj A¢VU”L EÔ[©.

4. ULÕ+W ¹ZlL”ÅL+[ U~¦©¶ §\«©¶ UÅX”«© TifLo %N»VͶ. 5. ULÕÀ K»«§ÃfL ERYͶ. AY+[ BÏ«R ºov GifLo %N”ÅXͶ. -lLض AY&[“i &NÀ«©o %N»VͶ. AY&[“i A+U§V”L± &TNͶ AÅX© AYÔ &R”Õß ¸© AoN¶ &T”fj¶ Y+L¼Å ElLÔ +LL+[ +YfLͶ.

394


Lñ+Tf LæR+Pf LÃË+Vo %NÃjRÅ

6. YZ+X¾¶ (soap) S>ö ©±TWÍ %N»YRÚL”] EÔ[T~± ²ßTÚ\Ͷ. &S”» ®¡U¶ -fgVf

%L”¡i ElLÔ +LL+[¦ jÛ±´+WL+[± TfL¶ 53 CÅ ElLÔ +L L”ÚÛÅ EXÀ«R ²\j +L¾+\L+[ A¢VͶ.

7. ULÕÁß Lñ +T+V¦ %R”}i EQÀRÅ: (TfL¶ 384 I± T”ÀfLͶ)

Lñ+T¼ß Cñ²P¦+R¾¶ A[+Y¾¶ L¡i ²~fLͶ.

ULÕÀ LÃf%L”¡~ÃfL”R+R Eݧ %N»VͶ.

Lñ+T ËÁY+PV”R+R AÅX© ULÕÀfj YÆ CÅX”R+R Eݧ %N»© %L”Ô[Ͷ.

8. &S”» ®¡U¶ -fgV± %T¡jÛf 9. Lñ+Tf LÒ¦+R G§ÀuÏU UëR”Å jZ”» ËÁ±²+V (speculum) (antiseptic) ª»+U %N»VͶ. -¡P %Uß+UV”Lo %NÃLͶ. (TfL¶ ©+P±´¦ ©¡+P AÅX©, TÚÝf 377 I± T”ÀfLͶ.) j\i Y+[V¦+R G§À Sov Uë§Å &R”»fLͶ. &S”» ®¡U¶ S>fgVf L}i¦ ©¢+V¾¶ TVßTi¦RX”¶.

10. TÚÝf %L”fgV”Å Lñ+Tf LÒ¦+R± ²~fLͶ; TÚÝf %L”fg+V %U©Y”L ºPͶ. Lñ+T+V &SW”L BfjYRÚjf Lñ+Tf LÒ¦+R %Uß+UV”L CÒfLͶ. -lLÔ BZl L”¢+Vo (sound) %NÃj¶ ¹ß´¶; L.L.L.+Vo %NÃj¶ ¹ß´¶, Lñ+T &SW”L CÃfL &Y¡i¶. ULÕÀfj C© YƱTR”L CëR”Å ¬Ý¦RͶ; C+P K»Í %L”Ô[Ͷ. AYÔ A¢VU” (ready) GßÝ &L}i UÝT~¾¶ %R”PWͶ.

395


CVÅ 21: Lñ+Tf LæR+Pf LÃË+Vo %NÃjRÅ

11. &S”» ®¡U¶ S>fgV BZlL”¢+Vf (sound) Lñ+Tf LÒ¦© Y”¼Å ºX¶ Lñ+TfjÔ %NÃg A+R A[fLͶ. BZlL”¢¼ß +L±²~+V U}i¶ ²~¦©f %L”¡i A+Rf Lñ+Tf LÒ¦§âÔ Eßà±T”Lo %NÃLͶ. Lñ+Tf LÒ¦+R¦ RËW &YÝ G+R¾¶ A© %R”Pf kP”©. BZlL”¢ G+R&Vâ¶_ULÕÁß %T¡jÛf jZ”+Vf kP¦_%R”}P”Å A© &S”» ®¡U¶ S>fgV© BL”©.

ULÕÁß Lñ+T¼Å BZlL”¢+V AÅX© Lñ+Tf LæR+Pf LÃË+Vo %NÃj¶ %T”Ò© AYØfj UVfL¶ AÅX© &S”»¦ Rß+U AÁR”L¦ %R”Plj¶ A±%T”Ò© AYØfj A+XÍ SW¶´ G§Ào%NVÅ (vagal reaction) HÚT}~Ãfj¶. (TfL¶ 426If L”¡L)

BZlL”¢+V %Uß+UV”LͶ EݧV”LͶ %NÃLͶ. Lñ+Tf LÒ¦§ß ºX¶ BZlL”¢+V EÔ&[ RÔØY© L~]U”L CëR”Å, S>lLÔ RÔض %T”Ò&R A+R¦ §Ã±TͶ. A§L YÈY”L¦ RÔ[ &Y¡P”¶. A±T~¦ RÔÕ]”Å BZlL”¢ Lñ+T¾Ô ©+[ %N»Vf ki¶. C© ·LͶ ¨lL”j¶. BZlL”¢ Jù+\ Lñ+Tf LÒ¦©Ô ´j«©Ë}P”Å A© Lñ+T¼ß ²ß´\¦+R¦ %R”iY+R S>lLÔ EQö Y+W¼Å A+R %U©Y”L¦ RÔ[Ͷ. Jà %N.¸. C+P%YռŠBZlL”¢¼ß ¸© A+PV”[¶ CÃfj¶. S>lLÔ BZ¶ L”¢+V %YռŠCÒfj¶ %T”Ò© A«R A+PV”[¶ Y+W¼Å A© S+]«© CÃfj¶. G© Y+W¼Å S+]«© CÃfg\&R” A§Æë© Lñ+T¼ß A[+Y AÛ«© %L”Ô[X”¶.

12. Lñ+T¼ß A[Í %RÁ«R %T”Ò© S>lLÔ %NÃj jZ”+V ¬+X± Ti¦§]”Å (set) A© Lñ+T+V± &T”X&Y A&R S>[¦§Å CÃfj¶. C«R± ´ÔÕ Y+W¼Å Lñ+T BÏlL”¢ S+]«§Ãfg\©

%NÃj jZ”¼ß ¹+]¼Æë© A&R A[Ífj A[Ë+V SLÀ¦RͶ.

%T”§¾+\¼ß EÔÕÃfj¶ L.L.L.+V± T”ÀfLͶ. %T”§¾+\¼Å CÃfj¶ %NÃj jZ”» ¸© tÛV SLö A[Ë CÃfj¶. Lñ+T A[Ífjo %NÃj jZ”» ¸©Ô[ A[Ë+V SLÀ¦RͶ. &S”»®¡U¶ S>fgVf L.L.L. Cß]¹¶ %T”§ E+\¾Ô CÃfj¶ %T”Ò© A[Ë+V SLÀ¦©YRß ºX¶ C+Ro %N»VͶ.

13. C±%T”Ò© %T”§¾+\+V ¹Ò+UV”L¦ §\fLͶ. %NÃj jZ”+V A§Æë© %YռŠGi¦©f L.L.L.+V (&S”» ®¡U¶ S>fgV ¬+X¼&X&V) A© GRß ¸©¶_%T¡jÛf jZ”¼ß TfLlLÕÅ kP± TP”UÅ Lñ+T¾Ô %NÃLͶ.

396


Lñ+Tf LæR+Pf LÃË+Vo %NÃjRÅ

TÚÝf %L”fg&V”i Lñ+Tf LÒ¦+R EݧV”L± ²~¦©f jZ”+V L.L.L. ¾Pß Lñ+Tf LÒ¦© Y”¼ÈÔ %U©Y”L¦ RÔ[Ͷ. G±%T”Ò©¶ L.L.L.+Vf Lñ+T¾Ô %NÃj¶ %T”Ò© L~]U”L CëR”ÅkP YÆ«©¦ RÔ[fkP”©.

jZ”+V¾¶ L.L.L.+V¾¶ ¹ÒY©U”Lf Lñ+T¼ß ²ßâfj Y+W¦ RÔ[ &Y¡i¶. Lñ+Tf LÒ¦©fj G§W”L A[Ë (gauge) ¬Új¶ %T”Ò© L.L.L.+Vf Lñ+T¼ß ²ß]”Å RÔ[ &Y¡i¶; Ri±TR”L EQÀ«R”Å ARÚj &UÅ RÔ[ &Y¡P”¶.

R¡+P EݧV”L± ²~fLͶ. C© L.L.L.+Vo NÁV”] CP¦§Å +Y¦§Ãfj¶. R¡+P SLW ËP”UÅ jZ”+V %U©Y”L ElLÔ TfL¦§Új CÒfLͶ.

R¡+P ¬+XV”L± ²~fLͶ

ElL+[ &S”fgf jZ”+V CÒfLͶ

jZ”» Lñ+Tf LÒ¦©fj %YÕ&V Yö%T”Ò© A+R ElL+[ &S”fg¾¶, Lñ+Tf LÒ¦+R Ë}i¶ %YÕ&V CÒfLͶ.

jZ”+V¾¶ R¡+P¾¶ ²\j SLÀ¦RͶ

397


CVÅ 21: Lñ+Tf LæR+Pf LÃË+Vo %NÃjRÅ

14. L¼Ý Lñ+Tf LÒ¦©fj %YռŠ2.%N.¸. A[Ífj¦ %R”lj¶T~ Ë}i ·j§+V %Y}PͶ. TÚÝf %L”fg+V¾¶ %T¡jÛf jZ”» ËÁ±²+V¾¶ %Uß+UV”L ALÚ\Ͷ. 2.%N.¸. Lñ+Tf LÒ¦©fj %YռŠ2<.%N.¸. -[¦§Új L¼+\ ËP&Y¡i¶.

15. GÅX”f LÃËL+[¾¶ +L¾+\L+[¾¶ %YØfj¶ L+WNÆÅ AÅX© UÚ\ &Y§VÅ %R”ÚݦR+P Uë§Å (disinfecrant) CPͶ (TfL¶ 57 If L”¡L) %Yر²LÔ

16. 67 B¶ TfL¦§ÈÔ[ Læ©+WL+[± TVßTi¦§f Lñ+To %NÃg UÚݶ L}i¦ ©¢&V”ikPf LÐÍL+[ %YռŠGÛ«© ËPͶ. 17. YZ+X¾¶ (soap) -ö %L”¡i ElLÔ +LL+[f LÒYͶ.

L.L.L.+Vo %NÃgV ²\j KÁW¡i S”ÔLØfjf jç± &T”fj AÅX© ²~±´ CÃfj¶ GßÝ ULÕÀfj Ë[fLͶ. tX U”RlLØfj AYØ+PV U”Rf jç± &T”fj CVÅ+TËP A§LU”L CÃfj¶. C© CVÅT”]©R”ß. L.L.L.+V G±T~o NÁT”ÀfL &Y¡i¶ GßT+R¾¶ AYØfj Gß] Gß] GoNÁf+L AÛjÛL+[f LYàfL &Y¡i¶ GßT+R¾¶ %N”ÅXͶ. (TfL¶ 399 I± T”ÀfLͶ) L.L.L.+V± %T”æ§f %L”¡iÔ[ ULÕÀ SX¬+Xo NÁT”À±´L+[ JÒlL”Lo %N»© %L”Ô[ &Y¡i¶. AYØ+PV L.L.L. Lñ+T¼ß EÔ&[ CñT+R Eݧ %N»© %L”Ô[ A+Ro NÁT”fL &Y¡i¶. RY\”L CÃfLf k~V tX GoNÁf+L AÛjÛL+[ AYÔ LYàfL &Y¡i¶. L.L.L. %TöT”ȶ U”Rf jç± &T”fgß &T”©¶ %YÕ&V YWfki¶. B+LV”Å JÊ%Y”à U”Rf jç± &T”fj± ²\j¶ L.L.L.+V AYÔ NÁT”ÀfL &Y¡i¶. L.L.L.+Vo NÁT”À±TRÚj:

ULÕÀ Rß +LL+[f LÒËf %L”Ô[ &Y¡i¶. ²\j Jà ËW+X¦ Rß %T¡jÛf jZ”¾Ô C}i AYÔ Lñ+Tf LÒ¦+R¦ %R”}i EQW&Y¡i¶. AYÔ Rß Lñ+Tf LÒ¦+Rf L¡i²~¦© ARß Y”¼Å Cë© L¼Ý %YռŠ%R”ljY+R EQW &Y¡i¶. AYÔ A+R EQW”Ë}P”Å L.L.L. Lñ+T¼âÔ %NßÛÃfj¶ AÅX© A© ¹Ò+UV”L AY+[ Ë}i %YÕY«© CÃfj¶; A© Cà&UÅ %NVÚTP”©. RY\”L CÃfLf k~V tX AÛjÛLÔ: ULÕÀ L¼Ú+\¦ %R”}i EQW ¹~VËÅ+X %Vß\”Å AYØfj Uæ©Y ERË &R+Y. SX± T¢V”[À TÚÝf j\+P AYÔ Lñ+T¾Ô %NȦ§f L.L.L.+V± T”ÀfL &Y¡i¶ AÅX© JƱT§Ë+Vf (sonogram) %L”¡i Lñ+T¼ß E}Tj§+Vf L”Q&Y¡i¶. L.L.L. ËÒ«© Ë}PR]”ȶ R”ß LÃÍ\”UÅ CÃfL Ëö²]”ȶ ji¶Tf L}i± T”}~ß &Y%\”à ¹+\+V AYÔ TVß Ti¦R &Y¡i¶. ULÕÁß U”Rf jç± &T”fj ¬ß\”Å AYÔ LÃÍÚÝ CñT”Ô. ULÕÀ SX± T¢V”[+Wf L”Q &Y¡i¶. AYØfj &S”»¦ %R”ÚÝ AÛjÛLÔ CëR”ÅkP AYÔ SX± T¢V”[+Wf L”Q &Y¡i¶.

398


Lñ+Tf LæR+Pf LÃË+V -fjRÅ

ULÕÀfj C«R AÛjÛLÕÅ H&RⶠCëR”Å AYØ+PV Lñ+T¼Å &S”»¦ %R”ÚÝ CÃfj¶: • Ci± %Tȶ´± Tj§¼Å • ·L A§Lf jç± &T”fj AÅX© Y¼ÚÛÅ YÆ • U”Rf jç± &T”fjfj C+P¼Å • T”È\ͱ ´QÀot¼ß jç. (¹RÅ U”R¦§Å tÛ© &T”© YÆ jço%N”}if L+\ CñT© CVÅ´) • L”»oNÅ, jÕÀ, • %T¡ jÛf jZ”¼Å -ÀfLtÍ CVÅ´ SX·Z«R ¬+X¼Å Cë© &YÝT}~Ãfj¶ EQÀÍ ULÕÀ EP]~V”L SX±T¢V”[ÁP¶ %NßÝ L.L.L.+V -fgf%L”Ô[ &Y¡i¶.

L.L.L.+V -fjRÅ. L.L.L. ‘‘%N¶´ T’’ Lñ+T¼Å 10 B¡iLØfj CÃfLf ki¶. &YÝY+LLÔ CÊY[Í L”X¶ E+Z±T§Å+X. ULÕÀ Ëö´¶ &T”%RÅX”¶ G«R Y+Lf L.L.L. B]”ȶ -fgf %L”Ô[X”¶. L.L.L.+V -fgV ²\j ULÕÀ EP]~V”Lf LÃÍ\f ki¶. AYÔ LÃÍ\ ËöTËÅ+X %Vß\”Å &YÝ Y+Lf ji¶Tf L}i±T”}+P± TVßTi¦R &Y¡i¶. L.L.L. +V f - jYRÚj 1. ElLÔ +LL+[f LÒËf %L”¡i &S”» ®¡U¶ -fgVf +L¾+\L+[ A¢VͶ; ULÕÀ LæRÁ¦§ÃfL”R+R Eݧ %N»© %L”ÔYRÚjf Lñ+T+V¦ %R”}i EQÀYRÚj Cà +L B»Í %N»VͶ. (AYÔ LÃÍÚÝ CëR”Å L.L.L.+V CÒ¦R”Å LÃo t+RÍ HÚTi¶) %T¡jÛf jZ”» ËÁ±²+V CPͶ. 2. &S”» ®¡U¶ AÚ\ L}i¦ ©¢+V G§À uÏU Uë§Å (antiseptic) &R”»¦© - ¡ P ©+P±´ ©¡+P AÅX© Y+[± TÚÝf j\+P± TVßTi¦§f Lñ+Tf LÒ¦+R¦ ©+PfLͶ. 3. TÚÝf j\i AÅX© Ft± ²~±²+Vf %L”¡i L¼Ú+\ CÝfg± ²~fLͶ. 4. L¼Ú+\ YÈY”LͶ, EݧV”LͶ CÒfLͶ. L.L.L. %YÕ YW &Y¡i¶. L.L.L.Ëß %OgÐ ¹+] ElLØfj¦ %RÁ«R”Å TÚÝf j\P”Å A+R± ²~¦© CÒfLͶ. CÒ±T© L~]U”L CëR”Å ¬Ý¦RͶ. L¼Ý AÝ«©ËPf ki¶. A§L AâTY¶ EÔ[ JÃYÀ L.L.L.+V %YÕ&V Gi±T© SÅX©.

P”ÅLß uÅi

(the dalkon shield) 1970 LÕÅ P”ÅLß uÅi GßⶠT”©L”±´ AÚ\f L.L.L. CëR©. A+R± TVßTi¦§V ULÕÀLØfjf Li+UV”] tfLÅL+[ E¡P”fgÚÝ. P”ÅLß uÅ+P C±%T”Ò© V”ö %N»Y§Å+X. B]”Å tX P”ÅLß uÅi ULÕÀLÔ A+R¦ T”©L”±´ AÚ\ L.L.L. RlLÔ Lñ+T¼Å C}if %L”¡iÔ[]À. AYÚ+\ AYÀLÔ ALÚÛËP &Y¡i¶. RÚL”X¦§Vf L.L.L. T”©L”±´¶ TVⶠRÃY©.

399


CVÅ 22 ¹ÚT}i ¹~«R Lñ&TÚÝfj± ²\j ULÕÀfj ERÍRÅ: C«R CVÆÅ ¹ÚT}i ¹~¾¶ Lñ&TÚÛÆë© GÒ¶ tfLÅLÔ

401

Lñ&TÝ ¹~«R ²\j T”©L”±´f L”¤RÅ

401

404

Lñ&TÝ ¹~«R ²\j EQÀot %T”lj¶ ERË AÕ¦RÅ

403

Lñ&TÝ ¹~«R ²\j EPÅ SX± T”©L”±´

LÃot+RÍ AÅX© LÃf L+X±´fj± ²\j GÒ¶ tfLÅLØfj %SÃfL~ ¬+X± T”©L”±´ 406 A+W j+\f LÃfL+X±´ Lñ+T¾Ô RljRÅ) &S”»¦ %R”ÚÝ

(C+ZU¶ 407

jç± &T”fj

412

409

A§Àot

414

T”©L”±TÚ\f LÃf L+X±´L+[¦ RifLf j¹L¦©Pß &NÀ«© E+Z¦RÅ

400

415


CVÅ ¹ÚT}i ¹~«R Lñ&TÚÝfj± ²\j ULÕÀfj ERÍRÅ

22

tX &SWlLÕÅ Lñ&TÝ ¹ÚT}i ¹~g\©. ULÕÀfjf LÃot+R&Y”i CVÅT”L&Y jç±&T”fj¦ %R”Plj¶ AÅX© Là %YռŠYö Y+W¼Å vÃfLlLÔ ¬LÒ¶. §}P·}&P LÃ+Y ¹~±TRÚjf LÃf L+X±´ GßÝ %TVÀ. %TöT”X”] LÃot+RÍLÕÅ tfLÅLÔ HÚTiY§Å+X; B]”Å tXYÚÛÅ HÚTigß\]. %TöT”X”] LÃfL+X±´L+[ AâTY¹¶ ®¡§\ⶠEÔ[YÀLÔ, &S”» ®¡U¶ -fgV LÃËL+[f %L”¡i¶, AÅX© ¨lj RW”R NÁV”] Uë©L+[f %L”¡i¶ %N»gß\]À. B]”Å TX LÃf L+X±´L+[± T”©L”±T”Lo %N»Y© CÅ+X. LÃot+R+Y± TÚÛ A§Lo %N»§L+[ 91 B¶ TfL¦§È¶, LÃf L+X±´L+[± TÚÛ 92 B¶ TfL¦§È¶ L”¡L.

¹ÚT}i ¹~¾¶ Lñ&TÚÛÆë© GÒ¶ tfLÅLÔ: Lñ&TÝ ¹ÚT}i ¹~¾¶ %T”Ò© ULÕÀfjf Li+UV”] SX¬+Xo tfLÅLÔ HÚTigß\]. LÃËß Jà Tj§ Lñ+T¼Å RlLf ki¶. AYØfj A§Lf jç± &T”fj¶ &S”»¦ %R”Úݶ HÚTPf ki¶. Uæ©Y¶ %N»V”Ë}P”Å AYÔ C\fLfki¶. hÏf L”¤¶ ¬+XL+[± TÚÛ C«R CVÆÅ Ë[fjg&\”¶.

GoNÁf+L AÛjÛL+[f LYà¦RÅ

¹ÚT}i ¹~«R Lñ &TÚÛÆë© GÒ¶ tfLÆÅ Cë© ULÕ<Ãfj %SÃfL~ ¬+X± T”©L”±´f %L”i¦RÅ.

Lñ&TÝ ¹~«R ²\j T”©L”±´f L”¤RÅ LÃot+RÍfj AÅX© LÃfL+X±´fj± ²\j ULÕÀLØfj HÚTi¶ jç±&T”fjfj AÅX© &S”»¦ %R”ÚÝfj Ë+W«R Uæ©Y ERË &R+Y. B]”Å G±%T”Ò©¶ AYÀLÔ C«R ERË+V± %TÝY§Å+X. H&RⶠtÝ RYÝ &SÀ«R”Å T”©L”±´fjf %L”ifL± TQ¶ CÃfL”©. %R”+XËÅ tÚÞÁÅ CÃfj¶ ULÕÀLØfj SLÁÅ CÃfj¶ Uæ©Y U+]fjo %NßÝ YW¹~V”©. A© %R”+XY”LͶ ·LͶ AovݦRX”LͶ AÅX© A§Lo %NXÍ BYR”LͶ CÃfj¶. TX ULÕÀLÔ ¹fgVU”L UQU”L”R %T¡LÔ T”È\Ífj¶, ji¶Tf L}i± T”}ifj¶, AÅX© LÃf L+X±´fj¶ G§W”L CÃfj¶ U]±T”ß+U L”WQU”L¦ RlLÔ ¬+X+V U+\fL &Y¡~VYÀL[“L CñT+R EQÀg\”ÀLÔ. AoN¶, TQ¶ TÚ\”f j+\, Uæ©Y± T”©L”±TL¦§ß %R”+XÍ BgV+Y ULÕÀLÔ ©ßT±TiYRÚjf L”WQU”L CÃfLf kP”©. B]”Å A©R”ß ¬LÏg\©.

401


CVÅ 22: Lñ&TÝ ¹ÚT}i ¹~«R ²\j ULÕÀfj ERÍRÅ

&TÚÝo %NËÆVÀLÔ TX ULÕÀLØ+PV E¼ÀL+[f L”±TRÚj ERÍgß\]À. H%]àÅ &TÚÝo %NËÆVÀLÔ YZfLU”L AYÀLØ+PV j¹L¦§Å UÚ\YÀLØPß %SÃlgVYÀL[“LͶ AYÀLÕß S¶²f+Lfj EÁV SX± T¢V”[ÀL[“LͶ Ë[ljg\”ÀLÔ. AÃgÅ A§Lf L}PQ¶ %T\”UÅ T¢ %N»¾¶ Aß´¶ §\+U¾¶ EÔ[ JÃY+W &S”¾Ú\ AÅX© L”V¶T}P ULÕÃfj¦ %RÁ¾¶. AR]”Å %TöT”ȶ R]fj C\±´ &SW”UÅ L”¦©f %L”Ô[¦ &R+YV”] T”©L”±+T¾¶ AYÔ %T\ ¹~¾¶.

T”©L”±TÚ\f LÃf L+X±´: EX%Llj¶ ULÕÀLÔ &R+YVÚ\ LÃfL+[f L+XfL Yй+\LÔ L”¡gß\]À. B]”Å TX ULÕÀLØfj± T”©L”±T”Lf LÃfL+X±´o %N»© %L”Ôض Y”»±´f g+P±T§Å+X. A© N}P¦§Új E}T}P©¶ CÅ+X; UÚݶ A§Lo %NXͶ Bg\©. AR]”Å &R+YVÚ\f LÃfL+[f %L”¡iÔ[ ULÕÀLÔ AYÚ+\ &YÝ YÐLÕÅ L+XfL ¹VÚt %N»gß\]À. AYÀLÔ LÃf L+X±´o %N»© %L”Ôض %T”Ò© A+R± T”©L”±T”L %N»V¦ %RÁV”RYÀLÕP¶ %NßÝ LÃfL+X±´o %N»© %L”Ôgß\]À. AYÀLÔ ULÕÀLÕß G&X”]” C\«© Lñ+T¼Å YZ+X (soap) &Y§VÅ &T”¼ÃfLf kP”©! %T”ÃÔLÔ, N”Q¶, kÀ+UV”] jotLÔ, AYÔ Lñ&TÚ+\ ¹~Í %N»YRÚj± T”©L”±T”] UÚݶ ¨ljRö %T”ÃÔLÔ BgVYÚ+\ Yй+\LÔ Cë§ÃfL Cigß\]À. ULÕÀLض kP¦ &Y¡i¶. R”lL[“L&Y C«R ¹+\L+[± TVß Ti¦©gß\]À. C«R ¹+\LÔ G±%T”Ò©¶ %TöT”ȶ %NVÚTiY&R CÅ+X; A+Y ·LͶ ¨lL”]+Y. T”©L”±TÚ\f LÃfL+X±T”Å B¡i&R”ö T¦R”¼Wf LQfL”] ULÕÀLÔ C\fgß\]À, CXfLf LQfL”] ULÕÀLÔ UX~L[“LͶ &S”V”ÕL[“LͶ Bgß\]À.

Aß´ U+]Ë 1982_

2014

ERË %N»V ¹~%Yi±T©. T”©L”±²ÅX”UÅ LÃfL+X±´o %N»© %L”¡P ULÕÀLØfj Uæ©Y¶ %N»Vo tX &TÚÝo %NËÆVÀLÔ Axvgß\]À. A«Rf LÃfL+X±´fj AYÀLÔR”¶ L”WQU”]YÀLÔ GßÝ AYÀLÔ ¸© TÐ vU¦Rf ki¶ GßÝ AYÀLÔ ¬+]fLfki¶. B]”Å LÃf L+X±´fjo N}P J±´RÅ CÅX”R CPlLÕÅ kP T”©L”±TÚ\f LÃfL+X±´fj± ²ß ©ßT±Ti¶ ULÕÀLØfjf L”±TÕfLo N}P¶ CP¶ RÃg\©

402


¹ÚT}i ¹~¾¶ Lñ&TÚÛÅ GÒ¶ tfLÅLÔ

T”©L”±TÚ\f LÃfL+X±´o %N»© %L”¡P ²\j ULÕÀLØfjo tX &TÚÝo %NËÆVÀLÔ Uæ©Y¶ %N»V ¹ßYÃY§Å+X. H%]àÅ AYÀLÔ LÃf L+X±´o %N»Y© RYÝ GßÝ S¶´gß\]À. B]”Å T”©L”±TÚ\f LÃf L+X±´o %N»© %L”¡P ²\j %Të¨lgÅ (danger) EÔ[ ULÕÀfj ERÍY© LÃfL+X±´o %N»Y+R± &T”ß\© CÅ+X. T”©L”±TÚ\f LÃf L+X±´fj± ²\j ULÕÀfj ERYËÅ+X %Vß\”Å AYÔ C\fLf ki¶. G«Rf L”WQ¦§]”ȶ ULÕÀLÔ &S”¾ÚÝ CëR”ȶ &TÚÝo %NËÆVÀLÔ AYÀLØfjf L}P”V¶ ERY &Y¡i¶. T”©L”±TÚ\f LÃfL+X±T”Å &S”¾Ú\ ULÕÀLØfj ¹RÆÅ ERË %N»V S”ß ËöTËÅ+X. B]”Å S”ß AYÀLØfj ERY” §Ã«R”Å AYÀLÔ C\«© Ë}~ñT”ÀLÔ.

G]fjf LÃfL+X±²Å EPßT”i CÅ+X. B]”Å S”ß &TÚÝo %NËÆV”L CñTR”Å &TÁPÁÅ AÅX© &S”¾ÚÝ EÔ[ G«R ULÕÀLØfj¶ ERÍ&Yß.

Lñ&TÝ ¹~«R ²\j EQÀot %T”lj¶ ERË AÕ¦RÅ ULÕÀLØfjf LÃot+RÍ AÅX© LÃfL+X±´ HÚT}~ë© AR]”Å AYÀLØfj SX ¬+Xo tfLÔ E¡P”]”Å AoN¶, LY+X, ¬+Xj+XÍ BgV+Y HÚTi¶. ULÕÀLÕß EPÆÅ HÚTi¶ YƦ ©ßT¦+R± &T”X&Y U]¦ ©ßT¹¶ ¹fgVU”]R”j¶. ULÕÁß Uæ©Yo tfLÅLØfL”L -lLÔ LYàfj¶ ¹ß´¶, LYàfj¶ &T”©¶ ARß ²\j¶ U]¦ ©ßT¦§Új¶ AYØfj ERYX”¶. ULÕÀfjf LÃot+RÍ HÚT}P”Å AYÔ Rß Lñ&TÝ ¹~ÍÚ\RÚj ·LͶ U]¹+P«© &T”Y”Ô. LÃot+RÍfj¦ Rß RYÝR”ß L”WQ¶ GßÝ RY\”L ¬+]¦©f %L”ÔY”Ô. LÃot+RÍLÔ GR]”Å E¡P”gß\] GßTRÚj¶, LÃot+RÍfj± ²\j ULÕÀfj¦ ©+Q¬ßÝ AY+[ G±T~f LYà±T© GßTRÚjU”] A§Lo %N»§L+[ 91 TfL¦§Å T”ÀfLͶ. YZfLU”L&Y, LÃfL+X±´fjf L”WQU”Lf Li+UV”] SX¬+Xo tfLÅLÔ HÚT}P ULÕÀfj SÅX T”©L”±´f g+P±T§Å+X. T”©L”±TÚ\f LÃfL+X±´o %N»RYÀ, U§±TÕfL”RYW“LͶ CWfL¶ CÅX”RYW”LͶ CñT”À. ULÕÀfjf LÃf L+X±´ YÆ ·j«RR”LͶ, AovݦRX”LͶ Cë§Ãfj¶. LÃfL+X±´, N}Pf jÚ\U”Lf LÃR±Ti¶ %T”Ò©R”ß R¡P+]fj B}Ti&Y”¶ GßÝ ULÕÀLÔ AxNfki¶. C±T~±T}P ULÕÀLÔ¸© Rà±T}P LY]¶ %NȦR&Y¡i¶ GßT§Å EݧV”L CÃfL &Y¡i¶. U]¦ ©ßT¦§Å CÃfj¶ ULÕÀfj± &TÚÝo %NËÆVÀLÔ ERÍRÅ %N»§L+[± TgÀ«© %L”ÔØRÅ

&S”» AÅX© jç± &T”fj GR]”Å HÚTig\© GßT+R Ë[fLͶ. • -lLÔ ERÍYRÚj Gß] %N»V± &T”gÜÀLÔ GßT+R Ë[fLͶ. • AYÔ UÝT~¾¶ LÃÍ\ ËöTËÅ+XV”]”Å AYØfjo NÁV”] ji¶Tf L}i±T”}i ¹+\+V¦ &RÀ«%Ri¦©f %L”Ô[ ERYͶ. (CVÅ 17 TfL¶ 298 If L”¡L) LY঩¦ ©+Q¬Ú\Å

• • •

AYÔ G±T~ EQÃg\”Ô GßT+R ElLÕP¶ %N”ÅX Ëö²]”Å AYÕP¶ &L}PÛVͶ. -lL[“L&Y &L}L”Ë}P”Å AYÔ %N”ÅX”UÅ CÃfLf ki¶. AYÔ &TN&Y” AÅX© AZ&Y” Ëö²]”Å C+NYÕ¦© LY]¹Pß &L}LͶ. Aß´Ô[YÁP¶ AÅX© S¡TÁP¶ S¶²f+L F}iY©&T”Å AYÕP¶ S¶²f+L¿}PͶ.

403


CVÅ 22: Lñ&TÝ ¹ÚT}i ¹~«R ²\j ULÕÀfj ERÍRÅ

&S”¾ÚÝ CñTRÚL”L ULÕ+W± TÐfL &Y¡P”¶. ULÕÀLØfj &S”» YÃg\%Rß\”Å AYÀLÔ &S”V”ÕL[”L CÃfL¦ Rj§¾+PVYÀLÔ GßÝ tXÀ ¬+]fgß\]À. Gi¦©fL”}P”L; ULÕÀLÔ LÃot+RY”Å RlLÔ LÃ+Y CZ±TRÚjf L”WQ¶ AYÀLÔ %L}PYÀLÔ GßÝ tX &TÚÝo %NËÆVÀLÔ ¬+]fgß\]À. LÃfL+X±´fj± ²\j &S”»±Ti¶ ULÕÀLÔ LÃfL+X±´o %N»© %L”¡PRÚj¦ R¡~fL± Tigß\]À GßÝ ¬+]fgß\]À. E¡+U Gß]%Yß\”Å EXgÅ &S”»± TiYRÚj¦ Rj§¾+PVYÀLÔ GßÝ JÃYö CÅ+X; JÊ%Y”ÃYö &S”¾Ú\ %T”Ò© LYàfL± TiYRÚj¦ Rj§V”]YÀL&[. CVÅT”L &S”»±Ti¶ ULÕÀL+[± TбTR”Å AYÀLÔ SXU+PV ¹~V”©

Lñ&TÝ ¹~«R ²\j EPÅ SX± T”©L”±´: ULÕÁß EPÅ %Y±T¬+X, S”~¦©~±´, jç¼Z±²ß A[Í BgVYÚ+\o NÁ T”À±T© &T”X&Y EPÅ AÛjÛL+[f L¡PÛVͶ. AYØfj G«%R«R Y+LLÕÅ Uæ©Y ERË &R+Y GßT+R AÛV C+Y ERͶ.

SX ¬+X AÛjÛLÔ: • A~ Y¼ÚÛÅ j+\«R YÆLÔ AÅX© ²~±´LÔ tX S”ÔLØfj CæRÅ. • j+\«Rf jç±&T”fj (CVÅT”] U”Rf jç± &T”f+L± &T”Å A&R A[Ífj) tX S”ÔLØfj AÅX© 2 gZ+ULØfj (weeks ) ·Lf j+\«R jço %N”}if L+\¾Pß CæRÅ. GoNÁf+L AÛjÛLÔ:

• • •

A~Y¼ÚÛÅ YÈY”] ²~±´.

A~Y¼Ý L~]U”LͶ Ìlg¾¶ CæRÅ.

A§L %Y±T¬+X 38oC (100.4oC) AÅX© ARÚj &UÅ CæRÅ.

CW¡i gZ+ULØfj&UÅ A§Lf jç±&T”fj, %TÁV E+\ jçf L}iLÔ AÅX© jç± &T”fj CæRÅ.

¬·P¦§Új 100 fj &UÅ &YLU”] S”~¦ ©~±´.

• •

A§Lf jU}PÅ EQÀot.

%T¡ jÛf jZ”¼Å Cë© %L}P Y”+P YÃRÅ. C«Rf Lñ &TÚ+\± TÚÛ¾¶

UVfL¶ AÅX© R+XvÚݶ EQÀÍ.

AYÕP¶ -lLÔ &L}L &Y¡i¶.

GÊY[Í L”X¶ AYÔ Lñ&TÝ %L”¡~ëR”Ô GßT+Rf L¡i²~fLͶ. ULÕÀfjf LÃfL”X¦§ß ²ÚTj§¼Å ¬LÒ¶ LÃot+RÍ AÅX© LÃf L+X±+TËP¦ %R”PfL ¬+X¼Å ¬LÏY+R GÕR”L¦ ¨À¦© ERYX”¶. ULÕÀ LÃÍÚÝ 3 U”RlLØfj &UÅ B]²ß tfLÅLÔ CëR”Å Uæ©Y ERË %T\Ͷ.

404


¹ÚT}i ¹~¾¶ Lñ&TÚÛÅ GÒ¶ tfLÅLÔ

G±T~f Lñ &TÝ ¹~fL± %TÚÝ© GßT+Rf &L}LͶ. ULÕÀfj± T”©L”±TÚ\f LÃËL+[f %L”¡i JÃYÀ LÃf L+X±´o %N»Y+RËP± T¼Út %TÚ\ SX± T¢V”[À &S”» ®¡U¶ -fgVf LÃËL+[f %L”¡i ULÕÁß LÃot+RËÚj AÅX© LÃfL+X±´fj Uæ©Y¶ %N»YR”Å Li+UV”] &S”»¦ %R”Úݶ AÅX© ´¡¤¶ j+\«R A[&Y HÚTi¶. JÃYÀ kÀ+UV”] L¶²+Vf %L”¡i¦ R]fjf LÃf L+X±´o %N»RR”L ULÕÀ ElLÕP¶ kÛ]”Å AYØ+PV EPÈÔ HÚT}iÔ[ L”V¦§ß AÛjÛL+[f L¡PÛV ElLØfj¦ %RÁV&Y¡i¶. (TfL¶ 413)

LÃot+RÍ AÅX© LÃf L+X±´ ¬LÏ«R ²\j Gß] &SÀ«R© GßT+R ULÕÀLÔ GէŠ%N”ÅX U”}P”ÀLÔ GßT+R ¬+]ËÚ %L”Ô[Ͷ. U§±´Pß &LÔËL+[f &L}LͶ. AYÔ ElLÕP¶ %N”ÅÈY+R UÚ\ SX± T¢V”ÀL+[¦ RËÀ¦R &YÝ JÃYÁP¹¶ %N”ÅX U”}eÀLÔ GßT© AYØfj¦ %RÁ¾¶ GßT+R Eݧ %N»© %L”Ô[Ͷ.

LÃot+RÍ AÅX© LÃfL+X±´fj± ²\j ULÕÀfjo tfLÅLÔ CÃfjU”]”Å G±T~ ERÍY© GßT+R± TÚÛ C«R CVÆß UÚ\ Tj§¼Å Ë[fg¾Ô&[“¶. RlL+[¦ R”lL&[ T”©L”¦©f %L”Ô[ &Y¡i¶ GßÝ ULÕÀLØfjo %N”ÅXͶ. LÃot+RÍ AÅX© LÃfL+X±´ ¬LÏ«R²\j tX S”ÔLØfj ULÕÀ Rß+]¦ R”&] Sß\”L± T”©L”¦©f %L”Ô[ &Y¡i¶. CR]”Å AYØfj &S”»¦ %R”ÚÝ HÚTiY+R¦ RifL ¹~¾¶; AYÔ EPÅ Ë+WY”Lf jQU+P¾¶. ULÕÀLÔ:

HW”[U”] -ÀUlL+[± TÃL&Y¡i¶; F}P EQÍL+[ E¡Q&Y¡i¶. (TfLlLÔ 33 Æë© 42 Y+W¼Å T”ÀfLͶ)

A~fL~ K»Í %L”Ô[ &Y¡i¶.

JÃ gZ+Ufjf (week ) L~]U”] &Y+XL+[¦ RËÀfL &Y¡i¶.

JÒlL”Lf jÕfL &Y¡i¶, B]”Å ³ovf LÒYÅ, AÅX©, -À¦%R”}~¼Å E}L”ÃRÅ BgVYÚ+\f jç± &T”fj ¬ß\ tX S”ÔLÔ Y+W¼Å %N»Vf kP”©.

jçf Lt+Y EÛxNf k~V ©¢LÔ AÅX© §¡iL+[± TVßTi¦R &Y¡i¶. §¡iL+[ A~fL~ U”Ú\ &Y¡i¶.

Cßⶠ%L”xN¶ - +Wf j~lL¶U”!

ULÕÀ Rß %T¡jÛf jZ”¼Å j+\«R© 2 gZ+ULØf L”gȶ G+R¾¶ CPfkP”©; UÚݶ jç± &T”fj ¬ß\ tX S”ÔLÔ Y+W¼È¶ T”È\ͱ ´QÀot¼Å DiTPfkP”©.

405


CVÅ 22: Lñ&TÝ ¹ÚT}i ¹~«R ²\j ULÕÀfj ERÍRÅ

LÃot+RÍ AÅX© LÃfL+X±´fj± ²\j GÒ¶ tfLÅLØfj %SÃfL~ ¬+X± T”©L”±´: LÃot+RÍ AÅX© LÃfL+X±´fj± ²\j ULÕÀfj HÚTi¶ CW¡i A§L CPÀ¬+\«Ro tfLÅLÔ ·L A§Lf jç± &T”fj¶, &S”»¦ %R”Úݶ Bj¶.

&S”»¦ %R”ÚÝ &SWf k~V ¬+X+ULÔ:

LÃot+RÍ AÅX© LÃf L+X±´fj± ²\j ULÕÁß Lñ+T¼ß EÔ&[ C+ZUlLÔ CßⶠCÃfj¶ (Ai¦R± TfL¶ L”¡L)

LÃË

LÃfL+X±²ß &T”© &S”» ®¡U¶ -fL”R Jß+\, Lñ+T¾Ô TVßTi¦©¶ %T”Ò© ®¡UlLÔ Lñ+T¾Ô %NÅȶ. &S”»¦ %R”ÚÛß A§Lo %N»§LØfL”L TfL¶ 409 If L”¡L. ·L A§Lf jç±&T”fj ¬LÒ¶ ¬+X+ULÔ:

LÃot+RÍ AÅX© LÃf L+X±´fj± ²\j ULÕÁß Lñ+T¾Ô CßⶠLÃËß C+ZU¶ CÃfj¶%T”Ò©.

LÃot+RËß &T”© Lñ+T¼Å AÅX© %T¡jÛf jZ”¾Ô LÃËV”Å %Y}i HÚT}P %T”Ò©.

Lñ+T+V &S”»¦ %R”ÚÝ TÚݶ %T”Ò©.

GoNÁf+L! ULÕÀfj A§Lf jç± &T”fj CëR”&X” AÅX© Li+UV”] &S”»¦ %R”ÚÝ CëR”&X” AYÔ A§Àot A+PY”Ô (TfL¶ 414 If L”¡L) AÅX© C\«© &T”Y”Ô, Ë+W«© Uæ©Y ERË+V S”PͶ.

T”©L”±TÚ\f LÃot+RÍ AÅX© LÃfL+X±´fj± ²\j ULÕÀfj ERË%N»V S>lLÔ T¼Út %TÚÛëR”Å AYØfj ERYX”¶.

406


LÃot+RÍ (A) LÃfL+X±´LÕÅ %SÃfL~ ¬+X± T”©L”±´

A+Wj+\f LÃfL+X±´ (C+ZU¶ Lñ+T¾Ô RljRÅ) A+Wj+\V”] LÃfL+X±´R”ß jç± &T”fjfj¶ AÅX© &S”»¦ %R”ÚÝfj¶ %T”©f L”WQU”L EÔ[©. Lñ+T¼Æë© GÅX” C+ZUlL+[¾¶ ALÚݶ Y+W¼Å jç± &T”fj AÅX© &S”»¦ %R”ÚÝ ¬ÚL”©.

GoNÁf+L

AÛjÛLÔ:

Lñ+T¼Æë© C+ZU¶ %YÕYÃRÅ: -lLÔ Ci±%Tȶ´fjÁV B»Í %N»¾¶ %T”Ò© Lñ+Tf LÒ¦§Æë© C+ZU¦ ©¡iLÔ %YÕYÃY+R± T”ÀfLX”¶; AÅX© C+ZU¶ EÔ&[ CëR”Å Lñ+T Ìlg¼Ã±T+R -lLÔ EQWX”¶.

&S”»¦ %R”ÚÝ: ULÕÀfjf L”»oNÅ, %T¡jÛf jZ”¼Æë© %L}P Y”+P YÃY© AÅX© Y¼ÚÛÅ YÆ BgV+Y Cë§ÃfLf ki¶ (TfL¶ 409 If L”¡L.)

%T¡jÛf jZ”¼Æë© ·L A§Lf jç± &T”fj (TfL¶ 412 If L”¡L)

Lñ+Tf LÒ¦§Æë© jç AÅX© C+ZU¶ Yö

A+Wj+\f LÃfL+X±´fj Uæ©Y¶ %N»RÅ A+Wj+\f LÃf L+X±´fj± ²\j Lñ+T+V %YÝ+UV”fjYRÚj± TX Yй+\LÔ EÔ[]. C«R± ´¦RL¦§Å AYÚ+\ G±T~± TVßTi¦©Y© GßT+R Ë[fg¾Ô&[“¶.

+L.L”.E (M.V.A.)

Uë©LÔ

&U&X %N”ÅÆV 2 ¹+\L+[¾¶ -lLÔ TVßTi¦R ¹~V”Ë}P”Å Lñ+T¼Æë© C+ZU¦+R ALÚÝYRÚj± TÚÝf j\i AÅX© UÚ\ YÐLÔ.

+L.L”.E +L LÃËV”Å L”Ú+\ EÛxtf Lñ+T+V %YÝ+U BfjY© A+Wj+\f LÃfL+X±´fj ·Lo t\«R Uæ©Y¶. (+L.L”E.fj CVÅ 23 TfL¶ 416 If L”¡L.) Lñ&TÚÛß ¹RÅ ºßÝ U”R¦§ß &T”© +L.L”.E YZfLU”L J&W T”©L”±T”L CëR&T”§È¶ ARÚj± ²ÚT}P S”ÕÅ A+W j+\f LÃf L+X±+To %N»© %L”¡P ULÕÀfj¶ TVâÔ[R”LͶ EÔ[©. L”Ú+\ EÛxv¶ LÃËfL”] ³ovf jZȶ ®¡ª¶´¶.

407


CVÅ 22: Lñ&TÝ ¹ÚT}i ¹~«R ²\j ULÕÀfj ERÍRÅ

A+Wfj+\f LÃfL+X±´fj Uë©L+[f %L”¡i Uæ©Y¶ %N»RÅ ·&N”´&W”v&P”Å (misoprostol), GÀ&L”%U}+Wß(ergometerine), BgV CW¡i Uë©Lض A+Wj+\f LÃfL+X±´fj±²ß Lñ+T+V %YÝ+UV”fL± TVßTigß\]. ·&N”´&W”v&P”+X± %T¡jÛf jZ”¾Ô %NÃjgß\]À. AR]”Å Lñ+T vÃlg C+ZU¦+R %YռŠRÔØg\©. %SÃfL~ ¬+X± T”©L”±´fj Y”»±´f g+PfL”R &T”©¶. +L.L”.E (M.V.A)+Y± TVßTi¦©¶&T”©¶ R”ß C«R Uë+R± TVßTi¦R &Y¡i¶. H%]ß\”Å C© A§Lf jç± &T”f+L HÚTi¦©¶; UÚݶ G±%T”Ò©¶ Lñ+T+V ¹Ò+UV”L %YÝ+U BfL”©. UÚ%\”à UëR”] GÀ&L”%U}+W]”Å Lñ+To vÃfLlLÔ HÚTi¶, A+R FtV”Å EPÆÅ %NȦRX”¶ AÅX© Y”V”Å AëR¦ RWX”¶.

A+Wfj+\f LÃf L+X±´fj± ²ß Lñ+T+V %YÝ+UV”fL •

600 +Uf&W” gW”¶ (+U.g.) ·&N”´&W”v&P”+X ............................................%T¡jÛf jZ”¾Ô 24 U¢ C+P%YÕË}i CW¡i RP+Y CPͶ AÅX© • 0.2 ·.g... GÀ&L”%U}+W+] ............................................ Y”» YÐ 1 RP+Y U}i¶ %L”ifLͶ. AÅX©

0.5 ·.g... GÀ&L”%U}+W+] ......................................................... R+N¼Å 1 RP+Y U}i¶ Ft &T”PͶ.

Lñ&TÚ+\ ¹~fL ·&N”´&W”v&P”+X± TVßTi¦©¶ %T”Ò©, ¹RÅ 3 U”RlLÕÅ Lñ&TÚ+\ ¹~±TRÚj YZfLU”L ·&N”´&W”v&P”+X UÚ\ Uë©L&[“i AÅX© ·±²Áv&P”âPß (miferpistione) TVßTi¦RX”¶. (TfL¶ 485If L”¡L.) ·&N”´&W”v&P”Å UëRLlLÕÅ g+P±TR”ȶ Ë+X A§L¶ CÅX”RR”ȶ, tX ULÕÀLÔ RlLÔ LÃ+Yf L+X¦©f %L”Ô[ A+R¦ R”lL&[ TVßTi¦§f %L”Ôgß\]À. ·&N”´&W”v&P”+Xf %L”¡if LÃ+Yf L+Xfj¶ %T”Ò© %SÃfL~ ¬+X± T”©L”±´fj A¢VU”L CñT© ·L ¹fgVU”]©. H%]ß\”Å, A© A§Lf jç± &T”f+L¾¶, A+Wj+\f Lñ&TÚ+\¾¶ AÅX© UÚ\ ¨ljRö tfLÅL+[¾¶ E¡P”fj¶. ·&N”´&W”v&P”+X U}i¶ TVßTi¦§f Lñ+T+V %YÝ+U BfjY© TX U¢ &SW¶ AÅX© TX S”ÔLÔ Bj¶. A© Lñ+T+V ¹Ò+UV”L %YÝ+U BfL”Ë}P”Å &YÝ ¹+\¼Å Rß Lñ+T+V %YÝ+U Bfgf %L”ÔYRÚj AYÔ &YÝ JÃY+Wf L¡i ²~fL &Y¡i¶. Lñ+Tf LÒ¦§Å Cë© C+ZU¦+R ALÚÝRÅ -lLÔ +L.L”.E+Y± TVßTi¦R ¹~V”Ë}P”ȶ, Uë©L+[f %L”ifL ¹~V”Ë}P”ȶ Lñ+T+V %YÝ+U BfL JÃY+W¾¶ L¡i²~fL ¹~V”Ë}P”ȶ, %T.j.Ë (speculum) B»+Yo %N»© (TfL¶ 377 If L”¡L) C+ZU¶ AÅX© jçf L}iLÔ Lñ+Tf LÒ¦©fj %YռŠYÃgß\]Y” GßÝ T”ÀfLͶ. jçf L}iL+[ AÅX© C+ZU¦+R ALÚ\ &S”»®¡U¶ -fgV -¡P TÚÝfj\i AÅX© Cifg ¹Ô+[± TVßTi¦RͶ. C© G±%T”Ò©¶ &Y+X %N»V”©; B]”Å Jßݶ %N»V”UÅ CñT+RËP C© SÅX©.

408


LÃot+RÍ (A) LÃfL+X±´LÕÅ %SÃfL~ ¬+X± T”©L”±´

ElLÕP¶ %T¡jÛf jZ”» ËÁ±² CÅ+X%Vß\”Å, ElLØfj Cà +L B»Í %N»V¦ %RÁ¾%Uß\”Å (TfL¶ 384 I± T”ÀfLͶ). +LL+[ Sß\”Lf LÒËf %L”¡i &S”» ®¡U¶ -fgV, %OgÐf +L¾+\L+[ A¢VͶ. Lñ+T+V¦ %R”}i EQW CW¡i ËWÅL+[± %T¡jÛf jZ”¾Ô CPͶ. Lñ+Tf LÒ¦© Y”¼Èfjf jÝf&L ElLÔ ËWÅL+[ SLÀ¦RͶ. Lñ+Tf LÒ¦§ß EÔ&[ Cë© C+ZU¶ %YÕYÃY+R EQÀ«R”Å %Uß+UV”L A+R ALÚ\Ͷ. A© ²~fL ¹~V”UÅ YÒfg]”Å ElLÔ CW¡i ËWÅLÕȶ &S”» ®¡U¶ AÚ\_L}i¦©¢+V AÅX© ©¡i¦©¢+Vo vÚÛf %L”¡i C+ZU¦+R ALÚ\ UÝT~¾¶ ¹VÚt %N»VͶ. C© ULÕÀfj A§LU”L YÆfjU”RX”Å %Uß+UV”Lo %N»VͶ. C«R ¹+\ ·L AÁR”L ERͶ; B]”Å Jßݶ %N»V”R+R ËP C© SÅX©.

Å GoNÁf+L! A+Wj+\f LÃfL+X±²Å Cë© C+ZU¦+R ElL[ ElL[”Å ALÚ\ ¹~VËÅ+X %Vß\”Å EP&] Uæ©Y ERË+V± %T\ &Y¡i¶. A±%T”Ò©R”ß C+ZU¦+R ALÚ\¹~¾¶. Uæ©Y SiY¦§Új± &T”j¶ YмŠ410B¶ TfL¦§Å T}~VÅ CP±T}iÔ[ Uë©L[“Å 414 B¶ TfL¦+R± T”À¦© A§Àot+V± &T”fj¶ Yй+\L+[± ²ßTÚ\Ͷ. ULÕÁß &S”»¦ %R”ÚÝfj Uæ©Y¶ %N»VͶ. -lLÔ C+ZU¦+R ALÚÛV ²\j:

Lñ+T %Uß+UV”L CÃfg\R” GßT+R AÛV %YռŠCë© EQWͶ. Lñ+Tf L~]U”L BYRÚj tX U¢ &SW¦§Új Jà RP+YRÚj A+R¦ &R»fLͶ (TfL¶ 224 If L”QͶ)

&S”»¦ %R”ÚÝfL”] AÛjÛL+[f LYàfLͶ (h&Z L”¡L)

&S”»¦ %R”ÚÝ ULÕÀfjf Lñ+T¼Å &S”»¦ %R”ÚÝ CëR”Å AYÔ Li+UV”] ¨lj ¬+X¼Å CÃfg\”Ô GßTR”j¶. &S”»¦ %R”ÚÝ Lñ+T¼Å ´¡ E¡P”fj¶; A© jç¾Ô TWͶ. (jç Sov±T”i (sepsis). jç Sov±T”i A§L¦ ¨lL”]©; A§Àot+V AÅX© C\±+T HÚTi¦©¶. ULÕÀLØfj ¹fgVU”L &S”» ®¡U¶ -fL”R LÃËL[“Å LÃfL+X±´L+[o %N»R²\j AÅX© A+Wj+\f LÃot+RÍ AÅX© LÃfL+X±´fj± ²\j &S”»¦%R”ÚÝ HÚTig\©. B]”ȶ T”©L”±T”Lo %N»Rf LÃf L+X±²Å kPo tX &Y+[LÕÅ &S”»¦ %R”ÚÝ HÚTig\©.

GoNÁf+L

• • •

AÛjÛLÔ:

38OC fj &UÅ (100.4OF) EVÀ«R %Y±T¬+X. Jà ¬·P¦§fj 100fj &UÅ &YLU”] S”~¦ ©~±´

ÌlgV L~]U”] AÅX© YƾÔ[ Y¼Ý

%T¡jÛf jZ”¼Æë© %L}P Y”+P -ÀU¶ %YÕ±TiRÅ

jÕ+W¾¶ SifL¦+R¾¶ EQÀRÅ

YÈËZ±+T¾¶ &S”»¦ Rß+U+V¾¶ EQÀRÅ

409


CVÅ 22: Lñ&TÝ ¹ÚT}i ¹~«R ²\j ULÕÀfj ERÍRÅ

&S”»¦

• • • •

%R”ÚÝÔ[

ULÕÀfj

ERÍRÅ:

AYØ+PV Lñ+T¼Å CßⶠC+ZU¶ CëR”Å, A+R ALÚݶ Y+W¼Å &S”»¦ %R”ÚÝ jQU+PV”©. Lñ+T+V %YÝ+UV”fL TfLlLÔ 407-_ 408 CÅ EÔ[ ¹+\LÕÅ Jß+\± TVßTi¦RͶ. G§ÀE¼ÀU Uë©L+[f (antibiotics) %L”ifLͶ. (h&Z L”¡L.) Ct±´ &S”»¦ %R”Ú+\ G±T~¦ Ri±T© GßT+R AÛV TfL¶ 411 I± T~fLͶ. ULÕ+W HW”[U”] -ÀUlL+[± TÃLo %N»VͶ. &S”»¦%R”Ú+\ G§À¦©± &T”ÁP EPÈfj C© ERËV”L CÃfj¶. AYØfj E¡Q&Y” j~fL&Y” ¹~V”Ë}P”Å UÝ -WÕ±+Tf %L”ifLX”¶ (TfL¶ 160). UXfjPÅ -WÕ±´ (TfL¶ 342) AÅX© Y~jZ”» -WÕ±´f (IV) (TfL¶ 350) %L”ifLX”¶. ULÕ+W F}P EQ+Y E¡Qo %N»VͶ. gotƱ TZ¶, %L”»V”TZ¶. T±T”Õ± TZ¶, U”¶TZ¶ UÚݶ DW±TX”± TZ¶ BgVYÚÛÅ F}PoN¦© C EÔ[©. A© &S”»¦ %R”Ú+\ G§À¦©± &T”Ái¶. &S”»¦ %R”Ú+\¦ Rifj¶ ºÆ+L Uë+R ElLØfj± TVß Ti¦R¦ %RÁ¾U”]”Å ULÕÀ AYÚ+\ AëRX”¶. B]”Å Lñ+T¾Ô G«R ºÆ+L Uë©L+[¾¶ CP &Y¡P”¶. TVâÔ[ AÅX© ¨lL”] ºÆ+L Uë©LÔ G+Y GßT+R ¹~Í %N»¾¶ Læ©+WL}j TfL¶ 19 If L”¡L.)

&S”»¦ %R”ÚÝfj Uæ©Y¶ %N»RÅ: Uæ©Y ERË %T\Ͷ. &T”j¶ YмŠC«R Uë©L+[f %L”ifLͶ. C«R Uë©LØfL”] ¹Òo %N»§LØfj¶ 463 B¶ TfL¦§Å %R”Plj¶ ‘‘Tv+U U멱 TfLlLÕÅ’’ L”¡L. • 2 gW”¶ B¶²tÅÆ+] (ampicillin) ..................................... R+NS”ÁÅ S”%[“ßÝfj 4 RP+Y¾¶

UÚݶ •

300 ·.g. %Nß}P”·t+] (gentamicin) ............................. R+NS”ÁÅ S”%[“ßÝfj 1 RP+Y¾¶ Ft&T”PͶ (ULÕÁß JÊ%Y”à g.g. G+Pfj¶ 5·.g %Nß}P”·tß)

UÚݶ •

400_500 ·.g. %U}&W”àP”&N”+X (metronidzole) ................................................................................................... Y”» YÐ S”%[“ßÝfj 3 RP+Y %L”ifLͶ. 48 U¢ &SW¦§Új±²\j &S”»¦ %R”ÚÛß AÛjÛL+[f L”Q”R %T”Ò© C«R G§À E¼ÀU Uë©LÔ %L”i±T+R ¬Ý¦RͶ. ²\j P”ft+NfÕß (doxycycline) U”¦§+WL+[f %L”ifLͶ.

48 U¢ &SW¦§Új± ²\j AÛjÛL+[f L”Q”R %T”Ò©

100 ·.g. P”ft+NfÕ+] ............................................................. Y”»YÐ S”%[“ßÝfj 2 RP+Y 10 S”Øfjf %L”ifLͶ. ElL[“Å Uë©L+[ Ft&T”P ¹~VËÅ+XV”]”Å AÅX© ElLÕP¶ C«R Uë©LÔ CÅ+X %Vß\”Å AYÚÛÚj U”Ú\”L C«R Uë©L+[ Y”»YÐf %L”ifLX”¶.

3.5 gW”¶ B¶²tÅÆ+]................................................................... Y”»YÐ S”%[“ßÝfj 1 RP+Y U}i¶ %L”ifLͶ UÚݶ

410

100 ·.g. P”ft+NfÕ+] ........................................................... Y”»YÐ S”%[“ßÝfj 2 RP+Y 10 S”Øfjf %L”ifLͶ.


LÃot+RÍ (A) LÃfL+X±´LÕÅ %SÃfL~ ¬+X± T”©L”±´

Ct±´: (R”+PfL}i) Ct±´ GßⶠJÃY+L &S”»¦%R”Úݱ T”©L”±TÚ\f LÃfL+X±T”Å HÚTig\©. Ct±´fj Ft &T”}if %L”Ô[“R ULÕÀLÔ &S”»±T}i A§L¦ ¨lj A+Pg\”ÀLÔ, AÅX© &S”» ®¡U¶ -fL”R G+R&VⶠLñ+T¾Ô C}if%L”¡i Ct±´fj B[“g C\fgß\]À. ULÕÀfj± T”©L”±TÚ\f LæR+P %N»§Ã«R”ȶ AYØfj± 10 B¡iL[“L Ct±²Új¦ Ri±´ Ft &T”PËÅ+X Gß\”ȶ, G§À Sov Uë© (antitoxin) EP&] %L”ifLͶ.

Ct±´ &S”»¦ %R”ÚÝfj G§W”Lf L”±T©:

1500 AXj G§À Sov Uë© Ft+V¦ (tetanusntitoxin) .......................................................................................................

R+N S”ÁÅ &T”}i

4 gZ+ULØfj± ²\j

0.5 ·.Æ Sxv ¹Û¦R Ct±´ Uë© (tetanus toxoid ...........................................................................................Ft+V¦ R+N S”ÁÅ &T”PͶ.

Ct±²ß AÛjÛLÔ:

• • • • •

R+X YÆ

YƾÔ[ R+N± ²~±´LÔ AÅX© R+NCt±´

EPÅ YƱ´LÔ

ËÒljY§Å L~]¶ LÒ¦© Ë+W±´ R”+P R+N Ct±´ CÝfLU”] AÅX© Ë+W¦R EPÅ

&S”»¦ %R”ÚÝ TÚÛV TX gZ+ULØfj± (weeks) ²\j Ct±´ &S”»¦ %R”ÚÝ AÛjÛ %R”Plj¶. ULÕÀ Ct±T”Å &S”»± T}P”Å EP]~V”L Uæ©Y ERË %T\Ͷ. &T”j¶ YмŠAY+[ JÃfL¢¦©± TifLo %N»©, A+U§V”L CÃfLo %N»©, Ë[f%L”Õ TP”UÅ L”fLͶ. GÅX” ULÕÀLØfj¶ Ct±+T¦ RifL Ft &T”P&Y¡i¶. Ct±´ Ft N”ÀT”] %N»§LØfj± TfL¶ 102 I± T”ÀfLͶ.

411


CVÅ 22: Lñ&TÝ ¹ÚT}i ¹~«R ²\j ULÕÀfj ERÍRÅ

jç± &T”fj: LÃo t+RÍfj AÅX© LÃf L+X±´fj± ²\j tX S”ÔLØfj YZfLU”] U”Rf jç± &T”fj CñT+R± &T”Å A&R A[Ífjf jç± &T”fj CñT© CVÅ´. CW¡i gZ+ULÔ (weeks) Y+W¼Å tX ULÕÀLØfjf j+\«R A[ËÅ jç± &T”fj CÃfj¶. KÁà S”ÔLØfj± ²\j jç A§Lo tY±T”L CÅX”UÅ Læ© CÃfj¶. C+R ËP A§Lf jç± &T”fj CVÅTÚ\©; UÚݶ ¨lL”]©. ULÕÀfjf LÃf L+X±´fj± ²\j A§Lf jç± &T”fj, ¹fgVU”Lf jç A§Lo tY±T”LͶ tX jç E+\ L}~LØPⶠCëR”Å ARÚj± ´§V jç T”»«© %L”¡i CÃfg\© GßTR”j¶. AYÔ ¨lj ¬+X¼Å CÃfg\”Ô; j§±&T”f+L ¬Ý¦R &Y¡i¶. AYØfjf jç± &T”fj¦ %R”PÀ«© CëR”Å AYÔ A§Àotfj EÔ[“Y”Ô (TfL¶414) AÅX© C\fLf ki¶. LÃo t+RÍfj AÅX© LÃf L+X±´fj± ²\j ULÕÀLØfj A§Lf jç± &T”fj HÚTiY©:

• • •

Lñ+T CVÅT”Lo vÃlL”R %T”Ò© Lñ+T EÔ&[ C+ZU¶ RlgV %T”Ò© EPÈfjÔ H&RⶠL”V¶ CÃfj¶ %T”Ò© (TfL¶ 413 I± T”ÀfL)

ULÕÀfj ·L A§Lf jç± &T”fj CëR”Å R]fj¦ R”&] ERËf%L”ÔY©: ULÕÀfjf jç± &T”fj Cë© ERËfj JÃYö CÅX”UÅ R঩ CëR”Å AYÔ R]fj¦ R”&] jç+V ¬Ý¦R ¹VÚt %N»V&Y¡i¶. C«R ¹+\V”Å Jà &Y+[ jç+V± &T”©U”] A[Ífj AY[“Å ¬Ý¦R ¹~VËÅ+X Gß\”ȶ A© j+\Vf ki¶. h&Z Ti¦©f %L”¡&P” AÅX© j«§f%L”¡&P” AYÔ Rß A~ Y¼Ú+\f L~]U”L AÒ¦§¦ &R»¦©f Lñ+T+Vo vÃlLo %N»V &Y¡i¶. ULÕÁß Lñ+T¾Ô C+ZU¶ CëR”Å AYÔ h&Z AUÀ«© UX¶ LÐfL¦ R+N S”ÀL+[ A+N±T© &T”ȶ, jZ«+R+V %YÕ¦RÔ[ ¹fjY© &T”ȶ %N»© A+R %YÕ&V RÔ[X”¶. jç± &T”fj EÔ[ ULÕÀfj ERÍRÅ: 1. Lñ+T+V %YÝ+U %N»YRß ºX¶ jç± &T”f+L ¬Ý¦R ERYͶ. (TfL¶ 407 If L”¡L) jç± &T”f+L ¬Ý¦©YRÚj S”ß ElLÔ Lñ+T+V %YÝ+U BfL± &T”g&\ß. ARÚj A§L &SW¶ BL”©.

412


LÃot+RÍ (A) LÃfL+X±´LÕÅ %SÃfL~ ¬+X± T”©L”±´

2. AYØ+PV Lñ+T¼Å Cë© j羶 C+ZU¹¶ %YռŠYÃYRÚj A© L~]U”L Bj¶ Y+W¼Å tXU¢ &SW¦§Új Jà RP+Y A+R¦ &R»fLͶ (TfL¶ 224 If L”¡L). 3. ULÕ+W &S”»¦ %R”ÚÝfL”L B»Í %N»VͶ 4. A§Àot AÛjÛLØfL”L ULÕ+Wf LYàfLͶ (TfL¶ 414 If L”¡L) EÔ¹Lf L”V¶ (EPÆß EÔ&[ L”V¶) %TöT”ȶ LÃf L+X±²Å kÀ+UV”] LÃË Lñ+T¼Å %R”+[+V HÚTi¦©YR”Å EÔ¹Lf L”V¶ HÚTig\©. A«Rf LÃË, t+]± +T, jPÅLÔ AÅX© tÝ-À±+T &T”ß\ EPÆß EÔ Eݱ´LÕÅ kPf L”V¶ E¡P”fj¶. ULÕÀfj EÔ¹Lf L”V¶ HÚT}i CëR”Å, ElLÔ L¡LØfj¦ %RÁV”UÅ AYÔ Y¼ÚÛÅ jç± &T”fj HÚTi¶. AÅX© -lLÔ L”¤¶T~ AYÔ %T¡jÛf jZ”¼Æë© jç %YÕYö. GoNÁf+L AÛjÛLÔ:

Y¼ÚÛÅ JƼÅX”UÅ AÅX© ‘L[L[’ JƾPß Ë+W±´¶ L~]¹¶ CÃfj¶.

Y¼ÚÛÅ ·L A§L Yƾ¶ AÅX© ²~±´¶ CÃfj¶.

jÕ&W”i AÅX© SifL¦&R”i k~V L”»oNÅ CÃfj¶.

jU}Pȶ Y”«§¾¶ CÃfj¶.

JßÝ AÅX© CW¡i &R”ÔLÕȶ YÆ CÃfj¶.

A§Àot GoNÁf+L! EÔ¹Lf L”V¶ HÚT}iÔ[ ULÕ+W EP]~V”L Uæ©YU+]fj AÅX© Uæ©Y SiY¦§Új AÝ+YfL”L Gi¦©o %NÅXͶ. AÝ+Y %N»V”Ë}P”Å AYÔ C\fLf ki¶.

Uæ©Y SiY¦§Új± &T”j¶ YмŠA§Àotfj B[“] JÃY+W SP¦©Y© &T”Å (Ai¦R TfL¶ L”¡L) ULÕ+W SP¦RͶ; B]”Å H&RⶠEQ+Y AÅX© j~±´L+[ Y”»YÐf %L”ifLf kP”©. Uë©L+[ (Y”»YÐ ËÒlLo tÛ© -ö RÃY§Å RYÛÅ+X.)

413


CVÅ 22: Lñ&TÝ ¹ÚT}i ¹~«R ²\j ULÕÀfj ERÍRÅ

A§Àot: ULÕÀfjf Li+UV”] &S”»¦ %R”ÚÝ AÅX© A§Lf jç± &T”fj CëR”Å AYÔ A§Àot A+PY”Ô. GoNÁf+L AÛjÛLÔ:

AYØfj UVfL¶, R+XvÚ\Å, YÈfj+\Í, UÚݶ jZ±T¬+X CÃfj¶.

AYÔ %Yئ©¶, jÕÀ %YVÀ+Y&V“i¶ CñT”Ô

¬·P¦§Új 100 fj &UÅ &YLU”] S”~¦©~±´ CÃfj¶.

&YLU”L ºov Yö

jç AÒ¦R¶ j+\¾¶

tX &SWlLÕÅ ¬+]Y”Ú\Å CZ±´ HÚTi¶

Uæ©Y ERË Ë+WY”L± %T\Ͷ. ¹RÆÅ AYÔ E¼+Wf L”±TRÚj A§À<tfj Uæ©Y¶ %N»V&Y¡i¶. ²\j AYØ+PV jç± &T”f+L AÅX© &S”»¦ %R”Ú+\ ¬Ý¦©YRÚj C«R CVÆß ¹RÚ Tj§¼Å k\±T}iÔ[ AÛÍ+WL+[± ²ßTÚ\Ͷ. Uæ©Y SiY¦§Új± &T”j¶ YмÅ:

L”ÅLÔ R+Xfj &UÅ U}P¦§Å CÃfj¶T~ ULÕ+W± TifL +YfLͶ. AYÔ R+X Jà TfLU”L¦ §Ã¶² CÃfL &Y¡i¶.

AYØfj -ÀUlL+[ AëRf %L”ifLͶ. AYÔ Rß ¬+]Y”Ú\ÈPß CëR”Å - + W AÅX© UÝ - W Õ±´ - À U¦+Rf j~fLX”¶. (TfL¶ 160 If L”¡L) AYÔ ¬+]YÚÝ CëR”Å UXfjPÅ -WÕ±´ (TfL¶ 342 If L”¡L) AÅX© ElLØfj¦ %RÁ«R Y~jZ”» -&WÚ\¶ (TfL¶ 350 If L”¡L) %N»VͶ.

414

AYÔ ¬+]ËZ«© CëR”Å AYØfj Y”» YÐV”L Uë©L+[&V”, j~±´L+[&V” AÅX© EQ+Y&V” %L”ifLf kP”©.


T”©L”±TÚ\f LÃf L+X±´L+[¦ RifLf j¹L¦©Pß E+Z¦RÅ

T”©L”±TÚ\f LÃf L+X±´L+[¦ RifLf j¹L¦©Pß &NÀ«© E+Z¦RÅ T”©L”±TÚ\ AÅX© A+Wj+\f LÃfL+X±´fj± ²\j ULÕÁß E¼+W G±T~f L”±T© GßT© TÚÛVf jÛ±´LÔ C«R CVÆÅ A§LU”L EÔ[]. ElLÔ j¹L¦§Å T”©L”±TÚ\f LÃfL+X±´LÕß L”WQlL+[ Ë[lgf %L”Ô[Ͷ, AYÚ+\¦ RifLͶ &Y+X %N»YRß ºX¶ ULÕÀLØ+PV SX¬+X+Vo t\±T”L± T”©L”fLX”¶. EXgÅ GÅX”¶ U”\f k~V+Y GßT+R ¬+]¦©± T”ÀfLͶ. A±%T”Ò©R”ß ULÕÀLÔ T”©L”±TÚ\f LÃf L+X±´L+[o %N»©%L”Ô[¦ &R+Y CÃfL”©. B+LV”Å C«R± T”©L”±TÚ\ S~Y~f+LL+[¦ RifL &Y+X %N»VͶ. tX &TÚÝo %NËÆVÀLÔ ji¶Tf L}i±T”i TÚÛ ULÕÀLØfj± &T”§fgß\]À. UÚ\YÀLÔ LÃfL+X±´± TÚÛf Læ©L+[f kÛf j¹L U”Ú\¦§Új E+Zfgß\]À. tXÀ N}PlL+[ U”Ú\± T¢ %N»gß\]À. T”©L”±TÚ\f LÃfL+X±´fj± ²\j ULÕÀLÔ &S”¾Ú\”Å ARÚL”L %Y}L± TiY© TÚÛ¾¶, AoN¶ %L”ÔY© TÚÛ¾¶, k~± &Tt¦ ¨ÀÍ L”¡TRÚjf j¹L¦§ÈÔ[ ULÕÀLØfj¶ UÚ\YÀLØfj¶ ERYͶ. ULÕÃfj¦ &R+YV”] T”©L”±+T± %T\ C«Rf j¹Lo tfLÈfj¦ ¨ÀÍ L”Q E+ZfLͶ. ULÕÀLÔ Clj Hß T”©L”±TÚ\f LÃfL+X±´o %N»© %L”Ôgß\]À?

Uæ©Y U+] ·j«R %R”+XËÅ EÔ[©

ji¶Tf L}i± T”}+P S”ß TVßTi¦©Y© &R+YV” GßT© G]fj¦ %RÁV”©. CëR”ȶ UÚ%\”à jZ«+R %TÚÝf %L”Ô[ G]fj ËñT¶ CÅ+X.

LÃf L+X±´o %N»g\ ULÕÀ S¶ tÚÞÁÅ CÃfg\”Ô. B]”Å AYØfj A+R± T”©L”±T”Lo %N»V¦ %RÁVËÅ+X.

415


CVÅ 23 +L L”ÚÝ EÛxt (+L.L”.E) C«R CVÆÅ

+L.L”.E.+V G±%T”Ò© TVßTi¦©Y© GßT+R ¹~Í %N»RÅ

418

+L.L”.E.+V± TVßTi¦R A¢VU”L (ready) CæRÅ

419

ULÕÀ H«R”L (comfortable) CñTRÚj ERÍRÅ

419

+L.L”.E.+V± TVßTi¦©¶&T”© YÆ+V¦ Ri¦RÅ

419

+L.L”.E.+V± TVßTi¦R UÚ\ LÃËL+[¾¶ %T”ÃÔL+[¾¶ A¢V±Ti¦RÅ

+L.L”.E.+V± TVßTi¦RÅ Lñ+Tf LÒ¦© UW¦©± &T”L Ft &T”iRÅ

422

424

+L.L”.E.+V± TVßTi¦©Y§Å tfLÅLÔ

®¡ª¶´ Lñ+T+V Ë}i %YÕ YÃRÅ ³ovf jZÅ ¬W¶² CæRÅ

428

428

®¡ ª¶´ A+P¦©f %L”ÔØRÅ

429

+L.L”.E. HÚTi¦Rf k~Vo tfLÅLÔ 430

+L.L”.E.+V± TVßTi¦§V ²\j

416

420

429

430


CVÅ

+L L”ÚÝ EÛxt (MANUAL VACUUM ASPIRATION (M.V.A.))

23

%TÁV ³ovf jZ+X¾¶ (syringe) ®¡ ª¶+T¾¶ (cannula) TVßTi¦§ Ë+WY”LͶ T”©L”±T”LͶ Lñ+T+V %YÝ+U BfL ERÍY©R”ß +L L”ÚÝ EÛxt. A+Rf hÏf L”¤¶ ¬+XLÕÅ TVßTi¦RX”¶.

LÃot+RÍ HÚT}iÔ[ AÅX© A+Wj+\f LÃf L+X±´o %N»©%L”¡P ULÕÀfj ERÍYRÚj

U”Rf jç± &T”f+L JÒlj Ti¦©YRÚj

&R+YVÚ\f LÃ+Yf L+X±TRÚj

JÊ%Y”à ¬+X¼È¶ +L.L”.E.+Y J&W Y+LV”L± TVßTi¦§f Lñ+T+V %YÝ+U BfL &Y¡i¶. Lñ&TÝ ¹ÚT}i ¹~¾¶ %T”Ò© Lñ+T¼Å tÛ© C+ZU¶ CÃfj¶ ¬+X¼Å, A+Wj+\f LÃfL+X±´ AÅX© LÃot+RÍ %N»© %L”¡P ULÕÀLØfj ERY C«R± ´¦RL¦§Å +L.L”.E.+V G±T~± TVß Ti¦©Y© GßT© TÚÛ Ë[fg¾Ô&[“¶. LÃf L+X±´ AÅX© LÃo t+RÍfj± ²\j ULÕÀfj ERÍYRÚj UÚ\ Yй+\L+[ Ë[fj¶ 400 B¶ TfL¦§Å %R”Plj¶ CVÅ 22 If L”QͶ. ULÕÀfj¦ &R+Y±Ti¶ T”©L”±²ß J&W Tj§ +L.L”.E.+V± TVßTi¦©Y©R”ß. Lñ+T+V %YÝ+U BfL± TVßTi¦©¶ UÚ\ ¹+\L+[ËPf +L.L”.E. T”©L”±T”]©; GÕ+UV”]©; j+\«R %NXÍ ²~±T©. Uæ©Y SiYlLÕÅ YZfLU”L Uæ©YÀL[“Å U}i&U %N»Vf k~V UÚ\ ¹+\LÔ CÃfj¶ %T”Ò© +L.L”.E. +V± &TÚÝo %NËÆVÀLÔ, %NËÆVÀLÔ AÅX© T¼Út %TÚ\ &Y%\”ÃYÀ, NÁV”] LÃËL+[ +Y¦§Ã±TYÀ, UÚݶ AYÚ+\ &S”» ®¡U¶ -fLf k~VYÀkPo %N»VX”¶. &TÚÝo %NËÆVÀLض UÚ\YÀLض +L.L”.E.+V± T”©L”±T”L± TVßTi¦Rf LÚT”ÀL[“]”Å, Uæ©Y± T”©L”±TL¦§Å Cë© %R”+XËÅ EÔ[ tÚÞÀLÕÅ Y”Ò¶ A§L ULÕÀLÔ ¹fgVU”L H+Z ULÕÀLÔ, A+Wj+\f LÃot+RÍfj¶, LÃfL+X±´fj¶ ²\j E¼À L”±´fj¶, T”©L”±T”]f LÃfL+X±´fj¶ SÅX Y”»+T± %TÝYÀ.

+L.L”.E.+Yf LÚLo tX jÛ±´LÔ: • -lLÔ C«R CV+X± T~fj¶ ¹ß´ &S”»¦ %R”Úݦ Ri±+T±TÚÛ¾¶ (CVÅ 5CÅ TfL¶ 48 CÅ ) UÚݶ Ci±%Tȶ´fjÁV B»+Y±TÚÛ¾¶ (CVÅ 20 CÅ TfL¶ 372 CÅ) T~¦© Ë[lgf %L”Ô[ &Y¡i¶. • -lLÔ Y”Ò¶ CP¦§Å G«Ro N}P¶ CÃfg\© GßÝ L¡PÛVͶ. tX CPlLÕÅ +L.L”.E.+V± TVßTi¦Rf LÚÝf %L”Ô[± &TÚÝo%NËÆVÀLØfj FfLUÕfgß\]À. UÚ\ CPlLÕÅ &TÚÝo %NËÆVÀLÔ A+R± T¼X C+NYÕ±T© CÅ+X. • +L.L”.E.+V± TVßTi¦©¶ &T”© Lñ+T¼Å &S”»¦ %R”Ú+\¾¶ AÅX© L”V¦+R¾¶ A© E¡P”fLX”¶. S>lLÔ LÚÝf %L”Ô[ C«R CV+X± TVßTi¦§f %L”Ô[Ͷ. B]”Å AâTY¶ EÔ[ BtÁVÁP¶ LÚj¶ A[Ífj± ´¦RL¦§Å Cë© LÚL ¹~V”© GßT+R ¬+]ËÚ %L”Ô[Ͷ. +L.L”.E.+V± TVßTi¦©YRÚj AâTY¶ EÔ[ JÃYÀ ElLØfj± T¼Út AÕfL &Y¡i¶.

417


CVÅ 23: +L L”ÚÝ EÛxt

+L.L”.E.+V G±%T”Ò© TVßTi¦©Y© GßT+R ¹~Í %N»RÅ ULÕÀLÕß LÃot+RÍfj AÅX© LÃfL+X±´fj± ²\j Lñ+T¼Å C+ZU¶ Rlg Ë}P”Å AYÀLØfj &S”»¦ %R”ÚÝ AÅX© jç± &T”fj HÚT}i C\fLf ki¶. +L.L”.E.R”ß AYÀL+[f L”fL ERͶ. +L.L”.E.+V± T”©L”±T”L± TVßTi¦R” Ë}P”Å ¨lj &Sö. +L.L”.E+V± TVßTi¦R ULÕÁß Lñ+T¾Ô -lLÔ H&RⶠJß+\ CP &Y¡i¶. H&RⶠJß+\ ULÕÁß Lñ+T¾Ô CiY© ¨lL”]©. H%]ß\”Å, A+Ro NÁV”Lo %N»V”Ë}P”Å ULÕÀfjf Li+UV”] &S”»¦ %R”ÚÝ AÅX© AYÔ Lñ+T¼Å L”V¶ HÚTi¶. A&R”i kP +L.L”.E.+Vf Lñ &TÚÛß 12 gZ+ULÔ (weeks) Y+W¼Å R”ß T”©L”±T”L± TVßTi¦R¹~¾¶. +L.L”.E.+V± TVßTi¦©¶ ¹ß´ C+RËP± T”©L”±T”] U”ÚÝ JßÛÅ+X GßT+R -lLÔ Eݧ %N»© %L”Ô[ &Y¡i¶. Lñ+T+V %YÝ+UV”L Bfj¶ SX± T¢V”[ÀLÔ EÔ[ Uæ©Y SiY¶ AÃgÅ EÔ[R”? +L.L”.E.fj U”Ú\”L ·&N” ´&W”v&P”+X± (misoprostol) TVßTi¦©YRÚj C© EÁV &SWU”? (TfL¶ 408 If L”¡L) Lñ+T+V %YÝ+U BfjYRÚj +L.L”.E. NÁV”] Yй+\V”L CëR”Å U}i¶ A+R± TVßTi¦RͶ. T”©L”±T”] +L.L”.E.+V± TVßTi¦Rf hÏf L¡P+Y ElLØfj¦ &R+Y: Ë+]f LÃËL+[ &S”» ®¡U¶ - f gf %L”Ô[Ͷ ULÕÁß Lñ+TfjÔ %NȦ©¶ JÊ%Y”ß+\¾¶ &S”» ®¡U¶ -fL &Y¡i¶ (TfL¶ 59 If L”¡L) +L.L”.E.+V± TVßTi¦©¶ ¹ß´ ElLÔ LÃËL+[ &S”» ®¡U¶ -fL” Ë}P”Å -lLÔ A+R± T”©L”±T”Lo %N»V ¹~V”©.

T¼ot¾+PVYW”LͶ AâTY¶ E+PVYW”LͶ CÃfLͶ: +L.L”.E.+V± T”©L”±T”L± TVßTi¦R S>lLÔ C«R± ´¦RL¦&R”i kP G«R± ´¦RL¦§Å C멶 &T”©U”] A[Ífjf LÚL ¹~V”©. ElLØfj AâTY¶ EÔ[ JÃYÀ T¼Út RW &Y¡i¶. ´¦RLlLÕÅ, Yj±T+\LÕÅ, BtÁVÀLÔ CP·Ã«© GÊY[Í ¹~¾&U” AÊY[Ífjf LÚLͶ. A§L AâTY¶ E+PV JÃYÀ +L.L”.E.+V± TVßTi¦©¶ %T”Ò© AYÃfj ERËV”[W”L Cë© A+Rf LY঩f LÚLͶ.

+L.L”.E.

ULÕÀ

T”©L”±´fj

EÁV©

GßT+R

AÛVͶ:

ULÕÀfjf +L.L”.E.+V Hß TVßTi¦R &Y¡i¶ GßTRÚj AY&[“i &TNͶ. AYØfj UÚ\ Uæ©Y± T”©L”±´¦ &R+YV” Gß+R AÛV, AYÔ S”~¦©~±´, %Y±T¬+X (temperature) &T”ß\ EPÅ AÛjÛL+[ BW”»«© T”ÀfLͶ. AYÔ GÊY[Í L”XU”Lf LÃÍÚÝ CÃfg\”Ô GßT+Rf L¡PÛVͶ. Lñ&TÚÛß ¹RÅ 12 gZ+ULÔ (AÅX© 3 U”R¶) Y+W¼Å +L.L”.E.+V± TVßTi¦©RÅ T”©L”±T”L CÃfj¶. AR”Y© AYØ+PV U”Rf jç< &T”fjfj± ²\j 12 gZ+ULÔ. ARÚj± ²\j Lñ&TÝÚÝ S>¡P L”XU”g ËiYR”Å +L.L”.E. &Y+X %N»VY© L~]¶. LÃot+RÍ AÅX© LÃfL+X±´fj± ²\j ULÕÀfjf Li+UV”L¦ ¨lj &Sö ¬+X CëR”Å, AYØfj ERY &YÝ YÐ CÅX”R &T”© 12 gZ+ULØfj± ²\j +L.L”.E.+V U}i¶ TVßTi¦RͶ. GÊY[Í L”X¶ ULÕÀ LæRÁ¦© CÃfg\”Ô GßT+R AÛV TfL¶ 88 If L”¡L. ULÕÀ LÃÍÚÝ 3 U”RlLØfjf j+\Y”L CñT+R Eݧ±Ti¦§f %L”Ô[ +L.L”.E+V± TVßTi¦©¶ ¹ß´ Cà +L B»+Yo (TfL¶ 384 If L”¡L) %N»VͶ.

418


+L.L”.E.+V± TVßTi¦R A¢VU”L CæRÅ

A+Wj+\f LÃf L+X±´: ULÕÀfj A+Wj+\f LÃot+R+Y AÅX© LÃfL+X±+To %N»© CëR”Å AYØfjf Li+UV”] ¨lj &Sö. EP]~V”L AYÔ Lñ+T+V %YÝ+U BfL &Y¡i¶. &S”»¦ %R”ÚÝ AÅX© L”V¦§ÚL”] AÛjÛL+[ BW”V<«© T”ÀfLͶ:

• •

A~Y¼ÚÛÅ Li+UV”] YÆ

%T¡jÛf jZ”¼Æë© A§Lf jç± &T”fj

%Y±T¬+X (temperature) EVÀÍ (38OC AÅX© 100.4OF fj &UÅ)

jç AÒ¦R¶ j+\RÅ AÅX© A§LU”Lf j+\RÅ

&YLU”] S”~¦ ©~±´ (¬·P¦§Új 100fj &UÅ) C«R AÛjÛLÔ EÔ[ ULÕÀfj ERË %N»V± TfL¶ 406 I± T”ÀfLͶ AÅX© AY+[ Uæ©Y SiY¦§Új EP]~V”Lf %L”¡i %NÅXͶ.

+L.L”.E. +V± TVßTi¦R A¢VU”jRÅ (ready) ULÕÀ H«R”L (comfortable) CñTRÚj ERÍRÅ ULÕÁP¶ -lLÔ %N»V± &T”Y+R± TÚÛo %N”ÅXͶ. AYÔ H&Rⶠ&LÔËLÔ &L}P”Å Ë+P %N”ÅXͶ. +L.L”.E. +V± TVßi¦©YRÚj UÚ\YÀLÔ LYàfL ¹~V”R Rà¼P¦+R¦ &RÀ«%Ri¦© AYÔ T”©L”±´± TÚÛV GÅX”o %N»§L+[¾¶ L¹fLU”L (confidential) +Y¦§ÃfL Eݧ %L”Ô[Ͷ. (TfL¶ 7If L”¡L) +L.L”.E.+V± TVßTi¦©¶&T”© YÆ+V¦ Ri¦RÅ +L.L”.E.+V± TVßTi¦©¶&T”© YÆ CÃfj¶. YÆ+Vf j+\fLo tX Yй+\LÔ EÔ[]; AYÚ+\ -lLÔ %N»VX”¶.

-lLÔ %N»Y+R G±%T”Ò©¶ ULÕÀfjo %N”ÅXͶ; AY+[f &LÔËLÔ &L}Lo %N”ÅÆ FfL±Ti¦RͶ.

%Uß+UV”L SP«© %L”Ô[Ͷ; Ë+WY”Lo %N»V &Y¡P”¶.

BÏ«R ºov Gi±T© G±T~ GßÝ ULÕÀfjo %N»© L”}PͶ. CR]”Å AYÔ EPÈfj K»Í g+Pfj¶. -lLÔ kP %U©Y”] BÏ«R ºov GifLX”¶. C© ElLØfj± %TëRß+U&V”i¶ T”©L”±T”LͶ CÃfL ERͶ.

©+Q¬Új¶ S¡TÁß +LLÔ %R”iYR”Å ULÕÁß YÆ ·LͶ j+\¾¶.

-lLÔ ·L %Uß+UV”L SP«© %L”¡P”Å kP ULÕÀfj YÆ CÃfj¶. YÆ+V¦ Rifj¶ Uë§ß Ë+X A§L¶; UÚݶ, SX¬+X j+\«©± TfL Ë+[ÍLÔ HÚTi¶; -lLÔ A+R± %T\ ¹~¾U”]”Å ULÕÀfj A+Rf %L”ifLX”¶. ULÕÀLÔ &R+Y ¼ÅX”UÅ YƼ]”Å ©ßT±TPf kP”©. %Uß+UV”LͶ T”©L”±&T”i¶ CVlg]”Å YƦR+P Uë©LÔ JÃ&T”©¶ &R+Y CÅ+X GßT+R -lLÔ ¬+]ËÚ %L”Ô[Ͷ.

419


CVÅ 23: +L L”ÚÝ EÛxt

+L.L”.E.+V± TVßTi¦©¶ &T”© HÚTi¶ YÆ+Vf j+\fL 2 Y+L Uë©LÔ EÔ[]. -lLÔ Y”»YÐ U”¦§+WL+[f %L”ifLX”¶; AÅX© Lñ+Tf LÒ¦©fj AÃgÅ A«R± Tj§ UW¦©± &T”YRÚj Ft &T”PX”¶.

YÆ+V¦ Ri±TRÚj

500_1000 ·.g. T”W”%N}PU”+X (paracetamol) .................................................................... -lLÔ +L.L”.E. +V± TVßTi¦R¦ %R”Plj¶ 20 ¬·PlLØfj ¹ß Y”»YÐ %L”ifLͶ AÅX©

• Lñ+Tf

LÒ¦© UW¦©± &T”j¶T~ Ft &T”iY+R± TÚÛ AÛÍ+WL+[ 424 B¶ TfL¦§Å L”QͶ

+L.L”.E.+V± TVßTi¦R UÚ\f LÃËL+[¾¶ %T”ÃÔL+[¾¶ A¢V±Ti¦RÅ (ready) +L.L”.E.+V± TVßTi¦R± TX Y+Lf LÃËLÔ EÔ[]. CT”v (ipas) Gßⶠ¬ÝY]¶ %N»©Ô[ Jà T¢± +T+V (kit) G±T~± TVßTi¦©Y© GßÝ C«R CVÆÅ S”lLÔ Ë[fg¾Ô&[“¶. (+L.L”.E. T¢± +T+V G±T~ Y”ljY© GßT+R AÛV TfL¶ 499 I± T”ÀfLͶ) +L.L”.E. T¢±+T¼Å 2 ¹fgV± Tj§LÔ EÔ[] Lñ+T¼Å EÔ[YÚ+\ %YÕ&V CÒ±TRÚj %YÚÛP¦+R E¡P”fLf k~V %TÁV Y”¼+Xf %L”¡P 50L.%N.¸ A[Í ³ovfjZÅ Jà Tj§.

®+Z R¡i

®¡ ª¶´LÔ (cannulas) G]±Ti¶ %OgÐf (plastic) jZ”»LÕß %R”j§ UÚ%\”à ¹fgV± Tj§. ®¡ ª¶²ß Jà ¹+]+V± ³ovf jZÆÅ C+QfLͶ. UÚ\ ¹+]+V Lñ+T¾Ô %NȦRͶ.

%T”¦R”ß (%SÃfj¶ º~RÏ) §\«© ºi¶ º~RÏ

jZ”»

³ovf jZÅ ®+Z R¡~ß +L

®¡ª¶´LÔ

³ovfjZÅ &Y+X %N»¾¶ Y+L: ³ovf jZÅ &UÈÔ[ %T”¦R”ßL+[ AÒ¦§V©¶ º~RÏ §\fg\©. ³ovf jZÆÅ C+Q«© EÔ[ ®¡ª¶´ Lñ+T¼Å EÔ[YÚ+\± ³ovfjZÈÔ EÛxvgß\©.

³ovfjZÅ

420

®¡ª¶´


+L.L”.E.+V± TVßTi¦R A¢VU”L CæRÅ

8 gZ+U LØfjf (weeks) j+\Y”¼Ãfg\ Lñ&TÚÝ ¬+XLÕÅ TVßTi¦R A1 º~RÏ ³ovfjZÅ

³ovfjZÅ T”©L”±´

+L.L”.E.fL”] ³ovf jZ+X¦ RàV”L Gi¦© JÊ%Y”à TVßT”}ifj± ²\j¶ T”©L”±T”L¦ ª»+U %N»V &Y¡i¶. A+R UÝT~¾¶ TVßTi¦©¶ ¹ß´. ³ovfjZ”¼ß ®+Z R¡~ß A~¼Å EÔ[ %R”»+Y Y+[V¦©fjo (rubber ring) tÛ© LßU (silicon) UNL”Å AÅX© tÛ© ¬+X¦ §+Q %S»U¦R”Å (vegetable oil) UNgP &Y¡i¶. ³ovfjZÈPß A+R± T”©L”±T© TÚÛV AÛÍ+W CëR”Å A+R± T~¦RÛ«© %L”Ô[Ͷ.

12 gZ+ULÔ Y+W¼Å EÔ[ G«Rf Lñ&TÚÝ ¬+XLÕȶ TVßTi¦R A2 º~Rϱ ³ovf jZÅ.

12 gZ+ULØfj &UÈÔ[ G«Rf Lñ&TÚÝ ¬+XLÕȶ TVßTi¦Rf +L.L”.E.ÍPß &NÀ«R ³ovf jZÅ.

LÃËL+[ &S”» ®¡U¶ -fLͶ:

%T¡jÛfjZ”¾Ô AÅX© Lñ+T¾Ô Cig\ GÅX”f LÃËL+[¾¶ (TfL¶ 59If L”¡L) &S”» ®¡U¶ -fg AYÚ+\ Jà ©¢, R”Ô AÅX© R}~Å CPͶ. &S”» ®¡U¶ -fgVf LÃË+V -lLÔ %R”i¶&T”© &S”» ®¡U¶ -fgVf +L¾+\L+[ A¢V &Y¡i¶.

¢ © ¦ i }

Y+[V ¹+]± TÚÝf j\i (ring

L

%OgÐ +L¾+\LÔ

forceps)

L}i¦©¢ AÅX© -¡P ©+P±´¦ ©¡i

+L.L”.E. ³ovf jZÅ

TÚÝf %L”fg

(M.V.A. syringe)

(tenaculum)

%T¡jÛf jZ”» ËÁfj¶ LÃË. (%T.j.Ë.)

®¡ª¶´LÔ (cannulas)

(speculum)

Lñ+Tf LÒ¦© %YÕ±´\¦+R¦ ª»+U %N»V C²f%[ßv (hibiclens) AÅX© %T}P”+Pß (betadine) &T”ß\ G§À uÏU (antiseptic) Uë+R Jà g¡Q¦§Å FÚÛf %L”Ô[Ͷ. ElLÕP¶ Jà SÅX JÕRö Ë[f+L +Y¦©f %L”Ô[Ͷ.

421


CVÅ 23: +L L”ÚÝ EÛxt

+L.L”.E. +V± TVßTi¦©RÅ 1. ³ovf jZÆÅ %YÚÛP¶ E¡P”fLͶ: %T”¦R”ßL+[f hÏ&S”fg AÒ¦§ ¹ßâfj¦ RÔÕ º~R+Z ºPͶ. %T”¦R”ßLÔ ‘‘gÕf’’ GßÝ JÆfj¶. UÝT~¾¶ AYÚ+\ -lLÔ §\fj¶ Y+W¼Å A+Y A«R CP¦§&X&V %T”ë§ CÃfj¶.

%T”¦R”ßL+[f hÏ &S”fg¾¶ &UÅ&S”fg¾¶ AÒ¦§¦ RÔ[Ͷ.

Jà +LV”Å ³ovfjZÆß jZ”+V± ²~fLͶ; UÚ\f +LV”Å ³ovf jZÆß ¹+]¼Å ®+Z R¡~ß +LLÔ %YռŠ²ÁfL±Ti¶ Y+W¼Å A+R± ²ßâfj CÒfLͶ. ®+Z R¡~ß +LL+[o NÁT”ÀfLͶ. A+Y CW¡i¶ GÊY[Í %R”+XÍfj %YռŠ&T”Lf ki&U” AÊY[Ífj± &T”L &Y¡i¶. +LLÔ ²ÁfL±T}P C«R ¬+X¼Å -lLÔ jZ”¼ß EÔ&[ ®+Z R¡+P ¹ßâfj¦ RÔ[ ¹~V”UÚ &T”j¶.

®+Z R¡+P± ²ßâfj CÒfLͶ

³ovf jZÆß +LLÔ %YÕ± TfL¦§Å ²ÁfL±Ti¶.

GoNÁf+L! +L.L”.E.+V± TVßTi¦©¶ &T”© ®+ZR¡~ß +LL+[ G±%T”Ò©¶ Jß\”L %SÃfL”¨ÀLÔ AÅX© ®+Z R¡+Pf jZ”»fjÔ RÔ[ &Y¡P”¶. AR]”Å ³ovf jZÆÅ CÃfj¶ %T”ÃÔLÔ ULÕÁß Lñ+TfjÔ §Ã¶TͶ ²ß&]”fgo %NÅȶ. CR]”Å ULÕÀ C\fL &SÁi¶.

2. ULÕÁß ²\±´Ý±´LÔ ¸© Ë[f%L”Õ+V± T”»oNͶ. A±%T”Ò© R”ß -lLÔ A+R Sß\”Lf L”Q¹~¾¶. A«R Ë[f+L± ²~¦©f %L”Ô[ ERËV”[À ElLØfj¦ &R+Y. 3. ElLÔ +LL+[ YZ+X¾¶ (soap) -ö %L”¡i TX ¬·P &SW¦§Újf LÒYͶ (TfL¶ 53 I± T”ÀfLͶ) ElLÔ +LLÔ L”ÚÛÅ EXW}i¶. ª»+UV”] +L¾+\L+[ A¢VͶ.

422


+L.L”.E.+V± TVßTi¦©RÅ

4. ULÕÀ A¢VU”L (ready) CëR”Å 384 B¶ TfL¦§Å EÔ[ S+P¹+\LÕß T~ Cà +L B»+Yo %N»VͶ. Lñ +T¼ß A[+Y¦ %R”}i EQWͶ. ULÕÀ LÃÍÚÛñTR”Lf kÛV gZ+ULÕß (weeks) G¡¢f+Lfjo NÁV”] A[ËÅ Lñ+T CÃfL &Y¡i¶. AYØ+PV Lñ+T ·LͶ %TÁVR”L CëR”Å, AYÔ ¬+]¦©f %L”¡i CñT+R ËP -¡P L”X¶ LÃf%L”¡i CñT”Ô. LÃÍÚÝ 3 U”RlLØfj &UÅ B] ULÕÀfj A+Wj+\f LÃfL+X±T”Å Li+UV”] tfLÅLÔ HÚT}i AYØfj ERY &YÝYÐ CÅX”R ¬+X¼Å CëR”Å RËW +L.L”.E.+V± TVßTi¦Rf kP”©.

5. ElLÔ +L¾+\L+[ ALÚ\Ͷ, +LL+[f LÒYͶ. &S”» ®¡U¶ -fgV± ´§V +L¾+\L+[ A¢VͶ. +L.L”.E.+V± TVßTi¦©¶ S+P¹+\+Vo %N»YRÚj GÅX”f LÃËL+[¾¶ NÁV”L +YfLͶ. 6. %T¡jÛf jZ”+V ËÁfj¶ LÃË+V (speculum) %Uß+UV”Lo %NÃLͶ (TfL¶ 377 If L”¡L)

7. Y+[V ¹+]± TÚÝf j\}~Å (ring for forceps) TÚÛ¾Ô[ &S”» ®¡U¶ -fgVf L}i¦ ©¢¦©¡+P AÅX© -¡P ©+P±´¦ ©¡+P G§À uÏU Uë§Å (antiseptic) &R”»fLͶ. Lñ+Tf LÒ¦+Rf LÒYf L}i¦ ©¢+V AÅX© ©+P±´¦ ©¡+P± TVßTi¦RͶ.

8. BÏ«R ºo%NifLͶ, K»«§ÃfLͶ ULÕÁP¶ %N”ÅXͶ. AYÔ A¢VU”L (ready) CÃfj¶ %T”Ò© TÚÝf %L”fgV”Å AÅX© Y+[V ¹+]± TÚÝf j\}P”Å Lñ+Tf LÒ¦+R± ²~fLͶ. TÚÝf %L”fg+V º~f Lñ+T+V &SW”L BfLo NÚÝ CÒfLͶ. A© ULÕÀfj A§L C+PxNX”L CÃfj¶. B+LV”Å %Uß+UV”Lo %N»© %L”¡&P -lLÔ %N»Y+R AYÕP¶ k\Ͷ.

423


CVÅ 23: +L L”ÚÝ EÛxt

9. Lñ+Tf LÒ¦© UW¦©± &T”L Ft &T”P -lLÔ ¹~Í %N»R”Å C±%T”Ò© A±T~&V %N»VX”¶.

Lñ+Tf LÒ¦© UW¦©± &T”L Ft &T”iRÅ: ElLØfj &S”» ®¡U¶ -fgV 22 tÚ\Xj (guage) kÀ¹Ô Ft (spinal needle) (AÅX© Ft ËÁY”fg needle extender) UÚݶ G²%]±+Wß (epinephrine) CÅX”R EQÀYLÚݶ Uë© &R+Y. EQÀYLÚݶ Tj§+Vo vÚÛȶ %NȦR¶ %Tݶ EQÀYLÚݶ Uë+R± TVßTi¦©RÈfj Gi¦©f L”}P”L 1% Æ&P”%L»ß (lidocaine) EÔ[©. CRÚj ¹ß´ C+R± &T”ß\ UVfL Ft &T”P±T}PR” GßÝ Ft&T”i¶ ¹ß´ ULÕ+Wf &L}LͶ. C«R UëR”Å AYØfj G±%T”ÒR”Y© &LP”] G§ÀË+[ÍLÔ HÚT}P]Y” Gßݶ L¡PÛVͶ. AYØfjf &LP”] G§À Ë+[ÍLÔ HÚT}i CëR”Å C«R Ft+V± &T”P&Y¡P”¶. Lñ+Tf LÒ¦©¶ (YZYZ±T”L CñT©) %T¡jÛf jZ”¾¶ (·LͶ LWi ¹WP”L CñT©) Lñ+Tf LÒ¦©Pß &N÷P¦+R -lLÔ T”À±TRÚjf Lñ+Tf LÒ¦+R± TfL Y”}~Å tÛ© SLÀ¦R± TÚÝf %L”fg+V± TVßTi¦RͶ. Ft &T”iYRÚj± TfL¶ 345 ¹RÅ 349 Y+W¼Å EÔ[ AÛÍ+WL+[± ²ß TÚ\Ͷ.

C«R CPlLÕÅ FtV”Å Uë+Ro %NȦRͶ.

X X

&R”Æß h&Z 1 %N.¸.fj Ft+Vo %NÃLͶ; -lLÔ Ft+V %U©Y”L %YÕ&V CÒfj¶ %T”Ò© 2·.Æ. Uë+Ro %NȦRͶ. Lñ+Tf LÒ¦§ß U\<%\”à TfL¦§È¶ C&R&T”ßÝo %N»VͶ. Lñ+Tf LÒ¦+R UW¦©± &T”Lo %N»V Uë©fj 3 ¬·P &SW¶ ²~fj¶. Ft &T”}P ²\j ULÕÀfj± ²~±´ HÚT}P© &T”ß\ EQÀÍ CÃfj¶. B]”Å A© A§LU”L FÝ %N»V”©.

424


+L.L”.E.+V± TVßTi¦©RÅ

10. ®¡ ª¶´ Jß+\¦ &RÀ«%RifLͶ. ®¡ ª¶´LÔ TX A[ÍLÕÅ YÃgß\]. (ARß&UÅ A[Í AotP± T}~Ãfj¶) ULÕÀfj± %TÁV Lñ+T CëR”Å l - LÔ %TÁV ®¡ ª¶+T± TVßTi¦R &Y¡i¶. G«R ®¡ ª¶´ Sß\”L± TVßTi¶ GßT+R AÛVf hÏL”¤¶ A}PY+Q+V± T”ÀfLͶ ULÕÀfjf hÏL”¤¶ A[ÍLÕÅ: 5 ¹RÅ 7 gZ+ULÔ (weeks) Lñ&TÚÛß................ &T”© (9.%N.¸. -[f Lñ+T)

5.·.¸ ®¡ª¶´ TVßTi¶

7 ¹RÅ 9 gZ+ULÔ Lñ &TÚÛß &T”©................. (10.%N.¸. -[f Lñ+T)

6.·.¸. ®¡ª¶´ TVßTi¶

9 ¹RÅ 12 gZ+ULÔ Lñ &TÚÛß &T”©................ (12.%N.¸ -[f Lñ+T)

7,8,9,10 AÅX© 12.·.¸. ®¡ª¶´ TVßTi¶.

11. tX Y+L ®¡ª¶´LØfjo tX ³ovf jZÅLÔ %T”멶T~ CQfg (adapter) &R+Y± Tig\©. ElLØfj CQfg &R+YV”]”Å Jß+\ C+Q¦©f %L”Ô[Ͷ. 12. -lLÔ %R”PlL± &T”Y+R ULÕÀfjo %N”ÅXͶ. AYÔ A¢VU”]©¶ (ready) Lñ+Tf LÒ¦§ÈÔ[ Y”¼Å ºX¶ &S”» ®¡U¶ -fgV ®¡ ª¶+T %Uß+UV”L ®+ZfLͶ. ®¡ª¶+Tf Lñ+Tf LÒ¦©Ô ®+Zfj¶ ¹ß´ G+R¾¶_%T¡jÛf jZ”¼ß vYÀL+[fkP¦_%R”PËPf kP”©. tX &SWlLÕÅ Lñ+Tf LÒ¦© %TÁV ®¡ª¶+T EÔ&[ ®+ZVËP”R A[Ífj A§L CÝfLU”L CÃfj¶. C±T~±T}P ¬+X¼Å Lñ+Tf LÒ¦§âÔ ¹RÆÅ tÛV ®¡ª¶+T ®+Z¦© A+R %YռŠGi¦©Ë}i± ²\j %TÁV ®¡ª¶+T ®+ZfLͶ. ®¡ª¶´ Lñ+Tf LÒ¦+Rf LP«© %NÅȶ %T”Ò© A+R %Uß+UV”L¦ §Ã±TͶ, AR]”Å EÔ&[ ®+Z±T© GÕR”j¶. ®¡ª¶+T ®+Zfj¶ &T”© ULÕÀfj YƦ ©ßT¶ HÚTP”UÅ CÃfL LY]U”Lo %NȦRͶ. C«R S+P¹+\ AY+[ Eݦ©g\R” GßÝ &L}LͶ. tX &SWlLÕÅ AYÔ GÊY+L JÆf jÛ±+T¾¶ %YÕ±Ti¦R”Ë}P”ȶ ¹Lf jÛ±²Æë© AYÔ YƦ ©ßT¦§Å CñT+R AÛ«© %L”Ô[X”¶. ULÕÀ YƦ©ßT¦§Å CëR”Å %U©Y”Lo %N»VͶ. %U©Y”L SLÀ¦©YR”Å L”V¶ E¡P”L”©. ULÕÀ K»Í %T\Ͷ, Lñ+Tf LÒ¦©¦ §\fLͶ AY+[ BÏ«R ºo%NifLo %N”ÅXͶ. 13. -lLÔ ®¡ª¶+T %Uß+UV”L SLÀ¦§f Lñ+T Eot+V A+P«R©¶ ¬Ý¦RͶ. Lñ+T¼ß Eot+V EQÀ«R&T”© ®¡ª¶+To tÛ© ²ß &S”fg CÒfLͶ. TÚÝf%L”fg (tenaculum) &R+Y¼Å+X GßÝ Lç]”Å A+R ALÚÛËPͶ.

425


CVÅ 23: +L L”ÚÝ EÛxt

A+XÍ

SW¶´:

tX &SWlLÕÅ ULÕÁß Lñ+T¼Å ®¡ª¶+T Ci¶ %T”Ò© AYØfj R+X C&XN”L CñT©, R+Xo vÚ\Å, jU}PÅ &T”ß\ EQÀÍLÔ HÚTi¶. AYÔ UVfL U+PVfki¶. C© CVÅT”]©; H%]àÅ AYØ+PV A+XÍ SW¶²Å (vagus nerve) AÒ¦R¶ %L”i±TR”Å C±T~ HÚTig\©. R+X¾Ô º+[¼ß ²ß´\¦§Å A+XÍ SW¶´ %R”Pljg\©. A© hÐ\lg ¹©j %Sigȶ %NßÝ ARß ²\j JÊ%Y”à L”Èfj¶ %NÅg\©. C«R SW¶´ Lñ +T¼ß ²ß´\¦§ß AÃgÅ %SÃfLU”Lo %NÅg\©. Lñ+T¼Å ®¡ª¶´ &T”ß\ G+R&VⶠCi¶%T”Ò© A© A«R SW¶+T AÒ¦©g\©. A+XÍ SW¶²ß G§Ào%NVÅ AÛjÛLÔ:

ULÕÀfj %YVÀ+Y, jÕÀ AÅX© EPÅ %Yر´ HÚTi¶

AYÔ S”~¦ ©~±´ &YLU”j¶; jç AÒ¦R¶ j+\¾¶

AYØfj UVfL¶, R+XvÚ\Å, UÚݶ jU}PÅ &T”ß\ EQÀÍLÔ HÚTi¶.

C© ULÕÀfj C+PxNX”L CÃfj¶; AR]”Å ¨lj CÅ+X. +L.L”.E. TVßTi¦©Y+R ¬Ý¦RͶ. ®¡ª¶´, TÚÝf%L”fg, %T¡jÛfjZ”» ËÁfj¶ LÃË BgVYÚ+\ ALÚ\Ͷ. ¹©j± TfL¦§Å Ti¦§Ã«R AY+[ SLÀ¦§± TfLY”}~Å TifL+YfLͶ. AY+[ A+U§V”LͶ Cà+UV”LͶ +Y¦§ÃfLͶ. AYÔ EQÀÍLÔ U+\¾¶ U}i¶ L”¦§ÃfLͶ. AYÔ SXU”L B]©¶ -lLÔ UÝT~¾¶ +L.L”.E.+V± TVßTi¦R¦ %R”PlLX”¶. 14. ³ovf jZ+X Jà +L¼È¶ ®¡ª¶+T UÚ\ +L¼È¶ ²~fLͶ. ®¡ª¶+T± ³ovf jZÆß ¹+]¼Å NÚݱ ²ßâfj CÒ¦© CW¡+P¾¶ C+QfLͶ. Lñ+T¾Ô ®¡ª¶+T ¹ß&S”fg AÒ¦Rf kP”©. EÔ&S”fg A+R A§LU”L AÒ¦§]”Å Lñ+T¼Å L”V¶ HÚTi¶. 15. º~R+Z¦ §\±TRÚj± ³ovf jZÅ ¸©Ô[ %T”¦R”ßL+[ ElL+[ &S”fg %SÃPͶ. %T”¦R”ßLÔ ‘‘gÕf’’ G] JÆfj¶. j·Ò¶ ®+W¾¶ EÔ[ -ÀU¹¶ tÛ© j羶 C+ZU¹¶ Lñ+T¼Æë© ³ovf jZÈfjÔ Yö. tÛR[Í jç kP %T¡jÛf jZ”»fj %YÕ&V Yö.

426


+L.L”.E.+V± TVßTi¦©RÅ

16. ³ovf jZ+Xo vZÚݶ&T”© ®¡ª¶+T EÔض ´\¹¶ %U©Y”LͶ %Uß+UV”LͶ SLÀ¦§f Lñ+T+V %YÝ+U BfLͶ. ®¡ª¶²ß ¹+]+Vf Lñ+Tfj %YռŠCÒfL &Y¡P”¶ -lLÔ ®¡ª¶²ß ¹+]+Vf Lñ+Tf LÒ¦+R Ë}i %YռŠCÒ¦R”Å %YÚÛP¶ RLÀ«© &T”j¶. ®¡ª¶+T UÝT~¾¶ Lñ+T¾Ô ®+Z¦R”ÅkP A© C+ZU¦+R EÛxN”©. +L.L”.E.¼ß TVßT”i ¹Ò+U A+PV”©. ®¡ª¶+T A§LU”L EÔ&[ AÒ¦R &Y¡P”¶. A±T~o %N»R”Å Lñ+T¼Å L”V¶ E¡P”j¶.

17. Lñ+T %YÝ+U Bj¶ Y+W¼Å ³ovf jZ+X SLÀ¦§f %L”¡i¶ §Ã±²f %L”¡i¶ CÃfLͶ. CVÅT”L 5 ¬·PlLØfjÔ Lñ+T %YÝ+U Bj¶. C+Y Lñ+T %YÝ+U BYRÚj AÛjÛLÔ:

®¡ª¶²Å C[xtY±´ ®+WU}i¶ CÃfj¶.

®¡ª¶²Å C+ZU¶ CÃfL”©.

-lLÔ Lñ+T¼ß E}TfL¦+R ®¡ª¶²ß ¹+]V”Å %R”i¶ %T”Ò© A© %N”W%N”W±T”LͶ LWi¹WP”LͶ CÃfj¶.

Lñ+T CÝg ®¡ª¶+T± ²~fj¶. 18. Lñ+T %YÝ+U B]©¶ ®¡ª¶²Æë© ³ovfjZ+X Gi¦©ËPͶ. ³ovfjZÆÅ EÔ[+R Jà L¡Q”~o N”~+V± &T”ß\ %RÕY”] %L”ÔLX¦§Å %L”}~ A+R %YÝ+U BfLͶ. C±%T”Ò© ®¡ª¶+T %Uß+UV”L %YÕ&V CÒfLͶ. ²\j TÚÝf %L”fg+V ALÚ\Ͷ. %T¡jÛf jZ”» ËÁ±²+V (speculum) %YռŠGifLͶ.

427


CVÅ 23: +L L”ÚÝ EÛxt

19. Lñ+T¼Æë© Gi¦R C+ZU¶ ¹ÒY©U”L EÔ[R” GßÝ T”ÀfLͶ. -lLÔ GÅX” C+ZUlL+[¾¶ Gi¦© Ë}eÀL[“ GßÝ T”À±T© ¹fgVU”j¶. H%]ß\”Å Lñ+T¾Ô H&RⶠRlg¼Ã«R”Å &S”»¦ %R”Úݶ jç± &T”fj¶ HÚTi¶. C+ZU¦+R Jà NÅX+P YÐV”Lf %L”}PͶ AÅX© A© CÃfj¶ N”~fjÔ tÛ© ªV -+W FÚ\Ͷ. ULÕÀfj Hß +L.L”.E.+V± TVßTi¦R &SÀ«R© GßT© -lLÔ Lñ+T¾Ô Gß] T”ÀfgÜÀLÔ GßT+R± %T”ݦ© EÔ[©. ULÕÀ Rß Lñ&TÚ+\ ¹~fL AÅX© AYØfjf LÃot+RY”Å jç± &T”fj HÚT}PR”Å +L.L”.E.+V± TVßTi¦R &SÀ«R© Gß\”Å, -lLÔ ¹Ò+UV”] LÃ+Y± T”ÀfL &Y¡i¶. 4 gZ+U ¹~«R Lñ&T\”]”Å %Y¡+U AÅX© UxNÔ ¬\¦§Å t\j &T”ß\ C+ZU¶ tÛV %RÕY”] FáÀ± +T¾Pß (SAC) C+Q«© CÃfj¶. C<«R± %T”ÃÔL+[ %VÅX”¶ -lLÔ T”ÀfL ¹~VËÅ+X Gß\”Å, +L.L”.E.+V UÝT~¾¶ TVßTi¦RͶ. A+Wj+\f LÃfL+X±´ AÅX© A+Wj+\f LÃo t+RÍfj± ²\jf Lñ+T+V %YÝ+U BfL -lLÔ +L.L”.E.+V± TVßTi¦§]”Å C«R± %T”ÃÔL+[%VÅX”¶ T”ÀfL ¹~V”©. A§Å tX HÚL]&Y Lñ+T+Vf LP«© %YÕ&VÛ¼Ãfj¶. G±T~¼Ã±²â¶ -lLÔ T”À¦R+Rf jÛ±%TifLͶ._-lLÔ +L.L”.E.+V± TVßTi¦§V %T”Ò© ¹Ò+UV”] Lñ&TÚÝ C+ZU¦+Rf L”QËÅ+X %Vß\”ȶ; ULÕÀfjf jç± &T”fj AÅX© ²ßS”ÕÅ &S”»¦ %R”ÚÝ AÛjÛLÔ AYÕP¶ CëR”ȶ; C&R S+P¹+\+V UÝT~¾¶ %N»VͶ. 20. jç¦ &R”»«R C+ZU¦+R± T”©L”±T”L AбTRÚj± TfL¶ 67 Æë© 69 Y+W¼Å EÔ[ Læ©+WL+[± TVßTi¦RͶ.

+L.L”.E.+V±

TVßTi¦©Y§Å

tfLÅLÔ:

+L.L”.E+V± TVßTi¦©¶ &T”©, A+R ¹Ò+UV”Lo %N»V ¹~V”R Y+L¼Å tX tfLÅLÔ HÚTigß\]. ULÕ+Wf jç± &T”fgÆ멶, +L.L”.E.¼ß TVß T”}ifj± ²\j, &S”»Y”»± TiY§Å C멶 tfLÅL+[¦ ¨ÀfL &Y¡i¶. ®¡ª¶´ Lñ+T+VË}i %YռŠYÃRÅ: º~RÏ §\«R ²\j ®¡ª¶²ß ¹+] Lñ+T¼Æë© %YռŠY«R”Å_tÛR[Í %YռŠY«R”Å kP _ %YÚÛP¶ CÅX”UÅ &T”j¶. ARß²\j ³ovfjZÅ C+ZU¦+Rf Lñ+T EÔÕë© ALÚ\”©.

¨ÀÍ: 1. ®¡ª¶²Æë© ³ovfjZ+X Gi¦©ËPͶ. 2. ³ovf jZ+X %YÝ+UV”fLͶ 3. Lñ+T¾Ô &S”» ®¡U¶ -fgV± ´§V ®¡ª¶+To %NȦRͶ. 4. ³ovf jZÆÅ ´§VR”L %YÚÛP¶ E¡P”fLͶ : º~RÏL+[ ºiYRÚj± %T”¦R”ßL+[ AÒ¦§ ¹ßâfj¦ RÔ[Ͷ. ²\j ³ovfjZÆß jZ”» ¹+]+V %YռŠGifj¶ Y+W¼Å ®+Z R¡~ß +LL+[± ²ß TfL¶ CÒfLͶ. 5. ®¡ª¶+T± ³ovf jZÈPß %Uß+UV”L C+QfLͶ. 6. %T”¦R”ßL+[ ElLÔ TfL¶ AÒ¦§ º~RÏL+[¦ §\«© Lñ+T+V¦ %R”PÀ«© %YÝ+U BfLͶ.

428


+L.L”.E.+V± TVßTi¦©Y§Å tfLÅLÔ

³ovf jZÅ ¬W¶² CæRÅ ³ovf jZÅ %TöT”ȶ ¬W¶² CÃfj¶ %T”Ò© ¸R¹Ô[ C+ZU¦+Rf Lñ+T+V Ë}i %YÝ+U BfjYRÚj± &T”©U”] %YÚÛP¶ A§Å CÃfL”©.

¨ÀÍ

(solution)

1. ®¡ª¶+Tf Lñ+T¼&X&V Ë}iË}i± ³ovfjZ+X A§Æë© Gi¦© ËPͶ. 2. ³ovf jZ+X %YÝ+U BfLͶ. 3. ³ovf jZÆÅ ´§VR”L %YÚÛP¶ E¡P”fLͶ. º~RÏL+[ ºiYRÚj± %T”¦R”ßL+[ AÒ¦§ ¹ßâfj¦ RÔ[Ͷ. ²\j ³ovfjZÆß jZ”»¹+] %YռŠ¹}i¶ Y+Wfj¶ ®+ZR¡~ß +LL+[± ²ßTfL¶ CÒfLͶ. 4. ®¡ª¶+T UÝT~¾¶ ³ovf jZÈPß %Uß+UV”L C+QfLͶ. 5. %T”¦R”ßL+[ ElLÔ TfL¶ AÒ¦§ º~RÏL+[¦ §\«© Lñ+T+V¦ %R”PÀ«© %YÝ+UV”fLͶ. ®¡ª¶´ A+P¦©f %L”ÔØRÅ:

¨ÀÍ: ¨ÀÍ 1. Lñ+T¼Æë© ³ovfjZ+X¾¶, ®¡ª¶+T¾¶ ALÚÛ ®¡ª¶²Æë© ³ovfjZ+X Gi¦© ËPͶ. 2. ³ovfjZ+X %YÝ+UV”fLͶ. 3. Lñ+TfjÔ ´§V &S”» ®¡U¶ -fgV ®¡ª¶+To %NȦRͶ. ElLØfj± %TÁV A[Í ®¡ª¶´ &R+Y±TPX”¶. 4. ³ovf jZÆÅ ´§VR”L %YÚÛP¶ E¡P”fLͶ. º~RÏL+[ ºiYRÚj± %T”¦R”ßL+[ AÒ¦§ ¹ßâfj¦ RÔ[Ͷ. ²\j ³ovfjZÅ jZ”» ¹+] %YռŠ¹}i¶ Y+Wfj¶ ®+ZR¡~ß +LL+[ ²ßTfL¶ CÒfLͶ. 5. ®¡ª¶+T± ³ovf jZÈPß %Uß+UV”L C+QfLͶ. 6. %T”¦R”ßL+[ ElLÔ TfL¶ AÒ¦§ º~RÏL+[¦ §\«© Lñ+T+V¦ %R”PÀ«© %YÝ+UV”fLͶ.

tX &Y+[LÕÅ C+ZU¦§ß ©¡i JßÝ Lñ+Tf LÒ¦§Å tfgf %L”¡i ®¡ª¶+T¦ %R”PÀ«© A+P¦©f%L”Ôض. &S”»®¡U¶ -fgV TÚÝf j\}~]”Å A+R - f LX”¶.

429


CVÅ 23: +L L”ÚÝ EÛxt

+L.L”.E.+V± TVßTi¦§ %YÝ+U %N»V ¹~V”R ·L± %TÁV Lñ+T : tX &SWlLÕÅ +L.L”.E.+V± TVßTi¦©¶&T”© ULÕÁß Lñ+T tÛVR”L CñTR”L -lLÔ ¬+]fLX”¶. B]”Å -lLÔ +L.L”.E.+V± TVßTi¦R¦ %R”PlgV ²\j A© %TÁVR”L CñT© %RÁV Yö. AYÔ EÔ[T~&V LæRÁ¦R S”Øfj± ²\j Lñ&TÝ A+P«RR”L ¬+]¦§Ã±T”Ô; AÅX© Rß Lñ+T¼ß E¡+U A[+Y ËPo tÛVR”L AYÔ EQÀ«§Ã±T”Ô.

¨ÀÍ: -lLÔ +L.L”.E.+V± TVßTi¦R¦ %R”Plg]”Å Lñ+T+V EP]~V”L %YÝ+U %N»V ¹~V”©. ¹RÆÅ %TÁV ®¡ª¶+T± TVßTi¦§ ¹VÚt %N»VͶ. A±%T”Ò©¶ %YÝ+UV”fL ElL[“Å ¹~VËÅ+X %Vß\”Å -lLÔ &YÝ Uæ©Y+Wf L¡i²~¦© AYÀ ºX¶ EP]~V”L A+R %YÝ+U %N»V &Y¡i¶. CR]”Å -lLÔ %R”+XËÅ EÔ[ Uæ©Y U+]fjo %Nß\”gȶ ARß ERË+V± %TÚÝf %L”Ô[ &Y¡i¶. AYÔ Li+UV”] CPÁÅ (danger) CÃfg\”Ô. A«R ¬+X¼ÅkP -lLÔ

·&N”²&W”v&P”+Xf (misoprostol) %L”i¦©f Lñ+T+V %YÝ+U V”fLX”¶ (TfL¶ 408 If L”¡L)

&S”»¦ %R”ÚÝ EÔ[R” Gßݶ LYàfLX”¶ (TfL¶ 409 If L”¡L.)

+L.L”.E.

HÚTi¦Rfk~V

tfLÅLÔ:

+L.L”.E.+V¦ RY\”L± TVßTi¦§]”Å tfLÅLÔ HÚTi¶. +L.L”.E.+V± TVßTi¦§V ²\j AâTY¶ EÔ[ &TÚÝo %NÆVÀLÔkPo tX &SWlLÕÅ tfLÅL+[ G§À %L”Ôgß\]À. hÏ YÃY] ·L± %T”©Y”] tfLÅLÔ.

• • •

A+Wj+\V”Lf +L.L”.E.+V± TVß Ti¦©RÅ (TfL¶ 407 If L”¡L) &S”»¦ %R”ÚÝ (TfL¶ 409If L”¡L) Lñ+T¼Å L”V¶ (TfL¶ 413If L”¡L)

+L.L”.E. +V± TVßTi¦§V ²\j Ai¦© Yö TLÆȶ CWËȶ, ULÕÀ SXU”L CÃfg\”[“ GßT+R AÛ«© %L”Ô[ AY+[ JÒlL”L B»Í %N»VͶ. AYØ+PV %Y±T¬+X (temperature) &S”»¦ %R”ÚÝ AÛjÛLØfL”] S”~¦ ©~±´, jç±&T”fgß A[Í BgVYÚ+\ BW”»«© T”ÀfLͶ. +L.L”.E.+V± TVßTi¦§V ²\j Gß] G§ÀT”ÀfL &Y¡i¶ GßT+R ULÕÀfjo %N”ÅXͶ. AYØfj H&RⶠGoNÁf+L AÛjÛLÔ CëR”Å ERË %Tݶ¹+\+V AYÔ AÛV &Y¡i¶. SX ¬+X AÛjÛLÔ:

CVÅT”] U”Rf jç±&T”fgß A[Ífjo tX S”ÔLÕÆë© Jà gZ+U (week) Y+W¼Å jç±&T”fj CÃfj¶. •

430

2 AÅX© 3 S”ÔLØfjo tX ²~±´LÔ CÃfj¶.


+L.L”.E.+V± TVßTi¦§V ²\j

GoNÁf+L AÛjÛLÔ:

AYØ+PV CVÅT”] U”Rf jç±&T”f+L ËP ¹fgVU”L A§Lo tY±´ AÅX© %TÁV jçf L}iL[“Lf jç±&T”fj CæRÅ.

+L.L”.E.+V± TVßTi¦§V ²\j CW¡i gZ+ULØfj± (weeks) ²\j¶ jç± &T”fj CæRÅ.

• •

%T¡ jÛf jZ”¼Å Cë© %L}P Y”+P¾Ô[ -À %YÕ±TiRÅ.

Li+UV”] YÆ, A§LÁfj¶ YÆ, AÅX© ²~±´ AÅX© 3 AÅX© 4 S”ÔLØfj&UÅ Y¼ÚÛÅ AÅX© Ci±%Tȶ²Å YÆ CæRÅ.

• •

L”»oNÅ, jÕÀ AÅX© SX¬+Xf j+\Í CæRÅ.

+L.L”.E. +V± TVßTi¦§V ²\j¶ Lñ+T ËÁY+P«© CæRÅ AÅX© %TÁVR”L BjRÅ.

YÆ+UVÚÝ CæRÅ, R+XvÚÝRÅ, AÅX© UVfL¶ YÃRÅ.

ULÕÃ+PV U”Rf BfLͶ, jçf &R»fLͶ. (TfL¶ TàfL}~± +T+V

jç±&T”fj YZfL¦§Új A§LU”L CëR”Å Lñ+T+Vf L~]U”L L}iL+[ %YÕ¦ RÔ[Ͷ, tX U¢ &SW¦§Új Jà RP+Y A+R¦ 224 If L”¡L.) AYÔ Y¼ÚÛß&UÅ 15 AÅX© 20 ¬·PlLØfj± +Y±T©¶ SÅX©.

AYØfj¦ %R”PÀ«©f jç± &T”fj CëR”&X” AÅX© &YÝ HR”gȶ CPÀ±T”}i (danger) AÛjÛLÔ CëR”&X” Uæ©Y ERË %T\Ͷ. +L.L”.E.+V± TVß Ti¦§V ²\j EPÅSX¦&R”i CæRÅ ULÕÁß EPÅ SXU+P«R©¶ AYÔ Gß] G§ÀTT”ÀfL &Y¡i¶ GßT+R AYØfjo %N”ÅXͶ. AYÔ EPÅ Lñ&TÚÛÚj ¹ß´ CëR+R± &T”Å BYRÚj CVÅT”L KÁà gZ+ULÔ Bj¶. Gß] GoNÁf+L AÛjÛL+[ -lLÔ G§ÀT”ÀfgÜÀLÔ GßT+R AYØfjo %N”ÅXX”¶. ULÕÀ R”ß EQÃY+R± TÚÛf kݶT~ AY+[ FfjËfLͶ. +L.L”.E. TVß T”}ifj± ²ß tX ULÕÀfj AoN¶ AÅX© YæR¶ AÅX© UÚ\ EQÀÍLÔ HÚTi¶. Ai¦© Yö tX gZ+ULØfj ULÕÀ Rß EP+Xo NÁYWf LY঩f %L”Ô[&Y¡i¶. A±%T”Ò©R”ß AYÔ ¹Ò+UV”L Ë+WËÅ jQU+PV ¹~¾¶. jç±&T”fj ¬Új¶ Y+W¼Å AYÔ Rß %T¡jÛf jZ”¼Å G+R¾¶ +Y¦©f %L”Ô[&Y” AÅX© T”È\ͱ ´QÀot¼Å DiTP&Y” kP”©.

- À

- ÀUlL+[ ¬+\Vf j~fLͶ SX«Rö SÅX EQÍL+[ E¡QͶ ULÕ+W FfjËfLͶ. kiU”]”Å AYÔ tX S”ÔLØfj K»Í %L”Ô[ &Y¡i¶.

%YÅX± T”j

ji¶Tf L}i±T”i: +L.L”.E. TVßT”}ifj± ²\j ji¶Tf L}i± T”}+P± TÚÛ A§L¶ %RÁ«©%L”Ô[ Ëö´g\”[“ GßÝ ULÕ+Wf &L}LͶ. +L.L”.E. TVßT”}ifj± ²\j ULÕÀ G«R &SW¦§È¶ LÃf %L”ÔY© GÕ©. ULÕÀ +L.L”.E.+V± TVßTi¦§f %L”¡PRÚjf L”WQ¶, R”ß %L”¡~ëR Lñ&TÚ+\ ËöT”UÅ Cë§ÃfLX”¶. AYØfjo %NVÚTPf k~V ji¶Tf L}i±T”}i ¹+\+V¦ %RÁËfL CVÅ 17 TfL¶ 298 I± T”ÀfLͶ.

431


CVÅ 24 Uæ©Y ERË %TÝRÅ: C«R CVÆÅ Uæ©Y SiYlLض Uæ©Y U+]Lض G+R YZlLfki¶?

B»YL B»ÍLÔ

434

JƱT§Ë (sonogaram) &R”±[À ¹+\ (dopplers) UÚݶ ´§ÀfL§ÀLÔ (x-rays)

434

Uë©LÔ

434

&TÚݱT”}i UÚݶ jZ«+R± ²\±²ß %SÃfL~ ¬+XLÕÅ &R+Y±Ti¶ LÃËLÔ

435

F&PÚ\¶ (Y~jZ”» ºX¶ jç HÚÝRÅ)

432

438

438

Uæ©Y SiY¶ UÚݶ Uæ©Y&W”i T¢V”ÚÝRÅ

Uæ©Y SiY¦§Å

436

&S”¾Ú\ jZ«+RLØfj ERͶ LÃËLÔ 437

Uæ©Y SiY¦§Újo %NÅY©

ERË %T\ Ë+WY”L ¹~%Yi¦RÅ

433

440

438


CVÅ Uæ©Y ERË %TÝRÅ

24 A§L¦ §\+U¾¶ AâTY¹¶ EÔ[ &TÚÝo %NËÆVÀLØfj¶ tX &Y+[LÕÅ ERË &R+Y± Tig\©. Gi¦©f L”}P”L, Li+UV”] jç± &T”fj, &TÚÝfL”X YƱ´ AÅX© CP¶ %TVÀ«R %L”±T+Ïf %L”~ S”[¶ BgVYÚÛÚj Ì}~Å Uæ©Y¶ %N»V ¹~V”©. C«R Y+L SX¬+Xo tfLÅL+[ Uæ©Y SiY¦§Å AÅX© Uæ©Y U+]¼Å LÃËL+[¾¶ §\+U¾Ô[YÀL+[¾¶ %L”¡i ¨ÀfLX”¶. -lLÔ Uæ©Y ERË %T\&Y¡~V L”XlLÔ, Uæ©Y ERË %Tݶ ¹+\LÔ, AÅX© Uæ©Y SiY¦§Új AÅX© Uæ©Y U+]fj G±%T”Ò© %NÅY© &T”ß\YÚ+\ C«R± ´¦RL¦§Å kÛ¾Ô&[“¶. tX &Y+[LÕÅ Uæ©Y ERË %TÝYRÚj -lL&[ ¹~Í %N»V &Y¡i¶. C«R± ´¦RL¦§Å Ë[fL±T}iÔ[ tX S+P¹+\L+[o %N»YRÚj ElLØfj± T¼Út AÕfL± TP”UÅ CÃfLX”¶. C«R S+P¹+\L+[± ´¦RL¦§Æë© T~¦©f LÚÝf %L”ÔYRÚj U”\”L AâTY¶ EÔ[ JÃYÁP·Ã«© -lLÔ LÚÝf %L”Ô[ &Y¡i¶.

Uæ©Y SiYlLض Uæ©Y U+]Lض G+R YZlLfki¶? Uæ©Y U+]LÕȶ, Uæ©Y SiYlLÕȶ E¼ÀL”fj¶ LÃËLÔ, Ë+]f LÃËL+[f +LV”ÔY§Å EVÀRW± T¼Út%TÚ\YÀLÔ, EÔÙÁÅ ElLØfjf g+PfL”R Uë©LÔ, BgV+Y EÔ[]. %TöT”X”] Uæ©YU+] S+P¹+\LÔ A+Y &R+Y±Ti¶ %T”Ò© ·LͶ TVßTigß\]. tX &SWlLÕÅ C«R S+P¹+\Lض Ë+]f LÃËLضR”¶ ULÕÀLÕß E¼ÀL”fL J&W YÐV”L A+Ugß\]. Uæ©Y SiY¦§Å AÅX© Uæ©Y U+]¼Å ElLØfjf g+PfLf k~V tX Y+L ERËLÔ TÚÛV± T}~V+X C«R CVÆÅ %L”i¦©Ô&[“¶. G±%T”Ò© ERË%TÝY©, Uæ©YU+] AÈYXÀLØPß AÅX© UÚ\ SX±T¢V”[ÀLØPß &NÀ«© G±T~± T¢ %N»Y© GßT]YÚÛÚjf Læ©+W YZlg¾Ô&[“¶.

¬+]ËÚ %L”Ô[Ͷ: %TöT”X”] &TÚݱT”}ifj EVÀRW Uæ©Yf LÃËLض S+P¹+\Lض &R+Y¼Å+X. TX Uæ©Y U+]LÕÅ C«RfLÃËLÔ GÅX”¶ &R+Yfj A§LU”L± TVßTi¦R± Tigß\]. Gi¦©f L”}P”L, LÃÍÚ\ ULÕÀfj JƱT§Í (sonogram) (Lñ+T¾Ô CÃfj¶ jZ«+R¼ß TP¶.) &R+Y¼Å+X. B]”Å TX Uæ©Y U+]LÕÅ LÃÍÚ\ ULÕÀ JÊ%Y”ÃYÃfj¶ Jà TP¶ %L”ifgß\]À. Uæ©YU+]Lض Uæ©YÀLض &R+YVÚ\ UÚݶ ¨lL”] S+P¹+\L+[o %N»gß\]À. Gi¦©fL”}P”L, JÊ%Y”à jZ«+R ²\±²ß &T”©¶ Uæ©YÀLÔ %T¡jÛf jZ”» AÝ+Y (%T¡jÛf jZ”» §\±+T± %TÁVR”fL %Y}iRÅ) %N»gß\]À. C© &R+Y¼Å+X. AR]”Å ULÕÀfjf jZ«+R ²\«R ²\j &S”»¦ %R”Úݶ, UÚ\otfLÅLض E¡P”j¶.

433


CVÅ 24: Uæ©Y ERË %TÝRÅ

B»YL B»ÍLÔ: B»YLlLÕÅ ®¡ &S”fL”~LÔ &T”ß\ LÃËL[”i (microscopes) jç, tÝ-À, UX¶, &S”» N”À«R C+ZU¶, UÚ\, EPÅ SX ¬+X+ULÔ BgVYÚ+\ B»Í %N»Vfk~V T¼Út %TÚ\YÀLÔ EÔ[]À. tX &Y+[LÕÅ, tfLÅLÔ HÚTiY+R¦ %RÁ«©%L”Ô[ J&W EݧV”] Yй+\ B»YL B»ÍLÔR”¶. Gi¦©f L”}P”L, ULÕÀfjf jço &N”+L, tÝ-À±+T &S”»¦ %R”ÚÝ AÅX© U”.R.j.&S”.. BgV+Y CëR”Å AYÚ+\ B»YL B»Y”Å AÛVX”¶.

JƱT§Ë (sonogram) &R”±[À ¹+\ (dopplers), ´§ÀfL§ÀLÔ (x-rays) tX Uæ©Y SiYlLÕÅ Lñ+T¾Ô CÃfj¶ jZ«+R+V± TP¶ Gifj¶ LÃË EÔ[©. ARß %TVÀ JƱT§Ë (sonogram) AÅX© ´\%Y”Æf (ultra sound) LÃË GßT©. ULÕÀ LÃÍÚÝ CÃfj¶%T”Ò© AYÔ Y¼ÚÛÅ CñT© CW}+Pf jZ«+RL[“ AÅX© ²}P Yб ²\±´f jZ«+RV” GßT+R AÛ«© %L”Ô[ JƱT§Í &R+Y. Jà ´\%Y”Æ ¹§ÀLà %SxNL¦ ©~±T[ËV”Å (ultra sound fetoscope doppler) jZ«+R¼ß %SxNL¦ ©~±+T GÕR”Lf &L}LX”¶. B]”Å A+Rf %L”¡i TP¶ GifL ¹~V”©. UÚ%\”à LÃËV”] ´§ÀfL§À± (x-rays) %T”ÛV”Å ULÕÁß EPÈÔ CÃfj¶ Gȶ´L+[± TP¶ GifLX”¶. CR]”Å KÀ Gȶ´ ¹Û«§Ã«R”Å A+R¦ %RÁ«© %L”Ô[X”¶. EPÈÔ CÃfj¶ E¼W¤fL+[ (cells) ´§Àf L§À t+Rfg\©. Jà tX ¹+\ ´§Àf L§ÀL+[o %NȦ©YR”Å tfLÅ HÚTiY§Å+X. B]”Å TX RP+Y ´§ÀfL§À EPÆÅ T”»YR”Å ´ÚÝ &S”» E¡P”Lf ki¶. L}P”VU”L¦ &R+Y±T}P”Å U}i&U ²Ô+[¦ R”»otL+[± (pregnant women) TP¶ GifL &Y¡i¶. ²Ô+[¦ R”»ot+V± ´§ÀfL§À± TP¶ Gifj¶ %T”Ò© jZ«+R+V± T”©L”fL AYÔ Y¼Ú+\ DV¦ ªN”+PV”Å (lead apron) ºP&Y¡i¶.

Uë©LÔ: t\«R LÃËLÔ EÔ[ Uæ©Y SiY¦§Å %T”ݱ´Ô[, Sß\”L± T¼Út%TÚ\ Uæ©YÀ Uë©L+[f %L”i±T”À. AYÚ+\ ÌiLÕÅ %L”i±T© T”©L”±´ BL”©. Gi¦©f L”}P”L, &TÚÝo %NËÆVÀ G±%T”Ò©¶ &TÚݱT”i %R”PlL AÅX© Yȱ%T\ Lñ+To vÃfg+V (oxytocin) Ì}~Å Y~jZ» ºX¶ HÚ\f kP”©. B]”Å R”+V¾¶ jZ«+R+V¾¶ %SÃfLU”Lf L¡L”¢fj¶ Uæ©Y SiY¦§È¶, H&RⶠRYÝ &SÀ«R”Å AÝ+Y %N»© jZ«+R+V Ë+WY”L %YռŠGifLf k~V CP¦§È¶, Lñ+To vÃfg+V± T”©L”±T”L Y~jZ”» ºX¶ HÚ\X”¶. ULÕÀ -¡P &SWU”L± &TÚݱ T”}~Å CëR”Å (TfL¶ 186 If L”¡L.) Uæ©Y SiY¦§Å Lñ+To vÃfg+V HÚÝYR”Å jZ«+R ²\fj¶. Uæ©Y SiY¦§Å AÅX© Uæ©Y U+]¼Å &S”¾Ú\ jZ«+Rfj¦ &R+YV”] Uë©L+[± %T\ ¹~¾¶. Ì}~Å jZ«+Rfj Uë©L+[f %L”i±T© G±%T”Ò©¶ ¨lL”]© AÅX© L~]U”]©.

434

Lñ+To vÃfgo %N”}i -ÀU¶

Ëб&T”i L¡L”¢±´¶ AÝ+Yfj Y”»±´¶ EÔ[&T”© Lñ+To vÃfg+V± T”©L”±T”L Y~jZ”» (IV) ºX¶ %NȦRX”¶.


Uæ©Y SiYlLض Uæ©Y U+]Lض YZlLkiY”]

&TÚݱT”}i UÚݶ jZ«+R± ²\±²ß %SÃfL~ ¬+XLÕÅ &R+Y±Ti¶ LÃËLÔ: &TÚݱ T”}+P Ë+WÍ Ti¦RͶ, jZ«+R+V Ë+WËÅ %YռŠGi±TRÚj¶ Uæ©Y SiY¦§Å S”¶ TVßTi¦©¶ tX S+P¹+\L+[ Cl&L S”lLÔ Ë[fjg&\”¶. C«R S+P¹+\LÔ CPÀ±T”}~Å EÔ[ jZ«+RLØfj¶, ·L± TX U¢&SWU”L &TÚݱ T”}~Å CÃfj¶ ULÕÀLØfj¶ AÅX© &S”»¦%R”Úݦ ¨lgÅ EÔ[YÀLØfj¶ E¼ÀL”fL ERÍgß\].

TàfjP¦+R E+P¦RÅ: ULÕÀ TXU¢&SW¶ &TÚݱT”}~Å CÃfj¶ %T”Ò© AYÕP¶ ¹ß&]Ú\¶ CÅ+X%Vß\”Å Uæ©YÀLÔ (&TÚÝo %NËÆVÀLÔ) TàfjP¦+R E+P±TRÚj &S”»®¡U¶ -fgVf LÃË+V± TVßTi¦©YÀ. CR]”Å G±%T”Ò©¶ jZ«+R Lñ+Tf LÒ¦©fj &UÅ R+XhZ”Lf %L”¡iYW± T}i± &TÚݱT”i Ë+WY”L S+P%Tݶ. TàfjP¦+R E+P±TR”Å &S”»¦ %R”Úݱ TÚݶ ¬+X A§LÁfg\©; RY\”] ¬+X¼Å jZ«+R¼ß R+X &YLU”Lf h&Z YÃY© &TÚݱT”}+P ¬Ý¦©g\©.

²\±´f

TàfjP¦+R E+Pfj¶ LÃË TàfjPf %L”fg. ( amniohook )

LÃË

jZ«+R %T¡jÛf jZ”¼Å tfgf %L”¡P”Å A+R± TÚÝf j\+P AÅX© %YÚÛP± ²Á¦ %Ri±²+V± (vacuum extractor) TVßTi¦§ %YռŠCÒfgß\]À.

R”¼ß EPÆÆë© jZ«+R¼ß R+X+V± TÚÛ CÒfL± TÚÝf j\iLÔ ERÍgß\].

%YÚÛP± ²Á¦%Ri±²+Vf jZ«+R¼ß R+X¼Å %T”槱 %T¡jÛf jZ”¼ß EÔ&[¼Ã«© jZ«+R+V %YռŠCÒfL EÛxt+V± (suction) TVßTi¦©gß\]À.

TÚÝf j\i¶, %YÚÛP± ²Á¦%Ri±²¾¶ G±%T”ÒR”gȶ &R+Y±Ti¶. AYÚ+\ Ì}~Å TVßTi¦©Y© ·LͶ ¨lL”j¶. B]”Å jZ«+R C\fj¶ ¬+X¼Å CëR”Å (UÚݶ tX %SÃfL~ ¬+XLÕÅ) C«Rf LÃËLÔ Sß\”L± TVßTi¶, A+Y SÅX ¹+\¼È¶ Ë+WY”LͶ jZ«+R ²\fL ERÍgß\].

435


CVÅ 24: Uæ©Y ERË %TÝRÅ

t&NÁVß

AÝ+Y:

jZ«+R¼ß AÅX© R”¼ß E¼+Wf L”fL AÁR”L AÝ+Y %N»© jZ«+R+V± ²\fLo %N»V &Y¡i¶. Gi¦©fL”}P”L, jZ«+R ²\fL ¹~V”R ¬+X¼Å CëR”Å AÝ+Y %N»R”Å U}i&U A© %YռŠYö. %L”±µ Ïf %L”~ AÝ«© AÅX© CP¶ %TVÀ«© R”»fj¶ jZ«+Rfj¶ EP]~¦ ¨lj &Sö &T”Å CëR”Å AÝ+Y %N»R”L &Y¡i¶.

t&NÁVß AÝ+Y

G±T~ CëR”ȶ t&NÁVß AÝ+YV”Å Li+UV”] tfLÅLÔ E¡P”j¶. Gi¦©f L”}P”L, ULÕÀfjf %L”i¦R UVfL UëR”Å JÊY”+U G§Ào%NVÅ ¬LÒ¶. AYÔ Y¼ÚÛÅ %Y}iYR”Å A© GէŠjQU”L”© AÅX© AYØfj &S”»¦ %R”ÚÝ HÚTi¶. ULÕÀ AÝ+Y¼Å Cë© jQU+PY© A§Lf L~]U”L CñTR”Å jZ«+Rfj± T”Å %L”i±T§È¶ A+R± T”©L”±T§È¶ AYØfj¦ %R”Å+X HÚTi¶. t&NÁVß AÝ+YV”Å jZ«+R %TÚ\ ULÕÀfj A§L K»Í¶, T”©L”±´¶ ER˾¶ &R+Y. jÛ±´: t&NÁVß AÝ+Y+V Uæ©YÀLÔ A~fL~± TVßTi¦©gß\]À: tX Uæ©YÀLÔ t&NÁVß AÝ+Y+V¦ RlLØfj &SW¶ g+Pfj¶ %T”Ò© AÅX© A§Lf L}PQ¶ %TÝYRÚj¦ RlLÔ YN§f &LÚTo %N»gß\]À. tX CPlLÕÅ %TöT”X”] ULÕÀLÔ RlLÔ jZ«+R+V t&NÁVß AÝ+Y ºX¶ %TÚÝf%L”Ôgß\]À. B]”Å %SÃfL~ ¬+XLÕÅ U}i&U t&NÁVß AÝ+Y+Vo %N»V&Y¡i¶.

%T”ov

Gȶ´±

²Á±TÝ+Y

R”¼ß %T”ov Gȶ²ß SiËÅ %Y}iYRÚj %T”o%Nȶ´± ²Á±´ AÝ+Y (symphysiotomy) GßÝ %TVÀ. jZ«+R GÕR”L± ²\±TRÚj ·Lo tÛVR”L CÃfj¶ %T”ov Gȶ+T %Y}~¦ §\fgß\]À. EXgÅ tX CPlLÕÅ U}i&U t&NÁVâfj U”\”L A+Ro %N»gß\]À. A+Ro %N»Y© ·LͶ GÕ©. B]”Å A© G±%T”Ò©¶ Sß\”Lf jQU+PVo %N»Y© CÅ+X. AR]”Å tÝ -À±+T¼Å %Y}i AÅX© Y”ÏS”Ô ¹ÒY©¶ CVX”+U BgV tfLÅLÔ HÚTigß\].

F&PÚ\¶ (Y~jZ”» ºX¶ jç HÚÝRÅ) ULÕÀfjf jZ«+R ²\±´fj± ²\j UÚ\ tfLÅL[“Å (T”©L”±TÚ\f LÃfL+X±+T± &T”Å) A§Lf jç± &T”fj HÚT}P”Å Y~jZ”» ºX¶ FtV”Å (IV) jç HÚÝY© &R+Y. tX CPlLÕÅ ULÕÀfjf jç %L”ifL AYÔ Ì}~Å Cë&R JÃY+W¦ &RÀ«%RifL &Y¡~¼Ãfj¶.

ULÕÀ ·L A§Lf jç+V CZ«§Ã«R”Å F&PÚ\¶ AYÔ E¼+Wf L”fj¶.

436

%SÃfL~ ¬+XLÕÅ U}i&U F&PÚ\lL+[± (transfusions) TVßTi¦R &Y¡i¶. H%]ß\”Å jç¼Å LÅÇWÅ AZÚt (hepatitis) U”.R.j.&S” &T”ß\ &S”»¦ %R”ÚÝLÔ CÃfj¶. (&S”»¦ %R”ÚÝ E+PVYÁP·Ã«© ULÕÀ jç %TÚ\”Å AYØfj¶ A«R &S”»¦ %R”ÚÝ HÚTi¶. %TöT”X”] CPlLÕÅ Li+UV”] &S”»LØfL”Lf jç+V B»Í %N»gß\]À. B]”Å F&PÚ\¦§ß ºX¶ &S”»¦%R”ÚÝ HÚTiY© GßT© G±%T”Ò©¶ tÛR[Y”Y© EÔ[©.


Uæ©Y SiYlLض Uæ©Y U+]Lض YZlLkiY”]

&S”¾Ú\ jZ«+RLØfj ERͶ LÃËLÔ:

A+PL”±´± &T+Z

tX Uæ©Y± T¢L+[ U}i¶ %N»gß\ Uæ©Y U+]LÕÅ &S”¾Pß ²\fj¶ jZ«+RLØfj Uæ©Y ERË g+PfL”©. B]”Å &S”¾Ú\ tÛV AÅX© ¹ÚT}i± ²\fj¶ jZ«+RLØfj¦ &R+YV”] LÃËL+[f %L”¡P Uæ©YU+]¼Å tX A~±T+P ERËLÔ g+Pfj¶.

tÛV jZ«+R+V AÅX© &S”¾Ú\f jZ«+R+V ·R%Y±T ¬+X¼Å +Y¦§Ãfj¶ %T}~R”ß A+PL”±´± &T+Z (incubator) GßT©. TX Uæ©Yf LÃËL+[± &T”X A+R A~fL~± TVß Ti¦©gß\]À. %TöT”X”] jZ«+RL+[f LRLR±T”L +YfL AYÚÛß R”»U”ÀLÔ RlLÔ +LLÕÅ EPÅ &R”+X J}~]”Ú&T”Å +Y¦©f %L”ÔØgß\]À. E¼WL ¹Lº~ (oxygen tent) AÅX© E¼WLf LË+L (oxygen hood) jZ«+Rfjf kiRÅ E¼ÀYÕ YZljg\©. ºov¦ %R”Å+X EÔ[ jZ«+Rfj C© ERÍg\©. T”É}il jZ”»

ºov¼À±T”+] (respirator) A§L &S”¾Ú\f jZ«+Rfj ºovËP± TVßTi¦©gß\]À.

T”É}il jZ”» (feeding tube) jZ«+R¼ß ºfj YÐV”L ARß Y¼ÚÝfjÔ %NÅg\©. R”»±T”Å j~fL ¹~V”R ¬+X¼Å EÔ[ jZ«+Rfj C+R± TVßTi¦©gß\]À. jZ«+Rfj Uæ©YU+]¼Å ¹+\±Ti¦§V T”+Xf (formula milk) %L”ifgß\]À. B]”Å CVÅT”L¦ R”»± T”+Xf +LV”Å ALÚÛf %L”i±T©R”ß t\«R©. (TfL¶ 285 If L”¡L.) %SxNLf L¡L”¢L+[¾¶ (heart monitors) UÚ\ A[Ëi¶ LÃËL+[¾¶ jZ«+R¼ß EPÆÅ C+Q¦©, %SxNL¦ ©~±´¦ RLÌ}+P¾¶ (rate) UÚ\ SX¬+X AÛjÛL+[¾¶ AÛgß\]À.

ºov¼À±T”ß

%SxNLf L¡L”¢

Uæ©Y SiYlLØfjf j¹L¦ ©+Q &R+Y JÊ%Y”à j¹L¦§È¶ &T”©U”] A[Ífjf LÃËLض UÚ\ %T”ÃÔLض %L”¡P Jà Uæ©Y SiY¶ &R+Y. Jà Uæ©Y SiY¦§Å j+\«R©, E¼ÀYÕ, tXY+L Uë©LÔ, A~±T+P AÝ+YL+[o %N»V¦ &R+YV”] &S”»®¡U¶ -fL±T}P Ë+]f LÃËL&[“i kP¦ §\+UV”] SX± T¢V”ÀLض, E¼À L”fj¶ tX A~±T+Pf LÃËLض &R+Y. B]”Å %TöT”X”] Uæ©Y U+]LÕȶ Uæ©Y SXf kPlLÕȶ, AYÚÛÚj¦ &R+YV”] GÅX”f LÃËLض CÅX”UÅ YëR¦RfL ¬+X¼Å EÔ[]. tX j¹LlLÕÅ Uæ©Y U+]LØfj¶ SX±T”©L”±´ CÅXlLØfj¶ %NXÍ %N»V± &T”©U”] TQ¶ CñT§Å+X. TX j¹LlLÔ UfLÕß A~±T+P SX¬+X¦ &R+YLØfj± TQ¶ J©fjYRÚj U”\”L¦ RlLØfjÔ N¡+P¼}if %L”Ô[Ͷ, HÚ%L]&Y %NÅYÀL[“L CñTYÀLÔ &Uȶ Sß+U %T\Ͷ %NXYÐfgß\]. C+R U”ÚÝYRÚj± &TÚÝo %NËÆVÀLØfj H&RⶠYÐ EÔ[R”?

·L±TX Uæ©Y SiYlLÔ, Rà Uæ©Y U+]LÔ, SX±T¢ ¹L”¶LÔ, Uæ©Y U+]LÔ BgV+Y UfLØfj¦ &R+YV”] A~±T+P SX±T”©L”±´ YZlL ¹~V”R ¬+X¼Å EÔ[].

437


CVÅ 24: Uæ©Y ERË %TÝRÅ

Uæ©Y SiY¦§Újo %NÅY© UÕÀfjf Li+UV”] SX¬+Xo tfLÅ AÅX© ¨lj HÚT}P”Å EP]~V”L Uæ©Y ERË &R+Y. ULÕÀfj¦ ¨lj HÚT}P &T”© AYØ+PV ji¶T¦§]ö AYÔ &TÚÝo %NËƾ¶ S¶²f+L CZfgß\]À. C§Å E¡+U CÅ+X. Ë+W«© Uæ©Y ERË %TÝYR”Å ULÕÁß E¼+Wf L”fLX”¶. ·L AÃgÅ EÔ[ Uæ©Y SiY¦§Új Gß\”ȶ, tÚÞÀ ULÕÀLØfj S”Ô LQfgÅ %NÅX &Y¡~¼Ãfj¶. tX ULÕÀLÔ Uæ©Y ERË %TÝYRÚj± &Të§Å %NÅgß\]À; AÅX© TX LÚLÔ (miles) SP«© %NÅgß\]À. Uæ©Y U+]fj AÃgÅ Y”Ò¶ ULÕÀLÔ kP± TQ·ÅX”RR”ȶ, E«© &T”fjYW¦© CÅX”RR”ȶ, Alj± &T”L ¹~V”©. ULÕÀfj %SÃfL~ ¬+X HÚTi¶ ¹ßT”L&Y AY+[ G±T~ Uæ©Y U+]fjf %L”¡i%NÅY© GßÝ JÊ%Y”à ji¶T¦&R”i¶ ¹Ò j¹L¦&R”i¶ Jß\”L¦ §}P·ilLÔ. &T”fjYW¦©fj¦ §}P·i¶ Læ©+WfL”L TfL¶ 106If L”¡L. ERË %T\ Ë+WY”L ¹~%Yi¦RÅ ¨lgß AÛjÛ+V -lLÔ G«R &SW¦§Å L¡P”ȶ L”¦§ÃfL &Y¡P”¶. ElL[“Å tfL+X Ì}~&X&V ¨ÀfL ¹~¾U”]”Å EP]~V”Lo %N»VͶ. A+R ElL[“Å ¨ÀfL ¹~VËÅ+X %Vß\”ȶ AÅX© tfL+X¦ ¨ÀfL ¹Vßݶ ¹~VËÅ+X %Vß\”ȶ, A©R”ß Uæ©Y ERË %TÝYRÚj EÁV &SW¶. GÊY[Í Ë+WY”L -lLÔ ERË %TÝgÜÀL&[“ AÊY[Ífj Uæ©Y U+]¼Å EÔ[ SX± T¢V”[ÀLØfj¶, Uæ©YU+]fj¶, ULÕÀfj¶, AYÔ jZ«+Rfj¶ SÅX ¹+\¼Å ERË %N»V ¹~¾¶.

Uæ©Y

SiY¶

UÚݶ

Uæ©Y&W”i

T¢V”ÚÝRÅ:

&TÚÝo %NËÆVÀLÔ, %NËÆVÀLÔ, Uæ©YÀLÔ, UÚ\ SX±T¢V”[ÀLÔ GÅ&X”ö Jß\”L ULÕÀLØ+PV UÚݶ AYÀLØ+PV ji¶TlLÕß SX¦©fL”L E+ZfL &Y¡i¶. &TÚÝo %NËÆVÀLØfj Uæ©Y SiYlLض A«R ULÕÀ &TÚÝfj± Uæ©YÀLض &R+Y. ULÕÀ Uæ©Y %SÃfL~¼Å ²\j A§Lf jç+V CÃfj¶ %T”Ò© AYÔ Uæ©Y¶ %TÝYRÚjo t\«R CZ«©Ô[“Ô. AY+[ Uæ©YU+] G© GßÝ AâTY AÛÍ EÔ[ &TÚÝo -lLÔ Uæ©Y U+]fjf %NËÆVÀfj¦ %RÁ¾¶. %L”¡i Y«R© SÅX©. Uæ©YÀLÔ TXÀ YëR¦RfL ¬+X¼Å &TÚÝo %NËÆVÀLÕß &R+Y+V AÛV”UÅ CÃfgß\]À. Uæ©YÀLÔ %SÃfL~ ¬+XL+[ G§ÀT”ÀfLͶ, JÊ%Y”à jZ«+R ²\±+T¾¶ %SÃfL~ ¬+XV”Lf LÃRͶ T¼Ú\±T}iÔ[]À. B]”Å &TÚÝo %NËÆVÀLÔ SX¹Ô[ AÅX© CVÅT”] jZ«+R ²\±²Å §\+UV”L± T¢V”ÚÝgß\]À. AYÀLÔ G±%T”Ò©¶ A§L± %T”Ý+U&V”i &TÚݱ T”}~Å EÔ[ ULÕÀ jZ«+R+V± %TÚ\”L &Y¡i¶ GßT§Å S¶²f+Lf %L”Ôgß\]À. TX &TÚÝo %NËÆVÀLØfj ºÆ+L Uë©L+[± TVßTi¦R¦ ERË %N»V - l LÔ %RÁ¾¶; EP+X G±T~± ²~¦© ËiY© GßT©¶ %RÁ¾¶; ClgñT© UgÏot. Y¼ÚÛÈÔ[ jZ«+R+V± T”©L”±T”L¦ §Ã±TͶ %RÁ¾¶; AYÔ C\«© &T”Y”&[“ Uæ©Y± TÔռŠLÚÝf %L”ifL”R UÚ\ %R”ÐÅ ®}T GßÝ S”ß Axt&]ß. AÛ+Y± TVßTi¦RͶ %RÁ¾¶. &TÚÝo %NËÆVÃ+PV Rধ\+U+V Uæ©YÀLÔ T”W”}iY§Å+X. jÛ±T”L, UW´Yб &TÚÝo %NËÆVÀL+[¦ R”Ï«RYÀL[“LͶ, LÅËVÛÍ AÚ\YÀL[“LͶ, Rj§ AÚ\YÀL[“LͶ Uæ©YÀLÔ Légß\]À. &TÚÝo %NËÆVÃfj Uæ©Y SiY¦§Å ²Ô+[¦ R”»otLÕß SX¦©fj± T¢V”ÚÝY© ·LͶ L~]U”j¶.

438


Uæ©Y SiYlL&[“j¶, Uæ©YÀL&[“i¶ T¢V”ÚÝRÅ

C«R A+\kYÅLÔ L”WQU”L, %SÃfL~ ¬+X ¬LÒ¶¹ß Uæ©Y SiYlL&[“i¶ Uæ©YÀL&[“i¶, KÀ E\+Y HÚTi¦©Y© ¹fgVU”j¶. C±T~±T}P ¬+X¼Å ElLØfj ERË &R+Y±Ti¶ %T”Ò© -lLÔ %TöT”ȶ U§±´Pß SP¦R± %TÝÌÀLÔ. &TÚÝo %NËÆVÀLÔ ·L ¹fgVU”]YÀLÔ GßT+R EQÀ«©Ô[ Uæ©YÁP¶ U}i¶ &TvYRÚj ¹VÚt %N»¾lLÔ. Uæ©Y U+]¼Å -lLÔ G«RY+L¼Å &Y+X %N»V Ëö´gÜÀLÔ GßT+R± TÚÛ± &TvlLÔ. ¹~«R”Å &TÚÝo %NËÆVÀLÔ jÒͶ, Uæ©YÀLÔ jÒͶ k~± &Tt]”Å JÊ%Y”ÃYö Jß\”Lo &NÀ«© T¢%N»V Y”»±´ HÚTi¶. &TÚÝo %NËÆVÀLض Uæ©Y U+]Lض k}P”L± T¢V”ÚÛ]”Å JÊ%Y”ÃYö TV]+PY”ÀLÔ. &TÚÝo %NËÆVÀLÔ ¨lgÅ EÔ[ ULÕ+W Ë+WY”L A¢V± Ti¦§]”Å Uæ©YÀLض Ë+W«© tfLÅL+[¦ Ri±T”ÀLÔ. U§±&T”i SP¦R±Ti¶ %NËÆVÀ, ULÕ+W A¢V±Ti¦§ (readily) ·L Ë+WËÅ Uæ©Y U+]fjf %L”¡i Y«© &NÀ±T”Ô. C© KÀ E¡+Uf L+R: &TÚÝo %NËÆ Rß %NV+X¦ RËÀfLf kP”©. - N ” (neusa) KÀ GÕV T¡+Q± %T¡. ²&WtÆÅ SX± T¢V”[W”L± T¢V”ÚÛ]”Ô. X”W” (laura) AYØ+PV &S”V”ÕLÕÅ Jæ§. AYÔ ²Ô+[¦ R”»ot. AYØfj CRÚj¹ß ²\«R 3 jZ«+RLض C\«©Ë}P]. AYØ+PV Lñ&TÚÝf L+Pt U”R¦§Å HÚT}P jç AÒ¦R¹¶ YƱ´ &S”¾&U ARÚjf L”WQ¶. FZ”Ú\X”Å (fate) AYÔ R]fj Cà&UÅ jZ«+R ²\fL”© GßÝ ¬+]¦R”Ô. AR]”Å U]¹+P«© YæR¹Pß A+U§V”L CëR”Ô. -N” AYØfj F}PoN¦© U”¦§+WL+[f %L”i¦© Y«R”Ô; AYÔ Lñ&TÚÝfL”L FfL±Ti¦§]”Ô. X”W”, -N”Ëß YW+Y G§ÀT”À¦© CëR”Ô. X”W”Ífj 8B¶ U”R¦§Å JÃS”Ô L”ÆÅ ÌfL¶ L¡P©; Li+UV”] R+XYƾ¶ HÚT}P©. AYÔ Ì}~Å L¡Q”~ CÅ+X. AR]”Å AYÔ Rßâ+PV ¹L¦+R± T”ÀfLËÅ+X. X”W” Y«R%T”Ò© AYØ+PV ¹L¶ Ìlg CëR+Rf L¡i -N” A§Àot A+P«R”Ô. Uæ©Y ERË CÅX”Ë}P”Å X”W” C«R ¹+\ Rß jZ«+R+V CZ±T© U}i·ßÛ¦ R”ⶠC\«© &T”Y”Ô GßÝ -N” G¡¢]”Ô. A±%T”Ò© ‘‘gÛ¦©Uvfj’’ ¹«§V gZ+U. Uæ©Y U+]¼Å tX Uæ©YÀLض &TÚÝo %NËÆVÀLض U}i&U CëR]À. AYÀLÔ A§L &S”V”ÕL+[o &NÀ¦©f%L”Ô[ ËöTËÅ+X. G]&Y AYÀLÔ X”W”Ífj Ft&T”}i Aâ±²]À. jZ«+R ²\±´fj AYÔ A¢VU”L CÃfj¶ %T”Ò© YöT~f kÛ]À. S>N”Y”Å A+R HÚÝf%L”Ô[ ¹~VËÅ+X. -N” X”W”+Y A+Z¦©f %L”¡i CVfjSÀ AÈYXL¶ %NßÝ X”W”ËÚj ¹«+RV &TÝLÕÅ HÚT}P tfLÅL+[ Ë[fg]”Ô. AYØ+PV A+PV”[ A}+P+Vf L¡P²\j¶, AYÀ ‘‘Rlj·P¦§Å A+\¼Å+X’’ Gß\”À. AYö Ì}ifjo %NßÝ L”¦§Ãfj¶T~ X”W”ËP¶ kÛ]”À. -N” C+R A&R”i Ë}iËP ËöTËÅ+X. X”W”+Y Ì}ifj Aâ±²]”Å AYØfj Gß] ¨lj &Sö GßÝ AYØfj¦ %RÁ¾¶. B+LV”Å -N” X”W”+Y FÀfL”YÅ ¬+XV¦©fj A+Z¦©± &T”]”Ô. Alj AYÔ ¬+X+Vf kÛ YZfg}P”Ô. AYÔ GÕV %T¡Q”L CÃfLX”¶. AYÕß %T”ݱ´ EQÀ+Y¾¶, A±&T”© AYÔ L¡LÕÅ HÚT}P JÕ+V¾¶ JÃ&T”©¶ U\fL ¹~V”©. A«R± &T”W”}P¦§Å, AYÔ &To+Nf &L}P L”YÅ ©+\¼]W”Å AYÔ &Y¡iR+X± ´\fL¢fL ¹~VËÅ+X. L+Pt¼Å -N”+Y¾¶ X”W”+Y¾¶ L”YÅ ©+\¼]À RlLÔ Y¡~¼Å Uæ©Y U+]fj A+Z¦© %Nß\]À. X”W”Ífjf jç AÒ¦R¶ A§LU”L CëR©. Uæ©YÀLÔ ‘t&NÁVß’ AÝ+Y %N»© jZ«+R+V Gi¦R]À. A© SÅX ¬+X+U¼Å B¡ jZ«+RV”L CëR©. -N”Ëß SX¦©+\ AÛͶ, EÁV &SW¦§Å Gi¦R ¹~Ͷ, LP+U¼ß ¸§Ã«R %T”ݱ´QÀͶ jZ«+R¼ß E¼+Wf L”¦R] _ ARß R”¼ß E¼+W¾¶ kP¦R”ß.

439


CVÅ 24: Uæ©Y ERË %TÝRÅ

Sß\”Lo %NVÚTi¶ SX¬+X A+U±´ ¹+\¼Å &TÚÝo %NËÆVÀLض Uæ©YÀLض JßÝ &NÀ«© T¢V”ÚÝgß\]À. •

%SÃfL~ ¬+X¼Å &TÚÝo%NËÆ Uæ©Y SiY¦§Új ULÕ+Wf %L”¡i Y«R”Å, AYÔ A«R ULÕ&W”i jZ«+R ²\fj¶ Y+W¼Å Rlg¼ÃfLf k~VY[“L CÃfL &Y¡i¶. %SÃfL~ ¬+X¼Å Uæ©Y ERË %TÝYRÚj ULÕÀ ËñTl %L”Ô[ C© ERͶ. H%]ß\”Å, AYÔ A§L± T”©L”±+T¾¶ A+U§+V¾¶ EQÀY”Ô. AR]”Å %SÃfL~ ¬+XL+[ Uæ©Y SiY¶ G±T~f +LV”Ôg\© GßT+R± &TÚÝo %NËÆ LY঩ AÛ«©%L”Ô[ ¹~g\©.

&TÚÝo %NËÆVÀLÔ, Uæ©YÀLÔ, UÚ\ SX±T¢V”[ÀLÔ JÊ%Y”ÃYö j¹L¦§ß %T”©Y”] SX¬+Xo tfLÅLÔ TÚÛ¾¶, AYÚ+\¦ ¨À±TRÚj AYÀLÔ JÊ%Y”ÃYö G±T~± T¢V”Ú\ &Y¡i¶ GßT© TÚÛ¾¶ k~± &TN &Y¡i¶.

&TÚÝo %NËÆVÀLÔ Uæ©YÀLÕP¶ Uæ©Yf &LÔËL+[f &L}Lf k~VYÀL[“L CÃfL &Y¡i¶; Uæ©YÀLض RVfL·ßÛ AYÚÛÚj Ë+PVÕfL &Y¡i¶. Uæ©YÀLض Uæ©Y SiYlLض, &TÚÝo %NËÆVÀLØfj± T¼Út¾¶, Ë+]f LÃËL+[¾¶ AÕfL &Y¡i¶.

ULÕÀfjf jç±&T”fj CëR”Å AY+[ C«R Uæ©Y U+]fj Aâ±²+YfLX”¶

%SÃfL~ &SW¦§Å G±%T”Ò©¶ &T”©U”] &SW¶ CÃfL”©. jZ«+R ²\«R ²\j jç±&T”f+L ¬Ý¦R GlLØfj Bft&P”tß &Y¡i¶.

T”©L”±T”L Bft&P”t+]± TVßTi¦R± &TÚÝo %NËÆVÀL+[ S”lLÔ T¼ÚÝ˱T© SÅX ¹VÚt GßÝ S”ß ¬+]fg&\ß.

TX ULÕÀLØfj CÃfj¶ jço &N”+L+V¦ RifL S”lLÔ Jß\”L± T¢V”Ú\ ¹~¾¶

Uæ©Y SiY¦§Å: Uæ©Y SiYlLØfj¶, Uæ©Y U+]LØfj¶ AYÚÝf&L EÁV N}P§}PlLض, S+P¹+\Lض EÔ[]. AYÚ&\”i ElLØfj AâTY¶ HÚTi¶ Y+W¼Å A+Y ´©+UV”]+YV”L¦ &R”ßݶ. Uæ©Yo tfLÅ EÔ[ ULÕ&W”i -lLÔ Uæ©Y SiY¦§Újo %Nß\”Å C«R S+P¹+\L+[¾¶ %NVÅ §\+UL+[¾¶ LÚÝf %L”¡i ULÕÀfj¶ AYØ+PV ji¶T¦§]Àfj¶ Ë[fLX”¶. &R+Y¼ÅX” S+P¹+\L+[ U”Ú\ ERYX”¶.

440


Uæ©Y SiYlL&[“j¶, Uæ©YÀL&[“i¶ T¢V”ÚÝRÅ

Uæ©Y

SiYlLÕÅ

LÚÝf

%L”Ô[Ͷ

Uæ©Y SiY¦§Å S+P%Tݶ JÊ%Y”ß+\¾¶ LàfLͶ; &R+Y±Ti¶&T”© &LÔËLÔ &L}LͶ.

+Rfj¶ °+X Hß U”ÚÛáÀLÔ IV”?

H%]ß\”Å, S”ß R+NS”+W¦ +Rfg&\ß. 00+RVÅ 000+RV+XËP YÈY”L CñT+R± T”À.

Gß] SPfgß\© GßT+R Ë[fLͶ. ULÕö AYÔ ji¶T¦§]ö JÊ%Y”à S+P¹+\+V¾¶ Hß %N»gß\]À GßT+R¦ %RÁ«© %L”Ô[ &Y¡i¶. ULÕÃfj Uæ©Y¦+R Ë[fgo %N”ÅÆ AYÔ HÚÝf

%L”¡P”[“ GßT+R Eݧ %N»© %L”Ô[Ͷ. &R+YVÚ\, U§±TÚ\ AÅX© ¨lL”] YZfLlL+[ U”Ú\ E+ZfLͶ. tX Uæ©Y U+]LÕß TZfL YZfLlLÔ &R+YVÚ\+Y. AYÚ\”Å Jà L”WQ¹¶ CÅX”UÅ ULÕÀfj U] E+[oNÅ E¡P”gß\]. Gi¦©f L”}P”L ULÕÀfj CVÅT”] jZ«+R ²\±´fj ¹ß %T”ov U¼+W UÐfL¦ &R+Y¼Å+X. C© &R+YVÚ\ B]”Å Uæ©Y U+]¼ß %T”© YZfLU”L CÃfg\©. JÊ%Y”à jZ«+R ²\±´fj ¹ß´¶, &T”©U”] CP¦+R Eݧ %N»YRÚ%LßÝ %T¡ jÛf jZ”» Y”¼+X %Y}iY© tfL+X E¡P”fLf k~V YZfLU”L EÔ[©. C© &R+YVÚ\©. AR]“Å UXf jPÆÅ BÏ«R gÐNÅ HÚTig\©. A© tÛV gÐNX”¼Ã«R”ȶ jQU+PY© CÅ+X. ElLØfj Uæ©Y SiY¦©Pß SÅX E\Í CÃfjU”]”Å tX U”Ú\lL+[o %N»V ARÚjf Læ©fk\X”¶. Jà &SW¦§Å Jà U”Ú\¦+R HÚTi¦Ro %N»R”Å A© ElLØfj± %T”¼ %YÚÛV”j¶. hÏfL”¡T+Y tX Læ©+WLÔ AYÚ+\± TÚÛ Uæ©Y SiY¦§Å Ë[fgf kÛ¦ ¨ÀÍL”QX”¶. • • • • •

Uæ©Y± T”©L”±´± %Tݶ JÊ%Y”ÃYÃfj¶ S+P¹+\L+[¦ %RÕY”L Ë[fL &Y¡i¶. ULÕÀLÔ &TÚݱT”}~ß &T”© E¡QͶ TÃLͶ &Y¡i¶. &TÚݱ T”}~ß &T”© ULÕÀL+[ E}L”WͶ, ¬ÚLͶ AÅX© SPfLͶ C+NV &Y¡i¶ (UÚݶ FfLº}PͶ &Y¡i¶.) jZ«+R ²\±²ß &T”© ULÕÀL+[ E}L”WͶ, j«RͶ AÅX© ¬ÚLͶ C+NV &Y¡i¶. (YZfLU”] t&NÁVß AÝ+Y AÅX© %T¡ jÛfjZ”» %Y}iRÅ &T”ß\) &R+YVÚ\ S+P¹+\L+[¾¶, AÝ+Y+V¾¶ RËÀfL &Y¡i¶. jZ«+R ²\«R§Æë&R ´§V jZ«+R+V ULÕÀLÔ RlLØPß +Y¦©f %L”Ô[ C+NV &Y¡i¶. EP]~V”L¦ R”»±T”Å %L”ifL AYÀL+[ FfjËfL &Y¡i¶. %SÃfL~ ¬+X CÅX”R %T”Ò© jZ«+RL+[ Y[À±²P¦§Å ËP”UÅ R”»U”ÀL&[ +Y¦©f %L”Ô[ &Y¡i¶.

441


CVÅ 25 S”}if LÃËLض LÚ²fj¶ %T”ÃÔLض C«R CVÆÅ j+\«R Ë+X Ë+]f LÃËLÔ

S”}i &SWU”àLÔ

443

S”}i U”À´ JÆ U”à

445

LÚ²fj¶ %T”ÃÔLÔ LÚ²fj¶ %T”ÃÔL+[o %N»V 3 A~±T+P ¹+\LÔ Ci±%Tȶ´, Lñ+T, %T¡ jÛf jZ”» BgVYÚÛß EñT~YlLÔ

S”}i A[+YLÔ

443

445

447

447

Lñ&TÚÛß EñT~Y¶: Lñ+T, %L”±µ Ïf%L”~ J}i±Tj§, %L”±µ Ïf %L”~ S”[¶, jZ«+R 454

448 jZ«+R ²\±²ß EñT~Y¶ (model) ²\±´±%T}~¾¶, ²\±´f L”Å N}+P¾¶ 461

442


CVÅ S”}if LÃËLض LÚ²fj¶ %T”ÃÔLض

25

j+\«R Ë+X Ë+]f LÃËLÔ: &TÚÝo %NËÆVÀ Gß\ ¹+\¼Å ElLÔ T¢¼Å ERYfk~V, -lL&[ %N»© %L”Ô[f k~V, tX LÃËL+[± TÚÛ C«R CVÆÅ Ë[fjg&\”¶.

S”}i &SWU”àLÔ: Jà ¬·P&SW¦§Å U”À<´¦ ©~±´ JÆ (heart beat) AÅX© ºotß (breath) G¡¢f+L+V A[fL ElLÕP¶ L~L”W¶ AÅX© ·ßU¢± %T”Û CÅX”Ë}P”Å KÀ GÕV &SW U”à+V -lL&[ %N»VX”¶. A«R &SWU”à ©ÅÆVU”Lf L~L”W¦+R± &T”Å CVlL” Ë}P”ȶ Sß\”L &Y+X %N»¾¶. (¹Rß ¹RX”L Jà &SWU”à+V -lLÔ %N»¾¶ %T”Ò© Jà ¬·P¦+R A[«©%L”Ô[f L~L”W¦+R± TVßTi¦RͶ.)

UQÅ &SWU”à: UQÅ &SWU”à GßT© CW¡i ¹+]L+[ º~V, SiËÅ ·LͶ jÝgV LÒ¦© EÔ[f L¡Q”~f jZ”». ARß Jà Tj§¼Å UQÅ ¬W¶²¼Ãfj¶. UQÅ &UÅ Tj§¼Æë© hϱ Tj§fjo NÁ¬LÀ L”X A[ËÅ %NÅȶ. ¹}+P Y~Y &SWU”àLÔ AÅX© 3_¬·P UQÅ &SWU”àLÔ tX Tj§LÕÅ j+\«R Ë+X¼Å g+Pfj¶. C§Å Jß+\± TVßTi¦©¶ &T”© U”À´ JÆ+V AÅX© ºov E¼À±+T 3_¬·PlLØfjf LQfgP&Y¡i¶. ²\j Jà ¬·P¦§ÚL”]+R AÛV ºß\”Å YjfL &Y¡i¶. Lñ+To vÃfLlLÔ 3_¬·P C+P%YռŠG±%T”Ò© YÃgß\] GßT+R C«R &SWU”à+Vf %L”¡i AÛVX”¶.

1 _ ¬·P UQÅ &SWU”à: 1 ¬·P UQÅ &SWU”à+Vo %N»YRÚjf hÏf L”¤¶ Yй+\L+[± ²ßTÚ\Ͷ.

2) SiËÅ %UÅÆV 1) Jà L¡Q”~f jZ”+V Jà LÒ¦+R ‘‘´ß%Nß’’ (bunsen) AÅX© ·L A§L E¡P”fLf %Y±To vPÀËi¶ tÛV GÁ±T”ß jZ”+V - } ~fLͶ (burner) ¸© C}i SiËÅ %Y±T± Ti¦RͶ.

3) A+R EÃfjYRß ºX¶ JÃTfL¦+R %U©Y”L ºPͶ

443


CVÅ 25: S”}if LÃËLض &T”§fj¶ %T”ÃÔLض

4. tÛR[Í ®¡¢V UQ+X A§ÈÔ[ AÒf+L -fLf LÒYͶ; %Y¼ÆÅ EXÀ¦RͶ. ·L %UÅÆV ®¡©+[o NÅX+PV”Å AÁ¦ %RifLͶ, ²\j UQÅ DW¦+R - f L %Y±T±Ti¦RͶ.

5. Jà Tj§¼Å Cë© UÚ\ Tj§fjo NÁV”L 1 ¬·P¦§Å GÅX” UQÅLض %NÅYRÚj HÚ\T~ &T”©U”] UQ+X jZ”¼Å CPͶ. C+Ro NÁT”ÀfL %S”~L+[f L”}i¶ &Y%\”ÃYÃ+PV L~L”W¦+R± TVßTi¦RͶ.

6. jZ”¼ß UÚ\ ¹+]+V ºPͶ

CRÚj %UÅÆV L¡Q”~ B»Íf jZ”+V AÅX© jç &N·fj¶ jZ”+V± TVßTi¦©Y© GÕR”L CÃfj¶. %Y±To vP+W± TVßTi¦§f jZ”¼ß SiËÅ %UÅÆV LÒ¦+R E¡P”fLͶ. §\«§Ãfj¶ TfL¦+R EÃfL¦ &R+Y¼Å+X. A+R¦ Rf+L (cork) AÅX© %R”»+Y ¬Ý¦§+Vf (rubber stopper) %L”¡i ºPͶ. C«R &SWU”à¼ß ©ÅÆV¦ Rß+U DW L”XlLÕÅ j+\¾¶. Jà UQÅ &SWU”à+Vo NÁYW A+Ufj¶ ¹ß´, A+R± TX RP+Y -lLÔ %NVÚTi¦§± T”ÀfL U+X±T+PV &Y¡P”¶. UQÅ J}i¶ Rß+UV”» CëR”Å YZYZ±T”] ®¡¢V UQ+X± TVßTi¦RͶ. A© ¹ÒY©¶ EXÀ«§ÃfL &Y¡i¶. jZ”+V ºi¶ ¹ß´ NÁV”] A[Í UQÅ A§Å CÃfL &Y¡i¶. Txv AÅX© ©¢V”Å B] %T”§¾+\¼Å C}i %T}~¼Å +Y¦© A+R± T”©L”fL &Y¡i¶. A© LÒ¦©± Tj§¼Å GÕR”L E+PVf ki¶. -À &SWU”à: -À &SW U”à+Vo %N»Y© GÕ©; B]”Å ARß ©ÅÆV¦Rß+U UQÅ &SW U”à+VËPf j+\«© CÃfj¶. Jà L¡Q”~ AÅX© %OgÐf jZ”+V± TVßTi¦RͶ. jZ”» GÊY[Ífj -[U”¾¶ %UÅÆVR”¾¶ EÔ[&R” AÊY[Ífj¦ ©ÅÆV &SWU”àV”L CÃfj¶. L¡Q”~f jZ¼ß ¹+]¼Å Jà jÝgV ©+[ CP, A+R %Y±To vPÀ¸© ²~fLͶ. ²\j A+R -}~¦©, jÕÀot A+PVo %N»© E+PfLͶ. jZ”+Vf hÏ &UX”L± ²~¦© A© ¬+\¾¶ U}i¶ -+W FÚ\Ͷ. %S”~ L”}i¶ ¹Ô EÔ[ Jà L~L”W¦+R± TVßTi¦§o NÁV”L Jà ¬·P¦§Å -Áß U}P¶ GÊY[Ífjf j+\g\© GßÝ A[ËPͶ. C+Ro tX RP+Yo NÁT”ÀfLͶ. ²\j A«R CP¦§Å +UV”Å (ink) AÅX© EgÀ ·âfg (nail polish) AÅX© Y”Á+Z¦ ©¡P”Å (piece of tape) A+PV”[¶ CPͶ.

jÛ±´: tX &Y+[LÕÅ UQÅ AÅX© -À &SWU”à¼ß Tj§ A+P¦©f %L”¡i RY\”] A[+Yf L”}i¶. AR]”Å ElLÔ &SWU”à+V Jà L~L”W¶ AÅX© ·ß U¢±%T”Û&V”i &SW¦+R AÊY±%T”Ò© NÁT”À±T© SÅX©.

S”}i±

&TÚÝS”Ô

L¢±T”ß:

ULÕÃ+PV L+Pt U”Rf jç± &T”fgß S”Ô ElLØfj¦ %RÁ«§Ã«R”Å AYØ+PV &TÚÝfjÁV S”+[f L”}igß\ Jà LÃË+V -lLÔ %N»V± TfL¶ 527 I± T”ÀfLͶ.

444


j+\«R Ë+X Ë+]f LÃËLÔ

S”}i U”À´ JÆU”à JÃYÃ+PV U”À´ AÅX© Y¼ÚÛß EÔÕë© JÆL+[ GÕR”Lf &L}TRÚL”] LÃË U”À´ JÆ U”à. A§Å ©+[ CÃfg\©. Lñ+T¼ß EÔÕÃfj¶ jZ«+R¼ß %SxNL¦ ©~±%T”Æ+Vf &L}TRÚj¶ A© SÅX LÃË. t\«R U”À´ JÆU”à+V U”+Z (metal) AÅX© %OgÐV”Å (plastic) %N»gß\]À. ARß Ë+X A§LU”¼Ãfj¶. B]”Å -lLÔ TXY+L S”}i U”À<´ JÆ U”àL+[o %N»VX”¶.

• ºlgÅ, UW¶, LÕU¡ BgVYÚÛß ©+[¾Ô[ jZ”+V± TVßTi¦RX”¶.

3_4 %N.¸. 15 %N.¸.

• EÛxv¶ %R”»+Yf (rubber) j·Ð¼ß

• jÝgV LÒ¦©Ô[ %OgÐ

&UÚTj§+V %Y}~%Vi¦© Jà ©¡i¦ %R”»+Yf jZ”¾Pß C+Q¦©± TVßTi¦RX”¶.

´}~¼ß &UÅTj§+V¾¶ ©¡i¦ %R”»+Yf jZ”+V¾¶ TVß Ti¦RX”¶.

S”}i

A[+YLÔ

C«R A[+YL+[ (scales) ËPf L+PLÕÅ Y”lgV A[+Y+V± TVßTi¦©Y© A§L¦ ©ÅÆVU”LͶ GÕR”LͶ CÃfj¶. B]”Å CYÚ+\f j+\«R %NXËÅ GÕR”Lo %N»VX”¶. 4 Y+L A[+YLÔ ©X”f&L”Å A[+Y C+R GÕR”Lo %N»©¦ ©ÅÆVU”L± TVßTi¦RX”¶. ©X”f&L”+X (beam) L”»«R UW¦§Å AÅX© ºlgÆÅ %N»VX”¶. Jà +T, ´}~, AÅX© UQÅ ¬W±²V RLWf jY+[ (tin) A§Å SLö G+PV”L CÃfj¶.

UPfj¶ A[+Y C«R A[+Y+V KÁP¦§Å Cë© UÚ&\”À CP¦§Új Gi¦©o %NÅY© GÕ©. A+R U”+ZV”Å (metal) AÅX© J}i± TX+LV”Å (plywood) %N»R”Å Sß\”L &Y+X %N»¾¶.

5 %N.¸.fj A±T”Å 2 %L”fgLÔ. A[+Y C«Rf %L”fg¼Å (hook) Cë© %R”ljg\©.

ElLÔ +L¼Å AÅX© %L”fg¼Å Cë© %R”lj¶ A[+Y. §ÃjL[“ȶ (nuts) B¢L[“ȶ (bolts) C+Q±´.

©+XfL”Å (1 ¸ -[¶)

30 %N.¸. jZ«+R

J}i± TX+L AÅX© U”+Z¦ RLi (metal sheet)

SLö G+P (1 g&X”)

G+P U”+Zf %L”fg

445


CVÅ 25: S”}if LÃËLض &T”§fj¶ %T”ÃÔLض

LӁY}P A[+Y (scale)

vÃÔËÅ (spring) A[+Y:

C«R A[+Y+V J}i± TX+LV”Å %N»R”Å ARß &UÅ º+X+V YȱTi¦R U”+Z¦ (metal) RL}+P± TVßTi¦RͶ. ARß G+P 1 Æë© 2 g.g.fj C+P¼Å CÃfL &Y¡i¶. A+Rf Lб´ U”+Z (scrap metal) AÅX© R~¦R ©¡i U”+Z¦ RL}+Pf %L”¡i¶ %N»VX”¶.

C«R A[+Y+V Jà vÃÔËÅ+X ºlgÅ jZ”¾Ô %NÃgo %N»VX”¶. vÃÔËÅÆß -[¶ 30 %N.¸.fj¶ A© vÃlj¶ &T”© A§Å T”§V”LͶ 1.5.g.g. G+P¾PⶠCÃfL &Y¡i¶. G+P+f L”}i¶ T}+P Y+[V¶

Y+[«R B¢

2 %N.¸.fj A±T”Å ©+[LÔ

-Ô ©+[ (slot)

30 %N.¸.

ºlgÅ

vÃÔËÅ G+P

J}i±TX+L AÅX© U”+Z¦ RLi

Y+[«R B¢ TfL¦ &R”Ú\¶

L¶² AÅX© °ÅL¼Ý, U”+Zf %L”fg.

¹L±´¦ &R”Ú\¶

A[+Y+V¦ ©ÅÆVU”L G±T~o %N»Y© A[ÌiL+[¦ ©ÅÆVU”Lf jÛ±TRÚj ElLØfjo tX RW A[Í (standard) G+PfLÚLÔ &R+Y.

• AlL”~¼Å Y”¢LÁP·Ã«© tX G+PfLÚL+[ CWYÅ

g

Y”lLX”¶.

• -lL[“L G+PL+[o %N»V UQ+X± +TLÕÅ ¬W±²f %L”¡i G+PfLÚLÔ &T”ßÝ TVßTi¦R Y”¢L A[+Y+V± TVßTi¦RX”¶.

g

• 1 g.g.G+P¾Ô[ %T”§¾+\LÔ (packages) AÅX© EQÍ RLWf LX¶LÔ BgVYÚ+\± TVßTi¦RX”¶. A[+Y¼Å jÛ±³i %N»YRÚj

g

g

g

1. 1 g.g. G+P+V A§Å %R”lL ËPͶ.

t±T¶ g t±T¶ g

2. SLö G+P ¬Új¶ CP¦+Rf LYàfLͶ.

t±T¶ g

3. A«R CP¦+R ‘‘1’’ GßT©&T”Å tÛV &L”}P”Å A+PV”[¶ CPͶ. 4. C±%T”Ò© UÚÝ%U”à g.g. G+PV”L JÊ%Yà &SW¦§È¶ &NÀ¦©o &NÀ¦© A[+Y¼ß &UÅ 6 AÅX© 7 jÕ±³iL+[o %N»VͶ.

446

g

t±T¶ g t±T¶ g t±T¶ g

g


&T”§fj¶ %T”ÃÔLÔ

LÚ²fj¶ %T”ÃÔLÔ C<«R± ²ÁËÅ ULÕÀLÕß EPÅ Eݱ´LÔ, Lñ&TÝ, jZ«+R ²\±´ BgV+Y TÚÛf LÚ²fLo tX %T”ÃÔL+[ G±T~o %N»Y© GßT© TÚÛo %N”ÅÈg&\”¶. C«R± %T”ÃÔL+[, UÚ\ &TÚÝo %NËÆVÀLÔ, LÃÍÚ\ ULÕÀLÔ, AYÀLÔ ji¶T¦§]À AÅX© ULÕÀLÕß C]±%TÃfL SX¬+X TÚÛ AÛ«© %L”Ô[ Ëö´¶ j¹L¦§]À, Bg&V”ÀLØfjf LÚ²fj¶ %T”Ò© TVßTi¦RX”¶. %TöT”X”]YÀLÔ R”lLÔ LÚLf k~V ´¦RLlLÕÅ Cë© LÚT+RËP C«R Y+Lf LÚ²fj¶ %T”ÃÔL+[± TVßTi¦§ ·L GÕR”Lf LÚgß\]À.

LÚ²fj¶ %T”ÃÔL+[o %N»V 3 A~±T+P ¹+\LÔ A+U±´ Y+L+V± (pattern) T~%Vi¦RÅ:

C«Rf LÚ²fj¶ %T”ÃÔLÔ, Eñ T~YlL+[o (models) %N»YRÚL”] A+U±´ Y+LL+[o &NÀ«R+Y. KÀ A+U±´ Y+L+V± T~%VifL ARß&UÅ %UÅÆV R”+[ +YfLͶ. A© SLW”UÅ CñTRÚj J}i S”P”+Y (tape) CPͶ. ²\j %UÅÆV R”ÕÅ A+U±´ Y+L+V Y+W«© T~%VifLͶ. %UÅÆV R”+[ ALÚÛ %Y}~ EÃY”fL± &T”j¶ A}+P AÅX© ©¢¼ß &UÅ j¡ntV”Å AÅX© J}i S”P”Y”Å A+R± %T”æRͶ. L”}t ËÅ+XºX¶ vY%YW”}~ %N»RÅ vYÁß &UÅ Jà %TÁV ©¢+V AÅX© R”+[± %T”ݦ§ +YfLͶ. ²\j JÕGÛ LÃ˼Š(projector) L”}t ËÅ+X+V (slide) C}io vYÁß &UÈÔ[ ©¢¼Å AÅX© R”ÕÅ TP¦+R ËZo%N»© A+R EÔ[T~&V Y+W«© T~%VifLͶ. ËÕ¶%TÅ+X (outline) g+P¦RÍPß ARâÔ Y¡Q¶ ¨}~f %L”Ô[X”¶.

R”Ô kÏf LÕU¦§Å (papier mache) Cë© EñT~YlLÔ (models) %N»RÅ.

EPÅ Tj§L+[ Eñ T~YlL[“Lo %N»YRÚj¦ R”Ô kÏf LÕU¶ SÅX %T”ÃÔ. Gi¦©f L”}P”L -lLÔ jZ«+R¼ß R+X+V EñT~YU”Lo %N»V Ëö²]”Å KÀ FRÚ k¡+P (baloon) AÅX© vÃ}~f LNfgVo %N»§¦ R”+[ Jà %Ogб (plastic) +T¼Å C}i± TVßTi¦RͶ. ²\j, ‘U”’+Y¾¶ -+W¾¶ LX«© T+N %N»VͶ. %N»§¦ R”Õß AÅX© &YÝ R”Õß hÚÝL+[ A§Å &R”»¦©, A«R HiL+[ FRÚk¡~ß ¸© J}PͶ. TX AifjL[“L HiL+[ J}~ EXW +YfLͶ. %Y¼ÆÅ A© Sß\”L EXö. ²\j jZ«+R¦ R+X&T”Å &R”ßݶT~ ARÚj Y¡Q¶ µ NͶ.

447


CVÅ 25: S”}if LÃËLض &T”§fj¶ %T”ÃÔLض

Ci±%Tȶ´, Lñ+T, %T¡jÛfjZ”» BgVYÚÛß EñT~YlLÔ. R”Ô Ci±%Tȶ´ Ë+W±T”] ©¡i¦R”+[ AÅX© %UÅÆV R”+[f %L”¡i Ci±%Tȶ²ß GÕV EñT~Y¦+Ro (model) %N»VX”¶. 1. ¹RÆÅ %UÅÆV R”ÕÅ hÏfL”¤¶ Y~Y¦§Å T~%Vi±TRß ºX¶ KÀ A+U±´ Y+L+Vo (pattern) %N»VͶ. 2. Ë+W±T”] ©¡i¦ R”+[ CW¡P”L U~fLͶ. ²\j C«R± TfL¦§Å A+U±´ Y+L+V U~±²ß F&P CPͶ.

ULÕÁß L”Å Gȶ´ Cl&L C+Q¾¶

3 B¶ T~¬+X±T~ C«R± Tj§+Vf LÃ+UV”fLͶ

3 B¶ T~¬+X±T~ (step) C«R± Tj§+V %Y}~ GifLͶ

448


&T”§fj¶ %T”ÃÔLÔ

3. A+U±´ Y+L¼ß (pattern) KW¦§ß %Sigȶ R”+[ %Y}~± ²\j R”+[¦ §\fLͶ. L”Å Gȶ´LÔ %NÅȶ CP¦+Rf L”}P JÊ%Y”à TfL¦§È¶ Lñ´ CP¦+R Y+WVͶ. Cl&L ©+[L+[ %Y}~ GifLͶ.

4. %T”ov Gȶ´ ¹ß&] YÃYRÚjo vÚÛȶ R”+[ Y+[¦©, ¹+]L+[ Jß\”Lo &NÀfLͶ. LÃ+U CPlLÔ %YÕ± TfL¦§Å CÃfL &Y¡i¶. %T”ov Gȶ´ ¹ß TfL¶ Y}PU”L CñTRÚj± %T”ov Gȶ²ß EÔTfL¦§ß jÝfL”L A}+P¼ß %UÅÆV hÚ+\ +YfLͶ. Ci±%Tȶ+T %Uß+UV”L± ²ß ´\¦§Å vÃ}PͶ (JÊ%Y”à TfL¦§ß Eot¼È¶)

²ß´\¦ &R”Ú\¶

Ci±´ Gȶ´

%T”ov Gȶ´

5. Y”Å Gȶ+T± ²ßTfLU”L Y+[fLͶ.

TfL¦ &R”Ú\¶

6. ²\j A+R ¹ß&S”fgo vÃ}PͶ.

7. tÛV ¹+]L+[ EÔ &S”fj¶T~± ²~fLͶ

¹+]LÔ jZ«+R ²\±TRÚj G±T~ ULÕÁß Ci±%Tȶ´f jÐ YÐV”Lf LPfg\© GßT+Rf L”}P C«R Ci±%Tȶ+T Jà %T”¶+U¾Pß TVßTi¦RX”¶. (TfL¶ 459 If L”¡L)

449


CVÅ 25: S”}if LÃËLض &T”§fj¶ %T”ÃÔLض

Lñ+T+V¾¶ %T¡jÛf ©¢V”Å %N»RÅ.

jZ”+V¾¶

Lñ+T 1. Là CÅX”R Lñ+T+Vo %N»YRÚj C«R A[Ífj 2 ©¡i¦ ©¢L+[ %Y}PͶ. -ض Rß+U¾+PV ©¢ SÅX©. (ElLÕP¶ -ض ©¢ CÅ+X%Vß\”Å C«R± TP¦§Å EÔ[+R ËPo NÚÝ %TÁVR”L¦ ©¢+V %Y}~f %L”Ô[Ͷ.)

2. Lñ+T¦ ©¡iLÔ CW¡+P¾¶ Jß\”L +Y¦©± ´ÔÕ¼}P &L”}~ß &UÅ +RfLͶ. Eot¹+] §\«&R CÃfL}i¶.

450

C«R ¹+]+V¦ §\«© +YfLͶ. NÁV”] TfLlLÔ GÅX”¶ EÔ&[ EÔ[]


&T”§fj¶ %T”ÃÔLÔ

3. Lñ+T¼ß E}´\¦+R %YÕ±TfLU”L¦ §Ã±TͶ

4. Lñ+T¼ß E}´\¦§Å (H\fj+\V EotY+W¼Å) %Uß+UV”] %T”Ã+[¦ §¢fLͶ.

C©Y+W¼Å §¢fLͶ

5. C+R± &T”Å Lñ+T Eot¼ß JÊ%Y”à TfL¦§È¶ %OgÐ (plastic) AÅX© ©¢fjZ”+V +YfLͶ.

6. Eot Y+W¼Å &Uȶ %Uß+UV”] %T”Ã+[¦ §¢fLͶ.

7. º~V Eot+V¦ +RfLͶ. C+R±&T”Å jZ”»LÕß CW¡i ¹+]LÕȶ °Å %R”lLÆ+Z+Vo (fringe) %N»VͶ.

8. R”¼ß t+]±+TLÕß &R”Ú\¦+Rf L”}iYRÚL”L C«R Y~Y¦§Å 2 tÛV ©¢± T«©L+[o %N»VͶ. AYÚÛÅ %Uß+UV”] %T”ÃÔL+[¦ §¢fLͶ.

9. t+]f jZ”»L+[f (tubes) L”}P - l LÔ %OgÐf jZ+X± (plastic straw) TVßTi¦§]”Å Jà t+]±+T¼ß ¸© YÈY”] °ÅL¼Ú+\¦ +RfLͶ.

10. ¹~Y+P«R Lñ+T C±T~¦R”ß &R”ß\ &Y¡i¶.

t+]±+T

°Å L¼Ú+\f jZÅ ºX¶ %NȦ§ UÚ%\”à t+]± +TV¾Pß C+QfLͶ. ©¢f jZ”»L+[± TVßTi¦§]”Å JÊ%Y”à ¹+]fj¶ Jà t+]± +T+V¦ +RfLͶ.

Lñ+Tf LÒ¦©

451


CVÅ 25: S”}if LÃËLض &T”§fj¶ %T”ÃÔLض

%T¡jÛfjZ”» 1. C«R A[Ífj¶ Y~Y¦§Új¶ Jà ©¡i± %T”Ã+[ %Y}~f%L”Ô[Ͷ.

2. A«R± %T”ÃÕß R}+P KW¦§ß F&P Jà tÛV %Uß+UV”] L¶²+V AÅX© %OgÐ+V¦ (plastic) +RfLͶ.

452


&T”§fj¶ %T”ÃÔLÔ

4. ©¡i¦ ©¢+V Cl&L +RfLͶ.

3. A+Rf jZ”V”Lo %N»V ¹Ò+UV”Lo vÃ}PͶ. Lñ+T¾Ô Lñ+Tf tÛV LÒ¦© %T”멶 Y”¼Å A[Ífjo tÛV Y”¼+X Ë}i¦ +RfLͶ.

5. jZ”¼ß EÔTfL¶ %YռŠYöT~¦ §Ã±TͶ. vUÁ+Vf (clitoris) L”}iYRÚj Clj Jà ¹~o+N± &T”PͶ. tÝ-À JÒfjf jZ”+Vf L”}P (tÝ-À %YÕYö Y”¼Å) Jà ´ÔÕ+V AÅX© ©+[+V CPͶ.

6. %T¡jÛf jZ”¼ß Y”¼ÈfjÔ Lñ+T¼ß A~±Tj§+V +Y¦© A+R %T¡ jÛf jZ”¾Pß C+QfLͶ.

vUÁ tÝ- À JÒfjf jZ”»

EñT~Y¦+R± (model) TVßTi¦©RÅ LÚ²±T§Å C«R Eñ T~Y¦+R± TVßTi¦Rf k~V tX Yй+\LÔ Cl&L EÔ[]. 1. U”QYÀLÔ RlLÔ ËWÅL+[± %T¡jÛf jZ”¾Ô C}if Lñ+Tf LÒ¦+R EQWX”¶.

2. ElLÔ Y¼ÚÝfj ¹ß´\¦§Å Lñ +T+V± ²~fLͶ. A±%T”Ò©R”ß A© EPÆÅ EÔ[ CP¦+R UfLÔ Ë[lgf %L”Ô[ ¹~¾¶.

3. jZ«+R ²\«R ²\j HÚTi¶ jç± &T”f+L¦ Ri±T© TÚÛ -lLÔ L”}P ¹~¾¶. Lñ+T+V± %T”ov Gȶ²ß ¸© G±T~ AÒ¦©Y© GßT+Rf L”}Pf Lñ +T+V TX+L AÅX© jot¼ß ¸© U~¦&R” AÅX© J}~&V” L”}PX”¶.

453


CVÅ 25: S”}if LÃËLض &T”§fj¶ %T”ÃÔLض

Lñ&TÚÛß EñT~Y¶: Lñ+T, %L”±µ Ïf%L”~ J}i±Tj§ %L”±µ Ïf%L”~S”[¶, jZ«+R. v+Wf L”V”Å %N»R Lñ+T:

1. C«R Y~Y¦§Å Jà v+Wf L”+V¦ &RÀ« %RifLͶ.

2. ARß A~±TfL¦§Å Jà ©+[¼}i, Eot+V %Y}~¦ §\fLͶ.

©+[ 3. ©¢V”Å KÀ GÕV %T”¶+U+Vo %N»VͶ. 4. v+WfL”¼ß EÔ&[ %T”¶+U+V A© v+Wf L”¼ß EÔ&[ %L”Ôض A[Ífjo +YfLͶ %L”±µ Ïf %L”~ tÛVR”L CÃfL}i¶. %L”±T+Ïf %L”~¼ß J}i±Tj§+V v+WfL”¼ß J}i± Tj§fL”L Jà tÛV R+XV+Q+V¾¶, E}TfLo vYÁÅ J}PͶ. S”[¦§ÚL”L Jà tÛV ©¡i °Å L¼Ú+\&V” AÅX© L¶²o vÃ+[&V” TVßTi¦RͶ.

%L”±µ Ïf %L”~¼ß J}i±Tj§ %L”±µ Ïf %L”~ S”[¶

(&YÝY+L¼Å %T”¶+U+Vo %N»YRÚj TfL¶ 459 If L”QͶ.) 5. &R”Å jZ”», A}+P, %R”»+Y (rubber) AÅX© &YÝ %T”ÃÔL+[f %L”¡i %T¡jÛf jZ”+Vo %N»VͶ. ARß Eot¼Å ©+[ CPͶ, Jà ¹+]+V¦ §\«RT~ ËPͶ, UÚ%\”ß+\¦ +R¦© ºPͶ. C«R ¹+] §\«&R CÃfL}i¶

6. Lñ+T¼ß A~± TfL¦+R± %T¡jÛf jZ”¼ß Eot¼Å EÔ[ ©+[¼Å CPͶ. A+R ¹}if %L”i¦© &U&X ¬Új¶T~ Jà YÐ L”QͶ.

Cl&L Jà ©+[ CPͶ

C«R ¹+]+V¦ +R¦© ºPͶ

7.

454

§\«R Lñ+Tf LÒ¦+Rf L”}P Ëö²]”Å, C+R± &T”Å A~±TfL¶ §\«RT~¾Ô[ UÚ%\”à v+WfL”»f Lñ+T+Vo %N»VͶ.


&T”§fj¶ %T”ÃÔLÔ

©¢V”Å Lñ+T:

%N»R

1. C«R Y~Y¦§Å Jà %T”ÃÕß CW¡i ©¡iL+[ %Y}PͶ. %T”ÃÕß -[¶ 33%N.¸. A[Ífj (13ËWÚL+P) CÃfL&Y¡i¶. ARß &UÚTj§¼ß ALX¶ 27%N.¸. (10 1/2 ËWÚL+P) UÚݶ A~± Tj§¼Å 15%N.¸. (6ËWÚL+P) CÃfL &Y¡i¶. -ض Rß+U¾+PV %T”Ã[“» CëR”Å SÅX©. 2. %L”±µ Ïf %L”~ J}i± Tj§+V± &T”Å A&R A[ËÅ (TfL¶ 456 I± T”ÀfLͶ) ©¢+V Y}PU”L %Y}PͶ. A+Rf Lñ+T¦ ©¡iLÕÅ JßÝPß +RfLͶ. %L”±µ Ïf%L”~ C+QfL± T}iÔ[ CP¦+R C«R Y}P¶ L”}ig\©.

27%N.¸.

33%N.¸.

15%N.¸.

3. Lñ+T¼ß TfLlL+[ Jß\”L +Y¦© C+R± &T”Å +RfLͶ.

C«R ¹+] §\«§ÃfL}i¶

4. §\«R ¹+]+V &UÅ &S”fg¦ §Ã±² ËÕ¶+T¦ +RfLͶ. Jà tÛV CÒL¼Ý A§Å %T”ëR CP¶ ËPͶ. C© Lñ+Tf LÒ¦©.

5. EÔ TfL¶ %YÕ&V CÃfj¶T~f Lñ+T+V¦ §Ã±TͶ. A~¼Å EÔ[ +RVÅ ËÕ¶²ß EÔ[“L Jà ©¡i¦ %R”»Íf (elasatic) L¼Ú+\ AÅX© CÒfj¶ L¼Ú+\ CPͶ.

+RVÅ ËÕ¶´

455


CVÅ 25: S”}if LÃËLض &T”§fj¶ %T”ÃÔLض

%L”±µ Ïf %L”~¼ß J}i±Tj§ 1. %L”±µ Ïf %L”~¼ß J}i± Tj§+Vo %N»V 2 ©¢¦ ©¡iL+[ %TÁV Y}PU”L %Y}PͶ. Y}P¶ j+\«R© 22 %N.¸. -[¶ (81/2 ËWÚL+P) jÝfL”L CÃfL &Y¡i¶. A+Y JÒlL”] Y}PU”L CÃfL¦ &R+Y¼Å+X.

22 %N.¸.

2. NÊÍL+[o %N»YRÚj (TàfjP¶) ARß FP”L± T”ÀfLf k~V %UÅÆV %T”Ã+[± TVßTi¦RͶ. A+R 72%N.¸. (28 ËWÚL+P) -[¦§Új¶ 30 %N.¸. (12 ËWÚL+P) ALX¦§Új¶ %Y}PͶ.

30 %N.¸.

72 %N.¸.

4. %UÅÆV ©¢+V R+XhZ”L U”Ú\Ͷ. Y}P¦§ß KW¦+R Ë}i %UÅÆV 3. %UÅÆV ©¢¼ß SiËÅ Y}P¦ ©¢+V U~fLͶ. A© ¹Ò+UV”L ©¢LÕÅ Jß+\ ¹L±´ hÏ Y}P¦§Új EÔ&[&V CÃfj¶T~ FtV”Å &S”fgVT~ +YfLͶ, ARß j¦RͶ. KW¦+Ro NÚÛȶ NÚÝ CP¶ Ë}i¦ Y}P¦§ß +RfLͶ. KW¦+R ¹ß]”Å ©Ã¦§f %L”¡~Ãfj¶T~ ËPͶ.

Y”¼Å

5. UÚ%\”à Y}P¦+R ¹RÅ Y}P¦§ß &Uȶ %UÅÆV ©¢ U~fL± T}iÔ[§ß &Uȶ CPͶ. tÛR[Í Y”¼Å Ë}io vÚÛȶ +R¦©ËPͶ.

456


&T”§fj¶ %T”ÃÔLÔ

6. Y}PlLÕß E}TfL¦+R

7. º~V Y”¼+X¦ +RfLͶ.

%YռŠ§Ã±TͶ. Ft+V Gi¦R”Å NÊÍLÔ §\fj¶.

®+W¦ %R”»+Y (foram rubber) T+ZV L«RÅ, AÅX© EXÀ«R ´Å &T”ß\ %Uß+UV”] %T”ÃÔL+[f %L”±µ Ïf %L”~ J}i± Tj§fjÔ §¢fLͶ.

8. %UÅÆV ©¢ º~¼ÅX”R TfL¦§Újf %L”±µ Ïf %L”~ J}i± Tj§+V¦ §Ã±TͶ. C© %L”±µ Ïf %L”~¼ß A~±TfL¶. C«R± TfL¶R”ß Lñ+To vYÀ¸© C+QfL±T}~Ãfj¶. %L”±µ Ïf %L”~ J}i± Tj§¼ß ©¡PlL+[ -lLÔ L”}P Ëö²]”Å. ARß A~¼Å %T”§ %U¦+R (quit) CPͶ. %L”±µ Ïf %L”~ J}i± Tj§¼ß &UÅTj§ ºXU”L± %T”§ %U¦+R+V CP&Y¡P”¶. ARß &UÅTj§ YZYZ±T”L CÃfL &Y¡i¶.

9. %UÅÆV %T”ÃÔ %R”lL}i¶. A+R Jà jZ”» &T”Å BfL± TfLlL+[¦ +RfLͶ.

A~±Tj§¼Å %T”§ %U¦+Rf &L”iLÔ

YZYZ±T”] &UÅTj§

10. KÀ CÒL¼Ý ARß YÐ %T”멶 A[Ífj CP¶ Ë}if jZ”¼ß A~±TfL¦+R &U&X §Ã±²¦ +RfLͶ. jZ”¼ß A~±TfL¦§ß YÐ&V CÒL¼Ú+\o %NȦRͶ.

%L”±µ Ïf%L”~ J}i±Tj§

NÊÍLÔ

457


CVÅ 25: S”}if LÃËLض &T”§fj¶ %T”ÃÔLض

%L”±µ Ïf

%L”~

S”[¶: 52 %N.¸.

1. 52 %N.¸. (2 0 ËWÚL+P) S>[¹¶, 8 %N.¸. (3 ËWÚL+P) ALX¹¶ %L”¡P Jà -¡P ©¢¦©¡+P %Y}PͶ.

8 %N.¸.

2. A+R -[± TfL¦§Å U~¦© ARß KW¦§ß F&P +RfLͶ. 3. A+R EÔTfL¶ %YռŠYöT~¦ §Ã±TͶ. %L”±µ Ïf %L”~¼ß J}i± Tj§fj± %T”§«R© &T”Å CRß EÔ&[¾¶ %Uß+UV”] %T”Ã+[¦ CRÚjÔ §¢fLͶ. §¢fLͶ

¹+]+V¦ +R¦© ºPͶ

4. %L”±µ Ïf %L”~ S”[¦§Å jç T”»jZ”»L+[¾¶ Y~jZ”+V¾¶ L”}P 3 L¶²L+[ AÅX© °Å ©¡iL+[ S”[¦§ß&UÅ vÚÛ A+Y tfL”UÅ CñTRÚj AYÚ+\¦ +RfLͶ. CW¡i L¶²LÔ J&W ¬\¦§Å CÃfL &Y¡i¶. NÊÍLØfj± TVßTi¦§V+R± &T”Å ¹~¾U”]”Å Jà ©¡i %UÅÆV %T”Ã[“Å S”[¦+R ºPͶ. A±%T”Ò© A© C+R± &T”Å L”¤¶:

5. %L”±µ Ïf %L”~ J}i± Tj§¼ß &UÅ TfL¦§Új &UÅ (%UÅÆV %T”Ã[“Å ºP±T}iÔ[ TfL¶) S”[¦§ß Jà ¹+]+V¦ +RfLͶ. S”À¦©¢ ¹+]V”Å AÅX© +U¦ ªYX”Å (inkpen) %L”±µ Ïf %L”~ J}i± Tj§¼ß C«R± TfL¦§Å Y~jZ”»L+[ Y+WVͶ.

%L”±µ Ïf%L”~ S”[¶ Y~jZ”» %L”±µ Ïf%L”~ J}i±Tj§

458

6. %L”±µ Ïf%L”~ S”[¦§ß UÚ\ ¹+]+V± %T”¶+U¾Pß C+QfLͶ (TfL¶ 459I± T”ÀfLͶ). %L”±µ Ïf %L”~+V C+QfL, %T”¶+U¾Pß +RfLͶ AÅX© Jà L”±µ t+Vf (saftey pin) %L”¡i CÝfLͶ.


&T”§fj¶ %T”ÃÔLÔ

TàfjP¦©Ô jZ«+R+Vf L”}iYRÚj± %T”¶+U+V± +T¼Å C}i, CÒL¼Ú+\ (drawstring) CÒ¦©o vÃfLͶ. TàfjP¶ E+PY+Rf L”}iYRÚj CÒL¼Ú+\ AËϦ© ËPͶ.

jZ«+R: G«R %T”¶+U+Vf jZ«+R+V±&T”Å TVßTi¦§]”ȶ ARß R+X L~]U”LͶ EPÅ %Uß+UV”LͶ CñT© SÅX©. %T”¶+U+Vo %N»YR”]”Å. hÏfL”¤¶ jÛ±´+W+V± ²ßTÚ\Ͷ. %Uß+UV”] CP¶

1. R”ÔkÏf LÕU¦§Å (papier mache) Cë© L~]U”] R+X+V ARß SiËÅ Jßݶ CÅX”UÅ %N»VͶ. (TfL¶. 447 If L”¡L.) R+X¼Å ¹L¦+R¾¶ ²\j %Uß+UV”] CPlL+[ AÅX© %T”æ© Y”»f &L”iL+[ (suture lines) Y+WVͶ. (TfL¶ 259 If L”¡L)

%T”ë©Y”»f &L”iLÔ

2. CVÅT”] jZ«+R A[Ífj± %T”¶+U¼ß EP+Xo %N»© %L”Ô[Ͷ. A¦©Pß ¹ß´ %N»R R+X+VËPo NÚÝ tÛVR”] Y}PU”] R+X+V¦ +RfLͶ. jZ«+R¼ß (foamrubber) EP+X±&T”Å &R”ßݶT~ ®+W¦ %R”»+Y, L«RÅLÔ AÅX© EXÀ«R ´Å BgVYÚ+\¦ ©¢¾Ô §¢fLͶ. ²\j ©¢¦ R+X+Vf L~]¦ R+X¼ß %YÚÛP SiËÅ §¢fLͶ. R”Ô kÏf LÕU¶ TVßTi¦R GÕR”L CÅ+X%Vß\”Å, L~]U”] R+X+Vo %N»V C«R ¹+\+V± TVßTi¦RX”¶: EPÈfj¶ ¹L¦©fj¶ %Uß+UV”] %T”Ã+[¦ §¢fLͶ. ²\j, R+X Eot+V hÏf L”¡T]YÚÝÔ Jß+\¦ §¢fLͶ: v+WfL”», L~]U”] T«©, YZYZ±T”] Y}PU”] UW¶ AÅX© Y}PU”] LÅ.

459


CVÅ 25: S”}if LÃËLض &T”§fj¶ %T”ÃÔLض

EñT~YlL+[f (models) LÚ²fL±

TVßTi¦RÅ:

jZ«+R, %L”±µ Ïf%L”~ J}i±Tj§, UÚݶ NÊÍLÔ BgV+Y Lñ+T¼ß EÔ&[ %T”맾Ô[] GßT+Rf L”}Pf jZ«+R+Vf %L”±µ Ïf %L”~ J}i±Tj§¾Pß NÊÍLØfjÔ &T”PͶ. ²\j NÊͱ +T+Vf Lñ+T¾Ô +YfLͶ. Lñ+T¾Ô tY±´ Y}P¦§Új G§W”Lf %L”±µ Ïf %L”~ J}i±Tj§+V &U&X +YfLͶ. ²\j A§Å L”±µ t+Vf j¦§o &NÀfLͶ.

1. Lñ+Tf LÒ¦+R ºiYRÚj 2. ²\j, jZ«+R ²\±TRÚL”L CÒL¼Ú+\¦ §\fLͶ. (TàfjP¶ E+PY+Rf L”}iYRÚjo CÒ L¼Ú+\ CÒfLͶ. NÊËß ¸©Ô[ CÒL¼Ú+\¦ R[À¦RͶ)

3. L”±µ t+[ Gi¦©Ë}if 4. Lñ+T¾Ô CÃfj¶ tY±´ Y}PU”]© jç %L”±µ Ïf %L”~ J}i±Tj§ Ltg\ §\«R ´¡+Q±&T”Å EÔ[© GßÝ %YÕYÃY+Rf L”}iYRÚj Ë[fLͶ. jç+V ¬Ý¦R A© G±T~o vÃlL A+R %SÁ¦© %YռŠ&Y¡i¶ GßT+Rf L”}Pf Lñ+T+V %SÁfLͶ. GifLͶ.

460


&T”§fj¶ %T”ÃÔLÔ

jZ«+R ²\±²ß EñT~Y¶: (model) ²\±´± %T}~¾¶ ²\±´f L”Å N}+P¾¶: ²\±´±

%T}~:

ULÕÁß EPÅ&T”Å &R”ßÝYRÚj KÀ A}+P± %T}~+V %Y}~ Y¡Q¶ µ tf jZ«+R ²\±T+R± &T”Å %N»© L”}PͶ. %T”¶+U ´j¶T~ A§Å Jà ©+[ CPͶ. %T}~¼ß ¹ßTfL A}+P+V Y¼Ý&T”Å %N»VͶ; ²ßTfL A}+P+V U”ÀTLlL[“Lo %N»VͶ. A«R± %T}~+V KÀ E¡+UV”] ULÕÀ EP+X±&T”Å %N»V A+R Jà L}~Æß&UÅ gP¦§, ARß&UÅ Jà &T”À+Y+V AÅX© ©¢+V ºPͶ. Jà ULÕ+W± &T”Å &R”ß\f L}~Æß ¸©Ô[ %T}~¼ß &UÅ %T”¶+U+V +YfLͶ. JÃY+Wf L}~Æß h&Z TifLo %N”ÅÆf Lñ+To vÃfLlL+[f L”}P, AY+W %T}~+V SLÀ¦§¾¶, jZ«+R ²\fj¶ &T”© ULÕÀ Ti¶T”}+P± &T”Å ºov¦ §Q\Ͷ, ¹]LͶ %N»Vo %N”ÅXͶ.

AÅX© Lñ+T¾¶ %T¡jÛf jZ”¾¶ EPÆÅ G±T~± %T”맾Ô[] GßT+R± TÚÛV Læ+R UfLØfj¦ %RÁËfL± ²\±´± %T}~¼Å %N»R %T¡jÛf jZ”+V¾¶ Lñ+T+V¾¶, C+Q¦©f %L”Ô[Ͷ.

²\±´f

L”ÅN}+P: jZ«+R ²\±²ß E¡+U¦ &R”Ú\¦+R± ²\±´f L”ÅN}+P¼Å L”}PX”¶. %T¡jÛf jZ”»fL”] Y”¼+X Jà %TÁV, T+ZV L”ÅN}+P¼Å %Y}PͶ. ULÕ+W¦ Rß E+P¸© ²\±´f L”Å N}+P+V A¢Vo %N”ÅXͶ. AY+[ &TÚݱ T”}~Å EÔ[ ULÕ+W± &T”Å S~fLo %N”ÅXͶ. ²\j¦ Rß E+P¼Å U+\¦© +Y¦§Ã«R %T”¶+U+V± ²\±´f L”ÅN}+P¦ ©+[¼ß YÐ&V RÔ[o %N”ÅXͶ.

461


Uë©LÔ

Uë©LÔ:

TVßTi¦RÅ, UëR[Í TÚÛ C«R± ´¦RL¦§Å jÛ±²P±T}iÔ[ Uë©LØfL”] ¹ß%]oNÁf+LLÔ.

C«R CVÆÅ Uë©L+[ G±%T”Ò© TVßTi¦R &Y¡i¶

463

Uë©L+[ G±T~± T”©L”±T”L E}%L”ÔY©

464

¹Ò A[Í Uë+R¾¶ E}%L”Ô[Ͷ

464

·L A§L A[ËÅ Uë+R E}%L”Ô[ &Y¡P”¶

464

J&W &SW¦§Å Jà Uë©fj&UÅ E}%L”ÔY+R¦ RËÀfLͶ Uë©o tfLÅLÕß AÛjÛL+[f LY঩ AÛVͶ

464

TfL Ë+[ÍLÔ

464

JÊY”+U

465

Uë+R ·L A§LU”L Aë©RÅ

466

SxNë©RÅ

466

Uë+R±TÚÛ ElL[“Å ¹~«R Y+W¼Å A§LU”L¦ %RÁ«© %L”Ô[Ͷ

466

Uë©L+[ G±T~f %L”i±T© Uë©LÕß %TVÀLÔ Uë©LÕß A+U±´LÔ GÊY[Í Uë+Rf %L”i±T©

467 467 468

467 G+P+Vf %L”¡i Uë+R A[ËiRÅ

469

Uë©L+[ G±%T”Ò© Aë©Y©

469

Uë§ß Y+LLÔ G§À E¼ÀU Uë©LÔ

470 470

Uë©LÔ T}~V+X G±T~± TVßTi¦©Y©

472

Uë©LÕß ALW(A-Z) YÁ+N± T}~VÅ

473

A멶 LæR+P Uë©LÔ (U”¦§+WLÔ)

490

U”.R.j.&S”/D.R.j.k(HIV/AIDS)fL”] Uë©LÔ

492

462


Uë©LÔ: TVßTi¦©RÅ, UëR[ÍTÚÛ C«R± ´¦RL¦§Å jÛ±²}iÔ[ Uë©LØfL”] ¹ß%]oNÁf+L Uë©o NWfjLÔR”¶ Uë©LÔ. A+Y, jç±&T”fj, JÊY”+U AÅX© &S”»¦ %R”ÚÝ &T”ß\ tfLÅL+[ EPÅ G§À¦©± &T”ÁP¦ ©+Q %N»gß\]. tX Uë©LÔ YÆ EQÀ+Yf j+\fgß\]. C«R± ´¦RL¦§Å S”lLÔ RÚL”X Uë©L+[¾¶, UW´YÐ Uë©L+[¾¶ TÚÛf jÛ±²}if L”}~¾Ô&[“¶. B]”Å C«R± Tj§¼Å ULÕÀLØfj¶ jZ«+RLØfj¶ LÃfL”X¦§ß&T”©¶, jZ«+R ²\±²ß &T”©¶, ²\«R ²\j¶ TVßTig\ RÚL”X Uë©L+[± TÚÛ± %TöT”ȶ jÛ±²}iÔ&[“¶. UW´YÐ Uë©LÔ KÀ CP¦§Új¶ UÚ&\”À CP¦§Új¶ A§LA[ËÅ &YÝTigß\]. AR]”Å KÀ CP¦§Å jQ±Ti¦©¶ ¹+\ &YÝ CP¦§Å g+P±T© CÅ+X. S>lLÔ TVßTi¦©¶ EÔÙÀ Uë©L+[± TÚÛ C«R± ²ÁËß ²ÚTj§¼Å jÛ¦© +YfLͶ. C«R± ´¦RL¦+R %U”Ð %TVÀfj¶ %T”Ò© ElLÔ j¹L¦§Å TVßTi¦R±Ti¶ Uë©L+[± TÚÛ¦ RY\”UÅ &NÀfLͶ. GoNÁf+L! %TöT”X”] &SWlLÕÅ Lñ&Tݶ, jZ«+R ²\±´¶ CVÅT”LͶ T”©L”±T”LͶ EÔ[]; Uë+R± TVßTi¦©Y© CÅ+X. &S”¾Ú\YÀLÕß %TöT”X”] SX¬+Xo tfLÅLÔ AYÀL+[ K»Í %L”Ô[Ͷ, HW”[U”] j~±´L+[± TÃLͶ, SX«Rö EQÍL+[ E¡QͶ %N»YR”Å SXU”Lf jQU+Pgß\]. Uë©LÔ Ë+X A§LU”LͶ, AYÚÛÅ TX H«RÚ\+YV”LͶ (UNCOMFORTABLE) ¨lL”] TfL Ë+[ÍL+[ HÚTi¦©Y]Y”LͶ EÔ[]. TX Uë©LÔ R”¼ß jç ºXU”LͶ, R”»T”Å ºXU”LͶ AYÀLÔ jZ«+RLØfjo %NÅgß\]. C«Rf L”WQlLØfL”Lf LÃÍÚ\ UÚݶ R”»±T”Å RÃg\ ULÕÀLØfjf L}P”VU”L¦ &R+Y±T}P”XßÛ Uë©L+[¦ RËÀfL &Y¡i¶.

Uë©L+[ G±%T”Ò© TVßTi¦R &Y¡i¶ tfLÅLÔ HÚTi¶ L”WQlL+[¾¶, tfLÅL+[¦ ¨ÀfL A«R Uë© ERͶ GßÝ EݧV”L¦ %RÁ«R ²ß´U}i&U Uë+R± TVßTi¦R &Y¡i¶. tfLÈfL”] L”WQ¦+R ¹~Í %N»VͶ, t\«R Uæ©Y¦+Rf L¡i ²~fLͶ CVÅ 2 TfL¶ 13If L”¡L. Uë+R ULÕÀfjf %L”ifj¶¹ß S>lL&[ C«Rf &LÔËL+[f &L}if %L”Ô[Ͷ.

• •

C«R Uë© CÅX”UÅ AYÔ jQU+PV ¹~¾U”?

C«R Uë+R± TVßTi¦©YR”Å HÚTi¶ Sß+ULÔ Uë© Ë+X+V¾¶ CPÀL+[¾¶ (risks) ËP A§LU”L CÃfjU”?

Sß\”L AÅX© SXU”L jQU”fj¶ Ì}i¦¨ÀÍ AÅX© UW´YÐ Uë© EÔ[R”?

463


Uë©LÔ Uë©LÔ

Uë©L+[ G±T~± T”©L”±T”L E}%L”ÔY©? •

¹Ò A[Í Uë+R¾¶ E}%L”Ô[Ͷ.

·LA§L A[Ífj E}%L”Ô[ &Y¡P”¶.

J&W &SW¦§Å Jà Uë©fj &UÅ E}%L”ÔY+R¦ RËÀfLͶ.

tfLÅLÕß AÛjÛL+[f LY঩ AÛ«©%L”Ô[Ͷ.

Uë+R±TÚÛ A§LU”L¦ %RÁ«© %L”Ô[Ͷ.

¹Ò A[Í Uë+R¾¶ E}%L”Ô[Ͷ TX Uë©L+[o t\±T”L G§ÀE¼ÀU Uë©L+[ (TfL¶ 470I± T”ÀfLͶ) A+Y &Y+X %N»YRÚj± TX S”ÔLØfj E}%L”Ô[ &Y¡i¶. Uë+R E}%L”Ôض ULÕÀ A+R E}%L”Ô[ &Y¡~V L”X A[Ífj ¹ß&T R”ß SXU+P«RR”L EQÀ«R”ȶ AYÔ A+R ¹Ò L”X A[Ífj¶ E}%L”Ô[ &Y¡i¶. H%]ß\”Å Uë© ¹RÆÅ YÈYÚ\ ®¡UlL+[f %L”Åg\©; YÈÍÔ[ ®¡UlL+[f %L”ÅX S>¡P L”X¶ Gi¦©f %L”Ôg\©. tX ®¡UlLÔ %L”ÅX TP”UÅ CëR”Å &S”»¦%R”ÚÝ §Ã¶TͶ Yö. YÈY”] ®¡UlL+[f %L”ÅY© L~]U”+LV”Å; ¹Ò L”X A[Ífj¶ Uë+R E}%L”Ô[“R Rà±T}P ULÕÃfj¶ AÅX© A&R &S”V”Å TÚ\±%Tݶ j¹L UfLØfj¶ UëR”Å &S”+V G§À¦©± &T”ÁP ¹~V”©. C+R A§LU”L Aë§]”Å YÆ ‘‘Uë© G§À±´’’ (resistance) Gßgß\]À. &T”jU”? ·L

A§L

A[ËÅ

Uë+R

E}%L”Ô[

&Y¡P”¶.

A§LU”] Uë+R E}%L”¡P”Å EPÅ Ë+WËÅ jQU+P¾¶ GßÝ tXÀ ¬+]fgß\]À. C© E¡+UVßÝ; UÚݶ ¨lL”]©. Jà &SW¦§Å ·L A§LU”LͶ AÅX© ·L A~fL~¾¶ S>lLÔ Uë+R Aë§]”Å Li+UV”] ¨lj Ë+[¾¶. (TfL¶ 466I± T”ÀfLͶ)

jÛ±²}P A[+YËP A§LU”] Uë+R G±&T”©¶ AëRf kP”©.

J&W &SW¦§Å Jà Uë©fj&UÅ E}%L”ÔY+R¦ RËÀfLͶ.

tX Uë©LÔ UÚ\ Uë©LÔ &Y+X %N»Y+R¦ Rifj¶. tX Uë©L+[ UÚ\ Uë©L&[“i E}%L”Ôض %T”Ò© A+Y tfLÅL+[ E¡P”fj¶. k}i Uë©L+[¦ ( J&W U”¦§+W¼Å 2 AÅX© ARÚj &UÚT}i EÔ[ Uë©L+[¦) RËÀfLͶ. tX k}i Uë©LÔ &R+YR”ß. B]”Å A+Y YZfLU”L A§L Ë+X¼Å CÃfj¶. UÚݶ ElLØfj¦ &R+YVÚ\ Uë©L+[ EPÈÔ C}i ¬W±´ÌÀLÔ. Gi¦©fL”}P”L, tX L¡ %N”}i Uë©LÕȶ L¡ LÕUlLÕȶ (ointments) G§À E¼ÀU Uë©Lض (antibiotis) FfL”Ú\Å Uë©Lض (steroids) EÔ[]. FfL”Ú\Å Uë© ¨lL”]©. k}i Uë©LÔ TfL Ë+[ÍL+[ E¡P”fj¶. Uë©o tfLÅLÕß AÛjÛL+[f LY঩ AÛVͶ

TfL Ë+[ÍLÔ: TX Uë©L[“Å TfL Ë+[ÍLÔ HÚTigß\]. Uë©LÕß G§ÀT”W”R C±T~±T}P Ë+[ÍLÔ H«RÚݶ (uncomfortable) %R”Å+X (annoyance) RÃY]Y”¾¶ EÔ[]. jU}PÅ, Y¼ÚÝ YÆ, R+XYÆLÔ ªfL·ß+U BgV+Y %T”©Y”] TfL Ë+[ÍLÔ.

464


Uë©L+[± T”©L”±T”L A멶 ¹+\

EPÆß EÔ&[ CÃfj¶ Eݱ´LÔ t+RY©&T”Å tX &Y+[LÕÅ TfL Ë+[ÍLÔ ·Lf Li+UV”L CÃfj¶. C±T~±T}P Ë+[ÍL+[¦ Rö Uë© %SÃfL~ ¬+XLÕÅ U}i&U YZfLU”L AëR¦ Rj«RR”» EÔ[©. tX &Y+[LÕÅ S>lLÔ tX L”X¦§Új U}i&U Uë+R Aë§, TfL Ë+[ÍL[“Å FÝ (hurt) &SÀY+R¦ RËÀfL A+R ¬Ý¦R &Y¡~¼Ãfj¶. ULÕÀfj S>lLÔ Uë© %L”ifj¶ &T”%RÅX”¶ Gß%]ß] TfLË+[ÍLÔ &SWfki¶ GßT+R AYØfjo %N”ÅXͶ. C«R Ë+[ÍLÔ AYØfj HÚT}P”Å A© CVÅT”]© GßÝ AÛ«© %L”¡i &R+Y±T}P S”ÔLØfj A«R Uë+R AYÔ %R”PÀ«© Aë§ YÃY”Ô. G«%R«R Ë+[ÍLÔ GÅX”¶ CVÅT”] TfL Ë+[ÍLÔ AÚ\+Y GßT+R AÛ«© %L”¡i AYÔ, R]fj JÊY”+U CñT+Rf L”}Pfki¶.

JÊY”+U: ULÕÁÅ tXÀ tX Uë©fj JÊY”+U %L”ÔYÀ. AYØfj A«R Uë+R AëRf %L”i¦R”Å AYÔ EPÆÅ G§Ào %NVÅ HÚTi¶. AYØfjf j+\«R A[Í H«RÚ\ AÅX© E¼Àfj¦ ¨lj Ë+[fL¦RfL ·Lf Li+UV”] G§Ào%NVÅ HÚTi¶. Jà Uë©fj JÊY”+U %L”Ôض ULÕÃfj A«R Uë+Rf %L”ifLfkP”© A&R C]¦§Æë© (family) G«R Uë+R¾¶ AYØfjf %L”ifLf kP”©. (TfL¶ 470I± T”ÀfL)

Uë§ß JÊY”+U G§Ào %NV+X¦ Ri¦RÅ 1. ULÕÀfj G«R Uë+Rf %L”ifj¶ ¹ß´¶, AYØfjf LP«R L”X¦§Å A«R Uë© AÅX© A+R J¦R Uë+R Aë§VR”Å AÁ±´ AÅX© UÚ\ tfLÅLÔ CëR]Y” GßÝ AY+[f &L}LͶ. AYØfjf LP«R L”X¦§Å G§Ào%NVÅ CëR© Gß\”Å A«R Uë+R¾¶ AÅX© A«R C]¦§Æë© G«S Uë+R¾¶ %L”ifLf kP”©. 2. Ft&T”}P ²\j ULÕÃPß 30 ¬·PlLÔ Rlg CÃfLͶ. A±%T”Ò© JÊY”+U G§Ào%NVÅ AÛjÛL+[f LYàfLͶ. 3. JÊY”+U G§Ào %NV+X G§À¦©± &T”Ái¶ Uë©L+[ A¢VU”L (ready) +Y¦§ÃfLͶ.

JÊY”+U <JÊY”+U G§Ào%NVÅ AÛjÛLÔ:

• &R”Åt]±´ (rash). • &R”ÆÅ AÅX© L¡LÕÅ AÁ±´. • ERiLÕÅ AÅX© ¹L¦§Å ÌfL¶. • JƾPß ºovËiRÅ (wheezing). JÊY”+UfL”L 25·.g. ~%Tß I}W”+U+] (diphenhydramine) Y”»YÐ 1RP+Y U}i¶ AÅX© 25·.g. ´&W”%U¦R”+N+] (promethazine) Y”»YÐ 1RP+Y U}i¶ %L”ifLͶ. t]±´, AÁ±´, ÌfL¶, AÅX© Jƺov 6U¢ &SW¦§ÚjÔ ¬ÚLËÅ+X%Vß\”Å, C«R Uë©LÕÅ G+R&VⶠUÚ%\”à RP+Y 25·.g. %L”ifLͶ.

JÊY”+U G§Ào%NVÅ AÅX© JÊY”+U A§ÀotfL”] AÛjÛLÔ:

• %YئR &R”Å. • jÕÀ«R %YVÀ+Y¦&R”Å. • YÈYÚ\ Ë+W«R S”~¦©~±´

• ºovËiY§Å L~]¶. • j+\«R jç AÒ¦R¶. • ¬+]ËZ±´.

AÅX© %SxNL¦ ©~±´.

465


Uë©LÔ

JÊY”+U A§ÀotfL”L

Uæ©Y ERË %T\Ͷ; &T”j¶ YмŠ• 1:1000, 0.5·.Æ. A}&W]+X+] (adrenaline)

&R”ÆßhÏ 1 &Y+[ U}i¶ (&R” &R”X~ Ft (subcutaneous injection) &R”

UÚݶ

50·.Æ ~TßI}W”+U+] (diphenhydramine)

R+N¼Å 1 &Y+[ U}i¶.

UÚݶ

500·.Æ. I}&W”L”À}~&N”+] (hydrocortisone)

R+N¼Å 1 &Y+[ U}i¶ Ft &T”PͶ.

Uë+R ·L A§LU”L Aë©RÅ ·L A§LU”L Uë© Aë©YR”Å HÚTi¶ tX %T”© AÛjÛLÔ:

• • • •

jU}PÅ Y”«§ Y¼ÚÛÅ YÆ

• R+XvÚ\Å • L”§Å JÆ HÚTiRÅ • &YLU”L ºov ËiRÅ

R+XYÆ

C+Y tX Uë©L[“Å HÚTi¶ TfL Ë+[ÍLÔ. ULÕÀ A§L A[ËÅ Uë© Aë§V© ElLØfj Eݧ±TPËÅ+X %Vß\”Å ARß %T”©Y”] TfL Ë+[ÍL+[o NÁT”ÀfL± ²ßYö TfLlLÕÅ EÔ[ Uë©o NWfjf jÛ±´L+[± TVßTi¦RͶ. ULÕÁP¶ C«R AÛjÛLÕÅ H&RⶠCëR”Å, A© AYÔ Aë§V Uë§ß %T”©Y”] TfL Ë+[ÍL[“L CÅ+X%Vß\”Å, AYÔ A«R Uë+R Aë©Y+R ¬Ý¦§Ë}i, Uæ©Y ERË %T\&Y¡i¶. SxNë©RÅ:

·L A§L UëRë©RÅ, JÃY+W ¹fgVU”Lf jZ«+R+Vf %L”Åȶ. Uë+R jZ«+RLØfjf g+PfL”RT~ +YfL &Y¡i¶. ULÕÀ A§L UëRë§ R]fj¦ R”&] Sxw}~f %L”¡PR”L S>lLÔ ¬+]¦R”Å AYØfj ERY Ë+W«© %NVÚTP&Y¡i¶.

• AY+[ Y”«§ GifLo %N»V &Y¡i¶. AYÔ EPÆÅ EÔ[ A§L±T~V”] Uë+R A© AYØfjf &Li %N»YRÚj¹ß %YÕ&VÚ\ &Y¡i¶.

• AYØfj %NVŹ+\±Ti¦§V LÁ+Vf (activated charcoal) %L”ifLͶ (TfL¶ 473If L”¡L.) %NVÅ ¹+\± Ti¦§V LÁ tXY+L Uë©o NWfjL+[ EÛxt A+Y Sx+N± &T”Å %NVÚTiY+R¦ Rifj¶.

• EP]~V”L Uæ©Y ERË %T\Ͷ. Uë+R± TÚÛ ElL[“Å ¹~«R Y+W¼Å A§LU”L¦ %RÁ«© %L”Ô[Ͷ:

TX Uë©L+[ S”Õß tX &SWlLÕÅ EQ&Y”i AÅX© %Yݶ Y¼ÚÛÅ E}%L”Ô[ &Y¡i¶. tXÃfjo tX Uë©L+[ E}%L”ÔY© G±%T”Ò©¶ T”©L”±T”L CÃfL”©. Gi¦©fL”}P”L, ·L A§Lf jç AÒ¦R¶ EÔ[ ULÕÀ GÀ&L”%U}Á+] (ergometrine) AëRf kP”©. A© jç AÒ¦R¦+R &Uȶ &LP”fj¶. ²ßYö TfLlLÕÅ EÔ[ JÊ%Y”à Uë©o NWfgß jÛ±´+WL+[¾¶, Uë©o NWfjLØPß Yö %N»§L+[¾¶ T~fLͶ, AÅX© UëR”[ÀL+[f ( pharmacists) &L}LͶ. A±%T”Ò©R”ß Uë+R, V”À T”©L”±T”L AëRfki¶ GßT+R¾¶, A© ·LͶ TVßRW¦RfLR”L A+R G±T~ AYÀLÔ AëRfki¶ GßT+R¾¶ -lLÔ LÚL ¹~¾¶.

466


Uë©L+[f %L”ifj¶ ¹+\

Uë©L+[

G±T~f

%L”i±T© S”lLÔ A«R Uë+R CÅ+X. C© &T”Å SÅX©.

Uë©LÕß %TVÀLÔ ËÚT© A+R± Uë©LÔ YZfLU”L 2 %TVÀLÕÅ CÃfj¶. EX%Llj¶ Uë©LÕß C]±%T”©±%TVÀ (generic name) AÅX© AÛËVÅ %TVÀ (scientific name) Jß\”L&Y CÃfj¶. Uë©L+[o %N»¾¶ tX jÒUlLÔ A+Y %N»¾¶ JÊ%Y”à Uë©fj¶ Jà A+PV”[± %TV+Wf (brand name) %L”ifgß\]. CW¡i %YÊ&YÝ jÒUlLÔ %N»g\ A&R Uë©fj 2 %YÊ&YÝ A+PV”[± A+PV”[± %TVÀLÔ CÃfj¶. C«R± ´¦RL¦§Å %TVÀ S”lLÔ C]±%T”©± %TVÀL+[± TVßTi¦©g&\”¶. ElLØfj C]±%T”©± Jà jÛ±²}P Uë© &R+YV”]”Å %TVÀ H&RⶠA+PV”[ Uë© &T”©U”]©. tX A+PV”[ Uë©LÔ UÚ\YÚ+\ËP Ë+Xj+\Y”L CÃfj¶.

C]± %T”©±%TVW”L CëR”Å Jà Uë©fj UÚ%\”ß+\± TVßTi¦RX”¶.

Uë©LÕß A+U±´LÔ Uë©LÔ %YÊ&YÝ A+U±´LÕÅ YÃgß\].

• jÕ+LLÔ (tablets) U”¦§+WLÔ (pills) Uë©+\LÔ (capsules) - À UlLÔ (liquids) BgVYÚ+\ Y”¼]”Å Aë©g&\”¶. tX &Y+[LÕÅ AYÚ+\ %T¡jÛfjZ”¾Ô AÅX© UX Y”¾Ô %NÃL &Y¡~¼Ãfj¶.

• %NÃLÅL+[ _ (E}L+W jÕ+LLÔ (suppositories); E}%NÃgLÔ (pessaries) %T¡jÛf jZ”¾Ô AÅX© UX Y”¾Ô %NÃjgß\]À.

• FtL+[ (TfL¶ 345I± T”ÀfL) %TÁV R+N¼Å (large muscle (im)) &R”Æß hÏ (intradermal injections) AÅX© jç¾Ô (Y~jZ”¾Ô_IV) %NȦ©gß\]À.

• S>ÀUlL+[¾¶ T”j S>+W¾¶ (syrupsS) Y”¼]”Å Aë©g&\”¶. • %S»UlL+[¾¶ (creams) LÕ¶´L+[¾¶ (ointments) UëR”X”] ´¡Q”ÚÛL+[¾¶ (salves) &SÁ+PV”L&Y &R”Æ߸©¶, %T¡jÛf jZ”¾Ôض RPÍgß\]À. C«R± ´¦RL¦§Å Jà Uë+R G±T~f %L”ifL &Y¡i¶ GßT+Rf L”}i¶ TPlL+[± TVßTi¦§¾Ô&[“¶.

C«R± TP¦§Új Ft &T”P &Y¡i¶ GßT© %T”ÃÔ.

C«R± TP¦§Új C«R± TP¦§Új jÕ+LLÔ U”¦§+WLÔ %S»UlLÔ AÅX© LÕUlL+[f %L”ifL Uë©+\LÔ AÅX© &Y¡i¶ GßT© %NÃgL+[f %L”ifL &Y¡i¶ GßT© %T”ÃÔ. %T”ÃÔ.

C«R± TP¦§Új¦ ©ÕUë©L+[f %L”ifL &Y¡i¶ GßT© %T”ÃÔ.

C«R± TP¦§Új T”j-+Wf %L”ifL &Y¡i¶ GßT© %T”ÃÔ.

J&W Uë+R YZfLU”L %YÊ&YÝ Y+LLÕÅ %L”ifLX”¶. Gi¦©fL”}P”L, TX Uë©L+[ Y”» YÐV”LͶ FtºX¹¶ %L”ifLX”¶. %T”©Y”L&Y Uë©L+[ Y”»YÐf %L”i±T© SÅX©. H%]ß\”Å Ft&T”iYR”Å CPÀLÔ HÚTi¶. %SÃfL~ ¬+XLÕÅ Ft &T”iRÅ SÅX©. YZfLU”L&Y A© ·L &YLU”L &Y+X%N»¾¶. JÊ%Y”à Uë+R¾¶ A§L± TVâÔ[ YÐLÕÅ %L”i±TRÚL”] YÐY+LL+[ C«R± ´¦RL¦§Å S”lLÔ TÁ«©+Wfg&\”¶. B]”Å S>lLÔ UÚ%\”à Y+L¼Å %L”ifLX”¶. Y~jZ”» Ft (IV) &T”iY©TÚÛ S”lLÔ Ë[fgf k\ËÅ+X. H%]àÅ A«R ¹+\¼Å CPÀ EÔ[©.

467


Uë©LÔ

GÊY[Í

Uë+Rf

%L”i±T©

jÕ+LLÔ, U”¦§+WLÔ, Uë©+\LÔ, GÅX”¶ %YÊ&YÝ G+PLÕȶ A[ÍLÕȶ YÃgß\]. S>lLÔ, NÁV”] A[ËÅ Uë+Rf %L”ifgÜÀL[“ GßT+R AÛYRÚj JÊ%Y”à U”¦§+W¼È¶ AÅX© Uë©+\¼È¶ G¦R+] gW”¶ (g) ·ÅÆgW”¶ (·.g.) +Uf&W” gW”¶ (+U.g.) AÅX© AXjLÔ (A) EÔ[] GßT+Ro NÁT”ÀfLͶ.

jÕ+LLÔ, Uë©+\LÔ, FtV”Å %NȦ©¶ Uë©LÔ BgVYÚÝfL”L = GßT©, ARÚjo NU¶ (A) A+R± &T”ß\© (GßT+Rf jÛfj¶). %TöT”X”] jÕ+LLÔ, Uë©+\LÔ, %NÃLÅLÔ, FtV”Å %NȦ©¶ Uë©LÔ + GßT©, A©Í¶ (A) A&R”ikP (GßT+Rf jÛfj¶). BgVYÚ+\f gW”¶LÕȶ, ½ jÕ+L GßT© Jà ·ÅÆgW”¶LÕȶ A[fgß\]À. jÕ+L¼Å T”§. = 1000·.g. = 1gW”¶ ¼ jÕ+L GßT© Jà jÕ+L¼Å

(B¼W¶ ·ÅÆ gW”¶ Jà gW”¹fjo NU¶)

L”ÅTj§ (A) S”ßgÅ Jà Tj§.

=

1·.g. = 0.001 gW”¶ (Jà ·ÅÆ gW”¶ B¼W¦§Å Jà Tlj gW”¹fjo NU¶) Gi¦©fL”}P”L Jà %Y±T”ÚÛ (asprin) jÕ+L¼Å 325 ·ÅÆgW”¶ %Y±T”ÚÛ EÔ[©. Jà %Y±T”ÚÛ jÕ+L¼Å

.325gWӦ, 0.325 gWӦ,

325·ÅÆgW”¶ %Y±T”ÚÛ EÔ[© GßÝ %N”ÅXX”¶, C+Y%VÅX”¶ 325·ÅÆgW”+U %YÊ&YÝ YÐLÕÅ %N”ÅY©, tX &Y+[LÕÅ LæR+P Uë©LÔ &T”ß\YÚ+\ +Uf&W” gW”·Å (+U.g. AÅX© µg) G+P¼igß\]À. 1µ g = 1+U.g. = 1/1000·.g. = 0.001·.g. Jà ·ÅÆgW”·Å 1000+Uf&L” gW”¶ EÔ[© GßT© CRß %T”ÃÔ. Ft&T”i¶ Uë©L+[ AXgÅ (units-u) AÅX© A+]¦© S”}i AXgÅ (international unit - IU) A[fgß\]À.

S>ÀU Uë©LØfL”L: T”jLÔ (syrups) ®¡©LÔ S>ÀUlLÔ (suspensions) UÚ\ S>ÀU Uë©LÔ GÅX”¶ ·ÅÆ Æ}PÀLÕȶ _ ·.Æ. (milli liters-ml.) AÅX© L] %N.¸.(cubic centimeters-cc)LÕȶ %L”ifgß\]À. Jà ·ÅÆ Æ}PÀ GßT© Jà L] %N.¸.fj NU¶. 1G¶.GÅ. = 1L.%N.¸. 1000G¶.GÅ. = 1Æ}PÀ. tX &SWlLÕÅ S>ÀU Uë©L+[ &RfLW¡~¼È¶ (tsp) AÅX© ·+NfLW¡~¼È¶ (tbs) %L”igß\]À. &RfLW¡~ ·+NfLW¡~ 1&R.L. = 5G¶.GÅ. 5G¶.GÅ. 1·.L. = 15G¶.GÅ.

=

1·.L. = 3&R.L. NÁV”] A[Í S>ÀU Uë+R Gi¦©f%L”¡eÀL[“ GßT+R Eݧ%N»V ElLÔ &RfLW¡~¼ß A[Í 5G¶.GÅ. CÃfL &Y¡i¶ AÅX© Uë+R Jà ³ovf jZÆÅ A[fL &Y¡i¶.

468


Uë©L+[f %L”ifj¶ ¹+\

ElLÔ UëRL¦§Å Uë+Ro NÁV”L G+P¼i¶ AÅX© A[Ëi¶ LÃËLÔ CÅ+X%Vß\”Å S>lLÔ Jà U”¦§+W+V± TgÀ«© AÅX© JßÝfj &UÅ &NÀ¦© NÁV”] A[ËÅ %L”ifL &Y¡i¶. Gi¦©fL”}P”L, JÊ%Y”à RP+Y¾¶ 500·.g. A&U”ftÆß (amoxicillin) %L”ifL &Y¡~¼Ã«© ElLÕP¶ 250·.g. jÕ+LLÔ CëR”Å JÊ%Y”à RP+Y¼È¶ 2 jÕ+LLÔ %L”ifL &Y¡i¶.

+

=

250·.g. + 250·.g. = 500·.g.

AÅX© ElLÕP¶ 500·.g. AU”ftÆß Cë©, S>lLÔ %L”ifL &Y¡~V© 250·.g. BL CëR”Å JÊ%Y”à U”¦§+W+V¾¶ CW¡P”L %Y}PͶ.

G+P+Vf %L”¡i Uë+R A[ËiRÅ %TöT”X”] Uë©L+[ AL+Y (adult) A+P«R ULÕÀ GYö TVßTi¦RX”¶ GßÝ C«R± ´¦RL¦§Å kÛ¾Ô&[“¶. ¹fgVU”L¦ ¨lL”] tX Uë©LØfj JÃYÃ+PV G+P+V± %T”ݦ© UëR[+Yf jÛ±²iY© SÅX©. (ElLÕP¶ G+P¦ R}i CëR”Å) Gi¦©fL”}P”L S>lLÔ %NßP”t+] (gentamicin) S”%[“ßÝfj 5·.g./g.g. A[Ífjf %L”ifL &Y¡i¶ Gß\”Å, JÃYÁß G+Pfj¦ RfLT~ JÊ%Y”à g.g. G+Pfj¶ 5·.g. &NÀ¦©f %L”ifL &Y¡i¶. B+LV”Å 50g.g G+P¾Ô[ ULÕÀfj 250·.g. %NßP”+Ut+] 24U¢ &SW¦§ß&T”© %L”ifLͶ. C«R A[+Y¦ Rà¦Rà UëR[ÍL[”L± ²ÁfL &Y¡i¶. Uë+R S”%[”ßÝfj G¦R+] RP+YLÔ %L”ifL &Y¡i¶ GßT+R Uë© A[Íf jÛ±³}~Å jÛ±²PͶ. %Nß}P”+Ut+] S”%[“ßÝfj 3 RP+Y %L”ifL &Y¡i¶. A±%T”Ò© S>lLÔ JÊ%Y”à UëR[Ëȶ 80·.g. %L”ifL &Y¡i¶.

Uë©L+[ G±%T”Ò© Aë©Y© tX Uë©L+[ S”Øf%L”à RP+Y E}%L”Ô[ &Y¡i¶. %TöT”X”] Uë©L+[ A~fL~ AëR &Y¡i¶. CÊY”Ý jÛ±²}P”Å ElLØfjf L~L”W¶ &R+Y¼Å+X: jÛ±´+W¼Å 1U”¦§+W+V JÊ%Y”à 8U¢ &SW¦§Új AÅX© S”%\”ßÝfj 3 jÕ+LLÔ

1U”¦§+W+V JÊ%Y”à 6U¢ &SW¦§Új¶ AÅX© S”%[“ßÝfj 4 jÕ+LLÔ

GßÝ CëR”Å

1If L§WY¦ &R”Ú\¦§È¶ UÚ%\”ß+\± ²ÚTLÆȶ Cß%]”ß+\ CWËȶ AëR &Y¡i¶.

GßÝ CëR”Å

1If L”+X¼È¶, UÚ%\”ß+\ S¡TLÆȶ Cß%]”ß+\ U”+X¼È¶ &UÈ%U”ß+\ CWËȶ AëR &Y¡i¶.

GßÝ S”%[“ßÝfj 6U”¦§+WL+[ J&W CëR”Å A[Í C+P%YռŠAëR &Y¡i¶. 1jÕ+L+V JÊ%Y”à 4U¢ &SW¦§Új¶ C© Hß Gß\”Å, Uë© EPÆÅ CÃfj¶%T”Ò© U}i¶R”ß &Y+X %N»g\©. tX L”X A[Ífj± ²\j A© EPÆÅ Cë© %YÕ&VÝg\©. Uë+R JÃYÀ JÒlL”L S”Ô ¹ÒY©¶ (&T”§V A[Í Uë© EPÆÅ Rlg¼ÃfL) AëR &Y¡i¶. J&W &SW¦§Å A§LU”L Uë+R Aë©YR”Å Sov¦Rß+U E¡P”j¶.

469


Uë©LÔ

T~fL¦ %RÁV”RYÀLÔ RlLÔ Uë+R G±T~ AëR &Y¡i¶ GßT+R AÛ«© %L”Ô[ C+R± &T”Å TP¶ Y+WVͶ.

A~¼Å EÔ[ %YÚÝ CPlLÕÅ AëR &Y¡~V Uë§ß A[+Y± TPU”L Y+W«© A© G+Rf jÛ±²ig\© GßT+R Ë[fLͶ. N”ß\”L,

S”%[“ßÝfj 4jÕ+LL+[ &Y+[fj Jß\”L L§WY¦&R”Ú\¶, S¡TLÅ ²ÚTLÅ, CWÍ BgVYÚÛß &T”© JÊ%Y”ß\”L AYÀLÔ AëR &Y¡i¶.

&Y+[fj ½ jÕ+LV”L _ S”%[“ßÝfj 4RP+Y.

&Y+[fj 2 tÝLW¡~± T”+L S”%[“ßÝfj 2 &Y+[.

Uë§ß Y+LLÔ G§À E¼ÀU Uë©LÔ (antibiotics) YÆS>fgLÔ (pain medicines) JÊY”+U G§Ào %NV+X (allergic reaction) ¬Ý¦©¶ Uë©LÔ AÅX© jç± &T”fj (bleeding) &TÚÝfj ¹ß YƱ´ &S”+V (pre - eclampsia) jQ±Ti¦©¶ Uë©LÔ &T”ß\ TX&YÝT}P Y+L Uë©L+[ S”lLÔ C«R± ´¦RL¦§Å T}~VÆ}iÔ&[“¶. ²ßYö TfLlLÕÅ TX Rà±T}P Uë©L+[± TÚÛ Ë[fg¾Ô&[“¶. Uë©LÕÅ Jà ²ÁY”] G§ÀE¼ÀU Uë©L+[ Jà %R”j±T”L Ë[fL &Y¡~ EÔ[©.

G§À E¼ÀU Uë©LÔ ®¡UlL[“Å E¡P”j¶ &S”»¦ %R”ÚÝL+[ G§À¦©± &T”ÁP G§À E¼ÀU Uë©LÔ TVßTigß\]. G§À E¼ÀU Uë©LÔ JÊ%Y”ßݶ J&W Y+LV”L CñTR”Å AYÚ+\ GÅX”¶ KÀ C]U”Lf Légß\]À. J&W C]¦§Æë© Yö G§À E¼ÀU Uë©LÔ J&W Y+Lo tfLÅL+[ YZfLU”L¦ ¨Àfgß\]. KÀ G§À E¼ÀU Uë© ElLØfjf g+PfLËÅ+X Gß\”Å A&R C]¦§Å Cë© UÚ%\”ß+\± TVßTi¦§]”Å A© jQ±Ti¦©¶. JÃYÃfj KÀ G§À E¼ÀU Uë© JÊY”+UV”L CëR”Å, A&R C]¦+Ro &NÀ«R UÚ\ G§À E¼ÀU Uë©Lض G±%T”Ò©¶ JÊY”+UV”L CÃfj¶. AYÔ A«R C]¦§Å Cë© G«R KÀ G§À E¼ÀU Uë+R¾¶ AëRf kP”©.

470


Uë§ß Y+LLÔ

G§À E¼ÀU Uë©Lض AYÚÛß C]lLض %TàtÆßLÔ: A&U”ftÆß (amoxicillin) B¶²tÆß (ampicillin) %TßN”+Rß %TàtÆß (benzathine penicillin) %Tß+NÅ %TàtÆß (benzyl pnicillin) ~f&X”f N”tÆß (dicloxacillin) ´&W”%L»ß %TàtÆß (procaine penicillin) UÚݶ ²\. %TàtÆß TXY+L &YÝT”}i &S”»¦ %R”ÚÝLÕȶ Sß\”Lf jQ±Ti¦©g\©. ·Lfj+\«R TfL Ë+[ÍLÔ HÚTi¶. A+Y LÃÍÚ\ ULÕÀLØfj¶ R”»±T”Å %L”ifj¶ ULÕÀLØfj¶ T”©L”±T”]+Y. A+Y TWYX”Lf j+\«R Ë+X¼Å g+Pfgß\], AYÚ+\ Y”V”Å AëRX”¶ AÅX© Ft &T”}if %L”Ô[X”¶. SÚ&TÝ AÚ\ ¬+X¼Å TXÀ JÊY”+Ufj B}Tigß\]À. %TàtÆßL+[ EXg]À A§LU”L± TVßTi¦§]À. AYÚÛÚj C±%T”Ò© tX &S”»LÔ G§À±´o %N»gß\]. A«R &S”»LÔ YÆ+U %TÚÝÔ[], Cà&UÅ AYÚ+\ %TàtÆ]”Å AÐfL ¹~V”©. U”f&W”Æ}v (macrolides): AЦ©&W”+Utß (azithromycin) GÁ¦©&W”+Utß (erythromycin) UÚݶ ²\. %TàtÆß UÚݶ P”ft +NfÕß (doxycycline) BgVYÚ+\± &T”Å GÁ¦©&W”+Utß %YÊ&YÝ Y+L &S”»¦%R”ÚÝL+[f jQ± Ti¦© Y]Y”¾¶ Ë+X j+\«R+YV”¾¶ Glj¶ TWYX”Lf g+P±T]Y”¾¶ EÔ[]. LÃÍÚ\ AÅX© R”»±T”Å %L”ifj¶ ULÕÀfj AÅX© %TàtÅÆß Uë©fj JÊY”+U %L”ÔTYÃfj A© T”© L”±T”]©. %P}W”+NfgÕà (tetracycline): P”ft +NfÕß (doxycycline), %P}W”+NfÕß. %P}W”+NfÕâ¶, P”ft +NfÕⶠTX&YÝ Y+L &S”»¦ %R”ÚÝL+[f jQ±Ti¦©gß\]. A+Y, Ë+X j+\Y”¾¶ TWYX”Lf g+Pfgß\]. %P}W”+NfgÕßLÔ (tetracyclines) LÃÍÚ\ AÅX© R”»±T”Å %L”ifj¶ ULÕÀLض AÅX© 8 AL+Yfj E}T}P jZ«+RLض AëRfkP”©. NÅT”v (sulfas) NÅT”]”+U}v (sulfonamides): NÅT”%U¦R”N”&N”Å (sulfamethoxazole) &L”_}+W&U”fN”&N”Æß Tj§ (co-Trimoxazole) NŲN”fN”&N”Å (sulfisoxazole). C«R Uë©LÔ TXY+L &S”»¦ %R”ÚÝLØfj G§W”L± &T”Áigß\]. Ë+X j+\Y”LͶ, Glj¶ TWYX”LͶ g+Pfgß\]. AYÚ+\f LÃfL”X¦§ß &T”© AëRX”¶. B]”Å, LÃÍÚ\ UÚݶ R”»±TT”Å %L”ifj¶ ULÕÀLÔ &YÝY+L Uë+R Aë©Y© SÅX©. TXÀfjo ‘NÅT”’ JÊY”+U+V E¡P”fjg\© tX Uë©LÔ R+P%V§À±´o %N»gß\]. A·&]”g+[&L”+N·v (aminoglycosides): %NßP”·tß (gentamicin) Cv}%W±&P”+Utß (streptomycin) UÚݶ ²\. C+Y BÚ\ÈÔ[ TVâ+PV Uë©LÔ; B]”Å %TöT”X”]+Y TfL Ë+[ÍL+[ E¡P”fj¶; AYÚ+\ FtºX&U %L”ifL &Y¡i¶. T”©L”±T”] Uë©LÔ g+PfL”R%T”Ò© Li+UV”] &S”»¦ %R”ÚÛß &T”© U}i¶R”ß CYÚ+\± TVßTi¦R &Y¡i¶. LÃÍÚ\ UÚݶ R”»T”Å %L”ifj¶ ULÕÀLÔ &YÝY+L Uë+R Aë©Y© SÅX©. %NT”&X”v±&T”Áß (cephalosporins): %N²f+N¶ (cefixime), %N±}ÁV”f&N”ß (ceftriaxone), %NT”%Xftß (cephalexin) UÚݶ ²\. C«R BÚ\ÈÔ[ Uë©L[“Å TX &S”»¦ %R”ÚÝLÔ jQU”gß\]. T+ZV E¼À G§ÀU Uë©LØfj (antibiotics) G§À±´o %N»gß\ &S”»L+[f kP A+Y jQ±Ti¦©gß\]. &Y%\«R G§ÀE¼ÀU Uë©L+[ËP± T”©L”±T”]+YV”LͶ j+\«R A[Í TfL Ë+[ÍL+[ HÚTi¦©Y]Y”LͶ EÔ[]. B]”Å A+Y A§L Ë+X¾Ô[+Y; GէŠg+P±T©·Å+X. AYÚ+\f LÃfL”X¦§ß &T”©¶, R”»±T”Å %L”ifj¶&T”©¶ TVßTi¦©Y© T”©L”±T”]©.

&R+YV”] %T”Ò© U}i&U G§À E¼ÀU Uë©L+[± TVßTi¦RͶ G§À E¼ÀU Uë©L+[ A~fL~± TVßTi¦©gß\]À • G§À E¼ÀU Uë©LÔ, jU}PÅ, Y”«§, Y¼Úݱ &T”fj UÚݶ %T¡jÛf jZ”» L”~ &S”»¦ %R”ÚÝ &T”ß\ tfLÅL+[ E¡P”fj¶. tX A§Lf Li+UV”] TfL Ë+[ÍL+[¾¶, AÅX© JÊY”+U G§Ào%NVÅL+[¾¶ E¡P”fj¶. • &R+Y± TP”R %T”Ò© AÅX© AYÚ\”Å jQ±Ti¦R ¹~V”R &S”»LØfj G§À E¼ÀU Uë©L+[± TVß Ti¦§]”Å ¨lL”] ®¡UlLÔ YÈY+P¾¶; UÚݶ A+Y Uë©fj G§À±´o %N»¾¶_AR]”Å AYÚ\”Å Cà&UÅ &S”»L+[f jQ±Ti¦R ¹~V”©. S>Àf &L”+YLÔ (colds) LÅÇWÅ AZÚt (hepatits) AÅX© U”.R.j.&S”./D.R.j.k. (HIV/AIDS) &T”ß\ &S”»®¡UlL[“Å HÚTi¶ &S”»L+[ G§À E¼ÀU UëR”Å jQ±Ti¦R ¹~V”©.

471


Uë©LÔ

Uë©LÔ T}~V+X G±T~± TVßTi¦©Y©? C«R± ´¦RL¦§Å jÛ±²}iÔ[ Uë©LÔ TÚÛV Ë[fLU”] %N»§LÔ C«R± ²ÁËÅ EÔ[]. JÊ%Y”à U멶 ARß%T”© C]± %TVÁÅ (generic) ALW YÁ+N¼Å (a-z) T}~VÅ CP± %TÚÝÔ[]. LæR+P U”¦§+WLÔ UÚݶ U”.R.j.&S”./D.R.j.k. (HIV/AIDS) Uë©LÕß %N»§LÔ ALW YÁ+N± T}~V+X Ai¦© 490B¶ TfL¦§Å Cë© %R”Pljgß\]. C«R± T}~V+X± TVßTi¦R Uë§ß %TV+W± T”ÀfLͶ. AÅX© h&Z EÔ[ tfLÅLÕß %T”Ã[PfL A}PY+Q+V± TVßTi¦RͶ. C«R± %T”Ã[PfL A}PY+Q¼Å SX¬+Xo tfLÅLÔ TÚÛV A§Lo %N»§LÕß, UÚݶ A«Ro tfLÅL+[f jQ±Ti¦R S”lLÔ kݶ U멱 %TVÀLÕß TfL G¡LÔ EÔ[]. tfLÅL+[¦ ¨ÀfL ¹VÚt %N»YRß ¹ß´ SX¬+Xo tfLÅL+[± TÚÛ A§LU”L¦ %RÁ«© %L”Ô[ &Y¡i¶. tfLÅ

TfL¶

JÊY”+U G§Ào %NVÅ jç±&T”fj jZ«+R ²\«R ²\j

Uë©LÔ

465,466 +P%Tß A»PW”+Uß (Diphenhydramine) ´&W”%U¦R”+Nß (Promethazine) A}&W]+Xß (Adrenaline) A»}&W” L”À}~&N”ß (Hydrocortisone). 231

LÃot+RÍfj AÅX© LÃfL+X±´fj<± ²\j &S”»¦ %R”ÚÝ tÝS>À±+T AÅX© tÝS>WL¦§Å LÃÍÚÛÃfj¶ %T”Ò© jZ«+R ²\«R ²\j

407

129 179 271

´§V jZ«+R ²\«R©¶

279

R”»±T”Å %L”ifj¶ %T”Ò© (U”ÀTL¦§Å) Lñ+T¾Ô T”È\Í &S”»¦ %R”ÚÛÆë©

289 325

GÀ&L”%U}+Wß (Ergometrine) BftP”ftß (Oxytocin) ·&N”´&W”vP”Å (Misoprostol). GÀ&L”%U}+Wß (Ergometrine) ·&N”´&W”vPÅ (Misoprostol). A&U”ftÆß (Amoxicillin) &L”_~ÁU”fN”&N”Å (Co-Trimoxazole). B¶²tÅÆß (Ampicillin) %U}&W”àP”&N”Å (Metronidazole). %NßP”+Utß (Gentamicin) B¶²tÅÆß (Ampicillin) %U}&W”àP”&N”Å (Metronidazole). B¶²tÅÆß (Ampicillin) %NßP”+Utß (Gentamicin) %Tß+NÅ %TàtÅÆß (Benzylpenicillin). ~f&X”fN”tÅÆß (Dicloxacillin) GÁ¦©&W”+Utß (Eryithromycin). GÁ¦©&W”+Utß (Eryithromycin) A&U”ftÆß (Amoxicillin) %N±}ÁV”f&N”ß (Ceftriaxone) %N²f+N¶ (Cefixime) %U}&W”àP”&N”Å (Metronidazole). GÁ¦©&W”+Utß (Eryithromycin).

%T¡ ²\±´Ý±+T %Y}~V§Å 369 Cë© LÃot+RÍfj AÅX© 410,411 B¶²tÅÆß (Ampicillin) %NßP”+Utß (Gentamicin) LÃfL+X±´fj± ²\j %U}&W”àP”&N”Å (Metronidazole) R”ft+LfÕß (Doxycycline) %P}P”]v P”fN”»i(Tetanus Toxoid) %P}P”]v Bß~P”ftß (Tetanus Antitoxin). %T¡jÛfjZ”» ®¡U¶N”À 328 %U}&W”àP”&N”Å (Metronidazole). &S”»¦ %R”ÚÝ %U©±´¡ (CHANCROID) 331 GÁ¦©&W”+Utß (Eryithromycin) %N±}ÁV”f&N”ß (Ceftriaxone). %Yf+L (CHLAMYDIA) 324 GÁ¦©&W”+Utß (Eryithromycin) A&U”ftÆß (Amoxicillin). %SÃfL~ ¬+X LæR+P 316 LæR+P, U”¦§+WLÔ G¦§àÅ Gv}W”~VÅ (Ethinyl Estradiol) %XY&]”À %Nv}WÅ (Levonor Gestrel). &TÝL”X YƱ´ (ECLAMPSIA) 182 %YÕUf L«Rg (Magnesium Sulphate) +PV%NT¶ (Diazepam). ²\«R jZ«+RLØfj L¡ 261 GÁ¦©&W”+Utß (Eryithromycin) %P}W”+NfÕß (Tetracycline). T”©L”±´ ²\±´Ý±´ T”È¡¢ &S”»¦ 333 CÃT”tL± ´ÕU¶ (Bichloracetic Acid) %R”ÚÝ J}i¡¢LÔ ¹± T”tL± ´ÕU¶ (Trichloracetic Acid) (H.P.V. GENITIAL WARTS) %Y}+P (GONORRHEA) 324 %N²}ÁV”f&N”ß (Ceftriaxone) %N²ft¶ (Cefixime). TPÀR”U+W (HERPES) 332 Atf&X”ËÀ (Acyclovir). U”.R.j.&S”. (HIV) 335,492 X”·Í+Pß (Lamivudine) %SŲ]”ËÀ (Nelfinavir) %SËW”+Tß(Nevirapine) CvP”Í+Pß (Stavudine) t&P”Í+Pß (Zidovudine) ¹+\fL”»oNÅ (MALARIA) 98_99 j&[“&W”j»ß (Chloroquine) BÀ%Pv&]} (Artesunate) gÐN+X¦ +R±TRÚj AÅX© gÕßP”+Utß (Clindamycin) +L.L”.E.+Y± TVßTi¦R(M.V.A.) UW¦©±&T”L UëRÕ¦RÅ 360,424 Æ&P”%L»ß (Lidocaine). YÆ (PAIN) 289,420 T”W”%N}PU”Å (Paracetamol). %L”±T Ïf%L”~ %YռŠ%L”±T+Ïf%L”~ 228 Bft&P”tß (Oxytocin) ·&N”´&W”vP”Å (Misoprostol). YWËÅ+X%Vß\”Å E}´\ B»Í %N»¾¶ S+P_ 231 A&U”ftÆß (Amoxicillin) %U}&W”àP”&N”Å (Metronidazole) ¹+\fj± ²\j Lñ+T &S”»¦ %R”Ú+R¦ Ri¦RÅ 330 %TßN”+Rß %Tß+NÅ %TàtÆß (Benzathine Benzyl Penicillin) L«©± ´¡ (SYPHILIS) GÁ¦©&W”+Utß (Eryithromycin). %YÔ+[±T”i (TRICHOMONAS) 326 %U}&W”àP”&N”Å (Metronidazole) L”~ (EAST) 327 %Nß~Vß YV%X} (Gentian Violet) ·f&L”]”&N”Å (Miconazole) ¬vP”~ß (Nistatin).

472


Uë©LÔ

%NVŹ+\± Ti¦§V LÁ (ACTIVATED CHARCOAL) : %NVŹ+\± Ti¦§V LÁ GßT© Rà±T}P ¹+\¼Å A¢V¶ %N»R LÁ.A+Rf%L”¡i %Y±T”ÚÛ (asprin) T”W”%N}PU”Å (Paracetamol) j&[“&W”j»ß (chloroquine) AÅX© UÚ\ Uë©LÔ, AÅX© &Y§VÅ %T”ÃÔLÔ &T”ß\ Sov Uë©L+[ Aë§VYÀL+[f jQ±Ti¦R AYÀLÔ Y¼ÚÛÅ EÔ[ AYÚ+\ EÛxtf %L”Ô[o %N»YRß ºX¶ jQ±Ti¦©gß\]À.

¹fgV¶: GÁ%T”ÃÔ, U¡%Q¡%Q», GÕV S>ÀUlLÔ, AÅX© Lß%]»± (petroleum) %T”ÃÔLÔ &T”ß\YÚ+\ JÃYÀ ËÒlg¼Ã«R”Å, %NVŹ+\± Ti¦§Vf LÁ+Vf %L”ifL”¨ÀLÔ.

Atf&[”ËÀ %R”PÀ<ot G±T~± TVßTi¦©Y©: ¹Rß¹RX”L¦ §e%W]¦ &R”ßݶ &S”» BÚ\+Xf j+\fL (TfL¶ 332If L”¡L) 200·.gW”+U Y”»YÐ S”%[”ßÝfj 5 RP+YLÔ 7S”ÔLØfjf %L”ifLͶ.

GoNÁf+L: C«R UëR”Å Lñ&TÚÛß &T”© tX ¨lL”] Ë+[ÍLÔ HÚTi¶. ²Ô+[¦ R”»otLØfj± TPÀR”U+W §e%W]¦ &R”ßݶ %T”Ò©¶ AÅX© &TÚݱ T”}~ß &T”© (labour) A© &R”ßݶ &T”©¶ C«R Uë+Rf %L”i±T© SÅX©.

TfLË+[ÍLÔ: Lì\UX¶, Y”«§, Y¼Úݱ &T”fj.

G±%T”Ò©¶ g+P±T©: 120·.Æ.fj 25gW”¶ S>ÀUU”LͶ, 15gW”¶ ª[“LͶ.

A}&W]+Xß (Adernaline) G±T~± TVßTi¦©Y©: Sxv Aë§V+Rf jQ±Ti¦R 30Æë© 100gW”¶ Y+W¼Å J&W &Y+[¼Å Y”¼Å %L”ifLͶ.

GoNÁf+L: %NVŹ+\± Ti¦§Vf LÁ+Vf %L”i¦R ²\j, EP]~V”L Uæ©Y ERË %T\Ͷ. ·L A§L A[ËÅ Uë+R AÅX© &Y§VÅ %T”Ã+[ E¡PYÀLÔ ·L A§LU”L &S”»±TiYÀ. AYÀLØfj %NVŹ+\± Ti¦§V LÁ+VËP ·L A§L A[ËÅ Uæ©Y¶ %N»V &Y¡i¶.

GoNÁf+L Atf&[” ËÀ (Acyclovir)

G²%]±+Wß (Epinephrine): JÊY”+U G§Ào %NVÈfj AÅX© A§Àotfj, N”ß\”L %TàtÆß &T”iYR”Å HÚTi¶ JÊY”+U A§Àotfj, A}&W]+X+]±TVßTi¦RX”¶. Li+UV”] D+[ &S”»¦ R”fL¦§Å kP A© TVßTig\©. ¹fgV¶: Ft&T”i¶ ¹ß´ &S”V”Õ¼ß S”~¦©~±+T AÛVͶ. (&R”X~Ft+V) %R”+PLÕÅ &T”P”UÅ &UÚ+L¼ß ²ßTfL¦§Å &T”PͶ. ¹RÅ Ft&T”}P ²\j S”~¦©~±´ Ft&T”i¶ ¹ß´ Cë+RËP ¬·P¦§Új 30fj&UÅ A§LÁ¦R”Å A«R UëR[+Y UÝT~¾¶ %NȦR &Y¡P”¶. 3RP+Yfj&UÅ A«R Uë+R Ft &T”P &Y¡P”¶.

TfLË+[ÍLÔ: AoN¶, JÊY”+U,SifL¶, U]AÒ¦R¶, R+XYÆLÔ, R+XvÚ\Å, %SxNL¦ ©~±´¦ RLÍ (rate) A§LÁ¦RÅ.

Atf&[“ËÀ GßⶠUë© TPÀ R”U+W&V”i kP &S”» ®¡UlLØfj G§W”L± &T”Ái¶.

¹fgV¶: Atf&[“ËÀ TPÀR”U+W

G±%T”Ò©¶ g+P±T©: 1·.Æ. CÅ 1·.g. Ft Uë©fL”] Uë©fjZÅ (ampules).

&S”»¦%R”ÚÝ AÛjÛL+[f j+\fg\©. B]”Å A+Rf jQ±Ti¦R”©; AÅX© UÝT~¾¶ YÃY+R¦ RifL”©.

G±T~± TVßTi¦©Y©

TfL Ë+[ÍLÔ: R+XYÆ, R+XvÚ\Å, jU}PÅ, Y”«§.

(TfL¶ 466If L”¡L) (&R”X~ Ft+V) &R”Èfjo NÚÝ A~¼Å 1:1000 0.5G¶.GÅ. &T”PͶ. AÛjÛLÕÅ ¹ß&]Ú\¶ CÅ+X%Vß\”Å 20¬·PlLØfjÔ UÝT~¾¶ Ft&T”PͶ. UÚ\ Uë©L+[f kP S>lLÔ %L”ifL &Y¡~¼Ãfj¶ (TfL¶ 466If L”¡L).

G±%T”Ò©¶ g+P±T©: Ft, UëR”Lf L+W¦©f %L”Ô[¦ ©L[“LͶ 200·.g. U”¦§+WL[“LͶ Yö. %R”PÀ<ot....

JÊY”+U G§Ào%NVÅ AÅX© A§Àotfj

473


Uë©LÔ

AU”<ftÆß (AMOXICILLIN)) A&U”ftÆß GßT© G§ÀU E¼À Uë© Y+L¼Å %TßàtÆß C]¦+Ro N”À«R©. Lñ+T &S”»¦ %R”ÚÝLÔ, tÝS>À ¹+\+U¼Å &S”»¦ %R”ÚÝLÔ, NÕf L”»oNÅ, UÚ\ &S”»¦%R”ÚÝLÔ BgV YÚÝfj Uæ©Y¶ %N»V± TVßTi¦© gß\]À. TX CPlLÕÅ A+R B¶²t Æâfj (ampicillin) U”\”L C±%T”Ò© TVß Ti¦©gß\]À.

B¶²tÅÆß (AMPICILLIN) B¶²tÅÆß: %TàtÅÆß C]¦+Ro &NÀ«R G§ÀU E¼À Uë©R”ß B¶²tÅÆß. TXY+L &S”»¦ %R”ÚÝL+[f jQ±Ti¦R C+R± TVßTi¦©gß\]À.

¹fgV¶: EQÍ A멶 ¹ß´ B¶²tÅÆ+] AëRͶ.

TfLË+[ÍLÔ: Y¼ÚÝ CVfL¦+R ¹fgV¶: EQ&Y”i AëRͶ. 3 S”ÔLØfjÔ SXU+PV¦ %R”PlLËÅ+XV”]”Å Uæ©Y ERË+V± %T\Ͷ, &YÝ Uë© ElLØfj¦ &R+YV”L CÃfj¶.

¬+Xj+XVo %N»¾¶. Y¼Úݱ &T”fj, t]±´, ULÕÀLÕÅ L”~ &S”»¦ %R”Ú+\¾¶ jZ«+RLÕÅ A+QV”+Po t]±´ &S”»¦ %R”Ú+\¾¶ E¡P”fj¶.

G±%T”Ò©¶ g+P±T©: 250, 500·.g. TfLË+[ÍLÔ: Y¼Úݱ&T”fj, t]±´ jU}PÅ, Y”«§, ULÕÀLØfjf L”~ &S”»¦ %R”Ú+\¾¶ jZ«+RLØfj A+QV”+Po t]±´ &S”»¦ %R”Ú+\¾¶ E¡P”fj¶.

jÕ+LLÔ AÅX© Uë©+\LÔ. JÊ%Y”à 5·.Æ.fj 125AÅX© 250·.g. Ft Uë©fL”] S>ÀU¶. FtUë©L+[f LX±TRÚL”] ªÔ.

G±%T”Ò©¶ g+P±T©: 250¶ 500·.g.Å U”¦§+WLÔ JÊ%Y”à 5·.Æ.fj 125AÅX© 250·.g. Ft Uë©fL”] S>ÀU¶. TX YÈ A[ÍLÕÅ T”jS>À (syrup).

G±T~± TVßTi¦©Y© tÝS>WL &S”»¦%R”ÚÝfL”L (TfL¶ 129If L”¡L) 500·.g. Y”»YÐ S”%[“ßÝfj 3RP+Y 7S”ÔLØfj.

%Yf+L &S”»fj (TfL¶ 324If L”¡L) 500·.g. Y”»YÐ S”%[“ßÝfj 3RP+Y 7S”ÔLØfj.

Ci±%Tȶ´ &S”»¦ %R”ÚÝfj (TfL¶ 325If L”¡L) 500·.g. Y”»YÐ S”%[“ßÝfj 3RP+Y 14S”ÔLØfj.

²\±´Ý±´ %Y}iRÈfj± ²\j &S”»¦ %R”ÚÝfj (TfL¶ 369If L”¡L) 500·.g. Y”»YÐ S”%[“ßÝfj 3RP+Y 10S”ÔLØfj. E}´\ B»Í %N»¾¶ SPY~f+Lfj± ²\j &S”»¦%R”Ú+\¦ Ri±TRÚj (TfL¶ 231If L”¡L) 1gW”¶ Y”»YÐ 1&Y+[ U}i¶ %L”ifLͶ. %U}&W”àP” &N+X¾¶ %L”ifLͶ.

G±T~± TVß Ti¦©Y© &TÚÝ YÆ¼ß &T”© &S”»¦ %R”ÚÝfL”L (TfL¶ 179If L”¡L) 2gW”+U Y”»YÐ S”%[“ßÝfj 4RP+Y 7Æë© 10S”ÔLØfjf %L”ifLͶ.

jZ«+R ²\«R ²\j &S”»¦ %R”ÚÝfL”L (TfL¶ 271If L”¡L) 2gW”¶ Y”»YÐ S”%[“ßÝfj 4RP+Y 48U¢ &SW¦§Å L”»oNÅ &T”j¶ Y+W¼Å %L”ifLͶ. UÚ\ G§À EVÀU Uë©L+[f kPf %L”ifLX”¶. ´§VR”L± ²\«R jZ«+R¼ß &S”»¦%R”ÚÝfL”L (TfL¶ 279If L”¡L) 300·.gW”+U R+NS”ÁÅ S”%[“ßÝfj 2RP+Y 7S”ÔLØfj Ft&T”PͶ. LÃfL+X±´fj± ²\j (TfL¶ 410If L”¡L)

&S”»¦%R”ÚÝfL”L

2 gW”+U R+NS”ÁÅ S”%[“ßÝfj 4RP+Y 48U¢ &SW¦§Å L”»oNÅ &T”j¶ Y+W¼Å Ft&T”PͶ. UÚ\ G§À E¼ÀU Uë©L+[f kPf %L”ifLX”¶. AÅX© 3.5·.gW”+U Y”»YÐ Jà RP+Y U}i¶ %L”ifLͶ.

jQ±Ti¦©¶ UÚ\ Uë©LÔ: %TöT”ȶ AU”ftÆâfj U”\”L G±%T”Ò©¶ B¶²tÅÆ+]± TVßTi¦RX”¶. %TàtÆâfj JÊY”+U EÔ[YÀfj GÁ¦©&W”+Ut+]f %L”ifLX”¶.

GoNÁf+L: %TàtÅÆß C]¦© Uë©LØfj JÊY”+U EÔ[YÀfj A&U”ftÆ+]f %L”ifLf kP”©.

474

jQ±Ti¦©¶ UÚ\ Uë©LÔ: %TöT”ȶ AU”ftÆâfj U”\”L G±%T”Ò©¶ B¶²tÅÆ+]± TVßTi¦RX”¶. %TàtÆâfj JÊY”+U EÔ[YÀfj GÁ¦©&W”+Ut+]f %L”ifLX”¶.

GoNÁf+L: %TàtÅÆß C]¦© Uë©LØfj JÊY”+U EÔ[YÀfj B¶²tÅÆ+]f %L”ifLf kP”©.


Uë©LÔ GoNÁf+L!

BÀ}%P·tàß

ARTEMISININ

(BÀ%Pv&]}, BÀ}%P%URÀ, &Y”À¶Í}) (ARTESUNATE, ARTEMETHER, WORMWOOD) BÀ}%P·tàß GßT© Uë©LÕÅ KÀ C]¦+Ro &NÀ«R©. ¹+\f L”»oN+Xf jQ±Ti¦R A+R± TVßTi¦©gß\]À. ¹+\f L”»oNÈfj G§W”L± TVßTi¦R± TX Uë©LÔ EÔ[]. B]”Å A+Y GÅX”¶ CßⶠUë© G§À±²]”Å TVßT”}ifj YWËÅ+X. (TfL¶ 464If L”¡L) S>lLÔ Y”Ò¶ Tj§¼Å ¹+\f L”»oNÈfj G§W”L G«R Uë© jQ±Ti¦©g\© GßÝ ElLÔ SX¦©+\ A+UoNL¦+Rf &L}LͶ. ¹fgV¶: BÀ}%P·tàß Uë+R S>lLÔ %L”~¹«§Á± (grape) TZo N”ÚÝPß TÃg]”Å A© YÆ+U %TÝg\©.

Sß\”L± TR±Ti¦R±T}P %L”v Y+XfjÔ E\lg ¹+\fL”»oN+X¦ RifLͶ. G±%T”Ò©¶ g+P±T©: BÀ%Pv&]} jÕ+LLÔ 50·.gÅ; FtfL”] BÀ}%P%URÀ Uë©f jZÅLÔ 1·.ƼÅ. 80·.g./·.Æ

G±T~± TVßTi¦©Y©: ¹+\f L”»oNÈfL”L (TfL¶ 98If L”¡L) 300·.g. BÀ}%Pv&]}+P Y”»YÐ S”%[“ßÝfj Jà RP+Y HÒ S”ÔLØfj. gÕßP”+Ut+]f (clindamycin) kPf %L”ifLX”¶. jQ±Ti¦©¶ UÚ\ Uë©LÔ: j&[“&W”j»ß (Chloroquine) j+]ß (Quinine) gÕßP”+Utß (Clindamycin) UÚݶTX.

GoNÁf+L: Lñ&TÝÚ\ ¹RźßÝ U”RlLÕß &T”© BÀ}%P·tàß T”©L”±T”]R” GßT© %RÁVËÅ+X.

%Tß+NÅ %TàtÅÆß %R”PÀot G±T~± TVßTi¦©Y©: ´§VR”L± ²\«R jZ«+Rfj (TfL¶ 278If L”¡L) 100,000 AXjL+[ %R”+P¼ß ¹ß´\¦ R+NS”ÁÅ Jà RP+Y U}i¶ Ft &T”PͶ. &Y+X %N»¾¶ UÚ\ Uë©LÔ: B¶²tÆß (ampicillin) ´&W”%L»ß %TàtÅÆß ( procaine Penicillin)

GoNÁf+L: %TàtÅÆß C]¦© Uë©LØfj JÊY”+U %L”Ôg\YÀLØfj± %Tß+NÅ %TàtÅÆ+]f %L”ifL”¨ÀLÔ.

%TßN”+Rß %Tß+NÅ %TàtÅÆß (BENZATHINE BENZYL BENZYL PENCILLIN) (%TàtÅÆß_t_%TßN”+Rß) (penicillin g benzathine )

%TßN”+Rß %Tß+NÅ %TàtÅÆß GßT© %TàtÅÆß C]¦+Ro &NÀ«R S>¡P&SW¶ &Y+X %N»¾¶ G§ÀE¼ÀU Uë©. A+Rf%L”¡i L«©±´¡LÔ (syphilis) ²\±´Ý±´o uϱ´¡LÔ, UÚ\ &S”»¦%R”ÚÝLÔ BgVYÚ+\f jQ±Ti¦©gß\]À. A+R¦ R+NS”ÁÅ FtV”Lo %NȦ©gß\]À. ¹fgV¶: ULÕÀLØfjf L”~ &S”»¦ %R”Ú+\¾¶ jZ«+RLØfj A+QV”+Po t]±´ &S”»¦ %R”Ú+\¾¶ E¡P”fj¶. JÊY”+U G§Ào%NVÈfj (TfL¶ 465If L”¡L) Uæ©Y¶ %N»V A¢VU”L CÃfLͶ. G±%T”Ò©¶ g+P±T©: Jà 5·.Æ. tÝj±²¼Å 1.2 AÅX© 2.4 ·ÅÆVß AXjLÔ Ft Uë+Rf LXfj¶ ªÔ.

G±T~± TVßTi¦©Y© %Tß+NÅ %TàtÅ+Xß (BENZYLPENICILLIN)

L«©± ´¡¤fj (TfL¶ 330If L”¡L) 2.4 T¦© CXfL¶ AXjLÔ Uë+R 1&Y+[ U}i¶ R+NS”ÁÅ %NȦRͶ.

(%TàtÅÆß_t_ PENICILLIN-G) %Tß+NÅ %TàtÅÆß GßT© %TàtÅÆß C]¦+Ro &NÀ«R G§À E¼ÀU UëR”j¶. Li+UV”] &S”»¦ %R”ÚÝLØfL”L C+R± TVßTi¦©gß\]À. ¹fgV¶: JÊY”+U G§Ào%NVÅL+[f jQ±Ti¦R A¢VU”L CÃfLͶ. TfLË+[ÍLÔ: ULÕÀLØfj L”~ &S”»¦ %R”Ú+\¾¶ jZ«+RLØfj A+QV”+Po t]±´ &S”»¦ %R”Ú+\¾¶ E¡P”fj¶. G±%T”Ò©¶ g+P±T©: 1AÅX© 5·ÅÆVß AXjLÔ %L”¡P Ft Uë&R”i LXfLf k~V ªÔ. %R”PÀg\©.....

jZ«+Rfj Uæ©Y¶ %N»V &Y¡iU”]”Å 150,000 AXjL+[ 1RP+Y U}i¶ R+NS”ÁÅ %NȦRͶ (AÅX© jZ«+R¼ß G+P¼Å 1g&X” gW”¹fj 50,000 AXjLÔ GßÝ %NȦRͶ) jQ±Ti¦©¶ UÚ\ Uë©LÔ: GÁ¦©&W”+Utß ( eryithromycin)

GoNÁf+L: %TàtÅÆß C]¦© Uë©LØfj JÊY”+U %L”Ôg\YÀLØfj %TßN”+Rß %Tß+NÅ %TàtÅÆ+]f %L”ifL”¨ÀLÔ.

475


Uë©LÔ

L”.®.&S”.Ri<± < T+t (BCG VACCINE)

%N±}ÁV”&N”ß (CEFTRIAXONE)

EPÈÃfg &S”» (tuberculosis) (TB) R”fL¦§Új G§W”L L”.®.&S”. T”©L”±´¦ RÃg\©.

%NT”&X”v&T”Áß C]¦+Ro &NÀ«R YÆ+UV”] E¼À G§ÀU Uë©R”ß %N±}ÁV”&N”ß. A+R¦ R+NS”ÁÅ Ft&T”P &Y¡i¶. %Y}+P, Ci±%Tȶ´ &S”»¦%R”ÚÝ. tÝS>WL &S”»¦ %R”ÚÝ, UÚݶ LÃfL+X±´, jZ«+R²\±´, LÃot+RÍ BgVYÚÝfj± ²\j HÚTi¶ Li+UV”] &S”»¦ %R”Ú&\”ikP TX&YÝ &S”»¦%R”ÚÝLØfj¶ A+R± TVßTi¦©gß\]À.

¹fgV¶: L”.®.&S”. Ft E¼À±´Ô[©. A+R G±%T”Ò©¶ jÕÀotV”L +Y¦§ÃfL &Y¡i¶. CÅ+X%Vß\”Å A© &Y+X %N»V”©.

TfL Ë+[ÍLÔ: Uë+Rf j¦©¶ CP¶ ´¡Q”j¶, ²\j Yi E¡P”j¶. G±%T”Ò©¶ S>ÀU¶.

g+P±T©:

Ft &T”iYRÚL”]

G±T~± TVßTi¦©Y© 0.1·.Æ.I (&R”Æß hÏ Ft&T”iRÅ) YZfLU”L &UÚ+L¼Å Ft&T”PͶ.

%N²ft¶ (CEFIXIME) %N²ft¶ GßT© %NT”&X”v&T”Áß (cephalosporin) C]¦+Ro &NÀ«R Uë©. A+Rf %L”¡i %Y}+P (gonorrhea) ¹©%Lȶ´ &S”»¦ %R”ÚÝ, BgVYÚ&\”i kP TX&S”»¦ %R”ÚÝLØfj Uæ©Y¶ %N»gß\]À.

¹fgV¶: JÊY”+U G§Ào%NVÅ EÔ[YÀL+[f jQ±Ti¦R A¢VU”L CÃfLͶ. (TfL¶ 465If L”¡L) LÅÇWÅ tfLÅLÔ EÔ[YÀLÔ %N²ft¶ A멶 &T”© GoNÁf+LV”L CÃfL&Y¡i¶.

¹fgV¶ JÊY”+U G§Ào%NV+Xf jQ±Ti¦R A¢VU”L CÃfLͶ. (TfL¶ 465If L”¡L)

TfLË+[ÍLÔ:

ULÕÀLØfj;f L”~ &S”»¦ %R”Ú+\¾¶, jZ«+RLØfj A+QV”+Po t]±´ &S”»¦ %R”Ú+\¾¶ E¡P”fj¶.

G±%T”Ò©¶ g+P±T©: 250·.g.ȶ 500·.g.ȶ UÚݶ 1gW”¶, 2gW”¶ 10gW”·È¶ FtUëR”Lf j±²LÕÅ.

G±T~±

TVßTi¦©Y©

%Y}+P &S”»fj (TfL¶ 324If L”¡L) AÅX© %U©±´¡ &S”»fj (chancroid) (TfL¶ 331If L”¡L) 250·.g.I R+N S”ÁÅ 1&Y+[ U}i¶ Ft &T”PͶ.

TfLË+[ÍLÔ: jU}PÅ, Y¼Úݱ &T”fj

´§VR”L± ²\«R jZ«+R¼ß %Y}+P &S”»fL”L (TfL¶ 324If L”¡L) 125·.g. %N±}ÁV”f&N”+] (ceftriaxone) %R”+P¦ R+NS”ÁÅ 1&Y+[ U}i¶ Ft &T”PͶ.

R+XYÆ, ULÕÀLØfjf L”~ &S”»¦ %R”Ú+\¾¶ jZ«+RLØfj A+QV”+Po t]±´ &S”»¦ %R”Ú+\¾¶ E¡P”fj¶.

&Y+X %N»¾¶ UÚ\ Uë©LÔ: %N²ftß (cefixime) GÁ¦©&W”+Utß.

G±%T”Ò©¶ g+P±T©:

GoNÁf+L: 200 AÅX© 400·.g. jÕ+LLÔ 5·.Æ.¼Å 100·.g. S>ÀU¶.

G±T~± TVßTi¦©Y© %Y}+P &S”»fj (gonorrhea) (TfL¶ 324If L”¡L) AÅX© ¹©%Lȶ´ &S”»¦ %R”ÚÝfj (TfL¶ 325If L”¡L) 400·.g. Y”»YÐ Jà RP+Y U}i¶.

jQ±Ti¦©¶ UÚ\ Uë©LÔ. %N±}ÁV”f&N”ß (ceftriaxone) GÁ¦©&W”+Utß ( eryithromycin).

GoNÁf+L: %NT”&X”v&T”Áß (cephalosporin) C] Uë©LØfj JÊY”+U %L”Ôg\ Y”ÀLØfj %N²ft¶+Uf (cefixme) %L”ifL”¨ÀLÔ.

476

%NT”&X”v&T”Áß C]¦+Ro &NÀ«R Uë©LØfj JÊY”+U %L”Ôg\YÀLØfj %N²f}ÁV”&N”+] Ft &T”P”¨ÀLÔ.


Uë©LÔ GoNÁf+L!

j&[“&W”j»ß (CHLOROQUINE):

gÕßP”+Utß (CLINDAMYCIN)

j&[“&W”j»ß ¹+\f L”»oNÈfj± TVßTigß\©.

gÕßP”+Utß Jà YÆ+UV”] G§À E¼ÀU Uë©. ¹+\f L”»oN+Xf jQ±Ti¦R A+R G±T~± TVßTi¦©Y© GßT© TÚÛ U}i¶ C«R± ´¦RL¦§Å S”lLÔ Ë[fg¾Ô&[“¶.

¹fgV¶:

j&[“&W”j»+] EQ&Y”i AëRͶ. j&[“&W” j»+] G±%T”Ò©¶ UÚ\ Uë©L&[“i Aë§]”Å A© &Y+X%N»¾¶. S>lLÔ Y”Ò¶ CP¦§Å G«R Uë© &Y+X %N»g\© GßÝ EÔÙÀ SX¦©+\ A§L”ÁL&[“i J±²}io NÁT”ÀfLͶ. Sß\”L± TR±Ti¦R±T}P %L”vY+XfjÔ E\lg ¹+\f L”»oN+X¦ RifLͶ.

TfLË+[ÍLÔ: Y¼Úݱ &T”fj, Y”«§, t]±´, Y”¼Å U”+Zov+Y (metallic taste), ULÕÀLØfj L”~ &S”»¦ %R”Ú+\¾¶ jZ«+RLØfj A+QV”+Po t]±´ &S”»¦ %R”Ú+\¾¶ E¡P”fj¶. G±%T”Ò©¶ g+P±T©: 150·.g.CÅ

TfL Ë+[ÍLÔ: T”À+Y UljRÅ; A+R± TVßTi¦©Y+R ¬Ý¦§V ²\j T”À+Y UljRÅ S>lL &Y¡i¶.

Uë©+\Lض, Jà ·.Æ.fj 150·.g. FtfL”] S>ÀUU”LͶ YÃgß\].

G±%T”Ò©¶ g+P±T©: j&[“&W”j»ß

G±T~± TVßTi¦©Y©

T”v&T} (chloroquine phosphate) 250·.g. jÕ+L¼Å YÃg\© j&[“&W”j»ß NÅ&T} (Chloroquine Sulfate) 200·.g. jÕ+L¼Å YÃg\©.

¹+\fL”»oNÈfL”L (TfL¶ 99If L”¡L) 600·.g.+U Y”»YÐ S”%[“ßÝfj 2RP+Y 7S”ÔLØfjf %L”ifLͶ. BÀ%Pv&]}+PfkP ( artesunate) (BÀ}&P”·t+]± T”ÀfLͶ) S>lLÔ %L”ifL &Y¡i¶.

G±T~± TVßTi¦©Y©

jQ±Ti¦©¶ UÚ\ Uë©LÔ ¹+\fL”»oNÈfL”L (TfL¶ 98If L”¡L) 600·.g.I Y”»YÐ S”Øf%L”à RP+Y 2S”ÔLØfjf %L”ifLͶ. ²\j 3B¶ S”Ô 300·.g. %L”ifLͶ.

jQ±Ti¦Rf k~V UÚ\ Uë©LÔ BÀ}%P·tàß (artemisinin) gÕßP”+Utß (clindamycin) j+]ß (quinine) UÚݶ ²\.

GoNÁf+L: EXgß TX Tj§LÕÅ

BÀ}%P·tàß, j&[“&W”j¼ß, j+]ß UÚ\+Y.

GoNÁf+L:

gÕßP”+Utß %TÃljPÈfjf Li+UV”] tfLÅL+[ E¡P”fj¶. A© R”»±T”Å ºXU”Lf jZ«+Rfjf LPfg\©. L}P”VU”L¦ &R+Y±T}P”Å U}i¶ C«R Uë+R± TVßTi¦RͶ.

j&[“&W”j»ß ¹+\fL”»N+X Cà&UÅ jQ±Ti¦R”©. L”Å+L YƱ´ &S”» (epilepsy) EÔ[YÀLÔ j&[“&W”j»+]± TVßTi¦Rf kP”©.

477


Uë©LÔ

GoNÁf+L

GoNÁf+L

&L”_}+WU”fN”&N”Å (CO-TRIMOXAZOLE):

+PV”%NT¶ (DIAZEPAM)

}+W%U¦&R”²Á¶ +NÅT”%U¦R”f&N”Å ( trimethoprim + sufamethoxazole ) &L”_}+WU”fN”&N”Å 2G§À E¼ÀU Uë©LÕß k}i. (JßÝ NÅT” C]¶). tÝS>À±+T, tÝS>WL¶, UÚ\ &S”»¦%R”ÚÝLÔ BgVYÚ+\f jQ±Ti¦R± TVßTigß\©. U”.R.j.&S”./D.R.j.k. &S”¾Ô[YÀLØfj Y¼Úݱ &T”fj NÕfL”»oNÅ (pneumonia) &T”ß\YÚ+\¦ RifL ERÍg\©.

+PV”%NT¶ GßT© Jà &S”VLÚݶ Uë© (tranquilizer). A+Rf %L”¡i YƱ+T¾¶ &S”¼ß §eÀ¦ R”fjR+X¾¶ jQ±Ti¦©gß\]À.

¹fgV¶:

TfL Ë+[ÍLÔ: ªfLf LXfL¶, NU¬+X CZ±´, jZ±T¶. G±%T”Ò©¶ g+P±T©: 5AÅX© 10·.g. jÕ+LLÔ, 1·.Æ.fj 5·.g. FtUë© S>ÀU¶.

HW”[U”L S>+W± TÃLͶ.

TfLË+[ÍLÔ: AÁ±´, t]±´LÔ &T”ß\ JÊY”+U G§Ào%NVÅLÔ CëR”Å &L”_}~+WU”fN”&N”+X Aë©Y+R ¬Ý¦RͶ. A© jU}P+X¾¶ Y”«§+V¾¶ kP E¡P”fj¶.

G±%T”Ò©¶ g+P±T©: 960, 480, 120·.g. jÕ+LLÔ. JÊ%Y”à 5·.Æ.fj¶ 240·.g. -ÀU¶.

G±T~± TVßTi¦©Y© tÝS>WL L”¡L) 160·.g. Y”»YÐ

&S”»¦ %R”ÚÝfj (TfL¶ 129If 960·.g.I (}+W%U¦&R”²Á¶ NÅT”%U¦R”fN”&N”Å 800·.g.) S”%[“ßÝ 2RP+Y 7S”ÔLØfj.

G±T~± TVßTi¦©Y©. YƱ´fL”L (TfL¶ 182If L”¡L) 20·.g. +PV”%NT¶ Ft Uë+R Ft¼ÅX”R ³ovf jZ+Xf%L”¡i UXfjPÆÅ %NȦRͶ. &R+Y±T}P”Å 20¬·PlLØfj± ²\j 10·.g.I UÝT~¾¶ %NȦRͶ. 8U¢ &SW¦§ÚjÔ 30·.g.fj &UÅ %NȦR &Y¡P”¶. +PV”%NT¶ FtUë© g+PfLËÅ+X%Vß\”Å +PV”%NT¶ jÕ+LL+[± %T”~V”fg S>ÁÅ LX«© TVßTi¦RͶ.

jQ±Ti¦©¶ UÚ\ Uë©LÔ: %YÕUf

L«Rg (Magnesium Sulfate)

jQ±Ti¦©¶ UÚ\ Uë©LÔ: A&U”ftÅÆß (amoxicillin)

GoNÁf+L: Lñ&TÚÛß L+Pt 3 U”Rf L}P¦§Å EÔ[ ULÕÀLÔ C«R Uë+R± TVßTi¦Rf kP”©. NÅT” C] Uë©LØfj JÊY”+U %L”ÔTYÀLØfj &L”_}+WU”fN”&N”+Xf %L”ifLf kP”©.

478

GoNÁf+L:

+PV”%NT¶ TZfL¦§Új A~+UV”fj¶ Uë©. ªfL«Rö UÚ\ Uë©LÔ AÅX© %YÛV¶ (alcohol) BgVYÚÝPß A+R± TVßTi¦R”¨ÀLÔ. Lñ&TÚÛß&T”© A§L UëR[ËÅ AÅX© A~fL~ PV”%NT¦+R Aë§]”Å ²\±´f j+\T”iÔ[ jZ«+R ²\fj¶. C«R Uë© R”»±T”Å YÐ LPfLf k~V©. AR]”Å jZ«+Rfj± T”Å%L”ifj¶ R”»U”ÀLÔ %SÃfL~ ¬+X RËÀ¦R UÚ\ &SWlLÕÅ C«R Uë+R± TVßTi¦RfkP”©.


Uë©LÔ GoNÁf+L

~f&X”fN”tÆß (DICLOXACILLIN): ~f&X”fN”tÆß %TàtÅÆß C]¦+Ro &NÀ«R G§À E¼ÀU Uë©. A+R U”ÀTL¶ UÚݶ &R”Å &S”»¦ %R”ÚÝfj± TVßTi¦©gß\]À.

¹fgV¶: JÊY”+U G§Ào%NV+Xf jQ±Ti¦R A¢VU”L CÃfLͶ. (TfL¶ 465If L”¡L) TfLË+[ÍLÔ:

jU}PÅ, Y”«§, Y¼Úݱ &T”fj, ULÕÀLØfjf L”~ &S”»¦ %R”Ú+\¾¶, jZ«+RLØfj A+QV”+Po t]±´ &S”»¦ %R”Ú+\¾¶ E¡P”fj¶.

G±%T”Ò©¶ g+P±T©: 125, 250, 500·.g.CÅ Uë©+\LÔ JÊ%Y”à 5·.Æ.fj¶ 62.5·.g.EÔ[ S>ÀU¶.

G±T~± TVßTi¦©Y© U”ÀTL¦ %R”ÚÝfL”L (TfL¶ 289If L”¡L) 500·.g.+V Y”»YÐ S”%[“ßÝfj 4RP+Y 7S”ÔLØfj.

jQ±Ti¦©¶ UÚ\ Uë©LÔ: GÁ¦©&W”+Utß.

GoNÁf+L: %TàtÅÆß C] Uë©LØfj JÊY”+U %L”ÔTYÀLØfj ~f&X”fN” tÆ+]f %L”ifL”¨ÀLÔ.

~%Tß I}W”+Uß (DIPHEN HYDRAMINE) ~%Tß I}W”+Uß GßT© G§À ®¡´+Z C[fg Uë© (anti histamine). A+Rf %L”¡i JÊY”+U G§Ào %NVÈfj¶ JÊY”+U A§Àotfj¶ Uæ©Y¶ %N»gß\]À. U”.R.j.&S”. EÔ[YÀLØfj S”ÔT}P AÁ±´fj¶, ªfLo tfLÅLØfj¶ kP Uæ©Y¶ %N»V± TVßTig\©.

TfLË+[ÍLÔ: ªfLf LXfL¶; Y”¼È¶ ºfgȶ EXÀot, jU}Pȶ Y”«§¾¶ E¡P”j¶. ªfLf LXfL¦+RËP ·L AÁR”L U]%YÒot E¡P”fj¶.

G±%T”Ò©¶ g+P±T©: 25AÅX© 50·.g. jÕ+LLÔ AÅX© Uë©+\LÔ. JÊ%Y”à 5·.Æ.¼È¶ 12.5·.g. EÔ[ T”jS>À (syrup). Jà ·.Æ}PÁÅ 10, 30, 50·.g. FtUë©LÔ %L”¡P Uë©fjZÅ.

G±T~± TVßTi¦©Y©: j+\«R A[ËÆë© U}P”] A[Í JÊY”+U G§Ào%NVÈfj (TfL¶ 465If L”¡L) 25·.g. Y”»YÐ 6U¢ &SW¦§Ú%L”à RP+Y, AÛjÛ &T”j¶Y+Wf %L”ifLͶ.

JÊY”+U A§ÀotfL”L: (TfL¶ 466If L”¡L) 50·.g.+U R+N S”ÃÔ Ft &T”PͶ. ¹ß&]Ú\ AÛjÛ CÅ+X%Vß\”Å 4U¢ &SW¦§Å UÝT~¾¶ Ft &T”PͶ.

jQ±Ti¦©¶ UÚ\ Uë©LÔ ´&W”%U¦R”+Nß (Promethazine).

GoNÁf+L: ~%Tß I}W”+U+] Y”V”Å Aë©Y© ·LͶ SÅX©. Li+UV”] JÊY”+U G§Ào %NVÆß &T”©¶ A§Àot¼ß &T”©¶ U}i¶ A+R Ft&T”PͶ. ~%Tß I}W”+U+] %YÛV¦©Pß AÅX© &S”YLÚݶ Uë©Pß (tranqulizers) TVßTi¦RfkP”©. A±T~o%N»R”Å ARß TVßT”i YÈY”] ¨lL”L A+U+¾¶. C«R Uë+R %SÃfL~ ¬+XLÕÅ TVßTi¦©Y© SÅX©. B]”Å Lñ&TÚÛß %T”ҧȶ R”»±T”Å %L”ifj¶ %T”Ò©¶ TVßTi¦Rf kP”©.

479


Uë©LÔ

GoNÁf+L

GÀ&L”%U}+Wß (ERGOMETRINE) P”ft+NfÕß (DOXYCYCLINE): P”ft+NfÕß, %P}W” +NfÕß (tetracycline) C]¦+Ro &NÀ«R G§À E¼ÀU Uë©. A© TÅ&YÝ &S”»¦ %R”ÚÝL+[f jQ±Ti¦R± TVßTig\©.

¹fgV¶: A+R± T”&X”i AÅX© T”Å T¡+Q± %T”ÃÔL&[“i AÅX© ´Õ±TLÚÛ (antacids) L&[“i AëRf kP”©. E}L”À«R ¬+X¼Å U”¦§+WL+[ A§L S>&W”i AëRͶ. EPÆÅ %Y¼Å TP”UÅ T”À¦©f %L”Ô[Ͷ. CÅ+X%Vß\”Å t]±´ (rash) HÚTi¶.

TfLË+[ÍLÔ: Y¼Úݱ &T”fj, Y¼Ý uÀj+XÍ, ULÕÀLØfjf L”~ &S”»¦ %R”Ú+\¾¶ jZ«+RLØfj A+QV”+Po t]±´ &S”»¦ %R”Ú+\¾¶ E¡P”fj¶.

G±%T”Ò©¶ g+P±T©: 50, 100·.g.CÅ jÕ+LLÔ.

(GÀ&L”&]”+Yß) (ergonovine ) %U¦§%XÀ&L”&]”+Yß ( methylergononovine) GÀ&L”%U}+Wß Lñ+T¼È¶ ARß jç S”[lLÕȶ vÃfLlL+[ HÚTi¦©g\©. jZ«+R ²\±´fj± ²\j¶ LÃf L+X±´fj± ²\j¶ A§Lf jç± &T”f+Lf L}i±Ti¦R A© TVßTigß\©.

TfLË+[ÍLÔ: jU}PÅ, Y”«§, R+XvÚ\Å, %YVÀ¦RÅ. G±%T”Ò©¶ g+P±T©: 0.2·.g. jÕ+LLÔ 1·.Æ.CÅ 0.2, 0.25, 0.5·.g.CÅ Ft Uë© tÝj±²LÔ.

G±T~± TVßTi¦©Y©: jZ«+R ²\«R²\j HÚTi¶ A§Lf jç±&T”fjfL”L (TfL¶ 231If L”¡L) 0.2·.g.I Y”»YÐ JÊ%Y”à 6¹RÅ 12U¢Y+W¼È¶.

G±T~± TVßTi¦©Y©

AÅX©

LÃfL+X±´fj± ²\j HÚTi¶ &S”»¦ %R”ÚÝfj (TfL¶ 410If L”¡L) 100·.g.+U. Y”»YÐ S”%[“ßÝfj 2 RP+Y 10S”ÔLØfjf %L”ifLͶ.

0.5·.g. R+NS”ÁÅ JÊ%Y”à 6¹RÅ 12U¢ Y+W¼È¶.

LÃfL+X±´fj± ²\j HÚTi¶ A§Lf jç± &T”fjfL”L (TfL¶408IfL”¡L)

jQ±Ti¦©¶ UÚ\ Uë©LÔ:

0.5·.g.I R+NS”ÁÅ Ft &T”PͶ.

A&U”ftÆß (amoxicillin) %U}&W”àP”&N”Å ( metronidazole ).

AÅX© 0.2·.g.I Y”»YÐf %L”ifLͶ.

jQ±Ti¦©¶ UÚ\ Uë©LÔ

GoNÁf+L: LÃÍÚ\ ULÕÀLÔ AÅX© R”»±T”Å %L”ifj¶ ULÕÀLÔ C«R Uë+R AëRf kP”©. L”Xf LÐÍ S”Ô LP«R P”ft+NfÕ+] Aë©Y© T”©L”±´ AÚ\©.

·&N”´&W”vP”Å (nisoprostol) Bft&P”tß ( oxytocin).

GoNÁf+L:

GÀ&L”%U}Á+] &TÚݱT”i %R”PljYRÚ&L” AÅX Ë+WÍTi¦©YRÚ&L” AÅX© LÃf L+X±+T¦ ª¡iYRÚ&L” %L”ifL”¨ÀLÔ. jZ«+R¾¶ %L”±T+Ïf %L”~¾¶ %YÕYö ¹ß C«R Uë+Rf %L”ifL”¨ÀLÔ.

480


Uë©LÔ

GÁ¦©&W”+Utß (ERYTHROMYCIN): GÁ¦©&W”+Utß &Uf&W”+Xi (macrolide) C]¦+Ro &NÀ«R©. TX &S”»¦ %R”ÚÝL+[f jQ±Ti¦R A+R± TVßTi¦©gß\]À. A+Rf Lñ&TÚÛß&T”© T”©L”±T”L± TVßTi¦RX”¶. %TàtÅÆß C]¦+Ro &NÀ«R G§À E¼ÀU Uë©LØfj ULÕÀ JÊY”+Ufj B}Ti¶ %T”Ò© C+Rf %L”¡i Uæ©Y¶ %N»Y© SÅX©. ¹fgV¶: GÁ¦©&W”+Ut+]o N”±T”}~Új 1U¢ ¹ß´¶ AÅX© 2U¢fj± ²\j¶ Aë§]”Å Sß\”Lf jQ±Ti¦©¶. C+R A멶 %T”Ò© jU}PÅ HÚT}P”Å tÛ© EQ&Y”i E}%L”Ô[Ͷ. jÕ+LL+[ E+PfL”¨ÀLÔ. jÕ+LLÔ &Y+X %N»V¦ %R”Plj¶ ¹ß´ YÈY”] Y¼ÚÝo vW±´LÔ AYÚ+\ BÚ\ÆZfLo %N»V”UÅ Ri±TRÚj C±%T”Ò© AYÚÛß&UÅ T+ov Cigß\]À. TfLË+[ÍLÔ: Y¼ÚÝ CVfLo uÀj+XÍ, jU}PÅ, Y¼Úݱ&T”fj, ULÕÀLØfjf L”~ &S”»¦ %R”Ú+\¾¶ jZ«+RLØfj A+QV”+P t]±´ &S”»¦ %R”Ú+\¾¶ E¡P”fjg\©.

GÁ¦©&W”+Utß (%R”PÀot) jQ±Ti¦Rf k~V UÚ\ Uë©LÔ: AU”ftÆß (amoxicillin) %TßR”+Nß %TßtÅ %TàtÅÆß (benzathine benzyl penicillin) %N±}ÁV”f &N”ß (ceftriaxone) +Pj&[“fttÅÆß (dicloxicillin) %N«S>ÆV¶ (Iodine) ´&W”%L»ß %TàtÅÆß (procine penicillin) %P}W”+NfÕß L¡ LÕ¶´ ( tetracycline eye ointment ).

GoNÁf+L:

&Uf&W”+Xi (macrolide) C] Uë©LØfj JÊY”+U HÚTiTYÃfj GÁ¦©&W” +Ut+]f %L”ifL &Y¡P”¶.

CöTLf L«Rg (FERROUS SULFATE) Cö´ (IRON) Cö´ Jà LàU¶ (mineral). A© JÊ%Y”ÃYÃfj¶ ¹fgVU”L LÃÍÚ\ ULÕÃfj SX¹Ô[ jç+V¾¶, &T”©U”] BÚ\+X¾¶ %T\¦ &R+YV”g\©. C+R± %T\¹~¾¶; B]”Å ´X”Å EQ+Y¾¶ (meat) Tv«R+Zf L”»LÛL+[¾¶ E¡TR”Å U}i¶ &T”©U”] Cö´o N¦+R± %TÝRÅ L~]¶.

G±%T”Ò©¶ g+P±T©: 250·.g. jÕ+LLÔ AÅX© Uë©+\LÔ, 5·.Æ.fj 125·.g. L+WNÈfL”] ªÔ, 1%LÕ¶´.

G < ±T~± TVßTi¦©Y© ´§VR”L± ²\«R jZ«+R¼ß L¡ T”©L”±´fj (TfL¶ 261If L”¡L) 0.5% AÅX© 0.1% LÕU¦+R jZ«+R ²\«R 2U¢ &SW¦§ÚjÔ 1RP+Y U}i¶ CP &Y¡i¶. U”ÀTL &S”»¦ %R”ÚÝfj (TfL¶ 289If L”¡L) %Yf+L &S”»fj (chlamydia) (TfL¶ 324If L”¡L) AÅX© %U©±´¡ (chancroid) &S”»fj± (TfL¶ 331If L”¡L) 500·.g.I Y”»YÐ S”%[“ßÝfj 4RP+Y 7S”ÔLØfj. %Yf+L &S”¾Ô[ jZ«+Rfj: (TfL¶ 324If L”¡L) 30·.g. T”jS>+W Y”»YÐ S”%[“ßÝfj 4RP+Y 14S”ÔLØfj¶. L«©±´¡¤fj (syphilis): TfL¶ 330If L”¡L) AÅX© Ci±%Tȶ´fjÁV &S”»¦ %R”ÚÝ (pelvic infection) (TfL¶ 325If L”¡L) 500·.g.I Y”»YÐ S”%[“ßÝfj 4RP+Y 14S”ÔLØfj.

¹fgV¶: F}PoN¦© C (vitamin C) A§L¹Ô[ TZlL+[¾¶, L”»LÛL+[¾¶ E¡TR”Å EPÅ SÅX¹+\¼Å Cö´o N¦+R± %TÚݱ TVßTi¦©g\©.

TfLË+[ÍLÔ: jU}PÅ, Y¼Úݱ &T”fj, UXotfLÅ. EQ&Y”i Cö´oN¦+Ro &NÀ¦©f %L”ÔY© SÅX©.

G±%T”Ò©¶ g+Pfg\©: TÅ&YÝ A[ÍLÕÅ, TX jÕ+LLÔ.

G±T~± TVßTi¦©Y©: LÃfL”X¦§Å jço &N”+L+V¦ RËÀ±TRÚj 300Æë© 325·.g. Y+W EQ&Y”i Y”»YÐ S”Øf%L”à RP+Y LÃfL”X¶ ¹ÒY©¶ %L”ifLͶ. jço &N”+L+Vf jQ±Ti¦R (TfL¶ 116If L”¡L) 300Æë© 325Y+W Y”» YÐ S”%[“ßÝfj 2AÅX© 3RP+Y ULÕÀfjf jço &N”+L jQU”j¶ Y+W¼Å AÅX© LÃfL”X¶ ¹ÒY©¶ %L”ifLͶ.

²\±´Ý±´ %Y}ifj± ²\j HÚTi¶ &S”»¦%R”ÚÝfj: (TfL¶ 369If L”¡L)

GoNÁf+L: A§L A[Í

500·.g. Y”»YÐ S”%[“ßÝfj 4RP+Y 10S”ÔLØfj %L”ifL &Y¡i¶. (%R”PÀg\©...)

Cö´oN¦© SxN”j¶. A+Rf jZ«+RLØfjf g+PfL”RT~ +YfLͶ.

481


Uë©LÔ %Nß}P”·tß B F}PoN¦©f L”~ (&T”&X}(FOLATE))

(FOLIC ACID): &T”&Xtß

%R”PÀot....

&Y+X%N»¾¶ UÚ\ Uë©LÔ:

(FOLACIN)

B F}Po N¦©fL”~ Jà ¹fgVU”] LàU¶. A© LÃfL”X¦§Å jZ«+Rfj± ²\±´f j+\T”i E¡P”Y+R¦ Rifg\©.

B¶±²tÅÆß (ampicillin) %Tß+NÅ %TàtÅÆß (benzyl penicillin) P”ft +NfÕß (doxycycline) %U}&W”àP”&N”Å (metronidazole) UÚ\+Y.

GoNÁf+L: G±&T”©¶ g+Pfg\©: 0.1·.g 0.5·.g, 0.8·.g (100, 500, 800+U.g.) A[ÍLÕÅ jÕ+LLÔ.

G±T~± TVßTi¦©Y©: ²\±´fj+\T”iL+[¦ Ri±TRÚj (TfL¶ 37If L”¡L) 0.5Æë© 0.8·.g Y+W¼Å Y”»YÐ JÊ%Y”à S”ض %L”ifLͶ. GoNÁf+L

%NßP”+Utß tÝS>WLlL+[o &NR±Ti¦§ %NË}i¦ Rß+U+V E¡P”fj¶. A+Rf LÃfL”X¦§Å ULÕÀfjf %L”i¦R”Å jZ«+Rfj± ²\±´f j+\T”}+P E¡P”fj¶. A·&]” g+[f&L”+Ni (aminoglycoside) C]¦§Å EÔ[ Uë©LØfj JÊY”+U HÚTiU”]”Å %Nß}P”+Ut+]f %L”ifLfkP”©.

%NßP”·tß (GENTAMICIN): A·&]” g+[f&L”+Ni (aminoglycoside) C]¦+Ro &NÀ«R ·L YÈY”] G§À E¼ÀU Uë©R”ß %Nß}P”·tß.

¹fgV¶:

ULÕÀ UÚ\ Uë©L+[ Y”«§ GifL”UÅ AëRËÅ+X %Vß\”Å AÅX© &YÝ G§À E¼ÀU Uë© g+PfLËÅ+X %Vß\”Å U}i¶ %Nß}P”·t+]± TVßTi¦RͶ. HW”[U”] S>ÀUlLØPß %L”ifLͶ.

%Nß~Vß YV%X} (GENTIAN VIOLET) (gÁvPÅ YVX} (CRYSTAL VIOLET)) %U¦§Å &W”N”àÆàV¶ (menthyl rosanilinium) &W”N”àÆàV¶ j&[“+Wi (chloride) %Nß~Vß YV%X} %R”Úݦ R+P

<G±T~± TVßTi¦©Y© jZ«+R ²\«R ²\j Lñ+T &S”»¦ %R”ÚÝ (TfL¶ 271If L”¡L) 80·.g. %Nß}P”·t+] R+NS”ÁÅ S”%[“ßÝfj 3RP+Y 48U¢ &SWf L”»oNÅ &T”j¶ Y+W¼Å Ft&T”PͶ.

Uë©. &R”Å, Y”» UÚݶ %T¡jÛf jZ”» BgVYÚÛÅ T+NQ &S”»¦ %R”ÚÝLØfj G§W”L &Y+X %N»g\©. ¹fgV¶: %Nß~Vß YV%X}+P± TVßTi¦©¶ %T”Ò© &R”ÆÅ GÁoNÅ HÚT}P”Å ¬Ý¦§ËPͶ. L”~ &S”»¦ %R”ÚÝ EÔ[ ULÕÀ, A© Rß ©+QYÃfj± TWY”UÅ CÃfL R”ß jQU+P¾¶ Y+W¼Å AYÔ, AYÃPß T”È\Í %L”Ô[f kP”©. %Nß~Vß YV%X} &R”+X¾¶ ©¢+V¾¶ LÃxtY<´ ¬\¦§Å L+\± Ti¦©¶. G±%T”Ò©¶ g+Pfg\©: 0.5% T+ovo N”W”V¦§Å 0.5%, 1%, 2%, S>ÀUU”L 1/2 Æ} S>ÁÅ 1 &R.L. A[Ífjf L+W¦R”Å 2% S>ÀU¶ g+Pfj¶ LÃS>X± T~LlLÔ (dark blue crystals).

LÃfL+X±´fj ²\j &S”»¦ %R”ÚÝfL”L:

G±T~± TVßTi¦©Y©:

TfLË+[ÍLÔ: ULÕÀLØfjf L”~&S”»¦ %R”Ú+\¾¶ jZ«+RLØfj A+QV”+Po t]±´ &S”»¦ %R”Ú+\¾¶ E¡P”fj¶. G±%T”Ò©¶

g+P±T©:

1·.Æ.fj

10

AÅX©

40·.g. FtfL”L tÝ j±²LÔ (vials).

(TfL¶ 410If L”¡L) 300·.g.I R+NS”ÁÅ S”%[“ßÝfj 1RP+Y 48U¢&SWf L”»oNÅ &T”j¶ Y+W¼Å Ft&T”PͶ. UÚ\ G§À E¼ÀU Uë©L+[¾¶ %L”ifLX”¶. (AÅX© R”¼ß JÊ%Y”à g.g. G+Pfj¶ 5·.g. BL S”Øf%L”à RP+Y R+NS”ÁÅ Ft&T”PͶ.)

²\«R jZ«+R¼ß &S”»¦%R”ÚÝfL”L: (TfL¶ 279If L”¡L) jZ«+R¼ß JÊ%Y”à g.g. G+Pfj¶ 4·.g. BL S”Øf%L”à RP+Y 7S”ÔLØfj¦ R+NS”ÁÅ Ft&T”PͶ. A±T~&V 3g.g. G+P¾Ô[ jZ«+Rfj S”%[“ßÝfj 12·.g. Ft &T”PͶ. %R”PÀg\©....

482

jZ«+R¼ß Y”¼Å (Y”» %Y¡´ÔÕ± ´¡ _ thrush) L”~&S”»¦ %R”ÚÝLØfj (TfL¶ 290If L”¡L) jZ«+R¼ß Y”+V¾¶ R”¼ß U”ÀTLf L”¶´L+[¾¶ 0.25% S>ÀU¦+Rf %L”¡i S”Øf%L”à RP+Y 5SÔLØfj¦ ©+PfLͶ.

%T¡jÛfjZ”¼ß L”~&S”»¦ %R”ÚÝLØfj (TfL¶ 327If L”¡L) 1% S>ÀU¦§Å ª»+UV”] Tx+N S+]¦© %T¡jÛfjZ”¾Ô ·LͶ EÔ&[ JÊ%Y”à S”Ô CWËȶ 3S”ÔLØfj CP&Y¡i¶. (A+R UÝS”Ô L”+X¼Å Gi¦©ËP &Y¡i¶ GßT+R ¬+]ËÚ %L”Ô[Ͷ.)

jQ±Ti¦©¶ UÚ\ Uë©LÔ: ·f%L”]”&N”Å (miconazole) ¬vP”~ß ( nystatin )


Uë©LÔ GoNÁf+L

I}&W”L”À}~&N”ß %YÕUf L«Rg (MAGNESIUM SULFATE) (HYDROCORTISONE): (L”À}~&N”Å(CORTISOL) I}&W” L”À}~&N”ß ÌfL¦§Új¶ AÁ±´fj¶ G§W”L &Y+X %N»g\©; t]±´fj Uæ©Y¶ %N»VX”¶. A§Àot, JÊY”+UfjfkP Uë©Y¶ %N»V± TVßTig\©.

G±&T”©¶ g+Pfg\©: 1% %S»UU”L (CREAMS) AÅX© LÕ¶T”L (OINTMENT); 5, 10, 20·.g. jÕ+LL[“L; FtUë©fj S>ÀUU”L; TX&YÝ A[ÍLÕÅ FtUëR”Lf LX±TRÚj U”Y”LͶ, g+Pfgß\©.

%YÕUf L«Rg+V &TÝL”X Ct±´Ô[ Lñ &TÝÚ\ ULÕÀLØfj YƱ+T (convulsions) ¬Ý¦R± TVßTi¦©gß\]À.

¹fgV¶: %YÕUf L«Rg+V, Ft&T”P± %TÁV Ft &R+Y; A© C+PxNX”L CÃfj¶. UëR[+Y± T”§V”fg JÊ%Y”à %R”+P¼È¶ &T”PͶ. Æ&P”%L»ß ElLÕP¶ CëR”Å YÆ+Vf j+\fL A+R± TVßTi¦RX”¶. G±%T”Ò©¶ g+P±T©: 10%, 12.5%, 25%, 50% FtfL”] S>ÀU¶.

G±T~±TVß Ti¦©Y©:

G±T~± TVßTi¦©Y©:

A§Àot JÊY”+Ufj (TfL¶ 466If L”¡L) 500·.g. I R+NS”ÁÅ Ft&T”PͶ. &R+YV”]”Å 4U¢ &SW¦§Å UÝT~¾¶ TVßTi¦RͶ. UÚ\ Uë©L+[f kPf %L”ifLX”¶.

&TÝL”X Ct±&T”iÔ[ ULÕÃfj YƱ+T ¬Ý¦R (TfL¶ 182If L”¡L) 50% EÔ[ L+WN+X 10gW”¶ A[Ífj R+NS”ÁÅ Ft&T”PͶ. &R+Y±T}P”Å 4U¢&SW¦§Új± ²\j UÚ%\”à RP+Y A&R A[Í Uë+Ro %NȦRͶ.

GoNÁf+L: Lñ&TÚÝ UÚݶ

jQ±Ti¦Rf k~V Uë©LÔ:

R”»±T”Å %L”ifj¶ ULÕÀLض YZfLU”L C«R Uë+R± TVßTi¦RfkP”©. A§Àot, JÊY”+Ufj %SÃfL~ &SW¦§Å U}i¶ TVßTi¦RX”¶.

PV”%NT¶ (diazepam)

Æ&P”%L»ß (LIDOCAINE) (Æf&]”%L»ß _ -lingnocaine) Æ&P”%L»ß Jà UVfL Uë©. EPÆß Tj§¼Å Ft&T”P±T}P CP¦§Å YÆ+V¦ Rifg\©. +L L”ÚÝ EÛxto (M.V.A.) %NVÚT”}~ß &T”© YÆ+V¦ Ri±TRÚj¶, gÐNÅL+[ AÅX© %T¡jÛfjZ”» AÝ+Y¼ß&T”© +R±TRÚj¶ A+R± TVßTi¦RX”¶.

GoNÁf+L:

ULÕÃ+PV jç AÒ¦R¶ 160/110fj &UÅ CëR”&X” AÅX© AYØfj YƱ´ CëR”&X” C«R Uë+R U}i¶ TVßTi¦RͶ. AYØ+PV ºotVfL¶ ¬·P¦§Új 16 ºovfjf j+\«© CëR”Å AÅX© AYÔ 4U¢ &SWU”Lo tÝS>À LÐfL”UÅ CëR”Å C«R Uë+R ¬Ý¦§Ë}i Uæ©Y ERË %T\Ͷ. tÝS>WLo tfLÅLÔ EÔ[ ULÕÀLÔ %YÕUf L«Rg+V± TVßTi¦Rf kP”©.

¹fgV¶: ¹L±´ YÁou}+P BW”»«© T”ÀfLͶ. G²%]±+Wß (epinephrine) CÅX”R Æ&P” %L»+] U}i¶ TVßTi¦RͶ. H%]ß\”Å, G²%]±+Wß A«R± Tj§fjf jç %NÅY+R¦ Ri¦© A§Lf &Li Ë+[Ëfj¶. G±%T”Ò©¶ g+Pfg\©: 0.5, 1 AÅX© 2%·.Æ. YÈ A[ÍLÕÅ Ft Uë© S>ÀU¶. G±T~±TVßTi¦©Y©: jÛ±²}P Tj§¼Å EQÀËZfLo %N»¾¶ Uë©fL”L: 5 ¹RÅ 30·.Æ. Y+W¼X”] 1% EÔ[ L+WN+X¦ &R”ÆÅ Ft &T”PͶ.

483


Uë©LÔ GoNÁf+L %U}&W”àP”&N”Å

%U}&W”àP”&N”Å (METRONIDAZOLE): %U}&W”àP”&N”+X tX ®¡UlLÔ (bacteria), Y¼ÚÝPÆ Y¼ÚÝf Li±´ (amoebic dysentery) %YÔ+[±T”i (trichomonas) UÚݶ %T¡jÛf jZ”» &S”»¦ %R”ÚÝLØfj± TVßTi¦©gß\]À.

_

%R”PÀot....

jQ±Ti¦©¶ UÚ\ Uë©LÔ: A&U”ftÅÆß (amoxicillin) B¶²tÅÆß (ampicillin) %Tß+NÅ %TàtÅÆß ( benzyl penicillin) %Nß}P”·tß(gentamicin) P”ft+NfÕß ( doxycycline) %R”PÀot...

¹fgV¶:

GoNÁf+L: Lñ&TÚÛß ¹RÅ

Y”¼Å U”+Zo (metllic) v+Y, AÒ¦R ¬\o tÝS>À, jU}PÅ, Y”«§, R+XYÆ,

3 U”RlLÕß &T”© %U}&W”àP”&N”+X± TVßTi¦R”UÅ CñT© SÅX©. LÅÇWÅ tfLÅLÔ E+PVYÀLÔ C«R Uë+R± TVßTi¦Rf kP”©.

%U}&W”àP”&N”+X A멶 %T”Ò© U© Aë§]”Å jU}PÅ Yö.

TfLË+[ÍLÔ:

G±&T”©¶ g+P±T©: 200, 250, 400 UÚݶ 500·.g.¼Å jÕ+LLÔ. 500·.g.¼Å E}%NÃLÅ, Ft Uë©fL”L 500·.g. CÅ 100·.Æ. CÅ tÝ j±²LÔ (vials) 200·.g. CÅ 5·.Æ. ©LÔ S>ÀU¶ (suspension).

GoNÁf+L

·f&L”]”&N”Å (MICONAZOLE)

G±T~±TVß Ti¦©Y©: Lñ &TÚÛß &T”© Lñ+T &S”»¦ %R”ÚÝ (TfL¶ 179If L”¡L) 400 ¹RÅ 500 ·.g. I Y”»YÐ S”%[“ßÝfj 3RP+Y 7 ¹RÅ 10 S”ÔLØfjf %L”ifLͶ.

·f&L”&]”&N”Å Y”¼ÈÔ[ %Y¡´ÔÕ±´¡ L”~ UÚݶ µ NQ¶, %T¡jÛfjZ”», AÅX© &R”Å &S”»¦ %R”ÚÝLÔ BgVYÚÝf %L§W”L &Y+X%N»g\©.

jZ«+R ²\«R ²\j &S”»¦ %R”ÚÝ (TfL¶ 271If L”¡L) 400 ¹RÅ 500 ·.g.I. Y”»YÐ S”%[“ßÝf 3 RP+Y L”»oNÅ ¬ßÝ 48U¢ &SW¶ Y+W¼Å %L”ifLͶ.

E}´\B»Í S+P¹+\fj± ²\j (INVASIVE PROCEDURE) Lñ+T¼Å &S”»¦ %R”Ú+\¦ Ri±TRÚj (TfL¶ 231If L”¡L) Y”»YÐ 1gW”+U 1RP+Y U}i¶ A&U”ftÅÆ+]f kPf %L”ifLͶ.

¹fgV¶: ·f&L”]”&N”Å &R”ÆÅ GÁoNÅ R«R”Å A+R± TVßTi¦R”UÅ ¬Ý¦RͶ. L”~&S”»¦ %R”ÚÝ EÔ[ ULÕÀ A© Rß ©+QYÃfj± TWY”UÅ CÃfL R”ß jQU+P¾¶ Y+W¼Å AYÃPß T”È\Í %L”Ô[f kP”©. G±%T”Ò©¶ g+P±T©: 2% %S»UU”L, 100 UÚݶ 200·.g. E}%NÃLÅL[“L.

%T¡jÛfjZ”» ®¡U¦ %R”ÚÝfL”L: G±T~± TVßTi¦©Y©: (TfL¶ 328If L”¡L) AÅX© %YÔ+[±T”i (trichomonas) (TfL¶ 326If L”¡L) 400 ¹RÅ 500 ·.g.I Y”»YÐ S”%[“ßÝfj 2RP+Y 7S”ÔLØfj. AÅX© 500·.g. E}%NÃL+X %T¡jÛf jZ”¼ß BZ¦§Å JÊ&Y”À CWËȶ 7S”ÔLØfjo %NÃLͶ.

%T¡jÛfjZ”¼ß L”~&S”»¦ %R”ÚÝfL”L: (TfL¶ 327If L”¡L) 200·.g.I %T¡jÛfjZ”¼ß BZ¦§Å JÊ%Y”à S”Ô CWËȶ 3S”ÔLØfjo %NÃLͶ.

jQ±Ti¦©¶ UÚ\ Uë©LÔ: Ci±%Tȶ´fjÁV &S”»¦ %R”ÚÝfL”L: (TfL¶ 325If L”¡L) 400 ¹RÅ 500 ·.g.I. Y”»YÐ S”%[“ßÝfj 3RP+Y 14S”ÔLØfjf %L”ifLͶ. UÚ\ G§ÀU E¼À Uë©L+[fkPf %L”ifLX”¶.

LÃfL+X±´fj± ²ß &S”»¦ %R”ÚÝfL”L: (TfL¶ 410If L”¡L) 400 ¹RÅ 500 Y+W ·.g.I Y”»YÐ S”%[“ßÝfj 3RP+Y L”»oNÅ ¬ßÝ 48U¢ Y+W %L”ifLͶ. S>lLÔ UÚ\ G§ÀE¼ÀU Uë©L+[f kPf %L”ifL &Y¡i¶.

484

%Nß~Vß YV%X} (Gentian Violet) ¬vP”~ß ( Nystatin )

GoNÁf+L:

·f&L”]”&N”+X Lñ&TÚÛß ¹RÅ 3 U”RlLÕß &T”© TVßTi¦R &Y¡P”¶.


Uë©LÔ

·<%T±Áv&P”ß (MIFEPRISTONE):

·&N”´&W”v&P””Å

¹RÅ 9 gZ+ULÕÅ Lñ&TÚ+\ ¹~±TRÚj ·&N”´&W”v&P”Å (misoprostol) AÅX© UÚ\ Uë©L&[“i ·%T±Áv&P”+]± TVßTi¦RX”¶.

¹fgV¶: C«R Uë+R A멶 %T”Ò© Lñ+T ¹Ò+UV”L %YÝ+U BL”Ë}P”Å Uæ©YU+]fj AÃgÅ CñT© SÅX©.

_

%R”PÀot....

TfLË+[ÍLÔ: jU}PÅ, Y”«§, Y¼Úݱ&T”fj, R+XYÆ, ULÕÀ jZ«+Rfj± T”Å %L”i±TYW”]”Å, jZ«+Rfj Y¼Úݱ &T”fj HÚTi¶. G±%T”Ò©¶ g+P±T©: 100 AÅX© 200+U.g. jÕ+LLÔ.

G±&T”©¶ g+P±T©: 200·.g.¼Å jÕ+L. G±T~±TVß Ti¦©Y©:

G±T~± TVßTi¦©Y©:

>h&Z¾Ô[ ·&N”´&W”v&P”+X± TVßTi¦©¶ Yй+\L+[f L”QͶ.

%L”±T+Ïf%L”~ %YռŠYÃYRÚj

&Y+X%N»¾¶ UÚ\ Uë©LÔ:

(TfL¶ 228If L”¡L) 600+U.g.I Y”»YÐf %L”ifLͶ.

·&N”´&W”v&P”Å.

jZ«+R ²\«R²ß HÚTi¶ jç± &T”f+Lf j+\fL: (TfL¶ 231If

GoNÁf+L: C«R Uë© Lñ&TÚ+\ ¹Ò+UV”L ¹~Í %N»V”Ë}P”Å +L L”ÚÝ EÛxt+Vf (MVA) %L”¡i AÅX© ËÁ¦©o vW¡iRÅ (D&C) ºX¶ LÃfL+X±´o %N»V &Y¡i¶.

·&N”´&W”v&P”Å: (MISOPROSTOL) ·&N”´&W”v&P”Å Lñ+T+V %YÝ+U BfLͶ, jZ«+R ²\«R²ß HÚTi¶ jç± &T”f+L ¬Ý¦RͶ TVßTig\©.

¹fgV¶: Lñ&TÚ+\ ¹~Í%N»V ·&N”´&W”v&P”+X ·%T±Áv&P”âPß YZfLU”L± TVßTi¦©gß\]À. ·&N”´&W”v&P”+X U}i¶ TVß Ti¦§]”Å Lñ+T %YÝ+U BL”©. ·&N”´&W”v&P”X”Å HÚTi¶ LÃfL+X±´ ¹~YRÚj± TX U¢&SW¶ AÅX© TX S”ÔLÔ BLX”¶.

L”¡L) 1000+U.g.I UXfjPÆÅ CPͶ.

A+Wj+\f LÃf L+X±´fL”L: (TfL¶ 408If L”¡L) 800+U.g.I %T¡jÛf jZ”¼ß BZ¦§Å CPͶ. C«R UëR[+Y &R+Y± T}P”Å 24U¢ &SW¦§Új± ²\j TVßTi¦RͶ. ·&N”´&W”v&P”+X¾¶, ·%T±Áv&P”+]¾¶ %L”¡i Lñ&TÚ+\f L+X±TRÚj: (TfL¶ 408If L”¡L) 200·.g. ·%T±Áv&P”+] Y”»YÐf %L”i¦© 2 S”Ô LЦ© 800+U.g. ·&N”´&W”v&P”+X± %T¡jÛfjZ”¼ß BZ¦§Å CPͶ. AÅX© ·%T±Áv&P”ß ElLÕP¶ CÅ+X%Vß\”Å: 800+U.g. ·&N”´&W”v&P”+X S”Øf%L”à RP+Y %T¡jÛf jZ”¾Ô 2 S”ÔLØfj CPͶ. Lñ+T ¹Ò+UV”L %YÝ+U BLËÅ+X %Vß\”Å, Uæ©Y ERË %TÝYRÚj A¢VU”L CÃfLͶ.

A+Wj+\f LÃfL+X±´fj± ²\j Lñ+T+V %YÝ+U Bfg ULÕ+Wf L”±TRÚj ·&N”´&W”v&P”Å TVßTig\©.

GoNÁf+L: ·&N”´&W”v&P”Å jÕ+LL+[± TÃj¶ ¹ß S>ÁÅ S+]±TR”Å A+Y A§L BÚ\Å %TÝgß\]. %R”PÀot...

3B¶ U”R¦§Új± ²\j Lñ+T+V %YÝ+U BfL (Lñ&TÚ+\ ¹~Í%N»V) ·&N”´&W”v&P”+X± TVßTi¦Rf kP”©. &TÚݱT”i (labour) %R”PlL&Y” AÅX© Ë+WÍ %T\&Y” ·&N”´&W”v&P”+X G±%T”Ò©¶ TVßTi¦R &Y¡P”¶. AR]”Å Lñ+Tf gЫ©Ëi¶.

485


Uë©LÔ

¬vP”}~ß (NYSTAIN):

Bft&P”tß (OXYTOCIN)

¬vP”}~ß %T¡jÛfjZ”», &R”Å, Y”¼ÈÔ[ (%Y¡´ÔÕ± ´¡) T+NQ&S”»¦ %R”ÚÝLØfj G§W”L &Y+X %N»¾¶.

LÃfL+X±´fj AÅX© jZ«+R ²\±´fj± ²\j HÚTi¶ A§Lf jç± &T”f+Lf L}i± Ti¦©YRÚjf Lñ+T¼È¶ ARß jç S”[lLÕȶ vÃfLlL+[ HÚTi¦R Bft&P”t+]± TVßTi¦©gß\]À.

¹fgV¶ ¬vP”}~ß &R”ÆÅ GÁoNÅ R«R”Å TVßTi¦R”UÅ ¬Ý¦RͶ. L”~&S”»¦ %R”ÚÝÔ[ ULÕÀ ¬vP”}~+] TVßTi¦©¶ &T”© Rß ©+QYÃfj &S”»¦ %R”Ú+\f LP¦R”UÅ CñTRÚj AYÃPß T”È\Í %L”Ô[fkP”©. ¬vP”}~ß &Lß~P” (candida) L”~¦&S”»¦ %R”ÚÝfj U}i¶ G§À¦©o %NVÚTi¶. ·f&L”]”&N”Å (miconazole) UÚ\ T+NQ &S”»¦ %R”ÚÝLØf%L§W”L &Y+X %N»¾¶.

TfLË+[ÍLÔ: Y¼Úݱ &T”fj¶ Y¼Ý ¬+Xj+XͶ

G±&T”©¶ g+Pfg\©: E}%NÃLÅLÔ Uëª}~VËÅ+XLÔ (lozenges) 100,000 AXj %S»¶U¶, Jà ·.Æ. fj 100,000 AXj S>ÀU¶.

G±T~±TVß Ti¦©Y©: >Y”» UÚݶ %R”¡+P &S”»¦ %R”ÚÝLØfj: 1·.Æ. S>ÀU¦+R Y”¼Æ}i Jà ¬·P¶ Y+W¼Å ARß CW¡i TlLÕȶ Ti¶T~ EÔÙWf %L”±TÕ¦© (swish) ËÒlLͶ. C+R S”%[“ßÝfj 3AÅX© 4RP+YV”L 5S”ÔLØfjo %N»VͶ.

%T¡jÛfjZ”» &S”»¦ %R”ÚÝfj: (TfL¶ 327If L”¡L) 100,000 AX+L %T¡jÛf jZ”¼ß BZ¦§Å JÊ%Y”à S”Ô CWËȶ 14S”ÔLØfjo %NÃLͶ.

jQ±Ti¦Rf k~V UÚ\ Uë©LÔ: %Nß~Vß YV%X} (Gentian Violet) ·f&L”]”&N”Å (Miconazole).

486

G±%T”Ò©¶ g+Pfg\©: FtfL”L 1·.Æ.¼Å 10AXjLÔ (units)

G±T~± TVßTi¦©Y©: %L”±T+Ïf %L”~+V %YÕ&V %L”¡iYW: (TfL¶ 228If L”¡L) AÅX© jZ«+R ²\«R ²\j jç± &T”f+L ¬Ý¦©YRÚj (TfL¶ 231If L”¡L) 10AXj Ft Uë+R R+N S”ÁÅ &T”PͶ, &R+Y±T}P”Å 10¬·PlLØfj± ²\j UÝT~¾¶ &T”PͶ.

&Y+X %N”»¾¶ UÚ\ Uë©LÔ: GÀ&L”%U}+Wß (ergo Metrine) ·&N”´&W”v&P”Å ( misoprostol)

GoNÁf+L: &TÚݱT”i %R”PlL&Y” AÅX© Ë+WÍ %T\&Y” Bft&P”t+]± TVßTi¦R &Y¡P”¶. Bft&P”tß Lñ+T+V ·LͶ YÈY”Lo vÃlLo %N»YR”Å A§Å gÐNÅ E¡P”j¶. LÃfL+X±´fj C«R Uë+R± TVßTi¦R &Y¡P”¶. H%]ß\”Å AR]”Å Lñ&TÝ ¹~¾¶ ¹ß&T ULÕÀ C\fL &SÁi¶.


Uë©LÔ

T”W”%N}P&U”Å (PARACETAMOL):

´%W”%L»ß %TàtÅÆß (PROCAINE PENICILLIN)

(AN}P” ·&]”%Tß _ ACETAMINOPHEN)

%Tà+NÅ %TàtÅÆß ´%W”%L»ß (BENZYL PENICILLIN PROCAINE-PAM)

T”W”%N}P&U”Å YÆ+V¦ R¢±TRÚj¶ L”»oN+Xf j+\±TRÚj¶ TVßTig\©. A© T”©L”±T”] YÆ S>fgLÕÅ JßÝ. ¹fgV¶: T”W”%N}P&U”X”Å &S”» jQU”Y© CÅ+X. A© YÆ+V AÅX© L”»oN+X U}i¶ j+\fj¶. YÆ UÚݶ L”»oNÈ+PV L”WQ¦+Rf L¡i²~¦© ARÚj Uæ©Y¶ %N»Y© ¹fgVU”j¶.

G±&T”©¶ g+Pfg\©: 100, 250, 500·.g. jÕ+LLÔ, JÊ%Y”à ·.Æ.fj 120, 160·.Æ S>ÀU¶.

G±T~±TVß Ti¦©Y©: JÊ%Y”à 4Æë© 6U¢¼È¶ 500¹RÅ 1000·.g.+U AëRͶ..

&Y+X %N»Vf k~V UÚ\ Uë©LÔ: %Y±T”ÚÛ (asprin) AÅX© C´´&W”%Tß (ibuprofen) &Y+X%N»¾¶. B]”Å CW¡~Å G+R¾¶ Lñ&TÚÛß &T”© TVßTi¦Rf kP”©.

Lñ+T+V¾¶ UÚ\ &S”»¦ %R”ÚÝL+[¾¶ jQ±Ti¦R± TVßTi¦©¶ %TàtÅÆß C] G§ÀE¼ÀU Uë© S>~¦© &Y+X%N»V± ´%W”%L»ß %TàtÅÆß FPLU”L (medium) EÔ[©.

¹fgV¶:

A+R± ´&W”%Tàt}&P”i (probenecid) TVßTi¦©¶ %T”Ò© jç¼Å CÃfj¶ %TàtÅÆß A[Í A§LÁ¦© S>~¦© ¬+X¦© Uæ©Y¦+R ·L± TVâÔ[R”Lo %N»g\©. JÊY”+U G§Ào %NVÈfL”L Uæ©Y¶ %N»V A¢VU”L (ready) CÃfLͶ. (TfL¶ 465If L”¡L).

TfL Ë+[ÍLÔ: ULÕÀLØfjf L”~ &S”»¦ %R”Ú+\¾¶ jZ«+RLØfj A+QV”+Pot]±´ &S”»¦ %R”Ú+\¾¶ E¡P”fj¶. G±%T”Ò©¶ g+Pfg\©: 300,000;400,000, 600,000 AXjLÕÅ Ft Uë©fL”] tÝj±²LÔ 1gW”¶=T¦© CXfL¶ AXj Ft U멦 ©LÔ.

GoNÁf+L:

LÅÇWÅ AÅX© tÝS>WL± TÒ©Ô[ ULÕÀLÔ T”W”%N}P&U”+X± TVßTi¦Rf kP”©. U©+Y A멶 %T”Ò©¶ AÅX© ARÚj± ²ß´¶ A+R¦ %R”PÀ«© Aë§]”Å TÒ© HÚTi¶.

G±T~± TVßTi¦©Y©: &TÚݱ T”}~ß &T”© (labour) HÚTi¶ Li+UV”] &S”»¦ %R”ÚÝfL”L: (TfL¶ 179If L”¡L) 1.2·ÅÆVß AXj Uë+R R+NS”ÁÅ &T”PͶ. &R+Y±T}P”Å 12 U¢&SW¦§Új± ²\j A&R A[Í Uë+R± &T”PͶ.

&Y+X %N»¾¶ UÚ\ Uë©LÔ: B¶²tÅÆß (ampicillin) %Tß+NÅ %TàtÆß (benzyl Penicillin)

GoNÁf+L: D+[ &S”» (asthma) EÔ[YÀLØfj ´%W”%L»ß %TàtÅÆß D+[&S”»¦ R”fL¦+R HÚTi¦©¶. C«R Uë+R G±%T”Ò©¶ %P}W”+NfÕâPß (tetracycline) TVßTi¦R &Y¡P”¶. %TàtÅÆß C] G§À E¼ÀU Uë©LØfj JÊY”+U %L”ÔTYÀLØfj± ´%W”%L»ß %TàtÆ+] %L”ifLf kP”©.

487


Uë©LÔ GoNÁf+L

´&W”%U¦R”+Nß (PROMETHAZINE): ´&W”%U¦R”+Nß GßT© G§À ®¡´+Z C[fg) ANTI HISTAMINE) G§Ào %NVÅ JÊY”+U+V¾¶, A§Àot JÊY”+U+V¾¶ jQ±Ti¦R A+R± TVßTi¦©gß\]À.

TfL Ë+[ÍLÔ: Y”¾¶ ºfj¶ EXÀRÅ, T”À+Y UljRÅ, AÁR”L EPÅ ¹L¶ L¡LÔ R+N CÒ±´. G±&T”©¶ g+P±T©: 10, 12.5, 25·.g. jÕ+LLÔ, 5·.Æ.¼Å 5·.g. T”jS>À 1·.Æ. ¼Å 25·.g Ft Uë©f jZÅLÔ (ampules)

%R”PÀg\©... Ct±´ G§À Sxv Uë+R AÅX© Ri±T”ÚÝ_jçf &L”[+L± ´W¦R Îá+Wf %L”i¦R 4gZ+ULØfj± (weeks) ²\j Ri±T+tL+[± &T”P¦ %R”PlLͶ. ULÕ+W UÝT~ 4gZ+ULÕÅ L”Q ¹~V”Ë}P”Å, S>lLÔ AY+[f L”¤¶ Aß&\ A«R G§À Sxv Uë+R (antitoxin) AÅX© Ri±T”ÚÝ_jçf &L”[+L± ´W¦R Îá+W AYØfjf %L”i±T© R”ÏËÅ+X. S>lLÔ Ct±´fj ¹Û¦R Sxv Ri±T+t+V±&T”}P CP¦§&X&V (tetanus toxoid vaccination) Ct±´ G§À Sxv Uë© (tetanus anti toxin) AÅX© Ct±´ Ri±T”ÚÝ_jçf &L”[+L± ´W¦R Îà+W± &T”P&Y¡P”¶. A© Ft &Y+X %N»Y+R¦ Rifj¶.

G±T~±TVß Ti¦©Y©: U}P”] JÊY”+U G§Ào %NVÈfL”L

TfL Ë+[ÍLÔ: JÊY”+U. G±%T”Ò©¶ g+P±T©:

(TfL¶ 465If L”¡L) 25·.g.I Y”»YÐf %L”ifLͶ. &R+Y±T}P”Å, 6U¢ &SW¦§Å UÝT~ %L”ifLͶ.

Ct±´fj G§À Sxv Uë© 1500, 20000, 40,000 UÚݶ 50,000 AXjLÕÅ tÝj±²LÕÅ YÃg\©. Ct±´ Ri±T”ÚÝ jçf &L”[+L± ´W¦R ÎáÀ 250AXjLÕÅ tÝ j±²L[“L YÃg\©.

jQ±Ti¦©¶ UÚ\ Uë©LÔ: ~±%Tß I}W”+Uß (diphen hydramine).

GoNÁf+L: ´&W”%U¦R”+N+] Y”V”Å E}%L”ÔY© SÅX©. Li+UV”] A§Àot UÚݶ G§Ào %NVÅ JÊY”+ULØfj U}i¶ A+R Ft &T”PX”¶. C«R Uë+R %SÃfL~ ¬+XLÕÅ TVßTi¦©RÅ SÅX©. B]”Å Lñ&TÚÛȶ AÅX© R”»±T”Å %L”ifj¶ L”X¦§È¶ C+R¦ %R”PÀ«© TVßTi¦Rf kP”©.

Ct±´ G§À Sxv Uë© (TETANUS ANTI TOXIN) (Ct±´ Ri±T”ÚÝ _ jçf &L”[+L± ´W¦R ÎáÀ TETANUS IMMUNOGLOBULIN) Ct±´ G§À Sxv U멶, Ct±´ Ri±T”ÚÝ jçf &L”[+L± ´W¦R Îàö J&W Y+L Uë©LÔ, AYÚ+\ Ct±´fj B}T}P YÀLØfjf %L”ifLX”¶. B]”Å AYÀLÔ Ct±´ G§À Sxv Uë+R (tetanustoxid) Ft &T”}if %L”Ô[“RYÀL[“L CÃfL &Y¡i¶. ¹fgV¶: TXÀ Ct±´ G§À Sxv Uë©fj JÊY”+U %L”Ôgß\]À. Ct±´ G§À Sxv Uë+Rf %L”i±TRÚj 15¬·PlLØfj ¹ß ~±%Tß I}W”%U+]± &T”ß\ G§À ®¡´+Z C[fg Uë+Rf %L”ifLͶ. %R”PÀg\©...

488

G±T~± TVßTi¦©Y©: JÃYÃfj Ct±+T HÚTi¦©¶ L”V¶ CëR”Å (T”©L”±TÚ\f LÃfL+X±+T± &T”Å _ TfL¶ 411If L”¡L) AÅX© Ct±´fj Ft &T”P”UÅ CëR”Å: AYÃfj 1500 AXj Ct±´ G§À Sxv Uë+R R+N S”ÁÅ Ft &T”PͶ. AÅX© 250AXj Ct±´ Ri±T”ÚÝ_jçf &L”[+L± ´W¦R Îá+W R+NS”ÁÅ Ft &T”PͶ. JÃYÃfj Ct±²ß AÛjÛ A§LU”]”Å, 50,000 AXj Ct±´fj G§À Sxv Uë+R R+NS”ÁÅ Ft &T”PͶ. AÅX© 5000AXj Ct±´ Ri±T”ÚÝ_jçf &L”[+L± ´W¦R Îá+W R+NS”ÁÅ Ft &T”PͶ.

JÃYÃfj Ct±²ß AÛjÛ A§LU”]”Å: 50,000AXj Ct±´fj G§À Sxv Uë+R R+N S”ÁÅ Ft&T”PͶ. AÅX© 5000AXj Ct±´ Ri±T”ÚÝ _ jçf&L”[+L± ´W¦R Îá+W R+NS”ÁÅ Ft&T”PͶ.

jQ±Ti¦Rf k~V Uë©LÔ: %Tß+NÅ %TàtÅÆß (benzyl Penicillin) Ct±´fj ¹Û¦R Sxv Ri±T+t.

GoNÁf+L: JÃY+L Ct±´ &S”» GէŠ%L”Åȶ. AYÃfj G§À Sxv Uë+R AÅX© Ri± T”ÚÝ_ jçf &L”[+L± ´W¦R Îà+Wf %L”i¦R ²ß´¶ Uæ©Y ERË%T\Ͷ.


Uë©LÔ GoNÁf+L

Ct±´fj ¹Û¦R Sxv A¶+U±T”Å (TETANUS TOXOID VACCINE): Ct±´fj ¹Û¦R Sxv A¶+U± T”Å &S”»¦ %R”Ú+\¦ RifLf %L”ifL±Ti¶ Ri±T”Ú\É}i¶ UëR”j¶. A+Rf Lñ&TÚÛß &T”©¶, AÅX© ARÚj± ²\j¶ AÅX© %T¡jÛf jZ”» %Y}iRÈfj± ²\j¶ AÅX© LÃfL+X±´fj± ²\j¶ %L”ifLX”¶. ULÕÀfjf LÃÍÚÛÃfj¶ %T”Ò© 2 FtLÔ &T”}P”Å (AÅX© SXU+PYRÚj 3 FtLÔ &T”}P”Å _ A}PY+Q+V± T”ÀfLͶ) A© AYØfj± ²\fj¶ jZ«+Rfjo N”+Y HÚTi¦©¶ &S”»¦ %R”Ú+\¦ Rifj¶.

¹fgV¶: jZ«+R± TÃY¦§Å Cë&R JÊ%Y”ÃYÃfj¶ Ct±´¦ Ri±T”Ú\É}i¶ (tetanus immunizations) Ft &T”P¦ %R”PlL &Y¡i¶. %R”¡+PV+P±T”ß, LfjY”ß, Ct±´ (diptheria - pertussis - tetanus) %R”.L.C (D.P.T.) G]±Ti¶ JÃlg+Q«R Ri±T”Ú\Å Uë© F}iRÆß (immunization) Jà Tj§V”Lf jZ«+RLØfjf %L”ifj¶ 3 Ri±T”Ú\É}i¶ Uë©LÔ %L”¡P© C©. ¹RÆÅ %L”ifL±Ti¶ 2 Ct±´fj ¹Û¦R Sxv Ri±T”ÚÞ}PÅ (tetanus toxoid immunization) Uë©fjo NU¶.

%P}W” +NfÕß (TETRACYCLINE): %P}W” +NfgÕß GßⶠUë© %P}W”+NfgÕß C]¦+Ro &NÀ«R G§À E¼ÀU Uë©. A+Rf %L”¡i TX &S”»¦ %R”ÚÝL+[f jQ±Ti¦©gß\]À ²\fj¶ jZ«+RLÕÅ T”À+Y CZ±+T¦ RifL± TVßTi¦R C«R± ´¦RL¦§Å TÁ«©+Wfg&\”¶.

G±%T”Ò©¶ g+P±T©: 1% LÕ¶´.

G±T~± TVßTi¦©Y©: ²\«R jZ«+Rfjf L¡ T”©L”±´fL”L: (TfL¶ 261If L”¡L) jZ«+R ²\«R§Å Cë© (2 U¢&SW¦§ÚjÔ) 1% LÕ¶+T JÊ%Y”à L¡¢È¶ 1 RP+Y U}i¶ TVßTi¦RͶ.

jQ±Ti¦©¶ UÚ\ Uë©LÔ: GÁ¦©&W”+Utß (erythromycin) %N«S>ÆV¶ ( iodine)

GoNÁf+L: Lñ&TÚÛß &T”©¶, T”Å %L”ifj¶ L”X¦§È¶ %P}W”+NfgÕ+] Y”»YÐf %L”i±T© ¨lL”]©.

TfL Ë+[ÍLÔ: YÆ, tY¦RÅ, LRLR±´ tÛ© ÌfL¶.

G±&T”©¶ g+P±T©: FtfL”] (0.5·.Æ.) Rà¦R UëR[Í AÅX© FtfL”] -ÀU¶.

G±T~± TVßTi¦©Y©: Ct±²Æë© Y”ÏS”Ô ¹Ò+Ufj¶ T”©L”±´f %L”i±TRÚj (TfL¶ 102I± T”ÀfLͶ) 0.5·.Æ.¼ß 5 Ri±T”Ú\É}i¶ Uë©L+[ (IMMUNIZATIONS) &UÚ+L¦ R+N S”Áȶ, ²\j KÀ EVÀ¦§ (BOOSTER) Ft+V JÊ%Y”à 10B¡iLØfj¶ Ft &T”PͶ.

1B¶ Ft

k~V Ë+WËÅ

2B¶ Ft

1B¶ Ftfj±²\j 4gZ+ULÕÅ

3B¶ Ft

2B¶ Ftfj±²\j 6U”RlLÕÅ

4B¶ Ft

3B¶ Ftfj±²\j 1B¡~Å

5B¶ Ft

4B¶ Ftfj±²\j 5B¡~Å

6EVÀ¦§ Ft+V 5B¶ Ftfj±²\j 10B¶B¡~Å

ULÕÀfj ¹ß&T Ct±´ &S”» HÚT}~ëR”Å A+R¦ Ri±TRÚj:

(TfL¶ 411If L”¡L) 0.5·.Æ. I¦ R+NS”ÁÅ Ft&T”PͶ. 1500AXjLÔ (units) Ct±´ Sov ¹Û (tetanus anti toxin) Uë+RfkP S>lLÔ %L”ifL &Y¡i¶.

¹±T”tL± ´ÕlL”~ (TRICHLORO ACETIC ACID) CÃT”tL± ´ÕlL”~ (BICHLORO ACETIC ACID) ¹±T”tL± ´ÕlL”~+V AÅX© CÃT”tL± ´ÕlL”~+V ²\±´Ý±´± T”È¡¢L+[f jQ±Ti¦R± TVß Ti¦RX”¶. ¹fgV¶: ·LͶ T”©L”±T”L± TVßTi¦RͶ. Yi E¡P”fj¶ A[Ífj A© CVÅT”] &R”+X GÁ¦©Ëi¶. A© SX¹Ô[ &R”Æß &UÅ T}P”Å YZ+X¾¶ -ö %L”¡i LÒYͶ.

G±%T”Ò©¶ g+P±T©: 10% ¹RÅ 90% Y+W YÈ A[ÍÔ[ TX Y+L±T}P S>ÀUlLÔ

G±T~± TVßTi¦©Y©: ²\±´Ý±´± T”È¡¢L+[f jQ±Ti¦R: (TfL¶ 333If L”¡L) ¹RÆÅ Lß%]»± T”+Lf (petroleum jelly) %L”¡i T”È¡¢+Vo vÚÛ¾Ô[ Tj§+V± T”©L”fLͶ. ²\j AR߸© ¹±T”tL± ´ÕlL”~+V± TVßTi¦RͶ. A© 15 AÅX© 30 ¬·PlLØfj GÁoNÅ %L”ifj¶. ²\j ª»+U± Ti¦RͶ. &R+Y±T}P”Å 1 gZ+Ufj± ²\j ¸¡i¶ TVßTi¦RͶ. JÊ%Y”à gZ+U¼È¶ (weeks) 1 RP+Yfj&UÅ C+R± TVßTi¦R &Y¡P”¶.

489


Uë©LÔ

A멶 LæR+P Uë©LÔ (²\±´f LæR+P U”¦§+WLÔ) %TöT”X”] LæR+P U”¦§+WLÕÅ ULÕÁß EPÆÅ CVÅT”Lo vWfj¶ CVfj S>ÀL+[ (hormones) J¦R 2 CVfjS>ÀLÔ EÔ[]. C«R CVfjS>ÀL+[ %T¡¢Vfj S>À (estrogen) (G¦§àÅ Gv}W”~VÅ ethinyl estrodiol) ¹ßLà Ffg CVfjS>À (progestin) (%XY&]”À%Nv}WÅ levonor gestrel) Gßgß\]À. LæR+P U”¦§+WLÔ JÊ%Y”à CVfj S>Ãfj¶ TX§\±T}P YÈ A[ÍLÕÅ YÃgß\]. AYÀ TXY+L A+PV”[± %TVÀLÕÅ (BRAND NAMES) ËÚgß\]À. tX A+PV”[± %TVÀLÕß T}~VÅ Ai¦R TfL¦§Å EÔ[©. YZfLU”L CW¡i CVfj S>ÀLض j+\Y”L EÔ[ A+PV”[± %TVÀ Uë©LÔ %TöT”X”] ULÕÀLØfj± T”©L”±T”LͶ, SÅX ¹+\¼Å TVß RÃY]Y”LͶ EÔ[]. %R”j§ 1, 2 UÚݶ 3_Å C«R j+\«R Uë© A[Í U”¦§+WLÔ jÛfL± %TÚÝÔ[]. TVßT”}+P Eݧ %N»© %L”Ô[Ͷ, jço %N”}if L+\ A[+Yf j+\fLͶ (U”Rf jç± &T”f+L¦ RËÀ¦R UÚ\ &SWlLÕÅ tÛR[Í jç± &T”fj) ¹fgVU”Lf j+\«R A[Í CVfjS>ÀLÔ EÔ[ U”¦§+WL&[“i JÊ%Y”à S”ض A&R &SW¦§Å LæR+P U”¦§+WL+[¾¶ AëRͶ. 3 AÅX© 4 U”R¦§Új± ²\j¶ jço %N”}if L+\ %R”PÀ«© HÚT}P”Å, %R”j§ 3 CÅ EÔ[ A+PV”[ Uë©LÕÅ Jß+\ AëR ¹VÚt %N»VͶ. 3 U”R¦§Új± ²\j¶ jço %N”}if L+\ HÚT}P”Å %R”j§ 4CÅ Cë© Jà A+PV”[ Uë+R ¹VÚt %N»VͶ. S+P¹+\±T~ LæR+P U”¦§+WL+[ A멶 ULÕÀLØfj A§LU”] U”Rf jç±&T”fjf j+\Y”L&Y CÃfg\©. ¹fgVU”Lf jço &N”+L EÔ[ ULÕÀLØfj C© SÅXR”L CÃfLX”¶. B]”Å ULÕÀfj± TX U”RlL[“L U”R jç± &T”fj HÚTP”UÅ CëR”&X”, AÅX© ·Lf j+\«R A[Í U”Rf jç± &T”fL”Å jZ±T¶ HÚT}P”&X”, %R”j§ 4CÅ Cë© A§L± %T¡¢Vfj S>À estrogen) EÔ[ A+PV”[ Uë©fj AYÔ U”\X”¶. ·L A§L U”Rf jç±&T”fj HÚTi¶ ULÕÀfj AÅX© U”R jç± &T”fjfj ¹ß´ U”ÀTLlLÕÅ YÆ HÚTi¶ ULÕÀfj, %T¡¢Vfj S>À j+\Y”L EÔ[ B]”Å, ¹ßLà Ffg CVfjS>À (progestin) A§L¹Ô[ j+\«R UëR[Í U”¦§+WLÔ SÅX©. C«R U”¦§+WLÔ GÅX”¶ %R”j§ 3CÅ jÛ±²P± T}iÔ[]. ULÕÀLØfjf jço %N”}if L+\ %R”PÀ«© CëR”&X” AÅX© %R”j§ 3Æë© Jà A+P”V[ Uë+R± TVßTi¦©¶ %T”Ò© U”Rf jç±&T”fj AYÀLØfj ¬ß\”&X”. AÅX© &Y%\”à Y+L U”¦§+W+V± TVßTi¦©¶ %T”Ò© ¹ßT”L&Y LæRÁ¦R”&X”, NÚÝ A§L± %T¡¢Vfj S>À EÔ[ U”¦§+Wfj AYÀLÔ U”\X”¶. A§L UëR[ÍÔ[ C«R U”¦§+WLÔ %R”j§ 4CÅ jÛ±²P±T}iÔ[]. R”»±T”Å %L”ifj¶ ULÕÀLÔ AÅX© R+XYÆL[“Å AÅX© NÚÝf j+\«R jç AÒ¦R¦R”Å JÒlL”L U”¦§+WL+[± TVßTi¦R”RYÀLÔ, ¹ßLà Ffg CVfjS>À U}i¶ EÔ[ U”¦§+WL+[± TVßTi¦RX”¶. 5B¶ %R”j§¼Å EÔ[ C«R U”¦§+WL+[o ‘‘tÝ U”¦§+WLÔ’’ Gßgß\]À. ¹ßLà Ffg CVfjS>À U}i¶ EÔ[ U”¦§+WL+[ J&W &SW¦§Å U”Rf jç±&T”fjf L”X¦§È¶ kP JÊ%Y”à S”ض AëR &Y¡i¶. U”Rf jç±&T”fj G±%T”Ò©¶ JÒlL”L ¬LZ”©. KÀ JÚ+\ U”¦§+W+Vf kP AëR U\«R”Å LæRÁfj¶ Y”»±´ A§L¶ EÔ[©.

490


Uë©LÔ

%R”j§ _1 ~Á±T”tf U”¦§+WLÔ (GROUP-1 TRIPHASIC PILLS ):

%R”j§ _2 j+\«R UëR[Í U”¦§+WLÔ (GROUP-2 LOW DOSE PILLS):

CYÚÛß LX+Y¼Å %T¡¢Vfj S>À (estrogen) UÚݶ ¹ßLà Ffg CVfjS>À (progestin) BgV CW¡i¶ j+\Y”L CÃfj¶. A© U”R¶ ¹ÒY©¶ U”Ýg\©. A[ÍLÔ U”ÝYR”Å A«R U”¦§+WL+[ JÒlL”L Aë©Y© ¹fgV¶.

CYÚÛÅ j+\«R A[Í %T¡¢Vfj S>À (estrogen) (%T¡¢Vfj S>À ‘‘G¦§]”Å Gv}W”~VÅ’’ (ethinyl estradiol) 35+U.g AÅX© %T¡¢Vfj S>À (estrogen) %Uv}W”&]”Å (mestranol) 50+U.g.) UÚݶ ¹ßLà Ffg CVfjS>À (progestin) %L”¡P LX+Y U”R¶ ¹ÒY©¶ Rlg¼Ãfg\©.

A+PV”[± %TVÀLÔ: &X”g]ß (LOGYNAN) t&]”&Tv (SYNOPHASE) ~+W+Nf%[ß (TRICYCLEN) ~+W]”À~VÅ (TRINORDIOL) ~+W&S”Ͷ (TRINOVUM) ~+Wj»X”À (TRIQUILAR) ~+WT”tÅ (TRIPHASIL)

A+PV”[± %TVÀLÔ: ²ÁËL”ß 1+35 (BREVICON 1+35) ¬&V”L”ß (NEOCON) &S”Á&P 1+50 (NORIDAY 1+50) &S”Á·ß (NORIMIN) &S”ÁàÅ 1+35, 1+50 (NORINYL 1+35, 1+50) BÀ&R”&S”Ͷ 1/35, 1/50 KËv&Uß (OVYSMEN) (ORTHONOVUM 1/35, 1/50) %TÀ%X (PERLE)

%R”j§ _3 _ j+\«R UëR[Í U”¦§+WLÔ (GROUP-3 LOW DOSE PILLS ): C«R U”¦§+WLÕÅ ¹ßLà Ffg CVfj- À (progestin) A§LU”LͶ %T¡¢Vfj S>À (estrogen) j+\Y”LͶ EÔ[]. (30 AÅX© 35+U.g. %T¡¢Vfj S>À (estrogen) A+PV”[±

%TVÀLÔ:

&X”_%T%U]Å (LO-FEMENAL) &X”_KÊWÅ (LO-OVRAL) +Uf&W”t]”ß.30 (MICROGYNON.30) +Uf&W”ÊXÀ (MICROVLAR) S”À%P}~ ( NORDETEE)

%R”j§ _5 _ ¹ßLà Ffg CVfjS>À U”¦§+WLÔ U}i¶ (GROUP-5 PROGESTIN ONLY PILLS ):

%R”j§ _4 A§L UëR[Í U”¦§+WLÔ (GROUP-4 HIGH DOSE PILLS): C«R U”¦§+WLÕÅ A§L A[Í %T¡¢VfL S>ö (G¦§àÅ Gv}W”~VÅ (ethinyl estrodiol) %T¡¢VfjS>À 50+U.g.) UÚݶ %TöT”ȶ ¹ßLà Ffg CVfjS>À (progestin) A§LU”L EÔ[].

A+PV”[± %TVÀLÔ: %P&]”YÅ (DENOVAL) ¿g]”ß (EUGYNON) %T%U]”Å (FERMENAL) S”À~VÅ (NORDIOL) KÊW”Å (OVRAL) ²Á&U”ÊXÀ (PRI MOVLAR) ¬&V”g]”ß (NEOGYNON)

C«R U”¦§+WLÔ ‘‘tÛV U”¦§+WLÔ’’ G]±Tigß\]. CYÚÛÅ ¹ßLà Ffg CVfjS>À LñT¶ Ffg U}i¶ EÔ[©.

A+PV”[± %TVÀLÔ: %T¹%Xß (FMULEN) +Uf&W”&]”À (MICRONOR) +Uf&W”&]”Y¶ (MICRONOVUM) S”À_g¿.~. (NOR- QD) +Uf&W”X} (MICROLUT) +Uf&W”YÅ (MICROVAL) ¬&V”%Nv} (NEOGEST) ¬&V”%Nv}Pß (NEOGESTON) KY%W}~ (OVERETTE) C«R A+PV”[± %TVÀL+[f kP %SÃfL~¬+X LæR+Pfj± TVßTi¦©gß\]À. (TfL¶ 316If L”¡L.)

491


Uë©LÔ

U”.R.j.&S”./D.R.j.k./HIV/AIDSfL”]

Uë©LÔ:

U”.R.j.&S”./D.R.j.k. TÚÛ¾¶ A+R G±T~¦ Ri±T© GßT© TÚÛ¾¶ Ë[fLf jÛ±´L+[ 99B¶ UÚݶ 334B¶ TfLlLÕÅ %L”i¦©Ô&[“¶. U”.R.j.&S”./D.R.j.k.fL”] Uë©L+[±TÚÛV Ë[fL¦+R C«R± TfL¦§Å %L”i¦©Ô&[“¶. U”.R.j.&S”./D.R.j.k. EÔ[YÀLÔ, Uë©LÕß ERËV”Å SXU”L S>¡PL”X¶ Y”ZX”¶. U”.R.j.&S”. TÚÛ¾Ô[ R”¼P·Ã«©, A© jZ«+Rfj± TWÍY+R Uë©LÔ Rifj¶. Y”»±´f &LP”L C«R Uë©LÔ tfLÅ %L”¡P+Y”V» EÔ[]. G±%T”Ò©¶ ´§V Uë©L+[f L¡i²~fgß\]À. S+P¹+\¼Å EÔ[ Uë©L+[f %L”i±TRÚj AâTY¹¶ B»Í¶ ´§V t\«R Yй+\L+[f L”}igß\]. ElLÔ Tj§¼Å JÊ%Y”à ULÕÀfjU”] k}i Uë©LÔ AÅX© t\«R Uë©L+[± TÚÛ AÛ«©%L”Ô[ EÔÙÀ SX¦©+\¼]ÁP¶ &TNͶ. U”.R.j.&S”./D.R.j.k.fj Uæ©Y¶ %N»V± TX k}i Uë©LÔ TX&YÝ Y+LLÕÅ EÔ[]. C«R± ´¦RL¶ Aoti¶ %T”Ò© (§N¶TÀ 2004) S+P¹+\¼Å CëR SÅX &S”»¨Àfj¶ ¹+\L+[± TÚÛ C«R± ²ÁËÅ %L”ifg&\”¶. S>lLÔ G«R Uë+Rf %L”ifgÜÀLÔ GßT© %T”Ã}PßÝ. hÏfL”¤¶ jÛ±+T ¬+]ËÚ%L”Ô[Ͷ. l

3 AÅX© 4 k}i Uë©L+[f %L”ifLͶ. (U”.R.j.&S”.fj Uæ©Y¶ %N»V1AÅX© 2 Uë©LÔ U}i¶ TVß RÃY§Å+X.) l

1 U”¦§+WV”Lf k}i Uë©LÔ g+Pfgß\]. CR]”Å UëRë©Y© GÕ+UV”g\©; Ë+X¾¶ j+\g\©. &X·Í+Pß (lamivudine) Cv&P”Í+Pß (zidovudine) BgV C«R CW¡~ß k}i UëR”Lf L”¶²Ëö (combivir); UÚݶ &X·Í+Pß (lamivudine) CvP”Í+Pß (sta-Vudine) %SËW”+Tß (nevirapine) BgVYÚÛß k}i UëR”L ~+W&V”·¿â¶ (rriomune) BgV CÊËW¡i¶ k}i Uë©L[“L EÔ[]. U”.R.j.&S”./D.R.j.k.fj Uæ©Y¶ %N»© %L”ÔY§Å UëRë©TYÀ U”.R.j.&S”./ D.R.j.k.fj Uæ©Y¶ %N»¾¶ ¹+\+V Ë[fgf %L”¡iÔ[YÁP¶ JÒlL”L EPÅ SX± T”©L”±´ B»Ífjo %NÅX &Y¡i¶.

U”.R.j.&S”./D.R.j.k. &S”» %L”¡P ULÕÃfj Uæ©Y¶ %N»YRÚj (U”.R.j.&S”. AÛjÛ CëR”ȶ UÚݶ ARÚj A~fL~ B}TiTYÀLØfL”] &S”»LØfj¶)

• 150·.g. &X·ÍP+] (3TC)

Y”» Y”Ð S”%[“ßÝfj 2 RP+Y JÊ%Y”à S”ض %L”ifLͶ

UÚݶ

• 300·.g. Cv&P”Í+P+] (ZDV)

Y”»YÐ S”%[“ßÝfj 2 RP+Y JÊ%Y”à S”ض %L”ifLͶ

UÚݶ

• 1250·.g. %SÅ@²]”Ë+W (nelfinavir) Y”»YÐ S”%[“ßÝfj 2 RP+Y JÊ%Y”à S”ض %L”ifLͶ (%SŲ]”ËÀ GßT© ´W¦R%S”§U¦ R+PfL}i (protease inhibitor) G]±Ti¶ Jà Y+L Uë©. ARß CP¦§Å &Y\”] Jà ´.%S”.R.I S>lLÔ %L”ifLX”¶. B]”Å AYÚÛÅ tX, Lñ&TÝ L”X¦§Å T”©L”±´ RÃY§Å+X. C+R± TÚÛ ElLÔ EÔÙÀ SX¦©+\¼]+Wf &L}LͶ)

%SÅ ²]“ËÀ EXgß %Tö Tj§LÕÅ g+P±T© ·LͶ L~]¶. ElLÕP¶ %SÅ ²]”ËÀ CÅ+X%Vß\”Å, Sß\”L &Y+X %N»Vfk~V 2 U”ÚÝ k}iUë©LÔ EÔ[].

492


Uë©LÔ

C«Rf k}i Uë©LÕÅ Jß+\ U}i¶ %L”ifLͶ. C«Rf k}i Uë©LÕÅ H&RⶠJßÝ Sß\”Lf jQ±Ti¦Rf ki¶. B+LV”Å ElLØfj GÕR”Lf g+Pfj¶ k}i Uë©L+[f %L”ifLͶ. SßLÛ«R SX±T¢V”[À Uë+R U”Ú\f kÛ]” %X”ÐV A&R k}i Uë+R¦ %R”PÀ«© AëR &Y¡i¶.

U”ÚÝ_1

• 150·.g. X”·Í+P+] (3TC)

Y”» Y”Ð S”Øfj CW¡i RP+Y JÊ%Y”à S”ض %L”ifLͶ

UÚݶ

• 300·.g. Cv&P”Í+P+] (ZDV)

Y”»YÐ S”Øfj CW¡i RP+Y JÊ%Y”à S”ض %L”ifLͶ

UÚݶ

• 200·.g. %SËW”+T+] (NVP)

Y”»YÐ Aß\”P¶ S”Øfj JßÝ 14 S”ÔLØfj¶ ²\j CW¡i RP+Y JÊ%Y”à S”ض %L”ifLͶ.

AÅX© U”ÚÝ_2

• 150·.g. X”·ÍP++] (3TC)

Y”» Y”Ð S”Øfj CW¡i RP+Y JÊ%Y”à S”ض %L”ifLͶ

UÚݶ

• 40·.g. CvP”Í+P+] (D4T)

Y”»YÐ S”Øfj CW¡i RP+Y (ULÕÀ 60g.g.fjf j+\Y”L CëR”Å S”Øfj CW¡i RP+Y 30·.g. U}i¶) JÊ%Y”à S”ض %L”ifLͶ

UÚݶ

• 200·.g. %SËW”+T+] (NVP)

Y”»YÐ Aß\”P¶ Jà RP+Y 14 S”ÔLØfj¶ ²\j JÊ%Y”à S”ض CW¡i RP+Y %L”ifLͶ.

&U&X L”¤¶ 3 Uæ©YlLÕÅ G+R&VⶠLÃfL”X¦§ß &T”© %N»R²\j, ²\«R jZ«+Rfj¶ kP Uæ©Y¶ %N»V &Y¡i¶. U”.R.j.&S”.Æë© jZ«+R+V± T”©L”¦RÅ

• 2·.g. A멶 %SËW”+Tß ©LÔ S>ÀU¦+R (suspension) JÊ%Y”à g.g. G+Pfj¶ (3g.g. G+P¾Ô[ jZ«+Rfj 5·.g.) Y”»YÐ, ²\«R 3 S”ÔLØfjÔ %L”ifLͶ. UÚݶ

• 4·.g.A멶 CvP”Í+Pß ©LÔ S>ÀU¦+R JÊ%Y”à g.g. G+Pfj¶ (3g.g. G+P¾Ô[ jZ«+Rfj 12·.g.) Y”»YÐ S”Øfj 2 RP+Y 7 S”ÔLØfjf %L”ifLͶ.

jZ«+R ²\fj¶ %T”Ò© A+R U”.R.j.&S”.Æë© T”©L”fj¶ &Uȶ TX Uæ©Y ¹+\LØfj Ai¦R TfL¶ T”ÀfLͶ.

493


Uë©LÔ

TX j¹LlLÕÅ U”.R.j.&S”./D.R.j.k. &S”¾Ô[ %TöT”X”] UfLØfj Uë©LÔ g+P±T© CÅ+X. Jà &Y+[ A%UÁfL, I&W”±²V Uë©f jÒUlLض AWv¶ %T”©±T+PV”LͶ Y}P”W¦§Ú &LÚ\T~¾¶ Uë©L+[o %N»V (A§LË+X, A+PV”[± %TVÀ, C\fjU§ %N»RÅ BgVYÚ+\¦ RËÀ¦©) C+N¾U”]“Å HW”[U”] UfLÔ AYÚ+\± TVßTi¦©Y”ÀLÔ. C«R Uë©L+[ UfLØfjf g+PfLo %N»V %NÅY¶ ·j«R S”iLÕÅ Cë© A§L A[ËÅ TQ¶ &R+Y±Ti¶. YZlL±Ti¶ Y[+U+V YÛVS”iLÔ SÅX ¹+\¼Å TVßTi¦§f %L”ÔY© &R+YV”g\©. G±T~ CëR &T”§È¶ CXfLf LQfL”] ULÕÀLÔ RlLÔ U”.R.j.&S”./D.R.j.k. &S”»fj Uæ©Y¶ %N»© %L”Ô[¦ &R+Y±Ti¶ Uë©L+[± %T\ ¹~V”UÅ CÃfgß\]À. B]”Å R”¼P·Ã«© jZ«+Rfj± TWͶ U”.R.j.&S”.I¦ Ri±TRÚj¦ &R+Y±Ti¶ Uë©L+[ G±%T”Ò©¶ %T\¹~¾¶.

R”¼P·Ã«© jZ«+Rfj± TWͶ U”.R.j.&S”./D.R.j.k. &S”+V¦ RifL D.R.j.k: UÚ\ D.R.j.&S”. Uë©L+[¦ R”» AëR”R%T”Ò© AÅX© AYØfj U”.R.j.&S”. Cë© AYÔ D.R.j.k.V”Å SX·ZfL”UÅ CëR”Å

• 300·.g. Cv&P”Í+P+] (ZDV)

UÚݶ • 600·.g. Cv&P”Í+P+] (ZDV) UÚݶ • 200·.g. %SËW”+T+] (NVP)

Y”» Y”Ð S”Øfj 2 RP+Y JÊ%Y”à S”ض Lñ&TÚÛß 28B¶ gZ+U¼Å (7U”R A[ËÅ) %R”Plgf %L”ifLͶ Y”»YÐ 1 RP+Y &TÚݱT”i (labour) %R”Plj¶ %T”Ò© %L”ifLͶ.

Y”»YÐ 1 RP+Y &TÚݱT”i %R”Plj¶ %T”Ò© %L”ifLͶ.

²\j jZ«+RfL”L • 2·.g. A멶 %SËW”+Tß ©LÔ S>ÀU¦+R (suspension) JÊ%Y”à g.g. G+Pfj¶ (3g.g. G+P¾Ô[ jZ«+Rfj 5·.g.) Y”»YÐ ²\«R 3 S”ÔLØfjÔ %L”ifLͶ. UÚݶ • 4·.g. A멶 Cv&P”Í+Pß L+WN+X JÊ%Y”à g.g. G+Pfj¶ (3g.g. G+P¾Ô[ jZ«+Rfj 12·.g.) Y”»YÐ S”Øfj 2 RP+Y 7 S”ÔLØfjf %L”ifLͶ.

Cv&P”Í+Pß g+PfLËÅ+X %Vß\”Å, ²\±²ß&T”© R”¼P·Ã«© U”.R.j.&S”. jZ«+Rfjf LP±T+R %SËW”+Tß U}i&U Rifj¶. B]”Å C«R Y+L¼Å (Cv&P”Í+Pß CÅX”UÅ) %SËW”+T+]f %L”i±T©, ²\j R”»fj Uæ©Y¶ %N»¾¶ %T”Ò© A© &Y+X %N»Y+R¦ Rifj¶.

R”¼P·Ã«© jZ«+Rfjf LPfj¶ U”.R.j.&S”./D.R.j.k.+V¦ Ri±TRÚj ElLÕP¶ %SËW”+Tß U}i¶ CÃfj¶ %T”Ò©

• R”»fj 200·.g %SËW”+T+]

Y”» Y”Ð 1 RP+Y &TÚݱT”i (labour) %R”Plj¶ %T”Ò© %L”ifLͶ.

UÚݶ

• jZ«+Rfj 2·.g. A멶 %SËW”+Tß ©LÔ S>ÀU¦+R JÊ%Y”à g.g. G+Pfj¶ (3g.g. G+P¾Ô[ jZ«+Rfj 5·.g.) Y”»YÐ A© ²\«R 3 S”ÔLØfjÔ %L”ifLͶ.

494


Uë©LÔ GoNÁf+L

GoNÁf+L

&X·Í+Pß (LAMIVUDINE):

%SÅ@²]”ËÀ (NELFINAVIR)

( 3TC ) D.R.j.k.+Yf jQ±Ti¦R UÚ\ Uë©L&[“i &X·Í+P+] k}P”L± TVßTi¦©gß\]À. U”.R.j.&S”./D.R.j.k. EÔ[YÀLØfj S>¡P L”X¶ Y”Z A© ERÍg\©. jZ«+R ²\±²ß&T”© U”.R.j.&S”. R”¼P·Ã«© jZ«+Rfjf LP±T+R¦ Rifg\©.

(NFV)

<¹fgV¶: C«R Uë&R”i U”.R.j.&S”./D.R.j.k.fL”] UÚ\ Uë©L+[¾¶ %L”ifLͶ. C«R Uë+R± TÁ«©+WfL± T}P UëR[ËÅ JÊ%Y”à S”ض Aë©Y© ·LͶ ¹fgVU”j¶. TfLË+[ÍLÔ: jU}PÅ, +LLÔ, &UÚ+LLÔ, T”R¶ AÅX© L”ÅLÕÅ koN¶ AÅX© YÆ, Y”»±´¡.

D.R.j.k.If jQ±Ti¦R UÚ\ Uë©L&[“i %SÅ@²]”Ë+Wf k}P”L± TVßTi¦©gß\]À. A© U”.R.j.&S”./D.R.j.k. EÔ[YÀLØfj S>¡P L”X¶ Y”Z ERÍg\©. jZ«+R ²\±²ß &T”© U”.R.j.&S”. R”¼P¶ Cë© jZ«+Rfjf LP±T+RfkP¦ Rifg\© C«R Y+L Uë+R ´W¦R%S”§U¦ R+Pf L}i (protease inhaibitors) Gßgß\]À.

¹fgV¶: C«R Uë&R”i U”.R.j.&S”./ D.R.j.k.fL”] UÚ\ Uë©L+[¾¶ %L”ifLͶ. C«R Uë+R TÁ«©+WfL±T}P UëR[ËÅ JÊ%Y”à S”ض Aë©Y© ·LͶ ¹fgV¶. TfL Ë+[ÍLÔ: Y¼Úݱ&T”fj, jU}PÅ,

G±&T”©¶ g+Pfg\©: 150·.g.¼Å

t]±´.

jÕ+L, Jà 5·.Æ.¼Å 50·.g. L+WNÅ.

G±%T”Ò©¶ g+P±T©: 250·.g. G±T~±TVß Ti¦©Y©: D.R.j.k. EÔ[Y+Wf jQ± Ti¦R (TfL¶ 492 UÚݶ 493If L”¡L) 150·.g.I Y”»YÐ S”Øfj 2 RP+Y JÊ%Y”à S”ض %L”ifLͶ. UÚ\ Uë©L+[fkPf %L”ifL &Y¡i¶.

jQ±Ti¦©¶ UÚ\ Uë©LÔ: %SËW”+Tß (Nevirapine) CvP”Í+Pß (Stavudine) t&P”Í+Pß (zidovudine). UÚ\+YLÔ

GoNÁf+L: ULÕÀ D.R.j.k.BÅ A§L &S”¾ÚÝ CëR”Å U}i¶ 3U”Rf Lñ&TÚÛÚj± ²\j C«R Uë+Rf %L”ifL¦ %R”PljY© ·LͶ SÅX©. R”»±T”Å %L”ifj¶ L”X¦§Å C«R Uë+Rf %L”i±T© ¨+UV” GßT© Cßⶠ%RÁVYWËÅ+X. B]”Å A© R”»±T”Å %L”ifj¶ R”¼P·Ã«© AYÔ jZ«+Rfj U”.R.j.&S”. LP±TRÚj G§W”L± T”©L”±´¦ RÃg\©. B+LV”Å A+R YZfLU”L¦ %R”PÀ«© Aë§ YÃY© SÅX©.

jÕ+LLÔ. 1gW”¹fj 50·.g. A멶 ªÔ.

G±T~± TVßTi¦©Y©: D.R.j.k. &S”¾Ô[Y+Wf jQ±Ti¦R: (TfL¶ 492If L”¡L) 1250·.g.I Y”» YÐ S”Øfj 2 RP+Y JÊ%Y”ÃS”ض %L”ifLͶ. UÚ\ Uë©L+[f kPf %L”ifL &Y¡i¶.

jQ±Ti¦Rf k~V Uë©LÔ: &X·Í+Pß (lamivudine) %SËW”+Tß (Nevirapine) CvP”Í+Pß (Stavudine) t&P”Í+Pß (zidovudine) UÚ\+YLÔ.

GoNÁf+L: C«R Uë+R &YÝ tX Uë©L&[“i &NÀ¦R”Å Li+UV”] SX¬+Xo tfLÅL+[ E¡P”fj¶. C+R±TÚÛ Y}P”W SX¦©+\¼]+Wf &L}LͶ. ULÕÀ D.R.j.k. BÅ A§L &S”¾ÚÝ CëR”Å U}i¶ 3 U”Rf Lñ&TÚÛÚj± ²\j C«R Uë+Rf %L”ifL¦ %R”PljY© ·LͶ SÅX©. R”»±T”Å %L”ifj¶ L”X¦§Å C«R Uë+Rf %L”i±T© ¨+UV” GßT© Cßⶠ%RÁVYWËÅ+X. B]”Å R”»±T”Å %L”ifj¶ R”¼P·Ã«© AYÔ jZ«+Rfj U”.R.j.&S”. LP±TRÚj G§W”L± T”©L”±´¦ RÃg\©. B+LV”Å A+R YZfLU”L¦ %R”PÀ«© Aë§ YÃY© SÅX©.

495


Uë©LÔ GoNÁf+L

GoNÁf+L

%SËW”+Tß (NEVIRAPINE):

CvP”Í+Pß (STAVUDINE)

(NVP)

(D4T)

%SËW”+T+]f %L”¡i D.R.j.k.+V jQ±Ti¦©gß\]À. jZ«+R ²\±²ß&T”© U”.R.j.&S”./D.R.j.k. jZ«+Rfjf LP±T+R C© Rifg\©. ¹fgV¶: ²\±²ß&T”© U”.R.j.&S”./D.R.j.k.Rß jZ«+Rfjf LP±T+R¦ Ri±TRÚj GßÝ ULÕÀ C«R Uë+R± TVßTi¦§]”Å ²ßS”ÕÅ R]fjÔ[ D.R.j.k. &S”»fj Uæ©Y¶ %N»© %L”Ôض%T”Ò© C«R Uë© jQ±Ti¦R”©. TfLË+[ÍLÔ: AÁ±´, jÕÀSifL¶, L”»oNÅ, %R”¡+P±´¡, Y”»±´¡. G±&T”©¶ g+P±T©: 200·.g.CÅ jÕ+LLÔ, 1·.Æfj 50·.g. ©LÔ S>ÀU¶. G±T~±TVß Ti¦©Y©: D.R.j.k. &S”» EÔ[ Y+Wf jQ± Ti¦R (TfL¶ 493If L”¡L) 200·.g.I Y”»YÐ S”Øfj %L”à RP+Y 14S”ÔLØfjf %L”ifLͶ. ²\j 200·.g.I S”Øfj CW¡i RP+Y JÊ%Y”à S”ض %L”ifLͶ. UÚ\ Uë©L+[¾¶ %L”ifLͶ. LÃfL”X¦§ß&T”© U”.R.j.&S”./D.R.j.k.fL”] Uë©L+[ AëR”R Lñ&TÝÔ[ ULÕÁß jZ«+Rfj U”.R.j.&S”. LP±T+R¦ RifL (TfL¶ 494If L”¡L) &TÚݱ T”i (Labour) %R”Plj¶ &T”© 200·.g.I Y”»YÐf %L”ifLͶ. ²\j jZ«+Rfj A© ²\«R EP&]&V 2·.g.I JÊ%Y”à g.g.fj¶ (3g.g. G+P¾Ô[ jZ«+Rfj 5·.g.) %L”ifLͶ. tP”Í+P+]f kPf %L”i¦R”Å Sß\”Lf jQU”j¶. jQ±Ti¦©¶ UÚ\ Uë©LÔ: &X·Í+Pß (lamivudine) CvP”Í+Pß &X (stavudine) t&P”Í+Pß (zidovudine) UÚ\+Y¾¶. GoNÁf+L: %SËW”+Tß LÅÇWÆÅ Li+UV”] tfL+X HÚTi¦©¶. JÃYÃfj LÅÇWÅ AZÚt (hepatitls) AÛjÛLÔ CëR”Å C«R Uë+Rf %L”ifL &Y¡P”¶. (TfL¶ 336If L”¡L). ULÕÀ D.R.j.k.BÅ A§L &S”¾ÚÝ CëR”Å U}i¶ Lñ&TÚÛß 3B¶ U”R¦§Új± ²\j C«R Uë+Rf %L”i±T© SÅX©. R”»±T”Å %L”ifj¶ L”X¦§Å C«R Uë+Rf %L”i±T© ¨lL”jU” GßT©TÚÛ Cßⶠ%RÁV YWËÅ+X. B]”Å A© R”»±T”Å %L”ifj¶ R”¼P·Ã«© AYÔ jZ«+Rfj U”.R.j.&S”. LP±TRÚj G§W”L± T”©L”±´¦ RÃg\©. B+LV”Å A+R YZfLU”L¦ %R”PÀ«© Aë§ YÃY© SÅX©.

496

D.R.j.k. &S”+Vf jQ±Ti¦R UÚ\ Uë©L&[“i CvP”Í+P+]f k}P”L± TVßTi¦©gß\]À. A© U”.R.j.&S”./D.R.j.k. EÔ[YÀLØfj S>¡P L”X¶ Y”Z ERÍg\©. jZ«+R ²\±²ß &T”© U”.R.j.&S” R”¼P¶ Cë© jZ«+Rfjf LP±T+Rf kP¦ Rifg\©. ¹fgV¶: C«R Uë&R”i U”.R.j.&S”./D.R.j.k. fL”] UÚ\ Uë© L+[¾¶ %L”ifLͶ. C«R Uë+R± TÁ«©+WfL±T}P UëR[ËÅ JÊ%Y”à S”ض Aë©Y© ·LͶ ¹fgV¶.

TfL

Ë+[ÍLÔ: UW¦©±&T”RÅ AÅX© koN EQÀÍ %L”ÔØRÅ.

G±%T”Ò©¶ g+P±T©: 15·.g. 20·.g, 30·.g, 40·.g. Uë©+\LÔ; Jà 5·.Æ.Å 5·.g.%L”¡P A멶 L+WNÈfL”] 40·.g. ©LÔ.

G±T~± TVßTi¦©Y©: D.R.j.k. &S”¾Ô[Y+Wf jQ±Ti¦R: (TfL¶ 493I± T”ÀfL) 40·.g.I Y”» YÐ S”Øfj 2 RP+Y JÊ%Y”à S”ض %L”ifLͶ. ULÕÁß G+P 60g.g.fjf j+\Y”L CëR”Å, 300·.g. U}i¶ S”Øfj 2 RP+Y %L”ifLͶ. UÚ\ Uë©L+[fkPf %L”ifLX”¶. jQ±Ti¦Rf k~V Uë©LÔ: &X·Í+Pß (lamivudine) %SËW”+Tß (nevirapine) t&P”Í+Pß (zidovudine) UÚ\+YLÔ.

GoNÁf+L: C«R Uë+R A멶&T”© U© AëRf kP”©. C«R Uë+R A멶 %T”Ò© Li+UV”] jU}Pȶ Y¼ÚÝ Yƾ¶ HÚTiY”] C© EPÅ Eݱ´LÕÅ tfLÅL+[ E¡P”fj¶ GßTRÚL”] AÛjÛ. t&P”Í+PâPß (zidovudine) CvP”Í+P+]f (stavudine) %L”ifLf kP”©. ULÕÀ D.R.j.k.BÅ A§L &S”¾ÚÝ CëR”Å U}i¶ Lñ&TÚÛß 3 B¶ U”R¦§Új± ²\j C«R Uë+Rf %L”ifL¦ %R”PljY© ·LͶ SÅX©. R”»±T”Å %L”ifj¶ L”X¦§Å C«R Uë+R¦ R”»fjf %L”i±T© ¨+UV” GßT© TÚÛ Cßⶠ%RÁVfkPËÅ+X. B]”Å A© R”»±T”Å %L”ifj¶ R”¼P·Ã«© AYÔ jZ«+Rfj U”.R.j.&S”. LP±TRÚj G§W”L± T”©L”±´¦ RÃg\©. B+LV”Å A+R YZfLU”L¦ %R”PÀ«© Aë§ YÃY© SÅX©.


Uë©LÔ GoNÁf+L

t&P”Í+Pß (ZIDOVUDINE): D.R.j.k.+Yf jQ±Ti¦R UÚ\ Uë©L&[“i t&P”Í+P+]f k}P”L± TVßTi¦©gß\]À. A© U”.R.j.&S”./D.R.j.k. &S”» EÔ[YÀLØfj S>¡P L”X¶ Y”Z ERÍg\©. jZ«+R ²\±²ß &T”© R”¼P¶ Cë© U”.R.j.&S”. jZ«+Rfjf LP±T+Rf kP¦ Rifg\©.

<¹fgV¶: C«R Uë+R UÚ\ Uë©L&[“i %L”i¦R”Å &S”» Sß\”Lf jQU”g\©. C«R Uë+R TÁ©+W¦©Ô[ UëR[ËÅ JÊ%Y”à S”ض Aë©Y© ·LͶ ¹fgVU”j¶.

TfLË+[ÍLÔ: jU}PÅ, Tt¼ß+U, Y”«§, R+XYÆ, YÈfj+\Í. C«R Ë+[ÍLÔ tX gZ+ULØfj± ²\j KW[Í SXU”j¶. G±&T”©¶ g+P±T©: 300·.g. jÕ+LLÔ, 100·.g. 250·.g. Uë©+\LÔ, Jà 5·.Æ.Å 50·.g. A멶 L+WNÅ (solution) AÅX© T”jS>À (syrup) 20·.Æ tÝj±²¼Å. 1·.Æ.¼Å 10·.g. FtfL”] S>ÀU¶ (liquid).

G±T~±TVß Ti¦©Y©: D.R.j.k. &S”» EÔ[Y+Wf jQ± Ti¦R (TfL¶ 492 UÚݶ 493If T”ÀfL) 300·.g.I Y”»YÐ S”Øfj 2 RP+Y JÊ%Y”à S”ض %L”ifLͶ. UÚ\ Uë©L+[f kPf %L”ifL &Y¡i¶.

t&P”Í+Pß

%R”PÀot

GoNÁf+L: t&P”Í+P]”Å Li+UV”] jço &N”+L E¡P”j¶. t&P”Í+P+]¦ %R”Plj¶ ¹ß´¶, ²ß´ A+R± TVßTi¦©¶ %T”Ò©¶ JÒlL”L ULÕÃ+PV jçf &L”ÕV¦+Ro (haemoglobin) NÁT”ÀfLͶ. t&P”Í+P+] (zidovudine) CvP”Í+P&]”i (stavudine) %L”ifL &Y¡P”¶. ULÕÀ D.R.j.k.V”Å A§L &S”¾ÚÝ CëR”Å U}i¶ Lñ&TÚÛß 3B¶ U”R¦§Új± ²\j C«R Uë+Rf %L”ifL¦ %R”PljY© ·LͶ SÅX©. R”»±T”Å %L”ifj¶ L”X¦§Å C«R Uë+R¦ R”»fjf %L”i±T© ¨lL” GßT© TÚÛ CßⶠAÛVf kPËÅ+X. B]”Å A© R”»±T”Å %L”ifj¶ R”¼P·Ã«© AYÔ jZ«+Rfj U”.R.j.&S”. LP±TRÚj G§W”L± T”©L”±´¦ RÃg\©. B+LV”Å A+R YZfLU”L¦ %R”PÀ«© Aë§ YÃY© SÅX©.

jZ«+R ²\±²ß&T”© R”¼P·Ã«© U”.R.j.&S”. jZ«+Rfj± TWÍY+R¦ RifL (TfL¶ 494If L”¡L) Lñ&TÚÛß 28B¶ gZ+U¼Å %R”Plg 300·.g.I Y”»YÐ &TÚݱT”i (labour) %R”Plj¶ Y+W¼Å S”Øfj 2RP+Y JÊ%Y”à S”ض %L”ifLͶ. ²\j R”»fj &TÚݱT”i %R”Plj¶ %T”Ò© Jà RP+Y U}i¶ 600·.g+V Y”»YÐ %L”ifLͶ. ²\j jZ«+Rfj JÊ%Y”à g.g.G+Pfj¶ (3g.g. jZ«+Rfj 12·.g.) 4·.g. A멶 L+WN+X Y”»YÐ S”Øfj 2RP+Y 7S”ÔLØfjf %L”ifLͶ. %SËW”+T+]f kPf %L”ifLX”¶.

jQ±Ti¦©¶ UÚ\ Uë©LÔ: &X·Í+Pß (Lamivudine) %SËW”+Tß (Nevirapine) CvP”Í+Pß (Stavudine) UÚ\+Y. %R”PÀg\©...

497


S”}i Uæ©Y¶ R”»±T”Å %TÃfgLÔ: R”»±T”Å %TÃjYRÚj R”»fj E}PoN¦© EQÍ %L”ifL&Y¡i¶. T+¡i, EØ«©, %TÃlL”V¶, %Y«§V¶, LÚTZË+R (T”R”¶) T”Å, v\”¸ß ´}i BgV+Y &NÀ«R EQ+Y E¡QX”¶. &S«§W¶ TZ¶, %NÊY”+Z± TZ¶, %YÔ+[± T+¡i, T+]%YÅX¶, &NÀ¦©f%L”Ô[X”¶. %Y«RV¶, EØ«© LX«R Lxt+V AëRX”¶. R”» U] CÝfL¶ CÅX”UÅ UgÏY”L CÃfL &Y¡i¶.

U”ÀTLf L}~LÔ (BREAST ENGORGEMENT) R”»±T”Å jZ«+Rfj ¹+\V”Lf %L”i¦R”Å U”ÀTLlLÕÅ uÏfL}~ YW”©. U”ÀTLf L}~ Y«R”Å ‘‘A¹fLW”’’ &Y+W A+W¦©± TÚÛPX”¶, AÅX© C+X+V Gi¦©f L}PX”¶. &YƱ Tæ§ C+X+V BUQfj %S»¼Å Y”}~f L}~¼ß ¸© +Y¦©f L}PX”¶. Jà U”ÀTL¦§Å L}~ CëR”Å UÚ%\”ßÛ]”Å T”Å %L”ifLX”¶. R”»fj¦ &R+YV”] F}Po N¦© EQÍLÔ: AÝv+Y EQ+Yf %L”ifLͶ. +Lfj¦RÅ AÁt, &L”©+U, &LÏYWj ¹RÆVYÚ+\ EQY”Lf %L”ifLͶ. L¶´ 1 Tlj, &LÏYWj ½ Tlj, EØ«© ¼ Tlj BgVYÚ+\o &NÀ¦© Gi¦©± %T”~¦© %YÅX¦©Pß LX«© E¡QX”¶. T< VÝY+LLÔ: LP+X± Tñ´, T”t± Tñ´, EئR¶Tñ´, ©YW¶Tñ´, &T”ß\ +YLÔ. L”»LÛLÔ: UxNÔ ¹Ô[lg (carrot) ³}Ä} (beetroot) %Y¡+PfL”» (lady’s finger) L¦RÁfL”» (brinjal) ¹Ãl+LfL”» (drum stick) EÃ+[fgZlj (potato) AY+W (big beans) ³ßv (beans) ¹}+P&L”v (cabbage) &T”ß\+YLÔ. h+WY+LLÔ: T”Xfh+W, ¹Ãl+Lf h+W, %T”ß]”lL¡¢f h+W, AL¦§f h+W, LÁN”+Xfh+W, ´ÕoNf h+W, A+Wfh+W, ¹+[fh+W, tÝh+W, R¡Plh+W, LX+Yf h+W &T”ß\+Y. TZlLÔ: Y”+Z±TZ¶, T±T”Õ±TZ¶, AW¦+R±TZ¶ (apple), U”©[¶TZ¶, %L”»V”±TZ¶, %L”~¹«§Á±TZ¶ (grape), U”¶TZ¶ &T”ß\+Y. ²\ EQͱ %T”ÃÔLÔ: T”Å, ¸ß, C+\ot, ¹}+P, %S», SÅ%X¡%Q», R¼À, &U”À, F}Po N¦©QÍ ¹RÆV]. jZ«+RfL”] F}PoN¦© EQÍLÔ: uWL¶, ·[j, T+¡i LX«R &N”Ý AÅX© Tñ´o &N”Ý &T”ß\YÚ+\f %L”ifLX”¶. 6 ¹RÅ 8 U”RlLØfj: YZfLU”] T”Å EQÍ RËW, &N”Ú+\¾¶ EÃ+[f gZl+L¾¶ &R+YV”] A[ËÅ LX«© L+P«© %L”ifLX”¶. 8 U”R¶ ¹RÅ 1 B¡i Y+W: C~V”±T¶, %T”lLÅ, C}PÕ, Tñ´o&N”Ý, R¼Ào&N”Ý, &L”©+U %S”»f Lxt, &YL+Y¦R L”»LÛ, TZlLÔ &T”ß\ EQÍ Y+LL+[ YZfLU”] T”Å EQ&Y”i Aß\”P¶ 2_3 &Y+[fjf %L”ifLX”¶. L+\V¶ (IODINE) N¦© L+\V¶ LX«R E±+To N+UVÆÅ &NÀ¦©f %L”Ô[ &Y¡i¶. L+\Vo N¦©f j+\Y”Å ULÕÀfj EPÅ Y[Àot¾¶, º+[ Y[Àot¾¶ R+PTi¶. &Uȶ LÃot+RÍ, ²\fj¶ jZ«+R¼ß G+P j+\Í, ´Á§\ß &Li BgV+Y HÚTi¶. Li+UV”] L+\V± TÚ\”f j+\V”Å LÒ¦§Å &LPVo vW±²f (thyroid gland) LZ+X HÚTi¶. L+\Vo N¦©Ô[ EQͱ %T”ÃÔLÔ: UxNÔ ¹Ô[lg, RfL”Õ, TN+Xf h+W, EÃ+[f gZlj, L”[“ß, T}P”¢ %YlL”V¶, Y”+Z±TZ¶, LPÅN”À EQͱ %T”ÃÔLÔ, T”Å, T”X+PfL}~, ¸ß G¡%Q», ¹}+P UxNÔ LÃ, R¡£À Ë}P”ß gZlj ¹RÆV+Y.

498


t¦R

Uæ©Y¶

R”»&N» SX± T”©L”±´¦ §}P¶ jço &N”+L¦ Ri±´ Uë©LÔ: jç¼Å Cö´o N¦©fj+\Í TXY+L±T}Pf L”WQlL[“Å HÚTig\©. %T¡¤fj¶, LÃÍÚ\ ULÕÀfj¶ Cö´oN¦© EQÍ Y+LL+[ YZljY© AYÀLØfj¶, ²\fj¶ jZ«+Rfj¶ T”©L”±´ Bj¶. ULÕÀfj S”%[“ßÝfj 1 ·.g.Æë© 3 ·.g. Y+W Cö´o N¦+Rf %L”ifLX”¶. Cö´o N¦+R 20_30 ·.g. A[Ífj EQËÅ E}%L”¡P”Å &U&X jÛ±²}P A[Ífj A© jç¼Å &Nö. G]&Y Cö´o N¦©Ô[ hÏfL”¤¶ CVÚ+L Uë©L+[ AYÀLØfjf %L”i±T© SÅX©. Aß]&T§o %N«ªW¶, AVL”«Ro %N«ªW¶, E&X”L U¡nWo %N«ªW¶, AV²ÃlL W”NfLÚTL¶ &T”ß\ Cö´oN¦© Uë©L+[ 100_200 ·.g. Y+W Aß\”P¶ CW¡i &Y+[ &RàÅ LX«© %L”ifLX”¶. LÁN”+X C[gV¶ (&XgV¶), %SÅÆfL”» C[gV¶ BgVYÚ+\ Jà &RfLW¡~ A[Ëȶ, AVN¶³WLÚT¶ Jà ©¡+P S”%[“ßÝfj CW¡i &Y+[fj¶ %L”ifLX”¶. jPÅ ®¡UlL+[ S>fjRÅ: SX¬+X CÅX”RR”ȶ, ª»+UV”] %T”ÃÔL+[ E}%L”Ô[“RR”ȶ, %Y}P%YռŠUX¶ LбTR”ȶ, &S”»¦ %R”ÚÝL[“ȶ, jZ«+RLØfj¶ ULÕÀLØfj¶ jPÆÅ ®¡UlLÔ HÚTiY© CVÅT”j¶. jZ«+RLØfj: j±+T&Uà C+Xo N”ÚÛÅ 5 ©Õ+V 1 &RfLW¡~¦ &RàÅ &NÀ¦© CWËÅ EQYë§V²ß 7 S”ÔLØfjf %L”ifLͶ. AL¦§fh+W, T+¡i, uWL¶, ·[j, E}´, BgVYÚ+\o &NÀ¦© Y~S>À (soup) C\fLͶ. A+R 8B¶ S”Ô L”+X¼Å 30_60 ·.Æfj AëRRf %L”ifLͶ. A±%T”Ò© JÁà ¹+\ UX¶ Lо¶. A§Å jPÚ´ÒfLÔ %YÕ&Vݶ. S”fj± T+otf j~-+W 15 ·.Æ. A[Ífjf L”+X¼Å %Yݶ Y¼ÚÛÅ %L”ifLX”¶. Y”»ËPlL± %T”~+V (wWQ¶) 2 gW”¶ A[Ífj Jà gZ+Ufj (week) CWÍ EQËÚj± ²\j %L”ifLX”¶. ULÕÀLØfj: 30 ·.Æ. S”fj± T+otf j~S>+W CWÍ Tif+Lfjo %NÅȶ¹ß ULÕÀLÔ %R”PÀ«© 3 S”ÔLØfj AëR &Y¡i¶. 15 S”ÔLØfj± ²\j UÝT~¾¶ AëR &Y¡i¶. Y”»ËPlL± %T”~+V 10 gW”¶ A[Ífj± T”ÆÅ LX«© CWÍ Tif+Lfjo %NÅÈ¹ß 1 gZ+Ufj¦ %R”PÀ«© AëR &Y¡i¶. UXotfL+X± &T”fL: EQËÅ S”ÀoN¦© ·j«R h+W Y+LL+[¾¶, ³ßv, AY+W, ¹Ãl+L, v¡+P &T”ß\ L”» Y+LL+[¾¶ TZlL+[¾¶ A~fL~o &NÀ¦©f %L”Ô[ &Y¡i¶. S>X”Y”+L± %T”~¼Å 10 gW”+U± T”ÆÅ LX«© CWÍ Tif+Lfjo %NÅȶ ¹ß AëRX”¶. §ÁTX” U”¦§+W AÅX© %T”~¼Å 5 gW”+U S>ÁÅ AÅX© T”ÆÅ LX«© CWËÅ ¹ß kÛV© &T”Å AëRX”¶. &UÚ %N”ß]+YL+[ AL+Yfj (YV©) Rj«R”Ú&T”Å A[ÍPß jZ«+RLØfjf %L”ifLX”¶. A§L”+X¼Å %Yݶ Y¼ÚÛÅ 1 jY+[ %Y©%Y©±T”] S>+W Aë§]”Å kP UXotfL+X¦ RËÀfLX”¶.

499


jZ«+R, Rß AL+Yfj HÚ\ G+P+V± %TÝRÅ: ²\«R jZ«+R¼ß G+P 3 g&X”Y”gȶ CÃfL &Y¡i¶. ‘‘&RÚ\”l %L”}+P+Vf %L”i¦©¦ &RÚÝ +U«R+]’’ GßⶠTZ%U”Ðfj HÚ\”Ú&T”Å 3 AL+Yfj &UÚT}PYÀLØfj¦ &RÚ\”l %L”}+P C[gV¦+Rf L”+X U”+X CÃ&Y+[¼È¶ 5 gW”¶ A[ËÅ %L”ifLͶ. C+R± &T”X&Y %SÅÆfL”» C[gV¶, A¹fLW” C[gV¶, %Y¡T+N¢ C[gV¶ &T”ß\ EPÅ EW«Rö Uë©L+[¾¶ %L”ifLX”¶. ULÕÀLØfj &UÚ%N”ß] EQÍ Y+LL+[¾¶, Uë© Y+LL+[¾¶ NÚÝ A§L A[ËÅ AYWYÀ AL+Yfj HÚ\T~f %L”ifLX”¶. U”R± &T”f+L ¹+\± Ti¦©YRÚj: jçf j+\ÍPß U”R± &T”fj HÚT}P”Å Aß]&T§o %N«ªW¶, AVL”«Ro %N«ªW¶, E&X”L U¡nWo %N«ªW¶ &T”ß\ Cö´o N¦©Ô[ Uë©L+[ 200 ·.g. A[ËÅ &RàÅ LX«© CÃ&Y+[ %L”ifLX”¶. A&N”j± T}+Pf j~S>À 30 ·.Æ. A[ËÅ Cà &Y+[ %L”ifLX”¶. &N”ÚÝf LÚ\”+Z &NÀ«R Uë©L+[f %L”ifLX”¶. U”R± &T”fjf L”X¦§Å HÚTi¶ A§Lf jç± &T”fj CVfj-À NU·ß+UV”ȶ (HORUÚ\YÚ\”ȶ HÚTPX”¶. %Y}t±T+ Jà +L±²~ A[ËÅ CÃ&Y+[ E¡QX”¶. A&N”j±T}+P, A¦§±T}+P &T”ß\ ©YÀ±´¦ Rß+U¾Ô[ U멱 %T”ÃÔLÕß j~S>+W A[&Y”i AëRX”¶.

MONAL IMBALANCE)

T~L”Wo %N«ªW¶, 200 ·.g, T~L”W S>Ý (TÚT¶) 200 ·.g, T~LÆlL¦©YÀ 200 ·.g. L”ËfLÅ %T”~ (wWQ¶) 1.2. gW”¶, Y”+Z±T+ YPL¶ 500 ·.g. BgV Uë©L+[ &UÚL¡P A[ËÅ &U”ÁÅ LX«© CÃ&Y+[ TÃLX”¶. %YÔ+[±T”i (TRICHOMONOS) TW”UÁ±´: %YÔ+[±T”i j+\Y”L CëR”Å A+R &S”» AÛjÛV”Lf %L”Ô[f kP”©. A§L A[ËÅ CëR”Å &S”¼ß ºX L”WQ¦+R AÛ«© ARÚjÁV Uæ©Y¶ %N»V &Y¡i¶. A) Y”» YÐ A멶 Uë©LÔ: 1. Jà &RfLW¡~ %Y«§V¦+R A+W¦© C[S>ÁÅ LX«© Jà S”ÕÅ CW¡i &Y+[ AëR &Y¡i¶. 2. N«R]fL}+P+V± TßáÀË}i A+W¦© AëRf %L”ifLX”¶. 3. hZ”%SÅÆ C+X LÚL¦+R 5 gW”¶ A[Ífj &U”ÁÅ LX«© %L”ifLX”¶. 4. AÃLß &YÀ LÚL¦+R 5 gW”¶ R¼ÁÅ LX«© TÃLf %L”ifLX”¶. 5. &Y¶´ G¡%Q» 10 ·.Æ. Y”+Z±T+o N”Ý 100 ·.Æ., %Y¡T+N¢oN”Ý 100 ·.Æ., Rà¦Rà&V AëRf %L”ifLX”¶. 6. T”R”¶ ²tß, L”»ovf L}~± %T”~, L¦Rf L”¶´± %T”~ BgVYÚ+\ 5 gW”¶ A[ËÅ E¡Qo %N»VX”¶. 7. Jà +L±²~ BY”W¶ T++Y± T”Å Ë}i A+W¦© AëRX”¶. 8. %S»o t}~f h+W+V Jà +L±²~ A[Ífj Gi¦© A+W¦©± T”ÆÅ LX«© AëRX”¶. 9. ¬X±T+]f gZl+L± %T”~¦© 10 gW”¶ A[ËÅ E¡QX”¶. 10. R¡¢À Ë}P”ß gZl+Lo N+U¦© E¡QX”¶. 11. %N¶T槱T+ UQ±T”j(syrup), %YÔ[Ãjf j~S>À, R”Z¶T+ UQ±T”j, %Rß]¶ T”+[ T+oN”Ý CYÚÛÅ HR”Y© JßÛÅ 50 ·.Æ. %L”ifLX”¶.

500


12. %Y¡T+N¢, LNLN”, A&N”j, Sß]”Á, %Y}~&YÀ, &N”ÚÝf LÚ\”+Z, %N¶T槱T+, TN+Xf h+W, %T”ß]”l L¡¢, AÃL¶´Å, CYÚ+\¦ Rj«R Y+L¼Å Rj«R A[Í EQ&Y”i TVßTi¦§f %L”Ô[X”¶. 13. 25 gW”¶ A¦§f L”+V Gi¦©± T”ÆÅ A+W¦©f %L”ifLX”¶. 14. jlgÆV %Y¡%Q» Jà &RfLW¡~, jfgÅ ªÔ 500 ·.g. &T”ß\YÚ+\ AëRX”¶.

B) EPŸ© TVßTi¦©¶ Uë©LÔ: &Y±²+X, §ÁT+X, LÃ&YX¶ T}+P, S”YÚ T}+P BgVYÚÛÅ HR”Y© Jß+\f j~S>À %N»© ²\±´Ý±´L+[f (genetials) LÒYX”¶. T~L”W S>À AÅX© HR”gȶ Jà ©YÀ±´o v+Y S>Á]”Å ²\±´Ý±´L+[f LÒYX”¶. tÝS>WLf &L”[“ÝLÔ: tÝS>À Li¦© Y«R”ȶ, tÝS>À LÐfj¶ &T”© GÁoNÅ CëR”ȶ, tÝS>ÁÅ jç, E±´o N¦©, LX«© Y«R”ȶ AÅX© LÚLÔ CëR”ȶ A+Ro tÝ S>WLf &L”[“ÝLÔ Gßg&\”¶. CYÚÛÅ GR]”Å &S”» HÚT}P© GßT+R AÛ«© ARÚj¦ Rj«RT~ Uæ©Y¶ %N»V &Y¡i¶. GէŠg+PfLf k~V hÏfL”¤¶ Uë©L+[f %L”ifLX”¶. N«R] A¦RÀ, S>À ¹ÔÕ, %SÃxt, u«§Å, %Y¡R”U+W, %N«R”U+W, AÃL¶´Å &T”ß\ HR”gȶ Jß+\f j~S>W”fgf %L”ifLX”¶. jfgÅ, tX”N¦©, LÅS”À, %YlL”W¶, S¡ifLÅ BgVYÚÛÅ H&RⶠJßÛß S>Ý (TÚT¶) AÅX© %Y~¾±´ L¡Q¶ 200_500 ·.g. §ÁTX” %T”~ (wWQ¶) 2_5 gW”·Å LX«© C[S>À AÅX© &U”À &NÀ¦©f %L”ifLX”¶. LÃfL”X± TW”UÁ±´: LÃfL”X¦§Å ULÕÀfj ¹RÅ U”R¦§Æë© 10B¶ U”R¶ Y+W¼Å TX&YÝT}P CPÀ±T”iLÔ HÚTPX”¶. Gi¦©fL”}P”L, UNf+L, L”ÅÌfL¶, A§Lo tÝS>À Lб´, UXfL}i, &T”ß\+Y HÚTi¶. C±T~ HÚTi¶ AÛjÛL+[¾¶, Sov¦ Rß+U+V¾¶ &T”fg CVÅT”] &TÝL”X¶ A+UYRÚj¶; tÚtX &S”»LÔ, LÃot+RÍ, ¹RÆV &LiLÔ &SW”UÅ ¹§ÀLà (foetus) ¹ÒSX¦&R”i Y[WͶ; ¹RÅ U”R¦§Æë© 10 B¶ U”R¶ Y+W¼Å JÊ%Y”à U”R¦§È¶ ¹RÅ ºßÝ S”ÔLØfjf hÏfL”¤¶ Uë©L+[o t¦R Uæ©Y ¹+\±T~± TÃg YWX”¶. ¹RÅ

U”R¶: R”U+W±T+, R”U+Wf L”», N«R]¶, BgVYÚ+\ A+W¦©± Tv¶T”ÆÅ LXfgf j~fLX”¶.

CW¡P”¶

U”R¶:

%S»RÅ gZlj, ¹¦Rf L”v, LxN”, U©W¶, Cxt BgVYÚ+\ A+W¦©± T”ÆÅ LX«© TÃLX”¶.

ºß\”¶

U”R¶:

N«R]¶, RLW¶, &L”}P¶, R”U+W, AÅÆ, u«§Å R¡i BgVYÚ+\ A+W¦©f jÕÀ«R S>ÁÅ LXfgf j~fLX”¶.

SӧLӦ

U”R¶:

%S»RÅ gZlj, u«§Å R¡i, ¬X±T]l gZlj, %SÃxt &YÀ, BgVYÚ+\ A+W¦©± T”ÆÅ LX«© TÃLX”¶.

501


I«R”¶

U”R¶:

Cȱ+T± T+, AÐxtÅ Ë+R, RLW¶, GÔØ, %S»RÚ gZlj BgVYÚ+\ A+W¦©± T”ÆÅ LX«© TÃLX”¶.

B\Ӧ

U”R¶:

¹VÚ ²¦R¦+R A+W¦© S>ÁÅ LX«© TÃLX”¶.

HZӦ

U”R¶: Lo&N”X¶, BUQfj &YÀ, %S»RÅ gZlj, BgVYÚ+\ A+W¦©¦ &Rß&NÀ¦©, S>ÁÅ LXfgf j~fLX”¶.

G}PӦ

U”R¶:

A§U©W¶, R”U+W Ë+R, ¹¦RfL”v, Ë[“¶²xv, V”+]¦ §±²Æ, %S»RÅ gZlj, BgVYÚ+\ A+W¦©± T”ÆÅ LXfg± TÃLX”¶.

J < ßTR”¶

U”R¶:

Y}iË+R+V± %T”~ %N»© &RàÅ j+Z¦© E}%L”Ô[X”¶.

T¦R”¶

U”R¶:

¹¦RfL”v, §W”}+N, %S»RÅ gZlj, uà BgVYÚ+\ A+W¦©¦ &RàÅ j+Z¦© E}%L”Ô[X”¶.

LÃot+RÍ UÚݶ LÃfL+X±´: T}if Lñ´ 200 ·.g.+V¾¶ §ÁLij± %T”~ 1 gW”+U¾¶ &RàÅ LX«© S”ÕÅ 3 &Y+[ Aë§, LÃl%L”ÔØf j~S>À 200 ·.Æ. &V”i 50 gW”¶ T+]%YÅX¦+Ro &NÀ¦© ºßÝ S”ÔLØfj 3 &Y+[ Aë§ Y«R”Å Jà U”Rf Là L+X¾¶.

LÃo t+RÍ HÚTP”UÅ RifL: AL¦§VÀ YÅX”§¼Å kÛ¾Ô[ Là Y[Àfj¶ G¡%Q» (+RX¶) AÅX© &R+WVÀ G¡%Q» (+RX) YÃfLo vÃfL¦§Å kÛ¾Ô[ T”Y] TxN”ljX G¡%Q+V ¹+\±T~ Aë§ Y«R”Å Là Sß\”L Y[Àot A+PY&R”i LÃot+RÍ HÚTP”Uȶ Rifj¶.

²Ô+[¦ R”»ot¼ß jço &N”+Lfj: Aß]&T§o %N«ªW¦+R 200 ·.g. A[ËÅ Aß\”P¶ CW¡i &Y+[ H§X” %T”~¾Pß &RàÅ LX«© %L”ifLX”¶; §ÁTX”± %T”~+V S>ÁÅ LX«© Aß\”P¶ 2 &Y+[ %L”ifLX”¶; %SÅÆfL”» C[gV¶ 5 gW”+U± T”ÈPß Aß\”P¶ 2 &Y+[ %L”ifLX”¶; EQÍ Y+LLÕÅ Cö´o N¦© A§LU”L EÔ[YÚ+\f %L”ifLX”¶.

Lñ &TÚÝf L”X¦§Å Y”«§ U”Úݶ Sov¦ Rß+Ufj &UX”¡+U: Y”Å·[j¶ HXfL”¾¶ &NÀ«R j~S>+Wf %L”ifLX”¶. BÅT&L”P”± TZ¶, CX«R¶ TZ¶ %L”ifLX”¶. U”©[¶ TZ¶ AÅX© U”©+[ UQ±T”jPß Cxto N”Ú+\¾¶ &R+]¾¶ A[ͱT~o &NÀ¦©f %L”ifLX”¶ 50 ·.L=. N”§N¶³Wf jZ¶+T ULÕÁß S”fgÅ RPYX”¶. Jà &RfLW¡~ &LNÁ C[gV¶, Sß]”Á UQ±T”j BgVYÚÛÅ Jß+\f %L”ifLX”¶.

502


UL±&TÚÝfj±²ß HÚTi¶ jç±&T”f+L ¬Ý¦R: 30 ·.Æ. Y”+Z± T+o N”Ú+\ Aß\”P¶ CW¡i &Y+[ %L”ifLX”¶. A¦§± ²xv &T”ß\ ©YÀ±´o v+Y¾Ô[YÚ+\ EQËÅ &NÀfLX”¶. Y”+Z±T+ YPL¶ 500 ·.g. U”¦§+W+V¾¶ C¶T+\Å U”¦§+W 500 ·.gW”+U¾¶ ©YÀ±´o v+Yf j~S>ÁÅ &NÀ¦© 2 &Y+[ %L”ifLX”¶. T~L”W S>Ý 200 ·.g.; Aß]&T§o %N«ªW¶ 200 ·.gW”¶, L”~fL”Wo %N«ªW¶ 50 ·.g. BgVYÚ+\o %N¶T槱 T+f j~-ÁÅ %L”ifLX”¶.

Lñ+T CVÅ´ ¬+X A+PYRÚj: hÏfL”¤¶ %T”ÃÔLÕÅ HR”Y© Jß+\¦ &RÀ«© %L”Ô[Ͷ. 30 ·.Æ. Y”+Z± T+oN”Ú+\¾¶, 30 ·.Æ. NRj±+T C+Xf j~S>+W¾¶, S”%[“]<Ýfj 2 &Y+[¾¶.

}

10 gW”¶ L”V C[gV¦+R¾¶, 30 ·.Æ. j&W”N”¢ KUf j~S>+W¾¶, S”%[“ßÝfj 3 &Y+[¾¶ . 500 ·.g. %YlL”W S>Ú+\ (TÚT¶)¾¶ ©YÀ±´o v+Y¾Ô[ TxNYÅLf j~S>ÁÅ LX«© %L”ifLX”¶ ULÕÁß ²\±´Ý±´, U”ÀTL¶ SX¬+X &TQÅ: ©YÀ±´o v+Y¾+PV §ÁTX”f j~S>W”Å LÒY &Y¡i¶. R”»±T”Å %TÃfgLÔ: (t¦R Uæ©Y¶) BY”+W &YÀ± %T”~+V± T”ÆÅ LX«©¶, R¡£ÀË}P”ß gZlj, TÚT”PL¶, BUQfj &YÀ BgVYÚ+\ S>ÁÅ LX«©¶; BËß T”ÆÅ BX¶T”Å LX«© A+R¦ R¼W”fg¾¶ %L”ifLX”¶. BÕË+R± %T”~ 25 gW”¶ ¹RÅ 50 gW”¶ Y+W T”ÆÅ C}if L”»ot Aß\”P¶ Jà &Y+[fjf %L”ifLX”¶.

}

tÝ´Ô[f j~S>ÁÅ 30 ·.Æ+V RQ<£ÀË}P”ß gZlj Jà &RfLW¡~+V L”V C[gV¶ Jà &RfLW¡~+V

}

Aß\”P¶ CW¡i &Y+[ %L”ifLX”¶

U”ÀTLf L”¶´ %Y~±+Tf jQ±Ti¦R: §ÁTX”f j~S>À AÅX© T~L”W S>W”Å LÒYX”¶. LifL”+V E+W¦© %Y~±²ß¸© T+NX”¶. %YlL”W¦+R¦ &Rß LX«© %Y~±²ß &UÅ RPYX”¶. U”ÀTL AL±´+P±+Tf (ENGORGEMENT) jQ±Ti¦R: (t¦R Uæ©Y¶) A¹fgW” gZl+L A+W¦© U”ÀTLf L}~¼ß ¸© TÚݱ &T”PX”¶ AÅX© ARß C+X+V Ë[f%L¡%Q» Ë}i YRfg AÅX© &YƱ Tæ§ C+X+V BUQfj G¡%Q¼Å YRfgf L}~¼ß &UÅ +Y¦©f L}PX”¶. jZ«+RLÔ &S”»¦ Ri±´¦ §}P¶ ²\«R jZ«+RLØfj &S”»LÔ YW”UÅ RifL ``&N» %S»’’ F}i¶ YZfL¶ R·ZÀ T¡T”}~Å L”X¶ L”XU”L Cë© YÃg\©. Cßݶ CW”US”R´W¶ U©+W U”Y}PlLÕÅ C«R ¹+\ TVßT”}~Å EÔ[©.

503


²\«R jZ«+RLØfj± %T”©Y”Lo NÕ, CÃUÅ, L”»oNÅ, &T§, R}P¶+U, &T”ß\ &S”»LÔ YÃY© CVÅT”]©. C«R &S”»L+[¦ Rifj¶ ``&N»%S»’’ H\¦R”Z 60 ºÆ+LLÔ UÚݶ L+Po NWfjL+[f %L”¡i %N»V±Tigß\©. ©[t, ËÅY¶, &Y±²+X, AÃj, BP”&R”+P, ¹v¹vf+L, L¡Pl L¦RÁ, ª©Ë+[, &L”+Y¼+X, %S”ot, &YƱTæ§, ©¶+T, DvWºÆ, C¡Pl%L”Ò«©, L¶U”Ý %YÚÛ+X, SxNݱT”ß, ¹PfLÚ\”ß, LÚT+WYÔÕ, KU¶, hZ” %SÅÆ, A§U©W¶, AfW”L”W¶, ºfLW}+P, RL+W C+X, LÁN”+X, j±+T&Uà, %T”iR+X, %L”}Pf LW«+R, YÅX”+W, ¹Ãl+L, u«§Å, C¶T+WÅ, Ë[“l%L”Ò«©, ¬X &Y¶´, Bi ¨¡P”± T”+[, ®Q”, Ë}¤f gW«§, CX«+Rf %L”Ò«©, Eæ§W”}N¶, %YÔ+[± T+¡i, vfj, ·[j, §±²Æ, N«R]¶, HXfL”», CXYlL¶, tÚ\W¦+R, N”§fL”», U”tfL”», YN¶´ BgVYÚ+\ Gi¦©f %L”Ô[Ͷ. CYÚÛÅ To+N ºÆ+LL+[ Y+Lfj 100 gW”¶ Gi¦© C~¦©o N”Ý ²Ð«© %L”¡i, N¶+To NWfjL+[ Y+Lfj 10 gW”¶ Gi¦©± %T”~ %N»©%L”¡i; CW¡+P¾¶ Jß\”Lf LX«© A+W¦©f g+P¦R§ß G+Pfjo NUTlj t¦R Uæ©Y ¹+\±T~ %N»V±T}P BUQfj %S»+Vo &NÀ¦©f %L”§fL +Y¦©f Lij TR¦§Å Y~¦© Gi¦©f %L”Ô[Ͷ. C«Ro ``&N»%S»’’ G¡%Q+Vf jZ«+R ²\«R 10 B¶ S”ÕÆë© Aß\”P¶ Jà ©Õ A[Ífjf jZ«+R¼ß S”fgÅ RPYͶ. 1 B¶ AL+Y Y+W¼Å C+Rf %L”ifLX”¶.

BUQfj %S» %N»¾¶ ¹+\: Sß\”L ¹ÚÛV BUQfj Ë+RL+[ %Y¼ÆÅ L”V+Y¦© K}+P S>fg Gi¦©f %L”Ô[ &Y¡i¶. AYÚ+\ U¡ T”+]¼Å C}i¦ &R+YV”] C[S>À FÚÛ Ai±²&XÚÛf %L”§fL +YfL &Y¡i¶. AYÚÛÈÔ[ G¡%Q» ²Á«© C[S>Áß &UÅ U}P¦§Å ·Rfj¶. A«R G¡%Q+V¦ &RlL”» K}i AL±+T+Vf %L”¡i ¹L«© GifL &Y¡i¶. A+R &YÝ Jà LX¦§Å C}i UÝT~¾¶ C[S>À &NÀ¦©f %L”§fL +Y¦© ¹L«© GifL &Y¡i¶. C±T~ BÝ RP+Y %N»R ²\j G¡%Q+V Gi¦©f%L”Ô[ &Y¡i¶. C«R BUQfj %S»+V¦R”ß ``&N»%S»’’ %N»V± TVßTi¦R &Y¡i¶.

jZ«+Rfj E+W Uë© AfW”L”W¶, A§U©W¶, tÚ\W¦+R, N”§fL”», U”tfL”», YN¶´, vfj BgV Uë©o NWfjL+[¦ R”»±T”ÆÅ C+Z¦©, Nlj± T”X”+P¼Å Gi¦©f %L”Ô[ &Y¡i¶. jZ«+Rfj¦ R”»±T”Å %L”i¦RÍPß %L”i¦R”Å E¡P© Sß\”Lo %NÁU”]¶ Bj¶. jÛ±´: &N»%S»¾¶, E+W U멶 t¦R Uæ©Y ¹+\¼È¶ R·ZÀ Y”ÏËVÆȶ YZfgÅ EÔ[]. C«R Uæ©Y ¹+\LÔ GÅX”¶ R·ZL AWv %YÕ½P”] ``&RtV R”» &N» SX± T”©L”±²Å, t¦R, B¾À&YR, ¾]”à, UÚݶ K·&V”T§ Uæ©YÀLØfL”] T¼Útf +L&V}~Å’’ Cë© GifL± %TÚ\]._SßÛ.

504


ºÆ+LLض AYÚÛß TVßT”i¶ ºÆ+L¼ß %TVÀ

TVßT”i

1. AÃL¶´Å &YÀ±%T”~

%Y±T &S”»LÔ, tÝS>À tfLÅ ¨Ã¶. %R”±+T j+\¾¶, L”U¶ %TÃj¶.

2. AWv

Lñ+Tf &L”[“Ý, UX}i¦ Rß+U S>lj¶, EPÚ wi j+\¾¶, L”»oNÅ &T”j¶, ÌfL¶ j+\¾¶

3. A¦§

UX·[fj¶, L”U¶ %TÃfj¶; S>ÁÐÍ, º}iYÆ jç ºX¶ j+\fj¶.

4. A§U©W¶

L”U”+X, %Y¡j}P¶, Gȶ´ &S”», ËfLÅ, U”À´o NÕ, ©¶UÅ, CÃUÅ &T”fj¶.

5. AL¦§

UXotfLÅ, L”Å, U”À´ GÁoNÅ, S>ÀfLi±´ ALÚݶ.

6. A¹fLW”

AN§, Tt¼ß+U, ¹©+U S>fj¶, L”U¶ %TÃfj¶, BÚ\Å Rö.

7. BP”%R”+P

jç Y”«§, CtÍ&S”», &L”+Z, CÃUÅ, D+[ &S”» (B¦©U”), Y¼ÚÝfLi±´ (dysentrey) jçf LÐoNÅ &T”j¶.

8. A¶U”ß ToNÁt

R”»±T”Å A§LÁfj¶, ÌfL¶, S+UoNÅ, Y¼ÚÝYÆ, tÝS>ÁÅ jç jQU”j¶.

9. Bi ¨¡P”± T”+[

YÆͶ Ë«©¶ %TÃj¶, U”RËXf+L¦ ª¡i¶, UXotfLÅ, T+ot Sxv S>fj¶, ´¡ BÚݶ, Y”R&S”» S>lj¶.

10. KÁRϦ R”U+W

L”U¶ %TÃfj¶, tÝS>À GÁoNÅ, T”È\Í BÚ\Å j+\Í, L”»oNÅ, R+XYÆ, %YÔ+[ %Y}+P, wi S>fj¶.

11. LifL”»

UXotfLÅ, TÅ, L¡, L”©, ºfj, %R”¡+P &S”»LÔ, Tt¼ß+U, jç ºX¶, B¡+U¼ß+U AN§ S>fj¶.

12. LÅV”Q¹Ãl+L

U”RËP”»f &L”[“Ý S>fj¶, EPÅ G+P j+\fj¶.

13. LZÚtfL”»

A¡P Y”»Í, Ë+WÌfL¶ j+\fj¶.

14. L¡Pl L¦§Á

U”À´o NÕ, TÅYÆ &T”fj¶.

15. hZ” %SÅÆ

L”U”+X _ DWÅ &S”»LÔ jQU”j¶. &S”» G§À±T”Ú\Å ki¶.

16. j±+T &Uà

U”À´o NÕ, &R”Å &S”» &T”fj¶.

17. jUÁ C+X

%YÔ+[, %Y}+P, wi, UXotfLÅ S>fj¶.

18. &L”+Wf gZlj

AÛÍf kÀ+Ufj F}Po N¦©.

19. tÝ jÛxN”ß

S>ÁÐÍ &S”» jQU”j¶. Sov¼Á %L”ÅÆ.

20. R”U+W±T+ Y~S>À

jç AÒ¦R¶ j+\¾¶, U”À´¶ %SxNL¹¶ YȱTi¶.

21. R”ßÛfL”»

TÅ &S”» &T”fj¶, UXotfLÅ S>fj¶, EPÅ YÆÍ %Tݶ.

22. ©¦§

ºX¶, ´ÒT}P ´¡, jQU”j¶. %TÃfj¶, L”U¶ %TÃfj¶.

23. ©[t

NÕ, ºf%Lȶ´ AZÚt (sinus), L”»oNÅ, Tt¼ß+U, t]¶, %YÛ, ªfL·ß+U S>fj¶.

24. ©¶+T

&L”+Z, R+XYÆ, CÃUÅ, %YÔ+[, AN§, R”L¶, Sxv S>fj¶.

25. ª©&Y+[

U”À´oNÕ, D+[&S”» (L”N¶), CÃUÅ, C+W±´, EPÅ j¦RÅ, U«R¶ S>fj¶. B¡+U %TÃfj¶, SW¶´ BÚ\Å %Tݶ.

UX·[fj¶,

tÝ- À

CÃUÅ,

505


26. SxNݱT”ß

GÅX” Y+L Sx+N S>fj¶, NÕ, LfjY”ß, CÃUÅ, L”Úݱ ²~±´, jQU”j¶. T+W¶, ÌW¶, G}~, CRÔ (T”RWN¶) Sxv S>fj¶.

27. S”¾ÃË

TÅ &S”», %YVÀ+Y, T+P, &RUÅ, jçºX¶, LÐoNÅ, CÃUÅ, %YÔ+[, tÝS>ÀtfLÅ U”RËP”»¦ R+P -fj¶.

28. S”YÅ

LÐoNÅ, Y¼ÚÝfLi±´ ¨Ã¶. S>ÁÐÍ -lj¶.

29. ¬X&Y¶´ (tÛV” Sl+L)

L”»oNÅLÔ, Sxv, &R”Å &S”» S>lj¶.

30. S>À¹ÔÕ

S>ÀfL}i, L”Å ÌfL¶, T”¡i, %YÔ+[, EPÅ AN§, %TÃY¼Ý, S>À GÁoNÅ -lj¶.

31. %SÃxtÅ

jÕÀot E¡P”fj¶, tÝS>À, F}P¶, L”U¶ %TÃfj¶. tÝ-ÀLÅX+P±´, N+RV+P±´, GÁoNÅ S>fj¶.

32. %SÅÆ

AZj¡P”fj¶, jÕÀotV”fj¶, UX·[fj¶, tÝS> À %TÃfj¶. ³¬N¶, Y”«§, UVfL¶, R+XvÚ\Å, ²W&UL¶ &T”fj¶.

33. %S”ot

®¡U¶ AÐfj¶, F}P¶ Rö. L”»oNÅ, jÕÀf L”»oNÅ, ÌfL¶, hÏL”ÚÝ S>fj¶.

34. S>À ²W¶·

¬+]Y”Ú\Å k}i¶, L”U¶ %TÃfj¶, &L”+Z ALÚݶ.

35. ²W¡+P

F}P¶ Rö. Tt ª¡i¶, Gȶ´ YÆÍ %Tݶ. ºX¶, U«R¶, jßU¶, LÐoNÅ, %NÁV”+U, Y¼ÚÝ YÆ, CÃUÅ -fj¶.

36. T+YWv

F}P¶ Rö. %N”Á, t\lj, LW±T”ß ÌfL¶ S>lj¶, ®¡U¶ AÐfj¶, &R”Å &S”» jQU”j¶.

37. %T”ß]”lL¡¢

Tt E¡P”fj¶, T”À+Y k}i¶, AZj A§LÁfj¶, G+P+Vf k}i¶.

38. UxNÔ LÁNX”lL¡¢

AZj A§LÁfj¶, AÛÍ %RÕY”fj¶, CÃUÅ, T”À+Y UljRÅ, L”©YÆ, V”+]fL”Å, tÝS>ÁÅ jç jQU”j¶.

39. UÃR¶ T}+P

jç AÒ¦R¶, S>ÁÐÍ jQU”j¶.

40. UL” ËÅY¶

S>ÁÐÍ, T”À+Y UlLÅ jQU”j¶.

41. ¹v¹vf+L

NÕ+Vf L+Wfj¶.

42. ¹PfLÚ\”ß

L”ÚÝ, Ci±´ YÆ, ¹ZlL”Å YÆ S>lj¶.

43. ¹Ãl+L

A§Lf jç AÒ¦R¶ jQU”j¶, L”U¶ %TÃfj¶, F}P¶ Rö.

U©&UL¶,

A§º¦§W¶

44. ºfLW}+P

tÝS>WLf &L”[“Ý S>lj¶. L}~+Vf L+Wfj¶.

45. YN¶´

Tt+V¦ ª¡i¶. jç± ²¦R¶, Y”»S”Ú\¶, w+X, CÃUÅ, DWÅ &S”», V”+]fL”Å, Sxv, S”P”±´Ò S>lj¶.

46. YÅX”+W

F}P¶ Rö, S>À %TÃfj¶, T+±´ E¡P”fj¶. V”+]fL”Å, &UL± ´¡, L}~, ÌfL¶, Y¼ÚÝf Li±´, Ë+WÌfL¶ S>lj¶. ¬+]Y”Ú\Å %TÃj¶.

47. Y”R S”W”VQß

UX·[fj¶, L”ÚÝ S>fj¶, ÌfL¶ j+\¾¶, Y”R¶ &T”fj¶.

48. Y”RºÆ

TfLY”R¶, L”ÚÝ, º}i YÆ S>fj¶. Tt E¡P”fj¶.

49. ËÅY¶

%YVÀ+Y %TÃfj¶, L”U¶ %TÃfj¶, L”»oNÅ, %TöT”i, EPÅ YÆ S>fj¶.

50. %Y«RV± %T”~ (¹+[ Ë}P©)

jÕÀot, F}P¶ Rö. Y¼Ý E±´RÅ, U”«R¶, S>ÁÐÍ, %YÔ+[, %Y}+P, jç AÒ¦R¶, EPÈÃfg, CÃUÅ, S>fj¶.

506


51. %YÔ[Ãj

Tt+V¦ ª¡i¶, UX·[fj¶, F}P¶ Rö, %YÔ+[ tWlj, AÁ±´, jßU¶, L”ÚÝ, jPÅY”R¶, w+X S>fj¶.

52. &Y¶´

jPÚ ´ÒfL+[f %L”Åȶ. %TÃ&S”», A¶+U±´¡, %N”Û, tWlj, ²¦R¶, L”U”+X S>fj¶.

53. %YÔ+[ LÁNX”lL¡¢

%SxNL¶, DWÅ F}P¶ Rö, Cö´o N¦©Ô[©. L”U”+X, %R”Ò&S”», ÌfL¶, T”¡i, TÅ&S”» S>fj¶. L}~+Vf L+Wfj¶.

54. Y”+Z¦R¡i

tÝS>WLf LÅX+P±´ S>lj¶, EPÅ %UÆÍݶ.

55. Y”+Z±T+

%YÔ+[, %Y}+P, A§Lf jç±&T”fj jQU”j¶.

56. LÃ&Y±²+X

EPÈfj F}P¶ Rö. Tt+V¦ ª¡i¶. L”»oNÅ, LÐoNÅ, ²¦R¶, Y¼ÚÝ+[oNÅ S>lj¶.

57. T+X”± T+

tÝS>À %TÃfj¶. S>W+P±´, LÅX+P±´, T”¡i %TöT”i S>fj¶, LÅ L+W¾¶, LÃÍÚ\ ULÕÀfj YÈ+Y¦ Rö.

58. U¢¦ RfL”Õ

F}P¶ Rö. &L”+Z, Y”»±´¡, CÃUÅ, EPÈÃfg &S”», Y¼Úݱ´¡, T”¡i, %TÃY¼Ý S>fj¶.

(Uæ©YÀ H.Ë.t. %W}~ %W}~, AöT”fL¶, %Nß+]_600 106 AÛf+L¼Æë© GifL±%TÚ\© _ SßÛ.)

507


Abortion - LÃfL+X±´ Absolute - ¹Ò+UV"L/ Rà±T}P/ t\±T"L Accupressure - A@LÒ¦R Uæ©Y¶ Accupuncture- j¦ªt Uæ©Y¶ Ache - YÆ /&S"Í Acid - L"~/ ´ÕU¶ Activated - %NVŹ+\± Ti¦§V Active labour - ¹+]±´ &TÚݱT"i Adapter - CQfg Addictive - TZfL A~+U. Address - L¡i&Tv/ DiTi¦§f %L"Ô/ jÛ+Y Adult - Y[À«RYÀ / AL+Y A+P«RYÀ Advanced skills - EVÀ®¡ §\ßLÔ AIDS - Acquired Immuno Deficiency Syndrome D.R.j.k. _ D}~V Ri±T"Ú\Å j+\T"}if k}PÛjÛ. AIlergy - JÊY"+U Alcohol - %YÛV¶, N"W"V¶ Alfalfa - UQ±´Å Allbustick - %Y¡ jot Ammonia - S>Wf L"X+L Amniohook - TàfjPf %L"fg Amoebic - Y¼ÚÝPÆ Ampule - Uë©fjZÅ Anaesthetic - EQÀYLÚÛ/ UVfLº}~ Anemia - jço&N"+L Antacid - ´Õ±TLÚÛ. Antenatal - ²\±´fj ¹«§V Antibiotic - G§À E¼ÀU Uë©. Antihistamine - G§À®¡´+Z C[fg Antiseptic - G§Ào uÏU Uë© Antitoxin - G§À SovUë© Apron - ªN"+P Areola - U"ÀTL ¹L±´ Y}P¶/ L"¶´ Y}P¶ Artery - T"»jZ"» Arthritis - º}PZÚt &S"» Asprin - %Y±T"ÚÛ Aspiration - L"Ú+\ EÛxt CÒ¦RÅ Aspire - AY"Í, BÀY¦©Pß Ëö´ Asthma - D+[&S"» Autoclave - Rß%Y±Tf LX¶ Bacteria - ®¡¤¼Á Bacterial vaginosis - %T¡jÛf jZ"» ®¡U¦ %R"ÚÝ Bag of water - TàfjPS>À Baking soda - N+UVÅ EYÀfL"W¶ Baloon - FRÚk¡i Barbiturate - E\fLº}~/ &S"Y"ÚÛ Brand name - A+PV"[± %TVÀ Barrel - ·P", ³ovfjZÅ BCG - Bacille Calmette Guerin - L".®.&S". _ L"ÅS+P ®¡¤¼Á &S"V"ÚÛ Beans - AY+W Beet - AfL"WfgZlj Belly button - %L"±T+Ïfj·Ï

508

Bi chloro acetic acid - CÃT"tL± ´ÕU¶ Bi manual exam - Cà +L B»Í Bilirubin - ²¦Rfj÷ Birth control- LæR+P, ²\±´f L}i±T"i Birth defect - ²\±´fj+\T"i Birthkit - UL±&TÚÝf LÃ˱+T Black tea - T”ÅLXY”R &RS>À Bladder - tÝ- < À ±+T Bleach solution - U"NLÚݶ / %YØfj¶ L+WU¶ Bleeding - jç±&T"fj Blister - %L"±´[¶ Blood - jç, AW¦R¶ Blood pressure - jç AÒ¦R¶ Booster- EVÀ¦§ Bottle - j±², ´}~Å Bottom - EPÆß ²}P¶ Bread dough - FR±T U"Í Breast feeding - R"»±T"Å %L"i¦RÅ Breathing - ºotVfL¶ Breech - T"RlLÔ AÅX© ²}P¶ hZ"L Brittle - %S"Ýlj«Rß+U / %S"»+U Buboes - A+WV"±´fL}~ Bump - ÌfL¶ / ´+P±´ Burner - GÁ±T"ß Calcium - v¡QL¶ Calender - S"ÔL"}~ Candy - LÚL¡i Cannula - ®¡ ª¶´ Capsule - Uë©+\ Caput - Eot ÌfL¶ Carbo hydrate - LÁS>Wg Cassava - UWYÔÕfgZlj Castor oil - BUQfj %S» Catheter - tÝS>À C\fg Cereal - kX¶ Cervix - Lñ+Tf LÒ¦© Challenge - A+\kYÅ/ %YÅËÕ Chamomile - %NÊY«§ C]o%N~ Chancroid - %U©±´¡ Chappati - &L"©+U A+P Chapter - CVÅ Chart - Ë[fL Y+WTP¶ Check - NÁT"À¦RÅ, BW”»«© T"À¦RÅ Chin - ¹LY"»fL}+P Chlamydia - %Yf+L Chlorine- T"t+L Chloroquine - ¹+\fL"»oNÅ G§ÀU Uë© Chopstick - E¡jot Chromic gut - jÃU SW¶²+Z Circumcise - (B¡jÛ) ¹+]¦&R"Å %Y}iRÅ Circumcision - %U"}i¦&R"Å S>fL¶ Cigarette - %Y¡vÃ}i Confidential - L¹fL¶/ U+\YPfLU"] Citronella oil - L"Y}P ´Å G¡%Q»


Citrus - GÈ·o+N Clamp - TÚÝLÃË Cleft palate - ²[ÍT}P &UÅY"» Cleft lip - ²[ÍT}P ERi Clinic - Rà Uë©Y U+] Clip - LÊË Clitoris - vUÁ Cloge - A+P±´ Closely - Eßà±T"L/ %SÃfLU"L Clove - L"W¶ T+ Club foot -_ %R"}~f L"Å Cocaine - UW±´ %YÛV¶ Coffee - j[¶² Coil - vÃÔ Cold - S>Àf&L"+Y/ jÕÀot Colic - Y¼ÚÝYÆ Colostrum - u¶T"Å Comfortable - H»R"L/ CQfLU"L Community - j¹L¶ Compassion - TÁÍ / CWfL¶ Comprehencive - EQÀY"Ú\Å N"À«R Condom- B¤+\ Confederation - k}ifjÒ Contraception - LæR+P %N»RÅ Contraceptive - LæR+P Uë© Contribution - TlLÕ±´ Convulsion - YƱ´, Ct±´ Copper - T - %N¶´ T Cord - %L"±T+Ïf%L"~, S"[¶ Cork - Rf+L Corn starch - RYNU"Í Counselling - LX«R"»Í Couple - C+QVÀ Cramp -²~±´ Craziness - BÀY%YÛ. Cream - %S»U¶ Cretinism - Y[Àot¦ R+P &S"» Crowning - (Ci±%Tȶ´f jмŠjZ«+R R+X) Eot ¹}iRÅ. Crystal - T~LfLÅ/ TÕlj Cucumber- %YÔ[ÁfL"» Cyst - S>À±+T Cyto brush - E¼ÀU¦ ªÁ+L D&C -Dilatation (of cirvix) and Curettage (of uterus) Ë & v _ Lñ+Tf LÒ¦+R ËÁ¦©f Lñ+T¾Ô vW¡iRÅ _ ËÁ¦Rȶ vW¡Pȶ Danger- HR¶, ¨lj, &TÁPÀ Dark Bule - L à - X ¶ Deformity - EÃU"Ú\¶ Dehydration - S>À YÚÝRÅ/ S>À ALÚÝRÅ Deodorant - Y"+P S>fg Device - YÐ/ LÃË Diabetes - S>ÁÐÍ&S"» Diaper - A+QV"+P Diaphragm - C+P¦ §+W

Diarrhea - Y¼Úݱ&T"fj Diet - §}P EQÍ Dilation - ËÁY+PRÅ/ ËÁ¦RÅ Dipression - U] CÝfL¶/ U] AÒ¦R¶ Discharge - S>À %YÕ±T"i Discomfort - H«§ß+U / C+PxNÅ Disinfectant - %R"ÚݦR+P Uë© Disposable - ¹~ÍÝg\/ ¨ÀÍ %N»g\ Dispose - AЦ%R"Ð Dizziness - gÝgݱ´/ R+XovÚ\Å Dosage - UëR[Í Douching - ³ovS>Àf LÒYÅ DPT -Diptheria - Pertussis - Tetanus - %R".L. C._ %R"¡+PV+P±T"ß, LfjY"ß, Ct±´ Drafts - DWfL"ÚÝ Drain - Y~L}i Drawstring - CÒL¼Ý Dribble - S>ÀfLtÍ/ S>À JÒfj Drip - %N"}i Drop - ©Õ/ %N"}i Uë© Drug - Uë©o NWfj Dummy- &T"Æ Eà Dung - N"Q¶ Dysentry - Y¼ÚÝfLi±´ Easy - CXj, GÕ© Eclampsia - &TÝL"X YƱ´ Edema - S>À ÌfL¶ Ejaculate - ³ov/ Ë«©± ³ov Elastic - %R"»Í Emergency- %SÃfL~ ¬+X Enema - S>&WÚÛf LÒÍRÅ Engagement of head - R+X ®+ZÍ Engorgedbreast - %NÛ«R (´+P¦R) U"ÀTL¶/ ALÌfL¶ Enzyme - %S"§U¶ Epilepsy - L"Å+L YƱ´ &S"» Episiotomy - %T¡jÛf jZ"» AÝ+Y Equipment - Ë+]f LÃË Essential - CßÛV+UV"R/ R+XV"V Estrogen - %T¡¢Vfj- À Ethanol - Uæ©Y %YÛV¶ Ethyl - S>Àf LÁVL¶ Excellent - &SÀ¦§ Experience - T}PÛÍ/ &RÀYÛÍ Family - ji¶T¶ / C]¶ Family planing - ji¶Tf L}i±T"i Fascia - C+Q±´ C+ZU¶ Fate - FZ"Ú\Å Felt tip - S"À¦©¢ ¹+] Ferrous fumerate - CöTL %RË}P" S>WLf L"~¾±´ Ferrous gluconate - CöTL U"oNfL+Wf L"~¾±´ Ferrous sulphate - CöTLf L«Rg Fertility - Y[±T¶ / %NÒ+U

509


Fetoscopy - ¹§ÀLà %SxNL¦ ©~±T[Ë Fever - L"»oNÅ FGC - (Female genital cutting) - %T¡²\±´Ý±´¦ &R"Å - f L¶. Fibroid - S"ÃÃfL}~ Fistula - ´+W´¡ Fixative - ¬+X¬Ý¦§ Flame - vPÀ Flash - TÕo%N"Õ Flexible - Y+[«§VXÅ/ %R"»RÅ Fluid - S>ÀU¶ / T"»U¶ Folic acid - B F}Po N¦©fL"~ Fontanel - %Uß&R"Å Eot Forceps - TÚÝfj\i Formula milk - ¹+\±Ti¦§V T"Å Freely - L}~ßÛ, CXYVU"L Freezer - E+\Î}~ Fringe - %R"lLÆ+Z Fungus infection -T+NQ &S"»¦ %R"ÚÝ Gasping - ºov¦§Q\Å Gauge - A[%YÅ+X / A[Ë/ tÚ\Xj Gauze - %Uß©¢ Y+X Generic - C]±%T"©/ C]¦©fjÁV Genital warts - ²\±´Ý±´± T"È¡¢LÔ Genitals - ²\±´Ý±´LÔ Germs - ®¡UlLÔ Glossary - AÃx%N"Å Ë[fL±T}~ Glycerine - LÁS>À±T"j Goiter - jWÅ Y+[o vW±² Gonorrhea - %Y}+P Grape - %L"~ ¹«§Á Greasy - %S»U± T+N Growling - EÝUÅ, ¹Ý¹Ý±´ Gush - %T"lg YÐRÅ/ ³Û}%PÒRÅ Haemoglobin- jçf &L"ÕV¶ Haemorrhage - jç±&T"fj Hair spray - ®¡¢+Z¦ %RÕ±´ Healers - jQ±Ti¦©&Y"À Healthcare - SX¬+X± T"©L"±´ Health centre - Uæ©Y SiY¶ Health clinic - Uæ©Y SXfkP¶ Health post - SX±T¢ ¹L"¶ Health worker - SX±T¢V"[À Heart monitor- %SxNLf L¡L"¢ Hee Breething - ‘`@ D'' JƾPß ºov ËiRÅ Hematoma - &R"X~f jçfL}i Hemorrhoid - jçºX¶, AW¦R ºX¶ Hemostats - jç&V"}P¦ R+PVßLÔ Hepatitis -B - LÅÇWÅ AZÚt -B Herpes - TPÀ R"U+W Hinder - RPlLÅ / ¹}ifL}+P HIV - Human Immuno Virus - U".R.j.&S"_ U"«R¦ Ri±T"Ú\Å j+\T"}i &S"»®¡U¶ Hops - ¹vf%L"}+P¼]o %N~ Hormone - CVfjS>À

510

HPV - Human Papilloma Virus _- U".².T".&S"_ U”«R± ²\±´Ý±´± T"È¡¢ &S"»®¡U¶ Hub - jP¶ Hydrocephalus - R+X S>Àf &L"+Y Hydrogen peroxide - S>ÁV %Y~V DüW+L Immune - T"©L"fL±T}P Immunization - Ri±T"Ú\É}PÅ Implant - EÔÕiRÅ/ FßÝRÅ Inch - ËWÚL+P A[Í Incubator - A+PL"±´± &T+Z Index - A}PY+Q, jÛ½i Infection - &S"»¦%R"ÚÝ Infertility - UX}i¦ Rß+U Inflamation - AZÚt/ ÌfL¶ Interavenous injection - Y~jZ"» Ft&T"iRÅ Intestine - tÝjPÅ Intradermal injection - &RX"~ Ft &T"iRÅ Intravenous drip - Y~jZ"» ºX¶ S>&WÚÝRÅ Introduction - AÛ¹L¶ Invasive - EPÈÔ %N»¾¶ S+P¹+\/ &R"+X %Y}iRÅ Inverted nipple - &SÀ U"ÛV ¹+Xf L"¶´ Iodine- %N«S>ÆV¶, L+\V¶ IUD - Intra Uterine Device - L.L.L. Lñ+Tf LæR+Pf LÃË. Jaundice - %NlL¡ U"Á/ UxN}L"U"+X Jelly - T"j Judge - SiYÀ Kidney - tÝS>WL¶ Kit - T¢fLÃ˱ %T}~ Knee cap - ¹ZlL"Å tÅÈ Knee chest position - ¹ZlL"Å U~¦©f j±´\± Ti¦R ¬+X Knowledge - AÛÍ Knuckle - +L¹}~ Laboratory - B»YL¶ Labour - &TÚݱT"i/ E+Z±´ Labstick - B»Ífjot Late labour - vQfL± &TÚݱT"i Latex - UW±T"Å Lead apron - DV¦ ªN"+P Light labour - GÕV &TÚݱT"i Liquid - S>ÀU¶ Locality - Y}P"W¶/ Y"ÐP¶ Lockjaw - R"+PfL}i Loop - Y+[V¶ Loose motion - R[À UX¶ Loss of balance - NU+X CZ±´ Lozenges - Uëª}~V ËÅ+XLÔ Lubricant - UNj Lump - L}~ Lunar month - ¬X" U"R¶ Lymphnode - FS>À± ´+P±´ Magnesium - %YÕU¶ Magnesium sulphate - %YÕUf L«Rg


Malaria - ¹+\fL"»oNÅ/ SovfL"»oNÅ Manual - +L&Vi Market - AlL"~ Massage - EÃÍRÅ, YÃiRÅ, EP¶´ ²~¦RÅ Mastitis - U"ÀTL AZÚt Maternal - R"»N"À«R Maternity - R"»+U/ R"»ot ¬+X Measles - R}P+U Meconim - (jZ«+R¼ß) ¹RÅ UX¶. Median - SiÎP"] Medical mission - Uæ©YfjÒ Medicine - Uë© Mediolateral - JÃR+Xo N"»Y"] Medium - FPL¶ Membrane - NÊÍ/ C+ZU¶ Meningitis - º+[ E+\VZÚt Menopause - Cݧ U"R±&T"fj Menstural - U"R±&T"fj/ U"RËP"» Mercury - CRÔ Metal - U"+Z Methamphetamine - ·+Lf jçVÒ¦R¦ ª¡~ Microscope - ®¡&Q"fL"~ Midwife - &TÚÝo %NËÆ Midwifery - &TÚÝo %NËÆV¶ Migraine - JÚ+\¦ R+XYÆ Mineral - LàU¶ Miscarriage - LÃot+RÍ Model - Eñ T~Y¶ Moderate - U}P"] Molar pregnancy - N+R¦ §W}tf Lñ&TÝ Molasses - %YÅX±T"j Mold - EÃYov Molding - EÃYov CQfL¶ Monthly bleeding - U"R±&T"fj Mucosa - NÕ±TPX¶/ NÕoNÊÍ Mumps - ´}P"[+U MVA -Manual Vacuum Aspriration - +L. L". E_ +L (LÃËV"Å) L"Ú+\ EÛxvRÅ Nail polish - EgÀ ·âfg Nausea - jU}PÅ Navel - %L"±T+ÏfjÐ Nettle - T++]fL"x%N"Ûo %N~ New moon - ¹RŲ+\ ¬X" Nipple - ¹+XfL"¶´/ T"Å´L}~f L"¶´/ U"ÀTLfL"¶´ Nitrozine papers - %Y~V¦R"Ô Nonoxynol - 9 - %T"©o &NÀUf k}i _ 9 Numb - UW¦©±&T"RÅ Nurse - %NËÆ Nut and bolt - §Ãj¶ B¢¾¶ Nutrition - EQÎ}P¶ Nylon - %S»±T}i Obstetric - R"»+U Uæ©Y¶

Ointment - LÕ¶´/ T+ov Uë© Ok - NÁ Opium - A²à Oral - Y"»YÐ Orange - gotÆ/ %N¶UxNÔ Oresal - E±´ NfL+WfLX+Y Organism - JÃY+L ®¡¤¼À Osteoporosis - Gȶ´ (+SRÅ) +SÍ Outbreak - ¨eÀ¦ &R"Ú\¶ Ovary - t+]±+T Oxygen - E¼ÀYÕ/ E¼WL¶ Oxygen tent - E¼WL ºLº~ Oxytocin - Lñ+To vÃfg/ T"ÅvW±² CVfjS>À Oysters - BÕf gÕxNÅ Pacifier - R¢±² Packet - L}i/ %T"§¾+\/ tÝt±T¶ Pad - §¡i/ %U¦+R/ +T¾+\ Panting - jݺov/ %S}i¼À±´ Pap test - Lñ+Tf LÒ¦© B»Í/ %T¡ jÛfj jZ”» C+ZU B»Í Papier mache - R"Ô kÏf LÕU¶ Paralysis - TfL YƱ´ &S"» Parasite - J}i¼Á Partner - k}P"Õ Passion flower - B¢ &T"ß\ UXÀf%L"~ Y+L Pasteurised - L"»ot¦ ª»+U±Ti¦RÅ Pattern - A+U±´ Y+L Pelvis- Ci±%Tȶ´/ Ci±%Tȶ´fjÐ Penis - B¡jÛ Perineum - LÐY"»o wZÅ/ LWËP¶ Pessary - E}%NÃg Pesticide - T+otf %L"ÅÆ Petroleum - Lß%]» Pill - U"¦§+W Pinch - t}~+LV[Í, gÔØRÅ Pinch valve - %SÃfj¶ º~RÏ Pinched - Svlg¼Ã¦RÅ Pink - C[xtY±´ Placenta - %L"±T+Ïf%L"~/ %L"±T+Ïf%L"~ J}i±Tj§ Placenta previa - %L"±T+Ïf%L"~ ¹«©¬+X Plant - ¬+X¦§+Q Plant medicine - ºÆ+L Uë© Plastic - %OgÐ Plunger - ®+Z R¡i Plywood - J}i±TX+L Pneumonia - NÕfL"»oNÅ Poison - Sxv Polyester - %NVÚ+L¦ ©¢ Polyurethane - &R"» &NÀU± T¼ß Position - ¬+X/ Cñ²P¶ Postnatal - jZ«+R ²\«R²ß ¬LÏg\ Postpartum - &TÚÝfj±²ß Potion - JÃ&Y+[ Uë©/ Sxv Pottassium - N"¶TÁV¶

511


Powdered cereal - kXU"Í Practice contraction - S+P¹+\o vÃfL¶ Pre- eclampsia - &TÝL"X¹ß YƱ´ Pregenancy - Lñ&TÝ/ LÃfL"X¶ Pregnant woman - ²Ô+[¦R"»ot Prenatal - jZ«+R ²\fj¶¹ß ¬LÏg\ Pressure cuff - jç AÒ¦Ro vÚÝf Lo+N Privacy - Rà U+\Í Problem - tfLÅ/ ´§À Process - %NVŹ+\ Progestin - ¹ß LÃÎfg CVfjS>À Projector - JÕ GÛLÃË/ GÛLÃË Prolapsed - CP±%TVÀÍ Prophylactic - &S"»¦ Ri±² Protease inhibitor - ´W¦R %S"§U¦ R+PfL}i Protein - ´W¦R¶ Pry - ©Ã˱ T"À¦RÅ Psillium - L"ϱ TZUW¶ Pubic bone - %T"ov Gȶ´ Pulse - S"~¦©~±´ Pump - C+\±² Purple - LÃxtY±´ Pursuit - S"}P¶, ¹VÚt Pus - uÏ Push - ¹fj, RÔØ Quilt - %T"§, %U¦+R Rash - t]±´ Rate - RLÌi Reaction - G§ÀË+]/ G§ÀË+[Í Ready - A¢VU"L Rectal sphincter - ´+ZY"»o vÃfL¦ R+N Rectum - UXfjPÅ/ UXY"» Red raspberry - tY±´ ¹ÔÕfL"» UW¶ Reflex - Rßà+]Í AÚ\ %NVÅ Refrigerator - jÕÀTR]± &T+Z/ jÕÄ}~ Rehydration - UÝS>WÕ±´ Relax - K»ÍÝ, R[ÀÍÝ, R¢ÍÝ Remedy - ¨ÀÍ Repair - TÒ© T"À¦RÅ/ uW+U¦RÅ Reproductive - C]±%TÃfL¶ Rescue - CPÀ¸}´RË/ CPÀL"±´RË Resist - G§À¦© ¬Å/ R"lg ¬Å Resource - Y"»±´ Y[¶/ ©+Q Y[¶ Respirator - ºov¼À±T"ß Reusable - UÝTVßT"i Rhythm - J¦§+NÍ Rigid - Ë+W±T"] Ring forceps - Y+[V ¹+]± TÚÝf j\i Risk - CPÀ/ CPÀ&SÀÍ Rooting reflex - R"]ÛV" RßàLÏÍ ¬ÝÍRÅ Rubber - %R"»+Y/ &R»±T¶/ ©+P±T"ß Rubella - tß]¶+U Rule - %SÛ¹+\ Sac - FáÀ±+T Safety pin - L"±T+t

512

Salves - ´¡Q"ÚÛLÔ Sand timer - UQÅ &SWlL"}~ Scales - A[+Y/ ¬Ý+Y/ G+PL"}~ Scientific - AÛËVÅ Scrap metal - Lб´ U"+Z Seam - +RVÅ Ë[¶´ Segment - ©¡i, %Y}ifkÝ Seizure - TÚÝ+L/ +Lf%L"ÔØRÅ/ YƱ´¦R"fL¶ Semon - Ë«© Sepsis - uϱ²~±´ Sesame - GÔ Sexual inter course - T"È\ͱ ´QÀot Shallow - BZUÚ\ / &U&X"}PU"] Shock - A§Àot Show - NÕUf jçf LtÍ Side effect - TfL Ë+[Í Sign - AÛjÛ Silicon - LßU¶ Silver nitrate - %YÔÕ %Y~Vg Sitzbath - ËX"f jÕVÅ/ ²}Pf jÕVÅ/ Ci±´f jÕVÅ Skill - &RÀot¦ §\ß/ %NVŧ\ß/ ®¡§\ß Sleepiness- ªfLf LXfL¶ Slide - L"}t ËÅ+X/ L¡Q"~ ËÅ+X/ SÒËo%NÅ Slot - ©+[, ËÕ¶´ Soap - YZ+X Soda pop - L"W YÕS>À Sodium hypochlorite - EYÀ·V hϱ T"NLP¶ Solution - L+WNÅ/ L+WU¶, ¨ÀÍ Sonogram - JƱT§Í Sore - FÝT"i/ %Y¶´¡ Spatula - R}Pf LW¡~ Speculum - %T¡jÛf jZ"» ËÁ±² Sperm - Ë«©¼W¤ S>ÀU¶ Spermicide - Ë«©¼Á %L"ÅÆ Sphincter - (´+ZY"») vÃfL¦ R+N Spicy - UQoNWfj Sponge bath - T+¶Txvf jÕVÅ Spotting - jço %N"}if L+\ Spring - vÃÔËÅ Squeeze - %SÛ¦RÅ/ ²ÐRÅ Standard - RWA[Í Sterilization - UXP"fLÅ/ &S"» ®¡U¶ S>fLÅ Steroids - FfL"Ú\Å Stethoscope - %SxNL¦ ©~±T[Ë/ U"À´ JÆU"à STI - Sexually Transmitted Infection - T".&S".%R"_ T"È\Í &S"»¦ %R"ÚÝ Stitch - +RVÅ/ +R±´ Strategic - &T"À¦§\ SPY~f+L Subcutaneous - &R"X~ / &R"Æß hÏ Substitute - U"ÚÜi Suck - N±´RÅ


Suction - EÛxvRÅ/ EÔY"ljRÅ Sulphate - L«Rg Supplement - j+\ ¬W±´ Suppository- E}L+W jÕ+L Suspension - ©LÔ S>ÀU¶/ LX+Y Suture - U¡+P&V"}i± %T"æ©Y"» / AÝ+Y¦+RVÅ Suture line - %T"æ©Y"»f &L"i Swab - ©+P±´¦ ©¡i Symphysiotomy - ²Á±TÝ+Y Syphilis - L«©±´¡ Syringe - ³ovf jZÅ Syrup - T"j/ T"j S>À Table spoon - ·+Nf LW¡~ Tablet - jÕ+L / U"¦§+W Tangle - tfLÅ Tape - Y"Á+Z/ J}iS"P" Tea spoon - &RfLW¡~ Tear - gÐNÅ Teas - ºÆ+L¦ &RS>À Temperature - %Y±T¶/ %YRQ¶ Temple -%N˦RP¶/ Lß]± %T"}i Tenaculum - TÚÝf %L"fg Tense - TRÚ\¶ / CÝfL¶ Testicle - Ë+W Tetanus - CtÍ/ Ct±´ Tetanus immuno globin - Ct±´ Ri±T"ÚÝ _ jçf &L"[+L± ´W¦RÎáÀ Thermometer - %Y±TU"à Thrush - %Y¡´ÔÕ± ´¡ Thyroid - &LPVo vW±² Timer - &SWU"à Tincture - T+ovo N"W"V¶/ L+\V¶ Tissue - C+ZU¶ Toilet - LÐS>À Y"»±²P¶ Tong -j\i Tonic- N¦© Uë© Tourniquet - jçVPfj YP¶ Toxemia - Sovfjç YƱ´ Toxoid - ¹Û¦R Sxv Traditional - UW´YÐ/ R+X¹+\V"L Tranquilizer - &S"YLÚÛ/ A+UY"fg Transfusion - F&PÚ\¶ Trash - k[¶/ LÐÍ Treatment - Uæ©Y¶ Trichloro acetic acid - ¹±T"tL± ´ÕU¶ Trichomonas - %YÔ+[±T"i Truck -T"WY¡~ Tubal ligation - ¹}+P S"[fL}i Tubal pregnancy - t+]fjZ"»f Lñ&TÝ Tube - t+]fjZ"»/ jZÅ Tuberculosis - EPÈÃfg &S"» Tuck - EÔU~±´

Tufts of hair - U¼Àf jxN¶ Tweezers - Cifg ¹Ô Twitching - §eÀ¦ R+N CÒ±´ Ultra sound - &L[" JÆ/ ´\ JÆ Umbilical hernia - %L"±T+ϱ ²©fL¶ Uncomfortable - H«RÚ\ ¬+X/ C+PxNÅ Unique - Rà¦Rß+U, Ràot\±´ Unporductivity labour - TVàX"±T"i Upset - ¬+Xj+XRÅ Urethera - tÝS>À JÒfjf jZ"» Uristick - º¦§Wf jot Uterine sound - Lñ+T BZlL"¢ Uterus - Lñ+T Vaccination - &S"»¦ Ri±´ Uë©/ Ri±T+t Vacuum aspiration - %YÚÛP EÛxt Vacuum extractor - %YÚÛP± ²Á¦%Ri±² Vagina - %T¡jÛf jZ"» Vaginocis - %T¡jÛf jZ"» ®¡U¶ N"À &S"»¦ %R"ÚÝ Vagus nerve - A+XÍ SW¶´ Varicose - vÃÔ S"[ AZÚt Vasectomy - Ë«© S"[ S>fLÝ+Y Vein - Y~jZ"» Vial - tÝj±² Vinegar - ´ÕfL"~ Virus - &S"» ®¡U¶ Visit - T"À+Y½i Vitamins - F}PoN¦©LÔ Vulva - LÃY"» Warm - %Y©%Y©±´ Warning- GoNÁf+L Warts - T"È¡¢LÔ Washer - RL}i±T+¡/ T}+P Y+[V¶ Waters - TàfjP S>À Weak tea - j+\N"W¦ &RS>À Weakness - YÈfj+\Í Week - gZ+U Weight - -G+P Wetness - DW¶ Wheezing - JÆ ºov Wisdom - Tj¦RÛÍ Woman - ULÕÀ/ %T¡ Womb - Lñ+T Worse - ·j«R&Li X rays - ´§Àf L§ÀLÔ Yam - BÏYÔÕf gZlj Yeast - ®+WU¶, L"~ Yogurt - R¼À

513

A Book for Midwives (Tamil, part 2 of 2)  

Tamil language translation of Hesperian Foundation's A Book for Midwives

A Book for Midwives (Tamil, part 2 of 2)  

Tamil language translation of Hesperian Foundation's A Book for Midwives

Advertisement