Page 46

ďŹ sioterĂ pia

3HU;DYL9,ODOWD&5() &HQWUHGHUHKDELOLWDFLyHVSRUWLYDL ItVLRWHUDSLD

PUBALGIA

Model: Esther MagrinyĂ Model: Esther MagrinyĂ 

abarca dolors inusuals La pubalgia Ês un dolor localitzat a nivell del pubis, amb irradiació cap a zones properes a les engonals o del baix abdomen, que s’agreujarà durant un esforç i amb certs moviments (Abducció o Adducció contrariada). La palpació a nivell de l’inserció afectada provocarà un dolor agradable. És una malaltia ocupacional, que es presenta principalment en els futbolistes, seguits dels corredors de llarga distancia, jugadors de rugbi, ciclistes,..., però en un 10% dels casos Ês deguda a una osteoartropatia pubiana. /DSDOSDFLyDQLYHOOGHOœLQVHUFLyDIHFWDGD SURYRFDUjXQGRORUDJUDGDEOHeVXQDPDODOWLD RFXSDFLRQDOTXHHVSUHVHQWDSULQFLSDOPHQWHQ HOVIXWEROLVWHVVHJXLWVGHOVFRUUHGRUVGHOODUJD GLVWDQFLDMXJDGRUVGHUXJELFLFOLVWHVSHUzHQ XQGHOVFDVRVpVGHJXGDDXQDRVWHRDUWUR SDWLDSXELDQD 3HUORJHQHUDOHOGRORUpVSURYRFDWSHUXQD KLSHUPRYLOLWDWGHODVLQILVLVS~ELFDODTXDOSRWVHU GHJXGDD Una laxitut en els lligaments pubians. Un desequilibri muscular entre adductors i el j][l]Yfl]jagj\]dYZ\ge]f& Mf\ŽÚ[al\]egZadalYl]fdYjla[mdY[aœ[gpg^]egral i en la sacroiliaca. MfYm_e]fl\]d]k^gj[]k\][akYddYe]fl\]dY kafÚkakhZa[Y& MfYYfl]n]jkaœh]dna[Y `ah]jdgj\gkakdmeZYj$&&!&

Trobem dos tipus de pubalgies: /DWUDXPjWLFDFRPDFRQVHTÂ qQFLDGÂśXQWUDXPD WLVPHDODVLQILVLVSXELFD3RWVHUSHUXQDFDLJXGD VREUHXQSHXTXHIDTXHODEUDQFDSXELDQD VÂśHOHYLLSURYRTXLHOFLVDOODPHQWGHOSXELVDPE HVWLUDPHQWVGHOVOOLJDPHQWVSXELFVLHOEORTXHLJ GHODEUDQFDSXELDQDDODSDUWVXSHULRU8QD WHQVLyVREWDGDGHOVP~VFXOVDGGXFWRUVWDPEpSRW SURYRFDUXQGHWHULRUDPHQWGHOVOOLJDPHQWVLGHOHV LQVHUFLRQVPXVFXODUVSXELDQHV

/DFUzQLFDTXHpVGHJXGDDXQDSDWRORJLD RVWHRWHQGLQRPXVFXODUGHOVP~VFXOVDGGXFWRUV SXEDOJLDEDL[DRQVÂśLQIODPHQHOVDGGXFWRUV  LRXQDSDWRORJLDSDULHWDODEGRPLQDO SXEDOJLD DOWDRQVÂśLQIODPDOÂśLQVHUFLyGHOUHFWHDEGRPLQDO  /DSHOYLVHVWjVRWPHVDDWUDFFLRQVGHOVP~VFXOV DGGXFWRUVDL[tFRPHOUHFWHDEGRPLQDOLREOLFXRV GHOÂśDEGRPHQ 2QWUREHPPpVDTXHVWDOHVLypVHQHOIXWERO GHJXWVREUHWRWDODUHSHWLFLyGHOPRYLPHQWGH WRFGHSLORWDDPEHOGRUVGHOSHXSHUzVREUHWRW OHVFDXVHVTXHGHVHQFDGHQHQXQDSDWRORJLD SXELDQDHVGLYLGHL[HQHQGRVJUXSV(OVIDFWRUV LQWUtQVHFVTXHVRQOÂśHVFXUoDPHQWGHOVPHPEUHV LQIHULRUVODGLVSOjVLDGHPDOXFOÂśKLSHUORUGRVLV OXPEDUOÂśHVSRQGLOROLVLVLOHVGHILFLqQFLHVGHOD SDUHWDEGRPLQDOLHOVIDFWRUVH[WUtQVHFVTXHVRQ ODPDODTXDOLWDWGHOWHUUHQ\GHMRF UHOOLVFyVRSH VDW HOVREUHHQWUHQDPHQWODPDODSURJUDPDFLy GHOÂśHQWUHQDPHQWRPDODUHDOLW]DFLyGHOFDOHQWD PHQWLHVWLUDPHQWV /DVLPSWRPDWRORJLDTXHSUHVHQWDODSXEDOJLD DEDUFDXQDVqULHGHGRORUVLQXVXDOVWDOFRP <gdgjYdYj]_aÂśkmZhmZaYfY$hmZaYfYgkmhjYpubiana. <gdgjYdYhYdhY[aÂśYdYrgfY\]dkeÂťk[mdk Y\\m[lgjk$YZ\geafYdgYdYkafĂ&#x161;kakhÂťZa[Y& ;gfljY[[aÂśakge]lja[Y\gdgjgkY\]dkeÂťk[mdk adductors. <gdgjYdYegZadalrY[aÂś\]dYkafĂ&#x161;kakhÂťZa[Y& <gdgj]pY[]jZYl$Ydlgkkajg]klgjfm\Yj$Y dYZ\ge]f& (VGHVFULXHQJUDXVRHVWDGLVHYROXWLXVRQOD JUDYHWDWGHODOHVLyYDGHVGHOÂśHVWDGLILQVHO =d\gdgjYhYj]ap\]khj­k\mfhYjlalg]flj]fYe]fl$g]p]j[a[aafl]fk&

EL TEU DESCANS A CAL MATALĂ&#x20AC;S ELS MILLORS PREUS DEL PIRINEU

OUTLET

Av. Valls dâ&#x20AC;&#x2122;Andorra Av dâ&#x20AC;&#x2122;Andorra, 2 24 La Seuu dâ&#x20AC;&#x2122;Urgell (Baixant dâ&#x20AC;&#x2122;Andorra dâ&#x20AC;&#x2122;Andorra, desprĂŠs de la ro rotonda) Tel. +34 973 354 190 +34 635 411 604 yonivi@avired.com

El dolor apareix durant el partit o exercici. =d\gdgjYhYj]apYd[ge]fYjdY[lanalYl^¹ka[Ya aeh]\]apdYj]YdalrY[aœ\Yim]klY& =d\gdgj]k\]k]f[Y\]fY]fj]h¡kgYdke¹faek moviments. 3HOTXHIDUHIHUqQFLDDOWUDFWDPHQWGHODSXEDO JLDSULPHUHQVSODQWHJHPXQWUDFWDPHQWFRQVHU YDGRUEDVDWHQHOUHSzVFRPSOHUW DPHVRV  ILQVTXHOœDGGXFFLyFRQWUDUHVLVWqQFLDQRVLJXL GRORURVDLOœLPSODQWDFLyGœXQSODFRUUHFWHGH ILVLRWHUjSLDTXHFRQVWDULDGH Lj]ZYddakgeŽlja[\Y\\m[lgjk$YZ\m[lgjk$j][l] Yfl]jagj\]dYZ\ge]f& =dgf_Y[aœh]jhgklmj]k]p[Žfljaim]k\]dkakimaglaZaYdk$YZ\geafYdkahkgYk$bYim]]dk]klajYe]flk YfYd¹la[kkgd]fk]jeYkkY\gdgjgkgk& =d][ljgl]j§haYal]jegl]j§haY2GfY[mjlY$mdljYkgfk$LFK$eY_f]lgl]j§haY$hYjY^Yf_&&& Massoterà pia i Cyriax en adductors i abdominals. =imadaZjYl_]\]dYh]dnak [gjj][[aœ\]d]n]flmYd `ah]jdgj\gkak!& >d]paZadalYl\]dkek[mdk\]dY[mapY& J]lgjfegdlhjg_j]kkamYd]flj]fYe]fl]khgjlam o activitats de la vida diària. 6LODUHKDELOLWDFLyQRIXQFLRQpVOODYRUVHOWUDFWD PHQWVHUjTXLU~UJLF 5HFRUGDUTXHHOVH[HUFLFLVGœHQIRUWLPHQWGHOV DGGXFWRUVLDEGRPLQDOVVyQODPLOORUSUHYHQFLy WHQLQWHQFRPSWHTXHVLHOVSULPHUVHVWDQSRFGHV HQYROXSDWVFRQYLQGULDGHGLFDUORVKLPpVWHPSV 'HODPDWHL[DPDQHUDVœKDQGHIHUVHPSUHHOVHV WLUDPHQWVSHUWLQHQWVSHUDFDGDHVSRUWRDFWLYLWDWV GHOGLDDGLD

The esport 35  
The esport 35  

L'informatiu de l'esport andorrà

Advertisement