Page 1

Pag. 2, 3

Campania Pag. 4, 5 "Educa\ia pentru s=n=tate - dreptul meu, alegerea mea" Ajutorul material: cine [i ]n ce condi\ii beneficiaz= de el

Pag. 6, 8 Boboceii ign=\eneni [i-au confirmat statutul de liceeni Proiectul "Cu grij= pentru s=n=tate" la Rezina

Sf`ntul Ierarh Nicolae, f=c=torul de minuni Rezineanul Adrian Crijanovschi, pe locul II

Ziarul care st= de vorb= cu oamenii

G`nduri care impresioneaz= "La r=d=cina bucuriei se afl= gratitudinea. Nu bucuria ne face recunosc=tori, ci recuno[tin\a ne umple de bucurie." David STEINDL RAST

Nr. 44 (88), 07 decembrie 2018 De ani buni, ]n ultima duminic= a lunii noiembrie, c`nd [i c`mpul odihne[te, tradi\ional, ]i celebr=m pe plugari, cei care, prin munca de un an, ne aduc pe mas= p`inea noastr= cea de toate zilele. Pentru raionul Rezina anul curent n-a fost o excep\ie [i, pe 29 noiembrie, ]n Sala de Conferin\e a Palatului raional de Cultur= "Nicolae Lupov", a avut loc o s=rb=toare de zile mari, ]n cadrul c=reia ]n capul

mesei au fost pu[i M=ria Sa Plugarul [i munca lui. Altfel nici c= se putea, or, sectorul agrar este unul cu o pondere deosebit= at`t ]n \ar=, c`t [i ]n raionul nostru. }n cadrul s=rb=torii au fost f=cute publice [i rezultatele Concursului raional "Totalurile activit=\ii anuale ale sectorului agrar", organizat de c=tre Direc\ia Agricultur=, Alimenta\ie, Arhitectur= [i Cadastru (DAAAC) a Consiliului raional Rezina.

Omagiu plugarilor rezineni

Bugetul raionului Rezina pentru anul 2019, pus ]n discu\ie

Aculina POPA

Oaspe\i de onoare ai evenimentului au fost: Eleonora Graur, pre[edintele raionului Rezina; Andrei Godoroja, vicepre[edinte ]n probleme de mediu [i dezvoltare regional=; Vasile Gobjil=, vicepre[edinte ]n probleme juridico-sociale; consilieri raionali; veterani ai muncii din domeniu; Vera Cernega, [eful DAAAC, [i speciali[tii din cadrul structurii respective; agen\i economici din agricultur=, ]mpreun= cu [oferi, mecanizatori participan\i la lucr=rile agricole; [efi ai structurilor raionale, care au tangen\= cu ramura dat=... }n debutul s=rb=torii, precum era [i firesc, cuvinte de recuno[tin\=, ur=ri de s=n=tate [i zile bune, dar [i buchete de flori, le-au fost aduse ]n dar veteranilor din agricultur=. La fel - o frumoas= pies= muzical=, interpretat= de Angela Laur. Apoi, pre[edintele raionului a procedat la o totalizare a activit=\ii

Iuliana POPA-CRUDU

agricultorilor rezineni [i rezultatelor ]nregistrate de ei. "Azi avem prilej pentru a face totaluri, dar [i pentru a trasa noi obiective, a discuta despre problemele cu care neam confruntat [i c=ile de dep=[ire a lor", a accentuat Eleonora Graur, amintind [i despre sus\inerea, pe care o acord= statul agen\ilor economici din sectorul agricol. "}n anul curent recoltarea culturilor cerealiere [i leguminoase de grupa I [i a rapi\ei a ]nceput la

sf`r[itul decadei a III-ia a lunii iunie. De pe suprafe\ele ]nregistrate de 10,7 mii ha de culturi cerealiere [i leguminoase de grupa I a fost ob\inut un volum global de cca 27,9 mii de tone, productivitatea medie la un hectar fiind de 2,6 tone (]n republic= 3,0 tone). De pe fiecare dintre cele 1,1 mii ha, sem=nate cu rapi\=, au fost recoltate c`te 1,8 tone. }n cadrul grupei indicate, ponderea cea mai mare este de\inut= de

gr`ul de toamn=, care, ]n anul curent, conform datelor operative, a ocupat suprafa\a de 8,1 mii ha. Volumul global de produc\ie ob\inut= a constituit 23 de mii de tone, productivitatea medie la 1 ha fiind de 2,9 tone (]n republic= - 3,0 tone). Perioada de desf=[urare a lucr=rilor de recoltare a fost afectat= de ploi, fapt ce a cauzat pierderi de road= (pentru compara\ie - ]n anul precedent rodnicia la hectar a constituit 3,2 tone). }n cazul culturilor tehnice de grupa a doua, men\ion=m c= floareasoarelui a fost recoltat= de pe suprafa\a de 7,4 mii ha. Recolta medie constituie 2,2 tone/ha (]n anul 2017 - 1,8 t/ha), (pe republic= ]n anul curent e de 2,2 tone/ha). Volumul produc\iei globale este estimat la 16,4 mii de tone, fiind aproape la nivelul anului 2017 (16,2 mii de tone), dar recoltate de pe 9,0 mii ha. Continuare ]n pag. 5

Pe data de 05 decembrie 2018, ]n incinta S=lii de Conferin\e a Palatului raional de Cultur= "Nicolae Lupov" din Rezina, au avut loc audieri publice pe marginea proiectului bugetului raionului pentru anul 2019 [i a proiectelor de decizii pentru [edin\a consiliului care a avut loc, ast=zi, 07 decembrie curent. Din start, pre[edintele raionului Rezina, Eleonora Graur, a \inut s= mul\umeasc= tuturor celor prezen\i pentru faptul c= au manifestat interes [i au f=cut parte la discu\ia bugetului pentru anul 2019. La fel, a \inut s= aduc= la cuno[tin\a tuturor c= pe site-ul Consiliului raional Rezina (www.consiliu.rezina.md), au fost plasate toate proiectele de decizie cu 15 zile ]nainte pentru a fi studiate de c=tre persoane interesate, iar ca bugetul s= fie transparent, s-a venit [i cu ini\iativa de a desf=[ura audieri publice. Apoi, raportul la ]ntrebarea de baz=, cu privire la proiectul bugetului raionului Rezina pentru anul 2019 l-a prezentat [eful Direc\iei Finan\e a Consiliului raional Rezina, Angela Cuzuioc. Cei prezen\i ]n sal= au avut posibilitatea s= se expun= asupra bugetului pentru anul 2019, iar acolo unde a fost necesar au primit [i r=spunsuri. }n cadrul audierii publice au participat consilieri raionali, manageri [i contabili ai institu\iilor de ]nv=\=m`nt din raion, societatea civil= etc.


2

Nr. 44 (88), 07 decembrie 2018

Irina ODOBESCU, satul Cuiz=uca

Fondul ONU pentru popula\ie [i Ambasada Olandei ]n Republica Moldova finan\eaz= proiecte pentru a dezvolta abilit=\i de via\= [i deprinderi s=n=toase ]n r`ndul tinerilor. Ministerul Educa\iei, Culturii [i Cercet=rii a fost receptiv la propunerea UNFPA ]n Republica Moldova de a sus\ine astfel de programe prin completarea curriculei [colare. Astfel, curricula ofer= informa\ie gradual= elevilor, responsabiliz`ndu-i ]n alegerile pe care le fac. S=n=tatea, ]n special cea reproductiv=, este foarte important=, mai ales dac= vorbim despre o eventual= familie cu p=rin\i [i copii s=n=to[i.

IP LT "Ion Creang=" din satul Cuiz=uca, Rezina particip= ]n cadrul Campaniei "Educa\ia pentru s=n=tate - dreptul meu, alegerea mea", datorit= faptului c= ]n istitu\ie se pred= noul curs "Educa\ie pentru s=n=tate". Prin intermediul acestuia se promoveaz= s=n=tatea ca valoare, at`t ]n institu\ia

demice. Directorul liceului zice c= mereu a stimulat [i va stimula activit=\ile de informare, creativitatea, voluntariatul, lucrul ]n echip= [i deschiderea pentru implicare a elevilor. "}mpreun= cu dna Silvia Apostol am preconizat aceste activit=\i pentru a promova s=n=tatea ca valoare nu doar ]n institu\ia de ]nv=\=m`nt, dar ]n ]ntreaga localitate, mai mult ca at`t - ]n [ase sate din raion. Eu sunt con[tient= c`t e de important s= avem o stare de bine at`t fizic=, c`t [i psihoemo\ional= a organismului

n=tate la LT "Ion Creang=".

Oaspe\ii [i partenerii evenimentului "Mul\umesc sincer APL, profesorilor [i elevilor pentru c= au avut grij= de acest frumos eveniment", afirm= dna Ludmila S`rbu, analist de programe pentru tineri, UNFPA Moldova. Dumneaei a fost ]nc`ntat= de receptivitatea conducerii liceului privind promovarea s=n=t=\ii prin diverse activit=\i, iar bucuria copiilor de a fi implica\i se vedea cu ochii.

s= vorbe[ti ]n familie despre a[a ceva. Ne bucur=m c= informarea ]n r`ndul elevilor aduce succese, doar 3 adolescente anul acesta au r=mas ]ns=rcinate. De asemenea sunt mai pu\ine avorturi, acestea fiind periculoase pentru c= provoac= schimb=ri psiho-emo\ionale la feti\e. Cu adolescen\ii vorbim despre sarcina dorit= [i actul sexual protejat la timpul c`nd ambii parteneri sunt preg=ti\i. }ndemn fetele s= fie prietene cu mama, indiferent de situa\ie mamele v= vor ajuta", zice dna Aliona Vozian, medic-ginecolog, [efa Centrului de S=n=tate Prietenos Tinerilor Rezina. Medicul le-a dorit elevilor s= fie dornici s= cunoasc= cum trebuie s= se protejeze corect [i s= urmeze tradi\iile cre[tine, c`nd copilul apare ]n cuplu. Medicii ]ndeamn= ca sarcina s= apar= nu mai devreme de 19-20 de ani. Corpul viitoarei mame ]nc= nu e preg=tit [i pot ap=rea complica\ii, unele greu de restabilit. Dna Vozian i-a ]ndemnat pe elevi s= fie de[tep\i [i informa\i!

Profesorii [i p=rin\ii despre "Educa\ia pentru s=n=tate"

meci de fotbal, demonstr`nd c= fetele pot fi juc=toare foarte bune [i profesioniste. "Este o onoare pentru institu\ia noastr= s= avem un astfel de eveniment frumos [i oaspe\i deosebi\i. S=n=tatea fizic= este la fel de important=, precum cea psihologic=, de aceea cursul "Educa\ie pentru s=n=tate" este un punct de sprijin pentru elevi", afirm= dl Sergiu Apostol, profesor de istorie, grad didactic I, directorul IP LT "Ion Creang=" din Cuiz=uca. Administra\ia liceului \ine cont de implic=rile elevilor [i ale profesorilor ]n diverse proiecte. Participarea la competi\ii a echipei de fotbal feminin din liceu se datoreaz= antrenamentelor [i antrenorului Tudor Opinc=. Un om s=n=tos g`nde[te liber [i are performan\e aca-

Igiena este foarte important=, mai ales pentru elevi ]n perioada adolescen\ei, c`nd ace[tia se dezvolt= fizic [i mental. "La orele de educa\ie fizic= corpul este ]n mi[care [i depune efort, ceea ce precede transpira\ia. M= bucur s= spun c= ]n urma orelor despre s=n=tate ]n vestiare a disp=rut mirosul specific. Am ]n\eles c= aceste ore sunt efective [i elevii sunt astfel atra[i de sport, pentru c= sportul e s=n=tate", a spus dl Tudor Opinc=, profesor de educa\ie fizic= [i educa\ie tehnologic=, grad didactic II. "}n postur= de p=rinte nu prea sunt deschis= s= vorbesc cu b=iatul meu despre unele teme mai incomode. "Educa\ie pentru s=n=tate" este ora care vine ]n ajutor copiilor [i p=rin\ilor. Aici toate ]ntreb=rile au un r=spuns concret [i veridic. Acest curs pune o amprent= important= [i ]n dezvoltarea personal= a adolescentului. Evit s= vorbesc cu b=iatul meu despre

cesul de ]nv=\are [i ne inform=m la [coal= despre subiectele care ne intereseaz=. Este foarte important c= am cunoscut cum s= evit=m situa\iile riscante [i multe alte teme ]nc= de la ]nceputul anului [colar", ne-a spus Alexandru Teut, elev ]n clasa a XI-ea. "Perioada adolescen\ei a venit odat= cu diverse ]ntreb=ri. Eu nu ]n\elegeam ce se ]nt`mpl= cu mine [i ]mi era jen= s= vorbesc cu mama. Disciplina "Educa\ie pentru s=n=tate" m= ajut= s= dep=[esc barierele. Profesoara Silvia Apostol discut= cu noi [i ne explic= foarte clar tot ceea ce o ]ntreb=m", ne-a spus Nadejda Matviiciuc, elev= ]n clasa a XII-ea. Elevii, profesorii, p=rin\ii, medicii [i oaspe\ii au con[tientizat c= cel mai sexual organ al omului este creierul. De aceea, informarea [i modul s=n=tos de via\= sunt subiectele actuale, necesare [i cele ce trebuie promovate de c=tre societate.

Campania "Educa\ia pentru s=n=tate dreptul meu, alegerea mea"

Proiectul [i activit=\ile preconizate Activit=\ile Campaniei "Educa\ie pentru s=n=tate - dreptul meu, alegerea mea" de la IP LT "Ion Creang=" sunt: "Un m=r ]n schimbul unui cuv`nt magic", unde a fost promovat modul s=n=tos de via\=; "Ora informativ=" este activitatea, ]n cadrul c=reia circa 100 de elevi au beneficiat de informa\ii privind propriul corp [i s=n=tatea lor. Elevii au promovat logoul activit=\ii pe re\elele de socializare, confirm`nd necesitatea inform=rii [i schimbului de experien\e cu societatea. Iar la final, elevele din liceu au jucat un

gatorie nu sunt prea activi, aici se implic= la redactarea scenariului piesei, sunt deschi[i ]n abordarea diferitor subiecte ce \in de s=n=tatea sexual-reproductiv=, promovarea modului s=n=tos de via\=, problemele din perioada adolescen\ei, discriminarea pe baz= de orientare sexual= etc. Toate aceste aspecte le pot aborda datorit= cuno[tin\elor de la ora op\ional= "Educa\ie pentru s=n=tate".

unele teme, nu [tiu ce o s= fac c`nd fata mea va ajunge adolescent=. Sus\in activit=\ile [i informarea din [coal=. Dac= copilul meu nu ar fi fost informat ]n [coal=, sigur ar fi aflat-o ]n alte circumstan\e, care nu sunt de fiecare dat= veridice", a afirmat Olesea Botezatu, mam= de adolescent. "Sunt o bunic= bogat=. Am opt nepo\i [i trei nepo\ele. Nepo\eii mei m= n=v=lesc cu diferite ]ntreb=ri despre s=n=tate, ei ][i doresc s= cunoasc= multe. Eu nu [tiu cum s= le r=spund [i le spun s= ]ntrebe la [coal= de profesori sau s= caute pe internet. C`nd sunt copiii mici [i ]ntreb=rile sunt mici, acum nu mai [tiu cum s= fug de ]ntreb=rile lor. M= bucur c= am o nepo\ic= adolescent=, care se informeaz= la [coal=, [i sunt sigur= c= e informat= corect despre s=n=tatea ei [i situa\iile de risc", ne-a relatat dna Pelaghia Tontici, bunic= de adolescent=. "Noi, adolescen\ii, suntem direct implica\i ]n pro-

de ]nv=\=m`nt, c`t [i ]n ]ntreaga localitate. }n liceu studiaz= elevi din 6 sate, astfel, informa\ia de la cursul op\ional "Educa\ie pentru s=n=tate" [i din cadrul campaniei a fost r=sp`ndit= rapid [i eficient. Despre ultimele activit=\i din campanie [i despre oaspe\ii prezen\i v= relatez ]n continuare.

pentru a ne putea realiza visurile noastre de viitor. Am decis s= m= implic ]n aceast= campanie ca [i semenii mei s= con[tientizeze acest lucru", afirm= Ana-Maria Odobescu, eleva clasei a XI-ea din LT "Ion Creang=". Dreptul la s=n=tate este unul dintre drepturile fundamentale ale societ=\ii. Noi promov=m modul s=n=tos de via\= ]n comunitate. "{coala este una dintre institu\iile, care ofer= tinerei genera\ii cuno[tin\e corecte, le dezvolt= anumite abilit=\i, pentru ca elevii s= ia anumite atitudini. S=n=tatea este bunul cel mai de pre\ al omului. Prin ac\iuni concrete [i diverse noi promov=m frumosul, s=n=tosul, deci, t`n=rul informat", spune dna Silvia Apostol, profesoar= de biologie [i educa\ie pentru s=-

Cu to\ii ne dorim ca tinerii s= aib= un viitor frumos, s= devin= adul\i s=n=to[i [i s= se bucure de realiz=ri frumoase. UNFPA Moldova se implic= ]n educarea tinerei genera\ii prin implementarea diverselor proiecte pentru c= segmentul copil=rie-maturitate copiii ]l petrec ]n [coal=. Este de datoria [i responsabilitatea noastr= s= inform=m, pentru c= a[a vom avea viitori p=rin\i s=n=to[i. "Centrul de S=t=tate Prietenos Tinerilor din Rezina func\ioneaz= ]n conformitate cu necesit=\ile tinerilor. Tinerii se informeaz=, de regul=, pe re\elele de socializare. Informa\ia eronat= de acolo duce la apari\ia sarcinilor nedorite. O perioad= ]ndelungat= temele ce \in de s=n=tatea sexual-reproductiv= erau tabu, mai mult - era considerat= o ru[ine

"M= bucur c= asigurarea st=rii de s=n=tate a tinerilor reprezint= una dintre direc\iile prioritare ale strategiei educa\ionale. Noua abordare a educa\iei pentru s=n=tate are drept scop formarea unor abilit=\i de via\= s=n=toas=, se impune ca o necesitate s= devin= o condi\ie esen\ial= a educa\iei unei na\iuni", afirm= dna Mariana Odobescu, profesoar= de limba [i literatura rom`n=, grad didactic I. La o disciplin= obligatorie elevii sunt, de regul=, spectatori ai unui scenariu proiectat de c=tre profesor, iar ]n calitate de coordonator de echip= ]n cadrul Teatrului Social am observat c= elevii, care la ora obli-


3

Nr. 44 (88), 07 decembrie 2018

}n cadrul Campaniei Interna\ionale "16 zile de activism ]mpotriva violen\ei ]n baz= de gen-2018", angaja\ii Inspectoratului de Poli\ie Rezina prezint= publicului larg diverse informa\ii [i recomand=ri utile. Campania "16 zile de activism ]mpotriva violen\ei ]n baz= de gen", ini\iat= ]n anul 1991, cuprinde pe-

rioada din 25 noiembrie, c`nd este marcat= Ziua Interna\ional= pentru Eliminarea Violen\ei ]mpotriva Femeilor, p`n= la 10 decembrie, Ziua Interna\ional= a Drepturilor Omului, stabilindu-se astfel o conexiune simbolic= ]ntre eliminarea violen\ei ]mpotriva femeilor [i copiilor cu drepturile omului.

Combatem violen\a cu eforturi comune Andrian LISNIC, specialist superior supraveghere armament [i activit=\i licen\iate a Sec\iei Securitate public= a IP Rezina

Obiectivul principal al acestei Campanii este definitivat prin informarea publicului cu privire la violen\a bazat= pe gen, la nivel na\ional [i local, ]n vederea elimin=rii tuturor formelor de violen\=, sensibiliz=rii opiniei publice cu privire la cadrul legalnormativ existent ]n prevenirea [i combaterea violen\ei ]n familie, precum [i protec\ia victimelor, mobilizarea autorit=\ilor centrale [i locale, organiza\iilor neguvernamentale [i a comunit=\ii pentru participare activ= la prevenirea [i combaterea violen\ei bazate pe gen [i a violen\ei ]n familie. Violen\a ]n familie poate afecta pe oricine, indiferent de starea material=, religie, culoare sau statut social. Ea se poate ]nt`lni at`t ]n familiile complete, c`t [i ]n cele monoparentale, ]n cazul persoanelor care ]n mediul socio-profesional se manifest= destul de pozitiv [i al celor dezavantajate din cauza [omajului sau calific=rii profesionale joase, ]n cuplurile tinere [i ]n cele cu o experien\= de familie de durat=. Violen\a ]n familie afecteaz= at`t femeia, c`t [i b=rbatul, persoanele v`rstnice [i copiii. }n aten\ia agresorilor familiali! Care este r=spunderea penal= pentru violen\a ]n familie? Av`nd ]n vedere faptul c=, interven\ia eficient= [i prompt= a poli\iei ]n combaterea cazurilor de violen\= ]n familie este una esen\ial= pentru ocrotirea familiei, bazat= pe prietenie [i afec\iune, angaja\ii Inspectoratului de Poli\ie Rezina monitorizeaz= stilul de via\= al agresorilor familiali, care se afl= ]n eviden\=. Astfel, oamenii legii informeaz= c=, ]n anul 2010, ]n Codul Penal al Republicii Moldova a fost inclus articolul 2011, care, pentru prima dat=, ]ncrimineaz= "violen\a ]n familie". Potrivit Legisla\iei ]n vigoare, ac\iunea sau inac\iunea inten\ionat=, comis= de un membru al familiei ]n privin\a altui membru al familiei, manifestat= prin: maltratare, alte ac\iuni violente, soldate cu v=t=mare u[oar= sau grav= a integrit=\ii corporale, se pedepse[te cu munc= neremunerat= ]n folosul comunit=\ii de

la 150 la 240 de ore sau cu ]nchisoare de la 3 la 15 ani. De competen\a angaja\ilor de poli\ie \ine: - asigurarea eviden\ei nominale a agresorilor; - examinarea cererilor [i sesiz=rilor parvenite din partea cet=\enilor, institu\iilor medicale, centrelor medico-legale referitoare la conflicte familiale, la acte de violen\=, la amenin\=ri cu moartea sau la existen\a unui pericol iminent de realizare a lor; - vizitarea familiilor, ai c=ror membri sunt lua\i

la executarea m=surilor stabilite de instan\a de judecat= ]n ordonan\a de protec\ie a victimei violen\ei ]n familie se pedepse[-te cu munc= neremunera-t= ]n folosul comunit=\ii de la 150 la 240 de ore sau cu ]nchisoare de p`-n= la 3 ani. Prevenirea violen\ei ]n familie presupune un complex de m=suri juridice, economice, sociale [i organiza\ionale, desf=[urate de c=tre poli\ie, ]n vederea ap=r=rii drepturilor, intereselor [i libert=\i-

]n eviden\=, efectuarea lucrului de prevenire a comiterii repetate a actelor de violen\= ]n familie; - efectuarea, ]n situa\ii de criz=, a re\inerii agresorului, ]n func\ie de gravitatea cazului. Victima, indiferent de gen, de starea material=, statutul social, are dreptul: - la depunerea unei declara\ii la sectorul, postul de poli\ie, asistentul social comunitar despre cazul de violen\= ]n familie; - s= mearg= la medicul legist pentru examinarea medico-legal= [i constatarea v=t=m=rilor corporale; - la ordonan\a de protec\ie; - emiterea ordonan\ei de protec\ie se efectueaz= de c=tre instan\a de judecat=. Instan\a de judecat= emite, ]n 24 de ore de la primirea cererii privind aplicarea m=surilor de protec\ie, o ]ncheiere, prin care admite sau respinge cererea. Ordonan\= de protec\ie - act legal, prin care instan\a de judecat= aplic= m=suri de protec\ie a victimei, stabilind restric\ii [i obliga\ii pentru agresor. M=surile de protec\ie se aplic= pe un termen de p`n= la 3 luni. }n caz de nerespectare a restric\iilor din Ordonan\=, agresorul va fi tras la r=spundere penal=, conform articolului 3201 "Neexecutarea m=surilor din ordonan\a de protec\ie a victimei violen\ei ]n familie". Neexecutarea inten\ionat= sau eschivarea de

lor constitu\ionale ale persoanei ]n cadrul rela\iilor ei de familie, contracar=rii [i combaterii violen\ei ]n familie, precum [i ]n scopul relev=rii [i elimin=rii cauzelor [i condi\iilor care genereaz= comiterea actelor de violen\= ]n familie. Ordinul de restric\ie de urgen\= - m=sur= provizorie de protec\ie a victimei violen\ei ]n familie, aplicat= de poli\ie, prin care are loc ]nl=turarea imediat= a agresorului din locuin\a familiei [i stabilirea unor interdic\ii prev=zute de lege, ]n vederea prevenirii repet=rii/comiterii ac\iunilor violente, asigur`nd astfel victimei [i altor membri ai familiei siguran\= ]n locuin\a lor. }n cazul stabilirii la fa\a locului, ca urmare a evalu=rii riscurilor, a circumstan\elor din care rezult= o b=nuial= rezonabil= c= au fost comise acte de violen\= ]n familie [i/sau persist= un pericol iminent de repetare sau comitere a ac\iunilor violente ori de escaladare a situa\iei, organul de constatare sau organul de urm=rire penal= sunt obliga\i s= dispun= imediat eliberarea ordinului de restric\ie de urgen\= ]n privin\a agresorului. Ordinul de restric\ie de urgen\= este eliberat ]n privin\a agresorului familial, de c=tre poli\ie, indiferent de voin\a victimei, pe un termen de p`n= la 10 zile. Men\ion=m c=, potrivit unor date statistice, ]nregistrate de Inspectoratul de Poli\ie Rezina, la mo-

Ajutorul material: cine [i ]n ce condi\ii beneficiaz= de el

Boris ARTIN, [eful Direc\iei Asisten\= Social= [i Protec\ia ment 166 de agresori fa- Familiei Rezina miliali se afl= la eviden\a poli\iei. Aceste cifre indic= }n conformitate cu preasupra necesit=\ii responsabiliz=ri unor p=turi so- vederile Legii Republicii ciale, predispuse la agre- Moldova nr. 288 din 15.12. siune [i comiterea actelor 2017, Legea nr. 827 din de violen\=, s=rb=toririi cu 18.08.2000 a suferit modibun=-credin\= [i armonie fic=ri referitoare la Fondul a evenimentelor, precum local de Sus\inere social= [i manifest=rii de stim= a Popula\iei. Astfel, au reciproc= ]ntre persoanele fost abrogate ajutorul material (subven\ii) [i ajutorul apropiate. Angaja\ii IP Rezina v= material cu destina\ie ]ndeamn= - dac= nu reu- special= pentru: - 1 iunie - Ziua Mon[i\i s= evita\i cearta, \ine\i cont de urm=toarele reco- dial= a Ocrotirii copiilor; - 1 septembrie - ]ncemand=ri: - ]ncerca\i s= v= afla\i perea noului an [colar; - 1 octombrie - Ziua ]ntr-o odaie din care, ]n caz de necesitate, s= pu- Interna\ional= a Persoate\i ie[i u[or [i repede; nelor ]n etate; - 3 decembrie - Ziua - evita\i situa\iile de conflict ]n baie, buc=t=rie, Interna\ional= a Persoaunde se pot afla obiecte nelor cu dizabilit=\i. ascu\ite [i t=ioase; Totodat=, prin Hot=r`- determina\i c=ile (u[i, rea Guvenului Republicii ferestre, sc=ri etc), prin Moldova nr. 159 din 14.02. care, ]n caz de necesitate, 2018, a fost aprobat noul pute\i p=r=si u[or locuin\a Regulament cu privire la atunci c`nd se agraveaz= modul de stabilire [i plat= conflictul; a ajutorului material. Ast- conveni\i ]n prealabil fel, beneficiari de ajutor cu vecinii ca ei s= alerteze material sunt urm=toarele poli\ia ]n cazul, ]n care categorii de cet=\eni ai aud zgomote suspecte Republicii Moldova: sau strig=te din locuin\a - persoanele cu dizabidumneavoastr=; lit=\i de pe urma r=zboiului - ascunde\i cheile de din Afganistan [i familiile rezerv= de la locuin\=, (so\ii nerec=s=tori\i inap\i automobil, ca ]n momen- de munc=, iar ]n cazul tul de criz= s= le pute\i lipsei acestora, unul dinlua [i p=r=si u[or casa; tre p=rin\ii inap\i de munc=) - pune\i ]ntr-un loc si- participan\ilor c=zu\i la gur o sum= de bani, do- datorie ]n ac\iunile de cumentele personale [i lupt= din Afganistan; ale copiilor; - persoanele cu dizabi- stabili\i din timp cu lit=\i de pe urma ac\iunilor rudele sau prietenii posibilitatea acord=rii unui de lupt= pentru ap=rarea refugiu temporar ]n mo- integrit=\ii teritoriale [i inmentul de criz= famili- dependen\ei Republicii Moldova [i familiile (so\ii al=; - dac= situa\ia devine nerec=s=tori\i inap\i de critic=, p=r=si\i locuin\a munc=, iar ]n cazul lipsei imediat, chiar dac= nu acestora, unul dintre p=reu[i\i s= lua\i lucrurile rin\ii inap\i de munc=) de prim= necesitate. |ine\i participan\ilor c=zu\i la minte c= ]n pericol este datorie ]n ac\iunile de pus= via\a [i s=n=tatea lupt= pentru ap=rarea inpersonal=, precum [i a tegrit=\ii teritoriale [i independen\ei Republicii Molcopiilor. }n cazul ]n care a\i de- dova; - persoanele cu dizabivenit, totu[i, victim= a violen\ei ]n familie, v= lit=\i, a c=ror dizabilitate este cauzat= de participarecomand=m: - s= apela\i la comisa- rea la lichidarea conseriatul (sectorul, postul) cin\elor avariei de la CAE de poli\ie local sau la nu- Cernob`l, persoanele care s-au ]mboln=vit de m=rul de telefon 112; - s= apela\i la asistentul boal= actinic= sau au desocial comunitar, admi- venit cu dizabilit=\i ]n urma nistra\ia public= local=, experien\elor nucleare, avariilor cu radia\ie ionimedicul de familie; - s= depune\i pl`ngere zant= [i a consecin\elor sau declara\ie la sediul acestora la obiectivele organului de poli\ie, asis- atomice civile sau militare tentul social comunitar, sesiz`nd despre cazurile de violen\= ]n familie; - s= depune\i cerere ]n instan\a de judecat= cu solicitarea de a aplica m=suri de protec\ie, iar ]n caz de imposibilitate, la solicitarea victimei, cererea poate fi depus= de c=tre procuror, organul de asisten\= social= sau

]n timpul ]ndeplinirii serviciului militar ori special [i familiile (so\ii nerec=s=tori\i inap\i de munc=, iar ]n cazul lipsei acestora, unul dintre p=rin\ii inap\i de munc=) participan\ilor la lichidarea consecin\elor avariei de la CAE Cernob`l deceda\i; - victimele reabilitate ale represiunilor politice din anii 1917-1990; - so\ii supravie\uitori nerec=s=tori\i inap\i de munc= ai participan\ilor la cel de-al Doilea R=zboi Mondial c=zu\i la datorie sau ai persoanelor cu dizabilit=\i de pe urma celui de-al Doilea R=zboi Mondial decedate; - participan\ii la cel de-al Doilea R=zboi Mondial, precum [i persoanele antrenate de organele puterii locale la str`ngerea muni\iilor [i a tehnicii militare, la deminarea teritoriului [i a obiectelor ]n anii celui de-al Doilea R=zboi Mondial; - beneficiaz= de dreptul la compensa\ie par\ial= a cheltuielilor cet=\eanul Republicii Moldova, domiciliat pe teritoriul acesteia, care demonstreaz= c= a suportat cheltuielile de transportare de peste hotare a corpului ne]nsufle\it al cet=\eanului Republicii Moldova. Ajutorul material este acordat de c=tre Agen\ia Na\ional= Asisten\= Social= prin intermediul }S "Po[ta Moldovei" din mijloacele Fondului de sus\inere a Popula\iei. Concomitent, conform Hot=r`rii Guvenului nr. 800 din 01.08.2018, a fost aprobat pachetul minim de servicii sociale, care include Serviciul social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate, iar prin HG nr. 716 din 18.07.2018 a fost aprobat Regulamentul-cadru privind organizarea [i func\ionarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate. Serviciul se instituie ]n baza deciziei Consiliului raional. Astfel, ]n ordinea de zi a [edin\ei Consiliului raional, preconizat= pentru 7 decembrie curent, a fost inclus= ]ntrebarea ]n cauz= [i Serviciul men\ionat va activa ]n cadrul structurii teritoriale de asisten\= social= ]ncep`nd cu anul 2019.


4

Nr. 44 (88), 07 decembrie 2018

F=r= politic= Rubric= realizat= de Violeta PISTRUI

Campania "O nou= via\=" - ]n aplicare

}ncep`nd de luni, 3 decembrie, familiile primesc cutii cu bunuri de prim= necesitate pentru fiecare nou-n=scut, ]n cadrul campaniei lansate de Guvern "O nou= via\=". Astfel, proaspetele m=mici primesc cutii cu toate cele necesare pentru ]ngrijirea nou-n=scu\ilor, din partea statului. Guvernul a preluat proiectul de succes al funda\iei lui Vlad Plahotniuc "Edelweiss" - "O nou= via\=" [i ]l va implementa ]n toat= \ara, at`t ]n maternit=\ile private, c`t [i cele de stat. Primele cutii au fost d=ruite de ministrul S=n=t=\ii, Silvia Radu, m=micilor care au n=scut la Spitalul Clinic Municipal num=rul 1. "Avem aici crem=, ulei, [ampon, cele mai utile pentru ]nceput. Avem [i h=inu\e aici, multe h=inu\e. Suntem tare mul\umi\i, un gest foarte frumos [i le mul\umim tare mult. Suntem surprin[i de acest cadou, un cadou tare binevenit", a spus Diana Cr=ciun, beneficiar=. "Avem c=ciuli\=, avem body, cior=pei, avem [i pelincu\e. Asta este prima lui juc=rie de plu[. {i sunt ni[te lucruri foarte utile, care o s= ne prind= foarte bine. V= mul\umim din suflet", a spus Cristina Donc=, o alt= beneficiar=. Cutiile-cadou pentru nou-n=scu\i vor ajunge at`t la p=rin\ii care sunt cet=\eni ai Republicii Moldova, c`t [i la str=inii cu drept de [edere ]n \ara noastr=. Cheltuielile bugetului de stat ]n acest scop, pentru 2018, vor fi de aproximativ 5,7 milioane de lei, iar pentru anul viitor vor fi necesare aproape 68 de milioane de lei. "Avem ini\iat acest program de la 1 decembrie. }n aceast= lun= vom repartiza 2.843 de cutii pentru nou-n=scu\i. Aceast= ini\iativ= a ministerului este pentru a ]ncuraja natalitatea ]n Republica Moldova [i pentru a ajuta p=rin\ii ]n primele zile de via\= a copiilor", a spus Silvia Radu, ministrul S=n=t=\ii, Muncii [i Protec\iei Sociale. "Probabil c= toate m=micile care nasc la noi ]n institu\ie sunt extrem de bucuroase, ]ncep`nd de ast=zi, este ]nceput de iarn= [i ]nceput de un proiect guvernamental "O nou= via\=". Este foarte motivant s= cre[ti natalitatea [i mai ales pentru pacientele care nasc [i au strict necesarul pentru nou-n=scu\i", a spus Alina Bejan, vicedirector IMSP "Spitalul Clinic Municipal nr. 1". Surs=: publika.md

T`rgul de Cr=ciun din 15 decembrie Pentru al doilea an consecutiv, Guvernul Republicii Moldova organizeaz= ]n centrul Chi[in=ului un T`rg de Cr=ciun. Inaugurarea evenimentului, descris de Executiv ca unul "demn de marile capitale europene", va avea loc ]ncep`nd cu data de 15 decembrie, c`nd strada 31 August, pe tronsonul cuprins ]ntre Pu[kin [i Mitropolitul Bodoni, redevine pietonal=, pentru a g=zdui T`rgul. Anun\ul a fost f=cut chiar de premierul Pavel Filip, care a declarat c= pomul din anul acesta va fi adus din Rom`nia. "Cu mult= generozitate, prietenii no[tri de peste Prut, din Rom`nia, s-au oferit s= ne aduc= ]n dar acest pom de Cr=ciun. Colegii deja l-au selectat [i am toat= certitudinea c= ]ntr-o s=pt=m`n= ]l vom primi aici, la Chi[in=u. Este [i un gest simbolic, dac= vre\i, pentru c= anume anul acesta s=rb=torim [i 100 de ani de la Marea Unire". Ca [i anul trecut, vizitatorii se vor putea distra la caruselul vene\ian [i la un patinoar [i, ]n premier=, o roat= panoramic=, de pe care va putea fi urm=rit peisajul. Autorit=\ile au preg=tit [i un colind special pentru acest eveniment, preg=tit de c=tre forma\ia "Brio Sonores". Evenimentul va costa Guvernul opt milioane de lei, cam tot at`ta, c`t a costat [i ]n anul trecut. Surs=: n4.md

Boboceii ign=\eneni [i-au confirmat statutul de liceeni Violeta PISTRUI

A devenit deja tradi\ie ]n IP "LT "Ioan S`rbu" din Ign=\ei, ca elevii ]nmatricula\i ]n liceu ]n clasa a X-ea, de[i se numesc liceeni de la 1 septembrie, s=-[i confirme statutul de liceeni ceva mai t`rziu, prin organizarea [i desf=[urarea "Balului Bobocilor" - spre aprecierea echipei manageriale a institu\iei, profesorilor, colegilor [i p=rin\ilor. De obicei, "Balul Bobocilor" era un concurs dintre dou= echipe, cu probe serioase, iar pe final - cu ]nving=tori [i ]nvin[i. A[a a ]nceput manifestarea [i de data aceasta - echipa de b=ie\i [i echipa de fete. Dar, au fost dou= echipe doar la proba "Prezentare". Apoi, au mers ]mpreun= p`n= la final, sus\in`ndu-se unul pe altul la orele, rec-

rea\iile, preg=tirea temelor pentru acas=, toate ]nscenate ]n mod distractiv, hazliu, dar cu elemente educative [i instructive. A[a cum era vorba despre bobocei [i bobocele, ]n scen= a predominat [i culoarea lor, galben= - fusti\e, fundi\e, sacouri, cravate, chiar [i [ireturi. C`t despre con\inutul seratei - eroii "Balului Bobocilor" au demonstrat din plin c= sunt demni de numele de liceeni. R`nd pe r`nd, mai ]nt`i fetele, apoi b=ie\ii, au prezentat publicului, amuzant, desigur, caracteristica fiec=ruia, complet`nd cele relatate ]n scris pe

"A\i fost extraordinari [i a\i prezentat publicului ceva deosebit, personal, sunt foarte impresionat de cele v=zute", a men\ionat dl Iurie Talp=, director adjunct pentru Educa\ie la Liceul teoretic "Ioan S`rbu" din Ign=\ei, ]n momentul culminant, de apreciere,

la consumarea "Balului Bobocilor". Foarte impresiona\i au r=mas [i spectatorii. Presta\ia elevilor clasei a X-ea, cu profil umanist, pe scena institu\iei de ]nv=\=m`nt, ]n seara de 30 noiembrie curent, a fost neobi[nuit=.

ecran, cu c`te un frag- acestea le-au tr=it pe Celentano, cunoscut acment potrivit descrierilor scen= ]mpreun= - [i fetele, tor [i interpret italian. din filme artistice sau ]n [i b=ie\ii, f=r= a rivaliza. Potrivit dirigintelui bodesen animat. Iar pe final, ]n semn boceilor, dna Ionela Pistrui, to\i elevii au muncit mult la organizarea serb=rii, contribuind care la alc=tuirea scenariului, care la amenajarea scenei, aprovizionarea cu utilajul, obiectele necesare etc. Au dat dovad= de colegialitate, spirit de echip=, [iau demonstrat cele mai frumoase calit=\i, fiind foarte conving=tori. A[adar, ingenio[i, talenta\i, cu abilit=\i actorice[ti, cu voci impresionante, elevii clasei a Xea de la Liceul teoretic "Ioan S`rbu" din Ign=\ei au fost promova\i cu sucAu c`ntat, au dansat, de ]nalt= apreciere [i re- ces ]n liceu [i au promis au jucat roluri, au r=spuns spect pentru fete, b=ie\ii profesorilor c= vor depune tema pentru acas=, au le-au preg=tit o surpriz= - eforturi pe parcurs ca s= sus\inut [i teze - toate un dans ]n stilul lui Adriano fie buni ]n toate celea.


5

Nr. 44 (88), 07 decembrie 2018

Pagina Consiliului raional Rezina Omagiu plugarilor rezineni

}nceput ]n pag. 1

Porumbul pentru boabe, inclusiv [i sectoarele semincere, a fost recoltat de pe o suprafa\= de cca 7,0 mii ha. Recolta medie pe raion constituie 4,1 tone/ha (]n anul 2017 3,5 t/ha). Volumul produc\iei globale a constituit cca 28,6 mii de tone. Suprafa\a total= a planta\iilor pomicole, aflate ]n rod [i lucrate, este de 0,5 mii de ha. Produc\ia global= de fructe - 7,3 mii de tone, fiind ]n cre[tere fa\= de media anilor preceden\i datorit= intr=rii ]n rod a planta\iilor tinere, ]nfiin\ate pe parcursul ultimilor ani, dar [i a roadeirecord din anul curent. Roada medie pe raion este evaluat= la nivelul de 13,8 t/ha (pe republic= - 13,6 t/ha). Totodat=, recolta medie a speciilor s=m`n\oase, gestionate de ]ntreprinderile agricole, constituie 14 t/ha, iar a speciilor s`mburoase 13 t/ha. }nfiin\area planta\iilor pomicole este ]n cre[tere, anual sunt plantate p`n= la 80-100 ha. Cultivarea legumelor se face ]n special pe teren protejat, care anual ]nglobeaz= suprafe\e p`n= la 5 ha. Sem=natul culturilor de toamn= pentru recolta anului 2019 a fost efectuat pe o suprafa\= total= de 9,1 mii ha, ceea ce reprezint= 84 la sut= din

suprafa\a preconizat= (10,8 mii ha). Suprafa\a sem=nat= este mai mic= comparativ cu anul precedent, ca urmare a condi\iilor climatice, manifestate prin insuficien\= de precipita\ii [i imposibilitatea de preg=tire a terenurilor pentru sem=nat ]n termenele optime. Sem=n=turile existente au un procent redus de r=s=rire a plantelor, situa\ie

de onoare ]nving=torilor ]n concursul raional, ]n dependen\= de rezultatele ob\inute [i suprafe\ele de teren gestionate: Recoltarea culturilor cerealiere [i leguminoase, grupa I Categoria I - agen\ii economici, care gestioneaz= peste 501 ha: - locul I - G| "G`rlea Andrei", conduc=tor - Andrei G`rlea; - locul II - SRL "SlohorUris", conduc=tor - Sergiu Uricu; - locul II - G| "Ciobanu Mihail", conduc=tor - Mihail Ciobanu. Categoria II - agen\ii economici, care gestioneaz= terenuri cu suprafa\a de 201-500 ha: - locul I - G| "Negur= Ion", conduc=tor - Ion Negur=; - locul II - G| "Mardare Igor", conduc=tor - Igor Mardare; - locul III - G| "Gri\co Igor", conduc=tor - Igor Gri\co. Categoria III - agen\ii economici, care gestioneaz= terenuri cu suprafa\a de 50-200 ha:

- locul I - G| "Ceban Petru", conduc=tor - Petru Ceban; - locul II - SRL "WeTradeAgro", conduc=tor Andrei Condraciuc; - locul III - SRL "Total agro pro", conduc=tor Iurie Moscalenco. Categoria II - agen\ii economici, care gestioneaz= terenuri cu suprafa\a de 201-500 ha: - locul I - G| "Negur= Oleg", conduc=tor - Oleg Negur=; - locul II - SRL "Mobagro", conduc=tor - Gheorghe Botnaru; - locul III - G| "Leontii Ion", conduc=tor - Valeriu Leonte. Categoria III - agen\ii economici, care gestioneaz= terenuri cu suprafa\a de 50-200 ha: - locul I - n-a fost acordat; - locul II - SRL "Caragor Agro", conduc=tor Vasile Caraman; - locul III - G| "Gri\co Andrei", conduc=tor Andrei Gri\co. Pentru produc=torii de fructe: - locul I - SRL "Bro-

Proiectul "Cu grij= pentru s=n=tate" a ajuns [i ]n localit=\ile Pripiceni-R=ze[i [i Cini[eu\i din raionul Rezina, unde peste 300 de persoane din ambele localit=\i au fost consultate de mai mul\i medici califica\i, at`t din capital=, c`t [i din raion.

Proiectul "Cu grij= pentru s=n=tate" la Rezina Iuliana POPA-CRUDU

Astfel, oamenii au beneficiat de consulta\ii absolut gratuite la neurolog, cardiolog, endocrinolog, oftalmolog [i terapeut. Localnicii, at`t din localit=\ile sus-numite, c`t [i din cele vecine, s-au ar=tat foarte mul\umi\i de proiect [i au \inut s= beneficieze neap=rat de o investiga\ie, iar apoi s= urmeze [i tratamentul prescris de c=tre ace[tia. Pre[edintele raionului Rezina, Eleonora Graur, a men\ionat c= Centrul de S=n=tate din Rezina duce lips= de mai mul\i medici califica\i, iar proiectul ]n cauz= constituie un avantaj pentru oameni, mai ales c= o bun= parte din popula\ia raionului face parte din v`rsta a treia. caracteristic= pentru ]ntreaga republic=. Sectorul zootehnic r=m`ne [i ]n continuare cu pondere de 93 la sut= ]n gospod=riile auxiliare [i doar 7 la sut= pentru agen\ii economici", a punctat pre[edintele raionului, ]ncheindu-[i discursul cu felicit=ri, cuvinte de recuno[tin\= [i ur=ri de bine cu prilejul s=rb=torii profesionale, dup= care a ]nm`nat diplome

- locul I - G| "Duca Maria", conduc=tor - Maria Duca; - locul II - G| "Belous Vasile", conduc=tor - Vasile Belous; - locul III - G| "Josan Elizaveta", conduc=tor Elizaveta Josan. Recoltarea culturilor t`rzii (porumbul [i floarea-soarelui) Categoria I - agen\ii economici, care gestioneaz= peste 501 ha:

ters", conduc=tor - Leon Anghel; - locul II - G| "Grati Vasile", conduc=tor Vasile Grati; - locul III - SRL "Surinmih", conduc=tor - Mihai Zavtur. Andrei Godoroja, vicepre[edintele raionului ]n probleme de mediu [i dezvoltare regional=, la fel, a apreciat munca plugarilor din raion, men\ion`nd c=, ]n anii de la urm=, condi\iile climaterice ]i impun pe agricultori s= fie mai vigilen\i, s= aplece mai des urechea la sfaturile savan\ilor din domeniu, pentru a evita sau diminua consecin\ele posibilelor riscuri de peste an. Dorindu-le s=n=tate mult= [i succese ]n anul care vine, dumnealui a ]nm`nat diplome de onoare celor mai buni mecanizatori, [oferi [i al\i lucr=tori din ramur=, care au participat ]n cadrul desf=[ur=rii tuturor lucr=rilor agricole [i s-au manifestat prin respectarea Sf`r[it ]n pag. 6

Potrivit, pre[edintelui organiza\iei "Tezaurul Na\iunii", Nina |urcan, proiectul este la final, iar localit=\ile unde a ajuns au fost selectate de c=tre Ministerul S=n=t=\ii, Muncii [i Protec\iei Sociale. Este ]ncrezut= c= proiectul va avea continuitate. Campania "Cu grij= pentru s=n=tate", p`n= la moment, a ajuns ]n 24 de localit=\i din \ar= [i a fost ini\iat= de Partidul Democrat din Moldova ]n parteneriat cu Ministerul S=n=t=\ii, Muncii [i Protec\iei Sociale.


6

Nr. 44 (88), 07 decembrie 2018

S=rb=toarea Sf`ntului Nicolae este cinstit= de c=tre cre[tinii ortodoc[i de stil vechi de dou= ori pe an. S=rb=toarea Sf`ntul Nicolae "de iarn=", cum i se mai spune ]n popor, se s=rb=tore[te la 19 decembrie, iar la 22 mai se s=rb=tore[te Sf`ntul Nicolae "de var=". Sf`ntul Ierarh Nicolae este unul dintre cei mai mari sfin\i ai Bisericii lui Hristos. F=c=tor de minuni [i ierarh sf`nt, prunc postitor de la s`nul maicii sale [i b=tr`n ]n\elept, cuvios [i lucr=tor al iubirii, smerit [i tenace ]n misiunea bucuriei sale, iubitor de Liturghie [i p=stor de suflete ]n\elept, ocrotitor al copiilor [i ap=r=tor al credin\ei ortodoxe la Sinodul I Ecumenic.

Sf`ntul Ierarh Nicolae, f=c=torul de minuni

Sf`ntul Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, s-a n=scut la sf`r[itul secolului al III-lea, ]n localitatea Patara (Asia Mic=), din p=rin\ii Teofan [i Nona. Pe l`ng= p=rin\i, unchiul s=u, Episcopul Nicolae al Patarei, a avut un rol important ]n biografia sf`ntului, fiindu-i lumin=tor ]n drumul slujirii lui Dumnezeu. A studiat la cele mai bune [coli, unde s-a remarcat prin inteligen\=, iar ]n bisericile ]n care intra uimea pe to\i prin bl`nde\e [i noble\e sufleteasc=. Episcopul Nicolae, plec`nd la Ierusalim s= se ]nchine la Sf`ntul Morm`nt, a l=sat toat= grija eparhiei ]n seama nepotului s=u. }n acest timp p=rin\ii Sf`ntului Nicolae au murit. El i-a ]ngropat ]n Patara, iar averea mo[tenit= a ]mp=r\it-o s=racilor. La ]ntoarcerea unchiului s=u, Nicolae pleac= ]n pelerinaj ]n |ara Sf`nt=. C`nd s-a ]ntors de la Locurile Sfinte, a mers la M=n=stirea Sionului, ]ntemeiat= de unchiul s=u. }ndemnat de Dumnezeu, s-a re]ntors apoi ]n cetatea Mira, pentru a tr=i ]ntre oameni. Dup= moartea arhiepiscopului Mirei Lichiei (eparhie din Asia Mic=), Sf`ntul Nicolae a fost ales ]n fruntea acestei eparhii, ]n urma unei minuni. Tradi\ia spune c= Dumnezeu S-a ar=tat ]n vis unui episcop b=tr`n, pe care l-a ]ndemnat s= pun= arhiepiscop de Miria pe primul b=rbat care va intra a doua zi ]n biseric=. Primul b=rbat care a intrat ]n Biserica arhiepiscopal= a fost Sf. Nicolae. El a refuzat la ]nceput aceast= func\ie, ]ns= M`ntuitorul i S-a ar=tat ]n vis, d=ruindu-i Evanghelia [i ]ndemn`ndu-l s= primeasc= noua demnitate. Ca arhiepiscop, Sf`ntul Nicolae a avut o activitate deose-

bit=. A ajutat pe s=raci, ia primit pe cei p=c=to[i, a ap=rat credin\a de erezii [i de persecutorii p=g`ni, el ]nsu[i fiind chinuit de solda\ii ]mp=ra\ilor Diocle\ian [i Maximian, care au ]ncercat s= distrug= cre[tinismul. El a continuat s= apere legea lui Hristos, merg`nd prin ora[ul Mira [i distrug`nd toate statuile zeilor la care se ]nchinau p=g`nii. Nu se [tie cu exactitate anul ]n care Sf`ntul Nicolae a plecat la Hristos, unele surse indic`nd anul 340, altele 350. Se poveste[te cu detalii [i c= st=ruin\a, ]ntre minuni, acea fapt= de milostenie a lui f=cut= c=tre o familie ]n care erau trei fete s=race. Tat=l lor era dispus s= le lase s=-[i tr=iasc= via\a de lume, o via\= ]n p=cate, ca s= poat= s=-[i duc= via\a lor mai departe. Afl`nd Sf`ntul Nicolae acest lucru, a f=cut a[a cum f=cea el de obicei, un gest care a fost salvator pentru acea familie, ca [i pentru multe altele. Adic= [ti\i, ]n timpul nop\ii s-a dus cu o pung= de bani de aur [i i-a aruncat pe fereastr= unde [tia c= dorm acele trei fete. Diminea\a s-au trezit cu aceast= bog=\ie nea[teptat= de nic=ieri. }n noaptea urm=toare a f=cut acela[i lucru; tat=l fetelor, care a aflat de acest fapt, f=r= ]ndoial= c= a r=mas uimit [i era dornic s= [tie cine e acest mare binef=c=tor. A stat la p`nd= [i, ]n noaptea urm=toare, c`nd a fost din nou Sf`ntul Nicolae cu darul lui, l-a observat. {i a c=zut ]n genunchi, mul\umindu-i, a[a cum putea s= mul\umeasc= un tat= disperat ]n asemenea ocazii, c= salv= cinstea celor trei fete ale lui. Astfel, ]ntr-o imagine este descris= aceast= minune, acest moment din via\a lui: cele trei fete care dorm aici, Sf`ntul Nicolae la fereastr= arunc= b=nu\ii. De aceea, Sf`ntul Nicolae a r=mas patronul fetelor s=race [i al fetelor care vor s= se m=rite [i nu pot. Pentru c= de obicei ]n lume e acest schimb de bunuri p=m`nte[ti. Dac= ai zestre bun= te iau, dac= nu, te las= [i nu ]ntereseaz=.

Omagiu plugarilor rezineni }nceput ]n pag. 1, 5

procedeelor tehnologice [i ]nregistrarea indicilor ]nal\i ]n activitate. Este vorba de: - Stepan Maznic, SRL "Cinmar Agro"; - Constantin Coronciuc, G| "G`rlea Andrei"; - Ion Sandu, G| "G`rlea Andrei"; - Igor L`s`i, G| "G`rlea Andrei"; - Alexei Anici, G| "Melnic Andrei"; - Petru Vrabie, SRL "Mobagro"; - Serghei Mitrofanov, G| "Ceban Petru"; - Vladimir Zlatan, G| "Ceban Petru"; - Vitalie Malanciuc, G| "Negur= Oleg"; - Aurel Banaga, G| "Negur= Ion"; - Ion E[an, G| "Duca Angela"; - Ion Borcan, G| "Borcan Ruslan"; - Ion Morari, SRL "Slohor Uris"; - Trifan Postolachi, SRL "Darialex-Grup"; - Igor Cre\u, SRL "Agroprofit"; - Alexei Balteanu, G| "Leonte Ion"; - Iurie Cob=snean, SRL "Broters"; - Mihail Popovici, G|

"Duca Maria"; - Iurie Arhire, SRL "Surinmih"; - Oleg Belchin, SRL "Caragor Agro"; - Vasile S`rbu, G| "Gri\co Igor"; - Ion Iftodi, G| "Gri\co Andrei"; - Serghei Stratan, G| "Josan Elizaveta"; - Vasile Zagorodniuc, G| "Ciobanu Mihail"; - Aurel Pe[terean, SRL "Resendjer"; - Petru Chirtoca, SRL "Agro Peci[te"; - Alexandru Zosim, SRL "Total Agro Prod"; - Serghei Moroi, G| "Mardare Igor"; - Andrei Zaia\, SRL "AgroBioMenegment"; - Andrei Donica, SRL "AgroBioMenegment"; - Anatolie Stog, }I "Stog Ion"; - Ion S`rbu, G| "S`rbu Mihail"; - Mihail Oloinic, }I "Nicolae Olaru". Cu expresii frumoase [i aprecieri pe potriva muncii lor a venit ]n fa\a colegilor de ieri [i de azi Vera Cernega, [eful Direc\iei Agricultur=, Alimenta\ie, Arhitectur= [i Cadastru a Consiliului raional. "Stima\i colegi, ]mpreun= cu echipa direc\iei,

v= felicit=m din suflet cu prilejul s=rb=torii profesionale, v= dorim s=n=tate, puteri [i curaj pentru a face fa\= tuturor provoc=rilor unui an agricol. Este de apreciat faptul c=, al=turi de dumneavoastr=, preg=ti\i tineri speciali[ti pentru a duce mai departe cauza nobil= a cre[terii p`inii. Tuturor v= dorim zile senine, ploi curate [i la timp, recuno[tin\a ]ntregii societ=\i. }n aceast= zi deosebit= pentru to\i noi, vreau s= aduc un omagiu aparte colegilor-veterani, ]mpreun= cu care am f=cut [i eu agricultur=, de la care am primit multe sfaturi, am preluat experien\= bogat=. S= ne tr=i\i [i s= ne fi\i ]nc= mul\i ani al=turi,

dragii no[tri", a mai men\ionat [eful DAAAC. }n continuare, Vera Cernega a decernat diplome "pentru aport [i succese deosebite, ob\inute ]n dezvoltarea [i deservirea sectorului zootehnic, ]mbun=t=\irea lucrului de selec\ie [i reproduc\ie, precum [i achizi\ionarea produc\iei anim al i er e" ur m =t or i lo r agen\i economici din ramur=: - G| "Luchian Alexandra", conduc=tor - Ion Luchian; - }I "Ro[ca Alexandru", conduc=tor - Alexandru Ro[ca; - G| "Strun= Vitalie", conduc=tor - Vitalie Strun=. Pentru cea mai eficient= conlucrare ]ntre administra\ia public= local= [i agen\ii economici, care-[i desf=[oar= activitatea ]n sectorul agroalimentar din prim=rie, diplom= i-a fost decernat= Ninei Mazinscaia, specialist ]n domeniul reglement=rii rela\iilor funciare [i cadastru din prim=ria Cuiz=uca. To\i cei men\iona\i au \inut s= imortalizeze frumoasele clipe ]n fotografii de grup. Iar s=rb=toarea plugarilor rezineni a fost ]ntregit= de un buchet de melodii, oferite cu drag agricultorilor no[tri de c=tre interpretul Ian Raiburg.

Rezineanul Adrian Crijanovschi, pe locul II Iuliana POPA-CRUDU

Recent, la Chi[in=u s-a desf=[urat Campionatul na\ional la Judoseniori. Evenimentul a avut loc ]n incinta Universit=\ii de Stat de Educa\ie Fizic= [i Sport. Competi\ia a reunit peste 150 de judocani din mai multe raioane ale \=rii. Rezineanul Adrian Crijanovschi a evoluat ]n categoria de seniori de 66 de kg [i s-a clasat pe locul II - o m`ndrie pentru raion (]n imagine). Potrivit sportivului, baza carierei sale porne[te din incinta {colii de sport din localitatea de ba[tin=, Rezina, iar apoi, prin munc= [i efort, a ]nceput Sf`r[it ]n pag. 8 s= culeag= roade. Este

fericit de acest rezultat, mai ales c= sportul, ]n opinia lui, ]nseamn= via\=. Pre[edintele Federa\iei Na\ionale de judo, Andrei Golban, a men\ionat c= se bucur= foarte mult, deoarece este un campionat destul de puternic. La fel, a spus c= au depistat sportivi, cu care vor ]ncerca s= se califice la Jocurile Olimpice de la Tokyo. La turneu a fost prezent [i pre[edintele Comitetului Na\ional Olimpic [i Sportiv, Nicolae Juravschi. Felicit=ri tuturor participan\ilor! Sportivului rezinean, Adrian Crijanovschi, ]i dorim c`t mai multe succese ]n realizarea tuturor dorin\elor, iar noi promitem s=-i \inem pumnii [i ]n continuare.


7

Nr. 44 (88), 07 decembrie 2018

Problemele localit=\ilor ]n vizorul consilierilor

Nicolae NALBU{, corespondent voluntar, satul Pripiceni-R=ze[i

Din timp, domnul primar, Iacob Frunz=, ]mpreun= cu secretarul consiliului s=tesc, doamna Aculina Onil=, din comuna P ri p ic en i -R = ze [i , a u anun\at cei 9 consilieri s= se prezinte ]n dup=amiaza zilei de 28 noiembrie 2018 la [edin\ele comisiilor, pentru a examina [i aproba toate proiectele, incluse ]n ordinea de zi pentru [edin\a consiliului. Personal, m-am prezentat mai devreme de ora stabilit= [i, ca s= nu ]nghe\ afar=, am intrat ]n biroul domnului primar, unde deja se desf=[ura [edin\a comisiei ]n Probleme sociale, S=n=tate, }nv=\=m`nt, prezidat= de doamna Vera Platon. Pre[edintele [edin\ei avea ]n m`n= o list=, ]n care erau ]nscrise persoanele mai nevoia[e din comun=. Urma s=-i selecteze pe cei mai nevoia[i dintre cei nevoia[i, care vor beneficia ]n cur`nd de serviciile proiectului "Cantina social=" - vor primi c`te un pr`nz cald, ca [i ]n

anul trecut. }mpreun= cu primarul, secretarul, contabilul [i consilierii au fost selectate 30 de persoane, [i ]nc= 5 ]n rezerv=. To\i cei prezen\i au fost de acord c= trebuie s= avem grij= deosebit= de ace[ti oameni, care pe timpuri au lucrat pentru dezvoltarea satelor noastre. "Vreau s= mai men\ionez, a continuat doamna Vera, c= sunt oameni ]n etate, singuratici, cu omenie, mode[ti, precum doamna Nadejda Talp=, care, de[i sunt bolnavi, sunt gata s= ofere pr`nzul altor persoane, care, poate se afl= ]ntr-o stare [i mai trist=." La ora 15.00, a ]nceput [edin\a comisiei consultative Economie, Buget [i Finan\e, membru al c=rei sunt [i eu. La ]nceput, doamna Ludmila Marchitan ne-a adus la cuno[tin\= informa\ie despre executarea bugetului prim=riei comunei PripiceniR=ze[i pentru 9 luni ale anului 2018. Tot doamna Ludmila ne-a informat [i cu privire la aprobarea bugetului Unit=\ii administrativ-teritoriale (UAT) Pripiceni-R=ze[i pentru anul 2019. }n [edin\a respectiv=, membrii comisiei au aprobat [i au votat ca m=rimea impozitelor pe p=[unat s= r=m`n= la nivelul anului trecut, la fel [i cei 11 cota[i, care ][i lucreaz= cotele particulare, s= fie scuti\i [i pentru anul 2019 de cei 80 de lei pentru fiecare ]n parte. }n diminea\a zilei de

30 noiembrie curent, domnul primar Iacob Frunz= a convocat consilierii ]n [edin\e: una ordinar= [i alta extraordinar=, pentru a aproba bugetul anului 2019. Exact la ora 09.00, secretara, doamna Aculina Onil=, a anun\at ]nceputul [edin\ei. A[a cum erau prezen\i to\i consilierii, [edin\a era deliberativ= [i pentru a o desf=[ura, era nevoie de ales pre[edintele. De c=tre Ion S`rbu a fost propus= doamna Alexandra Perciun. Candidatura a fost acceptat= de to\i consilierii. Am onorat drapelul de stat [i, ]n continuare, sa purces la ordinea de zi. }mbucur=tor este c= la [edin\e se prezint= [i al\i localnici, cointeresa\i de problemele localit=\ii [i de solu\ionarea lor, a[a precum Pavel Gobjil=, Larisa Razborschi, Eugenia Talp=, Ion Obad=, Gheorghe Mor=rescu. {edin\a a durat mai mult ca alt= dat=, deoarece e sf`r[it de an [i au fost puse ]n discu\ie tocmai 14 subiecte, pentru a le vota [i a le aproba. Primele dou= subiecte au fost prezentate de contabilul prim=riei, iar consilierii au luat act de raportul contabilului-[ef al prim=riei Pripiceni-R=ze[i privind executarea bugetului pentru 9 luni ale anului 2018 [i au aprobat raportul privind executarea bugetului pe 9 luni ale anului 2018. }n a doua lectur= a fost aprobat bugetul prim=riei comunei Pripiceni-

R=ze[i pentru anul 2019. La capitolul venituri, ]n sum= de 2396,7 mii de lei, [i la capitolul cheltuieli, ]n sum= de 2396,7 mii de lei. Datorit= str=duin\ei domnului primar Iacob Frunz=, ]mpreun= cu bibliotecara satului, Svetlana Tcaci, am mai c`[tigat un mic proiect ]n sfera agriculturii, ]n valoare de peste 40 de mii de lei, pentru a construi o ser=, cu ]nc=lzire [i irigare, pentru a cre[te orice tipuri de r=saduri. Nu ]n zadar doamna Vera Platon i-a mul\umit public bibliotecarei, din numele tuturor celor prezen\i, pentru c= urm=re[te internetul [i ob\ine, chiar dac= mici, proiecte, care nou= ne aduc folos. Pavel Gobjil= s-a adresat primarului: "A\i f=cut bine c= a\i ]ngr=dit pia\a, dar ar fi [i mai bine dac= a\i pune [i o poart=, c= intr= p=s=ri pe teritoriu [i fac murd=rie". "Poarta este, a r=spuns primarul, trebuie so a[ez=m doar." R=spunsul l-a bucurat pe cel ce a ]ntrebat. La toate ]ntreb=rile, adresate primarului, au fost auzite r=spunsuri concrete. }ntr-un mic articol de ziar nu mai po\i reflecta tot ce s-a vorbit la acea [edin\=, spre exemplu, c= s-a t=r=g=nat repara\ia scenei de var=. "Poate c= era cazul s= nu mai lucr=m acuma, pe frig", au men\ionat domnul primar [i unii consilieri [i altele.

Aperitiv festiv ]n form= de br=du\ Rubric= realizat= de Iuliana POPA-CRUDU

Ingrediente: - 800 gr de aluat foitaj f=r= drojdie; - 150 gr de somon afumat; - 125 gr de crem= de br`nz=; - 1 lingur= de m=rar tocat; - 1 ou. Mod de preparare: 1. Mai ]nt`i de toate, toca\i m=runt somonul afumat. Pune\i-l ]ntr-un bol, ad=uga\i deasupra m=rarul [i crema de br`nz=, dup= care ]ncorpora\i toate ingredientele ]mpreun=; 2. Apoi, pudra\i masa de lucru cu f=in=, pune\i un dreptunghi de aluat de circa 38 pe 35 de cm.

Bun= ziua, dragi pofticio[i. De data aceasta v= propunem un aperitiv festiv ]n form= de br=du\ cu somon afumat [i crem= de br`nz=. Acest br=du\ se preg=te[te foarte rapid [i va ar=ta extraordinar pe masa de s=rb=toare. Pute\i s= ]l umple\i cu orice dori\i cum ar fi: sos marinara, ca[caval, bacon, jambon, [unc=, [. a. Sper=m s= v= plac= aceast= re\et= [i s= o preg=ti\i cu pl=cere. V= dorim o zi c`t mai gustoas= ]n continuare! Pudra\i pu\in dreptunghiul [i acoperi\i-l cu cel=lalt dreptunghi din aluat. 3. Cu ajutorul riglei [i cu\itului decupa\i un br=du\;

4. }ndep=rta\i excesul de aluat [i lua\i foitajul de deasupra; 5. }ntinde\i pe toat= suprafa\a aluatului crema de br`nz= cu somon [i acoperi\i cu cealalt= jum=tate de br=du\, transfera\i-l pe o tav= de copt tapetat= cu foaie de copt; 6. T=ia\i f`[ii (ramuri) de 2 cm pe latelarele bradului, de la margine p`n= la trunchiul decupat mai devreme. R=suci\i fiecare f`[ie ]n spiral=; 7. Unge\i tulpina bradului cu ou b=tut, iar ]n v`rf pune\i-i o stelu\= decupat= din aluat, dac= dori\i, pute\i s= decora\i tulpina cu stelu\e din aluat mai mici;

S=n=tate din farmacia Domnului

Cele mai bune ceaiuri, care te ajut= s=-\i ]nt=re[ti imunitatea Rubric= realizat= de Violeta PISTRUI }nceput ]n nr. 43

Ceaiul de soc este prietenul organismului nostru

Socul este o plant=, care poate preveni o mul\ime de afec\iuni. De la soc se folosesc at`t florile, c`t [i fructele, iar cu ajutorul acestei plante se pot trata p`n= [i problemele reumatice. Ceaiul de soc este cunoscut pentru propriet=\ile sale detoxifiante. El are puterea de a purifica s`ngele, dar [i de a ]nt=ri sistemul imunitar. De asemenea, dac= be\i ceai de soc, probabilitatea de a suferi de herpes va fi extrem de mic=. Ceaiul de soc este foarte bun [i pentru persoanele care tu[esc, reu[ind s= calmeze [i s= amelioreze tusea. Cum putem folosi ceaiul de soc? Chiar dac= pe florile acestei plante nu se a[eaz= niciodat= nici o albin=, planta este foarte parfumat=, frumoas= [i benefic= pentru organism. Pentru a profita de beneficiile pe care socul le are, nu trebuie dec`t s= preg=ti\i un ceai obi[nuit cu el. Ave\i nevoie de 500 ml de ap= clocotit= [i de dou= linguri de flori de soc. L=sa\i totul la infuzat timp de 6 minute, apoi ]ndulci\i ceaiul cu zah=r sau cu miere. Puteti s= be\i p`n= la 3 c=ni pe zi, dup= fiecare mas=. Ceaiul de m=ce[e [i de c=tin=

8. Apoi unge\i at`t stelu\ele, c`t [i ramurile cu ou b=tut; 9. Coace\i br=du\ul la cuptorul pre]nc=lzit la 180 de grade C 25-30 de minute sau p`n= se rumene[te frumos deasupra; 10. Scoate\i br=du\ul din cuptor, l=sa\i-l s= se r=ceasc= pu\in [i poft= bun=! Surs=: valeriesfood.md

C=tina [i m=cesele sunt vitamine, pe care nu trebuie s= le ignor=m! De ce acest ceai ne ajut= s= ne ]nt=rim imunitatea? Ei bine, aceste plante sunt bogate ]n vitamina C, iar organismul nostru are nevoie din plin de acest lucru! Pe l`ng= faptul c= aceste plante pot preveni o mul\ime de probleme de s=n=tate, datorit= propriet=\ilor bogate pe care le au, ele pot chiar [i s= vindece. Important de re\inut! Ceaiul de m=ce[e [i de c=tin= ajut= la formarea

anticorpilor. Pute\i s= be\i at`t voi, dar s= ]i ]ndemna\i [i pe cei mici s= bea ceai de m=ce[e [i de c=tin=. Re\eta pentru cre[terea imunit=\ii Trebuie s= be\i, timp de 10 zile, trei c=ni de ceai de c=tin= [i m=ce[e pe zi. Aceast= cur= de ]nt=rire a imunit=\ii nu se \ine mai mult de 10 zile, ]ns= se poate repeta dup= aproximativ 2 s=pt=m`ni. Ceaiul de mu[e\el Mu[e\elul este o plant=, folosit= de zeci de ani de c=tre fiecare dintre noi pentru a trata diverse probleme de s=n=tate. Ajut= la ]nt=rirea imunit=\ii, deoarece con\ine un amestec de substan\e imuno-stimulatoare, substan\e, care ajut= organismul s= elimine foarte repede sursele unei infec\ii din. Dac= ve\i combina ceaiul de mu[e\el cu cimbrul, ve\i vedea c= totul va ac\iona, precum

un antibiotic asupra organismului uman. Cel mai important lucru este c= antibioticul este natural [i nu o s= v= afecteze s=n=tatea. Cum s= folosim ceaiul de mu[e\el? Pentru a ]nt=ri sistemul imunitar, se recomand= s= be\i 3 c=ni pe zi de ceai de mu[e\el. Dac= decide\i s= realiza\i singuri acest ceai, trebuie s= [ti\i c= florile de mu[e\el trebuie s= fie uscate la umbr=, pe o bucat= de h`rtie alb=, curat=. Nu folosi\i mu[e\elul mai mult de doi ani de zile, deoarece acesta ][i va pierde din propriet=\i. Ce mai putem trata, folosind mu[e\elul? De la crampe menstruale, p`n= la dureri de cap, tulbur=ri digestive sau viroze respiratorii. De asemenea, mu[e\elul este folosit [i ]n cosmetic=, ]n diferite produse pentru ]nfrumuse\are. Femeile folosesc mu[e\elul [i ]n tratamente f=cute acas= - are propriet=\i benefice asupra pielii, dar [i asupra p=rului [i unghiilor. Toate aceste ceaiuri v= ajut= s= v= ]nt=ri\i sistemul imunitar, ]ns= nu uita\i de alimenta\ie. Cu ajutorul unei cure de ]nt=rire a imunit=\ii, folosind ceai, [i cu o alimenta\ie bogat= ]n fructe [i legume, r=ceala [i gripa vor fi probleme de domeniul trecutului! Surs=: laboratorulnaturii.ro


8

Nr. 44 (88), 07 decembrie 2018

La mul\i ani cu s=n=tate [i noroc! Cuvinte cordiale de felicitare pentru Tatiana Guzun, Vladimir Cracea [i Andrei Balan, angaja\i ai }M "SCL" Rezina ! Cu ocazia anivers=rii zilei de na[tere, v= adres=m cele mai sincere felicit=ri, imaginar ]nso\ite de alese flori ]nmiresmate. Prospe\imea florilor dorim s= v= \in= chipul ]n lumin= [i vigoare, s= v= ]ncurajeze via\a ]ntru bucuria celor care v= ]nconjoar=. Calea s= v= fie mereu luminat= de }ngerul p=zitor. S= v= ]nso\easc= oriunde [i oric`nd s=n=tatea, succesele, bucuriile, iar nenorocirile s= v= ocoleasc=. S= ne tr=i\i mul\i ani! }n numele colectivului }M "SCL" Rezina, managerul-[ef, Ion BALAN

Mult stimat= omagiat= Nadejda M`\u din Cog`lniceni! V= adres=m cele mai cordiale cuvinte de felicitare cu prilejul anivers=rii zilei de na[tere. Mult= s=n=tate [i prosperare, ]ndeplinirea celor mai cutez=toare visuri! Mul\i ani lumina\i de steaua norocului [i de dragostea celor apropia\i, iar ]n drumul frumos al vie\ii, s= V= ]nso\easc= mereu succesul. Cu zile senine [i clipe de bine s= ne tr=i\i! G`ndurile frumoase [i nobile s= V= fie al=turi oriunde [i oric`nd. S= ave\i parte de tot binele din lume! Cu respect, Simion COTOMAN, primarul de Cog`lniceni

Mult stima\i omagia\i Andrei Bulgac [i Petru Anghel, angaja\i ai filialei Rezina a SA "RED-Nord"!

Sf`ntul Ierarh Nicolae, f=c=torul de minuni binecuv`ntat-o [i a str`ns-o ]n m`n=. A \`[nit focul ]n sus, a curs apa ]n jos [i a r=mas cu lutul ]n m`n=. {i a spus: "Aceast= c=r=mid= este un singur obiect, ]ns= are ]n ea trei elemente: focul, apa [i lutul. A[a e [i Sf`nta Treime, sunt trei [i formeaz= una", unitatea aceasta a Sfintei Treimi. {i a convins foarte mult Sf`ntul Spiridon. Iar Sf`ntul Nicolae, c`t era de bl`nd [i de bun, v=z`nd ]nc=p=\`narea lui Arie, i-a tras o palm= la sinod, care l-a durut poate mai pu\in, ]ns= l-a ru[inat foarte mult, pentru c= din r`vn= fac [i sfin\ii asemenea gesturi, care pentru unii oameni sunt de scandal. }ns= a fost necesar= aceast= palm= acelui b`rfitor de Dumnezeu, Arie ereticul, pe care sfin\ii P=rin\i ]l infiereaz= cu cuvinte grele, pentru c= a atacat dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu Care ne-a m`ntuit pe noi to\i.

}nceput ]n pag. 6

Cele care se roag= cu adev=rat la Sf`ntul Nicolae au acest r=spuns binef=c=tor de la el. Cu prilejul s=rb=toririi zilei de na[teDe asemenea, Sf`ntul Nicolae [ti\i c= re, v= ur=m de s=n=tate trainic=, de este patronul copiilor, cu darurile. Acest succese mari ]n activitate, de toate obicei este izvor`t dintr-o minune a Sf`ncele bune [i frumoase. S= ave\i parte tului Nicolae. Adic=, ]ntr-o c=l=torie a de c`t mai multe bucurii ale realiz=rilor, Sf`ntului Nicolae, a trecut pe la un han [i de sus\inere [i ]n\elegere din partea (...) hangiul, un om r=u, un criminal am celor ce v= ]nconjoar=. putea spune, a luat trei copii, i-a prins el S= v= dea Domnul tot ce dori\i, zile de unde i-a prins, i-a adus [i i-a junghiat senine [i fericite. La mul\i ani s= tr=i\i! ]n pivni\a lui ca s= fac= m`ncare la c=l=Lua\i din via\= tot ce este mai bun, tori. Sf`ntul Nicolae, trec`nd pe acolo, a tr=i\i-o din plin, spre bucuria celor aflat. A ]ntrebat: "De ce ai f=cut fapta dragi! Fiecare zi s= v= fie luminat= [i aceasta?" - "N-am f=cut-o!" - "Coboar= cu mine ]n pivni\=!" A cobor`t, bie\ii copii ]nc=lzit= de soare. }n numele administra\iei [i comitetului erau junghia\i, curgea s`ngele din ei. sindical ale filialei Rezina a SA "RED- Sf`ntul Nicolae a f=cut rug=ciune, i-a biNord", directorul Iurie URECHI necuv`ntat [i copiii au s=ltat vii. Aceast= Rug=ciune minune a r=mas de neuitat, din ea s-a n=c=tre Sf`ntul Nicolae scut acest obicei, ca ]n ajunul s=rb=torii O, preabunule p=rinte Nicolae, p=storul Sf`ntului Nicolae s= primeasc= copila[ii ghetu\e sau alte obiecte la m=sur=, la [i ]nv=\=torul celor ce alearg= cu credin\= Felicit=ri pentru v`rsta lor: daruri de la Sf`ntul Nicolae. c=tre a ta folosire [i cu fierbinte rug=ciune Roman Grigori\=, parohul {i alte multe minuni a f=cut Sf`ntul Ni- te cheam= pe tine, s`rguie[te degrab a bisericii din Trife[ti! colae ]n via\a lui p=m`nteasc=. A luat par- le ajuta. Izb=ve[te turma lui Hristos de luCu tot respectul, stimate omagiat, te la sinodul de la Niceea, cum [ti\i, pri- pii ce o r=pesc pe ea [i toate p=r\ile cre[V= adresez cele mai calde felicit=ri [i mul sinod ecumenic, c`nd s-au f=cut pri- tine[ti le ocrote[te [i le p=ze[te prin sfinsincere ur=ri de bine, prilejuite de s=r- mele [apte articole din Crezul nostru cre- tele tale rug=ciuni de g`lcevile lume[ti, de b=toarea zilei de na[tere. Fie ca cu- [tin: "Cred ]ntru Unul Dumnezeu, Tat=l cutremur, de venirea altor neamuri, de vintele de felicitare, oferite cu mult atot\iitorul " [i celelalte articole. {i aici robie [i de r=zboiul cel dintre noi, de foadrag ]n aceast= zi, s= V= aduc= tot ce- era o disput=, cum [ti\i, o disput= cu un mete, de potop, de sabie, de boal= [i de i mai frumos pe lume: mult= bucurie, mare eretic, Arie, care t=g=duia c= Iisus moarte grabnic=. {i precum ai miluit pe cei trei b=rba\i, fericire, s=n=tate, ging=[ie [i tinere\e Hristos e de aceea[i fiin\= cu Tat=l ceresc. ve[nic= ]n suflet, pace ]n cas= [i ]nc= Adic= spunea acest Arie c= a fost c`ndva care [edeau ]n temni\= [i i-ai izb=vit pe tot ce V= mai dori\i. S= ave\i parte de un timp, ]n dep=rtata ve[nicie, c`nd Fiul ei de m`nia ]mp=ratului [i de t=ierea samulte zile senine [i multe seri cu vise nu era: Iisus Hristos, Cuv`ntat lui Dumnezeu, biei, a[a ne miluie[te [i pe noi, cei ce cu Logosul, cum spun teologii, n-a fost. Or, mintea, cu cuv`ntul [i cu lucrul suntem ]npline. Noroc [i voie bun= ]n viitor! Cu respect, Mihail BUDURIN, El era Cuv`ntul Tat=lui [i Evanghelia Sf`n- tru ]ntunericul p=catelor [i ne izb=ve[te primarul de Trife[ti tului Ioan de la ]nceput spune a[a: "La ]n- de m`nia lui Dumnezeu [i de chinul cel ceput era Cuv`ntul", acest Iisus Hristos; ve[nic ca, prin mijlocirea ta, cu ajutorul, la ]nceput, [i n-a fost vreme c`nd El n- cu mila [i cu harul lui Hristos. Dumnezeu s= ne dea via\= lini[tit= [i f=r= de p=cat, a existat. Aceast= discu\ie a fost la sinod [i era ca s= vie\uim ]n veacul acesta, [i de par[i Sf`ntul Spiridon. Oameni care nu erau tea st=rii de-a st`nga s= ne izb=veasc= [i mari c=rturari, ]ns= erau ni[te oameni ]n partea de-a dreapta, ]mpreun= cu to\i plini de duhul lui Dumnezeu. {i Sf`ntul sfin\ii, s= ne ]nvrednicim. Amin. Spiridon a f=cut acea minune cu c=r=mida: Surse: realitatea.md, crestinortodox.ro a aflat ]n casa de locuit, iar cauzele iz- lu`nd o c=r=mid= ]n m`n=, cum [ti\i, a bucnirii incendiului sunt nerespectarea regulilor de ap=rare ]mpotriva invediilor la exploatarea sobei. Persoanele decedate f=ceau parte din categoria celor ]ntreprinderea Individual= "Lucia Iurcu" din ora[ul Rezina. Fondator - Lucia Iurcu. socialmente-vulnerabile. Pentru informa\ii suplimentare, apela\i 068445858, Lucia. }n scopul evit=rii incendiilor [i tragediilor, ce le pot provoca acestea, v= amintesc, ]nc= o dat=, regulile de ap=rare ]mpotriva incendiilor, care trebuie respectate cu stricte\e: - nu l=sa\i f=r= supraveghere focul aprins ]n sob=; - nu exploata\i sobele defecte; - nu instala\i mobilier, materiale u[or inflamabile ]n apropierea sobei, a plitei; }n leg=tur= cu recons- str. {ciusev, 9/2, satele Pereni, Ciorna - nu permite\i minorilor s= aprind= truc\ia liniilor electrice (par\ial) - 09:00-15:00; focul ]n sob=; (demontarea liniei vechi 12 decembrie 2018: ora[ul Rezina, - nu folosi\i aparate de ]nc=lzit arti[i montarea liniei noi), va str. {ciusev, 11/2, satul Pereni (par\ial) zanale; fi ]ntrerupt= furnizarea - 09:00-15:00; - nu utiliza\i focul deschis ]n calitate energiei electrice dup= 13 decembrie 2018: ora[ul Rezina, de surs= de iluminare; cum urmeaz=: str. {ciusev, 11/1, satele Ign=\ei, Tri- n u fuma\i ]n ]nc=peri; 10-15.12.2018: satele fe[ti (par\ial) - 09:00-17:00; - cur=\a\i cu regularitate sobele, Ciorna, Cini[eu\i, |areuca 14 decembrie 2018: ora[ul Rezina, canalele de evacuare a fumului. (par\ial) - 08:00-17:00. str. {ciusev, 13, satele Lalova, Ro[cana }n leg=tur= cu executarea lucr=rilor (par\ial) - 09:00-15:00. Ghenadie MOISEENCO, [eful SSE Rezina de mentenan\= ]n re\elele de distribu\ie, Pentru informa\ie suplimentar=, va fi ]ntrerupt= furnizarea energiei apela\i la urm=toarele numere de teelectrice dup= cum urmeaz=: lefon: (0231) 5-32-06, (0231) 2-4210 decembrie 2018: ora[ul Rezina, 01, (0231) 2-40-19. o persoan= cu studii respective. Expestr. {ciusev 9/1, satul Cog`lniceni Conducerea SA "RED-Nord" roag= rien\a de munc= constituie un avantaj. (par\ial) - 09:00-15:00; consumatorii s= accepte scuzele penNumere de telefon pentru informa\ii: 11 decembrie 2018: ora[ul Rezina, tru incomodit=\ile create. (0254) 2-23-40, 079311518.

Trei cadavre ]n dou= s=pt=m`ni Trei persoane din raionul Rezina [iau pierdut via\a ]n fl=c=rile incendiilor, produse pe parcursul ultimilor dou= s=pt=m`ni. Cauza este aceea[i ]n ambele cazuri - nerespectarea regulilor de exploatare a sobelor. La 06.12.2018, ora 03.33, la Sec\ia Situa\ii Excep\ionale (SSE) Rezina a parvenit informa\ia despre declan[area unui incendiu ]n gospod=ria lui Alexei Botnari din satul Cini[eu\i. Ardea casa de locuit. Pentru localizarea [i lichidarea incendiului a fost trimis= o autospecial= ]mpreun= cu echipa din 5 pompieri, care a ajuns la fa\a locului la ora 03.51, parcurg`nd o distan\= de 17 km. }n timpul lichid=rii incendiului, pe podea, ]n ]nc=peri separate, au fost depistate cadavrele st=p`nului casei, Alexei Botnari (a. n. 1955) [i al so\iei acestuia, Tatiana Botnari (a. n. 1959). Incendiul a fost localizat la ora 04.01 [i stins la 05.55. Astfel, pompierii au reu[it s= opreasc= r=sp`ndirea fl=c=rilor spre podul casei [i asupra buc=t=riei de var=, care are un perete comun cu casa. La examinarea locului incendiului, a fost stabilit c= focarul s-

Se lichideaz=

}ntreruperi programate de SA "RED-Nord" pentru 10-15.12.2018, Rezina

Angajare ]n serviciu Filiala Rezina a }ntreprinderii de Stat "Servicii Paz=" a MAI, angajeaz= ]n serviciu [ef al Serviciului Montare, cu salariu mediu lunar de 5000 de lei,

Fondator: PPI "Duminica". Rechizitele bancare: BC "Moldova-Agroindbank" SA, filiala Rezina cod: AGRNMD2x777 IBAN: MD39AG000000022513052502 cod fiscal: 1016620007537

Redactor-[ef interimar: Iuliana POPA-CRUDU. Echipa de crea\ie: Aculina POPA, Violeta PISTRUI

Adresa noastr=: or. Rezina: str. 27 August, 1 A. Telefoane: 067311300, 069169451, 060142452. e-mail: cruduiulia@gmail.com, popa.aculina@gmail.com, violetapistrui@gmail.com

Punctul de vedere al autorilor poate s= nu coincid= cu opinia redac\iei. Tiparul executat la Tipografia "Edit Tipar Grup". Com. 1427. Tirajul: 2007 exemplare. PP "Farul Nistrean" apare s=pt=m`nal, vinerea. Indice de abonament: PM 21444.

Ziarul "Farul Nistrean" din 7 decembrie 2018  
Ziarul "Farul Nistrean" din 7 decembrie 2018  
Advertisement