Page 1

Pag. 2, 3

Prim=vara vine Pag. 5 cu Festivalul Interna\ional de Muzic= "M=r\i[or" "Doneaz= s`nge, d=ruie[te via\=!" ]ndemn pentru toat= popula\ia \=rii

Spectacol muzical, tr=it de rezineni la ]nceput de prim=var=

Pag. 6, 7

"Rug=ciunea mea voi v=rsa c=tre Domnul Emo\ii de prim=var=, redate pe foaia de h`rtie

E at`t de simplu s= d=ruie[ti bun=tate

M=r\i[oare muzicale pentru cei dragi

Ziarul care st= de vorb= cu oamenii

G`nduri care impresioneaz= "Femeia e ca o pungu\= de ceai: nu [tii niciodat= c`t de tare este p`n= nu o vezi cum fierbe." Eleanor ROOSEVELT

Nr. 10 (101), 15 martie 2019

Din suflet - pentru Femeie Violeta PISTRUI, directorul C=minului de cultur= din Ign=\ei

Dup= o iarn= friguroas= [i lung=, luna martie ne face s= sim\im apropierea perioadei calde. Printre vestitorii prim=verii, m=r\i[orul este simbolul, care aduce o raz= de lumin= pe fe\ele noastre, ]nfrumuse\`ndu-ne at`t vestimenta\ia, c`t [i chipul. A[a cum, la 1 martie, ]n ]ntreaga \ar= au fost amenajate expozi\ii de m=r\i[oare, [i la Ign=\ei, ]n premier=, am organizat o expozi\ie, cu m=r\i[oare de diferite dimensiuni [i forme, confec\ionate de me[teri\ele din sat Feodosia Popovici, Mariana Iona[cu, Ioana L=z=rescu, Valentina Iona[cu [. a., care au bucurat ochii [i sufletele ign=\enenilor mai ]nt`i ]n holul prim=riei, iar apoi, a fost parte component= a spectacolului de s=rb=toare, desf=[urat ]n incinta C=minului de cultur= din localitate. O alt= parte component=, doar a spectacolului, a fost expozi\ia de m=r\i[oare, confec\ionate de elevi ai l/t "Ioan

S`rbu" din Ign=\ei, ghida\i de profesoara Ionela Popa. }ndrum=toarea a adunat, a ]mpreunat m=r\i[oarele copiilor ]ntr-o compozi\ie cu Z`na Prim=verii ]n centru. {i actuala edi\ie a spectacolului de s=rb=toare, la Ign=\ei a fost neobi[nuit=. }n scen= au evoluat doar b=rba\i, adic= b=ie\ei [i tineri ign=\eneni, care, cu siguran\=, vor deveni adev=ra\i b=rba\i, iar toate doamnele [i domni[oarele i-au admirat din sal=. Scenariul, dedicat celor mai minunate fiin\e mame, bunicu\e, surori, fiice, colege, prietene - a con\inut at`t poezii [i c`ntece cunoscute, c`t [i crea\ii proprii. La fel, doamnele [i domni[oarele noastre au admirat ]nscenarea poeziei "T=r=boi", scris= de Andrei Lupan, [i c`teva dansuri ]n interpretarea b=ie\ilor. }n afar= de cuvinte [i melodii alese, omagiatele au avut parte [i de flori oferite de administra\ia public= local=. Iar cuvintele, rostite din scen= ]n adresa Femeii, au fost ]ntr-adev=r selecte: "Femeia face lumea. Femeia eman= frumuse\e, senzualitate, dra-

}n preajma zilei de 8 Martie curent, reprezentantul Confedera\iei Na\ionale a Sindicatelor din Republica Moldova (CNSM) ]n teritoriul raionului Rezina, dna Vera Platon, ]n colaborare cu pre[edin\ii sindicatelor de ramur=, au organizat o mas= rotund=. Aflate ]n permanen\= ]n aten\ia sindicatelor, problemele [i grijile femeilor sunt abordate cu o [i mai mare intensitate ]n prim=var=, c`nd omagiem aceast= fiin\= d=t=toare de via\= pe p=m`nt.

"Protec\ia socialeconomic= a femeilormembri de sindicat: realiz=ri [i provoc=ri" Pentru conformitate: Aculina POPA, pre[edintele Consiliului ramural Rezina al Federa\iei Sindicatului Lucr=torilor din Cultur=

goste. Femeia este sensibil=, dar totodat= puternic=. Femeia st= ]n spatele oric=rui om de succes. Femeia este creatur= menit= s= fie iubit=. Femeia este sufletul b=rbatului, lumina care ]l c=l=uze[te.

Femeia este ]ntruchiparea frumuse\ii. Femea reprezint= z`mbetul, fine\ea [i dragostea ]n aceast= lume. Femeia merit= s= i se ]nchine toate imnurile ", culmin`nd cu c`ntecul "Jos p=l=ria pentru femei". Dar cele mai frumoase declara\ii de dragoste ]n acea zi, au fost, bine]n\eles, pentru mame: "Cuv`nt at`t de simplu [i de firesc - mama - ]mbrac= ]n el greutatea unei iubiri infinite, asemeni Universului. Mama o g=se[ti mereu acolo, unde un copil pl`nge, un ram se ]ndoaie, o pas=re ]nva\= s= zboare sau, unde un v`nt mai ridic= o cruce, unde un c`ntec mai alin= o ran=. Mama este frumoas=. Frumuse\ea ei vine din str=lucirea soarelui ce

Masa rotund=, desf=[urat= la Rezina, a purtat genericul "Protec\ia socialeconomic= a femeilormembri de sindicat: realiz=ri [i provoc=ri", iar ]n cadrul ei, ]mpreun= cu speciali[ti ]n diferite domenii, au fost examinate diverse aspecte, care influen\eaz= via\a [i activitatea femeilor. La eveniment au participat

53 de femei, inclusiv pre[edin\i ai Consiliilor sindicatelor ramurale, ai organiza\iilor sindicale primare, femeiactiviste, parteneri sociali etc. }n debutul activit=\ii, care a durat mai bine de trei ore, invitatul de onoare, dna Eleonora Graur, pre[edintele raionului [i deputat ]n Parlamentul Republicii Moldova, adres`ndu-se asisten\ei, a apreciat evenimentul, devenit tradi\ional ]n raion, [i le-a felicitat pe femei, dorindu-le succese, s= fie apreciate, s=n=tate, Sf`r[it ]n pag. 2 bucurii de la to\i cei dragi, respectul pe care ]l merit=

]n familie [i societate. La fel, le-a mul\umit pentru activitatea lor zi de zi ]n institu\iile ]n care muncesc, pentru d=ruirea ce o manifest= ]n exercitarea rolului de mam= [i so\ie, de p=str=toare a focului din vatr= [i a lini[tii ]n societate. }n cuv`ntul dumnealui de salut, dl Petru Chiriac, vicepre[edinte al CNS, a felicitat-o pe dna Eleonora Graur cu alegerea ]n cel mai ]nalt for al Republicii Moldova, dorindu-i succese, realiz=ri, exprim`ndu[i speran\a la o conlucrare rezultativ= cu dna deputat, "ca, ]mpreun=, s= facem

lucruri frumoase pentru ]mbun=t=\irea vie\ii membrilor de sindicat [i a familiilor lor". Felicit`nd femeile participante la masa rotund=, dl Chiriac a men\ionat c= rolul [i implicarea femeii se vede ]n toate sferele de activitate: "Acolo, unde lucreaz= femei, e lini[te, lucrul ]ncredin\at se str=duie s=-l duc= la bun sf`r[it [i ceea ce pot face femeile nu pot face b=rba\ii, care, uneori, fug de responsabilit=\i. }n mi[carea sindical= avem 62% de feSf`r[it ]n pag. 4


2

Nr. 10 (101), 15 martie 2019

Onorat= s= fiu [i eu printre ferici\ii interpre\i [i concuren\i, care au s=rb=torit cea de-a XXIII-ia edi\ie a Festivalului-concurs de crea\ie [i interpretare a roman\ei "Crizantema de Argint", ce s-a desf=[urat ]n incinta Filarmonicii Na\ionale "Serghei Lunchevici" din Chi[in=u, ]n ajun de prim=var=, la sf`r[it de F=urar, la data de 21-23 februarie 2019, unde a ]nflorit " Crizantema...", - floare cu dor a[teptat= de noi to\i, eveniment organizat de c=tre prim=ria Municipiului Chi[in=u, Consiliul municipal Chi[in=u [i Direc\ia Cultur=.

"Pentru a c`[tiga aurul olimpic este nevoie de mult= munc=, mult= pasiune [i sacrificii"

Prim=vara vine cu Festivalul Interna\ional de Muzic= "M=r\i[or" Iuliana POPA-CRUDU

La ]nceput de martie, atunci c`nd natura prinde la putere, anotimpul vine cu cele mai frumoase s=rb=tori de prim=var= "M=r\i[orul", care ][i face loc ]n inimile tuturor, cu mult= tandre\e, cu c=ldur= s= ne aduc= c`ntece [i doar voie bun=. Astfel, la data de 02 martie curent, Sala mare a Palatului raional de Cultur= "Nicolae Lupov" din Rezina a fost gazda Festivalului, care une[te popoare, inimi, tradi\ii, etnii, este evenimentul care ne adun= launloc - Spectacolul de deschidere a Festivalului Interna\ional de Muzic= "M=r\i[or", edi\ia 2019. Tonul evenimentului la dat Ansamblul de dans modern "Miraj" de la L/ t "Alexandru cel Bun" din Rezina, conduc=tor - Tatiana Botezatu. La s=rb=toare au fost

prezen\i administra\ia public= local=, angaja\ii serviciilor desconcentrate, cet=\eni [i oaspe\i ai raionului, care s-au l=sat du[i de magia ]nceputului de prim=var=, al=turi de to\i arti[tii care au urcat ]n scena palatului. }n mesajul de felicitare, [eful Sec\iei Cultur=, Angela Racu, a men\ionat: "De fiecare dat= prim=vara vine s= ne aduc= ]n sufletele noastre mult= c=ldur=, bucurii [i ]mpliniri. Revigorarea naturii ne face s= ne sim\im mai noi, mai buni, mai ]mplini\i, de aceea, ]n fiecare an, de 53 de ani ]ncoace, "M=r\i[or"-ul ]ncepe prim=vara. Un ]nceput nou cu oamenii no[tri, cu moldovenii no[tri, care \in la tradi\iile noastre, care vin ]n scen= de fiecare dat= s= v= aduc= mult= muzic= frumoas=, poezie, m=r\i[oare, desene [i tot ce reprezint= va- scen=, se vor perinda ar- v= aduc= bucurie ]n suflet. lorile neamului nostru str=- ti[tii no[tri locali, cei care Sf`r[it ]n pag. 5 mo[esc. Ast=zi, ]n aceast= din tot timpul au [tiut s=

Din suflet - pentru Femeie Angela LAUR, participant= la edi\ia a XXIII-ia a Festivalului-concurs "Crizantema de Argint

"...F=r= munc= nu ajungi la mul\umire, f=r= lupt= nu ajungi la victorie" - afirma\ia dat= este dovad= faptului c= am trecut ambele preselec\ii din cadrul acestui concurs, respectiv, cea de la sec\iunea crea\ie, de unde am revenit cu Premiul III, [i cea de la sec\iunea interpretare, unde, la fel, mam ales cu o men\iune. Un gen de muzic= nou pentru mine, posibilitate de a c=p=ta o experien\= profesional= destul de bun=, de a-mi face noi cuno[tin\e, de a c`nta al=turi de arti[ti ai poporului, ca Margareta Ivanu[, Mihai Munteanu [i mul\i al\ii, concuren\i [i invita\i speciali veni\i din Rom`nia. Declar c= a fost o concuren\= destul de puternic=, cu un juriu foarte principial, competent, care a [tiut cel mai bine s= dea note ]n dependen\= de evoluarea fiec=rui interpret. Am fost cuprins= de un amalgam de emo\ii frumoase, tr=iri, ba chiar [i retr=iri de nedescris al=turi de ceilal\i concu-

ren\i-participan\i ]n cadrul acestui Festival-concurs. Am avut ocazia s= tr=iesc un frumos proces de lucru, repeti\ii al=turi de Orchestra de muzic= popular= "Folclor", director artistic [i prim-dirijor Petre Neam\u, [i de to\i ]ndr=gosti\ii de acest c`ntec - roman\a, care aspir= mai mult la identitatea noastr= na\ional= [i care este o carte de vizit= a neamului nostru. }nc= o treapt= trecut= cu succes ]n cariera mea ca t`n=r= interpret=, fapt ce m= motiveaz= s= muncesc [i mai mult pentru a-mi urma calea... Cert este un lucru: acum sunt mai hot=r`t= ca niciodat= ]n ceea ce am de f=cut, datorit= oamenilor, care pun mari speran\e ]n talentul meu, celor dragi din preajm=, dar [i profesorului meu de canto, domnul Ioan Paulencu, care [tie cel mai bine cum s=-mi scoat= ]n eviden\= toate calit=\ile mele vocale. Pe aceast= cale \in s=-i mul\umesc enorm [i declar c= sunt m`ndr= [i fericit= c= ]l am ca dasc=l. P.S. Muzica ]nsenineaz= sufletul de la leag=n [i p`n= la morm`nt, aceasta ]ncerc [i eu s= fac ]n via\=, prin [i pentru dumneavoastr=.

Angajare ]n serviciu Filiala Rezina a }S "Servicii Paz=" a MAI angajeaz= ]n serviciu electronist, cat. 1, cu salariul de func\ie de 3900 de lei, cu orarul de lucru flexibil (se poate [i prin cumul - 0,5 func\ie). Informa\ii la tel: (0254) 2-23-53, 079211518.

}nceput ]n pag. 1

r=sare cu bl`nde\e, ]nv=luind ]n lumin= ginga[ele flori. Mama este puternic=. Puterea ei vine din t=ria r`ului, ce str=bate mun\ii, dealurile, c`mpiile, ce trece peste orice obstacol pentru a-[i g=si ]mplinirea ]n mare. Mama este bun=. Bun=tatea sufletului ei vine din c=r\ile de basme cu acele z`ne ce-\i ]ndeplineau orice dorin\=. Mama este ]n\eleapt=. }n\elepciunea ei vine din seva aspr= a istoriei lumii. Mama este o art=. Ea se desprinde din culorile pastelate ale pictorilor, din partiturile calde ale muzicienilor, din paginile

pline de sudoare ale scriitorilor, din rimele duioase ale poe\ilor [i din capodoperele gr=itoare ale sculptorilor. Mama nu are v`rst=. }ncepe dintr-un punct [i se termin= ]ntr-o infinitate. }ncepe din nimic [i se sf`r[e[te ]n eternitate. Om sau zeitate, mama r=m`ne de-a pururi temelia, de la care se construie[te pic=tura ce-\i ast`mp=r= setea, st`lpul de sprijin, c`nd te pr=bu[e[te vreun cutremur sau vreo furtun=; mama r=m`ne de-a pururi a ta..." Arti[tii ign=\eneni din acea zi au ]ncheiat spectacolul, dedicat Zilei Interna\ionale a Femeii - 8 Martie, cu cuvinte de admira\ie [i ur=ri pentru

mame, bunicu\e, surori, prietene, colege, iubite: "Sunte\i flori, ce face\i diminea\a mai parfumat=. Sunte\i apa, ce potole[te setea, lumina, ce lumineaz= calea. Sunte\i ]ngeri, ce vegheaz= nop\ile de-a pururi. Sunte\i raze de soare, ce ]nc=lzesc cu d=ruire! }n aceste clipe, inundate de bun=tate, omenie [i recuno[tin\= pentru toate femeile, v= adres=m sincere felicit=ri, v= dorim zile senine, numai de bucurii pline, cu s=n=tate [i spor ]n toate". Au c`ntat, recitat [i dansat, pe scena C=minului de cultur=, pentru doamnele [i domni[oare-

le din satul Ign=\ei: Cristi Iona[cu, Maxim Pistrui, Nicu Cuzuioc, Vadim Frunz= [i Ion Zaharia, elevi ai clasei a X-ea de la l/t "Ioan S`rbu" din localitate (]ndruma\i de c=tre diriginta Ionela Popa [i sus\inu\i de colegele de clas=); Nicolae Chirtoac= [i b=ie\i din clasa a V-ea (ghida\i de profesoara Corina Chirtoac=), Vlad Crangaci, {tefan Badan, Bogdan Iona[cu, David Mititelu [i Ion Leonte. Le mul\umesc pentru colaborare [i sper c= ]mpreun= vom continua s= bucur=m cons=tenii no[tri cu noi realiz=ri.


3

Nr. 10 (101), 15 martie 2019

}ncep`nd cu 01 martie curent, ]n Republica Moldova a fost lansat= Campania "O prim=var= de vis, o prim=var= de d=ruire de via\=" - campanie de donare voluntar= de s`nge, fiind ]ndemna\i concet=\enii no[tri s= ]nceap= prim=vara cu o fapt=

bun=. Campania ]n cauz= a fost organizat= de Ministerul S=n=t=\ii, Muncii [i Protec\iei Sociale, ]n parteneriat cu Centrul Na\ional de Transfuzie a S`ngelui [i Uniunea Na\ional= a Studen\ilor [i Tineretului din Republica Moldova.

"Doneaz= s`nge, d=ruie[te via\=!" ]ndemn pentru toat= popula\ia \=rii Violeta PISTRUI

Scopul campaniei este de a ]ndemna popula\ia \=rii, [i ]n primul r`nd tinerii, s= doneze voluntar s`nge, contribuind astfel, la d=ruirea de via\= printrun act de ]nalt spirit civic. Campania este organizat= ]n contextul realiz=rii Planului de ac\iuni ]n cadrul Programului na\ional "Securitatea transfuzional=, autoasigurarea \=rii cu produse sanguine pentru anii 2017-2021". Sunt a[tepta\i to\i doritorii de a dona s`nge [i tinerii, ]ncep`nd cu v`rsta de 18 ani, [i este ]ncurajat= ]ntreaga societate la donarea benevol= de s`nge, sistematic=, ]n schimbul unei satisfac\ii morale [i con[tientiz=rii faptului, c= au contribuit la salvarea unor vie\i umane. }n prima zi de prim=var=, peste 500 de moldoveni din municipiile Chi[in=u, B=l\i, Cahul [i Comrat au donat s`nge benevol. La Rezina, Ziua don=rii de s`nge va fi organizat= la 19 martie. Potrivit unor surse, ]n Republica Moldova, necesit=\ile terapiei hemotransfuzionale sunt acoperite integral, fiind colectate anual peste 70 de mii de don=ri, care acoper= tratamentul hemotransfuzional pentru circa 21 de mii de pacien\i. }n anul 2018, num=rul don=-

rilor de s`nge voluntare au constituit 93,6 la sut= din num=rul total de don=ri. Potrivit datelor oficiale, cea mai solicitat= este prima grup= negativ=, pe care o au 16 la sut= dintre locuitori. Rezervele curente ale Centrului Na\ional de Transfuzie [i ale spitalelor sunt suficiente pentru cel pu\in o s=pt=m`n=. Pentru a ]nlocui stocurile, este nevoie ]n permanen\= de s`nge proasp=t recoltat. "Un produs sanguin preluat ]n afara organismului, poate fi p=strat maximum 42 de zile. Plasma, partea lichid= a s`ngelui, poate fi p=strat= p`n= la doi ani, pentru c= ea este congelat=. Pe c`nd trombocitele au o via\= nu mai mare de 7 zile", a spus Svetlana Cebotari, directorul Centrului Na\ional de Transfuzie a S`ngelui. Speciali[tii ]n domeniul transfuziei s`ngelui sus\in c=, dac= donezi s`nge, ai ocazia unic= de a salva

trei vie\i ]n mai pu\in de 20 de minute. {i nu trebuie s= fii medic pentru asta, ci ai de ]ndeplinit foarte pu\ine condi\ii. }n plus, cu c`t mergi mai des la donat, cu at`t le va fi mai util s`ngele donat de tine celor mai vulnerabili dintre pacien\i. La fiecare donare, organismul pierde 450 ml de s`nge, care se reface ]ntr-un timp scurt. Cercet=rile arat= c= donarea constant= de s`nge scade riscul de infarct [i AVC, dar [i riscul de a dezvolta cancer. De asemenea, donatorii frecven\i au risc sc=zut de hemocromatoz=. }n afar= de starea de bine pe care o dob`nde[ti, dac= mergi s= donezi periodic, atunci e[ti testat periodic [i a[a po\i s= pre]nt`mpini situa\ii de risc. De asemenea, scade nivelul colesterolului, cre[te imunitatea [i scade riscul de a avea un infarct miocardic sau un accident vascular cerebral. }ns= speciali[tii recomand= ca femeile s= nu doneze mai mult de 4 ori pe an, iar b=rba\ii mai mult de 5 ori. Fiecare donator prime[te produse alimentare, pentru a suplini caloriile pierdute. Amintesc c=, pentru a deveni donator de s`nge, trebuie s= ]ndepline[ti urm=toarele condi\ii: - v`rsta s= fie cuprins= ]n intervalul 18-60 de ani;

- greutatea - peste 50 de kilograme; - pulsul - regulat: 60100 de b=t=i pe minut; - tensiunea arterial= sistolic=, ]ntre 100 [i 180 mmHg; - s= nu fi suferit ]n ultimele [ase luni interven\ii chirurgicale; - femeile s= nu fie ]ns=rcinate sau ]n perioada de l=uzie, ]n perioada menstrual=; - s= nu consumi gr=simi sau b=uturi alcoolice cu cel pu\in 48 de ore ]naintea don=rii; - s= nu urmezi tratament pentru diferite afec\iuni: hipertensiune, boli de inim=, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine; - ]ntre dou= don=ri de s`nge trebuie s= treac= o perioad= de cel pu\in opt s=pt=m`ni. }ndemn=m rezinenii, care ]ntrunesc condi\iile enumerate mai sus [i ar dori s= contribuie la salvarea de vie\i omene[ti, s= se prezinte la 19 martie curent la cabinetul de transfuzie a s`ngelui, amplasat ]n incinta Spitalului raional Rezina. Mul\ime de oameni, din ]ntreaga lume, ][i datoreaz= via\a unor anonimi, care au ]n\eles c= s`ngele, pe care ei ]l doneaz=, red= [ansa de a tr=i unor persoane cu boli grave. Potrivit statisticilor, fiecare om de pe planet= are nevoie, pe parcursul ]ntregii vie\i, cel pu\in o singur= dat= de s`nge. Iar organismul fiec=rui om are ]n permanen\= o rezerv= de 300400 ml de s`nge [i capacitatea de a reface rapid aceast= rezerv=, 24 de ore fiindu-i suficiente. De aceea, ]n mod obi[nuit, ]n cadrul don=rii se recolteaz= 400-450 ml de s`nge.

Explozie la uzina metalurgic= din R`bni\a Un incident produs ]n st`nga Nistrului a pus ]n gard= autorit=\ile de la Chi[in=u. Este vorba despre o explozie produs= la uzina metalurgic= din R`bni\a, ]n urma c=reia au fost emanate gaze toxice. Incidentul este confirmat de vicepremierul pentru Reintegrare, Cristina Lesnic. Deflagra\ia s-a produs acum o s=pt=m`n=, dar cazul a ajuns ]n aten\ia presei abia luni, 11 martie. Potrivit unor informa\ii, la uzina metalurgic= din R`bni\a ar fi avut loc un accident, ceea ce ar fi dus la oprirea cuptorului principal [i la o explozie. }n urma incidentului, to\i angaja\ii uzinei au fost evacua\i, iar autorit=\ile din st`nga Nistrului ]ncearc= s= stabileasc= cauzele deflagra\iei. Vicepremierul pentru Reintegrare, Cristina Lesnic, afirm= c= autorit=\ile de la Chi[in=u au propus asisten\= p=r\ii transnistrene, dar Tiraspolul a refuzat. Potrivit Inspectoratului General pentru Situa\ii de Urgen\=, cel pu\in ]n raioanele din dreapta Nistrului concentra\ia de gaze toxice din atmosfer= nu a dep=[it limita admis=. "Am avut o comunicare cu

colegii de la Tiraspol, ]n care am discutat despre incident. Nu au fost solicitate serviciile speciale ale Inspectoratului General pentru Situa\ii de Urgen\=. }n continuare, ducem aceast= comunicare la nivel Chi[in=u-Tiraspol. Se desf=[oar= o cercetare intern= la nivelul uzinei metalurgice", a afirmat Cristina Lesnic. Surs=: prime.md

Curtea Constitu\ional= a validat alegerile din 24 februarie Curtea Constitu\ional= a validat mandatele deputa\ilor din legislatura a X-ea. Astfel, p`n= la data de 26 martie, pre[edintele Igor Dodon urmeaz= s= convoace [edin\a de constituire a noului Parlament. }nalta Curte a confirmat rezultatele parlamentarelor din 24 februarie, potrivit c=rora, ]n noul Legislativ au acces trei forma\iuni politice, un bloc electoral [i trei deputa\i independen\i. La solicitarea Partidului Democrat, au fost renumerotate legislaturile Parlamentului, ]ncep`nd cu anul 1990. Astfel, Parlamentul ales ]n rezultatul alegerilor din 24 februarie este de legislatura a X-ea, nu de legislatura a XXIa. Totodat=, Curtea Constitu\ional= a respins contesta\iile depuse de reprezentan\ii blocului ACUM cu privire la invalidarea alegerilor ]n cinci circumscrip\ii, printre care [i cele unde a c`[tigat liderul PDM Vlad Plahotniuc [i primarul de Orhei, Ilan {or. Potrivit raportului Comisiei Electorale Centrale, ]n Parlament au acces: Frac\iunea Partidului Sociali[tilor 35 de deputa\i; Frac\iunea Partidului Democrat - 30 de deputa\i; Blocul Electoral "ACUM" (Platforma DA [i PAS) - 26 de deputa\i; Frac\iunea Partidului "{or" - 7 deputa\i; Deputatul independent Alexandr Oleinic; Deputatul independent Viorel Melnic; Deputatul independent Ion Groza. }n total, la alegerile parlamentare din 24 februarie au votat 1457220 de cet=\eni dintre cei circa 3000000 de aleg=tori, inclu[i ]n listele electorale de baz= [i listele suplimentare. Pentru prima dat= ]n ultimii 21 de ani ]n Parlament nu au trecut comuni[tii lui Vladimir Voronin, care au acumulat doar 3,75% de voturi. Totodat=, pentru prima dat= din anul 2009, Partidul Liberal, ]n frunte cu Dorin Chirtoac=, a devenit partid extraparlamentar, acumul`nd doar 1,25% sau 17741 de voturi. Surs=: deschide.md

Respecta\i regulile de ap=rare ]mpotriva incendiilor! Ofi\er al Serviciului Ap=rare }mpotriva Incendiilor al SSE Rezina, c=pitan al s/i, Roman COS~I

}n sezonul de prim=var=, o parte dintre interven\iile pompierilor este la stingerea ierbii [i stufului uscat pe suprafe\e destul de extinse. Sec\ia Situa\ii Excep\ionale Rezina v= informeaz= c=, de la ]nceputul lunii martie 2019, g=rzile de interven\ie ale Unit=\ii Salvatori [i Pompieri Rezina au intervenit ]n 19 cazuri de ardere a vegeta\iei uscate, 2 cazuri de ardere a gunoiului [i 3 cazuri de incendiu. }n acest context, Serviciul Ap=rare }mpotriva Incendiilor al Sec\iei Situa\ii Excep\ionale Rezina vine c=tre cet=\eni cu rug=mintea s= fie pruden\i la desf=[urarea lucr=rilor de igienizare a gospod=riilor [i a spa\iilor deschise, s= evite utilizarea focului deschis la nimicirea gunoaielor [i a vegeta\iei uscate, deoarece arderea acestora ]n condi\ii de v`nt duce la r=sp`ndirea focului pe suprafe\e extinse, incendierea construc\iilor din preajm=, cre`nd prejudicii impun=toare. }n cazul, ]n care aceste lucr=ri sunt, totu[i, efectuate, Sec\ia Ap=rare }mpotriva Incendiilor reaminte[te c= este interzis= aprinderea focului la o distan\= mai mic= de 50 de metri de orice material combustibil, de construc\ii (case, anexe, garduri etc). La fel, este interzis= aruncarea mucurilor de \igar= pe orice spa\ii, unde se afl= substan\e u[or inflamabile (vegeta\ie uscat= etc). }n cazul utiliz=rii focului deschis, supraveghea\il p`n= la stingerea deplin=. Serviciul Ap=rare }mpotriva Incendiilor al Sec\iei Situa\ii Excep\ionale Rezina aten\ioneaz= cet=\enii s= fie foarte pruden\i ]n ceea ce prive[te folosirea focului deschis [i, de asemenea, s= respecte cu stricte\e regulile de ap=rare ]mpotriva incendiilor. |inem s= men\ion=m faptul c=, ]n Codul Contraven\ional al Republicii Moldova, articolul 137, alin. (1), este stipulat: "}nc=lcarea regulilor de ap=rare ]mpotriva incendiilor ]n p=duri, spa\ii verzi, gr=dini publice, rezerva\ii [i ocoale silvice se sanc\ioneaz= cu amend= de la 10 la 20 de unit=\i conven\ionale". Alineatul (2) al aceluia[i articol prevede: "Distrugerea sau v=t=marea p=durii, spa\iului verde, gr=dinii publice, rezerva\iei [i ocolului silvic ca urmare a incendierii sau a atitudinii neglijente fa\= de foc se sanc\ioneaz= cu amend= de la 100 la 200 de unit=\i conven\ionale sau cu munc= neremunerat= ]n folosul comunit=\ii de la 20 la 60 de ore". Prin aceste m=suri de constr`ngere se ]ncearc= prevenirea ac\iunilor neglijente din partea unor persoane [i evitarea urm=rilor nefaste ale incendiilor.


4

Nr. 10 (101), 15 martie 2019

F=r= politic= Rubric= realizat= de Violeta PISTRUI

Expozi\ia micilor trenuri [i-a g=sit o nou= "cas=", la Gar=

Diorama feroviar=, care s-a ]nchis la final de 2018 pentru c= entuzia[tii care au ridicat-o nu au mai putut pl=ti chiria, a primit o nou= [ans= la via\=. Aceasta va fi g=zduit= de cl=direa G=rii.

Expozi\ia micilor trenuri, care se ]ntinde pe o suprafa\= de 70 de metri p=tra\i, se va redeschide pe 29 martie, ora 16.00, ]n incinta G=rii Feroviare. Pre\ul unui bilet va fi de 60 de lei. Diorama a necesitat cca 6800 de ore de munc=. Expozi\ia include viaducte, g=ri, zone industriale [i de agrement. Toate obiectele sunt confec\ionate ]n cele mai mici detalii. "Vezi o lume ]ntreag=, vezi cum oamenii a[teapt= trenul, care iat=-iat= trece podul [i se apropie de gar=. Se creeaz= o adev=rat= atmosfer= de ora[ situat ]n mun\i", se arat= ]n descrierea proiectului. Macheta red=, de asemenea, apusul [i r=s=ritul soarelui. Expozi\ia a fost deschis= ]n prim=vara lui 2018, iar pentru realizarea proiectului au fost cheltui\i c`teva zeci de mii de euro. Surs=: stiridinmoldova.com

Cum decurg lucr=rile de construc\ie a "Arenei Chi[in=u" Lucr=rile de construc\ie a "Arenei Chi[in=u" au fost efectuate ]n propor\ie de 20 la sut=, potrivit autorit=\ilor. La aceast= etap= a fost pus= temelia pentru Aren= [i pentru centrul acvatic. }n total, peste 200 de muncitori lucreaz= zilnic pe [antier. Dup= cum a comunicat anterior ministrul Economiei, Chiril Gaburici, complexul sportiv ar urma s= fie dat ]n exploatare pe 14 octombrie 2019. Lucr=rile de construc\ie sunt executate de compania turceasc= "Summa", care este c`[tig=toarea concursului pentru implementarea proiectului de Parteneriat public-privat.

Aqua Centrul complexului va integra o piscin=, construit= conform standardelor olimpice, cu 10 piste [i o tribun= cu o capacitate de peste 500 de spectatori. Centrul va mai fi dotat cu un Aqua Park [i s=li spa\ioase pentru fitness. }n apropierea s=lii polivalente vor fi construite [i [apte corturi de tenis, deschise pentru antrenament, [i un cort central cu tribune cu 520 de locuri, pentru desf=[urarea competi\iilor interna\ionale. De asemenea, "Chi[in=u Arena" va dispune [i de o zon= recrea\ional=, cu o tabl= de [ah sub cerul liber, un teren de joac= pentru copii, o piscin= decorativ= imens=, care iarna se va transforma ]n patinoar, [i un amfiteatru multifunctional, pentru desf=[urarea diverselor evenimente de agrement. Costul proiectului este de circa 43 mln euro. Surs=: noi.md

"Protec\ia social-economic= a femeilor-membri de sindicat: realiz=ri [i provoc=ri" }nceput ]n pag. 1

mei. La CNSM aproape to\i [efii de departamente sunt femei; 26% dintre membrii Comitetului Confederal sunt femei; ]n teritoriu, ]n organiza\iile sindicale sunt mai multe femei", a men\ionat dl Chiriac. La final le-a dorit s=n=tate, succese, voie bun=, o prim=var= ve[nic= ]n suflet, plin= de viorele [i ghiocei. }n continuare, dna Vera Platon a f=cut o incursiune ]n istoricul zilei de 8 Martie, vorbind ]n detalii despre evolu\ia ei, inclusiv a semnifica\iei. "A[adar, "Ziua femeii" a fost s=rb=torit= ]nc= din antichitate, c`nd oamenii obi[nuiau s-o celebreze pe zei\a Rhea, supranumit= [i

"mama tuturor zeilor". S=rb=torirea zei\ei supreme poate fi interpretat= ca s=rb=torirea Creatoarei p=m`ntului, a mamei, ce simbolizeaz= rena[terea. Este adev=rat c=, ]n prezent, Ziua femeii are o cu totul alt= simbolistic=, ]ns= esen\a acesteia provine ]nc= din timpurile str=vechi. Ziua Interna\ional= a Femeilor, marcat= ]n data de 8 martie, este o zi cu importan\= global=, care celebreaz= drepturile ob\inute de femei ]n aspect economic, politic [i social [i, ]n acela[i timp, o reafirmare a dorin\ei de lupt= pentru drepturi [i egalitate". Dumneaei a mai amintit [i despre ac\iunile Confedera\iei [i ale pre[edin\ilor sindicatelor de ramur= ]n informarea [i protejarea femeilor sindicaliste. A urmat o comunicare ampl= [i interesant= a dnei Vera Amarfii, [eful Serviciului Stare Civil= Rezina. Salut`nd participantele la masa rotund=, le-a dorit ca, ]n ziua de 8 Martie [i ]n fiecare zi s= se reg=seasc= ]n deplin= armonie ]n familie, ]mpreun= cu cei dragi. Apoi le-a spus celor prezen\i despre reforma prin care a trecut ]n timpul de la urm= serviciul, pe moment fiind parte component= a Centrului multifunc\ional Rezina. "}n activitatea noastr= zilnic= ne str=duim s= propag=m c`t mai mult cultul familiei, or, noi, mai bine ca oricare altul, cunoa[tem situa\ia din raion la acest capitol. Pe viitor, cu sus\inerea Consiliului raional Rezina, preconiz=m ca, ]n cadrul S=pt=m`nii Familiei, s= desf=[ur=m frumoasa s=rb=toare a omagierii cuplurilor jubiliare. Punem accentul

anume pe astfel de activit=\i, deoarece cuplurile, care [i-au p=strat jur=m`ntul de credin\= pe parcursul a 5060 de ani de via\= ]mpreun=, sunt cele mai vorbitoare exemple pentru familiile tinere. De obicei, la ]nregistrarea unei c=s=torii ne str=duim s= le accentu=m tinerilor, s= le spunem c= pentru ]ntemeierea unei familii trainice nu este de ajuns doar dragostea, firele din care se \ese o familie trainic= sunt r=bdarea, stima reciproc=, ]ncrederea. Doar a[a po\i crea o familie fericit=, temeinic=, destoinic=, cum era ]n trecut la poporul nostru. Dar, cu p=rere de r=u, cifrele ne vorbesc despre o cu totul alt= situa\ie. }n anul 2018 am ]nregis-

trat 290 de c=s=torii [i 274 de divor\uri. }n satul S`rcova - 13 c=s=torii, ]n Echim=u\i, Mateu\i - c`te 12, ]n Peci[te, |areuca, Ign=\ei - c`te 11... Tinerii de azi practic= concubinajul. Se pierd valorile morale [i cre[tine, \inute cu sfin\enie de str=bunii no[tri. La acest compartiment avem mult de lucrat, ]mpreun= cu dumneavoastr= - e necesar s= le explic=m tinerilor c= un copila[ trebuie s= se nasc= ]ntr-o familie legalizat=, cu mam= [i cu tat=; c= acel firi[or de aur, care leag= o familie pe veci, sunt copiii. Dar [i la acest capitol avem rezerve. Dac= ]n anii 1984-1985 la noi ]n raion s-au n=scut c`te circa 1000 de copii, apoi ]n anul 2008 - 548, ]n anul 2017 - 420, ]n anul 2018 381. }n cazul a 68 dintre ace[tia tat=l doar a recunoscut c= e tat= biologic, al\i 41 de copila[i au fost adu[i pe lume de mame solitare. O cre[tere a natalit=\ii ]n anul 2018 a fost ]nregistrat= ]n satul Cini[eu\i, unde s-au n=scut 35 de copii, ]n satele S`rcova, Solonceni, Ign=\ei - c`te 18 copila[i, ]n Mateu\i - 16. Dar avem [i localit=\i, ]n care nici c=s=torii nu au fost ]nregistrate, nici copii nu s-au n=scut. }nc= c`teva cifre, care, pe mine personal, m= de-

ranjeaz= foarte mult. }n anul trecut am ]nregistrat 227 de copila[i, care s-au n=scut ]n afara hotarelor \=rii noastre. Deci, cet=\eni domicilia\i ]n raionul Rezina, cu p=rere de r=u, nasc peste hotare [i nu se mai ]ntorc la ba[tin=. Avem [i 107 c=s=torii ale cet=\enilor Republicii Moldova, ]ntemeiate ]n diferite \=ri ale lumii aceste persoane, mai mult ca probabil, nu se vor mai ]ntoarce ]n \ar=. Trebuie s= ne ]ncuraj=m fiii [i fiicele s= nasc= mai mul\i copii, s= nu se limiteze doar la 1-2". {i-a ]ncheiat discursul dna Amarfii cu o spus= de a lui Napoleon: "O femeie frumoas= bucur= ochiul omului, iar o femeie bun=, de[teapt= bucur= inima. Prima este doar o bijuterie, cea de-a doua este o comoar=". Cu un discurs ]nteresant, plin de sfaturi utile pentru femei, a venit [i dna Liliana Gherman, inspector principal ]n cadrul Inspec\iei teritoriale de Munc= Orhei. Dup= frumoase cuvinte de felicitare, adresate femeilor, dumneaei a vorbit ]n detalii despre prevederile legisla\iei muncii, referitoare la activitatea femeilor, despre statutul femeii gravide, al femeii care a n=scut de cur`nd, al femeii care al=pteaz=, cum [i ]n ce condi\ii poate fi c=p=tat acesta, ]n baza c=ror documente confirmative. La fel - despre aspecte, de care urmeaz= s= se \in= cont la ]ncheierea Contractului Individual de Munc= [i executarea prevederilor acestuia. Cu interes au fost ascultate informa\iile despre prevederile legale, care permit alipirea concediului de odihn= anual la concediul de maternitate [i la concediul pentru ]ngrijirea copilului; cele referitoare la condi\iile de ]ncetare a Contractului Individual de Munc= ]n cazul femeilor, la riscurile muncii la negru [i salariului ]n plic [i amenzile prev=zute ]n asemenea cazuri etc. }n continuare, vorbitoarea a st=ruit asupra

prevederilor Legii cu privire la exercitarea unor activit=\i necalificate cu caracter ocazional, desf=[urate de zilieri, finaliz`nd cu cuvinte frumoase de felicitare ]n adresa femeilor. Dna Ana Negur=, [eful Sec\iei pentru Ocuparea For\ei de Munc= Rezina, a informat despre situa\ia femeii pe pia\a muncii din raion, accentu`nd c= popula\ia ]mb=tr`ne[te rapid. }n anul 2018 au fost ]nregistra\i 615 [omeri, inclusiv 293 de femei, majoritatea devenind [omere ]n rezultatul demisiei. Dintre acestea, 132 au fost plasate ]n c`mpul muncii. 62% dintre femeile [omere sunt din mediul rural, ]n timp ce 80% dintre locurile de munc= sunt ]n mediul urban. Astfel, dorind s= se angajeze la munc= ]n ora[, femeile se confrunt= cu problema transportului dac= diminea\a posibilit=\i de deplasare au, apoi seara n-au cu ce s= se ]ntoarc= la familie, la copiii minori. }ntr-un cuv`nt, posibilit=\ile de angajare ]n sate sunt limitate. "Agen\ii economici nu sunt deschi[i s= conlucreze cu noi - promit salarii de 5000 de lei, iar fiind angaja\i, fo[tii [omeri ne spun c= primesc cu mult mai pu\in", a mai men\ionat dna Negur=. Dup= discursurile prezentate, au urmat dezbateri, asisten\a vorbind despre problemele pe care le confrunt= femeile, adres`nd ]ntreb=ri [i primind r=spunsuri de la invita\ii la masa rotund=. Evenimentul a culminat cu mesajul de felicitare al dlui Oleg Budza, pre[edintele CNSM, c=ruia i-a dat citire dna Vera Platon, men\ion`nd [i sus\inerea financiar= a CNSM ]n organizarea [i desf=[urarea mesei rotunde din 5 martie. Totaliz`nd, reprezentantul CNSM ]n teritoriu a felicitat femeile cu prilejul Zilei de 8 Martie, dorindu-le succese ]n tot ceea ce fac zi de zi [i oferindu-le ]n dar flori, care s= le fac= ]n aceste zile de prim=var= c`t mai frumoase [i fericite.


5

Nr. 10 (101), 15 martie 2019

Pagina Consiliului raional Rezina Spectacol muzical, tr=it de E at`t de simplu rezineni la ]nceput de prim=var= s= d=ruie[ti Iuliana POPA-CRUDU

Prim=vara a intrat ]n toate drepturile ei [i a pus st=p`nire peste inimile noastre. Este perioada, ]n care fiecare om radiaz= fericire [i bucurie, d=ruind aceste emo\ii frumoase celor din jur. Martie este luna ]n care se omagiaz= femeia, ea fiind prim=vara vie\ii, anotimpul care reu[e[te s= topeasc= ]ntr-o singur= culoare toate nuan\ele celor patru v`rste. Cu acest frumos prilej, Sec\ia Cultur=, cu aportul Consiliului raional Rezina, ]n persoana pre[edintelui raionului Rezina, Eleonora Graur, au organizat recent, ]n incinta Palatului raional de Cultur= "Nicolae Lupov", un concert

extraordinar, dedicat sosirii prim=verii [i tuturor femeilor. La fel, ]n holul palatului au fost expuse lucruri pre\ioase ale me[terilor populari din raionul Rezina, printre care: Maria Celac, Mihai Cotelea, Valentina Beldiman, Raisa Doni, ale c=ror lucr=ri au fost admirate de c=tre locuitorii [i oaspe\ii raionului. Prezent= la eveniment, pre[edintele Eleonora Graur a felicitat to\i cet=\enii cu acest ]nceput de prim=var=, iar doamnele [i domni[oarele - cu ocazia Zilei Interna\ionale a Femeii, dorindu-le ca prim=vara [i r=s=ritul soarelui s= le aduc= ]mplinirea tuturor visurilor, al=turi de tot ce este mai curat, mai sincer [i mai frumos pe lume.

bun=tate

Daria CIORN~I, Sec\ia Cultur= Rezina

Beneficiarele Azilului de b=tr`ni "C=su\a bunicilor" din Rezina au g=zduit ]n ajunul zilei de 8 Martie curent, atunci c`nd e celebrat= femeia, oaspe\i nea[tepta\i, dar at`t de dragi. De data aceasta frumoasele surprize au venit din partea angaja\ilor Sec\iei Cultur= a Consiliului raional Rezina. Dintro sincer= [i cre[tineasc= pornire a sufletului, d`n[ii au venit cu propunerea de a aduce bucuria s=rb=torii [i ]n aceast= institu\ie. Lumina [i c=ldura soarelui, suflul proasp=t al prim=verii se simte pretutindeni. Iar pentru a ne elibera de povara iernii, de probleme [i griji to\i cei prezen\i la spectacol au putut s= savureze din buchetul de melodii, oferit de c=tre b=ie\ii din trupa "Akord" [i interpretul Lauren\iu Popescu. M=iestria

arti[tilor a fost r=spl=tit= cu ropote de aplauze. Rezinenii au r=mas pl=cut surprin[i de evenimentul cultural, care lea adus doar emo\ii pozitive. I-a impresionat splendoarea repertoriului select, care a reu[it s= ]nc=lzeasc= zecile de suflete prezente ]n sal=. Cu siguran\=, ]n fiecare inim= s-a ]nfiripat acea speran\= c= ]ncepe o nou= prim=var=, plin= de farmec ]n via\a fiec=ruia, care trebuie tr=it= intens [i la maxim.

La ini\iativa voluntarilor Sec\iei Cultur= a Consiliului raional Rezina s-a al=turat cu mult drag [i pre[edintele raionului, deputatul ]n Parlamentul Republicii Moldova, dna Eleonora Graur. Fiecare a venit cu flori [i dulciuri pentru doamnele beneficiare ale azilului [i pentru ca b=rb=\ii de acolo s= nu fie ]n afara evenimentului, fiecare dintre ei a primit ]n dar c`te o pung= cu fructe [i dulciuri.

Prim=vara vine cu Festivalul Interna\ional de Muzic= "M=r\i[or" fiecare dat=, v= mul\umim c= sus\ine\i [i aprecia\i Sunt copiii, mamele, ta\ii, aceast= bucurie, care fra\ii [i surorile dumnea- vine din scen= s= v= \in= voastr=, de aceea, ca de sufletele ]nc=lzite pe tot }nceput ]n pag. 2

parcursul anului. V= urez s=rb=toare frumoas=, iar aceste zile de "M=r\i[or" s= v= ]mplineasc= toate dorin\ele, iar visele s= devin= realitate. O prim=var= frumoas= ]n suflet v= doresc". Apoi, ]n scen= au evoluat membrii Corului "Doina Nistrului" de la PRC "Nicolae Lupov", condus de maestrul Ion Scutelnic, colectiv care ne reprezint= frumos raionul la mai multe festivaluri at`t de nivel na\ional, c`t [i interna\ional, de unde se ]ntorc ]ntotdeauna premian\i. Prim=vara, odat= cu rena[terea naturii, renasc speran\ele [i visele noastre, acest triumf al re]nvierii fiind invocat prin M=r\i[or. Astfel, cu un recital poetic, au urcat ]n scen= Marcela Don\u [i Dan Morari, care au salutat prim=vara. Oamenii raionului au savurat clipe de revela\ie datorit= programului select, oferit cu mult drag de c=tre angaja\ii Sec\iei Cultur= a Consiliului raio-

nal Rezina. Astfel, ]n scen= au urcat: Natalia Bucea\caia, Fanfara "Plai Nistrean", conduc=tor - Ion Stavinschi, Orchestra de Muzic= popular= "Floricica", conduc=tor - Maria Ciolan, Veceaslav Chiosa, Angela Laur, Ansamblul folcloric de copii "Dorule\", conduc=tor - Liliana |urcan, Ansamblul de dans popular "Chindia", conduc=tor - Igor {ve\, [i mul\i al\ii... Dup= dou= ore ]n [ir, la final, prezentatoarea Angela Laur, din numele tuturor celor care au depus efort la acest Festival, dar [i la multe alte evenimente, care se desf=[oar= ]n raion, a mul\umit tuturor pentru prezen\=, zic`nd c= ][i doresc s= vad= spectatorii satisf=cu\i, ]mplini\i, cu dorin\a de a reveni la astfel de evenimente. Le-a dorit tuturor celor prezen\i ca aceast= preacurat= ]mpletire de virtu\i ale m=r\i[orului s= ne d=inuie neamul [i s= ne sporeasc= binele acestui p=m`nt.

{i pentru ca spiritul de s=rb=toare s= fie prezent ]n adev=ratul sens al cuv`ntului ]n "C=su\a bunicilor", angaja\ii Palatului raional de Cultur=, Viorel Popu[oi, Ion Purici [i Angela Laur au prezentat c`teva numere artistice, care au fost preluate [i ]ng`nate de to\i cei prezen\i, iar mai t`rziu ne-am unit cu to\ii ]ntr-o hor= vesel= de prim=var=. Cuvintele sunt prea seci [i prea reci pentru a reda veritabila atmosfer= de s=rb=toare, satisfac\ia, mul\umirea [i recuno[tin\a, citite ]n privirile beneficiarilor acestei institu\ii. Cu siguran\= c= fiecare dintre cei implica\i sau ]mp=rt=[it cu lucruri sfinte: unii - cu recuno[tin\=, al\ii - cu afec\iune [i multe, multe emo\ii pozitive. Pe final, ]ndemnul nostru ar fi unul pentru to\i: f=ce\i-v= timp [i posibilitate pentru a trece pragul acestor institu\ii, unde simplul, omenescul gest de aten\ie este foarte apreciat [i r=spl=tit.


6

Nr. 10 (101), 15 martie 2019

"For\eaz=-te spre rug=ciunea ]n\eleapt=, c=ci rug=ciunea este lumin= pentru suflet."

(Avva Isaia)

"Rug=ciunea mea voi v=rsa c=tre Domnul"

Serghei BOTNARI, parohul Bisericii "Adormirea Maicii Domnului" din satul Pripiceni-R=ze[i

S-a ]nceput prima s=pt=m`na a Marelui Post, la care Biserica cheam= pe fiii ei s= se ]nchine, plec`nd genunchii ]naintea celui, care a plecat genunchii pentru noi - Domnului Iisus Hristos, ]n=l\`nd o rug=ciune de umilin\=: "Miluie[te-ne, Dumnezeule, miluie[te-ne!". Perioada acestei s=pt=m`ni este specific= prin aceea, c= biserica implic= slujbe [i rug=ciuni mai ]ndelungate, de umilin\= [i poc=in\=, pentru a ne trezi din noi starea amor\it= a neputin\ei [i lenevirii duhovnice[ti, a ignoran\ei [i indiferen\ei fa\= de Biserica lui Hristos [i de a aprinde ]n noi m=car o sc`nteie de credin\=, de a ]n\elege cine este Domnul cel Tare [i Puternic [i cine suntem noi, cei slabi [i ne]n\elep\i. Desigur, acuma mul\i cre[tini se afl= ]n euforia aceasta, de a se ab\ine de la bucatele de frupt, [i fiecare se d= cu p=rerea despre alimentarea corect= ]n post, ce fel de bucate (gustoase) de post pot fi preparate [. a. m. d. }ns= a[ vrea s= deschid c`teva paranteze despre rug=ciunea c=tre Domnul, f=r= de care nu poate s= existe un suflet viu de cre[tin, cum ne spune Sf`ntul Ioan Gur= de Aur: "Cel ce nu se roag=, e mort gata, e ca un pe[te pe uscat". Iar Sf`ntul Ambrozie al Mediolanului se ]ntreba: "Dac= M`ntuitorul a petrecut nop\i ]ntregi ]n rug=ciune, noi ce trebuie s= facem ca s= ne m`ntuim?" Ne spune chiar M`ntuitorul ce trebuie s= facem: "S= st=ruim ]n rug=ciune" (Matei, 26, 41). Fericitul Augustin zice: "Cel ce se a[terne la rug=ciune, pune cap=t p=catului, iar cel ce pune cap=t rug=ciunii ]ncepe a p=c=tui". Adeseori, ]n discu\ii cu oamenii mai credincio[i sau mai pu\in credincio[i la tema rug=ciunii, la biseric= sau acas= aud unele p=reri, precum c= la biseric= nu pot veni sau nu doresc, acas= nu se roag=, dar ]l poart= pe Dumnezeu ]n g`nd [i ]n cugetul lor, zic unii. Vreau s= le r=spund: numai a cugeta la Dumnezeu, nu ]nseamn= rug=ciune, c= [i demonii cuget= la Dumnezeu, dar de rugat nu se roag=. Cugetul tot este [i el bun, adic= s= se

g`ndeasc= la El, s= uite de cele p=m`nte[ti, iar inima vorbind cu El, s= salte de bucurie [i de dragoste. C=ci cel ce iube[te pe Dumnezeu, de-a pururea st= de vorb= cu D`nsul, cum ar sta cu un tat=, [i aceasta este rug=ciunea, firul energiei de transmisie dintre crea\ie [i Creator. Despre rug=ciunea personal=, care o face fiecare ]n parte acas=, la serviciu sau ]n alte ]mprejur=ri de ordin personal, voi deschide o tem= aparte. }ns= vreau s= descriu o realitate, ce se ]nt`mpl= ]n bisericile noastre cu ortodoc[ii no[tri, care au dat m=rturisire ]n simbolul de credin\= (Crezul) c= "Cred ]ntru Una Sf`nt=, Soborniceasc= [i Apostoleasc= Biseric=", dar, cu p=rere de r=u, adeseori merg pe l`ng= biseric= f=r= s= intre ]n Sf`ntul loca[ s= deie slav=. }n ultimul timp, primesc ]n Sf`ntul Altar pomelnice la vii [i la mor\i, ]n num=r mare, desigur, c= m= bucur= acest fapt din motivul c=, cei care aduc aceste pomelnice, nu uit= de datoria de a pomeni pe apropia\ii lor vii [i r=posa\i, ]ns=, c`nd fac compara\ie cu cei prezen\i la slujb=, m= ]ntristez foarte mult, pentru c= mul\i au l=sat rug=ciunea pe seama bisericii, iar ei ][i caut= de treburile lor. Nu judec motivele nim=nui, dar regret nep=sarea fa\= de Biserica lui Hristos. Sf`ntul Ioan Sc=rarul a fost ]ntrebat, c`nd simte sufletul dac= este aproape sau lep=dat de Dumnezeu? Ca r=spuns a zis s= ne uit=m la produsele alimentare, cum ar fi carnea, pe[tele, ou=le, c`nd se stric= ]ncep s= miroase ur`t [i nu le mai putem folosi, ]ns= sufletul nu poate fi mirosit, deoarece este Duh, dar putem s= ]l cunoa[tem dac= suntem departe de Dumnezeu? Atunci, c`nd omul nu mai iube[te slujbele biserice[ti, dac= a frecventat biserica des, apoi ]ncepe mai rar, pe urm= vine t`rziu la slujb= [i ]ncetul cu ]ncetul nu mai vine deloc. Aici se petrece o ]mpietrire a inimii [i sufletul singur se leap=d= de Dumnezeu, mai devreme sau mai t`rziu piere de tot. Desigur, Biserica are la dispozi\ie multe rug=ciuni [i c`nt=ri frumoase [i profunde, care nu se aseam=n= cu cele din lumea aceasta, cum se mai aud la alte confesiuni religioase cu c`ntecele [i rug=ciunile lor din aceast= lume. Noi, cre[tinii ortodoc[i, avem parte de a gusta [i chiar a ne hr=ni cu roadele rug=ciunii. Sem=nate de Duhul Sf`nt ]n inimile sfin\ilor S=i, care cu mare grij= au fost transmise ]n biserica dreptm=ritoare, iar noi, ]mp=rt=[indu-ne din ele [i ]nt=rindu-ne, le transmitem mai departe urm=toarelor genera\ii. Sf`r[it ]n pag. 7

Emo\ii de prim=var=, redate pe foaia de h`rtie Aculina POPA

}nceput de martie... Parc= mai altfel, parc= mai cald, mai cu mult soare, mai cu mult= lumin=, dec`t ne-am obi[nuit s= [tim aceast= perioad= a anului. {i Baba Dochia parc= a uitat c= trebuie s=-[i scuture cojoacele... Pl=p`ndul firicel de iarb= ][i face loc prin \=r`n= spre lumina zilei, iar ghioceii ][i ]nal\= seme\ c=p[orul spre cer, vestind sosirea prim=verii. Lumea se bucur= c= vin zilele calde, cu lumin=, fie ele [i cu mai mult= munc=, ]n special pentru omul c`mpului. Din cele mai vechi

timpuri, aceast= trezire la via\= a atins corzile sufletului de artist, provoc`ndu-l la realizarea unor opere nemuritoare. E prim=var= [i ]n sufletele elevilor {colii de Arte Plastice din ora[ul Rezina. De[i sunt ]nc= mici [i mai au multe de ]nv=\at p`n= la o des=v`r[ire artistic=, sufletul lor creeaz=. Inspira\i de frumuse\ea lumii ]nconjur=toare, ei redau pe foaia alb= de h`rtie imagini de neuitat, prin intermediul c=rora transmit multiple mesaje privitorului. Drept dovad= este [i expozi\ia "Bun venit la noi ]n prag, m=r\i[orul nostru drag!", vernisat= ]n holul Palatului raional de Cultur= "Nicolae Lupov" cu

prilejul S=rb=torii M=r\i[orului [i Zilei de 8 Martie. Referitor la autorii vernisajului, Efim Popa, directorul {colii de Arte Plastice, ne spune urm=toarele: "Pe l`ng= faptul c= toate lucr=rile expuse sunt demne de laud=, a[ men\iona, totu[i, autorii celor mai bune. Ace[tia sunt: Surdu Aliona, Budaca Romina, Mereu\= Maria, Ni\ulenco C=t=lina, Peru Ana, Talp= Iuliana, P`r\u Anastasia, Patic Gabriela, Ciburciu Marina, Tuluc Sabrina, Ceban M=d=lina, Golan C=t=lina, Socol Cristina, Grub`h Daria, Bob`lev Antonela, Mor=rescu Anastasia, Celac Elena, Cebotari Maria,

Cojocaru Corina, Luchian Cristina, Cotelea Victoria, Vi[nevschi Victoria, Mardari Alexandra, Dradoman Safira, Magola Nicoleta, Tutuesco Anastasia etc". }n lucr=rile lor, copiii s-au str=duit s= redea emo\ii pe care le-au tr=it [i le tr=iesc personal, chipul mamei l`ng= pruncu\ul s=u, bucuria tuturor, inclusiv a p=s=rilor, animalelor, generat= de venirea prim=verii etc. Din toate lucr=rile ][i face drum spre spectator bucuria [i dragostea de via\=, de sublim. Bravo elevilor, bravo pedagogilor institu\iei, succese mari pe mai departe tuturor!

M=r\i[oare muzicale pentru cei dragi Aculina POPA

"S= vin= prim=vara [i s= ne par= bine de fiecare floare, pe care-o mai privim ", spune interpretul Gheorghe Gheorghiu ]ntro pies= a sa. Or, prim=vara, anotimpul rena[terii, al bucuriei [i al potopului de floare, de sentimente frumoase, este capabil s= ne transforme, s= ne fac= mai buni, mai genero[i, mai plini de omenie... {i aceast= stare de spirit o poate amplifica cu mult succes muzica, minunata comuniune dintre sunet [i cel care ]l genereaz= pentru starea de bine a aproapelui.

Tradi\ional, la ]nceput de prim=var=, elevii {colii de Muzic= pentru Copii din Rezina, prin talentul cu care i-a ]nzestrat pronia ce re asc = [i prin str=duin\a ped agogil or, ofer= generos m=r\i[oare muzicale semenilor, dar [i p=rin\ilor. Potrivit lui Mihai Todei, directorul [colii, ]n chiar prima zi de prim=var=, discipolii institu\iei, ]n colaborare cu elevi de la Liceul teoretic "Alexandru cel Bun" din Rezina (condu[i de profe-

sorul Ion Scutelnic), au prezentat un spectacol de s=rb=toare ]n incinta institu\iei de ]nv=\=m`nt. }n seara zilei urm=toare, micii arti[ti de la {coala de Muzic= au participat la s=rb=toarea de inaugurare a decadei "M=r\i[or"-ului ]n raionul Rezina. Spectacolul a fost desf=[urat ]n Sala mare a Palatului raional de Cultur= "Nicolae Lupov" [i a adunat mult= lume bun= [i frumoas=. Iar mai aproape de 8 Martie - Ziua Interna\ional= a Fe-

meii, copiii de la {coala de Muzic=, ]mpreun= cu pedagogii lor, [i-au invitat m=micile la tradi\ionalul concert, dedicat fiin\elor, care le-au dat via\= [i le ghideaz= cum [tiu mai bine pa[ii prin ast= lume. S=rb=toarea pentru mame a fost condimentat= cu o deosebit= expozi\ie de m=r\i[oare, simbolul prim=verii, ce, prin ]mpletirea de alb-ro[u, sugereaz= re]nnoirea ciclului vie\ii. Astfel, vorba c`ntecului - "s= vin= prim=vara...", c=ci sufletele noastre, obosite de r=ceala iernii, sunt dornice de emo\ii [i tr=iri frumoase, gata s= primeasc= tot binele din lume [i sentimentele deosebite, generate de re]nviere [i rena[tere.


7

Nr. 10 (101), 15 martie 2019

Sus\inere pentru cei mai tri[ti Liuba POPA, [eful Serviciului }ngrijire Social= la Domiciliu al DASPF Rezina

Serviciul }ngrijire social= la domiciliu (S}SD) activeaz= ]n baza Regulamentului de func\ionare, aprobat prin Decizia Consiliului raional nr. 1/15 din 26.02.2015. Scopul S}SD este prestarea calitativ= a serviciilor de ]ngrijire social= la domiciliu beneficiarilor ]n scopul ]mbun=t=\irii calit=\ii vie\ii acestora. Obliga\iunile serviciului sunt: asigurarea prest=rii serviciilor calitative de ]ngrijire la domiciliu, facilitarea integr=rii sociale a beneficiarilor, ]n conformitate cu necesit=\ile speciale. }n S}SD sunt angaja\i un [ef al serviciului [i 43 de lucr=tori sociali, care ]ngrijesc de 378 de bene-

ficiari. Pe moment, ]ngrijire social= la domiciliu solicit= 45 de persoane. Lucr=torii sociali presteaz= servicii sociale la domiciliu conform planului individualizat, ]ncheiat ]ntre beneficiar [i lucr=torul social, ulterior coordonat de [eful serviciului [i aprobat de c=tre [eful Direc\iei Asisten\= Social= [i Protec\ia Familiei. Unui lucr=tor social ]i revin ]n medie c`te 8-10 beneficiari ]n localit=\ile rurale [i c`te 10-12 beneficiari ]n urbe. Num=rul de vizite planificate pentru ]ngrijirea beneficiarilor la domiciliu se stabile[te ]n func\ie de necesit=\ile acestora, atestate ]n urma evalu=rii, reie[ind din num=rul de 40 de ore lucr=toare pe s=pt=m`n=, dar nu mai pu\in de 2-3. Tipurile de servicii prestate ]n cadrul Serviciului sunt: consiliere, suport pentru realizarea igienei

personale, procurarea produselor alimentare, procurarea medicamentelor, suport la prepararea hranei, livrarea pr`nzurilor calde, achitarea serviciilor comunale, acordarea suportului ]n organizarea cur=\eniei ]n cas= [i crearea leg=turilor cu alte servicii publice locale, acordarea suportului ]n organizarea procesului de procurare [i transportare a combustibilului la domiciliu [i ]nc=lzirea sobelor, colaborarea cu rudele beneficiarilor ]n interesul acestuia, sprijin ]n realizarea igienei corporale. Pe parcursul anului 2018, pr`nzuri calde la domiciliu au primit beneficiarii din prim=riile Rezina, Pripiceni-R=ze[i, Me[eni, Cini[eu\i, |areuca, Lalova, ]ncadra\i ]n S}SD. Cu lemne au fost aproviziona\i beneficiarii din prim=ria Rezina, satele Me[eni, Mincenii de Jos

Cog`lniceni, Echim=u\i, Cini[eu\i, Bu[=uca, Lalova. }n perioada de referin\= au fost luate la ]ngrijire 78 de persoane, din serviciu fiind excluse 98 de persoane, urmare a decesului sau plec=rii din teritoriu. Au fost efectuate mai multe monitoriz=ri ]n teritoriu la beneficiari, ]n timpul c=rora au fost puse ]n discu\ie diferite aspecte de ordin social. La S=rb=torile de Pa[ti to\i beneficiarii, care se afl= ]n serviciul respectiv, au primit c`te un colet cu produse alimentare pentru masa de s=rb=toare pasc=, ou= ro[ii [i dulciuri. }n timpul anului am colaborat cu organiza\ii non-guvernamentale, care contribuie cu diferite ajutoare la sus\inerea persoanelor-beneficiare de ]ngrijire social= la domiciliu.

{i de c=rarea veche Ce duce spre nucari. }ntr-un t`rziu de noapte, C`nd somn nu ve\i avea, G`ndi\i-v=, c=, poate, V-a[teapt= cineva... Poate nu are p`ine, Cea care v-a n=scut

{i-nghea\= f=r= lemne Cel care v-a crescut. G`ndi\i-v= la soarta B=tr`nului t=tuc, C-apoi se-ntoarce roata, Iar anii vezi cum fug...

Liliana |URCAN-Z~MBREANU, ora[ul Rezina

S= fi avut o fat=... }ntr-un t`rziu de noapte Departe-ntr-un s=tuc, Pun`nd pe foc ogreje, Ofteaz= un t=tuc. El trei feciori crescur=, Pe to\i i-a ]nsurat, Dar au plecat ]n lume, De tat= au uitat... S= fi avut o fat=, La d`nsa ]l lua, S= fi avut o fat= S=-nghe\e nu-l l=sa. O strachin= de ciorb=, Mai are ce purta, Un pat, fie [i tare Pe moale n-ar putea. Iar seara, l`ng= sob=, Nepo\ii [i-ar chema, S= spun= vreo poveste,

Ori, poate, le-ar c`nta... {i-o vorb= cald= spus= At`t e tot ce-ar vrea... S= fi avut o fat=, Ce fericit era! S= fi avut o fat=... Se stinse focu-ncet, Trecu ]nc= o noapte }n lacrimi [i regret. Voi, care-mi citi\i versul Sau cei de m-auzi\i: G`ndi\i-v= la mersul Anilor gr=bi\i. Purta\i de valul vie\ii }n goanele pustii, Dup= averi, fotolii, Uita\i [i de copii, Uita\i de r=d=cina, Care v= \ine tari,

}ntreruperi programate de SA "RED-Nord" pentru 18-22 martie 2019, Rezina }n leg=tur= cu executarea lucr=rilor de mentenan\= ]n re\elele de distribu\ie, va fi ]ntrerupt= furnizarea energiei electrice dup= cum urmeaz=: 18 martie 2019: satele Cuiz=uca, Solonceni (par\ial) - 09:00-17:00; 19 martie 2019: satele Trife[ti, |`pova, Solonceni (par\ial) - 09:0016:00; 20 martie 2019: satele Pripiceni, Mateu\i, Bo[erni\a (par\ial) - 09:00-16:30; 21 martie 2019: satele Bu[=uca, Solonceni (par\ial) - 09:00-16:30; 22 martie 2019: satele Ghiduleni, |ah=u\i (par\ial) - 09:00-16:30. Pentru informa\ie suplimentar=, apela\i la urm=toarele numere de telefon: (0231) 5-3206, (0231) 2-42-01, (0231) 2-40-19. Conducerea SA "RED-Nord" roag= consumatorii s= accepte scuzele pentru incomodit=\ile create.

"Rug=ciunea mea voi v=rsa c=tre Domnul"

}nceput ]n pag. 6

}n Sf`ntul Post este gl=suit= rug=ciunea Sf`ntului Efrem Sirul, care se zice ]n felul urm=tor: "Doamne [i St=p`nul vie\ii mele, duhul tr`nd=viei, al grijii de multe, al iubirii de st=p`nire [i al gr=irii ]n de[ert, nu mi-l da mie. Iar duhul cur=\iei, al g`ndului smerit, al r=bd=rii [i al dragostei, d=ruie[te-l mie, slugii Tale. A[a Doamne }mp=rate, d=ruie[te-mi ca s=-mi v=d gre[elile mele [i s= nu os`ndesc pe fratele meu, c= binecuv`ntat e[ti ]n vecii vecilor. Amin". Dragii mei, m=car aceast= rug=ciune spune\i-o lui Dumnezeu ]n fiecare zi [i sunt sigur, c= mul\i dintre voi se vor reg=si ]n cunoa[tere de sine, se va ]ncepe o alt= dispozi\ie, cu un curaj aparte de a schimba multe din noi, din ceea ce ne ]nva\= aceast= rug=ciune, nu ocoli\i biserica, veni\i mai des de v= hr=ni\i din laptele credin\ei, care d= via\=, n=dejde [i m`ntuire. M= tem ca nu cumva s= vin= o zi, c`nd ve\i veni la biseric= cu dorin\a de a ]n=l\a o rug=ciune, dar ve\i g=si u[a ]nchis= [i atunci ve\i da de seam= c= complice a\i fost chiar dumneavoastr=, a[a cum a mai fost pe vremuri negre ale necredin\ei. Nu fi\i nep=s=tori [i l=s=tori de la cele sfinte, iubi\i rug=ciunea ]n biseric= [i acas=, ruga\i-v= unul pentru altul, ]nchina\i-v= Domnului, c`nt`ndu-L [i l=ud`ndu-L ]n inimile voastre cu rug=ciuni curate [i sincere. "Ce minunat= este rug=ciunea! Cel care se roag= este luminat [i cunoa[te voia lui Dumnezeu. {i c`nd o cunoa[te pe aceasta? Bine]n\eles, c`nd se roag= ]n chip bun. {i c`nd se roag= omul bine? C`nd trimite rug=ciunea c=tre Dumnezeu cu toate componentele ei. {i care sunt aceste componente, care o fac mai pl=cut=? Smerenia, lacrimile, mustrarea de sine, simplitatea [i ascultarea prin iubire. Rug=ciunea r=sp`nde[te lumin= [i aceast= lumin= descoper= calea cea dreapt= pe care o dore[te Dumnezeu." (Stare\ul Efrem Filotheistul).

S=n=tate din farmacia Domnului }n edi\ia de ast=zi, v= vom prezenta una dintre cele mai vechi plante medicinale din flora spontan=, urzica vie. Cunoscut= ]nc= din antichitate pentru virtu\ile sale alimentare [i medicale, urzica este recomandat= frecvent ]n curele alimentare [i terapeutice de prim=var=. Considerat= ca o plant= sacr=, urzica vie se consum= pe toat= durata Postului Mare, ]n mod obligatoriu ]n ziua Dochiei, ]n S=pt=m`na Patimilor [i ]n S`mb=ta Pa[telui.

Urzica vie, cea mai folositoare surs= de vitamine a prim=verii Rubric= realizat= de Violeta PISTRUI

Urzica este o plant= r=sp`ndit= aproape pe ]ntreg globul terestru. }n scopuri alimentare, se recolteaz= partea aerian= a plantulelor tinere, imediat dup= r=s=rire, pe c`t posibil diminea\a pe rou=, fie la ]nceputul prim=verii, fie toamna dup= otav=. Se pot folosi [i frunzele adunate cu m=nu[a, prin strujire, p`n= la ]nflorire. Valorificarea se face ]n stare proasp=t=, ]n diferite m`nc=ruri sau ]n stare uscat=, dup= ce au fost \inute la umbr=, ]n strat sub\ire, ]n ]nc=peri bine aerisite [i p=strate ]n s=cule\i de p`nz=. }n scopuri medicinale, se recolteaz= plantele ]n ]ntregime (frunze, herba, r=d=cini, semin\e), ]ntruc`t toate organele vegetale au propriet=\i terapeutice. Recoltarea se poate prelungi p`n= ]n luna octombrie. Se las= s= se ofileasc=, pentru a pierde propriet=\ile urzicante, [i apoi se usuc= la umbr=. R=d=cinile se smulg din sol prim=vara [i toamna, se spal= [i se usuc= la soare sau ]n locuri bine aerisite. Propriet=\ile terapeutice [i alimentare ale urzicilor sunt datorate bog=\iei ]n unele substan\e bioactive, ]ntre care predomin= complexul de s=ruri minerale, ]ndeosebi fier, magneziu, calciu, potasiu [i siliciu. }n plus, exist= o mare cantitate de vitamina C (de 200 de ori mai mult dec`t ]n mere), precum [i alte vitamine importante, cum ar fi K (cu ac\iune antihemoragic=), PP, complexul B [i provitamina A (betacaroten). Pulberea din frunze uscate combate hemoragiile digestive u[oare. Curele de prim=var= [i de toamn= cu urzici, luate sub diferite forme, au ac\iuni favorabile pe o palet= larg= de afec\iuni maladive: digestive, genitale, renale, pulmonare, cardiovasculare, reumatismale etc. }n bolile digestive previne [i combate: - gastritele hiperacide, cauzate de abuzul de tutun [i cafea, ulcerele gastrice [i duodenale, la fel, cancerul gastric; stimuleaz= secre\iile gastrice, pancreatice [i intestinale; - hepatite, litiaz= biliar=,

pancreatit=, ciroz= [i ascit=; - atonie digestiv= (indigestii), crampe intestinale, constipa\ii u[oare (o linguri\= de pulbere de r=d=cini, luat= cu 15 minute ]nainte de mese), diaree rebele sau provocat= ]n caz de tuberculoz=, dizenterie, enterite acute [i cronice; - combate hemoragiile digestive u[oare (se iau 46 linguri cu pulbere de frunze uscate pe zi); - inhib= dezvoltarea unor agen\i patogeni (Shigella, Pasteurella, Staphilococcus) [i a parazi\ilor intestinali. }n afec\iuni renale, preparatele din urzic= au eficacitate ]n: - calculoz= renal=, infec\ie renal=; - reten\ie urinar=, uremie (infuzie din frunze [i r=d=cini de urzic=, consum`nd un litru de ceai pe zi ]n locul apei potabile), reducerea procentului de uree, acid uric [i creatinin=; - cistite, enurezis (incontinen\= urinar=); - prostatit= [i hiperplazia benign= a prostatei (tinctur= - 20 de pic=turi de trei ori pe zi, ]n cure de 3-4 s=pt=m`ni); - gut=, cu provocarea diurezei, datorit= prezen\ei flavonoidelor. Tinctura de urzici este recomandat= bolnavilor de reumatism degenerativ. }n afec\iunile pulmonare intervine eficient pentru: - bron[ite, astm bron[ic, fluidificarea secre\iilor bron[ice (datorit= mucilagiilor); - tuse seac= [i convulsiv=, r=celi frecvente, dureri de piept; - pneumonie, n=du[eli, hemoptizie, tuberculoz= (decoct din r=d=cini [i frunze de urzic= cu miere [i fagure alb, ]n cure de 12 luni, sau pulbere din frunze uscate, luate cu miere ]n propor\ii egale). }n boli cardiovasculare, tinctura de urzici este eficient= ]n arterite, leucemie, dezintoxicarea s`ngelui [i ca masaj ]n zona inimii. Va urma


8

Nr. 10 (101), 15 martie 2019 ]n casa Dumneavoastr= o mare s=rb=- greut=\ile. La mul\i ani cu mult= s=n=toare - ziua de na[tere. Este un prilej tate! minunat ca s= venim [i noi cu felicit=ri Cu stim=, Maria MACRII, [i ur=ri din cele mai alese. primarul de Saharna Nou= V= dorim o via\= ]ndelungat= cu lini[te sufleteasc= [i numai bucurii, pace [i dragoste ]n inim=. Fi\i fericit= pe V-a poposit la prag, este un prilej deo- tot parcursul vie\ii! Cu toate visele fruCele mai alese ur=ri sebit de a V= transmite sincere felicit=ri moase ]mplinite. Mul\i ani ]nainte! pentru scumpa noastr= [i alese ur=ri. Sub acordul lin al ]nceomagiat= Elena Didenco Cu tot respectul, membrii organiza\iei putului de prim=var= [i al razelor pl=sindicale SINDASP a Consiliului raional din Rezina! p`nde de soare, ce ne ]nc=lzesc sufleRezina tele, primi\i cele mai c=lduroase ur=ri O dat= ]nsemnat= s=rb=torim zilele de via\= ]ndelungat=. V= mai doresc ca acestea. Iar c`nd ]n cas= e atmosfer= Domnul s= V= ]nzestreze cu mult= s=de s=rb=toare, rostim cele mai cordiale n=tate, bucurii din partea celor dragi [i cuvinte de felicitare ]n adresa omagiaCuvinte de felicitare o ploaie continu= de fericire. tului. pentru Ion Muntean, Cu prilejul zilei de na[tere, imaginar, Cu tot respectul, Eleonora GRAUR, Alexei B`tc= [i Sergiu Racu! ]\i aducem la picioare toate florile p=pre[edintele raionului Rezina Zilele acestea vi s-a mai alipit ]nc= m`ntului. Iar ]n special, [i de data c`te un trandafir la cununa vie\ii. V= aceasta, ]\i dorim pentru mul\i ani dorim ca acest an s= v= aduc= mult= ]nainte s=n=tate trainic=. S= te avem Cuvinte de felicitare pentru s=n=tate, noroc [i numai bucurii. Pragul al=turi cu mult= ]n\elepciune, ging=[ie Elena P=g=cescu [i Aliona casei s= vi-l treac= voia bun= [i suc- [i m=rinimie, grij= [i bun=voin\=. S= ne cesul. fii c=l=uz= ]n toate ]nceputurile frumoaVacaru, directori ai Dac= exist= fericire, s= fi\i al=turi de se [i s= tr=ie[ti numai cu bucurii. institu\iilor de educa\ie ea, dac= exist= noroc, s= v=-nso\easc= Cu respect, membrii familiei, timpurie, respectiv, din oriunde, iar dac= exist= dragoste, s= care te iubesc [i respect= mult Saharna Nou= [i |areuca! fi\i st=p`nii ei. Ave\i menirea nobil= pe acest p=m`nt Cu mult drag, membrii OT Rezina a PDM de a deschide ]n sufletele copiilor por\ile miraculoase ale ]mp=r=\iei Cuno[tinPentru cea mai scump= \elor. V= ]ndeplini\i cu sfin\enie misiumam=, Irina Budeci Dragul nostru omagiat nea, pentru ce v= sunt foarte recunosdin Trife[ti, la onorabila Sergiu Racu c=tori discipolii Dvs. v`rst= de 81 de ani! Flori de dragoste [i recuno[tin\= v= din Saharna Nou=! Mam= scump= [i duioas=, oferim ]n zi de s=rb=toare, ziua Dvs de Ai rotunjit un jubileu. 50 de prim=veri Cea mai bun=, mai frumoas=, na[tere, ]mpreun= cu membrii familiei, ]nt`mpinate cu sentimente deosebite. Tu e[ti ]ngerul din cas= discipolii, prietenii [i colegii, flori ]nge- Suntem cu to\ii oaspe\i la s=rb=toarea Ce ne pui p`inea pe mas=. m=nate cu ur=ri de s=n=tate trainic=, aceasta [i venim cu ur=ri dintre cele Prin ad`nci plec=ciuni ne exprim=m succese ]n toate [i fie ca mereu s= tr=- mai alese. S=-\i mearg= ]n toate ]ncedragostea nem=rginit= ce \i-o purt=m. i\i sentimentul bucuriei ]mplinirilor. puturile frumoase, bun=starea s=-\i Cu prilejul s=rb=toririi unei anivers=ri }n numele colectivului Direc\iei creasc= [i prim=vara s=-\i aduc= ]n ini}nv=\=m`nt, Tineret [i Sport Rezina, m= bucurie, ]n suflet - lini[te, iar ]n via- onorabile ]\i dorim mult=-mult= s=n=tate [eful Lilia LAZARI \= - numai ]mpliniri [i ]ncredere ]n ziua pentru viitor, dragoste de via\= [i multe bucurii de la cei dragi. de m`ine. Cu toat= dragostea, stima [i recuno[tin\a, S= fii st=p`nul norocului, bucur`ndufiicele Galina [i Svetlana, ginerele te din plin de aten\ia [i sus\inerea Gheorghe, cei 8 nepo\ei [i 10 str=nepo\ei, Mult stima\i Sergiu Racu, noastr=. familiile Stratu [i Don\u din Trife[ti

La mul\i ani cu s=n=tate [i noroc! Mult stimate Ion Muntean, consilier raional! Odat= cu suflul prim=v=ratic de re]nnoire, de ging=[ie [i tandre\e, primi\i sincere felicit=ri cu ocazia s=rb=toririi zilei de na[tere. V= doresc ]nc= multe-multe prim=veri cu frumoase [i ]nmiresmate flori, s=n=tate trainic=, bucurii de la cei dragi [i, numaidec`t, multe-multe succese. S= nu cunoa[te\i necazul, s= nu V= decep\iona\i ]n oameni, iar prietenii s= V= r=m`n= fideli pentru totdeauna. Cu profund respect, Eleonora GRAUR, pre[edintele raionului Rezina

Mult stimate omagiat Andrei Godoroja, vicepre[edintele raionului ]n probleme de mediu [i dezvoltare regional=! A\i ajuns ]n pragul unei frumoase anivers=ri, prilej de a V= transmite sincere felicit=ri [i ur=ri din cele mai alese. S= ave\i parte ]n viitor de multe zile senine, multe seri cu vise pline, s=n=tate, bucurii. Cei din jur s= V= stimeze, munca s= V-o aprecieze [i r=splat= s= primi\i pentru toate lucrurile frumoase ce le f=uri\i. S=n=tate [i mult succes! Cu profund respect, Eleonora GRAUR, pre[edintele raionului Rezina

Mult stimat= Elena Slonovschi din Rezina! Cu ocazia s=rb=toririi zilei de na[tere V= doresc o via\= tr=it= ]n pace [i ]n\elegere cu cei apropia\i, s= cunoa[te\i toate lucrurile frumoase, nenorocirile s= V= ocoleasc=, iar steaua fericirii s= V= lumineze calea pe tot parcursul vie\ii. Fie ca ]ngerii p=zitori s= V= ]nso\easc= pretutindeni, s= fi\i mereu sc=ldat= de oceanul iubirii [i s= fi\i m`ng`iat= de razele norocului

directorul taberei de odihn= pentru copii din Saharna, [i Ion Mihalache, directorul gimnaziului P=p=u\i!

La toate cuvintele frumoase, adresate Dvs ]n zi de s=rb=toare, ne al=tur=m [i noi, colegii. V= dorim ca fiecare clip= s= v= ]nso\easc= s=n=tatea trainic=, fericirea [i bucuria realiz=rilor, iar triste\ea [i necazurile s= v= ocoleasc=. C=ldura sufleteasc= [i dragostea ce o Cu mult respect, Eleonora GRAUR, oferi\i celor din jur, s= v= fie r=spl=tite pre[edintele raionului Rezina ]nsutit. La mul\i ani!

Mult stimat= Svetlana Sapaniuc, [eful Serviciului Asisten\= Medical= Urgent=! Cu simple cuvinte V= urez mul\i ani ]nainte, cer senin [i noroc deplin, ani cu por\i deschise frumoaselor vise! S= V= ]nso\easc= mereu bucuria, c=ldura [i lini[tea sufleteasc=. Multe lucruri bune [i frumoase a\i adunat ]n palmaresul vie\ii. S= ave\i parte [i ]n continuare de dragoste [i mult noroc, un ocean de s=n=tate [i ]mpliniri nenum=rate. S= tr=i\i mul\i ani ]n paza lui Dumnezeu!

Cu toat= dragostea, so\ia, copiii [i nepo\elul Ianis

Mult stimate omagiat Valerian Stratan, consilier local din Lipceni!

Cele mai sincere ur=ri le avem ast=zi pentru Dvs cu prilejul s=rb=toririi zilei de na[tere. Nu regreta\i c= anii trec, faptele frumoase V= vor r=m`ne ]nscrise ]n cartea vie\ii pentru ve[nicie. }n numele colectivului Direc\iei Iar noi, cons=tenii, V= suntem recunos}nv=\=m`nt, Tineret [i Sport Rezina, c=tori pentru ]n\elegere [i sfaturi. V= [eful Lilia LAZARI dorim [i pentru viitor puteri de a ]nvinge greut=\ile [i dragoste de via\=, iar noi V= vom sus\ine ]n toate. La mul\i ani cu bucurii [i s=n=tate Felicit=ri selecte trainic=!

pentru s=rb=toritul Andrei Godoroja!

Cu profund respect, Aurel PLE{CO, primarul de Lipceni

A venit timpul s= face\i bilan\ul a ]nc= a unui an trecut din via\=, s= V= propune\i scopuri noi pentru viitor - zilele Sincere felicit=ri acestea s=rb=tori\i ziua de na[tere. Cu pentru Ion Durbal=, acest prilej V= dorim ca toate cele traconsilier local sate s= se materializeze, s= ave\i ]n via\= fericire, tot binele din lume s=-l din Saharna Nou=! cunoa[te\i [i s= merge\i ]nainte cu V= spun, cu mult respect, "La mul\i pa[i fermi. ani!" cu ocazia s=rb=toririi zilei de na[Cu tot respectul, membrii organiza\iei tere. V= doresc ca tot ce are via\a mai Cu mult respect, Eleonora GRAUR, sindicale SINDASP a Consiliului raional frumos, al Dumneavoastr= s= fie. Oripre[edintele raionului Rezina Rezina unde V= ve\i afla - ]n jur s= fie s=rb=toare. M=re\ul drum al vie\ii s= V= fie luMult stimate primar Felicit=ri pentru s=rb=torita minat de steaua fericirii [i fiecare zi so ]nt`lni\i cu z`mbet pe buze [i nicide Otac, Alexei B`tc=! Elena Slonovschi! Aniversarea zilei de na[tere, care }n fiecare ]nceput de prim=var= vine decum altfel, a[a ve\i ]nvinge toate

Fondator: PPI "Duminica". Rechizitele bancare: BC "Moldova-Agroindbank" SA, filiala Rezina cod: AGRNMD2x777 IBAN: MD39AG000000022513052502 cod fiscal: 1016620007537

Redactor-[ef interimar: Iuliana POPA-CRUDU. Echipa de crea\ie: Aculina POPA, Violeta PISTRUI

Adresa noastr=: or. Rezina: str. 27 August, 1 A. Telefoane: 067311300, 069169451, 060142452. e-mail: cruduiulia@gmail.com, popa.aculina@gmail.com, violetapistrui@gmail.com

Mul\i ani ]nainte, stima\i Serghei Grosu, Grigore S`rbu, Irina |urcan, Iurie Covali [i Valentina Gri\co, angaja\i ai ]M "SCL" Rezina! Cu ocazia s=rb=toririi zilei de na[tere venim c=tre voi cu cele mai sincere ur=ri de bine, s=n=tate [i succese ]n lucrul vostru de toate zilele. S= v= d=ruiasc= Dumnezeu pentru viitor tot ce-i mai frumos pe lume, dar, ]n primul r`nd, s= beneficia\i de paza Lui. S= fi\i puternici [i binevoitori ]ntotdeauna. S= tr=i\i multe clipe fericite, zilele toate s= V= fie ]nsorite, iar nop\ile - lini[tite. }n numele colectivului }M "SCL" Rezina, managerul-[ef Ion BALAN

Mult stimat= s=rb=torit= Elena Garam din Trife[ti! V= felicit cu ocazia ]mplinirii unei anivers=ri. V= doresc sincer, ca ce Va\i trasat, s= se-mplineasc= neap=rat. S= sus\ine\i pe viitor prin fapte [i sfaturi schimb=rile ]n bine ]n localitatea noastr=, iar cei din jur s= V= poarte stima, ce-o merita\i din plin. S= V= ]nso\easc= mereu dragostea, respectul [i recuno[tin\a celor care V= cunosc. Casa s= v= fie plin= de lumin=, s=n=tate [i fericire. Cu stim=, Mihail BUDURIN, primarul de Trife[ti

Punctul de vedere al autorilor poate s= nu coincid= cu opinia redac\iei. Tiparul executat la Tipografia "Edit Tipar Grup". Com. 291. Tirajul: 2030 de exemplare. PP "Farul Nistrean" apare s=pt=m`nal, vinerea. Indice de abonament: PM 21444.

Profile for Steven

Ziarul "Farul Nistrean" din 15 martie 2019  

Ziarul "Farul Nistrean" din 15 martie 2019  

Advertisement