Page 1

FINANCIEEL VERSLAG 2011

Nieuwe balans, nieuwe hoop.


INHOUD

Inhoud FINANCIEEL VERSLAG 2011 KERNCIJFERS

02

BALANS

04

RESULTATENREKENING

05

JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

06

VERSLAG VAN HET COLLEGE VAN COMMISSARISSEN

14

1 Nationale Loterij • Financieel verslag 2011


KERNCIJFERS

EVOLUTIE VAN DE VERKOPEN VAN DE NATIONALE LOTERIJ ALS N.V. VAN PUBLIEK RECHT 31.200

1.079

1.170

1.148

1.135

2007

2008

2009

1.198 1.100

990

31.000

in miljoenen euro

1.200

1.124

3800 3600 3400

443

3200 0 2002*

2003

2004

2005

2006

2010

2011

VERKOPEN 2010 EN 2011 PER PRODUCT (TYPE) 492

in miljoenen euro

3500

483

J2010 J2011 416

3400

344

3300 3200

202

212

3100

41

69 16

0 Krasspelen

Lotto

Joker

14

5

Keno

5 Pick 3

Euro Millions

EVOLUTIE VAN DE SUBSIDIES EN MONOPOLIERENTE VAN DE NATIONALE LOTERIJ ALS N.V. VAN PUBLIEK RECHT JSubsidies JMonopolierente

in miljoenen euro

3350 3300

240

225

225

87

87

87

2005

2006

2007

210

210

87

87

2003

2004

3250

225

225

225

225

87

95

95

2009

2010

2011

3200 3150 3100

96

350 0

104

40 2002*

2008

2002*: van 16 juli tot 31 december 2002

2 Nationale Loterij • Financieel verslag 2011


EVOLUTIE VAN HET RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN VAN DE NATIONALE LOTERIJ ALS N.V. VAN PUBLIEK RECHT 100 80,77

in miljoenen euro

80

80,16

57,76

60 42,22

40

42,64

41,33

31,40 19,41

20 0 -10,42

-20 -40 -60

-43,04 2002*

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

EVOLUTIE VAN DE LIQUIDITEIT VAN DE NATIONALE LOTERIJ ALS N.V. VAN PUBLIEK RECHT 3,00

3,0

2,81

2,65 2,5

2,63

2,69

2,66

2010

2011

2,38 2,03

2,0

2,11

1,5 1,23 1,0 2002*

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

EVOLUTIE VAN DE SOLVABILITEIT VAN DE NATIONALE LOTERIJ ALS N.V. VAN PUBLIEK RECHT 50 40

36,46%

41,08%

43,87%

45,73%

43,26%

36,77%

31,97%

30

26,35%

20

15,72%

10 0 -10 -20

-12,62% 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2002*: van 16 juli tot 31 december 2002

3 Nationale Loterij • Financieel verslag 2011


ACTIEF (bedragen in euro) OMSCHRIJVING

DETAIL

VASTE ACTIVA IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

54.045.076,29 6.857.277,63

MATERIËLE VASTE ACTIVA

28.171.048,03

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

19.016.750,63

VLOTTENDE ACTIVA

415.443.444,56

VORDERINGEN OP MEER DAN 1 JAAR

10.080.000,00

HANDELSVORDERINGEN

23.551.661,81

OVERIGE VORDERINGEN AANDELEN FINANCIËLE INSTELLINGEN OVERLOPENDE REKENINGEN TOTAAL VAN HET ACTIEF

TOTAAL

735.133,96 86.619,00 374.883.047,39 6.106.982,40 469.488.520,85

469.488.520,85

DETAIL

TOTAAL

PASSIEF (bedragen in euro) OMSCHRIJVING EIGEN VERMOGEN

203.107.235,56

KAPITAAL

150.000.000,00

RESERVES

53.107.235,56

VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN LASTEN VOORZIENINGEN VOOR PENSIOENEN EN SOORTGELIJKE VERPLICHTINGEN VOORZIENINGEN VOOR ANDERE RISICO'S EN LASTEN

16.411.494,28 1.004.982,98 15.406.511,30

SCHULDEN SCHULDEN OP MEER DAN 1 JAAR NOG TE VERDELEN SUBSIDIES SCHULDEN OP MEER DAN 1 JAAR DIE BINNEN HET JAAR VERVALLEN

249.969.791,01 6.427.535,69 56.183.755,63 7.287.958,14

HANDELSSCHULDEN

22.442.444,84

FISCALE EN SOCIALE LASTEN, BEZOLDIGINGEN

18.155.503,62

ONTVANGEN VOORUITBETALINGEN

4.245.803,70

SCHULDEN UIT DE BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

20.579.225,80

DIVERSE SCHULDEN

75.802.448,28

OVERLOPENDE REKENINGEN

38.845.115,31

TOTAAL VAN HET PASSIEF

4 Nationale Loterij • Financieel verslag 2011

469.488.520,85

469.488.520,85


UITGAVEN (bedragen in euro) UITGAVEN

DETAIL

AANKOOP DIENSTEN,WERKEN EN STUDIES, LOTEN, COMMISSIELONEN EN TREKKINGSKOSTEN

855.941.092,70

DIVERSE GOEDEREN EN DIENSTEN

82.707.442,21

BEZOLDIGINGEN,SOCIALE LASTEN EN PENSIOENEN

31.702.503,49

AFSCHRIJVINGEN, WAARDEVERMINDERINGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN LASTEN ANDERE BEDRIJFSKOSTEN FINANCIテ記E KOSTEN UITZONDERLIJKE KOSTEN BELASTINGEN OP HET RESULTAAT TOEVOEGING AAN DE BESCHIKBARE RESERVES VERGOEDING VAN HET KAPITAAL TOTAAL DEBET

3.707.632,79 321.257.095,27 2.715.885,15 177.436,68 20.292.476,82 2.351.035,37 20.579.225,80 1.341.431.826,28

ONTVANGSTEN (bedragen in euro) ONTVANGSTEN

DETAIL

VERKOOP KRASBILJETTEN

211.640.244,50

VERKOOP LOTTO

483.162.407,00

VERKOOP JOKER +

68.900.397,75

VERKOOP KENO

14.295.906,00

VERKOOP PICK 3 VERKOOP EURO MILLIONS VERKOOP VOUCHERS REGULARISATIE VAN DE VERKOPEN ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN FINANCIテ記E OPBRENGSTEN UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN ONTTREKKING AAN DE BELASTINGVRIJE RESERVES TOTAAL CREDIT

5.297.082,00 416.444.190,00 17.365,00 -1.701.280,05 133.374.660,43 9.240.534,52 10.319,13 750.000,00 1.341.431.826,28

5 Nationale Loterij 窶「 Financieel verslag 2011


JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR aan de algemene vergadering van 18 mei 2012 Geachte aandeelhouders, Wij hebben de eer u, conform het wetboek van vennootschappen, verslag uit te brengen over de activiteiten van de vennootschap en over ons beleid tijdens het voorbije boekjaar, afgesloten op 31 december 2011. Het ontwerp van jaarrekening werd opgesteld overeenkomstig de wetgeving met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen en conform de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die op de onderneming van toepassing zijn.

1. ONTWIKKELING EN POSITIE

Nationale Loterij • Financieel verslag 2011

belang, met heel veel omzichtigheid werden voorbereid en dat voor

Met een bruto omzet van

een gefaseerde marktintroductie

1 1.198.056.312 beleefde de

in 2011 werd gekozen teneinde voor

Nationale Loterij in 2011 een

elk product de hoogst mogelijke

topjaar. In vergelijking met 2010

kwaliteitsstandaarden te kunnen

stegen de verkopen met 9% of

garanderen.

1 98.515.662 in absolute cijfers, de grootste groei die de Nationale

Een chronologisch overzicht:

Loterij als n.v. van publiek recht tot

> In februari 2011 zag Joker+ het

nu toe realiseerde. De omzetstij-

levenslicht; de nieuwe spelformule

ging manifesteert zich overigens,

en het aanbieden van het spel in

vooral dankzij de tweede weke-

combinatie met alle trekkings-

lijkse trekking van Euro Millions,

spelen van de Nationale Loterij (of

sterker voor wat betreft de trek-

zelfs als afzonderlijk product) viel

kingsspelen (+10%) dan voor de

duidelijk in de smaak bij onze

krasproducten (+4,7%).

spelers: in vergelijking met 2010 steeg de omzet met maar liefst

Het succes is in zeer grote mate

70% (1 28.397.175).

te danken aan een ongeziene vernieuwingsoperatie van het product-

> De introductie van Win for Life

gamma van de Nationale Loterij,

Mini en Win for Life Deluxe in april

die al sinds 2009 zeer grondig

2011 betekende de feitelijke cre-

werd voorbereid. De geaffecteerde

atie van de Win For Life familie.

producten vertegenwoordigen

De omzet van dit segment van de

samen ongeveer 90 procent van

krasproducten steeg met bijna

het zakencijfer van de Nationale

20% (1 13.999.412) in vergelijking

Loterij. Het is dan ook logisch dat

met 2010.

de verschillende projecten, omwille

6

van hun zeer groot strategisch


JAARVERSLAG VAN DE RAPPORT RAAD VAN DE BESTUUR GESTION

> Naast de gebruikelijke trekking

afnemende consumptie van tabaks-

De aanzienlijke omzetgroei heeft

op vrijdag, wordt voor Euro Millions

producten. Die tendens vertaalde

zich vertaald in een bijna verdub-

sinds mei 2011 een tweede weke-

zich in 2011 dan in de sluiting van

beling van de winst na belastingen.

lijkse trekking op dinsdag georga-

verkooppunten (361 in totaal).

De te bestemmen winst van het

niseerd, goed voor een groei van

Omdat het voor de Nationale Loterij

boekjaar 2011 (na belastingen én na

21%, of 1 100.280.078.

zeer belangrijk is om haar pro-

onttrekking van 1 750.000,00 van

ducten op voldoende plaatsen aan

de belastingvrije reserves in het

> Het nog steeds belangrijkste

te bieden aan haar consumenten,

kader van de tax shelter investerin-

en meest bekende product van

werden ook in het afgelopen jaar

gen van de onderneming) bedroeg

de Nationale Loterij, Lotto, had

heel wat inspanningen gedaan om

immers 1 22.930.261,17 (in 2010

de jongste jaren te kampen met

nieuwe verkooppunten te creëren.

beliep de te bestemmen winst, na

een tanende populariteit, zodat

Uiteindelijk werden 426 nieuwe

belastingen én na overboeking van

de zeer grondige vernieuwing

verkooppunten opgestart, zodanig

1 750.000,00 naar en onttrekking

die begin oktober 2011 werd

dat in 2011 een netto groei van

van 1 1.050.000,00 van de belas-

doorgevoerd, zeer welgekomen

65 verkooppunten werd gerea-

tingvrije reserves, 1 11.994.860,36).

was. De omzetdaling 2010 die

liseerd. Onder meer het Lottery

in de eerste 3 kwartalen werd

Inside project, dat de mogelijkheid

Alles wel beschouwd kan de finan-

genoteerd, werd nog voor een groot

biedt om trekkingsspelen te kopen

ciële ontwikkeling van de ven-

stuk gecompenseerd in het laatste

aan de kassa’s van supermarkten,

nootschap in 2011 dus als positief

trimester, maar desalniettemin

speelde hierin een rol.

worden bestempeld.

vergelijking met 2010 met 1,5%

Zeer positief was het tweede wer-

Overigens wenst de raad van

(1 7.519.202). De stijging van de

kingsjaar van het IGS-platform

bestuur te beklemtonen dat de

gemiddelde weekomzet met 23%

(gelanceerd op 29 maart 2010),

Nationale Loterij eind 2011, na de

die sinds de vernieuwing van Lotto

waarmee de Nationale Loterij haar

voorgestelde resultaatverwer-

werd genoteerd, laat echter het

trekkingsspelen aanbiedt op het

king, over een eigen vermogen

beste vermoeden voor de toekomst.

internet. Op 31 december 2011

beschikt van 1 203.107.235,56

hadden maar liefst 205.000 spe-

(1 150.000.000,00 geplaatst kapi-

Naast het productgamma

lers zich geregistreerd en werden

taal, 1 15.000.000,00 wettelijke

besteedde de onderneming in 2011

er voor 1 44 miljoen aan inzetten

reserve, 1 1.200.000,00 belasting-

opnieuw heel wat aandacht aan

geregistreerd, een stijging met

vrije reserves en 1 36.907.235,56

haar distributiekanalen.

150% in vergelijking met 2010.

beschikbare reserves).

daalde de omzet van Lotto in

Daarenboven blijkt uit de samen-

Daarenboven kan zij aan al haar

Het traditionele verkoopsnetwerk

stelling van die groep spelers dat

betalingsverplichtingen voldoen

van de Nationale Loterij wordt

de Nationale Loterij er optimaal in

en heeft ze hoegenaamd geen

de jongste jaren minder frequent

slaagt om met haar IGS-platform

liquiditeitsproblemen (zie de ratio’s

bezocht door de consument, als

die spelers aan te spreken die

hierna).

gevolg van een dalende verkoop

moeilijker bereikbaar zijn via het

van kranten en tijdschriften en

traditionele verkoopsnetwerk.

7 Nationale Loterij • Financieel verslag 2011


2. RESULTATEN 2.1. BALANS NA RESULTAATVERWERKING Opmerking vooraf: het gaat hier om de balansen na resultaatverwerking. Bijgevolg geldt de balans per 31 december 2011 slechts onder voorbehoud van goedkeuring van de voorgestelde resultaatverwerking door de jaarvergadering.

De balansen van het laatst afgesloten en het voorgaande boekjaar worden hierna beknopt weergegeven: (bedragen in duizenden euro) ACTIVA

01.01 t/m 31.12.2011

%

01.01 t/m 31.12.2010

%

54.045 10.080

11,51 2,15

46.619 400

10,58 0,09

Subtotaal Vlottende activa < of = 1 jaar

64.125 405.364

13,66 86,34

47.019 393.582

10,67 89,33

TOTAAL ACTIVA

469.489

100,00

440.601

100,00

Vaste activa Vorderingen > 1 jaar

PASSIVA

01.01 t/m 31.12.2011

%

01.01 t/m 31.12.2010

%

Eigen vermogen Voorzieningen en uitgestelde belastingen Schulden > 1 jaar

203.107

43,26

201.506

45,73

16.411 62.612

3,50 13,34

16.698 42.750

3,79 9,70

Subtotaal Schulden < of = 1 jaar Overlopende rekeningen

282.130 148.514 38.845

60,10 31,63 8,27

260.954 146.494 33.153

59,22 33,25 7,53

TOTAAL PASSIVA

469.489

100,00

440.601

100,00

Uit voorgaande gegevens kunnen volgende ratioâ&#x20AC;&#x2122;s afgeleid worden: 01.01 t/m 31.12.2011 Liquiditeit (vlottende activa korte termijn/schulden korte termijn) Solvabiliteit (eigen vermogen/totaal passiva)

8 Nationale Loterij â&#x20AC;˘ Financieel verslag 2011

01.01 t/m 31.12.2010

2,66

2,69

43,26 %

45,73 %


JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

2.2. RESULTATENREKENING Hierna worden de voornaamste gegevens uit de resultatenrekening van de laatste twee boekjaren beknopt weergegeven: (bedragen in duizenden euro)

01.01 t/m 31.12.2011

01.01 t/m 31.12.2010

1.198.056 133.374 -1.295.315

1.099.541 72.113 -1.152.181

36.115 6.525 -167 -20.293

19.473 -62 -26 -7.690

22.180

11.695

750

300

22.930

11.995

Omzet Andere bedrijfsopbrengsten Bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Gerealiseerd financieel resultaat Uitzonderlijk resultaat Belastingen op het resultaat RESULTAAT van het boekjaar (na belastingen) Overboeking naar / onttrekking aan de belastingvrije reserves TE BESTEMMEN WINST van het boekjaar

Wat betreft het gerealiseerde

resultaat van 2010 van 1 10.103.360

financieel resultaat van boekjaar

(gecompenseerd door terugnames

2010 dient een belangrijke opmer-

van provisies ten belope van

king te worden geformuleerd

1 8.978.935,35). Ondanks het feit

teneinde de cijfers correct te

dat het kapitaal van de CDOs

kunnen interpreteren.

tot op heden niet is aangetast, werd in 2011 een bijkomende

De belangrijke beleggings-

minderwaarde van 1 1.039.540

portefeuille van de Nationale

geboekt om de CDOs te waar-

Loterij bevat onder meer voor

deren aan de marktwaarde per

1 13.000.000,00 aan CDOs

31 december 2011.

(Collateralized Debt Obligation), die in 2006 werden aangekocht.

Te noteren valt dat de Nationale

Teneinde tot een meer transpa-

Loterij alle financiële producten

rante weergave te komen, werd

waarvoor een kapitaalgarantie

in 2010 besloten om de CDOs aan

bestaat, waardeert aan aan-

de door de emittent bepaalde

schaffingswaarde (met uitzonde-

marktwaarde te waarderen en

ring van de hierboven vermelde

de eerder aangelegde provisies

CDOs). De onderneming engageert

terug te nemen. Het boeken van

zich dan ook om alle dergelijke

die minderwaarde heeft een

producten aan te houden tot op de

negatief effect op het financieel

vervaldag.

9 Nationale Loterij • Financieel verslag 2011


2.3. RESULTAATVERWERKING Wij stellen voor de volgende bestemming aan het resultaat te geven (in euro): Te bestemmen winstsaldo

22.930.261,17

Toevoeging aan de overige reserves

2.351.035,37

Uit te keren winst (vergoeding van het kapitaal)

3. VOORNAAMSTE RISICO’S EN ONZEKERHEDEN

aanbod aan private en/of illegale

20.579.225,80

operatoren vergemakkelijken.

weddenschappen en kansspelen waarbij de sociale controle weg-

De Nationale Loterij is zich ten volle

Als “sociaal verantwoordelijke en

valt, de spelen 24 uur op 24 toe-

bewust van de mogelijke impact van

professionele aanbieder van spelple-

gankelijk zijn en de speler gebruik

die ontwikkelingen op haar activitei-

zier” heeft de Nationale Loterij twee

kan maken van kredietkaarten;

ten en performantie en onderzoekt

essentiële opdrachten:

verschillende mogelijkheden om haar > de blijvende roep, zowel op

> de bescherming van de con-

activiteiten te diversifiëren teneinde

Europees als op nationaal niveau,

zo haar kanalisatieplicht nog beter te

sumenten en inzonderheid de

om de markt voor loterijen en

kunnen vervullen.

minderjarigen, onder meer door

kansspelen te liberaliseren.

de gerichte kanalisering van het

Daarnaast is de onderneming

spelgedrag en door permanente

In dat verband dienen de ingrijpende

vanzelfsprekend onderhevig aan de

inspanningen op het vlak van

veranderingen aan de kansspelwet

andere risico’s en onzekerheden

preventie en behandeling van

van 1999 te worden vermeld (Wet

inherent aan haar activiteiten.

gokverslaving;

van 11 juni 2009 – BS 29/06/2009).

Uiteraard legt het management ter

De voornaamste wijzigingen betref-

zake een permanente waakzaamheid

fen de introductie op het internet

aan de dag. Zo worden onder meer

maatschappelijk waardevolle

van bepaalde spelletjes via een

alle risico’s waaraan de onderneming

organisaties en initiatieven.

licentiesysteem en de integratie

wordt blootgesteld op permanente

> de financiële ondersteuning van

van alle sportweddenschappen in

wijze in kaart gebracht en na risico-

De vennootschap is echter bekom-

de wet. Sinds 1 januari 2011 leiden

analyse, en voor zo ver mogelijk,

merd om een aantal ontwikkelingen

de nieuwe regels tot een grotere

geremedieerd. Het registreren en

die de vervulling – laat staan de

legale concurrentie op het internet

verwerken van incidenten (incident

intensifiëring – van haar sociale

en in nog grotere mate wat betreft de

management) wordt systematisch

missie in de toekomst negatief kan

sportweddenschappen die worden

verbeterd en de bedrijfsprocessen

beïnvloeden:

aangeboden in ons traditioneel distri-

van de vennootschap worden voort-

butiekanaal. Tegelijkertijd zullen de

durend verfijnd.

> de ongebreidelde toename van het

10 Nationale Loterij • Financieel verslag 2011

nieuwe regels de strijd tegen illegale


JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

4. BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA HET EINDE VAN HET BOEKJAAR

te breiden met instant spelen

HR-beleid, met de verdere

die specifiek voor het internet

verfijning van het evaluatiesysteem

zullen worden ontwikkeld (markt-

PEC (Performantie Evolutie

introductie voorzien in de loop

Cyclus) en de remuneratiepolitiek

van 2012);

als belangrijkste voorbeelden.

Sinds het afsluiten van het boekjaar op 31 december 2011 hebben zich

Die inspanningen zullen uiteraard > het onderzoek naar de ontwik-

in de komende jaren worden

geen gebeurtenissen voorgedaan die

keling van producten inzake

een aanpassing van de jaarrekening

sportweddenschappen, waarmee

2011 vergen of die een bijzondere

de Nationale Loterij haar

vermelding in de toelichting bij die

kanalisatiedoelstelling nog beter

fundamenten werden gelegd van

jaarrekening vereisen.

hoopt te realiseren gelet op de

een meerjarig ICT-plan waarvan

geliberaliseerde Belgische markt;

de impact zich al in 2011 liet

5. OMSTANDIGHEDEN DIE DE ONTWIKKELING VAN DE VENNOOTSCHAP AANMERKELIJK KUNNEN BEÏNVLOEDEN

voortgezet; > de informatica, waarbij de

voelen; de komende jaren zal heel > de verdere optimalisatie van het

wat aandacht worden besteed

verkoopsnetwerk door het voor-

aan onder meer de volledige

bereiden van de uitbreiding van

vernieuwing van de centrale

het Lottery Inside project (verkoop

spelsystemen en de ontwikkeling

van on-line producten aan de

van een CRM-systeem;

Buiten de in punt 3 hiervoor gefor-

kassa’s van supermarkten) en het

muleerde bezorgdheden, voorzien

verderzetten van de testen met

wij op het huidige ogenblik geen

ITVMs (automatische verdelers

certificaat, één van de vereisten

noemenswaardige omstandigheden

van krasproducten);

voor verdere deelname aan Euro

die de ontwikkeling van de onderneming in belangrijke mate kunnen beïnvloeden.

6. ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

> het behalen van een nieuw WLA-

Millions. Bovendien versterkt een > het project “verantwoord

dergelijke certificatie ongetwijfeld

spelgedrag”, dat tot doel heeft

het vertrouwen van de spelers en

de schade die het spel bij

de partners in de Nationale Loterij.

kwetsbare personen zou kunnen veroorzaken, tot een minimum te beperken; deze inspanningen

7. BIJKANTOREN EN DOCHTERONDERNEMINGEN

Naast de onder punt 1 vermelde

leidden tot de verwerving van het

belangrijke inspanningen inzake

certificaat “Verantwoord Spel”,

productgamma en distributiekanalen,

uitgereikt door de European

De vennootschap telt acht regionale

besteedde de vennootschap in 2011

Lotteries Association;

kantoren: vier in Vlaanderen (Antwerpen, Brugge, Gent en Tienen),

meer dan speciale aandacht aan: > de verdere ontwikkeling van het

> de belangrijkste productiefactor,

drie in Wallonië (Bergen, Luik en

nl. de mens. Daarom werd het

Namen) en één in Brussel (Jette).

IGS-platform door het huidige

voorbije jaar verder hard gewerkt

aanbod van trekkingsspelen uit

aan de modernisering van het

De eerste dochteronderneming van

11 Nationale Loterij • Financieel verslag 2011


de Nationale Loterij, Lotto Sports

van vennootschappen, mag een doch-

Ten slotte danken we allen die zich

Organisation NV, werd op 26 augus-

teronderneming immers buiten de

gedurende het voorbije boekjaar heb-

tus 2002 opgericht met als doel

consolidatie worden gelaten, indien

ben ingezet voor de onderneming.

ondersteunende diensten te verlenen

zij slechts van te verwaarlozen bete-

met betrekking tot sportactiviteiten.

kenis is en haar opneming geen bete-

De onderneming was gedurende

kenis zou hebben voor de beoordeling

meerdere jaren een slapende ven-

van het geconsolideerd vermogen, de

nootschap, maar werd gereactiveerd

geconsolideerde financiële positie of

eind 2011 ten behoeve van het wieler-

het geconsolideerd resultaat.

De gedelegeerd bestuurder,

neming, de NV LNL Services (die

De NV Lotto Sports Organisation

I. PITTEVILS

tot doel heeft diensten te verlenen

en de NV LNL Services voldoen per

aan organisatoren van toegelaten

31 december 2011 duidelijk aan de

loterijen, spelen en weddenschappen,

bepalingen van het geciteerde artikel.

Te Brussel, op 17 april 2012

project. Haar tweede dochteronder-

als tussenpersoon of contactpunt te fungeren tussen loterij-, spel- of weddenschappenoperatoren, zowel onderling als met toeleveringsbedrijven en andere dienstverstrekkers, en alle operaties te verrichten en activiteiten te ontplooien die rechtstreeks

De voorzitter van de raad van bestuur, J.M. LIÉTART

8. DOELSTELLINGEN EN BELEID INZAKE RISICOBEHEERSING M.B.T. HET GEBRUIK VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

of onrechtstreeks dit doel kunnen

De bestuurders, C. ALBERT S. DEWISPELAERE P. GOBLET J. HAEK

bevorderen, hierin begrepen het

De vennootschap heeft in 2011 – en

O. HUBERT

participeren in vennootschappen die

trouwens ook daarvoor – geen

G. MAHIEU

in bovenvernoemde domeinen actief

gebruik gemaakt van financiële

E. MATTHYS

zijn), werd opgericht bij notariële akte

instrumenten voor de indekking van

J. PAQUET

van 5 juli 2004. Het kapitaal van beide

valuta- en/of intrestrisico’s, gezien

E. PEETERS

filialen is volledig in handen van de

die voor de Nationale Loterij zeer

M. SCHIEPERS

Nationale Loterij.

beperkt zijn.

D. van EYLL

Niettegenstaande de Nationale

9. SLOT

A. VERHOEVEN Loterij de NV Lotto Sports Organisation en de NV LNL Services

Wij vragen u de jaarrekening te willen

controleert, heeft ze geen geconsoli-

goedkeuren en de leden van de raad

deerde jaarrekening opgesteld.

van bestuur alsook van het college van commissarissen, decharge te

Overeenkomstig artikel 107, 1°, van

willen verlenen voor het mandaat dat

(Het bedrag aan niet opgevraagde

het koninklijk besluit van 30 januari

ze gedurende het jaar 2011 hebben

winsten bedroeg voor 2011

2001 tot uitvoering van het wetboek

uitgeoefend.

1 6.605.319)

12 Nationale Loterij • Financieel verslag 2011


13 Nationale Loterij â&#x20AC;˘ Financieel verslag 2011


VERSLAG VAN HET COLLEGE VAN COMMISSARISSEN Verslag van het College van Commissarissen over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengt het College van Commissarissen (hierna “het College”) u verslag uit in het kader van zijn mandaat. Dit verslag omvat ons oordeel over het getrouw beeld van de jaarrekening evenals de vereiste bijkomende vermeldingen. VERKLARING OVER DE JAARREKENING ZONDER VOORBEHOUD

de resultatenrekening afsluit met

uitgevoerd overeenkomstig de

een winst van het boekjaar van

wettelijke bepalingen en volgens

1 22.180.261,17.

de in België geldende controlenormen, zoals uitgevaardigd door

Het opstellen van de jaarrekening

het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

valt onder de verantwoordelijkheid

Deze controlenormen vereisen

van het bestuursorgaan. Deze

dat zijn controle zo wordt geor-

verantwoordelijkheid omvat onder

ganiseerd en uitgevoerd dat een

meer: het opzetten, implemente-

redelijke mate van zekerheid wordt

ren en in stand houden van een

verkregen dat de jaarrekening geen

interne controle met betrekking

afwijkingen van materieel belang,

tot het opstellen en de getrouwe

als gevolg van fraude of van het

weergave van de jaarrekening die

maken van fouten, bevat.

geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg van fraude of van

Overeenkomstig voornoemde

het maken van fouten, bevat; het

controlenormen heeft het College

kiezen en toepassen van geschikte

rekening gehouden met de admi-

waarderingsregels; en het maken

nistratieve en boekhoudkundige

van boekhoudkundige ramingen die

organisatie van de vennootschap,

Het College heeft de controle

onder de gegeven omstandigheden

alsook met haar procedures van

uitgevoerd van de jaarrekening

redelijk zijn.

interne controle. Wij hebben van

over het boekjaar afgesloten op 31

de verantwoordelijken en van het

december 2011, opgesteld op basis

Het is de verantwoordelijkheid van

bestuursorgaan van de vennoot-

van het in België van toepassing

het College een oordeel over deze

schap de voor onze controles ver-

zijnde boekhoudkundig referen-

jaarrekening tot uitdrukking te

eiste ophelderingen en inlichtingen

tiestelsel, met een balanstotaal

brengen op basis van zijn controle.

verkregen. Wij hebben op basis van

van 1 469.488.520,85 en waarvan

Het College heeft zijn controle

steekproeven de verantwoording

14 Nationale Loterij • Financieel verslag 2011


VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN

onderzocht van de bedragen opgenomen in de jaarrekening.

BIJKOMENDE VERMELDINGEN

toekomstige ontwikkeling. Het College kan evenwel bevestigen dat de verstrekte gegevens geen

Wij hebben de gegrondheid van de waarderingsregels, de redelijkheid

Het opstellen en de inhoud van het

onmiskenbare inconsistenties

van de betekenisvolle boekhoud-

jaarverslag, alsook het naleven door

vertonen met de informatie

kundige ramingen gemaakt door de

de vennootschap van het Wetboek

waarover wij beschikken in het

vennootschap, alsook de voorstel-

van vennootschappen en van de sta-

kader van ons mandaat.

ling van de jaarrekening als geheel

tuten, vallen onder de verantwoorde-

beoordeeld. Het College is van

lijkheid van het bestuursorgaan.

mening dat deze werkzaamheden

Het is de verantwoordelijkheid van

aspecten van ondergeschikt

een redelijke basis vormen voor het

het College om in zijn verslag de

belang, werd de boekhouding

uitbrengen van zijn oordeel.

volgende bijkomende vermeldingen

gevoerd overeenkomstig de in

op te nemen die niet van aard zijn om

België van toepassing zijnde

Het College is van oordeel dat

de draagwijdte van zijn verklaring

wettelijke en bestuursrechtelijke

de jaarrekening afgesloten op

over de jaarrekening te wijzigen:

voorschriften.

> Onverminderd formele

31 december 2011 een getrouw beeld geeft van het vermogen, de

> Het jaarverslag behandelt de

> Het College dient u geen ver-

financiële toestand en de resultaten

door de wet vereiste inlichtingen

richtingen of beslissingen mede

van de vennootschap, in overeen-

en stemt overeen met de jaar-

te delen die in overtreding met

stemming met het in België van

rekening. Het College kan zich

de statuten of het Wetboek van

toepassing zijnde boekhoudkundig

echter niet uitspreken over de

vennootschappen zijn gedaan of

referentiestelsel.

beschrijving van de voornaam-

genomen. De verwerking van het

ste risico’s en onzekerheden

resultaat die aan de algemene

waarmee de vennootschap wordt

vergadering wordt voorgesteld,

geconfronteerd, alsook van haar

stemt overeen met de wettelijke

positie, haar voorzienbare evo-

en statutaire bepalingen.

lutie of de aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten op haar

Brussel, 27 april 2012

Het College van Commissarissen Lid van het Instituut der

Lid van het Instituut der

Het Rekenhof

Bedrijfsrevisoren

Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door

RSM InterAudit BV CVBA

Grant Thornton,

Jan Debucquoy

Vertegenwoordigd door

Lippens & Rabaey BV CVBA

Raadsheer in het Rekenhof

Jean-François Cats

Vertegenwoordigd door Marleen Mannekens

15 Nationale Loterij • Financieel verslag 2011


Nationale Loterij nv van publiek recht Belliardstraat 25-33 1040 Brussel www.nationale-loterij.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Ivan Pittevils Gedelegeerd Bestuurder van de Nationale Loterij

ALGEMENE COÖRDINATIE Philippe-Edgar Detry, Audrey Bettens

CREATIE, OPMAAK EN PRODUCTIE www.thecrewcommunication.com

DRUK Albe De Coker

Dit jaarverslag is beschikbaar in PDF-formaat op de website van de Nationale Loterij, www.nationale-loterij.be. Gedrukt op ecologisch, sociaal verantwoord papier en geproduceerd op een duurzame manier.

16 Nationale Loterij • Financieel verslag 2011


www.nationale-loterij.be

Nationale Loterij Financieel Verslag 2011  
Nationale Loterij Financieel Verslag 2011  
Advertisement