Page 1

ปี พหอการ .ศ. ค้าย 255 อดเย 3, 2 ี่ยม 55 4

ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 ประจ�ำเดือน มีนาคม 2555

Vol. 17 March 2012

เชียงใหม่ขอแก้ผงั เมือง

ท้องถิน่ ต้องมีสว่ นร่วม

เอกชนเชี ย งใหม่ เ ดิ น หน้ า เต็ ม สู บ ขอแก้ ไ ข ผังเมืองเชื่อหากให้มีการบังคับใช้จะส่งผลเสียหนัก การลงทุน ทีพ่ กั อาศัยจะปัน่ ป่วน กระทบการใชป้ ระโยชน์ราคาที่ดินแน่ เหตุมีข้อก�ำหนดขวางการพัฒนาเมือง มากกว่าชี้น�ำการพัฒนา ระบุเคยขอเสนอหลายรอบ แต่ไม่เคยได้รับการแก้ไขตั้งกรรมการรับผิดชอบการ ขอแก้ไข นายณรงค์ คองประเสริ ฐ ประธาน หอการค้ า จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ กล่ า วว่ า หลั ง จาก หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคเอกชนที่ เกี่ยวข้อง จัดเสวนาระดมสมองและข้อเสนอต่อผล กระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ หลังการประกาศใช้ผงั เมืองรวม เมืองเชียงใหม่ และผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในปี 2555 นี้ มีผู้ให้ความ สนใจเข้าร่วมจากหลากหลายองค์กรกว่า 50 คน โดยทัง้ หมดแสดงความกังวลต่อผลกระทบทีเ่ ชือ่ ว่า จะเกิดขึน้ ต่อการอยูอ่ าศัย การลงทุน และการขยาย ตัวในอนาคตของเมือง หากไม่มีการแก้ไขจะเกิด ความเสียหายต่อภาพ อ่านต่อหน้า 20

จั บ ตาศู น ย์ ป ระชุ ม ใครบริ ห าร ปัญหาหมอกควัน

ภาษณ์พิเศษ

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อหน้า 22

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่กังวลทิศทางศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ยังไม่ชัดเจนแม้ใกล้สร้างเสร็จ เรียกร้องท้องถิ่นมี ส่วนบริหารจัดการ “บรรหาร” ระบุก่อสร้างแล้วเสร็จ-พร้อมใช้งานก.ย.นี้แน่นอน ก�ำชับส�ำนักปลัดก.ท่องเที่ยวฯ เร่งสรุปผู้บริหารศูนย์ ประชุม นายณรงค์ คองประเสริฐ ประธานหอการค้าจังหวัด เชียงใหม่ กล่าวถึงกรณีการก่อสร้างศูนย์การประชุมและแสดง สินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ใกล้แล้วเสร็จ และยังคงไม่มี ความชัดเจนเรื่องการบริหารจัดการ หรือการเปิดให้ท้องถิ่นมี ส่วนร่วมในการก�ำหนดแผนการบริหารว่า หอการค้าจังหวัด เชียงใหม่ต้องการให้ท้องถิ่นมีส่วนในการก�ำหนดแนวทางหรือ บริหารจัดการศูนย์ประชุมแห่งนี้ เพราะท้องถิ่นจะเป็นผู้แบกรับ ภาระจากการด�ำเนินการศูนย์ประชุมฯ ทั้งเรื่องสาธารณูปโภค อ่านต่อหน้า 20 และผลกระทบต่างๆ


2

The Chamber Forum

ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 ประจ�ำเดือน มีนาคม 2555


The Chamber Forum

3

ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 ประจ�ำเดือน มีนาคม 2555

WhyChiangmai?

ไม่มีเสียงรบกวนแขกให้ร�ำคาญใจ หลังการปรับปรุงครั้งใหญ่ที่มีทั้งการก่อสร้าง อาคารขนาดใหม่สูง 9 ชั้น การตกแต่งภายในใหม่ ทั้งหมด และเพิ่มห้องพักจาก 190 ห้องเป็น 286 ห้อง ห้องประชุมขนาดใหญ่จุได้ 500 คน Moevenpick สุริวงศ์ จะอยู่ในธุรกิจโรงแรมที่แข่งขันกันหนักหน่วง ได้อย่างสง่างาม วินัยเชื่อเช่นนั้น “ทีป่ รับปรุงครัง้ ใหญ่ และน�ำเครือจากยุโรปเข้า

วินัย จิตต์รัตน์เสนีย์

ผู้จัดการ โรงแรม Moevenpick สุริวงศ์ มาร่วมบริหาร เพราะคิดว่าถึงเวลาแล้วทีเ่ ราต้องก้าว ไปสูร่ ะดับนานาชาติ ทตี่ งั้ ของเราอยูใ่ น prime location เราจะบริหารโดยใช้ทมี งานมืออาชีพ บวกกับความมี น�ำ้ ใจแบบคนไทย เพือ่ ให้โรงแรมแห่งนีม้ จี ดุ เด่นมาก ที่สุด และเราเชื่อว่าเราเข้มแข็งพอในสนามนี้” วินยั ย้อนถึงวันทีเ่ ครือ Twin Towers ตัดสิน ใจมาลงทุนที่เชียงใหม่ว่าเพราะเชื่อมั่นในศักยภาพ ของพื้นที่นี้อย่างเต็มที่ “ท�ำไมต้องมาเชียงใหม่? เพราะเชียงใหม่เป็น ศูนย์รวมของกิจกรรมทุกอย่าง เป็นทีร่ วมของสถาบัน การศึกษาระดับสูงของประเทศ มีมหาวิทยาลัยทั้ง ภาครัฐและเอกชนเกือบ 10 แห่ง ในอนาคตจะเป็น ศูนย์กลางทางการเงินในภูมอิภาคนี้ มีการพัฒนา

ระบบ logistics รองรับการเข้าเป็นประชาคมอาเซียน เรามาเชียงใหม่ ในปี 2558 มีเส้นทางเชื่อมโยงกับประเทศใกล้เคียง อย่างเส้นทาง R3A จากจีนตอนใต้ ที่แม้ไม่ได้ตัดผ่าน เพราะที่นี่เป็นที่รวมทุกอย่าง เชียงใหม่โดยตรง แต่เชือ่ ว่าจะมีกจิ กรรมเกีย่ วเนือ่ งและ มีแนวโน้มจะเติบโตอีกมาก การพัฒนาขยายตัวเชือ่ มโยงกับเชียงใหม่แน่นอน เรา เชือ่ ว่าเราตัดสินใจไม่ผดิ จนถึงวันนีย้ งั ยืนยันอย่างนัน้ ” และเราไม่ผิดหวัง วินัยเชื่อว่า Moevenpick สุริวงศ์ จะแตกต่าง อย่างไรก็ตามเขามีขอ้ เสนอในเรือ่ งการพัฒนา จากคูแ่ ข่งหลังการปรับปรุงครัง้ ใหญ่น ี้ “เรามีจดุ ขายคือ ว่า เชียงใหม่ควรจะต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่ ชัดเจน ทั้งเรื่องผังเมือง ทั้งเรื่องการเตรียมบุคลากร ส�ำหรับการพัฒนาทีก่ ำ� ลังจะมาถึง ทัง้ เรือ่ งความพร้อม ของประชาชน “ทุกวันนีเ้ รายังมีความเจริญค่อนข้างไร้ทศิ ทาง และสิ่งที่เรายังขาดมากคือเรื่องการประชาสัมพันธ์ มี การผสมผสานของวัฒนธรรมล้านนา และความทันสมัย การพัฒนาหลายเรื่องที่ประชาชนไม่รู้ หรือบางปัญหา ให้ออกมาเป็นแนว contemporary เป้าหมายของเรา คือ ไม่มีการชี้แจงให้ประชาชนรับทราบ เช่นปัญหาหมอก นักท่องเทีย่ วชาวไทย เราเชือ่ ว่าคนไทยยังเดินทางและ ควัน ซึ่งที่จริงไม่ได้เลวร้าย มันเป็นปรากฎการณ์ ยังมีก�ำลังซื้อ จึงตกแต่งให้มีแบบผสมผสาน ขณะที่ ธรรมชาติที่เรารับมือและจัดการกับมันได้ แต่ยังไม่มี โรงแรมใหม่และขนาดใหญ่ในเชียงใหม่จะเน้นแนว ใครให้ข้อมูลนี้ บางครั้งมันสร้างความสับสนและความ ทันสมัยเป็นหลัก เราคาดหวังตลาดคนไทยและตลาด ตื่นตระหนก ทั้งภาครัฐและเอกชนควรช่วยกันในเรื่อง นักท่องเที่ยวในประเทศใกล้เคียง ที่มีเที่ยวบินตรงมา นี้” นอกจากนั้นเขาเห็นว่า สาธารณูปโภคยังต้อง ยังเชียงใหม่ เช่นอินเดีย จีน สิงคโปร์ มาเลเซีย และใกล้ๆ นี้แอร์เอเชียจะเปิดเที่ยวบินตรงจากจาการ์ตาด้วย” มีการพัฒนาเพิ่มเติม ถนนภายในตัวมืองเริ่มแออัด วินยั เชือ่ ว่าการปรับเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว จะ ควรต้องหาพื้นที่รองรับการเจริญเติบโต เช่นเมืองคู่ ท�ำให้การแข่งขันจะไม่รุนแรง เพราะมีโรงแรมระดับนี้ แฝด เพราะในอนาคตพื้นที่ในตัวเมืองจะรองรับการ ในเชียงใหม่ไม่มากนัก ขณะทีใ่ นอนาคตเขาเชือ่ ว่ารถไฟ พัฒนาไม่ได้แล้ว และควรต้องพิจารณาเรื่องระบบ ความเร็ ว สู ง จะน� ำ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้ า มาในเชี ย งใหม่ ขนส่งมวลชนอย่างจริงจัง

นับกว่า 10 ปีแล้ว ทีก่ ลุม่ Twin Towers ทีค่ ร�ำ่ หวอดในธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพ เข้ามาลงทุน ในธุรกิจโรงแรมในเชียงใหม่อย่างเงียบๆ โดย ซื้อกิจการโรงแรมสุริวงศ์ บนย่านไนท์บาซาร์ ด�ำเนินธุรกิจ และเติบโตอย่างต่อเนื่อง วันนีม้ คี วามเคลือ่ นไหวใหญ่ของโรงแรมแห่งนี้ ที่ วินยั จิตต์รตั น์เสนีย์ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ทัง้ ฐานะทายาท ของกลุม่ ธุรกิจ และกรรมการผูจ้ ดั การ จะบอกเล่าอย่าง ละเอียด “เราก�ำลังจะปรับโรงแรมสุริวงศ์ เป็นระดับ 5 ดาว เชิญให้เครือ Moevenpick ซึ่งเป็นเครือบริหาร โรงแรมจากสวิสเซอร์แลนด์และมีชอื่ เสียงมากในยุโรป มาช่วยบริหาร จะ rebrand เป็นโรงแรม Moevenpick สุริวงศ์ ในเดือนมิถุนายนนี้ ส่วนการก่อสร้างทั้งหมด ที่จะเปลี่ยนแปลงรูปโฉมสุริวงศ์อย่างสิ้นเชิงจะเสร็จ สมบูรณ์ในปลายปี” ผูจ้ ดั การหนุม่ ใหญ่บอก ท่ามกลาง การปรับปรุงอาคารทีด่ ำ� เนินไปอย่างแข็งขัน แต่เงียบงัน

จ�ำนวนมาก และคาดหวังว่าจะเห็นโครงการนี้เป็นจริง โดยเร็ว “ปีนี้การท่องเที่ยวคึกคัก เพราะการเมืองนิ่ง และเชียงใหม่มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจ�ำนวน มาก เช่นงานพืชสวนโลก งานไม้ดอกไม้ประดับ คาดว่า การท่องเที่ยวจะดีอีกครั้งปลายปี เพราะเป็นฤดูกาล ท่องเที่ยว นอกจากนั้นเรายังคาดหวังผลจากศูนย์ ประชุมและแสดงสินค้านานชาติ ที่จะก่อสร้างเสร็จใน เร็วนี้ และหากเราสามารถช่วยกันพัฒนาการท่องเทีย่ ว ของเชียงใหม่ให้ทอ่ งเทีย่ วได้ทกุ ฤดู จะส่งผลต่อการท่อง เที่ยวและธุรกิจเกี่ยวข้องในทางบวกได้มาก”


4 บทบรรณาธิการ

วิทยา ครองทรัพย์ w_krongsub@hotmail.com สวั ส ดี ค รั บ ท่ า นสมาชิ ก และท่ า นผู ้ อ ่ า น ทุกท่าน หนังสือพิมพ์หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับนี้ถือเป็นฉบับที่ก้าวสู่ปีที่สองอย่างสมภาคภูมิ ตลอดเวลาหนึ่งปีคณะท�ำงานได้พยายามน�ำเสนอ ข่าวสารในเชิงสร้างสรรค์ ชี้ให้เห็นจุดเด่นข้อดี รวม ทัง้ มีการน�ำเสนอความเห็นของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับ เรื่องราวต่างๆอย่างตรงไปตรงมา และขอขอบคุณ ทุกความคิดเห็นที่ได้ติชม เรายินดีน้อมรับครับ และจากค�ำแนะน�ำเราได้น�ำไปพิจารณาและน�ำไป สูค่ วามเปลีย่ นแปลงในฉบับนี้ ทัง้ ขนาดของหนังสือ ที่เพิ่มความสะดวกในการอ่าน เนื้อหาที่กระชับ มากขึ้น สวยงามด้วยการพิมพ์สี่สีทุกหน้าและการ จัดหน้าของผู้สนับสนุนไว้อย่างเหมาะสม มองเห็น ง่าย ชัดเจน ส�ำหรับเดือนมีนาคมนี้ตรงกับการประชุม ใหญ่ ข องหอการค้ า เชี ย งใหม่ ไ ด้ เ ดิ น ทางมาครึ่ ง ทางของสมัยที่ 18 โดยการน�ำอย่างเข้มแข็งและ มีคุณภาพของท่านประธานณรงค์ คองประเสริฐ พร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารทุกท่าน เรายังผลัก ดันโครงการส�ำคัญๆ ที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจโดย รวมของภาคเหนือและของเชียงใหม่อย่างใกล้ชิด ข่าวความเคลื่อนไหวส�ำคัญของการลงทุน การขับ เคลื่อนร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน นอกจาก นั้นเรายังได้สืบสานปณิธานของท่านอดีตประธาน หอการค้าไทย คุณดุสติ นนทะนาครในการต่อต้าน คอร์รัปชั่นและท่านประธานหอการไทยคนปัจจุบัน คุณพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ที่ได้มีกิจกรรมการต่อต้านที่ เข้มข้นขึ้น ส� ำ หรั บ ท่ า นสมาชิ ก หอการค้ า จั ง หวั ด เชียงใหม่เราได้ส่งจดหมายเชิญประชุมใหญ่ซึ่งจะ มีขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม ที่โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัดเชียงใหม่เวลา 13.00-16.30 น. โดยนอกจาก จะเป็นการรายงานกิจกรรมประจ�ำปีแล้ว เราได้รับ เกียรติจากท่านวิทยากร ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ โดยท่านจะมาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “AEC ตลาดใหม่ โอกาสใหม่” จึงหวังว่าท่านสมาชิกจะ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการด�ำเนินงานของ หอการค้าของท่านโดยพร้อมเพรียงกัน

กระแสทัศน์

ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอรัปชัน่ (ภตค.) เปิดตัว โครงการ “หมาเฝ้าบ้าน” (Watch Dog) เปิดรับสมัคร อบรมอาสาสมัครทั่วประเทศ เพื่อร่วมเฝ้าระวังการ ทุจริต คอร์รปั ชัน่ ต่างๆ พร้อมเสนอมาตรการให้รฐั บาล ร่วมตรวจสอบการใช้งบประมาณฟืน้ ฟูประเทศหลังเกิด อุทกภัย กว่า 17,000 ล้านบาท เพือ่ ให้ประชาชนทีม่ จี ติ อาสาในการต่อต้านคอร์รัปชั่น และสร้างอาสาสมัคร เครือข่ายเตือนภัยการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ในทุกภาคส่วน ตั้งเป้าหมาย อบรมอาสาสมัคร 1,000 ราย จากทั่ว ประเทศ ภตค. ยั ง ได้ ท� ำ จดหมายยื่ น ต่ อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ภายหลัง การจัดเสวนาระดมความคิดเห็นจากนักธุรกิจ นัก วิชาการตัวแทน NGOs และภาคประชาสังคม เรื่อง การเฝ้าระวังการทุจริตในการใช้งบประมาณฟื้นฟู ประเทศหลังอุทกภัย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554 ทีไ่ ด้สรุปเรือ่ งทีร่ ฐั บาลต้องเฝ้าระวังการทุจริต และแนว ทางการเฝ้าระวังการทุจริต 3 ข้อหลัก ได้แก่ กลไก การเปิดเผยข้อมูล ทัง้ ภาครัฐและเอกชน (Disclosure) กลไกการตรวจสอบ (Auditor) และการสนับสนุน ให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการ ปปช. ทีจ่ ะให้หน่วยงานของรัฐจัดท�ำและเปิดเผยราคา กลางโครงการประมูลและจัดซื้อจัดจ้าง นอกจากนี้ ความคืบหน้าเรื่องการประสาน งานกับ ปปช. ในการผลักดันกฎหมายใหม่ทเี่ กีย่ วข้อง กับระบบการจัดซือ้ จัดจ้างให้มคี วามโปร่งใส ตาม พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบ ปรามการทุจริต ตามมาตรา 103/7 และ มาตรา 103/8 นั้น ได้มีการผลักดันอย่างต่อเนื่อง โดยเสนอให้ทุก

The Chamber Forum

ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 ประจ�ำเดือน มีนาคม 2555

ภาคี เ ครื อ ข่ า ยต่ อ ต้ า นคอร์ ร ั ป ชั ่ น เกาะติดโครงการฟื้นฟูหลังน�้ำท่วม พร้อมเปิดตัวโครงการ “หมาเฝ้าบ้าน” โครงการจัดซือ้ จัดจ้างของหน่วยงานรัฐบาลแสดงความ โปร่งใส ด้วยการเปิดเผยข้อมูลการด�ำเนินงาน ผ่าน ระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถ เข้าไปตรวจสอบได้ ซึง่ ขณะนีอ้ ยูใ่ นกระบวนการติดตาม ความเห็นชอบจากมติคณะรัฐมนตรี ซึง่ ภตค.จะติดตาม ความคืบหน้าเรื่องทั้งหมดนี้อย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทย จากการ ส�ำรวจกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 2,400 ตัวอย่าง จากภาค ประชาชน ข้าราชการ ภาครัฐ และผู้ประกอบการ ภาคเอกชนทั่วประเทศ ในช่วงเดือนธันวาคม 2554 โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย พบว่าสถานการณ์ปรับตัวดีขนึ้ เล็กน้อย โดยดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทย (CSI) ในเดือนธันวาคม 2554 อยู่ที่ระดับ 3.6 (ซึ่งต�่ำกว่า ค่าเฉลีย่ ทีร่ ะดับ 5 จากช่วงคะแนน 0-10) ปรับตัวดีขนึ้ กว่ า ระดั บ 3.5 ในเดื อ นธั น วาคม 2553 แม้ ว ่ า สถานการณ์ดีขึ้นเล็กน้อย แต่โดยภาพรวมแล้วพบ ว่าสถานการณ์คอร์รัปชั่นของไทย ยังอยู่ในระดับแย่

(ต�่ำกว่าค่าระดับกลาง ที่ระดับ 5) แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า จากผลการส�ำรวจพบ ว่า สังคมไทยตระหนักรู้มากขึ้นว่า ปัญหาคอร์รัปชั่น เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ โดยกลุ่มตัวอย่าง 64% ไม่ เห็นด้วยกับ “การทีร่ ฐั บาลทุจริตคอร์รปั ชัน่ แต่มผี ลงาน เป็นเรือ่ งทีย่ อมรับได้” และกลุม่ ตัวอย่างมีจำ� นวนสูงถึง 73 % ที่พร้อมในการแจ้งและรายงานเบาะแสทุจริต คอร์รัปชั่นร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น โครงการ “ หมาเฝ้าบ้าน” ภตค. ได้รับความ ร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ อาทิ ส�ำนักงาน ปปช. ส�ำนักงานงบประมาณ ส�ำนักงาน สตง. สื่อมวชน และองค์กรเสริมสร้างความเป็นผู้น�ำ โดยจะเปิ ด รั บ สมั ค รและอบรมที่ ก รุ ง เทพมหานคร เป็นที่แรก เดือนมีนาคม นี้ ณ ห้องประชุม Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ หอการค้าไทย ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-622-1860 -76 ต่อ 543-545

สามารถในการลงทุนในต่างประเทศ ต้องการให้ภาค รัฐส่งเสริมให้มกี ารจับคูใ่ นการร่วมทุนกับนักธุรกิจผูใ้ ห้ บริการโลจิสติกส์ในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สิงค์โปร์, มาเลเซีย, เวียดนาม, ลาว และกัมพูชา ซึง่ ทีผ่ า่ นมา ถึง แม้จะมีพันธกิจในเรื่องนี้ แต่ก็ให้ความส�ำคัญกับการ

ลงทุนในด้านอุตสาหกรรมและเข้าใจ ในธุรกิจบริการโลจิสติกส์น้อยมาก 5. ในด้านสภาพคล่องและ การเงิน สถาบันการเงินของไทย รวม ถึง EXIM Bank และ SME Bank มี ค วามเข้ า ใจในธุ ร กิ จ โลจิ ส ติ ก ส์ ค่อนข้างน้อย และธุรกิจนี้เป็นธุรกิจ บริการ หลักทรัพย์ที่ค�้ำประกัน จึงมี ความแตกต่างจากภาคอุตสาหกรรม แต่ภาคการเงินยังมองธุรกิจนีเ้ หมือน กั บ อุ ต สาหกรรม จึ ง ท� ำ ให้ เข้ า ถึ ง แหล่งทุนยาก 6. ภาครัฐ ควรทีจ่ ะก�ำหนด ให้มีหน่วยงานหลักที่จะเป็นเจ้าภาพ ในการพัฒนาผู้ประกอบการโลจิสติกส์ของไทย ให้ มีขีดความสามารถทั้งเชิงรับและเชิงรุก ต่อการเปิด เสรีภาคบริการโลจิสติกส์ภายใต้กรอบอาเซียน ในปี 2013 มิเช่นนั้นธุรกิจของไทยจะต้องมีการปิดกิจการ เป็นจ�ำนวนมาก

รุกรับปรับตัวสูอ่ าเซียน ข้อพึงระวังกับการเปิดเสรีการค้าโลจิสติกส์ ภายใต้ AEC ผูป้ ระกอบการต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือก่อน ที่จะมีการเปิดเสรี ในปี 2013 1. ปัญหาการพัฒนาผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ไทย คือ ไม่มีหน่วยงานของรัฐใดๆ ที่เป็นเจ้าภาพ 2. ประเทศไทยมียทุ ธศาสตร์การพัฒนาผูใ้ ห้ บริการโลจิสติกส์ไปสู่สากล แต่โดยข้อเท็จจริงก็ไม่มี แผนงาน งบประมาณ และหน่วยงานของรัฐหน่วย งานใดที่จะเข้าไปด�ำเนินการ ถึงแม้จะมีการจัดตั้งส�ำ นักโลจิสติกส์การค้าของกรมส่งเสริมการส่งออก ที่ ผ่านมา 2 ปี ก็ยังไม่เห็นชิ้นงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และผู้ให้บริการโลจิส ติกส์ที่เป็นรูปธรรม 3. ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ของไทยที่เป็น SMEs ต้องการให้พัฒนาเครือข่ายด้วยการจับคู่ ธุรกิจ (Business Matching) กับผู้ประกอบการใน ประเทศต่างๆ ในอาเซียน ซึ่งปัจจุบัน ทูตพาณิชย์ยัง ไม่ได้เข้าไปด�ำเนินการเรื่องนี้แต่อย่างใด 4. ส�ำหรับผู้ประกอบการไทยที่มีขีดความ


The Chamber Forum

ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 ประจ�ำเดือน มีนาคม 2555

วิถีชีวิต

5

ยพรรณ ศรีธวัช กงสุล ล่วงหน้า และวางแผนป้องกันปัญหาทีเ่ กิดขีน้ ล่วงหน้า เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน จุดใดที่เป็น AfterWorkingHour กิ ตติมศักหม่ดิ์เปรูอมหลวงปรี ประจ�ำเชียงใหม่ มีบทบาททางสังคม หรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีอีกด้วย การท�ำงาน เอกชนสร้างขึน้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ ด้านวัฒนธรรมและท่อง มากมาย ไม่วา่ จะเป็นวุฒสิ มาชิกแบบสรรหาภาคเอกชน ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด เชียงใหม่ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่นาฏยศิลป์ สากล รองประธานสภาสตรี แ ห่ ง ชาติ ปี บ ริ ห าร 2552 – 2555 แม้จะมีบทบาททางสังคมมากเท่าไหร่ แต่ความสง่างามที่ทุกคนได้สัมผัสทุกครั้งที่ได้พบเจอ บ่งบอกถึงความเอาใจใส่และดูแลตัวเองเป็นอย่างดี หม่อมหลวงปรียพรรณ บอกว่า “ใจที่สดใส อยู ่ ใ นร่ า งกายที่ ส มบู ร ณ์ ” นั ก บริ ห ารจะต้ อ งดู แ ล

ทุกอย่างต้องคิดถึงประโยชน์ที่ทุกฝ่ายได้รับ ไม่ใช่ ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว จึงจะอยู่ร่วมกันได้อย่าง เป็นสุข” การชมภาพยนตร์ ชมการแสดงบัลเล่ต์ ละคร เวที และเดินทางท่องเทีย่ ว เป็นกิจกรรมโปรดยามว่าง ของหม่อมหลวงปรียพรรณทั้งสิ้น สิง่ ทีห่ ม่อมหลวงปรียพรรณ เป็นห่วงต่อจังหวัด เชียงใหม่คือ ภาษาพื้นเมือง ที่ก�ำลังจะเลือนหายไป เด็กในเมืองรุ่นใหม่ส่วนใหญ่พูดไม่เป็น และไม่ยอม

หม่อมหลวงปรียพรรณ ศรีธวัช

“ใจที่สดใสอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์”

สุ ข ภาพอนามั ย ของตนเองให้ อ ยู ่ ใ นสภาพที่ พ ร้ อ ม จะท�ำงาน กินอาหารที่ดีมีประโยชน์ มีเวลาออก ก�ำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอ มีเวลาสวดมนต์และ ท�ำสมาธิ เพราะการที่มีเรื่องราวต่างๆ เข้ามาในชีวิต สภาพจิตใจต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยว และการรู้จักท�ำสมาธิ เพื่อให้คลื่นสมองทั้งเบต้า อัลฟา และแกมม่า เรียงตัว เป็นระเบียบ “จิตได้พกั และนิง่ ก็เหมือนได้ชาร์จแบต ท�ำให้ สามารถมองและวิเคราะห์ปัญหาได้เร็วและชัดเจน สามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกจุด การที่มีสมาธิดีจะช่วย ให้อารมณ์ไม่ขุ่นมัว ความคิดไม่ฟุ้งซ่าน สามารถคิด

หม่อมหลวงปรียพรรณ ศรีธวัช บุตรของหม่อมราชวงศ์ แถวธวัช ศรีธวัช และคุณวรรัตน์ (บุนนาค) ศรีธวัช ณ อยุธยา การศึกษา จบปริญญาโท หลักสูตร สหสาขาวิชาหลักสูตรนานาชาติ (Interdisciplinary and International program) ด้านการจัดการวัฒนธรรม (Cultural Management) คณะบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ ปี พศ.2547, ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือ่ ปี พศ.2518, อนุปริญญา หลักสูตร Teaching Diploma จาก สถาบัน รอยัล อคาเดมี่ ออฟ ด๊านซ์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปี พศ. 2534 และ ประกาศนียบัตรระบ�ำแจ๊ส จาก สถาบัน เดอะคอมมอนเวลท์ โซไซตี้ ออฟ ทีชเช่อร์ ออฟ ด๊านซ์ซงิ่ ประเทศออสเตรเลีย ปี พ.ศ. 2536

พูดกันมาหลายปีแล้ว จนตอนนี้โรงเรียนต่างๆ ใน เชียงใหม่เริ่มรณรงค์โครงการอนุรักษ์ค�ำเมือง ให้พูด กันในโรงเรียนตั้งแต่พูดกันตั้งแต่ 1 วัน จนถึงทุกวัน และมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีพื้นเมืองเช่น แต่งชุดพื้นเมืองทุกวันศุกร์ในสถานศึกษาและในที่ สถานทีร่ าชการเพือ่ ปลูกฝังให้กบั เยาวชนรุน่ ใหม่ อยูเ่ สมอ เป็นสิ่งดีที่จะได้ช่วยกันอนุรักษ์รักษาไว้สืบต่อๆ กันไป “ดิฉนั อยากให้รฐั บาลได้พฒ ั นาทรัพยากรส่วน ทีจ่ บั ต้องได้ และโครงสร้างต่างๆ สิง่ ทีม่ อี ยูใ่ นขณะนีไ้ ด้ ใช้ประโยชน์สงู สุด และเพิม่ รายได้ให้ภาครัฐ เช่น ตอน นี้ เชียงใหม่มี หอประชุมและหอแสดงสินค้านานาชาติ ซึ่งสร้างมานานแล้วแต่ยังไม่เสร็จ และยังไม่ได้เริ่ม ท�ำการตลาดไว้ล่วงหน้า น่าจะมีหน่วยงานมารองรับ และเตรียมงานไว้ได้แล้ว ด้านของสวนราชพฤกษ์ ก็ อยากให้เปิดมีการใช้อย่างถาวร เพราะหมดงาน ทุก อย่างก็ร้างหมด ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้น “เชี ย งใหม่ โชคดี ที่ มี สวนสั ต ว์ ไ นท์ ซ าฟารี ซึ่ ง ทั่ ว โลกมี อ ยู ่ ไ ม่ กี่ แ ห่ ง และ มี ค วามงดงามของ สถาปัตยกรรมที่รองรับความเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น ที่สุดของนครแห่งวัฒนธรรม ต่อไปก็มีแผนงานเรื่อง รถไฟความเร็วสูงเชือ่ มกรุงเทพฯ- เชียงใหม่-เชียงราย

เทีย่ ว ก็อยากให้รฐั บาลสนับสนุน เช่น ลดภาษีให้ เพือ่ มิให้เขารับภาระมากเกินไป เช่น โรงละครขนาดใหญ่ อย่างกาดเธียเตอร์ และปางช้างแม่สา, แม่ตะมาน ฯลฯ ร้านอาหารขันโตก ร้านอาหารพืน้ เมือง ร้านขายสินค้า หัตถกรรม เป็นต้น” นอกจากนี้ อยากให้ รัฐบาลท�ำความเข้าใจ กับประชาชน และ ทบทวนการสร้างฝายเก็บน�ำ ้ หรือ เขือ่ น เพื่อช่วยบริหารจัดการน�้ำ มิให้ท่วมทางตอนใต้ของ เชียงใหม่ อยูเ่ รือ่ ยๆ ทุกปี เช่น ตอนนี้ ทีอ่ ำ� เภอดอยเต่า น�้ำยังท่วมขังจนทางจราจรถูกตัดขาด พระที่อยู่ในวัด รวมทัง้ ชาวบ้านต้องอพยพ ออกจากพืน้ ที่ และบางวัด เช่น วัดพระธาตุดอยเกิ้ง ก็ถูกน�้ำล้อม พระท่านออกมา ล�ำบากต้องใช้แพเป็นพาหนะ และเนื่องจากเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยว เป็นสิ่งดีกับการที่มีนักท่องเที่ยวจ�ำนวนมากมายต่าง หลั่งไหลเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผลดีกับระบบ ธุรกิจของจังหวัดเชียงใหม่ แน่นอนในเมือ่ มีคนจ�ำนวน มากมาอยู่รวมกันสิ่งหนึ่งที่จะมีผลกระทบก็คือ ปัญหา การจราจร แต่ก็จะเป็นถนนบางเส้นที่มีการจราจร ติดขัด รถยนต์จะไม่ค่อยคล่องตัวซึ่งดูเหมือนจะเป็น แบบเดียวกับกรุงเทพฯ เข้าไปทุกที ดังนั้นน่าจะดีกว่า หากมี ร ะบบขนส่ ง มวลชนที่ ค ล่ อ งแคล่ ว และสะดวก มาช่วย เพื่อประหยัดน�้ำมัน ประหยัดทรัพยากร และ ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย อีกสิ่งหนึ่งที่อยาก จะขอฝากให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่าง ชาติ ที่ ม าเที่ ย วเมื อ งเชี ย งใหม่ ก็ คื อ การท� ำ ประกั น อุบตั เิ หตุ, ประกันชีวติ เพราะเมือ่ มาท่องเทีย่ วหากเกิด อุบัติเหตุขึ้น จะได้ช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษา พยาบาล อย่างน้อยจะได้ไม่ต้องตกเป็นภาระของฝ่าย สังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาลดังที่เป็นอยู่ในขณะนี้ “อยากให้คนเชียงใหม่แต่งกายล้านนา รักษา ประเพณีวฒ ั นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ อัธยาศัยไมตรี ทีด่ ี มีนำ�้ ใจ แววตาและรอยยิม้ ทีเ่ ป็นมิตร น�ำ้ เสียงอ่อน โยน สิง่ เหล่านีเ้ ป็นคุณลักษณะพิเศษทีท่ ำ� ให้เชียงใหม่ มีเสน่ห ์ ดิฉนั ได้มโี อกาสเดินทางไปมาทัว่ โลกแล้ว คิด ว่าเชียงใหม่เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกค่ะ”


6 iT iTalk vol.11

องค์ความรู้ ว่ารางวัลที่ได้รับนี้ เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สะท้อนให้เห็น ถึงสิ่งส�ำคัญในการสร้างสรรค์เพลงที่มาจากใจและ มันสมองอัลบั้มชุดนี้พวกเขาเล่นกันในโรงรถและอัด เสียงลงในม้วนเทปไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์มนั อาจจะไม่ เพอร์เฟ็คแต่มันเวิร์ค……ร็อคจงเจริญ! อีกนาทีแห่งการจดจ�ำคือช่วงของการไว้อาลัย แก่ WhitneyHouston และชาวเพลงทีจ่ ากไป Jennifer Hudson ขึน้ มาร้องเพลง I Will Always Love You เรียก น�ำ้ ตาทัง้ คนในงาน ผูช้ มทีบ่ า้ นทัว่ โลก และตัวเธอเอง (ไปฟังและชมย้อนหลังได้ในYouTubeนะครับ พิมพ์ “Jennifer Hudson I will always love you grammy”

Music is My Life

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากงาน แจกรางวัลแกรมมี่ ครั้งที่ 54 ณ นครลอสแองเจอลีส ชาวเพลงทัว่ โลกต่างเต็มไปด้วยความรูส้ กึ สองรูปแบบ ผสมผสานกัน คือ เสียใจกับการจากไปของราชินเี พลง Whitney Houston ด้วยวัยเพียง 48 ปี และชืน่ ชมกับ ความยิ่งใหญ่ของวงการเพลงที่กลับเข้ามาสู่จุดพีคอีก ครั้ง หลังจากผ่านมรสุมจากยอดขายตกต�่ำเพราะคน ฟังเพลงหันไปโหลดเพลงแบบผิดกฎหมาย เล่นเอา ร้านขายแผ่นซีดียักษ์ใหญ่ล้มครืนไปตามกัน จน กระทัง่ มีการใช้กลยุทธ์เกลือจิม้ เกลือ คือ เปิดร้านขาย เพลงบนอินเทอร์เน็ต ให้คนมาโหลดอย่างเป็นเรื่อง เป็นราว ในราคาทีไ่ ม่แพง ประมาณ 30 บาทต่อเพลง เลือกโหลดเฉพาะเพลงที่ตัวเองชอบ หรือจะซื้อเป็น อัลบัม้ ก็ได้ในราคา 300 กว่าบาท คุณภาพเสียงสดใส แถมไม่มไี วรัสแถมมาอีกด้วย แบบนีถ้ กู ใจชาวเพลงยุค ดิจิตอลครับ อยากซื้อเพลงฟังเมื่อไรก็ซื้อได้ จะย้อน กลับไปหาผลงานยุคอดีตก็คน้ หาได้ไม่ยาก ผิดกับร้าน ขายเพลงที่สต็อคของไว้ไม่เยอะ หมดแล้วหมดเลย ย้อนกลับมาทีก่ ารแจกรางวัลแกรมมีค่ รับ จาก ความรูส้ กึ ผสมผสานทีว่ า่ มาข้างต้น ส่งผลให้ยอดผูช้ ม การถ่ายทอดสด พุ่งสูงกว่าปีที่แล้วถึง 46% นักร้อง และนักดนตรีทมี่ าร่วมแสดงในงานต่าง “ปล่อยของ” กันอย่างเต็มที่ ผมชอบใจค�ำพูดของนักร้องน�ำวง Foo Fighters ที่ได้รับรางวัล Best Rock Album เขาบอก

อย่าลืมเตรียมทิชชู่ไว้ซับน�้ำตาด้วยนะครับ) ปิ ด ท้ า ยไฮไลท์ ส� ำ คั ญ ของงานคื อ เจ้ า ของ รางวัลแกรมมี่ถึง 6 ตัวในปีนี้ นักร้องสาววัย 23ปี จากลอนดอน Adele ผลงานชุด 21 ที่มีเพลงฮิต ทั้ง Rolling in the Deep, Someone Like You พลังเสียง ของเธอสุดยอดจริงๆครับ ผมไปโหลดอัลบั้มของเธอ ยกชุดมาแล้วที่ iTunes Store สนนราคา $10.99ครับ ใครทีเ่ คยผ่านประสบการณ์อกหัก ฟังเพลงSomeone Like You ของเธอแล้วจะอินสุดๆ เพราะตอนนัน้ เธอก�ำลังอยูใ่ นช่วงมรสุมหัวใจ เหมือนกัน แต่ตอนนี ้ เธอบอกว่าเธอก�ำลัง “Madly in love” กับแฟนหนุ่มวัย 37 ปี แถมท้ายด้วยรางวัล เกียรติยศ MusiCares ที่มอบให้กับ Sir Paul Mc Cartney ในการสร้างสรรค์บท-เพลง สร้างแรง บันดาลใจแก่ชนรุน่ หลังและการอุทศิ ตนร่วมงานกุศล ต่างๆ ที่เป็นแรงช่วยให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น......ขอให้พลัง แห่งเสียงเพลงจงอยู่คู่กับโลกใบนี้ตลอดไปครับ รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล อาจารย์ประจ�ำแขนงวิชาสื่อใหม่ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ terapatt@yahoo.com ติดตามอ่านย้อนหลังได้ที่ ajterapatt.wordpress.com

The Chamber Forum

ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 ประจ�ำเดือน มีนาคม 2555

บทเรียนจากผู้รู้

ด้วยประสบการณ์เกือบ 20 ปี ทีค่ ณ ุ สมประสงค์ บริหารจัดการ บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น และ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จน ประสบความส�ำเร็จเป็นที่ยอมรับในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ทั้งใน และต่างประเทศ บนความส�ำเร็จนี้ ใช่ว่าจะเกิดแต่เพียงการท�ำงาน การ บริหารจัดการธุรกิจเท่านั้น แต่เป็นความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นกับชีวิต ครอบครัว และในฐานะพ่อบ้าน คุณสมประสงค์ ได้ “สร้างบ้าน สร้างครอบครัว” สร้างทุกอย่าง ดูแลทุกคนได้อย่างมีความสุข

บ้านหลังนี้ คุณสมประสงค์สร้างจากใจ สร้างจากความ รัก ท�ำเพื่อภรรยา เพราะก่อนที่จะลงมือสร้างบ้านหลังนี้ คุณ สมประสงค์จะศึกษาและสังเกตวิถีและเส้นทางการใช้ชีวิต เส้น ทางการเดิน การเข้าออกบ้านคุณแม่ของภรรยา เมื่อทราบ แล้ว จึงค่อยมาวางแปลน ออกแบบ วางเฟอร์นเิ จอร์ตกแต่ง ต่างๆ เพือ่ ให้มบี รรยากาศการใช้ชวี ติ ของภรรยาใกล้เคียงกับ บ้านเดิม เพือ่ ทีว่ า่ เมือ่ ย้ายมาอยูบ่ า้ นหลังนีภ้ รรยาจะได้ไม่รสู้ กึ แปลก ในทางกลับกันเหมือนกับว่ายังอยู่บ้านเดิม หรือเรียก ง่ายๆ ว่า สร้างบ้านจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของตัวเอง จากรั้ ว ขาวสู ง ใหญ่ ก ้ า วเข้ า สู ่ พื้ น ที่ บ ้ า น เราได้ พ บ บรรยากาศทีร่ ม่ รืน่ ซึง่ ปกคลุมไปด้วยไม้ใหญ่ ไม้ไทยๆ ทีห่ าชมได้ยากในยุคสมัยนี้ อาทิ ต้นคูนกันเกรา ล�ำดวน พยุง พะยอม ปีบ บุญนาค แคนา กระโดน มะขาม จันทน์กะพ้อ สารภี และต้นโมก ซึ่งไม้ใหญ่เหล่านี้ คุณสม ประสงค์มีความชอบเป็นส่วนตัว มองว่าไม้ใหญ่ล�ำต้นสูงท�ำให้บ้านดูร่มรื่น ทั้งยังเป็นการสร้างความโดดเด่น ให้กับบ้านสองชั้นหลังใหญ่โคโลเนียนสไตล์หลังนี้ บ้านที่ถูกสร้างจากความรักที่มีต่อคุณนันทนา ภรรยาคู่ทุกข์คู่ยากของคุณสมประสงค์ ซึ่งจะย�้ำเสมอว่า บ้านหลังนี้ทั้งสองคนร่วมกันสร้าง ร่วมกันดูแล ร่วมกันคิด ร่วมกันตกแต่ง หรือแม้แต่สีของบ้านคุณนันทนาก็ มีส่วนในการเลือกและตัดสินใจ เห็นได้จากโครงสร้างภายนอกเป็นตึกปูนสีควันบุหรี่ ประตูหน้าต่างประดับ ตกแต่งด้วยกระจก ตีกรอบอลูมเิ นียมแต่แอบซ้อนเหล็กตัดสีขาวไว้ภายในดูโปร่งโล่งไม่ขดั ตา แต่แฝงด้วยความ ปลอดภัย สอดรับกับหลังคาลอนคู่สีฟ้าที่เชิงชายตกแต่งด้วยไม้ฉลุ (อ่านต่อฉบับหน้า) แหล่งที่มา : บทสัมภาษณ์ : My home หน้า 172 Story : วิไลวรรณ เวชเตง 19/03/52 หมายเหตุ : หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณ คุณสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานกรรมการบริหาร บมจ.คิงคอเปอเรชัน่ รองประธานกรรมการบริหารบมจ.แอดวานซ์อนิ โฟเซอร์วสิ (เอไอเอส.) ทีก่ รุณาให้นำ� เนื้อหาในหนังสือ”แนวคิด ชีวิตที่สมประสงค์” มาเผยแพร่ในที่นี้

Congratulations YEN #1 หอการค้ า จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จั ด พิ ธี ป ั จ ฉิ ม นิ เ ทศและมอบ ประกาศเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการนักธุรกิจรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ รุน่ ที่ 1 (YEN #1) ได้รบั เกียรติจาก นายณรงค์ คองประเสริฐ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และมอบประกาศเกียรติบตั ร ณ ห้องอิมพีเรียล 3 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปงิ เชียงใหม่ บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนาน กับกิจกรรม การออกบูธแสดงสินค้าจากผู้เข้าอบรม การจับสลากของขวัญชิงรางวัล ในงานนีค้ ณะกรรมการหอการค้ามาร่วมแสดงความยินดีให้กบั นักธุรกิจ รุ่นใหม่กันอย่างคับคั่ง


The Chamber Forum

ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 ประจ�ำเดือน มีนาคม 2555

เยี่ยมกิจการ

วีระชัย เจือสันติกุลชัย กรรมการผู้จัดการ บริษทั เพอร์เฟคท์ ฮาร์โมนี อินเตอร์เนชันแนล จ�ำกัด ผู ้ ผ ลิ ต และจ� ำ หน่ า ยกล่ องดนตรีเสีย งไพเราะหลาก หลายรูปแบบที่ก�ำลังเป็นที่ต้องการของลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศ จบวิศวกรรมศาสตร์ ด้านการควบคุม มุ่งเน้นด้านอากาศยาน มาจากสหรัฐอเมริกา บังเอิญ เรียนจบในช่วงทีเ่ กิดเหตุวนิ าศกรรมตึก World Trade Center เมื่อ 11 กันยายน 2544 ส่งผลให้ต่อมา สหรัฐอเมริกา ออกกฎเหล็กห้ามชาวต่างชาติประกอบ อาชีพที่ข้องเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ทําให้ ความฝันของวีระชัย ที่จะทํางานด้านนี้จบลง วิศวกรหนุ่มเดินทางกลับเชียงใหม่บ้านเกิด อาชีพแรกที่ท�ำคือเป็นอาจาร์ยสอนนักศึกษาที่มหา วิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ แต่เบื้องลึกเขามีความฝัน

ธุรกิจ

7

อยากมีบริษัทฯ เป็นของตนเอง “ตอนนั้นฝันที่จะท�ำบริษัทถือว่าเป็นฝันที่ยิ่ง ใหญ่เกินก�ำลัง การจะตั้งบริษัทวิศวกรรมขึ้นมาบริษัท หนึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย ผมเปลี่ยนแนวคิดใหม่ เปลี่ยน มาค่อยๆ คิดว่าการทีเ่ ราจะขายของได้ จะต้องเริม่ จาก อะไรก่อน องค์ประกอบหลักจะต้องมีโรงงาน ต้องมี กระแสเงินสดหมุนเวียน มีพนักงาน มีเครื่องจักร ผมตั้งใจว่าบริษัทหรือกิจการที่จะมีขึ้นจะต้องตั้งและ บริหารด้วยตัวเองตลอด เริ่มวางแผนว่าภายใน 5 ปี ธุรกิจตัวนี้จะต้องตอบโจทย์ที่เราต้องการ ผมมอง ว่าการสร้างธุรกิจ คือแบบฝึกหัดที่สร้างขึ้นมาเพื่อ ศึกษาเรียนรู้กับสิ่งที่ท�ำอยู่ทุกวัน” ท�ำไมถึงเลือกธุรกิจ “กล่องดนตรี”? “ เหตุผลคือ ความชอบในเสียงเพลง แต่ทกุ อย่าง ก็ต้องมีที่มาที่ไปมากกว่าความชอบ ปี2550 ตอนเริ่ม ต้นผมก็ดูว่าอุตสาหกรรมการผลิตของเรายังขาดอะไร

ตัง้ แต่เด็ก พอลองหยิบมาเปิดฟัง ปรากฏว่าเสียงยังคง ไพเราะทัง้ ๆ ทีก่ ล่องดนตรีชนิ้ นีม้ อี ายุกว่า 30 ปีแล้ว จึง เป็นที่มาของแนวคิดที่จะท�ำกล่องดนตรีอย่างจริงจัง” เมื่อตั้งใจจะท�ำกล่องดนตรีออกขาย วีระชัย ศึกษามันอย่างจริงจัง เริ่มจากกล่องดนตรีของคุณแม่ ที่เขาพบว่าเป็นกล่องดนตรีมาจากญี่ปุ่น ยี่ห้อ ซังเคียว เจเปน ที่เมื่อศึกษาต่อไปพบว่าเครื่องดนตรียี่ห้อ นี้อยู่ในตลาดเมืองไทยมากว่า20ปี แต่มีน้อยคนจะ รู้จัก เพราะกล่องดนตรีในตลาดส่วนใหญ่ผลิตจากจีน โจทก์นที้ ำ� ให้คดิ หนักว่าตัวเองจะท�ำกล่องดนตรีแข่งกับ จีนที่เป็นเจ้าตลาด หากแต่มีข้อด้อยเรื่องคุณภาพ ได้ หรือไม่ “ตลาดจีนเข้ามาครองตลาดกล่องดนตรี แทน ตลาดของญีป่ นุ่ ท�ำให้กล่องดนตรียหี่ อ้ “ซังเคียว ”จาก ประเทศญีป่ นุ่ หายไป แต่หลังจากทีเ่ ราวิเคราะห์วา่ หาก เราขายของให้กบั พนักงานออฟฟิศทีก่ รุงเทพฯ ทีม่ เี งิน

กล่องดนตรีมากขึน้ นอกจากนัน้ เราทําให้นกั ออกแบบ ใหม่เห็นว่าการลงทุนทําธุรกิจ ไม่จําเป็นต้องมีเงิน หลักล้าน หากงานของเรามีการออกแบบที่ดี ก็นําไป ต่อยอดทําให้ราคาและมูลค่าสินค้าสูงขึ้นได้ ปัจจุบัน เรามีเพลงให้ลูกค้าเลือกกว่า 80 เพลง วัตถุดิบของ เชียงใหม่มีมากมายทั้งเซรามิก ไม้ เครื่องเงินต่างๆที่ เรานาํ มาผสมผสานกันเป็นกล่องดนตรีสร้างมูลค่าเพิม่ แก่สนิ ค้าได้อย่างต่อเนือ่ ง และสร้างรายได้เพิม่ มากขึน้

ดูศักยภาพของเชียงใหม่ที่มีทั้งฝีมือแรงงาน อัตราการ จ้างงานไม่สูงนัก มีนักออกแบบที่มีฝีมือ จึงเริ่มท�ำ ธุรกิจทีเ่ ป็นบริษทั กึง่ เทรดดิง้ กึง่ ดีไซน์ เอาวัถตุดบิ เป็น กล่องไม้บา้ ง เป็นเซรามิกบ้าง นาํ ผสมผสานเป็นกล่อง ดนตรี แต่อีกจุดหนึ่งที่ท�ำให้เกิดธุรกิจกล่องดนตรีขึ้น มาคือ ได้ไปเจอกล่องดนตรีของคุนแม่ซึ่งผมเห็นมา

เดือนประมาณ 20,000 - 30,000 บาท หากเค้าซือ้ ของ ให้แฟนย่อมเลือกของทีด่ ที สี่ ดุ ความเชือ่ มัน่ ว่าคนส่วน ใหญ่ยังมีก�ำลังซื้อของที่มีราคาสูงอยู่ โดยเฉพาะของ ที่จะมอบให้ในวันพิเศษ จึงเป็นจุดที่เราจะมุ่งมั่นทํา กล่องดนตรีต่อไป” ปัจจุบันกล่องดนตรีของเพอร์เฟคท์ ฮาร์โมนี โดยร้อยละ 90ผลิตและขายในประเทศ ร้อยละ10ส่ง ออกต่างประเทศ ในอนาคตจะมีการขยายตลาด ออกไปต่างประเทศมากขึ้น โดยวางเป้าหมายในปีนี้ จะสร้างโรงงานที่ไต้หวัน และสร้างส�ำนักงานที่ญี่ปุ่น อีกหนึ่งแห่ง เพื่อความสะดวกในการติดต่อซื้อขายใน ญี่ปุ่นที่เป็นตลาดหลัก กล่องดนตรี หรือ”Musie box” ที่สร้างขึ้น วีระชัยบอกว่าอยูบ่ นสองพืน้ ฐานหลักคือสร้างเพือ่ ตอบ สนองตลาดค้าปลีก และสร้างให้เป็นตัวอย่างธุรกิจ “5 ปีทผี่ า่ นมา เราพยายามให้ผบู้ ริโภค เข้าใจ และรูจ้ กั

ให้กบั ชุมชน เพราะวัตถุดบิ และการผลิตของเรามาจาก ท้องถิ่นทั้งสิ้น” ก้ า วต่ อ ไปที่ จ ะต่ อ ยอดให้ ธุ ร กิ จ มั่ น คงและ แสดงออกชัดเจนถึงเอกลักษณ์ของไทยมากขึน้ คือ การ นําเพลงไทยมาสร้างในกล่องดนตรี โดยบริษทั ฯ ก�ำลัง ติดต่อขอลิขสิทธิ์จากบริษัทแกรมมี่ ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ ใหญ่ที่มีเพลงไทยจํานวนมากที่เพราะ นํามาทําเป็น กล่องดนตรีทลี่ กู ค้าสามารถเลือกรูปแบบได้ เลือกเพลง ได้ หรือแม้แต่เลือกโน๊ตแต่ละโน๊ตที่ต้องการได้อย่าง เสรี เมือ่ นัน้ เขาเชือ่ ว่ามนต์ขลังของเพลง และความ ตั้งใจที่เขาใส่ลงไปในทุกรายละเอียด จะท�ำให้ลูกค้า ต้อนรับกล่องดนตรีสัญชาติไทยนี้อย่างอบอุ่น และมี แรงส่งให้ได้ไปเสนอตัวต่อลูกค้าชาวต่างประเทศ ว่า หลังจากน�ำเข้าสินค้านี้มาหลายสิบปี บัดนี้คนไทยท�ำ กล่องดนตรีได้ และท�ำได้ดีไม่แพ้ใคร

Perfect Harmony สินค้าแทนใจ


พิลาสลักษณ์ อนันตธนโชคดี หรือ กาย ผูบ้ ริหารบริษทั ไวน์ผลไม้แบรนด์ “แม่นายไวน์เนอรี”่ ด้วยวัยเพียง 26 ปี ขอบอกเลยว่าทัง้ มุมมองการท�ำ ธุรกิจและประสบการณ์การใช้ชีวิตของเธอคนนี้ ดูจะเกินอายุของเธอจริงๆ กว่า 10 ปีแล้วที่คุณกายได้ใช้ชีวิตและคลุกคลี กับธุรกิจการท�ำไวน์ผลไม้ เริม่ จากทีค่ รอบครัวท�ำธุรกิจ ออกาไนซ์เซอร์ แต่พลิกผันมาเอาดีดา้ นการท�ำไวน์ผล ไม้ ด้วยเหตุผลทีว่ า่ คุณพ่อคุณแม่ชอบดืม่ ไวน์และอยาก ลองท�ำไวน์เอง จึงศึกษาเรื่องการท�ำไวน์อย่างจริงๆ จัง บวกกับการที่อยากช่วยเหลือเกษตรกรในท้องถิ่น ในเรื่องปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด เป็น แรงผลักดันให้ครอบครัวของคุณกายตัดสินใจที่จะมา ท�ำธุรกิจด้านนี้ “ที่บ้านเริ่มท�ำไวน์ตั้งแต่ปี 2544 จดทะเบียน ตอนปี 2546 ตอนนั้นเรียนอยู่ปี 1 คณะอุตสาหกรรม เกษตร สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มช. จริงๆ อยากเรียนด้านธรณีวทิ ยา แต่ยอ้ นมาดูวา่ ทีบ่ า้ น เราท�ำอะไร และคุณแม่ก็อยากให้มาช่วยดูแลตรงนี้ ก็ เลยเรียนตัวพัฒนาผลิตภัณฑ์ R & D จะได้ดเู รือ่ งตลาด ผู้บริโภค ความเป็นไปได้ในการท�ำผลิตภัณฑ์ ช่วงเริ่ม ท�ำไวน์ก็เรียนไปด้วย ท�ำงานไปด้วย ดูแลน้องชายอีก หนึ่งคน ซึ่งก็เริ่มจากการเป็นพนักงาน ขาย ในช่วงที่ปิดเทอม จนกระทั่ง ขึน้ ปี 3 ก็เริม่ เข้าไปดูแลด้านการ ตลาด ตอนนั้นได้เข้าโครงการ ทายาทธุรกิจ จึงได้พบกับพี่ๆ นั ก ธุ ร กิ จ หลายคน เริ่ ม มี คอนเนคชัน่ มากขึน้ และได้รบั ประสบการณ์ด้านการท�ำธุรกิจ จากพี่ๆ ตั้งแต่นั้น”

ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 ประจ�ำเดือน มีนาคม 2555

หลังจากที่คุณกายเรียนจบปริญญาตรี ได้เว้น ช่วงไปท�ำธุรกิจด้านให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับสายการบิน ที่ต่างประเทศ 4 ปี ได้เก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์ มามากมาย ได้รู้จักการท�ำงานแบบตะวันตกรวมถึง ความเป็นอยู่การใช้ชีวิต หลังจากนั้นก็ได้กลับมาดูแล ธุรกิจของที่บ้านอย่างจริงจังจนถึงทุกวันนี้ได้กว่า 2 ปีแล้ว คุณกายยอมรับว่าการท�ำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่อง ดื่มแอลกอฮอล์ค่อนข้างละเอียดอ่อน ก่อนหน้านี้ได้ ประสบปัญหาหลายรูปแบบ ที่หนักที่สุดเห็นจะเป็น เรื่องนโยบายที่ว่า “ให้เหล้าเท่ากับแช่ง” ซึ่งส่งผล กระทบธุรกิจเป็นอย่างมาก ทั้งเรื่องช่องทางการจัด จ�ำหน่าย การจ�ำกัดเวลาจ�ำหน่าย รวมถึงกระแสสังคม เรือ่ งความนิยมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์กเ็ ริม่ ลดลง ท�ำให้ ยอดขายในช่วงนัน้ ค่อนข้างวิกฤต ต้องตัง้ สติและรับมือ กับปัญหาทีเ่ กิดขึน้ หาช่องทางทีจ่ ะให้ผา่ นวิกฤตนัน้ มา ให้ได้ “กว่าทีจ่ ะเข้าใจการท�ำงานในบ้านเราได้ ต้อง ปรับตัวเยอะมาก เพราะเราจะคิดแบบตะวันตก ซึ่ง ค่อนข้างฟิกซ์และเป๊ะมาก ระบบบ้านเราจะตรงเป๊ะไม่

New Generation

ได้ ก็ต้องปรับเข้าหามีวิธีคุย แต่ 4 ปีที่ไปท�ำงาน ต่างประเทศก็ได้อะไรกลับมาค่อนข้างเยอะ ก็ เอามาปรับใช้กับการท�ำงานของตัวเอง ทุก วันนี้ก็ท�ำหน้าที่เป็นตั้งแต่ GB ยัน CEO เลยค่ะ ส�ำคัญที่เราต้องมีความยืดหยุ่น จะ บริหารแบบใจร้อนไม่ได้ ค่อยๆคิดและปรับ ตัวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคะ กายชอบความ คิด คุณวอร์เรน บัพเฟตต์ มหาเศรษฐีอนั ดับสอง ของโลก ทีว่ า่ “ต่อให้เป็นเศรษฐีหรือยาจก ก็ทานข้าววันละ 3 มื้อเหมือน กัน” เราจะไม่ลืมรากเหง้า ความเป็นเรา เราจะไม่ ดูถูกคนอื่น ทุกคนเท่าเทียมกัน รวมถึงการท�ำธุรกิจ แบบมองขาด เป็นต้นแบบความคิดทั้งเรื่องธุรกิจและ การใช้ชีวิตได้เลยค่ะ” หลังจากที่กลับมาบริหาร คุณกายก็พัฒนา แตกไลน์ผลิตภัณฑ์จากไวน์ผลไม้ มาท�ำน�้ำสมุนไพร เพิ่มทางเลือกส�ำหรับตลาดที่รักสุขภาพแต่ไม่ต้องการ แอลกอลฮอล์ ซึ่งผลตอบรับค่อนข้างดีซึ่งคุณกายบอก ว่า ตั้งแต่ที่เริ่มท�ำไวน์มาจนถึงน�้ำสมุนไพรนั้น จะเน้น เรื่องของคุณภาพวัตถุดิบมาเป็นอันดับหนึ่ง อย่างผล ไม้ทนี่ ำ� มาท�ำไวน์กป็ ลูกเองและเป็นออแกนิกส์ทงั้ หมด ได้รับการการันตีจาก GAP ประเทศไทยมาแล้ว ว่า ไร้ซึ่งสารเคมีแน่นอน รวมถึงน�้ำสมุนไพรที่บรรจุทุก ขวดมีความเข้มข้นเพราะไม่ผสมหรือเจือจาง แถมไวน์ ของที่นี่ได้รับรางวัลโอท็อป 4 ดาวของจังหวัดพะเยา และปี 2007 ได้รบั รางวัลไวน์ภมู ปิ ญ ั ญาแห่งชาติระดับ ประเทศ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่ได้รับรางวัล อันดับหนึ่งจะเป็นไวน์น�้ำผึ้ง ในประเภทผลิตทางการ เกษตร และไวน์ล�ำไย ได้อันดับที่ 8 ของประเทศ ใน ประเภทไวน์ผลไม้ และปี 2011 ได้รางวัลชนะเลิศ Tropical international wine จากสมาคมไวน์ของไทย

ทุกวันนี้คู่แข่งที่ส�ำคัญคือตัวเราเอง เราต้องท�ำคุณภาพให้ได้สม�่ำเสมอ ตั้งใจกับมัน อย่าท้อถอยกับอุปสรรค ส�ำคัญคือเราต้องแข่งกับตัวเองให้ได้

8

The Chamber Forum

มุมมอง

และนานาชาติ คุณกายบอกว่า ขณะนี้ “แม่นายไวน์เนอรี่” มีไวน์อยู่ 6 ชนิด ไวน์ขาวจะมี น�้ำผึ้ง ลิ้นจี่ และมะขาม ป้อม ส่วนไวน์แดง จะมีไวน์ลูกหม่อน กระเจี๊ยบ และล� ำ ไย และก� ำ ลั ง เข้ า ร่ ว มโครงการวนอุ ท ยาน วิทยาศาสตร์ เพื่อปรับและพัฒนาไวน์ตัวใหม่ที่จะให้ มีรสชาติคล้ายกับไวน์องุ่น ฉะนั้นสินค้าทุกชิ้นที่ออก จากโรงงาน มั่นใจได้ว่าได้มาตรฐาน ดื่มแล้วไม่ท้อง เสีย ขวดไม่ระเบิด อย่างแน่นอน ถึงแม้จะเข้ามาท�ำธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อย แต่ คุณกายก็มคี วามมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาธุรกิจของเธอให้กา้ ว ไกล ด้วยปฏิภาณทีว่ า่ Do my Best with no Regrets. ท�ำวันนีใ้ ห้ดที สี่ ดุ โดยไม่มคี ำ� ว่าเสียใจ และวางเป้าหมาย ไว้วา่ จะน�ำ “แม่นายไวน์เนอรี”่ เข้าสูป่ ระตู AEC ให้ได้ ทุ ก วั น นี้ ไ ด้ เ ตรี ย มความพร้ อ มทั้ ง ด้ า นองค์ ความรู้ การศึกษาตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าเสรีในอีกไม่กี่ ปีทจี่ ะถึงนี้ ขอเพียงทุกคนเปิดใจและเปิดโอกาสให้การ สนับสนุนไวน์ไทย แค่นี้ก็คงเป็นก�ำลังใจส�ำหรับนัก ธุรกิจรุ่นใหม่คนนี้ให้มีไฟต่อไป


The Chamber Forum

ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 ประจ�ำเดือน มีนาคม 2555

9

มุมมอง

เทคนิคนักบริหาร

“เม็งรายบรรจุภณ ั ฑ์” .....รักกันแบบครอบครัว..... พนักงานทุกคน เหมือนคนในครอบครัว อยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือกัน เป็นครอบครัวเดียวกัน แม้จะมีพนักงานใหม่เข้ามา แต่ทุกคนก็คือคนในครอบครัว มนตรี วงศ์เกษม ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัด เชียงใหม่ กับประสบการณ์กว่า 25 ปีในการด�ำเนิน กิจการผลิตและจ�ำหน่ายบรรจุภัณฑ์ในนาม “เม็งราย บรรจุภัณฑ์” บอกว่าก่อนก่อตั้งกิจการนี้ ครอบครัวท�ำ ธุรกิจโรงงานยาสูบ แต่มีปัญหาราคาใบยาสูบตกต�่ำ มากคุณพ่อจึงตัดสินใจเลิกกิจการ แล้วหันมาใช้โกดัง ยาสูบเปิดเป็นพื้นที่ให้เช่าท�ำเป็นบริษัทชิบปิ้งต่างๆ ตัวอย่างเช่นบริษัท แพนคาร์โก ไพรโอเนีย ฯลฯ ต่อมาเห็นลู่ทางว่าบริษัทชิปปิ้งเหล่านั้นต่าง ต้องการกล่องและบรรจุภณ ั ฑ์จำ� นวนมาก จึงมีแนวคิด ว่าน่าจะท�ำกล่องกระดาษลูกฟูกเพื่อไว้ให้บริการ คุ ณ มนตรี เริ่ ม ด้ ว ยการไปศึ ก ษาสถาบั น วิทยาศาสตร์ บางเขน พอเริ่มมั่นใจในความรู้ที่ได้มา ก็เริ่มซื้อเครื่องจักรและลงมือทันที แต่พอผลิตไปเริ่ม เจอกับปัญหา over supply ผลิตได้มากกว่าที่ขายได้ จึงต้องมองหาตลาดใหม่ๆ มากขึ้น ตลาดใกล้มือที่จับ ได้อย่างรวดเร็วคือโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ล�ำพูน “กลุ่มลูกค้าเหล่านี้เป็นตลาดบน ต้องการ ความละเอียดของเนื้องาน เนื้อกระดาษที่ดี หมายถึง ราคาก็ต้องสูงเช่นกัน ส่วนของตลาดล่างเขาจะสั่ง สินค้าค่อนข้างเยอะจ�ำนวน 10,000-100,000 ชิ้น ซึ่ง ยอมรับว่าท�ำไม่ได้ก�ำลังการผลิตไม่มากขนาดนั้น จึง เลือกท�ำเฉพาะกล่องในนิคมอุตสาหกรรม ล�ำพูนเพราะ แม้จะสัง่ ในจ�ำนวนทีม่ าก แต่กส็ ามารถแบ่งออเดอร์สง่ เป็นช่วงๆ” หลักการบริหารกิจการนั้น ผู้บริหารอารมณ์ ดีหน้าอ่อนใสผิดวัยอย่างคุณมนตรีบอกว่า พนักงาน ส่วนใหญ่ก็คือพนักงานโรงงานยาสูบ จนถึงทุกวันนี้ก็ ยังอยู่ด้วยกัน ผูกพันกันแบบครอบครัว เพราะทุกคน

ล้วนเป็นพนักงานเก่าแก่ของตระกูล แต่มีการพัฒนา ฝีมอื ให้อย่างต่อเนือ่ ง ปัจจุบนั จะมีพนักงานใหม่เข้ามา เสริมแต่ยังใช้หลักเหมือนคนในครอบครัวเช่นเดิม ทุกคนที่รู้จักรู้ว่าคุณมนตรีชอบกีฬาและการ เดินทางเป็นชีวิตจิตใจ กีฬาด�ำน�้ำนั้นถือว่าเป็นกีฬา โปรด และชื่นชอบเป็นอย่างมาก “ที่ชอบการด�ำน�้ำ เพราะเป็นกีฬาที่ไม่ต้อง แข่งขันกับใคร แต่ต้องพัฒนาร่างกายให้แข็งแรงอยู่ เสมอ ขณะที่อยู่ใต้น�้ำก็ต้องมีสมาธิในการด�ำน�้ำ และ ดูแลช่วยเหลือเพื่อนที่ร่วมด�ำน�้ำด้วยกัน การด�ำน�้ำ ท�ำให้เกิดการผสมผสานในการด�ำเนินธุรกิจคือเรื่อง ของสมาธิ และการอยู่ร่วมกันช่วยเหลือกันแบบเพื่อน พี่น้อง เป็นครอบครัวเดียวกัน สิ่งเหล่านี้จ�ำเป็นใน ชีวิตประจ�ำวันเราทุกวัน”

AD วชิระวิทย์ 1/2


10 ปฏิทินกิจกรรม

เชิญร่วมงาน สัมมนา “สหกิจศึกษา พัฒนา ธุรกิจไทย” วันที่ 24 มีนาคม 55 ณ ห้องสุโขทัย ประชุมหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอน 1 และ 2 โรงแรมแชงกรีลา สอบถาม เจ้าหน้าฝ่าย บน 1 ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 8 มีนาคม 55 ณ โรงแรม ประสานงานโครงการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ แคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ สอบถาม หอการค้า 053-241404-5 (คุณธนาพันธุ์) จังหวัดเชียงใหม่ 053-241404-5 (คุณสิชา ) เชิญร่วมงาน Horti ASIA 2012 หรือ งาน แสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และกล้วยไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย 2555 ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์ไบเทค กรุงเทพ สอบถาม คุณชูธรรม ตัง้ ใจตรง ผูจ้ ดั การฝ่าย ขายโทรศัพท์: 02 -203-4260-4 โทรสาร: 02-2034250

วั น ที่ 16 มี น าคม 55 การประชุ ม คณะ กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพือ่ แก้ไขปัญหาทาง เศรษฐกิจกลุม่ จังหวัดฯ ครัง้ ที่ 2/2555 ณ ศาลากลาง จังหวัดล�ำพูน ร่วมการอบรม “หลักสูตร Fraud Management” ของสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคาร และการเงินไทย วันที่ 6 มี.ค.55 ณ โรงแรมดิเอ็ม เพรส จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามเพิ่มเติม สมาคม สถาบั น การศึ ก ษาการธนาคารและการเงิ น ไทย 02-2640890 เชิญร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร “การเพิม่ ศักยภาพการส่งออกสินค้าทอมือและอุตฯ ต่อเนื่อง ในกรอบการค้าเสรี AEC/FTAs” วันที่ 12 มี.ค.55 ณ ห้องอิมพิเรียลฮอลล์ 1 โรงแรมอิมพิเรียลแม่ปิง สอบถามเพิ่มเติม 02-5073243

แวดวงกรรมการ

เชิญสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วม การประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ สมาชิ ก หอการค้ า จั ง หวั ด เชียงใหม่ ประจ�ำปี 2555 วันที่ 24 มีนาคม 55 ณ ห้องสุโขทัย 1 และ 2 โรงแรมแชงกรีลา สอบถาม 053-241404-5 (คุณสิชา) “งานทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ ครั้งที่ 14” วันที่ 30 มีนาคม - 8 เมษายน 2555 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริม อุตสาหกรรม ถนนทุ่งโฮเต็ล ต�ำบลวัดเกต อ�ำเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่ สอบถาม สมาคม ATSME ไทย จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์/โทรสาร 053-248461, 083-4810163

ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 ประจ�ำเดือน มีนาคม 2555

ChamberSociety เมื่อเร็วๆ นี้ ภาคเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดงาน แสดงความยิ น ดี แก่ ฯพณฯ บุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรี ว่ า การกระทรวงพาณิ ช ย์ ณ ภัตตาคารอาหารจีน เจีย่ ท้ง เฮง

นายณรงค์ คองประเสริฐ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้รบั เกียรติบรรยาย เรือ่ ง “ศักยภาพ และเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่” ณ ชั้น 14 ห้อง แอสเตอร์ 1 และ 2 โรงแรม เซนต์รจี สิ กรุงเทพฯ จัดโดย บริ ษัท อีซี ซี อิน เตอร์ เนชั่ นแนล เรียล เอสเตท ร่วมกับ บริษทั เน็กซัส จ�ำกัด นายโกสิ น ถื อ แก้ ว กรรมการ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานแถลง ข่าวงาน Horti Asia “เทคโนโลยีและ นวัตกรรมพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้และ กล้วยไม้ แห่งภูมภิ าคเอเซีย ณ สวนประเทศ เนเธอร์แลนด์ งานมหกรรมพืชสวนโลก

นางสาวสุรัติ นิรันต์สิทธิรัชต์ รองเลขาธิการหอการค้า จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ได้ รั บ เกี ย รติ บ รรยาย เรื่ อ ง”การพั ฒ นา คุณภาพนักศึกษาในระบบสหกิจศึกษาโดยสถานประกอบการ” ณ ห้องประชุมเอื้องค�ำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับตัวเองได้ จึงหันมาท�ำงานด้านอสังหาริมทรัพย์แบบ จริงจัง “ตอนนัน้ คิดว่าจะท�ำอย่างไรให้เราประสบความ ส�ำเร็จ หรือถ้าจะคิดว่าการเริ่มต้นขนาดนี้ แล้วเราจะถูก โกงหรือจะเสียเหลีย่ มก็ลองดูตรงนีแ้ หละ โชคดีทวี่ า่ ตอน นั้นซื้อที่ดินถนนศิริมังคลาจารย์ ในราคาที่ไม่สูงมาก และพอให้เรามีก�ำไรบ้าง ท�ำให้รู้สึกว่าเราน่าพอจะโต ในสายนี้อยู่เหมือนกัน พอจับพลัดจับผลูจบโปรเจคนั้น ทางบริษัทที่ร่วมหุ้นกันก็มาเทคโอเวอร์โรงแรมมนตรี ซึ่งปัจจุบันใช้ชื่อว่าโรงแรมโฮเทลเอ็ม ทางผู้ร่วมหุ้น เห็นว่าเราจบทางวิศวะฯ และท�ำงานก่อสร้างมา ด้วย ความละเอียดของเราด้วยมัง้ ค่ะ (หัวเราะ) ผูร้ ว่ มหุน้ เลยให้ เราเข้ามาท�ำ Implement ให้กบั โรงแรมทัง้ หมด เรือ่ งงาน

ชีแอร์ว-สุิตรัตทีิ นิ่มรันต์ีสสิทีสธิรันัชต์

แวดวงกรรมการฉบั บ นี้ จ ะพามารู ้ จั ก สาวงาม จากป่าซางล�ำพูน คุณแอร์-สุรัติ นิรันต์สิทธิรัชต์ ผูบ้ ริหารโฮเทลเอ็ม (Hotel M) ผูม้ ากด้วยประสบการณ์ และความสามารถ เห็นเอวบางร่างน้อยแบบนี้มีดีกรีปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มช.เชียว นะ ส่วนประสบการณ์การท�ำงานนั้นเธอผ่านมาอย่าง โชกโชน ทัง้ โรงงานเยือ่ กระดาษในเครือซีเมนต์ไทย ผัน ชีวติ ไปเป็นแอร์โฮสเตสท่องไปทัว่ โลก โฉบมาเป็นผูร้ ว่ ม วางแผนระบบ ISO9000 ที่ บริษัททรูคอร์เปอเรชั่น แต่ หลังจากนั้นอีกไม่นานก็เริ่มมีความฝันที่จะมีธุรกิจเป็น ของตัวเอง ก็ตัดสินใจซื้อแฟรนด์ไชส์สตูดิโอถ่ายภาพ จากกรุงเทพฯ มาลงทีเ่ ชียงใหม่ ประสบความส�ำเร็จเป็น อย่างมาก ในช่วงที่ท�ำสตูดิโอถ่ายภาพนั้น เริ่มมีความ สนใจธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ และซือ้ ทีด่ นิ เก็บไว้บา้ ง เมื่อการท�ำสตูดิโอถ่ายภาพยังไม่สามารถตอบโจทย์ให้

The Chamber Forum

กรรมการ

ก่อสร้าง ระบบทัง้ หมด ณ ปัจจุบนั นีก้ ย็ งั บริหารโฮเทลเอ็ม อยู่ ซึง่ ก็เป็นงานด้านอสังหาริมทรัพย์เช่นกัน” ต้องยกนิว้ ให้เธอคนนีส้ มแล้วไม่วา่ จะท�ำอะไรก็ประสบความส�ำเร็จ ไปเสียหมด แถมยังเป็นคนที่มองการณ์ไกลอีกด้วย มาถึงไลฟ์สไตล์ของผู้บริหารสาวคนนี้ เธอมี กิจกรรมที่ชื่นชอบเป็นที่สุด แถมประกาศกร้าวว่าจะไม่ เลิกชอบกิจกรรมนี้เป็นอันขาด กิจกรรมที่ว่านี้คือ การตี กอล์ฟ คุณแอร์บอกว่า เล่นกอล์ฟมา 8 ปีแล้ว เป็นกีฬา ที่ได้อยู่กับตัวเอง ถึงแม้จะไปกับใครหรือมีเพื่อนร่วม เดินทางไปด้วยกันตลอดระยะเวลา 5-6 ชัว่ โมง แต่กเ็ ล่น กี ฬ าของเราคนเดี ย ว มี ค วามรู ้ สึ ก ว่ า ไม่ ต ้ อ งไปแย่ ง ใคร และท�ำให้เรารูจ้ กั ให้เกียรติคนอืน่ ทีส่ ำ� คัญเป็นกีฬา ที่อยู่ในสภาพของความร้อนและเหนื่อย เพราะต้อง เดินกว่า 9 กิโลเมตร เป็นการทดสอบความอดทนและ สมาธิเป็นอย่างดี “กอล์ฟลูกเล็กๆ เวลาทีเ่ ราตีไม่โดน ตีไม่ดี โมโห

มันก็คอื โมโหตัวเอง เราจะท�ำอย่างไรให้อารมณ์ของเรา ลดลง เมื่ออารมณ์แย่การเล่นก็ยิ่งแย่ เกมส์มันสอนเรา ทุกอย่าง อันนี้แหละเสน่ห์สุดๆ ของกอล์ฟล่ะ” นอกจากจะชอบเล่นกีฬาแล้วคุณแอร์ได้เผย เคล็ดลับในการดูแลตัวเองทั้งสุขภาพกายและใจ เผื่อว่า ใครจะน�ำไปใช้กไ็ ม่วา่ กัน คุณแอร์บอกว่า “เมือ่ งานเยอะ เราก็จะคิดหลายเรือ่ ง อาจเป็นเพราะเป็นผูน้ ำ� องค์กรด้วย จนบางครัง้ สมองเราไม่หยุดคิด ฉะนัน้ วิธกี ารทีจ่ ะดูแลตัว เองคือ ใช้ธรรมะชโลมใจ คุณแอร์ชอบที่จะอ่านหนังสือ ธรรมะที่เป็นแง่คิด ค�ำคม เพราะแค่ประโยคสั้นๆ แต่ ท�ำให้ฉุกคิดได้ สอนให้เราวางตัวในสถานการณ์ต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น “ความมั่นคงที่หลายคนแสวงหา อาจได้อยู่ในรูปแบบของวัตถุ แต่อาจอยู่ในรูป แบบของจิตใจก็เป็นได้” เพราะบางคนคิดว่าความ มั่นคงคือเงิน รถ บ้าน แต่ถ้าถามว่าถ้ามีแล้วไม่มีใคร อยู่ด้วยมันสุขมั้ย คนรวยเป็นสิบพันล้านก็หาความสุข ไม่ได้ แบบนี้เป็นต้น ฉะนั้นธรรมะจะท�ำให้จิตใจเราไม่ ฟุ้งซ่าน มองโลกในแง่บวก พอเรามีความสุขจากด้าน ใน ผิวพรรณก็จะตามมาเอง ส่วนการดูแลสุขภาพนัน้ คิด ว่าเรือ่ งอาหารเป็นเรือ่ งส�ำคัญ พยายามจะเลีย่ งอาหารที่ จะให้เราอ้วน (หัวเราะ) ควบคุมเรื่องของคาร์โบไฮเดรต ไม่ติดแอลกอฮอล์ ไม่สูบบุหรี่ หรือท�ำอะไรที่จะท�ำให้ผิว พรรณเราไม่ดี เท่านี้ออกบ้านอย่างมั่นใจได้แล้ว คุณแอร์ฝากทิ้งท้ายถึงมุมมองในการใช้ชีวิต ว่า “ตนเป็นทีพ่ งึ่ แห่งตน” เป็นสุภาษิตทีต่ นเองน�ำมาใช้ใน การด�ำเนินชีวิตทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม จะคิด ว่าเราต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนทีจ่ ะไปขอความช่วยเหลือ จากผูอ้ นื่ เพราะเมือ่ ไหร่ทเี่ ราสามารถทีจ่ ะด�ำเนินชีวติ ได้ อย่างมีความสุขด้วยตัวเราเองได้ เพือ่ นก็จะเข้ามาเอง ตัด ปัญหาในจุดของเราออกไปให้พน้ ตัวเสียก่อน เวลาทีเ่ รา ไปหาใครก็จะมีแต่ความสุขกับทุกๆคน ส่วนการด�ำเนิน ชีวิตในสังคม ก็ควรเลือกที่จะอยู่ในสังคมที่มีไลฟ์สไตล์ คล้ายๆกับเรา เพราะบางครัง้ ถ้าเราไปอยูใ่ นไลฟ์สไตล์ที่ มีความแตกต่างจากเราอย่างสิน้ เชิง ชีวติ ของเราก็อาจจะ มีแต่ความทุกข์ และจะท�ำให้ผู้อื่นทุกข์ไปด้วย ฉะนั้น “การใช้ชวี ติ เราก็นา่ จะเลือกทางทีเ่ ราคิดว่าไปแล้ว เราจะแฮปปี้และด�ำเนินตามนั้นอย่าไปฝืน”


The Chamber Forum

ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 ประจ�ำเดือน มีนาคม 2555

11

สมาชิก

สมาชิกใหม่

นางสาวชุดาภรณ์ ค�ำณพัฒน์ ร้าน Stone Story ตั้งอยู่เลขที่ 2/1 ต�ำบลหนองป่าครั่ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 089-7597583, 088-4100212 ประกอบวิสาหกิจจ�ำหน่ายเสื้อผ้าและเครื่องประดับ นายธนสิน ศิลป์ประเสริฐ ร้าน i’Tui @ chiangmai ตั้งอยู่เลขที่ 8 ถนน ใจแก้ว ต�ำบลหนองหอย อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 083-5150350 E-mail : t_t_t369@hotmail. com ประกอบวิสาหกิจเกี่ยวกับการผลิตและออกแบบจัดจ�ำหน่ายของที่ระลึก ของ พรีเมี่ยม ของขวัญต่างๆ สินค้า handmade พร้อมทั้งให้บริการค�ำแนะน�ำปรึกษา นายมรุต พินจิ วัฒนา บริษทั วี-เพ้นท์ ออโต้เซอร์วสิ จ�ำกัด ส�ำนักงานเลขที่ 55 ต�ำบลช้างเผือก อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 053-122929 โทรสาร 053-122909 E-mail : Info@v-painauto.co.th ประกอบวิสาหกิจเกี่ยวกับศูนย์บริการซ่อมตัวถัง และพ่นสีรถยนต์ นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ หจก.ฉัตรปกรณ์ แกรนิต ตั้งอยู่เลขที่ 196/2 หมู่ 5 ต�ำบลหนองหาร อ�ำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 053-869528 E-mail : goal_cyber@hotmail.com วิสาหกิจเกี่ยวกับ น�ำเข้าหินอ่อน หินแกรนิต และหินธรรมชาติ พร้อมติดตั้งโดยผู้ช�ำนาญ นางศศิประภา วิจะแลนที บริษัท สยาม พาราไดส์ เฮลธ์ โพรดักส์ จ�ำกัด ส�ำนักงานเลขที่ 200/87 หมู่ 5 ต�ำบลฟ้าฮ่าม อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053852434 โทรสาร 053852434 E-mail : info@paradise.co.th ประกอบวิสาหกิจเกี่ยวกับจ�ำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ น�้ำมัน มะพร้าว และผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว นายวรวุฒิ บุปผาเจริญสุข หจก.ลัคกี้ สาขา3 ลัคกีพ้ ลาซ่าเชียงใหม่ ส�ำนักงาน เลขที่ 303 ถนนแก้วนวรัฐ ต�ำบลวัดเกตุ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053244288, 0815711571 โทรสาร 053244277 E-mail : supercheapcm_pro @hotmail.com วิสาหกิจเกี่ยวกับจ�ำหน่ายค้าปลีกและส่งสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไอทีคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และรถจักรยานยนต์ พร้อมบริการและ ติดตั้ง

เยี่ยมสมาชิก

นางสาวสุวรัตนา ยาวิเลิศ บริษัท สุภาฟาร์มผึ้ง จ�ำกัด ส�ำนักงานเลขที่ 779 หมู่ 1 ต�ำบลริมใต้ อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ 053297329 โทรสาร 053299501 E-mail : suphabeefarm@yahoo.com ประกอบวิสาหกิจ เกี่ยวกับปศุสัตว์ (ผึ้ง) และผลิตภัณฑ์จากผึ้ง เช่นน�้ำผึ้ง นมผึ้ง เกสรผึ้ง

นายสมชาย ทองค�ำคูณ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการเสวนา “ส่งเสริมการลงทุน เชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคกลาง : ภาคเหนือ” ณ ห้องเชียงแสน โรงแรม เซนทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ จัด โดยกรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม

คณะกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ น�ำโดย คุณอารยะ ลายประวัต,ิ คุณจุลนิตย์ วังวิวฒ ั น์ และคุณสุภาภรณ์ พรหมจรร ผูจ้ ดั การส�ำนักงานหอการค้าฯ เยีย่ มชมกิจการของสมาชิก คือ บริษทั อี. พี เดคคอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด บริหารโดยคุณสราวุฒิ สินส�ำเนา ตั้งอยู่ 56/19 ถนนเชียงใหม่-ล�ำปาง ต�ำบล ช้างเผือก อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับม่าน สินค้า เหล็ก พลาสติก สีฝุ่น ลายไม้ และสินค้าภายใต้แบรนด์ : EXTRA, U-SAVE, NEO EXTRA, NEO EYELET, EP-Hook และผ้าม่านยี่ห้อ EP อีกหนึ่งกิจการ บริษัท Inter Academic Advisors Co., Ltd. ตั้งอยู่เลขที่ 48 นิมมานเหมินทร์ ซอย 7ถนนศิริมังคลาจารย์ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 บริหารโดย คุณตีรนา แฮ็คเกตต์ ให้บริการแนะแนว การศึกษาต่อไปต่างประเทศ อาทิ อังกฤษ, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, อเมริกา และแคนาดา นอกจากนี้ยังมีบริการรับให้ค�ำปรึกษาด้านการขอวีซ่าเพื่อการศึกษาต่อสถาบันการศึกษาชั้นน�ำทั่วโลก

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และแขกผูม้ เี กียรติ ร่วมงานแถลงข่าว “ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ ครั้งที่ 14” ณ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดระหว่าง วันที่ 30 มี.ค.- 8 เม.ย.55 ณ ศูนย์ ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1


12

NewUpdate

The Chamber Forum

ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 ประจ�ำเดือน มีนาคม 2555

ประชุมใหญ่สามัญสมาชิก โรงแรมฮาลาลแห่งแรกในเชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประจ�ำปี 2555

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ก�ำหนดจัด ประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ สมาชิ ก หอการค้ า จั ง หวั ด เชียงใหม่ ประจ�ำปี 2555 เพือ่ แจ้งผลการด�ำเนินงาน กิ จ กรรมประจ� ำ ปี การบริ ห ารงานของคณะ กรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 18 ที่จะถึงนี้ นางวิภาวัลย์ วรพุฒพิ งค์ รองประธานหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่ ประธานจัดการประชุมใหญ่สามัญ สมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประจ�ำปี 2555 กล่าวถึงการจัดงานว่า ตามข้อบังคับหอการค้าจังหวัด เชียงใหม่ ข้อ 33 ก�ำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประจ�ำปี 2555 ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปี โดยประธานกรรมการเป็นผู้เรียก ประชุม ทัง้ นีเ้ พือ่ พิจารณารับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ผ่านมา พิจารณารายงานกิจกรรมและงบดุลประจ�ำปี ที่ผ่านมา การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�ำปี และรายงาน โครงการของคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 18 นอกจากนี้ได้รวมถึงข้อบังคับ ข้อ 44 กรรมการ เหรัญญิกต้องเสนอ งบดุลประจ� ำปี เพียงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยมีผู้สอบบัญชีลงนามรับรองต่อ คณะกรรมการภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถดั ไป และ ข้อบังคับ ข้อ 45 ให้คณะกรรมการตรวจพิจารณารายงาน การเงินและงบดุลของผู้สอบบัญชี แล้วท�ำส�ำเนาแจ้งให้

สมาชิกทราบก่อนวันนัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอ การค้าฯ ประจ�ำปี ไม่น้อยกว่า 7 วัน การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัด เชียงใหม่ ประจ�ำปี 2555 ก�ำหนดจัดขึน้ ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2555 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องสุโขทัย 1 และ 2 โรงแรมแชงกรีลา ถนนช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ทกุ ท่าน เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประชุมใหญ่ครั้งนี้

นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์

พิธีเปิดสัมมนาศักยภาพเชียงใหม่สู่ตลาดการค้าจีน - อาเซียน เมื่อเร็วๆ นี้

“สหกรณ์มุสลิมพร้อมรับอาเซียน”

กลุ ่ ม ธราทิ พ ย์ ฯ ร่ ว มทุ น เครื อ ข่ า ยสหกรณ์ อิสลามฯ ทุม่ งบกว่า 100 ล้านบาท สร้างโรงแรมฮาลาล ระดับ 3 ดาวแห่งแรกของเชียงใหม่ เล็งแผนปี 55 ผุด โรงแรมฮาลาลในเมืองท่องเทีย่ วอีก 3 แห่ง ปูฐานรับการ เปิดเสรีอาเซียน นายสามารถ บุญธราทิพย์ ประธานกรรมการ บริษทั ธราทิพย์ โฮเทล จ�ำกัด เปิดเผยว่า บริษทั ฯใช้เงิน ลงทุนกว่า 100 ล้านบาท ก่อสร้างโรงแรมระดับ 3 ดาว ชือ่ โรมีนา่ แกรนด์ โฮเทล ย่านประตูเชียงใหม่และถนน คนเดินวัวลาย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ การบริหารงานและ ด�ำเนินธุรกิจโรงแรมอยู่ภายใต้หลักศาสนาอิสลาม ถือ เป็นโรงแรมฮาลาลแห่งแรกของจ.เชียงใหม่ เน้นกลุ่ม เป้าหมายนักท่องเทีย่ วและลูกค้าทีน่ บั ถือศาสนาอิสลาม จากมาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน รวมทั้งกรุงเทพฯ และภาคใต้ ซึ่งปัจจุบันนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวที่ จ.เชียงใหม่ แต่ยังไม่มีโรงแรมรองรับ “โรงแรมเปิดให้บริการมาแล้ว 3 เดือน ที่ผ่าน มามีอตั ราการเข้าพักสูงถึง 90% และกว่า 50% เป็นชาว ต่างชาติ เน้นเจาะกลุ่มตลาดระดับกลางชาวมุสลิม ที่ ต้องการพักโรงแรมระดับ 3 ดาว แม้โรงแรมระดับนี้ มีอยู่เป็นจ�ำนวนมากแต่ไม่ใช่โรงแรมฮาลาล จึงเป็น ปั ญ หาของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวมุ ส ลิ ม เมื่ อ เดิ น ทางมา จ.เชียงใหม่ เพราะไม่มีโรงแรมที่ไม่จ�ำหน่ายเครื่องดื่ม แอลกอฮอลล์ – หรือไม่ใช้เนื้อหมูเป็นส่วนประกอบใน

การปรุงอาหาร” นายสามารถกล่าวว่า บริษัทฯ มีแผนเปิด โรงแรมฮาลาลในเมืองท่องเทีย่ วใหญ่ๆ คือ กรุงเทพฯ หาดใหญ่ และภูเก็ต เพิ่มอีก 3 แห่งภายในปี 2555 นี้ โดยมีเป้าหมายชัดเจนเป็นโรงแรมระดับ 3 ดาว ที่ เจาะตลาดนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม ซึ่งเร็วๆ นี้จะเปิดตัว โรงแรมอีกแห่งที่กรุงเทพฯ นายอิสมาแอ สามะ ผูจ้ ดั การเครือข่ายสหกรณ์อสิ ลาม ภาคใต้หนึง่ ในผูร้ ว่ มทุนกล่าวว่า เพือ่ เตรียมรับการทีไ่ ทย ต้องเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เครือข่ายสหกรณ์ อิสลามภาคใต้ ได้ท�ำบันทึกข้อตกลง (MOU ) กับ รัฐมนตรีรัฐกลันตัน และผู้ประกอบการของประเทศ มาเลเซีย เพือ่ ร่วมสร้างฐานผลิตและการตลาดเดียวกัน ด้วยการผลิตสินค้าฮาลาล และกิจการการท่องเทีย่ วฮา ลาล ในกลุม่ ของโรงแรม และสปา ระหว่างประเทศใน เขตอาเซียน ซึง่ ถือว่ามีกำ� ลังซือ้ เป็นมูลค่าทางการตลาด 600 ล้านบาท รวมถึงกลุม่ อาหรับทีม่ ปี ระชากรรวม 37 ล้านคน ได้ประสานงานระดมทุนปลอดดอกเบี้ยของ ชาวมุสลิม เพือ่ ลงทุนกิจการโรงแรมฮาลาลในเมืองท่อง เทีย่ วส�ำคัญของประเทศ ทีผ่ า่ นมาได้เปิดด�ำเนินโรงแรม ฮาลาลทีจ่ งั หวัดภูเก็ต กระบี่ แดูแลกิจการโดย สหกรณ์ ออมทรัพย์ษะกอฟะฮ์อสิ ลาม จ�ำกัด และชมรมสหกรณ์ อิสลามจังหวัดกระบี่ ล่าสุดที่เชียงใหม่ และก�ำลังจะ ลงทุนเพิ่มอีก 1 แห่งในอ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เชียงใหม่-คุนหมิงเพียง 1 ชั่วโมงเศษเท่านั้น ส่วนในแง่อุตสาหกรรมเกษตรและการท่อง เที่ยว ก็มีจุดเด่นที่สามารถเชื่อมโยงกับจีน โดยเฉพาะ ด้านการท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่และอาเซียนมีแหล่งท่อง เทีย่ วทีน่ กั ท่องเทีย่ วจีนให้ความสนใจ ส�ำหรับการเกษตร ด้วยสภาพภูมิอากาศของจ.เชียงใหม่ ที่มีความแตกต่าง กับจีนจึงมีการเพาะปลูกที่หลากหลาย ส่วนด้านศิลป หัตถกรรมก็เป็นหัตถอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ นายหลี่ ชิง่ กล่าวว่า ในปี 2554 ทีป่ ระเทศไทย เกิ ด อุ ท ภั ย ครั้ ง ใหญ่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ การค้ า ระหว่ า ง จีน-ไทย พอสมควร แต่การค้าระหว่างจีน-ไทย ในปีที่ ผ่านมามีมลู ค่ารวมกว่า 6 หมืน่ ล้านเหรียญสหรัฐ เพิม่ ขึน้

แสนล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 23% แบ่ง เป็นการส่งออก 1.7 แสนล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 21.1% และน�ำเข้า 1.9 แสนล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 21.1% จีนขาดดุลอาเซียน 2.2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งอาเซียนถือเป็นคู่ค้าส�ำคัญล�ำดับที่ 3 ของจีน และ เป็นตลาดส่งออกส�ำคัญอันดับที่ 4 อีกด้วย นางขวัญนภา ผิวนิล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ (เชียงใหม่) กล่าวว่า แม้ จ.เชียงใหม่ ไม่มีทางออกสู่ทะเลแต่มีข้อได้เปรียบเรื่อง ท�ำเลที่ตั้งเป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาค การเปิดเสรี อาเซียน หรือ AEC มีทั้งผลกระทบด้านบวกและลบ ด้านบวก คือ สัดส่วนของตลาดจะมีขนาดใหญ่ขนึ้ เพราะ มีอาเซียนบวกกับจีน แต่ด้านลบ ประเทศในอาเซียนก็ เป็นคู่แข่งที่ส�ำคัญของไทยหลายประเทศ เช่น ในกลุ่ม อาหาร -เครือ่ งดืม่ มีสงิ คโปร์ อินเดีย มาเลเซีย ซึง่ เป็น ฐานการผลิตสินค้าแบรนด์ดังหลายยี่ห้อ “เชียงใหม่มีข้อดีหลายด้านที่เป็นจุดเด่น ทั้ง เรื่องความคิดสร้างสรรค์ และอัตลักษณ์ ที่สามารถดึง มาเป็นจุดขายได้ จึงต้องเร่งพัฒนาและปรับตัวเพื่อตั้ง รับการการเปิดเสรีอาเซียน จะใช้วิธีการแข่งขันโดยใช้ ราคาเป็นตัวน�ำไม่ได้ ต้องคิดใหม่ท�ำใหม่พยายามหา จุดเด่น และดูว่าผู้บริโภคในตลาดต้องการอะไร” นาง ขวัญนภากล่าว

จีนสนใจลงทุนเชียงใหม่ เน้นจับตลาดอาเซียน กงสุลพาณิชย์จีนประจ�ำเชียงใหม่ เผยจีน เล็ ง ร่ ว มมื อ พั ฒ นาด้ า นเศรษฐกิ จ การค้ า กั บ เชียงใหม่ เหตุตั้งในท�ำเลศูนย์กลางของภูมิภาค เผยมูลค่าการค้าจีน-ไทยปี 54 สูงกว่า 6 หมืน่ ล้าน เหรียญดอลล่าร์ ด้าน ผอ.ศูนย์สง่ เสริมการส่งออก ภาคเหนือ แนะผู้ประกอบการเร่งปรับตัวตั้งรับ การเปิดตลาดอาเซียน-จีน นายหลี่ ชิ่ง กงสุลพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนประจ�ำเชียงใหม่ เปิดเผยในงานสัมมนา “ศักยภาพเชียงใหม่ สูต่ ลาดการค้าจีน-อาเซียน” ภายใต้ โครงการเชื่อมโยงการค้ากับกลุ่มประเทศ GMS ว่า จ.เชียงใหม่ มีข้อดีหลายด้านที่จะพัฒนาร่วมกับจีน ใน มุมมองการขนส่ง เส้นทางน�้ำจ.เชียงใหม่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ลุม่ แม่นำ�้ โขงของกลุม่ จีเอ็มเอส ส่วนเส้นทางบกมีเส้นทาง อาร์ 3 เอ เชื่อมไทย-ลาว-จีน จึงเป็นประตูที่เชื่อมโยง กับจีนได้ ส�ำหรับเส้นทางอากาศ ใช้เวลาบินจาก

จากปีก่อน 37% เป็นเป็นการส่งออกไปไทย 2.5 หมื่น ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 30.2% และการน�ำเข้าจาก ไทยมูลค่า 3.9 หมืน่ ล้านเหรียญสหรัฐ เพิม่ ขึน้ 60% จีน ยังขาดดุลไทยอยู่ 1.3 หมืน่ ล้านเหรียญสหรัฐ ชีใ้ ห้เห็นว่า แม้เศรษฐกิจโลกจะมีปัญหาแต่การค้าระหว่างจีน-ไทย ยังขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง นายหลี่ ชิ่ง กล่าวอีกว่า ส�ำหรับการค้าระหว่าง จีนและอาเซียนในปี 2554 ที่ผ่านมา มีมูลค่ารวม 3.9

ตลาดอสังหาฯ คึกคัก คอนโดเปิดเพิม่ เท่าตัว

เผยผลส�ำรวจตลาดบ้านเชียงใหม่ พบมี จ�ำนวนโครงการมากถึง 208 โครงการ ปี 54 มี หน่วยขายสะสมกว่า 11,500 หน่วย คิดเป็น มูลค่ารวมกว่า 32,800 ล้านบาท ชี้ตลาด คอนโดมิเนียมบูมสุด ปี 54 มีถึง 33 โครงการ คาดเปิดเสรีอาเซียนปี 58 หนุนตลาดบ้านขยาย ตัวต่อเนื่อง นายสัมมา คีตสิน ผู้อ�ำนวยการศูนย์ข้อมูล อสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2555 จากผลส�ำรวจภาคสนาม ว่า จากการส�ำรวจในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่มโี ครงการบ้าน จัดสรรทัง้ สิน้ 241 โครงการ รวมทัง้ สิน้ 22,650 หน่วย แบ่งเป็นบ้านจัดสรร 208 โครงการ จ�ำนวน 19,150 หน่วย และอาคารชุด 33 โครงการ 3,500 หน่วย ส� ำ หรั บ บ้ า นจั ด สรรที่ อ ยู ่ ร ะหว่ า งการขายมี 19,150 หน่วย มูลค่ารวม 56,800 ล้านบาท มีหน่วยขาย

สะสม 11,500 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวม 32,800 ล้าน บาท ส่วนใหญ่อยู่ในอ�ำเภอสันทราย หางดง และ ดอยสะเก็ด และที่เปิดขายใหม่ต้นปี 2555 มี 346 หน่วย อยู่ในอ�ำเภอเมือง 74 หน่วย หางดง 98 หน่วย ดอยสะเก็ด 109 หน่วย ส�ำหรับประเภทบ้านที่นิยมอยู่ระหว่างระดับ ราคา 1- 1.9 ล้านบาท รองลงมา 2 - 2.5 ล้านบาท โดย ภาพรวมบ้านจัดสรรทุกระดับมีอัตราการดูดซับเฉลี่ย ที่ 5.5% ขณะที่สถานะการก่อสร้างเป็นหน่วยที่ยังไม่ ได้ก่อสร้าง 7,000 หน่วย อยู่ระหว่างก่อสร้าง 3,650 หน่วย สร้างเสร็จแล้ว 8,500 หน่วย และสร้างเสร็จ เหลือขายประมาณ 500 หน่วย ส่ ว นที่ อ ยู ่ อ าศั ย ประเภทอาคารชุ ด หรื อ คอนโดมิเนียม มีหน่วยที่อยู่ระหว่างการขาย 3,500 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 8,000 ล้านบาท โดย ทั้ ง หมดอยู ่ ใ นอ� ำ เภอเมื อ งมากถึ ง 3,300 หน่ ว ย ทั้ ง นี้ เ ป็ น ที่ น ่ า สั ง เกตว่ า จากการส� ำ รวจเมื่ อ ปี ก ่ อ น

คอนโดมิเนียมมี 12 โครงการ แต่การส�ำรวจในปี 2554 พบว่ามีจ�ำนวนการเพิ่มขึ้นเป็น 33 โครงการ รวม 3,400 หน่วย ประเภทอาคารชุดที่นิยมสูงสุด คือ ห้องชุดแบบ 1 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 31 - 35 ตร.ม. ราคาขายประมาณ 1 - 2 ล้านบาท นายสัมมา กล่าวว่า ปัจจุบันจ�ำนวนห้องชุดมี หน่วยขายสะสมรวม 2,000 หน่วย ในจ�ำนวนนีข้ ายได้ใน ช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2554 จ�ำนวน 680 หน่วย มีอตั ราการ ดูดซับเฉลีย่ ทุกประเภทและทุกระดับ 10.6% ส่วนใหญ่ กระจุกตัวอยู่ในเขตตัวเมืองย่านถนนนิมมานเหมินท์ “จังหวัดเชียงใหม่ยังเป็นที่น่าสนใจของตลาด เพราะมีสภาพแวดล้อมดี มีคา่ ครองชีพต�ำ่ เมือ่ เทียบกับ กรุงเทพฯ หรือ ภูเก็ต ท�ำเลมีให้เลือกหลากหลายทั้ง ในตัวเมือง ปัจจุบันคอนโดมิเนียม หรือที่อยู่อาศัย ประเภทแนวดิ่งเริ่มได้รับความนิยมมากในช่วง 2- 3 ปีหลัง เฉพาะปี 2554 มีกว่า 20 โครงการ คาดว่าจะ มีโครงการคอนโดมิเนียมเกิดใหม่เพิ่มขึ้นแม้ว่าราคา

ทีด่ นิ ของจังหวัดเชียงใหม่จะไม่สงู มากเหมือนกรุงเทพฯ ภูเก็ต ฯลฯ แต่ตลาดที่ขยายตัวตามความเจริญเติบโต ของเมืองท�ำให้ผู้ประกอบการจากส่วนกลางและใน พื้นที่สนใจลงทุนมากขึ้นในปี 2555 ตลาดส่วนใหญ่ เป็นคนจากส่วนกลาง และชาวต่างชาติ ขณะทีบ่ า้ นแนว ราบจะเป็นคนในท้องถิ่นเป็นหลัก”นายสัมมา กล่าว นอกจากนี้การเปิดเสรีอาเซียน หรือ เออีซี ในปี 2558 จะท�ำให้ตลาดบ้านในจังหวัดเชียงใหม่ ทุกประเภท ทั้งแนวราบ และแนวดิ่งยังขยายตัวและ เติบโต โดยมีปจั จัยจากข้อได้เปรียบเรือ่ งการออกแบบ ก่อสร้างและสถาปัตยกรรมทีส่ วยงาม ส่งผลให้หลังเกิด อถุทกภัยครัง้ ใหญ่เมือ่ ปลายปี 2554 ประชกรจากส่วน กลางและจังหวัดที่เกิดน�้ำท่วมมองหาพื้นที่ส�ำหรับซื้อ บ้าน และจังหวัดเชียงใหม่ก็กลายเป็นเป้าหมายหนึ่ง เนื่องจากการเดินทางค่อนข้างสะดวกมีระยะเวลาไม่ ไกลมาก รวมทั้งมีต้นทุนที่ยังไม่สูงมากนักเมื่อเทียบ กับจังหวัดอื่นๆ


The Chamber Forum

ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 ประจ�ำเดือน มีนาคม 2555

บทความ

เขาว่ามนุษย์เรายิ่งเจออุปสรรคก็ยิ่งสร้างสรรค์ อย่างเมื่อเร็วๆ นี้สมาชิกในครอบครัวผู้เขียนไปเที่ยว ประเทศเวียดนาม ก็ได้ถ่ายภาพห้องส้วมเคลื่อนที่มา ฝากกัน เห็นแล้วก็หัวเราะว่าเออ ไอเดียดีนะ ไอเดีย ง่ายแค่นี้ท�ำไมไกด์ที่พาเราไปจีนหรืออินเดียไม่ยักกะ คิดอ่านติดไปใช้ สักห้องสองห้อง ท่านผู้อ่านลองนึกภาพเต๊นต์ผ้าใบขนาดเล็กที่ พวกไปแคมปิง้ ชอบใช้กนั คล้ายๆ กันอย่างนัน้ เพียงแต่ แทนที่จะใช้หลับนอนยามค�่ำ ก็จะใช้คลุมตัวเราเวลา “ไปทุ่ง” พอเสร็จกิจก็ย้ายที่ให้คนอื่นท�ำกิจของตนเอง ต่อ ก็แล้วมหาเศรษฐีอย่าง บิล เกตส์ จะมา

แห่งแคลิฟอร์เนียทีพ่ าซาดินา ซึง่ ได้รบั เงินทุนสนับสนุน ในการท�ำวิจัยจ�ำนวนสี่แสนเหรียญสหรัฐจากมูลนิธิ และเป็นผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ส้วมพลังงานแสง อาทิตย์ อธิบายว่าแสงอาทิตย์จะให้พลังงานกับระบบ อิเล็กโตรดทีจ่ ะไปท�ำปฏิกริ ยิ าเคมี กับของเสีย ท�ำให้ของ เสียกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ และสร้างไฮโดรเจน ซึ่งสามารถน�ำมาเก็บไว้ในแบตเตอรี่ส�ำหรับเวลากลาง คืน ส้วมพลังงานแสงอาทิตย์นี้สามารถใช้ได้ 500 ครั้งต่อวัน ค่าท�ำส้วมต้นแบบ ในขั้นทดลองยังสูงถึง 5,000 เหรียญ แต่หากผลิตในปริมาณมากก็จะราคา ถูกลง ส่วนค่าใช้จ่ายต่อวันต่อหัวจะตกอยู่ที่ไม่กี่เซ็นต์ เท่านั้น ดร.ฮอฟแมนชี้แจง นักวิจัยบางราย ได้รับเงินทุนแล้ว ก็มีการบิด

คง จะดีไม่น้อยถ้าเราพับ “บ้าน” เก็บใส่ กระเป๋า และพกไปไหนต่อไหนได้ทุกที่” ไอเดียนี้ ดูเหมือนจะเป็นไป ไม่ได้ แต่ก็เกิดขึ้นแล้ว เพราะ “มาร์ตนิ อะซัว” ดีไซเนอร์ชาวสเปนได้สร้างสรรค์ โปรเจ็กต์ Basic House ขึน้ จากการทดลองขนาด เล็ก เพือ่ ก้าวไปสูแ่ นวคิดทีย่ งิ่ ใหญ่ในการออกแบบ เพื่อความยั่งยืน บ้าน พับเก็บได้ ขนาดพอดีกระเป๋า 2 x 2 x 2 เมตร ท�ำจากโพลีเอสเตอร์ชนิดเดียวกับที่ใช้ท�ำผ้าห่ม อะซัว สร้างสรรค์โปรเจ็กต์นี้และใช้เวลาศึกษาทดลอง ร่วม 10 ปี เพื่อน�ำเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาจ�ำนวน ประชากรที่ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในยุคนี้ “ไอเดีย นี้เกิดขึ้นมาจากความคิดสร้างสรรค์ที่อยากลองผิดลอง ถูก ผมอยากน�ำเสนอความคิดเรื่องปัญหาความยากจน ที่เกิดจากจ�ำนวนประชากรที่เพิ่มมาก ขึ้นให้ดู มีเสน่ห์ เพราะบ้านก็เป็นปัจจัยสี่ของมนุษย์ที่เราขาดไม่ได้ ถ้ามี บ้านสักหลังที่สามารถพกพาไปได้ในทุกๆ ที่แม้ยามที่ มีภัยพิบัติ ก็คงจะช่วยแก้ปัญหาได้บ้าง” คุณสมบัติของ Basic House คือ ขนาดที่ : เพ็ญศรี เผ่าเหลืองทอง กะทัดรัดเทียบเท่าตูค้ อนเทนเนอร์ แต่กเ็ พียงพอส�ำหรับ โจทย์กันนิดหน่อย อย่างรายนี้ที่ท�ำโครงการวิจัยส้วม อยูอ่ าศัย ผิวด้านนอกดีไซน์ดว้ ยโพลีเอสเตอร์สที อง เพือ่ ส�ำหรับแหล่งชุมชนที่มีระบบประปาและระบบระบาย น�้ำ ได้เลือกท�ำงานวิจัยเรื่องการขจัดของเสียออกจาก ปัสสาวะก่อนที่จะถูกปล่อยสู่ ท่อระบายน�้ำ “ของเสี ย จากมนุ ษ ย์ ที่ ขั บ ถ่ า ยออกมาเป็ น ปัสสาวะจ�ำเป็นจะต้องถูกย่อยสลาย ก่อนจะปล่อยออก ไป” ผู้วิจัยรายนี้เป็นชาวสวิส มาจากสถาบัน Federal Institute of Aquatic Science and Technology ที่ ดูเบนดอล์ฟ ท�ำการวิจัยในชื่อโครงการว่า No Mix Technology หรือเทคโนโลยีเพือ่ ของเสียทีไ่ ม่ปะปนกัน พูดอีกทีกค็ อื อึอยูส่ ว่ นอึ และฉีอ่ ยูส่ ว่ นฉีน่ นั่ เอง แหม พวกนักวิจัยนี่ช่างคิดกันจริงๆ ปัสสาวะทีท่ ำ� ความสะอาดแล้วก็ถกู ส่งลงถังเก็บ เสร็จแล้วก็เอาไปท�ำเป็นปุ๋ยรดต้นไม้ ส้วมที่อยู่ในโครงการนี้มีเครื่องจัดการย่อย สลายสิ่งสกปรกในปัสสาวะอยู่ด้าน หน้า ส่วนด้าน หลังก็เหมือนส้วมชักโครกทัว่ ไปคือกดน�ำ้ ชักโครกช�ำระ อุจจาระทิ้งไป ปัญหา ที่พบจากการทดลองใช้ก็คือคุณหนูๆ ทั้งหลายเล็งฉี่ไปผิดที่ ไม่ลงไปด้านหน้าแถมส้วมชนิด นีย้ งั ต้องการการดูแลท�ำความสะอาดเป็นพิเศษ เพราะ ไม่เช่นนั้นปัสสาวะจะลงไปเกาะอยู่ตามท่อ นอกจากนี้ ขณะนี้ราคาของส้วมพิเศษนี้ก็ยังแพงกว่าส้วมธรรมดา ศาสตราจารย์ปีเตอร์ พี รอเจอร์ส แห่งภาค วิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมบอกว่างานของมูลนิธิ ถือได้ ว่าเป็นงานช้างจริงๆ เพราะก�ำลังมุ่งแก้ปัญหาที่ใหญ่ หลวง ผลงานจากการประกวดครัง้ นีเ้ รียกว่าน่าสนใจ ทั้งสิ้น แต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าส้วมแบบใดที่เหมาะจะ สร้างให้คนสองพันกว่าล้านคนที่ ยากจนได้ใช้ โดยที่ ต้องมีราคาประหยัดด้วย จึงจะเรียกว่าเป็นค�ำตอบทีค่ มุ้ ค่า ส�ำหรับคนจ�ำนวนมหาศาลทีร่ อส้วมจากมูลนิธิ บิล และ เมลินดา เกตส์ อยู่ น่าจะกระจายทุนมาที่มหาวิทยาลัยเมืองไทย บ้างนะคะ เด็กไทยหัวดีๆ มีแยะไป ที่มา : คอลัมน์โลกหมุนเร็ว มติชนสุดสัปดาห์

ท�ำไม บิล เกตส์ เห็นเรื่องส้วมส�ำมะคัญ

สนใจเรื่องส้วมๆ ท�ำไมกัน เหตุผล ก็คือขณะนี้ บิล เกตส์ วางมือจากการ บริหารไมโครซอฟต์แล้ว และหันมาท�ำงานให้มลู นิธิ บิล แอนด์ เมลินดา เกตส์ รณรงค์แก้ไขปัญหาสาธารณสุข ให้ประเทศยากจนทั่วโลก และการมีสว้ มทีถ่ กู สุขลักษณะก็คอื หนึง่ ในการ มีสุขอนามัยที่ดีของผู้คน แต่คนอย่าง บิล เกตส์ ก็ไม่ใช่คนที่จะใช้เงิน ทุ่มซื้อส้วมไปแจกชาวบ้านแน่ๆ มันคงต้องมีเรื่องราว ที่ประเทืองปัญญาตามประสาคนอย่าง บิล เกตส์ บิล เกตส์ คิดถึงการสร้างส้วมให้ได้จำ� นวนมาก เป็นล้านๆ ที่ เพราะตามสถิตนิ นั้ คนทัง้ โลกจ�ำนวน 2.6 พันล้านคน ยังไม่มสี ว้ มใช้กนั แบบถูกสุขลักษณะ ซึง่ ก่อ ให้เกิดปัญหาสาธารณสุขต่างๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็น โรคท้องร่วง อหิวาตกโรค หรือระบบทางเดินอาหาร อื่นๆ วิธีคิดของ บิล เกตส์ ออกจะเรียกว่าบินสูง เพราะนอกจากเขาต้องการจะแก้ปัญหาให้ชาวบ้านที่ ไม่มีเงินสร้างส้วมแล้ว ในท้องถิ่นที่ชาวบ้านอยู่ก็ยัง ไม่มีระบบน�้ำประปาที่จะใช้ช�ำระล้างสิ่งสกปรก ด้วย พูดง่ายๆ คือไม่ใช่แค่สร้างส้วมให้ แต่ต้องหาวิธีก�ำจัด สิ่งสกปรกอย่างถูกสุขลักษณะด้วย บิ ล และเมลิ น ดาเริ่ ม จากการให้ ค นเข้ า มา แข่งขันเสนอไอเดียในโครงการทีช่ อื่ ว่า “Reinvent The Toilet” หรือ “มาสร้างสรรค์ส้วมแบบใหม่” โครงการนี้ให้เงินทุน 3 ล้านเหรียญสหรัฐ กับ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย 8 แห่ง ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้ เทคโนโลยีอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องต่อเชื่อมกับระบบประปา หรือระบบไฟฟ้า รวมทั้งเมื่อคิดในแง่ economy of scale หรือความคุ้มค่าส�ำหรับคนจ�ำนวนมากแล้วจะ ต้องเก็บเงินเพียงหนึ่งเพนนีต่อคนต่อครั้ง เป็นโจทย์ที่โหดแต่ท้าทาย ซึ่งถ้าไม่โหดก็คง ไม่ใช่ บิล เกตส์ และส�ำหรับโครงการที่ชนะเลิศ ทางโครงการ ก็จะสนับสนุนเงินอีกก้อนให้น�ำส้วมไปทดลองใช้ใน สถานการณ์จริง และผลิตจริงในเชิงพานิชย์ เห็นไหมว่าวิธคี ดิ แบบ บิล เกตส์ ย่อมไม่ใช่การ ให้เปล่าเฉยๆ แต่เขาก�ำลังสร้างองค์ความรูใ้ หม่ๆ ทีจ่ ะ มีประโยชน์แก่สุขอนามัยของมวลมนุษย์ เขาก� ำ ลั ง ฝั น เห็ น มนุ ษ ย์ ทุ ก คนมี ส ้ ว มใช้ มี สาธารณสุ ข พื้ น ฐาน ไม่ ล ้ ม ตายกั น เป็ น เบื อ ด้ ว ย อหิวาตกโรคเพราะเทีย่ วปลดปล่อยของเสียกันตามพืน้ ดิน หรือตามล�ำธารที่ผู้คนต้องน�ำน�้ำมาดื่มมาใช้กัน หนึง่ ใน ส้วมทีน่ กั ศึกษาน�ำเสนอ ซึง่ มูลนิธิ บิล และ เมลินดา เกตส์ ให้เงินทุนสนับสนุนอยู่คือส้วมที่ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ทีต่ ดิ ตัง้ แผงรับแสงไว้บนหลังคา ส้วม พร้อมด้วยเทคโนโลยีอเิ ล็กโตรเคมีทตี่ ดิ ตัง้ ภายใน เป็นตัวก�ำจัดของเสีย จากการสัมภาษณ์ ไมเคิล อาร์ ฮอฟแมน ศาสตราจารย์ด้านสิ่งแวดล้อมจาก สถาบันเทคโนโลยี

13 สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์

บทความ

โดย : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ รับความร้อนจากแสงอาทิตย์ ช่วยให้ความอบอุ่นใน ฤดูหนาว ในขณะที่ผิวด้านในออกแบบให้มีสีเงิน เพื่อ รักษาความเย็น หรือกลับด้านเพือ่ ช่วยป้องกันรังสีความ ร้อนในฤดูร้อน เมื่อกางออกจะมีลักษณะคล้ายบอลลูน สามารถใช้เป็นที่พักพิงขนาดเล็กได้ และช่วยแก้ปัญหา การขาดทีอ่ ยูอ่ าศัยในช่วงภัยพิบตั ทิ เี่ กิดขึน้ อย่างต่อ เนือ่ ง ในโลกยุคปัจจุบนั อย่างภาวะน�ำ้ ท่วมหรือภาวะสงคราม “ไอเดียของ ที่อยู่อาศัยในปัจจุบันกลายเป็น พื้นที่แห่งบริโภคนิยม บ้านในยุคนี้ถูกออกแบบเพื่อ สนองความต้องการที่หลากหลาย มีฟังก์ชั่นที่ซับซ้อน และเข้าใจยาก ผมอยากน�ำเสนอแนวคิดของความเรียบ ง่าย วัฒนธรรมการอยูอ่ าศัยของมนุษย์นนั้ สามารถเข้าใจ ได้จากแง่ของความจ�ำเป็นและ เหมาะสม เมื่อถึงภาวะ ภัยพิบัติผู้อพยพต้องการเพียงที่อยู่อาศัยที่สามารถใช้ เป็นที่ หลับนอนและสร้างความอบอุน่ เท่านัน้ ไม่จำ� เป็น ต้องมีขนาดใหญ่โต” โปรเจ็กต์ Basic House ได้ถูกผนวกเข้าใน นิทรรศการที่จัดแสดงอยู่ที่ MOMA พิพิธภัณฑ์ศิลปะ สมัยใหม่แห่งกรุงนิวยอร์ก แม้ว่าจะเป็นเพียงโปรเจ็กต์ ทดลอง แต่ก็สามารถสานต่อแนวคิดการแก้ปัญหา ประชากรและการขาดแคลนทีอ่ ยูอ่ าศัยได้ อย่างน่าสนใจ


14

NewsUpdate

The Chamber Forum

ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 ประจ�ำเดือน มีนาคม 2555

เดินหน้าลองสเตย์ 60 โรงแรมร่วมคึกคัก

หอการค้าฯ อวดศักยภาพเชียงใหม่เมือง ลองสเตย์ โรงแรม 60แห่งเข้าโครงการ ชาวญีป่ นุ่ ร้องขอผ่อนปรนวีซ่า เพิ่มความสะดวก นายณรงค์ คองประเสริฐ ประธานหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงงาน “Thailand Longstay Seminar in Chiang Mai” ทีห่ อการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยส�ำนักงานโอซากา จัดขึ้นเป็นการแนะน�ำตลาดการพ�ำนักระยะยาวแก่นัก ท่องเทีย่ วชาวญีป่ นุ่ กว่า 30 ราย ทีเ่ ดินทางมาดูศกั ยภาพ เชียงใหม่ ว่าการเดินทางมาดังกล่าวเป็นผลจากการที่ หอการค้าฯร่วมกับส�ำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เชียงใหม่ จัดroad show ประชาสัมพันธ์จงั หวัดเชียงใหม่ ที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา มีชาว ญี่ปุ่นให้ความสนใจและซื้อทัวร์เข้ามาเยี่ยมเชียงใหม่ กว่า 30 ท่าน ถือว่าเป็นโครงการต่อเนื่องที่ประสบ ความส�ำเร็จ และคาดว่า หลังจากนี้จะมีนักท่องเที่ยว แบบลองสเตย์เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปั จ จุ บั น มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวญี่ ปุ ่ น แบบลองสเตย์ ใ น เชียงใหม่ประมาณ 3,000 คน และคาดว่าจะเพิม่ ขึน้ 10 % ทุกปี เนือ่ งจาก ค่าครองชีพในญีป่ นุ่ สูงขึน้ ค่าเงินเยนสูง ขึ้น และผลกระทบจากภัยพิบัติ จะท�ำให้คนญี่ปุ่นเริ่ม มองหาประเทศอืน่ ทีม่ คี วามปลอดภัยและมีคา่ ใช้จา่ ยต�ำ่ กว่าเพื่อไปพักอาศัย อย่างไรก็ตาม นายณรงค์ กล่าวว่า ปัญหาเรื่อง วีซ่าของเมืองไทยยังไม่เอื้ออ�ำนวย ต่อการส่งเสริมการ

นายคะสึโอะ ชิบาตะ (กลาง) กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และนายณรงค์ คองประเสริฐ (ขวา) ร่วม งาน Thailand Longstay Seminar in Chiangmai ท่องเที่ยวระยะยาวเพราะให้วีซ่าคราวละ 1 ปี ขณะที่ บ้าง แต่ก็หวังว่าภาครัฐจะได้เห็นความส�ำคัญของการ มาเลเซียให้วีซ่าถึง 10 ปี ท�ำให้ชาวญี่ปุ่นเกิดความลังเล ท่องเที่ยวแบบลองสเตย์ และปรับกฏระเบียบบางอย่าง ที่จะเลือกมาประเทศไทยเป็นจุดมาพ�ำนักระยะยาว ใน ให้มคี วามสอดคล้องกับความต้องการทางเศรษฐกิจหรือ ขณะทีม่ าเลเซียมาเป็นอันดับ 1ทีม่ ผี พู้ ำ� นักระยะยาวมาก การพัฒนาทางเศรษฐกิจไปด้วยกัน” ที่สุดในโลก นายคะซึโอะ ชิบาตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นคร “ภาคเอกชนพยายามผลักดันให้จงั หวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ กล่าวว่า ใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน คือ เป็นโซนพิเศษส�ำหรับการท่องเที่ยวแบบพ�ำนักระยะ เชียงใหม่ ล�ำพูน ล�ำปาง เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน ยาว ที่สามารถต่อวีซ่าได้ถึง 3 ปี น่าจะท�ำให้คนญี่ปุ่นมี พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ มีชาวญี่ปุ่นที่จดทะเบียนไว้ที่ ความมั่นใจที่จะใช้เวลาและเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตของ สถานกงสุลฯ 3.5 พันคน ส่วนจ�ำนวนที่พักอาศัยแบบ เขาให้คุ้มค่าที่สุด การแก้ปัญหานี้อาจต้องใช้เวลาอยู่ ลองสเตย์ทีพ�ำนักระยะยาว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่

มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปมีประมาณ 1.5 พันคน แต่ละ ปีมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และคาดว่าในอนาคตจะเพิ่ม ขึ้นอีก ทั้งนี้ปัจจุบันชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในจ.เชียงใหม่ และภาคเหนือมีปญ ั หาเรือ่ งวีซา่ เพราะมีการออกวีซา่ ให้ อยูใ่ นประเทศไทยได้นานทีส่ ดุ 1 ปี แต่ทกุ ๆ 90 วันต้องไป รายงานตัวทีด่ า่ นตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) จึงเกิดความยุง่ ยาก ขณะที่ประเทศมาเลเซียเซีย ให้วีซ่าแก่ชาวต่างชาติ สูงสุดถึง 10 ปี เมือ่ เปรียบเทียบกันแล้วประเทศไทยค่อน ข้างเสียเปรียบจุดนี ้ เพราะท�ำให้ชาวต่างชาติ โดยเฉพาะ ผูส้ งู อายุชาวญีป่ นุ่ ทีพ่ ำ� นักระยะยาวไม่ได้รบั ความสะดวก นายคะซึโอะ กล่าวว่า โอกาสขยายวีซา่ ให้ชาว ต่างชาติพำ� นักได้ยาวนานขึน้ ถึง 10 ปี อาจเป็นไปได้ยาก ระยะเวลา 3 ปีมีโอกาสเป็นไปได้มากกว่า ขณะนี้ได้มี การปรึกษาหารือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่อาจต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งหากจะท�ำเฉพาะพื้นที่ ภาคเหนือเพราะเป็นเรื่องระดับรัฐบาลต้องด�ำเนินการ นายภูนชั ธนาเหล่าพานิช นายกสมาคมโรงแรม ไทยภาคเหนือ กล่าวว่า สมาคมโรงแรมฯ ร่วมมือกับ หอการค้าจ.เชียงใหม่ ท�ำโครงการลองสเตย์ หรือที่พัก ส�ำหรับผูส้ งู อายุชาวญีป่ นุ่ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นจ.เชียงใหม่ เบือ้ ง ต้นมีโรงแรมเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 50 - 60 แห่ง ส่วนใหญ่อยู่ในย่านไนท์บาร์ซ่า ถ.นิมมานเหมินท์ และ ถ.ห้วยแก้ว ซึ่งเป็นย่านที่ผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นอาศัยอยู่ มากทีส่ ดุ นอกจากนีก้ ำ� ลังเจรจากับโรงแรมทีต่ งั้ อยูแ่ ถบ อ�ำเภอรอบนอกเพื่อขยายเครือข่ายออกไป

กูรูออกแบบชื่นชมสินค้าไทยอนาคตไกล

ศ.วาดะ ทาสซูย่า (นั่ง 3 จากซ้าย) และผู้ผ่านการอบรม Creative Design รุ่นล่าสุด พร้อมทั้งผู้บริหาร AOTS และกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมจัดการอบรม อบรมออกแบบผลิตภัณฑ์สู่ตลาดสากล ประสบผลส�ำเร็จล้นหลาม ผูป้ ระกอบการจองคิว ต่อปีหน้า กูรอู อกแบบยืนยันผลิตภัณฑ์ไทยไปยืน ระดับหน้าของโลกได้ หากรูจ้ กั ปรับจุดแข็งเข้ากับ วิทยาการสมัยใหม่ นางสาวลั ก ษมี ศรี ส มเพ็ ช ร รองประธาน

เกาะติด Mega Trend สตรอเบอรีถ่ อื เป็นผลไม้เศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญชนิด หนึ่งที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ แหล่ง ปลูกที่ส�ำคัญ คือ อ�ำเภอสะเมิง และยังถือเป็นแหล่ง ท่องเทีย่ วส�ำคัญทีช่ ว่ ยดึงดูดให้นกั ท่องเทีย่ วเดินทางมา เที่ยวไร่สตรอเบอรี่ที่สวยงาม ดังค�ำขวัญที่ว่า “สตรอ เบอรี่รสเยี่ยม ภูเขาสูงเทียมฟ้า ดอกไม้พันธุ์ นานา บรรยากาศสวิสเซอร์แลนด์” ในปีนี้ทาง อ� ำ เภอสะเมิ ง และจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ไ ด้ มี ก ารจั ด งาน เทศกาลสตรอเบอรีข่ องดีอำ� เภอสะเมิง ในวันที่ 11– 14 ก.พ. 55 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และ ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเที่ยวและซื้อ สตรอเบอรี่ ม ากยิ่ ง ขึ้ น ศู น ย์ วิ จั ย เศรษฐกิ จ และ พยากรณ์ ท างการเกษตร หรื อ แม่ โจ้ โ พลล์ จึงได้ท�ำการส�ำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ไป เที่ยวงานดังกล่าว ในวันที่ 13 – 14 ก.พ. 55 จ�ำนวน 249 ราย ต่อความคิดเห็นเรือ่ ง “เทศกาลสตรอเบอรี่ ของดีอ�ำเภอสะเมิง 55” สรุปผลได้ดังนี้

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานโครงการฝึก อบรม“การออกแบบผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ สู่ตลาด สากล (Creative Design Seminar) ซึง่ หอการค้าจังหวัด เชียงใหม่ ร่วมกับ The Association for Overseas technical Scholarship หรือ AOTS ซึ่งเป็นองค์กรไม่ แสวงก�ำไรจากประเทศญี่ปุ่นจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 เผยว่า

การอบรมที่มีขึ้นระหว่าง 14 - 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้รับความส�ำเร็จเป็นอย่างดีเช่นที่เคยเป็นมาทุกครั้ง มีผู้ประกอบการธุรกิจทั้งในเชียงใหม่ จังหวัดใกล้เคียง และกรุงเทพฯเข้าร่วม 38 ราย ทุกรายได้รับความรู้ ความเข้าในเกี่ยวกับการออกแบบสมัยใหม่ เพื่อพัฒนา ผลิตภัณฑ์ของตนให้เป็นที่ต้องการของตลาดนานาชาติ โดยเฉพาะตลาดทีม่ กี ำ� ลังซือ้ สูงเช่นยุโรป และญีป่ นุ่ โดย ใช้การออกแบบมาเป็นหลักในการพัฒนา “การอบรมที่เราจัดขึ้นได้รับการยอมรับจาก ผู ้ ป ระกอบการสู ง เพราะมี วิ ท ยากรที่ มี ค วามรู ้ แ ละ ประสบการณ์สงู และได้รบั การยอมรับในระดับนานาชาติ หากไปอบรมในต่างประเทศจะต้องลงทุนสูงมาก ผู้ ประกอบการไทยจึงรอจะเข้าร่วมในการอบรมนี้ ในทุก ปี ไม่เฉพาะผู้ประกอบการในเชียงใหม่แต่จะมาจาก ทั่วประเทศ และมีจ�ำนวนมากกว่าที่เรารับได้ เพราะ วิทยากรต้องการให้จ�ำกัดจ�ำนวนเพื่อควบคุมคุณภาพ จะต้องรอจัดในปีต่อๆไป ตอนนี้มีผู้แสดงความสนใจจะ อบรมในปีต่อไปแล้ว “ นางสาวลักษมีกล่าว ตัวอย่างของหัวข้อในการอบรมที่ผ่านไปเช่น

การท�ำความเข้าใจถึงความสาคัญของการออกแบบ สินค้าและบรรจุภัณฑ์ วิธีออกแบบผลิตภัณฑ์อย่าง สร้างสรรค์ ตลอดจนการแนะน�ำการออกแบบให้กับ ผลิตภัณฑ์ โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูงสุด ด้านการออกแบบของญีป่ นุ่ คือศาสตราจารย์วาดะ ทาส ซูย่า (Prof. WADA Tatsuya) จาก , Department of Product Design/Director of Media Center ,Tama Art University ศาสตราจารย์วาดะ ทาสซูย่า กล่าวว่าการ อบรมหลายครั้งที่ผ่านมา พบว่าผู้ประกอบการไทยมี การปรับตัวในเรื่องการออกแบบมากขึ้น และสามารถ สร้างผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ มีผลงานของคนไทยได้รับรางวัลการออกแบบระดับ นานาชาติที่ตนเป็นกรรมการตัดสิน ผลงานของคน ไทยมีเอกลักษณ์ที่วัฒนธรรม หากสามารถดึงจุดเด่น ดังกล่าวมาปรับใช้กับการออกแบบสมัยใหม่ จะทะให้ สินค้าไทยพัฒนาขึ้นเทียบกับสินค้าจากประเทศที่มี รากฐานด้านการออกแบบสมัยใหม่ อย่างอิตาลี และ ญี่ปุ่นได้

แม่โจ้โพลล์ เผย นักท่องเที่ยวติดใจสตรอเบอรี่สะเมิง

จากผลการส�ำรวจ พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.5 ไม่เคยมาเทีย่ วงานสตรอเบอรี่ มีเพียงร้อย ละ 34.5 ที่เคยมาเที่ยวงานแล้ว โดยนักท่องเที่ยวส่วน ใหญ่ใช้จา่ ยในการเทีย่ วงานเฉลีย่ 1,310 บาทต่อคน ซึง่ ประเภทผลิตภัณฑ์ที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อ อันดับ 1 คือ สตรอเบอรีส่ ด ร้อยละ 95.2 อันดับ 2 คือ ไวน์สตรอเบอรี่ ร้อยละ 33.3 และอันดับ 3 คือ น�ำ้ สตรอเบอรี่ ร้อยละ 29.7 โดยนักท่องเที่ยวให้เหตุผลในการตัดสินใจซื้อเพราะ สตรอเบอรี่มีความสดใหม่ สวยงามน่ารับประทานและ ราคาไม่แพงมาก

เมื่ อ สอบถามถึ ง ความคิ ด เห็ น ต่ อ จุ ด เด่ น ของ สตรอเบอรีอ่ ำ� เภอสะเมิง อันดับ 1 เห็นว่าเป็นแหล่งปลูก สตรอเบอรีท่ มี่ คี วามสวยงามและมีชอื่ เสียง ร้อยละ 72.7 อันดับ 2 คือ เป็นแหล่งทีม่ พี นื้ ทีแ่ ละสภาพอากาศเหมาะ สมต่อการปลูกสตรอเบอรี่ ร้อยละ 61.4 และ อันดับ 3 คือ เป็นแหล่งที่มีพื้นที่การปลูกสตรอเบอรี่เป็นจ�ำนวน มาก ร้อยละ 53.0 ส่วนข้อเสนอแนะเพื่อเป็นการช่วยขยายตลาด ของสตรอเบอรีใ่ ห้กว้างขึน้ นัน้ นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่เห็น ว่า อันดับ 1 ควรส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตร

มากยิง่ ขึน้ ร้อยละ 62.7 อันดับ 2 ควรส่งเสริมการน�ำไป แปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ทหี่ ลากหลาย ร้อยละ 58.2 และ อันดับ 3 ควรมีเครือ่ งหมายรับรองด้านคุณภาพ เพือ่ เพิม่ ความมั่นใจให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ร้อยละ 41.0 สตรอเบอรี่เป็นผลไม้เศรษฐกิจที่ส�ำคัญ ชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ โดย เฉพาะอ�ำเภอสะเมิง ที่ถือเป็นแหล่งปลูกสตรอเบอรี่ ขนาดใหญ่และในอนาคตก็มีแนวโน้มในการขยาย พืน้ ทีก่ ารปลูกประกอบกับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่อง เทีย่ วเชิงเกษตรมากยิง่ ขึน้ แต่อย่างไรก็ตามสิง่ ทีส่ ำ� คัญ ทีจ่ ะช่วยให้นกั ท่องเทีย่ วเกิดความประทับใจทัง้ ด้านผล ผลิตสตรอเบอรีแ่ ละการท่องเทีย่ วนัน้ ตัวเกษตรกรเอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จ�ำเป็นที่จะต้องพัฒนาใน ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของผลผลิตที่เน้น ความปลอดภัย ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่นัก ท่องเทีย่ วและการดูแลในเรือ่ งราคาและตลาด เพือ่ ช่วย สร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป


The Chamber Forum

Activities

ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 ประจ�ำเดือน มีนาคม 2555

ถ้ามองทิศทางการบริหารงาน HR ในปี 2555 ประเด็นส�ำคัญที่นักบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ควรพิจารณาเป็นปัจจัยหลักในการก�ำหนดกลยุทธ์ ส่วนใหญ่ยังคงเป็น เรอื่ งเดมิ แต่อาจมีแง่มมุ ของปัญหาทีเ่ ปลีย่ นไป รวมทัง้ มีเรอื่ งใหม่ๆ ทีก่ ำ� ลังไดร้ บั ความสนใจ เพิ่มขึ้นเช่นกัน Technology : ก้าวไกลต้องอาศัย ไอที เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอย่ า ง รวดเร็ว การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ งาน HR มาใช้ในงานบริหารบุคคลมีการพัฒนามากขึน้ เป็นล�ำดับ นอกเหนือจากจะช่วยในเรื่องการการสื่อสาร ภายในองค์กรได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เช่น เว็บ สื่อสารส�ำหรับพนักงาน (Employees’ Portals) การ ประชุมทางไกลด้วยวิดีโอ (VDO Conference) เทคโนโลยียังช่วยให้พนักงานสามารถบริหาร จัดการข้อมูลทางออนไลน์ได้ด้วยตนเอง (Employee Self-Service Online) เช่น การลากิจ ลาป่วย การใช้ สิทธิ์บริการด้านสุขภาพ รวมทั้งระบบแจ้งเงินเดือน ค่า ล่วงเวลา ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาพัฒนาระบบส�ำหรับหัวหน้างานใช้บริหารบุคลากร ในหน่วยงานของตนเอง เช่นระบบการประเมินผลงาน ที่เชื่อมโยงเป้าหมายและดัชนีชี้วัดความส�ำเร็จของงาน การให้รางวัลและการยกย่องผลงาน เป็นต้น เทคโนโลยีส�ำหรับ HR ที่จะถูกน�ำมาใช้มาก ขึ้นในอนาคต คือ ระบบที่ช่วยในการเรียนรู้และพัฒนา ศักยภาพของพนักงาน เช่น การใช้ e-learning เพือ่ สร้าง ความสะดวกส�ำหรับผู้เรียน สามารถเข้าไปศึกษาและ พัฒนาความรู้ของตนเองได้โดยไม่จ�ำกัดเวลาและสถาน ที่ โปรแกรมฝึกอบรมที่ผสมผสานการใช้คอมพิวเตอร์ สร้างแบบจ�ำลองสถานการณ์ ท�ำให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น การใช้เว็บบอร์ดและ Weblog เพื่อสร้างความสะดวกให้พนักงานมีการแลก เปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน รวมทั้งระบบติดตามและ สนับสนุนการสอนงาน (Mentoring and Coaching) เป็นต้น ที่ส�ำคัญและเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น คือ การใช้ Twitter และ Facebook เป็นช่องทางสื่อสารส�ำหรับ

องค์ ก รถึ ง กลุ ่ ม เป้ า หมายผ่ า นทางเครื อ ข่ า ยสั ง คม ออนไลน์ ท�ำให้เกิดความรู้สึกผูกพันเชื่อมโยงระหว่าง องค์กรกับบุคคลภายนอก สนับสนุนการรับสมัครงาน รวมทั้งยังช่วยลดช่องว่างการสื่อสารระหว่างคนต่างรุ่น อีกด้วย Diversity : บริหารงานบนความหลากหลาย โครงสร้างบุคลากรในองค์กรส่วนใหญ่ มีแนว โน้มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เริ่มมีบุคลากรอายุน้อย กลุ่ม Generation Y มากขึ้น ผสมผสานกับผู้บริหาร ระดับสูงในกลุ่ม Baby Boomer และ ผู้บริหารระดับ กลางในกลุม่ Generation X อายุและเพศ เป็นส่วนหนึง่ ของความหลากหลาย (Diversity) ที่พบเห็นได้ง่ายใน องค์กร ถ้าสามารถบริหารความหลากหลายดังกล่าวได้ ดี จะน�ำไปสูค่ วามคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทีส่ ามารถ เสริมศักยภาพขององค์กรให้แข่งขันได้และเติบโตอย่าง ยั่งยืน ความหลากหลาย (Diversity) ไม่ใช่ความแตก ต่าง (Difference) การจัดการความหลากหลายที่ HR ต้องเข้าไปมีส่วนร่วม จึงต้องเริ่มต้นจากส่งเสริมการ

15

ยอมรับและเคารพในความแตกต่างของแต่ละบุคคล สภาพแวดล้อมรวมทั้งกฎระเบียบในส�ำนักงาน ต้องไม่ ขัดขวางหรือเลือกปฏิบัติ HR ควรท�ำงานร่วมกับผูบ้ ริหาร สร้างบรรยากาศ ที่ดีในที่ท�ำงาน เน้นเพิ่มพื้นที่เปิด (Open Space) ส�ำหรับการนั่งพูดคุยหรือประชุมงาน รวมทั้งจัดหาสิ่ง อ�ำนวยความสะดวกที่จ�ำเป็น ถ้าพนักงานรู้สึกมีอิสระ สามารถแสดงออกโดยไม่ติดขัดที่ล�ำดับขั้นในองค์กร จะท�ำให้เกิดแรงบันดาลใจสร้างแนวความคิด หรือผล งานใหม่ๆ นอกจากนีย้ งั มีงานวิจยั ทีแ่ สดงให้เห็นว่า องค์กร มีแนวโน้มจะประสบความส�ำเร็จมากขึ้น ถ้ายอมรับให้ มีการเพิ่มสัดส่วนสตรีในคณะกรรมการเจ้าหน้าบริหาร เพราะจะท�ำให้การตัดสินใจโดยเฉพาะกลยุทธ์ทางการ ตลาด มีความละเอียดรอบคอบมากขึ้นเนื่องจากผู้หญิง

เทรนด์บริหารงาน HR ปี 2555 โดย : ดร. ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ

มีแนวโน้มที่จะเข้าใจพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภค ได้ดีกว่าผู้ชาย นอกเหนือจากเรื่องเพศและวัย ผู้บริหารจ�ำเป็น ต้องเข้าใจความหลายหลายทางวัฒนธรรมให้มากขึ้น เพราะการเปิดตลาดเสรี ท�ำให้มีการตั้งฐานการผลิตใน ต่างประเทศ การเข้าใจระบบเศรษฐกิจ กฎหมาย สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี ให้การยอมรับและเต็มใจที่จะ เรียนรูค้ วามหลากหลายทางมิตวิ ฒ ั นธรรมของประเทศที่ เข้าไปด�ำเนินธุรกิจ จึงเป็นสิ่งส�ำคัญ Mobility : การเคลือ่ นย้ายแรงงานฝีมอื คือโอกาส อาเซียนมีเป้าหมายให้ปี 2558 เป็นปีเริ่มต้น ในการรวมกลุ่มประเทศในลักษณะของ “ประชาคม

HR จ�ำเป็นต้องออกแบบการพัฒนาบุคลากรให้ เป็นไปได้ว่าองค์กรอาจไม่สามารถรักษาพนักงานไว้ได้ พนักงานท้องถิน่ มีความสามารถเพียงพอและมีศกั ยภาพ นาน เพราะคนรุ่นใหม่จะแสวงหาสิ่งที่ท้าทายกว่าอยู่ ตามทีห่ น่วยงานในต่างประเทศต้องการ การหมุนเวียน เสมอ HR จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีบริหารจัดการเพื่อให้ พนักงานไปท�ำงานในต่างประเทศจะเป็นอีกช่องทาง สามารถรักษาคนเก่งไว้ได้นาน ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหาร หนึ่งในการรักษาคนเก่ง (Talent Retention) ให้อยู่กับ ค่าตอบแทนต้องเป็นไปแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ์ ไม่ใช่จา่ ยตาม อายุงาน ต�ำแหน่งหรือขอบเขตความรับผิดชอบ องค์กรได้นานขึ้น ต้ อ งจั ด หาเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ให้ ใช้ ง าน Employability : จะได้งานดี ต้องมีทักษะ ความรู้ ที่เรียนมาจากสถาบันการศึกษาอาจ ออกแบบการฝึ ก อบรมให้ เ หมาะกั บ ตั ว พนั ก งาน ใช้ได้แค่บางส่วน การท�ำงานในองค์กรที่ดี จะช่วย (Training Customization) เพิ่มโอกาสโยกย้ายข้ามไป เพิม่ พูนทักษะความ สามารถ และถ้าได้รบั การสอนงาน ท�ำงานในหน่วยธุรกิจอื่น เพื่อให้สามารถเรียนรู้งานได้ จากหัวหน้างานทีเ่ ป็นต้นแบบ (Role Model) จะยิง่ เพิม่ ในวงกว้าง รวมทั้งสร้างบรรยากาศการท�ำงานที่ท�ำให้ พนักงานรู้สึกสนุกกับงาน และเอื้ออ�ำนวยให้พนักงาน ศักยภาพได้ในช่วงเวลาอันสั้น อยากน�ำศักยภาพของตนเองออกมาใช้ให้มากที่สุด หากบุ ค ลากรสามารถเรี ย นรู ้ ไ ด้ อ ย่ า งรวดเร็ ว เศรษฐกิจอาเซียน” ซึ่งจะท�ำให้การเคลื่อนย้ายแรงงาน เป็นไปได้เสรีมากขึ้น ผลกระทบที่ตามมาคือ แรงงานฝีมือจะออก ไปท�ำงานนอกประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะแรงงานใน สาขาวิศวกรรม สถาปัตยกรรม แพทย์ ทันตแพทย์ และ บัญชี ประเทศที่มีศักยภาพ เช่นสิงคโปร์ จะดึงบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถไปร่วมงาน ด้วยค่าแรงที่จูงใจ มากกว่า ในอดีตการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือไปท�ำงาน ในต่างประเทศ ถูกมองในแง่ลบ ว่าน�ำไปสู่ปัญหาสมอง ไหล (Brain Drain) แต่ปจั จุบนั ควรจะมองว่าเป็นโอกาส ในการพัฒนา หรือ Reverse Brain Drain อย่างไรก็ตาม แรงงานฝีมือจ�ำเป็นต้องมีความ สามารถเชิงสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน สากล เช่น การใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร (English Communication) ความสามารถในการเรียนรู้ด้วย ตนเอง (Self-Learning) ความแคล่วคล่องในการใช้ คอมพิวเตอร์ (Computer Literacy) ความคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) และการตระหนักรูใ้ นวัฒนธรรม ปัจจุบัน ดร. ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการสายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย ติดต่อ nutavoot@bot.or.th (Cultural Awareness)


16

The Chamber Forum

ทรรศนะวิจารณ์

สารภาษี

ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 ประจ�ำเดือน มีนาคม 2555

บทความธปท.

เสียภาษีอย่างไร

ปัจจุบันธุรกิจการซื้อขายสินค้าหรือบริการ บนเครือข่าย Internet แพร่หลายและมีมูลค่าการซื้อ ขายมากขึ้นทุกวัน ซึ่งเป็นวิวัฒนาการของโลกการท�ำ ธุรกิจที่มีการแข่งขันกันเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่กิจการ และเป็นการสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยมี การเสนอขายและส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึงลูกค้าให้ สะดวกยิง่ ขึน้ และดูแนวโน้มในอนาคตข้างหน้ามูลค่า การซือ้ ขายก็ขยายตัวมากขึน้ อีกมาก วันนีจ้ งึ ขอหยิบ เอาประเด็นของ e-Commerce กับภาษีมาเล่าสูก่ นั ฟัง ก็มสี องประเด็นทีจ่ ะพูด ประเด็นแรก คือ e- Commerce คืออะไร ? ประเด็นทีส่ อง e-Commerce เขาเสียภาษีกนั อย่างไร ? เริม่ จากประเด็นแรก e- Commerce คือ อะไร? ค�ำตอบก็คอื e-Commerce เป็นการด�ำเนิน ธุ ร กิ จ การค้ า หรื อ การซื้ อ ขายบนระบบเครื อ ข่ า ย อินเทอร์เนต โดยผู้ซื้อ (Customer) สามารถด�ำเนิน การเลือกสินค้า ค�ำนวณเงิน ตัดสินใจซือ้ สินค้า โดยใช้ วงเงินในบัตรเครดิต หรือการโอนเงินได้โดยอัตโนมัติ

ประกอบธุรกิจ e-Commerce จึงยังคงต้องเสียภาษี ภายใต้ประมวลรัษฎากรเหมือนธุรกิจอื่นๆ ไม่ว่าจะ เป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งมีผลบังคับใช้กับทุกธุรกิจรวม ถึงธุรกิจ e-Commerce ด้วย นั่นคือเมื่อมีลูกค้าสั่ง ซื้อเข้ามาร้านค้าต้องเสียภาษีเงินได้ จะเป็นบุคคล ธรรมดาหรือนิติบุคคลแล้วแต่กรณี และเมื่อสินค้า ส่งไปให้กบั ลูกค้าทีส่ งั่ ซือ้ ก็ตอ้ งเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ ด้วย ในเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก็ค�ำนวณภาษี จากเงินได้ทไี่ ด้ทงั้ หมดจากการขายสินค้าหรือบริการ หักค่าใช้จ่าย หักค่าลดหย่อนต่างๆ นาๆ เหลือเป็น เงินได้สุทธิ ก็เอาไปค�ำนวณตามอัตราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ส่วนภาษีเงินได้นิติบุคคล ส�ำหรับ ผู้ที่เป็นนิติบุคคลก็เอารายได้จากการขายทั้งหมดตั้ง หักต้นทุน หักค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินการ เหลือก�ำไร สุทธิก็เอาไปค�ำนวณตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ส่วนภาษีมลู ค่าเพิม่ ถ้าเป็นผูป้ ระกอบการทีข่ ายสินค้า หรือให้บริการในทางธุรกิจ หรือวิชาชีพเป็นปกติธุระ

และผูข้ าย (Business) สามารถน�ำเสนอสินค้า ตรวจ สอบวงเงินบัตรเครดิตของลูกค้า รับเงินช�ำระค่าสินค้า ตัดสินค้าจากคลังสินค้า และประสานงานไปยังผู้จัด ส่งสินค้า โดยอัตโนมัติ กระบวนการดังกล่าวจะด�ำเนิน การเสร็จสิ้นบนระบบเครือข่าย Internet ซึ่งดูจาก ความหมายก็จ ะบอกของข้อ ดีว ่า e-Commerce เนื่องจากเป็นการซื้อขายบนเครือข่าย Internet จึง เปิดการด�ำเนินการขายและเข้าซื้อได้ 24 ชั่วโมง ไม่ต้องคอยรอว่าร้านจะเปิดหรือปิดเมื่อใด แล้ว ก็เป็นการด�ำเนินการค้าอย่างไร้พรมแดนทั่วโลก ต้นทุนหรืองบลงทุนก็ใช้ไม่มาก ไม่ตอ้ งเดินทางไปซือ้ ขายถึงแหล่ง ก็ตัดปัญหาเรื่องการเดินทางออกไป และก็ ง ่ า ยต่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ สามารถ ประชาสัมพันธ์ได้ทั่วโลก แต่ก็..มีข้อเสียในเรื่อง ของการที่ จะต้ อ งมี ร ะบบรั กษาความปลอดภัย ที่มี ประสิทธิภาพ และประเทศของผูซ้ อื้ และผูข้ ายจ�ำเป็น ต้องมีกฎหมายรองรับอย่างมีประสิทธิภาพ การ ด�ำเนินการด้านภาษีต้องชัดเจน และผู้ซื้อและผู้ขาย จ�ำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานในเทคโนโลยี Internet ประเภทของ e-Commerce มีสรี่ ปู แบบการ ท�ำการค้า คือ ระหว่าง Customer กับ Business สอง Business กับ Business สาม Business กับ Customer ...สี่..Customer กับ Customer ส่วนประเด็นที่สอง e-Commerce เขา เสียภาษีกันอย่างไร ? ปัจจุบันบ้านเรายังไม่มี กฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับภาษี e-Commerce ผู้

มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ก็มีหน้าที่ต้องยื่นค�ำขอจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน โดยค�ำนวณภาษีที่ต้องเสียจากภาษีขายหักด้วยภาษี ซือ้ และมีหน้าทีอ่ อกใบก�ำกับภาษี(เป็นเอกสารหลัก ฐานส�ำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่า เพิ่มจะต้องจัดท�ำและออกให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับ บริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือให้บริการ เพื่อ แสดงมูลค่าของสินค้าหรือบริการและจ� ำนวนภาษี มูลค่าเพิ่ม ที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บหรือ พึงเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือรับบริการในแต่ละ ครั้ง) โดยกรณีการขายสินค้า ผู้ประกอบการจด ทะเบียนมีหน้าที่ต้องออกใบก�ำกับภาษีพร้อมทั้งส่ง มอบให้แก่ผู้ซื้อในทันทีที่มีการส่งมอบสินค้าให้กับผู้ ซือ้ และกรณีการให้บริการ ผูป้ ระกอบการจดทะเบียน มีหน้าทีต่ อ้ งออกใบก�ำกับภาษีพร้อมทัง้ ส่งมอบให้แก่ ผู้รับบริการในทันทีที่ได้รับช�ำระราคาค่าบริการ อย่างที่บอกไว้ในตอนต้นว่า บ้านเรายังไม่มี กฎหมายที่น�ำมาใช้จัดเก็บภาษีเป็นการเฉพาะกับ ธุรกิจ e-Commerce จึงใช้หลักการของกฏหมายที่ มีอยู่ ซึ่งกับธุรกิจประเภทนี้ก็ยังมีแง่มุมที่ต้องพูดถึง รายละเอียดอีกเยอะ เพราะกฏหมายที่ใช้อยู่มีเรื่อง ของพรมแดนประเทศ แต่ธุรกิจนี้ไร้พรมแดน ก็เลย ยังมีประเด็นติดตามต่อไป เอาไว้คราวต่อๆ ไปเรา พูดถึงธุรกิจ e-Commerce ที่เป็นรายประเภทธุรกิจ ท่าจะดี..

ไปเมื่อปลายปีที่แล้ว โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้น 1.4 ล้าน ล้านหยวน ในเรื่องเงินๆทองๆ จีนมียุทธศาตร์ที่ส�ำคัญ นอกจากนี้ ทางการจีนยังจัดตัง้ เขตท�ำธุรกรรม ส�ำหรับเงินหยวนของตนคือ การผลักดันให้หยวนเป็น การค้าเงินสกุลต่างๆ เพื่อให้มีการก�ำหนดอัตราแลก สกุลเงินสากลของโลก โดยมีแผนขยายขอบเขตการใช้ เงินหยวนออกเป็น 3 ระดับคือ เริม่ จากการค้าระหว่าง ประเทศ การลงทุนทางการเงินระหว่างประเทศ และ เป็นสกุลเงินส�ำรองระหว่างประเทศ (International Reserve) การขับเคลื่อนยุทธศาตร์นี้ให้ส�ำเร็จ จีน ได้มีแผนกลยุทธ์ไว้รองรับหลายๆ ด้านพร้อมกัน ทั้ง การส่งเสริมการค้ากับยุโรป ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศ อาเซียนผ่านกรอบความร่วมมือ ASEAN-CHINA FTA เพื่อเพิ่มปริมาณธุรกรรมการค้ากับต่างประเทศ

“บาท-หยวน” ทางเลือกในการช�ำระเงินระหว่างไทยกับจีน (ตอนที่ 1) ให้มากขึ้น นโยบายส่งเสริมการใช้เงินหยวนในแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ปี ฉบับที่ 12 ของจีน มีแผนผ่อนคลายเงินทุนเคลื่อนย้าย พัฒนาธุรกิจเงิน หยวนระหว่างประเทศ พร้อมทั้งสร้างนวัตกรรมเงิน หยวนใหม่ๆ และผลักดันการใช้เงินหยวน จีนส่งเสริม ให้ธนาคารพาณิชย์จนี ในต่างประเทศเปิดบริการเงิน หยวนให้แก่นักลงทุนจีนที่ไปลงทุนในต่างประเทศ คาดว่าผลของมาตรการดังกล่าว ในระยะต่อไปจะ ท�ำให้เงินหยวนมีแนวโน้มเป็นสกุลเงินที่มีบทบาท ทางการค้าและการลงทุนในอนุภูมิภาคมากขึ้น

เปลี่ยนอ้างอิงอย่างเป็นทางการ โดยทดลองเปิด ตลาดระหว่างธนาคาร (Interbank) ใน 4 มณฑล แรก ได้แก่ มณฑลซานตง กวางสี ยูนนาน และ ซินเจียง และท�ำธุรกรรมซื้อ-ขายแบบก�ำหนดอัตรา แลกเปลี่ยนโดยตรง (Direct Quotation) ระหว่าง ข้อมูลการลงนาม เงินหยวนกับเงินวอน (เกาหลี) เงินด่อง (เวียดนาม) Bilateral Currency Swap Agreement เงินบาท (ไทย) เงินกีบ (ลาว) และเงินเตงเก (คาซัค สถาน) ณ สิ้นปี 2554 มีการช�ำระเงินหยวนเพื่อ การค้าและการลงทุนผ่านธนาคารแล้ว 2.6 ล้าน ล้านหยวน โดยสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.7 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 8.8 ในปี 2554 มีประเทศต่างๆ เปิดให้บริการช�ำระเงินสกุลท้องถิ่นกับเงินหยวนแล้ว 181 ประเทศ โดยเฉพาะฮ่องกงใช้เงินหยวนเพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็ว จนเป็นอันดับ 3 รองจากดอลลาร์ฮอ่ งกง และดอลลาร์สหรัฐฯ การค้าจีน-รัสเซียช�ำระด้วยเงิน หยวน-รูเบิลถึงร้อยละ 56 และการค้า จีน-เวียดนาม ช�ำระเงินด้วยหยวน-ด่องมากกว่าร้อยละ 60 สะท้อน ให้เห็นว่ามีประเทศคู่ค้าของจีนให้ความสนใจการ ช�ำระเงินสกุลหยวนมากขึ้น ปัจจุบันแม้ว่าจีนเป็นคู่ค้าที่ส�ำคัญที่สุดของ ที่มา : The People’s Bank of China ไทย และธนาคารพาณิชย์ไทยเกือบทุกธนาคารจะ หมายเหตุ * ต่ออายุสัญญาครั้งที่ 2 เปิดรับช�ำระเงินหยวน แต่การช�ำระเงินหยวนและ การใช้แผนกลยุทธ์ในเชิงลึกข้างต้นยังไม่ บาทยังมีมูลค่าน้อยมาก เพียงร้อยละ 1.1 ของการ เพียงพอ เพื่อความมั่นใจระหว่างกัน จีนยังได้จัด ค้าไทย-จีน เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการอาจจะยังไม่ได้รบั ท�ำความตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตราแบบ ข้อมูลทีเ่ พียงพอ อีกทัง้ ยังมีอปุ สรรคด้านกฎ ระเบียบ ทวิภาคี (Bilateral Currency Swap Agreement) การส่งออกสินค้าจากจีน ซึง่ ก�ำหนดว่าการท�ำธุรกรรม กับธนาคารกลางของประเทศต่างๆ ถึง 15 ประเทศ ด้วยเงินหยวนสามารถท�ำได้เฉพาะกับผูป้ ระกอบการ (รวมเขตการปกครอง) รวมทัง้ ไทยทีเ่ พิง่ ลงนามกับจีน จีนทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ทำ� การค้าด้วยเงินสกุลหยวนซึง่ มีจ�ำนวน 67,359 รายเท่านั้น (คาดว่าทางการจีนจะ พัฒนพงษ์ ภู่สุวรรณ ยกเลิกในอนาคต) อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับการส่งออก เศรษฐกรอาวุโสส่วนเศรษฐกิจภาค จากไทยไปจีนสามารถก�ำหนดราคาเป็นเงินหยวน ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานภาคเหนือ ได้โดยไม่ต้องตรวจสอบรายชื่อคู่ค้าจากจีน (โปรด PatanapP@bot.or.th ติดตามตอนต่อไปในฉบับหน้านะครับ) Disclaimer: บทความนีเ้ ป็นความเห็นส่วนตัว จึงไม่จำ� เป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของธนาคารแห่ง ประเทศไทย

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนร้านค้าประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของท่าน ลงในหนังสือแนะน�ำ “ของดีจังหวัด” เพื่อเป็นคู่มือส�ำหรับสมาชิกหอการค้าทั่วประเทศและเครือข่าย ได้รับสิทธิประโยชน์ส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการ ในกรณีที่เดินทางมาท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ สนใจติดต่อ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 158 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถ.ทุ่งโฮเตล ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-241404-5 โทรสาร 053-241406 Email: thechamberforum@gmail.com, www.chiangmaichamber.com


The Chamber Forum

17

ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 ประจ�ำเดือน มีนาคม 2555

1.50 เมตร มี ค วามยาว ของกองไม่จ�ำกัดขึ้นอยู่กับ ปริมาณเศษพืชและมูลสัตว์ ที่มีกองปุ๋ยที่สูง 1.5 เมตร จะท� ำ ให้ ส ามารถเก็ บ กั ก ค ว า ม ร ้ อ น ที่ เ กิ ด จ า ก ปฏิกิริยาการย่อยสลายของ จุลินทรีย์ เอาไว้ในกองปุ๋ย ซึ่งความร้อนนี้นอกจากจะ เป็นสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะ

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีนวัตกรรมใหม่ในการ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ ไม่ต้องมีการเติมอากาศและ ไม่ต้องมีการพลิกกลับกอง อีกด้วย เกษตรกร สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีที่มีค่าตาม มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ให้ เสร็จภายในเวลาเพียง 30 วัน ด้วยเทคนิคทีเ่ รียกว่า “วิศวกรรมแม่โจ้ 1” ทีไ่ ม่สง่ ผลกระทบใดๆ ต่อสิง่ แวดล้อม ไม่มกี ลิน่ และน�ำ้ เสีย ปุย๋ อินทรียท์ ไี่ ด้จะเบา นุม่ และไม่มี กลิ่น ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ธรี ะพงษ์ สว่างปัญญางกูร ผูอ้ ำ� นวยการสถานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมและ อุตสาหกรรมเกษตร กล่าวว่า การผลิตปุย๋ อินทรียด์ ว้ ย วิธี “วิศวกรรม แม่โจ้ 1” นี้มีหลักการท�ำงานที่ง่าย มาก วัตถุดบิ มีเพียงเศษพืชและมูลสัตว์เท่านัน้ วิธกี าร ท�ำก็คือ น�ำเศษพืช 3 ส่วนกับมูลสัตว์ 1 ส่วน โดย ปริมาตรมาผสมคลุกเคล้าให้ทวั่ ถึงรดน�ำ้ ให้มคี วามชืน้ แล้วขึ้นกองเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีความสูงไม่ต�่ำกว่า

ที่สอง ให้คอยตรวจสอบความชื้นภายในกองปุ๋ยโดย การล้วงมือเข้าไปจับดูเนือ้ ปุย๋ ดู ถ้าพบว่าวัสดุเริม่ แห้งก็ ให้ใช้ ไม้แทงกองปุ๋ยให้เป็นรูลึกถึงข้างล่างแล้วกรอก น�้ำลงไป ควรแทงรูและเติมน�้ำเช่นนี้รอบกองปุ๋ยระยะ ห่างกันประมาณ 40 เซนติเมตร ซึง่ อาจต้องท�ำขัน้ ตอน ทีส่ องนีท้ กุ 7-10 วันถ้าจ�ำเป็น เมือ่ เติมน�ำ้ เสร็จแล้วให้ ปิดรูไว้เสียเพื่อไม่ให้สูญเสียความร้อนภายในกองปุ๋ย การเติมความชื้นเข้าไปในกองปุ๋ยขั้น ตอนที่สองนี้ แม้วา่ อยูใ่ นช่วงของฤดูฝนก็ยงั ต้องมี การเติมน�ำ้ เข้าไป ในกองปุย๋ ทัง้ นีเ้ พราะน�ำ้ ฝน ไม่สามารถไหลซึมเข้าไป

จากตลาด และเศษใบไม้ทั้งแห้งและสด ส่วนมูลสัตว์ สามารถน�ำมาใช้ได้ทั้งมูลโค มูลไก่ มูลช้าง และมูล สุกร โดยไม่มีผลต่อคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้ หลั ง จากที่ วั ต ถุ ดิ บ อยู ่ ใ นกองปุ ๋ ย แบบ “วิศวกรรมแม่โจ้ 1” ได้ครบ 30 วัน ก็จะมีความสูง เหลือเพียง 1 เมตร โดยไม่มกี ารพลิกกลับกองหรือเติม อากาศใดๆ ทัง้ สิน้ หลังจากนัน้ กองทิง้ ไว้เฉยๆ ให้แห้ง หรือน�ำไปเกลี่ยผึ่งแดดให้แห้งอีกประมาณ 7 วันเพื่อ ให้จลุ นิ ทรียใ์ นกองปุย๋ สงบตัว เมือ่ แห้งดีแล้วก็สามารถ น�ำไปใช้ได้อย่างมั่นใจว่าจุลินทรีย์ในกองปุ๋ยจะไม่ไป

นวัตกรรมใหม่...ท�ำปุ๋ยอินทรีย์โดยไม่ต้องพลิกกลับกอง

กับ จุลนิ ทรียช์ นิดชอบความร้อนสูงทีม่ ใี นมูลสัตว์แล้ว เมื่อความร้อนนี้ลอยตัวขึ้นจะท�ำให้ภายในกองปุ๋ยเกิด เป็นสุญญากาศแล้วจะชักน�ำเอาอากาศภายนอกทีเ่ ย็น กว่าไหลเข้าไปภายในกองปุ๋ย อากาศภายนอกที่ไหล หมุนเวียนเข้ากองปุ๋ยนี้ช่วยท�ำให้เกิดสภาวะการย่อย สลายของ จุลินทรีย์แบบใช้อากาศที่ไม่ท�ำให้เกิดกลิ่น หรือน�้ำเสียใด ๆ “...หัวใจส�ำคัญของการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วย วิธีนี้ คือ ต้องรักษาความชื้นภายในกองปุ๋ยให้มีความ เหมาะสมอยู่เสมอตลอดทั้ง 30 วัน หากกองปุ๋ยแห้ง เกินไปกิจกรรมการย่อยสลายของจุลินทรีย์จะหยุด ชะงักลง และหากกองปุย๋ เปียกโชกมากเกินไปจุลนิ ทรีย์ ก็จะชะงักกิจกรรมอีก เนื่องจากน�้ำที่ห่อหุ้มล้อมรอบ จุลินทรีย์จะท�ำให้อากาศไม่สามารถเข้าถึง จุลินทรีย์ ได้...” วิธีการดูแลความชื้นของกองปุ๋ยให้เหมาะสม มี 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่หนึ่ง ให้รดน�้ำภายนอกกอง ปุ๋ยทุกเช้า (ถ้าฝนตกก็ให้งดขั้นตอนนี้) และ ขั้นตอน

ในกองปุ๋ยได้ ซึ่งเป็น คุณสมบัติเฉพาะของปุ๋ยอินทรีย์ ทีจ่ ะอุม้ น�ำ้ และไม่ยอมให้นำ�้ ส่วนเกินไหลซึมลงไปด้วย แรงโน้ม ถ่วงของโลก จึงจ�ำเป็นต้องใช้เทคนิคการแทง กองปุย๋ ดังกล่าวเพือ่ รักษาระดับความชืน้ ภายใน กองปุย๋ ให้ เ หมาะสมอยู ่ เ สมอ ดั ง นั้ น จึ ง อาจกล่ า วได้ ว่ า เกษตรกรสามารถผลิ ต ปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ ด้ ว ยวิ ธี “วิ ศ วกรรมแม่ โ จ้ 1” นี้ในฤดูฝนได้ด้วย เพราะ ฝนไม่สามารถชะล้างเข้าไป ในกองปุ๋ยได้ เ ศ ษ พื ช ที่ เกษตรกรสามารถน� ำ มาใช้ ผ ลิ ต ปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ วิ ธี นี้ ไ ด้ แ ก่ เศษพื ช ที่ เ หลื อ จากการเกษตรกรรมทุ ก ชนิด เช่น ฟางข้าว ซังและ เปลือกข้าวโพด เป็นต้น รวมทั้งผักตบชวา เศษผัก

รบกวนการเจริญเติบโตของ ต้นพืช ม.แม่ โจ้ มี ฐ านเรี ย นรู ้ ก ารผลิ ต ปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ “วิศวกรรมแม่โจ้ 1” ส�ำหรับให้ผู้ที่สนใจเข้าชมการ สาธิตได้ทุกวันเวลาราชการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ติดต่อได้ที่ ผศ.ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร โทร. 0-5387-5563.

เทศบาลฯเชียงใหม่ทุ่ม 180 ล. สนามบินเชียงใหม่ตดิ อันดับ 4 สนามบินทีใ่ ห้บริการดีทสี่ ดุ ในโลก เดินหน้าโครงการน�ำสายไฟลงใต้ดิน

เทศบาลฯเชี ย งใหม่ เตรี ย มต่ อ ยอด โครงการจัดระบบสาธารณูปโภคลงใต้ดิน หลัง ครม.อนุมัติในหลักการ คาดต้องใช้งบกว่า 180 ล้านบาท ในเส้นถนนพระปกเกล้า นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนคร เชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลังจากที่มติ ครม.ได้เห็นชอบ ในหลักการของโครงการจัดระบบสาธารณูปโภคลง ใต้ดินเพื่อพัฒนานครเชียงใหม่ ที่ต้องใช้งบประมาณ 180 ล้านบาท ล่าสุดทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ ร่วมกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ส�ำรวจเส้นทางในการด�ำเนินการ ในเส้นถนนพระปกเกล้า รวมระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร ตลอดสองฝั่งถนน เพื่อน�ำไปของบประมาณที่จะมีการ ด�ำเนินการน�ำสายไฟลงใต้ดิน ส�ำหรับเส้นทางถนนพระปกเกล้า เริ่มตั้งแต่ บริเวณประตูชา้ งเผือก ไปจนถึงประตูเชียงใหม่ ตลอด ระยะทาง กว่า 2 กิโลเมตร ซึง่ จะใช้งบของทางเทศบาล นครเชียงใหม่ จ�ำนวน 50 ล้านบาท และหากได้รับงบ ประมาณ คาดว่าจะใช้เวลาในการด�ำเนินการภายใน 1ปี - 1 ปีครึ่ง และจะไม่ให้ยืดเยื้ออย่างถนนท่าแพ และถนนช้างคลานอย่างแน่นอน แต่ทั้งนี้อยู่ระหว่าง การของบประมาณในการสนับสนุน และหากโครงการ ดังกล่าวส�ำเร็จในเส้นทางถนนพระปกเกล้าแล้ว จะมี

การด�ำเนินโครงการต่อในเส้นถนนราชด�ำเนิน และ เส้นรอบคูเมืองรอบนอกต่อไป ทั้งนี้ ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ท�ำการ ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนในละแวกดังกล่าว แล้ว โดยประชาชนมีความเห็นพ้องต้องกันในการ ด� ำ เนิ น โครงการ ขณะเดี ย วกั น ทางเทศบาลนคร เชีย งใหม่ จะด�ำเนินโครงการพิพิธภัณฑ์ เพิ่มขึ้น อีก 2 จุด ในบริเวณถนนพระปกเกล้า พร้อมด�ำเนิน โครงการสนับสนุนการเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์ เช่น ทางเท้า ทางรถไฟ ซึ่งจะสอดคล้องกับโครงการ น�ำสายไฟลงใต้ดิน ในเส้นทางดังกล่าว ส่วนโครงการทีท่ างจังหวัดได้มกี ารน�ำเสนอต่อ การประชุม ครม. สัญจร ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 ม.ค.2555 นัน้ ทางจังหวัดเชียงใหม่ มีการน�ำเสนอ โครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาเมือง รวม 4 โครงการ คือ โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบขนส่งมวลชน จังหวัด เชียงใหม่ งบประมาณ 200 ล้านบาท โครงการจัด ระบบสาธารณูปโภคลงใต้ดนิ เพือ่ พัฒนานครเชียงใหม่ งบประมาณ 180 ล้านบาท โครงการพัฒนาโครงข่าย ในเขตผังเมืองรวมเชียงใหม่ งบประมาณ 742 ล้าน บาท และโครงการบริหารจัดการน�้ำแบบบูรณาการ จังหวัด งบประมาณ 1,908.154 ล้านบาท

เชียงใหม่ - ผอ.การท่าฯ เชียงใหม่ ปลืม้ สนามบินเชียงใหม่ติดอันดับ 4 สนามบินที่ให้ บริการดีที่สุดในโลกจากจากสภาพท่าอากาศ ยานสากล ระบุสนามบินขนาดไม่เกิน 5 ล้านคน เข้าร่วมกว่า 34 แห่งทัว่ โลก ตัง้ เป้าปี 55 พยายาม รักษาเก้าอีห้ รือติด 1 ใน 10 เหตุสนามบินเกิดใหม่ มาก นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ ผู้อ�ำนวยการ การท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สนาม บินจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกติดอันดับ 4 จากทั้งหมด 34 สนามบินทั่วโลก ในกลุ่มท่า อากาศยานที่มีผู้โดยสารไม่เกิน 5 ล้านคนต่อปี ใน โครงการจัดอันดับท่าอากาศยานที่มีคุณภาพการให้ บริการที่ดีที่สุดของโลก (Airport Service Quality Program : ASQ) จัดโดยสภาท่าอากาศยานสากล (Airports Council International : ACI) ซึง่ สนามบิน เชียงใหม่เข้าร่วมอย่างเป็นทางการเป็นปีแรก ทั้งนี้ สนามบินที่ติดอันดับ 1 ใน 5 ประกอบ ด้วย อันดับ 1 สนามบินนานาชาติกัวยาคิว ประเทศ เอกวาดอร์ อันดับ 2 สนามบินนานาชาติออตตาวา ประเทศแคนาดา อันดับ 3 สนามบินนานาชาติฮาลิ แฟกซ์ ประเทศแคนาดา อันดับ 4 สนามบินนานาชาติ เชียงใหม่ และอันดับ 5 สนามบินนานาชาติแกรนด์

แรพิดส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทางผูจ้ ดั ประกวด ได้ให้ผู้โดยสารและผู้ที่เกี่ยวข้องตอบแบบสอบถาม ตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด ทั้ ง นี้ มี ตั ว ชี้ วั ด ทั้ ง สิ้ น 34 ตั ว ชี้ วั ด เช่ น บรรยากาศท่าอากาศยาน ประสิทธิภาพของพนักงาน ตรวจค้น ประสิทธิภาพของการเช็คอิน ความสะอาด ของห้องน�้ำ ความเหมาะสมของร้านค้า ราคาสินค้า ที่จ�ำหน่ายและบริการ ฯลฯ ซึง่ สนามบินเชียงใหม่มคี วามพร้อมทัง้ อาคาร สถานที่ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก การบริหารและ บุคลากร จึงผ่านการประเมินและถูกจัดให้ติดอันดับ 1 ใน 5 ท่าอากาศยานที่มีคุณภาพการให้บริการดี ที่สุดในโลก “เดิ ม ที เราตั้ ง เป้ า ไว้ ว ่ า ปี แรกที่ เข้ า ร่ ว มจั ด อันดับจะให้ติด 1 ใน 10 และภายในปี 2557 จะให้ ติดอันดับ 1 ใน 5 การได้รับการจัดอันดับติด 1 ใน 5 ในปีแรกก็ถือว่าเป็นเครื่องการันตีการให้บริการ ใน ปีหน้าเราก็ตั้งเป้าจะท�ำให้ดีขึ้นกว่าเดิม แต่ยอมรับ ว่าการรักษาอันดับเดิมท�ำได้ยากมาก เพราะมีสนาม บินเปิดเพิม่ เยอะมาก โดยเฉพาะประเทศจีน ทีม่ คี วาม พร้อมในทุกด้าน อย่างไรก็ตาม สนามบินนานาชาติ เชียงใหม่ก็ได้ตั้งเป้าในปีหน้าต้องติดอันดับ 1 ใน 10 อย่างแน่นอน” นางระวีวรรณ กล่าว

ส่งท้ายพืชสวนโลก ไนท์ซาฟารีลดครึ่งราคา

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดโปรโมชัน่ ใหม่ ส่งท้ายงานพืชสวนโลก มอบส่วนลด 50 เปอร์เซ็นต์ นัง่ รถชมสัตว์ Day Safari และ Night Safari เริม่ แล้ววันนี้ – 14 มีนาคม 2554 พร้อมมอบโปรโมชัน่ ส่วนลดรับประทานอาหารต่อเนื่อง ดร.ศราวุฒ ิ ศรีศกุน ผูจ้ ดั การพืน้ ทีพ่ เิ ศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดเผยว่า ในช่วงการจัดงานพืชสวนโลก ทีผ่ า่ นมา เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมนี กั ท่องเทีย่ วให้ความสนใจเข้าใช้บริการเป็นจ�ำนวนมาก ส่วนหนึง่ อาจเนือ่ งจาก กิจกรรมการให้บริการทีเ่ พิม่ ขึน้ ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ซึง่ ต้องยอมรับว่าร้านอาหารยีราฟ ร้านอาหารรูปแบบ ใหม่ส�ำหรับคนรักสัตว์ เป็นอีกแม่เหล็กหนึ่งที่กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเข้าใช้บริการมากขึ้น และเพื่อเป็นการ ส่งท้ายการจัดงานพืชสวนโลกที่ใกล้จะสิ้นสุดลงในวันที่ 14 มีนาคม 2555 นี้ เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารีจึงได้จัด โปรโมชั่นเอาใจนักท่องเที่ยว โดยมอบส่วนลด 50เปอร์เซ็นต์ ส�ำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการนั่งรถ ชมสัตว์ Day Safari และ Night Safari ทั้งนี้ ส�ำหรับโปรโมชั่นรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ร้านอาหารยีราฟ ยังคงจัดอย่างต่อเนื่อง กลางวัน 139 บาท และกลางคืน 149 บาท เชิญสัมผัสความสนุกไปกับเหล่าสัตว์ป่าน้อยใหญ่ พร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมาย ได้ทุกวันที่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตัง้ แต่เวลา 11.00 -22.00 น. สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ 053-999000 หรืออิม่ อร่อย กับร้านอาหารยีราฟ ส�ำรองที่นั่งได้ที่ 053-999040


18 วิถล ี ้านนา ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ

โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา

วิถีวัฒนธรรม

The Chamber Forum

ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 ประจ�ำเดือน มีนาคม 2555

ยังไม่หลับหรอกคอยเงี่ยหูฟังหนุ่มๆ คุยกับลูกสาว คอยกระแอม กระไอออกมาพอให้หนุ่มเกรงใจ ธรรมเนียมโดยทั่วไปแล้ว พ่อแม่จะไม่บังคับ เลือกคู่ครองให้ลูก ดั่งค�ำบ่าเก่าที่เล่าสืบต่อกันมาว่า “ของกิ๋นบ่มักบ่จ้างขับจ�๋ำ ของกิ๋นบ่ล�ำบ่จ้างก�ำป้อน” ของกินที่เขาไม่ชอบไม่รู้จะเขากินได้อย่างไร ของกิน ไม่อร่อยไม่รู้จะป้อนให้เขากินได้อย่างไร นับเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกสาวลูกบ่าวเป็น ผู้เลือกคู้ครองของตนเอง พอกินข้าวเย็นเรียบร้อย บรรดาหนุ่มน้อยก็หยิบซึง สะล้อคู่ใจ ดีดซึง สีสะล้อ ขับจ๊อยเดินไปตามทางสู่บ้านสาวที่ตนหมายปอง เมื่อไปถึงบ้านสาว สาวได้ยินก็จะเอื้อนเอ่ย

หากสาวแสดงความรักชอบพอหนุม่ คนไหน เจ้าหนุม่ นัน้ จะแวะเวียนมาแอ่วสาวทุกคืน จนเป็นทีร่ บั รูก้ นั ทัว่ ว่าหนุ่มสาวคู่นี้ชอบพอกัน หนุ่มรายอื่นๆ จะเปิดทาง ไปแอ่วสาวบ้านอืน่ ให้ครู่ กั ได้พดู คุยกันเต็มที ่ พ่อ แม่ ก็จะรับรู้เรื่องราวของลูกสาวกับหนุ่มที่เป็นคู่รักของ ลูกสาวไปพร้อมๆ กัน นอกจากบ่าวอูส้ าว สาวอูบ้ า่ วในยามค�ำ่ คืนแล้ว หนุ่มสาวจะหาโอกาสพบปะดูใจกันในงานเทศกาล ต่างๆ ของชุมชน งานบุญทีว่ ดั งานประเพณีตามบ้าน การไปช่วยด�ำนา เกี่ยวข้าว จนรู้นิสัยใจคอและการ ท�ำงานกันและกันอยูต่ ลอดเวลา จนตัดสินใจทีจ่ ะครอง เรือนร่วมกัน ความรัก ความสัมพันธ์ของทั้งคู่อยู่ใน

ยังคงมีอยู่โดยทั่วไปแม้จะลดความเข้มข้นลงไปใน สังคมปัจจุบัน ความรักความสัมพันธ์ของหนุ่มสาว ในยุคใหม่เปลี่ยนแปลงไปมาก กระแสจารีตฮีตฮอย ใหม่ๆ จากระบบการศึกษา สื่อมวลชน จากพระเอก นางเอกในหนัง ในละคร ที่น�ำเสนอวิถีชีวิตอันทัน สมัยใหม่เสมอ ท�ำให้ความสัมพันธ์หนุ่มสาวมีอิสระ เสรีภาพกว้างไกล เป็นเรื่องราวของพวกเขาเพียงสอง คนเท่านั้น การคิดการตัดสินใจในเรือ่ งยิง่ ใหญ่ในชีวติ อยู่ ในก�ำมือของคนวัยแรกรุน่ ทีก่ �ำลังแสวงหา อยากลอง ไปทุกอย่าง ด้วยใจอันบริสทุ ธิย์ งิ่ แต่หากน้อยไปด้วย ประสบการณ์ชีวิต เกิดเรื่องเกิดราวมากมายกลาย

“มันเป็นเสียงไผ จามจาม ไอไอ อยู่ทางลุ่มหั้น” นั่น เสียงใคร มาจามมาไออยูข่ า้ งล่างนัน่ ส่วนหนุม่ ก็จะตอบ กลับไป “อีนายนาฏน้อง อ้ายมาแอ่วหา จักเติกไผจาขึน้ ไปนัง่ อู้ ……” น้องคนงาม พีม่ าหา จะไปขัดข้องใคร หรือเปล่า ถ้าจะขึ้นไปนั่งคุยด้วย… สาวก็จะตอบกลับ มาอีกว่า “ขึ้นมาเพ๊เต๊อะ บ่เติกตางไผ อยู่ตีนคันได เติกตางหมาโก้ง…...” ขึน้ มาทีน่ เี่ ถอะไม่ขวางทางใคร อยู่ที่ตีนบันได ขวางทางเจ้าหมาด่างมัน…” ค�ำอู้บ่าวสาวที่หนุ่มสาวพูดจาเกี้ยวพาราสี หยอกเหย้ากัน โต้ตอบกันเป็นค�ำที่ไพเราะมีสัมผัส คล้องจอง เรียกว่า “ค�ำค่าวค�ำเครือ” ทั้งหนุ่มและสาว ต้องมีการฝึกฝนจากพ่อแม่ จากรุ่นพี่ๆ หรือคนใน หมู่บ้านที่อู้ค�ำค่าวค�ำเครือเก่งๆ ตามประเพณี ข ณะที่ ห นุ ่ ม นั่ ง อู ้ กั บ สาวเวลา พอควรแล้ว หากมีหนุ่มอื่นจะขึ้นมาแอ่ว หนุ่มคน แรกต้องขอปลีกลงจากเรือนไปแอ่วสาวบ้านอื่นก่อน หากยังพออกพอใจจะคุยกันต่อ ก็ย้อนกลับมาอีกครั้ง เมื่อหนุ่มคุยกับสาวจนดึกดื่นค่อนคืน ก็จะขอตัวกลับ ตอนเดินทางกลับบ้าน ก็ดีดซึง สีสะล้อ ขับจ๊อย ไป ตลอดทาง “เดิก้ มามะม้อย น�ำ้ ย้อยตีนกลอน เดิก้ มา ออนซอน ดาวหมองหม่นฝ้า…” ดึกแล้ว น�ำ้ ค้างย้อย จากชายกลอนหลังคา ดึกมากแล้ว ดาวหมองหม่นด้วย เมฆมาบดบังแสง สาวจะมีโอกาสเลือกหนุม่ ๆ ทีแ่ วะเวียนมาแอ่ว

สายตาของพ่อแม่ ญาติ และทุกคนในชุมชนตลอดเวลา แต่ถึงแม้นว่าหนุ่มสาวจะมีเสรีภาพในการ เลื อ กคู ่ ค รอง แต่ ก็ มี จ ารี ต ประเพณี ที่ ท� ำ ให้ ค วาม สัมพันธ์ของหนุมสาวอยูใ่ นกรอบทีไ่ ม่เกินเลย นัน่ คือ การนับถือ “ผีปยู่ า่ ” ผีบรรพบุรษุ ของตระกูล เป็นศูนย์ รวมทางความเชือ่ ของเครือญาติ ทีต่ อ้ งมีการท�ำพิธเี ลีย้ ง เซ่นไหว้ทกุ ปี บางตระกูลก็ปลี ะสองครัง้ ในเดือนกุมภา พันธุ์กับเดือนมิถุนายน บางตระกูลก็ครั้งเดียวคือใน เดือนมิถุนายน กฎของผีปยู่ า่ เปรียบเสมือนกฎหมายคุม้ ครอง ผูห้ ญิงในตระกูล มีขอ้ ห้ามมิให้หนุม่ จับมือ ถือแขนหรือ ล่วงเกินหญิงสาว ห้ามล่วงล�ำ้ ธรณีประตูหอ้ งนอนหญิง สาว หากหนุม่ กระท�ำล่วงเกินถือเป็นการ “ผิดผี” ผีปยู่ า่ จะโกรธ ต้องมีการจัดพิธีเลี้ยงขอขมาต่อผีปู่ย่า โดยมี บรรดาญาติพนี่ อ้ งทีอ่ ยูใ่ นเครือญาติมาร่วมและจะต้อง มีการจัดการตามขั้นตอนกฎจารีตของท้องถิ่นต่อไป ทุกวันนี้จะหาหนุ่มดีดซึง สีสะล้อ ขับจ๊อยไป แอ่วสาวทีก่ ำ� ลังนัง่ ปัน่ ฝ้ายไม่มใี ห้เห็นแล้ว คงอยูใ่ นการ แสดง หรือในละครซอเท่านั้น ส่วนการนับถือผีปู่ย่า

เป็นปัญหาทางด้านสังคมตามมาทุกวี่ทุกวัน ท�ำเอา หัวอกพ่อแม่ทั้งหลายเป็นทุกข์ กังวลใจต่อลูกสาว ลูกชายที่ห่างไกลสายตาด้วยความรักและห่วงใย โอกาสช่องทางทีค่ รอบครัว เครือญาติ สังคม ชุมชน จะเข้าไปช่วยดูแลความสัมพันธ์ของหนุม่ สาวก็ น้อยลงตามล�ำดับ สาวๆ หนุ่มๆ ไปเรียนในโรงเรียน ยิ่งเรียนสูงก็ยิ่งห่างไกลชุมชนไปทุกที มีเครื่องไม้ เครื่องติดต่อสื่อสารกันอย่างง่ายดาย พร้อมมียาน ยนต์ที่จะน�ำพาไปได้ทุกที่ คุณค่าแห่งความรัก ความสัมพันธ์ของหนุ่ม สาวที่มีเสรีภาพ ก็ยังควรอยู่ในขอบเขตอันเหมาะ สมกับสังคมไทยเรา ผมว่าจ�ำเป็นนะที่ครอบครัว ญาติพี่น้อง ชุมชน และสังคมจะต้องเข้ามาช่วยกัน ดูแลเอาใจใส่หนุ่มสาวลูกหลานของเรา เยาวชน ของชาติ ให้มีความรักอันงดงาม เหมาะสมกับกาล เวลา มีการเรียนรู้หลักการเลือกคู่ครอง มีหลัก ในการด�ำเนินชีวติ ทีด่ เี พือ่ จะได้เติบโตเป็นผูใ้ หญ่ทจี่ ะ ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยเราในวันข้างหน้า

ความรักหนุ่มสาวล้านนา

“แวๆ แว แวๆ แว” เสียงเผีย่ นปัน่ ฝ้ายดังใน ยามค�ำ่ คืน สาวแรกรุน่ ก�ำลังนัง่ ปัน่ ฝ้ายอยูบ่ นชานบ้าน มือหนึ่งจับปุยฝ้าย ขยับปลายนิ้วค่อยๆ สาวดึงออก ทีละน้อย ขณะอีกมือหนึ่งหมุนเผี่ยนท่ามกลางแสง ตะเกียงสาดส่อง แวบๆ วับๆ เสียงหนุม่ ดีดซึง สีสะล้อ ขับจ๊อยแว่วมาแต่ไกล “ตัวพีท่ กุ ข์กำ� กึด๊ ก็เถียว อยูค่ นเดียวบ่มคี เู่ ฝ้า…..” ตั ด พ้ อ ถึ ง ตั ว เองว่ า ตั ว พี่ นี้ มั น จน ความคิ ด ปัญญาก็เขลา อยู่คนเดียวยังไม่มีคู่ สาวขยับตัวนั่ง ปั่นฝ้ายอย่างใจจดใจจ่อ เสียงเผี่ยนปั่นฝ้ายที่ก�ำลัง หมุนสะท้อนเสียงจากหัวใจ “บ่ แว่ตนี้ ี่ จะแว่ตไี้ หน บ่แว่ตนี้ ี่ จะแว่ตไี้ หน” แว่วออกมาเป็นเสียง ไม่แวะ ที่นี่ จะแวะที่ไหนอ้ายเอ๋ย สังคมในหมูบ่ า้ นล้านนา เมือ่ ลูกสาวเริม่ มีอายุ 15 ปี พ่อแม่ก็อนุญาตให้ “อยู่นอก” กินข้าวกินปลา เสร็จแล้ว เอางานเล็กๆ น้อยๆ เช่น ปั่นฝ้าย เย็บปัก ถักร้อย ผ่าหมากจีบพลู มาท�ำอยูน่ อกชาน บอกให้รวู้ า่ ตอนนีเ้ ป็นสาวแล้ว หนุม่ ๆ คนไหนจะมาแอ่วก็เชิญเจ้า พ่อ แม่อาจจะนั่งท�ำงานคุยเป็นเพื่อนลูกสาว พอมี หนุม่ ๆ มาแอ่วหาลูกสาว จะขอปลีกตัวไปนอนในห้อง

Contemporary Lanna Tee Kanok @ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

หากผู้อ่านมีโอกาสเดินทางไปตามเส้นทาง ถนนหายยา มุ่งหน้าจะไปทางทิศที่หางดงตั้งอยู่ จะ สังเกตเห็นเรือนไม้โบราณที่อยู่ทางซ้ายมือ แทรกตัว อยูท่ า่ มกลางพุม่ ไม้พรรณพฤกษ์อนั ร่มรืน่ ล้อมรัว้ รอบ ด้วยก�ำแพงปูนสีขาวสะอาด เป็นอาณาบริเวณเดียวกัน กับศูนย์วฒ ั นธรรมเชียงใหม่ เรือนหลังดังกล่าวมีชอื่ ว่า “เรือนซ้อ-หงษ์” เดิมทีเดียวเรือนหลังนี้ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 10 ถนนแก้วนวรัฐ ต�ำบลวัดเกต อ�ำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ หรือบริเวณมุมขวาด้านนอก สี่แยกเชิง สะพานนครพิงค์ฝั่งตะวันออก เจ้าของเรือนเดิมชื่อ นางเปียง แซ่จัง เป็นบุตรสาวคนที่ 2 ของนายหน่อ นางสม แซ่แต่ ซึ่งนายหน่อเป็นบุตรคนที่ 8 นายซ้อ นางหงษ์ แซ่แต่ อันเป็นบรรพบุรุษต้นตระกูลหลวง อนุสารสุนทร บุคคลส�ำคัญของเมืองเชียงใหม่

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา ได้ที่ “กองทุนสืบสานล้านนา” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบบออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๖๖๗-๒-๑๖๓๓๙-๕ หรือโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ๓๕ ถ.รัตนโกสินทร์ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๐๐๐ โทร (๐๕๓) ๒๔๔๒๓๑ ,๓๐๖๖๑๒

เรือนซ้อ-หงษ์ เรือนกาแลแบบเชียงใหม่

ต่อมานายไหล่แม นางบุญทอง ชุติมา ได้ขอ ซือ้ เรือนหลังนีม้ าจากลูกหลานของนางเปียง เนือ่ งจาก เป็นญาติกนั โดยนายไหล่แมนัน้ สืบเชือ้ สายมาจากนาง แว่น แซ่แต่ บุตรคนที่ 5 ของนายซ้อ นางหงษ์ แซ่แต่ (นายไหล่แมเป็นลูกผู้พี่ ส่วนนางเปียงเป็นลูกผู้น้อง) ภายหลังนายไหล่แมได้มอบเรือนหลังนีใ้ ห้กบั นายบวร และนางอุณณ์ ชุตมิ า ผูเ้ ป็นบุตรและลูกสะใภ้ และเป็น ผู้ก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ในเวลาต่อมา เมื่อ ย้ายเรือนหลังนี้มาปลูกสร้างใหม่ที่ศูนย์วัฒนธรรม เชียงใหม่ จึงตั้งชื่อเรือนตามชื่อของบรรพบุรุษต้น ตระกูลของนางเปียง และนางไหล่แม นั้นก็คือ นาย

ซ้อ นางหงษ์ แซ่แต่ นั่นเอง เรือนซ้อ-หงษ์ เป็นเรือนโบราณมีอายุมากกว่า 150 ปี มีลักษณะเป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูงส�ำหรับคหบดี ชาวล้านนา ที่เรียกว่า “เรือนกาแล” หรือ “เรือน เชียงแสน” ประกอบกันขึ้นจากตัวเรือนสามหลัง สอง หลังแรกมีหลังคาชิดกัน ประดับตกแต่งหน้าจัว่ หลังคา ด้วยไม้กาแลที่แกะสลักอย่างงดงาม พื้นที่ส่วนนี้ใช้ ส�ำหรับเป็นพื้นที่พักอาศัย ด้านในตัวเรือนหลังประตู ที่ประดับด้วย “ห�ำยนต์” เป็นที่นอน สมาชิกของ ครอบครัวจะนอนรวมกันในห้องนี้ แต่จะแยกความเป็น ส่วนตัวด้วยการกางมุง้ หรือม่านกัน้ ด้านนอกห้องนอน เรียกว่า “เติ๋น” ส�ำหรับใช้ท�ำกิจกรรมในยามว่างและ พักผ่อน เรือนอีกหลังหนึง่ แยกออกมาต่างหาก มีขนาด

ย่อมลงมา เรียกว่า เฮือนไฟ เป็นพื้นที่ส�ำคัญส�ำหรับ ใช้ประกอบอาหารและเก็บข้าวของเครื่องใช้อันเนื่อง มาจากการท�ำมาหากิน นอกจากนี้ยังมีร้านน�้ำอีก 2 หลัง คือบริเวณชานด้านหน้าและด้านหลังเรือนไฟ ในปัจจุบันไม่มีความนิยมในการสร้างเรือน กาแลส� ำ หรั บ ใช้ เ ป็ น เรื อ นพั ก อาศั ย อี ก ต่ อ ไปแล้ ว เนื่องจากลักษณะเรือนกาแลไม่ตอบสนองต่อสภาพ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวล้านนาได้เปลี่ยนแปลง ไปจากเดิม ส�ำหรับเรือนซ้อ-หงษ์นั้น สามารถกล่าวได้ ว่าเป็นเรือนกาแลแบบเชียงใหม่ขนานแท้ ทีห่ าชมได้ ยากยิ่งในปัจจุบัน


The Chamber Forum

ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 ประจ�ำเดือน มีนาคม 2555

19

วิถีวัฒนธรรม

อินเดียกับค้าปลีกข้ามชาติ Your window on Asia For CCC รัฐบาลอินเดียอนุมัติข้อเสนอเปิดโอกาสให้ ต่างชาติเข้าไปลงทุนในธุรกิจร้านค้าปลีกของประเทศ ได้ การตัดสินใจนี้จะส่งผลให้เครือห้างสรรพ สินค้าขายปลีกอย่างวอล-มาร์ท คาร์ฟูร์ และเทสโก้ เปิดห้างสรรพสินค้าในอินเดียได้ แต่การเคลื่อนไหวนี้ก�ำลังเผชิญการต่อต้าน รุนแรงจากพรรคฝ่ายค้านและร้านค้ารายย่อย พรรคฝ่ายค้านประท้วงในรัฐสภา ขณะที่ผู้ ประกอบกิจการค้าปลีกจ�ำนวนมากประท้วงบนท้อง ถนนเพื่อเรียกร้องให้ยกเลิก รัฐสภาไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ในช่วง 10 วัน ทีผ่ า่ นมา ทันทีทเี่ รียกประชุม สมาชิกพรรคฝ่ายค้าน รวมตัวเดินขบวนประท้วง ตะโกนค�ำขวัญ จนต้องมีการ เลื่อนประชุมสภา “นี่เป็นการตัดสินใจที่ล�ำเอียงและต่อต้าน ประชาชนเป็นอย่างมาก การลงทุนของต่างชาติ ในภาคธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ ของประเทศหรือผู้ค้าปลีกรายย่อยและเกษตรกร บริษัทข้ามชาติ เช่น วอล-มาร์ท และคาร์ฟูร์ ท�ำให้ ประชาชนพลัดถิ่นที่อยู่ในทุกที่ที่พวกเขาไป มันเป็น สิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้” เมอร์ลี มาโนฮาร์ โจชี ผู้น�ำอาวุโสของพรรคฝ่ายค้าน พรรคภารติยชนตะ กล่าว

ของดีเชียงใหม่

ด้านนอกรัฐสภา ผู้ค้าปลีกรายย่อยรู้สึกโกรธ เคืองต่อการตัดสินใจดังกล่าว “พวกเขาจะขายทุกอย่าง ตัง้ แต่นำ �้ เสือ้ ผ้า ไปจนถึงโทรศัพท์มอื ถือ และพวกเรา ก็จะหมดสิ้นทุกอย่าง ร้านค้าปลีกกลัวว่าจะสูญเสีย ฐานลูกค้าทั้งหมดไป แม้กระทั่งตอนนี้ ซึ่งบริษัทต่าง ชาติยงั ไม่ได้เข้ามา แต่ลกู ค้าก็คดิ แล้วคิดอีกกว่าจะเดิน เข้าร้านค้าปลีก พวกเขามีตวั เลือกมากมายทีห่ า้ งสรรพ สินค้า และพวกเขาก็ชอบไปที่นั่น เมื่อทุกสิ่งทุกอย่าง อยูภ่ ายใต้การควบคุมของพวกเขา เจ้าของร้านค้าปลีก คงจะตายเพราะความอดอยากแน่นอน” สุดีบ เชคาร์ สมาชิกสมาคมผู้ค้าปลีกอินเดียกล่าว ร้านค้าปลีกเป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจที่ก�ำลัง

* เผยแพร่ครั้งแรกทางเอเชียคอลลิ่ง เครือข่ายวิทยุของส�ำนักข่าวอิสระแห่งอินโดนีเซีย เผยแพร่ผ่าน 10 ภาษาใน 10 ประเทศทั่วเอเชีย พบเรื่องราวอื่นๆ ได้ที่ www.asiacalling.org * ฟังเอเชียคอลลิ่ง ได้ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100 พฤหัสบดี-ศุกร์ 07.30-8.00 น.

ใหญ่

ทีเด็ดของร้านก็คงหนีไม่พ้น ความ ต้นไม้ เข้มข้นของรสชาติ ไม่วา่ จะสัง่ กาแฟ ชา หรือ เรื่อง : ณปวันชัย กุลฉัตรฐานนท์ โกโก้ เจ้าของร้านก็จะใส่เครื่องปรุงกันแบบ ภาพ : ดุษฏีพันธุ์ พจี ไม่ต้องค�ำนึงถึงต้นทุน ท�ำให้เครื่องดื่มแต่ละ แก้วได้รสชาติที่เข้มข้น หอมมันอย่าบอก ใคร แถมยังเลือกใช้วัตถุดิบชั้นดี

กาแฟอารมณ์ดี

อากาศร้อนๆ ของเดือนมีนา มาตามหา ของอร่อยๆ เย็นๆ ดื่มคลายร้อนกันดีกว่า ของดีเชียงใหม่ฉบับนี้ต้องพาลัดเลาะไปแถว บ้านท่อ ต.ป่าตัน เพราะที่นั่นมีกาแฟโบราณ ร้านเด็ดอยู่ ซึ่งในแต่ละวันจะมีลูกค้าไปยืนรอ ซื้อกาแฟกันตั้งแต่เปิดร้านจนปิดร้าน ท�ำคน ขายไม่ได้หยุดพักกันเลยทีเดียว ร้านที่ว่านี้ เป็นรถเข็น ชื่อ กาแฟบ้านท่อ ทีเด็ดของร้านก็คงหนีไม่พน้ ความเข้มข้นของรสชาติ ไม่ว่าจะสั่งกาแฟ ชา หรือโกโก้ เจ้าของร้านก็จะใส่ เครือ่ งปรุงกันแบบไม่ตอ้ งค�ำนึงถึงต้นทุน ท�ำให้เครือ่ ง ดืม่ แต่ละแก้วได้รสชาติทเี่ ข้มข้น หอมมันอย่าบอกใคร แถมยังเลือกใช้วัตถุดิบชั้นดี อย่างถ้าเป็นโกโก้เย็น ก็ จะใช้ผงโกโก้อย่างดีใส่แบบไม่หวงกันเลย ตามด้วย นมข้นหวาน เพิม่ ความมันด้วยนมข้นจืดแบบไม่ตอ้ ง ยัง้ มือ ลูกค้าเลยได้ลมิ้ ลองโกโก้หอมมันในราคาเพียง 25 บาท แต่คุณภาพดีเท่ากับโกโก้เย็นแก้วละเกือบ ร้อยในร้านกาแฟหรูๆ หรือถ้าใครชอบชามะนาว ต้องบอกว่าร้านนีอ้ ร่อยจริงๆ ดูดแล้วชืน่ ใจบอกไม่ถกู เพราะได้กลิ่นหอมของชาบวกกับมะนาวอย่างลงตัว ไม่ได้ใส่ชาจางๆ จืดๆ แบบร้านส่วนใหญ่ เครื่อง ดื่มทุกชนิดราคาก็ไม่แพงเริ่มต้นที่ 8 บาท แพงสุด 25 บาทเท่านั้น แต่ละแก้วถูกบรรจงชงอย่างตัง้ ใจ โดยเจ้าของ ร้านสองสามีภรรยา คือ คุณจุ๋ม และ คุณต้อม ที่อารมณ์ดีชงไปยิ้มไปทักลูกค้าไปอย่างเป็นกันเอง บวกกับท่าทางในการขายที่กระตือรือร้นของเจ้าของ ร้าน แถมยังออกตัวอยูต่ ลอดเวลาว่าถ้าวันนีห้ วานไป จืดไปขออภัยด้วย คราวหน้าจะแก้ตัวใหม่ แต่ก็เห็น

เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของอินเดีย มันเป็นอุตสาหกรรม ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองจาก เกษตรกรรม มีประชากรประมาณ 20 ล้านคนพึ่งพา ธุรกิจนี้เพื่อหาเลี้ยงชีพ พวกเขาส่วนใหญ่เป็นผู้ค้าราย ย่อยและเป็นคนชายขอบ เช่น เจ้าของร้านโชว์ห่วย หาบเร่ และร้านแผงลอย เชคาร์ บอกว่า นอกจากจะท�ำให้คนเหล่านี้ ตกงานแล้ว เครือห้างสรรพสินค้าขายปลีกข้ามชาติจะ

อร่อยทุกครั้ง ท�ำให้คนที่รอคิวอยู่แอบอมยิ้มในความ อารมณ์ดีของเจ้าของร้านไม่ได้ เริม่ ตัง้ ร้านขายกันตัง้ แต่ 9โมงเช้า ถึงบ่ายสาม โมง ช่วงระหว่างนีค้ นขายจะชงกันไม่หยุดเพราะลูกค้า จะมาตลอดเวลา จะได้พักก็ต้องหลังจากปิดร้านแล้ว เท่านั้น คิวยาวบ้างสั้นบ้างในบางช่วง ยิ่งถ้าเป็นหน้า ร้อนไม่ต้องพูดถึง ต้องรอกันนานหน่อย โดยเฉพาะ ลูกค้าที่มาจากแถวศูนย์ราชการเชียงใหม่ ธนาคาร ส�ำนักงานต่างๆที่อยู่แถวโชตนา จะใช้วิธีรวมๆกันสั่ง ทีละ 10-20 แก้ว แล้วส่งม้าเร็วมารอคิว ตอนหลังเลย ต้องรับออเดอร์ทางโทรศัพท์ด้วย ลูกค้าที่สั่งมากๆจะ ได้ไม่ต้องมารอนาน ร้านนี้เปิดมาสิบปีแล้ว เป็นที่ รู้จักของคนแถวนั้นดี แถมยังเคยมีรายการโทรทัศน์ มาถ่ายท�ำแล้วด้วย ร้อนๆ แบบนี้ ถ้าอยากหากาแฟโบราณ ชาด�ำ เย็น หรือโกโก้เย็นอร่อยๆ ต้องลองไปชิมดู ขับรถจาก ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตั้งต้นโรงพยาบาลลานนา เลี้ยว ซ้ายไปทางป่าตันตามถนนเลียบแม่น�้ำปิงไปเรื่อยๆ จนเจอสี่แยกไฟแดง ขวามือเป็นตลาดบ้านท่อ ซ้าย มือเป็นวัดบ้านท่อ ร้านตั้งอยู่หน้าวัด สังเกตง่ายๆคือ ร้านที่มีคนมุงเยอะๆ หรือ เข้าทางถนนโชตนา ฝั่งจาก แม่ริมเข้าเมือง เลยส�ำนักงานอบจ.เชียงใหม่มา จะมี ซอยโชตนา 22 อยูซ่ า้ ยมือ เลีย้ วเข้าซอยตรงมาเรือ่ ยๆ จนเจอสี่แยกไฟแดง ที่เป็นตลาดบ้านท่อ ก็ได้เหมือน กัน แต่ต้องขอเตือนว่าเห็นคนรอคิวแล้ว อย่าถอดใจ ซะก่อน เดี๋ยวจะไม่ได้ชิมของอร่อย แล้วก็ไม่ต้องกลัว เมือ่ ย เพราะเขามีเก้าอีใ้ ห้นงั่ รอได้แถมอยูใ่ ต้รม่ ไม้ใหญ่ อากาศเย็นสบาย แต่ถ้าโชคดีไปในช่วงที่คนไม่เยอะก็ รอแป๊บเดียวเท่านั้น

ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทีก่ ำ� ลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ให้เป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามด้วย “เศรษฐกิจของเราขับเคลือ่ นโดยการผลิตใน ประเทศเป็นส่วนใหญ่ เราผลิตและบริโภคเอง แต่การ ตัดสินใจครั้งนี้จะท�ำให้เราต้องพึ่งพาสินค้าต่างชาติ แล้วในทีส่ ดุ ความสามารถในการพึง่ พาตนเองก็จะสิน้ สุดลง เราได้เห็นมาแล้วว่าเกิดอะไรขึน้ กับการผลิตฝ้าย และธุรกิจอืน่ ๆของเรา แผนการนีจ้ ะท�ำลายเศรษฐกิจ ของเรา” ผู้ค้าปลีกก�ำลังจัดการประท้วงทั่วเมืองต่างๆ ของอินเดีย โดยเรียกร้องให้มีการตัดสินใจของคณะ รัฐมนตรีเป็นโมฆะ แต่รัฐบาลไม่แสดงท่าทีใดๆ ว่า จะยกเลิกการตัดสินใจดังกล่าว อนันด์ ชาร์มา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พาณิชย์และอุตสาหกรรม ยืนยันว่ารัฐบาลตัดสิน ใจถูกต้องแล้ว “รัฐบาลไม่สามารถหยุดนิ่งได้เพียง เพราะการวิพากษ์วิจารณ์และการคัดค้าน รัฐบาล จะต้องท�ำสิง่ ทีป่ ระชาชนคาดหวัง สิง่ ทีเ่ ราก�ำลังท�ำคือ นึกถึงประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เป็นหลัก และผูค้ นที่ จะได้รบั ประโยชน์เหล่านี้ ได้แก่ เกษตรกรชาวอินเดีย ผู้บริโภคชาวอินเดีย และคนรุ่นใหม่ของเรา ซึ่งจะได้ รับประโยชน์จากงานจ�ำนวนหลายล้านต�ำแหน่ง และ การก่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกพื้นฐานต่างๆ” เรื่องนี้ยังไม่จบโดยง่ายแน่นอน

ได้แก่ ขาว เหลืองอ่อน แดง ชมพู ฯลฯ บางดอกมี มากกว่า 1 สี นอกจากนี้ ดอกยังมีกลิ่นหอม ในอดีต ไม้ชนิดนี้ มีปลูกไว้เฉพาะในวัด และตามโบราณสถาน ต่าง ๆ แต่ปัจจุบันมีปลูกกันแพร่หลาย โดยเฉพาะใน

ลีลาวดี

“ลี ล าวดี ” เดิ ม เรี ย กกั น ว่ า “ลั่ น ทม” เนือ่ งจากชือ่ ไปพ้องเสียงกับค�ำว่า “ระทม” ซึง่ แปลว่า เศร้าโศก ทุกข์ใจ ถือเป็นอัปมงคล จึงไม่นยิ มปลูกต้น ลัน่ ทมในบ้าน แต่ปจั จุบนั สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินนี าถพระราชทาน ชือ่ ใหม่ ว่า “ลีลาวดี” และมีชอื่ พื้นเมืองอื่นๆ ได้แก่ จ�ำปา, จ�ำปาลาว และจ�ำปาขอม เป็นต้น “ลีลาวดี” มีถนิ่ ก�ำเนิดมาจากประเทศเม็กซิโก ไทยน�ำเข้ามาจากเขมร (ทางภาคใต้ เรียกชื่อว่า “ต้น ขอม” “ดอกขอม”) เล่ากันว่า กองทัพอโยธยาใน สมัยพระเจ้าสามพระยา ยกไปตี “นครธม” และ ได้ ชัยชนะ จึงน�ำต้นไม้นี้เข้ามาปลูก และเรียกชื่อเป็นที่ ระลึกว่า “ลั่นธม” ค�ำว่า”ลั่น” มีความหมายว่า “ตี” เช่น ลัน่ ฆ้อง ลัน่ กลอง “ธม” หมายถึง “นครธม” ภาย หลัง “ลัน่ ธม” เพีย้ นเป็น “ลัน่ ทม” ในสมัยก่อน มีตน้ ลั่นทมเพียง 2 สายพันธุ์คือ ลั่นทมขาว ลั่นทมแดง หลังจากเปลี่ยนชื่อเป็น “ลีลาวดี” มีการผสม ข้ามพันธุไ์ ด้ลกู ผสมหลากหลายชนิดจ�ำแนกกันทีส่ ดี อก

การจัดภูมทิ ศั น์และจัดสวนทัง้ สวนในบ้าน บริเวณตึก อาคาร รีสอร์ท สถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่ต่างๆ “ดอกลีลาวดี”หรือ “ดอกจ�ำปาลาว” ยังเป็นดอกไม้ ประจ�ำชาติ ของประเทศลาว ในเชียงใหม่ พบ “ลีลาวดี” ที่มีขนาดใหญ่ และมีอายุ ได้ตามวัดต่างๆ อาทิ วัดปราสาท โรงเรียน วัดพุทธโสภณ ต้ น ลี ล าวดี ที่ วั ด เชี ย งมั่ น อายุ ร าว 80 ปี มี พุ ่ ม ใหญ่ ส วยงามมาก จนได้ รั บ รางวั ล จากการ ประกวดต้นไม้ใหญ่จากเทศบาลนครเชียงใหม่ประจ�ำ ปี 2549 อย่าลืมแวะไปชม


20 ผังเมืองเชียงใหม่

The Chamber Forum

ข่าวต่อ ต่อจากหน้า 1

รวมของเมืองอย่างรุนแรง นายณรงค์ กล่าวว่า หอการค้าฯ จะเคลือ่ นไหว ให้มีการแก้ไขผังเมืองเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ขณะนี้ได้ตั้งกรรมการร่วม ประกอบด้วยตัวแทนจาก หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ - ล� ำ พู น ชมรมธนาคาร และ ประชาชนผู้อยู่อาศัยในย่านต่างๆ เพื่อเสนอให้มีการ แก้ไขผังเมือง โดยอาจเริ่มจากการแก้ไขบางจุด บาง พื้นที่ หรือเสนอให้มีการออกผังเฉพาะพื้นที่ และการ ผ่อนกลายข้อก�ำหนดควบคุมความสูงของอาคาร โดย กรรมการร่วมชุดนี้จะประสานกับกรมโยธาธิการและ ผังเมืองอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะมีการแก้ไขผังเมืองให้ เหมาะสม หรือส่งผลกระทบต่อวิถชี วี ติ ของคนเชียงใหม่ น้อยที่สุด คาดว่าจะทราบผลการประสานงานภายใน 4-5 เดือนนับจากนี้ หอฯ กังวลผลกระทบ นายณรงค์ ก ล่ า วว่ า ผั ง เมื อ งทั้ ง 2 ฉบั บ ก�ำหนดการใช้ประโยชน์ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง โดย ก�ำหนดการใช้พื้นที่เพื่อการค้าการลงทุนกระจุกตัวใน ตัวเมืองปัจจุบนั ซึง่ มีการลงทุนมาก มีปญ ั หาการจราจร และการใช้สาธารณูปโภคอยู่แล้ว ขณะที่พื้นที่โดยรอบ ตัวเมืองซี่งควรจะถูกก�ำหนดไว้เป็นพื้นที่รองรับการ ขยายตัวของเมืองทั้งเพื่อการค้าการลงทุนและการอยู่ อาศัย กลับถูกก�ำหนดให้เป็นพืน้ ทีเ่ พือ่ การอนุรกั ษ์ ไม่ สามารถลงุทนเพือ่ การค้าหรือทีอ่ ยูอ่ าศัยได้ ในอนาคต จะมีปัญหาอย่างรุนแรงต่อทั้งผู้อยู่อาศัย ผู้ลงทุน และ จะกระทบต่อทิศทางของเมืองแน่นอน “ตลอดเวลากว่า 5 ปี ในการร่างผังเมืองใหม่ นี้ เราเสนอแนวคิดและความจริง เพือ่ ให้นำ� ไปประกอบ การร่างผัง แต่ไม่ได้รบั การตอบสนอง จนทีส่ ดุ ผังออก มาในลักษณะทีม่ ผี ลเสียต่อการพัฒนาเมือง และการใช้ ชีวติ โดยรวมของคนในเมืองนี้ หากปล่อยให้นำ� ผังนีม้ า ใช้ จะก่อให้เกิดความเสียหายมาก” นายณรงค์ กล่าว ตั้งกก.ติดตาม นายณรงค์ กล่าวว่า นอกจากด�ำเนินการ ผ่านกรรมการร่วมแล้ว จะเสนอปัญหานี้เข้าสู่การ ประชุมกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) เพื่อ แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมกรอ.ส่วน กลาง เสนอให้มีการแก้ไขกฎกระทรวงประกาศบังคับ ใช้ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ และผังเมืองรวมจังหวัด เชียงใหม่ นอกจากนั้นจะเร่งขอแก้ไขผังเมืองทั้ง 2 ฉบับ นี้หลังจากที่มีการโอนภารกิจการบริหารและบังคับใช้ ผังเมืองนี้ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัจจุบัน ทราบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เตรียม รับโอนภารกิจ และพร้อมจะเปิดให้มีการเสนอความ เห็นแก้ไข เชื่อว่าจะเป็นทางออกที่ดี และเป็นบทเรียน ส�ำคัญส�ำหรับการก�ำหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่ ที่ ค วรจะเป็ น บทบาทของคนภายในพื้ น ที่ ม ากกว่ า ข้าราชการที่มาจากส่วนกลาง เชื่อที่ดินวูบ นายวั ช ระ ตั น ตรานนท์ นายกสมาคม อสังหาริมทรัพย์จงั หวัดเชียงใหม่-ล�ำพูน เผยว่า หลังจาก กรมโยธาธิการและผังเมืองยืนยันจะประกาศใช้ผงั เมือง ทัง้ 2 ฉบับ มีผเู้ สนอว่าภาคเอกชนควรร่วมกันยืน่ ฟ้องต่อ ศาลปกครอง ขอให้ระงับการบังคับใช้ทงั้ สองผัง ซึง่ ตน เห็นด้วยแต่คิดว่าจะน�ำไว้ใช้เป็นมาตรการสุดท้าย ขณะนี้ช่วงเร่งด่วน คือในระยะ 2-3 เดือนนับจากนี้ ที่จะเริ่มบังคับใช้ จะเสนอให้มีการแก้ไขกฎกระทรวง เพื่อเสนอให้แก้ไขผังเมืองบางจุดให้สอดคล้องกับข้อ เท็จจริง และเสนอให้ออกผังเฉพาะในบางพื้นที่ เพื่อ ลดทอนความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ โดยจะเสนอในนาม กรอ.จังหวัดเชียงใหม่

“หากไม่ แ ก้ ไ ขจะเกิ ด ความเสี ย หายแก่ เศรษฐกิจเชียงใหม่อย่างมาก จะไม่มใี ครกล้ามาลงทุน ที่เมืองนี้อีก เพราะต้นทุนที่ดินโดยรอบเมืองจะสูงขึ้น มากเพราะหาที่ดินใช้ล�ำบาก ขณะที่ที่ดินในเมืองจะ ลดลง ทีด่ นิ บนถนนห้วยแก้วทีม่ รี าคาเฉลีย่ ตารางวาละ 1 แสนบาทในปัจจุบันจะเหลือเพียง5หมื่นบาท ที่ดิน ในย่านวัดอุโมงค์จากราคาเฉลี่ยตารางวาละ 5 หมื่น บาทในปัจจุบันจะลดเหลือเพียงครึ่งเดียว เพราะ ความคุ้มค่าในการลงทุนจะลดลงไปมากเนื่องจากถูก บังคับด้วยผังเมืองว่าไม่สามารถท�ำกิจกรรมได้เท่าที่ ต้องการ แม้แต่พื้นที่สีแดงและสีส้มซึ่งผังเมืองก�ำหนด กระจุกตัวในตัวมือง หากจะยังลงทุนจริงๆ ตามผัง ชี้แนะ ก็ยาก เพราะต้นทุนที่ดินสูงมาก และยังมีข้อ จ�ำกัดแทรกซ้อนอีกมาเช่นห้ามใกล้วดั ใกล้โรงเรียน ใน ตัวเมืองเชียงใหม่มีวัดมากกว่า 200 วัด ยากที่จะหลีก เลี่ยงได้ การขอออกผังเฉพาะอาจบรรเทาความเดือด ร้อนได้ แต่ในระยะยาวจะต้องมีการแก้ไขผังนีท้ งั้ หมด” นายวัชระกล่าว และว่าในเมืองจะไม่สามารถก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ หรือบ้านจัดสรรได้อกี ต่อไป ในอนาคต จึงไม่สามารถคาดได้ว่าพื้นที่เพื่อการค้าหรือการอยู่ อาศัยของเชียงใหม่จะไปในทิศทางใด เชื่อลงทุนชะลอหนัก นายวัชระ กล่าวว่า ปี2554 มีการขออนุญาต ก่อสร้างอาคารสูงในเชียงใหม่ถงึ 200 โครงการ เพราะ ต่างเกรงว่าจะมีปัญหาเมื่อมีการบังคับใช้ผังเมืองใหม่ เชื่อว่าหลังจากบังคับใช้ผังเมืองใหม่แล้วจะไม่มีการ ลงทุนเพิ่มเติม “เราเคยเสนอทางออกให้ขยับพืน้ ทีร่ องรับการ ลงทุนไปไว้ทถี่ นนวงแหวนรอบสองและรอบสาม ซึง่ อยู่ ห่างเมืองปัจจุบนั ราว 20 กม. แต่ไม่ได้รบั การพิจารณา ปัจจุบนั พืน้ ทีท่ อี่ นุญาตให้กอ่ สร้างอาคารพาณิชย์ หรือ บ้านจัดสรรที่มีอยู่เต็มทั้งหมด ไม่สามารถเพิ่มเติมได้ เลย ความสูงอาคารในบางพื้นที่ที่จ�ำกัดไว้แค่ 23 เมตร จะท�ำให้การลงทุนก่อสร้างอาคารไม่เกิดขึ้นอีก เพราะไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน” และว่าคณะกรรมการ ผังเมืองในท้องถิ่นปัจจุบัน ประกอบด้วยข้าราชการทั้ง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นเกือบทั้งหมด มีตัวแทน ประชาขนและภาคเอกชนไม่ถึง 10% ภาคเอกชน ต้องการให้มีการปรับเปลี่ยนให้มีส่วนของประชาชน อย่างน้อย 50% “ผมสงสัยว่าจะเป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่า ที่ปล่อยให้ผังเมืองแต่ละฉบับหมดอายุ และปล่อย ให้มีช่องว่างก่อนที่จะน�ำผังเมืองใหม่มาใช้ อย่างของ เชียงใหม่หากนับเวลาทีผ่ งั เมืองเก่าหมดอายุ มาจนถึง ตอนนี้กว่า 5 ปีแล้ว ไม่มีผังเมืองบังคับใช้ เหมือน เป็นการจงใจให้มชี อ่ งว่างเพือ่ ให้คนอาศัยใช้ประโยชน์ จะเห็นว่ามีอาคารขนาดใหญ่ หรือไฮเปอร์มาร์เก็ตเกิด ขึ้นในช่วงสุญญากาศดังกล่าวจ�ำนวนมาก”นายวัชระ กล่าว แบงค์กังวลมูลค่าหลักประกัน นายวัชระ กล่าวด้วยว่า ชมรมธนาคารจังหวัด เชียงใหม่ ได้แสดงความกังวลต่อราคาที่ดินที่จะลดลง ว่าจะส่งผลต่อมูลค่าหลักทรัพย์คำ�้ ประกันทีส่ ถาบันการ เงินมีอยู่ในปัจจุบัน อาจต้องเรียกหลักประกันเพิ่ม ซึ่ง จะสร้างปัญหาแก่ลกู ค้าสินเชือ่ ของสถาบันการเงิน และ จะส่งให้เกิดความขัดแย้งรุนแรง เนื่องจากผู้ประกอบ การไม่ยินยอมเพิ่มหลักประกันแน่นอน นอกจากนั้น ส่วนใหญ่จะอยู่ในภาวะไม่อาจเพิ่มหลักประกันได้อีก นายไพศาล ภู่เจริญ รองประธานกรรมการ บริษัท แลนด์แ อนด์เฮาส์นอร์ท จ�ำกัด ในเครือ แลนด์แอนด์เฮาส์ เผยว่าขั้นตอนของกรมการผังเมือง นอกจากไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแล้ว ยัง ใช้เวลานานเกินไป เช่นผังเมืองทั้ง2ฉบับที่ก�ำลังจะ ประกาศใช้มีการปิดประกาศเตรียมใช้มาตั้งแต่ ธ.ค. 50 จนถึงวันนี้ก็ยังใช้ไม่ได้ ขณะที่แผนที่แนบท้ายก็ล้า

ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 ประจ�ำเดือน มีนาคม 2555

สมัยเพราะเวลาผ่านมาหลายปี ไม่มกี ารแก้ไขปรับปรุง ให้สอคล้องกับข้อเท็จจริง “ผังเมืองนี้ควบคุมการพัฒนาของเมือง จน ยากจะขยับตัวได้ ขณะทีม่ ติ ครม.เมือ่ วันที่ 15 มกราคม ทีผ่ า่ นมามีโครงการพัฒนาเกิดขึน้ ตามมติ ครม.จ�ำนวน มาก ที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่หลายส่วนต้องพัฒนา ตามมติ ครม. แต่ผังเมืองไม่ชี้น�ำการเติบโตของเมือง กลับควบคุมการเติบโตของเมืองแทน” นายวิชัย ขจรปรีดานนท์ โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าผังเมืองรวมเมือง เชียงใหม่ และผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผลการ พัฒนาเมืองเชียงใหม่ในระยะหลายปีทที่ ผ่านมา และ ใช้ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนจะเน้นการรควบคุมการพัฒนา มากกว่าการชี้น�ำ หากภาคเอกชนไม่พอใจสามารถอุทธรณ์ หรือร้องให้มี การแก้ไขได้ ทีผ่ า่ นมากระบวนการร่างผังฯรวมเอาการ จัดรับฟังความคิดเห็นไว้แล้ว แต่ด้วยข้อจ�ำกัดด้านงบ ประมาณท�ำให้ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ได้ทวั่ ถึงอย่าง ที่ต้องการ ทั้งนี้ ล่าสุดผังเมืองรวมฯ ผ่านการพิจารณา ของคณะที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงมหาดไทย ขณะ นี้อยู่ขั้นตอนของกฤฎีกาคาดว่าจะประกาศใช้ในราชกิ จานุเบกษาเร็วๆนี้ ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่ 430 ตร.กม. ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่รวมทัง้ 7 อ�ำเภอทีต่ ดิ กับ เมือง ส่วนผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ครอบคลุมทั้ง จังหวัด

จับตาศูนย์ประชุมฯ

ต่อจากหน้า 1

“เราเคยเรียกร้องหลายครั้ง ทั้งโดยตรงต่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และผ่านกรอ. จังหวัด สู่กรอ.ใหญ่ หรือกระทั่งในการประชุมครม. สัญจรที่เชียงใหม่เมื่อ 15 ม.ค.ที่ผ่านมา เราก็เสนอต่อ ท่านนายกรัฐมนตรีถึงความกังวลนี้ จนถึงปัจจุบันยัง ไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ เราจะยังคงเรียกร้องต่อไป โดยใช้ช่องทางกรอ. เพื่อขอให้กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา พิจารณาข้อเสนอของเราอย่างจริงจัง ให้ทอ้ ง ถิ่นได้มีส่วนบริหารจัดการศูนย์ประชุมแห่งนี้ ไม่ใช่ ก�ำหนดจากส่วนกลางอย่างเดียว เพราะเราทุกคนใน ท้องถิน่ จะได้รบั ผลกระทบจากการด�ำเนินการของศูนย์ ประชุมฯนี้ทั้งแง่ลบและแง่บวก เราจึงควรมีโอกาสใน การก�ำหนดแนวทางนีด้ ว้ ย” นายณรงค์กล่าว และว่าน อกจากนั้นควรพิจารณาให้ท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์จาก ศูนย์ประชุมฯนี้ เนื่องจากเป็นความต้องการของท้อง ถิ่นมาแต่แรก ขอท้องถิ่นมีส่วนบริหาร “หากใช้การบริหารจัดการแบบส่วนกลาง ใช้ เงินเป็นหลัก คนในท้องถิน่ จะได้ใช้ประโยชน์จากศูนย์ ประชุมฯ แห่งนีน้ อ้ ยมาก ควรต้องมีขอ้ เสนอทีผ่ อ่ นปรน ส�ำหรับธุรกิจหรือประชาชนในท้องถิน่ สนับสนุนธุรกิจ และกิจกรรมของท้องถิ่น ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักที่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ใช้ในการเรียกร้องและผลัก ดันศูนย์ประชุมฯ นี้มากว่า 15 ปี” นายณรงค์กล่าว นายราชันย์ วีระพันธุ์ ประธานคณะท�ำงาน ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่ารัฐบาลต้องให้ความ ส�ำคัญกับภาคเอกชนในท้องถิ่นมากกว่าที่เป็นอยู่ มี ตัวอย่างของโครงการขนาดใหญ่ทดี่ ำ� เนินการตัง้ แต่ตน้ จนจบจากหน่วยงานส่วนกลาง โดยท้องถิน่ ไม่มสี ว่ นรับ รู้ หรือก�ำหนดแนวทาง ทัง้ ทีโ่ ครงการต่างๆล้วนมาจาก ภาษีของประชาชน และประชาชนโดยเฉพาะในท้องถิน่ เป็นผู้ได้หรือเสียประโยชน์โดยตรง “ขอเรียกร้องให้กระทรวงการท่องเที่ยวและ กี ฬ าทบทวนเรื่ อ งการจั ด หาผู ้ บ ริ ห ารจั ด การศู น ย์ ประชุมฯ นี้อย่างจริงจัง แม้จะจัดหาผู้บริหารมาจาก ส่วนกลาง และควรให้ตัวแทนคนในท้องถิ่นมีส่วนรับ

รู้และร่วมพิจารณา” ทั้งนี้ จากการประชุมคณะกรรมการบริหาร และจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุดเมื่อปลายเดือนก.พ. น�ำโดย นายบรรหาร ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ที่ประชุม รายงานสรุปผลการด�ำเนินงานในส่วนของอาคารศูนย์ ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง ประกอบด้วยโถงแสดงนิทรรศการ 476 บูธ ห้อง ประชุมใหญ่ความจุ 3,000 ที่นั่งจ�ำนวน 1 ห้อง ห้อง ประชุมความจุ 700 ที่นั่ง จ�ำนวน 1 ห้อง ห้องประชุม ขนาดความจุ 70, 100 และ 300 ที่นั่งจ�ำนวน 28 ห้อง และศูนย์จ�ำหน่ายอาหารและภัตตาคาร ด�ำเนินการ ก่อสร้างได้ 99.57% จากแผนเดิมที่ตั้งเป้าไว้ 99.81% ขณะที่อาคารศูน ย์ส่งเสริม การพัฒนาและกระจาย สินค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ (SMEs) ประกอบด้วยส่วนแสดง สินค้าต้นแบบ ส่วนแสดงสินค้ากึ่งถาวร ห้องสัมมนา และส�ำนักงานให้เช่าจ�ำนวน 17 ห้อง ด�ำเนินการไป แล้ว 99.74% ตามแผนเดิม 99.94% และในส่วน ของงานแลนด์สเคปและงานภายนอก ประกอบด้วย อาคารเครื่องกล อาคารซ่อมบ�ำรุง ลานจอดรถ ลาน ประติมากรรม บ่อน�ำ้ พุ ทางเดินและงานต้นไม้ ด�ำเนิน การไปแล้ว 98.65% ตามแผน 99.26% ทัง้ นี้ โดยภาพ รวมการด�ำเนินงานอยู่ที่ 99.40% ตามแผน 99.71% ล่าช้าไป 0.31% ในส่วนของส�ำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) ได้ชแี้ จงในส่วนของถนนจ�ำนวน 3 จุด ประกอบด้วย 1. ถนนบริเวณด้านหน้าเลียบคลองชลประทาน ระยะทาง 1.14 กิโลเมตรจะได้มีการปรับปรุงให้เป็น 4 ช่องการ จราจร งบประมาณในการด�ำเนินการ 34 ล้านบาท ระยะเวลาในการด�ำเนินการ 180 วัน 2.ถนนบริเวณ ด้านข้างศูนย์ประชุมฯ หรือด้านหน้าส�ำนักงานชัว่ คราว ระยะทาง 800 เมตร จะได้มกี ารปรับปรุงให้เป็น 6 ช่อง จราจร งบประมาณด�ำเนินการ 46 ล้านบาท ระยะเวลา ด�ำเนินการ 180 วัน จุดสุดท้ายบริเวณเชื่อมต่อจากด้านข้างศูนย์ ประชุมเรื่อยไปจนถึงด้านข้างศูนย์ปิโตรเลียมภาค เหนือ ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร งบประมาณด�ำเนิน การ 39 ล้านบาท โดยจะท�ำเป็น 4 ช่องการจราจร โดยถนนทั้ง 3 จุด ขณะนี้ได้ผู้รับเหมาเป็นที่เรียบร้อย แล้ว อยูร่ ะหว่างรอลงนามสัญญาคาดว่าจะด�ำเนินการ ได้ภายในวันที่ 10 มีนาคมนี้ และจะแล้วเสร็จภายใน ต้นเดือนกันยายนนี้อย่างแน่นอน ขณะที่บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ได้ติดตั้งอุปกรณ์พร้อมให้บริการ รวมถึงการติดตั้ง อุปกรณ์รองรับการให้บริการระบบ 3G ส่วนการไฟฟ้า ส่วนภูมภิ าคได้ปรับปรุงภูมทิ ศั น์นำ� สายไฟบริเวณด้าน หน้าศูนย์ประชุมฯ ออก เพื่อเตรียมวางสายใต้ดินเพื่อ ให้เกิดความสวยงาม ขณะที่การประปาส่วนภูมิภาค ด�ำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ส�ำหรับให้บริการน�้ำประปา ภายในและภายนอกอาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายบรรหาร กล่าวในที่ประชุมว่า พอใจใน ภาพรวมการก่อสร้างอย่างมาก ทีย่ งั เหลืออีกเล็กน้อย อยากให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งท�ำให้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ 2555 หรือในเดือนกันยายนนี้ และที่อยากจะให้เร่งท�ำอีกเรื่องคือรั้ว มูลค่า 44 ล้าน บาท และที่ส�ำคัญฝากให้ทางส�ำนักปลัดกระทรวงท่อง เที่ยวฯ ได้เร่งด�ำเนินการเรื่องผู้ที่จะมาบริหารศูนย์ ประชุม อยากให้ภายในเดือนกันยายนนี้ทุกอย่างแล้ว เสร็จและเปิดด�ำเนินการได้เลย ทัง้ นี้ ในเดือนมีนาคมหรือเมษายน จะประชุม ติดตามความคืบหน้าอีกครั้ง

ส�ำนักงานเลขที่ 158 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล ต�ำบลวัดเกต อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 0-5324-1404-5 โทรสาร 0-5324-1406 E-mail : thechamberforum@gmail.com Website : http://www.chiangmaichamber.com / www.thaichamber.com / www.facebook/chiangmaichamber.com ติดต่อโฆษณา 081-7648926 คณะผู้จัดท�ำ : บรรณาธิการผู้โฆษณา นายวิทยา ครองทรัพย์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าเชียงใหม่ หัวหน้ากองบรรณาธิการ นายวิวรรธน์ พงษ์เรืองเกียรติ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าเชียงใหม่ นายอารยะ ลายประวัติ กรรมการหอการค้าเชียงใหม่


The Chamber Forum

21

ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 ประจ�ำเดือน มีนาคม 2555

10 คาถาครองรัก (ฉบับเศรษฐศาสตร์) ลงทุนชีวิตคู่ “คุ้มค่า” ไม่มีขาดทุน

หนังสือชื่อ Spousonomics ได้น�ำเอาหลักการทางเศรษฐศาสตร์มาท�ำความเข้าใจ สถานการณ์ต่างๆ ของการใช้ชีวิตคู่ โดย [เสด-ถะ-สาด].com ได้ท�ำการสรุปและปรับปรุง(เพื่อ ให้เนื้อหาเหมาะสมกับสังคมไทย)มาเป็น “คาถาครองรัก (ฉบับเศรษฐศาสตร์)” 10 ประการ 1. แบ่งงานกันท�ำตามหลักความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) การแบ่งงานกันท�ำ (Division of Labor) เป็นข้อดีสำ� คัญของการมีครู่ กั เพราะงานในบ้านหลายอย่าง ต้องการความเชีย่ วชาญเฉพาะทาง (Specialization) เมือ่ เป็นเช่นนี้ การแบ่งภาระงานในบ้านออกเป็น 50:50 ระหว่างหญิงกับชายจึงไม่ได้กอ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวคิดของ David Ricardo แต่จะเป็นสัดส่วน เท่าไหร่นั้น ควรจะขึ้นอยู่กับความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของแต่ละคน หรือพูดง่ายๆ คือ ใครท�ำอะไรได้ ดีกว่ากันก็ให้เขาท�ำสิ่งนั้นไป แลกกับบางอย่างที่เขาไม่ต้องท�ำอีกแล้ว เช่น คนที่ล้างจานเร็วกว่าก็ล้างจานไป และคนที่ซักผ้าดีกว่าก็ซักผ้าไป 2. อย่ากลัวที่จะแพ้ (Loss Aversion) ความอยากเอาชนะ หรือความกลัวที่จะแพ้ (Loss Aversion) มักก่อปัญหาให้ชีวิตคู่เสมอ ในทาง เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม มันมาจากผลของการครอบครองตัวเราเอง (Endowment Effect) ซึง่ หมายถึง การ ที่คนเรามักให้คุณค่า(อย่างไม่มีเหตุผล)กับสิ่งที่ตัวเราเองคิด/รู้สึกมากกว่าสิ่งที่คนอื่นคิด/รู้สึกอยู่เช่น ถ้าเรา ทะเลาะกับคู่รักตอนหัวค�่ำ ที่จริงก็เพราะเราคิดว่าเราคิดถูก คู่รักของเราคิดผิด จากนั้นก็เถียงกันจนดึกดื่น ยิง่ เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ ความอยากเอาชนะก็ยงิ่ มากขึน้ ๆ เพราะถ้าแพ้ตอนทีเ่ ถียงมานานแล้วก็เท่ากับว่า ขาดทุนหนัก ต้นทุนของการเอาชนะจะยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสุดท้ายก็ไม่มีใครชนะ และทั้งคู่ก็ไม่ได้นอนทั้งคืน ทางออกก็คือ ถ้าเริ่มทะเลาะตอนหัวค�่ำ ก็รีบนอนตอนหัวค�่ำนั่นแหล่ะ ต้นทุนของการเอาชนะจะต�่ำ เพราะ ยังไม่มีใครลงแรงลงเวลาไป แล้วค่อยคุยกันทีหลัง ผลของความรู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าก็จะลดลงไปแล้วด้วย แถมได้นอนอีกต่างหาก 3. ตระหนักว่าเส้นอุปสงค์มีความชันเป็นลบ (Negative Demand Slope) อะไรก็ตามที่มีราคาแพง เราย่อมซื้อมันน้อย แต่อะไรที่มีราคาถูก เราก็จะซื้อมันบ่อยๆ ลองนึกดูว่า ถ้าเราอยากออกก�ำลังกายเพื่อลดความอ้วน ทุกครั้งที่เราไปฟิตเนส เราตั้งใจจะออกก�ำลังกายเยอะๆ ให้คุ้ม กับทีอ่ ตุ ส่าห์เดินทางไป สุดท้ายเราก็ไม่คอ่ ยได้ไป และความอ้วนก็ไม่ลดลง แต่ถา้ เราแค่มโี อกาสหรือเวลาว่าง เล็กๆ น้อยๆ หากไปได้ก็ไป เราจะกลับได้ไปบ่อยๆ และการลดความอ้วนก็จะได้ผลดีกว่า ในชีวิตคู่ก็เหมือน กัน ถ้าเวลาทีเ่ ราจะหวานหรือโรแมนติค ก็ตอ้ งรอไปเทีย่ วไกลๆ กินอาหารมือ้ ใหญ่ๆ ในวันพิเศษมากๆ และ แล้วเราก็ไม่ค่อยได้ไป เพราะเราไปท�ำให้ราคามันสูงเกินไป แต่ถ้ากลับกัน เราท�ำให้มันมีราคาต�่ำลง เช่น เพียงแค่หยอกล้อหรือโรแมนติคต่อกันแม้แต่กับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เราก็จะท�ำได้ในทุกๆ วัน สุดท้าย ชีวิตคู่ จะมีความสุขมากกว่าอีก ดังนัน้ อย่าประเมินผลได้ของความหวานเล็กๆ น้อยๆ ต�ำ่ เกินไปเหมือนเสือ้ ผ้าราคา ถูกๆในตู้ 4. ตกลงเรื่องจรรยาสามาลย์ไว้ก่อน (Moral Hazard) เวลาที่เราท�ำประกัน เราจ่ายค่าประกันไป และหวังว่าบริษัทประกันจะปฏิบัติอย่างที่ควรจะเป็น แต่ บริษัทจ�ำนวนหนึ่งก็ไม่ได้ท�ำเช่นนั้น ไม่ต่างไปการมีคู่รัก เราให้ความรู้สึกของเราไป โดยหวังว่าคู่รักจะไม่ แอบไปมีกิ๊ก แต่เราเองก็ไม่สามารถรับรู้ได้ตลอดเวลาว่าคู่รักของเราไปท�ำอะไรที่ไหนบ้าง ปัญหาเช่นนี้เรียก ว่าจรรยาสามาลย์ และที่แย่ที่สุดคือ ยิ่งเราท�ำดีมาก(จ่ายค่าประกันสูง)เท่าไหร่ ความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหา จรรยาสามาลย์ก็อาจจะยิ่งสูงขึ้นไปอีก ทางแก้ไขซึ่งต้องท�ำตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นก็คือต้องมองคู่รักของเราเหมือนเป็นนักลงทุน (Turn spouses into investors) ที่มาลงทุน(ชีวิต)ร่วมกับเรา ดังนั้น ต้องมีกฎระเบียบ (Set Regulation) ที่ชัดเจนว่าแต่ละฝ่ายมี ขอบเขตแค่ไหน อะไรที่ท�ำได้-ท�ำไม่ได้ และหากไม่ปฏิบัติตามนั้นจะลงโทษกันอย่างไร หรือหากปฏิบัติได้ดี อะไรคือรางวัล 5. ถือหลักความได้อย่างเสียอย่าง (Trade-offs) ประสิทธิภาพและความเท่าเทียมกันไม่อาจเกิดขึ้นได้พร้อมกันในสังคมฉันใด ก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ใน การมีคฉู่ นั นัน้ แม้วา่ คนใดคนหนึง่ อาจจะท�ำได้ดกี ว่าในหลายๆ เรือ่ ง (เพราะประสิทธิภาพสูงกว่า) แต่การต้อง ท�ำสิง่ นัน้ ๆ มากกว่าก็หมายถึงความไม่เท่าเทียมกันทีม่ ากขึน้ ด้วย เขาอาจรูส้ กึ ว่าถูกเอาเปรียบ ขณะทีอ่ กี ฝ่าย หนึ่งอาจเกิดความรู้สึกละอายใจ (Inequity Aversion) การหาค่าอุตตมะ (Optimization) ของประสิทธิภาพ และความเท่าเทียมกันในสังคมจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นของการครองคู่ด้วยเช่นกัน อธิบายให้ง่ายกว่านั้นก็คือ ในบางเรื่องที่เราไม่อยากท�ำหรือท�ำได้ไม่ดี ก็ควรต้องยอมท�ำบ้าง เพื่อไม่ให้ คู่รักของเรารู้สึกว่าเขาถูกเอาเปรียบ ขณะที่ในบางเรื่องที่เราท�ำได้ดี ก็อาจต้องยอมให้คู่รักของเราท�ำบ้างเช่น กัน ถ้าจะท�ำให้เขารู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้น แม้ผลลัพธ์อาจจะไม่ดีนักก็ตาม 6. ลดช่องว่างของข้อมูลข่าวสารที่ไม่สมมาตร (Asymmetric Information) ไม่มีคู่ไหนในโลกที่สามารถรู้ใจ รู้ความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งทั้งหมด เราเองอาจจะยังไม่รู้จักตัวเอง ทั้งหมดด้วยซ�้ำ ดังนั้น ในบางครั้ง เราต้องลดช่องว่างของสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารที่ไม่สมมาตรระหว่างคน สองคน วิธีที่ง่ายที่สุดคือ “บอกออกไป” ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับรู้ หรืออย่างน้อยแค่ส่งสัญญาณ (Signaling) ก็ ยังดีกว่าไม่ท�ำอะไรเลยแต่วธิ กี ารบอกออกไป ต้องเป็นแค่คยุ กัน ไม่ใช่การเลคเชอร์ให้ฟงั เพราะข้อมูลข่าวสาร ทีห่ นักหรือมากเกินไปจะท�ำให้ตน้ ทุนการประมวลผลของสมองสูงขึน้ และไปลดความสามารถในการฟังและ ท�ำความเข้าใจ (The high information processing costs will hinder his ability to listen and digest what his is hearing.)

7. ตัดสินใจร่วมกันเพื่ออนาคต (Intertemporal Choice) ในทางเศรษฐศาสตร์ การตัดสินใจในวันนี้ อาจไม่เกิดผลได้/ผลเสียขึ้นในทันที แต่จะเกิดตามมาใน อนาคต เช่น ถ้าเราตัดสินใจนอนดึกเพือ่ ดูฟตุ บอลในวันนี้ ความสนุกเกิดขึน้ ทันที แต่ความเพลียเกิดในวันรุง่ ขึ้น หรือเราอาจจะตัดสินใจอดอาหารสามเดือน เพื่ออยากสวย แปลว่าความทรมานเกิดวันนี้ แต่ความสวย เกิดในอีกสามเดือนข้างหน้า และกรณีเช่นนี้ ส่วนมากล้มเหลว ดังนัน้ อะไรก็ตามทีเ่ ราอยากท�ำ ซึง่ มันยากทีจ่ ะส�ำเร็จ แต่งา่ ยทีจ่ ะล้มเหลว เช่น ออกก�ำลังกายทุกวัน กินอาหารที่มีประโยชน์ เขียนบล็อกสัปดาห์ละสองครั้ง เราก็น่าจะลองชวนคู่รักของเรามาท�ำร่วมกัน ให้คู่รัก เป็นเหมือนอุปกรณ์ช่วยเตือน (Commitment Device) ให้เราท�ำให้ส�ำเร็จ และหากเขาขอให้เราท�ำหน้าที่นี้ บ้าง ก็อย่าใจอ่อน เพราะในระยะยาว จะดีกับตัวเขาเองมากกว่า(แน่ๆ) มากกว่านั้นคือ การท�ำอะไรร่วมกัน บ่อยๆ ก็จะท�ำให้คู่รักรักกันมากขึ้นไปอีก 8. ผ่านเรื่องร้ายและดีไปด้วยกัน (Boom and Bust) หลายคนคงนึกถึงช่วงเวลาทีเ่ ศรษฐกิจรุง่ เรืองได้ อะไรๆ ก็ดไี ปหมด แต่มนั ก็ตอ้ งมีชว่ งเวลาทีเ่ ศรษฐกิจ ตกต�ำ ่ โดยเฉพาะเมือ่ มันผ่านช่วงทีด่ ที สี่ ดุ ไปแล้ว สิง่ ทีป่ ระชาชนในชาติควรท�ำก็คอื ร่วมมือกันและให้กำ� ลังใจ กันเพือ่ ให้คนทัง้ ชาติผา่ นเรือ่ งร้ายๆ ไปได้ดว้ ยกัน แน่นอนว่า เมือ่ ผ่านมันไปได้ คนเหล่านีก้ จ็ ะรักกันมากขึน้ อีก เช่นเดียวกับชีวติ คู่ เมือ่ วันดีดผี า่ นไป และตกอยูใ่ นช่วงเวลาทีเ่ ลวร้ายทีส่ ดุ หันหน้าเข้าหากัน ให้กำ� ลัง ใจกัน และผ่านมันไปด้วยกัน ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งเลวร้ายภายนอก หรือความสัมพันธ์ของคูร่ กั กันเอง เป้าหมาย ที่ต้องมีร่วมกันคือผ่านมันไปให้ได้ แล้วทั้งคู่ก็จะรักกันมากขึ้น อย่าเก็บไว้คนเดียว บั่นทอนก�ำลังใจ หรือเพิ่ม ปัญหาให้กัน 9. คิดแบบมีกลยุทธ์ (Game Theory) ในทฤษฎีเกม การตัดสินใจของคนหนึง่ จะเอาการตอบสนอง (Response) ของอีกฝ่ายหนึง่ มาพิจารณา ด้วย และสุดท้ายการตัดสินใจนั้นๆ ก็จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ซึ่งดีกว่าที่จะคิดเฉพาะกับตัวของเราเอง หาก เราเป็นผู้ตอบสนอง ทฤษฎีเกมก็ยังช่วยให้เราเลือกวิธีการตอบสนองที่ดีที่สุดเช่นกัน ดังนั้น การคิดแบบมี กลยุทธ์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงจะเอาชนะกัน แต่หมายถึงให้ไตร่ตรองถึงการตอบสนองของเราหรือคู่รักของเรา ก่อนที่จะตัดสินใจท�ำอะไรลงไปด้วย แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าคู่ของเราจะตอบสนองอะไรออกมาทฤษฎีเกมบอกเราว่ามันขึ้นอยู่กับความเชื่อ (Beliefs) ซึ่งมาจากการสั่งสมในอดีต นั่นหมายความว่า อย่าลืมเอาอดีตมาเป็นบทเรียนที่จะสอนให้คุณ เลือกวิธีการตอบสนองให้ถูกต้องกับคู่ของเราด้วย ประสบการณ์ที่ผ่านๆ มาย่อมท�ำให้คุณรู้จักความชอบ (Preference) ของคู่รักของเรามากกว่าใครๆ 10. อาศัยแรงจูงใจเป็นเครื่องมือ (Incentive) เราเองคงรูว้ า่ อะไรก็ตามทีไ่ ด้มาโดยการบังคับ มักจบแบบไม่สวย แต่อะไรทีไ่ ด้มาจากแรงจูงใจภายใน แม้วา่ บางทีมนั จะช้า แต่กม็ กั จะยัง่ ยืนกว่า ในประเด็นนี้ เราก็ไม่ควรไปบังคับหรือเปลีย่ นแปลงอะไรในตัวของ คู่รักมากเกินไป เพราะเขาก็ต้องเป็นตัวของเขาเองด้วย ในอีกด้านหนึ่ง หากเราต้องการให้เขาท�ำอะไรให้ ก็ใช้วิธีสร้างแรงจูงใจให้เขาอยากท�ำให้จะดีกว่า บังคับเช่นกัน เช่น พูดจาหวานๆ อ้อนๆ ขอร้อง เอาอกเอาใจ คูร่ กั ของเราก็นา่ จะเต็มใจและมีความสุขในการ ท�ำให้เรามากกว่า ที่มา : เสด-ถะ-สาด.com


22

ข่าวต่อ

ภาษณ์พิเศษ ต่อจากหน้า 1 สถานการณ์วิกฤตหมอกควันที่เกิดขึ้นในภาคเหนือ โดยเฉพาะห้วงวันที่ 16-19 ก.พ.ที่ผ่านมาสร้างความ กังวลแก่ทุกภาคส่วน เพราะหากไม่มีการควบคุม หรือแก้ไขจริงจัง อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวิต สุขภาพ รวมทั้งเศรษฐกิจของเมืองเช่นที่เคยเกิดมา แล้วเมื่อหลายปีก่อน ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงใหม่ แสดงความกังวลต่อเรื่องนี้เช่นกัน.. “ช่วงกลางเดือนกุภาพันธ์ สถานการณ์หมอก ควัน ไฟป่าในเชียงใหม่เริ่มรุนแรง บางช่วงเวลาค่า ฝุ่นละอองหมอกควัน PM10 เกินค่ามาตรฐาน 120 ไมครอน ค่าเฉลี่ยสูงสุดเมื่อวันที่ 18 ก.พ.สูงถึง 179.40 แต่รายชั่วโมงพบว่า วันที่ 17 ก.พ. เวลา 18.00 น. มีค่า PM10 เกินมาตรฐานสูงสุดของปีถึง 300.52 ไมครอนที่ศาลากลางจังหวัด ส่วนที่จุด โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยค่าสูงสุดอยูท่ เี่ วลา 20.00 น. คือ 219.75 ไมครอน ระหว่างวันที่ 17-18 ก.พ. มี ปริ ม าณค่ า ฝุ ่ น ละอองขนาดเล็ ก และดั ช นี คุ ณ ภาพ อากาศที่แย่ที่สุดของปี เพราะตลอดทั้งวันมีค่าเกิน มาตรฐานต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะค่าดัชนีคณ ุ ภาพอากาศ

AQI (Air Quality Index) ที่วัดจากก๊าซพิษต่างๆ ไม่ ควรเกิน 100 คือ SO2 , NO2 , CO, O3 และ PM10 ก็ เกิน 100 ไปหลายวันแล้ว เราต้องเร่งจัดการควบคุม ซึง่ ก็ได้ความร่วมมือจากหลายหน่วยงานคุมจนลดระดับ ลงได้อย่างรวดเร็ว จึงไม่น่ากังวลมากนัก” สาเหตุของหมอกควันจ�ำนวนมากในเมือง คืออะไร? “ไม่เฉพาะแค่เผาป่าหรือเศษใบไม้ ขยะที่มี ทั้งอ�ำเภอรอบนอก และจากประเทศใกล้เคียงเท่านั้น ยังรวมถึงปริมาณการจราจรที่หนาแน่นและค่าโอโซน เบาบางลงด้วย นอกจากนี้ในพื้นที่ใกล้เคียงทั้งล�ำปาง ล�ำพูน เชียงราย พะเยา แพร่ ต่างก็มีค่าหมอกควัน เกินมาตรฐานก่อนหน้าเราหลายวันด้วยจึงท�ำให้ลม พัดกระจายเข้าสู่เชียงใหม่ผสมมาอีก” มี ก ารติ ด ตามสถานการณ์ แ ละหาทาง แก้ไขกันอย่างไร? “เรียนตามตรงว่าก่อนเกิดปัญหารุนแรง แม้ จะมีการประชุมติดตามทุกสัปดาห์สถานการณ์กย็ งั ไม่ดี ขึน้ มาก ต่อจากนีไ้ ปต้องลงลึกกับพืน้ ทีเ่ กิดปัญหาหนัก และซ�ำ้ ซาก ใช้มาตรการกฎหมายให้นายอ�ำเภอด�ำเนิน การจริงจังให้เป็นเกณฑ์ชี้วัดผลงานไปด้วย ไม่เช่นนั้น กฎหมายก็ไม่ศกั ดิส์ ทิ ธิ์ จากนีไ้ ปต้องท�ำให้มากขึน้ กว่า เดิม กระทรวงมหาดไทยก็ก�ำชับเรื่องนี้ ในการประชุม ติ ด ตามเรื่ อ งการบริ ห ารจั ด การน�้ ำ ทางท่ า นนายก

NOHMEX-BRITISH COUNCIL ร่วมโครงการ Digital Craft

สมาคมผู้ผลิตและส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาค เหนือ เผยตลาดส่งออกยังซบ ออเดอร์มแี ต่ลดขนาด ผูค้ า้ หวั่นอัตราแลกเปลี่ยนพยายามขายเป็นเงินบาท ลูกค้า ต่างประเทศ เรียกร้องสินค้าธรรมชาติระดับออร์แกนิคส์ ร่วมมือบริติชเคาน์ซิลล์ พัฒนาการออกแบบผ่านดิจิตัล หวังยกระดับสินค้าไทยในตลาดโลก นางเปรมฤดี กุลสุ นายกสมาคมผู้ผลิตและส่ง ออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ ( NOHMEX) เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในระยะหลายปีทผี่ า่ นมาต่อเนือ่ ง จนถึงปัจจุบนั ส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าหัตถกรรมพอ สมควร การตลาดในประเทศยังขยายตัวเล็กน้อย ส่วนการ ส่งออกต่างประเทศได้รบั ผลกระทบจากตลาดส่งออกหลัก อย่างอเมริกา, ยุโรปและญี่ปุ่นที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจ แม้จะยังมีค�ำสั่งซื้อแต่ในจ�ำนวนไม่มาก และลดลงต่อ เนือ่ งในระยะ5-6ปีทผี่ า่ นมาทัง้ จากปัจจัยภายในประเทศ และภาวะเศรษฐกิจโลก “วิกฤติเศรษฐกิจในหลายประเทศ มีผลกระ ทบในแง่ของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งสกุลเงินยูเอส และยูโร สมาชิกบางรายใช้วธิ เี ก็บเงินต่างประเทศไว้กอ่ น เพือ่ รอ อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีกว่านี้ อีกวิธีคือเจรจาส่งออกใน ประเทศเราและใช้เงินสกุลของเรา ถ้าลูกค้าจ่ายเป็นเงิน บาท ก็ท�ำให้ดีทั้งสองฝ่าย ผู้ค้าของเราก็ไม่อยากไปเสีย ส่วนต่างในการแลกเปลี่ยนเงิน ลูกค้าต่างประเทศเองก็ ระมัดระวังเรื่องนี้มาก ลูกค้าญี่ปุ่นตอนนี้ค่อนข้างได้ เปรียบเพราะเงินเยนแข็ง บางรายกลับเข้ามาสั่งซื้อใน เมืองไทยเพิ่มขึ้น แม้ว่าเขาจะยังมีปัญหาเศรษฐกิจใน ประเทศ แต่ยังมีก�ำลังซื้อโดยมีปัจจัยเกื้อหนุนคือเรื่อง ของค่าเงิน” นางเปรมฤดีกล่าว นอกจากนั้นยังเน้นการใช้เศรษฐกิจเชิงสร้าง

สรรค์เข้ามาปรับปรุงตัวสินค้า ระบบบริหารจัดการ รวมถึง การออกแบบ ทีเ่ น้นการใช้วตั ถุดบิ และกระบวนการผลิตที่ ไม่มผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม เพราะเป็นแนวโน้มส�ำคัญ ของโลก แต่ความต้องการของตลาดต่างประเทศมีเงือ่ นไข สูงมากขึ้น อย่างไรก็ตามสินค้าหัตถกรรมจากภาคเหนือ ยังเป็นทีน่ ยิ มในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะญีป่ นุ่ ทีย่ งั ชื่นชอบผ้าฝ้ายของไทยมาก “ล่าสุดสมาคมฯได้รับการสนับสนุนจากบริติช เคาน์ซิล ให้ท�ำโครงการDigital Craft ใช้งบประมาณ 5 ล้านบาท น�ำเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานกับการ ออกแบบ เพื่อพัฒนาสินค้าให้สู่ระดับสากลมากขึ้น โดย เน้นการพัฒนาสินค้า 4 กลุ่มคือ ผ้า เซรามิค กระดาษ และงานไม้ ด้วยมุมมองแบบ3มิติ เชื่อว่าจะสนับสนุนให้ สินค้าหัตถกรรมของภาคเหนือพัฒนาตรงความต้องการ ของตลาดโลกได้มากขึ้น

นางเปรมฤดี กุลสุ

รัฐมนตรี ก็ห่วงใยปัญหาหมอกควันในภาคเหนือด้วย เพราะจะมีผลกระทบตามหมาหลายด้าน ท่านได้กำ� ชับ ให้ทุกฝ่ายช่วยกันดูแลให้เต็มที่ “ การท�ำงานต่อจากนีเ้ พือ่ รับมือกับฤดูแล้ง ที่จะมาถึง.. “ได้ก�ำชับย�้ำทุกพื้นที่ปฏิบัติตามหนังสือของ กระทรวงมหาดไทยที่ลงนามโดยท่านปลัดกระทรวง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับจังหวัดและ ผู้แทน 25 อ�ำเภอ เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ ป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง ให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวนโยบายตามแผน ในภาพรวมของประเทศ โดยจัดตั้งศูนย์อ�ำนวยการ เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับจังหวัด ระดับอ�ำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิน่ มีหน้าทีเ่ ป็นศูนย์อำ� นวยการ สัง่ การ และประสาน การปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่าในพื้นที่ ส�ำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่เสี่ยง ภัย ตลอดจนทรัพยากรก�ำลังคน วัสดุอุปกรณ์ในพื้นที่ และจัดท�ำแผนปฏิบัติการ รวมทั้งแผนระดมพลดับไฟ ป่าให้เป็นปัจจุบัน สามารถน�ำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูป ธรรม รณรงค์ขอความร่วมมือและควบคุมการเผาใน พื้นที่ชุมชนและเขตเกษตรกรรม รวมทั้ ง รณรงค์ เ ผยแพร่ ข ้ อ มู ล ข่ า วสาร สถานการณ์ไฟป่า และหมอกควันอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

The Chamber Forum

ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 ประจ�ำเดือน มีนาคม 2555

ให้ประชาชนทราบถึงแนวทางการป้องกัน การปฏิบตั ิ ตนเมือ่ เกิดไฟป่า และผลกระทบจากไฟป่าและหมอก ควันที่มีต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยจัด ให้ มี ศู น ย์ เ ฝ้ า ระวั ง และเตื อ นภั ย ในระดั บ หมู ่ บ ้ า น และชุมชน ทั้งนี้ขอให้ทุกอ�ำเภอในพื้นที่ของจังหวัด เชี ย งใหม่ ด� ำ เนิ น การตามแนวนโยบายดั ง กล่ า ว อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การด�ำเนินการป้องกันและ แก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ มีเสียงสะท้อนว่าการประชาสัมพันธ์ใน เรื่องนี้ค่อนข้างล่าช้าและไม่ชัดเจนอาจท�ำให้ การประเมินปัญหาผิดพลาด “เราต้องร่วมมือกันครับ อยากให้ภาคเอกชน มามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ บอกให้ ทุกคนรู้ร่วมกันว่ามีปัญหา แต่ไม่ได้รุนแรงเกินการ ควบคุม มันคือปรากฎการณ์ธรรมชาติที่เรารับมือ ได้ บรรเทาผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้ ต้องช่วยกันครับ อย่ารอให้เป็นหน้าทีข่ องภาคราชการ หรือสือ่ มวลชน อย่างเดียว ทุกวันนีเ้ รามีสอื่ ในมือเท่าเทียมกัน เพราะ ฉะนั้นช่วยกันนะครับ บอกให้ทุกคนรู้ว่าหมอกควัน ไม่ได้นา่ กลัวจนเกินกว่าจะใช้ชวี ติ หรือท�ำมาค้าขายได้ เรายังใช้ชวี ติ กันเป็นปกติ เชียงใหม่ยงั น่าอยูน่ า่ ลงทุน เหมือนเดิมครับ หมอกควันมันมาแล้วก็ไปนะครับถ้า เราร่วมมือกัน”

นายณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายสรุปประเด็น “ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานในการเข้าเป็น ประชาคมอาเซียนในปี 2015” แก่นักศึกษาวิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 54 และ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุน่ ที่ 24 พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ณ หอประชุม เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ราชการ จังหวัดเชียงใหม่ นายณรงค์ กล่าว โครงสร้างพืน้ ฐานโดยภาพ รวมของภาคเหนือต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนในปี 2015 ว่า ยังขาดความพร้อมในหลาย

เตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน

ด้าน ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อมโยงระหว่างประเทศซึ่ง ภาคเหนือมีพื้นที่ที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเพียง 2 ประเทศ คือ พม่า และลาว หากสามารถเชื่อมโยง ภาคเหนือกับประเทศเพื่อนบ้านได้มากขึ้น เช่น การ สร้างสะพานข้ามแม่น�้ำโขงซึ่งเป็นแม่น�้ำนานาชาติ ที่ยาวที่สุดในเอเชีย หรือการเปิดด่านผ่อนปรนทุก ด่านเพื่อท�ำการค้าชายแดน ซึ่งเป็นประเด็นส�ำคัญที่ จะเชื่อมเส้นทางกับประเทศเพื่อนบ้านและท�ำการค้า ได้มากขึ้น อุปสรรคด้านภาษาถือได้ว่าประเทศในกลุ่มอาเซี่ยน มีความได้เปรียบมากกว่าเรา ฉะนั้นควรจะตื่นตัว ในเรื่ อ งของการใช้ ภ าษาให้ ม ากขึ้ น โดยสถาบั น การศึกษาต้องเป็นหลักในการผลักดันและกระตุ้น ให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการใช้ภาษาในการ สื่อสารและเตรียมความพร้อมส�ำหรับการเปิดเสรี ทางการค้ากับต่างประเทศได้ อีกด้านหนึ่งที่มีความส�ำคัญคือการศึก ษา

จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของการศึกษาภาค เหนือ ควรจะใช้โอกาสด้านนี้ให้เป็นประโยชน์ในการ เชื่อมโยงเออีซีในเชิงรุกให้มากที่สุด เช่น ควรมีการ แลกเปลี่ยนนักศึกษา ให้ทุนแก่นักศึกษาในประเทศ เออีซีให้เข้ามาเรียนในทางเหนือมากขึ้น หรือแม้แต่ นักศึกษาเราก็จะมีโอกาสได้ไปรู้ไปเห็นจากประเทศ เหล่านี้ เป็นการน�ำศักยภาพของเราไปเผยแพร่ใน ประเทศต่าง เช่น สาขาหัตถกรรมก�ำลังเป็นทีต่ อ้ งการ ของอินโดนีเซียอย่างมาก เราสามารถไปเป็นต้นแบบ ได้ และยังสามารถหาความร่วมมือในด้านอืน่ ๆ สาขา อื่นๆ ที่เรามีความช�ำนาญต่อไปได้อีกด้วย “ภาคเหนือมีความสง่างามด้านวัฒนธรรม ความเป็ น อยู ่ ซึ่ ง เป็ น จุ ด ขายและข้ อ ได้ ป รี ย บก ว่ า ประเทศอื่ น ดั ง นั้ น เราควรยึ ด มั่ น ในด้ า นนี้ ม า เป็ น อั น ดั บ แรก รองลงมาก็ จ ะเป็ น ด้ า นเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการท่องเที่ยว ถ้าสังคมมี มั่นคง เศรษฐกิจก็จะมั่งคั่งตามมา” นายณรงค์กล่าว


The Chamber Forum

ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 ประจ�ำเดือน มีนาคม 2555

โรงเรียนต้นกล้า

23


ลาว ค�ำหอม

ศิลปินแห่งชาติ สาขา วรรณศิลป์

The Chamber Forum _March_2011  

มาแล้วจ้า..The Chamber Forum โฉมใหม่ รูปเล่มกระทัดรัด พกพาสะดวก 4 สีทั้งเล่ม อัดแน่นด้วยเนื้อสาระ ความรู้ ความบันเทิง เศรษฐกิจแบบครบรส คลิกเ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you