Page 1

ห ปี พ อการ .ศ. ค้าย 25 อด 53 เยี่ย ,2 ม 55 4 Vol. 20 June 2012

ปีที่ 2 ฉบับที่ 20 ประจ�ำเดือน มิถุนายน 2555

เตรียมพร้อมก่อนถึง AEC

SMEsไทยต้องเร่งสปีด

ถก “SMEs Roadmap เปิดแนวรุกบุก AEC” ผอ.สสว. ระบุเอสเอ็มอีไทยน่าห่วง ทัง้ เรือ่ งภาษา-ค่าแรงสูง ท�ำต้นทุนส่งออก พุง่ -ความรูน้ อ้ ย ติดอันดับ 7 จาก 10 ประเทศ แนะพลิกวิกฤตเป็น โอกาส ด้านประธานกิตติมศักดิ์ หอค้าเชียงใหม่ ระบุลาวโตเร็วทรัพยากรธรรมชาติมาก เป็นโอกาสทอง ด้าน “ซาบรีน่า” เบน เข็มรุกตลาดอาเซียน นายยุทธศักดิ์ ศุภสร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดเผยในการเสวนาเจาะลึกกลยุทธ์ SMEs ไทยในภาคสนาม AEC ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง SMEs Roadmap เปิดแนวรุกบุก AEC จัดโดยศูนย์ส่งเสริม อุตสาหกรรมภาค 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ร่วม หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และมหาวิทยาลัยเนชั่นว่า เอสเอ็มอี.ถือ เป็นประชากรหลักของประเทศคิดเป็น 99.6% หรือมีกว่า 2.9 ล้าน กิจการ เกิดการจ้างงาน 10.5 ล้านคน คิดเป็นรายได้ 37.38% ของ รายได้ประชากรมวลรวม หรือ 78% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด นายณรงค์ คองประเสริฐ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษหัวข้อ “การตลาดด้วยมนต์เสน่ห์ล้านนา” ในการ โดยไทยส่งออกไปอาเซียนคิดเป็น 22% ส่วนใหญ่เป็นอัญมณีและ ประชุมผู้ประกอบการท่องเที่ยวท่องเที่ยวจากทั่วประเทศที่มาร่วมกิจกรรม Miracle Tourism Forum 2012 จัดโดยสภาอุตสาหกรรม พลาสติก อ่านต่อหน้า 21 ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 1ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์เชียงใหม่

ธุรกิจท่องเทีย่ วยิม้ สูG ้ reenSeason

ภาษณ์พิเศษ

มาร์ติน เวนสกี้-สตอล์ลิ่ง มือชง “เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์” อ่านต่อหน้า 22

ธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ดิ้นสู้ Green Season แสวงหาตลาดใหม่ใน-นอกประเทศ ใช้กลยุทธ์ราคาจัด แคมเปญกระหน�ำ่ หวังดึงนักท่องเทีย่ วให้เดินทางตลอดปี สมาคมธุรกิจท่องเทีย่ วเผยตลาดตะวันออกกลาง-อินเดีย ยังเป็นหมายหลัก โรงแรมได้รับอานิสงส์ตลาดการประชุม นายวรพงษ์ หมู่ชาวใต้ กรรมการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว คือ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-กันยายน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวพยายามปรับตัวเพื่อด�ำเนินธุรกิจต่อเนื่อง ทางหนึ่งคือ พยายามแนะน�ำตลาดนอกฤดูกาลท่องเทีย่ ว ทัง้ แก่นกั ท่องเทีย่ วต่างประเทศ เช่นนักท่องเทีย่ วจากภูมภิ าคตะวันออกกลาง และนักท่องเที่ยวชาวไทย เพื่อให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี จากที่ปัจจุบันนักท่องเที่ยวยังนิยมท่องเที่ยวจังหวัด เชียงใหม่ในฤดูหนาว และในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวเท่านั้น นายวรพงษ์ กล่าวว่า หากสามารถดึงดูดนักท่องเทีย่ วเข้ามาในเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงได้ตลอดทัง้ ปี นอกจาก จะแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งมีจ�ำนวนกว่า1หมื่นรายแล้ว อ่านต่อหน้า 21


2

The Chamber Forum

ปีที่ 2 ฉบับที่ 20 ประจ�ำเดือน มิถุนายน 2555

3

The Chamber Forum

ปีที่ 2 ฉบับที่ 20 ประจ�ำเดือน มิถุนายน 2555

คุณสัมมา คีตสิน ผู้อ�ำนวยการศูนย์ข้อมูล อสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เผยถึง สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ของเชียงใหม่ปีนี้ว่า มี แนวโน้มทดีทั้งแนวราบและแนวดิ่ง ที่ก�ำลังขายอยู่ มีประมาณ 200 โครงการ ประมาณ 19,000 กว่า หน่วย มูลค่าโครงการทั้งหมด 56,000 ล้านบาท ขายไปประมาณ 15,000 หน่วยหรือ 50% ขึ้นไป

(มหาชน) ไม่ได้เลยจริงๆ เรานัดพบท่านทีโ่ ครงการแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (เชิงดอย) คุณไพศาล เล่าให้ฟังว่าแลนด์แอนด์เฮ้าส์มา ลงทุนทีเ่ ชียงใหม่ เพราะกระแสการเปลีย่ นแปลงของ วิถีชีวิตผู้คนในระยะกว่า10 ปีที่ผ่านมา “ครอบครัวคนสมัยเก่าเป็นครอบครัวใหญ่ ทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตา แต่ครอบครัวปัจจุบัน ต่างไปจากเดิม เริ่มแยกออกมาจากครอบครัวใหญ่ เป็นครอบครัวขนาดเล็ก และออกมาสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัย เอง เป็นเหตุผลทีเ่ ราเตรียมตอบสนองความต้องการ ด้านที่อยู่อาศัยส�ำหรับคนกลุ่มนี้”

รับเหมือนกันคือ เชียงใหม่มีทุกอย่างที่ต้องการ มี ความเป็นกันเอง รอยยิ้ม มิตรภาพ ความปลอดภัย และบรรยากาศทีส่ ดชืน่ ท�ำให้เขาต้องนึกถึงเชียงใหม่ เสมอ เชียงใหม่มีความทันสมัย มีสถานศึกษา และ พร้อมที่จะเติบโตในอนาคต ” แต่ที่คุณไพศาลกังวลแทนคนเชียงใหม่คือ เรื่องการบังคับใช้ผังเมืองฉบับปรับปรุงใหม่ที่เริ่มมี ผลบังคับใช้แล้ว “การจัดท�ำผังเมืองตอนนีย้ งั มีขอ้ ถกเถียงกัน ยังไม่ลงตัว แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้น ถ้ากฎหมาย ผั ง เมื อ งประกาศใช้ คื อ ต้ น ทุ น ของอสั ง หา ริมทรัพย์จะสูงตามเนื่องจากราคาที่ดินสูงขึ้น

ส่วนแนวสูงมี 33 โครงการ คอนโดมิเนียมที่ขายดี ราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยมีคอนโดมิเนียมทีร่ าคา ต�่ำกว่า 2 ล้านบาทประมาณ 2,000 หน่วย ผอ.ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธอส.กล่าว และว่า โดยภาพรวมของโครงการคอนโดมิเนียมใน จังหวัดเชียงใหม่จะพบว่ามีโครงการใหม่เกิดขึน้ มาก ในปี 2554 และตลาดผู้ซื้อมีทั้งจากคนกรุงเทพฯ ค่อนข้างมากประมาณครี่งหนึ่ง แนวโน้ม ตลาดคอนโดมิเนียมค่ อนข้ า งดี เนื่องจากว่าปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อื่นๆ ท�ำให้คน หันมามองหาบ้านหลังที่ 2 หรือ 3 ในเชียงใหม่ เพราะการเดินทางสะดวก อากาศก็ดีเกือบทั้งปี ยัง มีความเจริญเรือ่ งสามเหลีย่ มและสีเ่ หลีย่ มเศรษฐกิจ ทั้ง พม่า จีน ลาว ซึ่งจะท�ำให้ภาคเหนือของไทยมี ความเติบโตขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งโครงการก่อสร้าง รถไฟความเร็ว สูงและรถไฟรางคู่ซึ่งเริ่ ม มี ค วาม ชัดเจนมากกว่าเดิมก็จะท�ำให้การเดินทางสะดวก สบายขึ้น ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ก็ก�ำลังจะสร้างเสร็จ มีศูนย์การค้าเกิดขึ้นใหม่อีก หลายแห่ง ทั้งห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่ก�ำลังจะลง เพิ่ม คอมมูนิตี้มอลล์เกิดขึ้นนับ 10 โครงการและ แนวโน้มน่าจะดีมาถึงปี 2555 แต่ทั้งนี้เชียงใหม่จะ ต้องรักษาภาพลักษณ์เมืองสงบไว้ด้วย ส�ำหรับราคาบ้านจัดสรรที่เป็นที่นิยมของ ตลาดจะอยูใ่ นระหว่างราคา 3 ล้านบาทลงมา เพราะ เชียงใหม่ราคาจะถูกกว่ากรุงเทพฯ และระยะหลังมี คนกรุงเทพฯมาซื้อเยอะท�ำให้ราคาขยับขึ้น ขณะที่ ค่าครองชีพก็ยังถูกกว่ากรุงเทพฯมาก พูดถึงอสังหาริมทรพย์ของเชียงใหม่แล้ว เราจะพลาดคนที่มีประสบการณ์เข้มข้นในวงการนี้ มากว่า20ปี อย่างคุณไพศาล ภู่เจริญ รองประธาน กรรมการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เข้ามาลงทุนที่ เชียงใหม่ เมือ่ ปีพ.ศ.2525 จนถึงวันนีม้ ี 19 โครงการ จ�ำนวน2,000 กว่าหน่วย ปัจจุบันมีโครงการใน 4 ท�ำเล คือ บริเวณเชิงดอย (ถนนสายแม่เหียะ), บนถนนสายแม่โจ้, ถนนสายสันก�ำแพง บ้านมอญ และวงแหวนรอบกลาง แถวตลาดมีโชค ทุกหลังใน โครงการเป็นบ้านสร้างเสร็จพร้อมขาย “เริ่ ม แรกผู ้ ที่ เ ข้ า มาดู แ ละซื้ อ บ้ า นจะเป็ น คนเชียงใหม่ 60 เปอร์เซ็นต์คนต่างจังหวัด 40 เปอร์เซ็นต์ แต่ปัจจุบัน คนกรุงเทพเข้ามาเยี่ยมชม โครงการมากขึ้นเป็น 80 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่เกิด อุทกภัย คนกรุงเทพเริ่มหาบ้านต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น เรือ่ ยๆ ทัง้ ซือ้ ทีด่ นิ เพือ่ ปลูกสร้างบ้านเอง และซือ้ บ้าน พร้อมอยู่“ คุณไพศาลบอกว่าชอบเชียงใหม่ตรงที่เป็น เมืองน่าอยู่ ผู้คนยิ้มแย้ม อากาศสดชื่น “สังเกตจากคนรอบข้าง วันหยุดเขาชอบ พาครอบครัวมาพักผ่อนที่เชียงใหม่ ค�ำตอบที่ได้

และขนาดชั้นของอาคารลดลง ท�ำให้ค่า เฉลี่ยของค่าใช้จ่ายในการเช่าหรือซื้อแพง ขึ้น การจ�ำกัดพื้นที่ในการก่อสร้าง การ จ�ำกัดขนาดและส่วนสูงของอาคาร การ วางโซนแต่ ละโซนที่ ยั ง ขั ดแย้ ง กั บ ความ เป็นจริง และการขยายตัวที่น่าจะเป็นไป ได้มากกว่านี้” คุณไพศาล ฝากถึงผูอ้ า่ นทุกท่านว่า ควรใส่ใจกับการวางแผนผังเมืองเชียงใหม่ มากกว่านีเ้ พราะคนทีไ่ ด้ประโยชน์หรือเสีย ประโยชน์คือคนเชียงใหม่เอง

Why Chiang Mai? คอลัมน์เพื่อนักธุรกิจทั้งไทยและต่างประเทศ ที่ต้องการมาลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่ น�ำเสนอมุมมอง วิสัยทัศน์ รวมถึงศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ คอลัมน์นี้เป็นความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

ส�ำนักงานเลขที่ 158 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล ต�ำบลวัดเกต อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 0-5324-1404-5 โทรสาร 0-5324-1406 E-mail : thechamberforum@gmail.com Website : http://www.chiangmaichamber.com / www.thaichamber.com / www.facebook/chiangmaichamber.com ติดต่อโฆษณา 081-7648926 คณะผู้จัดท�ำ : บรรณาธิการผู้โฆษณา นายวิทยา ครองทรัพย์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าเชียงใหม่ หัวหน้ากองบรรณาธิการ นายวิวรรธน์ พงษ์เรืองเกียรติ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าเชียงใหม่ นายอารยะ ลายประวัติ กรรมการหอการค้าเชียงใหม่


4 บทบรรณาธิการ

กระแสทัศน์

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เดินหน้า พัฒนาระบบราชการไทยไร้ทุจริตคอร์รัปชั่นตาม แผนยุทธศาสตร์เชิงรุก มอบหมายให้สำ� นักงานคณะ กรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับ

ตั้งศูนย์ปฏิบัติการทุจริตคอร์รัปชั่น เชื่อมโยงข้อมูล รายงานผลไปยังศูนย์บญ ั ชาการนายกรัฐมนตรี พร้อม ด้วยเปิดกล่องขาวและสายสีขาวให้แก่ประชาชน แจ้ง เรื่องราวการทุจริตคอร์รัปชั่น 4) การปราบปรามที่จริงจังและการลงโทษ ที่เข้มงวด การประกาศบทลงโทษผู้กระท�ำผิด ประชาสัมพันธ์การด�ำเนินคดีปราบปรามทุจริตอย่าง ต่อเนือ่ ง และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่องค์กรดีเด่น (รางวัลประจ�ำปี)

The Chamber Forum

ปีที่ 2 ฉบับที่ 20 ประจ�ำเดือน มิถุนายน 2555

(รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รักษาราชการแทน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน) นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น 3) การสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อต่อต้านการทุจริต ประพฤติมชิ อบในวงราชการ โดย ดร. สุเมธ ตันติเวช กุล (กรรมการและเลขาธิการมูลนิธชิ ยั พัฒนา) ตลอด จนการน�ำเสนอตัวอย่างต่างประเทศทีเ่ ป็นเลิศ ( Best Practices ) ในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น : กรณีของสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยอดีตผู้อ�ำนวยการ

เดินหน้าปลอดคอรัปชั่น

วิทยา ครองทรัพย์ หน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน เร่งด�ำเนินการ 4 แผน w_krongsub@hotmail.com งานเชิงรุก (Quick Win Program) พร้อมชูศูนย์ ปฏิบัติการทุจริตคอร์รัปชั่น เปิดกล่องขาวและสาย นักเศรษฐศาสตร์หลายส�ำนัก รวมทั้งจาก สีขาว รายงานผลตรงศูนย์บัญชาการนายกรัฐมนตรี ธนาคารแห่งประเทศไทย ยืนยันว่าเศรษฐกิจไทย ลงโทษข้าราชการทุจริตอย่างจริงจัง และเชิดชูอาสา ครึ่งปีหลัง พ.ศ. 2555 จะขยายตัวต่อเนื่อง อัตรา ต่อต้านคอร์รัปชั่น การขยายตัวจะอยู่ที่ 9.75% แต่ก็ได้บอกเช่นกัน เมือ่ เร็วๆนี้ นายกรัฐมนตรี ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร ว่าค่าแรงและราคาพลังงานจะส่งผลให้ดัชนีราคา ประธานเปิดโครงการ ประเทศไทยก้าวไกล ไร้ทุจริต ผู้บริโภคขยับตัวสูงขึ้น ขณะที่ปัญหาเสถียรภาพ คอร์รปั ชัน่ กล่าวถึงแผนงานเชิงรุกการต่อต้านทุจริต ทางการเมื อ งจะยั ง เป็ น ปั จ จั ย เสี่ ย งส� ำ คั ญ นั่ น คอร์ปชั่น (Quick win program) ของรัฐบาลว่า หมายความว่าทั้งค่าแรง ค่าพลังงานและการเมือง “ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐ ได้ก�ำหนด อาจท�ำให้เศรษฐกิจไม่ขยายตัวดังที่ประเมินไว้ เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เน้นย�้ำใน 4 แผน แรงกดดันเงินเฟ้อจะสูงขึ้นในครึ่งปีหลัง งานหลักได้แก่ เป็นผลทั้งจากแรงผลักดันด้านอุปสงค์ จากการ 1) การปลูกจิตส�ำนึกและสร้างความตระหนักรู้ ขยายตัวของการบริโภคและการลงทุน และแรง โดยสร้างข้าราชการไทยใจสีขาว และมอบเครือ่ งหมาย กดดันด้านต้นทุนแรงงานและพลังงานเพิ่มสูงขึ้น สัญลักษณ์อาสาต่อต้านคอร์รัปชั่น ติดป้าย “ไม่ ผลของการปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต�่ำ ท�ำให้เงินเฟ้อ รับสินบนและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ” ทุกส่วนงาน เพิ่มขึ้นแล้วประมาณ 0.6% ราชการ แม้การปรับค่าแรงท�ำให้ต้นทุนการผลิต 2) การพัฒนาองค์กร สร้างความโปร่งใส สิ น ค้ า และบริ ก ารสู ง ขึ้ น แต่ ม องในแง่ ดี ก็ เ ป็ น ในการปฏิบัติราชการด้วยการวิเคราะห์ จัดระบบ นโยบายที่ช่วยลดปัญหาการกระจายได้และท�ำให้ ติดตามและประเมินผลในทุกขัน้ ตอนการด�ำเนินงาน คนท�ำงานมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น กระนั้นก็มีข้อกังวล 3) การตรวจสอบและเฝ้าระวังเชิงรุก จัด หนั ก ว่ า การปรั บ ค่ า แรงอย่ า งฉั บ พลั น และก้ า ว กระโดดจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการขนาด เล็กในกิจการทีใ่ ช้แรงงานเข้มข้น จ�ำเป็นต้องมีการ นายณรงค์ คองประเสริฐ ประธานหอการค้า ปรับตัวครั้งใหญ่ และผลักดันให้แรงงานทักษะต�่ำ ต้องย้ายไปท�ำงานในภาคการจ้างงานที่ไม่เป็นทาง กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กล่าวว่า ในที่ การ ซึ่งมีโอกาสได้รับค่าจ้างต�่ำกว่าค่าจ้างขั้นต�่ำ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค รวมทั้งอาจไม่ได้รับสวัสดิการและความคุ้มครอง เหนือ ครั้งที่ 1/2555 ที่จังหวัดแพร่ ได้มีการชี้แจง แนวทางการทบทวนและจั ด ท� ำ แผนยุ ท ธศาสตร์ ตามกฎหมาย ภาคอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบนั มีคา่ ใช้จา่ ย เศรษฐกิจของหอการค้าฯ รวมถึงการระดมความคิด ของแรงงานเฉลี่ย 22.6% ขณะที่ภาคการค้าและ เห็นการทบทวนและจัดท�ำยุทธศาสตร์เศรษฐกิจกลุม่ บริการอยูท่ ี่ 15.6% ส�ำหรับ SMEs โครงสร้างต้นทุน จังหวัดและจังหวัด ซึ่งหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาค ค่าใช้จา่ ยด้านแรงงานและเงินเดือนเฉลีย่ 16-17 % เหนือตอนบน 1 ได้ระดมความคิดเห็นในการก�ำหนด หากค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 40% จะส่งผล ยุทธศาสตร์ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางการท่อง ให้ตน้ ทุนของค่าใช้จา่ ยด้านแรงงานเพิม่ ขึน้ 6.4 % เที่ยว การศึกษา การค้า การลงทุนสู่สากล โดดเด่น วัฒนธรรมล้านนา สิ่งแวดล้อมและสังคมน่าอยู่ ทุก นโยบายการปรับเพิม่ ค่าแรงจะช่วยกระตุน้ ถิ่นที่” โดยมีแผนยุทธศาสตร์ทั้งหมด 5 แผน คือ ให้อัตราการขยายตัวการบริโภคเพิ่มขึ้นและท�ำให้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการทรัพยากร ภาระหนี้ สิ น ต่ อ ครั ว เรื อ นลดลง ส่ ว นจะท� ำ ให้ ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม วัฒนธรรมและวิถที อ้ งถิน่ คุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานดีขึ้นหรือไม่อยู่ที่ความ อย่างยั่งยืน ทั้งในเรื่องบริหารจัดการ ดิน น�้ำ และ สามารถในการควบ คุมอัตราเงินเฟ้อของรัฐบาล อากาศ (ปัญหาหมอกควัน), การอนุรกั ษ์วฒ ั นธรรม เอง ไม่ใช่บทบาทของภาคเอกชน ล้านนา และพัฒนาสูส่ นิ ค้าและบริการอย่างสร้างสรรค์ เมื่อค่าแรงเป็นปัจจัยหลัก และอาจส่งผล Lanna Creative Economy และรณรงค์และ กระทบต่อภาพรวมของธุรกิจ รัฐบาลซึ่งเป็นผู้ สร้างจิตส�ำนึกให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการ ก� ำ หนดนโยบาย พึ ง สนั บ สนุ น ผู ้ ป ระกอบการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ เ ป็ น ผู ้ แ บกรั บ ภาระ เช่ น ช่ ว ยเหลื อ เพิ่ ม ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสินค้าและบริการที่ ประสิทธิภาพแรงงานด้วยการอบรมทักษะเพิ่ม มีศกั ยภาพ ด้วยนวตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เติม ลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมส�ำหรับ SMEs ที่ รองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งใน ลงทุ น พั ฒ นาศั ก ยภาพแรงงาน และการปรั บ เรื่องของการท่องเที่ยว, ธุรกิจสุขภาพ, การเกษตร ค่ า แรงเพิ่ ม อย่ า งค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไปแทนอั ต รา เกษตรแปรรูป อาหาร เครื่องส�ำอาง, รวมถึงเรื่อง ก้ า วกระโดดเช่ น ที่ ผ ่ า นมายั ง มี เ วลาที่ รั ฐ บาลจะ การศึกษา อุตสาหกรรมสีเขียว การค้ากับประเทศ ทบทวนหรือเลื่อนเวลาออกไป ให้เกิดผลเสียต่อ เพื่อนบ้าน และอุทยานวิทยาศ่าสตร์ภาคเหนือ เศรษฐกิจในภาพรวมน้อยที่สุด ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาระบบโลจิสติก ยังพอมีเวลาให้รีบทบทวน.. เชื่อ มโยงกลุ ่ มประเทศ GMS ในเรื่ องของการ

แผนงานดังกล่าว เน้นการด�ำเนินงานที่หวัง ผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยสร้างความตื่นตัว ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ด�ำเนินการ ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย เสริมสร้างมาตรฐานด้าน คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลของบุคลากรภาครัฐ ตลอดจนปลู ก ฝั ง จิ ต ส� ำ นึ ก และค่ า นิ ย มของสั ง คม ให้ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม ซึ่งจะท�ำให้ ภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทยดีขึ้น เป็นที่ ยอมรับในระดับสากล” นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ร่วมกับคณะรัฐมนตรี 36 ท่าน ร่วมกันประกาศ เจตนารมณ์การไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น และเปิดศูนย์ ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (AntiCorruption War Room) ก่อนเริ่มการประชุม เชิงปฏิบัติการ “ยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น” และการบรรยายพิเศษ 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 2) แนวทางการแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติ มิชอบในประเทศไทย โดย นายพิศษิ ฐ์ ลีลาวชิโรภาส

Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB ), Singapore (Mr. Chua Cher Yak) โดยมีคณะรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ ผูว้ า่ ราชการ จังหวัด ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงระดับกรมและ จังหวัด ผู้แทนองค์กรอิสระผู้แทนภาคท้องถิ่น ผู้ แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคสื่อมวลชน คณะผู้ แทนทางการทูตในประเทศไทย ผู้แทนองค์การ ความร่วมมือระหว่างประเทศ และผู้แทนหอการค้า ต่างประเทศ/ในประเทศไทย เข้าร่วมประชุมอย่าง ล้นหลาม ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นหน่วยงานบูรณาการชีแ้ จงหลักการและ แนวทางการจัดท�ำข้อเสนอให้แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้สามารถวินิจฉัยปัญหาจากภายในองค์การ เพื่ อ หากระบวนการที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ต่ อ การเกิ ด ทุจริตคอร์รัปชั่น จากนั้น จึงน�ำเสนอวิธีการแก้ไข ภายในระยะเวลา 30 วัน และจะมีคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มาท�ำหน้าที่กลั่นกรองข้อเสนอและ จะให้ทุนสนับสนุนเพื่อน�ำข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติ ระหว่างด�ำเนินการก็จะมีการติดตามความก้าวหน้า เป็นระยะๆ มีการประเมินผลส�ำเร็จของการด�ำเนิน การในรอบ 1 ปี

กระบอกเสียงหอเหนือ

The Chamber Forum

ปีที่ 2 ฉบับที่ 20 ประจ�ำเดือน มิถุนายน 2555

เมื่ อ ช่ ว งกลางเดื อ นพฤษภาคมที่ ผ ่ า นมา US Weekly นิตยสารซุบซิบบันเทิงที่มียอดขาย เป็นอันดับ 2 ของอเมริกาประกาศจะเปิดตัวให้ บริการ App บน iPad ที่น่าแปลกใจก็คือว่าซีอีโอ ของบริษัท คือ Jann Wenner เคยประกาศกร้าว เมื่อหลายปีก่อนว่าไม่เคยสนใจที่จะน�ำนิตยสารของ ตนไปปรากฏบน tablet จนถึงทุกวันนี้ Wenner ยัง คงเชือ่ ว่ายังไม่ถงึ เวลาของยุคนิตยสารดิจติ อล อย่าง น้อยต้องรอไปอีกหนึ่งเจเนอเรชั่นนั่นแหละ เขาให้ สัมภาษณ์กับ AdvertisingAge หนังสือพิมพ์ยักษ์ ใหญ่ด้านโฆษณาไว้น่าคิด น่าฟังเหมือนกันครับ Wenner บอกว่าตลาดของนิตยสารดิจติ อลนัน้ เล็ก เล็ก เล็ก มาก ถึงแม้หลายคนบอกว่าตลาดมันก�ำลัง

โดย Mr.Asean Plus

พัฒนาภาคเหนือตอนบน บริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบด้วย เทคโนโลยี, การพัฒนาเส้นทางและรูปแบบการขนส่ง ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง พัฒนาด่านการค้าถาวร แม่ฮ่องสอน และ เชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากร เพือ่ สอดคล้อง และรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมใน อนาคตโดยการอบรมให้ความรู้ ทักษะ และจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันของภาคธุรกิจ ทั้ง ในเชิงคุณภาพ และปริมาณ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 พั ฒ นาและเสริ ม สร้ า ง คุณภาพชีวติ และสังคมทีเ่ ป็นสุข โดยการพัฒนาและ

เสริมสร้างคุณภาพชีวติ และสังคมทีเ่ ป็นสุข ทัง้ เรือ่ ง จริยธรรมและธรรมมาภิบาล การลดความเหลือ่ มล�ำ ้ รวมถึงแผนป้องกันภัยธรรมชาติ นายณรงค์ กล่าวอีกว่า ผลการประชุมคณะ กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือครั้งนี้ จะน�ำเข้าในวาระการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประธาน และเลขาธิการหอการค้าจังหวัดและการประชุมใหญ่ หอการค้าภาค 5 เรื่อง “การทบทวนและขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจหอการค้าสูก่ ารปฏิบตั ”ิ ในวัน ที่ 23 – 24 มิถนุ ายน 2555 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ต่อไป

สิ่ ง ที่ ผ มเริ่ ม ท� ำ มาตั้ ง แต่ รั บ หน้ า ที่ เ ป็ น ผู ้ บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท คือ การสร้างความ เข้าใจต่อสาธารณชน เพือ่ ฟืน้ ฟูภาพลักษณ์ขององค์ กรพร้อมๆ ไปกับการประพฤติปฏิบตั ติ วั อยูใ่ นหลัก ของความเป็นกลาง ไม่เกีย่ วข้องกับกิจกรรมทางการ เมืองและตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล

ฝากไว้กับคลื่นลูกใหม่

Magazine to go!

รุกรับปรับตัวสู่อาเซียน

ก�ำหนด5ยุทธศาสตร์

บทเรียนจากผู้รู้

iT iTalk

เติบโตนะ แต่เป็นเพียงแค่1-2% เท่านั้น แต่ถ้าจะ ให้น่าสน ต้องรอให้ตลาดโตสัก 5-10% ที่อาจต้อง ใช้เวลาอีกสัก 5-10 ปี มองถึงตลาดปัจจุบันนี้ Wenner บอกว่าถ้า ไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายอะไรมากนักที่จะแปลง กระดาษสู่ดิจิตอล ก็น่าลอง แต่ถ้าจะให้มีพวกไฟล์ เสียง วิดีโอ มาผนวกอยู่ด้วย Wenner ไม่เห็น ด้วยอย่างแรง เขาบอกว่าคนซื้อนิตยสารมาเพื่อ อ่าน ไม่ใช่มานั่งดูวิดีโอ หรือนั่งเล่นเกมส์ ตรงนี้ น่าคิดนะครับ เห็นได้ชัดว่าWenner เป็นตัวแทน ของคนรุ่นยุคก่อนดิจิตอล ที่มองว่านิตยสาร หรือ หนังสือดิจติ อล ไม่ตอ้ งไปเน้นในเรือ่ ง Interactive ที่นิตยสารดิจิตอลหลายฉบับจัดหนัก จัดเต็ม แค่ หน้าปกก็เป็นภาพเคลื่อนไหว กว่าจะได้เปิดหน้า ต่อไปกินเวลาไปเกือบหนึ่งนาที ซึ่งอาจสร้างความ ร�ำคาญให้กับผู้อ่านที่จะต้องมานั่งทนดูวิดีโอเดิมๆ ทุกครั้งที่จะอ่านนิตยสาร มองในภาพรวม แล้ว บรรดานิตยสารดิจติ อลทีม่ คี วามเป็นมัลติมเี ดีย สูง จะพบได้มาก บนiPad ล่าสุดนิตยสารบันเทิง Total Film ปรับรูปโฉมใหม่เป็น Interactive เต็มที่ ส่วนอีกค่ายหนึง่ Amazon จะเน้นความเรียบ ง่ายในการอ่าน มีรปู ภาพประกอบแบบพอประมาณ ไม่มีไฟล์วิดีโอมากวนใจ ก็ให้ความรู้สึกไปอีกแบบ

จากข้อมูลวิเคราะห์ขีดความสามารถในการ แข่งขันโดยรวมที่จัดท�ำโดยสถาบันนานาชาติเพื่อ พัฒนาด้านการจัดการ (International Institute for Management Development : IMD) ใน ปี 2554 พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 10 เมื่อ เทียบกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเป็นอันดับที่ 3 ในภูมิภาคอาเซียน โดยเป็นรอง เฉพาะประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย ทั้งนี้ สามารถ แบ่งเป็นหัวข้อได้ดังต่อไปนี้ 1. ด้านตลาดแรงงาน พบว่า ประเทศไทยมี อัตราการว่างงานทีอ่ ยูใ่ นระดับต�ำ ่ โดยในเดือน ธ.ค. 2554 ทีผ่ า่ นมา อัตราการว่างงานของประเทศไทยอยู่ ในระดับต�ำ่ เพียงร้อยละ 0.4 ของประชากรทีอ่ ยูใ่ นวัย แรงงาน ขณะที่ประสิทธิภาพของแรงงาน (Labor Productivity) ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศ ต่างๆ ในอาเซียน และมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ตาม ล�ำดับ ขณะเดียวกันรายได้ประชากรต่อหัวของไทยที่ ได้รบั โดยเฉลีย่ ก็อยูใ่ นระดับสูงเมือ่ เทียบกับประเทศ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม แต่ต�่ำกว่า เฉพาะสิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย อย่างไรก็ตาม รายได้ประชากรต่อหัวอยู่ในระดับค่อนข้างต�่ำและ เพิ่มขึ้นช้าซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่ากับดักรายได้

5

องค์ความรู้

หนึ่งครับ (ถ้าถามโดยส่วนตัวแล้ว ถ้าเป็นนิตยสาร ทีอ่ า่ นสนุกๆ ไม่ซเี รียส การใช้รปู แบบ interactive เช่น คอลัมน์แนะน�ำหนังแบทแมนภาคล่าสุด แล้ว มีคลิปหนังตัวอย่างเป็นไฟล์วิดีโอเข้ามาช่วยเพิ่ม อรรถรสได้ดีครับ แต่ถ้าเป็นพวกหนังสือพิมพ์ นิตยสารวิเคราะห์ข่าว เช่นThe Economist อ่าน บน Kindle ของ Amazon จะเหมาะกว่า) อีกมุมมองหนึ่งของ Wenner ก็น่าคิดครับ เขาบอกว่า “หลายปีก่อน หลายคนมองว่าตลาด ดิจิตอลจะเข้ามาเปลี่ยนโฉมธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ แต่ เขายังไม่เห็นว่าจะเป็นเช่นนั้น คงต้องใช้ระยะเวลา อีกนาน ประเด็นหลักของธุรกิจนิตยสารไม่ได้อยู่ที่ iPad มันอยูท่ กี่ ารขายโฆษณาต่างหาก iPad เป็น อุปกรณ์ทยี่ อดเยีย่ ม แต่ไม่ใช่อปุ กรณ์ทดี่ ที สี่ ดุ ในการ อ่านนิตยสาร” คารมคมคายไม่เบานะครับ ส�ำหรับ Jann Wenner แห่ง US Weekly สาวกiPad อย่าพึ่งเคืองนะครับ เพราะถึง อย่างไรก็ตาม นิตยสารของเขาก็เปิดบริการบน iPad ไปเรียบร้อยแล้วครับ อย่างนี้เขาเรียกว่า เกลียดตัวกิน............หรือเปล่าครับ รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล อาจารย์ประจ�ำแขนงวิชาสื่อใหม่ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ terapatt@yahoo.com

การบริหารองค์กรนั้น ผมเพียงแต่ท�ำหน้าที่เหมือนวาทยากร ไม่ได้ปรารถนาจะเล่นดนตรีแข่งกับใคร แต่พอฟังออกว่า ดนตรีที่ไพเราะเป็นอย่างไร ต้องให้เครื่องดนตรีชิ้นไหนเล่นเมื่อไร ก่อนหรือหลัง เสียงดนตรีทั้งหมด ประสานกันอย่างไร จึงจะฟังเพราะ และกระตุ้นให้ทุกคนใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อให้เสียงของดนตรีทุกชิ้น ผสานออกมาอย่างลงตัว

ในขณะเดี ย วกั น ก็ เ ดิ น หน้ า สานต่ อภาพ ลักษณ์ทางธุรกิจที่ต้องยอมรับว่า ชินคอร์ปก�ำลัง เปลี่ ย นแปลงไปตามวงจรธุ ร กิ จ จากยุ ค ธุ ร กิ จ ครอบครัว สู่ยุคของความเป็นมืออาชีพ และการ ขยายธุรกิจที่หลายหลาย วันนี้ถึงยุคที่ชินคอร์ป ต้องปรับโฟกัสธุรกิจให้ชัดเจน ภารกิจที่ส�ำคัญจาก นี้คือ การขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปตามแผนงานที่ วางไว้ สานต่อธุรกิจที่มีอยู่เดิมให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด โดยต้องมองหาโอกาสทางธุรกิจที่ไม่จ�ำกัด ตัวเองเพื่อต่อยอดทางธุรกิจ และการบริหารให้ บริษัทในกลุ่มด�ำเนินไปในทิศทางเดียวกันอย่างมี ประสิทธิภาพ เมือ่ วางทิศทางไว้อย่างชัดเจน การท�ำหน้าที่ บริหารก็ไม่มีอะไรหนักใจ แม้ภาพลักษณ์ชินคอร์ป ในวันนี้จะยังติดลบอยู่ แต่ถ้ามองตามสภาวะที่เป็น จริง จะพบว่าสิง่ ทัง้ หลายไม่ได้เป็นไปตามใจเรา แต่ เป็นไปตามจริง เมื่อเข้าใจสภาวะที่เป็นจริง เราก็ท�ำ ไปด้วยความเข้าใจ เพียงแต่เราต้องตัง้ อยูบ่ นหลักที่ ว่าจะต้องท�ำหน้าที่ทุกอย่างให้ครบถ้วน ผมเป็นคนซื่อๆ เป็นคนชั้นเดียว ไม่มีอะไร

ซับซ้อนหลายชั้น ไม่ท�ำอะไรที่หวือหวา หรือ Surprise เป็น Military Type ท�ำอะไรเป็นแบบผสม อธิบายแผนกลยุทธ์ให้ทุกคนทราบและก็ให้ท�ำไป ตามแผน และเน้นให้มกี ารประเมินผลเมือ่ เสร็จงาน แต่ละช่วง ความที่เป็นคนชอบอ่านประวัติศาสตร์ ไทยจึงมีส่วนท�ำให้เรียนรู้หลักคิด และเข้าใจถึงการ เปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ และท�ำให้รู้ว่าบางครั้ง ต้องใช้ความอดทน ต้องรอคอยโอกาสให้เป็น รู้จัก จังหวะและเวลาที่เหมาะสม ผมยึดหลัก 3 ประการในการบริหารงานคือ ยึดหลักความถูกต้อง ถูกก็ว่าถูก ผิดก็ว่าผิด ยึดถือ ข้อมูลความเป็นจริง ทุกอย่างขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง ยึดมัน่ ว่า การตัดสินต้องเป็นไปตามตัวบท ข้อบังคับ และกฎหมายอย่างเคร่งครัด จากประสบการณ์ ก ารท� ำ งานมานานกว่ า 30 ปี นับตั้งแต่ผมเรียนจบและเริ่มท�ำงานตั้งแต่ปี 2520 อ่านต่อฉบับหน้า แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

จุดเด่น-จุดด้อยไทยใน ASEAN ปานกลาง (Middle Income Trap) ในการการผลิต ของไทยเพิม่ ขึน้ ช้า หากเกิดการขาดแคลนแรงงานจะ ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเติบโตในอัตราต�่ำ 2.ด้านการท่องเที่ยว พบว่า ประเทศไทย เป็นประเทศทีม่ แี หล่งท่องเทีย่ วทีม่ ชี อื่ เสียงและได้รบั การยอมรับไปทั่วโลก โดยกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า ประเทศไทยได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยว Grand Travel Award Stockholm ประจ�ำปี ค.ศ. 2011 สาขาประเทศท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูงสุด (Best Tourist Country) จากงานมอบรางวัลด้าน การท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของสวีเดน และเป็นปีที่ 9 ที่ไทยได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและผู้ที่มีบทบาทด้าน

การท่องเที่ยว ต้องมีวิธีการจัดการใช้ทรัพยากรที่มี อยู่เดิมทั้งมรดกทางธรรมชาติ 3. ขนาดของตลาด ภูมิภาคอาเซียนเป็น ภูมภิ าคทีม่ ตี ลาดขนาดใหญ่ ยังมีศกั ยภาพทีจ่ ะขยาย ตัวได้อีกมากในอนาคต โดยเฉพาะประเทศไทย มีจ�ำนวนประชากรสูงถึง 66.7 ล้านคน มากเป็น อันดับ 4 รองจากประเทศอินโดนีเซีย ฟิลปิ ปินส์ และ เวียดนาม ที่มีประชากร 245.6 ล้านคน 101.8 ล้าน คน และ 90.5 ล้านคน ตามล�ำดับ ขณะทีเ่ มือ่ พิจารณา โครงสร้างอายุประชากรของประเทศสมาชิกอาเซียน แล้ว พบว่า มีความคล้ายคลึงกันโดยประชากรส่วน ใหญ่ในแต่ละประเทศอยูใ่ นวัยหนุม่ สาวและวัยท�ำงาน (อายุระหว่าง 15-64 ปี) ประมาณร้อยละ 70 ของ ประชากรทั้งหมด 4. ท�ำเลทีต่ งั้ ประเทศไทยมีความได้เปรียบใน ด้านยุทธศาสตร์การคมนาคมอยูม่ าก โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งประเทศไทยมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ซึ่งได้เปรียบ การคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ จากแหล่ง ท�ำเลที่ตั้งในภูมิภาคอาเซียน รวมไปถึงแหล่งท�ำเล ที่ตั้งในโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง (Greater Mekong

Sub-region : GMS) ซึ่งท�ำให้ประเทศไทยเป็น ศูนย์กลางในการคมนาคมในภูมิภาคอาเซียนได้ไม่ ยากนัก อย่างไรก็ตามแม้ว่าประเทศไทยมีจุดเด่น และข้ อ ได้ เ ปรี ย บกั บ ประเทศอื่ น ๆ ในภู มิ ภ าค อาเซียนก็ตาม แต่ประเทศไทยก็ยังต้องเตรียม พร้อมอีกหลายด้าน เช่น ในด้านภาษีซึ่งปัจจุบัน อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของไทยอยู่ที่ 30% ซึ่ง ถือว่าสูงกว่าประเทศอื่นๆ ในอาเซียน แต่ก็จะมี การปรับลดลงเหลือ 23% ในปี 2555 และเหลือ 20% ในปี 2556 ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะ ท�ำให้ระบบภาษีของไทยเอื้ออ�ำนวยต่อการแข่งขัน นอกจากนี้ ยังต้องพัฒนาสินค้าที่มีศักยภาพใน การแข่งขันสูงอย่างต่อเนื่องอาทิ รถยนต์และชิ้น ส่วน อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ เพื่อให้เติบโตต่อ ไปได้ตามการขยายตัวของสินค้าในตลาดโลก ขณะ เดียวกันก็ควรเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบ การไทย และมรดกทางวัฒนธรรมทีม่ อี ยูอ่ ย่างเพียง พอหรือใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค�ำนึงถึงต้นทุน อันเป็นคุณค่า คุณภาพของธรรมชาติ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย


6

The Chamber Forum

มุมมอง

New Generation เยาวนา อาทิตยธรรม หรือ ไก่เยาวนา กรรมการผู้จัดการ บริษัทโฟรตี้-ไฟฟ์ จ�ำกัด และ ผู้บริหารรายการดนตรีสีสัน ทางสถานีวิทยุหลาก หลายเครือข่ายในภาคเหนือ จับงานด้านวิทยุใน เชียงใหม่มากว่า 10 ปี ท�ำให้มองเห็นช่องทางของ ธุรกิจรับจัดงานหรือ ออร์แกไนเซอร์ในพื้นที่ว่า ยัง ไม่ค่อยมีใครท�ำธุรกิจให้เป็นเรื่องเป็นราว เมื่อลูกค้า มาติดต่องานโฆษณาก็มกั จะสอบถามถึงขัน้ ตอนและ อุปกรณ์ตา่ งๆ ทีจ่ ะต้องน�ำไปใช้ในการเปิดบริษทั หรือ บางครั้งก็ให้ช่วยบอก รูปแบบของการจัดงานว่าควร จะเป็นอย่างไร เธอจึงให้บริการลูกค้ากระทัง่ กลายมา เป็นธุรกิจหลักในปัจจุบัน “สนใจเรื่ อ งการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการ สื่อสารตั้งแต่มัธยม จึงลงเรียนในระดับอนุปริญญา สาขาวารสารศาสตร์ แ ละการประชาสั ม พั น ธ์

จัดการเองทัง้ หมด จนท�ำให้รทู้ งั้ จุดอ่อน จุดแข็ง และ ปัญหาของธุรกิจวิทยุทุกกระบวนการ และได้เติบโต ขยายกิจการรับพนักงานในด้านต่างๆ มาแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบ เช่น นักจัดรายการ สปอต ฝ่ายรายการ ฝ่ายตลาด ฝ่ายครีเอทีฟ กอปปีไ้ รท์เตอร์ ผลิตสปอต บัญชี และกิจกรรม ในนาม บริษัท ดนตรีสีสัน จ�ำกัด ผลิตรายการดนตรีสีสัน คลื่นทหารอากาศ 102.5 เสียงสามยอด105.75 และโมเดิรน์ 98.75 ซึง่ ปัจจุบนั ได้ขยายจากการผลิตรายการวิทยุ เป็น ผูด้ แู ลสือ่ ครบ วงจรและกิจกรรมทุกรูปแบบเพื่อตอบสนองความ สะดวกของลูกค้า “ในอดี ต การท� ำ ธุ ร กิ จ โดยเฉพาะวิ ท ยุ คู ่ แข่งน้อย ท�ำให้การบริหารจัดการค่อนข้างง่าย แต่ ปัจจุบันมีวิทยุชุมชน และท้องถิ่นต่างๆ เกิดขึ้นมาก รวมถึงสื่อนิตยสาร หนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์และ สื่อมัลติมีเดีย คนที่เริ่มท�ำธุรกิจวิทยุในยุคนี้ต้อง แข่งขันสูงมาก ผู้ประกอบการธุรกิจที่ท�ำตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันต้องมีการปรับตัว ปรับปรุง พัฒนา

ปีที่ 2 ฉบับที่ 20 ประจ�ำเดือน มิถุนายน 2555

เพราะสามารถเรียนรู้กันในเวลาสามเดือน ความรู้ ความสามารถมองได้ชัดกว่าการรู้จักและสัมภาษณ์ งานเพียงวันเดียว ท�ำให้ได้คัดเลือกคนที่เหมาะกับ ความต้องการขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการ อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ เน้น ให้ทกุ คนมีอสิ ระและความสุขในการท�ำงาน พร้อมรับ ฟังและให้พนักงานแสดงความคิดเห็น

นิมมาน ไหม ? โรงแรมน้องใหม่ภาย ใต้คอนเซปท์ “A true Soul of Journey” บริหารโดย คุณสุชาดา ศรีสกุลชวาลา ซึ่งได้แรง บันดาลใจจากธุรกิจของครอบครัวทีท่ ำ� เกีย่ วกับผ้า ไหมและผ้าม่าน น�ำมาผสมผสาน ร้อยเรียง ให้ โรงแรมนิมมาน ไหม? แห่งนีม้ เี รือ่ งราวน่าประทับ ใจ คุณสุชาดา มีปรัชญาชีวิต ที่ว่า ชีวิตก็เหมือน ลูกเต๋า เมื่อเล่นแสดงถึงหน้าที่แตกต่างกัน แต่ละ บทบาทที่เปลี่ยนไป แต่อย่างไรก็ยังคงเป็นลูกเต๋า เช่นเดิม “หาความชอบของตั ว เอง มองว่ า อะไรที่ เหมาะกับตัวเรา จนพบว่าตัวเองชอบที่จะได้พบปะ พูดคุยกับผู้คน สามีเริ่มจุดประกายก้าวแรกในการ ท�ำโรงแรม คือโรงแรมพาราซอลล์อินน์ ซึ่งมีโอกาส ได้บริหารกว่า 4 ปี และก็มีความถนัดในเรื่องของ การบริการ จนคิดที่จะท�ำโรงแรม ที่เป็นดีไซน์โฮเทล ที่จะแสดงถึงความเป็นตัวเราให้มากที่สุด โดยจะ

นิมมาน ไหม?

ออกแบบด้วยใจ

ไม่ทิ้งเรื่องของการบริการ ที่เป็นหัวใจส�ำคัญ เราใช้ คอนเซปท์ที่ว่า “welcome with smile service by heart” หรือ ต้อนรับด้วยรอยยิม้ บริการจากใจ” โรงแรมนิมมาน ไหม? รวบรวมความเป็นตัวตน ของคุณสุชาดาและสามีไว้ตั้งแต่ชื่อของโรงแรมที่ดูเก๋ “ไปนิมมานไหม?” ค�ำถามของผูค้ นทัว่ ไปทีม่ กั ถามกัน ผสมผสานกับทีค่ รอบครัวของคุณสุชาดา ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผ้าไหมมายาวนาน เมื่อน�ำมารวมกัน จึงเกิดเป็นชื่อ ของโรงแรมแรมที่แสนจะเก๋ และน่าสนใจ มาถึงเรื่องของดีไซน์ของโรงแรมกันบ้าง คุณสุชาดาบอกว่า การ ออกแบบโรงแรมน�ำเอาตัวละครที่ไม่ซ�้ำกันเกี่ยวกับสิ่งทอผ้าไหม รวมกับ ความคิดด้านสถาปัตยกรรม ศิลปะ และเรื่องราวของวงจรชีวิตของรังไหม เชือ่ มโยงกับประเทศจากทัว่ โลกทีเ่ รียกว่า “ถนนสายไหม” มาตกแต่งโรงแรม ทั้งภายนอกและภายใน “โรงแรมของเรามีทั้งหมด 56 ห้อง 8 ชั้นในแต่ละชั้นจะมีสไตล์ที่

สุชาดา ศรีสกุลชวาลา ไม่เหมือนกัน ชั้นแรกเป็นห้องอาหาร ออกแบบและตกแต่งให้เป็นห้องนั่งเล่น ห้องอ่านหนังสือ หรือมีทติ้งกรุ๊ปได้อย่างน่าลงตัว ถัดขึ้นไปคือชั้น cocoon หรือ รังไหม ชั้นยุโรป ชั้นไชน่า ชั้นเจแปน ชั้น Baroque ชั้นไทยล้านนา และชั้นไทย รัตนโกสินทร์ เมื่อมองจากด้านข้างตึกเข้ามาจะเห็นเหมือนเป็นการทอไหมเป็น เส้นลาด เส้นของสีกระจกหน้าตึกทีส่ ลับกันราวกับรอยไหม ยิง่ กระทบกับแสงแดด จะท�ำให้เห้นถึงเส้นสีทแี่ ตกต่างกันออกไป ข้างในโรงแรมจะท�ำให้ทกุ คนสัมผัสถึง เรื่องราวของผ้าไหม” ถามถึงคู่แข่งทางการตลาดคุณสุชาดายิ้มอย่างมั่นใจ “การแข่งขันใน ปัจจุบันมันก็เข้มข้นเหมือนกัน แต่เราก็ต้องมีกลยุทธ์ของเรา ทั้งเรื่องการบริการ ที่ดีน่าประทับใจ จะบอกกับพนักงานทุกคนว่า รอยยิ้ม หัวใจในการบริการจะถูก ส่งออกไปจากค�ำพูดของลูกค้าทางโซเชียลเนตเวิร์คต่างๆ ท�ำให้อยากเข้ามาใช้ บริการของเรา ท�ำเลที่ตั้งหากตั้งไม่ถูกที่เราก็ขายไม่ได้ ไม่มีคนมา และสิ่งส�ำคัญ สุดท้ายคือ การสร้างจุดขายที่แตกต่าง ไม่ซ�้ำใคร เน้นความเป็นตัวเอง โรงแรม บูติค สามดาว ห้าดาว แบ๊คแพคเกอร์ มีเยอะแยะมากมาย แต่ส�ำหรับ นิมมาน ไหม? เราไม่ใช่อะไรพวกนี้ เพราะเราคือ ดีไซน์โฮเทล” โรงแรมนิมมาน ไหม? เปิดให้บริการแล้วบางส่วน และจะพร้อมให้ทกุ คน เข้ามาเดินทางในเส้นทางสายไหมพร้อมกันเต็มรูปแบบอีก 2 เดือนข้างหน้า

ขีดจ�ำกัดทีป่ ระมาณ 80 – 100 รอบต่อแม่พมิ พ์ 1 ชุด หลังจากนี้แม่พิมพ์เหล่านี้ก็จะเสื่อมสภาพ ไม่ ส ามารถใช้ ง านได้ อี ก ซึ่ ง ที่ ผ ่ า นมาการจั ด การ แม่พิมพ์เสื่อมสภาพเหล่านี้คือการทิ้งเป็นกากขยะ อุ ต สาหกรรมหรื อ น� ำ ไปกลบฝั ง เพื่ อ การถมพื้ น ที่ เป็นการบริหารจัดการทีไ่ ม่ถกู ต้อง เพราะขยะแม่พมิ พ์

บล็อคปูพื้นรีไซเคิล

บริษัท เปรมประชาคอลเลคชั่น จ�ำกัด ปู น ปลาสเตอร์ ดั ง กล่ า วจะส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาของโลก บริษทั เปรมประชาคอลเลคชัน่ จ�ำกัด เล็งเห็น ปั ญ หาดั ง กล่ า ว จึ ง มี แ นวคิ ด น� ำ ขยะแม่ พิ ม พ์ ปู น ปลาสเตอร์ ที่ เ สื่ อ มสภาพกลั บ มาใช้ ป ระโยชน์ Re-cycle) ด้วยการน�ำมาประยุกต์ใช้เป็นส่วนผสม ในการผลิตผลิตภัณฑ์บล็อกซีเมนต์ปูพื้น ได้ขอรับ การสนั บ สนุ น จากโครงการสนั บ สนุ น การพั ฒ นา เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) โครงการเครือข่าย สวทช.ภาคเหนือ เชิญ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญจากศู น ย์ พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมเครื่ อ ง เคลือบดินเผา จังหวัดล�ำปาง ศึกษาหาอัตราส่วน

7

ธุรกิจ

เปลี่ยนแปลงไปกับโลกปัจจุบัน และสร้างพันธมิตร ทางธุรกิจ พร้อมทีจ่ ะมองสิง่ ต่างๆ อย่างมีวสิ ยั ทัศน์” คุณเยาวนาบอกกับเราว่า บริษัท ดนตรีสีสัน จ�ำกัด ทีเ่ ริม่ ต้นตัง้ แต่ปี 2535 จนถึงปัจจุบนั ยังคงใช้ หลักบริหารแบบธุรกิจ แต่ดูแลกันแบบครอบครัว แบ่งผู้จัดการในแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน มีโครงสร้างที่ สามารถบริหารได้ตามขั้นตอน โดยให้อ�ำนาจในการ ด�ำเนินงานของแต่ละฝ่ายอย่างเต็มที่ ยกเว้นกรณี ปัญหาที่ต้องปรึกษากัน เน้นการท�ำงานเป็นทีม และ ทุกคนทีม่ าร่วมงานส่วนใหญ่มาจากนักศึกษาฝึกงาน

โรงงานโดยส่ ว นมากมั ก นิ ย มใช้ แ ม่ พิ ม พ์ ปูนปลาสเตอร์เป็นแบบพิมพ์สำ� หรับขึน้ รูปผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันพบว่าปูนปลาสเตอร์ที่โรงงานเซรามิกใน กระบวนการผลิตเซรามิกแตกต่างกันไป ประเทศมีการใช้งานส�ำหรับผลิตแม่พิมพ์เซรามิก ขึ้ น อยู ่ กั บ ประเภทของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ท� ำ การผลิ ต สูงถึง 5,000 ตันต่อปี แต่เนือ่ งจากอายุการใช้งานแม่พมิ พ์เหล่านีม้ ี เทคโนโลยีที่น�ำมาใช้ และขนาดการผลิต แต่โดย ทั่วไปแล้วกระบวนการผลิตมักเริ่มตั้งแต่ขั้นตอน การเตรี ย มเนื้ อ ดิ น และน�้ ำ เคลื อ บ การขึ้ น รู ป ผลิตภัณฑ์การตกแต่งผลิตภัณฑ์ การเผา และการ ตรวจสอบคุณภาพ ก่อนการส่งมอบ ในแต่ละขั้น ตอนการผลิตยังประกอบไปด้วยเทคนิคปลีกย่อย และการใช้วัสดุอุปกรณ์อีกมากมาย โดยเฉพาะ อย่างยิ่งขั้นตอนการขึ้นรูป

จากหิ้งสู่ห้าง

ปีที่ 2 ฉบับที่ 20 ประจ�ำเดือน มิถุนายน 2555

เยี่ยมกิจการ

เยาวนา อาทิตยธรรม คิดก่อน ลงมือก่อน

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และต่อสาขาการเงิน การธนาคาร คณะวิทยาการการจัดการ ในระดับ ปริญญาตรี ระหว่างเรียนได้ไปฝึกงานตามหน่วยงาน ต่างๆ หลายแห่งเพื่อค้นหาตัวเองว่ามีความถนัดใน ด้านใดบ้าง ทั้งงานอ่านสปอต เขียนสคริป และเป็น นักจัดรายการ ต้องขอบคุณผู้ใหญใจดีทุกท่านที่ส่ง เสริมเรียนรู้และฝึกงานหาประสบการณ์จากวันนั้น ท�ำให้มีวันนี้” ปี 2535 เยาวนาเริ่มต้นซื้อเวลาที่สถานีวิทยุ เพื่อผลิตรายการ ท�ำสปอตและหาลูกค้า บริหาร

The Chamber Forum

ผสมทีเ่ หมาะสมในการผลิตบล็อกซีเมนต์ปพู นื้ ให้มี คุณสมบัติเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับบล็อกซีเมนต์ ปูพื้นที่จ�ำหน่ายทั่วไปในตลาด ผลจากการด�ำเนินโครงการท�ำให้บริษัทลด ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อบล็อกซีเมนต์ปูพื้นส�ำหรับ การปรับพืน้ ทีภ่ ายในบริษทั ได้ถงึ 35 % (จากราคา ซือ้ 4.50 บาท/ก้อน บริษทั ผลิตภายใต้ตน้ ทุน 3.00 บาท/ก้อน) น อ ก จ า ก นี้ ยั ง เ ป ็ น ต ้ น แ บ บ ใ ห ้ กั บ อุตสาหกรรมเซรามิกอื่นๆ ในการน�ำแม่พิมพ์ปูน ปลาสเตอร์ที่เสื่อมสภาพมาใช้ประโยชน์ แทนการ ฝังกลบ

บริษัท เปรมประชาคอลเลคชั่น จ�ำกัด Tel : 0 5333 8857 Fax : 0 5333 8540 www.prempracha.com ขอบพระคุณการสนับสนุนข้อมูลจาก : โครงการเครือข่าย สวทช.ภาคเหนือ

ปฏิทินกิจกรรม **วันที่ 3 มิถุนายน 2555 พิธีเปิดงาน ไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ ถวายน�้ำ สรงพระราชทาน สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย วันวิสาขบูชา ประจ�ำปี 2555 ณ ลานครูบาศรีวิชัย อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ **เชิ ญ ชวนพุ ท ธศาสนิ ก ชนรวมใจสวด มนต์ภาวนาเดินขึ้นดอย เพื่อนมัสการพระบรมธาตุ ดอยสุเทพ ประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ ในวันที่ 4 มิ.ย. 2555 ร่วมบ�ำเพ็ญศีล วิปัสสนา และ ท�ำบุญ ตักบาตร

**วันที่ 4 มิถุนายน 2555 พิธีเวียนเทียน เนือ่ งในวันวิสาขบูชา ประจ�ำปี 2555 ณ วัดใกล้บา้ น และวัดที่จังหวัดเชียงใหม่ก�ำหนดจ�ำนวน 4 วัด คือ 1.วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน มี ก ารถ่ า ยทอดสดทางสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ แ ห่ ง ประเทศไทย เชียงใหม่ 2.วัดศรีโสดา พระอาราม หลวง 3.วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 4.วัด เจดีย์หลวงวรวิหาร

**มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญพุทธศาสนิก ซอย 4 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร 080ชนทุกท่าน ร่วมเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่ง 8517060 เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 5 มิถนุ ายน 2555 การตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในพิธี ท� ำ บุ ญตั กบาตรพระสงฆ์ ๑๐๘ รู ป เนื่ อ งในวั น วิสาขบูชา ประจ�ำปี 2555 วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2555 เวลา 07.00 น. ณ ถนนสายวัฒนธรรม (ทาง ขึน้ สูว่ ดั ฝายหิน) และร่วมปฏิบตั ธิ รรมและเวียนเทียน ณ วัดฝายหิน เวลา 09.00 น.

**ATI เปิดรอบการสอบใบอนุญาต เขต ภูมิภาค จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2555 ณ ห้องคอมพิวเตอร์วเิ คราะห์เชิงปริมาณ ชัน้ 1 คณะ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่านที่สนใจ สมัครสอบใบอนุญาตสามารถสมัครสมาชิก ATI และสมัครทดสอบได้ ตัง้ แต่วนั นี้ ถึงวันที่ 3 มิถนุ ายน 2555 ทาง www.ati-asco.org

**ขอเชิ ญ สมั ค รประกวด Miss Jumbo Queen Chiangmai 2012 ในงาน “แอ่วบ้าน ผ่อสวน โอท๊อป ล้านนา” ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2555 ณ บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ดอนจั่น เชียงใหม่ ขอรับ ใบสมัครได้ที่ Krub Studio ล๊อคที่ 29 กาดรินค�ำ

**เชิ ญร่ วม “กิ จ กรรมการแสดงสิ น ค้ า ต้นแบบ Lanna Aesthetic Festival” ภายใต้โครงการ พัฒนาเศรษฐกิจล้านนาเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ�ำปี 2554 วันที่ 6-10 มิ.ย.55 ณ อิมแพค เมืองทองธานี และจ.ล�ำพูน วันที่ 15-17 มิ.ย.55 ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซี ล�ำพูนสอบถามเพิ่มเติม 053224140-1 หรือ http://www.creativelanna. com

**การเสวนาเรื่ อ งการให้ สั ต ยาบั น อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 และ 98 วันที่ 19 มิถนุ ายน 55 ณ ศิรนิ าถ การ์เด้นท์ จังหวัดเชียงใหม่ **วันที่ 23 – 24 มิถนุ ายน 55 งานสัมนาเชิง ปฏิบตั กิ ารประธานและเลขาธิการ หอการค้าจังหวัด และการประชุมใหญ่ หอการค้าภาค 5 ณ โรงแรมรามา การ์เด้น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร


8

The Chamber Forum

มุมมอง

ปีที่ 2 ฉบับที่ 20 ประจ�ำเดือน มิถุนายน 2555

เทคนิคการบริหาร

ปีที่ 2 ฉบับที่ 20 ประจ�ำเดือน มิถุนายน 2555

อุดมรัตน์ อัครชิโนเรศ

ท�ำธุรกิจต้องไม่ทิ้งสังคม

การดูแลดูบุคลากรคุณอุดมรัตน์จะเน้นเรื่อง การสื่อสารเป็นหลัก ท�ำให้เกิดความเข้าใจต่อกัน แจ้งสถานการณ์ต่างๆ ของบริษัท แจ้งผลของการ ไปประชุมกับลูกค้าให้ทกุ คนได้รบั ทราบ แลกเปลีย่ น ข้อมูลซึ่งกันและกัน “ถ้าเราคาดหวังอะไรจากเขา แต่เราไม่บอก เขา เขาก็ไม่รู้ว่าผู้บริหารต้องการอะไร มีความคาด หวังให้เกิดผลอย่างไร ต่างคนต่างท�ำ ไม่มีเป้าหมาย ที่ตรงกัน ก็บริหารงานล�ำบาก เราจะบอกเสมอว่า ที่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญชวนร้านค้าประชาสัมพันธ์สินค้าและ บริการของท่าน ลงในหนังสือแนะน�ำ “ของดีจังหวัด” เพื่อเป็นคู่มือส�ำหรับสมาชิกหอการค้าทั่วประเทศและเครือ ข่ายได้รับสิทธิประโยชน์ส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการ ในกรณีที่เดินทางมาท่องเที่ยวหรือ ติดต่อธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ สนใจติดต่อ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 158 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถ.ทุ่งโฮเตล ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-241404-5 โทรสาร 053-241406 Email: thechamberforum@gmail.com www.chiangmaichamber.com

นีเ่ ป็นเหมือนครอบครัวใหญ่ ไม่มเี จ้านายลูกน้อง ทุก คนเข้าหาเราได้เมือ่ มีปญ ั หาทัง้ เรือ่ งงานและเรือ่ งส่วน ตัว ใส่ใจเขามากเท่าไหร่ เขาก็อยู่กับเราได้นาน” คุณอุดมรัตน์บอกว่า การท�ำธุรกิจสมัยนี้ต้อง คิดบวก หากมีปัญหา ต้องคิดว่ามันไม่ได้เลวร้ายจน แก้ไขไม่ได้ ต้องให้ก�ำลังใจตัวเองและคนร่วมงาน เพราะความผิดพลาดเกิดขึน้ ได้ แต่กไ็ ม่ควรผิดพลาด ซ�ำ ้ และการท�ำธุรกิจไม่วา่ จะกีย่ คุ กีส่ มัย นักธุรกิจต้อง ไม่ลืมที่จะนึกถึงเรื่องของสังคมด้วย

“สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือเรื่องระเบียบวินัยของ คนในสั ง คม การรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม อนาคตจะ เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ขึ้นกับคนรุ่นใหม่ว่าจะมี แนวคิดในการอนุรักษ์ให้สิ่งแวดล้อมอยู่กับเราไป อย่างไร ยิง่ เทคโนโลยีไปไกลเท่าไหร่ คนก็จะโหยหา สิง่ แวดล้อมทีส่ ะอาด สังคมทีน่ า่ อยู่ โดยเฉพาะการให้ ความส�ำคัญกับครอบครัว คนเดีย๋ วนีพ้ ดู กันน้อย ยึด ติดเทคโนโลยีมากเกิน อยากให้ความส�ำคัญกับเรือ่ ง เหล่านี้ให้มากขึ้น”

“ดรากอนแอร์”ขอเอีย่ ว บินตรงเชียงใหม่-ฮ่องกง

ดรากอนแอร์ เตรียมเปิดเทีย่ วบินเชียงใหม่ ฮ่องกง ดีเดย์ ก.ค.นี้ บินสัปดาห์ละ 3 เทีย่ ว สมาคม ธุรกิจท่องเทีย่ วฯเผยแต่ละปีมชี าวจีนเดินทางมาไทย กว่า 1 ล้านคน แต่มาเชียงใหม่แค่5% นางระวิวรรณ เนตระคเวสนะ ผู้อ�ำนวยการ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สายการบิน ดรากอนแอร์ เตรียมเปิดเที่ยวบิน ตรงระหว่าง เชียงใหม่-ฮ่องกง ในเดือนกรกฎาคม 2555 นี ้ หลังจากมาส�ำรวจเส้นทางการบินและแจ้งว่าจะ ท�ำการบินอย่างแน่นอน เบื้อ ต้นแจ้งว่าจะท�ำการ บินสัปดาห์ละ 3 วัน ทั้งนี้ เชื่อว่าการเปิดเที่ยวบินตรงจากต่าง ประเทศมาสู่ จ.เชียงใหม่จะช่วยกระตุน้ ในเรือ่ งของ การท่องเที่ยวได้ เนื่องจากปัจจุบัน พบว่าผู้โดยสาร เริ่มมีความต้องการสูงขึ้น โดยเฉพาะในภาคเหนือ ขณะทีท่ างฮ่องกงเองก็มคี วามต้องการเดินทางมายัง ภาคเหนือของ ประเทศไทย นอกจากสายการบินดรากอนแอร์ที่เตรียม เปิดเที่ยวบินตรงเชียงใหม่-ฮ่องกง สายการบิน. ไทยแอร์เอเชียก็เตรียมเปิดเทีย่ วบิน ตรงเชียงใหม่มาเก๊ า โดยไฟล์ ป ฐมฤกษ์ จ ะเริ่ ม บิ น ในวั น ที่ 22

พฤษภาคม 2555 เช่นกัน ซึ่งปัจจุบันมี 8 สายการ บินที่เปิดเที่ยวบินตรง จากต่างประเทศ ด้านนายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว นายกสมาคม ธุรกิจท่องเที่ยวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า เชื่อว่าการที่ สายการบินดรากอนแอร์ ซึ่งเป็น สายการบินใน เครือข่ายของคาเธย์แปซิฟิกจะเปิดเที่ยวบินตรง เชียงใหม่-ฮ่องกง ในเดือนกรกฎาคมนี้จะช่วย กระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวของ จ.เชียงใหม่ได้อีก ทางช่องหนึ่ง โดยเฉพาะในตลาดจีน ซึ่งปัจจุบัน มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น เดิ น ทางมาประเทศไทย มากกว่าปีละ 1 ล้านคน แต่ เดินทางมาท่องเทีย่ วที่ จ.เชียงใหม่เพียง 5% หรือประมาณ 1 หมืน่ คนเท่านัน้ “การเปิดเส้นทางการบินของสายการบิน ดรากอนแอร์ เบือ้ งต้นทราบว่าจะเป็นในระยะสัน้ ๆ ก่อน แต่ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีต่อ การขยายตลาด การท่องเที่ยว รวมทั้งการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลาง การบิน หรือ ฮับการบินในภูมิภาค เพราะอีก 2 ปีข้างหน้าจะมีการเปิด เสรีประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน หรือAEC. จ.เชียงใหม่จึงต้องเร่งผลัก ดันให้ก้าวสู่การเป็นฮับเต็มรูปแบบ”นายสราวุฒิ กล่าว

9

ทิศทางเศรษฐกิจ

“จากปลายปีที่แล้ว ประเทศไทยเราประสบ ปัญหาน�้ำท่วม ปีนี้ต้นปีก็เป็นการฟื้นฟูจากน�้ำท่วม ภาพรวมของการฟื้นตัวดีกว่าที่คาดการณ์ เชียงใหม่ เราโชคดีที่ว่าในต้นปีนี้ เรามีงานราชพฤกษ์ ซึ่งได้ สร้างเม็ดเงินรายได้ให้จังหวัดเชียงใหม่หนึ่งหมื่น ห้าพันล้านถึงหนึ่งหมื่นแปดพันล้าน สร้างเม็ดเงิน หมุนเวียนในช่วงไตรมาสหนึ่งได้ค่อนข้างดี แม้ว่า ในช่วงปลายๆอาจจะมีปัญหาเรื่องหมอกควัน แต่ก็ ถือว่าเป็นการเริ่มไตรมาสที่หนึ่งที่ค่อนข้างดีครับ”

ไปยังยุโรปปรับตัวลดลง ผูป้ ระกอบการทีม่ ลี กู ค้าใน ยุโรป ก็ตอ้ งระวังในเรือ่ งของการปล่อยสินเชือ่ อาจจะ ต้องหาตลาดใหม่ๆด้วย ตลาดของยุโรปคงไม่ฟื้นในเวลาอันใกล้นี้? ครับ นอกจากนี้ผมคิดว่า ความกังวลของผู้ ประกอบการในไตรมาสที่สองคือเรื่องของแรงงาน ในภาพรวมของแรงงานทุกจังหวัดมีปัญหาสองเรื่อง คือต้นทุน ค่าแรงที่มีการปรับตัวขึ้นมา 40% ตาม นโยบายของรัฐบาล ท�ำให้ต้นทุนของสถานประกอบ การ โดยเฉพาะธุรกิจที่ใช้แรงงานเยอะๆ เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนั้น ยังมีปัญหาเรื่องการขาดแคลน แรงงาน เพราะเศรษฐกิจมีการฟืน้ ตัว อสังหาริมทรัพย์

ในภาคเหนือตอนบนทัง้ หมด ซึง่ หมายความว่า เราพยายามดึงน้องๆ ที่อยู่ในต่างจังหวัดเข้า มาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมารองรับ ความเจริญเติบโตในด้านนี้ ในแต่ละปีโครงการสหกิจศึกษา รองรับ ต�ำแหน่งได้กี่ต�ำแหน่ง? สหกิจศึกษาเป็นเรือ่ งใหม่ ในปีทผี่ า่ น มาเรามีการคัดสรรประมาน 30 กว่าต�ำแหน่ง ในปีนี้เราหวังว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการมากขึ้น และเห็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น คาดหวังว่าจะได้ ประมาน ร้อยกว่าต�ำแหน่ง เราพบว่ า ภาคเศรษฐกิ จ นั้ น

ภาคเกษตรแปรรู ป ที่ เ ป็ น อาหาร ก็ ถื อ ว่ า ยั ง ดี อ ยู ่ ยั ง มี ย อดสั่ ง ซื้ อ ที่ ดี ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ ง ในส่ ว น ของอสังหาริมทรัพย์ ก็ถือว่าพิเศษกว่า เพราะเรา ปลอดจากภัยธรรมชาติ และปัญหาเรื่องก่อการร้าย นอกจากนี้ยังมีผลในเรื่องของภาคเอกชนที่พยายาม จะเร่งก่อสร้างในกลุ่มที่มีปัญหาในเรื่องส่วนของ กฎหมายผังเมือง ก็เป็นการกระตุ้นท�ำให้มีการ ก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่คอ่ นข้างเยอะ ท�ำให้ภาค อสังหาริมทรัพย์ดีขึ้นเป็นพิเศษ ประมาน 15% ทีบ่ อกว่าปรับตัวมากเป็นพิเศษ หมายความว่า ปรับตัวมากกว่าเฉลี่ยของจังหวัดอื่นๆใช่ไหม? ใช่ครับ ในขณะที่จังหวัดอื่นๆแม้แต่ในส่วน กลาง เรื่องของอสังหาริมทรัพย์ยังค่อนข้างมีปัญหา แต่จงั หวัดเชียงใหม่เรามีการก่อสร้างศูนย์การค้าหรือ ห้างสรรพสินค้าใหม่ๆ ซึง่ เป็นโปรเจ็คทีค่ อ่ นข้างใหญ่ นั่นเป็นไตรมาสแรก แต่ตอนนีแ้ ม่เหล็ก ตัวทีจ่ ะอัดฉีดรายได้ อย่างเช่น ราชพฤกษ์ ก็หมดไปแล้ว เราจะมีตัวไหนที่จะมา เร่งสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ? ไตรมาสที่สอง เศรษฐกิจะลอตัวพอควรจาก ปัญหาทีเ่ กิดในยุโรป ท�ำให้การท่องเทีย่ วของนักท่อง เทีย่ วยุโรป และค�ำสั่งซือ้ ของตกแต่งที่เราเคยส่งออก

โดยเฉพาะศูนย์การค้าต่างๆ ก�ำลังจะเกิดขึน้ กว่าสอง แสนตารางเมตร ต้องใช้แรงงานเพิม่ เป็นหนึง่ หมืน่ ห้า พันคน เป็นปัญหาที่ต้องจับตามองในไตรมาสต่อไป เพราะฉะนั้นเราควรต้องแก้ปัญหาอย่างไร? ผู ้ ป ระกอบการเองก็ ต ้ อ งเร่ ง ในการสร้ า ง ประสิทธิภาพในการใช้แรงงานที่มากขึ้น ต้องท�ำให้ เกิดการคุ้มค่าที่เราจ้างแรงงาน เมื่อค่าแรงเพิ่ม เรา จะต้องคิดว่า แรงงานเราเพิ่มประสิทธิภาพได้ไหม สมมติ ว ่ า ต้ อ งการก่ อ สร้ า งพื้ น ที่ ส องแสน ตารางเมตร และใช้แรงงานหนึ่งหมื่นห้าพันคน ตลาดแรงงานของเชียงใหม่ตอนนี้พอไหม? ไม่พอครับ ฉะนั้น ตอนนี้หอการค้าก�ำลังท�ำ สองเรือ่ งคือ สหกิจศึกษา คือพยายามพัฒนาบุคลากร ในสถาบันศึกษา ให้ออกมาตอบสนองความต้องการ ในด้านแรงงานเต็มที ่ จะจัดงานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ในวันที่ 11 กรกฎาคม โดยสหกิจศึกษา เป็นการรับนักศึกษาในช่วงปีการศึกษาที่ 4 มีความ แตกต่างจากแบบทีฝ่ กึ งานทัว่ ไป เพราะเป็นเรือ่ งของ การทีน่ กั ศึกษาคัดผูป้ ระกอบการ ผูป้ ระกอบการเองก็ คัดนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพในการท�ำงาน โดยจ่าย ค่าแรงในราคาขัน้ ต�ำ ่ ถ้าท�ำงานได้ดกี ไ็ ด้เกรดด้วยและ อาจจะว่าจ้างต่อ อีกทัง้ เรายังได้เชิญสถาบันการศึกษา

ต้องการแรงงานที่ท�ำงานด้านการ ตลาด แต่การตลาดนี่นักศึกษาไม่ ค่อยเข้าใจ และไม่ค่อยอยากจะ ท�ำ ทั้งที่เป็นงานที่สร้างรายได้ ได้ดี ฉะนั้นเราได้จัดงาน Give A Chance โดยเชิญวิทยากรคน ดัง คือคุณแม่สาย ประภาสะวัต เหมาะกับผู้ที่สนใจ ก�ำลังหางาน ด้านการตลาด ครึง่ ปีหลังเราจะเจอกับอุปสรรค อะไรบ้าง? ผู ้ ประกอบการต้ องป้ องกั น ตั ว เองและปรับตัวในเรื่องของค่าแรงและ ต้นทุนด้านพลังงาน เช่นเรื่องน�้ำมันปรับราคาสูงขึ้น ผู้ประกอบการเองก็ต้องพยายามสร้างมาตรฐานใน การท�ำงาน ลดต้นทุนการผลิต โอกาสอีกทางหนึ่ง คือเราต้องคอยจับตามองการก้าวเข้าเป็นประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี2558 ซึ่งตอนนี้ เชียงใหม่และภาคเหนือตอนบนใกล้ชิดกับประเทศ พม่าค่อนข้างเยอะ ประเทศพม่ามีการเปลี่ยนแปลง ทางด้านเศรษฐกิจการเมืองที่ค่อนข้างเร็ว แต่การ เปลี่ยนแปลงทางด้าน AEC เป็นทั้งโอกาสและ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเครือ ข่ายสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน จัด “เครือ ข่ายสหกิจศึกษา พบผู้ประกอบการ ปีที่2” ร่วม มือพัฒนาบัณฑิต ตรงความต้องการของตลาด แรงงาน นางสาวสุรัตน์ นิรันต์สิทธิรัชต์ ประธาน โครงการสหกิจพบผูป้ ระกอบการ หอการค้าจังหวัด เชียงใหม่ กล่าวว่า ในปีที่ 2 นีไ้ ด้เชิญผูป้ ระกอบการ ร่วมคัดเลือกนักศึกษาไปปฏิบตั งิ านจริงมากกว่าปีที่ ผ่านมา ลักษณะของโครงการ จะคล้ายกับปีที่ผ่าน มา แต่มีการปรับปรุงและแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ให้ดีขึ้น “ปีนี้คาดว่าดีกว่าปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอน เพราะได้มกี ารพูดคุย ปัญหาของปีทแี่ ล้วมาปรับปรุง แก้ไข ทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบ การ ในการวางแผนการท�ำงานของนักศึกษา เพื่อ ให้นักศึกษาได้ท�ำงานอย่างจริงจัง เสมือนหนึ่งเป็น

พนักงานขององค์กรนัน้ ๆ ทีผ่ า่ นมาเราได้ระดมความ คิดเห็นจาก นักศึกษา มหาวิทยาลัย และผู้ประกอบ การ เค้นหาความต้องการของแต่ละส่วนอย่างแท้จริง เพื่อให้ทั้งสามส่วนปรับปรุงและพัฒนาตัวเองให้ สามารถเชื่อมความต้องการให้ตรงกันมากขึ้น เช่น ผู้ประกอบการมีความต้องการคนท�ำงานอย่างไร มหาวิทยาลัยก็น�ำความต้องการเหล่านั้นไปปรับปรุง หลักสูตรการเรียนการสอน ที่จะตอบโจทย์ความ ต้องการของผู้ประกอบการ นักศึกษาเองต้องเรียนรู้ ชีวิตการท�ำงาน โดยน�ำเอาหลักความรู้ที่ได้เรียน มา ประยุกต์ใช้กับงานอย่างจริงจัง สิ่งที่สหกิจแตกต่าง จากการฝึกงานโดยทั่วไปคือนักศึกษาจะได้รับค่า ตอบแทนของการฝึกงานด้วยเหมือนกับนักศึกษา ได้ท�ำงานในสถานประกอบการนั้นจริงๆ” ประธาน โครงการฯกล่าว นางสาวชิดชนก ศรีมณี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา บุคลากร โรงแรมโฟร์ซซี นั เชียงใหม่ กล่าวถึงการเข้า

ร่วมโครงการสหกิจพบผูป้ ระกอบการเมือ่ ปีทผี่ า่ นมา ว่า จากทีไ่ ด้คดั เลือกนักศึกษาจากโครงการสหกิจพบ ผู้ประกอบการในปีที่ผ่านมาจ�ำนวน 4 ราย หลังจาก ผ่านการฝึกงานแล้ว นักศึกษา 2 รายสามารถผ่านการ คัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจ�ำของโรงแรม ส�ำหรับโครงการฯที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นในปีที่นี้อยากให้ เพิม่ ในด้านการประชาสัมพันธ์กบั มหาวิทยาลัยต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น งานสัมมนาและจับคู่ (Matching) โครงการ “สหกิจศึกษา พบผู้ประกอบการ ปีที่ 2” ระหว่าง องค์กรผู้ใช้บัณฑิต สถาบันอุดมศึกษา และนักศึกษา ของสถาบันการศึกษาในเครือข่ายฯ เพื่อให้องค์กร ผู้ใช้บัณฑิตได้นักศึกษาสหกิจที่มีคุณสมบัติตรงกับ ความต้องการ สถาบันการศึกษาได้เชื่อมโยงข้อมูล กับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต และ นักศึกษาได้รับข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเข้าร่วมสหกิจกับ องค์กรผูใ้ ช้บณ ั ฑิตทีเ่ ลือก พร้อมทัง้ สร้างปฎิสมั พันธ์

สัมภาษณ์พิเศษ

“คุณน้อย” อุดมรัตน์ อัครชิโนเรศ ผูบ้ ริหาร บริษัท เชียงใหม่ แพน คาร์โก เซอร์วิส จ�ำกัด ด�ำเนินกิจการด้านการน�ำเข้า - ส่งออกสินค้า มากว่า 20 ปี ดูแลและฝึกฝนให้พนักงานมีคณ ุ ภาพ เข้ า ใจในทุ ก รายละเอี ย ด ตั้ ง แต่ ก ระบวนการ บรรจุสินค้า ขนส่งสินค้าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น เฟอร์นเิ จอร์, เซรามิค, ไม้แกะสลัก ของใช้ในครัว เรือน เอาใจใส่งานเอกสารเพื่อให้สินค้าทุกชิ้นส่ง ถึงมือลูกค้าทีก่ ระจายอยูท่ วั่ โลกอย่างสมบูรณ์ทสี่ ดุ คุณอุดมรัตน์ เริม่ ชีวติ ท�ำงานด้วยการเป็นเจ้า หน้าที่ในโครงการของต่างประเทศ ท�ำงานองค์กร พัฒนาเอกชน ทั้งที่ครอบครัวมีธุรกิจเตรียมไว้ให้ บริหารอยูแ่ ล้ว แต่เจ้าตัวอยากแสวงหาประสบการณ์ ด้วยตนเอง กระทัง่ เมือ่ รูส้ กึ ว่าอายุมากขึน้ บอกตัวเอง ว่าจะอยู่เช่นนั้นต่อไปเรื่อยๆ ไม่ได้ “วันหนึง่ เพือ่ นทีเ่ ชียงใหม่ตดิ ต่อจะขายธุรกิจ ให้ มีเวลาตัดสินใจเพียงอาทิตย์เดียว เราก็ปรึกษา ทางบ้านและเจ้านาย ปรากฏว่าทุกคนเห็นด้วยและ สนับสนุน กระทั่งวันนี้ก็ได้เป็นผู้บริหารธุรกิจตัวเอง สมใจ ทุกคนต่างมีจังหวะชีวิตหรือโอกาสไม่เหมือน กัน ถ้าจังหวะมาต้องรีบคว้า แต่ก็ต้องเป็นสิ่งที่เรา

สนใจและอยากท�ำจริงๆ ” นอกจากจะต้องดูแลธุรกิจให้มั่นคง อีกสิ่งที่ คุณอุดมรัตน์ให้ความส�ำคัญไม่แพ้กนั คือ บุคลากรใน องค์กร ทีช่ ว่ ยขับเคลือ่ นการท�ำงานให้มปี ระสิทธิภาพ ส่งผลให้ธุรกิจประสบความส�ำเร็จ “ทุกวันนี้จะคอยบอกพนักงานว่า เราต้อง ซื่อสัตย์กับลูกค้า เพราะเขาวางใจให้เราดูแลสินค้า ของเขา จะบอกพนักงานให้ดแู ลสินค้าเสมือนว่าสินค้า นัน้ เป็นของเรา เอกสารจะต้องถูกต้องเรียบร้อย หากมี ปัญหาอะไรเกิดขึน้ จะต้องรีบแจ้งเราทันที ท�ำงานต้อง ท�ำให้ตรงเวลา เพราะลูกค้าเขามีค�ำสั่งซื้อจากต่าง ประเทศ พนักงานจะถูกบอกตลอดว่าท�ำงานผิดพลาด ไม่เป็นไร การท�ำงานย่อมมีปญ ั หา ปัญหาทุกอย่างมีไว้ แก้ไขลูกค้าทุกคนรับได้หากเราได้แก้ไขให้เขาโดยเร็ว”

The Chamber Forum

อุปสรรคเหมือนกัน โอกาสหมายความว่า เราอาจจะหาหุ้นส่วน ไปประเทศพม่า ไปพัฒนาสินค้า ซึ่งมีความน่าสนใจ ในหลายด้าน ส่วนอุปสรรคคือ เราอาจจะมีปญ ั หาใน เรื่องของคู่แข่งที่ส�ำคัญจาก AEC เข้ามาในประเทศ ของเรา จึงอยากจะเชิญชวนให้ผู้ประกอบการนั้นมี การรวมตัวกัน สมัครเป็นสมาชิกหอการค้า รวมทั้ง รับฟังข้อมูลต่างๆ เพื่อรับโอกาสและแก้ไขปัญหานี้ อย่างไร อยากให้ผู้ประกอบการได้ตระหนักและเปิด

หอการค้าเชียงใหม่เดินหน้าสหกิจพบผูป้ ระกอบการ ปี 2

สุรัตน์ นิรันต์สิทธิรัชต์ ระหว่างผู้เกี่ยวข้องอันจะเป็นประโยชน์ต่อพัฒนา สหกิจศึกษา จะมีขึ้นในวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณ ธนาพันธุ์ วังศานุตร ฝ่ายบริหารงานโครงการและ สัมมนา โทร. 085-7095588


The Chamber Forum

10

ปีที่ 2 ฉบับที่ 20 ประจ�ำเดือน มิถุนายน 2555

เป็นมัคคุเทศก์อาชีพมาตลอดชีวิตการ ท� ำ งาน เป็ น นายกสมาคมมั ค คุ เ ทศก์ จังหวัดเชียงใหม่ตอ่ เนือ่ งหลายสมัย สม ฤทธิ์ ไหค�ำ มีแง่มุมบอกคนที่ท�ำงาน ในวงการท่องเที่ยวว่า ต้องใช้คาถา “จริงใจ ซื่อสัตย์ อดทน” ความจริงใจ เป็นสิง่ ส�ำคัญในการบริการลูกค้า บริการ เท่าเทียมกันไม่มียกเว้น “สินค้าท่องเที่ยวที่น�ำเสนอลูกค้า ทุกครัง้ จะต้องเป็นสินค้าทีม่ คี ณ ุ ภาพ ไม่ใช่นำ� สินค้าทีไ่ ม่มคี ณ ุ ภาพเสนอ ขายในราคาสู ง หรื อ ต�่ ำ เกิ น ไป จะท� ำ ให้ ลู ก ค้ า ไม่ ป ระทั บใจ ประเทศไทย บางที่เราก็พา เที่ยวฟรี การท�ำธุรกิจไม่ จ�ำเป็นต้องพูดถึงเรือ่ งเงิน บางโอกาสเราบริการฟรี ได้ก็บริการฟรี เน้นที่ท�ำ อย่างไรให้เขาประทับใจ บ้านเรารักบ้านเรา” งานการท� ำ ให้ เดิ น ทางไม่ ห ยุ ด หย่ อ น วันหยุดซึ่งเหลือไม่มากนัก เจ้าตัวจึงรักทีจ่ ะอยูบ่ า้ นนิง่ ๆ นอนพักผ่อนเอาแรง นัง่ คุยกับ คุณแม่ หรือเล่นกับแมว 2 ตัว สุดโปรด เจ้า “ใจดี – ดีใจ” หรือ เล่นกับตัวอื่นทีโ่ ปรดน้อยกว่า ช่วย ให้วันพักผ่อนมีสีสันเพิ่มขึ้น บางครั้ ง หากมี เ วลา มากพอจะชวนเพื่ อ นสนิ ท ไปสปา ให้ เ ขานวดผ่ อ นคลาย

พืน้ ทีป่ ลูกลิน้ จีส่ ว่ นใหญ่อยูใ่ นเขตภาคเหนือ ตอนบน และบางจังหวัดในภาคกลาง การปลูกลิน้ จี่ ในปัจจุบัน ประสบปัญหาหลายด้านอาทิ สภาพ อากาศทีแ่ ปรปรวน ทำ� ให้ไม่ได้ปริมาณผลผลิตตาม ทีค่ าดไว้ ตน้ ทุนการผลิตสูง ตลอดจนตลาดรองรับ ผลผลิตมีน้อย ปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลต่อพื้นที่ ปลูกลิ้นจี่และปริมาณผลผลิตในอนาคตได้ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการ เกษตร โดยแม่โจ้โพลล์ จึงส�ำรวจความคิดเห็น

เมื่อสอบถามเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ พบว่า ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือในการหาตลาด รองรับมากที่สุด ร้อยละ 75.50 ต้องการให้มีการ ประกันราคาผลผลิต ร้อยละ 69.80 และต้องการ ให้มแี หล่งเงินกูเ้ พือ่ เป็นทุนในการซือ้ ปัจจัยการผลิต ร้อยละ 24.10

ของเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ 254 รายในหัวข้อเรื่อง “ทิศทางการผลิตและการตลาดลิน้ จี”่ ระหว่าง 20 เมษายน ถึง 10 พฤษภาคม 2555 สรุปผลได้ดังนี้ ด้านปัญหาในการปลูกลิน้ จี่ เกษตรกรประสบปัญหา ด้านการปลูกลิน้ จี่ อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลีย่ 2.57) แบ่งเป็น ปัญหาด้านการผลิต เกษตรกรประสบ ปัญหา ต้นทุนการผลิตสูงมากทีส่ ดุ (ค่าเฉลีย่ 2.68) รองลงมาคือ สภาพอากาศแปรปรวนท�ำให้ไม่ได้ ปริมาณผลผลิตตามที่คาดไว้ (ค่าเฉลี่ย 2.65) โรคและแมลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ ย ากต่ อ การดู แ ล (ค่ า เฉลี่ ย 2.51) และ ขาดแคลนแรงงาน (ค่าเฉลี่ย 2.35) ส�ำหรับปัญหาด้านการตลาด เกษตรกรประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต�่ำและ ไม่แน่นอน (ค่าเฉลี่ย 2.67) รองลงมา คือ พ่อค้า คนกลางกดราคา (ค่าเฉลี่ย 2.60) และ ตลาด รองรับผลผลิตมีน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.59)

เมือ่ สอบถามถึงการคาดการณ์ราคาลิน้ จี่ ใน ปีนี้เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่า เกษตรกรผู้ ปลูกลิ้นจี่ ร้อยละ 44.50 ให้ความเห็นว่า ราคาน่า จะเท่ากับปีที่ผา่ นมา ร้อยละ 43.30 ให้ความเห็นว่า ราคาน่าจะต�ำ่ กว่า และมีเพียง ร้อยละ 12.20 ทีเ่ ห็นว่า ราคาน่าจะแพงขึ้น เมื่อถามถึงการคาดการณ์ราคา ลิน้ จีต่ อ่ กิโลกรัมในปีนี้ เกษตรกรผูป้ ลูกลิน้ จี่ ให้ความ เห็นว่า ราคาเบอร์ 1 (ซึง่ เป็นเบอร์ทใี่ หญ่สดุ ) น่าจะอยู่ ที่ กิโลกรัมละ 43 บาท ราคาเบอร์ 2 อยูท่ ี่ กิโลกรัมละ 33 บาท ราคาเบอร์ด�ำ อยู่ที่ กิโลกรัมละ 21 บาท และราคาเบอร์ร่วง อยู่ที่ กิโลกรัมละ 11 บาท เมือ่ ถามถึงพืน้ ทีป่ ลูกในปีตอ่ ๆไป เกษตรกร ผูป้ ลูกลิน้ จี่ ร้อยละ 79.20 บอกจะปลูกเท่าเดิม ร้อย ละ 15.90 จะลดพื้นที่การปลูกลง โดยจะเปลี่ยนไป ปลูกมะพร้าวหรือล�ำไยแทน มีเพียง ร้อยละ 3.30 ที่ จะปลูกเพิ่ม และ ร้อยละ 1.60 จะเลิกปลูก

เกาะติด Mega Trend

ทุกข์ของชาวสวนลิ้นจี่

เพื่ อ ให้ ไ ด้ พั ก ผ่ อ นทั้ ง กายและอารมณ์ ท� ำ ให้ กับเพื่อน” ร่างกายพร้อมรับงานหนักๆ ในวันต่อไป หรือ เป็นวันพักผ่อนที่เจ้าตัวบอกว่าพยายาม บางทีก็ขับรถหาร้านอาหารอร่อยๆ สักร้านนั่งคุย เคลือ่ นไหวให้น้อยที่สุด กลุ่มจังหวัดเหนือตอนบน 1 เดินหน้าจัด งานแสดงสินค้าต้นแบบ Lanna Aesthetic Festival 2012 พร้อมเดินสายจัดใน 4 เมือง เชียงใหม่ ล�ำพูน ล�ำปาง แม่ฮ่องสอน กรุงเทพฯ หวังโชว์สินค้าต้นแบบที่การพัฒนาเชิงนวัตกรรม สร้างสรรค์ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานแสดงสินค้าต้นแบบ Lanna Aesthetic Festival 2012 อยู่ภายใต้ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ ล้านนาเชิงสร้างสรรค์ หรือ Creative Lanna ซึ่งด�ำเนินการโดยศูนย์ส่ง เสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 หอการค้าในกลุม่ จังหวัด ภาคเหนือ ตอนบน 1 (เชียงใหม่ ล�ำพูน ล�ำปาง และ แม่ฮ่องสอน) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งส�ำนักงาน พาณิชย์ จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ถือเป็น 1 ใน 8 กิจกรรมที่กลุ่มจังหวัดฯร่วมกันก� ำหนด แนวทางและด�ำเนินการมา ตั้งแต่การจัดท�ำแผน ปฎิบตั กิ ารเศรษฐกิจล้านนาเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนา บัญฑิต และคัดสรรให้เจ้าร่วมโครงการ Creative Design School รวมทั้งการอบรมให้ความรู้แก่ ผู้ประกอบการที่สินค้ามีศักภาพ การรวบรวมฐาน ข้อมูลอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั และพัฒนา

Lanna Aesthetic Festival 2012 4 จังหวัดระดมสินค้าสร้างสรรค์ สินค้าและการบริการต้นแบบ Lanna Creation การประชาสัมพันธ์โครงการ Creative Lanna และ การจัดประกวด Lanna Economy Award ส�ำหรับโครงการ Creative Lanna อยู่ภาย ใต้นโยบายหลักเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ Creative Economy ของรัฐบาล ซึ่งได้เข้ามามีบทบาทในการ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสอดคล้องกับแผนมาตรการ กระตุน้ เศรษฐกิจระยะที่ 2 ของกลุม่ จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ซึ่งมีพื้นฐานของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มี มูลค่าอันดับต้นๆของประเทศ และมีจุดขายที่ส�ำคัญ คือ นวัตกรรมประวัติศาสตร์และทรัพยากรมนุษย์ หากสามารถพัฒนาและต่อยอดด้วยการเพิ่มมูลค่า สินค้า และบริการได้ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ให้กับกลุ่มจังหวัดได้ ดร.ภราดร สุรยี พ์ งษ์ จากวิทยาลัยศิลปะ สือ่ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ศูนย์

นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้ามามี บทบาทและมีส่วนร่วมในการด�ำเนินโครงการฯนี้ ทั้งการบูรณาการสาขาวิชาการต่างๆที่เกี่ยว เนื่องในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การ สื่อสาร การ ท่องเที่ยว ศิลปะ พัฒนาต้นแบบ และการออกแบบ สินค้าหัตถกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ของ กลุ่มจังหวัด และท�ำให้ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีศักยภาพ ในการแข่งขัน ทั้ในตลาดระดับชาติและสากล ส�ำหรับกิจกรรมภายในงาน Lanna Aesthetic Festival 2012 จะมีการน�ำเสนอสินค้าต้นแบบที่ได้ จากการวิจัยจ�ำนวน 48 ชิ้น งาน และสินค้าต้นแบบ ที่ได้จากการประกวด Lanna Economy Award อีกจ�ำนวน 30 ชิน้ ซึง่ สินค้าแต่ละชิน้ เป็นสินค้าทีผ่ ลิต ขึ้นมาเป็น ครั้งแรก การจัดงาน Lanna Aesthetic Festival

2012 เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนารูปแบบสินค้าและ บริการ รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ก�ำหนดจัด ขึ้นใน 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ล�ำพูน ล�ำปาง แม่ฮอ่ งสอน และกรุงเทพฯ ระหว่างเดือนพฤษภาคม -มิถุนายนนี้ โดย จ.เชียงใหม่ จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคมนี้ ที่ ชัน้ G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่าง วันที่ 21 - 23 พฤษภาคม ที่ลานด้านหน้าที่ ว่าการ อ�ำเภอแม่สะเรียง จ.ล�ำปาง วันที่ 25 -27 พฤษภาคม ที่ศูนย์ การค้าบิ๊กซี ล�ำปาง กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 6 -10 มิถุนายน ในงานท่องเที่ยว ไทย ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี และจ.ล�ำพูน วันที่ 15 - 17 มิถุนายน ที่ศูนย์การค้าบิ๊กซีฯ ล�ำพูน

The Chamber Forum

ปีที่ 2 ฉบับที่ 20 ประจ�ำเดือน มิถุนายน 2555

11


12 สมาชิกใหม่

The Chamber Forum

สมาชิก นางสาวเกศมณี ไชยา

นายณัฐวุฒิ สุวรรณวงศ์

ำกัด บริษัท เปา แอนด์ บราเธอร์ จ� กิจการโรงแรม ที่พัก มู ิ อ�ำเภอ 44 ถนนอนิ ทวโรรส ตำ� บลศรภี เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-326278-9 โทรสาร 053-326277 tmail. E-mail : pao_brother@ho com

นายนฤพนธิ์ อัศวเศรษฐ์โกว

ิท

ร้าน รัททาน ดีไซน์ ผลิตและจัดจ�ำหน่าย ผลิตภัณฑ์ หวายแท้ หวายเทียม ผักตบชวา เถาวัลย์ และงาน เฟอร์นิเจอร์ไม้ทุกชนิด 84 ต� ำ บล บ้ า นแ หว น อ� ำ เภ อห าง ดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 โทรศัพท์ 053-433695 โทรสาร 053-433398 มือถือ 089-9507928 E-mail : iquels_news@hot ail.com www.rattan-waterhyacinth .com

เ์ สน นางสาวจารุวรรณ อิงเวอร )

ศไทย บริษัท จังเกิ้ล แจ๊คส (ประเท จ�ำกัด ่ายทั้งใน ดูแลและปลูกต้นไม้เพื่อจ�ำหน และต่างประเทศเพื่อการส่งออก อแม่ทะ 9/1หมู่ 1 ต�ำบลป่าตัน อ�ำเภ จังหวัดล�ำปาง 52150 โทรศัพท์ 054-331807

นายวรายุส สีโม๊ะ

บริษัท พี แอนด์ เจ อีควิปเม้นท์ เซอร์วิส จ�ำกัด (ส�ำน ักงานใหญ่) 129/85 หมู่ 2 ต�ำบลป ่าแดด อ�ำเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม ่ 50100

นายภูวนพล อมฤตธรรม

ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ซี เอ็ม ที ไอ การค้าระหว่างประเทศ 455/3 ซอย 2/2 ต�ำบลสันทรายน้อย อ� ำ เภอสั น ทราย จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ 50210 โทรศัพท์ 053-492595 Email:yokicy_y@hotail.com

บริษัท ท็อป โฮลซัม จ�ำกัด ผลิตวัสดุทางการแพทย์ใช้แล้วทิ ้ง 234 หมู่ 2 ต�ำบลหนองผึ้ง อ�ำเภ อสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 โทรศัพท์ 053-425115-6 โทรสาร 053-425118 E-mail : topwholesome.com

ปีที่ 2 ฉบับที่ 20 ประจ�ำเดือน มิถุนายน 2555

ข่าวสารสมาชิก

The Chamber Forum

ปีที่ 2 ฉบับที่ 20 ประจ�ำเดือน มิถุนายน 2555

กรรมการ

แวดวงกรรมการ

กิจกรรม YEN2 เข้มข้น

โครงการนักธุรกิจรุน่ ใหม่ รุน่ ที่ 2 (YEN 2) เปิดฉากด้วยกิจกรรมสานสัมพันธ์นกั ธุรกิจรุน่ ใหม่ รุน่ ที่ 1 และ รุน่ ที่ 2 ณ สวนทวีชล เพือ่ ละลายพฤติกรรมและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสูห่ ลักสูตรการเป็นนักธุรกิจ รุน่ ใหม่ ซึง่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้จดั ตารางเรียนให้ทกุ ๆ วันเสาร์ มีการบรรยายพิเศษจากนักธุรกิจที่ ประสบความส�ำเร็จมาแบ่งปันประสบการณ์ และกิจกรรมการน�ำเสนอแผนธุรกิจของนักธุรกิจรุน่ ใหม่ รุน่ ที2่ โดยมีคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่คอยเป็นพี่เลี้ยงให้แนะน�ำทุกอาทิตย์

13

บรรยากาศ งาน “Thai Festival 2012”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ น� ำ ผู ้ ป ระกอบการร่ ว มออกงาน แสดงและจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ในงาน “Thai Festival 2012” เพื่อเปิด ตลาดผลไม้ ไ ทยในต่ า งประเทศ รวมถึ ง ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ ง เที่ ย วจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ณ กรุ ง โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้รับการ สนับสนุนจากส�ำนักงานที่ปรึกษา ด้านอุตสาหกรรมประจ�ำญี่ปุ่น

นายสมจิต เทพปัญญา

ท์ ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด คัมอินคราฟ าร์เก้ ท�ำเครื่องใช้เครื่องเรือนจากไม้ป นั ก�ำแพง 71/2 หม2ู่ ต�ำบลต้นเปา อ�ำเภอส จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-961048 โทรสาร 053-961049 o.co.th E-mail : comein@loxinf www.comeincrafts.com

นายเดชา อนันต์อิทธิ

บริษัท ไอยรา สตูดิโอ จ�ำกัด อาจ ารย ์ พิ เ ศษ ภาค วิ ช าออ กแบ บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ ค ณ ะ มั ณ ฑ น ศิ ล ป ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 1281/282 ซอยกาญจนาภิเษก008 แขวง บางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์ 02-6139655 มือถือ 081-0646732 E-mail : decha_a@hotmail.com

นางจ�ำรัตน์ บุญติ

ร้านแคบหมูน้อยน้องเบียร์ จ�ำหน่ายแคบหมูและของทอดต่างๆ ือง 22 หมู่ 1 ต�ำบลแม่เหียะ อ�ำเภอเม จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-805725 มือถือ 081-7844746

นายสุวิทย์ พรมสุว

รรณ

์ บริษัท เอกะ อะโกร จ�ำกัด อุตสาหกรรมการเกษ ตร 129//3-5 หมู่ 1 ต�ำ บลขี้เหล็ก อ�ำเภอ แม่แตง จังหวัดเชียงใ หม่ 50150 โทรศัพท์ 053-4709 76 มือถือ 088-405045 6 Email:siripong@ag a-agro.com

กุญแจความส�ำเร็จ

“ความส�ำเร็จ มิได้เป็นหนทางของความสุข ความสุขต่างหาก ที่เป็นกุญแจสู่ความส�ำเร็จ หากรักในสิ่งที่ก�ำลังท�ำ...ความส�ำเร็จจะเป็นของท่าน” “Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing. You will be successful” เฮอร์แมน เคน

ส�ำราญ ห่านแก้ว คนไม่ลืมราก

แวดวงกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับนี้ ถึงทีของนักธุรกิจผู้มากประสบการณ์ด้าน การตลาดคนนี้ คุณส�ำราญ ห่านแก้ว นอกจากจะเป็นคณะ กรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ยังนั่งแท่น นายกสมาคมผู ้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ขนาดกลาง ขนาดย่อมไทยเชียงใหม่-ล�ำพูนอีกด้วย คุณส�ำราญ เป็นคนชอบท่องเทีย่ วและสรรหา ของอร่อยมาแนะน�ำให้เพื่อนๆในเฟสบุ๊คได้ติดตาม กระแสตอบรับล้นหลาม ไม่วา่ คุณส�ำราญจะไปทีไ่ หน ท�ำกิจกรรมอะไร เจอร้านขายสินค้าน่าสนใจ หรือพบ เจอร้านอาหารอร่อยทีใ่ ด ก็จะน�ำรูปมาโพสต์บนหน้า เฟสบุ๊คอยู่เสมอ คุณส�ำราญ บอกว่าที่ท�ำเช่นนั้น เพราะอยาก ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการรายเล็กๆ ที่สินค้าดีมี คุณภาพ บางรายมีชอื่ มาตัง้ แต่อดีต อยากแบ่งปันให้ คนรุ่นใหม่ได้รู้จัก หรือคนที่อยากลองหาของแปลก ใหม่ ของพื้นบ้านหรือข้าวของก่อนเก่าที่คนทุกวันนี้ ลืมไปแล้ว ได้ช่วยพ่อค้าแม่ขายให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ฉะนัน้ หากว่ามือ้ นีไ้ ม่รวู้ า่ จะทานอะไรดี เข้าไป ดูในเฟสบุ๊คของ คุณส�ำราญ จะพบค�ำตอบที่ก�ำลัง ค้นหาอยู่ ความน่าสนใจยังไม่หมดเพียงแค่นนั้ เมือ่ คุณ ส�ำราญได้แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตและการท�ำงาน ให้ฟังว่า ตัวเองเป็นเด็กบ้านนอกขนานแท้ เป็นลูก ชาวไร่ชาวสวนธรรมดา ผ่านประสบการณ์ชวี ติ มาค่อน ข้างเยอะ ทั้งที่ล้มเหลวไม่เป็นท่าและที่ประสบความ ส�ำเร็จ สิ่งหนึ่งที่คุณส�ำราญยึดถือปฏิบัติมาจนถึงทุก วันนี้คือ ไม่ลืมตัว ให้ร�ำลึกเสมอว่าเราเป็นใคร มา จากไหน และกตัญญูต่อพ่อแม่ “ผมจะนึกอยู่เสมอว่า อย่าลืมตัว พ่อแม่เรา เป็นใคร ตอนเรายังเด็กเราเป็นอย่างไร คิดแบบนีท้ กุ วันจะท�ำให้เราไม่ลืมตัวเอง ไม่ลืมว่าต้นทุนชีวิตของ เราเป็นมาอย่างไร คนสมัยนี้มักสร้างต้นทุนตัวเอง เกินความเป็นจริง ต้องสร้างก�ำลังใจให้ตัวเอง พอใจ

ในสิ่งที่ตัวเองมี ถ้ามัวแต่คิดว่าคนนั้นเขามีแบบนั้น แบบนี้ เราจะต้องมีแบบเขาให้ได้ บางคนไม่มแี ต่กค็ ดิ ว่าตัวเองมี แบบนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราแล้ว ต้องกลับ มาเป็นตัวเอง แม้แต่เรื่องการค้าขายต้องรู้ว่าตัวเรา เป็นใคร ต้องลงมือท�ำถึงจะมี ถ้าเราไม่ท�ำอะไรเลย แล้วจะเอาประการณ์ที่ไหนมาสอนตัวเอง” คุณส�ำราญบอกว่า สมัยนี้จะท�ำอะไรต้องเร็ว คิดแล้ว ให้ท�ำเลย อย่าไปกลัวว่าจะไม่ส�ำเร็จ เพราะไม่มีอะไร ที่จะส�ำเร็จได้แค่ครั้งเดียว ผิดก็คิดเสียว่าเป็นครู แต่ สิ่งที่ส�ำคัญมากกว่านั้นคือ คนเราจะต้องมีเป้าหมาย ในชีวิต “เมื่อก่อนผมตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะต้องเป็น นักธุรกิจทีม่ ชี อื่ เสียง ดูเหมือนจะเป็นการตัง้ เป้าหมาย ทีส่ งู แต่หากวันหนึง่ ผมเป็นนักธุรกิจทีม่ ชี อื่ เสียง เป็น ทีย่ อมรับแล้ว ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งการเงิน บ้าน รถ หรือ อื่นๆก็จะตามมา และผมก็ท�ำได้ส�ำเร็จ ทุกวันนี้คือ ก�ำไรจากวันทีผ่ มมุง่ มัน่ จะตัง้ ใจท�ำ ฉะนัน้ เมือ่ ตัง้ เป้า หมายชีวิตไว้แล้ว ก็ต้องลงมือท�ำให้ถึงเป้าหมายนั้น ให้ได้” เห็นปรัชญาชีวติ ของคุณส�ำราญแล้ว คงท�ำให้ คนที่ใกล้หมดก�ำลังใจกลับมาฮึกเหิมอีกครั้ง ใครชื่น ชอบแนวคิด หรืออยากได้รับค�ำแนะน�ำด้านธุรกิจ หรือแม้แต่เรื่องราวชีวิต คุณส�ำราญบอกว่ายินดีให้ ค�ำแนะด้วยความเต็มใจ คุณส�ำราญฝากอัพเดทส่งท้ายกับโครงการ ของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคม ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมไทย เชียงใหม่-ล�ำพูน ซึ่งจะพาผู้ประกอบการไทยไปร่วม งานแสดงสินค้าประจ�ำปี คุนหมิงแฟร์ ทีน่ ครคุนหมิง ประเทศจีนในต้นเดือนมิถนุ ายนนี้ ใครสนใจจะขยาย ตลาดให้สินค้าตนเอง ไม่ว่าจะเป็น สินค้าหัตถกรรม สปา อาหารแห้ง กระทั่งอาหารขึ้นชื่อของภาคเหนือ อย่าง ข้าวซอย ขนมจีน ไปจนถึงของดีประเทศไทย อย่างข้าวเหนียวมะม่วง ข้าวเหนียวสังขยา ฯลฯ ก็ ติดต่อคุณส�ำราญโดยพลัน

แสดงความยินดี

คุณรัตนากร ศิรริ ตั น์ (ซ้าย) รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ผูจ้ ดั การ บริษทั เชียงใหม่มอเตอร์ เซลล์ 99 แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด ได้รับรางวัลผู้จ�ำหน่ายดีเด่นประเภทการบรรลุเปาหมายส่วนแบ่งการตลาด ประจ�ำปี 2011-2012 ภาคเหนือ และคุณอารยะ ลายประวัติ (ขวา) ประธานฝ่ายส�ำนักเศรษฐกิจและธุรกิจ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ผูจ้ ดั การธนาคารกสิกรไทยจ�ำกัด (มหาชน) สาขาถนนท่าแพ เชียงใหม่ ได้รบั การ แต่งตั้งให้ดูแลงานด้านยุทธศาสตร์ของธนาคารและดูแลลูกค้าของธนาคาร ในจังหวัดเชียงใหม่โดยรวม


The Chamber Forum

14 เมื่อได้รับเชิญให้มาเป็นวิทยากรสร้างแรง บันดาลใจในงานขาย ชายหนุ่มที่ก�ำลังโด่งดังไป ทั่วประเทศ เพราะสามารถสร้างตัวจากเด็กอู่มา เป็นเจ้าของธุรกิจมูลค่าพันล้านได้ภายในเวลาอัน สั้น จึงพุ่งตรงเข้าตรงเป้าไม่รีรอ ชายหนุ่มวัย 27 ปีที่การันตีด้วยผลงานการ บริหารธุรกิจก๊าซรถยนต์ครบวงจร ทัง้ น�ำเข้า ขายส่ง ขายปลีก ติดตั้ง และฝึกอบรม ซึ่งท�ำรายได้ให้เขา อย่างมหาศาล ย�้ำว่าที่ประสบความส�ำเร็จในวันนี ้ ฝีมือเรื่องการขายเป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่สุด “ผมเป็นคนจังหวัดลพบุรี คุณพ่อเป็นทหาร ใช้ชีวิตแบบปกติเหมือนเด็กคนอื่นๆ แต่ต้องพึ่งพา ตัวเองและค่อนข้างประหยัดมากเพราะที่บ้านไม่ได้ มีฐานะอะไรมากมาย ผมเห็นเพื่อนขับ S-Class ตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ บวกกับตอนเด็กๆ ผมฝันว่า อยากมีปอร์เช่สขี าวสักคัน ถ้าท�ำงานประจ�ำเมือ่ ไรจะมี ขับ มันเป็นทางแยกทีว่ า่ ถ้าเราท�ำงานประจ�ำ เราจะไม่ สามารถไปถึงความฝันได้เลย ถ้าอย่างนั้นก็เหลืออยู่

ปีที่ 2 ฉบับที่ 20 ประจ�ำเดือน มิถุนายน 2555

ทางเดียวคือท�ำธุรกิจนี่แหละ น่าจะท�ำให้ไปถึงความ ฝันได้” นอกจากไม่ คิ ด จะยื่ น ใบสมั ค รที่ ไ หนแล้ ว แน่นอนว่าเขาคนนี้ มีความคิดไม่เหมือนคนอื่น ตรง ที่เริ่มตระเวนไปฝึกงานตามที่ต่างๆ อาทิ โรงพิมพ์ ธุรกิจขายตรง ประกันภัย และหนึง่ ในนัน้ คือธุรกิจการ ส่งออกระหว่างประเทศ เพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะกับตัว เอง แต่จนแล้วจนรอดเขาเลือกที่จะเดินสายฝึกงาน ตามอู่ซ่อมรถยนต์เพื่อรุกคืบธุรกิจติดแก๊สรถยนต์ ของตัวเอง “ทีม่ าของการท�ำธุรกิจของผม คือ เริม่ ต้นจาก การเป็นนักขายมาก่อน เพราะถ้าธุรกิจของผมขายไม่ ได้ มันจะเติบโตได้ยังไง ผมเริ่มต้นขายเครื่องพิมพ์ อิงค์เจ็ทมาก่อน หลังจากนัน้ ราคาเครือ่ งมันเริม่ ถูกลง ขายไม่ได้ ก็เริม่ มาท�ำธุรกิจติดแก๊สรถยนต์เป็นของตัว เอง ถ้าเราจะท�ำอะไรประสบความส�ำเร็จสักอย่าง เรา ต้องมีความรู้ก่อน ผมอ่านหนังสือมา 8 เดือน ไม่มี อะไรเกิดขึน้ กับชีวติ ผมเลย ผมก็ลองเปลีย่ นความคิด

จากค�ำพูดมาเป็นลงมือกระท�ำ ให้ผลลัพธ์ที่ประสบ ความส�ำเร็จพูดแทนเราดีกว่า” “ผมเริ่มคิดว่าจะท�ำอะไรดี พอดีไปเจอลุง ใต้หอ แกติดแก๊ส ซึง่ เป็นจุดเริม่ ต้นของธุรกิจ ผมเริม่ หัดตัง้ แต่ตดิ ตัง้ ถังแก๊ส เดินท่อ แต่อขู่ องลุงมีรถยนต์ ยี่ห้อเดียวมาติด ผมเลยไปหาความรู้ที่อื่นต่อ ปลอม ตัวเป็นเจ้าของรถเข้าไปติด จดวิธีการติดตั้งของรถ แต่ละรุ่นไว้ด้วย ถามช่างว่ารุ่นนี้รุ่นนั้นติดยังไง พอ เริ่มรู้ก็ไปดูที่ร้านว่ารถแต่ละรุ่นติดตั้งยังไง แตกต่าง กันยังไงบ้าง ผมมองว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิด แต่ก็ยัง

และไทยพลัส แต่ของเราจะเป็นติดแก๊ส เราเป็นเจ้า แรกในไทยทีท่ ำ� การขยายแฟรนไชส์ ตอนนีส้ ร้างสาขา ต้นแบบไว้ 3 ทีใ่ นกรุงเทพฯ ได้แก่ ศรีนครินทร์ เลียบ ทางด่วนรามอินทรา และเส้นราชพฤกษ์ และมีลกู ค้า ทางเชียงใหม่สนใจอยู่ เป็นศูนย์โปรตอนเชียงใหม่ ตรงเส้นถนนซูเปอร์ไฮเวย์ คาดว่าปลายนี้จะแล้ว เสร็จ งบประมาณในการลงทุนท�ำแฟรนไชส์ธุรกิจ แก๊สรถยนต์ อยูใ่ นช่วง 3 – 5 ล้านบาทไม่รวมทีด่ นิ ” และว่าปีแรกตัง้ ไว้ไม่เกิน 5 แห่ง เพราะอยาก ท�ำให้น้อยและดี

ไม่เป็นอีก เลยลองไปคุยกับร้านขายอุปกรณ์เขาก็ไม่ ค่อยอยากตอบ เลยตระเวนหาที่ใหม่ไปเรื่อยๆ จน ไปเจอทีห่ นึง่ อยูแ่ ถวสาทร เห็นท่าทางเฮียเจ้าของเป็น คนใจดี ผมเลยบอกว่าขอฝึกงานกับเฮียได้ไหมเพราะ อยากเปิดอูเ่ อง และจะ ซือ้ อุปกรณ์กบั เฮียนีแ่ หละ แก ก็ตกลง ฝึกอยู่ประมาณอาทิตย์เดียวผมก็เป็นแล้ว” “เคล็ดลับ 2 อย่างที่ท�ำให้เรียนรู้ได้เร็ว คือ เรารู้จักถาม ถามในสิ่งที่เราไม่รู้ ความรู้ไม่มีใครที่จะ สามารถสอนเราได้ ในความรูข้ องชีวติ จริง เราจะต้อง ใช้การถาม เพื่อเอาความรู้เข้ามา นอกจากนั้นต้อง อ่านหนังสือประกอบ มีทฤษฎีประกอบการปฏิบัติ พอผ่านช่วงนีไ้ ปประมาณ 1 เดือน ผมคิดว่าเราพร้อม แล้วที่จะเปิดอู่ติดตั้ง ขณะที่ท�ำ ประสบการณ์มันจะ สอนเรา” “ตอนตัดสินใจจะมีธุรกิจของตัวเอง ผมเฝ้า ถามตัวเองว่าทักษะในธุรกิจอะไรทีเ่ ราต้องฝึกฝนมาก ได้ค�ำตอบว่าคือ ทักษะทางด้านงานขาย เป็นหัวใจ ก่อนการเริ่มท�ำธุรกิจที่จะท�ำให้อยู่รอดได้ ทุกธุรกิจ ต้องมีการขายทัง้ หมด เราจะต้องขายให้เป็น ผมเริม่ ต้นฝึกทักษะการขายโดยการหาหนังสือมาอ่าน ไป อบรมประกันชีวิต ขายตรง เพื่อที่จะวัดตัวเองว่าเรา ขายได้ไหม และเรามีทัศนคติต่องานขายยังไง “ “ทักษะการขายของผม ผมเริ่มจากการท�ำ ยูนิฟอร์มแต่งตัวให้ดีก่อน เวลาที่ผมขาย ผมไม่ได้ ง้อให้เขามาซื้อ ผมเป็นคนขาย คุณต้องฟังผมและ คุณอยากได้สนิ ค้าทีม่ ี คุณถึงจะจ่ายเงิน งานขายจริงๆ คือ ลูกค้าต้องอยากได้สินค้าของเรา ถ้าเขาไม่ซื้อเรา ต้องอธิบายให้เขารู้ว่าสินค้าเราดียังไง เวลาที่ผมติด แก๊ส ผมมองลูกค้าว่าคือเพื่อนและพี่น้องของผม การขายคือการให้บริการด้วยความจริงใจและท�ำให้ ได้มิตรภาพจากเพื่อนใหม่ๆตลอด ผมขายแบบยก แพ็คทั้งครอบครัว “ “ผมเริ่มต้นเดือนแรกด้วยเงิน 7 หมื่น และ การขายของผมท�ำให้ผมมีร้านแรกเป็นของตัวเอง 1 ปี ผมมีเงิน 1 ล้าน และเริ่มขายส่งไปตามอู่ต่างๆ ตอนนั้นธุรกิจแก๊สเกิดการขยายตัวมาก คู่แข่งเริ่ม เยอะขึน้ ก�ำไรเริม่ ลดน้อยลง ผมเห็นเริม่ ว่าโอกาสมัน มาแล้ว” คุณแม่สายยังบอกแถมท้ายถึงแผนขยายสาขา ทั่วประเทศว่าจะเป็นไปในระบบแฟรนไชส์ “คล้ายๆกับธุรกิจเกี่ยวกับยางรถยนต์บีควิก

ขณะที่ความส�ำเร็จในธุรกิจ นอกจากความ กล้าความอดทนของตนเองแล้ว คุณแม่สาย ยก ให้เป็นความดีและแรงสนับสนุนอย่างขันแข็งจาก พนักงาน “ผมมองว่าพนักงานในบริษัททุกๆคนเป็น หุ้นส่วนของเรา และเป็นคนที่จะขับเคลื่อนธุรกิจไป ข้างหน้าพร้อมๆกัน ความอยู่รอดของผมเกิดจาก งานของคนที่ท�ำงานให้เรา เพราะฉะนั้นองค์กรของ ผมทุกๆ คน คือ พี่น้องและหุ้นส่วน อันนี้คือปรัชญา ความคิดแรกของผมในองค์กร ติดเครือ่ งยนต์ให้กบั ทุกคนทีพ่ ร้อมจะวิง่ ไป แม้กระทัง่ ผมไม่อยู่ และเราจะ ไม่บริหารองค์กรที่เป็นหัวรถจักรคนเดียว” ส่วนการเตรียมพร้อมรับมือกับการรวมตัว เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 คุณ แม่สายบอกว่าก�ำลังเตรียมตัวอย่างเร่งด่วน “ตอนนี้ ก�ำลังคุยกับทางอิตาลี คิดว่าเราจะ เป็นฐานการผลิตอุปกรณ์ติดตั้งแก๊สรถยนต์ให้กับ อาเซียน เนื่องจากไทยต้องน�ำเข้าชิ้นส่วนจากอิตาลี แต่เราจะท�ำในลักษณะ Business Model ตัวอย่าง เช่น แอร์ซัมซุงประกอบในประเทศไทย ของเราก็ จะสั่งอะหลั่ยทุกชนิดจากนอก แต่ประกอบชิ้นส่วน ในประเทศไทย และส่งออกไป เราจะท�ำในลักษณะ โมเดลเดียวกัน แต่ว่าเปลี่ยนจากการผลิตแอร์ ผลิต พัดลม ผลิตเครื่องเสียงมาเป็นวาวล์ของแก๊ส เราจะ ตั้งประเทศไทยเป็นฐานการผลิต เพื่อจะส่งออก น่า จะเริ่มปี 2556 ใช้เงินในการลงทุน 50 ล้าน โรงงาน จะตั้งอยู่ที่สมุทรสาคร ส่วนปีนี้เราจะเดินเรื่องของ แฟรนไชส์ให้แข็งแรงก่อน ตอนนี้ผมผลิตเฉพาะถัง ส่วนอื่นน�ำเข้าทั้งหมด ในอนาคตเราจะคุยให้อิตาลี มาท�ำที่นี้ แต่ไม่ได้ท�ำเพื่อขายประเทศไทยเป็นหลัก เป้าหมายคือท�ำเพื่อส่งออกในอาเซียนทั้งหมด” “เราไม่กังวลที่จีนมีต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่า ผมท�ำงานกับประเทศจีนมาเยอะ ตรงไหนที่จีนถูก กว่า เราใช้จุดแข็งของจีนเข้ามาผสมกับจุดแข็งของ ไทย อย่างเช่น จีนมีวัตถุดิบถูกและไทยมีแรงงานที่ มีฝีมือเข้ามาผสมกัน ซึ่งเป็นประโยชน์และความได้ เปรียบของเรามาก” “ปีนี้ตั้งยอดขายไว้ประมาณ 1,000 ซึ่งเท่า เดิมกับปีที่แล้ว แต่ว่าเราเน้นสัดส่วนก�ำไรให้สูงขึ้น ยอดขายเท่าเดิม แต่ก�ำไรเพิ่มขึ้น” นักธุรกิจหนุ่ม บอกให้สะท้านหัวใจตอนท้าย

The Chamber Forum

ปีที่ 2 ฉบับที่ 20 ประจ�ำเดือน มิถุนายน 2555

วิเคราะห์ผลกระทบ นโยบายค่าจ้างแรงงานขั้นต�่ำ 300 บาท/วัน

1. ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน

15

ขนาดกลาง , SMEs ที่จ�ำเป็นต้องใช้แรงงานกึ่งฝีมือหรือมีประสบการณ์ 2. การจูงใจภาคธุรกิจในการปรับเพิม่ ค่าแรง เช่น การลดภาษีรายได้นติ บิ คุ คล (ส�ำหรับ SMEs มัก • ปัจจุบันค่าจ้างขั้นต�่ำเฉลี่ยเท่ากับ 175.8 บาทซึ่ง ครม.ได้มีมติให้ปรับขึ้น เมื่อ 1 ม.ค. 2554 การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต�่ำในครั้งนี้สูงขึ้นเฉลี่ย 6.4% ซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ โดยเหตุผลในการปรับขึ้น มี 2 มีปัญหาไม่ได้เข้าสู่ระบบภาษีหรืออยู่ในภาวะขาดทุน) , การหักคืนภาษี (tax credit) 3. การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน อาจต้องจัดการอบรมแบบเฉพาะทางให้กับธุรกิจแต่ละสาขา ประการ คือ 1. การช่วยให้แรงงานรอดพ้นจากความยากจนที่รุนแรง และมีรายได้ที่ใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายตาม (tailor-made) ส�ำหรับลูกจ้างรายเดิม หรือการอบรมเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานของ แรงงานรายใหม่ อัตภาพ (Poverty safety net) และ 2. การช่วยให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่เติบโต (Fair Wage) (ข้อมูล จาก : การปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต�่ำ, Focused and Quich Issue 19, January 24, 2011 ธนาคารแห่ง ประเทศไทย) • จากการศึกษาโครงการจัดท�ำตารางปัจจัยการ ผลิตและผลผลิตของ SMEs (SME I/O Table) พบว่า โครงสร้างต้นทุนค่าใช้จา่ ยด้านแรงงานและเงินเดือนของ SMEs เฉลีย่ คิดเป็นร้อยละ 16.2 ของต้นทุน ปัจจัยการผลิตทัง้ หมด ดังนัน้ หากค่าจ้างแรงงานขัน้ ต�ำ่ เพิม่ ขึน้ 1% จะส่งผลให้ตน้ ทุนค่าใช้จา่ ยด้านแรงงาน เพิ่มขึ้น 0.16% ซึ่งผลจากการปรับค่าจ้างครั้งล่าสุด (เพิ่มขึ้น 6.4%) ส่งผลให้ต้นทุนของกิจการด้านค้าใช้ จ่ายแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.03% • ดังนั้น การขึ้นค่าแรงขั้นต�่ำ เป็น 300 บาท เท่า กันทั่วประเทศ ได้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ SMEs เป็นอย่างมาก เช่น ใน กทม การขึ้นค่าแรงขั้นต�่ำ จากวันละ 215 บาท เป็น 300 บาท หรือปรับเพิ่ม 85 บาท ต่อวัน (ประมาณ 2,200 บาท/เดือน) ท�ำให้ค่าแรงเพิ่มขึ้นถึง 39.5% • เมื่อพิจารณาจากฐานข้อมูลการจ้างงานของ SMEs (ข้อมูล จาก : ข้อมูลการจ้างงานรวมของ SMEs เป็นข้อมูลการจ้างงานซึ่งรวมแรงงานทุกระดับไว้ ยังไม่สามารถแยกจ�ำนวน แรงงานไร้ฝีมือออกมา ได้ชดั เจน (แรงงานกลุม่ นีจ้ ะได้รบั ประโยชน์จากนโยบาย 300 บาท/วัน) อย่างไรก็ตามในธุรกิจทีใ่ ช้แรงงาน เข้มข้น พบว่า ต้นทุนค่าแรงของแรงงานไร้ฝีมือมีสัดส่วนระหว่าง 15-20% ของต้นทุนด้านค่าจ้างแรงงาน ทั้งหมด) รายจังหวัด พบว่า มีอยู่ 25 จังหวัดที่ SMEs มีการจ้างงานมากกว่า 100,000 คน โดยมีจังหวัด ที่ส�ำคัญ ได้แก่ 1. กรุงเทพมหานคร ศูนย์รวมเศรษฐกิจของประเทศ มีการจ้างงานรวมทั้งสิ้น 3.3 ล้านคน หากมี การขึ้นค่าแรงขั้นต�่ำเป็น 300 บาท จะส่งผลให้ ธุรกิจ SMEs ต้องแบกรับต้นทุนเพิ่มขึ้น 6.4% ตารางค่าแรงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนและตอนบน 2. จังหวัดทีม่ โี รงงานอุตสาหกรรมตัง้ อยู่ เป็นจ�ำนวนมาก เช่น สมุทรปราการ (ค่าแรงเพิม่ ขึน้ 39.5%, กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ต้นทุนเพิ่ม 6.4%) /นครราชสีมา (ค่าแรงเพิ่มขึ้น 64%, ต้นทุนเพิ่ม 10.4%)/ สมุทรสงคราม (ค่าแรง เพิ่มขึ้น 74.4%, ต้นทุนเพิ่ม 12%)/ ขอนแก่น (ค่าแรงเพิ่มขึ้น 80%, ต้นทุนเพิ่ม 13%) /อุบลราชธานี (ค่าแรงเพิ่มขึ้น 75.4%, ต้นทุนเพิ่ม 12.2%)/ อุดรธานี (ค่าแรงเพิ่มขึ้น 75.4%, ต้นทุนเพิ่ม 12.2%)/ ชลบุรี (ค่าแรงเพิม่ ขึน้ 53%, ต้นทุนเพิม่ 8.6%)/ ร้อยเอ็ด (ค่าแรงเพิม่ ขึน้ 80.7%, ต้นทุนเพิม่ 13%) และ ปทุมธานี (ค่าแรงเพิ่มขึ้น 39.5%, ต้นทุนเพิ่ม 6.4%) 3. จังหวัดที่มีภาคบริการ (ท่องเที่ยวและการค้า) โดดเด่น เช่น ภูเก็ต (ค่าแรงเพิ่มขึ้น 35.7%, ต้นทุนเพิ่ม 5.8%) /เชียงใหม่ (ค่าแรงเพิ่มขึ้น 66.7%, ต้นทุนเพิ่ม 10.8%) และ ชลบุรี (ค่าแรงเพิ่มขึ้น 53%, ต้นทุนเพิ่ม 8.6%) 4. จังหวัดที่มีเกษตรอุตสาหกรรมและ อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับการประมงมาก เช่น นครปฐม (ค่าแรงเพิ่มขึ้น 39.5%, ต้นทุนเพิ่ม 6.4%)/ สมุทรสาคร (ค่าแรงเพิ่มขึ้น 39.5%, ต้นทุนเพิ่ม 6.4%)/ นครศรีธรรมราช (ค่าแรงเพิ่มขึ้น 72.4%, ต้นทุนเพิ่ม 11.7%)/ สุราษฎร์ธานี (ค่าแรงเพิ่มขึ้น 74.4%, ต้นทุนเพิ่ม 12%) และ สงขลา (ค่าแรงเพิ่มขึ้น 70.5%, ต้นทุนเพิ่ม 11.4%) • รายสาขาธุรกิจ (สมมุติฐาน ว่าทุกสาขาธุรกิจจ่ายค่าจ้างแรงงานขั้นต�่ำเท่ากับ 215 บาท/วัน ดัง นั้นเมื่อปรับค่าจ้างขั้นต�่ำเป็น 300 บาท/วัน ส่งผลให้ค่าแรงเพิ่มขึ้น 39.5%) ที่มีการใช้แรงงานเข้มข้น และ ต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้น ได้แก่ 1. ภาคการผลิต เช่น ผลิตเฟอร์นิเจอร์หวายจะมีต้นทุนเพิ่ม 10.2% /ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้มีต้นทุน เพิ่ม 5.8% /ผลิตพลอยเจียระนัยมีต้นทุนเพิ่ม 7.6% /ผลิตเครื่องนุ่งห่ม และผลิตเครื่องกระเป๋าหนังมี ต้นทุนเพิ่มขึ้น 7.3%/ การฟอกย้อมพิมพ์ลายผ้ามีต้นทุนเพิ่ม 5.5% 2. ภาคการบริการ เช่น ธุรกิจโรงแรมมีต้นทุนเพิ่มขึ้น 12%/ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างบ้านมีต้นทุน เพิ่มขึ้น 9.8% และธุรกิจการขนส่งทางบกมีต้นทุนเพิ่มขึ้น 8%

2. ผลกระทบ

ผลด้านบวก 1. ผู้ใช้แรงงานมีรายได้เพิ่ม ท�ำให้มีความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยหรือก�ำลังซื้อเพิ่ม 2. เกิดการปรับตัวในการใช้ knowledge & skilled-based มากขึ้น โดยภาคธุรกิจต้องให้ความ ส�ำคัญกับการจ้างแรงงานทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์มาก ขึน้ เพือ่ ให้คมุ้ ค่ากับต้นทุนค่าใช้จา่ ยด้านแรงงาน 3. ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในภาวะขาดแคลนแรง งาน ทั้งในระดับไร้ฝีมือ และมีฝีมือ ขณะที่อัตรา การว่างงานโดยรวม ณ เดือน พ.ค. 2554 อยู่ในระดับ 0.7-0.8% ท�ำให้มีแนวโน้มที่จะต้องปรับเพิ่มค่าจ้าง อยู่แล้ว ผลด้านลบ 1. ต้นทุนภาคธุรกิจสูงขึ้น โดยภาคอุตสาหกรรมมีค่าใช้จ่ายของแรงงานเฉลี่ย 22.6% ภาคการค้า และบริการ 15.6% (ข้อมูลจากโครงการ SME I/O Table) 2. ราคาสินค้าและบริการอาจสูงขึ้น เนื่องจากต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการเพิ่ม 3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการที่ต้องท�ำควบคู่ไปกับการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต�่ำ เช่น 1. การปรับขึน้ อย่างค่อยเป็นค่อยไป ในกลุม่ ทีม่ คี วามพร้อมก่อน เช่น ผูป้ ระกอบการรายใหญ่ หรือ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง


The Chamber Forum

16

ปีที่ 2 ฉบับที่ 20 ประจ�ำเดือน มิถุนายน 2555

เมืองที่เดินตลาดสนุกที่สุดในเอเชีย ฉันยัง ยกให้ญี่ปุ่น นอกจากจะอากาศดี ไม่มีฝุ่น ไม่ร้อน เหมือนเดินตลาดเมืองไทย อินโดนีเซีย หรือ เดิน ซุค (Suq) ในตะวันออกกลางแล้ว ตลาดญี่ปุ่น ยังส�ำแดงถึงความเป็นชนชาติทคี่ า้ ขายเก่งกาจมา นานหลายศตวรรษให้เราได้ประจักษ์ ฉันว่ามันเป็น showcase อันสง่างาม ทีจ่ ะเห็นได้จากประเทศที่ เขาเก่งเรื่องค้าขาย มันจะปรากฏในวิธกี ารสรรหาสินค้า วิธจี ดั หน้า ร้าน จัดแผงลอย วิธีการเชิญชวน พูดคุยกับลูกค้า ไม่เชื่อคุณลองเปรียบเทียบตลาดในเมืองที่

เก่งมาก บรรยากาศในตลาดสดจึงอึงอลสนุกสนานยิง่ นัก กลับมาที่ญี่ปุ่น เวลาเดินตลาดในประเทศนี้ ซึ่งเป็นชาติที่เก่งกาจเรื่องการค้าขาย ฉันรู้สึกเหมือน ได้เรียน MBA. วิธกี ารท�ำตลาด การสรรหาสินค้าทีเ่ ป็นทีน่ ยิ ม ของลูกค้า การเรียกร้องชวนเชิญอย่างมืออาชีพ การ บรรจงประดิษฐ์หีบห่อ การเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ สัมผัสชมชิมสินค้าอย่างไม่หวง ของพวกนี้มองหาใน ตลาดบางประเทศไม่มี และไม่ว่าคุณจะไปเดินในย่านหรูหราอย่าง ย่านรอปปองกิ ย่านชินจูกุ (ในซอยจะมีร้านส�ำหรับ คนกระเป๋าไม่หนักด้วยนะ) หรือย่านทีข่ ายเครือ่ งใช้ ไฟฟ้าใหญ่ที่สุดในโลกอย่างย่านอากิฮาบาร่า (ฉันว่า ของฉันอย่างนี้ เพราะฉันยังไม่เห็นที่ไหนใหญ่กว่า )

เขาเก่งค้าขายอย่างเมืองจีน ที่พอคุณหลุดเข้าไปใน ร้านก็ยากทีค่ ณ ุ จะมีชวี ติ รอดกลับมาโดยไม่ซอื้ เขาสัก ชิน้ สองชิน้ หรือตลาดเงียบเหงาหงอยอย่างเมืองพม่า เมืองลาว ที่ผู้คนไม่นิยมค้าขาย บางประเทศในตะวันออกกลางที่ผู้คนคุ้นชิน กับสวัสดิการที่หลั่งไหลออกจากบ่อน�้ำมันมาเลี้ยงดู ไปเดินตลาดจะเห็นแต่คนต่างชาติค้าขาย หากจะมี พ่อค้าท้องถิ่นบ้างก็นั่งหน้าหงิกหน้างอเหมือนจะ ตาย เหมือนชีวิตนี้ตกอับเสียเต็มประดา ข้าวของที่ เอามาวางขายก็ระเกะระกะเขละๆเหมือนจะตายตาม เจ้าของไปด้วย แต่เรือ่ งค้าขายนีต่ ะวันออกกลางบางประเทศ ก็เก่งฉกาจนะ ฉันเคยเดินตลาดเมืองกาตาร์ที่เขา ร�่ำรวยจากก๊าซธรรมชาติ (คนชอบคิดว่าเขารวย น�ำ้ มัน มิใช่นะจ๊ะจะบอกให้ ) หรือUAE. ทีร่ วยน�ำ้ มัน (อันนีข้ องจริง) จะไม่มคี นท้องถิน่ ในตลาด จะมีกน็ งั่ หน้าหงิกหน้างออย่างที่ว่า แต่ถา้ ไปอัมมาน หรือจอร์แดน คนเขาค้าขาย

คุณจะสัมผัสได้กับบทเรียนMBA.ที่ว่า เวลาเดินช็อปปิ้งต่างประเทศอย่ามัวแต่จะ แล่นเข้าซื้อ ลองสังเกตด้วยนะจ๊ะ จะได้ MBA. กลับ บ้านแน่นอน ตลาดสุดโปรดของฉันในญีป่ นุ่ อยูก่ ลางเมือง โตเกียว ไม่มีใครไม่รู้จักเพราะโด่งดังเอามากๆ และ เดินสนุกเอามากๆด้วย เป็นตลาดทอดตัวในถนน สองสาย อยู่ในย่านอูเอโนะ ซึ่งมีผู้คนสัญจรผ่าน ไปมามากมาย มีสวนสาธารณะอูเอโนะที่ใหญ่โตก ว้างขวางและสวยครึ้มๆและมีพิพิธภัณฑ์น้อยใหญ่ มากมาย วันหลังฉันจะเล่าให้ฟัง เฉพาะสวนอูเอโนะ นี่ฉันใช้ชีวิตได้ทั้งวันสบายๆ ไม่ต้องไปไหนเลยก็ได้ สวนสาธารณะอะไรช่างท�ำได้ดีเสียจริง ย่านอูเอโนะยังเป็นย่านประวัติศาสตร์ด้วย สงครามในระบอบโชกุนครัง้ สุดท้ายเกิดขึน้ ทีน่ ี่ เรียก ว่าเลือดนองกันทั้งย่านทีเดียว แต่นั่นมันนานมาแล้ว ทุกวันนีอ้ เู อโนะกลายเป็นใจกลางเมืองผูค้ นมากมาย ตลาดที่ฉันว่าอยู่ใต้สถานีรถไฟอูเอโนะ และอยู่ใต้

ที่เห็นและเป็นมา กรรณิกา เพชรแก้ว

The Chamber Forum

บทความจากธปท.

ตลาดอาเมโยโกะ สายรุ้งร้อยสีพันอย่าง

17

ปีที่ 2 ฉบับที่ 20 ประจ�ำเดือน มิถุนายน 2555

ไตรมาสแรกของปี 2555 เศรษฐกิจไทย อยู่ในช่วงการฟื้นฟูหลังจากน�้ำท่วมใหญ่ปลายปี ก่อน ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ได้รับความ เสียหายมากกลับมาเร่งเพาะปลูกและผลิตสินค้า อีกครัง้ แม้วา่ ปัจจุบนั จะยังไม่สามารถผลิตได้เต็ม ก�ำลังนัก แต่มีสัญญาณที่ดีจากอุตสาหกรรมเพื่อ การบริโภคในประเทศมีระดับการผลิตใกล้เคียง กับช่วงก่อนน�้ำท่วมแล้ว การผลิตและการจับจ่าย ของประชาชนจะกลับสู่ภาวะปกติในเร็ววัน ส� ำ หรั บ ภาคเหนื อ เศรษฐกิ จ ฟื ้ น ตั ว จาก ไตรมาสก่อนตามทีไ่ ด้คาดการณ์ไว้เมือ่ ต้นปี ปริมาณ ผลผลิ ต เกษตรเพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง ข้ า วนาปรั ง อ้ อ ย มั น ส�ำปะหลัง หอมแดง และกระเทียม อีกทั้งราคาก็ อยูใ่ นเกณฑ์ดี ข้าวราคารับจ�ำน�ำอยูใ่ นเกณฑ์สงู และ อ้อยราคาขัน้ ต้นก็เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น ส่งผลให้พนี่ อ้ ง เกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึน้ ส�ำหรับภาคบริการ มีการ จัดงานขนาดใหญ่ของภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง อาทิ งานราชพฤกษ์ งานเฉลิมฉลอง 750 ปี จังหวัด เชียงราย ซึง่ เป็นแรงกระตุน้ ท�ำให้มนี กั ท่องเทีย่ วโดย เฉพาะชาวไทยเข้ามาในพืน้ ทีภ่ าคเหนือเพิม่ ขึน้ ด้าน การผลิตอุตสาหกรรม ปรับตัวดีขึ้นเป็นล�ำดับ ทั้ง การผลิตเพื่อจ�ำหน่ายในประเทศและการส่งออก ท�ำให้มูลค่าการส่งออกท�ำสถิติสูงสุด 2 เดือนติดต่อ กันจากการส่งออกชายแดนที่เพิ่มขึ้นมากในตลาด พม่าและลาว ด้านการใช้จ่ายยังขยายตัวไม่เต็มที่

สารภาษี

เศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาส 1 ปี 2555 และแนวโน้ม

3.เศรษฐกิจกลุ่มยุโรปที่ชะลอตัวอาจส่งผล เพราะการผลิตรถยนต์ยงั ไม่พอกับความต้องการและ แช่แข็ง ข้าวโพดบรรจุกระป๋อง ยังมีแนวโน้มขยาย ภาวะการลงทุนภาคเอกชนทัง้ การก่อสร้างและการซือ้ ตัวต่อเนื่องตามความต้องการอาหารในตลาดโลก กระทบต่อการผลิตสินค้าเพื่อส่งออก เช่น อัญมณี เครือ่ งจักรทีย่ งั หดตัว ส่วนหนึง่ เนือ่ งจากช่วงเดียวกัน ด้านอุตสาหกรรมเครื่องดื่มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก และเครื่องประดับ เป็นต้น 4.ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการ ปีกอ่ นมีการก่อสร้างและลงทุนในเครือ่ งจักรมากกว่า การผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพื่อส่งออก โดย ปกติ ยกเว้นจังหวัดส�ำคัญ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย เฉพาะการส่งออกไปประเทศพม่าที่เปิดด่านแม่สอด ปรับขึน้ ค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ร้อยละ 40 เมือ่ วันที่ 1 เมษายน และพิษณุโลก ที่มีการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ มาตัง้ แต่ปลายปีกอ่ นและพม่าเริม่ เปิดประเทศความ ที่ผ่านมา และราคาพลังงานเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นอย่าง เพิ่มขึ้นมาก ด้านราคาสินค้าโดยรวมในท้องตลาดมี ต้องการสินค้าเพือ่ การบริโภคและลงทุนจึงมีแนวโน้ม ต่อเนื่อง เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการมีความกังวล ราคาเพิ่มขึ้นจากไตรมาสแรกปีก่อน ทั้งสินค้าที่ใช้ เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส�ำหรับการลงทุนภาคก่อสร้างและ ฉะนัน้ แม้ผบู้ ริโภคจะมีรายได้เพิม่ ขึน้ แต่อ�ำนาจซือ้ ก็ ในการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะน�้ำมันเชื้อเพลิงมี อสังหาริมทรัพย์ก็คาดว่า จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในจัง มิได้เพิ่มขึ้นตามเนื่องจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น ราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลกระทบต่อต้นทุน หวัดใหญ่ๆ ของภาคเหนือเช่นกัน อาทิ เชียงใหม่ ย่อมส่งผ่านไปถึงราคาสินค้าทีใ่ ช้อปุ โภคบริโภคใน ชีวิตประจ�ำวัน ซึ่งสุดท้ายก็จะกระทบต่อผู้บริโภค การผลิตรวมของผู้ประกอบการที่สูงขึ้น ส่วนการว่าง และเชียงราย แม้ว่าเศรษฐกิจโดยรวมมีแนวโน้มจะขยาย ในที่สุด ฉะนั้น การปรับตัวของผู้ผลิตต่อต้นทุน งานของภาคเหนือยังอยู่ในระดับต�่ำ แนวโน้มในระยะถัดไป การผลิตและการ ตัว แต่เศรษฐกิจภาคเหนือยังคงมีความท้าทายใน ที่สูงขึ้น ย่อมเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้ธุรกิจอยู่ รอด อีกทั้งภาครัฐจะต้องมีมาตรการให้ความช่วย อุ ป โภคบริ โ ภคของประชาชนมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1.สภาพอากาศและภัยธรรมชาติ ทีอ่ าจท�ำให้ เหลือธุรกิจต่างๆ อย่างชัดเจนและทันท่วงทีโดย จากไตรมาสแรกเป็นล�ำดับ ทั้งผลผลิตการเกษตร เฉพาะราย SMEs ทีค่ าดว่าจะได้รบั ผลกระทบมาก ที่ขยายตัวโดยเฉพาะข้าว เนื่องจากราคารับจ�ำน�ำ ผลผลิตเกษตรไม่ขยายตัวอย่างที่คาดการณ์ 2.การท่องเที่ยวที่นอกจากจะชะลอตัวตาม เนื่องจากมีความสามารถในการปรับตัวน้อยกว่าผู้ อยู่ในเกณฑ์สูง จูงใจให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิต การ ผลิตอุตสาหกรรมจะกลับมาเป็นปกติได้ประมาณ ฤดูกาลแล้วยังอาจได้รับผลกระทบจากนักท่องเที่ยว ประกอบการรายใหญ่ ตลอดจนการดูแลการปรับ ช่ ว งกลางปี ต ามการผลิ ต เพื่ อ ส่ ง ออกในอุ ต สาห ต่างชาติเข้ามาในภาคเหนือน้อยลงเนือ่ งจากมหกรรม ราคาสินค้าให้เหมาะสม นุกุล มุกลีมาศ กรรมส�ำคัญๆ เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้ง ฟุตบอลยูโรและกีฬาโอลิมปิกทีจัดขึ้นที่ยุโรปในช่วง เศรษฐกรอาวุโส ส่วนเศรษฐกิจภาค อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตเกษตร เช่น ถั่วแระ กลางปี บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จ�ำเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือผูร้ บั เหมาอยูแ่ ล้ว.. ขายดิบ ขายดี ขายเทน�ำ้ เทท่า อยู่แล้ว แล้วก็เสียภาษีจากการขายนั้นกับสรรพากร

ใช้ของของตัวเองต้องเสียภาษี?

ทางรถไฟนีแ่ หละ ชือ่ ตลาดอาเมโยโกะ แปลว่าตลาด สายรุ้ง คนต่างชาติบางคนเขาออกเสียงล�ำบากเขาก็ เรียกตลาดอูเอโนะเสียสิ้นเรื่อง คนไทยก็รู้จักแต่ชื่อ ตลาดอูเอโนะ เมื่ออยู่ใต้ทางรถไฟ เวลารถไฟมาก็ตึงตังกัน พองาม แต่คนที่วุ่นวายข้างล่างไม่ยักมีคนสนใจ เป็นตลาดที่สุดจะจ้อกแจ้กจอแจ ขายกัน ตั้งแต่อาหารทะเลสด ผัก ผลไม้ จักรยาน ไปจนถึง เสือ้ ผ้าหน้าผม ร้านเสริมสวย จิปาถะ และเบียดแน่น ตามประสาร้านรวงในญี่ปุ่นที่ต้องเผชิญกับค่าเช่าที่ แสนแพง หน้าร้านเขาไม่ได้กว้างใหญ่อย่างของไทยเรา แต่จะเป็นซอกเล็กๆครึ่งหนึ่งของห้องแถวเรา อันนี้ หมายถึงอย่างมาตรฐาน ร้านเล็กกว่านี้ก็มีมากมาย ดั ง นั้ น ในตรอกที่ สุ ด จอแจสองตรอกนี่ จ ะมี ร ้ า น มากกว่า 2 พันร้านก็ไม่ต้องตกใจ ชื่อตลาดสายรุ้งนี่จึงเหมาะเหม็งมาก เพราะ นอกจากจะมีสสี นั มากมายยิง่ กว่ารุง้ กระจายแล้ว ยังมี สินค้าหลากหลายจนไม่รจู้ ะจัดหมวดหมูใ่ ห้เป็นตลาด ประเภทไหน เอาเป็นว่ามีทุกสิ่งอย่าง ตั้งแต่เช้ามืดก็จะเป็นร้านของบรรดาพ่อค้า ขายส่ง หรือคนที่เขามาซื้ออาหารเพื่อเอาไปท�ำมาหา กินจริงๆ ตอนสายไปจนถึงบ่ายแก่ๆก็จะเป็นตลาด ของคนทั่วไป รวมทั้งนักท่องเที่ยว มาเดินซื้อมา ชืน่ ชม ถ้าเป็นนักท่องเทีย่ วก็สงั เกตง่ายหน่อย เพราะ จะกรีด๊ กร๊าด ถ่ายรูปๆๆๆ กับทุกสิง่ อัน เจอปลาหมึก ตัวโตๆทีค่ นญีป่ นุ่ เขาเห็นเป็นธรรมดาก็กรีด๊ เห็นผัด ก๋วยเตี๋ยวแบบญี่ปุ่นก็กรี๊ด คนไทยมาเดินเห็นเขาขายทุเรียนก็กรี๊ดอีก นอกจากสินค้าหลากหลายแล้ว สิ่งที่ท�ำให้

ตลาดนี้มีชีวิตชีวาคือเสียงร้องเชิญชวนของบรรดา พ่อค้า (ไม่ค่อยเห็นผู้หญิงแฮะ) หนุ่ม ให้ชิมให้ชม สินค้าของตัวเอง เขาจะตะโกน ประกอบกับการปรบ มือฉาดๆ ฟังแล้วคึกคักนักหนา ฉันฟังไม่รู้เรื่อง แต่ เห็นสาวน้อยบางคนเดินผ่านแล้วยิ้มเอียงอาย สงสัย พ่อค้าแซวเข้าให้ แต่คงเป็นค�ำแซวทีน่ า่ รัก เพราะคน ถูกแซวไม่ยักโกรธ ลีลาของพ่อค้าบางคนนี่ถึงขนาดมีคนมุงฟัง นะจ๊ะ ฉันเองก็ชอบมุงมากทีเดียวเชียว อาหารทะเล ผักผลไม้ของเขาสดหนักหนา ผัก เขาควบคุมสารเคมีได้ดี เพราะฉะนั้นเวลาซื้อไม่ต้อง กังวล เขาดูแลความปลอดภัยของประชาชนเขาดีกว่า ประเทศไทยเป็นไหนๆ แต่ถ้าเป็นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าก็เมดอิน ไชน่าทั้งนั้น เป็นที่รู้กันไม่ว่าในยุโรป อเมริกา หรือ กระทั่งแอฟริกา จีนไปครองตลาดแล้วทั้งนั้น ในตลาดอาเมโยโกะจะมีร้านหนึ่งขายเสื้อผ้า ที่ย้อมด้วยคราม หรือที่เขาเรียกกันว่า indigo ชื่อ ร้านเขาก็ indigo นี่แหละ นั่นน่ะเอาไปจากบ้านเรา ทัง้ นัน้ เวลาไปดูอย่าตกใจเพราะขายแพงกว่าบ้านเรา หลายเท่า ถ้าเข้าไปดูในห้างสรรพสินค้าใหญ่อย่างมิต ซูโกชิ จะเจอแพงกว่านี้อีกหลายเท่า ห้างหลายห้างเอาผ้าย้อมครามแขวนโชว์ในตู้ โชว์อร่ามเรืองรอง ราคาผืนละเป็นแสนบาท ผู้หญิง ญีป่ นุ่ นีเ่ ขาชอบผ้าทีย่ อ้ มธรรมชาติ และยิง่ ย้อมด้วยคราม นี่ไม่รู้เป็นอะไร ชอบกันจัง ขายกันราคาบ้าระห�่ำมาก ตลาดอาเมโยโกะนี่ ถ ้ า เป็ น เชี ย งใหม่ ก็ ค ง อารมณ์ ต รอกเล่ า โจ๊ ว ถ้ า เป็ น กรุ ง เทพก็ ส� ำ เพ็ ง ประมาณนั้น แต่เดินสนุกกว่านัก เพราะมันไม่ร้อนน่ะ อัน นี้จริตส่วนตัวของฉันว่านะ

มีค�ำถามจากผู้ประกอบการท่านหนึ่ง ท่าน บอกว่าท่านได้ยินมาว่า การที่ตัวท่านเองเอาของ หรือสินค้าในร้านของตนเองไปใช้ ต้องเสียภาษี ด้วยจริงเหรอ.....? ก่อนจะตอบค�ำถามนีก้ ข็ อเอาหลักการของการ เสียภาษีอย่างง่ายๆ ที่เมื่อผู้ประกอบการหรือคนท�ำ ธุรกิจมีการขายสินค้าหรือให้บริการ มีรายรับ..มีรายได้ แล้วแต่จะเรียกก็ต้องน�ำรายรับหรือรายได้นั้นไป ค�ำนวณเพือ่ เสียภาษีให้แก่รฐั เข้าใจตรงกันนะครับ... มาตอบค�ำถาม....จากค�ำถามข้างต้นก็ตอบได้ ทัง้ จริงและก็ไม่จริง....เอาทีจ่ ริงก่อน..ทีว่ า่ จริง ซึง่ ต้อง เสียภาษีด้วยนั้น มาจากค�ำนิยามหรือความหมาย ของค�ำว่า “ขาย” ของกฏหมายภาษีสรรพากรหรือ ที่ใช้สื่อสารเข้าใจกันก็คือประมวลรัษฎากร ไว้ตาม มาตรา 77/1(8) เขา..เออ..ท่านให้ความหมายของ ค�ำว่า “ขาย” ว่าหมายถึงจ�ำหน่าย จ่าย โอนสินค้า ไม่ว่าจะมีประโยชน์หรือค่าตอบแทนหรือไม่ และให้ หมายความรวมถึง(ก) สัญญาให้เช่าซือ้ สินค้า สัญญา ซือ้ ขายผ่อนช�ำระทีก่ รรมสิทธิใ์ นสินค้ายังไม่โอนไปยัง ผู้ซื้อเมื่อได้ส่งมอบสินค้าให้ผู้ซื้อแล้ว (ข) ส่งมอบ สินค้าให้ตวั แทนเพือ่ ขาย (ค) ส่งสินค้าออกนอกราช อาณาจักร (ง) น�ำสินค้าไปใช้ไม่วา่ ประการใดๆ เว้นแต่ การน�ำสินค้าไปใช้เพือ่ การประกอบกิจการของตนเอง ..จากความหมาย ของค�ำว่าขายที่ว่าก็จะเห็นว่าเขา ก�ำหนดไว้มากกว่าค�ำว่าขาย อย่างทีเ่ ราเข้าใจกันทัว่ ๆไป ดังนั้น ค�ำตอบว่า ที่ตอบว่าจริง..ที่ท่าน ต้อง เสียภาษีด้วยจากการที่ตัวท่านเองเอาของหรือสินค้า ในร้านของตนเองไปใช้ตามความหมายตามข้อ (ง) …คงต้องยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆกัน เอาเป็นว่า.. สมมติว่า ..ท่านเป็นผู้เปิดร้านท�ำ กิจการขายวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับ การก่อสร้าง จะเป็นปูน อิฐ หิน ดิน ทราย ท่อ เหล็ก น็อต ตะปู อะไรท�ำนอง นี้ แล้ว ก็ได้จดทะเบียนเป็น ผู้ประกอบการเสียภาษีมูลค่า เพิม่ แล้ว…ปกติกข็ ายวัสดุ อุปกรณ์พวกนีใ้ ห้กบั ลูกค้า

ตลอดมา…เกิดวันดี คืนดีท่านมีสตางค์ เหลือใช้ เหลือเก็บ ก็อยากจะสร้างบ้านหลังที่สอง หลังที่สาม ขึ้นมา ก็เอาวัสดุ อุปกรณ์ในร้านของตัวท่านเอง ไป ใช้สร้างบ้าน ไม่ต้องเสียสตางค์ซื้อวัสดุฯ …อย่างนี้ แหละทีเ่ ขา ก�ำหนดไว้ตามข้อ(ง) ว่าน�ำสินค้าไปใช้ ที่ เข้าความหมายของค�ำว่า “ขาย” ต้องน�ำมูลค่าที่ท่าน น�ำสินค้า ของท่านไปใช้ไปเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย โดยคิดมูลค่าเป็นยอดขายตามราคาตลาด ทีท่ า่ นขาย ปกติ…ก็ถอื เสมือนท่านได้ขายสินค้าของท่านออกไป นั่นเอง เพียงแต่ท่านขายให้ตัวท่านเอง… แต่…แต่วา่ อีกค�ำตอบจากค�ำถามเดียวกัน ข้างต้น แต่ตอบว่าไม่จริงหรอกทีว่ า่ การทีท่ า่ นน�ำเอา ของหรือสินค้าในร้านของตนเองไปใช้ ต้องเสียภาษี ด้วยจริงเหรอ.....?...ที่ว่าไม่จริงก็เพราะความหมาย ของ ค�ำว่า ”ขาย” ตามข้อ(ง) อีกนั่นแหละ ที่บอก ไว้ตอนท้ายว่า “เว้นแต่ การน�ำสินค้าไปใช้เพื่อการ ประกอบกิจการของตนเอง” หมายถึงว่า หากการ ที่ท่านน�ำสินค้าในร้านของท่านไปใช้ แต่เอาไปใช้ ในการประกอบกิจการ ของกิจการท่านเองก็ไม่เข้า ข่ายความหมายค�ำว่าขาย… เอาตัวอย่างเดิมอย่าง ที่ยกตัวอย่างข้างบนนี้ ท่านน�ำวัสดุ อุปกรณ์ฯ ที่ เป็นสินค้าในร้านของท่านไปสร้าง…ไม่ใช่บ้านอย่าง ตัวอย่างก่อน แต่ท่านน�ำไปใช้ ในการสร้างห้องโชว์ สินค้า สร้างอาคารส�ำนักงานของกิจการขายวัสดุฯ ก่อสร้างของท่าน อย่างนี้ เขาว่าไม่ ถือว่า “ขาย“คือ ไม่ต้องน�ำมูลค่าของสินค้าที่ใช้นั้นไปเสียภาษีให้แก่ สรรพากร….แต่ว่า แต่ว่าอยากจะฝาก บอกว่าหาก ท่านมีการกระท�ำอย่างนี้คือเอาสินค้าไปใช้ในกิจการ จริง ก็คงต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าท่านเอา สินค้า นั้นไปใช้เพื่อกิจการจริง และเก็บไว้ประกอบการตัด Stock ของท่าน เพือ่ ว่าจะเป็นหลักฐานแสดง ต่อเจ้า หน้าที่สรรพากรให้เขาเชื่อว่าท่านเอาไปใช้ในกิจการ ท่านและไม่ต้องน�ำไปรวมค�ำนวณภาษีจริง………… สวัสดีครับ.

พรอมเมนาดาพร้อม เปิดตัวสปอร์ตเวิลด์

“อีซซี ”ี ผูบ้ ริหารศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ทมอลล์ เชียงใหม่ จับมือแอคทีฟ เนชั่น ผู ้ บ ริ ห าร “สปอร์ ต เวิ ล ด์ ” เปิ ด ศู น ย์ ค ้ า ปลี ก อุปกรณ์กฬี าครบวงจรบนพืน้ ทีก่ ว่า 1,600 ตร.ม. ชี้เป็นสาขาต้นแบบใหม่ภายใต้ 5 องค์ประกอบ หลัก หวังเป็นแม่เหล็กดึงดูดลูกค้า นายเชียร์ท ควันท์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และผู้ถือหุ้น บริษัท อีซีซี อินเตอร์เนชั่นแนลเรียล เอสเตท ผูพ้ ฒ ั นาอสังหาริมทรัพย์และบริหาร จัดการ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ทมอลล์ เชียงใหม่ เปิดเผยว่า พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ ช้อปปิ้งมอลล์สไตล์รีสอร์ทระดับภูมิภาค แห่งแรก ในเมืองไทย ซึง่ ก�ำหนดเปิดตัวในช่วงปลายปี 2555 นี้ ได้เปิดพื้นที่กว่า 1,600 ตร.ม.ให้ พันธมิตร คือ สปอร์ตเวิลด์ (Sportsworld) ศูนย์คา้ ปลีกอุปกรณ์ กีฬาชือ่ ดังของเมืองไทย เข้ามาด�ำเนินการเปิดศูนย์ จ�ำหน่ายเครื่องกีฬาเพื่อเป็นแม่ เหล็กส�ำคัญดึงดูด ลูกค้าทุกเพศทุกวัย ส�ำหรับสปอร์ตเวิลด์ ตั้งอยู่หนึ่งในโซนที่ ดีที่สุดโซนหนึ่งของโครงการ ถือเป็นสาขาที่ใหญ่ ที่สุดในปัจจุบันของสปอร์ตเวิลด์และ จะเป็นศูนย์ จ� ำ หน่ า ยเครื่ อ งกี ฬ าหลั ก ของพรอมเมนาดา เนื่องจากผู้บริโภคในเชียงใหม่ชื่นชอบแบรนด์และ ประเภทของสินค้าและบริการ ที่หลากหลายภายใต้ บรรยากาศที่แปลกใหม่ “จากผลการวิจยั กว่า 4 ปีของเราชีใ้ ห้เห็นว่า ชาวเชียงใหม่ก�ำลังต้องการประสบการณ์ไลฟ์สไตล์

แห่งการช้อปปิ้งรูปแบบใหม่ ซึ่งพรอมเมนาดา สามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้อย่างตรงจุด และ สปอร์ตเวิลด์ คือ พันธมิตรที่ส�ำคัญและลงตัว เป็นอย่างยิง่ ของ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดาทีจ่ ะเป็น แม่เหล็กส�ำคัญในการดึงดูดลูกค้าให้มาช้อปปิ้ง” นายเชียร์ท กล่าว ด้านนายกมลพันธ์ ศิรพิ รรณพร กรรมการผู้ จัดการ บริษัท แอคทีฟ เนชั่น จ�ำกัด ผู้บริหารศูนย์ รวมอุปกรณ์กฬี าครบ วงจร”สปอร์ตเวิลด์” กล่าวว่า ปัจจุบนั สปอร์ตเวิลด์ ในเมืองไทยมี 31 สาขา ส�ำหรับ สปอร์ตเวิลด์สาขาใหม่ที่ตั้งอยู่ในศูนย์การค้าพรอม เมนาดา รีสอร์ทมอลล์ เชียงใหม่เป็นต้นแบบใหม่ ล่าสุดภาย ใต้ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ความทันสมัย (Modern) ประสบการณ์ (Experience) องค์ ความรู้ (Knowledge) บริการ (Service) และ ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive) เพื่อมอบประสบการณรูปแบบใหม่ให้แก่ลูกค้า “ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ทมอลล์ เชียงใหม่ ถือเป็นท�ำเลที่เหมาะสมที่สุดในการน�ำ เสนอแนวคิดใหม่ของสปอร์ตเวิลด์ในการตอบสนอง ไลฟ์ของโลกยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ อีซีซี อินเตอร์ เนชัน่ แนล เรียลเอสเตท เจ้าของโครงการ ยังมีความ น่าเชือ่ ถือมาอย่างยาวนานในการท�ำงานร่วมกับผูค้ า้ และให้ความส�ำคัญกับการติดต่อสื่อสารที่เปิดกว้าง อย่างตรงไปตรงมา เพื่อการสร้างผลประโยชน์ร่วม กัน”นายกมลพันธ์ กล่าว

หนังสือเล่มใหญ่

“โลกคือหนังสือเล่มใหญ่เล่มหนึ่ง ผู้ที่ไม่ออกจากบ้าน ย่อมอ่านหน้าเดียวเท่านั้น”


18

วิถีวัฒนธรรม

วิถีล้านนา ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ “ครูบา” ในกลุ่มวัฒนธรรมล้านนา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนนั้น เป็นค�ำเรียกพระ สงฆ์ ผู ้ ที่ ศึ ก ษาหลั ก ธรรมแตกฉาน ปฏิ บั ติ ดี ปฏิบัติชอบ มีจริยวัตรอันงดงามบริสุทธิ์ จนเป็น ที่เลื่อมใสศรัทธา พระสงฆ์ไม่สามารถแต่งตัง้ ตนเองเป็นครูบา ได้ ถือเป็นการอวดอุตริมนุษยธรรม ครูบาจึงเป็นค�ำ ที่ศรัทธาชาวบ้านได้เห็นดีเห็นงามร่วมกันสถาปนา ขึ้นถือเป็นการแต่งตั้งโดยสังคมส่วนรวม “ครูบาศรีวิชัย” เกิดเมื่อตอนพลบค�่ำวัน อังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2421 เดิมชื่อ เฟือน หรือ ฟ้าร้อง เนื่องด้วยขณะเกิดมีเสียงพายุ ฟ้าร้อง ลั่นไปทั่ว พ่อชื่อ นายควาย แม่ชื่อ นางอุสา อยู่บ้าน ปาง ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ล�ำพูน ด.ช.เฟือน หรือฟ้าร้อง เป็นเด็กทีม่ จี ติ ใจโอบ อ้อมอารี ไม่ทำ� ร้ายทุบตีสตั ว์ ไม่กนิ เนือ้ สัตว์ ชอบกิน ผักผลไม้ นอกจากนั้นยังชอบเสียงดนตรี ชอบดีด ซึงเป่าขลุ่ย ขับจ้อยซอ ศิลปะพื้นบ้านล้านนา ชีวิต แต่ละวันด�ำเนินตามวิถีของลูกชาวนาที่ต้องช่วยพ่อ แม่เลี้ยงควาย ท�ำไร่ท�ำนาในช่วงอายุ 10 ปี ขณะที่ ไปเลีย้ งควาย มีพระธุดงค์ผา่ นมาพบ และบอกว่าถ้า ได้บวชเรียนจะเป็นผูน้ ำ� ส�ำคัญในการสืบพุทธศาสนา แต่เนือ่ งด้วยเห็นพ่อแม่ยงั ล�ำบาก จึงอยูช่ ว่ ยงานทาง บ้านก่อน จนอายุได้ 17 ปี จึงรบเร้าขอพ่อแม่บวช พ่อแม่ทนรบเร้าไม่ไหวจึงน�ำไปฝากกับครูบา ขัตยิ ะ พ�ำนักอยู่ ณ อารามสงฆ์บา้ นปาง เป็นขะโยมวัดหรือ อ�ำเภอแม่แจ่ม เป็นอีกหนึง่ อ�ำเภอในจังหวัด เชียงใหม่ ทีเ่ ป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีม่ คี วามน่าสนใจ เพราะนอกจากเหนื อ ไปจากความงดงามทาง ธรรมชาติแล้ว ยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่มีความ โดดเด่น ตลอดจนยังเป็นแหล่งเก็บรักษาสภาพวิถี ชีวิตของชาวล้านนาในอดีตให้ยังเป็นที่ปรากฏใน สังคมโลกปัจจุบัน ผ้าซิ่นตีนจกจากแม่แจ่ม เป็นซิ่นตีนจกที่เป็น ที่รู้จักของคนทั่วไป เนื่องจากยังคงมีการทออย่างต่อ เนื่องมาจนกระทั่งปัจจุบัน อันเป็นผลมาจากสภาพ ภูมิประเทศของเมืองแม่แจ่มที่แวดล้อมด้วยภูเขา สลับซับซ้อน ไม่เอือ้ อ�ำนวยต่อการคมนาคมขนส่ง จึง ท�ำให้การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเป็นไปอย่าง ล่าช้า ประกอบกับเมื่อเกิดกระบวนการท้องถิ่นนิยม

The Chamber Forum

ปีที่ 2 ฉบับที่ 20 ประจ�ำเดือน มิถุนายน 2555

The Chamber Forum

ปีที่ 2 ฉบับที่ 20 ประจ�ำเดือน มิถุนายน 2555

News Update

19

ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย จ้องครองตลาดอาเซียน

ลูกศิษย์วัด คอยช่วยเหลือรับใช้พระ พร้อมทั้งเรียน ฝึกอ่านภาษาล้านนาในคัมภีร์ใบลาน ตามจารีตของ ล้านนาเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนบวช จนอายุ 18 ปี ทางพ่อแม่ ญาติพี่น้อง จึง จัดพิธีปอยลูกแก้วแบบเรียบ ๆ ง่าย ๆ ไม่มีงาน รื่นเริงสนุกสนานแต่อย่างใด โดยมีครูบาขัติยะ เป็น พระอุปัชฌาย์ ตั้งสมญานามใหม่ว่า สามเณรศรี วิชัย ท่านตั้งอกตั้งใจเรียนรู้หลักธรรม ความรู้จารีต ประเพณีจากครูบาขัติยะด้วยความขยันหมั่นเพียร ต่อมาเมื่ออายุครบ 21 ปี ได้อุปสมบทที่วัดบ้านโฮ่ง หลวง อ.บ้านโฮ่ง จ.ล�ำพูน โดยมีครูบาสมณะเป็นพระ อุปชั ฌาย์ ได้รบั ฉายาว่า “สิรวิ ชิ โยภิกขุ” แต่ชาวบ้าน เรียกแบบอักขระล้านนาว่า “พระสีวิชัย” ตลอดเวลาของการบวชเรี ย น ท่ า นมานะ พยายามศึกษาหลักธรรมของพุทธศาสนา วิชากัมม ฐาน จนมีความรูต้ า่ งๆ อย่างแตกฉาน จนกระทัง่ ท่าน ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านปาง และเป็นหัวหน้าหมวด

ครูบาศรีวชิ ยั ตนบุญแห่งล้านนา (1)

อุโบสถ ตามจารีตของสงฆ์ในล้านนาโดยล�ำดับ ท่าน บ�ำเพ็ญตนปฏิบัติธรรมด้วยความเคร่งครัด เป็น อุปัชฌาย์บวชกุลบุตร สั่งสอนอบรมบ่มเพาะพระ สงฆ์ สามเณร ด้วยความรู้ หลักธรรม กัมมฐาน ที่ ท่านศึกษามาอย่างเต็มที่จนมีลูกศิษย์ลูกหามากมาย ด้วยการจัดการศึกษาธรรมะอย่างเข้มแข็ง จึงมีพระ สงฆ์ สามเณร จากวัดต่าง ๆ เดินทางมาศึกษาร�ำ่ เรียน

ที่วัดบ้านปางอยู่ไม่ขาดสาย เนือ่ งจากในล้านนามีหลากหลายกลุม่ ชน การ รับพุทธศาสนาเข้ามามีการปรับตามแบบแผนจารีต ของแต่ละกลุ่ม พระสงฆ์แต่ละกลุ่ม อาทิ กลุ่มยวน กลุ่มยอง กลุ่มขืน กลุ่มไต เป็นต้น จึงมีแนวทาง ปฏิบัติแตกต่างกัน ในขณะที่สามารถอยู่ร่วมกัน โดย มิได้มีความขัดแย้งใด ๆ มีการเรียนรู้ไปมาหาสู่กัน

เสมอมา ส�ำหรับครูบาศรีวิชัย มีธรรมเนียมปฏิบัติ ตามจารีตท้องถิ่นที่เห็นเด่นชัดในการนุ่งห่มผ้าจีวร สีกลัก มีผ้ารัดอก แขวนลูกปะค�ำ ถือไม้เท้าและพัด ฉันมังสะวิรัตวันละมื้อเดียว ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามแบบอย่างครูบาผู้เป็นอาจารย์ที่ได้ศึกษาเล่า เรียนมา

ราว พ.ศ. ๒๕๓๐ ซิน่ ตีนจกของเมืองแม่แจ่ม ได้กลาย เป็นเอกลักษณ์ของเครือ่ งแต่งกายแบบล้านนาแท้ จึง ท�ำให้มกี ารฟืน้ ฟูการทอซิน่ ตีนจกแบบดัง้ เดิม และส่ง เสริมให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ลั ก ษณะอั น เป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องซิ่ น ตี น จก แม่แจ่ม คือ การทอลายจกให้แน่นจนแทบไม่เห็น พื้นสีด�ำด้านหลัง ซึ่งเป็นผลมาจากความนิยมใช้ฝ้าย เส้นใหญ่ทบกันจ�ำนวนหลายเส้น โครงสีของลวดลาย จกเป็นสีวรรณะร้อน (warm tone colour) ซึ่งเป็น สีแท้ (hue colour) สีสันที่นิยมส่วนใหญ่ ได้แก่ สี เหลือง สีแดง สีสม้ สีนำ�้ ตาล และมีสอี นื่ ๆ เช่น สีเขียว สีม่วง สีชมพู สีฟ้า ประกอบอีกเล็กน้อย ความสดใส ของการสลับสีในลวดลายนี้เอง ท�ำให้ซิ่นตีนจกแบบ แม่แจ่มมีความสวยงามและน่าสนใจ

ลายของตีนจกแม่แจ่ม อาจแบ่งออกได้เป็น สองประเภทใหญ่ คือ ลายโคม และลายกุม - ลายโคม มีลักษณะเป็นลายรูปสี่เหลี่ยม ขนมเปี ย กปู น เป็ น ลายหลั ก ของ ตีนจก ขนาบด้านบนและด้านล่าง ด้วยลายประกอบขนาดเล็ก ที่เรียก ว่า “ห้องนก” เพราะมักท�ำเป็น ลายนกขนาดเล็กเรียงกันไปตลอด ทั้งแถว การเรียกชื่อของซิ่นตีนจก แม่แจ่มประเภทลายโคมนี้ มักเรียก ตามชื่อลายโคม ลายขัน หรือลาย ส�ำคัญภายในโคม ซึ่งเป็นลายหลัก เช่น ลายเชียงแสนหงส์ด�ำ ลายละ กอน ลายโคมหัวหมอน ลายขันสาม

Contempolary Lanna

แอว ลายหงส์บี้ ลายหงส์ปล่อย เป็นต้น - ลายกุม เป็นการน�ำเอาลายขนาดเล็ก มาจัด รูปแบบใหม่ ให้เป็นลายชนิดนัน้ เรียงซ้อนกัน ตลอด ทั้งแถบของลายจก เช่น ลายห้องนกกุม ลายนาคกุม ลายนกนอนหมู่ เป็นต้น บริเวณแถวด้านล่างสุดของท้องลายจก เป็น ลายส�ำคัญที่จะต้องมีในตีนจกทุกๆ ผืนของแม่แจ่ม ลายดังกล่าวเรียกว่า “ลายหางสะเปา” ลายหางสะ เปาของแม่แจ่มมีลักษณะที่แตกต่างจากหางสะเปา ของตีนจกในแหล่งอื่นๆ คือ นิยมจกเส้นสะเปาสี ขาวแทรกระหว่างเส้นสะเปาสีด�ำ ชาวแม่แจ่มนิยมต่อตีนจกกับตัวซิน่ ต๋าสีสว่าง เพื่อให้รับกันกับสีของตีนจก เช่น สีเหลือง สีเขียว อ่อน สีส้ม สีชมพู สีขาว เป็นต้น โดยตัวซิ่นเหล่านี้ มักซือ้ ขายแลกเปลีย่ นมาจากเมืองจอมทอง นอกจาก นีย้ งั ปรากฏความนิยมใช้ตวั ซิน่ ชนิดหนึง่ ต่อกับตีนจก ลายเชียงแสนหงส์ด�ำ ตัวซิ่นดังกล่าวเรียกว่า “ซิ่น

หอมอ้วน” เป็นซิ่นที่ทอโดยน�ำเอาเส้นใยฝ้ายขนาด ใหญ่มาสลับกับเส้นใยขนาดเล็ก ท�ำให้ผ้ามีผิวสัมผัส เป็นลายตาราง นักวิชาการบางท่านให้ขอ้ สันนิษฐานว่า ตัวซิน่ ชนิดนี้ อาจมีที่มีจากซิ่นที่ทอด้วยเทคนิคมุก ซึ่งพบ มากในกลุม่ ชาวไทยวนทีจ่ งั หวัดอุตรดิตถ์และจังหวัด ราชบุรี ลั ก ษณะอั น โดดเด่ น ของซิ่ น ตี น จกแบบ แม่ แ จ่ ม ที่ ก ล่ า วมาในข้ า งต้ น นั้ น เป็ น ผลมาจาก พัฒนาการทางสังคมที่เกิดขึ้นภายในเมืองแม่แจ่ม ซึ่งเริ่มปรากฏเด่นชัดตั้งแต่ช่วง ๑๐๐ ปีที่ผ่านมา ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวัสดุที่ใช้ในการทอผ้า อีกทัง้ เป็นผลมาจากการสัง่ สม บ่มเพาะประสบการณ์ ด้านการทอตีนจก การรับรู้ความงามในธรรมชาติที่ รายล้อมอยู่ใกล้ตัว ก่อนจะตกตะกอนกลายเป็นซิ่น ตีนจกที่มีความสวยงามตามรสนิยมของผู้คนในลุ่ม แม่น�้ำแจ่ม ดังเป็นที่รับรู้ของผู้คนในปัจจุบัน

ซิน่ ตีนจกแม่แจ่ม

TEE KANOK@ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

หวังใช้จุดแข็งด้านดีไซน์ ครองตลาดภูมิภาค หลังตลาดหลักอเมริกา ญี่ปุ่น ยุโรปเริ่มแผ่ว ระบุ ยอดส่งออก9หมืน่ ล้านยังส่อแววรุง่ ไม่หยุด แต่คา่ แรง ถีบตัวท�ำความสามารถในการแข่งขันวูบ ทางรอดคือ ย้ายฐานหรือแสวงหาวัตถุดิบราคาถูกจากเพื่อนบ้าน นายจิรบูลย์ วิทยสิงห์ เลขาธิการสมาพันธ์ ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย( The Associations of Thai Lifestyle Products Federation :TLPF) กล่าวว่า อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ เป็นธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทั้งหมด ใช้ วัตถุดิบภายในประเทศสูงถึง 70% มูลค่าการส่งออก ปีละกว่า 9 หมื่นล้านเป็น อุตสาหกรรมทีม่ แี รงงานในระบบกว่า 1 ล้านคน ตลาด ส่งออกหลักของผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทยคืออเมริกา มีสัดส่วน 25% อันดับ 2 คือ ญี่ปุ่น และอันดับ 3 คือ ยุโรป แต่ตลาดที่มีศักยภาพและเติบโตได้ดีที่สุด คือ จีนและอาเซียน การเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะเป็นผลบวกแก่สนิ ค้าไทย เพราะไทยเป็น

ศูนย์กลางการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ในภูมิภาคนี้ โดด เด่นด้านดีไซน์ แม้จะเสียเปรียบเรื่องต้นทุนค่าแรงที่ สูงกว่าหลายประเทศ “ขีดความสามารถของเราสูง เห็นได้จาก ตั ว เลขการส่ ง ออกของกลุ ่ ม อุ ตสาหกรรมนี้ ใ นปี ที่ แล้ว มีการเติบโตในอาเซียนประมาณ 30-40% มา สะดุดตอนช่วงน�้ำท่วมและสะดุดกับปัญหาในตลาด ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย และฟิ ลิปปิ น ส์ ท� ำ ให้ ตัว เลข ของ 2 ประเทศเป็นลบ แต่โดยภาพรวมอาเซียน เป็นตลาดที่ดีส�ำหรับเรา แต่ปีนี้เราได้รับผลกระทบ หนักจากนโยบายขึ้นค่าแรง ต้นทุนปรับสูงขึ้น 40% ท�ำให้ความสามารถในการแข่งขันระดับสากลลดน้อย ลง ผู้ประกอบการต้องปรับตัว เช่นย้ายฐาน หรือหา วัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลดต้นทุน” นายจิรบูลย์ กล่าวว่าการแสวงหาตลาดส่งออก ของผูป้ ระกอบการไทย ส่วนใหญ่ดำ� เนินการผ่านงาน แสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ เช่น งานแสดง สินค้าของขวัญ-ของใช้ในบ้าน หรือ BIG+BIH จัด

โดยกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ที่ มี ยอดสัง่ ซือ้ ปีละกว่า 1.4 พันล้านบาท เฉพาะยอดสัง่ ซื้อในประเทศมากกว่า 1 ร้อยล้านบาท ขณะที่ตลาดสินค้าหัตถกรรมในภาคเหนือ โดยเฉพาะเชียงใหม่นั้น นายจิรบูลย์ กล่าวว่า มี ความแข็งแกร่งเพราะมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน หาก พั ฒ นาสิ น ค้ า ไปพร้ อ มกั บ ระบบโลจิ ส ติ ค ส์ จ ะ สามารถเปิดตลาดโดยใช้เส้นทางบกไปยังอินเดีย และจีนได้ สมาพั น ธ์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ลฟ์ ส ไตล์ ไ ทย ประกอบด้วย 7 สมาคม ได้แก่ สมาคมผู้ผลิตและ ผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ (nohmex), สมาคมของขวัญของช�ำร่วยไทย, สมาคมสินค้า ตกแต่งบ้าน, สมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แนวดีไซน์, สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย, สมาคมเครื่อง เขียนและเครื่องใช้ส�ำนักงานไทย และสมาคม การค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน

อเมริกาเสนอ GSP มช.พบ Anti-oxidant

สิทธิผสู้ ง่ ออกไทย เปิบมะขามป้องมะเร็ง คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม “The U.S. GSP: Opportuni ties for Thai Exporters” เพื่อเป็นการสร้าง ความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ผู้ผลิต เกี่ยวกับระบบ GSP สหรัฐฯและการใช้สิทธิฯ จัด โดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วม กับกรมการค้าต่างประเทศ เขต 1 (เชียงใหม่) มี การบรรยายเรื่อง “ระบบ GSP สหรัฐ” โดย Mr.Marideth J. Sandler อดี ต ผู ้ อ� ำ นวย โครงการ GSP ประจ�ำส�ำนักงานผู้แทนการค้า สหรัฐ (USTR) และ Ms.Tasarina (Kathy) Lin เจ้าของธุรกิจบริษทั นายหน้าในการผ่านพิธกี าร ศุลกากรสหรัฐฯ (U.S. Custom Broker) ที่มา บรรยายเรื่อง “การด�ำเนินพิธีการศุลกากรขาเข้า สหรัฐในมุมมองของเอกชน” ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ กรรมการหอการค้า จังหวัด เชียงใหม่ กล่าวถึงรายละเอีย ดของการ ประชุมครั้งนี้ว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นคู่ค้า ที่ส�ำคัญของไทยมายาวนาน และเป็นประเทศที่ให้ สิทธิพเิ ศษทางภาษีศลุ กากรเป็นการทัว่ ไป (Genera lized System of Preference : GSP)ใน รู ป ของการยกเว้ น ภาษี น� ำ เข้ า ให้ แ ก่ สิ น ค้ า จาก ประเทศก�ำลังพัฒนา รวมถึงประเทศไทยตั้งแต่ ปี 2519 ให้สิทธิ GSP ยกเว้นภาษีน�ำเข้าสหรัฐฯ แก่ สิ น ค้ า เกษตรและอุ ต สาหกรรมที่ น� ำ เข้ า จาก ไทยกว่า 3,400 รายการซึ่งการให้สิ ท ธิ GSP นี้ สหรัฐฯ จะมีการทบทวนการให้สิทธิเป็นราย ประเภทและรายการสินค้าเป็นประจ�ำทุกปี รวม ทั้ ง ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขหรื อ เพิ่ ม เติ ม รายการสิ น ค้ า ที่

เรือ่ งเล่า..............

ณ สนามบินในประเทศแห่งหนึ่ง ผู้หญิงผิวขาวอายุ ประมาณ 50 ปี ขึ้นเครื่องบินล�ำหนึ่งที่มีผู้โดยสารแน่นเต็มล�ำ เมื่อเธอเดินไปถึงที่นั่งของเธอ เธอกลับไม่ต้องการที่จะนั่งตรง นั้น เพราะที่นั่งของเธอติดกับชายผิวด�ำคนหนึ่ง เธอท�ำท่าทาง รังเกียจและเรียกแอร์โฮสเตสมาและพูดว่า “ฉันไม่สามารถนั่ง

จะได้รับสิทธิ GSP โดยมีกระบวนการ/ขั้นตอน การขอรับสิทธิภายใต้ GSP ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ส่งออก ควรทราบ “ทางสหรัฐฯต้องการให้ผู้ส่งออกสินค้าไป ยังประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้สิทธิที่ไม่ต้องเสียภาษี น�ำเข้า หรือ duty free = 0% เพียงแค่ผู้ส่งออก ระบุแหล่งที่มาจากประเทศไทยเท่านั้น โดยเฉพาะ สินค้าหัตถกรรม สามารถใช้สทิ ธินไี้ ด้อย่างเต็มที่ แต่ จะยกเว้นสินค้าที่กระทบหรือผู้ประกอบการสหรัฐ สามารถผลิตได้เองจะไม่เข้าข่าย” นายจุลนิตย์กล่าว นายจุ ล นิ ต ย์ กล่ า วอี ก ว่ า สิ น ค้ า หลั ก ที่ ประเทศไทยใช้สทิ ธินี้ ได้แก่ Certain silver jewelry = 5% duty save,Bus & Truck radial tires = 4% duty save และ Natural rubber gloves = 3% duty save แต่ ที่สินค้าหัตถกรรมเข้าข่าย เป็นสินค้าพวก เครือ่ งเงิน , Fine Jewelry, Wood, Silk Blend, Handkerchiefs, Handmade Fabrics, Wood Kitchen, wood ornament, ไม้กวาด, silk blend scarves ผ้าพันคอ, Rattan Basket และ อีกหลายรายการ ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ ส งสั ย หรื อ ต้ อ งการตรวจสอบ รายการสินค้าที่จะได้รับการยกเว้น สามารถเข้าไป ดูรายละเอียดได้ที่ http://dataweb.usitc.gov/ scripts/tariff_current.asp จะทราบได้ ว ่ า สิ น ค้ า ที่ ผ ลิ ต เข้ า พิ กั ด ไหน และลดหย่ อ นภาษี น� ำ เข้ า ส� ำ หรั บ ลู ก ค้ า ได้ เ ท่ า ไหร่ จะท�ำให้ประหยัดเงินในการน�ำเข้าสินค้าจาก ประเทศไทยได้ไม่มากก็น้อย ซึ่งถือว่าประเทศไทย ได้เปรียบทางการค้าเมือ่ เทียบกับบางประเทศทีไ่ ม่มี การใช้ GSP

หากกะเทาะเปลือกหุ้มเม็ดมะขามทิ้งจะพบ ประโยชน์ซ่อนอยู่ ซึ่งนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) วิจัย เรื่องการพัฒนา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้านอนุมลู อิสระชนิดอัดเม็ด จากสารสกัดเปลือกหุม้ เม็ดมะขาม โดย น.ส.นันทิดา หมวกเหล็ก นายบวร บุตรดีสงิ ห์ และ ผศ.ดร.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ พบว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเทียบ เท่าสารสกัดจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากต่าง ประเทศ จากสภาพปัจจุบันที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ กับการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ต้าน อนุมูลอิสระ พืชพื้นบ้านอย่าง ‘มะขาม’ จึงได้น�ำมา ศึกษา พบว่ามีสารต้านอนุมลู อิสระและสารประกอบ ฟีนอลลิกอยู่ในปริมาณสูง ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ดี ต่อสุขภาพ สารต้านอนุมูลอิสระสามารถลดความเสี่ยง ต่อโรค เช่น มะเร็ง เบาหวาน เป็นต้น รวมทัง้ ช่วยชะลอ กระบวนการบางขัน้ ตอนทีท่ ำ� ให้แก่ ซึง่ ปกติรา่ งกาย สามารถก�ำจัดอนุมลู อิสระได้เอง แต่หากร่างกายได้ รับสารอนุมลู อิสระมากเกินไป จะก�ำจัดไม่ทนั ก็อาจ สร้างความเสียหายต่อเซลล์และเนื้อเยื่อได้ เม็ ด มะขามที่ น� ำ มาศึ ก ษาวิ จั ย ปลู ก ใน จ.เพชรบูรณ์ โดยไม่ระบุสายพันธุ์ เริ่มจากการสกัด ด้วยเอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 70 ทีอ่ ณ ุ หภูมิ 60 C เป็นเวลา 24 ชัว่ โมง สารสกัดทีไ่ ด้จะถูกน�ำมาระเหย ตัวท�ำละลายออกด้วยเครือ่ งระเหยแบบลดความดัน เมือ่ น�ำสารสกัดมาวิเคราะห์หาฤทธิต์ า้ นออก ซิเดชั่นด้วยวิธีดีดีพีเอช พบว่าสารสกัดเปลือกหุ้ม เม็ดมะขามมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นที่ดีกว่าวิตามินอี 3.14 เท่า ยับยั้งอนุมูลอิสระได้ร้อยละ 50 เท่ากับ 53.42 ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร แสดงให้เห็นว่าสารต้าน

อนุมูลอิสระในเปลือกหุ้มเม็ดมะขามมีปริมาณสูง ส่วนการพัฒนาต�ำรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทีมวิจัยใช้วิธีตอกอัดเป็นเม็ด สูตรต�ำรับที่ดีที่สุด ประกอบด้วย ผงสารสกัดเปลือกหุ้มเม็ดมะขาม 300 ม.ก. แลกโตสแอนไฮดรัส ร้อยละ 20 ไมโคร คริสตอลลีนเซลลูโลส ร้อยละ 20 พอลีไวนิลไพโรล ลิโดน ร้อยละ 0.0013 คลอสคาร์เมลโลสโซเดียม ร้อยละ 3 ทัลคัม ร้อยละ 2 แมกนีเซียมสเตียเรต ร้อยละ 0.5 โดยสารสกัดเปลือกหุ้มเม็ดมะขามพบว่า มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น ที่ดีกว่าวิตามินอี 3.14 เท่า ค�ำนวณขนาดการรับประทานของผลิตภัณฑ์เม็ด สารสกัดเปลือกหุ้มเม็ดมะขามต่อวัน มีค่าเท่ากับ 85.50-341.98 mg ต่อวัน โดยผู้วิจัยเลือกขนาด รับประทานต่อเม็ด เป็น 300 mg รับประทานง่าย เพียงวันละ 1 เม็ด ‘สารสกัดจากเปลือกหุ้มเม็ดมะขามมีฤทธิ์ ต้านออกซิเดชั่นที่สูงมากใกล้เคียงกับสารสกัดจาก เม็ดองุน่ การวิจยั ครัง้ นีจ้ งึ เป็นแนวโน้มทีด่ ี ในการน�ำ พืชพืน้ บ้านไทยมาใช้ประ โยชน์ดา้ นสุขภาพ ก่อนน�ำ ไปผลิตในเชิงอุตสาหกรรมต่อไป’ http://www.khaosod.co.th/

ที่ตรงนี้ ข้างชายผิวด�ำคนนี้ได้” และสั่งให้แอร์โฮสเตสหาที่นั่ง ใหม่ให้เธอ แอร์โฮสเตสรับค�ำแล้วหายไปครู่หนึ่ง พร้อมกลับมา บอกว่า “มาดาม ที่นั่งทุกที่ในระดับ Economy (ราคาถูกสุด เก้าอี้เล็กสุด) เต็มหมดแล้ว แต่ดิฉันจะเช็คกับกัปตันให้ว่า ยัง พอมีที่นั่งในระดับ First Class (หรูมากๆ) หรือเปล่า” แอร์ โ ฮสเตสหายไปอี ก สิ บ นาที แ ล้ ว กลั บ มาพร้ อ ม

พูดว่า “กัปตันบอกว่าที่นั่งในระดับ Economy เต็มแล้ว แต่ ยังมีที่ว่างใน First Class อยู่หนึ่งที่พอดี” แอร์โฮสเตสพูด ต่อ “ในกรณีนี้กัปตันรู้สึกสงสารผู้โดยสารมากที่ต้องนั่งติดกับ บุคคลที่น่ารังเกียจ และกัปตันได้อนุมัติให้ย้ายที่นั่งไปที่ First Class แล้ว” ก่อนทีผ่ หู้ ญิงผิวขาวคนนัน้ กระหยิม่ ยิม้ ย่องอย่างพอใจ ในขณะทีช่ ายผิวด�ำเริม่ ใจเสียแล้ว แอร์โฮสเตสพูดต่อว่า “ดังนัน้

คุณผู้ชาย กรุณาหยิบกระเป๋าของคุณ แล้วตามดิฉันมานั่งอย่าง หรูหราที่ First Class ด้วยค่ะ กัปตันไม่อยากให้คุณนั่งติดกับ บุคคลที่น่ารังเกียจค่ะ” ผู้โดยสารทั้งล�ำได้ยินเรื่องราวทั้งหมด ต่างลุกขึ้นยืนปรบมือโห่ร้องให้กับการตัดสินใจที่เฉียบขาดของ กัปตัน แปลโดย: แอดมิน Dektalent Credit: The secret to life is humor


The Chamber Forum

20

ปีที่ 2 ฉบับที่ 20 ประจ�ำเดือน มิถุนายน 2555

ของดีเชียงใหม่ ร้อนๆแบบนี้ ไอศครีมอร่อยๆสักถ้วยคงจะ ช่วยให้ใจเย็นขึน้ ได้บา้ ง ของดีเชียงใหม่ ฉบับนี้ จะ พาคุณผู้อ่านไปคลายร้อนด้วย ไอศครีมโฮมเมด แถวนิมมานเหมินทร์ ใครๆก็พากันเรียกว่าไอศ ครีมกดกริ่ง จนติดปาก หรือถ้าจะพูดแบบง่ายๆ ก็คือ “ไอติมกดกริ่ง” นั่นเองค่ะ ร้านนี้เดิมขายอยู่ที่ถนนสุเทพ หน้าหมู่บ้าน แดนตะวัน หลังมช. ขายกันมาได้ 35 ปีแล้ว ปัจจุบัน ส่งต่อให้ทายาทรุ่นที่สองด�ำเนินการต่อ และได้ย้าย มาที่ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 5 ซึ่งเป็นบ้านพัก อาศัย ไม่มหี น้าร้าน และทีน่ งั่ ไว้บริการลูกค้า เน้นการ ขายส่งอย่างเดียว ลูกค้าทีจ่ ะมารับไอศครีมไปขายต่อ ก็จะมายืนกดกริ่งอยู่หน้าบ้าน คนที่ผ่านไปมาเห็นมี คนมากดกริง่ ซือ้ ไอศกรีม เลยมากดกริง่ ขอซือ้ บ้าง จึง เป็นที่มาของไอศครีมกดกริ่ง คุณเดชนะ และคุณสุรัสวดี สิโรรส เจ้าของ ร้านบอกว่า ชื่อร้านจริงๆคือ “โฮมเฟรช” แต่ใครๆ ก็เรียก “ไอติมกดกริ่ง” จนปัจจุบันเจ้าของร้านเองก็ แทบจะลืมชื่อจริงของร้านตัวเองไปแล้ว ธุรกิจนี้เป็น ธุรกิจเล็กๆภายในครอบครัวแบบเศรษฐกิจพอเพียง ไม่คิดที่จะขยายสาขาไปไหน ใครอยากกินต้องมาก ดกริ่งเอาเอง แต่บังเอิญลูกค้าติดใจในรสชาติ พา กันมาซื้อไม่ขาดสาย โดยเฉพาะช่วงร้อนๆ ยิ่งขายดี ใหญ่ เรียกว่าเสียงกริ่งดังกันทั้งวัน เจ้าของร้านเล่าให้ฟงั อย่างสนุกว่า บางทีลกู ค้า

มาซือ้ ไอศครีม เห็นคนขายยืนอยูพ่ อดี ก็ยงั บอกคนขาย ให้เข้าไปในบ้านก่อน เดี๋ยวกดกริ่งแล้วค่อยออกมา ที่นี่ไม่มีที่นั่งไว้บริการเหมือนร้านไอศครีม ทั่วไป จะมีเพียงห้องเล็กๆที่มีตู้แช่ไอศครีมอย่าง เดียว ลูกค้าต้องซื้อกลับไปกินที่บ้าน ที่ท�ำงาน หรือ จะไปกินในรถก็ตามใจ ลูกค้าบางคนใจร้อน ซือ้ เสร็จ ก็ยืนกินกันหน้าร้านเลยก็มี ไอศครีมที่นี่เขาจะตักแบ่งเป็นถ้วยใส่ตู้แช่ไว้ เรียบร้อยแล้ว เวลาลูกค้ามาซื้อก็ไม่ต้องมารอตักให้ เสียเวลา ลูกค้ากดกริง่ ปุบ๊ แป๊บเดียวพนักงานจะออก มา ระหว่างรอก็ดูเมนูเลือกไว้ก่อนว่าจะเอารสอะไร บ้าง พอพนักงานออกมาก็สั่งของ หยิบใส่ถุงได้เลย ไอศครีมของร้านนี้จะท�ำวันต่อวัน ผลิตกัน สดๆใหม่ๆตั้งแต่เช้าตรู่ โดยจะมีรสชาติให้เลือก หลากหลายมาก ถึง 35 รส เรียกว่าถ้าซื้อกินกันทุก วัน วันละรส ในหนึง่ เดือนยังไม่ซำ�้ รส แล้วก็จะเน้นใช้ ผลไม้ไทยเป็นส่วนประกอบหลัก โดยแบ่งออกเป็น 3

ไอติมกดกริง่ .....อยากอร่อยต้องกดกริง่

กลุ่มหลักๆ ตามความชอบของลูกค้าที่ไม่เหมือนกัน ถ้าชอบรสนม ก็จะเป็นวานิลา ชอคโกแลต สตรอเบอรี่ กล้วยหอมโอริโอ และรสยอดนิยมทีข่ ายดี ก็คอื กล้วย หอมอัลมอนด์ ส่วนพวกทีช่ อบความหอมมันของกะทิ ก็มใี ห้ เลือกหลากหลายเหมือนกัน ไม่วา่ จะเป็น มะพร้าวใบ

เตย เผือก ขนุน รวมมิตร และรสทีข่ ายดิบขายดีเป็น พิเศษก็คือ ข้าวเหนียวมะม่วง กินแล้วได้กลิ่นหอม ของมะม่วง บวกกับความหอมมันของกะทิ อร่อย อย่าบอกใคร แต่จะมีขายเฉพาะช่วงทีม่ มี ะม่วงเท่านัน้ รวมทัง้ บางรสทีจ่ ะต้องรอเป็นช่วงฤดูกาล เช่นลูกตาล น้อยหน่า

ใครทีช่ อบแบบเปรีย้ วๆสะใจ ก็จะมีรสรองรับ หลากหลาย พวกเชอร์เบท มะนาว ส้ม ลิ้นจี่ หรือถ้า ชอบแบบเปรีย้ วๆแต่หอมมันแบบนมด้วยก็ตอ้ งเป็น เสาวรส ชอบแบบไหนก็เลือกกันตามสะดวกนะคะ อยากอร่อยหวานเย็นชื่นใจ ต้องไปกดกริ่งก่อนค่ะ

ต้นไม้ ใหญ่ Your window on Asia For CCC ประเทศจี น มี ต ลาดภาพยนตร์ ที่ ก� ำ ลั ง เติบโตเร็วที่สุดในโลก และฮอลลีวูดก็กระตือ รือร้นที่จะขุดทองในประเทศนี้

ฮอลลีวดู๊ เมดอินไชน่า

ภาพยนตร์แอคชั่น เรื่อง ไอรอนแมน สร้าง จากหนังสือการ์ตนู ของบริษทั มาร์เวล เป็นเรือ่ งเกีย่ ว กับมหาเศรษฐีชาวอเมริกัน ซึ่งสวมชุดเกราะติด เครื่องไอพ่นในการต่อสู้กับศัตรู มันเป็นสัญลักษณ์ ทางวัฒนธรรมอเมริกัน แต่วอลท์ ดีสนีย์ เพิ่ง ประกาศแผนการสร้างภาพยนตร์เรื่องไอรอนแมน ภาคที่สาม ร่วมกับบริษัทในปักกิ่ง ชื่อ ดีเอ็มจี เอน เตอร์เทนเมนต์ เมือ่ เดือนทีแ่ ล้ว บริษทั สัญชาติสหรัฐอเมริกา ชื่อ ดรีมเวิร์คส์ แอนิเมชั่น เพิ่งประกาศโครงการ ความร่วมมือกับบริษัทจีน ในการสร้างสตูดิโอที่ นครเซี่ยงไฮ้ ผู้สร้างภาพยนตร์อเมริกาไม่ได้มอง หาแต่นักลงทุนหน้าใหม่ในตะวันออกเท่านั้น แต่ มองหาวิธีเข้าถึงผู้ชมภาพยนตร์ด้วย เมือ่ ปีทแี่ ล้ว การจัดอันดับภาพยนตร์ทำ� เงิน ของฮอลลีวดู “บ็อกซ์ออฟฟิศ” พบว่าอุตสาหกรรม นี้ตกต�่ำที่สุดในรอบ 16 ปี เทรซี่ เทรนช์ ผู้อ�ำนวยการผลิตภาพยนตร์ เรื่อง “เอเวอร์ อาฟเตอร์: เดอะ ซินเดอเรลล่า ส ตอรี่” ที่น�ำแสดงโดยนางเอกสาว ดรูว์ แบรรี่มัวร์ เดินทางไปทีป่ ระเทศจีนเพือ่ มองหาข้อเสนอในการ ท�ำธุรกิจใหม่ๆ “ตลาดจีนจะบดบังตลาดภาพยนตร์อนื่ ๆใน โลก ตลาดภาพยนตร์ในประเทศจีนใหญ่มากพอ และทุกคนก็บอกว่า โอเค เราจะสร้างภาพยนตร์ ให้ตลาดนี้แหละ ” ปีที่แล้วปีเดียว ตลาดภาพยนตร์ของจีนโต

มากถึง 35% ท�ำเงินได้มากกว่า 2 พันล้านดอลล่าร์ สหรัฐ ในช่วงไตรมาสแรกของปี รายได้ขึ้นน�ำญี่ปุ่น ซึง่ เป็นตลาดภาพยนตร์ทใี่ หญ่เป็นอันดับสองของโลก เทรนช์ บอกว่า มันจะเติบโตเช่นนี้ต่อไป เรื่อยๆ กรุงปักกิ่ง ได้ก�ำหนดโควต้าภาพยนตร์ต่าง ชาติที่สามารถเข้าฉายในประเทศได้เอาไว้ แต่การร่วมทุน ซึ่งมีนักแสดงชาวจีน เงินทุน และสถานทีถ่ า่ ยท�ำในสัดส่วนทีม่ ากพอ จะหลบเลีย่ ง โควต้าเหล่านี้ได้ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กรุงปักกิ่งเพิ่มโควต้า ภาพยนตร์ต่างประเทศจาก 20 เป็น 34 เรื่องต่อปี แต่การเพิ่มโควต้านี้ ให้ใช้ได้กับภาพยนตร์ประเภท ไอแมกซ์ หรือ สามมิติเท่านั้น ภาพยนตร์เรื่อง ไททานิค ของผู้ก�ำกับ เจมส์ คาเมรอน ชนะรางวัลอะคาเดมี อวอร์ดส ตอนทีอ่ อก ฉายในช่วงปลายยุค 1990 ตอนนีม้ นั ถูกน�ำกลับมาฉายซ�ำ้ ในรูปแบบสาม มิติ และได้เข้าฉายในจีนด้วย มหากาพย์ภาพยนตร์รักเรื่องนี้ ท�ำก�ำไรขั้น ต้นได้ 58 ล้านดอลล่าร์สหรัฐจากการฉายในจีน คิด เป็นกว่า 65% ของยอดจ�ำหน่ายบัตรใน 69 ประเทศ ทั่วโลกรวมกัน “กังฟูแพนด้า 2” เป็นการ์ตนู เกีย่ วกับแพนด้า ตัวอ้วนกลมชื่อ โป ซึ่งกลายเป็นวีรบุรุษนักสู้ ติด อันดับสอง เนื้อหาส่วนใหญ่ดัดแปลงมาจากบริบท ของประเทศจีน

ต้นฉ�ำฉา สโมสรเชียงใหม่ยิมคานา ได้รับรางวัลจากการประกวดต้นไม้ใหญ่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจ�ำปี 2548 สถานที่ สโมสรเชียงใหม่ยมิ คานา เลขที ่ 349 ถนนเชียงใหม่-ล�ำพูน ต�ำบลวัดเกต อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อายุ มากกว่า 100 ปี ความสูง ประมาณ 15 เมตร เส้นรอบวง 13 เมตร

ภาพยนตร์ที่ติดอันดับหนึ่ง คือ “ทรานส ท�ำในจีน ท�ำรายได้มากกว่า 170 ล้านดอลล่าร์ ฟอร์มเมอร์ส 3: ดาร์ค ออฟ เดอะ มูน” ซึง่ มีการถ่าย สหรัฐ จากการขายบัตรชมภาพยนตร์ในประเทศนี้ เผยแพร่ครั้งแรกทางเอเชียคอลลิ่ง เครือข่ายวิทยุของส�ำนักข่าวอิสระแห่งอินโดนีเซีย เผยแพร่ ผ่าน10ภาษาใน10ประเทศทั่วเอเชีย พบเรื่องราวอื่นๆได้ที่ www.asiacalling.org *ฟังเอเชียคอลลิง่ ได้ทางสถานีวทิ ยุเสียงสือ่ สารมวลชน FM.100 พฤหัสบดี-ศุกร์ 07.30-8.00น. และ 20.00-20.30น.

The Chamber Forum

ปีที่ 2 ฉบับที่ 20 ประจ�ำเดือน มิถุนายน 2555

21

ข่าวต่อ

เตรียมพร้อมก่อนถึง AEC ต่อจากหน้า 1 ของสหรัฐอเมริกา และ วิกฤตการเงินของกรีซ อิตาลี และสเปน โดยหันมาให้ความส�ำคัญกับอินเดียและ ทั้งนี้ เอสเอ็มอีไทยมีความน่ากังวลอย่างมาก ตะวันออกกลาง แต่พบว่าภาษีขาเข้าสูงถึง 50% จึงถอย ทั้งเรื่องภาษาที่สู้สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์และ ออกจากอินเดีย หันมาให้ความส�ำคัญกับอาเซียน บรูไน ไม่ได้ ขณะที่เทคโนโลยีสู้สิงคโปร์ไม่ได้ ส่วน และตลาดในประเทศแทน ปัจจุบันมีร้านขายใน อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำยิ่งเป็นที่น่ากังวลมาก ข้อมูลล่าสุด ประเทศ 450 แห่ง คาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีทั้งสิ้น การส�ำรวจขององค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศ 500 แห่ง ระบุไม่มีอะไรส�ำคัญกว่าข้อมูล ของญีป่ นุ่ (เจโทร) พบว่าค่าแรงไทยอยูท่ ี่ 14 เหรียญ ส�ำหรับประเทศในอาเซียนนั้นมีร้านจ�ำหน่าย สหรั ฐ อเมริ ก า ขณะที่ พ ม่ า และลาว 2 เหรี ย ญ สหรัฐอเมริกา กัมพูชา 4 เหรียญสหรัฐอเมริกา ในสิ ง คโปร์ และมาเลเซี ย ล่ า สุ ด จะเปิ ด ร้ า นใน ด้านคู่แข่งส�ำคัญ คือ เวียดนาม อยู่ที่ 5 เหรียญ มาเลเซีย 4 ร้าน ขณะที่เวียดนามได้เปิดส�ำนักงาน และมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดประจ�ำ เพื่อสร้างทีม สหรัฐอเมริกา ขณะที่ตลาดในประเทศสู้อินโดนีเซียไม่ได้ ขาย เหมือนที่เคยท�ำในไทยเมื่อ 20 ปีที่แล้ว การ ต้ น ทุ น ส่ ง ออกสู ง กว่ า เมื่ อ เที ย บกั บ มาเลเซี ย และ ทดลองขายครั้งแรกเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา พบว่า สิงคโปร์ ขณะที่การเข้าถึงสินเชื่อของไทยอยู่อันดับที่ มียอดขายมากกว่า 3 เท่าของสินค้าท้องถิ่นของ 71 ของโลก แต่มาเลเซียอยูอ่ นั ดับ 1 ด้านการส่งเสริม เวียดนาม ขณะนี้มีห้างสรรพสินค้าหลายแห่งใน เอสเอ็ ม อี ก็ ยั ง เป็ น รองสิ ง คโปร์ มาเลเซี ย และ เวียดนามติดต่อให้ไปวางสินค้า เช่น ห้างสรรพสิน อินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม ไทยยังมีความได้เปรียบ ค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ที่มีจ�ำนวน 5-6 สาขา ห้าง หลายเรือ่ ง เช่น การบริการคนไทยแข่งขันได้ ยากทีจ่ ะ พาร์คสัน ของประเทศมาเลเซีย รวมถึงห้างของ เลียนแบบ ขณะนีจ้ ำ� เป็นต้องปรับวิกฤตให้เป็นโอกาส ประเทศยูเคนและเกาหลี ทั้งนี้ ตลาด เวียดนาม ให้ได้ หากอาเซียนรวมกันเป็นประชาคม ประชากร ถือว่ามีวิวัฒนาการที่ดีมาก เชื่อว่าภายใน 3-5 ปี จะ เพิ่มขึ้นเป็น 607 ล้านคน ถือเป็นตลาดขนาดกลาง มีศักยภาพเทียบเท่ากับประเทศไทย “เอสเอ็มอีที่อยากจะไปลงทุนไม่ว่าจะเป็น สามารถใช้ ป ระโยชน์ ก ารเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานดึ ง ประเทศไหนก็แล้วแต่ สิง่ ส�ำคัญคือต้องหาพีเ่ ลีย้ ง ดูวา่ แรงงานราคาถูกมาผลิตสินค้า “ในวิกฤตมีโอกาส ศักยภาพเราไปได้ แต่ตอ้ ง ประเทศทีจ่ ะไปมีบริษทั ไหนไปก่อน ถามธนาคารก็ได้ เร่ ง ปรั บ ปรุ ง ข้ อ ด้ อ ยหรื อ ข้ อ เสี ย เปรี ย บ ตอนนี้ ตอนที่จะตัดสินใจไปลงทุนเวียดนาม ผมก็ได้ขอ อุปสรรคของเราคือ จากการส�ำรวจข้อมูลเชิงลึกข้อมูล ค�ำปรึกษาจากบริษัท ซีพีเอฟ กลุ่มปูนซีเมนต์ไทย เอสเอ็มอีปี 2554 ใน จ.สมุทรปราการ ตัวเลขน่า ตกใจ กลุ่มสามย่านซีฟู้ด และธนาคารพาณิชย์ ทั้งธนาคาร เพราะกว่า 90% ไม่รวู้ า่ เออีซคี อื อะไร ในแง่ความพร้อม กรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกร เราค่อนข้างล�ำบาก ไทยอยูใ่ นอันดับ 7 จาก 10 ประเทศ หรื อ แม้ ก ระทั่ ง คนไทยที่ ท� ำ ธุ ร กิ จ อยู ่ เพื่ อ เรี ย นรู ้ แต่สิงคโปร์อยู่ในอันดับ 10 แต่ผมว่าไม่น่าแปลกใจ พฤติกรรม ผูบ้ ริโภค เป็นเรือ่ งง่ายทีส่ ามารถหาข้อมูล เพราะเขามองข้ามไปแล้ว มองไกลกว่านั้น ไม่ใช่แค่ ได้” นายบุญชัย กล่าว ด้านนายวิชัย เข็มทองค�ำ กรรมการผู้บริการ เออีซี” นายยุทธศักดิ์ กล่าว ส�ำหรับสิ่งที่น่าสนใจตอนนี้คือการท�ำการค้า บริษัท โอเรียลทัล ยูนิค จ�ำกัด กล่าวว่า การรุกเข้า ข้ามชายแดน ตัวเลขของธนาคารโลก พบว่าไทยอยู่ ตลาดใดก็ตามต้องมีข้อมูลตลาดนั้นพอสมควร ตน อันดับ 12 ในอนาคตอยากเห็นผู้ประกอบการเอส ลงทุนในประเทศพม่าก็มีการศึกษาข้อมูลทั้งเรื่อง เอ็มอีที่อยู่ชายแดนเป็นหัวหอกบุกเข้าไปท�ำการค้า ประชากร พม่ามีพื้นที่ใหญ่กว่าไทย 30% มูลค่า ชายแดน เช่น ตั้งศูนย์กระจายสินค้าเอสเอ็มอีแนว การส่งออกปี 2554 จ�ำนวน 8,800 ล้านดอลลาร์ ชายแดน นิคมอุตสาหกรรมเอสเอ็มอี สามารถใช้ สหรั ฐ อเมริ ก า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ประเทศไทย แรงงานราคาถูก ผลิตให้ไทยและส่งออกกลับไปขาย ในปีเดียวกันส่งออกมูลค่า 220,000 ล้านดอลลาร์ ยังประเทศตนเอง เป็นการเอื้อประโยชน์ผู้ประกอบ สหรัฐอเมริกา คู่ค้าส่วนใหญ่ของพม่าอยู่ในเอเชีย สินค้าที่ส่งออกมากที่สุด หรือกว่า 55% เป็นแก๊ส การเอสเอ็มอี ธรรมชาติ ที่เหลืออีก 45% เป็นแร่ อัญมณี วัตถุดิบ โชว์เคสประสบความส�ำเร็จ ด้ า น นายณรงค์ ตนานุ วั ฒ น์ ประธาน หรือผลผลิตทางการเกษตร ส่วนสินค้าที่น�ำเข้ามาก กิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ได้ ทีส่ ดุ จะเป็นน�ำ้ มันแม้จะผลิตได้ภายในประเทศก็ตาม นอกจากนี้ พม่ามีชายแดนติดกับประเทศ เข้าไปลงทุนท�ำธุรกิจร้านอาหารทีส่ .ป.ป.ลาวเป็นเวลา 3 ปีแล้ว ชือ่ ร้านอาหารโขงวิว อยูต่ ดิ แม่นำ�้ โขง ลงทุน อินเดีย ถือเป็นอีกช่องทางที่จะเอาสินค้าไทย ไป ร่วมกับเพือ่ นทีเ่ ป็นเจ้าของโรงงานผลิตเสือ่ พลาสติก ขายในตลาดอินเดีย สามารถเดินทางโดยรถยนต์ และวิศวกร มูลค่าการลงทุน 20 ล้านบาท เช่าพื้นที่ จาก อ.แม่สอด จ.ตาก ถึงชายแดนอินเดีย ระยะ ระยะยาว25 ปี ทีเ่ ลือกไปลงทุนในส.ป.ป.ลาว เพราะมี 1,400 กิโลเมตร เป็นทางที่มีคุณภาพดีระยะทาง วัฒนธรรมและภาษาใกล้เคียงกับเชียงใหม่ แต่กอ่ นจะ กว่า 1,200 กม. ทั้งนี้ ผลผลิตทางการเกษตรมีความ ตัดสินใจไปลงทุนได้มีการใช้เวลาเก็บข้อมูล 3-4 ปี ส�ำคัญมาก เพราะพม่าพืน้ ฐานมีรายได้หลักส่วนใหญ่ นายณรงค์ กล่าวว่า ยอมรับว่าการเจริญเติบโต ทางด้านการเกษตร เน้นมั่นคงด้านอาหาร สะท้อน ของส.ป.ป.ลาวรวดเร็วมาก ล่าสุดทราบว่าจีน จะมี โอกาสทางการตลาดของสินค้าเกี่ยวกับเครื่องจักร การลงทุนก่อสร้างเวิร์ลเทรดเซ็นเตอร์ ทั้งนี้ ส.ป.ป. การเกษตรไทย ส่งผลให้โอกาสทางการตลาดของ ลาวมีทรัพยากรอีกเป็นจ�ำนวนมาก ปัจจุบันความ ไทยมีกว่า 2 แสนล้านบาทในประเทศพม่า “ตอนนีห้ ลายประเทศให้ความส�ำคัญกับพม่า หนาแน่น ทรัพยากรธรรมชาติอยู่ที่ 25 คนต่อพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร ดังนั้น เอสเอ็มอีถือว่ามีโอกาสสูง พร้อมให้ความช่วยเหลือด้านการลงทุน เช่น ญี่ปุ่น มากในการไปลงทุนทีส่ .ป.ป.ลาว เพราะมีวฒ ั นธรรม เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสภาอุตสาหกรรมพม่า คล้ายกัน ความอ่อนหวาน โอบอ้อมอารี อยากให้ ทุก ได้เดินทางไปเจรจากับรัฐบาลญี่ปุ่น ขอความร่วม คนเปิดโอกาสตนเองไปในประเทศเหล่านี้มากที่สุด มือส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม ซึ่งญี่ปุ่นเองก็ยืนยันจะ ขณะที่นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้า เข้าไปลงทุนในพม่าทันทีที่ตะวันตกยกเลิกการคว�่ำ หน้าทีบ่ ริหาร บมจ.ซาบีนา่ กล่าวว่า ชุดชัน้ ในซาบีนา่ บาตร ขณะเดียวกันพม่าก็เปิดประเทศมากขึ้น เช่น ก็เริม่ จากธุรกิจเอสเอ็มอี คนงาน 300 คน มีโรงงาน 1 เรื่องกฎหมายการลงทุนเดิมที่ต้องให้ต่างชาติเช่าที่ แห่ง ปัจจุบนั มีโรงงาน 5 แห่ง คนงานตัดเย็บ 1,000 คน กับรัฐบาลเท่านั้น ล่าสุด ได้มีการแก้กฎหมายใหม่ และมีพนักงานกว่า 3,000 คน ก่อนหน้านี้มุ่งเน้น เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 สามารถเช่าพื้นที่กับ ขยายตลาดในส่วนของอเมริกา ยุโรป แต่เมื่อ 5 ปีที่ เอกชนได้ ท�ำให้ผู้ลงทุนลดต้นทุนได้ และยังมีความ ผ่านมาได้มีการปรับยุทธศาสตร์หนีวิกฤตซับไพร์ม เสรีในเรื่องการเงินเพิ่มมากขึ้นด้วย” นายวิชัย กล่าว

ธุรกิจท่องเที่ยวยิ้มสู้

ต่อจากหน้า 1 1 คืน ในสถานที่ที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 4 แห่ง พร้อม

แล้ว ยังจะเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวจากปัจจุบัน เฉลี่ยปีละ 4 หมื่นล้านบาทอีกอย่างน้อย30% นายวรพงษ์ กล่าวว่า สมาคมฯ พยายามอย่าง ยิ่งที่จะสร้างตลาดท่องเที่ยวใหม่ให้กับเชียงใหม่และ พื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ล่าสุดได้ร่วมกับกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 จัดงาน Miracle Tourism Forum ระหว่างวันที่26-28 พ.ค.ที่ผ่านมา เพื่อ แนะน�ำสถานที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพแต่ยังมีผู้รู้จัก น้อยให้แก่บริษทั ท่องเทีย่ วและสือ่ มวลชนทัว่ ประเทศ หวังให้มีการท่องเที่ยวกระจายต่อเนื่องตลอดทั้งปี และมีการท่องเที่ยวเป็นเส้นทางเชื่อมโยงกับจังหวัด ในกลุม่ ฯคือเชียงใหม่ ล�ำพูน ล�ำปาง และแม่ฮอ่ งสอน เชือ่ ว่าจะส่งผลให้นกั ท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ นับแต่ชว่ งนอก ฤดูกาลท่องเที่ยวนี้เป็นต้นไป “ในช่วงไล่เลีย่ กัน เรายังจะเดินทางไปแนะน�ำ เชียงใหม่แก่นักท่องเที่ยวในตะวันออกกลาง ที่นิยม เดินทางท่องเที่ยวในฤดูฝน และแนะน�ำตลาดท่อง เที่ยวเพื่อจัดพิธีแต่งงานให้แก่ชาวอินเดียซึ่งนิยมมา จัดงานทีเ่ ชียงใหม่มาก 2ปีทผี่ า่ นมานักท่องเทีย่ วต่าง ประเทศลดลง40% จากหลายสาเหตุ ทั้งเหตุการณ์ ภายในประเทศ และภาวะเศรษฐกิจโลก จ�ำเป็นต้อง มีการสร้างตลาดใหม่ๆขึน้ อย่างเร่งด่วน ”นายวรพงษ์ กล่าว นายภูณัช ธนาเหล่าพานิช นายกสมาคม โรงแรมไทยภาคเหนื อ กล่ า วว่ า มี ก ารจั ด ประชุ ม สัมมนา และทัศนศึกษาของภาครัฐเข้ามามาในช่วง นอกฤดูกาลท่องเที่ยวปีนี้ ท�ำให้สถานการณ์ดีขึ้น กว่าทุกปี สัดส่วนลูกค้าชาวไทย 70 - 80 % ธุรกิจ โรงแรมยังได้ผลดีจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ ขายต่อเนื่อง ทั้งโดยภาครัฐและองค์กรเอกชนเช่น สมาคมธุรกิจท่องเทีย่ วฯ อย่างไรก็ตามผูป้ ระกอบการ โรงแรมยังมีปญ ั หาภาษีโรงแรมทีป่ จั จุบนั ถูกเรียกเก็บ ในอัตราสูง นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ ผูอ้ ำ� นวยการ การท่อง เที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส�ำนักงานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ททท.ส�ำนักงานเชียงใหม่ พยายามหา กิจกรรมกระตุน้ ตลาดท่องเทีย่ วนอกฤดูกาลท่องเทีย่ ว เช่นร่วมกับพันธมิตรสมาคมธุรกิจท่องเทีย่ วเชียงใหม่ สมาคมกอล์ ฟ รี ส อร์ ท ภาคเหนื อ จั ด กิ จ กรรม Chiang Mai Golf Festival 2012 ลดค่ากรีนฟี ในสนามกอล์ฟ 9 แห่งคืออัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท, อิน ทนนท์ กอล์ฟ แอนด์ เนเชอรัล รีสอร์ท, สนามกอล์ฟ โกลด์แคนย่อนคันทรีคลับ, สนามกอล์ฟลานนา, สนามกอล์ฟกัซซันขุนตาล, สนามสตาร์โดมกอล์ฟ คลับ, สนามแม่โจ้กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท, สนาม ซัมมิทกรีนวัลเล่ย์เชียงใหม่ และสนามกัซซัน มารีน่า กอล์ฟคลับ เหลือเพียง 800 บาทตลอดเดือน พ.ค.มิ.ย. 2555 งานดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ที่ ผ่านมาประสบความส�ำเร็จทัง้ ในด้านการรับรูแ้ ละเข้า ร่วม ตลอดจนขยายฐานนักท่องเที่ยว ออกไปอย่าง กว้างขวาง ททท. “ปีที่ผ่านมามีนักกอล์ฟเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง ไทยและต่างชาติ 35,000- 40,000 คน สร้างราย ได้กว่า 171 ล้านบาท ในอนาคตเราคาดว่าจะมีนัก ท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็ยังคงรักษา ฐานตลาด กลุ่มหลักที่เป็นคนไทยเอาไว้ จะผลักดัน โครงการ ChiangMai Golf Festival ให้มีประจ�ำ ทุกปีต่อเนื่องเพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง ของตลาดนักกอล์ฟในภูมิภาค” นายเฉลิมศักดิ์ กล่าวว่า ททท.ส�ำนักงาน เชียงใหม่ยังร่วมกับ สวนสัตว์เชียงใหม่, เชียงใหม่ ซู อะควาเรียม, เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และ อุทยานหลวง ราชพฤกษ์ จัดรายการส่งเสริมการท่องเทีย่ วพิเศษของ จ.เชียงใหม่ 999 บาทราคาเดียว เที่ยว 3 ซู + 1 สวน ระหว่าง 15 พฤษภาคม-15 กันยายน 2555 ในแพกเก จดังกล่าวนักท่องเทีย่ วจะได้รบั รายการน�ำเทีย่ ว 1 วัน

ที่พัก อาหาร 3 มื้อ และรถรับส่งตลอดการเดินทาง ใน จ.เชียงใหม่ “โครงการนี้ก็ท�ำมาต่อเนื่องและเติบโตมา ตลอดปีแรกยอดจ�ำหน่ายแพกเกจประมาณ 500,000 บาท ปีที่ 2 เพิ่มขึ้นเป็น 800,000 บาท ส�ำหรับในปี นี้ซึ่งเป็นปีที่3เรา ตั้งเป้าไว้ว่าจะจ�ำหน่ายแพกเกจได้ ไม่ตำ�่ กว่า 1ล้านบาทและจะสร้างรายได้แก่ธรุ กิจท่อง เทีย่ วไม่ตำ�่ กว่า100ล้านบาท ผูท้ ไี่ ด้รบั ประโยชน์ไม่ได้ มีเพียงองค์กรทั้ง 4 องค์กรที่ร่วมจัด เพราะจะเกิด การจับจ่ายใช้สอยต่อเนือ่ งซึง่ จะช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจ ของจังหวัด อีกทัง้ มัน่ ใจว่าเสน่หข์ องเชียงใหม่จะจูงใจ ให้นักท่องเที่ยวขยาย วันเวลาในการท่องเที่ยว หรือ ออกไปท่องเทีย่ วตามสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วอืน่ ๆ เพิม่ เติม ซึ่งจะเป็นผลดีต่อภาพรวมของการท่องเที่ยว” นายเฉลิมศักดิ์กล่าวต่อว่า ททท.และองค์กร ร่ ว มจั ด จะน� ำ แพกเกจนี้ ไ ปประชาสั ม พั น ธ์ แ ละ จ�ำหน่ายในงานเทศกาลเทีย่ วเมืองไทย 2555 ระหว่าง 6-10 มิถุนายน 2555 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและ การจัดประชุมอิมแพค เมืองทองธานี เชื่อว่าความ คุม้ ค่าของแพกเกจและระยะเวลาการจัดงานทีย่ าวขึน้ จะสามารถจูงใจให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางมา เทีย่ วที่ จ.เชียงใหม่ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเทีย่ วหรือ Green Season ผู้อ�ำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานเชียงใหม่กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า การจัดงาน ดังกล่าวผู้ที่ได้รับประโยชน์ไม่ได้มีเพียงองค์กรทั้ง 4 องค์กรที่ร่วมกันจัดงานเท่านั้น หากแต่เมื่อนักท่อง เที่ยวเดินทางมายัง จ.เชียงใหม่ ก็จะเกิดการจับจ่าย ใช้สอยซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด อีกทั้ง ยังมั่นใจว่าเสน่ห์ของ จ.เชียงใหม่จะจูงใจให้นักท่อง เที่ยวที่เดินทางมาในโครงการดังกล่าวมีการขยาย วันเวลาในการท่องเที่ยว หรือออกไปท่องเที่ยวตาม สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นผลดีต่อ ภาพรวมของการท่องเที่ยวของจังหวัดอีกทางหนึ่ง รายงานจากศูนย์เตือนภัยธุรกิจภาคเหนือ คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ระบุ แนวทางในการพัฒนาธุรกิจท่องเทีย่ วเชียงใหม่ระยะ ยาว 3 ข้อคือ 1. การจัดการเรื่องระบบขนส่งมวลชนทั้ง ระดับมหภาคและจุลภาค โดยระดับมหภาคควรมี การขยายสนามบิน การสร้างรถไฟความเร็วสูง หรือ รถไฟรางคู่ เพื่อใช้ในการคมนาคมขนส่งอย่างมี ประสิทธิภาพ และในระดับจุลภาค ควรมีการแก้ไข ปัญหาจราจร ลดมลภาวะ รักษาโบราณสถานและ สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต เช่น การทารถรางสาหรับการท่องเที่ยวและสัญจร ภายในคูเมือง การจัดระบบของรถสี่ล้อแดง รถบัส รถทัวร์ เป็นต้น 2. การเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวชาวต่าง ประเทศให้มากยิง่ ขึน้ เพราะเป็นกลุม่ ทีม่ กี าลังซือ้ ทีส่ งู ขยายระยะเวลาการพักให้นานมากขึ้นและดึงดูดให้ นักท่องเทีย่ วกลับมาท่องเทีย่ วซ้าอีก ทัง้ นักท่องเทีย่ ว ชาวไทยและต่างประเทศ โดยอาจมีการจัดกิจกรรมที่ สนับสนุนเรื่องธรรมชาติ และวัฒนธรรม 3. การจัดการอย่างความต่อเนื่อง และระบบ การจัดการที่ดีในเชิงนโยบาย และโครงการต่างๆ จากทางภาครัฐ มีโครงการทีเ่ ป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการบริการจัดการศูนย์ประชุมนานาชาติ ที่กาลังจะเกิดขึ้น เพราะจะช่วยเสริมสร้างสภาพ เศรษฐกิจของเชียงใหม่และประเทศในภาพรวม รวม ถึงความร่วมมือในการทางานทั้งภาครัฐและเอกชน

The best way to predict the future is to invent it. “วิธีที่ดีที่สุดในการท�ำนายอนาคตก็คือ การสร้างมันขึ้นมา”


22

สัมภาษณ์พิเศษ

ภาษณ์พิเศษ

(ต่อจากหน้า 1)

คุณมาร์ติน เป็นชาวเยอรมัน แต่ใช้ชีวิตอยู่ เมืองไทยมานานจนพูดไทยๆ ได้เก่งกว่าคนไทย บางคนเสียอีก ถ้อยค�ำศัพท์แสงใดๆ ที่ว่ายาก พูด ได้เชี่ยวชาญ ปัจจุบันมีครอบครัวน่ารักอยู่เชียงใหม่ เป็ น ที่ ป รึ ก ษาอาวุ โ สศู น ย์ พั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ อุตสาหกรรม (TDCI) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ เป็นกรรมการที่แข็งขันที่สุดคนหนึ่งของโครงการ เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ (Chiangmai Creative City) ที่ยังคงเดินหน้าต่อไป แม้จะมีบางช่วงเร่งเร้า และบางช่วงเนิบช้าก็ตามที คุณมาร์ติน เล่าให้ฟังด้วยภาษาไทยชัดเจน และยิ้ ม อารมณ์ ดี ถึ ง ความคื บ หน้ า ของโครงการ เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ว่า เชื่อว่าชาวเชียงใหม่ เข้าใจเกีย่ วกับแนวคิดนีม้ ากขึน้ ผูว้ า่ ราชการเชียงใหม่ และองค์ ก รทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนก็ ใ ห้ ค วาม สาํ คัญกับเรือ่ งนี้ แนวคิดเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ยงั เป็นแนวคิดทีน่ า่ สนใจของชาวต่างชาติหลายประเทศ ที่ได้เห็นเรื่องราวผ่านทางเว็บไซต์ บางประเทศก็ อีเมล์มาขอคาํ แนะนาํ ในการสร้างเมืองตามแนวคิดนี้ “เชียงใหม่นา่ จะมีการพัฒนาเรือ่ งของดิจติ อล คราฟท์ (Digital Craft) เพื่อปูทางสู่การเป็น อุตสาหกรรมพิมพ์ภาพแบบ 3 มิติลงบนกระดาษ โดยใช้เทคโนโลยีแนวใหม่นี้ รวมถึงศึกษาว่าทิศทาง การนํ า มาประยุ ก ต์ ใ ห้ เ ข้ า กั บ โครงการเชี ย งใหม่ เมืองสร้างสรรค์ แผนงานล่าสุดที่เรายังผลักดันต่อ เนื่องคือ เข้าร่วมเป็นเมืองสร้างสรรค์ในเครือข่าย ของ UNESCO เราเตรียมตัวมาพอสมควร ตอนนี้ UNESCO ยังไม่เปิดรับสมัคร แต่เราก็ต้องเตรียม ความพร้อมของโครงการไว้ตลอดเวลา เขาเปิดรับ สมัครอีกเมื่อไหร่เรายื่นเรื่องได้ทันที เพราะเตรียม ไว้แล้ว และเชื่อว่าจะน่าจะได้รับการรับรอง เพราะ เรามีศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ และสามารถน�ำ

The Chamber Forum

ปีที่ 2 ฉบับที่ 20 ประจ�ำเดือน มิถุนายน 2555

23

ปีที่ 2 ฉบับที่ 20 ประจ�ำเดือน มิถุนายน 2555

มาร์ติน เวนสตี้-สตอล์ลิ่ง

มาสร้างเป็นผลงาน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและวิถีชีวิต ของผูค้ นได้อย่างกลมกลืน เราอยูร่ ว่ มกับศิลปะกันมา ตั้งแต่อดีตจนถึงวันนี้ ” คุณมาร์ตนิ บอกว่าเรือ่ งเมืองสร้างสรรค์ เบือ้ ง ต้นยังคงให้ความสําคัญเรื่องของเศรษฐกิจ เน้น เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (creative economy) แต่ ก็ให้ความส�ำคัญเรื่องของสังคม สิ่งแวดล้อม ชุมชน เช่นกัน เพราะทุกอย่างล้วนเกี่ยวพัน “จุดเด่นของเชียงใหม่ในปัจจุบันยังคงเน้น เรือ่ งการท่องเทีย่ ว และเกษตรกรรม แต่เราต้องสร้าง วิสัยทัศน์ใหม่ขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเมือง สร้างจุดแข็งใหม่ๆขึน้ เช่นอุตสาหกรรมผลิตซอฟต์แวร์ เครือข่ายโลจิสติกส์ เพื่อรับมือการขนย้ายสินค้าจาก ประเทศต่างๆ ที่มีพรมแดนติดต่อกับภาคเหนือ” การขยายตัวในทุกทางจะท�ำให้เชียงใหม่ มีปัญหาไหม? คุณมาร์ตนิ คิดว่าเป็นเรือ่ งของการบริหาร คน เชียงใหม่ต้องคิดร่วมกัน ช่วยกันแก้ปัญหาด้วยกัน ไม่ใช่ให้เป็นเรือ่ งของภาครัฐอย่างเดียว คุณมาร์ตนิ ว่า คนเชียงใหม่รักบ้านตัวเอง แต่ยังสนใจจะเข้าร่วมใน การดูแลหรือผลักดันกันไม่มากนัก “ผมว่าคนเชียงใหม่ไม่ชอบให้เชียงใหม่เป็น เหมือนกรุงเทพฯ ไม่ชอบให้คนกรุงเทพฯ มาเปลีย่ น เชียงใหม่เป็นเมืองพักผ่อนใช้พกั ผ่อนปีละหนสองหน เราน่าจะมีแนวทางพัฒนาที่ไม่ทําลายเมืองเชียงใหม่ ให้เราเติบโตและเป็นเมืองน่าอยู่ในขณะเดียวกัน ตัวอย่างเมืองออสตินในอเมริกา เป็นเมืองน่าอยู่ และ ทันสมัย ขณะเดียวกันก็ยงั เติบโตต่อเนือ่ ง เป็นเมืองที่ ผูค้ นอยากอยูม่ ากทีส่ ดุ ในอเมริกา พร้อมรองรับการ เติบโต เชียงใหม่หากมีการบริหารตามแนวคิดแบบนี้ น่าจะเป็นอีกเมืองหนึ่งของประเทศที่มีผู้คนต้องการ มาอยู่เพราะความน่ารักของเมือง”

มาร์ติน เวนสตี้-สตอล์ลิ่ง

หัวหอกธุรกิจท้องถิ่น เวิลด์แบงค์ท�ำนาย ก้าวไกลเชื่อม 7 เมือง เศรษฐกิจไทยโต 4.5% ธุรกิจท้องถิน่ เชียงใหม่ปรับตัวรับโลกใหม่ กรีนบัส เปิดตัว “กรีนคอร์ป” รองรับ AEC ประกาศพร้อมลงธุรกิจธุรกิจเดินรถเชือ่ ม 7 เมือง พร้อมน�ำรถโดยสาร ขนาด 12-15 เมตร ใช้ใน เส้นทางเชียงใหม่-ภูเก็ต พร้อมสิ่งอ�ำนวยความ สะดวกในการเดินทาง คาดปีนี้ใช้เงิน 70 ล้าน บาท ซื้อรถโดยสารใหม่อีก 14 คัน นายสมชาย ทองค�ำคูณ กรรมการผู้จัดการ บริษทั ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จ�ำกัด เปิดเผยว่า ใน ปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสูก่ ารเปิดเสรีการค้า จะส่ ง ผลให้ รั้ ว ของประเทศถู ก ขยายออก ไปสู ่ ภูมิภาคเอเซียน ซึ่งจะส่งผลให้เส้นทางการเดินทาง ก็ยาวไกลมากขึ้น ปริมาณของผู้คนที่เดินทางก็จะ มีปริมาณ สูงขึ้นหลายเท่าตัว ทางกรีนบัส จึงได้มี การจัดตัง้ กรีนคอร์ป (Green Crop : Connection to Success) ขึน้ มา เพือ่ การลงทุนในธุรกิจด้านการ เดินรถ โดยเปลี่ยนแปลงแผนในการลงทุนเกี่ยวกับ การเดินทางในอนาคต พร้อมกันนี้ เตรียมดันเปิดเส้นทางสู่ 7 เมือง ของภูมภิ าคอาเซียน ได้แก่ พม่า คุนหมิง เวียงจันทน์ พนมเปญ โฮจิมินท์ ฮานอยและ กัวลาลัมเปอร์ ใน ขณะนี้ทางกรีนคอร์ปมีความพร้อมในการด�ำเนิน งานแล้ว เพียงแต่รอการอนุญาตของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ในการเปิดเส้นทางไปยังกลุ่มประเทศ อาเซียน และมีการคาดการณ์ว่า กรีนคอร์ป จะ

The Chamber Forum

สามารถสร้างรายได้ปีละละ 30 -35 ล้านบาท โดย จะเน้นการขนส่งประชาชน นักท่องเที่ยวเป็นหลัก นอกจากนี้ ในส่วนของเส้นทางเชียงใหม่ ภูเก็ต ได้รับการตอบรับจากประชาชาเป็นอย่างดี ซึง่ ประชาชนจะใช้บริการทางเลือก หนึง่ ในการเดิน ทางของประชาชน ขณะทีร่ ายได้ทผี่ า่ นมา พบว่าเส้น ทางดังกล่าว จะคุ้มทุน 4-5 ปี และภายหลังจาก 5 ปี ก็จะเป็นรายได้ ส่วนรถทีใ่ ห้บริการในเส้นทางดัง กล่าว เป็นรถโดยสารทีไ่ ด้มาตรฐาน ขนาด 12 เมตร และ 15 เมตร พร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบ ครัน เช่น โทรทัศน์ และนิตยสารเพื่อการเดินทาง นายสมชาย กล่าวต่อว่า ในปีนี้ทางกรีนบัส มีแผนในการปรับเปลี่ยนรถโดยสาร ซึ่งจะมีการ ซื้อเพิ่มอีกจ�ำนวน 14 คัน โดยใช้เม็ดเงินในการ ลงทุนกว่า 70 ล้านบาท เพื่อทดแทนรถในรุ่นเก่า ที่ปลดระวาง ขณะที่ปัจจุบันรถโดยสารสาธารณะ ของกรีนบัส มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 90 คัน ในการรองรับ การเดินทางของประชาชน ส่วนอัตราการขยายตัว ของธุรกิจด้านการขนส่งคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 3%

ธนาคารโลกชี้ การเติบโตในเอเชียตะวัน ออกและแปซิฟิกยังไปได้ดีเมื่อเทียบกับภูมิภาค อื่น แต่ต�่ำกว่าปีที่แล้ว ส่วนเศรษฐกิจไทยคาด ว่าการลงทุนเพื่อฟื้นฟูความเสียหายจากน�้ำท่วม จะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน แต่ยังมีปัจจัย เสี่ยงที่น่ากังวลหลายอย่าง โดยเฉพาะวิกฤตหนี้ ในยุโรป แนะเพิ่มงบฯลงทุนและด�ำเนินนโยบาย กระตุ้นการบริโภคอย่างรอบคอบ ในรายงาน “East Asia and Pacific Economic Update” ของธนาคารโลกคาดการณ์ ว่า ปี 2555 เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก (ไม่รวม จีน) จะเติบโต 5.2% เพิ่มจาก 4.3% ในปีที่แล้ว ซึ่งภาคการผลิตในแถบนี้ได้รับผลกระทบจากภัย ธรรมชาติทั้งแผ่นดินไหวและสึนามิในญี่ปุ่น รวม ถึงอุทกภัยในไทย กัมพูชา และลาว เนือ่ งจากมูลค่าการส่งออกไปยังยุโรป สหรัฐ และญี่ปุ่นคิดเป็นสัดส่วน 40% ของการส่งออก ทั้งหมดของชาติก�ำลังพัฒนาในเอเชียตะวันออก ภู มิ ภ าคนี้ จึ ง ได้ รั บ ผลกระทบจากปั ญ หาในแถบ ตะวันตกมากตามไปด้วย จึงควรลดการพึ่งพาการ ส่งออก และหันมาใช้การบริโภคภายในประเทศเป็น ตัวน�ำในการขับเคลือ่ นการเติบโต พร้อมกับเพิม่ การ ลงทุนโดยเฉพาะในโครงสร้างพื้นฐาน ส�ำหรับไทยนัน้ เวิลด์แบงก์ประเมินว่าปีนจี้ ดี ี พีจะขยายตัว 4.5% จากทีโ่ ตเพียง 0.1% ในปี 2554

ซึง่ มหาอุทกภัยช่วงปลายปีสร้างความเสียหายสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาท โดยมองว่าการก่อสร้างเพื่อฟื้นฟู หลังน�ำ้ ท่วมจะมีสว่ นช่วยให้เศรษฐกิจปี 2555 ขยาย ตัว 1.5% ปัจจัยบวกของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ได้แก่ สั ญ ญาณการฟื ้ น ตั ว ของญี่ ปุ ่ น และสหรั ฐ ซึ่ ง เป็ น ตลาดส่งออกส�ำคัญ สินค้าโภคภัณฑ์ยกเว้นน�้ำมันมี ราคาต�่ำลง แผนการใช้จ่ายภาครัฐหลังน�้ำท่วม และ นโยบายเพิ่มรายได้ให้ประชาชนช่วยกระตุ้นความ เชื่อมั่นของผู้บริโภค การลดภาษีนิติบุคคล และ ทุนส�ำรองระหว่างประเทศที่ยังมีสูง ส่วนปัจจัยลบหนีไม่พน้ วิกฤตหนีใ้ นยูโรโซน นิคมอุตสาหกรรมฟืน้ ตัวจากน�ำ้ ท่วมช้ากว่าคาด และ การเบิกจ่ายงบฯ แก้ไขน�ำ้ ท่วมทีล่ า่ ช้า ซึง่ กระทบต่อ ความเชื่อมั่นของนักลงทุนและประชาชน ดร.กิรฎิ า เภาพิจติ ร นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ของธนาคารโลก ประจ�ำประเทศไทย กล่าวว่า “เหตุ ทีเ่ วิลด์แบงก์คาดการณ์เศรษฐกิจไทยโตเพียง 4.5% ซึ่งต�่ำกว่าตัวเลขของส�ำนักอื่น ๆ อาทิ ธนาคาร แห่งประเทศไทยซึ่งประเมินว่าจีดีพีไทยจะโต 6% เนือ่ งจากมองว่าผลกระทบจากปัญหาในยุโรปจะทวี ความรุนแรงขึน้ กระทบทัง้ การส่งออกโดยตรงไปยัง ภูมิภาคดังกล่าว และการส่งออกโดยอ้อมที่ไทยส่ง วัตถุดบิ หรือชิน้ ส่วนไปยังจีนซึง่ น�ำไปผลิตเป็นสินค้า แล้วส่งออกไปยังยุโรปอีกต่อหนึ่ง”

Give a Chance โอกาสแห่งชีวิต หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ม.นอร์ท - เชียงใหม่ ก�ำหนดจัด “โครงการ Give a Chance โอกาสแห่งชีวิต” ณ ห้องเจนีวา โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวรการ ยกยิง่ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน มีผู้สนใจเข้าร่วมอย่างคับคั่ง มีการบรรยายพิเศษจาก อ.อรรณพ ชัยวุฒิ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ เรือ่ งการสร้างทัศนคติดา้ นการตลาด และวิทยากรชือ่ ดัง คุณแม่สาย ประภาสะวัต ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั เอ็ม เอส แฟคทอรี่ จ�ำกัด มหาเศรษฐีหนุ่มพันล้าน เจ้าของธุรกิจรับติดตั้งแก๊สรถยนต์ระดับโลก มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมตอบทุกค�ำถามที่ทุกคน อยากรู้ รวมทั้งการออกบูธของผู้ประกอบการ อาทิ บริษัท สยามนิสสันเชียงใหม่ จ�ำกัด, บริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ จ�ำกัด, บริษัท พรอมเมนาดา จ�ำกัด, บริษัท เอไอเอ จ�ำกัด, บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จ�ำกัด และโรงแรมโฮเทลเอ็ม เชียงใหม่


TheChamberForum_June_2012  
TheChamberForum_June_2012  

The Chamber Forum ประจำเดือนมิถุนายน55 มาถึงมือคุณแล้ว คลิกเลย

Advertisement