Page 1

Canolfan Mileniwm Cymru

Llwyfan o’r Radd Flaenaf i’ch holl ddigwyddiadau

Canolfan Mileniwm Cymru Yr Arbenigwr Digwyddiadau Cynadledda a gwleddoedd

1

wmc.org.uk/llogilleoliad


Canolfan Mileniwm Cymru

Llwyfan o’r Radd Flaenaf i’ch holl Ddigwyddiadau

Diolch am ddangos diddordeb mewn cynnal digwyddiad yma yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Ers agor ym mis Tachwedd 2004, mae’r diddordeb yn y Ganolfan wedi bod yn well na’r disgwyl. Mae’r Ganolfan wedi rhagori fel lleoliad cyffrous a bywiog i gynadleddau, cyfarfodydd, lansiadau cynnyrch, arddangosfeydd, lletygarwch corfforaethol a phreifat. Yn ogystal â Theatr Donald Gordon a Stiwdio Weston, mae amrywiaeth o ystafelloedd ac ardaloedd cyfarfod ar gael i’w llogi gyda golygfeydd o Fae Caerdydd; neu gyda’r mur arysgrif yn gefndir iddynt, a byddai unrhyw un ohonynt yn lle perffaith i gynnal digwyddiad. Y Ganolfan yw’r dewis amlwg ar gyfer digwyddiadau proffil uchel ac achlysuron cymdeithasol, lle rhoddir sylw arbennig i fanylder gyda chymorth Digwyddiadau, Technegol ac Arlwyo proffesiynol mewnol.

2

wmc.org.uk/llogilleoliad


Canolfan Mileniwm Cymru

Ystafell Victor Salvi Hyd (H) = 13.9m Isafswm Lled (isaf Ll) = 7.3m Uchafswm Lled (uchaf Ll) = 11.6m Arwynebedd = 131.3 sq m Uchafswm Capasiti = 120

Ystafell Victor Salvi Gall ein hystafell gyfarfod fwyaf, sydd ar lefel 2 ar yr ochr ogleddol gynnig lle i hyd at 120 o bobl ar ffurf theatr, neu 80 o westeion ar fyrddau crwn o 8 mewn cinio preifat. Mae gan yr ystafell olau dydd naturiol a nenfwd uchel prydferth sy’n rhoi ymdeimlad o ofod a goleuni. Mae gan yr

ystafell boblogaidd yma gefndir anarferol o liwiau’n rhaeadru i lawr y mur gwydr i’r lefelau islaw, a golygfeydd o rodfa Angorfa. Mae Victor Salvi yn un o’r chwe ardal yn y Ganolfan sydd wedi eu cymeradwyo ar gyfer Priodasau a Phartneriaethau Sifil.

Mae Canolfan Mileniwm Cymru wedi rhagori fel lleoliad cyffrous a bywiog i gynadleddau, cyfarfodydd, lansiadau cynnyrch, arddangosfeydd, lletygarwch corfforaethol a phreifat. Ystafell David Morgan Mae Ystafell David Morgan, sydd ym mlaen yr adeilad ar lefel 2 ar yr ochr ogleddol, gyda golygfeydd balconi rhagorol o ganol Caerdydd, yn ddelfrydol ar gyfer cyfarfodydd bach a gellir ei rhannu’n gyflym yn 2 is-ystafell o faint cyfartal. Gellir cael mynediad i’r ystafell o ben y grisiau ar lefel 2 neu o gefn Ystafell Victor Salvi, ac mae’n ddelfrydol ar gyfer cynadleddau o hyd at 45 o bobl, cyfarfodydd bwrdd neu letygarwch preifat.

3

wmc.org.uk/llogilleoliad

Ystafell David Morgan Hyd (H) = 11.4m Lled (Ll) = 5m Arwynebedd = 57 m sgwâr Uchafswm Capasiti = 45


Canolfan Mileniwm Cymru Cyntedd Awen Penderyn Wedi ei leoli ar lefel 2 gyda bar dur mawr cyfoes a’r arysgrif yn gefndir prydferth iddo, Cyntedd Awen Penderyn yw’r mwyaf o’r 3 bar cyntedd; mae’n addas ar gyfer achlysuron preifat, lansio cynnyrch, arddangosfeydd bach neu fel ardal luniaeth ar gyfer cynadleddau preifat.

Ystafell Japan

Ystafell Japan Hyd (H) = 10.2m Isafswm Lled (isaf Ll) = 6.9m Uchafswm Lled (uchaf Ll) = 7.6m Arwynebedd = 73.9 m sgwâr Uchafswm Capasiti = 70

Cyntedd Horizons Wedi ei leoli ar lefel 4, mae golwg rannol o’r arysgrif i’w weld yng Nghyntedd Horizons ac mae’n ategu seddau’r cylch yn awditoriwm Donald Gordon. Mae hefyd yn addas i’w logi ar gyfer amrywiaeth o ddigwyddiadau corfforaethol a phreifat.

4

wmc.org.uk/llogilleoliad

Lleolir Ystafell Japan ym mlaen yr adeilad ar lefel 3 ar yr ochr ogleddol. Mae’r ystafell gyfarfod breifat yma’n addas ar gyfer hyd at 70 o bobl ar ffurf theatr, 40 o westeion ar gyfer cinio preifat neu hyd ar 45 o westeion ar gyfer lletygarwch corfforaethol. Mae lleoliad yr ystafell yn ei gwneud yn ystafell gyfarfod neu ardal syndicet ddelfrydol ar gyfer y digwyddiadau mawr hynny sy’n defnyddio ystafell Victor Salvi gan ei bod yn union uwchben ystafell David Morgan. Mae ystafell Japan yn boblogaidd iawn ar gyfer cyfarfodydd a lletygarwch preifat.


Canolfan Mileniwm Cymru Ystafelloedd Sony a Seligman Mae ystafelloedd Sony a Seligman wedi eu lleoli ym mlaen yr adeilad ar lefel 2 ar yr ochr ddeheuol. Mae gan yr ystafelloedd yma olygfeydd balconi godidog gyda gwydr o’r llawr i’r nenfwd o Fae Caerdydd a’r tw ˆ r dw ˆ r a Phlas Roald Dahl sydd yn union o flaen y Ganolfan. Gellir rhannu’r ystafelloedd hyn yn 2 is-ystafell unigol yn hawdd os oes angen, gan greu gofod amlbwrpas ar gyfer nifer o ddigwyddiadau gan gynnwys cyfarfodydd bwrdd, cynadleddau, a lletygarwch preifat. O’r balconi yn union y tu allan i’r ystafelloedd, gall cynadleddwyr fwynhau golygfeydd didor o gyntedd y Lanfa a’i pherfformiadau niferus am ddim. Mae ystafell Seligman yn addas ar gyfer hyd at 70 o bobl ar ffurf theatr neu 32 o bobl ar fyrddau crwn o 8 mewn cinio preifat. Mae hefyd yn un o’r chwe ardal yn y Ganolfan sydd wedi eu cymeradwyo ar gyfer Priodasau a Phartneriaethau Sifil. Mae ystafell Sony yn addas ar gyfer hyd at 50 o bobl ar ffurf theatr neu 32 o bobl ar fyrddau crwn o 8 mewn cinio preifat.

Ystafell Sony Hyd (H) = 8.6m Lled (Ll) = 5m Arwynebedd = 43 m sgwâr Uchafswm Capasiti = 50

Am ragor o wybodaeth am bris dydd i gynadleddwr cliciwch yma

cefndiroedd prydferth … gofodau aml-bwrpas … golygfeydd gwych …

Ystafell Seligman Hyd (H) = 11.4m Lled (Ll) = 5m Arwynebedd = 57 m sgwâr Uchafswm Capasiti = 70

5

wmc.org.uk/llogilleoliad


Canolfan Mileniwm Cymru

Awditoriwm Donald Gordon Mae Theatr Donald Gordon sydd â hyd at 1897 o seddi hefyd ar gael ar gyfer cynadleddau mawr; yn ddibynnol ar berfformiadau, daw’r theatr yn awditoriwm gwefreiddiol. Gyda chymorth technegol a digwyddiadau’r Ganolfan, gallwn sicrhau cynhadledd wahanol iawn. Mae llwyfan y theatr yn lleoliad perffaith ar gyfer Cinio Gala i hyd at 400 o westeion ar fyrddau crwn o 10. Wrth iddynt fwyta, gall eich gwesteion brofi’r theatr o safbwynt yr

6

wmc.org.uk/llogilleoliad

artist, gyda chefndir anhygoel y theatr yn lleoliad unigryw i’r achlysur. Bydd ddefnyddio ystafell ymarfer 1 (sy’n arwain yn unionyrchol at y llwyfan) fel ardal derbyniad diodydd yn ystod y digwyddiad yn ategu at eich achlysur. Mae’r llwyfan hefyd yn un o’r chwe ardal yn y Ganolfan sydd wedi eu cymeradwyo ar gyfer Priodasau a Phartneriaethau Sifil.


Canolfan Mileniwm Cymru

Neuadd Hoddinott y BBC Gall Canolfan Mileniwm Cymru nawr gynnig Neuadd Hoddinott y BBC - sef theatr 350 sedd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yma yn y Ganolfan, fel lleoliad posibl i’ch digwyddiad. Ynghyd â’r 250 sedd yn Stiwdio Weston a 1800 sedd yn Theatr Donald Gordon, mae’r Ganolfan nawr yn cynnig yr amrywiaeth mwyaf cyflawn o leoliadau cynadledda yng Nghaerdydd. Rydyn ni’n nawr yn cynnig parcio am ddim i’r trefnwyr hefyd. Rydyn ni’n falch iawn yma yng Nghanolfan Mileniwm Cymru o gynnal rhai o ddigwyddiadau mwyaf Cymru, o wobrau BAFTA Cymru i seremoni raddio UWIC. Bob dydd, mae ein hystafelloedd cyfarfod rhagorol yn gartref i amrywiaeth eang o gynadleddau, cyfarfodydd busnes a digwyddiadau preifat yma ynghanol bwrlwm Bae Caerdydd.

7

wmc.org.uk/llogilleoliad

Cysylltwch â’n tîm Digwyddiadau penodol ar 029 2063 4667 neu digwyddiadau@wmc.org.uk i gadw’ch dyddiad. Rhagor o Wybodaeth • Cipolwg o gapasiti yr ystafelloedd • Priodasau / Partneriaethau Sifil • Taflen Gyswllt Llogi Lleoliad


Canolfan Mileniwm Cymru Stiwdio Weston Wedi ei lleoli ar lefel 1 ar ochr ddeheuol yr adeilad, yn union ar ben grisiau cyntedd Glanfa gyda mynediad o falconi lefel 1 mae’r stiwdio yn ofod mawr hyblyg i’w logi ar gyfer cyfarfodydd preifat. Gall Stiwdio Weston gynnal cyfarfodydd o hyd at 250 o bobl sy’n gallu eistedd mewn seddi cyfforddus ar oleddf, gyda llwyfan AV y tu ôl i’r seddi. Gellir tynnu’r seddi yn ôl i 1 metr o led, a’u storio i adael arwynebedd llawr agored o 318m2 sy’n ddelfrydol ar gyfer cinio/dawns breifat ar gyfer 160 o bobl neu gyfarfod dull cabaret. Mae Stiwdio Weston yn un o’r chwe ardal sydd wedi eu cymeradwyo yn y Ganolfan ar gyfer Priodasau a Phartneriaethau Sifil ar gyfer Priodasau a derbyniadau mawr.

gweld y Theatr o safbwynt yr artist … Ystafelloedd Ymarfer 1 a 3 Wedi eu lleoli ar lefel 1 ar ochr ddeheuol yr adeilad, yn union ar ben grisiau cyntedd Glanfa, gyda mynediad o falconi lefel 1 - mae’r ystafelloedd ymarfer yn ofodau mawr hyblyg i’w llogi ar gyfer cyfarfodydd preifat. Maen nhw’n agos at lwyfan Donald Gordon felly maen nhw’n ardaloedd delfrydol i gael derbyniad diodydd i ategu digwyddiadau sy’n cael eu cynnal ar y llwyfan ei hun. Yn ogystal â bod yn addas ar gyfer hyd at 200 o bobl i gael cinio, maen nhw hefyd yn ardaloedd perffaith yn y Ganolfan i gynnal arddangosfa 318m2. Gan eu bod yn gymharol agor i’r mannau llwytho, nid yw’r eitemau a ddosberthir ar gyfer arddangosfeydd nac offer rigio llwyfan yn achosi problemau i arddangoswyr na threfnwyr digwyddiadau.

8

wmc.org.uk/llogilleoliad

Am ragor o wybodaeth am fwydlenni cynadleddau cliciwch yma


Canolfan Mileniwm Cymru Lletygarwch Canolfan Mileniwm Cymru Ein hardaloedd cyfarfod, sydd o fewn cyrraedd hawdd i ganol y ddinas a chalon Bae Caerdydd, yw’r lleoliad delfrydol ar gyfer lletygarwch. P’un a ydych yn trefnu digwyddiad corfforaethol, achlysur i’r cwmni neu’n chwilio am rywle i gynnal dathliad arbennig; cysylltwch â ni i drafod eich gofynion. Gallwn gynnal derbyniadau preifat i 10 a mwy o westeion ar achlysuron cymdeithasol a busnes.

Am ragor o wybodaeth am fwydlenni lletygarwch cliciwch yma

Mae’r Ganolfan yn ddewis amlwg ar gyfer digwyddiadau proffil uchel ac achlysuron cymdeithasol, lle rhoddir sylw arbennig i fanylder gyda chymorth digwyddiadau, technegol ac arlwyo proffesiynol mewnol.

Pecynnau Lletygarwch Lletygarwch cyn sioe yw’r ffordd ddelfrydol o ddechrau eich noson yn y Ganolfan. Gwnewch y gorau o’r adeilad eiconig gwych yma a mwynhewch ddewis o becynnau yn ein hardaloedd lletygarwch amrywiol i gydweddu â’r achlysur i chi eich hun, eich ffrindiau neu’ch cydweithwyr. • Pecynnau ar gael o £12.50 •W  edi’u paratoi gan Arlwywyr o’r Radd Flaenaf •C  yfle i rag-archebu eich diodydd egwyl P’un a ydych am ddifyrru cleientiaid, ffrindiau neu’r teulu neu i wobrwyo cydweithwyr am eu gwaith caled, mae gan y Ganolfan bopeth sydd ei angen arnoch i wneud y digwyddiad yn achlysur i’w gofio.

Am ragor o wybodaeth ffoniwch yr Arbenigwr Digwyddiadau ar +44 (0) 29 2063 4667 neu e-bostiwch digwyddiadau@ wmc.org.uk i weld a oes lle ar gael.

9

wmc.org.uk/llogilleoliad


Canolfan Mileniwm Cymru

adeilad eiconig gwych … lleoliad bythgofiadwy … unigryw …

Priodasau a Lletygarwch Gall y Ganolfan gynnal Seremonïau Priodasau Sifil mewn unrhyw un o’i chwe lleoliad trwyddedig. Gyda’i gwaith celf prydferth a’i hawyrgylch golau a braf, ystafell Victor Salvi yw’r ardal breifat berffaith i’ch seremoni, ac mae’r ystafelloedd ar ochr ddeheuol y Ganolfan yn cynnig golygfeydd gwefreiddiol o lan y dw ˆ r. Bydd yn lleoliad bythgofiadwy ta waeth pa un rydych yn ei ddewis. A ydych wedi bod yn breuddwydio am gael eich

10

wmc.org.uk/llogilleoliad

gwasanaeth ar y llwyfan yn Theatr Donald Gordon? Gall hyn gael ei drefnu hyd yn oed (os na fydd sioe ymlaen wrth gwrs!) Yng nghalon Bae Caerdydd, gall y Ganolfan ddarparu lleoliad unigryw ac anarferol i gynnal eich seremoni a’ch brecwast priodas ac mae’n creu cefndir trawiadol i’ch lluniau priodas.

Am ragor o wybodaeth ar fwydlenni priodasau cliciwch yma


Canolfan Mileniwm Cymru

Dull Theatr

Derbyniad Sefyll

Dull Cabaret

Dull Ystafell Fwrdd

Mae’r union niferoedd yn dibynnu ar y gofynion

Ystafell Victor Salvi

120

80

80 (Yn seiliedig ar 10 bwrdd o 8)

80 (Yn seiliedig ar 10 bwrdd o 8)

30

Ystafell David Morgan

45

30

24 (Yn seiliedig ar 3 bwrdd o 8)

24 (Yn seiliedig ar 3 bwrdd o 8)

22

50

30

24 (Yn seiliedig ar 3 bwrdd o 8)

24 (Yn seiliedig ar 3 bwrdd o 8)

22

70

40

32 (Yn seiliedig ar 4 bwrdd o 8)

32 (Yn seiliedig ar 4 bwrdd o 8)

22

70

40

40 (Yn seiliedig ar 5 bwrdd o 8)

40 (Yn seiliedig ar 5 bwrdd o 8)

30

40

70 (gan gynnwys y balconi)

24 (Yn seiliedig ar 3 bwrdd o 8)

ddim ar gael

ddim ar gael

250

200

200 (Yn seiliedig ar 25 bwrdd o 8) 160 (Cinio a Dawns)

200 (Yn seiliedig ar 25 bwrdd o 8)

ddim ar gael

250

200

200 (Yn seiliedig ar 25 bwrdd o 8) 160 (Cinio a Dawns)

200 (Yn seiliedig ar 25 bwrdd o 8)

ddim ar gael

1897

300

450 (Yn seiliedig ar 45 bwrdd o 10)

ddim ar gael

ddim ar gael

80

400

160 (Yn seiliedig ar 16 bwrdd o 10)

64 (bob ochr - yn seiliedig ar 8 bwrdd o 8)

ddim ar gael

Cyntedd Horizons

ddim ar gael

200

80 (Yn seiliedig ar 8 bwrdd o 10)

ddim ar gael

ddim ar gael

Bar Cyntedd Stones

ddim ar gael

200

70 (Yn seiliedig ar 7 bwrdd o 10)

ddim ar gael

ddim ar gael

Lolfa Mileniwm

ddim ar gael

40

24 (Yn seiliedig ar 3 bwrdd o 8)

24 (Yn seiliedig ar 3 bwrdd o 8)

ddim ar gael

Ystafell Sony Ystafell Seligman Ystafell Japan Ystafell Gyfarfod 6 Ystafell Ymarfer 1&3

Stiwdio Weston

Awditoriwm Cyntedd Awen

Dimensiwn

Uchder

Arwyneb

Hyd/ Lled

Ystafell Victor Salvi

4.49m

132m2

11.7 x 14

Ystafell David Morgan

2.49m

58m2

5.1 x 11.4

Ystafell Sony

2.51m

44m2

5.1 x 8.5

Ystafell Seligman

2.44m

58m2

5.1 x11.4

Ystafell Japan

2.38m

75m2

7.2 x 10.2

10.5m

318m2

20 x 16

9.6m

318m2

16 x 19.5

10.5m

320m2

16.2 x 20

Ystafell Ymarfer 1 Stiwdio Weston Ystafell Ymarfer 3

11

Gwledda

wmc.org.uk/llogilleoliad

Bore

08:30 – 12:30 1 sesiwn

Prynhawn

13:30 – 17:30 1 sesiwn

Diwrnod llawn 08:30 – 17:30 2 sesiwn Gyda’r nos

18:00 – 22:00 1 sesiwn

Noder y codir tâl am 2 sesiwn ar gyfer digwyddiadau a gynhelir ar draws sesiynau dilynol.


Canolfan Mileniwm Cymru Gwybodaeth Ddefnyddiol Storio Parcio yng Nghanolfan Mileniwm Cymru Mae digon o le i barcio ym Mae Caerdydd ac rydym yn argymell eich bod yn defnyddio maes parcio aml-lawr Glannau Caerdydd sydd yn union drws nesaf i Ganolfan Mileniwm Cymru. Ceir cysylltiadau trafnidiaeth ardderchog hefyd, a gallwch gerdded i ganol y ddinas mewn 20 munud. Gallwn gynnig gostyngiadau i barcio ym maes parcio Glannau Caerdydd, gofynnwch i’n tîm am ragor o fanylion pan fyddwch yn gwneud eich ymholiad.

Ni all Canolfan Mileniwm Cymru dderbyn deunydd ar gyfer eich digwyddiad fwy na 24 awr ymlaen llaw, ac ni allwn ychwaith gadw eitemau i’w casglu am fwy na 24 awr ar ôl eich digwyddiad. Rhaid cytuno ar unrhyw nwyddau a ddosberthir ymlaen llaw oherwydd y prinder lle storio yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Chi fydd yn gyfrifol am unrhyw eitemau a anfonir i’r safle neu a adewir yno ar ôl eich digwyddiad. Ni all Canolfan Mileniwm Cymru dderbyn unrhyw atebolrwydd os caiff yr eitemau hyn eu colli neu eu difrodi.

Rhestr wirio derfynol ar gyfer eich digwyddiad Dyma rai pwyntiau y gallech fod am eu hystyried cyn eich digwyddiad: • A ydych wedi cytuno ar eich gofynion technegol? Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn barod i drafod eich anghenion amrywiol a’ch cynghori. Rhaid cytuno ar yr holl ofynion bum diwrnod gwaith cyn eich digwyddiad. • A oes unrhyw un wedi nodi gofynion deietegol arbennig? • A fydd angen rheilen gotiau arnoch? • A fydd angen dw ˆr arnoch yn yr ardaloedd cyfarfod i’ch siaradwyr neu arweinwyr gweithdai? • A ydych wedi ystyried addurno eich ystafell? Mae blodau yn ffordd gyflym a hawdd o ddangos eich lliwiau corfforaethol yn yr ystafell. • A fydd angen unrhyw ardaloedd arddangos arnoch? Siaradwch â’ch cydlynydd digwyddiadau am argaeledd a chyfradd y gwasanaeth yma. • A ydych wedi meddwl am roi rhodd fach i’ch siaradwyr/cynadleddwyr i ddiolch iddynt am eu hymdrech a’u cyfraniad? Mae llyfrau canllaw ar gael am ffi fach a gellir eu cynnwys yn eich Pecyn Dydd i Gynadleddwyr. • Er mwyn gwneud eich digwyddiad yn un cofiadwy, a ydych wedi ystyried archebu teithiau o amgylch y Ganolfan ymlaen llaw? • Rhaid i bob arwydd a ddangosir mewn ardaloedd cyhoeddus o’r adeilad (e.e. arwyddion cyfeirio) fod yn ddwyieithog (Cymraeg wedyn Saesneg). • Mae ceblau estyn ar gael am ddim os cânt eu harchebu ymlaen llaw. Codir tâl o £15 a TAW os na chaiff ceblau eu dychwelyd neu os cânt eu difrodi. • Noder nad ydym yn caniatáu i unrhyw ludion/tapiau gael eu rhoi ar y waliau; y cleient fydd yn talu unrhyw gostau i drwsio neu baentio waliau.

12

wmc.org.uk/llogilleoliad


wmc.org.uk/llogilleoliad eventsales@wmc.org.uk 029 2063 4667 © 2010 Canolfan Mileniwm Cymru Cyf, Plas Bute, Bae Caerdydd CF10 5AL \ Wales Millennium Centre Limited, Bute Place, Cardiff Bay CF10 5AL Cwmni cyfyngedig dan warant, cofrestrwyd yng Nghaerdydd \ A company limited by guarantee, registered in Cardiff. Rhif Cwmni \ Company Number 3221924; Rhif Elusen \ Charity Number 1060458 Canolfan Mileniwm Cymru\Wales Millennium Centre ® Mae’r marc logo The Glow a Wal yr Arysgrif a’r testun yn nodau masnach cofrestredig i Ganolfan Mileniwm Cymru Cyfyngedig. The Glow logo and the Inscription Wall are registered trademarks of Wales Millennium Centre Limited.

Canolfan Mileniwm Cymru: Cynadledda a gwleddoedd  

Canolfan Mileniwm Cymru: Cynadledda a gwleddoedd

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you