Page 1

Uitgave van PW Golf

April 2011

Editie nr. 131

Enschedese Golfclub “Prinses Wilhelmina” O geri Op richt op o 6 nove v mber 1986

Clubhuis en golfcourse Maatmanweg 27, 7522 AN Enschede 053 4337992 golfclubpw@tiscali.nl www.pwgolf.nl

Secretariaat Kotkampweg 156, 7531 AT Enschede 053 4346193 secretaris@pwgolf.nl

Bestuur Bertie de Wilde v orz vo rzitte t r voorzitter@pwgolf.nl Diane Engbersen secre r ta t ri ris secretaris@pwgolf.nl Sjaak Janssen pennin i gmeeste t r penningmeester@pwgolf.nl Jacques van Willigen R & H commis i sie i willigenvanj@planet.nl Coby van Houten w ds we d tr trijdcommis i sie j.h.vanhoutenvos@utwente.nl Willem van Oudheusden w.oudheusden@planet.nl

Ledenadministratie Bart Brantjes Goolkatenweg 119, 7521 BE Enschede 053 4355229 ledenadministratie@pwgolf.nl

053 4325956

053 4346193

Email PW Golfnieuws Diane Engbersen redactie@pwgolf.nl

053 4330832

053 4332810

Erelid Herman Dingeldein

074 2783525

Leden van Verdienste Nans Jacobs Maarten Jacobs Bram Nordbeck † Frits Oostendorp Rinus Tönis † Frans van Heek Ilse Tönis † Puck Vettorato Herma Westerink Jan Voorsmit Benno ten Kate Lidy Wiegerink Rob de Rochemont

053 4323940

Zilveren jubileumnummer

De uiterste termijn van inlevering van kopij voor dit nummer is gesteld op 1 september 2011.

Omstreeks de oprichtingsdatum (ergens in november dus) zal een speciaal jubileumnummer worden uitgegeven. Natuurlijk is uw redactie reeds met de voorbereidingen begonnen. Het zal wel duidelijk zijn dat we deze klus niet alleen kunnen klaren en dat we daarbij “alle” hulp kunnen gebruiken.

Bij voorbaat dank voor jullie medewerking. Gert r Bijijker

Kopij juni 2011 editie

Dit betekent o.a. dat we (met name) de “oudgedienden” zullen benaderen inzake ”annekdootes”, fotomateriaal etc. Reeds nu roepen we ook alllle commissies op om voor een bijdrage te zorgen.

Graag aanleveren vóór 6 mei 2011; “digitaal” uits t lu l ite t nd in i MS Wo W rd r of MS Ex Excel aan: Diane Engbersen r da re d cti tie@p @ wg w olf. f nl, l of “op papier” in de kopij(brieven)bus in de entree van het clubhuis.

Over de vorm en inhoud van dit nummer staat nog niets definitief vast; e.e.a. zal onder andere afhankelijk zijn van de “veelte” en van de kosten en opbrengsten (lees eenmalige advertenties) 1


6


Caddiemaster Willem van Oudheusden w.oudheusden@planet.nl Clubhuisbeheerder Peter Douwsma Regel- & Handicapcommissie Jacques van Willigen, vo v orz rzitte t r Antonio Fonts Daniela Pfaff Joop Smit Rob de Rochemont, baanre r cht Henk Beernink, baanre r cht Joke Razoux Schultz, baanre r cht Henk Stokvis Jacqueline Veldhuis Dimo-ploeg Henk van Haarst Frits de Vries Gerard Geuzendam Ad Moolhuijzen Bart Lasscher Louis Huijskes

053 4323940

053 4352179

053 4332810 0546 456101 074 2774863 053 4317414 053 4773713 053 4353753 053 4359617 053 4320068 06 30519943

Jan Ingen Housz Aagje van Haarst Ans Westerveld Piet Roolvink Paul Rolevink Ben van Spijker

Sponsorcommissie Paul Rolevink, vo v orz rzitte t r Gert Bijker, secre r ta t ri ris Chris Pfaff, pennin i gmeeste t r S onsori Sp ring en adve v rt rtentites: Gerard Geuzendam Dick Rijnberg Miep Hümke Erik Smit Bob Buschenhenke, vo v rm r gevi ving Redactiecommissie Gert Bijker, ein i dr dreda d ctite Diane Engbersen, ein i dr dreda d ctitie Bob Buschenhenke, vo v rm r gevi ving Joop Smit, advi viseur Damescommissie Netty Groothuis, vo v orz rzitte t r Diny Beernink Gerry de Vos Lidy Wiegerink

053 4335207 074 2506084 074 2774863 053 4619764 06 49945446 053 4331983 053 4355050 053 4355199

074 2506084 053 4346193 053 4355199 053 4317414

074 2909712 053 4353753 0545 221354 06 53201150

Herencommissie Herman Rotting, vo v orz rzitte t r Paul Rolevink, secre r ta t ri ris Hans ter Riet, pennin i gmeeste t r

053 4344464 053 4335207 053 4762480

Marshalcommissie Freek van der Meer, vo v orz rzitte t r Dick Bertram, secre r ta t ri ris Eddy Westerveld

053 4775252 053 4762336 053 4322522

Professional Haider El Mokdad hgolfpro@gmail.com

06 54778351

Greenkeeper Henk Verveld Accommodatiecommissie Henk Bosscha, vo v orz rzitte t r en baancommis i sari ris Gerard Geuzendam Jan Ingen Housz Willem van Oudheusden Henk Verveld

053 4333665 053 4619764 053 4351902 053 4323940

Wedstrijdcommissie Coby van Houten, vo v orz rzitte t r Jan Nijkamp, pennin i gmeeste t r Aagje van Haarst Miep Hümke Enno Hommes Fely Maingay Betsie Nieuwland Wim Nieuwland Marijke Rolevink Alex v.d. Veen Gerry de Vos Herma Westerink

074 2783525 074 2422953 053 4359246 053 4331983 053 4331951 074 3765324 074 2911610 053 4323737 053 4335207 053 8795305 0545 221354 053 4353267

Barcommissie Willem van Oudheusden, vo v orz r . Joop Teune, pennin i gmeeste t r Wil van den Beld Kitty Buddingh’ Mimy Geuzendam Tineke Hueskes Miny Kroes Marijcke Snell Puck Vettorato Jacques van Willigen

053 4323940 053 4319700 053 4283130 074 2430280 053 4619764 074 2664211 0541 552623 074 2918270 053 5728610 053 4332810

Golfcartcommissie Betsie Nieuwland, vo v orz rzitte t r Henk Bosscha Henk van Haarst Benno ten Kate

06 51994636 053 4333665 053 4359246 053 4315902

IT commissie Bert Ververda, we w bmaste t r b.ververda@home.nl Joop Smit Fred van Houten

(o.v.v. tussentijdse wijzigingen)

3

06 51010574 053 4317414 074 2783525


De algemene ledenvergadering van dit jaar was op 28 februari, naar mijn gevoel was het een goede vergadering, helaas waren er weinig mensen, in totaal ongeveer 50 leden. De meeste van de aanwezigen maakten deel uit van een commissie. Jammer dat het zo weinig leeft bij de leden, iets wat mij eigenlijk ook verbaast. De besluiten die genomen zijn en genomen moeten worden om

Bart Lasscher, voorzitter van de bouwcommissie, gaf een uiteenzetting van wat hij met de commissie gedaan heeft en nog gaat doen. E.e.a. zal resulteren in een te beleggen extra algemene ledenvergadering uit te schrijven in april wanneer er meer bekend is over de nieuwbouw/renovatie. Over het 25-jarig lustrum worden jullie nog nader geĂŻnformeerd. De datum staat vast en wel op zaterdag 6 augustus! Noteren dus!

de club draaiende te houden worden op deze jaarlijkse vergadering besproken en dat gaat alle leden aan. Ook het beleid van de commissies wordt op deze avond toegelicht. Daarom verwacht ik eigenlijk op zo’n avond toch wel veel meer leden.

Op 3 april a.s. vindt de wedstrijd om de Herman Dingeldein trofee plaats. Ik ga er met jullie vanuit dat het een prachtige dag wordt zowel qua weer als qua wedstrijd! Ik denk dat we allemaal hopen op een seizoen met veel mooie dagen!

Door het vele werk wat allemaal vrijwillig wordt gedaan kan iedereen wel golfen op een baan die steeds mooier en beter wordt. Dus ik zou zeggen, toon wat meer betrokkenheid bij de club, die jullie de gelegenheid geeft om tegen een relatief laag bedrag zeven dagen per week te kunnen spelen.

Een sportieve en hartelijke groet, Bert rtie de d Wi Wilde

Henk Bosscha heeft zich niet herkiesbaar gesteld voor het bestuur. We hebben van hem als bestuurslid dus afscheid genomen, maar hij blijft gelukkig als baancommissaris en voorzitter van de accommodatie commissie behouden voor de club en niet te vergeten als regelaar van de Dimoploeg. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor de vele uren die hij aan PW besteed en nog zal besteden! Geweldig Henk, heel erg bedankt namens alle leden. Henk zal maandelijks overleg hebben met de penningmeester en voorzitter van het bestuur. Willem van Oudheusden, onze vliegende keep, heeft zich wel herkiesbaar gesteld. Willem ook enorm bedankt voor het vele, vele werk dat je al jaren voor de club doet.

Vrolijke Pasen!

4


nemers per wedstrijd omhoog moet of het aantal wedstrijden omlaag. De wedstrijdagenda voor 2011 ligt in de hal van het clubhuis.

Algemene ledenvergadering 28 februari 2011; high lights De voorzitter heet iedereen welkom en staat stil bij het overlijden van: Jaap Schepers, Ilse Tönis, Els Haverkate, Jan Brugman, Gerri Laarhuis, Jan Spaans, Fred v.d. Ent, Gerrit Olde Scheper en Jaap Westerink. Vorige week is ons voormalig lid en oud redactielid, Christien Ludin overleden.

Er zijn vier nieuwe golfcarts gekocht. Alle carts hebben een dak en een paraplustandaard. De snelheid is aangepast aan een wandeltempo. De prijs voor gebruik blijft op het huidige niveau. De minder valide spelers mogen de carts gebruiken. Commissies dienen gebruik te maken van de grote golfcart.

Henk Verveld was in 2010 20 jaar in dienst bij PW en Haider El Mokdad was 12,5 jaar bij PW.

Zowel de dimoploeg, als H. Verveld en J. Terhürne hebben vorig jaar veel werk verzet. De bladharkdag is helaas niet doorgegaan i.v.m. de weersomstandigheden. Hierdoor kon ook Heijmans de laatste weken van het jaar geen werkzaamheden uitvoeren.

De notulen van de ALV van 15 maart en 29 juni 2010 worden goedgekeurd. De penningmeester bedankt de commissies voor het tijdig aanleveren van de financiële gegevens. De club staat er goed voor de komende jaren.

J. Smit heeft een voorzet gegeven om aanpassingen in de baan te realiseren. De baan blijft tijdens het aanpassen gewoon bespeelbaar. Na het aanpassen moet de baan aan het eind van het jaar opnieuw door de NGF worden ingemeten. Er komen dan ook nieuwe scorekaarten. Het idee om voor de afslag van hole 3 kunstgras te nemen wordt bekeken. Het sluiten van de baan de afgelopen periode was noodzakelijk en essentieel voor het behoud van de baan. De gaten in de parkeerplaats worden binnenkort aangepakt. De aanwezigen op deze ALV geven bij handopsteking toestemming om met de baanaanpassingen te beginnen.

N.a.v. de bevindingen van de kascommissie wordt het bestuur decharge verleend. Nieuwe kascommissie E. de Vries en H. van Haarst. Reserve M. Snell. De begroting is voor 80% gelijk aan voorgaande jaren. Daarnaast moeten de nieuwe golfcarts dit jaar betaald worden en de aanpassingen in de baan. Verslagen van de diverse commissies: De wedstrijdcie. heeft alle oud-commissieleden gevraagd om mee te draaien in een poule voor wedstrijdleiding, om zo de huidige commissieleden te ontlasten. In samenspraak met de R&H-commissie is besloten om bij bepaalde wedstrijden flightcaptains aan te stellen. Deze captains zijn verantwoordelijk voor het doen en laten van hun eigen flight. De inschrijving voor de Golfweek blijft gelijk aan vorig jaar. De inschrijfformulieren liggen binnenkort in het clubhuis. Eind dit jaar volgt een wedstrijdevaluatie waarin bekeken wordt of het aantal deel-

De sponsorcommissie heeft dit jaar al meer binnengehaald dan vorig jaar. Het bord vrienden van PW is vol. Bij voldoende animo komt er een tweede bord. Er wordt nogmaals benadrukt dat er door PW in eerste instantie bij sponsors gekocht dient te worden.

5


Afgelopen jaar zijn er veel baractiviteiten geweest. Gastvrouwen/heren is groot succes geweest. Wordt geprobeerd dit jaar nog meer leden hiertoe te bewegen. De uitnodigingen gaan deze week de deur uit. De barcommissie wil proberen om op drukke avonden ook bezetting te krijgen. De themawedstrijden zijn afgelopen jaar slecht bezocht. Er wordt geprobeerd de tent voor het qualifying seizoen hersteld te hebben.

mogelijkheden besproken kunnen worden.

Omdat het bestuur elk jaar veel mensen moet teleurstellen en het bijna onmogelijk is om een besluit te nemen over de vrijwilliger van het jaar, heeft het bestuur besloten dit af te schaffen.

Aftredend en niet herkiesbaar H. Bosscha. Aftredend en herkiesbaar W. v. Oudheusden. H. Bosscha blijft wel aan als baancommissaris. W. v. Oudheusden wordt herkozen, er zijn geen tegenkandidaten.

Het bestuur wil aan het jubileum graag een wedstrijd koppelen. Omdat het jubileum officieel in november is en dit geen geschikte maand is om een wedstrijd te houden is het feest verschoven naar 6 augustus 2011. Het jubileum wordt bij PW gehouden om zo de kosten enigszins in de hand te houden en straks ook nog geld te hebben voor de opening van het nieuwe clubhuis. Over de invulling is op dit moment nog niets te zeggen.

De begroting 2011 wordt goedgekeurd. De ein i dr dreda d ctite

Verhoging accommodatiebijdrage Na ampele overwegingen heeft het bestuur besloten de accommodatiebijdrage per 1 juli 2011 te verhogen van â‚Ź 500 naar â‚Ź 600.

De bouwcommissie had als opdracht om de mogelijkheid van renovatie van het clubhuis te onderzoeken. Er was vooral behoefte aan meer m2. Dit zou volgens de bouwcie. moeilijk te realiseren zijn op de huidige locatie en bouwtechnisch niet verantwoord. Er is gekeken naar andere bouwlocaties die ook aan de Gemeente voorgelegd zijn en helaas zijn afgewezen. Inmiddels zijn er twee schetsplannen gemaakt die aan de ALV getoond worden. Beide ontwerpen vragen om wijziging bestemmingsplan. Om de leden van meer informatie te voorzien zal in april een extra algemene ledenvergadering plaatsvinden waarin de beide schetsplannen zullen worden toegelicht en waarin eventuele andere

Voor de goede orde: Deze beslissing behoeft geen toestemming van de ledenvergadering.

6


komen van zo’n reanimatie certificaat. Daarom zal er in september opnieuw een cursus worden gegeven. Op één avond wordt u zowel theoretisch als praktisch geschoold en als u met goed gevolg de cursus hebt gevolgd krijgt u het officiële reanimatiecertificaat van de NRR (Nederlandse Reanimatieraad)

Reanimatie/ Basic Life Support (BLS) Reanimeren Reanimeren is het kunstmatig overnemen van de ademhaling en de bloedsomloop, indien er sprake is van hartstilstand (circulatiestilstand). Belang van reanimatie Wekelijks worden alleen in Nederland ruim 200 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Dit zijn dus ruim 10.000 mensen per jaar. Een acuut hartinfarct is vaak de oorzaak van een hartstilstand. Als niet onmiddellijk hulp wordt geboden is een hartstilstand een levensbedreigende situatie. Hulp kan bestaan uit reanimatie. Hoe eerder wordt gestart met reanimeren hoe groter de kans op herstel. Als bij een hartstilstand direct wordt gestart met reanimeren zodat professionele hulpverleners van een ambulancedienst het kunnen overnemen is de kans op volledig herstel groot.

Herhalingscursus Waarschijnlijk zijn er diverse leden van onze golfclub die vroeger een reanimatiecursus hebben gevolgd. Voor die leden is het zinvol op herhaling te gaan en opnieuw een cursus te volgen. In afgelopen jaren zijn namelijk de inzichten met betrekking tot reanimatie ingrijpend veranderd.

PW-Golf Natuurlijk hopen wij dat op onze golfbaan nooit iemand getroffen zal worden door een hartstilstand, maar de kans dat dit gebeurt is wel degelijk aanwezig, zeker gelet op de gemiddelde leeftijd van onze leden. Het bestuur wil daarom graag dat zoveel mogelijk leden van PW-Golf de vaardigheid en de bijbehorende kennis hebben om adequate hulp te kunnen verlenen in geval van een hartstilstand.

Nieuwe inzichten Nieuwe inzichten hebben geleid tot veranderingen van de richtlijnen voor het reanimeren. Vroeger werd uitvoerig tijd besteed aan het stellen van de diagnose, het juist plaatsen van de handen op het borstbeen voor de hartmassage, dit kost extra tijd. Nu wordt er op gewezen dat het zaak is zo snel mogelijk met hartmassage te beginnen. Want iedere seconde telt. Ook is het inzicht in het belang van het beademen en het belang van hartmassage veranderd en op grond daarvan is de duur van de beademing bijgesteld en de verhouding borstcompressies/beademingen herzien.

Cursus De benodigde kennis en vaardigheid kun je leren, maar niet uit een boekj k e of via internet. Om op verantwoorde wijze hulp te kunnen verlenen moet men een cursus volgen. Op initiatief van het bestuur zijn voor leden van PW-Golf al twee reanimatiecursussen georganiseerd en hebben ongeveer twintig leden een officieel certificaat behaald. Maar het bestuur wil graag dat nog meer leden in het bezit 7


Cursusleiders De cursussen worden gegeven door instructeurs die zijn gecertificeerd door de NRR (Nederlandse Reanimatieraad). Veelal zijn het professionele hulpverleners werkzaam bij de ambulancedienst. Kosten € 10 p.p. Omdat het bestuur het van groot belang vindt dat veel leden in het bezit zijn van een up to date reanimatiecertificaat is besloten de helft van de cursuskosten te betalen. Een cursus kost € 20 per persoon en nu dus € 10. Oproep Het bestuur hoopt dat veel leden zich zullen aanmelden voor de cursus in september. Het maximale aantal cursisten per cursus is twaalf. Als er meer dan twaalf belangstellenden zijn wordt er een tweede of zelfs derde cursusavond georganiseerd. Wij houden u op de hoogte en zullen zo spoedig mogelijk de data van de cursussen bekend maken. We rekenen t.z.t. op veel aanmeldingen.

5

Één oude cart (de beste) blijft bij PW.

6

Het tempo is lager dan van de oude carts; wa w nde d lte t mp m o.

7

Gebruikers: enkel de d “m “ in i de d r va v lilide” s ele sp l rs r , want marshalls, wedstrijdleiding enz. gebruiken immers de “marshalcart”.

8

Gebruikersprijs blijft (zolang het nog “uit kan”) € 1,25 voor 9 holes en € 2,50 voor 18 holes.

J n te Ja t Rie i t Scholte t n

Van de golfcartcommissie U hebt het allemaal al gezien… er zijn nieuwe golfcarts aangeschaft! Stand van zaken is als volgt:

Wij wensen allen een prachtige zomer waarin veel gespeeld kan worden op onze mooie PW-baan.

1

De golfcartcommissie,

Er zijn vier carts gekocht, allemaal éénpersoons.

2

Eén cart is reeds geleverd en loopt al in de baan.

3

De vier carts hebben € 9.520 gekost, dat is inclusief de btw en de prijs voor de ingeruilde “oude” carts.

4

Er worden nog kleine aanpassingen toegepast zoals; spatlappen, PWlogo, nummering, instructielijst enz.

Benno te t n Ka K te t , Henk Bosscha, Henk va v n Ha H ars r t, t Bets t ie Ni N euwl wlandd Besselilink

8


9


10


Wedstrijd- en evenementenkalender april en mei 2011 Wiijzig W i in i gen vo v orb r ehoude d n. Voor de laatste correcties en aanvangstijden: zie inschrijflijst en website apri a ril 2011 d g da d tu da t m vr 1 zo 3 di 5 wo 6 vr 8 di 12 wo 13 vr 15 zo 17 di 19 wo 20 vr 22 ma 25 di 26 wo 27 vr 29 za 30 mei 2011 d g da d tu da t m di 3 wo 4 vr 6 di 10 wo 11 vr 13 zo 15 di wo vr zo di wo vr zo di

17 18 20 22 24 25 27 29 31

Weds W d tr trijd / eve v nement Herenmiddag HERMAN DINGELDEIN TROFEE Damesmiddag Opstap Herenmiddag Damesmiddag Opstap Herenmiddag Maandbeker (hcp tot 24 en boven 24, aparte 1e prijs) Damesmiddag Opstap Herenmiddag PAASWEDSTRIJD (Cross Country) Damesmiddag Opstap Herenmiddag QUEENS CUP

titijd 13.00 13.00 13.00 13.00

Weds W d tr trijd / eve v nement Damesmiddag Opstap Herenmiddag Damesmiddag Opstap Herenmiddag KOPEREN POT (ASPERGEWEDSTRIJD) Damesmiddag Opstap Herenmiddag Maandbeker (24-/24+) Damesmiddag Opstap Herenmiddag Opstap strokeplay Damesmiddag

11

13.00 13.00 13.00 13.00

N//NQ N NQ Q NQ Q Q Q Q Q Q

lleid iding herencie. Aagje/Herma damescie. Jan/Enno herencie. damescie. Feli/Wim herencie. Alex/Marijke

13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00

NQ Q Q Q NQ Q Q NQ

damescie. Aagje/Herma herencie. Feli/Bram damescie. Gerry/Wim herencie. Coby/Enno

titijd 13.00 13.00 13.00 13.00 18.00 13.00 13.00

N//NQ N NQ Q Q Q Q Q Q

lleid iding damescie. Jan/Aagje herencie. damescie. Coby/Alex herencie. Marijke/Betsie

18.00 13.00 13.00 13.00 18.00 13.00 13.00 13.00

NQ Q Q Q NQ Q Q Q NQ

damescie. Feli/Enno herencie. Herma/Miep damescie. Jan/Aagje herencie. Feli/Coby damescie.


Wedstrijd- en evenementenkalender juni 2011 Wiijzig W i in i gen vo v orb r ehoude d n. Voor de laatste correcties en aanvangstijden: zie inschrijflijst en website jjuni 2011 d g da d tu da t m W Weds d tr trijd / eve v nement wo 1 Geen Op O sta tap! do 2 Hemelvaartsdag BREAKFASTCUP vr 3 Herenmiddag za 4 9 HOLES CK STROKEPLAY zo 5 9 HOLES CK STROKEPLAY di 7 Damesmiddag wo 8 Opstap vr 10 Herenmiddag ma 13 KOPEREN POT (Haringwedstrijd) di 14 Damesmiddag wo 15 Opstap vr 17 Herenmiddag di 21 Damesmiddag wo 22 Opstap vr 24 Herenmiddag zo 26 Maandbeker (-24/24+) di 28 Damesmiddag wo 29 Opstap

De wedstrijdkalender Het gebruik van inschrijflijsten wordt gehandhaafd bij wedstrijden met een thema (bijvoorbeeld Snertwedstrijd) en als het vooraf maken van een flight indeling noodzakelijk is. De wedstrijden worden dan in HOOFDLETTERS genoteerd. Wij dringen er bij u op aan dat u dan zelf inschrijft. Inschrijving door anderen leidt niet zelden tot afwezigheid van de betreffende deelnemer. U dient voor alle wedstrijden altijd tenminste een half uur voor de aangegeven aanvangstijd aanwezig te zijn.

Opstap op woensdag Met ingang van 11 mei 2010 start de wedstrijd om 18.00 uur, i.p.v. 13.00 uur.

Attentie In principe worden de aangegeven data en aanvangstijden aangehouden.

12

titijd 07.00 13.00

N/NQ le N/ l id iding NQ Q Q/NQ Q/NQ

13.00 18.00 13.00 13.00 13.00 18.00 13.00 13.00 18.00 13.00 13.00 13.00 18.00

NQ Q Q Q Q Q Q NQ Q Q Q NQ Q

Feli/Alex herencie. Coby/Herma Coby/Herma damescie. Aagje/Wim herencie. Marijke/Gerry damescie. Betsie/Jan herencie. damescie. Herma/Miep herencie. Aagje/Feli damescie. Alex/Wim

Het kan zijn dat door nu nog onvoorziene omstandigheden veranderingen in het programma moeten worden aangebracht. In elk geval staan de juiste datum en aanvangstijd op de kalender in de hal vermeld. Overige wedstrijden: Elke dinsdag: damesmiddag om 13.00u. Elke vrijdag: herenmiddag om 13.00u. Let op o de d mede d de d lilingen op o het i fo in f rm r atitebord r op o de d we w bsite t va v n PW! W


Soms…

Strokeplay zondag 6 februari 2011

heb je van die dagen dat alles meezit. Zelfs met het golfen. Ballen, die meestal hun eigen weg gaan, blijken toch te weten waar ze moeten landen en hoe ze daarna moeten stuiteren. Zelfs als de vlag tussen de eerste en tweede ronde verplaatst is lijkt het of er een TomTom in de bal zit, die aangesloten is op een draadloze “uploader”. Geen bal in de bunker of in het water. Zo’n dag had ik dus op woensdag 26 januari jl. In het leuke gezelschap van Ans Westerveld en Marijke Goïnga (ook de indeling van de flight paste in het geheel) sloeg ik 44 punten bij elkaar. Applaus bij binnenkomst van het clubgebouw viel mij ten deel. Kortom, deze opstap was voor mij nog leuker dan de andere. Nu maar hopen op weer zo’n dag. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat de tussenpozen erg lang zijn.

Zaterdagmiddag ontdekten we dat de baan open was gezien de winterse omstandigheden van de laatste tijd, hadden we wel zin om weer eens te spelen. We hebben daarom toen besloten om op zondagmiddag met de strokeplay wedstrijd mee te doen. Er stond op deze zondagmorgen behoorlijk veel wind, maar dat viel achteraf tijdens het spelen nog wel mee. De opkomst voor deze wedstrijd viel enigszins tegen, misschien ook wel door de verwarring over de openstelling op de website en het gesloten zijn via de telefonische melding. Het aantal van dertien deelnemers was dan ook voldoende om de wedstrijd te laten doorgaan. Na het gebruikelijke inschrijven en de indeling door de wedstrijdcommissie was mijn flightgenoot Eddy Westerveld. Ik heb een gezellige wedstrijd gespeeld die mooi gelijk op ging in het aantal slagen, waarbij ik op het einde het niet tot een sterke eindsprint kon brengen. De lange periode dat er niet gespeeld kon worden heeft waarschijnlijk toch een aanslag gepleegd op mijn conditie. Ondanks deze handicap was er na verrekening van de playing handicap een eerste plaats voor mij met Alex van der Veen als tweede en Eddy Westerveld derde.

Dic i k Bert rtram

GolfScheurkalender 2010 Quote: Als een man thuiskomt met zand in zijn schoenen, doornen in zijn sweater en een scheur in zijn broek, vraag hem dan niet (en zeker niet met een lieve lach) wat zijn score was. Jim Murray: Ik gok erop dat als er een hemel is, dat Petrus ons bij de poort aankijkt en vraagt: “Golfers?” Als wij dan ja knikken, stapt hij opzij en zegt: “Treed binnen, jullie hebben al genoeg geleden.” Maar een waarschuwing is op zijn plaats, als je dan naar binnengaat en het eerste dat je ziet is een par 3 met een green omringd door water, dan ben je helemaal niet in de hemel maar in de hel!

Natuurlijk wil ik Jacques als vertegenwoordiger van de barcommissie bedanken voor de goede verzorging zowel voor als achter de bar (drankj k e en hapje) en de dames van de wedstrijdcommissie Coby en Fely bedankt voor het snelle informeren over de uitslag. Tineke Ti k Hueske k s

13


De plannen voor de aanpassing van de baan hebben nu concrete vormen aangenomen. De algemene ledenvergadering van 28 februari jl. ging met de voorstellen hiertoe akkoord. In de baan zijn die aanpassingen al zichtbaar gemaakt met piketpaaltjes. De belangrijkste ervan zijn:

De baan is nu weer zomerklaar zodra de greens weer open kunnen. De herinrichting zal ons overigens deze zomer best wel dwarszitten. Het onderhoud van de bunkers heeft extra aandacht gevraagd: de randen moesten worden afgestoken en het zand aangevuld. We hopen dat ieder ze weer met vreugde bekijkt en er in slaagt deze fraaie hindernissen te ontwijken. Mocht uw bal er toch in komen, vergeet niet na uw spel uit de bunker de hark te hanteren en deze daarna met de tanden in het zand terug te leggen op de steun.

• Hole 2 en 11: hier komt een aparte damesafslag, de cricketmatten en de gravel worden verwijderd en de vijver wordt uitgebreid. • Hole 12: hier komt een nieuwe backtee, naast de green van hole 5. • Hole 16: hier komt een nieuwe afslagplaats vanwaar de green anders wordt aangespeeld. • Hole 9: hier wordt het pad achterlangs de afslagplaats geleid in plaats van voorlangs, zoals nu. De belangrijkste reden hiervoor is, dat de uitloop van het huidige pad uitkomt in slechte, niet goed draineerbare grond, die slecht te onderhouden is.

De oude handicarts zijn aan het einde van hun dagen en worden (zijn) vervangen door nieuwe. We hopen dat deze de leden en greenfee spelers goede diensten zullen bewijzen. Het wegdek van de parkeerplaats blijft onze aandacht houden. Regenwater en rijdende auto’s leiden, vooral in combinatie, tot kuilen, die moeilijk te dichten zijn. Daarom is bij de ingang een extra drainage aangelegd, evenals nabij de boerderij. We hopen dat dat voldoende helpt de gaten te voorkomen. Maar helpt u zelf ook door slechts stapvoets te rijden.

We zullen proberen de werkzaamheden zo uit te voeren, dat telkens ten hoogste één hole moet worden gesloten. Ook in de ledenvergadering zijn twee plannen voor de verbouwing van het clubhuis getoond. Hierover zal later worden besloten. Het is jammer, dat de reparatie van de tent voor het clubhuis zoveel tijd in beslag heeft genomen – het was geen fraai gezicht deze winter – maar nu is de tent weer hersteld en functioneert weer als voorheen, totdat de verbouwing van het clubhuis verplaatsing van de tent nodig maakt.

De afslag van de tee op hole 18 geeft helaas weer geen vrij zicht op de green, door de hoogte van het riet. Het heeft deze winter helaas niet hard genoeg gevroren om op het ijs het riet weer te snijden. We moeten nu op een zodanige conditie van de grond wachten, dat we het riet met zwaar materieel kunnen verwijderen en afvoeren. J n In Ja I gen Ho H usz

Door het slechte najaarsweer moest de bladharkdag worden geannuleerd. De Dimo-ploeg heeft zich extra ingespannen om het resterende blad bijeen te harken en af te voeren. 14


15


16


Vandaag zondag de 6e maart is er eindelijk weer eens een wedstrijd met volop zon. De sfeer is goed maar er is helaas maar een matig aantal deelnemers. Net als de vogeltjes komt menigeen weer uit de winterslaap en probeert de golfvaardigheid weer op te halen. De natuur is schitterend. Het is een feest om in de baan te zijn waar de belofte van het voorj r aar in de lucht hangt.

seizoen te openen. De Queenscup is een altijd al gespeelde wedstrijd onder een andere naam. Er wordt dan voor het eerst om een nieuwe wisseltrofee gespeeld. We hopen dat de opkomst voor deze Koninginnedagwedstrijd groot is. De sfeer was vorig jaar (toen we nog de Oranjewedstrijd speelden) uitstekend. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Dus we rekenen op uw deelname. Over deelname gesproken; op de ALV hebben we aangekondigd dat dit voor de wedstrijdcie. in het nieuwe seizoen een onderwerp van gesprek wordt. Vooral het grote aantal wedstrijden en daaraan gekoppeld het veelal teleurstellend aantal deelnemers. Vaak wordt het minimum aantal van twaalf niet of met het deelnemen van ĂŠĂŠn van de wedstrijdleiders net gehaald. Veelal is het een vaste kern die deelneemt aan de wedstrijden. We sluiten de baan voor twaalf personen die een wedstrijd spelen en laten de overige ca. 350 leden daarom niet toe. Niet dat we het de trouwe wedstrijdspelers niet gunnen maar we willen hier toch eens kritisch naar kijken. Per slot van rekening moeten de leden van de wedstrijdcie. de wedstrijden leiden. Zij komen uit plaatsen als Delden, Borne, Hengelo of buitenwijken van Enschede en moeten de wedstrijd afgelasten bij gebrek aan deelname. Voor iedereen is het vervelend om tevergeefs te komen. Vermoedelijk zullen we daarom zeker in het niet not-qualifying seizoen kritisch naar het aantal wedstrijden kijken.

De wedstrijdcommissie is drukdoende na het uitbrengen van de wedstrijdjaaragenda om aan de gang te gaan met de voorbereidingen van de golfweek. Evenals vorig jaar zullen we de wedstrijden indelen door loting; dat is de vorige keer goed bevallen. Alle op- en aanmerkingen op het inschrijfformulier zijn, voor zover dat mogelijk was, verwerkt. Op 23 maart vindt de 1e vergadering plaats voor het organiseren van de golfweek en wordt met name de planning voor de laatste dag besproken. Misschien dat we de invulling van die dag gaan aanpassen. We zullen natuurlijk overleg plegen met Haider en andere betrokkenen. Ik kan u nu alvast verklappen dat we de inschrijvingsformulieren per e-mail bij u aan zullen bieden. Uiteraard zijn er ook formulieren te verkrijgen in het clubhuis. De brievenbus voor de ingevulde formulieren zal tegen die tijd in het clubhuis worden neergezet. Andere publicaties over de golfweek zullen volgen. Als commissie zien we uit naar de tijd dat er weer qualifying wedstrijden zullen worden gespeeld. De winter heeft nu lang genoeg geduurd en het wordt tijd dat er weer op zomergreens gespeeld kan worden. Helaas was de baan de afgelopen maanden vaak gesloten waardoor er bijna niet gespeeld kon worden. Maar, als u dit leest is het seizoen weer gestart; te beginnen met de Herman Dingeldein trofee om het qualifying 17


Er komt ons steeds vaker ter ore dat het echt niet nodig is voor de leden om zo veel wedstrijden te organiseren. We zullen zien hoe we hier mee om moeten gaan.

Gestruikeld??? of??? Het kan elke golfer overkomen…zo maar struikelen…of… een medespeler zien struikelen. Dat lijkt dan dikwijls onschuldig, maar er kan iets anders achter zitten.

We houden u via het clubblad op de hoogte van de ontwikkelingen en stellen het op prijs als u suggesties voor veranderingen en/of verbeteringen met ons zou willen delen. Deze suggesties kunnen we vervolgens in de besluitvorming meenemen.

Wanneer er ongelukkiger wijze sprake is van een hersenbloeding is het zeer belangrijk dat het slachtoffer binnen drie uur bij een neuroloog komt omdat nog binnen drie uur de effecten van een hersenbloeding c.q. attack, zo goed als ongedaan kunnen worden gemaakt.

Ik wens u een fantastische start van het seizoen en hoop u vaak te ontmoeten bij de door de commissie uitgeschreven wedstrijden.

Let daarom op, wanneer iemand zo maar valt of als u denkt dat iemand gestruikeld lijkt te zijn, is met PLAT heel gemakkelijk de signalen te herkennen of er wellicht iets ernstigers aan de hand is.

Coby b va v n Ho H ute t n

GolfScheurkalender 2010 Bijdehant: Een bijdehante lerares Nederlands krijgt op vakantie in Schotland haar eerste golfles. Op de green vraagt ze aan haar ervaren pro: ”I ”Is het p-u-t of p-u-t-t?” Waarop haar pro rustig uitlegt dat p-u-t-t correct is. Vervolgens legt hij uit dat p-u-t betekent dat iemand iets ergens in stopt. Terwijl p-u-t-t slechts een ijdele poging is om dat te bereiken.

P

laat de persoon in kwestie praten, een simpele zin uitspreken.

L

vraag de persoon in kwestie te lachen.

A

laat de persoon in kwestie beide armen tegelijk omhoogsteken.

T

laat de persoon in kwestie de tong uitsteken.

Wanneer bij één van deze opdrachten iets vreemds aan de hand is moet direct 112 gebeld worden en de telefoniste op de hoogte gebracht worden van de geconstateerde symptomen.

Weetje: Pas in 1908 werd het o zo prettige houten pinnetjte (teetje) geïntroduceerd. Daarvoor hadden golfers anderhalve eeuw afgeslagen van zelfgevormde hoopjes zand dat afkomstig was uit een houten kistje op de afslagplaats, de zogenaamde teebox. De greenkeepers moesten die dus regelmatig bijvullen totdat iemand het teetje “uitvond”! En wij maar denken dat golfen een sport is voor slimme lieden zoals wijzelf…

Zo is er wellicht een grote kans dat iemand die getroffen wordt door en hersenbloeding niet veroordeeld is tot een hulpeloos en hopeloos medemens. H ort Ho r en ze zegt het vo v ort Bets t ie Ni N euwl wland-Besselilink

18


Update winterseizoen Vanwege de extreem winterse weersomstandigheden zijn er weinig spannende gebeurtenissen te melden. Vanaf 7 december hebben we niet kunnen golfen door de vele sneeuwval en bevroren baan. De eerste gelegenheid was pas weer 18 januari, de boerenkoolwedstrijd waar we met 28 dames een leuke middag hebben gehad. De wedstrijd van de 9 holes vooraf kon door het slechte weer niet doorgaan. Op 25 januari was het weer redelijk en we dachten weer eens te kunnen spelen. We waren nog niet van start gegaan of het begon al te regenen, enkele dames zijn gevlucht richting clubhuis en enkele dames hebben nog 9 holes uitgespeeld. Ook op 8 februari hebben we weer een wedstrijd kunnen spelen. Op de website kunnen we de uitslagen en de foto’s bekijken. Ook staat er al het programma

Om het de bardiensten wat gemakkelijker te maken hebben we voor alle dames een uitdraai gemaakt met de telefoonnummers erbij, om het eventueel ruilen te vergemakkelijken. Dit seizoen spelen we meer qualifying op dinsdagmiddag, ook matchplay zal vaker gespeeld worden. Voor het jaarlijkse uitstapje naar een andere baan zijn we nog zoekende, als je een idee hebt graag aan de commissie doorgeven. Ook in ons clubblad zullen wij steeds de diverse activiteiten melden. De inschrijflijsten voor de extra evenementen zullen tijdig worden opgehangen op het damesprikbord in het clubhuis. In afwachting van een mooi seizoen, staat de damescommissie voor jullie klaar. Wij wensen jullie allen veel golfplezier. Netty t Gro r oth t uis i

Op 15 januari was onze jaarlijkse bridgedrive, het was een gezellige middag. Ada en Puck waren de winnaars, op de voet gevolgd door Marian en Emmy.

Macho-kraai Wat moeten die lappen voor de spiegels op de driving-range? Dat, beste medeleden, is het antwoord op een probleem dat vorig jaar ontstond en zich wel eens jaarlijks zou kunnen herhalen. Vorige lente kwam er een kraai met teveel testosteron zichzelf tegen in een spiegel. Aangezien het arme dier wel veel hormonen had maar niet zo veel hersens, ging hij zijn vermeende tegenstander fanatiek te lijf. Gevolg: een bijna overleden kraaienmeneer en een driving-range vol veren en ellende. Met deze lappen voorkomen we voortaan overspannen kraaien en pro's. En als iemand in het voorj r aar graag voor een spiegel traint: ze kunnen er ook af. Maar wel weer terug hangen.

In de maand maart spelen we de Ringercompetitie verder uit. Als slot van de Ringer op 5 april spelen we 9 holes, gevolgd door een gezellige middag met een traktatie en de uitslag van de competitie.

Aagj gje va v n Ha H ars r t 19


Bridge dames 15 februari 2011

Ma, de liefjes bloeien...

Eens per jaar verruilen we onze clubs voor kaarten en gaan we bridgen. Twintig dames deden hun best de hoogst mogelijke scores te behalen; in dat opzicht kun je het wel met golf vergelijken. Maar bij bridge heb je een partner en is het afwachten of de systemen aansluiten.

Het gras op een golfbaan wordt gemaaid, gefreest, gewalst, bemest en wie weet wat nog meer, het is net als het gazonnetje voor je huis. Maar omdat je op een golfbaan zo veel gras hebt, wordt het niet altijd zo'n biljartlaken als thuis. Behalve bovengenoemde handelingen die je zelf kunt doen is er ook nog werk van ongevraagde medewerkers: mollen, emelten, engerlingen, kraaien, scholeksters, konijnen en spelers die de boel omploegen.

Er waren ervaren koppels en beginnelingen, die een “briefjfe” ter ondersteuning gebruikten. Met Puck Vettorato ben ik al jaren een vast koppel. Puck had deze winter nog nooit gebridged en onze start was wat sloom. Verwijtende blikken in de eerste ronde: ‘wat gaan ze langzaam!’ Iedereen was uitgespeeld en wij moesten nog aan het laatste spel beginnen, maar gelukkig konden we daarna het tempo bijhouden.

En net als je denkt dat het er op begint te lijken, regent het een week achter elkaar. Of twee maanden niet, ook leuk. Wonderbaarlijk, dat er nog gras groeit bij PW. En dat niet alleen, er groeit ook nog klaver en paardenbloemen en ander moois. En madeliefjfes. Die groeien en bloeien met z'n allen op de fairway van hole 1 en hole 2 en dan met name op de plekken, waar vroeger de strepen van het hockeyveld waren. Na al die jaren kun je dat nog steeds herkennen. Madeliefjfes houden dus van kalk.

Puck heeft ongetwijfeld de “langste” ervaring wat bridge betreft en uiteindelijk verloochende zich dat niet. Hoewel blij verrast, bleken we de beste score te hebben; een fles wijn was de beloning.

En nou heb ik nog een vraag: weet iemand wat er straks gaat bloeien in de vijver rechts van hole 6?

Veel belangrijker was dat het erg gezellig was, mede dankzij de goede organisatie van Netty Groothuis en Betsie Nieuwland. Keurig aangeklede tafels van Tineke Huuskes en door de bardames werden we voorzien van een natje en een droogje. We waren allemaal zeer tevreden en bedanken jullie allen.

Aagj gje va v n Ha H ars r t

Bijna net zo goed eindigden als tweede, Emmy Langelaan en Marj r an Morselt en als derde onze organisatoren Netty Groothuis en Betsie Nieuwland. Tot volgend jaar, Ada d te t n Ka K te t

20


21


Meteen maar met de deur in huis vallen: de nieuwe GVB- regels zijn van kracht en de praktijkeis voor baanrecht is iets soepeler geworden. Die laatste is nu een Stableford- eis; voorheen was het Strokeplay.

nieuwe leden en het afnemen van bovengenoemde examens. Henk, Henk, Joke, Rob en Daniela zijn en blijven daar vooral mee bezig. (zo, nu heb ik de hele R&H-cie gehad; kan niemand boos zijn dat-ie wordt vergeten…).

Elders in dit blad vindt u een gedetailleerde beschrijving van de veranderingen, zie pag. 25 en 26. Recent zijn de plannen gepresenteerd om onze baan wat interessanter te maken; op een paar holes een extra afslagplaats voor de tweede ronde, een grotere laterale waterhindernis op hole 2/11 en nog een paar kleine zaken. U heeft misschien al de paaltjes gezien die her en der En wat doet de voorzitter zèlf dan binnen de commissie? Nou, eigenlijk niet zo bijster veel, behalve dan een incidentele regelavond - en zo’n tweemaandelijks stukj k e schijven als dit. Maar steeds vaker worden die regelavonden ook gehouden dóór (of samen mèt) Jacqueline en Henk. De avonden lopen begin 2011 helaas nog niet storm; de eerste twee werden maar matig bezocht. Wellicht dat de lezer eens wil overwegen om er eentje te volgen, ze zijn immers niet uitsluitend bedoeld voor GVB- en baanrechtexamen kandidaten. U steekt er allicht wat van op en goede kennis van de regels kan u soms slagen schelen, zoals ik in een eerder clubblad al schreef. Niet voor niets is er daarom ook eentje georganiseerd op 14 maart voor NoBra-deelnemers. En we hebben nu een beamer, zodat allerlei voorbeelden duidelijk in beeld met foto’s of filmpjes te zien zijn. Ook gaan we bij goed weer en voldoende daglicht de baan in om zaken in de praktijk te laten zien. Dat dan weer zònder beamer… Ik zou dus zeggen: “Oh, kom er eens kijken…” (vrij naar 5 dec.)! We hebben trouwens ook weer een regelavond voor de wedstrijdcie.

geplaatst zijn door onze greenkeeper om e.e.a. aan te geven. Als alles volgens plan loopt begint de accommodatiecie. dit voorj r aar met de aanleg ervan. In het najaar laten we de boel dan inmeten door de NGF en begin 2012 is onze baan dan nòg leuker. Wees gerust, hij wordt er echt niet veel langer of moeilijker van. Misschien dat het net een puntje gaat schelen, maar ik verwacht dat eigenlijk niet. De moeilijkheidsgraad van een baan wordt voor zeker 90% bepaald door de lengte ervan en veel ruimte om hem langer te maken hebben we nu eenmaal niet. Mogelijk verandert wel de moeilijkheidsvo v lg l ord rde, dus de stroke-index, van de verschillende holes. In elk geval zullen dus de scorekaarten eind 2011 aangepast moeten worden. Nou ja, weer wat werk voor onze commissie. Waar we ook werk mee hebben is het verwerken van handicaps – dat gaat trouwens prima. Nu is het nog rustig nonqualifying, natuurlijk. Vanaf deze plek maar eens de complimenten aan Joop, Jacqueline en Antonio, die daar veel tijd in stoppen. Ook gaan we natuurlijk door met het toewijzen van mentoren aan 22


en voor de marshals in de planning. Begin 2012 zullen de R&A en de USGA hun vierj r aarlijkse herziening van de regels bekendmaken. Altijd lastig om te voorspellen wat er nu zal gaan veranderen. Ik houd u te zijner tijd op de hoogte.

Google het woord Sty tymie en u heeft het antwoord. Waarom wel één strafslag als u bij het zoeken naar uw bal tegen uw eigen bal aantrapt en geen straf als het een andere bal is? Omdat het onmogelijk is om altijd vast te stellen of er sprake is van opzet of niet. Logisch toch? Zo kan ik nog wel even doorgaan … en dat is ook wat ik vaak op een regelavond doe: het hoe en waarom van een regel proberen uit te leggen.

Regels, u begrijpt dat ik daar toch wel wat mee heb, anders zat ik ook niet in de R&H-cie. Dat is vreemd genoeg al begonnen lang vóórdat ik golf ging spelen. Bij de meesten van u is het waarschijnlijk andersom en bij sommigen is het nooit goed gekomen. Ik zal een jaar of 20 geweest zijn – er was al wel voorgesneden brood en de kolenmijnen in Limburg waren dicht – en ik speelde soms een golfspelletje op een MSX- computer. In een boekhandel zag ik toen een boek van Tom Watson waarin hij de golfregels behandelde, rijk geïllustreerd en gelardeerd met allerlei praktijkvoorbeelden die hijzelf had meegemaakt tijdens zijn (nog immer durende) carrière. Zeer vlot geschreven met ook elke 4 jaar een herziene uitgave; ik geloof dat die serie nog tot 1999 bestaan heeft. Nou ja, since then hooked on the Rules, zullen we maar zeggen. Het is overigens niet zo dat ik ben gaan golfen omda d t ik de regels al een beetje kende. Dat kwam pas vele jaren laten na een clinic van m’n werk.

Af en toe heeft kleine Jacques helemaal geen fluit te doen – het regent bijvoorbeeld – en dan zit hij een heel enkele keer een regelexamen door te bladeren. Ik kwam in zo’n theorie-examen de volgende vraag tegen: U slaat uw bal in een diepe kuil en kunt vanaf daar de green niet zien. U vraagt uw medecompetitor om de vlaggenstok te t rwi wijl u sla l at omhoog te houden, om zo aan te geven waar de hole zich bevindt. Mag dat? Nu haal ik niet altijd 20/20 als ik een regelexamen maak, maar deze vraag dacht ik wel meteen goed te hebben. Nee, dat mag natuurlijk niet. Het is immers verboden om de sp s eellllijn aan te laten geven te t rwi wijl u sla l at, t volgens regel R.8-2a. Wat schetste mijn verbazing toen ik voor de zekerheid het antwoord checkte… het mag wel! Wist u dat en weet u waarom?

Wàt ik er dan zo leuk aan vind aan die Regels? Wel, dat ze zo goed in elkaar zitten en op elkaar aansluiten. Dat mag ook wel, er wordt al ruim 300 jaar over nagedacht. Het is haast een wetboek met eerst een stel definities, waarop het gehele grondvest van regels en decisions gebouwd is. Vergelijk het maar met de 5 axioma’s uit de Euclidische meetkunde (ahum, ieder z’n vak). Op het eerste gezicht onlogische of onzinnige regels, blijken toch vaak goed doordacht, billijk en fair te zijn. Enig historisch besef is af en toe wel nodig. Waarom in Strokeplay 2 strafslagen voor het raken van de bal van je medecompetitor op de green en géén straf bij Matchplay?

23


R.17-1 zegt dat het te allen tijde is toegestaan om de vlaggenstok te laten bewaken of omhoog te houden om aan te geven waar de hole zich bevindt. Bij R. 82a in uw regelboekj k e (p.69) wordt zelfs expliciet verwezen naar deze uitzondering. Ook als u van buiten de green speelt. Uw medecompetitor geeft in dit geval aan waar de hole l zich bevindt, niet de sp s eellllijn. Als u hem gevraagd zou hebben om de vlaggenstok omhoog te houden om de richting aan te geven waar u moet mikken, rekening houdend met de ondulaties van de green, dan was dat wel een overtreding van de regels geweest. Straf: twee strafslagen of verlies van de hole bij matchplay. Overigens, we zijn niet van plan om zúlke diepe kuilen aan te brengen in onze baan.

Wat we in elk geval gaan doen, maar dat is normaal, is blijven samenwerken met de accommodatiecie. en de wedstrijdcie. En we zullen zorgen dat er referees aanwezig zijn bij de clubkampioenschappen. In overleg met Haider zal er hoogstwaarschijnlijk ook weer een Rabbit-cup voor beginnende golfers en hoge handicappers worden georganiseerd in het voorj r aar.

Oké, weer wat geleerd. Die Regel 8 gaat nog wel, R.8-1 gaat over advies en daar heb ik het al eens over gehad en R.8-2 dus over het aangeven van de speellijn. Meer moeite heb ik altijd met R.20: Opnemen, droppen en plaatsen; spelen van verkeerde plaats. (p. 96 e.v. van uw regelboekj k e). Het is de meest uitgebreide regel van ons boek met bijna 8 bladzijden tekst, van R.20-1 t/m R.20-7, met twee uitzonderingen en zeven nootopmerkingen! Soms twee strafslagen, dan weer niets, dan weer één. Terugplaatsen of droppen, spelen zoals hij ligt, het duizelt mij altijd een beetje. Bij zo’n oefenexamen gok ik vaak maar als ik er een vraag over krijg, tijdens de regelavonden speel ik de vraag terug aan de deelnemer en als ik een dergelijke situatie zelf in de baan meemaak, zoek ik hem altijd op. Ik zal in een volgende bijdrage proberen voor de lezer – en voor mezelf – toch enige helderheid aan te geven. Eerst zelf nog even op studeren.

1 2 3 4 5

Dat was het weer voor deze keer. We horen het graag als u vragen of opmerkingen heeft. Veel golfplezier! J cques va Ja v n Wi Willigen

Handicapoverzicht 2010 Cate t gori re 0,0 – 4,4 4,5 – 11,4 11,5 – 18,4 18,5 – 26,4 26,5 – 36,0

Here r n 0 3 24 60 76

Dames 0 0 3 26 94

Gemid iddeld lde handi dicap a to t ta t al: Heren: 29,1 Dames: 33,9 Gemid iddeld lde handi dicap a le l de d n met een EGA G handi dicap a : Heren: 25,6 Dames: 30,6 Met een clubhandi dicap a : Heren: 81 Dames: 54 Zonde Z d r handi dicap a : Heren: 13

Dames: 10

Regel- & Handicapcommissie, Joop o Smit

Zoals u weet bestaat ons clubje dit jaar een kwart eeuw, reden voor diverse feestelijke activiteiten. Ongetwijfeld zal de R&H-cie daar ook haar steentje aan bijdragen.

24


mogelijk. U dient eerst weer enkele rondes met uw mentor te oefenen en zo nodig extra lessen bij de pro te nemen. Kosten: geen. Het theorie-examen blijft geldig, ook als u later GVB-examen wilt doen. U hoeft daarvoor dan niet opnieuw een theorieexamen te doen.

Belangrijke wijzigingen: In vorige stukj k es van de R&H- cie. had ik het al aangekondigd; er gaat wat veranderen voor de eisen voor baanrecht en het GVB. Hier komen ze: Baanrecht: Per 1 april 2011 gelden de volgende regels voor het behalen van baanrecht bij PW. De belangrijkste wijziging t.o.v. voorheen, zit hem in het feit dat de praktijkeis nu als Sta t ble l fo f rd r wordt gespeeld en niet meer als Str trokep e la lay. Dat is iets gemakkelijker en we hopen de drempel daarmee te verlagen. Op een rijtje alle voorwaarden:

GVB: Per 1 januari 2011 zijn de exameneisen door de NGF aangepast. Puntsgewijs: U kunt deelnemen aan het GVBexamen na schriftelijke toestemming van uw pro. Indien u lid bent van PW, dient u eerst baanrecht behaald te hebben (zie hieronder) en een clubhandicap van max. 40 te hebben. U dient tenminste drie regelavonden gevolgd te hebben. Kosten voor nietleden € 5. De club waar u examen doet – in dit geval dus PW – zorgt voor registratie in een nieuw opgezet centraal registratiesysteem van de NGF. Dit is om te voorkomen dat kandidaten op een andere baan proberen hun GVB te halen, nadat ze gezakt zijn. Er dient een termijn van tenminste dertien dagen tussen twee pogingen te zitten. “GVB-in-een-weekend” wordt daarmee uitgebannen. De kosten (voor niet PW- leden) bedragen € 70. Voor PW- leden blijft het examen gratis. 3-maandenklanten zijn géén PW-leden, maar kunnen dus wel GVB-examen doen, na toestemming van Haider.

 Alleen voor PW- leden. Schriftelijke toestemming van de Pro, de zgn. ‘groene stip’. Tenminste drie regelavonden gevolgd. Deze worden regelmatig gehouden, inschrijving via lijst op prikbord, deelname gratis voor leden. De R&H-cie. wijst een mentor toe, met wie u max. drie keer kunt oefenen in de baan. Indien de mentor vindt dat u eraan toe bent, neemt deze contact op met de mentorcoördinator. Vervolgens wordt in overleg met de kandidaat een datum en examinator bepaald. (Zie ook: http:// //www.pwgolf.nl Æ inloggen Æ bestuur en commissies Æ R&H-cie Æ mentorbegeleiding) Het baanrechtexamen bestaat uit twee onderdelen: • Th T eori r e-ex examen: twintig multiplechoice theorievragen, tenminste vijftien goed. • Pra r ktitijk-ex examen: 9 holes, 28 strokes (‘streepjes’). U dient tenminste 18 Stablefordpunten te behalen. Volgorde van deze twee onderdelen is niet vast. Na het behalen van het examen krijgt de speler clubhandicap 45. U kunt meteen herexamen theorie doen. Herexamen praktijk is niet direct 25


 Het GVB-examen bestaat uit drie onderdelen, waarvoor u allemaal moet slagen. In volgorde zijn dit:

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan horen we die graag. J cques va Ja v n Wi Willigen

• Regele lexamen (‘th t eori r ede d el’) ’ : 20 multiple-choice theorievragen, ten minste 15 goed. • Va V ard rdigheid idste t st: 1. 4 van de 5 slagen recht vooruit, Heren >100m, Dames > 80m. 2. 3 van de 5 approaches van 20m buiten de green binnen 6 meter van de hole. 3. 5 x putten vanaf ± 8m van de hole, totaal maximaal 15 putts. • Pro r eve v va v n bekwa w amheid i (‘p ‘ ra r ktitijkd el’) de ’ : U speelt 9 holes onder begeleiding van een examinator van PW en krijgt 23 (H) of 24 (D) strokes (‘streepjes’). U dient ten minste 18 Stablefordpunten te halen.

Opstap 23 maart 2011 Het was prachtig weer. Verbazingwekkend was het dan ook dat met zulk heerlijk golfweer slechts 15 spelers zich aanmeldden. Welgemoed gingen Marijke Goinga, Rob van der Landen en ondergetekende op weg. Er was voldoende ruimte gelaten tussen de flights zodat we rustig konden spelen zonder een dringende flight achter ons. Al eerder schreef ik hoe externe factoren een enorme invloed hebben op je spel. Welnu de omstandigheden waren optimaal, zoals gezegd heerlijk weer, de baan lag er mooi bij en een gezellige positief ingestelde flight. Na een aantal groepslessen bij Haider had ik me stellig voorgenomen om niets te forceren, ontspannen te swingen, en vooral niet op te kijken ( Haider: “Jan te Riet je hoofd “). Het had resultaat. Hole 8, 9 en 10 gingen in par, even een terug slag op 11 en 12 (double bogey) herstel op 13 en 14 (par) toch een geforceerde afslag op 2 (wel ver maar out of bounds ) en de overige holes in bogey. Kortom Golf, resulterend in 36 stablefordpunten niet slecht maar niet om de vlag uit te hangen.

 Indien u voor alle drie onderdelen bent geslaagd, wordt dat geregistreerd bij de NGF. Als u lid bent van PW, wordt uw clubhandicap 40. Niet-leden kunnen geen clubhandicap krijgen. Uiteraard ontvangen ze wel het bewijs van GVB. Indien u voor ten minste één onderdeel niet slaagt, dient u opnieuw examen te doen. Voorbeeld: u slaagt voor theorie en vaardigheidstest, maar zakt voor het praktijkdeel. U dient dan opnieuw examen praktijk te doen; de overige twee onderdelen blijven dus geldig. Minimale termijn herexamen is minstens 13 dagen. Meteen herexamen doen is dus niet mogelijk! Kosten herexamen (voor niet PWleden): theorie € 10; vaardigheidstest € 10; praktijk € 40.

Dat dit resultaat toch tot een eerste plaats leidde geeft aan dat er ondanks de optimale omstandigheden niet zo geweldig goed was gespeeld. Na afloop zoals gebruikelijk gezellig napraten, hapje en drankj k e, mensen wat wil je nog meer. De wedstrijdleiding was perfect en de bar verzorgde ons weer geweldig, Jan, Willem en Joop bedankt. Laten we hopen dat we veel van dit soort mooie golfdagen mogen beleven.

Allemaal tamelijk strikt dus, maar zoals al eerder betoogd is dat om de wildgroei die in GVB-land was ontstaan in te dammen. We hopen dat bovenstaande helder en duidelijk is. De regels zullen strikt worden nageleefd.

J n te Ja t Rie i t Scholte t n 26


27


28


Nieuwe leden

Terwijl de wedstrijdsecretaris onze standen controleerde werden we nog extra verwend met lekkere hapjes. Het was zover, de winnaars werden bekend gemaakt en ja hoor moeders viel in de prijzen. Als eerste eindigde ze met 44 stablefordpunten, wat een kanjer zeg! Hopelijk gaat het spreekwoord bij ons op, goed voorbeeld doet goed volgen.

Albert Koopman (m), feb. 2011 Michel Gorter (m), maart 2011 Bert van Wakeren (m), maart 2011 Theo Braamhaar (m), april 2011 Elly Braamhaar (v), april 2011 Jeroen Bakker (m), april 2011 Marj r a Orvalho (v), april 2011 Hems Assink (m), april 2011 Ria van der Molen (v), april 2011 Jan van der Molen (m), april 2011

Het was al met al een hele gezellige middag en ik ben heel blij dat ik even van jullie warme clubje heb mogen meegenieten. Heren bedankt voor de leerzame flight en mams super dat je gewonnen hebt. Hopelijk tot gauw een volgende keer, dan bij mooi weer op jullie gezellige terras.

PW golf in de voorjaarsvakantie Even gezellig een paar dagen bij moeders logeren in Enschede tijdens de voorj r aarvakantie vanuit Tiel mijn woonplaats. Sinds ik mijn GVB heb behaald (zomer 2009) gaan bij een beetje weer de golfclubs mee. Daar gingen we dan dinsdagmorgen om 10.00 uur even een emmertje leeg slaan en toen de baan in. De enthousiaste vrijwilligers die we tegen kwamen in de baan verklaarden ons voor gek. Het was ook 6 graden onder nul maar ja ‘s middags de damesmiddag dus we moesten toch wat.

Nogmaals dank, het balletje met jullie logo, dat ik als herinnering mee kreeg, krijgt een speciaal plekj k e. Ellen Hoende El d ro r op

Toen we best koud aankwamen na 18 holes werd het steeds drukker met dames die die middag mee wilden lopen. Als wij zin hadden mochten we ook mee doen, heel lief maar we waren er voor die dag klaar mee. Wat misschien wel een goed plan was om de volgende dag mee te doen aan de opstapwedstrijd. En zo geschiedde, 23 februari om 13.00 startte ik in de flight met Ben Spijker, Henk Stokvis en Foks Nieuwenhuis (mijn moeder). We starten als 1a en konden heel rustig door de baan. Ondanks de kou hebben we leuk gespeeld. We waren allemaal blij dat de 18 holes erop zaten want ook nu was het weer flink koud. Er wachtte ons een warm onthaal in het clubhuis met lekkers op tafel en een drankj k e. 29


De herencommissie; een komen en gaan Hans te H t r Rie i t heeft f zoj o uis i t de d ve v rt rtrekkende d commis i sie i l de le d n Ste t f Huis i in i ’t’ V ld Ve l (l (links ks) en Henk Beern r in i k (r (rechts ts) in i d blo de l mmen gezet. t

De nieuwe w le l de d n, René de d Ve V en, Rob v. v d. d Lande d n, Ed Eddy We W ste t rve v ld l en John Ve V ld ldhuis i . Gert r Bijijker ontb t re r ekt, t di d e zat le l kk k er in i Port rtugal. En da E d n hebben w nog de we d nieuwe w vo v orz r itte t r Herm r an Rottiting.

30


Afscheid van Sytse van der Meij en Nico Luchs

a afloop van de herenmiddag van 11 maart jl. namen we afscheid van Sytse van der Meij (foto links) en van Nico Luchs (foto rechts). Onwillige ogen (Sytse) en onwillige “onderdanen� (Nico) noopten de mannen de golfclubs definitief in/aan de wilgen te hangen. Voorzitter Herman Rotting en Dick ten Cate spraken mooie woorden o.a. over het sportverleden van Sytse (hockey, cricket en voetbal) en Nico (waterpolo op olympisch niveau, Helsinki 1952) Sytse smaakte het genoegen tijdens de wedstrijd een birdie te slaan. Mannen, het ga jullie goed.

31


Herenmiddag 28 januari 2011

Herenmiddag 18 februari 2011 We gingen met een flight van drie de baan in, Herman Nijlant, Frank Maingay en ondergetekende. De weersomstandigheden waren goed alleen erg koud, dikke mutsen en sjaals op en om. Op de tee aangekomen hadden we moeite om onze handen warm te krijgen, maar uiteindelijk ging alles goed. Al spelende en pratende onderweg hoor je en zie je veel op en rond de baan gebeuren.

Na al het slechte weer konden we weer eens lekker spelen. Het was wel koud,maar wel een lekker zonnetje. Guus Coenen was de wedstrijdleider en had bedacht dat we eclectic gingen spelen. Om één uur werden de flights bekendgemaakt en konden we de baan in. Ik moet zeggen dat we een gezellige flight hadden met Freek v.d. Meer en Frits de Vries. Er werd door ons redelijk gespeeld en de omstandigheden waren goed. Freek speelde op hole 4 zelfs een birdie. De sfeer onderling was prima en dat monde uit in een goede score aan het eind. Nadat we de kaarten ingeleverd hadden zijn we samen met de hele groep maar aan de hapjes (die zoals altijd weer goed verzorgd waren) en de drank gegaan en wachten op de uitslag. Nou duurde dat nog wel even omdat Guus alleen was en de score van het eclecticspel ging omrekenen in stablefordpunten. Gelukkig waren er nog wel een paar mensen die hem assisteerden.

We moesten wachten op de tee van 6 en we zien spelers, die op hole 18 hadden afgeslagen over de vijver, zoeken in het riet achter de vijver naar een of meerdere ballen, (ik denk dat ze niets hebben gevonden). Tot mijn grote verbazing wordt er da d ar een bal gedr dropt en het spel gaat zijn normale gang! Met flightgenoten praat je hier over, ja, maar dit kan toch niet? Maar het gebeurde wel! Volgende hole weer even wachten, zie je de flight voor je naast de d gre r en staan praten en die hun scorekaarten aan het invullen zijn, paar holes verder zie je dat een speler zijn bal zonde d r te t merk r en o neemt en schoonmaakt en weer terug op plaatst! (op de fairway)!

Al met al is het allemaal goed gekomen en kon Guus de uitslag mededelen. Verrassend voor mij bleek dat ik had gewonnen en dat is toch leuk na een gezellig middagje golfen. Hierbij wil ik alle spelers, wedstrijdleiding en barpersoneel bedanken voor hun inzet. Het is toch elke vrijdagmiddag weer een genoegen om mee te doen aan de herenmiddag. Tot ziens in de baan.

Heren, laten we toch met z'n allen er voor zorgen dat de regels worden nageleefd. Dit is zo maar eens een kort overzichtje van wat er op zo'n middag door je waargenomen wordt. We hebben met z'n drieën een gezellige en gezonde koude middag gehad, hier was dus niets mis mee, voor herhaling vatbaar. En bovendien waren de resultaten goed.

Rob v. v d. d Lande d n

Henk Sto t kvi vis

32


Het ging er zeer strijdlustig aan toe, vooral tijdens de eerst 9 holes ( vele ''bijna birdies'' ). Nadien geen echt glorieuze momenten, dus de rest zal ik jullie besparen.

Herenmiddag 4 maart 2011 Alweer een mooie vrijdagmiddag en dus een herenmiddag, lekker weer, een heerlijk zonnetje. (Sorry Dames)

Na 18 holes bleken Rob en ik elk 36 punten te hebben, onze medespelers vlak achter ons latend. Bij de prijsbepaling later bleken er zelfs vier spelers op 36 punten te zijn geĂŤindigd, maar doordat mijn tweede ronde het best bleek, werd mij deze opdracht gegeven.

Allereerst een grote opkomst en iedereen in opperbeste stemming om er iets goeds van te maken. En dat bleek achteraf ook wel, want er was hoog gescoord deze middag. Het nieuwe deze middag was dat we nu elke week de longest en de neary gaan spelen en dat is weer een leuke toevoeging. Maar het golfspel even terzijde, we hebben deze middag afscheid genomen van Stef (Huis in t Veld) en Henk (Beernink). Toch heren die jaren hebben meegelopen in de herencommissie. Hans (ter Riet) bedankte de heren met een fles wijn en een bos bloemen. Jongens bedankt namens alle heren.

Vervolgens werd bekend gemaakt, wie er op de herenmiddagen in totaal de meeste birdies had gemaakt, de hoogst gemaakte score, het vaakst aanwezig enz...alles te lezen op de website. Daarna werden Nico Luchs en Sytse van der Meij door Herman Rotting uitgebreid op warme wijze in het zonnetje gezet. Lichamelijke ongemakken verhinderen hen jammer genoeg nog langer mee te doen op de herenmiddag.

We hebben daarna nog even lekker bij elkaar gezeten, natuurlijk onder het genot van een hapje en een drankj k e. Als verrassing hadden de afscheidnemers gezorgd voor een heerlijke haring. (goed idee hoor). En verder is er een nieuwe voorzitter bij de herencommissie gepresenteerd in de persoon van Herman Rotting en nog enkele nieuwe commissieleden.

Tenslotte, namens allemaal, mijn hartelijke dank aan Stef Huis in 't Veld en Henk Beernink voor de heerlijke haring met Corenwijn die middag. Eigenlijk zou dat elke week wel mogen, maar dan zullen de bijdragen moeten worden verhoogd. Op alle fronten een zeer geslaagde middag dus!

Dit was het dan weer van een gezellige herenmiddag. De uitslagen kunt u vinden op de website, onder de noemer herencommissie.

Henk Bosscha

Rob.v. v d. d Lande d n

Herenmiddag 11 maart 2011 Die middag werd ik de gelukkige om een stukje voor het clubblad te schrijven. Ik startte in een gezellige flight met Jan te Riet Scholten, Rob van der Landen en Hans Francken.

33


Herenmiddag 18 maart 2011

Herenmiddag 25 maart 2011

Het was mooi weer en er was sprake van een goede opkomst van de heren. Er kon vlot worden ingedeeld in flights van 3 en van 4 personen die gelijk de baan in konden trekken.

Het is deze middag eindelijk weer eens heerlijk golfweer. Dit is wat we al vele maanden gemist hebben en velen van ons zullen daarom ook deze winter veel minder gespeeld hebben dan anders. De opkomst is groot, zoals we tegenwoordig gewend zijn: de herenmiddag is een topper geworden!

Onze flight bestaande uit Hans, Henk, Wouter en mijn persoon moesten starten op hole 6. Na de bekende wandeling naar de hole en de kaarten indelen en tossen konden we van start. Hans had aangegeven dat hij het vanmiddag bij ĂŠĂŠn rondje wilde houden. We hadden een gezellige en stimulerende flight wat helaas nog niet leidde tot het scoren van birdies. De score aan het einde was naar ieders tevredenheid want er werden weinig horizontale streepjes genoteerd.

We gaan van start met 8 flights van 4 en 1 flight van 3 man. Het is nog een winterbaan, maar de greens zijn open en we spelen stableford. De baan ligt er mooi bij en begint weer aardig groen te worden. Iedereen heeft er echt zin in en we gaan welgemoed van start. De bal loopt snel (daar moeten we even aan wennen) en de doorstroming gaat gesmeerd.

Na de eerste ronde verliet Hans ons en zou op hole 19 op ons wachten. Na het inleveren van de kaarten hebben we zitten genieten van de voortreffelijk verzorgde hapjes en drankj k es.

Ik zit in een clubje met Eddy, Gert en Freddy en het gaat prima. Gert loopt weer (zonder hulpmiddelen) als een (jonge) kievit! Na een dikke 3 uur zijn we weer binnen, de tijd is omgevlogen. De wedstrijdleiding (John, Guus en Paul) heeft ons lang in spanning gelaten wat betreft de uitslag. Met wat drankj k es en heerlijke hapjes van Willem en Joop konden we dit wel aan. Het werd uiteindelijk: 3. M. Assink 2. G. Oldekamp 1. F. Maingay.

De wedstrijdleider van de middag was Gert Bijker die mededeelde dat de kaarten goed waren ingevuld, maar het duurde nog wel even voordat de uitslag uit de PC rolde en hij aan de bel kon trekken om de uitslagen bekend te maken. Spelers, wedstrijdleiding en Willem en Joop bedankt voor de gezellige middag. Groeten en op naar de volgende vrijdagmiddag,

Ik was zelf verrast gewonnen te hebben (40 stablefordpunten), want de eerste helft ging het niet zo best. De tweede 9 holes gingen een stuk beter. Al met al een lekkere golfmiddag !

P ul va Pa v n Heek Flightmaten, wedstrijdleiding en barbezetting bedankt en tot ziens in de baan! Frank Ma Fr M in i gay a

34


Single matchplay during the winter

1. Rob va v n de d r Lande d n

3. Herm r an Rottiting

2. Bert rtie de d Wi Wilde

4. John Ve V ld ldhuis i

35


Zondag 20 maart lentewedstrijd

Zondag 3 april opening van het golfseizoen

En dat het lente was, werd deze middag wel duidelijk, wat een weertje. Heerlijk lopen naar de zomergreens met mijn flightgenoten Francien Ververda en Henk van Haarst.

Voor de Herman Dingeldein Trofee hadden zich 36 deelnemers ingeschreven. Dus 9 flights van 4 personen. Ondanks bewolking en een beetje regen verliep de wedstrijd met weinig oponthoud. De organisatie, in handen van Herma en Aagje, had een strokeplaywedstrijd met tevens stableford voor ons bedacht.

Francien liep een goede 9 hole's ronde (na haar herstelperiode ziekte en hieloperatie) mee en Henk was ook redelijk tevreden, hij ziet ook wat er in de natuur speelt, daar 'n haas en dan telt hij 3-5 buizerds, zo gingen we de baan rond. Gezellig en als je dan zelf goed staat te golfen en je begint met 'n par en een birdie erna en vervolgens nog enkele parretjes zo kwam ik uit op 30 slagen (netto 22) wat mij de eerste plaats opleverde ( vandaar dit verslagje).

Om 13.00 uur gingen we van start op hole 4. Nog een beetje duf van een avondje FC Twente, was mijn afslag bagger maar toch nog een vijfjfe gered. Maar dankzij mijn gezellige en goed spelende flightgenoten was ik snel bij de les. Na 18 holes kwamen we in het clubhuis met een netto score van 54 slagen en 39 stablefordpunten. Stef, Alphons en Foks bedankt voor de leuke middag.

Terwijl wij van de zon genoten waren de dames Wil en Marijcke ons aan het voorzien van de bekende lekkere hapjes ook de barbediening was weer present bedankt! Voor de uitslag kwam werd ons nog even gewezen (deze middag vernomen) op het gevaar van afslaan op hole1, daar werd niet altijd correct rekening mee gehouden. Wees niet te laks hierin, je benadeelt ook de andere golfers als er iets mis gaat en er staat in de local Rules geen oefenslagen maken op de tees.

De dames van de wedstrijdleiding en de voortreffelijke bediening: hartelijk dank. En zeker ook een compliment voor Henk en zijn mannen, zo vroeg in het seizoen was de baan al super. Gerd rda Douws w ma

Mijn eerste plaats leverde ‘n leuk bakj ke met viooltjes op dat net van pas kwam omdat ik ‘s morgens net het tuinstel, nadat het in de olie gezet was, naar buiten heb geplaatst. Ook de tweede en derde plaats hebben heel goed gespeeld dat was het echtpaar Westerveld. De napraat was ook oké. Herma en Marijke bedankt. Hein i Boerm r ans

Alllle mannetjtjes hebben de d zelfd fde pro r ble l men met hun vr vrouwtjtjes

36


Zondag 3 april 2011 Herman Dingeldein Trofee

De nummer 1 Gerd rda Douws w ma ontva v ngt d tr de trofe f e va v n Herm r an Din i geld ldein i .

De nummer 2 Ed Eddy We W ste t rve v ld ld, in i in i nig i e omhels l in i g met Aagj gje va v n Ha H ars r t. t

De nummer 3 Ale lex va v n de d r Ve V en.

Er wa E w re r n di d t ke k er aanmoedi digin i gsp s ri rijzen v or Din vo i i Ti Tip, Ha H rr rry Vo V s en Hele l n No N ord rdhoek.

37


Zondag 3 april 2011 Herman Dingeldein Trofee

38


Ove v rl rlede d n:: Helaas is ove erleden ons oud golflid, Arent Lang gevvoort; hij was ruim 20 jaar lid van onze verreniging.

Laatste nie euws pagina Jubilileumfe f esst: In tegenstelling tot een eerder genoemde datum delen we u mee, dat - op voorstel van de jubileumcommissie en na instemming van het bestuur - het jubileumfeestt n.a.v. het 25 jarig bestaan van onze verreniging zal worden gehouden op p zaterdag, 9 juli 2010. Wanneer u dit artikel onder ogen krijgt is de jubileumcommissie (bestaande uit Margreet Alb bers, Diane Engbersen, Willem van Oudheusden, Alphons Engbersen en Gert Bijker reeds een aantal keren bijeen geweest om het feest voor te bereid den.

Herm r an Diingeld ldein i tr trofĂŠ f e: Uitslag: 1. Gerda Dou uwsma 2. Eddy We esterveld 3. Alex van n der Veen Aantal deelne emers: 36

Onde d r to t ezie iend oog va v n vo v orz r itte t r Bert rtie d Wi de Wilde, sla laat Herm r an Din i geld ldein i met v rve ve v de d op o enin i gsafs f la l g.

Zo Z ojuis i t hee eft f Gerd rda Douws w ma de d eers r te t pri rijs uit han nden va v n Herm r an Din i geld ldein i ontva v ngen..

39


Sponsors en adverteerders Hoofd fdsponsor:

Ove v ri rige sp s onsore r n:

Starsale, portals webdesigns

Auto Maikel Fleurs de Stephanie, bloemsierkunst Gerridzen, bouwmaterialen Koelplan Oost BV, airconditioning Langezaal, grondwerken Leering Enschede B.V., metaalbewerking NetzoDruk, digitaal drukwerk Twentehallen, Sports Party & Events Centre Voshaar Schutting Vrienden van PW Golf

Topsp To s onsore r n:

Carel Lurvink, schoonmaakmaterialen Klinker, makelaars Pro Water b.v., watertestapparatuur Twebo Tubes & Systems, leidingsystemen Holesp s onsore r n:

Assink, coiffures Grolsch, premium bieren Letter Licht/Esman Reclame Nijland, autoschadeherstelbedrijf Oxilion, datacenter Services Post, makelaars Suwijn, notarissen Win Altijd Topfit Van der Linden, caravans Vieker, installatietechniek Veldhuis, dak & geveltechniek Adve v rt rteerd rders r :

Baartman, oosterse tapijten Brasserie “Kachel” Den Oostenborgh, zorgservice complex Gebr. Van der Meij, auto- en bandenspec. Hannink b.v., aannemersbedrijf Henri Bloem’s Vinotheek, wijnkoperij Hofland Optiek, oogzorg en mode Hu’s Garden, Chinees-Aziatisch Restaurant Impact, nationale postverzending International, Chinese specialiteiten Jaro Beton, Joosten, verf & behang Keppels b.v., juwelier Kötter Teak house Piest, beeld & geluid, witgoed, rijwielen Praxair Rhee, propaan- en techn. gassen Restaurant Luchthaven Twente TaxiMaxx, taxiservices en airporttaxi Vincent Piest, dak installatietechniek Veda Service b.v., automaten service Veldhuis, dak & geveltechniek Wissink, juwelier

40

PW Golf - April 2011  
PW Golf - April 2011  

Enschedese golfclub „Prinsess Wilhelmina"

Advertisement