__MAIN_TEXT__

Page 1


Swyddfa Docynnau / Box Office Theatr Felinfach 01570 470697


Swyddfa Docynnau / Box Office

theatrfelinfach.cymru 7.30pm / yh

26 - 28 Ionawr / January

£8 / £7 / £6

Little Mill Players present / yn cyflwyno

CAMELOT The Future of Camelot, that mythical place of magic, romance and intrigue, depends on the marriage of Prince Arthur to Guinevere. But will the evil Morgan Le Fay succeed in thwarting the wedding and so cause the destruction of Camelot? Come to Camelot in the depths of Felinfach to find out. Mae’r Little Mill Players yn mynd â ni i Camelot eleni, lle sy’n llawn straeon o hud a lledrith, brad a rhamant a charwriaeth fawr y Brenin Arthur a Gwenhwyfar. Ond mae drygioni lond y lle. Pwy fydd yn gorchfygu? Matinée 28 / 01 / 17

- 2.30pm / yp


Swyddfa Docynnau / Box Office Theatr Felinfach 01570 470697 17 Chwefror / February

8.00yh / pm

£


Swyddfa Docynnau / Box Office

theatrfelinfach.cymru 7.30yh / pm

20 - 24 Chwefror / February

Cynulleidfa Gyda...

CFfI Ceredigion 2017

b

fror am 8.45y

r 8fed Chwe ’r Theatr ar y

erth o

w Tocynnau ar

£7.50

27 Chwefror / February

7.30yh / pm

Goreuon Cynulleidfa Gyda... CFfI Ceredigion a chanlyniad Aelod Hŷn ac Iau y Sir 02 Mawrth / March

Urdd Gobaith Cymru

Gŵyl Offerynnol Ceredigion Amser cychwyn 9.30yb / am

£7.50


Swyddfa Docynnau / Box Office Theatr Felinfach 01570 470697 03 Mawrth / March

7.30yh / pm

£8 / £7 / £6

Y LADIS

Sioe Newydd Sbon / A brand new show gan / by Carys Huw, Nia Medi & Mair Tomos Ifans Sioe wedi ei hysbrydoli gan luniau Menywod Cymreig Ruth Jên Evans The ‘Ladis’ are on tour throughout Wales – colourful characters and even more colourful language. Intentionally turning the traditional image on its head! www.ruthjen.co.uk RHYBUDD *** Ddim yn addas i blant na phobl cul eu meddwl! WARNING *** Not suitable for children or narrow minded people!


Swyddfa Docynnau / Box Office

theatrfelinfach.cymru

08 Mawrth / March

Urdd Gobaith Cymru

Eisteddfod Cylch Aeron Rhagbrofion - 8.45yb / am *** Eisteddfod - 1.00yp / pm

Hwyl a Hamdden

Sesiwn gymdeithasol i rai dros 50 oed

Mae’r grŵp yn cwrdd bob prynhawn Mercher rhwng 1.30 a 3.00yp ac mae’r sesiwn yn amrywio o wythnos i wythnos, yn cynnwys siaradwyr, teithiau ac adloniant ysgafn.

A social group for the over 50’s

The group meets every Wednesday afternoon between 1.30 & 3.00pm and varies between talks, visits and entertainment. (Welsh language session) Am wybodaeth bellach / For further information Cysylltwch â / Contact: teresa.price@ceredigion.gov.uk

10 Mawrth / March

7.30yh / pm

£5

Clwb Ffermwyr Ifanc Llanwenog Cyngerdd Pigion Cynulleidfa Gyda... Tocynnau / Tickets: 01570 470697


Swyddfa Docynnau / Box Office Theatr Felinfach 01570 470697 15 Mawrth / March

7.30yh / pm

£11 / £10 / £9

Cwmni Theatr Bara Caws yn cyflwyno / present Drama newydd, gyffrous gan Siôn Eirian. Creisis personol, creisis gwleidyddol - erbyn yfory fydd pethau wedi newid… A new exciting play by Siôn Eirian about the evolving political landscape of Wales - and when the public and personal collide, everything changes… Cast yn cynnwys / Cast includes: Aled Bidder Rhodri Evan Caryl Morgan Dewi Rhys Williams


Swyddfa Docynnau / Box Office 24 Mawrth / March

theatrfelinfach.cymru 7.30yh / pm

£12 / £11 / £10

It’s An Act Company present / yn cyflwyno Meet Ron, a snobby prematurely retired headteacher and his would-be marathon running wife Yvonne, who have gone camping for the first time in a caravan. Their quiet time is interrupted when seasoned caravanners Grant, a former miner and his partner roll alongside in their battered old bird. Ron and Yvonne’s lives will never be the same again. Yn y gomedi hon gan John Godber, mae Ron, sy’n gyn brifathro a’i wraig Yvonne, yn edrych ymlaen at fywyd o ymlacio ar ôl gyrfaoedd prysur a llawn straen. Maent yn rhoi prawf ar wyliau carafan ger lan y môr. Ond mae’r hyn oeddent yn meddwl fyddai’n gyfnod tawel a hamddenol yn dod i ben yn ddisymwyth pan mae Grant, cyn-löwr, a Steph ei bartner yn parcio eu hen sied o garafán wrth eu hymyl. Ni fydd bywydau Ron ac Yvonne byth yr un peth eto!

14+


Swyddfa Docynnau / Box Office Theatr Felinfach 01570 470697 28 Mawrth / March

7.30yh / pm

£10 / £9 / £8

Cwmni Theatr Arad Goch yn cyflwyno / present

Y GLEC Mae’n barti pen-blwydd a thema’r parti yw Noson Pizza’r ‘Blues Brothers’. Daw llwyth o bobl, mae’r gerddoriaeth yn uchel ac mae pawb yn cael amser gwych. Ond ar ôl i’r rhieni adael mae pethau’n newid. Dechreua dau o’r bechgyn herio’i gilydd – am hwyl, i ddechrau cyn i’r alcohol arwain at ddiweddglo dychrynllyd. A very physical, energetic, high tempo and funny production that discusses many issues important to young people; binge-drinking, violence - the prosecutors, the victims, the witnesses and the ‘innocent bystanders’.

14+


Swyddfa Docynnau / Box Office 07 - 08 Ebrill / April

theatrfelinfach.cymru 6.30yh / pm

£7 / £6 / £5

The students of the Sally Saunders School of Dance proudly present dances from all genres; tap, ballet, modern, hip-hop, contemporary and musical theatre - something to entertain you all! Come and join us on our musical extravaganza! Cyflwynir ‘Dance To The Music’ gan fyfyrwyr Ysgol Ddawns Sally Saunders gyda dawnsfeydd o bob ‘genre’; tap, bale, modern, hip-hop, cyfoes a sioe gerdd - rhywbeth at ddant pawb! Dewch i ymuno â ni yn ein strafagansa gerddorol! Matinée 08 / 04 / 17 - 2.00pm / yp Cynhyrchiad annibynnol / Independent production

Pob bore Gwener / Every Friday morning - 10yb/am Dechrau / Starting 13/1/2017 - £3.10 Sesiwn stori, dawns a chân i rieni a phlant 0-3 oed Story, dance and song sessions for parents and children 0-3 yrs Welsh language session suitable for learners and beginners


Clwb Drama i blant 7-11 oed / Drama Club for children 7-11yrs. 4.00 – 5.00 yp / pm Mae’r clwb yn rhoi cyfle arbennig i blant 7-11 oed fynegi eu hunain yn greadigol trwy gyfrwng drama mewn awyrgylch gymdeithasol anffurfiol. Cyfle gwych i greu ffrindiau newydd, datblygu sgiliau perfformio a drama, a chael lot fawr o hwyl a sbri! The Welsh medium drama club for children 7-11 yrs is an exciting opportunity for children to be creative, to build their confidence and have a lot of fun! Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â / For more info, please contact Ffion Medi, Uwch Swyddog Creadigol / Senior Creative Officer 01570 470697 / 01545 574102 ffion.hughes@ceredigion.gov.uk Canolfannau Dramatic Centres Ysgol T. Llew Jones, Brynhoffnant 09 / 01/ 2017 Ysgol Henry Richard, Tregaron (Uwchradd / Secondary) 10 / 01 / 2017 Theatr Felinfach 11 / 01 / 2017 CROESO I AELODAU NEWYDD YN Y FLWYDDYN NEWYDD! NEW MEMBERS WELCOME IN THE NEW YEAR!

Clwb Dawns i blant 3 - 6 oed / Dance Club for children 3 - 6 yrs Y Gwndwn, Theatr Felinfach pob Nos Lun / every Monday 4.15 – 5.00yp / pm I ddechrau ar / To start on 09 / 01 / 2017 SYLWER AR YR AMSER NEWYDD! / NOTE THE NEW TIME! Canolbwyntir ar sgiliau ac arddulliau dawns amrywiol. Concentrating on various skills and styles of dancing. £3.00 y sesiwn / per session


Nos Iau / Thursday 19 / 01 / 2017 - Theatr Felinfach 7-11 oed / yrs - 4.30yp / pm – 5.30yp / pm 11-18 oed / yrs - 5.30yp / pm – 7.00yh / pm Bydd yr Ysgol Berfformio yn rhoi cyfleoedd i blant a phobl ifanc i ddatblygu sgiliau perfformio actio, canu a dawnsio. Dosbarthiadau meistr achlysurol gan diwtoriaid arbenigol yn y maes perfformio. Cyfle gwych i fwynhau a phrofi sgiliau theatr drwy gyfrwng y Gymraeg Cwrdd â ffrindiau newydd sydd â’r un angerdd am berfformio. Ydych chi’n barod? I actio? I ganu? I ddawnsio? Dewch i brofi swyn yr ysgol berfformio! Theatr Felinfach Performing School will give children and young people the opportunity to develop performance skills through singing, acting and dancing. A great opportunity to enjoy and experience theatre skills through the medium of Welsh. Codir tâl tymhorol / Term time fees apply Am fwy o wybodaeth / For more information Cysylltwch â / Contact Ffion Medi Uwch Swyddog Creadigol / Senior Creative Officer 01570 470697 ffion.hughes@ceredigion.gov.uk neu Lowri Angharad Briddon Swyddog Creadigol Dawns a Theatr / Creative Officer Dance and Theatre 01570 470697


Adran Wisgoedd / Wardrobe Department Oriau Agor / Opening Times Llun / Monday Mawrth / Tuesday Mercher / Wednesday Iau / Thursday Gwener / Friday

9yb / am 9yb / am 9yb / am 9yb / am 9yb / am

-

3yp / pm 12.30yp / pm 4.30yp / pm 4.30yp / pm 4.30yp / pm

Rydym yn hurio gwisgoedd a derbyn comisiynau cynllunio We hire costumes and undertake commissions Cysylltwch âg / Contact: Anneliese Mowbray 01545 572365 anneliese.mowbray@ceredigion.gov.uk

28 Ebrill / April

D Jacob Davies Noson i ddathlu gwaith ysgafn D Jacob Davies gyda Chwmni Actorion Felinfach Bois y Gilfach Dewi Pws An event to celebrate D. Jacob Davies’ light hearted work with Cwmni Actorion Felinfach Bois y GIlfach Dewi Pws Manylion pellach maes o law More information soon


CYFEILLION Theatr Felinfach FRIENDS of Theatr Felinfach Dewch yn aelod NAWR / Become a member NOW Membership Pack

Pecyn Cyfeillion Aelodaeth Unigol Aelodaeth Pâr Aelodaeth Ieuenctid

£7.50 £10.50 £3.00

Individual Membership £7.50 Dual Membership £10.50 Youth Membership £3.00 What you get: Exclusive Evenings Cyfeillion Concert Loyalty Card Early Booking Welcome Goods

Yr hyn a gewch: Nosweithiau Egscliwsif Cyngerdd Cyfeillion Cerdyn Teyrngarwch Archebu Cynnar Nwyddau Croeso

--------------------------------CYFELLION Theatr Felinfach / FRIENDS of Theatr Felinfach Enw / Name ______________________________________________________ Cyfeiriad / Address _________________________________________________ ______________________________________Côd Post Code ______________ Ffôn / Telephone _________________Dyddiad / Date _____________________ e-bost / e-mail _____________________________________________________ Unigol / Individual

Pâr / Dual

Ieuenctid / Youth


Gwybodaeth / Information

Oriau Agor y Swyddfa Docynnau Mae’r Swyddfa Docynnau ar agor o 8.45yb - 5.00yp o ddydd Llun i ddydd Iau a hyd 4.30yp ar ddydd Gwener. Mae gwasanaeth peiriant ateb ar gael y tu allan i oriau swyddfa. Gallwch hefyd brynu tocynnau ar-lein 7 diwrnod o’r wythnos. www.theatrfelinfach.cymru Tocynnau Rhodd Anrheg delfrydol ar gyfer eich teulu a’ch ffrindiau! Ar gael mewn gwerthoedd amrywiol a gallwch eu prynu drwy’r Swyddfa Docynnau. Ni ellir cyfnewid tocyn rhodd am arian. Archebu tocynnau ac Ad-daliadau Wrth archebu tocynnau, rhaid talu a chasglu o fewn pump diwrnod. Ni allawn sicrhau cadw’r tocynnau ar ôl hynny. Nid oes modd ad-dalu tocynnau. Fe wnawn ein gorau i newid tocynnau am berfformiad mwy cyfleus o’r un sioe neu ffilm ond ni allwn addo bydd hyn yn bosibl bob tro. Gostyngiadau Cynigir tocyn am ddim i bob cynhyrchiad am bob 10 tocyn a brynir (hyd at uchafswm o 4 tocyn). Cofiwch hefyd bod modd arbed mwy yn ystod y flwyddyn wrth ymaelodi fel Cyfaill y Theatr. (Holwch yn y Swyddfa Docynnau am fwy o fanylion). Yr Adeilad Mae Theatr Felinfach yn hygyrch i bawb. Trwydded Mae gan Theatr Felinfach drwydded i werthu diodydd alcohol. Cadwch mewn Cysylltiad Sicrhewch eich bod â’ch bys ar y botwm o ran y newyddion diweddaraf a’ch bod yn ein HOFFI a’n DILYN ar Facebook, Twitter, Pinterest, Snapchat ac Instagram.

Box Office Opening Hours The Box Office is open from 8.45am - 5.00pm Monday to Friday and until 4.30pm on a Friday. An answer phone service is available out of office hours. Online booking is available 24 hours a day at www.theatrfelinfach.wales Gift Vouchers A great gift for family or friends! Available in various amounts and can be bought through the Box Office. Gift vouchers cannot be exchanged for money. Reserving Tickets and Refunds Reserved tickets to be paid for and collected within five days. We cannot guarantee the reservation after this period. Tickets are non-refundable. We will do our best to exchange tickets for a more suitable performance of the film or show although this cannot be guaranteed. Concessions We offer a free ticket to every production for every 10 tickets bought (up to a maxiumum of 4 tickets). Remember also that you can save more during the year by becoming a Friend of the Theatre. (Enquire at the Box Office for further information). The Building Theatr Felinfach is accessible to all. Licence Theatr Felinfach is now licenced to sell alcoholic beverages. Keep in Touch To ensure that you’re a step ahead with the latest news and information, LIKE and Follow us on Facebook, Twitter, Pinterest, Snapchat and Instagram.

Siop / Bar:

Mae’r siop yn cynnig dewis da o ddanteithion; melysion, cacennau, diodydd oer ynghŷd â dewis eang o hufen iâ am brisiau rhesymol. Mae gan Theatr Felinfach drwydded i werthu diodydd alcohol. Coffi Arbenigol - Dewis Amrywiol: Cappuccino, Latté, Siocled Poeth a mwy! The shop offers a variety of snacks; sweets, chocolates, cakes, cold drinks as well as a large selection of ice creams at reasonable prices. Theatr Felinfach is now licenced to sell alcoholic beverages. Bean-to-Cup Coffee Available: Cappuccino, Latté, Hot Chocolate and more!

Profile for Theatr Felinfach

Rhaglen Gwanwyn 2017  

Rhaglen Gwanwyn 2017

Rhaglen Gwanwyn 2017  

Rhaglen Gwanwyn 2017

Advertisement