Page 1


Secondary/FE/HE Uwchradd/AB/AU

Lord Of The Flies

Thick as Thieves 11 – 27 Oct/Hyd

20 Sep/Med – 13 Oct/Hyd

14+

A group of educated school children stranded on an uninhabited island attempt to govern themselves. Rules don’t matter, law means nothing. It’s not long until their utopia descends into a nightmarish hell.

Mae grŵp o blant ysgol yn sownd ar ynys breswyl ac yn ymdrechu i lywodraethu eu hunain. Nid yw rheolau yn bwysig, nid yw’r gyfraith yn golygu dim. Ac yn fuan iawn mae eu paradwys yn dirywio i fod yn uffern hunllefus.

This is a bold and contemporary staging of Golding’s classic novel with an all female cast.

Dyma lwyfaniad beiddgar a chyfoes o glasur William Golding gyda chast cyfan benywaidd.

Tickets from £10

Tocynnau o £10

Lord of the Flies Workshop

Gweithdai Lord of the Flies

FREE interactive workshop for the first 10 school bookings.

Gweithdy rhyngweithiol AM DDIM ar gyfer y 10 archeb ysgol gyntaf.

Our team will take your class through a practical and physical 2 hour workshop as we encourage your students to lift the text off the page and bring the words to life. We will cover the major themes from within the play and look at how our all female production differs from the original.

Bydd ein tîm yn tywys eich dosbarth trwy weithdy ymarferol 2 awr wrth i ni annog eich myfyrwyr, i godi’r testun oddi ar y dudalen a dod â’r geiriau’n fyw. Byddwn yn ymdrin â’r themâu mwyaf o fewn y ddrama ac yn edrych ar sut mae ein cast benywaidd yn wahanol i’r gwreiddiol.

1 free teacher with every 20 tickets

Ôl -drafodaeth

Book our 1pm matinee on September 27th and get a free talkback session.

Archebwch ar gyfer ein Matinee 1yp ar 27ain o Fedi I gael sesiwn Ôl-drafodaeth am ddim.

Schools in Wales can apply for up to £1,000 toward the cost of a theatre visit. See the Arts Council of Wales website for more information. It’s quick and easy!

Ewch i Weld

14+

6+

Peidiwch a cholli’r cracyr Nadolig sy’n siŵr o fod yn llawn agwedd ffynci!

Tickets from £10

Tocynnau o £10

1 free teacher with every 10 tickets

11+

3-8

1 free teacher with every 10 tickets

1 athro am ddim gyda phob 10 tocyn

A heartfelt musical of the challenges facing nurses today in a Welsh hospital. A Welsh-language show: translation available via Sibrwd app.

Sioe gerdd deimladwy o’r heriau sy’n wynebu nyrsys heddiw mewn ysbytai yng Nghymru. Sioe yn y Gymraeg, cyfieithiad ar gael drwy ap Sibrwd.

Tickets from £8

Tocynnau o £8

1 free teacher with every 20 tickets

Drama ddifyr a phryfoclyd gan y diweddar Meic Povey sy’n cyfuno’r dwys a’r digrif wrth sôn am bwnc cyfredol dementia.

Welsh-language performance.

Perfformiad yn y Gymraeg

Tickets from £8

Tocynnau o £8

1 free teacher with every 20 tickets

Mae Rambert2 yn dod â deg o ddawnswyr at ei gilydd gyda gallu rhagorol, creadigol ac unigol i ffurfio ail ensemble Rambert.

Tickets from £8

Tocynnau o £8

Rambert Summer School 30 Jul/Gorff - 3 Aug/Awst

Ymunwch ag Elinor ar antur dan y môr ac i mewn i’r gofod! Taith greadigol i’w helpu i ddod o hyd i’w hyder. Sioe ddwyieithog

Price: £100 for a week

Tickets £6

Tocynnau £6

Roots

1 athro am ddim gyda phob 10 tocyn

1 athro am ddim gyda phob 10 tocyn

Tickets £6

1 free teacher with every 10 tickets

12+

Tocynnau £6

Pris: £100 am yr wythnos

A guided tour through contemporary dance in 3 bite sized stories. Book now to receive your free workshop by National Dance Company Wales.

Taith dywysedig trwy ddawns gyfoes mewn 3 stori fer. Archebwch nawr i dderbyn eich gweithdy am ddim gan Cwmni Dawns Genedlaethol.

Tickets from £8

Tocynnau o £8

1 free teacher with every 20 tickets

1 athro am ddim gyda phob 20 tocyn

Skin a Cat

1 athro am ddim gyda phob 10 tocyn

24 - 25 Sep/Medi

How To Hide A Lion 1 - 2 Nov/Tach

When a lion is chased out of town, Iris helps it hide. Helen Stephens’ magical book is brought to life with puppets and jazz!

Pan fydd llew yn cael ei erlid allan o’r dref, mae Iris yn ei helpu i guddio. Yn dod a llyfr hudolus Helen Stephens yn fyw gyda phypedau, dawnsio a jazz!

Tickets £6

Tocynnau o £6

1 free teacher with every 10 tickets

Mae ysgol haf dawns, Rambert yn gyfle gwych i ddawnsio, creu, perfformio a chael eich ysbrydoli, cysylltwch â’r swyddfa docynnau am ragor o wybodaeth sut i ymaelodi.

23 - 24 Nov/Tach

3 – 4 Nov/Tach

Mae Yana yn cyrraedd pentref anghysbell sy’n gaeth dan eira, a dydi hi ddim yn deall gair mae unrhyw un yn ei ddweud. Stori ddoniol gyda chast o bypedau rhyfeddol

1 athro am ddim gyda phob 20 tocyn

12+

Join Elinor on an adventure under the sea and into space! A creative journey to help her find her confidence. A billingual Show

Yana arrives in a snow-bound village and can’t understand what anyone says. With a cast of extraordinary puppets.

1 athro am ddim gyda phob 20 tocyn

Rambert2 brings together ten dancers with outstanding ability, creativity and individuality, to form a second Rambert ensemble.

Rambert’s youth dance summer school is a great opportunity to dance, create, perform and be inspired by world-class dancers.

1 free teacher with every 10 tickets

1 athro am ddim gyda phob 20 tocyn

An entertaining and intriguing drama by the late Meic Povey about the intense and sometimes humorous subject of dementia.

1 free teacher with every 20 tickets

Mae Kiko angen help i ddeall y byd newydd rhyfedd y mae hi’n byw ynddi a beth sy’n ei gwneud hi’n unigryw. Sioe ryngweithiol gyda dawnsio, darlunio a digon o chwerthin.

1 athro am ddim gyda phob 20 tocyn

25 - 27 Hyd/Oct

Yana and the Yeti

3-6

Tocynnau o £10

1 free teacher with every 20 tickets

Rambert2

27 – 28 Nov/Tach

5+

Tickets from £10

Tocynnau £6

The Flying Bedroom

3-7

Sioe sy’n edrych ar bedair cenhedlaeth o un teulu wrth iddynt wynebu eiliadau mwyaf arwyddocaol eu bywydau. Stori chwerw felys am gariad, cenfigen, a rhyddid.

18 - 19 Oct/Hyd

31 Oct/Hyd

Tickets £6

A play focused on four generations of one family as they confront the most significant moments of their lives. A bittersweet story of love, jealousy, and freedom

Dwyn I Gof

Chit Chat Chalk Show Help Kiko understand the strange new world she lives in and what makes her unique. An interactive show with dance, drawing & giggles

1 athro am ddim gyda phob 20 tocyn

20 - 21 Nov/Tach

16+

Don’t miss this Christmas cracker that’s guaranteed to be filled with funky cat-titude!

Tocynnau o £10

1 free teacher with every 20 tickets

Nyrsys

Infant & Primary/Babanod a Chynradd 23 Nov/Tach – 19 Jan/Ion

Tickets from £10

16 - 20 Oct/Hyd

Gall ysgolion yng Nghymru wneud cais am hyd at £1000 tuag at gôst ymweliad â theatr. Mwy o wybodaeth ar wefan Cyngor Celfyddydau Cymru. Maen hawdd a chyflym!

Dick Whittington

Drama ddirdynnol a dadlennol sy’n gofyn y cwestiwn beth yw ystyr gofalu am ein gilydd? Stori am ddwy ddynes o ddau fyd gwahanol iawn.

My Mother Said I Never Should

1 tocyn am ddim gyda phob 20 tocyn

Talkback

Go and See

14+

This revealing play explores what it means to care for one another as two women from very different worlds are re-united.

1 athro am ddim gyda phob 10 tocyn

Follow Alana in this bracingly honest account of sex and shame, gut-wrenching and side-splitting by turns.

Dilynwch Alana yn y cofnod ffres o onest yma am ryw a chywilydd; dirdynnol a doniol am yn ail

Tickets from £8

1 athro am ddim gyda phob 20 tocyn

1 free teacher with every 20 tickets

16+

*Non-refundable deposits may be required when reserving tickets for long periods | Gofynnir weithiau am flaendal na ellir eu had-dalu wrth archebu tocynnau dros gyfnod hir

Tocynnau o £8

Schools Newsletter  

A guide to the top quality shows coming our way that are perfect for Primary and Secondary schools. (Including plays based on books that are...

Schools Newsletter  

A guide to the top quality shows coming our way that are perfect for Primary and Secondary schools. (Including plays based on books that are...

Advertisement