Page 1

theatr brycheiniog CANAL WHARF BRECON | CeI’R GAMLAs ABERHONDDU BOX OFFICE | SWYDDFA DOCYNNAU 01874 611622

JANUARY – APRIL IONAWR – EBRILL 2017 brycheiniog.co.uk


WELCOME Welcome to our Spring 2017 season, here at Theatr Brycheiniog. 2017 will mark a special anniversary for the Theatre as we celebrate our 20th year since opening in April 1997.

I cannot believe how quickly my first year here in Brecon has gone. During the year we have achieved a great deal. I am already looking forward to seeing Theatr Brycheiniog go from strength to strength, as we prepare to celebrate our 20th anniversary with a busy programme of work, that brings together all that is good about Brecon. This season sees us celebrate the wealth of talent that exists in our own community, as a number of local groups take to the stage, these include of course The Westenders and the Young Farmers to name just a few. The annual Rorke’s Drift concert will also be performing here at the Theatre for the 20th time, and promise us another spectacular evening here, I am sure. Alongside our community productions, we also have an excellent programme of professional work, with something for everyone in the coming months, which you will find full details of throughout the brochure.

The Brecon Comedy Club, we launched back in October, on the last Friday of each month, has been incredibly popular. With sell out performances so far each month, it’s been an overwhelming success all round. These events continue in the Spring Season, so make sure and book early to guarantee a seat. Come along and see some of the fantastic talent, currently on the comedy circuit. The Waterfront Bar is now serving homemade light snacks and beverages each day. If you are looking to meet friends for a chat, or colleagues for an informal meeting, why not come along and try some of our great cakes and a coffee. We also have free live music in the bar on Saturdays for you to enjoy, making a great addition to the day. Take a look at our Friends & Patrons scheme and how you can help support the work we do, full details can be found on page 4. To keep in touch and up to date with all of our exciting plans and news, visit our website www. brycheiniog.co.uk or engage with us by following us on social media.

We look forward to welcoming you here at some point during the season.

BRING YOUR KIDS FOR A QUID | DEWCH Â’CH PLANT AM BUNT Under 16s can get a ticket for just £1.00 on certain shows, look out for the symbol. Gal rhai dan 16 mlwydd oedd gael tocyn am £1.00 yn unig ar gyfer rhai sioeau. Cadwch eich llygad ar agor am y symbol

2

TICKETS | TOCYNNAU

01874 611622


CROESO Croeso i’n tymor Gwanwyn 2017, yma yn Theatr Brycheiniog. Mae 2017 yn garreg filltir bwysig i’r Theatr wrth i ni ddathlu ugain mlynedd ers i ni agor ym mis Ebrill 1997.

Mae’n anodd credu pa mor chwim y mae fy mlwyddyn gyntaf i yma yn Aberhonddu wedi mynd heibio. Yn ystod y flwyddyn rydym wedi cyflawni cryn dipyn. Rwyf eisoes yn edrych ymlaen at weld Theatr Brycheiniog yn mynd o nerth i nerth, a byddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn ugain oed gyda rhaglen brysur o waith, sy’n dwyn ynghyd y cyfan sy’n dda ynghylch Aberhonddu. Y tymor hwn byddwn yn dathlu’r cyfoeth o ddoniau sy’n bodoli o fewn ein cymuned ein hun, wrth i nifer o grwpiau lleol gamu i’r llwyfan yn cynnwys wrth gwrs y Westenders a’r Ffermwyr Ifanc i enwi dau yn unig. Bydd cyngerdd flynyddol Rorke’s Drift yn cael ei berfformio yma yn y Theatr am yr ugeinfed tro, ac mae’n argoeli y bydd hon eto yn noson ryfeddol arall. Ochr yn ochr â’n cynyrchiadau cymunedol, mae gennym hefyd raglen ardderchog o waith proffesiynol, gyda rhywbeth at ddant pawb dros y misoedd i ddod, ac mae’r manylion oll i’w gweld ledled y rhaglen. Mae Clwb Comedi Aberhonddu a lansiwyd yn ôl ym mis Hydref, ac a gynhelir ar Wener olaf pob mis, wedi bod yn anhygoel o boblogaidd. Gyda pherfformiadau wedi gwerthu allan bob mis, mae wedi bod yn llwyddiant digymysg heb os. Bydd y digwyddiadau hyn yn parhau yn ystod tymor y gwanwyn, felly gwnewch yn si r eich bod yn

Charity number- 1005327

archebu sedd yn ddiymdroi er mwyn bod yn sicr o’ch sedd. Beth am droi i mewn er mwyn cael gweld rhai o’r unigolion rhyfeddol ddawnus sydd i’w gweld ar hyn o bryd ar y gylchdaith gomedi.

Mae Bar Glandwr bellach yn gweini tameidiau ysgafn wedi eu gwneud gartref ynghyd â diodydd amrywiol. Os mai’r nod yw cyfarfod â chyfeillion am sgwrs, ynteu gyd-weithwyr ar gyfer sgwrs anffurfiol, yna beth am ddod acw er mwyn rhoi cynnig ar ein cacennau a’n paneidiau. Bob dydd Sadwrn mae gennym gerddoriaeth fyw rhad ac am ddim yn y bar, felly beth am ddod acw er mwyn cael hwb i’ch diwrnod. ^

Beth am ystyried hefyd ymuno â’n cynllun Cyfeillion a noddwyr er mwyn cefnogi’r gwaith a wnawn, a medrwch ddod o hyd i’r manylion yn llawn o droi i dudalen 4. Er mwyn cael y newyddion diweddaraf a chael gwybod ynghylch ein cynlluniau diweddaraf , ewch i ymweld â’n gwefan www.brycheiniog. co.uk ynteu mae croeso i chi ymwneud â ni trwy gyfrwng y cyfryngau cymdeithasol. Edrychwn ymlaen at eich croesawu yma ar ryw adeg yn ystod ein tymor.

MARTYN GREEN FRSA Chief Executive Prif Weithredwr

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

3


BECOME A FRIEND OR PATRON OF THEATR BRYCHEINIOG

DYFOD YN FFRIND NEU’N NODDWR I THEATR BRYCHEINIOG

Becoming either a Friend or Patron means you can enjoy a range of benefits whilst helping Theatr Brycheiniog deliver our exciting arts programme to more communities and to enhance the positive experience that people enjoy at the venue.

Wrth ddyfod yn Ffrind neu’n Noddwr gallwch fwynhau amrywiaeth o fuddion wrth helpu Theatr Brycheiniog gyflenwi ein rhaglen gelfyddydau gyffrous i ragor o gymunedau a mwyhau’r profiad cadarnhaol y mae pobl yn ei fwynhau yn y lleoliad.

FRIEND

FFRIND

£30.00

Support the theatre and enjoy a host of benefits: • Parking free from midday and in the evenings • 10% discount at the theatre’s bar and The Waterfront Bistro • Credits on your account when booking • Free ticket exchanges in a year • Newsletters & email alerts

PATRON

£90.00

Get closer to the theatre and enjoy a host of additional benefits including: • Parking free from 10am and in the evenings • Patron’s receptions before or after certain shows with ‘meet the cast’ opportunities • ‘Behind the scenes’ events as well as pre-season launches and networking mornings • Your name acknowledged on a plaque in the foyer To find out more look online at www.brycheiniog.co.uk or contact the box office on 01874 611622

4

TICKETS | TOCYNNAU

01874 611622

£30.00

Cefnogwch y theatr a mwynhau llu o fuddion: • Parcio am ddim o hannewr dydd a gyda’r nos • 10% gostyngiad ym mar y theatr ac ym Mistro Glan y Dwr • Credyd ar eich cyfrif wrth i chi archebu • Cyfnewid tocynnau am ddim mewn blwyddyn • Cylchlythyrau a newyddion drwy e-bost ^

NODDWR

£90.00

Byddwch yn nes at y theatr ac yn mwynhau amrywiaeth o fuddion ychwanegol yn cynnwys: • Parcio am ddim o 10am a gyda’r nos • Derbyniadau i noddwyr cyn neu ar ôl sioeau penodol a chyfleoedd i ‘gwrdd â’r cast’ • Digwyddiadau ‘tu ôl i’r llenni’ yn ogystal â chiniawau cyn y tymor a boreau rhwydweithio • Eich enw yn cael ei gydnabod ar lechen yn y cyntedd I ddarganfod rhagor ewch ar-lein www.brycheiniog. co.uk neu cysylltwch â’r swyddfa docynnau ar 01874 611622


TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

5


NE W

WEDNESDAY 15 MARCH – SATURDAY 18 MARCH

BRECON BEACONS EXTREME FESTIVAL New for 2017, Theatr Brycheiniog stages Extreme Week, four days of extreme stuff with the emphasis on film. The actual programme for the Banff Mountain Film Festival is yet to be announced but if the last couple of years is anything to go by, it’ll be ten or so short films in one night that will blow your mind. It’s climbing, it’s biking, it’s endurance: Always extreme.

The Black Hen is a delightful Nepali film set in the awesome Himalayas about two boys and yes, you’ve guessed it, a hen. Wales’ very own Ash Dykes tells tales of crocodiles, jungles and Madagascar. The Extreme Festival climaxes with the Wales Extreme Film Prize, a competition for young filmmakers, master classes with filmmakers, extreme sports displays and a market place to find out more about extreme sports and filmmaking. .

18 66 TICKETS TICKETS || TOCYNNAU TOCYNNAU

01874 611622

FOR 201 7

Yn newydd ar gyfer 2017, bydd Theatr Brycheiniog yn llwyfannu Wythnos Eithafol, sef pedwar diwrnod i bethau eithafol gyda’r pwyslais ar ffilm. Mae’r rhaglen go iawn ar gyfer gwyl Ffilm Fynydd Banff eto i’w gyhoeddi ond os yw’r flwyddyn neu ddwy ddiwethaf yn rhyw fath o linyn mesur, yna bydd y deng ffilm fer a ddangosir mewn un noson yn siwr o’ch cynhyrfu yn lan. Ceir dringo, ceir feicio, ceir y gallu i ddal ati: ac yn anad dim arall bydd yr hyn a welir yn eithafol. ^

^

Mae The Black Hen yn ffilm fendigedig o Nepal wedi ei gosod yng nghanol mynyddoedd anhygoel yr Himalayas ac yn adrodd hanes dau fachgen a, ie, ry’ch chi’n iawn, iâr. Bydd Ash Dykes, sy’n dod o Gymru yn adrodd ei hanes ymhlith crocodeilod, yn y jwngl ym Madagascar. Mae ei hanes ef ymhlith y mwyaf eithafol, a bydd yr Wythnos Eithafol yn cyrraedd ei hanterth gyda’r Wyl Ffilm Eithafol - Gwobr Eithafol Cymru, gwobr ar gyfer cynhyrchwyr ffilm ifanc, dosbarthiadau meistr gyda chrewyr ffilmiau, arddangosiadau o chwaraeon eithafol, a marchnad er mwyn dod i wybod rhagor ynghylch chwaraeon eithafol a chreu ffilmiau. ^


EXHIBITIONS ARDDANGOSFEYDD ORIEL ANDREW LAMONT GALLERY

FRIDAY 6 JANUARY – TUESDAY 28 FEBRUARY

CLYC: EMERGE 3 CLYC (Celf Lleisiau y Cymoedd) Art Group Wales with work from Guilia Chiappa, Andrew Davies, Jo Headington, Goff James, Sophie Mannion, Liz Morris, Liz Steed, Luis Tapia and guest artist Helen Higgins. Grwp Celf CLYC (Celf Lleisiau y Cymoedd) Cymru gyda gweithio oddi wrth Guilia Chiappa, Andrew Davies, Jo Headington, Goff James, Sophie Mannion, Liz Morris, Liz Steed, Luis Tapia a’r artist gwadd Helen Higgins. ^

FRIDAY 3 MARCH – WEDNESDAY 29 MARCH

BRECON WOMEN’S FESTIVAL ART SHOW Coinciding with International Women’s Day on Wednesday March 8, Brecon Women’s Festival stages their annual art show with work from over 20 female artists. Yn cyd-daro gyda Diwrnod Rhyngwladol Menywod ar Fawrth 8, bydd Gwyl Fenywod Aberhonddu yn llwyfannu ei sioe gelf ffynyddol. ^

FRIDAY 7 APRIL – SUNDAY 30 APRIL

GIGI JONES

Gigi Jones has been developing an intimate relationship with the changing landscapes of South Wales for over thirty years. Based in the Rhymney Valley, she also spends time in her studio in Central France. Mae Gigi Jones wedi bod yn datblygu perthynas agos â thirwedd newidiol de Cymru ers dros ddeng mlynedd ar hugain. Wedi ei lleoli yng Nghwm Rhymni, mae’n treulio amser hefyd yn ei stiwdio yng nghanolbarth Ffrainc.

ACCESS TO THE GALLERY MAY BE RESTRICTED BY OTHER ACTIVITIES – CALL BOX OFFICE TO CHECK SYLWCH Y GALLAI GWEITHGAREDDAU ERAILL RWYSTRO EICH FFORDD I’R GALERI – FFONIWCH Y SWYDDFA DOCYNNAU I WIRIO

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

7


SATURDAY 21 JANUARY – SATURDAY 28 JANUARY

PETER PAN

THE WESTENDERS THEATRE GROUP The Westenders are back at Theatr Brycheiniog with this year’s show stopper Peter Pan! Join Wendy and the boys on their magical journey to Neverland where they meet Indians, mermaids and fight pirates, aided by a barking mad dame! Boo and hiss at everybody’s favourite villain Captain Hook and watch out for that snappy crocodile, he could be behind you! Magical scenery, choreography and toe tapping fun for all of the family. One not to be missed! Mae The Westenders yn ôl yn Theatr Brycheiniog gyda sioe ysblennydd eleni sef Peter Pan! Ymunwch â Wendy a’r bechgyn ar daith hudol i Neverland lle maent yn cyfarfod ag Indiaid, morforynion ac ymladd yn erbyn mor-ladron – ac yn cael eu cynorthwyo gan fonesig lloerig! Dewch draw i weiddi bwww a hisian ar hoff ddihiryn pawb sef Capten Hook a chadw eich llygaid ar agor am y crocodeil danheddog, a allai fod y tu ôl i chi! Golygfeydd hudol, coreograffi a hwyl fydd yn si r o gael traed pawb i ddawnsio; dyma hwyl i’r teulu cyfan. Gwnewch yn si r nad ydych yn colli’r perfformiadau! JANUARY | IONAWR SAT 21 4.00PM SUN 22 4.00PM TUES 24 WED 25 THURS 26 FRI 27 SAT 28 2.00PM

7.00PM 7.00PM 7.00PM 7.00PM 7.00PM

£12.00 FAMILY TICKET £40.00 + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

8 TICKETS | TOCYNNAU 18

FRIDAY JANUARY 27

Following a sell-out season in the Autumn, Little Wander (the team behind the Machynlleth Comedy Festival) return with our monthly comedy club. Catch some of the UK’s finest stand up stars at fantastic value. Our January jokers are Star of BBC Radio 4’s Carnival of Monsters’ Colin Hoult, Ignacio Lopez (‘A stroke of genius’ Digital Spy) and Pierre Novellie (‘Wry, confident observational comedy…well crafted, hilarious’ The Sunday Times).

01874 611622


THURSDAY 2 FEBRUARY

LEGENDS OF AMERICAN COUNTRY JMG MUSIC GROUP

Following a sell out UK tour in 2016, direct from Ireland, Europe’s No 1 Country music show The Legends of American Country returns for another fantastic night of toe tapping Country classics. The 2017 tour will showcase highly acclaimed tributes to Dolly Parton, Johnny Cash, Merle Haggard and Alan Jackson and 4 brand new tributes to icons George Jones, Kenny Rogers, Patsy Cline and Don Williams in this must see extravaganza. The show features four fantastic and respected singers in Rod Mc Auley, Joe Moore, Evan O Donnell and Tracey McAuley all backed by the superb Keltic Storm band and coupled with an authentic stage set that gives the real Nashville feel. Yn dilyn taith led-led y DU yn 2016 a werthodd allan, ac yn syth ar ôl sioe ganu gwlad bennaf Iwerddon bydd The Legends of American Country yn dychwelyd yma ar gyfer noson arall fendigedig o glasuron canu Gwlad.

Yn dilyn tymor a werthodd allan yn ystod yr hydref, mae Little Wander (y tîm sy’n trefnu Gwyl Gomedi Machynlleth) yn dychwelyd gyda chlwb comedi misol. Dewch i weld a chlywed rhai o sêr byd comedi byr fyfyr y DU; byddwch yn si r o gael gwerth eich pres. ^

Ein perfformwyr ym mis Ionawr yw seren’ Carnival of Monsters’ BBC Radio 4’s Colin Hoult, Ignacio Lopez (‘Athrylith’ Digital Spy) a Pierre Novellie (‘Comedi hyderus, arsylwol a chraff …gwaith crefftus a hynod ddoniol’ The Sunday Times). 8.00PM | £10 + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

Bydd taith 2017 yn rhoi llwyfan i berfformiadau uchel eu bri a fydd yn talu gwrogaeth i Dolly Parton, Johnny Cash, Merle Haggard a Alan Jackson a 4 o berfformiadau newydd sbon a fydd yn talu teyrnged i eiconau Canu Gwlad George Jones, Kenny Rogers, Patsy Cline a Don Williams yn y perfformiad disglair hwn sydd rhaid ei weld. Mae’r sioe yn cynnwys pedwar o gantorion uchel eu parch bendigedig sef Rod Mc Auley, Joe Moore, Evan O Donnell a Tracey McAuley a’r cyfan i gyfeiliant y Keltic Storm band gwych ynghyd â set lwyfan ddilys sy’n si r o ennyn teimlad Nashville go iawn. 7.30PM | £18 + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

9 19


WEDNESDAY 15 FEBRUARY

MARY-A OCHOTA

A SPOTTER’S THE BRITISH

MONDAY 6 FEBRUARY – SATURDAY 11 FEBRUARY

BRECKNOCK YFC DRAMA, ENTERTAINMENT & ONE PLUS FESTIVAL Tickets on sale from Monday 16 January 2017 8.30am Tocynnau ar werth o Dydd Llun 16 Ionawr 2017 8.30am 7.00PM | £9.00 (CONCS £8 IF A TICKET IS PURCHASED FOR 3 OR MORE NIGHTS - NOT INCLUDING SATURDAY) GALA NIGHT | NOSON GALA £12.00 + 50P PER TICKET ADMIN FEE | A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

10 TICKETS | TOCYNNAU 18

01874 611622

TV presenter and archaeology writer Mary-Ann Ochota travels through Britain’s historic landscape. What clues should you look for to puzzle out the origins of a village, or the age of a hedgerow? What are the secrets hidden in tumuli, chambered tombs and churchyards? Drawing on her new book, Hidden Histories, this talk will be packed with clues and examples of what to look for and where to go to decipher the story of the landscape around us. A must for all landscape detectives!


ANN A

S GUIDE TO H LANDSCAPE Â Mary-Ann Ochota y cyflwynydd teledu a’r ysgrifennydd ar archaeoleg â ni ar daith trwy dirwedd hanesyddol Prydain. Pa gliwiau ddylech chi gadw eich llygaid ar agor amdanynt er mwyn darganfod gwreiddiau pentref, ynteu oedran? Pa gyfrinachau sy’n llechu mewn beddrodau twmpath, cromlechi a mynwentydd? Gan gyfeirio at ei llyfr newydd, Hidden Histories, bydd yr anerchiad hwn yn llawn cliwiau ac enghreifftiau o’r pethau i gadw llygad amdanynt a’r llefydd i ymweld â nhw er mwyn datrys hanes y wlad o’n cwmpas. Sioe rhaid ei gweld ar gyfer pob ditectif tirwedd. 7.45PM | £11.50 (£10.50 CONCS / £9.50 RGS-IBG CONCS) + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

THURSDAY 16 FEBRUARY

FAIRPORT CONVENTION

To mark its fiftieth year, Fairport have released a brand new CD titled 50:50@50. The band will play a selection of tracks from the album as well as long-established favourites from their extensive repertoire. The concert will also feature an opening performance by Sally Barker, one of England’s most talented singer-songwriters. Fairport Convention’s line-up is Simon Nicol on guitar and vocals, Dave Pegg on bass guitar, Chris Leslie on fiddle, mandolin and vocals, Ric Sanders on violin and Gerry Conway on drums and percussion. Er mwyn nodi hanner canrif ei sefydlu mae Fairport wedi rhyddhau cryno-ddisg newydd sbon o’r enw 50:50@50. Bydd y band yn perfformio detholiad o ganeuon o’r albwm, yn ogystal â rhai o ffefrynnau repertoire helaeth y band. Bydd cyngerdd heno yn cynnwys hefyd berfformiad agoriadol gan Sally Barker, un o gyfansoddwyr caneuon a chantorion mwyaf dawnus Lloegr. Aelodau Fairport Convention yw Simon Nicol - lleisydd a chanu’r gitâr, Dave Pegg ar y gitâr bas, Chris Leslie yn canu’r ffidil, mandolin ac yn canu, Ric Sanders yn canu’r ffidil a Gerry Conway yn canu’r drymiau a’r offerynnau taro. 7.30PM | £23 + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

11 19


FRIDAY 17 FEBRUARY

MAX BOYCE

Max Boyce has been entertaining people all over the world for more than 40 years with his ability to paint pictures in word and song. A huge new young audience has recently discovered this exceptional entertainer, taking him into their hearts and making him a true modern day folk hero. Max’s live performances need no introduction; the audience’s reactions and standing ovations speak for themselves. Don’t miss out on the unique experience of seeing Max Boyce live in concert, and being able to say, “I Was There!” WEDNESDAY 22 FEBRUARY

Mae Max Boyce wedi bod yn diddanu pobl led-led y byd ers dros 40 mlynedd trwy ei allu i lunio darluniau byw mewn gair a chân. Mae cynulleidfa newydd ifanc wedi darganfod ei ddawn fel diddanwr yn ddiweddar ac wedi ei fynwesu gan ei droi’n arwr gwerin modern gwirioneddol.

MICHAEL MORP

Prin bod angen cyflwyno perfformiadau byw Max; mae ymateb cynulleidfaoedd a’r bonllefau o gymeradwyaeth yn siarad drostynt eu hunain. Peidiwch â cholli’r profiad unigryw o weld Max Boyce yn fyw mewn cyngerdd, a medru dweud “I Was There!”

STORY POCKET THE

7.30PM | £25.00 + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

KING A An epic tale of deep magic, heroism, love and betrayal. Adapted from the novel Arthur: High King of Britain, from the Author of War Horse and Private Peaceful. When a small boy becomes stranded at sea, he is rescued by a mysterious old man who claims to be King Arthur Pendragon. As the old man starts to tell his stories, the boy is transported back to the days of Camelot. Michael Morpurgo’s King Arthur is a fast-moving show of adventure, physical theatre, puppetry and outstanding storytelling. 7+ years.

12 TICKETS | TOCYNNAU 18

01874 611622


THURSDAY 23 FEBRUARY

SO YOU THINK YOU KNOW ABOUT DINOSAURS...?! Did dinosaurs eat their own families? Was every Tyrannosaurus Rex a fearsome carnivore? Why did Allosaurus headbutt its prey to death?

PURGO’S

ARTHUR

EATRE

Chwedl arwrol o hud pellgyrhaeddol, arwriaeth, cariad a brad. Wedi ei addasu o’r nofel Arthur: High King of Britain, gan awdur War Horse a Private Peaceful. Pan fo bachgen bach yn cael ei ynysu yng nghanol y môr, caiff ei achub gan hen ddyn rhyfedd sy’n honni mai ef yw’r Brenin Arthur Pendragon. Wrth i’r hen ddyn ddechrau adrodd ei storïau, caiff y bachgen ei gludo yn ôl i oes aur Camlod. Mae’r Brenin Arthur gan Michael Morpurgo yn sioe fywiog sy’n cwmpasu antur, theatr gorfforol, pypedau ac adrodd stori o’r radd flaenaf.

Come and test your knowledge against Ben Garrod, the TV scientist from ‘Attenborough’s Giant Dinosaur’. With the help of TV film footage and photos of his own palaeontological dinosaur digs, he will tell you everything you ever wanted to know about dinosaurs and more! In this interactive show where children will be given the chance to ask questions and show off their dinosaur knowledge to the audience. A oedd dinosoriaid yn bwyta eu teuluoedd eu hunain? A oedd pob Tyrannosaurus Rex yn gig-fwytawr brawychus? Pam fyddai Allosaurus yn pen-doncio ei brae i farwolaeth? Dewch i roi eich gwybodaeth ar brawf gyda Ben Garrod, y gwyddonydd teledu o raglen ‘Attenborough’s Giant Dinosaur’. Trwy gymorth deunydd ffilm ar y teledu a lluniau o’r cloddio palaeontologaidd y mae ef ei hun wedi ei gyflawni er mwyn dad-orchuddio dinosoriaid, bydd yn dadlennu’r cyfan yr oeddech wedi dymuno ei wybod erioed ynghylch dinosoriaid, a mwy! Yn y sioe ryngweithiol hon bydd cyfle i blant holi cwestiynau ac arddangos eu gwybodaeth nhw ynghylch deinosoriaid o flaen y gynulleidfa. 2.30PM | £13 (£11 CONCS | £44 FAMILY) + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

7+ mlwydd oed. 2.00PM | £12 (£10 CONCS | £9.50 SCHOOLS) + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

13 19


FRIDAY 24 FEBRUARY

ROCK’N’ROLL PARADISE

In 2017 Rock ‘n’ Roll Paradise returns to UK theatres for the 8th successive year as a brand new exciting show. Bursting with over 40 classic rock ‘n’ roll songs and featuring the country’s best tributes to the era’s biggest icons such as Gene Vincent, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, Roy Orbison, Johnny Cash, Carl Perkins, Eddie Cochran and even the king himself - Elvis. Supported by the explosive Paradise Band expect to hear such songs as Great Balls of Fire, Peggy Sue, Blue Suede Shoes, Johnny B Goode, Be Bop A Lula, Pretty Woman and many, many more - a night not to be missed. Yn 2017 bydd Rock ‘n’ Roll Paradise yn dychwelyd i theatrau yn y DU am yr wythfed flynedd yn olynol gyda sioe newydd sbon danlli gyffrous. Perfformiad gorlawn o dros 40 o ganeuon roc a rôl clasurol ac yn cynnwys rhai o berfformwyr teyrnged gorau’r wlad i rai o eiconau mwyaf y cyfnod megis Gene Vincent, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, Roy Orbison, Johnny Cash, Carl Perkins, Eddie Cochran a hyd yn oed y Brenin ei hun - Elvis. Gyda chefnogaeth y Paradise Band ffrwydrol medrwch ddisgwyl clywed caneuon megis Great Balls of Fire, Peggy Sue, Blue Suede Shoes, Johnny B Goode, Be Bop A Lula, Pretty Woman a llawer llawer mwy - noson na ddylid ei cholli.

FRIDAY 24 FEBRUARY

Fabulous February see Liam Williams (‘Voice of a generation’ The Independent), Lou Sanders (‘Something new is happening in comedy’ The Independent) and BBC New Comedy Award Finalist 2016 George Lewis. Ym mis Chwefror bydd Liam Williams (‘Voice of a generation’ The Independent), Lou Sanders ( ‘Something new is happening in comedy’ The Independent) and George Lewis a gyrhaeddodd Rownd Derfynol Gwobrau Gomedi’r BBC 2016 yn galw draw. 8.00PM | £10 + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

14 TICKETS | TOCYNNAU

01874 611622

7.30PM | £19.50 + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN


MONDAY 27 FEBRUARY

ROB BECKETT MOUTH OF THE SOUTH

Beckett’s back with a brand-new show of funnies and he’s taking on the big issues like Kit Kats and flatbread! Star of BBC1’s Live At The Apollo, Would I Lie To You?, Channel 4’s 8 Out Of 10 Cats and Cats Does Countdown, BBC2’s Mock The Week, ITV’s Play To The Whistle, and ITV2’s Celebrity Juice. Rob is also a host of Dave’s podcast, The Magic Sponge, alongside Jimmy Bullard and Ian Smith, as well as hosting Absolute Radio’s hit show, Rock n Roll Football. 14+ (Parental guidance) Likely to be swearing and adult content

SATURDAY 25 FEBRUARY

20TH ANNUAL

RORKE’S DRIFT CONCERT

Over 100 young musicians in glorious harmony. Fantastic entertainment in the 20th year of the ever popular event featuring cadet force musicians from across the United Kingdom joined by the Fanfare Team and members of the Welsh Guards Band. Dros 100 o gerddorion ifanc mewn harmoni gogoneddus. Adloniant digymar yn ystod hwn, ugeinfed flwyddyn y digwyddiad cyson boblogaidd hwn sy’n cynnwys cerddorion o blith lluoedd cadét o bob cwr o’r DU ynghyd â’r Tîm Ffanffer wyr, a Band y Gwarchodlu Cymreig.

Mae Beckett yn ôl gyda sioe newydd sbon llawn doniolwch a’r tro hwn mae’n mynd i’r afael â phynciau anferth megis Kit Kats a bara fflat! Seren Live At The Apollo BBC One, Would I Lie To You?, 8 Out Of 10 Cats Channel 4 a Cats Does Countdown, Mock The Week, BBC Two, Play To The Whistle, ITV a Celebrity Juice ITV 2. Mae Rob hefyd yn cyflwyno podlediad Dave, The Magic Sponge, ochr yn ochr â Jimmy Bullard ac Ian Smith, yn ogystal â chyflwyno sioe lwyddiannus Rock n Roll Football Absolute Radio. 14+ (cyfarwyddyd i rieni) Yn debygol y bydd y sioe yn cynnwys rhegi a deunydd addas ar gyfer oedolion

8.00PM | £16 + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

^

7.30PM | £9.50 (£8.50 CONCS) + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

15


THURSDAY 2 MARCH

ABBAMANIA

You can dance, you can jive, having the time of your life. Celebrating 40 Years of ABBA Europe’s leading ABBA tribute, Abbamania, continue to entertain audiences with their outstanding vocals and musical performance live on stage. Abbamania’s widely acclaimed tribute to ABBA is a sensational two hour show featuring record breaking and timeless hits from Waterloo to Dancing Queen which will have you dancing in the aisles. You can dance, you can jive, having the time of your life. Gan ddathlu 40 mlynedd o ABBA pery band teyrnged abba mwyaf llwyddiannus Ewrop, Abbamania, i ddiddanu cynulleidfaoedd gyda’u perfformiadau lleisiol a cherddorol yn fyw ar y llwyfan. Mae sioe Abbamania sy’n talu teyrnged i abba wedi ennill llwyth o ganmoliaeth ac yn sioe nodedig ddwy awr o hyd sy’n gyforiog o ganeuon llwyddiannus megis Waterloo a Dancing Queen – caneuon y byddwch chi’n dymuno dawnsio iddynt yn yr eil. 7.30PM | £20.00 + 50P PER TICKET ADMIN FEE | A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

SATURDAY 4 MARCH

SEMELE MID WALES O CO-PRODUCED WITH THE ROYAL WELSH COLLEGE OF MUSIC & DRAMA

First performed during Lent 1744 at Covent Garden, Handel’s Semele instantly caused a stir. The production used Congreve’s libretto based on Ovid’s Metamorphoses bringing to life Semele’s ill-fated love for Jupiter King of the Gods. Undoubtedly one of the jewels of baroque opera, it features the stunning tenor aria Where’er You Walk and Semele’s breathtaking Endless Pleasure, Endless Love.

16 TICKETS | TOCYNNAU 18

01874 611622


THURSDAY MARCH 9

FOLLOW ME DILYNWCH FI

THE PIED PIPER REVISITED BY MIKE KENNY DIRECTED BY PHIL CLARK AILDDEHONGLIAD MIKE KENNY O STORI’R PIBYDD BRITH CYFARWYDDWYD GAN PHIL CLARK

LE OPERA Wedi ei pherfformio am y tro cyntaf yn ystod Grawys 1744 yn Covent Garden, roedd Semele gan Handel yn lwyddiant o’r cychwyn cyntaf. Defnyddiodd y cynhyrchiad libreto Congreve a oedd yn seiliedig ar y Metamorphoses gan Ofydd er mwyn rhoi bywyd i stori serch drist cariad Semele tuag at Iau, Brenin y duwiau. Yn ddigamsyniol yn un o berlau opera faroc, mae’n cynnwys yr aria nodedig i denoriaid Where’er You Walk a’r aria wefreiddiol gan Semele Endless Pleasure, Endless Love. 7PM | £19 (£17 CONCS) + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

Robert Browning’s epic poem The Pied Piper, is beautifully re-imagined for our time by Olivier Award-winning playwright; Mike Kenny. Jimmy, the sole child survivor, who was unable to keep up with the Piper, retells the story as he now stands for the town’s post of Lord Mayor. Who will follow him? Who will support democracy? Follow Me is performed by Jay Lusted (from the BBC documentary; Born Small: The Wedding) with music created and performed live by Christopher Preece. Performances will take place in both English and Welsh. Mae cerdd epig Robert Browning, The Pied Piper, am ddiflaniad plant Hamelin, yn cael ei hailddychmygu mewn modd hyfryd ar gyfer ein hoes ni gan y dramodydd ac enillydd Gwobr Olivier, Mike Kenny. Mae Jimmy, yr unig blentyn a oroesodd, o ganlyniad i fethu cadw lan gyda’r pibydd, yn ail-adrodd yr hanes ac yntau bellach yn ymgeisydd ar gyfer swydd Arglwydd faer y dref. Pwy wnaiff ei ddilyn ef? Pwy fydd yn barod i gefnogi democratiaeth? Perfformir Follow Me gan Jay Lusted (o’r rhaglen ddogfen BBC; Born Small : The Wedding) gyda cherddoriaeth wedi ei gyfansoddi a’i berfformio’n fyw gan Christopher Preece. Gyda cherddoriaeth, hiwmor, a thirwedd sain flaengar. Mae hwn yn gynhyrchiad Cymraeg. DURATION 50 MINUTES AGE RECOMMENDATION: 7 YEARS PLUS HYD Y PERFFORMIAD 50 MUNUD ARGYMHELLIAD OEDRAN, ^ 7 MLYNEDD AC YN HYN 11AM (ENGLISH/SAESNEG) 2PM (WELSH/YN CYMRAEG) £13 (CONCS £11 / SCHOOLS £9.50) + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

17 19


MONDAY & TUESDAY 13 & 14 MARCH

PROFUNDIS/ THE GREEN HOUSE

NATIONAL DANCE COMPANY WALES A double bill of evocative new dance. In Roy Assaf’s Profundis, thoughtful movement is accompanied by whimsical wordplay and an exotic soundtrack. Caroline Finn takes us on a nostalgic journey in her new work, The Green House. On this twisted TV set, characters discover the very fine line between fantasy and reality. Dau ddarn o ddawns newydd cofiadwy. Yn Profundis gan Roy Assaf, cyfeilir symudiadau meddylgar gan eiriau llafar mympwyol a thrac sain egsotig. Fe aiff Caroline Finn â ni ar daith atgofus yn ei gwaith newydd The Green House. Ar y set deledu wyrdroëdig hon, mae’r cymeriadau yn darganfod y llinell denau rhwng ffantasi a realiti. MONDAY 7.30PM | £15 (CONCS £13) TUESDAY 1PM | DISCOVER DANCE MATINEE £5 (TO BOOK: CONTACT MEGAN@NDCWALES.CO.UK) DURATION 1 HOUR + 50P PER TICKET ADMIN FEE | A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

WEDNESDAY 15 MARCH

BANFF MOU FILM FESTI WORLD TOU Experience an evening of extraordinary short films from the world’s most prestigious mountain film festival. Follow the expeditions of some of today’s most incredible adventurers, see amazing footage of adrenaline packed action sports and be inspired by thought-provoking pieces shot from the far flung corners of the globe. Ignite your passion for adventure, action and travel through an exhilarating collection of the latest films from the most talented adventure film makers of today.

18 TICKETS TICKETS || TOCYNNAU TOCYNNAU 18

01874 611622


THURSDAY 16 MARCH

THE BLACK HEN (12A) DIRECTOR BY MIN BAHADUR BHAM STARRING KHADKA RAJ NEPALI, SUKRA RAJ ROKAYA, JIT BAHADUR MALLA

A rare chance to see a delightful Nepali film set in the awesome Himalayas during the Maoist insurgency. Despite belonging to different castes and social creeds, Prakesh and Kiran are best friends. The boys devise a plan to make some money by raising a hen and selling its eggs. When Prakesh’s father sells the hen, the boys’ friendship is put to the test as they set out to retrieve their prized bird.

OUNTAIN IVAL OUR Dewch i brofi noson o ffilmiau byr rhyfeddol o yl ffilm mynydd uchaf ei pharch yn y byd. Dewch i ddilyn alldeithiau rhai o anturiaethwyr mwyaf rhyfeddol ein hoes, gwyliwch ddarnau ffilm anhygoel o gampau llawn adrenalin a chael eich hysbrydoli gan ddarnau sy’n si r o’ch gwneud i feddwl o rannau mwyaf anghysbell y byd.

Winner Feodara International Film Critics Award for Best Film Venice Film Festival 2015. Nepal/France/Germany/Switzerland, 2015 Cyfle prin i weld ffilm fendigedig o Nepal wedi ei osod yn yr Himalayas yn ystod gwrthryfel y Maoiaid. Er eu bod yn perthyn i gastiau gwahanol a chredoau cymdeithasol mae Prakesh a Kiran yn ffrindiau gorau. Dyfeisia’r bechgyn gynllun er mwyn codi arian trwy fagu iâr a gwerthu ei wyau. Pan wertha tad Prakesh yr iâr, caiff cyfeillgarwch y bechgyn ei brofi wrth iddynt fynd ati i chwilio am eu hoff aderyn. Enillydd Gwobr Beirniaid Ffilm Ryngwladol am y Ffilm Orau G yl Ffilm Fenis 2015. Nepal/Ffrainc/Almaen/Swistir, 2015 DURATION: 1 hour 30 minutes, subtitles 7.30PM | £6.50 (CONCS £5) + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

Taniwch eich angerdd am antur, teithio a gweithredu wrth i chi gael eich cludo trwy gasgliad gwefreiddiol o’r ffilmiau diweddaraf gan rai o grëwyr ffilmiau anturus amlycaf ein hoes. 7.30PM | £13 (£11 CONCS) + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

19


FRIDAY 17 MARCH

ASH DYKES SURVIVING MADAGASCAR

In Surviving Madagascar, National Adventurer of the Year (two years running), Wales’ own Ash Dykes tells the story of how he came to take on his daring expeditions. Recounting his latest adventure - how he contracted the deadliest strain of Malaria, was held up by the military, dodged bandits, received nasty spider bites, built a raft for a dangerous river crossing, was almost washed away - at night - by another ferocious, crocodile-infested, river and had to hack his way through near-impenetrable jungle as he became the first person ever to traverse the length of Madagascar’s interior. Presented by Speakers from the Edge Yn Goroesi Madagascar, bydd Ash Dykes o Gymru a ddaeth i’r brig (ddwy flynedd) yn olynol fel Anturiaethwr Cenedlaethol y Flwyddyn yn adrodd ei hanes ef ei hun ynghylch sut y cychwynnodd fynd ar anturiaethau cyn cyfeirio at ei antur ddiweddaraf; sut y daliodd y math gwaethaf o Malaria, sut y cafodd ei gadw yng ‘nghofal’ y fyddin, sut y bu’n rhaid iddo osgoi lladron, cael ei gnoi gan bry copyn, adeiladu rafft er mwyn croesi afon beryglus, sut y bu iddo bron gael ei olchi ymaith yn y nos - gan afon arall a oedd yn llawn crocodeilod, a sut y bu rhaid iddo dorri ei ffordd trwy blanhigion y jwngl wrth ddod y person cyntaf erioed i gerdded o un pen i’r llall o fewndir Madagascar. Cyflwynir gan Speakers from the Edge 7.30PM | £13 (£11 CONCS) + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

20 TICKETS | TOCYNNAU 01874 611622

SATURDAY 18 MARCH

WALES EXTREME FILM PRIZE The Brecon Beacons Extreme Festival finishes in style with the inaugural Wales Extreme Film Prize, a competition for young filmmakers from around the world to show us their films with an extreme sport at the heart of it. There will also be master classes with filmmakers; extreme sports displays; a market place to find out more about extreme sports and filmmaking and even the chance to have a go! Keep a look out on the website for information on how to enter your films, and view a full programme for the day. Bydd Gwyl Eithafol Bannau Brycheiniog yn dod i ben mewn steil gyda dyfarnu Gwobr Ffilm Eithafol Cymru am y tro cyntaf; gwobr yw hon ar gyfer llunwyr ffilm ifanc o bob cwr o’r byd fydd wedi dangos eu ffilmiau i ni - ffilmiau sydd â chwaraeon eithafol yn greiddiol iddynt. Yn ogystal bydd dosbarthiadau meistr gyda llunwyr ffilm; arddangosfeydd o chwaraeon eithafol; marchnad er mwyn dod i wybod rhagor ynghylch chwaraeon eithafol a ffilmio – a hyd yn oed gyfle i roi cynnig arni! Cadwch lygad ar y wefan am ragor o wybodaeth, ac er mwyn cael gwybod sut i gyflwyno eich ffilmiau i’r gystadleuaeth. Cewch hefyd weld y rhaglen lawn ar gyfer y dydd. ^


WEDNESDAY 22 MARCH

GERARDO NUNEZ & CARMEN CORTES Famed guitar master Gerardo Núñez is known for his amazing speed and cross-cultural collaborations. His soulful performances “show brilliancy of means and beguiling charm” and recordings encompass traditional flamenco with innovative jazz and Latin inspired rhythms. Núñez will be joined on stage by the electrifying gypsy dancer Carmen Cortés renowned for her performances of flamenco puro – the style of flamenco most in touch with its roots and traditions. Mae’r meistr gitâr enwog Gerardo Núñez yn adnabyddus am ei gyflymdra rhyfeddol a’i gydweithio traws-ddiwylliannol. Mae ei berfformiadau teimladwy yn “dangos meistrolaeth ei dechneg a’i ddengarwch swynol” a’i recordiadau yn cwmpasu fflamenco traddodiadol ynghyd â rhythmau a ysbrydolwyd gan ddylanwadau jazz a Lladin. Ar y llwyfan gyda Núñez fydd y ddawnswraig sipsi drydanol Carmen Cortés sy’n adnabyddus am ei pherfformiadau flamenco puro – yr arddull fflamenco sydd agosaf at wreiddiau a thraddodiadau’r ddawns. 7.30PM | £15 (£13 CONCS) + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

THURSDAY 23 MARCH

CHAMPIONS OF MAGIC Direct from a hit season in London’s West End, the world-class illusionists that make up the Champions Of Magic team return for a spectacular night of mystery that’ll keep you guessing for a long time to come.

With over 20 million online views between them, and sold-out shows on their 2014, 2015 and 2016 tours, the cast includes international award winners presenting incredible mind reading, stunning close-up magic and daring large-scale illusions. Yn syth o gael tymor llwyddiannus iawn yn y West End yn Llundain bydd y consuriwyr penigamp sy’n aelodau o dîm Champions Of Magic yn dychwelyd am noson ryfeddol o hud a lledrith a fydd yn eich gadael yn crafu eich pen am amser maith. Gyda dros 20 miliwn o ymwelwyr ar-lein rhyngddynt a sioeau teithiau 2014, 2015 a 2016 wedi gwerthu allan, mae’r cast yn cynnwys enillwyr gwobrau rhyngwladol yn cyflwyno swyn rhyfeddol sy’n cynnwys darllen meddyliau, consurio agos atoch a thriciau ar raddfa fawr. 7.30PM | £22 (£20 CONCS) + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

21


SATURDAY 25 MARCH

BLOWIN’ IN THE WIND

From Mr Tambourine Man to Sound of Silence, from Joni Mitchell’s Both Sides Now to John Lennon’s Imagine, international vocalists and multiinstrumentalists Andante, featuring Vee Sweeney and Mark Rowson, bring vibrant new interpretations to these timeless tunes and wonderful words. Come on a journey through some of the greatest songs of our time. The Night They Drove old Dixie Down, Banks of the Ohio, Just Like a Woman, If not for You, Make You Feel My Love and many more. O Mr Tambourine Man i Sound of Silence, o Both Sides Now Joni Mitchell i Imagine gan John Lennon, daw’r cantorion o fri rhyngwladol a’r offerynwyr amryddawn Andante, sy’n cynnwys Vee Sweeney a Mark Rowson, â dehongliadau newydd bywiog i’r caneuon tragwyddol hyn sy’n llawn geiriau bendigedig. Dewch ar daith trwy rai o ganeuon mwyaf bendigedig ein hoes.

FRIDAY 24 MARCH

The Night They Drove old Dixie Down, Banks of the Ohio, Just Like a Woman, If not for You, Make You Feel My Love a llawer llawer mwy. Mad March sees Chris Kent (‘Compelling storyteller, truly surprising, beautifully delivered’ The Scotsman), So You Think You’re Funny Finalist Amir Khosokhan and Angela Barnes (‘Brilliantly funny’ Sarah Millican). Mae Mawrth Lloerig yn gweld ymweliad oddi wrth Chris Kent ( ‘Compelling storyteller, truly surprising, beautifully delivered’ The Scotsman), Amir Khosokhan a gyrhaeddodd rownd derfynol So You Think You’re Funny ac Angela Barnes ( ‘Brilliantly funny’ Sarah Millican). 8.00PM | £10 + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

22 TICKETS | TOCYNNAU

01874 611622

7.30PM | £18.50 (£17.50 CONCS) + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN


FRIDAY 31 MARCH

MEET FRED HIJINX THEATRE IN ASSOCIATION WITH BLIND SUMMIT

A cloth puppet fights prejudice every day. Fred just wants to be part of the real world, to get a job and meet a girl, but when threatened with losing his PLA (Puppetry Living Allowance), Fred’s life begins to spiral out of his control. Contains strong language and puppet nudity Ages 14+ Post Show Q&A Session Included Mae pyped clwt yn ymladd yn erbyn rhagfarn yn ddyddiol. Mae Fred eisiau bod yn rhan o’r byd go iawn, cael swydd a chwrdd â merch, ond pan gaiff ei fygwth gyda cholli ei PLA (Puppetry Living Allowance), dechreua Fred droelli y tu hwnt i reolaeth. TUESDAY & WEDNESDAY 28 & 29 MARCH

SOUTH POWYS YOUTH MUSIC GALA A Spectacular annual celebration of local youth music.

Mae’r sioe yn cynnwys iaith grêt a noethni pypedau. Oed 14+ Yn cynnwys sesiwn holi ac ateb wedi’r sioe 7.30PM | £12 (£10 CONCS) + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

Dathliad blynyddol rhyfeddol o gerddoriaeth ieuenctid lleol. TUESDAY 28 MARCH 11AM: SHAKE RATTLE AND ROLL (IN THE GALLERY) FREE / AM DDIM 2.15PM PRIMARY STRINGS (INTERACTIVE SCHOOLS CONCERT) | FREE / AM DDIM 7PPM SOUTH POWYS YOUTH ORCHESTRA £7.50 (UNDER 18S FREE) WEDS 29 MARCH 2.15PM: SOUTH POWYS JUNIOR ORCHESTRA (INTERACTIVE SCHOOLS CONCERT) | FREE / AM DDIM 7.00PM: SOUTH POWYS YOUTH MUSIC (CHOIR, WIND BAND, PERCUSSION GROUP, STRING MACHINE & STRINGTASTIC) £7.50 (UNDER 18S FREE) + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

23


THURSDAY 6 APRIL

IT’S AN ACT

PERFECT PITCH BY JOHN GODBER Ron, a snobby prematurely retired headteacher and his would-be marathon running wife Yvonne, have gone camping for the first time in a caravan bought with Ron’s early retirement money. What should be an uneventful time to themselves is interrupted when seasoned caravanners Grant, a bull-terrier breeding former miner and his partner 30 year old Steph roll alongside in their battered old bird. WEDNESDAY 5 APRIL

Mae It’s An Act yn cyflwyno’r sgrech o gomedi Perfect Pitch. Mae’r ddrama yn canolbwyntio ar berthynas dau gwpwl hynod wahanol.

LIGHT, LADD & EMBERTON

Mae Ron, prifathro snobyddlyd sydd wedi ymddeol yn rhy gynnar a’i wraig Yvonne sy’n dyheu am gael rhedeg marathon, wedi mynd i wersylla am y tro cyntaf mewn carafán a brynwyd gan arian ymddeoliad cynnar Ron.

CAITLIN

Caitlin was the wife of poet Dylan Thomas. At the start of the 70s, twenty years after he died, she started going to Alcoholics Anonymous. In a circle of 40 chairs, set out for an AA meeting Caitlin makes a determined effort to deal with her tempestuous past. The audience of just 16-20 sits with Caitlin in the circle as she revisits her life with Dylan. Gwraig y bardd Dylan Thomas oedd Caitlin. Ar ddechrau’r 70au, ugain mlynedd ar ôl ei farwolaeth, dechreuodd fynychu Alcoholics Anonymous. O fewn y cylch o 40 cadair, a osodwyd allan ar gyfer cyfarfod yr AA gwna Caitlin ymdrech bendant i geisio delio â’i gorffennol tymhestlog. Mae’r gynulleidfa o rhyw 16-20 o bobl yn unig yn eistedd gyda Caitlin o fewn y cylch wrth iddi ail-ymweld â’i bywyd gyda Dylan. 6PM / 8PM | £12 (£10 CONCS) + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

24 TICKETS | TOCYNNAU

01874 611622

Ond mae’r amser tawel iddynt eu hunain yn cael ei darfu gan y carafanwyr profiadol o fri, Grant, cyn glöwr sy’n bridio c n bull-terrier a’i gymar ers 30 mlynedd, Steph, sy’n ymddangos drws nesaf iddynt yn eu hen garafán dolciog. 7.30PM | £15.50 (£13.50 CONCS) + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN


MONDAY & TUESDAY 10 & 11 APRIL

FAMILY DANCE FESTIVAL

FRIDAY 7 APRIL

SOUTH POWYS DANCE FESTIVAL

South Powys Dance Festival returns to the theatre for an evening of performances from all eight South Powys High Schools. There will be around 16 different performances from a variety of styles including ballet, contemporary, ball room and street dance. There will be a surprise special guest as a finale the Show.

A PARTNERSHIP PROJECT BETWEEN COREO CYMRU, CHAPTER AND NATIONAL DANCE COMPANY WALES ON THE TERRACE OUTSIDE THE THEATRE FREE / AM DDIM A selection of Wales’ most exciting dance companies during the Easter holidays. In an entertaining and jam-packed one-hour programme, you’ll get to see four short pop-up dance pieces, including the award winning National Dance Company Wales’ new work Animatorium which premiered at Green Man Festival 2016.

Bydd Gwyl Ddawns De Powys yn dychwelyd i’r theatr ar gyfer noson o berfformiadau oddi wrth bob un o wyth o ysgolion uwchradd de Powys. Bydd o ddeutu un ar bymtheg o berfformiadau a’r rheini mewn amrywiol arddulliau yn cynnwys bale, cyfoes, dawnsfa a dawns stryd. Bydd gwestai arbennig yn ymddangos fel syrpreis ar ddiweddglo’r sioe.

Detholiad o gwmnïau dawns mwyaf cyffrous Cymru dros wyliau’r Pasg. Mewn rhaglen or-lawn awr o hyd sy’n si r o ddiddanu pawb, cewch weld pedwar darn byr o ddawns ar chwap, yn cynnwys gwaith newydd Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru Animatorium, sydd wedi cipio gwobrau, ac a berfformiwyd am y tro cyntaf yng Ng yl y Dyn Gwyrdd 2016.

Schools include | Ymhlith yr ysgolion mae:

SUNDAY 3.00PM & 6PM | MONDAY 12PM & 3PM

^

Ysgol Maesydderwen, Llandrindod High School, Builth High School, Ysgol Penmaes, Brecon High School, Crickhowell High School, Gwernyfed High School and Newtown High School John Beddoes Campus. 7PM | £6 (CONCS £4)

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

25


TUESDAY 18 APRIL

DON’T DRIBBLE ON THE DRAGON WEDNESDAY 12 APRIL

JASON & THE ARGONAUTS BLACKWOOD MINERS INSTITUTE & RCT THEATRES Jason is an ordinary human in a world bursting with gods, monsters and superheroes. Assembling a team of mighty Argonauts, he takes the fabulous ship Argo on the ultimate adventure – the quest for the Golden Fleece. Jason & The Argonauts is a brand new version of the classic legend – a thrilling theatrical experience full of hope, heart and humour for the whole family. Dyn cyffredin yw Iason o fewn byd sy’n gyforiog o dduwiau, angenfilod ac arch-arwyr. Gan ddwyn ynghyd dîm o Argonotiaid nerthol, fe aiff â’r llong ryfeddol Argo ar yr antur eithaf – i chwilio am y Cnu Aur. Mae Iason a’r Argonotiaid yn fersiwn newydd sbon o’r chwedl glasurol – profiad theatrig gwefreiddiol yn llawn gobaith, calon a hiwmor ar gyfer y teulu cyfan. 2PM / 7PM | £12 (£10 CONCS) + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

26 TICKETS | TOCYNNAU

01874 611622

My brother has a dragon and he keeps it secret. In a box beneath his socks. He’s hiding it from me... Tom is a toddler with a cool older brother, a secret dragon... and a dribbling problem that just won’t stop! When Tom’s endless drooling threatens to tear the brothers’ friendship apart can their dragon’s amazing magic help them put it back together again or will it only end up making things worse? Mae gan fy mrawd ddraig, ac mae’n ei gadw wedi ei guddio. Mewn bocs o dan ei socs. Mae’n ei guddio oddi wrthyf... Mae Tom yn blentyn bach sydd â brawd mawr cwl, a draig gudd... a phroblem nad ydyw’n medru rhoi stop ar ei ddriblo! Pan fo driblo diddiwedd Tom yn bygwth dinistrio cyfeillgarwch y brodyr, a all hud rhyfeddol y ddraig leddfu’r clwyfau, ynteu a fydd pethau’n mynd o ddrwg i waeth? ^

2.30PM | £9.50 (£8.50 CONCS | £34 GROUP OF FOUR) + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN


FRIDAY 21 APRIL

PASHA KOVALEV

AND HIS FANTASTIC DANCERS

WEDNESDAY 19 APRIL

ULTIMATE BOWIE Prepare to be transported across 40 years of Bowie, from Spaceboy to Superstar, by Ed Blaney’s Ultimate Bowie. Ed Blaney not only possesses Bowie’s aweinspiring vocal prowess but is also the definitive look-alike of Bowie. A performer who easily commands the eyes of the audience every moment he is on stage, Ed blends past and present, showing the many sides of Bowie’s chameleon personality. Precise attention to detail has been taken under Ed’s musical direction of his sevenpiece band through to the costumes he wears to recreate Bowie in spectacular style.

Pasha Kovalev from Strictly Come Dancing and his fantastic dancers are back again touring the UK with their completely brand new show. Expect all your favourite dances, stunning costumes, great music, chat and fun for all the family. This is your chance to watch him live! Early bird bookings by 31st December and enjoy a complimentary question and answer session before the show. Mae Pasha Kovalev o Strictly Come Dancing a’i ddawnswyr rhyfeddol yn ôl ac ar daith led-led y DU gyda sioe newydd sbon. Medrwch ddisgwyl gweld eich hoff ddawnsfeydd i gyd, ynghyd â gwisgoedd bendigedig, cerddoriaeth wych, sgwrsio a hwyl ar gyfer y teulu i gyd. Dyma eich cyfle i’w weld yn fwy! Bydd prynwyr cyntaf i’r felin y tocynnau - cyn 31 Rhagfyr - yn cael gwahoddiad i fynychu sesiwn holi ac ateb cyn y sioe. 7.30PM | £24 + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

Paratowch i gael eich cludo yn ôl dros 40 mlynedd o Bowie, o’r Gofotwr i’r Seren trwy gyfrwng Ultimate Bowie gan Ed Blaney. Mae Ed Blaney nid yn unig â gallu lleisiol rhyfeddol Bowie ond mae hefyd yn rhyfeddol o debyg i Bowie. Perfformiwr sy’n dal llygad pob aelod o’r gynulleidfa o’r eiliad y mae’n camu ar y llwyfan, llwydda Ed i gyfuno’r gorffennol a’r presennol gan arddangos lle elfennau personoliaeth amrywiol Bowie. Mae’r sylw y mae wedi ei roi i’r manylion, o’r gwisgoedd i’r band saith darn yn llwyddo i atgynhyrchu Bowie mewn dull gwirioneddol drawiadol. 7.30PM | £16.50 (£14.50 CONCS) + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

27


SUNDAY 23 APRIL

ROMEO & JULIET AN OMIDAZE CO-PRODUCTION WITH WALES MILLENNIUM CENTRE

Shakespeare shaken up. Combining circus and theatre for audiences as young as 7 and as old as old man time himself. For those who loathe Shakespeare, those who love Shakespeare and those in between who just want a good night out. Citizenship. Civil disturbance. Conflict. Anger. Abuse. Tragic consequences. This is Britain today. This is where we lay our scene. Shakespeare ar ei newydd wedd. Yn cyfuno syrcas a’r theatr. Ar gyfer cynulleidfaoedd mor ifanc â 7 hyd at yr hynaf oll. I’r rhai sy’n casáu Shakespeare, y rhai sy’n dwlu ar Shakespeare ac i bawb arall sy’n y canol ac eisiau noson dda o adloniant. Dinasyddiaeth. Terfysg cyhoeddus. Gwrthdaro. Dicter. Cam-drin. Canlyniadau trasig. Dyma Prydain heddiw. Dyma lle y mae ein golygfa wedi ei gosod.

“Darkly Beautiful” THE BRITISH THEATRE GUIDE Join us on this special day as we mark Shakespeare’s birthday. 2PM / 7.30PM | £12 (£10 CONCS) + 50P PER TICKET ADMIN FEE | A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN Supported by Arts Council of Wales, Arts Active, Theatr Iolo and No Fit State Circus

WEDNESDAY 26 APRIL

THE FU For over 39 years, Ireland’s legends the Fureys have been selling out concerts worldwide.

Hear them sing their timeless classics including When You Were Sweet 16, I Will Love You, The Green Fields Of France, The Old Man, Red Rose Café, From Clare To Here, Her Father Didn’t Like Me Anyway, Leaving Nancy, Steal Away etc plus songs from their new CD The Times They Are A Changing.

28 TICKETS | TOCYNNAU 18

01874 611622


THURSDAY 27 APRIL

THE VERY HUNGRY CATERPILLAR SHOW The Very Hungry Caterpillar, by author / illustrator Eric Carle has delighted generations of readers since it was first published in 1969 selling more than 43 million copies worldwide. Now the timeless classic makes its way off the page and onto the stage. The Very Hungry Caterpillar Show features a menagerie of 75 lovable puppets, faithfully adapting four of Eric Carle’s stories. Mae’r Lindysyn Llwglyd Iawn gan yr awdur / dyluniwr Eric Carle wedi swyno cenedlaethau o ddarllenwyr ers iddo gael ei gyhoeddi gyntaf oll yn 1969 gan werthu dros 43 miliwn o gopïau led-led y byd. Nawr mae’r clasur tragwyddol yn ymlwybro oddi ar y dudalen ac i’r llwyfan. Mae Sioe Y Lindysyn Llwglyd Iawn yn cynnwys milodfa o 75 o bypedau annwyl, sy’n perfformio addasiadau triw o bedwar o storïau Eric Carle.

UREYS

1.30PM AND 4PM | £15 (£13 CONCS | £9.50 SCHOOLS) + 50P PER TICKET ADMIN FEE | A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

Ers dros 39 mlynedd, mae’r Fureys chwedlonol o’r Iwerddon wedi bod yn gyson werthu allan eu cyngherddau led-led y byd. Dewch i’w clywed yn canu eu clasuron tragwyddol megis When You Were Sweet 16, I Will Love You, The Green Fields Of France, The Old Man, Red Rose Café, From Clare To Here, Her Father Didn’t Like Me Anyway, Leaving Nancy, Steal Away ac yn y blaen, yn ogystal â chaneuon o’r CD newydd The Times They Are A Changing.

7.30PM | £20 (£19 CONCS) + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

29 19


SATURDAY 29 APRIL

JOE SYMES

AND THE LOVING KIND SUPPORT FROM CHERRYSHOES

Joe Symes and the Loving Kind are an original three piece band from Liverpool UK. Since the release of their debut album, the band have embarked on a non-stop journey all over the UK, performing in cities and towns from London to Glasgow. Taking their self-titled debut on an assault around the country has seen them pick up some major support slots including Steve Cradock (Ocean Colour Scene/Paul Weller), The Blockheads, Dodgy, XTC, Bloc Party and Alt-J, headlining Noel Gallagher’s High Flying Birds Aftershow Party, as well as hitting the festival circuit, and coming to the attention of Creation Management’s Alan McGee. The album has been greatly received in America with magazine and airplay all over the world. Joe Symes and the Loving Kind yw’r band tri darn gwreiddiol o Lerpwl.

FRIDAY 28 APRIL

This month April fools comedy from Edinburgh Festival Best Show Winner 2014 John Kearns, Matt Rees (‘A properly original comedy mind’ The Guardian) and So You Think You’re Funny Winner Edd Hedges. Y mis hwn cawn ddoniolwch oddi wrth enillydd y Sioe Orau, G yl Caeredin 2014 John Kearns, Matt Rees (‘A properly original comedy mind’ The Guardian) ac enillydd So You Think You’re Funny Edd Hedges. 8.00PM | £10 + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

30 TICKETS | TOCYNNAU 18

01874 611622

Ers rhyddhau ei halbwm gwreiddiol, mae’r band wedi bod ar daith yn ddi-dor led-led y DU, gan berfformio mewn dinasoedd a threfi o Lundain i Glasgow. Mae mynd ar daith gyda’i albwm gyntaf o gwmpas y wlad wedi arwain atynt yn cael slotiau cefnogi o bwys, yn cynnwys Steve Cradock (Ocean Colour Scene/Paul Weller), The Blockheads, Dodgy, XTC, Bloc Party, Alt-J ac ymddangos fel y brif berfformwyr ym mharti wedi’r sioe High Flying Birds Noel Gallagher. 7.30PM | £12 (CONCS £10) + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN


THEATR IEUENCTID BRYCHEINIOG YOUTH THEATRE

Are you passionate about drama, performing and being involved in theatre? Aged 4 to 25?

With weekly sessions tailored to suit the needs of each year group, from 4 years and up, this is a great opportunity to explore and create exciting theatre, develop as a young actor and grow in confidence. You will also have the opportunity to be involved in the new Theatr Brycheiniog’s Youth Theatre productions. Theatr Brycheiniog is a member of The National Association of Youth Theatres Ydych chi wrth eich bodd â drama, perfformio a chymryd rhan mewn theatr? Ydych chi rhwng 4 a 25 oed? Beth am ymuno â Theatr Ieuenctid NEWYDD Theatr Brycheiniog. Gyda sesiynau wythnosol wedi eu teilwra i weddu anghenion pob gr p oedran, o 4 oed i fyny. Dyma gyfle gwych i archwilio a chreu theatr gyffrous. Drwy gydol y flwyddyn byddwch yn gweithio ar amrywiol weithgareddau i’ch helpu i ddatblygu fel actor ifanc a chynyddu eich hyder. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i gymryd rhan yng nghynyrchiadau Theatr Ieuenctid Theatr Brycheiniog.

Supported by Powys County Council

ROUNDABOUT | CHWRLIGWGAN Mondays | Llun 3.45pm - 4.45pm Reception & Years 1 & 2 | Derbyn a Blynyddoedd 1 a 2 £60 per term JUNIOR YOUTH THEATRE | THEATR IEUENCTID IAU Wednesdays | Mercher 5.00pm - 6.00pm Years 3, 4 & 5 | Blynyddoedd 3, 4 a 5 £65 per term Wednesdays | Mercher 6.00pm - 7.00pm Years 6, 7 & 8 | Blynyddoedd 6, 7 a 8 £65 per term ^

SENIOR YOUTH THEATRE | THEATR IEUENCTID HYN Thurs | Iau 8.30pm - 10.00pm Years 9, 10 & 11 / 16-25 | Blynyddoedd 9, 10 a 11 / 16-25 £65 per term *Fees are per term

TERM DATES | DYDDIADAU’R TYMHORAU 2017 SPRING TERM | TYMOR Y GWANWYN 2017

Monday 9 January to Friday 17 February Llun 9 Ionawr tanddydd Gwener 17 Chwefror Half Term Monday 20 to Friday 24 February No Classes Hanner tymor Llun 20 tanddydd Gwener 24 Chwefror - Dim dosbarthiadau Monday 27 February to Friday 7 April Llun 27 Chwefror hyd at ddydd Gwener 7 Ebrill

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

31


COMING SOON | YN DOD CYN BO HIR WEDNESDAY 10 MAY

TUESDAY 9 MAY

THE TRIALS OF OSCAR WILDE

VOX FORTURA

Vox Fortura is the newest most exciting classical crossover group in the world. Recently seen as semi-finalists on Britain’s Got Talent, they stormed the competition with a powerhouse display of vocal panache and won the hearts of all four judges.

Performing some of your favourite Motown songs including Stevie Wonder’s Lately and Signed Sealed Delivered as well as some favourite Thursday 14 February 1895 was the triumphant opening night of The Importance of Being Earnest classical standards including Nessun Dorma. Described by fans as ‘the next Il Divo’, Vox Fortura and the zenith of Oscar Wilde’s career. Less bring classical music back into the mainstream than 100 days later he found himself a common with their unique sound. prisoner and bankrupt, sentenced to two years hard labour. But what happened during the trials and what did Wilde say? Was he harshly treated Vox Fortura yw’r Grwp clasurol croesi’r ffiniau mwyaf cyffrous yn y byd. Yn ddiweddar cawsant or the author of his own downfall? Using the actual words spoken in court, we can feel what it eu gweld yn rownd gyn-derfynol Britain’s was like to be in the company of a flawed genius Got Talent, gan berfformio’n wefreiddiol yn y gystadleuaeth gyda’u lleisiau gwych a chan - as this less than ideal husband was tragically sicrhau cefnogaeth y pedwar beirniad i gyd. reduced to a man of no importance.

MAPPA MUNDI / THEATR MWLDAN

^

The Trials of Oscar Wilde has been co-written with Merlin Holland who is Oscar Wilde’s grandson. Nos Iau 14 Chwefror 1895 cafwyd noson agoriadol ysgubol The Importance of Being Earnest a gynrychiolai uchafbwynt gyrfa Oscar Wilde. Llai na 100 niwrnod yn ddiweddarach cafodd ei hun yn garcharor cyffredin ac yn fethdalwr, wedi ei ddedfrydu i ddwy flynedd o lafur caled. Ond beth ddigwyddodd yn ystod yr achos, a beth ddywedodd Wilde? A gafodd ef ei drin yn hallt ynteu ai ef ei hun oedd achos ei fethiant? Gan ddefnyddio’r union eiriau a ddefnyddiwyd yn y llys, medrwn gael rhyw syniad o sut beth oedd hi i fod yng nghwmni’r athrylith diffygiol hwn – wrth iddo, ac yntau yn bell o fod yn r delfrydol, gael ei darostwng i fod yn ddyn o ddim pwys o gwbl. Cyd-ysgrifennwyd The Trials of Oscar Wilde gan Merlin Holland sef wyr Wilde. ^

32 TICKETS TICKETS || TOCYNNAU TOCYNNAU 18

01874 611622

Byddant yn perfformio rhai o ganeuon mwyaf adnabyddus Motown yn cynnwys cân Stevie Wonder Lately a Signed Sealed Delivered yn ogystal â hoff ganeuon clasurol a fydd yn cynnwys Nessun Dorma. Cawsant ei disgrifio gan gefnogwyr fel yr ‘Il Divo nesaf’, bydd Vox Fortura yn dod â cherddoriaeth glasurol yn ôl i’r brif ffrwd gyda’i sain unigryw.


FRIDAY 19 MAY

CALAN

Fiddles, guitar, accordion, bagpipes and step dancing explode into life when Calan, the energetic young folk band from Wales, take to the stage.

THURSDAY 11 MAY

LEVIATHAN JAMES WILTON DANCE Leviathan follows Ahab, a ship captain hell-bent on capturing the white whale: Moby Dick, a beast as vast and dangerous as the sea itself, yet serene and beautiful beyond all imagining. Ahab’s crew are drawn into the unhinged charisma of their captain, blindly following him on his perilous adventure towards almost certain destruction.

They breathe fire into the old traditions with their infectious rhythms and high voltage routines before melting into some of the most beautiful and haunting songs as they explore the legends of Wales’ very own fairy realm with tales of magic, myth and mischief. Ffidil, gitâr, bag-bibau a chlocsio – bydd y fan yn ffrwydro ar y llwyfan pan fydd Calan, y band gwerin ifanc egnïol yn camu arno. Maent yn rhoi egni newydd i’r hen draddodiadau gyda’u rhythmau heintus a’u trefniadau llawn egni cyn newid y cywair yn llwyr gyda chaneuon swynol a llesmeiriol a fydd yn archwilio hud a lledrith chwedlau Cymru a’r helyntion a’r mythau sydd ynghlwm ynddynt.

Multi-award winning choreographer James Wilton re-imagines Herman Melville’s seminal novel, Moby Dick. Mae Leviathan yn dilyn Ahab, capten llong sy’n hollol benderfynol ei fod am ddal morfil gwyn: Moby Dick, anghenfil mor anferth a peryglus â’r môr ei hun, ac eto yn deg a phrydferth tu hwnt i unrhyw amgyffred. Caiff criw Ahab eu dal gan garisma gwallgo’ eu capten, gan ei ddilyn yn ddall ar antur beryglus sy’n sicr bron o’u harwain at ddinistr. Yma mae James Wilton, coreograffydd sydd wedi ennill gwobrau lu, yn ail-ddychmygu nofel flaengar Melvill, Moby Dick.

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

33 19


CLASSES DOSBARTHIADAU WEEKLY MONDAY 10.30AM & WEDNESDAY 5.45PM POB BORE LLUN 10.30AM A NOS FERCHER 5.45PM

BACK CARE & PILATES | GOFAL CEFN KATY SINNADURAI 01874 625992 WEEKLY MONDAY 11.45AM & WEDNESDAY 7.00PM POB BORE LLUN 11.45AM A NOS FERCHER 7.00PM

BODY CONDITIONING | TRIN Y CORFF KATY SINNADURAI 01874 625992

BRECKNOCK DECORATIVE & FINE ARTS SOCIETY Brecknock Decorative and Fine Arts Society (BDFAS) was founded in 1987 and is a member of the West Mercia region for the National Association of Decorative and Fine Arts Societies (NADFAS). TUESDAY 3 JANUARY

NATGARW PORCELAIN

IEUAN EVANS ASSISTED BY GWYNETH EVANS Local speakers Ieuan and Gwyneth Evans are experts on Welsh pottery and have an extensive collection, sample of which they will bring to illustrate their talk.

2.30PM

TUESDAY 7 FEBRUARY

AUSTEN’S ARCADIA

WEEKLY TUESDAY, THURSDAY, FRIDAY & SATURDAY POB MAWRTH, IAU, GWENER & SADWRN

JANE TAPLEY 2017 sees the 200th anniversary of the early death of Jane Austen. She only wrote six novels and yet is one of the most famous and popular of English novelists.

MID WALES DANCE ACADEMY & CHORUS LINE

TUESDAY 7 MARCH

LESLEY WALKER 01874 623219 WEEKLY SATURDAY POB SADWRN

RIBBONS BALLET SCHOOL LESLEY WALKER 01874 623219

2.30PM

GALLE, LALIQUE AND THEIR CONTEMPORARY FRENCH GLASSMAKERS DIANA LLOYD

The Art Nouveau glass created by Emile Gallé in the late 19th century combines the passion for nature and colour, so loved in the work of the Impressionists.

2.30PM

WEEKLY REHEARSALS MONDAY YMARFERIADAU POB LLUN

BRECON TOWN BAND DAVE JONES 01874 623650

WEEKLY THURSDAY | POB IAU

UNIVERSITY OF THE 3RD AGE RICHARD WALKER, SECRETARY RICHARD-WALKER@LIVE.CO.UK

34 TICKETS | TOCYNNAU 18

01874 611622

TUESDAY 4 APRIL

CRISIS OF BRILLIANCE: YOUNG BRITISH ARTISTS 1908-1919

DAVID BOYD HAYCOCK In the years leading up to the First World War, the Slade School of Art in London was the leading establishment in England for teaching of drawing and painting. development.

2.30PM MEMBERSHIP £40 / JOINT MEMBERSHIP £70 VISITORS £7.50 PER TALK ON THE DOOR OR BOOK IN ADVANCE AT THE BOX OFFICE, 01874 611622 OR AT WWW.BRYCHEINIOG.CO.UK


HYNT

Art and culture is for everyone. But if you have an impairment or a specific access requirement, getting to see it isn’t always easy. Often, visiting a theatre or an arts centre can be more complicated than just booking tickets and choosing what to wear.

Mae celfyddydau a diwylliant ar gyfer pawb. Ond os oes gennych nam neu ofyniad mynediad penodol, nid yw bob amser yn hawdd cael profiad ohono. Yn aml, gall ymweld â theatr neu ganolfan gelfyddydau fod yn fwy cymhleth na dim ond archebu tocynnau a dewis beth i’w wisgo.

Hynt is a new national access scheme that works with theatres and arts centres in Wales to make sure there is a consistent offer available for visitors with an impairment or specific access requirement, and their carers or personal assistants.

Mae Hynt yn gynllun mynediad cenedlaethol newydd sy’n gweithio gyda theatrau a chanolfannau celfyddydau yng Nghymru i sicrhau bod cynnig cyson ar gael i ymwelwyr â nam neu ofynion mynediad penodol ac i’w Gofalwyr a’u Cynorthwywyr Personol. Bydd y wefan yn nodi popeth fydd angen i chi ei wybod am Hynt; ar gyfer pwy mae Hynt, beth mae’n ei ddarparu, a sut i ddod yn aelod.

If you need support or assistance to attend a performance at a theatre or arts centre then you may be eligible to join hynt.

hynt.co.uk 01874 611622

Os oes angen cefnogaeth neu gymorth arnoch i fynychu perfformiad mewn theatr neu ganolfan gelf, yna efallai y byddwch yn gymwys i ymuno â Hynt.

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

35 19


HIRE

THE ARTS AND CONFERENCE VENUE

WITH A SUSTAINABLE HEART... Having been specifically designed to provide space for hire as well as entertainment to the community and county, the theatre hosts a wide range of non-theatrical events: meetings, seminars, colloquia and conferences. Theatr Brycheiniog also has break-out space for training/ development sessions and is able to offer facilities for social receptions/functions, all kinds of formal and intimate presentations and even awards ceremonies. For more information about hiring our facilities, please see theatrbrycheiniog.co.uk or contact Heidi Hardwick on 01874 622838 or heidi@brycheiniog.co.uk.

36 TICKETS | TOCYNNAU 18

01874 611622


HURIO

Y GANOLFAN GELFYDDYDAU A CHYNADLEDDA GYDA CHALON GYNALADWY...

Wedi ei ddylunio’n arbennig er mwyn cynnig ystafelloedd i’w llogi ac adloniant ar gyfer y sir a’r gymuned, mae’r theatr yn gartref i lawer iawn o ddigwyddiadau antheatrig: cyfarfodydd, seminarau, cynulliadau a chynadleddau. Mae gan Theatr Brycheiniog ddigon o le i gynnal hyfforddiant a sesiynau datblygu ac fe allwn ni gynnig cyfleusterau ar gyfer derbyniadau cymdeithasol, pob math o ddigwyddiadau ffurfiol, preifat a seremonïau gwobrwyo hyd yn oed. I gael gwybodaeth bellach ynghylch llogi’n cyfleusterau ewch i theatrbrycheiniog.co.uk ynteu cysylltwch â Heidi Hardwick ar 01874 622838, heidi@brycheiniog.co.uk.

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

37 19


BOOKING INFORMATION

Theatr Brycheiniog is open Monday to Saturday from 10am to 9pm on performance nights (10am to 6pm otherwise). When a performance is scheduled on a Sunday or Public Holiday, the theatre will open from one hour before the show starts.

MONEY SAVERS CONCESSIONS Unless indicated otherwise, concessions are available if you are under 16, a student, a senior citizen (60 yrs+), claiming disability benefit, an Equity member or registered unwaged. Please bring proof of eligibility to the performance. For further information about concessions, please contact box office.

GROUP

HOW TO BOOK TELEPHONE On 01874 611622 and pay with a debit/ credit card.

IN PERSON at the theatre and pay by cash or by

credit/debit card.

ON-LINE www.theatrbrycheiniog.co.uk

Reduced rates are available at many performances when you bring a party of ten or more – check with box office for details.

COMPANIONS Go free when accompanying a wheelchair user. See page 35.

BRING YOUR KIDS FOR A QUID

REFUNDS & EXCHANGES

Pay just £1.00 for under 16s on selected shows, limited availability.

Tickets may not be refunded unless an event is cancelled. Tickets may be exchanged for different tickets for the same show. A £2.00 fee per ticket will be charged for exchanges.

ADMIN FEE Tickets for every performance promoted by Theatr Brycheiniog is subject to a 50p administration fee. This fee contributes to covering our ticket retail and secure payment processing costs. Customers may wish to make an additional contribution by way of a charitable donation of £1.00 or more.

ACCESS Spaces for wheelchair users in stalls and balcony Level access to all public areas The information in this brochure is correct at time of going to press. Theatr Brycheiniog reserves the right to make alterations if necessary. For full terms and conditions, please check the website.

Lift to all levels

CAR PARKING

Access dogs welcome

LENGTH OF STAY Up to 10 mins Up to 1 hour 1-2 Hours 2-4 Hours Over 4 Hours 5.30pm to 12.00 midnight

38 TICKETS | TOCYNNAU 18

COST Free 50p £1.00 £2.00 £3.00 £1.00

01874 611622

Access toilets on ground and first floor

Infra-red sound enhancement Designated car parking

FOLLOW THEATR BRYCHEINIOG...


SUT I ARCHEBU

Mae Theatr Brycheiniog ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, rhwng 10am ac 9pm ar noson berfformio a than 6pm fel arall. Os oes yna berfformiad ar ddydd Sul neu ar wyl gyhoeddus, bydd y theatr yn agor awr cyn i’r llen godi.

SUT I ARCHEBU DROS Y FFÔN 01874 611 622 a thalu gyda cherdyn

ARBED ARIAN GOSTYNGIADAU Os na ddynodir fel arall, mae gostyngiadau i bawb o dan 16 oed, myfyrwyr, pobl dros 60 oed, pobl sy’n hawlio budd-dal anabledd, aelodau Equity, a phobl ddiwaith. Mae angen profi eich hawl ym mhob achos. Am ragor o fanylion ynghylch gostyngiadau cysylltwch os gwelwch yn dda â’r Swyddfa Docynnau.

GRWPIAU

credyd neu gerdyn debyd.

Mae yna gynigion rheolaidd i grwpiau o ddeg neu fwy – cysylltwch am fanylion.

YN Y FAN A’R LLE arian sychion ynteu gerdyn

GOFALWYR

ARLEIN www.theatrbrycheiniog.co.uk

Am ddim yng nghwmni defnyddiwr cadair olwyn. Gweler tudalen 35.

credyd / debyd.

AD-DALU A CHYFNEWID Nid ydym ni’n medru ad-dalu unrhyw arian oni fo’r perfformiad yn cael ei ganslo. Mae croeso i chi gyfnewid tocynnau ar gyfer yr un sioe, ond mae’n rhaid talu £2.00.

BRING YOUR KIDS FOR A QUID Talwch £1.00 yn unig ar gyfer rhai sydd o dan 16 mlwydd oed mewn rhai sioeau dethol, nifer cyfyngedig ar gael.

FFIOEDD Mae yna ffi archebu o 50c am bob tocyn ar gyfer pob perfformiad yn Theatr Brycheiniog. Mae’r arian hwn yn cyfrannu at gostau prosesu taliadau, a sicrhau diogelwch taliadau arlein. Mae croeso mawr i chi gyfrannu mwy trwy roi rhodd o £1.00 ynteu ragor.

MYNEDIAD Llefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn Mynediad gwastad i bobman cyhoeddus Lifft i bob llawr Mae popeth yn y llyfryn yma’n gywir pan gafodd ei argraffu. Mae gan Theatr Brycheiniog yr hawl i newid pethau os oes raid. Mae’r holl amodau a thelerau ar ein gwefan.

Tai bach addas ar y llawr gwaelod a’r llawr cyntaf

PARCIO CEIR

Darpariaeth sain uwch-goch

HYD YR ARHOSIAD Hyd at 10 munud Hyd at 1 awr Hyd at 2 awr Hyd at 4 awr Dros 4 awr Ar ôl 5:30pm

COST Am ddim 50c £1.00 £2.00 £3.00 £1.00

Croeso i gwn tywys ^

Llefydd parcio wedi eu neilltuo

DILYNWCH THEATR BRYCHEINIOG...

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

39 19


THEATR BRYCHEINIOG JANUARY | IONAWR Sunday l Sul 1 Monday l Llun 2

Peter Pan Westenders

Friday / Gwener 27

Comedy Club

FEBRUARY | CHWEFROR Thursday l Iau 2

Legends Of American Country

Monday l Llun 6 Saturday l Sadwrn 11

Brecknock YFC Festival

Wednesday / Mercher 15

Mary-Ann Ochota

Thursday l Iau 16

Design: Savage and Gray T: 01446 771732 www.savageandgray.co.uk 6617/16

Fairport Convention

Friday l Gwener 17

Max Boyce

Wednesday l Mercher 22

King Arthur

Thursday l Iau 23

So You Think You Know About Dinosaurs...?!

Friday l Gwener 24

Rock’n’Roll Paradise

Friday l Gwener 24

Comedy Club

Saturday l Sadwrn 25

20th Rorke’s Drift Concert

Monday l Llun 27

Rob Beckett

MARCH | MAWRTH Thursday l Iau 2 Saturday l Sadwrn 4 Thursday l Iau 9

THEATR BRYCHEINIOG

Profundis / The Green House

Wednesday l Mercher 15

Black Hen

Friday l Gwener 17

Ash Dykes Wales Extreme Film Prize

Wednesday l Mercher 22 Thursday l Iau 23

Semele Follow Me

Gerardo Nunez & Carmen Cortes Champions Of Magic

Friday l Gwener 24

Sir John Lloyd Lecture

Friday l Gwener 24

Comedy Club

Saturday l Sadwrn 25

Blowin’ In The Wind

Tuesday l Mawrth 28 Wednesday l Mercher 29 Friday l Gwener 31

South Powys Youth Music Meet Fred

APRIL | EBRIL Wednesday l Mercher 5 Thursday l Iau 6

Caitlin Perfect Pitch

Friday l Gwener 7

South Powys Dance Fest

Monday l Llun 10 Tuesday l Mawrth 11

Family Dance Festival

Wednesday l Mercher 12

Jason & The Argonauts

Tuesday l Mawrth 18 Don’t Dribble On The Dragon Wednesday l Mercher 19

Ultimate Bowie

Friday l Gwener 21

Pasha Kovalev

Sunday l Sul 23

Romeo & Juliet

Wednesday l Mercher 26 Abbamania

Banff Mountain Film Festival

Thursday l Iau 16

Saturday l Sadwrn 18

Dick Whittington

Saturday l Sadwrn 21 Saturday l Sadwrn 28

Monday l Llun 13 Tuesday l Mawrth 14

Thursday l Iau 27 Friday l Gwener 28

The Fureys

The Very Hungry Caterpillar Comedy Club

Saturday l Sadwrn 29 Joe Symes & the Loving Kind

BOX OFFICE 01874 611622

brycheiniog.co.uk

Theatr Brycheiniog Brochure Spring 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you