__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

MWYNHEWCH Gyngerdd dydd gwyl dewi arbennig ar Fawrth 1af. Wedi ffrydio o theatr y ffwrnes, llanelli

0345 226 3510 | theatres@carmarthenshire.gov.uk


CROESO Mae Theatrau Sir Gâr yn gweithio mewn partneriaeth â Loud Applause Productions i gynhyrchu cyngerdd dathlu Dydd Gŵyl Dewi sy'n cynnwys cyfoeth o dalent o Gymru. Ymunwch â ni am noson o ganu, chwerthin a llenyddiaeth wrth i ni ddathlu'r diwrnod arbennig hwn. Ar gael i'w wylio o nos Lun Mawrth 1af, 7yh tan Fawrth 15fed


Y rhaglen Samuel Wyn-Morris

Osian Clarke

Canwr

Canwr

Anthem - o’r sioe gerdd Chess

Eryr Pengwern -Anon

Bring Him Home — o’r sioe gerdd Les Misérables

Ideale - Tosti Cyfeilydd gwadd: Catrin Hughes

Cyfeilydd gwadd: Andrew Pike

Julian Lewis Jones Alis Huws

Darllenydd gwadd

Telynores Swyddogol Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru

Buchedd Garmon gan Saunders Lewis

Y Deryn Pur

Rememberance (Cofio) Waldo Cyfieithiad gan Alan Llwyd

Lauren Fisher

Cywydd Graf gan Robat Powell

Cantores Ysbryd y Nos - Clive Harpwood & Hefin Elis Anfonaf Angel - Cerddoriaeth: Robat Arwyn. Geiriau: Hywel Gwynfryn Cyfeilydd gwadd: Catrin Hughes

Samuel Wyn-Morris & Alis Huws Ar Hyd y Nos Pan Fyddo’r Nos yn Hir - Ryan Davies


Ein cyflwynydd ar gyfer y noson...

Alun Gibbard Ar ôl gyrfa lwyddiannus yn darlledu ar sianeli megis BBC Cymru, ITV Cymru ac S4C, penderfynodd Alun ddilyn gyrfa fel awdur ac ers hynny mae wedi cyhoeddi 35 o lyfrau. Mae dau o'i lyfrau wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer y ‘British Sports Book Awards’.

Bu hefyd yn Gadeirydd Beirniaid ar gyfer y Wobr Llyfr y Flwyddyn. Mae Alun hefyd yn dyfeisio ac yn cynnal llawer o weithdai ysgrifennu a chyfathrebu creadigol, gan weithio gydag oedolion, myfyrwyr a phobl ifanc.


Bydd perfformiadau gan… Samuel Wyn-Morris Unawdydd cyntaf y noson fydd y talentog Samuel Wyn-Morris, cyn-fyfyriwr Ysgol Gyfun y Strade a graddiodd o Guildford School of Music gyda Gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Theatr Gerddorol.

Mae Samuel Wyn-Morris, actor theatr gerddorol dawnus, wedi creu gyrfa lwyddiannus ar y llwyfan yn y West End yn y sioe gerdd Les Misèrables yn chwarae rhan Feuilly, ac mae hefyd yn un o enillwyr blaenorol Gwobrau Dathlu Diwylliant Sir Gaerfyrddin yn y categori Rhagoriaeth mewn Cerddoriaeth, a gynhelir yn flynyddol yn Theatr Ffwrnes.


Alis Huws Bydd Alis Huws, sydd newydd gael ei phenodi'n Telynor Swyddogol i Ei Uchelder Brenhinol, Tywysog Cymru, yn ymuno â ni ar y delyn ar gyfer ein cyngerdd Dydd Gŵyl Dewi digidol. Mae gan y delynores arobryn hon radd meistr o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ac mae wedi teithio'r byd i berfformio mewn digwyddiadau a chystadlaethau uchel eu proffil.

Mae Alis wedi perfformio i'r teulu Brenhinol ar sawl achlysur gan gynnwys ym Mhalas Buckingham i nodi 50 ers arwisgiad Ei Uchelder Brenhinol, Tywysog Cymru, yn ogystal ag ymuno â Katherine Jenkins ac Only Men Aloud mewn perfformiad i ddathlu rownd derfynol Cynghrair y Pencampwr yng Nghaerdydd.


Julian Lewis Jones Ein siaradwr gwadd am y noson fydd yr actor o Gymru, Julian Lewis Jones. Mae Julian, sy'n wreiddiol o Ynys Môn, ond sydd bellach yn byw yn Nantgaredig ychydig y tu allan i Gaerfyrddin. Mae Julian yn wyneb cyfarwydd i lawer o bobl ar ôl ymddangos mewn cyfres o rolau teledu a ffilm llwyddiannus gan gynnwys cyfres boblogaidd Sky ONE, a'r gyfres sy'n serennu Ruth Jones, Stella, lle mae'n chwarae Krazy Karl.

Mae Julian hefyd wedi ymddangos mewn nifer o ddramâu teledu gan gynnwys The Tudors, Spooks ac Ambassadors a hefyd ffilmiau Hollywood fel ffilm Clint Eastwood Invictus a Zero Dark Thirty. Nid actio yw'r unig beth y mae Julian yn angerddol amdano, mae hefyd wrth ei fodd yn pysgota! Efallai fod pobl eraill sydd hefyd yn hoffi pysgota wedi gweld Julian yn cyflwyno cyfres boblogaidd S4C, Sgoto.


Osian Clarke Ar hyn o bryd mae cyn-ddisgybl Ysgol Dyffryn Aman, Osian Clarke, yn ei ail flwyddyn yn yr Academi Gerdd Frenhinol yn Llundain, lle mae'n astudio am radd mewn Perfformiad Lleisiol ac Astudiaethau Opera. Mae'r dyn ifanc uchelgeisiol hwn yn un o aelodau'r rhaglen Loud Applause Rising Stars ac mae ar y trywydd iawn i wireddu ei freuddwyd o fod yn ganwr proffesiynol.

Mae Osian wedi perfformio fel rhan o ensemble ac fel unawdydd mewn nifer o gyngherddau ledled y DU ac yn rhyngwladol. Mae hefyd wedi ymddangos ar y teledu, gan berfformio ar raglenni S4C Heno a Noson Lawen. Mae Osian hefyd wedi ennill sawl gwobr, gan gynnwys ennill 'The Richards Prize', cystadleuaeth fawr yng Ngholeg Cerdd Brenhinol Cymru yng Nghaerdydd, a hefyd Gwobr Dathlu Diwylliant Sir Gaerfyrddin yn y categori 'Rhagoriaeth mewn Cerddoriaeth' yn ystod y blynyddoedd diwethaf.


Lauren Fisher Mae Lauren Fisher, enillydd blaenorol ‘Rotary Young Musicians’ a ‘Loud Applause Rising Star’, yn un o'n talentau ifanc sy'n perfformio yn ein cyngerdd Dydd Gŵyl Dewi digidol cyntaf.

Mae'r gantores dalentog hon, sy'n astudio ar gyfer Safon Uwch yn Ysgol Gyfun y Strade ar hyn o bryd, wedi adeiladu CV trawiadol ar ôl perfformio mewn llawer o gyngherddau mawreddog gan gynnwys digwyddiadau yn Theatr y Ffwrnes, Castell y Strade, Clwb Golff Machynys, Plas Llanelli, Orendy Margam ac Eglwys yr Holl Saint, Ystumllwynarth yn ogystal â chanu'n fyw ar raglan S4C Heno.


SUT I WYLIO Archebwch ar-lein drwy gwefan Theatrau Sir Gâr www.theatrausirgar.co.uk Bydd y cyngerdd ar gael i'w wylio o nos Lun Mawrth 1af 7yh tan Fawrth 15fed. Yn ystod y cyfnod hwn, gallwch wylio'r ddolen ar unrhyw adeg neu ar unrhyw ddyddiad sy'n addas i chi o'ch teledu 'smart', tabled neu liniadur.

Mae isdeitlau a chapsiynau caeedig ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. Cliciwch yr eicon 'CC' yng nghornel dde isaf y fideo i droi capsiynau ymlaen ar gyfer y cyngerdd.

Rhannwch eich lluniau a'ch sylwadau gyda ni!

Rydym wir yn gweld eisiau ein cynulleidfaoedd ac felly byddem wrth ein bodd i chi rannu gyda ni unrhyw luniau rydych chi'n eu tynnu ohonoch chi'n mwynhau'r cyngerdd. Ac os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ar ôl gwylio'r cyngerdd, mae croeso i chi eu hanfon atom hefyd drwy'r cyfeiriad e-bost canlynol theatrau@sirgar.gov.uk neu fel arall tagiwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

@FfwrnesLlanelli @TheatrauSirGar @TheatrauSirGar @TheatrauSirGar

Profile for TheatrauSirGarCarmarthenshire

Cyngerdd Dathlu Dydd Gŵyl Dewi 2021  

Ymunwch â Theatrau Sir Gâr ar gyfer Dathliad Dydd Gŵyl Dewi arbennig, wedi'i ffilmio'n fyw yn Theatr Ffwrnes yn Llanelli, a'i ffrydio i gynu...

Cyngerdd Dathlu Dydd Gŵyl Dewi 2021  

Ymunwch â Theatrau Sir Gâr ar gyfer Dathliad Dydd Gŵyl Dewi arbennig, wedi'i ffilmio'n fyw yn Theatr Ffwrnes yn Llanelli, a'i ffrydio i gynu...

Advertisement