__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

20

17 Jaarverslag


2

Jaarverslag 2017 | Stichting Theater het Kruispunt

17


Jaarverslag 2017 | Stichting Theater het Kruispunt

3

INHOUD

7 3

1

23 Jaarrekening Directieverslag 4

4 Voorwoord 9 Resultaat 2017 9 Voorstellingen 10 Films 13 Evenementen, Co-Producties, BLOKPUNT 14 Verhuur 15 Organisatie 16 Educatie 17 Marketing & Communicatie 17 Subsidie

19

2

Raad van Toezicht

23 Balans per 31 december 2017 24 Staat van baten en lasten 25 Kasstroomoverzicht 2017 26 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 28 Grondslagen voor resultaatbepaling 29 Toelichting op de balans per 31 december 2017 34 Niet in de balans opgenomen verplichtingen meerjarige financiĂŤle verplichtingen 35 Toelichting op de staat van baten en lasten

4

Controle verklaring 42

47

Colofon


4

Jaarverslag 2017 | Stichting Theater het Kruispunt

1 directie verslag Voorwoord In de prijzen en in de kijker

ganisaties. Op het landelijke congres Podiumkunsten

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Theater het

werd Het Kruispunt genoemd als voorbeeld van een

Kruispunt. In dit verslag beschrijven wij de prestaties

cultureel gebouw met meerdere functies. Het theater

uit 2017. Een bijzonder jaar, de immense verbouwing

wordt ook door artiesten gewaardeerd. Zo nam Ali B.

achter de rug, het stof is gaan liggen en de verschil-

zijn clip op bij ons in het theater en maakte de NPO

lende partners in gebouw Het Kruispunt zoeken

opnames van Harrie Jekkers & Klein Orkest voor het

naar de juiste weg om elkaar te versterken. Een jaar

programma Kunststof. Dit draagt bij aan een positief

waarin ons nieuwe concept met de partners niet

imago van Theater het Kruispunt.

onopgemerkt is gebleven. We ontvingen vele geïnteresseerden, vakgenoten en gemeentes die we hebben rondgeleid en verteld hebben over ons concept. Het theater is bekroond met twee prachtige publieks-

De blik naar buiten

2017 is het jaar van de samenwerking en de blik naar

prijzen. We kregen ‘het beste culturele uitje’ uitgereikt

buiten. We richtten ‘de vriendenclub’ op waarmee we

door De Persgroep, maar we zijn vooral trots op de

een groeiende groep betrokken bezoekers duurzaam

gouden bokaal voor ‘het meest gastvrije theater van

aan ons willen verbinden. In 2017 sloten bijna 40

Nederland’ in de categorie kleine gemeenten tot

vrienden zich aan, de eerste stap in ons streven naar

50.000 inwoners. Dat onze bezoekers ons zo weten te

de ‘club van 100’ vrienden. Met de opbrengst onder-

waarderen is het mooist denkbare compliment dat je

steunen we cultuur-educatieve projecten waarmee

als theater kunt krijgen.

we activiteiten financieren die buiten onze begroting vallen. Wij vinden dat ieder kind recht heeft op

Theater het Kruispunt heeft ook steeds meer een

cultuurbeleving. Dankzij de hulp van de vrienden en

landelijke uitstraling. Het theater is sterk vertegen-

sponsorpartner Rabobank Ridderkerk Midden-

woordigd in de landelijke netwerken van podiumor-

IJsselmonde, zag in 2017 Productiehuis BLOKPUNT


Jaarverslag 2017 | Stichting Theater het Kruispunt

het licht. Samen met podium BLOK 0180, jeugd &

enkele voorstellingen bleef het aantal bezoekers

jongerenwerk van Kijk op Welzijn, startten wij ons

achter waardoor hoge garantiesommen niet gehaald

eerste project met 12 Barendrechtse jongeren die we

werden. De ambitie is om zelf meer te kunnen sturen

gedurende enkele maanden een prachtige ervaring

op een passend cultureel aanbod. We hebben het

konden bieden met als resultaat de voorstelling

aantal filmvertoningen met ruim 30% verhoogd. Zo

Vrijdag over het thema pesten. Deze samenwerking is

hebben we geĂŤxperimenteerd met programmering

heel goed bevallen en willen we graag voortzetten.

in de zomermaanden zodat het gebouw het hele jaar door bruist. Bezoekers moeten hier nog aan wennen.

Ook haalden we in 2017 het Cinekid Filmfestival

Theater het Kruispunt trok voor het gebouw een grote

naar ons theater met de steun van de vriendenclub.

nieuwe groep verhuurklanten aan en vele cultureel-

Scholen uit de regio reageerden massaal en kwamen

maatschappelijke en zakelijke organisaties weten ons

met bijna 4.000 leerlingen kijken naar de beste

te vinden.

kinderfilms. De hoogste landelijke score. Het gebouw biedt ons de mogelijkheid om in een professionele omgeving meer te bieden dan alleen

Elk voordeel heeft zijn nadeel

Na de opening eind 2016 zijn de organisaties

theater. Zo lanceerden we de masterclass scenario

meteen aan de slag gegaan om zoveel mogelijk

schrijven voor bedrijven en de cursus scenario

mensen te laten genieten van het gebouw. En met

schrijven voor particulieren door gelauwerd schrijfster

succes, in 2017 bereikten we met elkaar 175.000

Moniek Kramer. En programmeerden we samen met

bezoekers. Gebouw Het Kruispunt, waar het theater

de Bibliotheek AanZet kindervoorstellingen. Begin

onderdeel van is, is in 2017 verder ontwikkeld tot

2017 richtten we samen met de Bibliotheek AanZet,

een dynamische ontmoetingsplaats. In de aanloop

Spruit eten & drinken, Digitaal Dagblad en Exxact

naar de ingebruikname van het vernieuwde gebouw

Barendrecht, Stichting Kruispunt Live op. Binnen het

zijn in de begrotingen van de partners aannames

kader van deze stichting hebben we een groot aantal

gedaan over de kosten die de nieuwe omgeving

activiteiten georganiseerd variĂŤrend van lezingen,

en samenwerking met zich mee zou brengen. Het

kindervoorstellingen, seniorenmiddagen, debatten en

theater merkt nu dat het succes van het gebouw

pubquiz. Door al deze activiteiten hebben heel veel

een behoorlijke claim legt op de organisatie. Als

nieuwe bezoekers Het Kruispunt leren kennen.

beheerder en grootste organisatie wordt veel van het theater verwacht. Dat is een mooie, maar niet

De cultureel maatschappelijke waarde van Theater het Kruispunt

te onderschatten uitdaging. De openheid van het gebouw zorgt voor een grote toeloop, maar ook voor intensief gebruik en hiermee gepaard gaande

Theater het Kruispunt wil een bijdrage leveren aan

kosten. Het afgelopen jaar hebben de bouwgebreken

het leefklimaat, de maatschappelijke cohesie en de

aan het pand alle organisaties parten gespeeld. Het

aantrekkelijkheid van Barendrecht en omgeving door

dagelijks afstellen en afstemmen van installaties

het bieden van een breed aanbod aan theater- en

die niet toereikend bleken voor de functie van het

filmvoorstellingen en ontmoetingsmogelijkheden.

gebouw, hebben helaas nog niet tot het gewenste

Dit alles in een gastvrije, creatieve en stimulerende

resultaat geleid. De trekkenwand in de theaterzaal

omgeving. Als middelgroot podium, neemt Theater

bleek niet aan de juiste veiligheidsnormen te voldoen

het Kruispunt een vooraanstaande lokale en

en moest afgelopen zomer deels vervangen worden.

regionale positie in binnen de breed toegankelijke

Dit leidde in de krappe planning tot onverwacht hoge

podiumkunsten. Theater het Kruispunt wil een

kosten. In het eerste volledige exploitatiejaar van het

wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de

vernieuwde Kruispunt is gebleken dat het beheer van

samenleving en daarmee het welzijn van de mensen.

het gebouw en de inzet van capaciteit tot hogere kosten leiden dan is voorzien. Dit heeft als gevolg voor

Voorstellingen, films en verhuur gaan hand in hand

Theater het Kruispunt dat, alhoewel de bedrijfsvoering van het theater gezond is, we niet kunnen bouwen aan een gezonde reserve en we problemen voorzien

In 2017 trok Theater het Kruispunt meer dan 60.000

in de toekomst bij tegenslagen of onverwachte

bezoekers voor voorstellingen, films en verhuur. 2017

kosten.

was het laatste jaar dat wij de theaterprogrammering door een externe partij hebben laten uitvoeren. Veel voorstellingen werden goed bezocht, maar bij

5


6

Jaarverslag 2017 | Stichting Theater het Kruispunt


Jaarverslag 2017 | Stichting Theater het Kruispunt

Dankwoord

Allereerst dank ik onze 45 vrijwilligers. Bij iedere voorstelling of evenement staan zij altijd met een grote glimlach voor onze bezoekers klaar. Zij zijn van onschatbare waarde voor onze organisatie. Minstens zo trots ben ik op ons vaste team. Zij hebben laten zien flexibel, creatief en slagvaardig om te gaan met de veranderde omgeving en organisatie. En met een ziekteverzuim van 0,5% zijn we een ‘gezonde organisatie’ te noemen. Ik dank onze vaste samenwerkingspartners de Bibliotheek AanZet, Spruit eten & drinken, Digitaal Dagblad en Exxact Barendrecht met wie we het hele jaar zorgden dat Het Kruispunt de allerleukste plek van de regio werd. De gemeente Barendrecht dank ik voor het vertrouwen dat zij al bijna 25 jaar in Theater het Kruispunt stelt. Zonder onze sponsorpartners was onze zaal niet zo prachtig opgeknapt, waarvoor veel dank. De Raad van Toezicht dank ik voor hun niet aflatende betrokkenheid, hun scherpte en hun advies. Maar bovenal dank ik de artiesten en ons publiek, het applaus is voor jullie! Tot ziens in het theater,

Irene Pronk

Directeur-bestuurder Theater het Kruispunt

BEZOEKERSAANTALLEN Theater Film

2013

2014

2015

2016

2017

27.500

26.800

27.250

27.500

27.010

7.500

6.950

8.000

7.500

8.775

Inleidingen/workshops Evenementen/Co-producties Culturele verhuur

350 300

670

950

1.400

760

8.750

8.075

5.700

5.700

3.975

Schoolvoorstellingen Commerciele verhuur

6.225 3.750

10.715

12.675

12.675

Kruispuntactiviteiten Totaal Toename/afname

13.640 280

47.800

53.210

54.575

54.775

61.015

11,5%

2,5%

0,5%

11,5%

7


Jaarverslag 2017 | Stichting Theater het Kruispunt

AANTAL BEZOEKERS PER GENRE

AANTAL VOORSTELLINGEN PER GENRE Familie/jeugd

Cabaret/kleinkunst

Familie/jeugd

Cabaret/kleinkunst

Muziek

Musical/show/variéte

Muziek

Musical/show/variéte

Muziektheater

Dans

Muziektheater

Dans

Toneel

Theaterlezing

Toneel

Theaterlezing

2

5

19

959

8

1.174

5.775

2.287

12 3.804

8 10.654 129

500 480 400

300

317

304

286

278

235

237

200

129

100

Muziektheater

Theaterlezing

Musical/show/variéte

Familie/jeugd

Toneel

Dans

0 Muziek

GEMIDDELD AANTAL BEZOEKERS PER VOORSTELLING

2.227

45

1

Cabaret/kleinkunst

8


Jaarverslag 2017 | Stichting Theater het Kruispunt

Resultaat 2017 VOORSTELLINGEN Bij de inkoop van voorstellingen wordt gewerkt met overeen te komen garantiesommen en partageregelingen. Het beleid is er op gericht genreverdeling binnen het pakket van het aantal voorstellingen zo veel mogelijk in balans te houden conform de subsidievoorwaarde van de gemeente. Om zo veel mogelijk aan te sluiten bij de voorkeur van ons publiek is besloten om na 2017 de programmering in eigen hand te nemen en zo meer balans te krijgen in een evenwichtige kostendekkende programmering. Het brutoresultaat op de voorstellingen blijft in 2017 iets achter bij begroot doordat bij een aantal voorstellingen met de kaartverkoop de garantiesom niet werd gehaald.

2017

2016

Opbrengsten voorstellingen

561.256

532.403

Inkoopkosten voorstellingen

547.293

489.312

Brutomarge voorstellingen

13.963

43.091

Aantal professionele voorstellingen Waarvan geannuleerd Gespeelde professionele voorstellingen Bezoekers Vrijkaarten Betalende bezoekers

107

94

7

4

100

90

27.009

27.481

1.017

851

25.992

26.630

Gemiddelde prijs kaartje

21,60

20,00

Garantiesom voorstelling

385.010

291.950

Garantiesom p. vrst incl. geannuleerde

3.598

3.106

Gemiddeld aantal bezoekers p. vrst

270

305

9


10

Jaarverslag 2016 | Stichting Theater het Kruispunt

FILMS

zomermaanden. Een risicovolle

gestegen. Ook werkten we samen

keuze en het publiek moet er nog

met de bibliotheek bij boek-

De filmprogrammering is een

aan wennen. Nu Het Kruispunt

verfilmingen. Zo gaf schrijfster

vaste waarde voor de bezoeker

het gehele jaar geopend is willen

Niki Smit een workshop na de

van Theater het Kruispunt, een

we de weekenden niet ongepro-

vertoning van de verfilming van

hooggewaardeerd onderdeel van

grammeerd laten. Daarnaast zijn

haar gelijknamige kinderboek

onze aangeboden activiteiten,

er films voor nieuwe doelgroepen

100%coco.

met relatief lage kosten en risico.

geprogrammeerd. In de herfst-

In 2017 zetten we met de partners

vakantie waren de Cinekid films

in op een rijk aanbod van activi-

te zien voor het publiek. Totaal

teiten zodat er in Het Kruispunt

stijgt het aantal filmbezoekers met

vrijwel dagelijks iets te doen is. Zo

ruim 1250 bezoekers. Het resultaat

hebben we dit jaar voor het eerst

van de films ligt hoger dan

geëxperimenteerd met films in de

begroot omdat het aantal films is

2017

2016

Opbrengsten films

67.340

57.197

Inkoopkosten films

32.082

29.989

Brutomarge films

35.258

27.208

Aantal films Bezoekers gemiddelde kaartprijs Gemiddeld aantal bezoekers per film

56

42

8.775

7.428

7,67 157

7,70 177


Jaarverslag 2017 | Stichting Theater het Kruispunt

AANTAL BEZOEKERS PER GENRE

AANTAL VOORSTELLING PER GENRE

(Rom)komedie

Actie/Misdaad

(Rom)komedie

Actie/Misdaad

Drama

Familiefilm

Drama

Familiefilm

Thriller

Documentaire

Thriller

Documentaire

627

447

3

4

351

4

2671

16

1 340

28

4339

GEMIDDELD AANTAL BEZOEKERS PER 350 VOORSTELLING

340

300 250

167

155

157

149

Documentaire

150

Thriller

200

100 88 50

Familiefilm

Drama

Actie/Misdaad

(Rom)komedie

0

11


12

Jaarverslag 2017 | Stichting Theater het Kruispunt


Jaarverslag 2017 | Stichting Theater het Kruispunt

EVENEMENTEN, CO-PRODUCTIES EN BLOKPUNT Vanuit de gedachte dat ieder kind recht heeft op

middelbare scholentournee. Aan het productiehuis

cultuurbeleving is Theater het Kruispunt gestart

nemen voornamelijk jongeren deel die doorgaans

met Productiehuis BLOKPUNT. Dit is een samen-

niet in aanraking zouden (kunnen) komen met

werkingsverband tussen Theater het Kruispunt en

theater. Productiehuis BLOKPUNT zoekt in 2018 naar

BLOK 0180 van Jeugd & Jongerenwerk van Kijk op

nieuwe financiële middelen om de vliegende start

Welzijn. Productiehuis BLOKPUNT heeft als missie

voort te kunnen zetten.

het scheppen van een mogelijkheid om jongeren uit Barendrecht te stimuleren om hun talenten te

Op vrijdag 20 januari gaf de wereldvermaarde

ontdekken en verder te ontwikkelen. Dit initiatief

pianiste Valentina Lisitsa een gratis pianoconcert in

wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank

een bomvol Kruispunt. Ze speelde op virtuoze wijze

Ridderkerk Midden-IJsselmonde. Onder leiding van

o.a. Haydn, Beethoven en Ravel. Niet eerder was het

theatermaker Armin Tashakoor hebben 12 Barend-

zo muisstil in Het Kruispunt. Dit pianoconcert is tot

rechtse jongeren gedurende enkele maanden samen

stand gekomen door een bijzondere samenwerking

gewerkt aan een snelle, moderne theaterproductie

met een bewoonster uit Barendrecht en het theater.

genaamd Vrijdag. Een voorstelling met een diepe

Gezamenlijk hebben we ons ingespannen om dit

laag rondom het thema pesten. Tijdens het traject

exclusieve concert gratis aan te bieden aan mensen

zijn alle belangrijke facetten rondom het maken van

die hier normaliter niet naar toe zouden kunnen.

een voorstelling aan bod gekomen. De jongeren zijn

In april en november was de toneelvereniging weer te

zelfverantwoordelijk geweest voor de inhoud en de

zien in Het Kruispunt. Met gemiddeld 350 bezoekers

thematiek van de voorstelling. Op 15 december ging

per uitvoering een vaste waarde in Theater het

de voorstelling succesvol in première en de voorstel-

Kruispunt.

ling krijgt in 2018 op verzoek een vervolg met een

OPBRENGSTEN

2017

2016

Opbrengsten eigen/co-producties

7.507

13.703

Inkoopkosten eigen/co-producties

3.540

5.526

Brutomarge eigen/co-producties

3.967

8.177

Aantal eigen/co-producties Bezoekers Gemiddelde kaartprijs Gemiddeld aantal bezoekers per evenement

2

4

758

1383

9,90 379

9,91 346

13


14

Jaarverslag 2017 | Stichting Theater het Kruispunt

VERHUUR De verbouwing van Het Kruispunt heeft veel mogelijk-

Gebouw Het Kruispunt is in trek. Door het toegenomen

heden voor de verhuur gebracht. Het gehele gebouw

aantal activiteiten, voorstellingen en filmavonden is

wordt ten volle benut door diverse verhuurklanten.

de beschikbaarheid van de zalen beperkt. Hierdoor

De financiële doelstelling voor de verhuur zijn ruim

kan helaas niet altijd aan verhuurverzoeken uit met

gehaald. Een positieve ontwikkeling is dat er steeds

name het bedrijfsleven worden voldaan. Desondanks

meer partijen structureel hun weg weten te vinden

zien wij het iedere dag weer als uitdaging om aan zo

naar Het Kruispunt en zo zorgen voor continuïteit.

veel mogelijk verzoeken te voldoen en zo ons palet

Met de opbrengsten van commerciële huurders is

aan klanten steeds verder uit te breiden.

het mogelijk om culturele partners een fijne plek te bieden. Potentiële huurders worden bereikt via locatiesites en onze eigen website. Door actief te werken aan een zakelijk netwerk, creëren we zichtbaarheid in de regio. Daarnaast doet mond-tot-mond-reclame steeds meer haar werk. In 2017 zijn we een netwerk gestart met andere theaters waarin wij regelmatig elkaars theater bezoeken en ervaringen en uitdagingen uitwisselen. Samen met horecapartner Spruit eten & drinken proberen we steeds te komen tot een goed aanbod voor de huurder. Doordat het theater de horeca niet meer in eigen beheer heeft, is het moeilijk om snel en scherp tot zaken te komen. Hierin zou meer synergie behaald kunnen worden.

‘’Het moderne en open karakter van het gebouw maakt dat Het Kruispunt een fijne plek is om te zijn. SPRUIT eten & drinken is onze inpandige horecapartner en verzorgt de meest heerlijke hapjes, lunches en buffetten. Het Kruispunt is veelzijdig en veel is mogelijk, elke bijeenkomst is maatwerk en ik denk graag met u mee!’’ - Bart van Dorp, verhuur & acquisitie

THEATERZAAL

TRAPPPODIUM

KLEINE ZALEN

13

2

5

TOTAAL

Culturele Aantal dagen Aantal bezoekers

3.975

3.975

Commerciële Aantal dagen

16

4

316

336

Aantal bezoekers

4.560

270

8.810

13.640

Totaal aantal bezoekers

8.535

270

8.810

17.615


Jaarverslag 2017 | Stichting Theater het Kruispunt

TOP 5 HUURDERS AANTAL VERHURINGEN 1 NL Educatie

92 keer

kleine zalen

2 Nu theorie

89 keer

kleine zalen

3 Rewin

34 keer

kleine zalen

4 Yoga-zone

22 keer

kleine zalen

5 Bar-organisatie/gemeente Barendrecht

21 keer

diversen

TOP 5 HUURDERS OMZET 1 Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde

53.373

2 Gemeente Barendrecht/BAR

45.152

3 Stichting AanZet

21.450

4 Nu theorie

20.751

5 PwC Accountants N.V.

13.947

ORGANISATIE Medio 2017 hebben we het trainings- en coachings-

aan te gaan. Hieruit is de nieuwe Vriendenclub van

programma ‘Wijzer Werven’ afgerond. Een intensief

Theater het Kruispunt ontstaan en zijn we nieuwe

traject waarin we onze organisatie onder de loep

partnerships aangegaan met bijvoorbeeld Cinekid

hebben genomen. Dit traject heeft ons geleerd

Filmfestival, Ricciotti Ensemble, Stichting Present en

kansen te benutten vanuit onze positionering door

Kijk op Welzijn.

verbinding met andere organisaties en particulieren

AFDELING

2017

2016

FTE

Aantal

FTE

Aantal

Directie

0,9

1

Bedrjfsvoering

3,5

6

3,5

6

Marketing & Publiciteit

1,6

2

1,6

2

Techniek

2

3

2

3

Totaal

8

12

7,1

11

Vrijwilligers Raad van Toezicht

ZIEKTEVERZUIM 2015

12,8%

2016

4,3%

2017

0,5%

45

45

3

3

15


16

Jaarverslag 2017 | Stichting Theater het Kruispunt

EDUCATIE leren, creĂŤren en inspireren Theater het Kruispunt wil een kruispunt zijn voor alle leerlingen in Barendrecht. Vaak is een bezoek aan Theater het Kruispunt de eerste kennismaking met theater of film. We richten ons bij cultuureducatie op het aanbieden van schoolvoorstellingen, inleidingen en randprogrammering. Educatie zorgt voor context en verdieping. In het najaar van 2017 kwamen ruim 3.700 basisschoolleerlingen naar het Cinekid Filmfestival. Vanuit het voortgezet onderwijs bezochten 780 leerlingen de schoolvoorstellingen van Op Sterk Water en Soundos El Ahmadi. Hofplein Rotterdam, Kunstgebouw en de De School der PoĂŤzie maakten gebruik van onze zaal voor hun schoolvoorstellingen.

AANTAL SCHOOLVOORSTELLINGEN Als organisator in opdracht van de Gemeente Barendrecht

3 keer

1.100 leerlingen

19 keer

3.700 leerlingen

Farel College

1 keer

175 leerlingen

School der Poezie

1 keer

200 leerlingen

Hofplein

3 keer

750 leerlingen

Kunstgebouw

1 keer

230 leerlingen

Calvijn Groene Hart

1 keer

125 leerlingen

Cinekid voor het basisonderwijs Faciliterend voor

Totaal aantal bezoekers/deelnemers

6.225 leerlingen

Met inleidingen, workshops en cursussen zorgden we

op Welzijn, hebben we een start gemaakt met het

voor een divers aanbod aan randprogrammering.

scheppen van een mogelijkheid om jongeren

Met de oprichting van Productiehuis BLOKPUNT, een

uit Barendrecht te stimuleren om hun talenten te

samenwerkingsverband tussen Theater het Kruispunt

ontdekken en verder te ontwikkelen.

en BLOK 0180 van Jeugd & Jongerenwerk van Kijk

WORKSHOPS, CURSUS EN INLEIDINGEN Inleidingen bij voorstelling

6 keer

110 bezoekers

Workshops bij voorstellingen en films

4 keer

50 deelnemers

Scenarioschrijfcursus

6 avonden

43 bezoekers

BLOKPUNT

6 avonden

72 bezoekers

2 keer

75 bezoekers

Georganiseerd voor derden Totaal

350 bezoekers


Jaarverslag 2017 | Stichting Theater het Kruispunt

MARKETING & COMMUNICATIE In 2017 werkten we aan nieuwe samenwerkingsver-

Vriendenclub Theater het Kruispunt. Met een bijdrage

banden en pasten we ons loyaliteitsprogramma aan.

helpen de vrienden ons bijzondere projecten te

Theater is er wat ons betreft voor alle lagen van de

realiseren op het gebied van cultuureducatie,

bevolking. Wij vinden het belangrijk een maatschap-

theaterlessen en bijzondere evenementen. De ambitie

pelijke bijdrage te leveren en aandacht te hebben

is om toe te werken naar een club van 100 vrienden.

voor mensen voor wie theaterbezoek niet vanzelf-

Theater het Kruispunt gebruikte zowel online als

sprekend is. In dat kader werken we ook al jaren

offline communicatiekanalen. De theaterladder in De

samen met de Voedselbank en hebben we dit jaar

Schakel Barendrecht/Albrandswaard met doorplaat-

samen met Kijk op Welzijn deelgenomen aan de

singen in De Combinatie en Hoeksche Waard

Week van de Eenzaamheid waarbij we vrijkaarten ter

Exclusief, de januariflyer en het programmaover-

beschikking stelden voor cliënten van Kijk op Welzijn.

zicht zijn ook in 2017 de belangrijkste offline kanalen

In het kader van onze ambitie om meer te zijn dan

geweest. We zijn een samenwerking aangegaan met

alleen programmerend theater, hebben we in het

het Digitaal Dagblad en dan in het bijzonder met

najaar samen met toneel- en scenarioschrijver

het Barendrechtsdagblad.nl en Ridderkerksdagblad.

Moniek Kramer (o.a. Lucia de B.) een cursus scena-

nl. Online was Theater het Kruispunt actief op de

rioschrijven aan particulieren aangeboden, als ook

Facebook, Twitter en Instagram. Er is veel gebruikt

een masterclass Scenario Schrijven voor Bedrijven.

gemaakt van met name gerichte facebookadver-

Zowel de cursus als de masterclass waren een

tenties. Ook winacties en het posten van nieuwsbe-

succes. Dit soort projecten continueren we in de

richten met een kijkje achter de schermen leverden

toekomst graag.

positieve reacties op. Gerichte directmailings werden

In 2017 gaven we een nieuwe impuls van ons loyali-

veelvuldig ingezet om publiek te attenderen op

teitsprogramma door het oprichten van de

voorstellingen.

SPEERPUNTEN VAN HET JAAR 2017 KORT SAMENGEVAT: » uitbouwen nieuwe identiteit.

» aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden. » aanpassen van ons loyaliteitsprogramma.

» nieuwe projecten ontwikkelen en opzetten.

» rendement op voorstellingen en films verhogen. » herhaalbezoek verhogen.

» inzetten van gerichte crm-campagnes.

» gericht inzetten van zowel offline als online kanalen.

SUBSIDIE Stichting Theater het Kruispunt ontving in 2017 een voorlopige subsidie van € 604.660,- . Op basis van de gewijzigde bedrijfsvoering (verlies horeca)is een structurele aanvullende subsidie toegekend van € 169.390,-

17


18

Jaarverslag 2017 | Stichting Theater het Kruispunt

Raad van Toezicht

02


Jaarverslag 2017 | Stichting Theater het Kruispunt

Verslag van de Raad van Toezicht over 2017

Na de grootschalige verbouwing van Theater het

van 2016 goedgekeurd. In het voorjaar van 2017 zijn

Kruispunt in de zomer van 2016 is als vanouds de

de werkzaamheden van de accountant opnieuw

intieme, gastvrije en warme sfeer terug. Door eenieder

aanbesteed en is Berghout+Mas geselecteerd.

wordt dat gewaardeerd. De bekroning van alle inspanningen is de eerste plaats als Meest Gastvrije

Op 17 juni heeft een strategiedag met de bestuurder

Theater van Nederland in de categorie kleinste

plaatsgevonden. Daarbij is onder meer over

gemeenten. Tezamen met de andere partners wordt

strategische doelen van Het Kruispunt gesproken,

met een stevige dosis cultureel ondernemerschap

over de eigen programmering en het beheer van een

invulling gegeven aan het middelpunt van cultureel

multicultureel ontmoetingscentrum annex theater.

Barendrecht.

Tijdens de vergadering van oktober 2017 heeft de Raad van Toezicht haar eigen functioneren onder

Hoewel het negatief eigen vermogen via een stelsel-

de loep genomen. Deze zelfevaluatie is breed

wijziging omgebogen is naar een positief eigen

aangepakt. Waar nodig zijn verbeter- en actiepunten

vermogen, blijft het een uitdaging om de eindjes

afgesproken.

financieel aan elkaar te knopen. Dat heeft de nodige aandacht van de Raad van Toezicht gehad.

Naast de vergaderingen heeft de Raad van Toezicht

Theater het Kruispunt is aan het einde van 2017 door

regelmatig informeel contact gehad met de

het college van burgemeester en wethouders van

bestuurder.

de gemeente gevraagd om tijdelijk een deel van het beheer van het gebouw de Baerne over te nemen en

De Raad van Toezicht spreekt graag haar grote

te komen met een plan om daar een centrum voor

waardering uit voor het vele werk wat is uitgevoerd

cultuureducatie van te maken. Na positief overleg

door vrijwilligers, medewerkers en directie. Dat heeft

met de huidige gebruikers is een begin gemaakt met

geleid tot mooie aansprekende resultaten!

de uitwerking. De Raad van Toezicht heeft in 2017 zes reguliere vergaderingen gehouden. De vergaderingen van de Raad van Toezicht verlopen in een ontspannen sfeer waarbij de balans tussen betrokkenheid en afstand nauwlettend in het oog wordt gehouden. Tijdens de vergadering van maart vond het gesprek met de accountant plaats en werden de jaarstukken

Tessa Augustijn Kees Baars

Jan IJzerman, voorzitter

19


20

Jaarverslag 2017 | Stichting Theater het Kruispunt


Jaarverslag 2017 | Stichting Theater het Kruispunt

21


22

Jaarverslag 2017 | Stichting Theater het Kruispunt

JAAR REKENING 2017

03


Jaarverslag 2017 | Stichting Theater het Kruispunt

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (NA BESTEMMING RESULTAAT)

Activa

31 DECEMBER 2017

31 DECEMBER 2016

Vaste activa Materiële vaste activa (1)

72.631

84.005

Inventaris

72.631

84.005

Vlottende activa Voorraden (2)

-

219

Vorderingen (3)

147.407

61.910

Liquide middelen (4)

369.671

624.275

Totaal activa

517.078

686.404

589.709

770.409

Passiva Reserves en fondsen (5) Bestemmingsreserves

142.699

178.100

Algemene reserve

-86.943

-92.749 55.756

85.351

26.618

31.388

Langlopende schulden (7) Sponsorgelden t.b.v. investeringen Kortlopende schulden (8) Crediteuren Overige belastingen en premies soiale verzekeringen Overlopende passiva

Totaal passiva

105.886

207.852

16.883

38.255

384.566

407.563 507.335

653.670

589.709

770.409

23


24

Jaarverslag 2017 | Stichting Theater het Kruispunt

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 REALISATIE 2017

BEGROTING 2017 REALISATIE 2016

Baten Opbrengsten uit theateractviteiten (9)

921.144

880.150

892.896

774.050

774.050

652.245

1.695.194

1.654.200

1.545.141

683.216

599.400

603.948

589.779

595.000

591.558

30.852

40.050

38.361

295.555

266.472

248.890

Kantoorlasten (15)

59.671

55.250

53.335

Verkooplasten (16)

44.086

75.750

44.205

21.195

15.000

16.432

1.041.138

1.047.522

992.781

1.724.354

1.646.922

1.596.729

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten (18)

-635

-2.000

-1.141

Rentelasten en soortgelijke lasten (19)

1.070

-

1.083

435

-2.000

-58

-29.595

9.278

-51.530

-35.401

-13.500

5.966

5.806

22.778

-57.496

-29.595

9.278

-51.530

Subsidies (10) Som der Baten

Lasten Kostprijs van theateractiviteiten (11) Kosten van beheer en administratie Personeelslasten (12) Afschrijvingen (13) Huisvestingslasten (14)

Algemene lasten (17)

Saldo voor financiële baten en lasten

Saldo

Resultaatbestemming Bestemmingsreserves Algemene reserve


Jaarverslag 2017 | Stichting Theater het Kruispunt

3 KASSTROOMOVERZICHT 2017 Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2017 €

Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat

-29.160

Aanpassingen voor: Afschrijvingen

35.622

Veranderingen in het werkkapitaal: Mutatie voorraden

219

Mutatie vorderingen

-85.497

Mutatie kortlopende schulden

-146.335

(exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden) Kasstroom uit bedrijfsoperaties

-225.151

Rentelasten

-435

Kasstroom uit operationele activiteiten

-225.586

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa

-24.248

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossing schulden aan kredietinstellingen

-4.770 -254.604

SAMENSTELLING GELDMIDDELEN

2017 €

Geldmiddelen per 1 januari Mutatie liquide middelen Geldmiddelen per 31 december

€ 624.275 -254.604 369.671

25


26

Jaarverslag 2017 | Stichting Theater het Kruispunt

4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ALGEMEEN Activiteiten

Stichting Theater het Kruispunt is het theater voor

tussen het eigen vermogen aan het eind van het voorgaande boekjaar voor en na herrekening wordt als rechtstreekse mutatie in het eigen vermogen verwerkt aan het begin van het boekjaar.

Barendrecht en omgeving. Zij biedt een breed aanbod aan voorstellingen en films. Vestigingsadres

De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn aangepast aan de gewijzigde grondslag. Deze wijziging van de vergelijkende cijfers houdt geen

Stichting Theater het Kruispunt (geregistreerd onder

wijziging van de jaarrekening van voorgaand

KvK-nummer 24425636) is feitelijk gevestigd op

boekjaar in, maar geschiedt louter ter wille van de

Middenbaan 111 te Barendrecht.

vergelijkbaarheid.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland

Materiële vaste activa

algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële

De materiële vaste activa worden gewaardeerd

verslaggeving, in het bijzonder Richtlijn voor de

tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten

Jaarverslaggeving 640 - Organisaties zonder winst-

verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van

streven.

de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen

De jaarrekening is opgemaakt op basis van

een vast percentage van de aanschaffingswaarde

historische kostprijs. De waardering van activa en

of vervaardigingslasten. Subsidies op investeringen

passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld,

worden als separate passief post in de jaarrekening

tegen nominale waarde. Baten worden toegerekend

verantwoord.

aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. Stelselwijziging

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een

Tot en met de jaarrekening van 2016 werd voor het

bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn.

groot onderhoud een voorziening gevormd. Gezien

Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de

het feit dat de Stichting geen eigenaar van het pand

realiseerbare waarde van het actief vastgesteld.

is, maar wel de als beheerder optreedt is niet altijd

Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde

duidelijk voor welke verplichtingen de Stichting

voor het individuele actief te bepalen, wordt de

verantwoordelijkheid draagt. Het bestuur is derhalve

realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom

van mening dat het inzicht als bedoeld in artikel 2:362

genererende eenheid waartoe het actief behoort. Van

lid 1 BW bevorderd wordt om tot een stelselwijziging

een bijzondere waardevermindering is sprake als de

op dit gebied over te gaan. Hiertoe is besloten tot het

boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseer-

vormen van een bestemmingsreserve Onderhoud

bare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste

en vervanging in plaats van de voorziening groot

van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een

onderhoud.

bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst- en verliesrekening onder

In overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarver-

gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het

slaggeving (RJ) 140 en artikel 2:384 lid 6 BW zijn de

betreffende actief.

effecten van deze stelselwijziging retrospectief in de jaarrekening verwerkt. Hierbij is het eigen vermogen aan het eind van het voorgaand boekjaar herrekend op basis van de gewijzigde grondslagen. Het verschil

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens


Jaarverslag 2017 | Stichting Theater het Kruispunt

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorziening groot onderhoud De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht. De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter. Langlopende schulden Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst- en verliesrekening als interestlast verwerkt.

27


28

Jaarverslag 2017 | Stichting Theater het Kruispunt

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Afschrijvingen

ALGEMEEN

van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven

Materiële vaste activa worden vanaf het moment

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen

over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het

de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en

actief.

verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van

historische kostprijzen.

de toekomstige gebruiksduur, dan worden de

Kostprijs van theateractiviteiten

toekomstige afschrijvingen aangepast.

Onder de kostprijs van de omzet wordt verstaan de

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop

directe aan de theateractiviteiten toe te rekenen

van materiële vaste activa zijn begrepen onder de

lasten.

afschrijvingen.

Exploitatiesubsidies

Financiële baten en lasten

van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste

periode betrekking hebbende renteopbrengsten en

waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin

-lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslag-

de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan. Lasten algemeen

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

toegerekend aan de bestedingen in het kader van de

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de

doelstelling, de kosten van werving van baten aan de

indirecte methode.

De personeelskosten en andere kosten worden

beheerkosten.


Jaarverslag 2017 | Stichting Theater het Kruispunt

5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 ACTIVA VASTE ACTIVA (1) Materiële vaste activa Inventaris € Boekwaarde per 1 januari 2017

84.005

Investeringen

24.248

Afschrijvingen

-35.622

Boekwaarde per 31 december 2017 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen en

72.631 597.880 -525.249

waardeverminderingen Boekwaarde per 31 december 2017

Afschrijvingspercentages Inventaris

72.631

% 4-20

29


30

Jaarverslag 2017 | Stichting Theater het Kruispunt

VLOTTENDE ACTIVA

(2) Voorraden

Voorraad postzegels

(3) Vorderingen

-

219

31-12-2017

31-12-2016

Debiteuren Debiteuren

74.880

11.524

74.880

11.524

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting

30.011

26.908

720

-

30.731

26.908

41.796

23.478

Nog te factureren omzet

651

4.788

Rente

435

1.186

-

308

2.493

-

27.308

3.789

348

-

10.540

13.407

21

-

41.796

23.478

Pensioenen

Overige vorderingen en overlopende activa Overlopende activa Overlopende activa

Inkoopbonussen Verzekeringen Automatiseringskosten Ziekengeld Vooruitbetaalde kosten Overige


Jaarverslag 2017 | Stichting Theater het Kruispunt

(4) Liquide middelen

31-12-2017

31-12-2016

Coöperatieve Rabobank U.A., rekening-courant ING Bank N.V., rekening-courant Coöperatieve Rabobank U.A., bedrijfstelerekening ASN Zakelijke spaarrekening Kruisposten kas & bank PayPal

22.532

4.610

875

1.138

37.100

608.500

300.000

-

9.079

10.059

85

-32

369.671

624.275

PASSIVA (5) Eigen vermogen

Bestemmingsreserve onderhoud en vervanging

142.699

178.100

Algemene reserve

-86.943

-92.749

55.756

85.351

142.699

178.100

-

-

Gevolgen stelselwijziging

178.100

172.134

Resultaatbestemming

-35.401

5.966

Stand per 31 december

142.699

178.100

Bestemmingsreserves Bestemmingsreserve onderhoud en vervanging

Bestemmingsreserve onderhoud en vervanging Stand per 1 januari

Als gevolg van de in hoofdstuk 4 vermelde stelselwijziging en de retrospectieve verwerking daarvan is met retrospectief effect een bestemmingsreserve onderhoud en vervanging gevormd, waarmee de voorziening groot onderhoud is komen te vervallen.

31


32

Jaarverslag 2017 | Stichting Theater het Kruispunt

2017

2016

Algemene reserve Stand per 1 januari Resultaatbestemming boekjaar Gevolgen stelselwijziging Stand per 31 december

-86.783

-35.253

5.806

-57.496

-5.966

-

-86.943

-92.749

Als gevolg van de in hoofdstuk 4 vermelde stelselwijziging en de retrospectieve verwerking daarvan is de oorspronkelijke mutatie in de voorziening groot onderhoud in 2016 ten gunste van de bestemmingsreserve onderhoud en vervanging en ten laste van de algemene reserve gebracht. In overeenstemming met de door RJ 140 voorgeschreven verwerkingswijze is dit in het verloopoverzicht van 2017 zichtbaar gemaakt.

(6) Voorzieningen Overige voorzieningen 2017

2016

Voorziening groot onderhoud Stand per 1 januari

-

178.100

Dotatie

-

9.867

Onttrekking

-

-15.833

Gevolgen stelselwijziging

-

-172.134

Stand per 31 december

-

-

Als gevolg van de in hoofdstuk 4 vermelde stelselwijziging en de retrospectieve verwerking daarvan is met retrospectief effect een bestemmingsreserve onderhoud en vervanging gevormd, waarmee de voorziening groot onderhoud is komen te vervallen.


Jaarverslag 2017 | Stichting Theater het Kruispunt

(7) Langlopende schulden

31-12-2017

31-12-2016

Sponsorgelden t.b.v. investeringen Sponsorgelden t.b.v. investeringen

Sponsorgelden t.b.v. investeringen

26.618

31.388

2017

2016

Stand per 1 januari

31.388

48.822

Opgenomen gelden

-

8.574

Desinvesteringen

-

-21.968

Afschrijvingen

-4.770

-4.040

Langlopend deel per 31 december

26.618

31.388

Door diverse sponsors zijn gelden voor een totaalbedrag van € 68.469 ter beschikking gesteld ten behoeve van investeringen in materiële vaste activa. Jaarlijks worden de afschrijvingslasten van de met deze gelden verrichte investeringen, ten laste van dit bedrag gebracht.

(8) Kortlopende schulden

31-12-2017

31-12-2016

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing

16.732

35.702

Pensioenen

151

2.553

16.883

38.255

Vakantiegeld

17.637

13.100

Vakantiedagen

19.712

-

488

-

19

26.519

320.416

316.559

Overige schulden en overlopende passiva Overlopende passiva

Nettoloon Sponsorgeld nog te besteden Vooruitontvangen kaartverkoop

33


34

Jaarverslag 2017 | Stichting Theater het Kruispunt

31-12-2017

31-12-2016

Vooruitontvangen zaalverhuur

1.663

3.552

Nog te betalen kosten

18.160

47.833

Vooruitontvangen subsidie

5.900

-

571

-

384.566

407.563

Vooruitontvangen giften Vriendenclub

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN MEERJARIGE FINANCIËLE VERPLICHTINGEN Huur

Voor de verkeersschadeverzekering werknemer is een

Het Kruispunt heeft met ingang van 1 oktober 2016

eenjarige overeenkomst afgesloten voor een bedrag

een aangepast huurcontract. De huurprijs bedraagt

van € 523.

€ 144.972,- per jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd. De bijdrage kapitaallasten voor de verbouwing uit 2008

Voor de overige verzekeringen is een één-jarige

zijn met dit contract komen te vervallen.

overeenkomst afgesloten binnen een Ondernemingspakket (2017) voor een bedrag van € 5.412.

Gelijk met de huur wordt door de gemeente een voorschot voor de energiekosten in rekening gebracht

Met Peppered, de webmaster, is een Service Level

zijnde € 35.527,32.

Agreement afgesloten met ingang van maart 2018,

Overige financiële verplichtingen

de maandelijkse kosten hiervan bedragen € 1.299.

Voor de ziektekostenverzekering is een één-jarige

In oktober 2012 is een contract voor 60 maanden

overeenkomst afgesloten (2018) voor een bedrag van

afgesloten voor een all-in huurcontract voor een

€ 1.565 per maand.

print/copy apparaat voor een bedrag van € 119,per maand.

Voor de aansprakelijkheidsverzekering is een één-jarige overeenkomst afgesloten (maart 2017)

De jaarlijkse kosten van het planningssysteem

voor een bedrag van € 1.573. Er is nog geen nieuwe

Yesplan bedragen € 7.559.

polis afgesloten. In november 2017 is de overeenkomst met Voor de collectieve ongevallenverzekering is een

Ticketmatic met 5 jaar verlengd, de jaarlijkse licentie-

vijfjarige overeenkomst afgesloten voor een bedrag

kosten bedragen € 13.690.

van € 320 per jaar.


Jaarverslag 2017 | Stichting Theater het Kruispunt

6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

REALISATIE 2017

BEGROTING 2017 REALISATIE 2016

(9) Opbrengsten uit theateractiviteiten Recettes voorstellingen

561.256

565.750

532.403

67.340

58.500

57.197

7.507

7.600

13.703

Verhuur opbrengsten

115.742

108.000

78.278

Horeca opbrengsten

133.609

112.000

189.677

Educatie opbrengsten

18.733

10.800

12.843

Overige opbrengsten

16.957

17.500

8.795

921.144

880.150

892.896

774.050

774.050

652.245

547.293

503.500

489.312

32.082

28.550

29.989

Kosten evenementen

3.540

4.000

5.526

Kosten zaalverhuur

26.217

12.500

3.035

Kosten inkoop horeca

57.484

42.750

64.156

Kosten educatie

16.600

8.100

11.930

683.216

599.400

603.948

Recettes film Opbrengst evenementen/co-producties

(10) Subsidies Subsidie Gemeente Barendrecht

(11) Kostprijs van theateractiviteiten Kostprijs van theateractiviteiten Kosten voorstellingen Kosten film

35


36

Jaarverslag 2017 | Stichting Theater het Kruispunt

REALISATIE 2017

BEGROTING 2017 REALISATIE 2016

(12) Personeelslasten Lonen en salarissen

380.601

365.500

292.801

Sociale lasten

60.236

60.000

56.612

Pensioenlasten

41.044

40.000

35.211

107.898

129.500

206.934

589.779

595.000

591.558

379.105

365.500

316.847

1.496

-

5.402

380.601

365.500

322.249

-

-

-29.448

380.601

365.500

292.801

60.236

60.000

56.612

41.044

40.000

35.211

Overige personeelslasten

Lonen en salarissen Bruto lonen Bonus- en eindejaarsuitkeringen

Ontvangen ziekengelduitkeringen

Sociale lasten Premies sociale verzekeringswetten

Pensioen lasten Pensioen lasten


Jaarverslag 2017 | Stichting Theater het Kruispunt

REALISATIE 2017

BEGROTING 2017 REALISATIE 2016

Overige personeelslasten Uitzendkrachten

74.875

94.500

144.052

741

2.400

318

Onkostenvergoedingen

5.094

4.720

4.407

Bedrijfskleding/wasserij

1.041

1.000

-

Opleidingslasten

2.364

-

1.904

Ziekteverzuimverzekering

14.773

17.500

17.989

Werving en selectie

5

-

482

Kosten arbodienst

-

1.580

1.149

3.719

5.000

4.072

-

-

26.517

5.286

2.800

6.044

107.898

129.500

206.934

Reis- en verblijflasten

Kosten Raad van toezicht Ontslagvergoeding Overige personeelkosten

37


38

Jaarverslag 2017 | Stichting Theater het Kruispunt

BEZOLDIGING VAN (VOORMALIGE) BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN IN HET KADER VAN DE WET NORMERING TOPINKOMENS De totale bezoldigingen van de directeur van Stichting Theater Het Kruispunt blijven ruim onder hetbezoldigingsmaximum voor 2017 van € 181.000. De leden van de Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2017 gemiddeld 8 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2016: 8).

2017

2016

Onderverdeeld naar: Bedrijfsvoering

4

4

Marketing & publiciteit

2

2

Techniek

2

2

8

8

REALISATIE 2017

BEGROTING 2017 REALISATIE 2016

(13) Afschrijvingen Materiële vaste activa

30.852

40.050

38.361

35.622

40.050

44.723

Boekresultaat

-

-

20.547

Doorberekende afschrijvingen Gemeente Barendrecht

-

-

-22.869

-4.770

-

-4.040

30.852

40.050

38.361

Afschrijvingen materiële vaste activa Inventaris

Afschrijvingen sponsorgelden


Jaarverslag 2017 | Stichting Theater het Kruispunt

REALISATIE 2017

BEGROTING 2017 REALISATIE 2016

Overige bedrijfslasten (14) Huisvestingslasten Huur en service

144.972

144.972

145.539

35.527

40.000

32.798

11.844

-

11.083

Assurantie

11.591

10.000

10.192

Vuilcontainers

4.861

-

3.349

40.859

49.000

27.139

1.411

-

1.097

Kleine aanschaffen

13.040

9.000

7.686

Groot onderhoud

35.401

13.500

-5.967

Overige huisvestingskosten

-3.951

-

15.974

295.555

266.472

248.890

2.607

3.500

1.946

42.636

33.750

37.628

Telefoon

2.220

5.000

3.672

Porti

3.701

6.000

3.506

8.507

7.000

6.583

59.671

55.250

53.335

Energiekosten Reparatie en onderhoud

Schoonmaak Abonnementen

(15) Kantoorlasten Kantoorbehoeften Automatiseringskosten

Contributies en abonnementen

39


40

Jaarverslag 2017 | Stichting Theater het Kruispunt

REALISATIE 2017

BEGROTING 2017 REALISATIE 2016

(16) Verkooplasten Reclame- en advertentielasten

21.973

47.500

24.670

Representatielasten

2.516

3.000

2.867

Folders en brochures

11.977

15.000

9.293

7.620

10.250

7.375

44.086

75.750

44.205

20.432

15.000

13.936

Administratielasten

312

-

-

Betalingsverschillen

247

-

-306

-

-

184

204

-

2.618

21.195

15.000

16.432

635

2.000

1.141

-1.070

-

-1.083

Creditkaart- /iDEALkosten

(17) Algemene lasten Accountantslasten

Vernietiging goederen horeca Nagekomen lasten voorgaand boekjaar

Financiële baten en lasten (18) Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Bankrente (19) Rentelasten en soortgelijke lasten Bankrente en -kosten

De Raad van Toezicht heeft de jaarcijfers 2017 goedgekeurd. Een getekende versie is voor inzage beschikbaar bij Stichting Theater het Kruispunt, Middenbaan 111, 2991 CS Barendrecht.


Jaarverslag 2017 | Stichting Theater het Kruispunt

41


42

Jaarverslag 2017 | Stichting Theater het Kruispunt

Controle verklaring

04


Jaarverslag 2017 | Stichting Theater het Kruispunt

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan:

Stichting theater Het Kruispunt Middenbaan 111 2992 CS BARENDRECHT

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting theater Het Kruispunt te Barendrecht, gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting theater Het Kruispunt per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening bestaat uit: 1. de balans per 31 december 2017; 2. de winst- en verliesrekening over 2017; en 3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. De basis van ons oordeel Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie “Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening”. Wij zijn onafhankelijk van Stichting theater Het Kruispunt zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

43


44

Jaarverslag 2017 | Stichting Theater het Kruispunt

Stic hting theater Het Kruispunt Controleverkl aring j aarrekening 2017 Pagi na 2/4 22 maart 2018

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:  

het bestuursverslag; de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:  

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de entiteit in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de


Jaarverslag 2017 | Stichting Theater het Kruispunt

Stic hting theater Het Kruispunt Controleverkl aring j aarrekening 2017 Pagi na 3/4 22 maart 2018

entiteit te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de entiteit haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voort- zetten, toelichten in de jaarrekening. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de entiteit. Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

45


46

Jaarverslag 2017 | Stichting Theater het Kruispunt

Stic hting theater Het Kruispunt Controleverkl aring j aarrekening 2017 Pagi na 4/4 22 maart 2018

 

 

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit; Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de entiteit haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een entiteit haar continuïteit niet langer kan handhaven; Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. Barendrecht, 22 maart 2018 Berghout Accountants B.V.

w.g. Drs. F.J. van der Noll RA RV


Jaarverslag 2017 | Stichting Theater het Kruispunt

Colofon

Stichting Theater het Kruispunt Middenbaan 111 2991 CS Barendrecht KvK: 24425636 0180 – 64 21 64

www.theaterhetkruispunt.nl

Fotocolofon

Bob Bronshoff, Carli Hermès, DEEK Fotografie, Kjell Betlem, Marcel van Hoorn, Miguel Angel Ramos (Arco Visuals), Peggy de Haan, Nico Kroon, PIEK, Planet

47


48

Jaarverslag 2017 | Stichting Theater het Kruispunt

WWW.THEATERHETKRUISPUNT.NL

Profile for Theater het Kruispunt

Jaarverslag 2017 - Theater het Kruispunt  

Jaarverslag 2017 - Theater het Kruispunt  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded