Jaarrekening 2016

Page 1

IFAA

Stichting 'Theater na de Dam' Sarphatistraat 100 hs 1018 GV Amsterdam Betreft: Jaarrekening 2016

Bezoekadres: Singel 148 1015 AG Amsterdam Postadres: Postbus 3732 1001 AM Amsterdam Tel. 020-7719909 Fax 020-6655797 info@ifaa.nl www.ifaa.nl

IFAA Bedrijfs- en salarisadministraties

IFAA Belastingadviseurs

IFAC Accountants & Adviseurs


INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSVERSLAG 1 2 3 1

Opdracht Deskundigenonderzoek Algemeen Bestuursverslag

3 3 3 4

JAARREKENING 1 2 3 4 5

Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2016 Toelichting op de staat van baten en lasten 2016

5 6 7 9 12

BIJLAGEN 6

Bijlage 1: Vergelijking staat van baten en lasten met begroting

14


Aan het bestuur van Stichting 'Theater na de Dam' Sarphatistraat 100 hs 1018 GV Amsterdam

Kenmerk

Behandeld door

Datum

16.04.75

TK

4 april 2017

Geacht bestuur, Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2016 met betrekking tot uw Stichting. 1

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van uw Stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 68.428 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 25.836, samengesteld. 2

Deskundigenonderzoek

Door de Stichting is geen opdracht verstrekt voor een deskundigenonderzoek, zoals vermeld in artikel 2:393 lid 1 BW. 3

Algemeen

3.1

Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting 'Theater na de Dam' bestaan voornamelijk uit het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in het algemeen, en meer in het bijzonder de organisatie van een jaarlijkse theatermanifestatie op 4 mei, voorafgaand en direct na de nationale herdenking op de Dam te Amsterdam. 3.2

Bestemming van het resultaat 2016

Het resultaat over 2016 bedraagt € 25.836 (2015: € 3.525). Hierin is niet opgenomen een bedrag van € 22.000. Dit heeft betrekking op algemene giften en niet specifiek voor het jaar 2016. Het volledige resultaat is conform bestuursbesluit gedoteerd aan de continuïteitsreserve.

_____________________________________________________________________________ -3-


Stichting 'Theater na de Dam' te Amsterdam _____________________________________________________________________________ 1

BESTUURSVERSLAG

Het verslag ligt ter inzage op het kantoor van de stichting.

_____________________________________________________________________________ -4-


Stichting 'Theater na de Dam' te Amsterdam _____________________________________________________________________________ 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na winstbestemming)

31 december 2016

31 december 2015

765 67.663

173 52.806

68.428

52.979

68.428

52.979

25.215 28.532

-621 28.532

53.747

27.911

14.681

25.068

68.428

52.979

ACTIVA Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

(1) (2)

PASSIVA Besteedbaar vermogen

(3)

Continuïteitsreserve Bestemmingsreserve Kortlopende schulden

(4)

_____________________________________________________________________________ -5-


Stichting 'Theater na de Dam' te Amsterdam _____________________________________________________________________________ 2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016

Baten Besteed aan doelstellingen

(5) (6)

2016

2015

275.162 239.132

222.170 216.657

36.030

5.513

10.153

2.001

25.877

3.512

-41 -

13 -

25.836

3.525

Lasten Overige lasten

(7)

Saldo voor financïele baten en lasten Financiële baten en lasten Saldo van baten en lasten

(8)

_____________________________________________________________________________ -6-


Stichting 'Theater na de Dam' te Amsterdam _____________________________________________________________________________ 3

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform de "Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende organisaties". De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. In de jaarrekening zijn de baten en lasten toegerekend aan de periode, waarop deze betrekking hebben. Voor zover van toepassing is in de bijlage een vergelijking met de begroting opgenomen.

Bedrijfsactiviteiten De activiteiten van Stichting 'Theater na de Dam' bestaan voornamelijk uit het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in het algemeen, en meer in het bijzonder de organisatie van een jaarlijkse theatermanifestatie op 4 mei, voorafgaand en direct na de nationale herdenking op de Dam te Amsterdam.

Stelselwijziging Met ingang van het boekjaar 2016 is de jaarrekening opgesteld conform de "Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende organisaties". Als gevolg hiervan verschillen de verantwoorde reserves en baten en lasten in presentatie van voorgaand jaar. De stelselwijziging heeft geen gevolgen voor het vermogen en het saldo van baten en lasten.

Overige vorderingen en overlopende activa Vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Schulden en overlopende passiva Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

_____________________________________________________________________________ -7-


Stichting 'Theater na de Dam' te Amsterdam _____________________________________________________________________________

Resultaatbepaling Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen baten, de bestedingen aan doelstellingen en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten zijn verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Baten Inkomsten worden verantwoord in de periode waarop ze betrekking hebben. De directe kosten van deze inkomsten worden aan dezelfde periode toegerekend.

Besteed aan doelstellingen Hieronder zijn de direct aan een project toe te rekenen kosten verantwoord.

FinanciĂŤle baten en lasten De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

_____________________________________________________________________________ -8-


Stichting 'Theater na de Dam' te Amsterdam _____________________________________________________________________________ 4

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA 31-12-2016

31-12-2015

â‚Ź

â‚Ź

1. Vorderingen Handelsdebiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen en overlopende activa

34 731 -

173

765

173

731

-

-

173

42.654 25.009

7.797 45.009

67.663

52.806

Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Overlopende activa Rente 2. Liquide middelen ABN-Amro bank, rekening-courant 57.42.20.348 ABN-Amro bank, spaarrekening 57.73.79.089

_____________________________________________________________________________ -9-


Stichting 'Theater na de Dam' te Amsterdam _____________________________________________________________________________

PASSIVA 3. Besteedbaar vermogen 2016

2015

Stand per 1 januari Dotatie

-621 25.836

-4.146 3.525

Stand per 31 december

25.215

-621

Continuïteitsreserve

Door middel van een bestuursbesluit is besloten om een continuïteitsreserve te vormen ter grootte van het overschot 2016. Indien het bestuur besluit de continuïteitsreserve in te zetten om de exploitatie van Stichting Theater na de Dam te waarborgen is er een bestuursbesluit nodig welke door alle bestuursleden getekend wordt. 2016

2015

28.532

28.532

Bestemmingsreserve Stand per 1 januari

De bestemmingsreserve is gevormd in 2015 ten behoeve van het 10-jarige jubileum. 4. Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten Crediteuren

31-12-2016

31-12-2015

€ 14

696

-

39

7.500 5.667 1.000 500

12.500 10.833 1.000 -

14.667

24.333

Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting

Overige schulden en overlopende passiva Overlopende passiva Vooruitontvangen subsidies Vooruitontvangen donaties Accountantskosten Advieskosten

_____________________________________________________________________________ - 10 -


Stichting 'Theater na de Dam' te Amsterdam _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ - 11 -


Stichting 'Theater na de Dam' te Amsterdam _____________________________________________________________________________ 5

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016 2016

2015

5. Baten Baten van particulieren Baten van andere organisaties zonder winststreven

33.916 213.895

16.412 177.734

247.811

194.146

20.124 7.227

26.683 1.341

27.351

28.024

275.162

222.170

Besteed aan project "Theater na de Dam"

239.132

216.657

Voorstellingen Productiekosten Organisatiekosten Marketing Locaties

121.758 8.962 61.945 46.467 -

100.624 9.990 57.791 36.947 11.305

239.132

216.657

4.396 5.757

2.001

10.153

2.001

80

173

160 -39

160 -

121

160

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten Overige baten

6. Besteed aan doelstellingen

7. Overige lasten Wervingskosten Kosten beheer en administratie

8. Financiële baten en lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rente en bankkosten Rentelasten en soortgelijke kosten Bankkosten Rente belastingdienst

_____________________________________________________________________________ - 12 -


Stichting 'Theater na de Dam' te Amsterdam _____________________________________________________________________________ Ondertekening bestuur voor akkoord

Amsterdam, 4 april 2017

M.J. Bongertman

N. Aouaki - Schellevis

M.R.A. Fuchs

L. Zuidema

P.R. Teepe

E. van Manen

_____________________________________________________________________________ - 13 -


bijlage bij rapport d.d. 4 april 2017

Stichting 'Theater na de Dam' te Amsterdam _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 6

BIJLAGE 1: VERGELIJKING STAAT VAN BATEN EN LASTEN MET BEGROTING

KOSTEN Voorstellingen Productie Organisatie Marketing Overige lasten

Begroting 129.750 15.000 67.250 37.500 3.000

Eindafrekening 121.758 8.962 61.945 46.467 10.194

Verschillen 7.992 6.038 5.305 -8.967 -7.194

TOTAAL KOSTEN

252.500

249.326

3.174

INKOMSTEN Recette Subsidies Overige inkomsten

20.000 209.000 23.500

20.124 213.895 33.916

-124 -4.895 -10.416

0

7.227

-7.227

252.500

275.162

-22.662

Doorberekeningen derden TOTAAL INKOMSTEN

_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ - 14 -