Page 7

Saturday - August 26, 2017

7

kYnyfw ‘c zIkw vwiers, hVkMp EntwrIE— zIkw vwiers ny ijQy dunIAw dy keI dySwˆ ‘c Awpxw ‘jlvw’ ibKyirAw hoieAw hY , auQ31-Aug. y hI kYnyfw06 vI/2013 ies dI lpyt qoˆ bc nhIˆ July sikAw[ hwl hI dy hPqy ‘c kYnyfw ‘c zIkw vwiers dw iek mwmlw swhmxy AwieAw hY, ijs nwl kYnyfw ‘c hVkMp mc igAw hY[ ivMfsr AYsYks kwauˆtI hYlQ XUint dy krmcwrIAwˆ ny iek kIVw l`iBAw hY, ijs nUM eyfIz eyijptI m`Cr ikhw jwˆdw hY, ijhVw ik izAwdwqr mnu`KI vwiers kyswˆ ‘c pwieAw jwˆdw hY[ iek Koj ishq AiDkwrI mMndw hY ik auprokq m`Cr dI d`KxI EntwrIE ‘c pRjwqI pxp

sukhindergill@gmail.com

* Home * Auto * Business * Commercial * Trucking Your Certified & ExpertAdvisor

ĂƒÂšĂ‡Ă–ÂłĂ§Ă° Ă‡ĂƒÂłĂ˜ Çןù

AIII ĂĽÂŻÂş íÅÂÆÚÅðœ çÆ ĂƒÂśĂ˛Ă… ÇòŸÚ

Adwlq ny ikhw sI ik DwlIvwl nUM 30 swlwˆ dI szw hoxI cwhIdI hY pr bcwA p`K dI mMg ‘qy aus dI szw Gtw id`qI geI[ quhwnUM d`s deIey ik DwlIvwl nUM 2014 iv`c kYnyfw ‘c igRPqwr kIqw

s y a D 7 ek! a We o 9pm 9 am t Tr uck Insura nc & Pro-Rate e

Ă ĂƒĂ„ à ðŸÕINSURANCE Ă ĂĽÂś àðœùð ùÂÆ TRUCK & PRO RATE ÍÅÇÂÊË ÂşĂ‡ĂƒÂłĂ— òÆ Õðçœ ԝ

Sukhinder S. Gill MSc, B.ED 604.724.4700

Ôð ü𡝠çÆ Ă‡Ă‚ÂłĂ´ÂŻĂ°Ă‹ÂşĂƒ ÏԚü ÔÆ Ă˛Ă…Ă‡ĂœĂŹ ðœà Óüœ ÕÆüÆ ĂœÂťĂ§Ă† ÔË àðŸÕ Ă ĂĽÂś Ă Ă‹Ă•ĂƒĂ† ÚùÅÀ°ä òÅÇùà  çÆ Ă‡Ă˘ĂƒĂ Ă‡ĂŹĂąĂ Ă† Ă‡Ă‚ÂłĂ´ÂŻĂ°Ă‹ÂşĂƒ òÆ Õðçœ ԝĂ? Ă‡Ă•ĂƒÂś òÆ ü𡝠çÆ Ă‡Ă‚ÂłĂ´ÂŻĂ°Ă‹ÂşĂƒ ÕðòÅÀ°ä ĂĽÂŻÂş êÇÔù ĂƒĂ…Ăš ÇŸÕ òÅð ĂˇĂ°ĂˆĂ° ÇÎù¯Ă?

kYnyfw ‘c iek hor pMjwbI ny kIqw kwrw, AmrIkI Adwlq ny suxweI ieh szw brYˆptn— kYnyfw dy Sihr brYˆptn ‘c rihx vwly pMjwbI mUl dy ivAkqI nUM AmrIkw ‘c nSw qskrI krn dy doS ‘c 20 swlwˆ dI szw suxweI geI hY[ 47 swlw DwlIvwl nUM AmrIkw dI Adwlq ny 130 imlIAnz dI frgz qskrI dy doS ‘c ieh szw suxweI hY[

íÅÂÆÚÅðœ çÆ ĂƒÂśĂ˛Ă… ùÂÆ Õù¯òðâœù ÇòŸÚ Ö¯ù¡ ÇçŸüÆ ÔË

rhI hY[ izkrXog hY ik zIkw vwiers ijQy iek vwr pxp jwˆdw hY auQy ieh iBAwnk rUp Dwrn kr lYˆdw hY[ Ç

#114-6377-168th St., Surrey, BC V3S 3Y2 (Next to Fruiticana) Tel: 604.372.0170

igAw sI[ puls ny d`isAw ik swl 2006 Aqy 2011 dy ivckwr kokIn Aqy BMg dI v`fy p`Dr au`qy smgilMg dy doSwˆ qihq aus nUM Cy hor ivAkqIAwˆ smyq kwbU kIqw igAw sI[ aus nUM lgBg do swlwˆ qk kYnyfIAn puls dI ihrwsq ‘c hI r`iKAw igAw Aqy iPr ApRYl 2016 iv`c doSwˆ dw swhmxw krn leI hvwlgI qihq AmrIkw dy spurd kIqw igAw[ keI hPiqAwˆ mgroˆ AdwlqI dsqwvyzwˆ qoˆ ieh is`D ho igAw ik DwlIvwl iKlwP lgwey gey A`T doSwˆ ‘coˆ auh iek dw ksUrvwr hY[ aus dw ieh doS sI ik aus ny G`t qoˆ G`t pMj iklo kokIn AmrIkw nUM brwmd kIqI[ ieh isrP doS hI nhIˆ hn, DwlIvwl ny mMn vI ilAw hY ik ies swjS qihq aus dI izMmyvwrI ienHwˆ niSAwˆ nUM trwˆsport krky AmrIkw brwmd krn dI sI [ ies qoˆ ielwvw aus ny 3,000 iklo kokIn dy nwl-nwl niSAwˆ dIAwˆ hzwrwˆ golIAwˆ Aqy sO pOˆf BMg splweI kIqI[

DMJ Painting Ltd.

Just one call for your all painting needs * Old & New Homes * Town Houses Appartments * Commercial & Residential * Interior & Exterior * Any kind of Paint Job

* Stucco Paint * Spray Painting * Pressure Washing * Sky Paint for Ceiling * Fence Painting * Rolling Painting

           Â Â?Â? Â

      

  

Over

10 Years of Experience

  Free estimates - Fast and quality work

Mandeep

604-767-4954

HOUSE INSURANCE HOUSE

CONTENTS

LIABILITY

$450,000 $550,000 $650,000 $750,000

$315,000 $385,000 $455,000 $525,000

1 1 1 1

Million Million Million Million

PREMIUM

$302 /YEAR $346 /YEAR $407 /YEAR $467 /YEAR

Discounts vary due to circumstances individualand circumstances requirements. Discounts maymay vary due to individual policy requirements.and Ratespolicy subject to change without notice Rates subject to change without notice.

Above Rates Includes: * Senior Discount * Claims Free Discount * New Home Discount * Mortgage Free Discount * Home Production Discount * Deductible Applicable * Monthly Payment Plan

Ă ĂƒĂ„ Ôð ü𡝠çÆ Ă‡Ă‚ÂłĂ´ÂŻĂ°Ă‹ÂşĂƒ Ă˛Ă…Ă‡ĂœĂŹ ÕÆÎü Ă“ĂĽÂś Õðçœ ԝĂ?

Jagdeep

604-338-7147

ĂƒĂ…Ă˘Âś çøüð Ôøüœ çœ ĂƒÂźĂĽÂś ÇçÊ ĂƒĂ˛ÂśĂ°Âś I Ă˛ĂœÂś ĂĽÂŻÂş Ă´Ă…ĂŽ I Ă˛ĂœÂś üŸÕ ֚Ÿù¡çœ ÔÊĂ?

Call us to Save minimum 10% or more on your Insurance 604-351-6539

AMC INSURANCE SERVICES LTD.

AMC

YORKOFFICE) BUSINESS CENTER, CLOVERDALE Shopping Plaza, SURREY (HEAD LANGLEY COQUITLAM COQUITLAM VANCOUVER ABBOTSFORD #134-17455 - Hwy 10 #103-8399-200 St. 454-West Broadway, Eagle Ridge Plaza, 405-1192 Burquitlam #120-12888-80TH AVE., SURREY HEAD 526 Clarke Road, Coquitlam Landowne Dr, Coquitlam SURREY LANGLEY VANCOUVER Ph: 604.576.6648 Ph: 604.507.6666 Ph: 604.882.6000 Ph: 604.939.2425 Ph: 604-942-3555 Ph: 604-876-0126 Ph: 604.744.0360 1 minute away from AirCare

OFFICE

134 -17455, Hwy 10 160-20728 Willoughby Town Center Dr #404, 552 Clarke Rd 405-1192 Lansdowne Dr 454 West Broadway 604-939-2425 31696 South Fraserway 604-576-6648 604-882-6000 604-876-0126 604-942-3555 604-507-6666

#120, 12888 - 80th Ave.

128th St

80th Ave.

AMC Insurance

130th St.

www.amcinsurance.ca • jparmar@amcinsurance.ca

Punjabi Star - August 26, 2017  
Punjabi Star - August 26, 2017  
Advertisement