Page 1

คาเทศนา

ประจาวันอาทิตย์ท่ี 25 พฤษภาคม 2014

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ รอบนมัสการ

อยากเห็นคาตอบ ... ต้องอธิษฐาน กจ. 4:24-31 พระเจ้ าต้ องการให้ เราอธิษฐานมากที่สดุ เท่าที่ จะทาได้ การตอบสนองต่อปั ญหาที่ดีที่สดุ คือการเริ่ มต้ นที่จะอธิษฐาน กจ. 4:24-26 แหล่งแรกที่เราควรวิ่งไปหาคาตอบคือ การเข้ า หาพระเจ้ า

ท่านสามารถถวายทรัพย์ โดยการโอนเข้าบัญชีคริสตจักรดังนี้

1. ตระหนักว่ าพระเจ้ าเป็ นพระเจ้ า (24-26) พบกับบรรยากาศ บางคนรู้ แต่ไม่ตระหนัก แห่งการเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์ และคา 1.1 ตระหนักว่าพระเจ้ ายิ่งใหญ่ (24ข) บรรยายพิเศษที่จะมาเยียวยารักษาจิตใจ ในงาน 1.2 ตระหนักว่าพระเจ้ าทรงควบคุมทุกสิ่ง (25) วัน 2. เล่ าให้ พระเจ้ าฟั ง (27-28) - พระเจ้ าอยากฟั งในสิ่งที่เราเผชิญ วันอาทิตย์ที่ 8 มิถนุ ายน 2014 - มาเพื่อระบายให้ พระเจ้ าฟั ง เพราะพระเจ้ ามีความรู้สกึ ณ หอศิลป์ ม.ช. ร่วมกับเราได้ -ทุกครัง้ ที่เราทุกข์ใจ เราต้ องเข้ ามาคุยกับพระเจ้ าในทุกเรื่ อง ตารางการใช้ห้องประชุม เพราะพระเจ้ าสามารถช่วยเราได้ ทกุ เรื่ อง 3. ขอพระเจ้ าช่ วย (29-30) เดือน มิถุนายน 2014 เป็ นคาอธิษฐาน ที่ดีที่สดุ เพราะไร้ ซงึ่ แบบฟอร์ ม ถ่อมใจ วันอาทิตย์ที่ 1 หอศิลป์ ม.ช. หลายครัง้ ที่เราไม่มาหาพระเจ้ า อาจเป็ นเพราะเราไม่ได้ มองว่า วันอาทิตย์ที่ 8 หอศิลป์ ม.ช. มันเป็ นปั ญหา วันอาทิตย์ที่ 15 หอศิลป์ ม.ช. 3.1 ขอพระเจ้ าสนใจในปั ญหา วันอาทิตย์ที่ 22 โรงแรม Ibis 3.2 ขอให้ เรามีความกล้ าหาญ วันอาทิตย์ที่ 29 หอศิลป์ ม.ช. 3.3 ขอพระเจ้ ารักษาโรคและการอัศจรรย์ (มก. 16:20)

เพนเทคอส

ธนาคารกรุ งเทพ สาขาถนนสุ เทพ เลขทีบ่ ัญชี 504-0-75648-7 ชื่อบัญชี นายโอฬาริ ก ศรี วงศ์ และ นายสมชาย ลัดดา และนายไกรฤทธิ์ นาขวัญ

หรื อ

ธนาคารกสิ กรไทย สาขาถนนสุ เทพ เลขทีบ่ ัญชี 471-2-30363-3 ชื่อบัญชี นายพิทกั ษ์ ซุยหลวง และ นางจิราพร ศรี วงศ์ และน.ส.รวีวรรณ มิ่งขวัญ

เชิญร่วมงาน สัมผัสบรรยากาศแห่งมิตรภาพทีอ่ บอุน่ และจริงใจ พร้อมความหมายของเพื่อนแท้ ในงาน ...

เฟรนด์ ฟรุ้ง ฟริ้ง วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2014 ณ โรงแรม IBIS

Theall news 25 5 2014  
Theall news 25 5 2014  
Advertisement