Page 1

สรุปคำเทศนำประจำวันอำทิตย์ที่ 17 พฤศจิกำยน 2013 โดย อ.โอฬำริก ศรีวงศ์ ศิษยำภิบำลคริสตจักรบูรณำกำร ตอน กล้ำทีจ่ ะดำเนินชีวิตในระดับสูง (อฟ4:1) พระเจ้าทรงโปรดสร้างโลกเพื่อเรา ต้องการให้เรา ครอบครองโลกนี้ (กจ.17:26) พระเจ้ามีแผนการทีย่ ิ่งใหญ่สาหรับเรา (ฮบ.12:15) พระเจ้ามีการทรงเรียกเรามาเพื่องานของพระองค์ 1. พระเจ้าทรงสร้างเรามาโดยมีวตั ถุประสงค์อย่างเจาะจง 2. มีเพียงเราคนเดียวเท่านั้นที่จะเติมเต็มการทรงเรียกของพระ เจ้าได้ เรำจะทำตำมกำรทรงเรียกอย่ำงเฉพำะเจำะจงได้อย่ำงไร? ดูจำกชีวติ ของ ‘คำเลบ' ทุกงานมีคุณค่าเสมอ พระเจ้าทรงเห็นคุณค่าทุกคน เมื่อเราหว่านสิง่ ใดก็เก็บเกี่ยวสิง่ นั้น คาเลบ คือ 1 ใน 12 คนของคนสอดแนม 3 ประกำรที่เรียนรู้จำกขีวิตของคำเลบ 1. เราต้องเชื่อว่าเราทาได้แม้ว่าจะหวาดกลัวก็ตาม (กดว13:27) ,(กดว.13:30) เราควรทาสิ่งที่ถูกต้องตามหลักพระ คัมภีร์และเราสามารถที่จะทาให้ได้ด้วย 2. เราจะต้องยินดีที่จะปฏิเสธคาแนะนาเชิงลบ (กดว.14:2) พระเจ้าจะพูดกับเราทุกวันให้เราทาบางสิง่ บางอย่าง ในส่วนของ เราคือการตอบสนอง (กดว.14:10) 3. เราต้องเชื่อว่าไม่มีอะไรสายเกินไป (ยชว.14:10-12) อายุที่มากขึ้นเป็นการสะสมประสบการณ์

เปิดแล้ว!! ชั้นเรียน 101 Discovering Church Member เลือกช่วงเวลาเรียน ได้ 2 ช่วง 1 วันจันทร์ เวลา 18:00-20:00 น. 2 วันอาทิตย์ เวลา 12:45-13:45 น. ณ ออฟฟิตคริสตจักร สอนโดย อ.โอฬำริก ศรีวงค์ ค่าสมัครและลงทะเบียนรับคู่มือ 30 บาท สมัครได้ที่ คุณพิทกั ษ์ ซุยหลวง

ขอเชิญร่วมเทอดพระเกียติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวและระลึกพระคุณพ่อในงาน พ่อ...ผู้ให้ตลอดกาล กิจกรรมภายในงาน • พ่อลูกนั่งรถรางฟรี เที่ยวสวนสัตว์ ไนท์ซาฟารี • ซุ้มถ่ายภาพ พ่อลูก • คุณพ่อรับฟรี อาหาร set พิเศษ!! สถานที่ ไนท์ซาฟารี

ตำรำงกำรใช้ห้องประชุมประจำ เดือนธันวำคม 2556 • อาทิตย์ที่ 1 ไนท์ซาฟารี • อาทิตย์ที่ 8 โรงแรม ibis (แยกเชียงใหม่ภูคำ) • อาทิตย์ที่ 15 โรงแรม Kantary Hills • อาทิตย์ที่ 22 โรงแรม Kantary Hills

The all news 24 11 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you