Page 1

คาเทศนาประจาวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2014 เรื่ อง พระวิญญาณบริ สุทธิ์ มีผลต่อชีวติ ของเราอย่างไร ?

1. พระวิญญาณบริ สุทธิ์คือใคร ? ทรงเป็ นพระเจ้า ในสถานะที่สามในตรี เอกานุภาพ มีความ เท่าเทียมกับพระบิดาและพระบุตรในทุกทาง ยน. 14:16-17 2. การโกหกพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็คือการโกหกพระเจ้ า หรื อการดูหมิ่นพระวิญญาณฯ เป็ นการทาให้พระเจ้าไม่ทรง พอพระทัย กจ. 5:3-4 อสย. 63:10 - แต่เขาทั้งหลายได้กบฏ และทาให้วญ ิ ญาณ บริ สุทธิ์ ของพระองค์เสี ยพระทัย ฉะนั้นพระองค์จึงทรงหัน เป็ นศัตรู ของเขาทั้งหลาย และพระองค์ทรงต่อสู ้กบั เขา ทั้งหลายเอง มธ. 12:31-32 3. พระเยซู อธิษฐานทูลขอต่ อพระบิดาให้ ประทานพระ วิญญาณบริ สุทธิ์ให้ เรา ยน. 14:16 - เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะ ประทานผูช้ ่วยอีกผูห้ นึ่งให้แก่ท่าน เพื่อจะได้อยูก่ บั ท่าน ตลอดไป 4. การเข้ าแทนทีใ่ นบทบาทของพระเยซู โดยพระวิญญาณ บริสุทธิ์ ยน. 16:7 - อย่างไรก็ตามเราจะบอกความจริ งแก่ท่าน ทั้งหลาย คือการที่เราจากไปนั้นก็เพื่อประโยชน์ของท่าน เพราะถ้าเราไม่ไป องค์พระผูช้ ่วยก็จะไม่เสด็จมาหาท่าน แต่ถา้ เราไปแล้ว เราก็จะใช้พระองค์มาหาท่าน

ค่าย 4 ส. สุดสัปดาห์ เสริมสร้างชีวิตคริสเตียน (สำหรับผู้เชื่อ 1-3 เดือน) 14-15 มีนำคมนี้ ณ ดิออลฟำร์ม

ค่าลงทะเบียน 99 บาท ออกเดินทาง เย็นวันศุกร์ ที่ 14 มี.ค.

ไปเที่ยวกระบี่กัน ... ในกิจกรรม “The All Family Camp 2014” วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2014 เปิ ดรับสมัครแล้ วตัง้ แต่ วันนีเ้ ป็ นต้ นไป ติดต่ อได้ ท่ ี คุณ ปิ ยะนุช หรือ คุณ จาเริญสุข

พิเศษสุ ดๆ

ค่าลงทะเบียนค่าย

199 บาท จากปกติ 299 บาท เด็ก นร./ นศ. 299 บาท จากปกติ 399 บาท ผูใ้ หญ่ 399 บาท จากปกติ 499 บาท เนอสเซอรี่ ฟรี ตั้งแต่ วนั นี้ ถึง 16 มี.ค.2014 นีเ้ ท่ านั้น ตารางการใช้ห้องประชุม เดือน วันอาทิตย์ที่ 9 โรงแรม Kantary hills กุมภาพันธ์ วันอาทิตย์ที่ 16 โรงแรม Kantary hills 2014 วันอาทิตย์ที่ 28 โรงแรม Kantary hills วันอาทิตย์ที่ 31 โรงแรม Kantary hills

The all news 2 3 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you