Μουσείο Ακρόπολης - Σύντομος Απολογισμός (Ιούνιος 2011 - Μάιος 2012)

Page 1

G^ FL^LXSNLXV Q]?E^PTL^ G^ FL^LXSNLXV Q]?E^PTL^ Πρόεδρος Πρόεδρος ∆ηµήτριος ∆ηµήτριοςΠαντερµαλής Παντερµαλής DWHYL^TVM^R C?VNL?^R BYASMSN@R DWHYL^TVM^R C?VNL?^R BYASMSN@R DWL\N^N[T[Z^] _YO[UL\NS?Z^] a[\\YT^OZXSR DWL\N^N[T[Z^] _YO[UL\NS?Z^] a[\\YT^OZXSR

Μέλη Μέλη Γεώργιος ΓεώργιοςΚαµίνης Καµίνης F@?YWH^R DASOYZgO F@?YWH^R DASOYZgO Παναγιώτης ΠαναγιώτηςΤέτσης Τέτσης DXYhS?YiXVR jgMWkl^R DXYhS?YiXVR jgMWkl^R Νικόλαος Νικόλαος∆αµαλίτης ∆αµαλίτης _^TLNLXVR JSHYOLXVR _W^i\Nk?[O^R NSR FL[]APO^]\YR `USW[\ZYR _^TLNLXVR JSHYOLXVR _W^i\Nk?[O^R NSR FL[]APO^]\YR `USW[\ZYR BYNY\X[]@R N^] J^]\[Z^] NSR DXWVU^TSR N^] BYNY\X[]@R N^] J^]\[Z^] NSR DXWVU^TSR N^] CWMYOL\?^P DObM[W\SR cb^] J^]\[Z^] DXWVU^TSR CWMYOL\?^P DObM[W\SR cb^] J^]\[Z^] DXWVU^TSR Χαράλαµπος ΧαράλαµποςΜπούρας Μπούρας C?VNL?^R BYASMSN@R DWHLN[XN^OLX@R C?VNL?^R BYASMSN@R DWHLN[XN^OLX@R _WV[hW^R NSR dULNW^U@R Q]ON@WS\SR JOS?[ZgO DXWVU^TSR _WV[hW^R NSR dULNW^U@R Q]ON@WS\SR JOS?[ZgO DXWVU^TSR Τζούλια ΤζούλιαΗλιοπούλου ΗλιοπούλουΣτράγγα Στράγγα BYASM@NWLY NSR c^?LX@R QH^T@R N^] _YO[UL\NS?Z^] DASOeO BYASM@NWLY NSR c^?LX@R QH^T@R N^] _YO[UL\NS?Z^] DASOeO Ελένη ΕλένηΚουρίνου Κουρίνου _W^i\NY?bOS NSR Df dl^W[ZYR _W^i\N^WLXeO XYL BTY\LXeO DWHYL^N@NgO _W^i\NY?bOS NSR Df dl^W[ZYR _W^i\N^WLXeO XYL BTY\LXeO DWHYL^N@NgO N^] `__C N^] `__C DUV N^O DUWZTL^ N^] DUV N^O DUWZTL^ N^]

?^]\[Z^ YXWVU^TSR NWZN^R HWVO^R

Αικατερίνη ΑικατερίνηΠαράσχη Παράσχη DWHLNbXN^OYR JSHYOLXVR DWHLNbXN^OYR JSHYOLXVR

3

?^]\[Z^ YXWVU^TSR ?^]\[Z^ YXWVU^TSR NWZN^R HWVO^R NWZN^R HWVO^R

3

Κωστής Κωστής∆άλλας ∆άλλας dUZX^]W^R BYASMSN@R \N^ N?@?Y dULX^LOgOZYR Jb\gO XYL _^TLNL\?^P dUZX^]W^R BYASMSN@R \N^ N?@?Y dULX^LOgOZYR Jb\gO XYL _^TLNL\?^P \N^ _kON[L^ _YO[UL\N@?L^ \N^ _kON[L^ _YO[UL\N@?L^

QPON^?^R YU^T^ML\?VR

QQPPOONN^^??^^RR YYUU^^TT^^MML L\\??VVRR

1S K^]OZ^]

S S S S 11 K^]OZ^] JJYYI ^I ^]] 2012 K^]OZ^]220011 11- -31 31 2012

2 0 11

- 31S J Y I ^ ] 2012


^]\[?Z YXWVUXW[ TXSR?V\WS YSRQPOW[\ NQS W YWMSQSR?NL KZS QZ ?W[RPJZ PJ\ZS YP XSQQ] YWM[QVMPSZ RP UORKWMW[L KZSXWOL I?PJL RQW ^W[RPJW QHL GKXNYWMHL FSERZ?P DMMZ YXDC?ZQZ IJUZ?P ZYMWOL Z\BXEYW[L \Z R[CKS\WO\QZS ZYN QW\ YPXJYZQN QW[L RQSL ZJBW[RPL QW[ ^W[ RPJW[ KZS \Z YZJX\W[\ FZBSD Z\DRZ AP@POCW\QZL CSZ MJCW ZYN QH CKXJ_Z KZBH?PXS\NQHQZ \VW[L \Z aZJXW\QZS QW ROCaXW\W YPXSFDM MW\ ?VRZ RQW WYWJW Z\ZUPSK\OW\QZS ?W\ZUSKD PKBV?ZQZ YZSUSD \Z ?ZCPOW\QZS ZYN QW\ CWHQP[QSKN KNR?W QHL ZXaZSNQHQZL TS PYS RKVYQPL FMVYW\QZL UJYMZ RQZ KZ??V\Z ZCDM?ZQZ QHL YPXRSK]L KZQZRQXW@]L QZ ZXSRQW[XC]?ZQZ YW[ CP\\]BHKZ\ Z?VRmL ?PQD KD\W[\ Z[QN?ZQZ QW\ YZXZMMHMSR?N ?P QSL U[\ZQNQHQPL QHL PYN ?P\HL ?VXZL ?PQD QH RH?PXS\] WSKW\W?SK] KXJRH oW ^W[RPJW YVQ[aP KZS @VQWL QW ZYJRQP[QW pZXD QH CP\SK] O@PRH KZQD@PXP CSZ QXJQH aXW\SD \Z QZ FCDMPS YVXZ VaW\QZL RQH USDBP R] QW[ ?N\W QZ USKD QW[ VRWUZ UJamL \Z PYSFZXO\PS RQW PMDaSRQW QW\ KXZQSKN YXWzYWMWCSR?N G[QN N?mL UP\ VCS\P Z[QN?ZQZ oW {[?FWOMSN QW[ aXPSDRQHKP \Z USWSK]RPS ?P QNM?H KZS RO\PRH ?P R[\Pa] PCX]CWXRH KZS ZYNM[QH USZ@D\PSZ oW PYSQPMPJW QW[ WS [YHXPRJPL QW[ KZS QW YXWRmYSKN QW[ R[\VaSRZ\ \Z PXCD_W\QZS ?P ZASWBZO?ZRQW P\BW[RSZR?N |SZ QH\ YPQ[aH?V\H MPSQW[XCJZ QW[ ^W[RPJW[ ?JMHRZ\ ?P Z\[YNKXSQH PSMSKXJ\PSZ WS PYSRKVYQPL QW[ G[Q] H PYSQ[aJZ VaPS PYHXPDRPS P[PXCPQSKD KZS QH\ YPXSWa] `m \QD\PbP H cSW\[RJW[ GXPWYZCJQW[ FPMQSEBHKP H YWSNQHQZ YWM ME\ KZQZRQH?DQm\ RQW\ YPXSFDMMW\QZ aEXW K[XJmL N?mL KZQD W?WMWCJZ Qm\ PYZCCPM?ZQSE\ QW[ QW[XSRQSKWO KMDUW[ QW XPO?Z YW[ UH?SWOXCHRZ\ WS RaPUN\ PYSRKVYQPL QZ QXJZ aXN \SZ QHL MPSQW[XCJZL QW[ R[\VFZMP W[RSZRQSKD RQH\ WSKW\W?SK] Z\DKZ?bH QHL ?PJ_W\WL YPXSWa]L |SZ QH\ YPXZSQVXm FPMQJmRH Qm\ [YHXPRSE\ YW[ YZXVaPS QW ^W[ RPJW RQW[L PYSRKVYQPL QW[ PKQNL ZYN QH\ KZBH?PXS\] PRmQPXSK] KZQZCXZ@] YZXZQHX]RPm\ KZS USZQOYmRH YXWQDRPm\ YXZC?Z QWYWS]BHKP R[RQH?ZQSK] VXP[\Z ZYN QH\ WYWJZ YXWVK[bP ?SZ RWFZX] ZASWMNCHRH CSZ QW ^W[RPJW KZS ?SZ RPSXD ZYN R[CKPKXS ?V\PL PYSRH?D\RPSL dMZ Z[QD FWHBWO\ RH?Z\QSKD QH cSWJKHRH RQW VXCW QHL R[\PaWOL XOB?SRHL Qm\ MPSQW[XCSE\ QW[


pPXSRRNQPXW pPXSRRNQPXW ZYN ZYN QH\ QH\ YXWHCWO?P\H YXWHCWO?P\H aXW\SD aXW\SD QW QW ^W[RPJW ^W[RPJW @VQWL @VQWL ZOAHRP ZOAHRP QSL QSL UXZRQHXSNQHQVL UXZRQHXSNQHQVL QW[ QW[ RQW[L RQW[L PKBPRSZKWOL PKBPRSZKWOL aEXW[L aEXW[L ?P ?P P?YMW[QSR?N Qm\ R[MMWCE\ QW[ KZS FPMQJmRH QW[ QXNYW[ YZXW[ P?YMW[QSR?N Qm\ R[MMWCE\ QW[ KZS FPMQJmRH QW[ QXNYW[ YZXW[ RJZRHL RYW[UZJm\ PKBP?DQm\ QW[ RJZRHL RYW[UZJm\ PKBP?DQm\ QW[ G\ZYD\QPaH G\ZYD\QPaH ]QZ\ ]QZ\ H H P?YPSXJZ P?YPSXJZ Qm\ Qm\ PYSRKPYQE\ PYSRKPYQE\ NQZ\ NQZ\ VFMPYZ\ VFMPYZ\ QZ QZ ZXaZeKD ZCDM?ZQZ ZKWOCW\QZL R[CaXN\mL _m\QZ\] ?W[RSK] ZYN ZXaZeKD ZCDM?ZQZ ZKWOCW\QZL R[CaXN\mL _m\QZ\] ?W[RSK] ZYN QW\ PAERQH QW[ W[ WXN@W[ KDBP pV?YQH ZYNCP[?Z ZYN QZ fXS QW\ PAERQH QW[ W[ WXN@W[ KDBP pV?YQH ZYNCP[?Z ZYN QZ fXS RQWOCP\\Z VmL QW pDRaZ g ?PMmUJZ Qm\ ]am\ QHL ?W[RSK]L KZS RQWOCP\\Z VmL QW pDRaZ g ?PMmUJZ Qm\ ]am\ QHL ?W[RSK]L KZS H ZX?W\JZ Qm\ YQ[aE\ Qm\ ZCZM?DQm\ Qm\ hWXE\ VUP\Z\ R> V\Z H ZX?W\JZ Qm\ YQ[aE\ Qm\ ZCZM?DQm\ Qm\ hWXE\ VUP\Z\ R> V\Z R[\ZXYZRQSKN RO\WMW YW[ VUPSa\P YNRW KW\QD FXJRKW\QZS WS U[W R[\ZXYZRQSKN RO\WMW YW[ VUPSa\P YNRW KW\QD FXJRKW\QZS WS U[W QVa\PL H |M[YQSK] KZS H ^W[RSK] QVa\PL H |M[YQSK] KZS H ^W[RSK] T T QXJQWL QXJQWL aXN\WL aXN\WL QW[ QW[ ^W[RPJW[ ^W[RPJW[ ]QZ\ ]QZ\ CN\S?WL CN\S?WL RP RP PYSRQH?W\SKD PYSRQH?W\SKD YXWCXD??ZQZ YXWCXD??ZQZ KZS KZS USPB\PJL USPB\PJL R[\PXCZRJPL R[\PXCZRJPL YW[ YW[ PYSKP\QXEBHKZ\ PYSKP\QXEBHKZ\ RQH RQH ?PMVQH ?PMVQH Qm\ R[MMWCE\ QW[ RP Qm\ R[MMWCE\ QW[ RP P@ZX?WC] P@ZX?WC] KZS\WQW?SKE\ KZS\WQW?SKE\ PYS PYS KWS\m\SZKE\ KWS\m\SZKE\ PXCZMPJm\ PXCZMPJm\ RP RP YXWEBHRH YXWEBHRH QPa\SKE\ QPa\SKE\ R[\Q]XHRHL R[\Q]XHRHL KZS ZYWKZQDRQZRHL ^P PYSQ[aJZ QVMWL WMWKMHXE\PQZS @VQWL QW KZS ZYWKZQDRQZRHL ^P PYSQ[aJZ QVMWL WMWKMHXE\PQZS @VQWL QW YXNCXZ??Z YXNCXZ??Z R[\Q]XHRHL R[\Q]XHRHL QWJam\ QWJam\ UZYVUm\ UZYVUm\ KZS KZS KZQZRKP[E\ KZQZRKP[E\ QHL QHL Z\ZRKZ@]L KZS Z\Z?V\PQZS ?PQD QH\ VCKXSRH Qm\ ?PMPQE\ KZS QH\ Z\ZRKZ@]L KZS Z\Z?V\PQZS ?PQD QH\ VCKXSRH Qm\ ?PMPQE\ KZS QH\ PAPOXPRH Qm\ ZYZXZJQHQm\ YNXm\ H UH?SW[XCJZ QW[ QPMP[QZJW[ PAPOXPRH Qm\ ZYZXZJQHQm\ YNXm\ H UH?SW[XCJZ QW[ QPMP[QZJW[ P\QPMEL ZR[\]BSRQW[ PKBPRSZKWO aEXW[ QW[ ^W[RPJW[ P\QPMEL ZR[\]BSRQW[ PKBPRSZKWO aEXW[ QW[ ^W[RPJW[ I[aZXSRQE QW iYW[XCPJW pWMSQSR?WO KZS oW[XSR?WO CSZ QH\ YWMO I[aZXSRQE QW iYW[XCPJW pWMSQSR?WO KZS oW[XSR?WO CSZ QH\ YWMO QS?H RQ]XSA] QW[ RQW ^W[RPJW QH\ pXEQH I@WXPJZ GXaZSWQ]Qm\ QS?H RQ]XSA] QW[ RQW ^W[RPJW QH\ pXEQH I@WXPJZ GXaZSWQ]Qm\ G> IphG KZS QH\ iYHXPRJZ {[\Q]XHRHL Qm\ ^\H?PJm\ QHL GKXN G> IphG KZS QH\ iYHXPRJZ {[\Q]XHRHL Qm\ ^\H?PJm\ QHL GKXN YWMHL i{^G CSZ QH\ YWMO KZM] R[\PXCZRJZ YWMHL i{^G CSZ QH\ YWMO KZM] R[\PXCZRJZ IYJRHL P[aZXSRQJPL PK@XD_m RQW\ c]?W GBH\ZJm\ KZS QH\ ΤεχνόIYJRHL P[aZXSRQJPL PK@XD_m RQW\ c]?W GBH\ZJm\ KZS QH\ Τεχνόπολη CSZ QH\ YXNB[?H Z\QZYNKXSR] QW[L RP ZSQ]?ZQZ QW[ ^W[RPJ πολη CSZ QH\ YXNB[?H Z\QZYNKXSR] QW[L RP ZSQ]?ZQZ QW[ ^W[RPJ W[ oVMWL P[aZXSRQE QH\ PQZSXPJZ # #% W[ oVMWL P[aZXSRQE QH\ PQZSXPJZ # #% 2+)9754/)8 +22'8 2+)9754/)8 +22'8 CSZ QH CP\\ZSNUmXH YXWR@WXD QHL RQW ^W[RPJW CSZ QH CP\\ZSNUmXH YXWR@WXD QHL RQW ^W[RPJW

∆ηµήτριος ∆ηµήτριος Παντερµαλής Παντερµαλής Πρόεδρος Πρόεδρος του του ∆Σ ∆Σ του του Μουσείου Μουσείου


CL [UL\XbUN[R CL [UL\XbUN[R _YWk N^ YWOSNLXV ^LX^O^?LXV _YWk N^ YWOSNLXV ^LX^O^?LXV XTZ?Y XYL NSO UNe\S N^] N^]WL\?^P XTZ?Y XYL NSO UNe\S N^] N^]WL\?^P \NSO DA@OY XYNk NS hLkWX[LY NgO \NSO DA@OY XYNk NS hLkWX[LY NgO N[T[]NYZgO ?SOeO N^ J^]\[Z^ N[T[]NYZgO ?SOeO N^ J^]\[Z^ NSR DXWVU^TSR \]ObHL\[ OY NSR DXWVU^TSR \]ObHL\[ OY UYWbH[L ?[ [ULN]HZY NLR ]USW[\Z[R UYWbH[L ?[ [ULN]HZY NLR ]USW[\Z[R N^] MLY eW[R T[LN^]WMZYR NSO N^] MLY eW[R T[LN^]WMZYR NSO S?bWY XYL S?bW[R NSO [Eh^?khY S?bWY XYL S?bW[R NSO [Eh^?khY UYWY?bO^ONYR YO^LHNV ?bHWL NLR UYWY?bO^ONYR YO^LHNV ?bHWL NLR XkA[ _YWY\X[]@ EWkh] XkA[ _YWY\X[]@ EWkh] DUV NSO S K^]OZ^]

bgR DUV NSO S K^]OZ^]

bgR NSO S JYI^] NSO S JYI^] kN^?Y [UL\XblASXYO N^ J^]\[Z^ kN^?Y [UL\XblASXYO N^ J^]\[Z^ hS?L^]WMeONYR ]ML@ UWVXTS\S hS?L^]WMeONYR ]ML@ UWVXTS\S \NS FL^ZXS\S MLY UW^\l^Wk \NS FL^ZXS\S MLY UW^\l^Wk ]USW[\LeO XYL ]USW[\LeO XYL

YPmS\S NSR XYT@R hLkA[\SR N^] YPmS\S NSR XYT@R hLkA[\SR N^] UW^\gULX^P \S?YONLXV UYWkM^ONY UW^\gULX^P \S?YONLXV UYWkM^ONY MLY NSO YhLkT[LUNS UW^\l^Wk MLY NSO YhLkT[LUNS UW^\l^Wk U^L^NLXeO ]USW[\LeO UW^R N^ U^L^NLXeO ]USW[\LeO UW^R N^ X^LOV X^LOV G^ UW^\gULXV NSR ]U^h^H@R G^ UW^\gULXV NSR ]U^h^H@R \]ObHL\[ NS \]TT^M@ \NYNL\NLXeO \]ObHL\[ NS \]TT^M@ \NYNL\NLXeO \N^LH[ZgO MLY NS HeWY UW^bT[]\SR \N^LH[ZgO MLY NS HeWY UW^bT[]\SR XYL NS MTe\\Y XkA[ [UL\XbUNS XYL NS MTe\\Y XkA[ [UL\XbUNS ?[ YU^NbT[\?Y N^ J^]\[Z^ OY ?[ YU^NbT[\?Y N^ J^]\[Z^ OY hLYAbN[L ?LY YXWLE@ [LXVOY MLY hLYAbN[L ?LY YXWLE@ [LXVOY MLY NSO UW^bT[]\S NgO [UL\X[UNeO NSO UW^bT[]\S NgO [UL\X[UNeO N^] D]N@ NS HW^OLk ^L sTTSO[R N^] D]N@ NS HW^OLk ^L sTTSO[R [UL\XbUN[R YU^NbT[\YO UkTL [UL\XbUN[R YU^NbT[\YO UkTL bOY ?[MkT^ N?@?Y N^] X^LO^P bOY ?[MkT^ N?@?Y N^] X^LO^P U^] [UL\XblASX[ N^ J^]\[Z^ U^] [UL\XblASX[ N^ J^]\[Z^ YONL\NWbl^ONYR NSO Nk\S U^] YONL\NWbl^ONYR NSO Nk\S U^] \]HOk YOYlbW[NYL YUV NY JJd VNL \]HOk YOYlbW[NYL YUV NY JJd VNL ^L sTTSO[R h[O [UL\XbUN^ONYL NY ^L sTTSO[R h[O [UL\XbUN^ONYL NY ?^]\[ZY N^]R ?^]\[ZY N^]R r NL?@ N^] [L\LNSWZ^] M[OLX@R r NL?@ N^] [L\LNSWZ^] M[OLX@R [L\Vh^] UYWb?[LO[ \NY []We [L\Vh^] UYWb?[LO[ \NY []We NL?@ Y]N@ hL[AOeR [ZOYL HY?ST@ NL?@ Y]N@ hL[AOeR [ZOYL HY?ST@ XYL YONYOYXTk NSO [O\]O[ZhSNS XYL YONYOYXTk NSO [O\]O[ZhSNS U^TLNLX@ N^] J^]\[Z^] OY U^TLNLX@ N^] J^]\[Z^] OY hL[]X^TPO[L NSO UW^\bT[]\S hL[]X^TPO[L NSO UW^\bT[]\S [UL\X[UNeO sOYR ?[MkT^R YWLA?VR [UL\X[UNeO sOYR ?[MkT^R YWLA?VR \]MX[XWL?bOgO [UL\X[UNeO N^ \]MX[XWL?bOgO [UL\X[UNeO N^ \]ObHL\[ OY [UL\XbUN[NYL \]ObHL\[ OY [UL\XbUN[NYL N^ J^]\[Z^ ?[ ?[Lg?bOS N^ J^]\[Z^ ?[ ?[Lg?bOS @ hgW[kO [Z\^h^ @ hgW[kO [Z\^h^

33


K^]OZ^]

JYI^] Q]O^TLXVR YWLA?VR [UL\X[UNeO Μεµονωµένες αφίξεις επισκεπτών

VTgO NgO [UL\X[UNeO

Αφίξεις επισκεπτών µε οργανωµένες οµάδες

VTgO NgO [UL\X[UNeO

DUV Y]N^PR @NYO

!?kh[R ?YASNeO

Γλώσσα οµιλίας J[?^Og?bO^L [UL\XbUN[R dTTSOLXk DMMTLXk |YTTLXk

K\UYOLXk KNYTLXk

!?kh[R [OSTZXgO

|[W?YOLXk FYOLXk _^WN^MYTLXk

Χώρα προέλευσης J[?^Og?bO^L [UL\XbUN[R

dTTkhY r_D |YTTZY rOg?bO^ tY\ZT[L^ KNYTZY K\UYOZY |[W?YOZY D]\NWYTZY BYOYhkR tWYnLTZY uTT[R HeW[R

QPO^T^

vg\LXk w^LUbR |Te\\[R

QPO^T^

dmYLWbASXYO ^L [UL\XbUN[R NgO [LhLXeO [XhSTe\[gO XYL N^] [\NLYN^WZ^]

∆ωρεάν και Μειωµένη Είσοδος FgW[kO dL\LN@WLY dL\LN@WLY J[Lg?bOSR dL\Vh^]

N^] \]OVT^] NgO [UL\X[UNeO

dmYLWbASXYO ^L [UL\XbUN[R NgO [LhLXeO [XhSTe\[gO XYL N^] [\NLYN^WZ^]

4

5


r [?U[LWZY NSR [UZ\X[oSR r [?U[LWZY NSR [UZ\X[oSR Αλλαγές Αλλαγές και βελτιώσεις και βελτιώσεις στη στη ]TLXk U^] HWS\L?^U^L@ASXYO ]TLXk U^] HWS\L?^U^L@ASXYO µόνιµη µόνιµη συλλογή συλλογή MLY OY ngMWYlL\N^PO XYL OY MLY OY ngMWYlL\N^PO XYL OY B[ONWLXV km^OY NSR [?U[LWZYR NSR B[ONWLXV km^OY NSR [?U[LWZYR NSR HWg?YNL\N^PO NY MT]UNk XYNk NS HWg?YNL\N^PO NY MT]UNk XYNk NS [UZ\X[oSR \N^ J^]\[Z^ YU^N[T^PO [UZ\X[oSR \N^ J^]\[Z^ YU^N[T^PO hLkWX[LY NSR DWHYiX@R U[WLVh^] hLkWX[LY NSR DWHYiX@R U[WLVh^] NY [XAb?YNk N^] _W^N[WYLVNSNY NY [XAb?YNk N^] _W^N[WYLVNSNY ?b\g NSR bXA[\SR NgO l]\LXeO ?b\g NSR bXA[\SR NgO l]\LXeO N^] J^]\[Z^] [ZOYL S \]O[H@R N^] J^]\[Z^] [ZOYL S \]O[H@R ^]\LeO U^] HWS\L?^U^L^PONYO ^]\LeO U^] HWS\L?^U^L^PONYO E[TNZg\S NSR ?VOL?SR bXA[\SR XYL E[TNZg\S NSR ?VOL?SR bXA[\SR XYL Y]N@ NSO U[WZ^h^ XYAeR XYL NgO Y]N@ NSO U[WZ^h^ XYAeR XYL NgO S [L\YMgM@ ObgO \N^LH[ZgO \NLR S [L\YMgM@ ObgO \N^LH[ZgO \NLR [WMYT[ZgO U^] HWS\L?^U^L^PONYO [WMYT[ZgO U^] HWS\L?^U^L^PONYO YZA^]\[R YZA^]\[R YUV XYTTLNbHO[R NSR [U^H@R MLY YUV XYTTLNbHO[R NSR [U^H@R MLY NS Tkm[]\S YONLX[L?bOgO VUgR NS Tkm[]\S YONLX[L?bOgO VUgR DUV NY HLTLkh[R AWYP\?YNY DUV NY HLTLkh[R AWYP\?YNY Y]Nk U^] [XNZA[ONYL \NSO YWHYiX@ Y]Nk U^] [XNZA[ONYL \NSO YWHYiX@ MT]UNeO NSR DXWVU^TSR U^] MT]UNeO NSR DXWVU^TSR U^] YZA^]\Y YZA^]\Y l]Tk\\^ONYL \NLR YWHYL^T^MLXbR l]Tk\\^ONYL \NLR YWHYL^T^MLXbR YU^A@X[R ^L YWHYL^TVM^L N^] YU^A@X[R ^L YWHYL^TVM^L N^] QN^ UTYZ\L^ NSR UW^[N^L?Y\ZYR QN^ UTYZ\L^ NSR UW^[N^L?Y\ZYR J^]\[Z^] YOYMOeWL\YO XYL J^]\[Z^] YOYMOeWL\YO XYL NSR ?^]\[LYX@R hWk\SR MLY N^ NSR ?^]\[LYX@R hWk\SR MLY N^ \]ObOg\YO U^T]kWLA?Y X^??kNLY \]ObOg\YO U^T]kWLA?Y X^??kNLY YWHYiXV HWe?Y \N@ASXYO bOY YWHYiXV HWe?Y \N@ASXYO bOY ?[ @hS [XN[A[L?bOY bWMY ?[ @hS [XN[A[L?bOY bWMY YWHYiXV LgOLXV XL^OVXWYO^ ?[ YWHYiXV LgOLXV XL^OVXWYO^ ?[ dmYLW[NLXk \S?YONLX@ ]U@Wm[ S dmYLW[NLXk \S?YONLX@ ]U@Wm[ S T[UNV MT]UNLXV YTTk XYL HWg?YNLXV T[UNV MT]UNLXV YTTk XYL HWg?YNLXV NYPNL\S ?[MkT^] AWYP\?YN^R NYPNL\S ?[MkT^] AWYP\?YN^R hLkX^\?^ XYL N^ [UZXWYO^ N^] hLkX^\?^ XYL N^ [UZXWYO^ N^] YUV NSO UTkNS N^] MZMYONY \NS YUV NSO UTkNS N^] MZMYONY \NS COS\Z?^] ML^] N^] a[^heW^] COS\Z?^] ML^] N^] a[^heW^] h[mLk MgOZY N^] Y[Ne?YN^R N^] h[mLk MgOZY N^] Y[Ne?YN^R N^] U^] HWS\Z?[][ gR Ek\S YMkT?YN^R U^] HWS\Z?[][ gR Ek\S YMkT?YN^R Αρχαίου Αρχαίου Ναού r \]MXVTTS\S Ναού r \]MXVTTS\S ?[ U^TP XYTk hLYNSWS?bOY NY ?[ U^TP XYTk hLYNSWS?bOY NY AY [ULlbW[L YTTYMbR \NSO bgR AY [ULlbW[L YTTYMbR \NSO bgR HWg?YNL\?bOY MWk??YNY NSR HWg?YNL\?bOY MWk??YNY NSR NeWY YOY\POA[\S NSR ?^Wl@R NeWY YOY\POA[\S NSR ?^Wl@R YOYAS?YNLX@R [ULMWYl@R N^] YOYAS?YNLX@R [ULMWYl@R N^] _YWkTTSTY bMLO[ ObY bXA[\S NSR _YWkTTSTY bMLO[ ObY bXA[\S NSR J[Nk YUV YOY?^O@ U^TTeO [NeO T[^ON^X[lYT@R ]hW^WWVSR N^] T[^ON^X[lYT@R ]hW^WWVSR N^] J[Nk YUV YOY?^O@ U^TTeO [NeO XYNbESXYO YUV N^O _YWA[OeOY OY^P \NSO ^U^ZY UW^\NbASX[ OY^P \NSO ^U^ZY UW^\NbASX[ XYNbESXYO YUV N^O _YWA[OeOY ^L ?[NVU[R NSR E^W[L^h]NLX@R ?[MkT^ N?@?Y NSR [UYbNLYR \Z?SR ?[MkT^ N?@?Y NSR [UYbNLYR \Z?SR ^L ?[NVU[R NSR E^W[L^h]NLX@R MgOZYR N^] XNLWZ^] ^L EVW[L[R MgOZYR N^] XNLWZ^] ^L EVW[L[R N^] OY^P N^] OY^P XYL XYL S h]NLX@ Dl^P XYL XYL S h]NLX@ Dl^P vLnLXk kTTYm[ S ?^Wl@ N^] vLnLXk kTTYm[ S ?^Wl@ N^] \]ONSW@ASXYO \N^ [WMY\N@WL^ \]ONSW@ASXYO \N^ [WMY\N@WL^ U[WZlS?^] X]OSMSNLX^P \X]TL^P U[WZlS?^] X]OSMSNLX^P \X]TL^P MT]UNeO N^] J^]\[Z^] \N@ASXYO MT]UNeO N^] J^]\[Z^] \N@ASXYO U^] YU^hZh[NYL \N^O XYTTLNbHOS U^] YU^hZh[NYL \N^O XYTTLNbHOS UW^\gWLOk \[ HY?STV Po^R UW^\gWLOk \[ HY?STV Po^R N^] ιππέα N^] ιππέα Rampin ?[ NSO Rampin ?[ NSO MLY OY ?U^W^PO ^L [UL\XbUN[R MLY OY ?U^W^PO ^L [UL\XbUN[R UW^\A@XS N?@?YN^R NSR ^]WkR UW^\A@XS N?@?YN^R NSR ^]WkR OY h^]O MLY UWeNS l^Wk YUV OY h^]O MLY UWeNS l^Wk YUV N^] Q]?UTSWeASX[ YXV?Y N^] Q]?UTSWeASX[ YXV?Y X^ONk UWgNVN]U[R ?[NVU[R N^] X^ONk UWgNVN]U[R ?[NVU[R N^] ?[ UWgNVN]UY AWYP\?YNY N^ ?[ UWgNVN]UY AWYP\?YNY N^ _YWA[OeOY XYL OY YOYXYTPo^]O _YWA[OeOY XYL OY YOYXYTPo^]O h[mZ \XbT^R N^] LUUbY XYL h[mZ \XbT^R N^] LUUbY XYL NSO LhLYZN[WS XYTTLN[HOLX@ YmZY NSO LhLYZN[WS XYTTLN[HOLX@ YmZY mYOY\N@ASX[ ?[ \PMHW^O^ NWVU^ mYOY\N@ASX[ ?[ \PMHW^O^ NWVU^ N^]R X]WZgR NSR ?[NVUSR N^]R X]WZgR NSR ?[NVUSR S YLOLM?YNLX@ BVWS Yl^P S YLOLM?YNLX@ BVWS Yl^P ?[ NS \U^]hYZY \POA[\S NSR ?[ NS \U^]hYZY \POA[\S NSR YUYTTkHASX[ YUV UYTYLVN[W[R YUYTTkHASX[ YUV UYTYLVN[W[R UYWk\NY\SR XYL NSO ]oST@ UYWk\NY\SR XYL NSO ]oST@ MPoLO[R \]?UTSWe\[LR MPoLO[R \]?UTSWe\[LR T[UNVNSNY XYL HkWS \NSO YUVh^\S T[UNVNSNY XYL HkWS \NSO YUVh^\S NgO T[UN^?[W[LeO NgO [Oh]?kNgO NgO T[UN^?[W[LeO NgO [Oh]?kNgO CL [UL\XbUN[R [ZHYO NSO []XYLWZY CL [UL\XbUN[R [ZHYO NSO []XYLWZY dZOYL S ?[NVUS U^] hLbl]M[ YUV NSO dZOYL S ?[NVUS U^] hLbl]M[ YUV NSO OY [XNL?@\^]O NY YXYNbWMY\NY OY [XNL?@\^]O NY YXYNbWMY\NY XYNY\NW^lLX@ ?YOZY lYOYNL\?bOgO XYNY\NW^lLX@ ?YOZY lYOYNL\?bOgO

6

6


HWL\NLYOeO MLYNZ Z\gR A[gW@ASX[ [XNVR YUV NSO DASOk XYL N^O ZhL^ HWL\NLYOeO MLYNZ Z\gR A[gW@ASX[ [XNVR YUV NSO DASOk XYL N^O ZhL^ VNL UYWL\NkO[L \[ ?LY UW^hW^?LX@ S DlW^hZNS S UW^\NkNLhY NSR VNL UYWL\NkO[L \[ ?LY UW^hW^?LX@ S DlW^hZNS S UW^\NkNLhY NSR ?^Wl@ N^O d]YMM[TL\?V NSR UYNWZhYR N^] BOZh^] \NS J D\ZY ?^Wl@ N^O d]YMM[TL\?V NSR UYNWZhYR N^] BOZh^] \NS J D\ZY a[^NVX^] a[^NVX^] Προετοιµασία της επιτόπιας Προετοιµασία της επιτόπιας |LY OY [OL\HP\[L NSO YOYUYWk\NY\S αρχαιολογικής ανασκαφής |LY OY [OL\HP\[L NSO YOYUYWk\NY\S αρχαιολογικής ανασκαφής N^] YXWgNSWZ^] N^] _YWA[OeOY GY YWHYL^T^MLXk []W@?YNY NSR N^] YXWgNSWZ^] N^] _YWA[OeOY GY YWHYL^T^MLXk []W@?YNY NSR N^ J^]\[Z^ UYW^]\ZY\[ N^O K^POL^ YWHYZYR DASOYiX@R \]O^LXZYR N^ J^]\[Z^ UYW^]\ZY\[ N^O K^POL^ YWHYZYR DASOYiX@R \]O^LXZYR N^]

\N^ X^LOV \S?YONLXk U^] [XN[ZO[NYL XkNg YUV N^ N^]

\N^ X^LOV \S?YONLXk U^] [XN[ZO[NYL XkNg YUV N^ UWgNVN]UY AWYP\?YNY NY ^U^ZY UWgNVN]UY AWYP\?YNY NY ^U^ZY J^]\[Z^ AY YU^N[Tb\^]O bOY J^]\[Z^ AY YU^N[Tb\^]O bOY XYNYh[LXOP^]O NSO ]oST@ U^LVNSNY Ob^ [XA[\LYXV HeW^ MLY N^]R XYNYh[LXOP^]O NSO ]oST@ U^LVNSNY Ob^ [XA[\LYXV HeW^ MLY N^]R NSR X^W]lYZYR hLYXV\?S\SR NSR X^W]lYZYR hLYXV\?S\SR [UL\XbUN[R ?[ hZXN]^ hLYhWV?gO [UL\XbUN[R ?[ hZXN]^ hLYhWV?gO N^] [?ETS?YNLX^P OY^P XYL [UZ\X[oSR NgO [W[LUZgO N^] [?ETS?YNLX^P OY^P XYL [UZ\X[oSR NgO [W[LUZgO hW^?^T^M^PO NS ?[TbNS MLY NSO hW^?^T^M^PO NS ?[TbNS MLY NSO XYL ?^]\[LYX@ UYW^]\ZY\S XYL ?^]\[LYX@ UYW^]\ZY\S YOYUYWk\NY\S XYL N^] h[PN[W^] YOYUYWk\NY\S XYL N^] h[PN[W^] NgO XLOSNeO []WS?kNgO NSR NgO XLOSNeO []WS?kNgO NSR YXWgNSWZ^] YOY\XYl@R BYNk NS hLkWX[LY N^] YXWgNSWZ^] YOY\XYl@R BYNk NS hLkWX[LY N^] N[T[]NYZ^] bN^]R ^L YWHYL^TVM^L N[T[]NYZ^] bN^]R ^L YWHYL^TVM^L QNSO YZA^]\Y N^] _YWA[OeOY QNSO YZA^]\Y N^] _YWA[OeOY N^] J^]\[Z^] h^]T[P^ONYR ?[ N^] J^]\[Z^] h^]T[P^ONYR ?[ bMLOYO U^TTbR E[TNLe\[LR LhLYZN[WY N^]R \]ONSWSNbR XYL N^]R [WMkN[R bMLOYO U^TTbR E[TNLe\[LR LhLYZN[WY N^]R \]ONSWSNbR XYL N^]R [WMkN[R ?[ N^ Ob^ \N@\L?^ NgO X[ONWLXeO ?[ N^ Ob^ \N@\L?^ NgO X[ONWLXeO \H[hVO ^T^XT@Wg\YO NLR [WMY\Z[R \H[hVO ^T^XT@Wg\YO NLR [WMY\Z[R O^NZgO ?[N^UeO GY UWgNVN]UY O^NZgO ?[N^UeO GY UWgNVN]UY YU^XYNk\NY\SR XYL \]ON@WS\SR YU^XYNk\NY\SR XYL \]ON@WS\SR AWYP\?YNY \N[W[eASXYO \[ AWYP\?YNY \N[W[eASXYO \[ NgO YWHYZgO XYNY\X[]eO \NSO NgO YWHYZgO XYNY\X[]eO \NSO L\H]WbR UTkX[R YUV hLklYO^ L\H]WbR UTkX[R YUV hLklYO^ YOY\XYl@ r UWVNY\S MLY NSO YOY\XYl@ r UWVNY\S MLY NSO "2+</-2'8 ?[ XYLO^N^?LXV NWVU^ "2+</-2'8 ?[ XYLO^N^?LXV NWVU^ UYW^]\ZY\S NSR YOY\XYl@R XYL UYW^]\ZY\S NSR YOY\XYl@R XYL U^] [ULNWbU[L NSO YUWV\X^UNS U^] [ULNWbU[L NSO YUWV\X^UNS N^ \H[hLY\?V NSR bXA[\SR MLY N^ \H[hLY\?V NSR bXA[\SR MLY AbY\S XYL ?[TbNS N^]R hZHgR N^ AbY\S XYL ?[TbNS N^]R hZHgR N^ NY XLOSNk []W@?YNY EWZ\X[NYL \[ NY XLOSNk []W@?YNY EWZ\X[NYL \[ h]\kW[\N^ MPoLO^ bhYl^R eWL?^ \NkhL^ h]\kW[\N^ MPoLO^ bhYl^R eWL?^ \NkhL^ Q]O[HZ\NSX[ N^

Το αρχαϊκό χρώµαχρώµα Q]O[HZ\NSX[ N^

Το αρχαϊκό ^ XYAYWL\?VR NSR BYW]kNLhYR D ?[ JLY [ON[TeR LhLYZN[WS ?^]\[LYX@ ^ XYAYWL\?VR NSR BYW]kNLhYR D ?[ JLY [ON[TeR LhLYZN[WS ?^]\[LYX@ N[HOLX@ 2'8+7 XYL ^T^XTSWeASX[ ?[ hWk\S m[XZOS\[ ?[ NSO bW[]OY N[HOLX@ 2'8+7 XYL ^T^XTSWeASX[ ?[ hWk\S m[XZOS\[ ?[ NSO bW[]OY [ULN]HZY N^] HWe?YN^R \NY YMkT?YNY [ULN]HZY N^] HWe?YN^R \NY YMkT?YNY NY YWHLN[XN^OLXk ?bTS XYL NLR NY YWHLN[XN^OLXk ?bTS XYL NLR QNS EVW[LY YZA^]\Y N^] UWeN^] QNS EVW[LY YZA^]\Y N^] UWeN^] [ULMWYlbR NSR YWHYiX@R [U^H@R [ULMWYlbR NSR YWHYiX@R [U^H@R ^WVl^] bMLO[ YOYhLkNYmS NgO ^WVl^] bMLO[ YOYhLkNYmS NgO Jb\Y \N^ NY YU^N[Tb\?YNY Jb\Y \N^ NY YU^N[Tb\?YNY oSlL\?YNLXeO YOkMT]lgO NgO [WMY\LeO AY YWHZ\^]O OY oSlL\?YNLXeO YOkMT]lgO NgO [WMY\LeO AY YWHZ\^]O OY d?UT^]NZ\NSX[ ^ \H^TLY\?VR N^]R UYW^]\Lkn^ONYL \N^]R [UL\XbUN[R d?UT^]NZ\NSX[ ^ \H^TLY\?VR N^]R UYW^]\Lkn^ONYL \N^]R [UL\XbUN[R \[ Nb\\[WLR MTe\\[R ?[ oSlLYXV N^] J^]\[Z^] [Oe UYWkTTSTY AY \[ Nb\\[WLR MTe\\[R ?[ oSlLYXV N^] J^]\[Z^] [Oe UYWkTTSTY AY \P\NS?Y UW^X[L?bO^] OY ?U^W^PO UW^HgW[Z U[WYLNbWg N^ [W[]OSNLXV \P\NS?Y UW^X[L?bO^] OY ?U^W^PO UW^HgW[Z U[WYLNbWg N^ [W[]OSNLXV ^L [UL\XbUN[R OY XYNYO^^PO ^L [UL\XbUN[R OY XYNYO^^PO bWM^ \[ \]O[WMY\ZY ?[ [TTSOLXk bWM^ \[ \]O[WMY\ZY ?[ [TTSOLXk NY \U^]hYZY Y]Nk ?OS?[ZY NSR NY \U^]hYZY Y]Nk ?OS?[ZY NSR XYL mbOY LO\NLN^PNY XYL mbOY LO\NLN^PNY hS?V\LYR ng@R NSR YWHYZYR hS?V\LYR ng@R NSR YWHYZYR DA@OYR r ^?khY [OL\HPASX[ DA@OYR r ^?khY [OL\HPASX[ ?[ bOY YXV?S o@lL\?Y MLY N^O ?[ bOY YXV?S o@lL\?Y MLY N^O _W^m[OZhS \N^ ^U^Z^ YU[LX^OZn[NYL _W^m[OZhS \N^ ^U^Z^ YU[LX^OZn[NYL

7

7


dULX^LOgOeONYR NSO YWHYL^T^MZY Συντήρηση εκθεµάτων στα εργαστήρια και µπροστά στους επισκέπτες CL \]ONSWSNbR \]ObHL\YO NLR NYXNLXbR [WMY\Z[R \]ON@WS\SR XYL XYAYWL\?^P XYL \NLR YZA^]\[R XYL \NY [WMY\N@WLY N^] J^]\[Z^] _YWkTTSTY \[ \]O[WMY\ZY ?[ N^ xhW]?Y G[HO^T^MZYR XYL sW[]OYR BW@NSR UW^HeWS\YO \NSO ^T^XT@Wg\S N^] XYAYWL\?^P NSR BYW]kNLhYR D \N^O [LhLXV [me\NS N^] [XA[\LYX^P HeW^] J[ NS E^@A[LY ?LYR NST[^UNLX@R ^AVOSR ^L [UL\XbUN[R ?U^W^P\YO OY UYWYNSW^PO NSO [m[TL\\V?[OS hLYhLXY\ZY N^] XYAYWL\?^P ?[ 2'8+7 $5 X^LOV UYWYX^T^PAS\[ [UZ\SR N^O XYAYWL\?V ?[ 2'8+7 NSR MTYPXYR \NSO [Z\^h^ N^] J^]\[Z^] XYL NS \]ON@WS\S XYL YU^XYNk\NY\S NSR YWHYL^T^MLX@R YOY\XYl@R \N^ HY?STV [UZU[h^ N^] J^]\[Z^] Τρισδιάστατη σάρωση της ζωφόρου του Παρθενώνα r \]O[WMY\ZY U^] bH[L YWHZ\[L YUV N^O CXNeEWL^ N^]

YOk?[\Y \N^ J^]\[Z^ XYL N^ dWMY\N@WL^ dWMYT[L^?SHYOeO XYL FLY?^WlgNLX@R G[HO^T^MZYR N^] G?@?YN^R JSHYO^TVMgO JSHYOLXeO N^] DWL\N^N[T[Z^] _YO[UL\NS?Z^] a[\\YT^OZXSR [ZOYL bOY UWVMWY??Y MLY NS T[UN^?[W@ NWL\hLk\NYNS \kWg\S NSR nglVW^] N^] _YWA[OeOY \NSO DA@OY XYL \N^ w^OhZO^ D]NV N^ UWVMWY??Y AY E^SA@\[L ^]\LY\NLXk NSO bW[]OY YTTk XYL NSO [UL\NS?^OLXk YXWLE@ [UYOY\POh[\S NgO TZAgO NSR nglVW^] XYL NgO U^T]kWLA?gO AWY]\?kNgO U^] EWZ\X^ONYL \NY h]^ J^]\[ZY

8

Με µαθητές σχολείου: σχολικά προγράµµατα G^ J^]\[Z^ UW^\lbW[L bOYO U[WL^WL\?bO^ YWLA?V [XUYLh[]NLXeO UW^MWY??kNgO XYL UYW^]\Lk\[gO NSR ?VOL?SR \]TT^M@R \NLR \H^TLXbR ^?kh[R r n@NS\S MLY NbN^LY UW^MWk??YNY ]U[WEYZO[L XYNk U^TP NLR hLYAb\L?[R UYW^HbR sN\L N^ J^]\[Z^ bH[L YWHZ\[L OY hL[W[]Ok NSO YOkUN]mS USMeO XYL E^SAS?kNgO MLY NSO ]U^\N@WLmS [UL\Xbo[gO XYA^hSM^P?[OgO YUV [XUYLh[]NLX^PR bN\L e\N[ U[WL\\VN[W^L ?YASNbR OY [Ugl[T^PONYL YUV NY UW^MWk??YNY XYL NLR hWY\NSWLVNSN[R \N^ J^]\[Z^ \N^ ?bTT^O G^ N[T[]NYZ^ bN^R ?YASNbR NSR _WgN^EkA?LYR dXUYZh[]\SR YUV \H^T[ZY \]??[N[ZHYO \N^ _WVMWY??Y Τα Γλυπτά του Παρθενώνα ?[ NSO dXUYLh[]NLX@ C?khY NSR `USW[\ZYR Q]ON@WS\SR JOS?[ZgO DXWVU^TSR `QJD dULUTb^O UYLhLk YUV

\H^T[ZY \]??[N[ZHYO \[ hWY\NSWLVNSN[R [\NLkn^ONYR \NS ?VOL?S \]TT^M@ N^] J^]\[Z^] ?[ DWHYL^TVM^]R yW^ONL\NbR N^] J^]\[Z^] Με εκπαιδευτικούς: σεµινάρια εκπαιδευτικών BWZ\L?S \NWYNSMLX@ U^] @hS [lYW?Vn[NYL MLY N^O U^TTYUTY\LY\?V NgO YOAWgUZOgO UVWgO e\N[ ^L [UL\Xbo[LR \H^T[ZgO OY [ZOYL YU^h^NLXbR YU^N[T[Z S [UL?VWlg\S [XUYLh[]NLXeO \NSO YOkTSoS NgO hLXeO N^]R UW^MWY??kNgO ?b\Y \NLR YZA^]\[R N^] J^]\[Z^]

r dXUYLh[]NLX@ C?khY NSR `QJD UYW^]\ZY\[ \[?LOkWLY \[ UkOg YUV [XUYLh[]NLX^PR \N^ Y?lLAbYNW^ N^] J^]\[Z^] \[ UW^MWk??YNY MLY NSO YZA^]\Y N^] _YWA[OeOY Με επισκέπτες στις συλλογές: θεµατικές παρουσιάσεις [UL\XbUN[R \]??[N[ZHYO \NLR A[?YNLXbR UYW^]\Lk\[LR ?[ N^]R DWHYL^TVM^]R yW^ONL\NbR N^] J^]\[Z^] CL UYW^]\Lk\[LR MLY NSO BVWS N^] DON@O^W^R N^]R KUU[ZR XYL N^ K[WV N^] D\XTSUL^P \]O[HZ\NSXYO CL \PON^?[R UYW^]\Lk\[LR \NY [TTSOLXk XYL YMMTLXk ?[ [\NZY\S \[ \]MX[XWL?bO^ bXA[?Y @NYO XkNL N^ LhLYZN[W^ MLY N^ [TTSOLXV X^LOV οι θεµατικές παρουσιάσεις αξιολογήθηκαν µεταξύ των 10 δηµοφιλέστερων δραστηριοτήτων στην Αθήνα από το εβδοµαδιαίο περιοδικό Αθηνόραµα. dULUWV\A[NY N^ J^]\[Z^ UW^\bl[W[ ?LY \[LWk bXNYXNgO A[?YNLXeO UYW^]\Lk\[gO MLY NLR ^U^Z[R Yl^W?@ ]U@Wm[ S YOkh[LmS N^] DXWgNSWZ^] ?[ ObY UWgNVN]UY [XAb?YNY \NSO YZA^]\Y N^] _YWA[OeOY XYAeR XYL S UW^\gWLO@ bXA[\S NgO E^W[ZgO ?[N^UeO XYL XYL NSR h]NLX@R ?[NVUSR N^] _YWA[OeOY Με παιδιά και τις οικογένειές τους: το οικογενειακό σακίδιο G^ UWVMWY??Y NSR ^LX^M[O[LYX@R ?^]\[LYX@R hWk\SR Μια µέρα στο Μουσείο Ακρόπολης µε τη θεά Αθηνά m[XZOS\[ MLY UWeNS l^Wk N^O DUWZTL^ N^]

XYL [mYX^T^]A[Z OY [ZOYL hS?^lLTbR XYL XYT^h[H^P?[O^ YUV ^LX^MbO[L[R

9


YUV NSO `USW[\ZY DOY\N@Tg\SR ^] [UL\XbUN^ONYL N^ J^]\[Z^ YUV NSO `USW[\ZY DOY\N@Tg\SR U^] [UL\XbUN^ONYL N^ J^]\[Z^ JOS?[ZgO DXWVU^TSR `QJD ^ \YXZhL^ N^] UW^MWk??YN^R JOS?[ZgO DXWVU^TSR `QJD G^ \YXZhL^ N^] UW^MWk??YN^R XYL m[XZOS\YO OY UW^EkTT^ONYL [WLbH[L hLkl^WY UYLHOZhLY XYL m[XZOS\YO OY UW^EkTT^ONYL U[WLbH[L hLkl^WY UYLHOZhLY N^ ?[ UW^E^TbR NY YL hWY\NSWLVNSN[R ?[ Ek\S NY N^ ?[ UW^E^TbR NY XYL hWY\NSWLVNSN[R ?[ Ek\S NY QYEEYN^XPWLYXY \NSO [TTSOLX@ XYL XAb?YNY U^] ]U^\NSWZn^ONYL QYEEYN^XPWLYXY \NSO [TTSOLX@ XYL [XAb?YNY U^] ]U^\NSWZn^ONYL \NSO YMMTLX@ MTe\\Y UV U^TPHWg?[R \H[hLY\?bO[R \NSO YMMTLX@ MTe\\Y YUV U^TPHWg?[R \H[hLY\?bO[R Y UYLhLk [LXVO[R [XA[?kNgO MLY UYLhLk [LXVO[R [XA[?kNgO Με µετάφραση του σύντοµου L hWY\NSWLVNSN[R N^] \YXLhZ^] Με µετάφραση του σύντοµου CL hWY\NSWLVNSN[R N^] \YXLhZ^] οδηγού του Μουσείου W^{U^AbN^]O NS \]O[WMY\ZY NgO οδηγού του Μουσείου UW^{U^AbN^]O NS \]O[WMY\ZY NgO G^ N[T[]NYZ^ bN^R N^ J^]\[Z^ [TeO NgO ^LX^M[O[LeO MLY NSO G^ N[T[]NYZ^ bN^R N^ J^]\[Z^ ?[TeO NgO ^LX^M[O[LeO MLY NSO ?[NblWY\[ N^O QPON^?^ ChSMV UZT]\S NgO UW^XT@\[eO N^] ?[NblWY\[ N^O QPON^?^ ChSMV [UZT]\S NgO UW^XT@\[eO N^] N^] \[ MTe\\[R CL [UL\XbUN[R N^] \[ MTe\\[R CL [UL\XbUN[R ^]R N[T[]NYZ^]R ?@O[R ?U^W^PO UTb^O OY YM^Wk\^]O N^O G^]R N[T[]NYZ^]R ?@O[R ?U^W^PO UTb^O OY YM^Wk\^]O N^O ChSMV \NSO MYTTLX@ M[W?YOLX@ X^MbO[L[R HWS\L?^U^ZS\YO ChSMV \NSO MYTTLX@ M[W?YOLX@ ^LX^MbO[L[R HWS\L?^U^ZS\YO L\UYOLX@ MTe\\Y XYAeR XYL \NLR ^ \YXZhL^ ?[ N^ NgO L\UYOLX@ MTe\\Y XYAeR XYL \NLR N^ \YXZhL^ ?[ N^ NgO YWHLXbR [XhV\[LR NSR [TTSOLX@R X^M[O[LeO OY HWS\L?^U^L^PO YWHLXbR [XhV\[LR NSR [TTSOLX@R ^LX^M[O[LeO OY HWS\L?^U^L^PO XYL NSR YMMTLX@R MTe\\YR dUZ\SR ^ \YXZhL^ \NY [TTSOLXk XYL N^ XYL NSR YMMTLX@R MTe\\YR dUZ\SR N^ \YXZhL^ \NY [TTSOLXk XYL N^ ^ ChSMVR [ZOYL UTb^O hLYAb\L?^R OY HWS\L?^U^L^PO N^ \YXZhL^ ^ ChSMVR [ZOYL UTb^O hLYAb\L?^R OY HWS\L?^U^L^PO N^ \YXZhL^ hYO[L\NLXk \[ MWYl@ 7'/22+ NY YMMTLXk r YU^NZ?S\S NgO hYO[L\NLXk \[ MWYl@ 7'/22+ \NY YMMTLXk r YU^NZ?S\S NgO [TTSOLX@ XYL YMMTLX@ YUV N^ S?L^]WMeO N^] \YXLhZ^] NSR [TTSOLX@ XYL YMMTLX@ YUV N^ hS?L^]WMeO N^] \YXLhZ^] NSR |WYl[Z^ _TSW^l^WLeO XUYLh[]NLX@R ^?khYR NSR `QJD |WYl[Z^ _TSW^l^WLeO [XUYLh[]NLX@R ^?khYR NSR `QJD N^] J^]\[Z^] YNYh[LXOP[L bOY ]oSTV [UZU[h^ N^] J^]\[Z^] XYNYh[LXOP[L bOY ]oSTV [UZU[h^ YO^U^ZS\SR YOk?[\Y \NY UYLhLk LXYO^U^ZS\SR YOk?[\Y \NY UYLhLk Με πολυµέσα YL \NLR ^LX^MbO[LbR N^]R ?[ UkOg XYL \NLR ^LX^MbO[LbR N^]R ?[ UkOg Με πολυµέσα UV N^ NgO UYLhLeO NSR r X[ONWLX@ Ab\S NgO U^T]?b\gO YUV N^ NgO UYLhLeO NSR r X[ONWLX@ Ab\S NgO U^T]?b\gO XYL NgO ?b\gO X^LOgOLX@R W[]OYR OY [XlWkn^]O NS hLkA[\S XYL NgO ?b\gO X^LOgOLX@R bW[]OYR OY [XlWkn^]O NS hLkA[\S hLXNPg\SR \NS ?^]\[LYX@ Y [UL\NWbo^]O \N^ J^]\[Z^ ?[Nk hLXNPg\SR \NS ?^]\[LYX@ OY [UL\NWbo^]O \N^ J^]\[Z^ ?[Nk [XUYZh[]\S XYL YOYo]H@ [ZOYL S HW@\S N^] \YXLhZ^] r oSlLYX@ [XUYZh[]\S XYL YOYo]H@ [ZOYL NS HW@\S N^] \YXLhZ^] r oSlLYX@ hL[AOeR YOYMOgWL\?bOS D]NV lYW?^M@ Αθηνά - Η θεά της- Η θεά τηςhL[AOeR YOYMOgWL\?bOS D]NV [lYW?^M@ Αθηνά N^ bN^R N^ FL^LXSNLXV Q]?E^PTL^ N^ bN^R N^ FL^LXSNLXV Q]?E^PTL^ ;;; ')75652/8 '9.+4' κρόπολης ;;; ')75652/8 '9.+4' Ακρόπολης N^] J^]\[Z^] ]L^AbNS\[ ?LY N^] J^]\[Z^] ]L^AbNS\[ ?LY USMYZO[L bOY E@?Y UL^ UbWY NLR -7 USMYZO[L bOY E@?Y UL^ UbWY NLR ?^]\[LYX@ U^TLNLX@ MLY NY ?^]\[LYX@ U^TLNLX@ MLY NY WY\NSWLVNSN[R N^] \YXLhZ^] ?[Nk hWY\NSWLVNSN[R N^] \YXLhZ^] ?[Nk U^T]?b\Y XYL NS \]\NS?YNLX@ U^T]?b\Y XYL NS \]\NS?YNLX@ SO [UL\NW^l@ NgO [UL\X[UNeO \N^ NSO [UL\NW^l@ NgO [UL\X[UNeO \N^ YOkUN]mS NSR L\N^\[TZhYR N^] UZNL N^]R @ YXV?S XYL YO \UZNL N^]R @ YXV?S XYL YO YOkUN]mS NSR L\N^\[TZhYR N^] J^]\[Z^] gR X[ONWLX@ UTYNlVW?Y [O [UL\X[lA^PO N^ J^]\[Z^ h[O [UL\X[lA^PO N^ J^]\[Z^ J^]\[Z^] gR X[ONWLX@ UTYNlVW?Y MLY S?[hYU^PR XYL YTT^hYU^PR MLY S?[hYU^PR XYL YTT^hYU^PR [UL\XbUN[R D]N@ S U^TLNLX@ Με επισκέπτες στο θέατρο [UL\XbUN[R D]N@ S U^TLNLX@ ε επισκέπτες στο θέατρο hLY?VWlg\[ NS Ek\S MLY N^ YZNS?Y πραγµατικότητας hLY?VWlg\[ NS Ek\S MLY N^ YZNS?Y κονικής εικονικής πραγµατικότητας N^] J^]\[Z^] MLY [ULH^W@MS\S G^ J^]\[Z^ hLYAbN[L bOY AbYNW^ N^] J^]\[Z^] MLY [ULH^W@MS\S ^ J^]\[Z^ hLYAbN[L bOY AbYNW^ YUV N^ dAOLXV QNWYNSMLXV [LX^OLX@R UWYM?YNLXVNSNYR YUV N^ dAOLXV QNWYNSMLXV X^OLX@R UWYM?YNLXVNSNYR _TYZ\L^ DOYl^WkR dQ_D GY Ab\[gO ?[ ?LY N[T[]NYZYR _TYZ\L^ DOYl^WkR dQ_D GY Ab\[gO ?[ ?LY N[T[]NYZYR YU^N[Tb\?YNY N^] UW^MWk??YN^R N[HO^T^MZYR ^AVOS MLY YU^N[Tb\?YNY N^] UW^MWk??YN^R HO^T^MZYR ^AVOS MLY Y]N^P AY E^SA@\^]O N^ J^]\[Z^ NWL\hLk\NYN[R UW^E^TbR CL Y]N^P AY E^SA@\^]O N^ J^]\[Z^ WL\hLk\NYN[R UW^E^TbR CL OY ]T^U^L@\[L NSO U^TLNLX@ N^] NWL\hLk\NYN[R UW^E^TbR NYLOLeO OY ]T^U^L@\[L NSO U^TLNLX@ N^] WL\hLk\NYN[R UW^E^TbR NYLOLeO MLY bOY ?[MkT^ [PW^R hWk\[gO U^] XYA^hSM^PO N^]R [UL\XbUN[R MLY bOY ?[MkT^ [PW^R hWk\[gO ^] XYA^hSM^PO N^]R [UL\XbUN[R [lYW?Vn^ONYR oSlLYX@ N[HO^T^MZY \NY ?OS?[ZY NSR DXWVU^TSR bMLOYO [lYW?Vn^ONYR oSlLYX@ N[HO^T^MZY NY ?OS?[ZY NSR DXWVU^TSR bMLOYO

10


\NSO UW^[N^L?Y\ZY XYL hL[]XVT]O\S \ULNL^P N^]R XYAeR [UZ\SR OY \NSO UW^[N^L?Y\ZY XYL hL[]XVT]O\S \ULNL^P N^]R XYAeR [UZ\SR OY NSR [UZ\X[oSR \N^ J^]\[Z^ NSR [UZ\X[oSR \N^ J^]\[Z^ bH^]O UWV\EY\S \[ hLYAb\L?[R bH^]O UWV\EY\S \[ hLYAb\L?[R DXWVU^TSR [LXVO[R ]oST@R []XWZO[LYR NgO DXWVU^TSR [LXVO[R ]oST@R []XWZO[LYR NgO [XA[?kNgO \NSO L\N^\[TZhY [XA[?kNgO \NSO L\N^\[TZhY Με ψηφιοποίηση της συλλογής ;;; -55-2+'796750+)9 )53 Jb\g Jb\g Με ψηφιοποίηση της συλλογής ;;; -55-2+'796750+)9 )53 J[ \NVH^ NS hLYN@WS\S NgO J[ \NVH^ NS hLYN@WS\S NgO NSR [lYW?^M@R NSR N[HO^T^MZYR NSR [lYW?^M@R NSR N[HO^T^MZYR YWHYL^T^MLXeO h[h^?bOgO YWHYL^T^MLXeO h[h^?bOgO lgN^MWYlZYR /-'6/H+2 NSR 55-2+ lgN^MWYlZYR /-'6/H+2 NSR 55-2+ XYL YWH[ZgO XYL NS \N@WLmS MLY XYL YWH[ZgO XYL NS \N@WLmS MLY ?LY [mYLW[NLXk ]oST@R []XWZO[LYR ?LY [mYLW[NLXk ]oST@R []XWZO[LYR YU^N[T[\?YNLX@ HW@\S Y]NeO YU^N[T[\?YNLX@ HW@\S Y]NeO [LXVOY NSR TZA^] & NSR YOYN^TLX@R [LXVOY NSR TZA^] & NSR YOYN^TLX@R NgO UTSW^l^WLeO XYL MLY NSO NgO UTSW^l^WLeO XYL MLY NSO nglVW^] N^] _YWA[OeOY 5L nglVW^] N^] _YWA[OeOY 5L bW[]OY YTTk XYL NSO YOkUN]mS bW[]OY YTTk XYL NSO YOkUN]mS HW@\N[R ?U^W^PO OY YOYXYTPo^]O HW@\N[R ?U^W^PO OY YOYXYTPo^]O NgO E^SAS?kNgO MLY N^]R T[UN^?bW[L[R \N^ YOkMT]l^ U^] NgO E^SAS?kNgO MLY N^]R T[UN^?bW[L[R \N^ YOkMT]l^ U^] [UL\XbUN[R kWHL\[ S oSlL^U^ZS\S h[O [ZOYL ^WYNbR ?[ M]?OV ?kNL [UL\XbUN[R kWHL\[ S oSlL^U^ZS\S h[O [ZOYL ^WYNbR ?[ M]?OV ?kNL ?[MkT^] YWLA?^P H[LW^MWklgO ?[MkT^] YWLA?^P H[LW^MWklgO XYL YOYT^MLXeO YWH[ZgO BYNk αφήγηση: XYL YOYT^MLXeO YWH[ZgO BYNk Με ψηφιακή Με ψηφιακή αφήγηση: NS hLkWX[LY N^] N[T[]NYZ^] bN^]R το πρόγραµµα CHESS NS hLkWX[LY N^] N[T[]NYZ^] bN^]R το πρόγραµµα CHESS ^L YWHYL^TVM^L N^] J^]\[Z^] ^L YWHYL^TVM^L N^] J^]\[Z^] G^ J^]\[Z^ YObUN]m[ NSO hWk\S G^ J^]\[Z^ YObUN]m[ NSO hWk\S [UVUN[]\YO NSO oSlL^U^ZS\S N^] \NS ELg?YNLX@ [?U[LWZY [UVUN[]\YO NSO oSlL^U^ZS\S N^] \NS ELg?YNLX@ [?U[LWZY YWHYL^T^MLXeO YOY\XYlLXeO YWHYL^T^MLXeO YOY\XYlLXeO NSR _^TLNL\NLX@R BTSW^O^?LkR NSR _^TLNL\NLX@R BTSW^O^?LkR \H[hZgO ?[?^Og?bOgO \H[hZgO ?[?^Og?bOgO ?b\g NgO X^LOgOLXeO XYL ?b\g NgO X^LOgOLXeO XYL YWH[ZgO [XA[?kNgO TZ\N[R YWH[ZgO [XA[?kNgO TZ\N[R YN^?LXeO YTTST[ULhWk\[gO XYL YN^?LXeO YTTST[ULhWk\[gO XYL XYNYTVMgO MLY NSR oSlLYX@R Yl@MS\SR Q[ XYNYTVMgO MLY NSR oSlLYX@R Yl@MS\SR Q[ ?[?^Og?bOY XLOSNk []W@?YNY XYL \]O[WMY\ZY ?[ kTT^]R [NYZW^]R ?[?^Og?bOY XLOSNk []W@?YNY XYL \]O[WMY\ZY ?[ kTT^]R [NYZW^]R NY U[WL[HV?[OY YUV hZ\X^]R Y]N@ S bW[]OY U^] [ULH^WSM[ZNYL NY U[WL[HV?[OY YUV hZ\X^]R Y]N@ S bW[]OY U^] [ULH^WSM[ZNYL YU^ASX[]?bOgO X[WY?[LXeO YUV N^ ^ _WVMWY??Y NSR YU^ASX[]?bOgO X[WY?[LXeO YUV N^ ^ _WVMWY??Y NSR r oSlLYX@ lgN^MWklS\S d]WgUYiX@R sOg\SR \]O[OeO[L r oSlLYX@ lgN^MWklS\S d]WgUYiX@R sOg\SR \]O[OeO[L [XA[?kNgO [UZ\SR \]?UT@Wg\[ N^ NSO [UL\NS?^OLX@ MOe\S MLY N^ [XA[?kNgO [UZ\SR \]?UT@Wg\[ N^ NSO [UL\NS?^OLX@ MOe\S MLY N^ EY\LXV lgN^MWYlLXV YWH[Z^ NSR U[WL[HV?[O^ N^] J^]\[Z^] NLR EY\LXV lgN^MWYlLXV YWH[Z^ NSR U[WL[HV?[O^ N^] J^]\[Z^] NLR ?VOL?SR \]TT^M@R N^] J^]\[Z^] N[HOLXbR h[mLVNSN[R NgO [NYZWgO ?VOL?SR \]TT^M@R N^] J^]\[Z^] N[HOLXbR h[mLVNSN[R NgO [NYZWgO N^] \NS ?[TbNS XYL NLR UW^\[MMZ\[LR Με το Google Art Project N^] \NS ?[TbNS XYL NLR UW^\[MMZ\[LR NgO YlSMSNeO NgO \]MMWYlbgO Με το Google Art Project DUV NLR DUWLTZ^] ?LY NgO YlSMSNeO NgO \]MMWYlbgO DUV NLR DUWLTZ^] ?LY XYL kTTgO [LhLXeO bN\L e\N[ ]oST@R U^LVNSNYR oSlLYX@ XYL kTTgO [LhLXeO bN\L e\N[ OY UW^XPo[L ?LY Yl@MS\S MLY ]oST@R U^LVNSNYR oSlLYX@ U[WL@MS\S NSR YWHYiX@R YZA^]\YR OY UW^XPo[L ?LY Yl@MS\S MLY NY ?^]\[LYXk [XAb?YNY U^] OY U[WL@MS\S NSR YWHYiX@R YZA^]\YR XYL NSR YZA^]\YR N^] _YWA[OeOY NY ?^]\[LYXk [XAb?YNY U^] OY Yl^Wk \[ hLYl^W[NLX^PR τύπους XYL NSR YZA^]\YR N^] _YWA[OeOY N^] J^]\[Z^] bMLO[ hLYAb\L?S Yl^Wk \[ hLYl^W[NLX^PR τύπους [UL\X[UNeO DWHLXk N^] J^]\[Z^] bMLO[ hLYAb\L?S \N^ hL[AObR X^LOV ?b\g NSR [UL\X[UNeO DWHLXk S [lYW?^M@ NSR bW[]OYR MLOVNYO ?[ \N^ hL[AObR X^LOV ?b\g NSR \]??[N^H@R N^] J^]\[Z^] S [lYW?^M@ NSR bW[]OYR MLOVNYO ?[ N[HO^T^MZ[R XLOSNeO NST[leOgO \]??[N^H@R N^] J^]\[Z^] \N^ 55-2+ 79 "750+)9 XYL NSR N[HO^T^MZ[R XLOSNeO NST[leOgO [Oe NeWY UW^gA[ZNYL bOY \N^ 55-2+ 79 "750+)9 XYL NSR [lYW?^M@R NSR N[HO^T^MZYR [Oe NeWY UW^gA[ZNYL bOY ?^ONbT^ MLY []WPN[WS [lYW?^M@ [lYW?^M@R NSR N[HO^T^MZYR \NSO UYWYMgM@ N^] J^]\[Z^] #97++9 &/+; NSR 55-2+ sH^ONYR ?^ONbT^ MLY []WPN[WS [lYW?^M@ #97++9 &/+; NSR 55-2+ sH^ONYR \]Oh[A[Z ?[ bOY hL[AObR hZXN]^ \NSO UYWYMgM@ N^] J^]\[Z^] MLY U^T]?b\Y XYL ?LY ELETL^A@XS \]Oh[A[Z ?[ bOY hL[AObR hZXN]^ ^UNLX^YX^]\NLXeO YMYAeO

U^TLNL\NLXeO ^WMYOL\?eO ^L MLY U^T]?b\Y XYL ?LY ELETL^A@XS

U^TLNL\NLXeO ^WMYOL\?eO ^L ^UNLX^YX^]\NLXeO YMYAeO oSlLYX^Z [UL\XbUN[R bH^]O UTb^O oSlLYX^Z [UL\XbUN[R bH^]O UTb^O NS h]OYNVNSNY OY U[WLSMSA^PO NLR YZA^]\[R YUV NSO kO[\S N^] NS h]OYNVNSNY OY U[WLSMSA^PO NLR YZA^]\[R YUV NSO kO[\S N^]

11


K^]OZ^]

JYI^] ')+(551

dUL\Xbo[LR \H^T[ZgO Q]O^TLXVR YWLA?VR [UL\X[UNeO ?[ ^WMYOg?bO[R \H^TLXbR ^?kh[R

JYASNbR dmgN[WLX^P

JYASNbR _WgN^EkA?LYR dXUYZh[]\SR JYASNbR F[]N[W^EkA?LYR dXUYZh[]\SR JYASNbR GWLN^EkA?LYR dXUYZh[]\SR

Q]O^TLXVR YWLA?VR lZTgO cb^L lZT^L YUV NSO S K^]OZ^]

DUV NLR ^U^Z[R

JYASNbR dTTkh^R

Χώρες προέλευσης φίλων

dTTkhY

r_D

rOg?bO^ tY\ZT[L^

|[W?YOZY

BPUW^R

KNYTZY D]\NWYTZY !9.+7 )5:497/+8

dUL\XbUN[R \N^ hLYhZXN]^ qeW[R UW^bT[]\SR NgO [UL\X[UNeO \N^ hLYhZXN]^

Ηλικία φίλων

dTTkhY r_D rOg?bO^ tY\ZT[L^ |YTTZY KNYTZY |[W?YOZY K\UYOZY BYOYhkR D]\NWYTZY BPUW^R DTT[R qeW[R

12

uMOg\NS

_YW^H@ KYNWLX@R yW^ONZhYR Q]O^TLXVR YWLA?VR Y\A[OeO [UL\X[UNeO Q]O^TLXVR YWLA?VR U[WLUNe\[gO UYW^H@R LYNWLX@R lW^ONZhYR YUV N^ UW^\gULXV

13


4

dULX^LOgOeONYR N^ J^]\[Z^ dULX^LOgOeONYR N^ J^]\[Z^ J^]\[ZgO N^O JkL^ N^] Με µουσική J^]\[ZgO N^O JkL^ N^] Με µουσική G^ J^]\[Z^ UYW[ZH[ hgW[kO r ?^]\LX@ ]L^A[N@ASX[ gR G^ J^]\[Z^ UYW[ZH[ hgW[kO r ?^]\LX@ ]L^A[N@ASX[ gR [Z\^h^ \[ VT^]R N^]R [UL\XbUN[R bOY \NYA[WV \]\NYNLXV \N^ [Z\^h^ \[ VT^]R N^]R [UL\XbUN[R bOY \NYA[WV \]\NYNLXV \N^ \[ UT@W[LR S?bW[R XYL hgW[kO UWVMWY??Y N^] J^]\[Z^] N^ \[ UT@W[LR S?bW[R XYL hgW[kO UWVMWY??Y N^] J^]\[Z^] N^ [Z\^h^ YUV NLR bgR NLR XYT^XYZWL N^]

XYL \]ObHL\[ [Z\^h^ YUV NLR bgR NLR XYT^XYZWL N^]

XYL \]ObHL\[

? ? MLY YXV?S S?bW[R XYAf VTS NS hLkWX[LY N^] bN^]R

? ? MLY YXV?S S?bW[R XYAf VTS NS hLkWX[LY N^] bN^]R hL[]W]?bO^] gWYWZ^] ?[ \PMHW^O[R XYL ^WHS\NWLXbR hL[]W]?bO^] gWYWZ^] ?[ \PMHW^O[R XYL ^WHS\NWLXbR \]OY]TZ[R \N^O YPT[L^ HeW^ N^] \]OY]TZ[R \N^O YPT[L^ HeW^ N^] Με προώθηση Με προώθηση καρτών καρτών J^]\[Z^] XYL \NSO ]U^h^H@ XYL J^]\[Z^] XYL \NSO ]U^h^H@ XYL G^O DPM^]\N^ N^]

G^O DPM^]\N^ N^]

?[ ?^]\LXbR [XN[Tb\[LR ?LXWeO ?[ ?^]\LXbR [XN[Tb\[LR ?LXWeO N^ J^]\[Z^ hS?L^PWMS\[ ^?khgO \N^O [me\NS UkOg N^ J^]\[Z^ hS?L^PWMS\[ ^?khgO \N^O [me\NS UkOg hLYlS?L\NLXbR XkWN[R hLYAb\L?[R YUV NSO DWHYiX@ YZA^]\Y CL hLYlS?L\NLXbR XkWN[R hLYAb\L?[R YUV NSO DWHYiX@ YZA^]\Y CL \NY m[O^h^H[ZY NSR UVTSR ?^]\LXbR [XN[Tb\[LR \N^O [me\NS \NY m[O^h^H[ZY NSR UVTSR ?^]\LXbR [XN[Tb\[LR \N^O [me\NS \NY MWYl[ZY N^]WL\NLXeO m[XZOS\YO N^O F[Xb?EWL^ N^] \NY MWYl[ZY N^]WL\NLXeO m[XZOS\YO N^O F[Xb?EWL^ N^] UTSW^l^WLeO N^ Y[W^hWV?L^ XYL

XYL YX^T^PAS\YO NY ?^]\LXk UTSW^l^WLeO N^ Y[W^hWV?L^ XYL

XYL YX^T^PAS\YO NY ?^]\LXk \[ ?[MkTY ELETL^UgT[ZY QH[hVO YU^M[P?YNY XkA[ _b?UNS N^] \[ ?[MkTY ELETL^UgT[ZY QH[hVO YU^M[P?YNY XkA[ _b?UNS N^]

XYT^\H[hLY\?bO[R XkWN[R y[EW^]YWZ^] ?[ NZNT^ Μουσικές

XYT^\H[hLY\?bO[R XkWN[R y[EW^]YWZ^] ?[ NZNT^ Μουσικές hLYO[?@ASXYO hgW[kO bgR NeWY Συναντήσεις µε τον Μάνο Χατζηδάκι hLYO[?@ASXYO hgW[kO bgR NeWY Συναντήσεις µε τον Μάνο Χατζηδάκι \[ Y]N@O NSO UWeNS YUVU[LWY XYL ?LY \[LWk YUV bmL ?^]\LXbR \[ Y]N@O NSO UWeNS YUVU[LWY XYL ?LY \[LWk YUV bmL ?^]\LXbR [OS?bWg\SR NgO [UL\X[UNeO NSR [XN[Tb\[LR N^O JkWNL^ DUWZTL^ ?[ [OS?bWg\SR NgO [UL\X[UNeO NSR [XN[Tb\[LR N^O JkWNL^ DUWZTL^ ?[ UVTSR NgO DASOeO MLY NLR eW[R NZNT^ Ελληνικοί UVTSR NgO DASOeO MLY NLR eW[R NZNT^ Ελληνικοί δρόµοι δρόµοι T[LN^]WMZYR XYL NSO N^U^A[\ZY συναντούν την παγκόσµια T[LN^]WMZYR XYL NSO N^U^A[\ZY συναντούν την παγκόσµια µουσική µουσική N^] J^]\[Z^] ανθολογία N^] J^]\[Z^] ανθολογία CL [UL\XbUN[R [ZHYO NS h]OYNVNSNY CL [UL\XbUN[R [ZHYO NS h]OYNVNSNY Με γύψινα ακριβή αντίγραφα γύψινα αντίγραφα Με ακριβή [ZN[ OY U[WLSM^PONYL NSO YWHYiX@ [ZN[ OY U[WLSM^PONYL NSO YWHYiX@ εκθεµάτων του Μουσείου εκθεµάτων του Μουσείου YZA^]\Y YX^PM^ONYR NLR ?[TghZ[R YZA^]\Y YX^PM^ONYR NLR ?[TghZ[R G^O JkL^ N^] N^ G?@?Y G^O JkL^ N^] N^ G?@?Y YUV N^O [me\NS [ZN[ OY TkE^]O ?LY YUV N^O [me\NS [ZN[ OY TkE^]O ?LY Q]ON@WS\SR N^] J^]\[Z^] Ab\S \N^O ZhL^ N^O [me\NS Q]ON@WS\SR N^] J^]\[Z^] Ab\S \N^O ZhL^ N^O [me\NS UYW@MYM[ NY UWeNY N^] YXWLE@ UYW@MYM[ NY UWeNY N^] YXWLE@ YONZMWYlY YUV Y]A[ONLXk [XAb?YNY Με ώρες λειτουργίας από το YONZMWYlY YUV Y]A[ONLXk [XAb?YNY Με ώρες λειτουργίας από το UW^R UeTS\S \NY XYNY\N@?YNY N^] πρωί έως τα µεσάνυχτα και UW^R UeTS\S \NY XYNY\N@?YNY N^] πρωί έως τα µεσάνυχτα και J^]\[Z^] G^ J^]\[Z^ UYW@MYM[ ηµέρες δωρεάν εισόδου J^]\[Z^] G^ J^]\[Z^ UYW@MYM[ ηµέρες δωρεάν εισόδου UL\Nk YONZMWYlY NSR X[lYT@R NSR zR bOY YXV?S ?b\^ MLY NS ?bML\NS UL\Nk YONZMWYlY NSR X[lYT@R NSR zR bOY YXV?S ?b\^ MLY NS ?bML\NS DASOkR N^] mYOA^P [l@E^] XYL hL[]XVT]O\S NSR UW^\bT[]\SR NgO hL[]XVT]O\S NSR UW^\bT[]\SR NgO DASOkR N^] mYOA^P [l@E^] XYL [OVR XTY\LX^P YOYMTPl^] U^] [UL\X[UNeO N^ J^]\[Z^ UYWb?[LO[ [UL\X[UNeO N^ J^]\[Z^ UYWb?[LO[ [OVR XTY\LX^P YOYMTPl^] U^] YU[LX^OZn[L N^O F@?^ NSR DA@OYR YO^LHNV bgR NY ?[\kO]HNY \[ YU[LX^OZn[L N^O F@?^ NSR DA@OYR YO^LHNV bgR NY ?[\kO]HNY \[ [LhLXbR U[WL\Nk\[LR G^ J^]\[Z^ [LhLXbR U[WL\Nk\[LR G^ J^]\[Z^ J[ Yl^W?@ N^O [^WNY\?V NSR kO^Lm[ MLY N^]R [UL\XbUN[R YUV J[ Yl^W?@ N^O [^WNY\?V NSR kO^Lm[ MLY N^]R [UL\XbUN[R YUV FL[AO^PR r?bWYR J^]\[ZgO NLR bgR NY ?[\kO]HNY MLY NY FL[AO^PR r?bWYR J^]\[ZgO NLR bgR NY ?[\kO]HNY MLY NY UWYM?YN^U^L@ASX[ \[ \]O[WMY\ZY h[PN[WY M[ObATLk N^] N^O K^POL^ UWYM?YN^U^L@ASX[ \[ \]O[WMY\ZY h[PN[WY M[ObATLk N^] N^O K^POL^ ?[ N^ dAOLXV c^?L\?YN^X^U[Z^ N^]

mYOk MLY N^O [^WNY\?V ?[ N^ dAOLXV c^?L\?YN^X^U[Z^ N^]

mYOk MLY N^O [^WNY\?V X^U@ YOY?OS\NLXeO X[W?kNgO NSR _YO\[T@O^] N^] D]M^P\N^] X^U@ YOY?OS\NLXeO X[W?kNgO NSR _YO\[T@O^] N^] D]M^P\N^] NLR h]^ OPHN[R NgO d]WgUYiXeO NLR h]^ OPHN[R NgO d]WgUYiXeO r?[WeO _^TLNL\NLX@R BTSW^O^?LkR r?[WeO _^TLNL\NLX@R BTSW^O^?LkR XYL NS cPHNY d]WgUYiXeO XYL NS cPHNY d]WgUYiXeO

14


UW^iVONgO NgO UgTSNSWZgO XYL Επιµόρφωση καιτου ανάπτυξη του UW^iVONgO NgO UgTSNSWZgO XYL Επιµόρφωση και ανάπτυξη NgO [XA[?kNgO N^] J^]\[Z^] προσωπικού NgO [XA[?kNgO N^] J^]\[Z^] προσωπικού CL DWHYL^TVM^L yW^ONL\NbR N^] r UYW^H@ NgO hWY\NSWL^N@NgO CL DWHYL^TVM^L yW^ONL\NbR N^] r UYW^H@ NgO hWY\NSWL^N@NgO J^]\[Z^] [XUYLh[PNSXYO YUV N^O YOkUN]mSR XYL [UL?VWlg\SR J^]\[Z^] [XUYLh[PNSXYO YUV N^O YOkUN]mSR XYL [UL?VWlg\SR YU^N[T[Z X[ONWLXV \S?[Z^ \NSO ykW^ G]lTeO dTTkh^R e\N[ OY ykW^ G]lTeO dTTkh^R e\N[ OY YU^N[T[Z X[ONWLXV \S?[Z^ \NSO ?U^W^PO ?[ kO[\S OY ^hSM^PO U^TLNLX@ N^] J^]\[Z^] MLY ?U^W^PO ?[ kO[\S OY ^hSM^PO U^TLNLX@ N^] J^]\[Z^] MLY UW^\l^Wk U^L^NLXeO ]USW[\LeO [UL\XbUN[R U^] [ZOYL N]lT^Z @ [UL\XbUN[R U^] [ZOYL N]lT^Z @ UW^\l^Wk U^L^NLXeO ]USW[\LeO bH^]O UW^ET@?YNY VWY\SR \N^]R [UL\XbUN[R XYL \]O[H@ bH^]O UW^ET@?YNY VWY\SR \N^]R [UL\XbUN[R XYL \]O[H@ E[TNZg\S NgO LXYO^N@NgO XYL E[TNZg\S NgO LXYO^N@NgO XYL _bWYO NSR [XUYZh[]\SR N^] MOe\[gO N^] UW^\gULX^P \[ _bWYO NSR [XUYZh[]\SR N^] MOe\[gO N^] UW^\gULX^P \[ NYXNLX^P UW^\gULX^P N^ J^]\[Z^ NYXNLX^P UW^\gULX^P N^ J^]\[Z^ VT^]R N^]R XTkh^]R VT^]R N^]R XTkh^]R UYW[ZH[ [L\YMgMLX@ [XUYZh[]\S UYW[ZH[ [L\YMgMLX@ [XUYZh[]\S \[ [U^HLX^PR lPTYX[R G^ UWVMWY??Y N^] N[T[]NYZ^] \[ [U^HLX^PR lPTYX[R G^ UWVMWY??Y N^] N[T[]NYZ^] bN^]R [ULX[ONWeASX[ \[ h[mLVNSN[R Y\lYT[ZYR XYL \[ hL^LXSNLX^PR Y\lYT[ZYR XYL \[ hL^LXSNLX^PR bN^]R [ULX[ONWeASX[ \[ h[mLVNSN[R ]UYTT@T^]R U^] ]U^E^@AS\[ NSO XYL MOe\S NgO U^T]?b\gO ]UYTT@T^]R U^] ]U^E^@AS\[ NSO XYL MOe\S NgO U^T]?b\gO \N^ J^]\[Z^ G^ UW^\gULXV YU^N[T[\?YNLX@ N^]R [O\g?kNg\S YU^N[T[\?YNLX@ N^]R [O\g?kNg\S \N^ J^]\[Z^ G^ UW^\gULXV \NS T[LN^]WMZY N^] J^]\[Z^] NgO UgTSNSWZgO N^] J^]\[Z^] \NS T[LN^]WMZY N^] J^]\[Z^] NgO UgTSNSWZgO N^] J^]\[Z^] \]??[N[ZH[ \[ [LhLX@ [XUYZh[]\S \]??[N[ZH[ \[ [LhLX@ [XUYZh[]\S _W^YLW[NLXbR ?[\S?[WLYObR _W^YLW[NLXbR ?[\S?[WLYObR MLY UgT@\[LR XYL [m]USWbNS\S MLY UgT@\[LR XYL [m]USWbNS\S UYW^]\Lk\[LR UW^\lbWASXYO UYW^]\Lk\[LR UW^\lbWASXYO NgO [UL\X[UNeO XYAeR XYL NgO [UL\X[UNeO XYAeR XYL \N^ UW^\gULXV \[ ?SOLYZY Ek\S \N^ UW^\gULXV \[ ?SOLYZY Ek\S \[ [OS?[WgNLXbR \]O[hWZ[R ?[ \[ [OS?[WgNLXbR \]O[hWZ[R ?[ U[WLTY?EkO^ONYR ?LY U[LWY?YNLX@ U[WLTY?EkO^ONYR ?LY U[LWY?YNLX@ YWHYL^TVM^]R N^] YWHYL^TVM^]R N^] \[LWk MLY NSO UW^\gULX@ N^]R \[LWk MLY NSO UW^\gULX@ N^]R J^]\[Z^] bN\L e\N[ OY UW^gA^PO J^]\[Z^] bN\L e\N[ OY UW^gA^PO \g?YNLX@ XYL o]HLX@ ]M[ZY \g?YNLX@ XYL o]HLX@ ]M[ZY XYTPN[WY NS \POh[\S ?[NYmP NgO XYTPN[WY NS \POh[\S ?[NYmP NgO U^] \H[hLk\NSX[ [LhLXk MLY N^ U^] \H[hLk\NSX[ [LhLXk MLY N^ UW^\gULXV UW^\gULXV Βιβλιοθήκη Βιβλιοθήκη DWHYL^TVM^L N^] J^]\[Z^] DWHYL^TVM^L N^] J^]\[Z^] [UVUN[]\YO NS hS?L^]WMZY ?LYR [UVUN[]\YO NS hS?L^]WMZY ?LYR ELETL^A@XSR ?[ ST[XNW^OLXV XYL ELETL^A@XSR ?[ ST[XNW^OLXV XYL bON]U^ ]TLXV MLY NSO ]U^\N@WLmS bON]U^ ]TLXV MLY NSO ]U^\N@WLmS N^] [W[]OSNLX^P bWM^] N^] N^] [W[]OSNLX^P bWM^] N^] UW^\gULX^P UW^\gULX^P Παρουσιάσεις στο εξωτερικό Παρουσιάσεις στο εξωτερικό _WYM?YN^U^L@ASX[ UYW^]\ZY\S _WYM?YN^U^L@ASX[ UYW^]\ZY\S N^] J^]\[Z^] \[ NW[LR hL[AO[ZR N^] J^]\[Z^] \[ NW[LR hL[AO[ZR [XhSTe\[LR XYNk NS hLkWX[LY N^] [XhSTe\[LR XYNk NS hLkWX[LY N^] N[T[]NYZ^] bN^]R ! UWV[hW^R N^] N[T[]NYZ^] bN^]R ! UWV[hW^R N^] J^]\[Z^] XYASMSN@R FS?@NWL^R J^]\[Z^] XYASMSN@R FS?@NWL^R _YON[W?YT@R \]??[N[ZH[ ?[ _YON[W?YT@R \]??[N[ZH[ ?[ YOYX^ZOg\S \[ S?[WZhY \N^ YOYX^ZOg\S \[ S?[WZhY \N^ J^]\[Z^ /9=;/22/'3 \N^ '3(7/*-+ J^]\[Z^ /9=;/22/'3 \N^ '3(7/*-+ XYL bhg\[ hLYTbm[LR \N^ xhW]?Y XYL bhg\[ hLYTbm[LR \N^ xhW]?Y

15

15


w[EbONS \NS w[]Xg\ZY XYL \N^ J^]\[Z^ "7'*5 \NS JYhWZNS H ανταπόκριση των επισκεπτών στο Μουσείο _bWYO NSR YTTST^MWYlZYR XYL NSR YONYUVXWL\SR \NY \HVTLY U^] XYNYMWklSXYO YUV [UL\XbUN[R \[ [LhLXk bON]UY XYL \N^ ST[XNW^OLXV NYH]hW^?[Z^ N^] J^]\[Z^] nSN@ASXYO YUVo[LR [UL\X[UNeO MLY NSO [?U[LWZY N^]R MLY NLR ]USW[\Z[R N^] J^]\[Z^] \NSO UWeNS \H[NLX@ bW[]OY N^ XYT^XYZWL N^]

Q[ \]O[WMY\ZY ?[ NS QH^T@ _TSW^l^WZYR N^] _YO[UL\NS?Z^] N^] G^WVON^ S bW[]OY hL[m@HAS \[ bOY h[ZM?Y \NYNL\NLXk bMX]W^ XYL YONLUW^\gU[]NLXV YUV NSO

S K^]OZ^] bgR NSO S K^]TZ^]

r ?[TbNS hL[m@HAS ]UV NSO YXYhS?YiX@ [U^UN[ZY N^] \]O[WMkNS XYASMSN@ Bg\N@ FkTTY XYL NSR FW '7('7' #57+4 XYL ?[ NS \]OhW^?@ ?[NYUN]HLYXeO l^LNSNeO YUV N^ _YO[UL\N@?L^ N^] G^WVON^ XYL YUV dTTSOLXk _YO[UL\N@?LY GY YU^N[Tb\?YNY NSR bW[]OYR UYW[ZHYO U^TPNL?S MOe\S MLY N^O UW^MWY??YNL\?V N^] J^]\[Z^] XYL AY UYW^]\LY\N^PO \[ ?LY [LhLX@ hS?^\Z[]\S sOY YUV NY []W@?YNY XT[LhLk YUV NY ^U^ZY UW^XPUN[L A[NLX@ YmL^TVMS\S MLY N^ J^]\[Z^ [ZOYL VNL \H[hVO N^ N^] h[ZM?YN^R NSR bW[]OYR [ZH[ [UL\X[lN[Z N^ J^]\[Z^ @ U[WL\\VN[W[R l^WbR QH[hVO N^ NgO [UL\X[UNeO YlLbWg\YO

eW[R \N^ J^]\[Z^ XYNk NSO [UZ\X[o@ N^]R XYL N^ YlLbWg\[ UkOg YUV eW[R G^ NgO [WgNSAbONgO A[eWS\[

16

VNL ^L ULOYXZh[R XYL NY X[Z?[OY \NLR YZA^]\[R N^] J^]\[Z^] YU^NbT[\YO ?LY HW@\L?S USM@ UTSW^lVWS\SR \NSO bXA[\S bOY LhLYLNbWgR LXYO^U^LSNLXV YU^NbT[\?Y ?[Nk XYL NSO YOYObg\S Y]NeO NgO X[L?bOgO XYNk N^ UW^SM^P?[O^ bN^R _kOg YUV N^ N^] h[ZM?YN^R A[eWS\[ VNL N^ UW^\gULXV @NYO LhLYLNbWgR [m]USW[NLXV XYL N^ A[eWS\[ VNL N^ UW^\gULXV @NYO [m]USW[NLXV G^ bXWLO[ VNL N^ J^]\[Z^ @NYO LhLYZN[WY UW^\Ek\L?^ MLY kN^?Y ?[ YOYUSWZ[R XYL bOY A[eWS\[ VNL S UW^\EY\L?VNSNY [ZOYL \[ ικανοποιητικό [UZU[h^ GY YU^N[Tb\?YNY NSR bW[]OYR ^hSM^PO N^ J^]\[Z^ OY [W[]O@\[L N^O [?UT^]NL\?V NgO ^UNLX^YX^]\NLXeO E^SAS?kNgO OY [UYO[m[Nk\[L N^O HkWNS UT^@MS\SR \N^]R [\gN[WLX^PR HeW^]R XYL OY Y]m@\[L ^WL\?bO[R ]USW[\Z[R N^] VUgR N^ DOYMOg\N@WL^ XYL NS hLYA[\L?VNSNY NgO DWHYL^TVMgO yW^ONL\NeO

B[Z?[OY XYL \]ON^OL\?VR ∆ηµήτριος Παντερµαλής, Νίκη ∆όλλη _YWYMgM@ ∆ανάη Ζαούση J[NklWY\S Μαρία Ανδρεοπούλου ygN^MWYlZ[R Γιώργος Βιτσαρόπουλος QH[hZY\S Τέτη Καµούτση dXNPUg\S Πλέτσας - Κάρδαρη

Μουσείο Ακρόπολης K^POL^R


G^ FL^LXSNLXV Q]?E^PTL^ Πρόεδρος ∆ηµήτριος Παντερµαλής DWHYL^TVM^R C?VNL?^R BYASMSN@R DWL\N^N[T[Z^] _YO[UL\NS?Z^] a[\\YT^OZXSR

Μέλη Γεώργιος Καµίνης F@?YWH^R DASOYZgO Παναγιώτης Τέτσης DXYhS?YiXVR jgMWkl^R Νικόλαος ∆αµαλίτης _^TLNLXVR JSHYOLXVR _W^i\Nk?[O^R NSR FL[]APO^]\YR `USW[\ZYR BYNY\X[]@R N^] J^]\[Z^] NSR DXWVU^TSR N^] CWMYOL\?^P DObM[W\SR cb^] J^]\[Z^] DXWVU^TSR Χαράλαµπος Μπούρας C?VNL?^R BYASMSN@R DWHLN[XN^OLX@R _WV[hW^R NSR dULNW^U@R Q]ON@WS\SR JOS?[ZgO DXWVU^TSR Τζούλια Ηλιοπούλου Στράγγα BYASM@NWLY NSR c^?LX@R QH^T@R N^] _YO[UL\NS?Z^] DASOeO

∆ιεύθυνση και Επικοινωνία J^]\[Z^ DXWVU^TSR FL^O]\Z^] DW[^UYMZN^]

DA@OY GST 3'/2 /4,5 9.+')75652/83:8+:3 -7 ;;; 9.+')75652/83:8+:3 -7

Ελένη Κουρίνου _W^i\NY?bOS NSR Df dl^W[ZYR _W^i\N^WLXeO XYL BTY\LXeO DWHYL^N@NgO N^] `__C DUV N^O DUWZTL^ N^] Αικατερίνη Παράσχη DWHLNbXN^OYR JSHYOLXVR Κωστής ∆άλλας dUZX^]W^R BYASMSN@R \N^ N?@?Y dULX^LOgOZYR Jb\gO XYL _^TLNL\?^P \N^ _kON[L^ _YO[UL\N@?L^