Page 6

Володимир РІЗУН

соціальні комунікації як публічне спілкування

соціальнорольовий рівень

соціальногруповий рівень 1/2010

суспільної пам’яті (бібліотеках, архівах, доку­ ментаційних центрах). Соціальна комунікація тримається не тільки на морально-етичних засадах, а має й звичаєву та офіційну правову основу.

Соціальні комунікації як публічне спілкування У цілому існує два види спілкування – приват­ не, персональне, міжособистісне, індивідуальне і публічне. Соціальні комунікації належать, звіс­ но до публічного спілкування. Воно має «групо­ вий», суспільний характер. Публічність соціаль­ них комунікацій є суттєвою характеристикою їх. Комунікаційні рівні публічності (рівні публіч­ ної комунікації) такі: 1. Соціальнорольовий рівень, коли особа, яка є представником певної соціальної групи, спілкується з подібною собі осо­ бою, при цьому їхнє спілкування є публіч­ ним, наприклад: переговори президентів. Кожна соціальна роль виражає інтереси своєї соціальної групи, їх відстоює. Варі­ анти соціальнорольового спілкування: а) соціальна роль спілкується з цілою гру­ пою; б) соціальна  роль  спілкується  «з  усі­ ма», «з народом» (це вихід за межі со­ ціального рівня публічної комунікації на масовий рівень спілкуван­ня – у по­ засоціальногруповій комунікації). До  варіантів  соціальнорольового  спілкуван­ ня можна віднести: а) спілкування між соціальними ролями в одній соціальній групі  – соціальноро­ льове внутрішньогрупове спілкування; б) спілкування між соціальними роля­ ми, що належать до різних соціальних груп  – соціальнорольове міжгрупове спілкування. 2. Соціальногруповий рівень, коли спілку­ вання відбувається між малими соціаль­ ними групами, що функціонують у сус­ пільстві. Якщо соціальна група обирає за об’єкт спілкування не іншу соціальну групу, а «всіх», «народ», тоді таке спіл­

32

До питання про соціальнокомунікаційний підхід у науці  
До питання про соціальнокомунікаційний підхід у науці  

Володимир Різун