Page 3

в 1971 році. Цей Декрет зобов’язав в усіх краї­ нах створити національні бюро в справах преси, кіно, радіо й телебачення. «Головне завдання таких бюро  – координувати спільні заходи, ви­ ховувати сумління вірних і спонукати католи­ ків до роботи в цій царині» [7,  76]. Крім того, Декретом було поставлено питання про фахову підготовку служителів Церкви у справі соціаль­ ного комунікування, щоб відповідати вимогам часу; заговорили навіть про медіаосвіту мирян. Такий підхід католицької церкви до справи комунікування засвідчив серйозні наміри пере­ вести спілкування церкви з народом на засади фаховості в галузі виробництва масової медіа­ продукції, її поширення. Фактично було очевид­ ним створення церковної комунікаційної системи як потужного соціального інституту, який би ре­ гулював комунікаційні процеси не тільки в сис­ темі «церква  – люди», а й у системі «церква  – інші ЗСК  – люди». Отже, церковна комунікація стала і видом соціальних комунікацій.

Поняття соціальних комунікацій Рік-два після Постанови і необхідності актив­ но вживати назву нової науки та назву нової на­ укової спеціальності 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій учені делікатно обходи­ ли питання про однину/множину терміна, пара­ лельно використовуючи або віддаючи перевагу одній із форм. Ніхто достеменно не міг сказати, яка ж термінологічна різниця між соціальними комунікаціями і соціальною комунікацією. У цій ситуації доводиться вдаватися до аналогій і мір­ кувати за логікою речей відомих. Слово в множині «комунікації», як факт ві­ тчизняної мовної практики, поки що вживається в одному значенні: «1) Шляхи сполучення і транспорту.  2) Лінії зв’язку, мережі підземного міського господар­ ства» [6]. Так, цілком звично говорити про річкові, мор­ ські, повітряні комунікації; комунікації можна прокладати під землею, до будинку тощо. У цьо­ му контексті цілком допустимо вживати слово і в однині: вони прокладають комунікацію; теле­ фонна комунікація міста тощо.

29

Комунікація як наука

поняття соціальних комунікацій

комунікації

1/2010

До питання про соціальнокомунікаційний підхід у науці  
До питання про соціальнокомунікаційний підхід у науці  

Володимир Різун