Page 10

Володимир РІЗУН

ознаки соціальних комунікацій

1/2010

5) це такі види комунікаційної діяльності, які передбачають утворення суспільної ко­ мунікаційної системи, що функціонує за законами спілкування і включає соціаль­ нокомунікаційні інститути, тобто такі соці­ альні інститути, які спеціалізуються на ко­ мунікаційній діяльності, та індивідуальних або колективних споживачів відомостей, що можуть також об’єднуватися в соціаль­ ні групи споживачів. Соціальні комунікації слід розглядати в сис­ темі соціального інжинірингу. Соціальні комуні­ кації передбачають формування громадянського суспільства, в рамках якого формуються громад­ ські організації, які відстоюють інтереси громади як споживача відомостей, дбають про високий рівень медіакультури в суспільстві й займаються медіаосвітою громадян. Основними ознаками соціальних комунікацій є те, що вони: • рукотворні, штучні, придумані людьми, фахівцями, є артефактами; • технологічні; • забезпечують функціонування ідей, відо­ мостей, поглядів тощо (соціально значу­ щої інформації) у вигляді різного роду до­ кументів; • стратегічні; • системні; • організовані; • інституціалізовані й передбачають ство­ рення соціальнокомунікаційних інститу­ тів та наявність у них професіоналів, а також розглядають комунікатів як спо­ живачів відомостей, тобто як своєрідний соціальний інститут, що займається ді­ яльністю, спрямованою на отримання по­ трібних відомостей; • публічні; • мають діяльнісний характер, перетворю­ ють спілкування у комунікаційно-вироб­ ничу діяльність; • передбачають продукування ідей, відо­ мостей, поглядів тощо у вигляді різного роду творів (інформаційне виробництво); • не можуть існувати без соціальної пам’яті; • тримаються не тільки на морально-етичних засадах, а мають і правову основу.

36

До питання про соціальнокомунікаційний підхід у науці  

Володимир Різун

До питання про соціальнокомунікаційний підхід у науці  

Володимир Різун