Page 1

VOLUME 11 ISSUE 110 11th ANNIVERSARY

ไทยสไมล์ ESTABLISHED SINCE 2000

ISSUE see you every month in the UK and EU

110


Welcome

Note

สวัสดีคะ่ เพือ่ นสมาชิกนิตยสารไทยสไมล์ทกุ ท่าน ดิฉนั ต้องขอขอบคุณผูอ้ า่ นทุกท่านนะคะทีร่ อคอยนิตยสารไทยสไมล์ฉบับครบรอบ 11 ปีน้ี ฉบับนีเ้ ป็นฉบับที่ 110 แล้วค่ะ และพิเศษสุดกับคอลัมน์ใหม่ๆ พร้อมเนือ้ หาสาระทีอ่ ดั แน่นจุใจถึง 100 หน้า ไทยสไมล์ยงั แจกฟรีเช่นเดิม พร้อมมอบสิทธิพเิ ศษจากพันธมิตร ของไทยสไมล์ ท่านผูอ้ า่ นสามารถติดตามรายละเอียดได้จากเล่มนีเ้ ลยค่ะ ทีส่ �ำ คัญต้อง ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ บริษทั และห้างร้านทีใ่ ห้การสนับสนุนนิตยสารไทยสไมล์มาโดย ตลอดจนสามารถยืนหยัดได้นานถึง 11 ปี และกำ�ลังใจจากท่านผูอ้ า่ นทีท่ �ำ ให้เราไม่เคย หยุดยัง้ ทีจ่ ะพัฒนาให้เป็นนิตยสารคุณภาพของเพือ่ นๆ ชาวไทยทุกท่านค่ะ ฉบับนีก้ บั คอลัมน์ใหม่ๆ ตามคำ�ขอ เริม่ ด้วยคอลัมน์สมั ภาษณ์พเิ ศษคุณอาป๊อก - ม.ล. พัชรภากร เทวกุล หัวหน้าสำ�นักงานผูด้ แู ลนักเรียนในประเทศอังกฤษ และ คุณหมอสร แพทย์หญิงชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์ กับโครงการ HelpCare คลินกิ บริการให้ค�ำ ปรึกษา แนะนำ�ด้านปัญหาสุขภาพจิตให้แก่นกั เรียนทีอ่ ยูใ่ นความดูแลของ ก.พ. ผูป้ กครองทีอ่ ยู่ เมืองไทยคงสบายใจขึน้ นะคะทีม่ หี น่วยงานนีใ้ ห้การดูแลบุตรหลานของท่านในขณะที่ ศึกษาอยูใ่ นสหราชอาณาจักร นอกจากนีอ้ าป๊อกยินดีทจ่ี ะมาทักทายและตอบคำ�ถาม นักศึกษาทุกท่านผ่านทางนิตยสารไทยสไมล์อย่างต่อเนือ่ งโดยเริม่ ฉบับนีเ้ ป็นฉบับแรก เลยค่ะ เรือ่ งของความสวยงามเป็นเรือ่ งสำ�คัญของผูห้ ญิงจริงๆ เลยนะคะ หากปล่อยให้ลว่ ง เลยไป คงมีสทิ ธิร์ ว่ งโรยได้แน่นอน การดูแลตัวเองเป็นประจำ�จะสามารถทำ�ให้เราหนี ห่างหมอและยาได้เป็นอย่างดีคะ่ แต่ถา้ เกิดเจ็บไข้ได้ปว่ ย หรือยากเกินแก่ก�ำ ลังทีเ่ ราจะ รักษาตนเองแล้ว ควรขอคำ�แนะนำ�จากแพทย์จะดีทส่ี ดุ ค่ะ เพราะด้วยความเชีย่ วชาญ และความรูเ้ ฉพาะทาง ผูป้ ว่ ยจะได้รบั การรักษาได้อย่างถูกต้อง หลายท่านมักชอบถาม จากเพือ่ นๆ และได้รบั คำ�แนะนำ�ทีถ่ กู บ้าง ผิดบ้าง เป็นการเพิม่ ความเสีย่ งให้กบั ตนเอง นะคะ ฉบับนีค้ อลัมน์ Smile Beauty มีวธิ ดี แู ลเรียวขาของท่านต้อนรับหน้าร้อน จากคณะแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ โรงพยาบาลยันฮี พร้อมมอบส่วนลดพิเศษเฉพาะผูอ้ า่ น ไทยสไมล์เท่านัน้ ค่ะ ความรักเป็นเรือ่ งของคนในอยากออก คนนอกอยากเข้า คนไม่มรี กั มักจะไขว่คว้า หาความรักแต่บางท่านก็มรี กั ทีไ่ ม่สมปรารถนา โลกนีช้ า่ งวุน่ วายเหลือเกิน ลองพลิกไป อ่านคำ�แนะนำ�จากคุณ “ฟ้าฝัน” ในคอลัมน์ Smile Love & Relationships เกีย่ วกับ เรือ่ งรักๆ เผือ่ ว่าจะโดนใจนะคะ Smile Travel ฉบับนี้ คุณชโลทร ชูศรี จะนำ�ท่านไปชมแกรนด์แคนยอนเมืองไทย สถานทีส่ วยงามและเป็นทีน่ ยิ มมากในขณะนี้ คงมีหลายท่านทีไ่ ม่เคยรูจ้ กั หรือเคยไป เยี่ยมเยียนสถานที่นี้เลย หากท่านมีโอกาสกลับเมืองไทย อย่าลืม “สามพันโบก... ประติมากรรมธรรมชาติ” อยูใ่ นรายการทีจ่ ะไปเทีย่ วด้วยนะคะ กฎหมายเป็นเรือ่ งสำ�คัญสำ�หรับการใช้ชวี ติ ให้ถกู ต้องตามกฎกติกาของแต่ละประเทศ ที่เขาประกาศใช้ ล่าสุดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็ได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลง กฎหมายให้เข้มงวดขึ้นสำ�หรับวีซ่านักศึกษา รวมถึงข้อกำ�หนดเรื่องของการทำ�งาน ค่าแรง การว่าจ้างพนักงานมาจากประเทศไทย ตลอดจนการทดสอบทักษะทางด้าน ภาษาอังกฤษ ชมรมเพือ่ นหญิงไทยในสหราชอาณาจักรได้สรุปและแปลเป็นภาษาไทย ในคอลัมน์ TWO Talk รีบพลิกไปอ่านแล้วศึกษาดูนะคะว่ามีสิ่งใดที่เราจะต้องเร่ง ปฏิบตั กิ นั หรือไม่คะ่ นอกจากนี้ ยังมีคอลัมน์ทใ่ี ห้สาระ และความบันเทิง คุณผูอ้ า่ นตลอด 104 หน้า ดิฉนั เชือ่ มัน่ ว่าคงถูกใจทุกท่านนะคะ ขอให้ทกุ ท่านโชคดีมคี วามสุขค่ะ

Chumsri Arnold chumsri@thaismile.com

PRESIDENT Chumsri Arnold

ชุมศรี อาร์โนลด์

FOUNDER Dr. Narisa Chauvidul - AW

ดร.นริสา เชื้อวิดุลย์ - AW

LAW CONSULTANTS Saisampan Hilton

สายสัมพันธ์ สุวรรณประทีป

EDITOR-IN-CHIEF Bhiyada Wongwarachat

ภิญฎา วงศ์วรชาติ editor@thaismile.com

CONTRIBUTORS Pramaha V.Vajiramedhi Dr. Khanungnit Garnett Werachai Anuworakarn Panithane Tabourel K.Manokulanunta-Kooiman Tham Prawattree Thananchai Sirikianthong Petchaporn Chengwiwatkij

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ดร.คนึงนิจ การ์เน็ทท์ วีระชัย อนุวรกาญจน์ ปณิธาน ตาบูเรล กมลลักษณ์ มโนกุลอนันต์-Kooiman ธามม์ ประวัติตรี ธนัญชัย ศิริเคียนทอง เพชรภรณ์ เชิงวิวัฒน์กิจ

CONTRIBUTOR PHOTOGRAHERS Rerngrit thichan Chaiyasith Junjuerdee Akararas Charuwattanakitti

เริงฤทธิ์ ธิชาญ ชัยสิทธิ์ จุนเจือดี อัครรัสมิ์ จารุวัฒน์กิตติ

WRITERS Anudee Siasakul Rongrucha.Dykers-Sihasurakrai Pornthip Satissarat

อนุดี เชียสกุล รงค์รุจา ไดเก้อรส์-สีห์สุรไกร พรทิพย์ สาทิสสะรัต

ART DEPARTMENT Patcharin Sirichote

พัชรินทร์ ศิริโชติ

OWNER ThaiSmile Media Limited

283-287 King Street, Hammersmith London W6 9NH www.thaismile.com For all enquiries please contact

info@thaismile.com +44 (0) 20 8846 9960, +44 (0) 79 8561 8228

ThaiSmile Magazine is published by ThaiSmile Media Limited. No part of this publication may be copied or distributed without prior written agreement from ThaiSmile Media Limited.


Smile

Social

20th Anniversary of the Thai Music Circle in the UK Tuesday 15th March 2011 @ Senate House, University of London

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแสดงการ ขับร้องเพลงไทยเดิมและดนตรีไทยร่วมกับชมรมดนตรีไทยแห่ง สหราชอาณาจักร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสครบรอบ 20 ปีของชมรมฯ

6

• 110


Smile

Social

The Finest Fruits of Thailand Monday 16th May 2011 @ Lancaster London

กระทรวงพาณิชย์จับมือกับห้างเทสโก้จัดกิจกรรมภายใต้ช่ือว่า “Finest Fruits of Thailand” เพือ่ ส่งเสริมการขายผลไม้ไทยในห้างเทสโก้จำ�นวน 550 สาขาทัว่ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2554 ทีผ่ า่ นมา โดยนำ�เข้าผลไม้สดจากไทยเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 46 ตัน ส่ง ผลให้มลู ค่าการนำ�เข้าผลไม้สดจากไทยเพือ่ กิจกรรมครัง้ นีส้ งู ถึง 200 ล้าน บาท และคาดว่าการนำ�เข้าสินค้าทัง้ หมดของเทสโก้จากประเทศไทยสูงถึง 12,500 ล้านบาทในปีน้ี นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์ ได้น�ำ คณะผูแ้ ทน ระดับสูงจากกระทรวงพาณิชย์ เดินทางเป็นประธานในงานแถลงผลความ สำ�เร็จจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในครัง้ นี้ โดยมี ฯพณฯ นายกิตติ วะสีนนท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ให้เกียรติรว่ มงานแถลงข่าว ในโอกาสนี้ นาย Nick Tatum ผูบ้ ริหารห้างเทสโก้ สหราชอาณาจักร แสดง ความยินดีในความสำ�เร็จ และยินดีทม่ี สี ว่ นร่วมผลักดันและส่งเสริมสินค้า นำ�เข้าจากประเทศไทย กิจกรรมครั้งนี้เปิดโอกาสให้ชาวอังกฤษได้ล้ิม รสชาติ และความหลากหลายของผลไม้ไทย ได้แก่ มะม่วง แก้วมังกร และ ลิน้ จี่ นอกจากนี้ ลูกค้าของห้างยังได้รว่ มชิงโชคบัตรโดยสารเครือ่ งบินและ โปรแกรมการท่องเทีย่ วไทยอีกด้วย

8

• 110


Smile

Social

The Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy Promoted Thailand’s Rice Bowl of the World ‘Thai Hom Mali Rice Night’ Monday 4th April 2011 @ The Lancaster London, Lancaster Terrace, London

นายอดิสยั ธรรมคุปต์ อัครราชทูตฝ่ายพาณิชย์ สำ�นักงานส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ประจำ�กรุง ลอนดอน เป็นประธานจัดงาน Thai Hom Mali Rice Night เพือ่ ส่งเสริม สินค้าคุณภาพของไทย “ข้าวหอมมะลิ” กับตลาดในสหราชอาณาจักร โดยได้รบั เกียรติจาก ฯพณฯ นายกิตติ วะสีนนท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุง ลอนดอน กล่าวเปิดงาน และนางปราณี ศิรพิ นั ธ์ รองอธิบดีกรมการค้า ต่างประเทศ กล่าวแนะนำ�ข้าวหอมมะลิให้กบั แขกผูม้ เี กียรติและเจ้าของ ธุรกิจนำ�เข้าสินค้าจากประเทศไทยในงานเพื่อร่วมให้การสนับสนุนและ ผลักดันการจำ�หน่ายข้าวหอมมะลิให้กบั ตลาดสหราชอาณาจักรต่อไป

10

• 110


Smile

Social

Thai New Year Celebration Tuesday 12th April 2011 @ Whole Foods Market, High Street Kensington, London

สำ�นักส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน ร่วมกับ Whole Foods Market ได้จดั กิจกรรมส่งเสริมการขายอาหาร เครือ่ งปรุง ผัก ผลไม้ และตำ�ราอาหารไทย พร้อมจัดแสดงและสาธิตการทำ�อาหาร แกะสลักผัก ผลไม้ไทย ทีร่ า้ น Whole Foods Market สาขา High Street Kensington โดยได้รบั เกียรติจาก ฯพณฯ นายกิตติ วะสีนนท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ให้เกียรติมาร่วมงาน และเดินชม จุดวางขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ท่นี ำ�เข้าจากประเทศไทยภายในร้าน พร้อมแขกผูม้ เี กียรติ  ผูบ้ ริหาร เจ้าของผลิตภัณฑ์ และสือ่ มวลชน

12

• 110


Smile

Social

@ Siam Charity Night 2011 @ Siam 48 Frith Street, London W1D 4SF Tel : 020 7494 4511

คุณทิพย์ ผูบ้ ริการและจัดการร้าน @Siam ร้านอาหารย่านโซโห กรุง ลอนดอน จัดงานการกุศลเพือ่ หารายได้มอบให้กบั วัดพระบาทน้�ำ พุ จังหวัดลพบุรี โดยมีเพือ่ นร่วมวงการให้การสนับสนุนการแสดงแฟชัน่ โชว์ ร้องเพลง รวมทัง้ การแสดงรำ�ไทย จาก Thai Dance Academy และยังมีการจับสลาก มอบรางวัล โดยมีผใู้ จบุญเข้าร่วมงานและร่วม ทำ�บุญได้ยอดเงินถึง 3,700 ปอนด์

14

• 110


Smile

Social

Wat Buddharam Songkran Festival 2011 Sunday 3rd April 2011 @ Blake Hall Sport Club, London

ทางคณะสงฆ์ แ ละคณะกรรมการวั ด พุ ท ธาราม กรุ ง ลอนดอน ขออนุ โมทนาขอบคุ ณ พุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ได้มีจิตศรัทธาได้น�ำ สิ่งของและอาหารคาวหวานมาร่วมทำ�บุญ ใน งานวันฉลองสงกรานต์ปใี หม่ไทย 2554 ทีผ่ า่ นมา ปีนไ้ี ด้มพี ทุ ธศาสนิกชนชาวไทยและชาติตา่ งๆ ได้เดินทางมาร่วมทำ�บุญจำ�นวนหลายร้อยคน และได้รบั ปัจจัยสำ�หรับไถ่ถอนทีด่ นิ และอาคารวัด รวมจำ�นวน 2£ 0,618.95 ขออนุโมทนาขอบคุณ คณะกรรมการแต่ละแผนก และคณะนักศึกษาจากหลายสถาบันทีไ่ ด้มาช่วยงานด้านต่างๆ เหมือนทุกๆ ปีทผ่ี า่ นมา

16

• 110


Smile

Social

Tattoo Colour Live in London @ TSQ Club, Thai Square -Trafalgar Square

แทตทูคัลเลอร์ (Tattoo Colour) วงดนตรีสัญชาติไทยแนวเพลงป็อป  ป๊อปร็อก  สังกัดค่ายเพลงสมอลรูม  บินลัดฟ้ามาพบปะให้แฟนเพลง ได้ meet & greet กันอย่างใกล้ชดิ และตามด้วยการแสดงคอนเสิรต์ ถึงลอนดอน ประเทศอังกฤษตามคำ�เรียกร้อง ด้วยการสนับสนุนจาก ผลิตภัณฑ์เบียร์ชา้ ง และ TSQ Club คลับดังขึน้ ชือ่ ของชาวไทยและต่าง ชาติ ซึง่ อยูช่ น้ั ใต้ดนิ ของร้านอาหาร ไทยสแควร์ สาขา Trafalgar Square 

Chang Songkran (Thai New Year) Campaign April 2011 @ 40 Thai Restaurants in the UK

เทศกาลอีสเตอร์ในเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงเดียวกับ เทศกาลสงกรานต์ของประเทศไทย เครือ่ งดืม่ เบียร์ชา้ ง ได้สร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยเพื่อ ร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่ของไทย โดยสนับสนุนการแสดง นาฎศิลป์ และรำ�ไทยให้กบั ร้านอาหารไทยกว่า 40 ร้าน ในสหราชอาณาจักร อาทิElephant & Castle Pub, Thai Rice (Chelsea), Thai Orchid, Tamnak Thai, Suk San (Chelsea) เป็นต้น เพือ่ ให้ลกู ค้าทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้สมั ผัสกับบรรยากาศของความเป็นไทย และได้ลม้ิ รส อาหารไทยควบคู่กับการจิบเบียร์ช้างที่เย็นฉ่ำ�พร้อมชม การแสดง จาก Thai Dance Academy นางดอนน่า แฮร์รสิ นั ผูจ้ ดั การฝ่ายการตลาด ผลิตภัณฑ์ชา้ งในสหราช อาณาจักร ขอขอบคุณร้านอาหารไทยทีร่ ว่ มกิจกรรมใน ครัง้ นี้ ซึง่ ได้รบั การตอบรับเป็นอย่างดีเยีย่ มจากลูกค้าและ ร้านค้าทีร่ ว่ มกิจกรรมกับเบียร์ชา้ งในครัง้ นี้ 18

• 110


TASTE to remember

www.changbeer.com Enjoy responsibly


Smile

Social

Everton Football Club VIP Tour & Reception @ the Blues 100 lounge, Goodison Park

ฯพณฯ นายกิตติ วะสีนนท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอนและภริยา พร้อม ด้วยข้าราชการสถานสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าเยีย่ มชมสนาม Goodison Park ของสโมสรฟุตบอลเอฟเวอร์ตนั โดยมีคณ ุ ดอนน่า แฮร์รสิ นั ผูจ้ ดั การฝ่ายการ ตลาด ผลิตภัณฑ์ชา้ ง ประจำ�สหราชอาณาจักร ในฐานะผูส้ นับสนุนหลักสโมสร เอฟเวอร์ตนั ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี ้ คณะผูบ้ ริหารสโมสรฟุตบอลเอฟเวอร์ ตัน นำ�โดย นายโรเบิรต์ เอลสโตนส์ (Mr.Robert Elstone) ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร พร้อมด้วยคณะบริหาร และผูเ้ ล่น ให้การต้อนรับและนำ�ชมสนาม พร้อม เลีย้ งรับรองที่ Blues 100 เลาจน์หรูของสนามแห่งนี้

STAFF RECRUITMENT S&P Restaurants Limited - UK

ร้าน Patara Fine Thai Cuisine และร้านในเครือ ต้องการรับสมัครพนักงานหลายอัตราเพื่อรองรับการขยายงาน ดังต่อไปนี้ รายได้ตามความสามารถและประสบการณ์

รองหัวหน้าครัว

คุณสมบัติ • มีประสบการณ์ เป็นหัวหน้าครัวหรือเทียบเท่า • สามารถ อ่าน, เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ • สามารถทำ�งานเต็มเวลาได้ถูกต้องตามกฏหมาย • สุภาพ และมีสุขภาพแข็งแรง

พ่อครัว แม่ครัว แผนกผัด ยำ� ปิ้ง ย่าง ทอด

พนักงานเสิร์ฟ

`

คุณสมบัติ • มีประสบการณ์ การปรุงอาหารแผนกผัดจากร้านอาหารไทย • สามารถ อ่าน, เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ • สามารถทำ�งานเต็มเวลาได้ถูกต้องตามกฏหมาย • สุภาพ และมีสุขภาพแข็งแรง

ผู้ช่วยพนักงานครัว

คุณสมบัติ • มีประสบการณ์ครัวจากร้านอาหารไทย • สามารถทำ�งานเต็มเวลาได้ถูกต้องตามกฏหมาย • สุภาพ และมีสุขภาพแข็งแรง

คุณสมบัติ • มีประสบการณ์การเสิร์ฟจากร้านอาหาร • ไม่จำ�กัดสัญชาติ • สามารถ อ่าน, เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ดี • มีความรู้เรื่องอาหารไทย • พิจารณาพิเศษหากสามารถทำ�งานเต็มเวลาได้ ถูกต้องตามกฏหมาย • สุภาพ และมีสุขภาพแข็งแรง ส่งประวัติการทำ�งาน CV มาได้ที่ info@patarauk.com หรือส่งได้ที่ Patara SOHO 15 Greek Street London W1D 4DP Patara OXFORD CIRCUS 3&7 Maddox Street London W1S 2QB


Smile

Social

Songkran Day The Oxford Buddha Vihara Sunday 10th Apri 2011 @ Tingewick Hall, John Rad-

วัดพุทธวิหารออกซ์ฟอร์ดได้จดั งานทำ�บุญตักบาตร สรงน้�ำ พระ และ อวยพรปีใหม่ท่ี Tingewick Hall, John Radcliffe เพือ่ สามารถรับรอง แขกทั้งชาวไทยและต่างชาติท่ีต้ังใจมาร่วมงานบุญและฉลองงาน สงกรานต์ปีใหม่ท่ีทางวัดพุทธวิหารออกซ์ฟอร์ดจัดขึ้นทุกปี โดยชาว พุทธศาสนิกชนผูใ้ จบุญทัง้ หลาย พร้อมทัง้ ครอบครัวและญาติมติ รได้ มาร่วมทำ�บุญ ตักบาตร พร้อมนำ�อาหารมาถวายพระสงฆ์ และร่วม รับประทานอาหารกันกับทุกท่านที่มาร่วมงานกันอย่างมีความสุขทั้ง กายและใจ


Smile

Social

Songkran Day Wat Buddhapadipa Sunday 10th April 2011 @ Wat Buddhapadipa, London

ในวันสงกรานต์ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมไปร่วมงานฉลองปี ใหม่ไทย โดยวัดพุทธปทีป ได้จัดงานฉลองเทศกาลสงกรานต์น้ีเป็น ประจำ�ทุกปี มีผสู้ นใจไปร่วมงานมากมาย สนุกสนานกับการแสดง และ อิม่ อร่อยกับอาหารไทย นอกจากนี้ ยังได้ชมการประกวดนางสงกรานต์ พร้อมกับร่วมทำ�บุญและรับบุญกันทุกท่าน

Matchworkers International UK • ต้องการแปลเอกสาร เราทำ�ให้ที่นี่ได้เลย • ไม่ต้องกังวลเรื่องภาษาอังกฤษ เราสอนให้ถึงบ้าน • มีปัญหาเรื่องวีซ่า หรือทำ�เวิร์คเพอร์มิต และต้องการสมัครสปอนเซอร์ชิปไลเซนส์ เราก็ทำ�ให้ท่านได้ • กลัวตกงาน เราหางานให้ท่านได้ทุกตำ�แหน่ง • เรายังรับบริการเคลียร์หนี้สินให้ มีปัญหาหนี้สินไม่ต้องกังวลอีกต่อไป

ด่วน รับสมัคร พนักงานจำ�นวนมาก เชฟ ครัวไทย จีน และอิตาเลี่ยน ต้องการเชฟไทย ฝีมือดี สามารถทำ�อาหารได้ทั้งไทย จีน หรืออิตาเลี่ยน จะพิจารณาเป็นพิเศษ เรามีทั้งร้านอาหารไทย ร้านอาหารฝรั่ง โรมแรม ผับ และเคเทอริ่ง มีที่ให้เลือกได้ตามใจชอบทั่วประเทศอังกฤษ คุณสมบัติ ฝีมือดี เป็นเด้นซ์แล้ว สวัสดิการ มีทืพักให้พร้อม พร้อมอาหาร และวัน หยุดประจำ�ปี รายได้ระหว่าง 250-400ปอนด์ ต่อสัปดาห์ ราคาสามารถ ต่อรองกันได้ ผู้บริหารร้าน Restaurant Manager หญิงหรือชายก็ได้ มีความสามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี มี ประสบการณ์ระดับผู้บริหารมาไม่ต่ำ�กว่าสองปี สามารถทำ�งานได้ทันที มีวีซ่าถูกต้องตามกฏหมาย

การบริการของเรา

บริษัทจัดหางานด้านการบริการ

บริษัทเราเป็นตัวแทนเจรจา จัดหางานให้กับพนักงาน ทุกประเภท ทุกตำ�แหน่งและทุกองกรณ์ ไม่ว่าจะ เป็นโรงแรม ทุกแผนก ไม่ว่าจะเป็นพนักงานเสริฟ พนักงานต้อนรับ พนักงานจองห้องพัก หรือพนักงาน ทำ�ความสะอาดห้องพัก ร้านอาหาร ตำ�แหน่ง เชฟ พนักงานเสริฟ หรือผู้บริการ ผับ เกสเฮ้าห์ อพาร์ทเม้น และงานออฟฟิศทั่วไป ทั่วประเทศ บริษัทเราเปิดทำ�การมายาวนานเกือบ สิบปีแล้ว สนใจสมัครงานหรือเป็น สมาชิกของบริษัทได้ตลอดเวลา บริการรับจัดทำ�และให้คำ�ปรึกษาทางด้านวีซ่าทุก ประเภท รวมไปถึงสมัครพาสปอร์ตอังกฤษ หรือจะ อุทธรณ์ผลจากการสมัครแล้วไม่ผ่าน เรามีทนายความ เป็นของตัวเอง พร้อมจดทะเบียนถูกต้องตามกฏ หมายของอังกฤษ OISC

บริการบริการรับจัดฝึกอบรม

ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับกฏหมาย และ วิชาชีพ อันได้แก่ สอบใบขับขี่รถยนต์ สอบ life in the UK test ภาษาอังกฤษ สำ�หรับคนแต่งงาน ภาษาอังกฤษ สำ�หรับเวิร์คเพอร์มิต ภาษาอังกฤษทั่วไป

ภาษาอังกฤษสำ�หรับผู้บริการร้านอาหารไทย

เรามีบริการอบรมเชิงวิชาการหลักการ บริหารและจัดการร้านอาหารไทย หลักการสร้างและเพิ่มรายได้ของธุรกิจ ร้านอาหารไทย หลักการทำ�การตลาด หลักการการจัดการ หลักการเสริฟและ บริการอาหารที่ดี หลักการรับโทรศัพท์ หลักการรับจองที่นั่ง เป็นต้น บริการรับแปลเอกสารทุกชนิด มีตรา ประทับถูกต้องตามกฏหมาย

ส่งประวัติส่วนตัวมาได้ที่

13 West Street, Stratford Upon Avon, CV37 6DW Tel . 01789 292515 Email: adminuk@matchworkers.com

MATCHWORKERS INTERNATIONAL

WWW.MATCHWORKERS.COM


AN AUTHENTIC TASTE OF THE ORIENT

All the Chinese you need to know

®

The ultimate Oriental experience at your fingertips... Wing Yip is widely recognised as the UK’s leading Chinese and Oriental grocer, with its four superstores and on-line shopping service offering a ‘one stop shop’ for Oriental food enthusiasts. We also have Oriental Restaurants on-site. Stocking a wide selection of food and food related products and utensils, as well as over 100 prawn and seafood products. For the ultimate Oriental eating experience, simply visit: www.wingyip.com or email:enquiries@wingyip.com. Or simply call in to one of our four superstores: Cricklewood Croydon Birmingham Manchester

395 Edgware Road London NW2 6LN 544 Purley Way CR0 4NZ 375 Nechells Park Rd, Nechells B7 5NT Oldham Road, Ancoats M4 5HU

Tel: 020 8450 0422 Tel: 020 8688 4880 Tel: 0121 327 6618 Tel: 0161 832 3215

or shop on-line at:

www.wingyipstore.co.uk Oriental restaurants on-site and ample FREE car parking available at all stores.


มีปัญหาเรื่องวีซ่าสหราชอาณาจักร

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมืองโดยตรง เราพร้อมให้บริการและดำ�เนินการให้ท่านทุกขั้นตอน ให้คำ�ปรึกษา ตรวจเอกสาร และกรอกใบสมัครขอวีซ่าประเภทต่างๆ • การขอวีซ่าทำ�งาน (Work Permit) และระดับที่ 2 ประเภททั่วไป (Work Permit & Tier 2 Visa applications) • การอุทธรณ์ในเรื่องกฎหมายเข้าเมืองและกฎหมายลี้ภัย (Asylum and Immigration Appeals ) • การอุทธรณ์การถูกปฏิเสธวีซ่า (Entry Clearance Appeals) • การขอวีซ่าภายใต้ European Convention on Human Rights (ECHR) ( Humanitarian Visa applications ) • การขอวีซ่าติดตาม (Overseas dependant visa applications) Paul John & Co solicitors

มีเงินช่วยเหลือค่าทนายสำ�หรับผู้ที่มีสิทธิได้รับ (Legal Aid available for eligible clients)

Tel : 0208 215 1205, 07984013143 www.pauljohnandco.co.uk

Paul John & Co Solicitors London

115A The Grove, Stratford, London, E15 1EN

0208 215 1205


ThaiSmile Supermarket


Talk

n of the Tow

BELGIUM บุญธง ก่อมงคลกูล

วัดไทยธรรมาราม วอเตอร์ลู ประเทศ เบลเยียม ร่วมกับชาวไทยในเบลเยียมจัด งานทำ�บุญอุทศิ ส่วนบุญกุศลให้ผเู้ สียชีวติ จากภัยแผ่นดินไหว และสึนามิในญี่ปุ่น แผ่นดินไหวในพม่า นํ้าท่วมแผ่นดินถล่ม ในไทยและรวบรวมเงินบริจาคช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย อาทิตย์ ๓ เมษายน ๒๕๕๔ และเมือ่ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๔ โดย พระ สุธีญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยธรรมาราม มอบเงินบริจาคช่วยเหลือประเทศ ญี่ ปุ่ น ให้ กั บ องค์ ก ารกาชาดเบลเยี ย ม จำ�นวน ๑,๔๕๐ ยูโร (หนึ่งพันสี่ร้อยห้า สิบยูโร)


Kensington College of Business

Masters in Business Administration (MBA) Studied in London at

Kensington College of Business has been granted approval to offer the following MBA programmes validated and awarded by the University of Wales: • MBA in (Banking & Financial Institutions Management) • MBA in (Finance)

• MBA in (Marketing) • MBA in (Retail Management)

• MBA in (Healthcare Management)

• MBA in (Travel Tourism & Hospitality Management

• MBA in (Human Resource Management)

• MBA

• MBA in (Information Technology Management) • MSC in (Computing) • MBA in (International Management)

• BA in Business Studies (Hons )- IBD Route

• MBA in (Management of Innovation Technology & Change)

• BA Marketing (Hons)-IBD Route

K C

B

• BA Accounting and Finance (Hons)-IBD Route

Masters in Business Administration (MBA) These degrees are validated and awarded by the University of Wales, UK. For further details regarding the University and its validation services, please log on to www.wales.ac.uk/validation or email validation@wales.ac.uk

www.kensington.com.tr Kannikar/ Tel: 0077 9295 9628, Tel: 074 1180 1779, Tel: 078 0689 3295


Talk of the town from Paris n of the Tow Talk of the town from Paris

Talk

�������� ��������

Talk of the town from Paris

e town from Paris

เรื่อง บุษบา

��������

��������

สวัสดีคะ่ หายหน้าไปนาน Talk of the town from Paris กลับมาแล้วค่ะ งานแรก เมือ่ วันที่ 8 มีนาคม 2011 ที่ ผ่านมา วันสตรีสากล ขอให้เกียรติสตรีทว่ั โลก รวมทัง้ สตรีไทยในยุโรป International Women’s Day จัดขึน้ ที่ สำ�นักงานใหญ่ยเู นสโก ณ กรุงปารีส สตรีไทยในฝรัง่ เศสได้รว่ มมีบทบาทสำ�คัญ คุณอรชาติ สืบสิทธิ์ รองผูแ้ ทนถาวร ไทยประจำ�ยูเนสโก ณ กรุปารีส นำ� Mrs.Irina Bokova ผูอ้ �ำ นวยการใหญ่ยเู นสโกตัดริบบิน้ เปิดงานนิทรรศการวัน สตรีสากล พร้อมด้วย ฯพณฯ นายวีรพันธุ์ วัชราทิตย์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งานนีช้ มรมสตรีไทยในฝรัง่ เศสได้รบั เชิญเป็นพิเศษจากรองผูแ้ ทนถาวรไทยประจำ�ยูเนสโก เข้าร่วมจัดงานนิทรรศการ บทบาทสตรีไทยกับการรักษาสืบสานวัฒนธรรมไทยในฝรัง่ เศส มีโครงการฉลองครบรอบ 10 ปีของชมรมสตรีไทยใน ฝรัง่ เศส คุณปณิธาน ตาบูเรล ประธานชมรมฯ ได้น�ำ ศิลปินผูม้ ฝี มี อื ระดับอินเตอร์มาโชว์ผลงานกันอย่างคับคัง่ เช่น ภาพวาดของคุณอัจฉรา เพชรพวง นักศิลปะระดับแนวหน้า นิทรรศการอาหารไทยทีโ่ กอินเตอร์อยูแ่ ล้ว แสดงฝีมอื โดยคุณจิตตินิ หวังสินธุ์ เจ้าแม่รา้ นอาหารไทย Mme Shawn ขนานแท้ 7 สาขาในกรุงปารีส ส่วนสปาไทยก็ไม่นอ้ ง หน้า เจ้าแม่สปาไทยคนแรกของกรุงปารีส คุณมิกกี้ France สุวรรณโชติ มาเอง และยังมีนกั ประดิษฐ์ดอกไม้รอ้ ย มาลัยระดับรัว้ ชาโต คุณวิมลลักษณ์ Thulstrup งานช่างฝีมอื เอกทีม่ าแสดงล้วนเป็นทีช่ น่ื ชมของเหล่าสตรีสากล ได้ มาร่วมประลองฝีมอื รวมทัง้ มารุมมะตุม้ ชิมอาหารรสชาติไทยแท้กนั ไม่ขาดสาย ทีข่ าดไม่ได้ เมืองแห่งแฟชัน่ ต้องมี งานแฟชัน่ ตัดเย็บเสือ้ ผ้าชุดไทยได้ไม่นอ้ ยหน้าช่างฝรัง่ ฝีมอื การตัดเย็บต้องยกให้ คุณชะเอม พลอยพยัก และศิลปิน ช่างทาสีเล็บระดับอินเตอร์อย่าง คุณพนารัตน์ Bernardin และทีข่ าดไม่ได้คอื คณะแม่ครัวหัวป่าของทีมงานบุษบา มาแสดงฝีมอื กันเองในงานนิทรรศการของวันทีส่ อง มาประลองฝีมอื กันครึกครืน้ ทัง้ คุณมาลินี Eludut คุณปริมวรา ศกุนตาภัย และนพภรณ์ Mandine และนอกจากนัน้ ยังมีงานแสดงของทางสำ�นักงานคณะผูแ้ ทนถาวรไทย แกนนำ� ใหญ่น�ำ งานศิลปะมาแสดงอีกหลายอย่าง นิทรรศการผ้าไหมไทย และภาพงาด ของคุณสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ อดีต รองปลัดกระทรวงศึกษามาโชว์ดว้ ย และงานปภิปรายในวันที่ 9 มีนาคมของประเทศไทย โดยสำ�นักงานคณะผูแ้ ทน ถาวรไทยประจำ�ยูเนสโก เรือ่ ง Le leadership social educatif et culturel des femmes โดยคุณหญิงกษมา วรวรรณี ณ อยุธยา คุณสาวิตรี สุวรรณีสถิทย์ และ M Noel Berlet มีเสียงปรบมือดังทัว่ ห้องประชุม UNESCO

'11'�f� '� ''J�'t'�'Talk of the town from Paris กr1�J�urJ1f� .�'u1ก !Jt 11'' 8 J'�fJ 2011 'N�'J� 11''\1'�กr 't1'J!ก�1\'\1'11�rก11J'1.'\1''�1'���1t 32

• 110

International Women's Day '1�''''h�'1ก.�'1'U�'!''�ก W ก1�.t�1'


UK

EU

101 Thai Restaurant Austria Addie’s Thai Cafe Belgium Tervuren Brussels Blue Elephant Denmark Hvdovre Buddhapadipa Temple France Chuang Lee Germany Hamburg Berlin Loon Fung Supermarket Holland New Loon Moon Supermarket Italy Napoli Bovazzani Phya Thai Supermarket Monaco Pinto Thai Restaurant Norway Oslo Staranger Singha Beer Spain Sri Thai Supermarket Sweden Talad Thai Supermarket Switzerland Talard Thai (Bournemouth) Vienna Tawana Supermarket Thai Airways International Thai Square ThaiSmile Supermarket The Globe Trading The Royal Thai Embassy Tourism Authority of Thailand (UK) Office of Commercial Affairs WestEast Travel Wing Yip Supermarket

now available to read online at www.thaismile. com and www. dootv.tv

ทุกสิ่งที่คุณต้องการ ส่งตรงถึงครัวคุณ

107 •

31


Talk

n of the Tow

THE UNITED KINGDOM สวัสดีคะ่ คุณผูอ้ า่ นขา นกหวีดกลับมาแล้วนะเจ้าคะ เดือนนีเ้ ดือนดี แดดดี ฝนน้อย คงได้เกีย่ วก้อยหวานใจไปฮอลิเดย์เฮฮาพาสนุกกันนะเจ้าคะ เรื่อง นกหวีด ขอแสดงความยินดีกับสาว เก่ง และแกร่งอย่าง คุณตุ้ย - สายพิณฑ์ ลี ผู้จัดการ สห ราชอาณาจักรและภูมิภาค ยุโรป บริษัท เอส แอนด์ พี โกเบิล จำ�กัด ที่ได้รับรางวัล จาก People 1st UK ในฐานะ 1 ใน 100 ผู้หญิงที่มีความ สามารถทางด้าน Hospitality, Leisure, Travel & Tourism Industry 2011 ไทยสไมล์ ขอปรบมือให้ดังๆ เลยเจ้าค่ะ

The o n of pro ly accepta ble fo of are rms :

If you are lucky enough to look under 21 you will be asked to prove that you are

• Pass po • Phot rt oc • Proo ard Drivi f of ng the PA age card Licence s SS ho logrambearing

Over 18 When you buy alcohol

If you are under 18 you are committing an offence if you attempt to buy alcohol

www.edupluscic.org

คนไทยใจรักชาติ จะให้ใสสะอาดพวก เราก็ ต้ อ งใช้ สิ ท ธิ์ คิ ด เลื อ กคนดี กั น นะ เจ้าคะ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง ลอนดอน ได้รณรงค์ให้คนไทยที่อยู่ใน สหราชอาณาจักรลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์ ในการเลือกตั้งกันนะเจ้าคะ บริการกัน ถึงที่ ไม่ต้องรอรีเสียเงินเสียเวลากลับไป เลือกตั้งที่เมืองไทยกันแล้วนะเจ้าคะ แต่ คุณพี่ คุณน้องก็ต้องลงทะเบียนกันเสีย ก่อน แบบฟอร์มมีให้พร้อมจะดาว์นโหลด หรือจะไปรับตามร้านค้าก็ได้ ไทยสไมล์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ก็มีไว้ให้บริการนะเจ้าคะ เร่งมือกันหน่อย อย่าให้งานกร่อยเพราะ คนไทยไม่ค่อยคึกคัก ปากบอกว่ารักชาติ ก็ต้องลงมือ ร่วมมือกันนะเจ้าคะ

ใกล้หน้าร้อน อย่างนี้ โอย... แอบคิ ด ถึ ง ชายทะเล บ้านเรา นั่ง เล่นลมเย็นๆ ทานอาหารทะเลสด ตบท้ายด้วยไอศกรีมรสชาติแบบ ไทยๆ แหม... มันช่างครบสูตรอะไรอย่างนี้นะเจ้าคะ พูดถึงไอศกรีมแล้ว ต้องยกให้ Angie’s โฮมเมดสูตร เข้มข้นของคุณแองจี้เลยเจ้าค่ะ โดยเฉพาะรสชาเย็น ชาเขียว กะทิสด ขายดิบขายดี เจ้าตัวบอกว่ากว่าจะ มาถึงตรงนีก้ ต็ อ้ งปรับสูตรให้เข้ากับความต้องการของ ลูกค้า จนได้สตู รสุดยอดของความเข้มข้น หวาน อร่อย แบบไทยๆ บ้านเราเลยเจ้าค่ะ ใครชอบทานไอศกรีมก็ รีบลองซือ้ ไปทานดูนะเจ้าคะ แต่ถา้ ร้านไหนจะสัง่ ไปขาย หรือไว้จัดเลี้ยงก็ตามแต่จะโปรดเลยนะเจ้าคะ โทรหา คุณแองจีเ้ ลยที่ 0778 964 2992

www.singhabeer.com

อ้าว ช่วงนีเ้ กิดอะไรกันนี่ ไม่วา่ จะกฎหมายอะไรดู จะเข้มงวดขึน้ เรือ่ ยๆ แต่เรือ่ งนีก้ ระทรวงเขาออก กฎมาชาติเศษเมือ่ ปี ค.ศ 2003 ว่าด้วยร้านอาหาร ผับ และสถานที่ต่างๆ ที่จัดจำ�หน่ายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ในประเทศอังกฤษและเวลส์ จะต้อง ติดป้ายแสดงนโยบายการกำ�หนดอายุของผูซ้ อ้ื และ ผูบ้ ริโภค ทีบ่ ริเวณกระจกทางเข้าร้าน และบริเวณ ที่จัดเตรียมเครื่องดื่ม บางร้านเอาไปติดหลบๆ ซ่อนๆ แผ่นดำ� ฝุน่ หนา ดูแล้วไม่สวยเด่นสบายตา แต่คราวนีไ้ ม่ตอ้ งระอา เพราะเบียร์สงิ ห์เขามาจัด ให้เจ้าค่ะ งานนีร้ ว่ มกับสถานบัน Edu-Plus ของ อาจารย์ คนึงนิจ การ์เน็ทท์ จัดพิมพ์ปา้ ยสีสวยงาม 1 ชุด 2 แผ่น แจกให้ฟรีเจ้าค่ะ จะขอจากทีมสิงห์ หรือจะแวะมารับทีไ่ ทยสไมล์ ซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้นะ เจ้าคะ งานนีข้ อยํา้ ว่าเป็นกฎหมายของอังกฤษ ถ้า ไม่ตดิ ก็ผดิ กฎนะเจ้าคะ

ใครชื่นชอบก๋ยวเตี๋ยวเย็นตาโฟ โลโซไฮโซก็ทานกันได้สบาย ตอนนี้ร้านเบญจา ย่านถนน Carnaby ซุ่มอยู่ใจกลางแหล่งชอปปิ้งถัดแยก Oxford Circus ไปแค่ลมหายใจเดียว จับจ่ายซื้อของกันให้ล้า ก็แวะมาทานเย็นตาโฟกันให้สบายใจ สบายท้อง ที่นี่มีสูตรพิเศษ ลูกชิ้นปลากรอบนุ่มเด็ดเด้งดึ๋ง นํ้าซุปเข้มข้น เครื่องปรุงครบพร้อมจนต้องยอมยกนิ้วให้ จริงๆ ที่ร้านปรับปรุงร้านใหม่ เมนูใหม่ ถูกใจคนไทย ทั้งแบบเผ็ด แซ่บ ปิ้ง ย่าง ทั้งราคา บรรยากาศ เป็นกันเอ้งกันเอง แวะเวียนไปวันไหน ยังไงก็ต้องเจอคุณโคล่า - พิชาญ พุฒเพ็ง ยืนเล็งต้อนรับคนไทยด้วยรอยยิม้ พร้อมให้บริการเต็มเหนีย่ ว คนไทยไปไม่มเี สียเทีย่ ว เพราะ เบญจายินดีลดให้ 10% สำ�หรับคนไทยทุกท่านทันทีนะเจ้าคะ อย่ารอช้า ว่างก็รีบพาเพื่อน ไปทานกันนะเจ้าค่า

36

• 110


110 •

37


มีทรัพย์อาจหมดไปได้ แต่มวี ชิ าความรูใ้ ครก็ปล้นไปไม่ได้นะเจ้าคะ ตอนนี้สถาบัน LSC (London School of commerce) เปิด คอร์สระยะ 18 เดือน สำ�หรับผู้ท่ตี ้องทำ�งานและมีเวลาว่างช่วง เย็น Modular Study Classes เปิดสอนวันศุกร์ 17.30 - 20.30 น. วันเสาร์ 10.00 - 17.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 17.00 น. ค่าเรียนสำ�หรับบุคคลภายนอก £3,950 และราคาพิเศษ £2,950 สำ�หรับนักศึกษาทีจ่ บจาก LSC เจ้าค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี พีเ่ จน 077 333 16841 หรือ 02 070 539 624 เจ้าค่า...

ส่ ว นเรื่ อ งสวยวั ย ไหนก็ ค งต้ อ งเกี่ ย ว เพราะถ้าเหีย่ วก็คงไม่งาม แถมลามปาม มีไขมัน พุงเป็นชัน้ ขาเป็นก้อน ก้นงอน ไม่ได้ท่ี โอ้ย แย่ไปซะทุกที่ ถ้ากลับไป เมืองไทยงวดนีก้ ล็ องแวะไปหาคุณหมอที่ โรงพยาบาลยันฮี ได้นะเจ้าคะ เพราะโรง พยาบาลร่วมฉลอง 11 ปีไทยสไมล์ มอบ ส่วนลดพิเศษให้ 5% ทุกท่าน ถ้าเรื่อง สุขภาพและโรคภัยควรปรึกษาแพทย์นะ เจ้าคะไม่ใช่เพือ่ น เพราะความเชีย่ วชาญ คงจะคนละอย่างกันเจ้าค่ะ ท่านใดที่ชอบท่องเที่ยว Thai TAXI UK มอบส่วนลดพิเศษสำ�หรับไทยสไมล์เที่ยว ชมเมืองออกซ์ฟอร์ดแบบสนุกยกแก๊งแวะ outlet ได้ถงึ 6 คน ราคาเหมาเพียง 99 ปอนด์เองนะเจ้าคะ ไม่ตอ้ งเทียบราคาให้ เหนือ่ ย ขึน้ รถไฟต่อรถเมล์ให้เมือ่ ยเปล่าๆ เจ้าค่ะ รีบโทรไปจองคิวที่ 07500 305 200 จะได้ไปวีด๊ วิว้ กันให้สนุกฉํา่ ใจกันนะเจ้าคะ ยังไม่หมดนะเจ้าคะ สำ�หรับคนคอ หนังไทย ญีป่ นุ่ เกาหลี ไม่วา่ จะเกม โชว์ วาไรตี้โชว์ หรือทอล์กโชว์ คง ต้องรูจ้ กั เว็บ DooTV เพราะมีหนังให้ เลือกชมจนตาลาย แต่คลายเครียด บางคนแอบขี้เกียจเพราะดูแบบติด หนับ เดือนนี้ DooTV ใจดี ให้ดฟู รีครึง่ เดือนเชียวนะเจ้าคะ ไม่วา่ จะสมาชิก ใหม่ หรือเติมเงิน แค่กดคลิกกรอก รหัส TSHBD เดี๋ยว DooTV เขาจัด ให้ ดูสบายใจไปอีก 15 วันเลยเจ้าค่า

38

• 110

งานนี้สำ�หรับคนที่มีธุรกิจ ธุรกรรม เกีย่ วกับการเงิน มีเหตุมผี ลจะต้องให้ โอนเงินระหว่างอังกฤษกับประเทศไทย โดยเฉพาะเลยนะเจ้าคะ เพราะA&B Money บริษทั โอนเงินรายแรกของคน ไทยใน UK ปีนก้ี า้ วขึน้ สูป่ ที ่ี 5 แล้ว ใจดี มอบเอกสิทธิเ์ พือ่ โอนเงิน “ฟรี” ในวงเงินมากถึง 1 ล้านปอนด์ตอ่ วัน ด่วน ทันใจในวันเดียว โดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ นทีเ่ หนือกว่าตลาดมืดในเมืองไทย แถมยังได้ตว๋ั เครือ่ งบินฟรีไป-กลับ ลอนดอน-กรุงเทพ - ลอนดอน ในระบบ สะสมคะแนนอย่างทีค่ ณ ุ หาทีไ่ หนไม่ได้มาก่อน มีนอ้ ย โอนน้อยก็ได้นะเจ้า คะ เพราะ A&B Money ร่วมฉลอง 11 ปีกบั นิตยสารไทยสไมล์ แค่โทรไปที่ 0203 490 1594, 07809 432 312, 0777 620 5511 แล้วบอกรหัสว่า “Happy Birthday ThaiSmile” ก็รบั สิทธิโ์ อนฟรีไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียม จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 เลยนะเจ้าค่า

เตือนภัยฉบับนี้มีมาเรื่อยๆ ให้เซ็งใจ เพราะคนไทย ทำ�มัย้ ถึงรังแกกันเองได้ ล่าสุดมีมจิ ฉาชีพหัวใสแอบ อ้างว่าทำ�งานทีส่ ถาบัน Edu-Plus CIC ของอาจารย์ คนึงนิจ การ์เน็ทท์ แล้วโทรศัพท์ไล่ล่านักเรียนให้ เร่งจ่ายเงินโดยเร็วไว ให้บอกเบอร์บัตรเพื่อหักเงิน พอเราสอบถามชื่อเรียงนาม ก็เยิ่นเย้อไม่ตอบรับ แถมจับได้ก็ตรงที่เบอร์โทรก็ล็อกไว้ผู้ใดโทรมาก็ ไม่รู้ จะดูเบอร์ก็ไม่เห็น ถ้าเป็นสถาบันอิดูพลัส จะ มีสำ�นักงานเป็นหลักแหล่ง เบอร์โทรก็ชัดแจ้งนะ เจ้าคะ ถ้าจะให้ดี ขอให้นักเรียนเป็นผู้โทรเข้าไป หาที่สถาบันจะปลอดภัย หมายเลขที่ใช้คือ 0871 200 3441 ถ้ามือถือก็เบอร์ 07760 124 612 ถ้า สะดวกและสบายใจ ขอให้จ่ายเป็นเช็คสั่งจ่ายใน นามสถาบันจะดีที่สุดเจ้าค่ะ

ส่วนอีกเรื่องก็มาแบบเดิม เอาความลำ�บากของเพื่อนคนไทยไปหากิน ถ้าใครอยู่ อย่างผิดกฎหมาย พวกนีม้ หี มัดเด็ดหลอกให้เหยือ่ ตายใจว่าจะสามารถทำ�เอกสาร ให้อยู่ประเทศอังกฤษได้ ทำ�งานได้ เรียนได้ แต่งงานได้สารพัด พอเอาเอกสาร ไป เอาเงินไปก็หายจ้อย ให้พวกเราต้องนั่งคอยว่าเมื่อไหร่จะได้วีซ่าและเอกสาร คืน โอย... หมูขนึ้ เขียงแล้ว คงไม่แคล้วถูกสับ ถ้าทำ�อะไรลับๆ ก็ตอ้ งยอมรับผลที่ เกิดนะเจ้าคะ เพราะสุดท้ายเกิดอะไรขึ้น จะไปแจ้งความก็ไม่กล้า เพราะมีความ ผิดซ่อนอยู่ ขอให้ท่านลองคิดดูนะเจ้าคะ อย่าหลงตกเป็นเหยื่อ ทำ�อะไรก็ขอให้ ถูกต้องครองธรรมนะเจ้าคะ


บชาวไทยผู ้เดินทางไปต่างประเทศ คำแนะนำสำหรั บคำแนะนำสำหรั ชาวไทยผู ้เดินทางไปต่ างประเทศ คำแนะนำสำหรั บ ชาวไทยผู เ ้ ดิ น ทางไปต่ า งประเทศ คำ�แนะนำ�สำ�หรั บ ชาวไทยผู เ ้ ดิ น ทางไปต่ า งประเทศ เรื อ ่ งการเลื อ กตั ง ้ นอกราชอาณาจั กร บชาวไทยผูก้เรดินกทางไปต่ างประเทศ เรื่องการเลื อกตัอ้งนอกราชอาณาจั เรื่อคำแนะนำสำหรั งการเลื กตั้งนอกราชอาณาจั คำแนะนำสำหรั บชาวไทยผู้เดิรนทางไปต่างประเทศ เรืสถานเอกอั ่องการเลื อกตั ้ง่อนอกราชอาณาจั กรกรและไอร์ งการเลื อกตั้งนอกราชอาณาจั กร แลนด์ ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือ ครราชทูเรื ตฯ่อเรืขอเชิ ญชวนคนไทยในสหราชอาณาจั งการเลื อ กตั ง ้ นอกราชอาณาจั กรยสนใช้ สถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ ขอเชิ ญ ชวนคนไทยในสหราชอาณาจั ก รและไอร์ แ ลนด์ ลงทะเบี ยนใช้ ิทธิเลืสอิทกตั สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชวนคนไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ลงทะเบี ธิเลื้งอกตั้ง

กร เพื ่อเลือกสภาผู าแลนด์ น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ แก่คนไทย ครราชทูค้แตรราชทู ฯ ขอเชิ ญ กนรและไอร์ นอกราชอาณาจั กร สถานเอกอั เพืก่อรนอกราชอาณาจั เลืเพือกสภาผู ทนราษฎรของท่ ทั้แ้งานีทนราษฎรของท่ ้ เพื ่อนีเป็ การอำนวยความสะดวกให้ แก่คนไทย สถานเอกอั ตฯชวนคนไทยในสหราชอาณาจั ขอเชิญานชวนคนไทยในสหราชอาณาจั กรและไอร์แลนด์ ลงทะเบี ยนใช้สิทธิเลือกตั้ง นอกราชอาณาจั อ ่ เลื อ กสภาผู แ ้ ทนราษฎรของท่ น ทั ง ้ ้ เพื อ ่ เป็ น การอำนวยความสะดวกให้ แ ก่ ค นไทย สถานเอกอั รราชทู ตฯ จะจั การเลื กตั กรทางไปรษณี ย์ รราชทู ตฯด้แขอเชิ ญรอชวนคนไทยในสหราชอาณาจั กรและไอร์ แลนด์ ลงทะเบีแยก่คนใช้ สิทธิเลือกตั้ง ยดสถานเอกอั นใช้ สิทกธิรอ์เคลืเพื อกตั ้งนอกราชอาณาจั เพื่อ้งนอกราชอาณาจั เลือกสภาผู สถานเอกอั ครราชทู ตลงทะเบี ฯ จะจั การเลื กตั กกรทางไปรษณี ยา์ น ้แทัทนราษฎร นอกราชอาณาจั ่อ้งคนอกราชอาณาจั เลื อกสภาผู ทนราษฎรของท่ ้ง์ นี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ นไทย สถานเอกอั ครราชทู ต ฯ จะจั ด การเลื อ กตั ง ้ นอกราชอาณาจั ก รทางไปรษณี ย ของท่าน ทั้งนี้ เพื่อกเป็ นเพื การอำ �อนวยความสะดวกให้ แก่คนไทย สถานเอกอั นอกราชอาณาจั ่อดเลื กสภาผู ทนราษฎรของท่ าน ทั้งนีค้ รเพืย่อ์ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่คนไทย สถานเอกอั ครราชทูตฯรจะจั การเลื อกตั้ง้แนอกราชอาณาจั กรทางไปรษณี ราชทูตฯ จะจั ดการเลืตอฯกตัจะจั ้งนอกราชอาณาจั ์ กอรทางไปรษณี สถานเอกอั ครราชทู ย์ ? ผู้มีสิทธิหรือไม่ ท่ดาการเลื นคือผูอ้มกตั ีสิท้งธิกนอกราชอาณาจั หรทางไปรษณี รือไม่? ท่ายนคื ท่านคื อผู้มสีสัญิทชาติ ธิหรืไทยโดยการแปลงสั อไม่?  ผูชาติ ้มีสไัญทยโดยการแปลงสั ชาติไทย หากได้ ญชาติ ตน้อ้องได้ รับาสั5ญปีชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ผู้มีสัญผูชาติ ไ ทย หากได้ ส ญ ั ญ ชาติ ต อ ้ งได้ รับ้อธิงได้ สัญ ชาติ มาแล้ วมไม่ ยกว่ ท่ า นคื อ ผู ม ้ ส ี ท ิ ห รื อ ไม่ ? ้มีสัญชาติไทย  หากได้ ส ญ ั ชาติ ไ ทยโดยการแปลงสั ญ ชาติ ต ร บ ั สั ญ ชาติ าแล้ ว ไม่ ผู้มีอนายุ ครบ 18 ปีบของปี ริบูรณ์ที่มในวั นที่ อ1ผูกตั มกราคม ของปี ท?ี่มีการเลือกตัน้ง้อยกว่า 5 ปี ท่ า นคื ม ้ ส ี ท ิ ธิ ห รื อ ไม่ ผู้มีอายุผูค้มรบ 18 ปี บ ริ บ ร ู ณ์ ในวั ที ่ 1 มกราคม ก ี ารเลื ง ้ หากได้ ัญมกราคม ชาติยไนบ้ ทยโดยการแปลงสั ชาติ รับาสั90 ญชาติ ้อกตั ยกว่ า 5 ปี ีอายุครบผู้ม18ีสัญ ปีบชาติ ริบเป็ูรไนทย ณ์ผู้มในวั ที่ ่ใส1นทะเบี ของปี ที่มีการเลื อญกตั ้ง ตน้อ้องได้  ีชื่อนอยู าทยโดยการแปลงสั นในเขตเลื อนักตั ้งงมาไม่ ยกว่ วัญ น ชาติ นัมบาแล้ ถึมงาแล้ วัวนไม่เลืวนอไม่ ้ง ยกว่  ผู ม ้ ส ี ญ ั ชาติ ไ ทย หากได้ ส ญ ั ชาติ ไ ญ ชาติ ต อ ้ งได้ ร บ ั สั น อ ้ า 5 ปี เป็ นผู้มเป็ีชื่อนอยู ใ ่ นทะเบี ย นบ้ า นในเขตเลื อ กตั ง ้ มาไม่ น อ ้ ยกว่ า 90 วั น บ ถึ วั น เลื อ กตั ง ้ ผู้ม่ใีอนทะเบี ายุ ครบ 18 บ่นริบอกราชอาณาจั ูรณ์ ในวั ่ 1กมกราคม ผู้มีชื่ออยู ยถนบ้ า่อปีนในเขตเลื อกตัน้งทีมาไม่ น้อยกว่าของปี 90 วัทนี่มนัีกบารเลื ถึงวัอนกตั เลื้งอกตั้ง  มี น ่ ิ ที ยู ร  นผูผู้ม้มีอีชกายุ ครบ 18 ปียบนบ้ ริบูราณ์ ในวันที่ อ1กตั มกราคม ทาี่ม90 ีการเลื อนักตั ้งงวันเลือกตั้ง  มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจั รอยู ื่อและได้ ่ในทะเบี นในเขตเลื ้งมาไม่ นของปี ้อนยกว่ วัอนกตั บ้งถึนอกราชอาณาจั  มีถิ่นที ่อยู่นเป็ อกราชอาณาจั กรแจ้งความประสงค์ ข อลงทะเบี ย นเป็ ผู ม ้ ส ี ท ิ ธิ เ ลื ีชื่ออยู่ในทะเบี อกตั้งมาไม่น้อยกว่ และได้และได้ แจ้งความประสงค์ ยนเป็นยยกผูนบ้ กรา 90กวัรน นับถึงวันเลือกตั้งกร แจ้ ถิ่นเป็ทีน่อผูยูข้ม่นอลงทะเบี อกราชอาณาจั ร้มีสาิทนในเขตเลื งมีความประสงค์ ขอลงทะเบี นเป็ นธิผูเ้มลืีสอิทกตัธิเ้งลืนอกราชอาณาจั อกตั้งนอกราชอาณาจั และได้ มีถิ่นแทีจ้ง่อความประสงค์ ยู่นอกราชอาณาจั กร ท่านสามารถลงทะเบี ยนได้ อย่างไร? กร ขอลงทะเบี ยานเป็ นผู้มีสิทธิเลือกตั ้งนอกราชอาณาจั ท่ า นสามารถลงทะเบี ย นได้ อยย่นได้ งไร? และได้ แ จ้ ง ความประสงค์ ข อลงทะเบี ย นเป็ น ผู ม ้ ส ี ท ิ ธิ เ ลื อ กตั นอกราชอาณาจั กร ท่ า นสามารถลงทะเบี อ ย่ า งไร? 1.ได้จาก ดาวน์ โหลดแบบฟอร์ มได้จากครราชทู website ของสถานเอกอั ค้งรราชทู ตฯ (www.thaiembassyuk.org.uk) 1. ดาวน์ โ หลดแบบฟอร์ ม website ของสถานเอกอั ต ฯ (www.thaiembassyuk.org.uk) ย่างไร? 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์และ มได้จกรอกรายละเอี าก websiteท่าของสถานเอกอั ตฯ อ(www.thaiembassyuk.org.uk) ยนสามารถลงทะเบี ดให้ ครบถ้วนชัคดรราชทู เจนยนได้ ท่ า นสามารถลงทะเบี ย นได้ อย่าตงไร? และ กรอกรายละเอี ย ดให้ ค รบถ้ ว นชั ด เจน 1. ดาวน์2 โหลดแบบฟอร์ ได้มดจตามข้ าก ของสถานเอกอั ครราชทู ฯ (www.thaiembassyuk.org.uk) และ กรอกรายละเอี ยดดให้ ครบถ้วมนชั เจนwebsite จั ส่ ง แบบฟอร์ อ 1 พร้ อ มสำเนาบั ต รประชาชน หรื สำเนาหนังสือเดินทาง 1.และดาวน์ โ หลดแบบฟอร์ ม ได้ จ าก website ของสถานเอกอั ค รราชทู ตฯอ(www.thaiembassyuk.org.uk) 2 จัด2ส่งแบบฟอร์ ม ตามข้ อ 1 พร้ อ มสำเนาบั ต รประชาชน หรื อ สำเนาหนั ง สื อ เดิ น ทาง กรอกรายละเอี ย ดให้ ค รบถ้ ว นชั ด เจน จัดส่งแบบฟอร์มตามข้ 1 พร้อมสำเนาบัวตประชาชน รประชาชน หรืกอ ทีสำเนาหนั งสือเดินกทาง ที่มกรอกรายละเอี ีหอมายเลขประจำตั 13กหลั ่ไยแล้ ด้รับวรองสำเนาถู ต้องด้วยแล้ว และ ยทีดให้ คับมสำเนาบั รบถ้ วนชัดเจน ที่มีหมายเลขประจำตั ว ประชาชน 13 หลั ก ่ ไ ด้ ร รองสำเนาถู ต้ อ งด้ ว 2 จั ด ส่ ง แบบฟอร์ ม ตามข้ อ 1 พร้ อ ต รประชาชน หรื อ สำเนาหนั ที่มีหมายเลขประจำตั วประชาชน 13 คหลั ก ที่ไตด้ฯรับวงเล็ รองสำเนาถู กต้าอ(ลงทะเบี งด้วยแล้ยวนใช้สิทธิงสืเลืออเดิ มายั งสถานเอกอั รราชทู บสมุิทมตธิซองว่ กตัอน้เดิ งทาง นอกราชอาณาจั กร) 2 จั ด ส่ ง แบบฟอร์ ม ตามข้ อ 1 พร้ อ มสำเนาบั รประชาชน หรื อ สำเนาหนั ง สื นทาง มายังสถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ วงเล็ บ มุ ม ซองว่ า (ลงทะเบี ย นใช้ เ ลื อ กตั ้ ง นอกราชอาณาจั ก ร) ที่มีหมายเลขประจำตั ว ประชาชน 13 หลั ก ที ่ ไ ด้ ร ั บ รองสำเนาถู ก ต้ อ งด้ ว ยแล้ ว มายังสถานเอกอั ครราชทู ต ฯ วงเล็ บ มุ ม ซองว่ า (ลงทะเบี ย นใช้ ส ิ ท ธิ เ ลื อ กตั ้ ง นอกราชอาณาจั ก ร) หรือหรื ส่งอมาทาง อีวเประชาชน มล์ โทรสาร13 หรื ครราชทู ่มีหมายเลขประจำตั หลัอยืกา่น(ลงทะเบี ทีเอกสารโดยตรงที ่ได้ครรราชทู ับรองสำเนาถู งด้้งวนอกราชอาณาจั ยแล้ ว ตฯ กร) หรือ ส่หรื งมาทาง อีมายั เมล์ทีงโทรสาร ่นหรืเอกสารโดยตรงที ถานเอกอั ตฯ สิทตธิ่สกเฯถานเอกอั คยืรราชทู วงเล็บมุม่สซองว่ ยคนใช้ ลืต้ออกตั อ ส่งมาทาง อีสถานเอกอั เมล์ โทรสาร อยืต่นฯเอกสารโดยตรงที ่สถานเอกอั รราชทู งสถานเอกอั รราชทูตหรื ฯ วงเล็ มุมซองว่า (ลงทะเบี ยนใช้สิทคธิรราชทู เลือกตัต้ฯงนอกราชอาณาจักร) หรือมายั ส่งมาทาง อีเมล์คโทรสาร อยื่นบเอกสารโดยตรงที ่สถานเอกอั หรือ ส่งมาทาง อีเมล์ โทรสาร หรือยื่นเอกสารโดยตรงที่สถานเอกอัครราชทูตฯ   

สำหรั บท่วาหรื นทีอ่เท่คยลงทะเบี ยนแล้ว่ยหรื อท่านที่ต้องการเปลี ่ยิทนแปลงสถานที ่การใช้สิทธิ สำหรับสำหรั ท่านที ยนแล้ านที ่ตา้อนที งการเปลี นแปลงสถานที ่การใช้่กสารใช้ ธิ สิทธิ บท่่เคยลงทะเบี านที ่เคยลงทะเบี ย นแล้ ว หรื อ ท่ ต ่ อ ้ งการเปลี ย ่ นแปลงสถานที ท่าตนที ่เคยลงทะเบี ยนแล้ ว ไม่น ตกรณี ้องดำเนิ นการใดๆ ยกเว้น่อกรณี มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่  ท่านที่เคยลงทะเบียสำหรั นแล้ ว ไม่ อ ้ งดำเนิ น การใดๆ ยกเว้ ม ก ี ารเปลี ย ่ นแปลงที ยู ่ บ ท่ า นที เ ่ คยลงทะเบี ย นแล้ ว หรื อ ท่ า นที ต ่ อ ้ งการเปลี ย ่ นแปลงสถานที ่การใช้สิทธิ  ท่านที่เคยลงทะเบียนแล้ ว ไม่ต้องดำเนิยนดอีการใดๆ ยกเว้น กรณีมเดี มีกยารเปลี ่ยนแปลงที่อยู่ ให้ใบแบบฟอร์ กบรอกรายละเอี กครัย้งนแล้ ใบแบบฟอร์ วกั นงการเปลี สำหรั ท่ า นที เ ่ คยลงทะเบี ว หรื อ ท่ า นที ต ่ อ ้ ย ่ นแปลงสถานที ให้กรอกรายละเอี ย ดอี ก ครั ง ้ ม เดี ย วกั น  ท่านทีย ่เคยลงทะเบี ยนแล้ว ไม่มตเดี้องดำเนิ นการใดๆ ยกเว้น กรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ่การใช้สิทธิ ให้กรอกรายละเอี ดอี ก ครั ง ้ ใบแบบฟอร์ ย วกั น ท่่เคยลงทะเบี านทีค่เคยลงทะเบี ยวนแล้ และมีคสนวามประสงค์ ายไปใช้ สิทธิใทนประเทศอื  ท่รอกรายละเอี านที นแล้ งดำเนิ ยกเว้ขนอย้่นกรณี มีการเปลี ่ยธินแปลงที่อ่นยูหรื่ อขอถอนสิทธิ  ท่านที่เคยลงทะเบี ยกนแล้ วยนแล้ และมี ขไม่อย้ตวา้อยไปใช้ หรื อขอถอนสิ ให้ ยวามประสงค์ ดอีกคยครั ้งใบแบบฟอร์ มาเดียไปใช้ ยิทการใดๆ วกัธิในนประเทศอื  ท่านที่เคยลงทะเบี ว และมี วามประสงค์ ข อย้ ส ท ิ ธิ ใ นประเทศอื น ่ หรื อ ขอถอนสิ กลัสามารถแจ้ บไปใช้สิทยธิดอี ทความประสงค์ ี่ปกครั ระเทศไทย สามารถแจ้ งความประสงค์ โดยใช้แบบฟอร์ทมธิเดียวกัน ให้ ก รอกรายละเอี ง ้ ใบแบบฟอร์ ม เดี ย วกั น กลับไปใช้ ส ท ิ ธิ ท ป ่ ี ระเทศไทย ง โ ดยใช้ แ บบฟอร์ ม เดี ย วกั น สท่ คยลงทะเบีสามารถแจ้ ยนแล้ว และมี ความประสงค์ ขอย้แายไปใช้ ธิใยนประเทศอื กลับไปใช้ ิทาธินที ที่ป่เระเทศไทย งความประสงค์ โดยใช้ บบฟอร์สมิทเดี วกัน ่นหรือขอถอนสิทธิ  ท่านที่เคยลงทะเบียนแล้ว และมีความประสงค์ขอย้ายไปใช้สิทธิในประเทศอื่นหรือขอถอนสิทธิ กลับไปใช้สิทธิที่ประเทศไทย สามารถแจ้งความประสงค์โดยใช้แบบฟอร์มเดียวกัน กลับไปใช้สิทธิที่ประเทศไทย สามารถแจ้งความประสงค์โดยใช้แบบฟอร์มเดียวกัน

40

หากท่ านไม่ ช้สิทธิงเสาเหตุ ลือกตั้งให้โดยไม่ มีการแจ้บงทราบล่ สาเหตุใวห้งหน้ ทางราชการรั หากท่าหากท่ นไม่ใาช้นไม่ สิทธิใช้เลืสอิทกตั ้ง อโดยไม่ มีกใารแจ้ ทางราชการรั าวงหน้า บทราบล่วงหน้า ธิ เ ลื กตั ง ้ โดยไม่ ม ก ี ารแจ้ ง สาเหตุ ใ ห้ ท างราชการรั บ ทราบล่ ่องจากการเลื อกตั้งยถืสิอทเป็ธินทหน้ าที่ ท่านจึ งจะเสี ยเช่สินทธิทางการเมืองต่างๆ เช่น เนื่องจากการเลื อกตั้งถืออกตั เป็้งนเนืถืหน้ าทีน่ หน้ ท่าาานจึ งท่จะเสี างการเมื องต่ าารแจ้ งๆ หากท่ นไม่ ใ ช้ ส ท ิ ธิ เ ลื อ กตั ง ้ โดยไม่ ม ก ี สาเหตุ บกวุทราบล่ า เนื่องจากการเลื อ เป็ ที ่ า นจึ ง จะเสี ย สิ ท ธิ ท างการเมื อ งต่ างงๆ น ให้ทางราชการรั 1. สิอหากท่ ทกตั ธิย้งื่นสมาชิ คำร้ อกงคั ดสค้ิทาธินการเลื อ้งกตัโดยไม่ ้งและสมาชิ สมาชิมกีกสภาผู ้แงเช่ ทนราษฎร และสมาชิ ฒบิสทราบล่ ภาวงหน้ า นไม่ ใ ช้ เ ลื อ กตั ารแจ้ สาเหตุ ใ ห้ ท างราชการรั ว งหน้ า 1. สิท1.ธิยื่นสิคำร้ อ งคั ด ค้ า นการเลื สภาผู แ ้ ทนราษฎร ก วุ ฒ ส ิ ภา งจากการเลื อสิกตั ้งสถืมัอคอเป็กตั นบ้งหน้ ากตั ที่ กท่้งสภาผู าและสิ นจึงจะเสี ยรสิับทการเสนอชื ธิทและสมาชิ างการเมื าิสงๆ ทธิยเนืื่น่อคำร้ องคั2.ดค้านการเลื สมาชิ ้แททนราษฎร กอาวุรังต่ ฒการสรรหาเป็ ภาเช่น นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ท ธิ รรั เลื อ ธิ ไ ด้ อ ่ เข้ บ อด้กตั ถืานการเลื อเป็นหน้อ่อากตั ที่ า้งท่รัสมาชิ าบนจึ งจะเสี ยสิ้แททนราษฎร ทางการเมื อ้แงต่ทนราษฎร างๆ เช่ฒนิสภา 2. สิท2.ธิสมัสิคทรรัธิสบมั1.เลืคเนื อรรักตั ้งธิและสิ ทและสิ ธิอไงคั รดทับค้้งธิการเสนอชื เข้ นธิสมาชิ สภาผู สิ่อบงจากการเลื ทเลื ยอื่นกตัคำร้ สภาผู และสมาชิ ้งสมาชิ ได้ิสรภา ับการเสนอชื ่อการสรรหาเป็ เข้าอกรังถิ บการสรรหาเป็ นกสมาชิ ก่นสภาผูก้แวุทนราษฎร ก วุ ฒ สมาชิ ก สภาท้ น ่ และผู บ ้ ริ ห ารท้ อ งถิ 1.สิทธิสิสกทมัสภาท้ ธิคยรรัื่นคำร้ ออ่นงคั ดและสิ ค้านการเลื ้ง่นสมาชิกสภาผู และสมาชิ กกวุสภาผู ฒิสภา้แทนราษฎร สมาชิกสมาชิ วุฒิสกภา และผู ริทหธิารท้ 2.วุฒสมาชิ เลืงถิ กตั ไเป็ ด้้บอรรินอกตั ับหงถิ การเสนอชื า้แรับบทนราษฎร การสรรหาเป็ นสมาชิ ิสภา 3.สมาชิ กบอสภาท้ อ้งงถิ ่น ้บอและผู ารท้ อและผู งถิ่น ่อ้ใเข้ สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื กตั ง ้ กำนั น หญ่ า ้ น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยลั ษณะการปกครองท้ สิทกนธิวุกำนั สมัิสคนภา รรับสมาชิ เลือกตั ้งบและสิ ทงถิธิ่นได้และผู รับการเสนอชื ่ออเข้งถิ รับการสรรหาเป็นสมาชิ ้แทนราษฎร องที่ 3. สิท3.ธิสมัสิคทรรัธิสบมัเลืคอรรั2.กตั ้งเป็ หญ่ ้าหญ่ น อตามกฎหมายว่ าด้ารท้ วยลั กด้าษณะการปกครองท้ องที่ กกอสภาผู สมาชิ ก สภาท้ บ ้ ริ ห น ่ บเลื อโดยท่ กตัฒ ้งเป็านจะได้ นและผู กำนัน้ใรและผู ใ ้ บ า ้ น ตามกฎหมายว่ า ว ยลั ก ษณะการปกครองท้ งที ่ ับ่อสิมีทกกธิารลงคะแนนใช้ เหล่าอนีงถิ ้คืน่นมาได้ เมืริใ่อหนการเลื มีการลงคะแนนใช้ ิทไปธิในการเลือกตั้งครั้งต่อไป สมาชิ้ครรักืนวุบมาได้ ฒิสอภา สภาท้ และผู ารท้ องถิอ่นกตัา้งด้ครั โดยท่าโดยท่ นจะได้ รับ3.สิทรธิสิับเทหล่ เมืสมาชิ ้งต่้งกอสครั ้งเป็ นกำนั ้ใหญ่ บส้าิทน้บธิตามกฎหมายว่ ยลั ษณะการปกครองท้ องที่ านจะได้ สิธิทสามัธินีคเหล่ าเลื นี้คืนกตัมาได้ เมื่อนมีและผู การลงคะแนนใช้ สิทธิในการเลื อวกตั ้งต่อไป 3. สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั ง ้ เป็ น กำนั น และผู ใ ้ หญ่ บ า ้ น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยลั ก ษณะการปกครองท้ องที่ โดยท่านจะได้ รับสิท:ธิขอให้ เหล่าทนี่า้คนระบุ ืนมาได้ เมื ่อมีกาารลงคะแนนใช้ สิทกธิรหรื ในการเลื อกตัใ้งห้ครั ้งเจน ต่อไป หมายเหตุ ท อ ่ ี ยู ข ่ องท่ นในสหราชอาณาจั อ ไอร์ แ ลนด์ ช ด ั เนื อ ่ งจากสถานเอกอั ครราชทูตฯ าทนจะได้ รับานในสหราชอาณาจั สิทธิเหล่านี้คืนมาได้ เมือ่อไอร์ มีกแารลงคะแนนใช้ ส่อิทงจากสถานเอกอั ธิในการเลือกตัค้งครั ้งต่อตไป หมายเหตุ : ขอให้ท่าโดยท่ นระบุ อ ่ ี ยู ข ่ องท่ ก รหรื ลนด์ ใ ห้ ช ด ั เจน เนื รราชทู ฯ หมายเหตุ: ขอให้ท่าจะจั นระบุ ยูต่ขรเลื องท่อากตั นในสหราชอาณาจั กรหรือตไอร์ แลนด์ เนื่องจากสถานเอกอั ครราชทูตฯ ดส่ทงคี่อบัรราชทู ้ง ที่สดถานเอกอั ครราชทู ฯ จะจั ดส่งใถึห้งชท่ัดาเจน นทางไปรษณี ย์ ✉ จะจัดส่จะจั งบัตดรเลื อ กตั ง ้ ที ส ่ ถานเอกอั ต ฯ จะจั ส่ ง ถึ ง ท่ า นทางไปรษณี ย ์ ✉ หมายเหตุ : ขอให้ ท า ่ นระบุ ท อ ่ ี ยู ข ่ องท่ า นในสหราชอาณาจั ก รหรื อ ไอร์ แ ลนด์ ใ ห้ ช ด ั เจน เนื อ ่ งจากสถานเอกอั ครราชทูตฯ ส่งบัตรเลือกตั้ง ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดส่งถึงท่านทางไปรษณีย์ ✉ หมายเหตุ : ขอให้ท่านระบุที่อยู่ของท่านในสหราชอาณาจักรหรือไอร์แลนด์ให้ชัดเจน เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดส่งบัท่ตารเลื อกตั้ง ที่สถานเอกอั ครราชทู ฯ จะจั ดส่งถึโหลดแบบฟอร์ งท่านทางไปรษณี ย์ ✉ที่ www.thaiembassyuk.org.uk นสามารถถ่ ายสำเนาเพิ ่มเติมตหรื อดาวน์ มได้ ท่านสามารถถ่ า ยสำเนาเพิ ม ่ เติ ม หรื อ ดาวน์ โ หลดแบบฟอร์ ม ได้ ท ่ ี www.thaiembassyuk.org.uk จะจั ด ส่ ง บั ต รเลื อ กตั ง ้ ที ส ่ ถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ จะจั ด ส่ ง ถึ ง ท่ า นทางไปรษณี ย์ ✉ ท่านสามารถถ่ายสำเนาเพิ เติมยหรืโปรดติ อดาวน์ดโต่หลดแบบฟอร์ มได้ที่ www.thaiembassyuk.org.uk หากมี ข้อ่มสงสั อสอบถาม สถานเอกอั ครราชทู ตฯได้ที่ ✆ 0207 589 2944 หากมีขหากมี ้อสงสัขย้อสงสั โปรดติ ด ต่ อ สอบถาม สถานเอกอั ค รราชทู ต ฯได้ ท ่ ี ✆ 0207 589 2944 ท่านสามารถถ่ เติมหรือดาวน์ โหลดแบบฟอร์ ได้ที่ www.thaiembassyuk.org.uk ย โปรดติดต่าอยสำเนาเพิ สอบถาม่มสถานเอกอั ครราชทู ตฯได้ที่ ✆ม0207 589 2944 ท่ า นสามารถถ่ า ยสำเนาเพิ ม ่ เติ ม หรื อ ดาวน์ โ หลดแบบฟอร์ ม ได้ ที่ www.thaiembassyuk.org.uk หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถาม สถานเอกอัครราชทูตฯได้ที่ ✆ 0207 589 2944 หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถาม สถานเอกอัครราชทูใบลงทะเบี ตฯได้ทยี่ ✆ 0207 589 2944 ใบลงทะเบียนขอใช้สิทธิ -โปรดพลิกด้านหลัง • 110 นขอใช้สิทธิ -โปรดพลิกด้านหลังใบลงทะเบียนขอใช้สิทธิ -โปรดพลิกด้านหลัง-


แบบคํารอง ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้ง/ขอเปลีแบบคํ ่ยนแปลงการใช้ สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ารอง

เลขที่........................(สำหรับเจ้าหน้าที่) เขียนที่.................................................... ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้ง/ขอเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 1. ขอมูลของผู้ลงทะเบียน เลขที่........................(สำหรับเจ้าหน้าที่) เขียนที่.................................................... ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว................................................... นามสกุล......................................................................... 1. ขอมูลของผู้ลงทะเบียน เพศ ชาย หญิง เกิดวันที่.................. เดือน................................พ.ศ. ........................ อายุ.................ป ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว................................................... นามสกุล......................................................................... เลขประจําตัวประชาชน หรือ เพศ ชาย หญิง เกิดวันที่.................. เดือน................................พ.ศ. ........................ อายุ.................ป เลขหนังสือเดินทาง เลขประจําตัวประชาชน หรือ เลขประจํ า ตั ว ผู ม  ส ี ท ิ ธิ เ ลื อ กตั ง ้ ....................................................................................................................................... เลขหนังสือเดินทาง 2. ที่อยูปเลขประจํ ัจจุบันในสหราชอาณาจั อไอร์แลนด์ (Address in the UK and Ireland) าตัวผูมีสิทธิเลือกตัก้งรหรื ....................................................................................................................................... ล(ภาษาอักงรหรื กฤษ)..................................................................................................................................... 2. ที่อยูปัจชืจุ่อบและนามสกุ ันในสหราชอาณาจั อไอร์แลนด์ (Address in the UK and Ireland) Address........................................................................................................................Postcode….....…….……...... ชื่อและนามสกุล(ภาษาอังกฤษ)..................................................................................................................................... E-mail………………………………………..................................…Tel......................................................................... Address........................................................................................................................Postcode….....…….……...... 3. ที่อยูใE-mail………………………………………..................................…Tel......................................................................... นประเทศไทย (ตามทะเบียนบาน) บานเลขที่.....................ชื น............................................หมูที่.......................ซอย............................................. 3. ที่อยูในประเทศไทย (ตามทะเบี่อยหมู นบบาาน) ตําบล/แขวง...........................................อํ าเภอ/เขต...................................... บถนน........................................................ านเลขที่.....................ชื่อหมูบาน............................................หมู ที่.......................ซอย............................................. จังหวัด........................................รหัสไปรษณี ย.............................................โทรศัาพเภอ/เขต...................................... ท์................................................... ถนน........................................................ ตําบล/แขวง...........................................อํ 4. ในการเลื ้งครั้งนี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ ้ จังหวัอดกตั........................................รหั สไปรษณีดัยงนี.............................................โทรศั พท์................................................... อกตั ขอใช้ กตั้งาณมีคสถานเอกอั ครราชทู 4. ในการเลื ้งครัส้งิทนีธิ้เลืข้อาพเจ้ วามประสงค์ ดังนีต้ ไทย ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักรฯ ขอใช้ ขอเปลี ่ใช้สิทธิเคลืรราชทู อกตั้งนอกราชอาณาจั กร โดยขอย้ ายไปใช้สกิทรฯ ธิ  สิท่ยธินแปลงสถานที เลือกตั้ง ณ สถานเอกอั ตไทย ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจั ณ สถานทู ตเอกอัครราชทู ลใหญ่ ณ .............................................ประเทศ.........................................  ขอเปลี ่ยนแปลงสถานที ่ใช้สติทหรื ธิเลืออสถานกงสุ กตั้งนอกราชอาณาจั กร โดยขอย้ายไปใช้สิทธิ ณขอกลั บไปใช้ สิทคธิรราชทู ในประเทศไทย สถานทู ตเอกอั ตหรือสถานกงสุลใหญ่ ณ .............................................ประเทศ......................................... 5. ข้าพเจ้ าขอแนบเอกสารประกอบคำร้ องดังนี้ ขอกลับไปใช้สิทธิในประเทศไทย 5. ข้าพเจ้า ขอแนบเอกสารประกอบคำร้ งดังสำเนาหนั นี้ สำเนาบัตรประชาชน หรือ อ งสือเดินทาง (ที่มีเลขประจำตัว 13หลัก)  สำเนาบัข้ตาพเจ้ รประชาชน หรือ าข้ สำเนาหนั เดินทาง (ที่มีเลขประจำตั ว 13หลัก) าขอรับรองว่ อความที ่ให้ไว้งขสื้าองต้ เป็นความจริ งทุกประการ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ให้ไว้ข้างต้น(ลงชื เป็น่อความจริ งทุกประการ ) .......................................................................... (ลงชื ) .......................................................................... (ชื่อ่อบรรจง)(....................................................................) (ชื่อวันบรรจง)(....................................................................) ที่ ................เดือน................................พ.ศ. ................ วันที่ ................เดื ................ **หากท่านเป็นผู้ที่เคยขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และประสงค์ จะใช้สิทธิเอลืน................................พ.ศ. อกตั้งในประเทศไทยจะต้องดำเนิ นการดังนี้ **หากท่ นเป็นผู้ที่เคยขอใช้ สิทธิคเลืรราชทู อกตั้งนอกราชอาณาจั สิทธินเลืทางกลั อกตั้งในประเทศไทยจะต้ องดำเนินอการดั งนี้ 1. แจ้งาความประสงค์ ต่อเอกอั ตหรือสถานกงสุกลรทีและประสงค์ ่ท่านมีถิ่นที่อจยูะใช้ ่ก่อนเดิ บประเทศไทยด้วยตนเองหรื ทางไปรษณี ย์ 1. แจ้ ต่ออเอกอั ครราชทูตหรือสถานกงสุลที่ท่านมีถิ่นที่อยู่ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ หรืงอความประสงค์ ทางโทรสารพร้ มสำเนาเอกสารแสดงตน อ ทางโทรสารพร้ มสำเนาเอกสารแสดงตน 2.หรืหากท่ านกลับไปยังอประเทศไทยแล้ ว ให้แจ้งความประสงค์ต่อที่ว่าการอำเภอ หรือ ที่ทำการเทศบาล หรือกรุงเทพมหานคร หรือ เมืองพัทยา 2. หากท่ า นกลั บ ไปยั ง ประเทศไทยแล้ ว ให้แจ้งความประสงค์ตว่อที่ว่าการอำเภอ หรือ ที่ทำการเทศบาล หรือกรุงเทพมหานคร หรือ เมืองพัทยา หรือบุคคลที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางมอบหมายโดยเร็ หรือบุคคลที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางมอบหมายโดยเร็ว

หมายเหตุ*** กรุณาส่งแบบคำร้องนีพ ้ ร้อมเอกสารประกอบกลับมาที่ หมายเหตุ * ** กรุ ณ าส่ ง แบบคำร้ อ งนี พ ้ ร้อมเอกสารประกอบกลั สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ทางโทรสาร ไปรษณีบยมาที ์ หรือ่ สแกนและอีเมล์มาได้ที่ สถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง ลอนดอน ทางโทรสาร ไปรษณี ย ์ หรื สแกนและอีเมล์มาได้ที่ Royal Thai Embassy 29-30 Queen’s Gate, London, UK, SW7อ5JB Royal Thai Embassy 29-30 Gate, SW7 5JB หรือ หมายเลขแฟกซ์ 0207Queen’s 823 7492 หรือLondon, E-mail UK, overseaselection@thaiembassyuk.org.uk หรื อ หมายเลขแฟกซ์ 0207589 8232944 7492ext. หรื5502 อ E-mail overseaselection@thaiembassyuk.org.uk หมายเลขโทรศั พท์ 0207 – 5507 หมายเลขโทรศัพท์ 0207 589 2944 ext. 5502 – 5507

สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น สำหรั เจ้าหน้าที่อ่เท่วัานนัที้น่............ รับบเอกสารเมื รับเอกสารเมื ่อวันที่............ ............................... ............................... ลงทะเบียนเมื่อวันที… ่ …… ลงทะเบี ย นเมื อ ่ วั น ที … ่ …… ..........………… ..........………… ลงชื่อเจ้าหน้าที… ่ ………… ลงชื่อเจ้าหน้าที… ่ …………


See

true

ความ-ร่วม-มือ เรื่อง อนุดี เซียสกุล

ขึ้นหัวข้อเรื่องวันนี้ด้วยคำ�สามคำ�คือ ความร่วมมือ เพราะอยากจะพูดถึงเรือ่ งนีว้ า่ มีความสำ�คัญไม่นอ้ ย นักกับสังคมของแต่ละสังคม เราคุ้นเคยกับคำ�นี้มา นานและอาจจะเคยถูกขอความร่วมมือ หรือเคยไม่ ให้ความร่วมมือกันมาบ้างแล้ว วันนีเ้ รามาช่วยกันคิดถึงความร่วมมือกันดูนะคะ (คิด เล่นๆโดยอาจจะยังไม่ให้ความร่วมมือก็ได้ค่ะ) เริ่ม ทีภ่ ายในบ้านกันก่อนค่ะ เช่น ผูท้ อ่ี ยูใ่ นบ้านร่วมมือ กันทำ�ความสะอาดบ้าน บ้านก็สะอาดน่าอยู่ คุณ พ่อขอให้ลูกๆช่วยกันประหยัดการใช้นำ�้ และไฟฟ้า ลูกๆร่วมมือรายจ่ายด้านนีก้ ล็ ดลง มีเงินเหลือไปใช้ ประโยชน์อย่างอืน่ ได้ ออกจากบ้านมาก็มเี พือ่ นบ้านทัง้ ซ้าย-ขวา หน้า-หลัง เพื่อนบ้านมีนำ้�ใจ ร่วมมือกันเป็นหูเป็นตาช่วยกัน ดูแลบ้านให้กันและกัน ละแวกบ้านนั้นก็ปลอดภัย และสงบร่มเย็น หลั ง จากนั้ น บริ เวณบ้ า นก็ ข ยายใหญ่ ข้ึ น เป็ น เขต เทศบาล-เป็นอำ�เภอ-เป็นจังหวัด-เป็นภาคและเป็น ประเทศ เมื่อมีพ้ืนที่มากขึ้นมีจำ�นวนคนเพิ่มมาก ขึ้น ความต้องการความร่วมมือก็เพิ่มมากขึ้นทั้งใน ภาคประชาชนและภาครัฐบาล ในสังคมใหญ่ๆความจำ�เป็นหรือความต้องการ ความ ร่วมมือ ก็จะเพิม่ สูงขึน้ และถ้าหากได้รบั ความร่วมมือ กันอย่างจริงจังก็จะทำ�ให้สงั คมนัน้ ก้าวหน้าพัฒนาไป รวดเร็วขึน้ และน่าอยูม่ ากขึน้ (แต่ทผ่ี า่ นมาดูจะเป็น ไปในทางตรงกันข้ามคือความร่วมมือมักจะน้อยมาก เพราะคนในสังคมคิดถึงเฉพาะตัวเองและสรุปเองว่า ไม่เป็นไรหรอก เราไม่ท�ำ คงมีคนอืน่ ทำ�)

42

• 110


ในประวัตศิ าสตร์ มีตวั อย่างของการร่วมมือกันของ คนในสังคมไทยให้เราได้อา่ นแล้ว ชืน่ ใจอยูม่ ากมาย เช่น ความร่วมมือกันของชาวบ้านบางระจันที่ต่อสู้ กับกองทัพพม่า เรื่องนี้มีการนำ�มาพูดถึงหลายครั้ง เพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีจิตใจเดียวกันที่จะต่อสู้กับ ปัญหาแม้ว่าจะต้องเสียชีวิตหรือบาดเจ็บและบ้าน เรือนถูกทำ�ลาย หรือขอยกตัวอย่างเหตุการณ์นำ้�ท่วมในเมืองไทย เมือ่ ปลายปี ๒๕๕๓ ทีเ่ พิง่ จะผ่านมา สือ่ มวลชนทัง้ สถานีโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เอกชน รัฐบาล ขอ ความร่วมมือช่วยบริจาค เงิน สิ่งของบรรเทาทุกข์ เพือ่ ช่วยบ้านเรือนทีถ่ กู น้ำ�ท่วม ปรากฏว่ามียอดเงิน บริจาคหลายร้อยล้านบาท จากเงินของประชาชน ที่เป็นหลักร้อยหลักพันบาทหรือหลักหมื่นและหลัก แสน กว่าจะรวมกันได้เป็นหลักล้านได้ตอ้ งเป็นความ ร่วมมืออย่างมากทีเดียว

นีค ่ อื ความร่วมมือ ทีป ่ ระชาชนช่วยเหลือ กันเองด้วยน้ำ�ใจ

ความช่วยเหลือของรัฐบาลก็เป็นหน้าที่ความรับผิด ชอบที่ต้องทำ�อยู่แล้ว แต่เมื่อมีความร่วมมือจาก ประชาชนสนับสนุนก็จะช่วยผ่อนคลายปัญหาให้กลับ มาสูภ่ าวะปกติเร็วขึน้ แต่เหนือสิง่ อืน่ ใดทีค่ นในสังคมทัง้ เป็นผูใ้ ห้และผูร้ บั จะ รูส้ กึ ได้คอื ความรูส้ กึ ปลาบปลืม้ อิม่ ใจว่าได้ให้ และได้ รับ ครัง้ นีเ้ ขาช่วยเรา ต่อไปครัง้ หน้าถ้าเขาเดือดร้อน เราจะช่วยเขาเช่นกัน นั่นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของความร่วมมือกันของคน ไทยในประเทศทีเ่ ห็นได้ มีอกี ประเด็นหนึง่ ทีอ่ ยากจะ พูดถึง คือความร่วมมือกันของคนไทยในต่างประเทศ ซึง่ มีการจัดตัง้ สมาคม, หน่วยงานโดยคนไทยขึน้ มา ช่วยเหลือกัน เช่น ในประเทศอังกฤษมีความพยายาม ที่ก่อให้เกิดความร่วมมือในหมู่คนไทยแต่ดูเหมือน การร่วมมือกันจะยังเบาบางอยู่ แม้วา่ ในประเทศนีจ้ ะมีคนไทยเข้ามาศึกษาเล่าเรียน กันเป็นเวลานาน มีวดั หลายแห่งเป็นศูนย์รวม แล้วก็ เริม่ มีกจิ การร้านอาหารมากขึน้ และมีคนไทยแต่งงาน กับชาวอังกฤษเพิม่ ขึน้ และมาตัง้ ถิน่ ฐาน

แต่ดเู หมือนว่าการรวมตัว ร่วมมือกัน จะยังไม่แน่นเหนียวนัก ผูเ้ ขียนตัง้ ข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นเพราะคนไทยทีไ่ ป อยูใ่ นต่างประเทศส่วนใหญ่จะมีอาชีพทำ�ร้านอาหาร ที่ต้องอยู่ประจำ�ร้านทุกวันโดยมุ่งในการประกอบ อาชีพเป็นสำ�คัญ และส่วนหนึ่งจะเป็นนักศึกษาที่ บางกลุ่มต้องทั้งเรียนทั้งทำ�งานจึงต้องใช้เวลาไปใน การทัง้ สอง

ของท่านเพราะท่านเป็นผู้เลือกรัฐบาลเข้ามาบริหาร ประเทศ และขณะเดียวกันก็เป็นความรับผิดชอบ ของท่านด้วยว่าเลือกรัฐบาลที่บริหารประเทศเป็น หรือไม่เข้าไป เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ ประชาชนคนไทยทัง้ ประเทศทีว่ า่ ประเทศไทยจะน่า อยูห่ รือไม่-ไม่ใช่อยูก่ บั การบริหารประเทศของรัฐบาล เท่านั้น-แต่ท่านเป็นผู้เลือกเขาเข้าไปท่านต้องรับทั้ง แน่ น อนเขาต้ อ งให้ นำ้� หนั ก ในอาชี พ การงานเป็ น ผิดและชอบด้วย สำ�คัญ แต่ถา้ หากว่าจะลองพิจารณาถึงการเป็นส่วน รวมของคนไทยในอังกฤษเมื่อสามารถปลีกเวลาได้ ถ้าท่านต้องการใช้สิทธิ์ความเป็นเจ้าของประเทศ เช่น ในปีน้ีน่าจะมีการเลือกตั้งค่อนข้างจะแน่นอน ในการเลือกตั้งลองเข้าไปดูเว็บไซต์ของสถานทูต เรื่องนี้ต้องการความร่วมมือจากคนไทยที่มีสิทธิ์ใน ไทยในกรุงลอนดอน (www.thaiembassyuk.org. การเลือกตัง้ เป็นอย่างยิง่ uk) และพิจารณาดูว่าท่านจะร่วมมือในการพัฒนา ประเทศไทยเพียงใด การเลือกตั้งมีความสำ�คัญมากที่สุดเพราะเป็นการ จัดตัง้ รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ประเทศ ความร่วมมือของท่านในการพัฒนา ของท่านและผูเ้ ขียนจะมีสภาพทีด่ ขี น้ึ หรือไม่ดกี ข็ น้ึ อยู่ ประเทศคอยท่านอยู่แล้ว กับรัฐบาลทีม่ าจากการเลือกตัง้ การไปใช้สทิ ธิเ์ ลือก ตั้งจะเป็นการแสดงสิทธิ์การเป็นเจ้าของประเทศ


Smile

Q&A

ไขข้อข้องใจเกีย่ วกับ

หนังสือเดินทางไทย

ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ต้องขอขอบคุณนิตยสารไทยสไมล์ทส่ี อบถามมาเป็นครัง้ คราวเกีย่ วกับระเบียบการออกหนังสือเดินทาง (passport) ของไทย เนือ่ งจากมีผอู้ า่ นโทรไปปรึกษาเกีย่ วกับ การทำ�พาสต์ปอร์ต การจดทะเบียนเกิด ฯลฯ ซึง่ ทางไทยสไมล์กไ็ ด้ประสานงานขอทราบข้อมูลจากทางฝ่าย กงสุลเพือ่ ช่วยให้ขอ้ มูลด้วยดีมาโดยตลอด ฉบับนี้ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จึงขอ ชีแ้ จงเกีย่ วกับระบบ-ระเบียบการขอพาสปอร์ตไทย ในรูปแบบของ Q&A โดยจะเน้นคำ�ถามทีส่ ถานทูตฯ ได้ รับบ่อยๆ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กบั ผูอ้ า่ นทีต่ อ้ งการทราบข้อมูลเกีย่ วกับพาสปอร์ตไทยนะคะ

Q: เมื่อพาสปอร์ตหมดอายุ จะขอต่ออายุได้หรือไม่ และสามารถ

Q: คนไทยที่ ได้พาสปอร์ตอังกฤษ หรือไอร์แลนด์แล้ว

A:

A:

อต่อทางไปรษณีย์ โดยไม่เดินทางไป สถานทูตฯ ด้วยตนเองได้หรือไม่

พาสปอร์ตไทยในปัจจุบนั เป็นอิเล็กทรอนิกส์ พาสปอร์ต (E-Passport) มีอายุ 5 ปี และไม่สามารถ ต่ออายุในเล่มเดิมได้ เมือ่ หมดอายุจะต้องขอเล่มใหม่ และการขอพาสปอร์ต จะต้องเดินทางไปติดต่อด้วย ตนเอง เพือ่ ไปบันทึกลายนิว้ มือและถ่ายรูปโครงหน้า เข้าระบบฐานข้อมูลที่สถานทูตฯ เพื่อนำ�ข้อมูลไป บันทึกในไมโครชิพฝังลงในหนังสือเดินทาง จึงไม่ สามารถดำ�เนินการทางไปรษณียไ์ ด้

จะยังขอพาสต์ปอร์ตไทยได้หรือไม่

ได้ หากท่ า นยั ง มี สัญ ชาติ ไทยอยู่ (ไม่ ได้ ข อสละสั ญ ชาติ ) ก็ ส ามารถยื่ นคำ � ร้ อ งขอทำ � พาสปอร์ตไทยได้

Q: เด็กที่เกิดในอังกฤษและ ไอร์แลนด์ จะขอพาสปอร์ตจะต้อง ทำ�อย่างไร

A:

บุตรของคนไทยทีเ่ กิดในอังกฤษและ ไอร์แลนด์ จะต้องขอจดทะเบียนเกิดทีส่ ถาน ทูตฯ ก่อน เพื่อให้มีเอกสารแสดงสัญชาติ ไทย และสามารถขอทำ�พาสปอร์ตได้ในคราว เดียวกัน ทัง้ นี้ ทัง้ บิดา-มารดาและบุตร จะ ต้องเดินทางไปติดต่อทีส่ ถานทูตฯ เนือ่ งจาก ทั้งบิดาและมารดาจะต้องลงนามแจ้งความ ประสงค์ให้บตุ รมีหนังสือเดินทางต่อหน้าเจ้า หน้าทีส่ ถานทูตฯ

44

• 110


Q: ทะเบียนบ้านกลางคืออะไร และทำ�ไมผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านกลาง จึงขอพาสปอร์ตไม่ ได้

A:

ทะเบียนบ้านกลาง คือ ทะเบียนที่สำ�นัก ทะเบียนจัดทำ�ขึ้นสำ�หรับลงรายการบุคคลที่ไม่อาจ มีช่ือในทะเบียนบ้านปกติได้ด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น เจ้าบ้านไปแจ้งย้ายชือ่ ของบุคคลนัน้ ออกจากทะเบียน บ้าน หรือเจ้าบ้านขายบ้านและผู้ซ้ือย้ายชื่อบุคคล ที่ค้างออก เป็นต้น เมื่อชื่อบุคคลเหล่านั้นถูกย้าย ออกจากทะเบียนบ้านโดยยังไม่มที อ่ี ยูช่ ดั เจน สำ�นัก ทะเบียนจึงบรรจุชอ่ื บุคคลเหล่านัน้ ไว้ในทะเบียนบ้าน กลาง ในปัจจุบันมีคนจำ�นวนไม่น้อยที่มีช่ืออยู่ใน ทะเบียนบ้านกลาง ทำ�ให้บคุ คลเหล่านีไ้ ม่สามารถใช้ สิทธิตา่ งๆ ทีพ่ งึ มีพงึ ได้ตามกฎหมาย เช่น ไม่มสี ทิ ธิ ยื่นคำ�ร้องขอคัดสำ�เนาและให้นายทะเบียนรับรอง สำ�เนารายการเพือ่ ไปอ้างอิง หรือใช้สทิ ธิตา่ งๆ รวม ไปถึงสิทธิในการเลือกตัง้ และการทำ�พาสปอร์ต สำ�หรับผูท้ อ่ี ยูใ่ นต่างประเทศ และถูกคัดชือ่ ไปอยูใ่ น ทะเบียนบ้าน เมือ่ ไปขอทำ�พาสปอร์ต สถานทูตฯ จะ ไม่สามารถรับคำ�ร้องได้ จึงต้องไปขอย้ายชื่อออก จากทะเบียนบ้านกลางเสียก่อน โดยท่านสามารถ เดินทางกลับประเทศไทยเพื่อไปติดต่อย้ายชื่อเข้า ทะเบียนบ้านปกติ หรือขอย้ายเข้า ”ทะเบียนบ้าน ชั่วคราวสำ�หรับผู้ท่ีเดินทางไปต่างประเทศ” ทั้งนี้ หากไม่สามารถเดินทางไปประเทศไทยด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำ�นาจให้บคุ คลอืน่ ดำ�เนินการแทนท่าน ได้ โดยการลงนามในหนังสือมอบอำ�นาจทีส่ ถานทูตฯ และส่งหนังสือมอบอำ�นาจและหลักฐานต่างๆ ให้ ผูร้ บั มอบอำ�นาจไปจัดการให้ทป่ี ระเทศไทย จากนัน้ จึงนำ�สำ�เนาทะเบียนดังกล่าว ไปขอทำ�พาสปอร์ตได้

Q: การทำ�พาสปอร์ตใช้เวลา Q: ต้องการขอเปลี่ยนแปลง นานแค่ ไหน และถ้าจะต้องรีบเดินทาง ข้อมูลส่วนตัวในพาสปอร์ต จะมีวิธีอื่นหรือไม่

A:

การทำ�พาสปอร์ตในต่างประเทศใช้เวลานาน กว่าในประเทศไทยมาก เนือ่ งจากสถานทูตฯ จะต้อง ส่งคำ�ร้องกลับไปดำ�เนินการผลิตเล่มทีก่ รุงเทพฯ และ กรมการกงสุลจะส่งพาสปอร์ตให้สถานทูตฯ ทางถุง เมลการทูตสัปดาห์ละ 1 ครัง้ เท่านัน้ โดยปกติจงึ ใช้ เวลาประมาณ 4 – 6 สัปดาห์

หากมีความจำ�เป็นต้องรีบเดินทางกลับประเทศไทย สถานทูตฯ สามารถออกเอกสารเดินทางที่เรียกว่า Certificate of Identity (C.I.) เพือ่ ใช้เดินทางกลับ ประเทศไทยได้ แต่เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสาร ชั่วคราว มีอายุเพียง 10 วัน สามารถใช้เดินทาง ได้ ค รั้ง เดี ย ว และใช้ ก ลั บ ประเทศไทยได้ เท่ า นั้น สำ�หรับผูท้ จ่ี ะต้องเดินทางไปประเทศอืน่ สามารถขอ หนังสือเดินทางชัว่ คราว มีอายุไม่เกิน 1 ปี ใช้เดินทาง เป็นการชัว่ คราวได้

Q: เมื่อทำ�พาสปอร์ตใหม่ สถานทูตฯ จะต้องคืนเล่มเก่าให้สถานทูตฯ หรือไม่ A:

ไม่ ในระหว่างผลิตเล่มใหม่ สถานทูตฯ จะขอ เก็บเล่มเดิมไว้เพือ่ ตัดมุม แสดงการยกเลิกพาสปอร์ต เล่มนัน้ และคืนให้ผรู้ อ้ งพร้อมพาสปอร์ตเล่มใหม่

โดยการเขียน endorsement ด้านในเล่ม เช่น เปลี่ยนนามสกุลเป็นนามสกุลสามี หรือเมื่อแปลงเพศแล้ว ประสงค์จะแก้ไข คำ�นำ�หน้าชื่อ สามารถทำ�ได้หรือไม่

A:

ไม่ได้ ระเบียบหนังสือเดินทาง E-passport ไม่อนุญาตให้บันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วน บุคคลลงในเล่ม และระบบไม่สามารถแก้ไขรายการ ในไมโครชิพได้ หากต้องการแก้ไขรายการดังกล่าว จะต้องไปขอแก้ไขทะเบียนราษฎร์ทป่ี ระเทศไทยก่อน และขอทำ�พาสปอร์ตใหม่

สำ�หรับผูแ้ ปลงเพศ กฎหมายไทยถือเพศของบุคคล จากการเกิดเท่านัน้ หวังว่าข้อมูลข้างต้นจะช่วยไขข้อข้องใจของชาวไทย ในอังกฤษและไอร์แลนด์เกีย่ วกับพาสต์ปอร์ตไทยได้ บ้างนะคะ ทัง้ นี้ สามารถดูรายละเอียดเกีย่ วกับการ ทำ�พาสปอร์ต และหลักฐานทีต่ อ้ งใช้ ได้จากเว็บไซต์ สถานทูตฯ www.thaiembassyuk.org.uk

ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน โทร : 0207 225 5500 หรือ 0207 589 2944 โทรสาร : 0207 8237492 อีเมล : csinfo@thaiembassyuk.org.uk


Two

Talk

STUDENT VISA

(NEW RULES 2011)

วีซา่ นักศึกษาได้ถกู เข็มงวดกวดขันมากขึน ้ เรื่อง ชมรมเพื่อนหญิงไทยในสหราชอาณาจักร

รัฐบาลสหราชอาณาจักรมีนโยบายลดจำ�นวนคน เข้าเมือง และตามทีสำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง พบว่าภายใต้ระบบให้คะแนนทั้งหมด มีจำ�นวน ถึงสองในสามเป็นคนเข้าเมืองประเภทนักเรียน นักศึกษา และผูต้ ดิ ตาม รัฐบาลฯ จึงต้องการเพิม่ ความเข้มงวดกวดขันกับการออกวีซ่าประเภทนี้ หลังจากทีก่ ระบวนการฟังความเห็นตามกฎหมาย (consultation) ว่าจะเข้มงวดกวดขันกับคนเข้า เมืองประเภทนักศึกษาได้อย่างไรสิ้นสุดลงแล้ว สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงออกกฎข้อบังคับ ใหม่ๆ เพือ่ นำ�วิธกี ารบางอย่างมาใช้ เช่น ● ขณะนี้มีสถานศึกษาคุณภาพตํ่าหลาย แห่งเป็นผู้รับรอง ดังนั้น เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2012 เป็นต้นไป สถานศึกษาที่ต้องการรับรอง นักศึกษาต่างชาติให้มาศึกษาในสหราชอาณาจักร จำ�เป็นต้องเป็นผู้รับรองที่ได้รับการไว้วางใจสูง (highly trusted sponsor) เท่านัน้ ผูร้ บั รองอืน่ ๆ จะไม่ได้รบั อนุญาต และภายในสิน้ ปี 2012 สถาน ศึกษาเหล่านีจ้ ะต้องได้รบั การตรวจสอบโดยองค์กร 46

• 110

ของรัฐด้วย (accredited by a statutory education inspection body) • นั ก ศึ ก ษ า ที่ จ ะ ม า เรี ย น ใน ร ะ ดั บ มหาวิทยาลัย จะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษใน ระดับ B2 CEFR คือสูงขึน้ กว่าเดิมซึง่ กำ�หนดไว้ท่ี ระดับ B1 • เจ้าหน้าที่สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง มีสิทธิปฏิเสธการเข้าเมืองของผู้ท่ีไม่สามารถพูด ภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องใช้ล่ามช่วยแปลให้ด้วย เพราะแสดงว่าผูน้ น้ั ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษใน ระดับตํา่ สุดทีก่ ฎหมายกำ�หนดไว้ได้ (หมายความ ว่าผูน้ น้ั อาจถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง แม้จะได้วซี า่ มาเรียบร้อยแล้วก็ตาม เช่น เมือ่ มารับการตรวจลง ตราทีส่ นามบิน เป็นต้น) • นักศึกษามหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยเพือ่ การศึกษาต่อเนือ่ งของรัฐ (College for Further Education) เท่านั้นที่จะมีสิทธิทำ�งานอย่างใน ปัจจุบนั นักเรียนนักศึกษาอืน่ ๆ จะไม่มสี ทิ ธิ์ และ จะมีการจำ�กัดการฝึกงานนอกมหาวิทยาลัยอีกด้วย

• นักศึกษาจะไม่ได้รบั อนุญาตให้อยูต่ อ่ เพือ่ หางาน ฝึกงาน หรือทำ�งาน ในฐานะบัณฑิต ทำ�งานหลังจบการศึกษา (Tier 1 Post-study work) อีกต่อไป แต่สามารถจะอยูต่ อ่ ได้ ถ้าได้รบั เข้าทำ�งานในระดับ tier 2 ของระบบให้คะแนน • นั ก ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาโทขึ้ น ไป (postgraduate) และนักศึกษาทุนรัฐบาล (government-sponsored student) เท่านั้น ทีจ่ ะมีสทิ ธินำ�ผูต้ ดิ ตามมาอยูด่ ว้ ยได้ นักศึกษา ประเภทอืน่ ๆ จะไม่ได้รบั อนุญาต • ขณะนี้ นั ก ศึ ก ษามี สิ ท ธิ์ ไ ด้ รั บ วี ซ่ า นักเรียน สำ�หรับศึกษาในระดับตํา่ กว่ามหาวิทยาลัย ได้ไม่เกิน 3 ปีเท่านัน้ นอกจากนีแ้ ล้ว ต่อไปจะ มีการจำ�กัดเวลาสำ�หรับวีซ่านักเรียนในระดับ ปริญญาให้ไม่เกิน 5 ปีอกี ด้วย ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี http://www.ukba. homeoffice.gov.uk/sitecontent/newsarticles/2011/march/54-student-visas


สรุปนโยบายใหม่เกีย่ วกับวีซา่ นักเรียน สถาบันการศึกษาจะได้รับอนุญาตให้เป็นผู้รับรอง อย่างไร • ภายในสิ้นปี 2012 สถาบันการศึกษาที่ ต้องการเป็นผูร้ บั รองนักศึกษาต่างชาติ จากประเทศ นอกยุโรป เช่น จากประเทศไทย เป็นต้น จะต้อง ได้รับการตรวจสอบและอนุญาตจากองค์กรของรัฐ เช่น Ofsted, QAA, The Independent Schools Inspectorate, the Bridge Schools Inspectorate หรือ the Schools Inspection Service เป็นต้น • สถาบันฯ ทุกๆ แห่งจะต้องได้รบั อนุญาต จากสำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง (UKBA) ให้เป็นผูร้ บั รองทีไ่ ด้รบั การไว้วางใจสูง (Highly Trusted Sponsor) ภายในเดือนเมษายน 2012 • สถาบันฯ จำ�เป็นต้องยื่นใบสมัครขอรับ การตรวจสอบจากองค์กรของรัฐ และยื่นใบสมัคร ขออนุญาตเป็นผู้รับรองที่ได้รับการไว้วางใจสูงจาก สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง ภายในระยะเวลาที่จะ กำ�หนดไว้ • ในระหว่างที่สถาบันฯ ยังไม่ได้รับการ อนุญาตข้างต้น สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมืองจะยอม ให้สถาบันฯ รับรองนักศึกษาต่างชาติในจำ�นวนจำ�กัด เป็นการชัว่ คราว • สถาบันการศึกษาเอกชนอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ได้เป็น ผูร้ บั รองฯ มีสทิ ธิทจ่ี ะเสนอหลักสูตร รวมทัง้ หลักสูตร ประเภท Pathway courses โดยร่วมมือกันกับผูร้ บั รองทีไ่ ด้รบั การอนุญาตดังกล่าว หากผูร้ บั รองทีไ่ ด้รบั อนุญาตแล้วจะทำ�หน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบนักศึกษา และเป็นผูร้ บั รองนักศึกษาด้วยตนเอง กฎข้อบังคับของการขอวีซา่ 1 ด้านความรูภ้ าษาอังกฤษ • นักศึกษาทีต่ อ้ งการศึกษาในมหาวิทยาลัย คือระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า จำ�เป็นต้องมีความ รูภ้ าษาอังกฤษในระดับ บี สอง (B2) ในการพูด อ่าน เขียน และความเข้าใจภาษา • ผู้ ท่ ี ต้ อ งการศึ ก ษาในระดั บ ตํ่ า กว่ า มหาวิทยาลัย หมายรวมถึง Pathways ต้องมีความรู้ ในระดับ บี หนึง่ (B1) • ในการขอวีซา่ นักศึกษาทีไ่ ม่ได้เข้าเรียน ในระดับมหาวิทยาลัย จะต้องแสดงใบสอบผ่าน จากสถาบันสอบภาษาอิสระที่ได้รับการยอมรับจาก สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง (test certificate from an independent test provider) ในประเทศไทย ติดต่อที่ British Council • ในระดับมหาวิทยาลัย แต่ละมหาวิทยาลัย

จะยืนยันความรูด้ า้ นภาษาของนักศึกษาของตนเอง • จะมีการผ่อนผันกฎข้อบังคับเรือ่ งความรู้ ด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาในกรณีพิเศษจริงๆ เท่านัน้ และนายทะเบียนด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย (university academic registrars) จะต้องเป็นผูข้ อ ผ่อนผันเป็นกรณีๆ ไป • เจ้าหน้าทีส่ �ำ นักงานตรวจคนเข้าเมือง มี สิทธิปฏิเสธผู้ท่ีไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษโดยไม่ ต้องใช้ลา่ ม ไม่ให้เข้าประเทศ 2 เกีย่ วกับเงินทุนของนักศึกษา • ในการขอวีซา่ นักศึกษาจำ�เป็นต้องยืนยัน ว่าหลักฐานการเงิน เช่น บัญชีธนาคาร เป็นต้น เป็น เงินทุนเพือ่ ใช้จา่ ยสำ�หรับการศึกษาในสหราชอาณาจักรจริงๆ (ไม่ใช่เงินกูย้ มื จากผูอ้ น่ื โดยชัว่ คราวเพือ่ ใช้ ในการขอวีซา่ เท่านัน้ ) ดังนัน้ หากเจ้าหน้าทีพ่ บว่าเงินนี้ ไม่ได้มไี ว้เพือ่ การศึกษา เขาก็มสี ทิ ธิกล่าวหาว่านักศึกษา หลอกลวง ให้การเท็จ และทำ�ให้ถกู ปฏิเสธวีซา่ • สำ�นักตรวจคนเข้าเมืองไม่ไว้ใจธนาคาร บางแห่งให้ยนื ยันหลักฐานการเงินของผูส้ มัครขอวีซา่ ถ้ามีหลักฐานการเงินประเภทนีป้ ระกอบใบสมัครขอ วีซา่ ใบสมัครนัน้ จะถูกปฏิเสธ (จะมีรายชือ่ ธนาคาร ทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาตให้ยนื ยันหลักฐานการเงิน) • จากอัตราจำ�นวนบุคคลทีย่ อมปฏิบตั ติ าม กฎหมายอย่างเคร่งครัด และเพือ่ ให้มรี ะบบตอบรับ อย่ า งถู ก จุ ด สำ � นั ก งานตรวจคนเข้ า เมื อ งจะเริ่ม ระบบการขอวีซา่ ใหม่ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ คือจะ อนุญาตให้บคุ คลประเภทมีความเสีย่ งน้อยและจะไป ศึกษาในสถาบันฯ ทีไ่ ด้รบั ความไว้วางใจสูง (Highly trusted sponsors) ยืน่ หลักฐานเพียงสองชนิดเท่านัน้ ในการขอวีซา่ คือ หนังสือเดินทาง และคำ�ยืนยันการ ตอบรับให้เข้าเรียน (Confirmations of Acceptance of Studies: CAS) สิทธิของผูท้ ไ่ี ด้รบั วีซา่ นักเรียน 1 เกีย่ วกับการทำ�งาน • นักศึกษาในมหาวิทยาลัยยังคงไว้สิทธิท่ี จะทำ�งานนอกเวลา (part-time work) ได้ไม่เกิน สัปดาห์ละ 20 ชัว่ โมง และถ้าฝึกงานในหลักสูตรจะ ต้องมีสัดส่วนไม่เกิน 50/50 ระหว่างการเรียนและ การฝึกงาน • นักศึกษาในวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง ของรัฐ (public funded FE colleges) ยังคงไว้สทิ ธิ ทำ�งานนอกเวลาได้ไม่เกินสัปดาห์ละ 10 ชัว่ โมง • นักศึกษาอื่นๆ จะไม่มีสิทธิทำ�งานนอก เวลาเลย และการฝึกงานในหลักสูตรต้องมีสัดส่วน

63/33 ระหว่างการเรียนและการฝึกงาน คือหนัก ไปทางการเรียนมากกว่าการฝึกงาน 2 เกีย่ วกับผูต้ ดิ ตาม • นักศึกษาในมหาวิทยาลัยหลักสูตร ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า และใช้เวลาเรียน ไม่ตา่ํ กว่า 12 เดือน หรือนักศึกษาทุนของรัฐบาล เท่านัน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั รองให้ผตู้ ดิ ตามมาอยูด่ ว้ ยได้ • ผูต้ ดิ ตามเหล่านัน้ มีสทิ ธิท�ำ งานได้ เมือ่ นักศึกษาเรียนจบหลักสูตร 1 ระยะเวลาในการเป็นนักศึกษา • นักศึกษาจะต้องใช้เวลาเรียนไม่เกิน 3 ปีในระดับตํา่ กว่ามหาวิทยาลัย และ ไม่เกิน 5 ปี ในระดับปริญญาตรีและโท • นักศึกษาปริญญาเอก หรือนักศึกษา ในหลักสูตรวิชาชีพทีจ่ �ำ เป็นต้องใช้เวลานานกว่า 5 ปี เช่น แพทย์ หรือ สถาปนิก จะได้รบั การ ยกเว้นกฎข้อบังคับนี้ • สถาบันฯ ผูร้ บั รองจะต้องยืนยันความ ก้าวหน้าในด้านการเรียนหากนักศึกษาไม่ได้มี การเลือ่ นชัน้ เรียน 2 บัณฑิตทำ�งานหลังจบการศึกษา • เริม่ ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2012 เป็นต้น ไป วีซา่ บัณฑิตทำ�งานหลังจบการศึกษา (poststudy work) จะถูกยกเลิก • บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยในสหราช อาณาจักร หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั ประกาศณียบัตรเทียบ เท่า เช่น PGCE หรือ PGDE มีสทิ ธิขอเปลีย่ น วีซ่าเป็นวีซ่าทำ�งานในระบบให้คะแนนระดับที่ 2 (tier 2) ได้ • จะไม่ มี ก ารจำ � กั ด จำ � นวนการขอ เปลี่ยนวีซ่าประเภทนี้ แต่นักศึกษาจำ�เป็นจะ ต้องยืน่ ใบสมัครขอเปลีย่ นวีซา่ ระหว่างทีย่ งั อยูใ่ น สหราชอาณาจักร และก่อนวีซา่ เดิมหมดอายุ • นักศึกษาจะต้องเข้าข่ายกฎข้อบังคับ ของวีซ่าทำ�งานของระบบให้คะแนนระดับที่ 2 (tier 2) ทุกประการ นอกจากความจำ�เป็นด้าน การโฆษณาก่อนนายจ้างจะนำ�แรงงานใหม่เข้า ประเทศ (resident market test) • นักศึกษาที่มีแผนงานยอดเยี่ยมและ ต้องการอยู่ต่อในสหราชอาณาจักรเพื่อก่อตั้ง กิจการใหม่ในฐานะผู้ประกอบการ (student entrepreneur) จะได้รบั การสนับสนุนให้อยูต่ อ่ ในสหราชอาณาจักรได้

ดูรายละเอียดได้ท่ี http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/news/summary-student-policy.pdf


กฎข้อบังคับใหม่สำ� หรับการขอวีซา่ ถาวร เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2011 มีกฎข้อบังคับใหม่ ๆ ในการขอวีซ่าถาวรดังนี้ ผู้มีประวัติอาชญกรจะต้องรอจนกระทั่งผ่าน พ้นระยะเวลาที่กฎหมายกำ�หนดไว้เพื่อให้พ้นจาก การมีประวัตอิ าชญกร (spent conviction) ก่อน ทีจ่ ะได้วซี า่ ถาวร ● เงินรายได้ ผู้ขอวีซ่าถาวรในระบบให้ คะแนนระดับที่ 1 ประเภททัว่ ไป (tier 1 general) จะต้องมีรายได้เท่ากันกับหรือมากกว่าเมือ่ ทำ�การ ยืน่ ขอต่อวีซา่ ครัง้ สุดท้าย และ ผูท้ ข่ี อวีซา่ ถาวรใน ระบบให้คะแนนระดับที่ 2 ประเภททัว่ ไป เช่น พ่อ ครัว เชฟ หรือพนักงานร้านอาหาร เป็นต้น หรือ ประเภทพนักงานย้ายสาขา หรือบุคคลทีไ่ ด้ work permit จะต้องแสดงว่าได้รับเงินเดือนในระดับ ที่เหมาะสมตามที่ประกาศไว้ในหลักปฏิบัติ ของ แต่ละอาชีพ (Codes of practice ) ซึง่ หาได้ท่ี http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/employers/points/sponsoringmigrants/employingmigrants/codesofpractice/ ● ผูท ้ ข่ี อวีซา่ ถาวรในฐานะผูท้ �ำ งานภายใต้ ระบบให้คะแนนระดับที่ 1 และ 2 และวีซา่ ประเภท เดียวกันทีใ่ ช้บงั คับก่อนหน้าระบบให้คะแนน เช่น work permit เป็นต้น จะต้องผ่านการสอบ Life in the UK และจะไม่อนุญาตให้เรียน ESOL ทดแทน อีกต่อไป นอกจากผูท้ เ่ี ข้าข่ายกฎข้อบังคับระหว่าง เปลี่ยนคือ ผู้ท่เี รียนหรือได้ประกาศณียบัตรอีโซล ก่อนวันที่ 23 พฤศจิกายน 2010 สามารถยืน่ ประ กาศณียบัตรอีโซล แทนการสอบ Life in the UK ได้ ● จะมีสิทธิพิเศษให้ผ้ม ู ีวีซ่าภายใต้ระบบ ให้คะแนนระดับที่ 1 ประเภทผู้ลงทุน (tier 1 investor) และ ผู้ประกอบการ (tier 1 entrepreneur) สามารถขอวีซา่ ถาวรได้เร็วขึน้ กว่าเดิม ถ้ามีเงินลงทุนสูง ปกติผมู้ วี ซี า่ ทำ�งานประเภทต่าง ๆ จำ�เป็นต้องทำ�งานครบ 5 ปีจงึ จะมีสทิ ธิข์ อวีซา่ ถาวรได้ แต่ในกรณีท่ีผู้ลงทุนที่มีเงินลงทุนไม่ตำ่� กว่า 5 ล้านปอนด์จะมีสทิ ธิข์ อวีซา่ ถาวรหลังจาก 3 ปี ส่วนผูล้ งทุนทีม่ เี งินลงทุน10 ล้านปอนด์ขน้ึ ไป ●

มีสทิ ธิข์ อวีซา่ ถาวรหลังจาก 2 ปี และผูป้ ระกอบ การทีจ่ า้ งพนักงานตัง้ แต่10 คน หรือกิจการมีราย ได้ 5 ล้านปอนด์ข้ึนไป ก็จะมีสิทธิ์ขอวีซ่าถาวร หลังจาก 3 ปี ข้อมูลนีไ้ ด้มาจาก http://www.ukba.homeoffice. gov.uk/sitecontent/newsfragments/42-settlement และ จาก http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/newsarticles/2011/ april/07annual-limit-immigration เมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2011

ยกเลิกใบอนุญาตสมรส

(Certificate of Approval)

การสมรสของคนไทยที่ ไม่ มี ถ่ิ น พำ� นั ก ถาวรใน สหราชอาณาจักร เช่น ผู้มีวีซ่าทำ�งานประเภท ต่างๆ วีซา่ นักศึกษา หรือวีซา่ ท่องเทีย่ ว เป็นต้น เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 9 พฤษภาคม 2011 เป็นต้นไป ระบบ การขอใบอนุญาตสมรส (Certificate of Approval) จะถูกยกเลิก ดังนัน้ จนกว่าจะมีกฎข้อบังคับใหม่ ออกมาทดแทน คนไทยในสหราชอาณาจักรไม่วา่ จะมีสทิ ธิพ์ �ำ นักถาวรหรือไม่ สามารถทำ�การสมรส ได้อย่างอิสระ

ส่วนท่านที่ยังไม่มีสิทธิ์พ�ำ นักถาวร เมื่อสมรสแล้ว ท่ า นยั ง คงต้ อ งขอต่ อ หรื อ เปลี่ย นวี ซ่า ต่ อ สำ � นั ก ตรวจคนเข้าเมืองเหมือนเดิม และท่านจะได้รับ อนุญาตหรือไม่ ขึน้ อยูก่ บั กฎข้อบังคับสำ�หรับการ ขอวีซา่ คูส่ มรส ข้อมูลนีไ้ ด้มาจาก http://www.ukba.homeoffice. gov.uk/sitecontent/newsfragments/43-abolition-of-coa เมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2011

Thai women’s organisation ขอขอบคุณทุกปัญหาที่ส่งเข้ามานะคะ และเนื่องจากคำ�ถาม-คำ�ตอบเหล่านี้มีรายละเอียดมากมายที่ ไม่อาจตอบได้หมดภายในหน้ากระดาษ จึงขอ อ้างอิงถึงหนังสือ “คู่มือ อยู่ยังไงในอังกฤษ” เพื่อให้ผู้ที่ยังมีข้อสงสัยได้ไปอ่านและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ สายสัมพันธ์ สุวรรณประทีป ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 48

• 110


เรียนและเลือ่ นชัน ้ ESOL

หากท่านมีความรูภ้ าษาอังกฤษจำ�กัด ท่านสามารถ เลือกเรียนหลักสูตร ESOL (English for Speakers of other Languages) แทนการสอบ Life in the UK ได้ แต่ดูท้ายเรื่องนี้สำ�หรับท่านที่ได้วีซ่า เพือ่ ทำ�งาน และ

● จะต้องเป็นหลักสูตรที่มีการสอนเรื่อง การเป็นพลเมืองจากหนังสือ The Citizenship Materials for ESOL Learners’ (ISBN: 1-844785424) รวมอยู่ ด้วย และ ● เริม ่ ตัง้ แต่วนั ที่ 7 เมษายน 2010 สถาบัน การศึกษาของท่านจะต้องได้รับการรับรองจาก องค์กรของรัฐ เช่น Ofsted หรือจากองค์กรรับรอง ด้านเอกชน เช่น Accreditation UK, the Brirish Accreditation Council: BAC, the Accreditation Body for language Services (ABLS), the Accreditation Service for International Colleges (ASIC) เป็นต้น และ ● ท่านจะต้องได้รบ ั ประกาศณียบัตรจาก Approved awarding body ไม่ใช่จากสถาบัน การศึกษาโดยตรง ● ท่านจะต้องแสดงความก้าวหน้าในการ เรียน คือ ได้ขน้ึ ชัน้ อย่างน้อยหนึง่ ชัน้ เช่น ความรู้ ของท่านอยูใ่ นระดับ ESOL เบือ้ งต้นชัน้ ที่ 1 และ เรียนจนได้ขน้ึ ESOL เบือ้ งต้นชัน้ ที่ 2 ก็ถอื ว่าผ่าน แล้ว ● ก่อนเรียนควรตรวจสอบให้แน่วา ่ สถาบัน การศึกษาของท่านเข้าข่ายหลักเกณฑ์ข้างต้นทุก ประการหรือไม่ ● ท่านสามารถหาโรงเรียนสอนหลักสูตร ESOL ใกล้บา้ นท่านได้ท่ี https://nextstep.direct. gov.uk/improvingyourcareerthroughlearning/ choosingacourse/coursesearchlandingpage/ Pages/default.aspx

เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 6 เมษายน 2011ผูท้ ไ่ี ด้วซี า่ ทำ�งาน ภายใต้ระบบให้คะแนน ในระดับที่ 1 หรือ 2 ทุก ประเภท หรือผูท้ เ่ี คยได้วซี า่ ทำ�งานประเภท work permit หรือประเภท พระภิกษุสงฆ์ และอืน่ ๆ ที่ ต้องการขอวีซา่ ถาวร จะต้องสอบ Life in the UK โดยทีจ่ ะสอบอีโซลแทนไม่ได้ นอกจากจะเข้าข่าย กฎข้อบังคับระหว่างเปลีย่ น คือ

หาได้ท่ี วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง (Further Education: FE College) โรงเรียนศึกษาผูใ้ หญ่ (Adult Education) หรือ กลุม่ ชุมชน (community group) ต่างๆ เช่นห้องสมุด เป็นต้น หรือ สอบถามทีห่ มายเลขโทรศัพท์ 0800 2200 ได้ทกุ วัน เวลา 0900-2200 หรือหารายละเอียดได้จาก เว็บไซต์ http://www.direct.gov.uk/en/EducationAndLearning/AdultLearning/ImprovingYผู้ท่ีลงทะเบียนเรียนหลักสูตร หรือ ได้รับประ ourSkills/DG_10037499 กาศณี ย บั ต รจากหลั ก สู ต รอี โซลก่ อ นวั นที่ 23 พฤศจิกายน 2010 ไม่จ�ำ เป็นต้องสอบ Life in the ผูท้ ย่ี งั ไม่สามารถสอบผ่าน หรือขึน้ ชัน้ ESOL ได้ UK อีกครัง้ ไม่วา่ ท่านจะสมัครขอวีซา่ ถาวรเมือ่ ใด ท่านทีว่ ซี า่ ใกล้จะหมดอายุ และยังไม่สามารถแสดง ท่านสามารถใช้ประกาศณียบัตรอีโซลที่มีอยู่แล้ว ความรูภ้ าษาอังกฤษในหลักสูตรอีโซล หรือ ยังไม่ ประกอบการขอวีซา่ ถาวรได้เลย ผ่านการสอบการใช้ชวี ติ ในสหราชอาณาจักร ท่าน จำ�เป็นจะต้องขอวีซา่ ชัว่ คราว (Further leave to ข้อมูลนี้มาจาก http://www.ukba.homeoffice. remain: FLR) จนกว่าจะเรียนและสอบผ่านตามที่ gov.uk/sitecontent/newsfragments/25-kol- กำ�หนด ไม่วา่ ท่านจะต้องสอบกีค่ รัง้ ก็ตาม settlement1 เมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2010 ข้อมูลมาจาก หากท่านต้องการตรวจสอบว่าตัวเองมีความรูภ้ าษา อังกฤษดีพอทีจ่ ะสอบ Life in the UK หรือควรไป เรียนหลักสูตร ESOL สามารถเข้าเว็บไซต์ http:// www.lifeintheuktest.gov.uk/htmlsite/nav_10. html แล้วทดลองอ่านข้อความเกีย่ วกับการสอบ ดู ถ้าท่านยังอ่านข้อความเหล่านี้ไม่เข้าใจ ก็ควร ไปเรียนหลักสูตร ESOL ท่านใดรูต้ วั ว่าความรูภ้ าษาอังกฤษยังไม่ดพี อ ควร เตรียมตัวสมัครเรียน ESOL แต่เนิน่ ๆ เพราะ ที่ เรียนและที่สอบอาจมีไม่เพียงพอ รายละเอียด เกีย่ วกับการสอน ESOL เพือ่ เตรียมตัวสอบสามารถ

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/settlement/ knowledge-language-life/demonstrating/ เมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2011

แต่เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2010 รัฐมนตรี มหาดไทยแห่งสหราชอาณาจักรประกาศว่า ทุก ๆ คนทีส่ อบชีวติ ในสหราชอาณาจักร (Life in the UK) ไม่ผา่ น (ไม่วา่ จะมีวซี า่ ประเภทใดก็ตาม) จะไม่ได้ รับการต่อวีซา่ ชัว่ คราวเพือ่ สอบใหม่ อีกต่อไป ขณะ นี้ยังไม่มีรายละเอียดว่านโยบายใหม่น้จี ะบังคับใช้ เมือ่ ไร อย่างไร ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี http:// www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/ newsfragments/35-t1-t2-annual-limits

ท่านที่ฝากคำ�ถามผ่านทาง www.thaiwomensorganisation.com กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านได้แจ้งอีเมลของท่านถูกต้องแล้ว มิเช่นนั้น ทาง ชมรมฯ จะไม่สามารถตอบคำ�ถามหรือติดต่อท่านได้ค่ะ E-mail : twohelpline@gmail.com 110 •

49


Smile

Shopping

จอสสลิน ศิวกร อาร์โนลด์ (จ๊อด) Jocelyn Sivakorn Arnold

อายุ 17 ปี การศึกษา : Boarding at Winchester College 1

2

“ชอบเรียบง่าย สบายๆ บางทีก็ชอบแนวการแต่งตัวของวัยรุ่น เกาหลี แนวที่ดูเรียบ เท่ มีสไตล์” ซื้อผ่านบริการทางอินเทอร์เน็ต กว่าจะตัดสินใจซื้อก็ ศึกษาข้อมูลอยู่นาน เป็นกระเป๋าที่ชอบมาก ทั้งสีและสไตล์ ให้ ความรู้สึกที่สบายเวลาใช้ 2. MacBook เคยมีอยู่ก่อนแล้วและใช้มาได้ระยะหนึ่ง พอดีคุณ แม่ซื้อเครื่องใหม่ ท่านกรุณาให้สลับเครื่องให้ ก็เลยได้ใช้เครื่อง ใหม่ครับ 3. หูฟัง Bose เป็นคนชอบฟังเพลง และเสียงดนตรี แต่ชุด Bose นี้ไม่ได้ซื้อเอง แต่เป็นมรดกตกทอดมาจากคุณพ่อครับ 4. กล้อง canon หลังจากที่ได้ศึกษารุ่นต่างๆของกล้องถ่ายภาพ แล้ว ก็เลือก canon รุ่น sx30is เพื่อบันทึกภาพที่เราชอบครับ 5. ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด + สมุดบันทึก ขาดไม่ได้เลยครับ ไว้จดไอ เดียใหม่ ๆ และวาดภาพเวลาว่าง 6. Vaseline ติดตัวตลอดเพราะเป็นคนปากแห้งง่ายมากครับ 7. เครื่องคิดเลข เจ้าตัวนี้หละที่ช่วยตอนที่ผมเรียน 8. หนังสือ David Adjaye Output ได้มีโอกาสไปฝึกงานกับมืออาชีพ จึงต้องทำ�การบ้านให้หนักและศึกษาให้เข้าใจ 9. iPod รุ่นแรกของ iPod เครื่องนี้อายุ 5 ปีแล้ว ใช้มานานจน ตอนนี้เขามีรุ่นใหม่ออกมามากมาย แต่ก็ยังใช้อยู่ครับ 10. เครื่องเล่น ไว้ฝึกทักษะสมองไม่ให้หยุดนิ่ง 1. กระเป๋า

3

6

4

5 7

เรื่องและภาพ กองบรรณาธิการ 8

9

50

• 110

10


10 4

11

8 6

จิตติกา กิ่งชัชวาลย์ (พลอย)

12

Jittika Kingchatchaval

อายุ 17 ปี การศึกษา : Wycombe Abbey School เป็นคนชอบไม่ชอบใส่สฉี ดู ฉาดเลยค่ะ เน้นสีด�ำ นํา้ ตาล โทนขรึมๆ แต่งง่ายดีค่ะ ติดผ้าพันคอ และแหวน ขาดไม่ได้เลย เวลาแต่งตัว เน้นใส่สบายเป็นหลัก ถ้าจะให้ดูสวยแต่อึดอัดคงไม่ไหวค่ะ

1

ไม่เน้นแบรนด์ แต่เน้นขนาดค่ะ ชอบกระเป๋าใบใหญ่ ๆ เพราะจะได้พกของได้เยอะๆ เวลาพกของน้อยๆ มักจะต้องมี เหตุให้ต้องใช้ของที่ไม่ได้เอามา เลยเอาของใส่กระเป๋าไว้ก่อน 2. แว่นตา ซื้อจากร้าน Kanzai ที่สยาม ทุกคนในครอบครัวซื้อแว่น ร้านนี้ทุกคนเลยค่ะ 3. Smint ติดมากค่ะ ต้องพกไว้ทีละ 1-2 กล่องตลอด 4. กระเป๋าตังค์ Marc Jacob เพื่อนสองคนที่โรงเรียนซื้อให้เป็นของ ขวัญวันเกิด ใช้มาสองปีกว่าแล้ว 5. หนังสือ Nick & Norah’s Infinite Playlist เป็นโรคอยู่เฉยไม่ได้เลย ค่ะ ต้องหาอะไรทำ�ตลอด รู้สึกเสียดายเวลาถ้าปล่อยมันไปเฉยๆ เลยต้องมีหนังสือติดตัวตลอด เล่มนี้ยืมของเพื่อนมาค่ะ 6. ยาทาเล็บ Chanal เป็นคนชอบสีขรึมๆ ชาแนลเขาทำ�สีออกมา ได้สวยค่ะ 7. กระเป๋าเครื่องสำ�อางค์ Prada ไม่ได้ซื้อนะคะ ขอยืมคุณแม่มาใช้ค่ะ 8. แหวน ชอบใส่แหวนมาก แล้วใส่ทีหลาย ๆ วง คุณแม่ขายเพชร แต่ไม่กล้าใส่ค่ะ กลัวหาย จะชอบไปซื้อแหวนใส่เล่นๆ ที่สยาม สวนลุม จตุจักร ชอบแบบของเก่าๆ ค่ะ 9. มือถือ Blackberry จริงๆ อยากได้ iPhone แต่ติดที่ทุกคนใน ครอบครัวใช้ Blackberry กันหมดค่ะ แล้วจะ BB ติดต่อกัน ตลอด 10. กล้องแคนนอน G-11 คุณพ่อคุณแม่ซื้อให้ตอนวันเกิดครบ 16 ปี ชอบถ่ายรูปกับเพื่อนๆ ค่ะ 11. Boots - Disposable Camera กล้องแคนนอนค่อนข้างหนัก บางครั้งเลยต้องมีกล้องกระดาษแบบใช้ครั้งเดียวติดกระเป๋าไว้ ถ่ายออกมาสีสวยใช้ได้เลยค่ะ 12. Oyster Card พกทีสองใบเลยค่ะ กันหาย ชอบนั่ง tube มากกว่ารถเมล์ค่ะ ทันใจดี ชอบนั่งมองคนค่ะ 1. กระเป๋า

2

7

9

5

3

110 •

51


SeeTrue al peci

s

TOP STORIES เรื่อง อนุดี เซียสกุล ภาพ ชัยสิทธิ์ จุนเจือดี

ในวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ ๒๕๕๔ ผูท้ ช่ี มรายการ โทรทัศน์คงจะได้เห็นภาพพิธแี ต่งงานของคูบ่ า่ วสาว คูห่ นึง่ ทีง่ ดงามเช่นเทพนิยาย เจ้าชายแห่งราชวงศ์อนั เก่าแก่และมีชอ่ื เสียงและยังรูปงามอีกด้วยเข้าพิธเี ษก สมรสกับสุภาพสตรีสาวสามัญชนแสนสวย ท่ามกลาง แขกทีส่ งู ศักดิแ์ ละประชาชนคนธรรมดาทีม่ าร่วมยินดี ด้วยจำ�นวนหลายพันและหลายล้านคน และภาพเช่น นี้ก็เคยเกิดขึ้นดังเช่นในพิธีเสกสมรสของพระบิดา และพระมารดาของเจ้าชายเมือ่ ๓๐ ปีทแ่ี ล้ว ผูเ้ ขียนเคยตืน่ เต้นกับข่าวพิธเี ษกสมรสของเจ้าฟ้าชาย ชาร์ลส์และเจ้าหญิงไดอาน่าในปี ค.ศ ๑๙๘๑ ที่ มหาวิหารเซนต์พอลเช่นเดียวกับคนอื่นๆ ในวันนั้น ได้เห็นเจ้าสาวผูน้ า่ รักและเจ้าชายทีส่ ง่างามหลังจาก นั้นก็ได้ติดตามข่าวของคู่แต่งงานทั้งสองพระองค์ มาตลอดจนกระทั่งเจ้าหญิงไดอาน่าสิ้นพระชนม์ และได้เห็นเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายแฮรีเจริญ พระชนมพรรษาจนเป็นสุภาพบุรษุ ทีง่ ามสง่า แล้วในที่สุดก็ได้ช่ืนชมพิธีเษกสมรสของเจ้าชายวิล เลียมกับคุณแคทเธอรีน มิดเดิลตัน ที่วิหารเวสต์ มินสเตอร์ท่ีย่ิงใหญ่ งดงามพร้อมกับผู้คนจำ�นวน มากอีกครัง้ หนึง่ พระราชพิ ธี ค รั้ ง นี้ ใ นประเทศอั ง กฤษคงไม่ ต้ อ ง บรรยายว่าเป็นทีส่ นใจและมีคนร่วมใจอย่างไร เพราะ แน่นอนเหลือเกินว่าชาวอังกฤษหรือผูท้ อ่ี ยูใ่ นประเทศ อั ง กฤษในวั น นั้ น จะพลอยตื่ น เต้ น และส่ ง ความ ปรารถนาดีให้กับคู่บ่าวสาวคู่น้อี ย่างท่วมท้นไปด้วย ข่าวเกี่ยวกับพิธีเษกสมรสครั้งนี้เป็นข่าวหน้าหนึ่ง ของน.ส.พ และรายการวิทยุ และโทรทัศน์อยูห่ ลาย สัปดาห์ ในหลายประเทศสำ�หรับในประเทศไทยสือ่ ทั้งหลายก็จัดข่าวนี้เป็นข่าวเด่นอยู่ท้ังก่อนและหลัง

52

• 110

THE ROYAL WEDDING แล้วคนอังกฤษก็ได้ยิ้มกันอีก กับคู่บ่าว-สาวคู่ใหม่ อีกครั้ง


พิธีหลายวัน และในวันจริงแม้แต่ในผับที่นิยมของ ชาวอังกฤษในย่านสุขุมวิทในกรุงเทพก็มีการฉลอง ไปด้วย ส่วนคนไทยก็ได้ชมพระราชพิธอี ย่างต่อเนือ่ ง ยาวนานจนจบพิธที างสถานโทรทัศน์ชอ่ ง ๙, ช่อง ๗, ช่อง ๓, ช่อง ๕, ไทยพีบเี อส โดยเฉพาะช่อง ๙ ลงทุน ถ่ายทอดสดก่อนพิธีในโบสถ์หลายชั่วโมงและเชิญ ผู้ท่ีรู้ดีเกี่ยวกับประเทศอังกฤษ มาสนทนาอธิบาย ภาพทีเ่ ห็น เป็นทีน่ า่ สังเกตว่าข่าวในวันที่ ๒๙ เมษายนในประเทศ ไทย ข่าวเด่นและเป็นข่าวหลัก ก็คอื งานแต่งงานของ เจ้าชายวิลเลียมและคุณแคทเธอรีน มิดเดิลตัน และ ดูเหมือนผูช้ มผูฟ้ งั และผูอ้ า่ นส่วนใหญ่ในประเทศไทย จะสนใจและพูดถึงและรูจ้ กั ดีกบั พระราชวงศ์องั กฤษ

มากทีเดียว ถ้าจะเปรียบเทียบกับพระราชวงศ์อน่ื ๆ ในยุโรปแล้ว คนไทยจะรู้จักและนิยมชมชอบกับ ราชวงศ์องั กฤษมากกว่าราชวงศ์ยโุ รปอืน่ ๆ ทัง้ นีอ้ าจ เป็นเพราะดั้งเดิมมาพระราชวงศ์ไทยมักจะเสด็จไป ทรงศึกษาในประเทศอังกฤษมากกว่าประเทศอื่น และตามมาด้วยข้าราชการและคนไทยทั่วไปจนใน กระทั่งปัจจุบันก็ยังมีคนไทยไปศึกษาและทำ�ธุรกิจ ในประเทศอังกฤษจำ�นวนมากอยู่

การเปรียบเทียบที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้กับเจ้า หญิงไดอาน่าแม้เจ้าชายวิลเลียมจะเคยตรัสว่า จะเปรียบเทียบกันไม่ได้ ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่า ตามที่เจ้าชายวิลเลียมมี ประสบการณ์ชีวิตจากชีวิตคู่ของพระบิดาและ พระมารดา บวกกับวัยวุฒทิ ท่ี ง้ั คูม่ อี ยูเ่ ท่ากันบวก กับความเข้าใจชีวิตที่เจ้าชายวิลเลียมตรัสให้ สัมภาษณ์กบั หนังสือรีดเดอร์ไดเจสทีว่ า่ การวาง พระองค์ให้เป็นธรรมดาจะนำ�มาซึ่งความสงบ สุขในชีวติ และประกอบกับการทีเ่ จ้าหญิงแคท เธอรีนมีบดิ ามารดาน้องสาวน้องชายครอบครัว ที่อบอุ่นคงจะช่วยให้เจ้าหญิงมีท่ีปรึกษาให้คำ� แนะนำ�ให้เป็นทีร่ ะบายใจ โดยไม่ตอ้ งไปพูดคุย กับเพื่อนฝูงและสื่อมวลชนที่จะนำ�ไปเสนอข่าว ทีก่ อ่ ให้เกิดความไม่เข้าใจซึง่ กันและกัน

คนไทยมักจะเรียกคนอังกฤษว่าผู้ดีอังกฤษ เพราะ ความมีมารยาททั้งการพูดและกิริยาและความตรง ต่อเวลา ดังเช่นในวันพิธีเษกสมรสจะเห็นว่าแขก รับเชิญมาในพิธีในโบสถ์จำ�นวนเกือบสองพันคนมา อย่างเป็นระเบียบตามเวลาไม่มคี วามสับสนอลหม่าน หรือประชาชนหลายหมื่นคนตามถนนก็อยู่ในที่ของ ตนหรือเมื่อตำ�รวจเปิดให้เดินมาหน้าพระราชวัง บักกิง้ แฮม ก็พากันเดินตามโดยไม่มกี ารวิง่ แซงหน้า ทุกอย่างช่างเป็นระเบียบเรียบร้อยไปหมด เห็นแล้ว หวั ง ว่ า สภาพและสิ่ง แวดล้ อ มเหล่ า นี้จ ะช่ ว ย ทำ�ให้ครอบครัวของเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิง ก็พลอยยินดีกบั วัฒนธรรมของชาวอังกฤษไปด้วย แคทเธอรีนดำ�เนินไปได้ดว้ ยดีมคี วามสุขราบรืน่ หลังจากทีพ่ ธิ อี นั งดงามผ่านไป คูส่ มรสคูใ่ หม่กไ็ ด้รบั และกลายเป็นครอบครัวทีแ่ ข็งแกร่ง พระราชทานอิสริยศจากสมเด็จพระราชินเี อลิซาเบธ ที่ ส องถึ ง สามตำ � แหน่ ง คื อ ดยุ ค แห่ ง เคมบริ ด จ์ อย่างไรก็ดปี ระวัตศิ าสตร์ของราชวงศ์องั กฤษที่ Duck of Cambridge, เอิรล์ แห่งสตราเธิรน์ Earl ผ่านมาก็ท�ำ ให้เราได้เห็นว่าบางครัง้ ก็มบี างอย่าง of Strathearn และบารอนคาร์รคิ เฟอร์กสั Baron เกิดขึน้ อย่างเกินความคาดหมาย การแต่งงาน Carrickfergus ซึ่งสองตำ�แหน่งหลังนี้เป็นการที่จะ ของพระราชวงศ์บางพระองค์กข็ มขืน่ เสียเหลือ ทำ�ให้เจ้าชายวิลเลียมและพระชายามีความใกล้ชิด เกิน บางพระองค์ก็เป็นอมตะแม้ความตาย กับสกอตแลนด์และไอร์แลนด์เหนือมากขึน้ สำ�หรับ มาพรากแต่ก็ยังตราตรึงอยู่ไม่รู้วายเช่นคู่ของ คุณแคทเธอรีนก็จะได้เป็น Her Royal Highness สมเด็จพระราชินีวิกตอเรียกับเจ้าชายอัลเบิร์ต Princess Catherine และชายาตามตำ�แหน่งต่างๆ เจ้าชายวิลเลียมและพระชายาคงจะตระหนักดี ว่าทัง้ สองพระองค์จะต้องเผชิญกับความกดดัน ทีเ่ จ้าชายวิลเลียมได้รบั พระราชทานข้างต้น อะไรบ้าง หากทั้งสองจะเข้าใจในความกดดัน งานทางการงานแรกทีท่ ง้ั สองพระองค์จะเสด็จไปหลัง นั้นอย่างดีและจัดการกับมันได้ด้วยดีพร้อมทั้ง พิธแี ต่งงานคือการเสด็จเยือนแคนาดาและตามด้วย ทรงระลึกถึง ภาพในวันพระราชพิธเี ษกสมรสใน รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐในช่วงเดือนมิถุนายนและ วันนัน้ ทีเ่ ต็มไปด้วยความชืน่ ชมและปรารถนาดี กรกฎาคมปีน้ี และคงจะตามมาด้วยงานตามหน้าที่ จากคนจำ�นวนมากคงจะเป็นเกราะแก้วปกป้อง ให้ท้ังสองพระองค์ฝ่าฝันอุปสรรคที่อาจมีข้ึน อืน่ ๆ อีกทีจ่ ะต้องปฎิบตั ิ ไปได้ดว้ ยดี แน่นอนนับจากนี้ไปเจ้าหญิงแคทเธอรีน ก็จะต้อง เป็นที่สนใจของสื่อมวลชนอย่างที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ เจ้าหญิงองค์ใหม่ท่ีปรากฏขึ้นในราชวงศ์อังกฤษ พระองค์น้จี ะดำ�เนินชีวิตครอบครัวอย่างไรเพื่อให้มี ความสงบสุขและเป็นธรรมดาทีส่ ดุ จะเป็นทัง้ คำ�ถาม และการติดตามดู และแน่นอนอีกเช่นกันย่อมเกิด

110 •

53


ประชาชนเป็นใหญ่ ในแผ่นดิน??? ตัง้ แต่ปลายปีทแ่ี ล้วเป็นต้นมาเราได้เห็นการพิสจู น์ให้ เห็นว่า ใครกันแน่ทเ่ี ป็นใหญ่ในแผ่นดิน เหตุการณ์ไล่ ผู้นำ�ประเทศในตูนีเซีย ไล่เรียงมาจนถึงอียิปต์และ ลิเบียที่ผู้นำ�ประเทศปกครองประชาชนของเขามา ๓๐-๔๐ ปี ความสำ�เร็จในตูนเี ซียและอียปิ ต์ (ขณะ ที่เขียนบทความนี้ยังไม่ทราบว่าผลการลุกฮือของ ชาวลิเบียเป็นอย่างไร) และการลุกขึ้นประท้วงใน อีกหลายประเทศในตะวันออกกลาง แสดงให้เห็นว่า ทีแ่ ท้จริงประชาชนของประเทศนัน้ คือเจ้าของประเทศ ทีแ่ ท้จริง

ประธานาธิบดี, นายกรัฐมนตรีหรือเจ้าผู้ครองนคร ทั้งหลายเป็นเพียงผู้ท่ีรับอาสาขึ้นมาเป็นผู้บริหาร ประเทศเท่านัน้ เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในตะวันออกกลาง น่าจะเป็นตัวอย่างให้ผนู้ ำ�ประเทศเผด็จการทัง้ หลาย พึ่ง ตระหนั ก ว่ า พลั ง ของประชาชนนั้น มากมาย เพียงใด ดร. มาร์ก อัลมอนด์ แห่งมหาวิทยาลัยบิลเคนต์ใน แองการ่า (Dr. Mark Almond, Bilkent University, Ankara) เขียนในเว็บไซต์ของบีบซี วี า่ การปฏิวิ ตั อิ าจ จะรวดเร็วและนองเลือดหรือเป็นแบบค่อยเป็นไปและ อย่างสันติ มันอาจจะแตกต่างกันไปและก็เป็นรูปแบบ ที่เกิดขึ้นซํ้าแล้วซํ้าอีกเช่นที่เกิดขึ้นในอียิปต์ ดร. อัลมอนด์ ยกคำ�พูดของทรอตส์ก้ี (Trotsy) นักปฎิวตั ิ คนสำ�คัญคนหนึ่งของรัสเซียเคยพูดไว้ว่า “ถ้าหาก ความยากจนเป็นสาเหตุของการปฎิวัติ การปฎิวัติ อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะส่วนใหญ่ของคนใน โลกยากจน สิง่ ทีจ่ ะนำ�คนทีไ่ ม่พอใจนับล้านคนออก สูท่ อ้ งถนนได้กค็ อื การจุดประกายความไม่พอใจของ คนเหล่านัน้ ให้ลกุ โพลง Trotsky once remarked that if poverty was a cause of revolutions, there would be revolutions all the time because most people in the world were poor. What is

54

• 110


needed to turn a million people’s grumbling discontent into a crowd on the streets is a spark to electrify them.” เหตุการณ์การประท้วงนับจากอิหร่าน มายังเทียนอัน เหมินของจีน ซูฮาโต้ของอินโดนีเซียในอดีตนำ�ไปสู่ ความไม่พอใจของประชาชนที่สะสมมาเป็นเวลา การเปลี่ยนแปลงแต่ในครั้งนี้การประท้วงที่เกิดขึ้น นานในสภาพความเป็นอยู่ของเขาพิสูจน์ให้เห็นใน ในหลายประเทศในตะวันออกกลางที่เราเข้าใจกัน วาทะของทรอต์สกีทเ่ี กิดขึน้ ในตูนเี ซีย ความคับแค้น ว่าสยบอยูภ่ ายใต้ก�ำ ปัน้ เหล็กของผูน้ �ำ แสดงให้เห็นว่า ใจของพ่อค้าขายผักในตูนีเซียจุดเล็กๆสามารถก่อ ทฤษฎีโดมิโนเกิดได้จริง โลกของการสือ่ สารสามารถ เป็นกองเพลิงให้ชาวตูนีเซียลุกขึ้นขับไล่ผ้นู �ำ ที่ฉ้อฉล ส่งสาสน์ได้ผลชะงัด ได้ส�ำ เร็จและกลายเป็นลูกประทัดต่อเนือ่ งไปยังประ เทศอื่นๆแม้แต่ในอียิปต์ท่ีประธานาธิบดีมูบาลัค คำ�ถามต่อมาทีเ่ ราอาจจะถามกันว่า แล้วไงล่ะ ขับไล่ ปกครองประเทศมาหลายสิบปีตอ้ งลาออกและลิเบีย ผูน้ �ำ ทีไ่ ร้นา้ํ ยาและคณะรัฐบาลทีไ่ ร้นา้ํ เสียงทีจ่ ะต่อสู้ ทีอ่ ยูภ่ ายใต้กฎเหล็กของพันเอกกัดดาฟีมากว่า ๔๐ ปี ให้กับประชาชน แล้วยังไงต่อไป นี่แหละคือสิ่งที่ มีประชาชนเสีย่ งตายออกมาประท้วง ประชาชนของประเทศนัน้ ๆ ต้องถามตัวเองและเป็น งานของประชาชนด้วยว่าจะจัดการกับประเทศของ ผู้ เขี ย นคิ ด ว่ า การประท้ ว งในประเทศต่ า งๆ ใน ตนอย่างไร การขับไล่ผนู้ �ำ หรือรัฐบาลอาจจะทำ�ได้ ตะวันออกกลางครัง้ นีเ้ ป็นข้อน่าคิดว่าพลังประชาชน รวดเร็ว แต่การทีจ่ ะทำ�ให้ประเทศเดินหน้าไปได้ตาม เป็นพลังทีย่ ง่ิ ใหญ่ถา้ รวมกันใช้ให้ถกู ทางก็จะสามารถ ทีต่ นปรารถนาเป็นงานทีย่ ง่ิ ใหญ่ยง่ิ นัก นำ�ความเปลีย่ นแปลงมาสูป่ ระเทศได้ ประชาชนส่วน ใหญ่ต้องก้มหน้าทำ�มาหากินเลี้ยงตัวเองอยู่แล้วถ้า จะเลือกใครมาเป็นผูน้ �ำ ต่อไป หรือเลือกมาได้ใหม่จะ ไม่เหลือบ่ากว่าแรงจนทนไม่ได้คนเหล่านั้นจะไม่ท้งิ ดีหรือเลวกว่าเดิม ประเด็นนีเ้ ป็นสิง่ ทีป่ ระชาชนทุกคน อาชีพหรือเสีย่ งชีวติ ออกมาสูก่ บั รัฐบาลแน่นอน ต้องช่วยกันคิด มิฉะนัน้ ก็จะต้องเกิดเหตุการณ์ซา้ํ รอย ซํา้ แล้วซํา้ อีก ประชาชนก็ยงั ลำ�บากเช่นเคย

จะเลือกใครมาเป็นผูน ้ ำ�ต่อไป หรือเลือกมาได้ใหม่จะดี หรือเลวกว่าเดิม ประเด็นนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคน ต้องช่วยกันคิด มิฉะนัน้ ก็จะต้องเกิดเหตุการณ์ซา้ํ รอย ซํา้ แล้วซํา้ อีก ประชาชนก็ยงั ลำ�บากเช่นเคย ระบบการปกครองที่ด้ังเดิมมาจากระบบหัวหน้า เผ่า,เจ้าผู้ครองนคร/ประเทศ และล่าตะวันตกคิด ระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการปกครองโดยตรงในปัจจุบันก็ยังไม่สามารถ ลดความเหลื่อมลํ้าหรือความไม่มีประสิทธิภาพใน การบริหารประเทศได้จริง

เหมาะสมทีส่ ดุ แต่กย็ งั ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่าง แท้จริง ยังมีปัญหามากมายในประเทศที่กำ�ลัง พัฒนา หรือพัฒนาแล้วเช่นอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ก็ยงั มีขอ้ บกพร่องกันอยู่

ประเทศไทยในปี น้ี จ ะมี ก ารเลื อ กตั้ ง กั น อี ก เหตุการณ์ในตะวันออกกลางน่าจะเป็นประกายที่ ตอนนีเ้ ราคงต้องตัง้ คำ�ถามกันหละว่า เราจะทำ�หรือ ทำ�ให้เกิดความคิดว่าการปฎิบัติของฝ่ายปกครอง มีการปกครองเช่นไรทีจ่ ะทำ�ให้ประชาชนส่วนใหญ่มี ต้องมีการแก้ไขอันใดบ้าง และประชาชนที่จะไป ความพอใจอาจจะไม่มคี �ำ ตอบก็ได้ เลือกผู้บริหารประเทศมีความต้องการที่ชัดเจน อะไรบ้าง แต่ผเู้ ขียนเห็นว่าคำ�ถามนีน้ า่ ทีจ่ ะได้ถามกันต่อๆ ไป เพือ่ ให้เกิดความร่วมมือกันจากฝ่ายทีจ่ ะมาปกครอง มนุษย์คดิ ค้นการปกครองประเทศมาเรือ่ ยๆเพือ่ ให้ และถูกปกครองให้เกิดความเข้าใจกันชัดเจน มอง เกิดประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ย้อนหลังไปในอดีตเมือ่ ๖๐ ปีกว่าเมือ่ ในรัสเซียคิดว่า แต่ดูเหมือนว่าการปกครองหรือการบริหารนั้นยัง ระบอบคอมมิวนิตส์จะเป็นการสร้างความเป็นธรรม ไม่เหมาะสมนัก เราจะมีการบริหารประเทศใน ในสังคม ประชาชนแชร์ส่งิ ต่างๆในระบบคอมมูน ลักษณะใดต่อไป ทว่าระบอบนีก้ ไ็ ปไม่รอดเพราะยังมีความเหลือ่ มล้�ำ กันอยูใ่ นฝ่ายผูบ้ ริหาร ผูบ้ ริหารยังมีสทิ ธิพ์ เิ ศษอยูด่ ี น่าคิดมากทีเดียว-ช่วยกันคิดลองดู ระบอบประชาธิปไตยทีใ่ ช้กนั อยูเ่ ข้าใจกันว่าอาจจะ 110 •

55


สึนามิทญ ่ี ป ่ี น ุ่ -

เตือนให้คนรักโลกมากขึน ้ คลื่ น ยั ก ษ์ ท่ี ถ าโถมเข้ า ทำ � ลายชายฝั่ ง ทะเลทาง เหนื อ ของญี่ ปุ่ น อย่ า งน่ า หวาดกลั ว ในวั น ที่ ๑๑ มีนาคมตามมาด้วยมหันตภัยของกัมมันภาพรังสี ของโรงไฟฟ้ า นิ ว เคลี ย ร์ ท่ี ต้ั ง อยู่ ใ นบริ เ วณนั้ น ทำ � ให้ ม นุ ษ ย์ ไ ด้ เ ห็ น อนุ ภ าพของธรรมชาติ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง คลื่ น ยั ก ษ์ ท่ี สู ง นั บ สิ บ เมตรและพลั ง ของนํ้ า ที่ ไหลบ่ า เข้ า มาในแผ่ นดิ น พั ด บ้ า นเรื อ น โรงงาน รถยนต์ ให้ไหลลอยไปเหมือนกระดาษ ทำ � ให้ เห็ น ว่ า ธรรมชาติ คื อ ผู้ ท่ี ค รองโลกที่ แท้ จ ริ ง มนุ ษ ย์ ห รื อ สิ่ ง ที่ มี ชี วิ ต เป็ น เพี ย งผู้ ท่ี อ าศั ย เท่ า นั้ น ผู้เขียนเคยดูรายการโทรทัศน์ในอังกฤษราว ๕ ปีท่ี แล้วที่เสนอเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงของผิวโลกซึ่ง เป็นรายการที่น่าชมมาก พูดถึงว่าบริเวณถ้าจำ�ไม่ ผิดทางตอนเหนือของแคนาดาเคยเป็นทะเลมาก่อน และเปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงมาตลอดเวลา ในตอนท้ายของรายการพูดไว้อย่างน่าสนใจว่า ต่อไป ในอนาคตรัฐบางรัฐของสหรัฐฯ อาจจะถูกโยกย้าย ไปอยูท่ างเหนือของทวีปอัฟริกา พืน้ ดินทีเ่ คยเป็นทีต่ ง้ั ของประเทศต่างๆ ในปัจจุบันจะถูกแยกหรือโยก ไปตามแรงของแผ่นดินไหว อย่างเช่นที่เคยเกิดขึ้น มาแล้วในอดีตที่นักวิทยาศาสตร์บอกว่าอินโดนีเซีย เคยเป็นแผ่นดินติดกับเอเซียตะวันออกเฉียงใต้หรือ ออสเตรเลียก็เคยเป็นส่วนหนึง่ ของแผ่นดินใหญ่และ สึนามิในญี่ปุ่นครั้งนี้ก็มีรายงานว่ามีการเคลื่อนตัว ของแผ่นดินด้วย แผ่นดิน แผ่นนํา้ และแผ่นฟ้าทีร่ าย รอบเราอยู่เป็นธรรมชาติท่มี ีชีวิตและจิตใจและทรง พลังเกินกว่าทีม่ นุษย์จะควบคุมได้เมือ่ ธรรมชาติเกิด การเปลีย่ นแปลงอย่างยิง่ ใหญ่ ไม่ตอ้ งพูดถึงการเกิด แผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดกันดอก เพียงฝนตก ติดต่อกันซัก ๗ วันมนุษย์กไ็ ปไม่รอดแล้ว

สึนามิลา่ สุดทีญ ่ ป ่ี น ุ่ ให้ขอ้ คิด หรือการระวังระไวอะไรกับเรา กันบ้างหรือไม่ แน่นอนคือความวิตกกังวลว่าจะเกิดภัยภิบตั เิ ช่นนีอ้ กี ขึน้ เมือ่ ไหร่และจะรับมือกับภัยนีอ้ ย่างไร การป้องกัน อาจจะทำ�ได้อย่างน้อยนิด อย่างไรก็ดีมีเสียงชื่นชม การแก้ไขปัญหาของญีป่ นุ่ ในครัง้ นีว้ า่ มีความรวดเร็ว

56

• 110


และสงบเงียบไม่โกลาหล ถนนที่เสียหายชำ�รุดซ่อม เสร็จใน ๗ วัน ไม่มกี ารปล้นสดมถ์ ไม่มกี ารด่าทอ ตำ�หนิรัฐบาล ชาวญี่ปุ่นที่อยู่ในบริเวณที่เสียหาย หลีกเลีย่ งการใช้ถนนทีเ่ ป็นเส้นทางลำ�เลียงเครือ่ งมือ หรือความช่วยเหลือเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าไปถึง โดยเร็ว

ร่วมมือของประชาชนหรือการช่วยเหลือตนเองของ ประชาชนเองด้วย

ในประเทศไทยก็ มี ก ารตื่ นตั ว และเตรี ย มตั ว ของ รัฐบาลโดยจะมีการตั้งหน่วยงานกลางขึ้นมาเป็น ศูนย์กลางสั่งการและประสานงานเมื่อเกิดความ ในประเทศไทยมีการเชิญชวนให้บริจาคเงินของสถานี รุนแรงขึ้น เพราะการสั่งการจากศูนย์เดียวจะทำ�ให้ โทรทัศน์ทกุ ช่อง ศูนย์การค้าใหญ่จดั งานขอบริจาค ทราบว่าความช่วยส่งไปยังที่ใดบ้างแล้วและเพื่อให้ เงินและอีกหลายกลุม่ ก็ชกั ชวนให้ให้ความช่วยเหลือ สามารถควบคุมสถานการณ์ให้เกิดความชัดเจนได้ กับประเทศญีป่ นุ่ มากทีส่ ดุ กระทรวงต่างประเทศไทยกระฉับกระเฉงในการ ช่วยเหลือคนไทยที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น ส่งผ้าห่มไป ช่วย ใครอยากเดินทางกลับก็ชว่ ย มีการเตรียมพร้อม อพยพถ้าเกิดความรุนแรงจนไม่สามารถอาศัยอยู่ ตามเขตทางเหนือหรือโตเกียวได้

และทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ คือ ประชาชนจะต้องปฏิบตั อิ ย่างไร ต้องได้รับข่าวสารอย่างไร การที่ประชาชนรู้ว่าต้อง ทำ�อย่างไร ไปทีไ่ หนจึงจะมีความช่วยเหลือหรือช่วย เหลือตัวเองอย่างไรเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้อง ทำ�เรื่องนี้ให้ชัดเจนที่สุด และเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะ ต้องมีประสิทธิภาพเข้าใจในหน้าที่และมีการฝึกฝน ความช่วยเหลือหรือความร่วมมือที่มนุษย์ให้แก่กัน อย่างสมํา่ เสมอ ถ้าเจ้าหน้าทีน่ ำ�ทางดี ประชาชนมี เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำ�คัญและฝึกฝนกันมากขึ้น วินยั การฟืน้ ตัวจากภัยก็จะรวดเร็วขึน้ มีการพูดกันถึงความพร้อมของหน่วยงานของรัฐทีจ่ ะ เข้าช่วยเหลือเมือ่ เกิดภัยพิบตั อิ ย่างรุนแรงและความ อย่ า ลื ม ว่ า สภาพบ้ า นเมื อ งในปั จ จุ บั น มนุ ษ ย์ ไ ด้ ก่อสร้างสิง่ ต่างๆ เช่น ตึกสูง ๓๐-๔๐ ชัน้ , สะพาน ข้ามทางแยก หรือถนนทางด่วนพาดผ่านกันหลายชัน้

ความช่วยเหลือหรือความร่วมมือที่ มนุษย์ให้แก่กันเป็นสิ่งที่ต้องให้ความ สำ�คัญและฝึกฝนกันมากขึน ้ มีการต่อท่อแก๊ส หรือทีเ่ ห็นเป็นปัญหาใหญ่ลา่ สุดคือ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ สิ่งก่อสร้างเหล่านี้สร้างความ สะดวกสบายให้มนุษย์มากขึ้นก็จริง แต่เมื่อเกิด แผ่นดินไหวก็จะสร้างความเสียหายให้กบั ชีวติ มนุษย์ และบ้านเมืองมากขึน้ ตามมาด้วย

ปรากฏการณ์เหล่านี้มนุษย์พูดกันและรู้กันดีว่ามี ผลกระทบต่อชีวติ ความเป็นอยู่ มีบางกลุม่ ทีร่ ว่ มมือ กันพยายามป้องกันและแก้ไข เช่น ลดการตัดไม้ หรือทำ�ลายธรรมชาติ แต่สว่ นใหญ่กย็ งั ล่าช้าไม่วา่ จะเป็นรัฐบาลของประเทศอุตสาหกรรมหรืออุตสาห กรรมใหญ่ๆ ราคาหุน้ สูงๆ ยังเป็นสิง่ ทีเ่ ขาให้ความ เห็นรายงานข่าวว่าการเกิดแผ่นดินไหวในเมืองโกเบ สำ�คัญมากกว่า ของญี่ปุ่นเมื่อสิบกว่าปีท่ีแล้วจำ �นวนคนตายจาก ทางด่วนถล่มมียอดสูงมากเมือ่ เทียบกับการตายบน สรุปแล้วตั้งแต่ปีท่แี ล้วเราจะเห็นภัยธรรมชาติเกิด พื้นดิน ความปรวนแปรของธรรมชาติท่เี ราเห็นได้ ขึน้ บ่อยขึน้ รุนแรงขึน้ และยิง่ ในปีหน้าก็มภี าพยนตร์ ชัดมากขึน้ เช่นแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงหรือฤดูกาล ออกมาทำ�ให้เราเห็นภาพว่าจะเกิดภัยพิบัติรุนแรง ที่ไม่ตรงกับช่วงเดือนที่ควรจะเป็น เช่น ขณะที่ กับโลกในปี ค.ศ 2012 แม้จะไม่เกิดขึน้ จริงแต่กเ็ ป็น เขียนบทความเรื่องนี้อยู่ในปลายเดือนมีนาคมใน ความคิดทีอ่ อกมาเตือนสติให้มนุษย์ได้เตรียมพร้อม กรุงเทพมหานคร อากาศกลับหนาวเย็นเช่นหน้า หรือคิดว่าจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีความสงบสุข หนาว ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิ อย่างไร ธรรมชาติมชี วี ติ เช่นกันการอยูด่ ว้ ยกันด้วย ต่�ำ ถึง ๑๐ กว่าองศาเซสเซียส ซึง่ เป็นฤดูรอ้ นและ ความรัก ดูแลกันและกันและ อย่าไปฝืนธรรมชาติ ทางภาคใต้นา้ํ ท่วมสนามบินจังหวัดนครศีรธรรมราช รักเขาและเขาอาจจะรักเรา และท่วมอีกหลายจังหวัด

110 •

57


Smile

interview

Office of Educational Affairs คุยกับ อาป๊อก

ม.ล.พัชรภากร เทวกุล

หัวหน้าส�ำนักงาน

ผู้ดูแลนักเรียนในประเทศ

อังกฤษ

คิดว่าหลายคนคงยังไม่รู้จักกับส�ำนักงานผู้ดูแล นักเรียนดีนัก

ถ้าว่าตามหน้าที่ทางกฎหมาย ส�ำนักงานผู้ดูแล นักเรียน มีหน้าที่ดูแลจัดการศึกษาให้แก่นกั เรียนทุนรัฐบาล ทีศ่ กึ ษาอยูใ่ นต่างประเทศ ซึง่ ขณะนีม้ อี ยูก่ ว่า 5,000 คน ทัว่ โลก เรามีส�ำนักงานอยูท่ สี่ หรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญีป่ นุ ใน ยุโรปตอนนีเ้ รามี 2 แห่ง ก�ำลังจะเปิดทีเ่ ยอรมนีอกี แห่งหนึง่ ผม เป็นข้าราชการส�ำนักงาน ก.พ. เป็นหัวหน้าส�ำนักงาน ประจ�ำ อยูท่ อี่ งั กฤษ ดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลกับนักเรียนทุนส่วนตัวทีผ่ ู้ ปกครองหรือทีห่ น่วยงานต่างๆ ฝากให้เข้ามาอยูใ่ นความดูแล ตอนนีม้ อี ยูป่ ระมาณ 1,500 คน ส่วนอีกแห่งหนึง่ คือทีฝ่ รัง่ เศส มีคณ ุ อริยะ สกุลแก้ว หรือพีเ่ อก เป็นหัวหน้าส�ำนักงาน ดูแล นักเรียนในฝรัง่ เศส เยอรมนี และสวิส ดูแลรวมแล้วประมาณ 650 คน แต่ถา้ ว่ากันในทางปฏิบตั ิ นักเรียนคนไหน มีปญ ั หา ต้องการค�ำปรึกษาแนะน�ำในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เข้ามาขอความช่วยเหลือ เราก็ยนิ ดี ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำใน ทุกเรือ่ ง

นักเรียนไทยที่เรียนอยู่ ในต่างประเทศนี่มีเยอะไหม

เฉพาะในภูมภิ าคยุโรปนีม่ เี ป็นหมืน่ เฉพาะในอังกฤษ เรามีตวั เลขว่านักเรียนไทยทีเ่ รียนอยูใ่ นระดับปริญญาตรีจนถึง ปริญญาเอก มีอยูก่ ว่า 4,700 คน แต่ถา้ รวมนักเรียนในทุก ระดับ รวมถึงน้องทีม่ าเรียนภาษาด้วยนีก่ น็ า่ จะได้ไม่นอ้ ยไป

58

• 110


110 •

59


กว่า 7-8,000 คน ยิง่ ถ้ารวมตัวเลขในฝรัง่ เศส เยอรมนี สวิสฯ เข้าไปอีกนีก่ ท็ ะลุหลักหมืน่ แล้ว

ท�ำหน้าที่ดูแลนักเรียนในเรื่องอะไรบ้าง

ถ้าเป็นนักเรียนทุน หรือนักเรียนทีผ่ ปู้ กครอง ฝากเข้ามาอยู่ในความดูแล เรามีหน้าที่เหมือนเป็น ผู้ปกครองนักเรียน ในการให้ความช่วยเหลือ ช่วย แก้ไขปัญหาต่างๆ ด้านการศึกษา ตั้งแต่เรื่องการ เข้าศึกษา จะย้ายสถานศึกษา หรือมีปญ ั หาใดๆ กับ สถานศึกษา กับอาจารย์ทปี่ รึกษา เราก็ชว่ ยจัดการให้ เหมือนเป็นผู้ปกครองนักเรียนเลย เราติดตามความ ก้าวหน้าทางการศึกษาให้กับหน่วยงานเจ้าของทุน เราดูแลเรือ่ งวินยั และการปฏิบตั ติ นของนักเรียน ดูแล จัดการค่าใช้จา่ ยของนักเรียนไม่วา่ จะเป็นค่าเล่าเรียน ค่าหนังสืออุปกรณ์การศึกษา ค่าพาหนะเดินทาง ค่า เครือ่ งแต่งกาย ค่าทีพ่ กั อาศัยและค่าใช้จา่ ยอืน่ ในการ ครองชีพ สุขภาพอนามัย ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม ฝึกงาน ดูงาน แม้ ว ่ า นัก เรี ย นทุ น รั ฐ บาลจะถื อ เป็ นความ ส�ำคัญล�ำดับต้น แต่ก็อย่างที่บอก ส�ำหรับนักเรียน ทั่วไป ที่แม้ไม่ได้เข้ามาอยู่ในความดูแล แต่เมื่อเกิด ปัญหาขึน้ มาต้องการค�ำปรึกษาแนะน�ำในเรือ่ งต่างๆ เรากับทางสถานทูต ก็จะยินดีช่วยเหลือ เราช่วยให้ ข้อแนะน�ำ หรือช่วยติดต่อประสานงานกับผู้มีส่วน เกี่ยวข้องให้ บางคนเกิดปัญหากับทางสถานศึกษา มาขอให้เราช่วยเป็นผูเ้ จรจา เป็นตัวกลางในการช่วย ติดต่อสอบถาม ในเรือ่ งต่างๆ เราก็ชว่ ยให้ตามเหตุผล ความจ�ำเป็น

มีแนวทางการท�ำงานอย่างไร

การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของ นักเรียนเหมือนกับเป็นหน้าที่การท�ำงานในเชิงรับ แต่อีกด้านหนึง่ ที่เราท�ำกันอยู่ ซึ่งถือเป็นการท�ำงาน เชิงรุก คือ การสนับสนุนเรือ่ งการสร้างเครือข่ายของ นักเรียนไทยในต่างประเทศ ทัง้ ในทางวิชาการ และ ทางความสัมพันธ์ทวั่ ไป เราอยากเห็นนักเรียนไทยด้วย กัน ช่วยกันพัฒนาความรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ ต่อกัน ร่วมกันสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คน ไทย สร้างสังคมที่เปิดกว้างทางความคิด ยอมรับ ความเห็นทีแ่ ตกต่าง มีจติ ใจรับใช้สงั คม สร้างสรรค์ สังคมประเทศชาติ และมีจิตส�ำนึกประชาธิปไตย Office of Educational Affairs

Royal Thai Embassy 28 Princes Gate London SW7 1PT www.oeauk.net Email: info@oeauk.net Tel : +44 (0)20 7584 4538 Fax : +44 (0)20 7823 9896 เปิดเวลาทำ�การ จันทร์ ถึง ศุกร์ : 10.00 น. - 17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) 60

• 110


อย่างในอังกฤษนีถ่ ือว่าโชคดี เรามีสามัคคีสมาคมฯ ที่เป็นสมาคมนักเรียนไทย สมาคมคนไทยในต่าง ประเทศแห่งแรกของโลก ที่นกั เรียนไทยที่นชี่ ่วยกัน สืบสานงานมาจนย่างเข้าปีที่ 111 ท�ำหน้าที่เสมือน เป็นศูนย์กลางเครือข่ายของสมาคมนักเรียนไทยใน มหาวิทยาลัยต่างๆ ทัว่ สหราชอาณาจักร ทีต่ อนนีม้ ี มากถึง 56 สมาคม เขาก็มกี จิ กรรมเสริมสร้างเครือ ข่ายวิชาการ กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกันอย่างต่อเนือ่ ง ส�ำนักงานเราเอง ก็มสี ถาน ที่ ดังนัน้ เราจะสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักเรียนกัน บ่อยมาก ไม่ว่าจะประชุมสัมมนาทางวิชาการ งาน แสดงผลงานนักเรียน จัดฉายหนัง วิจารณ์หนัง หรือ แม้แต่งานกิจกรรมสัมพันธ์กลุ่มย่อยๆ ซึ่งทั้งท่าน ทูต (เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ฯพณฯ นาย กิตติ วะสีนนท์) และหัวหน้าส�ำนักงานต่างๆ ก็นา่ รัก ให้การสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนในทุกเรือ่ ง ทุก คนจะยินดีเข้ามามีสว่ นร่วมสนับสนุนกันทุกครัง้ อย่าง เช่น ช่วงวันหยุดคริสต์มาส มีนกั เรียนหลายคนไม่ได้ กลับบ้าน มาพักกันอยู่ที่หอพักของส�ำนักงาน เราก็ ชักชวนกันจัด Potluck Party ให้หวั หน้าส�ำนักงาน ท�ำกับข้าวมากันคนละหม้อแล้วตักแบ่งกันทาน ใครไม่ ถนัดท�ำกับข้าว ก็มาช่วยเล่นดนตรี ช่วยกันร้องเพลง สนุกสนานดี

จากประสบการณ์การท�ำงาน ท�ำให้มองเห็น ปัญหาของ นักเรียนไทยที่นี่อย่างไรบ้าง

ทีม่ องเห็น และเป็นห่วงอยู่ คงมีแค่สองสาม เรื่อง เรื่องแรกคือเรื่องของภาษากับการสื่อสาร เรา เคยท�ำการส�ำรวจความเห็นของอาจารย์ทปี่ รึกษาตาม มหาวิทยาลัยต่างๆ ทีน่ ี่ เขาบอกเรามาเลยว่า นักเรียน ไทยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในระดับปริญญาโทปริญญา เอก มักมีปญ ั หาเรือ่ งการสือ่ สาร ซึง่ ในทีน่ ไี้ ม่ใช่เรือ่ ง ของการพูดภาษาอังกฤษไม่เก่ง เขาบอกว่า นักเรียน ต่างชาติทุกคนทุกชาติพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งทั้งนัน้ แหละ แล้วก็เป็นแฮนดีแ้ ค้ปทีเ่ ขาเข้าใจ เขารับได้ ให้ แต้มต่อให้ได้ แต่ในขณะทีน่ กั เรียนต่างชาติ ชาติอนื่ เขากล้าที่จะสื่อสาร กล้าที่จะแสดงออกหรือท้าทาย ทางความคิดในชัน้ เรียน นักเรียนไทย มักจะมาแนว นิง่ และยิม้ ตรงนีก้ ส็ มั พันธ์กบั เรือ่ งทีส่ องทีห่ ว่ งอยู่ คือ ปัญหาทางทัศนคติ ปัญหาเกีย่ วกับปรัชญา แนวคิด ในการเรียน นักเรียนไทยรุน่ ใหญ่ๆ จะโตมากับระบบ

การเรียนการสอนที่ ครูไทยเป็นใหญ่ เป็นศูนย์กลาง ทางการศึกษา ครูว่าอย่างไรก็ต้องว่าตาม ครูชี้ทุก อย่างในทุกขั้นตอน นักเรียนท�ำตามทุกขั้นตอนเอา ไปเลยเอบวก แต่ที่นี่ไม่ใช่ เรียนที่นี่ นักเรียนเป็น ศูนย์กลางของการศึกษา นักเรียนต้องเป็นคนก�ำหนด เป้าหมาย วางทิศทางการศึกษา บทบาทของครู ของ อาจารย์ที่ปรึกษา ไม่ใช่มาประคับประคองบอกว่า โอ๋ๆ ดีแล้วลูก ตรงข้ามเลย เขาจะคอยหาข้อถกเถียง ข้อกระแนะกระแหน ให้คณ ุ หัวหมุนซะอย่างงัน้ แต่ เพื่ออะไร เพื่อให้คุณรู้จักหาข้อโต้แย้งกลับ หาหลัก เหตุผลจนตัวคุณเองมัน่ ใจเองว่า คุณก�ำลังยืนอยูบ่ น ฐานของความคิดที่มั่นคงแล้ว เมื่อนัน้ คุณก็จะเดิน ต่อไปได้อย่างมัน่ คงบนเส้นทางการเรียนรูข้ องคุณ มีนกั เรียนปริญญาเอกคนหนึง่ ด้านเคมี มา คุยกันก่อนกลับเมืองไทย เขาบอกตลอดเวลาที่เขา เรียนอยู่ที่นี่ ค�ำพูดที่แสดงถึงความรู้สึกของเขาที่มี ต่ออาจารย์ทปี่ รึกษาคือ เกลียดมันเป็นทีส่ ดุ อะไรมัน จ้องแต่จะจับผิด จ้องแต่จะด่า เขาบอกว่าเขามุมานะ เรียนทั้งด้วยความเครียดและเคียดแค้นต้องการที่ จะเอาชนะอาจารย์ใจร้ายคนนีใ้ ห้ได้ในทีส่ ดุ จนวันที่ เขาส�ำเร็จการศึกษา เตรียมตัวกลับ อาจารย์คนนัน้ เชิญเขาไปพบ ถามเขาว่าจะน�ำความรูท้ ไี่ ด้กลับไปท�ำ อะไร เขาบอกว่าจะกลับไปสอนหนังสือทีม่ หาวิทยาลัย ในต่างจังหวัด และเล่าให้ฟังถึงเรื่องปัญหาความไม่ พร้อมของอุปกรณ์หอ้ งทดลองต่างๆ ทีเ่ มืองไทย เขา บอกผมว่า หลังจากนัน้ อาจารย์คนนัน้ ขอให้เขามา พบอีกครัง้ หนึง่ เขาจัดงานเลีย้ งเพือ่ แสดงความยินดีที่ ส�ำเร็จการศึกษา พร้อมกับมอบสารเคมี อุปกรณ์การ ทดลอง ราคาแพงรวมแล้วมีมลู ค่าหลายพันปอนด์ให้ แก่เขา บอกว่า เขาขอมอบของขวัญให้กบั รางวัลความ ตัง้ ใจในการศึกษา และเพือ่ ขอเป็นส่วนหนึง่ กับการเริม่ ต้นสูค่ วามส�ำเร็จในอาชีพการงานของเขาทีเ่ มืองไทย เขาบอกว่า ดูมนั สิอา เกลียดมันมาทุกวัน เพิง่ มาเข้า ถึงใจมันเอาวันสุดท้ายก่อนกลับนีเ่ อง เรือ่ งทีส่ ามทีเ่ ราเป็นห่วง คือเรือ่ งทีเ่ ราพูดกับ นักเรียนทุกคน ว่าเราไม่หว่ งความสามารถในการเรียน คือไม่หว่ งเรือ่ งหัวสมอง แต่เราห่วงเรือ่ งจิตใจ เราเชือ่ ว่า จิตใจทีเ่ ข้มแข็ง เรียนรูจ้ ากความผิดพลาด จะท�ำให้ เราเดินไปบนเส้นทางความส�ำเร็จในการศึกษาได้อย่าง มัน่ คง (ต่อฉบับหน้า)

110 •

61


Smile

Help Care

HELP CARE การศึกษาของนักเรียน ไทยในภูมิภาคยุโรป คุยกับ คุณหมอสร

แพทย์หญิงชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์ จิตแพทย์ประจ�ำโครงการ

HelpCare

ส�ำนักงานผูด้ แู ลนักเรียนในประเทศอังกฤษ แนะน�ำตัวสักนิด

หมอจบแพทย์ศาสตร์บณ ั ฑิต จากศิรริ าชฯ ต่อเฉพาะ ทางด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ท�ำงานด้านการรักษาเด็กอยู่ ที่กรมสุขภาพจิตอยู่ได้สักพัก ก็มาเรียนงานต่อกับคุณหมอ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ (Dr Teerakiat Jareonsettasin, Consultant Child & Adolescent Psychiatrist (UK) Colchester ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง North Essex Partnership NHS Foundation Trust กับกรมสุขภาพจิต ที่ คุณหมอธีระเกียรติรเิ ริม่ ขึน้ อยูท่ อี่ งั กฤษมาได้เกือบปีหนึง่ แล้ว

แนะน�ำงานสักหน่อย

หมอกับคุณหมอธีระเกียรติฯ มาช่วยส�ำนักงาน ผูด้ แู ลนักเรียนในประเทศอังกฤษ เปิดโครงการ HelpCare มาตัง้ แต่เดือนตุลาคมปีทแี่ ล้ว ในลักษณะเหมือนกับการเปิด คลินกิ บริการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำด้านปัญหาสุขภาพจิตให้แก่ นักเรียนทีอ่ ยูใ่ นความดูแลของ ก.พ. โดยข้อมูลส่วนตัวผูท้ ขี่ อ เข้ารับค�ำปรึกษาแนะทัง้ หมดจะถือเป็นความลับ

62

• 110


“หลายครั้งที่ปัญหาในชีวิตก็เหมือนกับผงเข้าตา เรื่องง่ายๆ กลับแก้ได้ยาก ก็คงต้องหากระจกมาส่อง หรือหาคนมาช่วยเป่า” ฟังดูน่ากลัวจัง

ไม่น่ากลัว อย่าไปมองว่า คนที่จะมาพบ จิตแพทย์นี่ คือต้องมีปญ ั หาทางจิต นิสยั ไม่ดี ต้อง เป็นบ้า อย่างนีไ้ ม่ใช่ ไม่มใี ครในโลกนีไ้ ม่มปี ญ ั หา ทุก คนมี มากบ้างน้อยบ้าง แต่ปญ ั หาในบางครัง้ เหมือน กับผงเข้าตา เรารูว้ า่ เจ็บ แต่เรามองมันไม่เห็น จะเขีย่ ออกก็ไม่ถนัด ต้องหากระจกสักบานมาช่วยส่อง หา ใครสักคนมาช่วยเขีย่

จากประสบการณ์ของคุณหมอ นักเรียน ไทยส่วนใหญ่ที่นี่ มีปัญหาให้กลัดกลุ้มกัน ในเรื่องอะไรบ้าง

อย่างแรกที่พบกันมากก็คือ ปัญหาสุขภาพ จิต ในช่วงเริม่ เข้ามาเรียน ในโลกการศึกษาทีส่ อื่ สาร กันด้วยภาษาทีไ่ ม่ใช่ภาษาของเรา เมือ่ สือ่ สารกันได้ ไม่รู้เรื่อง ก็เลยไปท�ำให้เรารู้สึกว่า เราโง่กว่าคนอื่น เก่งสูค้ นอืน่ เขาไม่ได้ ปัญหาประเภททีส่ องคือ ในช่วง ระหว่างเรียน พอเรียนไปๆ ได้สกั พัก จะรูส้ กึ ว่าหมด ไฟ หมดก�ำลังใจจะสูต้ อ่ เรียนต่อ เพราะเห็นว่า ก่อน มาเรียน กับพอมาเรียนจริงแล้ว อะไรๆ ไม่ได้เป็นไป อย่างทีค่ ดิ หรือเริม่ รูต้ วั ว่า ไม่ได้ชอบกับสิง่ ทีต่ งั้ ใจมา เรียนจริง แต่จะเลิกก็ไม่ได้ เพราะเหมือนกับ โอ..ฉัน เดินทางมาตัง้ ไกลแล้ว จะกลืนก็ไม่เข้า จะคายก็ไม่ ออก ไหนจะพ่อแม่ หน่วยงานเจ้าของทุน เขาก็คาด หวังไว้เยอะ ก็ตอ้ งทนๆ เรียนต่อไปด้วยความเครียด ด้วยความกังวล ประเภททีส่ ามคือ ในช่วงปลายทาง ของการเรียน พอเกือบสุดทาง ก็พบว่าฉันเรียนให้จบ ไม่ได้ มีแนวโน้มว่าจะเรียนไม่จบแน่ๆ มีปญ ั หาจริงๆ จังๆ ในรายละเอียดของงานวิจยั ของวิทยานิพนธ์ มี ปัญหาทางความคิดกับอาจารย์ทปี่ รึกษา แม้วา่ อยาก จะยอมรับความจริง แต่กด็ ว้ ยหน้าตา ด้วยชือ่ เสียง ด้วยความคาดหวัง ของตัวเอง ของคนอืน่ ก็เลยท�ำให้

เกิดความเครียด ความกังวล เกิดค�ำถามขึน้ ในใจอยู่ อยูบ่ นหลักแนวคิดทีว่ า่ เหตุการณ์หนึง่ ทีเ่ กิดขึน้ มันจะ ทุกวันว่า ฉันจะท�ำอย่างไรนี่ ถ้ามีใครรูว้ า่ ฉันก�ำลังจะ เป็นเรือ่ งของแต่ละบุคคล ทีจ่ ะมีมมุ มอง มีการตีความ เรียนไม่จบ เกิดความรูส้ กึ แตกต่างกันไป ไม่เหมือนกัน ดังนัน้ จุด เน้นของการดูแลรักษา ไม่ได้อยูท่ วี่ า่ เกิดเหตุการณ์ ฟังดูแล้วเหมือนกับส่วนใหญ่ก็จะเจอปัญหา อะไร แต่ส�ำคัญอยูท่ วี่ า่ คนแต่ละคน ตีความเหตุการณ์ นัน้ แตกต่างกันไปอย่างไร ความคิดแบบนี้กันทุกคน แนวทางการให้ค�ำปรึกษา หรือการรักษา ต้อง ใช่ นีไ่ ง เหมือนผงเข้าตา หากฟังดูเผินๆ จะ เหมือนกับเป็นเรือ่ งธรรมดาๆ ทีน่ กั เรียนไทยทีม่ าเรียน เริม่ จากการพูดคุยกัน หาความคิดทีบ่ ดิ เบนออกไปไป ในต่างประเทศจะต้องเจอกันทุกคนไม่มากก็นอ้ ย แต่ จากสิง่ ทีม่ นั เป็นจริง ช่วยให้เขากลับมาคนพบตัวเอง ที่ ต้องเข้าใจว่า ส�ำหรับบางคน ปัญหาบางอย่าง มันหนัก สามารถมองเหตุการณ์ ตามทีม่ นั เป็นได้จริง บางคน เมือ่ เกิดเหตุการณ์หนึง่ บางคนมัวโทษคนอืน่ บางคน เกินก�ำลังรับ ท�ำให้เครียด ท�ำให้ซมึ เศร้า มัวต�ำหนิตวั เอง ลงโทษตัวเอง ทัง้ หมด คือการตีความ มีปัญหาอื่นๆ อีกไหม นอกเหนือจากเรื่อง ทีไ่ ม่เป็นไปตามความจริง เมือ่ ได้พดู คุยกัน ท�ำให้รวู้ า่ ปัญหาอะไรคือ เรียน เท่าทีไ่ ด้พดู คุย ก็มี แต่นอ้ ย อย่างเช่น ปัญหา ปัญหาจริง สิ่งที่ตัวเองคิดว่าเป็นปัญหา อาจไม่ได้ ความรัก พอคุยเข้าจริงๆ คนทีม่ าขอเข้ารับค�ำปรึกษา เป็นปัญหาทีแ่ ท้จริง เมือ่ พบกับปัญหาจริงของตัวเอง แทบทุกคน ล้วนมีค�ำตอบอยู่ในใจ ก่อนที่จะมาพบ ก็ต้องมาช่วยกันออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหานัน้ ๆ หมออยู่แล้ว เพียงแต่หวังที่จะเข้ามาพบพูดคุยกับ ด้วยกัน หมอจะไม่พยายามท�ำให้ทกุ คนมองโลกในแง่ หมอ แล้วเผื่อได้จะพบกับปาฏิหารย์ พบค�ำแนะน�ำ อันแสนวิเศษทีจ่ ะท�ำให้ปญ ั หาดังกล่าวหมดไปในทันที ดี แต่หมอจะพยายามจะให้คนทีเ่ ข้ามาขอค�ำปรึกษา แต่ความจริงก็คอื การเศร้า เสียใจ ในการสูญเสียของ มองโลกตามความจริ ง ที่ มั น เป็ น ไม่ ใช่ ต ามที่ เรา รัก เสียคนรัก มันเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งใช้เวลา เป็นเครือ่ ง ตีความกันไปในมุมมองของแต่ละคน อย่างนักเรียน รักษา มากกว่าการใช้เหตุผล ตราบเท่าที่ปัญหาดัง บางคนเข้ามาอย่างถอดใจ ว่า หมอครับ ท�ำไมผมถึง กล่าวไม่ได้ไปลุกลาม มีผลกระทบต่อเรือ่ งอืน่ ในชีวติ ได้โง่กว่านักเรียนคนอืน่ เสียเหลือเกิน ก็ตอ้ งมาค้นหา เช่นเสียผูเ้ สียคน เสียการเรียน ซึง่ จากประสบการณ์ กันว่า ทีค่ ดิ ว่าโง่นนั้ โง่จริงหรือเปล่า แต่ถา้ ไม่ได้โง่จริง ให้ค�ำปรึกษามา ทุกคนเป็นผูใ้ หญ่ในเรือ่ งนี้ มีเหตุผล อย่างทีค่ ดิ หรือตีความ ปัญหาทีแ่ ท้จริงคืออะไร อาจ เป็นเรื่องการขาดทักษะที่จะมาสนับสนุนการเรียนที่ สามารถแยกแยะปัญหาได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ เช่น ขาดทักษะทางภาษา ขาดความ คุณหมอมีหลักแนวทางการรักษา หรือให้ค�ำ สามารถทางด้านใดด้านหนึง่ หรือเป็นเรื่องของการ เจ็บป่วยทางกาย ทีพ่ อเกิดอารมณ์เครียดขึน้ มาก็เลย ปรึกษาแนะน�ำอย่างไร ในทางการแพทย์ การให้ค�ำปรึกษาด้าน ไปกันใหญ่ ก็ต้องมาวางแผนกันว่า จะวางแนวทาง จิตเวช จะมีหลักแนวคิด หลักแนวทางรักษาหรือให้ รักษาหรือแก้ไขปัญหานัน้ อย่างไร (ต่อฉบับหน้า) ค�ำปรึกษาทีห่ ลากหลาย แต่ตามทีห่ มอศึกษามา จะ E-mail : helpcare@oealondon.com 110 •

63


atb

UK

Thai Vegetable Imports

ผักไทยไปอียู พลิกวิกฤติผกั ไทยให้เป็นโอกาส เรื่อง Association of Thai Businesses in the UK

ปัญหาการส่งออกผักไทยไปอียู เนือ่ งมาจาก เรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัยของพืช คือโรค พืชและแมลงศัตรูพืชที่อาจติดมากับผักไทยและมา แพร่ขยายพันธุใ์ นอียู ยังคงเป็นประเด็นทีอ่ ยี จู บั ตาดู อยูอ่ ย่างใกล้ชดิ และภาครัฐและเอกชนไทยก็ก�ำ ลัง ร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยผัก ไทยทีม่ ปี ญ ั หา 5 กลุม่ (16 ชนิด) ได้แก่

1. พืชกลุม่ Ocimum spp. ได้แก่ กะเพรา โหระพา แมงลัก ยีห่ ร่า 2. พืช กลุม่ Capsicum spp. ได้แก่พริกหยวก พริกชีฟ้ า้ พริกขีห้ นู 3. พืชกลุม่ Solanum melongena ได้แก่ มะเขือเปราะ มะเขือยาว มะเขือม่วง มะเขือเหลือง มะเขือขาว มะเขือขืน่ 4. พืช Memordica charantia ได้แก่ มะระจีน มะระขีน้ ก 5. พืชกลุม่ Eryngium foetidum ได้แก่ ผักชีฝรัง่

มาตรการพิเศษของภาครัฐไทย เพื่อปรับปรุงระบบ

หลังจากที่ไทยได้ย่ืนข้อเสนอต่ออียู ขอมิ ให้อยี รู ะงับการนำ�เข้าผักไทยทีม่ ปี ญ ั หา 5 กลุม่ (16 ชนิด) โดยไทยเสนอที่จะขอใช้มาตรการตรวจเข้ม ผักไทยทีม่ ปี ญ ั หาดังกล่าวแบบ 100 เปอร์เซ็นต์กอ่ น การส่งออกแทน และอียกู ไ็ ด้ตอบรับข้อเสนอดังกล่าว ของไทย แต่ได้กำ�หนดเงื่อนไขว่าปริมาณการตรวจ พบปัญหาศัตรูพชื ปนเปือ้ น ณ ด่านนำ�เข้าอียจู ะต้อง หมดไป โดยอนุโลมให้ไทยถูกตรวจพบปัญหาได้ไม่ เกิน 5 ครัง้ ต่อปี โดยเริม่ นับตัง้ แต่วนั ที่ 15 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป หากไทยละเมิดกฎเงือ่ นไขดังกล่าว 64

• 110

อียจู ะระงับการนำ�เข้าหรือแบนผักกลุม่ ดังกล่าวทันที ในขณะที่หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าตัวเลข 5 ครั้งนั้นอียูกำ�หนดมาจากไหน ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ได้รับทราบจากเจ้าหน้าที่กระทรวง สาธารณสุ ข และคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โภค (DG SANCO) ของอียู ว่า มาตรการตรวจเข้มผักแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ท่ีไทยเสนอนั้นอันที่จริงหมายความว่า จะต้ อ งไม่ มีก ารตรวจพบปั ญ หาศั ต รู พืช จากไทย เลยแม้แต่ครั้งเดียว (zero tolerance) แต่อียูก็ได้ ประนีประนอมให้แล้วสำ�หรับเหตุสดุ วิสยั ต่างๆ เป็น จำ�นวนถึง 5 ครัง้ ต่อปี เงือ่ นไขทีอ่ ยี กู �ำ หนดอนุโลมให้ไม่เกิน 5 ครัง้ ต่อปี นัน้ ถือว่าเป็นเกณฑ์ทต่ี �ำ่ และปฏิบตั ไิ ด้ยากมาก หลายฝ่ายประเมินสถานการณ์ว่าเกือบจะเป็นไปไม่ ได้เสียด้วยซ้�ำ ไป เพราะตามสถิตขิ องไทยเกีย่ วกับการ ตรวจพบศัตรูพชื ทีด่ า่ นของอียสู �ำ หรับสินค้าผักในช่วง เดือน ม.ค. และ ก.พ. 2554 แม้จะใช้มาตรการตรวจ เข้มแล้วก็ตาม ยังตรวจพบถึง 17 ครัง้ ในเดือน ม.ค. และ 9 ครัง้ ในเดือน ก.พ. เพื่อแก้ไขปัญหาผักไทยแบบยกเครื่องและ ป้องกันความเสี่ยงของการถูกระงับการส่งออกหรือ ถูกแบนโดยอียู เมือ่ มี.ค. 2554 ภาครัฐไทยโดยกรม วิชาการเกษตรจึงได้ออกมาตรการพิเศษเพือ่ ควบคุม การส่งออกผักไทยทีม่ ปี ญ ั หา 5 กลุม่ (16 ชนิด) ส่ง ผลให้ผกั ไทยในตลาดยุโรปขาดตลาดไปบ้างเป็นการ ชั่วคราว ทั้งนี้ก็เพื่อการปรับปรุงระบบการควบคุม และตรวจสอบของไทยให้มคี วามมั่นใจมากขึน้ ก่อน การส่งออกมาอียอู กี ครัง้ โดยกรมวิชาการเกษตรได้ กำ�หนดให้ผสู้ ง่ ออกหรือโรงคัดบรรจุทต่ี อ้ งการจะส่ง ออกพืชกลุ่มมีปัญหาดังกล่าวไปยังตลาดอียู รวม ทัง้ นอร์เวย์ และสมาพันธรัฐสวิส ต้องได้รบั อนุญาต ทะเบียนบัญชีโรงงาน (Establishment List) กับกรม วิชาการเกษตรเท่านัน้ จึงจะสามารถส่งออกได้ มีผล

ปรับใช้ตง้ั แต่วนั ที่ 14 มี.ค. 2554 เป็นต้นไป กรมวิชาการเกษตรดำ�เนินมาตรการพิเศษที่ กล่าวถึงข้างต้นตามทีผ่ สู้ ง่ ออกเรียกร้อง คือให้โอกาส ผู้ส่งออกหรือโรงคัดบรรจุท่ดี ีเท่านั้นที่จะสามารถส่ง ออกไปอียูได้ นั่นหมายถึงเมื่อผู้ส่งออกและโรงคัด บรรจุท่ที ำ�ได้ตามมาตรการของกรมวิชาการเกษตร ได้เข้ามาอยูใ่ น Establishment List และอียอู นุมตั ิ รายชือ่ นีแ้ ล้ว บริษทั เหล่านีก้ จ็ ะสามารถทยอยส่งออก สินค้าผักกลับเข้ามาขายในตลาดอียไู ด้ การปรับปรุงระบบการควบคุมและตรวจ สอบผักไทยครัง้ นีถ้ อื เป็นการแก้ไขปัญหาทีส่ มเหตุสม ผล เพราะหากจะเสีย่ งส่งออกผักต่อไป แม้จะตรวจ เข้มแบบ 100 เปอร์เซ็นต์แล้วก็ตาม แต่โอกาสของ ความผิดพลาดก็ยงั มีสงู อยู่ และหากผิดพลาดครัง้ นี้ อียคู งไม่ให้โอกาสไทยอีกเป็นครัง้ ทีส่ อง หากถูกแบน โดยอียูการกลับเข้ามาขายในตลาดอียูอาจใช้ระยะ เวลานานในการดำ�เนินการขอยกเลิกการแบน หั ว ใจสำ � คั ญ ของการแก้ ปั ญ หาผั ก ไทยก็ คือต้องมีการปรับปรุงระบบใหม่ท้ังหมดจากต้นน้ำ� จนถึงปลายน้ำ� ตั้งแต่ระดับฟาร์ม ระดับโรงคัด บรรจุ และการควบคุมตรวจสอบทีด่ า่ นก่อนส่งออก กล่าวคือ เกษตรกรต้องปฏิบตั ติ าม GAP ของกรม วิชาการเกษตรอย่างเคร่งครัด เพือ่ ควบคุมเรือ่ งความ ปลอดภัยอาหาร และต้องจัดทำ� Integrated Pest Management เพือ่ ควบคุมเรือ่ งโรคพืชและศัตรูพชื ส่วนภาครัฐก็ต้องมีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติ ตามมาตรฐาน GAP ของกรมวิชาการเกษตรอย่าง ใกล้ชดิ และมีมาตรการลงโทษเข้มงวด ในระดับโรง คัดบรรจุ เมือ่ สินค้าถูกขนถ่ายมายังโรงคัดบรรจุ ภาค รัฐควรเพิ่มความเข้มข้นจากระดับมาตรฐาน GMP เป็นระดับ HACCP และที่สำ�คัญต้องมีมาตรการ กำ�จัดแมลงศัตรูพชื ทีโ่ รงคัดบรรจุดว้ ย


สำ�หรับโค้งสุดท้ายก่อนการส่งออก คือด่านทีส่ นามบิน สุวรรณภูมิ ก็ตอ้ งมีตรวจแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามทีไ่ ด้ตกลง กับอียไู ว้ดว้ ย เพือ่ ควบคุมคุณภาพ (ทัง้ ในเรือ่ งความสะอาด สุข อนามัย ให้ปลอดเชือ้ จุลนิ ทรีย)์ ตรวจสารเคมีตกค้าง และไม่ให้ มีแมลงศัตรูพชื

---------------------------------------------------

ใบสมัครสมาชิ--------------------------------------------------กสมาคมธุรกิจไทยในสหราชอาณาจักร

นวัตกรรมสินค้าผักแปรรูป เพื่อการส่งออก

ใบสมัค--------------------------------------------------รสมาชิกสมาคมธุรกิจไทยในสหราชอาณาจักร ชื่อ-นามสกุล ................................................................................................. --------------------------------------------------(Name) ครสมาชิกสมาคมธุรกิจไทยในสหราชอาณาจักร ชื่อ-นามสกุลใบสมั ................................................................................................... ในช่วงของการปรับปรุงและวางระบบการส่งออกใหม่ น้ี ต าแหน่ ง ........................................................................................................ (Name) ใบสมั ค รสมาชิ กสมาคมธุรกิจไทยในสหราชอาณาจักร ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนผักไทยในตลาดอียู และร้านอาหาร ตชื่าแหน่ ง.......................................................................................................... อ-นามสกุ ล ................................................................................................... (Position) ไทยและซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียไม่มีวัตถุดิบและผักพอเพียงขาย (Position) (Name)ล ................................................................................................... -นามสกุ ร้ าน/บริ ษชืัท่ อ..................................................................................................... ร้ตาาแหน่ น/บริงษ.......................................................................................................... ัท....................................................................................................... แก่ผบู้ ริโภค โดยสำ�หรับร้านอาหารไทยกะเพรา-โหระพา มะเขือ (Name) (Company) (Company) (Position) และพริกเป็นผักตัวสำ�คัญทีต่ อ้ งใช้ในการปรุงอาหารไทย ตาแหน่ ง.......................................................................................................... ษัท....................................................................................................... ทีร้ า่ อน/บริ ยู่ (Address)................................................................................................ ที่อยู่ (Address).............................................................................................. (Position) ปัจจุบนั มีผปู้ ระกอบการ ผูส้ ง่ ออก และร้านอาหารไทย (Company) ร้ าน/บริ ....................................................................................................... ที....................................................................................................................... ่ อษ ยู่ ัท(Address)................................................................................................ หลายรายทีเ่ ร่งปรับตัว และเดินหน้าการคิดค้นวิจยั ผลิตภัณฑ์..................................................................................................................... ผกั (Company) โทรศัพท์ (Tel).................................................................................................. แปรรูปใหม่ๆ เพือ่ มาใช้ทดแทนผักสดทีข่ าดแคลนในตลาดอียดู งั ที่อยู่ ....................................................................................................................... (Address)................................................................................................ โทรศั พ ือถือ (Mobile)................................................................................. กล่าว น่ายินดีวา่ แม้จะขาดแคลนผักสดทีม่ ปี ญ ั หา 16 ชนิโทรศั ดใน พท์ (Tel)................................................................................................ โทรศั พท์ท์ ม(Tel).................................................................................................. ....................................................................................................................... ตลาดอียู แต่ผ้ปู ระกอบการร้านอาหารไทยในยุโรปเองก็มโทรศั ่งุ มั่น พท์ มือถืE-mail:…………………………………………………………………………........ พท์ มือถือ (Mobile)................................................................................. โทรศัโทรศั พอท์ (Mobile)................................................................................ (Tel).................................................................................................. ปรับตัวและหาทางออก โดยแสวงหาผลิตภัณฑ์ผักแปรรูปหรือ E-mail:…………………………………………………………………………........ โทรศัการช พท์ มาระค่ ือถือา(Mobile)................................................................................. แช่แข็งมาใช้แทน และยังคงพยามเลือกใช้ผักไทยสำ�หรับE-mail:…………………………………………………………………………...... การ สมาชิก (สาหรับการเป็ นสมาชิ กภาพตัง้ แต่วนั ทีส่ มัครถึงวันที ่ 31 ก.ค. 2555)

(Membership fees – for membership until 21 July 2012) ประกอบอาหารไทยอยู่ แม้จะมีผกั ชนิดคล้ายคลึงกันจากประเทศ E-mail:…………………………………………………………………………........ การชาระค่ าสมาชิก (สาหรับการเป็ นสมาชิ กภาพตัง้ แต่วนั ทีส่ มัครถึงวันที ่ 31 ก.ค. 2555) คูแ่ ข่ง อาทิ เวียดนาม แต่ ผูป้ ระกอบการไทยก็ยงั เห็นว่าผักจาก (Membership fees(สมั – forคmembership 21มิJuly 2012)  รภายในวั นทีuntil .ย.ง้ 2554) าสมาชิ กสมาชิ (สฟรี าหรับการเป็ นสมาชิ ก่ 30ภาพตั แต่วนั ทีส่ มัครถึงวันที ่ 31 ก.ค. 2555 ประเทศคูแ่ ข่งมีคณ ุ ภาพ กลิน่ และรสชาติไม่เหมือนกับผักการช ไทย าระค่ การช าระค่ า ก (ส าหรั บ การเป็ น สมาชิ ก ภาพตั ง ้ แต่ วนั มิที.ส่ ย.มัค2554) รถึงวันที ่ 31 ก.ค. 2555) 40 ปอนด์ (สมัครภายหลั งมิวัJuly น.ย.ที่ 2554) 30 fees – for ฟรี membership until 2012) fees ครภายในวั นที่ 21 30 ในส่ ว นของภาครั ฐ ควรมี ก ารส่ ง เสริ ม การพั ฒ(Membership นา (Membership – for(สมั membership until 21 July 2012)  สนัปอนด์ บสนุนเพิ ่ มเติ ม .............................ปอนด์  40 (สมั ครภายหลั งวันที่ 30 มิ.ย. 2554) เทคโนโลยีและการใช้นวัตกรรมในการผลิตเพื่อสรรค์สร้าง  ฟรี (สมั ค รภายในวั น ที ่ 30 มิ ..ย.  ฟรี (สมั ค รภายในวั น ที ่ 30 มิ ย.2554) 2554)  สนับสนุนเพิ่มเติม .............................ปอนด์ ผลิตภัณฑ์ผกั แปรรูปใหม่ๆ มาใช้ทดแทนผักสด ไม่วา่ จะเป็น การ 40 ปอนด์ (สมัครภายหลั งวัจ่นาทีย่ “ATBUK” 2554) ชื่อของท่านด้านหลัง แปรรูป อบแห้ง แช่น�ำ้ มัน หรือแช่เข็ง ทีส่ ามารถคงคุณภาพ รูป  (การช าระค่าสมาชิ(สมั ก สามารถท าได้โดยเช็คงสัวัง่ น โดยโปรดระบุ 40ปอนด์ ครภายหลั ที่3030มิ.มิย..ย. 2554) ของเช็ ย หรืบอสนุ โอนเงิ plc.,Sort Code: 40-06-19, Account Name: ATBUK, ลักษณ์ และรสชาติของผักไทยไว้ให้ได้ใกล้เคียงผักสดมากทีส่ ดุ คด้วสนั นเพิน ่ มHSBC เติม Bank .............................ปอนด์ (การช าสมาชิ โดยเช็ณคาระบุ สัง่ จ่าชยื ่อผู“ATBUK” Number: โดยกรุ ส้ งั่ จ่ายด้วโดยโปรดระบุ ย ทัง้ นี ้ ขอไม่ชรื ่อับของท่ เป็ นเงิานนด้ สด)านหลัง สนับาระค่ สนุ นเพิก 61521519 ่ มสามารถท เติม าได้ .............................ปอนด์ ภาครัฐเห็นว่าควรมีการส่งเสริมและโฆษณาผักแปรรูปที่มีการ  Account ของเช็คด้วย หรื อ โอนเงิ น HSBC Bank plc.,Sort Code: 40-06-19, Account Name: ATBUK, 61521519 โดยกรุณาระบุชื่อผูส้ งั่ จ่งาจากสมาคม)................................. ยด้วย ทัง้ นี ้ ขอไม่รับเป็ นเงิ นสด) ผลิตอยู่แล้วให้มีการส่งออกเพิ่มมากขึ้น เพราะผักแปรรูปเป็น อืAccount ่ นๆ (เช่Number: น คาแนะน า กิจกรรมและความคาดหวั (การชาระค่าสมาชิ ก สามารถทาได้โดยเช็คสัง่ จ่าย “ATBUK” โดยโปรดระบุชื่อของท่านด้านหลัง ผลิตภัณฑ์ทม่ี มี ลู ค่าเพิม่ และมีศกั ยภาพในตลาดยุโรปอีกมาก าแนะน า กิจกรรมและความคาดหวั ของเช็อืค่ นด้วๆย (เช่ หรืนอ คโอนเงิ น HSBC Bank plc.,Sort Code:งจากสมาคม)................................. 40-06-19, Account Name: ATBUK, ............................................................................................................................ สำ�นักงานทีป่ รึกษาการเกษตร ณ กรุงบรัสเซลส์ สำ(การช �นัก าระค่Account Number: 61521519 โดยกรุค ณสัาระบุ ส้ งั่ จ่ายด้วย ทัโดยโปรดระบุ ง้ นี ้ ขอไม่รับเป็ นเงิชนื ่อสด) าสมาชิ ก สามารถท าได้โดยเช็ ง่ จ่าชยื่อผู“ATBUK” ของท่านด้านห ............................................................................................................ มาตรฐานสินค้ามาตรฐานเกษตรและอาหารแห่งชาติ และสำของเช็ �นัก คด้วย หรื............................................................................................................ ............................................................................................................................ อ โอนเงิ น HSBC Bank plc.,Sort Code: Account Name: ATB ครสมาชิ (ต้อ40-06-19, งยืน่ ทัง้ สองรายการ) อื่นๆการยื (เช่น่ น61521519 คเอกสารประกอบในการสมั าแนะนา กิจโดยกรุ กรรมและความคาดหวั งจ่กจากสมาคม)................................. พัฒนาการวิจัยการเกษตรจะร่วมกันจัดสัมมนาระดมสมองหา ............................................................................................................ Account Number: ณ าระบุ ช ื ่ อ ผู ส ้ ง ่ ั า ยด้ ว ย ทั ง ้ นี ้ ขอไม่ รับเป็ นเงิ นสด) การยื ่ น เอกสารประกอบในการสมั แนวทางส่งออกสินค้าผักแปรรูปไปยังอียทู ดแทนผักสดจากไทย ............................................................................................................ นามบัตรร้ านค้ า หรื อคธุรสมาชิ รกิจ ก (ต้องยืน่ ทัง้ สองรายการ) ............................................................................................................................ ............................................................................................................ ในวันที่ 28 เม.ย. 2554 นี้ ทีก่ รุงเทพฯ โดยเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญด้ ตรร้ านค้ า หรืยอนธุ ธุรกิรกิจจ งจากสมาคม)............................ า กิจนามบั สกรรมและความคาดหวั าเนาการจดทะเบี อื่านนๆ (เช่น คาแนะน ............................................................................................................ อุตสาหกรรมอาหาร (Food Scientist) และนักพัฒนาผลิตภัณฑ์  ส าเนาการจดทะเบี ย นธุ รกิจก (ต้องยืน่ ทัง้ สองรายการ) การยื............................................................................................................ ่ นเอกสารประกอบในการสมัครสมาชิ อาหารใหม่ๆ (Product Developer) Chef พ่อครัว ผูผ้ ลิตผัก ............................................................................................................ ..................................................................................................................... Postalนามบั ตรร้C/o านค้Royal า หรืThai อธุEmbassy, รกิจ 30 Queen’s Gate, London SW7 5JB แปรรูป และผูแ้ ทนของสมาคมทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ เช่น สมาคมผู ้ address: Tel: 0208 400 3936 ผลิตอาหารสำ�เร็จรูป และสมาคมอาหารแช่เยือกแข็ง มาเข้าเป็น  Postalสaddress: าเนาการจดทะเบี ยนธุEmbassy, รกิจ 30 C/o Royal Thai Queen’s Gate, London SW7 5JB Website: www.atbuk.co.uk E-mail: info@atbuk.co.uk Tel: 0208 400 3936 ค รสมาชิ ก (ต้ อ งยื น ่ ทั ง้ สองรายการ) วิทยากร เพือ่ ร่วมกันหาทางออกสำ�หรับอนาคตผักไทยในอีการยื ยู ผู้ ่ นเอกสารประกอบในการสมั Website: www.atbuk.co.uk E-mail: info@atbuk.co.uk สนใจติดตามได้ทเ่ี ว็บไซต์ www.thaieurope.net นามบั ตรร้ านค้ า หรื อธุรกิจ วิกฤติผกั ไทยครัง้ นีอ้ าจจะเป็นโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ  Postal address: C/o Royal Thai Embassy, 30 Queen’s Gate, London SW7 5JB 3936 ให้แก่ผปู้ ระกอบการทีพ่ ร้อมปรับตัว มีวสิ ยั ทัศน์ และหัวก้าวหน้า  สาเนาการจดทะเบี ยTel:นธุ0208 รกิ400 จE-mail: Website: www.atbuk.co.uk info@atbuk.co.uk นำ�นวัตกรรมมาพัฒนาสินค้าผักแปรรูปแบบใหม่ๆ เพือ่ เปิดตลาด ยุโรป อาจเป็นทิศทางใหม่ทส่ี ดใสสำ�หรับอนาคตผักไทยในตลาด ยุโรปและตลาดโลกก็ได้

ขอขอบคุณ : ข้อมูลจาก www.thaieurope.net

Postal address: C/o Royal Thai Embassy, 30 Queen’s Gate, London SW7 5JB Tel: 0208 400 3936 Website: www.atbuk.co.uk E-mail: info@atbuk.co.uk 110 •

65


lations Love & Re

Smile

hip

เรื่องของความรักเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใครออกใคร หลายท่านมักพูดว่า คนในอยากออก คนนอกอยากเข้า คนไม่มรี กั มักรูส้ กึ ทุกข์ แต่คนทีม่ รี กั บางครัง้ กลับรูส้ กึ ทุกข์กว่า กับ ความรักที่ไม่สมหวังหรือไม่ได้ด่งั ใจ แล้วรักแบบไหนถึงลงตัว และมีความสุขไปได้นาน เท่านาน... เรื่อง ฟ้าฝัน

(ส่งคำ�ถามเกีย่ วกับความรักและความสัมพันธ์ มาได้ท่ี smileloveadvice@gmail.com)

ผู้เขียนไม่ได้เป็นผู้ครํ่าหวอดกับความรักมากมาย หรือประสบความสำ�เร็จในชีวติ หรอกนะคะ แต่เป็น เพราะชีวิตผ่านความผิดหวังหลายครั้งหลายหนจน กลายเป็นคนที่คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพศหรือวัย ไหนเข้ามาขอคำ�ปรึกษาเรือ่ งปัญหาชีวติ รักอยูเ่ รือ่ ยๆ บางครัง้ ก็อดนึกไม่ได้วา่ ถ้าหากเราสามารถจับสลับคู่ กันได้กค็ งจะดี ทุกคนคงจะมีความสุขเพราะข้อเสีย ของคนหนึง่ กลับกลายเป็นสิง่ ทีอ่ กี คนต้องการไปเสีย อย่างนัน้ อันทีจ่ ริงความรักเป็นเรือ่ งของแต่ละบุคคล ค่ะ บางคนที่เราดูว่าเขาดีแทบตายกลับถูกทิ้งไป อย่างเช่นเรือ่ งทีจ่ ะเล่าต่อไปนี้ “ตัม้ ” เป็นผูช้ ายทีด่ พี ร้อมทุกอย่างคอยดูแลเอาใจใส่ สารพัด ตั้มทำ�ให้เหมียวทุกอย่างเพียงเพื่อต้องการ ให้หญิงสาวทีเ่ ขารักมีความสุข ไม่วา่ จะงานบ้านทุก อย่าง (ทัง้ สองคนพักอยูท่ ห่ี อ) หรือแม้แต่การนัง่ รถ แท็กซีไ่ ปส่งเหมียวทีบ่ า้ นตอนวันหยุดและตัวเองยอม ทีจ่ ะนัง่ รถเมล์กลับเพราะจำ�นวนเงินทีจ่ �ำ กัด เวลาทีเ่ หมียวงอนและหนีกลับบ้าน ตัม้ ก็จะโทรหาทุก คนรวมถึง จ.ส 100 เพือ่ ทีจ่ ะได้มน่ั ใจว่าเธอปลอดภัย ดีจนเพือ่ นๆ เรียกว่าพ่อเทพบุตร เหมียวทำ�บุญด้วย 66

• 110

มันกลับแปลว่า เธอดีในส่วนทีฉ่ นั ไม่ตอ้ งการ ดังนัน้ ต่อให้ดยี งั ไงมันก็จะไม่มปี ระโยชน์ พูดอย่างไม่เข้าข้างเพือ่ นเรือ่ งนีฉ้ นั ก็วา่ เหมียวไม่ผดิ อย่างน้อยเธอก็ไม่หลอกใจตัวเอง ไม่ทนอยูไ่ ปเพียงเพราะเขาเป็นคนดีตามมาตรฐานที่ คนรอบข้างกำ�หนด

ทีน่ �ำ เรือ่ งนีม้ าเล่า ไม่ได้คดิ จะให้ทกุ คนหันมาเป็นคน อะไรถึงได้มแี ฟนดีอย่างตัม้ แต่เชือ่ ไหมคะ พ่อคนดี รักทีเ่ ลวร้ายกันหรอกนะคะ อย่างนีถ้ กู ทิง้ ! แต่ให้ดูกันนิดนึงว่าคนรับน่ะ เขาต้องการอย่างนั้น หรือเปล่า เพราะบางทีเราอาจจะลืมไป เหมียวทิง้ ตัม้ ไปหาผูช้ ายอีกคนนึงซึง่ ไม่เรียนหนังสือ คิดว่าสิ่งที่เราทำ�มันดีอยู่แล้ว เยี่ยมอยู่แล้วจนลืม วันๆ เอาแต่เล่นเกม ทำ�ให้เหมียวร้องไห้ได้วันเว้น หลายๆ อย่างไป เรื่องเล็กๆ น้อยๆ อย่างเช่น วัน มิหนำ�ซํา้ ยังทำ�ร้ายร่างกายเธออีกด้วย คนอย่าง พูดจาหวานๆ เป็นห่วงเป็นใยก็ทำ�ให้ค่รู ักหลายคู่มี นีแ้ หละค่ะ ทีเ่ หมียวกลับรักจนหัวปรักหัวปรำ� ปัญหากันมาแล้ว ฉันได้ถามเหมียวหลายครัง้ ว่าถ้าตัม้ กลับมา แล้วจะ จำ�ไว้อย่างหนึง่ นะคะว่าทำ�อย่างหนึง่ ไม่ได้จะแปลว่า กลับไปหาเขาไหม แทนอีกอย่างหนึง่ ได้ และอย่าน้อยใจตัวเองนะคะว่าเราดีสารพัดขนาดนี้ คำ�ตอบมันคือไม่ ทำ�ไมเขาไม่พอใจ หรือยังไปหาคนอืน่ อีก จงมัน่ ใจว่าสิง่ ทีเ่ ราทำ�มันจะวิเศษสุดเมือ่ เจอคนทีช่ อบ เหมียวตอบฉันว่า รูน้ ะว่าตัม้ เป็นคนดีและไม่รวู้ า่ ชาติ และต้องการมัน นีจ้ ะได้เจอใครทีด่ อี ย่างนีอ้ กี หรือเปล่า แต่รสู้ กึ ดีกว่าที่ ได้อยูอ่ ย่างนีไ้ ด้มองเห็นเขาไปเจอคนดีๆ ไม่ตอ้ งมาท หวังว่าเรื่องราวความรักในคอลัมน์น้ีจะตรงใจและ นอยูก่ บั คนอย่างเขา แหม๋...นางเอกจริงๆ ช่างเข้ากับ เป็นกำ�ลังใจให้พๆ่ี เพือ่ นๆ น้องๆ ประโยคทีว่ า่ “เธอดีเกินไป” จริงๆ ได้เห็นเรือ่ งของ ทีก่ �ำ ลังมีปญ ั หาอยูไ่ ด้ไม่มากก็นอ้ ย เพือ่ นรักก็ท�ำ ให้เข้าใจว่าจริงๆ แล้ว ถ้าใครมีปัญหาอะไรที่อยากจะปรึกษาหรือระบายก็ ส่งอีเมลมาได้นะค่ะ smilelove@gmail.com ประโยคนีม้ นั ไม่ได้แปลว่าอยากได้คนเลวหรือดีนอ้ ย จะได้น�ำ เรือ่ งราวมาแบ่งปันกัน กว่าหรอกนะค่ะ แล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะคะ


g time in ll nth! e o v m a r t y r r e u v o e y e e m o Sav ne at your h

aiSm Receive a Th

ile Magazi

£15

from for P&P to keep in touch with us Get 6 issues of ThaiSmile magazine for just £15 and SAVE £5 if you subscribe for 12 issues of ThaiSmile magazine for just £25

บัตรสมาชิกชมภาพยนตร์และ รายการต่างๆ จากประเทศไทย ผ่าน www.dootv.tv เป็นเวลา 1 เดือน เฉพาะผู้ที่สมัครสมชิกนิตยสารไทยสไมล์ สำ�หรับ 12 ฉบับ ในราคา £25

now available to read online at www.thaismile. com and www.dootv.tv

ชื่อ-นามสกุล/ Full Name ................................................................................................................................................................................. ที่อยู่ / Address ................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................ รหัสไปรษณีย์ / Postcode ................................................... โทรศัพท์ ............................................................................. E-mail ................................................................................................................. 25.00 / 12 months (packing & postage fees) ( 25.00 / 12 เดือน รวมค่าจัดส่งและอากรแสตมป์)

30.00 EUR / 6 months (packing & postage fees) (30 EUR / 6 เดือน รวมค่าจัดส่งและอากรแสตมป์)

40.00 EUR / 12 months (packing & postage fees) (40 EUR / 12 เดือน รวมค่าจัดส่งและอากรแสตมป์)

แบบฟอร์มนี้สามารถถ่ายเอกสารได้

15.00 / 6 months (packing & postage fees) ( 15.00 / 6 เดือน รวมค่าจัดส่งและอากรแสตมป์)


Smile

Beauty

สวยจรดปลายเท้า “ไร้ขน...ไกลเส้นเลือดขอด”

ขน...เส้นเลือดขอด อุปสรรคความงามของผิวพรรณที่แก้ไขได้ เพือ่ ให้คณ ุ เปิดเผยผิวเรียบเนียนท้าสายตาใครๆ ได้อย่างมัน่ ใจ ช่วงนี้อากาศในยุโรปเริ่มมีแสงแดดและอบอุ่นขึ้นต้อนรับซัมเมอร์ สาวๆ เริม่ มีโอกาสได้ใส่กระโปรงสัน้ สายเดีย่ วกันหลายหลากสี และได้เวลาอวดเรียวขาทีส่ วยงามไร้ทต่ี ิ

กำ�จัดขน...ทีไ่ ม่นา่ พิสมัย แม้วา่ ‘ขน’ จะเป็นสิง่ ทีม่ มี าตามธรรมชาติจนหลายท่านเห็น เป็นเรือ่ งธรรมดา แต่ส�ำ หรับผูท้ ร่ี กั สวยรักงามแล้วคงจะไม่เห็น ด้วยเป็นแน่ เนือ่ งจากขนทำ�ให้ผวิ พรรณขาดความเนียนเรียบ ดูไม่เกลีย้ งเกลาสะอาดตา ยิง่ ในรายทีม่ ขี นดกรุงรังยิง่ แลดูไม่ สวยงาม จนบัน่ ทอนความมัน่ ใจในตนเองได้ เมือ่ ‘ขน’ กลายเป็นปัญหา ผูห้ ญิงเราจึงพยายามหาวิธกี าร กำ�จัดขน ซึง่ บริเวณทีน่ ยิ มกำ�จัดมากทีส่ ดุ คือ รักแร้ รองลง มาคือ หน้าแข้ง ใบหน้า บริเวณบิกนิ ี และเต้านม ตามลำ�ดับ

68

• 110


วิธก ี ารกำ�จัดขน วิธีการกำ�จัดขน มีให้เลือกทั้งแบบชั่วคราวและถาวร วิธีการแบบ ชัว่ คราว เช่น การถอน การโกน การใช้แวกซ์ขผ้ี ง้ึ การใช้น�ำ้ ยากำ�จัด ขน เป็นต้น ซึง่ วิธตี า่ งๆ เหล่านีจ้ ะให้ผลไม่ถาวร บางคนอาจไม่ชอบ เพราะต้องทำ�ต่อเนื่องไปตลอด คนบางส่วนจึงหันมาเลือกวิธีการ กำ�จัดขนแบบถาวรแทน ซึ่งวิธีการนี้จะทำ�ให้ขนไม่กลับขึ้นมาใหม่ อีก ผิวจึงแลดูสวยงาม สะอาด เกลีย้ งเกลา และหากว่าการกำ�จัด ขนแบบถาวรกระทำ�โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง ผลข้าง เคียงทีไ่ ม่ตอ้ งการ เช่น รอยแผลเป็นก็จะมีโอกาสเกิดขึน้ ได้นอ้ ยมาก วิธกี ารกำ�จัดขนแบบถาวรไม่ยงุ่ ยาก สามารถนัดทำ�ได้ทนั ทีถา้ ไม่เคย กำ�จัดขนด้วยตนเองวิธใี ดมาก่อน แต่คนส่วนใหญ่มกั จะกำ�จัดขนด้วย ตนเองแบบชั่วคราววิธีใดวิธีหนึ่งมาก่อน ดังนั้นการเตรียมตัวก่อน ทำ�จะต้องหยุดกำ�จัดขนด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดก็ตามแล้ว ปล่อยให้ขนขึน้ ตามธรรมชาติอย่างเต็มทีร่ ะยะหนึง่ หรือนานทีส่ ดุ เท่าที่ จะทนไหว เพราะโดยหลักการ ของการกำ�จัดขนถาวร แพทย์ควรจะ เห็นขนอยูใ่ นรากก่อนจึงจะทำ�ให้การกำ�จัดขนเกิดผลสูงสุด ขัน้ ตอนการกำ�จัดขนแบบถาวร นิยมทำ�มีกนั 2 วิธี ดังนี้

ขั้น ตอนการกำ�จั ด ขน แบบถาวร

การกำ�จัดขนจึงแตกต่างกันไป เช่น บริเวณใบหน้า ถ้าใช้เลเซอร์ก�ำ จัดขนสามารถทำ�ได้ หมดในครัง้ เดียว แต่ถา้ ใช้เข็มอาจต้องแบ่งทำ� 2-3 ครัง้ เพราะถ้าทำ�ครัง้ เดียวอาจเกิด อาการบวมขึน้ มาได้กรณีขนหนาแน่นมาก หรือบริเวณหน้าแข้งสามารถทำ�ได้หมดใน ครัง้ เดียวแต่ตอ้ งใช้ระยะเวลาในการทำ�นาน 2-4 ชม./คน ในคนปกติทว่ั ไป ภายหลัง การกำ�จัดขนอาจมีตมุ่ แดงๆ เล็กน้อยขึน้ มาประมาณ 1-2 วันแล้วจางหายไป ในบาง รายอาจเกิดรอยช้�ำ จากการสอดเข็มหรือมีสะเก็ดแผลเล็กๆ ซึง่ จะหายไปในเวลา 1-2 วันเช่นเดียวกัน ผูร้ บั การรักษาสามารถทำ�กิจวัตรประจำ�วันได้ตามปรกติ แต่ไม่ควร ว่ายน้�ำ หรือเล่นน้�ำ ทะเลหลังทำ�ประมาณ 2-3 วัน หรือใช้แปรง ฟองน้�ำ ไปขัดถูบริเวณ ทีเ่ พิง่ กำ�จัดขนไป ผลดีของการกำ�จัดขน ภายหลังการกำ�จัดขนถาวรนอกจากจะได้ผิวที่สะอาดเกลี้ยง เกลาอย่างทีต่ อ้ งการแล้ว ในบางบริเวณ เช่น รักแร้ จะมีผลพลอยได้ตามมาด้วย กล่าว คือ ตุม่ นูนทีเ่ คยเกิดขึน้ จากการกำ�จัดขนด้วยการถอนจะค่อยๆ ลดขนาดลงหรือยุบ หายไป เนือ่ งจากการทีข่ นน้อยลงหรือไม่มเี ลย ทำ�ให้ไม่มคี วามจำ�เป็นในการถอนขนด้วยตนเอง จึงไม่เกิดการกระตุน้ ต่อมในบริเวณ นัน้ นอกจากนัน้ กลิน่ และรอยคล้ำ�ใต้วงแขนจะลดและจางลงไป เนือ่ งจากการทีข่ น ถูกกำ�จัดหมดไป ทำ�ให้การสะสมของเหงือ่ ทีเ่ ป็นต้นเหตุของกลิน่ ลดลง และการกำ�จัด รากขนจะทำ�ลายต่อมกลิน่ ไปด้วยบางส่วน ดังนัน้ ความจำ�เป็นทีต่ อ้ งใช้ลกู กลิง้ น้�ำ หอม เพือ่ ดับกลิน่ ซึง่ เป็นสาเหตุของการเกิดรอยคล้�ำ ก็จะลดลงตามไปด้วยโดยปกติแล้วการ กำ�จัดขนแบบถาวรในคนปรกติท่ัวไปไม่มีข้อห้ามใดๆ ในการทำ� ยกเว้นคนที่มีภูมิ ต้านทานโรคต่ำ� เพราะวิธีการกำ�จัดขนโดยใช้เข็มนั้น อาจจะทำ�ให้เกิดรอยถลอกที่ ผิวหนัง แม้วา่ จะเป็นเพียงเล็กน้อยแต่กส็ ามารถเป็นช่องทางทีเ่ ชือ้ โรคจะเข้าสูผ่ วิ หนัง ในบริเวณนัน้ ได้ สาวๆ ทีร่ กั สวยรักงามทีอ่ ยากกำ�จัดขนถาวร ถ้าไม่แน่ใจเรือ่ งผลข้างเคียงหรือข้อจำ�กัด ในการทำ�ก็สอบถามคุณหมอก่อนทำ�ได้ เพือ่ ความสบายใจค่ะ

วิธแี รก แพทย์จะใช้เข็มเล็กๆ สอดเข้าไปทีร่ ขู มุ ขน หรือบาง คนเรียกว่า จีไ้ ฟฟ้า หรือจีด้ ว้ ยคลืน่ วิทยุ แต่มหี ลักการอย่างเดียวกัน คือ การใช้ปฏิกริ ยิ าทางเคมีหรือความร้อน หรือผสมผสานทัง้ 2 วิธี เข้าด้วยกันเพือ่ ทำ�ลายรากขน โดยทัว่ ไปใช้การประคบเย็นเพือ่ ทำ�ให้ ชา ยกเว้นบางบริเวณอาจให้ยาชาทาหรือฉีดเสริม วิธนี ส้ี ามารถใช้ กำ�จัดขนถาวรได้ 100% แต่ตอ้ งทำ�จำ�นวนครัง้ มากพอ (ครัง้ เดียว ไม่หมดแน่นอน) ขนทีม่ มี าใหม่นน้ั เป็นขนทีซ่ อ่ นอยูไ่ ม่ได้โผล่ขน้ึ มา ทำ�ให้ก�ำ จัดได้ไม่หมดในครัง้ ก่อน ส่วนขนเดิมทีไ่ ด้ก�ำ จัดออกไปแล้ว จะไม่ขน้ึ มาใหม่อกี วิธีท่ีสอง การใช้เลเซอร์กำ�จัดขน ซึ่งแพทย์จะใช้ครีมทา ให้ชาก่อนทำ� สามารถกำ�จัดขนได้บางส่วนแต่ไม่หมดไปถาวรอาจ กำ�จัดได้เพียง 60-80% แม้วา่ จะทำ�ซ้�ำ หลายครัง้ แต่มขี อ้ ดีคอื ไม่เจ็บ ขนทีเ่ หลือเส้นจะเล็กลง บางลง สีจางลง การงอกขึน้ มาใหม่จะช้าลง หลังกำ�จัดไปช่วงแรกๆ จะดูเหมือนไม่มขี นเหลืออยู่ ต่อมาจึงค่อยๆ มีข้นึ มาให้เห็นอีกสำ�หรับเวลาที่ใช้ในการทำ�ขึ้นกับวิธีการที่เลือกใช้ เช่นบริเวณรักแร้ ถ้าใช้เข็มจะใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมงในครัง้ แรก แต่ในครัง้ ต่อมาจะเร็วขึน้ กว่าเดิม ถ้าใช้เลเซอร์จะใช้เวลาในการทำ� เพียง 10 นาทีเท่านัน้ แต่ตอ้ งใช้ครีมทาให้ชาก่อนลงมือทำ�ประมาณ 1 ชัว่ โมง เป็นต้นส่วนใหญ่แล้วเวลาทีใ่ ช้ในการทำ�มักขึน้ กับตำ�แหน่ง ที่ต้องการกำ�จัดขน เนื่องจากแต่ละตำ�แหน่งมีความหนาแน่นของ ขนไม่เท่ากัน เช่น บริเวณรักแร้ หน้าแข้ง จะมีความหนาแน่นของ ขนประมาณ 65 เส้น/ตารางเซนติเมตร ขณะทีบ่ ริเวณใบหน้าจะมี ความหนาแน่นประมาณ 500 เส้น/ตารางเซนติเมตร ดังนัน้ เวลาใน

110 •

69


เส้นเลือดขอด… อุปสรรคความงามของเรียวขาเส้นเลือดขอด... คงพอนึกภาพกันออกนะคะ ก็เจ้าเส้นเลือดที่ ปูดเขียวคลํ้าตามขาหรือแตกเป็นฝอยแบบใย แมงมุมนัน่ ล่ะค่ะ เส้นเลือดขอด เกิดจากความ ผิดปกติของลิน้ (Valve) เล็กๆ ในหลอดเลือด ดำ� ไม่สามารถสกัดกัน้ การไหลย้อนของเลือดได้ จึงทำ�ให้เลือดเกิดการคั่งอยู่ในหลอดเลือดส่วน ปลายที่อยู่ใกล้ผิวหนัง ทำ�ให้เห็นเป็นเส้นเลือด ทีโ่ ป่งพองเป็นก้อน หรือเป็นเส้นเลือดฝอยแตก คล้ายแผนทีห่ รือใยแมงมุม ตำ�แหน่งทีพ่ บบ่อยๆ คือ บริเวณน่อง, ขาพับ, โคนขา และบริเวณ ระหว่างตาตุ่มขึ้นไปถึงสะโพก ซึ่งลักษณะดัง กล่าวนอกจากทำ�ให้เรียวขาแลดูไม่สวยงามแล้ว ถ้าหากปล่อยทิ้งไว้ก็จะเป็นมากขึ้นและอาจมี อาการเจ็บปวดตามมาได้

สาเหตุทท่ี �ำ ให้เกิดเส้นเลือดขอดมีหลายประการ ตัง้ แต่ กรรมพันธุ,์ วัยทีเ่ พิม่ ขึน้ ทำ�ให้ความ ยืดหยุน่ และความแข็งแรงของลิน้ หลอดเลือดลดน้อยลง, การทำ�งานทีต่ อ้ งยืนหรือเดินนานๆ (เช่น พนักงานขายสินค้า, พนักงานเก็บค่าโดยสาร ฯลฯ), ความ อ้วน, พฤติกรรมบางอย่างที่ ทำ�ให้เลือดหมุนเวียนได้ไม่สะดวก เช่น ชอบนัง่ ไขว่หา้ ง, การใส่รองเท้าส้นสูง เป็นต้น แม้แต่ เพศนีก่ ม็ สี ว่ น พบว่าเพศหญิงมีโอกาสเป็นมากกว่าเพศชาย ซึง่ เป็นผลมาจากฮอร์โมนเพศ หญิงโดยตรงนัน่ เอง ปัจจุบนั วงการแพทย์มวี วิ ฒ ั นาการใหม่ๆ ในการรักษาเส้นเลือดขอดโดยไม่ตอ้ งผ่าตัด ซึง่ เป็นการรักษาทีไ่ ด้ผลดีทง้ั กับเส้นเลือดดำ�ทีแ่ ตกแขนงและทีส่ ามารถมองเห็นได้ชดั เจน เช่น การฉีดยาหรือนํ้าเกลือเข้มข้นเข้าไปสร้างความตื่นตัวให้กับผนังเส้นเลือด ซึ่งจะส่งผลให้ เส้นเลือดขอดหดตัวลงได้ วิธีน้โี ดยทั่วไปจะใช้ในการรักษาเส้นเลือดขอดได้ท้งั บริเวณขา, แขน, มือ, ใบหน้า รวมถึงบริเวณลำ�ตัวสำ�หรับขัน้ ตอนการรักษาเส้นเลือดขอดด้วยการฉีดนํา้ เกลือเข้มข้น แพทย์จะใช้เข็มขนาดเล็กมากฉีดนํา้ เกลือเข้าไปในเส้นเลือดทีข่ อดหรือบริเวณ ใกล้เคียงเพือ่ ให้เส้นเลือดขอดหดตัวลง หลังจากฉีดยาแล้วจะนวดคลึงเบาๆ ตลอดแนวของ เส้นเลือด-กว่าแต่ยงั คงมีความปลอดภัยเช่นเดียวกับนํา้ เกลือ การรักษาด้วยวิธนี ้ี พบว่าส่วน ใหญ่ (60%) ของเส้นเลือดขอดจะหายได้หลังการรักษาเพียง 1-2 ครัง้ ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก่ บั ว่าจะ เป็นมากหรือน้อยเพียงใด ในกรณีเป็นเส้นเลือดขอดขนาดใหญ่แบบปูดโปนเขียวยืน่ ออกมา เรียกว่าเป็นเส้นเลือดขอด โป่งพองชัดเจน ไปหาหมอมักจะแนะนำ�ให้เจาะหรือว่าตัดจุดเส้นเลือดขอดออก ขั้นตอน การรักษาก็โดยการใช้เข็มเจาะให้เป็นรูทผ่ี วิ หนังจากนัน้ แพทย์กจ็ ะใช้เครือ่ งมือพิเศษดูดเจาะ เส้นเลือดขอดทีโ่ ป่งนูนออก แล้วปิดรูทเ่ี จาะด้วยพลาสเตอร์ปดิ แผลเล็กๆ พร้อมกับพันผ้ายืด ให้กบั บริเวณทีท่ �ำ พักสักครูก่ ก็ ลับบ้านได้แล้ว

70

• 110


to

นอกจากวิธีท่ีกล่าวมาข้างต้น ปัจจุบันมีนวัตกรรม ใหม่เป็นทางเลือกได้อกี 2 ทาง สำ�หรับผูท้ ไ่ี ม่ชอบหรือ กลัวการเจาะหรือผ่าตัด หนึ่งก็คือการรักษาโดยใช้ เลเซอร์ พูดถึงเลเซอร์คนมักจะคิดถึงพวกเลเซอร์ท�ำ หน้าใสทีฉ่ ายจากภายนอกเข้ามาทีผ่ วิ หนังแต่เลเซอร์ รักษาเส้นเลือดขอดขนาดใหญ่ต้องสอดสายเลเซอร์ เล็กๆ เข้าไปในเส้นเลือดขอด แล้วฉายเลเซอร์รกั ษา เส้นเลือดขอดถึงต้นตอภายใน เส้นเลือดขอดก็จะ ยุบหายได้ ระยะพักฟืน้ สัน้ ทำ�เสร็จสามารถเดินกลับ บ้านได้เลยทีเดียว 2-3 วัน ก็เริม่ ทำ�งานทำ�การกันได้ แล้ว น่าสนใจไหม

การปฏิบตั ติ วั หลังการรักษาก็เป็นสิง่ สำ�คัญ เป็นต้น ว่า งดการยกของหนักหรือยืนนาน ๆ เป็นเวลา 3-7 วัน ควรใส่ผ้ายืดหรือซัพพอร์ทในบริเวณที่ทำ�การ รักษาเพือ่ ประคองกล้ามเนือ้ และเส้นเลือดบริเวณนัน้ ส่วนระยะเวลาทีใ่ ส่ขน้ึ อยูก่ บั ขนาดของเส้นเลือด ถ้า เป็นเส้นเลือดฝอยควรใส่อย่างน้อย 1-3 วัน แต่ถา้ เป็นขนาดกลาง (ขนาดเท่าไส้ปากกา) ควรใส่อย่าง น้อย 7 วันขึน้ ไป นอกจากนัน้ ควรออกกำ�ลังกายด้วย การเดินทุกวันเพื่อกระตุ้นให้ยากระจายตัวอย่างมี ประสิทธิภาพ และมาพบแพทย์ตามนัดเพื่อแพทย์ จะได้ตดิ ตามผลการรักษา

อีกทางเลือกหนึง่ ก็คอื การฉีดยารักษาเส้นเลือดขอด ขนาดใหญ่โดยไม่ตอ้ งผ่าตัด ซึง่ ก็เป็นนวัตกรรมใหม่ อีกทางหนึ่ง เพราะไม่ต้องนอนโรงพยาบาลแค่มา ฉีดยาแล้วก็กลับบ้าน ทำ�ซํา้ อีก 2-3 ครัง้ เส้นเลือด ขอดใหญ่ทน่ี า่ กลัวก็ยบุ หายลงได้ ไม่มแี ผลเป็นด้วย วิธีน้กี ็น่าสนใจค่ะ คนไม่ร้กู ็ว่าจะหายได้ยังไงถ้าแค่ ฉีดๆ แต่คนรู้ก็ต้องบอกว่าได้ผลดี และมีทำ�กันใน ต่างประเทศมานานแล้ว ทัง้ นีเ้ พราะหมอไม่ได้คลำ�ๆ ฉีดๆ เฉพาะเส้นเลือดขอดทีม่ องเห็น แต่ตามฉีดเข้า เส้นเลือดขอดถึงต้นตอเลยโดยใช้ตาวิเศษ คือ เครือ่ ง อัลตร้าซาวน์แทนตา ช่วยให้ฉดี ได้เหมือนตาเห็นเลย นีล่ ะ่ ประโยชน์ของเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย แต่ไม่ได้มที ำ� กันทั่วไปเพราะที่ท่ีจะรักษาแบบนี้ได้ ต้องมีเครื่อง อัลตร้าซาวน์ใช้ดว้ ยหากอยากให้ผลการรักษาดียง่ิ ขึน้

ทีนก้ี ค็ งรูแ้ ล้วว่าการรักษาเส้นเลือดขอดไม่ได้นา่ กลัว อย่างที่คิด คุณผู้หญิงท่านใดอยากมีเรียวขาสวย เนียนเพือ่ จะได้กา้ วย่างอย่างมัน่ ใจ ก็ไปปรึกษาแพทย์ ผูเ้ ชีย่ วชาญโดยตรงได้เลย นอกจากผลการรักษาจะน่าพึงพอใจแล้ว โอกาสเกิด ผลข้างเคียงไม่พงึ ประสงค์กแ็ ทบไม่มี เช่นนีแ้ ล้วก็เชือ่ ว่าเรียวขาเนียนสวยไม่นา่ อยูไ่ กลเกินเอือ้ มด้วยความ ปรารถนาจาก ศูนย์เส้นเลือดขอด และกำ�จัดขน โรงพยาบาลยันฮี ขอดเพือ่ ให้นา้ํ เกลือกระจายตัวได้ดี ในกรณีเส้นเลือดขอดมีขนาดค่อนข้างใหญ่ท�ำ ให้การ รักษาโดยการฉีดนํา้ เกลือไม่ได้ผล แพทย์จะเปลีย่ น ไปใช้นา้ํ ยาบางชนิดซึง่ จะให้ผลการรักษาทีด่ ี

สิทธิพเิ ศษ ส่วนลด 5%

ทุกศูนย์การรักษาทีโ่ รงพยาบาลยันฮี Discount Code : 8/1 ส่วนลด 5%

เงือ่ นไข 1. ระยะเวลาโปรโมชัน่ ถึง 31 ธันวาคม 2554 2. แจ้งสิทธิจาก แผ่นพับ คูปอง ทีแ่ ผนกแคชเชียร์ ก่อนการชำ�ระเงิน 3. สิทธินไ้ี ม่สามารถใช้รว่ มกับรายการส่งเสริมการขายอืน่ ๆ ได้ 4. สิทธินไ้ี ม่สามารถ แลก ทอน หรือเปลีย่ นเป็นเงินสดได้

ty

au e B

ไก่ ง ามเพราะขน คนงามเพราะแต่ ง สุภาษิตไทยนี้ยังคงใช้ได้ตลอดมา และ ดู เ หมื อ นว่ า จะกลายเป็ น สิ่ ง จำ � เป็ น สำ�หรับหนุ่มสาวยุคนี้ไปเสียแล้ว เพราะ หากคุณไม่ดูแลตัวเอง วันเวลาผ่านไป สุขภาพ รูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ ก็ตอ้ ง เปลี่ยนไปตามกาลเวลาและวิธีการดูแล เอาใจใส่ของคุณเอง เมื่อคนไทยย้าย ถิน่ ฐานมาทำ�งานหรืออยูใ่ นต่างประเทศ คงหาเวลาดู แ ลตั ว เองค่ อ นข้ า งยาก แฟนๆ นิตยสารไทยสไมล์ มักจะอีเมล หรือโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับ เรื่องวิธีปรับใช้ชีวิตยามต้องอยู่ไกลบ้าน ตลอดจนเรื่ อ งการดู แ ลตนเองในต่ า ง แดนเสมอๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง ความงาม ที่มีหลายท่านขอคำ�แนะนำ� หรือสอบถามข้อมูลว่า อายุเท่าไหร่ถึง ควรจะเสริมความงามทำ�ให้ส่วนต่างๆ ในร่างกายดูดีขึ้น แล้วจะปลอดภัยไหม หากทำ�แล้วไม่ถูกใจจะแก้ไขได้หรือไม่ มีผลข้างเคียงหรือเป็นสาเหตุให้เกิดโร คอื่นๆ ตามมาได้หรือไม่ ฯลฯ ในโอกาสครบรอบ 11 ปีของนิตยสาร ไทยสไมล์ จึงขอถือโอกาสนีเ้ ปิดคอลัมน์ Smile Beauty เพื่อตอบข้อข้องใจและ แบ่งปันข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับความงาม และสุ ข ภาพให้ เพื่ อ น ๆ ชาวไทยใน ยุโรปโดยเฉพาะ เรื่องสุขภาพและความ งาม เป็นเรื่องที่ควรสอบถามและได้รับ ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ทีมงาน นิตยสารไทยสไมล์จึงได้ประสานงาน ไปทางโรงพยาบาลยันฮี โรงพยาบาล เพื่อสุขภาพและความงาม ที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและ ระดับนานาชาติ เพื่อจัดหาข้อมูลที่ถูก ต้องให้กับท่านผู้อ่าน เกี่ยวกับการดูแล สุขภาพด้านความงาม รวมไปถึงการ ทำ�ศัลยกรรมเพื่อเสริมบุคคลิกภาพ ซึ่ง ทีมแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญของโรงพยาบาลยัน ฮี ยินดีให้ข้อมูลเพื่อนำ�มาลงเผยแพร่ใน นิตยสารไทยสไมล์ นอกจากนี้ยังยินดีที่ ตอบข้อซักถามด้านสุขภาพและความ งามจากแฟน ๆ นิตยสารไทยสไมล์ผา่ น ทางอีเมล thaismilebeauty@gmail. com โดยเฉพาะ ทีมงานนิตยสารต้อง ขอขอบคุณทีมแพทย์โรงพยาบาลยันฮีมา ณ โอกาสนี้ด้วย

110 •

71


Smile all the way

in the UK y a t S r u o For y

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน ฉบับนี้ผู้เขียนขอเล่าถึงวัฒนธรรม ทางศาสนาของคนอังกฤษนะคะ ไหนๆเราก็มาอาศัยอยู่ ในประเทศของเขาแล้ว เรียนรู้ภาษาของเขาก็แล้ว บางท่านยังไม่มีโอกาส ทราบถึงขนบธรรมเนียมประเพณี ของเขาเท่าไหร่เลย

เรื่อง เชิงเพชร

ครั้งนี้จะมาเล่าถึงเทศกาล Easter ค่ะ พวกเราคงเคยได้ยินถึงเทศกาลนี้มาบ้าง รู้ว่ามี ไข่ Easter แล้วก็พวกกระต่าย แหมทำ�ไมจะไม่รู้ล่ะคะ ช็อกโกแลตเป็นรูปพวกนี้มีขายอยู่ทั่วไป ไปที่ไหนก็เจอ เห็นแล้วแทบอดใจไม่ไหว _ _” แต่ความจริงแล้ว Easter หมายถึงอะไรกันแน่ เทศกาลนี้เป็นการเฉลิมฉลองการกลับมา ของพระเยซูค่ะ เพราะคนที่นี่ส่วนมากจะนับถือศาสนาคริสต์ ดังนั้น Easter เป็นเทศกาล ของชาวคริสต์เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ปาฏิหาริย์การฟื้นจากความตายของพระเยซู (the resurrection) หลังจากทีท่ รงถูกตรึงกางเขนจนสิน้ พระชนม์ (the crucifixion) เพื่อไถ่ถอน บาปให้กับมวลมนุษย์ เป็นเทศกาลทางศาสนาค่ะ ส่วนที่เป็น Easter Bunny ก็เพราะ กระต่ายที่นี่จะเห็นได้แต่ในช่วง Spring ดังนั้นกระต่ายจึงเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของการผลิ ดอกออกใบและการเริ่มต้นใหม่ เช่นเดียวกับ Easter Egg ที่เป็นสัญลักษณ์ของชีวิตที่กำ�ลัง จะฟักออกมาเป็นตัวและเติบโต พร้อมเริ่มชีวิตใหม่นั่นเอง แต่ก่อนถึง Easter Sunday ก็ยังมีวันสำ�คัญอีกมากมายค่ะ เช่น Pancake Day หรือ Shrove Tuesday ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 8 มีนาคมค่ะ ก่อนหน้านี้ผู้เขียนทราบก็แค่ว่า วันนี้ เป็นวันที่ชาวอังกฤษทำ� Pancake ทานกันเฉยๆ แต่วันนั้นผู้เขียนมีโอกาสได้ไปทำ�งานต่าง เมือง พอพักเที่ยงจึงมีโอกาสได้เดินเข้าไปในเมือง บังเอิญเห็นคนยืนมุงดูอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้ ติดนิสัยไทยมุงมาจากที่เมืองไทยค่ะ เลยขอแอบเข้าไปดูด้วย เขามีการแข่งขันกันค่ะในวัน Pancake day ไม่ใช่แข่งทาน Pancake กันเหมือนรายการ TV Champion นะคะ แต่เขาแข่งกันทำ� Pancake ค่ะ แล้วก็ไม่ใช่แข่งกันว่าใครทำ�อร่อย ที่สุดด้วย เป็นการแข่ง วิ่งค่ะ วิ่งแข่งกัน พร้อมกับกระทะในมือ แล้วก็โยนPancake ให้ พลิกในอากาศ ในขณะที่วิ่งไปด้วย แข่งกันใครถึงเส้นชัยก่อนแล้วยังมี Pancake อยู่ใน

72

• 110


กระทะก็เป็นผู้ชนะไป สนุกสนานกันใหญ่เลยค่ะ ประเพณีนี้มีทั่วอังกฤษเลยค่ะ ผู้เขียนยัง คิดอยู่เลย ปีหน้าคอยดูนะ จะไปแข่งให้พวกฝรั่งรู้เลยว่า พลิก Pancake แล้ววิ่งแค่นี้ จิ๊บๆ มากค่ะ คนไทยเรานี่ทั้งผัดฉ่า ผัดไฟแดง ข้อมือพวกเรานี่เป็นประวิงอยู่แล้ว มีโอกาสชนะ แน่นอนค่ะ ^^ เขามีเรื่องเล่ากันว่า การแข่งวิ่งแบบนี้เกิดขึ้นก็เพราะว่า เมื่อนานมาแล้ว มีภรรยาท่านหนึ่ง มัวแต่ทำ� Pancake อยู่ที่บ้านจนลืมเวลา พอเสียงระฆังจากโบสถ์ดังขึ้น ว่าถึงเวลาที่กิจ ทางศาสนากำ�ลังจะเริ่มแล้ว เธอรีบมาก จึงวิ่งไปโบสถ์ โดยถือกระทะและ Pancake ไป ด้วยค่ะ เลยเป็นที่มาของการวิ่งพร้อมโยน Pancake ในอากาศ แหม คนไทยเราก็น่าจะมี แข่งแบบนีบ้ า้ งนะคะ เปลีย่ นเป็นไข่เจียวหมูสบั ของเรา ก็นา่ จะสร้างความครืน้ เครงสนุกสนาน กันได้ไม่เบา ส่วนการที่คนอังกฤษมีวัน Pancake Day ก็เพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะสามารถทาน ของหวาน สนองใจและปากของตัวเองได้ ก่อนจะถึง Ash Wednesday ซึ่งเป็นวันถัดไป Ash Wednesday เป็นวันแรกของ Lent หรือช่วงเวลาถือศีลอด และจะเกิดขึ้น 46 วันก่อน Easter Sunday ค่ะ ผู้เขียนก็เพิ่งทราบมาด้วยว่า ที่ Fish and Chips ของคนอังกฤษจะนิยมมากในวันศุกร์ ทุก ศุกร์ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็นที่ไหน เมนูอาหารในวันศุกร์จะต้องมี Fish and Chips ก็เพราะว่า เป็นผลกระทบมาจากช่วง Lent นี่แหละค่ะ ช่วงการถือศีลอด วันศุกร์เขาห้ามกินเนื้อกันค่ะ และถ้าคนไหนเคร่งมาก พอออกนอก Lent ไปแล้วทุกวันศุกร์ เขาก็จะยังไม่ทานเนื้อสัตว์ ต่อไปค่ะ ด้วยเหตุนี้ Fish and Chips จึงเป็นที่นิยมมากในวันศุกร์ ยิ่งร้าน Chippy (คำ� แสลงสำ�หรับร้านที่ขาย Fish and Chips Takeaway) ขายดีมากค่ะ วันศุกร์นี่วันกอบโกย เงินของเขาเลย แล้ว Chips ที่นี่ก็แตกต่างจาก French Fries ของบ้านเรามากมาย เพราะ Chips ที่นี้ชิ้น หนากว่าเยอะค่ะ แต่ข้อดีของ Chips คือ มันดูดไขมันจากการทอดน้อยกว่า French Fries ค่ะ เพราะพื้นที่หน้าตัดโดยรวม ในการที่มันฝรั่งจะกระทบน้ำ�มันน้อยกว่า French Fries ดังนั้น Chips อ้วนน้อยกว่า French Fries ค่ะ แต่ก็คงน้อยกว่าไม่เยอะ เพราะถ้าทาน เยอะๆยังไงก็อ้วนอยู่ดี กลับมาที่เรื่องประเพณีทางศาสนาของอังกฤษดีกว่าค่ะ ใน Ash Wednesday กับ Good Friday (วันคุกร์ก่อน Easter Sunday เป็นวันที่พระเยซูถูกตรึงกางเขน) ชาวคริสต์บางคน ก็จะอดอาหารอย่างเคร่งครัด เพื่อระลึกถึงพระองค์ค่ะ โดยเฉพาะ Good Friday วันนี้ผู้คน ก็จะเก็บกวาดบ้านช่องของตัวเองให้เรียนร้อยเพื่อรอการกลับมาของพระเยซู ผู้เขียนทราบ มาว่าบางบ้านที่มีเด็กเล็กอยู่ วัน Good Friday นี้บางครั้งก็จะมีจัด กิจกรรมเล่นตามหา Easter Egg หรือ Easter-Egg Hunt ที่สวนหลังบ้าน สำ�หรับเด็กๆ ที่ไปโบสถ์มา เป็นอีก หนึง่ วันทีเ่ ป็นวันครอบครัวคล้ายๆ Christmas ทีเ่ ป็นการเฉลิมฉลองการประสูตขิ องพระเยซู ผู้อ่านคงเห็นได้นะคะว่า ประเพณีต่างๆ ของคนอังกฤษมีที่มาจากเหตุการณ์ทางศาสนา ทั้งนั้น ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีความเป็นมาทั้งสิ้น ดังนั้นเรามาอยู่ในประเทศเขา สนุกสนานกับ เทศกาลต่างๆ ทีเ่ กินขึน้ ได้ แต่กค็ งจะดีไม่นอ้ ยถ้าเราจะรูถ้ งึ ความเป็นมาของแต่ละเทศกาล ด้วย แล้วผู้เขียนจะมาเขียนเล่าถึง วัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ ของอังกฤษให้แฟนๆ ได้ อ่านจากประสบการณ์ตรง ในนิตยสารไทยสไมล์นะคะ แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ

110 •

73


Smile

F&B Biz

ANALYSIS : A CHANGING เรื่อง ธรรญา สวัสดีทา่ นผูอ้ า่ นทีร่ กั ทุกท่าน ขณะทีก่ �ำ ลังปิดต้นฉบับนี้ ท่านผู้อ่านเชื่อหรือไม่ว่าผู้เขียนนั่งพิมพ์อยู่บนอากาศ ผู้เขียนกำ�ลังเดินทางไปสัมมนาที่ต่างประเทศ เรือ่ งที่ ต้องไปพูดก็หนีไม่พน้ เรือ่ งของอาหารการกิน และก็ ร้านอาหาร ผูเ้ ขียนนัง่ อ่านและเตรียมเรือ่ งทีต่ อ้ งไปพูด อ่านไปเขียนไปฉุกคิดขึ้นได้ว่าต้องรีบส่งต้นฉบับให้ บรรณาธิการ เรือ่ งทีต่ อ้ งไปบรรยายก็คอื เรือ่ งของความ รวดเร็วในการให้บริการและการบริการอย่างเป็นเลิศ และการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของธุรกิจเพื่อนำ�มา ปรับปรุงหรือแก้ไข สิ่งที่ผู้เขียนต้องไปบรรยาย ถ้า พูดง่ายๆ ก็คอื การแบ่งปันแนวคิดของผูเ้ ขียน เพือ่ ตอบโจทย์เรือ่ งทำ�อย่างไรธุรกิจร้านอาหารถึงจะไปได้ อย่างสวยงาม หรือพูดง่ายๆ ก็คอื ทำ�ให้รอด ผูเ้ ขียนเองก็คงไม่สามารถเนรมิตลูกค้าให้มาทานอาหาร ทีร่ า้ นท่านได้ในพริบตา ถ้าทำ�ได้ผเู้ ขียนก็คงจะรวยไป แล้ว สาธุ สิง่ ทีท่ �ำ ได้คอื แบ่งปันแนวคิดจากประสบการณ์ ให้ทา่ นได้ลองไปประยุกต์ใช้ เอาละ ลองมาดูสวิ า่ เรา สามารถทำ�อะไรได้บา้ งในสถานการณ์ ดังต่อไปนี้ สภาวะตลาดถดถอยหรือเศรษฐกิจตกสะเก็ด พูดง่ายๆ ก็คอื ลูกค้าลดลง สถานการณ์อย่างนีส้ ว่ นใหญ่เกิดจาก เศรษฐกิจโดยรวมของโลกหรือของภูมภิ าค ผูค้ นเกิด ความวิตกจริต ก็เลยเก็บเงินกันใหญ่ไม่ออกมาใช้เงิน หรือเกิดภาวะเงินเฟ้อ ผู้คนตกงานและก็เลือกงานกัน มากขึ้น ข้าวของแพงขึ้นและต้นทุนการประกอบการ ร้านอาหารเพิม่ มากขึน้ ฟังดูแล้วน่าหมดกำ�ลังใจและ เหนือ่ ย ผูเ้ ขียนอยากให้ก�ำ ลังใจให้สตู้ อ่ ไป แต่ให้สอู้ ย่างมีสติ เมือ่ ได้สติเราก็จะเกิดปัญญาสามารถ ฝ่าฟันปัญหาต่างๆ ไปได้ การลดแลกแจกแถมหรือทำ�เมนูถกู ๆ เพือ่ ให้ได้ปริมาณ หรือ Volume ไม่ใช่ทางออกทีถ่ กู ต้องเสมอไป แต่การ วิเคราะห์จดุ อ่อน หรือจุดแข็งของร้านท่านเอง ผูเ้ ขียน เห็นว่าเป็นกลยุทธ์ท่ีสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ท่านมากกว่า ผูเ้ ขียนจึงใคร่น�ำ เสนอโมเดลหรือตัวแบบ จำ�ลองทางธุรกิจ ในการวิเคราะห์ ทีเ่ รียกว่า SWOT Analysis Model จากตัวอย่าง 74

• 110

ผูเ้ ขียนขอเสนอแนวคิดในการวิเคราะห์งา่ ยๆ ดังนี้ จุดแข็ง เป็นการสำ�รวจกิจการของท่านเอง สำ�รวจดู ว่าท่านมีอะไรดี ร้านท่านดีอย่างไร ทำ�ไมลูกค้าต้องมา รับประทานอาหารทีร่ า้ นท่าน เช่น • ร้านท่านมีอาหารอิสานทีอ่ ร่อยทีส่ ดุ หรือมีอาหารที่ ได้รบั รางวัลชนะเลิศจากการประกวดจากงานต่างๆ • ร้านท่านมีการบริการทีด่ กี ว่าทุกร้าน โดยมีรางวัล ด้านการบริการรับรอง • ทีร่ า้ นมีผลไม้สดจากเมืองไทยจำ�หน่าย • ใช้เครือ่ งเทศสมุนไพรสดใหม่จากเมืองไทย • มีพอ่ ครัวชือ่ ดัง ได้รบั รางวัลมากมาย • บริหารงานโดยทีมงานทีม่ ปี ระสบการณ์ จุดอ่อน เมือ่ มีจดุ แข็งก็ตอ้ งมีจดุ อ่อน แต่การนึกถึงจุด อ่อนหรือจุดทีไ่ ม่ดขี องตัวเองอาจจะยากสักหน่อย แต่ เราก็ตอ้ งมีความเทีย่ งตรงให้กบั ตัวเอง อย่างเช่น • ทำ�เลอยูไ่ กล หายาก เดินทางไม่สะดวก • อาหารมีรสชาติไม่เสมอต้นเสมอปลาย • พ่อครัวเปลี่ยนบ่อย ขาดความรับผิดชอบ หรือ ไม่มคี วามชำ�นาญ • พนักงานบริหารมีไม่เพียงพอ หาไม่ได้หรือไม่ยอม จ้างเพิม่ เพราะกลัวจะเป็นการเพิม่ ค่าใช้จา่ ย • วัตถุดบิ ทีใ่ ช้ทง้ั ของสดของแห้งไม่มคี ณ ุ ภาพทีด่ ี พอควร หาอะไรได้กใ็ ส่ลงไป • บริหารงานโดยขาดประสบการณ์ • ยังคิดว่าวิธกี ารดำ�เนินงานแบบเดิมทีเ่ คยทำ�มากว่า สิบปีเป็นวิธที ถ่ี กู

โอกาส เมือ่ มีจดุ อ่อน ซึง่ อาจจะมีมากกว่าทีผ่ เู้ ขียนได้ กล่าวมาข้างต้น ท่านก็ลองมองหาโอกาส การมองหา โอกาสเป็นการมองหรือวิเคราะห์ความเป็นไปได้จาก สภาวการณ์ภายนอกโดยไม่ต้องคำ�นึงถึงข้อไม่ดีของ ท่านเอง เช่น • มีโอกาสสร้างรายได้เพิม่ เติมจากการทำ�กิจกรรม อืน่ ๆ เช่น การจัดงานเลีย้ งนอกสถานที่ • การจัดสอน การประกอบอาหารไทย จากผูท้ ่ี สนใจ • การปรับเมนูอาหารทีจ่ �ำ หน่ายตอนกลางวันใหม่ ให้เล็กลง เพือ่ ลดจำ�นวนและขัน้ ตอนในการเตรียม อาหาร หรือปรับลดเมนูอาหารใหม่เพือ่ เพิม่ ความ คล่องตัวในการประกอบอาหาร ผูเ้ ขียนเคยเขียนเรือ่ ง เมนูรเี อ็นจิเนียร์รงิ ไว้ในฉบับก่อน ท่านผูอ้ า่ นลองๆ ไปทบทวนเพือ่ เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจได้ • ปรับราคาอาหารทีจ่ �ำ หน่ายในช่วงระยะเวลาทีไ่ ม่ ค่อยมีลกู ค้ามาก เช่น ช่วงวันจันทร์ถงึ วันพฤหัสบดี ร้านท่านอาจจะมีลกู ค้ามาทานอาหารน้อย • ปรับเปลีย่ นรูปแบบการบริการใหม่ ท่านอาจจะ ทบทวนขัน้ ตอนหรือขบวนการในการให้บริการลูกค้า ว่า มีอะไรบ้างทีท่ า่ นสามารถทำ�ให้ดขี น้ึ ได้ วิธนี ไ้ี ม่ ยาก ท่านลองไปทานอาหารสักร้าน เลือกร้านทีท่ า่ น เห็นว่ามีการบริการทีด่ ที ส่ี ดุ แล้วท่านลองทำ�การ เปรียบเทียบกับร้านท่าน แบบเรียบเรียงกันเป็นข้อๆ แล้วดูวา่ มีอะไรทีท่ า่ นไม่ได้ท�ำ หรือทำ�ไมทำ�ไม่ได้ ขัน้ ตอนนีท้ า่ นคงต้องเปิดใจให้กว้าง อย่าคิดว่าร้าน อืน่ ทีบ่ ริการดี เพราะจำ�หน่ายอาหารราคาแพง จึง สามารถให้บริหารทีด่ ไี ด้ ทุกวันนี้ ธุรกิจร้านอาหารไม่วา่ จะใหญ่หรือเล็ก ต่าง หั น มาให้ ค วามสนใจกั บ การบริ ก ารด้ ว ยกั นทั้ง สิ้น ธุรกิจร้านอาหารแบบเร่งด่วน หรือ Fast Food ยัง ต้ อ งปรั บ กระบวนการบริ ห ารเพื่อ ให้ ส ามารถตอบ สนองความต้องการกับลูกค้าให้ได้ เพราะถ้าไม่ทำ� คูแ่ ข่งขันก็ท�ำ ตัดหน้าไปก่อน ตรรกง่ายๆ เพราะทุกๆ ร้านก็จ�ำ หน่ายอาหารเหมือนๆ กับท่าน ถ้าท่านไม่ท�ำ อาจก็จะเป็นแค่ผตู้ ามและอาจจะเสียลูกค้าให้กบั คูแ่ ข่ง แบบไม่รตู้ วั อุปสรรค เป็นการมองหาข้อจำ�กัดภายนอก เปรียบ เทียบกับคูแ่ ข่งของท่าน เช่น • กฎหมายการอนุญาตให้จดั จ้างพ่อครัวคนไทยหรือ พนักงานคนไทยได้เปลีย่ นแปลงไป • กฏหมายการนำ�เข้าพืชผักบางชนิดถูกเปลีย่ น ไม่ สามารถนำ�เข้าได้ • การปรับเพิม่ ของภาษีมลู ค่าเพิม่ • บริเวณทีต่ ง้ั ของร้านท่านเกิดการไหลออก


ของลูกค้า เช่น ถ้าร้านท่านตัง้ อยูใ่ นเขตเมือง อุตสาหกรรม เมือ่ เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ ลูกค้า ท่านทีอ่ ยูย่ า่ นนัน้ อาจจะลดลง เมือ่ ท่านได้วเิ คราะห์จดุ ต่างๆ ของร้านท่านแล้ว ท่าน จะพบว่าร้านท่านกำ�ลังเผชิญกับอะไรบ้าง ท่านมี โอกาสมีจุดอ่อนอะไรที่สามารถปรับแก้ได้ อุปสรรค อะไรที่มีความสำ�คัญทำ�ให้ยอดขายไม่ดี ลูกค้าไม่มี และที่สำ�คัญจุดแข็งที่ท่านมีสามารถนำ�พาร้านของ ท่านให้สามารถดำ�เนินกิจการไปได้หรือไม่ การวิเคราะห์ขา้ งต้น เป็นเพียงแนวทางให้ทา่ นสามารถ วิเคราะห์เจาะลึกเพื่อให้ทราบถึงสถานะกิจการของ ท่าน ทีส่ �ำ คัญคือการหาวิธกี ารและทางออกให้สอด คล้องกับปัญหาที่ท่านวิเคราะห์ได้ เช่น ถ้าท่านมี ปัญหาภายใน เรือ่ งการบริการ เพราะหาคนมาทำ�งาน ไม่ได้ เนือ่ งจากกฎหมายได้เกิดการเปลีย่ นแปลง จุดนี้ ท่านก็ตอ้ งเตรียมความพร้อมในการจัดจ้างพนักงาน สัญชาติอน่ื ๆ ทีส่ ามารถทำ�งานได้อย่างถูกต้องตาม กฎหมาย จำ�เป็นหรือไม่ทร่ี า้ นอาหารไทย ต้องเสิรฟ์ และบริหารด้วยคนไทย ผู้ เ ขี ย นมี โ อกาสไปรั บ ประทานอาหารญี่ ปุ่ น และ อาหารไทยจากประเทศอืน่ ๆ ในแถบยุโรป ผูเ้ ขียนยัง ทึง่ กึง่ ประหลาดใจทีพ่ นักงานผมทองหน้าฝรัง่ สามารถ อธิบายส่วนประกอบของอาหารและออกเสียงได้ อย่างถูกต้อง ไม่ตอ้ งไปดูไกล ร้านอาหารไทยชือ่ นํา้ ผู้เขียนจำ�ได้ว่ามีพนักงานคนไทยแค่หนึ่งหรือสอง ท่านที่คอยบริการ ที่เหลือเป็นชาวต่างชาติทั้งหมด หรือตัวอย่างง่ายๆ โรงแรมห้าดาวในเมืองไทยแถวๆ บางรัก ทีเ่ สิรฟ์ อาหารฝรัง่ เศสแบบต้นตำ�รับและราคา แพงมาก คนทีเ่ สิรฟ์ ยังเป็นคนไทย และทุกคนไม่มี ใครได้ไปอยูท่ ฝ่ี รัง่ เศสมาก่อน แต่สามารถออกเสียง และรอบรู้เรื่องการปรุงและวิธีการรับประทานได้ อย่างน่าทึ่ง ทั้งหมดนี้อยู่ที่การฝึกอบรม การสอน และได้ทดลองทาน ไม่ใช่แค่ให้ชิม แต่เป็นการได้ รับประทานเพือ่ ให้รรู้ สชาติของอาหารอย่างแท้จริง บางครัง้ ผูเ้ ขียนเคยแอบนึกไปเองว่า ร้านอาหารไทย ในต่างประเทศไม่ชอบจ้างพนักงานต่างชาติทำ�งาน เพราะคิดไปเองว่าลูกค้าจะไม่มน่ั ใจว่าเป็นอาหารไทย หรือชอบคิดไปเองว่าคนชาติอ่ืนไม่รู้จักอาหารไทย แต่อาจจะลืมนึกไปว่า คนไทยเองถ้าถามว่าเครือ่ งแกง เขียวหวานที่ใช้ทำ�แกงเขียวหวานมีส่วนประกอบ ของกุง้ หรือไม่ ผูเ้ ขียนเชือ่ ว่าคนทีไ่ ม่ได้รบั การอบรม หรือสอนมาอาจจะไม่รเู้ ลยว่า เครือ่ งแกงเขียวหวาน นัน้ ได้ใส่กะปิลงไปด้วย ฉะนัน้ ทัง้ หมดทัง้ มวลนีข้ น้ึ อยู่ กับการสอนและการอบรม บางท่านปัดความรำ�คาญ ไม่อยากพูดภาษาอังกฤษ ทัง้ ๆ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นประเทศ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ เลยจ้างแต่ พนักงานนักเรียนคนไทย บางท่านอยากประหยัด เลยจ้างคนไทยด้วยกันเพราะค่าจ้างถูก พอถึงเวลา

ต้องจ้างพนักงานชาติอื่นๆ ที่ต้องทำ�ตามกฎหมาย ก็เกิดความเสียดายหรือรับไม่ได้ เพราะเคยจ้างแบบ ตํา่ กว่าค่าแรงขัน้ ตํา่ ตอนนี้ น้องๆ นักเรียนทำ�งานได้นอ้ ยลง หรืออาจจะ ทำ�ไม่ได้ ท่านก็ประสบปัญหาไม่รู้จะไปหาคนที่ไหน มาทำ�งาน เพราะมัวแต่ยดึ ติดกับแนวความคิดเดิมๆ เหมือนยี่สิบปีที่ผ่านมา ผู้เขียนอยากเสนอแนะว่า ถึงเวลาแล้วที่เราต้องปรับตัวให้ทันสมัย และเข้ากับ สถานการณ์

วิเคราะห์จด ุ ต่างๆ ของร้าน แล้วจะพบว่าร้านกำ�ลังเผชิญกับอะไรบ้าง มีจด ุ อ่อนอะไรทีส่ ามารถปรับแก้ได้ อุปสรรคอะไรทีม่ ค ี วามสำ�คัญทำ�ให้ยอด ขายไม่ดี ลูกค้าไม่มี และทีส่ ำ�คัญจุดแข็งทีม่ สี ามารถนำ�พาร้านให้สามารถ ดำ�เนินกิจการไปได้หรือไม่ พูดถึงเรือ่ งพนักงาน อีกปัญหาทีท่ �ำ ให้ทา่ นเจ้าของ กิจการปวดหัวใจและทุกข์ใจ ก็คอื เรือ่ งพ่อครัว แม่ครัว นึกๆ ย้อนกลับไป ในสมัยทีก่ ฎหมายการอนุญาตให้ นำ�แรงงานชาวไทยมาทำ�งานได้งา่ ย ท่านก็หอบหิว้ กันมา บางท่านมีความเดือนร้อน เจ้าของกิจการก็ ช่วยเหลือนำ�มา โดยมีความหวังร่วมกัน และให้ค�ำ มัน่ สัญญาต่างๆ นานา ให้โอกาสให้เวลา สั่งสม ประสบการณ์จนรอบรู้ วันเวลาผ่านไป ไม่วา่ จะเป็น ด้วยเหตุผลประการใด อันนี้ผู้เขียนมิอาจทราบได้ พ่อครัวแม่ครัวทีห่ อบหิว้ กันมาเกิดอารมณ์ศลิ ปินเดีย่ ว ขอแยกวง หรือมีทอ่ี น่ื มาซือ้ ตัว อันนีเ้ หมือนเป็นดารา ดัง มีหลายค่ายให้ความสนใจ แต่บางค่ายก็ยดึ เอา ความสะดวก ไปฉกชิงมาจากทีอ่ น่ื ๆ วิธนี ด้ี จู ะง่ายดี แต่ไม่เห็นใจคนทำ�ธุรกิจเดียวกันบ้างเลย แต่อย่างไร นายจ้างก็ต้องพิจารณาด้วยว่าตนได้ดูแลพนักงานดี เพียงพอหรือไม่จงึ ทำ�ให้พนักงานต้องจากไป วิธแี ก้ปญ ั หาเรือ่ งนีไ้ ม่ยาก แต่ตอ้ งอาศัยความตัง้ ใจ ของท่านเจ้าของเอง รวมทัง้ ความมีวนิ ยั ของท่านเอง ด้วย เช่น การจัดทำ�ตำ�รับเมนูอาหารมาตรฐาน (Standard Recipe) ขึน้ มา ไม่ใช่เรือ่ งยากแต่ตอ้ ง ตัง้ ใจและใช้เวลาสักหน่อย แต่มขี อ้ ดีส�ำ หรับอนาคต เมือ่ มีต�ำ รับมาตรฐานในการทำ�ซอสปรุง ซอสผัด ซอส ยำ� และกำ�หนดวิธีการทำ�ให้เป็นมาตรฐาน ต่อให้ พ่อครัวลาออก ร้านท่านก็ไม่กระทบ ถ้าจะให้ดี พอจะ เปิดร้านใหม่ทา่ นต้องรีบจัดการทำ�เรือ่ งนีใ้ ห้ส�ำ เร็จ อย่ามัวแต่คิดว่าคนที่เป็นหัวหน้าพ่อครัวต้องมาผัด มาทอด มาแกง แต่ให้เค้ามาชิม มาปรับและทำ� ตำ�รับอาหารให้ พร้อมๆ กับฝึกให้คนอืน่ ๆ สามารถ

ทำ�ได้ คนอืน่ ๆ ทีว่ า่ นีไ้ ม่ได้เป็นเชฟคนไทย แต่เป็น คนชาติอื่น ผู้เขียนได้เคยผ่านจุดนี้มาแล้วและกล้า ยืนยันว่าเป็นเรือ่ งทีส่ ามารถทำ�ได้ เสริมอีกนิดว่าตำ�รับ มาตรฐานนี้ ต้องทำ�การชัง่ ตวง วัดให้ได้มาตรฐาน จริงๆ รับรองรสชาติไม่มีเพี้ยน เพราะคนประกอบ อาหารไม่ตอ้ งกะประมาณการ แต่สามารถตักซอสปรุง ที่ปรุงเรียบร้อยแล้วไปผัดได้เลย อีกอย่าง เมนูอาหาร ท่านก็ไม่ควรจะมากเกินไป ท่านลองทบทวน เรือ่ ง การทำ�เมนูทผ่ี เู้ ขียนเคยกล่าวไว้ในฉบับก่อนๆ ดู และ นำ�มาประยุกต์ใช้ได้ สถานการณ์เศรฐกิจในปัจจุบนั ต้องใช้เวลาสักพักใหญ่ ในการฟื้นตัว สิ่งที่เราสามารถทำ�ได้หลังจากการ วิเคราะห์ ขอให้ทา่ นดำ�เนินการได้เลย ปรับตัวให้เร็ว สิง่ ทีท่ า่ นไม่เคยทำ�อาจจะยากบ้าง แต่เชือ่ แน่วา่ ปัญหา ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เราไม่สามารถใช้วิธีคิดในอดีต หรือความคิดแบบเดิมๆ ทีเ่ ราสร้างมันขึน้ มาได้ อย่าง เช่นคำ�กล่าวของ Stephen Covey นักเขียนชือ่ ดัง จากหนังสือ 7 Habits มาแก้ปญ ั หาได้ “The significant problems we face cannot be solved at the same level of thinking we were at when we created them.” ผูเ้ ขียนต้องขอลาท่านไปก่อนสำ�หรับฉบับนี้ แล้วพบกัน ใหม่ฉบับหน้า ขออวยพรให้ทกุ ท่านมีความสุขประสบ ความสำ�เร็จดั่งปราถนา หากมีข้อคิดหรือข้อแนะนำ� ประการใด อย่ารีรอ เขียนมาได้ท่ี Tanya.tanee@ yahoo.co.uk สวัสดี

110 •

75


Smile

lk Money Ta

เรื่อง Chakree Chankana

สรุปข่าวการเงิน เรื่อง Chakree Chankana

สวัสดีครับ พบกับเราอีกครั้งกับสรุปข่าวการเงิน ทั่วโลกประจำ�เดือนเมษายน 2011 กับสาระหน้ารู้ เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนใน Currency Market, ตลาดหุ้น ตลอดจนข้อมูลของนักลงทุนจาก Inter Bank of England

Chakree Chankana Financial Manager (MA ECOs&SOCA) A&B General UK Limited Authority and Related by Financial Services Authority and HM Revenue & Customs 76

• 110

สำ � หรั บ อั ต ราแลกเปลี่ ย นของเดื อ นแรกในไตรมาส ที่ 2 ประจำ�ปีนี้ก็ดูเหมือนจะค่อยๆ ขยับตัวสูงขึ้นเมื่อ เทียบกับช่วงต้นปีซึ่งปิดอยู่ที่ 48.87 GBP:THB โดยสูง ขึน้ 1.14 บาท เมือ่ เทียบกับค่าเฉลีย่ รวมของเดือนมกราคม ทีผ่ า่ นมา โดยตัวเลขค่าเฉลีย่ รวมนีเ้ ป็นไปอย่าง “หวือหวา” อันเนื่องจากปัจจัยทางการเมือง และวันหยุดราชการ -ศาสนาทั้งใน UK และเมืองไทยรวมยาวนานกว่า 7 วัน ส่งผลให้ธนาคาร ตลาดหุ้น และตลาดการเงินต้องหยุด ชะงักตามๆ กันไป Pound Sterling ทะลุเป้าเกินความคาดหมายในพฤหัส ที่ 28 เมษายนที่ผ่านมา โดยปิดยอดสูงสุดที่ 50.44 GBP:THB ก่อนเข้าสู่วันหยุดเพื่อเฉลิมฉลองพิธีวิวาห์รัก ของเจ้าชายวิลเลียม (Prince William) และเจ้าหญิง เคท (Kate Middleton) โดย “เดวิด คาเมรอน” นายก รัฐมนตรีอังกฤษได้สั่งประกาศให้วันศุกร์ที่ 29 เมษายน ที่ผ่านมาเป็นวันหยุด เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้มีส่วน ร่วมกับงานวิวาห์รักที่เป็นที่จับตาของคนทั้งโลกเมื่อ สามัญชนอย่าง “เคท” ได้ก้าวเข้าสู่ครอบครัว Royal Family ในตำ�แหน่งใหม่ของ Royal Duchess ผู้มีสิทธิ์ ในพระราชบัลลังก์อันดับ 2 ต่อจากเจ้าหญิงคามิลล่า


1. ภาพรวมเศรษฐกิจใน UK เศรษฐกิจมวลรวม ตลอดจนธุรกิจรายย่อยทั้งหมดของ UK ขึ้นอยู่กับ ห้องประชุมเล็กๆ ในคณะรัฐบาล โดยผลประชุม และมติการตัดสินทุกครั้งเป็นเครื่องกำ�หนด Rate ใน Bank of England ในขณะที่ PMI (Pensions Management Institute) สรุปผลตัวเลขที่เป็นไป ในทิศทางบวก นับจากนโยบายแก้ปัญหาของทาง ภาครัฐได้มีผลบังคับใช้เมื่อ 13 เดือนก่อน โดย ยอดหนี้เสียของอังกฤษค่อยๆ ลดลงอย่างที่คาด การณ์เอาไว้ แม้ว่าข้อมูลของทางภาครัฐที่ประกาศออกมานั้น ค่อนข้างคลุมเครือ และดูเหมือนขัดแย้งกับยอด การส่งออก, ปัญหาตลาดอสังหาริมทรัพย์ และ ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นของคนตกงาน เราก็ยังคงมองใน แง่ดีที่ Pound Sterling ยังคงเหนือกว่า Euro 1 ก้าวเสมอ ใน European Market และ ECB (European Centre Bank) โดยวัดจากไตรมาสแรก ที่ผ่านมาจากค่าประมาณการที่สูงกว่า GBP:EUR 0.5% แต่ทำ�ได้จริงที่ 1.27% แม้ว่า UK จะเจอกับ ภาวะเงินเฟ้อ 14.40% แล้วก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์กว่า 57 รายได้ผลสรุปเด่นชัด ตรงกัน จากผลสำ�รวจของสำ�นักข่าวชื่อดังใน อเมริกาอย่าง “Bloomberg” ที่คาดการณ์ได้ แม่นยำ� ว่า Bank of England จะประกาศลด ค่าเงินอย่างมากไม่เกิน 0.5% ในช่วงปลายเดือน กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังวิเคราะห์ถึง ตัวเลขที่รักษาระดับคงที่ตลอดถึงเดือนมิถุนายน เพื่อรักษาเสถียรภาพ และป้องกันการสับสนใน การกูเ้ งินของธุรกิจรายย่อย รวมถึงการฟืน้ ตัวของ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้นักวิเคราะห์ บางท่านยังมองว่า “การอ่อนตัวของเงินอังกฤษ ภายใต้ขอ้ โต้แย้งจากประชาชนนัน้ ไม่ได้เป็นปัญหา หนักใจใดๆ รวมถึงกล่าวชมถึงนโยบายการแก้ ปัญหาดังกล่าวได้ดใี นตลาดการส่งออก เพือ่ กระตุน้ การไหลเวียนเศรษฐกิจก่อนงานกีฬาโอลิมปิกในปี หน้าอีกด้วย” Consumer price index หรือ CPI สรุปยอด การซื้อ-ขายจากธุรกิจรายปลีกที่ตกลงไป 3.5% ซึ่งตัวเลขนี้เป็นเครื่องบ่งชี้การจับจ่ายของคนใน ประเทศที่ระวัง “รายจ่าย” ของตนเองมากขึ้น อันเนื่องจากราคาที่สูงขึ้นโดยทั่วไปในตลาด ที่มี ผลจากราคาต้นทุนที่สูงขึ้นของวัตถุดิบรากหญ้า อย่างนํ้ามัน และทองแดง ตลอดจนการขนส่ง ในประเทศที่ธนาคารอังกฤษลด Rate ลง 0.5% ยาวนานจนถึงปัจจุบัน Pound Sterling ที่อ่อนตัวจากนโยบายลด Rate ของ Bank of England บีบให้มูลค่าของเงินไม่ แตกต่างกันมากนักกับ Euro และ US Dollar ซึ่ง แนวโน้มจากสมาคมธุรกิจรายปลีกยังคาดการณ์

ว่า “จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อง Rate ใดๆ จน ถึงเดือนสิงหาคมนี”้ อย่างไรก็ดผี มคิดว่าไม่มอี ะไร น่าเป็นห่วงมากนัก จากสภาพการณ์ขึ้นๆ ลงๆ แบบชั่วคราวในเดือนนี้ เพราะตัวเลขที่มีเสถียร ภาพตํ่าอันเนื่องจากการดำ�เนินการที่ไม่ต่อเนื่อง ในตลาดการเงิ น จากช่ ว งวั น หยุ ด หลายวั น ใน เทศกาล Easter นี้ 2. การเงิน กับชีวิตใน UK คำ�ว่า “ล้มละลาย” หรือ “Bankrupt, Insolvency” อาจมีใครหลายคนในที่นี้ เคยได้ยินมาบ้าง แต่จะมีใครเข้าใจถึงความน่ากลัว อย่างถ่องแท้ของคำ�ๆ นี้ ในเมือ่ ผูถ้ กู ศาลตัดสินอย่าง เป็นทางการว่า “ล้มละลาย” จากการถูกฟ้องร้อง ทางคดีแพ่ง หรือถูกธนาคารประเมินยอดหนีส้ นิ ที่ ผูก้ ยู้ มื ไม่มคี วามสามารถในการชำ�ระคืนได้ดว้ ยเหตุผล

จากผู้ประกอบการใดก็ตาม ก็สามารถทวงถามราย ได้จากผู้ประกอบการได้โดยตรงภายใต้วงเงินที่ผู้ล้ม ละลายสร้างความเสียหายเอาไว้ในระยะเวลา 5 ปี แม้ว่า “ผู้ถูกฟ้องล้มละลาย” จะต้องเผชิญหน้ารับ กรรมที่ตนทำ�ไว้ยาวนานก็จริง แต่ “หนี้สูญ” ที่เกิด ขึ้นนั้นได้สร้างความปวดร้าวให้กับผู้ให้กู้โดยตรงเสีย มากกว่า ดังนั้นรัฐบาลจะเข้ามาชดเชยค่าเสียหายที่ เกิดขึ้น 50% จาก “หนี้สูญ” ที่เกิดขึ้น และอีก 50% ที่เหลือก็จะตกอยู่ที่ผู้ให้กู้ หรือ Bank นั่นเอง เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว ธนาคารได้วางนโยบาย ใหม่ในการให้กยู้ มื ในรูปแบบต่างๆ โดยไม่ยอมให้กยู้ มื ในวงเงินทีส่ งู ถึง 30,000 ปอนด์ เพือ่ หลีกเลีย่ ง “ลูกค้า หัวหมอ” ที่ยอมให้ Bank ฟ้องล้มละลาย แล้วเจ้า

ธนาคารได้วางนโยบายใหม่ในการให้กยู้ มื ในรูปแบบต่างๆ โดยไม่ยอมให้กยู้ มื ในวงเงินทีส่ งู ถึง 30,000 ปอนด์ เพือ่ หลีกเลีย่ ง “ลูกค้าหัวหมอ” ทีย่ อมให้ Bank ฟ้องล้มละลาย ใดก็ตามตามกฏหมายทางการเงินของ UK นั้น ผู้ถูก ฟ้องล้มละลาย คือผู้ที่มียอดหนี้สินสูงตั้งแต่ 30,000 ปอนด์ขน้ึ ไป โดยได้รบั จดหมายทวงถามจากเจ้าหนี้ ทีฟ่ อ้ งร้องในนามบุคคล หรือแม้แต่ในนามนิตบิ คุ คล ก็ตามภายใต้ระยะเวลาหนึ่ง ตลอดจนจดหมาย สุดท้าย (Last Notice) ก่อนนำ�ไปพิพาทเพื่อตัดสิน ในชั้นศาล ซึ่งหากผู้กู้ยืมไม่มีความสามารถชำ�ระ เงินได้ตามกำ�หนด โดยขาดส่งดอกเบี้ย หรือยอด เงินตามสัญญาภายใต้เวลาที่กำ�หนด หรือ ขาดการ ผ่อนชำ�ระนานกว่า 3 งวดติดต่อกันจนอันได้รับ จดหมายทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร (ทั้งนี้ขึ้นอยู่ กับรูปแบบสัญญาเงินกู้ตามกฏหมายก่อนการกู้ยืม) ผู้ที่ถูกฟ้องล้มละลายนั้น จะถูกตัดสิทธิ์จากระบบ Credit ทุกชนิดภายใต้ราชอาณาจักร ชื่อเจ้าของ บัญชีธนาคารจะถูกปิด และเงินทีอ่ ยูใ่ นบัญชีทง้ั หมด จะถูกจำ�หน่ายไปยังผู้ฟ้องตามกฏหมาย สำ�หรับ สินทรัพยท์อื่นๆ เช่น บ้าน, หุ้น, รถยนต์, ธุรกิจ หรือแม้แต่เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างที่ถูกซื้อภายใต้ชื่อ ของผู้ล้มละลายจะถูกยึด และนำ�ไปขายทอดตลาด เพื่ อ นำ � เงิ น สดที่ ข ายได้ ไ ปให้ ผู้ ฟ้ อ งร้ อ งตามกฏ หมายอีกด้วย ในระหว่างนี้ผู้ถูกฟ้องล้มละลายไม่มีสิทธิ์ที่จะเปิด บัญชีธนาคาร, จดทะเบียนนิติบุคคล, การซื้อ-ขาย สังหาริมทรัพย์ ตลอดจนไม่สามารถครองกรรมสิทธิ์ ของมีค่าได้ 5 ปี นับจากวันที่ล้มละลาย และผู้โดน ฟ้องล้มละลายส่วนมากนั้น จะถูกปฏิเสธการจ้าง งานจากผู้ประกอบการ อันเนื่องจาก Credit Score ที่ติด Black list ในระบบการเงิน แต่ถ้าหากผู้เสีย หายการฟ้องร้องทราบว่า “ผู้ล้มละลาย” ถูกว่าจ้าง

ตัวก็จะได้ไม่ต้องชำ�ระเงินคืนเลย นอกจากนี้ Bank ได้ ว างรู ป แบบการทวงถามหนี้ สิ น ไว้ ห ลายรู ป แบบ ตลอดจนประเมินยอด Credit ของลูกค้า ตลอดจน ความเสี่ยงที่จะเกิดหนี้สูญ ก่อนการอนุมัติเงินกู้ สำ�หรับวีซ่านักเรียนที่ศึกษาระดับ Degree ขึ้นไป Bank จะปล่อยวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 7,000 ปอนด์ และธุรกิจรายย่อย (ที่ไม่ใช่ร้านอาหาร) ก็จะปล่อย เงินกู้ได้สูงไม่เกิน 20,000 ปอนด์ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ปัจจัยอืน่ ๆ ระหว่างนโยบายของธนาคาร และคุณสมบัติ ของผู้กู้อีกด้วย สำ�หรับความท้าทายของการเปิดร้านอาหารไทยใน ปัจจุบนั ทวีความรุนแรงมากขึน้ เรือ่ ยๆ หลังจากนโยบาย ทางภาครัฐที่กำ�หนด VAT สูงถึง 20% และลดค่า เงินลง 0.5% ผนวกกับเงินเฟ้ออีก 14.4% โดยยังไม่ นับการปิดกั้นการนำ�เข้าผัก-สมุนไพรไทยเนื่องจาก วัดปริมาณสารเคมีที่สูงกว่าที่กำ�หนด และยอดการ ตรวจเช็คปริมาณ MSG หรือผงชูรสจากร้านอาหาร ไทยส่วนใหญ่ที่มากเกินมาตรฐาน จากข้อสรุปปัญหา ดังกล่าวรวมถึงสถิติยอด Bankrupt ของผู้ประกอบ การคนไทยที่สูงติด 1 ใน 10 จากปริมาณยอดหนี้สูญ ของเครือ RBS, NATWEST และ Lloyds TSB ส่งผลให้ ธนาคารใน UK ส่วนใหญ่ จะส่ายหัวที่จะอนุมัติ “การ กู้เงินเพื่อไปเปิดร้านอาหารไทย” ในปัจจุบัน 3. สรุป ไม่มีที่ไหนดีพร้อมอย่างที่เราต้องการทุกอย่าง อยู่ที่คุณจะเลือกที่จะอยู่ และดำ�เนินชีวิตกับสิ่งที่คุณ ประทับใจมันมากที่สุดต่างหาก แล้วก็หยุดกับคำ�ว่า “พอดี” ก็จะสร้างความสุขได้แท้จริงครับ

110 •

77


Smile

Edu-P

lus

KNOWLEDGE OF LANGUAGE AND LIFE เรื่อง ดร. คนึงนิจ การ์เน็ทท์ www.edupluscic.org

ประกาศใหม่เอกสารพิสูจน์ประกอบ “ความรู้ด้านภาษาและชีวิต KNOWLEDGE OF LANGUAGE AND LIFE” ณ วันที่ 6 เมษายน 2011 ทีผ่ า่ นมานี้ Home Office - UK Border Agency ได้ ประกาศแจ้งเฉพาะว่า ผูถ้ อื วีซา่ บางสถานะ เช่น Tier 1 (Exceptional talent, General, Entrepreneur and Investor) Tier 2 (Intra company transfer, General, Minister of religion, Sportsperson) Work Permit Holder (อ้างอิง http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/ newsfragments/42-settlement) หากท่านยืน่ ความประสงค์ขอเปลีย่ นสถานะวีซา่ จากเดิมด้านบนไปเป็น Resident หลังวันที่ 6 เมษายน 2011 ท่านจะต้องใช้ใบประกาศนียบัตรประเภท Life in the UK เป็นเอกสารพิสจู น์ความรูท้ างภาษาและชีวติ ในอังกฤษด้วย ดังนั้นบุคคลในกลุ่มข้างต้นนี้จะมีสิทธิย่ืนขอเปลี่ยนสถานะของตนได้ก็ต่ อ เมื่ อ สามารถพิสจู น์ได้วา่ ตนมีความรูเ้ กีย่ วกับภาษาและชีวติ ในอังกฤษ (knowledge of language and life - KOL) อย่างพอเพียง

78

• 110


เงื่อนไขเก่าซึ่งมีการใช้เอกสารการเรียน ESOL with Citizenship เป็นเอกสาร เดีย่ วโชว์นน้ั จะใช้ได้เฉพาะ... ผูท้ ย่ี งั ถือ work permit ทีเ่ คยเรียนหลักสูตรนี้ ก่อนวันที่ 23 November 2011 หรือผูท้ ไ่ี ด้เป็น Residents แล้ว และกำ�ลังจะใช้ขอ British Passport ดังนั้นท่านที่รู้ตัวว่า พื้นฐานทางภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่ตํ่า หรือยัง ไม่สามารถจะอ่านคูม่ อื Life in the UK เพือ่ สอบเองได้ ท่านควรเพิม่ พูนความรู้ ภาษาอังกฤษก่อนจะลงสอบ Life in the UK ในการสอบ Life in the UK ดังกล่าว ท่านควรสอบทีศ่ นู ย์ใกล้บา้ นเท่านัน้ ซึ่งท่านสามารถสำ�รวจศูนย์สอบได้ที่ http://classic.multimap.com/clients/ places.cgi?client=ufitest หรือโทรสอบถามได้ท่ี โทร 0800 0154245

เรียน ESOL with Citizenship แล้วหลังวันที่ 23 November 2011 แต่ทา่ นทีถ่ อื สถานะวีซา่ ประเภท Work Permit และประสงค์ขอ Resident และ อบรมผ่านหลักสูตร ESOL with Citizenship หลังวันที่ 23 November 2011 ท่าน จัดอยูใ่ นกลุม่ ทีถ่ กู กีดกันพิเศษซึง่ ประกาศ ณ วันที่ 6 April 2011 ฉะนัน้ ท่านจึงต้อง มีเอกสารพิสจู น์ประเภท Life in the UK เพิม่ อีกหนึง่ ชุด เพือ่ แสดงความรูเ้ กีย่ วกับ ภาษาและชีวติ ในอังกฤษ (knowledge of language and life - KOL) และบาง กรณีอาจถูกสุม่ สัมภาษณ์ในขณะยืน่ ความประสงค์ ดังนัน้ ใบประกาศนียบัตรหรือ ความรูจ้ ากการอบรม ESOL ย่อมมีประโยชน์ตอ่ ท่านเสมอ

โปรดทราบ:- ข้อสอบ Life in the UK มีเพียงฉบับภาษา อังกฤษเท่านัน้ ไม่มกี าร แปลเป็นฉบับภาษาอืน่ ๆ นอก เหนือจากภาษาท้องถิน่ ของยูเค เช่น Gaelic หรือ เป็น Resident แล้วแต่อยากถือ British Passport Welsh เท่านัน้ อย่าลืมว่า สถานะทางวีซา่ ของท่านยังมีผลต่อประเภทของเอกสารทีใ่ ช้แสดงเกีย่ ว สำ�หรับท่านทีถ่ อื วีซา่ ประเภท Resident และ/หรือเป็นผูถ้ อื วีซา่ ประเภทคูส่ มรส ใน กับความรูท้ างภาษาและชีวติ ในอังกฤษ (knowledge of language and life กลุม่ นีย้ งั ไม่มกี ารประกาศเปลีย่ นแปลงใหม่เพิม่ หลักสูตร ESOL with Citizenship - KOL) แบบเดิมยังคงเป็นหลักสูตรที่ท่านสามารถเข้าร่วมอบรมและใช้เป็นเอกสารเดี่ยว แสดงความรูท้ างภาษาและชีวติ ในอังกฤษ (knowledge of language and life ฉะนั้นทุกครั้งที่ท่านประสงค์จะสมัครเรียนวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับเอกสารประกอบ - KOL) ได้ แต่จะต้องมีจ�ำ นวนชัว่ โมงเรียนในห้องมากขึน้ เช่น 40 ชัว่ โมงขึน้ ไป ประเภทนี้ ท่านควรจะสอบถามสถาบันทีจ่ ดั สอนก่อนว่า หลักสูตรนัน้ ๆ เป็น ท่านต้องทำ�การวัดระดับภาษาก่อนเข้าเรียนเสมอ (Initial Assessment) และ หลักสูตรทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากโฮมออฟฟิศจริงๆ หรือไม่ หรือ...โฮมออฟฟิศได้ สถาบันสอนควรสนับสนุนให้ทา่ นสอบโดยตรงกับ External Assessor เท่านัน้ ซึง่ ทำ�การเปลี่ยนแปลงข้อมูลใหม่ใดเพิ่มบ้าง ซึ่งปรกติท่านสามารถตรวจสอบ ในปัจจุบนั มี Award Body เดียว คือ ENGLISH SPEAKING BOARD (ESB) ทีอ่ อก ประเภทของหลักสูตรนั้นเองได้จากเว็บไซต์ของโฮมออฟฟิศโดยตรง (www. กฏระเบียบทีเ่ ด่นชัดนี้ และใบประกาศนียบัตรขององค์กรนี้ เมือ่ เทียบกับ Comukba.homeoffice.gov.uk) mon European Framework of Reference for Languages (CEFR) เป็นใบ ประกาศนียบัตรประเภท A1 ซึง่ สอบเฉพาะทักษะการฟังและการอ่าน (Listening and Speaking) และเป็นเอกสารเดียวทีย่ งั สามารถใช้แสดงความรูท้ างภาษาและ เรียน ESOL with Citizenship แล้วก่อนวันที่ 23 Novem- ชีวติ ในอังกฤษ (knowledge of language and life - KOL) ได้

ber 2011

ท่านทีถ่ อื สถานะวีซา่ ประเภท Work Permit และประสงค์ขอ Resident แต่เคย มาในฐานะคู่หมั้น หรือแต่งงานกับเพศเดียวกัน อบรมผ่านหลักสูตร ESOL with Citizenship ก่อนวันที่ 23 November 2011 ท่าน สามารถใช้หลักสูตรนัน้ ประกอบเอกสารยืน่ เรือ่ งได้เลยทันที กฏระเบียบใหม่เกีย่ วกับวีซา่ สำ�หรับ husband, wife, civil partner, afi nce(e), proposed civil partner, unmarried partner หรือ same-sex partner ประกาศเปลีย่ นตัง้ แต่วนั ที่ 29 November 2010 ท่านสามารถเปลีย่ นสถานะวีซา่ เป็น Residents ได้ตามเวลาทีก่ �ำ หนดในหน้าวีซา่ ของท่าน ส่วนเอกสารประกอบ แสดงความรูท้ างภาษาและชีวติ ในอังกฤษ (knowledge of language and life - KOL) คือใบประกาศนียบัตร ESOL ประเภท Level A1 ซึง่ สอบเฉพาะทักษะการ ฟังและการอ่าน (Listening and Speaking) และเป็นเอกสารเดียวทีย่ งั ใช้แสดงได้ มีหลายองค์กร (Awarding Bodies) ทีม่ หี ลักสูตรประเภทนี้ ซึง่ ท่านสามารถเช็ค ได้จากเว็บไซต์ของโฮมออฟฟิศ หรือจากลิงก์น้ี http://www.ukba.homeoffice.

gov.uk/sitecontent/newsfragments/26-english-language-partners

(อ้างอิง

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/newsfragments/26-

english-language-partners)

110 •

79


เรียนใหม่ทุกๆ ห้าปี

กฎระเบียบใหม่ ในการจำ�หน่าย แอลกอฮอล์ ใบประกาศนียบัตรเปลี่ยนชื่อเรียก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2011 ใบประกาศนียบัตรเกี่ยวกับการขออนุญาตขาย แอลกอฮอล์ NCPLH เปลี่ยนชื่อเรียกใหม่เป็น APLH (Award for Personal Licence Holders) ดังนั้นท่านที่ประสงค์จะยื่นขอบัตรอนุญาตจำ�หน่าย แอลกอฮอล์หลังวันที่กล่าวมา ท่านจะต้องมีใบประกาศนียบัตร APLH ใช้ แสดงเป็นเอกสารประกอบการยื่นขอ หลักสูตรนี้มีการจัดสอนคล้ายกับหลักสูตร NCPLH ฉบับเดิม คือ จำ�นวนชั่วโมงบังคับเรียนจะอยู่ที่ระหว่าง 6-10 ชั่วโมง หลักสูตร 1 วัน - เรียนและสอบภายในวันเดียว ข้อสอบแบบปรนัย (ตัวเลือก) มีฉบับภาษาต่างๆ ให้เลือก รวมถึงภาษาไทย แต่...จะครอบคลุมเนื้อหาในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น (The responsible retail sale of alcohol) จะต้องสอนโดยอาจารย์ที่ได้รับ ใบอนุญาตรับรองโดยตรงจาก Awarding Body เพียงเท่านั้น (เช่น BIIAB เป็นต้น) โดยเฉพาะถ้าศูนย์สอนแห่งนั้นจัดให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษา อื่นที่นอกเหนือไปจากภาษาอังกฤษ ทราบผลสอบไวกว่าเดิม คือ ภายในเวลา 24 ชั่วโมง ชื่อเรียกใหม่นี้ เปลี่ยนเฉพาะในเขตอังกฤษและเวลส์เท่านั้น

80

• 110

สำ�หรับผู้จำ�หน่ายแอลกอฮอล์ เฉพาะในเขตสกอตแลนด์เท่านั้น ท่านจะมีสิทธิ์ จำ�หน่ายแอลกอฮอล์ต่อไปได้ก็ต่อเมื่อ ท่านสามารถแสดงใบประกาศนียบัตร SCPLH ฉบับใหม่ทุกครึ่งเทอมของบัตรอนุญาต ว่าท่านได้ refresh (เรียนใหม่) ความรู้เกี่ยวกับการจำ�หน่ายแอลกอฮอล์ของท่านทุกๆ ห้าปี และพนักงาน ของท่านจะต้องสามารถแสดงได้ว่า ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจำ�หน่าย แอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องทุกปี ครั้งละอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 2 ชั่วโมง

Home Office ประกาศนโยบาย

‘Summer Test Purchas-

ing Campaign’ โฮมออฟฟิคทุ่มเงินมากกว่า 1.4 ล้านปอนด์ ให้กับโครงการตรวจสอบการขาย เหล้าให้เด็กในซัมเมอร์ของปีนี้ (Summer Test Purchasing Campaign) เพื่อ ทำ�การกวาดล้างผู้ขายที่ขาดความรู้และไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เจ้าหน้าที่จะรู้ได้อย่างไรว่าร้านแห่งนั้นขายเหล้าให้แก่เด็กหรือไม่ โครงการนี้จึง สุ่มส่งเจ้าหน้าที่พิเศษ คือเด็กที่มีอายุต่ำ�กว่า 18 ปี แสดงตัวเป็นลูกค้า ประสงค์ ว่าจะซื้อเหล้าในร้านแห่งนั้น ถ้าหากมีการซื้อ-ขายเกิดขึ้น แสดงว่า ร้านค้าแห่ง นั้นตกการตรวจสอบ ซึ่งอาจส่งผลให้เจ้าของและ/หรือ DPS ถูกปรับและถูก ลงโทษได้ทันทีตามกฏหมาย ดังนั้นหลายองค์กรชั้นแนวหน้า เช่น BIIAB จึงเร่งสนับสนุนและแนะนำ�ให้ท่าน เจ้าของกิจการร้านอาหาร ผับ คลับและบาร์ ส่งพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยตรงกับการจำ�หน่ายแอลกอฮอล์ เข้าอบรมหลักสูตร Level 1 Award in Responsible Alcohol Retailing (ARAR) ซึ่งมีเนื้อหาการเรียนไม่ต่างไปจาก APLH เพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากการขายแอลกอฮอล์อย่างผิดกฏหมาย เพราะ พนักงานขาดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง “ผู้เขียนอยากยํ้าว่า ยังมีข่าวและกฏระเบียบอื่นๆ อีกมากมายที่สัมพันธ์กับ ธุรกิจร้านไทยในปัจจุบัน... ทุกๆ เนื้อหามีความสำ�คัญมากต่อธุรกิจและความ เป็นอยู่ของท่าน ดังนั้นเมื่อทราบแล้ว... หากรักใคร...รู้แล้วต้องบอกต่อ....”


อิดูพลัสช่วยรณรงค์โครงการ “ครัวไทยสู่โลก” แจกฟรีสติกเกอร์สีฟูดไฮยีน มีประโยชน์มากต่อร้านอาหาร ไทยโดยตรง สนใจติดต่อส่งซองเปล่าติดแสตมป์ ๕๗ เพนนี จ่าหน้าซองถึงตัวคุณเอง แล้วจัดส่งมาที่ Edu-Plus CIC, Duang-dhamma Building, 49 Castle Street, Banbury OX16 5NU www.edupluscic.org

เปิดอบรมแล้วหลักสูตร ESOL ควบคู่ติวเข้ม Life in the UK 7 วันเต็ม “เปิดอบรมแล้วหลักสูตร ESOL ควบคู่ติวเข้ม Life in the UK 7 วันเต็ม พร้อมวันสุดท้ายฝึกแบบทดลองทางคอมพิวเตอร์ สนใจโทรติดต่อด่วน Tel: 0871 2003441” ศูนย์อบรมอิดูพลัสซีไอซีของอาจารย์ ดร. คนึงนิจ การ์เน็ทท์ ผู้เชี่ยวชาญที่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากสถาบันชั้นนำ�ของ อังกฤษ เช่น BIIAB, Highfield Awarding Body of Compliance (HABC), Chartered Institute of Environmental Health (CIEH), The Royal Environmental Health of Scotland (REHIS) และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ Home Office เช่น ASIC, EDI และ English Speaking Board (ESB) รับสอนทั้งในและนอกสถานที่ ตามศูนย์อบรมของเรามากกว่า 30 แห่งทั่วพระราชอาณาจักร สนใจโทร 0871 2003441 มือถือ 07760 124612 (9:30 น. to 18:30 น.) อีเมล drgarnett70@msn.com เว็บไซต์ www.edupluscic.org

Train to Gain ทุนปี ใหม่ 2011 มาแล้ว ใช้แล้วใช้อีกได้ £1,000 ต่อหนึ่งบริษัท! ขอเชิญเจ้าของกิจการเสนอชื่อธุรกิจของท่านเข้ารับทุนการศึกษา หรือส่ง พนักงานของท่านเข้าคอร์ส ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ ฟูดไฮยีนระดับที่ 3 - 3 วัน ฟูดไฮยีนระดับที่ 4 - 5 วัน วิธีการกรอกเอกสาร Safer food, Better Business - 1 วัน หลักสูตรการเป็นหัวหน้าตึกที่จำ�หน่ายแอลกอฮอล์ (DPS) - 1 วัน หลักสูตรการจัดเสิร์ฟเครื่องดื่ม - 1 วัน หลักสูตรการทำ�ธุรกิจแบบครบวงจร - 3 วันเต็ม (ซึ่งรวมหลักสูตร First Aid และ Health & Safety) หลักสูตรการดูแลลูกค้า (Customer Services) - 1 วัน หลักสูตรการตลาด (Marketing) - 1 วัน ภาษาอังกฤษ (ESOL - Skill for Life) - หลักสูตรทุนการศึกษา ภาษาอังกฤษ (English for Business) - สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบ ของโฮมออฟฟิคได้ VRQ - Customer Service และหลักสูตรอื่นๆ อีกมากมาย สามารถขอค่าเรียนคืนทันทีเมื่อจบหลักสูตร เช็ควันเรียนและสถานที่ ได้ที่ www.edupluscic.org หรือ โทรถามที่ 0871 2003441 ศูนย์อบรมอิดูพลัสซีไอซีของอาจารย์ ดร. คนึงนิจ การ์เน็ทท์ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สถาบันชั้นนำ�ของอังกฤษ เช่น BIIAB, Highfield Awarding Body of Compliance (HABC), Chartered Institute of Environmental Health (CIEH), The Royal Environmental Health of Scotland (REHIS) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ Home Office เช่น ASIC, EDI และ English Speaking Board รับสอนทั้งในและนอกสถานที่ ตามศูนย์อบรมของเรามากกว่า 30 แห่ง ทั่วพระราชอาณาจักร สนใจโทร 0871 2003441 มือถือ 07760 124612 อีเมล drgarnett70@msn.com เว็บไซต์ www.edupluscic.org

NITA AWARD 2009 www.edupluscic.org 110 •

81


Smile

think

ทุกข์ไว้เห็น-สุขไว้เป็น

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ผู้อำ�นวยการสถาบันวิมุตตยาลัย www.dhammatoday.com www.facebook.com/v.vajiramedhi www.Twitter.com/vajiramedhi

เคยถามตัวเองบ้างไหมว่า

ชีวต ิ

คืออะไร ?

นั ก ปราชญ์ เรื อ งนามระดั บ โลกหลายคน อย่ า ง ตอลสตอย, เบอทรัล รัสเซลล์ เป็นต้น ล้วนแล้วแต่ เคยตอบคำ�ถามเหล่านี้ บางท่านเสนอว่า ชีวิตคือการต่อสู้ บางท่านเสนอว่า ชีวิตคือการเดินทาง บางท่านเสนอว่า ชีวิตคือการเวียนว่ายตายเกิด บางท่านเสนอว่า ชีวิตคือกระบวนการแก้ปัญหา บางท่านเสนอว่า ชีวิตคือการใช้กรรม เรื่อง พระมหาวุฒชิ ยั วชิรเมธี

82

• 110


บรรดาค�ำตอบเหล่านี้ ทัศนะที่ว่า ชีวิตคือการกระบวนการแก้ ปัญหา นับว่าสอดคล้องกับทัศนะทางพระพุทธศาสนามากที่สุด พุทธศาสนามองว่า ชีวิตมนุษย์นนั้ เต็มไปด้วยปัญหา (ทุกข์) ถึง กับมีพุทธวัจนะตรัสไว้ว่า “ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุนํ” (ทุก-ขา, ชาติ,ปุ-นับ-ปุ-นัง) แปลว่า “การมีชีวิต คือ การมีทุกข์ซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า” แต่ - - แม้จะยืนยันความจริงว่า ตัวชีวิตก็คือ ตัวความทุกข์ แต่ไม่ ได้หมายความว่า ชีวิตนี้เราจะหาความสุขกันไม่ได้ ชีวติ เต็มไปด้วยความทุกข์กจ็ ริง แต่หากปฏิบตั ติ อ่ ชีวติ เป็นก็เป็นสุข ปราชญ์ทางพุทธศาสนาท่านหนึง่ จึงกล่าวว่า “ทุกข์ส�ำหรับเห็น แต่ สุขส�ำหรับเป็น” หมายความว่า ความทุกข์ของชีวิตนัน้ เราต้อง “เห็น” คือ รู้เท่าทัน แต่ไม่มีหน้าที่ไปเป็นทุกข์ ทว่าคนส่วนใหญ่ มัก “ไม่เห็นทุกข์” จึงใช้เวลาไปกับการ “เป็นทุกข์” การเห็นทุกข์ และการเป็นทุกข์ เป็นอย่างไรขอยกตัวอย่าง มนทิรา (น้องมน) คบกับแฟนมาสองปี แต่จู่ๆ แฟนที่รักมาก ประสบอุบัติเหตุ ตายจากไปอย่างปัจจุบันทันด่วน ในงานศพ มนไม่เสียน�้ำตาสักหยด แม่แฟนของมน เห็นมนไม่เศร้าไม่แสดง อาการเสียใจ ยังคงช่วยงานศพไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับตัว เอง จึงพูดลับหลังมนตามประสาชาวบ้านว่า มนไม่รักลูกชายของ เขา เหมือนกับที่ลูกชายของเธอทุ่มเทชีวิตให้สุดจิตสุดใจ “ดูเอาสิ มนมันไม่เสียน�ำ้ ตาสักหยด นีห่ รือคนทีร่ กั กัน หาก เจ้าเสกลูกแม่เค้ารูเ้ ข้า มันก็คงเสียใจ...” ใครคนหนึง่ ซึง่ ได้ยนิ เสียง ประชดประชันของแม่แฟนพูดเช่นนัน้ จึงรีบน�ำสารนัน้ ฝากมาถึง มนทิรา มนฟังแล้วก็ยิ้ม “พี่คะ ความตายนัน้ เกิดขึ้นได้กับเราทุกคน ต่างกันแค่ เพียงจะมาถึงเร็วหรือช้าเท่านัน้ ตอนนี้แฟนมนเสีย เค้าก็เสียไป แล้ว ร้องไห้ไปก็เรียกชีวติ เค้าคืนมาไม่ได้ และการไม่รอ้ งไห้กไ็ ม่ได้ หมายความว่ามนไม่รกั เค้า พีจ่ �ำไม่ได้หรือคะ พระพุทธเจ้าตรัสว่า คนเราเกิดมาล้วนต้องตาย แล้วจะแปลกตรงไหนทีม่ นไม่รอ้ งไห้ ไม่ ทุกข์ มนเพียงแต่รับรู้เท่านัน้ ค่ะว่า ชีวิตก็เป็นอย่างนี้...” ว่าแล้วมนก็ท�ำงานของตนต่อไป ไม่โกรธแม่แฟนสักนิด มีแต่จิต คิดสงสารด้วยเมตตา มนนึกอยู่ในใจว่ายังมีคนอีกมากมายที่มัว

แต่ “เป็นทุกข์” โดยไม่เคยมอง “เห็นทุกข์” เมื่อ “ไม่เห็น” จึงเผลอ ตัวเข้าไป “เป็น” อย่างน่าสงสาร ใช่หรือไม่ว่า เรื่องของมน ก็คือ แบบจ�ำลองของชีวิตคนส่วนใหญ่ ในโลกนี้ ในโลกนี้ มีคนอยู่ ๓ ประเภทใหญ่ๆ คนที่ “แว่วเสียงธรรม” คนที่ “ไม่เคยแว่วเสียงธรรม” คนที่ “ไม่รู้ว่ามีเสียงธรรมอยู่ในโลก” ประเภทที่ ๑ นับว่าเป็นคนโชคดีที่สุด ที่นอกจากจะมีชีวิตแล้ว ก็ ยังมีภูมิคุ้มกันความทุกข์ของชีวิตที่ชื่อธรรมะ มาท�ำหน้าที่เป็น “แอนติบอดี”้ (anti body) คอยท�ำหน้าทีส่ ลัดทุกข์ออกไปจากชีวติ จึงมีชีวิตที่ไม่ผูกติดกับความทุกข์ คนประเภทนี้ ทุกข์มีไว้ส�ำหรับ เห็น (รู้เท่าทัน) สุขมีไว้ส�ำหรับเป็น ประเภทที่ ๒ นั บ ว่ า เป็ น คนโชคไม่ ดี แต่ ไม่ ถึ ง กั บ โชคร้ า ย หมายความว่า เขารู้อยู่ทีเดียวว่า ในโลกนี้มีวิธีที่จะมีชีวิตโดยไม่ จ�ำเป็นต้องเป็นทุกข์ แต่ขอโทษ - - เขาไม่มีเวลามากพอส�ำหรับ ศึกษาวิธีที่จะมีชีวิตที่ไม่ทุกข์นี่เลย งานยุ่ง เวลาไม่ค่อยมี ธุรกิจ รัดตัว รู้ทั้งรู้ว่า “ของดีมีอยู่” แต่เอาไว้ก่อน ยังไม่มีเวลา ยังไม่ ถึงเวลา ที่ร้ายหน่อยก็อาจจะบอกว่า ไม่เห็นจ�ำเป็นที่ชีวิตจะต้อง เกี่ยวข้องกับธรรมะสักหน่อย ประเภทที่ ๓ นับว่าเป็นคนโชคร้าย คือ ทั้งชีวิต เขาไม่รู้สักนิดว่า ชีวติ ทีด่ นี นั้ เป็นอย่างไร ตัง้ แต่เกิดจนตายใช้ชวี ติ ไปตามแรงขับของ สัญชาตญาณ (การเอาตัวรอด, การด�ำรงเผ่าพันธุ์, การตกเป็น ทาสกิเลส) ชีวิตจึงคลุกคลีตีโมงอยู่ระหว่างความทุกข์ ความสุข (เทียม) แทบไม่ว่างเว้น แล้วเมื่อถึงเวลาหนึง่ ชีวิตนัน้ ก็แตกดับไป ท่ามกลางความทุกข์ เคยถามตัวเองบ้างหรือเปล่าว่า ส�ำหรับตัวคุณแล้ว ทุกข์มีไว้ “เห็น” หรือมีไว้ “เป็น”? 110 •

83


Smile

Gadge

t

Internet Booking

& Shopping

เรื่อง Thananchai Sirikianthong e-mail: thanancom@msn.com

อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในแทบทุกย่างก้าวของชีวติ ตัง้ แต่ตน่ื นอนตอน เช้า ต้องตรวจสอบสถานะการเดินรถของรถไฟใต้ดิน วันนี้มีสายใดล่าช้า หรือหยุดให้บริการหรือไม่ เพื่อที่จะได้วางแผนเผื่อเวลาการเดินทาง โดย สามารถตรวจสอบได้จาก www.tfl.org.uk หรือหากต้องการไปเทีย่ วอีกมุม เมืองของลอนดอน แต่ไม่รู้จะไปอย่างไร ก็สามารถเข้าไปที่เว็บเดียวกันนี้ เพือ่ ขอให้ระบบสร้างเส้นทางการเดินทางให้ได้ ซึง่ สามารถทราบได้ทนั ทีวา่ จะต้องขึน้ รถสายใด ลงป้ายใด และใช้เวลาเดินทางมากแค่ไหน หรือหาก ต้องการทานมื้อค่ำ�กับคนพิเศษ เราก็สามารถค้นหาร้านอาหารและจอง โต๊ะได้ผ่าน www.london-eating.co.uk นอกจากบริการต่างๆ ที่กล่าว มาแล้ว เรายังสามารถซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทาง www.amazon.co.uk หรือสินค้ามือสอง ราคาถูกผ่านทาง www.ebay.com ซึง่ มีแทบทุกอย่าง ทีค่ ณ ุ ต้องการ หรือแม้กระทัง่ ธนาคารต่างๆ ทีด่ วู า่ น่าจะมีความเสีย่ งสูงสุด เพราะเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับเงินๆ ทองๆ แต่ปจั จุบนั แต่ละธนาคารก็เริม่ หันมาให้ บริการลูกค้าโดย ธุรกรรมทางการเงินแทบทุก ขัน้ ตอนก็เริม่ ใช้ระบบ E-Banking เพือ่ ให้ลกู ค้า สามารถทำ�ธุรกรรมทางการเงินผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง ไม่วา่ จากคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มอื ถือก็ตาม และทีน่ า่ สังเกต มี หลายธุรกิจที่มอบส่วนลดหรือให้ราคาสินค้า ทีถ่ กู กว่าซือ้ จากหน้าร้าน จึงทำ�ให้คนยุคใหม่ นิยมการซือ้ สินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตกันมากขึน้

84

• 110


เพราะ COMODO ให้วงเงินประกันสูงสุดถึง $250,000 ส่วนทาง ด้านการชำ�ระเงินผ่านบัตรเดบิตหรือเครดิตนั้นข้อมูลบัตรจะถูกส่ง ไปยังธนาคารโดยตรง และท่านจะต้องกรอกรหัสผ่านสำ�หรับระบบ ความปลอดภัยของบัตรแต่ละประเภท อาทิ Verified by Visa หรือ MasterCard SecureCode เป็นต้น

จากตัวอย่างที่กล่าวไปนั้น จะเห็นได้ว่าอินเทอร์เน็ตช่วยให้อะไรๆ ในชีวิต เราสะดวกขึ้นมาก แต่ทุกอย่างย่อมมีทั้งด้านบวกและด้านลบ มีทั้งข้อดี และข้อเสีย ความสะดวกในการใช้บริการต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ตดึงดูดคน ให้เข้ามาใช้งาน แต่ก็มีผู้ไม่หวังดีบางคนใช้โอกาสนี้ในการหาประโยชน์ให้ ตนเอง ด้วยการแอบดักขโมยข้อมูล ตั้งแต่รหัสผ่านสำ�หรับเข้าใช้งาน ไป จนถึงข้อมูลบัตรเครดิต แต่อย่าเพิง่ ตืน่ ตระหนกจนเกินไป เพราะถ้าหากเรา ดูแลคอมพิวเตอร์ให้ปราศจากไวรัส หรือโปรแกรมไม่พงึ ประสงค์ เท่านีเ้ ราก็ สามารถวางใจได้ระดับหนึง่ แล้วครับ ทีบ่ อกว่าระดับหนึง่ หมายความว่า อีก ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับเว็บที่ขายสินค้าหรือให้บริการด้วย ที่จะต้องดูแลระบบ ของตนเองให้ปลอดภัย สำ�หรับผู้ซื้ออย่างเราก็คงจะต้องเลือกใช้บริการ จากผู้ขายที่มีชื่อเสียงและวางใจได้สักหน่อย อย่างเช่น WestEase Travel ตัวแทนจำ�หน่ายตั๋วเครื่องบินที่คนไทยใน อังกฤษรูจ้ กั กันเป็นอย่างดีทใี่ ห้บริการมานานกว่าสองทศวรรษแล้ว นอกจาก จะจำ�หน่ายตัว๋ ผ่านทางหน้าร้านและทางโทรศัพท์ซงึ่ มีพนักงานชาวไทยคอย บริการแล้ว ทางบริษัทยังเปิดช่องทางจำ�หน่ายผ่านทาง www.WestEastTravel.com อีกด้วย ท่านสามารถค้นหาสายการบินทัว่ โลก เทีย่ วบิน ตรวจ สอบราคา พร้อมทั้งสั่งจองและชำ�ระเงินผ่านทางหน้าเว็บได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง แถมยังได้ส่วนลดพิเศษถูกกว่าการซื้อที่สำ�นักงาน โดยใช้เวลา อีกเพียง 2-3 ชั่วโมงก็จะได้รับ E-Ticket ผ่านทางอีเมลของท่าน โดยไม่ จำ�เป็นต้องเสียเวลาเดินทางมาที่บริษัทเลย บางท่านอาจจะยังกังวลเรื่อง ความปลอดภัย ให้ลองเข้าไปที่หน้าแรกของเว็บไซต์จะพบสามเหลี่ยมสี แดงตรงมุมขวาล่าง ซึ่งเป็นการรับรองโดย COMODO ว่าเว็บไซต์นี้เป็น เว็บของ WestEast Travel จริง ไม่ใช่เว็บปลอมหรือหลอกลวง เมื่อคลิกที่ สัญลักษณ์สามเหลีย่ มสีแดงนี้ จะปรากฎหน้าจอแสดงรายละเอียดของการ รับรอง นอกจากจะรับรองว่าเป็นเว็บจริงแล้ว COMODO ยังทำ�หน้าที่เข้า รหัสข้อมูลที่จะส่งผ่านระหว่างคอมพิวเตอร์ของท่านกับ WestEast Travel ด้วย เพื่อป้องกันในกรณีโดนขโมยข้อมูล ผู้ที่ได้ข้อมูลไปจะไม่สามารถ เปิดอ่านได้ ท่านสามารถวางใจได้ถึงความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน

กล่าวโดยสรุปคือ ระบบความปลอดภัยจะช่วยยืนยันตัวตน ของทุกฝ่าย คือ ร้านค้า ผู้ซื้อ และธนาคาร ว่าเป็นตัวตนจริง และ มีการเข้ารหัสข้อมูลที่ส่งระหว่างกันตลอดเวลา แค่นี้ก็ปลอดภัยแล้ว ที่เหลือคือ แต่ละคนจะต้องดูแลคอมพิวเตอร์ของตนเองให้สะอาด ปราศจากไวรัส เพราะมีไวรัสบางประเภททีจ่ ะคอยแอบดักจับการกด แป้นคียบ์ อร์ดแล้วแอบส่งข้อมูลกลับไปยังผูส้ ร้างไวรัสนัน้ ถ้าไม่มนั่ ใจ ว่าคอมพิวเตอร์ของตนเองปลอดไวรัสหรือไม่ ลองปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ ที่วางใจได้ดีกว่าครับ ครัง้ หน้า หากคิดจะซือ้ ของหรือใช้บริการอะไรก็ลองพิจารณา การใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตดูนะครับ รวดเร็วทันใจ ไม่ต้องรอให้ หงุดหงิดใจ แม่นยำ� ได้ราคาพิเศษกว่าปกติ แถมลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เราอาจจะลืมบวกเข้าไปด้วย ไม่ว่าจะค่านํ้ามัน ค่าเดินทาง ค่า อาหาร และเรื่องอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย... รวมถึงเวลาของท่าน ด้วยครับ


Some

where

สือ่ แห่งชีวต ิ (ตอนจบ) นี่ เป็นบทความสุดท้ายของชุดสื่อแห่งชีวิต เนื่องจากไม่สามารถจะเขียนบอกอธิบายในนี้ได้เพราะ เป็นการฝืนกฎแห่งสวรรค์ ปริศนาบางทีกต็ อ้ งปล่อยให้เป็นปริศนาต่อไป ตราบใดทีท่ า่ นยังไม่ได้รบั รูถ้ งึ ความเข้าใจ ก็ยอ่ มต้องเป็นปริศนา ตามทีไ่ ด้บอกถึงผลแห่งการได้รบั ธรรมะสวรรค์ ในยุคนี้ เป็นการได้รบั โดยตรงโดยไม่ตอ้ งมีขอ้ ก�ำหนด แค่มเี พียงอาจารย์รบั ถ่ายทอดธรรมะ และมีผยู้ อมเอาชีวติ เข้าแลกเป็นการ ประกัน รับรองว่าท่านเหมาะสมในการรับธรรมะสวรรค์หรือรับเต๋าเท่านัน้ ไม่จ�ำเป็นว่าท่านจะต้องมีฐานะ ทีร่ ำ�่ รวย มีการศึกษาทีส่ งู ส่ง มีการงานต�ำแหน่งทีม่ หี น้ามีตาในสังคม คนจนอาจจะได้รบั ธรรมะสวรรค์ มากกว่าคนรวยเพราะความโลภมีนอ้ ย ความอยากเกิดน้อย ความหลงในฐานะในสังคมมีนอ้ ย จิตใจจึง ไม่มวั หมองไม่มวั เมาในลาภวัตถุ ทีท่ �ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงของจิตใจ คุณธรรม มโนธรรม จริยธรรม ยังพอมีเหลือให้สามารถขัดเกลาได้

เรื่อง ชัยรอบโลก

ผลแห่งการได้รบั ธรรมะสวรรค์หรือรับเต๋านัน้ สามารถทีจ่ ะรับรูแ้ ละมีการพิสจู น์ กันได้ เพราะผูท้ ไี่ ด้รบั ธรรมะสวรรค์แล้ว ย่อมได้รบั ผลบุญกุศล บุญสัมพันธ์ ที่ มีสะสมมาก่อน จึงสามารถได้รบั ธรรมะสวรรค์ แต่เมือ่ ได้รบั แล้วน�ำไปปฎิบตั ิ ฝึกฝนให้เข้าถึงก็จะเกิดผลบุญทีส่ ามารถปรากฎต่อตัวท่านในทางตรงและทาง อ้อม ทีส่ ามารถพิสจู น์ได้กค็ อื คนทีร่ บั ธรรมะสวรรค์แล้วปฎิบตั ติ าม เมือ่ ตาย ไปร่างกายไม่แข็งไม่เน่า สามารถจับนัง่ ได้ มีการถ่ายรูปพิสจู น์กนั มามากมาย ตายแล้วไม่ตอ้ งฉีดยากันเน่า ไม่มกี ลิน่ เหม็น ภัยหนักจะลดหาย ภัยน้อยจะไม่ ไม่มี ปลอดภัยทัง้ การเดินทาง ปลอดภัยจากภัยพิบตั ติ า่ งๆ การได้รบั ธรรมะ สวรรค์ แล้วไม่ได้หมายความว่า ท่านหลุดรอดปลอดภัย การได้รับธรรมะ สวรรค์ เป็นแค่การชีช้ อ่ งทางแบบไม่ตอ้ งอ้อม เพียงแต่ทา่ นจะเดินตามทางที่ ชีแ้ นะหรือหลงระเริงในโลกของวัตถุ ขั้นตอนของการรับธรรมะสวรรค์ก็คือ เราจะต้องมีคนรับรอง เราจะต้องมี อาจารย์รับถ่ายทอดชี้น�ำ และจะต้องมีสถานที่ท�ำพิธี เมื่อมีสามอย่างแล้ว โอกาสทีจ่ ะได้รบั ธรรมะสวรรค์นนั้ มีสงู แต่นนั่ ก็มไิ ด้เป็นการยืนยันแน่นอนว่า จะสัมฤทธิผ์ ล ถ้าบุญสัมพันธ์ของเรายังไม่เพียงพอ เจ้ากรรมนายเวรยังไม่ยอม ปลดปล่อย การทีจ่ ะไถ่ถอนชือ่ จากบัญชียมโลกย่อมท�ำไม่ได้จนกว่าจะมีการ อโหสิกรรมยินยอมแก่กัน นัน่ ก็ต้องมีการปฎิบัติดีสร้างบุญกุศลเพื่อชดใช้ให้ แก่กนั ในช่วงเวลาทีเ่ รามีกายสังขารทีส่ ามารถกระท�ำได้ เพราะวิญญาณไม่มรี ปู กายทีส่ ามารถจะสร้างกุศลสร้างบารมีให้เกิดขึน้ เพือ่ ทีจ่ ะฉุดช่วยให้หลุดพ้นวง เวียนแห่งกรรมไปสูส่ วรรค์ เมือ่ เรามีรา่ งกายทีส่ ามารถได้รบั การถ่ายทอดธรรมะ สวรรค์ เพือ่ ปฎิบตั ใิ ห้เกิดกุศลจิตแห่งธรรม ได้รบั การชีแ้ นะจุดญาณทวาร ได้ รับรูถ้ งึ ลัญจกรส�ำหรับเบิกทางผ่านด่านประตูสวรรค์ ได้รถู้ งึ รหัสลับ ทัง้ สาม อย่างทีเ่ ป็นไตรลักษณ์นี้ เมือ่ เรามีกายเราได้ แต่เมือ่ เราไม่มกี ายสังขาร นัน่ คือ การยากยิง่ ในการได้บ�ำเพ็ญสร้างบารมีธรรม

86

• 110


เงินทอง ทรัพย์สมบัติ หรืออ�ำนาจทัง้ หลาย ไม่สามารถหาซือ้ แลก เปลี่ยนกับการได้รับธรรมะสวรรค์ ในอดีต ธรรมะสวรรค์ จะถูก ถ่ายทอดโดยตรงสูช่ นชัน้ ผูน้ �ำ เช่น กษัตริยจ์ ะเป็นผูท้ ไี่ ด้รบั แล้วน�ำ ไปปฎิบตั ิ แต่เมือ่ กษัตริย์ หรือผูน้ �ำขาดซึง่ คุณธรรม มโนธรรม และ จริยธรรม ความเสือ่ มในจิตอันเกิดจากกิเลส ตัณหา มัวเมา ท�ำให้ เกิดผลร้ายกับประชาชนในการพึง่ พาผูน้ �ำ เมือ่ เป็นเช่นนี้ กาลต่อ มาจึงได้มกี ารถ่ายทอดธรรมะสวรรค์สนู่ กั บวช เพือ่ เป็นผูป้ ฎิบตั ใิ ฝ่ หาธรรมะ และจะได้ถา่ ยทอดสูป่ ระชาชน แต่ในยุคปัจจุบนั ความ ห่างเหินในธรรมะ หลงไหลในวิทยาการทีน่ กึ ว่าเจริญแล้วเลยท�ำให้ หลงลืมคุณธรรม มโนธรรม และขาดซึ่งจริยธรรม ท�ำให้หลงลืม ท�ำร้ายตัวเองและสังคม ท�ำลายธรรมชาติความสมดุลย์ของโลก และนัน่ ก็เป็นจุดที่โองการสวรรค์ถึงต้องลงมาคัดเลือกคนที่มีบุญ สัมพันธ์เพือ่ จะได้เป็นผูท้ จี่ ะกลับมาอยูใ่ นช่วงของธรรมการยุคขาว ตัวผมเองก็ได้ประสพพบกับสิง่ มหัศจรรย์ของธรรมะสวรรค์ทเี่ กิดขึน้ กับตนเองในหลายสถานการณ์ ในช่วงแรกๆ ยังไม่อยากจะเชือ่ ว่า นีเ่ ป็นผลจากธรรมะสวรรค์ เลยมองแต่ในแง่ของกรรมทีย่ งั ตามมา ไม่ถงึ ตัว มองเป็นเรือ่ งความบังเอิญ หรือ เป็นช่วงจังหวะของชะตา ชีวิตที่ยังไม่ถึงกับเสียหาย แต่เมื่อได้ศึกษาในธรรมะสวรรค์มาก ขึน้ ความเข้าใจเกิดขึน้ มา ท�ำให้รสู้ กึ ว่าได้เรียนรูอ้ ะไรอีกมากมาย ในส่วนทีเ่ คยรับรูเ้ รียนรูม้ า แต่ยงั ไม่เข้าใจหรือพยายามเข้าใจ แต่ เหมือนว่ายังเป็นสิง่ ทีห่ าค�ำตอบไม่ได้ ยังเกิดการสงสัยอยูอ่ กี แต่ บางอย่างพยายามค้นหาเรียนรู้ ได้อา่ นได้ศกึ ษาแต่ยงั ไม่เข้าใจ ยัง เป็นปริศนาในตัวตน อยูๆ่ ก็เกิดความเข้าใจขึน้ มาอย่างทีไ่ ม่เคย รู้มาก่อน พยายามจะหาค�ำตอบหรือต้นเหตุแห่งความเข้าใจก็ไม่ สามารถอธิบายได้วา่ มันเกิดขึน้ ได้อย่างไร จะบอกว่าจากการเรียนรู้ การอ่าน การฟัง การเห็น แล้วที่ผ่านมาท�ำไมถึงไม่เข้าใจกับมัน ทัง้ ๆ ทีอ่ า่ นมาแล้ว ได้ยนิ มาแล้ว ได้เห็นมาแล้ว

ผมได้รบั ธรรมะสวรรค์มานานแต่ไม่ได้สนใจ เพราะในใจ ยังยึดติดกับสิง่ ทีเ่ คยปฎิบตั ิ เคยเรียนรูแ้ บบเดิมๆและความศรัทธา ทีม่ มี าแต่เดิม ในใจยังยึดมัน่ ในเรือ่ งของศาสนาพุทธ ตัง้ แต่เกิดเรา นับถือศาสนาพุทธ ได้ไปวัด ได้รบั รูส้ งั่ สอนเรือ่ งศาสนาพุทธ เมือ่ โตขึน้ ก็ได้อา่ นได้เรียนรู้ ต่อมาได้บวชในพุทธศาสนาอีก แล้วยังได้ บวชกับวัดที่มีชื่อเสียงในการปฎิบัติ ได้เรียนรู้กับพระอาจารย์ซึ่ง ท่านมีชอื่ เสียง เป็นทีเ่ คารพศรัทธาจากประชาชน ท�ำให้ผมคิดว่า มีความเข้าใจเพียงพอหรือเข้าใจในศาสนาพุทธ เลยไม่ได้ใส่ใจใน เรือ่ งธรรมะสวรรค์ เมือ่ ได้รบั การชักชวนให้รบั ธรรมะสวรรค์ จาก คนใกล้ชดิ คือพีส่ าว ก็ไปรับแบบไม่ขดั ใจไม่ขดั ศรัทธาพี่ แต่ไม่ได้ สนใจหรือคิดเกีย่ วกับธรรมะสวรรค์เลย แล้วก็ลมื ไปไม่ได้ใส่ใจอีก เมื่อพี่สาวถามถึงก็พยายามเลี่ยงหรือบอกปัดไปคนละทางเพื่อไม่ ต้องการให้มกี ารสนทนาเรือ่ งธรรมะสวรรค์ สืบต่อเนือ่ ง ทุกอย่าง ก็ผ่านมาเป็นสิบปี จนกระทั่งสิ่งที่เป็นส่วนของการหันกลับมาเริ่ม ศึกษาธรรมะสวรรค์กเ็ มือ่ สีป่ ที แี่ ล้ว เมือ่ คุณแม่ของผมเองได้ถงึ แก่ กรรมลง ผมต้องบินกลับไปโดยด่วน เมือ่ พีส่ าวผมโทรมาในเช้าวัน จันทร์บอกว่า แม่อยูโ่ รงพยาบาลไม่รสู้ กึ ตัว ผมบินกลับวันอังคาร ถึง กรุงเทพฯ วันพุธบ่าย ลงเครือ่ งก็ตรงไปยังโรงพยาบาลทีค่ ณ ุ แม่นอน รักษาตัว ในระหว่างการเดินทางจากสนามบินไปโรงพยาบาลก็ได้ รับฟังเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ จากพีช่ ายทีไ่ ปรับ เมือ่ ถึงโรงพยาบาล ได้เห็นคุณแม่นอนแบบไม่รสู้ กึ ตัว มีสายระโยง ระยางเต็มไปหมด มีเครือ่ งช่วยหายใจ เครือ่ งตรวจวัดการเต้นของ หัวใจ เครื่องวัดชีพจร ผมเห็นแล้วก็รู้ว่า ในสถานะการณ์แบบนี้ ของคนไข้ทเี่ ป็นคุณแม่ผมไม่ดเี ป็นแน่ เมือ่ คนไข้อายุ 94 ปี จาก ประสบการณ์ของผมทีไ่ ด้เรียนรูม้ าก็คงจะพอเข้าใจอะไรได้ แต่เมือ่ มาเกิดกับแม่บงั เกิดเกล้าของตัวเองก็ตอ้ งท�ำใจ ระลึกถึงความจริง ว่า ไม่มใี ครหนีพน้ ความตาย เมือ่ ได้นงั่ เฝ้าดูรา่ งของแม่ทนี่ งิ่ อยูบ่ น เตียงคนไข้ ดูกราฟการเต้นของหัวใจ ดูจอมอนิเตอร์แสดงถึงการ เต้นของชีพจร ดูตวั เลขของความดันโลหิตทีป่ รับเปลีย่ นตลอดเวลา จนกระทั่งนางพยาบาล เข้ามาบอกว่าถึงเวลาที่จะต้องท�ำความ สะอาดและเปลี่ยนผ้าอ้อมให้คนไข้ เพราะคนไข้ไม่รู้สึกตัว เวลา ปัสสาวะหรืออุจจาระ จะต้องมีผา้ อ้อมใส่ไว้ให้ ผมและพีๆ่ จึงได้ ออกมานัง่ ด้านนอกห้องเพื่อปรึกษากันถึงการเตรียมตัวเตรียมใจ ยอมรับการสูญเสียทีจ่ ะเกิดขึน้ ว่าจะต้องด�ำเนินการอย่างไรบ้าง เมือ่ เวลานัน้ มาถึง ซึง่ คงไม่นาน

110 •

87


พีๆ่ ได้บอกว่า ได้คยุ กับนายแพทย์ทดี่ แู ล ซึง่ ทางคุณหมอก็บอก ว่าเหตุการณ์แบบนีเ้ มือ่ เกิดกับคนไข้สว่ นมากจะไม่รอด โดยเฉพาะ คนไข้ทมี่ อี ายุมากๆ แบบคุณแม่ผม ซึง่ ทางแพทย์กบ็ อกว่าทีอ่ ยูไ่ ด้ เพราะยาและเครือ่ งช่วยหายใจ แต่ไม่รวู้ า่ ยาจะช่วยได้อกี นานแค่ ไหน เพราะในขณะนีท้ างหมอได้ให้ยากระตุ้นการเต้นของหัวใจ แบบเต็มขีดแล้ว ทางพีๆ่ และผมจึงได้คยุ กันว่า ถ้าคุณแม่ถงึ แก่ วาระหมดสิน้ อายุขยั ก็อย่าทรมานท่าน ตอนนีล้ กู ๆ ทุกคนก็ได้อยู่ กันพร้อมหน้าก็ปรึกษากันว่า ถ้าหมอประจ�ำคนไข้มาตรวจก็จะบอก ว่าให้ท�ำทุกอย่างปกติ ถ้าร่างกายท่านไม่สามารถรับได้กต็ อ้ งปล่อย ตามวาระ นีข่ อ้ คิดเห็นของลูกๆ ทีเ่ ห็นพ้องต้องกันว่าให้ทา่ นได้จาก ไปอย่างสงบตามวาระ ดีกว่าทีจ่ ะมายือ้ ยุดด้วยวิทยาการเครือ่ งมือ แพทย์สมัยใหม่ ซึง่ ก็คงไม่สามารถท�ำให้หายหรือฟืน้ กลับมาได้เพียง แค่ชะลอเวลาเท่านัน้ ในระหว่างทีก่ �ำลังนัง่ คุยปรึกษากันอยู่ หลานสาวก็ได้มาบอกว่า คุณ หมอประจ�ำคนไข้ได้มาตรวจอาการ ผมจึงลุกจากทีน่ งั่ เดินไปยังห้อง คนไข้ ไปถึงเห็นหลานเขยยืนอยูห่ น้าห้อง ผมแค่ถามว่าหมออยูใ่ น ห้องแล้วหรือ หลานเขยก็พยักหน้า ผมก็ถือวิสาสะเดินเข้าไปใน ห้อง เห็นคุณหมอและนางพยาบาลอีกสองคนก�ำลังสาละวน ผม ได้แนะน�ำตัวเองกับคุณหมอว่าเป็นลูกชายคนไข้ คุณหมอพยักหน้า รับแล้วบอกว่ากรุณารอนอกห้องสักครู่ ผมเองสายตาก็มองเห็นจอ มอนิเตอร์ ทีผ่ มได้นงั่ ดู ในจอทุกอย่างสงบนิง่ เป็นเส้นตรงหมด ผม เข้าใจได้เลยว่าคุณแม่ผมจากไปแล้ว ผมจึงเดินออกมานอกห้อง ซึง่ พีๆ่ ผมก็เดินมาสมทบทีห่ น้าห้อง ผมก็บอกว่าคุณแม่จากไปแล้ว ทุกอย่างก็เข้าสูภ่ าวะเงียบไปชัว่ ครู่ พีส่ าวผมก็นำ�้ ตาไหล แต่ไม่มี ใครออกเสียง จนทุกอย่างผ่านไปสักพัก คุณหมอก็ออกมาบอกว่า คนไข้ได้จากไปอย่างสงบแล้ว ขณะนีท้ างพยาบาลก�ำลังจัดการอยู่ พีส่ าวผมจึงได้เอ่ยขึน้ มาว่าถึงเวลาทีจ่ ะท�ำการพิสจู น์อะไรบางอย่าง ว่าธรรมะสวรรค์จะเป็นจริงกับตัวเองหรือไม่ ผมซึง่ ไม่เข้าใจก็ถาม ว่า พิสจู น์ อะไร พีส่ าวจึงบอกว่า คุณแม่รบั ธรรมะสวรรค์ แล้วเมือ่ คุณแม่เสียชีวิตแล้ว ก็เป็นการพิสูจน์ว่าคนที่รับธรรมะสวรรค์ศพ จะไม่แข็ง แล้วเวลาทีค่ ณ ุ แม่เสียชีวติ ก็เป็นช่วงค�่ำ ร่างกายก็จะยัง ไม่ได้ใส่โลงศพ ซึง่ จะต้องเก็บไว้ทหี่ อ้ งดับจิตของโรงพยาบาลก่อน พีส่ าวบอกว่าได้เห็นมาแล้วหลายรายทีศ่ พพ่อแม่คนทีไ่ ด้รบั ธรรมะ สวรรค์ไม่แข็ง แต่ครัง้ นีเ้ ป็นคุณแม่ของตัวเอง จะได้พสิ จู น์ให้พนี่ อ้ ง ครอบครัวได้เห็นเป็นประจักษ์พยานว่าธรรมะสวรรค์มจี ริง ผมเองก็ ไม่มเี งือ่ นไขขัดแย้งเพราะอยากรูอ้ ยากสัมผัสว่าจะเป็นจริงแค่ไหน เมือ่ ทุกอย่างตกลง ทางครอบครัวผมก็ได้แจ้งกับทางโรงพยาบาลว่า ห้ามฉีดยาศพจนกว่าจะถึงวันรุง่ ขึน้ ก่อนพิธนี �ำศพใส่โลง ซึง่ ทางโรง พยาบาลก็ได้รบั เงือ่ นไขนี้ เมือ่ ศพถูกเคลือ่ นย้ายจากห้องคนไข้ ไป สูห่ อ้ งดับจิตและเข้าสูห่ อ้ งเก็บศพแล้วซึง่ เป็นห้องเย็น พวกผมก็เดิน ทางกลับทีพ่ กั เพือ่ จะได้มารับศพส�ำหรับบรรจุศพใส่โลงก่อนน�ำไป ประกอบพิธที างศาสนาต่อไป

88

• 110

ในวันรุง่ ขึน้ เมือ่ มาถึงโรงพยาบาลและไปรอทีห่ อ้ งพักข้างห้องดับจิต ทางโรงพยาบาลก็ได้น�ำศพคุณแม่ออกมาตั้งรอเพื่อส�ำหรับท�ำพิธี บรรจุศพใส่โลง ผมได้เดินเข้าไปจับมือจับแขนคุณแม่ ซึง่ ร่างกายก็ เย็นเฉียบ ด้วยเวลาทีค่ ณ ุ แม่ผมเสียชีวติ จนถึงเวลาทีผ่ มได้มาเตรียม ท�ำพิธบี รรจุศพใส่โลงก็เป็นเวลาเกินกว่าสิบสีช่ วั่ โมง ซึง่ แน่นอนว่า ศพที่ถูกเก็บในห้องเย็นย่อมจะต้องเย็น และเนื้อหนังย่อมจะต้อง แข็งเหมือนตอนที่คุณพ่อผมก่อนบรรจุโลงเช่นกัน แต่ร่างกายคุณ แม่ผมยังนิม่ ไม่แข็ง เพียงแต่เย็นเท่านัน้ ผมลองขยับแขนก็สามารถ ขยับได้ ผมเดินจับไปถึงปลายเท้า ก็สงั เกตเห็นก้อนส�ำลีสองก้อนที่ ปลายเท้าตรงข้อเท้า ผมจึงถามทางเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลว่า นีค่ อื อะไร เจ้าหน้าทีบ่ อกว่าเป็นรอยฉีดยาให้ศพ ผมจึงได้ถามว่าฉีดยา ศพตอนไหน เจ้าหน้าที่จึงบอกว่า เมื่อมีการเปลี่ยนเวรตอนเวลา สองนาฬิกา เจ้าหน้าทีช่ ดุ ใหม่เข้าเวรแล้วเห็นศพยังไม่ได้ฉดี ยาเลย จัดการฉีดยาให้ โดยไม่ได้ตรวจดูใบสัง่ การรายงานว่าห้ามฉีดยาศพ ผลจากการฉีดยาศพท�ำให้ส่วนกลางของร่างกายแข็งขยับไม่ได้ เพราะตัวยาจะไปท�ำลายประสาทและกล้ามเนือ้ ของร่างกายท�ำให้ ร่างกายไม่สามารถที่จะจับลุกขึ้นนั่งได้อีก แต่แขนยังสามารถ ขยับได้บ้างแต่ไม่มาก นัน่ จึงเป็นพิสูจน์ขั้นแรกของธรรมะสวรรค์ ส�ำหรับผม ว่าคนที่ได้รับธรรมะสวรรค์นนั้ ร่างกายตายแล้วจะไม่ แข็ง สามารถจับลุกนัง่ ได้ ถ้าไม่ได้รบั การฉีดยาศพ ซึง่ ต่อมาผมได้ เห็นภาพหลายภาพของหลายครอบครัวทีไ่ ด้มกี ารถ่ายรูปเป็นพยาน หลักฐาน เมือ่ เสร็จสิน้ งานศพแล้ว ผมก็ได้กลับมาทีอ่ งั กฤษ แล้วก็ ยังไม่คอ่ ยเชือ่ ในสิง่ ทีไ่ ด้เห็น ยังเก็บมาคิดอีกว่าทีค่ ณ ุ แม่ยงั ไม่แข็ง ตามมือ ตามแขน ตามขา เนือ้ ยังนิม่ เพียงแต่เย็นอาจจะมีหลาย สาเหตุก็เป็นได้ ซึ่งผมก็ปล่อยให้ผา่ นไป จนอีกหลายเดือนต่อมา พีส่ าวผมได้เดินทางมาเยีย่ มผมทีอ่ งั กฤษ ผมก็ได้หาเวลาพาเทีย่ ว แล้ววันหนึง่ เหตุการณ์ทสี่ องได้เกิดขึน้ กับผมเอง นัน้ คือสิง่ ทีท่ �ำให้ ผมเริม่ ให้ความศรัทธาในธรรมะสวรรค์


เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ผมได้ขบั รถของพีส่ าวอีกคนหนึง่ เพือ่ พาพีส่ าว ทีม่ าจากประเทศไทยไปเทีย่ ว โดยผมเป็นคนขับรถเอง มีพสี่ าวผม นัง่ ด้านหน้าคูผ่ ม ด้านหลังมีหลานชายทีม่ าเรียนหนังสือทีน่ นี่ งั่ ไป ด้วย ผมขับรถไปยังเมืองออกซ์ฟอร์ด ก็ขบั ด้วยความเร็วทีก่ �ำหนด บางช่วงก็เร็วกว่าความเร็วทีก่ �ำหนด ตามแต่สถานการณ์ของถนน ทีข่ บั ผ่านไป จนถึงช่วงของช่องเขาทีจ่ ะเข้าสูเ่ ขตออกซ์ฟอร์ดเชียร์ ซึ่งเป็นทางลงเขา ผมก็ได้ขับด้วยความเร็วที่เร็วกว่าก�ำหนดมาก เพราะสภาพการจราจรคล่องตัว รถผมอยูช่ อ่ งขวาสุด และวิง่ ด้วย ความเร็วประมาณ 95 ไมล์ตอ่ ชัว่ โมง ซึง่ ถือว่าเร็วเกินกว่าก�ำหนด มากอยู่ ด้วยเพราะเป็นช่วงลงเขาการส่งความเร็วจึงสูง การวิง่ ก็ ราบเรียบไม่มกี ารสะดุด หรือการส่ายของรถแต่อย่างไร แต่แล้วผม ก็ได้กลิน่ เหม็นไหม้ ทีส่ ง่ เข้ามาในตัวรถ ท�ำให้ผมแปลกใจ เพราะรถ ก็ตดิ แอร์ และไม่ได้เปิดกระจก กลิน่ เหม็นไหม้มาจากไหน รุนแรง มาก ผมก็ถามพีแ่ ละหลานชายว่า ได้กลิน่ เหม็นไหม้หรือเปล่า ใน ใจคิดว่าอาจจะเกิดการลัดวงจรของไฟฟ้าในรถท�ำให้เกิดการเผา ไหม้ ส่งกลิง่ เข้ามาในตัวรถ ผมจึงชะลอความเร็วแล้วพารถเข้าสู่ ช่องซ้าย แล้วจอดรถทีไ่ หล่ทาง ก่อนทีร่ ถจะจอดสนิท ผมรูส้ กึ ถึง การสัน่ สะเทือนของรถด้านซ้าย แต่ผมยังคิดว่าไหล่ทางมันอาจจะ ไม่เรียบไม่สมดุลย์ เมือ่ รถจอดสนิทแล้วลงมาดูสภาพรถ เดินจากหน้ารถมาทีด่ า้ นหลัง ผมเห็นรถเอียงซ้าย ผมมองดูยางล้อรถด้านหลังฝัง่ ซ้ายแบน นัน่ เป็นสาเหตุให้รถเอียง เมื่อผมจัดการเอาเครื่องมือมาเปลี่ยนยาง ล้อ สิง่ ทีผ่ มต้องตกใจอย่างมากคือ ยางล้อรถได้แยกจากกันจาก วงล้อ จากประสบการณ์การขับรถของผมทีเ่ คยเจอมาเมือ่ รถยาง แตก อาการของรถทีข่ บั อยูจ่ ะต้องส่าย เพราะน�้ำหนักรถถูกถ่าย

หายไป แต่นรี่ ถทีผ่ มขับยางแตก แต่ผมไม่รสู้ กึ ถึงการส่ายของรถ เลย แล้วลักษณะของยางทีแ่ ตก และมีการแยกของยางกับล้อรถ แบบนีย้ อ่ มจะต้องมีการขับบดกับถนนมานานพอสมควร กระทะ วงล้อย่อมจะต้องเสียหาย แล้วสภาพยางจะต้องมีรอยฉีกขาดแบบ ไม่เป็นรูป แต่นสี่ ภาพยางทีข่ าดแยกตัวจากกัน บางส่วนยังติดกับ กระทะล้อทั้งสองด้าน ส่วนด้านบนยังอยู่ครบรูปวงกลม เมื่อน�ำ วงล้อยางออกจากตัวกระทะก็ยังเป็นรูปยาง พอถอดตัวล้อจาก รถ ทีก่ ระทะล้อก็มขี อบยางติดอยูท่ งั้ สองด้านกับตัวล้อ ซึง่ ผมเอง ไม่เคยเห็นแบบนีม้ าก่อนทัง้ ทีเ่ รือ่ งยางแบน ยางรัว่ แล้วขับรถไปจะ เคยเกิดกับผมมาหลายครัง้ แล้วแต่ไม่เคยเห็นแบบนี้ แล้วยิง่ ผมขับ ด้วยความเร็วขนาดนี้ เมือ่ ยางล้อระเบิดรถทีผ่ มขับคงจะไม่สามารถ ทรงตัวได้นงิ่ หรือมีเวลาให้ผมน�ำรถเข้าข้างทางได้ โดยทีไ่ ม่มกี าร แกว่งหรือส่ายของการทรงตัวรถ แล้วจากช่วงที่ผมได้กลิ่นเหม็น ไหม้ จนถึงการน�ำรถเข้าสูไ่ หล่ทางได้จอดสนิท ก็ไม่ใช่ระยะทาง สัน้ ๆ อย่างน้อยก็ตอ้ งเป็นระยะทางร่วมไมล์ นีจ่ งึ เป็นเหตุการณ์ ที่ผมไม่สามารถอธิบายให้ตัวเอง แม้แต่ทางร้านที่เปลี่ยนยางให้ ล้ออันทีเ่ กิดปัญหาก็ไม่สามารถอธิบายได้ แต่พดู ว่ามันเป็นเรือ่ งที่ เหลือเชือ่ ทีไ่ ม่มอี บุ ตั เิ หตุเกิดขึน้ เมือ่ ยางรถเกิดระเบิดแตกในช่วง ทีข่ บั ด้วยความเร็วขนาดนัน้ นับจากนั้นเมื่อผมได้คุยกับพี่สาวผมที่นั่งไปด้วยกันในรถหลัง จากเปลีย่ นยางส�ำรองแล้ว ท�ำให้ผมเริม่ หันกลับมามองถึงธรรมะ สวรรค์ แล้วเริ่มศึกษาถึงธรรมะสวรรค์ ท�ำความเข้าใจ แล้วผม ก็เข้าใจปริศนาธรรมทัง้ ของศาสนาพุทธ ของศาสนาคริสต์ และ ศาสนาอิสลาม ว่ามันเป็นสิง่ เดียวกัน แต่คนทีไ่ ม่เข้าใจพยายาม เปลีย่ นแปลงไปตามทีต่ นเองเข้าใจ แท้จริงแล้วทุกศาสนา ล้วนมา จากทีเ่ ดียวกัน มีจดุ มุง่ หมายอย่างเดียวกัน เพือ่ นผลอันเดียวกัน แล้วยุคนีก้ เ็ ป็นยุคปลายกลับ เป็นช่วงของการกวาดล้างความเสือ่ ม เพื่อคัดเลือดคนที่มีบุญบารมี เอาไว้เป็นเนื้อนาบุญส�ำหรับในยุค ขาวที่จะมาถึงในโอกาสหน้า เวลาของโลกยุคแดงก็ก�ำลังใกล้จะ สิน้ สุดแล้ว ผมมีโอกาสทีจ่ ะชักชวนท่านทัง้ หลายให้รบี ๆ หาทาง รับธรรมะสวรรค์กนั เสียวันนี้ ส่วนบางคนอาจจะเคยได้รบั มาแล้ว แต่ไม่ใส่ใจสนใจในการฝึกตนปฎิบตั ิ ก็ขอให้รบี กลับมาสนใจศึกษา ท�ำความเข้าใจ ปฎิบตั เิ พือ่ เป็นการสร้างกุศลบุญร่วมกันฉุดช่วยชีวติ เพือ่ นมนุษย์ดว้ ยกัน อันจะเป็นผลบุญบารมีทจี่ ะท�ำให้ทา่ นได้เข้าสู่ ประตูดา่ นตรีเทพพิทกั ษ์ กลับไปสูเ่ บือ้ งบนเพือ่ รอเวลามาร่วมเสวย ธรรมแห่งยุคขาวกันต่อไป ถ้าท่านที่อ่านแล้วเกิดความสงสัยหรือไม่เข้าใจ หรืออยากจะรู้ เรือ่ งมากขึน้ ท่านสามารถติดต่อผมเพือ่ คุยกัน ผมยินดีให้ขอ้ มูลที่ ผมทราบ ที่ผมสามารถบอกได้กับท่านเพื่อให้ท่านได้มีโอกาสรับ ธรรมะสวรรค์กนั ทุกคน ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดในการ ติดต่อผม สอบถามได้จากทางบรรณาธิการนิตยสารไทยสไมล์ ผมยินดีที่จะให้รายละเอียดเรื่องธรรมะสวรรค์แด่ทุกท่านครับ ขอบคุณครับ

110 •

89


Smile

Entert

ain

เกมเผาขน

แค่กๆๆ โอ๊ยสำ�ลักควัน เพราะตอนนี้กระแสเกมเผาขนมาแรงอย่าบอกใคร

เรื่อง MissyDooTv

เกมเผาขน เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทเกมโชว์ของบริษทั เวิรค์ พอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ โดยออกอากาศทุกวันอาทิตย์ ทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 โดยเกมเผาขนจะแบ่งเป็นสามช่วงคือ

ผ่อนเผาขน

ในเกมนี้ แก๊งเผาขน (เต๋อ ฉันทวิชช์ - แค่ว - โคม - ฮาร์ดเกย์) จะทำ�การลงภาคสนามเพื่อสุ่มหาบุคคลทั่วไป 3 ท่าน เพื่อทำ�ภารกิจตาม ที่กำ�หนดให้ในแต่ละสัปดาห์ หากทำ�สำ�เร็จจะได้รับรางวัลคือผ่อนชำ�ระ หนี้ให้บุคคลนั้นเป็นเวลาตามที่ได้ตกลงกัน

ฮา-รู-ฟรึ่บ

ในเกมนี้ ผูเ้ ข้าแข่งขัน 4 คนจะต้องเล่าเรือ่ งตลกให้ผชู้ มในห้องส่ง ขำ�ให้ได้ โดยจะมีเวลาให้ 3 นาที โดยผูช้ มในห้องส่งแต่ละท่านจะสามารถ กดปุ่มในกรณีที่ผู้เล่า เล่าเรื่องไม่ขำ� ถ้าสองในสามของผู้ชมในห้องส่งกด ปุม่ ผูเ้ ข้าแข่งขันจะตกลงไปในหลุมและตกรอบทันที ผูเ้ ล่าเรือ่ งคนใดทีไ่ ม่ ตกลงไป จะได้รับเงินรางวัลห้าพันบาท

90

• 110

เปิดป้ายรับเงิน

ในด้านหลังแผ่นป้ายจะมีเงินรางวัล 10,000 บาท 2 แผ่นป้าย, 20,000 บาท 1 แผ่นป้าย และที่เหลือเป็นแผ่นป้ายสัตว์ประหลาดอีก 3 แผ่นป้าย โดยดารารับเชิญแต่ละท่านจะต้องเข้าไปนัง่ ในตูท้ มี่ รี เู ปิดสำ�หรับ ให้หัวโผล่ขึ้นมาและมีรูด้านบนเพื่อให้ของรางวัลตกลงตรงหน้า โดยจะมี แผ่นกั้นระหว่างผู้เข้าแข่งขันกับของรางวัลอยู่ ดารารับเชิญสามารถเลือก ได้ว่า จะรับรางวัลแบบธรรมดา หรือจะรับแบบ จัดหนัก คือเอาแผ่นกั้น ระหว่างดารารับเชิญกับของรางวัลออก หากดารารับเชิญเลือกได้ปา้ ยทีม่ เี งินรางวัล จะมีเหรียญทองตกลง ตรงหน้า และรับเงินรางวัลตามจำ�นวนที่ซ่อนอยู่หลังแผ่นป้าย และถ้า ดารารับเชิญเลือกแบบจัดหนัก จะได้รับเงินรางวัลสองเท่าของจำ�นวนที่ ซ่อนอยู่หลังแผ่นป้ายทันที แต่ถ้าหากดารารับเชิญได้ป้ายสัตว์ประหลาด ก็จะมีสัตว์หรือสิ่งของที่อยู่บนแผ่นป้ายตกลงตรงหน้าและไม่ได้รับเงิน รางวัลใดๆ จากแผ่นป้ายนั้น เป็ น ยั ง ไงบ้ า งคะแค่ อ่ า นก็ น่ า สนใจแล้ ว ใช่ มั้ ย คะ ห้ า มพลาด รายการดีๆ ที่ให้ความบันเทิงและขำ�ขันสำ�หรับเล่มหน้าจะเป็นอะไรนั้น คุณผู้ชมต้องติดตามอ่านให้ได้นะคะ เพราะว่ามิสซี่จะมาแนะนำ� วิธีลด อ้วนเพื่อแต่งตัวเปรี้ยวจี้ดรับ Summer ที่กำ�ลังจะมาถึงจ๊า


Smile

Short Story

เรื่อง พรทิพย์ สาทิสสะรัต

นกรู้

“นก

คุณกำ�ลังทำ�อะไรอยู่ ผมเห็นคุณยืนจ้องมองไปบ้านตรงข้ามตั้งนานแล้ว” เดวิด เดินเข้ามาไม่ให้ซุ่มให้เสียง ทำ�เอาภรรยาสุดที่รัก สะดุ้งสุดตัว “เดวิดก็..ตกใจหมดเลยค่ะ” นกหันไปต่อว่าสามีตัวดี “ตกใจเรื่องอะไร แล้วคุณกำ�ลังนั่งดูอะไร” เดวิดเดินมาที่หน้าต่างเพื่อดูว่าภรรยาของเขานั่ง จ้องอะไรอยูน่ านสองนาน วันๆ ไม่คอ่ ยทำ�อะไร เห็นชอบขึน้ มาทีห่ อ้ งเก็บของ นัง่ แอบอยูห่ ลังผ้าม่าน และจ้องมองออกไปบ้านฝั่งตรงข้าม ภรรยาของเขามักทำ�แบบนี้เป็นประจำ� เอาเป็นว่าถ้าเขากลับ บ้านมา แล้วไม่เห็นภรรยา ให้ขน้ึ มาตามทีห่ อ้ งเก็บของนี้ รับรองว่าภรรยาของเขาจะต้องกำ�ลังนัง่ จ้อง ออกไปนอกหน้าต่างแน่นอน

“ไม่เห็นมีอะไรเลย คุณนั่งดูอะไรอยู่ได้ทุกวัน” เดวิดส่ายหัวไปมา ด้วยความหงุดหงิด บ่นในใจ ชักเบื่อแล้วนะ ตกลงว่านี่เรามีเมียโรคประสาท หรือเปล่า “ตอนนีฉ้ นั ยังบอกไม่ได้วา่ ฉันกำ�ลังดูอะไร ให้ฉนั รูแ้ น่ชดั เสียก่อน แล้ว ฉันจะบอกคุณ” นกตอบ พร้อมทำ�หน้ามีเลศนัย “ผมว่าคุณเลิกทำ�ตัวแปลกๆ เสียที มันเป็นการไม่ดีเลย ที่คุณคอย มาจ้องมองเรือ่ งของบ้านคนอืน่ สำ�หรับทีอ่ งั กฤษ ถือว่าเป็นการไม่มมี ารยาท” เดวิดตำ�หนิแรงๆ เพื่อที่ภรรยาของเขาจะได้รู้ตัวและเลิกพฤติกรรมนี้เสียที “มันเสียมารยาทตรงไหนไม่ทราบ ในเมื่อคนบ้านโน้นไม่มีใครรู้สัก หน่อยว่าฉันกำ�ลังดูเขาอยู่ ฉันไม่ได้เดินไปจ้องที่หน้าต่างบ้านเขาเสียหน่อย” นกเริม่ ขึน้ เสียง เพราะรูส้ กึ ว่า เดวิดกำ�ลังตัดความบันเทิงออกจากชีวติ ของเธอ “คุณก็รู้นี่ ว่าชีวิตที่นี่มันน่าเบื่อจะตาย เมืองเล็กๆ แบบนี้ มีร้านค้า อยู่สองสามร้าน มีผับอยู่แห่งเดียว ที่เหลือก็บ้านคนไม่กี่หลัง สวนหลังบ้านก็ ติดกับสุสาน ใครจะกล้าออกไปนอนเล่น หรือทำ�สวน ถ้าเกิดฉันกำ�ลังขุดดิน ปลูกต้นไม้ ขุดไปเจอโครงกระดูกจะทำ�อย่างไรเล่า เพราะฉะนั้นสิ่งที่สร้าง ความรื่นรมย์ให้ฉันมากที่สุด คือได้มองดูว่าชาวบ้านเขาทำ�อะไรกัน” นก เดินบ่นลงมาที่ห้องครัว เพราะคิดว่าถ้าเดินออกมาจากหน้าต่างนั่น เดวิดจะ ได้เลิกตอแยเธอเสียที

92

• 106 110


“แล้วบ้านเรแกรนด์มันอะไรน่าดูนัก บ้านนั้นมีแค่คุณโทนี่ อายุ 90 ปี ที่แก่จนนั่งรถเข็นเดินไปไหนไม่ได้ กับคุณโทมัสลูกชายของเขา ที่วันๆ ไม่ ทำ�อะไร นอกจากคลุกอยู่แต่ในบ้าน ผมไม่เห็นความรื่นรมย์อะไรจากบ้าน นั้นเลย” เดวิดไม่ยอมลดละ “มันมีสำ�หรับฉันก็แล้วกัน เอาไว้ฉันแน่ใจแล้วฉันจะบอกคุณนะ” ว่า แล้วนกเริ่มทำ�กับข้าว ปิดประตูห้องครัวดังปังใส่หน้าสามี เธอหั่นผักไป คิด ในใจไป หึ หึ ฉันต้องรู้ให้ได้ ว่ามีอะไรผิดปกติในบ้านหลังนั้น เอาไว้ฉันหา ข้อมูลจนแน่ใจเสียก่อน ถึงวันนั้นคุณจะมาขอบใจฉัน โป๊ก...เสียงมีดอีโต้สับ ลงเขียง โป๊ก โป๊ก เย็นนี้กินแกงจืดหมูสับก็แล้วกัน วันรุ่งขึ้นเดวิดออกไปทำ�งานตามเดิม นกเองก็ทำ�หน้าที่ของเธอตาม เดิมเช่นกัน คือทำ�ความสะอาดบ้านให้เรียบร้อย พอทุกอย่างเข้าที่เข้าทาง นกเตรียมนมอุ่นๆ กับคุ๊กกี้ เดินถือขึ้นไปที่ห้องเก็บของ จากนั้นเธอค่อยๆ แย้มผ้าม่าน แล้วค่อยมองออกไปที่บ้านเรแกรนด์ เธอเริ่มจดบันทึก “เช้าวันที่ 10 เมษายน เวลา 10 โมงเช้า ทุกอย่างปกติ ไม่มีความ เคลื่อนไหวในบ้าน” เธอเธอมองไป นั่งดื่มนมพร้อมค่อยๆ หยิบคุกกี้มากินที ละชิ้น “เวลาเที่ยงตรง สถานะการณ์ยังคงเงียบ ไม่มีความเคลื่อนไหว” พอ จดบันทึกเสร็จ นกเดินลงมาข้างล่างเพื่อเตรียมอาหารกลางวัน พอท้องอิ่ม นกไม่วายเดินมาดูที่หน้าต่างอีกรอบ “บ่ายสองโมง ทุกอย่างเหมือนเดิม คือเงียบ” พอเห็นว่าไม่มีอะไรน่า ตื่นเต้น นกเริ่มเอนหลัง นอนเอาแรงไว้ก่อน บ่ายแก่ๆ ค่อยส่องใหม่ หลับไปนานเท่าไรไม่รู้ นกสะดุ้งตื่น รีบลุกมาส่องหน้าต่าง พร้อมดู นาฬิกา “นั่นไง ว่าแล้ว ว่าแกต้องมา” นกรีบจดบันทึกความเคลื่อนไหว “บ่ายสี่โมงตรง ตาแก่โทนี่มานั่งที่หน้าต่างเพื่อชมวิวตามปกติ เขา นั่งเฉยๆ แบบทุกวัน” จากนั้นนกก็นั่งจ้องเขาอีกเป็นชั่วโมง “บ่ายห้าโมงตรง โทมัสลูกชายตาแก่ มาเข็นตาแก่เข้าห้องตามเดิม” นกจดบันทึกเสร็จลองเปิดย้อนดูว่ารอบเดือนที่ผ่านมาเธอได้อะไรบ้าง “น่าแปลกมาก เมื่อเดือนที่แล้ว ตาแก่ยังขยับตัวไปมาบ้าง บางครั้ง โบกมือให้เด็กๆ ที่ขี่จักรยานผ่าน แต่มาเดือนนี้ตาแก่ไม่ขยับตัวมาหลาย อาทิตย์แล้ว และก็ออกมานั่งชมวิวน้อยลง สงสัยจะไม่สบาย แต่คนอะไรนั่ง โดยไม่ขยับตัวตั้งชั่วโมง หรือว่าเราคลาดสายตาตอนที่เขาขยับหว่า..” นก เกาหัวแกรกๆ “จะว่าไปมันก็ระยะไกล มองอะไรไม่ค่อยถนัด เราต้องหาอุปกรณ์ เสริม” นกยิ้มเยาะคนเดียว ฉันต้องรู้ให้ได้ ทำ�ไมบ้านนั้นชอบปิดบ้านทึบ ตลอดเวลา อาหารมื้อเย็นตั้งโต๊ะเรียบร้อย เดวิดลงมือทานอย่างเร่งรีบ เพราะ เขาต้องทำ�งานหนัก ไม่ค่อยมีเวลาทานข้าวกลางวัน อย่างดีก็แค่แซนวิช มื้อ เย็นจึงเป็นมื้อที่เขารอคอย นกเองก็เช่นกัน เธอรอคอยมื้อเย็นนี้ เพื่อจะได้มี เวลาคุยกับเดวิด

“ที่รัก วันเกิดของฉันปีนี้ คุณซื้อของให้สักอย่างสิ” นกทำ�เสียงออด อ้อน “คุณอยากได้อะไรล่ะ อย่าบอกนะว่ากระเป๋าราคาแพงอีก ผมไม่ ชอบเลย กระเป๋าอะไรใบตั้ง 7-800 ปอนด์ กว่าผมจะทำ�งานหาเงินมาได้ เหนื่อยแทบตาย เอามาซื้อกระเป๋าปัญญาอ่อน ผมไม่ซื้อให้อีกแล้วนะ ใบ เดียวก็พอแล้ว” เดวิดรีบดักคอ “แหม ยังไม่ทันฟังเลยว่าอยากได้อะไร ก็บ่นมากมาย ที่ฉันอยากได้ ไม่แพงขนาดนั้นหรอก ฉันแค่อยากได้กล้องส่องทางไกล คุณซื้อให้ฉันนะ” นกทำ�หน้าไร้เดียงสาเหมือนเด็กน้อยกำ�ลังขอของเล่น แต่หน้าเดวิดมึนตึง ไปกว่าเดิม “คุณจะบ้าเหรอ จะเอากล้องส่งทางไกลมาทำ�อะไร เอ๊ะ หรือว่า นี่ คุณยังไม่เลิกนั่งส่องเรื่องของบ้านเรแกรนด์ คุณบ้าไปแล้ว ผมบอกแล้วไง ว่า อย่าไปยุ่งเรื่องบ้านคนอื่น แต่นี่คุณจะซื้อกล้องไว้เพื่อส่องพวกเขาเหรอ โอย ผมจะบ้า เมียผมทำ�ไมเป็นคนแบบนี้ ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้าน” เดวิดเอามือกุม ขมับ “ฉันไม่ได้จะเอามาส่องเรื่องของบ้านโน้น ฉันเอาไว้ส่องนก” นกทำ� ท่ายิ้มเยาะๆ เพราะรู้ดีว่า เดวิดไม่เชื่อเธอแน่นอน “เอาเป็นว่า ถ้าคุณไม่ซื้อ ให้ ฉันก็ไม่อยากได้หรอก ช่างมันเถอะ” นกรีบตัดบท แต่ในใจเธอคิดไว้แล้ว ว่า เธอจะสั่งของจากอินเทอร์เน็ต สมัยนี้อะไรๆ ก็ง่ายไปเสียหมด และไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ กล้องส่องทางไกลก็มาถึง โดยที่เดวิดไม่รู้ คราวนีน้ กรีบจัดแจงทำ�งานบ้านให้เรียบร้อย จะได้มเี วลามากพอทีจ่ ะนัง่ ส่อง กล้องไปบ้านเรแกรนด์ ตามที่นกจดบันทึกไว้ ส่วนมากจะไม่มีความเคลื่อน ไหวใดๆ นอกจากทุกเย็นวันพุธและวันเสาร์ ตาแก่โทนี่จะมานั่งเล่นที่ริม หน้าต่างประมาณหนึ่งชั่วโมง จากนั้นก็กลับเข้าไปพัก มันเป็นเวลาเดียวที่ ผ้าม่านเปิด ให้มองเห็นภายในบ้านได้บ้าง ต่อจากนี้คงไม่ต้องนั่งส่องทั้งวัน เพราะเขาจะออกมาชมวิวตามเวลาเสมอ ไม่เคยขาด และไม่เคยออกมา เวลาอื่นเลย นกซูมกล้องเข้าไปใกล้ๆ “โห..กล้องอันนี้ดีชะมัด มองเห็นได้ชัด แจ๋วเลย ดูจากสภาพห้องแล้ว รกทึบน่าดู ไม่เหมาะกับคนแก่ที่ป่วยจนเดิน ไม่ได้แบบตาแก่โทนี่ เขาควรจะเปิดห้องให้โล่งโปร่งมากกว่าปิดทึบแบบนี้” นกบ่นพึมพำ�กับตัวเอง เธอค่อยๆ ขยับกล้องดูทุกอย่างภายในห้อง ค่อยๆ เลื่อนกล้อง ค่อยๆ เลื่อน จนมาถึงตัวตาแก่โทนี่ แต่สิ่งที่นกเห็น ทำ�ให้นก ต้องผงะหงายหลังไปหายก้าว “เหวออออ อะไรน่ะนั่น นั่นคนเหรอ ทำ�ไมผอมแห้งขนาดนี้” พอ หายตกใจ นกส่องกล้องดูอกี ครัง้ ตาแก่ก�ำ ลังนัง่ เหม่อมองออกไปนอกหน้าต่าง แบบที่เคยทำ� แล้วลูกชายเขาก็เข้ามา นั่งคุกเข่าใกล้ๆ เหมือนกำ�ลังคุยกัน ลูกชายของเขาจับมือเขาเบาๆ อย่างรักใคร่ เขาสวมกอดกัน จากนั้นลูกชาย ของเขาก็หันมามองทางหน้าต่างบ้านของเธอ หน้าต่างบานที่เธอกำ�ลังส่อง กล้องมองพวกเขาอยู่ ใจของนกเต้นระรัว

110 •

93


“หรือว่าเขาเห็นเรา” แล้วเขาก็ปิดผ้าม่าน เธอมองไม่เห็นอะไรอีก เลย ตกเย็นเดวิดกลับมา นกรีบบอกสิ่งที่เธอเห็น “เดวิด คุณต้องเชื่อฉันนะ ฉันว่าบ้านเรแกรนด์มีอะไรแปลกๆ เมื่อ หลายเดือนก่อน ตาแก่โทนี่ชอบมานั่งเล่นชมวิว เวลาเขาเห็นฉัน เขายัง โบกมือให้ ส่วนเดือนที่แล้ว พอพวกเด็กๆ ขี่จักรยานผ่าน เขายังหันหน้าดู ตามพวกเด็กๆ แต่พักหลังมานี่ ฉันไม่เห็นเขาขยับอีกเลย แถมเขาผอมลง มาก ผอมจนเหมือนหนังหุ้มกระดูก” นกตื่นเต้นกับสิ่งที่ตัวเองเห็นมา ส่วน เดวิดกินข้าวไป ทำ�หน้าบูดไป “นี่คุณยังไม่เลิกสนใจเรื่องบ้านนั้นอีกเหรอ คุณโทนี่เขาแก่มากแล้ว แถมป่วยกระเสาะกระแสะมานานแล้ว ใครๆ ก็รู้ เขาจะผอมลงบ้างจะเป็น อะไรไป” เดวิดพูดด้วยนํ้าเสียงเอือมระอา “แต่เขาผอมลง จนผิดปกติ ฉันเห็นเลยว่าเขาแทบจะไม่มีเนื้อ มีแต่ หนังที่หุ้มกระดูกไว้” นกไม่ยอมลดละ “คุณเห็นขนาดนั้นได้ไง จากบ้านเราก็ไกลพอควร” เดวิดหยุดทาน มองหน้าภรรยาด้วยความสงสัยเต็มที่ “ก็ฉันเป็นคนสายตาดี ฉันเห็นชัดกว่าคนอื่นก็แล้วกัน” นกรีบตัดบท ก่อนที่เดวิดจะจับได้ อีกหลายเดือนต่อมา บ้านนั้นยังคงมีพฤติกรรมเดิมๆ คือตาแก่โทนี่ จะออกมานั่งชมวิวทุกเย็นวันพุธและวันเสาร์ แต่ระยะหลังมานี่ เขาออกมา นั่งแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้น ส่วนลูกชายของเขาก็เก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน เขาไม่ได้ ทำ�งานอะไร จะออกข้างนอกต่อเมื่อออกไปซื้อของกินเท่านั้น บ่ายวันนี้นกมานั่งส่องกล้องแบบเดิม แม้ว่าเธอชักเบื่อ เริ่มไม่สนุก

94

• 110

กับความบันเทิงนี้ แต่ยงั มีสง่ิ กระตุน้ ให้เธออยากรู้ เพราะตาแก่ผอมลงทุกวัน ผมเริ่มร่วงหมดหัว แม้ว่าเขาจะใส่หมวกปิดไว้ก็ตาม แต่เพราะนกมีกล้อง ส่องทางไกล ระยะห่างแค่นี้ เธอส่องได้สบายมาก ช่วงที่นกกำ�ลังส่องเพลินๆ พินิจพิจารณาใบหน้าของตาแก่ อยู่ดีๆ คางของเขาก็หล่นลง คางและฟันล่างทั้งหมด หล่นลงบนตักของเขา ทำ�เอา นกตาค้างกับสิ่งที่เห็น แล้วลูกชายของเขาก็เดินมาปิดผ้าม่านทันที นกตกใจ แทบสิ้นสติ รีบวิ่งลงไปห้องรับแขก เดวิดกำ�ลังนอนหลับสบายบนโซฟา “เดวิด ตื่นเดี๋ยวนี้ ฉันมีเรื่องจะบอก เมื่อกี้ฉันเห็นตาแก่โทนี่ คุณเชื่อไหม ฟัน กรามล่างของเขาหล่นลงมา หล่นลงมาทั้งหมดเลย” นกเขย่าเดวิดอย่างแรง จนเดวิดต้องจับนกให้หยุด “คุณค่อยๆ เล่า เกิดอะไรขึ้น ทำ�ไมคุณตัวสั่นแบบนี้” เดวิดเริ่มเป็น ห่วง เพราะภรรยาของเขาทำ�ท่าเหมือนเพิ่งเจอผีมา “ฉันว่าตาแก่โทนี่ต้องเป็นผีแน่ๆ ที่ฉันเห็นคงเป็นวิญญาณของเขา เขาคงรู้ว่าฉันคอยแอบดู เขาเลยมาหลอกฉัน โอย ผีหลอก คุณพระคุณเจ้า ช่วยลูกด้วย เห็นจะๆ คาตา เต็มสองตาเลย” นกเริ่มร้องไห้ เพราะภาพยัง คงติดตาเธอ “นก คุณฟังผมนะ ผมว่าคุณนั่งจ้องมาก จนเห็นภาพหลอนก็ได้ คนที่ไหนจะเอาฟันกรามล่างออกมาได้ คุณโทนี่ไม่ใช่ผี เขายังไม่ตาย ถ้า เขาตายพวกเราต้องรู้เรื่องสิ นี่เขาก็ออกมานั่งชมวิวตามปกติ คุณเองก็รู้นี่” ประโยคหลังนี่เดวิดประชด เพราะเขารู้ดีว่า นกไม่เคยฟังเขา ยังคงนั่งส่อง ดูความเคลื่อนไหวบ้านโน้นตลอด เพราะภาพทีเ่ ห็นวันนัน้ ทำ�เอานกขวัญเสีย ไม่กล้าส่องกล้องดูตาแก่ ไปอีกเป็นอาทิตย์ ช่วงที่เธอกำ�ลังเตรียมกับข้าวอยู่ในครัว เธอมองออกไปที่ หน้าต่าง เธอเห็นตาแก่ออกมานั่งตามปกติตามเดิม “จริงสิ ผีที่ไหนจะมาหลอกตอนเย็น เรานี่บ้าไปแล้ว” นกเขกหัวตัว


เอง แต่สายตายังคงจ้องมองตาแก่ แล้วอยู่ดีๆ สิ่งที่นกเห็นจนแทบช็อค ลูก ตาของตาแก่หลุดออกจากเบ้า กลิ้งลงบนพื้น ในขณะที่ตาแก่ยังคงนั่งเฉยๆ คราวนี้นกร้องเสียงหลง “เฮ้ย...ผีหลอกของแท้” นกวิ่งไปห้องนอน รีบนิมนต์พระมาแขวนคอ แต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็น ถึงจะกลัวแค่ไหน ขอดูให้เห็นจะๆ ชัดๆเถอะ นกรีบวิ่งไปห้องเก็บของ หยิบกล้องส่องทางไกลส่องดู ตาแก่ยังคงนั่งนิ่งๆ มี ตาข้างเดียว ส่วนลูกตาอีกข้างกระเด็นไปทางเตียงนอน ตอนนี้เธอกำ�ลังซูม เข้าไปใกล้ๆ ใกล้ๆ แล้วลูกชายของเขาก็เดินมา มองมาทางเธอ ด้วยสายตา อาฆาต กระชากผ้าม่านปิดสนิท ตอนนี้นกใจเต้นหนัก เพราะเธอเห็นว่า ลูกชายของเขามองมาทางเธอแน่นอน หรือว่าเขารู้ว่าเธอกำ�ลังแอบดู เย็นวันนั้น นกรีบเล่าสิ่งที่เธอเห็นให้เดวิดฟัง แต่เดวิดได้แต่หัวเราะ “ขำ�คุณจริงๆ ยุ่งเรื่องชาวบ้านจนตัวเองกลัว คนแถวนี้ใครๆ เขา ก็รู้กันทั้งนั้นว่า คุณโทนี่เขาเคยประสบอุบัติเหตุตอนหนุ่มๆ เขาเสียตาไป ข้าง ที่เราเห็นคือตาปลอม แล้วตอนนี้เขาก็แก่มาก เป็นไปได้ที่ตาปลอมที่ ใส่ไว้อาจจะหลุดออกมา” เดวิดอธิบายไปหัวเราะไป ณ ตอนนี้ เขามองว่า พฤติกรรมของภรรยาเป็นเรื่องตลกสำ�หรับเขาไปแล้ว แต่นกรู้สึกเหมือน ถูกหยาม เพราะเดวิดไม่เคยเชื่อเธอ พอคืนวันเสาร์ เดวิดออกไปสังสรรค์กับเพื่อน คราวนี้นกตัดสินใจว่า จะไม่นง่ั ส่องกล้องอีกแล้ว นกจัดแจงแต่งชุดสีด�ำ เพือ่ อำ�พรางตัวในความมืด จากนั้นค่อยๆ ย่องออกไป เธอปืนเข้าไปหลังบ้านของเขา เพราะมั่นใจว่า เขาต้องไม่ปิดผ้าม่านหลังบ้านแน่ๆ และเป็นจริงดั่งคาด เขาไม่ได้ปิดม่าน ตรงห้องนอนชั้นสอง นกรีบปีนขึ้นไป โชคดีที่เขาเอาบันไดมาวางพาดไว้ คง ขี้เกียจเอาเข้าไปเก็บในบ้านน้อยเก็บของ พอนกปีนไปถึงห้องนอน นกค่อยๆ โผล่หัวขึ้น สิ่งที่เห็นแทบทำ�ให้หัวใจหยุดเต้น ลูกชายของเขากำ�ลังนั่งประกอบร่างของตาแก่ ด้วยสกอตช์เทปใส ชิ้นส่วนต่างๆ หลุดออกจากกัน เหลือแต่หนังหุ้มกระดูก เขากำ�ลังต่อคางให้ พ่อของเขา นี่มันซากศพชัดๆ นกตกใจมากกับสิ่งที่เห็น แล้วจู่ๆ ตาโทมัสก็ หยุดพันสกอตช์เทป หันหน้าขวับมาทางนก ทำ�เอานกผงะหงายหลัง แทบ หล่นจากบันได เขาลุกขึ้น วิ่งไปเปิดประตู นกรู้ทันทีว่าจะเกิดอะไรขึ้น เขา ต้องวิ่งลงที่สวนเพื่อมาจับเธอแน่ๆ นกรีบปีนลงบันได แล้วรีบกระโจนออก นอกรั้ว เธอได้ยินเสียงเขาเปิดประตูหลังบ้าน และวิ่งไล่ตามเธอมา ตอนนี้ นกวิ่งมาจะถึงหน้าบ้านของตัวเองแล้ว แต่อนิจา...เขากระชากผมเธอได้ พร้อมผลักเธอล้มลง นาทีนี้นกกลัวสุดขีด ในเมื่อเขากล้าฆ่าพ่อของเขา ทำ�ไมเขาจะฆ่าเธอไม่ได้ เขาจับเธอกระแทกกับพื้น แล้วบีบคอเธอพร้อมกับ ตวาดเสียงดัง “นังสารเลว วันๆ ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้าน นึกว่ากูไม่รู้เหรอ ว่ามึงแอบ ดูกูอยู่นานแล้ว ในเมื่อรู้ความลับของกู ก็อย่าอยู่เลย” เขาบีบคอเธอแรงขึ้น จนแทบหายใจไม่ออก ตานกลอยคว้าง ภาพที่เห็นดูชุลมุนวุ่นวาย เหมือนมี คนหลายๆ คน แล้วเธอก็หมดสติลง นกตืน่ ขึน้ มา เห็นเดวิดกำ�ลังหลับอยูข่ า้ งเตียง เธอเอามือจับคอตัวเอง

“ยังเจ็บอยู่” แสดงว่าเธอไม่ได้ฝันไป เดวิดรู้สึกตัว พอเห็นนกได้สติเขาดีใจ มาก “เป็นอย่างไรบ้าง ผมกลัวว่าคุณจะตาย ทีหลังอย่าทำ�แบบนี้อีก” เดวิดเข้ามาสวมกอด พอนกลำ�ดับเหตุการณ์ได้ เธอรีบเล่าในสิ่งที่เธอเจอมา แต่เดวิดเอามือมาปิดปากเธอไว้ “ผมรู้เรื่องหมดแล้ว” นกทำ�หน้างง “คุณรู้ได้ยังไง” เดวิดถอนหายใจ “ก็เพราะคุณคอยมาเล่าเรื่องแปลกๆ ของบ้านนั้น ผมเลยเอะใจ ลองสังเกตดูบ้าง ผมเห็นสิ่งผิดปกติเหมือนกัน ผมเลยไปตามตำ�รวจเพื่อมา ขอค้นบ้าน พอมาถึง กำ�ลังจะเดินไปบ้านนั้น ก็เห็นคุณกำ�ลังวิ่ง ถูกเขาวิ่งไล่ มา ดีที่ผมกับตำ�รวจเข้าไปช่วยคุณได้ทัน ช้าอีกนิดคุณคงโดนเขาบีบคอตาย แน่” เดวิดอธิบาย “แล้วสรุปมันเกิดอะไรขึ้น เขาฆ่าพ่อของเขาใช่ไหม” นกอยากรู้มาก ไม่ได้สนใจว่าตัวเองที่เกือบหวิดตาย “ไม่ เขาไม่ได้ฆ่าพ่อของเขา แต่เพราะเขาอยากให้พ่อของเขามีชีวิต อยู่นานๆ ต่างหากเล่า คุณโทนี่เป็นทหารผ่านศึก ได้รับเงินบำ�นาญตลอด ชีวิตเยอะพอควร บ้านที่อาศัยอยู่ก็ของรัฐบาล ส่วนลูกชายของเขา ไม่เคย ทำ�งานที่ไหนได้นาน เพราะเป็นคนขี้เกียจ เขาอยู่ได้ด้วยเงินบำ�นาญของพ่อ พอพ่อของเขาตายลงด้วยโรคชรา เขาไม่อยากให้ใครรู้ เพราะนั่นหมายถึง เขาจะไปรับเงินบำ�นาญของพ่ออีกไม่ได้ เขาจึงพยายามทำ�ให้ทุกคนเห็นว่า พ่อของเขายังอยูด่ มี สี ขุ เพือ่ เขาจะได้มเี งินยังชีพและมีบา้ นอาศัยต่อไปเรือ่ ยๆ แต่ก็เพราะมีคนแบบคุณนี่แหละ ทำ�ให้ความลับของเขาไม่เป็นความลับอีก ต่อไป” พอนกได้ยินเรื่องราวทั้งหมด ก็ค่อยสบายใจ อย่างน้อยความอยาก รู้อยากเห็นของเธอ ได้ช่วยให้ตาแก่โทนี่ ได้ไปนอนในที่ที่เขาควรได้พักผ่อน อย่างสงบตลอดไป “เห็นไหมคะเดวิด นกบอกคุณแล้วว่า นกรู้...”


Smile

Travel

สามพั น โบก ประติมากรรมธรรมชาติ ...

ช่วงนี้ ใครๆ ก็พูดถึง “สามพันโบก” หลังจาก ได้ชมภาพยนตร์โฆษณาของการท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย (ททท.) ตามโครงการ 12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน ที่ชักชวนให้เที่ยวเมืองไทย ช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจของชาติให้กลับคืนมา ล่องเรือแม่น�ำ้ โขง

เรื่องและภาพ ชโลทร ชูศรี

สามพันโบก

ภาพของพรีเซนเตอร์ซเู ปอร์สตาร์ เบิรด์ “ธงไชย แมคอินไตย์” ก�ำลังเดินอย่างร่าเริงอยูก่ บั เด็กๆ บน ลานหินอันสวยงามแปลกตา ทีส่ ามพันโบก กลาย เป็นภาพทีต่ ดิ ตาผูช้ ม จนเกิดค�ำถามขึน้ ว่า “ทีไ่ หนกัน นะ เมืองไทยมีทเี่ ทีย่ วแบบนีด้ ว้ ยเหรอ?” จากนัน้ ผูค้ น ทีร่ กั ธรรมชาติ ก็เริม่ สืบเสาะทีเ่ ทีย่ วแห่งนี้ กางแผนที่ แล้วไม่รอช้า ขับรถตรงไปยัง บ้านโป่งเป้า ต.เหล่า งาม อ.โพธิไ์ ทร จ.อุบลราชธานี เพือ่ ไปชมสามพัน โบกอันตระการตา ฉบับนีจ้ งึ น�ำทีเ่ ทีย่ วติดกระแสแห่งนี้ มาแนะน�ำให้คนไทยในต่างประเทศได้รจู้ กั หากกลับ มาเทีย่ วเมืองไทยคราวนี้ จะได้พาเพือ่ นๆไปเทีย่ วกัน ที่ จ.อุบลฯ อันความงดงามของเมืองไทยนัน้ มิใช่ มีเพียงแค่ เชียงใหม่-ภูเก็ต-สมุย อย่างทีช่ าวต่างชาติ คุน้ เคย ดินแดนแถบอีสานนัน้ มีความงดงามให้ชมอีก มากมาย ชาวบ้านยังมีรายได้นอ้ ยมาก หากเราช่วย กันไปเทีย่ ว ไปกระจายรายได้แก่คนในภาคนีบ้ า้ ง ก็ จะเป็นการช่วยชาติได้อกี ทางหนึง่ คนทีม่ าเทีย่ วสามพันโบก เขามาดูอะไรกัน? สามพัน โบกเป็นทีเ่ ทีย่ วเหมาะส�ำหรับคนทีร่ กั ธรรมชาติ สายน�ำ้ และการชมวิถชี วี ติ แบบชาวบ้านแถบริมแม่นำ�้ โขงชายฝัง่ ไทย-ลาว ค�ำว่า “โบก” นัน้ หมายถึง แอ่งหรือหลุม ทรงกระบอกทีเ่ กิดจากกระบวนการกร่อน ด้วยแรง โน้มถ่วงบวกกระแสน�้ ำพลังน�้ำวนไหลวนปั่นป่วน ความแรงในการหมุนวนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา ยาวนาน ได้พาตะกอนกรวดทรายกัดเซาะ ขัดสีหนิ พืน้ ท้องน�ำ้ จนกร่อนเป็นหลุมลึกหลายพันหลุม ตกตะกอน ซ่อนตัวอยูใ่ ต้แม่นำ�้ โขง ชายฝัง่ ไทย-ลาว จวบจนฝน

96

• 110


สามพันโบก เบิรด์ มาถ่ายให้ ททท.

ล่องเรือแม่น�ำ้ โขง

แล้งประมาณ พฤศจิกายน-เมษายน ทุกปี น�ำ้ ในแม่นำ�้ ลดลงมาก อาณาจักรใต้ทอ้ งน�ำ้ แห่งนี้ จึงค่อยๆ โผล่ พ้นน�ำ้ อวดความงามของหน้าผา ลานหินและโบกอัน สวยงามกลางล�ำน�ำ้ โขง ดุจประติมากรรมความมหัศจรรย์ แห่งธรรมชาติ ทีเ่ ราสามารถเดินชมความงามไปยาว ไกลถึงบนหน้าผาสูง อันเป็นจุดทีอ่ ยูใ่ นฉากจบของภาพ ยนตร์ทเี่ บิรด์ มาถ่ายท�ำ แต่หากมาเทีย่ วในช่วงเดือนที่ น�ำ้ หลาก บริเวณสามพันโบกแห่งนี้ น�ำ้ ท่วมบดบัง จน เหลือให้เห็นเป็นพียงเกาะเล็กๆ เท่านัน้ ก่อนทีส่ ามพันโบก จะเป็นทีร่ จู้ กั ของนักท่องเทีย่ ว ย้อน หลังไปเมือ่ หลายปีมาแล้ว เมือ่ บรรดาช่างภาพเดินทาง มาถ่ายภาพกัน ตอนนัน้ ยังไม่มไี ฟฟ้าใช้ ทีพ่ กั ก็ไม่มสี กั แห่ง แต่ดว้ ยความอารีของ คุณเรืองประทิน เขียวสด ครูโรงเรียนบ้านสองคอน ได้เปิดบ้านให้ชา่ งภาพนอน พัก เมือ่ มีคนมาพักมากขึน้ เรือ่ ยๆ ช่างภาพและนักท่องเทีย่ วได้แนะว่า น่าจะเปิดโฮมสเตย์ไปเสียเลย ครูเรือง ประทิน จึงได้ชวน นายสมชาติ เบญจถาวรอนันท์  เว็บมาสเตอร์ไกด์อบุ ลดอทคอม - นายชาย บุดดีวนั   ผูใ้ หญ่บา้ นโป่งเป้าและ อบต.เหล่างาม ร่วมกับ การท่อง เทีย่ วแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานอุบลราชธานี ริเริม่ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสามพันโบกนีข้ ึ้นมา โดยเริ่ม จากจัดกิจกรรม นอนกลางโขงชมทะเลดาว แคมปิง้ ประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็บไซต์ ในปลายปี 2549 จากนัน้ มา เริ่มได้รับความสนใจจากกลุ่มคนที่รักท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติ ด้วยน�้ำใจครูไทยที่มีความอารีให้ที่พักแก่ ช่างภาพและเป็นไกด์อาสาแก่นกั ท่องเทีย่ วทีม่ าชมสาม พันโบก ได้พลิกผันเป็นการน�ำพารายได้มาสูค่ นในท้อง ถิน่ ได้อย่างน่าชืน่ ชม โบกรูปหัวใจ

ต้นหว้าน้�ำ บนหาดหินสี

หินสี

สามพันโบก

ทางหลวงหมายเลข 24 (โชคชัย-เดชอุดม) ขับไปจนถึง อุบลราชธานี ระยะทางจากตัวจังหวัดอุบลฯ ถึงสาม พันโบก 120 กิโลเมตร ขับรถประมาณ 1 ชัว่ โมงครึง่ ไปตาม ทางหลวงหมายเลข 2050 ระยะทาง 70 กม. เมือ่ ผ่าน อ.ตระการพืชผล แล้วเลีย้ วขวาเข้า ทางหลวง หมายเลข 2337 ไปอีก 50 กม. ผ่าน อ.โพธิไ์ ทร เส้น ทางถนนลาดยาง แล้วมองหาป้าย “หาดสลึง” เลีย้ ว เข้าไป 2 กม. ก็จะถึงหาดสลึง ริมแม่นำ�้ โขง อันเป็น จุดลงเรือไปเทีย่ ว สามพันโบก แถบนัน้ มีปา้ ยบอกทาง ตลอดไม่ตอ้ งกลัวหลงทาง เพราะมีทเี่ ทีย่ วเด่นๆ หลาย การเดินทางไปสามพันโบก หากเริม่ จากกรุงเทพฯ ไป แห่งบนเส้นทางใกล้ๆ กัน เช่น ผาแต้ม โขงเจียม หาก ตาม ทางหลวงหมายเลข 1 เมือ่ ถึงสระบุรี เลีย้ วขวา อยากเทีย่ วอย่างประหยัด แถบบ้านสองคอนมีเต็นท์ให้ เข้า ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) แล้วต่อไป เช่านอนชมทะเลดาวริมฝัง่ โขง แต่ถา้ ชอบพักทีส่ วยๆ

โบก

โบกกลุม่

110 •

97


ได้มาตรฐาน คงต้องจองรีสอร์ตแถวโขงเจียม แล้วค่อย ขับรถไปเทีย่ วสามพันโบก ซึง่ อยูไ่ ม่ไกลกันนัก ลองลุก ขึน้ มาดูความงามของแสงแรกทีป่ ลายฟ้า ออกไปเทีย่ ว สามพันโบกกันแต่เช้าตรู่ อีกเวลาหนึง่ ทีน่ า่ ไปคือ หลัง บ่าย 4 โมงเย็น จะได้ลอ่ งเรือลมพัดเย็นสบาย อยูร่ อ ชมตะวันลับขอบฟ้าในแม่นำ�้ โขง เก็บภาพแห่งความ งาม ยามทีเ่ งาสีสม้ ทองสะท้อนแสงสวยลงในแอ่งน�ำ้ น้อยใหญ่ เป็นภาพทีต่ ดิ ตาตรึงใจแก่นกั ท่องเทีย่ ว ยิง่ นัก การน�ำชมสามพันโบก มี 2 ทาง ทางแรก-เดินลงไปเทีย่ ว สามพันโบก คนทีไ่ ม่ชอบนัง่ เรือ มีเส้นทางตัดเข้าไปถึง ริมตลิง่ ทีต่ รงกับสามพันโบก มีทางเดินลาดลงต�ำ่ เดิน ไป 5 นาที ก็ถงึ สามพันโบก แต่ขอเชียร์ให้เลือก ทางที่ สอง-นัง่ เรือ ชมธรรมชาติจะสนุกและได้บรรยากาศกว่า มาก โดยลงเรือทีห่ าดสลึง ริมแม่นำ�้ โขง ค่าเช่าเรือหางยาว เครือ่ ง แบบเหมาล�ำ 1,000 บาท (นัง่ ได้ประมาณ 10 คน) ในเรือมีเสือ้ ชูชพี เตรียมไว้ให้ พาล่องเรือเทีย่ วใน แม่นำ�้ โขง โดยประมาณ 3 ชัว่ โมง จุดทีน่ �ำชมคือ ผา พะเนียง, แก่งสองคอน, เวินสวย, หาดหงส์, ศิลาเลข ชมจุดทีแ่ ม่นำ�้ โขงแคบสุดเพียง 56 เมตรที่ ปากบ้อง และ แวะให้เดินเทีย่ ว ลานหินสี - สามพันโบก ก่อนจะลงเรือ เจ้าหน้าทีข่ อง อบต.จะมาช่วยแนะน�ำ แผนผังน�ำเทีย่ วตามริมแม่นำ�้ โขง บ้านปากกะหลาง ท�ำให้พอจะเข้าใจเส้นทางบ้างคร่าวๆ จากนัน้ ส่งต่อ ให้มคั คุเทศก์นอ้ ยๆ เป็นเด็กนักเรียนชาย 2 คน วัย ประมาณ 12 ปี พาเดินลงบันไดกว่า 79 ขัน้ ลงไปยัง หาดทรายขาวนวลเดินลุยทรายไปลงเรือหางยาว ไกด์ น้อยๆ เล่าว่า “ทีน่ ใี่ ช้เด็กอย่างพวกผมน�ำเทีย่ ว เรียน อยูป่ ระถม 5-6 พวกเรามีอยู่ 20 กว่าคนครับ คุณครู สอนให้พดู เล่าเรือ่ งและพาไปชมแต่ละแห่ง ผมชอบพา เทีย่ ว สนุกดี ได้ตงั ค์กนิ ขนมและช่วยทางบ้านได้ดว้ ย ที่ บ้านไม่คอ่ ยมีตงั ค์ครับ” เมือ่ เรือแล่นไปถึงทีเ่ ทีย่ วแต่ละ แห่ง เด็กสามารถเล่าเรือ่ งได้อย่างฉะฉาน ทุกคนถูกฝึก

การพูดมาเป็นอย่างดี นับเป็นความคิดทีด่ ขี องครูแถบ บ้านสองคอน ทีช่ ว่ ยกันฝึกเด็กนักเรียนชัน้ ประถมให้ เป็นไกด์น�ำเทีย่ ว ท�ำให้เด็กๆ ได้ฝกึ การพูด และเรียนรู้ การสร้างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ นื่ ต่อไปเมือ่ เด็กยิง่ โตขึน้ ก็จะกลายเป็นก�ำลังส�ำคัญทีม่ จี ติ วิญญาณรักการท่อง เทีย่ วในท้องถิน่ มีความภาคภูมใิ จในชุมชนทีต่ นอยู่ การทีเ่ ด็กๆสามารถมีรายได้มาจุนเจือครอบครัว ตัง้ แต่ อายุอนั น้อยนิดเช่นนี้ นับเป็นตัวอย่างทีน่ า่ ชมเชยยิง่ การไปเทีย่ วทางเรือท�ำให้ได้ชมวิวเกาะแก่งอย่างใกล้ ชิดตลอดริมฝัง่ ล�ำน�ำ้ โขง เรือแล่นผ่านแก่งหินหลาก รูปแบบ ผาหินเรียงตัวกันงามแปลกตาสะท้อนความ งามลงในผืนน�ำ้ อันยาวไกล ได้เห็นวิถชี วี ติ ชาวบ้าน ตามริมฝัง่ โขง ทีย่ งั ใช้สวิงจับปลาตามริมหน้าผา แถบ นีเ้ ป็นแหล่งหาปลาอันอุดม เป็นทีเ่ พาะพันธุส์ ตั ว์นำ�้ จืด ตามธรรมชาติแหล่งใหญ่ทสี่ ดุ ในล�ำน�ำ้ โขง ลมแรงแดด จัด ต้องพกแว่นกันแดด-หมวก และสวมรองเท้าทีพ่ นื้ ไม่ลนื่ แต่ละแห่งเต็มไปด้วยหินพืน้ ท้องน�ำ้ หินทราย หินทรายปนกรวด ตะกอน บริเวณลานหินสีจะได้พบ หินกลุม่ ซิลกิ า สีสม้ น�ำ้ ตาลและเทา หินหลากสีมี ขนาดก้อนเล็กเท่าก�ำปัน้ ไปจนถึงความยาวมากกว่า 3 เมตร มีตน้ หว้าน�ำ้ ขึน้ แซมเป็นระยะๆ ทอดกิง่ อัน อ่อนช้อยลงบนพืน้ ทรายสีนวลตา แล้วก็มาถึงจุดส�ำคัญซึง่ สวยงามทีส่ ดุ นัน่ คือ สามพัน โบก อยูห่ า่ งจากหาดสลึง 3,000 เมตร เป็นร่องน�ำ้ ขนาดใหญ่สงู ประมาณ 3-7 เมตร กว้าง 20 เมตร เรือจอดชิดโขดหิน ช่วงเวลาแห่งความตืน่ ตาตืน่ ใจ ได้เริม่ ขึน้ แล้ว เมือ่ มองไปเห็นหลุมกับแอ่งน�ำ้ น้อย ใหญ่ บางทีย่ งั มีนำ�้ ยังขังนิง่ ดุจสระมรกตกลางล�ำน�ำ้ โขง โพรงหินงามแปลกตาอย่างทีไ่ ม่เคยเห็นมาก่อน เกิดความสงสัยว่า ธรรมชาติชา่ งสร้างสรรค์ แล้วจะ ใช้เวลานานสักแค่ไหนนะ กว่าทีส่ ายน�ำ้ จะกัดกร่อน หิน จนออกมาเป็น สามพันโบก อันงดงามได้ถงึ ปานนี้

สะพานหินธรรมชาติ

98

• 110

โบกรูปแว่นตา

บริเวณ สามพันโบก-ปากบ่อง-หาดสลึง นัน้ ทาง กรมทรัพยากรธรณี ได้จดั ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วทาง ธรณีวทิ ยาทีม่ คี ณ ุ ค่า เป็นแหล่งศึกษาเรือ่ งหิน-การ กัดกร่อนจากทางน�ำ้ -การล�ำดับชัน้ ของหินตะกอน มาเทีย่ วแล้ว ยังได้ความรูเ้ พิม่ เติมว่า บริเวณทีพ่ บ โบก หรือ กุมภลักษณ์ นัน้ คือส่วนของพืน้ ท้องน�ำ้ เมือ่ ทางน�ำ้ ไหลแบบปัน่ ป่วน ท�ำให้เกิดโบกหลายแบบ มีทงั้ กุมลักษณ์เดีย่ ว กุมภลักษณ์กลุม่ แม้โบกอยู่ ใกล้กนั แต่มขี นาดรูปร่างต่างกัน เป็นเพราะรูปแบบ การหมุนวนของทางน�ำ้ กับกระแสน�ำ้ ทีไ่ หลนัน้ ต่าง กัน ถ้าแรงมากจะยิง่ ท�ำให้หนิ ทีเ่ คยกัน้ ระหว่างโบก กร่อนไปทีละข้าง จนด้านข้างส่วนล่างทะลุถงึ กัน เช่น สะพานหินธรรมชาติ ในโบกขนาดใหญ่บาง โบก อาจเต็มไปด้วยโบกขนาดเล็กซ้อนๆ อยูท่ ดี่ า้ น ใน โบกใหญ่นนั้ จะเกิดก่อน เมือ่ กระแสน�ำ้ กัดกร่อน ลงไป จึงจะเกิดโบกขนาดเล็กๆ อยูว่ งในลึกลงไป ทีละชัน้ ๆ ความเพลิดเพลินอยูท่ กี่ ารเดินไต่ไปตาม ขอบหลุมทีเ่ ว้าแหว่งขึน้ ลงสูงๆ ต�ำ่ ๆ ต่อเนือ่ งกัน ไป บางโบกมีนำ�้ ท่วมขังท�ำให้เกิดเงาสวย ยิง่ เมือ่ เดินขึน้ ไปจนถึงลานด้านบน เป็นหินทรายสีนำ�้ ตาล ริมหน้าผาสูง วิวตรงนีน้ า่ ถ่ายภาพมาก เกิดมิตใิ น การมองความงดงามของโขดหินสองฝัง่ ทีโ่ ค้งเว้า เป็นคลืน่ ด้วยความงามตรงนีน้ เี่ อง ทีท่ �ำให้ได้ชอื่ ว่า “แกรนด์แคนยอนของเมืองไทย” ไกด์หนูนอ้ ย ชีใ้ ห้ดวู า่ “ตรงนีแ้ หละ ทีพ่ เี่ บิรด์ เขามาถ่ายหนัง ครับ” พลางกระโดดโลดเต้นตามแบบพีเ่ บิรด์ ไปด้วย แล้วพาไปชม หินหัวสุนขั และหลุมทีม่ ลี กั ษณะเป็น โบกรูปหัวใจ, มิกกี้ เมาส์, แว่นตา ฯลฯ ก็แล้วแต่ จะจินตนาการกันไปว่า หลุมไหนคล้ายกับอะไรก็ ตัง้ ชือ่ กันไปตามนัน้ เมือ่ ชมภาพแห่งความงามของสามพันโบกใน ฉบับนีแ้ ล้ว หากสนใจจะไปเทีย่ ว สามารถสอบถาม เพิม่ เติมได้ที่ อ.เรืองประทิน เขียวสด โทร 081-999-0298 คุณมุนนิ ทร์ เขียวสด โทร 084-411-9598 องค์การบริหารส่วนต�ำบลสองคอน อ.โพธิไ์ ทร โทร. 045-338-057, 045-338-015


Thai Restaurant for Sale

Thai restaurant and Pub for Sales The Southbury Hotel Khun Mae Thai restaurant and Pub Southbury road, Enfield, London, EN1 1RG

50 cover + 3 bedrooms Price £80,000 / Rent £25,000 Rate £4,000 / Taking £4,000 per week Lease ต่อให้ใหม่ 15 ปี เจ้าของต้องการขายเพราะอายุมาก  ท่านใดสนใจ ติดต่อ ป้าขวัญ 079 0380 9072   26 Bridge St., Walton-on-Thames, Surrey, KT12 1AH www.khaosarn.net

SPA&MASSAGE FOR SALE

RESTAURANT FOR SALE • In pleasant Lincolnshire village • Suitable for Thai cuisine • 80 Cover • Easy Parking • 7 room accomodation above premise • 15 years lease GBP 35,000 + weekly rental GBP 205 Contact 07515 873283

Large and outstanding detached pub with separate Thai restaurant and 2 x two bedroom apartments upstairs, adjacent to the busy towns and cinema complex

Offers invited on £140,000 Leasehold

Contact “Arm” on 079 5622 9234 or bossmanarm@hotmail.co.uk

Urgently Required! รับสมัครพนักงานนวด

ประจำ�สาขา Holborn และ Piccadilly มีประสบการณ์จะรับพิจารณาพิเศษ

สนใจติดต่อ คุณนา : 0778 6254 390 ร้านนวดและสปาไทย เมือง Hereford ทำ�เลเยี่ยมอยู่ City Centre ติดริมถนนใหญ่ เดินทางสะดวก ร้านเปิดทำ�การมาแล้ว 2 ปี มีลูกค้าประจำ� ทุกอย่างพร้อม สามารถเริ่มธุรกิจได้เลยทันที ราคาขาย £45,000  (ราคาต่อรองได้) Lease 5 ปี (ต่อสัญญาได้) สนใจติดต่อ คุณพิม 078 7582 9611

Restaurant FOR SALE

Massage centre

health & beauty salon

ร้านนวดไทย และเสริมสวย 2 คูหา ย่าน Bayswater มีที่จอดรถสะดวกสบาย เปิดธุรกิจมานานกว่า 9 ปี มีลูกค้าประจำ�

ได้ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภท A1 & D1 อุปกรณ์พร้อมสามารถเข้าดำ�เนินธุรกิจได้ทันที Lease more than 10 years สามารถที่จะ apply for new lease more than 20 years

ราคาขาย 150,000 ปอนด์ ไม่รวม website สนใจติดต่อ 07909732333 มือถือ 079 79751079

We are looking for Chefs Waiting Staff and Delivery Drivers

• ร้านอาหาร 60 ที่นั่ง Full License อยู่กลางใจเมืองไบรตั้น • มีสี่ชั้น แฟลตสองห้องนอน

มีห้องอาบนํ้าและห้องสุขาแยกต่างหากของแฟลต • ค่าเช่าปีละ £15,000 ราคาขาย £50,000 (ร้านเพิ่งซ่อมแซมเสร็จหนึ่งเดือน) •

ติดต่อ คุณยุ้ย โทร. 07795553091 email: yui_redsnapper@hotmail.co.uk Address: 42 Waterloo Street, Hove, East Sussex, BN3 1AY

For more information please contact Shah Choudhur Nakhon Thai Restaurant Tel : 07950 300055 Please send CV to Shah@nakhonthai.co.uk All applicants must be eligible to live and work in the UK  www.nakhonthai.co.uk/


Thai Restaurant for Sale

ขายด่วนร้านอาหารไทยใน Newport Pagnell, Milton Keynes ทำ�เลดี อยู่ ใน town centre บน High street ร้าน 100 ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์ครัว สามารถเข้าดำ�เนินกิจการได้ทันที เนื่องจากเจ้าของร้านต้องการกลับไทยถาวร ราคา 79,000 ปอนด์ (Lease renewable) ค่าเช่า 20,000 ปอนด์ ต่อปี สนใจติดต่อ คุณเบล โทร 07403185456 คุณดี โทร 07595641619

ร้านอาหารไทย

เพิ่งเปิดกิจการ รับสมัครพนักงานหลายตำ�แหน่ง

พ่อครัว แม่ครัว ผู้ช่วยแม่ครัว สตาร์ทเตอร์ ผู้ออกอาหาร

มีสวัสดิการ วันหยุด วันพักร้อน พร้อมที่พัก

สนใจติดต่อ คุณหน่อย 077 9694 3208

Computer Problems?

ติดตั้ง Windows ล้าง Virus วางระบบ Network คอมพิวเตอร์มีปัญหาปรึกษาเรา Tel : 07730261819 THANANCOM@MSN.COM

สอนนวดแผนไทย สนใจติดต่อ 0780-955-6844 จบหลักสูตรได้รับใบประกาศ เพ่ือใช้สมัครใบอนุญาตนวด (Treatment License) ในอังกฤษได้อย่างถูกต้อง

บริการงานทางด้านกฎหมาย Ref No. F200800174

ปรึกษาฟรี! สำ�หรับนักเรียนทุกท่าน ติดต่อ คุณต่าย 077-1095-3995

เช่า บ้าน ห้องเดี่ยว ห้องคู่ สตูดิโอ โซน2 เดินทางสะดวก เหมาะสำ�หรับนักเรียน ราคาไม่แพง รวมค่าน้ำ�, ไฟ, แก๊ส, อินเตอร์เนต, TV license, council tax มีบริการจัดรถรับส่งสนามบิน หรือย้ายบ้าน

สนใจติดต่อ ก้อย 078 505 96915


ACCOUNTS STANDARD

THAI TAXI UK 24 HOUR SERVICE BEST PRICE GUARANTEE

บริการรับ-ส่ง ทุกสถานที่ ทั่ว UK

CALL 07500 305 200

โปรโมชั่นพิเศษทุกเดือน ติดตามได้ที่ www.thaitaxiuk.com

สำ�นักงานบัญชี ที่พร้อมให้บริการท่าน ด้วยนักบัญชีชาวไทยและอังกฤษ ที่ ได้รับการรับรองถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยประสบการณ์การทำ�บัญชีและยื่นภาษี รวมทั้งทำ�งานประจำ�ที่สำ�นักงานบัญชีและสำ�นักงานสอบบัญชี ใน ประเทศอังกฤษ บริษัทยินดี ให้บริการทำ�บัญชีและยื่นภาษี Sole Traders, Partnership, Company Limited ให้คำ�ปรึกษาการจัดตั้งการทำ�ธุรกิจ / เปิดบริษัทในประเทศอังกฤษ ทำ�บัญชีจัดทำ�ระบบบัญชี ในและนอกสถานที่ ทำ�ระบบเงินเดือน และการยื่น P60 ส่งให้ HMRC ทุกปี การอบรม ให้คำ�ปรึกษาระบบบัญชี และ ใช้ซอฟต์แวร์บัญชี ในการจัดทำ�บัญชี เช่น Sage, Quickbook, Excel เป็นต้น การยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม และ PAYE การยื่นภาษีภาษีส่วนบุคคล ห้างหุ้นส่วน การยื่นภาษีนิติบุคคล การจัดทำ�งบการเงิน & ส่งงบให้ HMRC / Companies House ลูกค้าชาวไทย ยินดี ให้คำ�ปรึกษา ฟรี ค่าจัดทำ�บัญชีและบริการ คุยกันได้

นวดแผนไทย นวดหน้า ทำ�เล็บ มีชาสมุนไพรนำ�เข้า จากจีน และ สวิตเซอร์แลนด์, โสมแท้จากเกาหลี สำ�หรับลดความอ้วน, ผู้มี ไขมัน ในเส้นเลือด, ผู้เป็นเบาหวาน, ป้องกัน โรคมะเร็ง, บำ�รุงสมอง, Detox ลำ�ไส้ และ เครื่องสำ�อางค์ “เอิบ” นำ�เข้า จากประเทศไทย และเครื่องสำ�อางค์ นำ�เข้าจากต่างประเทศอื่นๆ อีกมากมาย

Pregnancy Massage ** Couple massage room now available. Waxing, Nails, Facial, Slimming Body Treatment, Body Scrub and Steam room Cellulite Body Treatment

รับสมัครพนักงานนวด มีประสบการณ์ และ มี ใบประกาศจากวัดโพธิ์ และมีประสบการณ์ด้าน Beauty Treatment 1 ตำ�แหน่ง และ Reception

ติดต่อ : ชุลีพร เมนเซ็ล โทร 075 5289 2519 ACCOUNTS STANDARD OFFICE 98, 2 OLD BROMPTON ROAD, SOUTH KENSINGTON LONDON SW7  3DQ TEL / FAX +44(0) 207 581 4445

Thai Restaurant for Sale Bournemouth

ขายร้านอาหาร ไทย ร้านอาหารไทยย่าน Wimbledon

28 ที่นั่ง มีที่พักด้านบน 4 ห้องนอน 2 ห้องนํ้า Lease 19 ปี

ราคาเช่า 22,000 ปอนด์ / ปี ราคาขาย 67,000 ปอนด์

ร้านอาหารไทยย่าน Sutton

70 ที่นั่ง Lease 5 ปี ค่าเช่า 25,000 ปอนด์ / ปี ราคาขาย 35,000 ปอนด์

• 44 Cover with accommodation (3Bedrooms) • Large fully equipped kitchen • Near Shopping Centre & Beach • £60,000 (9 Years Lease)

คอนโดที่เมืองไทย ย่านอโศก (ถนนสุขุมวิท)

อยู่ชั้น 10 แกรนด์พาร์ควิว คอนโดมิเนียม 55 ตรม. 2 ห้องนอน 1 ห้องนํ้า ราคาขาย 4.7 ล้านบาท

Contact: 01202-720088 07519095111

สนใจกรุณาติดต่อ คุณเสาว์ 0780 708 5472

รับปรึกษาปัญหาวีซ่า ปรึกษา

37-39 Oxford Street London W1D 2DU Tel: +44 (0) 207 494 1774 Fax: +44 (0) 207 903 5333 หรือติดต่อ : คุณอั้ม 07908 029574 Mr.Baron 07725 659777 www.edu-servicesuk.com

Urgently Required!

ฟรี เราช่วยได้

เราเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญทางด้านวีซ่านักเรียน • ให้คำ�ปรึกษาเพื่อแนะแนวทางการสัมภาษณ์ วีซ่าทุกประเภท • เริ่มตั้งแต่เตรียมเอกสาร วางแผนการเดิน บัญชี รวมไปถึงการกรอกแบบฟอร์มวีซ่าทุก กรณี • ตรวจเช็คเอกสารก่อนส่ง เพื่อป้องกันการ ปฏิเสธวีซ่า เวลาเรียนไม่พอ เอกสารการเรียน ใบจบต่างๆ • หาโรงเรียน (รับส่วนลดสูงสุด 10%) ทุก สถาบันที่เราจัดหา class A register ทั้งสิ้น • เรียนต่อโทได้ด้วยราคาย่อมเยา • มีทนายเพื่อให้คำ�ปรึกษาวีซ่าอื่นๆ ทุกชนิด เข้ามาพบเราโดยตรงได้ที่บริษัท หาง่ายและสะดวก เดินทางไม่เกิน 1 นาที จากสถานี Tottenham Court Road

EDUCATION-SERVICES UK LIMITED | Registration number: 07452617

EXPERIENCED HAIRDRESSER, BEAUTICIANS AND MASSAGE

THERAPISTS FOR TRADITIONAL THAI & SWEDISH MASSAGE

for Kensington Salon Please contact: ORCHID BEAUTY SALON 292 Kensington High Street London W14 8NZ Tel: 020 7602 6664


SPICY

@ HOME TONIGHT

Spice up your life! New Loon Moon Supermarket Where the world of food is brought to you! 9a Gerrard Street London W1D 5PN Tel: 020 7734 3887 Fax: 020 7439 8880


ThaiSmile Magazine : issue 110  

Client : ThaiSmile Media Co.,Ltd

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you