Page 1


เธอมีแรง มีพลัง และเธอมีความฝัน มีดวงดาวทีต่ อ้ งการ จะเอือ้ มไปไขว้คว้า ฉันจะเป็นกำ�ลังใจ เป็นแรงลมทีพ่ ดั คอยพยุงปีกแห่งฝัน ให้เธอบินไปให้ถงึ ปลายทาง อย่าปล่อยให้ความฝันเป็นแค่ความฝัน คงไม่ใช่เรา สิง่ อัศจรรย์เกิดได้เสมอถ้าเราจริงจัง ถ้าทุม่ เท สุดหัวใจ I believe in the Miracle Of Life, I believe in you เธอเท่านัน้ คือพลังมหัศจรรย์ ฝันจะต้องเป็นจริงฉันรู้ วันเวลาไม่คอยใคร อย่าปล่อยให้ผา่ นไปแม้สกั เสีย้ ววินาที ฉันรออยูห่ นา เราจะมาเป็นพลัง เป็นแรงลมทีพ่ ดั ช่วยกันส่งต่อความฝันให้ทกุ คนไปให้ถงึ ปลายทาง อย่าปล่อยให้ความฝันเป็นแค่ความฝัน คงไม่ใช่เรา สิง่ อัศจรรย์เกิดได้เสมอถ้าเราจริงจัง ถ้าทุม่ เท สุดหัวใจ I believe in the Miracle Of Life, I believe in you เธอเท่านัน้ คือพลังมหัศจรรย์ ฝันเป็นจริง, ฉันรู้ I believe in the Miracle Of Life, I believe in you เธอเท่านัน้ คือพลังมหัศจรรย์ You can make your dream comes true


ความหมายของสัญลักษณ์ ประจำ�โครงการ การเอาใจใส่

เอาใจใส่ในทุกสิง่ ทีท่ ำ� ทำ�ให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนา มองเห็นปัญหา เห็นถึงความไม่ปกติแม้เพียงเล็กน้อย เกิดความเข้าอกเข้าใจ

การให้ เป็นสิง่ ทีจ่ ะช่วยลดความเห็นแก่ตวั เกิดความเมตตากรุณา ความสงบสุขและเจริญรุง่ เรือง ต้องให้อย่างมีคณ ุ ค่า เริม่ จากเริม่ ให้ ตนเอง แล้วจึงให้ผอู้ น่ื

คุณธรรม 5 ประการ ซือ่ สัตย์ : ทำ�ให้ไม่อบั จนหนทาง สามารถประกอบหน้าทีก่ ารงานได้เจริญรุง่ เรืองอย่างยาวนาน ขยัน อดทน : ทำ�ให้ไม่จน ไม่อดตาย ช่วยให้บรรลุเป้าหมายในชีวติ และผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ไปได้ กตัญญูกตเวที : จะได้รบั การปฏิบตั ติ อบทีด่ ี ช่วยให้เกิดความ เจริญรุง่ เรือง ตกนํา้ ไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ เป็นทีร่ กั ของคนทัว่ ไป กตัญญูกตเวทีตอ่ ทุกสรรพสิง่ ไม่วา่ จะเป็นคน สัตว์ สิง่ ของ อ่อนน้อมถ่อมตน : ช่วยให้เกิดความเมตตา มีผคู้ อยช่วยเหลือสนับสนุน คบคนดีเป็นมิตร : ไม่ถกู ชักจูงในทางทีเ่ สือ่ ม ชักชวนกันไปในทางทีด่ ปี ลอดภัยสบายใจ คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล

เป้าหมาย ช่วยให้รวู้ า่ กระทำ�การสิง่ ใดเพือ่ อะไร ช่วยให้มจี ดุ มุง่ หมายในการดำ�รงค์ชวี ติ หัดตัง้ เป้าหมายในทุกๆ การกระทำ� จะช่วยให้ถงึ เป้าหมายเร็วขึน้

ลงมือทำ� การลงมือทำ�เท่านัน้ ทีจ่ ะทำ�ให้เกิดความสำ�เร็จ


เราจะทำ�อะไรกันบ้างในโครงการนี้

สมัครเข้าร่วมโครงการ MOL 1 ผูท้ ผ่ี า่ นเข้ารอบแรก ได้เข้ามา พัฒนาศักยภาพในค่าย MOL 1 ผูท้ ผ่ี า่ นการคัดเลือกในค่าย MOL 1 ได้พฒ ั นาศักยภาพขัน้ ที่ 2 ในค่าย MOL 2 ลงมือทำ�โครงการทีเ่ ราคิดค้น ด้วยตัวเอง สรุปการทำ�งานส่งพีๆ่ ทีป่ รึกษา


5

รูจ้ กั โครงการ MOL เกีย่ วกับ MOL 1 กำ�หนดการค่าย MOL 1 กิจกรรม MOL Idol เส้นทางสูฮ่ โี ร่ การให้อย่างมีคณ ุ ค่า เทคนิคสูค่ วามสำ�เร็จ ปรับตัวขยับหัวใจ เกณฑ์ในการตัดสินโครงการ กระบวนการตัดสินโครงการ ระยะเวลาในการคัดเลือก

2-11 12 11 13 14-17 18-19 20 21 23 24 25


อดีต ปัจจุบัน และอนาคต... โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีิวิต น้องๆ กำ�ลังจะอ่านเรือ่ ง ทีม่ า-ทีไ่ ปของโครงการ “ปาฏิหาริยแ์ ห่งชีวติ ”

หรือ Miracle of Life ครับ ตัง้ แต่จดุ เริม่ ต้นของโครงการ กิจกรรม ณ ปัจจุบนั และแผนในอนาคต

แรงบันดาลใจแรกเริ่ม โครงการเริม่ ต้นขึน้ จากพระดำ�ริใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ ั นา พรรณวดี ทีท่ รงให้ความสำ�คัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึง่ เป็นทรัพยากรทีม่ คี ณ ุ ค่า ในการพัฒนาประเทศและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (พม.) ได้นอ้ มนำ�มาดำ�เนิน “โครงการปาฏิหาริยแ์ ห่งชีวิ ติ ” เมือ่ เดือนเมษายน-สิงหาคม 2552 โดยมีวตั ถุประสงค์หลักมุง่ ส่งเสริม และเปิดโอกาสให้เยาวชนพัฒนาศักยภาพของตนเอง เกิดการรวมกลุม่ เพือ่ สร้างประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม รวมทัง้ สามารถสร้าง ปาฏิหาริยแ์ ห่งชีวติ จากการเปลีย่ นจาก “ผูร้ บั ” มาเป็น ”ผูใ้ ห้” โดยเน้นกลุม่ เป้าหมาย หลักคือ เด็กและเยาวชน อายุ 13-18 ปี และทาง พม. ได้ประสานไปยังสภาเด็กและ เยาวชน ทีม่ เี ครือข่ายทัง้ 76 จังหวัด เพือ่ ให้เป็นแกนหลักในการเชิญชวนเยาวชนเข้าร่วม อบรมและสร้างสรรค์โครงการ ปรากฏว่ามีเด็กและเยาวชนจำ�นวน 10,925 คนเข้ารับการอบรมขัน้ ที่ 1 และมีจำ�นวน โครงการเข้าประกวดถึง 2,185 โครงการ ซึง่ คัดเลือกให้เหลือโครงการต้นแบบ 6 โครงการ ทำ�ให้ได้รวู้ า่ เยาวชนไทยมีความสามารถ และนำ�เสนอโครงการ “การให้” อย่างสร้างสรรค์จนได้รบั ความนิยมเมือ่ ทูลกระหม่อมฯ ทรงนำ� 6 โครงการดีเด่น ไปนำ�เสนอในทีป่ ระชุมวิชาการของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) ประเทศ สหรัฐอเมริกา


7

ปัจจุบนั MOL ครัง้ ที่ 2 ในปี 2553 นีโ้ ครงการ Miracle of Life จัดขึน้ เป็นครัง้ ทีส่ อง ต่อยอดความสำ�เร็จจากปีทผ่ี า่ นมา เดินหน้าขับเคลือ่ นงานด้านเด็กและเยาวชนทัง้ 6 ภูมภิ าคทัว่ ประเทศ ตัง้ เป้าหมาย ขยายฐาน “การให้” เปิดโอกาสให้เยาวชนจาก ทัว่ ประเทศทีส่ นใจเข้าร่วมโครงการจำ�นวนมากขึน้ โดยยังคงเน้นการพัฒนาศักยภาพ และปลูกฝังจิตสำ�นึกของการให้ ผ่านรูปแบบการฝึกอบรม และเปิดโอกาสให้เยาวชน สร้างสรรค์โครงการ ก่อนนำ�ไปลงมือปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลจริง นอกจากนีโ้ ครงการยังขยาย ช่องทางสือ่ ทีเ่ ข้าถึงเยาวชนอย่างครอบคลุม เช่น รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ นิตยสาร และเว็บไซต์ โดยหวังให้เป็นฐานการสร้างเครือข่ายเยาวชนทีท่ ำ�ดี โครงการครัง้ ที่ 2 เริม่ ดำ�เนินการตัง้ แต่ เดือนมกราคม-ธันวาคม 2553 โดยเปิดรับสมัคร เยาวชนเข้าร่วมโครงการจากทัว่ ประเทศ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเป็น ผูป้ ระสานงานหลักกับเยาวชน และคัดเลือกทีมเยาวชน(ทีมละ5คน) เขียนโครงการที่ เป็นประโยชน์ตอ่ สังคม จำ�นวน 2,400 โครงการ มีเยาวชน 12,000 คน เข้าร่วม การฝึกอบรม โดยวางแผนให้มี 12 จังหวัดเป็นศูนย์กลางพืน้ ทีก่ ารอบรม ได้แก่ เชียงใหม่ นครสวรรค์ พิษณุโลก อุดรธานี ขอนแก่น อุบลราชธานี อยุธยา ชลบุรี กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี สุราษฎร์ธานี และสงขลา ซึง่ ในทีส่ ดุ คณะกรรมการจะคัดเลือกโครงการเหลือ 96 โครงการ เพือ่ นำ�ไปลงมือทำ�จริง และจะมีเพียง 48 โครงการทีไ่ ด้รบั การบันทึกเทป ออกอากาศทางรายการโทรทัศน์ ส่วนโครงการทีเ่ หลือจะนำ�เสนอผ่านช่องทางสือ่ อืน่ ๆ ต่อไป


ปาฏิหาริย์ ในมือเรา... กับโครงการ Miracle of Life โครงการ ปาฏิหาริย์แห่งชีวิต หรือ Miracle of Life

(MOL) เปิดโอกาสให้เยาวชนได้คน้ หาคุณค่า และศักยภาพของตนเอง ผ่าน การสร้างสรรค์กจิ กรรมดีๆ แก่สงั คม มุง่ เน้นให้เยาวชนมีสว่ นร่วมในการพัฒนา ประเทศชาติดว้ ยการลงมือปฏิบตั จิ ริง ภายใต้แนวคิดและจิตสำ�นึกของ การ ให้ โดยให้เยาวชนริเริม่ โครงการของตนเอง และสำ�หรับโครงการของเยาวชน ทีผ่ า่ นการคัดเลือกให้ลงมือปฎิบตั จิ ริง จะได้รบั การนำ�เสนอผ่านสือ่ ทางรายการ โทรทัศน์ วิทยุ เว็บไซต์ และนิตยสารของ Miracle of Life

ให้...ปาฏิหาริย์

ปาฏิหาริย์แห่งชีวิต ครั้งที่ 2 ในปีน้ี โครงการ Miracle of Life จัดขึน้ เป็นครัง้ ทีส่ องครับ มีแนวคิดสำ�คัญ อยูส่ องเรือ่ ง คือ การขยายโอกาสให้เยาวชนจากทัว่ ประเทศทีส่ นใจ ได้มาเข้า ร่วมโครงการมากขึน้ และการขยายช่องทางสือ่ ทีเ่ ข้าถึงเยาวชน โดยยังเน้นการ พัฒนาศักยภาพ และปลูกฝังสำ�นึกของ การให้ ผ่านรูปแบบการ ฝึกอบรม และการคิดสร้างสรรค์โครงการ ก่อนลงมือปฏิบตั จิ ริงในแต่ละพืน้ ที่


สรุปแล้ว โครงการฯ ในปีนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ครับ

• เพื่อขยายโอกาสให้เด็กและเยาวชนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพ เข้าใจถึงคุณค่าของตนเอง คุณค่าของการให้ และทักษะการเป็นผู้นำ�เชิง สร้างสรรค์ • เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยได้ใช้ความสามารถและความคิด สร้างสรรค์ ในการทำ�ประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม ผ่านโครงการที่ตนเอง ริเริ่มขึ้น • เพื่อพัฒนาและศึกษาโครงการให้เป็น ต้นแบบในการนำ�ไปขยายผล สู่ชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ

ใครบ้างที่เราอยากชวนมาเข้าร่วมโครงการ?

กลุ่มเป้าหมายหลัก คือน้องๆ เยาวชนจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งโครงการฯตั้งเป้าไว้ที่ 12,000 คน ส่วนอีกกลุ่มที่โครงการฯสนใจรองลงมา (ในแง่การรู้จักโครงการ รับแนวคิด หรือให้การสนับสนุน) คือ น้องๆ เยาวชนที่ ไม่มีโอกาสโดยตรงในการเข้าร่วม รวมทั้งคุณครู และพ่อแม่ผู้ปกครอง โดยน้องๆ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ MOL ครั้งที่ 2 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ครับ • เยาวชนไทย อายุระหว่าง 13 - 18 ปี • รวมกลุ่มกันเป็นทีม 5 คน • มีแนวคิดโครงการที่ดี อยากจะสร้างปาฏิหาริย์แห่งชีวิต • เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

แล้วโครงการแบบไหนที่ MOL สนใจ? แนวคิดโครงการที่ทีมของน้องๆเยาวชนนำ�เสนอเข้ามา ควรมีลักษณะดังนี้ครับ • เป็นโครงการที่ช่วยสร้างหรือกระตุ้นจิตสำ�นึกแห่ง การให้ • เป็นโครงการที่ก่อนให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม • เป็นโครงการที่มีความสร้างสรรค์ น่าสนใจ และลงมือปฏิบัติได้จริง • เป็นโครงการที่ผู้สมัครคิดและตั้งใจจะทำ�ให้เกิดขึ้น

9


สำ�หรับในค่าย MOL 1 ครัง้ นี้

น้องๆ จะได้พบเพือ่ นๆ ทีม่ ไี อเดีย ริเริม่ สร้างสรรค์ เพือ่ จะพัฒนาสังคมเราให้นา่ อยู่ ด้วยการให้...อย่างไม่มสี น้ิ สุด

ความตั้งใจที่พวกพี่ทีมงาน เตรียมไว้คือ

• น้องๆ จะได้รบั แรงบันดาลใจเพือ่ ทีจ่ ะไปทำ�โครงการดีๆ • น้องๆ จะได้คน้ พบคุณค่าทีเ่ รามีในตัวเอง ในมุมทีส่ ามารถนำ�ออกมาริเริม่

 สิง่ ดีๆ • น้องทุกคนจะได้วธิ กี ารเขียน concept idea ทีจ่ ะทำ�ให้ความคิดของเรา  ชัดเจนและตามเป้าทีเ่ ราวางไว้ • น้องๆ จะได้เข้าใจเรือ่ งการให้อย่างมีคณ ุ ค่า


11

กำ�หนดการ วันที่ 1

ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม 8.00-10.00 น. ลงทะเบียน 10.00-10.30 น. พิธเี ปิดโดยประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่ผเู้ ข้าอบรม 10.30-11.00 น. สันทนาการ 11.00-12.00 น. Introduction and Inspiration โดยบริษทั Hattrick Multimedia 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00-14.00 น. กิจกรรม M-O-L IDOL 14.00-14.30 น. รับฟังการบรรยาย ‘เล้นทางสูฮ่ โี ร่’ 14.30-15.15 น. กิจกรรม เติม-เต็ม 15.15-16.00 น. รับฟังการบรรยายในหัวข้อ ‘การให้’ 16.00-16.30 น. รับประทานอาหารว่าง 16.30-17.00 น. รับฟังการบรรยายในหัวข้อ ‘เทคนิคสูค่ วามสำ�เร็จ’ 17.00-17.30 น. รับฟังการบรรยายในหัวข้อ ‘ปรับตัวขยับหัวใจ’ 17.30-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น และเก็บสัมภาระ 19.00-20.00 น. กิจกรรม ‘ปัน้ นํา้ เป็นตัว’ 20.00 น. เข้าทีพ่ กั

วันที่ 2

9.00-12.00 น. กิจกรรม ‘Idea ของฉัน’ 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00-14.00 น. ชมเทปบันทึกย้อนหลังรายการโทรทัศน์ Miracle of Life ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือก (8 ทีม)


M-O-L Idol “ต้นแบบของคนที่สามารถสร้าง ปาฏิหาริย์แห่งชีวิตได้ควรเป็นเช่นไร”

13


เส้นทางสู่ฮีโร่ ผลงาน:

• หนังสือเข็มทิศชีวติ 1, • หนังสือเข็มทิศชีวติ 2 (กฎแห่งเข็มทิศ), • หนังสือเข็มทิศชีวติ 3 (กฎแห่งความสุข)

คุณฐิตนิ าถ เป็นคนรุน่ ใหม่ จบปริญญาโทจากประเทศอังกฤษ ด้วยวัยเพียง 20 ปี

ประสบความสำ�เร็จจากธุรกิจส่วนตัว แต่ความอนิจจังก็เข้ามาเยือน เธอสูญเสียสามี และต้องรับผิดชอบหนีส้ นิ จำ�นวน 100 ล้านซึง่ เป็นของสามีเธอ เป็นความทุกข์ทว่ มท้น แบบทนไม่ได้ เธอตัดสินใจเข้าปฏิบตั วิ ปิ สั สนากัมมัฏฐาน ซึง่ ช่วยฝึกสติของเธอให้ เข้มแข็ง เธอกลับกลายเป็นคนมีสติรใู้ จตนเองมีอสิ ระ มีความสุขความปรารถนา อยากให้เพือ่ นมนุษย์จำ�นวนมากทีจ่ มอยูใ่ นกองทุกข์ได้มเี ข็มทิศเป็นเครือ่ งนำ�ทาง คุณธรรมด้านความซือ่ สัตย์ ในช่วงหนึง่ ของชีวติ นอกจากเธอต้องสูญเสียสามี เธอยังต้องเป็นหนีถ้ งึ ประมาณ 100 ล้านบาท ทัง้ ๆ ทีห่ นีด้ งั กล่าวเป็นหนีท้ ส่ี ามีเธอสร้างไว้ แต่เธอก็ยงั ยืนหยัดต่อสูด้ น้ิ รน ด้วยการขายทุกสิง่ ทุกอย่างของตนทีม่ ี และทำ�ทุกวิถที างเพือ่ หาเงินมาใช้เจ้าหนี้

การส่งผลของความซือ่ สัตย์

หนีอ้ นั มหาศาลของเธอถูกชดใช้จนหมดสิน้ และเธอยังเกิดช่องทางในการประกอบอาชีพ ซึง่ เธอสามารถเกษียณอายุตนเอง กลับมาอยูท่ บ่ี า้ นเลือกทำ�งานทีช่ อบด้วยอายุเพียง 35 ปีเท่านัน้ “ฉันเชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้น เพื่อพาเราไปสู่…จุดที่ดีเสมอ”


15

วิลเลียม เฮนรี เกตส์

วิลเลียม เฮนรี เกตส์ ทีส่ าม หรือทีม่ กั เป็นทีร่ จู้ กั ในชือ่  บิลล์ เกตส์ 

เป็นนักธุรกิจชาวอเมริกนั และหนึง่ ในผูก้ อ่ ตัง้ บริษทั ไมโครซอฟท์ เขากับเพือ่ นได้รว่ มกัน เขียนต้นแบบของภาษาอัลแตร์เบสิก ซึง่ เป็นอินเตอร์เพรเตอร์สำ�หรับเครือ่ งอัลแตร์ 8800  (เครือ่ งคอมพิวเตอร์สว่ นบุคคลในยุคแรกๆ) เขาได้รว่ มกับ นายพอล อัลเลน ก่อตัง้ ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชันขึน้ ซึง่ ในขณะนีเ้ ขาดำ�รงตำ�แหน่งประธานคณะกรรมการ บริหารในระหว่างทีก่ ำ�ลังศึกษาอยูท่ ฮ่ี าร์วาร์ด เขามีโอกาสได้ทำ�ความรูจ้ กั กับ สตีฟ บาลเมอร์ ภายหลังได้กลายเป็นผูบ้ ริหารระดับสูงของไมโครซอฟท์ นิตยสารฟอบส์ได้จดั อันดับให้ บิลล์ เกตส์ เป็นบุคคลทีร่ ํา่ รวยทีส่ ดุ ในโลกหลายปี ติดต่อกัน วิลเลียม เฮนรี เกตส์ ทีส่ ามได้รบั การแต่งตัง้ เป็นผูบ้ ญ ั ชาการอัศวินแห่ง จักรวรรดิบริเตน (KBE) จากสมเด็จพระราชินนี าถอลิซาเบธที่ 2

คุณธรรมด้านการคบคนดีเป็นมิตร

การทีบ่ ลิ เกตส์ เลือกคบ พอล อัลเลน และ สตีฟ บาลเมอร์ นัน้ ส่งผลให้ตวั เขาสามารถ ยืนหยัดสร้างบริษทั ไมโครซอฟท์ขน้ึ มาได้ ถ้าขาด พอล อันเลน ไป บิลเกตส์อาจไม่มี ความคิดทีจ่ ะสร้าง บริษทั ไมโครซอร์ฟขึน้ มา หรืออาจจะหยุดความคิดไว้แค่เป็นพนักงาน ของ IBM ธรรมดาก็เป็นได้ หรือถ้าขาด สตีฟ บาลเมอร์ ผูเ้ ชียวชาญทางด้านธุรกิจ ไมโครซอฟท์ข์ องเขาอาจสูญเสียความมัน่ คงให้กบั คูแ่ ข่งรายอืน่ ๆ


คุณไล่ตงจิน้ เติบโตมาในครอบครัวขอทาน

ไล่ตงจิ้น

ทีท่ กุ คนเคยเย้ยหยัน ดูถกู มีชวี ติ สภาพทีเ่ ลวร้ายทีส่ ดุ มีพอ่ ตาบอด แม่กบั น้องชายคนโตปัญญาอ่อน มีพน่ี อ้ ง ทัง้ หมด 14 ชีวติ ทีเ่ ขาต้องเลีย้ งดู อาศัยนอนในสุสานบ้าง เล้าหมูบา้ ง เขาต่อสูก้ บั ชีวติ ทุกๆ อย่าง เริม่ ขอทาน ตัง้ แต่เขาจำ�ความได้ ติดสอยห้อยตามพ่อตาบอดและพีน่ อ้ งไปทุกหน ทุกแห่ง แม้จะขอทานท่ามกลางพายุฝน ผ่านคืนวันอันหนาวเหน็บ หลายครัง้ ทีไ่ ม่ได้อะไรเลย เขาถึง กับต้องแย่งข้าวหมากิน ดืม่ นํา้ ในท้องร่อง... ชีวติ เขาเคยท้อแท้จนถึงขัน้ จะฆ่าตัวตาย แต่แล้วด้วยใจที่ ไม่ยอมแพ้ เขาจึงต่อสูช้ วี ติ เรือ่ ย มา ตลอดระยะเวลาหกปีทเ่ี รียนอยูช่ น้ั ประถม เขาอาศัยไฟข้างถนนต่างๆ หลังจากขอทานเพือ่ อ่าน หนังสือเรียน เขาได้รบั ใบประกาศเกียรติคณ ุ ทัง้ หมดมากกว่า 80 ใบ ทุกรายการเขาได้ท่ี 1 รางวัลเป็นพลังอย่างเดียวทีผ่ ลักดันให้เขามีกำ�ลังใจทีจ่ ะต่อสูก้ บั ชีวติ อย่างกล้า หาญต่อไป ถึงจะประสบแต่เรือ่ งร้ายๆ ทีค่ อยจ้องทำ�ลายให้เขาล้มลง แต่เขากลับ เข้มแข็งขึน้ กว่าเดิม และสูช้ วี ติ จนได้เป็น บุคคลดีเด่นของไต้หวัน

คุณธรรมด้านความขยันอดทน           ไล่ตงจิน้ เป็นลูกขอทาน การทีเ่ ขาเข้าโรงเรียน เรียนหนังสือ ทำ�ให้ชวี ติ ของเขาลำ�บากเพิม่ ขึน้ อีกมาก ทุกๆ วันเขาต้องตืน่ นอนแต่เช้าเพือ่ เตรียมอาหารให้แม่ปญ ั ญาอ่อนและน้องๆ แล้วจึงออกไปขอทาน หาอาหาร จากนัน้ จึงได้ไปโรงเรียน หลังเลิกเรียนเขาต้องตามพ่อขอทานตาบอดเพือ่ ออกไปขอทาน ระหว่างนัน้ ภาระเกีย่ วกับการเรียนก็ยไั ม่เลิกรา เขาจึงอาศัยแสงไฟข้างถนน เพือ่ อ่านหนังสือและ ทำ�การบ้าน การส่งผลของความขยันอดทน

เขาได้รบั ใบประกาศเกียรติคณ ุ ทัง้ หมดมากกว่า 80 ใบ ทุกรายการเขาได้ท่ี 1 รางวัลเป็นพลังอย่าง เดียวทีผ่ ลักดันให้เขา มีกำ�ลังใจทีจ่ ะต่อสูก้ บั ชีวติ อย่างกล้าหาญต่อไป ถึงจะประสบแต่เรือ่ งร้ายๆ ที่ คอยจ้องทำ�ลายให้เขาล้มลง แต่เขากลับเข้มแข็งขึน้ กว่าเดิม และสูช้ วี ติ จนได้เป็น “บุคคลดีเด่นของ ไต้หวัน” แม้แต่ครอบครัวของภรรยา ทีเ่ คยรังเกียจตระกูลไล่ ตัดสินใจยกลูกสาวให้แต่งงาน เพราะ เห็นว่าไล่ตงจิน้ มีความอุตสาหะ อดทนต่ออุปสรรค กระนัน้ เจ้าของบริษทั ประกันอัคคีภยั ได้มอบ ตำ�แหน่งผูจ้ ดั การ ของบริษทั ให้กบั เขาอีกด้วย


คุณธรรมด้านความกตัญญู

ครัง้ หนึง่ พ่อของไล่ตงจิน้ โมโหภรรยามากถึงขนาดล่ามโซ่แล้วใช้ไม้ทบุ ตี ด้วยความกตัญญูของไล่ตง จิน้ จึงเอาตัวกอดแม่ไว้เป็นโล่กำ�บังจากไม้เท้าของพ่อ ครัง้ หนึง่ ฝนตกหนักตลอดทัง้ วัน พายุพดั ต้นไม้ หักโค่นเต็มไปหมด ทำ�ให้ไม่สามารถออกไปขอทานได้ เมือ่ ไม่มอี าหารตกถึงท้องของพ่อแม่และ น้องๆ ไล่ตงจิน้ จึงตัดสินใจวิง่ ฝ่าพายุออกไปขอทานเพือ่ หาอาหารให้คนในครอบครัว เหตุการณ์น้ี ไล่ตงจิน้ ถูกพายุพดั กิง่ ไม้หกั ตกใส่ เขาจึงพูดกับตัวเองว่า ไม่ยตุ ธิ รรมเลยจริงๆ ขณะทีเ่ ด็กคนอืน่ ๆ ได้ ไปโรงเรียนเรียนหนังสือ

ใยสวรรค์จงึ ได้กลัน ่ แกล้งผมเช่นนีห้ นอ

ทำ�ไมต้องเอาความทุกข์ยากลำ�บากทุกอย่างมาโปะใส่หวั ผมไว้คนเดียวด้วย ทำ�ไมนะทำ�ไม ผมแค้นใจเหลือเกิน ผมกำ�หมัดแน่นทุบลงกับพืน้ อย่างแรง เชอะ! คิดจะเอาชนะผม มันคงไม่งา่ ยดายอย่างนัน้ หรอก ผมจะยิง่ กตัญญูให้ มากๆ ผมจะสูใ้ ห้ดู ผมไม่มที างล้มหรอก ผมต้องชนะท่าน ต้องเอาชนะ ชะตากรรมให้จงได้! เวลาได้อาหารหรือผลไม้ ไล่ตงจินจะคัดส่วนดีแบ่งให้พอ่ แม่กอ่ นเสมอ ต่อมาก็เป็นน้องๆ ส่วนตัวเอง รอกินทีเ่ หลือจากคนในบ้าน คืนแต่งงานของไล่ตงจิน้ พ่อของเขาพาแม่ไปแอบอยูท่ ค่ี รัว เพราะไม่ อยากให้ลกู ต้องอับอาย ไล่ตงจิน้ จึงเข้าไปตามแล้วพูดกับพ่อว่า “พ่อ ผมเป็นขอทานมายีส่ บิ ปี มันเป็น เรือ่ งจริงนีพ่ อ่ ผมไม่เคยกลัวใครจะหัวเราะผมเลย พ่อกับแม่เป็นคนทีผ่ มเคารพรักทีส่ ดุ ก็ตอ้ งออกมา ถ่ายรูปด้วยกันสิ”

การส่งผลต่อความกตัญญูกตเวที สิง่ ต่างๆ ทีไ่ ล่ตงจิน้ ทำ�มาตัง้ แต่เกิดจนถึงปัจจุบนั นัน้ คือความกตัญญูตอ่ พ่อแม่ และผูท้ เ่ี คยช่วยเหลือ เขาทำ�ทุกอย่างโดยนึกถึงผูม้ พี ระคุณเป็นหลัก การกระทำ�ของเขานัน้ ส่งผลให้เขาประสบความสำ�เร็จ ในชีวติ มากมาย มีผอู้ ปุ ถัมภ์คํา้ จุน มีผทู้ เ่ี ชือ่ ใจและไว้วางใจเขาเพียงดูจากความประพฤติทเ่ี ขาปฏิบตั ิ กับพ่อแม่ คุณธรรมด้านความอ่อนน้อมถ่อมตน

หลายครัง้ ทีไ่ ล่ตงจิน้ และพ่อถูกล้อเลียน และทำ�ร้ายจากพวกเด็กๆ พวกเขามักพูดว่า ไอ้ขอทานมา ขอข้าวกิน ไอ้ขอทานสกปรก บางครัง้ จุดประทัด โยนใส่กม็ ี แม้จะโกรธ แต่ไล่ตงจิน้ พูดกับตัวเอง ว่าเราเป็นขอทาน ถ้าไปทำ�ร้ายพวกเขา เราจะเอาอะไรกิน เราต้องอดทนไว้ แม้วา่ ไล่ตงจิน้ จะต้อง ขอทานไปด้วย ก้มหน้าทำ�การบ้านไปด้วย แต่ทกุ ครัง้ ทีม่ คี นหยอดเหรียญสตางค์ใส่ในขัน เขาจะ ลุกขึน้ มาขอบคุณทุกครัง้ ไม่วา่ จะให้มาก ให้นอ้ ย เขาจะอวยพรให้อย่างดีทส่ี ดุ เสมอ การส่งผลต่อ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ไล่ตงจิน้ กลายเป็นทีร่ กั ของครู เพือ่ นๆ ในโรงเรียน ตลอดจนคนรอบข้างที่ คลุกคลีอยูก่ บั เขา คนส่วนใหญ่ครัง้ แรกทีม่ โี อกาสได้รจู้ กั กับเขามักจะปฏิเสธต่อการได้ทำ�ความรูจ้ กั เพราะมาจากพืน้ ฐานทางบ้านของเขา แต่หลังจากทีไ่ ด้รจู้ กั ตัวตนทีแ่ ท้จริง ความนอบน้อม อ่อนโยน และเอาใจใส่ ทำ�ให้คนรอบข้างทีเ่ คยรังเกียจและดูถกู หันกลับมารักและคอยช่วยเหลือเขา

17


การให้อย่างมีคุณค่า ตัวอย่าง ภาพยนตร์ สไปเดอร์แมน

ตอนหนึง่ ของเรือ่ ง ในภาคที่ 1 พระเอกได้พดู ว่า “ฉันไม่เห็นว่ามันจะเป็นปัญหาของฉันตรงไหน” แต่ทา้ ยทีส่ ดุ ปัญหาเหล่านัน้ ก็ยอ้ นกลับมาทำ�ร้ายเขา เสมือนว่าเขาเองเป็นผูก้ ำ�หนดการกระทำ�เหล่านัน้ เปรียบก็เหมือนการใช้ชวี ติ อยูใ่ นสังคมไทย การทีเ่ ราเฉยเมยต่อปัญหาต่างๆ กระทัง่ ปัญหาชุมชน ปัญหาครอบครัว หรือปัญหาเพือ่ นพ้อง สักวันมันอาจจะส่งผลมาถึงตัวเราได้อย่างแน่นอน และเราสามารถขจัดปัญหาเหล่านัน้ ได้ดว้ ยการ ‘ให้’

ทำ�ไมต้องให้

ความหมายตามพจนานุกรม ‘ให้’ เป็นคำ�แสดงอาการ

หมายถึงการเสียสละ,มอบ หรืออนุญาต

องค์ประกอบของการให้ มี 3 ส่วน คือ ผูใ้ ห้-สิง่ ทีใ่ ห้-ผูร้ บั เพราะ...ท้ายทีส่ ดุ แล้ว สิง่ ทีจ่ ะเกิด ขึน้ ในอนาคตทีเ่ ราไม่อาจรูไ้ ด้ มันก็ เป็นผลมาจากการตัดสินใจกระทำ� ของเราในวันนีน้ น่ั เอง


19

การให้อย่างมีคุณค่า

ผูใ้ ห้ จะต้องไม่สร้างความเดือนร้อนต่อตนเอง ให้ดว้ ยความปรารถนาดี, ช่วยขจัดปัญหาของผูร้ บั และจะต้องเป็นการให้อย่างยัง่ ยืน สิง่ ทีใ่ ห้ เป็นสิง่ ทีเ่ ป็นความต้องการของผูร้ บั , เป็นสิง่ ทีด่ แี ละมีประโยชน์, จะต้องเป็นสิง่ ทีไ่ ม่ขดั ต่อศีลธรรมและจริยธรรม ผูร้ บั มีความต้องการทีจ่ ะรับ หรือจะเป็นใครก็ได้ (คน, สัตว์, สิง่ ของและตัวเอง)

ผู้ ให้

สิ่งที่ให้

ผู้รับ คำ�ถาม “ถ้าเราเป็นสไปเดอร์แมน เราจะทำ�อย่างไรกับเหตุการณ์ดงั กล่าว และเรือ่ งราวต่อจากนัน้ จะเปลีย่ นไปหรือไม่อย่างไรบ้าง”

“ทีผ่ า่ นมาน้องๆเคยให้อะไรกับคนอืน่ ๆไปบ้าง และตัวเราได้รบั อะไรกลับมาบ้าง”


Trick for Success เทคนิคสู่ความสํําเร็จ

การ สร้างความสำ�เร็จย่อมเกิดจากตัวเราเป็นผูเ้ ลือกกระทำ� และหากนำ�ตัวเรามา

วิเคราะห์ปจั จัยทีน่ ำ�ไปสูค่ วามสำ�เร็จได้ สามารถแบ่งออกเป็นอวัยวะใหญ่ๆ 4 อย่าง คือ มือ,ตา,หัวใจ,สมอง ซึง่ การปรับปัจจัยภายในตัวเรา 4 อย่างนี้ จะนำ�ไปสู่ ทัง้ ความคิด มุมมองและการกระทำ�ทีส่ ามารถนำ�มาปรับใช้ให้เข้ากับการทำ�งานได้ทกุ ชนิด คือ

เทคนิค ทัง้ 4 นีเ้ คยมีผปู้ ระสบความสำ�เร็จในชีวติ มานับไม่ถว้ นทีเ่ คยใช้ในการ

ทำ�งานทีห่ วังประสบความสำ�เร็จ และพวกเขาเหล่านัน้ ถือว่าเทคนิคเหล่านีเ้ ป็นส่วนหนึง่ รวมกับอีกหลายปัจจัยทีท่ ำ�ให้งานนัน้ ๆ สำ�เร็จได้

‘มือ’ อวัยวะส่วนหนึง่ ของร่างกายมีความหมายเชิง การลงมือทำ�

ในทีน่ ้ี เทคนิคด้านการลงมือทำ�ทีด่ ี คือการค้นหาทีมทีด่ ี ‘ตา’ อวัยวะส่วนหนึง่ ของร่างกายมีความหมายเชิง การรับรู้ ในทีน่ ้ี เทคนิคด้านมุมมองทีด่ ี คือ การเป็นคนช่างสังเกต ‘หัวใจ’ อวัยวะส่วนหนึง่ ของร่างกายมีความหมายเชิง ทัศนคติ ในทีน่ ้ี เทคนิคด้านทัศนคติทด่ี ี คือ ความเชือ่ มัน่ ,รูจ้ กั ความแพ้,การเสียสละ ‘สมอง’ อวัยวะส่วนหนึง่ ของร่างกายมีความหมายเชิง ความคิด ในทีน่ ้ี เทคนิคด้านความคิดทีด่ ี คือ คิดบวกและคิดต่าง


ปรับตัว ขยับหัวใจ แนวทาง การคิด concept Idea ของโครงการ Miracle Of Life

จำ�เป็นต้องคิดตามกรอบของหัวใจ 4 ประการ ซึง่ ประกอบด้วย

หัวใจของ โครงการ Miracle of Life (ปาฏิหาริยแ์ ห่งชีวติ ) หัวใจของ Miracle of Giving (ปาฏิหาริยแ์ ห่งการให้) หัวใจของ Miracle of Goal (ปาฏิหาริยแ์ ห่งเป้าหมาย) หัวใจของ Miracle of Project (ปาฏิหาริยแ์ ห่งโครงการ)

การ วิเคราะห์ตวั เองเป็นการเริม่ ต้นของการสร้างความสำ�เร็จทีด่ เี ยีย่ มและมันจะนำ� ไปสูค่ วามสำ�เร็จตามเป้าหมายทีก่ ำ�หนดไว้ หลักการวิเคราะห์ตนเองด้วย S.W.O.T. นัน้ เป็นไปตามนี้ S. จุดแข็ง ภายใน (Strengths) W. จุดอ่อน ภายใน (Weaknesses) O. โอกาส (Opportunities) T. อุปสรรค (Threats)

S – Strengths หรือ จุดแข็ง เป็นการวิเคราะห์เพือ่ พัฒนาประเด็นทีเ่ ป็นจุดแข็ง หรือ

จุดเด่นภายในตนเอง มองว่ามีจดุ เด่นทีท่ ำ�ให้ตนเองนำ�มาใช้เป็นประโยชน์ในการทำ�งาน เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์ – Weaknesses หรือ จุดอ่อน เป็นการวิเคราะห์คน้ หาประเด็นทีเ่ ป็นจุดอ่อน หรือ ทีเ่ ป็นปัญหาภายในตนเอง ทีต่ นเองมองว่าเป็นจุดด้อยไม่สามารถนำ�มาใช้เป็นประโยชน์ ในการทำ�งานเพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์ – Opportunities หรือ โอกาส เป็นการวิเคราะห์เพือ่ ค้นหาประเด็นทีเ่ ป็นประโยชน์ มีโอกาสทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตจากภายนอกทีม ทีเ่ อือ้ อำ�นวยให้การทำ�งานขององค์กร บรรลุวตั ถุประสงค์ของทีม – Threats หรือ อุปสรรค เป็นการวิเคราะห์เพือ่ ค้นหาประเด็นทีเ่ ป็นข้อจำ�กัด ขัดขวาง ทีม่ าจากภายนอกทีม มองว่าเป็นภัยคุกคามต่อการทำ�งานของทีมไม่ให้บรรลุ วัตถุประสงค์

W O T

21


การกำ�หนดเป้าหมายอันชาญฉลาด ตามหลัก S.M.A.R.T.

เป้าหมาย ทีค่ ณุ กำ�หนดขึน้ นัน้ จะต้องมีคณุ ลักษณะดังนี้ S ต้องมีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำ�เนินการโครงการ (Sensible and Specific) M ต้องสามารถวัดและประเมินผลระดับของความสำ�เร็จได้ (Measurable) A ต้องระบุถงึ การกระทำ�ทีส่ ามารถปฏิบตั ไิ ด้ มิใช่สง่ิ เพ้อฝัน (Attainable) R ต้องระบุให้มคี วามเป็นเหตุเป็นผล และสอดคล้องกับความเป็นจริง (Reasonable and Realistic) T ต้องมีการกำ�หนดขอบเขตของเวลาทีจ่ ะกระทำ�ให้สำ�เร็จได้อย่างชัดเจน

(Time)

Specific (เฉพาะเจาะจง)

จงกำ�หนดเป้าหมายเฉพาะเจาะจง รอบคอบ และรัดกุม ไม่เช่นนัน้ คุณอาจจะพลัดหลง ออกนอกเส้นทางได้งา่ ยๆ

Measurable (วัดผลได้)

เป้าหมายของคุณจะต้องมีขอบเขตเป็นตัวเลขหรือวันเวลาทีช่ ดั เจน เพราะนัน่ จะช่วย ทำ�ให้คณ ุ มีความมุง่ มัน่ มากยิง่ ขึน้

Attainable (สามารถไป ถึงได้)

เป้าหมายนัน้ จะต้องมิใช่เรือ่ งละเมอเพ้อพก แต่ตอ้ งสามารถไปถึงได้จริง จงจำ�ไว้วา่ “ฝันอยากบินได้” กับ “ฝันอยากขึน้ เครือ่ งบิน” นัน้ แตกต่างกันอย่างสิน้ เชิง

Relevant (มีความหมาย)

เป้าหมายจะต้องมีความสำ�คัญ มีความหมาย และมีความเกีย่ วพันกับชีวติ ของคุณ ยิง่ เป็นเป้าหมายทีค่ ณ ุ พร้อมทุม่ กายใจเพือ่ ไปให้ถงึ โดยไม่ตอ้ งการเสียเวลา แม้สกั นาที เดียวได้กย็ ง่ิ วิเศษ

Time (มีกรอบเวลาที่แน่ชัด)

การจะให้บรรลุถงึ เป้าหมายทีต่ ง้ั ไว้ จะต้องคำ�นึงถึงความเหมาะสมเรือ่ งเวลาด้วย การตัง้ เป้าหมายของคุณ จึงควรเริม่ ต้นด้วยคำ�ว่า “ภายในวันนี.้ ..ภายในสัปดาห์น…้ี ภายในเดือนนี.้ ..ภายในปีน”้ี หรือ...ฯลฯ


23

เกณฑ์ ในการตัดสิน โครงการ MOL 1 มีทั้งหมด 3 ข้อ โครงการมีความคิดสร้างสรรค์ (40%) • ชือ่ โครงการ : มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ • เหตุผลทีท่ ำ�โครงการ : ทำ�ไมถึงอยากทำ�โครงการนี้

โครงการมีความเป็นไปได้ และเกิดจากแรงบันดาล ใจทีม่ าจากสภาพปัญหา หรือความต้องการทีแ่ ท้จริง (30%) • ระยะเวลาในการจัดโครงการ : เหมาะสม และสอดคล้องกับ สภาพความเป็นจริงมากน้อยเพียงไร • สถานทีใ่ นการจัดโครงการ : เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพ ความเป็นจริงมากน้อยเพียงไร

โครงการตอบโจทย์ความต้องการของผูร้ บั (30%) • โครงการนีท้ ำ�เพือ่ ใคร? เพราะอะไร? : เหมาะสม และสอดคล้องกับ สภาพความเป็นจริงมากน้อยเพียงไร


กระบวนการตัดสิน โครงการ MOL1 รวบรวมใบสมัครโครงการ และใบ concept idea รายงานส่วนกลางก่อนจัดงานอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ในกรณีทผ่ี สู้ มัครแต่ละพืน้ ทีเ่ กินจำ�นวนทีก่ ำ�หนดไว้ ให้ทำ�การคัดเลือกผูส้ มัคร* ดำ�เนินการคัดเลือกโครงการ จาก 120 โครงการ ให้เหลือ 12 โครงการ ** ดำ�เนินการคัดเลือก พร้อม comment โครงการ จาก 12 โครงการ ให้เหลือ 8 โครงการ***

•   ดำ�เนินการคัดเลือก โดยอิงหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการใน MOL1   และมีคณะกรรมการพิจารณาทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากภูมภิ าค จำ�นวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คนเข้ามาทำ�การพิจารณาคัดเลือกโครงการ •• วิธกี ารคัดเลือกโครงการ แบ่งเป็น 4 ชุด แยกกันพิจารณา โดยห้ามสภาเด็กฯ จังหวัดพิจารณาจังหวัดตนเอง


ระยะเวลา ในการคัดเลือกโครงการ (คณะกรรมการชุด ก.) เริม่ ตัง้ แต่ 20.00 – 23.00 น. โดยคณะกรรมการ ชุด ก. จำ�นวน 4 ชุดๆ ละ 4 คน ประกอบไปด้วย ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 1 คน ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 2 คน ตัวแทนทีมวิทยากร (งานงอก) 1 คน หลังจากคณะกรรมการ ชุด ก. ได้พจิ ารณาเสร็จสิน้ ให้นำ�โครงการทีผ่ า่ นเข้ารอบ ทัง้ หมดเข้ามานัง่ ประชุมกันอีกรอบ เพือ่ ทำ�ความเข้าใจให้ตรงกันถึงเหตุผลทีเ่ ลือก แต่ละโครงการ ซึง่ อาจมีการปรับเปลีย่ นโครงการทีค่ ดั เลือกมาได้ไม่เกิน 4 โครงการ

(คณะกรรมการชุด ข.)

09.00 – 13.30 น. ของวันทีส่ องในค่าย MOL1 จะมีการให้นำ�เสนอโครงการของผูท้ ผ่ี า่ นเข้ารอบโครงการทัง้ 12 (16) โครงการ โดยทีจ่ ะมีการเชิญขึน้ มานำ�เสนอทีละโครงการ และให้คณะกรรมการ Comment โครงการ โดยให้เวลาในการนำ�เสนอต่อ โครงการๆ ละไม่เกิน 5 นาที และคณะกรรมการชุด ข. ร่วม Comment โครงการอีก โครงการละไม่เกิน 10 นาที ซึง่ คณะกรรมการชุด ข. จำ�นวน 5 คน ประกอบไปด้วย ผูแ้ ทนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 1 คน ผูแ้ ทนทีมวิทยากร (งานงอก) 1 คน ผูแ้ ทน บริษทั Hattrick Multimedia จำ�กัด 1 คน ผูแ้ ทน บริษทั JSL จำ�กัด 1 คน ผูท้ รงคุณวุฒิ 1 คน

25


Miracle of Life


27


Miracle of Life


29


Miracle of Life


31


Miracle of Life


33


เขตจังหวัดนครนายก : นครนายก, ชลบุร,ี ระยอง, จันทบุร,ี ตราด, ฉะเชิงเทรา, สระแก้ว, ปราจีนบุรี เขตกรุงเทพมหานคร : กรุงเทพฯ, สมุทรปราการ, นนทบุร,ี ปทุมธานี, นครปฐม เขตจังหวัดอยุธยา : อยุธยา, สระบุร,ี ลพบุร,ี อ่างทอง, สิงห์บรุ ,ี ชัยนาท

ภาคกลาง

เขตจังหวัดขอนแก่น : ขอนแก่น, ชัยภูม,ิ มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, กาฬสินะุ,์ มุกดาหาร เขตจังหวัดอุดรธานี : อุดรธานี, เลย, หนองบัวลำ�ภู, สกลนคร, หนองคาย, นครพนม เขตจังหวัดอุบลราชธานี : อุบลราชธานี, นครราชสีมา, บุรรี มั ย์, สุรนิ ทร์, ศรีสะเกษ, ยโสธร, อำ�นาจเจริญ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เขตจังหวัดเชียงใหม่ : เชียงใหม่, เชียงราย, แม่ฮอ่ งสอน, ลำ�พูน, ลำ�ปาง เขตจังหวัดพิษณุโลก : พิษณุโลก, อุตรดิตถ์, แพร่, น่าน, พะเยา, ตาก เขตจังหวัดนครสวรรค์ : นครสวรรค์, อุทยั ธานี, พิจติ ร, กำ�แพงเพชร, สุโขทัย, เพชรบูรณ์

ภาคเหนือ

พื้นที่การจัดโครงการ MOL ครั้งที่ 2 และจังหวัดศูนย์กลาง


โครงการ ปาฏิหาริยแ์ ห่งชีวติ ครัง้ ที่ 2 ในพระดำ�ริ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ ั นาพรรณวดี ส่งเสริม และสนับสนุนการดำ�เนินงานโดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมัน่ คงของมนุษย์ อำ�นวยการสร้าง :: กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมัน่ คงของมนุษย์ เนือ้ หาและหลักสูตร :: ชัชชา อัชณาตระกูล และ กลุม่ งานงอก เรียบเรียงและผลิต :: BlackBox ดำ�เนินการ :: บริษทั HATTRICK MULTIMEDIA จำ�กัด ลองเปิดดูท่ี www.miracleoflife.org หรือ search ด้วยคำ�ว่า “โครงการปาฏิหาริยแ์ ห่งชีวติ ”, “Miracle of Life”


MIRACLE OF LIFE : CAMP 1  

Client : Miracle of Life Project

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you