Page 1

มิราเคิล ออฟไลฟ์

นิตยสารปาฏิหาริย์แห่งชีวิตและการให้ ในโครงการ Miracle of Life ในพระดำ�ริ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

SEPTEMBER

2011

ISSN 2229-015X

FREE

06


จุดเริ่มต้นแห่ง “ปาฏิหาริย์”

...การพัฒนาศักยภาพของเยาวชน โดยการสอนให้รู้จักคุณค่าของตนเอง มีความเชื่อมั่นในตัวเอง จะช่วยสร้างเกราะป้องกันจิตใจของเยาวชนจากปัญหาต่างๆ ได้ และการสอนให้รู้จักการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น หรือที่เรียกว่า “การให้” ตามพระราชดำ�รัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อเยาวชนเอง และต่อประเทศชาติได้ในที่สุด... พระดำ�ริในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการจัดตั้งโครงการ ปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life)

โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต จากพระดำ�ริใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงให้ความสำ�คัญ ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน อันเป็นทรัพยากรอันมีคา่ ยิง่ ต่อการพัฒนาประเทศ “โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life)” จึงได้ถือกำ�เนิดขึ้น เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมสร้างปาฏิหาริย์ให้แก่ตนเอง โดยรู้จักที่จะเป็นผู้ “ให้” อย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำ�เนินงานโดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ร่วมเป็นหนึ่งใน ปาฏิหาริย์แห่งชีวิต ปาฏิหาริย์แห่งการให้ กับโครงการ Miracle of Life เพราะเราเชื่อว่า ปาฏิหาริย์...สร้างได้


Editor's note

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ พนิตา กำ�ภู ณ อยุธยา อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปกรณ์ พันธุ ผู้อำ�นวยการกองหนึ่งใจ...เดียวกัน พิสิฐ พูลพิพัฒน์ ที่ปรึกษา เกษรา อินทโชติ ปาณิสรา สลากรธนวัฒน์ สุรเชษฐ์ บุษบกแก้ว ขนิษฐา นิ่มพิศาล พีรพงษ์ จันทร์ห้วย บรรณาธิการอำ�นวยการ กฤตพงศ์ ปานผา บรรณาธิการบริหาร รัตติรดา อภินันทร์ กองบรรณาธิการ โชติเวชญ์ อึ้งเกลี้ยง ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรม อรรถพร จีนธรรม เลขานุการและประสานงานกิจกรรม ภัทรพร เชื้อชุมพล ศิลปกรรม The Fairy Caravan ฝ่ายโฆษณา 087 058 2015 นักศึกษาฝึกงาน วัชรา พิพัฒนาไพบูรณ์ สำ�นักงานนิตยสารมิราเคิล ออฟไลฟ์ 758 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02 538 8891 โทรสาร 02 538 8891 e-mail : miracleoflifemag@gmail.com

facebook : facebook.com/miracleoflifemag.fan

พิมพ์ บริษัท ปริ๊นท์โอโซน จำ�กัด โทร. 02 925 6699 แยกสี บริษัท 71 อินเตอร์สแกน จำ�กัด โทร. 02 631 7171

สวัสดีค่ะ โครงการปาฏิหาริย์ ปีที่ 3 ได้ปิดลงอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ติดตามภาพบรรยากาศงานได้ในคอลัมน์ข่าวฉบับนี้ค่ะ แม้จะผ่านไปอีกหนึ่ง ปีของโครงการดีๆ แต่เรื่องราวความดีก็ยังมีให้สร้างสรรค์และแบ่งปันไปได้อย่างไม่รู้ จบนะคะ น้องๆ คนไหนริเริ่มทำ�อะไรดีๆ ส่งมาทางนี้เลยค่ะ เราสามารถช่วยเผยแพร่ ข่าวสาร เพื่อเป็นแนวทางและตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆ คนอื่นๆ ต่อไปค่ะ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทางนิตยสารได้จัดกิจกรรมพิเศษ พาน้องๆ จาก สถานสงเคราะห์บ้านมหาเมฆ บ้านราชวิถี และบ้านนนทภูมิ มาชมภาพยนตร์เรื่อง ตำ�นานสมเด็จพระนเรศวร 4 งานนี้ได้ผู้ใหญ่ใจดีอย่างโรงภาพยนตร์เอส เอฟ ซิีเนมา ซิตี้, บริษัท พร้อมมิตรโปรดักชั่นส์, บริษัท สหมงคลฟิล์ม เป็นแรงสนับสนุนที่สำ�คัญที่ ทำ�ให้เกิดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ขึ้น ทางทีมงานและเด็กๆ ทุกคนขอขอบพระคุณเป็นอย่าง สูงค่ะ และนอกจากนี้ ต้องขอขอบคุณ ผู้พันเบิร์ด น้องแน็คและครอบครัว ที่มาร่วมแจก ขนมและพูดคุยกับน้องๆ กันอย่างสนุกสนาน รวมทั้งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง ประเทศไทย ที่สนับสนุนนมไทย – เดนมาร์ค, บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ที่มอบกล่องของ ว่างและนํ้าดื่ม มาให้กับเด็กได้อิ่มหนำ�กัน บริษัท สภาพรบุ๊คส์ ที่นำ�ของที่ระลึก น่ารักๆ มาแจกเด็กๆ กันด้วยค่ะ เด็กดีใจ หน้าบานกันทั่วหน้า รวมทั้ง บริษัท 71Interscan พันธมิตรผู้ผลิตหนังสือของเราที่ร่วมทำ�บุญบริจาคเงินให้กับสถานสงเคราะห์ ในวันนั้นด้วยค่ะ ทีมงานต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่ร่วมสนับสนุนการจัดงานการกุศลครั้งนี้ให้ ลุล่วงไปด้วยดี และหวังว่าจะได้ร่วมทำ�กิจกรรมดีๆ เช่นนี้อีกในครั้งหน้า มาร่วมกันสร้างปาฏิหาริย์ ให้เด็กๆ กันอีกนะคะ รั ต ติ ร ดา อภิ น ั น ทร์ ratirada@gmail.com


6 News 10 Trend Guru 12 Around & About 14 Good Story 16 Did u know? PEOPLE 18 M-Talk 24 University Club 26 Student Society 28 Career 30 เคนโต้ KNOWLEDGE 32 The Good Gang : ชวนน้องดูหนังฟรี พี่จัดให้ 36 Something Good 38 ปัญหาใจ ต้องใช้หัว by ดีเจพี่อ้อย 40 X Talk 42 Good Morning Teacher 44 Did u know?

s is i h t 6 !!! no.

NADech

CHILL OUT 46 GooGo By สนุกประเทศ 49 iT iTalk 50 Movie 51 Music 52 Book 54 My Idol 55 Games 56 1000 Words STYLE 58 Beauty + Health 62 Color Art 64 DIY 66 Beauty Tips By Bizaku MIRACLE OF LIFE 68 MOL Project 72 พี่ใหญ่อาสา 76 เด็กอาสา 80 ปฏิทินความดี 82 Last Page

Let’s D.I.Y .

Join our fan page on face book :

facebook.com/miracleoflifemag.fan


NEWS เรือ่ ง/ภาพ กองบรรณาธิการ

พิธปี ระกาศความส�ำเร็จ

“โครงการปาฏิหาริยแ์ ห่งชีวติ ” ครัง้ ที่ 3 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประกาศความส�ำเร็จ “โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต” (Miracle of Life) ครั้งที่ 3 ทรงพระราชทานประกาศนียบัตร แก่ตัวแทนเยาวชน 32 คน ที่เข้าร่วมโครงการ สร้างสรรค์ผลงานแห่ง “การให้” ที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 6 โครงการ โดยมีผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ณ ห้อง ก�ำแพงเพชร ชั้น 6 ศูนย์การค้า เจ เจ มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธ ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554 โดยในงานวันนี้ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้กราบทูลรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต ครั้งที่ 3 นี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ กล่าวคือ มุ่งส่งเสริมสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับการ พัฒนาศักยภาพของตนเอง เกิดการรวมกลุ่มเพื่อสร้างประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม รวมทั้งสามารถสร้างปาฏิหาริย์แห่งชีวิต จากการเป็น “ผู้รับ” มาเป็น “ผู้ให้” ท�ำให้เยาวชนไทย ได้เรียนรู้ถึงศักยภาพของตนเองและได้น�ำเสนอโครงการ “การให้” อย่างสร้างสรรค์ “โครงการปาฏิ ห าริ ย ์ แห่ ง ชี วิ ต ” (Miracle of Life) ครั้ ง ที่ 3 ได้ เริ่ ม ด�ำเนินการตั้ ง แต่ เดื อ นเมษายน - สิ ง หาคม พ.ศ. 2554 มี ก ลุ ่ ม เป้ า หมายหลั ก คื อ เยาวชนที่ มี อ ายุ 13 - 18 ปี ทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด 3 H

HEAD

HEART

HAND

H ที่ 1 คือ HEAD หมายถึง การเกิดภาวะ ความคิด การเป็นผู้น�ำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ H ที่ 2 คือ HEART หมายถึง การมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา H ที่ 3 คือ HAND หมายถึง การลงมือปฏิบัติให้เกิดปาฏิหาริย์แห่งชีวิต

Miracle of Life 6


ทูลกระหม่อมฯ เสด็จถึง ศูนย์การค้าเจ เจ มอลล์ โดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ท่านอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารกลาง คณะกรรมการจัดงานเป็นผู้ต้อนรับ

ทูลกระหม่อมฯ พระราชทานประกาศนียบัตรแก่ตัวแทนเยาวชน

ท่านรมว.กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของงาน

ท่านอธิบดีกรมพัฒนาสังคมฯ กราบเบิกทูลผู้เข้าเฝ้าถวายของที่ระลึก


ทูลกระหม่อมฯ เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการที่ชนะเลิศการประกวด

ท่านอธิบดีกรมพัฒนาสังคมฯ ชมนิทรรศการของเด็กๆ

น้องๆ จากโครงการเพื่อนช่วย เพื่อนแก้ ดูแลกัน จ.ลพบุรี เย้!

Miracle of Life 8

การแสดงชุดปาฏิหาริย์แห่งรัก


ทูลกระหม่อมฯ ฉายพระรูปร่วมกับเยาวชนทั้ง 6 ทีม

น้องๆ จากโครงการ เพื่อนช่วย เพื่อนแก้ ดูแลกัน จ.ลพบุรี

น้องๆ จากโครงการ B.J. Help ยาย จ.จันทบุรี

น้องๆ จากโครงการลดมลพิษทางน�้ำ... สร้างปาฏิหาริย์ให้ล�ำคลอง จ.เชียงใหม่

น้องๆ จากโครงการ อนุรักษ์ต้นไม้ ในสถานสงเคราะห์ จ.ระยอง

น้องๆ จากโครงการ จากเด็กสู่คนชรา จ.ปัตตานีค่ะ

น้องๆ จากโครงการพื้นที่ว่างสร้างรอยยิ้ม จ.สมุทรปราการ ค่า!!!

น้องๆ ยืนกันเป็นแถวเรียบร้อยเชียว

นิตยสารเล่มนี้สวยจัง.... พวกเราได้กันหรือยังจ๊ะ

Miracle of Life 9


สดใส สบายใจ

1 ต้นไม้ส�ำหรับแขวนสิ่งของ ราคา บาท จาก D.O.S. 2 หมวก ราคา 55 บาท จาก X-act 3 นาฬิกาแขวนผนัง ราคา บาท จาก D.O.S. 4 ถาดเมลานินพิมพ์ลาย ราคา 250 บาท จาก Index Living Mall 5 แผ่นรองจานพิมพ์ลาย ราคา 35 บาท จาก Index Living Mall 6 ผ้าห่ม ราคาผืนละ 390 บาท จาก Index Living Mall 7 กล่อง ใส่ของ ราคา 390 บาท จาก Index Living Mall 8 แก้วเซรามิก ราคา 150 บาท จาก Central 9 กระเป๋าสะพาย ราคา 390 บาท จาก X-act Miracle of Life 10


10 ตะกร้าสานจากกระดาษ ราคา 390 บาท จาก Central 11 แผ่นรองจานพลาสติก ราคา 80 บาท จาก Central 12 แก้วพลาสติก ราคา 85 บาท จาก Central 13 ชามพลาสติก ราคา 150 บาท จาก Central 14 ที่ติดกระดาษ สอบถามรายละเอียดได้ที่ Qualy 15 กระบอกใส่น�้ำ สอบถามรายละเอียดได้ที่ Qualy 16 ที่ครอบ ปลั๊กไฟ ราคา 200 บาท จาก Qualy 17 ขวดพลาสติก ราคา 160 บาท จาก Qualy 18 ที่เก็บไม้จิ้มฟัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ Qualy 19 หมอนอิงใบยาว สอบถาม รายละเอียดได้ที่ Index Living Mall สอบถามรายละเอียดได้ที่ Central ทุกสาขา โทร. 02 793 7777 / D.O.S. ชั้น 5 สยามดิสคัฟเวอรี่ โทร. 02 658 0505 / Index Living Mall ทุกสาขา โทร. 02 417 1111 / Qualy เฟส 2 Crystal Design Center เลียบทางด่วน เอกมัย-รามอินทรา โทร.081 889 9808 / X-act ทุกสาขา Miracle of Life 11


around&about เรือ่ ง Journey

September รักสร้างสรรค์สยาม

เชิญชวนคนหลายรักมารวมชมงานสร้างสรรค์ของคนหลายรัก อาทิ รัก การสะสมสิ่งของ, รักการแสดง, รักโลก, รักสุขภาพ หรือแม้แต่แอบรัก มาร่วมงาน “เทศกาลรักสร้างสรรค์สยาม” ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2554 เวลา 14.00-20.00 น. ทีม่ วิ เซียมสนาม พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ Muse Exhibition แกลอรีภ่ าพหลากมุมมอง ภายใต้หวั ข้อ “รักสร้างสรรค์ สยาม” จากช่างภาพ ศิลปินและดาราชื่อดังที่จะร่วมถ่ายทอดความรัก ผ่านเลนส์ Muse Show & Share คนหลายรัก ทั้งรักจักรยานล้อโต รักการพับ กระดาษ รักโหราศาสตร์ ฯลฯ จะมาออกบูทพร้อมสินค้า D.I.Y. อีก มากมาย Muse on Stage คอนเสิรต์ สุดพิเศษจากศิลปินชือ่ ดังมากมาย Jetset’er, ลุลา & พิจิกา (ลูกหว้า Doobadoo) , Friday, ละอองฟอง, ละครใบ้ จากคณะ Babymine, ฯลฯ
งานนี้เข้าชมฟรี สอบถามรายละเอียด โทร 0-2225-2777 ต่อ 411, 414 หรือ www.facebook.com/museumsiamfan

มาช่วยท�ำให้กรุงเทพ เป็นเมืองหนังสือโลกกันเถอะ

POSSESSED HAND

เล่นดนตรีได้อย่างมืออาชีพ 
SONY Computer Science Laboratory ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโตเกียว ได้พัฒนาเครื่อง PossessedHand เพื่อทำ�ให้การเล่นดนตรีของคุณง่ายยิ่งขึ้น การทำ�งานของมันก็คือ ใช้กระแสไฟฟ้าความถี่ตํ่าไปกระตุ้น กล้ามเนื้อแขน ทำ�ให้นิ้วมือขยับ โดยใช้ขั้วไฟฟ้ากว่า 28 ขั้วซึ่ง กระตุ้นรอยต่อระหว่างกระดูกทั้ง 3 ชิ้นของนิ้วแต่ละนิ้ว และ กระดูก 2 ชิ้นของนิ้วโป้ง ทำ�ให้เกิดการเคลื่อนไหวของข้อมือ ทั้งสอง ซึ่งการวิจัยได้ทดลองใช้สอนเล่นเครื่องดนตรีดั้งเดิม ของญี่ปุ่นที่ชื่อว่า โกโต ก็ประสบความสำ�เร็จในการช่วยให้ผู้ สวม PossessedHand สามารถเล่นโกโตได้ดีขึ้น เจ้าเครื่อง นี้ยังช่วยฟื้นฟูนักดนตรีที่ได้รับบาดเจ็บให้สามารถขยับและ เคลื่อนไหวได้ดียิ่งขึ้น

ไม่ว่าคุณจะหน้าตาดีแค่ไหน อายุเท่าไร เพศใด ไม่จำ�กัด ขอแค่มีใจรักการอ่านและอยากเห็น กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหนังสือโลก รีบขันอาสายกมือเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Volunteer Read on the move” มาช่วยกันจัดการคัดแยกหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อ สะดวกแก่การค้นหา เข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.bangkokreadforlife.com ตั้งแต่ วันนี้ถึง 30 กันยายน 2554

Miracle of Life 12


CREATIVE MIRROR DESIGN

กระจกไม่ได้เป็นแค่อุปกรณ์สะท้อนภาพบุคคลเพียงอย่างเดียว กระจกยังสะท้อน ความคิดผ่านผลงานการออกแบบของดีไซเนอร์ที่นึกสนุกอยากจะลุกมาสร้าง รอยยิ้มให้เกิดขึ้นทุกครั้งที่ส่องกระจก ความสนุกของงานดีไซน์กระจกเห็นจะ เป็นการที่ผู้ใช้งานจะไม่ได้มองเพียงรูปร่างหน้าตาของตัวเองเพียงอย่างเดียว แต่ ยังช่วยให้เราหัดเป็นคนช่างสังเกตสิง่ ทีอ่ ยูต่ รงหน้า ไม่แน่วา่ การส่องกระจกดีไซน์ เหล่านี้อาจจะช่วยต่อยอดไอเดียเจ๋งๆ ที่ซ่อนอยู่ของคุณก็ได้

T-Shirt Design Contest 2011 ออกแบบเสื้อยืดชิงทุนเรียนต่อราฟเฟิลส์

Raffles International College ชวนนักเรียนมัธยม ปลายเข้าร่วมประกวด “ออกแบบเสื้อยืดรักษ์ประเทศ และโลก 2011” ระดมความคิด โชว์ไอเดีย อวดผลงาน กับสิ่งที่คิดว่าเป็นปัญหาและอยากจะแก้ไข ร่วมกัน แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อน�ำไปสู่การ พัฒนาอย่างสร้างสรรค์ด้วยการบอกผ่านเสื้อยืดรักษ์ ประเทศและโลก

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด ◆ นักเรียนมัธยมปลายที่มีอายุตั้งแต่ 16-18 ปี (ม.4-6 หรือเทียบเท่า) ◆ สนใจเรียนปริญญาตรีในสาขาวิชาด้านแฟชั่นดีไซน์ การตลาดแฟชั่น การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบ มั ล ติ มี เดี ย การออกแบบผลิ ต ภั ณฑ์ หรื อ ออกแบบ ตกแต่งภายใน เพียงส่งผลงานที่สร้างสรรค์เอง ผลงานไม่เคยได้รับ รางวัลทีไ่ หน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www. raffles.ac.th หรือโทร. 0-2632-7666 ส่งใบสมัครมาที่

สามารถสเก็ตช์ด้วยมือหรือใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้ให้อยู่ใน กระดาษขนาด A4 หรือ A3 ส่งผลงานในรูปแบบของ ภาพวาด งานปริน้ ท์ หรือไฟล์ดจิ ติ อล (ความละเอียด 300 dpi ในไฟล์ jpeg, bmp, หรือ ai) พร้อมเขียนหัวข้อและ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับลายที่ออกแบบแนบมา ผลงาน ที่ผ่านการคัดเลือก 5 ชิ้นงาน จะได้รับการผลิตเป็น เสื้อยืดจริง โดยวิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ และจะได้ จัดแสดงทีศ่ นู ย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร (TCDC) ชั้น 6 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม ◆ รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 920,000 บาท เพื่อเข้า ศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ราฟเฟิลส์ กรุงเทพฯ พร้อม iPad2 1 เครื่อง 
 ◆ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 920,000 บาท เพื่ อ เข้ า ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ ร าฟเฟิ ล ส์ กรุงเทพฯ พร้อม iPod 1 เครื่อง
 ◆ รางวัลชมเชย 3 รางวัล รับของที่ระลึกพร้อมรับ ส่วนลดค่าเล่าเรียนกับทางราฟเฟิลส์ กรุงเทพฯ

เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2544 ประกาศ ผลผู้เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย วันที่ 9 ตุลาคม 2554


rafflestshirt@gmail.com

Miracle of Life 13


goodstory เรือ่ ง พอใจ

มหาตมะ คานธี มหาบุรุษ มาร์ติน ลูเธอร์คิงส์ เคยกล่าวไว้ว่า

“พระเยซูเจ้ามอบคำ�สอนแก่ข้าพเจ้า คานธีมอบวิธีการ” วันที่ 2 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันเกิดของ มหาตมะ คานธี สุดยอดผู้นำ�ทางความ คิดและผู้นำ�แห่งการเปลี่ยนแปลง ที่นำ� “การต่อสู้แบบอหิงสา” หรือการต่อสู้ด้วย การไม่ต่อสู้ ไม่ต้องเสียเลือดเนื้อ ให้เป็นแนวคิดที่ได้รับการยกย่องไปทั่วโลก จนวัน ที่ 2 ตุลาคมของทุกปีถูกกำ�หนดให้เป็นวัน International Day of Non-Violence มหาตมะ คานธี เป็นชาวอินเดียโดยกำ�เนิดที่ได้ต่อสู้ในหลายๆ เรื่องที่สำ�คัญสำ�หรับ ชาวเอเชีย เช่น เมื่อครั้งที่ท่านเดินทางด้วยรถไฟในแอฟริกา (ในขณะนั้น อินเดียอยู่ ใต้การปกครองของอังกฤษ และชาวอินเดียถือเป็นชนชั้นสอง) โดนเหยียดเชื้อชาติ ทั้งที่ซื้อตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง แต่กลับโดนไล่ให้ไปนั่งชั้นสาม แต่มหาตมะคานธีก็ปฏิเสธ ไม่ยอมไป จนต้องถูกไล่ลงจากรถไฟ บางครั้งก็ถึงขั้นโดนทุบตีที่ไม่ยอมย้ายไปนั่งที่ ที่จัดไว้ให้แทน และอีกหลายครั้งที่โดนปฏิเสธการเข้าพักจากโรงแรมหลายแห่ง เพียงเพราะเป็นชาว อินเดีย หรือโดนขอให้ถอดหมวก turban (คล้ายๆ หมวกที่ชาวซิกข์ชอบสวม) ออก เราเรียนกันมาว่า ผู้นำ�ที่ยิ่งใหญ่นั้น จะต้องกล้าหาญ ยึดมั่นในความคิดความเชื่อ ที่ตนเองเห็นว่าถูกต้องและเป็นธรรม มหาตมะคานธีเริ่มต้นต่อต้านอังกฤษโดยจัด ประชุมผู้อพยพชาวอินเดียขึ้นในแอฟริกาเป็นครั้งแรก ด้วยวัยเพียง 24 ปี หลังจาก เพิ่งจะเรียนจบกฎหมายมาจากลอนดอน ในปี 1906 มหาตมะคานธีอายุ 37 ปี อังกฤษออกกฎหมายมาฉบับหนึ่ง กำ�หนดให้ ชาวอินเดียทุกคนจะต้องเข้ารับการจดทะเบียนและพิมพ์ลายนิ้วมือด้วย ซึ่งข้อบังคับ นี้ รวมถึงการให้สตรีชาวอินเดียทุกคนต้องเปลื้องผ้าต่อหน้าตำ�รวจผิวขาว เพื่อกรอก ตำ�หนิรูปพรรณลงในทะเบียนด้วย ซึ่งทำ�ให้ชาวอินเดียหลายพันคนโกรธแค้นมาก และรวมพลังร่วมกับคานธีเพื่อต่อต้านกฎหมายฉบับนี้ ด้วยวิธีอหิงสา ท่านกล่าวว่า “เราจะสวดขอต่อพระเป็นเจ้าว่า เราจะเข้าคุก และเราจะอยู่ในนั้นจนกว่ากฎหมาย นี้จะถูกเพิกถอน และเราจะยอม” คำ�พูดนี่เองที่จุดประกายให้เกิดการต่อต้านครั้ง ยิ่งใหญ่เป็นประวัติการณ์ของมวลชนซึ่งไม่ได้กะเกณฑ์มาก่อน ผู้ประท้วงกระทำ� ตามอย่างคานธี พวกเขาอดทนต่อการทุบตีของตำ�รวจ ยอมรับความเจ็บปวดอย่าง กล้าหาญโดยไม่ตอบโต้ มหาตมะคานธีรสู้ กึ ว่าการทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามลัทธิอหิงสาทีแ่ ท้จริงนัน้ ในจิตใจต้องมีการ พัฒนาสันติภาพ หรือมีเมล็ดพันธุ์แห่งการประนีประนอมให้เกิดขึ้นเสียก่อน เพราะ ถ้าไม่มีสิ่งนี้ เราจะมีอหิงสาได้อย่างไรกัน ในขณะที่การใช้วิธีต่อต้านแบบอหิงสา จำ�เป็นต้องแสดงความกล้าหาญออกมาให้เห็น จึงจะดึงความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในตัว มนุษย์ออกมาได้ เขาก็สอนให้ชาวอินเดียรู้จักต่อต้านผู้กดขี่ และต่อสู้กับตัวเองด้วย นับแต่นั้นมา โลกได้รู้ว่า วิธีอสิงหา หรือการต่อสู้โดยไม่ใช้อาวุธนั้น สามารถสร้าง ความสามัคคีและเรียกร้องในสิ่งที่ต้องการได้เช่นกัน Miracle of Life 14


Reality Good เรือ่ ง / ภาพ วันศุกร์

ชีวิตต้องขยัน

เรียก ป้าติ๋ว วัย 53 แม่ค้าของเปรี้ยวอยู่หน้าสวนจตุจักรได้ว่า ‘มือโปร ของเปรี้ยว’ เพราะแกขายของเปรี้ยวมาตั้งแต่อายุ 25 แล้ว ก่อนหน้านี้ เคยขายก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่ง แต่เก็บร้านตีสาม เช้าก็ต้องตั้งใหม่ ทำ� ไม่ไหว ขายของเปรี้ยวแบบนี้ป้าติ๋วตื่นตีสี่ ออกจากบ้านย่านบางบัวทอง ไปถึงตลาดตีห้า จับจ่ายผลไม้สดและของดอง 2-3 อย่าง แล้วขึ้นแท็กซี่ เจ้าประจำ�มาจัดร้าน รถเข็นนั้นฝากไว้ใกล้ๆ จุดที่ขาย ป้าเล่าว่าทุกๆ วันจะขายของตั้งแต่แปดโมงเช้าไป กลับถึงบ้านได้พักผ่อนก็สองสามทุ่ม “มันก็พอกินนะ” ระหว่างมือปอกมะม่วง ป้าติ๋วพูดถึงรายได้ที่ไม่ได้แค่ หาเลี้ยงตัว แต่ยังรวมทั้งเลี้ยงลูกและหลานไปด้วย ก่อนบ่นกลุ้มๆ ถึง ลูกชายคนโตอายุ 32 ที่ตอนนี้ไม่มีงานทำ� “ถ้าไม่ทำ�ก็ไม่มีกินนะหนู เรา ต้องขยัน อดทน”

ชีวิตที่ไม่อยาก เป็นหนี้

ตลาดน้อยๆ บนกระบะรถปิ๊คอัพคันนี้ เป็นธุรกิจ ของ พี่สนม-สมเกียรติ คู่ผัวเมียวัยกลางคนจาก นครสวรรค์ เราจะพบเห็นรถคันนี้ที่นำ�ผักสดนานา ชนิด ของแห้ง เครื่องเทศครบถ้วนพร้อมทำ�กับข้าว ทุกรสชาติ ของสด ทั้งเนื้อหมู ไก่ ปลา รวมทั้งของ ทะเลสดๆ ที่มีกระทั่งหอยแมลงภู่และหอยนางรม แช่ในถังนํ้าแข็ง ขนมนมเนย ทั้งขนมพื้นบ้านไทยๆ อย่างข้าวหลาม ไข่หงส์ ไปจนโดนัทเคลือบนํ้าตาล ไข่ไก่ นํ้าปลา เต้าหู้ เส้นก๋วยเตี๋ยว ฯลฯ ตระเวน ขายไปตามซอกซอย หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนละแวก อ่อนนุช-สวนหลวง “ของนี่ไปรับมาจากตลาดสำ�โรงจ้ะ ไปถึงห้าทุ่มครึ่ง ก็ซื้อของ แล้วก็จัดเรียง ออกจากตลาดตีห้า หกโมง ก็เริ่มขายเลย กลับบ้านก็สักหกโมงเย็น ขายหมด บ้างไม่หมดบ้างจ้ะ วิ่งทุกวัน แต่มีหยุดเหมือนกัน ถ้าง่วงจัดๆ น่ะนะ หรือไม่ก็สัก 15 วันหยุดเสียที ขายมาเป็นสิบปีแล้วล่ะ รายได้ก็พออยู่” พี่สนมเล่า ให้ฟังอย่างใจดี


September Happening 16.2378

ชาร์ล ดาร์วิน นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ เดินทางด้วย

เรือ HMS Beagle ถึงเกาะกาลาปากอส ภายในเวลา 5 สัปดาห์ เขาได้ท�ำการศึกษาสัตว์ในพื้นที่และได้พบกับเต่ายักษ์ อีกัวนา ซึ่งการค้นพบยังน�ำไปสู่การสนับสนุนทฤษฎี “การคัดเลือก” ที่ว่า สัตว์มีวิวัฒนาการมาตลอดในเวลาหลายล้านปีที่ผ่านมา

6.2497

เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าพลังงานปรมาณู

เริ่มเดินเครื่องเป็นครั้งแรก ที่ Shipping port รัฐ Pennsylvania สหรัฐอเมริกา โดยประธานาธิบดี Eisenhower สามารถจ่ายไฟให้ประชาชน ได้ถึง 250,000 ครัวเรือน

1.2564 30.2495 พระราชบัญญัติประถมศึกษา เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย

7.2352

ถือก�ำเนิด เรือด�ำน�้ำนิวเคลียส ล�ำแรกของโลก ชื่อ USS Nautilus สามารถด�ำน�้ำได้นานกว่า แล่นได้ เร็วกว่า และด�ำได้ลึกกว่า 400 ฟุต ตัวเรือยาว 319 ฟุต กว้าง 27 ฟุต ในปี 1958 ยังท�ำลายสถิติเป็นเรือด�ำน�้ำ ล�ำแรกที่ ลอดใต้ชั้นน�้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เสด็จสวรรคต

22.2431 28.2460

ก�ำเนิดรถรางสายแรกของประเทศไทย

30.2511

วันสุดท้ายของการเดินรถรางสายรอบเมือง ซึ่งเป็น รถรางสายสุดท้ายของกรุงเทพฯ

ประเทศไทยออกประกาศ “พระราชบัญญัติธง พระพุทธศักราช 2460” แก้ไขลักษณะธงชาติ จากธงช้าง ให้เป็น ธงไตรรงค์

7.2445

ประกาศใช้ธนบัตรแบบแรกของไทย ซึ่งเป็น

ธนบัตรหน้าเดียว มี 5 ราคา คือ 5, 10, 20,100 และ 1,000 บาท พิมพ์โดย บ. โทมัส เดอลารู แห่งอังกฤษ มีอักษรแจ้งมูลค่าเป็น ภาษาไทย จีน อังกฤษ และมลายู

3.2482

สงครามโลกครั้งที่ 2 เริ่มขึ้นเมื่ออังกฤษและฝรั่งเศสประกาศสงคราม กับเยอรมนี เนื่องจากรัฐบาลเยอรมันปฏิเสธการยื่นค�ำขาดของอังกฤษ และฝรั่งเศสที่ให้ถอนทหารออกจากโปแลนด์ สงครามครั้งนี้เป็นการสู้รบระหว่างฝ่ายอักษะ ซึ่งน�ำโดยเยอรมนี อิตาลี และญี่ปุ่น กับฝ่ายสัมพันธมิตร ซึ่งน�ำโดยอังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย และสหรัฐฯ Miracle of Life 16

12.2152

เฮนรี ฮัดสัน นักเดินเรือและนักส�ำรวจชาวอังกฤษ ค้นพบแม่น�้ำในอเมริกาเหนือ ซึ่งต่อมาได้ตั้งชื่อ

แม่น�้ำนี้ว่า “ฮัดสัน” ตามชื่อของเขา

5.2540

แม่ชีเทเรซา เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวาย

ที่นครกัลกัตตา ประเทศอินเดีย ท่านเป็นแม่ชีนกิ ายโรมันคาทอลิก ชาวแอลเบเนีย ซึ่งต่อมาได้โอนสัญชาติเป็นชาวอินเดีย เจ้าของรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ปี 2522 ผู้อุทิศทั้งชีวิตในการช่วยเหลือผู้ยากไร้และขาดโอกาสในอินเดีย และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก รวมทั้งก่อตั้งองค์กรการกุศล มิชชันนารี ออฟ แชริตี้


“Whatever you are, be a good one.� ~ Abraham Lincoln


Mเรือ่ ง โชติ TALK เวชญ์ อึง้ เกลีย้ ง ภาพ อภิชาญ ศิรโิ ชติ

ใช่ ธ รรมดา ณเดชน์ คูกิมิยะ, แบรี่ หนึ่งในชายหนุ่มที่สาวๆ ต่างจ้องกระโจน เข้าใส่คงไม่พ้นเขาคนนี้เป็นแน่! ด้วยหน้าตาคมเข้ม คิ้วดกหนา จมูกสัน โด่ง ความล่ำ�ไม่ต้องพูดถึง ซิกแพคนี่เห็น ชัดเจนสุดๆ แถมยังมีชื่อเล่นน่ารักๆ อีก ว่า แบรี่ ชายหนุ่มผู้นี้ คงตราตรึงเข้าไปใน หัวอกของสาวๆ ทั่วประเทศเป็นแน่ และ แถมให้ตราตรึงในหัวอกชายบางประเภท ด้วยเช่นกัน (ฮา) เอาล่ะ นิตยสารมิราเคิลฯ ฉบับนี้เอาใจ สาวๆ ทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็ก ให้เจาะลึกชีวิต ณเดชน์ ให้มากที่สุดเท่าที่ทางเราจะทำ�ได้ และในช่วงระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงกว่าๆ ที่ได้ แลกเปลี่ยนบทสนทนากันและกัน ความ นึกคิดของชายหนุ่มผู้นี้กำ�ลังบอกสิ่งใด กับสังคมไทยเราบ้าง มาดูกัน

เสียงคำ�ว่า ณเดชน์ ถูกเปล่งออกมาจาก ปากของหลายคนไม่ขาดสาย และไม่แปลก ใจเลยที่นายจะถูกยกย่องให้เป็นซูปเปอร์ สตาร์ประจำ�วงการบันเทิงคนหนึ่ง... นาย ว่างั้นมั้ย ณเดชน์

ไม่ใช่ครับ อยู่กองละครผมมีอาชีพเป็น นักแสดง อยู่มหาวิทยาลัยผมก็เป็นนักศึกษา เรื่องของซูเปอร์สตาร์ผมว่าเป็นเพราะคนอื่นยก ให้ผมเป็นมากกว่า หลายคนอาจคิดว่า “ดังนี่ หว่า ถ่ายโฆษณาก็เยอะ” แต่ผมบอกตรงนี้เลย ว่าผมยังอยู่ที่เดิม เท้าผมยังติดดินเหมือนเดิม มีคนอยากจะยกให้ผมขึ้นไป แต่ผมไม่ชอบ ไม่ เข้าใจจริงๆ ว่าคืออะไร ทำ�ไมต้องเรียกผมว่า ซูเปอร์สตาร์ ผมเป็นใครอ่ะ แล้ว... ณเดชน์ เป็นใครล่ะ (หัวเราะกัน ยกใหญ่)

เป็ น ผู้ ช ายธรรมดาคนหนึ่ ง ที่ มี อ าชี พ เป็ น นักแสดงแหละครับ ผมเป็นคนไม่ค่อยเครียด จะเครียดก็เวลาทำ�งานและเครียดกับผลของ งานที่ออกมามากว่า อีกเรื่องที่ผมค่อนข้างให้ ความสำ�คัญก็นา่ จะเป็นแฟนคลับนะ บางครัง้ ผม

Miracle of Life 18


อยากจะให้เวลากับพวกเขา แต่การจะถ่ายรูป กับคน 100-200 คนก็ไม่สามารถทำ�ได้ในเวลา ทีจ่ �ำ กัด บางครั้งต้องรีบไปทำ�งานต่อ แต่ผม อยากจะทำ�ให้พวกเขานะ ผมค่อนข้างแคร์ ครับ (ยิ้ม)ส่วนตัวผมเป็นคนเฮฮา ชอบดนตรี ไม่ชอบอยู่คนเดียว ไม่ชอบอยู่นิ่งๆ แต่เวลา เจอสาวๆ ที่ชอบก็จะเขินและเงียบไปเลย

จริงอ่ะ ไหนทำ�หน้าเขินให้ดูหน่อย (ณเดชน์อมยิ้ม)

ก่อนที่ผมจะบอกชอบใครสักคน ผม ต้องแน่ใจว่าเราทำ�ความรู้จักมาพอสมควร แล้ว ผมต้องรู้จักเขาดีพอที่จะบอกชอบเขา ได้ ก็น่าจะเริ่มจากคบกันเป็นเพื่อนไปก่อน จะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งกริยาท่าทาง การพูดจาและนิสัยใจคอ เรียนรู้ว่าเราทั้งคู่ เข้ากันได้มากน้อยขนาดไหน แล้วค่อยสาน ความสัมพันธ์ต่อไป

พูดอย่างกับคนที่จริงจังกับความรักงั้น แหละ

แน่นอนครับ ผมไม่ใช่คนทีช่ อบใครง่ายๆ แต่ชอบใครสักคนแล้วค่อยข้างเพ้อ (หัวเราะ หน้าแดง) จริงๆ นะ ความรักมันทำ�ให้คนเรา มีความสุข ถ้าเรารักใครสักคน เราชอบใคร สักคน มันก็เหมือนเป็นชีพจรหนึง่ ทีค่ อยสะกิด เราตลอดว่ามีความสุขนะ มีความสุขนะ หัวเราะแก้มแดงขนาดนี้ กำ�ลังมีความรัก อยู่ล่ะสิ

ไม่มีครับ โสดครับ พยายามตัดงูออก จากหัวอยู่เนี่ย (หัวเราะ) เอาน่า... อย่างน้อยก็มีความรักกับแฟน คลับไง

อันนี้ถือว่าถูก (ชี้นิ้วไปที่เครื่องบันทึก เสียง) ฮ่าๆ ถามอย่างนี้ก็เข้าทางผมเลย รัก ครับรักมาก พวกเขาเป็นแรงบันดาลใจให้ผม มุ่งมั่นและตั้งใจกับการทำ�เรื่องใดๆ ก็ตาม คือไม่ใช่แค่งานนะ แต่รวมถึงสิ่งอื่นๆ ด้วย จะว่าไปก็ไม่ถือกับว่าเป็นการกดดันตัวเอง หรอก แต่พอผมรู้สึกว่าผมเป็นต้นแบบของ ใครหลายๆ คน ผมควรจะคิดก่อนแล้วค่อย ทำ� ทั้งเรื่องของการใช้ชีวิต การทำ�งาน การ เรียน มันเหมือนกับว่าเราเป็นแบบอย่างให้ กับน้องๆ หลายๆ คน ก่อนทำ�อะไรลงไป ต้องคิดให้ดีๆ ก่อน แฟนคลับเอาของมาให้บ้างไหม

มีครับ มีหลากหลายนะ ผลไม้ เค้กอาหาร พวกปลาร้า นํ้าพริกแมงดาก็มี ตุ๊กตาจาก แฟนคลับที่ไปเที่ยวต่างประเทศ มีข้าวเกรียบ ปิ้งแผ่นใหญ่ๆ ก็ชอบซื้อมาให้ พวกเขาจะรู้ ว่าผมทำ�งานที่ไหนก็จะเอามาให้ เรียกว่ามา ฝากก็ได้ครับ ของที่ให้มาก็ได้ใช้ครับ แต่บาง อย่างก็ยังไม่ได้ใช้ทันที แต่ของทุกชิ้นผมเก็บ ไว้หมดเลย แม้แต่กระดาษทีเ่ ขาเขียนให้ ตอนนี้ เต็มบ้านเลย มีผ้าถุงด้วย เขารู้ไซต์์ผม ผมก็ ไม่ได้ทำ�อะไรให้เขามาก นอกจากตอบแทน ด้วยการทำ�ผลงานให้ออกมาดีๆ ให้เขาได้ดกู นั

Miracle of Life 19


Miracle of Life 20


ตั้งแต่เข้าวงการบันเทิงมา รู้สึกว่าตัวเอง เปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหน

ผมว่าเปลี่ยนครับ เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ผมรูจ้ กั วางตัวมากขึน้ เวลาไปออกงานสังคม ต้องรู้จักวางตัวครับ ผมว่าผมมีความรับผิดชอบมากขึ้น มีสติมากขึ้น ก็ถือเป็นการเติบโตช่วงหนึ่ง…

เรียกอย่างนั้นก็ได้ เพราะการทำ�งาน ทำ�ให้ผมได้รู้จักสังคม ได้รู้จักการใช้ชีวิต มี ทั้งสิ่งดีที่เข้ามา สิ่งร้ายเข้ามา มีทั้งปัญหา มีทั้งคนเกลียด คนรัก ผมว่าถ้าผมอยู่ใน มหาวิทยาลัยก็คงมีเหมือนกัน แต่ว่าออกมา ข้างนอกได้เจออะไรทีม่ ากกว่า กว้างใหญ่กว่า ผมได้ไปต่างประเทศ ได้ไปทะเล ผมเป็น คนชอบทะเล ชอบพะยูน ได้ไปต่างจังหวัด ได้ไปเสม็ด กระบี่ สำ�หรับผมการทำ�งานก็ เหมือนเป็นการเปิดโลกทัศน์ วันนี้ผมมีความ สุข ยิ่งไปกว่านั้นคนข้างหลังผมก็มีความสุข และผมก็ให้ความสำ�คัญกับครอบครัว กับ คนที่ผมรัก แค่นี้ก็มีความสุขสุดๆ แล้วครับ คิดว่าตัวเองเป็นคนที่มองอนาคตเยอะ ไหม

เยอะมาก แต่ไม่ได้จะไปฝังใจกับมัน มองไว้ วาดไว้เต็มฝาผนัง จริงๆ ที่ผมเข้า วงการนี้เพราะผมอยากมีเงิน อยากเก็บเงิน ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ แล้วเงินทั้งหมด ถ้าคนในครอบครัวจำ�เป็นต้องใช้ผมก็จะให้ หมดเลย แล้วผมค่อยหาใหม่ คือผมตั้งใจไว้ ว่าเงินที่เก็บไว้จากงานตรงนี้ ผมจะเก็บไว้ให้ ครอบครัว ไม่ใช่ให้ตัวเอง รางวัลให้ตัวเองก็ มีบ้าง จักรยานก็มีเสือหมอบอยู่ 2 คัน อูคู เลเล่ก็มีแล้ว เครื่องดนตรีอื่นๆ ก็มีบ้าง ผม ไม่ได้อยากได้อะไรมาก แค่มีของพวกนี้ก็ เป็นความสุขเล็กๆ น้อยๆ ของผมแล้ว เป็นคนทีส ่ นใจดนตรีกบ ั การปัน ่ จักรยาน งั้นสิ

ใช่ครับ ผมเป็นคนชอบเครื่องดนตรีทุก ชนิดเลยก็ว่าได้ ส่วนการปั่นจักรยาน ผม ว่ามันคือการคลายเครียดนะ แถวบ้านผมเป็น ทุ่งนาเขียวๆ แถมอากาศก็ดี ถือว่าได้อีก

ความรูส้ กึ หนึง่ เลยครับ ก็ปน่ั สบายๆ เครียดๆ ก็ออกไปปั่นครับ แล้ ว ช่ ว งนี้ ส นใจอะไรนอกจากสองสิ่ ง นั้นบ้าง

ถามงี้ยาวเลยนะ (หัวเราะ) ช่วงนี้สนใจ เรื่องสิ่งแวดล้อมครับ อยากรักโลกเรา อยาก ทำ�อะไรก็ได้ที่จะรักษาทรัพยากรของโลกไว้ อยากมีส่วนร่วมในการจัดการเรื่องของ มลพิษและการเปลี่ยนแปลงของโลก ผม มีโอกาสได้เรียนวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (Human and Environment) วิชานี้สอน อะไรผมเยอะมาก ผมได้มีโอกาสไปช่วย งานวิจยั กับอาจารย์ทส่ี อน เข้าไปศึกษาชุมชน บางปรอก เขามีการจัดการนํ้าเสียโดยการ ให้นํ้าผ่านกระบวนการของบ่อพักนํ้าแล้วก็ บ่อกรอง ก่อนปล่อยนํ้าเสียลงสู่แม่นํ้า ช่วงนี้ ผมสนใจเรื่องพวกนี้ ทั้งเรื่องปุ๋ยชีวภาพเอย บ่อกรองเอย มีอยู่ชุมชนหนึ่งที่หนองจอก เป็นชุมชน อิสลาม ย้ายมาจากปัตตานีมาอยู่ที่นี่ ผม เพิ่งได้ไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เอง เป็นชุมชนที่น่ายกย่องครับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ ในชุมชนเขาสามารถนำ�มาใช้ประโยชน์ได้ เต็มที่ โดยไม่ตอ้ งอาศัยการขนส่งจากข้างนอก เข้ามา ไม่ต้องขนข้าวขนนํ้าเข้ามาในชุมชน เลย เขามีของเขาเองหมด ปลูกเอง เลี้ยงเอง กินเอง เป็นชุมชนที่น่ารักมากๆ ทำ�ไมณเดชน์ถึงอินกับเรื่องสิ่งแวดล้อม ขนาดนี้

อินมากครับ อินถึงขัน้ บ้าเลยล่ะ ทุกวันนี้ ขยะผมก็ไม่โยนลงพืน้ นะ ถ้าอยูม่ หาวิทยาลัย ก็จะทิ้งขยะลงในถังแยกขยะ อยู่บ้านก็ทิ้ง ให้เป็นที่ การที่ผมอินกับเรื่องสิ่งแวดล้อม ขนาดนี้ ทำ�ให้ผมรักสะอาดมากขึ้น รถก็ ไม่ใช้ ใช้ปั่นจักรยานแทน พวกนํ้ายาล้าง ห้องนํ้าผมก็ไม่ใช้ เพราะมันจะส่งผลต่อท่อ อุดตัน สารเคมีพวกนี้จะทำ�ให้จุลินทรีย์ที่อยู่ ในท่อนํ้าตายหมด ทำ�ให้มันกินพวกตะกอน อุจจาระ ปัสสาวะไม่ได้ ทำ�ให้เกิดปัญหาท่อ อุดตันตามมา

Miracle of Life 21


มองอย่างถอยไปไกลที่สุด เราก็จะเห็น สิ่งแวดล้อม ที่มีทั้งเรา ทั้งพืชและสัตว์ หรือแม้กระทั่งสิ่งก่อสร้าง รวมกันอยู่ ทุกคนก็ควรที่จะรักษามันไว้ มันเป็นอาการของคนกลัวโลกแตกรึเปล่า

ผมไม่กลัวโลกแตกนะ ผมกลัวว่าโลกจะ ร้อนขึ้นกว่านี้มากกว่า ผมเป็นคนขี้เกียจอาบนํ้า (หัวเราะ) เวลาอากาศร้อนๆ เนี่ยจะทำ�อะไรไม่ ค่อยได้ อยู่ไม่เป็นสุขเลย อยากฝากอะไรไปถึงคนในสังคมเรื่องสิ่ง แวดล้อมบ้าง

ผมว่ า สิ่ ง แวดล้ อ มคื อ สิ่ ง ที่ อ ยู่ ร อบตั ว เรา สิ่งแวดล้อมของมนุษย์ก็คือธรรมชาติ แต่ถ้าพูด ถึงสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติก็สามารถพูดได้ อย่างเต็มปากนะว่าคือมนุษย์ ดังนั้นหากมอง ให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างคือสิ่งเดียวกัน มันคือโลก กลมๆ ของเรานั่นเอง มองอย่างถอยไปไกล ที่สุด เราก็จะเห็น สิ่งแวดล้อม ที่มีทั้งเรา ทั้งพืช และสัตว์ หรือแม้กระทั่งสิ่งก่อสร้าง รวมกันอยู่ ทุกคนก็ควรที่จะรักษามันไว้ ในฐานะทีเ่ รียนเอกภาพยนตร์ทม ่ี หาวิทยาลัยรังสิต มุมมองทางด้านภาพยนตร์ของ ณเดชน์เป็นไงบ้าง

ผมว่าเด็กสมัยนี้มีความคิดที่แตกต่างไป จากเดิม สังเกตดูจากหนังที่นักศึกษาทำ�เอง ก็ จะเห็นความแปลกใหม่เยอะมาก ไม่ใช่อะไรที่ ซํ้าๆ ซากๆ เหมือนแต่ก่อน หนังที่คนไทยว่า

นํ้าเน่า ที่เขาเรียกกันว่าละครนํ้าเน่า เพราะมัน วนอยูอ่ ย่างนัน้ ทฤษฎีของนํา้ เน่า คือ นํา้ ทีไ่ ม่ไหล ที่ มันวนเวียนกักขังอยู่อย่างนั้น อยากเริ่ ม ต้ น ในกองภาพยนตร์ ด้ ว ยนั ก แสดง หรือเบื้องหลังมากกว่ากัน

เบื้องหลังนะ การเป็นผู้กำ�กับคือความฝัน อันสูงสุดครับ ตอนนี้ก็ได้แค่ศึกษาจากพี่ๆ ผู้กำ�กับไปก่อน เดีย ๋ วทำ�งานเบือ ้ งหลังแล้วติดใจ ไม่กลัวหมด ความเป็นซูปเปอร์สตาร์เหรอ

ไม่ครับ (ยิ้ม) ทำ�ไมล่ะ?

กลับไปดูคำ�ถามแรกสิ (หัวเราะ) สิ่ ง หนึ่ ง ที่ เ ราค้ น พบในตั ว ผู้ ช ายคนนี้ คื อ ความเป็นกันเองอย่างบ้านๆ มากที่สุด และนี่ น่าจะเป็นเสน่ห์ของเขาที่ท�ำ ให้ใครต่อใครพากัน ตกหลุมรัก ณเดชน์ คูกิมิยะ อย่างหัวปักหัวปำ� เขาได้สะท้อนตัวเองได้อย่างธรรมดามากๆ แต่ความคิดในบางแง่ของเขา ทุกคนคงจะยอมรับ ได้นะว่า “ใช่ธรรมดาซะที่ไหน”

Stylist: Anne- Marie POJANANOND Assistant Stylist: Karin BAIPAISARN Make Up&Hair: Todd RAVANGPAL Clothes: DKNY JEANS - 1st Floor Central Chidlom Bangkok Tel: +66 2 252 0279 - Level 1 Paragon Department Store Bangkok Tel: +66 2 610 7860 - 2nd Floor Siam Discovery Bangkok Tel: +66 2 658 0220/1 - 1st Floor Emporium Bangkok Tel: +66 2 664 8451/2

Miracle of Life 23


University Club เรือ่ ง วัชรา พิพฒ ั นาไพบูรณ์ ภาพ สรรเสริญ วัฒนสิน

สูตรส�ำเร็จ

ไม่มลี ขิ สิทธิ์

Miracle of Life 24


วัชรศักดิ์ สอนพรินทร์, อิม

เพื่อนๆ คนไหนที่บ่นกันอุบอิบว่า ทุกวันนี้เรียนอยู่ชั้นมัธยมก็ปวดหัวจะแย่แล้ว ไหนจะต้องเจอกับเลข ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ หรือแทบจะทุกวิชา ช่างยากสำ�หรับฉันเหลือเกิน เราอยากจะกระซิบดังๆ ว่าอย่าเพิ่งท้อและโวยวายกันไป เพราะสิ่งที่ยากยิ่งกว่ารอคุณอยู่ข้างหน้า ! และมิราเคิลฯ ฉบับนีม้ ที เี ด็ดชนิดทีเ่ รียกว่าห้ามพลาดเลยทีเดียว เพราะเรา ได้มโี อกาสนัง่ คุยกับหนุม่ เข้มคณะวิศวกรรมเคมี ปี 4 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) ถึงทีม่ าทีไ่ ปของผลการเรียนเกรดเฉลีย่ รวม 3.94 !! เขาท�ำได้อย่างไร กุญแจทีใ่ ช้ไขประตูสคู่ วามส�ำเร็จนีค้ อื อะไร อยากให้เพือ่ นๆ ลอง ท�ำความเข้าใจกับเรือ่ งราวของเขาไปพร้อมๆ กัน เล่าให้ฟังถึงคณะที่ตัวเองเรียนอยู่หน่อย ก่อนอืน่ ขอเล่าถึงคณะวิศวกรรมศาสตร์ซงึ่ เป็นคณะทีเ่ รียกได้วา่ เกิดจากการ ประยุกต์น�ำความรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ในโลกธุรกิจ คือ เมือ่ ต้องสร้างอะไร ขึน้ มา เราต้องใช้ความรูท้ างวิทยาศาสตร์เป็นตัวผลิตก่อน แต่วทิ ยาศาสตร์อย่างเดียว ไม่พอ เพราะเราต้องรูว้ า่ ในโลกความเป็นจริงมนุษย์มคี วามต้องการใดบ้าง เพือ่ ทีเ่ รา จะสามารถน�ำไปก�ำหนดแผนการผลิตสินค้า แล้วจึงน�ำแผนธุรกิจมาประยุกต์เข้ากับ กระบวนการผลิตทางวิทยาศาสตร์ ส่วนวิศวกรรมเคมีทเี่ ราเรียนอยู่ จะเป็นในเรือ่ งของกระบวนการผลิตทางเคมี เคมี คือการเปลีย่ นแปลงของสาร เราอยากได้สารอะไร เราก็สร้างขึน้ มา ซึง่ แตกต่างจาก สาขาวิทยาศาสตร์เคมีตรงทีว่ ทิ ยาศาสตร์เคมีเราจะไปสนใจในเรือ่ งของคุณสมบัติ หรือธรรมชาติของสารมากกว่า แต่วศิ วกรรมเคมีเป็นการน�ำความรูจ้ ากตรงนัน้ ไป ใช้ผลิตจริง เช่น การกลั่นน�้ำมัน เราจะดูที่ว่าต้องใช้จุดเดือดเท่าไหร่ เราจะ ออกแบบหอกลั่นต้องใช้ความสูงของหอเท่าไหร่ บทเรียนในห้องเรียนที่คนเรียนวิศวะต้องต่อสู้กันมาทุกคนคือ หนึง่ เลยเราต้องมีความรูท้ างเคมีเป็นพืน้ ฐาน แต่ความรูห้ ลักทีใ่ ช้ในการเรียน วิศวกรรมเคมีคอื คณิตศาสตร์และฟิสกิ ส์ โดยมีเรือ่ งทีต่ อ้ งเรียนอยูห่ ลักๆ ทัง้ หมด 5 ด้านคือ 1.การส่งสาร การถ่ายเทเคลือ่ นย้ายสาร 2.การจัดการกับความร้อนของสาร 3.การจัดการกับความเข้มข้นของสาร 4.การค้นหาและสร้างจุดสมดุลของสาร 5.การค�ำนวณระยะเวลาในการผลิตสารแต่ละชนิด เรามักได้ยินบ่อยๆ ว่าเรียนค�ำนวณเยอะๆ เวลาท�ำงานจริงไม่ได้ใช้ จริงหรอก เรามองว่าการทีเ่ รารูจ้ กั ค�ำนวณได้มนั เป็นพืน้ ฐานทางความคิด เป็นการฝึกการแก้ ปัญหา แม้วา่ ในความเป็นจริงการท�ำงานในบริษทั ส่วนใหญ่ มักจะมีโปรแกรมส�ำเร็จรูป อยูแ่ ล้ว แต่กอ่ นทีเ่ ราจะท�ำตรงนัน้ ได้ เราจ�ำเป็นต้องเข้าใจทีม่ าทีไ่ ปซึง่ เป็นพืน้ ฐานเพือ่ ไว้ใช้แก้ปญ ั หาทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการท�ำงานได้ แล้วเสน่ห์ของวิศวกรรมเคมีคือ การน�ำความรูห้ ลายๆ ด้านทัง้ เคมี ฟิสกิ ส์ คณิตศาสตร์ รวมถึงชีววิทยามาใช้ ประยุกต์ เราจะรูก้ ระบวนการของเคมีทมี่ หี วั ใจอยูส่ องอย่างคือ การแยกสารและการ ผสมสาร เพือ่ จะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ได้ คุณสมบัติของคนที่จะเรียนและจบไปท�ำงานด้านนี้ สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ง่ายๆ คือ ต้องเป็นคนช่างคิด ชอบคิด ชอบค�ำนวณ เห็นอะไรแล้ว ชอบจับมาคิดเป็นตัวเลข และเมือ่ จบไปท�ำงานต้องเป็นคนทีเ่ ก่ง ดี มีคณ ุ ธรรม มีความ ซือ่ สัตย์ เพราะมีเรือ่ งของธุรกิจเข้ามาเกีย่ วข้องด้วย

เกรด 3.94 มันมีที่มาที่ไปอย่างไร เรามีความตัง้ ใจ มันขึน้ อยูก่ บั ความขวนขวาย ถ้าเรามีเป้าหมายว่าเราอยากได้เท่านี้ เราก็จะต้องไปให้ถงึ ตรงจุดนัน้ แต่บางคนทีค่ ดิ ว่า ไม่มที างหรอก ท�ำไม่ได้ เขาก็จะไม่ท�ำ อะไร ซึง่ ก็คงเป็นไปได้ยากทีเ่ ขาจะท�ำอะไรส�ำเร็จ แต่ถา้ เราพยายาม เราก็จะได้ สูตรส�ำเร็จประจ�ำตัวคือ PDCA จริงๆ แล้วไม่ใช่แค่น�ำไปใช้กบั เรือ่ งการเรียนเท่านัน้ แต่เวลาทีเ่ ราท�ำงานหรือท�ำ โปรเจ็คก็สามารถน�ำไปใช้ได้ P ตัวแรก คือ Plan คือเราจะต้องวางแผน ถ้าส�ำหรับเรือ่ งการเรียน ก่อนอืน่ เราต้อง มาดูวา่ เทอมนีต้ อ้ งเรียนอะไรบ้าง แล้วจึงดูวา่ วิชาไหนมันยากง่ายยังไง ถ้าเราอ่อนเลข เราก็ ต้องวางแผนไว้ เช่น อย่างน้อยหนึง่ สัปดาห์เราจะต้องมีเวลาท�ำและทบทวนโจทย์เลข D คือ Do เป็นสิง่ ทีส่ �ำคัญทีส่ ดุ คือ เราต้องท�ำตามแผนทีว่ างไว้ เพราะถึงมีแผนดีแค่ไหน แต่ท�ำไม่ ได้ มันก็ลม่ เดีย๋ วนีม้ นั มีสงิ่ รอบข้าง อย่าง เฟซบุก๊ สือ่ ออนไลน์ตา่ งๆ ทีท่ �ำให้เราติดและดึง เวลาของเราไปเยอะเช่นกัน เพราะฉะนัน้ เราต้องพยายามแบ่งเวลาและท�ำให้ได้ตามแผนที่ วางไว้ C คือ Check เมือ่ เราท�ำอะไรสักอย่างลงไปแล้ว เราต้องตรวจสอบว่าสิง่ ทีเ่ ราท�ำ มันโอเครึเปล่า เช่น การตรวจสอบคะแนนหลังจากสอบเสร็จ เพือ่ ตรวจเช็คความผิดพลาด ของเรา เพือ่ ไม่ให้เราต้องผิดซ�ำ้ รอย A คือ Action คือ เมือ่ รูว้ า่ ตรงไหนผิดพลาดแล้ว เรา ต้องรีบแก้ไขในทันที อย่าปล่อยให้มนั ผิดพลาดต่อไป แสดงว่าเราต้องรู้จักตัวเองด้วยก่อนว่า จุดแข็งจุดอ่อนเราคืออะไรก่อน การวางแผน ใช่ครับ อย่างเราจุดอ่อนคือเรือ่ งการจ�ำ ความจ�ำไม่คอ่ ยดี เพราะฉะนัน้ เราต้องสรุปเนือ้ หา ต่างๆ เช่น Mind Mapping ทีท่ �ำให้เราอ่านแล้วเข้าใจง่าย เขาว่า Mind Mapping เป็น เหมือนตัวแทนของสมองทีม่ เี ซลล์หลายๆ เซลล์และมีสายเชือ่ มโยงเซลล์เหล่านัน้ อยู่ ถ้าเรา สามารถเชือ่ มโยงเซลล์ตา่ งๆ ได้ เราก็จะจ�ำได้ดี เช่น เราเห็นเรือ่ งๆ หนึง่ มีจดุ ศูนย์กลาง แล้วเราก็ขยายมันออกโดยสร้างความเชือ่ มโยงของประเด็นต่างๆ ในเรือ่ งนัน้ ๆ จะช่วยให้ เห็นภาพมากขึน้ บทสนทนาขนาดก�ำลังดีกบั หนุม่ อิมคนนี้ คงพอท�ำให้เพือ่ นๆ มีก�ำลังใจแถมยังได้สตู ร ส�ำเร็จทีน่ า่ สนใจกลับไปใช้ในภารกิจประจ�ำวันของเรา นัน่ ก็คอื การเรียนนัน่ เอง แต่วา่ จะน�ำ ไปใช้ได้มากหรือน้อยนัน่ คงอยูท่ คี่ วามมุง่ มัน่ ของเราเองว่าพร้อมจะไปให้ถงึ เป้าหมายทีเ่ รา วางไว้ และ “ใจสู”้ หรือเปล่า ก็แค่นนั้ เอง

วิศวกรรมเคมี (อังกฤษ: Chemical Engineering) เป็นการประยุกต์ใช้วทิ ยาศาสตร์, คณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ กับกระบวนการเปลีย่ น วัตถุดบิ หรือ เคมีภณ ั ฑ์ ให้อยูใ่ นรูปทีม่ ปี ระโยชน์ วิศวกรรมเคมีเป็นวิชาทีว่ า่ ด้วยการออกแบบและควบคุมการท�ำงานของกระบวนการทาง เคมีในระดับมหภาพ วิศวกรเคมีทที่ �ำงานในด้านการควบคุมกระบวนการมักจะถูกเรียกว่า วิศวกรกระบวนการ ขอบคุณข้อมูลจาก สารานุกรมเสรี Miracle of Life 25


Student Society เรือ่ ง/ภาพ วัชรา พิพฒ ั นาไพบูรณ์

ความรั ก ที่คำ�นวณได้ Miracle of Life 26


รชยา เลิศอานนท์ตระกูล, เมย์

เข้าต้นเดือนกันยายนไปได้ไม่นาน นับได้ว่าเกือบสองเดือนเต็ม ที่เฟรชชี่ทั้งหลายในรั้วมหาวิทยาลัยคงกำ�ลังปรับความคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตนักศึกษากันอยู่ แต่ส�ำหรับน้อง ม.6 ในเวลานี้ หลายคนคงเริม่ นับเวลาถอยหลัง เตรียมความพร้อมเพือ่ การสอบเข้าคณะในฝัน ไม่ตา่ งไปจาก “น้องเมย์” ทีม่ คี วามฝันว่าตัวเองจะต้องเข้าเรียนในคณะบัญชีให้ได้ เพราะเธอคนนี้ บอกกับเราเต็มปากว่า “คณิตศาสตร์ คือ วิชาทีเ่ มย์รกั และมีความสุขกับ การเรียนทีส่ ดุ ” ในขณะทีห่ ลายคนอาจจะเบือนหน้าหนีกบั วิชานี้ แต่นอ้ ง เมย์จะมีมมุ มองต่อคณิตศาสตร์ทเี่ ธอรักได้นา่ สนใจอย่างไรบ้าง อยากให้ เพือ่ นๆ ลองท�ำความรูจ้ กั กับเธอไปพร้อมๆ กัน รู้ว่าตัวเองชอบวิชาเลขมาตั้งแต่เมื่อไหร่ ตัง้ แต่ทไี่ ด้เรียนเลขเมือ่ ตอนมัธยมต้นนะ รูส้ กึ ได้วา่ วิชานี้ เป็นวิชาที่ เรามีความสุขกับการเรียนมากทีส่ ดุ ชอบถึงขนาดได้รบั โอกาสไปแข่งขัน ตอบค�ำถามเกีย่ วกับวิชาคณิตศาสตร์ ในตอนนัน้ ก็รสู้ กึ สนุกและประทับ ใจหลายอย่าง ประกอบกับเราสามารถเรียนวิชานีไ้ ด้ดดี ว้ ย เราจึงตัง้ เป้า ไว้กบั การเรียนวิชานีไ้ ว้มากเป็นพิเศษกว่าวิชาอืน่ ๆ ซึง่ เลขเองก็เป็นวิชาที่ ช่วยผลักดันให้เรารูส้ กึ สนุกไปกับการเรียนมากยิง่ ขึน้ เยอะเลย หลายคนมักมองว่าเลขเป็นวิชาที่ยาก ไม่ชอบมานั่งค�ำนวณ น่าปวดหัว แล้วตัวเองไม่เคยรู้สึกเบื่อบ้างเหรอ ไม่รสู้ กึ เบือ่ รูส้ กึ ว่า วิชาเลขเป็นวิชาทีเ่ รียนแล้วสนุก ได้ฝกึ การคิด คิด ไม่หยุด ส่วนตัวเราเอง เป็นคนทีไ่ ม่คอ่ ยมีสมาธิอยูก่ บั สิง่ ใดได้นานๆ บ่อย ครัง้ ทีอ่ าจารย์ก�ำลังสอนอยู่ แต่สมาธิหรือใจเราไม่ได้อยูท่ หี่ น้ากระดานที่ อาจารย์ก�ำลังอธิบายอยูเ่ ลย แต่เวลานัง่ ท�ำเลขนะ รูส้ กึ ว่าเรามีสมาธิกบั มันมาก อาจเพราะว่าเลขเป็นวิชาทีท่ �ำให้เราต้องคิดค�ำนวณอยูต่ ลอด บาง ครัง้ ทีเ่ ราเจอกับโจทย์สมการยากๆ ทีเ่ ราแก้ไม่ออก ก็จะรูส้ กึ ว่านอนไม่ หลับถ้าแก้ไม่ได้ ก็จะหาวิธคี ดิ จนกว่าจะได้ อาจต้องเริม่ จากลองเปิดใจ อย่าไปคิดว่ามันยากเกินความสามารถของเรา เพราะวิชาเลขนัน้ เป็นวิชา ทีม่ วี ธิ กี ารคิดหาค�ำตอบได้มากมายหลายรูปแบบ มันจึงมีความสนุกและ ความท้าทายอยูก่ บั การคิดหาค�ำตอบ บางคนเขาก็ว่า ฟังก์ชัน แคลคูลัส เอาไปใช้จ่ายตลาดก็ไม่ได้ เรียนไปท�ำไมยากๆ เรารู้สึกอย่างไร เมย์คดิ ว่า สิง่ ส�ำคัญทีว่ ชิ าเลขให้กบั เรา คือตรรกะการคิดและการให้ เหตุผล ซึง่ เมย์สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปญ ั หาต่างๆ ในชีวติ ได้ ง่าย เพราะการท�ำเลขบ่อยๆ มันสามารถฝึกให้เราคิดอย่างเป็นระบบมาก ขึน้ อย่างเรือ่ งตรรกศาสตร์กเ็ ป็นวิชาทีเ่ กีย่ วกับการใช้เหตุและผลในการ วิเคราะห์ลว้ นๆ เรือ่ งเซตก็สามารถพูดถึงเรือ่ งของชีวติ ได้เป็นอย่างดี แม้ กระทัง่ เรือ่ งของความรัก เรือ่ งเซตยังสามารถพูดได้เลย สิง่ หนึง่ ทีเ่ ป็นจริง มากๆ น่าจะเป็นเรือ่ งของตัวแปร หากเราท�ำโจทย์ไปเรือ่ ยๆ เราอาจจะ ค้นพบได้ถงึ ความไม่แน่นอนของโลก จากตัวแปรทางคณิตศาสตร์กเ็ ป็น ได้ ซึง่ ประโยชน์ทไี่ ด้รบั มาจากการแก้ปญ ั หาโจทย์เลขคือได้ฝกึ สมอง ฝึก สมาธิ อีกทัง้ ยังสนุก ตืน่ เต้น คิดให้ละเอียดอ่อนหน่อยก็ได้แง่คดิ ด้วยนะ

การท�ำเลขบ่อยๆ มันสามารถฝึกให้เราคิด อย่างเป็นระบบมากขึ้น ทิ้งท้ายกันไปถึงเคล็ดลับวิธีการเรียนเลขกับการเตรียมตัว สอบเข้ามหาวิทยาลัยของน้องเมย์ หลักง่ายๆ แต่ส�ำคัญมาก นัน่ คือ หลังจากทีเ่ รียนในห้องแล้ว เรา ต้องกลับไปทบทวนและฝึกท�ำโจทย์หลายๆ แบบ อย่าทิง้ ระยะห่าง ในการทบทวนบทเรียนเยอะ อย่างน้อยก็ไม่ควรเกิน 3 วัน เพือ่ ไม่ให้ เราลืม แล้วอย่างช่วงนีท้ ใี่ กล้ถงึ เวลาทีเ่ ราจะต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัย ด้วยแล้ว ยิง่ ต้องมีวนิ ยั ในตัวเองมากขึน้ ขยันท�ำแบบฝึกหัดให้ได้มาก ทีส่ ดุ ก็สามารถช่วยฝึกให้เราคุน้ ชินกับการเจอโจทย์เลข และยังไป ช่วยเพิม่ ระยะเวลาในการอ่านวิชาอืน่ ๆ ได้มากขึน้ ด้วย หลังจากได้ฟังน้องเมย์เล่าถึงวิชาที่เธอรักซึ่งเป็นวิชาที่ส่ง ผลกระทบต่อตัวเธอไม่เพียงแค่ดา้ นของการเรียนเท่านัน้ ยังส่งผลถึง เรือ่ งของการใช้ชวี ติ ประจ�ำวันทีไ่ ด้เจ้าวิชาคณิตศาสตร์นมี้ าช่วยสร้าง พืน้ ฐานทีด่ ี ในเรือ่ งของการสร้างสมาธิและการรูจ้ กั คิดอย่างเป็นระบบ มากยิง่ ขึน้ จึงอยากให้เพือ่ นๆ ทีก่ �ำลังรูส้ กึ เบือ่ หรือกลัวการค�ำนวณ จนเกิดอาการท้อแท้ทกุ ครัง้ ทีแ่ ก้สมการยังไงก็ไม่ออก ค่อยๆ เปิดใจ มองอีกมุมว่า

โจทย์เลขก็คล้ายๆ กับอุปสรรคของชีวติ ถ้าชีวติ ไร้อปุ สรรคใดๆ แล้วมันจะไปสนุกอะไรเล่า แถมรับประกันได้วา่ ถึงคิดไม่ออกยังไง สุดท้ายมันก็มที างออก เอ้ย! ค�ำตอบอย่างแน่นอน

Miracle of Life 27


career เรือ่ ง โชติเวชญ์ อึง้ เกลีย้ ง ภาพ สรรเสริญ วัฒนสิน

ฐิตวินน์ ค�ำเจริญ, ดีเจปาล์ม ขาประจำ�คลื่นเฟตเรดิโอคงจะคุ้นหูชื่อดีเจปาล์มเป็นอย่างดี และด้วยคลื่นเสียงของพี่เขาที่เป็นกันเองแบบสุดๆ บวกกับเสน่ห์ของคำ�พูดที่แฝงไปด้วยหลากอารมณ์ คลื่นวิทยุเด็กแนวจึงชวนปาล์มมาเป็นดีเจประจำ�คลื่น

Miracle of Life 28


มีอยูว่ นั หนึง่ ทางนิตยสารมิราเคิลฯ ได้มโี อกาสเปิดเฟตเรดิโอและเผอิญเป็น ช่วงทีด่ เี จปาล์มจัดพอดี ทางเราจึงเกิดความอยากรูอ้ ยากเห็นถึงอาชีพดีเจ อาชีพ ที่เพื่อนๆ หลายคนน่าจะมีความคิดคล้ายๆ กับเราว่า “เฮ้! เท่ดีพิลึก” นิตยสารมิราเคิล ออฟไลฟ์ฉบับนี้ ก็อดคันไม้คันมือคันปากไม่ได้ ที่จะมา ถามไถ่ถงึ การท�ำงานของดีเจปาล์ม เพือ่ จะเป็นข้อมูลในการต่อยอดการเรียนของ เพื่อนๆ ในอนาคตได้บ้าง (ไม่มากก็น้อย) เริ่มจะสนใจกันแล้วใช่ไหม เรามาคุยกับดีเจตัวจริงเสียงจริงกันเลยดีกว่า ปาล์มรู้ใช่ไหมว่าดีเจนี่คือค�ำย่อ

รู้สิครับ DJ ย่อมาจากค�ำว่า DISC JOCKEY พวกผมนี่เรียกว่าผู้ขี่แผ่นเลยนะ (หัวเราะ) ตอนไหนที่รู้สึกว่าเราตัดสินใจแน่วแน่ว่าต้องเป็นดีเจ

อาจเป็นตอนที่เลือกเรียนวารสารฯ ที่ธรรมศาสตร์นี่แหละครับ เรียนซะมาตรงสายเลย สิ่งที่เรียนมาจากวารสารฯ ธรรมศาสตร์ได้ใช้ ท�ำงานด้วยไหม

ได้ใช้เยอะเลยครับ เรื่องที่อาจารย์สอนนี่สามารถใช้ได้ในทางตรงเลย คนที่ไม่ ได้เรียนทางด้านนี้มาเขาก็จะไม่รู้ในรายละเอียดบางอย่าง เช่น เวลาเราจะพูด อะไรเราไม่ควรขึ้นต้นด้วยค�ำว่า ‘ครับ’ เพราะมันไม่มีความหมาย ประมาณแบบ “ครับ…คุณผู้ฟัง” อย่างนี้ไม่ถูกต้องเพราะไม่มีความหมาย อยากให้ลองอธิบายหน้าที่ของดีเจให้พวกเราฟังหน่อย

ผมว่าดีเจที่ท�ำงานในแต่ละคลื่น มีหน้าที่ไม่เหมือนกันเลย แต่ถ้าหากให้ตอบ แบบกว้างๆ ก็พอได้อยู่ครับ ข้อหนึง่ มีหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์ของคลื่นที่ตัวเองท�ำงานอยู่ ข้อสอง เปิดเพลงในแบบที่คลื่นของตัวเองเปิดอยู่ ข้อสาม พูดคุยให้ข้อมูลกับคนฟังเกี่ยวกับเพลงที่คลื่นของตัวเองเปิดอยู่ ข้อสี่ ไปร่วมงานของคลื่นที่ตัวเองท�ำอยู่ในฐานะที่เป็นพรีเซนเตอร์ ประมาณนีค้ รับ (ยิ้ม) ส�ำหรับปาล์มเสน่ห์ของอาชีพดีเจคืออะไร

เสน่หข์ องอาชีพดีเจเหรอ (ทวนค�ำถาม) คือมันจะมีพวกศิลปินมาเข้าหาเราตลอด เวลา มันเหมือนกับว่าเป็นข้อตกลงทางจิตร่วมกันมั้งครับ ว่าถ้าเกิดอยากจะให้ เพลงตัวเองมาเปิดในคลื่นวิทยุเขาก็ต้องมาท�ำความรู้จักดีเจ มาคุยกับดีเจ มา สร้างความสนิทสนม มันก็ท�ำให้เรารู้สึกสนุกและคิดว่าเรื่องพวกนีน้ ่าจะเป็น เสน่ห์ของดีเจ การที่ได้รู้จักคนเยอะๆ ก็จะน�ำไปสู่ประสบการณ์ที่น่าจดจ�ำอื่นๆ อีกมากมาย

ทักษะที่ดีเจคนหนึ่งควรจะมีคืออะไรบ้าง

ถ้าเป็นคนไทย อย่างแรกคือควรที่จะพูดภาษาไทยได้ครับ (หัวเราะ) ได้ในที่นี้หมาย ถึงสามารถสื่อสารรู้เรื่อง พูดชัด พูดได้เขียนไม่ผิด คือไม่ใช้ภาษาไทยอย่างโง่ๆ ครับ อีกเรื่องก็อาจจะเป็นเรื่องของการท�ำความเข้าใจเพลง รู้จักจังหวะ เนื้อหา และความ ต่อเนือ่ งของแต่ละเพลง ถ้ายิง่ รูจ้ กั เพลงเยอะๆ และหลากหลายก็ยงิ่ ดีครับ หลากหลาย ในที่นคี้ ือทั้งเพลงไทยและเพลงสากล ส่วนเรื่องอุปกรณ์ต่างๆ ผมว่ามาเรียนรู้ไม่นาน ก็น่าจะท�ำได้ ซึ่งอาชีพนีก้ ็ต้องใช้อุปกรณ์เยอะเหมือนกัน ส่วนเรื่องการสื่อสาร ถ้าหัว ไวหน่อยก็จะดี สามารถคิดเชื่อมโยงเรื่องต่างๆ ให้กับผู้ฟังได้ ส�ำหรับเด็กมัธยมคนหนึ่งอาการประมาณไหนก�ำลังบ่งบอกว่าเขาเหมาะที่ จะเป็นดีเจ

อาการแรกคือต้องเป็นคนที่ฟังเพลงทุกประเภทครับ ไม่ว่าจะเป็นเพลงไทย สากล ลูกทุ่ง หมอล�ำ ฟินแลนซ์ ญี่ปุ่น แล้วก็มีนิสัยชอบสืบเสาะหาเพลงมาฟัง ส่วนเรื่องการ พูดเก่งนีก่ ็ฝึกกันได้นะ ไม่ต้องเป็นความสามารถเฉพาะตัว เพลงที่เป็นที่หนึ่งในใจดีเจปาล์มคือเพลงอะไร

จริงๆ มีหลายเพลง แต่ตอนนีน้ กึ ถึงเพลงReaction of my life - The Marmalade เป็นวงสมัยซิกส์ตี้ เมื่อก่อนนี้พ่อชอบฟังเพลงเก่าๆ เวลาขึ้นรถพ่อก็จะชอบฟังเพลงนี้ ตอนนี้พอคุณพ่อเสียไปแล้ว เวลาได้ยินเพลงนีท้ ีไรก็จะนึกถึงคุณพ่อ มองอนาคตยามแก่เฒ่าไว้อย่างไรบ้าง

ถ้าบริษทั ไม่ปดิ ตัวลงหรือผูใ้ หญ่ไม่ไล่ซะก่อน ก็คงไม่ไปไหน คงท�ำทีน่ อี่ ยูเ่ รือ่ ยๆ เพราะ ในวงการนีก้ ็ยังเห็นคนที่จัดรายการจนแก่นกี่ ็มีหลายคนนะ (หัวเราะ)

Miracle of Life 29


CANTO เรือ่ ง วาฬหลังอาน

dreams ลูกแกะตัวที่หนึ่ง ลูกแกะตัวที่สอง ลูกแกะตัวที่สาม ในทุกคืน ฉันหมั่นสร้าง สุขจางจาง ดวงอาทิตย์สีชมพู นกสามขา กระเป๋าสารพัดนึก ยามลืมตา ฉันรู้สึกมากมาย ยามหลับตา, ก็ยังรู้สึก ตื่นขึ้นมา จำ�อะไรไม่ได้ ไม่ใช่ว่าไม่ได้ฝัน กลางวัน ความฝันดูเลือนราง กลางคืน, ชัดเจน คนตาบอด เขาอาจฝัน โดยไม่เห็นภาพ

Miracle of Life 30


The only source of knowledge is experience. Albert Einstein

knowledge


THE GOOD GANG เรือ่ ง FAITHYUI ภาพ สรรเสริญ วัฒนสิน

ชวนน้องดูหนังฟรี งานนีพ ้ จี่ ดั ให้....!!! เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา นิตยสารมิราเคิล ออฟไลฟ์ ร่วมกับผู้ใหญ่ใจดี บริษัทเอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้ จ�ำกัด, บริษัทพร้อมมิตร โปรดักชั่น จ�ำกัด และบริษัทสหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด จัดกิจกรรมพาน้องๆ จากสถาน สงเคราะห์ต่างๆ กว่า 150 คน ชมภาพยนตร์ “ต�ำนานสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช ภาค 4 : ศึกนันทบุเรง” รอบการกุศลโดย มีผู้พันเบิร์ด และน้องแน็ค - ชาลี เป็นแขกรับเชิญพิเศษด้วย ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ชั้น 7 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณพรรณี ไทยเจริญ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กองหนึ่งใจ...เดียวกัน และเจ้า หน้าที่กองหนึง่ ใจ...เดียวกัน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์, คุณสุพฒ ั น์ งานวงศ์ไพบูลย์ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้ จ�ำกัด นักเขียน ทีมงานและผู้บริหารจากส�ำนัก พิมพ์สถาพรบุ๊คส์, ทีมงานนิตยสาร Happening รวมไปถึง น้องๆ แฟนคลับของนิตยสารมิราเคิล ออฟไลฟ์

มาดูบรรยากาศของงานในครั้งนี้กัน

บรรยากาศงาน ณ โต๊ะลงทะเบียน

มาเล่นเกมกันดีกว่า

น้องๆ ตั้งใจฟังกันใหญ่ Miracle of Life 32


เด็กๆ มากันเยอะเลย

ผมเอาด้วยครับ สวัสดีครับ

นิตยสารของเราเองจ้า นมไทย-เดนมาร์กรสสตอเบอรรี่อร่อยนะครับ!! หนูสวยไหมค่ะ Hello!!!

ขอถ่ายรูปด้วยคนค่ะ ไหนดูสิ มีสีขาวกี่ชิ้นเนี่ย

ก่อนจะไปชมภาพยนตร์ ขอ RELAX กันนิดนึง

กิจกรรมของเราก็เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เช้า เมื่อน้องๆ มาถึง ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิล์ด พี่ๆ ทีมงานก็รีบไปรับน้องๆ ขึ้นมายังลานกิจกรรม ชั้น 8 พี่ทาโร่ก็ชวนน้องๆ เล่นเกมส์ ใครหลายๆ คนที่มาร่วมงานก็จะเห็นถึงการให้ความร่วมมือ ที่ดีจากน้องๆ ทั้ง 3 บ้าน เพราะถึงแม้ว่าจะต่างเพศ ต่างวัย ก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการแสดงออกของน้องๆ เลย ทุกคน ร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน น้องๆ ที่มาร่วมงานในครั้ง นี้ มาจากสถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ, สถานสงเคราะห์ เด็ ก หญิ ง บ้ า นราชวิ ถี และสถานสงเคราะห์ เด็ ก พิ ก ารและ ทุพพลภาพปากเกร็ด ทีมงานต้องขอยอมรับเลยว่า น้องๆ จากทั้ง 3 บ้านนี้สปิริตเขาสูงจริงๆ และท่าเต้นไก่ย่างของเขา ก็ไม่เหมือนใคร สามารถเรียกเสียงกรี๊ดและเสียงฮือฮาได้อย่าง มากมาย ก็ได้รับของรางวัลเป็นสมุด ปากกาและที่คั่นหนังสือ จาก ส�ำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์กันไปเลย....

สถาพรบุ๊คส์มอบสมุดของรางวัลให้น้อง

ผมได้รางวัลด้วยละครับ

ได้เวลาหม�่ำขนมแล้ว....!!! หล่อทั้งในจอและนอกจอเลยนะเนี่ย ผู้ใหญ่ใจดีแจกขนมพวกเราอยู่ค่ะ

เรามีผู้ใหญ่ใจดี น�ำโดย คุณพรรณี ไทยเจริญ หัวหน้า ฝ่ า ยบริ ห ารทั่ ว ไป กองหนึ่ง ใจ...เดี ย วกั น และพี่ ๆ จาก กองหนึ่ ง ใจ...เดี ย วกั น กรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก าร กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมไปถึง ผู้พันเบิร์ด พ.ท.วันชนะ สวัสดี, น้องแน็ค - ชาลี ไตรรัตน์ มาถึ ง ก็ ได้ ร ่ ว มกั น แจกอาหารว่ า ง และนมไทย-เดนมาร์ ก รสสตรอเบอรรี่ จากองค์ ก ารส่ ง เสริ ม กิ จ การโคนมแห่ ง ประเทศไทย (อ.ส.ค.) และขนม Snack Box และน�้ำดื่ม จาก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด มหาชน (สาขาลาดพร้าว) ให้แก่น้องๆ ทุกคน ซึ่งผู้พันเบิร์ด และน้องแน็ค - ชาลี ก็สามารถเรียกเสียงกรี๊ดได้ทั้งจากสาวน้อย สาวใหญ่ ถือว่าเป็นขวัญใจของใครหลายๆ คนในวันนัน้ จริงๆ

สมุดสวยถูกใจมากเลยครับ Miracle of Life 33


รักชาติกับผู้พัน

นั่นพระเอกสุดหล่อของภาพยนตร์เรื่องนี้นี่ค่ะ แจกน�้ำน้องๆ ให้สาวๆ กรี๊ดพอหอมปากหอมคอ

พี่พรรณีจาก กองหนึ่งใจ....เดียวกัน มอบขนมให้น้อง 1 – 2 – 3 เย้!!!

พี่แน็คๆ หล่อมากกกกกกกกกก

น้องๆ จากบ้านนนทภูมิค่ะ Miracle of Life 34


ผู้พันเบิร์ดกับคุณนายที่ 3

พี่แน็ค บรรณาธิการนิตยสาร และผู้พันเบิร์ดมอบขนมให้น้องกลับไปทานกันที่บ้าน ขอทีมงานชักภาพเป็นที่ระทึกนิดนึงค๊าบ....

พระเอกของเรา ตัวจริงเสียงจริง!

ก่ อ นที่ จ ะเข้ า ไปชมภาพยนตร์ ผู ้ พั น เบิ ร ์ ด ก็ ได้ ก ล่ า ว กับเด็กๆ เยาวชนที่มาชมภาพยนตร์ในวันนี้ ถึงเนื้อหาใน ภาพยนตร์ และเน้นย�้ำถึงความรักชาติและความเสียสละของ พระมหากษัตริย์ของเราไว้ได้อย่างน่าฟัง “ถึ ง แม้ ว ่ า น้ อ งๆ จะไม่ ได้ เป็ นทหาร สวมชุ ด ทหาร เหมือนพี่ แต่น้องๆ ก็สามารถท�ำความดีเพื่อชาติบ้านเมือง ของเราได้” ค�ำพูดประโยคนีค้ งฝังในความรู้สึกในใจของน้อง ทุกๆ คนกลับไปเช่นกัน

ได้เวลาไปชมภาพยนตร์แล้วจ้า...

มาดูหนังกับ Miracle of Life Magazine กัน

และก็ถึงเวลาเข้าไปชมภาพยนตร์แล้ว.... น้องๆ รีบเดิน เข้าโรงภาพยนตร์กันด้วยความตื่นเต้น งานกิจกรรมการกุศลคราวนี้ ท�ำให้ทีมงาน ผู้ร่วมงาน และผู้สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ ได้พกความอิ่มอกอิ่มใจแถม ด้วยหัวใจที่รักชาติกลับไปบ้านกันถ้วนหน้าเลยทีเดียว ใคร หลายๆ คนที่ยังไม่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องนีก้ ็คงต้องรีบไปดูกัน แล้วละค่ะ.......

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี....ของเรา

บริษัท เอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้ จ�ำกัด, บริษัท พร้อมมิตร โปรดักชั่น จ�ำกัด และบริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกั ด , องค์ ก ารส่ ง เสริ ม กิ จ การโคนมแห่ ง ประเทศไทย (อ.ส.ค.), บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด มหาชน (สาขา ลาดพร้าว) ส�ำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์ และ บริษัท 71 interscan จ�ำกัด

สถาพรบุ๊คส์ก็มาแจกสมุดให้น้องๆ นะ

ขอบคุณนมแสนอร่อยจาก อ.ส.ค. ค่า! Miracle of Life 35


something good เรือ่ ง minime

Guide

เรียนรู้มารยาทบนโต๊ะอาหารนานาชาติ มารยาทบนโต๊ะอาหาร ไม่ใช่เรือ่ งไกลตัวและไม่ได้ จำ�กัดอยูแ่ ค่งานเลีย ้ งหรูหราหรือมือ้ พิเศษราคา แพง คนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก แต่ จริงๆ แล้วมารยาทบนโต๊ะอาหารก็แค่กฎระเบียบ ที่ควรและไม่ควรทำ�เพื่อเป็น การให้เกี ย รติ แก่ ผู้ร่วมโต๊ะอาหารกับเรายังไงล่ะค่ะ ในแต่ละชาติต่างก็มีวัฒนธรรมและมารยาทบนโต๊ะ อาหารแตกต่างกัน ไปดูกันว่าแต่ละชาติจะมีมารยาท อะไรที่ควรเรียนรู้บ้าง

มารยาทบนโต๊ะอาหารตะวันตก ท่านั่ง โดยเฉพาะคุณผู้หญิง การนั่งจะต้องนั่งให้ ก้นติดพนักเก้าอิ้ หลังตรง เว้นระยะห่างระหว่างตัวคุณ กับเก้าอี้ไว้สำ�หรับวางกระเป๋าถือ ห้ามแลกจานกัน คนไทยเราอาจจะไม่ถือสา กับเรื่องแบบนี้ แต่สำ�หรับชาวตะวั นตกถื อ เป็ น สิ่ ง ที่ ไม่ควรทำ�ค่ะ หยุดฟังบริกรอธิบายเมนูอาหาร โดยปกติ แล้วเมื่อบริกรนำ�อาหารมาเสิร์ฟจะทำ�การอธิบายว่า อาหารในจานคืออะไร พิเศษอย่างไร บางเมนูอาจ แนะนำ�วิธีรับประทาน ฉะนั้นควรตั้งใจฟัง วิธีเรียกบริกร แค่สบตาแล้วพยักหน้าเบาๆ เป็นอันรู้กัน การเรียกด้วยการดีดนิ้วถือเป็นเรื่องเสีย มารยาทอย่างยิ่ง

Miracle of Life 36


มารยาทบนโต๊ะอาหารญี่ปุ่น ลำ�ดับที่นั่งเป็นสิ่งสำ�คัญ คนญี่ปุ่นค่อนข้าง ให้ความสำ�คัญกับเรื่องลำ�ดับอาวุโส ผู้ที่อ่อนอาวุโสจะ ต้องนั่งติดประตูทางเข้าออก ส่วนผู้อาวุโสจะต้องนั่ง ห่างจากประตูที่สุด เปิดฝาจานอาหาร อาหารญี่ปุ่นที่เสิร์ฟมาเป็น เซ็ตจะต้องเริ่มเปิดฝาจากถ้วยซุปก่อน ตามด้วยชาม ข้าว แล้วให้วางไว้นอกถาดพอกินเสร็จให้ปิดฝา ยกถ้วยซุป ให้ใช้นิ้วโป้งจับตรงขอบภาชนะ โดยรวบสี่นิ้วที่เหลือรองใต้ภาชนะ

มารยาทบนโต๊ะอาหารจีน ที่นั่งบนโต๊ะกลม ผู้อาวุโสจะนั่งในตำ�แหน่งที่ห่างจากประตูที่สุด ขวามือเป็นที่นั่ง ของผู้อาวุโสรองลงมา และซ้ายมือเป็นที่นั่งของผู้อาวุโสอันดับสาม โต๊ะหมุนได้ เมื่อตักอาหารเสร็จให้หมุนกระดานตามทิศเดียวกับเข็มนาฬิกา ไม่ควร วางแก้วหรือจานแบ่งไว้บนกระดานหมุน ห้ามเคาะช้อนหรือตะเกียบ ชาวจีนเชือ่ ว่าจะเป็นการเคาะเรียกผีมากินข้าว แต่จริงๆ แล้วที่ไม่ให้เคาะเนื่องจากกลัวจานแตกและเป็นการทำ�เสียงรบกวนคนอื่น

Did you know

ใช้ตะเกียบก็ต้องใช้มารยาท วิธีต่อไปนี้เป็นการใช้ตะเกียบที่ผิด และไม่ควรปฎิบัติตาม

1. ปักตะเกียบบนข้าว คนญี่ปุ่นถือว่าเป็นการวาง

อาหารส�ำหรับเซ่นไหว้

2. ถือตะเกียบลอยไปมา เพราะไม่รู้จะกินอะไร 3. ใช้ตะเกียบลากภาชนะเข้าหาตัว 4. ใช้ตะเกียบจิ้มอาหารใส่ปาก 5. ดูดหรือเลียอาหารที่ติดอยู่ปลายตะเกียบ 6. อมปลายตะเกียบค้างไว้ 7. ใช้ตะเกียบรับ-ส่งอาหารกัน เพราะเหมือนกับ เป็นการคีบกระดูกคนตาย

การขอเครือ่ งปรุงโดยไม่ชมิ อาหารก่อน เป็นการเสียมารยาทต่อเชฟ ควรชิมก่อนเพือ่ เป็นการ ให้เกียรติรสชาติอาหารของเชฟ ที่ญี่ปุ่น ทิปจะถูกรวมไว้กับค่าอาหารอยู่แล้ว จึงไม่เป็นการเสียมารยาทหากไม่ให้ทิปอีก แต่ที่อื่นควรให้ทิป 5% ของราคาอาหาร ชามล้างมือแบบจีน ในร้านอาหารจีนแท้ๆ บางร้านจะมีชามส�ำหรับล้างน�้ำมันและกลิ่น คาวที่ติดมือ น�้ำชาที่ใช้เป็นชาผู้เอ๋อมีสรรพคุณในการสลายไขมันได้ดี

Miracle of Life 37


ปั ญ หาใจ ต้ อ งใช้ ห ั ว เรือ่ ง ดีเจอ้อย นภาพร

เห็นข่าวแล้วเศร้าใจ น้องผูห้ ญิง 2 กลุม่ ยกพวกตบกันในงาน เทศกาลผลไม้ทช่ี มุ พร เพราะหมายปอง ผูช้ ายคนเดียวกัน ถึงขัน้ เอามีดปักกลาง หลัง โถ...การทำ�ให้อกี คนหนึง่ ตาย จะทำ�ให้ ผูช้ ายรักเราได้มากขึน้ จริงๆ หรือ?? แปลกดี หลังๆ เรายอมรับตัวเองกันง่าย ไปว่า หนูขว้ี นี ใจร้อน และงีเ่ ง่า คุณสมบัตเิ หล่า นีค้ วรตกใจที่ตัวเองเป็น ไม่ใช่รับกันชิลๆ แถม รู้สึกดีที่ได้เป็นตัวของตัวเอง และเรียกร้องให้ คนรอบข้างต้องยอมรับด้วยว่า เราเป็นคนแบบนี้ เป็นตัวของตัวเอง ก็ไม่เห็นต้องก้าวร้าวใส่ใคร เหมือนประโยคหนึ่งในหนังกวน มึน โฮ บอก ไว้ “คิดว่าถ่อยแล้วเท่ห์เหรอ” นั่นสิ!! คุยกันกับหลายๆ คนทีโ่ ทรเข้ามาใน Club Friday หลังๆ จะรายงานตัวเสียงดังฟังชัดว่า หนูเป็นคนขีว้ นี ค่ะ อะไรก็เหวีย่ ง ชอบค้นโทรศัพท์ และเฟซบุ๊คของเค้า ชอบขุดเรื่องแฟนเก่ามา เช็คความรู้สึกของเค้าอยู่บ่อยๆ ...ช่างเป็นการ รวมเหตุผลที่เค้าควรหนีไกลๆ เอาไว้ในคนๆ เดียว พอยุให้น้องไปขอโทษ ก็อึกอัก เพราะ บริโภคฟอร์มเป็นอาหารว่าง กลัวเสียฟอร์ม แต่ กลับไม่กลัวเสียเค้า อาการปากดี งีเ่ ง่า เอาแต่ใจ อีกฝ่ายต้องใช้ความรักมากแค่ไหน ถึงจะยอมรับ ได้ในอุปนิสัยนี้ แต่มผี ชู้ ายอยูค่ นหนึง่ นะคะ ทีร่ บั ได้เสมอ ไม่วา่ เธอจะเป็นแบบไหน จะดีจะแย่ยงั ไง สุดท้าย ก็เป็นลูกพ่ออยู่ดี เห็นงานโฆษณาประกันชีวิต อยู่ชิ้นหนึ่ง พ่อเป็นคนใบ้ ขายนํ้าเต้าหู้  เฝ้าดู

Miracle of Life 38

ลูกสาวเจริญเติบโต สุขของพ่อกลายเป็นทุกข์ ของลูกเพราะอายเพื่อน เวลาถูกล้อว่า  มีพ่อ เป็นใบ้  ในใจได้แต่โทษโชคชะตาที่ฟ้าไม่ทำ�ให้ เรามีพ่อเหมือนคนอื่น และคิดง่ายๆ ว่า ถ้าพ่อ ได้ยนิ เสียงเราและพูดได้  พ่อคงเข้าใจลูกได้มาก กว่านี้ ไม่ได้ยินเสียงลูก พูดก็ไม่ได้ แต่ทั้งใจให้ ลูกได้ทง้ั ชีวติ  วันทีล่ กู สาวกรีดข้อมือประชดผูช้ าย ที่ลูกอยากได้หัวใจของเค้า คนที่ต่อลมหายใจ ของเรา ก็คือพ่ออยู่ดี เราเลือกจะทำ�ร้ายตัวเอง เพือ่ ผูช้ ายทีเ่ พิง่ มาเจอในวัยเจริญพันธ์ุ ให้เค้านัน้ ทำ�ร้ายหัวใจพ่อ ผู้ชายคนเดียวที่รักเราที่สุดใน โลก ประโยคปิดท้ายทำ�เอานํา้ ตาไหลทีเดียวค่ะ “บางทีอาจจะไม่มีพ่อที่ดีที่สุด แต่มีพ่อ ที่รักคุณที่สุด” ดูโฆษณาชิ้นนี้แล้วคิดถึงหนังเรื่องหนึ่ง ฉายนานแล้วค่ะ I am Sam เป็นเรื่องของพ่อ ที่มีสติปัญญาเท่าเด็ก 6 ขวบ มีลูกและเฝ้า เลี้ยงลูกอย่างดีที่สุด  แต่คนที่มองเข้ามากลับ ห่วงว่า ลูกของ Sam โตขึ้นทุกวัน ถ้าวันหนึ่ง ไอคิวของลูกสูงกว่าพ่อ แล้วพ่อที่ปัญญาอ่อน จะเลี้ยงลูกได้ยังไง มูลนิธิต่างๆ ก็เลยเข้ามา จัดการพรากลูกพรากพ่อซะ  Sam ต่อสู้ทุกวิถี


“บางทีอาจจะไม่มีพ่อที่ดีที่สุด แต่มีพ่อที่รักคุณที่สุด” ทางเพื่อให้ทุกคนรู้ว่า ต่อให้เค้ามีไอคิวหรือสติ ปัญญาแค่นี้ แต่พ่อคนนี้รักลูกมากกว่าใครๆ ในโลก ตกลงไอคิวหรือความรักจากพ่อ คือสิ่ง ที่ลูกอยากได้มากกว่ากัน เป็นหนังเรียกนํ้าตา อีกเรื่องหนึ่งที่จำ�ได้ไม่ลืม เมื่อไม่นานนี้ ไปทำ�งานพิธีกรที่เซ็นทรัล เวิลด์คะ่ พอจอดรถเสร็จปับ๊ กำ�ลังเดินขึน้ บันได เลื่อน ก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งกระชากเสียง พูดขึ้นว่า  “ก็นี่ไงเดินตามมาแล้วไง” สิ้นเสียงของ เธอ ผู้ชายที่เดินข้างๆ ก็ตวาดใส่ว่า  “ใครบอกให้ขน้ึ เสียง” ไม่ใช่พดู เฉยๆ สิง่ ทีเ่ ค้าทำ�คือตบด้วยกำ�ปัน้ ไม่ใช่ชกนะคะ ลักษณะ คือการตบแต่กำ�มือ ไม่ใช่ครั้งเดียว เสียงของ ผู้ชายที่พูดไป ลงมือไป  เค้าพยายามจะพูดให้ เสียงเบาที่สุด แต่การกระทบกันของใบหน้า ผู้หญิงกับฝ่ามือผู้ชาย  มันซ่อนเสียงกันไม่ได้ จริงๆ หลายคนเห็น แต่ไม่รู้จะเข้าไปช่วยยังไง พั ก เดี ย วผู้ ช ายคนนั้ นก็ ล ากผู้ ห ญิ ง ตั ว เล็ ก ๆ เดินไปทางอืน่ ยามแถวนัน้ ก็ไม่มี จะเรียกตำ�รวจ กว่าจะมาถึงคงใช้เวลาอีกสักพัก และหลายครัง้ เคยคุยกับพี่ๆ ตำ�รวจ ภรรยาโดนสามีตบตี

พอจะเอาเรือ่ งที ก็เริม่ ใจฝ่อ ยกฟ้องไม่เอาความ ใช้อดทนและเฝ้ารอว่า เมื่อไหร่คนที่เคยกล้า แม้แต่ทำ�ร้ายร่างกายคนที่ตัวเองบอกว่ารัก จะ หยุดซะที รักกันต้องไม่ทำ�ร้ายกัน ไม่ว่าจะ ร่างกายหรือจิตใจ แล้วเธอรักกันยังไง รักไปตบไป พอจะเดินจากกันไป  ก็ดึง ไว้ด้วยคำ�ว่า  รัก  อีกฝ่ายก็เชื่อสิ่งที่เค้า บอก แล้วหลอกตัวเองกับสิง่ ทีเ่ ค้าทำ� ตบ ฉันขนาดนี ้ คงเพราะฉันงีเ่ ง่า เราพยายาม หาเหตุผลดีๆ ให้กับเรื่องแย่ๆ ของเค้า พ่อแม่เรารักเรามากกว่าผูช้ ายคนนัน้ มาก ท่านเคยตบลูกด้วยกำ�ปั้นกลางห้างแบบนี้หรือ เปล่า ที่ทุกข์เพราะผู้ชายใด ช่วยดูแลตัวเองไว้ อย่ามองข้ามหัวใจพ่อ หลายครั้งเห็นลูกทุกข์ ทรมานเพราะขาดคนๆ นั้นไม่ได้  รู้ไหม หัวใจ พ่อทรมาน ที่ปกป้องหัวใจลูกไม่ได้เหมือนกัน วันทีน่ า้ํ ตาพ่อรดหัว นํา้ ตาตัวรดใจ อย่าทำ�พ่อร้องไห้ เพราะเราดูแลตัวเองไม่ดี ไม่มคี ุณค่า จริงๆ รักแท้อยู่กับเราตั้งแต่ เกิด อย่ามัวเตลิดไปรอร้องขอรักแท้จาก ใครก็ไม่ร ู้  

Miracle of Life 39


x talk

เรื่อง แม่เนื้อเย็น

สุข ชั่วคราว ทุกข์ ยาวนาน

BEFORE 

ถ้าเราเสิรช์หาคำ�ว่า “จะท้องไหม” ในกูเกิล้ เราจะพบข้อมูลที่มีคำ�นี้ ถึง 559,000 แหล่งข้อมูล หมายความว่า มีชายและ หญิ ง ชาวไทยจำ�นวนมากกำ�ลั ง กั ง วล และค้นหาผลลัพธ์จากความสุขชั่วคราว ที่เพิ่งพลั้งเผลอไป โดยหวังว่า มันจะไม่ นำ�มาซึ่งความทุกข์ที่ยาวนาน เหล่านี้คือ บางถ้อยคำ�ทีพ ่ บในเว็ปไซด์และเว็ปบอร์ด ต่างๆ ที่สืบค้นได้จากคำ�ว่า “จะท้องไหม” คิดก่อน...เพราะเราย้อนเวลากลับมาไม่ ได้นะจ๊ะ

Miracle of Life 40

แม่รู้คงเสียใจ

ยอมแล้ว จะรักมากขึ้นไหม รักต่อไปไหม แน่นะ

รัก


ท้อง ไหมครับ

เธอจะ 

ผมรักเธอมาก

ไม่อยากให้หมดอนาคตทั้งคู่

ง่าย เบื่อ

lips

like sugar

ถ้าเธอ ท้อง ควรทำ�ยังไงดี

ผมร้องไห้

ทำ�อะไรไม่ถูกแล้ว

AFTER เอดส์หรือเปล่านะ เขาจะ ทุ่มเท ทิ่มแทง ทำ�แท้ง จริงหรือเปล่า

ติด

ทอดทิ้ง

ประจำ�เดือนไม่มา

ท้ อกลุง้มหรื อเปล่าคะ ใจมาก Miracle of Life 41


Good Morning Teacher เรือ่ ง ครูพแ่ี นน

Election สวัสดีท่านผู้อ่าน Miracle of Life ทุกท่านค่ะ ช่วงเดือนที่ผ่านมา 1 ในเรื่องที่ทุกคนให้ความ สนใจกันทั่วประเทศ คงหนีไม่พ้นเรื่องของการ เลือกตั้ง ที่ตอนนี้ก็ได้ทราบผลและได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ คนที่ 28 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พี่แนนเลยอดไม่ได้ที่จะนำ�คำ�ศัพท์เกี่ยวกับการ เลือกตั้งมาฝากและทบทวนกันค่ะ เพราะการ เมืองไม่ใช่เรือ่ งไกลตัวเลย ไม่วา่ เราจะอยูใ่ น ช่วงอายุเท่าไหร่ก็ตาม ยิ่งสถานการณ์การบ้าน เมืองเราในปัจจุบันนี้ดูจะเป็นเรื่องใกล้ตัวเรา มาก ก่อนอื่นมารู้จักคำ�ว่าการเมืองก่อนนะคะ

politics แปลว่า การเมือง อย่าลืมเติม s เสมอด้วยนะ นักการเมือง คือ politician พรรคการเมือง คือ political party และมาถึงคำ�ว่า การเลือกตั้ง คงคุ้นหูหรือ เคยเจอกันมาบ้างแล้ว คือคำ�ว่า election เช่น Thailand’s election date was set on July 3. วันเลือกตั้งของประเทศไทยกำ�หนดไว้เป็นวันที่ 3 กรกฎาคมนี้ ก่อนการเลือกตั้ง บรรดา ผู้สมัคร candidates ของ พรรคการเมืองต่างๆ ก็ต้องหาเสียงกัน

Miracle of Life 42


การรณรงค์หาเสียง คือคำ�ว่า election

campaign อย่างที่เห็นผู้สมัครไป ปราศรัยตามที่ต่างๆ และมี แผ่นป้ายหาเสียง election campaign poster บนทางเท้าและริมถนน ปีนี้น้องๆ จำ�กันได้มั้ย คะ นอกจากมีแผ่นป้ายของผู้สมัครแล้ว ยังมี แผ่นป้ายพิเศษ คือ แผ่น vote no ด้วยน้า พอถึงวันเลือกตั้ง : ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง eligible voter จะ ไปลงคะแนนเสียงในเขตที่ตัวเองมีทะเบียน บ้านอยู่ eligible เป็น คำ�คุณศัพท์แปลว่า มีสิทธิ์ตามกฎหมาย ส่วนคำ�ว่า vote เป็น คำ�กิริยาคือ ลงคะแนนเลือกตั้ง

เมื่อเติม er เป็นคนคือ ผู้ที่ไปออกเสียง หรือผู้ที่ไปเลือกตั้งนั่นเอง (ในที่นี้ มี e อยู่ เลยเติม r เข้าไปตัวเดียวค่ะ)

กิริยาที่ไปลงคะแนนใช้คำ�ว่า cast ที่แปล ว่า ขว้าง ทิ้ง เหวี่ยง คู่กับ คำ�นาม ballot บัตรลงคะแนน เป็น Voters cast their ballots. หรือจะใช้ว่า cast their votes ก็ได้ เขตเลือกตั้ง คือ constituency อย่า

ไปใช้สลับกับคำ�ว่า constitution ที่ แปลว่ารัฐธรรมนูญนะคะ

QUIZ OF THE MONTH

สำ�หรับ หน่วยเลือกตั้ง เราใช้คำ�ว่า polling station ส่วน polling booth คูหา เลือกตั้ง ที่เข้าไปกาลงคะแนนนั่นเอง คำ�ว่า poll คำ�ว่า poll นี้แปลว่า การลงคะแนน เลือกตั้ง หลายคนคงคุ้นเคยกับความหมาย ของ poll ที่แปลว่า survey หรือการสำ�รวจ ความคิดเห็นมากกว่าใช่ไหมคะ คำ�สุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดเพราะพี่แนน จะต้องมีคำ�ถามทิ้งท้ายเช่นเคย คำ�นั้นคือ voter turnout จำ�นวนผู้ไปใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง ซึ่งจะนับได้ก็หลังจากการเลือกตั้ง ผ่านไปแล้วนั่นเอง การเลือกตั้งในทุกๆ ปี ก็จะมีการรณรงค์ให้คนมา exercise their right ใช้สิทธิ์กันเยอะๆ เพื่อจะได้ เห็นเสียงของประชาชนส่วนใหญ่ตามระบอบ ประชาธิปไตยของเราไงคะ

และมาถึงคำ�ถามประจำ�เดือน เลือกคำ�มาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะ

Political parties are campaigning for votes ahead of Thailand’s July 3 ____ . A. campaign C. voter

B. election D. ballot

ส่งคำ�ตอบพร้อมชื่อที่อยู่มาที่ Email: miracleoflifemag@gmail.com หรือจะเขียนใส่ ไปรษณียบัตรมาที่สำ�นักงานนิตยสารก็ได้นะคะ ผู้ตอบถูก คนแรก จะได้รับ หนังสือ Ax23 หนังสือเฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมปลายของครูพี่แนน และอีก 4 ท่านที่ตอบเข้ามาจะ ได้รับหนังสือ “อังกฤษพ้นกรอบ” เป็นรางวัลจากครูพี่แนนค่ะ เฉลยคำ�ตอบประจำ�เล่ม 3 ตอบข้อ B. Roundabouts น้องๆ ที่ตอบถูก 5 คนแรก คือ • จุไรรัตน์ โพธิ์แก้ว • สุภาพร วันอ้วน • วันทิวัตถ์ วัชรภาธร • อัจฉรา พัฒนพิโตร • ศุภวจี ศรีเสน

อย่าลืมเข้ามาสอบถามหรือพูดคุยแลกเปลีย่ น ความรู้ทางภาษาอังกฤษกับพี่แนนได้ที่ www.enconcept.com หรือ pnan_miracleoflife@enconcept.com

และติดตามความรู้ภาษาอังกฤษสดใหม่ ทุกวันได้ที่ www.twitter.com/krupnan เจอกันฉบับหน้าค่ะ

น้องๆ ทั้ง 5 คนนี้ รอรับรางวัลได้เลยจ้า... เดี๋ยวพี่ๆ จะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่บ้านเลยค่ะ!

Miracle of Life 43


DID YOU KNOW? เรือ่ ง ms. right now

อึ

สามารถบอกได้วา่ ใครสุขภาพดีทง้ั ร่างกาย และใบหน้าอย่างไร เราสามารถวิเคราะห์ ลักษณะของอึในแต่ละรูปแบบว่า เจ้าของอึ เลือกรับประทานอาหารได้ถูกต้องหรือไม่ “อึ” ที่ลอยฟ่อง เป็นก้อนแตกกระจาย ไม่มีกลิ่น เหม็น ไม่เป็นก้อนยาวๆ ถ่ายได้ง่ายโดยไม่ต้องเบ่ง สีเขียวขี้ม้า หรือเหลืองทอง บ่งบอกว่าลำ�ไส้ใหญ่ สะอาด ไม่มีคราบตะกอนหมักหมม ถือเป็นคนที่ เลือกรับประทานอาหารได้ถูกต้อง และมีสุขภาพดี ส่วนถ้าใคร “อึ” เป็นก้อน จมนํ้า แต่ไม่ถึงกับเหม็น มาก สีค่อนข้างคลํ้า แสดงว่า กินเนื้อสัตว์เยอะกว่า ผัก ถือว่าเป็นคนสุขภาพปานกลาง ซึ่งควรจะต้อง รับประทานผักให้มากกว่านี้

Miracle of Life 44

แต่ถา้ สังเกตดูแล้วเห็นว่า “อึ” ติดชักโครกเป็นคราบ เหนียวหนึบหนับ จับเป็นก้อน มีกลิ่นเหม็นตลบ อบอวลสีออกนํ้าตาลดำ� เข้าขั้นน่าเป็นห่วง เพราะ บ่งบอกว่า สุขภาพยํ่าแย่ เนื่องจากกินแต่เนื้อสัตว์ ไขมัน แป้งขัดขาวหรือข้าวขาวที่ไม่มีเส้นใย และที่ สำ�คัญไม่ได้มีผักในอาหารแต่ละมื้อเลย “อึ” ทีเ่ ข้าข่ายวิกฤติและต้องรีบปรึกษาแพทย์โดยด่วน เพราะอาจก่อให้เกิดมะเร็งลำ�ไส้ได้ คือ อึที่เหนียว ข้น สีดำ�เข้ม มีเลือดออกมากับอุจจาระ มีอาการ ท้องเสียสลับกับท้องผูกบ่อยๆ นํ้าหนักตัวลดเร็ว และเบื่ออาหาร ควรแก้ไขโดยการกิน ผักผลไม้ เยอะๆ รวมถึงธัญพืชที่มีไฟเบอร์สูง ซึ่งจะช่วย ดูดซึมและขนถ่ายโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไปใช้

ประโยชน์มากขึ้น ช่วยเพิ่มเนื้ออุจจาระ ทำ�ให้ ขนาดพอเหมาะกับการบิดตัวของลำ�ไส้ใหญ่ ลด ความเสี่ยงจากการเป็นมะเร็งและท้องจะไม่ผูกอีก ต่อไป อยากให้ ทุ ก คนได้ เ ปลี่ ย นพฤติ ก รรมใหม่ โดยหั น หลั ง กลั บ ไปดู สิ่ ง ที่ ขั บ ถ่ า ยออกไป ว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้าง เพื่อจะได้เข้าใจ สุขภาพของตัวเองได้ถูกต้อง

ที่มา : บทสัมภาษณ์ แพทย์หญิงเรขา กลลดาเรืองไกร


If life gives you lemons, make some kind of fruity juice. ~ Conan O’Brien


GooGo

เรือ่ งและภาพ สนุกประเทศ www.facebook.com/GoogoTV

ราชบุรี

มีฟาร์มสุข

ชีวิตผมเฉียดใกล้ราชบุรีมากที่สุด ก็อีตอนเดินทางไปกาญจนบุรี ชีวิตผมเฉียดใกล้สวนผึ้งมากที่สุด ก็อีตอนพี่พี่ก็อดอาร์มี่ได้ออกทีวี แต่ไม่ได้โชว์ลิ้นดำ�

สองสามปีให้หลังมานี่ ผมได้ยินค�ำว่า ”สวนผึ้ง” มาก ถี่พอพอกับค�ำว่า “พวกเราจะท�ำเพื่อพ่อแม่พี่น้องชาว ไทย” ซึ่งค�ำแรกพอได้ยินแล้วพอจะเกิดจินตนาการขึ้น ได้บ้าง แต่ค�ำหลัง ผมรู้สึกหดหู่ขนลุกยังไงก็ไม่รู้

ฟาร์มวัวไม่ทันหาย ฟาร์มแกะเข้ามาแทรก

สวนผึ้งกลายเป็นจุดหมายปลายทางของการพักผ่อน ที่เมื่อได้ยินชื่อแล้วเราจะได้กลิ่นทุ่งหญ้าโล่งกว้าง ขน ปุกปุยของแกะนับสิบตัวที่ก�ำลังรุมล้อม ที่พักรีสอร์ต ที่ท�ำให้เราเหมือนสามารถเดินทางไปฝรั่งเศสตอนใต้ ได้ภายในสามชั่วโมง แถมเครื่องยังสามารถแวะให้เรา จอดฉี่และซื้อถั่วต้มไว้กินเผื่อตดได้ในระหว่างทางด้วย อย่าปล่อยให้จินตนาการได้ลอยนวล กระผมจะเดิน ทางไปจับกุมความรู้สึกนัน้ โดยละม่อม ผมสัญญา

แกะไม่ออก

เราแวะเติมพลังกันที่ตัวเมืองราชบุรี ไม่ต้องลีลากัน มากมาย เรามุ่งหน้าสู่ของกินที่ขึ้นชื่อที่สุดของราชบุรี จากผลการส�ำรวจของ “สนุกประเทศโพล” ในหัวข้อที่ ว่า ไปราชบุรีแวะกินไรดีวะฮะ 9 ใน 10 ผู้ตอบแบบกรรโชกถาม บอกเป็นเสียงเดียวกัน ว่า “ก๋วยเตี๋ยวไข่” อีกหนึง่ เสียงที่เหลือไม่ขอออกความ คิดเห็น ด้วยให้เหตุผลสองข้อว่า หนึง่ ไม่ชอบทอม สอง นักการเมืองมีไว้ท�ำอะไร ด้วยเหตุผลดังกล่าวอ้าง เราจึงไม่สามารถนับคะแนนเสียงนี้ได้ แต่เราเอาเก็บ กลับมาคิดต่อที่บ้านได้

ก๋วยเตี๋ยวไข่เป็นไข่ Miracle of Life 46

ส�ำหรับผมแล้ว ก๋วยเตี๋ยวไข่ ความแปลกอาจจะไม่ได้ อยู่ที่ไข่ต้มที่หน้าสลอนอยู่บนจาน แต่ความจัดจ้าน ชวนให้จับจิต น่าจะอยู่ที่เส้นบะหมี่ ที่หวานเด้งจน อยากสั่งกลับบ้านมาร้อยเป็นเน๊ตวอลเลย์ผูกเล่นหน้า บ้านกับน้องก้อย รัชวินสองต่อสอง คนแถวนัน้ บอกผม ว่า เส้นบะหมี่นที่ ี่ร้านเค้าท�ำเองนะเคอะ


จากตัวเมืองราชบุรี เรามุ่งหน้าพรวดสู่สวนผึ้งกันแบบไม่ทันให้ความง่วงได้ทันตั้ง ตัว ใช้เวลาไม่น่าเกินชั่วโมงเราก็จอดแวะพักดื่มกาแฟแลแกะกันที่ร้านน่ารักน่ารัก ชื่อ Bellissimo ที่นี่เราได้ลองชิมเค้กที่ทางเจ้าของร้านบอกเองว่าท�ำแบบสดใหม่ทุกวัน ที่ส�ำคัญท�ำ เองกับมือ ไม่ได้รับมาจากที่ไหน ถึงว่า ผมถึงเห็นว่าเค้กที่นที่ �ำไมชิ้นใหญ่กว่าใคร เพราะว่าใส่ใจเข้าไป เค้กเลยชิ้นใหญ่พองตัว ตรงหน้าร้านจะมีฟาร์มแกะขนาดย่อมไว้ให้บริการผู้ที่แวะเข้ามาดื่มชิม ได้แวะเข้ามา ถ่ายรูป หยอกล้อกับฝูงแกะขี้เล่นทั้งหลาย ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ พี่ที่ดูแลเจ้าแกะพวกนีก้ ็ จะคอยเรียกชื่อแกะทีละตัวให้เข้ามากินใบหญ้าที่นกั ท่องเที่ยวซื้อมาคอยป้อนถึงปาก ของพวกมัน ผมถามพี่ที่ดูแลว่า พี่ตั้งชื่อให้พวกเค้าหมดทุกตัวเลยหรือครับ พี่บอกว่า ใช่ และก็จ�ำได้ทั้งหมดด้วย ว่าตัวไหนชื่ออะไรกันบ้าง หลังจากสิ้นเสียงค�ำตอบ ความ ศรัทธาที่ผมมีต่อส�ำนวนไทยไทยที่ว่า “เหมือนกันยังกับแกะ” ก็หมดสิ้นในบ่ายวันนัน้ เอง ไม่เหมือนจริงนี่หว่า ราชบุรี ยินดีต้อนรับ

หลังจากอิ่มเค้กและเริ่มตั้งหลักกับส�ำนวนไทยอันใหม่ได้แล้ว ผมมุ่งหน้าสู่ ธาร น�้ำร้อนบ่อคลึง ซึ่งที่นี่เป็นบ่อแช่น�้ำแร่ของเอกชน ที่น�ำแร่ร้อนธรรมชาติที่มีต้นก�ำเนิด จากสายน�้ำ ไหลผ่านกรวดหินดินทรายใต้พื้นผิวโลกที่ร้อนจัด แล้วไหลเป็นธาร น�้ำร้อนขนาดเล็กออกมาจากซอกหินเชิงเขาตะนาวศรี บ่อคลึงเป็นล�ำธารน�้ำร้อนเล็กๆ มีน�้ำไหลอยู่ตลอดปี และไม่มีแร่ธาตุที่เป็นอันตราย ต่ อ ผิ ว หนัง น�้ ำ ไหลซึ ม ออกมาจากตาน�้ ำ ใต้ ดิ น ไม่ ข าดสาย มี ก ้ อ นหิ น ใหญ่ เ ล็ ก เรียงรายตามร่องน�้ำตลอดทางประมาณ 300 เมตร เป็นน�้ำร้อนบริสุทธิ์ ความร้อน เฉลี่ยประมาณ 50-57 องศาเซลเซียส ซึ่งผมลองเอามือไปไล้ไล้ดูแล้ว ยกขึ้นมาอีก ทีก็เหลือแต่กระดูก จะบ้ารึ!! ไม่ได้ร้อนขนาดนัน้ แต่ก็ร้อนเอาเรื่องจริงจริง ผมต้อง รีบร้องเรียกให้น้องคริส หอวัง เอายาหม่องตราลิงมาทาให้โดยด่วน ต้องขอบคุณเธอ อย่างใจจริง ถ้าไม่ได้ความรักความเป็นห่วงจากเธอแล้ว ผมคงไม่มีมือและนิ้วเพื่อ การพิมพ์ประโยคก่อนหน้าแล้วเป็นแน่ ที่นี่สามารถลงเล่นน�้ำแร่ได้นะครับ แต่ยังไงให้เตรียมเสื้อผ้ามาด้วยก็จะดี ผมลอง พยายามนุ่งผ้าถุงกระโจมอกลงไปแล้ว บังเอิญเด็กเล็กเล็กที่ก�ำลังเล่นอยู่เห็นข้าพเจ้า ในการเดรสแบบนัน้ แล้วร้องไห้เสียงหลงมาก ผู้ปกครองต้องเข้ามาข้อร้องให้ข้าพเจ้า ออกจากที่นนั่ โดยไว ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า เห็นกับเด็กเถอะครับ ไม่มีใคร บอกว่า เห็นแก่ข้าพเจ้าบ้างเลย

เดินหาต้นตอของธารน�้ำ

ฟาร์มสุข


เหมือน (เมืองนอก) กันยังกะแกะ นั่งหอมเทียน

จุดสุดท้ายที่เราแวะเที่ยวก่อนจะเข้าที่พัก คือบ้านหอมเทียน ที่ที่จะการันตี ความเป็นเมืองแห่งความโรแมนติคให้กับสวนผึ้งกันแบบจะจะ บ้านหอมเทียน นอกจากจะเปิดขายเทียนแฟนซีหลายรูปแบบให้กับนักท่องเที่ยวเป็นที่ระลึกแล้ว ยังมีบริการร้านอาหาร เสื้อเพ้นท์สดที่ระลึก ร้านกาแฟสด แกลเลอรี่ จุดเด่นของเทียนที่นคี่ ือ สีสวย กลิ่นหอมในบ้านเทียนแห่งนี้อยู่ที่ลวดลายในเนื้อ เทียน ที่ไม่ได้เกิดจากการวาดสี หรือการใช้กระดาษติดลงไป แต่เป็นเทคนิค พิเศษที่ถูกคิดค้นมากว่าสิบปีแล้วนะเออ ในอนาคตข้างหน้า ถ้าผมเกิดขีดเขียน อะไรไม่ออกขึ้นมา ผมจะเดินทางมาเขียนที่นี่ ผมจะได้ใช้วิธี “นัง่ เทียนเขียน” ดู ระหว่างทางในการสัญจรไปมาในสวนผึ้งนี้ ผมเห็นทุ่งหญ้าเขียวขจีอยู่เป็นระยะ ระยะ มีฝูงสัตว์เลี้ยงเดินใช้ชีวิตอยู่ในแทบจะทุกทุกพื้นที่สีเขียวที่ผมสาดสายตา ส่อง ท�ำให้ผมแอบนึกถึงมุกตลกอยู่มุกนึงขึ้นมาแบบเฉียบพลัน นายเอพูดถึงนายซี : เอ้ยบี เองรู้มั้ยว่า ไอ้ซีมันมีฟาร์มอยู่ที่ต่างจังหวัดนะเว้ยยย นายบีมองหน้าซี : อร๊ายยย รวยเลิศนะฮะ น่าคบหามากมาก ฟาร์มปศุสัตว์ หรอฮร้าาาคุณ

ต้องยอมรับในคว

ามเขียวชะอุ่ม

นายเอ : ฟาร์มเลว!!………(ตึ๊งโป๊ะ!!!!) (ผู้อ่านท่านใดไม่ข�ำ ขอร้องแค่แสยะยิ้มก็ เพียงพอ ผมขอร้อง ทีหลังผมจะไม่ท�ำอีก) แต่หลังจากวันนี้ไป ผมอยากจะกลับไปบอกกับไอ้นายเอว่า “ผมว่าไอ้ซีมันมี ฟาร์มสุข หวะ”

ฟาร์มสุขแนวระนาบ Miracle of Life 48

สนุกประเทศ www.facebook.com/sanookpradesh www.twitter.com/sanookpradesh


i-tเรื่อง นายi-talk Zakudoh

Fackbook.com/zakudoh Twitter: @ zakudoh

สวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกครั้งกับ iT iTalk ที่จะนำ�เสนอ เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย เกี่ยวกับไอที ให้ชาว Miracle of Life ได้นำ�ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กันนะครับ สำ�หรับฉบับนี้ผมจะมาแนะนำ� “5 Add-On Firefox สุด Cool” หลายท่านอาจจะงงว่าเบราเซอร์ Firefox คืออะไร ผมขออธิบายสั้นๆ นะครับ Firefox เป็นโปรแกรมที่เอาไว้เปิดเว็บต่างๆ เหมือน Internert Explorer ที่เรานิยมใช้ กัน แต่ Firefox จะมีส่วนของ Add-On หรือ ส่วนเสริม ที่จะทำ�ให้โปรแกรมเปิดเว็บไซต์ของเรามีความสามารถทำ� อะไรได้มากขึ้น... เอาหล่ะครับ เรารู้จัก Firefox กันแล้ว ทีนี้เรามาดูกัน “ 5 Add-On Firefox สุด Cool” ที่ผมจะ แนะนำ�มีอะไรบ้างดีกว่า 1. YOONO Add-On ตัวนี้เหมาะสำ�หรับท่านที่ชอบโพสต์ ข้อความลงเว็บ Social Network ต่างๆ เช่น Facebook Twitter Myspaces เพี ยงแค่ ท่านสมัครสมาชิกเว็บ Yoono ท่านก็โพสต์ ข้อความลงในเว็บต่างๆ ได้ในครั้งเดียว 2. Adblock Plus Add-On ที่จะช่วยขจัดความรำ�คาญกับ pop-up ทั้งหลายที่ปิดบัง เนื้อหาทำ�ให้อ่านไม่สะดวก Add-On ตัวนี้สามารถที่จะทำ �ให้โฆษณา ต่างๆ ที่คุณไม่ต้องการหายไป โดยเพียงแค่คุณเอาเม้าส์ไปจิ้มที่ pop-up แล้วคลิกขวา block เพียงเท่านี้ คุณเข้าครั้งต่อไปก็จะไม่มีเจ้าโฆษณาตัว นี้อีก ในตัว Add-On มีตัวกรองมาให้บ้างแล้ว แต่อาจจะยังไม่หมด เราก็ สามารถที่จะเพิ่มตัวกรองเขาไปได้อีกด้วย 3. Download Helper หากคุณเป็นคนเข้าเว็บ Youtube เป็นประจำ� แล้วไป เจอวิดีิโอที่ถูกใจ แต่ไม่รู้ว่าจะโหลดมาไว้ในเครื่องเรา ยังไงดี Add-On ตัวนี้ช่วยคุณได้ครับ DownloadHelper เป็น Add-On ที่ไว้สำ�หรับโหลดไฟล์วิดีโอจาก เว็บต่างๆ เอามาเก็บไว้ในเครื่อง

5. IE Tab

ปัจจุบันเกือบทุกเว็บไซต์ได้ออกแบบให้รองรับเบราเซอร์ได้ทุกเบราเซอร์แล้ว แต่ยังมีบางเว็บไซต์ที่ไม่ได้ พัฒนาเพื่อให้รองรับเบราเซอร์อื่นนอกจาก IE (Internet Explorer) Add-On ตั ว นี้ ช่ ว ยอำ � นวยความสะดวกให้ คุ ณ ได้ ใช้ เบราเซอร์ Firefox ได้ โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนไปใช้ IE...

4. Xmarks Sync Add-On เกี่ยวกับการจัดการบุ๊คมาร์ค Add-On ตัว นี้จะเก็บบุ๊คมาร์คที่เราได้สร้างขึ้นมา ไว้บนเซิร์ฟเวอร์ ทำ�ให้เวลาเราลง Windows ใหม่ เราสามารถเรียก บุ๊คมาร์คของเราที่ทำ�ไว้กลับมาได้อย่างง่าย Xmarks Sync ยังสามารถใช้ร่วมกับเบราเซอร์อื่นได้ จึงทำ�ให้ เราเรียกบุ๊คมาร์คข้ามเบราเซอร์ได้อีกด้วย

http://www.vcharkarn.com

น้องๆที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงงาน เนื้อหา ที่น้องๆ เรียนอยู่ เว็บไซต์นี้ ได้รวบรวมไว้จากผลงานนักเรียนที่เข้ามาช่วยกันโพสต์ อีกทั้งยังมีคุณครูที่มาช่วยกันแก้ปัญหาต่างอีกด้วย

http://www.kanzuksa.com/

การศึ ก ษาดอทคอม เป็ น เว็ บ ไซต์ สั ง คมออนไลน์ สำ � หรั บ คนที่ ส นใจ ใฝ่ ห าความรู้ อ ยู่ เ สมอ สมาชิ ก สามารถแบ่งปันความรู้ เขียนบล๊อก โพสต์คลิปวิดีโอ ความรู้ นอกจากนี้ ยังมีข้อสอบต่างๆ, อีเลินนิ่งกวด วิชา โดยไม่ ต้องไปเดินทางเรียนเสริมนอกบ้าน

http://www.trueplookpanya.com

เว็บไซต์คลังความรู้ดิจิทัล โดยเปิดโอกาสให้บุคคล ทั่ ว ไปร่ ว มแบ่ ง ปั น ความรู้ แ ละประสบการณ์ โดย ปัจจุบันมียอดสมาชิกกว่า 30,000 คนและเพิ่มจำ�นวน ขึ้นเรื่อยๆ ทุกวัน มีรูปแบบของเนื้อหาและจัดหมวด หมู่สาระที่เป็นสารประโยชน์ ซึ่งจะครอบคลุมเนื้อหา ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา Miracle of Life 49


Movie

เรื่อง friday ภาพ internet

Paris, Je t’aime (ทุก)คนกำ�ลังมีความรัก

“ความรักทำ�ให้คนตาบอด” ใครบางคนเปรียบอย่างนี้กับคนกำ�ลังมีรักไว้อย่างนั้น ความจริงคือในยามรักตาหลายคูอ่ าจไม่ถงึ กับบอด แค่มองไม่เห็นใครนอกจากตัวเอง กับคนรัก โลกนี้มีเพียงเราสอง สิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก สำ�คัญมาก แคร์มาก มีเพียงแค่ อารมณ์ ความรู้สึก และทุกข์สุขของคนรัก คนกำ�ลังอยู่ระหว่างอินเลิฟมักจะคิดถึงกันแทบทุกลมหายใจ พอได้อยู่ใกล้กันก็จะ รู้สึกหวิวๆ ไปกับความรู้สึกเคลิ้มๆ ลอยๆ ไม่รู้วันเวลาและไม่ทันเตรียมตัวลงสู่พื้น ตกวูบลงมาวันไหนก็จะเปลี่ยนเป็นช็อก สะเทือนใจ จ่อมอยู่กับความหม่นหมอง ทุกข์ ระทมเพราะผิดหวัง เขาไม่รัก เขาไม่เลือก เขาไม่ซื่อสัตย์ ฯลฯ ยังคงขังตัวเองอยู่กับ (ปัญหาของ) ตัวเองเหมือนเดิม วันไหนตกอยู่ในสภาพนี้ อย่าปล่อยให้ตัวเองมองปัญหาไม่เห็นจุดที่ควรแก้ไข อย่า ปล่อยให้ตัวเองคิดอะไรไม่ออกจนพาลรังเกียจไม่อยากอยู่ร่วมโลกกับเขาอีก แต่ควร หาหนังเรื่องหนึ่งมาดู

Love, not Yet รักจัดหนัก

หนังวัยรุ่นที่พูดกับวัยรุ่นด้วยนํ้าเสียงและท่าทีของคน วัยเดียวกัน จากการมองโลกที่จะเป็นเด็กก็ไม่ใช่ ผู้ใหญ่ ก็ไม่เชิง ถึงความรักและเซ็กซ์ตรงๆ แบบทีค่ นโตๆ ไม่กล้า คุยด้วย ผ่านภาพยนตร์ที่ร้อยเรียงจากหนังสั้นแสบคัน 3 เรือ่ ง 3 รส โดยผูก้ �ำ กับเลือดใหม่มอื รางวัลและผูก้ �ำ กับ นักแสดงมากฝีมอื เป็นหนังทีต่ อ้ งไปดูเพือ่ จะได้กลับมา วิพากษ์วิจารณ์และคิดต่อ

Fright Night

หนังรีเมคจาก “คืนนีผ้ มี าตามนัด” หนังตลกสยองขวัญ สุดคลาสสิกทีค่ ราวนีไ้ ด้โคลิน ฟาร์เรล มาเล่นเป็นแวมไพร์ หล่ อ ลํ่ า สุ ด โหดที่ ย้ า ยมาอยู่ ข้ า งบ้ า นและเริ่ ม สำ � แดง พฤติกรรมแปลกประหลาด เป็นคุณจะจัดการกับผีดูด เลือดตัวนี้อย่างไร ถ้าบอกใครก็ไม่มีคนเชื่อ ลุ้นสุดตัว ไปกับความหวาดเสียวในคืนไล่ล่าแวมไพร์แบบเต็มจอ 3D

Miracle of Life 50

หนัง Paris, Je t’aime (2006) จะช่วยแง้มหน้าต่างหัวใจให้แสง เสียง กลิ่น และลม จากภายนอกย่างเข้ามาทักทาย เราจะได้เห็นผูค้ นทีอ่ ยูไ่ ม่ไกลกันในมหานครใหญ่ เช่น เดียวกับผู้คนรอบตัวเรา พูดภาษาเดียวกันบ้าง ต่างภาษาบ้าง ต่างศาสนา รสนิยม รวยบ้าง จนบ้าง สวยบ้าง ขี้ริ้วบ้าง แก่บ้าง สาวบ้าง สมบูรณ์บ้าง แต่บ้างก็ไม่สมบูรณ์ ใช้ชีวิตในรูปแบบแตกต่างกันไป ทุกคนมีชีวิต และกำ�ลังมีความรักเช่นเดียวกับเรา เพียงแค่ความรักเหล่านั้นมีหลายสถานะ บ้างเพิ่งเจอกัน บ้างกำ�ลังบ่มเพาะ ผลิบาน บ้างก็แกร่ง แข็งแรงดี แต่บ้างก็อ่อนแอ พร้อมจะพังทลาย บ้างกำ�ลังบูรณะ ฟื้นฟู ที่ บางกรณีก็ฟื้นฟูได้ แต่บ้างก็ต้องรื้อถอน มีบางความรักกำ�ลังจะจบ แต่บางความรัก จะคงอยู่ในใจของคนที่ยังอยู่ตลอดไป นอกจากนี้ความรักยังมีหลากหลายแบบ ใช่เพียงรักของหนุ่มสาว แต่ยังมีรักของพ่อ แม่ ปู่ ย่า สัตว์เลี้ยง จากมิตรสหาย รวมทั้งการรักชีวิตของตัวเอง ...เราเอง แม้ไม่เหลือความรักจากเขาแล้ว ก็ยังมีรักจากผู้คนรายรอบตัว รวมทั้งจาก ตัวของเราเองเหลืออยู่เช่นกัน

อุโมงค์ผาเมือง

หม่อมน้อย ม.ล. พันธุ์เทวนพ เทวกุล บรรจงเขียน บทภาพยนตร์ดดั แปลงจากบทละครเวที “ราโชมอน” ของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ผู้ล่วงลับ แล้วสร้าง เป็ น ภาพยนตร์ โชว์ ศิ ล ปกรรมชั้ น ยอดตามสไตล์ ชื่ นชมการประชั น บทบาทดราม่ า สุ ด เข้ ม ข้ นของ ตัวละครที่อ้างว่าทุกคนพูดความจริงในการสืบสวน คดีฆ่าผัวข่มขืนเมีย นำ�โดยนักแสดงคู่บุญ พลอย เฌอมาลย์-อนันดา


Music

เรือ่ ง Nutty ภาพ Internet

หลังจากทยอยปล่อยเพลงใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่อง 2NE1 ก็พร้อมแล้วที่จะโปรโมทซิงเกิ้ลใหม่ I’m The Best แนวอิเล็คทรอนิกส์ฮพิ ฮอพทีเ่ น้นจังหวะเร็วแรง ซึง่ สาวๆ บอกว่าเป็นเพลงสำ�หรับวัฒนธรรมในคลับ ของ วัยรุน่ ยุคใหม่ คาดว่าเพลงนีจ้ ะได้รบั การตอบรับทีด่ จี าก แฟนๆ ที่เคยชื่นชอบเพลงเดบิวต์อย่าง Fire ของ พวก เธอ นอกจากดนตรีที่ลํ้าสุดๆ ของเพลงนี้ 2NE1 ยัง พกพาเสื้อผ้าสีสันสดใส ดีไซน์ลํ้า พร้อมทรงผม แปลก แหวกแนว ส่งผลให้มิวสิควีดีโอเพลงนี้มีคนสนใจ คลิก เข้าไปชมเกือบสองล้านครัง้ ภายในเวลาแค่สองวัน! ไม่ อยากพลาดซิงเกิ้ลนี้แค่กด *1233024 แล้วโทรออก จั ด ให้ ด าวน์ โหลดกั น แล้ ว ในรู ป แบบดิ จิ ต อลซิ ง เกิ้ ล ทั้งเสียงรอสาย ริงโทนและเต็มเพลง…(GMM Inter)

ถึงแม้อัลบั้ม Teenage Dream ของ เคที่ เพอร์รี่ จะออกวางตลาดมาได้พักใหญ่แล้วแต่ก็ยังเป็นอัลบั้มที่ คงความฮอตไว้ได้อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดซิงเกิ้ลที่ 5 Last Friday Night (T.G.I.F.) ที่เพิ่งคลอดมาก็กลาย เป็นเพลงฮิต ไปอีกเพลง และมีทีท่าว่า Last Friday Night (T.G.I.F.) จะก้าวขึน้ แท่นแชมป์เพลงฮิตอันดับ 1 ในไม่ช้า ตามติด 4 ซิงเกิ้ลก่อนหน้าอย่าง California Gurls, Teenage Dream, Firework และ E.T. ที่ขึ้น อันดับ 1 ในชาร์ตบิลบอร์ดไปแล้ว ปล่อยเพลงฮิตแบบ ไม่รู้จบแบบนี้ จะบอกว่าเคที่เป็นศิลปินสาวที่ร้อนแรง ทีส่ ดุ แห่งปี 2011 ก็คงไม่เกินไปหรอก…(Warner Music)

ห่างหายจากงานซิงเกิ้ลมานานพักใหญ่ สำ�หรับศิลปิน สาวลุคห้าวจากแก็งกามิกาเซ่ จามีล่า พันธ์พินิจ ครั้งนี้เธอเปลี่ยนลุคเป็นสาวหวานสดใส และเปิดหัวใจ ให้ได้สัมผัสอีกหนึ่งมุมมองความรักผ่านเพลง Lovin’U “ดีใจค่ะทีไ่ ด้โอกาสกลับมาทำ�ซิงเกิล้ ใหม่ให้เพือ่ นๆ ฟัง อีกครัง้ กับเพลง Lovin’ U เพลงรักสดใส ทีจ่ ะออกอ้อนๆ หน่อย ฟังเพลงนีแ้ ล้ว เพือ่ นๆ จะเหมือนอยูใ่ นห้วงของ ความฝัน ล่องลอยและมีความสุข มีล่าร้องในห้องอัด เองก็อนิ เองค่ะ เพราะเนือ้ หาเพลงนีม้ นั สดใสมากรับรอง ฟังแล้วจะต้องชอบแน่ เพลงนี้มีล่าอยากมอบให้กับ แฟนเพลงทุกๆ คน อยากให้รู้ว่า...มีล่ากำ�ลังรู้สึกอิน เลิฟและมีรู้สึกดีๆ ให้กับทุกคนที่ให้กำ�ลังใจกันตลอด มา”…(RS)

ได้ฟังเพลง สุด...สุด ซิงเกิ้ลพิเศษที่ทำ�ขึ้นเพื่อฉลอง ครบรอบ 20 ปีของ Queen Of Dance อย่าง คริสติน่า อากีล่าร์ ไปตามคลื่นวิทยุแล้ว ก็เริ่มมี แฟนเพลงเรียกร้องอยากจะดูมิวสิกวิดีโอกันบ้าง ทาง ต้นสังกัดจึงรีบตัดต่อภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตใหญ่ที่ ผ่านมาทำ�เป็นเมด์เล่ย์ เพื่อวอร์มเครื่องความมันส์ให้ แฟนเพลงได้ชมก่อนดีวีดีบันทึกการแสดงคอนเสิร์ต 20 ปีของเธอจะตามติดออกมา ใครที่พลาดงานวันนั้น สามารถจับจองดีวดี บี นั ทึกคอนเสิรต์ “คริสตินา่ อากีลา่ ร์” กันได้แล้ว กับ 3 แพ็คเกจสุดพิเศษ ทั้ง Special Limited Edition Package ประกอบด้วยดีวีดีบันทึก การแสดงสด เพลงจากคอนเสิร์ต (Live Version) รวม ทั้งโฟโต้บุ๊ก พร้อมข้อความขอบคุณจากคริสติน่า หรือ ใครอยากเก็บเพลง สุด...สุด มาไว้ในมือถือก็สามารถ ดาวน์โหลดกันได้ที่ *123 ตามด้วยรหัส 0039…. (GMM A)

ถื อ เป็ น ศิ ล ปิ นที่ มี ผ ลงานออกมาไม่ เคยขาดสำ � หรั บ นักร้องหนุม่ อารมณ์ดี ว่าน-ธนกฤต พานิชวิทย์ ล่าสุดส่งซิงเกิล้ หอมปากหอมคอ ออกมาพร้อมปรับลุค ใหม่กบั มุมมองการทำ�งานที่โตขึ้น หนุ่มว่านเล่าที่มา ที่ ไปของเพลงนี้ให้ฟังว่า...“โดยส่วนตัวผมชอบคำ �ว่า หอมปากหอมคอ มานานแล้วครับ ส่วนใหญ่หลายคนคิด ว่าหอมปากหอมคอ คือคำ�ที่มีความหมายว่า ไม่มาก ไม่ น้อย พอดีๆ แต่ส�ำ หรับผมคำ�นีม้ คี วามหมายทะเล้นอยู่ ในที ทำ�ให้อยากเอามาขยายความ ในส่วนของซาวด์ ดนตรี เป็นการผสมผสานกันระหว่างทำ�นองของกีตาร์ อะคูสติกในแนวโฟล์คป๊อปตามสไตล์ที่ผมถนัด กับ ทำ�นองของเสียงเครือ่ งเป่าในแบบบิ๊กแบนด์ แถมมีการ เพิ่มลูกเล่นด้วยการสร้างซาวน์วินเทจให้กับเสียงร้อง เสี ย งกี ต าร์ และเสียงสแนร์ของกลองรวมทั้งเพิ่มเสียง ร้องคอรัสให้ฟงั ดูโดดเด่นด้วย อยากให้ทกุ คนลองฟังดู ครับแล้วคุณจะเชือ่ ว่า... ความรักทีด่ ี คือความรักแบบ ค่อยเป็นค่อยไป” แฟนคลับสามารถเก็บเพลงนีไ้ ว้ในมือ ถือง่ายๆ เพียงกด *123 ตามด้วยรหัส 2777 แล้วโทร ออก…(GMM A)

หลังจากที่ คิมฮยอนจุง หนุม่ หล่อมาดอบอุน่ หัวหน้า วง SS501 พักไมค์หันไปเอาดีกับการแสดงอยู่พักใหญ่ กับบทพระเอกสุดฮอตจากซีรีส์เกาหลีเรื่องดั ง อย่ า ง Boys Over Flower และ Playful Kiss ที่เพิ่งลงจอให้ แฟนๆ บ้านเราได้ชมกันเมื่อไม่นานนี้ ก็ได้เวลาแล้วที่ เขาจะหวนกลับมาจับไมค์อีกครั้งในมาดนักร้องเดี่ยว เอาใจแฟนๆ ด้วยการปล่อย Break Down มินิอัลบั้ม ชุดแรก พร้อมเผยภาพลักษณ์ใหม่ให้กรี๊ดสลบ ในมินิ อัลบั้มชุดนี้เขามีส่วนร่วมเต็มที่ในทุกขั้นตอนการผลิต ทั้งยังเป็นการทำ�งานกับต้นสังกัดใหม่อย่าง KEYEAST ซึ่งมีซูเปอร์สตาร์เอเชียอย่าง แบยงจุน เป็นผู้ถือหุ้น ใหญ่ด้วย…(GMM Inter) Miracle of Life 51


BOOK เรือ่ ง / ภาพ จรูญพร ปรปักษ์ประลัย

เข็มทิศจิตใต้ส�ำนึก

ฐิตินาถ ณ พัทลุง : อาศรมสารนาถ : 69 บาท จิตใจของคนเราก็เหมือนตู้ลิ้นชักอันสลับซับซ้อน ที่ มีอะไรต่อมิอะไรเก็บอยู่มากมาย บางลิ้นชักถูกเปิดใช้ บ่อยๆ แต่บางลิ้นชักถึงแม้ไม่ได้ตั้งใจเปิดใช้ แต่มัน กลับส่งอิทธิพลต่อตัวเราอย่างที่สุด ในบางลิ้นชักของจิตใจ มีบางอย่างซุกซ่อนอยู่เงียบๆ บางอย่างทีเ่ ป็นเหมือนเส้นด้ายเล็กๆ ทว่ากลับพันธนาการ เราไว้จนดิ้นไม่หลุด หลายคนติดอยู่กับปมนี้ ไม่ว่าจะ ท�ำอะไร ก็จะเกิดปัญหาซ�ำ้ ๆ ไม่จบสิน้ ทัง้ เรือ่ งการงาน การเงิน ครอบครัว ความรัก และ ฯลฯ สิ่งที่ครูอ้อย - ฐิตินาถ ณ พัทลุง ชี้ให้เห็นผ่านหนังสือ เล่มนีก้ ็คือ ถ้าต้องการหลุดพ้นจากปัญหา เราต้องกลับ ไปแก้ปมอดีต ย้อนไปในวันวัยที่เกิดเหตุการณ์นนั้ ขึ้น แล้วบอกกับเด็กเล็กๆ ที่อยู่ในตัวเรา ให้เข้าใจความ

Quantum Wellness อยู่ดีมีสุข

: เคธี่ เฟรชตัน - เขียน : นพ. เอกชัย อัศวนฤนาถ - แปล : ส�ำนักพิมพ์ต้นไม้ : 250 บาท เรื่องใหญ่ๆ มักมีที่มาจากเรื่องเล็กๆ เช่นเดียวกัน การ ละเลยจุดเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิต มักเป็นที่มาของปัญหา ที่ใหญ่จนดูเหมือนไม่สามารถจัดการได้ “Quantum Wellness อยู่ดีมีสุข” ของ เคธี่ เฟรชตัน เป็นหนังสือที่มุ่งให้เราพิจารณาส่วนประกอบต่างๆ ที่ เป็น “ตัวเรา” ในปัจจุบันอย่างละเอียด พร้อมมองทุก สิ่งที่ผ่านเข้ามาและสร้างผลกระทบ ให้เรารู้สึกแย่ต่อ ชีวิตไม่กระปรี้กระเปร่าสดใส หรืออยู่อย่างซังกะตาย ไปวันๆ หลักการส�ำคัญที่ เคธี่ เฟรชตัน แนะน�ำมีอยู่ 8 ข้อ คือ หนึง่ การท�ำสมาธิ สอง การนึกภาพ(ที่ดีงาม)ในสมอง สาม การท�ำกิจกรรมที่สนุกสนาน สี่ การกินอย่างมีสติ ห้า การออกก�ำลังกาย หก การดูแลตัวเอง เจ็ด การฝึก จิต และแปด การช่วยเหลือผู้อื่น หลักทั้งแปดข้อนี้เป็น สิ่งที่ต้องท�ำไปพร้อมๆ กัน จะละเลยข้อใดข้อหนึง่ หรือ เลือกท�ำเฉพาะข้อที่ชอบไม่ได้ ทั้งนี้ก็เพราะความสุข จะเกิดขึ้นได้ ทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณต้อง Miracle of Life 52

ดีด้วยกันทั้งหมด หากมีตรงไหนขาดตกบกพร่อง ก็จะ กระทบถึงกันเป็นลูกโซ่อีกจุดหนึง่ ที่ เคธี่ เฟรชตัน ชี้ให้ เห็นก็คือ ชีวิตที่ดีงามต้องสมดุลด้วยชีวิต 4 ด้าน ได้แก่ ชีวิตปกติ, ความสัมพันธ์, ความกระปรี้กระเปร่า และ ความก้าวหน้าถ้าสี่ด้านนีข้ าดความสมดุลไป ชีวิตของ เราก็จะเป็นชีวิตที่ไม่สมบูรณ์ เราจะรู้สึกว่าขาดแคลน บางอย่างไปและไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไรนัก ก่อนที่จะได้หลักการเหล่านี้ เคธี่ เฟรชตัน ได้ทุ่มเท ศึ ก ษามาเป็ น เวลานาน ทั้ ง ในแง่ วิ ช าการและในแง่ ปฏิบัติจนเห็นได้ชัดเจนว่า หลักการทั้งหมดเป็นของ จริงสามารถท�ำได้จริง และเกิดผลดีจริงๆ ส�ำหรับผู้ที่ก�ำลังมองหาความสุขในชีวิต หรือมีค�ำถาม ก้องอยู่ในหัวไม่หยุดหย่อนว่า ท�ำไมชีวิตฉันถึงต้องเป็น เช่นนี้ หนังสือแนวสุขภาพเชิงปฏิบัติอย่าง “Quantum Wellness อยู่ดีมีสุข” อาจเป็นกุญแจที่คุณก�ำลังค้นหา เพื่อไขสู่ค�ำตอบที่เป็นแสงสว่างให้กับชีวิตคุณ.

จริงทั้งหมดอย่างถ่องแท้ ใช้ความเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้ พูดกับเด็กคนนัน้ ว่า ทุกอย่างมันโอเคนะ หนูเป็นเด็ก ดี หนูสมควรได้รับแต่สิ่งดีๆ พร้อมกันนัน้ ก็เปลี่ยนมุม มอง ไปเข้าใจคนที่ท�ำไม่ดีต่อเรา ว่าทุกคนสามารถ ท�ำผิดได้ อภัยให้เขาแบบหมดหัวใจ จนไม่มีสิ่งใดติด ค้างคาใจอีกต่อไป หลักการส�ำคัญคือ เราต้องเลิกโทษอดีต ว่าเป็นต้นเหตุ ของความผิดพลาดทัง้ หลายในชีวติ เรา หันมารับผิดชอบ ชี วิ ต ตั ว เองอย่ า งเต็ ม ที่ ขจั ด ภาพลบที่ มี ต ่ อ ตั ว เอง ประกาศให้โลกรู้ถึงศักยภาพที่มีในตัวเรา และเปิดรับ สิ่งดีๆ ที่จะเข้ามาสู่ชีวิต นี่เป็นวิธีคิดที่สร้างชีวิตใหม่ให้กับผู้คนมาแล้วทั่วโลก ไม่แน่ หนังสือเล่มนีอ้ าจเปลีย่ นชีวติ คุณไปตลอดก็เป็นได้


เสาหินแห่งกาลเวลา

10 ศิลปินแห่งชาติ : สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย : 150 บาท 10 ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ กับ 10 เรื่องสั้น และบทละครขนาดสั้น ที่ผ่านการคัด สรรจาก “สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย” ว่ า เป็ น ผลงานที่ โดดเด่ นของแต่ ล ะท่ า น ไม่ ว่าจะเป็น “หมาต�ำรวจ” ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช, “ปู่บุญ” ของ ก.สุรางคนางค์,“ฉลอง วันเกิด” ของ ฮิวเมอริสต์, “ลูกสาวเจ้าของ บ้าน” ของ ม.ล.ปิ่น มาลากุล, “ระหว่างบ้านกับ ถนน” ของ กฤษณา อโศกศิลป์, “นกนางแอ่น” ของ อังคาร กัลยาณพงศ์, “ทานตะวันดอก หนึ่ง” ของ เสนีย์ เสาวพงศ์, “เมืองใต้นํ้า”

ของ สุวัฒน์ วรดิลก, “พระ พระเจ้าอยู่หัว พ่อ และลุง” ของ อาจินต์ ปัญจพรรค์ และ “มือ กายสิทธิ์ และตีนปีศาจ” ของ ลาว ค�ำหอม ซึ่ง แต่ละเรื่องก็ล้วนต่างประเด็นหลากลีลา และให้ อารมณ์ที่แตกต่างกันไปตามเอกลักษณ์เฉพาะ ตัวของแต่ละท่าน งานวรรณกรรมดีๆ ไม่มีวันตาย และไม่ว่าจะ ผ่านกาลเวลาเนิน่ นานเพียงใด คุณค่าก็ไม่เคย ลดน้อยถอยลง ถ้ายังไม่เชื่อพิสูจน์ได้จาก “เสา หินแห่งกาลเวลา” เล่มนี้.

กระบือบาล

ด�ำรงค์ อารีกุล : ส�ำนักพิมพ์มติชน : 280 บาท สงครามเริ่มแล้ว ระหว่างทัพควายกับทัพรถไถ โดยการน�ำของแม่ทัพทั้งสองฝ่าย ฝ่าย หนึง่ เป็นชายหนุ่มแห่งสถานีบ�ำรุงพันธุ์สัตว์ถิ่นอีสานใต้ ผู้มุ่งมั่นในอุดมการณ์ “อย่ายอม ให้เพื่อนควายตกงาน” ส่วนอีกฝ่ายเป็นหญิงสาวตัวแทนบริษัทรถไถที่มียอดขายอันดับ หนึง่ ของประเทศเธอถูกส่งให้มาเจาะตลาด ณ ดินแดนอันห่างไกล ซึ่งเป็นถิ่นของชาย หนุ่มผู้รักควายเป็นชีวิตจิตใจ ด้วยแนวคิดที่ว่า “รถไถมา-ควายม้วยในโรงฆ่าสัตว์” พระเอกหนุ่มของเราจึงตั้งป้อม ต่อต้านรถไถแบบสุดก�ำลัง จนไม่เคยมีบริษัทรถไถเจ้าไหนสามารถโน้มน้าว ให้ชาวบ้าน ทีน่ เี่ ชือ่ ในประสิทธิภาพทีเ่ หนือกว่าของรถไถได้ ในขณะทีจ่ �ำนวนประชากรควายทัว่ ประเทศ ลดลงไปเป็นจ�ำนวนมาก แต่ชาวบ้านที่อยู่ในความดูแลของเขา จึงยังคงยืนยันที่จะใช้ ควายเป็นแรงงานหลัก โดยไม่เปลี่ยนใจไปรักรถไถเป็นอันขาด แต่มีหรือที่นกั ธุรกิจจะ ยอมแพ้ หลังจากที่พยายามมาแล้วหลายยก คราวนี้บริษัทรถไถมากับไม้เด็ด โดยส่งหญิง สาวสายเลือดนายทหารนักสู้มา พร้อมด้วยเพื่อนสนิทอีกสองคน ทั้งสามปลอมตัวมาเป็น คนท�ำรายการสารคดี ที่ต้องการขุดค้นคุ้ยแคะความจริงเกี่ยวกับควายที่นี่ โดยเบื้องหลัง แล้ว จุดประสงค์หลักของพวกเขาก็คือ การเจาะหาจุดอ่อนของควาย เพื่อตีตรงจุดนัน้ ให้ แตกกระเจิง พร้อมขับรถไถเข้าไปสถิตอยู่ในหัวใจชาวบ้าน สงครามอั น หฤหรรษ์ จ ะลงเอยอย่ า งไร ติ ด ตามต่ อ ได้ ใน “กระบื อ บาล” นวนิ ย าย สนุกสนาน สุดแสนสร้างสรรค์ของ ด�ำรงค์ อารีกุล ที่ใครได้อ่านเป็นต้องบอกว่า“หลงรัก ควาย” กันทุกคน

Miracle of Life 53


MY IDOL

เรือ่ ง นิตยา พิมพ์สมุทร

พ่ อ ฉั น เก่ ง ที ่ ส ุ ด ตัง้ แต่ฉนั จ�ำความได้ครอบครัวของฉันมีความสุขมาก... ถึงแม้จะไม่ได้รำ�่ รวยมีเงินเป็นร้อยเป็นพันล้าน แต่ความสุขทีม่ นี นั้ มันมากเกินบรรยาย แต่กอ่ นบ้านของเราเป็นบ้านหลังเล็กๆ ทีท่ �ำจากสังกะสีเก่าๆ (แต่เก๋านะจ๊ะ) เราจะมีความสุขกันมาก ก็ตอนทีเ่ รากินข้าวกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากัน มีกบั ข้าวสองสามอย่าง แต่เชือ่ ไหมคะ มันเป็นมือ้ ทีอ่ ร่อยทีส่ ดุ ในโลกเลย ฉันคิดว่าอย่างนัน้ นะ พ่อฉันตัง้ ใจท�ำงานมาก (ถึงมากทีส่ ดุ ) เพือ่ ฉันและพีช่ ายจะได้เรียนจบสูงๆ พ่อฉันเก็บเงินสร้างบ้าน ใหม่แล้วมันก็ส�ำเร็จ เรามีบา้ นหลังใหม่และเต็มไปความสุขเหมือนเดิม พ่อฉันชอบประดิษฐ์สงิ่ ของให้ฉนั เสมอ เช่น โคมไฟ ทีท่ �ำมาจากถ้วยเก่าๆ และก็กรอบรูปบนตูก้ ระจก แล้วก็ยงั มีอนื่ ๆ อีกมากมาย พ่อชอบซือ้ ของกินมาให้ฉนั พ่อถามเสมอว่า วันนีห้ นูจะกินอะไร พรุง่ นีก้ นิ ขนมอะไรไหม มันเป็นความรูส้ กึ ตืน้ ตันถึงแม้มนั จะเป็นประโยคสัน้ ๆ แต่ใครหลายๆ คนก็คง ต้องการ เพราะมันมาจากความเอาใจใส่ พ่อฉันขยันท�ำงานเก็บหอมรอมริบ แม้พอ่ จะจบแค่ประถมสี่ แต่ฉนั ว่าพ่อฉันก็เก่ง ทีส่ ดุ แล้ว ถ้ามีคนมาถามว่า Idol ของฉันคือใคร ฉันจะตอบอย่างภาคภูมเิ ลยว่า พ่ อ ฉั น เอง

บทความทีผ่ า่ นการพิจารณาทีส่ ง่ เข้ามาร่วมกิจกรรม “Idol ของหนูคอื ใคร เพราะเหตุใด” คือ น้องนิตยา พิมพ์สมุทร ได้รบั รางวัลเป็นหนังสือ Korea Guggig Guide จากส�ำนักพิมพ์ POLKADOT โดยทีมงานจะจัดส่งไปให้ตามทีอ่ ยูท่ สี่ ง่ มาค่ะ

Miracle of Life 54


GAME

เรือ่ ง/ภาพ กองบรรณาธิการ

ณ เ ด จ เ ด ช น์ ห ด ส ณ ณ ว

เ ด ณ เ ด อ ณ เ ด ก ห เ ย ส

ด ณ เ ด ช น์ เ ด ช ณ เ ด ช น์

ต เ ด ณ ย์ ณ ด ช์ ณ เ ช ช ณ ช

ณ ด ต ด น ย ช ณ เ ด ช น์ ด ก

เ ช ณ์ ช ข ด น์ เ ช ย ภ เ ถ ณ

ด น์ ด ว ใ ณ เ ด ช น์ อ ณ ส ท

SUPER HERO!!! พีม่ ริ าเคิล ออฟไลฟ์ เชิญชวนน้องมาแชร์ความรูส้ กึ ว่าถ้าน้องๆ เลือกได้วา่ ถ้าน้องๆ แปลงร่างได้ “อยากจะแปลงร่างเป็นฮีโร่คนไหน เพราะเหตุใด” เรื่องไหนที่ผ่านการพิจารณาน�ำลงตีพิมพ์จะได้ รับรางวัลนะจ๊ะเด็กๆ รีบส่งกันเข้ามาน๊า.....พีๆ่ รออยู่ พร้อมกับของรางวัลน่ารักๆ เป็นหนังสือ The Sixth Sense จากส�ำนักพิมพ์ : พิมพ์ค�ำ ไปเลยจ้า.... Address : Miracle Of Life-Magazine 758 ซอย ร่วมน�ำ้ ใจ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 Email : miracleoflifemag@gmail.com

(อย่าลืมเขียนช่องทางการติดต่อกลับของน้องๆมาด้วยนะ)

ของรางวัลมิอาจอยูก่ บั เราได้นาน ดังนัน้ รีบส่งมา นะจ๊ะ ขอขอบคุณผูส้ นับสนุนของรางวัล : ส�ำนักพิมพ์พมิ พ์ค�ำ ดวงใจแห่งโรม

ส�ำนักพิมพ์ : พิมพ์ค�ำ ราคาทัง้ ชุด : 300 บาท ด้วยเหรียญโบราณทีพ่ าคนทีส่ ามคนย้อนเวลาไปสูก่ รุงโรมเมือ่ สองพันปีกอ่ น ท�ำให้นางเอกสาวของเราได้เจอพระเอกหนุม่ สุดหล่อ เรือ่ งราวย้อนยุคย้อน เวลาจะเป็นอย่างไร และเขาทัง้ 3 จะสือ่ สารกับชาวโรมได้หรือไม่ มาร่วม ลุน้ กับนางเอกสาวของเราด้วยกันเลยค่ะ

ช ณ เ ด ช น์ ส ช ต ค ข เ ฝ ม

ณ เ ห ง ช ข ณ น์ จ ต ณ ด ช ณ

ช ด ด ณ เ ด ช น์ ข ร น ช ย ว

น์ บ ณ เ ด ช ด ก ห ด เ น์ ช ส

ในนีม้ ชี อื่ “ณเดชน์” ทีถ่ กู ต้องจ�ำนวนกีช่ อื่ ส่งค�ำตอบเป็นรูปภาพกลับมาได้ที่

miracleoflifemag@gmail.com

น้องคนทีต่ อบถูก เป็น 2 คนแรก ก็รบั ไปเลย นิยาย “ดวงใจแห่งโรม” จากส�ำนักพิมพ์พมิ พ์ค�ำ จ�ำนวน 2 รางวัลค่ะ

ประกาศผลรางวัลเล่นเกมส์ จากเล่ม 4 มาริโอ้ ผู้ที่ตอบค�ำถามได้ถูกต้องเป็นคนแรก คือ ภัทราภรณ์ เหลาสา รอรับรางวัลเก๋ๆ เป็นหนังสือ SEW. SEW By Linna จากส�ำนักพิมพ์ POLKADOT ไปเลยจ๊ะ ส่วนน้องที่ส่งเรื่องราวความดีเข้ามา 5 คน ได้รับรางวัลเป็นกระเป๋าโน้ตบุ๊คขนาดพกพา คือ 1. ชาลิสา บุญมาก 2. กรรณิกา สองแช 3. นงคราญ มีกล�่ำ 4. นารยา ประสิทธิ์ 5. สมพร วิวัฒนา หนังสือชุด : The Sixth Sense “ญาณสือ่ รัก กับดัก รักลวง เล่หบ์ ว่ งมนตรา มายาร้อยใจ เปลวไฟในสายลม”

ส�ำนักพิมพ์ : พิมพ์ค�ำ ราคาทัง้ ชุด : 1,290 บาท นิยายรักผสมกับความตืน่ เต้นทีจ่ ะชวนคุณผูอ้ า่ นขนลุกไปกับความน่ากลัว ของเหล่าวิญญาณร้ายทีท่ �ำให้นางเอกสาวของเราทัง้ 5 คนปราบให้อยูห่ มัด จนไม่ใช่แค่เหล่าวิญญาณเท่านัน้ แต่ยงั รวมไปถึง 5 พระเอกสุดหล่อทีย่ งั ต้อง ยอมสยบให้แก่ความน่ารักของนางเอกสาวทัง้ 5 ของเรา ติดตามผลงานของ นักเขียนทัง้ 5 คนนีไ้ ด้ จากนิยาย THE Sixth Sense By ณารา ร่มแก้ว ซ่อนกลิน่ เก้าแต้ม และแพรณัฐ

Miracle of Life 55


1000 words เรื่อง / ภาพ กองบรรณาธิการ

Attitude that makes

big

a

Miracle of Life 56

difference. ~Winston Churchill

is a little thing

ทัศนคติเป็นสิ่งเล็กๆ ที่ทำ�ให้เกิดความแตกต่างอันยิ่งใหญ่ ~วินสตัน เชอร์ชิล


“Money Can’t Buy Style” ~ Kmart

Miracle of Life 57


TEEN QUEEN เรือ่ ง หวานใจ

Up Ma ke

Box

M ake U p Bo x

ร้อยทัง้ ร้อย สาวใดได้เดินตลาดนัดและไปเผลอสบตากับบรรดาเครือ่ งสำ�อางราคาถูกเหมือน ตาฝาด เย้ายวนใจจนน่าแวะจอดสอดส่องเป็นสาวมุงกับเขาบ้าง พึงระวังให้ดี เครือ่ งสำ�อาง สมัยนีด ้ ยู าก เพราะพัฒนาจากปลอมมาเป็นโคลน(นิง่ )กันแล้ว วิธีเทสต์ของจริง-ของปลอมที่คลาสสิค ใช้กันมาทุกยุคทุกสมัยคือ เครื่องสำ�อางทุกชนิดต้องมีฉลากภาษา ไทยที่แสดงข้อความบังคับอย่างครบถ้วน (ชื่อ ชนิด ส่วน ประกอบสำ�คัญ ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต วันเดือน ปีที่ผลิต และปริมาณสุทธิ) ถ้าใช้เครื่องสำ�อางชิ้นไหนเป็นครั้งแรก ควรทดสอบการแพ้ก่อนใช้ โดยทา ผลิตภัณฑ์ในปริมาณเล็กน้อยลงบนบริเวณท้องแขน ทิ้งไว้ 24-48 ชั่วโมง ถ้าไม่มีความผิดปกติใดๆ เกิด ขึ้น แสดงว่าใช้ได้ แต่ถ้ายังไม่สบายใจว่าใช้แล้วจะแพ้เป็นผื่นหรือหน้าพังหรือเปล่า เราก็สามารถสวยจาก ข้างในได้โดยไม่ต้องพึ่งเคมี ดีจริงๆ นะ จะบอกให้

Miracle of Life 58


แม่เนือ้ หอม อย่าเผลอซื้อนํ้าหอมราคาเย้ายวนถ้าไม่มั่นใจ ว่าจะเป็นของจริง ลองกินเนื้อสัตว์ให้น้อยลง กิ น ผั ก ผลไม้ ให้ ม ากขึ้ น แล้ ว กลิ่ นตั ว จะลดลง ท่องไว้ง่ายๆ กินเนื้อเยอะกลิ่นตัวจะแรง กินผัก เยอะกลิ่นตัวจะไม่ต้องเสียแพง ใบ้ให้นิดหนึ่ง เห็ดหอม จะทำ�ให้กลิ่นตัวเราหอมอ่อนๆ ได้จ้า

หน้าเด้ง หน้าใสกิง๊ ผู้ช่วยสำ�คัญที่จะช่วยให้ผิวหน้าเต่งตึง นุ่มนิ่ม มีนา้ํ นวล คือ บรอคโคลี ทีอ่ ดุ มไปด้วยซีลเี นียม นี่เอง ซึ่งจะช่วยให้ผิวยืดหยุ่นดี ดูออ่ นกว่าวัย ผิวหน้านุม่ นิม่ มีนา้ํ มีนวลและลดริ้วรอยเหี่ยว ย่นอีกด้วย ถ้ายังไม่พอ ขอแถมสูตรเสริมความงามให้อีก สองสูตร สูตรหน้าเด้ง ไม่หยาบกร้าน โยเกิร์ต 3 ช้อนโต๊ะ และมะเขือเทศลูกเล็กๆ สัก 3 ลูก ปั่นรวมกันให้ละเอียด พอกหน้าให้ทั่ว โดยเว้น รอบดวงตา ทิ้งไว้ 15 นาที แล้วล้างออก สูตร ขัดหน้าขาว และลดริ้วรอยหมองคลํ้า ผสม โยเกิรต์ 1 ถ้วย กับเกลือป่นละเอียด 1 ช้อนโต๊ะ ให้เข้ากัน ชโลมให้ทั่วใบหน้า แล้วขัดๆ ถูๆ ให้ ทั่ว ขัด 5 นาที ทิ้งไว้อีก 5 นาที แล้วล้างออก ทำ�เดือนละครั้งกำ�ลังดี

ชมพูระเรือ่ ด้วยลูกพรุน (Prunes) เชิดใส่ลิปสติกสีย่วั ยวนราคายั่วใจตามตลาดนัด ไปเลย และถ้ายังไม่อยากซือ้ ของแท้แท่งใหม่ มาเพิ่มในสต๊อกเพื่อรอวันอายุ ก็ลองเดินเข้า ซูเปอร์มาเก็ต มองหาลูกพรุนที่อุดมไปด้วย โปแตสเซียม เหล็กและไฟเบอร์ แล้วยังช่วยให้ผวิ มีเลือดฝาด หน้าใส แก้มแดง ยิง่ ถ้าได้กนิ ลูกพรุน สดๆ เป็นประจำ�ล่ะก็... รับรองปากจะแดงอวบ อิม่ แก้มชมพูระเรือ่ แบบไม่ตอ้ งพึง่ เมคอัพกันเลย ทีเดียว นอกจากเพิม่ สวยได้แล้ว ลูกพรุนยังช่วย ระบายท้องได้ดว้ ยนะ

ผมสลวยด้วยอาหาร อาหารบำ�รุงผม 5 ชนิด คือ แซลมอน ผักใบ เขียว ถั่วเปลือกแข็ง ไข่ และโฮลเกรน ซึ่งอุดม ด้วย อัลฟ่า-ไลโนเลนิก โอเมกา-3 ธาตุเหล็ก สังกะสี วิตามินบี 12 ช่วยให้สภาพผมของกลุม่ ทดลอง 100 คนที่กินอาหารดังกล่าวเป็นเวลา 5 ปี มีปญ ั หาผมหงอก แตกปลายและผมแห้ง น้อยกว่าคนที่ไม่ได้กินถึง 70 เปอร์เซ็นต์ เอ้า! เริ่มวันนี้ สวยในเร็ววัน

เล็บแข็งแรง จุ่มเล็บในนํ้ามันมะกอกอุ่นประมาณ 5 นาที นวดวันละ 2 ครั้ง จะทำ�ให้เล็บแข็งแรง สำ�หรับ คนทีไ่ ม่ชอบทาเล็บ ขัดเล็บด้วยตะไบยางสัปดาห์ ละครั้ง ก็จะช่วยให้เล็บสวยเงางามแล้ว

Miracle of Life 59


ต่อยไข่ไก่ 1 ฟอง แยกไข่แดงออก เทเฉพาะไข่ขาวลงในถ้วย ใช้ส้อมตี ไข่ขาวจนเป็นฟองพอสมควร แล้ว ใช้แปรงขนนุ่ม จุ่มไข่ขาวทาให้ทั่ว ใบหน้าและลำ�คอ ทิง้ ไว้ประมาณ 20 นาที จนไข่ขาวเริ่มจับตัวแข็ง แล้ว ล้างออกด้วยนํ้าเย็น

Miracle of Life 60

กล้วยสุก 1 ผล นำ�มาบดแล้วเติม นํ้าผึ้ง 1 ช้อนชา ผสมให้เข้ากัน นำ� มาพอกหน้าทิ้งไว้ 15 นาทีแล้วล้าง ออก จะช่วยให้คนผิวแห้งมากๆ ดู ชุ่มชื้นขึ้น

ฝานแตงโมเป็นชิ้นบางๆ จากส่วนที่ แดงที่สุด นำ�มาแปะให้ทั่วใบหน้า แล้วใช้ผ้าขาวบางคลุมหน้าไว้ ทิ้งไว้ ประมาณ 30 นาที แล้วล้างออก ด้วยนํ้าเย็น

ผสมนํา้ ผึง้ 1 ช้อนโต๊ะ กับนํา้ มะนาว 1 ช้อนชา คนให้เข้ากัน แล้วนำ�มา ทาให้ทั่วทั้งใบหน้าและลำ�คอ ทิ้งไว้ อย่างน้อย 30 นาที แล้วล้างออก ด้วยนํ้าอุ่น


ฝานมะเขือเทศ 1 ชิ้นหนาๆ ถูให้ทั่ว ใบหน้าและลำ�คอเบาๆ ตรงบริเวณ ที่มีสิวเสี้ยน มะเขือเทศมี วิตามินซี และกรด AHA จะช่วยลอกผิวหน้า ทีต่ ายแล้วให้หลุดออกได้ หลังจากนัน้ จึงค่อยใช้ส�ำ ลีชบุ นํา้ เย็น เช็ดมะเขือเทศออกให้สะอาด

สำ�หรับคนผิวหน้ามัน ล้างหน้าให้ สะอาดก่อน แล้วเอานมเปรี้ยวที่แช่ เย็นจัดพอกหน้า ทิ้งไว้ประมาณ 20 นาทีหรือนานกว่านั้น ใช้ผ้าขนหนู นุ่มๆ เช็ดออก ตำ�รานี้จะใช้ได้ผลดี มากในหน้าร้อน เพราะจะช่วยให้ ใบหน้าที่ซีดเซียวกลับเปล่งปลั่ง ขึ้นได้

ปอกแอปเปิล้ คว้านเอาไส้และเมล็ด ออก บดให้ละเอียด ผสมนํ้าผึ้งลง ไปขณะที่บด เมื่อบด จนเข้ากันดี แล้ว นำ�เอาส่วนผสมนี้มาพอกหน้า ทิ้งไว้ 20 นาที แล้วใช้นมสดเย็นๆ ล้างออก

ล้างหน้าให้สะอาด เช็ดให้แห้ง แล้ว ใช้ปลายนิว้ แตะนํา้ ผึง้ ลูบไล้บนใบหน้า และลำ�คอเบาๆ สักครู่ แล้วนวดหน้า ด้วยปลายนิ้วอย่างแผ่วเบาประมาณ 5 นาที จนนํ้าผึ้งเหนียว นวดต่อไป ไม่ได้แล้ว ก็ปล่อยทิ้ง ไว้ประมาณ 10-15 นาที ระหว่างนั้นให้นอนพัก ศีรษะอยูต่ า่ํ กว่าระดับปลายเท้า เพือ่ ให้เลือดไหลมาหล่อเลี้ยง ที่ใบหน้า และลำ�คอได้สะดวกยิ่งขึ้น เมื่อครบ เวลาแล้วก็คอ่ ยๆ ใช้ผา้ ชุบนํา้ อุน่ เช็ด นํา้ ผึง้ ออก ให้สะอาด เป็นอันเสร็จพิธี

Miracle of Life 61


DRESS MY DAY เรือ่ ง / ภาพ กงพัฒน์ ศักดาพิทกั ษ์

brown or navy with black (สามเกลอเขย่าโลก)

ปกติไม่ชอบใส่สีดำ�ผสมกับสีอื่น เพราะ คิดว่าใครๆ ก็ใส่ก็ทำ�กัน กลัวเหมือน คนอื่นก็ว่าได้ แต่ใช่จะยึดมั่นคำ�สัญญา เสมอไป เมื่อเวลาเปลี่ยนใจคนก็เปลี่ยน สิ่งที่ไม่ชอบกลับกลายเป็นชอบ เหมือน กลืนนํ้าลายตัวเอง ไม่ได้ทำ�ให้ใคร เดือดร้อนร้อนก็จะยอมให้ สีนํ้าตาล สีนํ้าเงิน ใส่กับสีดำ�เป็นสาม สีใหม่ที่น่าสนใจสุดๆ ณ ตอนนี้ โทน สีสันสีสดต้องหยุดไว้ก่อนเพราะใช้กัน มาเยอะ เห็นแล้วเบื่อ หาสีใหม่ๆ มา ใส่บ้าง ตัวเราและคนอื่นจะได้อะไรที่ แปลกแตกต่างออกไป ยิ่งคนอื่นๆ เห็น เราใส่แล้วเขาเกิดไอเดียไปแต่งตาม ด้วยถือว่าได้บุญกุศลส่ง รู้แล้วบอกต่อ ด้วย

Miracle of Life 62


Miracle of Life 63


diy

เรือ่ ง / ภาพ toommeng

ขวดเก่า-เล่าใหม่

Miracle of Life 64


ขวดเปล่ า ไม่ ใ ช้ แ ล้ ว

ลู ก โป่ ง สี ส วยๆ

กรรไกร

ตั ด ปลายลู ก โป่ ง แล้ ว สวมจากก้ น ขวดขึ ้ น ไป ให้ ค ลุ ม ทั ่ ว ทั ้ ง ขวด

ใส่อะไรก็ได้ที่อยากใส่ เท่านี้ก็ได้ขวดใส่คอตตอนบัต แจกันดอกไม้ ขวดใส่ดินสอ มากมายไม่รู้จบ

ขวดเก่าๆ ที่เราไม่ใช้แล้ว ใช้เวลาย่อยสลายกี่ปี Penn State University บอกว่าใช้เวลานาน 500 ปี ส่วน Pocket Guide to Marine Debris บอกว่า 1 ล้านปี และในเว็บไซต์ไทยหลายแห่งบอกว่าต้องใช้ เวลา 2 ล้านปีกว่าแก้วจะย่อยสลายได้ จะกี่ปีก็แล้วแต่ ที่แน่ๆ ขวดแก้ว นำ�กลับมาใช้ซํ้าได้ แค่แต่งเนื้อแต่งตัวเสียใหม่ เท่านี้ก็เติมสีให้ชีวิตจน สดใสไม่รู้เบื่อแล้ว

Miracle of Life 65


Beauty Tips by Bisaku เรือ่ ง นายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ

วัยรุ่น วุ่นๆ เรื่องผิวหน้า Bisaku มTeใeสn

คืนควา ีน ให้วัยท

3.0 cm.

Crystal Sunscreen Gel SPF15

e White Absolut ion Body Lot SPF30

30°√—¡

Crysta Cleans l ing

Gel

30°√—¡

100 °√—¡

สถานที่จํําหน่าย : BB Beauty & Spa รพ.กรุงไทย 02-582-2299, 082-790-0889 หรือสั่งซื้อทางเว็บไซต์ www.bbbeautyspa.com 4.0 cm.

เป็นธรรมชาติของวัยรุ่น ที่พยายาม เอาใจใส่ความสวยความงามของตัวเอง ให้ดูดีอยู่เสมอ โดยเฉพาะผิวหน้า วิวฒ ั นาการสมัยใหม่ ทำ�ให้วยั รุน่ ยุคใหม่ มีเครื่องสำ�อางสารพัดสรรพคุณ เพื่อใช้ บำ�รุงผิวหน้าให้ผิวพรรณสดใส แต่อาจ จะยั ง ไม่ รู้ จั ก วิ ธี ก ารดู แ ลผิ ว หน้ า เบื้ อ ง ต้นโดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นอย่างถูกวิธี เพราะสาเหตุที่ทำ�ให้ผิวหน้ามีปัญหามา จากหลายอย่าง เช่น การเปลี่ยนแปลง ของฮอร์โมนในวัยรุ่นทำ�ให้เกิดสิว และ ผิวหน้ามันได้ เรามาลองเรียนรู้ถึงวิธีการดูแลผิวหน้า ในวัยหนุ่มสาวแรกรุ่นกันเลยนะครับ ซึ่ง ก็ไม่ยาก ถ้าเราเข้าใจและใส่ใจ รู้ไหม ครับว่าในวัยรุ่นนี้ ผิวของคุณจะแข็งแรง มากที่สุด ดังนั้นหากคุณเริ่มต้นดูแลผิว ตั้งแต่ช่วงนี้ ผิวที่แลดูสดใส อ่อนเยาว์ ก็จะอยู่กับคุณไปอีกยาวนาน ซึ่งก็คง น่าเสียดายนะครับ ถ้าเราไม่ให้ความ สำ�คัญกับการดูแล

วิธีการดูแลผิวพรรณอย่างง่าย

1. เริ่มจากการทำ�ความสะอาดผิวหน้า วันละ 2 ครั้ง ด้วยผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยน และเหมาะสมต่อผิวหน้า 2. ปรับสภาพผิวหน้า (Toning) เพิ่ม ความชุ่มชื่น (Moisturizing) ให้กับผิว โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับ สภาพผิวของแต่ละคน 3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงแดด เพราะ แสงแดดเป็ นตั ว ทำ � ลายผิ ว ที่ แรงที่ สุ ด ดั ง นั้ น เราจึ ง ควรทาครี ม กั น แดดที่ มี ประสิทธิภาพสูง โดยผลิตภัณฑ์ที่มีค่า SPF 15 เป็นอย่างตํ่า 4. ดื่มนํ้าให้มากๆ เพิ่มความชุ่มชื้น จะ ทำ�ให้เกิดความสมดุลย์ในร่างกาย และ ช่วยให้ผิวพรรณมีสุขภาพดี 5. เลือกทานผลไม้ ผัก และ ธัญพืช ที่ มีประโยชน์ เพราะอาหารจำ�พวกนี้ช่วย ลดอันตรายที่เกิดจากแสงแดด และ วิตามินที่ ได้จากกอาหารเหล่านี้ จะช่วย ทำ�ให้ผวิ พรรณมีนา้ํ มีนวล สดใสเปล่งปลัง่ อยู่เสมอ

6. ก่อนเข้านอน ควรบำ�รุงด้วยครีมบำ�รุง ที่เหมาะกับสภาพผิว พยายามอย่านอน ดึก เพราะนัน่ ก็เป็นอีกหนึง่ สาเหตุทท่ี �ำ ให้ เกิดสิว และผิวหน้าหมองคลํ้า เห็นไหมครับว่า การดูแลผิวหน้าไม่ยาก เลย ถ้าเราใส่ใจสักนิด และอีกอย่าง เรา ควรจะรู้ว่า เรามีสภาพผิวหน้าแบบไหน เพราะจะมีผลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสมัยนี้ ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะแยก กลุม่ ของสภาพผิวหน้า เพือ่ ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด และเหมาะสมกับทุกสภาพผิว หลังจากดูแลผิวหน้าด้วยตัวเองเป็นอย่าง ดีแล้ว ถ้ามีปัญหาก็ควรจะไปปรึกษา แพทย์ เพื่อได้รับคำ�แนะนำ�ที่ปลอดภัย ด้วยความห่วงใย และ ปรารถนาดีจาก Bisaku Teen ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวหน้าที่ดี ที่สุดสำ�หรับวัยแรกรุ่น


“If you have much, give of your wealth; If you have little, give of your heart” ~ Arab Proverb quotes


miracle of life project เรือ่ ง FAITHYUI ภาพ โครงการปาฏิหาริยแ์ ห่งชีวติ

เยาวชน HEAD HEART จากโครงการ Miracle of Life (ปาฏิหาริย์แห่งชีวิต) HEAD

คือ ภาวะความคิด การเป็นผู้นำ�ที่มี ความริเริ่มสร้างสรรค์

HEART

คือ คุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา

HAND

HAND

คือ การลงมือปฏิบัติ ที่สร้างภูมิคุ้มกันแก่ผู้ให้ และ สร้างประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ

โครงการ Miracle of Life (ปาฏิหาริย์แห่งชีวิต) ครั้งที่ 3 กลับมาแล้วค่ะ ปีนี้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิตของเราเป็นโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการมีจิตอาสา กับการอบรมตามแนวคิด “HEAD HEART HAND” ในฉบับที่แล้ว เราได้นำ�ภาพบรรยากาศของค่ายอบรมจากโรงเรียนทั้งหมด 3 แห่งมาให้ชมแล้ว ซึ่งคราวนี้ทีมงานโครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ได้บุกตะลุยโรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ เราได้ไปพบปะกับน้องๆ ในครั้งนี้โดยใช้เวลา 1 วันเต็มๆ และจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ เพื่อน้องๆ ทั้งโรงเรียนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมดีๆ ของเรา เราได้พูดถึงบรรยากาศในหลายๆ ค่ายให้น้องๆ ฟังไปแล้ว คราวนี้เรามาพูดถึงกระบวนการของ ค่ายนีก้ ันดีกว่าค่ะ สิ่งที่วิทยากรต้องการจะสอน น้องๆ เราสามารถพบได้จาก ในแต่ละเกมส์ แต่ละกิจกรรมก็จะแฝงไปด้วยข้อคิด ที่จะสอน ให้น้องๆ คิดตามว่า ในการท�ำโครงการเขาจะ ต้องนึกถึงอะไรบ้าง โดยเฉพาะในเกมส์ขอเปลี่ยน พี่ๆ วิทยากรก็จะ ให้น้องน�ำโครงการเดิมของน้องๆ มาท�ำอีกด้าน หนึง่ โดยจะมีวธิ กี ารคิดสิง่ ใหม่ตาม S - C - A

S-Substitute C - Combine A - Adapt คือ การแทนที่ เช่น การคิดตู้ รับบริจาคให้แปลกใหม่ จะเอา อะไรออก และจะเอาอะไรเข้า มาแทนที่ได้บ้าง น้องๆ อาจ จะท�ำตู้หยอดเหรียญบริจาค ที่ มี เ สี ย งเพลง พอหยอด เหรี ย ญแล้ ว ก็ จ ะมี เ สี ย งเพลง ดังเหมือนเราหยอดเงินไปสัก หลายสิบเหรียญก็เป็นได้ ซึ่ง พีๆ่ ก็ขอแค่ให้นอ้ งเริม่ ลองคิด ดูว่ามีอะไรอีกบ้างที่เราพอจะ เอามาปรับได้

คือ การรวมกัน หมายถึง การที่เอาสิ่งๆ หนึง่ มารวมกับ อีกสิ่งหนึง่ เช่น การเอาตู้รับ บริ จ าคมารวมกั บ ตู ้ เ ย็ น น�ำ ไปวางที่ตลาดสด และเมื่อมี คนมาหยอดก็สามารถเข้าไป รับความเย็นในตู้เย็นได้ด้วย เป็นต้น

คือ การประยุกต์ใช้ หมาย ถึ ง การที่ จ ะเปลี่ ย นสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ง โดยการเอาคอนเซ็ปมา ใส่ลงในสิ่งที่เราจะปรับ เช่น ถ้าเราเป็นคนชอบฟังเสียง เรา ก็น�ำตู้รับบริจาคมาปรับ โดย เวลาที่ มี ค นมาหยอดเหรี ย ญ ก็ จ ะมี เ สี ย งเหมื อ นเราโยน สิ่งของจากที่สูงลงสู่ที่ตำ�่ การ เอาคอนเซ็ปนี้มาปรับใช้ก็เพื่อ ปรับให้คนสนใจในสิ่งๆ นั้น มากขึน้ นัน่ เอง

จากแนวคิด S - C - A นี้ ก็สามารถเห็นความคิดทีส่ ร้างสรรค์ของน้องๆ แต่ละกลุม่ ซึง่ แปลกใหม่ไม่ซำ�้ ใคร ก็ท�ำให้พๆี่ ทีมวิทยากรแปลกใจไม่นอ้ ยถึงความคิด สร้างสรรค์ทนี่ อ้ งๆ มีอยูใ่ นตัว แต่อาจจะไม่เคยถูกดึงออกมาใช้นนั่ เอง ปิดท้ายกับภาพบรรยากาศในโรงเรียน 2 แห่งสุดท้ายของปีนจี้ ะสนุกสนานกันขนาดไหนไปชมกันเลยจ้า... Miracle of Life 68


เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี

เด็กๆ ก็มาถ่ายด้วยกันสิจ๊ะ

อ่ะ...ถึงเวลาของเราแล้ว 3 หนุ่ม 3 มุม มา....ช่วยกันเขียน ถ่ายภาพหมู่ เขียนอะไรต่อดีละ

ฮ่าๆๆ

เย้ย...จับแก้มเราด้วย จั๊กจี๋นะ

ขอเขียนบ้างดิ

แนะน�ำตัวหน่อยสิจ๊ะ

มอบของที่ระลึก ขอจับแก้มหน่อย อิอิ

พี่...ผมขอ???

อ่า!.... มาดูกลุ่มนี้กัน

ฮ่าๆ ...ข�ำจนท้องจะแตกแล้ว

โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว น้องๆ โรงเรียนสระแก้วมากันอย่างพร้อมเพรียง 4 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 255

พิธีเปิดช่วงเช้า

ยิ้มรับเช้าวันใหม่กับพิธีเปิด เช้าวันนี้สดใสจริง

ถ่ายภาพร่วมกันจ้า

Miracle of Life 69


SPECIAL ADVERTORIAL

เคล็ดลับเตรียมความพร้อมให้

ฟิต&เฟิร์ม

แบบฉบับ

มาริโอ้

“ฟิต ฟิต ฟิต...เฟิร์ม เฟิร์ม เฟิร์ม!”

ดูเหมือนว่ายุคนี้ หนุ่มๆ สาวๆ ต่างก็โหยหาหุ่นที่ “ฟิต & เฟิร์ม” ด้วยกันทั้งนั้น เพราะนอกจากจะทำ�ให้ตัวเองรู้สึกมั่นใจ ดูดีแล้ว ยังมีเสน่ห์น่ามองแก่คนรอบข้าง ซึ่งไม่ยากเลยค่ะ หากเราหมั่นฝึกฝนดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอ หนทางสู่หุ่นฟิตๆ เฟิร์มๆ ก็ไม่ไกลเกินเอื้อม ตามมาเลยค่ะ หน้ากระดาษนี้มีทางลัด! วันนี้หนุ่มหล่อ มาริโอ้ เมาเร่อ จะมาบอกหนทางลัดสู่การมีรูปร่างและสัดส่วน ที่ดูฟิตและเฟิร์มตลอดเวลา

เห็นรูปร่างหน้าตาอย่าง มาริโอ้ เมาเร่อ ที่ดูดีขนาดนี้ อยากรู้ว่า โอ้ มีเคล็ดลับอะไรที่ทำ�ให้ดูสุขภาพดีตลอดเวลา

“ก่อนอื่นเลย ต้องหาเวลาไปออกกำ�ลังอย่างสมํ่าเสมอครับ อย่างโอ้นี่ ถึงงานจะเยอะแค่ ไหน ก็ยังหาเวลาไปเล่น สเก็ตบอร์ด เตะบอล ยกเวท ก็สนุกดีครับ ได้ทั้งความสนุก ผ่อน คลาย และได้สุขภาพที่ดีด้วย เชื่อมั้ยว่าโอ้นั่งสมาธิด้วยนะครับเวลาว่างๆ ช่วยให้จิตใจสงบ หายเครียด แล้วที่สำ�คัญสุด ต้องนอนหลับให้พอ แล้วโอ้ก็พยายามกินอาหารให้ครบทั้ง ห้าหมู่ เพราะเวลางานยุ่งมากๆ ไม่ค่อยมีเวลา โอ้ก็จะเลือกกินอะไรที่มีประโยชน์ อย่างนมถั่ว เหลืองเนี่ย โอ้กินเป็นประจำ� ช่วยให้หายหิว ประโยชน์ก็เยอะด้วยครับ”

แล้วโอ้ดื่มนมถั่วเหลืองอะไรอยู่ บอกได้มั้ยคะ´

“ได้สิครับ โอ้ดื่ม นมถั่วเหลืองไวตามิ้ลค์ ครับ เพราะทำ�จากถั่วเหลือง เต็มเมล็ด มีโอเมก้า3, 6, 9 รวมถึงวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆ เยอะแยะ ช่วยบำ�รุงสมอง และช่วยเรื่องความจำ�ของโอ้ด้วย แล้วยังช่วยลดระดับ คลอเลสโตรอล และไขมันในเส้นเลือด เรียกได้ว่าดื่มกล่องเดียวได้ครบเลย ครับ” ได้เคล็ดลับดีๆ จากมาริโอ้แล้ว อย่าลืมเอาไปใช้ด้วยนะคะ เพราะการมีผิวพรรณและ รูปร่างที่ดูดี สุขภาพที่แข็งแรง พร้อมอยู่เสมอ ไม่ว่าจะทำ�กิจกรรมอะไร ที่ไหน เมื่อ ไหร่ ก็ทำ�ให้เรามีชัยไปกว่าครึ่งแล้วค่ะ

Miracle of Life 70


พี ่ ใ หญ่ อ าสา

เรือ่ ง โชติเวชญ์ อึง้ เกลีย้ ง ภาพ สรรเสริญ วัฒนสิน

เสียงเพลง แสงธรรม มาลีวัลย์ เจมีน่า, มิ้นท์

‘เพลง’ คืออุปกรณ์อย่างหนึ่งที่สามารถเชื่อมให้เข้าถึงจิตใจคนได้อย่างรวดเร็วและ แนบเนียน บางครั้งได้ฟังเพียงเสียงดนตรีที่ไม่มีความหมาย แต่กลับน้ำ�ตาไหลไม่หยุดก็มี ให้เห็นเป็นตัวอย่างมาแล้วหลายต่อหลายคน เรียกได้ว่าอยู่ที่ใครจะนำ�เพลงมาใช้ในทาง ไหนมากกว่า เพราะอย่าลืมว่าเมื่อทุกข์คนเราก็เสียน้ำ�ตา สุขเราก็เสียน้ำ�ตาเช่นกัน มาลีวัลย์ เจมีน่า, มิ้นท์ ผู้ที่ท�ำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนได้อย่างสร้างสรรค์และชาญฉลาด ได้หยิบ บทเพลงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางธรรม ผ่านอัลบั้มที่ชื่อว่า ‘เสียงเพลง แสงธรรม’ และเร็วๆ นี้ พี่มิ้นจะมีคอนเสิร์ตที่ชื่อว่า DIY (Dhamma In You) มาให้แฟนๆ ได้ท�ำบุญกันถ้วนหน้ากันอีกด้วย “พอได้ทราบว่าปีนี้ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย (ย.พ.ส.) ครบ 60 ปี พี่ก็เลยอยากจะท�ำอะไร ดีๆ ให้กับยุวพุทธิกสมาคมฯ เพื่อตอบแทนบุญคุณสถานที่ ที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของพี่ด้วย จึงคิดที่จะท�ำคอนเสิร์ตเพื่อน�ำรายได้ (หลังจากหักค่าหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด) มอบให้กับทางยุวพุทธิก สมาคมแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาเด็กเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ก็เลยไปชวนเพื่อนๆ ใน วงการมาช่วยกัน ปรากฏว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากจากเพื่อนๆ ทุกคน” ดูจากช่องทางการบริจาคแล้วรู้สึกว่าพี่มิ้นให้ความส�ำคัญกับเด็กและเยาวชนพอสมควร “พี่คิดว่าถ้าเราปลุกฝังสิ่งดีๆ ให้กับเด็กและเยาวชนของเรา ก็จะเป็นการขัดเกลาจิตใจพวกเขา ตั้งแต่เด็ก ให้มีศีลธรรม, จริยธรรม และเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า อย่างน้อยก็ขอให้เป็นคนดีของ คุณพ่อคุณแม่ จุดเริ่มต้นเล็กๆ พวกนี้ ก็จะน�ำพวกเขาไปสู่การเป็นคนดีในสังคม เป็นผู้น�ำที่ดีของ ประเทศในวันข้างหน้า ทุกวันนี้พี่ก็เห็นว่าบ้านเมืองเราก็วุ่นวายพอสมควร ถ้าสมมติเราปลูกฝังเด็กๆ ให้เขามีความคิดมีทัศนคติที่ดี มีความรักความสามัคคี ประเทศไทยในวันข้างหน้าก็คงจะอยู่เย็น เป็นสุข อันที่จริงตั้งแต่ยุคบรรพบุรุษของเราเกิดสิ่งดีๆ ขึ้นมามากมาย และหลายเรื่องที่เราควรคงไว้ ให้เป็นเอกลักษณ์ประจ�ำตัวของคนไทย เช่น การนอบน้อม การไหว้ และการมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ พวกเราควรที่จะรักษาไว้” ฝากไปถึงผู้ที่สนใจคอนเสิร์ต Dhamma In You หน่อย “เป็นคอนเสิร์ตที่ทุกคนไม่ควรจะพลาด และอย่าคิดว่านะคอนเสิร์ตธรรมะจะเป็นสิ่งที่น่าเบื่อ คอนเสิร์ตครั้งนีน้ อกจากทุกคนจะกลับบ้านด้วยความอิ่มกายอิ่มใจแล้ว รับรองว่าทุกคนจะต้องกลับ บ้านด้วยความซาบซึ้งใจและได้สาระประโยชน์อีกมากมาย” Miracle of Life 72


D I Y CONCERT (Dhamma In You)

คอนเสิรต์ ทีป่ ระกอบไปด้วยดนตรีทยี่ กระดับจิตใจในแนวต่างๆ

“POP, Divo&Divas, Musical Comedy, Kings of Rock” วัน : เสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2554 เวลา : 19.00-22.00 น. สถานที่ : Mcc HALL เดอะมอลล์บางกะปิ ชัน้ 4

Miracle of Life 73


ห้องสมุดโรงเรียนทั่วประเทศ จังหวัดล�ำปาง โรงเรียน เขลางค์นคร โรงเรียน เมืองมายวิทยา โรงเรียน เวียงตาลพิทยาคม โรงเรียน เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา โรงเรียน แม่เมาะวิทยา โรงเรียน แม่สันวิทยา โรงเรียน โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก โรงเรียน กิ่วลมวิทยา โรงเรียน บุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียน ปงแสนทองวิทยา โรงเรียน ประชารัฐธรรมคุณ โรงเรียน ประชาราชวิทยา โรงเรียน ล�ำปางกัลยาณี โรงเรียน สบจางวิทยา โรงเรียน ห้างฉัตรวิทยา โรงเรียน เกาะคาวิทยาคม โรงเรียน เถินวิทยา โรงเรียน เวียงมอกวิทยา โรงเรียน เสริมงามวิทยาคม โรงเรียน แม่ทะประชาสามัคคี โรงเรียน แม่ทะพัฒนศึกษา โรงเรียน แม่ทะวิทยา โรงเรียน แม่พริกวิทยา โรงเรียน ไหล่หินวิทยา โรงเรียน สบปราบพิทยาคม โรงเรียน เมีองปานวิทยา โรงเรียน เมืองปานพัฒนวิทย์ โรงเรียน แจ้ห่มวิทยา โรงเรียน ทุ่งกว๋าววิทยาคม โรงเรียน ทุ่งอุดมวิทยา โรงเรียน วังเหนือวิทยา จังหวัดล�ำพูน โรงเรียน แม่ทาวิทยาคม โรงเรียน จักรค�ำคณาทร ล�ำพูน โรงเรียน ทาขุมเงินวิทยาคาร โรงเรียน น�้ำดิบวิทยาคม โรงเรียน บ้านแป้นพิทยาคม โรงเรียน ป่าซาง โรงเรียน ป่าตาลบ้านธิพิทยา โรงเรียน วชิรป่าซาง โรงเรียน ส่วนบุญโญปถัมภ์ โรงเรียน อุโมงค์วิทยาคม โรงเรียน เวียงเจดีย์วิทยา โรงเรียน แม่ตืนวิทยา โรงเรียน ทุ่งหัวช้างพิทยาคม โรงเรียน ธีรกานท์บ้านโฮ่ง โรงเรียน นาทรายวิทยาคม โรงเรียน บ้านโฮ่งรัตนวิทยา จังหวัดเลย โรงเรียน เขาแก้ววิทยาสรรพ์ โรงเรียน เชียงกลมวิทยา โรงเรียน เชียงคาน โรงเรียน เลยพิทยาคม โรงเรียน เลยอนุกูลวิทยา โรงเรียน คอนสาวิทยา โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย โรงเรียน ท่าลี่วิทยา โรงเรียน ธาตุพิทยาคม โรงเรียน นาแห้ววิทยา โรงเรียน นาด้วงวิทยา โรงเรียน นาอ้อวิทยา โรงเรียน น�้ำสวยพิทยาสรรพ์ โรงเรียน ปากชมวิทยา โรงเรียน พระแก้วอาสาวิทยา โรงเรียน ภูเรือวิทยา โรงเรียน วังโพนงามวิทยา

Miracle of Life 74

โรงเรียน ศรีสองรักษ์วิทยา โรงเรียน เขาหลวงวิทยา โรงเรียน เซไลวิทยาคม โรงเรียน เลยสว่างวิทยาคม โรงเรียน เหมืองแบ่งวิทยาคม โรงเรียน เอราวัณวิทยาคม โรงเรียน ผาน้อยวิทยาคม โรงเรียน ผาสามยอดวิทยาคม โรงเรียน ผาอินทร์แปลงวิทยา โรงเรียน ภูกระดึงวิทยาคม โรงเรียน ภูหลวงวิทยา โรงเรียน วังทรายขาววิทยา โรงเรียน ศรีสงครามวิทยา โรงเรียน สันติวิทยาสรรพ์ โรงเรียน หนองหินวิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียน เขื่อนช้างวิทยาคาร โรงเรียน แวงแก้ววิทยา โรงเรียน โคกสะอาดวิทยาคม โรงเรียน โนนเพ็กวิทยาคม โรงเรียน โนนค้อวิทยาคม โรงเรียน โพธิ์ธาตุประชาสรรค์ โรงเรียน ไกรภักดีวิทยาคม โรงเรียน กระดุมทองวิทยา โรงเรียน กันทรารมณ์ โรงเรียน คูซอดประชาสรรค์ โรงเรียน นครศรีล�ำดวนวิทยา โรงเรียน น�้ำเกลี้ยงวิทยา โรงเรียน น�้ำค�ำวิทยา โรงเรียน บกวิทยาคม โรงเรียน บัวเจริญวิทยา โรงเรียน บัวน้อยวิทยา โรงเรียน ประสานมิตรวิทยา โรงเรียน ผักแพววิทยา โรงเรียน พยุห์วิทยา โรงเรียน มัธยมโพนค้อ โรงเรียน ยางชุมน้อยพิทยาคม โรงเรียน ละทายวิทยา โรงเรียน ลิ้นฟ้าพิทยาคม โรงเรียน ศรีสะเกษวิทยาลัย โรงเรียน ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า โรงเรียน สตรีสิริเกศ โรงเรียน สิริเกศน้อมเกล้า โรงเรียน หนองถ่มวิทยา โรงเรียน หนองทุ่มศรีส�ำราญวิทยา โรงเรียน เบญจประชาสรรค์ โรงเรียน เมืองแคนวิทยาคม โรงเรียน เมืองจันทร์วิทยาคม โรงเรียน โคกหล่ามวิทยา โรงเรียน โพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม โรงเรียน ไตรมิตร โรงเรียน ไผ่งามพิทยาคม โรงเรียน ก�ำแพง โรงเรียน จตุรภูมิพิทยาคาร โรงเรียน จิกสังข์ทองวิทยา โรงเรียน ด่านอุดมศึกษา โรงเรียน ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก โรงเรียน ทุ่งสิมวิทยาคม โรงเรียน บึงบูรพ์ โรงเรียน ประชาพัฒนศึกษา โรงเรียน ผักไหมวิทยานุกูล โรงเรียน ราษีไศล โรงเรียน วรคุณอุปถัมภ์ โรงเรียน ศิลาลาดวิทยา โรงเรียน ส้มป่อยพิทยาคม โรงเรียน ห้วยทับทันวิทยาคม โรงเรียน หวายค�ำวิทยา โรงเรียน โนนกระสังวิทยาคม

โรงเรียน โนนปูนวิทยาคม โรงเรียน ไพรบึงวิทยาคม โรงเรียน กุญชรศิรวิทย์ โรงเรียน ขุขันธ์ โรงเรียน ตะเคียนวิทยาคม โรงเรียน ตูมวิทยา โรงเรียน ปรางค์กู่ โรงเรียน ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ โรงเรียน พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก โรงเรียน ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ โรงเรียน ละลมวิทยา โรงเรียน ศรีตระกูลวิทยา โรงเรียน สวงษ์วิทยาคม โรงเรียน สวายพิทยาคม โรงเรียน สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ โรงเรียน หนองคูวิทยา โรงเรียน เบญจลักษ์พิทยา โรงเรียน โพธิ์วงษ์วิทยา โรงเรียน ไพรธรรมคุณวิทยา โรงเรียน กระแชงวิทยา โรงเรียน กันทรลักษ์วิทยา โรงเรียน กันทรลักษ์วิทยาคม โรงเรียน กันทรอมวิทยาคม โรงเรียน กุดเสลาวิทยาคม โรงเรียน ขุนหาญวิทยาสรรค์ โรงเรียน ดงรักวิทยา โรงเรียน ตระกาศประชาสามัคคี โรงเรียน นาแก้ววิทยา โรงเรียน บึงมะลูวิทยา โรงเรียน พรานวิบูลวิทยา โรงเรียน ภูมิซรอลวิทยา โรงเรียน มัธยมบักดองวิทยา โรงเรียน ร่มโพธิ์วิทยา โรงเรียน ศรีแก้วพิทยา โรงเรียน ศรีรัตนวิทยา โรงเรียน สายธารวิทยา โรงเรียน หนองหว้าประชาสรรค์ จังหวัดสกลนคร โรงเรียน เต่างอยพัฒนศึกษา โรงเรียน โพธิแสนวิทยา โรงเรียน โพนพิทยาคม โรงเรียน กุสุมาลย์วิทยาคม โรงเรียน ค�ำเพิ่มพิทยา โรงเรียน ดงมะไฟวิทยา โรงเรียน ด่านม่วงค�ำพิทยาคม โรงเรียน ท่าแร่ศึกษา โรงเรียน ธาตุนารายณ์วิทยา โรงเรียน ร่มเกล้า โรงเรียน สกลนครพัฒนศึกษา โรงเรียน สกลราชวิทยานุกูล 2 โรงเรียน สาขาค�ำเพิ่มพิทยา โรงเรียน กุดบากพัฒนาศึกษา โรงเรียน ร่มไทรวิทยา โรงเรียน ช้างมิ่งพิทยานุกูล โรงเรียน เทพสวัสดิ์วิทยา โรงเรียน บะฮีวิทยาคม โรงเรียน บ้านบัวราษฏร์บ�ำรุง โรงเรียน พรรณาวุฒาจารย์ โรงเรียน ภูริทัตต์วิทยา โรงเรียน พังโคนวิทยาคม โรงเรียน ล�ำปลาหางวิทยา โรงเรียน ธรรมบวรวิทยา โรงเรียน มัธยมวาริชภูมิ โรงเรียน วาริชวิทยา โรงเรียน นิคมน�้ำอูนเจริญวิทยา โรงเรียน โคกสีวิทยาสรรค์ โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงเรียน บงเหนือวิทยาคม โรงเรียน แวงพิทยาคม โรงเรียน สว่างแดนดิน โรงเรียน หนองหลวงศึกษา โรงเรียน ส่องดาววิทยาคม โรงเรียน เจริญศิลป์ศึกษา ”โพธิ์ค�ำอนุสรณ์” โรงเรียน เดื่อศรีไพรวัลย์ โรงเรียน โพธิ์ชัยทองพิทยาคม โรงเรียน โพนงามศึกษา โรงเรียน กุดเรือค�ำพิทยาคาร โรงเรียน ค�ำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ โรงเรียน ค�ำยางพิทยาคม โรงเรียน ท่าสงครามวิทยา โรงเรียน ธาตุทองอ�ำนวยวิทย์ โรงเรียน บ้านม่วงพิทยาคม โรงเรียน ภูดินแดงวิทยา โรงเรียน มัธยมวานรนิวาส โรงเรียน ศึกษาประชาสามัคคี โรงเรียน หนองแวงวิทยา โรงเรียน อากาศอ�ำนวยศึกษา จังหวัดสงขลา โรงเรียน เกาะแต้วพิทยาสรรค์ โรงเรียน นวมินทราชูทิศ ทักษิณ โรงเรียน มหาวชิราวุธ โรงเรียน วรนารีเฉลิม โรงเรียน สทิงพระชนูปถัมภ์ โรงเรียน สทิงพระวิทยา โรงเรียน กระแสสินธุ์วิทยา โรงเรียน คลองแดนวิทยา โรงเรียน ตะเครียะวิทยาคม โรงเรียน ระโนด โรงเรียน ระโนดวิทยา โรงเรียน สามบ่อวิทยา โรงเรียน ธรรมโฆสิต โรงเรียน ชะแล้นิมิตวิทยา โรงเรียน สงขลาวิทยาคม โรงเรียน ควนเนียงวิทยา โรงเรียน คูเต่าวิทยา โรงเรียน บางกล�่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก โรงเรียน ปากจ่าวิทยา โรงเรียน พะตงประธานคีรีวัฒน์ โรงเรียน มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา โรงเรียน รัตนพลวิทยา โรงเรียน รัตภูมิวิทยา โรงเรียน หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา โรงเรียน หาดใหญ่พิทยาคม โรงเรียน หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ โรงเรียน หาดใหญ่วิทยาลัย โรงเรียน หาดใหญ่วิทยาลัย 2 โรงเรียน หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา โรงเรียน เขาแดงกุศลวิทยา โรงเรียน เทพพิทยาภาณุมาศ โรงเรียน เทพา

โรงเรียน ไม้แก่นประชาอุทิศ โรงเรียน กอบกุลวิทยาคม โรงเรียน จะโหนงพิทยาคม โรงเรียน จะนะชนูปถัมภ์ โรงเรียน จะนะวิทยา โรงเรียน ทับช้างวิทยาคม โรงเรียน นาทวีวิทยาคม โรงเรียน ปาดังติณสูลานนท์ โรงเรียน สะบ้าย้อยวิทยา จังหวัดสตูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ โรงเรียนสตูลวิทยา โรงเรียนควนโดนวิทยา โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา) โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ โรงเรียนสาครพิทยาคาร โรงเรียนก�ำแพงวิทยา โรงเรียนละงูพิทยาคม โรงเรียนท่าศิลาบ�ำรุงราษฎร์ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียน นวมินทราชินทู ิศ สวนกุหลาบ วิทยาลัยสมุทรปราการ โรงเรียน บางเมืองเขียนผ่องอนุสรณ์ โรงเรียน บางหัวเสือบุญแจ่มเนียมนิล โรงเรียน ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ โรงเรียน มัธยมด่านส�ำโรง โรงเรียน มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม โรงเรียน มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ฯ โรงเรียน ราชประชาสมาสัย โรงเรียน วัดทรงธรรม โรงเรียน วิสุทธิกษัตรี โรงเรียน สมุทรปราการ โรงเรียน สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ โรงเรียน หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา โรงเรียน นวมินทราชินทู ิศเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ โรงเรียน บางบ่อวิทยาคม โรงเรียน เปร็งวิสุทธาธิบดี โรงเรียน หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ โรงเรียน บางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียน บางพลีราษฏร์บ�ำรุง โรงเรียน พูลเจริญวิทยาคม โรงเรียน ราชวินติ บางแก้ว โรงเรียน สมุทรพิทยาคม

(มีต่อฉบับหน้า)

TK-Park (อุทยานการเรียนรู้ Central World ชั้น 8), S-club (Siam Center ชั้น 4), โรงเรียนกวดวิชาดาว้องก์, โรงเรียนกวดวิชา Enconcept, โรงเรียนกวดวิชาวิทย์-ศิลป์ (ครูลิลี่), โรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.อุ๊, โรงเรียนกวดวิชา Apply Physics, ตึกสยามกิตติ์ (สยาม สแควร์), อาคารวรรณสรณ์ (พญาไท), สภาเด็กและเยาวชน ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โรงเรียนหรือหน่วยงานเยาวชนใด ต้องการขอรับนิตยสารมิราเคิล ออฟไลฟ์ เพื่อเผยแพร่ให้กับเยาวชนในหน่วยงาน สามารถส่งเอกสารแจ้งความประสงค์มาได้ที่ สำ�นักงานนิตยสาร ทางทีมงานจะติดต่อกลับไปค่ะ ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของนิตยสารได้ทาง facebook.com/miracleoflifemag.fan


เด็ ก อาสา

เรือ่ ง โชติเวชญ์ อึง้ เกลีย้ ง ภาพ โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมป์

รอยยิ ม ้ นอกกะลา ภาพแห่งความสุขในรูปแบบของ DVD ถูกส่งตรงมาจาก โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ จังหวัดแพร่ ทำ�เอาทางนิตยสารมิราเคิลฯ อดไม่ได้ที่จะอิจฉาในความสนุกของเพื่อนๆ จากโครงการกะลามะพร้าวหรรษา สร้างสุขภาพ อาจเพราะรูปมากมายที่ได้รับชม แสดงให้เห็นถึงความสุขที่เกิดจากการให้ได้อย่างชัดเจน ทั้งสุขที่ได้รวมตัวกันทำ�อะไรดีๆ เพื่อคนอื่น และสุขที่ได้แบ่งปันช่วยเหลือกันเองในกลุ่ม

“ได้เวลาออก

Miracle of Life 76

รัตพร ยกบุญมา (นุก๊ ), วีระพันธุ์ บรรเลง (โอม), ศรายุทธ จักคำ� (ยิม), เตชินทร์ อินต๊ะวิกลุ (นุ), ประณต ตาวตา (โน้ต), ธีระกานต์ สุทธพันธ์ (ป๊อป), นฤมล พุกจินดา (ยีน), สุภาดา แสนยอง (ต๋อมแต๋ม), กาญจนา รูปทอง (จอมมี)่ , ทิพวรรณ สะเอียบคง (แอมป์) เพือ่ นๆ ทัง้ สิบคนรวมตัวกันทํําอะไรสนุกๆ ดีๆ กันบ้าง มาดูกนั เลย

กำ�ลังกายแล

้วจ้า”

ทางทีมของพวกเราเริ่มต้นมารวมตัวกันได้อย่างไร ช่วงนัน้ มีประกาศจากทางโรงเรียนถึงโครงการ Miracle Of Life กำ�ลัง คัดเลือกกิจกรรมดีๆ เพือ่ สังคมให้ได้ท�ำ กัน โดยมีงบประมาณสนับสนุนด้วย ผูท้ ส่ี นใจให้รวมตัวกัน 5 คน และให้เข้าไปสมัครกับครูเกียรติศกั ดิ์ กันฉิง่ (ครูยงค์) พวกเราสนใจจึงได้สมัครเข้าไปและมีโอกาสได้เข้าร่วมการอบรม โครงการครัง้ ที่ 1 พอผ่านครัง้ ที่ 1 มา พวกเราก็เอาประสบการณ์จากการอบรม มาเล่าให้เพือ่ นๆฟัง เพือ่ ทีจ่ ะหาเพือ่ นร่วมทีมกันอีก 5 คนทีจ่ ะได้ท�ำ โครงการจริง ตอนนัน้ มีคนมาสมัครมาตัง้ 46 คน ทางเราก็ชว่ ยกันคัดเลือกเพือ่ นๆให้เหลือ เพียง 5 คน และรวมกันกับพวกเราจนครบ 10 คนทีท่ างโครงการกำ�หนดเพือ่ ทีจ่ ะเข้าร่วมการอบรมครัง้ ที่ 2 และได้ปฏิบตั โิ ครงการทีพ่ วกเราคิดขึน้ มาจริง (ขอบอกว่าการคัดยากมาก)


“รับบริจาคกะลามะพร้าวจ้า” ทำ�ไมโครงการจึงชื่อ กะลามะพร้าวหรรษา สร้างสุขภาพล่ะ ปัจจุบันนี้โลกของเรามีการเปลี่ยนมากจนทำ�ให้ผ้คู นไม่ค่อยให้ความ สำ�คัญในการออกกำ�ลังกาย อีกทัง้ ยังเกิดปัญหาโรคภัยต่างๆ ผูค้ นจำ�นวน มากต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาล ทำ�ให้ภาครัฐต้องรับภาระดูแลค่า ใช้จา่ ยของประชาชนหลายล้านบาทต่อปี โดยหลายคนอาจหลงลืมไปว่าการ ออกกำ�ลังกายคือหนทางในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพได้เป็นอย่างดี กลุม่ ของพวกเราได้มองเห็นถึงความสำ�คัญในการออกกำ�ลังกาย จึงได้ ทำ�โครงการ กะลามะพร้าวหรรษา สร้างสุขภาพ ทีไ่ ด้แนวคิดมาจากปราชญ์ ชาวบ้านและครูทป่ี รึกษาโดยใช้ กะลามะพร้าว ซึง่ เป็นวัสดุธรรมชาติทห่ี าได้ ง่ายในชุมชนทีเ่ หลือใช้ในท้องถิน่ และนำ�มาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการ ออกกำ�ลังกาย อุปกรณ์นส้ี ามารถใช้ได้ในทุกวัย ทุกสถานที่ ทุกเวลา ประหยัด ค่าใช้จา่ ยและยังทำ�ให้รา่ งกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บได้เป็นอย่างดี เล่าขั้นตอนการทำ�กิจกรรมให้ฟังหน่อย วันแรกรับก็ไปรับบริจาคลูกมะพร้าวทีห่ มูบ่ า้ น วังหลวง (คนบริจาคเยอะ มาก) วันที่ 2 เป็นการสอนเพือ่ นๆ ทำ�เครือ่ งออกกำ�ลังกายจากกะลามะพร้าว กัน สอนตัง้ แต่เช้าถึงเย็นเลย เสือ้ ผ้าเปือ้ นสีกนั ยกกลุม่ (หัวเราะ) วันที่ 3 เป็น วันทีต่ อ้ งสอนทุกคนในโรงเรียนตัง้ แต่ผอู้ �ำ นวยการ ยันนักการภารโรง ได้ออก กำ�ลังกายจากกะลา ทีไ่ ด้ท�ำ เอง (สนุกมาก)

“หามาเองกับมือเลยนา”

“พี่ชายขอถ่ายรูปห่อยฮ่ะ”

“ขอหมดนี่เลยนะจ๊ะ”

ในขั้นตอนไหนที่น้องๆ รู้สึกว่าเป็นกังวลที่สุด / เพราะ? น่าจะเป็นขัน้ ตอนการสอนการทำ�กะลา และสอนน้องๆ เต้น สิง่ ทีย่ าก ทีส่ ดุ ในโครงการนีน้ า่ จะเป็นเรือ่ งของการเจาะกะลา เพราะต้องใช้เครือ่ งมือที่ อันตรายมาทำ� ส่วนการสอนเต้นนัน้ ไม่คอ่ ยเป็นกังวลมากเท่าไหร่นกั เพราะ โรงเรียนเรามีเต้นกันทุกวันอังคารอยูแ่ ล้ว แต่วนั แรกทีส่ อนเต้นนัน้ ยากมาก เด็กๆ ทีโ่ รงเรียนวิง่ หนีเรา (ไม่รวู้ า่ กลัวมะพร้าวรึปา่ ว)

hooray!!

“หนูจะเอาแต่กะลา!”

“ขอบคุณจ้า”

“พร้อมเดินทางมั้ยย”

“ถ่ายรูปกับคุณครูซะหน่อย”

Miracle of Life 77


“เย้ๆ ได้มาพร้าวมาแล้ว”

“งามป๊ะล่ะ”

“ตกแต่งกันหน่อย” ขอขอบคุณอาจารย์ทป่ี รึกษาโครงการ อาจารย์เกียรติศกั ดิ์ กันฉิง่ (ครูยงค์) และ ภาพน่ารักๆ จากโครงการกะลามะพร้าวหรรษา สร้างสุขภาพ ด้วยนะจ๊ะ เล่าเรื่องสนุกๆ ของการลงมือทำ�กิจกรรมให้ฟังหน่อย
 น่าจะเป็นวันแรกของการลงมือทำ� คือการไปรับบริจาคลูกมะพร้าว ที่หมู่บ้าน มีเพื่อนในกลุ่มขึ้นไปประกาศรับบริจาคบนหลังคารถ (สูง มาก) เหตุการณ์ทต่ี ามมาคือ มีสนุ ขั เห่าเต็มไปหมดตอนแรกหลายคนก็ ค่อนข้างตกใจแต่สกั พักก็นง่ั หัวเราะกันยกใหญ่ มีเรื่องความประทับใจในช่วงร่วมโครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต เล่าให้ฟังบ้างไหม ประทับใจคุณยายแก่ๆทีห่ มูบ่ า้ นวังหลวงแกหิว้ กระสอบมะพร้าวมา บริจาคให้พวกเรา มันเป็นครั้งแรกที่ทำ�ให้เพื่อนในกลุ่มร้องไห้ออกมา กระแสตอบรับในการทำ�กิจกรรมครั้งนี้นับว่าดีมากนะ ทั้งจังหวัดรู้จัก ทีมของพวกเรา และมีการเชิญทีมของพวกเราไปแสดงตามงานต่างๆ อย่างงานถนนคนเดินและอีกหลายทีม่ ากๆ อยากให้เล่าความรู้สึกหลังจากที่เสร็จกิจกรรมทั้งหมด ให้ฟังหน่อย เป็นอย่างไรบ้าง ความรูส้ กึ แรก คือ โล่งอกมากๆ แล้วก็รสู้ กึ ภูมใิ จทีท่ �ำ ได้ เพราะไม่เคย ทำ�อะไรอย่างนีม้ าก่อน เป็นความสำ�เร็จอย่างหนึง่ ของพวกเราเลยก็ได้ เชิญชวนเพื่อนมาทำ�กิจกรรมจิตอาสาหน่อย ก็อยากให้เพือ่ นๆ ทีส่ นใจได้มาลองทำ�กิจกรรมทีท่ า้ ทาย ลองทำ�อะไร ดีๆ เพือ่ ผูอ้ น่ื และสังคมกัน หากเพือ่ นๆ ได้ลองทำ�จะรูว้ า่ การทีเ่ ห็นรอย ยิ้มของทุกๆ คน มันทำ�ให้เรารู้สึกสนุกและภูมิใจในตัวเองขนาดไหน พวกเราทัง้ สิบคนขอรับรองว่าสนุกเกินคาด Miracle of Life 78

“ขัดๆ ๆ กะลามะพร้าวจะได้เกลี้ยงๆ”

“เรียกเหงื่อกันหน่อย”

ไม่ใช่เรือ่ งง่ายเลยทีเ่ ด็ก ม.5 ทัง้ 10 คนจะคิดค้นการบริหารกาย ได้อย่างสร้างสรรค์ และทำ�กิจกรรมออกมาได้อย่างสนุกสนาน (ไม่เชือ่ ดูจากภาพ) โดยใช้วสั ดุตามพืน้ บ้านอย่างกะลามะพร้าว มาทำ�ให้เกิดประโยชน์ ต่อสุขภาพของคนในพืน้ ที่โดยเริม่ จากใกล้ตวั อย่างโรงเรียนของตัวเองก่อนทัง้ เรือ่ งของการ สอนสร้างอุปกรณ์ออกกำ�ลังกายจากวัสดุใกล้ตวั และความรูต้ า่ งๆ ทีท่ างโครงการกะลา มะพร้าวหรรษา สร้างสุขภาพ มอบให้แก่ชุมชนของตน ทำ�ให้โครงการของเพื่อนๆ ในครัง้ นี้ เป็นการให้ทย่ี ง่ั ยืนและอุดมไปด้วยความสุขความสนุกสนานจากการให้ และ ได้รับสุขภาพกายและใจที่ดีอีกด้วย ทางนิตยสารมิราเคิลฯ ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์และจังหวัดแพร่ ที่มีเยาวชนคิดดีทำ�ดีเพื่อสังคมอย่าง เพือ่ นๆ ทีร่ ว่ มกันทำ�โครงการกะลามะพร้าวหรรษา สร้างสุขภาพ


CALENDAR เรือ่ ง กองบรรณาธิการ

“ชุดนักเรียนเพื่อน้อง” ใครมีชดุ นักเรียนทีย่ งั อยูใ่ นสภาพดี ทางมูลนิธกิ ระจกเงา เปิด รับชุดนั​กเรียนมือสองสภา​พดี เพื่อนำ�ไปส่งมอบให้กับน้องๆ นักเรียนที่มีความต้องการและขาดแคลน ภายใต้กิจกรรม การระดม “ชุดนักเรียนเพือ่ น้อง” โดยจุดรับบริจาคอยูท่ ี่ ภาค กลาง ที่โครงการแบ่งปันฯ มูลนิธิกระจกเงา (สนง.กรุงเทพฯ) 02-9414194-5 ต่อ 101 และภาคเหนือ กองทุนเสื้อผ้ามือ สอง มูลนิธิกระจกเงา (สนง.เชียงราย) 053 – 737412 ลง ทะเบียนบริจาคออนไลน์: http://www.mirror.or.th/donate_service.php เว็บไซต์โครงการแบ่งปันฯ: http://www. charity.mirror.or.th

ร่วมประกวดชิงรางวัล และฉายในเทศกาล ศิลปวัฒนธรรม

“บินข้ามลวดหนาม 4”

มูลนิธเิ พือ่ นไร้พรมแดน ขอเชิญชวนประกวดภาพยนตร์ทมี่ เี นือ้ หาส่งเสริมสิทธิมนุษยชนคนชายขอบ สันติภาพ และประชาธิปไตย ไม่จำ�กัดรูปแบบ มีความยาวไม่เกิน 30 นาที ชิงรางวัลกว่า 50,000 บาท ส่งมาทีม่ ลู นิธเิ พือ่ นไร้พรมแดน ตูป้ .ณ. 180 ไปรษณีย์ ม.ช. อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50202 ประกาศ ผล 20 กุมภาพันธ์ 2555 และรับรางวัลในเทศกาลบินข้ามลวดหนาม มีนาคม 2555 สอบถามเพิ่ม เติม เดชา (089-8513319) http://www.facebook.com/fwbfoundation หรือ http://www. facebook.com/HoldingHands2

โครงการ 365 วัน ถักอุ่นให้คลายหนาว ปี1 ตอน ผู้ก่อการบุญ ถักรัก ทออุ่น

ครูอาสากลางกรุง ขอเชิญชวนให้ผมู้ จี ติ อาสา รวมพลังถัก.... ไม่วา่ จะเป็นผ้าพันคอ, หมวกไหมพรมสำ�หรับเด็กและคนทัว่ ไป, หมวกไหมพรมสำ�หรับพระภิกษุ, หมวกสำ�หรับผู้ป่วยมะเร็งที่รอการฉายแสง หรืออังษะสำ�หรับพระภิกษุ สำ�หรับสวมหน้า หนาว นัดรวมพลังครั้งที่ 9 ในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2554 เวลา 13.00 น. สถานที่ ลานกิจกรรมเมโทร มอลล์ สถานี รถไฟฟ้าใต้ดนิ จตุจกั ร หรือท่านสามารถสนับสนุนกิจกรรมดีๆ เช่นนีไ้ ด้ โดยบริจาคไหมพรม ทัง้ ชนิดทัว่ ไป และชนิดสำ�หรับ เด็กอ่อนหรือผู้ป่วยมะเร็งที่รอการฉายแสง ชนิดนุ่มนวลได้ ในวันเดียวกันนั้นเอง

โกงกางโอบโลกอบอุ่น บทที่ 2

โครงการ “สายธารแห่งแสงเทียน”

มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช ร่วมกับ บริษัทสยามแก๊ส ร่วมทำ�โครงการ “สายธารแห่งแสง เทียน” โดยมี “แป้ง อรจิรา แหลมวิไล” แบรนด์แอมบาสเดอร์เชิญชวนให้พสกนิกร ชาวไทยทั่วประเทศรวมไปถึงชาวต่างชาติได้ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรผ่านทาง สื่อออนไลน์ ทำ�ได้โดยการถ่ายภาพและคลิปวีดีโอ แล้วส่งเข้ามาทาง www.facebook. com/saithan2011 หรือ www.youtube.com/saithan2011 โดยภาพและคลิปทัง้ หมด จะถูกร้อยเรียงขึ้นเป็นวีดีโอเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาศมหามงคล “12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ” ไปจนถึง “วันมหามงคล 5 ธันวามหาราช” Miracle of Life 80

เครือข่ายอาสาอิสระ โรงบ่มอารมณ์สุข (Happy seeds together) ขอ ชักชวนผูท้ สี่ นใจมาร่วมอนุรกั ษ์ปา่ ชายเลน เพือ่ แก้ปญ ั หาการกัดเซาะตลิง่ โดยการลงมือปลูกต้นโกงกางในพื้นที่เครือข่ายลุ่มน้�ำ ประแสร์ 5 ตำ�บล ได้แก่ ต.ปากนํ้าประแสร์ ต.ทางเกวียน ต.ทุ่งควายกิน ต.เนินฆ้อ ต.คลอง ปูน อ. แกลง จ.ระยอง เปิดรับสมัครตัง้ แต่วนั นี้ – 22 กันยายน พ.ศ.2554 (หรือจนครบจำ�นวนคน) โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2554 รับสมัครจำ�นวน 35 คน เท่านั้น ค่าสมัครคนละ 990 บาท สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นายจิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง) E-mail: Sunday2309@hotmail.com โทรศัพท์ : 081-5158564 http://www. facebook.com/Volunteaw หรือ http://rodpasa.multiply.com/


ปลู ก ป่ า ชายเลน อนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ป่าชายเลน นอกจากจะเป็นแหล่งอนุบาลพันธุส์ ต ั ว์นำ้ �ทะเล นานาชนิด มีผลต่อระบบนิเวศน์ของพื้นที่ชายฝั่งทะเล อ่าวไทยแล้ว ยังเป็นฉากกำ�บังภัยธรรมชาติ ช่วยชะลอ ความรุนแรงของคลืน่ ลมทีจ่ ะมากัดเซาะพืน้ ทีช่ ายฝัง่ รวมทัง้ ควบคุ ม ระดั บ อุ ณ หภู มิ ช ายทะเลไม่ ใ ห้ ร้ อ นจั ด หรื อ เย็น จัดเกินไป ไม่เพียงเท่านั้น ยังเป็นตะแกรงธรรมชาติคอย กลัน ่ กรองปฏิกูลที่ปล่อยออกจากบ้านเรือนหรือโรงงาน อุตสาหกรรมก่อนลงทะเล แต่ปัจจุบันพื้นที่ป่าชายเลน ลดลงไปมาก เพราะถูกแปรเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ

การเคหะแห่ ง ชาติ แ ละการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย ตระหนักถึงความสำ�คัญของการอนุรักษ์ป่าชายเลน จึง ร่วมกันจัดทำ�โครงการเยาวชนหัวใจสีเขียว รักษาสิง่ แวดล้อม ภายใต้แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันของทั้งสองหน่วยงาน ตามนโยบายของสำ � นั ก งานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ (สคร.) การจัดกิจกรรมครัง้ นีก้ ารเคหะแห่งชาติ ได้นำ�เยาวชนและผู้นำ�ชุมชนจากบ้านเอื้ออาทรปราณบุรี มาร่วมกันทำ�กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกป่า ชายเลน และที่สำ�คัญ เป็นการเรียนรู้ถึงระบบนิเวศของป่า ชายเลน ทั้งยังสร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากภายนอก ชุมชน เพือ่ จะได้น�ำ กลับไปพัฒนาชุมชนของตนเองให้นา่ อยู่ มากยิ่งขึ้น นายพิทักษ์ สมิโตบล เยาวชนบ้านเอื้ออาทรปราณบุรี แสดงความคิดเห็นว่า “​ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคนแห่งนี้ มีความสมบูรณ์ของป่าชายเลนและระบบ นิเวศน์ดีมาก บริเวณสองข้างทางเต็มไปด้วยลิงแสม อยากชวนเพื่อนๆ มาร่วมกันปลูกป่าชายเลน เพื่อ อนุรักษ์ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง” นายขจรพงษ์ ศรีนลิ เยาวชนบ้านเอื้ออาทรปราณบุรี พูดถึงโครงการนีว้ า่ “เป็น โครงการทีด่ ี ทีจ่ ะปลูกจิตสำ�นึกให้กบั เยาวชนร่ ว มกั น รั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม และอยากขอบคุณการเคหะแห่งชาติ และการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยที่จัด กิจกรรมดีๆ แบบนี้ …”


เรือ่ ง กองบรรณาธิการ

มายา


“ใครว่า ของดี ไม่มี ฟรี ในโลก”

มิราเคิล ออฟ ไลฟ์

มิราเคิล ออฟ ไลฟ์

นิตยสารปาฏิหาริย์แห่งชีวิตและการให้ ในโครงการ Miracle of Life ในพระดำาริ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

นิตยสารปาฏิหาริย์แห่งชีวิตและการให้ โครงการ Miracle of Life ในพระดำาริ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิ ริวัฒนาพรรณวดี

APRIL 2011

MAY 2011

growing up boy

ISSN 2229-015X

FREE

Freshest freshy

5/8/2554 17:18 mol002cover.indd 5

mol_mockcover2.indd

1

ISSN 2229-015X

3/31/2554 01:44

เพราะสิ่งดีๆ มีไว้แบ่งปัน

รับนิตยสารฟรีวันนี้

นิตยสารวัยรุ่นที่ไม่มองข้าม “การทำ�ดี” เพียงส่งซองเปล่า (ขนาดใหญ่กว่าA4) จ่าหน้าซองถึงตัวเอง พร้อมติดแสตมป์ราคา 6 บาทให้เสร็จสรรพ ส่งมาที่ 758 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ป.ล. โปรดระบุด้วยว่าอยากได้นิตยสารประจำ�เดือนอะไร [หนึ่งซองต่อหนึ่งเล่มนะ] สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : miracleoflifemag@gmail.com ติดตามข่าวสาร : facebook.com/miracleoflifemag.fan

MIRACLE OF LIFE 06  

Client : Miracle of Life Project

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you