{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Nieuwsbrug

Winter 2019

Hiermee willen wij u als vrijwilliger, cliënt, mantelzorger of samenwerkende organisatie op de hoogte houden van de verschillende activiteiten van vrijwilligersorganisatie De Brug. De Nieuwsbrug verschijnt 4 maal per jaar. Heeft u vragen neemt u dan gerust contact met ons op: info@thcdebrug.nl Veel leesplezier!

In deze uitgave: • Ontwikkelingen bij De Brug • Terugblik op activiteiten • Samen sterk op eigen wijze • Oog voor kleine gelukjes • Centrum voor Levensvragen • Prijswinnaar oproep vakantiefoto ‘BRUG’ • Gedicht

Lienaertsstraat 159 - 6164 GH Geleen Telefoon 046 - 458 10 66 E-mail info@thcdebrug.nl www.thcdebrug.nl www.facebook.com/DeBrugVrijwilligersorganisatie www.linkedin.com/company/vrijwilligersorganisatie-de-brug


Ontwikkelingen bij De Brug door Nicole Stadhouder, teamleider

Graag neem ik de lezer mee in een aantal gebeurtenissen van De Brug in de afgelopen periode: Standaard zijn natuurlijk onze trainingen. Op deze wijze worden de vrijwilligers voorbereid op het aandachtsgebied waarin zij aan de slag gaan. Er hebben trainingen plaatsgevonden voor nieuwe sociale netwerkversterkers, dementie , VPTZ basistraining en de vaste maandelijkse introductie bijeenkomsten. Misschien ben je ons team wel tegengekomen op de markten van Beek en Stein? We zijn herkenbaar aan onze blauwe shirts met opdruk. Behalve op de markten hebben we De Brug ook bij het Sportlandgoed De Haamen onder de aandacht gebracht. Helaas stonden de weergoden het ons niet toe om hetzelfde te gaan doen op de markt in Sittard. Waarom doen we dit? Dat heeft te maken met het vergroten van de zichtbaarheid van De Brug. Het team doet er alles aan om deze zichtbaarheid zoveel als mogelijk te vergroten. Zichtbaarheid is belangrijk om mensen te motiveren om zich als vrijwilliger aan te sluiten. Maar ook om hulpvragers en professionals de weg te wijzen naar De Brug. Het team verzorgde ook presentaties aan verschillende groepen wijkverpleegkundigen en waren aanwezig op de Participatiemarkt in Sittard. Dit leverde een record aantal geïnteresseerden op die de introductiebijeenkomst van De Brug wilden bijwonen. Er hadden zich 18 mensen aangemeld, er verschenen 9 personen en 6 daarvan hebben zich daadwerkelijk als nieuwe vrijwilliger ingeschreven. Een prachtig resultaat! Het vergroten van onze zichtbaarheid kwam ook terug tijdens bijeenkomsten die ik bijwoonde met als titel: “kennismaken in de wijk; wat kunnen we samen?” Het doel hiervan was kennismaking tussen formele en informele zorg. En omdat De Brug in de hele Westelijke Mijnstreek actief is mochten we hierbij natuurlijk hier niet ontbreken. Tot slot hebben een aantal van onze vrijwilligers de kans aangegrepen om mee te gaan naar een VPTZ congres: “Samen van betekenis-jij maakt het verschil” waarbij ook minister Hugo de Jonge en koningin Maxima aanwezig waren. Voor de andere activiteiten volstaat verwijzing naar de andere artikelen in deze Nieuwsbrug. Iedereen veel leesplezier gewenst!


Terugblik op activiteiten Voorstelling Tesoro in de schijnwerpers bij De Brug door Claudia Lemmens, coördinator dementie

In september konden vrijwilligers gratis met hun introducees genieten van Tesoro. Een mooie voorstelling waarbij het thema dementie op een indringende manier in beeld werd gebracht door toneelspeelster en mimakker Titia Brassé en tevens schrijver van het stuk. Het stuk is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Na afloop zorgde deze voorstelling voor een verrassende discussie die stemde tot nadenken.

KOP-bijeenkomst door Marij Janssen, coördinator VPTZ Eind september heeft Els Knapen een lezing gegeven, voorafgaande aan de nieuwe VPTZ-basiscursus. Els is coördinator van het Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek (NPZ-WM). De bijeenkomst was een eerste kennismaking van de cursisten met elkaar. De groep aanwezigen was divers: mensen uit verschillende organisaties, mensen met ervaring als VPTZ- vrijwilliger of vanuit hun vroegere functie in de zorg en mensen die nog geen enkele ervaring hebben. Wat de groep verbond is de gezamenlijke affiniteit met de wens iets te betekenen voor een ander in de laatste fase van hun leven. Els vertelde over het netwerk en hoe dit past in de landelijke organisaties voor palliatieve zorg, over de nieuwste ontwikkelingen op palliatief gebied, over advanced care planning (vroeg beginnen te praten over de wensen ten aanzien van zorg), over het Centrum van Levensvragen en over Dedicated (desired dementia care towards end of life). Een belangrijke boodschap die Els brengt: palliatieve zorg gaat in de eerste plaats om het leven en de levende mens en pas daarna om het gegeven dat dit in de laatste levensfase is.


Dementiecursus op de schop door Claudia Lemmens, coördinator dementie De dementiecursus is begin 2019 door Natasja Stelten, stagiaire Vivantes, en mij aangepast. Het is een samenwerkingsvorm tussen Vivantes Ouderenzorg en De Brug. Zo zijn er 2 bijeenkomsten voor de basistraining en 1 verdiepingssessie ontwikkeld. De verdieping mag je ook volgen wanneer je eerder een basistraining hebt gedaan. Wat is er veranderd? De cursus is veel interactiever geworden en gedurende de cursus ga je meer in groepen nadenken over hoe om te gaan met dementie en ervaring uitwisselen. Verder krijg je na afloop van iedere bijeenkomst een document mee, met alle besproken stof en nog extra informatie. Wil je ook als vrijwilliger aan de slag bij mensen met dementie? Houd dan de agenda voor 2020 in de gaten!

Koffie-uurtje met thema Levenstestament door Marjon Hermans, coördinator Netwerkversterking Op vrijdagochtend 8 november jl. stond het koffieuurtje op de agenda. Er waren veel belangstellenden en mr. M. Frenken van notariskantoor Frenken, Moers & Heerings was aanwezig om zijn expertise met onze vrijwilligers te delen. Al snel bleek dat er veel diverse herkenbare vragen waren over het levenstestament. De heer Frenken bracht aan de hand van deze vragen helderheid en duidelijkheid in deze toch wel moeilijke materie.

Zo treedt een ‘gewoon’ testament in werking nadat iemand is overleden. Daarin zijn zaken opgenomen zoals: Wie zijn de erfgenamen? Wie wordt als executeur benoemt en regelt de erfenis? Een “levenstestament” daarentegen treedt in werking als iemand zelf zijn zaken niet meer kan behartigen. In het levenstestament wordt geregeld wie beslissingen kan nemen over: financiën, medische behandelingen, opname in verzorgings- of verpleeghuis en over inboedel en huis. Uiteraard is nog veel meer aan bod gekomen maar dat wordt teveel om hier over uit te wijden. We danken de heer Frenken voor zijn bijdrage aan deze leerzame bijeenkomst.


Na de presentatie was er nog gelegenheid om met elkaar na te keuvelen bij een heerlijk kopje koffie/thee en een stukje vlaai.

Samen sterk op eigen wijze

De Brug participeert in het project van de gemeente Stein: Mantelzorg-thuis. Mantelzorg, zorgvrijwilligers, zorgen voor elkaar en ondersteuning dichtbij, zijn onderwerpen die hoog op de Steinse beleidsagenda staan. Het project kent een kerngroep en een ontwerpgroep. Beide groepen ontvangen begeleiding van Movisie en Villans. De kerngroep zijn de zogenaamde plannenmakers (schrijvers) hierbij geïnspireerd door de inbreng van de ontwerpgroep deelnemers. De kerngroep bestaat behalve uit beleidsmedewerkers van de gemeente Stein ook uit de teamleider van De Brug en vertegenwoordiging van Mantelzorg Zuid en PIW. In de ontwerpgroep zitten medewerkers uit diverse organisaties die vanuit hun werk met mantelzorg te maken hebben en ook mantelzorgers, vrijwilligers en sleutelfiguren uit de kern van de gemeente Stein. Van hen wordt vernomen wat er zich in de praktijk afspeelt, waar een mantelzorger tegenaan loopt en behoefte aan heeft. Het uitgangspunt is ervoor te zorgen dat de mantelzorger in staat is zijn/haar taak uit te voeren zonder overbelast te raken. Welke hulp je daarbij kunt krijgen en waar je deze kunt vinden. Het hele project duurt ongeveer 20 maanden en de bedoeling is dat er dan een goed plan heeft met een grote kans van slagen.

Oog voor de kleine gelukjes

door Anniek Hendrikx, coördinator actieve werving Iets meer dan een jaar geleden kwam Mia bij De Brug binnenwandelen. Mia is een sprankelende vrouw die vanuit haar hart naar je luistert en met je praat. Vanaf februari 2019 bezoekt ze een echtpaar in Elsloo die door omstandigheden nog maar weinig sociale contacten hebben. Tijdens de wekelijkse bezoekjes van Mia fleuren ze dan ook weer helemaal op. Mia vindt het heerlijk om te luisteren naar anekdotes en verhalen van vroeger. Als ik haar vraag wat deze bezoekjes haar brengen antwoordt ze meteen: liefde. Het meest bijzondere vindt ze dat ze iets voor deze mensen kan betekenen en dat ze daarin volledig zichzelf mag en kan zijn. Ze vertelt een leuke anekdote over hoe haar cliënt haar eigenlijk een verborgen boodschap gaf: “Elke keer als Mia komt, zitten meneer en mevrouw in hun stoelen tegenover de bank waar zij op zit. Er ligt altijd een kussentje op de bank, zodat Mia deze comfortabel achter haar rug kan leggen. Het is altijd hetzelfde kussentje, maar deze keer is er iets anders. Mevrouw heeft het kussentje namelijk omgedraaid, zodat de tekst zichtbaar wordt. Mia heeft dit in eerste instantie niet door, totdat


mevrouw haar er met een grote glimlach op wijst. Wanneer Mia naar het kussentje kijkt, ziet ze de tekst: I love you. En als ze daarna naar mevrouw kijkt, beseft ze dat mevrouw op deze manier haar waardering voor haar uitdrukt. Ze lachen naar elkaar en Mia voelt dat ze op haar plek is bij deze mensen.” Een relatie die begint als cliënt en vrijwilliger kan uitgroeien tot een bijzondere vriendschap en daar is dit een heel mooi voorbeeld van.

Wat mij in het gesprek met Mia het meeste bijblijft is dat Mia in alle situaties steeds haar aandacht op de positieve dingen richt. Ze heeft oog voor de kleine mooie dingen in het leven en deelt deze graag met anderen.

Centrum voor Levensvragen door Nicole Stadhouder, teamleider

Het Centrum voor Levensvragen Westelijke Mijnstreek is een samenwerkingsvorm tussen het Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek en Vrijwilligersorganisatie De Brug . Levensvragen zijn grote en kleine vragen die ieder mens zich vroeg of laat stelt. Vragen waar men nooit eerder bij heeft stilgestaan en te maken kunnen hebben met ervaringen en gebeurtenissen (in het verleden of op dit moment). In eerste instantie richtte het Centrum zich op cliënten in de thuissituatie met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten die geen beroep kunnen of willen doen op een eigen pastor, predikant, pastoor of familie en kennissenkring. De doelgroep is echter uitgebreid met de groep “50 Plussers” die ook antwoord zoeken op levensvragen. Het Centrum maakt het mogelijk om een professionele geestelijk verzorger in te zetten voor cliënten thuis. Zij worden, indien nodig, na een aantal bezoeken (op)gevolgd door een vrijwilliger levensvragen, welke daartoe specifiek is getraind. Aan deze gesprekken zijn geen kosten verbonden. Wilt u meer weten of om een inzet vragen dan kan dat via e-mail: levensvragen@zuyderland.nl Om levensvragen te leren herkennen verzorgt het Centrum trainingen o.a. voor vrijwilligers. De huidige training is toegankelijk voor alle vrijwilligers van De Brug en uitsluitend bedoeld als persoonlijke verrijking. Wil je te zijner tijd ingezet worden als vrijwilliger levensvragen maak dit dan kenbaar aan een van de trainers. De eerste bijeenkomst is ten tijde van publicatie van deze Nieuwsbrug al van start gegaan.


Drie vervolgbijeenkomsten worden in het eerste kwartaal van 2020 verzorgd. Trainers zijn de geestelijk verzorgers Joris de Lange en Ren Lantman. Laatstgenoemde is tevens bestuurslid bij De Brug alwaar hij de vrijwilligers vertegenwoordigt.

Prijswinnaar oproep vakantiefoto ‘Brug’ door Anniek Hendrikx, coördinator actieve werving

Naar aanleiding van onze oproep in de zomer Nieuwsbrug ontvingen we een foto met een handgeschreven brief. In dit digitale tijdperk een onverwachte persoonlijke verrassing. Het was het verhaal in deze brief, die ons heeft doen besluiten dat Annemarie(rechts op de foto) de winnaar is van onze oproep. We hebben haar uitgenodigd op kantoor waar we ze de prijs, een cadeaubon t.w.v. 1 25,-, in ontvangst heeft mogen nemen.

Op de foto zijn 2 bruggen te zien in het Australische Brisbane. In 2004 reed Annemarie met haar zussen Thea en Hubertien over de ene brug heen over de andere weer terug. 3 weken lang, elke dag, op weg naar het ziekenhuis waar haar zus Thea chemo kreeg. Halsoverkop zijn Annemarie en Hubertien overgevlogen van Nederland naar Australië om hun zus Thea 11 weken lang te ondersteunen tijdens dit proces, die gelukkig volledig is hersteld. Annemarie is geen onbekende van De Brug. In 2013 verzorgde zij haar ernstig zieke 34-jarige dochter die niet veel later is overleden. De hele familie zette zich met man en macht in om niet alleen dochter Simone te ondersteunen, maar ook haar dochtertjes op te vangen die destijds 3 en 1 jaar oud waren. Niettemin kwamen ze handen tekort en via een verwijzing van de huisarts kwamen ze bij De Brug terecht. Direct werden er 2 opgeleide vrijwilligers, Cecile en Bernadette, ingezet, die met veel liefde en aandacht de hele familie ondersteunden bij de laatste maanden van Simone. Annemarie vertelt dat ze ook nu nog jaarlijks met Cécile en Bernadette afspreekt en herinneringen ophaalt. Haar dankbaarheid voor de liefdevolle inzet van deze 2 vrijwilligers is ontzettend groot. Omdat vrijwilligers geen giften mogen ontvangen, heeft Annemarie destijds samen met haar familie een donatie aan De Brug gedaan. Een groots gebaar! Tijdens mijn gesprek met haar liet Annemarie mij weten dat ze hoopt om in de toekomst ook vrijwilliger bij De Brug te worden. Annemarie, je bent van harte welkom!


Gedicht door cliĂŤnt van De Brug door Leonne Cramers uit Sittard Verenpracht Enthousiasme en nieuwsgierigheid mengen met goed gezelschap schenkt ons de veerkracht onderweg door de tijd samenzijn is een feest laat je hart dansen in vrede veren vol vriendelijkheid en vreugde delen daarom stuur ik een veer om op je hoed te steken als je als geluksvogel een veer hebt moeten laten

Fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2020

Wilt u de Nieuwsbrug blijven ontvangen? Dan hoeft u niets te doen. Wilt u de Nieuwsbrug niet meer ontvangen? Geef het ons dan even door. Telefoon: (046) 458 10 66 E-mail: Nieuwsbrief@thcdebrug.nl

De Brug is aangesloten bij de landelijke koepelorganisaties:

Profile for Stichting De Brug

De Brug: nieuwsbrug winter 2019  

Nieuwsbrug winter 2019. Hiermee willen wij u als vrijwilliger, cliënt, mantelzorger of samenwerkende organisatie op de hoogte houden van de...

De Brug: nieuwsbrug winter 2019  

Nieuwsbrug winter 2019. Hiermee willen wij u als vrijwilliger, cliënt, mantelzorger of samenwerkende organisatie op de hoogte houden van de...

Profile for thcdebrug
Advertisement