Page 1

-•

1965 EL PACIFICO --


DE$PEDIDA

Letrn de itelllaldo Pbu

Arreglo de G. Pbn

Co" voct'lI !lenu de ..,.-,tirniroto

Te ran~ Ia detpedida Âťeo en nuestrw pensamknt05 Siempre estaris: AIOl.Il Ma ter querida. p.,..!us puertas hoy pas;unos

Tal """ para no yolver

Peo a tllas gracias damos Por cumplir ron tu debe..

Orgullou hu de eN.r De tos bijos que lie van Pll~' a Ii Ie han de UlOStnu'

Que Ia gJoria. alo::aouarin.

Duro"' e 1.

""'<q> dot dfploma~ .. m<p ol pUblico DO apt..ooil '~IO huta

'I"" Iodao 100 p ,,,J,Wldoo ""y- .oc/bIdo ... dlpkm",

Su.-a.. ~ ... OIl """"'10 bast. d 1'* <Ok to

oalid.o ... 100 grad..adoo


Q

...

-

,Administration


I' I

1,

I

,

t,

I

, 4 1r ,•

111 ,

I'"~

.•/' t;• I

' 1'• -

SR. ClRLOS

i. MltIC",*

c0

~

S ! J !

~

'.1 0 S

I


I

Sm. 8........ Do Ort.o1a Uilt.eBW d. SOUl.tan..


81BLI O TI C ,lRtA S

-

,


_"~路.~D"'!O !I: T.u.L!R

" to.,.

r

.lRT1S UOOSTRULIS


.......

~

I

I I I

Pret.......

Ped ... Unu d•


.

hhie l1,....en


taPJJtT,I,HKiiO !II: &STUDIOS S()CTiTrs

K.o. ...ld 1_1. .

r...t.......

"


Cb~a

liattl.,.

OlEr,. KaJdlt..a


5..... WUU Mcr."qwr

Icono'" o..I.t1c.

Pr.c. Lu.h P. m.1 ..... ~lm.ca

Srta. 1Ia. Kolc.tIct~.

IloM.Uca

Sr. tll.lI1d JoII.... ncI.a

KltldU. -"-"hi...

rr.t .&1".....

d. . . Ma..t .... c.rr.c:t.. .. " 1...t1ll'a •

..


GRADUADOS

~-


MRECnVA ta

u.

A3OCL\.CIOII til GRUlJ.... DOS

Uu-rot. B..-n. "..•• ; Ant..n1. C"per. nee-....... ; ll1earde H1 ..... Sec.; hbln !ant.... l. TeHrare Il1UN. H1.noI •• EU..n Allor-. "'......... 8 .....n !aMra Pnneh. Ant..nh eo.p.r. I .. ell7 An:IIer. 111111. StICh. 1tIabI" Sandnd, 1!.In:.b RapMel 7 a.,.U. Cu.

--


Albee, <lure- (General) "Pl.... d.... ser I"'ln qu!al.c •• ~

poHt1e-oe r •• or1t. 83 ,.euch.r arlee. Sa 1, .,. d~r e.n t ....... _ l I "f.

e,,"~ •

• "1"'"· U MIJ papular en b UC\lela. '_dd_nte <Ioo-.le '1"8 u la • treeel'" del telklere bOcle.. l, Le """.nt. t.l1ar , 1.. n..~ ser .,.nte"'r.

..an•

1'.

.

1.11_. iiI .. " (PI'"". d. Cal'lie)

La dllplttc. lil..n Ie .nt;>.nte lH1' , practlc... dtoert... De ••••.al.r , .u prar •• ere~ de Ift(l'.. Sa Ie .,. 'eelr cen rn"",.nc1u

U~, Kf. •• l

(Prell.

~.

I

Celep.)

La Ir.el.... 0.11,.. 1. guate hace .. tr.t.j •• de 1>&11.... Sa ..,.... • nhel. . . '.1' tknte. de t.booreter1. ••

-r ...ald

SIl>"1ll1u

u·.


-" r..

VIet, ... Dee, 1e ~sta c ...... . .b'Met .... nr " ... bue......e."'.o: .... r •• S.l"d. sonrlerot. e.n un "!Id.-.

f

Anie~8'n. Cha ~les

(Prep. de C.le(1,)

A -Capt . nh- Ie ~.h h ... het'n y 11 ~~actie. en sus h.~ •• libre •• Je.ea .er CORe~t.nt ••

.

" -, I~ "h~". c.. .. lu IlI1Uta .... __ ....... n ...""ntr, ..... U ' qtti ...... ":~I~. Su tiemoo libre 1. _ • t..,lr 10 (\Iitan'l.

'~her.

Id.l1y (C.as .. c1.,

:to. 81-.opiUc. Y

peqIlflla ou.U,.e • ...,. ..u1'ln ... ble ,. t ...b&j.d ...... StelllPn n~rot. e.n d1l1nra ,. .ia.e ~hel.y-. LII ~.ta 1..... Su .1Ib.l. M .1 .. 11M bueno "KsteMgrar.-.


lth"~l.,.. 'lam ...

.to.

(Proto. d. C.le~ •

",ntH Sanoi;T 1<0 t:U,ta leu ::1

duc ...... ,.. s.. 'e" enr.MOeI'1l.

.."er

••blcU:n .a

~t_

1e .. ne.rrta uta .. en ,,1 tdhr. Su D. .~tt_ h,...r:tt. IS ..1 t..,k,tt.ll. tinea ~e r -.elm ....

U _leve -Jtuh- 11 'Menta

.""j'" reolte "Of (e\lIlQ"........ j ..... ) aU tho! f . .l, en ..... th·. De,.. Hr ... ntader. fl .......

S1e~

k<:kT. j ........ t.uell.a., . . dht ... . ley_net. ::J ...,,1 t. e ... fr.""ench,

""r><! """.

t. bl._".

thnic. cle lel» ... terl •.

0.. . . . . . .


land., •• WI mn "'_rU.te , ,,"cUe. cell ent.ri._ e1 b"'tetbal1. QQhhn .. r arqalhct.e.

s..~kl" ••

ft.'r:<I'rt. (C-rch)

..... u~

U

.d.nnd.r d.l bo~.boll. per u. 1. pncUca ." ... tt • ..". 11_. , . 1.. .,.. declr ce" rr..ea"n¢1A. Ble", bi.n. Desu ser __ ",vate. .111

h.t, 101\111 .... (CIe,..rd)

Set. e. lin ,)enn "''P*nuble , 1" .Manta imreaUc.r. ,,, ",er • .blcl'" •••• r lncenter. e}ectMcl.t.I..


La ,lepnh J"lle, 1. "nce"ta

Clel ..... (ne 1. PlIed" .... C... ). ' 1 _... " â&#x20AC;˘ .".ndo e.n ,." p,llab .... (ne .. ita "OIeek". De ....... ....... tar1.a .Jeeutl.....

~".". ....

"I> ~rU5t. e" ..."", ,Jo, I, ,,!>C.nt. elnur, Sa ."h"le n 8"" 'r1.ht.e. Ml.<>s.

LI .nclnt. ~aetlel~ d.otrte. eroeol.l _ _ lOtI d "bu"bo.11". !II ano ba .... e.sl" ....... y oI"NI .... p... r...... 01. &oIR.c1'n F{slcI. Sus '.l~n 1. 111_n e.n ~1I"ncl. "La.. lax".

.


Brit., Mlrtlno

(aeno~.l)

" 11 Matte. Min. I e pstll ".ur ,nad.r. A~1c1 .na •• r pr. re.e~o de &e.ne.!. o..4.t1e ••

11 dlenc:1 ... Coorl t..n 1e pstll dlbltjor, plntllr. D..... ser 1In ..pM. WIlt DU"."., ,.. '1\1. uri "II diboJj.nte ". ... r¢1.1' eol'1e ot\!ru.

eo ~u OS "l1li !f"on untonto , paN li b!'e 1e1'lnd.. I.e (·cutorl• •er ,

OW

...re ..... r ••


11

cr. ..

Afr dena 1,.".._... II A..-db _ ,.ldld.. to e...,.nta 11 .dntu.

B........ Idll&rd. (I'ht>. d" ':'1e(1.) ~.n

.Iri. T COOperad.r. Ie I~"har Ictirtdld" •• tl..os Itbr. II dedlea • le"r.

.....1"" ~

A.t:llC1I. . Nr ....!'eei ....". ....

J".n •• ri. , estgdi.... ~1 de ...

estudtlr ns\c.l.~..

S" dod1ca .a

t h _ Hbr'io • t ... t-jar en h biblhteeo.

B,....... '-"b

(General)

La ..nrie"te 5.nl, '$ una .dor1.r.d .... tie Db,. por u. s, DI!. c•• i.nd.. to ...... nt. •• cuc~r .t.c... Do~.a seT

Mdtau.


..nti.

to ot~ttca Lnly .0 .uy aCtct.nad. • leer nay.l... St.~r. y •• Ie _y. dectr -Que .nar.oltd.4-, 9u may.r d.... e. o.r Sec~tor1a.

n p. u .tn adlO1nd.n dd . . . :e 10 outun uar n. h ",.to dpn errer <;;-,~;.';.r.1.bh thtne-. Qutd.n 1" 'I'_e:... ..1. Ejeeutha.

Cwo""_

._t.

Chase,

~t~cla

(Prep. de

Ie

C.le~\e)

",rta

leer.

hi_torhd.n,

"'1.11 0, O...td (General) ~o Dovtd. h '""anto ~ noJ,ea y aaludar a ~ ;·~er...

-=- """

De •• _

lle~.r

per.ot'l& ....,. to.perta"".


.u ....noo.... bh

Hlrbert. 1<1 ...u leer 1 ~ctlC'~ deo-rtet. ~ ':"?Or looI)lci'n e' llepr •

ie ...

I. ~.etep , .. nr1entl "Stlll.-• .. "no eJ<08rU cecl""r.. t. eno.nt. lJ tiletaltt. 'nhal.

ter

.arl"~,

Sil~1

~ ..... quI CISlO ....

dtcel pi .....

"n.

, ,• "

Co:.. Ittplla (Oenertl)

Cta~ ••

Ant.tnh (P...p. ~a Cth«la)

A1 canh1 Ta", 1, pita pneUcar t.d. cbse d.

''"''''rtlt. P

<nil

uta 'a ''''''''''a '"'' C<m "culrpe ....... nta ...... llObici .... oar

t""stipdar qa{-tCI.

'"


n......d.,

, .. U .. (Oe .....al)

"""-nty· ........... he .... 11b.... d..tt_

Cad. • 10. depart •• ,

Anhala •• r

IN!f1n1 .... P"'" c.,ut .... ir .1 "".....

1'IIerrt" Mbre el 0.".1. <

C.;

"

1ta!0' H

"...,any pertoneee!" a

,.Ue{a o_hr. ".

_

~t'.

up

I.e ptsta 01 KOU ,. anhd.

~lloftl~to.

bJn1el , Antoni. (Oeneral)

. ~,r\

"Da~.

u

WI ....n adlO1 ... de ... d •

ted ... 1• • depertu. ... .... hen • •• • do. practica el ·b....ban·.

Qui..... ..r seldad••


,"n".

Ceren\e.

n.~1 .t.

Harbert (Gener.l)

1I,rb3r . IS on ~n d.",.rt.ht& 1 ... .. r-r ..bid' .. u lta ," r

• Dertlntee" • 1,

A~da.

V' "

16d1e .. un .dIl. ... dor d, l.a bdleu t ...m .. , ohIep In III ~t". d .. t-l...,h del ""llel • •

Due. set" ..eIRica .

r.. dulee "Lfn- .. ,n et- ..d, " a _dca , dedic. n U _ Bb,.. • uc l"1 bir'1 • • ..eucha ..

d1.c.~ .

I""de .... s..:"""I"1 I .

"


n..:.ltlu. It.,o;&1 Ie (o.ne~ 1 )

D.us\& &~ e-ll.do y a.,.1•• !e dirt ..... bd."".~te .

""p"'"

Allbteto ... 8.,. ae.~a r!••

D!u,

"*1'1 .

"...,r.~",.

de

(c"ne,.d)

T.~ • •• artet.na~. • 1. leet~~. Deaurl'a SIr lin bolen .t.pd• •

Ill"ew, &I ........ (o. .....d) "SetMr,e- u un ,,"all ~elMl"­

thta 'i ....aetlea b..bekball .n all, he,.a. d. eei.~. DeN' I.,. I~tteete JIO~ au p"ph pelae1 • •

"OItty· .,

~n

_n ... ~.d ... y II II

ye e.n fl"eeul""t. In 1. pllet ... . ! e dirt,.. . uel"1bt.nct. ~..! .. . s. 1. ~. dec t,. -Cut it Illt-. bblehna te,. ... t ....Ue••

,-


h..... cont â&#x20AC;˘ .ol.ndo .... pror..... , r. ...rtt.a: "Eo., bob,'

tdwa1"<h, ~bert (Oene.,..l)

"Bert.- ., ....

j .......... _noabl.

, sert...... ...""'JIIpd..... De~e>o

lin

I , .. e ~.nr,!...

.n lu ~.nd,s Hrn.

(Ie bo Hblll

Lind. . . """ .neh"," del .... ". Mm...... ~.h pel!wb. De_ ....

,,",1 ..,10, .. un j .........ri. , , .."""ct.l ...... DeC. . .me. 5e Ie eneuentn c... freeaenct. .r".ll .~.. De". ~er

",c'me..


1.1. .1~tle. t.ll d • • ,.~

enc ... t.d.rea Ie e~.n~ .... ten&r e...... 'pooM..et. eon .... . 1I1.t-6oo1 • ......l.I. ut""'hr d.rK !>. ..rea"t11.

... ,.., ltIlberl (0.,......1) ..... et 'U ,..... bdlerln 7 lMOr

... 1...... e.n rroq ...... l •

.. 1••• etl.t...... d.l e.l.Ci" an.,.. aer _ri ........ ,,, true ~ . .... t1.t-

•• "Co."",

.n~.

"'1"1"1, krbl.r. (o.nerll )

:. ,,".et ... B.b)', ....... _nt •

1. que 01 ....... Yi •• •"~'"';'"nd.per 1 bell.nI.. ~l ....... r .....ra. S" rr... f . . .rite ..

,'

...


...... rr1.coo· I, ",sta canta ... au rn •• f'"rita u. ·.1.11 rt.&bt, 1t 5.. oolri ... ".".. ....

.rr-.

.."'nic••

hn ...ll. nhn (C....,rel .) -cblc~t·

8. senti1 1 ~el" ... I.e e",::oflta " ....lr "What', the .th',.·. 5.. tl __ ltbre h ".sa 1..,..nd. 1 oar Sec,."tarl ••

c".l,,""" """,,10

'''h~. !nriQU.. (C.".... elo)

""_ned

"What bq:. u I" QlIe <ltee .J..... WI .-tee$. I'Itg e1 ttOt>c> 1.,. ••• 1 <llbuj.""". t. 1~n1 ..r!. la int..rog boo.unte.

-Cll".,. an.h .... p""f...... ~" t.e "neanu en.... .

1~1Ie1.

Sa m.1 r .... Mu .. "You talk t .....ch-,


hilt . . . \In . dw\rd... da la lI.. t AI,.... y ,.,. dMM

.,

ru......

~rtenece .. I

of,.".me In "'"

el l..

PT.ot1oa

",us 1tb,...,~.

",",_ , 0101'''' (Oe",,..l) ~~~,.,.. ~

'80... ocr"Uu.--... : y ...... qui pua .1>0,..,"

~nt..rI

f l 'OI . . j.~ ,

-.!.t, terl'. h .t.....

"III""''' poo. II U.,.,. "I,1arrl•• nell... "It's kinta r.usb". I. ""1 lap ... dua •• que om ..". n pel'_. ." .... t.Io r1. •• M.~....

.'

<J'

Sandr. (Oeneral)


"tbIt' , ju8t .0. .~ b t ....... tn.rita •• an....tpe""n..... ~

w

tuct ...

I., oieooor"..e£.

"Ber.... - d futa ... lnpni ...... " 41rl • .-u wanol. uti ........... 110 e • .-t•• poor .............. _nor.

Illnbol.t, int.nle (0. .....1 '

lQ\l. PII.4? Hel .... -o.U· ~., JiM", boMboll. U Iiou ... h .t.... 01 ,.U.

Al. "'ltall.",,- 1. tuelno .1 ballboll. ,,",bleb ....er p... rulr d. od-..e,et'n

fl.t.... Su tnse tnortte eol t .......-

-n.n't


"I>:per1.e"".· .. Ie "lye <11<:<0 RJlert.- """rd • ..tt 1\II~ . n<lo 7 ju t _rdo boseboll ...... b1c!oNt ."~ contl<lc~ Ittctente.

• !Ioo~. (o..nerd )

".,.t1_

tl <Ie 10 Cub", ...,hta •• II haMball . "ht.,.- ~h""re "reo;unl..l • • 0.. . . 1. qu..........

h

Cut..,.. _rel..lr1._ .j_Un le7ende 7 e.~t.~ •• ~

... ·P ••ct'.\J-.

.


-Kuiu" ••biel.... nr ne .... ur1. Su tla~ libra 1• ..01.. leyande S1,.cra diea. -I d.n't know-.

De~e.

,er

.-rent.

d. ~ .. e.-c.~t. rl~a'.. !e dedtel I l a' rleoorte •• Tedu le 11'.11 "PereY'-.

..r

an. de Irqalteet•• d. Iota era. jolpl'de beHbrll.

Leer 1. t.~t ... Y 011 ..... aIr p ... r.,.ra. t. }lnd• ..,.,.... " II eent,1'WI KII .tetr, -It. dl_l"1lht ...

"


- Ibr!f>- .... tl t i _ ucn.ehI!me dt • .,.~ ., '" t't',ne t ...cMtA " -It' , ... H« tlllne-. l'1.en_ ser;air .n utudt •• ,

"lrt .,... .topldf-

.. Ie q ... P"'''''I'IU 00..0...... _ ..... 1. brt ... ' ....... " • .bhict_ .... .nt• .-.... La ",. .to ... u ." pc_Unpo r ....ritA.

-0.,., Yen .el- •• Ie ~. dle. -Geni'- la fIIh ... e.nt.ad..... 00I~ m U.ne eh'u. n " .... le• •

11011, s.-r17 (Gene ... l) , ~- 1. ",.te h """.... e\.n " • .t.lees. "'ua . 1 Ue_ rte"", h Ulm,i"n. Leo

"'-U-M' de ""peJe l e

r,,..,t,,,,.


Al~a.

Ate .rd.

(Ce~ret.)

n _~{nee ut""hnte Aleky ....d. " 1.. "" ... "" .balTtr... PI"n,..,..,r on - . , e.,nt.~or. !rite.! uilor 'I.\e.."..

Al~s,

01.1boort.o (Preo. de Cele!io)

n ...d....... a..oan. conoc1do co ... To"" allMe!",.,. 8er ""frie.. 'Se 1e .,y. d~ctr OOn ~enctll "That', . 1l _I'1d1t-.

""nt,

Cl,..,u (Oe""rd)

n

dtbujlnt' de 1. e,c"al. e _ "Il'IItl hh", ". ... â&#x20AC;˘ 1 tle_ ,N ... n::I. o;olt. ce~td.

1Ie4,"n, lIeroor (Ge ...... l) Mua.tre depertl,t. de 1. e.eae}. 1'10, ,,1 t l _ boot t.n::I. " japn::le bolell<!ut.. "IIlen.p.o" qahra ItT ... pC1&DU de pl'1......


D..... H l1aUftC'N ...., .....rt ...." ." le ....... b. D......., ~ ~"

...t.t. •

. ~ulU. M.rprl.ta (c...reio) .. rita ... h ~~. !\I

J)eqI>.Mto d ....

.,.or .1Ob1.:1'"

pe ....

!'ahn . . . .., ..eretan. '1 .... Uupe Ubre eesiendo .

"Bu..... <If......

t.,.· u

1. que dtc. n.e. e.n!hlHnt. ~rd •

• 1 ..1'" .

..... "-rl.tn (CMoe"'t.)

_bl. Karl u .nt.r.t.b.. • Hrtbtll ,. ..lletbell • • .s=t... ehn . . .,., .t¢retor1.. ~b. . !Ie Ie ,.,. "",1 ... ., ~.T>C1.. "tat. . tee. ••


"...... .,n... l.o _

...!Iot "ChI ......., ' dl eo l'roeI!enteooe.

"!sta 1:>1 ......

•..,.,.,..

(00"",...1)

1l.~.,..

n

bneboll 1. r •• d .. y

•• er

.bo"~o.

he""", ..... (Cum do) el . . , ...,. .n.et...d•• 1.0 1.et"n, ~ • ...t... t l _ en 11 bibU.tlC., I"J'eeoctlnt.,.,.nt. 10 10 oye doe!rt ~ thrill!",", ~ "11r

.moll ... r. 01 t'a~ ...... Nr t ... baj,d .... aoetd,

" • ..ns, .loon (00 ...,...1) l.o edlldtto ".I •• ' nbtcle ... s e,.. ..... nc olen ~I sta cosl~. du,...~to III tle~ lib,.... •

<>a_f " die. to</o. 10. 1.."", .... ,.. I, .. 11-....

"ft', In r1.pt" u 10 que "Ie. Pi .... euanclo II"'" una £lIto. bopl ... S\l tI...,., 11br. 1.y..... do . Su alxl . . . ~I,...eI6n .s .e,.. s.cretart, .


"rt.' .... _tt ... t.e _M'l' .be'llt.- u 1. que dice n, el tv.t..u-. C.IIW.... II. "barb,,,·.de I'ed,.. MlCUel tie ... '1 Irrlespd •.

r

1lJII. clie~tel. . .Ueme

te"or Don J.J. 3" Ile~ eu.ndo lle~ 103 5 ". ~ . dlnri".e Con ""0 fiT'N I 1. _,'•• d" ten\!. 1':. ,,1 hot!lb .... .",t"to "" n .al'n.

,

p"".

--,_ JAL," J"hn.on, Ju ...

(Co~Cl,,)

I Il.IIv" h3d it! dlc" Junte CUlnd" . . .,U inlelal". J.J.J. Su ~ror ••btclon .0 s" .. r<le8pelonhu. I.e gu.t.a l."r, '1 I"

"""onta co,,,''.

~ n.on, Cloud" (Ce~ .. cte)

.. "be"",. DO"""" """'fbe ,,1 no ..bre d .. ~M".­ : - 0 ~Uhlo!r' ..o" berlo. La IIIIi.lo, I" fuel". _ .~ • • ""r un a'e ,..)do. Sterer" nch ... ~ oreelo." un be.o n>da mi.!


J~n. wtnrto.. (Gene ... l)

"Shalt.· c _ C."", __ nt. 1. Ill • • •

dlYi.rt •• ~eueh.nd. dIs... y l~end •• III. qa. . . da d.... Hr c .... d.nte.

'" tr....

predll.ete 'U "Iell 11 a ..U

JohnotOn, Karl . ... (00 ...... 1)

'nlte, 1.....rrf. 1. ru. ta .,crlblr. ~nvd. ~e ror YOU-,

, Ie oy. d.clr, ~.t's I, rood Art ...... QU" I. lI"! tar!. n. Jar

tlOr

1 .,nd••

t""••

Lauri., llam (arto"' ....l) Le S.p ... M -,. del ee .... a..lei.no. .... ante....... "!ta,...... e_ 1. 11_.. 1. ,..rt.t. leer 7 canter, Le

,..rn dec1r.

~Il ••

WII..

(~,

d.

C.l.~l.)

"8ab7 1...... e..,. cariilo"'.nte la lla• •" as la J. de"" 7 chitto.. d.l ••1'n. a.tdct... ..r pref....... de eduelel' .. ffslca, ~ frl.' fn'lrita ... "I h ......... tor 7e11· •

"'ORe barbaridad·,


1.. leU ... ICit.ll st • ......., Me., ~t u... telk'. .t..bleh......... ...rtrta y chmontl .... hen .. llbre. ene y

e.u y e...... .

~

rtdtie. y ttnf.tr....~or1 t.a "Ole",,' - :.. _-t .. del llie. 1.. '!P',d. eoct ..... ~r be~.bel1 . P1.~ t rlbejlr en un. '.:1". '1.~nt1 COWl .rehl•• de ... .

IIIo:r p... nt.. ttTIII~. " ... IfI'&n enr• .-.... (J1.",t PUt .... 1111n llbre • ...c''',haTllle dbee. y e,,, -..cha tne.... lncb .iee.

'ATIII Y'" YlXT'

1e t"drlll .... lfI...nte

Da.nntl ... . ..,....,. tee. " .. ",. be""••

:-:.!.~"'~tl~tt .. , "Din1....


,

r ;~

1Ioy.rI, Brenn

11.....:11 ta c._ c.r1...... nt.e llo 11 h .11.-1'.... d'v Nl'". ...bid.........,,tM'...tafl. y 1., beh.... b .JtJ.... _D1c. "a" tNoeuneh. vllaUI

i.",

f!i'

.'•

""'!'tiMe, 1.411.1& (IJeMonl)

t.. edt-,t. , ...blt A"d.. Ut • •• ,... til"

1OOnOI..

Yi.,.... per

~.

,I

~ ... ntlc ..

Las .....1&s

1. . .ntl,ne ..npo •••

11 ..tll.U", ·J.... tlChe· " pi ... H .. ca"tada", .we"_.' N .. ""cd...te

. .tI>4l1.~ II un

qui ttn«a' 'xlt,t

-Terrible th1n«" II I, que diet R.bot illoCtHnu""nt.,

n

r ut " ... "Pt.....,. lin...•

se Intretlene tscueband. "laet' Y p ... etlfl1. ......

d~rt.es.

.

_l"ffic.

d.,.l'1.ht.l.


11'11 lett, Il.,.nar (I'r.,.. d. Cehrt. ) I.a e"". nted .... '1 p ntll "Bl17~ as aM .1!Dert..o ~"'r1.. d. bell eu. Le eftellnta "'~'r '1 p ... ctle.r deo.rtu bMel... ""r una .nte....... ~ ~ 1tud.

".. r., c.noen

(C.wrci.)

c. r".""tta cut na .. er. iii 'e It lnt., o..i tedl 1. IIpr... c.n ! u ej... Le '''''' nte l"r. bbl. d ."" ser ..cretan• •

11 decter -o.c- .1 ,ftell""d. 01 b1llball Y 1. nataci'n. -.ctlvtty ticket caver .11 Ie thl." I. 1. que dic. ,1 r.eerir~ 1 • la, oatirtd.d.. l.c.lorn. ~e...

es t.r c.ntad.r Iricl.nte.

pnobl.bl. . . que t. . ...

"':!. - el C'od CI l~lci... t .r ::.-"lnt. ... . s.. d~rt. r. ... rU. " el b11 lnceete .

s.. ..n.

Y 1• .I.


~1 ....... lll~.n

(C.....d.)

"Cfl '1ft boock~ .. 1. q... dlC. -a.l.ha"~ cada "eo que ....,lbfl "" Mt..I 01.1

.,.._n. 1 po ...

5e .ntretl.n. "leGchand. dlse.~ tlClpand • • n acUndad. . d_!"tin,. L1A~" . . .r ".e.nI.te u "" -"1" "plracl.n.

-La ....,1.. I. ntabl.., ......... que ..

• bed.~c.n~ .s 1. que ~iee •• t. •• ft. .. cad. " •• qua hay II,. NIIn1"n d. pat .... llu. Aab1ctena ur tNl.,. 1 ,. dedleo " 1& leetu ... 1 , 1& r .te,..atf. ~ ... nte "". be ... , Ilbre ••

"l~.d. .. .... ci.NI~ •• I' _dca. 1liiy, _dh ~lc8l' Co.I"1"7 .n-. I, caNo<rt~a ca.. "I!.... ~ .

n ht.....

~ ••

rt'nklln

(,...~.

de Cele&1 a )

II ca.,..,1da "Sl.aP3'~ ..... ,I tie_ . """_

chand. dl,ea' da J,"~ y de Rack n' RaIl. Ball. llama lin tra.ca. Sal ada siemore "" .r.... t., "Whot'l "l' _ t l ' · .I.lIblci ... ur arqu.it.cta.


""""~llne.

V1nst.on (General)

"!hoorty· '" pl. ... el Ue_ j "",nd.

bal lneeot.. De8. 1 ll.~~ • 8e~ slldad.. S~ frase rlYletta es' "Ithat' ,

........,.lane. lam.U. (Pr.-p •• e C.le(1')

..";~;Y.l1. '" 1..... <11". II .... a !lit.. ~l'Cb. ... .".!"t•• 1 • 1 ....". h _:.:s..aLelapina1ll1 ...... en1 ....

Ilectrllti....

~n.

Alberta (Dene.,.l l)

IIU ",an .!"tllto e._id. e... KM J ..

net that. it', .tart , .. tter .t 8tu~ldity·. 9u _1.r ••blel'" • 1 .........

dle., "It"

II Hr Hldad ••

eul•• 110", (CaMm.l

lnqn11t1

Ke"~l'

U Chapa·. bpi,..

...10<11 • c,d, OBll c.n.

su "too, llb..... 1.. pit. n.p,/, , .er ".ntad....

114


.....s. , MI""h ( ............ C.l."". )

""1'Cy

A h . t.,JU ... 1a .........\& 10 e. aar. 1!1heu Hr u ... bole ... tft

"~';':'i'_______

1<11 113' foett ",eh. "Nev'" ""..... 0 ... 1••• rr.ru 4e "" u ..,.... ...1.& dl~ Y ehhte,... ...!Iortta

,r.

I .. Nr .Ill'. ..... r.. Cast I(.ta h v:hteno:h 41 ......1.1 .. 4. ,1st,rl o d, h blbU,u.:.. Co .. ruoa ree1bl' II pI"eOIlo d . ,.. blbUoteca .

Oaerta. DIooI."II:1 (Go ....... l)

t. t!.tda n..tftla 01$0 II drl e, .t.nd, .

",,.,r d.... u qua I,

d.

.r... d,el r

Ballor 1 prletl e. r d'oort,. e. I, QO' hae. Suci' dur lnt • .u tlaano l ibra. 11 tuturl Incanl,r. na plSl d d!. at .. dto:1ro NUl rlsht babe, ".

s.r

.at

.Ill'.... r~. IcI~r

U. 11111


Prllt, Rd ... (c....rd.)

r.. ,h'pIUc.

Mari. ~"'" ..... ncI••• U

_-".f.

.n b e.c1 ... ""I,,{tie. . . . . eIIl Lo Mara ..·.,bi... der.' • talpa . . . .nd. I ted., -Lec1u.ll.,-,

• thlt 1, l.ed tee- dlj. Nnrtencl. Olllnd. t.r1W1fI ·~l

....llr,

""~l.

"0.

rei ..

Leer 1 hirnear •• 1. que ._

1. 'V.dl, Dot. . . ., """' ".d, a.r p.lqulatr.,

"'L~-~~

~

1...1>1.dlb1. "PriCl.- . . .lrtrrlle,... ::oo;!. ncI. 1 .,utend., -n.aot'. III r1",t" u 1. "". 0$1..,. '''n fTecaillCii. Am.t.. .. ~ see ... t.a.rt. .JeeuU....


Richards, Rod.H. (Prep. d. Celeet.)

AI S!dateN Y e._lde "01. ....1· Is .tr.... 1.. d.-pert.e.. s.. -ayer "cl'" U

lnpll1..... s.. be 1n tNt-.

_ ..deja

t ...rita ...

liMN, htrleb (I),o ...rd)

lA:r, .y _ .. I .".e1.-._ htq sl yer ... bel,ten. !aper, ll.sa" • s... uno ..cnrnes e.j..... La,.,.u. .,..... aU ,,_ e... l",,1....tra "' ...

.,.i Klc· ....,b.. "01'1",,· el . _.. t ....... c ...

11's,

Sus •• La lUst.. 1. ..taei'" 1 , ..hal. s.r .at nica da .¥i.Cion.


Saint en.

C.~l (Prep .

d. Colegio)

Cl r l , 81 eaboll.ro . j e.pl.~ , •• su... ent. ..t udl .... Se t nt ... U ... "tntame y ..tu_ dt. nde I i trelo,!.. 4801 ~. · .e~ doeto~ en Mdlel...

lhit • • ,

t> n "t..nt. .. -not..- ez:l _ . ... rei".r Qd t..~berl.'.", 10 .nel..... III p I t ., u entreti_ j"P.... I mrae1.n •• H" tllC"ni.,...

l.. '" _""'_

Se. t t.

Je~I'

(Prep. de CoIeg1.)

ICbl""ll1&! die. "Tey1- a SII. adlll1,..cIoru ea.ndo 1. r. l 1.n 1•• pal.b~a.. Lt . ,,.te. eU'st ... . .en de .u ,vade. 4""e1& se,. doet.~ en ",...!tie ••

• ~.ndo" l .

Iluben Cc...rcl e )

~ ,.."""u ble y IIJIIJ' Qllertdo "SIIndo- ~dud.a ea " leooente .1 !leKO bell, dleh...... ..".. ~=e..

!. un .. ~ nlneo no1ado,. y 1. . .n

,..,.. rato. de o<>t o . A""" ra •• ,. contldo,. -::"'H ... ,,,tort ... do .


-n..••

<lheo3

slup'" aM3 l~endo . tOCAndO ""l"tiel.t).'IMO en d.oortes. ente....... Con tr-.cueneta rt ..e .. Uuot.·

Sc.u, Perct...1 Cp...,p. d. ",.,••• ,

,,,nt.

-rite· C..... cel"1l1oa.. .,..,tr. IMr un eon.. ~r. d. Lee

~.1'3

d. oct ••

1e dle.n I~ntero.

r.al late. en sua rate.

\

n

~

pepul.,.. entre d •• n

Sl.-pre QU' v, • IU5 <ltce "'III ...,... "., fnol"l u es haCt,..

0.... .",.

Sealer, Karet. (Ce.ercl. l La peqae'" ..... ,..".. paN e1 dr. l,.,.,nII. Uhre. d. ,.• ....,. 11.... n. "t.rrlhle till ...•

uct. .. WlM, cueh lin err, ... en 5U -'qutna 4. e.erlhir. 5er •• cretoria ., &11

_Jd .. "......

~.lC"


522 ,..~, Doola ... (O' ... nl)

"!l !ont.. ~ .. ed blle 7 traboj."-:r. Le ruelno ..1 balle . Da.u .e~ told.do,

n Id.... r.nnt.. 7 e,,..taat.. .. at lflllrldable ..-lldta .... , "Rl Ba\J:r-, Mente enn .dld.net." pot' el bol . _ r t . 7 "e!tea .... _peiant.e •

, oM

- ... old,.tole -c.~~ I ....tnU .... ' . 7 uenbhrd., 1.1 dhtl"P• !Tue t .... rlUI "III.~U etert.. pont.e •• .. ~ obopda. Ib:lt..~, Llc .. ndada •


Saar-t, llar!.a (C..rcte) ·CHl Mend, eool" 05 la C..In tan _

do h IOrdl. c.co, leo :1 Cl ntl ...., 11.saaant.. Anhola ,.r secret... ta.

S . .ll,

Maxine (Ceaorci.)

·Red,- Ie P'"

01 di. eseuchlnd. di.eo., bailand. :1 .lupnde bd,,_,to. bblct.na .....rehhad.....

"S....... os n

t ..a ...

1 .... rtu.

SlIlth, Alllndl (Ceaorci.) ShlOpr8 'a 1. 'J' d.el.r • "SlIlttJ" -XM<:t i t orr". 0. • •• s ... una bu .... oecraUrtl. I.e .nelnU c.e... , t. ..... J

jurI" ba1.nc.sto.

"I don't ... fIt :1"" in that· ac.nltja

·Fredo· • au ••1Il.lad... I. ~ afieionado a la ... Ue10n. I.e ",",uri. llep. . . ." .. Irt.dol'.


La bull1don "P.t~ ..lblet. na So" .. ut ..,. La .ne.nta I .... , prepe ... r plat.s deli_

01.....

5u •• lade r ...rlto es -aka, Babes-,

5p ..11\1''', Ibna (Ce.....d .• ) La POINI ... , ."".ntad.,... -~Tlllra- 1 •

he,....

• ""antl el trabaje del Su .aye.. ••b101~n .s 11.".. • trlunr . .. e~ ner,tan• • j..,"tl.... Ced... u que •• hera lG qa. a. propone ..,cl... "Sharp-,


Squires, lorman (General) ara...d~rador da 1& odltCl. dese. ser tutllro 8<>ldado, Pe ...... nec" horu y han u""chand" su s dheos Cnortto., palabra tnorite as "Sun",

Su

1

Squires,

cal~tn

J

(General)

Ttene cran predilacct6n per ,,1 balanoo.to ""ntl'(> tuturo _clntco, 1.0 dtst1nguo u .... poren .... """"ha 'Bndab}a y .. 11& flo ... -.q propt. do

II

n, "Co."""

on",

SIIlUn.. , lonnetb (Ooneral) l ""aIlp1· ... 10 ",.t. quo 10 111'ten"napa.. Y cad. vel qUa I, hac_ .. 1nt.arnop. "What IIsppen y"th", 9nalla COn pertaneeer d Ij.!rclw y " dhi.arta ..ad.rd_ y jllgard, balaneut<!.

St........tt • .IlYla (C._ret.)

"nUh" .......~l11.u .n plat<! T Cl.1tpO bpl61. 'u thllpa libra "'!>Isando taqut_' craft. • Ing14., So I%pras16n ta~ortta 's "What a tarrtbl. thil\g", .l.lIb1clona ser secretari.,

,


-w. ~ 10'" 1.,.•..,.. ,,"Ir... x..

Cuel ... Ie lectura 1 pt.~ I.rot .. e.tud ll""" ,.. tn... C.... rite. •• ""-..0 qui co.....

-·.1, WI2I'I (C..ret.) ~....

.,. ori.tun. carll'lo.. """ 11 ..u.nta coup ........ Sa.. .,. _~otl edt!lenw ..... hblc1ln pl"i ..dpo.1. &:.-..e ..... 11 .. anua ca" II en .... w.s lib..... A ...ce. . . 1,,",,1... 1 011 ... .

_.t. .

-J t'.

line -si .......

Wold ..... , Ant" (eo-role) La .t.... et1n. 7 ..1 ....11a "P1Dk;r. H1. dlc. "Oh ..... .!.Mr...11.1... 1 .... una _cn!_

t.. Sua h..... I1bre. 11 'lIpl.. 1.,........ coc1e""'" pera au ,Ucl.'in tic ••• t.llniI ...

•• 1. repollt.llrl••

~.n.

ct'.nd.

." _cI!!t1c,

(1'Np. d. C.l.p.)

depe ..thta dUN .studio.. l ec!a. l1lee con _ha rreeu.nel. t' , ... btl t.111",.... tu.. ~.


"Benr17" cada us II"" ~ .. tc •••• "If that ..... La alJl'&da la l""t..... 7 .1 .. ~rt.-. &. IlllII. IJl'&.'l Pl.p. 7 _CI'!t1Cl1 CHlPf.lI<ora.

lI'aM"en, r.l'dtlllrw;l (Prltp .... Col_po) ""......,.. d chrrt.!!1co ... t.do .. n cablollt... 7 a-t>l.Clo ... 8_r _te_Uco 7 (1.1...61'0. S", ... tat ... ""I.. la, npl. . l.,..rw;lo 7 "lbdjande. Ss 10 ... "IW'O que ute cr'" nl.p terw;lri -.eho 4xito.

lI'.tH". R,beoCll

"B""•• 1JI1... en lJ..pn ••or :Jin d ....... 51....,...

....... Uperta

lI'ataon, Cell.

(~.roI.D)

La dl.:1.lIIIt.a "Cell· po ............. " per_ ... lI.dad. Se paN he.... by.roI• • orilla. del c....l. O'... "r _nOV.ra 1 ",.. .xpreI1O" ~ ~ ••••• "CtI.I.....17·.

-..cIhta 7 ea cd1 ... rto. ...... ftc.1.na •• "Hola· •


Willi .... Cl...~ia (c...rei.) -Cl •• ~

co_ II 11. . . . . ear1Jlo..... nte. delsa

H . . . reM... ,,",n .

51........ a... Meja, "Take 1t usy- 7 .... hace dnnnt. "". h.n. 11b:r.... C.n un Ub ... .

:.0 ear1.110 ...

u!'ln H ..

"MIllJ" •• tede ... d.&-. 7

.J_ti....

Ia I.e Q:y.n<Ie "" uti d.

_~r1a

adair... poor tolIoa.

H 6ic•• baCt 61c.: N°,

W11.en,

J~dlth

(Prep. de Celel1.)

t.a ,1'_ttCII '.hIdJ" • ..t>totOIll ..... proerno .... Fa ... el dl'. baUaMI T ley• ..:!I. 51""",.., die., "!hIt fUerh!

I.....

~~t'.

I !Us

up

"",t.ocl"n ~

Dec'- .io. -&al." .1 .. lude ..

co.oa~ro..

'1 phn ••

."rende..

Ia afici.nad. • 1.

conU"""r au elJtndl ••

hi",8I.lal


Ex Libris


o!!Oj

,

,

ruth 1I1ehelu


;

.•


I

1

,~,


, "e

II/Ifla'j

/I

U

U

-Ynle{ecl ua{ej


Conquit,!artin

~a ':lama


!lleen

An.,....

路 '~t? ,


• •

• • •

I

II

.h /' • .i I'

I' • •

L -_

_

"!lan.la lbrphnl ...._ __


PREGRADUADOS


'"

'"


·..

••

...

."


,

'"

'"


'"

'"

,..


••

• •

'"

'"

".


'" ,

-'•

""

".


U'

.---

t

,.

"

JJ

U'

"

- --


'"

".

lO'_lll

""


'"

p

11' 7 12R


'"

'"


"

'"

,

".

, ,"


• u.

0RQUIST.t. .. PAIUlSO HI •

"


-IL

CORO

D1r1g1~.

DI

PI.RI.lS0

HI-

p.r b Sru.. 81.noI1.... W.t.l.noan

- In. C(II.O

D1r1~"e

on

JURJOII IIlGR _

per el prereur Juan He;rte


il

•," ~

~

•"

~

"

," i

•g ,

il•

(

_ .j

.

-."

~

••

• !

-

"~


â&#x20AC;˘ I'

u

t ..... d. l.I

rei.....

Ij


14. r"\I1../ln. . dt

L Prepnta d. $&1 ,000.00 f

â&#x20AC;˘

Para!~o

Hi.


x..

C' f ........

",11",..",

• •

,

-


ANUNCIOS


QIIe lI"P'ecit.a queclarl ."" _qui .....

"


,

Wherever in the world you travel you're better off with Pan Am

-world's most

experienced

airline

-OPEL - B{J/C/(-CHEWL£T

COMPLIM

OF S,A·

-C'H£I-OL-0LiJ.5l'£'lJILE-cflE/lYJr •


COMPLIMENTS OF

-...J~QQo 'I\.

Cen.5t..,.\ictor l'f\C.

Numa!

I

o.

,


COMPLIIIIITS

'liue ?f/t4~e4 7., 7~

"

.".

{f/444<J/

1965 "rabo, canal Z -

·+++··t+···+····t+······+4··t+······· ....: •

t·~++t++·+++++++t+++···· . .

,: t

• •• •• ••• Canal Zone Balboa •• •• ••• • •• Branches m the Republic of Panama • •• • •• Colon, R.P. •• Via E ap&iia, P laia Ii de Mayo, • •• •• DAVID, R.P. CBITRE, R.P . • • •• •• •••••............ ~ • •• • •••••••• t+ •••••• '

.: :

• ! • ! •• •• •••

I •

••

•• •• ••• ••

l

••

~

..•


l'diulations-

and. BIl5t Wishes u t4e @au

Z

CA.SA

01 1965 ~lLLb ~ 'Hwefh ~urrWu. Com-pAmentj

12.s-

AYEIIllll

ha_....

e

'8 S

SERVICE

@au

01 1965

12.5

Mantel.. d. Bile, Jtad10a Tra ... llJtoT1!l •• "'-nl Jlpone... 7 ~c..or1o" pua cl-n ••

ZONE

7.€e

_

Cu. de Art!oulo5 Oriental.. , hrt_.

0/ BUS

C£1ilNU.

A.pl.t't&doo )2)6 Pa ......t. I.. p.

CANAL

7"

SA-LIB


• lLUXIJMI .I.ID anVJ.II121D SIAL SHmTS

II" 28, 26, 211, 22, aNI 20 POP'

or

26, 1Ia,

anf

51 lneb ..uu..

....

or PERFICT 'IIaSi! lID mCT III.I.SURBlWiIS AT

/].,1

Wi,I."

no:

IDlEST PllICIS

10 11.. (j",Jualing

S·A.

Ctajj

of 1965


'8e4t'Ulu4e4 7<J 74.e

@add

D/ 1965

1'f.MH, BALBOA

CREDIT

UNION

#5849

Teach Your 路 dollars +0

hQv~

More Cents '8e4t 'Ulu4.e4 7<J 74.e 1foad芦atiJt9 (3/,a44 <JI 1965


SIr. Inrlqu Se.ll

or., Cuthrd L. st.. _rt

'ra. I.abll

Sebaslraft f. "~.rra :SO-ft CalTille ... rt.....

r.

bit.b

Id,.r a. 1&11., Hlld.l htcher 'no J'atrtca JIIda,. Idvard Br.wn r 'ra. Sru. Pilar "' ...... IllslN

r.ne.

"L. •.C. ".3.t1. ... I_.a SIlI.t.b

jtt.ccttM 17.ClC.~en.ol Sr. Will, •• Dunn

lltberte Slle.tt 1 '.8. Sr. Dand th"o.a" Sra. laser, Ida Brewahr !a""d fal1.r Sr. ua_ld rh~ •• n Sr. R"Wn Slnd ..... t 1 Sra.

sr. t. ~r.

Kin( 1

sr••

e. B. Taooln

!'T. , ... l"n. PTa.. A. "',nch 1"1'. and .... ~. CharI •• """111'«'

1o!r. , ......... LackNn

bd.lph lUcboord. ,. Sra. I.rp Qldrrtere hcbard f. """" r Sri. nn,. Birc""oed llaol11t.oft tan1a1 an...t V'l.lli... r Su. Victor Vud'. Ue.la,. V.1d'~ 1Ir ... lira. o..<Ir1.,e

tavrene. Olp

frad a." rs (0.' ..... ) 'r. Wa son 1 'no " . I\eoli. Ca.tillo 1 Sr •• larl fr .... O. 1111to n

UllOr>:Ier I ...... Phlllpelt ,," ......1 lIernlr>:lu I ...,e"" Cutry de Bur..tt V.

J.r", \/hite

'r. DaYld Sincla i r 1 Sr ••

!'rudin. II. Boon.,. Dand lII.nn1nga ... ~rt. A. Phillip. Sr. Ut..... Uexh ,. , .... Theed .... ., Lea ... t,'dar (O .S.A. )

r:t ••n laNl 1'r.... r. 1 Sra.

r.rC]' IIIr,,-, 1 Sr •. li!une. Setll 1r. "ashr 1 Sr•• 1rta. tiel. Bry.n 'r. J,.I\n 1 Sr• • ~ . Rernln Arr.y, 1 ra •• J.. ~ Dr~ke J.hn Dr~ k@

" •• , Qa rnic. 1Jea~ t. Drake

Sr. St. taut. 1 Sr •• Sr. "tte 1 Sn. Srt... Meln t-e Sr. n", 1 Sr • • Sr. R. M. Sori"«.. r 1 Sn .


sp o . SO ft S Sr. lI"1e OrHn 7 ..... Sr• • •eld A. IIct..od 7 .... !ft'. . . .ri. I ..... Sr. stalll"1 "Wet' 7 srr.. sr. S. Pric. 7 ,..•• Sr. Jollo "rr"'lllt.. Sr. 1lar-.1 lptlll. 7 Sn.. Sr. ""nt JI. LeN Sr. lotI B. lIoI_kl ... 7 Sr•• !ZO. stadd ..... a.Jlr.rIA... 7 .... Sr •• Dori. 110.11.,Sr. Co P. Swaby 7 .... Sr. ~ . . .pr Sr •• ",...,tIA Quor1 •• Sr. St. .n srtI. Jor<:. n. s. A. S!'ta. Ant~ • llijos !ft'. Wll.1tON 1.. A...,ber 7 Sn.. !ft'. Cl.... ne. Shnttt 7 !ft'•• !ft' • .l1Id.... I.. Q,andlar Sm. Ana T. Blnnatt sr. Ib.rl L .....~ Sr. oll'IJd. IlIt.",sr. Kf.rl. Jr.... sr•• Ilon. 3prlnpr !I.9.A. Srta. JC1C'~ Aabby !I.S.A. Sr. "bert. Blrt 7 !In.. sr. 110..." IfeCoW ....

!to.. Slrt... .....,.la ,...".11

PIIoIel.l

....hn mneh IIoolbnd K. 1ll7l. B. L. 10M 7 ha. !helM 01& . .

"b'.n 1Il..u .. Srb.. . . . :5IIlt.b 1...:1...,. Jchrwc" Sr. 1Iio...,. Bart.r 7 ~. J. K. d. C.. . .11 SrI. S. 'l\u"tler ArilJtObvJ.o CutUI.rc OUberto ...rooo. Sr. I. C.U.nd ... 7 Sn.. -.tv1. . .pt.ht VUu.-H ...... ps IIlrU .... .,r.l. . nad1.& d. hn<lo Lah Moral.. Sr. ~ ... Br.thwalt. 7 Sr •• SI'. Jos~ lilt..... 7 Sr •• aNtll IIIohoa Idla K. Ellot Sr. LlOJd JrIJ 7 Sra. ........ "". J. 1aap.1I J. JI. IIant

Sr.. .. rtha p.latr

sr. Ofcar '""'" r.nnath I. nr.rtoll U.S.A

....17n K. DIInn

Di'. llaadl.,.

Sf'. lhlbert. W'l.1l1a" 7 !In.. Y1lM I. !tor Wllin Hind, Sm. 1Io.m. Cil.rt..r Sr .....lJn I.1nd. Sr . Jcrop Hlnd. Sf'. Joe Jo .... Sr . Cu1 Gorden SP . Do..W Shelton

Itlellel. ONe ... 1...1 Fra .. _ C. IlioornI' mn Sandoni 7 Sr•• Catel'1no A. olrjo ... .51'. C. t.. I.Tnch 7 ~. Sr. aw.... 1l:>oc:I.n Sr. ""Donald !!>o... 7 Sr•• Sr. Sr. Sr. Sr. Sr.

c..clUa

n_nc

!ft'. Albert 0.. .....

St-. filbert. "'... Sr. Jrod.r10J0 Do FPnd Sr. Gaorp A. Doqla. ~. t.11111n fIl",b

I.e""""

7 SI'I.. la'l1Ue aut.a ... Sr. C.ol. Col...n 7 Sr•• Sr. tJ._llJ''' 7 ..... JoN . . . .h bad laid lien..,. Montcc-I"J' Iri. w..ta ...... Jo1ma1. ".... Or.nrtU. 'rbap. 7 ... .. Sr. Jcho . . 11 '1 SrI. ClTrl.:u Or.. "

Mari. d. Zleheu. 7 .....

Julio C..b.II.r. Sr. Clyd. Thca. • • Hljo S .... Ilorl. ~ld lobe! te AU.,. ... Jlareid JlaclaJ Antento Pinto ..-.lmco lIallCUli Bubart. McCl. .n '1 S.... t.. .l. BuNI. s-.••l AU'rlld '1 ST•• Sr. Lawt, C. . .rt.r 7 Sr••


5 P 0

)I

5 0 R S

Sr. Cecl110 A. Springar y Sr •• Sr. F.U1» Cl6M. y S.....

Sr•• Athll1 Arcblbold Sr. J•• opll Lord , SrI.

Sr. J• .a. 5..11 , Sr ••

Srta. Bernie. Black Sr. P. C. Jl_ne& sr. Carl •• A. Philpott.

Sr. o..r, J••rn.. Sr. s.1th Sr. In.tac. Lauri. , S..... I. W. Clarke, S.....

Sr. C. Robert. , S..... • Hlj. Sr. Banj.odn S.lay y Sr•• S,.. La ....."". C\lllbarbf;tcb Sr. IIlc.nlo Sr. H. Mite , S.... . Sr. J.... B. II ... ....,. S.... Vlctort. hlrcloudl oI.e Tayl.r Srt.. Aptha Ba..... t Srt.. lrt • .l.rclllbalol

c..:

Sr. Herby Archub.ld Srt•• Cerddia R. ilaberts Sr. Ernut S. h.nl<lin 7 Sn. Sr. Vl""."t Sod.,. , S..... Srt.. S,lyla Mulll",. Sr. Tyr .... LeYe_ II. IlitcMll Sr. O. 0r1!!1" , Sr•• Sr. Julia" p. r ...... od Sr•• R. at111",s 7 C.e. Sr•• Olga u.. ...... Sr. Luh A. DI." Sr. CecH Archtbold Sr•• Ca.... n n..1IP.on Sr. I. Hunter, Sr•• Sr. C. ScsUs... , Sr•• Sr. r. ao..& y Sr •• Sr. R. Price 7 S..... c._ S1be..., Sr. M. Robl""." Srs. I. Dr.r Srta. ~1l1l he.,. Sr. Vlnclnt ""'Irlone

Sr•• Li1l1.,. a.sbua Sr. Carlo. ro.ter , SrI. Sr•• Dort. Gilll",. G. L. &<1",111 Sr. C. Herra04 , Sra. Sr. H. Archibold Sr. Ban

Sr. Walu.r St. Lonh Jr. Cecil ,.rd

Sr. Arturo Dnw Sr. II. John •• n 1 S..... Sr. D. Xdly Sr. E. M. Phillip.

Sn. B. aenl"J' Sr. liar..,. H. SlI1th Y Sra. Sr. J.seph 1 Sri. Sr ••• Or ... 1 Sr••

Sr. J.hn Hind, 1 SrI. Sr. Hardd Hardt", Sr. George 1II.,0r rloda 110 •• de AId, Sr. Fit'lenld ~ .... 1 Sr •• Sr. III.rrtn Wanl , S... . Sr. Goerp All.n , Sra. Sr. II. DlllIlIHdie, 5r•• (N.I. ) Sr. Carl •• s..lu y ra •• Sr. Tb.... O. GordO,. I Sr•• Sr. '011111. . O. Bln&boe Sr. Alejlndro Gorlld , Sr•• Sr. W. Hanl ...,. I Sr•• Sr. S.abert Hay .... Sr. Cr1'pl,. Mayor. Sr. EdBQ~ r. Jeh,.son y S~ •• Sgt. Coy aook. S.... U ... tt.o '0111111 •• Sr. H. Maynard, Sr••

Sr. LuiS H. 111"",_.,. Sra. Sr. Clarence Ward 7 Sra. Sr. Ca~bell y Sr •• Sr. Mar!n y Sra.

Sr. Stennett ·, Sr •• Set. '0111111. Ko ••• Sr. Bobby White Sr •• Ruth d.l Rr. S.... id1th

~.ll

Sr. Louis Saoll , SrI. Sr. L. i. Alleyne Jr. , Sra. 3rt.. Roaa M. It ... en i. Sra. Anderson, l ••• Sr. B. Brooks y Sra. Sr. W. Mctarquhar , S....

Sr. Alle,. MYer. , Sr •• Sre. JuUa O1:<on

Sr. ~. A. Sehoooer , Sr•• Sr. Ar\.hUt" Butcher 1 Sr•• Srta. Lortn:ta s..l.y S~. Claudlu. A. '011111 ••• S~.

ha"" McO);! ... n

Sra. Dorothy Gerald Sr. AICon50 Ale~l' 1 Sra.


5POISOllS rn .... Un b-nut

Sr. K. Preoc.tt 7 Sr ••

Cathlrln. bo~r.". o.r.UU" n..... $ Sr. r.ll~ Da~rad.

Sr. 4. 4. Reaeh 7 Sr •• Sr. IUt-lM 7 Sn. 4.llc. R. ~r Sr. Sa_I C. Sq1l1.... 7 Sra. 5ldnt7 Squi.... (I. t. ) The I'banlU Saclal " Sperl Club Bl.ndl ... v.ta... "

!rick D. Raphaal C1T1C c-nc1l Sarrt..l C:r'u

IrTlll& lIMn 7 5n. Sn. L. La", ... 3n. <I. OI'"n J.HCi". R••• .I.... 5n. 1- •• JIiohrqllhllr Srt.. Ka. IIIIle.a Sr. Ch •• laM w.nltr 7 Sn. a. ..." II1nds Jr. J.ra. P........ Derna ~. (g. s. A. ) Pror. ""bl. P1.a1Ua 7 Sn.. A..... l. Kar~U Laslle IIUNt. Sr. Hanrr 7 Sr•• R.bert C. Juepb

Kaurtc. "'k. Bl .... H.ral" Caapar 7 Sr •• n.. Aatranauh

Sr.

~al.ran

~alt..ar

7 Sr••

g.,.l.yn

Sr. !Ia ..n Sr. BlI"" ....."" 7 S.... T. C. 1Ia • ...,. Oeorp s..n O¥1r. Jul •• Rubin

lI.lder

J.

Gadd ..... 7 r •••

Cyrtillur... Carnl .... l Ru.bo~ Sr. !!ablrt C. Rusbl~ 7 Sr ••

Th....... Br.thwalt. Sr. n"7" Canl.1U. 7 SrI. Sr. Salt."" LJIIch 7 Sra. PJ,tr1ala 0.. •• Sac.r... IIerda .. II. Sr. Oac.r B. t-w. 7 Sr•• Sru. !!a.. Ue Barker llarntr Al.1'rM ....... 7 r ••• Geer,. t. Bartbal_

Gaer,.

Sr. Clara"'" Danta" 7 Sr•• Sr. Sltan Sealer 7 Sra. J ••• ph rTench 7 t ••• B. L. lnniss Sr. DeNl<ll Leacaek 7 S.... bth IIem ..." 5n. D. Shu> 5 .... JIlrt •• LlM..,.

Th.r... 4. de Cartar Sr. 4rthu.r J.b". ." 7 Sr••

'V"

5n. Ca ...... J.rTl. Ja._ Br.u..al tAo Rieal'd. 'Ial.nc1.a I.-th Mi...... tt Cara"". 1Ie ..... n

S.... Baatl'h De It:ab... ~

Kil ..... A. QlM .. a..rp Rawe • IIlj•• Albert Sod.th 7 raa.

Sr. Cleblrt Salnt..a" 7 Sr •• Sr. ClltI>bert ./adell Sr •• D. Sealer Sr. Day!. Bawe.. 7 Sre. Sn. Kola" Ruby WiIUaas F.lipa Kalcola 7 Sra. Sa...l Ca~bell Dan1d I1cbet.. 7 5re. 111r1.•• B. IIerp." Sr. Kay Creque 7 Sr ••

e.mic••abllJ (g. S. '.)

Eu,t.c. Call1D8 7 r.~. '- Bernie. p.tter.. u 7 r ••• Gaarp wau.n 7 r ...

KaUl.. ,rae_II Kat11" J.m>san Y. Bla ... IIln!.!r" Clark

P.....d.r!.

La r. DIp IICPhu.. RapU. PJ,ellacoo L. G• .

Pi",'"

AnitAo Ja._

runtall p.wr.

J""'lln G. <Ie Bl-ah Sr. Leul. Br.... 7 Sr ••

SrtA. Vi.t. Cba.e

Srt..a. Kart. a.. .. Sr. AUrK t..p.11 Srta. Illrla !rvoIn SrU. A" tho.a


S P O . SO l S illen~.

Raashton i,.. B. ~. '0 ....... S!'ta. Cbr. Wattl.,. Kor,.rite ~. c".ll o.rnth1e ith.rlo, Sr. Valhr c:.wpbell 7 Sr•• ~k ••

Sr. Sric

7 Sra.

D. I. llenrd.ncha_ Const.o""o H. Cln..a Sr•• int.nni.tt.

1'_""

Sr. W. C. Illinrten , 51''''. Sr. Enr... "

Cole.b1.

Mayen 7 5 ....

~.

Ra.."

Carlos A. 'aa Cecll1a ~o 'aa Sr. T. Qltt41 ... 7 Sra. JOM I!o.... Joseph taloUc. S.... Kocdalo"" Scott JaUot.o MwTdn Charl., i. !!os,.ll Jr. Sr. Alfred S. Titul 7 Sr•• INnk L. Titwo W. O. IliU.tt T. Pot41"'!" I. J.sh ....

Julio IleDo.... Comoll' J.. 8rook~ ,. Sr•• Al",""'.r 8. Sn . Robart w. Ceor.rt Robert W. COW.rt Jr. Gooreo Ric"'", 7 Sr•• H.nu H.... l.7 sru. O. a.tMn Sm. JII. J."ln Sr•• O. Baxter Sr•• G. IIelaoo, Sn. e .......11 lOItto" tnrd.a

rr.m.

Plbl. I. I1non Sr. '.It.n L. Otl1 P'l'c1..al 8. Sc.tt "rchal 8. Scott P,rol?l B. Sc,tt Allr" O. arlnt Kopala .... Se,tt Sn. M. OttteM 5 .... 'I. 'ord Sr •• L. Spu".. Sr•• 0 ... 1Iay .....

Sr.... All... Y1ctorta

7 Sr••

~o

Orocorio Hornind.,

Cut... L,yoIo Wllll ••• Jr. 7 Srt. Mari. ~o Cox , .......h .... ~. Sr. I. Rel~ Lyle M. 0.11101. Allan Banol

Sr. Li....1 IleClu,., 7 Sr•• C. A. Corter Anneion i. ~. H...... r.

Earl Clark,. !n.

Sr. Corl L. Hanc:oek , Sr ••

Robart t. 1IooM Gilbert D. ,,",It..... Tibarcl0 HorniDdn

Aldgo

~o

10.

Or.~u."" ••

sr. Boo.t..... WIlU. . JII. GeooI Sn. D. lI'. Boo.t.r.. Anah Korl, do Garibaldi OllllO do Long ~ .... " B. 0 ....1.la S. btul G. o..rt. J••• Win.ton Leck~rt

LMIII.", White W.,... •• JohnM" ""_I C. Oon ... l ..

11.111" Slngh 7 Sri. Fit. B.. Spooner

I.nnotb t. !utll?" Lt. Col. Robart W. ec-rt (0. S. J.. )

0.0.... H. Oon101_ OOU• •""or••n

Coo",e Goode 7 Sr•• Coetl Morgl'" ,. Sr•• 1 t ... Iu ~. Sc:,arlott 'Il.lote H. de Rn.bur,., R"W" R. Rn.bur,., C. T.

M.

~.....

Or.....

Walter Inc, 1 51'0.

Littlo,., Cha.o .oa.

Eaq"l~tl I.

Pedro e.

~. linch Inc. 7 Suo

Alnr.~o

J.M A. c.,.,.l1n Clayt.on Blake 7 S..o. Srt.. 1?1 B. NYr~.

Srta. Ur • ..ta .1chot.. JIIlllluDt WaMI>


Class of 1965 Year Book  

Copy of Our 1965 Year Book

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you