Issuu on Google+

ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๔ (๓๐ เมษายน ๒๕๕๕) MU Newsletter 2012, Vol.4


ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๔ (๓๐ เมษายน ๒๕๕๕) MU Newsletter 2012, Vol. 4

ที่ ป รึ ก ษา อธิ ก ารบดี รองอธิ ก ารบดี ทุ ก ฝ่ า ย ผู ้ อ� ำ นวยการทุ ก กอง บรรณาธิ ก าร รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห ารและสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ้ จั ด การ รุ จิ ร ารั ต น์ บรรจง กองบรรณาธิ ก าร รุ จิ ร ารั ต น์ บรรจง เกษรี วุ ฒิ ศั ก ดิ์ ชั ย กุ ล ฐิ ติ รั ต น์ เดชพรหม สาธิ ด า ศรี ช าติ สุ พ รรณรั ช ภู ริ วั ฒ นกุ ล วราภรณ์ น่ ว มอ่ อ น กั ญ ญาภั ค จั ด วงษ์ ออกแบบรู ป เล่ ม ฐยาน์ ธีรหัตถเศรษฐ์ ประสานงานกลาง ฐิติรัตน์ เดชพรหม MU Newsletter Internet สมชาย โพธิ ภาพ สวัสดิ์ จินเดหวา จัดส่ง ไมตรี บัวศรีจันทร์ สวัสดิ์ จินเดหวา พิมพ์ท่ี หยินหยางการพิมพ์ ส�ำนักงาน งานประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานทั่วไป อาคารส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ชัน้ ๔ ถนน พุทธมณฑลสาย ๔ ต�ำบล ศาลายา อ�ำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม ๗๓๑๗๐ โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๒๐๘-๑๐ โทรสาร ๐-๒๘๔๙-๖๒๑๑, ๐-๒๘๔๙-๖๒๒๒ E-mail: opmupr@mahidol.ac.th Website: www.mahidol.ac.th

Editor’sบก.Note แถลง สวัสดีรับท่านผู้อ่านมหิดลสารทุกท่าน เพิ่งผ่านเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยไปไม่นาน บางท่านอาจใช้วัน หยุดยาวเดินทางไปต่างประเทศ ต่างจังหวัด กลับมาเริ่มงานใหม่อย่าง กระฉับกระเฉง เพราะได้เติมพลังจากการพักผ่อน หวังว่าจะได้ท�ำงานอย่าง มีความสุข มหิดลสารฉบับนี้ น�ำสาระดีๆ มาฝากท่านผู้อ่านเช่นเคยครับ พบกันใหม่ฉบับหน้า

๐๓ Information

• หนังสือ “๑๒๐ ปี มหิดลอดุลเดช” เทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย”

0๔ Harmony in Diversity

• พิธีบายศรีสู่ขวัญคลองมหาสวัสดิ์กับการฟื้นฟูสุขภาวะของชุมชน • “น�้ำเอย... น�้ำใจ สายใยพิพิธภัณฑ์”

• เมนูเห็ดแครง ต้านโรคมะเร็งได้ • รางวัลงานวิจัยดีเยี่ยม… รางวัลของคนไทยทั้งประเทศ “กลไกของแอมเฟตามีนท�ำลายเซลล์ประสาทก่อให้เกิดสมองเสื่อม” • ศ.ดร.อภิชาติ จ�ำรัสฤทธิรงค์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ประจ�ำปี ๒๕๕๔

• ศิริราชจัดแข่งขันตอบปัญหาแพทย์นานาชาติ • นศ. ICT และ วิศวฯ มหิดล ชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาโปรแกรม คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย NSC 2012

เผยรายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ชุดใหม่

สุขสันต์วันเกิด

๐๖ Research Excellence

๑๐ Teaching&Learning Excellence

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีระ สิทธิอ�ำนวย) รองอธิการบดีฝา่ ยบริหารและสภามหาวิทยาลัย บรรณาธิการ มหิดลสาร

๑๖ Special Scoop

• พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุทรงเปิด การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือ ทางวิชาการกับกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย • ม.มหิดลเสริมสร้างเครือข่ายอุดมศึกษานานาชาติเพื่อสังคม • พิพิธภัณฑ์ดนตรีอุษาคเนย์ เปิดตัวเรือนศิลปิน • ม.มหิดล เปิดสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “การท่องเที่ยวสถานที่ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม”

๒๑ Special Article

• ดอกจัน • อาเซียน ฟีเวอร์ • เปิดบ้าน “ทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อรามาธิบดี”

โรงพยาบาล (HA) • เปิดศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทาง ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ใครรับผิดชอบ?? เมื่อรถยนต์ถูกต้นไม้ล้มทับได้รับความเสียหาย

อาหารจานเดียว.. กินอย่างไรให้สุขภาพดี

๒๓ Service Excellence • ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล ผ่านการรับรองคุณภาพ

๑๒ Meeting News

๒๔ มุมกฎหมาย

๑๓ Mahidol HR

๒๕ เพื่อสุขภาพ

๑4 MU Society ใคร อะไร ที่ไหน

๒๖ Softnews ๒๗ Activities Agenda

2 MU Newsletter 2012, Vol. 4

สวัสดีครับ


Information

งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล<

>> หนังสือ “๑๒๐ ปี มหิดลอดุลเดช” จัดท�ำขึ้นในโอกาส ๑๒๐ ปี แห่ง

การพระราชสมภพของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม ราชชนก เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ เพื่อชาติบ้านเมืองจนเจริญก้าวหน้า ทัดเทียมนานาอารยประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านการอุดมศึกษา การแพทย์ การสาธารณสุข การพยาบาล เภสัชกรรม ทันตกรรม การประมง การ สังคมสงเคราะห์ และกองทัพเรือ ฯลฯ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล จึง ได้จัดท�ำหนังสือ “๑๒๐ ปี มหิดลอดุลเดช” ขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์น้อมร�ำลึกถึง พระคุณปู การทีเ่ ป็นฐานรากอันมัน่ คงและจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้ชนรุน่ หลัง ก่อเกิดพลังสร้างสรรค์ความดีงามสืบไป

หนังสือ “๑๒๐ ปี มหิดลอดุลเดช” เทิดพระเกียรติ

“พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย” ภายในหนังสือรวบรวม เรื่องราวพระ ราชประวัติ ทรงบรรยายโดยสมเด็จพระเจ้า พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ รวมถึงพระวินิจฉัย ที่ยังเป็นข้อสงสัยว่า เหตุใดสมเด็จพระบรม ราชชนกทรงตัดสินพระทัยมาศึกษาแพทย์ พร้ อ มภาพประกอบที่ ห าดู ไ ด้ ย าก พระ นิพนธ์ ทีแ่ ม้ในปัจจุบนั ยังคงน�ำมาประยุกต์ ได้อย่างดี เช่น Siriraj Hospital Plan 1925, Practical Sanitation: A Lecture Given in Training for Public Health Medical Officers in 1924 นอกจากนี้ยังมีเอกสาร จดหมายเหตุ ที่ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ อาทิ ลายพระหัตถ์และภาพวาดจากสมุดจด ค�ำบรรยายส่วนพระองค์ อีกทัง้ ปริญญา บัตร ที่น�ำมาแสดงเป็นตัวอย่างอันดีแก่นักศึกษา ทัง้ หลาย รวมถึงพระราชกรณียกิจอันส�ำคัญ ยิ่งคือ ทรงเป็นผู้แทนไทยเจรจากับมูลนิธิ ร็อคกี้เฟลเลอร์ในการปรับปรุงการศึกษา แพทย์ นับได้ว่าเป็นการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ของ พระองค์ท่านเพื่อสร้างรากฐานนานัปการ โดยเฉพาะทางการแพทย์และสาธารณสุข บทความเฉลิ ม พระเกี ย รติ ในหนั ง สื อ ได้ รวบรวมจากผู้ใกล้ชิดหรืออีกนัยหนึ่งคือลูก ศิษย์ของพระองค์ท่านได้แสดงถึงพระราช จริยวัตรอันงดงามยิง่ ในช่วงท้ายของหนังสือ จะปรากฏบทสืบสานพระราชปณิธาน ซึ่ง เขียนโดยผูท้ มี่ บี ทบาทส�ำคัญในวงการแพทย์ และสาธารณสุข หนังสือ “๑๒๐ ปี มหิดลอดุลเดช” ได้ รวบรวมคุณความดีของพระองค์ทา่ นมอบ ให้ผู้อ่านทุกท่าน

“...เราได้รบั มรดกคือผลส�ำเร็จทีพ่ ระองค์ทา่ นได้ทรงประกอบไว้ และเราได้รบั ความทรง จ�ำอันประเสริฐในบุคคลซึ่งทรงลักษณะอันเป็นที่ดูดดื่มชุ่มใจแก่ทุกๆ คนที่ได้ท�ำการติดต่อ กับพระองค์ท่าน การที่พระองค์ท่านทรงอุบัติมาในโลกนี้นั้นท�ำให้โลกนี้ดีขึ้นเป็นแน่แท้ พระมหาบุรุษของเรานี้ได้ทรงอุบัติมาและเสด็จละโลกไปเสียแล้ว ขอจงเสวยพระเกษมสุข ส�ำราญเทอญ...” ศ.นพ.เอ จี เอลลิส กล่าวได้วา่ หนังสือเล่มนีท้ รงคุณค่าทางประวัตศิ าสตร์ ควรค่าแก่การอ่านและเก็บรักษาเพือ่ ประโยชน์ ต่อชนรุน่ หลัง ผูส้ นใจสามารถซือ้ หนังสือ ๑๒๐ ปี มหิดลอดุลเดช ราคา ๑,๒๐๐ บาท ได้ที่ งานวิชาการ ตึกผู้ป่วยนอกเก่า ชั้น ๑ รพ.ศิริราช โทร. ๐-๒๔๑๙-๗๖๘๐-๑ และร้านหนังสือชั้นน�ำทั่วประเทศ อาทิ ร้านนายอินทร์ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ ร้านซีเอ็ด และร้านคิโนะคุนยิ ะ หรือติดตาม รายละเอียดที่ www.si.mahidol.ac.th รายได้จากการจ�ำหน่ายจะน�ำไปสมทบกองทุนพระราชมรดก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งเป็นทุนพัฒนาอาจารย์แพทย์ไปศึกษาและอบรมทั้งในประเทศ และนอกประเทศ เพื่อพัฒนาวิชาทางการแพทย์ให้กว้างขวางและทันสมัย มหิดลสาร ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ •3


Harmony in Diversity พัชรี ศรีเพ็ญแก้ว ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์<

พิธีบายศรีสู่ขวัญคลองมหาสวัสดิ์ กับการฟื้นฟูสุขภาวะของชุมชน

“สิบนิ้วข้าไหว้ เทวาทั้งหลาย อย���่ในชลธาร ทุกวันเวลา ขอเชิญอนงค์ แม่พระคงคา รับเครื่องนานา สิ่งบรรณาการ เครื่องบวชเครื่องการ ไก่เป็ด ข้าวเหล้า แม่น�้ำมีศรี ธูปเทียนพร้อมสรรพ ขอเชิญมารับ เครื่องไหว้บัตรพลี แป้งกระแจะมันจันทร์ หัวหมูบายศรี เชิญแม่ใจดี มาประจ�ำคลอง ไหลล่อง คล่องแคล่ว ล่องใต้ขนึ้ เหนือ เชิญแม่คงคา โปรดมาเอือ้ เฟือ้ ผูค้ นพายเรือ อย่า มีอันตราย เทวดาทั้งหลาย มาช่วยคุ้มช่วยครอง”

“พิธีบายศรีสู่ขวัญคลองมหาสวัสดิ์” จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและก�ำลังใจให้แก่ ชาวชุมชนที่ประสบอุทกภัย และถือเป็นการรับขวัญพระแม่คงคา... > > บทข้ า งต้ น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของร่ า ยท� ำ ขวั ญ

คลองมหาสวัสดิ์ที่ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา และ หน่วยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ คณะ ศิ ล ปศาสตร์ ร่ ว มกั บ กลุ ่ ม ภารกิ จ วิ จั ย ชุ ม ชน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยส่วนงานทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้น โดยเป็น ส่วนหนึ่งของงาน “สวัสดี...มหาสวัสดี” เมื่อวัน อาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕ และได้รับเกียรติ จาก ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางมาเป็น ประธานในงาน ณ วัดสุวรรณาราม อ�ำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม งาน “สวั ส ดี . ..มหาสวั ส ดี ” จั ด ขึ้ น โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสุขภาวะของคนในชุมชน และเสริมสร้างองค์ความรู้การดูแลตนเองเมื่อเกิด อุทกภัย รวมถึงเตรียมความพร้อมเพือ่ รับมือกับภัย ธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ศูนย์สยาม ทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดนิทรรศการ และกิจกรรมเสริมความรู้ โดยน� ำเสนอประวัติ ความเป็นมาของคลองส�ำคัญในพื้นที่อ�ำเภอพุทธ มณฑล ได้แก่ คลองมหาสวัสดิ์ คลองทวีวฒ ั นา และ คลองนราภิรมย์ รวมถึงภาพความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดลกับคนในชุมชนในการฝ่าวิกฤติ อุทกภัยครัง้ ใหญ่ทผี่ า่ นมา และยังได้จดั “พิธบี ายศรี สู่ขวัญคลองมหาสวัสดิ์” เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และก�ำลังใจให้แก่ชาวชุมชนทีป่ ระสบอุทกภัย และ ถือเป็นการรับขวัญพระแม่คงคา

4 MU Newsletter 2012, Vol. 4

การจัดพิธีนี้สืบเนื่องมาจากความเชื่อของคนไทยที่ว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆ อัน ท�ำให้ “เสียขวัญ” ก็ต้องมีพิธี “รับขวัญ” หรือ “ท�ำขวัญ” เพื่อเรียกขวัญให้กลับมา อยู่ประจ�ำตน ในการนี้ “แม่น�้ำล�ำคลอง” ซึ่งถือเป็นสิ่งมีชีวิตที่หล่อเลี้ยงสรรพสิ่งมา จนถึงปัจจุบัน เมื่อเกิดเหตุการณ์อันส่งผลกระทบร้ายแรง ดังเช่น เหตุการณ์อุทกภัย ครั้งใหญ่ที่ผ่านมาย่อมเกิดการเสียขวัญ ชาวบ้านที่ใช้น�้ำเองก็เกิดผลกระทบทางจิตใจ และมองน�้ำเป็นเสมือน “ศัตรู” ทั้งนี้ จึงได้จัดพิธีเพื่อให้ความรู้สึกของชาวบ้านที่มีต่อ สายน�ำ้ กลับมาดีดงั เดิม และเป็นการเชิญพระขวัญของพระแม่คงคากลับมาอยูป่ ระจ�ำ คลอง ดังที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวผัน สุพรรณยศ ได้แหล่บทท�ำขวัญไว้ว่า “สิ่งใดลูกพลั้งพลาด เพราะประมาทโลภโมหัน ไม่รู้เท่าไม่รู้ทัน ภัยมหันต์โหมทวี ขวัญเอ๋ยโอ้ขวัญจ๋า โปรดเมตตานะโฉมศรี กตัญญูกตเวที เอื้อนวจีมาเว้าวอน ลูกรักแท้รักแม่จริง โอ้ขวัญมิ่งมิตรสมร ทุกข์ท้นจนสั่นคลอน แม่ถ่ายถอนช่วยบรรเทา น�้ำล้นจนทลาย แสนเสียหายใช่โง่เขลา ปีใหม่ให้บางเบา โปรดปัดเป่าทุกข์ทั้งปวง” การจัด “พิธบี ายศรีสขู่ วัญคลองมหาสวัสดิ”์ ในครัง้ นี้ จะน�ำมาซึง่ ความศรัทธา ความ ส�ำนึกรัก และหวงแหนทรัพยากรที่อยู่ใกล้ตัวของชาวชุมชน รวมทั้งเกิดความรู้สึกที่ดี ต่อสายน�้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวบ้านริมคลองทุกคนตราบจนปัจจุบัน กิจกรรมนี้นับเป็นบทบาทส�ำคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการใช้ มรดกภูมปิ ญ ั ญาท้องถิน่ มาบูรณาการกับความรูเ้ ชิงศิลปศาสตร์ ในการช่วยเสริมสร้าง สุขภาวะควบคู่ไปกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความ สัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน และจะน�ำมาซึ่งการร่วมมือที่ดีต่อกัน ระหว่างชาวชุมชนรอบมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป


“น�้ำเอย... น�้ำใจ

Harmony in Diversity งานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย<

สายใยพิพิธภัณฑ์” >> เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ นางสุกุมล คุณปลื้ม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธเี ปิดงาน “น�ำ้ เอย น�ำ้ ใจ สายใยพิพธิ ภัณฑ์” ณ อาคาร เรือนไทย (ระเบียบ คุณะเกษม) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง กระทรวงวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และเครือข่าย พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือด ร้อนให้แก่พพิ ธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ภาคกลางทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์มหา อุทกภัยในปีที่ผ่านมา รวมทั้งเพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจให้แก่บุคลากรทาง ศิลปวัฒนธรรมในพืน้ ทีใ่ ห้มพี ลังทางจิตใจในการต่อสูก้ บั ปัญหาและอุปสรรค ต่างๆ ให้ผ่านพ้นไปด้วยดี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ ท้องถิ่นที่ประสบอุทกภัยและเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งสิ้นกว่า ๓๐ แห่ง ในช่วงบ่ายมีการจัดเสวนาในหัวข้อ “เรียนรู้ สู้ หรือ หนี: พิพิธภัณฑ์ยามน�้ำ ท่วม” โดยได้รบั เกียรติจาก คุณเอนก นาวิกมูล คุณวิษณุ เอมปราณีต์ คุณ กนก ขาวมาลา ชาวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผู้ประสบปัญหาอุทกภัย ร่วมเสวนา กับชาวชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ด�ำเนินรายการโดย คุณปวีณมัย บ่ายคล้อย ซึ่งการเสวนาได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อม ในการรับมือ การปรับตัว และการถอดบทเรียน ที่ได้รับจากวิกฤตอุทกภัยในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารแสดงพื้ น บ้ า นและ กิจกรรมภูมปิ ญ ั ญาท้องถิน่ อีกมากมาย อาทิ การ แสดงเพลงฉ่อย การแสดงหนังใหญ่ การแสดง ล�ำตัด การแสดงแบบผ้าไทยในชุดชาติพันธุ์ภาค กลาง และปิดท้ายด้วยการแสดงเพลงเรือ ซึ่งได้ รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

มหิดลสาร ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ •5


Research Excellence สาธิดา ศรีชาติ<

เมนูเห็ดแครง ต้านโรคมะเร็งได้ >> มหาวิทยาลัยมหิดลได้ดำ� เนินโครงการวิจยั เกีย่ วกับการส�ำรวจเพือ่ ศึกษา ถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพชีวภาพ ด้านความหลากหลายของชนิด (species diversity) ความหลากหลายของระบบนิเวศ (ecological diversity) ความหลากหลายของพันธุกรรม (genetic diversity) การแพร่กระจายของไม้ ทีใ่ ห้นำ�้ มันหอมระเหย หอยบก หอยน�ำ้ จืด และเห็ดสมุนไพร ในพืน้ ทีโ่ ครงการ อนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.) บริเวณพื้นที่เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี เป้าหมายของการศึกษาเพือ่ เป็นการอนุรกั ษ์ให้คงอยูอ่ ย่าง ยัง่ ยืนต่อไปซึง่ ทางมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมสนองพระ ราชด�ำริฯ พร้อมกับคณะวิจัยอื่นๆ จากคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รวมนักศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เข้า ร่วมส�ำรวจความหลากหลายของเห็ดสมุนไพร ไม้หอม หอยบก หอยน�้ำจืด ที่มีอยู่ในพื้นที่ปก ปักฯ ภายใต้ชื่อ “โครงการส�ำรวจและจัดท�ำ ฐานข้อมูล ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ การ แพร่กระจายกับการประยุกต์ใช้เชิงเศรษฐกิจ ของไม้ที่ให้น�้ำมันหอมระเหย หอยบ��� หอยน�้ำ จืด และเห็ดสมุนไพร บริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี” โดย ดร.จตุรงค์ จันทร์สี่ ทิศ อาจารย์ประจ�ำสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็น หัวหน้าโครงการ และ รศ.ถาวร วินิจสานันท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น หัวหน้าโครงการย่อยมีส่วนร่วมรับผิดชอบใน เรื่องเห็ดสมุนไพรและร่วมส�ำรวจกับคณะทีม วิจัยอีก ๘ หน่วยงาน เข้าร่วมในการวิจัยครั้งนี้ จากการส�ำรวจความหลายหลายทางชีวภาพ ในเบื้องต้นของคณะนักวิจัยของวิทยาเขตใน การเข้าส�ำรวจ พบสิ่งที่น่าสนใจ คือ เห็ดแครง (Schizophyllum commune Fr.) เป็นเห็ด ขนาดเล็กมีลักษณะคล้ายพัด (fan – shaped) ด้านฐานมีก้านขนาดสั้นๆ ยาว ๐.๑ – ๐.๕ ซม. หรือไม่มีก้านติดอยู่กับวัสดุที่ขึ้นด้านข้าง ดอก เห็ดมีขนาดความกว้างประมาณ ๑ - ๓ ซม. ผิว ด้านบนมีสีขาวปนเทาปกคลุมทั่วไป ลักษณะ ดอกเหนียวและแข็งเมื่อแห้ง ด้านใต้ของดอก เห็ดมีครีบมีลักษณะแตกเป็นร่องสีน�้ำตาลอ่อน ของดอกหยักคล้ายของเปลือกหอยแครง ซึง่ เป็น ทีม่ าของชือ่ “เห็ดแครง” เท่าทีท่ ราบกันว่า เห็ด เป็นวัตถุดิบชั้นดี ในการประกอบอาหาร เห็ด ทั่วไปสามารถน�ำมารับประทานได้และใช้เป็น สมุนไพร เช่น เห็ดนางฟ้า เห็ดโคน เห็ดหอม เห็ดเผาะ เห็ดฟาง เห็ดลม เห็ดหูหนู และเห็ด หลินจือ เป็นเห็ดทีช่ าวจีนและชาวญีป่ นุ่ นิยมน�ำ

6 MU Newsletter 2012, Vol. 4

เห็ดไปปรุงเป็นน�ำ้ แกง น�ำ้ ชา ยาบ�ำรุงร่างกาย และยารักษาโรคต่างๆ ทางยุโรปน�ำไป ปรุ งเป็น ซุ ป คนไทยน� ำ มาผสมใน แกงต่างๆ รวมถึงผัด ต้ม จิ้มน�้ำ พริก สรรพคุ ณ ของเห็ ด ช่ ว ยใน การกระตุ้นการท�ำงานของระบบ ภูมิคุ้มกัน และลดความเสี่ยงต่อ โรคหลอดเลื อ ดหั ว ใจ และช่ ว ย การต้านมะเร็งหลายๆ ชนิด แถม เห็ดบางชนิดรสชาติใกล้เคียงกับเนื้อ สัตว์ สามารถน�ำไปปรุงอาหารให้อร่อยได้ หลายวิธี ทั้ง ต้ม ผัด แกง ย�ำ ย่าง หรือทอด แล้วแต่ว่าจะชอบรับประทานเมนูใด ส่วนเมนู ยอดนิยมโดยใช้ส่วนประกอบเป็นเห็ดแครง คือ แกงสมรม ซึ่งเป็นอาหารทางภาคใต้ เมนูถัดมา คือ แกงเขียวหวานเห็ดแครง ห่อหมกเห็ดแครง เห็ดแครงผัดไข่

แกงสมรม (อาหารใต้)

ma - ๑๘๐ ในประเทศญีป่ นุ่ ใช้เห็ดแครงเป็นยา เนือ่ งจากในเห็ดแครงมีสารทีม่ คี ณ ุ สมบัตใิ นการ ต่อต้านมะเร็ง และต่อต้านเชื้อไวรัส (นายณัฐ วิทย์ แอ่นปัญญา) ซึ่งทีมวิจัยได้มีการทดลอง น�ำตัวอย่างเห็ดแครง ที่เก็บตัวอย่างจากพื้นที่ที่ เข้าส�ำรวจ และน�ำตัวอย่างเห็ดแครงมาทดลอง ผลิตเชื้อบริสุทธิ์และผลิตโดยการเปิดดอกเห็ด แครง เห็นได้ว่าเห็ดแครงที่ผลิตขึ้นนั้นมีขนาด ดอกใหญ่กว่าเห็ดที่พบจากการเข้าส�ำรวจพื้นที่ เนื่องจากได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนจากก้อน เชื้อของสูตรอาหาร ในอนาคตจะมีการท�ำคู่มือ การผลิตเห็ด ส่วนผสมในการท�ำก้อนเชือ้ เห็ดทีม่ ี สูตรอาหารสมบูรณ์ การผลิตเชือ้ บริสทุ ธิ์ วิธกี าร เก็บรักษาเลี้ยงเชื้อบริสุทธิ์ เพื่อท�ำการต่อยอด ไปเรื่อยๆ ซึ่งในอนาคตควรมีการด�ำเนินงานใน เห็ดแครงหมก หรือ งบเห็ดแครง (อาหารใต้) การส่งเสริมเกี่ยวกับการผลิตเห็ดแครง เทคนิค ดร.จตุรงค์ จันทร์สี่ทิศ หัวหน้าโครงการ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ กล่ า วว่ า เห็ ด แครงที่ พ บส่ ว นใหญ่ จ ะพบใน ในรูปแบบแคปซูล พื้นที่การส�ำรวจพื้นที่เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัด และสุดท้าย คือ การต่อยอดการด� ำเนิน กาญจนบุ รี เนื่ อ งจากเห็ ด แครงมี ส ารต้ า น งานโดยการน�ำข้อมูลที่ได้จากการส�ำรวจไป อนุมลู อิสระ อีกทัง้ ในเห็ดแครงยังมีสาระส�ำคัญ ใช้ประโยชน์ต่างๆโดยเฉพาะความรู้เรื่องพืช ทางการแพทย์คือมีสาร schizophyllan ที่ สมุนไพร รวมถึงการแนะแนวทางการน�ำไปใช้ สามารถต้านและยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ Sarco- ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน


มหิดลสาร ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ •7


Research Excellence กัญญาภัค จัดวงษ์<

รางวัลงานวิจัยดีเยี่ยม… รางวัลของคนไทยทัง้ ประเทศ

“กลไกของแอมเฟตามีนท�ำลายเซลล์ประสาทก่อให้เกิดสมองเสือ่ ม” >> เป็นที่ทราบกันดีว่า “ปัญหายาเสพติด” เป็นปัญหารุนแรงระดับ

ชาติและระดับโลกที่ก่อตัวเรื้อรังมานาน ส่งผลเสียต่อสังคม เศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ท�ำให้ประเทศสูญเสียก�ำลังคน ก�ำลัง ทรัพย์ไปเป็นจ�ำนวนมาก จากข้อมูลจ�ำนวนผู้ติดยาเสพติดของส�ำนัก บริหารการสาธารณสุข ส�ำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุขที่รวบรวม จ�ำนวนผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการลงทะเบียนพบว่า ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถึงปัจจุบัน มีจำ� นวนผู้ติดยาเสพติดจ�ำนวน ๘๗,๑๒๓ คน ซึ่งในจ�ำนวนนี้มีผู้ที่ติดยาเสพติดประเภทยาบ้าจ�ำนวนถึง ๗๑,๒๑๕ คน จากข้ อ มู ล ข้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า มี ผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด ประเภทยาบ้ า เป็ น จ� ำ นวนสู ง สุ ด “ยาบ้า” จัดเป็นยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตา มีน (Amphetamines) เป็นยาที่ออกฤทธิ์ กระตุ้นประสาท ท�ำให้ร่างกายตื่นตัว มีพละ ก�ำลังมากเป็นพิเศษ แต่ในทางตรงกันข้ามหาก ร่างกายได้รับสารเหล่านี้มากเกินไปก็จะท�ำให้ ผู้เสพมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว โหดร้าย มีอาการ หวาดระแวง จิตหลอน น�ำมาซึง่ เหตุการณ์รนุ แรง และอาชญากรรมต่างๆ

ศ . ด ร . ป ิ ย ะ รั ต น ์ โกวิ ท ตรพงศ์ หั ว หน้ า ศู น ย ์ วิ จั ย ป ร ะ ส า ท วิ ท ยาศาสตร์ สถาบั น ชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิ ด ล เปิ ด เผยถึ ง รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม สาขาวิ ท ยาศาสตร์ เ คมี แ ละเภสั ช ประจ� ำ ปี ๒๕๕๔ จากสภาวิจัยแห่งชาติ เรื่อง “กลไกของ แอมเฟตามีนในการท�ำลายเซลล์ประสาทก่อ ให้เกิดสมองเสือ่ ม” ว่า งานวิจยั ชิน้ นีน้ บั เป็นการ สร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาเภสัชวิทยาและ พิษวิทยาคือ สามารถค้นพบได้ว่า สารเสพติด แอมเฟตามีน (Amphetamines) เป็นพิษต่อ ระบบประสาทโดปามีน (Dopamine) ซึ่งอาจ ท�ำให้มีการพัฒนาไปเป็นโรคสมองเสื่อม หรือ โรคพาร์กินสันได้เมื่อมีอายุมากขึ้น เท่ากับว่า ผู้ ทีเ่ สพติดสารแอมเฟตามีนมีโอกาสทีจ่ ะเป็นโรค สมองเสื่อมสูงกว่าคนปกติทั่วไป

8 MU Newsletter 2012, Vol. 4

กล่าวคือผู้ที่เสพสารเสพติดแอมเฟตามีน ใน ระยะแรกจะมีความรูส้ กึ เคลิม้ สบาย รูส้ กึ ร่างกาย พร้อมที่จะท�ำงาน เพราะเกิดการหลั่งสารโดปา มีน ซึ่งเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์พึงพอใจ เป็นสารที่ท�ำให้เกิดความสุข แต่หากร่างกาย หลั่งสารโดปามีนมากไป สารโดปามีนจะกลาย เป็นสารอนุมูลอิสระที่ไปท�ำลายเซลล์สมอง เช่น เดียวกับผู้ที่ป่วยเป็นโรคพาร์กินสันก็มีสาเหตุ เกิดจากเซลล์ประสาทโดปามีนถูกท�ำลายเช่น กัน โดยจากการทดลองฉีดสารแอมเฟตามีนใน หนูทดลองพบว่า เซลล์ประสาทส่วนทีเ่ รียกว่าโด ปามีนนั้นถูกท�ำลาย จึงคาดการณ์ได้ว่า ผู้ที่เสพ สารเสพติดแอมเฟตามีนมีโอกาสเป็นโรคสมอง เสื่อมหรือโรคพาร์กินสันได้ในอนาคต

จึงนับได้ว่างานวิจัยชิ้นนี้สามารถท�ำให้เรา ทราบถึงผลของสารแอมเฟตามีนที่มีต่อสมอง เป็นประโยชน์ต่อประชาชนกลุ่มที่เสพติดอยู่ หรือทีก่ ำ� ลังคิดจะลองเสพให้ตระหนักถึงผลเสีย นี้ รวมถึงเยาวชนที่ใช้สารแอมเฟตามีนเพื่อการ ลดน�้ำหนัก หรือแม้กระทั่งกลุ่มทางการแพทย์ ที่ใช้สารแอมเฟตามีนในการรักษาโรคของเด็ก ที่เป็น Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) หรือโรคไฮเปอร์ ให้ระวังถึง ผลเสียต่อสมองที่จะเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ ศ.ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ ยัง ได้กล่าวถึงสาร ซูโดอีเฟดรีน (pseudoephedrine) ที่พบในยาประเภทลดน�้ำมูก���่า ความจริง แล้วสารซูโดอีเฟดรีนนั้น ออกฤทธิ์กระตุ้นเซลล์ ประสาทโดปามีนเช่นเดียวกับสารแอมเฟตามีน เพราะฉะนั้นถ้าหากรับประทานยาลดน�้ำมูกที่ มีสารซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนประกอบอย่างต่อ

เนื่องจนกลายเป็นความเคยชิน ก็จะสามารถ ท�ำให้เกิดการเสพติด และเมื่อร่างกายมีการ หลั่งสารโดปามีนมากเกินไป สารโดปามีนก็ จะกลายเป็นสารอนุมูลอิสระที่ไปท�ำลายเซลล์ สมอง ท�ำให้เกิดโรคสมองเสื่อมหรือพาร์กิน สันได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่หากจะให้สารซูโด อีเฟดรีนออกฤทธิเ์ ทียมสารแอมเฟตามีนจะต้อง ใช้ความเข้มข้นเพิ่มขึ้น ๔๐ เท่า จึงจะท�ำให้มี ผลลัพธ์เท่ากัน จากข้อมูลข้างต้นเท่ากับว่า สารซูโดอีเฟ ดรีนไม่ได้เป็นเพียงสารตั้งต้นที่น�ำไปผลิตเป็น ยาเสพติดได้เท่านั้น แต่หากเป็นสารที่ท�ำให้ เสพติดได้ดว้ ยตัวมันเองชนิดหนึง่ เพราะฉะนัน้ ผูป้ ว่ ยควรบริโภคยาด้วยความระมัดระวัง ใช้ยา อย่างรูเ้ ท่าทัน รับประทานยาเมือ่ ต้องการรักษา โรค และหากมีอาการที่ทุเลาลงหรือบรรเทาไป แล้วก็ควรจะหยุดการใช้ยานั้นๆ วิธีที่เหมาะสม ทีส่ ดุ ก็คอื ควรใช้ยาตามค�ำแนะน�ำของแพทย์ ไม่ ควรซื้อยารับประทานเอง เพื่อความปลอดภัย ของตัวท่านเอง อนึ่ง งานวิจัยเรื่อง “กลไกของแอมเฟตา มีนในการท�ำลายเซลล์ประสาทก่อให้เกิดสมอง เสื่อม” นี้ นอกจากจะศึกษาความเป็นพิษของ สารแอมเฟตามีนที่มีต่อเซลล์ประสาทท�ำให้ สมองเสื่ อ มหรื อ โรคพาร์ กิ น สั น แล้ ว ศ.ดร. ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ ยังได้กล่าวเพิ่มเติม ว่า ได้ท�ำการศึกษาการป้องกันการตายของ เซลล์ประสาทโดปามีนพบว่า “เมลาโทนิน” มีคุณสมบัติการก�ำจัดสารอนุมูลอิสระ ป้องกัน การตายของเซลล์ประสาทโดปามีนอันเนือ่ งจาก สารเสพติดแอมเฟตามีนได้ นับเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งต่อการพัฒนาด้านการสาธารณสุขและ การแพทย์ต่อไป เกี่ยวกับเรื่องระบบประสาท และสมองอันเนื่องมาจากการเสพสารเสพติดที่ เป็นอันตรายเช่นนี้ (หมายเหตุ : หากท่านใดสนใจเรื่อง “เมลาโทนิน” สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ในมหิดลสาร ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕)


Research Excellence วรารัตน์ ชัยสุข งานสื่อสารองค์กร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม<

ศ.ดร.อภิชาติ จ�ำรัสฤทธิรงค์ นักวิจยั ดีเด่นแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ประจ�ำปี ๒๕๕๔ >> เมื่อสภาวิจัยแห่งชาติประกาศผลรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจ�ำปี ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ศ.ดร.

อภิชาติ จ�ำรัสฤทธิรงค์ จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นท่านหนึ่งที่ได้รับ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ซึ่งน�ำความภาคภูมิใจมายังสถาบันวิจัยประชากรและ สังคม รวมทั้งประชาคมชาวมหิดลถ้วนหน้ากัน ศ.ดร.อภิ ช าติ จ� ำ รั ส ฤทธิ ร งค์ มี ผ ลงานวิ จั ย ที่ เ ด่ น ๆ มากมาย โดย เฉพาะอย่ า งยิ่ ง งานวิ จั ย ทางประชากรศาสตร์ แ ละ สังคมวิทยา เน้นเรือ่ งสุขภาพ จิตของคนไทย และเรื่องสุขภาวะพฤติกรรม เสี่ยงและการป้องกันเอดส์ โดยผลงานวิจัย เด่นซึ่งได้รับการตีพิมพ์เรื่องล่าสุด เกี่ยวกับการ ส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติ ประเทศไทย ปี พ.ศ.๒๕๕๓ หรือทีร่ จู้ กั กันอย่าง สั้นๆ ว่า โครงการฟ้ามิตรสอง งานวิ จั ย ดั ง กล่ า วเริ่ ม ต้ น จากปั ญ หาการ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี ใ นกลุ ่ ม แรงงานข้ า มชาติ ใ น ประเทศไทยที่ยังคงมีอัตราสูง และจากผลการ ส�ำรวจข้อมูลพื้นฐานในปี ๒๕๕๓ (Baseline Survey) ภายใต้โครงการฟ้ามิตรสอง ท�ำให้ ทราบถึ ง สถานการณ์ ป ั จ จุ บันในการป้องกัน การติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ในกลุ่มแรงงาน ข้ามชาติในประเทศไทย โดยกลุม่ ประชากรเป้า

หมายในการวิเคราะห์ครัง้ นีค้ อื กลุม่ แรงงานข้าม ชาติ พม่า กัมพูชาและลาวที่อยู่ในประเทศไทย จ�ำนวนทั้งสิ้น ๓,๔๐๕ คน ผลการศึกษาพบว่า ความรู้อย่างครอบคลุม เกี่ยวกับเอชไอวีและเอดส์ยังมีอยู่ในระดับที่ ไม่เป็นที่พอใจ พฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย และการเข้าถึงถุงยางอนามัยกับคู่นอนชั่วคราว และกับคู่ครองยังมีปัญหาอยู่ระดับหนึ่ง การ ส� ำ รวจครั้ ง นี้ ยั ง ได้ ก ล่ า วถึ ง การรั บ ข่ า วสาร ความรู้โรคเอดส์ การตรวจหาเชื้อเอชไอวีและ เอดส์ด้วยความสมัครใจ ตลอดจนการวางแผน ครอบครัวอีกด้วย ผลการศึกษานีส้ ามารถจะน�ำ

ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานต่อไป ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานขององค์กร พัฒนาเอกชน (NGO) ซึง่ เป็นภาคีเครือข่ายภาย ใต้โครงการฟ้ามิตรสองซึง่ ครอบคลุมทุกจังหวัด ที่มีแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

มหิดลสาร ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ •9


Teaching&Learning Excellence งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล<

ศิริราชจัดแข่งขันตอบปัญหาแพทย์นานาชาติ

>> “โครงการแข่งขันตอบปัญหาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกัน

ทางการแพทย์นานาชาติโดยศิริราช ครั้งที่ ๑” ( 1st Annual Siriraj International Medical Microbiology and Immunology Competition, SIMIC ) เป็นอีกหนึ่ง โครงการดีๆ ที่ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ นิสติ แพทย์ทวั่ โลกมีความตืน่ ตัวเรือ่ งโรคติดเชือ้ ตัง้ แต่ขณะทีย่ งั ศึกษาอยูใ่ นระดับชัน้ ปรี คลินกิ ในการหาความรู้ และศึกษาต่อหรือวิจยั ในสาขาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมคิ มุ้ กัน อีกทัง้ เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่นสิ ติ แพทย์ แลกเปลีย่ นความคิด ความรู้ และแบ่งปัน ข้อมูลเกีย่ วกับวิชาแพทยศาสตร์ในระดับนานาชาติ อันน�ำไปสูก่ ารร่วมมือทางวิชาการ ในอนาคต โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมอาคาร ศรีสวรินทิรา รพ.ศิริราช โดยจัดการแข่งขันประเภทเดี่ยวและประเภททีม ทีมละ ๔ คน ซึ่งได้รับความสนใจจากนิสิตแพทย์ทั่วโลกร่วมแข่งขันทั้งสิ้น ๙ ประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน จีน ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และไทย เป็นทีน่ า่ ยินดีทใี่ นปีนี้ ประเภทเดีย่ ว รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายณัฐวุฒิ ส�ำราญทรัพย์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รองอันดับ ๑ นายนภันต์ สุธารัตน พงศ์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และรองอันดับ ๒ นายอุน มิง เลียง ( Oon, Ming Liang) จาก National university of Singapore, Singapore

10 MU Newsletter 2012, Vol. 4

ส่วนประเทศทีม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมนักศึกษาแพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล ม.มหิดล รองอันดับ ๑ ทีมนักศึกษาแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น และรองอันดับ ๒ ทีมนักศึกษาแพทย์จาก Faculty of Medicine, AIMST University ประเทศมาเลเซีย ผลจาก การแข่งขันในครัง้ นี้ แสดงให้ถงึ ศักยภาพของนิสติ แพทย์และ โรงเรียนแพทย์ของประเทศไทยว่า ทัดเทียมและสามารถ แข่งขันในระดับนานาชาติได้


Teaching&Learning Excellence เขียน : อดิศร บุญญปุรานนท์ ตรวจ : ผศ.ดร.เซง เลิศมโนรัตน์< เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ตัวแทนนักศึกษา จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และคณะ วิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภาคตะวัน ตก เข้าร่วมประกวดการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่ง ประเทศไทย (The Fourteenth National Software Contest: NSC 2012) รอบสุดท้าย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมประกวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ ส�ำนักงานใหญ่ รัชโยธิน ที่ รวบรวม ๑๙๙ ผลงานดีเด่นจากการแข่งขันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับนักเรียน(YSC)นักศึกษา(NSC)และอาจารย์จาก ๑๐๐ สถาบัน ทั่วประเทศ มาร่วมประกวดในรายการระดับชาติคร���้งนี้

>>

นศ. ICT และ วิศวฯ มหิดล คว้าถ้วยรางวัลพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ชนะเลิศการแข่งขัน NSC 2012 จาก ๑๓๑ ผลงานในระดับ NSC ที่ผ่านคัด เลือกเข้าสู่รอบสุดท้าย ๓ จาก ๗ ผลงานของ นักศึกษาคณะ ICT สามารถคว้า ๓ รางวัลระดับ ประเทศอย่างภาคภูมิใจ ด้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ ประเภทโปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ ในชื่อผลงาน “ระบบตอบสนองต่อกล้ามเนื้อ ด้วยเกมส์แอนิเมชัน และการกระตุน้ กล้ามเนือ้ ด้วยสัญญาณไฟฟ้าเพื่อบ�ำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยโรค อัมพาต” โดยความร่วมมือระหว่าง น.ส.ชนนิ กานต์ ง้วนประเสริฐ น.ส.ชุตมิ า ฉ.โรจน์ประเสริฐ จากคณะ ICT และน.ส.ปิยะรัตน์ สุธรรมพิทักษ์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ซึ่งเข้ารับ ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม และรับสิทธิ ในการแข่งขันรายการเจ้าฟ้าไอทีรัตนราชสุดา สารสนเทศครั้งที่ ๗ ที่ก�ำลังจะมาถึง นอกจากนัน้ ๒ ผลงานนักศึกษา ICT สามารถ คว้ารางวัลจากการประกวด NSC ประเภท Mobile Applicationมาได้เช่นกัน จากผล งาน “ระบบรายงานเหตุฉุกเฉินบนโทรศัพท์ เคลื่อนที่”จากนายทรงภูมิ ราษฎร์ดุษดี นายฐิติ ณัฐ นภาวรรณ และน.ส.อชิรญา นาคสมพันธ์ มี อ.วัสกา วิสุทธิเศษ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ขณะที่ผลงาน “การบั น ทึ ก การรั บ ประทานอาหารบนสมา ร์ทโฟน”ของนายวรทศ อังศุภาสกร นางสาว พัดชา ตีระดิเรก และนายธฤต เอกพินิจพิทยา มีอาจารย์ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา เป็น อาจารย์ที่ปรึกษา ก็สามารถคว้ารางวัลชมเชย ในประเภทดังกล่าวมาได้เช่นกัน ซึ่งคาดได้ว่า ทุกผลงานสร้างสรรค์ที่เข้าร่วมประกวดในครั้ง นี้ จะพัฒนาเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมใน ล�ำดับต่อไป มหิดลสาร ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ •11


Meeting News ส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล<

เผยรายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ชุดใหม่ >> ตามที่นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ชุดปัจจุบัน จะครบวาระในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

และมหาวิทยาลัยฯ ได้ด�ำเนินการสรรหา และเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทุกประเภท ชุดใหม่ เสร็จสิ้นแล้วนั้น ในการประชุม คณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้แจ้งรายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหิดล ชุดใหม่ ดังนี้

๑. นายกสภามหาวิทยาลัย*

ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช

๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒ*ิ

๑. ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นาวาตรีก�ำจร มนุญปิจุ ๓. ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ ๕. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตู้จินดา ๖. ดร.โชค บูลกุล ๗. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี ๘. ดร.ปราโมทย์ ไม้กลัด ๙. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ๑๐. ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ๑๑. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ ๑๒. คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ ๑๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ๑๔. ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ ๑๕. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์** หมายเหตุ * อยู่ระหว่างด�ำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ** เป็นรายชื่อที่เลือกจากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการอุดมศึกษาเสนอ

๓. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า*** ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร ๓. ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ ๔. ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ๕. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร

คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

๔. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ�ำ*** ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลณสรรค์ สายขุน ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต ๓. รองศาสตราจารย์ นพ.พรชัย มูลพฤกษ์ ๔. รองศาสตราจารย์ นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ ๕. รองศาสตราจารย์ ศรีสนิท อินทรมณี

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะเทคนิคการแพทย์

๕. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ที่มิใช่คณาจารย์ประจ�ำ*** ๑. ดร.สถาพร สาธุการ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล หมายเหตุ ***เริ่มวาระการด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นต้นไป มีวาระ ๒ ปี

12 MU Newsletter 2012, Vol. 4


Mahidol HR กองทรัพยากรบุคล<

สุขสันต์วนั เกิด

>> สุขสันต์เกิดขึน้ ได้ทกุ วัน... แต่วนั ทีส่ ามารถสือ่ ความสุขแบบพิเศษๆ มี

ไม่กี่วันครับ วันที่พิเศษนั้น คือวันเกิดของพวกเราทุกคนชาวมหิดล ที่ท่าน อธิการบดี ศาสตราจารย์รชั ตะ รัชตะนาวิน มีนโยบายส่งความสุข ความ รัก ความปรารถนาดีแก่บุคลากรทุกท่านผ่านการ์ดอวยพรวันเกิด หลายท่านที่เกิดในเดือนเมษายนนี้อาจได้รับการ์ดอวยพรวันเกิดจาก ท่านอธิการบดีแล้ว... ใช่แล้วครับ เพราะพวกเราทุกคนคือคนส�ำคัญทีท่ า่ น อธิการบดีให้ความใส่ใจ พร้อมกันนีไ้ ด้จดั กิจกรรมท�ำบุญเดือนเกิด ในวัน ศุกร์สดุ ท้ายของทุกเดือน โดยกองทรัพยากรบุคคลร่วมกับวิทยาลัยศาสน ศึกษา เชิญท่านทีเ่ กิดในแต่ละเดือน และบุคลากรทุกท่านร่วมท�ำบุญเดือน เกิด ณ ลานดอกกันภัย ชั้น ๑ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา มีก�ำหนดการดังนี้

เวลา ๐๗.๒๕ น. ๐๗.๓๐ น. ๐๗.๔๕ น.

- พระสงฆ์ ๙ รูปขึ้นสู่อาสน์สงฆ์ - ศาสตราจารย์สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดี ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย - ประธานสงฆ์ให้ศีล / ฟังสัมโมทนียกถา และรับพร - ตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป (ผู้ร่วมงานเตรียมอาหารคาว-หวาน มาเอง) - ศาสตราจารย์สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดี กล่าวอวยพร - เสร็จพิธี

ท่านใดที่มีความประสงค์จะท�ำบุญด้วยปัจจัย (เงิน) ให้น�ำมาบริจาคไว้ในตู้บริจาคแทนการน�ำไปใส่ลงใน บาตรเพื่อรักษาพระวินัยสิกขา ข้อ “พระภิกษุเว้นจากการรับเงินและทอง” โดยไวยาวัจกรจะเป็นผู้ด�ำเนิน การจัดถวายให้ในภายหลัง กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอร่วมส่งความสุขแด่ชาวมหิดลทุกท่าน แล้วพบกันในกิจกรรม ท�ำบุญเดือนเกิด ในวันศุกร์สุดท้ายของทุกเดือน “สุขสันต์วันเกิด” ครับ

มหิดลสาร ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ •13


MU Society

ฐิติรัตน์ เดชพรหม<

บรรยายกฎหมาย (๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕)

ศ.อมร จั น ทรสมบู ร ณ์ กรรมการสภา มหาวิ ท ยาลั ย ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละประธาน คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ�ำ มหาวิทยาลัย บรรยายทางกฎหมาย เรื่อง การใช้ดุลยพินิจในการสั่งการทางปกครอง ในที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้ง ที่ ๖/๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ ส�ำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา

ต้อนรับผู้แทนเนปาล (๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕)

ศ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัย มหิดล ต้อนรับ Dr.Bhola Thapa, Dean, School of Engineering จาก Kathmandu University ประเทศเนปาล เนื่องในโอกาส เจรจาเพื่อความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้อง รับรอง VIP ชัน้ ๕ อาคารส�ำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล

บรรยายพิเศษ (๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕)

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัย มหิดล บรรยายพิเศษเรื่อง “บัณฑิตศึกษา ส�ำหรับศตวรรษที่ ๒๑” ในการประชุมเสน��� ผลงานวิจยั เพือ่ ขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดเี ด่น ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ภายในงานมีการน�ำ เสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation เพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจ�ำปี ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ๔๐๘ อาคารบัณฑิต วิทยาลัย ม.มหิดล ศาลายา

ประชุม APACPH (๒๙-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดการประชุม APACPH Conference on Accreditation in Public Health Education in Asia and the Pacific Region ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึง่ มีพธิ เี ปิดโดย รศ.นพ.พิทยา จารุพนู ผล เป็นผูก้ ล่าวรายงาน แก่ ศ.เกียรติคณ ุ พญ.เพ็ญศรี พิชัยสนิท ประธานในพิธี พร้อมด้วย Dr.Mohd Amin Jalaludin, President of APACPH กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม โดยมีคณาจารย์ทั้งไทยและนานาชาติเข้าร่วม ประชุมและในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ มีการจัดประชุม APACPH Management & Board Meeting ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

บริจาคโลหิตเฉลิม ๘๔ พรรษา (๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จัดโครงการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราช กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยคณะ ICT ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ตั้งหน่วย บริการรับบริจาคโลหิต ณ ห้อง Bits and Bytes อาคารคณะ ICT วิทยาเขตศาลายา พร้อม กับกิจกรรมให้ความรู้เรื่องประโยชน์จากการบริจาคโลหิต และรับของรางวัลที่ระลึกมากมาย

พัฒนานักบริหารระดับต้น

MLE workshop

ศ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัย มหิ ด ล เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด “โครงการ พัฒนานักบริหารระดับต้น ม.มหิดล รุ่นที่ ๘” และบรรยายในหั ว ข้ อ “ทิ ศ ทางการบริ ห าร ม.มหิดล” ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดม พัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ร่วมกับ SIL International จัดการอบรม “WORKSHOP ON BRIDGING BETWEEN LANGUAGES IN MOTHER TONGUE-BASED EDUCATION” (MLE workshop) ณ ห้อง ๕๐๔ สถาบันวิจัย ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ศาลายา

(๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕)

14 MU Newsletter 2012, Vol. 4

(๑๙ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕)

อบรมนพลักษณ์ (๓ – ๕ เมษายน ๒๕๕๕)

ศู น ย์ จิ ต ตปั ญ ญาศึ ก ษา จั ด โครงการอบรม นพลักษณ์ขนั้ ต้นส�ำหรับจิตอาสา นพลักษณ์เพือ่ การพัฒนาความสัมพันธ์และความสุขที่ยั่งยืน น�ำโดย พญ.จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ ผู้เข้า ร่วมอบรมได้แก่ นักศึกษาจิตอาสาฯ บุคลากร ของศู น ย์ จิ ต ตปั ญ ญาฯและผู ้ ส นใจทั่ ว ไป ณ อาคารศูนย์การเรียนรูม้ หิดล ม.มหิดล ศาลายา


ศิริราช เดอะ มิวสิค เลิฟเวอร์ส คอนเสิร์ต (๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕)

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นประธานการแสดง “ศิริราช เดอะ มิวสิค เลิฟเวอร์ส คอนเสิร์ต” (Siriraj The Music Lovers’Concert) และทรง แสดงพระอัจฉริยภาพทางดนตรีด้วยการทรงกู่เจิงที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นครั้ง แรก ซึ่งสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ราย ได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุน สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ พัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์

คอนเสิร์ตร้อยดวงใจ เพื่อรอยยิ้ม (๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕)

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทอดพระเนตรคอนเสิร์ต การกุศล “ร้อยดวงใจ เพื่อรอยยิ้ม” จัดโดย มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล ร่วมกับ สมาคม ศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล และ มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา ณ หอประชุมใหญ่ ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เพือ่ หารายได้สมทบทุนก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

วันน�้ำโลก (๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕)

ต้อนรับ Kyushu U. (๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕)

ม.มหิดล จัดงาน “วันน�้ำโลก”๒๕๕๕ พร้อม เปิ ด เวที เ สวนาพิ เ ศษ “น�้ ำ ในมุ ม มองที่ แ ตก ต่าง...” โดย อ.ปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตอธิบดี กรมชลประทาน (ผูท้ รงคุณวุฒเิ รือ่ งน�้ำ), ศ.นพ. เทพนม เมืองแมน, รศ.นพ.พิทยา จารุพูน ผล และรศ.กัมปนาท ภักดีกุล ร่วมเสวนา ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระเจ้าอยู่หัวกับการจัดการน�ำ้ ”, นิทรรศการ “น�้ำ”, “สวนผักลอยน�้ำ” และ “เรียนรู้ สู้น�้ำ” ซึ่ง จัดแสดงระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารสิง่ แวดล้อมพัฒนดล ม.มหิดล ศาลายา

ผศ.อาณดี นิติธรรมยง รองคณบดีฝ่ายกิจการ นักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับ Prof. Keiji Iramina, Dean of Graduate School และ Prof. Lauwereyns, Chair of International Course จาก Kyushu University ในโอกาสเจรจาความร่วมมือระหว่าง มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลกั บ Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น และเข้าเยี่ยมชมภาควิชา วิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ณ ห้องประชุม ๕๑๖ ชั้น ๕ อาคาร ส�ำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล

เสวนาเพื่อนครูมหิดล (๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕)

ประชุมระดมสมอง

ผศ.ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง รองคณบดีฝ่าย การศึ ก ษา เป็ น ประธานเปิ ด เสวนาเพื่ อ นครู มหิดล “ความสุขและความหมายในชั้นเรียน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาการจัดการ เรียนการสอนระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท

(๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕)

ศ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัย มหิดล เป็นประธานการประชุมเพื่อระดมสมอง เกี่ ย วกั บ บทบาทของมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลต่ อ ปัญหาผู้สูงอายุในประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ณ ส�ำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา โดย มีรองอธิการบดี คณบดี อาจารย์จากหลายส่วน งานทีม่ ภี ารกิจเกีย่ วข้องกับผูส้ งู อายุรว่ มประชุม

อบรมเครื่องมือแพทย์ (๑๙-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕)

ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาอุ ป กรณ์ ชี ว การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล น�ำโดย ผศ. ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ จัดอบรมหลักสูตร เครือ่ งมือแพทย์ทจี่ ำ� เป็นส�ำหรับช่างรุน่ ที่ ๑ โดย มีชา่ งเครือ่ งมือแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆ ทัว่ ประเทศเข้ารับการอบรม วัตถุประสงค์เพื่อให้ ความรูค้ วามเข้าใจด้านหลักการท�ำงานการซ่อม และบ�ำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่ใช้เป็นประจ�ำ ในโรงพยาบาล โดยแบ่งออกเป็นภาคทฤษฎี และภาคการสอนแสดงด้วยเครือ่ งมือแพทย์จริง

ครอบครัวนิทานในสวน (๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕)

นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ�ำนวยการสถาบัน แห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เป็น ประธานกล่าวเปิดงาน “ครอบครัวนิทานในสวน สถาบันเด็กสานรัก” ครั้งที่ ๒ ณ สถาบันแห่ง ชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ศาลายา และสามารถพบกันได้ครัง้ ต่อไปในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ พุทธมณฑล มหิดลสาร ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ •15


News

Special Scoop งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล<

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุทรงเปิดการประชุมวิชาการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและประทานสัมภาษณ์พิเศษในหัวข้อ

“บทบาทความเป็นแม่ในพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตยิ าภา”

>> เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัด

ตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์” แล้วเสด็จไปยังพระ ราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลย เดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี ทรงวางพุ่มดอกไม้และ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักกา ระ จากนั้นทรงตัดแถบแพรเปิดงาน “มหกรรม ร้านค้าในโครงการพระราชด�ำริฯ” และทอด พระเนตร อาทิ ร้านค้าโครงการพระราชด�ำริฯ โครงการส่วนพระองค์ โค���งการหลวง โครงการ ศิลปาชีพ ทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประกอบ

ดามาตุ เสด็จไปยังห้องประชุมราชปนัดดาสิรนิ ธร อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ทรงเปิดการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ในหัวข้อ “OB-GYN in Practice 2012 : The 3 Gs in Women’s Life” (สุขภาพของสตรี ๓ วัย) โอกาสนี้ประทาน สัมภาษณ์พิเศษในหัวข้อ “บทบาทความเป็นแม่ในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ด้วย การบรรยายทางวิชาการ โดยวิทยากร การน�ำหุ่นยนต์มาช่วยในการผ่าตัดผู้ป่วยทาง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาจาก นรีเวช นอกจากนี้ ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ สถาบั น ชั้ น น� ำ ระดั บ ประเทศ ซึ่ ง หั ว ข้ อ การ ที่น่าสนใจรวม ๕ เรื่อง อาทิ การปฏิบัติการกู้ชีพ ประชุมวิชาการครั้งนี้ มุ่งเน้นการน�ำเสนอองค์ ทารกแรกเกิด การดูแลภาวะวิกฤติในห้องคลอด ความรู้ปัญหาด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ค�ำแนะน�ำส�ำหรับคู่สมรสที่ภรรยาติดเชื้อ HIV ที่พบบ่อยในกลุ่มสตรีช่วงอายุสามวัย กล่าวคือ และก�ำลังตั้งครรภ์ ตลอดจนการแสดงผลงาน วัยรุ่น วัยเจริญพันธุ์และวัยทอง อาทิ ปัญหา ทางวิชาการ ผลิตภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ทางการ และข้อแทรกซ้อนของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ การคง แพทย์ ซึง่ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมสามารถน�ำองค์ความ ความงดงามอ่อนเยาว์ในขณะตั้งครรภ์รวมทั้ง รู้ ที่ง่ายต่อการเข้าใจน� ำไปประยุกต์ใช้อย่าง ช่วงหลังคลอดบุตร ปัญหาการข้ามเพศหรือการ เหมาะสม เพื่อการพัฒนามาตรฐานการดูแล แปลงเพศ ภาวะความผิดปกติตา่ งๆ ในกลุม่ สตรี สุขภาพสตรีไทย โดยมีสูตินรีแพทย์ พยาบาล วัยทอง และโรคมะเร็งทางนรีเวช รวมถึงการน�ำ และบุคลากรด้านสาธารณสุขจากทั่วประเทศ องค์ความรู ้ ใ หม่ ที่ ทั น ยุ ค ทั น สมั ย โดยเฉพาะ เข้าร่วมประชุม จนถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ลงนาม

ความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับงานประชาสั กลุ่มมบริ ษัทฟาร์มโชคชัย พันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์< >> เมือ่ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกลุ คณบดีคณะสิง่ แวดล้อมและทรัพยากร

ส�ำหรับการสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่ม บริษัทฟาร์มโชคชัย กับคณะสิ่งแวดล้อมและ ทรั พ ยากรศาสตร์ ม.มหิ ด ล ในครั้ ง นี้ เพื่ อ สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาความ สามารถทางวิ ช าการด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและ ทรัพยากรธรรมชาติ การน�ำผลงานทางวิชาการ ไปใช้ประโยชน์ อีกทั้งการสร้างองค์ความรู้ การ สร้างเครือข่ายและนวัตกรรมต่างๆ

16 MU Newsletter 2012, Vol. 4

ศาสตร์ ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย โดยมี ดร.โชค บูลกุล กรรมการผู้จัดการ พร้อมทีมผู้บริหารกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้อง ประชุม ๔๒๒๘ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ในส่ ว นขอบเขตความร่ ว มมื อ ศึ ก ษาและ หรือคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พั ฒ นากิ จ กรรมวิ ช าการด้ า นการจั ด การสิ่ ง ม.มหิดล เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จากการมี จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนร่วมของพหุภาคีที่ส�ำคัญ ได้แก่ นักวิชาการ การแลกเปลี่ยนวิทยากร ในการพัฒนาทาง ภาคธุรกิจ และชุมชนท้องถิ่นสร้างเครือข่าย วิชาการและการฝึกอบรม และส่งเสริมการสร้าง ความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ จิตส�ำนึกและรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ข้อมูล ข่าวสาร และผลการด�ำเนินกิจกรรม การจัดกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ของฟาร์มโชคชัย ร่วมกัน


Special Scoop สุพรรณรัช ภูริวัฒนกุล<

News

ม.มหิดลเสริมสร้างเครือข่ายอุดมศึกษานานาชาติเพื่อสังคม

>> เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ ฯพณฯ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษานานาชาติ ใ นการร่ ว มมื อ องคมนตรี ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย เป็นประธาน เปิดการประชุมนานาชาติประจ�ำปีของภาคพื้น เอเซียแปซิฟกิ (Thai Asia Pacific Association for International Education, APAIE 2012) ครั้งที่ ๗ ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ เกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว ภาย ใต้หวั ข้อ “ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยต่อ สังคม เพือ่ ประโยชน์ตอ่ มนุษยชาติ”โดยก�ำหนด จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔ – ๖ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ห้องราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิ รา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ศ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัย มหิดล กล่าวว่า “การที่มหาวิทยาลัยมหิดลรับ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ เพราะเล็ง เห็นความส�ำคัญของการสร้างเครือข่ายระหว่าง

กันรับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคม” โดยได้รับ เกียรติจาก ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ อัน เป็นองค์กรตัวอย่างที่มีผลงานพัฒนาสังคมชาว เขาจนมีชื่อเสียงไปทั่วโลก เป็นองค์ปาฐกเรื่อง “Putting University Social Responsibility into Action” เป็นองค์ปาฐกน�ำ ส�ำหรับในปีนี้ มีผเู้ ข้าร่วมการประชุมกว่า ๑,๐๐๐ คน จาก ๔๔ ประเทศทุกภูมิภาคทั่วโลก และมีสถาบันการ ศึกษาร่วมจัดนิทรรศการ ๑๑๐ คูหา นอกจาก นี้ในการประชุมจะมีการบรรยายและการน� ำ เสนองานวิจัยจ�ำนวน ๑๒๐ เรื่อง จากวิทยากร ผูท้ รงคุณวุฒิ อาทิ Mr.Gwang-Jo Kim ผูอ้ �ำนวย การยูเนสโกประเทศไทย, ศ.ดร.ปิยะวัฒน์ บุญ หลง ผู้อ�ำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ

และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษานานาชาติจาก มหาวิทยาลัยชั้นน�ำทั่วโลก การประชุมนานาชาติประจ�ำปีของภาคพื้น เอเซียแปซิฟิก (Thai Asia Pacific Association for International Education) ได้มีการ ก�ำหนดจัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี และในปีถัดไป มหาวิทยาลัยจีนฮ่องกง จะเป็นเจ้าภาพในการ จัดการประชุม มหิดลสาร ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ •17


News

Special Scoop สาธิดา ศรีชาติ<

พิพิธภัณฑ์ดนตรีอุษาคเนย์ เปิดตัวเรือนศิลปิน >> พิพิธภัณฑ์ดนตรีอุษาคเนย์ ถือได้ว่า

เป็นพิพิธภัณฑ์น้องใหม่ของมหาวิทยาลัย มหิดล มีหลายท่านยังไม่คุ้นเคยกับที่แห่งนี้ มากนัก แต่เชื่อได้ว่าถ้าคุณได้มาเยือนเรือน ศิ ล ปิ น จะท� ำ ให้ คุ ณ หลงรั ก สถานที่ นี้ ถึ ง แม้วา่ ตัวพิพธิ ภัณฑ์ยงั ไม่แล้วเสร็จก็ตาม ทาง วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ได้เปิดตัวเรือนศิลปิน ให้เป็นที่รู้จักก่อนตัวพิพิธภัณฑ์ เมื่อต้นปีที่ ผ่านมา และในส่วนของพิพธิ ภัณฑ์ดนตรีอษุ า คเนย์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ห้องพักศิลปิน

Irene’s Cafe’

เรือนศิลปิน และพฤกษาดุริยางค์ เป็นส่วน หนึ่งของพิพิธภัณฑ์ดนตรีอุษาคเนย์ และเป็น สถานที่รวบรวมประวัติศาสตร์ของชาติด้าน ดนตรี เป็นเรือ่ งราวในอดีตทีจ่ ะสร้างภูมปิ ญ ั ญา ให้กับคนปัจจุบัน เป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง ดนตรี เพื่อรวบรวมเครื่องดนตรี บทบาทของ ดนตรีที่เกี่ยวข้องกับสังคม รวบรวมเสียงของ เครื่องดนตรี ทั้งดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน และ ดนตรีในภูมิภาคอุษาคเนย์ เรือนศิลปินเป็น อาคารไม้ ๒ ชั้น มีความคลาสสิคและทันสมัย เป็นสถานที่รวบรวมร้านค้าจ�ำหน่าย ซ่อมแซม เครื่องดนตรีชั้นน�ำ เช่น หนังสือ โน้ตเพลง ซีดี แผ่นเสียง นอกจากนี้ในชั้นที่ ๒ ของเรือน ศิลปิน เป็นอาคารไม้สองชั้น ชั้นบนประกอบ ด้วยห้องนอนคู่ จ�ำนวน ๔ ห้อง และห้องนอน ชุด ๑๕ คน จ�ำนวน ๔ ห้อง เป็นที่พักชั่วคราว ของผู้มาเยือน อาทิเช่น ศิลปินดนตรีรุ่นใหม่ทุก แขนง โดยหลักการ คือ น�ำคนเก่งมาอยู่ที่ศาลา ยาเพื่อเปิดโอกาสให้สร้างผลงาน คนเก่งเหล่านี้ ก็จะเป็นทีร่ จู้ กั กันทัว่ โลก ท�ำให้โลกรูจ้ กั ศาลายา

รศ.ดร.สุ ก รี เจริ ญ สุ ข คณบดี วิ ท ยาลั ย ดุริยางคศิลป์ กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์ดนตรีอุษาค เนย์ หรือ มิวสิคมิวเซียม มีลกั ษณะเป็นแบบ Living Museum คือ มีลักษณะเป็นพิธีกรรมทาง ดนตรีของชุมชน เผ่าพันธุ์ วงดนตรี ในฤดูกาล ต่างๆ ของ southeast asia เช่น ในฤดูกาลนี้ เราจะแนะน�ำดนตรีลาว ก็เชิญผู้เชี่ยวชาญมา สอนดนตรีลาว เชิญนักดนตรีลาวมาสาธิตเกี่ยว กับดนตรีลาว นอกจากนี้เราท�ำเป็นวิชาการ หน่วยกิตละ ๓ หน่วยกิต โดยให้นักเรียนดนตรี ทั่วโลก มาเรียน ๑๐ วัน หน่วยกิตละ ๕๐๐ ยูโร ๑๐๐ คน เราได้ ๑๕๐,๐๐๐ ยูโร คิดเป็นเงินไทย ๗ - ๘ ล้านบาท เราจ่ายเงินให้กับผู้เชี่ยวชาญ ประมาณ ๒ ล้านบาท เพื่อให้มิวสิคมิวเซียมมี สีสันและมี ชีวิตชีวา เช่นวันนี้มีการแสดงดนตรี ของชนเผ่าม้ง วันต่อไปมีการแสดงดนตรีของ ชวา บาหลี ดนตรีพื้นบ้านของเขมร หรือดนตรี พม่า สร้างความตืน่ เต้นได้ตลอด ผูฟ้ งั มีความสุข กลับบ้าน ประเด็น คือท�ำสิ่งที่เป็นวิถีชีวิตความ เป็นอยู่ วัฒนธรรมดนตรีให้เป็นความรู้ โดยให้

18 MU Newsletter 2012, Vol. 4

Siam Melo

dy

มหาวิทยาลัย มหิดลเป็นศูนย์กลาง นอกจากนี้ ทางวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ยังมีโครงการดีๆ ที่ เกิดขึน้ นัน่ คือ โครงการปลูกดอกไม้ในหัวใจ ซึง่ สืบเนื่องกับพิพิธภัณฑ์อุษาคเนย์ คือ ต้องการ ผู้สนับสนุนทางด้านการดนตรี เริ่มจากเด็ก นักเรียน ๕ อ�ำเภอ คือ พุทธมณฑล ทวีวัฒนา นครชัยศรี สามพราน บางเลน เพื่อเป็นการ เอื้อเฟื้อทางด้านการศึกษาให้กับชุมชน ให้ เยาวชนรู้จักของดี รู้จักการอบรมที่ดี ตั้งแต่ อายุยังน้อย เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะได้เป็นผู้ ฟังที่ดี เป็นเครื่องหมายบอกความเจริญของ สังคม “ดนตรีเป็นอย่างไร สังคมเป็นอย่างนัน้ สังคมเป็นอย่างไร ดนตรีเป็นอย่างนัน้ ” ดนตรี เป็นอาภรณ์ของผู้เจริญ เมื่อดนตรีท�ำให้จิตใจ สะอาด ดนตรีจึงเป็นเครื่องห่อหุ้มจิตใจคนให้ เป็นผู้เจริญขึ้นด้วย พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ด นตรี อุ ษ าคเนย์ วิ ท ยาลั ย ดุริยางคศิลป์ โทร. ๐-๒๘๐๐-๒๕๒๕ ต่อ ๑๗๘, ๑๙๖


เปิดรับเสนอชื่อ

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ�ำปี ๒๕๕๕ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

มูลนิธริ างวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญทุกท่านเสนอชือ่ บุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ�ำปี ๒๕๕๕ ผู้สนใจสามารถ กรอกแบบฟอร์มทาง www.princemahidolaward.org ได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. ๐-๒๔๑๘-๒๕๖๘, ๐-๒๔๑๘-๐๙๑๗, ๐-๒๔๑๘-๐๒๒๐, ๐-๒๔๑๘-๘๖๑๕ โทรสาร ๐-๒๔๑๒-๙๗๑๗

Special Scoop สุพรรณรัช ภูริวัฒนกุล<

News

ม.มหิดล เปิดสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “การท่องเทีย่ วสถานทีป่ ระวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรม”

>> เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเปิดตัว “สถาบันพัฒนา

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สาขาการท่องเที่ยวสถานที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม” (Creative Academy for Cultural and Heritage Tourism) ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายเศรษฐกิจ สร้างสรรค์กับการท่องเที่ยวไทย” โดยมี ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม ใหญ่ ชั้น ๓ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปตั ย์ ได้กล่าวถึงแนวคิดในการทีจ่ ะพัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ด้านการท่องเที่ยวสถานที่ประวัติศาสตร์และ วัฒนธรรมนั้น เป็นเรื่องที่จะต้องน�ำเอาความคิด ประเพณี วัฒนธรรมความเป็นไทย มาต่อ ยอดเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถานของประเทศไทย เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก แต่จะท�ำอย่างไรให้สามารถดึงดูด นักท่องเที่ยวให้มากที่สุด และจะท�ำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยเป็นนัก ท่องเทีย่ วทีม่ คี ณ ุ ภาพ สามารถเพิม่ รายได้ให้กบั คนในพืน้ ที่ โดยจะต้องไม่ทำ� ให้เราสิน้ เปลือง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การสร้างความตระหนักให้กับคนในชุมชน และท�ำให้รคู้ ณ ุ ค่าของทรัพยากรทีม่ เี ป็นสิง่ ส�ำคัญ ดังนัน้ การท�ำงานร่วมกับคนในท้องถิน่ หรือ ผู้น�ำชุมชนจะท�ำให้แหล่งท่องเที่ยวเหล่านั้นมีคุณภาพดียิ่งขึ้น และต้องมองไปข้างหน้าและ มองออกนอกกรอบเพราะเมื่อเราเริ่มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาค และการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวจะมีมากยิ่งขึ้น จึงจ�ำเป็นต้องเตรียมความพร้อมเหล่านี้ ด้วยการสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย จากนั้น เป็นการสัมมนา เรื่อง “ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ – สรรสร้างชีวิต” โดย คุณพลอย จริยะเวช คุณภัทรา สหวัฒน์ และคุณเจษฎาภรณ์ ผลดี เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้าน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้มากขึ้น “สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สาขาการท่องเที่ยวสถานที่ ประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรม” จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ สร้างสรรค์ชมุ ชนต้นแบบการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิจัยแนวโน้มและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมด้วยการ บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา บ่มเพาะวิสาหกิจส�ำหรับผู้ประกอบการ ให้คำ� ปรึกษาแก่ผปู้ ระกอบการแบบครบวงจร อีกทัง้ ยังพัฒนาหลักสูตรเพือ่ เป็นศูนย์ฝึกอบรมให้กับชุมชน มหิดลสาร ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ •19


20 MU Newsletter 2012, Vol. 4


Special Article

ดอกจัน ค�ำไทยใกล้ตัวที่บรรดาผู้เขียน-ผู้อ่าน หนั ง สื อ มั ก จะพบเห็ น อยู ่ บ ่ อ ยๆ เป็ น ชื่ อ ของ เครื่องหมายอย่างหนึ่ง เรียกว่า เครื่องหมาย ดอกจัน สารรูปเป็นดังนี้ * ค�ำว่า จัน (ไม่มีอักษรใดๆ พ่วงท้าย) ท่าน ให้ ห มายถึ ง ไม้ ช นิ ด หนึ่ ง ผลของไม้ ช นิ ด นี้ ก็ ประหลาดเหลือ คือต้นหนึ่งออกเป็น ๒ แบบ แบบหนึ่งนั้นมีผลเท่าก�ำปั้นย่อ รูปทรงกลมโดย รอบ ส่วนอีกแบบเป็นทรงมนแป้น คือกลมแต่ แบน ทั้งสองแบบนี้ เมื่อสุกแล้วจะมีกลิ่นหอม แรง คนแต่ก่อนนิยมน�ำมาดม บางคนใส่ไว้ใน เชี่ยนหมาก บางคนถือดมไม่วางมือ โดยเฉพาะ เมื่อยามพักผ่อน เช่นไปดูหนังดูละคร มือหนึ่ง วางขวางอก อีกมือที่ถือลูกจันก็เอาศอกยันฐาน มือที่วางขวาง ท�ำให้ลูกจันอยู่ในระดับใกล้จมูก และสูดดมได้เป็นเวลานานๆ ส่วนตาก็จับจ้อง มองดูหนังดูละคร สบายใจ เนื้อในลูกจันนั้นกินได้ แต่ต้องให้สุกค่อนไป

>>

ทางงอม เพราะมิเช่นนั้นจะมีรสฝาดเจืออยู่มาก ถ้าเด็กที่ใจร้อน รอให้งอมไม่ไหว ก็นวดๆ คลึงๆ ผลลูกจันให้น่วม แล้วใช้เล็บจิกฉีกเปลือกแทะ กินเนื้อใน แต่ถ้าจะกินให้ละเมียดกว่านี้ ต้องท�ำ “น�้ำกะทิลูกจัน” การท�ำน�ำ้ กะทิลกู จัน โดยใช้มดี กรีดผลลูกจัน งอมออกเป็น ๕ - ๖ แฉก ใช้ช้อนขูดเอาแต่เนื้อ และต้องระวังไม่ขูดเอาเนื้อใกล้เปลือกออกมา มาก เพราะส่วนนีจ้ ะมีความฝาดเป็นทุน ต่อจาก นั้นน�ำเนื้อลูกจันไปยีกับน�้ำกะทิสด เติมเกลือสัก หยิมมือ เติมน�้ำตาลมะพร้าวที่ท�ำละลายด้วยน�้ำ อุ่น เพียงเท่านี้ก็จะได้น�้ำกะทิลูกจัน ที่มีทั้งกลิ่น หอมของลูกจัน เค็มเกลือ มันกะทิ และหวาน น�้ำตาลมะพร้าว น�ำไปราดบนข้าวเหนียวมูน เปลือกลูกจันหลังจากขูดเอาเนื้อไปแล้ว มัก จะน�ำไปแผ่ติดฝาเรือน เป็นรูปดาวห้าแฉกบ้าง หกแฉกบ้าง ตามรอย มี ด ที่ ก รี ด เ มื่ อ แ ร ก กลายเป็ น ของประดั บ ที่เป็นดอกเป็น

วีระพงศ์ มีสถาน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย<

ดวง เรียกสิ่งนี้ว่า “ดอกจัน” การเขี ย นหนั ง สื อ แต่ ก ่ อ นนั้ น หากจะท� ำ เครื่องหมายให้เป็นที่สังเกต หรือเป็นหมายเหตุ เอาไว้ ก็นิยมขีดไขว้ทับกันไว้จ�ำนวน ๓ เส้น ก็ จะมีปลายเส้นที่ขีดนั้นเป็น ๖ ปลาย หรือหก แฉก โบราณาจารย์ท่านพาเราเรียกเครื่องหมาย นี้ว่า เครื่องหมาย “ดอกจัน” ก็เพราะเหตุครั้ง กระโน้นมีการท�ำของประดับฝากเรือนดังที่เล่า มานี้แล.

มหิดลสาร ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ •21


Special Article รศ.ดร.สมชื่น ฮอนซา จูเนียร์ คณะศิลปศาสตร์<

ฟีเวอร์ >> ในช่วงเวลานี้ทุกคนก�ำลังตื่นตัวกับการ รองประเทศอื่นๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ โอกาส “Go inter” เช่นคนที่โชคดีอีกกลุ่มหนึ่ง เปิดประตูสู่อาเซียน ความเป็นสากลเริ่มคืบ คลานเข้ามาใกล้ตัวมากขึ้น ทุกหน่วยงานใน มหาวิทยาลัยมหิดลก็ไม่แตกต่างจากหน่วยงาน อืน่ ในแง่ของความพยายามสร้างความร่วมมือ กับต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือทาง วิชาการ การวิจัย หรือ โครงการแลกเปลี่ยน บุคลากรในทุกระดับ โดยเฉพาะการแลกเปลีย่ น อาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา ซึ่งเป็นส่วน หนึ่งของการก�ำหนดระดับของมหาวิทยาลัย ในเวทีโลก การเข้าสู่สังคมนานาชาติก็เหมือน กับเรื่องอื่นๆ ที่มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีด้าน เศรษฐกิจนั้นชัดเจน แต่ก็มีการแข่งขันสูง ซึ่ง ช่วยให้เห็นข้อเสียหรือข้อด้อยของการศึกษา ของไทย นักวิชาการหลายท่านเห็นพ้องกัน ว่านักศึกษาไทยในเวทีอาเซียนยังเสียเปรียบ นักศึกษาต่างชาติอยู่ในทักษะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการใช้ภาษา ซึง่ นักศึกษาไทย ปัจจุบันมีปัญหาแม้แต่การเขียนด้วยภาษาไทย ส�ำหรับภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่จะใช้มาก ที่สุดในเวทีอาเซียนนั้นนักศึกษาไทยก็ยังเป็น

สอง (ESL) ซึ่งหมายถึงนักศึกษาในประเทศนั้น มีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ผู้คนใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน นักศึกษาจึงมี โอกาสพูดภาษาอังกฤษได้ตลอดเวลา ส�ำหรับ นักศึกษาไทยที่จะจบการศึกษาออกไปสู่สนาม แข่งขันของประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ.๒๐๑๕ จะต้ อ งเตรี ย มตั ว ให้ พ ร้ อ มในส่ ว นที่ ด ้ อ ยกว่ า นักศึกษาประเทศอืน่ ๆ อย่างน้อยก็ตอ้ งสามารถ รักษางานในประเทศของเราไว้ให้ได้ หลายครั้ ง ที่ ค นไทยก็ มี ค วามสามารถที่ จ ะ อบรม “ลูกศิษย์” พวกเราเองให้มคี วามสามารถ ที่ จ ะไปแข่ ง ขั น ในประชาคมอาเซี ย นได้ แต่ “กระแส” สั ง คมพาเราเตลิ ด ไปจนมองข้ า ม คนหลายกลุ่ม โดยเฉพาะบัณฑิตที่อาจจะไม่มี ขอขอบคุณวิทยากรในวันนี้ ขอขอบคุณที่ผลักดัน สรรค์สร้างงาน ขอบพระคุณที่ท่านเสียสละ พวกเราขอสัญญาต่อครูไทย งานวิจัยที่ใครก็ว่ายาก ข้อมูลที่ได้ ค�ำชี้แนะ จะน�ำพา

แม้การแข่งขันจะรุนแรงและก่อให้เกิดอาเซียน ฟีเวอร์ แต่ในฐานะคนในวงการศึกษาก็อยากจะชี้ ให้เห็นคนอีกกลุม่ หนึง่ ทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือ เช่นกัน หากจะ “Go inter” ก็อย่าลืมค�ำสอน ของพระพุทธเจ้าซึ่งเน้น “the middle path” จะได้ไม่เป็น “ASEAN Fever” จนถึงขัน้ ละทิง้ นักวิชาการในอนาคตของไทย ในโอกาสที่ ไ ด้ รั บ เชิ ญ เป็ น วิ ท ยากรสอน นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น หั ว ข้ อ “Research Trend in Language Teaching” ในวิชา Seminar in English Language Learning Research เมื่อสอนจบนักศึกษากล่าวขอบคุณ ด้วยกลอนบทนี้ ผู้ซึ่งมีความรู้มหาศาล เพื่อสืบสานวิธีการของครูไทย อุตสาหะ ชี้แจง แถลงไข จะน�ำความรู้ที่ได้ไปพัฒนา แต่นับจากวันนี้ ดีนักหนา ให้ผองเรา นั้นหนาเป็น “ครูดี”

เปิดบ้าน “ทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อรามาธิบดี” กนกอร ไชยรัตน์<

>> ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจเข้าร่วมงานเปิด บ้าน “ทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อรามาธิบดี” ในวันที่ ๒ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ งาน บริหารทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น ๒ อาคารเรียน และปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียน พยาบาลรามาธิ บ ดี คณะแพทยศาสตร์ โรง พยาบาลรามาธิบดี พบกับกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ - ห้องสมุด การใช้คลื่นสัญญาณวิทยุ (RFID: Radio Frequency Identification) - หอจดหมายเหตุและพิพธิ ภัณฑ์รามาธิบดี ท่านจะได้พบกับ OPD จ�ำลอง สมัยแรกฯ

22 MU Newsletter 2012, Vol. 4

- โครงการภาพยนตร์และสารคดีเพื่อการศึกษา (Cinemeducation) การชมภาพยนตร์ และสารคดี โดยเลือกดูได้ทั้งแบบ Theatre และแบบ Video on demand - ห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก (Clinical Skill Lab) น�ำเสนออุปกรณ์การฝึกทักษะ ทางคลินิกที่ครบครันและทันสมัย พร้อมห้อง One-Way Mirror - และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. ๐๒-๒๐๑-๐๕๑๖


Service Excellence งานสื่อสารองค์กร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก<

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล ผ่ า นการรั บ รองคุ ณ ภาพโรงพยาบาล (HA) >> ในภาวะที่เศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบัน คุณภาพและ ความปลอดภัย เป็นสิ่งที่สังคมคาดหวังต่อระบบบริการสุขภาพ สถานพยาบาลต้องมีการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน ศูนย์ การแพทย์กาญจนาภิเษก ซึง่ เป็นสถาบันทางการแพทย์แห่งหนึง่ ทีส่ งั กัดมหาวิทยาลัยมหิดล เพือ่ สนองปณิธานของ ม.มหิดล ทีว่ า่ “เป็นภูมปิ ญ ั ญาของแผ่นดิน”และเพือ่ ผลักดันมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็น ๑ ใน ๑๐๐ ของมหาวิทยาลัยดีเด่นโลก การได้มาซึ่งมาตรฐานการรับรองคุณภาพ (HA) นับว่าเป็นสิ่ง ใหม่และยากยิ่งส�ำหรับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ที่นับว่า เป็นสถาบันทางการแพทย์นอ้ งใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดลเพราะ เพิง่ เปิดให้บริการมาเพียง ๕ ปีเท่านัน้ ทัง้ นีผ้ บู้ ริหารและบุคลากร ทุกคนต้องท�ำงานกันอย่างหนักโดยการท�ำงานเป็นทีมตั้งแต่ขั้น เริม่ ต้นการเตรียมการก่อนทีจ่ ะมีการตรวจรับรองเป็นสิง่ ทีท่ �ำกัน อย่างจริงจังมากมีการจัดตั้งคณะกรรมการต่างๆ ขึ้นมามากมาย เพื่อก�ำกับดูแลงานแต่ละอย่างทั้งในด้านการ รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ผู้อ�ำนวยการศูนย์ บริ ห ารและการบริ ก ารผู ้ ป ่ ว ยแต่ ล ่ ะ คลิ นิ ก การแพทย์ ก าญจนาภิ เ ษก ม.มหิ ด ล เข้ า รั บ และแต่ละส่วนงานอย่างละเอียดเช่นการจัด ประทานประกาศนี ย บั ต รจากพระเจ้ า วรวงศ์ ระบบของข้อมูลข่าวสารต่างๆ การบริหาร เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดา ทรัพยากรการท�ำให้เครื่องมือแพทย์ปลอด มาตุ เนื่องในโอกาสที่ศูนย์การแพทย์กาญจนา เชื้อและได้มาตรฐาน และการดูแลผู้ป่วยด้วย ภิเษก ม.มหิดล ได้ผ่านการรับรองคุณภาพโรง หัวใจความเป็นมนุษย์เป็นต้นการประเมินเน้น พยาบาล (HA) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถาน ทีผ่ ปู้ ว่ ยเป็นหลักและให้หน่วยงานหรือวิชาชีพ พยาบาล(องค์กรมหาชน)เพื่อแสดงว่าได้ปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาประชุมร่วมกันว่าจะ ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยในความรับผิดชอบ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ ๖๐ ของตนอย่างไรให้ได้คุณ���าพและมาตรฐาน ปี ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การ ที่ดีที่สุด เราจึงได้รับการรับรองคุณภาพโรง สร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร พยาบาลจากสถาบันรับรองคุณภาพสถาน เมื่ อ ศู น ย์ ก ารแพทย์ ก าญจนาภิ เ ษกได้ ผ ่ า น พยาบาลมาได้ มาตรฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) เมื่ อ วั น ที่ ๑๓ มี น าคม ๒๕๕๕ ณ ผู้มาใช้บริการได้รับประโยชน์ที่ดีขึ้น เช่น ได้รับ อาคารอิ ม แพ็ ค ฟอรั่ ม ศู น ย์ ก ารประชุ ม อิ ม บริการสุขภาพทีป่ ลอดภัย มีประสิทธิภาพ, ความ แพ็คเมืองทองธานี เสี่ยงในการรักษาลดลงคุณภาพการดูแลรักษา

เปิดศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทาง

ที่ดีขึ้น, มีทีมสหวิชาชีพให้การดูแลรักษาและให้ ค�ำแนะน�ำผู้ป่วยร่วมกันแบบองค์รวม, อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์สะอาดปราศจากเชื้อ และได้มาตรฐาน, มีการตรวจสอบและเฝ้าระวัง กระบวนการท�ำงานอยู่เสมอ “บริการด้วยใจ ความปลอดภัยเป็นหนึ่ง ก้าว ถึงโรงพยาบาลคุณภาพ” คือสิ่งที่ผู้บริหารและ บุ ค ลากรของศู น ย์ ก ารแพทย์ ก าญจนาภิ เ ษก ม.มหิดล ทุกคนปฏิบัติตามตลอดมาถึงแม้ว่า ณ ปัจจุบันเราสามารถผ่านการรับรองคุณภาพ โรงพยาบาลจากสถาบันรับรองคุณภาพสถาน พยาบาลแล้วเรายังคงพัฒนาระบบต่างๆรวมถึง การให้บริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นผู้ ป่วยเป็นส�ำคัญ โดยยึดถือและปฏิบัติตามพระ ราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก คือ “พึงปฏิบตั ติ อ่ ผูอ้ นื่ เหมือนดังปฏิบตั ติ อ่ ตนเอง” ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่มนุษยชาติตลอดไป

งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี<

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ รพ.รามาธิบดี

>> เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ คุณหญิง เจริญ และ ทพ.มณฑล สุวรรณนุรักษ์ ร่วม ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล และ ศ.นพ.วินิต พัว ประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี ม.มหิดล ร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดศูนย์ ทันตกรรมเฉพาะทาง DENTAL SPECIALIST CENTER โดยมี ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล ผู้ อ�ำนวยการ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ รัตน์, รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อ�ำนวย การโรงพยาบาลรามาธิบดี, รศ.นพ.ธันย์ สุภทั ร พันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริการ, ทพ.ธิติ อิ่มเอิบ สิน หัวหน้างานทันตกรรม, ทพ.พิทักษ์ ไชย

งาน ณ ชั้น ๔ (โซน R) ศูนย์การแพทย์สมเด็จ พระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี ม.มหิดล ศู น ย์ ทั น ตกรรม ศู น ย์ ก ารแพทย์ ส มเด็ จ พระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ การให้ บ ริ ก ารของศู น ย์ ทั น ตกรรม ประกอบด้วย ทันตกรรมประดิษฐ์, ทันตกรรมจัด ฟัน,ทันตกรรมบูรณะ, ทันตกรรมรากเทียม,ทันต กรรม ศัลยศาสตร์,ทันตกรรมปริทันตวิทยา,

คลิ นิ ก แก้ ไขความผิ ด ปกติ ข องกะโหลกศีรษะ และใบหน้า เช่น ปากแหว่ง-เพดานโหว่และการ บูรณะ โดยใช้อวัยวะเทียม และคลินิกสุขภาพ ด้านทันตกรรมส�ำหรับเด็กและผู้ใหญ่อีกด้วย มหิดลสาร ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ •23


มุมกฎหมาย

อวยชัย อิสระวิริยะสกุล นิติกร กองกฎหมาย ส�ำนักงานอธิการบดี<

ใคร รับผิดชอบ

เมื่อรถยนต์ถูกต้นไม้ล้มทับ ได้รับความเสียหาย

>> ท่านเคยสงสัยหรือไม่ว่า รถยนต์ที่จอดอยู่

ใต้ต้นไม้ริมถนนหากกิ่งไม้หล่นลงทับรถ หรือ ต้นไม้ทั้งต้นนั้นล้มลงมาทับจนรถยนต์ที่จอด อยู่ได้รับความเสียหาย ไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือ จ�ำนวนมาก เจ้าของรถยนต์คนั ดังกล่าวสามารถ เรียกค่าเสียหายจากใครได้บ้าง จะว่าไปแล้วใช่ว่าเรื่องท� ำนองนี้จะไม่เคย เกิดขึ้น บทความนี้จึงขอน�ำเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้น ที่หน่วยราชการแห่งหนึ่งมาเล่าสู่กันฟัง อย่าง น้อยที่สุดก็พอเป็นอุทาหรณ์ได้ส�ำหรับเจ้าของ รถยนต์ที่พอจะมีประเด็นโต้แย้งกับหน่วยราช การนั้นๆ ได้ ไม่ใช่จะยอมเสียอย่างเดียว : เรื่อง มีว่า เมื่อประมาณปลายเดือนเมษายนปีที่แล้ว นายแดง (ขอใช้นามสมมุติ) ขับรถยนต์ส่วนตัว ไปติดต่อราชการที่หน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง แต่ไม่มีที่จอดรถ นายแดงจึงขับรถยนต์ไปจอด อยูร่ มิ ทางเท้าใต้ตน้ ไม้หน้าส�ำนักงานของหน่วย งานนั้นแล้วขึ้นไปติดต่อราชการ ใช้เวลาเพียง ประมาณครึง่ ชัว่ โมง นายแดงสังเกตเห็นคนทีม่ า ติดต่อราชการแตกตื่นวิ่งไปดูอะไรบ้างอย่างที่ หน้าส�ำนักงาน โดยที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่า จะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นกับตัวเอง นายแดงจึงวิ่ง ตามไปด้วย ภาพทีป่ รากฏต่อหน้า นายแดงเห็น แล้วแทบเป็นลม ต้นไม้ต้นที่น�ำรถยนต์ไปจอด เพื่ออาศัยร่มเงาทั้งต้นล้มลงมาทับรถยนต์ทั้ง คันเต็มๆ ได้รับความเสียอย่างมาก ในช่วงเวลา นั้น นายแดงท�ำอะไรได้ไม่มากไปกว่าเข้าไปพบ หัวหน้าหน่วยงานเพือ่ แจ้งกรณีทรี่ ถยนต์ของ ตนถูกต้นไม้ทหี่ น่วยงานดูแลล้มทับ แต่คำ� ตอบที่ ได้รบั ฟังจากหัวหน้าหน่วยงานกับจะท�ำให้ นาย แดงเป็นลมครั้งที่สอง ต้นไม้ต้นดังกล่าวหน่วย งานดูแลอย่างดี บ�ำรุงรักษาอยู่สม�่ำเสมอ การที่ ต้นไม้ลม้ ทับรถยนต์ไม่ได้เกิดจากความบกพร่อง ของหน่วยงาน เป็นเหตุสุดวิสัยและเป็นความ บกพร่องของนายแดงเองที่ไม่ดูให้ดีว่าต้นไม้มี ความแข็งแรงหรือไม่ ก่อนที่จะจอดรถยนต์ใต้ ต้นไม้ หน่วยงานจึงไม่ต้องรับผิดใช้ค่าเสียหาย

24 MU Newsletter 2012, Vol. 4

...ถ่ า ยภาพรถยนต์ ที่ ถู ก ต้ น ไม้ ล ้ ม ทั บ ไว้ แ ละใน ขณะเดียวกันก็แจ้งบริษัท ประกั น ภั ย มาตรวจสอบ และเก็บหลักฐานด้วย... จากค�ำตอบของหัวหน้าหน่วยงานท�ำให้นาย แดงทราบได้ทันทีว่างานนี้ต้องเหนื่อยแน่ๆ จึง หยิบมือถือมาถ่ายภาพรถยนต์ทถี่ กู ต้นไม้ลม้ ทับ ไว้และในขณะเดียวกันก็แจ้งบริษทั ประกันภัยมา ตรวจสอบและเก็บหลักฐานด้วย ทั้งที่นายแดง เองก็ยงั ไม่แน่ใจว่าบริษทั ทีร่ บั ประกันภัยจะชดใช้ ความเสียหายให้หรือไม่ เนื่องจากยังไม่ชัดเจน เรื่องรายละเอียดที่ระบุตามกรมธรรม์ว่ารวม ถึงความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติหรือไม่ แต่ ประเด็นที่น่าคิดคือการที่ต้นไม้ล้มทับรถยนต์ เป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่ เรื่ อ งนี้ น ายแดงได้ ใช้ ค วามพยายามตรวจ สอบข้อเท็จจริงจนได้ความว่า ในช่วงเกิดเหตุ ประมาณปลายเดือนเมษายนของทุกปีมักเกิด พายุฤดูร้อน มีลมพัดและมีฝนตกหนักทุกพื้นที่ และก่อนวันเกิดเหตุบริเวณหน่วยงานดังกล่าว มีฝนตกหนักติดต่อกันสองวัน ประกอบข้อเท็จ ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ มาตรา ๔๓๔ บัญญัติว่า ถ้าความเสียหาย เกิดขึ้นเพราะเหตุที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูก สร้างอย่างอื่น ก่อสร้างไว้ช�ำรุดบกพร่องก็ ดี หรือบ�ำรุงรักษาไม่เพียงพอก็ดี ผู้ครอง โรงเรือนหรือสิง่ ปลูกสร้างนัน้ ๆ จ�ำต้องใช้คา่ สินไหมทดแทน....วรรคสอง ...บทบัญญัตทิ ี่ กล่าวมาในวรรคก่อนนีใ้ ห้ใช้บงั คับได้ตลอด ถึ ง ความบกพร่ อ งในการปลู ก หรื อ ค�้ ำ จุ น ต้นไม้หรือกอไผ่ด้วย

จริงว่าต้นไม้ต้นดังกล่าวเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ หน่วยงานขุดล้อมมาปลูกได้เพียงไม่ถึงปี ต้นไม้ ไม่มีรากแก้วเพื่อหยั่งยึดติดกับดินและง่ายต่อ การโค่นล้มจ�ำเป็นที่จะต้องมีไม้ค�้ำยัน แต่ใน วันเกิดเหตุมีพยานหลักฐานยืนยันชัดเจนว่า ไม่มกี ารค�ำ้ ยันต้นไม้ การทีม่ ฝี นตกหนักติดต่อ กันหลายวัน หน่วยงานน่าจะคาดได้ว่าอาจ มีโอกาสที่ต้นไม้จะโค่นล้มลงได้ กรณีจึงเป็น ภัยพิบัติที่สามารถป้องกันได้หากได้ใช้ความ ระมัดระวังตามสมควรและไม่ใช่เหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากภัยธรรมชาติตามทีห่ วั หน้าหน่วย งานกล่���วอ้าง หน่วยงานซึง่ เป็นเจ้าของต้นไม้ จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายแดง ซึง่ เรือ่ งท�ำนองนีศ้ าลเคยมีค�ำพิพากษาไว้เป็น บรรทัดฐานแล้วหลายกรณี กรณีนี้จึงพอเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติ งานของหน่วยงานราชการได้เป็นอย่างดีว่า นอกจากจะให้บริการอย่างเต็มใจและมีคณ ุ ภาพ แล้ว ยังจะต้องเอาใจใส่และรับผิดชอบตาม ที่กฎหมายก�ำหนดให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้มาติดต่อ ราชการ และเมื่อมีความบกพร่องในหน้าที่จน เป็นเหตุให้ผหู้ นึง่ ผูใ้ ดได้รบั ความเสียหาย หน่วย งานราชการจะต้องรับผิดชดใช้คา่ เสียแก่ผไู้ ด้รบั ความเสียหายต่อไปด้วย


เพื่อสุขภาพ

อาหารจานเดียว.. กินอย่างไรให้สุขภาพดี รศ.ดร.นพวรรณ เปียซื่อ หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

>> คอลัมน์เพื่อสุขภาพฉบับนี้ ขอให้มาร่วม

ส�ำรวจอาหารการกินที่ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ ส�ำคัญของการด�ำรงชีวิตกันหน่อยซิว่า การรับ ประทานอาหารจานเดียว ซึ่งเป็นอาหารที่คน ส่วนใหญ่รับประทานอยู่ทุกวี่วัน ท�ำอย่างไรให้ อาหารจานเดียวมีคุณค่าทางโภชนาการส�ำหรับ ตนเอง ก่อนอื่นเลย อาหารจานเดียว ควรประกอบ ไปด้วยสารอาหารทีใ่ ห้คณ ุ ค่าทางโภชนาการครบ ถ้วนในหนึง่ จาน โดยมีสดั ส่วนของคาร์โบไฮเดรต ร้อยละ ๕๐ ไขมันร้อยละ ๓๐ และโปรตีนร้อย ละ ๒๐ ส� ำ หรั บ พลั ง งานที่ ไ ด้ รั บ จากอาหารแต่ ล ะ ประเภทนั้นก็มีความแตกต่างกัน โดยอาหาร ประเภทไขมันให้พลังงานมากที่สุด เมื่อเทียบ ๑) ควรเลือกรับประทานอาหารให้หลาก กับคาร์โบไฮเดรตหรือโปรตีน ในปริมาณที่เท่า หลายเข้าไว้ หากมีอาหารประเภทปลา เช่น ปลา กัน ดังนี้ ทู ปลาดุก ปลาสวาย ซึง่ มีโอเมก้า-3 ช่วยปกป้อง สมอง ได้ด้วยก็จะยิ่งดี คาร์โบไฮเดรต ๑ กรัม ให้พลังงาน ๔ แคลอรี่ ๒) ควรทานผักและผลไม้สดเป็นประจ�ำ โปรตีน ๑ กรัม ให้พลังงาน ๔ แคลอรี่ ๓) หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เช่น หมูสับ ไขมัน ๑ กรัม ให้พลังงาน ๙ แคลอรี่ กระดูกหมู หนังหมู เป็นต้น ๔) อาหารที่ใส่กะทิ หรือปรุงโดยวิธีการผัด การบริ โ ภคอาหารชนิ ด เดี ย วกั น อาจให้ หรือทอด ควรรับประทานในปริมาณที่จ�ำกัด พลังงานต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละร้านค้าว่า เน้น เพราะมีปริมาณไขมันสูงมาก โดยเฉพาะเนือ้ สัตว์ ส่วนประกอบใด มีวิธีปรุงอย่างไร และยังขึ้นอยู่ ชุบแป้งทอด ปาท่องโก๋ โดนัท กับตัวท่านเองด้วย การเติมเครือ่ งปรุงรสยิง่ มาก ๕) ส่วนของหวานจัด อาหารประเภทแป้ง ก็จะท�ำให้ได้รบั พลังงานเพิม่ มากขึน้ ดังนัน้ หาก หากรับประทานมากเกินไป จะมีผลท�ำให้ไขมัน เลือกรับประทานอาหารจานเดียวอย่างเหมาะ ไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง สม นอกจากจะให้คุณค่าทางโภชนาการแล้ว ๖) อาหารมื้อเช้า เป็นอาหารอีกมื้อหนึ่งที่ ยังช่วยประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และสะดวกใน ส�ำคัญ นอกจากจะช่วยท�ำให้ร่างกายไม่หิวมาก การบริโภคอีกด้วย ในช่วงบ่ายแล้ว ยังควบคุมปริมาณอาหารในมื้อ จึงมีคำ� แนะน�ำในการบริโภคอาหารจานเดียว เย็นให้น้อยลงได้ แบบง่ายๆ มาฝากกัน ๗) อาหารมื้อเย็น ควรทานให้ห่างจากเวลา นอนไม่ต�่ำกว่า ๓ ชั่วโมง เช่น หากเข้านอนเวลา สามทุ่ม ควรทานอาหารเย็นให้เรียบร้อยไม่เกิน หกโมงเย็น เนื่องจากขณะหลับ ร่างกายก�ำลัง พักผ่อน ก็จะไม่เกิดการย่อยอาหาร ท�ำให้เกิด การสะสมไขมันในช่องท้องมีมากขึ้น ๘) เลือกประเภทของอาหารที่ให้พลังงาน เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย เช่น ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ โดยทั่วไปจะให้พลังงานสูง

กว่าเส้นเล็ก เส้นหมี่หรือวุ้นเส้น ส่วนก๋วยเตี๋ยว แห้งให้พลังงานสูงกว่าก๋วยเตี๋ยวน�้ำ และอาหาร ประเภทเนื้อหมูและเนื้อวัวให้พลังงานสูงกว่า เนื้อไก่และเนื้อปลา ๙) การทานอาหารมังสวิรัติหรืออาหารเจ ควรเลือกที่มีปริมาณแป้งและไขมันแต่พอควร ๑๐) ข้อส�ำคัญ ควรชิมอาหารก่อนปรุงรส ทุกครั้ง และพยายามไม่ติดอาหารรสจัดเกินไป ๑๑) ดื่มน�้ำให้เพียงพอ อย่าลืมว่าการดื่ม เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี น�้ ำ ตาลจะท� ำ ให้ ไ ด้ รั บ พลั ง งาน เพิ่มขึ้น และเครื่องดื่มบางชนิด เช่น กาแฟ ให้ พลังงานเทียบเท่ากับอาหารหนึง่ จานเลยทีเดียว หากตั ว คุ ณ เองสามารถเลื อ กรั บ ประทาน อาหารได้ดังนี้แล้ว เชื่อเหลือเกินว่าสุขภาพดีจะ เป็นเรื่องง่ายส�ำหรับตัวคุณ แล้วอย่าลืมแนะน�ำ วิธีการเลือกบริโภคอาหารจานเดียวให้กับคน รอบข้างที่คุณรักด้วยล่ะ มหิดลสาร ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ •25


Softnews งานประชาสัมพันธ์<

ขอแสดงความยิ น ดี แด่ ศ.นพ.พลรัตน์ วิไล

รัตน์ อาจารย์ประจ�ำภาค วิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล เนื่องในโอกาส รับรางวัลอายุรแพทย์ดี เด่นด้านวิชาการ ประจ�ำปี ๒๕๕๕ จากราช วิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ได้รบั รางวัล ดีเด่น ประเภท Embedded System จ�ำนวน ๒ ผลงาน จากการประกวดผลงานซอฟต์แวร์ ในโครงการ Open House For Young Talents 2011 ได้แก่ ผลงานระบบผู้เชี่ยวชาญ ส�ำหรับคลีนิคโรคปวดหลังและผลงานระบบ ตอบสนองต่อสัญญาณกล้ามเนื้อด้วยเกมส์ แอนิเมชั่น ซึ่งได้รับทุนเพื่อพัฒนาต่อยอด ผลงาน ผลงานละ ๑๐,๐๐๐ บาท จาก ส�ำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ชาติ (องค์การมหาชน)

สพ.ญ.วรางคณา พันธุ์วาณิช นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ที่ได้รับรางวัล Young Veterinarian Oral Presentation Award ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 37th International Conference on Veterinary Science เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ประ ชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมชีว การแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา บริษัทแดวูง ฟาร์มาซูทิคอล จ� ำ กั ด แห่ ง สาธารณรั ฐ เกาหลี มอบทุ น การศึ ก ษาให้ นั ก ศึ ก ษา คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ชั้น ปีที่ ๔ จ�ำนวน ๑๐ ทุน ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ โภคา, น.ส.พิมพ์ ชนก มลคล�้ำ, น.ส.เพียงขวัญ ใจแก้ว, น.ส.ขันธรัตน์ บัญชา มณีโรจน์, น.ส.พารณี ปฐมพร วิวัฒน์, น.ส.กนกวรรณ หิรัณย์ ภิญโญภาศ, น.ส.นลินรัตน์ ถิรอุฬารสกุล, น.ส.อนุสิษฐา เลขวัต, น.ส.รัชนก ฉัตรปราการ และ น.ส.หนึ่งฤทัย นวชาติกุล และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ชั้นปีที่ ๕ จ�ำนวน ๑๐ ทุน ได้แก่ น.ส.สุรสา นาคจินดา, น.ส.ณัฐณิชาช์ ภัทร์ธนี นั ท์, น.ส.วรรณี กันตะสิรพิ ทิ กั ษ์, นายศาศวัต วิศาลศิรกิ ลุ , น.ส.ศิรพิ ร พุทธธีรภาพ, น.ส.พนิดา จันธนะตระกูล, น.ส.พรพิมล จันทมา, น.ส.พีรดา โพพาทอง, นายวศิน สังขมณี และ น.ส.ประภัสสรา ปราการกมานันท์ นายยงสิทธิ์ ยงกมล นักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ซึ่งเป็นมือแซกโซโฟนผู้ พิการทางสายตา ได้รับรางวัล VSA International Young Soloists Award 2012 ซึ่งเป็น รางวัลทีค่ ดั สรรผลงานทางดนตรีของผูพ้ กิ ารทีไ่ ม่จ�ำกัดแนว ทัง้ คลาสสิก ร๊อค ป๊อบ คันทรี่ ฯลฯ ทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๔ – ๒๕ ปีจากทั่วโลก แล้วคัดกรองจนเหลือ นักดนตรีระดับหัวกะทิ เพียง ๔ คน ในครั้งนี้ ยงสิทธิ์ จะได้เงินรางวัลมูลค่า ๕,๐๐๐ เหรียญ สหรัฐ (ประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท) พร้อมได้รับเชิญไปแสดงที่ Millennium Stage ใน John F. Kennedy Center กรุงวอชิงตันดีซี ประเทศอเมริกา ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ นี้

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญชมละครเวที การกุศล RAMA D’RAMA ครัง้ ที่ ๕ โดยนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี เรื่อง “ความยุติธรรมสีเทา” (THE JUSTICE) วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. (รอบการกุศล บัตรราคา ๖๐๐/๑,๐๐๐ บาท) และวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (บัตรราคา ๒๐๐ บาท) ณ หอ ประชุมอารี วัลยะเสวี รายได้จากการจ�ำหน่ายบัตรทัง้ หมด มอบให้ มูลนิธริ ามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จองบัตรได้ที่ โทร. ๐๘-๒๔๐๗-๙๗๕๐, ๐๘๙๙๘๗-๓๐๐๘, ๐-๒๒๐๑-๑๐๕๖ www.RAMADRAMA5th.com

26 MU Newsletter 2012, Vol. 4

รั ฐ บาลสหพั น ธรั ฐ รั ส เซี ย ประกาศ มอบทุ น การศึ ก ษาประจ� ำ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๕/๒๕๕๖ แก่ประเทศไทย ๓๐ ทุน แบ่งเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและ โท ๒๐ ทุน และระดับปริญญาเอก ๑๐ ทุน โดยเป็นทุนส�ำหรับสาขาการแพทย์ จ�ำนวน ๖ ทุน ครอบคลุมค่าเล่าเรียน และเงินสนับ สนุนอื่นๆ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผู้สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ www.russia.edu.ru/enter/2012


Activities Agenda วราภรณ์ น่วมอ่อน<

ปฏิทินข่าว.. ๓ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ การประชุมวิชาการ การเข้าสู่ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025: 2005 ครั้งที่ ๑ เรื่อง การตีความข้อก�ำหนดและแนวทางการแก้ไข ข้อบกพร่องส�ำหรับห้องปฏิบัติการด้านยา และสมุนไพร

๑ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ ๑๓

ณ ห้อง B201 ชั้น ๒ ตึก B และห้อง N300 ชั้น ๓ ตึก N คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. ๐-๒๒๐๑-๕๒๓๒, ๐-๒๒๐๑-๕๒๔๐

ณ ห้องประชุม ๒๐๖ ชั้น ๒ อาคารราช รัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชฯ โทร. ๐-๒๖๔๔-๘๖๗๗-๙ ต่อ ๑๔๑๔, ๔๔๐๐

๒ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โครงการอบรมวิชาการ การแพทย์ทางเลือกกับการดูแลผู้ป่วย เรื่อง “แมคโครไบโอติกส์ เพื่อสุขภาพและป้องกันโรค”

๑๕ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ การประชุมวิชาการด้านการขึ้นทะเบียนต�ำรับยา ครั้งที่ ๒ เรื่อง ข้อมูลทะเบียนยา กรณีศึกษา เพื่อความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย

๒ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษาจุลชีพที่ก่อโรคเขตร้อนด้วยวิธีทางชีววิทยาระดับ โมเลกุล (Molecular Approaches to Clinical Bacteriology in Tropical Medicine)

ณ ห้องประชุม ๒๐๖ อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชฯ โทร. ๐-๒๖๔๔-๘๖๙๕, ๐-๒๖๔๔๘๖๗๗-๙๑ ต่อ ๕๔๐๒

๑๖ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Neurodynamic concept in Musculoskeletal Physical Therapy”

ณ คณะกายภาพบ�ำบัด ม.มหิดล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณศรีแพร หนูแก้ว โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๔๕๐ ต่อ ๒๐๒๒๐

๑๖ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Diagnostic screening for Physical Therapy: When to treat? When to refer?” ณ คณะกายภาพบ�ำบัด ม.มหิดล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณศรีแพร หนูแก้ว โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๔๕๐ ต่อ ๒๐๒๒๐

ณ ห้องประชุมชั้น G ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล (ศาลายา) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายแพทย์ทางเลือก โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๖๐๐ ต่อ ๔๐๒๔, ๗๐๐๔

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สวณัฐ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ๕๐ ปี ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐-๒๓๐๖-๙๑๗๒ ๒ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ครั้งที่ ๑๙

ณ ห้องบรรยาย SC 4-207 และห้องปฏิบัติการ R2/1 ชั้น ๒ อาคารวิทยาศาสตร์ ๓ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (ศาลายา) และโรงเรือนกล้วยไม้ โครงการวิจัย ชีววิทยาการขยายพันธุ์ของพืชเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.มหิดล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ โทร. ๐-๒๒๐๑-๕๒๓๒ ๒ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โครงการ “ค่ายพิพิธภัณฑ์”

ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สอบถามรายละเอียดที่ ศูนย์บริการวิชาการและท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล โทร. ๐-๒๘๐๐-๒๓๔๑, ๐-๒๘๐๐-๒๓๐๔-๑๔ ต่อ ๓๒๑๓, ๓๒๒๓ ๓ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง การอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการสอนสมุนไพร

ณ ห้องประชุม ๓๐๒ อาคารราชรัตน์ และห้องปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ ชั้น ๕ อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ โทร. ๐-๒๖๔๔-๘๖๗๗-๙๑ ต่อ ๕๕๕๑

๑๗ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ การประชุมวิชาการครั้งที่ ๒๒ เรื่อง “รูปแบบ การดูแลสู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาล”

ณ ห้องราชา ๑ – ๒ อาคาร ๒ ชั้น ๑๑ โรงแรมปรินซ์พาเลซ (โบ๊เบ๊ทาวเวอร์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ คณะพยาบาลศาสตร์ โทร. ๐ – ๒๔๑๑ – ๐๓๒๙ มหิดลสาร ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ •27APAIE 2012