Issuu on Google+

ဆုေတာင္းျခင္း ေျမႀကီးေပၚ၌လည္း

tေၾကာင္း (မႆဲ ၆း၅-၁၅) tပိုင္း (၂)

tလိုေတာ္ျပည့္စံုပါေစေသာ ယုဒလူမ်ဳိးမ်ား၏ စာေရးနည္းဟန္ျဖင့္ ေဖၚျပၿပီးေသာtခ်က္tေပၚျပန္ဆိုျခင္းသာျဖစ္ၿပီး “ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ပါေစေသာ”

tေၾကာင္းtရာႏွင့္ မထူးမျခား

tတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ဤကမာၻ၌ လူသားမ်ားက တည္ေထာင္မွျဖစ္ႏိုင္မည္သာ။ ဤသို႔ဆိုေသာ္ လူသားမ်ားသည္ လက္ပိုက္ၿပီးေနရန္ ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ ငါ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖင့္ ဤကမာၻ၌

tဘယ္tရာမွ်

ျဖစ္ေပၚလာမည္မဟုတ္၊ ျဖစ္ခ်င္တာျဖစ္ပါေေစ ဆိုၿပီး ဂရုမစိုက္ဘဲ ေနရန္ မဟုတ္ပါ။ ျပဳျပင္ႏိုင္ေသာ

tရာရာသည္ တင္ႀကိဳသတ္မွတ္ၿပီးသားၿဖစ္၍၊

tခြင့္ မရွိဟု ခံယူျခင္းကို (Fatalism) ဟုေခၚသည္။

တစ္ခါတစ္ရံ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းေသာ ဤကမာၻtေပၚtျမင္မၾကည္လင္ တတ္ေပ။ ဤကမာၻေလာကသည္ ျမင္ၿပီး၊

tျပစ္ရွိေသာေနရာ၊ မေကာင္းဆိုး၀ါးကမာၻဟု

tိမ္ရွင္ေနရာ မယူတတ္ဘဲျဖစ္ကာ Eည့္သည္က့သ ဲ ို႔ ေနၾကသည္။ ဘုရားသခင္ယံုၾကည္ျခင္း၌

tားႀကီးလိုပါက ဤကမာၻေလာကႏွင့္ သိပ္မေရာေႏွာႏွင့္ ဟု ဆိုတတ္ၾကသည္။ မွန္ပါ၏ေလာ။ “ဤေလာကသည္ ငါ့tိမ္မဟုတ္၊ ငွက္ကေလးကဲ့သို႔ ေခတၱမွ်သာ ပစၥည္းUစၥာ ဟူသမွ် tေ၀းမွာရွိၿပီး၊ ေကာင္းကင္တံခါးေပါက္မွ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား ေခၚေသာtခါ သို႔ျဖစ္၍ ေကာင္းကင္မွ ေလာကကို ေမ့ပစ္မည္သာ” စသည္ျဖင့္

tေမရိကန္ႏိုင္ငံ၌ ကၽြန္ဘ၀ႏွင့္ ၿငီးေငြ႕သူ tေမရိကန္tာဖရိကန္မ်ား (American African spirit song) တို႔သည္ ယံုၾကည္ျခင္းtရာ၌ (Theology) ကို လႊမ္းမိုးေလ့ရွိသည္။ ဤကမာၻေလာကသည္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံ ေရာက္ရွိဖို႔ ေခတၱေစာင့္ေနရာ tျဖစ္သာ သတ္မွတ္ၿပီး၊ tိမ္ရွင္တာ၀န္ မယူခ်င္ၾကေပ။ သို႔ရာတြင္ သခင္ေယရႈသည္ ဤကဲ့သို႔ေနရန္ tလိုေတာ္မရွိပါ။ ကမာၻေပၚ၌ ဘုရားသခင္မွ ဖန္ဆင္းေတာ္မူျခင္း၏ tဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သူ႔ကိုယ္စား ဤကမာၻေလာကကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ tုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ျဖစ္သည္ (ကမာၻ ၂း၁၅၊ ၁း၂၈-၂၉)။ tဘ ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းေသာ ကမာၻ၌ ကိုယ္ေတာ္၏ သားသမီးမ်ားက tိမ္ရွင္မလုပ္လွ်င္ မည္သူက tိမ္ရွင္ေနရာယူပါမည္နည္း။ သို႔ျဖစ္၍ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ဤေလာက၌ ဘုရားသခင္၏

tလိုေတာ္ျပည့္စံုေစရန္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

တီဒဗလ်ဴ မန္ဆြန္ က ဤေနရာ၌ ဆုေတာင္းရမည္မွာ “ေကာင္းကင္ဘံု၌ ျပည့္စံုသကဲ့သို႔ ဤေလာက၌လည္း ျပည့္စံုပါေစေသာ ငါမွtစျပဳပါဟု ဆုေတာင္းရန္ျဖစ္သည္” ဟုဆိုသည္။ ဘုရားသခင္ေပးေသာ ဆုေတာင္းနည္းtနက္ ဘုရားႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ

tရာသံုးခုကို ေလ့လာၿပီးၿပီ။

ယခုဆက္လက္၍ လူသားtတြက္ေတာင္းခံျခင္းtခ်က္ သံုးခုကို ေလ့လာၾကပါစို႔။


ယေန႔tသက္ေမြးေလာက္ေသာtစာေပးေတာ္မူပါ လူသားမ်ား

tစာတစ္ခုတည္းႏွင့္ tသက္မရွင္သည့္တိုင္ေtာင္ ေန႔စU္ tသက္ရွင္ရန္ tစာလိt ု ပ္ေၾကာင္း၊

ေယရႈ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ လူသားမ်ား ဆုေတာင္းရန္ ေစခိုင္းရာ၌ ကိုယ္ကာယ၊

tေသြးtသားtတြက္ လိt ု ပ္ေသာtရာကို tစပထမေတာင္းရန္ သြန္သင္သည္။ ဤtေၾကာင္းtရာသည္ ခရစ္ယာန္မ်ား ၏ဘုရားသခင္၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္ ခရစ္ယာန္မ်ားကယ္တင္ျခင္းtျမင္ကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖၚျပထားသည္။ ငါတို႔ကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားသည္ ၀ိညာU္တစ္ခုတည္းtတြက္ မဟုတ္ပဲ၊ tေသြးtသားႏွင့္ ကိုယ္ကာယကိုလည္း ဂရုစိုက္သူျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ခရစ္ယာန္မ်ား ကယ္တင္ျခင္း တရားေတာ္သည္ ၀ိညာU္ တစ္ခုတည္းကိုသာ မရည္ရြယ္ပါ။ ၀ိညာU္ႏွင့္ ကိုယ္ကာယ ႏွစ္ခုစလံုး မခြဲမျခား ကယ္တင္လို (Holistic Salvation) သည္။ သခင္ေယရႈက ၀မ္းေျမာက္ဘြယ္ သတင္းထဲ၌ ပါရွိေသာ

tံ့ၾသဘြယ္ရာ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဆာငတ္သူကို ေကၽြးေမြးျခင္း၊ နာမက်န္းသူမ်ား က်န္းမာေစျခင္းမ်ားသည္ ၀ိညာU္၌ ကိုယ္တစ္ခုတည္းသာ မဟုတ္၊ tေသြးtသား၌ရွိေသာ ကိုယ္ခႏၺာကလည္း ဂရုစိုက္ျပဳစုရန္ လိုေၾကာင္း ေပၚလြင္ ထင္ရွားေစပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ၀ိညာU္ေတာ္ျပည့္၀ ဟန္ေဆာင္ၿပီး၊ ဤကမာၻေလာက၌

tသက္ရွင္ရန္ လိt ု ပ္ေသာtရာမ်ားကို ပစ္ထား၍မရပါ။ ေယရႈထက္သာ၍ ၀ိညာU္ျပည့္၀ သကဲ့သို႔ ဟန္ေဆာင္ရန္မလိုပါ။ သို႔ရာတြင္ သတိျပဳရန္ တစ္ခုရွိသည္။ ေယရႈက ေန႔ရက္tစU္tတိုင္း

tစားtစာေတာင္းရန္ ေစခိုင္းေသာ္လည္း ေသရည္ေသရက္မ်ား ေတာင္းရန္မေစခိုင္းပါ။ tသက္ရွင္ေရးလံုေလာက္ရံုသာ ေတာင္းခံေစၿပီး၊ tလြန္tကၽြံ (Luxury) ဘ၀ေမ့ေလာက္ေtာင္ ခ်မ္းသာရန္ ေတာင္းေစျခင္း မဟုတ္ပါ။ လူသားမ်ားသည္ tစာtတြက္သာ မကပဲ ေသရည္ေသရက္ tတြက္ပါ ေတာင္းခံရရွိေသာေၾကာင့္ မူးလဲေလ့ရွိၾကပါသည္။ သတိထားစရာပင္၊ ထိုသို႔ဆိုေသာ္ “တစ္ေန႔tတြက္” tစားtစာ မည္မွ်ေတာင္းခံရမည္နည္း။ ဤတြင္ လူသားမ်ား၏ တိုးတက္ေသာ tတိုင္းtတာ tေလွ်ာက္ ေတာင္းတတ္ရန္ လိုသည္။ သူမ်ား လကမာၻ၊ ၾကယ္ကမာၻေရာက္ရွိေနခ်ိန္၌ မနက္စာညစာtတြက္ သာေတာင္းခံပါက tားရဖြယ္ရာမရွိေပ။ တစ္ကမာၻလံုးရွိလူသားမ်ားတိုးတက္သည္ႏွင့္ tညီ (The development of man’s life) ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားလည္း တိုးတက္သင့္သည္။ သူမ်ား လကမာၻေပၚ သက္ရွင္လႈပ္ရွားေနခ်ိန္၌ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လည္း ႏြားလွည္းတစ္စီး၊ စက္ဘီးတစ္စီး ေလာက္ေတာ့ပိုင္ဆိုင္သင့္သည္ မဟုတ္ပါလား။ ဤtတိုင္းtတာသည္

tလြန္tကၽြံျဖစ္ႏိုင္ပါUီးမလား?

ဤဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆုသာေတာင္းၿပီး

tလုပ္လုပ္ရန္ မလိုေတာ့ဟု မဆိုလိုပါ။ ဘုရားသခင္သည္

Iသေရလမ်ားtား မာနမုန္႔ခ်ေပးျခင္း၊ ငံုးငွက္မ်ား ေလထန္သကဲ့သို႔ ခ်ေပးျခင္းႏွင့္ ေက်ာက္တံုးမွ ေရထြက္ေစျခင္းျဖင့္ ေကၽြးေမြးေသာ္လည္း ပါးစပ္ထဲ၌

tလြယ္တကူ ၀င္မသြားပါ။ လူ႔ဘက္မွ ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ေပးထားသည္။ tလုပ္မလုပ္ပဲ ေတာင္းရံုမွ်ႏွင့္ ဘုရားသခင္ခ်ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။ “tလုပ္ မလုပ္သူtား မေကၽြးႏွင့္” ဟူ၍ပင္ ဆိုခ့ေ ဲ သးသည္ (၂သက္ ၃း၁၀)။ ဆုလည္းေတာင္းၿပီး၊ tလုပ္လည္းလုပ္ရမည္သာ။ မာတင္လူသာမွ “ဆုလည္းေတာင္းပါ၊ tလုပ္လည္းလုပ္ပါ” ဟုဆို၏။ ု ပ္ေသာtစာ” ဟုပင္ဆိုခ့ေ ဲ သးသည္။ ခံစားရေသာ ေယရႈသည္ ကိုယ္က်ဳိးမပါေစဘဲ “ယေန႔tတြက္ လိt ေကာင္းႀကီးကို ငါတို႔ တစ္Uီးတည္းစားပစ္ရန္ မဟုတ္ပါ။ ငါတို႔ထက္ ၾကပ္တည္းသူ၊ ဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္ ေ၀မွ်စားသံုးရန္၊

tတူတကြ

tတူတကြခံစားရန္ tလိုေတာ္ရွိ၏။ ကမာၻေပၚ၌စစ္ပြဲ၊ ရန္ပြဲမ်ားျဖစ္ရျခင္း၏

tေၾကာင္းရင္းခံသည္ ဤ ကိစၥေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားသည္ ခံစားရေသာေကာင္းႀကီးမ်ားကို မွ်ေ၀ျခင္း မျပဳသည္t ့ ျပင္၊ ေကာင္းႀကီးမခံစားရေသာ သူမ်ားtေပၚ၌ tျမတ္ထုတ္လိုေသးသည္။ ဤကဲ့သို႔


“လိုtပ္ေသာ

tစာ” ဟုဆိုပါလ်က္ ရရွိခံစားေသာ ေကာင္းႀကီးမ်ားကို တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္စြာႏွင့္ ကိုယ္က်ဳိးtတြက္သာ tသံုးျပဳေသာေၾကာင့္ စစ္တိုက္ျခင္း၊ ညီတူညီမွ်ျဖစ္ေရး၀ါဒ (Ideologies) tမ်ဳိးမ်ဳိးေပၚေပါက္လာသည္။ ေယရႈ သြန္သင္သကဲ့သို႔ ခံစားေသာ ေကာင္းႀကီးမ်ားကို ငါတို႔ထက္ ခက္ခဲေသာသူ မ်ားႏွင့္ tတူ “၀လင္စြာစားရန္” ေပးေတာ္မူသည္ဟု ခံယူၿပီး မွ်ေ၀ၾကပါက မည္က့သ ဲ ို႔ေသာ ရန္ပြဲ၊ စစ္ပြဲမ်ားရွိႏိုငt ္ ံ့နည္း။ သို႔ျဖစ္၍ ဆုေတာင္းျခင္း၌ “ေ၀မွ်တတ္ျခင္း” (The Spirit of Sharing) ပညာကိုလည္း သြန္သင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

tပိုင္း (၃) ကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။ Rev. Dr. Simon Pau Khan En (B. th, B.R.E, B.D, S.T.M, Ph.D) ေရးသားျပဳစု၍ MBC ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ေရးဌါန မွထုတ္ေ၀ေသာ “ေတာင္ေပၚတရားေတာ္” စာtုပ္မွထပ္ဆင့္တင္ျပထားပါသည္။


How to Pray Part 2