Page 1

หน่ว ยที่1 ความรู้เ บื้อ งต้น เกี่ย วกับ บัญ ชี โดย นายณัฎ ฐพงศ์ ม่ว งพัฒ น์


ความหมายของการบัญ ชี การบัญชี (Accounting) หมายถึง ขั้นตอนการรวบรวม การวิเคราะห์และ การรายงานข้อมูลทางการเงิน


การบัญชีมีความหมายที่สำาคัญ 2 ประเภท คือ 1. การทำาบัญชี (Bookkeeping) เป็นหน้าของผู้ทบัญชี (Bookkeeper) มีขั้นตอนดังนี้ 1.1 การรวบรวม(collecting) การรวบรวมข้อมูลหรือรายการค้าที่ เกิดขึ้นประจำาวันและหลักฐานทีเ่ กี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจ 1.2 การบันทึก (Recording) หมายถึง การจดบันทึกรายการค้าที่ เกิดขึ้นแต่ละครั้งให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 1.3 การจำาแนก (Classifying) หมายถึง การนำาข้อมูลที่จด บันทึกไว้แล้ว มาแนกให้เป็นหมวดหมู่ของบัญชีประเภทต่างๆ


1.4 การสรุปข้อมูล (Summarizing) เป็นการนำา ข้อมูลที่ได้จำาแนกให้เป็นหมวดหมู่แล้วมาสรุปเป็น รายงานทางการงฺน 2 การให้ข้อมูลทางการเงิน เพือประโยชน์แก่ บุคคลที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เช่น ฝ่ายบริหาร ผู้ ให้กู้ เจ้าหนี้ เป็นต้น


จุดประสงค์ของการบัญชี 1. เพือให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุมรักษาสินทรัพย์ 2. เพื่อช่วยให้ทราบผลการดำาเนินงานของกิจการ 3. เพือช่วยให้ทราบฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง 4. การทำาบัญชีการรวบรวมสถิติอย่างใดอย่างหนึงที่ช่วยในการ บริหารงาน 5. เพื่อบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นตามลำาดับก่อนหลัง 6. เพือให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการทำาบัญชีของ กิจการต่างๆ


ประโยชน์ของข้อมูลการบัญชี 1. เพื่อเป็นเครืองมือวัดความสำาเร็จในการดำาเนินธุรกิจ 2. เพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินใจของธุรกิจ 3. เพื่อช่วยในการวางแผนกำาไร และควบคุมค่าใช้จา่ ยของ กิจการ 4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการหาแหล่งเงินทุน 5. เพื่อให้มรี ะบบควบคุมภายในดี และเป็นสัญญาณเตือนภัย ของกิจการ 6. เพื่อประโยชน์ในการวางแผน เพื่อเสียภาษีได้อย่างถูก ต้องและประหยัด


ข้อแนะนำาการเรียนวิชาบัญชี 1. ควรอ่านหนังสือวิชาบัญชีแต่ละบทอย่างละเอียด อย่าง น้อย2ครั้ง 2. ควรทำาแบบประเมินผลหรือแบบฝึกหัดทุกข้อด้วยตนเอง อย่างสมำาเสมอ 3. การเขียนตัวหนังสือและตัวเลขต้องให้อ่านง่าย ชัดเจน สะอาด เรียบร้อย 4. การเขียนตัวเลขควรเขียนให้ตรงหลักเสมอ เช่นหลัก หน่วยเขียนให้ตรงหลักหน่วย 5. ถ้าเขียนผิดให้ขีดเส้นฆ่าตัวเลขที่ผิด


แม่บทการบัญชี (Accounting framwork) ไม่ถือว่าเป็นมาตราฐานการบัญชี แต่ ประกอบหรือแนวคิดขั้นพื้นฐานในการจัดทำาและ เสนองบการเงิน 1. วัตถุประสงค์ของงบการเงิน งบการเงินจัดทำาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพือให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการ ดำาเนินงาน


ข้อสมมติตามแม่บทการบัญชี 1. เกณฑ์คงค้าง (Accrual basis) 2. การดำาเนินงานต่อเนื่อง (Going concern)


ลัก ษณะเชิง คุณ ภาพของงบการเงิน 1. ความเข้าใจได้ 2. ความเกี่ยวขิองกับการตัดสินใจ 3. ความเชื่อถือ 1. การเป็นส่วนตัว 2. เนื้อหาสำาคัญว่ารูปแบบ 3. ความเป็นกลาง 4. ความระมัดระวัง 5. ความครบถ้วน

4. การเปรียบเทียบกันได้


คำานิยาม การรับรู้ และการวัดข้อมูลขององค์ประกอบต่างๆ

3.1 องค์ประกอบของงบการเงินและคำานิยาม องค์ประกอบของงบการเงิน คือ ประเภทของ รายการและเหตุการณ์ทางการบัญชีตามลักษณะเชิง เศรษฐกิจของรายการและเหตุการณ์นน ั้ แสดงไว้ในงบ การเงิน 3.2 การรับรู้องค์ประกอบของงบการเงิน การรับรู้ หมายถึง การรวบรวมข้อมูลเป็น ส่วนหนึง่ ของงบดุลและงบกำาไรขาดทุน และมีกฎเกณ์ การรับรู้รายการทุกข้อดังต่อไปนี้


1. มีความเป็นไปได้คอ ่ นข้างแน่ที่ประโยชน์เชิง เศรษฐกิจในอนาคตของรายการดังกล่าวจะเข้า หรือออกจากกิจการ 2. รายการดังกล่าวมีราคาทุน หรือมูลค่าที่ สามารถวัดได้อย่างน่าเชือ ่ ถือ ซึงหลักเกณฑ์ยึด หลักการประมาณ


3.3 การวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน การวัดมูลค่า คือ การกำาหนด จำานวนเงินเพือรับรู้องค์ปรกอบของงบการเงิน ในงบดุล และงบกำาไรขาดทุน 1.ราคาทุนเดิม 2.ราคาทุนปัจจุบัน 3.มูลค่าที่จะได้รับ 4.มูลค่าปัจจุบน ั

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี  

นายณัฎฐพงศ์ ม่วงพัฒน์ ปวช1/11 เลขที่12

Advertisement