Page 1


คานา

งานวิจัยฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการออกแบบกราฟิคบรรจุภัณฑ์ Graphic Design On Package โดยมีจุดประสงค์เพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์สาหรับกล้วยทอดกรอบ BANANA CHIP ซึ่งการ มีที่มาของ ปัญหา ขั้นตอนการออกแบบ เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง คือ หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และหลักการออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์โดยมีจุดประสงค์เพื่อการออกแบบลวดลายกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ และออกแบบชื่อผลิตภัณฑ์ สิ้นค้ากล้วยทอดกรอบภายใต้แบรนด์บ่อกรุ และเพื่อบรรจุผลิตภัณฑ์กล้วยทอดกรอบ ให้มีมูลค่าเพิ่มจากเดิม ผู้วิจัยได้ศึกษามาจากผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจาก กล้วยทอดกรอบจากตลาดตามท้องถิ่น

กล้วยทอด

กรอบยังขาดการออกแบบที่ทันสมัยรูปลักษณ์ในการใช้งานยังไม่ดึงดูดผู้บริโภคให้มาสนใจสินค้าเท่าที่ควร ผู้วิจัย จึงศึกษาแบบ ปรับปรุงให้ดูทันสมัยและหน้าทานมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอขอบคุณ ขอขอบคุณอาจารย์ประชิด ทิณบุตร ที่ให้ความรู้และคาติชมในผลงาน ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งโครงงานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและผู้ที่เข้า มาศึกษาแบบการออกแบออกแบบการฟิคบรรจุภัณฑ์

ผู้วิจัย นายธัชพล แทนเพชร รหัสนักศึกษา 5111313374 Email: thatchapol510@gmail.com


สารบัญ

เรื่อง

หน้า

1.แรงบันดาลใจ / ที่มาของการออกแบบ

1

2.โจทย์/วัตถุประสงค์/สมมติฐาน

2

3.การกาหนดคุณลักษณะที่ความต๎องการ

3

4.การนาเสนอแบบรํางทางความคิด

4

5.การศึกษาข๎อมูลเบื้องต๎น

5

6.การออกแบบกราฟฟิคบนบรรจุภัณฑ์

8

7.ขั้นตอนการออกแบบ

10

8.วิวัฒนาการการออกแบบบรรจุภัณฑ์์

12

9.การสรุปผลงานการออกแบบ

13

10.บรรณานุกรม

14


1.แรงบันดาลใจ / ที่มาของการออกแบบ (Background/Inspiration) การออกแบบพัฒนาบรรจุภณ ั ฑ์ยังมีบทบาทช่วยเสริมกิจกรรมต่างๆ ทางด้านตลาดได้อกี ด้วย บรรจุภัณฑ์ ที่ดีนั้น จะต้องสามารถผลิตและนาไปบรรจุได้ด้วยวิธีการที่สะดวก ประหยัดและรวดเร็วที่สาคัญ ต้นทุนในการผลิต ต้องต่าในปัจจุบันสินค้าที่แปรรูปมีอยู่มากมายจึงเกิดการแข่งขันกันภายในสังคมมากมายจนเกิดบรรจุภัณฑ์ที่ดี และคงทนต่อการใช้งาน จนเกิดการบาเอาผลิตจากชุมชนมาแปรรูปมากยิ่งขึ้น กล้วยเป็นผลไม้อย่างหนึ่งที่นิยม นามาแปรรูปมากอย่างหนึ่ง จึงทาให้มีกล้วยมาวางขายตามท้องตลาดมากยิ่งขึ้น จนทาให้มีสินค้าประเภทแปรรูป จากกล้วยเยอะจนไม่เป็นจนเด่นในการเลือกซื้อแก่ผู้บริโภค การแปรรูปกล้วยก็มีมากมายเช่น กล้วยตาก กล้วย ทอด กล้วยบวชชีกระป๋อง กล้วยแขก กล้วยปิ้ง กล้วยกวน เป็นต้น ต่างมีจุดขาย ที่แปลกเป็นตัวเลือกให้กับผู้บริโภค ที่จะหันมารับประทานกล้วยแปรรูปมากยิ่งขึ้นเพราะกล้วยแปรรูปสามารถนามาทานเป็นอาหารว่าง ในท้องถินแต่ ละตาบลจะมีการปลูกกล้วยแต่ละสายพันธุ์มากมาย จึงทาให้ชาวบ้านนากล้วยมาแบบรูป เพื่อนามาขายเพื่อสร้าง รายได้แก่ครอบครัวและชุมชนแต่ชาวบ้านยังขาดความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์จึงทาให้ บรรจุภัณฑ์ ไม่ที่ ดึงดูดให้แก่ผู้บริโภคและการและยังไม่เป็นที่นิยมของท้องตลาด ข้าพเจ้าจึงได้ทาการออกแบบบรรจุภัณฑ์สาหรับ ผลิตภัณฑ์ แรงบันดาลใจที่ได้นามาออกแบบบรรจุภัณฑ์ มาจากการที่ได้พบเห็น กล่องขนมต่างที่มีสีสันสวยงาม จึง ดึงความเป็นเอกลักษณ์มาใช้ เพื่อให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้น


2.โจทย์/วัตุประสงค์/สมมติฐาน(Problem/Objective/Hypothesis) 2.1.เพื่อศึกษาการออกแบบกราฟฟิคบนบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย 2.2.เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์สาหรับกล้วยทอดกรอบ BANANA CHIPS ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตาบลบ่อกรุ จังหวัดสุพรรณบุรี 2.3. เพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์์(To Protect Products) 2.4 เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์กล้วยทอดกรอบ BANANA CHIPS


3.การนาเสนอแบบร่างทางความคิด(Sketch Design)


5.การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น(Preliminary Research) 5.1.กล้วย กล๎วย์เป็นพรรณไม๎ล๎มลุกในสกุล์Musa์มีหลายชนิด์เชํน์กล๎วยน้าว๎า์กล๎วยน้าไท์กล๎วยหอมทอง์กล๎วยหอมเขียว์ กล๎วยไขํ์กล๎วยตานี์กล๎วยหักมุก์กล๎วยเล็บมือนาง์กล๎วยนิ้วมือนาง์กล๎วยส๎ม์กล๎วยนาค์กล๎วยหิน์กล๎วยงาช๎าง์ฯลฯ์ บางชนิดก็ออกหนํอแตํวําบางชนิดก็ไมํออกหนํอ์ใบแบนยาวใหญํ์ก๎านใบตอนลํางเป็นกาบยาวหุ๎มหํอซ๎อนกันเป็น ลาต๎น์ออกดอกที่ปลายลาต๎นเป็น์ปลี์และมักยาวเป็นงวง์มีลูกเป็นหวี์ๆ์รวมเรียกวํา์เครือ์พืชบางชนิดมีลาต๎นคล๎าย ปาล์ม์ออกใบเรียงกันเป็นแถวทานองพัดคลี่์คล๎ายใบกล๎วย์เชํน์กล๎วยพัด์(Ravenala madagascariensis) ทวําความ จริงแล๎วเป็นพืชในสกุลอื่น์ที่มิใชํทั้งปาล์มและกล๎วย กล๎วยเป็นไม๎ผลเขตร๎อน ที่มีถิ่นกาเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ ผลสุกนอกจากจะใช๎รับประทานเป็นผลไม๎ แล๎ว์ยังสามารถนามาปรุงอาหารคาวหวาน และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปชนิดตําง์ๆ์อีกหลายชนิด์ได๎แกํ์ กล๎วยตาก์ท๏อปฟี่ กล๎วยทอด์กล๎วยบวชชีกระป๋อง์กล๎วยในน้าเชื่อมกระป๋อง์เป็นต๎น สํวนใบตองสดสามารถ นาไปใช๎หํอของ์ทางานประดิษฐ์ศิลปตําง์ๆ์ได๎แกํ์กระทง์บายศรี ใบตองแห๎งใช๎ทากระทงใสํอาหาร์และใช๎หํอ ผลไม๎ เพื่อให๎มีผิวสวยงามและป้องกันการทาลายของแมลงก๎านใบและกาบกล๎วยแห๎งใช๎ทาเชือก กาบสดใช๎สาหรับ การแทงหยวกประกอบเมรุในการฌาปนกิจศพ์หัวปลี์(ดอกกล๎วยน้าว๎า) ยังใช๎รับประทานแทนผักได๎ดีอีกด๎วย์ สาหรับคุณคําทางอาหาร กล๎วยเป็นผลไม๎ที่อุดมไปด๎วยคาร์โบไฮเดรต์แคลเซียม์ฟอสฟอรัส์และวิตามินเอ เนื่องจากกล๎วยเป็นพืชที่ใช๎ต๎นทุนการผลิตต่าอีกทั้งปลูกแล๎วดูแลรักษางํายให๎ผลผลิตเร็ว และเจริญเติบโตได๎ดีในทุก ภาคของประเทศไทย รวมทั้งตลาดยังมีความคลํองตัวสูงทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดสํงออก กล๎วยจึงเป็นไม๎ ผลที่เกษตรกรควรพิจารณาปลูกเป็นการค๎าทั้งในลักษณะพืชหลักหรือแซมพืชอื่น ๆ์เป็นการเพิ่มรายได๎ให๎เกษตรกร ได๎อีกทางหนึ่ง เมื่อปลูกกล้วยกินกันมากขึ้น ผลผลิตกล้วยที่ไม่ได้ขนาดตามที่ต้องการอาจจะเหลือทิ้ง ดังนั้นเพื่อไม่ให้ไร้ ประโยชน์ จึงควรนามาแปรรูป เพื่อให้เก็บได้นานขึ้น อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตด้วย การแปรรูปจากกล๎วยดิบ ๑. การทากล๎วยอบเนย กล๎วยฉาบ์หรือ์“กล๎วยกรอบแก๎ว” ใช๎กล๎วยดิบ เชํน์กล๎วยน้าว๎า กล๎วยหอม กล๎วย หักมุก นา์มาฝานบางๆ ตามยาว หรือตามขวาง อาจจะผึ่งลมสักครูํ หรือฝานลงกระทะทันทีก็ได๎และทอดใน กระทะที่ใสํน้ามันทํวม เมื่อชิ้นกล๎วยสุกจะลอย ก็ตักขึ้นและซับน้ามันด๎วยกระดาษฟาง จากนั้นอาจนาไปคลุก เนย เรียกวํา กล๎วยอบเนย หรือฉาบให๎หวานด๎วยการนาไปคลุกกับน้าตาลที่เคี่ยวจนเกือบแห๎งในกระทะ เรียกวํา กล๎วยฉาบ หรือนาไปคลุกในน้าเชื่อม แล๎วเอาลงทอดอีกครั้งอยํางรวดเร็ว เรียกวํา กล๎วยกรอบแก๎ว


๒. แป้งกล๎วย นากล๎วยดิบมานึ่งให๎สุก ปอกเปลือก หั่น และอบให๎แห๎งแล๎วบดให๎ละเอียดเป็นแป้ง ใช๎ทาขนม กล๎วยและบัวลอย หรือผสมกับแป้งเค๎กใช๎ทาคุกกี้ได๎ ทาให๎มีกลิ่นหอมของกล๎วย การแปรรูปจากกล๎วยสุก ๑. น้าผลไม๎ นาเนื้อกล๎วยที่สุกมาหมักใสํเอนไซม์เพกทิโนไลติก (pectinolytic) ความเข๎มข๎น์๐.๐๑ % เพื่อ ยํอย และบํมไว๎ที่อุณหภูมิ ๔๕ องศาเซลเซียส นาน ๑ ชั่วโมง จะได๎น้ากล๎วยที่ใส ๒. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ประเทศในทวีปแอฟริกา เชํน ยูกันดา รวันดา บุรุนดี คองโก และ แทนซาเนีย นิยมนากล๎วยมาทาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่า ในประเทศยูกันด เรียกเครื่องดื่มชนิดนี้วํา วารากิ์ (Waragi) ประเทศฝรั่งเศสนาเนื้อกล๎วยสุกบดเหลวผสมกับน้า และทาให๎ร๎อน์๖๕์- ๗๐์องศาเซลเซียส นาน์๑์ ชั่วโมง แล๎วทาให๎เย็นลงที่อุณหภูมิ์๔๐์องศาเซลเซียส ตํอมาใสํเอนไซม์เพกทิเนส์(pectinase) ทิ้งไว๎ นาน ๒๔ ชั่วโมง ภายใต๎บรรยากาศที่เพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ นาสํวนที่เป็นกากมาบด แล๎วนาสํวนที่เป็นน้ามา หมักด๎วยเชื้อ์Saccharomyces cerevisiae ที่อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส ภายใต๎บรรยากาศที่มี คาร์บอนไดออกไซด์ หรือไนโตรเจน จะได๎สุราผลไม๎ที่ทาจากกล๎วย ๓. กล๎วยตาก (banana figs) นากล๎วยที่สุกงอมมาปอกเปลือก์และนาไปตากแดด์๑์- ๒ แดด จากนั้นมาคลึง เพื่อให๎กล๎วยนุํม แล๎วนาไปตากอีก์๕์- ๖ แดด หรือจนกวํากล๎วยจะแห๎งตามต๎องการ (ในทุกๆ์วันที่เก็บให๎นากล๎วย ทั้งหมดมารวมกัน น้าหวานจากกล๎วยจะออกมาทุกวัน และกล๎วยจะฉ่า แล๎วนาไปตากแดด) ระวังอยําให๎แมลงวัน ตอม สํวนการตากอาจใช๎แสงอาทิตย์ หรือเตาอบขนาดใหญํที่ใช๎พลังงานแสงอาทิตย์หรือไฟฟ้า ๔. กล๎วยกวน นากล๎วยสุกงอมมายี แล๎วเคล๎ากับน้าตาลและกะทิ นาไปกวนในกระทะที่ไมํเป็นสนิม กวนที่ไฟ อํอนๆ จน สุกเหนียว ปั้นเป็นก๎อนกลม์หรือสี่เหลี่ยมแล๎วหํอด๎วยกระดาษแก๎ว ๕. ทอฟฟี่กล๎วย คล๎ายกล๎วยกวน แตํใสํแบะแซ จึงทาให๎แข็งกวํากล๎วยกวน ๖. ข๎าวเกรียบกล๎วย ใช๎กล๎วยสุกผสมกับแป้งและเกลือ อาจเติมน้าตาลเล็กน๎อยนวดแล๎วทาเป็นแทํงยาวๆ นึ่ง ให๎สุก เมื่อสุก ปลํอยทิ้งไว๎ให๎เย็น ฝานเป็นชิ้นบางๆ ตากแดดให๎แห๎ง แล๎วนามาทอดรับประทานเป็นอาหารวําง ข๎าว เกรียบกล๎วยนี้หากใช๎กล๎วยที่มีกลิ่นจะทาให๎หอม กล๎วยนอกจากนามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตํางๆ ที่ได๎กลําวมาแล๎ว คนไทยยังนาผล ปลี และหยวกกล๎วยมา ทาอาหารทั้งคาวและหวานอีกด๎วย เชํน กล๎วยเชื่อม ขนม์กล๎วย ข๎าวต๎มผัด แกงเลียงหัวปลี ยาหัวปลี ทอดมันหัว ปลี และแกงหยวกกล๎วย กล๎วยจึงเป็นพืชที่คนไทยคุ๎นเคยและใช๎ประโยชน์จากทุกสํวนของกล๎วยได๎นานัปการ สภาพแวดล๎อมที่เหมาะสม


กล๎วยเป็นไม๎ผลล๎มลุกที่สามารถเจริญเติบโตได๎ในสภาพภูมิอากาศแบบร๎อนชื้น โดยเฉพาะในสภาพที่อากาศคงที่์จะ ทาให๎กล๎วยเจริญเติบโตและให๎ผลผลิตอยํางตํอเนื่อง ชํวงอากาศแห๎งแล๎งที่ยาวนาน์หรือชํวงอากาศหนาวเย็น์2-3 เดือน มีผลตํอการชะงักการเจริญเติบโตของกล๎วยได๎์และทาให๎ผลผลิตกล๎วยต่าลง ดิน ดินที่เหมาะสมตํอการปลูก กล๎วย์ควรเป็นดินที่มีคําความเป็นกรดดําง (pH) อยูํระหวําง์4.5-7 ที่เหมาะสมที่สุดคือ์(pH) = 6 เป็นดินรํวนซุยมี ความอุดมสมบูรณ์สูง์ระบายน้าดี ความชื้น พื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกกล๎วย ควรมีปริมาณน้าฝนเฉลี่ยระหวําง์50-100 นิ้ว/ปี์จานวนวันที่ฝนตกควร ยาวนาน หากมีฝนตกในชํวงสั้น การปลูกกล๎วยจะต๎องให๎น้าชบประทานชํวยเพิ่มรักษาความชุํมชื้นของดินเพิ่มขึ้น แตํในพื้นที่มีฝนตกชุกควรทาการระบายน้าให๎แกํกล๎วย ลม พื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกกล๎วย์ไมํควรเป็นแหลํงที่มีลมแรงตลอดปี นอกจากจะทาให๎ใบกล๎วยฉีกขาดแล๎ว์ อาจจะมีผลทาให๎กล๎วยหักกลางต๎น์(หักคอ) หรือโคํนล๎มได๎งําย์โดยเฉพาะอยํางยิ่งในชํวงที่กล๎วยออกเครือแล๎ว ศึกษาข๎อมูลประกอบ(Preliminary Research)

อ๎างอิงเวบ http://img.diytrade.com/cdimg/233654/7492745/0/1227712317/Banana_Chips.jpg


5.2.การออกแบบกราฟฟิคบนบรรจุภัณฑ์

1. การใช๎บรรจุภัณฑ์เป็นกลยุทธ์ทางด๎านการตลาด บรรจุภัณฑ์มีบทบาท ที่สาคัญยิ่งตํอผู๎ผลิตสินค๎า์เนื่องจากบรรจุภัณฑ์สามารถทาหน๎าที่สํงเสริมการขาย กระตุ๎นยอดขายให๎เพิ่มขึ้น์ในเวลาเดียวกันมีโอกาสลดต๎นทุนสินค๎า อันจะนาไปสูํยอดกาไรสูงซึ่งเป็นเป้าหมาย์ของ ทุกองค์กรในระบบการค๎าเสรี คานิยาม์การตลาด คือกระบวนการทางด๎านบริหารที่รับผิดชอบตํอกลุํมเป้าหมายโดยการค๎นหาความ ต๎องการ และสนองความต๎องการนั้นเพื่อบรรลุถึงกาไร์ตามที่ต๎องการ์ตามคานิยาม การตลาดประกอบด๎วย์ องค์ประกอบสาคัญ์3 ประการ์คือ์กลุํมเป้าหมาย์การสนองความต๎องการ และกาไร์การกาหนดกลุํมเป้าหมาย์ เฉพาะนั้น์จาเป็นต๎องหาข๎อมูล จากตลาดพร๎อมทั้งค๎นหาความต๎องการ์ของกลุํมเป้าหมายในรูปของการบริโภค สินค๎าหรือบริการ์สํวนการตอบสนองความต๎องการนั้น ต๎องใช๎กลไกทางด๎านสํวนผสมทางการตลาด เพื่อชักจูงให๎ กลุํมเป้าหมายหรือผู๎ซื้อให๎เลือกซื้อสินค๎าเราแทนที่จะซื้อของคูํแขํงเพื่อบรรลุถึงกาไรที่ได๎กาหนดไว๎ สภาวะการจาหนํายในสมัยใหมํ ในระบบจาหนํายสมัยใหมํ เชํน์ในซุปเปอร์มาร์เก็ต์ซึ่งมีสินค๎าวางขายอยูํเป็นนับพันประเภท แตํละ ประเภทจะมีสินค๎าที่เป็นคูํแขํงขันวางขายกันเป็นสิบเพื่อการเปรียบเทียบ เลือกซื้อ์ภายใต๎สภาวะการขาย์เชํนนี้์ผู๎ซื้อ จะใช๎เวลาประมาณเศษ์2 ใน์3 ของเวลาที่อยูํในร๎านเดินจากสินค๎าประเภทหนึ่ง์ไปยังสินค๎าอีกประเภทหนึ่ง ยกตัวอยํางเชํน์ถ๎าผู๎ซื้อโดยเฉลี่ย์ใช๎เวลา์10 – 15 นาที์ในการเลือกซื้อสินค๎า และสมมติวําโดยเฉลี่ยผู๎ซื้อแตํละคนจะ ซื้อสินค๎าประมาณ์12 ชิ้น์นั่นก็หมายความวํา เวลาที่ใช๎ในการตัดสินใจ์เลือกซื้อสินค๎านั้นมีเวลาเพียง์1 นาที ใน สภาพความเป็นจริงเวลาที่ใช๎ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎า จะแปรเปลี่ยนไปแล๎วแตํประเภทของสินค๎า์สินค๎าบาง ชนิด์เชํน์ไขํ์หมู์ไกํ อาจใช๎เวลาเลือกนาน์กลําวคือใช๎เวลาประมาณ์20 – 50 วินาที์ในขณะที่สินค๎าบางชนิด เชํน์ ข๎าว์น้าอัดลม์เป็นต๎น์จะใช๎เวลาน๎อยเพียงแคํ์10 วินาที จากปรากฏการณ์นี้ยํอมเป็นที่ประจักษ์วํา์ในยุคนี้ผู๎ซื้อใช๎ เวลาน๎อยมาก์ณ จุดขายในขณะที่มี์สินค๎าให๎เลือกมากมาย์ด๎วยเหตุนี้ บรรจุภัณฑ์ในยุคนี้จึงจาเป็นต๎องออกแบบ์ให๎ ได๎รับความสนใจอยํางเรํงรีบ โดยมีเวลาผํานตาบนหิ้งในชํวงเวลา์10 – 50 วินาทีที่จะสร๎างความมั่นใจให๎แกํ ลูกค๎า เพื่อตัดสินใจซื้อและวางลงในรถเข็น์บทบาทของบรรจุภัณฑ์ดังกลําวนี้ เป็นบทบาททางด๎านการตลาดในปัจจุบัน์ที่ ได๎รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย แหลํงข๎อมูลที่ใช๎ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เป็นการออกแบบงานพิมพ์แบบ์3 มิติ์ที่เป็นพาณิชย์ศิลป์์ดังนั้น บุคลากรที่รับผิดชอบการ


พัฒนา์บรรจุภัณฑ์ทางกราฟิก์นอกจากเป็นนักออกแบบแล๎วยังต๎อง เป็นคนชํางสังเกต์มีความรู๎ทางด๎านธุรกิจ์ เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบนั้น เป็นสื่อและเกี่ยวข๎องกับกิจกรรมตําง์ๆ์ทางธุรกิจการจาหนําย ในการออกแบบ ข๎อมูลที่ผู๎พัฒนาบรรจุภัณฑ์์ควรรู๎คือ์ด๎านการตลาด เนื่องจากบรรจุภัณฑ์เป็นองค์ประกอบสํวนหนึ่งของการตลาด การออกแบบบรรจุภัณฑ์จึงต๎องคานึงถึงหลักการและเทคนิคทางด๎านการตลาด์อันประกอบด๎วย การตั้งเป้าหมาย์ การจัดกลยุทธ์์การวางแผนการตลาด์การสํงเสริมการจาหนําย์เป็นต๎น นอกจากนี้ยังต๎องทราบวิธีการจัดเรียง์และ บรรยากาศของการจาหนําย์ณ์จุดขาย การคานึงถึง์สถานที่ที่วางขายสินค๎าเป็นปัจจัยแรกในการออกแบบ์เชํน การ วางขายในตลาดสด์หรือวางขายในห๎าง์เป็นต๎น


2. ขั้นตอนการออกแบบ สิ่งที่ผู๎ซื้อเสียความรู๎สึกมากที่สุด์คือ บรรจุภัณฑ์ไมํสามารถทางานได๎ตรงตามความต๎องการ์หรือไมํ สามารถทางาน ได๎ตามที่บรรยายบนบรรจุภัณฑ์์ตัวอยํางเชํน์มีการโฆษณาบนบรรจุภัณฑ์ วําเป็นซองออกแบบใหมํ ฉีกเปิดได๎งําย์แตํพอเปิดซองแล๎วสินค๎าเกลื่อนกระจายไปทั่วพื้น เป็นต๎น์เหตุการณ์์เชํนนี้ผู๎บริโภคจะไมํตาหนิบรรจุ ภัณฑ์ แตํจะไมํยอมรับสินค๎ายี่ห๎อนั้น์ๆ์เพราะถือวําถูกหลอก ไมํวําบรรจุภัณฑ์ที่วํานี้จะออกแบบมาสวยงามนํา ประทับใจเพียงใด ในฐานะเจ๎าของสินค๎าจาต๎อง์ยอมรับวํา์ออกแบบบรรจุภัณฑ์์มาไมํดี จากตัวอยํางที่ยกมานี้เป็นที่ ประจักษ์วําจุดมุํงหมาย์ในการออกแบบไมํรอบคอบ โดยไมํใสํใจในสิ่งเล็กน๎อยดังกลําวนี้์จะมีผลกระทบตํอ ยอดขายของสินค๎า เนื่องจากประสบการณ์์อันเลวร๎าย์ที่เกิดขึ้น ด๎วยเหตุนี้การออกแบบบรรจุภัณฑ์จาต๎องมีการ วางแผนงาน์และกาหนดจุดมุํงหมายรองรับ ซึ่งมีหลายประการไว๎อยํางชัดเจน์ขั้นตอนการออกแบบอยํางสังเขป แสดงดังนี้ การออกแบบกราฟฟิก์ถือวําเป็นสิ่งที่มีความสาคัญตํอการบรรจุภัณฑ์เป็นอยํางมาก เพราะวําเป็น์สํวนประกอบที่ สาคัญ เหนือไปจากการบรรจุและการป้องกันผลิตภัณฑ์โดยตรงทาให๎บรรจุภัณฑ์์ได๎มีหน๎าที่ เพิ่มขึ้นมา์โดยที่ ลักษณะกราฟฟิก บรรจุภัณฑ์และสลากได๎แสดงบทบาทหน๎าที่สาคัญ อันได๎แกํ 1. การสร๎างทัศนคติที่ดีงามตํอผลิตภัณฑ์และผู๎ผลิต กราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์และแผํนสลาก์ได๎ทาหน๎าที่์ เปรียบเสมือนสื่อ ประชาสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์์์ในอันที่จะเสนอตํอผู๎อุปโภค์บริโภคแสดงออกถึง คุณงานความดี ของผลิตภัณฑ์์และความรับผิดชอบที่์ผู๎ผลิตมีตํอผลิตภัณฑ์นั้น์ๆ โดยท์์ี่ลักษณะทาง์กราฟฟิก์จะสื่อความหมาย และปลูกฝังความรู๎์ความเข๎าใจ การนาผลิตภัณฑ์ไปใช๎์ตลอดทั้งสร๎างความตํอเนื่องของการใช๎์การเชื่อถือใน คุณภาพ จรกระทั่งเกิด์ความศรัทธา์เชื่อถือในผู๎ผลิตในผลผลิตที่สุดด๎วย 2. การชี้แจงและบํงชี้ให๎ผู๎บริโภคทราบถึง์ชนิดประเภทของผลิตภัณฑ์ ลักษณะกราฟฟิกเพื่อ์ให๎สื่อความหมาย์หรือ ถํายทอดความรู๎สึกได๎วํา ผลิตภัณฑ์คืออะไร์และผู๎ใดเป็นผู๎ผลิตนั้น์มักนิยมอาศัย์ใช๎ภาพและอักษรเป็นหลัก แตํก็ยัง อาศัยองค์ประกอบอื่น์ๆ์ในการออกแบบ์เชํน์รูปทรง์เส๎น์สี์ฯลฯ ซึ่งสามารถสื่อให๎เข๎าใจหมายหมายได๎เชํน์ เดียวกับการใช๎ภาพ และข๎อความอธิบายอยํางชัดเจน์ตัวอยํางงานดังกลําวนี้มีให๎ เห็นได๎ทั่วไป และที่เห็นชัดคือ์ผลิตภัณฑ์ตํางประเทศ์ที่บรรจุอยูํในภาชนะที่์คล๎ายคลึงกัน ดังเชํน์เครื่องสาอาง์ และยา์เป็นต๎น์แม๎บรรจุอยูํในขวดหรือ หลอดรูปทรงเหมือนกันผู๎บริโภค์ก็สามารถชี้ ได๎วําอันใดคือเครื่องสาอาง อันใดคือยา์ทั้งนี้ก็โดนการสังเกตจากกราฟฟิก์เชํน ลักษณะตัวอักษร์หรือ์สีที่ใช๎ซึ่งนักออกแบบจัดไว๎ให๎ เกิด ความรู๎สึกผิดแผกจากกัน์เป็นต๎น์ดังภาพที่์10


3. การแสดงเอกลักษณ์เฉพาะ์สาหรับผลิตภัณฑ์และผู๎ประกอบการลักษณะรูปทรงและโครงสร๎าง ของบรรจุภัณฑ์์ สํวนใหญํมักมีลักษณะที่คล๎ายคลึงกัน ในผลิตภัณฑ์แตํละประเภททั้งนี้์เพราะกรรมวิธ์์ีการบรรจุภัณฑ์ ใช๎เครื่องจักร ผลิตขึ้นมาภายใต์์๎มาตราฐานเดียวกัน์ประกอบกับผู๎แขํงขัน ในตลาดมีมาก์ดังที่เห็นได๎์จาก ผลิตภัณฑ์อาหาร สาเร็จรูปที่ผลิตและจาหนํายอยูํอยํางแพรํหลายในปัจจุบัน์ซึ่งมีลักษณะรูปทรง และโครงสร๎างที่ คล๎ายคลึงกันมาก์เชํน์อาหารกระป๋อง์ขวดเครื่องดื่มขวดยา ซองปิดผนึก( pouch ) และกลํองกระดาษเป็นต๎น์บรรจุ ภัณฑ์ตําง์ๆ์เหลํานี้มักมีขนาด สัดสํวน์ปริมารการบรรจุ์ที่เหมือนกัน์หรือใกล๎เคียงกันดังนั้นการออกแบบกราฟฟิก จึงมีบทบาทหน๎าที่แสดงเอกลักษณ์์หรือบุคลิกพิเศษที่เป็นลักษณะเฉพาะของตน์( brand image ) ของผลิตภัณฑ์์ และ์ผู๎ผลิตให๎เกิดความชัดเจน ผิดแผกจากผลิตภัณฑ์คูํแขํงขัน์เป็นที่สะดุดตา์และเรียกร๎องความสนใจ จาก ผู๎บริโภคทั้งเกําและใหมํให๎จดจา์ได๎ตลอดจนซื้อได๎โดยสะดวกและรวดเร็ว 4. การแสดงสรรพคุณและวิธีใช๎์ของผลิตภัณฑ์เป็นการให๎ขําวสารข๎อมูล สํวนประสมหรือสํวน์ประกอบที่เกี่ยว์ ข๎องกับผลิตภัณฑ์ภายในวํามีคุณสมบัติ สรรพคุณและวิธีการใช๎อยํางถูหกต๎องอยํางไรบ๎าง์ทั้งนี้โดยการอาศัย การ ออกแบบการจัดวาง( lay -out ) ภาพประกอบข๎อความสั้นๆ( slogan)ข๎อมูลรายละเอียด์ตลอดจน ตรารับรอง์คุณภาพและอื่น์ๆ ให๎สามารถเรียกร๎องความสนใจ์จากผู๎บริโภคให๎หยิบยกเอาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาพิจารณา เพื่อตัดสินใจเลือกซื้อ์การออกแบบกราฟฟิคเพื่อแสดง บทบาทในหน๎าที่นี้จึงเปรียบจึงเปรียบเสมือน์การสร๎างบรรจุ ภัณฑ์ให๎เป็น พนักงานขายเงียบ์( the silent salesman )ที่ทาหน๎าที่โฆษนา์ประชาสัมพันธ์์แทนคน ณ์บริเวณจุดซื้อ( point of purchase ) นั้นเอง บรรจุภัณฑ์เป็นตัวแทนของกระบวนการสํงเสริมการขายทางด๎านการตลาด ณ จุดขายที่ สามารถจับต๎องได๎์เปรียบเสมือนกุญแจ์ดอกสุดท๎ายที่ จะไขผํานประตูแหํงการตัดสินใจซื้อ์บรรจุภัณฑ์สามารถ์ทา หน๎าที่เป็นสื่อโฆษนา ได๎อยําง ดีเยี่ยม์ณ์จุดขาย์เพราะบรรจุภัณฑ์เป็นงานพิมพ์์3 มิติและมีด๎านทั้งหมดถึง์6 ด๎าน ที่จะสามารถใช๎เป็นสื่อโฆษณา ได๎ดีกวําแผํนโฆษณาที่มีเพียง์2 มิติหรือด๎านเดียว นักออกแบบบางทําน ได๎เปรียบเทียบการออกแบบบรรจุภัณฑ์์วํา เปรียบเสมือนรํางกายของมนุษย์ เริ่มต๎นจากรูปทรงของบรรจุภัณฑ์์อันได๎แกํ์ทรงสี่เหลี่ยมของกลํอง์ทรงกลมของ ขวด หรือกระป๋อง์เป็นต๎น์รูปทรงเหลํานี้เปรียบได๎กับตัวโครงรํางกายมนุษย์ สีที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์เปรียบ์ เสมือนผิวหนังของมนุษย์ คาบรรยายบนบรรจุภัณฑ์ เปรียบได๎กับปากที่กลําวแจ๎งแถลงสรรพ์คุณของสินค๎าการ ออกแบบทั้งหมด ของบรรจุภัณฑ์์์จึงเปรียบเสมือนระบบการทางานของมนุษย์์ในการออกแบบนักออกแบบ จะ นาเอาองค์ประกอบ์ตําง์ๆ์อันได๎แกํ กลยุทธ์การตลาด์ชํองทางการจัดจาหนําย และสภาวะคูํแขํงขันมาเป็น แนวความคิด ในการออกแบบ ให๎สนองกับจุดมุํงหมายที่ตั้งไว๎์ด๎วยเหตุนี้์ในแงํของนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ การ ออกแบบอาจจะเขียน์เป็นสมการอยํางงําย์ๆ์ได๎์


5.วิวัฒนาการการออกแบบบรรจุภัณฑ์์์[THE EVOLUTION OF PACKAGING DESIGN] มนุษย์เรามีวิวัฒนาการจากยุคหนึ่งมาสูํอีกยุคหนึ่ง์เชํนนี้ตลอดมา สิ่งนี้จะสํงผลสะท๎อนตํอปัจจัย์หรือองค์ประกอบ ในการดารงชีวิตของมนุษย์เป็นอยํางมาก จากแรกเริ่มที่มนุษย์อยูํรวมกันเป็นกลุํมเล็ก์ๆ์และดารงชีวิตงําย์ๆ ด๎วย การอาศัยผลิตผลจากการเพาะปลูก์หรือการเลี้ยงสัตว์เพียงจานวนไมํมาก มีการพึ่งพาอาศัยและติดตํอกันในกลุํม ใกล๎เคียงเทํานั้น ตํอมาเมื่อจานวนประชากรมีมากขึ้น์มีการแบํงกลุํมอาศัยออกเป็นหมูํเหลํา การผลิตเฉพาะเพียง บริโภคในครอบครัวเริ่มไมํพอเพียง จึงเริ่มมีระบบการแลกเปลี่ยนที่กว๎างขวางขึ้น ในที่สุดระบบการผลิตก็เปลี่ยนรูป ไปเกิดเป็นการผลิตแบบอุตสาหกรรม์(Mass Production) ขึ้น์การแลกเปลี่ยนสิ่งของเครื่องใช๎์หรืออาหาร จึงขยาย วงจากบุคคลใกล๎เคียงไปเป็นการแลกเปลี่ยนกับบุคลในกลุํมอื่น ในอาณาเขตที่กว๎างขวางขึ้น Packaging หมายถึง กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข๎องกับการออกแบบและผลิตรูปรํางหน๎าตาของภาชนะบรรจุ สิ่งหํอหุ๎ม ตัวผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ 6. Packaging เป็นทั้งศิลปะและวิทยาศาสตร์์ซึ่งถูกมองในหลายแงํโดยบุคคลฝ่ายตําง ๆ์ในกระบวนการผลิตสินค๎า์ กลําวคือ ฝ่ายเทคนิคจะคิดถึงปฏิกิริยาระหวํางภาชนะบรรจุกับผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล๎อม ฝ่ายผลิตจะพิจารณา ต๎นทุนและประสิทธิภาพของระบบการบรรจุ ฝ่ายจัดซื้อจะคานึงถึงต๎นทุนของวัสดุทางการบรรจุ และฝ่ายขายจะ เน๎นถึงรูปแบบและสีสันที่สะดุดตา์ซึ่งจะชํวยในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ ด๎วยเหตุนี้์Packaging ที่มีประสิทธิภาพและ เหมาะสมจะเกิดขึ้นได๎จากการประนีประนอมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข๎อง เพื่อให๎ได๎ภาชนะ บรรจุซึ่งมีน้าหนักเบาและราคาต๎นทุนต่า แตํในขณะเดียวกันมีรูปแบบสวยงาม และให๎ความคุ๎มครองอยํางเพียงพอ แกํผลิตภัณฑ์ภายในได๎ 7. Packaging หมายถึง์กิจกรรมตําง์ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดในขบวนการทางตลาดที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบ สร๎างสรรค์ภาชนะบรรจุหรือหีบหํอให๎กับผลิตภัณฑ์


8.การสรุปผลงานการออกแบบ(Design Conclusion) 1.แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน(Inspiration) แรงบันดาลใจที่ได้นามาออกแบบบรรจุภัณฑ์ มาจากการที่ได้พบเห็น กล่องขนมต่างที่มีสีสันสวยงาม จึงดึงความ เป็นเอกลักษณ์มาใช้ เพื่อให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้น

2.ความคิดสร้างสรรค์(Creative Idea) ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ เพื่อสร้างแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม สีสันสดใสเหมาะสาหรับ วัยรุ่นและประชาชนทั่วไป 3.การออกแบบโครงสร้างที่ลงตัว สวยงาม(Design and Aesthetics) ในขั้นตอนของการออกแบบโครงสร้าง ได้มีการศึกษาข้อมูลของสินค้าและตัวบรรจุภัณฑ์ ก่อนที่จะวางแผนการ ทางาน จึงทาให้ชิ้นงานออกมามีความสวยงามและลงตัว ตามที่วางแผนและออกแบบไว้ 4.คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากตัวผลงาน(Value and Benefit) 1.ได้รับความรู้จากโปรแกรมต่างๆในการออกแบบ 2.ได้รับความรู้เกี่ยวกับการออกแบบเพ็คเก็ต 3.ได้ความรู้เรื่องการออกแบบกราฟฟิคบนบรรจุภัณฑ์ 5.ข้อเสนอแนะ 1.ควรมีการวางแผนการ 2.ควรมีการศึกษาข๎อมูลฃ 3.ควรคานึงถึงการจัดเก็บบันจุภัณฑ์ 4.สามารถนาตัวบรรจุภัณฑ์มาพัฒนาตํอได๎


บรรณานุกรม โลโก้บ่อกรุ : http://www.google.co.th/images?um=1&hl=th&tbs=isch%3A1&sa=1&q= %E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8 %9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8&aq =f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai= ขอขอบคุณ กลุ่มมาบ้านเกษตรกร ตาบลบ่อกรุ จังหวัดสุพรรณบุรี

การออกแบบกราฟฟิคบนบรรจุภัณฑ์ : http://www.mew6.com/composer/package/package_8.php


banana chips  
banana chips  

banana chips

Advertisement