Page 1

ΤΡΙΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΕΔΡΑ ΚΟΖΑΝΗ, ΤΣΟΝΤΖΑ 2 Tηλ. 24610 38611 \ 29872 Fax 24610 34611 e-mail: tharos@otenet.gr

www.tharos.gr

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝH ΕΦΗΜΕΡIΔΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 14072

Åôïò 52ï

Το νεοελληνικό κράτος και οι παθογένειές του TOY ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΡΟΜΗΛΗ

Ο

βυζαντινός ιστορικός Λαόνικος Χαλκοκονδύλης (1423-1490) είπε, αμέσως μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453): «… και ες αυθις… οι δη και οι των Ελλήνων Παίδες ξυλλεγόμενοι κατά σφων αυτών έθιμα ως ήδιστα, μεν σφίσιν αυτοίς, τοις δε άλλοις ως κράτιστα πολιτευοιντο». Δηλ. «και όταν έρθει ο καιρός… τα τέκνα των Ελλήνων θα συγκεντρωθούν και θα συστήσουν κράτος, δικό τους, και θα ζουν τη ζωή τους με τρόπο που θα αρέσει στους ίδιους και θα θαυμάζουν οι ξένοι» (Αποδείξεις ιστοριών Α΄)

ÔéìÞ öýëëïõ 0,75 ÅÕÑÙ

Σύμφωνα με επιστημονική έρευνα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ τα κυριότερα προβλήματα των ελληνικών επιχειρήσεων

Τα παραπάνω αποτελούν αναμφίβολα μια ιστορική πρόβλεψη που εκπλήσσει. Πρόβλεψη – προφητεία που επαληθεύτηκε. Όχι ακόμα πλήρως, αλλά κατά το πρώτο της μέρος. Το νεοελληνικό κράτος έχει συσταθεί και αριθμεί βιον δυο περίπου αιώνων. Το δεύτερο μέρος της πρόβλεψης δεν απεληθεύτηκε. Δεν είναι λίγοι αυτοί που στις μέρες μας ισχυρίζονται πως τελικά θα διαψευστεί, όμως περισσότεροι είναι οι ειδικοί που πιστεύουν ότι θάρθει ο καιρός (το πότε δεν το προσδιορίζουν) που ο Λ. Χαλκοκονδύλης θα επαληθευτεί πλήρως. Κάποτε στο μέλλον, κοντινό ή απώτερο, θα ζούμε με τρόπο που θα αρέσει σε μας τους Νεοέλληνες, τρόπο και θα θαυμάζουν οι ξένοι.

Εκλογές στη Συνεταιριστική Δ. Μακεδονίας 27 υποψηφιότητες για το νέο Δ.Σ της Τράπεζας ΣΕΛ.3

Αξίζει πάντως να σημειώσουμε ότι με τον όρο Έλληνες ο Λ. Χαλκοκονδύλης (όπως προκύπτει από το έργο του), εννοεί τους αρχαίους Έλληνες και του Βυζαντινούς. Συνδέει δηλαδή το νεώτερο Ελληνισμό με τον αρχαίο και τον βυζαντινό. Μάλιστα δε προτού υπάρξει καν ο νεώτερος Ελληνισμός! Υποστηρίζει δηλαδή την εθνική συνέχεια του Ελληνισμού. Σε αντίθεση με κάποιους νεοφώτιστους που την αμφισβητούν… ΣΕΛ.5

“ΔΙΑΝΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ” ΣΕΛ.5

Συνάντηση του Δημάρχου Κοζάνης με την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού

Ενημέρωση από την Αστυνομία για την πλοήγηση στο διαδίκτυο, στα Σέρβια ΣΕΛ.3

Παρουσίαση της ανασκαφικής δραστηριότητας στη θέση «Παναγιά» Βελβεντού ΣΕΛ.3

Η 2η Γιορτή κάστανου στο Εμπόριο Εορδαίας ΣΕΛ.8

Με την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη συναντήθηκε το πρωί της Παρασκευής 19 Οκτωβρίου 2012, ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Λάζαρος Μαλούτας, με την οποία και συζήτησε ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κοζάνης. Ο κ. Μαλούτας ενημέρωσε την Γενική Γραμματέα για την πρόοδο του έργου ανέγερσης του νέου κτιρίου της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης και την ευχαρίστησε για την συμβολή της στην ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ. Επίσης ενημέρωσε πλήρως την κ. Μενδώνη για την πρόοδο του έργου της Δημοτικής Πινακοθήκης που πρόκειται να φιλοξενηθεί στο αρχοντικό Βαμβακά. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον αρχαιολογικό χώρο και το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αιανής, καθώς και τις βυζαντινές εκκλησίες. Συγκεκριμένα αναλύθηκαν τα έργα προστασίας, ανάπτυξης και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου της Αιανής, καθώς και η εμπλοκή του Δήμου Κοζάνης στον τομέα αυτό. Κλείνοντας επισημάνθηκε η ανάγκη ενίσχυσης του ανασκαφικού έργου και στον αρχαιολογικό χώρο της Καισάρειας.

Επίσκεψη του Πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν στο ΕΒΕ Κοζάνης ΣΕΛ.3

Σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου Μειωμένες τιμές για 12.500 φάρμακα προβλέπει το νέο δελτίο τιμών Μειώσεις μεσοσταθμικά έως και 16% επιτυγχάνονται σε 12.500 σκευάσματα, σύμφωνα με το νέο, διορθωμένο δελτίο τιμών, το οποίο ισχύει από σήμερα, 22 Οκτωβρίου, για τις φαρμακευτικές εταιρείες και για τους πολίτες από 1η Νοεμβρίου. Το υπουργείο Υγείας αναμένει από το νέο δελτίο τιμών εξοικονόμηση περίπου 400 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, οι φαρμακευτικές εταιρείες αδυνατούν, όπως ισχυρίζονται, να τιμολογήσουν τα προϊόντα τους με βάση το νέο δελτίο τιμών, κάνοντας λόγο για λάθη και παραλείψεις που παρατηρούνται ακόμα και στο νέο διορθωμένο δελτίο που εκδόθηκε αργά την Κυριακή, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται ελλείψεις στην αγορά, όπως καταγγέλλει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής. «Οι ελλείψεις στα φάρμακα έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο και αποτελούν ρεκόρ στην ιστορία της ελληνικής αγοράς. Φάρμακα όπως κορτιζονούχα, αντικαταθλιπτικά, αντιπαρκινσονικά, αντικαρκινικά, ινσουλίνες, καρδιολογικά και αντιθυρεοειδικά λείπουν από την αγορά» σημειώνει ο ΦΣΑ.

Δωρεά υάλων ηλιοτυπίας στην Δημοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης από τον ΟΚΧΕ ΣΕΛ.3
ÈÁÑÑÏÓ

Tñßôç 23 Ïêôùâñßïõ 2012

Êïéíùíßá, ðïëéôéóìüò, ãñÜììáôá, ôÝ÷íåò, åêäçëþóåéò

ÌÏÕÓÉÊÏÈÅÑÁÐÅÉÁ

Ç êëåøýäñá ôïõ ÷ñüíïõ… 23 Ïêôùâñßïõ ÌáôéÝò óôçí ÅëëÜäá êáé ôïí êüóìï óáí óÞìåñá 333 ð.×.: Ï ÌÝãáò ÁëÝîáíäñïò êáôáôñïðþíåé óôçí Éóóü ôá óôñáôåýìáôá ôïõ âáóéëéÜ ôùí Ðåñóþí Äáñåßïõ. 1817: ÃåííÞèçêå ï Ðéåñ Ëáñïýò, ÃÜëëïò ëåîéêïãñÜöïò. 1872: ÐÝèáíå ï Èåüöéëïò ÃêùôéÝ, ÃÜëëïò ëïãïôÝ÷íçò 1905: ÃåííÞèçêå ï ÖÝëéî Ìðëï÷, Åëâåôüò öõóéêüò, Âñáâåßï Íüìðåë ÖõóéêÞò 1952

Ç ìïõóéêÞ åßíáé ðáíôïý, óôçí êáñäéÜ, óôçí øõ÷Þ, óôï ìõáëü, óôçí êßíçóç ôïõ áíèñþðïõ! Áðïôåëåß âáóéêü óõíôåëåóôÞ øõ÷éêÞò áñìïíßáò, åõåîßáò, ðíåõìáôéêÞò áíýøùóçò. Ùò óçìáíôéêüò ðñùôáãùíéóôÞò áðïôåëåß êáé ìÝóï åéäéêÞò èåñáðåõôéêÞò ðáñÝìâáóçò óå äéÜöïñåò êëéíéêÝò ðáèÞóåéò. Õøçëüò áñéèìüò ðáó÷üíôùí áðïêïìßæåé óçìáíôéêÜ ïöÝëç âåëôéþíïíôáò áëëÜ êáé äéåõñýíïíôáò, ìÝóù ôçò ìïõóéêÞò, ôéò äåîéüôçôåò ðïõ õðïâïçèïýí ôçí ðåñáéôÝñù åîÝëéîÞ ôïõ. Ç ìïõóéêÞ ðáñÝ÷åé áõôÝò ôéò äõíáôüôçôåò áëëÜ êáé áõôü ôï óçìáíôéêü äéêáßùìá óå êÜèå Üíèñùðï. Ç ìïõóéêÞ óõíïäåýåé ôçí áíèñþðéíç ðáñïõóßá êáé äçìéïõñãéêüôçôá áíÜ ôïõò áéþíåò. ÊÜèå åðï÷Þ, êÜèå óôéãìÞ ôçò éóôïñßáò ôïõ áíèñþðïõ ÷áñÜóóåôáé åõáßóèçôá áðü ôïõò Þ÷ïõò, ôéò ìåëùäßåò, ôéò íüôåò, ôïõò éäéáßôåñïõò åêåßíïõò ñõèìïýò êÜèå óçìáíôéêÞò áíÜìíçóçò. ÅðéóôÞìïíåò üëùí ôùí åéäéêïôÞôùí ìïõóéêïëïãßáò, áíèñùðïëïãßáò, êïéíùíéïëïãßáò, øõ÷ïëïãßáò, éáôñéêÞò, éóôïñßáò- äéåñåõíïýí ôéò ñßæåò áëëÜ êáé ôá áßôéá ôçò áôÝñìïíçò áõôÞò óõíýðáñîçò áíèñþðïõ êáé ìïõóéêÞò. ¼ðùò áíáöÝñåôáé ÷áñáêôçñéóôéêÜ: « …ç ìïõóéêÞ äåí Ý÷åé êÜðïéá áîßá åðéâßùóçò ãéá ôïí Üíèñùðï. Ðáñ’ üëá áõôÜ ôïí óõíïäåýåé áíÜ ôïõò áéþíåò êáé áðïôåëåß áíáðüóðáóôï êïììÜôé ôçò éóôïñßáò, ôïõ ðïëéôéóìïý, ôçò êáèçìåñéíüôçôáò êÜèå ëáïý êáé öõëÞò, ÷èåò, óÞìåñá, ãéá ðÜíôá»! Ç ìïõóéêÞ åßíáé ðáíôïý êáé åßíáé, ðñÜãìáôé, ç ãëþóóá üëùí ôùí ëáþí, Ýíáò ìïíáäéêüò ôñüðïò åðéêïéíùíßáò êáé Ýêöñáóçò ôçò áíèñþðéíçò öýóçò. Áêüìç êáé åêåß ðïõ ôá ëüãéá äåí ÷ùñïýí, ç ìïõóéêÞ ìéëÜ ðÜíôá áðü ìüíç ôçò!

Ç Ìïõóéêïèåñáðåßá

1915:ÔñéÜíôá ðÝíôå ÷éëéÜäåò ãõíáßêåò äéáäçëþíïõí óôç ÍÝá Õüñêç, äéåêäéêþíôáò äéêáßùìá øÞöïõ. 1919: ÃåííÞèçêå ï Ì á í ü ë ç ò Á í ä ñ ü í é ê ï ò , ¸ëëçíáò áñ÷áéïëüãïò 1925: ÃåííÞèçêå ï ÌÜíïò ×áôæéäÜêéò, ¸ëëçíáò ìïõóéêïóõíèÝôçò 1929: Áñ÷ßæåé ôï ìåãÜëï Êñá÷ ôïõ ÷ñçìáôéóôçñßïõ ôçò ÍÝáò Õüñêçò êáé áêïëïõèåß ç êáôÜñ-

ñåõóç ôçò äõôéêÞò ïéêïíïìßáò. 1940: ÃåííÞèçêå ï ÐåëÝ Edson Arantes do Nascimento, ÂñáæéëéÜíïò ðïäïóöáéñéóôÞò 1944: ÐÝèáíå ï Ôóáñëò Ãêëüâåñ ÌðÜñêëá, Âñåôáíüò öõóéêüò, Âñáâåßï Íüìðåë ÖõóéêÞò 1917

1959: ÐÝèáíå ï Ãéþñãïò ÌðïõæéÜíçò, ¸ëëçíáò æùãñÜöïò

ÐïëëÜ åßíáé ôá åñùôÞìáôá ðïõ ôßèåíôáé ó÷åôéêÜ ìå ôç íÝá êáé áíáðôõóóüìåíç áõôÞ ìÝèïäï èåñáðåßáò, ôüóï áðü áíèñþðïõò ìç åéäéêÞò åêðáßäåõóçò óôç ìïõóéêÞ, üóï êáé áðü åðáããåëìáôßåò ìïõóéêïýò. Ç ÄéåèíÞò ¸íùóç Ìïõóéêïèåñáðåßáò (NAMT, National Association of Music Therapy) áíáöÝñåé: Ç ìïõóéêïèåñáðåßá áíáöÝñåôáé óôçí åöáñìïãÞ ôçò ìïõóéêÞò ðñïò åðéäßùîç èåñáðåõôéêþí óôü÷ùí: ôçí åðáíáöïñÜ, ôç äéáôÞñçóç êáé ôç âåëôßùóç ôçò øõ÷éêÞò êáé óùìáôéêÞò õãåßáò. ÁöïñÜ ôç óõóôçìáôéêÞ ÷ñÞóç ôçò ìïõóéêÞò, áðü ôïí åéäéêü ìïõóéêïèåñáðåõôÞ óå Ýíá óõãêåêñéìÝíï èåñáðåõôéêü ðëáßóéï, ðñïò áðïöïñÜ åðéèõìçôþí áëëáãþí óôç óõìðåñéöïñÜ ôïõ áíèñþðïõ. Ïé åðåñ÷üìåíåò áëëáãÝò õðïâïçèïýí ôïí ðÜó÷ïíôá óôçí êáëýôåñç êáôáíüçóç ôïõ åáõôïý ôïõ, ôïõ êüóìïõ ãýñù ôïõ, êáèþò êáé óôçí åîÝëéîç êáé ðñïóáñìïãÞ ôïõ óå åõñýôåñá êïéíùíéêÜ äåäïìÝíá. Ï ìïõóéêïèåñáðåõôÞò êáôÝ÷åé åõñåßá åêðáßäåõóç óå óçìáíôéêïýò êëÜäïõò åðéóôçìþí: ôç ìïõóéêÞ, ôçí øõ÷ïëïãßá, ôçí êïéíùíéïëïãßá, ôçí áíèñùðïëïãßá, ôç óõìâïõëåõôéêÞ, ôçí êßíçóç/ ÷ïñü ê.Ü. ÅñãÜæåôáé óå ðëáßóéï ïìÜäáò åéäéêþí óå íïóçëåõôéêÜ éäñýìáôá, øõ÷éáôñåßá, ãçñïêïìåßá, åéäéêÝò ðáéäéáôñéêÝò ìïíÜäåò, ó÷ïëåßá åéäéêÞò áãùãÞò, êÝíôñá çìÝñáò, öõëáêÝò. Ç åöáñìïãÞ ôçò ìïõóéêïèåñáðåßáò áíáöÝñåôáé ùò óõ÷íüôåñç óå Üôïìá ìå øõ÷éáôñéêÜ ðñïâëÞìáôá, íïçôéêÞ óôÝñçóç, ðïëëáðëÝò áíáðçñßåò áëëÜ êáé óôïõò çëéêéùìÝíïõò. Äéåíåñãåßôáé åðáêñéâÞò êëéíéêÞ åêôßìçóç ôïõ ðåñéóôáôéêïý ðïõ ðáñáðÝìðåôáé, ôçò óõãêåêñéìÝíçò ðÜèçóÞò ôïõ áëëÜ êáé ôïõ ôñüðïõ ìå ôïí ïðïßï ìðïñåß íá ùöåëçèåß áðü ôçí åéäéêÞ ìÝèïäï ôçò ìïõóéêïèåñáðåßáò. Ôßèåôáé ôï åñþôçìá ôùí åéäéêþí ìïõóéêþí ðñïôéìÞóåùí ôïõ ðÜó÷ïíôá, ôùí öùíçôéêþí êáé êéíçôéêþí ôïõ äåîéïôÞôùí. ÐáñÜëëçëá, ôïíßæåôáé üôé ôï åðßðåäï ìïõóéêÞò åêðáßäåõóçò äåí

1964: Ï ãÜëëïò öéëüóïöïò Æáí Ðïë Óáñôñ áñíåßôáé ôï âñáâåßï Íüìðåë Ëïãïôå÷íßáò, õðïóôçñßæïíôáò üôé èá ìåßùíå ôï ãüçôñï ôçò óõããñáöéêÞò ôïõ äïõëåéÜò. 1 9 7 4 : ÓõëëáìâÜíïíôáé êáé åêôïðßæïíôáé óôçí ÊÝá ïé ðñùôåñãÜôåò ôïõ ðñáîéêïðÞìáôïò ôçò 21çò Áðñéëßïõ, Ã. Ðáðáäüðïõëïò, Ó. Ðáôôáêüò êáé Í. ÌáêáñÝæïò.

¸êèåóç æùãñáöéêÞò ôïõ Ãéþñãïõ Äïýñâá

ÈåáôñéêÞ ðáñÜóôáóç ôùí «Ï÷ëçñþí»

1990:ÐÝèáíå ï Ëïõß ÁëôïõóÝñ, ÃÜëëïò ìáñîéóôÞò öéëüóïöïò. 1991: Ï Âáñèïëïìáßïò A' åêëÝãåôáé ÐáôñéÜñ÷çò Êùíóôáíôéíïõðüëåùò.

åðçñåÜæåé ôç óõììåôï÷Þ êáé ôï üöåëïò ðïõ áðïêïìßæåôáé áðü ôçí åí ëüãù ìÝèïäï èåñáðåßáò.

ÅéäéêÝò åöáñìïãÝò ôçò Ìïõóéêïèåñáðåßáò Ìïõóéêïèåñáðåßá & ôïêåôüò ÅñåõíçôéêÜ ðñïãñÜììáôá ìåëåôïýí ôçí åöáñìïãÞ ôùí ìåèüäùí ôçò ìïõóéêïèåñáðåßáò óôç äéáäéêáóßá ôïõ ôïêåôïý. ÅéäéêÜ ìïõóéêÜ áêïýóìáôá ðñéí, êáôÜ ôç äéÜñêåéá, Þ ìåôÜ ôïí ôïêåôü õðïâïçèïýí ôç öõóéïëïãéêÞ äéáäéêáóßá ôçò ãÝííáò: ôçí åóôßáóç ôçò ðñïóï÷Þò, ôçò áíáðíïÞò, ôç ÷áëÜñùóç, ôç äéÝãåñóç áðïêñßóåùí ðïõ äçìéïõñãïýí åõ÷áñßóôçóç. Ï ìïõóéêïèåñáðåõôÞò ðáñåõñßóêåôáé óôçí áßèïõóá ôïõ ôïêåôïý ñõèìßæïíôáò ôá åêÜóôïôå ìïõóéêÜ áêïýóìáôá, ôçí åíáëëáãÞ ôïõò, óõãêñßíïíôáò ôá äéáóôÞìáôá ðïõ ìåóïëáâïýí ìå Þ ÷ùñßò áõôÜ. Ïé óõììåôÝ÷ïíôåò áðáíôïýí ó÷åôéêÜ ìå ôçí åìðåéñßá ôïõò óå åéäéêü åñùôçìáôïëüãéï ìßá åâäïìÜäá ìåôÜ ôçí åí ëüãù äéáäéêáóßá. Ìïõóéêïèåñáðåßá & íïçôéêÞ óôÝñçóç Ç íïçôéêÞ óôÝñçóç áöïñÜ äéáôáñá÷Ýò áíÜðôõîçò óå ôÝóóåñéò êýñéïõò ôïìåßò: ãíùóôéêü, êéíçôéêü, ãëùóóéêü êáé êïéíùíéêü/ óõíáéóèçìáôéêü. Ç âåëôßùóç ôùí êéíçôéêþí äåîéïôÞôùí áöïñÜ ôçí åöáñìïãÞ áðëþí êéíÞóåùí, ãíÝøéìï ôïõ êåöáëéïý óôï Üêïõóìá åíüò ñõèìïý, ñõèìéêü ÷ôýðçìá ôïõ ðïäéïý, Þ êáé ðéï ðïëýðëïêåò êéíÞóåéò. Ï óõíäõáóìüò ìïõóéêÞò êáé êßíçóçò åõíïåß ôçí åêðáßäåõóç êáé Üëëùí äåîéïôÞôùí, ð.÷. ôçí åóôßáóç ôçò ðñïóï÷Þò, ôç äéáôÞñçóç âëåìáôéêÞò åðáöÞò, ôçí áêïëïõèßá ïäçãéþí, ôçí êáôáíüçóç ðïëýðëïêùí íïçìÜôùí, áëëÜ êáé ôç äéäáóêáëßá áêáäçìáúêïý õëéêïý ãéá ôï ïðïßï äåí åíäåßêíõôáé Üëëç áðïôåëåóìáôéêÞ ìÝèïäïò. ÌïõóéêÝò äñáóôçñéüôçôåò äéåõêïëýíïõí åðßóçò ôçí ðáñáãùãÞ óõãêåêñéìÝíùí Þ÷ùí ðñïò âåëôßùóç ôçò ïìéëßáò: ôïíéóìüò óõãêåêñéìÝíùí ëÝîåùí åíüò ôñáãïõäéïý, Üóêçóç ìíÞìçò ðñïôÜóåùí ôïõ ôñáãïõäéïý, áóêÞóåéò Üñèñùóçò ãéá åõêñéíÞ ïìéëßá, áðüêñéóç óå óõãêåêñéìÝíïõò Þ÷ïõò êëð. ÐáñÜëëçëá, ç óõììåôï÷Þ óôéò åí ëüãù äñáóôçñéüôçôåò õðïâïçèÜ ôç óõíáéóèçìáôéêÞ êáé êïéíùíéêÞ áíÜðôõîç ôïõ óõììåôÝ÷ïíôïò. ÔÝëïò, õðïäåéêíýïíôáé êáé íÝïé ôñüðïé øõ÷áãùãßáò êáé áîéïðïßçóçò ôïõ åëåýèåñïõ ÷ñüíïõ, üðùò, ãéá ðáñÜäåéãìá, ç åêìÜèçóç ôïõ ôñüðïõ ëåéôïõñãßáò åíüò óôåñåïöùíéêïý óõãêñïôÞìáôïò, ôçò áãïñÜò åéóéôçñßùí ãéá ìéá óõíáõëßá, åíüò cd êëð. Áíôéìåôþðéóç ôïõ ðüíïõ Óå åéäéêÜ íïóçëåõôéêÜ éäñýìáôá ÷ùñþí ôïõ åîùôåñéêïý ç ìïõóéêÞ ÷ñçóéìïðïéåßôáé óõ÷íÜ óôçí áíôéìåôþðéóç êáôáóôÜóåùí ÷ñüíéïõ Þ ðáñïäéêïý ïîÝïò ðüíïõ. ¼ðùò ôïíßæåôáé, ç ìïõóéêÞ êáé ï ðüíïò, ùò áéóèçôçñéáêÜ åñåèßóìáôá, ëáìâÜíïíôáé Þ áðïóôÝëëïíôáé áðü ôïí áíèñþðéíï åãêÝöáëï êáé åìöáíßæïõí ðïëëÝò ïìïéüôçôåò. Ç áéóèçôçñéáêÞ áðüêñéóç åêêéíåß áðü ôï ëéìâéêü óýóôçìá, ôï êÝíôñï ôçò óõíáéóèçìáôéêÞò «åíïñ÷Þóôñùóçò» êáé «óýíèåóçò». ÅÜí ç áéóèçôçñéáêÞ äéÝãåñóç ðïõ ðñïêáëåß ç ìïõóéêÞ Ýñèåé óå óõíôïíéóìü ìå ôçí áíôßóôïé÷ç äéÝãåñóç ðïõ ðñïêáëåß ï ðüíïò, ôüôå ç øõ÷ïëïãéêÞ áíôßëçøç ôïõ ðüíïõ ôñïðïðïéåßôáé êáé åëáôôþíåôáé. ÅéñÞíç ÔæåëÝðç ÓõìâïõëåõôéêÞ Øõ÷ïëüãïò-Øõ÷ïèåñáðåýôñéá (psychologynet.gr)

Öùô.: Äéáìáíôüðïõëïò ÃéÜííçò

Ôï ðïßçìá ôçò çìÝñáò Ï ÖÏÂÏÓ Èá ‘èåëå Ôï ðáëéü ôï ãÝëéï Íá öïñÝóåé Ôï áôóáëÜêùôï Êáé ó’ Ýíá ôñáðÝæé ÔáâÝñíáò ëáúêÞò ͒ áíÝâåé íá ÷ïñÝøåé Ìå ôïí êáëü ôçò ÁãêáëéÜ ¼ðùò êáé ðñéí Ùò ôï ðñùß. Óüíéá Êïýìïõñïõ

Ç ñÞóç ôçò çìÝñáò «Åßóáé ç ðéï åñùôéêÞ êùöÜëáëç ðïõ ðÝñáóå ðïôÝ áð’ ôï åëëçíéêü èÝáôñï – áðü êÜèå, ßóùò èÝáôñï». (ðñïò ôçí ¸ëëç ËáìðÝôç, ó÷åôéêÜ ìå ôï ñüëï ôçò óôï èåáôñéêü Ýñãï "ÓÜñá, ôá ðáéäéÜ åíüò êáôþôåñïõ Èåïý", 1981)

Ðáñïéìéþäåéò åêöñÜóåéò: «Ôï êñÜôïò åßíáé åãþ» ÁõôÞ ôç öñÜóç ôçí åßðå ï âáóéëéÜò ôçò Ãáëëßáò Ëïõäïâßêïò ÉÄ´ , ï ‘¹ëéïò’, üðùò ôïí áðïêáëïýóáí, êáé óôá ãáëëéêÜ åéðþèçêå Ýôóé: “L’ etat c’ est moi”.

Ôï îÝñáôå üôé... Ïé öÜëáéíåò ìðïñïýí íá ñõèìßóïõí ôçí áêïÞ ôïõò!

Åïñôïëüãéï Éáêþâïõ ôïõ ÁäåëöïèÝïõ. Éãíáôßïõ Êùíóôáíôéíïõðüëåùò. Íéêçöüñïõ Ïóßïõ. Ìáêáñßïõ Ïóßïõ ôïõ Ñùìáßïõ Ðåôñùíßïõ Ïóßïõ

Ìéêñüò ïäçãüò åêäçëþóåùí ¸ñãá ôïõ æùãñÜöïõ Ãéþñãïõ Äïýñâá èá öéëïîåíÞóåé ï Åêèåóéáêüò ×þñïò ôïõ ÄÞìïõ ÊïæÜíçò áðü ôéò 20 ùò ôéò 31 Ïêôùâñßïõ. Ç Ýêèåóç èá ëåéôïõñãåß 12.00-14.00 êáé 18.00-21.00.

1986: ÐÝèáíå ï Åíôïõáñíô ¢ëìðåñô Íôüéæé, Áìåñéêáíüò âéï÷çìéêüò, Âñáâåßï Íüìðåë ÉáôñéêÞò êáé Öõóéïëïãßáò 1943

Ç öùôïãñáößá ôçò çìÝñáò

H èåáôñéêÞ ïìÜäá «Ï÷ëçñïß» ðáñïõóéÜæåé ôá èåáôñéêÜ ìïíüðñáêôá ôïõ ÍôÜñéï Öï «Ç ìÜíá öñéêéü» êáé ôï «Åëåýèåñï æåõãÜñé». Áðü 22/10 êÜèå ÄåõôÝñá, Ôñßôç êáé ÔåôÜñôç óôéò 21:15 óôï èåáôñÜêé «Ï÷ëçñþí» (ðÜñêï Áã. Äçìçôñßïõ, éóüãåéï ðáíåðéóôçìßïõ Ä. Ìáêåäïíßáò).

«ÇìÝñá êáñéÝñáò» Ç ÐåñéöÝñåéá ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò, ÐåñéöåñåéáêÞ Åíüôçôá ÊïæÜíçò óå óõíåñãáóßá ìå ôçí ÁóôéêÞ Ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñßá Ðïëéôéóìïý, Ôïõñéóìïý, Áèëçôéóìïý & êïéíùíéêÞò ÐáñÝìâáóçò Ð.Å. ÊïæÜíçò (Å.Ð.Ô.Á.Ê.), ôï Ãñáöåßï ÔïðéêÞò Ðñùôïâïõëßáò Áðáó÷üëçóçò «www.ergasiakozani.gr», ôï ÅÂÅ ÊïæÜíçò êáé ôá Ãñáöåßá Äéáóýíäåóçò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ êáé ôïõ ÔÅÉ ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò äéïñãáíþíåé ôçí «ÇìÝñá ÊáñéÝñáò», ÔåôÜñôç, 24 Ïêôùâñßïõ 2012 êáé þñá 4:00-

Áðü ôï ðáëéü ÈÁÑÑÏӅ

10:00 ìì., óôéò åãêáôáóôÜóåéò ôïõ Åêèåóéáêïý ÊÝíôñïõ Êïßëùí.

Èåáôñéêü ðáé÷íßäé ãéá ðáéäéÜ áðü ôï ÄÇÐÅÈÅ ÊïæÜíçò Èåáôñéêü ðáé÷íßäé äéïñãáíþíåé ôï ÄÇ.ÐÅ.ÈÅ ÊïæÜíçò, êÜèå ÓÜââáôï áðü 3 Íïåìâñßïõ ìÝ÷ñé ôÝëïò Ìáñôßïõ, óôçí Áßèïõóá ôùí «Ï÷ëçñþí». ÐáéäéÜ, çëéêßáò 5-12 ÷ñïíþí, ÷ùñéóìÝíá óå 2 ïìÜäåò, Ý÷ïõí ôçí åõêáéñßá íá óõììåôÝ÷ïõí óå ìéá åõ÷Üñéóôç êáé ãüíéìç äéáäéêáóßá. Åìøõ÷þôñéá èá åßíáé êáé ðÜëé ç ãíùóôÞ óôá ðáéäéÜ èåáôñïëüãïò Ìáñßá ÌðáíôéÜíç. Ðëçñïöïñßåò êáé óõììåôï÷Ýò óôá ãñáöåßá ôïõ ÄÇ.ÐÅ.ÈÅ ÊïæÜíçò, óôçí «Áßèïõóá ÔÝ÷íçò», óôïí çìéþñïöï, êáé óôï ôçë. 24610-24062, åóùô. 1, áðü 9 ð.ì. – 2 ì.ì.

Ïé ôáéíßåò ôçò åâäïìÜäáò 1. «Áóôåñßî êáé Ïâåëßî, Óôç Âñåôáíßá»: Åßäïò: ÊùìéêÞ ðåñéðÝôåéá. Óêçíïèåóßá: ËïñÝí ÔéñÜñ. Ðñùôáãùíéóôïýí: Êáôñßí ÍôåíÝâ, ÆåñÜñ Íôåðáñôéå ê.á. (7.30 & 10.00 ì.ì.) 2. «Ï Èåüò áãáðÜåé ôï ÷áâéÜñé»: Åßäïò: ÅðéêÞ ðåñéðÝôåéá. Óêçíïèåóßá: ÃéÜííçò ÓìáñáãäÞò. Ðñùôáãùíéóôïýí: ÃéÜííçò Âïýñïò, ËÜêçò Ëáæüðïõëïò ê.á. (7.30 & 10.00 ì.ì.)

Ç ãùíéÜ ôïõ ðïëéôéóìïý

Ôá Óõí êáé ôá Ðëçí… + Óõí…

* Óôç äùñåÜ ôïõ Ïñãáíéóìïý Êôçìáôïëïãßïõ êáé ×áñôïãñáöÞóåùí ÅëëÜäïò, ðñïò ôçí ÄçìïôéêÞ ×áñôïèÞêç ÊïæÜíçò. ÔÝôïéåò êéíÞóåéò áíáâáèìßæïõí ôïí ðïëéôéóìü ìáò.

- Ðëçí…

«Óôéò óôÜ÷ôåò» Rosamund Lupton Ìáýñïò êáðíüò óçìáäåýåé Ýíáí êáëïêáéñéíü, êáôáãÜëáíï ïõñáíü. ¸íá ó÷ïëåßï ôõëßãåôáé óôéò öëüãåò. Ç ÃêñÝéò

* Óôçí áóõíÝðåéá ùò ðñïò ôçí ôÞñçóç ôïõ ùñáñßïõ ôùí åêèÝóåùí, üðùò óõíÝâç ìå ôçí Ýêèåóç æùãñáöéêÞò ôïõ ê. Äïýñâá, ç ïðïßá, åíþ õðïôßèåôáé üôé ëåéôïõñãåß 12 -2.00 êÜèå ðñùß, ÷èåò üëï ôï ðñùß Þôáí êëåéóôÞ. Äåí åßíáé åõãåíéêü êÜôé ôÝôïéï áðÝíáíôé óôïõò åðéóêÝðôåò ôçò Ýêèåóçò ðïõ êÜíïõí ôïí êüðï íá ðÜíå ìÝ÷ñé åêåß.

âëÝðåé áðü ìáêñéÜ ôïí êáðíü êáé îÝñåé üôé ç Ýöçâç êüñç

* Óôï ‘ðáíçãýñé’ ôùí ó÷ïëéêþí êáôáëÞøåùí, ðïõ áð’ ü, ôé öáßíåôáé èá åðáíáëçöèåß êáé öÝôïò, üðùò êÜèå ÷ñüíï.

¼ôáí üëá ôá óôïé÷åßá äåß÷íïõí ðñïò ôç ëÜèïò êáôåýèõíóç,

ôçò âñßóêåôáé áêüìá ìÝóá. ×ùñßò íá ëïãáñéÜóåé ôïí êßíäõíï ïñìÜ óôï öëåãüìåíï êôßñéï ãéá íá ôç ãëéôþóåé... ÌåôÜ ôçí êáôáóôñïöÞ ïé áñ÷Ýò åîåôÜæïõí üëá ôá åíäå÷üìåíá, áëëÜ áäõíáôïýí íá ñßîïõí öùò óôçí ôñáãùäßá. ç ÃêñÝéò îåêéíÜåé Ýíáí áãþíá åíÜíôéá óôï ÷ñüíï ãéá íá áðïêáëýøåé ôïí åìðñçóôÞ ðñéí åêåßíïò óõíå÷ßóåé ôï ìáêÜâñéï Ýñãï ôïõ.

ÅðéìÝëåéá óåëßäáò Ä. ÊáñáãéÜííç

Ðïéïò áðü ôïõò õðüðôïõò åß÷å ôï êßíçôñï êáé ãéáôß;


ÈÁÑÑÏÓ

!

ÊÏÆÁÍÇ

Åðßóêåøç ôïõ ÐñÝóâç ôïõ ÁæåñìðáúôæÜí óôï ÅÂÅ ÊïæÜíçò Ç ðåðïßèçóç ãéá ïöÝëç ðïõ èá ðñïêýøïõí áðü ôçí áìïéâáßá åðé÷åéñçìáôéêÞ ðñïóÝããéóç ôçò ðåñéï÷Þò ìáò ìå ðåñéï÷Ýò áíôßóôïé÷ïõ åíäéáöÝñïíôïò ôïõ ÁæåñìðáúôæÜí, åêöñÜóôçêå áðü ôïí Ðñüåäñï ôïõ Åìðïñéêïý êáé Âéïìç÷áíéêïý Åðéìåëçôçñßïõ Ð.Å. ÊïæÜíçò ê. Êùí/íï Êõñéáêßäç êáé ôïí ÐñÝóâç ôïõ ÁæåñìðáúôæÜí óôçí ÁèÞíá ê. Rahman Mustafayev, êáôÜ ôç äéÜñêåéá åèéìïôõðéêÞò åðßóêåøçò ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï ÅðéìåëçôÞñéï ÊïæÜíçò áðü ôïí ÐñÝóâç, ôçí ÐÝìðôç 18/10/2012. Ìå ôïí åêëåêôü åðéóêÝðôç ðïõ õðïäÝ÷èçêå ç äéïßêçóç ôïõ åðéìåëçôçñßïõ áíôáëëÜ÷èçêáí áðüøåéò ãéá ðñïþèçóç åðé÷åéñçìáôéêþí óõíåñãáóéþí êáé ôïíßóôçêå éäéáßôåñá êáé áðü ôéò äýï ðëåõñÝò üôé, ðáñÜ ôçí åðßäñáóç ôçò ðáãêüóìéáò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò êáé ýöåóçò óôéò ïéêïíïìßåò ôùí äýï ÷ùñþí, ìðïñïýí íá äçìéïõñãçèïýí íÝåò åõêáéñßåò êáé êßíçôñá ïéêïíïìéêÞò áíÜðôõîçò óå åðé÷åéñçìáôéêïýò ôïìåßò êïéíþí åíäéáöåñüíôùí. Óôï óõìðÝñáóìá áõôü êáôÝëçîáí êáé ïé äýï ðëåõñÝò ìåôÜ áðü ôçí óõæÞôçóç ðïõ áíáðôý÷èçêå ìå ôç óõììåôï÷Þ êáé ôùí ìåëþí ôçò Äéïßêçóçò ôïõ ÅÂÅ êáé ç ïðïßá ðåñéóôñÜöçêå ãýñù áðü ôçí áíÜãêç íá åîåôáóèïýí ïé äõíáôüôçôåò ãéá áðïôåëåóìáôéêÞ óõíÝ÷åéá óôçí ðñïóðÜèåéá ðñïþèçóçò íÝùí óõíåñãáóéþí ðñïò áìïéâáßï üöåëïò. Óôá ðëáßóéá áõôÜ ï ÐñÝóâçò êÜëåóå ôïí Ðñüåäñï íá åðéóêåöèåß ôç ÷þñá ôïõ, ìáæß ìå ôïðéêïýò åðé÷åéñçìáôßåò ðïõ èá Þèåëáí íá åðåíäýóïõí Þ íá åðåêôåßíïõí ôéò åîáãùãÝò ðñïúüíôùí ôïõò óôéò áãïñÝò ôçò ÷þñáò ôïõ. Ï ê. Êõñéáêßäçò áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ åðåóÞìáíå üôé «ôï ÅðéìåëçôÞñéï åßíáé ï ÖïñÝáò ðïõ áíïßãåé íÝïõò äñüìïõò ãéá ôçí åðé÷åéñçìáôéêüôçôá, ðïõ áöïõãêñÜæåôáé ôéò áíçóõ÷ßåò êáé ôéò áíÜãêåò ôçò åðï÷Þò êáé ôùí ìåëþí ôïõ êáé óõíåðþò êýñéï ìÝëçìá ôçò äéïßêçóçò ôïõ åßíáé íá ðñùôïóôáôåß óå ðñùôïâïõëßåò ðïõ éêáíïðïéïýí ôéò áíÜãêåò ãéá åîùóôñÝöåéá ôçò åðé÷åéñçìáôéêÞò êïéíüôçôòá ðïõ åêðñïóùðåß. Ùò åê ôïýôïõ åöüóïí æçôçèåß áðü éêáíïðïéçôéêü áñéèìü åðé÷åéñÞóåùíìåëþí, ç ðñáãìáôïðïßçóç åðé÷åéñçìáôéêÞò áðïóôïëÞò óôï ÁæåñìðáúôæÜí èá ìðïñïýóå ôï íÝï ÷ñüíï íá åíôá÷èåß óôï ðñüãñáììá åíßó÷õóçò ôçò åîùóôñÝöåéáò ôùí ìåëþí ôïõ ðïõ ðñïùèåß ôï ÅÂÅ.»

ÅíçìÝñùóç áðü ôçí Áóôõíïìßá ãéá ôçí ðëïÞãçóç óôï äéáäßêôõï, óôá ÓÝñâéá

Ô

çí çìåñßäá ìå èÝìá «ÁóöáëÞò ÐëïÞãçóç óôï Äéáäßêôõï – Ðñïóôáóßá Ðáéäéþí – ÅíçìÝñùóç ÃïíÝùí» öéëïîÝíçóå ôï áðüãåõìá ôïõ ÓáââÜôïõ 20 Ïêôùâñßïõ ç Áßèïõóá ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ Óåñâßùí – Âåëâåíôïý óôá ÓÝñâéá. Âáóéêüò óôü÷ïò ôçò çìåñßäáò Þôáí ç åíçìÝñùóç ãïíÝùí êáé åêðáéäåõôéêþí óå èÝìáôá ó÷åôéêÜ ìå ôçí ÷ñÞóç êáé ôïí êßíäõíï ðïõ åëëï÷åýåé ç ðëïÞãçóç óôï äéáäßêôõï áðü ôá ðáéäéÜ. Óôçí çìåñßäá áíáðôý÷èçêáí ðñáêôéêÝò ðñüëçøçò áõôþí ôùí êéíäýíùí ðïõ ðñÝðåé íá áêïëïõèïýí ôüóï ôá ðáéäéÜ üóï êáé ïé ãïíåßò. ÏìéëçôÝò ôçò çìåñßäáò Þôáí ç Áóôõíüìïò ’ ÖùôåéíÞ Ñþìá, ÐñïúóôáìÝíç ÃÅÄ/ÃÁÄÐÄÌ, ç Õðáóôõíüìïò Á’ (ÕÃ) ÁèçíÜ Êáñáìßíôæéïõ, Øõ÷ïëüãïò ÃÁÄÐÄÌ êáé ï ÓôÝëéïò ÐáðáìÜñêïò ÊáèçãçôÞò ÐëçñïöïñéêÞò Ëõêåßïõ Óåñâßùí. Ç çìåñßäá ðñáãìáôïðïéÞèçêå óå óõíåñãáóßá ôçò ÃåíéêÞò ÁóôõíïìéêÞò Äéåýèõíóçò ÐåñéöÝñåéáò ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò ìå ôïí ÄÞìï Óåñâßùí – Âåëâåíôïý, ôéò Ó÷ïëéêÝò ÅðéôñïðÝò ôïõ ÄÞìïõ êáé ôïõò Óõëëüãïõò ÃïíÝùí & Êçäåìüíùí. Óôç éäéáßôåñç óçìáóßá äñÜóåùí üðùò ç óõãêåêñéìÝíç çìåñßäá áíáöÝñèçêáí ï ÄÞìáñ÷ïò Óåñâßùí – Âåëâåíôïý ê. Âáóßëçò Êùíóôáíôüðïõëïò êáé ï Ãåíéêüò Áóôõíïìéêüò ÄéåõèõíôÞò ÐåñéöÝñåéáò ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò ê. ÂÜéïò ×ïíäñüò åíþ ôï ðáñþí Ýäùóå êáé ï Áóôõíïìéêüò ÄéåõèõíôÞò Í. ÊïæÜíçò ê. Ãéþñãïò Êáñáúôóçò. Íá óçìåéùèåß üôé Þäç ï ÄÞìïò Óåñâßùí – Âåëâåíôïý Ý÷åé ðñï÷ùñÞóåé óôçí áíáðáñáãùãÞ ôïõ åéäéêïý øçöéáêïý äßóêïõ(cd) ðïõ Ý÷åé äçìéïõñãÞóåé ç ÃåíéêÞ ÁóôõíïìéêÞ Äéåýèõíóç ÐåñéöÝñåéáò ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò ôï ïðïßï ðåñéÝ÷åé õëéêü ãéá ôçí áóöáëÞ ðëïÞãçóç óôï äéáäßêôõï êáé èá äéáíåìçèåß óôïõò ìáèçôÝò ôùí ó÷ïëéêþí ìïíÜäùí ôïõ ÄÞìïõ.

ÖùôïãñáöéêÞ ðñïâïëÞ ôçò Äõô. Ìáêåäïíßáò

ÅêëïãÝò óôç ÓõíåôáéñéóôéêÞ ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò 27 ÕÐÏØÇÖÉÏÔÇÔÅÓ ÃÉÁ ÔÏ ÍÅÏ Ä.Ó ÔÇÓ ÔÑÁÐÅÆÁÓ

¸êôáêôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí ìåëþí ôçò èá ðñáãìáôïðïéÞóåé ç ÓÕÍÅÔÁÉÑÉÓÔÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ ÓÕÍ. Ð.Å. ôçí ÔåôÜñôç 7/11/2012 óôï Åêèåóéáêü ÊÝíôñï Êïßëùí ðñïêåéìÝíïõ íá áðïöáóßóåé ãéá ôéò åðéêåßìåíåò åêëïãÝò ðïõ ðñüêåéôáé íá äéåîá÷èïýí ôï ÓÜââáôï 10/11/2012 áðü ôçí 10.00 ð.ì. Ýùò êáé ôçí 18.00. ¸÷ïõí êáôáèÝóåé 27 õðïøçöéüôçôåò ãéá ôï 9ìåëåò äéïéêçôéêü óõìâïýëéï ôçò ÔñÜðåæáò ôï ïðïßï ìåôÜ ôçí åêëïãÞ ôïõ èá åêëÝîåé ôï íÝï ðñïåäñåßï ôçò ÔñÜðåæáò. Äéêáßùìá øÞöïõ Ý÷ïõí üëá ôá ìÝëç ôá ïðïßá Ý÷ïõí åãêñéèåß áðü ôçí ôåëåõôáßá ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôçò 25/6/2012.

Ðñïò äéåõêüëõíóç ôùí ìåëþí ðïõ Ý÷ïõí äéêáßùìá øÞöïõ, ôï Ä.Ó. üñéóå ôÝóóåñá åêëïãéêÜ ôìÞìáôá áíÜëïãá ìå ôçí êáôïéêßá ôùí ìåëþí, êáé åéäéêüôåñá : 1ï) Åêëïãéêü ôìÞìá ÊïæÜíçò – Åêèåóéáêü ÊÝíôñï Êïßëùí, óôï ïðïßï øçößæïõí üëá ôá ìÝëç ðïõ êáôïéêïýí óôçí ÐåñéöåñåéáêÞ Åíüôçôá ÊïæÜíçò ðëçí ôïõ Êáëëéêñáôéêïý ÄÞìïõ Åïñäáßáò, 2ï) Åêëïãéêü ôìÞìá Ðôïëåìáúäáò – óôï Åñãáôéêü ÊÝíôñï, óôï ïðïßï øçößæïõí üëïé ïé êÜôïéêïé ôïõ Êáëëéêñáôéêïý ÄÞìïõ Åïñäáßáò, 3ï) Åêëïãéêü ôìÞìá Ãñåâåíþí – óôï êáôÜóôçìá ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ãñåâåíþí, ïäüò Åìì. ÐáðÜ 7, óôï ïðïßï øçößæïõí üëá ôá ìÝëç ðïõ êáôïéêïýí óôçí ÐåñéöåñåéáêÞ Åíüôçôá Ãñåâåíþí êáé 4ï) Åêëïãéêü ôìÞìá Öëþñéíáò – óôï êáôÜóôçìá ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Öëþñéíáò, ïäüò Ìåãáñüäïõ 19, óôï ïðïßï øçößæïõí üëá ôá ìÝëç ðïõ êáôïéêïýí óôçí ÐåñéöåñåéáêÞ Åíüôçôá Öëþñéíáò. Ï ôåëéêüò êáôÜëïãïò ôùí õðïøçößùí ãéá ôéò åêëïãÝò ôïõ Ä.Ó. ôçò ÓõíåôáéñéóôéêÞò ÔñÜðåæáò ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò Óõí. Ð.Å ðïõ èá äéåîá÷èïýí ôï ÓÜââáôï 10/11/2012, Ý÷åé äéáìïñöùèåß ùò åîÞò :

Ç

Óôï ðëáßóéï áõôü, áðÝóôåéëå áßôçìá óå üëïõò ôïõò ÄÞìïõò ôçò ÐåñéöÝñåéáò ðñïêåéìÝíïõ íá õðïäåßîïõí äÝêá óçìåßá åíäéáöÝñïíôïò, üðïõ êñßíïõí ðùò ðñÝðåé íá ðñïâëçèïýí ìÝóù áõôÞò ôçò äñÜóçò. ÌÝ÷ñé ôéò 15 Íïåìâñßïõ 2012 ïé ÄÞìïé èá ðñÝðåé íá áíôáðïêñéèïýí êáé íá õðïâÜëëïõí ôéò ðñïôÜóåéò ôïõò, þóôå íá ðñáãìáôïðïéçèåß ç ÷åéìåñéíÞ öùôïãñÜöçóç. Ôï áñ÷åßï ðïõ èá äçìéïõñãçèåß èá åßíáé äéáèÝóéìï óå üëïõò ôïõò öïñåßò ôçò ÐåñéöÝñåéáò.

1 ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÕ ÍÉÊÏËÁÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÅË. ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÁÓ 2 ÁÐÏÓÔÏËÉÄÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ ÓÔÁÕÑÏÓ ÏÉÊÏÍÏÌÏËÏÃÏÓ 3 ÁÐÏÓÔÏËÉÄÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ ÓÕÍÔÁÎÉÏÕ×ÏÓ 4 ÂÁÑÕÔÉÌÉÄÇÓ ÅÕÓÔÁÈÉÏÓ ÅËÅÕÈÅÑÉÏÓ ÓÕÍÔÁÎÉÏÕ×ÏÓ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ 5 ÂÉÏÔ.-ÓÕÍ/ÓÍÏÓ ÎÕËÏÕÑÃÙÍ& ÅÐÉÐËÏÐÏÉÙÍ Í. ÊÏÆÁÍÇÓ (ÐÁÓ×ÁËÉÄÇÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ ÔÏÕ ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÕ) 6 ÃÊÅÃÊÁÓ ÉÙÁÍÍÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÓÕÍÔÁÎÉÏÕ×ÏÓ 7 ÃÊÏÕÑÔÆÉÏÕÌÇÓ ÃÑÇÃÏÑÉÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÄÇÌ. ÕÐÁËËÇËÏÓ 8 ÄÁÂÉÄÏÐÏÕËÏÓ ÁÂÑÁÁÌ ×ÑÕÓÏÓÔÏÌÏÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÌÁÔÉÁÓ 9 ÄÅËÇÃÉÁÍÍÉÄÇÓ Ö. – ÊÏÍÔÏÓ Ä. Ï.Å. (ÊÏÍÔÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÔÏÕ ÊÙÍ/ÍÏÕ) ÃÅÙÐÏÍÏÓ Ô.Å. 10 ÄÏÄÏÕÑÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏÓ 11 ÅËÅÕÈÅÑÉÁÄÇÓ ÉÓÁÁÊ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÃÅÙËÏÃÏÓ 12 ÅÕÑÅÍÉÁÄÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÉÙÁÍÍÇÓ ÅË. ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÁÓ 13 ÊÁÐÅÔÏÕÑÇ ÓÔÁÕÑÏÕËÁ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÅÔÁËËÉÊÅÓ ÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ 14 ÊÁÔÓÁËÇÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ×ÑÇÓÔÏÓ ÄÇÌ. ÕÐÁËËÇËÏÓ 15 ËÅÓÃÉÄÇÓ ÅËÅÕÈÅÑÉÏÓ ×ÑÇÓÔÏÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ 16 ÌÁËÏÕÔÁÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ÈÙÌÁÓ ÖÏÑÏÔÅ×ÍÉÊÏÓ 17 ÐÁÍÔÅËÉÄÇÓ ÉÙÁÊÙÂÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÅË. ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÁÓ 18 ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ ÉÙÁÍÍÇÓ ÅÕÈÕÌÉÏÓ ÓÕÍÔÁÎÉÏÕ×ÏÓ ÉÊÁ 19 ÐÁÐÉÓÔÁÓ ÈÙÌÁÓ ÉÙÁÍÍÇÓ ËÏÃÉÓÔÇÓ 20 ÓÉÄÇÑÏÐÏÕËÏÓ ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÏÉÊÏÍÏÌÏËÏÃÏÓ 21 ÔÆÇÌÏÊÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÉÙÁÍÍÇÓ ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÇÓ 22 ÔÆÇÌÏÕÑÙÔÁÓ ×ÑÇÓÔÏÓ ÅÕÈÕÌÉÏÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÌÁÔÉÁÓ 23 ÔÓÁÂÄÁÑÉÄÇÓ ËÁÆÁÑÏÓ ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÓ ÌÇ×ÁÍÏÕÑÃÅÉÏ 24 ÔÓÏÕÊÁËÁÓ ÊÙÍÓÔÁÔÍÉÍÏÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ ÐÏË. ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ Å.Ä.Å. 25 ÖÔÁÊÁÓ ×ÑÇÓÔÏÓ ÅÕÈÕÌÉÏÓ ÅË. ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÁÓ 26 ×ÁÔÓÉÄÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ËÏÃÉÓÔÇÓ 27 ×ÑÇÓÔÉÄÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÉÙÁÍÍÇÓ ÃÅÙÐÏÍÏÓ

ÄùñåÜ õÜëùí çëéïôõðßáò óôçí ÄçìïôéêÞ ×áñôïèÞêç ÊïæÜíçò áðü ôïí ÏÊ×Å

Ó

åéñÜ õÜëùí çëéïôõðßáò ðïõ áðåéêïíßæïõí ôìÞìáôá ÷áñôþí êáé ÷ñïíïëïãïýíôáé ðåñß ôï 1924, äþñéóå ï Ïñãáíéóìüò Êôçìáôïëïãßïõ êáé ×áñôïãñáöÞóåùí ÅëëÜäïò, óôçí ÄçìïôéêÞ ×áñôïèÞêç ÊïæÜíçò. Ïé ýáëïé ðéèáíüôáôá Ý÷ïõí äçìéïõñãçèåß ãéá ôçí åêðüíçóç õäñïëïãéêþí ìåëåôþí ðïõ Ýãéíáí óôïí èåóóáëéêü êÜìðï åêåßíç ôçí åðï÷Þ. Ç çëéïôõðßá åßíáé ìéá ìÝèïäïò öùôïãñáöéêÞò åêôýðùóçò ãéá ôçí áíáðáñáãùãÞ áíôéãñÜöùí, êáôÜ ôçí ïðïßá ðÜíù óå ìéá ðëÜêá áðü øåõäÜñãõñï Þ óå ìéá ëéèïãñáöéêÞ ðëÜêá, áðëþíåôáé Ýíá óôñþìá áðü åéäéêü õëéêü êáé åí óõíå÷åßá áõôÞ åêôßèåôáé óôïí Þëéï, þóôå ç ðëÜêá áõôÞ íá åßíáé Ýôïéìç ãéá ëéèïãñáöéêÝò åñãáóßåò. ÕðÜñ÷ïõí 45 ôÝôïéá êïììÜôéá õÜëùí, áðü ôçí ðåñéï÷Þ ôïõ Èåóóáëéêïý êÜìðïõ, ôá ðåñéóóüôåñá åê ôùí ïðïßùí äéáôçñïýíôáé óå êáëÞ êáôÜóôáóç, äßíïíôáò ìáò ôç

äõíáôüôçôá áíáóýíèåóçò êáé áíáðáñáãùãÞò ôïõò. Ïé óõãêåêñéìÝíïé ÷Üñôåò ÷ñïíïëïãïýíôáé ðåñß ôïõ 1924 êáé åßíáé ðéèáíüí íá Ý÷ïõí óõíôá÷èåß ãéá ôçí åêðüíçóç õäñïëïãéêþí ìåëåôþí ðïõ Ýãéíáí óôï Èåóóáëéêü êÜìðï åêåßíç ôçí åðï÷Þ . ÐñïêåéìÝíïõ íá åßíáé äõíáôÞ ç óýíèåóç ôùí óôïé÷åßùí ðïõ áðåéêïíßæïíôáé óôéò õÜëïõò, áõôïß ìåôáôñÜðçêáí óå øçöéáêÜ áñ÷åßá ìåôÜ áðü óÜñùóç. ÌåôÜ ôçí åðåîåñãáóßá ôùí øçöéáêþí áñ÷åßùí, ðáñáôçñÞèçêå üôé áíÜ 8, ïé õÜëïé óõíÝèåôáí Ýíáí ðëÞñç ÷Üñôç, ìå áíáöïñÜ óôçí êëßìáêá 1:50.000. ÊÜèå ÷Üñôçò áðåéêïíßæåé ìéá ðåñéï÷Þ 42,8 ÷ëì êáôÜ ìÞêïò êáé 33,5 ÷ëì êáôÜ ðëÜôïò ( Ôñßêáëá, ËÜñéóá, Êáñäßôóá, ÖÜñóáëá). Ï êÜèå ÷Üñôçò öÝñåé õðüìíçìá ìå ôá âáóéêÜ óôïé÷åßá ðïõ áðåéêïíßæåé, ôçí êëßìáêá êáé ôçí áñßèìçóç ôùí åðß ìÝñïõò ôìçìÜôùí ðïõ ôïí óõíèÝôïõí. Óôï ðëáßóéï ôïõ ÷Üñôç åðßóçò, åìöáíßæïíôáé ïé ãåù-

ãñáöéêÝò óõíôåôáãìÝíåò ö, ë áíÜ 6 ëåðôÜ ôçò ìïßñáò. Óôïõò óõãêåêñéìÝíïõò ÷Üñôåò áðåéêïíßæïíôáé: •ÊÜíáâïò ãåùãñáöéêþí óõíôåôáãìÝíùí áíÜ 3 ëåðôÜ êáôÜ ìÞêïò êáé 1,5 ëåðôü êáôÜ ðëÜôïò •ÔñéãùíïìåôñéêÜ óçìåßá •Ðüëåéò êáé ïéêéóìïß ìå ôéò ðáëáéÝò êõñßùò ïíïìáóßåò ôïõò ( åðï÷Þò ôïõñêïêñáôßáò ) •Äñüìïé •ÓéäçñïäñïìéêÞ ãñáììÞ ðïõ åêôßíåôáé êáé ìåôÜ ôçí ðüëç ôçò ËÜñéóáò •ÐïôÜìéá-ÑÝìáôá •Éóïûøåßò ìå éóïäéÜóôáóç 10 ìÝôñùí ( óå óõãêåêñéìÝíåò ðåñéï÷Ýò ìå ðéï ðõêíÞ áðïôýðùóç, åìöáíßæïíôáé éóïûøåßò ìå éóïäéÜóôáóç 5 ìÝôñùí ) •Åêêëçóßåò •Õäñïëïãéêïß óôáèìïß •Õäñüìõëïé

ÓõíÜíôçóç ôïõ ÓðÜñôáêïõ ìå ôï óõãêñüôçìá ÍÝóôïõ

Ô Åôáéñßá Ôïõñéóìïý ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò ðñïôßèåôáé íá äçìéïõñãÞóåé öùôïãñáöéêü áñ÷åßï (õøçëÞò áíÜëõóçò) ôåóóÜñùí åðï÷þí ôùí ôïõñéóôéêþí áîéïèÝáôùí ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò.

Ôñßôç 23 Ïêôùâñßïõ 2012

çí åõêáéñßá íá óõæçôçèïýí äéåîïäéêÜ ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ áðáó÷ïëïýí ôïõò õäñïçëåêôñéêïýò óôáèìïýò êáé éäéáßôåñá áõôÜ ðïõ Ý÷ïõí íá êÜíïõí ìå ôïí ÕÇÓ Èçóáõñïý, åß÷áí ôá ìÝëç ôïõ Óùìáôåéáêïý ÐáñáñôÞìáôïò ôïõ ÓÐÁÑÔÁÊÏÕ óôï ÍÝóôï, êáôÜ ôç óõíÜíôçóÞ ôïõò ìå ôçí ê. Êïõìéþôïõ ÅëÝíç (Äéåõèýíôñéá Áíèñþðéíïõ Äõíáìéêïý ÐáñáãùãÞò) êáé ôïõ ê. ÁñãõñÜêç ÉùÜííç (ÄéåõèõíôÞ ÕäñïçëåêôñéêÞò ÐáñáãùãÞò). ÐåñáéôÝñù, óôï ðëáßóéï ôçò óõíÜíôçóçò ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå êáôüðéí áéôÞìáôïò ôïõ ÓÙ.Ð. ÓõãêñïôÞìáôïò ÍÝóôïõ, äüèçêå ç äõíáôüôçôá íá óõæçôçèïýí êáé üëåò ïé ôñÝ÷ïõóåò åîåëßîåéò ðïõ áöïñïýí óôç ÄÅÇ.

Ôï óïâáñüôáôï èÝìá ôçò Ýëëåéøçò ðñïóùðéêïý, ç áðïìáêñõóìÝíç èÝóç ôïõ óõãêñïôÞìáôïò (êïíôÜ óôá óýíïñá) êáé üëá ôá èÝìáôá ðïõ ç ãåùãñáöéêÞ áõôÞ èÝóç åãåßñåé, ôï Üó÷çìï ïäéêü äßêôõï (êáôïëéóèÞóåéò, ÷éïíïðôþóåéò êáé ôï ãåãïíüò üôé ïé óõíèÞêåò áõôÝò åðçñåÜæïõí óçìáíôéêÜ ìéá åíäå÷üìåíç áíÜãêç ìåôáöïñÜò êÜðïéïõ åñãáæüìåíïõ óôï íïóïêïìåßï), ôï ìéóèïëïãéêü êáé ç êáèçìåñéíÞ ìåôáöïñÜ/ìåôáêßíçóç ôïõ ðñïóùðéêïý, Þôáí ôá æçôÞìáôá ðïõ êïõâåíôéÜóôçêáí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõíÜíôçóçò, ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôçí ÐáñáóêåõÞ 19 Ïêôùâñßïõ. ÐáñÜëëçëá, äå èá ìðïñïýóáí íá ìçí óõæçôçèïýí êáé ïé ôåëåõôáßåò óçìáíôéêüôáôåò åîåëßîåéò ôçò ÄÅÇ, ôï ãåãïíüò

ôïõ äéá÷ùñéóìïý ôçò Åðé÷åßñçóçò óå ôñåßò åôáéñßåò, êáèþò êáé ç ìç Ýíôáîç ôùí ìåãÜëùí õäñïçëåêôñéêþí óõãêñïôçìÜôùí óôéò ÁÐÅ. ÁíáöïñÜ Ýãéíå êáé óôá åíäå÷üìåíá ëÜèç ôïõ óõíäéêáëéóôéêïý êéíÞìáôïò, ôçí ðåñßïäï ðñïåôïéìáóßáò ôçò Ïäçãßáò 72, ãéá ôïí äéá÷ùñéóìü ôçò Åðé÷åßñçóçò êáé ôçí áðüó÷éóç ôùí êëÜäùí ÌåôáöïñÜò êáé ÄéáíïìÞò. Ôüóï áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò ê. Êïõìéþôïõ üóï êáé áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ ê. ÁñãõñÜêç, äéåöÜíç ç èåôéêÞ ôïõò ðñüèåóç ãéá óõíåñãáóßá, åíþ êáé ïé äýï ðëåõñÝò äåóìåýôçêáí ðùò èá êáôáâÜëïõí êÜèå äõíáôÞ ðñïóðÜèåéá, Ýôóé þóôå íá õðÜñîåé èåôéêÞ Ýêâáóç åðß ôùí èåìÜôùí ðïõ ôÝèçêáí êáé áðáó÷ïëïýí ôïõò åñãáæüìåíïõò ôïõ óõãêñïôÞìáôïò. Óôï ôÝëïò ôçò óõíÜíôçóçò, áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ ÓÙ.Ð, Ýãéíå êáé ìéá ðáñïõóßáóç ôçò äñáóôçñéüôçôáò ðïõ áíáðôýóóïõí ôá ìÝëç ôïõ óå ü,ôé Ý÷åé íá êÜíåé ìå ôçí áíÜãêç ãéá ôçí ïëïêëçñùôéêÞ åêìåôÜëëåõóç ôùí ëéãíéôéêþí áðïèåìÜôùí, áëëÜ êáé åðß ôïõ åðßìá÷ïõ èÝìáôïò ôçò ðþëçóçò ìïíÜäùí. Ôá ìÝëç ôïõ ðáñáñôÞìáôïò ôïõ ÓÐÁÑÔÁÊÏÕ êáôÝóôçóáí óáöÝò, üôé èá õðÜñ÷åé áíôßäñáóç êáé ìÜëéóôá óöïäñÞ óå ïðïéáäÞðïôå êßíçóç ðþëçóçò ìïíÜäùí óå ïðïéïäÞðïôå ãåùãñáöéêü äéáìÝñéóìá ôçò ÷þñáò, ãéá ôá óõìöÝñïíôá ôùí åñãáæïìÝíùí, ôçò åðé÷åßñçóç êáé ôïõ åèíéêïý ðëïýôïõ ôçò ÷þñáò.

Åßíáé äçìüóéï ðïôÜìé ï ÁëéÜêìïíáò Þ éäéùôéêü; ÅÑÙÔÇÓÇ ÔÏÕ Í. ×ÑÕÓÏÃÅËÏÕ ÃÉÁ ÔÇ ×ÑÇÓÇ ÕÄÁÔÉÊÙÍ ÐÏÑÙÍ ÔÇÓ ÄÕÔ.ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ ÁÐÏ ÔÇ ÄÅÇ

Ô

çí áíåîÝëåãêôç êáé êëéìáêïýìåíç ÷ñÞóç ôùí íåñþí ôïõ ÁëéÜêìïíá áðü ôç ÄÅÇ êáé ìÜëéóôá ÷ùñßò íá Ý÷åé åêðïíçèåß áêüìá ó÷Ýäéï äéá÷åßñéóçò ãéá ôï áíôßóôïé÷ï õäáôéêü äéáìÝñéóìá, èÝôåé ìå ãñáðôÞ åñþôçóÞ ôïõ óôçí ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ, ï åõñùâïõëåõôÞò ôùí Ïéêïëüãùí ÐñÜóéíùí / ÏìÜäá ôùí ÐñÜóéíùí óôï Åõñùêïéíïâïýëéï, Íßêïò ×ñõóüãåëïò. ÌåëÝôåò åêôéìïýí üôé óå ïëüêëçñç ôçí ÐåñéöÝñåéáò ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò ïé áíÜãêåò íåñïý ãéá ôïí ôïìÝá ôçò åíÝñãåéáò åßíáé ðåñßðïõ 80.000.000 êõâéêÜ ìÝôñá íåñïý ôï ÷ñüíï, ôç óôéãìÞ ðïõ ïé áíÜãêåò ýäñåõóçò ôùí ðïëéôþí ôçò ÐåñéöÝñåéáò êáëýðôïíôáé ìå 43.000.000. ÐñïóöÜôùò, ç ÄÅÇ áðïöÜóéóå íá êáëýøåé åî ïëïêëÞñïõ ôéò áíÜãêåò óå íåñü ôùí ÁÇÓ Áìõíôáßïõ êáé ÐôïëåìáÀäáò áðü ôç ëßìíç Ðïëõöýôïõ ðïõ ôñïöïäïôåßôáé áðü ôïí ðïôáìü ÁëéÜêìïíá. Áõôü óçìáßíåé áýîçóç ôçò ðïóüôçôáò ðïõ ç ÄÅÇ áíôëåß áðü ôïí ÁëéÜêìïíá áðü ôá 55.000.000 óôá 72.000.000 êõâéêÜ ìÝôñá íåñïý ôï ÷ñüíï. Åðßóçò, ï ÁëéÜêìïíáò åðéâáñýíåôáé åðéðëÝïí áðü ôá õðÜñ÷ïíôá 4 ìåãÜëá õäñïçëåêôñéêÜ öñÜãìáôá ôçò ÄÅÇ óõíïëéêÞò éó÷ýïò 922 ÌW, ç ïðïßá ðñïóåããßæåé ðåñßðïõ ôï 1/3 ôçò óõíïëéêÜ åãêáôåóôçìÝíçò õäñïçëåêôñéêÞò éó÷ýïò ôçò ÷þñáò. Óå áõôÜ Ýñ÷ïíôáé íá ðñïóôåèïýí Üìåóá ôá 135 MW áðü Ýíá áêüìá ìåãÜëï õäñïçëåêôñéêü öñÜãìá ôïõ Åëáößïõ êáèþò êáé ôá 7 MW áðü ôï ó÷åäéáæüìåíï öñÜãìá óôï Íåóôüñéï. Ç ÄÅÇ óôñÜöçêå óôïí ÁëéÜêìïíá ãéá ôéò áíÜãêåò õäñïäüôçóçò ôùí ëéãíéôéêþí óôáèìþí áñ÷éêÜ ôï 1997 áöïý åîáíôëÞèçêáí ôá õäáôéêÜ áðïèÝìáôá ôçò ëßìíçò Âåãïñßôéäáò, ç óôÜèìç ôçò ïðïßáò êáôÝâçêå êáôÜ 32,5 ìÝôñá áðü ôï 1955 Ýùò ôï 2002 ùò áðïôÝëåóìá ôçò ÷ñÞóçò êáé áðü ôç ÄÅÇ. ¼ìùò, ç åðéëïãÞ áõôÞ óõíïäåýôçêå êáé áðü óçìáíôéêü åðéðëÝïí êüóôïò êáèþò ï ÁëéÜêìïíáò åßíáé ðåñßðïõ 60 ÷ëì ìáêñéÜ áðü ôïí ÁÇÓ Áìõíôáßïõ ìå ôïí ïðïßï Ý÷åé áñíçôéêÞ õøïìåôñéêÞ äéáöïñÜ 390 ìÝôñùí, ðñÜãìá ðïõ åðéâáñýíåé ïéêïíïìéêÜ ôç ìåôáöïñÜ íåñïý ëüãù ôïõ êüóôïõò ôùí áãùãþí áëëÜ êáé ôùí ëåéôïõñãéêþí äáðáíþí ôùí áíôëéïóôáóßùí. ÄåäïìÝíïõ üôé üëá áõôÜ åîáêïëïõèïýí íá áðïöáóßæïíôáé ÷ùñßò íá õðÜñ÷åé ó÷Ýäéï äéá÷åßñéóçò ôïõ õäáôéêïý äéáìåñßóìáôïò Ä. Ìáêåäïíßáò, ï Í. ×ñõóüãåëïò ñùôÜ ôçí ÅðéôñïðÞ ôé ìÝôñá ðñïôßèåôáé íá ëÜâåé ãéá íá ðñïóôáôÝøåé ôïí ÁëéÜêìïíá Ýùò üôïõ åêðïíçèåß ôï ó÷Ýäéï äéá÷åßñéóçò, ðïõ åßíáé åäþ êáé ÷ñüíéá õðï÷ñåùìÝíç ç ÷þñá íá Ý÷åé óýìöùíá ìå ôçí Ïäçãßá-Ðëáßóéï 2000/60/ÅÊ ãéá ôá ÍåñÜ. Åðßóçò, èÝôåé ôï æÞôçìá ôçò áðïóáöÞíéóçò ôïõ êüóôïõò õäñïäüôçóçò ôùí ëéãíéôéêþí óôáèìþí ôçò ÄÅÇ êáé æçôÜ ôç óõíäñïìÞ ôçò ÅðéôñïðÞò ãéá ôçí áðïêáôÜóôáóç ôçò ðïëýðáèçò ëßìíçò Âåãïñßôéäáò áëëÜ êáé ãéá ôç óõììüñöùóç ôçò ÄÅÇ ìå ìéá ðéï ïñèïëïãéêÞ ÷ñÞóç ôùí õäáôéêþí ðüñùí óôç âÜóç ôçò åîïéêïíüìçóçò íåñïý-áôìïý óôéò ëéãíéôéêÝò ôçò ìïíÜäåò. Ï Íßêïò ×ñõóüãåëïò äÞëùóå ó÷åôéêÜ: «Ç Ýííïéá ôïõ ðåñéâáëëïíôéêïý Þ åîùôåñéêïý êüóôïõò ôïõ ëéãíßôç ðåñéëáìâÜíåé êáé ôï êüóôïò êáôáóôñïöÞò ôùí õðüãåéùí õäñïöïñÝùí êáôÜ ôçí åîüñõîç, êáé ôï êüóôïò ìåôáöïñÜò íåñïý, êáé ôï êüóôïò êáôáóêåõÞò íÝïõ áñäåõôéêïý óõóôÞìáôïò êáé ôï êüóôïò êáôáóêåõÞò íÝùí õäñåõôéêþí äéêôýùí ðïõ ðñïêýðôïõí ùò áíÜãêç áðü ôçí áðáîßùóç ðáëéþí. Åíþ åßíáé ìéá Ýííïéá äéåèíþò ðáñáäåêôÞ, åíôïýôïéò åîáêïëïõèåß íá äéáéùíßæåôáé ï ìýèïò ôïõ “öôçíïý ëéãíßôç”. ¼ìùò ï ëéãíßôçò äåí åßíáé äéüëïõ öôçíüò êáèþò ôéò åðéðôþóåéò ôïõ óôç äçìüóéá õãåßá êáé ôï ðåñéâÜëëïí ôéò ðëçñþíïõí ïé ¸ëëçíåò ðïëßôåò ðïéêéëïôñüðùò. Ç ÄÅÇ ðñÝðåé íá áíáëÜâåé ôéò åõèýíåò ðïõ ôéò áíáëïãïýí åíþ åßíáé åðåßãïõóá áíÜãêç ç ÷þñá íá óõììïñöùèåß ìå ôçí ÏäçãßáÐëáßóéï ãéá ôá ÍåñÜ åêðïíþíôáò Ýíá ïñèïëïãéêü ó÷Ýäéï äéá÷åßñéóçò ôïõ õäáôéêïý äéáìåñßóìáôïò ôçò ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò ðïõ íá åóôéÜæåé óôçí åîïéêïíüìçóç íåñïý, óôçí áðïêáôÜóôáóç õäÜôéíùí óùìÜôùí üðùò ç Âåãïñßôéäá êáé öõóéêÜ íá åßíáé óõìâáôü ìå ôïí õðÜñ÷ïíôá ó÷åäéáóìü áðüóõñóçò ëéãíéôéêþí ìïíÜäùí óôï ËåêáíïðÝäéï ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò».

Ðáñïõóßáóç ôçò áíáóêáöéêÞò äñáóôçñéüôçôáò óôç èÝóç «ÐáíáãéÜ» Âåëâåíôïý

Ó

ôá ðëáßóéá ôïõ ðñïãñÜììáôïò ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðïëéôéóìïý «ÐÅÑÉÂÁËËÏÍ & ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ» ïñãáíþèçêáí êáé öÝôïò ðáíåëëáäéêÜ åêäçëþóåéò óôéò ðüëåéò ðïõ ðáñïõóéÜæïõí áíáóêáöéêÞ äñáóôçñéüôçôá. Ï ãåíéêüò ôßôëïò ôùí åêäçëþóåùí Þôáí «ËÁÌÐÅÑÅÓ ÉÓÔÏÑÉÅÓ ÖÙÔÉÁÓðáíôÝ÷íïõ ðõñüò óÝëáò». Ìßá áðü ôéò åêäçëþóåéò áõôÝò Þôáí êáé åêåßíç ðïõ ïñãáíþèçêå óôï Âåëâåíôü áðü ôçí 17ç ÅÖÏÑÅÉÁ ÂÕÆÁÍÔÉÍÙÍ ÁÑ×ÁÉÏÔÇÔÙÍ êáé ôçí «ÊÏÉÍÙÍÉÁ ÔÙÍ ÐÏËÉÔÙÍ ÔÏÕ ÂÅËÂÅÍÔÏÕ» ôï ÓÜââáôï 10 Ïêôùâñßïõ 2012 óôï Ðíåõìáôéêü ÊÝíôñï Âåëâåíôïý. Ç ðñïúóôáìÝíç ôçò 17çò ÅÂÁ, Áñ÷áéïëüãïò ê. Ìáñßæá ÔóéÜðáëç ðáñïõóßáóå óôï êïéíü ôçí áíáóêáöéêÞ äñáóôçñéüôçôá óôç èÝóç «ÐáíáãéÜ» Âåëâåíôïý, ôá åõñÞìáôá êáé ôçí éóôïñéêÞ ôïõò áîßá. Óôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò óôçí åêäÞëùóç ðñïóöÝñïíôáí êáëáßóèçôï åíçìåñùôéêü öõëëÜäéï áðü ôï Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý ìáæß ìå åéäéêü óçìåßùìá ãéá ôéò áíáóêáöÝò óôï Âåëâåíôü. Ç ðñùôï÷ñéóôéáíéêÞ Ýðáõëç ðïõ âñÝèçêå óôï ÷ùñÜöé ôïõ Áíôþíç Êáìêïýôç êáé Ýíáò ïëüêëçñïò ïéêéóìüò Þôáí ôï áíôéêåßìåíï ôçò ðáñïõóßáóçò, ìáæß ìå ôá åõñÞìáôá, ôïõò êßïíåò, ôá øçöéäùôÜ êáé Üëëá áñ÷áéïëïãéêÜ äåäïìÝíá ôùí ðñþôùí áéþíùí ìåôÜ ×ñéóôüí óôï óõãêåêñéìÝíï óçìåßï. Ôá ìÝ÷ñé ôþñá óçìáíôéêÜ åõñÞìáôá ìáñôõñïýí ôç æùÞ êáé ðáñïõóßá ôùí ðñïãüíùí ìáò óôï óçìåßï áõôü ðåñßðïõ ìÝ÷ñé ôïí 12ï áéþíá ì.×. Ïé áíáóêáöéêÝò åñãáóßåò õðïóôçñßæïíôáé áõôÞ ôçí ðåñßïäï êáé áðü åñãáæüìåíïõò ôçò Ì.Ê.Ï. ìÝóá áðü ôï ðñüãñáììá ôçò «ÊÏÉÍÙÖÅËÏ¾Ó ÅÑÃÁÓÉÁÓ». Ç äéïßêçóç ôçò «êïéíùíßáò Ðïëéôþí Âåëâåíôïý» åõ÷áñéóôåß ôçí ê. ÔóéÜðáëç êáé ôïõò óõíåñãÜôåò ôçò ãéá ôçí åðéìÝëåéá ìå ôçí ïðïßá áó÷ïëåßôáé ìÝóù ôçò 17çò ÅÂÁ ìå ôéò áñ÷áéïëïãéêÝò áíáóêáöÝò ôïõ Âåëâåíôïý, êáèþò êáé ãéá ôç äéïñãÜíùóç ôçò åíçìåñùôéêÞò åêäÞëùóçò, ðïõ Þôáí ç äåýôåñç êáôÜ óåéñÜ áðü ôï 2010, ìå ôçí ðñüïäï ôùí åñãáóéþí. Åðßóçò åõ÷áñéóôïýí ôçí óõíôïðßôéóóÜ õðÜëëçëï ôçò 17çò ÅÂÁ ê. Êáßôç ÌõëùíÜÊáñá÷ßôïõ ãéá ôçí åðß ìÝñåò îåíÜãçóç åðéóêåðôþí êáé êõñßùò ìáèçôþí óôïõò ÷þñïõò ôçò áíáóêáöÞò.


ÈÁÑÑÏÓ

"

ÊÏÆÁÍÇ

ÅÉÓ ÙÔÁ ÌÇ ÁÊÏÕÏÍÔÙÍ

«Eßíáé ìáêñéÜ ç ÊáóôïñéÜ» ÔñáíôÜ÷ôçêå ôéò ðñïÜëåò ç ÄõôéêÞ Ìáêåäïíßá ìå ôçí óõãêÝíôñùóç ðïõ Ýãéíå óôçí ÊáóôïñéÜ ãéá ôï ðåôñÝëáéï èÝñìáíóçò. ÊÜôù üìùò óôçí ÁèÞíá ïýôå ðïõ óõãêéíÞèçêáí. -Ðïõ ðÝöôåé áõôÞ ç ÊáóôïñéÜ ñùôïýóå ï Ýíá Üó÷åôïò óôïí Üëëïí. -ÊÜðïõ óôá óýíïñá . ÌÝóá , Ýîù èá óå ãåëÜóù -Ãéá íá äéáìáñôýñïíôáé èá åßíáé ìÝóá ! Ôé îÝñïõìå ãé áõôÞí ; -¼ôé åßíáé ç ðáôñßäá ôïõ ÐåôóÜëíéêïõ ! Åðßóçò üôé Ý÷åé åîáéñåôéêÜ öáóüëéá êáé ìÞëá. -Å ôüôå áò ôá ðùëÞóïõí í’ áãïñÜóïõí ðåôñÝëáéï. -¸÷åé êáé ðïëý êñýï . ¸êáíá öáíôÜñïò óôï Áìýíôáéï êáé åßðá áìÜí íá âãÜëù ôïí ÷åéìþíá . Ôï -10 åßíáé ôï 0 ôï äéêü ìáò ! - Ìá ôüôå åßíáé ìáèçìÝíïé . ×þñéá üôé Üëëáîáí ôïõò ëÝâçôåò ðåôñåëáßïõ ìå îýëá. ÄÜóç Ý÷ïõí ôé Üëëï èÝëïõí. -Êáé óôï ó÷ïëåßï ðùò èá æåóôáßíïíôáé ôá ðáéäéÜ ; -Èá öÝñíïõí îýëá áðü ôï óðßôé . Ðùò êÜíáíå ðáëéÜ óôçí åðáñ÷ßá. -Êáé óôï íïóïêïìåßï; -Ôá ßäéá áêñéâþò . Áò óõíåéóöÝñïõí êÜôé êé ïé áóèåíåßò . -Íáé áëëÜ üôáí áäéáèÝôçóå ï ê. ÐåôóÜëíéêïò óôåßëáìå áåñïðëÜíï êáé ôïí ðÞñå. -Ìüëéò ãßíïõí êé áõôïß ðñüåäñïé ôçò ÂïõëÞò èá ôï åðáíáëÜâïõìå -Äåí ìïõ ëåò ôï Äéóðçëéü Ýíáò ðñïúóôïñéêüò ïéêéóìüò åêåß äåí ðÝöôåé ; -ÂÝâáéá . -ÊáëÜ åöôÜ ÷éëéÜäåò ÷ñüíéá æïýóáí ìå îýëá êáé èÝëïõí êáé ðåôñÝëáéï ïé ÷ùñéáôáñÝïé . Íá áíåâÜóåôå êáé ôï ñåýìá ! Ïñßóôå ìáò . Óçêþèçêáí ôá ðüäéá íá ÷ôõðÞóïõí ôï êåöÜëé. -Ìá ãéáôß äåí ôïõò éêáíïðïéïýìå . Óôï êÜôù-êÜôù ôï öôçíü ðåôñÝëáéï èÝñìáíóçò äåí Ý÷åé êáé ôüóç ó÷Ýóç ìå ôï ëáèñåìðüñéï. -ÊáëÜ êáé ôá ëåöôÜ ðïõ ÷Üíïõìå áðü ôï ëáèñåìðüñéï ðïéïò èá ìáò ôá äþóåé; -Ôá êïñüéäá ! -ÌðÜâï ìáèáßíåéò . Áêïõ ôþñá ôé Ýìáèá êáé ç ôñüúêá óôÞëùóå ôá ðüäéá ôçò ó áõôü ôï èÝìá. - Ï ìåãÜëïò ìðüóçò áãüñáóå ìéá ìåãÜëç åôáéñßá äéáíïìÞò êáé èÝëåé íá âãÜëåé ôá óðáóìÝíá. Ôçëåöþíçóå óôïõò äéêïýò ôïõ ìðüóçäåò áõôïß ðéÜóáí ôïí Ôüìóåí êé Ýãéíå ç äïõëåéÜ! Ôï ëáèñåìðüñéï èá óõíå÷ßóåé ! -Êáé ìå ôï íáõôéëéáêü ðåôñÝëáéï ôé èá ãßíåé ; -Ôá ßäéá ìå ðÝñõóé . ÐéÜóáí ïé åöïðëéóôÝò ôïõò ôñïúêáíïýò êáé ôï ñõèìßóáíå ! -ÄçëáäÞ üôé üôé èÝëïõí ôá äéêÜ ìáò ëáìüãéá âÜæïõí ôçí ôñüúêá íá ôï åðéâÜëåé ; -Ìá ôï åßðå êé ï Ìðåíßôï . -Êáé ãéáôß äåí ôïõò îåìðñïóôéÜæïõí ôïõò ëáèñÝìðïñïõò ; -Ãéáôß èá ôïõò áðïëýóïõí çëßèéå. Ïõö åóý äåí ìáèáßíåéò ìå ôßðïôå! ÖõóéêÜ åìåßò åìðéóôåõüìáóôå áðüëõôá üóïõò ïé ëáèñÝìðïñïé äéÜëåîáí ãéá íá ôïõò øçößóïõìå . Äåí ìðïñåß ìéá óôÜëá ðáôñéùôéóìü èá Ý÷ïõí Ï ÐÁÑÏÉÌÉÁÓ (Ê.Ä)

Êáëëéåñãïýóå ÷áóßò óôïí ¢ãéï ×ñéóôüöïñï ÓõíåëÞöèç, ôçí ÊõñéáêÞ ôï ðñùß óôïí ¢ãéï ×ñéóôüöïñï ôïõ ÄÞìïõ Åïñäáßáò, áðü áóôõíïìéêïýò ôïõ ÔìÞìáôïò Áóöáëåßáò ÐôïëåìáÀäáò, 53÷ñïíïò ãéá êáëëéÝñãåéá êÜííáâçò. ÓõãêåêñéìÝíá, ìåôÜ áðü ìåèïäéêÞ Ýñåõíá, ïé áóôõíïìéêïß óõíÝëáâáí ôïí 53÷ñïíï åðåéäÞ êáëëéåñãïýóå óå áãñïôéêÞ ðåñéï÷Þ, äåêáÝîé äåíäñýëëéá êÜííáâçò, ýøïõò áðü åîÞíôá åêáôïóôÜ Ýùò Ýíá ìÝôñï êáé óáñÜíôá åêáôïóôÜ ôá ïðïßá Þôáí åðéìåëþò êñõììÝíá. Ç óýëëçøç ôïõ 53÷ñïíïõ Ýãéíå ìüëéò áõôüò åß÷å ðåñéóõëëÝîåé ôá ÷ëùñÜ öýëëá êáé ôéò öïýíôåò áðü ôá áíùôÝñù äåíäñýëëéá. Óôçí êáôï÷Þ ôïõ âñÝèçêáí êáé êáôáó÷Ýèçêáí: •äýï óáêïýëåò, ðïõ ðåñéåß÷áí ÷ëùñÜ öýëëá êáé öïýíôåò êÜííáâçò óõíïëéêïý âÜñïõò äýï êéëþí êáé ôåôñáêüóéá ôñéÜíôá ãñáììÜñéùí êáé •Ýíá øáëßäé, ôï ïðïßï ÷ñçóéìïðïéïýóå ãéá ôçí óõãêïìéäÞ. ÐñïáíÜêñéóç åíåñãåß ôï ÔìÞìá Áóöáëåßáò ÐôïëåìáÀäáò. Ï óõëëçöèåßò èá ïäçãçèåß óôïí ê. ÅéóáããåëÝá Ðëçììåëåéïäéêþí ÊïæÜíçò.

ðáããåëìáôéêÜ éêáé ìáôá áðïöïßôùí Ð . Ð .Ó Ôçí êáôï÷ýñùóç ôùí åðáããåëìáôéêþí äéêáéùìÜôùí ôùí åéäéêïôÞôùí ãéá ôéò ïðïßåò äåí Ý÷ïõí åêäïèåß åðáããåëìáôéêÜ äéêáéþìáôá, ôùí íÝùí åéäéêïôÞôùí êáé ôùí åéäéêïôÞôùí óôéò ïðïßåò äåí Ý÷ïõí äïèåß áíôéóôïé÷ßåò, üëùí ôùí ôýðùí ó÷ïëåßùí ôçò ÄåõôåñïâÜèìéáò ÅðáããåëìáôéêÞò Åêðáßäåõóçò (Ä.Å.Å.), æçôÜ ìå åñþôçóÞ ôïõ ðñïò ôïí áñìüäéï Õðïõñãü, ï âïõëåõôÞò ÊïæÜíçò ê. Ã. Êáóáðßäçò. Ôüóï ç êáèõóôÝñçóç Ýêäïóçò íÝùí Ðñïåäñéêþí ÄéáôáãìÜôùí, üóï êáé ç ìç êáôï÷ýñùóç ìå ôéò õðÜñ÷ïõóåò äéáôÜîåéò ôùí åðáããåëìáôéêþí äéêáéùìÜôùí ôùí ðáëáéþí åéäéêïôÞôùí, êáèéóôïýí üìçñïõò, åðß ìáêñü, ÷éëéÜäåò áðïöïßôïõò ôùí ó÷ïëþí Ä.Å.Å. êáé ôïõò áðïêëåßïõí áðü ôçí áãïñÜ åñãáóßáò. Åéäéêüôåñá, äå, ãéá ôç ÄõôéêÞ Ìáêåäïíßá, óôåñïýí óôïõò áðïöïßôïõò ôç äõíáôüôçôá áðïññüöçóçò áðü ôç Ä.Å.Ç. óôéò áíôßóôïé÷åò èÝóåéò ðïõ ðñüóöáôá ðñïêÞñõîå, óå ìéá ôüóï äýóêïëç ïéêïíïìéêÞ óõãêõñßá ãéá ôïí ôüðï êáé óå ìéá ðåñéï÷Þ ðïõ êáôáãñÜöåé ôá õøçëüôåñá ðïóïóôÜ áíåñãßáò. Ï ê. Êáóáðßäçò ðñïôåßíåé, ìÜëéóôá, ôçí Üìåóç êáôï÷ýñùóç ìå ôéò õðÜñ÷ïõóåò äéáôÜîåéò ôïõëÜ÷éóôïí ôùí ðáëáéþí åéäéêïôÞôùí, Ýùò üôïõ åêäïèïýí ôá íÝá ÐñïåäñéêÜ ÄéáôÜãìáôá ðïõ èá äþóïõí ïñéóôéêÞ ëýóç ãéá ôï óýíïëï ôùí åéäéêïôÞôùí.

Ôñßôç 23 Ïêôùâñßïõ 2012

Ó

Ð Ó Ì

Ó

Ì Ê

Ê Ê Ó Ó ÓÊ ÃñÜöåé ï Âáóßëçò Áðïóôüëïõ

Ôï ðáñÜñôçìá ôïõ ÓõíäÝóìïõ áðïóôñÜôùí áîéùìáôéêþí ÊïæÜíçò ðñáãìáôïðïßçóå ôçí ÊõñéáêÞ 21 Ïêôùâñßïõ 2012 ðñïóêõíçìáôéêÞ åêäñïìÞ óôïõò éåñïýò ôüðïõò ôçò ðåñéöÝñåéáò Ãñåâåíþí, ôá ÂÝíôæéá êáé ÄåóêÜôç. ¸÷ïíôáò ùò áöåôçñßá ôçí ÊïæÜíç äéáó÷ßæïíôáò ôïõò ïéêéóìïýò ôïõ ÔóéáñôóéáìðÜ êáé Âåíôæßùí, ðåñíþíôáò áðü ôçí ÉåñÜ ÌïíÞ Ôïõñíéêßïõ óôç íÝá áóöáëÞ èÝóç, êáôáëÞîáìå óôçí ÉåñÜ ÌïíÞ ôïõ Ïóßïõ ÍéêÜíïñïò. Óôï ðáñåêêëÞóéï ôïõ Áãßïõ Äçìçôñßïõ ðáñáêïëïõèÞóáìå, ìáæß ìå ðñïóêõíçôÝò áðü ôá ãýñù ÷ùñéÜ, ôç èåßá ëåéôïõñãßá ìå éåñïñãïýíôá ôï ìïíá÷ü Ôéìüèåï. Åêêëçóéáóìüò ðñáãìáôïðïéåßôáé óôïí ßäéï ôüðï êáè´ åêÜóôç ÊõñéáêÞ, ìå äõíáôüôçôá ôÝëåóçò ôïõ ìõóôçñßïõ ôçò âÜðôéóçò. Óôç óõíÝ÷åéá ìÝóá áðü ôï íÝï áóöáëôïóôñùìÝíï äñüìï, ðñïóöïñÜ ôçò Ð.Å Ãñåâåíþí, áíåâÞêáìå ìå ôï ëåùöïñåßï óôï êõñßùò ìïíáóôÞñé. ÅðéóêåöèÞêáìå ôï êáèïëéêü, ôïí éåñü íáü ôïõ ïóßïõ ÍéêÜíïñïò, ôá êñáóïâÜñåëá, óôï áñ÷ïíôáñßêé ðÞñáìå ôïí êáöÝ ìáò. ÌïíáóôÞñé Åõáããåëßóôñéáò: ÊïíôÜ óôïí ïéêéóìü ÐáëéïõñéÜ (ðñþçí ÆìéÜôóé), óôï üñïò ÌðïõíÜóéá êáé óå õøüìåôñï 1000 ìÝôñùí áíçãÝñèç ôï Ýôïò 1148 ç ÉåñÜ ÌïíÞ Åõáããåëßóôñéáò, áöéåñùìÝíç óôïí Åõáããåëéóìü ôçò Èåïôüêïõ. ÃéïñôÜæåé ôçí 25ç Ìáñôßïõ êáé ÄåêáðåíôÜýãïõóôï. Áðü äù áíôéêñßæåéò ôïí ðåñÞöáíï Ìðïýñéíï, ôç Âáóéëßôóá. Ãõíáéêåßï ìïíáóôÞñé áñ÷éêÜ, óõíÝ÷éóå ùò áíäñéêü ìÝ÷ñé ôï 1935. ÏéêïíïìéêÜ óôçñß÷èçêå óôçí êáëëéÝñãåéá áãñþí êáé åêôñïöÞ êïðáäéÜñéêçò êôçíïôñïößáò, ìåëéóóïêïìßá, áãåëáäïôñïößá. ÓÞìåñá äå ëåéôïõñãåß, óôåñåßôáé ìïíá÷þí. Äáóï÷þñé: Äåýôåñïò ðñïïñéóìüò ôï ìïíáóôÞñé ôçò Ìåôáìïñöþóåùò ôïõ ÓùôÞñïò, óôï Äáóï÷þñé óå Ýíáí ðáíÝìïñöï êáé åýöïñï ôüðï. ÊáôÜ

¢äåéïò óáí óðÞëáéï Ôïõ Êùí/íïõ ÔæÝêç

Ê

áèüôáí óôï ãñáöåßï ôïõ êáé Ýóôñéâå ôç ìïõóôÜêá ôïõ. Ï Þëéïò Üñ÷éóå íá á÷íïöÝããåé ðßóù áðü ôéò âïõíïêïñöÝò ôïõ ÃñÜììïõ. ÌÜëëïí èá Ý÷ïõìå ìéá áñêåôÜ æåóôÞ ìÝñá óêÝöôçêå. Åäþ êáé áñêåôÜ ÷ñüíéá õðçñåôïýóå óôï áêñéôéêü ÷ùñéü ùò Áóôõíïìéêüò ÓôáèìÜñ÷çò êáé ðáñÜ ôéò ãêñßíéåò ôçò ïéêïãÝíåéáò íá ìåôáôåèïýí óå ìéá ìåãáëýôåñç ðüëç, áõôüò áñíéïýíôáí ðåéóìáôéêÜ. Êáé åß÷å äßêéï. Ï ôüðïò ðëïýóéïò, ïé ôóåëéãêÜäåò áñêåôÜ ãåííáéüäùñïé, ïé ãåùñãïß êáé ïé õëïôüìïé ôï ßäéï, âïçèïýóáí íá áõîÜíåé óçìáíôéêÜ ôï ìéóèü ôïõ êáé ìÜëéóôá íá Ý÷åé áðïêôÞóåé óðßôé óôçí ðüëç. Ðñï÷þñçóå ðñïò ôï ðáñÜèõñï êáé ôï Üíïéîå. Áðü ôç ãùíéÜ ôïõ áðÝíáíôé êôéñßïõ, åßäå ôïí õöéóôÜìåíü ôïõ ×ùñïöýëáêá íá óÝñíåé áðü ôï ãéáêÜ Ýíáí êôçíïôñüöï. Ìüëéò áíáãíþñéóå ôïí óõëëçöèÝíôá, ôïí Ýðéáóå êñýïò éäñþôáò. Ìüëéò ÷èåò ãéá Ýíá Ýíôáëìá ôçò Åöïñßáò ãéá ÷ñÝç ôïõ ðñïò ôï Äçìüóéï, ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáí áðü âüóêçóç äçìüóéáò Ýêôáóçò êáé ðñïêåéìÝíïõ íá ôï êáèõóôåñÞóåé åß÷å äå÷èåß ðåóêÝóé Ýíá äï÷åßï ôõñß. Ôé óôï êáëü ìðëÝêïíôáí óôá ðüäéá ôïõ ï ×ùñïöýëáêáò;

ôç äéÜñêåéá ôïõ åëëçíïúôáëéêïý ðïëÝìïõ ïé ¢ããëïé ôï ÷ñçóéìïðïßçóáí ùò áðïèÞêç ðõñïìá÷éêþí. Ïé åéêüíåò ëåçëáôÞèçêáí, ôï ìïíáóôÞñé åñåéðþèçêå. Ç åðáíßäñõóç ôïõ ìïíáóôçñéïý ôï Ýôïò 2000 ïöåßëåôáé óôç ìïíá÷Þ ÌáñéÜì ç ïðïßá óÞìåñá óõíåðéêïõñåßôáé áðü äýï Üëëåò ìïíá÷Ýò. ÄåóêÜôç: ×ôéóìÝíç óå õøüìåôñï 860 ìÝôñùí åßíáé Ýäñá äÞìïõ óôïí ïðïßï õðÜãïíôáé ïé ïéêéóìïß Äáóï÷þñé, ÐáñáóêåõÞ, ÃÞëïöïò, ÐáëéïõñéÜ, ÐáíáãéÜ, Êáñðåñü, ÄÞìçôñá, ÔñéêêïêéÜ, ¢íïéîç, Ôñéöýëëé. ÊáôÜêáëç. ÁðÝ÷åé áðü ôá ÃñåâåíÜ 60 ÷éëéüìåôñá. Óôçí Ð.Å Ãñåâåíþí õðÞ÷èç ôï Ýôïò 1964 (Í.Ä) 4398 áöïý áðïóðÜóèçêå áðü ôï Íïìü Ëáñßóçò. ÏíïìáóôÞ ç âéïôå÷íßá åêêëçóéáóôéêþí åéäþí, åðéðëïðïéßáò, ôá Üñéóôá ãáëáêôïêïìéêÜ, ãåùñãéêÜ, ìåëéóóïêïìéêÜ ðñïúüíôá. Åíôõðùóéáêü ôï ìíçìåßï ôùí ðåóüíôùí ìðñïóôÜ áðü ôï ðåôñü÷ôéóôï äçìáñ÷åßï óôï ïðïßï åßíáé êáôáãåãñáììÝíá åêáôüí ïãäüíôá åííÝá (áñ.189) èýìáôá áðü üëåò ôéò éóôïñéêÝò ðåñéüäïõò ìå ôá ðåñéóóüôåñá áðü ôïí åìöýëéï ðüëåìï. Ïíïìáóôü ôï Ýèéìï ôïõ îåðñïâïäßóìáôïò ôçò Ðáó÷áëéÜò, ìïíáäéêü óôç ÷þñá ìáò ï ôñßðáôïò ÷ïñüò ç “áíäñïõìÜíá”. Ï Ðïëéôéóôéêüò óýëëïãïò ÄåóêÜôçò äéïñãáíþíåé ðëÞèïò åêäçëþóåùí, åêäßäåé ìçíéáßá åöçìåñßäá. Óôá ãñá-

öéêÜ êáôáóôÞìáôá ôçò ðëáôåßáò ïé Äåóêáôéþôåò Ýðáéñíáí ôïí êáöÝ ôïõò, åõ÷áñéóôþ ôïí åðé÷åéñçìáôßá ê.ÌùõóéÜäç ãéá ôï êÝñáóìá ôïõ ôóßðïõñïõ. ÅðéóêåöèÞêáìå ôïí ðïëéïý÷ï éåñü Íáü ôïõ Áãßïõ Êùíóôáíôßíïõ êáé ÅëÝíçò óôçí ðëáôåßá üðïõ óôçí åßóïäï äåóðüæåé ç ðñïôïìÞ ôïõ ëï÷áãïý ÄçìïóèÝíç ÌáíïõóÜêç, áðü ÌõóôñÜ Ëáêùíßáò, ï ïðïßïò Ýðåóå ìá÷üìåíïò ãéá ôçí áðåëåõèÝñùóç ôçò ÄåóêÜôçò óôéò 6 Ïêôùâñßïõ 1912. ÓõìöÜãáìå óôï êôÞìá “ÐÝôñéíï” ðïõ ï éäéïêôÞôçò ìå ðïëý ìåñÜêé äçìéïýñãçóå Ýíá ëáïãñáöéêü ìïõóåßï ìå ðëçèþñá åêèåìÜôùí. Åêåß ìáò äéáóêÝäáóáí ïé ðïëõôÜëáíôïé ìïõóéêïß Êïõóéþñáò Âáóßëçò êáé Ôæáëáìðßñáò ÈáíÜóçò. Óôï ôñáãïýäé åíôõðùóßáóå ï Äåóêáôéþôçò åêäñïìåýò ê.ÅëåõèÝñéïò Ìåôáîéþôçò. Áîßæïõí óõã÷áñçôÞñéá óôïí ðñüåäñï ôçò ¸íùóçò áðïóôñÜôùí áîéùìáôéêþí õðïóôñÜôçãï ê Ìé÷Üëç ÊáøÜëç ãéá ôçí ïñãÜíùóç ôçò åêäñïìÞò, ãéá ôç óùóôÞ åðéëïãÞ ðïõ åß÷å ùò óôü÷ï ôçí áíÜäåéîç ôùí èñçóêåõôéêþí ìíçìåßùí ôïõ ôüðïõ ìáò, ôï óõìâïëéóìü ãéá óôÞñéîç êáé ôüíùóç ôçò ôïðéêÞò ïéêïíïìßáò. Áêüìç ôï ãõìíáóéÜñ÷ç ÄåóêÜôçò ê. ÔçëÝìá÷ï ÊáøÜëç ãéá ôçí îåíÜãçóç êáé ãéá ôéò óçìáíôéêÝò ðëçñïöïñßåò ðïõ ìáò Ýäùóå ãéá ôçí éóôïñßá ôçò ðåñéï÷Þò.

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÇ ÏÑÃÁÍÙÓÇ ËÁÚÊÏÕ ÓÕÍÄÅÓÌÏÕ-×ÑÕÓÇ ÁÕÃÇ, ÄÕÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ.

Ó÷åôéêÜ ìå ôéò ôçëåöùíéêÝò ï÷ëÞóåéò ðñïò ôïí Óåâáóìéüôáôï Ìçôñïðïëßôç Óéóáíßïõ & Óéáôßóôçò ê.ê. Ðáýëï. Ç Ô.Ï. ÊïæÜíçò ôïõ Ëáúêïý ÓõíäÝóìïõ-×ñõóÞ ÁõãÞ, êáôáäéêÜæåé áðåñßöñáóôá ôéò üðïéåò ýâñåéò êáé áðåéëÝò åäÝ÷èç ôçëåöùíéêþò ï Óåâáóìéüôáôïò Ìçôñïðïëßôçò Óéóáíßïõ êáé Óéáôßóôçò ê.ê. Ðáýëïò, áðü Üôïìá ôá ïðïßá ÷ñçóéìïðïéïýí ôï üíïìá ôçò ×ñõóÞò ÁõãÞò. ¸÷åé ðáñáôçñçèåß ôïí ôåëåõôáßï êáéñü üôé õðÜñ÷ïõí êÜðïéïé ïé ïðïßïé êÜíïõí ÷ñÞóç ôïõ ïíüìáôïò ôçò ×ñõóÞò ÁõãÞò ãéá éäßïí Þ êáêþò åííïïýìåíï óõìöÝñïí, ÷ñçóéìïðïéþíôáò ëåêôéêÞ Þ Üëëç ìïñöÞ âßáò. Äçëþíïõìå áðåñßöñáóôá üôé ôÝôïéåò åíÝñãåéåò Þ ôÝôïéá ìïñöÞ âßáò åßíáé áíôßèåôåò ùò ðñïò ôç ×ñõóÞ ÁõãÞ êáé ôéò êáôáäéêÜæïõìå áðïëýôùò. Áõôïý ôïõ ôýðïõ ç ëåêôéêÞ âßá åßíáé óýíçèåò ôáêôéêÝò ðñïâïêÜôóéáò ôùí áñéóôåñþí êáé óå êáìßá ðåñßðôùóç äéêÞ ìáò. Äåí åðéêñïôïýìå ôéò èÝóåéò êáé ôç óôÜóç ôïõ Ìçôñïðïëßôç Óéóáíßïõ êáé Óéáôßóôçò ê.ê. Ðáýëïõ üóïí áöïñÜ ôï èÝìá ìå ôç âëÜóöçìç èåáôñéêÞ ðáñÜóôáóç Corpus Christi êáé äåí óõìöùíïýìå ìå ôï ðåñéå÷üìåíï ôçò äÞëùóçò ôïõ áëëÜ ðïëëþ ìÜëëïí äåí åðéêñïôïýìå êáé ôçí åê ôïõ ôçëåöþíïõ áóêçèåßóá âßá êáôÜ ôïõ Ìçôñïðïëßôç. Ðñïôåßíïõìå äå óôïõò ðáñÜ ôïí Ìçôñïðïëßôç, üðùò ðñïâïýí óôéò íüìéìåò åíÝñãåéåò ãéá ôçí Üñóç ôïõ ôçëåöùíéêïý áðïññÞôïõ, ôïí åíôïðéóìü ôùí õðáéôßùí êáé ôçí ðáñáäåéãìáôéêÞ ôéìùñßá áõôþí áðü ôï Íüìï. Ô.Ï. ÊïæÜíçò, Ëáúêïý ÓõíäÝóìïõ-×ñõóÞ ÁõãÞ

¢íïéîå ôï ðáñÜèõñï êáé óå ìéá áðÝëðéäá ðñïóðÜèåéá íá áðåëåõèåñþóåé ôïí êñáôïýìåíï, öþíáîå: «¢óôïí, Üóôïí, Þñèå Üëëç äéáôáãÞ». ¹ñèå Üëëç äéáôáãÞ êáé ãéá ôïõò ðïëéôéêïýò ìáò áöïý äåí êáôÜöåñáí íá áðïìïíþóïõí êáé íá óôåßëïõí óôïí áãýñéóôï áõôïýò ôïõò ðïëéôéêïýò ðïõ äéáóðÜèéóáí êáé êáôÜêëåøáí ôï Äçìüóéï. Ðïõ åðéìÝíïõí íá êñýâïíôáé ðßóù áðü ôï Óýíôáãìá ãéá ôï Üóõëï, åíþ èá ìðïñïýóáí íá ðáñáéôçèïýí ìå äÞëùóÞ ôïõò ôçò áóõëßáò ôïõò. Ðïõ åîáêïëïõèïýí óå ÷áëåðÝò ìÝñåò íá åìðáßæïõí üëïé ôïõò ôï ëáü êáé íá êïñïúäåýïõí ìå ôç öôþ÷åéá êáé ôçí áíÝ÷åéÜ ôïõ. ¹ñèå Üëëç äéáôáãÞ ãéá ôïõò óõíäéêáëéóôÝò, áöïý öùíÜæïõí ãéá áëëáãÝò ôïõ óêçíéêïý, áëëÜ ÷ñçóéìïðïéïýí ôéò ßäéåò ìÜóêåò ðïõ öïñïýóáí åäþ êáé äåêáåôßåò, ÷ùñßò íá ìåôáêéíçèïýí áðü ôéò óôåßñåò éäÝåò êáé äñÜóåéò ôïõò, ïýôå âÞìá. ¹ñèå Üëëç äéáôáãÞ ãéá ôïõò åðé÷åéñçìáôßåò ðïõ ôá ìáæåýïõí êáé ðÜíå óå ÷þñåò åõêáéñßáò, åíþ ãíùñßæïõí üôé ÷ñùóôÜíå óôç ÷þñá ôïõò üëá ôá ÷ñÞìáôá ôùí êáôÜ êáéñïýò äéåõêïëýíóåùí êáé ðáñï÷þí ðñïò áõôïýò áëëÜ êáé ãéá ôïõò éèýíïíôåò ðïõ äåí áðáéôïýí áõôÜ ôá ÷ñÞìáôá. ¹ñèå Üëëç äéáôáãÞ ãéá ôïõò öïñïöõãÜäåò ôïõ åîùôåñéêïý ìå ôéò ëßóôåò ËáãêÜñíô, áöïý êáíÝíáò ôïõò äåí âãÞêå íá æçôÞóåé óõãíþìç áðü ôï ëáü êáé ôç ÷þñá ôïõ, áëëÜ êáé ãéá ôá áöåíôéêÜ ðïõ ôïõò ðñïóôáôåýïí áêüìç. ¼ìùò óå üëá áõôÜ êáé ðÜíù áðü áõôÜ õðÜñ÷åé ï ëáüò. Ðïõ ôåëéêÜ áíáãïñåýåôáé óå ýðáôï ìýóôç ôçò æùÞò. Ðïõ ðáñáìÝíåé áôÜñá÷ïò óôïí åðéêåßìåíï óåéóìü. Ðïõ ðáñáìÝíåé Üãñõðíïò óáí íá Ý÷åé åðßãíùóç ôïõ êéíäýíïõ. Åõãåíéêüò óáí êáëåóìÝíïò óå îÝíï óðßôé. Õðï÷ùñçôéêüò óáí ðÜãïò ðïõ ëéþíåé. Áðëüò óáí áðåëÝêçôï êïýôóïõñï. ÁëëÜ Üäåéïò óáí óðÞëáéï êáé èïëüò óáí ëáóðüíåñï.

Óõììåôï÷Þ ôïõ Óõëëüãïõ Êáñêéíïðá í Êï Üíçò óôçí Êéíçôïðïßçóç ôïõ Ê Ð Êï Üíçò ñßôç ÐñÝðåé íá ãßíåé îåêÜèáñï óå êÜèå áñìüäéï öïñÝá êáé óå êÜèå áñìüäéï ðáñÜãïíôá üôé ïé êáñêéíïðáèåßò ìÜ÷ïíôáé ãéá ôçí áîéïðñÝðåéÜ ôïõò. ÅðéôÝëïõò íá ìðåé öñáãìüò óå ðïëéôéêÝò êáé íïïôñïðßåò ðïõ Ý÷ïõí ìåôáôñÝøåé ôï íÝï óýóôçìá ðéóôïðïßçóçò áíáðçñßáò óå ôüðï âáóáíéóôçñßïõ êáé ðåñéêïðÞò äáðáíþí ãéá ôçí åõðáèÞ ïìÜäá ôùí êáñêéíïðáèþí (áôüìùí ìå áíáðçñßá). ¸ùò êáé óÞìåñá Ý÷ïõìå êáôáâÜëëåé õðåñÜíèñùðåò êáé óõíå÷åßò ðñïóðÜèåéåò, ðñïêåéìÝíïõ ç ïñãÜíùóç êáé ëåéôïõñãßá ôùí ÊÅÐÁ íá óôçñé÷ôåß óôéò áñ÷Ýò ôçò áîéïðñÝðåéáò êáé ôïõ óåâáóìïý. Óôçí ðáñïýóá óôéãìÞ ðÜíù áðü 70 ÷éëéÜäåò Üôïìá ìå áíáðçñßá âñßóêïíôáé óôéò ëßóôåò áíáìïíÞò ôùí ÊÅÐÁ. Óå Ýíá ìåãÜëï ðïóïóôü Ý÷åé áíáóôáëåß, åðß ìáêñü ÷ñïíéêü äéÜóôçìá, ç óýíôáîç Þ ôï åðßäïìá áíáðçñßáò êáé ôï âéâëéÜñéï õãåßáò, Ýùò üôïõ åðáíåîåôáóèïýí áðü ôéò ÕãåéïíïìéêÝò ÅðéôñïðÝò êáé åêäïèåß ç ó÷åôéêÞ ÃíùìÜôåõóÞ. Ç ôñáãéêÞ üìùò áõôÞ êáôÜóôáóç, ïäçãåß óå ìßá ðñùôïöáíÞ áíèñùðéóôéêÞ êñßóç. Ï Óýëëïãïò Êáñêéíïðáèþí ÊïæÜíçò áðåõèýíåé åõñý êÜëåóìá óôÞñéîçò ðñïò ôçí êïéíùíßá ôçò ÊïæÜíçò íá óõìðáñáóôáèåß óôá äßêáéá áéôÞìáôÜ ìáò óôçñßæïíôáò ôïí áãþíá ìáò. Ãéá ôï Ä.Ó. Ç ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÖÁÍÇ ÄÉÍÏÐÏÕËÏÕ

ÌïõóéêÞ ê Þëùóç ê åóç ùôïãñáößáò ôïõ Ó ìáôïò Óôñáôïý Ôï Á´ Óþìá Óôñáôïý óå óõíåñãáóßá ìå ôïí Óýëëïãï Çðåéñùôþí ÊïæÜíçò äéïñãáíþíïõí ÌïõóéêÞ ÅêäÞëùóç, áöéåñùìÝíç óôï Ýðïò ôïõ 1940, ôçí ÔåôÜñôç 24 Ïêôùâñßïõ 2012 êáé þñá 19:30, óôçí Áßèïõóá ÔÝ÷íçò ôïõ ÄÞìïõ ÊïæÜíçò. ÐáñÜëëçëá, óôï öïõáãéÝ ôçò áßèïõóáò èá öéëïîåíåßôáé Ýêèåóç öùôïãñáößáò ìå èÝìá «Ôï ¸ðïò ôïõ 1940». Ç åßóïäïò åßíáé åëåýèåñç ãéá ôï êïéíü.


ÈÁÑÑÏÓ

5

ÊÁÉÑÏÓ ÁÐÏËÏÃÉÓÌÏÕ ÊÁÉ ÁÕÔÏÊÑÉÔÉÊÇÓ

Ä

ôéêÞò.

éáíýïõìå ôï ôñßôï Ýôïò ôçò êñßóçò êáé ôá óõìâÜíôá åßíáé áñêåôÜ, þóôå íá ìáò ïäçãÞóïõí óôçí åîáãùãÞ êÜðïéùí óõìðåñáóìÜôùí êáé óôçí Üóêçóç áõôïêñé-

Ç êñßóç ðñïâëÞèçêå êáé åîáêïëïõèåß íá ðñïâÜëëåôáé ùò ïéêïíïìéêÞ êáé ìüíï. Óôá äåëôßá åéäÞóåùí ãßíåôáé ìïíïðþëçóç ôïõ èÝìáôïò «ôñüéêá êáôÜ åëëçíéêÞò êõâÝíçóçò». Äåí ãíùñßæù, áí ôï èÝìá åîáêïëïõèåß íá åíäéáöÝñåé ôïí åëëçíéêü ëáü êáé óå ðïéïí âáèìü. Ôá óçìáíôéêÜ óõìâÜíôá ðÜíôùò áðïóéùðïýíôáé êáé åðé÷åéñåßôáé íá ðñïâëçèåß êÜðïéá åéêüíá ôçò åêÜóôïôå êõâÝñíçóçò íá äßíåé ìÜ÷åò, Ýóôù êáé Üíéóåò, õðåñáóðéæüìåíç ôá äßêáéá ôïõ ëáïý. Áò åîåôÜóïõìå ôï èÝìá ìå ôçí áðëÞ ëïãéêÞ. Ç åëëçíéêÞ ïéêïíïìéêÞ êñßóç åßíáé ðñùôáñ÷éêÜ êñßóç ÷ñÝïõò. Ôßèåôáé ðëÝïí ôï åñþôçìá êáôÜ ðüóï áõôü ôï ÷ñÝïò åßíáé âéþóéìï. Ïé êáôÝ÷ïíôåò ôï ðáßãíéï (êáé ü÷é åðéóôÞìç) ôçò ïéêïíïìßáò äéáâåâáéþíïõí üôé äåí åßíáé âéþóéìï. Ôé óçìáßíåé Üñáãå áõôü; ÌÞðùò èá ðåèÜíåé ôï ÷ñÝïò ìáò; Ðñïöáíþò ü÷é. ÅìÜò Ý÷ïõí ãéá îåðÜóôñåìá ïé ôñáðåæßôåò êáé ïé åôáßñïé ìáò. Ôï ÷ñÝïò äåí ðñïâëÝðåôáé íá óõìðéåóôåß êáé åìåßò èá Ý÷ïõìå äéáñêþò ôçí áíÜãêç íÝùí äüóåùí, ùò ïéêïíïìéêÜ åîáñôçìÝíïé áðü ôïõò áäçöÜãïõò äáíåéóôÝò ìáò. Êáé áõôïß èá æçôïýí ãéá ôéò íÝåò äüóåéò ïëïÝíá êáé ïäõíçñüôåñá áíôáëëÜãìáôá, ôá ïðïßá èá îåðåñíïýí ôá óôåíÜ ïéêïíïìéêÜ ðëáßóéá êáé èá Üðôïíôáé ôùí åèíéêþí ìáò èåìÜôùí. Ôï êáêü îåêßíçóå áðü ôïí áëüãéóôï äáíåéóìü ìáò êáôÜ ðñïçãïýìåíåò äåêáåôßåò. Ôß óçìáßíåé áõôü ðñùôßóôùò; Óçìáßíåé üôé äåí âÜëáìå ìõáëü áðü ôéò óõíÝðåéåò åê ðñïãåíåóôÝñùí äáíåéóìþí, ç áäõíáìßá åîüöëçóçò ôïõ ðïóïý ôùí ïðïßùí ìáò ïäÞãçóå êáôÜ êáéñïýò óå ðôù÷åýóåéò, ìå óõíÝðåéá íá ôåèïýìå õðü ïéêïíïìéêÞ åðéôÞñçóç ôùí éó÷õñþí, ïé ïðïßïé äéåêðåñáéþíïõí äéá ôçò äéðëùìáôéêÞò êáé ðïëéôéêÞò ïäïý ôá óõìöÝñïíôá ôùí ôñáðåæéêþí êýêëùí. Ãíþñéæáí áõôïß ðïõ äáíåßóôçêáí ðïý èá ìáò ïäçãïýóå ï äáíåéóìüò, ãé’ áõôü êáé åßíáé áóôåßï íá ÷áñáêôçñßæïíôáé áðü ìåñßäá ôïõ ëáïý Üó÷åôïé. Ãíþñéæáí ìÜëéóôá ðïëý êáëÜ, üðùò Üëëùóôå êáé ïé äáíåéóôÝò ìáò, ãéá ôïõò ïðïßïõò ôßèåôáé ôï åñþôçìá: Ôüôå ãéáôß ìáò äÜíåéæáí; Ôï åñþôçìá åßíáé áöåëÝò! Êáô’ áñ÷Þí áò ìçí áéóèáíüìáóôå ôýøåéò, ôéò ïðïßåò åðéäßùîáí áñ÷éêÜ íá ìáò ðñïêáëÝóïõí. Ïé äáíåéóôÝò ìáò Ýëáâáí ìå ôï ðáñáðÜíù ôá ïöåéëüìåíá ôïêïãëýöïé üíôåò. Ôï ðáé÷íßäé Ý÷åé óôçèåß ðïëý êáëÜ ìå óôü÷ï ôïí åëëçíéêü ëáü, ï ïðïßïò åðåëÝãç ùò ðñþôï ðåéñáìáôüæùï åðß åõñùðáúêïý åäÜöïõò. Ìáò äÜíåéóáí, þóôå íá áõîçèåß óçìáíôéêÜ ç áãïñáóôéêÞ ìáò äýíáìç êáé íá õðïâéâáóôïýìå áðü ðïëßôåò óå êáôáíáëùôÝò. ¢ëëáîáí êáé ôïí ðïëéôéêü ó÷çìáôéóìü åîïõóßáò ìüëéò åéóÞëèáìå óôçí ÅÏÊ. ¸ôóé ðéóôÝøáìå üôé ôï ÷ñÞìá ðïõ Ýññåõóå Þôáí áðüññïéá ôçò êïéíùíéêÞò äéêáéïóýíçò, ç ïðïßá åðß ôÝëïõò åß÷å åðéâëçèåß óôç ÷þñá ìáò. ÕðíùôéóìÝíïé áðü ôéò êáôáíáëùôéêÝò äüóåéò äåí áíôéëçöèÞêáìå üôé ñáãäáßá Þôáí ç ðôþóç üëùí ôùí äåéêôþí ðáñáãùãÞò ôçò ÷þñáò. Åìåßò äéåêäéêïýóáìå ðåñéóóüôåñç äéêáéïóýíç, ìÝóù ôùí äéáðëåêïìÝíùí ìå ôçí åîïõóßá óõíäéêáëéóôþí, êáé óõíÞèùò ç åîïõóßá öáéíüôáí íá ÷Üíåé ôïí áãþíá. Áíôéëáìâáíüìáóôå Ýóôù êáé ôþñá üôé ôï ðáé÷íßäé Þôáí óôçìÝíï; Íá êáôáíáëþíïõìå ôá åéóáãüìåíá åßäç ÷ùñßò íá ðáñÜãïõìå! Ç ìåãáëýôåñç ìáãêéÜ ôïõ ÍåïÝëëçíá! Ôþñá ïé äáíåéóôÝò ðéÝæïõí, áðåéëïýí, åîåõôåëßæïõí! Êáé ïé êõâåñíÞóåéò êáôáðßíïõí ôéò ðñïóâïëÝò, ôá äéáðëåêüìåíá ÌÌÅ áðïêñýðôïõí óêáíäáëùäþò ôçí áëÞèåéá êáé ï ëáüò áñ÷ßæåé íá õðïöÝñåé áðü ôçí ýöåóç êáé ôéò ìåéþóåéò ôùí åéóïäçìÜôùí. ÏÉ óõíäéêáëéóôÝò åßíáé ðëÝïí Ü÷ñçóôïé ãéá ôï óýóôçìá êáé âÜëëïíôáé, þóôå íá óôñáöåß åíáíôßïí ôïõò ï ëáüò. Ç ìåãáëýôåñç åðéôõ÷ßá ôïõ óõóôÞìáôïò åßíáé íá ðåéóèåß ï ëáüò üôé ïé óõíäéêáëéóôÝò Þôáí Ü÷ñçóôïé. ÐáñÜëëçëá ôï óýóôçìá óôñÝöåé ìå åðéôõ÷ßá ôç ìéá ïìÜäá åñãáæïìÝíùí êáôÜ ôçò Üëëçò óå åöáñìïãÞ ôçò áñ÷Þò ôïõ äéáßñåé êáé âáóßëåõå! ºóùò áêïëïõèÞóåé, ùò Ýó÷áôï ìÝôñï, åîþèçóç óå åðßèåóç êáôÜ ôïõ ðïëéôéêïý êüóìïõ ôçò äéáðëïêÞò êáé äéáöèïñÜò. ÊÜðïéïé ó÷çìáôéóìïß ðïõ õðçñÝôçóáí ôï ó÷Ýäéï ôçò êáôáâáñÜèñùóçò ôçò ÷þñáò èá åêëåßøïõí ùò Ü÷ñçóôïé ðëÝïí. ÍÝïé èá ðñïâëçèïýí êáé èá óôçñé÷èïýí, þóôå íá áíÝëèïõí óôçí åîïõóßá. ÓõíèÞìáôá üðùò áíáôñïðÞ (éó÷õñüôåñï ôïõ áëëáãÞ) èá åíèïõóéÜóïõí ôïí ëáü, ï ïðïßïò èá ðïñåõèåß ãéá ìßá áêüìç öïñÜ ðßóù áðü ôïí äçìáãùãéêü ëüãï. Ôï óýóôçìá äåí Ýìåéíå ðïôÝ áðü Ýëëåéøç åöåäñåéþí. Åßíáé ìÜëéóôá óå èÝóç, ëüãù ôçò âñá÷ýâéáò ìíÞìçò ôïõ ëáïý, íá îáíáðáßîåé ôçí ßäéá ðáñÜóôáóç ìå Üëëïõò èéÜóïõò ðïëëÝò öïñÝò. Êáé åíþ ç áíåñãßá ãéãáíôþíåôáé êáé ôåßíåé íá ëÜâåé äéáóôÜóåéò ôñïìáêôéêÝò, åíþ ïé ìéêñïìåóáßïé, ç ñá÷ïêïêêáëéÜ ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò, êáôÜ ôïí ïñèü áëëÜ êáé äçìáãùãéêü ëüãï, åîïíôþíïíôáé, åíþ ôï õðåñðëåïíÜæïí êáé ãéá ÷þñá óå ôñï÷éÜ áíÜðôõîçò åðéóôçìïíéêü äõíáìéêü ðáßñíåé ôï äñüìï ôçò îåíéôéÜò, åíþ ôï óýóôçìá õãåßáò êáôáññÝåé Üëëá óïâáñÜ èÝìáôá ðñïâÜëëïíôáé, þóôå ï ëáüò íá åîáðáôÜôáé êáé íá ìç óõíåéäçôïðïéåß ôï ðüóï öôáßãïõí ïé ðïëéôéêïß, ðüóï öôáßãïõí ïé ðíåõìáôéêïß çãÝôåò, ðüóï öôáßãïõí ïé äéáíïïýìåíïé, ðüóï öôáßãïõí ïé åêðáéäåõôéêïß, ðüóï öôáßãåé ï ßäéïò ãéá ôïí îåðåóìü ìáò. Äé÷áóìÝíïé âáèýôáôá óå ðëåßóôá üóá èÝìáôá ðñïåôïéìÜæïõìå ôï Ýäáöïò, þóôå, üôáí êñßíïõí ïé Üëëïé, íá êáôáóôñÝøïõìå ìüíïé ìáò ü,ôé áðüìåéíå üñèéï óôçí Ýñìç ôç ÷þñá ìáò. Ï äéåèíéóìüò, éäåïëïãéêüò êáé êïóìïðïëßôéêïò, êáëëéåñãåß ôï Ýäáöïò ãéá ôçí Üíèéóç ôïõ åèíéêéóìïý. Ï ðáôñéùôéóìüò, ôï ïñèü ìÝóï, Ý÷åé öõãáäåõèåß áðü ôç ÷þñá. ¢ëëïé èÝëïõí ôç ÷þñá îÝöñáãï áìðÝëé êáé Üëëïé äåß÷íïõí ôïí áðüêëçñï ôïõ ðëáíÞôç, ìå äéêÞ ìáò ìÜëéóôá óõíåíï÷Þ Ýóôù êáé ìéêñÞ, ùò ôïí áðïäéïðïìðáßï ôñÜãï. ¢ëëïé, ìç Ý÷ïíôáò óôïí Þëéï ìïßñá, ñß÷íïõí øÞöï «áíáôñïðÞò» êáé Üëëïé øçößæïõí õðÝñ ôçò äéáôÞñçóçò ôùí åõñþùí ôïõò, áí êáé ãíùñßæïõí üôé äåí èá ðáñáìåßíïõí ãéá ðïëý áêüìç ïé êáôáèÝóåéò ôïõò óôéò ôñÜðåæåò ìå ìÝñéìíá ôçò áäçöÜãïõ ôñüéêáò êáé ôçò «öéëïëáúêÞò» êõâÝñíçóçò! Äåí óõíåéäçôïðïéïýìå äõóôõ÷þò üôé ç êñßóç åßíáé ðñùôßóôùò ðíåõìáôéêÞ. ºóùò ãéáôß ìüëéò ðïõ áêïýãåôáé ùò øßèõñïò ï ëüãïò ôçò Åêêëçóßáò äéá óôüìáôïò ôùí åêðñïóþðùí ôçò. Ç Åêêëçóßá áðùèåßôáé áðü ôïí ðïëéôéêü êüóìï êáé ôç äéáíüçóç óôï ðåñéèþñéï ôçò êïéíùíéêÞò ìáò æùÞò êáé ç áíôßäñáóç ôùí ðïéìÝíùí åßíáé êÜôé ÷åéñüôåñï áðü õðïôïíéêÞ. Ç åðéâïëÞ ôñüðïõ æùÞò áíôïñèüäïîïõ åðß äåêáåôßåò äåí âñÞêå ôçí ðñÝðïõóá áíôßäñáóç. Ôï áóêçôéêü âßùìá õðïêáôáóôÜèçêå áðü ôïí îÝöñåíï êáôáíáëùôéóìü ôïõ êáðéôáëéóìïý. Ç ðßóôç ôïõ ëáïý äÝ÷èçêå êáé äÝ÷åôáé êáßñéá ðëÞãìáôá áðü éäåïëïãßåò êáé ìåôáúäåïëïãéêÜ ñåýìáôá óôá ðëáßóéá ôïõ óõóôÞìáôïò. ÕðÜñ÷åé óõìðüñåõóç «óõíôÞñçóçò» êáé «ðñïïäåõôéêüôçôáò» ó’ Ýíáí áãþíá êáôÜ ôçò Åêêëçóßáò ùò èåóìïý, ôïí ïðïßï óÝâåôáé áêüìç ôï Óýíôáãìá ôçò ÷þñáò, êáèþò óôï ðñïïßìéü ôïõ ãßíåôáé åðßêëçóç óôï üíïìá ôçò Áãßáò ÔñéÜäïò. Ç ïéêïãÝíåéá âÜëëåôáé ðáíôá÷üèåí, ç ðáéäåßá ìáò ðáñáðáßåé, ç êïéíùíßá ùèåßôáé íá áðïâÜëëåé êÜèå áîßá, êÜèå éåñü êáé üóéï. Êáé ç äéïéêïýóá Åêêëçóßá áäõíáôåß íá áñèñþóåé ôïí ñùìáëáßï åõáããåëéêü ëüãï ðåñß ìåôáíïßáò, áðü ôçí ïðïßá Ý÷ïõìå ïé ðÜíôåò áíÜãêç. Ãéáôß áí äåí ìåôáíïÞóïõìå êáôÜ ×ñéóôüí èá ÷áèïýìå. Äåí ìáò óþæåé ïýôå ç äüóç ôçò «öéëáíèñùðßáò» ôùí åôáßñùí ïýôå ôá ðá÷åéÜ ëüãéá ôùí «åèíïóùôÞñùí». Êáé üìùò åìåßò èåùñïýìå ðñüïäï íá âëáóöçìïýìå ôïí óùôÞñá ìáò êáé íá õðåñáóðéæüìáóôå ôïõò âëÜóöçìïõò óôï üíïìá ôçò åëåõèåñßáò ôçò Ýêöñáóçò. Ðïéïé åìåßò ïé äïýëïé óôá ðëåßóôá üóá áôéìùôéêÜ ðÜèç ìáò. «ÌÁÊÑÕÃÉÁÍÍÇÓ»

ÊÏÆÁÍÇ ÕÐÏÕÑÃÏÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ:

«Áí äåí ðÜñïõìå ôç äüóç èá ðåéíÜóïõìå» «Áí äåí ðÜñïõìå ôç äüóç èá ðåéíÜóïõìå» åßðå ìéëþíôáò óôçí ÅðéôñïðÞ Ïéêïíïìéêþí ôçò ÂïõëÞò ï Õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí ÃéÜííçò ÓôïõñíÜñáò, ï ïðïßïò ãéá áêüìá ìßá öïñÜ ìÝóá óå ëßãåò ìüëéò çìÝñåò, ÷ñçóéìïðïßçóå äñáìáôéêïýò ôüíïõò ðåñéãñÜöïíôáò ôçí êáôÜóôáóç óôçí ïðïßá âñßóêåôáé ç åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá. «Ôï êüóôïò èá åßíáé Üðåéñï ãéá ôçí ÷þñá, áí äåí ðÜñïõìå ôç äüóç. Èá ðåéíÜóåé êüóìïò. Æïýìå óÞìåñá ùò ÷þñá ãéáôß Ý÷ïõìå ðÜñåé ôéò ðñïçãïýìåíåò äüóåéò. Êáôáëáâáßíåôå ôé èá ãßíåé áí äåí ðÜñïõìå ôç äüóç ôùí 31,5 äéò åõñù», áíÝöåñå ÷áñáêôçñéóôéêÜ ï ê. ÓôïõñíÜñáò. ÐáñÜëëçëá, ï Õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí, ìéëþíôáò óôï ðëáßóéï ôçò óõæÞôçóçò ôïõ íïìïó÷åäßïõ ãéá ôçí ìåßùóç ôïõ ðïóïóôïý ôïõ Äçìïóßïõ óå ÄÅÊÏ, ôüíéóå ôç óçìáóßá ôùí áðïêñáôéêïðïéÞóåùí ãéá ôéò

ïðïßåò åîÞãçóå üôé «åîõðçñåôïýí ôñåéò óôü÷ïõò : ôçí ìåßùóç ôïõ äçìüóéïõ ÷ñÝïõò, ôçí ðñïóÝëêõóç îÝíùí êåöáëáßùí êáé ôçí åíßó÷õóç ôçò áíÜðôõîçò». ÐÜíôùò, ïé êõâåñíçôéêïß åôáßñïé åîÝöñáóáí óïâáñÝò åðéöõëÜîåéò ãéá ôï íïìïó÷Ýäéï. ÌÜëéóôá, ç ÄçìÁñ ôï êáôáøÞöéóå áöïý üðùò äÞëùóå ç åéóçãÞôñéá ôïõ íïìïó÷åäßïõ êõñßá Áóçìßíá Îçñïôýñç: «Óôéò ÄÅÊÏ ðïõ äéá÷åéñßæïíôáé öõóéêïýò ðüñïõò êáé áãáèÜ ôï Äçìüóéï ðñÝðåé íá äéáôçñåß ôï óôñáôçãéêü Ýëåã÷ï». Áðü ôï ÐÁÓÏÊ, åðéöõëÜîåéò

åîÝöñáóå ï ê. ÐÜñçò Êïõêïõëüðïõëïò ëÝãïíôáò üôé ðñÝðåé ïé ñõèìßóåéò ðïõ áöïñïýí ôéò áðïêñáôéêïðïéÞóåéò ðñÝðåé íá Ýñ÷ïíôáé óôç ÂïõëÞ ìßá-ìßá. Ùóôüóï, ïé äéåõêñéíßóåéò ðïõ Ýäùóå ï ê. ÃéÜííçò ÓÔïõñíÜñáò öáßíåôáé üôé Ýðåéóáí ôïõò âïõëåõôÝò ôïõ ÐÁÓÏÊ, ïé ïðïßïé ôåëéêÜ õðåñøÞöéóáí ôç ñýèìéóç. Ôï íïìïó÷Ýäéï áíáìÝíåôáé íá åéóá÷èåß ðñïò óõæÞôçóç óôçí ÏëïìÝëåéá ôçí åðüìåíç åâäïìÜäá.

Ôñßôç 23 Ïêôùâñßïõ 2012

Ôï íåïåëëçíéêü êñÜôïò êáé ïé ðáèïãÝíåéÝò ôïõ ÓõíÝ÷åéá áðü ôçí 1ç Óå ðåßóìá ôùí ðåóéìéóôþí ðïõ ðñïâëÝðïõí (Þ êáé ðñïùèïýí) ôïí áöáíéóìü ôïõ Åëëçíéóìïý, óôçí íÝá åðï÷Þ ìÜëéóôá ðïõ áíÝôåéëå, ôïõ ìåôáìïíôÝñíïõ ìçäåíéóìïý óôï ÷Ýñé ìáò åßíáé íá êÜíïõìå ðñÜîç êáé ôï äåýôåñï ìÝñïò ôçò ðñïöçôåßáò «ôïõ ðñþôïõ ìÝãá éóôïñéêïý ôïõ Íåþôåñïõ Åëëçíéóìïý», üðùò ðñïóöõþò ÷áñáêôÞñéóå ôï Ë. ×áëêïêïíäýëç ï éóôïñéêüò Äéïíýóéïò Æáêõíèçíüò. Áõôü üìùò äåí åßíáé Ýíá åýêïëï Ýñãï. Ãéáôß ðñÝðåé áðü ôç ìåãÜëç áðïôõ÷ßá êáé ôá óõíôñßììéá ôïõ íåùôåñéêïý ìáò êñÜôïõò íá áíáóôÞóïõìå ôç ìåôáíåùôåñéêÞ ÅëëÜäá. ºóùò, ç óçìåñéíÞ êáôñáêýëá êáé ç êáôáóôñïöÞ íá ðñïïéùíßæåôáé ôçí Ýëåõóç åíüò Üëëïõ ðïëéôéóìïý áîßïõ ôçò éóôïñßáò êáé ôçò ðáñÜäïóÞò ìáò. Åíäå÷ïìÝíùò ï ìåãÜëïò ìáò ðïéçôÞò, ï Ã. ÓåöÝñçò, íá ìáò «Ýäåéîå» ôçí êáôåýèõíóç ðïõ ðñÝðåé íá áêïëïõèÞóïõìå üôáí Ýãñáøå (ÄïêéìÝò, ô. ´) : «Ðéóôåýù ðùò ç ÅëëÜäá ðñïóåããßæåé ôï óçìåßï åêåßíï ôçò ùñéìüôçôáò ðïõ èá ôçò åðéôñÝøåé í’ áíôéêñßóåé, ÷ùñßò ðñïêáôÜëçøç êáé ìå ôñüðï åíéáßï, üëåò ôéò ðáñáäüóåéò, áñ÷áßåò, ìåóáéùíéêÝò êáé íÝåò». Ðïëý ðéèáíü ôï ßäéï íá åííïïýóå êé ï Üëëïò ìåãÜëïò ìáò ðïéçôÞò ï ÊùóôÞò ÐáëáìÜò üôáí Ýãñáöå (Ðñïöçôéêüò): "...Êáé ìçí Ý÷ïíôáò ðéï êÜôïõ Üëëï óêáëß íá êáôñáêõëÞóåéò ðéï âáèéÜ óôïõ Êáêïý ôç óêÜëá, ãéá ô' áíÝâáóìá îáíÜ ðïõ óå êáëåß èá áéóôáíèåßò íá óïõ öõôñþóïõí, ù ÷áñÜ! Ôá öôåñÜ, ôá öôåñÜ ôá ðñùôéíÜ óïõ ôá ìåãÜëá! ÃÉÁÍÍÇÓ ÊÏÑÏÌÇËÇÓ

ÌÅËÅÔÁÔÁÉ ÍÅÁ ÐÁÑÁÔÁÓÇ

×ñçìáôïäüôçóç ñýèìéóç äáíåßùí

ÎÅÊÁÈÁÑÉÆÅÉ Ç ÊÕÂÅÑÍÇÓÇ

Ç ôñáðåæéêÞ ÷ñçìáôïäüôçóç êáé ç áíáäéÜñèñùóç ôùí åðé÷åéñçìáôéêþí äáíåßùí, áðïôåëïýí ôá êýñéá ðñïâëÞìáôá ðïõ áíôéìåôùðßæïõí, ôï ôåëåõôáßï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá, ïé åëëçíéêÝò åðé÷åéñÞóåéò, ïé ïðïßåò ÷ñåéÜæïíôáé áíþôáôá ïéêïíïìéêÜ óôåëÝ÷ç ìå âáóéêÜ ðñïóüíôá óôç äéá÷åßñéóç êéíäýíùí, ôç ñåõóôüôçôá êáé ôïí Ýëåã÷ï êüóôïõò.

Äåí áëëÜæåé ôï êáèåóôþò ãéá ôïõò ðëåéóôçñéáóìïýò ðñþôçò êáôïéêßáò Ç êõâÝñíçóç äåí åîåôÜæåé ôçí áëëáãÞ ôïõ íïìéêïý ðëáéóßïõ ãéá ôá ÷ñÝç ôùí ðïëéôþí ðñïò ôéò ôñÜðåæåò, îåêáèÜñéóå ï õöõðïõñãüò ÁíÜðôõîçò Íüôçò ÌçôáñÜêçò, äéáøåýäïíôáò ôéò ðëçñïöïñßåò üôé ìåëåôÜôáé ç Üñóç ôçò áðáãüñåõóçò ðëåéóôçñéáóìþí áêüìç êáé óå ðåñéðôþóåéò ðñþôçò êáôïéêßáò. Óå äçëþóåéò ôïõ óôïí ÓÊÁÉ, ï ê. ÌçôáñÜêçò åßðå üôé ç êõâÝñíçóç ðñïóáíáôïëßæåôáé óôçí ðáñÜôáóç ôçò áíáóôïëÞò ðëåéóôçñéáóìþí êáé äåí õðÜñ÷åé ðñüèåóç áëëáãÞò ôïõ õðÜñ÷ïíôïò êáèåóôþôïò. ¼ðùò ôüíéóå, ðñïôåñáéüôçôá åßíáé ç êïéíùíéêÞ åõáéóèçóßá êáé «üðïõ åßíáé äõíáôüí íá äßíïíôáé åëáöñýíóåéò óôïí êüóìï». ÐÜíôùò, áßóèçóç Ý÷ïõí ðñïêáëÝóåé ïé äçëþóåé ôïõ âïõëåõôÞ ôçò ÍÄ ÌÜêç Âïñßäç, ï ïðïßïò ôÜ÷èçêå õðÝñ ôçò óôáäéáêÞò Üñóçò ôçò áíáóôïëÞò ðëåéóôç-

ñéáóìþí, ðïõ éó÷ýåé óÞìåñá ãéá ôçí ðñþôç êáôïéêßá áíôéêåéìåíéêÞò áîßáò Ýùò 200.000 åõñþ. «Åßíáé óáöÝò üôé êÜðïéá óôéãìÞ èá ðñÝðåé íá ðñï÷ùñÞóåé åêåß ìéá äéáäéêáóßá áðïðëçñùìÞò ïöåéëþí, åðïìÝíùò ðñÝðåé óéãÜ-óéãÜ íá ìðáßíïõìå óå êÜðïéïõ åßäïõò ñõèìü... Ôþñá áí èá ôï êÜíïõìå óå Ýíá ÷ñüíï, Þ èá ôï êÜíïõìå óå Ýîé ìÞíåò, èá ôï êÜíïõìå óå 18 ìÞíåò, áëëÜ êÜðïéá þñá ðñÝðåé íá ãßíåé» åßðå óôïí Real fm.

ÓÇÌÅÑÁ ÓÅ ÁÈÇÍÁ ÊÁÉ ÁËËÅÓ 36 ÐÏËÅÉÓ

ÊéíçôïðïéÞóåéò áôüìùí ìå áíáðçñßá ÅÊÊÑÅÌÅÉ Ç ÊÁÔÁÂÏËÇ ÓÕÍÔÁÎÅÙÍ ÊÜëåóìá ãéá óõììåôï÷Þ üëùí ôùí áôüìùí ìå áíáðçñßá óôçí êéíçôïðïßçóç ðïõ ïñãáíþíåé ôçí Ôñßôç ç ÅèíéêÞ Óõíïìïóðïíäßá Áôüìùí ìå Áíáðçñßá (ÅÓÁìåÁ) óå 37 ÊÝíôñá Ðéóôïðïßçóçò Áíáðçñßáò (ÊÅÐÁ) áðçýèõíå ï ðñüåäñïò ôçò ÅÓÁìåÁ, ÉùÜííçò ÂáñäáêáóôÜíçò óå óõíÝíôåõîç Ôýðïõ ðïõ äüèçêå óôá ãñáöåßá ôçò Óõíïìïóðïíäßáò. Ç êéíçôïðïßçóç óôçí ÁèÞíá, ðáñÜëëçëá ìå Üëëåò 36 ðüëåéò, èá ãßíåé ôçí Ôñßôç óôéò 11:00 ìðñïóôÜ áðü ôá êåíôñéêÜ ãñáöåßá ôïõ ÉÊÁ, óôç óõìâïëÞ ôùí ïäþí Áãßïõ Êùíóôáíôßíïõ êáé ÓùêñÜôïõò, êáé èá áêïëïõèÞóåé ðïñåßá ðñïò ôï õðïõñãåßï Åñãáóßáò, óôçí ïäü Óôáäßïõ. ¼ðùò äÞëùóå ï ê. ÂáñäáêáóôÜíçò, ðåñéóóüôåñá áðü 70.000 ÁìåÁ åßíáé åðß ìáêñü ÷ñïíéêü äéÜóôçìá, ìÝ÷ñé êáé 14 ìÞíåò, óôéò ëßóôåò áíáìïíÞò ôùí ÊÅÐÁ êáé ç óýíôáîç êáé ôï åðßäïìÜ ôïõò Ý÷åé áíáóôáëåß ìÝ÷ñé íá ãßíåé ç åðáíåîÝôáóç áðü ôéò ÕãåéïíïìéêÝò ÅðéôñïðÝò êáé åêäïèåß ç ó÷åôéêÞ ãíùìÜôåõóç. Ï ðñüåäñïò ôçò ÅÓÁìåÁ ÷áñáêôÞñéóå ôá ÊÅÐÁ ùò «ìéá äçìïóéïíïìéêÞ-êïéíùíéêÞ ãêéëïôßíá» êáé ìßëçóå ãéá «ðñùôüãíùñç áíèñùðéóôéêÞ êñßóç ãéá ôçí ïðïßá åõèýíåôáé áðïêëåéóôéêÜ ôï õðïõñãåßï Åñãáóßáò».

Ç Óõíïìïóðïíäßá æçôåß ôçí åðáíá÷ïñÞãçóç ôçò óýíôáîçò Þ ôïõ ðñïíïéáêïý åðéäüìáôïò áíáðçñßáò áíáäñïìéêÜ, áðü ôçí çìåñïìçíßá áßôçóçò ãéá åðáíåîÝôáóç. Ãéá üóïõò êáôáèÝôïõí áðü åäþ êáé óôï åîÞò áßôçóç, íá ïñéóôåß ç áõôüìáôç áíáíÝùóç ôçò ãíùìÜôåõóçò ðïõ Ý÷åé ëÞîåé, Ýùò üôïõ ïëïêëçñùèåß ç äéáäéêáóßá åðáíåîÝôáóçò áðü ôéò ÕãåéïíïìéêÝò ÅðéôñïðÝò êáé åêäïèåß ç íÝá ãíùìÜôåõóç. Áêüìá, æçôåß áíáíÝùóç ôïõ âéâëéÜñéïõ õãåßáò ôùí áóöáëéóìÝíùí ãéá üóï ÷ñüíï âñßóêïíôáé óôéò ëßóôåò áíáìïíÞò ôùí ÊÅÐÁ, åíþ åðéðëÝïí áéôåßôáé ôç èåóìéêÞ åêðñïóþðçóç ôçò óôï äéïéêçôéêü óõìâïýëéï ôïõ ÉÊÁ. Ï ê. ÂáñäáêáóôÜíçò ôüíéóå üôé åßíáé óáöþò õðÝñ ôçò äéáöÜíåéáò êáé ôçò ïñèÞò êáôáíïìÞò ôùí áíáðçñéêþí óõíôÜîåùí êáé åðéäïìÜôùí, ùóôüóï ðñüóèåóå üôé «åßíáé áðáñÜäåêôï ëüãù ôùí 'áíáðÞñùí ìáúìïý' ðïõ äçìéïýñãçóå ôï ðåëáôåéáêü êñÜôïò íá åíï÷ïðïéïýíôáé óõëëÞâäçí ïé áíÜðçñïé ôçò ÷þñáò». ÊáôáëÞãïíôáò, ï ê. ÂáñäáêáóôÜíçò áíÝöåñå üôé ðñÝðåé íá îåêáèáñéóôåß ðñïò ðÜóá êáôåýèõíóç üôé ôá Üôïìá ìå áíáðçñßá ìÜ÷ïíôáé ãéá ôçí áîéïðñÝðåéÜ ôïõò êáé üôé «ðñÝðåé Üìåóá íá ìðåé Ýíáò öñáãìüò óå ðïëéôéêÝò ðïõ Ý÷ïõí ìåôáôñÝøåé ôï íÝï óýóôçìá ðéóôïðïßçóçò áíáðçñßáò óå ôüðï âáóáíéóôçñßïõ êáé åñãáëåßï äçìïóéïíïìéêïý åëÝã÷ïõ êáé ðåñéêïðÞò äáðáíþí ãéá ôçí åõðáèÞ ïìÜäá ôùí áôüìùí ìå áíáðçñßá».

Ç ×ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ¼ðùò ðñïêýðôåé áðü Ýñåõíá ðïõ åêðüíçóå ç Ernst & Young ÅëëÜäïò ðåñéóóüôåñï áðü ôï Ýíá ôñßôï (40%) ôùí ïéêïíïìéêþí äéåõèõíôþí èåùñïýí üôé ç ôñáðåæéêÞ ÷ñçìáôïäüôçóç ðáñÝ÷åôáé óÞìåñá ìå ìç åõíïúêïýò üñïõò ðïõ óõ÷íÜ ðåñéëáìâÜíïõí õøçëüôåñá åðéôüêéá Þ áõîçìÝíåò åããõÞóåéò. Åðßóçò ôï Ýíá ôÝôáñôï (25%) ðéóôåýåé üôé ïé åã÷þñéåò ôñÜðåæåò äåí óôçñßæïõí ôéò åðé÷åéñÞóåéò. ÁÍÁÄÉÁÑÈÑÙÓÇ ÄÁÍÅÉÙÍ Óçìáíôéêü ðñüâëçìá, áðïôåëåß êáé ç áíáäéÜñèñùóç ôùí äáíåßùí, ç ïðïßá, óýìöùíá ìå ôï Ýíá ôñßôï áõôþí ðïõ óõììåôåß÷áí óôçí Ýñåõíá, åßíáé åöéêôÞ ìüíï õðü äõóìåíåßò üñïõò. ÐáñÜëëçëá, ïé åðé÷åéñÞóåéò âñßóêïíôáé áíôéìÝôùðïé ìå Ýíá ðåñßðëïêï êáé åõìåôÜâëçôï öïñïëïãéêü óýóôçìá. Ôï 49% ôùí åñùôçèÝíôùí èåùñåß üôé ç ðñïóÝããéóç ôùí öïñïëïãéêþí áñ÷þí Ý÷åé ãßíåé ðéï «åðéèåôéêÞ», åíþ ôï 35% ÷áñáêôçñßæåé ôçí óôÜóç ôùí áñ÷þí ðáñÜëïãç Þ åîåæçôçìÝíç. “Ç ×ÅÉÑÏÔÅÑÇ ÐÅÑÉÏÄÏӔ «Ïé åðé÷åéñÞóåéò óôçí ÅëëÜäá áíôéìåôùðßæïõí ôçí ðéï äýóêïëç ðåñßïäï ôùí ôåëåõôáßùí äåêáåôéþí. ÐñÝðåé íá åðéâéþóïõí óå Ýíá ðåñéâÜëëïí öèßíïõóáò æÞôçóçò, ÷áìçëÞò ñåõóôüôçôáò, áíåðáñêïýò êåöáëáßïõ êßíçóçò êáé áõîáíüìåíùí öüñùí» åðéóçìáßíåé ï äéåõèýíùí óýìâïõëïò ôçò Ernst & Young ÅëëÜäïò Ðáíáãéþôçò ÐáðÜæïãëïõ. «Ãéá íá ìðïñïýí íá åßíáé áíôáãùíéóôéêÝò ïé åðé÷åéñÞóåéò óå Ýíá ôÝôïéï ðåñéâÜëëïí» õðïãñáììßæåé ï ê. ÐáðÜæïãëïõ, « ðñÝðåé íá âïçèçèïýí íá ÷ôßæïõí éó÷õñïýò äåóìïýò äéáñêåßáò ìå ôñÜðåæåò, ðåëÜôåò, ðñïìçèåõôÝò êáé ôéò öïñïëïãéêÝò áñ÷Ýò. Äåí èá ðñÝðåé, ëïéðüí, íá ðñïêáëåß Ýêðëçîç üôé üôáí ñùôÞèçêáí ó÷åôéêÜ ìå ôï ìåãáëýôåñï öñáãìü óôçí áðïôåëåóìáôéêüôçôá ôïõ ñüëïõ ôïõò áõôïß ðïõ óõììåôåß÷áí óôçí Ýñåõíá, õðÝäåéîáí ôï äõó÷åñÝò ïéêïíïìéêü ðåñéâÜëëïí ùò ôï óçìáíôéêüôåñï ðñüâëçìá». Ç áíÜãêç ãéá áðïôåëåóìáôéêÞ ïéêïíïìéêÞ äéá÷åßñéóç åßíáé óÞìåñá åíôïíüôåñç áðü ðïôÝ. ÐÑÏÔÅÑÁÉÏÔÇÔÅÓ Ôá ôñßá ôÝôáñôá ôùí åñùôçèÝíôùí ôüíéóáí, üôé ç äéá÷åßñéóç êéíäýíïõ (75%), ôáìåéáêþí ñïþí (71%) êáé êüóôïõò (72%) áðïôåëïýí õøçëÞ ðñïôåñáéüôçôá óå ó÷Ýóç ìå ðñéí áðü ôÝóóåñá ÷ñüíéá. Åðßóçò, üðùò ðñïÝêõøå áðü ôçí Ýñåõíá, ç ðëåéïøçößá ôùí åñùôçèÝíôùí èåùñåß áðáñáßôçôç ôçí, óå âÜèïò, êáôáíüçóç ôïõ åìðïñéêïý ðåñéâÜëëïíôïò ôçò åðé÷åßñçóçò (72%) êáé ôçí êáôáíüçóç ôùí åðé÷åéñçóéáêþí ëåéôïõñãéþí ôçò (65%).

Ìßá þñá ðßóù ôá ñïëüãéá áðü ôá îçìåñþìáôá ôçò ÊõñéáêÞò ÁëëÜæåé ç þñá áðü ôá îçìåñþìáôá ôçò ÊõñéáêÞò 28 Ïêôùâñßïõ. Óôéò 04:00 ôï ðñùß ïé äåßêôåò ôùí ñïëïãéþí èá ðñÝðåé íá ìåôáêéíçèïýí ìßá þñá ðßóù êáé íá äåß÷íïõí 03:00, êáèþò ëÞãåé ç åöáñìïãÞ ôïõ ìÝôñïõ ôçò èåñéíÞò þñáò.


ÈÁÑÑÏÓ

$ Ē ÅèíéêÞ

Íßêç ìå ôï Üã÷ïò ôçò ðñåìéÝñáò ç ÍÜïõóá ÍÜïõóá – ÊÜóôïñáò 2-0

ÅðéìÝëåéá Ãéþñãïò Êáôóßêáò email: “vigelk5koz@yahoo.gr”

ÖáíåñÜ áã÷ùìÝíç ðáñïõóéÜóôçêå óôçí ðñåìéÝñá ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò ôïõ 3ïõ ïìßëïõ ôçò Ä´ÅèíéêÞò, óôï ÄÁÊ ôçò ÍÜïõóáò, ç ïìÜäá ôïõ ÖÁÓ ÍÜïõóá, ìå áðïôÝëåóìá íá ìçí ðáßîåé ôï ãíùóôü êáôáéãéóôéêü ôçò ðïäüóöáéñï, åéäéêÜ óôï ðñþôï çìß÷ñïíï, üðïõ ç ìðÜëá ðáéæüôáí óõíå÷þò óôïí áÝñá êáé ç ãçðåäïý÷ïò ðñïóðáèïýóå íá âãåé óôçí åðßèåóç ìå ãåìßóìáôá ôïõ ÐÝéêïõ ðñïò ôçí áíôßðáëç Üìõíá! ÖõóéêÜ óôçí ðïëý ìÝôñéá åìöÜíéóç ôïõ ðñþôïõ çìé÷ñüíïõ óõíÝôåéíå êáé ôï ðïëý êáëü áãùíéóôéêü óôÞóéìï ôçò Ýìðåéñçò ïìÜäáò ôïõ ÊÜóôïñá, ç ïðïßá ìå óöñéãçëÞ Üìõíá êáé ðáßæïíôáò óôçí êüíôñá ðñïóðÜèçóå íá äçìéïõñãÞóåé ðñïâëÞìáôá óôçí åóôßá ôïõ Ðáðáäüðïõëïõ, áëëÜ Þôáí áêßíäõíç åðéèåôéêÜ! Óôï äåýôåñï çìß÷ñïíï ç åßóïäïò ôïõ Ðéðéíßêá óôïí áãþíá äßíåé óôçí ïìÜäá ôïõ Âáóßëç Áñãõñßïõ ( üðùò ôï ðáñáäÝ÷èçêå êáé ï ßäéïò óôç óõíÝíôåõîç ôýðïõ ðïõ Ýäùóå óôï ôÝëïò ôïõ áãþíá, äßðëá óôïí ðáßêôç-ðñïðïíçôÞ ôïõ ÊÜóôïñá Ôóïýêëç) åðéèåôéêÞ ðíïÞ, ìå áðïôÝëåóìá ï ßäéïò íá ëõôñþóåé ôç ÍÜïõóá, ìå öïâåñü óïõô áðü ôç ìåãÜëç ðåñéï÷Þ, óçìåéþíïíôáò ôï 1-0 êáé ëõôñþíïíôáò ôïõò óõìðáßêôåò ôïõ, ðïõ îåäßðëùóáí êáôüðéí ôéò åðéèåôéêÝò ôïõò áñåôÝò. Ôï öéëì ôïõ áãþíá ÅëÜ÷éóôåò ïé öÜóåéò ðïõ ÷ñÞæïõí áíáöïñÜ óôïí ðñþôï çìß÷ñïíï Óôï ðñþôï êüñíåñ ðïõ êåñäßæåé ç ÍÜïõóá óôï 29ï ëåðôü ï Éïñäáíßäçò, ìåôÜ áðü åêôÝëåóç ôïõ Êáñáëéüðïõëïõ óôÝëíåé ôçí ìðÜëá ìå êåöáëéÜ ìüëéò Üïõô. 35ï ëåðôü, ùñáßá óÝíôñá ôïõ ÐÝéêïõ âãÜæåé ìüíï ôïõ ôïí ÃáóðáñÜôï, ôçí êåöáëéÜ ôïõ ïðïßïõ áðïêñïýåé ï ×áôæÜñáò 47ï ëåðôü, óÝíôñá áêñéâåßáò ôïõ Ìïõñßêé óôïí Ðáó÷Üëç Áñãõñßïõ, ï ïðïßïò óïõôÜñåé ìüëéò Üïõô. 63ï ëåðôü, áëëåðÜëëçëá óïõô Íáïõóáßùí ðáéêôþí ìÝóá óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ ÊÜóôïñá áðïêñïýïíôáé áðü ôá óþìáôá ôùí áìõíôéêþí ôïõ, 68ï ëåðôü, åðÝëáóç ôïõ ÃáóðáñÜôïõ áðü äåîéÜ óÝíôñá ðñïò ôç ìåãÜëç ðåñéï÷Þ êáé ï Ðéðéíßêáò ìå öïâåñü óïõô ãñÜöåé ôï 1-0 81ï ëåðôü, ìïíáäéêÞ åõêáéñßá ãéá ôïí ÊÜóôïñá ìå ôïí Ôæþñôæç íá ðëáóÜñåé êáé ôïí Ðáðáäüðïõëï íá áðïêñïýåé ìå õðåñÝíôáóç.

Ē ÅèíéêÞ

86ï ëåðôü êáé ç ÍÜïõóá ëõôñþíåôáé. ÓÝíôñá áðü äåîéÜ ôïõ ÊáñáìåôáîÜ óôçí ìåãÜëç ðåñéï÷Þ, óõñôü óïõô ôïõ ÃáóðáñÜñïõ óôç ãùíßá ôïõ ÊÜóôïñá êáé ôï 2-0 åßíáé ãåãïíüò. Óôï 88ï ëåðôü äéðëÞ ìåãÜëç åõêáéñßá ãéá ôç ÍÜïõóá ìå ôïí ×áôæÜñá íá áðïêñïýåé äéáäï÷éêÜ óïõô ôùí Ìïõñßêé êáé ÃáóðáñÜôïõ. ÍÜïõóá: Ðáðáäüðïõëïò, Æïýñêïò ( 46´Ìïõñßêé) Ðåñçöáíüðïõëïò, ÐÝéêïò, Éïñäáíßäçò, Ìðïõëãïõñßäçò, Êáñáëéüðïõëïò (53´Ðéðéíßêáò) , Áñãõñßïõ Ð.( 80´ÊáñáìåôáîÜò) ÃáóðáñÜôïò, Áñãõñßïõ Ãñ., Ðáó÷Üëçò. ÊÜóôïñáò: ×áôæÜñáò, ÊáñáíÜóéïò, ÔÜóéïò, Óáââßäçò, ÌÞíïò (72´Ðáðáèáíáóßïõ), Ôóïýêëçò, Óßìïõ, ÄéíÜäçò (53´ËÝêïò) Êïêïâßäçò, Ôæéþñôæçò, ÁíôùíéÜäçò.

Äçëþóåéò ðñïðïíçôþí Ôóïýêëçò (ÊÜóôïñáò): «Åý÷ïìáé ôá êáëýôåñá óôç ÍÜïõóá, íá ðÜñåé ôï ðñùôÜèëçìá. Óôï 1ï çìß÷ñïíï Ýãéíå Ýíá éóïññïðçìÝíï ðáé÷íßäé êáé êëåßóáìå ôç ÍÜïõóá. Óôï 2ï çìß÷ñïíï Ýðñåðå íá ðñïçãçèïýìå óôçí êüíôñá, áëëÜ öÜãáìå åìåßò ôï ãêïë ðïõ èåùñþ üôé Ýãéíå öÜïõë óôï êÝíôñï ôïõ ãçðÝäïõ.» Áñãõñßïõ ( ÍÜïõóá): «¸ãéíå Ýíá êáëü ðáé÷íßäé. Åý÷ïìáé óôçí ïìÜäá ôïõ ÊÜóôïñá íá ðåôý÷åé ôïõò óôü÷ïõò ôïõ. ¸÷åé êáëïýò ðáßêôåò êáé ãíùñßæåé ôçí êáôçãïñßá. Ç ïìÜäá ìïõ Þôáí áã÷ùìÝíç óôï ðñþôï çìß÷ñïíï. Áñêåôïß ðáßêôåò ìïõ Þôáí Ýîù áðü ôï êáëü áãùíéóôéêü ôïõò ðñüóùðï. Óôá áðïäõôÞñéá åßðá óôïõò ðïäïóöáéñéóôÝò ìïõ íá áðïâÜëïõí ôï êáêü Üã÷ïò. Ôï êáëü Üã÷ïò åßíáé äçìéïõñãéêü. Ç ÍÜïõóá Ý÷åé åéäéêü âÜñïò êáé ôïõò ðáßêôåò ðïõ ìðïñïýí íá ôç óçêþóïõí óôéò ðëÜôåò ôïõò, üðùò ï Ðéðéíßêáò ðïõ ìáò âïÞèçóå íá âãïýìå íéêçôÝò. Ç ÍÜïõóá èá ðáñïõóéÜæåôáé êÜèå áãùíéóôéêÞ êáé êáëýôåñç. Ç áôìüóöáéñá óôï ãÞðåäï Þôáí åðáããåëìáôéêÞ êáé ãéá áõôü åõ÷áñéóôþ ôç äéïßêçóç. ÉêáíïðïéÞóáìå ôïí êüóìï ìáò ìüíï áðü ôï áðïôÝëåóìá. Ôïõ õðïó÷üìáóôå üôé èá Ýñèïõí êáé ïé êáëÝò åìöáíßóåéò».

¸íùóç Áðïóôüëïõ Ðáýëïõ - ÖÓ ÊïæÜíç 1-1

Èåôéêüò, üðùò åîåëß÷èçêå ôï ðáé÷íßäé, èåùñåßôáé ï âáèìüò ðïõ áðÝóðáóå ç ÊïæÜíç óôï Ìáêñï÷þñé áðÝíáíôé óôçí áîéüëïãç ïìÜäá ôçò ¸íùóçò Áðïóôüëïõ Ðáýëïõ óôçí ðñåìéÝñá ôïõ 3ïõ Ïìßëïõ ôïõ Ðåñéöåñåéáêïý ÐñùôáèëÞìáôïò 2012-13. Ïé åñõèñüëåõêïé, ÷ùñßò íá ðéÜóïõí õøçëÜ åðßðåäá áðüäïóçò, åß÷áí ôéò åõêáéñßåò ãéá íá ðÜñïõí ôï ôñßðïíôï, áëëÜ èá ìðïñïýóáí íá öýãïõí çôôçìÝíïé êáèþò áêõñþèçêå ãêïë ôùí ãçðåäïý÷ùí óôï 92'. Ç ïìÜäá ôïõ ÃéÜííç ÐáñáóêåõÜ Ýäåéîå íá Ý÷åé ôï Üã÷ïò ôïõ öáâïñß, åß÷å êÜðïéá êáëÜ äéáóôÞìáôá áëëÜ ãåíéêÜ äåí ìðüñåóå íá åðéâÜëëåé ôï ðáé÷íßäé ôçò áðÝíáíôé óå Ýíáí äõíáôü áíôßðáëï. Ç ¸íùóç Áðïóôüëïõ Ðáýëïõ ðáñïõóßáóå ìßá ôå÷íéêÞ ïìÜäá, ìå óôñùôü ðïäüóöáéñï êáé êÜðïéïõò ðïëý êáëïýò ðáßêôåò, äåß÷íïíôáò ãåíéêÜ üôé èá åßíáé Ýíáò åðéêßíäõíïò áíôßðáëïò óôï öåôéíü ðñùôÜèëçìá. Ç ÊïæÜíç îåêßíçóå êáëÜ óôï ðñþôï åéêïóÜëåðôï, ðñïçãÞèçêå óôï óêïñ, áëëÜ óôç óõíÝ÷åéá ï Áðüóôïëïò Ðáýëïò éóïññüðçóå ôï ðáé÷íßäé êáé éóïöÜñéóå åííéÜ ëåðôÜ áñãüôåñá. Ìå ôç ëÞîç ôïõ çìé÷ñüíïõ ðÜíôùò ç ÊïæÜíç Ý÷áóå ìåãÜëç åõêáéñßá ìå ôïí Æçíüâéï ãéá íá öýãåé óôá áðïäõôÞñéá ìå íÝï ðëåïíÝêôçìá åíüò ôÝñìáôïò. Óôï 7' ï ÃêáñáâÝëçò ðñüëáâå ôïí ÇëéÜäç ðïõ Ýìðáéíå áðåéëçôéêÜ óôçí ðåñéï÷Þ. Óôï 13' áíôåðßèåóç ôçò ÊïæÜíçò, óïõô ôïõ Ôóéêüðïõëïõ áðü äåîéÜ ðÝñáóå ëßãï ðÜíù áðü ôï ïñéæüíôéï äïêÜñé. Óôï 16' ç ìðÜëá óôñþèçêå óôïí Êïõëïõêßäç óôï ýøïò ôçò ìåãÜëçò ðåñéï÷Þò áëëÜ áõôüò äåí Ýðéáóå êáëÜ ôï óïõô óôÝëíïíôáò ôç ìðÜëá øçëÜ ðÜíù áðü ôá äïêÜñéá. Óôï 18' íÝï äõíáôü óïõô ôïõ Âáóßëç Êïõëïõêßäç ëßãï Ýîù áðü ôç ìåãÜëç ðåñéï÷Þ, ç ìðÜëá êüíôñáñå óôïí ÆáñïãéÜííç êáé ðÝñáóå ðÜíù áðü ôïí ôåñìáôïöýëáêá ÓôáìáôÝëï ãéá ôï 0-1. Óôï 27' ï Âåëëßíçò åëß÷èçêå ðëÜãéá áñéóôåñÜ Ýîù áðü ôçí ìåãÜëç ðåñéï÷Þ ôçò ÊïæÜíçò êáé Ýðéáóå ôï äéáãþíéï óïõô, ìå ôç ìðÜëá íá êáôáëÞãåé óôçí áðÝíáíôé ãùíßá ôïõ ÃêáñáâÝëç ãéá ôï 1-1. Óôï 45´ï Óôåñãéüðïõëïò Ýäùóå óôïí Ê. Ðáðáäüðïõëï ðïõ Ýâãáëå áìÝóùò ôçí óõñôÞ óÝíôñá áðü ôá äåîéÜ, ìå ôïí Æçíüâéï áðü ôï ýøïò ôçò ìéêñÞò ðåñéï÷Þò íá óôÝëíåé ôç ìðÜëá ìå ðñïâïëÞ ðÜíù áðü ôá äïêÜñéá ôçò Åíùóçò Áðïóôüëïõ Ðáýëïõ ÷Üíïíôáò ìïíáäéêÞ åõêáéñßá. Óôï äåýôåñï çìß÷ñïíï ïé ãçðåäïý÷ïé åß÷áí ôçí êáôï÷Þ êáé ôçí êõêëïöïñßá ôçò ìðÜëáò êáé ðßåóáí ôçí ÊïæÜíç óå áñêåôÝò ðåñéðôþóåéò. Ç ÊïæÜíç ðåñéïñßóôçêå êõñßùò óå áìõíôéêü ñüëï áëëÜ ôáõôü÷ñïíá Ýäåéîå åðéêßíäõíç óôçí áíôåðßèåóç. Ïé åñõèñüëåõêïé èá ìðïñïýóáí íá óçìåéþóïõí ôï äåýôåñï ãêïë óå êÜðïéåò åõêáéñßåò ðïõ äçìéïýñãçóáí, åíþ äýï öïñÝò ç ìðÜëá óôáìÜôçóå óôï äïêÜñé ôùí ãçðåäïý÷ùí. Óôï 50' óïõô ôïõ ÇëéÜäç áðÝêñïõóå ìå ôï êåöÜëé ï ÊÜëöáò åíþ óôç óõíÝ÷åéá ôçò öÜóçò äõíáôü óïõô ôïõ ÆáñïãéÜííç ìðëüêáñå ï ÃêáñáâÝëçò. Óôï 65' ï Âåëëßíçò âãÞêå óå êáëÞ èÝóç áðü ðëÜãéá äåîéÜ áëëÜ ï ÃêáñáâÝëçò áðÝêñïõóå ôï óïõô óùôÞñéá óå êüñíåñ. Óôï 70' áíôåðßèåóç ôçò ÊïæÜíçò, ìðáëéÜ ôïõ ÔïðÜëç óôïí Ôñáõëü ðïõ áðü áñéóôåñÜ Ýðéáóå ôï óïõô, ìå ôïí ÓôáìáôÝëï íá áðïêñïýåé ìå ôá ðüäéá. Óôï 72' óÝíôñá ôïõ ÔïðÜëç áðü ðëÜãéá áñéóôåñÜ, ç ìðÜëá êüíôñáñå óôïí ÆáñïãéÜííç êáé âñÞêå ôç óõìâïëÞ ôùí äïêþí ðåñíþíôáò êüñíåñ.

Tñßôç 23 Ïêôùâñßïõ 2012

Ē ÅèíéêÞ 3ïò üìéëïò Éóüðáëç ç ÊïæÜíç ìå ôçí ¸íùóç Áðïóôüëïõ Ðáýëïõ Ñåðü ï Ìáêåäïíéêüò ÊïæÜíçò Éóüðáëïé 1-1 áíáäåß÷ôçêáí ¸íùóç Áðïóôüëïõ Ðáýëïõ êáé ÊïæÜíç, óôçí ðñåìéÝñá ôïõ 3ïõ ïìßëïõ, óå Ýíá éóïññïðçìÝíï ðáé÷íßäé. Ï íåïöþôéóôïò Á÷éëëÝáò ÍåïêáéóÜñåéáò åðéâëÞèçêå 2-0 ôçò ÁëåîÜíäñåéáò. Êáëýôåñïò óå üëç ôç äéÜñêåéá ï Á÷éëëÝáò, ðÞñå óçìáíôéêÞ íßêç ìðáßíïíôáò ìå ôï äåîß óôç Ē ÅèíéêÞ êáôçãïñßá, éêáíïðïéþíôáò ôïõò öéëÜèëïõò ôïõ. ÐáñÜ ôï Üã÷ïò ôçò ðñåìéÝñáò ç ÍÜïõóá äßêáéá íßêçóå ôïí éó÷õñü ÊÜóôïñá ìå 2-0, åíþ ôá ËåõêÜäéá áðÝäñáóáí ìå ôï «äéðëü», 2-1 áðü ôá ÃñåâåíÜ, áðÝíáíôé óôïí Ðõñóü, óå Ýíá ðáé÷íßäé ìå ðïëëÜ ðÝíáëôé êáé áðïâïëÝò. ÉäáíéêÞ ðñåìéÝñá êáé ãéá ôá ÃñåâåíÜ ÁåñÜôá ðïõ åðéâëÞèçêáí ôïõ Ðáíáñãåéáêïý ¢ñãïõò ó’ Ýíá ðïëý äõíáôü ðáé÷íßäé ðïõ äéåîÞ÷èç ôï ÓÜââáôï. Ôï ñåðü ôïõ Ýêáíå ï Ìáêåäïíéêüò ÊïæÜíçò ãéá ôï ðñùôÜèëçìá ôçò Ä´ÅèíéêÞò, äßíïíôáò ôï ôåëåõôáßï öéëéêü ìå ôçí ïìÜäá ôïõ ÐÁÏ Êïßëùí (ᒠôïðéêü) üðïõ ôçò åðéâëÞèçêå ìå ôï åõñý óêïñ 7-0 . Ôá ãêïë ãéá ôï Ìáêåäïíéêü ðÝôõ÷áí ï Æá÷áñéÜäçò óôï 9' 1-0, óôï 26' ï ÍéêïëÜïõ 2-0, óôï 30' ï Áðïóôïëßäçò 3-0, óôï 40' Ìáôæþëáò 4-0, óôï 55' ï Åõáããåëüðïõëïò 5-0, óôï 71' ï Áðïóôïëßäçò 6-0 êáé óôï 72' ï Óùôçñüðïõëïò ôï ôåëéêü 7-0.

1ç áãùíéóôéêÞ 12ç

ÃñåâåíÜ ÁåñÜôá-Ðáíáñãåéáêüò Ïñåóô. Ðõñóüò Ãñåâåíþí-ËåõêÜäéá ÍÜïõóáò ÍÜïõóá-ÊÜóôïñáò ÅÁ Ðáýëïõ-ÊïæÜíç Á÷éëëÝáò ÍåïêáéóÜñåéáò-ÁëåîÜíäñåéá Ñåðü: Ìáêåäïíéêüò ÊïæÜíçò

Âáèìïëïãßá

Á÷éëëÝáò ÍåïêáéóÜñåéáò ÃñåâåíÜ ÁåñÜôá ËåõêÜäéá ÍÜïõóáò ÍÜïõóá ÅÁ Ðáýëïõ ÊïæÜíç ÁëåîÜíäñåéá ÊÜóôïñáò Ìáêåäïíéêüò ÊïæÜíçò Ðáíáñãåéáêüò Ïñåóô. Ðõñóüò Ãñåâåíþí

1-0 1-2 2-0 1-1 2-0

3 3 3 3 1 1 0 0 0 0 0

Ôï ñåðü ôïõ Ý÷åé êÜíåé ï Ìáêåäïíéêüò ÊïæÜíçò

Åðüìåíç áãùíéóôéêÞ (2ç)

Ìáêåäïíéêüò ÊïæÜíçò-ÃñåâåíÜ ÁåñÜôá Ðáíáñãåéáêüò Ïñåóô.-Ðõñóüò Ãñåâåíþí ËåõêÜäéá ÍÜïõóáò-ÅÁ Ðáýëïõ ÊÜóôïñáò-Á÷éëëÝáò ÍåïêáéóÜñåéáò ÁëåîÜíäñåéá-ÊïæÜíç Ñåðü: ÍÜïõóá

Ē ÅèíéêÞ

Óôï 74' óÝíôñá ôïõ Êïõëïõêßäç áðü áñéóôåñÜ, ï Æçíüâéïò Ýðéáóå ôçí êáñöùôÞ êåöáëéÜ, ìå ôç ìðÜëá íá âñßóêåé ôï ïñéæüíôéï äïêÜñé åíþ óôçí åðáíáöïñÜ ï ÊÜëöáò óïýôáñå Üïõô. Óôï 84' ç ìðÜëá óôñþèçêå óôïí ÔïðÜëç Ýîù áðü ôçí ðåñéï÷Þ, áõôüò óïýôáñå äõíáôÜ, ìå ôïí ÓôáìáôÝëï íá áðïêñïýåé ìå äõóêïëßá. Óôï 85' ï ÇëéÜäçò Ýóôñùóå óôïí Âåëëßíç ðïõ áðü êáëÞ èÝóç ëßãï Ýîù áðü ôçí ðåñéï÷Þ óïýôáñå Üïõô. Óôï 87' áíôåðßèåóç ôçò ÊïæÜíçò, ìðáëéÜ ôïõ ÔïðÜëç óôïí Æçíüâéï ðïõ Ýðéáóå ôï áñéóôåñü óïõô, ìå ôïí ÓôáìáôÝëï íá áðïêñïýåé ìå ôá ðüäéá. Óôï 89' äõíáôü óïõô ôïõ Èåïäùñßäç áðü êïíôÜ, ï Óõìåùíßäçò ìå óùôÞñéá ðñïâïëÞ Ýóôåéëå ôç ìðÜëá êüñíåñ. Óôï 92' Ýãéíå ç áìöéóâçôïýìåíç öÜóç ðïõ "Üíáøå ôá áßìáôá" üôáí ïé ãçðåäïý÷ïé åêôÝëåóáí êüñíåñ ìå êïìðßíá, ï Èåïäùñßäçò óïýôáñå áðü êïíôÜ, ï ÃêáñáâÝëçò äåí óõãêñÜôçóå ôç ìðÜëá êáé ï Óáñçãéáííßäçò ôçí Ýóôåéëå óôá äß÷ôõá, ìå ôïí äéáéôçôÞ íá áêõñþíåé ôï ãêïë óáí öÜïõë ôïõ óêüñåñ óôïí ôåñìáôïöýëáêá.

Ëáæáñßäçò-ÌðáããÝáò Ýêáíáí ôç äéáöïñÜ Á÷éëëÝáò ÍåïêáéóÜñåáò – ÁëåîÜíäñåéá 2-0

¸íùóç Áðïóôüëïõ Ðáýëïõ (Êåñëßäçò): ÓôáìáôÝëïò, Óõìåùíßäçò, Óáñçãéáííßäçò, ÓáëÝñçò, ÆáñïãéÜííçò, ÐñéÝôá, Ôóáêáëßäçò (80’ Èåïäùñßäçò), Ãåùñãßïõ (64’ ÎáãïñÜñçò), Âåëëßíçò, ÇëéÜäçò, Âïýëãáñçò (55’ Ìáõñéäüãëïõ). Ö.Ó. ÊïæÜíç (ÐáñáóêåõÜò): ÃêáñáâÝëçò, Óôåñãéüðïõëïò, Óõìåùíßäçò, ÔáöáñëÞò, ÊÜëöáò, ÊáñáìðáôæÜêçò , Ôóéêüðïõëïò Ã. (55’ Ôñáõëüò), Êïõëïõêßäçò (90’ Ôóéêüðïõëïò Ç.), Æçíüâéïò, ÔïðÜëçò, Ðáðáäüðïõëïò Ê. (80’ Ëáãüò) ÄéáéôçôÝò: ÃêáñáãêÜíçò, Ãéáìïýæçò, Èåïäþñïõ (Ðéåñßáò).

Êáëýôåñïò óå üëç ôç äéÜñêåéá ï Á÷éëëÝáò

Ē ÅèíéêÞ

Ìå ôï äåîß ôá ÃñåâåíÜ ÁåñÜôá ÃñåâåíÜ ÁåñÜôá – Ðáíáñãåéáêüò ¢ñãïõò 1-0

ÉäáíéêÞ ðñåìéÝñá ãéá ôá ÃñåâåíÜ ÁåñÜôá ðïõ åðéâëÞèçêáí ôïõ Ðáíáñãåéáêïý ¢ñãïõò ó’ Ýíá ðïëý äõíáôü ðáé÷íßäé. Ïé íåïöþôéóôïé, ðïõ åðéóôñÝöïõí ìåôÜ áðü ôñßá ÷ñüíéá óôç Ē ÅèíéêÞ, Þôáí êáëýôåñïé óôï ðñþôï çìß÷ñïíï êáé áðåßëçóáí áñêåôÝò óôéãìÝò ôçí åóôßá ôïõ Âßäñá, üìùò äåí êáôÜöåñáí íá óçìåéþóïõí êÜðïéï ãêïë. Ôá ÁåñÜôá ìðÞêáí ðéï äõíáôÜ óôï äåýôåñï ìÝñïò êáé óôï 53’ êÝñäéóáí ðÝíáëôé óå áíáôñïðÞ ôïõ Íôéíüðïõëïõ áðü ôïí Áíôùíßïõ. Ï Íáóéüðïõëïò áíÝëáâå ôçí åêôÝëåóç, óçìåéþíïíôáò ôï 1-0. Áõôü Þôáí êáé ôï ðñþôï ãêïë ðïõ óçìåéþèçêå óôç öåôéíÞ Ä’ ÅèíéêÞ. Ï Ðáíáñãåéáêüò ðñïóðÜèçóå íá éóïöáñßóåé êáé óôï 59’ åß÷å äïêÜñé ìå ôïí ÔóáìôóÜêç, áëëÜ ïé ãçðåäïý÷ïé Ýëåãîáí ôïí ñõèìü êáé äéáôÞñçóáí ôï õðÝñ ôïõò 1-0 ùò ôï ôåëåõôáßï óöýñéãìá. ÃñåâåíÜ ÁåñÜôá (ÃéÜííçò ÓáìáñÜò): Âßäñáò, Íáóéüðïõëïò, ÄçìçôñéÜäçò, ÁëåîáíäñÞò, Êáôóáíôþíçò, Éùáííßäçò, ×áìáôÜé, Ó. ÌðáëïäÞìïò (80´ÔóáðáôóÜñçò), È. Äçìüðïõëïò (88´Áðïóôïëßäçò), Ð. ËÜëëïò, Íôéíüðïõëïò (69´ÁíáóôáóéÜäçò)

Ē ÅèíéêÞ

Ãêïë, ðÝíáëôé êé áðïâïëÝò óôï ÄÁÊ Ãñåâåíþí Ðõñóüò Ãñåâåíþí – ËåõêÜäéá 1-2

ÍåïêáéóÜñåéáò, ðÞñå óçìáíôéêÞ íßêç ç ïðïßá åßíáé ç ðñþôç ôçò ïìÜäáò ôçò Ðéåñßáò óôçí Ē åèíéêÞ êáôçãïñßá êáé ðáíçãõñßóôçêå áíÜëïãá áðü ðáßêôåò, äéïßêçóç, ôå÷íéêïýò êáé öéëÜèëïõò ôçò ïìÜäáò ôçò Ðéåñßáò. Ôï óêïñ óôï ðñþôï ìÝñïò èá ìðïñïýóå íá Þôáí ìå

Ôá ðÜíôá åß÷å ôï ðáé÷íßäé óôá ÃñåâåíÜ. Ãêïë, ðÝíáëôé áðïâïëÝò êáé ôá ËåõêÜäéá íá åðéêñáôïýí 2-1 ôïõ Ðõñóïý.

Üíåóç 3-0 ãéá ôïõò Êáôåñéíéþôåò ðïõ Ý÷áóáí óçìáíôé-

Ç ïìÜäá ôçò Çìáèßáò ðñïçãÞèçêå ìå ãêïë áðü ôá áðïäõôÞñéá, êáèþò ï ÐÝôêáôæçò óôï 2’ ìåôÜ áðü óÝíôñá ôïõ Êáëáúôæßäç Ýêáíå ôï 0-1. Ðñéí ðñïëÜâåé íá óõíÝëèåé ï Ðõñóüò, ôá ËåõêÜäéá êÝñäéóáí ðÝíáëôé. Óôï 25’ ï Ìðüæéáñçò áíÝôñåøå ôïí ÐÝôêáôæç êáé ï ßäéïò áíÝëáâå ôçí åêôÝëåóç ãéá ôï 0-2. Óôï 53’ ïé öéëïîåíïýìåíïé êÝñäéóáí íÝï ðÝíáëôé êáé áðïâïëÞ. Ï ÔóáñôóáñÞò áíÝôñåøå ôïí Ðáðáóôåñãßïõ êáé åßäå áðåõèåßáò ôçí êüêêéíç êÜñôá. Ï ÓõìðåèÝñçò ðÞãå óôçí Üóðñç âïýëá, üìùò óçìÜäåøå ôï äïêÜñé. Óôï 65’ Þñèå ç óåéñÜ ôïõ Ðõñóïý íá êåñäßóåé ðÝíáëôé, üôáí ï Ðëéêáíôæßôçò áíáôñÜðçêå áðü ôïí Äïýìá. Ï Êïóìßäçò åõóôü÷çóå êáé ìåßùóå óå 1-2. Óôï 66’ ï Ðëéêáíôæßôçò ôùí Ëåõêáäßùí äÝ÷ôçêå äåýôåñç êßôñéíç êÜñôá, ìå ôçí áñéèìçôéêÞ éóïññïðßá íá áðïêáèßóôáôáé óôï ðáé÷íßäé. ¼ìùò óôï 89’ ï Ìðüëïò ôïõ Ðõñóïý åßäå êé áõôüò äåýôåñç êÜñôá êáé ïé ãçðåäïý÷ïé Ýðáéîáí óôá ôåëåõôáßá ëåðôÜ ìå åííÝá ðáßêôåò.

ñï ôïõ áãþíá üôáí óå äéáäï÷éêÝò ôïõ åíÝñãåéåò óïý-

Ðáíáñãåéáêüò (ÂáããÝëçò Óéþìïò): Óáñáöéáíüò, Óéäçñüðïõëïò, Âáêáëüðïõëïò, Ìïõôáñßäçò (81´Ôóéãáñßäáò), Áíôùíßïõ, ÉùÜííïõ, Âëá÷üðïõëïò, ÁèáíáóéÜäçò (56´Éùáííßäçò), Âåëëßäçò, ÔóáìôóÜêçò, ÌðÜôæéïò (76´ÆÝêéïõ)

Ðõñóüò Ãñåâåíþí (Ðáðáäüðïõëïò): Áèáíáóüðïõëïò, Ìðüæéáñçò Ê.(80’ Ìðüæéáñçò Ð.), Ìðüëïò, ÔóáñôóáñÞò, Êõñéáêßäçò, ×áñáëáìðßäçò, Êïôóáíôßóïãëïõ (85’ Ðáðáäüðïõëïò), Äïýìáò, Êïóìßäçò, ÃêÝôóéïò, ÊïõôóïìÞôñïò

ÄéáéôçôÞò: ÓôåöÜíïõ Âïçèïß: Ìáñáæüðïõëïò, Ðáðáäüðïõëïò (Å.Ð.Ó. ÈÅÓÐÙÔÉÁÓ)

ËåõêÜäéá (Ãéþñãïò Ôõñéáêßäçò): Êùíóôáíôéíüðïõëïò, Êïôæá÷ñÞóôïò, Ðëéêáíæßôçò, Öáóêüíçò, Ðßôôïò, Ìé÷áçëßäçò (62’ ÔóéÜëìáò), ÓõìðåèÝñçò (60’ Ìõñïöïñßäçò), Ðáðáóôåñãßïõ, Êáëáúôæßäçò, ÌðáêéñôæÞò, ÐÝôêáôæçò

êÝò åõêáéñßåò ìå ôïí Åõáããåëüðïõëï óôï ðñþôï çìßùôáñå Üïõô. Óå ðïëý êáëÞ çìÝñá ï ×ñÞóôïò Ëáæáñßäçò Þôáí Üêñùò äçìéïõñãéêüò ãéá ôïõò ãçðåäïý÷ïõò, åíþ óôçí Üìõíá êõñéÜñ÷çóå ï ðáñïõóßá ôïõ Ýìðåéñïõ Íßêïõ ÌðáããÝá ï ïðïßïò Þôáí áðñïóðÝëáóôïò ôüóï êÜôù üóï êáé óôïí áÝñá. Ôï óêïñ Üíïéîå ï íåáñüò Êùôóéáñßäçò ìå ùñáßï óïõô ìÝóá áðü ôçí ðåñéï÷Þ ìåôÜ áðü üìïñöç åíÝñãåéá ôïõ êïñõöáßïõ óôï ãÞðåäï Ëáæáñßäç êáé ôï 2-0 Ýêáíå óôï 87´ï Âáóßëçò ÍÜêáò ðïõ ìðÞêå óáí áëëáãÞ ëßãá ëåðôÜ íùñßôåñá êáé «êáèÜñéóå¨ ïõóéáóôéêÜ ôï ôñßðïíôï ãéá ôïí Á÷éëëÝá. Óôï 89´ïé ãçðåäïý÷ïé åß÷áí äïêÜñé ôïõ Ëáæáñßäç êé Ýôóé ç ôý÷ç åõíüçóå ôïõò ðáßêôåò ôçò éóôïñéêÞò ÁëåîÜíäñåéáò.


ÈÁÑÑÏÓ

% Á’ ÅÐÓÊ

ÅðéìÝëåéá Ãéþñãïò Êáôóßêáò email: “vigelk5koz@yahoo.gr”

Ôñßôç 23 Ïêôùâñßïõ 2012

ÅÐÓ ÊïæÜíçò

“ÐÞñå öüñᔠç Åëßìåéá ÁëéÜêìùí ÁéáíÞò – ÁÅ Åëßìåéáò 0-1

«ÊÏËËÇÓÁÍ» ÅÏÑÄÁÚÊÏÓ ÊÁÉ ÖÏÕÖÁÓ, ÁÊÁÈÅÊÔÇ Ç ÅËÉÌÅÉÁ ÌÅ ÔÑÅÉÓ ÍÉÊÅÓ Îåðñüâáëáí ÁÅ Ðïíôßùí, ¢ñäáóóá ÄõíáôÝò ìïíïìá÷ßåò åß÷å ôï ìáôò óôçí ÁéáíÞ ÁðïôåëÝóìáôá êáé âáèìïëïãßåò óôá ðñùôáèëÞìáôá ôçò ÅÐÓ ÊïæÜíçò ôï Óáââáôïêýñéáêï 20-21/10

ÁóôáìÜôçôç ç Åëßìåéá, ðÝôõ÷å 3ç óõíå÷üìåíç íßêç, ýóôåñá áðü Ýíá ìÝôñéï, áëëÜ óêëçñü ðáé÷íßäé. Ïé öéëïîåíïýìåíïé Þôáí ðéï áðïôåëåóìáôéêïß, óôï 23´ ï Êïõôóïãåùñãüðïõëïò óïýôáñå óôï ïñéæüíôéï äïêÜñé, óôï 25´ êüñíåñ ôïõ Ðáðáâñáìßäç êáé ìå êåöáëéÜ ï Ãêéïýñïò ðÝôõ÷å ôï 0-1.

Á’ êáôçãïñßá 7ç ÁãùíéóôéêÞ ÅñìÞò Áóâåóôüðåôñáò – ÔéôÜí Óåñâßùí Åèíéêüò Âáôåñïý – Áðüëëùí ÁêñéíÞò ÁÅ ÊïæÜíçò – ÊïæÜíç 2004 ÁÓ Âåëâåíôü - Ì. Áë. ¢ñäáóóáò ÁÅ Ðåñäßêêá – ÁíáãÝííçóç ÅñÜôõñáò Áê. ÓéÜôéóôáò – ÁÅÐ Êáñáãéáííßùí Åïñäáúêüò – Ìáêåäïíéêüò Öïýöá ÁëéÜêìùí ÁéáíÞò – ÁÅ Åëßìåéá Ñåðü: ÐÁÏ Êïßëùí

¢ñéóôïò ï äéáéôçôÞò Êùôóßäçò (×. Ðáðáäüðïõëïò, Ì. Ðáðáäüðïõëïò). ÁëéÜêìùí ÁéáíÞò (Âïñéáæßäçò) : Óôáìüðïõëïò, ÃÊÏÍÔÏÕÑÁÓ, ÊÁÑÁÃÉÁÍÍÇÓ, Êáôßäçò (72´ Ìðïýëçò), ÁñáãéÜò (46´ ë.ô. ÖôÜêáò), Êáñáãéþñãïò, Êýñéíáò, ÂÁÓÓÏÓ, Êïõôóïãåùñãüðïõëïò, Ôóßããáíáò, ÐÞôôáò (56´ Êïêêþíáò). ÁÅ Åëßìåéáò (Áëéáôßäçò): ÊáñáíÜíïò, ÄçìçôñéÜäçò, ÁñáìðáôæÞò (57´ Íéêïëáúäçò), ÃÉÁÐÑÁÊÁÓ, Ìáíþëáò, Íßêïëé, ×áôåëÜñé, Ðáðáäüðïõëïò, ÊÏÂÁÔÓÉ, Ðáðáâñáìßäçò (64´ Óïöüãëïõ), ÃÊÉÏÕÑÏÓ (75´ ÓéäÝñçò).

Á’ ÅÐÓÊ

ÁêÜèåêôïò óõíå÷ßæåé ôçí êïýñóá ï ÌÝãáò ÁëÝîáíäñïò ÁÓ Âåëâåíôü – Ì. Áë. ¢ñäáóóáò 0-3

Ðïëý êáëÞ åìöÜíéóç êáé íÝá íßêç ãéá ôïí Ì. ÁëÝîáíäñï, ðïõ óõíå÷ßæåé áêÜèåêôïò. ×áñáêôçñéóôéêü ôçò óõíÜíôçóçò üôé ïé öéëïîåíïýìåíïé åß÷áí 3 äïêÜñéá (10´ óïõô ôïõ Èåïäùñßäç, 45´ äéáãþíéï óïõô ôïõ Ìáõñïìáôßäç, 58´ äõíáôü óïõô ôïõ Êùíóôáíôéíßäç) êé Ýíá ôï Âåëâåíôü (47´ öÜïõë ôïõ ÐñÜóóïõ). Óôï 31´ ï ÄçìçôñéÜäçò áðü äåîéÜ áðÝöõãå äéáäï÷éêÜ ôïõò ÌðáëÜíç, ÔóéÜìç êáé Ýêáíå ôï 0-1, óôï 55´ ï Èåïäïõëßäçò Ýäùóå óôïí Ìáõñïìáôßäç ðïõ Ýêáíå ôï 0-2, óôï 80´ ï Èåïäïõëßäçò ìå ðëáóÝ, Ýêëåéóå ôï óêïñ. Óôï 34´ åíôõðùóéáêü óïõô ôïõ Ìáõñïìáôßäç áðÝêñïõóå åîßóïõ åíôõðùóéáêÜ ï ÂáñôáëÜìçò.

Á’ ÅÐÓÊ

Ì. Áë. ¢ñäáóóáò: Ìðåñìðåñßäçò, ÊïõôóïìÞôñïò, Ôóáãêáëßäçò, Êõñéáêßäçò, ÓåñÝôçò, Êùíóôáíôéíßäçò, ÈÅÏÄÏÕËÉÄÇÓ (82´ ÂáóéëåéÜäçò), Ðáðáäüðïõëïò (73´ Ðïéìåíßäçò), ÄÇÌÇÔÑÉÁÄÇÓ (88´ Ìßìçò), ÓÅÑÓÅÌÇÓ, ÌÁÕÑÏÌÁÔÉÄÇÓ. ÄéáéôçôÞò: Æïýãñáò Âïçèïß: ÃêÝêá, Óýêïò

Ðñïóêõíçôüðïõëïõ. ÅñìÞò Áóâåóôüðåôñáò: Ìé÷áçëßäçò, ÊÁÑÁÌÁÍËÇÓ, Äçìçôñßïõ (78´ Êïôóáößëéïò), Óáââßäçò, ÊáñáóôïãéÜííçò, Ôóüìðï, ÄÇÌ. ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ (78´ ÊáñáãéáííÜêçò), ÌÐÁËÔÆÇÓ, Äéïã. Ðáðáäüðïõëïò, Ìßìôóçò, Ñßæïõ (66´ ÐÑÏÓÊÕÍÇÔÏÐÏÕËÏÓ). ÔéôÜí Óåñâßùí: ÆÉÙÃÁÓ, ×ñõóéêüò, ÌðÜñá, ÅËÅÕÈÅÑÉÁÄÇÓ, ÍÅÓÔÏÑÁÓ (85´ Ê. ÐáðáóôÝñãéïò), Ä. ÐáðáóôÝñãéïò, ËÜìðñïò, ÔÓÉÊÏÐÏÕËÏÓ, ÏõñìðÜíéê, Ðáôóéêüðïõëïò (73´ Ãáëïãáýñïò), ÍéæÜìçò (58´ Èþìïò). ÄéáéôçôÞò: Êáñáðïíáñëßäçò Âïçèïß: Ôóáëßäïõ, Óïõëßäçò Å.

ÊáëÞ ç äéáéôçóßá ôïõ Ðáíõôóßäç (ÃåùñãéÜäçò, ÔÝìçò).

Åïñäáúêüò (Ôóáãêáëßäçò): Áí. Êïíôïãïõëßäçò, Áêñ. Áêñéôßäçò, Ð. ÔÓÁÃÊÁËÉÄÇÓ, ËÉÁÌÇÓ, ÍÉÊÊÏÕ, Áäáìßäçò (58´ ÔóÜêáëïò), Óõìåùíßäçò, Ä. Êïíôïãïõëßäçò (71´ Çë. Ôóáãêáëßäçò), ×áúôßäçò, Äáëêåñáíßäçò (62´ ÓïõãéïõëôæÞò), Éùáííßäçò. Ìáêåäïíéêüò Öïýöá (Êáñáãåùñãßïõ): Óáêáñßäçò, ÓÉÄÇÑÏÐÏÕËÏÓ, ÐÅÑÉ×ÁÍÁ, ÊÏÔÓÁÖÉËÉÏÓ, ÌáôóéããÜñçò, Öá÷áíôßäçò, Öùôßïõ (67´ Óôåöáíßäçò), ÐáíÜêçò, Êåóêéëßäçò (43´ ë.ô. ÊïõñêïõôìÜíïò), Ìáñêüðïõëïò, ÎõíÜäáò (72´ ×Üéôáò).

Á’ ÅÐÓÊ

¢óôï÷ïò ï Ðåñäßêêáò Ýìåéíå óôçí éóïðáëßá áðÝíáíôé óôç ìá÷çôéêÞ ÅñÜôõñá ÁÅ Ðåñäßêêá – ÁíáãÝííçóç ÅñÜôõñáò 2-2

Óôï 5´ ï Ìáõñßêçò Öéëéððßäçò ìå áðåõèåßáò… êüñíåñ Ýêáíå ôï 0-1, óôï 10´ ìåôÜ áðü êüñíåñ ôïõ ÂëÜ÷ïõ, ï ÓôÜèçò Ðáðáäüðïõëïò ðëÜóáñå óôï «Ã» (1-1). Óôï 12´ ï ËéÜðôóçò áðÝöõãå 2 áìõíôéêïýò, âãÞêå ôåô-áôåô, áëëÜ ðëÜóáñå Üïõô. Óôï 30´ óïõô ôïõ Êùíóôáíôéíßäç óôï êÜèåôï äïêÜñé, óôçí åðáíáöïñÜ ï ÂëÜ÷ïò Ýóôåéëå ôçí ìðÜëá Üïõô, ôï ßäéï Ýãéíå êáé ìå ôïí Ðáðáäüðïõëï óå êåíÞ åóôßá óôï 39´. Óôï 70´ ï ÂëÜ÷ïò Ýäùóå óôïí Êùíóôáíôéíßäç, ðïõ ðÝôõ÷å ôï 2-1, óôï 85´ óÝíôñá ôïõ Ôóéüñêá êé ï Êáñáìßêá áðü åëåã÷üìåíç èÝóç ïöóÜéíô, éóïöÜñéóå. Óôï 90´ áêõñþèçêå ùò ïöóÜéíô ãêïë ôïõ Êùíóôáíôéíßäç. ÊáëÞ ç äéáéôçóßá ôïõ Ôóéìåíôåñßäç êáé ôïõ åðüðôç ÔÝìç, ìå ëÜèç ï ÓðÝíôæáò.

ÐÑÁÃÌÁÔÏÐÏÉÇÈÇÊÅ ÔÏ 2ï ÖÉËÉÊÏ ENDURO ÅËËÇÓÐÏÍÔÏÕ 2012

ÁÅ Ðåñäßêêá (Êáôáêáëßäçò): Êõñéáêßäçò, Áë. Áñóåíßäçò, Áñã. Ëüöôóáëçò, Êáæáíôæßäçò, Ã. Áñóåíßäçò, Ôóéíôüò (46´ ë.ô. Öïëôüðïõëïò), Â. ËÏÖÔÓÁËÇÓ, ÂëÜ÷ïò, ËéÜðôóçò (60´ Íéêïëáúäçò), ÓÔ. ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ (75´ Óéþêëçò), ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÉÄÇÓ. ÁíáãÝííçóç ÅñÜôõñáò (ÂéêéÜñçò): Ã. ÆáñêïäÞìïò, ÆéÜìïò (39´ ÌÞëéïò), Ìïýóôá, Ãêáñáãêïýíçò (52´ Ëáæáñßäçò), Âë. Öéëéððßäçò, ÔÓÉÏÑÊÁÓ, ÊÏÕÔÓÙÍÁÓ (72´ ÊåñìÝæé), ÌðáëáìðÜíçò, Êßëçò, Ìáõñ. Öéëéððßäçò, ÊÁÑÁÌÉÊÁ.

¸íùóç Óùìáôåßùí ×åéñïóöáßñéóçò Ä.Ìáêåäïíßáò

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ

Ìå åðéôõ÷ßá ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôï 2ï ÖÉËÉÊÏ ENDURO ÅËËÇÓÐÏÍÔÏÕ 2012 ôçí ðåñáóìÝíç ÊõñéáêÞ 14 – 10 – 2012 óôïí ¢ãéï

Ç ¸íùóç Óùìáôåßùí ×åéñïóöáßñéóçò ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò

ÄçìÞôñéï Åëëçóðüíôïõ, ðïõ óõíäéïñãÜíùóáí ïé Ðïëéôéóôéêïß

(Å.Ó.×.ÄÕ.Ì) óáò ðñïóêáëåß íá ôéìÞóåôå ìå ôçí ðáñïõóßá óáò ôïõò

Ðïíôéáêïß Ìïñöùôéêïß Óýëëïãïé ôçò ÄçìïôéêÞò Åíüôçôáò

Ôåëéêïýò ÊõðÝëëïõ Å.Ó.×.ÄÕ.Ì Áíäñþí - Ãõíáéêþí

Åëëçóðüíôïõ (Áãßïõ Äçìçôñßïõ – Ñõáêßïõ, Ôåôñáëüöïõ, ÁêñéíÞò, ÄñåðÜíïõ, Ðïëõìýëïõ), óå óõíåñãáóßá ìå ôï Ôïðéêü Óõìâïýëéï ÍÝùí Åëëçóðüíôïõ ÊïæÜíçò êáé ôçí óõììåôï÷Þ ôçò ÔïðéêÞò Êïéíüôçôáò Áãßïõ Äçìçôñßïõ.

Ïé áãþíåò èá ðñáãìáôïðïéçèïýí ÔÅËÉÊÏÓ ÁÍÄÑÙÍ Á.Ï.ÊÏÆÁÍÇÓ – Å.Ó ÁÌÕÍÔÁÓ ÄÁÊ ÊÏÆÁÍÇÓ

ÓÁÂÂÁÔÏ 27 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ ÙÑÁ 16:00

ÔÅËÉÊÏÓ ÃÕÍÁÉÊÙÍ Á.Ï.Á.ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ – Ì.Ð.Ó.ÖÉËÙÔÁÓ

Ïé óõììåôÝ÷ïíôåò ðïõ ðÞñáí ìÝñïò óôçí äéáäñïìÞ öÝôïò Ýöôáóáí ôïõò 75 áðü ôïõò 52 ðïõ Þôáí ôçí ðñïçãïýìåíç ÷ñïíéÜ, ìå óõììåôï÷Ýò áðü äéÜöïñåò ðåñéï÷Ýò üðùò ÃéÜííåíá, ÊáóôïñéÜ, Èåóóáëïíßêç, ÄñÜìá, Óêýäñá, ÐôïëåìáÀäá, ÊïæÜíç êáé Üëëåò !

ÄÁÊ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ

ÓÁÂÂÁÔÏ 27 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ ÙÑÁ 19:00

Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÐÏÕËÏÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ

Âáèìïëïãßá Áêáäçìßá Ðïäïóöáßñïõ ÂïÀïõ Ç ¸íùóç ÅñìÞò Ðëáôáíïñåýìáôïò ¸ëáôïò ÅëÜôçò Äüîá ÑïäéáíÞò Á.Ì.Ó. ÃáëáôéíÞò Ìáêåäïíéêüò ÓéÜôéóôáò Å.Á.Ó. Áíèüôïðïõ Äüîá ÌåóéáíÞò Ðñüïäïò ÌåôáîÜ Áðüëëùí Áõëþí Á.Å. Êñáíéäßùí Äüîá ÌéêñïêÜóôñïõ ÁíáãÝííçóç Ëéâáäåñïý Á.Ï. ÔñáíïâÜëôïõ

0-2 4-3 3-1 2-3 1-1

13 12 11 10 10 9 8 7 6 5 4 3 1 0

Åðüìåíç ÁãùíéóôéêÞ (6ç) ÁÅ Êñáíéäßùí – Ìáêåäïíéêüò ÓéÜôéóôáò ÁÏ ÔñáíïâÜëôïõ – ÅÁÓ Áíèüôïðïõ ÁÌÓ ÃáëáôéíÞò - ÁíáãÝííçóç Ëéâáäåñïý Áðüëëùí Áõëþí – Äüîá ÌéêñïêÜóôñïõ Ðñüïäïò ÌåôáîÜ – ÅñìÞò ÐëáôáíïñÝìáôïò Áêáäçìßá ÂïÀïõ – ¸ëáôïò ÅëÜôçò Äüîá ÑïäéáíÞò – Äüîá ÌåóéáíÞò

×ùñßò íéêçôÞ ôï íôÝñìðé ôçò Åïñäáßáò Åïñäáúêüò – Ìáêåäïíéêüò Öïýöá 1-1

×ùñßò íéêçôÞ Ýëçîå ôï íôÝñìðé ôçò Åïñäáßáò, áðïôÝëåóìá ðïõ äå óõìöÝñåé êáíÝíá áðü ôïõò äýï áíôéðÜëïõò. Ï áãþíáò Þôáí éóïññïðçìÝíïò, ìå ëßãåò öÜóåéò, óôï 22´ ï Êåóêéëßäçò ìå óïõô Ýîù áðü ôçí ðåñéï÷Þ Ýêáíå ôï 0-1, éóïöÜñéóå óôéò êáèõóôåñÞóåéò ôïõ çìé÷ñüíïõ ï Óõìåùíßäçò ìå öÜïõë. Óôï 73´ áôïìéêÞ ðñïóðÜèåéá êáé óïõô ôïõ ÓïõãéïõëôæÞ åëÜ÷éóôá Üïõô, óôï 78´ ï Êïíôïãïõëßäçò áðÝêñïõóå óôï ðëáóÝ ôïõ Óéäçñüðïõëïõ.

19 18 14 14 13 13 11 11 8 8 6 6 5 4 3 1 1

Åðüìåíç ÁãùíéóôéêÞ (8ç) ÁÅ ÊïæÜíçò – Áê. ÓéÜôéóôáò ÁÅÐ Êáñáãéáííßùí – Åïñäáúêüò ÊïæÜíç 2004 – ÅñìÞò Áóâåóôüðåôñáò Ìáêåäïíéêüò Öïýöá – Åèíéêüò Âáôåñïý ÔéôÜí Óåñâßùí – ÁÓ Âåëâåíôü Áðüëëùí ÁêñéíÞò – ÁëéÜêìùí ÁéáíÞò Ì. Áë. ¢ñäáóóáò – ÐÁÏ Êïßëùí ÁÅ Åëßìåéá – ÁÅ Ðåñäßêêá Ñåðü: ÁíáãÝííçóç ÅñÜôõñáò ’ êáôçãïñßá (1ïò üìéëïò) 5ç ÁãùíéóôéêÞ Äüîá ÌéêñïêÜóôñïõ - Áêáäçìßá ÂïÀïõ Ìáêåäïíéêüò ÓéÜôéóôáò - ÁÏ ÔñáíïâÜëôïõ ÅñìÞò ÐëáôáíïñÝìáôïò – Äüîá ÑïäéáíÞò ¸ëáôïò ÅëÜôçò – Äüîá ÌåóéáíÞò ÁíáãÝííçóç Ëéâáäåñïý – Ðñüïäïò ÌåôáîÜ ÅÁÓ Áíèüôïðïõ – Áðüëëùí Áõëþí ÁÅ Êñáíéäßùí – ÁÌÓ ÃáëáôéíÞò

Ðñþôç íßêç ãéá ôïí ÅñìÞ ÅñìÞò Áóâåóôüðåôñáò – ÔéôÜí Óåñâßùí 2-0

Ðñþôç íßêç ôïõ ÅñìÞ óôï ðñùôÜèëçìá, Ý÷ïíôáò óôïí ðÜãêï ôï äßäõìï ÌðÜìðç Éùóçößäç êáé ÄçìÞôñç Áêñéôßäç. ¸ãéíå Ýíá áã÷ùôéêü êáé áìößññïðï ðáé÷íßäé, ìå ìïéñáóìÝíç ôçí õðåñï÷Þ. Óôï ðñþôï ìÝñïò ï ÔéôÜí áðåßëçóå ìå ôïõò ÍÝóôïñá (12´, 23´), Ôóéêüðïõëï (35´), ïé ãçðåäïý÷ïé ìå ôïí Ñßæïõ (34´). Óôï 49´ êüñíåñ ôïõ ÍÝóôïñá, ï Ôóéêüðïõëïò óçìåßùóå ãêïë, ðïõ áêõñþèçêå ùò åðéèåôéêü öÜïõë (ãéá «÷Ýñé» ôïõ åðéèåôéêïý), óôï 55´ ï ÐáðáóôÝñãéïò ðáñáëßãï íá ðåôý÷åé áõôïãêüë. Óôï 65´ ï ÄéïãÝíçò Ýäùóå óôïí ÄçìÞôñç Ðáðáäüðïõëï, ðïõ ìå øý÷ñáéìï ðëáóÝ, Ýêáíå ôï 1-0, óôï 82´ êüñíåñ ôïõ ÌðáëôæÞ, «êáñöùôÞ» êåöáëéÜ ôïõ Ðñïóêõíçôüðïõëïõ êáé 2-0. Óôï 75´ ï Æéþãáò áðÝêñïõóå äýóêïëá êåöáëéÜ ôïõ

Á’ ÅÐÓÊ

ÁÓ Âåëâåíôü: ÂÁÑÔÁËÁÌÇÓ, ÔóéÜìçò, Ã. Ãêßêáò, ÌðáëÜíçò, Äåëçíéþôçò, ÄéâçêÝëçò (75´ ÔóéÜìçò), ×ñõóïóôïìßäçò, Ôáúñçò (34´ Ôñß÷áò), ÐñÜóóïò, ÅõáããÝëïõ, ÐáðáóôÝñãéïò (80´ ÐéôóéÜâáò).

Âáèìïëïãßá Á.Å.Ð. Êáñáãéáííßùí ÌÝãáò ÁëÝîáíäñïò ¢ñäáóóáò Ìáêåäïíéêüò Öïýöá Á.Ó. Åïñäáúêüò 2007 Á.Å. ÊïæÜíçò Á.Å. Åëßìåéáò Åèíéêüò Âáôåñïý Á.Å. Ðåñäßêêá Áê. Ð. ÓéÜôéóôáò ÁíáãÝííçóç ÅñÜôõñáò ÁëéÜêìùí ÁéáíÞò ÅñìÞò Áóâåóôüðåôñáò ÔéôÜí Óåñâßùí Áðüëëùí 2010 ÁêñéíÞò Á.Ó. Âåëâåíôü ÐÁÏ Êïßëùí ÊïæÜíç 2004

2-0 0-0 1-3 0-3 2-2 0-2 1-1 0-1

Ï ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ ÄÇÌÏËÉÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ

’ êáôçãïñßá (1ïò üìéëïò) 5ç ÁãùíéóôéêÞ Áêñßôåò ÊïæÜíçò – ÁóôñáðÞ Êëåßôïõ ÂÝñìéï Êáñõï÷ùñßïõ - ÊÝíôáõñïò Ðñùôï÷ùñßïõ ÁíáãÝííçóç Ðôïë/äáò – ÁÓ Êáñõäßôóáò Áôñüìçôïò Ðôïë/äáò – Ðïëõíßêçò Ðôïë/äáò Åëðßäåò ÁÅ ÊïæÜíçò – ÁÓ Ðïíôïêþìçò Äáíáïß ÊïæÜíçò – ¢ñçò ÌáõñïðçãÞò ÇñáêëÞò Êñõüâñõóçò – Ì. Áë. ×áñáõãÞò

0-3 3-3 2-0 1-1 1-3 1-0 2-2

Âáèìïëïãßá ÁíáãÝííçóç ÐôïëåìáÀäáò Ðïëõíßêçò ÊÝíôáõñïò Ðñùôï÷ùñßïõ ÇñáêëÞò Êñõüâñõóçò Ö.Ó. ÁóôñáðÞ Êëåßôïõ Áêñßôåò ÊïæÜíçò Áôñüìçôïò ÐôïëåìáÀäáò ¢ñçò ÌáõñïðçãÞò ÌÝãáò ÁëÝîáíäñïò ×áñáõãÞò Äáíáïß 2004 ÊïæÜíçò Á.Ó. Ðïíôïêþìçò Á.Ó. Êáñõäßôóáò ÂÝñìéï Êáñõï÷ùñßïõ Åëðßäåò Á.Å. ÊïæÜíçò

15 11 8 8 8 7 7 5 5 5 5 4 3 1

Åðüìåíç ÁãùíéóôéêÞ (6ç) Áôñüìçôïò Ðôïë/äáò – Áêñßôåò ÊïæÜíçò ÁóôñáðÞ Êëåßôïõ – ÇñáêëÞò Êñõüâñõóçò Ðïëõíßêçò Ðôïë/äáò –Åëðßäåò ÁÅ ÊïæÜíçò Ì. Áë. ×áñáõãÞò – ÁíáãÝííçóç Ðôïë/äáò ÁÓ Ðïíôïêþìçò – ÂÝñìéï Êáñõï÷ùñßïõ ÁÓ Êáñõäßôóáò – Äáíáïß ÊïæÜíçò ÊÝíôáõñïò Ðñùôï÷ùñßïõ – ¢ñçò ÌáõñïðçãÞò Ò êáôçãïñßá 3ç ÁãùíéóôéêÞ ÁÅ ¢íù Êþìçò – ¢ñçò Êáëïíåñßïõ Áßáò ÌéêñïâÜëôïõ – ÄñÜóç Ôóïôõëßïõ ÌÁÐÓ Áãßáò ÐáñáóêåõÞò – Äüîá Ëåõêüâñõóçò Êåñáõíüò Ðåôñáíþí – ÇñáêëÞò ÄñåðÜíïõ Ì. Áë. ËåõêïðçãÞò – ÁíáãÝííçóç Áíáôïëéêïý 2-0 Âáèìïëïãßá Ì.Á.Ð.Ó. Áãßáò ÐáñáóêåõÞò ÌÝãáò ÁëÝîáíäñïò ËåõêïðçãÞò ÇñáêëÞò ÄñåðÜíïõ Áßáò ÌéêñïâÜëôïõ Á .Å. ¢íù Êþìçò Äüîá Ëåõêüâñõóçò ÄñÜóç Ôóïôõëßïõ ÁíáãÝííçóç Áíáôïëéêïý Êåñáõíüò Ðåôñáíþí ¢ñçò Êáëïíåñßïõ Åðüìåíç ÁãùíéóôéêÞ (4ç) ÁíáãÝííçóç Áíáôïëéêïý – Êåñáõíüò Ðåôñáíþí ÇñáêëÞò ÄñåðÜíïõ – ÄñÜóç Ôóïôõëßïõ Äüîá Ëåõêüâñõóçò – Áßáò ÌéêñïâÜëôïõ Ì. Áë. ËåõêïðçãÞò – ÁÅ ¢íù Êþìçò ¢ñçò Êáëïíåñßïõ – ÌÁÐÓ Áãßáò ÐáñáóêåõÞò

5-0 1-1 1-0 1-2

9 7 6 5 4 4 4 3 0 0


ÈÁÑÑÏÓ

8

ÓÔÇÍ ÐÏËÇ ÔÙÍ ÃÁÄÁÑÙÍ ôïõ ðáðáäÜóêáëïõ Êùíóôáíôßíïõ É. Êþóôá

Óôç ÷þñá ôùí ÃáäÜñùí, óôçí áíáôïëéêÞ ðëåõñÜ ôçò ëßìíçò ÃåííçóáñÝô, ýóôåñá áðü Ýíá êïðéáóôéêü êáé åðéêßíäõíï íõ÷ôåñéíü ôáîßäé óôç ëßìíç ìå ôï ðëïéÜñéï, Ýñ÷åôáé ï ×ñéóôüò ìå ôïõò ìáèçôÝò ôïõ, üðïõ óõìâáßíïõí ôñßá èáõìáóôÜ êáé áîéïðñüóå÷ôá ãåãïíüôá. Ôï Ýíá åßíáé ç èåñáðåßá ôïõ äáéìïíéóìÝíïõ áíèñþðïõ áðü ôï ×ñéóôü, ìå ôçí áðåëåõèÝñùóÞ ôïõ áðü ôçí êáôï÷Þ ôïõ äéáâüëïõ, ôï Üëëï åßíáé ç ìáæéêÞ êáôáêñÞìíéóç ôïõ êïðáäéïý ôùí ÷ïßñùí óôï ãêñåìü õðü ôçí êáèïäÞãçóç ôùí äáéìïíßùí êáé ôï ôñßôï åßíáé ç áðïðïìðÞ ôïõ ×ñéóôïý áðü ôçí ðüëç êáé ôçí ôïðéêÞ êïéíùíßá ôùí ÃáäÜñùí, ðïõ Ýãéíå ìå ðáñáêëçôéêü ôñüðï êáé öïâéêü óýíäñïìï, áðü ôïõò éèýíïíôåò ôçò ôïðéêÞò êïéíùíßáò ôùí ðïëéôþí ôùí ÃáäÜñùí, ðñïêåéìÝíïõ íá áðïöýãïõí äõóÜñåóôåò ãéá ôá óõìöÝñïíôÜ ôïõò áðåëåõèåñùôéêÝò áëëáãÝò ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõ ×ñéóôïý óôçí ðüëç ôïõò êáé ìå áíÜëïãåò äáéìïíéêÝò ‘’êáôáêñçìíßóåéò’’ Üíïìùí ó÷åäéáóìþí ôïõò óå âÜñïò ôùí áíõðïøßáóôùí ðïëéôþí, ðïõ ïé éèýíïíôåò åß÷áí ìåôáëëÜîåé óå ‘’æáëéóìÝíï êïðÜä钒 (Ôóüìóêé), åêôñÝöïíôåò ðåñÞöáíåò ‘’ïìÜäåò áðþèçóçò’’. Åî Üëëïõ ï ×ñéóôüò Þôáí Ýíáò îÝíïò. ‘’ÎÝíïò’’ ìå éó÷ý ðÜíù óôï äéÜâïëï êáé áðüäïóç åëåõèåñßáò óôïí Üíèñùðï. Ôé ãýñåõå, ëïéðüí, Ýíáò îÝíïò ìå ôÝôïéåò äõíÜìåéò óôçí ðüëç ðïõ áõôïß üñéæáí êáé äéåõèåôïýóáí; Êáëýôåñá ìüíïé ìáò ìå ôéò äïêéìáóìÝíåò óõíÞèåéÝò ìáò, áðïäåêôÝò áðü ôï óýíïëï ó÷åäüí ôùí ðïëéôþí ôçò ôïðéêÞò êïéíùíßáò, ðïõ Üëëùóôå ìáò áðïöÝñïõí ÷ñÞìá, äüîá êáé õóôåñïöçìßá, ðáñÜ Ýíáò ‘’îÝíïò’’ áíÜìåóÜ ìáò ìå ôçí áðåëåõèåñùôéêÞ, êáé áíåîÝëåãêôç áðü åìÜò, ðáñïõóßá ôïõ. Êáé ôá ôñßá áíáöÝñïíôáé óå áëëïôéíÜ ðñüóùðá êáé êáôáóôÜóåéò, ùóôüóï åñìçíåýïõí äéá÷ñïíéêÜ óýã÷ñïíåò óôÜóåéò êáé áíÜëïãåò óõìðåñéöïñÝò ìå ðíåõìáôéêü-êïéíùíéêü-ðïëéôéêü óôßãìá. Äéïñèþíù ôï áëëïôéíÜ, ãéáôß ï ×ñéóôüò õðÜñ÷åé êáé ï äéÜâïëïò åðßóçò, ç ðïëôïðïßçóç (÷ïéñïðïßçóç) ôùí ëáþí åßíáé äéáêáÞò ðüèïò ôïõ äéåèíïýò êáôåóôçìÝíïõ ôçò ðëïõôïêñáôßáò êáé ç áðïðïìðÞ ôïõ ×ñéóôïý ôçò Åêêëçóßáò áðü ôç óõëëïãéêÞ æùÞ åèíþí êáé (ìéêñï) ôïðéêþí êïéíùíéþí, ðïõ ëåéôïõñãåß áðåëåõèåñùôéêÜ óôá ðÜèç êáé ãé’ áõôü åíïðïéçôéêÜ êáé óõíõðáñêôéêÜ, ãåãïíüò, åðåíäõìÝíï ìå ðïëéôéóôéêü ëïýóôñï äéáéñåôéêÞò Ýðáñóçò, ìïíáäéêüôçôáò êáé áõôïèáõìáóìïý. ¼ôáí êïíôÜ óå üëá áõôÜ ðáñáóôÝêåé êáé ìéá Ðáéäåßá óêõöôÞ êáé ðáñáäïìÝíç óôç ëïãéêÞ ôùí ‘’Ãáäáñçíþ풒, ôüôå ôï áðùèçôéêü êáé öïâéêü óýíäñïìï áðÝíáíôé óôïí ‘’îÝí, ðåñíÜ ãéá íá äçëçôçñéÜóåé ìå ôï ÷åéñüôåñï ôñüðï áèþåò ðáéäéêÝò õðÜñîåéò ìå áíõðïëüãéóôåò ãéá ôï ìÝëëïí äõóïßùíåò åîåëßîåéò…

Êõêëïöïñåß ôï Íï2 «ÊáñÝ ÊáñÝ ÌáèÞìáôá óêßôóïõ ãéá áñ÷Üñéïõò» ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÔÏÕ ÂÉÂËÉÏÕ ÓÔÇÍ ÐÏËÇ ÔÇÓ ÊÏÆÁÍÇÓ

Ì

åôÜ ôï Íï1 ÊáñÝ – êáñÝ ÌáèÞìáôá óêßôóïõ ãéá Áñ÷Üñéïõò ,ðïõ êõêëïöüñçóå ôïí ÄåêÝìâñéï ôïõ 2011, ôÝëïò Ïêôùâñßïõ ( ôçí åâäïìÜäá ðïõ äéáíýïõìå), êõêëïöïñåß áðü ôéò åêäüóåéò raster one, ôï íÝï âéâëßï- åã÷åéñßäéï ÔÏÕ ÍÉÊÏËÁÚÄÇ «ÊáñÝ – êáñÝ ÌáèÞìáôá óêßôóïõ ãéá áñ÷Üñéïõò» Íï2. Óôï âéâëßï ï óêéôóïãñÜöïò ÄçìÞôñç ÍéêïëáÀäç, ðáñïõóéÜæåé , üðùò êáé óôï ðñþôï, ìå ôïí ßäéï áðëü ôñüðï êáé ôéò ßäéåò áðëÝò ãñáììÝò ôá áíôéêåßìåíá óôï óáëüíé êáé óôçí êñåâáôïêÜìáñá, ôçí ãõíáßêá, ìÝóá ìåôáöïñþí, ðáñáëßá êáé áììïõäéÜ , ôçí êñåâáôïêÜìáñá êáé Üëëá óêßôóá êáèçìåñéíÞò áó÷ïëßáò. ¼ðùò óôï ðñþôï êáé ó’ áõôü ôï âéâëßï – åã÷åéñßäéï, ðáñáìÝíåé ï ßäéïò óêïðüò áðü ôïí óêéôóïãñÜöï, íá ðáñïõóéÜóåé ôá óêßôóá óôçí áðëÞ ôïõ ìïñöÞ êáé íá äþóåé óôïõò åðßäïîïõò óêéôóïãñÜöïõò ôçí áðëüôçôá êáé ôçí óêÝøç. Ôï Íï1 «ÊáñÝ ÊáñÝ ÌáèÞìáôá Óêßôóïõ ãéá Áñ÷Üñéïõò» ðáñïõóéÜóôçêå óôçí ðüëç ôïõ Êéëêßò, óôï ÄÞìï ÊáëáìáñéÜò êáé óôá ÉùÜííéíá ôïõò ìÞíåò ðïõ ìáò ðÝñáóáí. Ôï âéâëßï – åã÷åéñßäéï èá êõêëïöïñÞóåé óôá åðéëåãìÝíá âéâëéïðùëåßá ôÝëç Óåðôåìâñßïõ êáé èá ðáñïõóéáóôåß óôéò ðáñïõóéÜóåéò ðïõ ðñïãñáììáôßæïíôáé ãéá ôïí Ïêôþâñéï óôéò ðüëåéò ôçò ÊáâÜëáò, ÊïæÜíçò, ÓÝññåò, Êáôåñßíç, Èåóóáëïíßêç, ÁèÞíá êáé ÐÜôñá.. Ðáñïõóßáóç ôïõ âéâëßïõ… ÌåôÜ ôï Êéëêßò, ôçí ÊáëáìáñéÜ Èåóóáëïíßêçò, ôá ÉùÜííéíá, ìå áöïñìÞ ôçí Ýêäïóç ôïõ äåýôåñïõ âéâëßïõ ôçò óåéñÜò, «ÊáñÝ êáñÝ ìáèÞìáôá óêßôóïõ ãéá áñ÷Üñéïõò Íï 2» èá ðñáãìáôïðïéçèåß ç ðáñïõóßáóç êáé óõæÞôçóç ãéá ôï óêßôóï, óôï Âéâëéïðùëåßï « Ç ÓÔÏÁ ÔÏÕ ÂÉÂËÉÏÕ» ôçí ÔåôÜñôç 14 Íïåìâñßïõ êáé þñá 19: 00.

Ôñßôç 23 Ïêôùâñßïõ 2012

Ç 2ç ÃéïñôÞ êÜóôáíïõ óôï Åìðüñéï Åïñäáßáò Ìå ìåãÜëç åðéôõ÷ßá ðñáãìáôïðïéÞèçêå ç 2ç ãéïñôÞ êÜóôáíïõ ôçí ÊõñéáêÞ 21 Ïêôùâñßïõ óôï Åìðüñéï Åïñäáßáò. ÌåôÜ ôçí åðéôõ÷çìÝíç ðñþôç áðüðåéñá äéïñãÜíùóçò ôçò ÊáóôáíïãéïñôÞò, ç ðñïóðÜèåéá åðáíáëÞöèçêå êáé âñÞêå óçìáíôéêÞ áíôáðüêñéóç.

êåõôéêÝò éäéüôçôåò, åíþ ìðïñïýí íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí êáé óå ðïëëÝò êáé ðñùôüôõðåò óõíôáãÝò. Ôá êÜóôáíá ðáñïõóéÜæïõí öáñìáêåõôéêÝò êáé Üëëåò éäéüôçôåò. ¸÷ïõí áñêåôÝò èåñìßäåò (370 ôá 100 ãñáììÜñéá), ðåñéÝ÷ïõí 48% íåñü, ðïëëÜ ïñõêôÜ Üëáôá, åíþ áðïôåëïýí êáëÞ ðçãÞ ðñùôåúíþí (ðåñéÝ÷ïõí áðáñáßôçôá áìéíïîÝá ðïõ äåí óõíèÝôåé áðü ìüíïò ôïõ ï ïñãáíéóìüò) êáé õäáôáíèñÜêùí (45%, ìå ìïñöÞ êõñßùò áìýëïõ).

Ç öåôéíÞ åêäÞëùóç Þôáí ìßá äéïñãÜíùóç ôïõ Óõëëüãïõ ãõíáéêþí Åìðïñßïõ « Ï ¢ãéïò ÌçíÜò» êáé ôçò åèåëïíôéêÞò ïìÜäáò ÍÝùí. ÐëÞèïò êüóìïõ áðü üëç ôç ãýñù ðåñéï÷Þ óõãêåíôñþèçêå óôçí êåíôñéêÞ ðëáôåßá ôïõ ÷ùñéïý, üðïõ ïé åðéóêÝðôåò åß÷áí ôçí åõêáéñßá íá ãåõôïýí íüóôéìá åäÝóìáôá ìå âÜóç ôï êÜóôáíï, íá äéáóêåäÜóïõí êáé íá îåöýãïõí ãéá ëßãï áðü ôçí êáèçìåñéíüôçôá. Êñáóß, êÜóôáíá, êáé ãëõêü ôïõ êïõôáëéïý Þôáí ìåñéêÝò áðü ôéò ãåõóôéêÝò áðïëáýóåéò ðïõ äïêßìáóáí üóïé åðéóêÝöôçêáí ôï üìïñöï ÷ùñéü ôïõ Åìðïñßïõ, åíþ ôï øõ÷áãùãéêü ìÝñïò ôçò åêäÞëùóçò åß÷å ç « ÌðÜíôá ôçò Öëþñéíáò» ôùí Áäåëöþí ÂáëêÜíç, ðïõ Ýðáéîå ðáñáäïóéáêÞ ìïõóéêÞ. ÐáñÜëëçëá, ÷ïñåõôéêÜ óõãêñïôÞìáôá ðáñïõóßáóáí ðáñáäïóéáêïýò ÷ïñïýò øõ÷áãùãþíôáò ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò. ¼ðùò ôüíéóå ï Ðñüåäñïò ôçò êïéíüôçôáò Åìðïñßïõ ê. Ó. Ìðüôæéáò, ôï êÜóôáíï åßíáé ç ‘æùޒ ôïõ Åìðïñßïõ êáé ÷Üñç óå áõôü Ýæçóáí ðïëëÝò ãåíéÝò Åìðïñéùôþí. ÁíáöÝñèçêå üìùò êáé óôçí êáôáóôñïöÞ ðïõ õößóôáôáé ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá, åîáéôßáò ìßáò áóèÝíåéáò, êáé æÞôçóå ôç óôÞñéîç äÞìïõ êáé ðåñéöÝñåéáò ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç áõôïý ôïõ ðñïâëÞìáôïò.

Åðéðñüóèåôá, ôá êÜóôáíá ðåñéÝ÷ïõí

*** Ïé éäéüôçôåò ôïõ êÜóôáíïõ: Ôá êÜóôáíá Ý÷ïõí óðïõäáßåò öáñìá-

Åðßóçò, ôá êÜóôáíá Ý÷ïõí êáëÞ ðåñéåêôéêüôçôá óå áóâÝóôéï (ãéá ôç ìåôáâßâáóç ôùí íåõñéêþí åñåèéóìÜôùí êáé ôçí åíßó÷õóç ôùí ïóôþí êáé ôùí äïíôéþí), ìáãíÞóéï (áíôéêáôáèëéðôéêÝò éäéüôçôåò êáé áðáñáßôçôï ãéá ôçí õãåßá ôùí ìáëëéþí), öþóöïñï (ãéá ôá ïóôÜ êáé ôçí üñáóç), óßäçñï, íÜôñéï êáé êÜëéï. Ôï êÜóôáíï, ùìü Þ øçôü, áðïôåëåß ìéá ðëÞñç ôñïöÞ, éäáíéêÞ ãéá ðáéäéÜ óôçí áíÜðôõîç, ãéá üóïõò áíáññþíïõí áðü äéÜöï-

Ï öëïéüò ôçò êáóôáíéÜò åßíáé, åðßóçò, áíôéðõñåôéêüò êáé ôá öýëëá ôçò ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ãéá ôçí êáôáðñÜõíóç ôïõ êïêßôç ê.á. ÊÜóôáíá ãéá üëá ôá ãïýóôá:

âéôáìßíåò Â1 êáé Â2, áðáñáßôçôåò ãéá ôçí ìåôáôñïðÞ ôùí ôñïöþí óå åíÝñãåéá êáé ãéá ôçí ïìáëÞ ëåéôïõñãßá ôïõ íåõñéêïý óõóôÞìáôïò, êáèþò åðßóçò âéôáìßíç C (åíéó÷ýåé ôï áíïóïðïéçôéêü óýóôçìá) êáé öïëëéêü ïîý (áðáñáßôçôï ãéá ôçí ðáñáãùãÞ ôùí åñõèñþí áéìïóöáéñßùí).

ñåò áóèÝíåéåò, üðùò ç Ýíôïíç äéÜññïéá, êáèþò êáé ãéá áèëçôÝò. Ðáñüëï ðïõ ôï êÜóôáíï êáôáôÜóóåôáé óôïõò îçñïýò êáñðïýò, ôï âñþóéìï ôìÞìá ôïõ êáñðïý åßíáé ìáëáêü êáé ÷áñáêôçñßæåôáé áðü õøçëÞ ðåñéåêôéêüôçôá óå Üìõëï,

Ôï Åìðïñéêü êáé Âéïìç÷áíéêü ÅðéìåëçôÞñéï Ð.Å. ÊïæÜíçò (ÅÂÅ) åíçìåñþíåé ôá ìÝëç ôïõ ðïõ Þäç Ý÷ïõí õðïâÜëëåé áßôçóç ãéá íá åêðáéäåõôïýí ùò ôå÷íéêïß áóöáëåßáò, åßôå ïé ßäéïé ïé åðé÷åéñçìáôßåò ðïõ äéáèÝôïõí ôá áðáéôïýìåíá åê ôïõ íüìïõ ðñïóüíôá, åßôå åñãáæüìåíïé ôùí åðé÷åéñÞóåùí ôïõò, üôé ç åêðáßäåõóç èá ðñáãìáôïðïéçèåß ïñéóôéêÜ ôï Óáââáôïêýñéáêï 15 & 16 Äåêåìâñßïõ 2012. Óçìåéþíåôáé üôé ç áíáâïëÞ áõôÞ (áíôß ôïõ Óåðôåìâñßïõ ðïõ áñ÷éêÜ áíáêïéíþèçêå), óçìåéþíåôáé åí áíáìïíÞ ôçò Ýãêñéóçò áðü ôï áñìüäéï Õðïõñãåßï Åñãáóßáò, Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí êáé Ðñüíïéáò. Êáôüðéí áõôïý, êáëïýíôáé êáé üóá ìÝëç ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ åðéèõìïýí íá óõììåôÝ÷ïõí óôï åí ëüãù óåìéíÜñéï êáé äåí Ý÷ïõí õðïâÜëëåé áßôçóç íá åêäçëþóïõí ôï åíäéáöÝñïí ôïõò óôï ÅÂÅ ìÝ÷ñé ôçí ÔåôÜñôç 31 Ïêôùâñßïõ 2012.

ÕðïâïëÞ áéôÞóåùí åêäÞëùóçò åíäéáöÝñïíôïò ãéá ÊáôáíïìÞ äéêáéùìÜôùí öýôåõóçò íÝùí áìðåëþíùí áðü ôï Åèíéêü Áðïèåìáôéêü Áðü ôï ÔìÞìá ÖõôéêÞò & ÆùúêÞò ÐáñáãùãÞò ôçò Äéåýèõíóçò ÁãñïôéêÞò Ïéêïíïìßáò & ÊôçíéáôñéêÞò ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò (Ð.Å.) ÊïæÜíçò, áíáêïéíþíåôáé üôé, êáèïñßæåôáé ç ðñïèåóìßá õðïâïëÞò áéôÞóåùí åêäÞëùóçò åíäéáöÝñïíôïò ãéá ÊáôáíïìÞ äéêáéùìÜôùí öýôåõóçò íÝùí áìðåëþíùí ìÝ÷ñé ôéò 15 Äåêåìâñßïõ 2012. ¼óïé åíäéáöÝñïíôáé íá áðïêôÞóïõí äéêáéþìáôá íÝáò öýôåõóçò áìðÝëïõ, ìðïñïýí íá õðïâÜëëïõí áßôçóç óôçí Äéåýèõíóç ÁãñïôéêÞò Ïéêïíïìßáò & ÊôçíéáôñéêÞò ôçò Ð.Å. ÊïæÜíçò. Ç áßôçóç ôïõò èá ðñÝðåé íá óõíïäåýåôáé áðü ôá ðáñáêÜôù äéêáéïëïãçôéêÜ: 1.Öùôïôõðßá ôçò ÁóôõíïìéêÞò Ôáõôüôçôáò. 2.Öùôïôõðßá ôïõ åêêáèáñéóôéêïý óçìåéþìáôïò ïéêïíïìéêïý Ýôïõò 2012. 3.Öùôïôõðßá ôïõ Å1 ïéêïíïìéêïý Ýôïõò 2012. 4.ÁðïäåéêôéêÜ éäéïêôçóéáêïý êáèåóôþôïò áãñïôåìá÷ßïõ ðïõ ðñüêåéôáé íá ãßíåé ç åãêáôÜóôáóç ôïõ áìðåëþíá (ôßôëïé éäéïêôçóßáò) Þ óõìâïëáéïãñáöéêÞ ðñÜîç 10åôïýò ôïõëÜ÷éóôïí åíïéêßáóçò áãñïôåìá÷ßïõ ìå ìåôáãñáöÞ óôï õðïèçêïöõëáêåßï. 5. Óôçí ðåñßðôùóç ÍÝùí Áãñïôþí, ôçí Ýãêñéóç Ýíôáîçò ôïõò óôï ðñüãñáììá ôùí ÍÝùí Áãñïôþí.

Ôï Ä.Ó. ôïõ Óõëëüãïõ ÅëëÞíùí Ïñåéâáôþí (Ó.Å.Ï.) ÊïæÜíçò, åí üøåé ëÞîçò ôçò èçôåßáò ôïõ, êáëåß ôá ìÝëç ôïõ Óõëëüãïõ óå åêëïãï-áðïëïãéóôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôçí ÔåôÜñôç 24 Ïêôùâñßïõ 2012 êáé þñá 18:00óôá ãñáöåßá ôïõ Óõëëüãïõ óôçí ïäü Ê. Íôéïýöá 2 óôçí ÊïæÜíç. Ç çìåñÞóéá äéÜôáîç åßíáé ç åîÞò : Áðïëïãéóìüò ðåðñáãìÝíùí ôçò äéåôßáò ôïõ Ä.Ó. áðü ôçí ðñüåäñï ôïõ Óõëëüãïõ. Åêèåóç ôçò åîåëåãêôéêÞò åðéôñïðÞò ãéá ôá ïéêïíïìéêÜ ôïõ óõëëüãïõ. ÐñïôÜóåéò. ÅêëïãÝò ãéá ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï êáé ôçí ÅëåãêôéêÞ ÅðéôñïðÞ ãéá ôçí åðüìåíç äéåôßá. Õðïøçöéüôçôåò èá ðñÝðåé íá õðïâëçèïýí ìÝ÷ñé 10 Ïêôùâñßïõ 2012. Äéêáßùìá øÞöïõ Ý÷ïõí ôá ïéêïíïìéêÜ ôáêôïðïéçìÝíá ìÝëç ôïõ Óõëëüãïõ. Óå ðåñßðôùóç ìç áðáñôßáò (50% +1 ôùí ïéêïíïìéêÜ ôáêôïðïéçìÝíùí ìåëþí) ç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç èá åðáíáëçöèåß ôçí åðüìåíç ÔåôÜñôç 31 Ïêôùâñßïõ 2012 óôïí ßäéï ÷þñï êáé ôçí ßäéá þñá.

Ôá êÜóôáíá åßíáé ãíùóôÜ ãéá ôçí ðñïóôáôåõôéêÞ ôïõò äñÜóç óôï êáñäéáããåéáêü êáé ôç óõìâïëÞ ôïõò óôçí êáëÞ ëåéôïõñãßá ôïõ åíôÝñïõ, ùò õðïêáôÜóôáôï äçìçôñéáêþí. Áðïôåëïýí äå êáëÞ ðçãÞ êáëßïõ, ðïõ åßíáé áðáñáßôçôï ãéá ôç ñýèìéóç ôçò áñôçñéáêÞò ðßåóçò, ôçò êáñäéáêÞò óõóôïëÞò êáé ôçò õäáôéêÞò éóïññïðßáò ôïõ ïñãáíéóìïý.

ÅíçìÝñùóç ãéá ôá óåìéíÜñéá åðéìüñöùóçò ôå÷íéêþí áóöÜëåéáò ôïõ ÅÂÅ ÊïæÜíçò

ÅêëïãÝò óôï ÓÅÏ ÊïæÜíçò

äéðëÜóéï áðü ôçí ðáôÜôá, ïìïéÜæïíôáò ðåñéóóüôåñï ìå äçìçôñéáêü ðáñÜ ìå îçñü êáñðü.

Åöüóïí ïé áéôïýíôåò åßíáé Þäç áìðåëïêáëëéåñãçôÝò Þ ïéíïðïéïß èá ðñÝðåé íá Ý÷ïõí õðïâÜëëåé äÞëùóç áìðåëïêáëëéÝñãåéáò, äçëþóåéò óõãêïìéäÞò êáé íá ðáñáäßäïõí ìÝñïò Þ ïëüêëçñç ôçí ðáñáãùãÞ ôïõò óå íüìéìá ëåéôïõñãïýíôá ïéíïðïéåßá ôçò ÷þñáò, ãéá ôéò áìðåëïõñãéêÝò ðåñéüäïõò 2010 - 2011 êáé 2011 – 2012, êáé åöüóïí áðïäåäåéãìÝíá (äçëþóåéò óõãêïìéäÞò) åßíáé êÜôï÷ïé áìðåëïõñãéêþí åêìåôáëëåýóåùí ôïõëÜ÷éóôïí ðÝíôå (5) óôåììÜôùí. Ðñïôåñáéüôçôá äßäåôáé óå íÝïõò áãñüôåò, (óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 94 ôïõ ÊÁÍ(ÅÊ) 479/08 êáé ôïí ÊÁÍ(ÅÊ) 436/09) ìüíï åöüóïí ìåôÝ÷ïõí óå ðñüãñáììá íÝùí áãñïôþí êáé ïé áéôÞóåéò ôïõò õðåñâáßíïõí ôá ðÝíôå (5) óôñÝììáôá. Ç õðïâïëÞ ôùí áéôÞóåùí êáé ç ðñïóêüìéóç äéêáéïëïãçôéêþí ãßíåôáé óôçí Äéåýèõíóç ÁãñïôéêÞò Ïéêïíïìßáò & ÊôçíéáôñéêÞò ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò ÊïæÜíçò (êôßñéï ðñþçí Íïìáñ÷ßáò ÊïæÜíçò), 1ïò üñïöïò, ãñáöåßï 20. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá áðåõèýíïíôáé óôç Äéåýèõíóç ÁãñïôéêÞò Ïéêïíïìßáò & ÊôçíéáôñéêÞò ÊïæÜíçò óôá ôçëÝöùíá 24613-51431/51368.

Ôá êÜóôáíá ôá ôñþìå æåóôÜ, îåñïøçìÝíá Þ âñáóôÜ. Ìðïñïýí íá ãßíïõí ãëõêü ôïõ êïõôáëéïý Þ ôïýñôá, åíþ åßíáé õðÝñï÷á âïõôçãìÝíá óå ëéùìÝíç óïêïëÜôá. Óõíïäåýïõí ôç ÷ñéóôïõãåííéÜôéêç ãáëïðïýëá óôç ãÝìéóç ôçò ìáæß ìå êïõêïõíÜñé, êáñýäéá êáé óôáößäåò. ÓõíôáãÝò óôéò ïðïßåò ìðïñïýí íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí ôá êÜóôáíá åßíáé ôï ÷ïéñéíü ìå êÜóôáíá, ï ðïõñÝò ìå êÜóôáíá ïé ãåìéóôÝò ðéðåñéÝò ìå êÜóôáíá, ïé êñïêÝôåò ìå êÜóôáíá, ç ãåìéóôÞ ïìåëÝôá ìå êÜóôáíá êáé öÝôá, ôï ìéëöÝéã ìå êÜóôáíá, ç ôïýñôá êÜóôáíï, ôá êÜóôáíá êïìðüóôá êáé Üëëåò ðïëëÝò. (ÁÐÅ) Ä. Ê.

Äéçìåñßäá ìå èÝìá «ÊÑÉÓÇ ÊÁÉ ÐÏËÉÔÉÊÏ ÓÕÓÔÇÌÁ» Ôï Ìïñöùôéêü ºäñõìá ôçò ÅÓÇÅÁ óå óõíåñãáóßá ìå ôçí EëëçíéêÞ Åôáéñåßá ÐïëéôéêÞò ÅðéóôÞìçò äéïñãáíþíïõí äéçìåñßäá ìå èÝìá «Êñßóç êáé Ðïëéôéêü Óýóôçìá», ç ïðïßá èá ðñáãìáôïðïéçèåß ôçí Ôñßôç, 30 Ïêôùâñßïõ 2012 êáé ôçí ÔåôÜñôç, 31 Ïêôùâñßïõ 2012 óôéò 10.30 ð.ì. óôçí ÅÓÇÅÁ (Áêáäçìßáò 20, ôñßôïò üñïöïò). ÅéóçãÞóåéò èá ðáñïõóéÜóïõí ïé ðáíåðéóôçìéáêïß: ÂåñíáäÜêçò ×ñéóôüöïñïò, ÃåùñãéÜäïõ ÂáóéëéêÞ, Êáìôóßäïõ ÉöéãÝíåéá êáé ÓðïõñäáëÜêçò Ìé÷Üëçò. Ïé åêðñüóùðïé Éíóôéôïýôùí: ÊëÜøçò Áíôþíçò áðü ôï Éíóôéôïýôï Äçìïêñáôßáò Ê. ÊáñáìáíëÞò, ÐÜíôïò Ðáíáãéþôçò áðü ôï Éíóôéôïýôï Í. ÐïõëáíôæÜò, Ëáëéïýôç ÔæÝíç áðü ÉÓÔÁÌÅ- Á. ÐáðáíäñÝïõ, ËéâáäÜò Óôáýñïò áðü ÊÝíôñï Ðñïâëçìáôéóìïý Ì. ÐáðáãéáííÜêçò êáé åêðñüóùðïò ôïõ ÊÝíôñïõ Ìáñîéóôéêþí Åñåõíþí. Ïé äçìïóéïãñÜöïé: ÊáðÜêïò Óôáýñïò, Êáñáêïýóçò Áíôþíçò, ÊïôôÜêçò Ìáíþëçò, Êýñôóïò Ãéþñãïò. Ëõãåñüò Óôáýñïò, Ìðïãéüðïõëïò Íßêïò, Ðáðáêùíóôáíôßíïõ ÐÝôñïò êáé ÐáððÜò ÔÜóïò. Óõíôïíßóôñéåò ôçò äéçìåñßäáò èá åßíáé ç äçìïóéïãñÜöïò ÁããåëéêÞ Êþôôç êáé ç äçìïóéïãñÜöïò, ðáíåðéóôçìéáêüò Ãéþôá Áíôùíïðïýëïõ. ÌåôÜ ôéò åéóçãÞóåéò èá õðÜñîåé äéÜëïãïò ìå åñùôÞóåéò, ôïðïèåôÞóåéò êáé ðáñåìâÜóåéò. Õðåýèõíïò ôçò äéçìåñßäáò ï ðáíåðéóôçìéáêüò Ñïýëçò Êïêåëßäçò.

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÁÐÏÊÅÍÔÑÙÌÅÍÇ ÄÉÏÉÊÇÓÇ ÇÐÅÉÑÏÕ-ÁÕÔ.ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ ÃÅÍÉÊÇ Ä/ÍÓÇ ÄÁÓÙÍ ÊÁÉ ÁÃÑÏÔÉÊÙÍ ÕÐÏÈÅÓÅÙÍ ÄÁÓÁÑ×ÅÉÏ ÊÏÆÁÍÇÓ ÔÌÇÌÁ ÄÁÓÏÐÑÏÓÔÁÓ1ÁÓ

ÊïæÜíç 3-10-2012 Áñ. Ðñùô. 51478/4123

ÐÅÑÉËÇØÇ ÐÑÁÎÇÓ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÌÏÕ Áíáêïéíþíïõìå üôé óýìöùíá ìå ôéò éó÷ýïõóåò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 14 ôïõ Í,998/79 åêäüèçêå êáôüðéí áéôÞóåùò ôçò ÑÏÊÁÓ ÁÉÏËÉÊÇ ÊÏÆÁÍÇ I ÁÂÅÅ ç ôáõôÜñéèìç ÐñÜîç ×áñáêôçñéóìïý ôçò Õðçñåóßáò ìáò ãéá Ýêôáóç óõíïëéêïý åìâáäïý 4.020.581,75ô,ì. ðïõ âñßóêåôáé óôéò èÝóåéò «Áã. Ðñïêüðéïò, ÊïñõöÞ,Ðïëýêïñöïò» ôùí Ô.Ê ÂëÜóôçò ,ÓêÞôçò ôùí ÄÞìùí Åïñäáßáò & ÊïæÜíçò ìå ôçí ïðïßá ç áíùôÝñù Ýêôáóç ÷áñáêôçñßæåôáé ùò åîÞò: -ÔìÞìá ôçò Ýêôáóçò óõíïëéêïý åìâáäïý 2.347.454,03 ô.ì ÷áñáêôçñßæåôáé ùò äÜóïò ôçò ðáñ,1 ôïõ Üñèñïõ 3 too Í.998/79 (üðùò áíôéêáôáóôÜèçêå ìå ôï Üñèñï 1 ðáñ. 1.1 ôïõ Í.3208/2003 ôñïðïðïéÞèçêå êáé éó÷ýåé ìå ôï Üñèñï 9 ðáñ.1 ôïõ Í.3818/2010 ),êáôáôÜóóåôáé óôçí ðáñ.Éâ ôïõ Üñèñïõ 4 ôïõ Í.998/79 êáé óå êáìßá ôçò ðáñ.2 ôïõ éäßïõ Üñèñïõ & Íüìïõ. - ÔìÞìá ôçò Ýêôáóçò óõíïëéêïý åìâáäïý 182.107,56 ô.ì ÷áñáêôçñßæåôáé ùò äáóéêÞ ôçò ðáñ.2 ôïõ Üñèñïõ 3 ôïõ Í.998/79(üðùò áíôéêáôáóôÜèçêå ìå ôï Üñèñï 1 ôïõ Í.3208/03 ôñïðïðïéÞèçêå êáé éó÷ýåé ìå ôï Üñèñï 9 ðáñ.1 ôïõ Í.3818/10),êáôáôÜóóåôáé óôçí ðáñ1â ôïõ Üñèñïõ 4 ôïõ Í.998/79 êáé óå êáìßá ôçò ðáñ.2 ôïõ éäßïõ Üñèñïõ & Íüìïõ. -ÔìÞìá ôçò Ýêôáóçò óõíïëéêïý åìâáäïý 561.446,71 ô.ì ÷áñáêôçñßæåôáé ùò äáóéêÞ ôçò ðáñ.3 ôïõ Üñèñïõ 3 ôïõ Í.998/79 (üðùò áíôéêáôáóôÜèçêå ìå ôï Üñèñï 1 ðáñ. 4 ôïõ Í.3208/2003 áíáñéèìÞèçêå ìå ôï Üñèñï 9 ðáñ.1 ôïõ Í.3818/2010 êáé éó÷ýåé óÞìåñá )ùò ÷ïñôïëéâáäéêÞ, êáôáôÜóóåôáé óôçí ðáñ. 1â ôïõ Üñèñïõ 4 ôïõ Í.998/79 êáé óå êáìßá ôçò ðáñ.2 ôïõ éäßïõ Üñèñïõ & Íüìïõ. - ÔìÞìá ôçò Ýêôáóçò óõíïëéêïý åìâáäïý 929.573,49 ô.ì ÷áñáêôçñßæåôáé ùò ÷ïñôïëéâáäéêÞ ôçò ðáñ,6â ôïõ áñèñ.3 ôïõ Í.998/79 ìç õðáãüìåíç óôéò äéáôÜîåéò ôçò äáóéêÞò íïìïèåóßáò. ÊáôÜ ôçò ðñÜîçò ôïõ ÄáóÜñ÷ç åðéôñÝðïíôáé áíôéññÞóåéò åíôüò äýï (2) ìçíþí áðü ôçí ôåëåõôáßá äçìïóßåõóç ôçò åíþðéïí ôçò Á/èìéáò Å.Å.Ä.Á. Íïìïý ÊïæÜíçò. Ðëçñïöïñßåò óôï ôçë. 24610/53438 ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò. Ï ÄáóÜñ÷çò ÊïæÜíçò Íéêüëáïò Óðõñéäùíßäçò Äáóïëüãïò


Ðëçñïöïñßåò, øõ÷áãùãßá, äéÜöïñá êáèçìåñéíÜ ...

ÈÁÑÑÏÓ

Ä. ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ ÉÄÉÏÊÔÇÓÉÁ: ÅêäïôéêÞ ÅíçìåñùôéêÞ É. ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. ÅÊÄÏÔÇÓ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ É. ÊÏÑÏÌÇËÇÓ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÎÅÍÏÖÙÍ Å. ÌÐÁÑÁËÉÁÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ÓÕÍÔÁÎÇÓ: Ä. ÊÁÔÓÏÃÉÁÍÍÇÓ ÓÕÍÔÁÊÔÅÓ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÊÁÔÓÏÃÉÁÍÍÇÓ ÄÇÌÇÔÑÁ ÊÁÑÁÃÉÁÍÍÇ ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÁÔÓÉÊÁÓ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÅÓ: ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐËÅÔÓÏÓ ÉÄÑÕÔÇÓ: + ×Ñ. ÐÁÐÁÓÔÅÑÉÁÄÇÓ ¸ôïò éäñýóåùò 1960 ÔÇËÅÖÙÍÏ: 24610-38611 FAX. 24610-34611 E-MAIL:tharos@otenet.gr EÄÑÁ: ÊÏÆÁÍÇ ÓÕÍÄÑÏÌÇ: ÅÔÇÓÉÁ 72 Å ÅÎÁÌÇÍÇ 36 Å ÔÑÉÌÇÍÇ 18 Å ÅËÁ×ÉÓÔÇ ÓÕÍÄÑÏÌÇ: 15 Å ÔÑÁÐÅÆÙÍ ÏÑÃÁÍÉÓÌÙÍ: 190 Å

XPHÓIMA THËEÖÙNA ÄÇÌÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ: 24610-50300 ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔ. ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ: 24613-34732, 53111, -116 ÄÇÌÏÔÉÊÇ ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ: 24613-01194 Ê.Å.Ð. ÍÏÌÁÑ×ÉÁ: 24613 51520 , 24613 51101, –113, -114 ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ: 24610-22001 ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ: 199 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: 24610-34515 ÏÔÅ ÂËÁÂÅÓ: 121 ÔÇËÅÈÅÑÌÁÍÓÇ: 24610-24600, 24006 ÄÅÕÁÊ: 24610-51500 ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ: 24610-40500 ÔÁÎÉ: 14840 ÊÔÅË: 24610-34454 ÉÊÁ: 24610-22100, 31872 ÔÅÂÅ: 24610-34753 ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÏ ÄÅÇ: 24610-26172 ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ: 24610-67600, -666 ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ ÑÁÍÔÅÂÏÕ 24610 67651 & 2461067881 ÅÊÁÂ: 166 EXPRESS SERVICE: 24610-36966, 1154 INTERAMERICAN ÏÄ. ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ: 24610-42253, 1158, 6942234356 OÄÉÊÇ ÂÏÇÈÅÉÁ ÅËÐÁ: 10400 S.O.S ASSISTANCE 24610-33000 OÄÉÊÇ ÂÏÇÈÅÉÁ HELLAS SERVICE: 1057, 24610-25876 KTEO: 24610- 31690 ÔÁ×ÕÄÑÏÌÅÉÏ: 24610-34500 ÏÁÅÄ: 24610-41729, 34011, -022 ÔÅÉ ÄÕÔ. ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ: 24610-40161 ÌÇÔÑÏÐÏËÇ: 24610 -36050 & 24610-34949 ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÄÕÔ. ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ: 24620-56200 ÁÅÑÏÄÑÏÌÉÏ ÊÏÆÁÍÇÓ: 24610-36098

‘ÌÜóêá ãéá üìïñöá ìáëëéܒ Ôá ìáëëéÜ ìáò ÷ñåéÜæïíôáé éäéáßôåñç ðåñéðïßçóç, þóôå íá ôá áíáäåéêíýïõìå. Ìçí îå÷íÜìå Üëëùóôå üôé ôá ìáëëéÜ ðáßæïõí ðïëý óçìáíôéêü ñüëï óôç ãïçôåßá ìáò, áöïý áíáäåéêíýïõí ôç èçëõêüôçôÜ ìáò. Ãéá áõôü êáé åìåßò ôá ðñïóÝ÷ïõìå, öñïíôßæïíôáò íá ôá åíõäáôþíïõìå êáé íá ôá ôïíþíïõìå ìå ôéò êáôÜëëçëåò öõóéêÝò ìÜóêåò. ÐñïóðáèÞóôå 2 öïñÝò ôçí åâäïìÜäá, íá åöáñìüæåôå ìéá æùôéêÞò óçìáóßáò ãéá ôá ìáëëéÜ óáò ìÜóêá, ç ïðïßá áðïôåëåßôáé áðü åëáéüëáäï êáé êñüêïõò áõãþí. Ï óõíäõáóìüò åëáéüëáäïõ êáé êñüêïõ äçìéïõñãåß ìéá äõíáìùôéêÞ ìÜóêá ãéá ôï ôñé÷ùôü ôçò êåöáëÞò. Åöáñìüóôå ôçí ôáêôéêÜ êáé êáèéåñþóôå áõôÞ ôç «ñïõôßíá» ïìïñöéÜò 2 öïñÝò óå åâäïìáäéáßá âÜóç. Èá äåßôå áëëáãÞ óôá ìáëëéÜ óáò, áöïý èá äõíáìþóåé ç ôñß÷á êáé èá áíáíåùèïýí.

Ç óõíôáãÞ ôçò çìÝñáò Ïé ëýóåéò óôç óåë. 11

ÊÏÉÍÙÍÉÊÁ THËEÖÙNA ÄÇÐÅÈÅ:

«ÇËÉÁ×ÔÉÄÁ»:

24610-21691

2461049752

ÄÅÐÁÊ:

ÅÈÅËÏÍÔÅÓ ÁÉÌÏÄÏÔÅÓ:

24610-21285

24610 -38177 &

ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÙÄÅÉÏ:

6977337561

24610-34932

ÅÑÕÈÑÏÓ ÓÔÁÕÑÏÓ:

ÄÇÌÏÔÉÊÇ ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ:

24610-21388

24610-22245

ÓÕËËÏÃÏÓ ÃÑÁÌÌÁÔÙÍ

«ÁÑÓÉÓ»:

ÊÁÉ ÔÅ×ÍÙÍ:

24610-49799

4610-33978

«ÊÉÂÙÔÏÓ»:

ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑÁÖÏÓ:

24610-95561

24610-22121

«ÏÑÉÆÏÍÔÅÓ»:

ÊÁÐÇ :

24610-21077

24610 29875, 26552

Ï ÊÁÉÑÏÓ

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 19/10

ÓÁÂÂÁÔÏ 20/10

21 10ï ï

22 11ï

ï

Áßèñéïò

Áßèñéïò

ÊÕÑÉÁÊÇ 21/10

ÄÅÕÔÅÑÁ 22/10

ÁñáéÞ óõííåöéÜ

Èá ìðïñïýóå êÜðïéïò íá öïñÝóåé áõôÝò ôéò êÜëôóåò êáé íá âãåé óôï äñüìï; Êé, üìùò, ç åëâåôéêÞ åôáéñåßá Barefoot äçìéïýñãçóå ôéò áóõíÞèéóôåò êÜëôóåò ðïõ âëÝðåôå ãéá íá áíôéêáôáóôÞóïõí ôá ðáðïýôóéá êáé íá êÜíïõí ôï ÷ñÞóôç íá áéóèÜíåôáé… îõðüëçôïò!

Ïé êÜëôóåò Ý÷ïõí êáôáóêåõáóôåß áðü áíèåêôéêü õëéêü, ðñïóöÝñïíôáò ðñïóôáóßá áðü ôá äéÜöïñá åðéêßíäõíá áíôéêåßìå-

18ï 8ï

19ï 8ï

‘ÊÜëôóåò ðïõ áíôéêáèéóôïýí ôá ðáðïýôóéá!’

Áí êáé äåí ðñüêåéôáé íá ãßíïõí ðïôÝ áõôü ðïõ ëÝìå «ìüäá», ïé Åëâåôïß äçìéïõñãïß ðéóôåýïõí üôé ïé ðáñÜîåíåò êÜëôóåò ôïõò åßíáé éäáíéêÝò ãéá «ôïõò áíèñþðïõò ðïõ ôïõò áñÝóåé íá ðåñðáôÜíå ÷ùñßò ðáðïýôóéá, åíþ èá ìðïñïýóáí êÜëëéóôá íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí ãéá äéÜöïñåò õðáßèñéåò äñáóôçñéüôçôåò, üðùò ãéá ðáñÜäåéãìá óôçí áíáññß÷çóç âñÜ÷ùí».

ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ ÓÞìåñá Ôñßôç 23 Ïêôùâñßïõ äéáíõêôåñåýåé áðü 8:30 Ýùò 14:00 & áðü 17:00 Ýùò 8:30 åðïìÝíçò ôï öáñìáêåßï ôïõ:

ÅêôÝëåóç: 1. ÂÜæåôå áðü ôï âñÜäõ ôï âïäéíï óôï êñáóß ìáæß ìå ôá ìðá÷áñéêÜ. 2. Ôçí åðïìÝíç âÜæåôå óôç óôÜìíá Þ óôç ãÜóôñá üëá ôá õëéêÜ áíáêáôåìÝíá ìå ôï êñÝáò êáé øÞíåôå óôïõò 150ï C.

×éïýìïñ ¹ôáí Ýíáò Ðüíôéïò, Ýíáò Ãåñìáíüò êáé Ýíáò ÃÜëëïò óå ìßá öõëáêÞ üðïõ èá ôïõò Ýêëåéíáí ãéá ðÜíôá óôçí áðïìüíùóç áñêåß íá Ýðáéñíå üôé ðáé÷íßäé íá ðïõ õðÜñ÷ïõí óôïõò äñüìïõò, åíþ Ýíá åðéðñüóèåôï õëéêü ðñïóôáôåýåé ôá ðüäéá áðü ìïëýíóåéò. Ç ôéìÞ ôïõò åßíáé ðåñßðïõ 45 ëßñåò ôï æåõãÜñé, êé áí óáò öáßíïíôáé áêñéâÝò íá îÝñåôå üôé ðÜíù áðü üëá ðëçñþíåôå Üíåóç óôï ðåñðÜôçìá, áðáëëáãÞ áðü ôçí êáèçìåñéíÞ ôáëáéðùñßá ôçò åðéëïãÞò ðáðïõôóéïý êáé -ðñùôßóôùò- ôç äéáóçìüôçôá ðïõ èá áðïêôÞóåôå öïñþíôáò ôéò êÜëôóåò áõôÝò ìå ôï êïõóôïýìé óáò!

‘Óßäíåû: ÅíôõðùóéáêÝò êáé ðåíôáíüóôéìåò óçìáßåò... ÷ùñþí!’ ÅíôõðùóéáêÝò ïé åèíé-

öáíôáóßá óôï ÄéåèíÝò

ÖÉËÉÐÐÏÕ Â' 39

Óßäíåú! ÊáëÜ êáôáÜâå-

êáé äéçìåñåýåé áðü 8:30 Ýùò 22:30 ôï öáñìá-

ôå... ôï åèíéêü óýìâïëï

êåßï:

êÜèå ÷þñáò áðïôõðþèçêå óôï ðéÜôï...êáé ìÜëé-

Ð. ÌÅËÁ 41

óôá ìå ðñïúüíôá ðïõ

ÔÇË. 2461031996

ðáñÜãåé ç êÜèå ÷þñá! Áðïëáýóôå íüóôéìá...

06:00 Mercy - 1ïò êýêëïò 06:45 Ðüêåìïí 07:10 Xiaolin Show dow n 07:40 Mucha Lucha! 08:00 Öþôçò - Ìáñßá live 09:50 Christine - 3ïò êýêëïò 10:20 Christine - 3ïò êýêëïò 10:50 Trauma - 1ïò Êýêëïò 11:45 Ï ðñßãêéðáò ôïõ Bel Air - 2ïò êýêëïò 12:30 Ìåóçìåñéáíü äåëôßï åéäÞóåùí 13:00 ÌåóçìåñéáíÞ ÌåëÝôç 15:30 Ìßëá 17:15 ÅéäÞóåéò óôç íïçìáôéêÞ 17:50 Öþôçò - Ìáñßá live 19:45 ÅéäÞóåéò 21:00 ÏìÜäá NCIS - 5ïò êýêëïò 22:00 Ôï äüëùìá 00:30 Áíåîé÷íßáóôåò õðïèÝóåéò - 3ïò êýêëïò 01:30 Life -2ïò êýêëïò 02:30 ÇëéáêÞ êáôáéãßäá

¸êðëçêôïé ôïí ñùôÜíå ïé Üëëïé ôé èá ôï êÜíåé. Áõôüò ôïýò áðáíôÜ äåß÷íïíôáò ôïõò ôéò ïäçãßåò, ïé ïðïßåò Ýëåãáí: "Ìðïñåßôå íá êÜíåôå éððáóßá, êïëýìðé, ðïäÞëáôï, ãõìíáóôéêÞ êëð."

ÔÙÑÁ ÊÁÉ ÐÑÏÂÏËÅÓ 3D DOLBY 3D DIGITAL CINEMA ÁÉÈÏÕÓÁ 1 Ïé áãáðçìÝíïé ÃáëÜôåò åðéóôñÝöïõí óôçí áðïëáõóôéêÞ êùìùäßá

ÁÓÔÅÑÉÎ ÊÁÉ ÏÂÅËÉÎ ÓÔÇ ÂÑÅÔÁÍÉÁ

Ï ÈÅÏÓ ÁÃÁÐÁÅÉ ÔÏ ×ÁÂÉÁÑÉ

ÄÅËÇÃÉÁÍÍÇÓ ÓÙÔÇÑÉÏÓ

STAR

ðïý Ý÷åé ðïëëÜ ðáé÷íßäéá êáé ï Ðüíôéïò Ýíá ôáìðüí.

ÁÉÈÏÕÓÁ 2 Óõíå÷ßæåôáé ç ðïëõáíáìåíüìåíç åðéêÞ ôáéíßá ôïõ ÃÉÁÍÍÇ ÓÌÁÑÁÃÄÇ

ÖåóôéâÜë Öáãçôïý ôïõ

ÔÇË. 2461022332

Ï Ãåñìáíüò ðÞñå Ýíá óêÜêé, ï ÃÜëëïò ìßá ôñÜðïõëá

ÓÅ ÔÑÉÓÄÉÁÓÔÁÔÇ 3D ÐÑÏÂÏËÇ Ìå ôïõò ÆÅÑÁÑ ÍÔÅÐÁÑÔÉÅ, ÅÍÔÏÕÁÑÔ ÌÐÅÁÑ, ÊÁÔÑÉÍ ÍÔÅÍÅ 2 ðñïâïëÝò 7.30 & 10.00

êÝò óçìáßåò ðïõ äçìéïõñãÞèçêáí ìå ðïëëÞ

ÓÊËÉÂÁÍÏÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ

Þèåëå ï êáèÝíáò.

ÊÉÍ/ÈÅÁÔÑÏ ÏËÕÌÐÉÏÍ ôçë. 24610-22121

ÍÝá áðü ôïí êüóìï

Áßèñéïò

Âïäéíü óôç óôÜìíá ÕëéêÜ: * 1 êéëü âïäéíü êýâïõò * 3 óêåëßäåò óêüñäï * 1 ìåãÜëï êñåììýäé ôñéììÝíï * 300 ãñ. íôïìÜôåò ôñéììÝíåò * 1 ðïôÞñé ôõñß äéáßôçò ôñéììÝíï * áëÜôé * ðéðÝñé * äÜöíç * ñßãáíç * êáíÝëá * 1 ðïôÞñé êñáóß êüêêéíï îçñü

ÐáñÜîåíá…

Ìå Ýíá åîáéñåôéêü äéåèíÝò åðéôåëåßï çèïðïéþí: ÓÅÌÐÁÓÔÉÁÍ ÊÏ×, ÊÁÔÑÉÍ ÍÔÅÍÅÂ, ËÁÊÇÓ ËÁÆÏÐÏÕËÏÓ, ÁÊÇÓ ÓÁÊÅËËÁÑÉÏÕ, ÔÆÏÍ ÊËÉÓ 2 ðñïâïëÝò 7.30 & 10.00 Ãéá ôï ðñüãñáììá ôïõ êéí/öïõ åðéóêåöôåßôå ôçí éóôïóåëßäá ìáò www.cineolympion.gr

Ýñãá ôÝ÷íçò!?

TV ðñüãñáììá 08:00 Ç ÷áñÜ êáé ôï Ãêïõíôïýí 08:30 Ï ìéêñüò Íéêüëáò 09:00 ¢ñèïõñ 09:30 ÌÜñèá, ôï óêõëÜêé ðïõ ìéëÜ 10:00 ¸íáò Üíèñùðïò – ¸íáò ôüðïò 10:30 ÌáôéÝò óå åëëçíéêïýò ïéêéóìïýò 11:00 Ï ãýñïò ôïõ ðëáíÞôç óå 360’ 12:00 Ìçí ðáôÜôå ôï ðñÜóéíï 13:00 Åéêüíåò 13:15 Ôá ðéôóéñßêéá 13:30 Ôï êïõôÜëé 14:00 ÏõñÜíéï ôüîï 15:00 Ç ìéêñÞ Ëïõëïý 15:30 Ï ìéêñüò ðñßãêéðáò (Á’ ôçëåïðôéêÞ ìåôÜäïóç) 16:00 Åßìáé óôï óõãêñüôçìá (Year 1 – 2009/10) 16:30 Ôåëåõôáßá Ýêäïóç 17:00 Ôï ÷ñïíéêü ôçò åèíéêÞò áíôßóôáóçò 18:10 Åîéóôïñåßí êáé éóôïñåßí 19:00 ÊëÞñùóç Ëáéêïý ëá÷åßïõ 19:10 Åîéóôïñåßí êáé éóôïñåßí 19:25 Áõôüðôçò ìÜñôõñáò êáôáóôñïöþí 19:30 Áóèåíåßò êáé ïäïéðüñïé 20:00 Ïé ìá÷çôÝò ôçò óêéÜò 21:10 Ìáñôõñßåò 21:55 Áõôüðôçò ìÜñôõñáò êáôáóôñïöþí 22:00 Åêôüò éóôïñßáò 23:15 ÁêõâÝñíçôåò ðïëéôåßåò

Ç ãùíéÜ ôçò ãõíáßêáò

(Áðü ôï äéáäßêôõï)

ÅÔ 3 06:00 ÁÍÉ×ÍÅÕÓÅÉÓ (E) 07:30 Ï ÄÑÏÌÏÓ ÔÏÕ ÌÏÓ×ÏÕ 08:30 ÔÏÕ ÍÅÑÏÕ ÔÁ ÐÁÑÁÌÕÈÉÁ (E) 09:30 Ç ×ÁÑÁ ÔÇÓ ÆÙÃÑÁÖÉÊÇÓ 10:00 Ï ÔÏÐÏÓ ÊÁÉ ÔÏ ÔÑÁÃÏÕÄÉ ÔÏÕ (E) 11:00 ENA + ÅÍÁ 12:40 MIA MEÑÁ ÓÁÍ ÊÉ ÁÕÔÇ 12:50 ÅÊÁÔÏÃÑÁÖÉÁ (E) 13:00 ÌÅÓÇÌÂÑÉÍÏ ÄÅËÔÉÏ ÅÉÄÇÓÅÙÍ 14:00 ÐÁÃÊÏÓÌÉÁ ÌÕÓÔÉÊÁ ÃÁÓÔÑÏÍÏÌÉÁÓ 14:30 Á-ËÁ ÊÁÑÔ 15:00 ÔÏËÌÇ ÊÁÉ ÃÏÇÔÅÉÁ 15:30 ÃÅÃÏÍÏÓ 16:45 ÅÐÉÔÕ×ÇÌÅÍÏÉ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÌÁÔÉÅÓ 17:00 ÁÐÏÃÅÕÌÁÔÉÍÏ ÄÅËÔÉÏ ÅÉÄÇÓÅÙÍ 17:15 Ï ÊÏÓÌÏÓ ÔÙÍ ÓÐÏÑ 17:30 ×ÙÑÉÓ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÏ (E) 18:00 ÌÁÃÉÊÏÓ ÊÏÓÌÏÓ 18:30 ÅÕÑÙÐÁÚÊÁ ËÉÌÁÍÉÁ 19:00 ÏÉ ÁÐÅÍÁÍÔÉ 20:00 ÏÉ ÄÏÓÁÔÆÇÄÅÓ 21:45 ÄÅËÔÉÏ ÊÁÉÑÏÕ 22:00 ÊÅÍÔÑÉÊÏ ÄÅËÔÉÏ ÅÉÄÇÓÅÙÍ 22:55 ÅÊÁÔÏÃÑÁÖÉÁ 23:00 ÁËÇÈÉÍÁ ÓÅÍÁÑÉÁ 00:00 CINEMANIA 01:00 ÁÍÈÑÙÐÏÉ ÔÇÓ ÁËËÁÃÇÓ 01:30 ÅÐÔÁ ÇÌÅÑÅÓ (E) 02:30 ÔÏËÌÇ ÊÁÉ ÃÏÇÔÅÉÁ (E)

NET 06:10 Åêåßíåò êé åãþ 07:00 Ðñùéíü ÁÍÔ1 11:00 Ïíåéñïðáãßäá 12:00 Áóß 12:50 Super game 13:00 ÁÍÔ1 New s 13:30 ¢êñùò ïéêïãåíåéáêüí 14:30 Super game 14:40 Êùíóôáíôßíïõ êáé ÅëÝíçò 15:40 Super game 15:50 Ôï êáöÝ ôçò ×áñÜò 17:00 FTHIS TV 18:00 ÁÍÔ1 New s 18:10 Èá âñåéò ôïí äÜóêáëü óïõ 19:00 ÅãêëÞìáôá 20:00 ÁÍÔ1 New s 21:00 ÓïõëåúìÜí ï ìåãáëïðñåðÞò 22:00 Grey's anatomy 23:00 Private Practice - 3ïò êýêëïò Åð.2 The w ay w e w ere 00:00 ÅÐÁÍ. ÅËË. ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÏÓ 01:10 Ôçëåêýâïò 03:10 Ôï êáöÝ ôçò ×áñÜò 04:10 ÔçëåìÜñêåôéíãê - ÔçëåáãïñÜ 04:45 Brothers & Sisters

05:45 Ôá ìõóôéêÜ ôçò ÅäÝì 06:45 Êïéíùíßá þñá Mega 10:00 Ôï êüêêéíï äùìÜôéï 11:00 ¸íáò ìÞíáò êáé êÜôé 11:50 ÃëõêÝò áë÷çìåßåò 12:50 Ìïéñáßïò Ýñùôáò 14:00 Ìåóçìâñéíü äåëôßï åéäÞóåùí 15:00 ÌðïõêéÜ êáé óõ÷þñéï 16:00 Ç íôáíôÜ 16:50 ÌáôéÝò óôá ãåãïíüôá 17:00 Äõï îÝíïé 18:00 ÅñáóôÞò äõôéêþí ðñïáóôßùí 19:00 Ìïéñáßïò Ýñùôáò 20:00 Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí 21:00 ÐÜìå ìïõíôéÜë 21:30 Óëïâáêßá - Åëëáäá 23:30 ÐÜìå ìïõíôéÜë 01:00 Ôåëåõôáßá ãåãïíüôá 01:15 MasterChef 02:15 ÁÝñéíåò óéùðÝò 03:15 ÌïíÜ÷ïõò ÌïíÜ÷ïõò 04:00 ÔçëåìÜñêåôéíãê 05:00 Ìéá óôéãìÞ, äõï æùÝò

06.00 ÄÝóôå ôïõò 07:45 Frasier 08:30 Ï âáóéëéÜò ôïõ Êïõßíò 09:30 Ìáñãáñßôá 10:30 ×ïñåýïíôáò óôç óéùðÞ 11:30 Åíôéìüôáôïé... êåñáôÜäåò 12:30 ÅéäÞóåéò 13:00 ÅëÝíç 16:00 ÄÝóôå ôïõò! 17:55 Äåëôßï åéäÞóåùí óôç íïçìáôéêÞ ãëþóóá 18:00 ÏéêïãåíåéáêÝò éóôïñßåò 19:00 Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí 20:00 ÊÜôé øÞíåôáé 21:00 My super ex - girlfriend 23:00 Íüìïò êáé ôÜîç: ÅéäéêÞ ïìÜäá 01:30 ÔçëåáãïñÝò 03:30 CSI: NY 04:30 ÐÜôñáò áëÝ ñåôïýñ 05:00 ÔçëåáãïñÝò

06:00 ÐñùéíÞ åíçìÝñùóç óôç ÍÅÔ 08:00 ÍÅÔ óôá ãåãïíüôá 10:00 Óõìâáßíåé ôþñá 12:00 Ïé åéäÞóåéò óå 5 ëåðôÜ 13:00 ÌÝíïõìå ÅëëÜäá 15:00 Ïé åéäÞóåéò óå 5 ëåðôÜ 16:00 Óáí óÞìåñá ôïí 20ï áéþíá 16:15 Over the islands of Africa 17:15 Æþá óå êßíäõíï 17:45 Challenges 18:00 Ïé åéäÞóåéò óå 5 ëåðôÜ 18:15 Óáí óÞìåñá ôïí 20ï áéþíá 18:30 Design 19:00 Ï ðýñãïò ôïõ ÍôÜïõíôïí 20:00 Sport net 21:00 ÅéäÞóåéò 22:05 Åðåéãüíôùò ôç ìáìÞ 23:00 Æoom (íÝá åíçìåñùôéêÞ åêðïìðÞ) 00:00 Ïé åéäÞóåéò óå 5 ëåðôÜ 00:10 Æoom (íÝá åíçìåñùôéêÞ åêðïìðÞ) 01:00 ÔóÜêé Ôóáí: Íew police story


10 ÖщÇÖÖÖ֏ŠÃvƒ‘‰ÄÖÖ

Ö

ˆ‚‘‘“Ö ZÖ ‹ƒ‰ˆ†’ŠŽˆØƒŽ†ƒ’ňňØ؆vˆ†’Š“ƒØň”Ø“ÆŊ‹ˆ”؍ƒ‹†“ŽŠƒ”

OIKONOMIA ǼȝǢȞȡȕȈȊŸ@U@RGŸ Ÿ+'%ŸŸ ȌȒȊŸȎȖȊȌȗșȅŸȜȐȚŸ-EOFIB>ŸBP

ǺȔȊȈțȒȗŸ ǬȥȖȐțȐŸŸ ȓȎșȍȦȕ ǼȜȊŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸȍȒȊǢȗșȞȦȑȐȓȊȕŸțȜȗŸȎȕȕȎȅǢȐȕȗŸ ȜȐȚŸ ȜșȆȟȗȝțȊȚŸ ȟșȇțȐȚ ŸȜȊŸǴȆșȍȐŸǢȎȜȅŸ ǿȤșȡȕŸ ȌȒȊŸ ȜȐȕŸ ǺȔȊȈțȒȗŸǬǯ ŸȊȝȖȐǢȆȕȊŸȓȊȜȅŸ ŸȊȘȤŸȜȐȕŸȘȎșțȒȕȇŸ ȊȕȜȈțȜȗȒȟȐŸȘȎșȈȗȍȗ

ǼȥǢȞȡȕȊŸǢȎŸȜȐŸțȟȎȜȒȓȇŸȊȕȊȓȗȈȕȡțȐ ŸȐŸǢȎȈȡțȐŸȜȡȕŸȎȖȤȍȡȕŸȓȊȜȅŸ Ÿ țȎŸ țȝȕȍȝȊțǢȤŸ ǢȎŸ ȜȐŸ ȍȒȊȜȇșȐțȐŸ ȜȗȝŸ ȘȎșȒȑȡșȈȗȝŸǶ Ǵ ŸțȝȕȜȆȔȎțȊȕŸ țȜȐȕŸ ȊȥȖȐțȐŸ ȜȐȚŸȓȎșȍȗȞȗșȈȊȚŸȓȊȜȅŸ  Ÿ ǺșȗțȜȈȑȎȜȊȒŸ ȘȡȚŸțȐǢȊȕȜȒȓȤȚŸțȝȕȜȎȔȎțȜȇȚŸȌȒȊŸȜȐȕŸȊȥȖȐțȐŸ ȜȐȚŸȓȎșȍȗȞȗșȈȊȚŸȎȈȕȊȒŸ ȓȊȒŸȐŸǢȎȈȡțȐŸȜȐȚŸȎȞȗȍȒȊțȜȒȓȇȚŸȊȔȝțȈȍȊȚŸǢȆțȡŸ ȜȡȕŸ=PRG?KŸ0MP=H 4 Ÿ.Ÿ !HGG@>L Ÿ/@GLBH ŸNHPDŸ ȓȊȒŸ"HHI

ΛΟΝΔΙΝΟ

5.356,34

0,09

XETRA D

6.323,19

-0,26

CAC 40

3.042,97

-0,16

DJ INDU

12.454,83

-0,60

NASDAQ

2.837,53 8.593,15

Euribor 3M

0,67300

Χρυσός

1.568,25

BRENT

108,88

ǼȟȗȔȒȅȏȗȕȜȊȚŸȜȐŸțȝǢȞȡȕȈȊŸȗŸȍȒȎȝȑȥȕȡȕŸțȥǢȋȗȝȔȗȚŸ ȜȐȚŸ+'%ŸǯȝȑȥǢȒȗȚŸǶȘȗȝȔȗȥȜȊȚŸȎȖȇȌȐțȎŸȤȜȒŸȐŸțȝȕȎȟȒȏȤǢȎȕȐŸȎȘȒȍȎȈȕȡțȐŸȜȗȝŸȎȌȟȦșȒȗȝŸȗȒȓȗȕȗǢȒȓȗȥŸȘȎșȒȋȅȔȔȗȕȜȗȚ ŸțȝȕȎȜȆȔȎțȎŸțȜȐȕŸȊȕȊȘȤȞȎȝȓȜȐŸǢȎȈȡțȐŸȜȐȚŸȎȘȒȋȊȜȒȓȇȚŸǢȎȜȊȞȗșȒȓȇȚŸȓȈȕȐțȐȚŸȓȝșȈȡȚŸȔȤȌȡŸȜȗȝŸȘȎșȒȗșȒțǢȗȥŸ ȜȗȝŸȍȒȊȑȆțȒǢȗȝŸȎȒțȗȍȇǢȊȜȗȚŸȜȡȕŸȓȊȜȊȕȊȔȡȜȦȕ ŸDZŸȎȖȆȔȒȖȐŸȊȝȜȇ ŸțȝȕȆȟȒțȎ ŸțȎŸțȝȕȍȝȊțǢȤŸǢȎŸȜȗŸȍȝțǢȎȕȆȚŸȗȒȓȗȕȗǢȒȓȤŸȘȎșȒȋȅȔȔȗȕŸțȜȐȕŸȎȝșȥȜȎșȐŸȘȎșȒȗȟȇŸȜȐȚŸȕȗȜȒȗȊȕȊȜȗȔȒȓȇȚŸǯȝșȦȘȐȚ ŸȓȊȑȦȚŸȓȊȒŸȐŸțȐǢȊȕȜȒȓȇŸȅȕȗȍȗȚŸȜȐȚŸ ȜȒǢȇȚŸȜȗȝŸȘȎȜșȎȔȊȈȗȝŸȓȊȜȆțȜȐțȎŸȊȕȊȌȓȊȈȊŸȜȐȕŸțȓȗȘȗȥǢȎȕȐŸțȝȕȊȔȔȊȌȇŸȌȒȊŸȜȐȕŸȎȘȒȋȈȡțȐŸȜȗȝŸȎȔȔȐȕȒȓȗȥŸȊȎșȗȘȗșȒȓȗȥŸȓȔȅȍȗȝ

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

+HLHPŸ-BEŸǼȜȒȚŸ Ÿ ȐŸȎȘȒțȜșȗȞȇŸȓȎȞȊȔȊȈȗȝ

ǼȎŸȆȕȊŸȕȆȗŸȆȕȜȝȘȗŸȊȘȗțȜȆȔȔȗȕȜȊȒŸȊȘȤŸțȇǢȎșȊŸȗȒŸ ȔȗȌȊșȒȊțǢȗȈŸțȜȗȝȚŸȘȎȔȅȜȎȚŸȜȐȚŸȧǯDZ ŸǹŸȕȆȗȚŸȔȗȌȊșȒȊțǢȤȚŸȎȈȕȊȒŸǢȗȕȤȞȝȔȔȗȚ ŸȍȐȔȊȍȇŸȘȒȗŸȞȒȔȒȓȤȚŸȌȒȊŸ ȜȗŸȘȎșȒȋȅȔȔȗȕŸȓȊȒŸȗŸțȟȎȍȒȊțǢȤȚŸȜȗȝŸȋȊțȈțȜȐȓȎŸțȎŸ ȊȘȗȜȎȔȆțǢȊȜȊŸȆșȎȝȕȊȚŸȓȊȜȊȕȊȔȡȜȦȕŸȘȗȝŸȍȒȎȕȇșȌȐțȎŸȐŸȧǯDZ

ǽȐȕŸǽșȈȜȐŸŸǷȗȎǢȋșȈȗȝŸ ŸǢȆțȡŸȜȐȚŸǽșȅȘȎȏȊȚŸǺȎȒșȊȒȦȚ ŸȑȊŸȘșȊȌǢȊȜȗȘȗȒȐȑȎȈŸȐŸȓȊȜȊȋȗȔȇŸȜȐȚŸ ȎȘȒțȜșȗȞȇȚŸȓȎȞȊȔȊȈȗȝŸțȜȗȝȚŸȍȒȓȊȒȗȥȟȗȝȚŸǢȎȜȤȟȗȝȚŸ ȜȐȚŸ+HLHPŸ-BE

‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

…‹‚Å Œ…„

ȀȊȇǿǹ ǹīȅȇǹ A.S. COMPANY (Ȁȅ) ALPHA ǺǹȃȀ (Ȁȅ) ATTICA BANK ǹ.ȉ.Ǽ. (Ȁȅ) AUDIOVISUAL (Ȁȅ) AUTOHELLAS (Ȁȅ) AVENIR ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) BYTE COMPUTER (Ȁȅ) CENTRIC ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) COCA - COLA ȉȇǿǹ ǼȌǿȁȅȃ (Ȁȅ) CPI (Ȁȅ) CYCLON ǼȁȁǹȈ (ȀO) CYPRUS POPULAR BANK (Ȁȅ) DIONIC (Ȁȅ) EUROBANK PROPERTIES ǹǼǼǹȆ (Ȁȅ) EURODRIP (ȀO) F.G. EUROPE (ȀO) FLEXOPACK (Ȁȅ) FOURLIS ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Kȅ) FRIGOGLASS (KO) INFORM ȁȊȀȅȈ Ȇ. (Ȁȅ) INTRACOM HOLDINGS (Ȁȅ) INTRAKAT (KO) J. & P. - ǹǺǹȄ (Ȁȅ) JUMBO (Ȁȅ) KLEEMAN HELLAS (KO) LAMDA DEVELOPMENT(Ȁȅ) LOGISMOS (Ȁȅ) MARFIN INVESTMENT GROUP (Ȁȅ) MEDICON ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ǼȁȆ) MEVACO (Ȁȅ) MIG REAL ESTATE (Ȁȅ) MINERVA (Ȁǹ) MLS ȆȁǾȇȅĭȅȇǿȀǾ (Ȁȅ) NEXANS ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) PAPERPACK (Ȁȅ) PASAL ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) PROFILE (Ȁȅ) PROTON ȉȇǹȆǼǽǹ ǹ.Ǽ. (KO) QUALITY & RELIABILITY (Ȁȅ) QUEST ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) REDS (ȀO) S & B ǺǿȅȂǾȋ. ȅȇȊȀȉǹ (Ȁȅ) SPACE HELLAS (Ȁȅ) TRASTOR ǹ.Ǽ.Ǽ.ǹ.Ȇ. (Ȁȅ) UNIBIOS (Ȁȅ) ǹīȇȅȉǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǹǼȇȅȆȅȇǿǹ ǹǿīǹǿȅȊ (Ȁȅ) ǹǿȅȁǿȀǾ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǹȀȇǿȉǹȈ (Ȁȅ) ǹȁȀȅ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǹȁȅȊȂȊȁ (Ȁȅ) ǹȃǻȇȅȂǼǻǹ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǹȃǼȀ (Ȁȅ) ǹȃǼȀ (Ȇȅ `90) ǹȃǼȀ (Ȇȅ `96) ǹȈȆǿȈ Ȇȇȅȃȅǿǹ (Ȁȅ) ǺǹȁȀǹȃ ǹȀǿȃǾȉǹ (Ȁȅ) ǺǹȇǺǼȇǾȈ ȃ. - MODA BAGNO (Ȁȅ) ǺǿȅȀǹȇȆǼȉ (Ȁȅ) ǺǿȅȋǹȁȀȅ (Ȁǹ) ǺǿȈ (Ȁȅ) ǺȅīǿǹȉǽȅīȁȅȊ SYSTEMS (Ȁȅ) ǺȍǺȅȈ ȂȆǹȂȆǾȈ (Ȁȅ) ī.Ǽ. ǻǾȂǾȉȇǿȅȊ (Ȁȅ) īǹȁǹȄǿǻǿ (Ȁȅ) īǼȀ ȉǼȇȃǹ (Ȁȅ) īǼȃǿȀǾ ǼȂȆȅȇǿȅȊ (Ȁȅ) ǻǹǿȅȈ ȆȁǹȈȉǿȀǹ (Ȁȅ) ǻǼǾ (Ȁȅ) ǻȅȂǿȀǾ ȀȇǾȉǾȈ (Ȁȅ) ǻȇȅȂǼǹȈ (Ȁȅ) ǼǺȇȅĭǹȇȂǹ (Ȁȅ) ǼĬȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (KO) ǼǿǻǾȈǼȅĭȍȃǿȀǾ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǼȀȉǼȇ (Ȁȅ) Ǽȁ. ǺǿȅȂ. ǽǹȋǹȇǾȈ (Ȁǹ) ǼȁǹȈȉȇȅȃ (ȀO) ǼȁǺǹȁ (Ȁǹ) ǼȁǺǼ ǹ.Ǻ.Ǽ.Ǽ. (Ȁȅ) ǼȁīǼȀǹ (Ȁȅ) Ǽȁǿȃȅǿȁ (Ȁȅ) ǼȁȁǹǻȅȈ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǹȀȉȍȇ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ Ȁǹȁȍǻǿǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȆǼȉȇǼȁǹǿǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȋȇǾȂǹȉǿȈȉǾȇǿǹ (Ȁȅ) Ǽȁȉȅȃ (Kȅ)

0,301 2,29 0,60 0,05 1,31 0,046 0,379 0,271 17,16 0,22 0,377 0,058 0,145 4,98 1,40 0,609 2,92 2,22 5,04 1,07 0,39 0,831 1,31 4,95 1,18 3,67 0,55 0,46 0,702 4,19 0,979 1,27 0,567 2,36 1,99 0,129 0,23 0,685 0,18 0,35 0,852 0,698 5,33 1,42 0,476 0,149 0,155 1,75 1,05 0,236 0,322 0,307 17,50 0,152 1,78 0,45 0,67 0,332 0,576 0,34 3,62 0,565 0,95 0,304 0,063 0,454 1,58 0,383 4,96 4,60 0,49 0,161 0,37 2,42 0,303 0,60 1,00 0,629 1,38 0,529 0,335 0,878 14,47 1,78 1,52 6,86 3,85 0,61

2,38 7,01 3,45 -9,09 5,65 0,00 1,88 -1,45 0,82 0,00 10,56 28,89 2,11 -0,20 -0,71 9,14 1,04 -3,48 6,78 10,31 3,72 1,59 2,34 2,27 3,51 -2,65 -26,67 7,48 0,29 -4,34 0,00 0,79 9,04 -1,67 0,00 0,00 27,07 -2,00 0,00 0,00 0,95 3,41 2,90 -4,05 4,62 14,62 0,00 2,94 -1,87 0,00 -4,73 4,07 -7,89 28,81 9,88 9,76 0,00 -12,17 0,00 3,03 3,72 0,00 -4,04 0,00 -3,08 2,71 1,94 3,51 0,20 5,02 7,46 -3,59 0,00 5,22 2,71 4,17 2,04 4,83 1,47 -0,19 -6,94 9,75 4,10 2,89 0,66 1,18 4,62 -0,49

48.353 5.221.223 1.099.022 188.987 5.103 0 23 133.815 210.965 0 32.856 110.065.632 418.634 7.293 46.634 13.894 2.685 365.016 95.811 40.065 468.015 23.890 77.555 125.092 10.190 14.540 191 4.808.457 1.455 60 0 706 898 13.350 0 1.200 12.558 39.857 0 0 4.940 1.950 13.844 20 49.764 6.379 0 31.235 1.201 10 6.372 20.673 3 333.208 52 1.775 0 2.170 0 3.552 86.885 0 170 0 1.450 12.855 443.309 9.299 978 1.143.605 400 200 0 6.548.397 38.735 28.371 49.860 19.019 132.776 45.851 49.050 10 20.172 678.727 117.082 141.524 1.740.754 14.276

0,289 2,11 0,58 0,049 1,26 0,00 0,379 0,271 16,90 0,00 0,354 0,048 0,141 4,96 1,39 0,58 2,81 2,22 4,69 0,91 0,372 0,825 1,29 4,80 1,15 3,61 0,55 0,425 0,55 4,19 0,00 1,14 0,519 2,30 0,00 0,128 0,199 0,68 0,00 0,00 0,82 0,67 5,10 1,34 0,46 0,134 0,00 1,72 1,05 0,236 0,305 0,27 17,50 0,118 1,62 0,38 0,00 0,33 0,00 0,34 3,49 0,00 0,95 0,00 0,062 0,398 1,55 0,34 4,51 4,33 0,49 0,161 0,00 2,27 0,269 0,59 0,98 0,60 1,36 0,496 0,32 0,878 13,90 1,72 1,48 6,67 3,68 0,594

0,313 2,37 0,669 0,057 1,31 0,00 0,379 0,294 17,42 0,00 0,38 0,058 0,154 5,00 1,42 0,609 2,95 2,34 5,08 1,08 0,402 0,848 1,34 4,99 1,23 3,80 0,551 0,473 0,703 4,39 0,00 1,38 0,568 2,40 0,00 0,13 0,235 0,72 0,00 0,00 0,86 0,70 5,40 1,44 0,484 0,16 0,00 1,82 1,10 0,236 0,335 0,31 17,60 0,153 1,78 0,45 0,00 0,35 0,00 0,34 3,65 0,00 0,95 0,00 0,063 0,454 1,65 0,384 4,97 4,68 0,494 0,161 0,00 2,47 0,308 0,60 1,05 0,63 1,40 0,533 0,34 0,878 14,62 1,82 1,55 7,10 3,98 0,622

ǼȁȉȇǹȀ (Ȁȅ) ǼȆǿȁǼȀȉȅȈ (Ȁȅ) ǼȉǼȂ (Ȁǹ) ǼȊǹĬ (Ȁȅ) ǼȊǻǹȆ (Ȁȅ) ǼȊȇȍȆǹȎȀǾ ȆǿȈȉǾ (Ȁȅ) ǿǹȈȍ (Ȁȅ) ǿǹȉȇǿȀȅ ǹĬǾȃȍȃ (Ȁȅ) ǿȀȉǿȃȅȈ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǿȁȊǻǹ (Ȁȅ) ǿȃȉǼǹȁ ȅȂǿȁȅȈ (Ȁȅ) ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ-ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ (Ȇȅ) ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ-ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ (Ȁȅ) ǿȃȉǼȇȉǼȀ (Ȁȅ) ǿȃȉȇǹȁȅȉ (Ȁȅ) ȀǹǼ (Ȁȅ) ȀǹĬǾȂǼȇǿȃǾ (Ȁȅ) ȀǹȃǹȀǾȈ Ȉ. (Ȁȅ) ȀǹȇǹȂȅȁǼīȀȅȈ (Ȁȅ) ȀǹȇǹȉǽǾ (Ȁȅ) ȀǼȀȇȅȌ (Ȁȅ) ȀȁȅȊȀǿȃǹȈ - ȁǹȆȆǹȈ (Ȁȅ) ȀȁȍȈ/īǿǹ ȃǹȊȆǹȀȉȅȊ (Ȁǹ) ȀȅȇǻǼȁȁȅȊ ȋ. ǹĭȅǿ (Ȁȅ) ȀȅȇȇǼȈ (Ȁȅ) ȀȇǼȀǹ (Ȁȅ) ȀȇǼȉǹ ĭǹȇȂ (Ȁȅ) Ȁȇǿ - Ȁȇǿ (Ȁȅ) ȀȉǾȂǹ Ȁ. ȁǹǽǹȇǿǻǾ (Ȁȅ) ȀȊȆȇȅȊ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ȀȊȇǿǹȀǿǻǾȈ Ǿ.- F.H.L. (Ȁȅ) ȀȊȇǿǹȀȅȊȁǾȈ (Ȁȅ) ȁǹȃǹȀǹȂ (Ȁȅ) ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ȃ. (ȀA) ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ȃ. (Ȇǹ) ȁǿǺǹȃǾ ǼȀǻȅȉ. ȅȇī. (Ȁȅ) ȁȅȊȁǾ ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȂǹĬǿȅȈ ȆȊȇǿȂǹȋǹ (Ȁȅ) ȂǼȉȀǹ (Ȁȅ) ȂȅȉȅǻȊȃǹȂǿȀǾ (Ȁȅ) Ȃȅȉȅȇ ȅȎȁ (Ȁȅ) ȂȅȊǽǹȀǾȈ (Ȁǹ) ȂȅȋȁȅȈ (Ȁȅ) ȂȆǾȉȇȅȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋǿȀǾ (KO) ȂȊȉǿȁǾȃǹǿȅȈ (Ȁȅ) ȃǹȀǹȈ ȂȅȊȈǿȀǾ (Ȁȅ) ȃǹȊȉǼȂȆȅȇǿȀǾ (Ȁȅ) ȃǾȇǼȊȈ (ȀO) ȃȉȇȅȊȀĭǹȇȂȆǼȃ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ȅȁĬ (Ȁȅ) ȅȁȆ (Ȁȅ) ȅȆǹȆ (Ȁȅ) ȅȉǼ (Ȁȅ) ȆǹȎȇǾȈ ȆȁǹȈȉǿȀȍȃ (Ȁȅ) ȆǹȆȅȊȉȈǹȃǾȈ (Ȁȅ) ȆǹȇȃǹȈȈȅȈ (Ȁȅ) ȆǼǿȇǹǿȍȈ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ȆǼȉȇȅȆȅȊȁȅȈ ȆǼȉȇȅȈ (Ȁȅ) ȆȁǹǿȈǿȅ COMPUTERS (Ȁȅ) ȆȁǹȈȉǿȀǹ ĬȇǹȀǾȈ (Ȁȅ) ȆȁǹȈȉǿȀǹ ȀȇǾȉǾȈ (Ȁȅ) ȆȇȅȅǻǼȊȉǿȀǾ (Ȁȅ) ȈǹȇǹȃȉǾȈ īȇ. (Ȁȅ) ȈǹȇǹȃȉȅȆȅȊȁȅȈ ȀȊȁ/ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȈǼȁȅȃȉǹ (Ȁȅ) ȈǿǻǼȃȅȇ (Ȁȅ) ȈȆȊȇȅȊ ǹīȇ. ȅǿȀ. (Ȁȅ) Ȉȍȁ/īǼǿǹ ȀȅȇǿȃĬȅY (Ȁȅ) ȉ BANK (Ȁȅ) ȉǹȋȊǻȇȅȂǿȀȅ ȉǹȂǿǼȊȉǾȇǿȅ (Ȁȅ) ȉǼȇȃǹ ǼȃǼȇīǼǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȉǼȋȃǿȀǾ ȅȁȊȂȆǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȉǽǿȇǹȀǿǹȃ ȆȇOĭǿȁ (Ȁǹ) ȉǿȉǹȃ (Ȁȅ) ȉǿȉǹȃ (Ȇȅ) ȉȇǹȆǼǽǹ EUROBANK ERGASIAS (Ȁȅ) ȊīǼǿǹ (Ȁȅ) ĭǿǼȇǹȉǼȄ (Ȁȅ) ȋǹȎǻǼȂǼȃȅȈ (Ȁȅ) ȋǹȁȀȅȇ (Ȁǹ) ȋǹȉǽǾǿȍǹȃȃȅȊ (Ȁȅ) ȋǹȉǽǾȀȇǹȃǿȍȉǾ Ǽ. Ȋǿȅǿ (Ȁȅ)

Ɍ‡

ȋǹȂǾȁǾ ǻǿǹȈȆȅȇǹ

ǹŸȤȌȓȗȚŸȜȡȕŸțȝȕȊȔȔȊȌȦȕŸțȐǢȎȈȡțȎŸțȐǢȊȕȜȒȓȇŸ ȊȥȖȐțȐŸȓȊȒŸȐŸȊȖȈȊŸȜȗȝȚŸȖȎȘȆșȊțȎŸȜȊŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸ ȓȊȒŸȊȕȇȔȑȎŸțȜȊŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ

ǹŸȍȎȈȓȜȐȚŸȝȠȐȔȇȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸțȐǢȎȈȡțȎŸ ȅȕȗȍȗŸțȎŸȘȗțȗțȜȤŸ ŸȎȕȦŸȗŸȍȎȈȓȜȐȚŸȜȐȚŸǢȎțȊȈȊȚŸ ȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸȎȕȒțȟȥȑȐȓȎŸțȎŸȘȗțȗțȜȤŸ 

ǬȕȜȒȑȆȜȡȚŸȊȘȦȔȎȒȎȚŸȘȊșȗȝțȈȊțȊȕŸǢȤȕȗŸȗȒŸȍȎȈȓȜȎȚŸȜȡȕŸǴȊȜȊțȓȎȝȦȕŸ ŸŸȓȊȒŸȜȡȕŸǽȐȔȎȘȒȓȗȒȕȡȕȒȦȕŸ 

ǬȘȤŸ ȜȒȚŸ ǢȎȜȗȟȆȚŸ ȜȐȚŸ ȝȠȐȔȇȚŸ ȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸȜȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȅȕȗȍȗŸȓȊȜȆȌșȊȠȊȕŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸ ȜȐȚŸ!OIPMKŸWHIMERPŸ RGDŸ  ŸȜȐȚŸǴȥȘșȗȝŸ  ŸȜȐȚŸ+'%Ÿ  ŸȜȗȝŸǹǺǬǺŸ  Ÿ ȜȐȚŸEIVRŸ RGDŸ  ŸȜȐȚŸ#MPH=RGDŸ  Ÿ ȜȐȚŸǯȑȕȒȓȇȚŸ ŸȓȊȒŸȜȐȚŸȧǯDZŸ 

ǬȕȜȒȑȆȜȡȚŸȘȜȦțȐŸțȐǢȎȈȡțȊȕŸǢȤȕȗŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸȜȐȚŸ ǽȒȜȅȕŸ ŸȓȊȒŸȜȗȝŸǹǽǯŸ 

ǬȕȗȍȒȓȅŸȓȒȕȇȑȐȓȊȕŸŸǢȎȜȗȟȆȚ ŸŸȘȜȡȜȒȓȅŸȓȊȒŸ ŸȘȊșȆǢȎȒȕȊȕŸțȜȊȑȎșȆȚ

ǽȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȅȕȗȍȗŸțȐǢȎȈȡțȊȕŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸ !OIPMKŸWHIMERPŸ RGDŸ  ŸǬǷǯǴȓȗŸ  Ÿ WRKREŸ  ŸǭȊșȋȊșȆțȗȚŸ ŸȓȊȒŸ#E=BK>H Ÿ 

ǬȘȤŸȜȐŸȧȎȝȜȆșȊŸŸǷȗȎǢȋșȈȗȝŸŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸȜȐȚŸ ȎȜȊȒșȎȈȊȚŸȑȊŸȎȈȕȊȒŸȍȒȊȘșȊȌǢȊȜȎȥțȒǢȎȚŸțȜȗŸȀșȐǢȊȜȒțȜȇșȒȗŸǬȑȐȕȦȕŸǢȎŸȜȐŸȕȆȊŸȗȕȗǢȊțȜȒȓȇŸȊȖȈȊŸȜȡȕŸ ŸȎȝșȦŸȊȕȅŸǢȎȜȗȟȇŸȓȊȒŸȟȡșȈȚŸȜȗŸȍȒȓȊȈȡǢȊŸțȝǢǢȎȜȗȟȇȚŸțȜȐȕŸȎȘȒțȜșȗȞȇŸȓȎȞȊȔȊȈȗȝ

ǽȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȘȜȦțȐŸȓȊȜȆȌșȊȠȊȕŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸ *HUBKFHKŸ  ŸW!Ÿ/OKL@FKŸ  ŸǽȐȔȆȜȝȘȗȚŸ ŸȓȊȒŸǯȔȔȐȕȒȓȆȚŸdzȟȑȝȗȓȊȔȔȒȆșȌȎȒȎȚŸ 

‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č

…‹‚Å

Œ…„

1,70 0,393 0,32 4,55 4,65 0,64 0,839 0,577 0,923 0,374 0,28 0,30 0,141 0,395 1,76 10,66 0,41 1,15 1,60 1,99 3,07 0,605 0,374 0,289 3,51 0,311 0,53 0,981 0,24 0,379 0,75 0,481 0,685 0,321 0,731 0,22 1,69 0,445 8,16 0,499 7,05 0,239 1,00 0,515 3,88 0,495 0,249 0,548 1,28 14,89 13,50 4,90 3,85 0,37 0,333 0,447 0,626 1,46 3,16 0,822 4,23 0,084 2,98 0,95 0,331 1,28 0,36 1,43 0,048 0,168 2,61 1,53 0,23 15,58 6,95 1,33 0,363 0,127 0,585 0,66 0,045 0,71

0,59 3,42 10,34 1,11 5,44 3,06 4,88 4,91 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 2,33 -1,68 3,00 -9,69 3,60 0,63 -2,93 0,99 -0,66 0,00 7,04 0,29 5,07 6,43 2,19 0,00 16,62 -1,70 -9,25 0,00 -6,96 0,00 -4,35 -0,59 -1,11 2,00 0,00 0,43 0,00 -9,09 0,98 2,92 10,00 0,00 6,41 8,47 1,99 1,35 7,22 -0,26 0,00 -9,76 12,31 0,00 5,80 -5,95 0,49 3,17 5,00 1,02 0,00 -1,19 0,00 0,00 3,62 0,00 0,00 3,16 3,38 0,00 -1,77 3,89 5,56 12,73 9,48 9,96 1,54 0,00 0,00

2.167 43.287 34.681 23.977 36.079 30.397 25.541 192.174 59.387 0 0 0 0 89.500 1.081.900 99.327 400 1.632 500 3.600 28.180 11.200 0 22.673 158 1.815 41.183 1.700 0 53.822.375 2.124 3.500 0 2.730 0 784 1.530 2.512 25.817 0 197.342 0 868 1.051 353.116 200 0 111.706 2.740 2.196 11.013 3.079.256 2.097.651 0 5.720 161.000 18.013.830 61 5.423 82.165 12.721 14.575 8.175 0 17.872 323.693 0 263.346 0 0 355.742 11.787 0 78.005 255 3.471.920 563.682 719 1.939 114.451 3.010 0

1,70 0,37 0,30 4,35 4,40 0,60 0,782 0,534 0,886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 1,76 10,35 0,41 1,09 1,60 1,93 2,91 0,595 0,00 0,27 3,34 0,294 0,476 0,94 0,00 0,331 0,75 0,48 0,00 0,311 0,00 0,22 1,68 0,445 7,90 0,00 6,99 0,00 0,906 0,49 3,75 0,495 0,00 0,515 1,22 14,59 13,21 4,60 3,83 0,00 0,333 0,392 0,626 1,39 2,91 0,81 4,00 0,056 2,93 0,00 0,322 1,25 0,00 1,38 0,00 0,00 2,47 1,43 0,00 15,34 6,89 1,25 0,322 0,127 0,585 0,658 0,045 0,00

1,70 0,40 0,33 4,57 4,70 0,679 0,85 0,599 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,396 1,86 10,89 0,45 1,15 1,60 1,99 3,30 0,61 0,00 0,29 3,55 0,312 0,54 0,998 0,00 0,397 0,77 0,529 0,00 0,348 0,00 0,22 1,69 0,45 8,22 0,00 7,12 0,00 1,05 0,515 3,93 0,495 0,00 0,559 1,28 14,90 13,63 4,98 4,00 0,00 0,34 0,465 0,678 1,46 3,35 0,84 4,29 0,084 3,00 0,00 0,346 1,36 0,00 1,51 0,00 0,00 2,66 1,56 0,00 16,48 6,99 1,35 0,374 0,127 0,585 0,695 0,056 0,00

3,35 7,90 9,29

3,40 1,41 2,54

23.279 2 397

3,28 7,90 9,29

3,45 7,90 9,37

ǻǿǹȆȇǹīȂǹȉǼȊȈǿȂǹ ǹȂȅǿǺǹǿǹ ȀǼĭǹȁǹǿǹ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF īǻ ȋ.ǹ.

ǯȕȍȗțȝȕȎȍșȒȊȓȅŸȓȊȜȆȌșȊȠȎŸȊȕȦȜȎșȐŸȜȒǢȇŸțȜȒȚŸ Ÿ ǢȗȕȅȍȎȚ Ÿ ȤȜȊȕŸ țȐǢȎȈȡȕȎŸ ȓȆșȍȐŸ ȆȡȚŸ ȓȊȒŸ 

ȧȒȓȊȒȗȥȟȗȒŸȜȐȚŸȎȘȒțȜșȗȞȇȚŸȓȎȞȊȔȊȈȗȝŸȎȈȕȊȒŸȗȒŸ ȎȌȌȎȌșȊǢǢȆȕȗȒŸǢȆȜȗȟȗȒŸțȜȊŸȊșȟȎȈȊŸȜȗȝŸǼ Ǭ ǽ ŸȜȐȚŸ ǽȎȜȅșȜȐȚŸŸǷȗȎǢȋșȈȗȝŸŸP@>HP?Ÿ?RL@ŸȌȒȊŸȜȐŸ +HLHPŸ-BE

Āûñöìýóüýñûóù Ɍ‡

ǯȕȍȗțȝȕȎȍșȒȊȓȅŸȐŸȊȌȗșȅŸȍȒȆțȘȊțȎŸȊȕȗȍȒȓȅŸȓȊȒŸ ȜȊŸȎȘȈȘȎȍȊŸȜȡȕŸŸǢȗȕȅȍȡȕŸȓȊȒŸȋșȆȑȐȓȎŸțȜȊŸȝȠȐȔȤȜȎșȊŸȎȘȈȘȎȍȊŸȊȘȤŸȜȐŸțȝȕȎȍșȈȊțȐŸȜȐȚŸȐȚŸǼȎȘȜȎǢȋșȈȗȝŸ

ǾȘȎȕȑȝǢȈȏȎȜȊȒŸȤȜȒŸȐŸǯȜȇțȒȊŸǽȊȓȜȒȓȇŸǮȎȕȒȓȇŸǼȝȕȆȔȎȝțȐŸȜȡȕŸǢȎȜȤȟȡȕŸȜȐȚŸȐȚŸdzȗȝȕȈȗȝŸŸȊȘȗȞȅțȒțȎŸȜȐŸǢȎȈȡțȐŸȜȗȝŸǢȎȜȗȟȒȓȗȥŸȓȎȞȊȔȊȈȗȝŸȜȐȚŸȎȜȊȒșȎȈȊȚŸȓȊȜȅŸ ŸȎȝșȦŸǢȎŸǢȎȈȡțȐŸȜȐȚŸȗȕȗǢȊțȜȒȓȇȚŸȊȖȈȊȚŸȜȐȚŸǢȎȜȗȟȇȚŸȊȘȤŸ ŸȎȝșȦŸțȎŸ Ÿ ȎȝșȦŸȓȊȒŸȎȘȒțȜșȗȞȇŸȓȎȞȊȔȊȈȗȝŸǢȎŸȓȊȜȊȋȗȔȇŸǢȎȜșȐȜȦȕŸțȜȗȝȚŸǢȎȜȤȟȗȝȚŸȘȗțȗȥŸ ŸȎȝșȦŸȊȕȅŸǢȎȜȗȟȇ

ǼȜȐȕŸȘȈțȡŸȤȠȐŸȜȗȝŸȎȕȜȥȘȗȝŸȑȊŸȎǢȞȊȕȈȏȗȕȜȊȒŸȊȕȊȔȝȜȒȓȅŸȤȔȎȚŸȗȒŸȟșȎȦțȎȒȚŸȜȗȝŸȔȗȌȊșȒȊțǢȗȥŸȘȗȝŸȊȕȊȞȆșȗȕȜȊȒŸțȜȐȕŸǢȘșȗțȜȒȕȇŸȤȠȐŸțȝȕȗȘȜȒȓȅ ŸǺșȤȓȎȒȜȊȒŸ ȌȒȊŸȜȒȚŸȟșȎȦțȎȒȚŸȌȒȊŸȜȗŸȐȔȎȓȜșȒȓȤŸșȎȥǢȊŸȓȊȒŸȜȒȚŸȟșȎȦțȎȒȚŸȝȘȆșŸȜșȈȜȡȕŸȧȇǢȗȒ ŸǯǻǽŸȓ ȔȘ ŸȘȗȝŸȎȒțȘșȅȜȜȎȒŸȐŸȧǯDZ

2,68%

-ŸǮȎȕȒȓȤȚŸȧȎȈȓȜȐȚŸǽȒǢȦȕŸȆȓȔȎȒțȎŸțȜȒȚŸ Ÿ ǢȗȕȅȍȎȚŸțȐǢȎȒȦȕȗȕȜȊȚŸȅȕȗȍȗŸțȎŸȘȗțȗțȜȤŸ 

ǬȘȤŸȜȗȝȚŸȎȘȒǢȆșȗȝȚŸȍȎȈȓȜȎȚŸȜȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȅȕȗȍȗŸȓȊȜȆȌșȊȠȊȕŸȗȒŸȍȎȈȓȜȎȚŸȜȐȚŸǾȌȎȈȊȚŸ  ŸȜȡȕŸ ǽșȊȘȎȏȦȕŸ  ŸȜȡȕŸǽȊȖȒȍȒȦȕŸ ŸȓȊȒŸȜȡȕŸ ǾȘȐșȎțȒȦȕŸǴȗȒȕȇȚŸȂȞȆȔȎȒȊȚŸ 

ǼȎŸȕȆȗŸȆȕȜȝȘȗŸŸ ȗȒŸȔȗȌȊșȒȊțǢȗȈŸȜȐȚŸȧǯDZ

ǼȜȐŸǢȘșȗțȜȒȕȇŸȤȠȐŸȜȗȝŸȎȕȜȥȘȗȝŸȑȊŸȊȕȊȌșȅȞȗȕȜȊȒŸȜȊŸȘȒȗŸțȐǢȊȕȜȒȓȅŸțȜȗȒȟȎȈȊŸȜȗȝŸȔȗȌȊșȒȊțǢȗȥ Ÿ ȤȘȡȚŸȜȗŸțȝȕȗȔȒȓȤŸȘȗțȤŸȘȔȐșȡǢȇȚ ŸȗȒŸȟșȎȦțȎȒȚŸȘȗȝŸ ȘȎșȒȔȊǢȋȅȕȎȒŸȗŸȔȗȌȊșȒȊțǢȤȚŸțȝȕȗȘȜȒȓȅ ŸȐŸțȝȕȗȔȒȓȇŸȓȊȜȊȕȅȔȡțȐŸșȎȥǢȊȜȗȚ ŸȐŸȐǢȎșȗǢȐȕȈȊŸȔȇȖȐȚ ŸȗŸ ȓȡȍȒȓȤȚŸȐȔȎȓȜșȗȕȒȓȇȚŸȘȔȐșȡǢȇȚŸȓȊȒŸȐŸțȝȕȗȔȒȓȇŸ ȓȊȜȊȕȅȔȡțȐ ŸǯȘȈțȐȚ ŸȑȊŸȎǢȞȊȕȈȏȗȕȜȊȒŸǢȐȕȥǢȊȜȊŸ ȘȗȝŸțȟȎȜȈȏȗȕȜȊȒŸǢȎŸȜȐȕŸȎȖȝȘȐșȆȜȐțȐŸȜȡȕŸȘȎȔȊȜȦȕŸ ȓȊȒŸȜȐȕŸȎȖȗȒȓȗȕȤǢȐțȐŸȎȕȆșȌȎȒȊȚ

0,15

ǼȎŸȕȆȊŸȝȠȐȔȅŸŸǢȐȕȦȕŸȆȓȔȎȒțȎŸȜȗŸȀșȐǢȊȜȒțȜȇșȒȗŸǬȑȐȕȦȕŸȜȐȕŸȧȎȝȜȆșȊ ŸȓȊȑȦȚŸȗȒŸȎȘȎȕȍȝȜȆȚŸȘșȗȎȖȗȞȔȗȥȕŸȓȔȎȈȍȡǢȊŸȜȗȝŸȘȊȓȆȜȗȝŸǢȆȜșȡȕŸȅǢȎțȊ ŸȘȗȝŸ ȑȊŸȊȕȗȈȖȎȒŸȜȗŸȍșȤǢȗŸȌȒȊŸȜȐȕŸȎȓȜȊǢȈȎȝțȐŸȜȐȚŸȍȤțȐȚŸ ȜȡȕŸŸȍȒț ŸȎȝșȦ

ǯȘȒȘȔȆȗȕ ŸȎȓȜȈǢȐțȎŸȘȡȚŸȟȡșȈȚŸȜȐȕŸȎȕŸȔȤȌȡŸțȝǢȞȡȕȈȊ Ÿ ȗȒŸțȝȕȎȟȒȏȤǢȎȕȎȚŸȔȎȒȜȗȝșȌȒȓȆȚŸȏȐǢȈȎȚŸȓȊȒŸȐŸȊȕȊȘȤȞȎȝȓȜȐŸțȝșșȈȓȕȡțȐŸȍșȊțȜȐșȒȗȜȇȜȡȕŸȜȡȕŸȎȔȔȐȕȒȓȦȕŸȊȎșȗȘȗșȒȓȦȕŸȎȜȊȒșȎȒȦȕŸȑȊŸȎȕȈțȟȝȎŸȜȐȕŸȎȖȅșȜȐțȐŸȜȐȚŸȟȦșȊȚŸ ȊȘȤŸȜȒȚŸȍȒȎȑȕȎȈȚŸȊȎșȗȘȗșȒȓȆȚŸȎȜȊȒșȎȈȎȚŸȑȆȜȗȕȜȊȚŸțȎŸȓȈȕȍȝȕȗŸȜȐȕŸȊȎșȗȘȗșȒȓȇŸțȥȕȍȎțȐŸȜȐȚŸȟȦșȊȚŸǢȊȚŸȓȊȑȦȚŸȓȊȒŸ ȜȒȚŸȘșȗȗȘȜȒȓȆȚŸȜȗȝŸȜȗȝșȒțȜȒȓȗȥŸȓȔȅȍȗȝ Ÿ•ǶȆțȡŸȜȐȚŸțȝǢȞȡȕȈȊȚŸȊȝȜȇȚŸȎȖȊțȞȊȔȈȏȗȝǢȎŸȜȐȕŸǢȎȔȔȗȕȜȒȓȇŸȟșȇțȐŸȜȗȝŸ ȎǢȘȗșȒȓȗȥŸțȇǢȊȜȗȚŸȜȐȚŸǹȔȝǢȘȒȊȓȇȚ ŸȆȕȊŸȊȕȊȘȤțȘȊțȜȗŸ ȜǢȇǢȊŸȜȐȚŸȎȔȔȐȕȒȓȇȚŸȘȊșȅȍȗțȐȚŸȎȕȦŸȜȊȝȜȤȟșȗȕȊŸȎȕȒțȟȥȗȝǢȎŸțȐǢȊȕȜȒȓȅŸȜȒȚŸȍȝȕȊȜȤȜȐȜȎȚŸțȝȕȎȟȗȥȚŸȓȊȒŸȊȘșȤțȓȗȘȜȐȚŸȊȎșȗȘȗșȒȓȇȚŸțȥȕȍȎțȐȚŸȜȐȚŸǯȔȔȅȍȊȚ ŸȜȤțȗŸțȜȗŸȎțȡȜȎșȒȓȤŸȤțȗŸȓȊȒŸțȜȗŸȎȖȡȜȎșȒȓȤ– ŸȓȊȜȆȔȐȖȎ

•ǯȈȕȊȒŸȗșȊȜȤȚŸȘȔȆȗȕŸȗŸȓȈȕȍȝȕȗȚŸȘȔȇșȗȝȚŸȎȖȅșȜȐțȐȚŸ ȜȐȚŸțȜșȊȜȐȌȒȓȇȚŸǢȊȚŸȋȒȗǢȐȟȊȕȈȊȚŸȜȗȝŸȜȗȝșȒțǢȗȥŸȊȘȤŸ ȖȆȕȗȝȚŸȊȎșȗǢȎȜȊȞȗșȎȈȚŸǢȎŸțȐǢȊȕȜȒȓȆȚŸǢȊȓșȗȘșȤȑȎțǢȎȚŸ ȊȘȦȔȎȒȎȚŸțȜȊŸȆțȗȍȊŸȜȗȝŸȓșȅȜȗȝȚŸȓȊȒŸȜȐȕŸȊȘȊțȟȤȔȐțȐ– Ÿ

ǬǮǹǻǯǼ

1,25400

ǶȎȜȅŸȜȐȕŸȗȔȗȓȔȇșȡțȐŸȜȐȚŸǢȎȜȊȋȈȋȊțȐȚ ŸȐŸ-EOFIB>Ÿ ȑȊŸȊȘȗȜȎȔȎȈŸȑȝȌȊȜșȒȓȇŸȜȐȚŸȎȒțȐȌǢȆȕȐȚŸțȜȗŸȀǬŸȎȜȊȒșȎȈȊȚ Ÿ •ǬȎșȗȘȗșȈȊŸǬȒȌȊȈȗȝ– ŸǯȘȒȘȔȆȗȕ ŸȑȊŸȍȒȊȜȐșȐȑȗȥȕŸȘȊșȅȔȔȐȔȊŸȜȊŸȍȥȗŸȎǢȘȗșȒȓȅŸȗȕȤǢȊȜȊŸ•-EOFIB>–ŸȓȊȒŸ•@U@RG–Ÿ ȎȕȦŸȓȅȑȎŸȎȜȊȒșȎȈȊŸȑȊŸȍȒȊȜȐșȇțȎȒŸȜȗŸȎȘȒǢȆșȗȝȚŸȘȜȐȜȒȓȤŸȆșȌȗ ŸȜȗŸțȜȤȔȗŸȓȊȒŸȜȗŸȘșȗțȡȘȒȓȤŸȜȐȚ ŸǹȒŸȍȒȗȒȓȐȜȒȓȆȚ Ÿ ȎǢȘȗșȒȓȆȚŸȓȊȒŸȜȎȟȕȒȓȆȚŸȝȘȐșȎțȈȎȚŸȊȕȊǢȆȕȎȜȊȒŸȕȊŸȎȕȗȘȗȒȐȑȗȥȕŸțȜȊȍȒȊȓȅ ŸțȜȗȟȎȥȗȕȜȊȚŸțȜȐȕŸȎȓǢȎȜȅȔȔȎȝțȐŸȜȡȕŸ ȊȘȊșȊȈȜȐȜȡȕŸțȝȕȎșȌȎȒȦȕŸȓȊȒŸțȜȐȕŸȊȘȗȍȗȜȒȓȤȜȎșȐŸȊȖȒȗȘȗȈȐțȐŸțȜȤȔȗȝŸȓȊȒŸȍȒȓȜȥȗȝŸȜȡȕŸȍȥȗŸȎȜȊȒșȎȒȦȕ

ǨȘȡȚŸȍȇȔȡțȎŸȗŸȘșȤȎȍșȗȚŸȜȐȚŸ@U@RGŸDzȎȤȍȡșȗȚŸǭȊțȒȔȅȓȐȚ ŸȊȕŸȓȊȒŸȗȒŸȍȥȗŸȎȜȊȒșȎȈȎȚŸȆȟȗȝȕŸȎȘȎȕȍȥțȎȒŸȜȊŸȜȎȔȎȝȜȊȈȊŸȟșȤȕȒȊŸŸȍȒț ŸȎȝșȦŸțȎŸȓȊȒȕȗȥșȒȗŸțȜȤȔȗ ŸȗșȌȅȕȡțȐŸȓȊȒŸȓȊȒȕȗȜȤǢȎȚŸȝȘȐșȎțȈȎȚ ŸȡțȜȤțȗŸȐŸȆȔȔȎȒȠȐŸȒȓȊȕȗȥŸ ǢȎȌȆȑȗȝȚŸȌȒȊŸȊȕȜȊȌȡȕȒțǢȤŸțȎŸȎȝșȡȘȊȢȓȤŸȓȊȒŸȘȊȌȓȤțǢȒȗŸ ȎȘȈȘȎȍȗŸȓȊȒŸȐŸȆȕȜȗȕȐŸȓșȈțȐŸȗȍȐȌȗȥȕŸțȎŸȏȐǢȒȆȚŸȓȊȒŸțȝșșȈȓȕȡțȐ

ǼȐǢȎȒȦȕȎȜȊȒŸ ȤȜȒŸ ȗŸ ǨǢȒȔȗȚŸ ȊȘȊțȟȗȔȎȈŸ ȘȎșȒțțȤȜȎșȗȝȚŸ ȊȘȤŸ Ÿ ȎșȌȊȏȗǢȆȕȗȝȚ Ÿ ȍȈȟȡȚŸ ȕȊŸ ȆȟȎȒŸ ȘșȗȋȎȈŸ țȎŸ ȝȘȗȌșȊȞȇŸ ȊȜȗǢȒȓȦȕŸțȝǢȋȅțȎȡȕŸȎșȌȊțȈȊȚ ŸǢȎȒȦțȎȒȚŸǢȒțȑȦȕŸ ȇŸǢȊȏȒȓȆȚŸȊȘȗȔȥțȎȒȚ

NIKKEI

țȐǢȎȈȡțȎŸȓȊȒŸȘșȤțȑȎțȎŸȤȜȒŸȗȒŸțȐǢȊȕȜȒȓȆȚŸȗȒȓȗȕȗǢȒȓȆȚŸ țȝȕȆșȌȎȒȎȚŸȑȊŸȎȘȒȜșȆȠȗȝȕŸȋȎȔȜȒȡǢȆȕȐŸȓȅȔȝȠȐŸȍȒȓȜȥȗȝŸ ȊȔȔȅŸȓȊȒŸȊȓȤǢȐŸȘȒȗŸȊȕȜȊȌȡȕȒțȜȒȓȆȚŸȜȒǢȆȚŸțȜȗȝȚŸȓȊȜȊȕȊȔȡȜȆȚ

DZŸțȝǢȞȡȕȈȊŸȜȎȔȎȈŸȝȘȤŸȜȐȕŸȊȈșȎțȐŸȜȐȚŸȎȌȓșȈțȎȦȚŸȜȐȚŸ ȊȘȤŸȜȒȚŸǬșȟȆȚŸǬȕȜȊȌȡȕȒțǢȗȥ ŸȋȅțȎȒŸȜȐȚŸȗȘȗȈȊȚŸȑȊŸȘșȗțȍȒȗșȒțȜȎȈŸȓȊȒŸȜȗŸȟșȗȕȗȍȒȅȌșȊǢǢȊŸȗȔȗȓȔȇșȡțȐȚŸȜȐȚ

ǽȗȕȈȏȎȜȊȒŸ ȊȓȤǢȐŸ ȘȡȚŸȐŸȝȌȒȇȚŸȟșȐǢȊȜȗȗȒȓȗȕȗǢȒȓȇŸ ȍȒȅșȑșȡțȐŸȜȗȝŸǹǢȈȔȗȝŸȜȊǢȎȒȊȓȅŸȍȒȊȑȆțȒǢȊŸ ŸȎȓ Ÿ ǯȝșȦ ŸȍȊȕȎȒțǢȤȚŸ Ÿ Ȏȓ ŸȎȝșȦŸȓȊȒŸȗȒŸȒțȟȝșȆȚŸȘșȗȋȔȆȠȎȒȚŸȍȒȊțȞȊȔȈȏȗȝȕŸ ȜȐȕŸ ȊȘșȤțȓȗȘȜȐŸȊȕȅȘȜȝȖȐŸȜȗȝŸǹǢȈȔȗȝ ŸǹȒŸȘȡȔȇțȎȒȚŸȍȒȊǢȗșȞȦȑȐȓȊȕŸțȎŸ Ÿ ȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ

Ευρω/$

&Ÿ@U@RGŸȓȊȒŸȐŸ+RPǘGŸ'GT@KLF@GLŸ%PHMIŸțȝǢȞȦȕȐțȊȕŸțȇǢȎșȊŸȜȐȕŸȘȦȔȐțȐŸȜȗȝŸŸȜȐȚŸ-EOFIB>ŸBPŸ țȜȐȕŸ@U@RGŸȊȕȜȈŸȜȗȝŸȟșȐǢȊȜȒȓȗȥŸȘȗțȗȥŸȜȡȕŸŸȎȓȊȜ Ÿ ȎȝșȦŸȜȗŸȗȘȗȈȗŸȑȊŸȓȊȜȊȋȔȐȑȎȈŸȜǢȐǢȊȜȒȓȅ

dzțȟȝșȅŸȓȆșȍȐŸ ŸŸ ȗȍȇȌȐțȊȕŸŸ ȜȗŸȀșȐǢȊȜȒțȜȇșȒȗŸŸ țȎŸȕȆȊŸȝȠȐȔȅŸŸǢȐȕȦȕ

ϯВЌЄЙАГЕˍϹАГЗДˍ  ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

ALPHA ǹȈȉǿȀǹ ǹȀǿȃǾȉǹ (Ȁȅ) ATTICA ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Kȅ) ELBISCO ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁǹ) INTERFISH ǿȋĬ/īǼǿǼȈ (Ȁȅ) RILKEN (Kȅ) ǹĬǾȃǹ (Ȁȅ) ǹȈȉǾȇ ȆǹȁǹȈ (Ȁȅ) ǹȉȉǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ (Ȁȅ) īǼȀǼ (Ȁǹ) īǼȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǻǿǹȈ ǿȋĬ/īǼǿǼȈ (Ȁȅ) ǾȇǹȀȁǾȈ ǹīǼȉ (Ȁȅ) ǿȅȃǿȀǾ ȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȀǹȇǼȁǿǹ (Ȁǹ) ȀǼȆǼȃȅȊ ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȁǹȂȌǹ (Ȁȅ) ȁǹȃ-ȃǼȉ (KO) ȂǼȈȅȋȍȇǿȉǾ ǹĭȅǿ (Ȁȅ) ȂǿȃȍǿȀǼȈ īȇǹȂȂǼȈ ǹȃǼ (Ȁȅ) ȆǼȇȈǼȊȈ (Ȁȅ)

Ɍ‡

4,11 0,164 0,048 0,00 3,65 0,163 3,50 0,48 8,32 4,21 0,69 2,11 14,00 110,00 0,84 16,90 0,12 0,12 2,05 0,093

‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å

-0,24 19,71 20,00 0,00 0,00 -3,55 0,00 0,00 19,88 -10,81 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00

96 194 50 0 680 2.536 1.836 0 12 2.255 0 2.968 0 20 0 75 0 0 0 0

3,56 0,164 0,048 0,00 3,65 0,136 3,49 0,00 8,32 4,03 0,00 2,10 0,00 110,00 0,00 16,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Œ…„

4,12 0,164 0,048 0,00 3,65 0,17 3,50 0,00 8,32 4,50 0,00 2,12 0,00 110,00 0,00 16,90 0,00 0,00 0,00 0,00

ȊȆȅ ǼȆǿȉǾȇǾȈǾ ALAPIS (Ȁȅ) ALSINCO (KO) ALTEC (Ȁȅ) ALTIUS ǹǼǼȋ (Ȁȅ) AXON ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) BETANET (Ȁȅ) COMPUCON (ȀO) EUROLINE AEEX (Ȁȅ) EUROMEDICA (KO) FASHION BOX (Ȁȅ) FORTHNET (Ȁȅ) HELLAS ONLINE (Ȁȅ) LAVIPHARM (Ȁȅ) MICROLAND COMPUTERS (Ȁȅ) NUTRIART (Ȁȅ) OLYMPIC CATERING (Ȁȅ) PC SYSTEMS (Ȁȅ) RIDENCO (Ȁȅ) SATO AE (Ȁȅ) SCIENS ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (ȀO) SPIDER - ȆǼȉȈǿȅȈ ȃ.& Ȋǿȅǿ (Kȅ) SPRIDER STORES (Ȁȅ) YALCO - ȀȍȃȈȉǹȃȉǿȃȅȊ (Ȁǹ) ǹǼīǼȀ (Ȁȅ) ǹȁĭǹ īȀȇǿȈǿȃ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) ǹȉǼȇȂȍȃ (Ȁȅ) ǹȉȁǹȃȉǿȀ (Ȁȅ) ǹȉȉǿ - Ȁǹȉ (Ȁȅ) ǺǹȇǹīȀǾȈ (Ȁȅ) ǺǹȇǺǹȇǼȈȅȈ (Ȁǹ) ǺǿȅȉǼȇ (Ȁȅ) īǿȅȊȇȅȂȆȇȅȀǼȇȈ (Ȁȅ) ǻǿǼȀǹȉ (Ȁȅ) ǻȅȁ (Ȁȅ) ǻȅȊȇȅȈ (Ȁȅ) ǼǻȇǹȈǾ - ȌǹȁȁǿǻǹȈ ȋ. (Ȁȅ) ǼǿȀȅȃǹ - ǾȋȅȈ (Ȁȅ) ǼȁǺǿǼȂǼȀ (Ȁȅ) ǼȁǼȊĬǼȇǾ ȉǾȁǼȅȇǹȈǾ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǼȈ ǿȋĬȊȅȀǹȁ/ȇīǼǿǼȈ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǾ ȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ (Ȇȅ) ǼȃȍȂǼȃǾ ȀȁȍȈȉȅȏĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ (Ȁȅ) ǼȊȇȍȈȊȂǺȅȊȁȅǿ (Ȁȅ) ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ ǹĬǾȃȍȃ (Ȁȅ) ǿȂȆǼȇǿȅ (Ȁȅ) ǿȆȆȅȉȅȊȇ (Ȁǹ) ȀǹȇǻǹȈǿȁǹȇǾȈ (ȀO) ȀǼȇǹȂǼǿǹ-ǹȁȁǹȉǿȃǾ (Ȁȅ) ȀȁȍȃǹȉǼȄ (Ȁȅ) ȀȁȍȃǹȉǼȄ (Ȇȅ) ȀȅȊȂȆǹȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) ȂǹȎȁȁǾȈ Ȃ.ǿ.(Ȁȅ) ȂǹȄǿȂ ȆǼȇȉȈǿȃǿǻǾȈ (Ȁǹ) ȂǹȇǹȀ ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ (Ȁȅ) ȂǾȋǹȃǿȀǾ (Ȁȅ) ȂǾȋǹȃǿȀǾ (Ȇȅ) ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ ǿ. & ȊǿȅȈ (Ȁǹ) ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ ǿ. & ȊǿȅȈ (Ȇǹ) ȃǼȁ (Ȁȅ) ȃǼȍȇǿȅȃ (Ȁȅ) ȃǿȀǹȈ (Ȁȅ) ȆǼȉǽǼȉǹȀǿȈ ǹ. (Ȁȅ) ȆǾīǹȈȅȈ ǼȀǻȅȉǿȀǾ ǹ.Ǽ. (KO) ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ (Ȁȅ)

0,041 0,121 0,036 1,07 0,092 0,06 0,06 0,00 0,47 1,30 0,79 0,627 0,116 0,64 0,088 0,60 0,084 0,032 0,031 0,00 0,078 0,05 0,109 0,162 0,20 0,12 0,08 0,022 0,27 0,108 0,163 0,048 0,10 1,39 0,668 0,08 0,072 3,62 0,76 0,08 0,288 0,08 0,14 0,05 2,78 0,48 0,026 0,429 0,14 0,088 0,04 0,08 0,132 0,07 0,10 0,409 0,173 0,122 0,08 0,14 0,075 0,125 0,442 0,26 0,135 0,39

0,00 0,00 9,09 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,38 -2,34 6,42 0,00 6,02 0,00 -20,00 0,00 -3,13 0,00 -1,27 -5,66 0,00 -3,57 0,00 0,00 0,00 4,76 1,89 20,00 3,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,06 0,00 0,00 3,59 6,09 -4,76 0,00 -13,79 0,00 0,00 0,00 5,47 0,00

0 1 143.188 0 4.120 0 1.000 0 0 0 4.967 1.730 73.538 0 5.100 0 1.400 0 21.000 0 5.800 5.300 0 14.009 0 0 0 158.999 20.000 10.000 100.663 0 0 4.459 0 1.356 0 0 0 20.785 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.100 0 0 29.599 14.216 2.100 0 3.220 0 0 0 10 0

0,00 0,121 0,033 0,00 0,09 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,785 0,542 0,11 0,00 0,067 0,00 0,084 0,00 0,031 0,00 0,064 0,05 0,00 0,136 0,00 0,00 0,00 0,02 0,27 0,108 0,14 0,00 0,00 1,39 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,08 0,288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,168 0,12 0,08 0,00 0,075 0,00 0,00 0,00 0,128 0,00

0,00 0,121 0,036 0,00 0,10 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,793 0,637 0,117 0,00 0,088 0,00 0,084 0,00 0,032 0,00 0,08 0,052 0,00 0,168 0,00 0,00 0,00 0,022 0,27 0,108 0,178 0,00 0,00 1,39 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,08 0,288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,176 0,128 0,08 0,00 0,075 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å

ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ (Ȇȅ) ȈǹȃȊȅ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ȈǹȅȈ (Ȁȅ) ȈǼȁȂǹȃ (ȀO) ȈǿǻȂǹ (Ȁȅ) ȈĭǹȀǿǹȃǹȀǾȈ (Ȁȅ) ȉǼīȅȆȅȊȁȅȈ ȋ.Ȁ. (Ȁȅ) ȉǼȄǹȆȇǼȉ (Ȁȅ) ȉǼȋȃǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ (Ȁȅ) ȉǾȁǼȉȊȆȅȈ (Ȁȅ) ĭǿȃȉǼȄȆȅȇȉ (Ȁȅ) ȋǹȁȊǺǻȅĭȊȁȁȍȃ (Ȁȅ)

Œ…„

0,54 0,02 0,78 0,349 0,879 0,88 0,038 0,08 0,347 0,337 0,328 0,12

0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -19,76 0,00 0,00

0 0 0 0 1.819 0 0 0 0 15 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,337 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,881 0,00 0,00 0,00 0,00 0,337 0,00 0,00

ǼȁĭǿȀȅ (Ȁȅ) ǼȊȇȍȈȊȂȂǼȉȅȋǼȈ (Ȁȅ) ǽǹȂȆǹ (Ȁǹ) ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ (Ȁȅ) ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ (Ȇȅ)

0,024 0,12 4,33 4,53 2,08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ȈǼ ǹȃǹȈȉȅȁǾ BETANET (Ȁȅ) CROWN HELLAS CAN (ȀO) DIVERSA (Ȁȅ) EUROLINE AEEX (Ȁȅ) INTERINVEST AEEX (Kȅ) MICROLAND COMPUTERS (Ȁȅ) VIVERE (Ȁȅ) ǹȁȊȈǿǻǹ (Ȁȅ) ǹȁȊȈǿǻǹ (Ȇȅ) ǹȈȆǿȈ Ȇȇȅȃȅǿǹ (Ȁȅ) ǹȉǼȇȂȍȃ (Ȁȅ) ǹȉȁǹȃȉǿȀ (Ȁȅ) ī.Ǽ. ǻǾȂǾȉȇǿȅȊ (Ȁȅ) ǻǿǼȀǹȉ (Ȁȅ) ǼȁǼȊĬǼȇǾ ȉǾȁǼȅȇǹȈǾ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ (Ȇȅ) ǼȃȍȂǼȃǾ ȀȁȍȈȉȅȏĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ (Ȁȅ) ȀǹȇǻǹȈǿȁǹȇǾȈ (ȀO) ȀȁȍȃǹȉǼȄ (Ȁȅ) ȀȁȍȃǹȉǼȄ (Ȇȅ) ȀȇǾȉȍȃ ǹȇȉȅȈ (Ȁȅ) ȁǹȃ-ȃǼȉ (KO) ȂǹȄǿȂ ȆǼȇȉȈǿȃǿǻǾȈ (Ȁǹ) ȂǼȈȅȋȍȇǿȉǾ ǹĭȅǿ (Ȁȅ) ȆǼȉǽǼȉǹȀǿȈ ǹ. (Ȁȅ) ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ (Ȁȅ) ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ (Ȇȅ) ȈǹȅȈ (Ȁȅ) ȉǼȄǹȆȇǼȉ (Ȁȅ) ȋǹȁȊǺǻȅĭȊȁȁȍȃ (Ȁȅ)

0,06 13,50 2,86 1,41 1,12 0,64 0,99 2,19 1,20 0,67 0,12 0,08 0,01 0,10 0,76 1,76 0,08 0,14 0,05 0,14 0,04 0,08 0,03 0,12 0,10 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,54

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,30

ȆȇȅȈ ǻǿǹīȇǹĭǾ

ǼȃǹȁȁǹȀȉǿȀǾ ǹīȅȇǹ ALPHA TRUST (Ȁȅ) DIVERSA (Ȁȅ) ENVITEC (Ȁȅ) EPSILON NET (Ȁȅ) EUROXX (Ȁȅ) MEDITERRA (Ȁȅ) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (Ȁȅ) VIDAVO (Ȁȅ) Ǻǿȅǿǹȉȇ & ȇȅȂȆȅȉ. ȉǼȋȃȅȁ. (Ȁȅ) ǼȃȉǼȇȈȅĭȉ (Ȁȅ) ȀȇǾȉȍȃ ǹȇȉȅȈ (Ȁȅ) ȃȉȅȆȁǼȇ (Ȁȅ) ȅȆȉȅǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǼȈ ȉǼȋȃȅȁ. (Ȁȅ) ĭȅȊȃȉȁǿȃȀ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ)

0,499 2,29 1,90 0,51 3,04 0,743 2,52 3,65 1,80 1,60 1,01 1,51 1,34 3,30

ǻȡĮȖĮIJıĮȞȓȠȣ ʌȜĮIJİȓĮȀȜĮȣșȝȫȞȠȢ ǹșȒȞĮ ȉȘȜ)D[(PDLOVDOHV#FIVJUZHEVLWHZZZFIVJU ȆȜǼȜİȣșİȡȓĮȢȀĮIJİȡȓȞȘIJȘȜ)D[


ÈÁÑÑÏÓ

 ÐÑÏÓÖÏÑÁ ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÆÇÔÅÉÔÁÉ: êïðÝëá ãéá åñãáóßá óôï êáöÝ ìåæåäïðùëåßï «ÔÆÉÔÆÉÊÁÓ ÊÁÉ ÌÅÑÌÇÃÊÁÓ». Ðëçñïöïñßåò óôéò þñåò 12:00 Ýùò 15:00 óôï ôçëÝöùíï 2461031803. ÐÑÏÔÁÓÇ ÓÕÍÅÑÃÁÓÉÁÓ: Æçôïýíôáé 3 Üôïìá ðïõ èÝëïõí íá âãÜæïõí extra åéóüäçìá 500 Å ôï ìÞíá. Áíáðôõóüìáóôå óôçí ðåñéï÷Þ óáò. Ðëçñïöïñßåò ê. Ëüôóéïò Âáóßëåéïò ôçëÝöùíï 6942464455.

ÐÁÑÁÄÉÄÏÕÍ ÌÁÈÇÌÁÔÁ ÊÁÈÇÃÇÔÑÉÁ: ÊëáóóéêÞò Öéëïëïãßáò ìå åìðåéñßá ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá óå ìáèçôÝò äçìïôéêïýãõìíáóßïõëõêåßïõ. ÔéìÝò ðñïóéôÝò. Ôçë. 6972250950.

ÐÙËÇÓÅÉÓ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙÍ - ÌÇ×ÁÍÙÍ ÐÙËÅITAI TOYOTA RAV, ìïíôÝëï 2003, ôñßèõñï ìáýñï ìå çëéïñïöÞ. Ðëçñ. ôçë. 6932910005

ÄÉÁÖÏÑÁ ÁÍÁËÁÌÂÁÍÙ : ìåôáêïìßóåéò êáé åðéóêåõÝò åðßðëùí óå üëç ôçí ÅëëÜäá. Ðëçñ. Ôçë. 6946151986. ÐÙËÅÉÔÁÉ : óôáýëïò ìå Üäåéá ãéá åðáããåëìáôéêÞ ÷ñÞóç 200 ô.ì. óå 7 óôñÝììáôá ÷ùñÜöé óôçí ðåñéï÷Þ ÂáèõëÜêêïõ. Ðëçñïöïñßåò óôï ôçëÝöùíï 6948613906. ÐÙËÏÕÍÔÁÉ: êïñäÝëá ãéá êïðÞ îýëùí, á÷ñçóéìïðïßçôç, çìéåðáããåëìáôéêÞ ÊÁÉ üñãáíï ãõìíáóôéêÞò, åëáöñþò ìåôá÷åéñéóìÝíï, ìå üëá ôá åîáñôÞìáôá óå ÔÉÌÇ ÅÕÊÁÉÑÉÁÓ ëüãù ìåôáêüìéóçò óôï åîùôåñéêü. Ôçë. 24640 23862 êáé 24640 23636.

ÆÇÔÏÕÍ ÅÑÃÁÓÉÁ ¢ÍÔÑÁÓ ìå ðïëõåôÞ åìðåéñßá óôï ÷þñï ôùí ðùëÞóåùí êáé ðñïûðçñåóßá óå êáôáóôÞìáôá ëéáíéêÞò óå üëïõò ôïõò ôïìåßò (ìåôáöïñÝò, ðùëÞóåéò ê.á.), êÜôï÷ïò äßðëùìáôïò ïäÞãçóçò ô êáôçãïñßáò ÆÇÔÁ ÅÑÃÁÓÉÁ. Ôçë. 6977364638 ÊÕÑÉÁ áíáëáìâÜíåé öýëáîç çëéêéùìÝíùí óå äéêü ôïõò ÷þñï (áí ÷ñåéÜæåôáé êáé åðß 24þñïõ). ÔçëÝöùíï 6981 032179.

ÐÙËÏÕÍÔÁÉ ÅÍÏÉÊÉÁÆÏÍÔÁÉ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ ÐÙËÅÉÔÁÉ: åðé÷åßñçóç- êáöåôÝñéá óôï êÝíôñï ôçò ÊïæÜíçò. Ðëçñïöïñßåò ôçë. 6932346454 & 6936801515. ÐÙËÅÉÔÁÉ: åðéêåñäÞò åðé÷åßñçóç –ðåñßðôåñï, óôçí êåíôñéêÞ ðëáôåßá ôçò ÊïæÜíçò (ôï ìïíáäéêü ìå ÔÕÐÏ). Ðëçñïöïñßåò ê. Ðáó÷Üëçò ôçë. 6980 139998.

Ãéá ôéò ìéêñÝò óáò áããåëßåò ôçëåöùíåßóôå óôï 2461-0 38611

ÐÙËÇÓÅÉÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

ÅÍÏÉÊÉÁÓÅÉÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

ENOIKIAZETAI äéáìÝñéóìá óôç Èåóóáëïíßêç (åðß ôçò Ìáñôßïõ), áíáêáéíéóìÝíï, 2 äùìÜôéá, óáëüíé, áðïèÞêç, WC. Ðëçñïöïñßåò ôçë. 6944945165 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: äõÜñé äéáìÝñéóìá, äùìÜôéï, óáëüíé, êïõæßíá, ÷ùë, WC, óôçí ïäü Íéê. Ìáëïýôá 4, óôïí 3ï üñïöï. Ôçë. 6932 452614. ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ:óôïýíôéï 25ôì. êáéíïýñãéï, åðéðëùìÝíï, Ô/È, åëÜ÷éóôá êïéíü÷ñçóôá, ìåãÜëï ìðÜíéï, Í. Ôñïìðïýëç 1, ôéìÞ 150 Åõñþ. ÔçëÝöùíá 2461063017, 6973043970, 6973041599. ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: âéïìç÷áíéêüò-åðáããåëìáôéêüò ÷þñïò 260 ô.ì. ìå öùò ,íåñü, ôçëÝöùíï óå ðåñéöñáãìÝíï ïéêüðåäï 4 óôñåììÜôùí óôï 5ï ÷ëì. ÊïæÜíçò-Ãñåâåíþí. Åíïßêéï 650 Å. Ðëçñïöïñßåò óôï ôçë. 6973188852. ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: ãêáñóïíéÝñá 50 ô.ì. , äùìÜôéï êáé óáëïêïõæßíá , åðéðëùìÝíç ðëÞñùò (ëïõî) ìå ÷þñï óôÜèìåõóçò, óôçí ðåñéï÷Þ Çðåéñþôéêá (ðñüóâáóç åýêïëç). ÔçëÝöùíá 6977 888810. ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: äéáìÝñéóìá 2Ä-ÓÊ-ÌðÜíéï, 75 ô.ì., óôçí ïäü Êáëëéüðçò 26 óôçí ÊïæÜíç (ðßóù áðü ôá «ÊÏÕ-ÊÏÕ»). Áõôüíïìç ôçëåèÝñìáíóç (÷áìçëÞ), åëÜ÷éóôá êïéíü÷ñçóôá, êáôÜëëçëï êáé ãéá öïéôçôÝò (åðéðëùìÝíï Þ ü÷é.). ÔçëÝöùíï 6942 444110. ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ óôïýíôéï óôçí ðåñéï÷Þ Áãßïõ ÍéêÜíïñá óå êáéíïýñãéá ïéêïäïìÞ. Ðëçñ. ôçë. 6974906981- 24610 36901 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: äéáìÝñéóìá êåíôñéêü óå Üñéóôç êáôÜóôáóç. Äõï ìåãÜëá äùìÜôéá ìå íôïõëÜðåò – óáëüíé-êïõæßíá –WC – ìðüúëåñ – áðïèÞêç – ðáôÜñé – èùñáêéóìÝíç ðüñôá. Áõôüíïìç ôçëåèÝñìáíóç (÷áìçëÞ), åëÜ÷éóôá êïéíü÷ñçóôá, êáôÜëëçëï êáé ãéá öïéôÞôñéåò (åðéðëùìÝíï Þ ü÷é). Ôçë.6976040617 êáé 6932339876. ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: äéáìÝñéóìá ìå 2 äùìÜôéá, óáëüíé, êïõæßíá, ìðÜíéï, óôçí 3ç Óåðôåìâñßïõ 10. Ðëçñïöïñßåò óôï ôçë. 6955514801. ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: ãêáñóïíéÝñá åðß ôçò ïäïý ×ñéóôïðïýëïõ êáé Ãåùñãßïõ Ôéüëç (êÝíôñï) . ÔéìÞ 150Å. ÔçëÝöùíï 2461039993 & 2461038183. ÅÍÏÉÊÉÁÆÏÍÔÁÉ: studios ðëÞñùò åðéðëùìÝíá óå ïñãáíùìÝíï óõãêñüôçìá êáôïéêéþí óôçí ðåñéï÷Þ Óêñ´êá ÊïæÜíçò. Ðëçñïöïñßåò óôá ôçëÝöùíá 2461040434, 2461037743 & 6978335984. ÅÍÏÉÊÉÁÆÏÍÔÁÉ: éóüãåéá êáôáóôÞìáôá, åðß ôçò Êùí.ÃêÝñôóïõ êáé åðß ôçò Áí.Ñùìõëßáò, åìâáäïý 100-500 ô.ì., ìå åðéðëÝïí âïçèçôéêïýò ÷þñïõò. Ðëçñïöïñßåò ôçë. 24610 30779 & 6945706555 ê. Äçì. ÐëéÜôóéïò. ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: äõÜñé 48 ô.ì. 1ïõ ïñüöïõ óôçí ðåñéï÷Þ Íïìáñ÷ßáò ìå áõôüíïìç èÝñìáíóç, ðñüóöáôá áíáêáéíéóìÝíï. Ðëçñïöïñßåò óôï ôçë. 6948698509.

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

Ôï Ðåñéöåñåéáêü Óùìáôåßï Óõíôáîéïý÷ùí ÄÅÇ Á.Å. Äõô. Ìáêåäïíßáò äéïñãáíþíåé çìåñÞóéá åêäñïìÞ óôéò ÐÑÅÓÐÅÓ ìå åðéóôñïöÞ ìÝóù ÊáóôïñéÜò óôéò 4-112012 çìÝñá ÊõñéáêÞ. ÔéìÞ êáô’ Üôïìï 10,00 åõñþ. Äçëþóåéò óõììåôï÷Þò ìå´÷ñé ôéò 31-10-2012 óôá ôçë. 24610 39142 ðñùúíÝò þñåò Þ óôï êéí. 6946544852 ê. Ðïý÷éá ÉùÜííç. Ãéá ôï Ä.Ó. Ï ðñüåäñïò Áèáí. ÔáãÜñáò Ï Ãåí. ÃñáììáôÝáò Êùí. Êùíóôáíôßíïõ

ÄÑÏÌÏËÏÃÉÁ ÁÅÑÏÐËÁÍÙÍ ÐÔÇÓÅÉÓ SKY EXPRESS áðü 1-4 åùò 30-4 ¿ñåò ôïðéêÝò ÇìÝñá

Áíá÷þñçóç áðü ÁèÞíá

ÄåõôÝñá Ôñßôç ÐáñáóêåõÞ ÊõñéáêÞ

¢öéîç óôçí ÊïæÜíç

15.30 15.30 08.00 15.30

16.35 16.35 09.05 16.35

Áíá÷þñçóç áðü ÊïæÜíç ãéá ÁèÞíá (ìÝóù ÊáóôïñéÜò) 17.00 17.00 09.30 17.00

Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò óôï ôçëÝöùíï 2810223800(Sky express)

“Á.ÐÉÓÔÏËÁÓ & ÓÉÁ Å.Ŕ ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ

INTERAMERICAN

ÏÄÉÊÇ ÂÏÇÈÅÉÁ-ÁÓÖÁËÅÉÅÓ ÔÇË./FAX: 24610 42253 ÃÑÁÖÅÉÏ: ÖÉËÉÐÐÏÕ Â’ 27 ÊÏÆÁÍÇ

ÈÏÄÙÑÏÓ Êéí.: 6942 234356

Ôñßôç 23 Ïêôùâñßïõ 2012

ÐÙËÏÕÍÔÁÉ: êáéíïýñãéá äéáìåñßóìáôá õðåñðïëõôåëïýò êáôáóêåõÞò, åôïéìïðáñÜäïôá, óå ÔÉÌÅÓ ÅÕÊÁÉÑÉÁÓ. ÔçëÝöùíï 6944 627397. ÐÙËÏÕÍÔÁÉ óôç ËåõêïðçãÞ 3 ïéêüðåäá, åíôüò ôïõ ïéêéóìïý Üñôéá êáé ïéêïäïìÞóéìá. Ðëçñ. ôçë. 6974556045 ÐÙËÅÉÔÁÉ: ÁãñïôåìÜ÷éï 1238 ô.ì. óå ðïëý êáëÞ ôïðïèåóßá ðïõ âñßóêåôáé óôçí èÝóç «ÊÁÍÔÇÑ ÁÃÁÓ» Í. Áã÷éÜëïõ Âüëïõ. ¸÷åé íüìéìç Üäåéá ïéêïäïìÞò êáé ðáñï÷Þ íåñïý, ÄÅÇ, ÏÔÅ , ìå ðñüóùðï óå áóöáëôüäñïìï. ÁðÝ÷åé áðü ðïëý êáëÞ ðáñáëßá ãéá ìðÜíéï ðåñßðïõ 500 ìÝôñá, ðÝíôå ëåðôÜ ìå ôá ðüäéá. ¸÷åé 38 åëáéüäåíôñá óå Üñéóôç êáôÜóôáóç êáé åßíáé ðåñéöñáãìÝíï. ÐÑÏÓÏ×Ç, óÞìåñá áãïñÜæåéò, áýñéï ÷ôßæåéò. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò óôï ôçë. 24610 99827. ÐÙËÏÕÍÔÁÉ: ïéêüðåäï 1,5 óôñ.óôïí Êñüêï ÊïæÜíçò êáé áãñïôåìÜ÷éï óôçí ðåñéï÷Þ Âáíôéüóôñáôáò 5 óôñÝììáôá. Ôçë. 24610 63051 êáé 6976 698209. ÐÙËÏÕÍÔÁÉ: êáéíïýñéá, åôïéìïðáñÜäïôá äéáìåñßóìáôá êáé ìßá ìïíïêáôïéêßá (ìåæïíÝôá) óå ðñïíïìéáêÞ èÝóç óôï Üëóïò ôùí Áã. ÓáñÜíôá, (ðÜíù áðü ôï ðÜñêï ôïõ Áã. Äçìçôñßïõ). Áðñüóêïðôç èÝá óôï ðñÜóéíï, êáôáóêåõÞ õøçëþí ðñïäéáãñáöþí. Åðßóçò ÐÙËÅÉÔÁÉ êáéíïýñéá åðáããåëìáôéêÞ óôÝãç/ãñáöåßï óôï êÝíôñï ôçò ðüëçò. ÊáôáóêåõÞ êáé ðëçñïöïñßåò Ìßìçò ÐëéÜôóéïò ôçë. 24610 30779 & 6945706555.

ÁëëáãÞ ùñáñßïõ ëåéôïõñãßáò ôùí Ãñáöåßùí Äéáâáôçñßùí Ãéá ôçí êáëýôåñç åîõðçñÝôçóç ôùí ðïëéôþí, áðü ôçí ÃåíéêÞ ÁóôõíïìéêÞ Äéåýèõíóç ÐåñéöÝñåéáò ôçò ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò áíáêïéíþíåôáé üôé ìå áðüöáóç ôïõ Áñ÷çãåßïõ ôçò ÅëëçíéêÞò Áóôõíïìßáò ôñïðïðïéåßôáé ôï ùñÜñéï ëåéôïõñãßáò ôùí Ãñáöåßùí Äéáâáôçñßùí ôùí Áóôõíïìéêþí Äéåõèýíóåùí, ôá ïðïßá èá ëåéôïõñãïýí ùò áêïëïýèùò: • ÄåõôÝñá – Ôñßôç – ÐÝìðôç êáé ÐáñáóêåõÞ êáôÜ ôéò þñåò 07.30 Ýùò 15.30´, • ôçí ÔåôÜñôç êáôÜ ôéò þñåò 14.00´ Ýùò 22.00´ êáé • ôï ÓÜââáôï êáôÜ ôéò þñåò 08:00´ Ýùò 15:00´. Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò êáé äéåõêñéíéóôéêÝò ëåðôïìÝñåéåò ó÷åôéêÜ ìå ôá Ãñáöåßá Äéáâáôçñßùí, ìðïñïýí ïé ðïëßôåò íá âñïõí óôçí éóôïóåëßäá ôçò ÅëëçíéêÞò Áóôõíïìßáò www.hellenicpolice.gr / Ïäçãüò ôïõ Ðïëßôç – ÄéêáéïëïãçôéêÜ.

ÕðïâïëÞ áéôÞóåùí åêäÞëùóçò åíäéáöÝñïíôïò ãéá ÊáôáíïìÞ äéêáéùìÜôùí öýôåõóçò íÝùí áìðåëþíùí áðü ôï Åèíéêü Áðïèåìáôéêü Áðü ôï ÔìÞìá ÖõôéêÞò & ÆùúêÞò ÐáñáãùãÞò ôçò Äéåýèõíóçò ÁãñïôéêÞò Ïéêïíïìßáò & ÊôçíéáôñéêÞò ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò (Ð.Å.) ÊïæÜíçò, áíáêïéíþíåôáé üôé, êáèïñßæåôáé ç ðñïèåóìßá õðïâïëÞò áéôÞóåùí åêäÞëùóçò åíäéáöÝñïíôïò ãéá ÊáôáíïìÞ äéêáéùìÜôùí öýôåõóçò íÝùí áìðåëþíùí ìÝ÷ñé ôéò 15 Äåêåìâñßïõ 2012. ¼óïé åíäéáöÝñïíôáé íá áðïêôÞóïõí äéêáéþìáôá íÝáò öýôåõóçò áìðÝëïõ, ìðïñïýí íá õðïâÜëëïõí áßôçóç óôçí Äéåýèõíóç ÁãñïôéêÞò Ïéêïíïìßáò & ÊôçíéáôñéêÞò ôçò Ð.Å. ÊïæÜíçò. Ç áßôçóç ôïõò èá ðñÝðåé íá óõíïäåýåôáé áðü ôá ðáñáêÜôù äéêáéïëïãçôéêÜ: 1.Öùôïôõðßá ôçò ÁóôõíïìéêÞò Ôáõôüôçôáò. 2.Öùôïôõðßá ôïõ åêêáèáñéóôéêïý óçìåéþìáôïò ïéêïíïìéêïý Ýôïõò 2012. 3.Öùôïôõðßá ôïõ Å1 ïéêïíïìéêïý Ýôïõò 2012. 4.ÁðïäåéêôéêÜ éäéïêôçóéáêïý êáèåóôþôïò áãñïôåìá÷ßïõ ðïõ ðñüêåéôáé íá ãßíåé ç åãêáôÜóôáóç ôïõ áìðåëþíá (ôßôëïé éäéïêôçóßáò) Þ óõìâïëáéïãñáöéêÞ ðñÜîç 10åôïýò ôïõëÜ÷éóôïí åíïéêßáóçò áãñïôåìá÷ßïõ ìå ìåôáãñáöÞ óôï õðïèçêïöõëáêåßï. 5. Óôçí ðåñßðôùóç ÍÝùí Áãñïôþí, ôçí Ýãêñéóç Ýíôáîçò ôïõò óôï ðñüãñáììá ôùí ÍÝùí Áãñïôþí. Åöüóïí ïé áéôïýíôåò åßíáé Þäç áìðåëïêáëëéåñãçôÝò Þ ïéíïðïéïß èá ðñÝðåé íá Ý÷ïõí õðïâÜëëåé äÞëùóç áìðåëïêáëëéÝñãåéáò, äçëþóåéò óõãêïìéäÞò êáé íá ðáñáäßäïõí ìÝñïò Þ ïëüêëçñç ôçí ðáñáãùãÞ ôïõò óå íüìéìá ëåéôïõñãïýíôá ïéíïðïéåßá ôçò ÷þñáò, ãéá ôéò áìðåëïõñãéêÝò ðåñéüäïõò 2010 - 2011 êáé 2011 – 2012, êáé åöüóïí áðïäåäåéãìÝíá (äçëþóåéò óõãêïìéäÞò) åßíáé êÜôï÷ïé áìðåëïõñãéêþí åêìåôáëëåýóåùí ôïõëÜ÷éóôïí ðÝíôå (5) óôåììÜôùí. Ðñïôåñáéüôçôá äßäåôáé óå íÝïõò áãñüôåò, (óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 94 ôïõ ÊÁÍ(ÅÊ) 479/08 êáé ôïí ÊÁÍ(ÅÊ) 436/09) ìüíï åöüóïí ìåôÝ÷ïõí óå ðñüãñáììá íÝùí áãñïôþí êáé ïé áéôÞóåéò ôïõò õðåñâáßíïõí ôá ðÝíôå (5) óôñÝììáôá. Ç õðïâïëÞ ôùí áéôÞóåùí êáé ç ðñïóêüìéóç äéêáéïëïãçôéêþí ãßíåôáé óôçí Äéåýèõíóç ÁãñïôéêÞò Ïéêïíïìßáò & ÊôçíéáôñéêÞò ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò ÊïæÜíçò (êôßñéï ðñþçí Íïìáñ÷ßáò ÊïæÜíçò), 1ïò üñïöïò, ãñáöåßï 20. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá áðåõèýíïíôáé óôç Äéåýèõíóç ÁãñïôéêÞò Ïéêïíïìßáò & ÊôçíéáôñéêÞò ÊïæÜíçò óôá ôçëÝöùíá 2461351431/51368.

E-mail:odikipistolas@yahoo.gr

Ãéá ôéò ìéêñÝò óáò áããåëßåò ôçëåöùíåßóôå óôï 2461-0 38611

Äñïìïëüãéá ÊÔÅË: ÊÏÆÁÍÇ -ÈÅÓ/ÍÉÊÇ 6.00, 7.15, 8.05, 9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.15, 20.00 ÊïæÜíç – ÁèÞíá: 8.15, 12.30, 16.00, 21.45

ÐÙËÅÉÔÁÉ: çìéôåëÞò ìïíïêáôïéêßá 105 ôì óå ïéêüðåäï 600 ôì óôá Êïßëá ÊïæÜíçò. Ðëçñ. óôá ôçë. 24610 40434 - 24610 37743 êéí. 6978335984 ÐÙËÏÕÍÔÁÉ êáé ÅÍÏÉÊÉÁÆÏÍÔÁÉ: íåüäìçôá åôïéìïðáñÜäïôá äéáìåñßóìáôá êáé ãêáñóïíéÝñåò ëïõî êáôáóêåõÞò, ìå èÝóç ðÜñêéíãê êáé áðïèÞêç. Ôçë. 6932548844, 6974872520 & 24610 37284. ÐÙËÅÉÔÁÉ: äéáìÝñéóìá 78 ô.ì. óôçí ÊïæÜíç, ïäüò Áñ÷åëÜïõ 34, óå ôéìÞ åõêáéñßáò. Ôçë. 6984917792. ÐÙËÅÉÔÁÉ: ïéêüðåäï 286 ôì óôç óõí. Ðáíüñáìá (èÝóç ÃêÜæéá). Ðëçñ. ôçë. 24610 26785 ÐÙËÅÉÔÁÉ: ïéêüðåäï 195 ôì. (óôïí ïéêéóìü “ÏËÕÌÐÉÁ”) óôçí ðñþôç óåéñÜ ìðñïóôÜ óôç èÜëáóóá. Ðëçñ. 6977686580. ÐÙËÏÕÍÔÁÉ: äéáìåñßóìáôá êáé ìåæïíÝôåò, åôïéìïðáñÜäïôá êáé õðü êáôáóêåõÞ, óôçí ðåõêüöõôç ðåñéï÷Þ ôïõ «ÎÅÍÉÁ». ¢ñéóôç êáôáóêåõÞ, ìå áðïèÞêç êáé êëåéóôü ÷þñï óôÜèìåõóçò. Ðëçñïöïñßåò ÅÊÁÔÅ ÏÅ ôçë. 24610 32333 êéí.6937088572 êáé 6937032412. ÐÙËÅÉÔÁÉ: åðáããåëìáôéêÞ óôÝãç 47 ôì., óå ðñïíïìéïý÷ï èÝóç, óôïí 3ï üñïöï, óôçí ïäü Ëéïýöç 3 óôçí ÊïæÜíç. ÔÉÌÇ ËÏÃÉÊÇ. Ðëçñ. 6944786002. ÐÙËÅÉÔÁÉ: ïéêüðåäï 760 ôì óôçí ðåñéï÷Þ ÊñåâáôÜêéá (ðßóù áðü ôçí Éùáííßäçò VW). Ðëçñ. ôçë. 24610 26785 ÐÙËÏÕÍÔÁÉ: ïéêüðåäï 630 ô.ì. óôçí ðåñéï÷Þ Áãßïõ ÍéêÜíïñïò êáé êáôÜóôçìá åðß ôçò Äçìïêñáôßáò 10, 24 ô.ì. ìå õðüãåéï. Ôçë. 24610 29737.

ÐÙËÏÕÍÔÁÉ ÐÑÏÂÁÔÁ-ÃÉÄÉÁ ÐÙËÏÕÍÔÁÉ: 130 ðñüâáôá óôá ÁëùíÜêéá ÊïæÜíçò, ñÜôóáò ÃåñìáíéêÜ, ëüãù óõíôáîéïäüôçóçò. Ðëçñïöïñßåò ê. ÐÝôñïò ôçë. 6977 174607.

ÅíçìÝñùóç ãéá ôá óåìéíÜñéá åðéìüñöùóçò ôå÷íéêþí áóöÜëåéáò ôïõ ÅÂÅ ÊïæÜíçò Ôï Åìðïñéêü êáé Âéïìç÷áíéêü ÅðéìåëçôÞñéï Ð.Å. ÊïæÜíçò (ÅÂÅ) åíçìåñþíåé ôá ìÝëç ôïõ ðïõ Þäç Ý÷ïõí õðïâÜëëåé áßôçóç ãéá íá åêðáéäåõôïýí ùò ôå÷íéêïß áóöáëåßáò, åßôå ïé ßäéïé ïé åðé÷åéñçìáôßåò ðïõ äéáèÝôïõí ôá áðáéôïýìåíá åê ôïõ íüìïõ ðñïóüíôá, åßôå åñãáæüìåíïé ôùí åðé÷åéñÞóåùí ôïõò, üôé ç åêðáßäåõóç èá ðñáãìáôïðïéçèåß ïñéóôéêÜ ôï Óáââáôïêýñéáêï 15 & 16 Äåêåìâñßïõ 2012. Óçìåéþíåôáé üôé ç áíáâïëÞ áõôÞ (áíôß ôïõ Óåðôåìâñßïõ ðïõ áñ÷éêÜ áíáêïéíþèçêå), óçìåéþíåôáé åí áíáìïíÞ ôçò Ýãêñéóçò áðü ôï áñìüäéï Õðïõñãåßï Åñãáóßáò, Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí êáé Ðñüíïéáò. Êáôüðéí áõôïý, êáëïýíôáé êáé üóá ìÝëç ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ åðéèõìïýí íá óõììåôÝ÷ïõí óôï åí ëüãù óåìéíÜñéï êáé äåí Ý÷ïõí õðïâÜëëåé áßôçóç íá åêäçëþóïõí ôï åíäéáöÝñïí ôïõò óôï ÅÂÅ ìÝ÷ñé ôçí ÔåôÜñôç 31 Ïêôùâñßïõ 2012.

Ãéá ôéò ìéêñÝò óáò áããåëßåò ôçëåöùíåßóôå óôï 2461-0 38611 Ç ËÕÓÇ ÔÏÕ ÓÔÁÕÑÏËÅÎÏÕ


ΘΑΡΡΟΣ

|

ΤΡΙΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ |

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ο θαρραλέος σχολιάζει

12

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ / ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ / ΣΧΟΛΙΑ

Δύσκολη η ανατροπή…!

Φωτογραφικό αρχείο τεσσάρων εποχών των τουριστικών αξιοθέατων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να δημιουργήσει, η Εταιρία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας. Μια θετική πρωτοβουλία της Εταιρείας Τουρισμού σε συνεργασία με όλους τους Δήμους της Περιφέρειας προκειμένου να υποδείξουν δέκα σημεία ενδιαφέροντος, όπου κρίνουν πως πρέπει να προβληθούν μέσω αυτής της δράσης!

Πρωτοχριστιανική έπαυλη…!

τετρακόσια τριάντα γραμμάριων. Καλή σοδιά..!

27 υποψηφιότητες έχουν κατατεθεί για την διεκδίκηση θέσης στο 9μελές νέο διοικητικό συμβουλίου της Συνεταιριστικής τράπεζας Δυτικής Μακεδονίας. Οι εκλογές θα γίνουν στις 10 Νοεμβρίου και παρουσιάζουν ξεχωριστό ενδιαφέρον μετά τις τελευταίες «εξελίξεις» στην τράπεζα. Θα επιδιωχθεί σίγουρα η αλλαγή του status guo της τράπεζας όπως κάτι αντίστοιχο έγινε με το Εκθεσιακό, αλλά στην περίπτωση της Συνεταιριστικής δεν είναι εύκολη η «ανατροπή» γιατί ο απερχόμενος πρόεδρος Παναγιώτης Αποστολίδης, έχει γερές βάσεις…!Εκτός και αν προέλθει «χτύπημα» εκ των έσω..!

45 ύαλους ηλιοτυπίας…!

Ολοκαύτωμα Μεσοβούνου!

Η πρωτοχριστιανική έπαυλη και ένας ολόκληρος οικισμός που βρέθηκε σε χωράφι του Βελβεντού, ήταν το αντικείμενο της παρουσίασης, της ανασκαφικής δραστηριότητας στη θέση «Παναγιά» Βελβεντού, από την προϊσταμένη της 17ης ΕΒΑ, Αρχαιολόγο Μαρίζα Τσιάπαλη, το περασμένο Σάββατο στο Βελβεντό . Η κα. προϊσταμένη παρουσίασε στο κοινό, ευρήματα, κίονες, ψηφιδωτά και άλλα αρχαιολογικά δεδομένα των πρώτων αιώνων μετά Χριστόν και την ιστορική τους σημασία.

Κίνδυνοι του διαδικτύου…!

71 χρονιά πέρασαν από το ολοκαύτωμα του Οκτωβρίου του 1941 στο Μεσόβουνο του δήμου Εορδαίας. Χθες Κυριακή έγιναν οι εκδηλώσεις παρουσία του γενικού προξένου της Ρωσίας και του πρόξενου της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη. Κατά το ολοκαύτωμα του Μεσοβούνου και καθ’ όλη την περίοδο 1941-44 χάθηκαν 157 άνδρες, 108 γυναικόπαιδα, αλλά και 3 σοβιετικοί στρατιώτες!

Ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος δώρισε στην Δημοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης 45 ύαλους ηλιοτυπίας που απεικονίζουν τμήματα χαρτών που χρονολογούνται περί το 1924. Οι ύαλοι πιθανότατα έχουν δημιουργηθεί για την εκπόνηση υδρολογικών μελετών που έγιναν στον θεσσαλικό κάμπο εκείνη την εποχή και κοσμούν πλέον τη Δημοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης!

Προβολή αξιοθέατων ….! Ενημέρωση γονέων και εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά με την χρήση και τον κίνδυνο που ελλοχεύει η πλοήγηση στο διαδίκτυο από τα παιδιά πραγματοποιήθηκε το Σάββατο σε ημερίδα στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων – Βελβεντού στα Σέρβια. Η ενημέρωση έγινε από στελέχη της Αστυνομίας όπου αναπτύχθηκαν πρακτικές πρόληψης αυτών των κινδύνων που πρέπει να ακολουθούν τόσο τα παιδιά όσο και οι γονείς από τη χρήση του διαδικτύου!

Καλή σοδιά…! Του την είχαν «στημένη» οι αστυνομικοί και τον συνέλαβαν την στιγμή που είχε περισυλλέξει τα χλωρά φύλλα και τις φούντες από την «καλλιέργεια» του. Πρόκειται για τον 53χρονο ο οποίος καλλιεργούσε σε αγροτική περιοχή του Αγίου Χριστοφόρου Εορδαίας κάνναβη. Στην κατοχή του βρέθηκαν δύο σακούλες, που περιείχαν χλωρά φύλλα και φούντες κάνναβης συνολικού βάρους δύο κιλών και

ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ του Αφεντούλη

Φεστιβάλ ελαφρού φαγητού!...

Ε

ίδες η ΔΕΗ, αναγνώστη μου; Την πρώτη Κυριακή του φετινού μαύρου Οχτώβρη, ο Πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ, κ. Νίκος Φωτόπουλος, αγνοώντας την προειδοποίηση της κυρίας Πολυτίμης: «Αυτός θα το φάει το κεφάλι του!», κατέλαβε, μαζί με συναγωνιστές, το κέντρο μηχανοργάνωσης, για το καλό του κοινωνικού συνόλου. Πήγαν να γλιτώσουν όλους εμάς, από τους «φουσκωμένους» λογαριασμούς, και τον Πρόεδρο Βαγγέλη από τον πονοκέφαλο. Πέρσι είπε να βάλει ένα τέλος, στα ακίνητα, κι οι αντίπαλοι το βάφτισαν… κεφαλικό αλλά συνεχίζουν να το εισπράττουν! Πάνε οι καλές εποχές που η ΓΕΝΟΠ κατέβαζε τους διακόπτες και τρέχαμε, με τα κεριά, όλοι εμείς, οι ηλεκτροφωτισμένοι! Τα κεριά, τα σπαρματσέτα, κι οι λογαριασμοί αβέρτα! Τι να κάνουν οι εκάστοτε κυβερνώντες; Έδιναν αυξήσεις, στου εργαζόμενους και στην κιλοβατώρα, - άφηναν και κανένα δίκαιο αίτημα να περιμένει την επόμενη κινητοποίηση! – και σβήναμε τα σπαρματσέτα. Ο εμπειροτέχνης πολιτικός αναλυτής, θείος Αφεντούλης, πίεζε τον διακόπτη, η νύχτα γινότανε μέρα, και συνέχιζε να δημιουργεί φωτισμένα δοκίμια. Λέμε τώρα! Συνήθως, η σύζυγος ρωτάει: «Γιατί δεν γράφεις μέρα τις αρλούμπες σου; Λογάριασες πόσο κοστίζουν το βράδυ;» Τέλος πάντων! Δίνετε την απάντηση, όλοι εσείς οι 23 αναγνώστες, που εκτιμάτε την ποιότητα της στήλης και ανοίξατε λογαριασμό, υπέρ (ηλεκτρο)φωτισμού Αφεντούλη. Ευχαριστεί, εκ βάθους καρδίας, αλλά ακόμη τα φέρνει βόλτα, παρά τη συσκότιση που έχει επιβάλει η κυρία Πολυτίμη, μετά τις 22:00. Με τις περικοπές που έρχονται, προτίθεται να κατεβάσει το όριο στις 20:00 αλλά ο αναλυτής είναι παιδί της κατοχής. Ξέρει από σκοτάδια και δεν χρειάζεται τη βοήθεια του κοινού. Συνεχίστε όμως να καταθέτετε, τον οβολό σας. Όταν, πρώτα ο Θεός, συγκεντρωθεί ένα αξιοσέβαστο ποσό, θα πάμε στη Βουλή. Εκεί, ο Πρωθυπουργός θα ξοφλήσει τους πιστωτές κι ο θείος θα τους ρίξει ένα: «αι σιχτίρ» περιποιημένο, από του βήματος. Θα του δώσει τον λόγο, ο Πρόεδρος, αφού βαρέσει τα κουδούνια για να ησυχάσουν οι άτακτοι. Τολμούν να βγάλουν κιχ στον Βαγγέλα; Η ευεργεσία των φίλων της στήλης θα δοθεί, χωρίς τους όρους τής παρέας των 600 δισ, απ’ το Αμέρικα, που πήραν σβάρνα τα κανάλια – άμα είχαν τόσα λεφτά θα γύρναγαν σαν τις άδικες κατάρες; - εκτός από έναν. Όλοι, μα όλοι, οι βουλευτές θα διαβάσουν τουλάχιστον πέντε δοκίμιά τού αναλυτή. Ο κανόνας είναι βαρύτερος από πολυετή ασκητική. Το πολιτικό σύστημα θα απαλλαχτεί από τις αμαρτίες του και θα αναβαπτιστεί στα νάματα τού Αφεντούλη! Πάντως, αν όλοι φροντίζαμε την κοινωνική δικαιοσύνη, το μισό - και πολύ λέμε! – από όσο η ΓΕΝΟΠ - χαρά στο κουράγιο τους να αγωνίζονται αγόγγυστα, επί δεκαετίες! – θα είχαμε βαρέσει κανόνι μια ώρα αρχύτερα και δεν θα καθόμασταν να σπαζοκεφαλιάζουμε με θέμα: το ευρώ, η τρόικα και τα μέτρα, μην ρίξει κανένα ανάθεμα, η κυρία Πολυτίμη. Πάλι ήρθε «φουσκωμένος» ο λογαριασμός, τα χαράτσια, μέσα! Οι σύντροφοι τής ΓΕΝΟΠ «ξέχασαν» τη δήλωση τού Αντώνη: «Δεν θα αφήσω να γίνει ξέφραγο αμπέλι η χώρα!» Διότι σου λέει, το συνδικάτο. Σιγά μην επιτρέψει η Τρόικα προκήρυξη τού ΑΣΕΠ για δραγάτες. Ποιοι θα φυλάξουν το αμπέ-

λι; Λογάριασαν όμως χωρίς τον υπουργό Προστασίας τού Πολίτη. Ο κ. Ν. Δένδιας έκρυψε τα ΜΑΤ, πίσω από συστάδα δέντρων, κι ο αγώνας δεν δικαιώθηκε! Έκαναν γιούργια κι οι καταληψίες οδηγήθηκαν, στην κλούβα, με τα βραχιόλια στα χέρια, για τα περαιτέρω, προκαλώντας το σχόλιο του αναλυτή: «Από την κοινωνική στη δικαιοσύνη αδέτσι!» Καλά ξεμπερδέματα! Η καλλικέλαδη, κυρία Πολυτίμη, τους συνόδευσε, από τηλεοράσεως, άδοντας: «Πού το πάνε το παιδί χελιδόνι σε κλουβί […] πού το πάνε τι του λένε και τ’ αδέρφια του το κλαίνε!» «Αχ χελιδόνι μου οι μάσες φύγαν!» απάντησε ο γείτονας «Μήτσος». Μπήκε, μαύρος κι άραχλος, στο «καφενείο αισιοδοξίας», για να δει, μ’ ένα έξοδο, τις ειδήσεις των οχτώ τού Οχτώβρη! Τζάμπα ρεύμα θα καίει; Τι κι αν αποκτήσαμε όλοι τηλεοράσεις; Με τα ζόρια που περνάμε, θα μαζευόμαστε, πάλι, στο σπίτι του πλούσιου της γειτονιάς, όπως τότε που τρέχαμε να δούμε τον «Άγνωστο Πόλεμο» τού Νίκου Φωσκόλου. ΓΕΝΟΠ – Φωτόπουλος-Φώσκολος. Η τρόικα του φωτός αντίπαλη με τα σκοτάδια της Τρόικας των δανειστών. Η αέναη μάχη του καλού με το κακό, σε τριάδες, από τον δημιουργό των μεγάλων επιτυχιών Αφεντούλη. Φτάνουν τα παλαμάκια, για να σερβιριστεί το δείπνο. «Πάλι φασόλια, κι αυτά ολίγα;» διαμαρτυρήθηκε ο «Μήτσος». «Είναι Πρεσπών!» ενημέρωσε η κυρία Πολυτίμη. «Τα χτεσινά τι ήταν;» απόρησε εκείνος. «Χρυσούπολης!» πετάχτηκε ο θείος. «Και τα προχτεσινά;» συνέχισε ο γείτονας. «Τώρα θα μάθετε γεωγραφία;» τσίριξε η θεία και άλλαξε ρεπερτόριο: «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι / το σκοτάδι είναι βαθύ / κι όμως ένα παλικάρι/ δεν μπορεί να κοιμηθεί» «Άραγε τι περιμένει / απ’ το βράδυ ως το πρωί / στο στενό το παραθύρι / που φωτίζει με κερί;» ρώτησε, ο «Μήτσος», κι ο αναλυτής απάντησε: «Να τον συστήσουν στον εισαγγελέα!» «Τέρμα το ξέφραγο αμπέλι. Ο Αντώνης μου κρατάει τον λόγο του!» υπενθύμισε η σύζυγος και συνέχισε: «Στην Αθήνα μες το κέντρο / φύτρωσε καινούργιο δέντρο / έχει κόκκινα τα φύλλα / και ολόγλυκα τα μήλα!» «Εννόησες “Μήτσε”;» ρώτησε ο αναλυτής. «Ασφαλώς! Το δέντρο είναι μηλιά!» απάντησε εκείνος. «Μη-τσε να έ-να μή-λο!» συλλάβισε η κυρία Πολυτίμη. Τι να πει η γυναίκα; Φεστιβάλ ελαφρού φαγητού! -Ω-

ΘΑΡΡΟΣ - 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012  
ΘΑΡΡΟΣ - 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012  

ΘΑΡΡΟΣ - 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

Advertisement