Page 1

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΕΔΡΑ ΚΟΖΑΝΗ, ΤΣΟΝΤΖΑ 2 Tηλ. 24610 38611 \ 29872 Fax 24610 34611 e-mail: tharos@otenet.gr

www.tharos.gr

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝH ΕΦΗΜΕΡIΔΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Åôïò 52ï

Κάνει πάντα το σωστό ο λαός;

Δέκα αλλαγές στον ισχύοντα νόμο

Γ’ Η ΑΝΑΓΚΗ ΣΩΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ του Γιάννη Κορομήλη Τον Ιούλιο του 1945 ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμανλής, έστειλε σε προσωπικό του φίλο επιστολή, η οποία δημοσιεύτηκε (από τον παραλήπτη της) στην εφημερίδα «Βραδινή» της 2-11-1974. Οι απόψεις που διατυπώνει στην επιστολή του παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για μας σήμερα. Άλλωστε η εποχή εκείνη έχει πολλά παρόμοια γνωρίσματα με την τωρινή. Το 1945 η Ελλάδα είχε βγει από τον πολύνεκρο και καταστροφικό Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο του οποίου είχε προηγηθεί η δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά (της 4ης Αυγούστου). Εκατοντάδες χιλιάδες οι νεκροί, κατεστραμμένες πλήρως ακόμα και υποτυπώδεις υποδομές, ερείπια σπίτια και δημόσια κτίρια, πείνα, φτώχεια, εξαθλίωση. Σίγουρα η χώρα μας βρισκόταν τότε σε πολύ χειρότερη κατάσταση από τη σημερινή. Όμως και σήμερα η κατάσταση είναι ήδη σε πολύ άσχημο σημείο και πολλοί είναι εκείνοι που προβλέπουν πως η απαράδεκτα υψηλή ανεργία θα μεγαλώνει συνεχώς, μισθοί και συντάξεις θα μειώνονται, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα διαλυθούν κατά το μεγαλύτερο τους μέρος. Κι η πλειοψηφία του λαού μας υποφέρει. Κοντολογίς βρισκόμαστε σήμερα σε μια απελπιστική και γι αυτό επικίνδυνη κατάσταση. Οι Έλληνες την εποχή εκείνη είχαν τουλάχιστον την ελπίδα ότι αφού έφυγε ο κατακτητής υπάρχει η δυνατότητα να διορθωθούν τα πράγματα. Ότι δεν είχαν άλλο δρόμο από το να πάνε μπροστά, Το «πίσω» είχε εξαφανιστεί. Βέβαια η ελπίδα τους αυτή διαψεύστηκε γιατί ακολούθησε ο χειρότερος των πολέμων, ο εμφύλιος, που πρόσθεσε κι άλλους νεκρούς, κι άλλες καταστροφές, κι άλλη εξαθλίωση και δυστυχία. Εμείς σήμερα χωρίς να έχουμε- προς το παρόν τουλάχιστον – καμία ελπίδα, επιπλέον δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα επακολουθήσουν, λόγω της συνεχούς διευρυνόμενης φτώχειας και δυσπραγίας ταραχές και συγκρούσεις αγνώστου έκτασης κι απρόβλεπτων συνεπειών. Είναι δύσκολο βέβαια να προκληθεί ένας νέος εμφύλιος. Κι αυτό για τους εξής κυρίως λόγους: α) Χύσαμε άφθονο αίμα και πονέσαμε πολύ το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Αρκετοί συνέλληνες ζουν ακόμα και θυμούνται. Οι υπόλοιποι κουβαλούμε στο ασυνείδητό μας ή στη μνήμη μας από τις διηγήσεις των προγόνων μας ή από τα διαβάσματα μας. Συνειδητά ή ασυνείδητα νιώθουμε τη φρίκη των πολέμων και ιδιαίτερα της εμφύλιας σύρραξης και την απεχθανόμαστε, την εξορκίζουμε.

Ολοκληρώνεται η διαδικασία απογραφής αναπήρων σήμερα Παρασκευή 16 Μαρτίου To τμήμα υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Κοζάνης όλους

τους

διαδικασία ολοκληρώνεται

θέλει να

ενημερώσει

ενδιαφερόμενους, απογραφής σήμερα

ÔéìÞ öýëëïõ 0,75 ÅÕÑÙ

13929

πως

ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ για υπερχρεωμένα νοικοκυριά Συνδιαμόρφωση πολιτικών στην Ευρώπη για τη διάθεση των οπωροκηπευτικών προϊόντων! Πρότεινε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σελ.3

* ΚΑΜΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΜΕΧΡΙ 2.000 ΕΥΡΩ ΣΕΛ.5

Συνεργασία Περιφέρειας και Πολιτιστικών Συλλόγων για την ανάδειξη του πολιτιστικού έργου στη Δ. Μακεδονία

Σύστημα συλλογής και φύλαξης φαρμάκων και στη Δυτ. Μακεδονία σελ.3

η

αναπήρων

Παρασκευή

16

Μαρτίου 2012. Όσοι δικαιούχοι δεν έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία, παρακαλούνται να προσέλθουν στα ΚΕΠ για να απογραφούν

«Γέφυρα Ζωής» Την 8η Αιμοδοσία του 2012 πραγματοποιεί ο Σύλλογος Αιμοδοτών Κοζάνης σελ.4 ΤΟ «ΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ» σελ.4

σελ.3

Διαμαρτυρία των εργαζόμενων της κλινικής Κοντογούνη χθες έξω από το Δημαρχείο Κοζάνης σελ.3

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ Η Διεύθυνση και το προσωπικό της εφημερίδας «Θάρρος» εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στον αγαπητό συνεργάτη και αθλητικό συντάκτη Γιώργο Κατσίκα, για την απώλεια της πολυαγαπημένης του μητέρας ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑ.

Το ΕΒΕ Κοζάνης στην έκθεση κατασκευών «CONSTRUCTIONS 2012» στα Τίρανα σελ.5

Οι καταναλωτές της Δυτικής Μακεδονίας πρέπει να αγκαλιάσουν το ΚΕ.Π.ΚΑ.! σελ. 5
ÈÁÑÑÏÓ

ÐáñáóêåõÞ 16 Ìáñôßïõ 2012

Êïéíùíßá, ðïëéôéóìüò, ãñÜììáôá, ôÝ÷íåò, åêäçëþóåéò

Ç êëåøýäñá ôïõ ÷ñüíïõ…

16 Ìáñôßïõ Ãåãïíüôá 1190: Ï ü÷ëïò óôï Ãéïñê ôçò Áããëßáò åðéôßèåôáé êáé óêïôþíåé ãýñù óôïõò 150 Åâñáßïõò, åðåéäÞ ôïõò èåùñåß õðåýèõíïõò ãéá ìéá öùôéÜ ðïõ îÝóðáóå óôçí ðüëç. («Ç ÓöáãÞ ôïõ Ãéïñê») 1792: Áðüðåéñá äïëïöïíßáò êáôÜ ôïõ âáóéëéÜ ÃïõóôÜâïõ Ã' ôçò Óïõçäßáò, ï ïðïßïò èá ðåèÜíåé ëßãåò ìÝñåò áñãüôåñá. Ôï ðåñéóôáôéêü èá áðïôåëÝóåé ðçãÞ Ýìðíåõóçò ãéá ôïí ÔæïõæÝðå ÂÝñíôé, ï ïðïßïò èá ãñÜøåé ôçí üðåñá «×ïñüò ÌåôáìöéåóìÝíùí». 1872: ÄéåîÜãåôáé ï ðñþôïò ôåëéêüò ðïäïóöáßñïõ

Åðßóêåøç ôïõ 2ïõ Ðåéñáìáôéêïý Ãõìíáóßïõ Èåóóáëïíßêçò óôçí ÐáëáéïíôïëïãéêÞ ÓõëëïãÞ ôçò ÓéÜôéóôáò Ôçí ÐáëáéïíôïëïãéêÞ ÓõëëïãÞ ôçò ÓéÜôéóôáò, ðïõ öéëïîåíåßôáé óôï ÔñáìðÜíôæåéï ÃõìíÜóéï, åß÷áí ôçí åõêáéñßá íá èáõìÜóïõí ôçí ÐÝìðôç 15 Ìáñôßïõ, ïé ìáèçôÝò ôïõ 2ïõ Ðåéñáìáôéêïý Ãõìíáóßïõ Èåóóáëïíßêçò, ðïõ åðéóêÝöôçêáí ôçí ðåñéï÷Þ ãéá åêðáéäåõôéêïýò ëüãïõò. Ïé ìáèçôÝò ðåñéçãÞèçêáí óôç óõëëïãÞ êáé Ýìáèáí ãéá ôç æùÞ ôùí ìáìïýè êáé ôùí åëåöÜíôùí óôçí ãýñù ðåñéï÷Þ, áëëÜ êáé ãéá ôçí éóôïñßá ôçò áíåýñåóçò ôùí áðïëéèùìÜôùí.

Åíáò ãÝñïò

Óôïõ êáöåíåßïõ ôïõ âïåñïý ôï ìÝóá ìÝñïò óêõìÝíïò óôï ôñáðÝæé êÜèåô' Ýíáò ãÝñïò· ìå ìéáí åöçìåñßäá åìðñüò ôïõ, ÷ùñßò óõíôñïöéÜ. Êáé ìåò óôùí Üèëéùí ãçñáôåéþí ôçí êáôáöñüíåéá óêÝðôåôáé ðüóï ëßãï ÷Üñçêå ôá ÷ñüíéá ðïõ åß÷å êáé äýíáìé, êáé ëüãï, ê' åìïñöéÜ. ÎÝñåé ðïõ ãÝñáóå ðïëý· ôï íïéþèåé, ôï êõôôÜæåé. Ê' åí ôïýôïéò ï êáéñüò ðïõ Þôáí íÝïò ìïéÜæåé óáí ÷èÝò. Ôé äéÜóôçìá ìéêñü, ôé äéÜóôçìá ìéêñü. Êáé óõëëïãéÝôáé ç Öñüíçóéò ðþò ôïí åãÝëá· êáé ðþò ôçí åìðéóôåýïíôáí ðÜíôá - ôé ôñÝëëá! ôçí øåýôñá ðïõ Ýëåãå· «Áýñéï. Å÷åéò ðïëýí êáéñü.» ÈõìÜôáé ïñìÝò ðïõ âÜóôáãå· êáé ðüóç ÷áñÜ èõóßáæå. Ôçí ÜìõáëÞ ôïõ ãíþóé êÜè' åõêáéñßá ÷áìÝíç ôþñá ôçí åìðáßæåé. ... Ìá áð' ôï ðïëý íá óêÝðôåôáé êáé íá èõìÜôáé ï ãÝñïò åæáëßóèçêå. Êé áðïêïéìÜôáé óôïõ êáöåíåßïõ áêïõìðéóìÝíïò ôï ôñáðÝæé. Êùíóôáíôßíïò Ð. ÊáâÜöçò

Ïé õðåýèõíïé ôçò ÐáëáéïíôïëïãéêÞò ÓõëëïãÞò, ìå åðéêåöáëÞò ôçí êáèçãÞôñéá, Åõáããåëßá ÔóïõêáëÜ, áðÜíôçóáí óå üëá ôá åñùôÞìáôá ôùí ìáèçôþí êáé ôùí óõíïäþí åêðáéäåõôéêþí ôïõò êáé ðñáãìáôéêÜ áðï÷þñçóáí åíôõðùóéáóìÝíïé áðü ôá åêèÝìáôá. Åê ìÝñïõò ôïõ ÄÞìïõ ÂïÀïõ, ôïõò ìáèçôÝò êáëùóüñéóå ï Ðñüåäñïò ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ, ×ñÞóôïò ÌáêñÞò, ï ïðïßïò åõ÷áñßóôçóå ôçí áðïóôïëÞ ôïõ

Ôï ðïßçìá ôçò çìÝñáò

Ðåéñáìáôéêïý Ãõìíáóßïõ ãéá ôçí åðßóêåøç óôç ÓéÜôéóôá êáé ìïßñáóå ðáñÜëëçëá ôï åíçìåñùôéêü õëéêü ôïõ ÄÞìïõ ó÷åôéêÜ ìå ôçí ÐáëáéïíôïëïãéêÞ ÓõëëïãÞ.

Ï ÐáðáäéáìÜíôçò «îáíáæåß» óôçí Êùíóôáíôéíïýðïëç

ôïõ ÊõðÝëëïõ Áããëßáò. Ïé Ãïõüíôåñåñò íéêïýí ôïõò Ñüéáë Éíôæéíßáñò ìå 1-0 êáé êáôáêôïýí ôï ôñüðáéï. 1921: Ï åëëçíéêüò óôñáôüò êáôáëáìâÜíåé ôï Áöéüí Êáñá÷éóÜñ, êáôÜ ôç ÌéêñáóéáôéêÞ Åêóôñáôåßá.

14ï ÖåóôéâÜë ÍôïêéìáíôÝñ: «ÐåñéìÝíïíôáò ôç Ñüæá» óôï ÷ùñéü ÌðåëïãéÜííçò ôçò Ïõããáñßáò

1964: Ïé åéñçíåõôéêÝò äõíÜìåéò ôïõ ÏÇÅ áðïâéâÜæïíôáé óôçí Êýðñï, ìåôÜ ôéò äéáêïéíïôéêÝò ôáñá÷Ýò ôïõ Äåêåìâñßïõ êáé ôç äçìéïõñãßá ôçò «ÐñÜóéíçò ÃñáììÞò» óôç Ëåõêùóßá. 1967: Åãêñßíåôáé áðü ôï ðñùôïäéêåßï ôï êáôáóôáôéêü ôçò «Èýñáò 13», ôïõ óõíäÝóìïõ öéëÜèëùí ôïõ Ðáíáèçíáúêïý, ðïõ ßäñõóå ðñéí áðü Ýíá ÷ñüíï ï Áðüóôïëïò Éùáííßäçò óôï Ìåôáîïõñãåßï. Ðñüêåéôáé ãéá ôïí ðñþôï óýíäåóìï öéëÜèëùí óôçí ÅëëÜäá.

ÃåííÞóåéò 1789: ÃêÝïñãê Zßìïí Ïì, ãåñìáíüò öõóéêüò, ðïõ äéáìüñöùóå ôç èåùñßá ôùí çëåêôñéêþí ñåõìÜôùí. Ôï üíïìÜ ôïõ äüèçêå óôç ìïíÜäá ìÝôñçóçò ôçò çëåêôñéêÞò áíôßóôáóçò. (Èáí. 6/7/1854) 1888:

ÊïóìÜò

Ðïëßôçò, ëïãïôÝ÷íçò. (Èáí. 27/2/1974) 1925:

Ëïõßò

Ìéñáìüíôåò, ìåîéêÜíïò

÷çìéêüò,

ðïõ

áíáêÜëõøå ôï áíôéóõëëçðôéêü.

(Èáí.

13/9/2004)

ÈÜíáôïé 37:

ÔéâÝñéïò,

Ï ÈùìÜò ðÞãáéíå êÜèå ìÝñá óôï óéäçñïäñïìéêü óôáèìü ôïõ ÉâÜíóêá, ðåñéìÝíïíôáò ôïí åñ÷ïìü ôçò Ñüæáò, ôçò ãõíáßêáò ðïõ Üöçóå ðßóù óôçí ÅëëÜäá, üôáí ìáæß ìå Üëëïõò óõíôñüöïõò ôïõ áðü ôï Äçìïêñáôéêü Óôñáôü ðÞñáí ôï äñüìï ðñïò ôçí Ïõããáñßá, ìåôÜ ôçí Þôôá óôïí Åìöýëéï, ðïõ óðÜñáîå ôçí ÅëëÜäá. Ç Ñüæá äåí öáéíüôáí, áëëÜ áõôüò äåí Ý÷áíå ôçí åëðßäá. Êé Ýôóé ðåñíïýóáí ïé ìÝñåò, ïé ìÞíåò, ôá ÷ñüíéá… Ï ÈùìÜò ãÝìéæå ôïí êÞðï ôïõ ôñéáíôÜöõëëá ãéá íá ôïý èõìßæïõí- ßóùò- ôçí áãáðçìÝíç ôïõ, áöïý óôá ïõããñéêÜ ôï ôñéáíôÜöõëëï ëÝãåôáé ñüæá. "Ðëçììýñéæå" ï êÞðïò ôïõ áñþìáôá êáé ìõñùäéÝò, ìáæß êáé ôï ðåñâÜæé Ýîù óôï äñüìï. ¿óðïõ, ìéá ìÝñá, Ýíá ìç÷Üíçìá ôïõ ÄÞìïõ ÷ñåéÜóôçêå íá óêÜøåé ìðñïóôÜ óôï óðßôé ôïõ êáé íá îåñéæþóåé ôá ôñéáíôÜöõëëá. ÔåëéêÜ, ôá ôñéáíôÜöõëëá äåí ðñüëáâå íá ôá îåñéæþóåé, áëëÜ ôïõ "îåñßæùóå" ôçí êáñäéÜ, ðïõ ôïí ðñüäùóå áðü ôçí ðïëëÞ óõãêßíçóç, üôáí ðÞãå íá ðñïôÜîåé ôï êïñìß ôïõ ìðñïóôÜ óôï ìç÷Üíçìá.

ñùìáßïò áõôïêñÜôï-

ÅÕ×ÁÑÉÓÔÇÑÉÏ

ñáò, åðß ôùí çìåñþí

Ï Óýëëïãïò ôùí ÍÝùí ôïõ Åéäéêïý Åñãáóôçñßïõ

ôïõ ïðïßïõ óôáõñþèçêå

ï

×ñéóôüò.

ÊïæÜíçò «ÐñïïðôéêÞ» åõ÷áñéóôåß èåñìÜ ãéá ôçí äùñåÜ

Éçóïýò

114,40Å ãéá ôéò áíÜãêåò ôïõ óõëëüãïõ ôïõ ÄÞìôóá

(Ãåí.

ÁèáíÜóéï åéò ìíÞìçí ôçò óõæýãïõ ôïõ ÄÞìôóá

16/11/42 ð.×.) 1935:

«¸óâçóå» ï ÈùìÜò ìå ôïí êáçìü ôçò Ñüæáò, ðïõ, üðùò ëÝãåôáé, åß÷å îåêéíÞóåé ðñÜãìáôé ãéá íá âñåèåß ðëÜé óôïí áãáðçìÝíï ôçò, áëëÜ óôï äñüìï óõíÜíôçóå ìéá óõììïñßá ðáñáêñáôéêþí, ðïõ ôç âßáóáí êáé ôç óêüôùóáí. Ç éóôïñßá ôïõ ÈùìÜ êáé ôçò Ñüæáò, Ýôóé üðùò ôïý ôç äéçãÞèçêå ìéá ãõíáßêá, ðïõ ãåííÞèçêå óôï ÷ùñéü ÌðåëïãéÜííçò ôçò Ïõããáñßáò êáé Ý÷åé åðéóôñÝøåé ðëÝïí óôçí ÅëëÜäá, áðïôÝëåóå ðçãÞ Ýìðíåõóçò ãéá ôïí óêçíïèÝôç Íßêï Èåïäïóßïõ, ï ïðïßïò áðïôýðùóå ôçí ðïñåßá ôùí êáôïßêùí ôïõ ÷ùñéïý ÌðåëïãéÜííçò (Beloiannisz) óôçí Ïõããáñßá óôï íôïêéìáíôÝñ "ÐåñéìÝíïíôáò ôç Ñüæá", ðïõ ðñïâëÞèçêå ÷èåò ôï âñÜäõ óôï 14ï ÖåóôéâÜë Í ô ï ê é ì á í ô Ý ñ Èåóóáëïíßêçò. "Ðéóôåýù üôé áõôÞ ç éóôïñßá ôïõ ÈùìÜ êáé ôçò Ñüæáò áðïêôÜ êÜôé óõìâïëéêü: ëßãï-ðïëý, üëïé ðåñéìÝíïõìå ìéá Ñüæá. Åßôå åßíáé Ýíá Üôïìï åßôå êÜôé Üëëï. Åßíáé ç åëðßäá ãéá êÜôé êáëýôåñï. ÄçëáäÞ, ïõóéáóôéêÜ, ïé Üíèñùðïé ðïõ ðÞñáí ìÝñïò ó' áõôüí

Åõáããåëßáò. Áñüí

Íßìôóïâéôò, åâñáéï-

ÐÑÏÂÏËÇ ÍÔÏÊÉÌÁÍÔÅÑ ÓÔÇÍ ÊÏÆÁÍÇ

ëåôôïíüò óêáêéóôÞò, ãñáíô ìåôñ, óõããñáöÝáò âéâëßùí óêáêéóôÞò óôñáôçãéêÞò êáé áíáëõôÞò ðáñôßäùí ìå åðéññïÞ ùò ôéò ìÝñåò ìáò. (Ãåí. 7/11/1886) 1957: Êïíóôáíôßí Ìðñáíêïýæé, ãáëëïñïõìÜíïò ãëýðôçò, áðü ôïõò åéóçãçôÝò ôçò ìïíôÝñíáò ãëõðôéêÞò. 19/2/1876)

Åïñôïëüãéï ×ñéóôüäïõëïò

(Ãåí.

ÄåõôÝñá 19 êáé Ôñßôç 20 Ìáñôßïõ óôï ÊïâåíôÜñåéï Ôï ÖåóôéâÜë ÍôïêéìáíôÝñ Èåóóáëïíßêçò îáíÜñ÷åôáé óôçí ÊïæÜíç. Ôï 14ï ÖåóôéâÜë ÍôïêéìáíôÝñ Èåóóáëïíßêçò óå óõíåñãáóßá ìå ôïí ÄÞìï ÊïæÜíçò êáé ôçí ÊéíçìáôïãñáöéêÞ ËÝó÷ç ÊïæÜíçò ðñïâÜëëåé ôÝóóåñá (4) ÍôïêéìáíôÝñ. Ïé ðñïâïëÝò èá ðñáãìáôïðïéçèïýí ôçí ÄåõôÝñá 19 êáé ôçí Ôñßôç 20 Ìáñôßïõ óôï ÊïâåíôÜñåéï. ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÐÑÏÂÏËÙÍ ÄåõôÝñá 19 Ìáñôßïõ 2012 20:00 «Ï ÐÑÅÓÂÇÓ »:Ìáíôò Ìðñýãêåñ 22:00 «ÔÁ ÊÏÑÉÔÓÉÁ ÔÇÓ ÂÑÏ×ÇÓ»:Áëßíôá Äçìçôñßïõ Ôñßôç 20 Ìáñôßïõ 2012 20:00 « ÅÂÑÏÓ, Ç ÁËËÇ Ï×ÈÇ»:×ñüíçò Ðå÷ëéâáíßäçò 22:00 «ÁÐÁËÏÔÑÉÙÓÇ»:ÌÜíïò ÐáðáäÜêçò Ç åßóïäïò åßíáé åëåýèåñç.

ôïí áãþíá, ìåôÜ âñÝèçêáí åêåß ðåñéìÝíïíôáò êÜôé êáëýôåñï. Êáé Þôáí üëç ç æùÞ ôïõò óõíå÷åßò äéáøåýóåéò…" äÞëùóå óôï ÁÌÐÅ ï ê. Èåïäïóßïõ. Ôï ÷ùñéü ÌðåëïãéÜííçò, ôï "ìïíáäéêü åëëçíéêü ÷ùñéü åêôüò ÅëëÜäáò", üðùò ëÝåé ï óêçíïèÝôçò, ÷ôßóôçêå ôï 1950 ãéá íá óôåãÜóåé ôïõò ðïëéôéêïýò ðñüóöõãåò áðü ôçí ÅëëÜäá, ðïõ Ýöôáóáí åêåß ìåôÜ ôçí Þôôá ôïõ Äçìïêñáôéêïý Óôñáôïý óôá ïñïðÝäéá ôïõ ÃñÜììïõ êáé ôùí Ðñåóðþí. ÓÞìåñá, åîÞíôá ÷ñüíéá ìåôÜ, áðü ôçí ðñþôç "öïõñíéÜ" ôçí áíèñþðùí ðïõ Üöçóáí ôá üðëá óôá âïõíÜ ôçò ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò êáé ðÞñáí ôï äñüìï ôçò îåíéôéÜò, ëßãïé Ý÷ïõí áðïìåßíåé íá äéçãïýíôáé ôçí éóôïñßá ôïõò. Ìéá éóôïñßá ðïõ ìïéÜæåé íá ôáõôßæåôáé ìå ôïõ ÈùìÜ ðïõ ãéá äåêáåôßåò ðåñßìåíå ôïí åñ÷ïìü ôçò Ñüæáò, ôçí åêðëÞñùóç ôçò ìåãÜëçò ðñïóäïêßáò… "Ðñþôá- ðñþôá, åìåßò, üôáí Þñèáìå åäþ Ýðñåðå íá óõíçèßóïõìå íá ìçí öïâüìáóôå, üôáí áêïýìå âïõÞ. ¼ôáí áêïýãáìå ôç âïõÞ ôïõ áåñïðëÜíïõ, êñõâüìáóôáí ôïõò ðñþôïõò ìÞíåò" áöçãåßôáé ìðñïóôÜ óôçí êÜìåñá Ýíáò áðü ôïõò êáôïßêïõò ôïõ ÷ùñéïý, îåôõëßãïíôáò ôï êïõâÜñé ìéáò éóôïñßáò Ýîé êáé ðëÝïí äåêáåôéþí, ìåóôþí óå ãåãïíüôá: áðü ôïõò áíåëÝçôïõò âïìâáñäéóìïýò óôï ÃñÜììï êáé ôçí ðñïóöõãéÜ, óôçí åîÝãåñóç ôïõ '56 óôçí Ïõããáñßá êáé ôç äéêôáôïñßá ôïõ '67 óôçí ÅëëÜäá êé áðü åêåß óôçí áìíçóôßá ôïõ '81, óôçí ðïëéôéêÞ áëëáãÞ ôïõ '89 óôçí Ïõããáñßá, óôçí êñßóç…

"Ìå ôá ãåãïíüôá ôïõ '56 ï êüóìïò öïâÞèçêå. Óïõ ëÝåé, áðü ìðáñïýôé öýãáìå, óå ìðáñïýôé Þñèáìå…" èõìÜôáé êÜðïéïò êÜôïéêïò, åíþ Üëëïò ìåôáöÝñåé ôçí åéêüíá ôçò åðéóôñïöÞò: "Ôï 1954 Ýöåõãáí ãéá ôçí ÅëëÜäá áðü åäþ, ìå ôï ôñÝíï […] Ç åõ÷Þ ðïõ äßíáìå Þôáí 'êáé ôïõ ÷ñüíïõ óôçí ÅëëÜäá'. Ðïý íá îÝñáìå ðùò èá ðåñíïýóáìå ìéá äåýôåñç ïäýóóåéá. Êáé ôçí ïäýóóåéá ôçí Ý÷ïõìå îåðåñÜóåé, ðÜíå 60 ÷ñüíéá ôþñá…". Ðçãáßíïíôáò óôï ÷ùñéü ãéá íá ãõñßóåé ôï íôïêéìáíôÝñ, ï óêçíïèÝôçò âñÞêå áêüìç Ýíá êßíçôñï ãéá íá áó÷ïëçèåß ìå ôçí éóôïñßá ôùí áíèñþðùí áõôþí. Ôï êßíçôñï áõôü, üðùò åßðå óôï ÁÌÐÅ, Þôáí ôï êüêêéíï áóôÝñé. Ôï óýìâïëï ðïõ Ýöåñáí ïé ôÜöïé ôùí áñéóôåñþí (áíôß óôáõñïý) óôï íåêñïôáöåßï ôïõ ÷ùñéïý âåâçëþèçêå êáé ôï ÷ñþìá ôïõ óâÞóôçêå, ìåôÜ ôçí áíáôñïðÞ ôïõ ðáëáéïý êáèåóôþôïò óôçí Ïõããáñßá êáé ôçí åãêáèßäñõóç ôïõ íÝïõ ðïõ Þèåëå íá "óâÞóåé" ü,ôé èýìéæå ôï ðáñåëèüí. "ÎÝâáøáí êáé Ýóðáóáí ôï êüêêéíï áóôÝñé. Åßíáé äåßãìá ôñïìåñÞò âáñâáñüôçôáò, ðéóôåýù. Áí öôÜóïõìå óôï óçìåßï íá åêäçëþíïõìå Ýíá ôÝôïéï ìßóïò áðÝíáíôé óå êÜðïéïí, ï ïðïßïò åßíáé Þäç íåêñüò, ôüôå áõôü åßíáé Üó÷çìï óçìÜäé ãéá ôçí ßäéá ìáò ôçí êïéíùíßá" óçìåßùóå ï ê. Èåïäïóßïõ, ï ïðïßïò ìåôÝöåñå óôçí ïèüíç ôïõ 14ïõ ÖåóôéâÜë ÍôïêéìáíôÝñ ôï ÷ñïíéêü ôùí êáôïßêùí ôïõ ÷ùñéïý ÌðåëïãéÜííçò, ðïõ ðÝñáóáí ôç æùÞ ôïõò ðåñéìÝíïíôáò ôç äéêÞ ôïõò … Ñüæá.

Óõã÷áñçôÞñéá óôçí ìáèÞôñéá ôïõ ÄÙÊ Áíáóôáóßá Êáñáãêïýíç

Ï Ðñüåäñïò ôïõ Ä.Ó. ôïõ Ïñãáíéóìïý Áèëçôéóìïý, Ðïëéôéóìïý & Íåïëáßáò ôïõ ÄÞìïõ ÊïæÜíçò ê. ×Üñçò ÃåëáäÜñçò êáé ï Êáëëéôå÷íéêüò ÄéåõèõíôÞò ôïõ Äçìïôéêïý Ùäåßïõ ÊïæÜíçò ê. Ãéþñãïò Ôæïýêáò óõã÷áßñïõí ôçí Áíáóôáóßá Êáñáãêïýíç, ìáèÞôñéá ôïõ ÄÙÊ êáé ôçò ÖéëáñìïíéêÞò «Ðáíäþñá», ãéá ôçí êáôÜ-

Ç ÊñáôéêÞ Ïñ÷Þóôñá Èåóóáëïíßêçò õðü ôç Äéåýèõíóç ôïõ ÁëÝîáíäñïõ ÌõñÜô óôçí ÊïæÜíç ôçí ÐÝìðôç 22 Ìáñôßïõ Ìéá ìïíáäéêÞ óõíáõëßá ôçò ÊñáôéêÞò Ïñ÷Þóôñáò Èåóóáëïíßêçò èá Ý÷åé ôçí åõêáéñßá íá áðïëáýóåé ôï öéëüìïõóï êïéíü ôçò ÊïæÜíçò ôçí ÐÝìðôç 22 Ìáñôßïõ óôçí Áßèïõóá ÔÝ÷íçò. Ç óõíáõëßá ïñãáíþíåôáé áðü ôïí Ïñãáíéóìü Áèëçôéóìïý – Ðïëéôéóìïý êáé Íåïëáßáò ôïõ ÄÞìïõ ÊïæÜíçò. Ôçí ïñ÷Þóôñá èá äéåõèýíåé ï ê. ÁëÝîáíäñïò ÌõñÜô. Ôï ðñüãñáììá ðåñéëáìâÜíåé: G. Rossini: ÅéóáãùãÞ áðü ôïí ÊïõñÝá ôçò Óåâßëëçò Haydin: Óõìöùíßá áñ. 97 óå íôï L.v. Beethoven: 5ç Óõìöùíßá Ç óõíáõëßá èá îåêéíÞóåé óôéò 8:30 ôï âñÜäõ êáé ç åßóïäïò èá åßíáé åëåýèåñç ãéá ôï êïéíü.

ÓõíÝäñéï ìå ôßôëï «100+1 ÷ñüíéá ÁëÝîáíäñïò ÐáðáäéáìÜíôçò», ïñãáíþíåôáé áðü óÞìåñá Ýùò êáé ôéò 18 Ìáñôßïõ, óôï ÆùãñÜöåéï Ëýêåéï, óôçí Êùíóôáíôéíïýðïëç. Ôï Ýñãï êáé ôçí ðñïóùðéêüôçôá ôïõ Óêéáèßôç äéçãçìáôïãñÜöïõ èá ìåëåôÞóïõí êáé èá ðñïóåããßóïõí ìáèçôÝò, ðáíåðéóôçìéáêïß, ëïãïôÝ÷íåò, çèïðïéïß, êëçñéêïß êáé äçìïóéïãñÜöïé, óôï ðëáßóéï åíüò ìáèçôéêïý óõíåäñßïõ ðïõ äéïñãáíþíåôáé áðü ôï ÆùãñÜöåéï Ëýêåéï êáé ôá ÅêðáéäåõôÞñéá Ìáíôïõëßäç ôçò Èåóóáëïíßêçò, õðü ôçí áéãßäá ôïõ Ïéêïõìåíéêïý Ðáôñéáñ÷åßïõ. ÐáñÜëëçëá, óôéò áßèïõóåò ôïõ ÆùãñÜöåéïõ èá ëåéôïõñãåß ôéò ßäéåò çìÝñåò, Ýêèåóç æùãñáöéêÞò ìáèçôþí, ìå èÝìá «100+1 ÷ñüíéá ÁëÝîáíäñïò ÐáðáäéáìÜíôçò». Óôï óõíÝäñéï èá ëÜâïõí ìÝñïò ðåñéóóüôåñïé áðü 150 ìáèçôÝò, áðü 12 äçìüóéá êáé éäéùôéêÜ åëëçíéêÜ ó÷ïëåßá êáé ôñßá ïìïãåíåéáêÜ ôçò Ðüëçò. Ï ïéêïõìåíéêüò ðáôñéÜñ÷çò Âáñèïëïìáßïò, ïé çèïðïéïß ¢ããåëïò Áíôùíüðïõëïò êáé ÍÝíá ÌåíôÞ êáé ïé óõããñáöåßò ÆõñÜííá ÆáôÝëç, ÈùìÜò Êïñïâßíçò, Êþóôáò Áêñßâïò, èá äéáâÜóïõí áðïóðÜóìáôá áðü ôï Ýñãï ôïõ ÁëÝîáíäñïõ ÐáðáäéáìÜíôç óå åêêëçóßåò ôçò Êùíóôáíôéíïýðïëçò, óå ìéá ðñïóðÜèåéá íá «îáíáæÞóåé» ï ÐáðáäéáìÜíôçò óôçí Ðüëç.

Ðáñïõóßáóç ôïõ ’ ôüìïõ ôïõ Äïêéìßïõ ôçò Éóôïñßáò ôïõ ÊÊÅ Ç ÊïììáôéêÞ ÏñãÜíùóç ÊïæÜíçò ôïõ ÊÊÅ óáò êáëåß óôçí ðáñïõóßáóç ôïõ ’ ôüìïõ ôïõ Äïêéìßïõ ôçò Éóôïñßáò ôïõ ÊÊÅ ôçí ÐÝìðôç 22 ÌÜñôç 2012, þñá 7:00 ì.ì óôçí áßèïõóá ôïõ Åñãáôéêïý ÊÝíôñïõ ÏìéëçôÞò: ÁñâáíéôÜêçò Äéïíýóçò ìÝëïò ôçò ÊåíôñéêÞò ÅðéôñïðÞò ôïõ ÊÊÅ êáé ôïõ ôìÞìáôïò Éóôïñßáò ôçò Ê.Å.

«ÁÐÏ ÔÇ ÌÉÊÑÁ ÁÓÉÁ ÓÔÇ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁ» Ìïõóéêï÷ïñåõôéêÞ ÅêäÞëùóç ôïõ ÓõíäÝóìïõ ÃñáììÜôùí êáé Ôå÷íþí «ÁÐÏ ÔÇ ÌÉÊÑÁ ÁÓÉÁ ÓÔÇ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁ» åßíáé ï ôßôëïò ôçò ìïõóéêï÷ïñåõôéêÞò åêäÞëùóçò, ðïõ äéïñãáíþíåé ï Óýíäåóìïò ÃñáììÜôùí & Ôå÷íþí Í. ÊïæÜíçò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò ÊïæÜíçò, ãéá ôï ÓÜââáôï, 24 Ìáñôßïõ 2012, ðáñáìïíÞ ôçò Åðåôåßïõ ôçò 25çò Ìáñôßïõ 1821 êáé þñá 8,30 ì.ì., óôçí Áßèïõóá ÔÝ÷íçò ôïõ ÄÞìïõ ÊïæÜíçò. Ç åêäÞëùóç áõôÞ åßíáé áöéåñùìÝíç óôá åêáôü ÷ñüíéá áðü ôçí áðåëåõèÝñùóç ôçò ÊïæÜíçò áðü ôïõò Ôïýñêïõò (11-10-1912-11-10-2012) êáé ðåñéëáìâÜíåé ðáñáäïóéáêïýò ÷ïñïýò êáé ôñáãïýäéá áðü ôç ÄõôéêÞ Ìáêåäïíßá êé Üëëåò ðåñéï÷Ýò ôïõ Åëëçíéóìïý. Óáò ðñïóêáëïýìå êáé óáò ðåñéìÝíïõìå…

Åîüñìçóç ôïõ ÓÅÏ ÊïæÜíçò óôá ÐéÝñéá

Ï Óýëëïãïò ÅëëÞíùí Ïñåéâáôþí (Ó.Å.Ï.) ÊïæÜíçò äéïñãáíþíåé ôçí ÊõñéáêÞ 18 Ìáñôßoõ åîüñìçóç óôá ÐÉÅÑÉÁ –ÌïíïðÜôé ÌåãÜëïõ ÁëåîÜíäñïõ. ÁíÜâáóç áðü Âåñãßíá óôï âñÜ÷ï Ãáëáêôïý êáé ÌïíáóôÞñé ÁÃ.ÐÜíôùí Eðßóêåøç êáé óôï Ìïõóåßï ôçò Âåñãßíáò. ¿ñá áíá÷þñçóçò 08.00 ôï ðñùß. Áñ÷çãüò åîüñìçóçò : Êþóôáò Ãéáííüðïõëïò. Ðëçñïöïñßåò êáé äçëþóåéò óõììåôï÷Þò êáèçìåñéíÜ óôá ãñáöåßá ôïõ Óõëëüãïõ Ê. Íôéïýöá 2 áðü ôéò 20:30 22:00 êáé óôï ôçëÝöùíï 24610 25909.


ÈÁÑÑÏÓ

! ÅÉÓ ÙÔÁ ÌÇ ÁÊÏÕÏÍÔÙÍ

« Ï ãÜúäáñïò ôïõ ×üôæá » ¼ôáí ï ìðáñìðá ÐÝôñïò ï ìðáôßñçò Üñ÷éóå íá áããåëïêñïýåôáé ðñïóðÜèçóå íá îåãåëÜóåé ôïí êõñ Ìé÷áÞë ôïí áñ÷Üããåëï ìå ôá ãíùóôÜ . - ËõðÞóïõ ìå Ý÷ù ãõíáßêá êáé ðáéäéÜ . - Ìðïñïýí íá æÞóïõí êáé ÷ùñßò åóÝíá ! - Äþóå ìïõ ëßãï ÷ñüíï íá ðÜù óôï ðáæÜñé óôá ÓÝñâéá. - Ìðïñåß íá ãßíåé êáé ÷ùñßò åóÝíá. - Ãéáôß äåí ðáßñíåéò ôïí ÌçôóïôÜêç ðñþôá ; - Áõôüí ôïí Ý÷åé áíáëÜâåé ï âåëæåâïýëçò áõôïðñïóþðùò . - Ìéá âäïìÜäá íá êÜíù ôá êëçñïíïìéêÜ óå ðáñáêáëþ ! Íá óïõ ëïéðüí ï ìðÜñìðá ÐÝôñïò óôïí óõìâïëáéïãñÜöï ãéá ôéò ôåëåõôáßåò èåëÞóåéò ôïõ. -Óôçí ãõíáßêá ìïõ áöÞíù ÷ßëéåò ìåôï÷Ýò ôçò ÅèíéêÞò. -Óôïí ãéü ìïõ Ýíá ôñéþñïöï óôçí ïäü Óôáäßïõ ! -Óôç êüñç ìïõ äéþñïöç ìáéæïíÝôá óôçí ïäü Áñåïðáãßôïõ äßðëá óôïí ¢êç! - Âñå ìðáñìá ÐÝôñï åß÷åò ôüóç ðåñéïõóßá êáé æïýóáôå óôç ìáýñç öôþ÷åéá ; - Åãþ êýñéå óõìâïëáéïãñÜöå óáí óýæõãïò êáé óáí ðáôÝñáò Ýêáíá ôï êáèÞêïí ìïõ áò êÜíïõí êé áõôïß ôï äéêü ôïõò íá ôá âñïýí ! Ìå ôïí ßäéï ôñüðï ìáò ôçí Ýöåñå ï ÃéùñãÜêçò ìå ôá «ëåöôÜ õðÜñ÷ïõí» . Óïõ ëÝåé åãþ Ýêáíá ôï êáèÞêïí ìïõ áò ôá âñïõí ôþñá ïé á÷áßñåõôïé íá äþóïõí êáé êáíÝíá öñÜãêï óôçí ìÜìé ìïõ ðïõ ôçí ðáñÜôçóå óýîõëç ï îåìùñáìÝíïò ï íôÜíôé. Äõóôõ÷þò üìùò ïé ¸ëëçíåò Þôáí ìáèçìÝíïé óôá Ýôïéìá êáé äåí Þôáí äéáôåèåéìÝíïé íá øÜîïõí êáé ðïëý ðåñéóóüôåñï íá äïõëÝøïõí. Áõôïß íüìéóáí üôé ôçí åðïìÝíç ôùí åêëïãþí èá ìïéñÜæáíå ëåöôÜ óôéò ðëáôåßåò óáí ðáôÜôåò Íåõñïêïðßïõ. -ÌùñÝ ôé åßíáé åôïýôïé áðüñçóå ï Ãéþñãçò . Áõôïß åßíáé ðéï ÷áæïß êé áðü ôá âëßôá! Ãéá öÝñôå ìïõ Ýíá âéâëßï íá äéáâÜóù ãéá ôçí øõ÷ïëïãßá ôïõò. Ôïõ ðÞãáí ëïéðüí Ýíá âéâëßï ôïõ ÓôÝëéïõ ôïõ ÑÜìöïõ êé áðïêïéìÞèçêå ï Ãéþñãçò ï äéáíïïýìåíïò áðü ôçí ðñþôç óåëßäá. - ÊÜôé ðéï åëáöñý âñå çëßèéïé. Ôé íá êÜíïõí êé áõôïß ôïõ ðÜíå ôéò éóôïñßåò ôïõ Íáóñáíôßí ×üôæá. Ôïõ Üñåóå ôïõ Ãéþñãç ôï âéâëßï áí êáé äåí åß÷å ôéò ðëÜêåò ôçò ÌéêñÞò Ëïõëïýò êáé ôï áåôßóéï âëÝììá ôïõ ðÝöôåé óôçí ðéï áêáôÜëëçëç éóôïñßá. Ôçí éóôïñßá ôïõ ãáúäÜñïõ ðïõ øüöçóå ìüëéò Ýìáèå íá ìçí ôñþåé ! Ìéá êáé äõü ðÜåé óôï ÄÍÔ . - Åóåßò åêðáéäåýåôå ãáúäÜñïõò ðïõ ìáèáßíïõí íá ìçí ôñùí ôïí áãëÝïñá ; - ÐÝóáôå óôïõò åéäéêïýò. ÌðñïóôÜ ìáò ï ×üôæáò Þôáí åñáóéôÝ÷íçò. Åðß ðëÝïí åããõüìáóôå üôé ôï æùíôáíü äåí èá øïöÞóåé. - Åßóôå áõôü ðïõ ãýñåõá . ¼ëï êñéèÜñé ãõñåýåé ï á÷áÀñåõôïò ôåìðåë÷áíÜò . ¢ñ÷éóáí ëïéðüí áñ÷éêÜ ìå ôç ìÝèïäï ôïõ ×üôæá êáé áðü ôá ôÝóóåñá êéëÜ êñéèÜñé ôç ìÝñá ôïõ äßíáíå ôñßá . Óôá äýï êéëÜ ï ãáúäáñÜêïò Üñ÷éóå íá ãêáñßæåé. Ðëáêþíïõíå ôá ÌÁÔ ôïõ ñß÷íïõí Ýíá âñùìüîõëï ðïõ åßäå ôï ×ñéóôü öáíôÜñï. Ìáæåýôçêå ï öïõêáñÜò óå ìéá ãùíéÜ êáé Üêïõãå ôï áöåíôéêü íá êáõ÷éÝôáé. - Óå Ýóùóá. Áí äåí Þìïõíá åãþ èá åß÷åò øïöÞóåé öïõêáñÜ ìïõ. . Ôçí ôñßôç öïñÜ äå Üíôåîå ôï äïýëåìá ,ôïõ äßíåé ìéá êëùôóéÜ êáé äåí îáíáöÜíçêå. ¹ñèáí êÜôé êáéíïýñãéïé , áíáèÜññçóå ï ãáúäáñÜêïò áëëÜ ôï ðñüãñáììá åêìÜèçóçò äåí óôáìÜôçóå. ÁðëÜ ôïõ ÷Üúäåøáí ôï óâÝñêï êáé ôïõ åßðáí üôé óå êáìéÜ åéêïóáñéÜ ÷ñüíéá èá áñ÷ßóåé íá ôñþåé óáí ãÜéäáñïò. - Ìá åãþ óå äõü ÷ñüíéá èá øïöÞóù ! - ÐñüâëçìÜ óïõ. Åìåßò ôï êáèÞêïí ìáò ôï êÜíáìå. Óå óþóáìå ! Ôþñá ï ãáúäáñÜêïò óêÝöôåôáé ôé êáëÜ èá Þôáí íá ìçí ôïí Ýóùæáí. Íá ôïí áöÞíáí ìüíï ôïõ óôï ëéâÜäé íá âüóêåé ÷ïñôáñÜêé ôïõ Èåïý êé üôáí åñ÷üôáí ç þñá ôïõ íá ðåèÜíåé , íá ðåèÜíåé ìéá êáé êáëÞ áíôß íá ðåèáßíåé êÜèå ìÝñá.

Ï ÐÁÑÏÉÌÉÁÓ (Ê.Ä^2)

ÊÏÆÁÍÇ

Óõíäéáìüñöùóç ðïëéôéêþí óôçí Åõñþðç ãéá ôç äéÜèåóç ôùí ïðùñïêçðåõôéêþí ðñïúüíôùí! Ðñüôåéíå ç ÐåñéöÝñåéá Äõô. Ìáêåäïíßáò ÐñáãìáôïðïéÞèçêå óôéò 8 êáé 9/3/2012 ç åôÞóéá ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôçò ¸íùóçò Åõñùðáúêþí Ðåñéöåñåéþí ðáñáãùãÞò öñïýôùí êáé ëá÷áíéêþí (A.R.E.F.L.H.). Óôçí ¸íùóç áõôÞ óõììåôÝ÷ïõí 25 ðåñéöÝñåéåò áðü 5 êñÜôç ìÝëç ôçò Å.Å. (Ãáëëßá, Éóðáíßá, Éôáëßá, Ðïñôïãáëßá, ÂÝëãéï) êáé ãéá ðñþôç öïñÜ áðü ôçí ÅëëÜäá óõììåôåß÷å ç ÐåñéöÝñåéá ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò êáé ç ÐåñéöÝñåéá ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò. Ç ÐåñéöÝñåéá ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò óõììåôÝ÷åé ùò ìÝëïò ôçò A.R.E.F.L.H. åêðñïóùðþíôáò ôá êïéíÜ óõìöÝñïíôá ôùí ðáñáãùãþí ôïõ ôïìÝá ôùí ïðùñïêçðåõôéêþí óôçí åõñùðáúêÞ êáé ôçí ðáãêüóìéá ïéêïíïìßá. Ôçí ÐåñéöÝñåéá åêðñïóþðçóå ï ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò ÁãñïôéêÞò Ïéêïíïìßáò êáé Öõóéêïý ÐåñéâÜëëïíôïò, Ðáó÷Üëçò ×áñïýìåíïò, åíþ êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõíÝëåõóçò ðñáãìáôïðïéÞèçêå êáé ìéá áíáëõôéêÞ ðáñïõóßáóç ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò êáé ôùí ðáñáãüìåíùí ðñïúüíôùí ôçò. Ç óõììåôï÷Þ ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò óôçí AREFLH åðéêåíôñþèçêå óôç óõíäéáìüñöùóç ðïëéôéêþí ìå ôéò õðüëïéðåò ðåñéöÝñåéåò ôçò Åõñþðçò ðñïêåéìÝíïõ íá äéáóöáëßóïõìå ôç äéÜèåóç ôùí ðñïúüíôùí êáé íá êåñäßóïõìå ôï óôïß÷çìá ôçò åîùóôñÝöåéáò áðü ôç ìßá êáé íá ìåéþóïõìå ôéò åðéðôþóåéò ôçò ïéêïíïìéêÞò êáé äéáôñïöéêÞò êñßóçò áðü ôçí Üëëç. Ïé åñãáóßåò ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêáí óôá ðëáßóéá ôçò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò åðéêåíôñþèçêáí êõñßùò óôçí áíôéìåôþðéóç ôçò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò óôïí ôïìÝá ôùí öñïõôïëá÷áíéêþí áëëÜ êáé óôçí áðïôåëåóìáôéêüôåñç áíôéìåôþðéóç ôùí äéáôñïöéêþí êñßóåùí. ÐáñïõóéÜóôçêáí óôïé÷åßá ó÷åôéêÜ ìå ôçí ôÜóç ôçò êáôáíÜëùóçò öñïõôïëá÷áíéêþí óôçí ðáãêüóìéá áãïñÜ êáé óôïé÷åßá åîáãùãþí áíÜ ÷þñá ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò.

ÅðéðëÝïí, êáôáôÝèçêáí ðñïôÜóåéò ó÷åôéêÜ ìå ôçí êáëýôåñç ðñïþèçóç ôùí ðñïúüíôùí, ðñïêåéìÝíïõ íá ãßíïõí áíôáãùíéóôéêüôåñá åîáóöáëßæïíôáò ôéò áðáéôÞóåéò ôùí êáôáíáëùôþí óôçí õãéåéíÞ êáé áóöÜëåéá áëëÜ êáé óôéò ðåñéâáëëïíôéêÝò ôïõò åðéðôþóåéò. Ó÷åôéêÜ ìå ôç äéáìüñöùóç ðïëéôéêÞò óå åðßðåäï ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò Ýãéíå áíáöïñÜ óôçí ðñïÜóðéóç ôùí óõìöåñüíôùí ôùí ïìÜäùí ðáñáãùãþí, ìåëþí, áíáöïñéêÜ ìå ôç ìåôáññýèìéóç ôçò ÊÁÐ (ÊïéíÞ ÁãñïôéêÞ ÐïëéôéêÞ) êáé óôéò íÝåò ðåñéâáëëïíôéêÝò áðáéôÞóåéò ðïõ ðåñéãñÜöïíôáé óå áõôÞ êáé ðñüêåéôáé íá åöáñìïóôïýí óôçí ÊÏÁ ïðùñïêçðåõôéêþí. ÔÝëïò áîßæåé íá áíáöåñèåß üôé ç åôÞóéá ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç Ýëáâå ÷þñá óôï ÄçìïðñáôÞñéï ôïõ SintTruiden ôçò ÐåñéöÝñåéáò ôçò ÖëÜíäñáò (www.bfv.be) êáé üëá ôá ìÝëç åíçìåñþèçêáí ãéá ôïí ôñüðï ëåéôïõñãßáò ôïõ.

Óõíåñãáóßá ÐåñéöÝñåéáò êáé Ðïëéôéóôéêþí Óõëëüãùí ãéá ôçí áíÜäåéîç ôïõ ðïëéôéóôéêïý Ýñãïõ óôç Ä. Ìáêåäïíßá Áí êáé ôá êïíäýëéá ðïõ ëáìâÜíïõí ïé ðïëéôéóôéêïß öïñåßò ôçò ÐåñéöÝñåéáò ìáò ãéá íá õëïðïéÞóïõí ôï óçìáíôéêü ôïõò Ýñãï åßíáé ðïëý ìéêñÜ ëüãù êñßóçò, ç ðñïóöïñÜ êáé ôï ðïëéôéóôéêü Ýñãï ðïõ åðéôåëïýí ïé ðïëéôéóôéêïß öïñåßò ôçò ðåñéï÷Þò, åßíáé ìåãÜëï. Áõôü ôïíßóôçêå óôç óõíÜíôçóç ôùí ðïëéôéóôéêþí óõëëüãùí ìå ôçí ÐåñéöÝñåéá ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò, ôï âñÜäõ ôçò ðåñáóìÝíçò ÔåôÜñôçò ç ïðïßá åß÷å ùò áíôéêåßìåíï ôéò ðñïïðôéêÝò êáé äõíáôüôçôåò óõíåñãáóßáò ÐåñéöÝñåéáò êáé Ðïëéôéóôéêþí Óõëëüãùí. Óôç óõíÜíôçóç, óôï ÁìöéèÝáôñï ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò ðáñïõóßá ôïõ ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç ÊïéíùíéêÞò Óõíï÷Þò ÁèáíÜóéïõ Êïóìáôüðïõëïõ êáé ôïõ ÁíôéðåñéöåñåéÜñç Ð.Å ÊïæÜíçò ÃéÜííç Óüêïõôç ìå ôïõò ðïëéôéóôéêïýò óõëëüãïõò ôùí ÄÞìùí Âïßïõ, ÊïæÜíçò êáé Óåñâßùí Âåëâåíôïý, ïé åêðñüóùðïé ôùí óõëëüãùí óõìðëÞñùóáí åéäéêü Ýíôõðï áðïãñáöÞò ôùí óôïé÷åßùí ôïõò áëëÜ êáé ôùí äñáóôçñéïôÞôùí ôïõò. Ôáõôü÷ñïíá óôç óõæÞôçóç ðïõ áêïëïýèçóå, ïé åêðñüóùðïé ôùí óõëëüãùí áíÜäåéîáí ôéò áíÜãêåò ôïõ áëëÜ êáé ôéò äõíáôüôçôåò óõíôïíé-

ÐáñáóêåõÞ 16

Ìáñôßïõ 2012

Äéáìáñôõñßá ôùí åñãáæüìåíùí ôçò êëéíéêÞò Êïíôïãïýíç ÷èåò Ýîù áðü ôï Äçìáñ÷åßï ÊïæÜíçò

Äéáìáñôõñßá ðñáãìáôïðïßçóáí ÷èåò ïé åñãáæüìåíïé óôçí ÊëéíéêÞ Êïíôïõãïýíç, Ýîù áðü ôï Äçìáñ÷åßï ÊïæÜíçò, äéáìáñôõñüìåíïé ãéáôß ï ÄÞìïò äåí óõìâÜëëåé óôçí äéáäéêáóßá áíôáëëáãÞò ïéêïðÝäïõ þóôå íá áíáðôõ÷èåß ÊÝíôñï ÁðïêáôÜóôáóçò äßðëá óôçí õðÜñ÷ïõóá êëéíéêÞ. Áíôéðñïóùðåßá ôùí äéáìáñôõñüìåíùí ìå ôïí ÊëéíéêÜñ÷ç ê. ÆÞóç Êïíôïãïýíç, åðéóêÝöèçêáí ôï ÄÞìáñ÷ï ËÜæáñï Ìáëïýôáêáé ôïõ Ýèåóáí ôï ðñüâëçìá ôïõò. Ïê. Êïíôïãïýìåíçò ìáò äÞëùóå ó÷åôéêÜ: «¼ëïé óôçí ÅëëÜäá óÞìåñá ìéëïýí êáé øÜ÷íïõí íá âñïõí ôñüðïõò íá âïçèÞóïõí ôçí áíÜðôõîç ôïõ ôüðïõ ôïõò. Óôçí ÊïæÜíç ÄÞìïò êáé Íïìáñ÷ßá êÜíïõí ôï áíôßèåôï: ðùò èá ôçí êáèõóôåñÞóïõí Þ êáé íá ôç ìáôáéþóïõí áêüìá. Óáò öáßíåôáé áðßèáíï; êáé üìùò...¸íá áðôü ðáñÜäåéãìá. Åðß 5 ÷ñüíéá ôþñá ðñïóðáèþ íá áíôáëëÜîù ìå ôï ÄÞìï Ýíá ãåéôïíéêü ìå ôçí êëéíéêÞ ìïõ ïéêüðåäï ôïõ ÄÞìïõ, áðáñáßôçôï ãéá ôçí åðÝêôáóç ôçò êëéíéêÞò ìïõ. ÐáñÜëëçëá ðñïóðáèþ íá ðÜñù Üäåéá áð’ ôç Íïìáñ÷ßá ãéá ôçí åðÝêôáóç ôçò êëéíéêÞò êáé ôç äçìéïõñãßá ÊÅÍÔÑÏÕ ÁÐÏÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ äßðëá áð’ ôçí êëéíéêÞ. ×áìÝíïò êüðïò êáé óôéò äõï ðåñéðôþóåéò. ÊáìéÜ äéÜèåóç íá âïçèÞóïõí ÓõíÝ÷åéá ôõðéêÝò ðñïöÜóåéò êáé äéêáéïëïãßåò ãéá íá áñíïýíôáé. Ìçí ôõ÷üí êáé âïçèÞóïõí (êáôÜ ëÜèïò!) Ýíáí ÉÄÉÙÔÇ åðé÷åéñçìáôßá íá îïäÝøåé ôá ëåöôÜ ôïõ êáé íá êïõñáóôåß ãéá ôçí áíÜðôõîç ôçò ðåñéï÷Þò!!! Ðïéïò ìðïñåß íá áñíçèåß- ðùò ôÝôïéá Ýñãá óáí ôá ðáñáðÜíù äåí èá âïçèÞóïõí ôçí õãåßá êáé ôçí ôïðéêÞ ïéêïíïìßá; ¼ëïé ôï êáôáëÜâáéíáí áõôü. Áóèåíåßò öåýãïõí óå ðáñüìïéá éäñýìáôá óôç ËÜñéóá êáé Èåóóáëïíßêç. ÐÝñáí áõôïý, ðüóïé åðáããåëìáôßåò äå èá äïõëÝøïõí; Ðüóá êáôáóôÞìáôá äå èá êéíçèïýí; 7080 Üôïìá èá âñïõí ìüíéìç äïõëåéÜ óáí ìüíéìï ðñïóùðéêü. ×ñÞìá,èá ðÝóåé óôçí ðüëç. Ôá ôáîß, ôá îåíïäï÷åßá èá ùöåëçèïýí. ÐñÜãìáôá áõôïíüçôá. ¼÷é üìùò ãéá ôïõò Äçìüóéïõò ìáò Öïñåßò. Äåí åßíáé êñßìá Þ ìÞðùò êáé Ýãêëçìá áêüìá;»

ÌÅ ÅÌÐËÏÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÙÍ

óìïý äñÜóåùí, ìå óôü÷ï ôçí åîïéêïíüìçóç ðüñùí. Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõò ïé ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷åò ÁèáíÜóéïò Êïóìáôüðïõëïò êáé ÃéÜííçò Óüêïõôçò óçìåßùóáí ôçí ðñïóöïñÜ ôùí óõëëüãùí êáé ôïí åèåëïíôéóìü ðïõ êõñéáñ÷åß óôéò ôÜîåéò ôïõò, åíþ ôüíéóáí ðùò ðáñÜ ôçí ìåßùóç ôùí ÷ñçìáôéêþí ìÝóùí áëëÜ ôùí ðüñùí èá åðéäéù÷èåß íá õëïðïéçèïýí

Óýóôçìá óõëëïãÞò êáé öýëáîçò öáñìÜêùí êáé óôç Äõô. Ìáêåäïíßá ÄçìéïõñãÞèçêå óýóôçìá óõëëïãÞò, ìåôáöïñÜò, ðñïóùñéíÞò öýëáîçò, äéá÷åßñéóçò êáé êáôáóôñïöÞò ïéêéáêþí öáñìáêåõôéêþí óêåõáóìÜôùí êáé õðïëåéììÜôùí öáñìÜêùí ïéêéáêÞò ÷ñÞóåùò êáé óôçí ðåñéï÷Þ ìáò, óýìöùíá ìå ôç Äéåýèõíóç Äçìüóéáò Õãåßáò ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò êáé ôïõ ó÷åôéêïý íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò & ÊïéíùíéêÞò Áëëçëåããýçò Ï ëüãïò ðïõ êáèßóôáôáé áíáãêáßï íá ãßíåé Ýíá ôÝôïéï óýóôçìá åßíáé ç ðñïóôáóßá ôçò äçìüóéáò õãåßáò, ç ðñüëçøç êáé ç ðñïöýëáîç ôçò õãåßáò ôïõ ðïëßôç áðü ôçí óõóóþñåõóç öáñìáêåõôéêþí ïõóéþí óôïí ïñãáíéóìü ôïõ. Êáé áõôü äéüôé ôá ïéêéáêÞò ÷ñÞóåùò ëçãìÝíá öÜñìáêá, ôá ìç ÷ñçóéìïðïéçìÝíá, êáèþò êáé ôá åí ìÝñåé ÷ñçóéìïðïéçìÝíá êáôÜ êáíüíá êáôáëÞãïõí óôïõò ÷þñïõò õãåéïíïìéêÞò ôáöÞò Þ óôéò áðï÷åôåýóåéò Þ áíåîÝëåãêôá

óôï ðåñéâÜëëïí, ðñïêáëþíôáò âëáâåñÝò óõíÝðåéåò åêôüò ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò, êõñßùò óôçí áôïìéêÞ êáé äçìüóéá õãåßá, êáèþò ïé öáñìáêåõôéêÝò (äñáóôéêÝò) ïõóßåò ðïõ ðåñéÝ÷ïõí, åðéóôñÝöïõí óôïí áíèñþðéíï ïñãáíéóìü ìÝóù ôçò ôñïöéêÞò áëõóßäáò. Óôá ðëáßóéá áõôïý ôïõ óõóôÞìáôïò èá õðÜñ÷ïõí óå üëá ôá öáñìáêåßá óå åðéëåãìÝíï ìÝñïò áõôþí (åìöáíÝò êáé åýêïëá ðñïóâÜóéìï óôïí ðïëßôç ), ðåñéÝêôåò åéäéêþí ðñïäéáãñáöþí ãéá ôç óõëëïãÞ êáé ðñïóùñéíÞ áðïèÞêåõóç ôùí ïéêéáêÞò ÷ñÞóåùò ëçãìÝíùí öÜñìáêùí, ôùí ìç ÷ñçóéìïðïéçìÝíùí, êáèþò êáé ôá åí ìÝñåé ÷ñçóéìïðïéçìÝíùí, ìÝ÷ñé ôçí ðáñáðÝñá äéá÷åßñéóç ôïõò. Ç Äéåýèõíóç Äçìüóéáò Õãåßáò ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò êÜíåé Ýêêëçóç óôïõò ðïëßôåò ãéá ôçí óõììåôï÷Þ ôïõò óôçí åí ëüãù äéáäéêáóßá ìå ôçí ìç áðüññéøç ôùí öáñìÜêùí áõôþí óôá óêïõðßäéá êáé ôéò áðï÷åôåýóåéò áëëÜ óôïí åéäéêü ðåñéÝêôç ôïõ ðëçóéÝóôåñïõ öáñìáêåßïõ. Ìå áöïñìÞ ôéò äçìüóéåò äçëþóåéò ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ Ãñåâåíþí ÄçìïóèÝíç Êïõðôóßäç ãéá åðéêåßìåíç êáôÜñãçóç ôïõ ÊÝíôñïõ ÍåïóõëëÝêôùí, âïõëåõôÞò Ãñåâåíþí Èáíáóçò ×áíôÜâáò äçëþíåé üôé äåí õößóôáôáé ôÝôïéï èÝìá ïöåßëù íá åíçìåñþóù ôïõò ðïëßôåò, üôé ïõäÝðïôå ôÝèçêå æÞôçìá êáôÜñãçóçò ôïõ Ê.Å.Í. Ãñåâåíþí áðü ôçí ÐïëéôéêÞ êáé ÓôñáôéùôéêÞ Çãåóßá ôïõ Õðïõñãåßïõ ÅèíéêÞò ¢ìõíáò. Áðåíáíôßáò, ôï Ê.Å.Í Ãñåâåíþí, áîéïëïãåßôáé ùò ðñüôõðï êáé êáëýôåñï ÊÝíôñï ÍåïóõëëÝêôùí óôçí ÅëëÜäá. Ôçí ßäéá äéáâåâáßùóç ìïõ Ýäùóå ôüóï ï Õöõðïõñãüò ê. Êùíóôáíôßíïò Óðçëéüðïõëïò, üóï êáé ï Áñ÷çãüò ôïõ Ãåíéêïý Åðéôåëåßïõ Óôñáôïý, ìå ôïõò ïðïßïõò åðéêïéíþíçóá ôçëåöùíéêÜ, ìåôÜ ôï äçìïóßåõìá êõñéáêÜôéêçò åöçìåñßäáò ðïõ êáôÝãñáöå ðéèáíÜ óåíÜñéá êáôÜñãçóçò êÝíôñùí íåïóõëëÝêôùí. ÊáôÜ óõíÝðåéá ïõäåßò ëüãïò áíçóõ÷ßáò õößóôáôáé. Ìå ôçí åõêáéñßá êáé ìåôÜ ôçí áíáöïñÜ ôïõ ê. Êïõðôóßäç üôé áðÝ÷ù áðü ôá ðñïâëÞìáôá, èÝëù íá äéáâåâáéþóù êÜèå ðïëßôç, üôé åßìáé ðáñþí óå êÜèå æÞôçìá ðïõ áðáó÷ïëåß ôçí êïéíùíßá ôïõ Í. Ãñåâåíþí, ìå åîáßñåóç ôá æçôÞìáôá ðïõ ðñïâÜëëïíôáé ãéá åðéêïéíùíéáêïýò ëüãïõò, üðùò áõôü ôïõ êëåéóßìáôïò ôïõ ÊÝíôñïõ ÍåïóõëëÝêôùí.

«Âéïìç÷áíßá» áðïæçìéþóåùí óôç Â. ÅëëÜäá ÓõãêëïíéóôéêÝò êáôáããåëßåò ãéá ôçí ëåéôïõñãßá êõêëþìáôïò áãñïôþí ðïõ ìå ôç óõíåñãáóßá âïõëåõôþí êáé ôïðéêþí ðáñáãüíôùí åðß ðïëëÜ ÷ñüíéá ëõìáßíïíôáí ôï äçìüóéï ÷ñÞìá Ýöåñå óôï öùò ï õöõðïõñãüò ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò ê. ÃéÜííçò ÄñéâåëÝãêáò. Ç õðüèåóç âñßóêåôáé Þäç óôá ÷Ýñéá ôçò Äéêáéïóýíçò åíþ ôï Õðïõñãåßï ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò äçëþíåé Ýôïéìï íá æçôÞóåé ðßóù ôá ÷ñÞìáôá áðü áõôïýò ðïõ ðáñáíüìùò ôá åéóÝðñáîáí. ÁíáëõôéêÜ, ç éóôïñßá îåêéíÜ ôï 2008 üôáí õðÜëëçëïò ôïõ ÅËÃÁ ôçò Âïñåßïõ ÅëëÜäáò ðñï÷ùñÜ óå óïâáñüôáôåò êáôáããåëßåò üôé äÝ÷åôáé áðßóôåõôåò ðéÝóåéò áðü «ðáñÜãïíôåò ôçò ðåñéï÷Þò» áëëÜ êáé âïõëåõôÝò, ôïõò ïðïßïõò üìùò äåí êáôïíüìáæå, íá óõíôÜîåé ðïñßóìáôá ôá ïðïßá èá Ýäéíáí ôï ðñÜóéíï öùò ãéá ôçí åêôáìßåõóç ìåãÜëùí ðïóþí ôá ïðïßá óôç óõíÝ÷åéá èá åéóÝðñáôôáí áãñüôåò åí åßäåé áðïæçìßùóçò. Ç êáôáããåëßá ïäÞãçóå óå ÅÄÅ, åíþ ðñïêëÞèçêå êáé ðáñÝìâáóç ôïõ áñìüäéïõ ÅéóáããåëÝá. Óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò, ç áðüöáóç áíáìÝíåôáé íá åêäïèåß ìÝóá óôéò åðüìåíåò åâäïìÜäåò, ôñßá ÷ñüíéá äçëáäÞ ìåôÜ áðü ôçí õðïâïëÞ ôçò êáôáããåëßáò. ¼ðùò öáßíåôáé üìùò ç õðüèåóç áõôÞ åßíáé ìüíï ç êïñõöÞ ôïõ ðáãüâïõíïõ, áöïý ôï Õðïõñãåßï Ý÷åé óôá ÷Ýñéá ôïõ ëßóôá ìå 1.000 Üôïìá ðïõ áðü ôï 2007 Ýùò ôï 2009 åéóÝðñáîáí áðïæçìéþóåéò åêáôïììõñßùí åõñþ ìå ôçí «êáô’ åîáßñåóç äéáäéêáóßá». «ÕðÜñ÷åé Üôïìï ðïõ ìÝóá óå 3 ÷ñüíéá åéóÝðñáîå áðü ôïí ÅËÃÁ ùò áðïæçìßùóç 372.000 åõñþ, åíþ óôçí ßäéá ëßóôá ðåñéëáìâÜíåôáé êáé ïéêïãÝíåéá ðïõ ìÝóá óå 3 ÷ñüíéá åéóÝðñáîå 750.000 åõñþ», ëÝåé áñìüäéá ðçãÞ. Ïé óõãêåêñéìÝíåò ðëçñùìÝò Ýãéíáí ìåôÜ áðü áðüöáóç ôïõ ÅËÃÁ ãéá ôçí áíÜãêç «êáô’ åîáßñåóç áðïæçìßùóçò» ôùí åí ëüãù áãñïôþí ãéá êáôáóôñïöÝò ðïõ Ýðëçîáí ôç óïäåéÜ ôïõò, áëëÜ åðåéäÞ ç ÷ïñÞãçóç êáé ïé êáôáâïëÝò áõôÝò åßíáé íïìüôõðåò äåí õðÜñ÷åé ôñüðïò íá æçôçèïýí ôá ÷ñÞìáôá ðßóù. ÐÜíôùò, ìå ôéò ðñüóöáôåò áðïöÜóåéò ôïõ õöõðïõñãïý ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò ìðáßíåé ðëáöüí óôéò áðïæçìéþóåéò ðñïò ôïõò áãñüôåò, ïé ïðïßåò äåí ìðïñïýí íá îåðåñíïýí ôéò 70.000 åõñþ êáô’Ýôïò, åíþ ðáñÜëëçëá óôáìáôÜ ç äéáäéêáóßá ôùí êáô’åîáßñåóç áðïæçìéþóåùí êáé èá ðñÝðåé üëåò ïé áðïæçìéþóåéò íá õðÜãïíôáé óôç ó÷åôéêÞ íïìïèåóßá.


ÈÁÑÑÏÓ

4

ÐáñáóêåõÞ 16 Ìáñôßïõ 2012

ÊÏÆÁÍÇ ÈÝëïõìå íá åõ÷áñéóôÞóïõìå ôá Ì.Ì.Å. ãéá ôç èåôéêÞ ôïõò ðñïóöïñÜ óôïõò óôü÷ïõò ðïõ Ý÷åé èÝóåé ôï ÊÅ.Ð.ÊÁ. êáé üëïõò ôïõò êáôáíáëùôÝò êáé ôïõò öïñåßò ðïõ åíåñãÜ êáé óõíåéäçôÜ óõìâÜëëïõí óôçí ðñáãìáôïðïßçóç ôïõ óêïðïý áõôïý Óôç óõíÝ÷åéá ï Áíôéðñüåäñïò, ÈùìÜò Ðáðáãéþôáò, ãåùðüíïò, áíáöÝñèçêå ùò åîÞò: «¼ëïé Ý÷ïõìå ôï äéêáßùìá ðñïóôáóßáò áðü øåýôéêåò Þ ðáñáðëáíçôéêÝò äéáöçìßóåéò Þ åôéêÝôåò óÞìáíóçò – äéêáßùìá ðñïóôáóßáò áðü áíáóöáëÞ Þ ÷ùñßò áîßá öÜñìáêá êáé Üëëá ðñïúüíôá – äéêáßùìá íá åðéëÝãïõìå áíÜìåóá óå áñêåôÜ ïìïåéäÞ ðñïúüíôá óå áíôáãùíéóôéêÝò ôéìÝò. ÁëëÜ ï óýã÷ñïíïò ôñüðïò æùÞò åßíáé ôüóï óýíèåôïò, ðïõ ïé éó÷ýïíôåò íüìïé äåí åðáñêïýí ãéá íá äéáóöáëßóïõí ôá äéêáéþìáôá áõôÜ. ×éëéÜäåò ðñïúüíôá êáèçìåñéíÞò ÷ñÞóçò ðåñéÝ÷ïõí åðéêßíäõíåò ïõóßåò. ÊÜèå ÷ñüíï íÝåò ÷çìéêÝò ïõóßåò ðñïóôßèåíôáé óôá ôñüöéìÜ ìáò Þ øåêÜæïíôáé óôéò êáëëéÝñãåéÝò ìáò. 90% ôùí óõíôáãïãñáöïýìåíùí öáñìÜêùí Þôáí Üãíùóôá 20 ÷ñüíéá ðñéí. Áí ìéá íïéêïêõñÜ äåí åßíáé åîåéäéêåõìÝíç äéáôñïöïëüãïò, ìáèçìáôéêüò, ÷çìéêüò êáé ìç÷áíéêüò, äå ìðïñåß íá øùíßóåé ãéá ôçí ïéêïãÝíåéÜ ôçò ïýôå íá äéá÷åéñéóôåß ôá ïéêïíïìéêÜ ôïõ óðéôéïý ôçò. ÍÝá öÜñìáêá ôïðïèåôïýíôáé óôçí áãïñÜ, êáèçìåñéíÜ, ÷ùñßò íá åßíáé áðáñáßôçôç ç êáôÜèåóç åê ôùí ðñïôÝñùí áðïäåéêôéêþí óôïé÷åßùí üôé åßíáé ðñáãìáôéêÜ áðïôåëåóìáôéêÜ ãéá íá èåñáðåýóïõí ôéò áóèÝíåéåò ãéá ôéò ïðïßåò óõíéóôþíôáé. Ôï Ýíá ðÝìðôï ôïõ êñÝáôïò ðïõ êáôáíáëþíïõìå äåí åëÝã÷åôáé áðü ôï Õðïõñãåßï Ãåùñãßáò». Åßíáé ïìéëßá ôïõ ô. ÐñïÝäñïõ ôùí Ç.Ð.Á., Ô. Ö. ÊÝííåíôõ, ôï 1962, 47 ÷ñüíéá äçëáäÞ ðñéí. Ç ïìéëßá áõôÞ óçìáôïäüôçóå ôçí áíáãíþñéóç ôùí ï÷ôþ âáóéêþí äéêáéùìÜôùí ôùí êáôáíáëùôþí (Äéêáßùìá óôçí éêáíïðïßçóç ôùí âáóéêþí áíáãêþí, Äéêáßùìá óôçí áóöÜëåéá, Äéêáßùìá óôçí ðëçñïöüñçóç, Äéêáßùìá óôçí åðéëïãÞ, Äéêáßùìá óôçí åêðñïóþðçóç, Äéêáßùìá óôçí áðïæçìßùóç, Äéêáßùìá óôçí åêðáßäåõóç, Äéêáßùìá óå Ýíá õãéåéíü ðåñéâÜëëïí) ìÝóá áðü ôçí õéïèÝôçóç, áðü ôïí Ï.Ç.Å. ôùí êáôåõèõíôÞñéùí ãñáììþí, ãéá ôá äéêáéþìáôá ôùí êáôáíáëùôþí, óôéò 9 Áðñéëßïõ 1985. Êáé, üìùò, áõôÜ ôá ðñïâëÞìáôá éó÷ýïõí áêüìá êáé óÞìåñá. Ôé óõíÝâç êáé äåí Ý÷ïõìå êÜíåé óçìáíôéêÜ âÞìáôá, ìðñïóôÜ; Äõóôõ÷þò, ôá äéêáéþìáôÜ ìáò áìöéóâçôïýíôáé, áðü ôçí åëåýèåñç áãïñÜ êáé ôï íåïóõíôçñçôéêü ìïíôÝëï ëåéôïõñãßáò ôçò, ðïõ Ý÷åé áãêáëéÜóåé êáé ç Åõñþðç. ¼ìùò, ïé êáôáíáëùôÝò, åêôüò áðü äéêáéþìáôá Ý÷ïõìå êáé åõèýíåò. Ïé äéêÝò ìáò åõèýíåò ðçãÜæïõí, áðü ôïí ù÷áäåñöéóìü (åãþ èá âãÜæù ôï ößäé áðü ôçí ôñýðá;), áðü ôçí ìéêñÞ óõììåôï÷Þ ìáò, óå åíþóåéò êáôáíáëùôþí, üðùò ôï ÊÅ.Ð.ÊÁ., áðü ôç ëïãéêÞ ôïõ êáíáðÝ (êÜðïéïò Üëëïò íá áãùíéóôåß ãéá ìÝíá, ÷ùñßò åìÝíá), áðü ôçí Üêñéôç êáé êáêüâïõëç êñéôéêÞ, ôï ôóïõâÜëéáóìá êáé ôçí áðüññéøç ôïõ ãåãïíüôïò üôé êÜðïéïò ìðïñåß íá áãùíßæåôáé, ãéá ôï êïéíü êáëü, ÷ùñßò ðñïóùðéêü üöåëïò êáé ÷ñåéÜæåôáé óôÞñéîç. Áí ïé êáôáíáëùôÝò äå óõíåéäçôïðïéÞóïõìå üôé ðñÝðåé íá óõììåôÜó÷ïõìå, óå õðáñêôÝò, åèåëïíôéêÝò, äçìïêñáôéêÝò, åíåñãÝò åíþóåéò êáôáíáëùôþí, ïé áðïöÜóåéò ôùí åîïõóéþí èá ëáìâÜíïíôáé, ãéá åìÜò, ÷ùñßò åìÜò êáé åéò âÜñïò ìáò. Ïé ðñïìçèåõôÝò (ðáñáãùãïß, âéïìÞ÷áíïé, Ýìðïñïé, åðé÷åéñçìáôßåò) äéáèÝôïõí éó÷õñüôáôá ëüìðé, ôá ïðïßá åðçñåÜæïõí ôá êÝíôñá ëÞøçò áðïöÜóåùí, óõ÷íÜ, ìÜëéóôá, õðáãïñåýïõí ôéò áðïöÜóåéò ôïõò. Åìåßò, êáèüìáóôå, óôïí êáíáðÝ ìáò êáé ãêñéíéÜæïõìå. Ôï ìÝëëïí, ãéá ôïõò êáôáíáëùôÝò, ðñïäéáãñÜöåôáé æïöåñü. Åßíáé þñá íá ïñãáíùèïýìå, íá ãßíïõìå ìÝëç óôï ÊÅ.Ð.ÊÁ., íá äõíáìþóïõìå ôç öùíÞ ìáò, íá äéåêäéêÞóïõìå üóá ìáò áíÞêïõí. Åßíáé þñá íá êÜíïõìå ôï óýíèçìá ôïõ ÊÅ.Ð.ÊÁ. ðñáãìáôéêüôçôá. Éäßùò óôéò óçìåñéíÝò óõíèÞêåò ôçò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò, ôá äéêáéþìáôá ôïõ êáôáíáëùôÞ åßíáé åê ôùí ùí ïõê Üíåõ óôïé÷åßá ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò êñßóçò êáé ôçí óôáäéáêÞ Ýîïäï áðü áõôÞí. Ôï ìÝëïò ôïõ Ä.Ó. ôïõ ÊÅÐÊÁ, Ðáíáãéþôçò Ðáðáèáíáóßïõ, ìç÷áíéêüò, áíáöÝñèçêå óôéò äñÜóåéò ôïõ ÊÅÐÊÁ Ä. Ìáêåäïíßáò áíáöïñéêÜ ìå ôçí áðüêôçóç äéá÷åéñéóôéêÞò åðÜñêåéáò, ðñïêåéìÝíïõ íá ìðïñïýìå íá óõììåôÝ÷ïõìå óå åõñùðáúêÜ ðñïãñÜììáôá ðñïò üöåëïò ôùí êáôáíáëùôþí. ÅíçìÝñùóå, ôÝëïò, ôïõò åêðñïóþðïõò ôïõ ôýðïõ üôé ðëÝïí ôï ÊÅ.Ð.ÊÁ. Ä. Ìáêåäïíßáò äéáèÝôåé ôï äéêü ôïõ blog (kepkakozanis.blogspot.com), åíþ äéáèÝôåé êáé óåëßäá óôï facebook. Ôï ìÝëïò ôïõ Ä.Ó. ôïõ ÊÅÐÊÁ, ÃéÜííçò Ðáðáãåùñãßïõ, ïéêïíïìïëüãïò, ôüíéóå üôé ðñÝðåé üëïé ïé ôïðéêïß öïñåßò íá áãêáëéÜóïõí ôçí ðñüôáóç ôïõ ÊÅÐÊÁ ãéá ÷áìçëÝò ôéìÝò, ìå áöïñìÞ ôçí Ðáãêüóìéá ÇìÝñá ÊáôáíáëùôÞ êáé ôçí áãïñÜ ôïõ ÐÜó÷á. ÔÝëïò, ç õðåýèõíç Äçìïóßùí Ó÷Ýóåùí ôïõ ÊÅÐÊÁ, êá Áíáóôáóßá ÓéëéÜöç, äéáôñïöïëüãïò, Ýêëåéóå ôçí ÓõíÝíôåõîç Ôýðïõ, ðñïâáßíïíôáò óå Ýíá êÜëåóìá óôïõò êáôáíáëùôÝò, íá åíäõíáìþóïõí ôéò ôÜîåéò ôïõ ÊÅÐÊÁ, ðñïêåéìÝíïõ íá áêïõóôåß ç öùíÞ ìáò óôéò óçìåñéíÝò äýóêïëåò óõíèÞêåò. ÐåñéìÝíïõìå üëïõò ôïõò ðïëßôåò – êáôáíáëùôÝò íá ðñïóÝëèïõí óôá ãñáöåßá ìáò óôï Ìðëéïýñåéï ºäñõìá (áðÝíáíôé áðü ôïí ¢ãéï Íéêüëáï) ÄåõôÝñá ìå ÐáñáóêåõÞ êáé þñåò 08:3012:30 ðì.

ÓÕÌÂÏËÉÊÏÓ ÁÐÏÊËÅÉÓÌÏÓ ÔÏÕ ÐÑÙÔÏÄÉÊÅÉÏÕ

Óå äéÞìåñç áðï÷Þ áðü ôá êáèÞêïíôÜ ôïõò ïé äéêçãüñïé ÓõíÝ÷éóç ôùí êéíçôïðïéÞóåùí êáôÜ ôïõ íïìïó÷åäßïõ ôïõ õðïõñãåßïõ Äéêáéïóýíçò ãéá ôç «äßêáéç äßêç» áðïöÜóéóå ç ÏëïìÝëåéá ôùí ðñüåäñùí ôùí Äéêçãïñéêþí Óõëëüãùí. Ïé äéêçãüñïé áðÝ÷ïõí áðü ôá êáèÞêïíôÜ ôïõò ÷èåò êáé óÞìåñá ïðüôå êáé èá ðñï÷ùñÞóïõí óå óõìâïëéêü áðïêëåéóìü ôïõ Ðñùôïäéêåßïõ Áèçíþí. Åðßóçò, áðïöáóßóôçêå ç äéïñãÜíùóç åðéóôçìïíéêÞò åíçìåñùôéêÞò çìåñßäáò óôçí ÁèÞíá, ìå ôç óõììåôï÷Þ áêáäçìáúêþí êáèçãçôþí êáé ëïéðþí íïìéêþí, ìå èÝìá «Ôï 'ðáñáóýíôáãìá' ôçò ôñüéêáò». Áêüìç, èá åðáíáóõãêëçèåß ç ÏëïìÝëåéá ôùí ðñïÝäñùí óôçí ÁèÞíá óôéò 17 Ìáñôßïõ 2012, ðñïêåéìÝíïõ íá êáèïñßóåé ôç óôÜóç ôïõ óþìáôïò.

ÓõíÜíôçóç ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò ÂïõëÞò ìå ôïí Ðñüåäñï ôçò ÂïõëÞò ôùí Áíôéðñïóþðùí ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò Ï Ðñüåäñïò ôçò ÂïõëÞò ê. Ößëéððïò ÐåôóÜëíéêïò óõíáíôÞèçêå ìå ôïí Ðñüåäñï ôçò ÂïõëÞò ôùí Áíôéðñïóþðùí ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò, ï ïðïßïò ôïí åðéóêÝöèçêå óõíïäåõüìåíïò áðü ôïí ÐñÝóâç ôçò Êýðñïõ óôçí ÁèÞíá ê. ÉùóÞö ÉùóÞö. Óôç óõíÜíôçóç óõììåôåß÷å ï Ðñüåäñïò ôçò Äéáñêïýò ÅðéôñïðÞò ÅèíéêÞò ¢ìõíáò êáé Åîùôåñéêþí ÕðïèÝóåùí ê. Êùíóôáíôßíïò Âñåôôüò. ÊáôÜ ôç óõæÞôçóç ðïõ äéåîÞ÷èç, ï ê. ÏìÞñïõ åíçìÝñùóå ôïí ê. ÐåôóÜëíéêï ãéá ôçí åîÝëéîç ôùí óõæçôÞóåùí ó÷åôéêÜ ìå ôï êõðñéáêü, ãéá èÝìáôá ðïõ Üðôïíôáé ôçò Üóêçóçò ôùí êõñéáñ÷éêþí äéêáéùìÜôùí ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò óôçí ÁðïêëåéóôéêÞ ÏéêïíïìéêÞ ôçò Æþíç, êáèþò êáé ãéá ôçí åðåñ÷üìåíç ðñïåäñßá ôçò Êýðñïõ óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç ôï äåýôåñï åîÜìçíï ôïõ 2012. ÓõæçôÞèçêáí, åðßóçò, æçôÞìáôá ðïõ áöïñïýí ôéò ïéêïíïìßåò ôùí äýï ÷ùñþí. ÌåôÜ ôç ëÞîç ôçò óõíÜíôçóçò, ïé Ðñüåäñïé ôùí êïéíïâïõëåõôéêþí óùìÜôùí ÅëëÜäáò êáé Êýðñïõ ðñïÝâçóáí óå äçëþóåéò. Ö. ÐåôóÜëíéêïò: «Ç ôïõñêéêÞ çãåóßá ïöåßëåé óåâáóìü óôï äéåèíÝò äßêáéï êáé ôçí õðïãñáöÞ ôçò óýìâáóçò ãéá ôï äßêáéï ôçò èÜëáóóáò» Ï ê. ÐåôóÜëíéêïò åîÝöñáóå, åê ìÝñïõò üëùí ôùí âïõëåõôþí, «ôç óõíå÷Þ êáé áìåôáêßíçôç óõìðáñÜóôáóç ôïõ Åëëçíéêïý Êïéíïâïõëßïõ óôéò ðñïóðÜèåéåò ðïõ êáôáâÜëëåé ç Êýðñïò êáé ï êõðñéáêüò ëáüò ãéá ôçí åðßëõóç ôïõ êõðñéáêïý ðñïâëÞìáôïò», õðïãñáììßæïíôáò üôé «åßíáé áðáñáßôçôï íá áíôéëçöèåß ç ôïõñêïêõðñéáêÞ çãåóßá, áëëÜ êõñßùò ç çãåóßá ôçò Ôïõñêßáò, ôçí áíáãêáéüôçôá íá åîåõñåèåß ëýóç ìå åöáñìïãÞ ôïõ äéåèíïýò äéêáßïõ, ôùí áðïöÜóåùí ôïõ ÏÇÅ êáé ôïõ åõñùðáúêïý êåêôçìÝíïõ». «Äýï áõôïíüçôá ðñÜãìáôá ðñÝðåé íá áíôéëçöèåß ç ôïõñêéêÞ çãåóßá», ôüíéóå ï Ðñüåäñïò ôçò ÂïõëÞò. «Ïöåßëåé óåâáóìü óôï äéåèíÝò äßêáéï êáé íá õðïãñÜøåé, åðéôÝëïõò, ôç óýìâáóç ãéá ôï äßêáéï ôçò èÜëáóóáò ôïõ ÏÇÅ, áíôß íá åêôïîåýåé áðåéëÝò Þ íá ðñïêáëåß ðñïóêüììáôá». Ï ê. ÐåôóÜëíéêïò åîÝöñáóå, åðßóçò, ôçí êáôáíüçóç êáé óõìðáñÜóôáóç óôéò ðñïóðÜèåéåò ðïõ êáôáâÜëëåé ï êõðñéáêüò ëáüò ãéá ôçí õðÝñâáóç ðñïâëçìÜôùí ðïõ

ðñïêáëåß ç åõñùðáúêÞ êáé ðáãêüóìéá ïéêïíïìéêÞ êñßóç, áíáöåñüìåíïò êáé óôéò èõóßåò ôïõ åëëçíéêïý ëáïý ðñïêåéìÝíïõ íá óôáèåß üñèéá ç ÷þñá, áëëÜ êáé óôéò åëðéäïöüñåò ðñïïðôéêÝò ðïõ äéáíïßãïíôáé ìå ôç äéáãñáöÞ ôïõ ÷ñÝïõò ôùí 105 äéó. åõñþ ýóôåñá áðü ôçí ðñáãìáôïðïßçóç ôïõ PSI. Ã. ÏìÞñïõ: «Êýðñïò êáé ÅëëÜäá åßìáóôå óôï äñüìï ôçò åèíéêÞò ðñïêïðÞò» Ï ê. ÏìÞñïõ, áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ, ÷áñáêôÞñéóå êñßóéìç ôç óõãêõñßá êáé ãéá ôçí Êýðñï êáé ãéá ôçí ÅëëÜäá. «Åßìáóôå ìðñïóôÜ óå ðñïêëÞóåéò, áëëÜ êáé óå åõêáéñßåò», åßðå ÷áñáêôçñéóôéêÜ, óçìåéþíïíôáò üôé «áðü ôç ìßá ðëåõñÜ Ý÷ïõìå ôçí ôïõñêéêÞ áäéáëëáîßá êáé ðñïêëçôéêüôçôá, üðùò åêäçëþíïíôáé ü÷é ìüíïí åðß ôïõ êõðñéáêïý áëëÜ êáé óå ü,ôé áöïñÜ ôá êõñéáñ÷éêÜ äéêáéþìáôá ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò åíôüò ôçò ÁÏÆ, áðü ôçí Üëëç ðëåõñÜ üìùò Ý÷ïõìå ôç äõíáôüôçôá íá ðáßñíïõìå åðïéêïäïìçôéêÝò ðñùôïâïõëßåò êáé íá áíáäåéêíõüìáóôå ùò ðüëïé óôáèåñüôçôáò êáé áóöÜëåéáò óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ, ùò ÷þñåò ðïõ åñãáæüìáóôå óôáèåñÜ ãéá ôçí åéñÞíç êáé ôç óõíåñãáóßá. Áõôü åßíáé ôï ìÞíõìá ðïõ äßíïõìå ðñïò ôïõò ëáïýò ìáò, ðñïò ôéò ãåéôïíéêÝò ìáò ÷þñåò êáé ðñïò ôïõò åôáßñïõò ìáò óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç». «Êýðñïò êáé ÅëëÜäá åßìáóôå óôï äñüìï ôçò åèíéêÞò ðñïêïðÞò –ôüíéóå ï ê. ÏìÞñïõ– êáé èá ðåôý÷ïõìå íá îåðåñÜóïõìå ôéò äõóêïëßåò êáé ôá ðñïâëÞìáôá», ðñïóèÝôïíôáò üôé «ç Ôïõñêßá äåí ìðïñåß íá óõíå÷ßæåé åð’ Üðåéñïí íá áðïôåëåß ôïí ðáñÜãïíôá ôçò áíùìáëßáò êáé ôçò áðïóôáèåñïðïßçóçò óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ. ÐñÝðåé íá âñåèåß óôï åäþëéï ôïõ êáôçãïñïõìÝíïõ åö’ üóïí áñíåßôáé íá åêðëçñþóåé ôéò õðï÷ñåþóåéò ðïõ ôçò Ý÷ïõí áíáôåèåß áðü ðëåõñÜò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò óå ó÷Ýóç ìå ôç ëýóç ôïõ êõðñéáêïý êáé âåâáßùò ðñÝðåé íá åãêáôáëåßøåé ôçí ðïëéôéêÞ ôùí êáíïíéïöüñùí ôçí ïðïßá áêïëïõèåß óôï èÝìá ôçò Üóêçóçò ôùí êõñéáñ÷éêþí äéêáéùìÜôùí ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò, ùò äéêáéïýôáé ç ÊõðñéáêÞ Äçìïêñáôßá íá ðñÜîåé ìå âÜóç ôï èáëÜóóéï äßêáéï, üðùò ðñïÝâëåøå ç óõíèÞêç ôïõ 1982 ôïõ Ïñãáíéóìïý ÇíùìÝíùí Åèíþí».

«ÃÝöõñá ÆùÞò» Ôçí 8ç Áéìïäïóßá ôïõ 2012 ðñáãìáôïðïéåß ï Óýëëïãïò Áéìïäïôþí ÊïæÜíçò Ï Óýëëïãïò Åèåëïíôþí Áéìïäïôþí ÊïæÜíçò ¨ÃÝöõñá ÆùÞò¨, äéïñãáíþíåé óå óõíåñãáóßá ìå ôïí Êõíçãåôéêü Óýëëïãï ÊïæÜíçò ¨Ç ÁÑÔÅÌÉÓ¨ ôçí 8ç Áéìïäïóßá ôïõ 2012 ìå ôï ôìÞìá Áéìïäïóßáò ôïõ Ãåí. ÌáìÜôóåéïõ Íïóïêïìåßïõ ôçí ÄåõôÝñá 19 Ìáñôßïõ 2012 áðü ôéò 15:00 – 20:00, (þñåò ðñïóÝëåõóçò áðü 14:50-19:30), óôá ãñáöåßá ôïõ Óõëëüãïõ (Ê.Ç.Ö.Ç.) ÐÑÙÇÍ ÏÉÊÏÔÑÏÖÅÉÏ ÓÁÑÁÍÔÁ ÌÁÑÔÕÑÅÓ, ÁÐÅÍÁÍÔÉ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÑÃÁÔÉÊÇ ÅÓÔÉÁ.- ÍÉÊ. ÐËÁÊÏÐÉÔÇ 11. Ìç äéóôÜæåôå…. ¸íá ôóßìðçìá åßíáé. Ôüóï ìéêñü, üóï Ýíá áíïéãüêëåéìá ìáôéïý. Ôüóï ìåãÜëï, üóï ôï îåêßíçìá åíüò õðÝñï÷ïõ óêïðïý. Êáé ìåô܅ ìåôÜ ç ÆùÞ ðïõ ÷áñßæåéò, ãõñßæåé óå óÝíá. Ìéá óôáãüíá Áßìá. Êüêêéíç üðùò ç áãÜðç, ÆåóôÞ üðùò ç ÁíèñùðéÜ. Êáé óôáãüíá – óôáãüíá ãßíåôáé ÷åßìáññïò ÆùÞò. Áãáèü Ðïëýôéìï êáé äõíáôü. ¼ðëï åíÜíôéá óôï èÜíáôï, óôçí áññþóôéá, ôïí ðüíï. Áóðßäá ãéá ôçí áðïãïÞôåõóç, ôï öüâï, ôç ìïíáîéÜ. Óáò ðåñéìÝíïõìå ôï áðüãåõìá ôçò ÄåõôÝñáò 19 Ìáñôßïõ 2012 áðü ôéò 15:00 Áðáñáßôçôåò ðñïûðïèÝóåéò êáôÜ ôçí ðñïóÝëåõóç óôçí áéìïäïóßá ôïõ õðïøÞöéïõ ÅèåëïíôÞ áéìïäüôç ãéá

ðñïóöïñÜ áßìáôïò åßíáé: 1.Íá áéóèÜíåóôå êáëÜ 2.Íá åßóôå îåêïýñáóôïé 3.Íá Ý÷åôå êïéìçèåß ôçí ðñïçãïýìåíç çìÝñá 6-7 þñåò ôïõëÜ÷éóôïí. * Íá õðåíèõìßóïõìå üôé ôñþìå Ýíá åëáöñý ãåýìá 3 þñåò ðñéí. * Äåí ðßíïõìå áëêïüë ôçí ðñïçãïýìåíç çìÝñá êáé ôÝëïò * Äåí ðáßñíïõìå áóðéñßíåò åêôüò êáé áí åßíáé áðáñáßôçôï, ïðüôå äåí Áéìïäïôïýìå. * Äçëþíïõìå óôï Ãéáôñü áéìïäïóßáò ðïéá öÜñìáêá ðáßñíïõìå. * (Áíáêïéíþóåéò, ðñüãñáììá ôùí åðüìåíùí Áéìïäïóéþí – ÅíçìÝñùóç ãéá äùñåÜ Áéìïðåôáëßùí, Ìõåëïý ôùí Ïóôþí, Éóôþí êáé ÏñãÜíùí áëëÜ êáé Ïìöáëïðëáêïõíôéáêïý Áßìáôïò (ÂëáóôïêõôôÜñùí), óôá ãñáöåßá ôïõ óõëëüãïõ ìáò Íéê. Ðëáêïðßôç 11, www.seakozanis.gr, email:aimodoteskoza@yahoo.gr, Öáî-ôçë:.2461038177 êéíçôü: 6977337561).). ÙñÜñéï Ãñáöåßïõ: ÄåõôÝñá – ÐáñáóêåõÞ 10:00-13:00 & 18:00-20:00

Ôo «Êßíçìá ôçò ðáôÜôáò» ÎåêÜèáñç åßíáé ç èÝóç ìáò áíáöïñéêÜ ìå ôï «Êßíçìá ôçò ÐáôÜôáò». Èåùñïýìå èåôéêü üôé ìå ôïí ôñüðï áõôü êáôáäåß÷èçêå ðåñßôñáíá ç óôñÝâëùóç ôçò åëëçíéêÞò áãïñÜò, ç ëåéôïõñãßá êáñôÝë , ç ðáíôåëÞò áðïõóßá åëåãêôéêþí ìç÷áíéóìþí êáé ç áéó÷ñïêÝñäåéá ðïëëþí êñßêùí ôçò áëõóßäáò ôçò áãïñÜò (ìåóáæüíôùí, ÷ïíäñåìðüñùí êôë). Ãéá üóï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá äéáñêÝóåé, ðñÝðåé íá ðëçñïýíôáé ôñåéò áðáñáßôçôåò ðñïûðïèÝóåéò: Á) íá ôçñïýíôáé ïé öïñïëïãéêÝò õðï÷ñåþóåéò, Â) íá ðëçñïýíôáé ïé üñïé áóöÜëåéáò êáé õãéåéíÞò êáé Ã) íá åíçìåñþíåôáé åðáñêþò ï êáôáíáëùôÞò ãéá ôçí ðñïÝëåõóç êáé ôçí ðïéüôçôá ôïõ ðñïúüíôïò êáé ãéá ôï ðüóç ðïóüôçôá ìðïñåß êáé ðñÝðåé íá áãïñÜóåé (óõíèÞêåò áðïèÞêåõóçò êôë). Ôï êßíçìá áõôü, üìùò, äåí èá êñáôÞóåé ãéá ðÜíôá. Ãé’

áõôü êáëïýìå ôçí ïñãáíùìÝíç èåóìéêþò ôïðéêÞ áãïñÜ (ÅÂÅ –Åìðïñéêïß Óýëëïãïé), íá áðáíôÞóïõíå ìå ìåéþóåéò ôùí ôéìþí ôùí ðñïúüíôùí. ÈÝëïõìå íá óôçñßîïõìå ôçí ôïðéêÞ áãïñÜ, ôçí ïñãáíùìÝíç ôïðéêÞ áãïñÜ êáé éäéáßôåñá ôá åëëçíéêÜ ðñïúüíôá êáé, áêüìç ðåñéóóüôåñï, ôá ôïðéêÜ ðñïúüíôá. ÐåñéìÝíïõìå, üìùò, êéíÞóåéò áðü ôçí ìåñéÜ ôïõ ïñãáíùìÝíïõ åìðïñßïõ, ðñïêåéìÝíïõ ïé êáôáíáëùôÝò íá ìðïñïýí íá … êáôáíáëþíïõí. ÐñïôñÝðïõìå ôïõò êáôáíáëùôÝò ôçò ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò íá áãêáëéÜóïõí ôï ÊÅ.Ð.ÊÁ. êáé íá ãßíïõí åíåñãÜ ìÝëç áõôïý, åêäçëþíïíôáò ðáñÜëëçëá åíäéáöÝñïí ãéá ôçí åããñáöÞ ôïõò óå áõôü. Èá ìáò âñïõí óôï ÓùêñÜôåéï Ìðëéïýñåéï ºäñõìá óôçí ÊïæÜíç (áðÝíáíôé áðü ôïí ¢ãéï Íéêüëá) óå êáèçìåñéíÞ âÜóç êáé ôéò þñåò áðü 08:30 Ýùò 12:30.

Ðáãêüóìéï Öüñïõì ãéá ôï Íåñü : "Êáéñüò ãéá ëýóåéò" «Êáéñüò ãéá ëýóåéò» åßíáé ï ôßôëïò ôïõ 4ïõ Ðáãêüóìéïõ Öüñïõì ãéá ôï Íåñü, ïé åñãáóßåò ôïõ ïðïßïõ îåêßíçóáí ôç ÄåõôÝñá óôç Ìáóóáëßá ôçò Ãáëëßáò. Ãéá ëýóåéò åíüò ðñïâëÞìáôïò åðéôáêôéêïý, êáèþò ïé óçìåñéíÝò ðñáêôéêÝò èÝôïõí óå êßíäõíï ôç äéáôñïöéêÞ åðÜñêåéá ôïõ ïëïÝíá áõîáíüìåíïõ ðëçèõóìïý ôïõ ðëáíÞôç. Ôéò äéáóôÜóåéò ôïõ ðñïâëÞìáôïò äßíåé ç Ýêèåóç World Water Development Report ôïõ ÏÇÅ, óýìöùíá ìå ôçí ïðïßá ïé áãñüôåò èá ÷ñåéáóôïýí, ìÝ÷ñé ôï 2050, 19% ðåñéóóüôåñï íåñü, ãéá íá êáëýøïõí ôéò áõîáíüìåíåò áíÜãêåò ãéá ôñïöÞ, êõñßùò óå ðåñéï÷Ýò ôïõ ðëáíÞôç ðïõ Þäç áíôéìåôùðßæïõí ïîý ðñüâëçìá ëåéøõäñßáò. ÔïõëÜ÷éóôïí 12 ÷þñåò óôç ÌÝóç ÁíáôïëÞ êáé ôç Íüôéá Áóßá õðïöÝñïõí áðü «áðüëõôç ëåéøõäñßá» êáé Þäç ôá äýï ôñßôá ôçò ðñïóöïñÜò ãëõêïý ýäáôïò óôç ÌÝóç ÁíáôïëÞ ðñïÝñ÷åôáé áðü ÷þñåò åêôüò ôçò ðåñéï÷Þò. Ïé áãñïôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò óôéò ÷þñåò ôçò ðåñéï÷Þò «åõèýíïíôáé» ãéá Üíù ôïõ 90% ôçò ÷ñÞóçò

íåñïý- ðáãêïóìßùò, áðïññïöïýí ðåñßðïõ ôï 70% ôïõ íåñïý, ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé. Ïé ÷þñåò áõôÝò åéóÜãïõí Þäç ôéò ìéóÝò ðïóüôçôåò óéôçñþí, ðïõ êáôáíáëþíïõí ïé êÜôïéêïß ôïõò êáé ç áëëáãÞ ôïõ êëßìáôïò ìðïñåß íá ìåéþóåé êáôÜ Ýíá ôÝôáñôï ôçí áãñïôéêÞ ðáñáãùãéêüôçôá åêåß, ìÝ÷ñé ôï 2080. «ÓéùðçñÞ åðáíÜóôáóç» ÷áñáêôçñßæåé ç Ýêèåóç Ýíá öáéíüìåíï, ôï ïðïßï Ý÷åé óõíôåëåóèåß êÜôù áðü ôï Ýäáöïò, êáèþò ç ðïóüôçôá ôùí õäÜôùí ðïõ áíôëåßôáé áðü ôéò õðüãåéåò õäáôéêÝò äåîáìåíÝò Ý÷åé ôñéðëáóéáóôåß óôï äéÜóôçìá ôùí ôåëåõôáßùí 50 ÷ñüíùí, áöáéñþíôáò Ýíá óçìáíôéêü åñãáëåßï ðñïóôáóßáò êáôÜ ôçò îçñáóßáò. ÅðéðëÝïí, ôç óôéãìÞ ðïõ áõîÜíåé ç æÞôçóç, ç ðñïóöïñÜ íåñïý óå ðïëëÝò ðåñéï÷Ýò ôïõ ðëáíÞôç ðéèáíüí èá ðåñéïñéóôåß, êáèþò áëëÜæåé ç êáôáíïìÞ ôùí âñï÷ïðôþóåùí, ïé ðåñßïäïé îçñáóßáò ãßíïíôáé ðéï ìåãÜëåò, ïé ðáãåôþíåò ëåéþíïõí êáé ç ñïÞ ôùí ðïôáìþí ìåôáâÜëëåôáé.

Åëåýèåñï ÂÞìá ÐÏÕÔÉÍ ÊÁÉ Ç ÑÙÓÉÁ

Ï

Ç åðéëïãÞ ôïõ Ðïýôéí õðÞñîå ôï ìïéñáßï óöÜëìá ôïõ ÃéÝëôóéí, åíüò áðü ôïõò ðëÝïí áèëßïõò çãÝôåò ìåãÜëçò ÷þñáò êáôÜ ôçí ðñüóöáôç éóôïñßá. Ï ÃÝëôóéí ðñïäüôçò ôçò ÷þñáò ôïõ ëüãù ôïõ äéåöèáñìÝíïõ ÷áñáêôÞñá êáé ü÷é åê óõíåéäçôÞò åðéëïãÞò, ëüãù óõìðëåãìÜôùí Þ ðáèþí åêäßêçóçò, åß÷å ïäçãÞóåé ôçí ìåôáðïëéôåõôéêÞ Ñùóßá óôçí åîáèëßùóç. Áðü ôçí åðï÷Þ ôïõ áíáöÝñïìå äýï ÷áñáêôçñéóôéêÜ óôïé÷åßá: Ôçí ìåôáâßâáóç ôïõ äçìïóßïõ ðëïýôïõ ôçò ÷þñáò óôïõò ïëéãÜñ÷åò ìå áäéáöáíåßò äéáäéêáóßåò êáé åîåõôåëéóôéêÝò áðïæçìéþóåéò êáé ôá óõóóßôéá ðñïò äéáôñïöÞ ôùí ðåéíáóìÝíùí áíÝñãùí óôéò ðëáôåßåò, áêüìç êáé óôçí ÅñõèñÞ ðëáôåßá ôçò Ìüó÷áò. Ïé åâñáúêÞò êáôáãùãÞò ôñáðåæßôåò êáé ïé äõôéêïß óýììá÷ïß ôïõò «Ýôñéâáí» ôá ÷Ýñéá ôïõò áðü éêáíïðïßçóç èåùñþíôáò üôé ç «áñêïýäá» äåí èá Þôáí äõíáôüí ðëÝïí íá îáíáóçêþóåé êåöÜëé. Êáé üìùò ôï îáíáóÞêùóå êáé ìÜëéóôá ðïëý óýíôïìá. Áóöáëþò ôï åðßôåõãìá ïöåßëåôáé óôïí ðáôñéùôéóìü ôïõ ñùóéêïý ëáïý, ç éóôïñßá üìùò äéêáßùò èá óôåöáíþóåé ôïí Ðïýôéí. ÊáíÝíáò ëáüò äåí Ýãñáøå éóôïñßá ÷ùñßò çãÝôç. Ï Ðïýôéí, üôáí áéóèÜíèçêå íá óôáèåñïðïéåßôáé óôçí åîïõóßá åîáðÝëõóå áðïöáóéóôéêÞ, Üãñéá, áí ðñïôéìÜôå, åðßèåóç êáôÜ ôùí ïëéãáñ÷þí, ðïõ äåí Þóáí äéáôéèåìÝíïé íá èÝóïõí ôïí ðëïýôï ðïõ Üñðáîáí õðü ôçí áõóôçñÞ åðéôÞñçóç ôçò Ðïëéôåßáò. Ðïëýò ï ëüãïò óôïí äõôéêü ôýðï, ôïí «õðåñáóðéóôÞ» ôçò äéáöÜíåéáò, ãéá íá èõìçèïýìå ôïí ïëßãéóôï Ãêïñìðáôóþö, êáé ôçò äçìïêñáôßáò, êÜôù áðü ôçí ïðïßá óôåíÜæåé êõñéïëåêôéêÜ ï ðëáíÞôçò ìáò. ¼÷é ðùò åßíáé áíáëçèÞ ôá êáôáããåëëüìåíá óå âÜñïò ôïõ Ðïýôéí. Óôéò ìõóôéêÝò õðçñåóßåò ôïõ ðñïçãïõìÝíïõ êáèåóôþôïò èÞôåõóå áõôüò åðß óåéñÜí åôþí êáé êáôÝ÷åé ðëÞèïò ìåèüäùí áíôéìåôþðéóçò ôùí äéáöùíïýíôùí. Ôï åñþôçìá ðïõ äåí ôßèåôáé, þóôå íá áðáíôçèåß åßíáé ðïéïé ðÝöôïõí èýìáôá åê ôïõ äéùãìïý; Ðïéïé åßíáé, äçëáäÞ, ïé áíôéöñïíïýíôåò. Äåí åßíáé äýóêïëï íá äéáðéóôþóïõìå üôé ðÝñá áðü ôïõò åðùöåëçèÝíôåò áðü ôç äéÜëõóç ôçò êñáôéêÞò ìç÷áíÞò åßíáé êáé êÜðïéïé äçìïóéïãñÜöïé êáëïðëçñùìÝíïé áðü ôç Äýóç, þóôå íá áóêïýí áíôéðïëßôåõóç êáé íá èïëþíïõí ðñïò ôïí ëáü ôçí åéêüíá ôïõ Ðïýôéí. ¸ãéíå ëüãïò áêüìç êáé ãéá åêôåëÝóåéò áíôéðÜëùí êáé äåí Ý÷ïõìå ëüãïõò íá åêöñÜóïõìå áíôéññÞóåéò. Áò ìáò ðïõí üìùò ðïéïõò áðü áõôïýò èá óôÝøåé ç éóôïñßá ùò Þñùåò ðïõ Ýðåóáí óôç ìÜ÷ç ãéá ôá áíèñþðéíá äéêáéþìáôá; Áí óôï åíôõðùóéáêü ðïóïóôü ôïõ 64%, ðïõ Ýëáâå ï Ðïýôéí, ðñïóôåèåß ôï 17% ôùí êïììïõíéóôþí, äåí áðïìÝíåé óçìáíôéêü ðåñéèþñéï óôïõò äõôéêüöñïíåò, þóôå íá ðñïóâëÝðïõí óå ðñïóÝããéóç ðñïò ôçí åîïõóßá. Ï Ðïýôéí êáôÜöåñå íá áíïñèþóåé ôçí ïéêïíïìßá ôçò ÷þñáò ìå ôç âïÞèåéá ôùí áðëÞóôùí ãéá êÝñäç äõôéêþí, ïé ïðïßïé åêôßíáîáí óôá ýøç ôçí ôéìÞ ôùí êáõóßìùí ðáñáâëÝðïíôáò üôé ç Ñùóßá åßíáé óçìáíôéêüò åîáãùãÝáò êáé êýñéïò ôñïöïäüôçò ôçò ÄõôéêÞò Åõñþðçò. ¸ôóé üôáí Üñ÷éóáí íá åîõöáßíïõí ôá Üèëéá ðáé÷íßäéá áðïìüíùóçò ôçò Ñùóßáò ìå ôïí ðñïóåôáéñéóìü óôç æþíç åðéññïÞò ôïõò ÷ùñþí ðïõ óõíïñåýïõí ìå ôçí «áñêïýäá», ðïõ îýðíçóå áðü ôç óýíôïìç ÷åéìÝñéá íÜñêç, ðñïóÝêñïõóáí óôçí áðïöáóéóôéêüôçôá ôïõ Ðïýôéí, ç ïðïßá îÜöíéáóå ôïõò ðÜíôåò. ÊáôÜ ôïí «ðåéñáìáôéêü» ðüëåìï, ðïõ åîáíÜãêáóáí ïé ÇÐÁ íá åîáðïëýóåé ï Üöñùí õðçñÝôçò ôïõò Óááêáóâßëé, Ýëáâáí áõôïß ôçí ðñþôç áðÜíôçóç. Ïé Åõñùðáßïé óôç óõíÝ÷åéá äåí õðÝêõøáí óôéò ðéÝóåéò íá ðñï÷ùñÞóïõí óôçí áðïäï÷Þ Ýíôáîçò ôçò Ïõêñáíßáò êáé Ãåùñãßáò óôï ÍÁÔÏ. ¸ôóé êáé ìåéò ðåôý÷áìå ìéêñÞ «íßêç» ìå ôï íá ðáñáìåßíåé êáé ç FYROM åêôüò óõììá÷ßáò – óõììïñßáò. Áêïëïýèçóå ôÝëïò ç áíáóôïëÞ åãêáôÜóôáóçò âáëéóôéêþí ðõñáýëùí óå ÷þñåò ôçò ÁíáôïëéêÞò Åõñþðçò, ðñïêåéìÝíïõ íá áíá÷áéôßæïíôáé äÞèåí ïé ðýñáõëïé ðïõ èá ôïëìïýóå íá åêôïîåýóåé ôï ÉñÜí, ãéá íá ðëÞîåé äõôéêïýò óôü÷ïõò. ÂÝâáéá ç Ñùóßá äåí ðÞñå ìüíï, áëëÜ êáé Ýäùóå. Ðáñåß÷å äéåõêïëýíóåéò óôï ÍÁÔÏ óôïí ðüëåìï ðïõ äéåîÜãåé óôï ÁöãáíéóôÜí êáé ï ïðïßïò, üëá äåß÷íïõí, èá Ý÷åé ôçí êáôÜëçîç ôçò åðé÷åßñçóçò ôùí ÇÐÁ óôï ÂéåôíÜì, üðùò êáé ôçò Üëëçò ôçò ÅÓÓÄ óôçí ðïëýðáèç ÷þñá áõôÞ ÷þñá ôçò Áóßáò. Ç Ñùóßá åßíáé ðïëý ðñïóåêôéêÞ Ýíáíôé ôïõ ÉñÜí ðáñÜ ôá ðïëëÜ êïéíÜ óõìöÝñïíôÜ ôïõò. ÐñïóåêôéêÝò åßíáé áêüìç êáé ïé êéíÞóåéò ôçò óôç Óõñßá, áí êáé åßíáé ðáóéöáíÝò üôé óå êáìéÜ ðåñßðôùóç äåí èá Þèåëå áíáôñïðÞ ôïõ õðÜñ÷ïíôïò åêåß êáèåóôþôïò. Ç Ñùóßá åßíáé ïìüäïîç ÷þñá. Áõôü åßíáé áñêåôü, þóôå íá åêäçëþíåé ï ëáüò ìáò Ýíôïíç ôç óõìðÜèåéá ðñïò ôïí ñùóéêü ëáü. Áõôü ìáò ïäçãåß öïñÝò óôï íá óôçñßæïõìå õðåñâïëéêÝò åëðßäåò êáé óÞìåñá, üðùò êáé óôï ðáñåëèüí óôï «îáíèü ÃÝíïò». Ç Ñùóßá åõíüçóå ôçí ïñãÜíùóç êáé êéíçôïðïßçóç ôùí åãêáôåóôçìÝíùí óôï Ýäáöüò ôçò ÅëëÞíùí, þóôå áõôïß íá ðñïåôïéìÜóïõí ôçí åðáíÜóôáóÞ ôïõò, ïõäåìßá üìùò ïõóéáóôéêÞ âïÞèåéá ðñïóÝöåñå êáô’ áõôÞí. Ï ôóÜñïò áðÝôáîå åõèýò áðü ôïí ñùóéêü óôñáôü ôïí ÁëÝîáíäñï ÕøçëÜíôç êáé êñÜôçóå ðáãåñÞ óôÜóç Ýíáíôé ôïõ Êáðïäßóôñéá, óôïí ïðïßï üöåéëáí ôüóá êáé ç Ñùóßá êáé Üëëåò ÷þñåò ôçò Åõñþðçò (Ãáëëßá êáé Åëâåôßá). Ï öüâïò ôüôå íá øõ÷ñáíèïýí ïé ó÷Ýóåéò ìå ôá Üëëá ìÝëç ôçò «ÉåñÞò» ëåãüìåíçò óõììá÷ßáò ôçñïýóå ôïí ôóÜñï åðéöõëáêôéêü. Êáé áí êáôÜ êáéñïýò åêäÞëùíå ç ôóáñéêÞ áõëÞ óõìðÜèåéá ðñïò ôçí ÅëëÜäá, ðñùôßóôùò áðÝâëåðå óôá äéêÜ ôçò óõìöÝñïíôá êáé óôïí ìáêñüðíïï óôü÷ï ôïõ åëÝã÷ïõ ôùí «Óôåíþí» êáé ôçò êáèüäïõ óôï Áéãáßï. ¼ôáí äéáðßóôùóå üôé ç ìéêñÞ ÅëëÜäá êáôÝóôç Üèõñìá ôçò âñåôáíéêÞò äéðëùìáôßáò, Ýóôñåøå ôï åíäéáöÝñïí ôçò ðñïò ôïõò ïìüäïîïõò ÓëÜâïõò ôçò ÂáëêáíéêÞò, áðü ôïõò ïðïßïõò ìüíï ïé ÓÝñâïé áíáãíùñßæïõí åõãíùìþíùò ôç ñùóéêÞ âïÞèåéá. Ïé Âïýëãáñïé ôüóï óôï ðáñåëèüí (19ïò áéþíáò), üóï êáé óÞìåñá óÝñíïíôáé ðñïò ôç Äýóç áêïëïõèþíôáò ìáò óôáèåñÜ óôçí êáôÜíôéá ìáò! Ôá üíåéñá ôùí Ñþóùí äåí Ýðáøáí íá õößóôáíôáé. Ï åíåñãåéáêüò áãùãüò, ðïõ ôåëéêÜ áêõñþèçêå ìå ôçí ðáñáóðïíäßá ôùí ÂïõëãÜñùí, þóôå íá ìçí åßíáé ðïëý Ýêäçëç ç äéêÞ ìáò õðïôÝëåéá, äåí Þôáí Ýñãï ÷ùñßò ðïëéôéêÞ óçìáóßá. Áóöáëþò êáé èÝëïõí âÜóåéò óôï Áéãáßï ïé Ñþóïé, ãé’ áõôü Üëëùóôå êáé Þóáí ðñüèõìïé íá ìáò äáíåßóïõí, þóôå íá áðïöýãïõìå ôç ìåèïäåõìÝíç ðñïóöõãÞ ìáò óôï ÄÍÔ. Åìåßò üìùò äïõëüöñïíåò óôï Ýðáêñï õðïôá÷èÞêáìå ðëÞñùò óôïõò äçìßïõò ìáò. Ï Ðïýôéí äåí åßíáé Üãéïò ïýôå åêðëçñùôÞò ðñïöçôåéþí, üðùò êÜðïéïé åðé÷åéñïýí íá ðñïâÜëïõí óôï äéáäßêôõï. Åßíáé üìùò åëðéäïöüñïò êáôÜ ôï üôé êáôüñèùóå ü÷é ìüíï íá áíïñèþóåé ôç ÷þñá ôïõ, áëëÜ íá ôçí êÜíåé ðëÝïí óåâáóôÞ óôïõò éó÷õñïýò ôçò ãçò. Èá Þôáí ôüóç ç êáôÜíôéá ìáò, áí äåí åßìáóôáí êïëëçìÝíïé óáí óôñåßäéá óôï Üñìá ôùí äõôéêþí, óôïõò ïðïßïõò áíÞêïõìå áðü ôç ìïéñáóéÜ ôïõ 1944; Äåí èá äáíåéæüìáóôáí ìå ðëÝïí åõíïúêïýò üñïõò áðü ôç Ñùóßá; Äåí èá åðùöåëïýìáóôáí áðü ôçí ôåñÜóôéá áãïñÜ Ñùóßáò êáé Ïõêñáíßáò ðñïò äéÜèåóç ôùí áãñïôéêþí ìáò ðñïúüíôùí, áðü ôá ïðïßá ìéêñÝò ìüíï ðïóüôçôåò äéáôßèåíôáé óôéò äõôéêÝò áãïñÝò; ÔåëéêÜ ïé éóñáçëéíÝò êáé áìåñéêáíéêÝò åôáéñåßåò èá áîéïðïéÞóïõí ìå ìåãáëýôåñï üöåëïò ãéá ôç ÷þñá ìáò ôá êïéôÜóìáôá õäñïãïíáíèñÜêùí áð’ üôé ñùóéêÝò êáé óêáíäéíáâéêÝò; Ìáò ðáñÝ÷ïõí ìåãáëýôåñåò åããõÞóåéò ïé ðñþôïé Ýíáíôé ôçò åðéèåôéêüôçôáò ôùí ãåéôüíùí ìáò; Ôá åñùôÞìáôá öáßíïíôáé äéêáíéêÜ äåäïìÝíçò ôçò åîÜñôçóÞò ìáò áðü ôç Äýóç. ÌÞðùò üìùò ç áðïäï÷Þ ôçò «ìïßñáò» ìáò åßíáé ôï ÷åéñüôåñï «åöüäéï» ðñïò áíôéìåôþðéóç ôçò êñßóçò ðïõ ìáò ìáóôßæåé; Áðïêëåßåôáé íá äïýìå ôï ïéêïäüìçìá ôçò óýã÷ñïíçò ÂáâÝë, ôçí ÅÅ, íá åãêáôáëåßðåôáé çìéôåëÝò õðü ôçí ðßåóç ôùí åîáðáôçìÝíùí áðü ôï üñáìá ôçò åéñçíéêÞò óõíýðáñîçò ëáþí; Áðïêëåßåôáé ôüôå êáé óôç ÷þñá ìáò íá îåðñïâÜëåé Ýíáò çãÝôçò, ü÷é Üãéïò Þ ðñïöÞôçò, Ýíáò çãÝôçò óáí ôïí Êáðïäßóôñéá, óáí ôïí ÐëáóôÞñá, ðïõ èá áãáðÜ ôçí ðáôñßäá ìáò êáé èá áíáëÜâåé íá ôçí áðåëåõèåñþóåé áðü ôïõò äçìßïõò ôçò ïéêïíïìéêïýò êáé ðïëéôéêïýò; Êáé ï Ðïýôéí áðñüâëåðôïò õðÞñîå. «ÌÁÊÑÕÃÉÁÍÍÇÓ»


#

ÈÁÑÑÏÓ

ÐÝìðôç 15 Ìáñôßïõ 2012

ÊÏÆÁÍÇ

Óýóêåøç ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò ðáñÜíïìçò õëïôïìßáò óå Ä. Ìáêåäïíßá êáé ¹ðåéñï Óýóêåøç ãéá ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ óõíåñãáóßá üëùí ôùí åìðëåêüìåíùí öïñÝùí, þóôå íá áíôéìåôùðéóôåß ìå áðïôåëåóìáôéêü ôñüðï ç Ýîáñóç ôïõ öáéíïìÝíïõ ôçò ðáñÜíïìçò õëïôïìßáò, óõãêÜëåóå óÞìåñá óôçí Ýäñá ôçò ÁðïêåíôñùìÝíçò Äéïßêçóçò Çðåßñïõ ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò, ç ÃåíéêÞ ÃñáììáôÝáò, ê. ÄÞìçôñá Ãåùñãáêïðïýëïõ-ÌðÜóôá. Óôç Óýóêåøç óõììåôåß÷áí õðçñåóéáêïß ðáñÜãïíôåò ôçò Äéåýèõíóçò Äáóþí êáé Áãñïôéêþí ÕðïèÝóåùí ôçò ÁðïêåíôñùìÝíçò Äéïßêçóçò, åêðñüóùðïé ôùí ÄÞìùí, ôùí Áóôõíïìéêþí Äéåõèýíóåùí, ôïõ ÓÄÏÅ, êáèþò êáé öïñÝùí ðïõ äñáóôçñéïðïéïýíôáé óôïí ôïìÝá ôçò äéá÷åßñéóçò êáé ôçò ðñïóôáóßáò ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò. Óå áõôÞ áíáäåß÷èçêå áíáëõôéêÜ ôï ðñüâëçìá óå üëç ôïõ ôçí Ýêôáóç, åíþ åðéâåâáéþèçêå ç êïéíÞ âïýëçóç üëùí ãéá áðïôåëåóìáôéêÞ ðñïóôáóßá ôùí äáóþí áëëÜ êáé ãéá ðáãßùóç óõíèçêþí óåâáóìïý, áåéöïñßáò êáé áíáâÜèìéóçò ôïõ öõóéêïý ðåñéâÜëëïíôïò óôçí ðåñéï÷Þ, ðïõ áðïôåëåß ôç óðïíäõëéêÞ óôÞëç êáé Ýíá áíåêôßìçôï êåöÜëáéï ðñÜóéíçò áíÜðôõîçò, ðïõ èá ðñÝðåé äéáñêþò íá ðñïóôáôåýïõìå áëëÜ êáé íá áíáäåéêíýïõìå. «Ç ðáñÜíïìç õëïôïìßá êáé ôï ðáñÜíïìï åìðüñéï îõëåßáò áðïôåëïýí óÞìåñá Ýíá óïâáñü ðåñéâáëëïíôéêü êáé ïéêïíïìéêü ðñüâëçìá, ìå óçìáíôéêÝò åðéðôþóåéò óôçí áðïäÜóùóç äáóéêþí åêôÜóåùí, óôçí áðþëåéá ðïëýôéìçò âéïðïéêéëüôçôáò áëëÜ êáé óôçí áõèáßñåôç äéáêßíçóç êáé ðáñÜíïìç ðþëçóç ìç íüìéìçò îõëåßáò», ôüíéóå ÷áñáêôçñéóôéêÜ ç Ã.Ã, ç ïðïßá êÜëåóå üëïõò ôïõò öïñåßò íá óõíäñÜìïõí ôçí ðñïóðÜèåéá ðïõ ãßíåôáé ãéá íá êáôáðïëåìçèåß áõôÞ ç ðáñÜíïìç êáé ðåñéâáëëïíôïêôüíïò äñáóôçñéüôçôá. Ôïíßæïíôáò, üôé åéäéêÜ ôï öåôéíü ÷åéìþíá, ðáñáôçñÞèçêå Ýîáñóç ôïõ öáéíïìÝíïõ ôçò ðáñÜíïìçò õëïôïìßáò, ùò áðüôïêïò ôçò ðñùôïöáíïýò ïéêïíïìéêÞò êáé êïéíùíéêÞò êñßóçò ðïõ ìáóôßæåé êÜèå íïéêïêõñéü, ç ê. ÄÞìçôñá Ãåùñãáêïðïýëïõ-ÌðÜóôá, äåí ðáñÝëåéøå íá õðïãñáììßóåé ôï óðïõäáßï Ýñãï ðïõ åðéôåëïýí êáèçìåñéíÜ ïé õðçñåóßáò ôçò ÁðïêåíôñùìÝíçò Äéïßêçóçò, ïé ïðïßåò Ý÷ïõí åðéâÜëëåé óå ìåãÜëï áñéèìü ðáñáâáôþí ôéò ðñïâëåðüìåíåò áðü ôçí êåßìåíç íïìïèåóßá êõñþóåéò. Áíáöåñüìåíç óôéò äñÜóåéò ðïõ ðñïþèçóå üëï ôï ðñïçãïýìåíï äéÜóôçìá ç ÁðïêåíôñùìÝíç Äéïßêçóç ãéá ôçí ðñïóôáóßá êáé ôç äéáöýëáîç ôïõ äáóéêïý ðëïýôïõ ôçò ðåñéï÷Þò, õðåíèýìéóå -ìåôáîý Üëëùí- ôçí ðñïþèçóç Ìåëåôþí ãéá ôç äçìéïõñãßá ÷þñùí áíáøõ÷Þò óå äçìüóéåò åêôÜóåéò äáóþí, ôéò ÷ñçìáôïäïôÞóåéò ôùí áãñïôéêþí óõíåôáéñéóìþí ôçò ðåñéï÷Þò ãéá ôçí åêôÝëåóç õëïôïìéêþí åñãáóéþí óôá äçìüóéá äÜóç, ôçí åîáóöÜëéóç êïíäõëßùí áðü ôï ÐñÜóéíï Ôáìåßï ãéá ôçí åîüöëçóç ôùí äáðáíþí óôïõò áíáäü÷ïõò ôùí äáóéêþí Ýñãùí, ôçí Ýãêñéóç ôùí ÐñïãñáììÜôùí ÁíÜðôõîçò ôçò Äáóïðïíßáò, êáèþò êáé ôï ìÞíõìá êïéíùíéêÞò åõáéóèçóßáò êáé áëëçëåããýçò ðïõ Ýóôåéëå, ìÝóá áðü ôç ÷ïñÞãçóç ÷éëéÜäùí êõâéêþí ìÝôñùí êáõóüîõëùí, óå ðïëßôåò ðïõ äéáìÝíïõí ìüíéìá óå äáóüâéåò êáé ðáñáäáóüâéåò ðåñéï÷Ýò. Ïé öïñåßò áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõò, áíáöÝñèçêáí óôá ðñïâëÞìáôá áëëÜ êáé óôéò äõíáôüôçôåò óõíôïíéóìïý ðïõ õðÜñ÷ïõí ãéá áêüìç êáëýôåñç óõíåñãáóßá ìåôáîý ôùí Äçìüóéùí Õðçñåóéþí, ôçò Áõôïäéïßêçóçò, ôùí ÖïñÝùí êáé ôùí ðïëéôþí, ìå óôü÷ï ôçí ðñïóôáóßá ôùí äáóþí, ôçí ðÜôáîç ôïõ ëáèñåìðïñßïõ îõëåßáò óå åéêïóéôåôñÜùñç âÜñç, êáèþò êáé ôçí éêáíïðïßçóç ôùí ðñáãìáôéêþí áíáãêþí ôùí êáôïßêùí.

Åîüñìçóç êáèáñéüôçôáò áðü ôçí «Êïéíùíßá ôùí Ðïëéôþí Âåëâåíôïý»

Ç ÅðéôñïðÞ ÐåñéâÜëëïíôïò & Ðïë. Ðñïóôáóßáò ôçò «Êïéíùíßáò Ôùí Ðïëéôþí Ôïõ Âåëâåíôïý» ìå áöïñìÞ ôçí Ðáãêüóìéá ÇìÝñá Äáóïðïíßáò (21/3), äéïñãáíþíåé åîüñìçóç êáèáñéüôçôáò êáé åîùñáúóìïý óôï áóôéêü, ðåñéáóôéêü êáé äáóéêü ðåñéâÜëëïí ôïõ Âåëâåíôïý, ôçí ÊõñéáêÞ 18/3/2012. Ôüðïò óõíÜíôçóçò åèåëïíôþí ôï «ÌÅÔÏ×É» óôéò 8:30 ð.ì. Ï åïñôáóìüò ôçò Ðáãêüóìéáò ÇìÝñáò Äáóïðïíßáò êÜèå ÷ñüíï ôéìÜ ôçí ðñïóöïñÜ ôùí äáóþí, åîáßñåé ôçí óðïõäáéüôçôá ôïõò êáé, ðåñéóóüôåñï áðü êÜèå Üëëç öïñÜ, ôïíßæåé ôçí Üìåóç áíÜãêç ðñïóôáóßáò êáé åðáýîçóçò ôïõò ùò áðáñáßôçôç ðñïûðüèåóç ãéá ôçí äéêÞ ìáò åðéâßùóç. Ôï Ä.Ó ôçò «Êïéíùíßáò Ôùí Ðïëéôþí Ôïõ Âåëâåíôïý» êáëåß üëïõò ôïõò ðïëßôåò íá óõììåôÜó÷ïõí óôçí åîüñìçóç ðïõ ïñãáíþíåé êáé öÝôïò ç ÅðéôñïðÞ ÐåñéâÜëëïíôïò & Ðïë. Ðñïóôáóßáò ôçò «Êïéíùíßáò ôùí Ðïëéôþí ôïõ Âåëâåíôïý», ìå ôç óõíåñãáóßá Óõëëüãùí êáé ÖïñÝùí ôïõ ôüðïõ.

ÊÕÌÁ ÁÐÏËÕÓÅÙÍ êáé ìåéþóåéò áðïäï÷þí

Ôá áðïôåëÝóìáôá Ï 1ïò êýêëïò (á' åîÜìçíï) ôïõ 2012 äéåîÞ÷èç êáôÜ ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ÄåêÝìâñéïò 2011 - ÉáíïõÜñéïò 2012 êáé ôá áðïôåëÝóìáôá óõíïøßæïíôáé ùò åîÞò: Ôï 41,7% ôùí åðé÷åéñÞóåùí ôïõ äåßãìáôïò åíäÝ÷åôáé íá ðñïâåß óå ìåßùóç ôïõ åñãáôéêïý äõíáìéêïý ôï åðüìåíï åîÜìçíï, åíþ ôï 42,4% ôùí åôáéñåéþí Ý÷åé Þäç êÜíåé áðïëýóåéò, ôï ôåëåõôáßï åîÜìçíï. Ìüíï ôï 15,8% ôùí åôáéñåéþí èá ðñáãìáôïðïéÞóåé ðñïóëÞøåéò. Ôï 23% Ý÷åé ìåéþóåé ìéóèïýò, åíþ ôï 38.5% èá ôï êÜíåé, ôï åðüìåíï åîÜìçíï. Ôï 57.9% ôùí åôáéñåéþí äåí Ýäùóå êáèüëïõ áõîÞóåéò, ôïí ôåëåõôáßï ÷ñüíï, åíþ ôï ðïóïóôü áõôü èá áããßîåé ôï 63.2%, ôïõò åðüìåíïõò 12 ìÞíåò. Ìüíï ôï 7.1% èá äþóåé áõîÞóåéò ðÜíù áðü 3%. Ôï 59,4% ôùí åôáéñåéþí äçëþíåé üôé Ý÷åé åðçñåáóôåß ðïëý Þ êáé äñáìáôéêÜ áðü ôçí ðáñïýóá ïéêïíïìéêÞ êñßóç, åíþ ìüíï ôï 0,9% ôùí åôáéñåéþí äçëþíåé üôé Ý÷åé ìåßíåé ôåëåßùò áíåðçñÝáóôï. Óå áíôßèåóç ìå ôï ãåíéêüôåñï ïéêïíïìéêü êëßìá, ìßá óôéò äýï åðé÷åéñÞóåéò åîáêïëïõèåß íá åìöáíßæåôáé áéóéüäïîç (51.2%). ¢íïäï ðÜíù áðü 20% óôéò åíÝñãåéåò ðñïóÝëêõóçò êáé åðéëïãÞò ðñïóùðéêïý áíáìÝíåôáé ìüíï óôïí êëÜäï ôùí Õðçñåóéþí. Óôïõò êëÜäïõò ôçò Åêðáßäåõóçò, ôùí ÌÌÅ/Åêäüóåéò êáé ôùí Ìåôáöïñþí/Logistics, ïé ðñïóäïêßåò áýîçóçò åíåñãåéþí ðñïóÝëêõóçò íÝïõ ðñïóùðéêïý åßíáé ìçäåíéêÝò, åíþ åîßóïõ ðïëý ÷áìçëü ðïóïóôü åíåñãåéþí ðñïóÝëêõóçò êáé åðéëïãÞò ðñïóùðéêïý ðáñïõóéÜæåé êáé ï êëÜäïò ôùí Êáôáóêåõáóôéêþí. Ôï 41,7% ôùí åôáéñåéþí èåùñåß ðéèáíü Þ ðïëý ðéèáíü íá ìåéþóåé ôçí åêðáßäåõóç ôùí åñãáæïìÝíùí, åíþ óôï 44% ôùí åôáéñåéþí èá åðçñåáóôåß áñíçôéêÜ êáé ç åêðáßäåõóç ôùí äéåõèõíôéêþí óôåëå÷þí. Åðßóçò, ðåñßðïõ ôï 62,3% ôùí åôáéñåéþí óêïðåýåé íá ìåéþóåé ôá ìðüíïõò, åíþ ôï 4,8% ìüíï ôùí åôáéñåéþí

óêÝöôåôáé íá ìåôåãêáôáóôÞóåé ôìÞìá Þ ïëüêëçñç ôçí åôáéñåßá óôï åîùôåñéêü (ðïóïóôü ìåéùìÝíï óõãêñéôéêÜ ìå ôï ðñïçãïýìåíï åîÜìçíï). Êáé óå áõôü ôï åîÜìçíï, óõíå÷ßæåôáé ç ðñïôßìçóç ôùí åðé÷åéñÞóåùí ðñïò ôá íåáñÜ óôåëÝ÷ç/áðïöïßôïõò (32,7%). ¼óåò åôáéñåßåò ðñï÷ùñÞóïõí óå ðñïóëÞøåéò, èá óôñáöïýí, êõñßùò, óôïõò ôïìåßò ôùí ÐùëÞóåùí, ôçò ÅîõðçñÝôçóçò Ðåëáôþí êáé ôùí Ïéêïíïìéêþí/ËïãéóôéêÞò. Ôá website áíáæÞôçóçò åñãáóßáò ðáñáìÝíïõí ãéá ôéò åôáéñåßåò ç ðéï äçìïöéëÞò ìÝèïäïò ðñïóÝëêõóçò êáé áíáæÞôçóçò ðñïóùðéêïý. Áêïëïõèïýí, ïé åôáéñéêÝò âÜóåéò âéïãñáöéêþí, ç åíäï-åôáéñéêÞ áíáæÞôçóç ãéá åóùôåñéêÞ êÜëõøç èÝóåùí, ôá åôáéñéêÜ web sites êáé ç ìÝèïäïò áíáæÞôçóçò, ðïõ ó÷åôßæåôáé ìå ôï êïéíùíéêü ðåñéâÜëëïí ôùí åñãáæïìÝíùí (áðü óôüìá óå óôüìá). Ç ðéï åðéôõ÷çìÝíç ìÝèïäïò, óå ó÷Ýóç ìå ôï ðëÞèïò ôùí åôáéñåéþí, ðïõ ôçí ÷ñçóéìïðïßçóáí, ðáñáìÝíïõí ôá website áíáæÞôçóçò. Ôï 60,4% ôùí åôáéñåéþí ÷ñçóéìïðïéåß ôéò óõíåíôåýîåéò ùò ôï âáóéêü åñãáëåßï åðéëïãÞò ðñïóùðéêïý, åíþ ôï 38,8% ÷ñçóéìïðïéåß êáé Üëëá åñãáëåßá, üðùò øõ÷ïìåôñéêÜ ôåóô êáé ôåóô äåîéïôÞôùí (Ç/Õ, îÝíùí ãëùóóþí êëð). Ðåñßðïõ ôï 50% ôùí åôáéñåéþí áðÜíôçóå üôé óôéò áããåëßåò, ðïõ áöïñïýí èÝóåéò ãñáììáôåßáò, ëïãéóôçñßïõ, ôå÷íéêïýò Ç/Õ, êáé õðÜëëçëïõò ãñáöåßïõ, æçôÜ ðéóôïðïéçìÝíç ãíþóç Ç/Õ. Ç ðëåéïøçößá ôùí åôáéñåéþí êñßíåé óçìáíôéêÞ ôçí ýðáñîç ðéóôïðïßçóçò ãíþóçò Ç/Õ, áããëéêþí Þ Üëëùí åðáããåëìáôéêþí äåîéïôÞôùí, ãéá ôçí ôåëéêÞ åðéëïãÞ íÝïõ ðñïóùðéêïý. Ôï 51,8% ôùí åôáéñåéþí èåùñåß âáóéêÞ ðñïûðüèåóç ãéá ôçí åðéëïãÞ íÝïõ ðñïóùðéêïý ôçí ýðáñîç ìåôáðôõ÷éáêïý ôßôëïõ óðïõäþí. Åíþ ðïëëÝò åôáéñåßåò óêïðåýïõí íá ìåéþóïõí ôï ðñïóùðéêü ôïõò, ðáñáìÝíïõí áêüìá äéóôáêôéêÝò óôï íá ÷ñçóéìïðïéÞóïõí õðçñåóßåò åðáíáôïðïèÝôçóçò ôùí åñãáæïìÝíùí óôçí áãïñÜ åñãáóßáò (outplacement), üðùò ðñïÝêõøå áðü ôï åéäéêü èÝìá ôïõ åñùôçìáôïëïãßïõ ôçò Ýñåõíáò, ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå, ìå ôçí õðïóôÞñéîç ôçò KPMG.

ÌáèÞìáôá êõêëïöïñéáêÞò áãùãÞò óå ìáèçôÝò áðü ôçí ÄçìïôéêÞ Áóôõíïìßá ÊïæÜíçò ÅõáéóèçôïðïéçìÝíç óå èÝìáôá êõêëïöïñéáêÞò áãùãÞò, ç ÄçìïôéêÞ Áóôõíïìßá ôïõ ÄÞìïõ ÊïæÜíçò, åöáñìüæåé ãéá áêüìç ìßá ÷ñïíéÜ, êýêëï åêðáéäåõôéêþí ìáèçìÜôùí êõêëïöïñéáêÞò áãùãÞò óå ó÷ïëåßá ôïõ íÝïõ äéåõñõìÝíïõ ÄÞìïõ ÊïæÜíçò. Ôá ìáèÞìáôá åðåêôÜèçêáí áõôÞ ôç ÷ñïíéÜ óå íçðéáãùãåßá êáé ãõìíÜóéá. Ï áñìüäéïò ÁíôéäÞìáñ÷ïò ê. Ðáíáãéþôçò Áðïóôïëßäçò, ç Äéåõèýíôñéá ôçò ÄçìïôéêÞò Áóôõíïìßáò ÊïæÜíçò ê. Ìáñßá Èåïäùñßäïõ, êáèþò êáé óôåëÝ÷ç ôçò ÄçìïôéêÞò Áóôõíïìßáò, âñÝèçêáí ôï ðñùß ôçò ÔåôÜñôçò 14 Ìáñôßïõ 2012, óôï Âáëôáäþñåéï ÃõìíÜóéï, üðïõ ðñáãìáôïðïßçóáí ðáñïõóßáóç ðïõ áöïñÜ óôçí êõêëïöïñéáêÞ áãùãÞ, óôïõò ìáèçôÝò ôçò ¢ ôÜîçò ôïõ ãõìíáóßïõ. Ç ðáñïõóßáóç ðåñéåëÜìâáíå ôçí èåùñçôéêÞ êáôÜñôéóç ôùí ìáèçôþí óå èÝìáôá ïäéêÞò óõìðåñéöïñÜò êáé áóöÜëåéáò, êáèþò êáé ôçí ðñïåôïéìáóßá ôïõò ãéá ôçí ðñáêôéêÞ åêðáßäåõóç ôïõò, óôï ÷þñï ôïõ ÐÜñêïõ ÊõêëïöïñéáêÞò ÁãùãÞò ôïõ ÄÞìïõ ÊïæÜíçò. Ç Äéåýèõíóç ôçò ÄçìïôéêÞò Áóôõíïìßáò èá óõíå÷ßóåé áõôÞí ôçí ðñïóðÜèåéá åíçìÝñùóçò ôùí ìéêñþí ìáèçôþí, äßíïíôÜò

ôïõò ôçí äõíáôüôçôá íá êáëëéåñãÞóïõí óùóôÞ êõêëïöïñéáêÞ óõìðåñéöïñÜ êáé ôáõôüôçôá, ùò ìåëëïíôéêïß ïäçãïß.

ÊÊÅ ÊïæÜíçò: ÊáíÝíá ðáéäß Ýîù áðü ôïõò âñåöïíçðéáêïýò óôáèìïýò! ÊáôÜñãçóç ôþñá üëùí ôùí ôñïöåßùí! Ç ôñáãéêÞ êáôÜóôáóç ôçí ïðïßá áíôéìåôùðßæïõí êáèçìåñéíÜ üëï êáé ðåñéóóüôåñåò åñãáôéêÝò-ëáúêÝò ïéêïãÝíåéåò, íÝá æåõãÜñéá, åêäçëþíåôáé ðëÝïí üëï êáé ðéï Ýíôïíá. Ç åðßèåóç ðïõ Ý÷åé åîáðïëýóåé ç êõâÝñíçóç ôïõ ìáýñïõ ìåôþðïõ óôá åñãáôéêÜ ëáúêÜ äéêáéþìáôá, ç üîõíóç ôçò áíåñãßáò, ïé íÝåò ìåéþóåéò ìéóèþí, ç áêñßâåéá, Ý÷åé ïäçãÞóåé ÷éëéÜäåò ïéêïãÝíåéåò óôï íá ìçí ìðïñïýí íá áíôáðåîÝëèïõí óå õðï÷ñåþóåéò üðùò áðïðëçñùìÞ ëïãáñéáóìþí, äüóåùí äáíåßùí, áëëÜ êáé óå âáóéêÝò áíÜãêåò ð÷ åðáñêÞò ôñïöÞ, öÜñìáêá, èÝñìáíóç êôë. Ôï ôåëåõôáßï äéÜóôçìá, Üëëç ìéá Ýêöñáóç áõôÞò ôçò êáôÜóôáóçò, åßíáé üôé üëï êáé ðéï ðïëëÝò ïéêïãÝíåéåò êáé óôçí ðüëç ôçò ÊïæÜíçò, ðáýïõí íá óôÝëíïõí ôá ðáéäéÜ ôïõò óôïõò âñåöïíçðéáêïýò óôáèìïýò ôçò ðüëçò, êáèþò áäõíáôïýí ðëÝïí íá ðëçñþóïõí ôá ëåãüìåíá «ôñïöåßá». Ïé äõíÜìåéò ôïõ ÐÁÓÏÊ, ôçò ÍÄ êáé ôïõ ÓÕÍ/ÓÕÑÉÆÁ ðïõ ôá ðñïçãïýìåíá ÷ñüíéá åõáããåëßæïíôáí ôç äÞèåí «áðïêÝíôñùóç» êáé ôï ðÝñáóìá ìéáò óåéñÜò õðçñåóéþí, üðùò êáé óôï ÷þñï ôçò ðáéäåßáò, ôçò ðñïó÷ïëéêÞò áãùãÞò óôïõò ÄÞìïõò, äéáøåýóôçêáí ðëÞñùò. Ç ëïãéêÞ ôçò áíôáðïäïôéêüôçôáò ðïõ åíôÜèçêå ìå ôçí åöáñìïãÞ ôïõ «Êáðïäßóôñéá» êáé áêüìç ðáñáðÝñá ìå ôïí «ÊáëëéêñÜôç» óôçí ÔïðéêÞ Äéïßêçóç, ü÷é ìüíï äåí ïäÞãçóå óôç âåëôßùóç ôçò ëåéôïõñãßáò ôùí ðáéäéêþí óôáèìþí, áëëÜ êÜèå ÷ñüíï ç êáôÜóôáóç ÷åéñïôåñåýåé. ¼ëá áõôÜ ôá ÷ñüíéá ïé âñåöéêïß êáé ðáéäéêïß óôáèìïß áíôéìåôùðßæïõí ìéá óåéñÜ áðü ðñïâëÞìáôá, üðùò åëëåßøåéò óå åêðáéäåõôéêü êáé âïçèçôéêü ðñïóùðéêü, êáèþò ïé åêðáéäåõôéêïß äåí åðáñêïýí, óå ðïëëÝò ðåñéðôþóåéò ïé áíÜãêåò êáëýðôïíôáé ìå óõìâáóéïý÷ïõò, åíþ ëåßðïõí êáé êáèáñßóôñéåò, ìáãåßñéóóåò, ôñáðåæïêüìïé, õðÜñ÷ïõí åëëåßøåéò óå õëéêïôå÷íéêÝò õðïäïìÝò êáé ç êáôÜóôáóç åðéäåéíþíåôáé üóï ç êñßóç âáèáßíåé, êáèþò ìå ðñüó÷çìá ôçí êñßóç, ìåéþíïíôáé áêüìç ðáñáðÝñá ôá êïíäýëéá ðïõ äéáôßèåíôáé. ÏõóéáóôéêÜ ìÝóá áðü ôï ðÝñáóìá ôùí âñåöïíçðéáêþí óôïõò ÄÞìïõò, «öüñôùóáí» ôçí õðï÷ñÝùóç ãéá ôç óõíôÞñçóç êáé ëåéôïõñãßá ôùí óôáèìþí, óôïõò ãïíåßò, ðïõ êáëïýíôáé íá ðëçñþíïõí ðïóÜ ðïõ öôÜíïõí ôá 90 åõñþ Þ êáé ðáñáðÜíù, áí Ý÷ïõí äõï ðáéäéÜ óôï âñåöéêü Þ ôïí ðáéäéêü óôáèìü. ÂÝâáéá ç êáôÜóôáóç äåí åßíáé êáèüëïõ üìïéá ìå ôá ðñïçãïýìåíá ÷ñüíéá Þ áêüìç êáé ìå ôçí áñ÷Þ ôçò öåôéíÞò ÷ñïíéÜò, áöïý ç áíôéëáúêÞ ðïëéôéêÞ ôóáêßæåé ôéò ëáúêÝò ïéêïãÝíåéåò. Áí ôá ðñïçãïýìåíá ÷ñüíéá Þ óôçí áñ÷Þ ôçò ÷ñïíéÜò äïýëåõáí êáé ïé äõï ãïíåßò, ôþñá óå ðïëëÝò ðåñéðôþóåéò äïõëåýåé ìüíï ï Ýíáò Þ êáé êáíÝíáò áðü ôïõò äýï, áëëÜ Ýôóé êé áëëéþò ôá åéóïäÞìáôá Ý÷ïõí ìåéùèåß äñáìáôéêÜ. ×þñéá ðïõ áðïêëåßïíôáé áðü ôïõ âñåöïíçðéáêïýò óôáèìïýò áðü ôçí áñ÷Þ, ïé ïéêïãÝíåéåò ðïõ ï Ýíáò áðü ôïõò ãïíåßò åßíáé Üíåñãïò Þ ïé ïéêïãÝíåéåò ìåôáíáóôþí, ìå áðïôÝëåóìá ïýôå ãéá äïõëåéÜ íá ìðïñïýí íá øÜîïõí áöïý äå èá Ý÷ïõí êáé ðïõ íá áöÞóïõí ôï ðáéäß ôïõò. ÄçëáäÞ åßíáé ðïëëïß áõôïß ðïõ äåí Ýêáíáí êáí áéôÞóåéò, áöïý Þîåñáí üôé äå èá ãßíïõí äåêôÝò. ÅðéðëÝïí, ôï æÞôçìá ôùí óõã÷ùíåýóåùí äåí Ý÷åé êëåßóåé, ü÷é ìüíï ãéá ôïõò âñåöïíçðéáêïýò ðïõ âñßóêïíôáé óôá ãýñù ÷ùñéÜ áëëÜ êáé ãéá áõôïýò ðïõ âñßóêïíôáé áêüìç êáé óôçí ðüëç ôçò ÊïæÜíçò, ãåãïíüò ðïõ èá åðéâáñýíåé áêüìç ðåñéó-

´ «ÁÈÅÑÁÐÅÕÔÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÁÍÅÐÁÑÊÅÉÁ» ÓõíÝ÷åéá áðï ôçí 1ç Åêôüò áõôïý, ïé øçöïöüñïé äåí åßíáé óöáéñéêÜ êáé ðëÞñùò åíçìåñùìÝíïé. Óõìâáßíïõí ôüóá ðïëëÜ óïâáñÜ êáé äõóÜñåóôá óôç æùÞ ôïõò, êáé ôüóï ãñÞãïñá þóôå áäõíáôïýí íá ôá ðáñáêïëïõèÞóïõí êáé íá ôá áîéïëïãÞóïõí áíÜëïãá. ÐåñéêïðÝò ìéóèþí êáé óõíôÜîåùí, öüñïé êáé Üëëïé öüñïé, ãéá ÷èåò, ãéá ðñï÷èÝò, ãéá ðÝñóé, åöáñìïóôéêïß íüìïé, ìíçìüíéá ìå óõíå÷åßò åðéêáéñïðïéÞóåéò, áíåñãßá ê.ë.ð. Êé üëá áõôÜ áðáíùôÜ êáé ÷ùñßò ôåëåéùìü. Ðïõ íá âñåé êáíåßò ôçí øõ÷ñáéìßá íá äåé ôçí ðñáãìáôéêüôçôá üðùò åßíáé, íá áðïöáóßóåé êáé íá øçößóåé ìå óýíåóç êáé ïñèïöñïóýíç;

Êýìá áðïëýóåùí, ìåéþóåùí áðïäï÷þí áíáìÝíåôáé íá ðëÞîåé ôçí áãïñÜ åñãáóßáò óôçí ÅëëÜäá ôïõëÜ÷éóôïí ôï åðüìåíï åîÜìçíï. Áõôü ðñïÝêõøå áðü ôçí Ýñåõíá «Äåßêôçò ÔÜóåùí ÁãïñÜò Åñãáóßáò», óýìöùíá ìå ôçí ïðïßá 4 óôéò 10 åôáéñåßåò èá ìåéþóïõí ôï ðñïóùðéêü ôïõò, Üëëåò ôüóåò èá ìåéþóïõí ôïõò ìéóèïýò, åíþ ìüëéò ìßá óôéò 7 èá êÜíåé ðñïóëÞøåéò. Ïé äåßêôåò Ï Äåßêôçò ÔÜóåùí ÁãïñÜò Åñãáóßáò, ãéá ôï á' åîÜìçíï ôïõ 2012, óýìöùíá ìå ôçí Ýñåõíá, ðïõ ðñáãìáôïðïßçóå ôï ôìÞìá ÅöáñìïóìÝíçò ¸ñåõíáò êáé Êáéíïôïìßáò ôïõ ALBA Graduate Business School at The American College of Greece, ðáñáìÝíåé ÷áìçëüò êáé ãéá ôï åðüìåíï åîÜìçíï. Ï Äåßêôçò óõíå÷ßæåé, ãéá 6ï åîÜìçíï, íá åßíáé êÜôù áðü ôçí ôéìÞ ôïõ 100 (82.1), ãåãïíüò ðïõ ìåôáöñÜæåôáé óå ìåßùóç êáé óôáóéìüôçôá ôùí äñáóôçñéïôÞôùí ðñïóÝëêõóçò êáé åðéëïãÞò íÝùí óôåëå÷þí. Ç Ýñåõíá Äåßêôçò ÔÜóåùí ÁãïñÜò Åñãáóßáò Ý÷åé ùò óôü÷ï ôçí êáôáãñáöÞ ôùí ôÜóåùí, ðïõ åðéêñáôïýí óôéò äéáäéêáóßåò ðñïóÝëêõóçò êáé åðéëïãÞò óôåëå÷þí, áëëÜ êáé ôçí êáôáãñáöÞ ôùí ðñïóäïêéþí, ãéá ôïõò åðüìåíïõò Ýîé ìÞíåò, óôçí ÅëëÜäá.

KÜíåé ðÜíôá ôï óùóôü ï ëáüò;

óüôåñï ôéò åñãáôéêÝò ëáúêÝò ïéêïãÝíåéåò ôçò ðåñéï÷Þò, ôïõò íÝïõò ãïíåßò. Ïé åõèýíåò ãé’áõôçí ôçí êáôÜóôáóç âáñýíïõí ôá êüììáôá ôçò ÍÄ êáé ôïõ ÐÁÓÏÊ, ðïõ ôá ðñïçãïýìåíá ÷ñüíéá õëïðïéïýóáí áõôÞí ôçí áíôéëáúêÞ ðïëéôéêÞ, áëëÜ êáé ôéò äõíÜìåéò ôïõ ÓÕÍ/ÓÕÑÉÆÁ ðïõ óôÞñéîå áõôÞí ôçí ðïëéôéêÞ êáé ìÝóá áðü ôçí ÊÅÄÊÅ. ÓÞìåñá ç êõâÝñíçóç ôïõ ìáýñïõ ìåôþðïõ, ü÷é ìüíï óõíå÷ßæåé óôçí ßäéá «ñüôá», áëëÜ åîïíôþíåé óôçí êõñéïëåîßá ôéò åñãáôéêÝò ëáúêÝò ïéêïãÝíåéåò óôï üíïìá ôçò êñßóçò.

Ôïõò ãõñíÜìå ôçí ðëÜôç! Ïñãáíþíïõìå ôçí ðÜëç ìáò!

Ïé åñãáæüìåíïé óôïõò âñåöïíçðéáêïýò óôáèìïýò, éäéáßôåñá ïé ãïíåßò, ðñÝðåé íá äþóïõí áðÜíôçóç óôéò äõíÜìåéò ôïõ åõñùìïíüäñïìïõ, ôçò «áíôáðïäïôéêüôçôáò», ôçò éäéùôéêïðïßçóçò. Íá áíôéðáëÝøïõí ôç óçìåñéíÞ êáôÜóôáóç, íá ïñãáíþóïõí ôçí ðÜëç ôïõò êáé ìÝóá áðü ôïõò óõëëüãïõò ãïíÝùí êáé íá äéåêäéêÞóïõí: • ÊáíÝíá ðáéäß Ýîù áðü ôïõò ðáéäéêïýò êáé âñåöïíçðéáêïýò óôáèìïýò! ÊáôÜñãçóç ôþñá üëùí ôùí ôñïöåßùí! ¼ëá ôá ëåéôïõñãéêÜ Ýîïäá ôùí óôáèìþí, íá êáëõöèïýí ðëÞñùò áðü ôïí êñáôéêü ðñïûðïëïãéóìü. . • Íá ðáñèïýí üëá ôá áðáñáßôçôá ìÝôñá ãéá ôç óôÞñéîç ìïíïãïíåúêþí ïéêïãåíåéþí, ôùí ïéêïãåíåéþí áíÝñãùí êáé áðïëõìÝíùí, ôùí ïéêïãåíåéþí ìåôáíáóôþí, êáèþò êáé ôùí ïéêïãåíåéþí ìå áíÜðçñá ðáéäéÜ. ¼ëá ôá ðáéäéÜ óôïõò âñåöïíçðéáêïýò, ÷ùñßò êáìßá ðñïûðüèåóç • Äß÷ñïíç õðï÷ñåùôéêÞ äçìüóéá êáé äùñåÜí ðñïó÷ïëéêÞ áãùãÞ êáé ôñéåôÞ ãéá ôá ðáéäéÜ ìå áíÜãêç åéäéêÞò áãùãÞò. Ìïíéìïðïßçóç üëùí ôùí åñãáæïìÝíùí óôïõò óôáèìïýò, ðñïóëÞøåéò ìüíéìïõ ðñïóùðéêïý üëùí ôùí áíáãêáßùí åéäéêïôÞôùí, ðëÞñç ìéóèïëïãéêÜ-åñãáóéáêÜ êáé áóöáëéóôéêÜ äéêáéþìáôá ãéá üëïõò. • Íá ðáñèïýí üëá ôá áðáñáßôçôá ìÝôñá ãéá ôéò óõíèÞêåò õãéåéíÞò, áóöÜëåéáò êáé äéáôñïöÞò ôùí ðáéäéþí óôïõò óôáèìïýò, ìå åõèýíç êáé Ýëåã÷ï ôïõ êñÜôïõò êáé ôùí áñìüäéùí õðçñåóéþí õãåßáò. • Íá õðÜñîåé Üìåóá Ýëåã÷ïò êáôáëëçëüôçôáò ôùí ðáéäéêþí óôáèìþí êáé íá åêðïíçèåß ôá÷ýôáôá ðñüãñáììá åðéóêåõþí êáé Üëëùí åðåìâÜóåùí üðïõ åßíáé áíáãêáßï. • ÊáôáóêåõÞ óýã÷ñïíùí ðáéäéêþí óôáèìþí ðïõ èá êáëýðôïõí ôéò áíÜãêåò ôùí ëáúêþí ïéêïãåíåéþí êáé ôùí íÝùí ãïíéþí • ÁðïêëåéóôéêÜ Êñáôéêïýò Äçìüóéïõò ÄùñåÜí Óýã÷ñïíïõò êáé Áóöáëåßò Ðáéäéêïýò Óôáèìïýò êáé Äçìüóéá ÊÝíôñá ÄçìéïõñãéêÞò Áðáó÷üëçóçò Âñåöþí êáé Íçðßùí. Ç áðïöáóéóôéêÞ åíßó÷õóç ôùí äõíÜìåùí ôïõ ÊÊÅ óôéò åðåñ÷üìåíåò åêëïãÝò, åßíáé âáóéêÞ ðñïûðüèåóç ãéá ôçí áíáôñïðÞ óõíïëéêÜ áõôÞò ôçò áíôéëáúêÞò ðïëéôéêÞò. Ïé åñãáæüìåíïé, ïé ãïíåßò, íá êÜíïõí ôï âÞìá!

ÐÝñá áðü ôá ðñïáíáöåñèÝíôá ï øçöïöüñïò Ý÷åé áðÝíáíôé ôïõ Ýíá óÜðéï ðïëéôéêü óýóôçìá. Êáé åßíáé ìåí óùóôü áõôü ðïõ åßðå êÜðïôå ï Êáðïäßóôñéáò, üôáí ôïí êáôçãüñçóáí ãéá ôçí áíåðÜñêåéá ôùí óôåëå÷þí ôçò êõâÝñíçóÞò ôïõ, üôé «áõôü ôïí ðçëü Ý÷ïõìå ôÝôïéá ôóïõêÜëéá êÜíïõìå», üìùò ïé êñßóéìåò ðåñéóôÜóåéò ðïõ æïýìå áðáéôïýí ôóïõêÜëéá ðñþôçò äéáëïãÞò. Ðñïðáíôüò êáéíïýñãéá êáé êáèáñÜ. Åßìáóôå ôÝëïò êé åìåßò ïé ßäéïé ïé øçöïöüñïé ìå ôéò áñåôÝò , ôá ðñïôåñÞìáôá êáé ôá åëáôôþìáôá ôçò öõëÞò ìáò, ôïõ ãÝíïõò ìáò. Êáé ôá ôåëåõôáßá åßíáé ðïëëÜ. Êáé äýóêïëï íá ôá îåðåñÜóïõìå. Ç éóôïñßá ìáò äéäÜóêåé üôé êÜíáìå ôçí õðÝñâáóç ìáò ìüíï üôáí ç ðáôñßäá ìáò êéíäýíåõå íá ÷áèåß. Áõôüò ï êßíäõíïò åßíáé ïñáôüò êáé ôþñá. Ãé áõôïýò âÝâáéá ðïõ Ý÷ïõí «ãåñÜ» ìÜôéá. Ðïõ ìðïñïýí íá âëÝðïõí ìáêñéÜ êáé êáèáñÜ. Äõóôõ÷þò üìùò ôá üóá ìáò ôáëáéðùñïýí óÞìåñá ôïõò ¸ëëçíåò èüëùóáí ôá ìÜôéá ìáò. Êáé åßíáé áìößâïëï áí åßìáóôå óå èÝóç íá äïýìå êáèáñ܅ Ôïí Éïýëéï ôïõ 1945, ìéá åðßóçò åîáéñåôéêÜ äýóêïëï ãéá ôïí ôüðï ìáò êáé ôïõò ¸ëëçíåò åðï÷Þ, ï áåßìíçóôïò Êùíóôáíôßíïò ÊáñáìáíëÞò äéáôýðùóå êÜðïéåò óêÝøåéò ôïõ ðïõ íïìßæåéò ðùò ëÝ÷èçêáí ãéá óÞìåñá, ãéá ôþñá. Êáé ðïõ áí äåí Þîåñåò ðïéïò êáé ðüôå ôá åßðå èá íüìéæåò üôé îáöíéêÜ âñÝèçêå Ýíáò íÝïò ðïëéôéêüò ðïõ äåí öïâÜôáé íá ðåé ôçí áëÞèåéá. Êáé èá Ýøá÷íåò íá ôïí âñåéò. Åßðå ëïéðüí, ìåôáîý Üëëùí, ï Ê. ÊáñáìáíëÞò: «Ï ôüðïò ìáò ðÜó÷åé áðü áèåñÜðåõôç ðïëéôéêÞ áíåðÜñêåéá. Ôá ðñïâëÞìáôá åßíáé áðëÜ, áëëÜ, ôá êáèéóôïýìå ðïëýðëïêá áðü çëéèéüôçôá êáé êáêÞ ðßóôç. Êáé åßíáé ôüóï áëçèéíü áõôü, ðïõ öôÜíåé êáíåßò íá ðåé üôé, áöïý äåí ìðïñïýìå íá êÜíïõìå êáëýôåñç ðïëéôéêÞ, ï ìüíïò ôñüðïò ãéá íá óùèåß ç ÷þñá åßíáé íá ìçí êÜíïõìå êáìßá ðïëéôéêÞ». Óõíå÷ßæåôáé ÃÉÁÍÍÇÓ ÊÏÑÏÌÇËÇÓ

Õðüìíçìá ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ ÊáóôïñéÜò óôïí Õðïõñãü ÅèíéêÞò ¢ìõíáò Ï

ÄÞìáñ÷ïò

ÊáóôïñéÜò,

ÅììáíïõÞë

×áôæçóõìåùíßäçò ìå áöïñìÞ ôï åðéêåßìåíï êëåßóéìï öõëáêßùí ðñïêáëýøåùò óôçí Ðåñéï÷Þ ôïõ Íïìïý ÊáóôïñéÜò êáé éäéáßôåñá ôïõ ÄÞìïõ ÊáóôïñéÜò êáé ôçí õðïâÜèìéóç ôïõ 585 ÔÐ ÊÅÍÅÊÅ, ÷áñáêôçñéæüìåíï ùò åöåäñéêü ÊÝíôñï ÊáôÜôáîçò, êáôÝèåóå õðüìíçìá óôïí Õðïõñãü ÅèíéêÞò ¢ìõíáò èÝôïíôáò õðüøç ôïõ êñßóéìá èÝìáôá ðïõ áðáó÷ïëïýí ôïõò ðïëßôåò ôïõ ÄÞìïõ ÊáóôïñéÜò êáé åéäéêüôåñá üóïí áöïñÜ ôï æÞôçìá ôçò áóöÜëåéáò ôùí. Óôï õðüìíçìá ï ê. ÄÞìáñ÷ïò åðåóÞìáíå óôïí ê. Õðïõñãü üôé ãéá ôïí ÄÞìï ÊáóôïñéÜò ï Óôñáôüò áðïôåëåß áíáðüóðáóôï êïììÜôé ôçò ÔïðéêÞò Êïéíùíßáò êáé ç ýðáñîç ôïõ åßíáé óõíõöáóìÝíç ìå ôá ðñïâëÞìáôá áóöáëåßáò ðïõ áõîÜíïíôáé êáèçìåñéíÜ, êáé ôçí ðåðïßèçóç ôïõ üôé, ç éó÷õñÞ ðáñïõóßá Óôñáôïý óôçí ðåñéï÷Þ ìáò åßíáé áðïëýôùò áíáãêáßá. ÐñïôÜèçêå íá äïèåß ïñéóôéêÞ êáé äßêáéá ëýóç óôçí áóöÜëåéá ôùí óõíüñùí ìå ôï íá ìçí êëåßóåé Þ ìåôáôñáðåß óå ðåñéïäéêÞò åðÜíäñùóçò êáíÝíá áðü ôá äýï åíáðïìåßíáíôá öõëÜêéá óôïí Íïìü ÊáóôïñéÜò, íá åíéó÷õèåß ç ðåñéï÷Þ ìå ôï Üíïéãìá äýï öõëáêßùí óôçí ðåñéï÷Þ, ôá ïðïßá ðñïûðÞñ÷áí êáé Þôáí áðïëýôùò áðáñáßôçôá ãéá ôçí áóöÜëåéá ôçò ðåñéï÷Þò, íá óõìðåñéëçöèåß ç ðåñéï÷Þ óôá åêðáéäåõôéêÜ ðñïãñÜììáôá ôùí ÌïíÜäùí Åéäéêþí ÄõíÜìåùí êáèüóïí áðïôåëåß áðü ìüíç ôçò Ýíá áðüëõôá ñåáëéóôéêü ðåäßï åêðáéäåýóåùò êáé ðáñÜëëçëá åîáóöáëßæåôáé ç áóöÜëåéá ôùí óõíüñùí êáé íá åðáíáëåéôïõñãÞóåé

ôï ÊÝíôñï Åêðáéäåýóåùò ùò

ÊÝíôñï êáôáôÜîåùò íåïóõëëÝêôùí ïðëéôþí áðü ôçí åðüìåíç ÅÓÓÏ, ðáñÜëëçëá ìå ôçí ëåéôïõñãßá ùò Åéäéêü ÊÝíôñï Åêðáéäåýóåùò êáé íá ìçí õðïâáèìéóôåß ôï Ýñãï ðïõ åðéôåëåß, Ýñãï ôï ïðïßï ðáñáêïëïõèåß ìå åíäéáöÝñïí üëç ç ÔïðéêÞ Êïéíùíßá.


ÈÁÑÑÏÓ

6 Ē ÅèíéêÞ

Ôá ðáé÷íßäéá ìå ìéá ìáôéÜ ÍÝï óôñáâïðÜôçìá ôçò ÊïæÜíçò ¹ôôá êáé ãéá ôï Âáôåñü

ÊïæÜíç-ËåõêÜäéá 1-1

ÅðéìÝëåéá Ãéþñãïò Êáôóßêáò email: “vigelk5koz@yahoo.gr”

Éóüðáëïé áíáäåß÷ôçêáí 1-1 ÊïæÜíç êáé ËåõêÜäéá, óå Ýíá ðïëý êáëü êáé ðïéïôéêü ðáé÷íßäé.Ôá ËåõêÜäéá îåêßíçóáí äõíáôÜ óôï ðáé÷íßäé, üìùò ïé ãçðåäïý÷ïé êáôÜöåñáí íá ðñïçãçèïýí óôï óêïñ. Óôï 20’ ìåôÜ áðü óÝíôñá ôïõ ÔïðÜëç, ï Êïôóá÷ñÞóôïò åðé÷åßñçóå íá ãõñßóåé ôçí ìðÜëá óôïí Êùíóôáíôéíüðïõëï, ï ïðïßïò äåí Þôáí óôç óùóôÞ èÝóç êáé ç ìðÜëá êáôÝëçîå óôá äß÷ôõá ôïõ ãéá ôï 1-0. Ïé öéëïîåíïýìåíïé ðñïóðÜèçóáí íá áðáíôÞóïõí óôï 29’, áëëÜ ôï öÜïõë ôïõ ¸îáñ÷ïõ ðÝñáóå ðÜíù áðü ôçí åóôßá. Óôï 42’ üìùò ìåôÜ áðü ùñáßá óõíåñãáóßá ôùí Æïýñêïõ êáé Êïôóá÷ñÞóôïõ, ç ìðÜëá Ýöôáóå óôïí Óßìï, ï ïðïßïò ìå øçëïêñåìáóôü óïõô éóïöÜñéóå óå 1-1. Óôï 44’ ç ïìÜäá ôçò Çìáèßáò æÞôçóå ðÝíáëôé óå ÷Ýñé ôïõ ÊáñáìðáôæÜêç.

Ïé ãçðåäïý÷ïé ìðÞêáí äõíáôÜ óôï ðáé÷íßäé êáé óôï 2’ óïõô ôïõ ÊáñáãéÜííç óôáìÜôçóå óôï ïñéæüíôéï äïêÜñé. Óôï 8’ üìùò ìåôÜ áðü ðÜóá ôïõ ×áìáôÜé, ï ÊáñáãéÜííçò Ýêáíå ôï 1-0. Óôï 14’ ï ×áìáôÜé íéêÞèçêå áðü ôïí Áêñéôßäç óå ôåô-á-ôåô. Ç åéêüíá ôïõ áãþíá äåí Üëëáîå óôï äåýôåñï çìß÷ñïíï, ìå ôïí Åèíéêü Âáôåñïý íá ìçí ìðïñåß íá áíôéäñÜóåé. Óôï 65’ ï Óôåñãéüðïõëïò Ýêáíå ôï 20, óöñáãßæïíôáò ôç íßêç ôùí ÁåñÜôùí.

ÃñåâåíÜ ÁåñÜôá: Âßäñáò, ÄçìçôñéÜäçò, Óôåñãéüðïõëïò, Ôáóéüðïõëïò, Íôéíüðïõëïò, ×áìáôÜé (70’ ×áóôÜò), Ðáðáêþóôáò (70’ ×áñéæüðïõëïò), Äçìüðïõëïò, ÊáñáãéÜííçò (24’ ÁíáóôáóéÜäçò), ÌðáëïäÞìïò, ËÜëëïò Ð. Åèíéêüò Âáôåñïý: Áêñéôßäçò, Ïõìãéáëßäçò, ÔáïõóéÜíçò (56 ÅëåõèåñéÜäçò), Ìáíæôùëáò, ÌåôéêÜíïò, Ôóáëßäçò, Óáñéüãëïõ, Ìåôæáíßäçò (63’ ÃéáìáëÞò), ÑÝââáò, ÌÜíïò (77’ Ìðïýêáò), Ôóïýêñáò

Áêñßôáò Á÷ëÜäáòÐÁÏÊ ÁëåîÜíäñåéáò 1-1

ÊïæÜíç: ÃêáñáâÝëçò, Ôáêßäçò, Óõìåùíßäçò (78’ ÄáñáìÜñáò), Ðïæßäçò (75’ Ôñáõëüò), ÊÜëöáò, ÊáñáìðáôæÜêçò, Óéêáëüðïõëïò, Êïõëïõêßäçò, Æçíüâéïò, ÔïðÜëçò, Ðáðáäüðïõëïò (46’ Ìðüæéáñçò) ËåõêÜäéá Çìáèßáò : Êùíóôáíôéíüðïõëïò, ÌùõóéÜäçò, ×áëêßäçò, Êïõâáôóßäçò, Óßìïò, ÃéáïõôæÞò, ÓõìðåèÝñçò (90’ Ïñäïõëßäçò), Êïôæá÷ñÞóôïò, Æéïýñêïò (89’ ÂáêéÜíçò), Åîáñ÷ïò (90+3’ Óáñìðßíïò), Ôæåúñáíßäçò

ÃñåâåíÜ ÁåñÜôá-Åèíéêüò Âáôåñïý 2-0

Åìâüëéìç áãùíéóôéêÞ 21ç ÁãùíéóôéêÞ

ÂÁÈÌÏËÏÃÉÁ Ìáêåäïíéêüò ÊïæÜíçò ÔéôÜí Óåñâßùí Ìáêåäïíéêüò Öïýöá ÁÅ Åëßìåéáò ÅñìÞò Áóâåóôüðåôñáò ÁÅÐ Êáñáãéáííßùí ÁÓ Âåëâåíôü ÁÅ ÊïæÜíçò Ì. Áë. ¢ñäáóóáò ÁÌÓ ÃáëáôéíÞò ÊïæÜíç 2004 ÊÝíôáõñïò Ðñùôï÷ùñßïõ ÁíáãÝííçóç Ðôïë/äáò Áê. Ðïä. ÓéÜôéóôáò Ì. Áë. ×áñáõãÞò Ìáêåäïíéêüò ÓéÜôéóôáò

45 39 36 36 36 35 34 30 29 23 21 20 19 18 16 10

2-3 0-1 1-3 0-2 0-1 1-1 4-0 3- 7

Óôï äåýôåñï ìÝñïò, ç Áêáäçìßá Ðëáôáìþíá áéöíéäßáóå óôï 48’, üôáí ìå åêôÝëåóç öÜïõë ôïõ ÊõñôÝãïõ Ýêáíå ôï 0-1. Ôï ãêïë áõôü ìïýäéáóå ôïõò ãçðåäïý÷ïõò, ðïõ óõíÝ÷éóáí íá ðéÝæïõí, ùóôüóï äåí ìðïñïýóáí íá äéáóðÜóïõí ôçí áíôßðáëç Üìõíá. Óôï 84’ ï Êáñáëéüðïõëïò åß÷å Ýíá óïõô óôï äïêÜñé, åíþ óôçí åîÝëéîç ôçò öÜóçò, ïé öéëïîåíïýìåíïé âãÞêáí óå áíôåðßèåóç êáé ï Áðïóôïëéüò Ýêáíå ôï 0-2, «óöñáãßæïíôáò» ôç íßêç ôçò ïìÜäáò ôïõ. ÍÜïõóá: Ôóßãêáò, Ôóßëçò (25’ Âëá÷ïäÞìïò Æ./67’ Ôïýöáò), Áñãõñßïõ Ã., Ðåñçöáíüðïõëïò, ÐÝéêïò, Áñãõñßïõ Ð., Ìáõñßäçò, Ðåôñßäçò, Êáñáëéüðïõëïò, Âëá÷ïäÞìïò Á., ÐáóéáëÞò

íôÝñìðé. Ïé ãçðåäïý÷ïé Þôáí êáëýôåñïé êáé ðñïçãÞèçêáí 1-0 óôï 22’, ìå ôïí Ôóïýêëç íá óôÝëíåé ôçí ìðÜëá óôá äß÷ôõá ìå áðåõèåßáò åêôÝëåóç öÜïõë. Ôï óêïñ äåí Üëëáîå ùò ôï ôÝëïò ôïõ áãþíá. ÐÜíôùò, ëßãï ðñéí ôç ëÞîç ôïõ ðáé÷íéäéïý, óçìåéþèçêå Ýíôáîç óôçí åîÝäñá, ìå ôïõò ïðáäïýò ôùí ïìÜäùí íá áíôáëëÜæïõí áíôåãêëÞóåéò, áëëÜ ôá ðíåýìáôá çñÝìçóáí ãñÞãïñá.

Áêáäçìßá Ðëáôáìþíá: Óáñðüôáò, Óäïýãêáò (46’ ÁèáíáóéÜäçò), Ãêáñáãêïýíçò, Ðáðáãéáííüðïõëïò, Êïëáîßäçò (65’ Áðïóôïëéüò), Ïéêïíüìïõ, ÌáêñÜêçò, ÊõñôÝãïò, ÔáñáóéÜäçò (85’ Ëáìðñéáíßäçò), ÊáëáìðÜêáò, Óôïýìðïò

ÊÜóôùñ: ÔÝãïò, Ãêïýñëéáò (84’ Ôïýëéïò), ÄéíÜäçò, Ðáíáãéùôßäçò, Óéïðüâïõ, Êáñáâáóßëçò, ÊáñáìáëÞò, ÌÞëéïò (51’ Öëßíäñçò), Ôæéþôæçò, Ôóïýêëçò, ÌáíôæÜíáò (75’ ÁíôùíéÜäçò)

Ç áíôåðßèåóç ôçò ÁëåîÜíäñåéáò óõíå÷ßæåôáé, ìå ôïõò «ðñÜóéíïõò» íá åðéêñáôïýí 1-0 ôçò ÁóôñáðÞò ÌåóïðïôáìéÜò êáé íá áðïëáìâÜíåé ôçí ìïíáîéÜ ôçò êïñõöÞò.

ÊáóôïñéÜ: Ìïõñæßäçò, ÌðáìðÜêïò, Ìðïñüæçò, Áíáãíùóôüðïõëïò, Ðåôñüðïõëïò, Êåñáìßäáò (73’ Ëßôóêáò Ê.), Ëßôóêáò Ä., ÌÞíïò, Âåëëßäçò, Óôáóéíüðïõëïò, ÌçëéÜôçò

Óôï ðñþôï çìß÷ñïíï äåí óçìåéþèçêå êÜôé ôï áîéïóçìåßùôï, ìå ôéò äýï ïìÜäåò íá ðáñïõóéÜæåôáé íùèñÝò, åíþ áðåßëçóáí åëÜ÷éóôá ôïõò äýï ôåñìáôïöýëáêåò. Óôï äåýôåñï ìÝñïò, ïé ãçðåäïý÷ïé áíÝâáóáí ôçí áðüäïóÞ ôïõò, êáé óôï 72’ ï Áâñáìßäçò ìå åêðëçêôéêü óïõô Ýêáíå ôï 1-0, áðïôÝëåóìá ðïõ äéáôçñÞèçêå ùò ôï ôÝëïò.

ÁëåîÜíäñåéáÁóôñáðÞ ÌåóïðïôáìéÜò 1-0

ÁóôñáðÞ Ìåóïðïôáìßáò: Ôóéëéãêßñçò, ×ñÞóôïõ, Óá÷óáíßäçò, Óáââßäçò, Éùóçößäçò, Óáëïíéêßäçò, ÐáëáéïäÞìïò (81’ Óéäçñüðïõëïò), ÁèáíáóéÜäçò, Áëåîáíäñßäçò, ÂÜóêïò, Êïêïâßäçò

×ùñßò íéêçôÞ Ýëçîå ôï ðáé÷íßäé óôç Öëþñéíá, êáèþò Áêñßôáò Á÷ëÜäáò êáé ÐÁÏÊ ÁëåîÜíäñåéáò áíáäåß÷ôçêáí éóüðáëïé 1-1.

ÐÁÏÊ ÁëåîÜíäñåéáò: Èåïäþñïõ, ÌðïõêëÜò, Êßôóáò ôïõ Ð. Å. (82’ Ðáôáôïýêáò), ÔæÝìðçò Í. (75’ Êßôóáò Â.), Êßôóáò Ð., Æá÷áñéïõäÜêçò, Êßôóáò È., Êßôóáò Ê. (75’ Êßôóáò ôïõ Ä. Å.), Ãïõëóïõæßäçò, ×áñéóïýäçò, Êßôóáò Ã.

Á’ ÅÐÓÊ

ÐïëëÜ ãêïë óôçí åìâüëéìç áãùíéóôéêÞ Ìðáì áðü ôçí ÊïæÜíç 2004 ÔÝóóåñá óôá ôÝóóåñá ãéá ôï Ìáêåäïíéêü ÊïæÜíçò ÍÝá íßêç ãéá ôá ÓÝñâéá

ÌÜëéóôá, ïé ãçðåäïý÷ïé æÞôçóáí ðÝíáëôé óôï 14’ óå ÷Ýñé ôïõ Ïéêïíüìïõ ìåôÜ áðü ðëÜãéï Üïõô ôïõ Êáñáëéüðïõëïõ. ÐáñÜ ôéò åõêáéñßåò ôçò ÍÜïõóáò, ôï 0-0 äéáôçñÞèçêå ùò ôçí áíÜðáõëá ôïõ çìé÷ñüíïõ.

ÁëåîÜíäñåéá: Ëáìðñüðïõëïò, Éôïýäçò, ÁíôÜìçò, Ðáðáäüðïõëïò, Ðáôñßêáò, Áâñáìüðïõëïò, Áâñáìßäçò, ÐéðéëéÜñçò (54’ Ôóáëþíçò), ×áëâáôæÞò (78’ ÐÞ÷áò), ÆùãñÜöïò, Èáìíßäçò (89’ ÌáãêëÜñáò)

Áêñßôáò Á÷ëÜäáò: Äåëçíáïýì, ÌðáæÜñçò, Êëüðôóçò, ÄåñëÞò, Ðáðáóôáýñïõ, ÆõãïìÜíçò, Êõñêüðïõëïò, ÂñÜíãêïò, Íôþíïò, Íôßíïò, ÁíáóôáóéÜäçò

Á’ ÅÐÓÊ

Ï ÊÜóôïñáò åßíáé ôï… áöåíôéêü ôçò ðüëçò, êáèþò åðéêñÜôçóå 1-0 ôçò ÊáóôïñéÜò, óôï ôïðéêü

ÍÜïõóá-Áêáäçìßá Ðëáôáìþíá 0-2

Ïé äýï ïìÜäåò åß÷áí áðü Ýíá çìß÷ñïíï õðåñï÷Þò, åíþ ïé ãçðåäïý÷ïé ôÝëåéùóáí ôï ðáé÷íßäé ìå åííÝá ðáßêôåò. Óôï 17’ ï ÐÁÏÊ ÁëåîÜíäñåéáò ðñïçãÞèçêå 0-1 ìå ãêïë ôïõ Æá÷áñéïõäÜêç, åíþ óôï 50’ ï Íôßíïò éóïöÜñéóå óå 1-1. Óôï 72’ áðïâëÞèçêå ï Ðáðáóôáýñïõ ìå äåýôåñç êßôñéíç, üðùò êáé ï Íôþíïò óôï 80’.

Óôéò íßêåò åðÝóôñåøáí ôá ÃñåâåíÜ ÁåñÜôá, åðéêñáôþíôáò 3-0 ôïõ Åèíéêïý Âáôåñïý, óå Ýíá ðáé÷íßäé ðïõ óçìáäåýôçêå áðü ôïí ôñáõìáôéóìü ôïõ ÃéáëáìÞ.

ÊÜóôùñ-ÊáóôïñéÜ 1-0

Óôï 84’ üìùò «ðÜãùóáí» üóïé âñÝèçêáí óôï ÄÁÊ Ãñåâåíþí, üôáí ï ÃéáìáëÞò óõãêñïýóôçêå ìå ôïí Óôåñãéüðïõëï. Ï íåáñüò Üóïò ôïõ Åèíéêïý Âáôåñïý õðÝóôç êÜôáãìá óôï ðüäé êáé ôï ðáé÷íßäé äéáêüðçêå ãéá ðåñßðïõ 10 ëåðôÜ, ìÝ÷ñé íá Ýñèåé ôï ÅÊÁ êáé íá ôïí ìåôáöÝñåé óôï íïóïêïìåßï.

Óôï äåýôåñï çìß÷ñïíï ç ÊïæÜíç ìðÞêå ðéï ïñåîÜôç, áëëÜ óôï 46’ ï Æçíüâéïò áóôü÷çóå óå ôåôá-ôåô ìå ôïí Êùíóôáíôéíüðïõëï. Ùò ôï ôÝëïò ôïõ áãþíá ÷Üèçêáí áñêåôÝò åõêáéñßåò, üìùò ôï 1-1 äéáôçñÞèçêå ùò ôï ôÝëïò.

ÊÝíôáõñïò Ðñùôï÷ùñßïõ - ÅñìÞò Áóâåóôüðåôñáò Ì. Áë. ¢ñäáóóáò - Ìáêåäïíéêüò Öïýöá ÁÌÓ ÃáëáôéíÞò - ÔéôÜí Óåñâßùí Ìáêåäïíéêüò ÓéÜôéóôáò - Ìáêåäïíéêüò ÊïæÜíçò ÁÅÐ Êáñáãéáííßùí - ÊïæÜíç 2004 ÁÅ ÊïæÜíçò - Áêáäçìßá ÓéÜôéóôáò ÁÓ Âåëâåíôü - Ì. Áë. ×áñáõãÞò ÁíáãÝííçóç Ðôïë/äáò - ÁÅ Åëßìåéáò

ÐáñáóêåõÞ 16 Ìáñôßïõ 2012

Ìå ôï «äéðëü» áðÝäñáóå áðü ôç ÍÜïõóá ç Áêáäçìßá Ðëáôáìþíá, êáèþò íßêçóå 2-0 ôçí ôïðéêÞ ïìÜäá, óå Ýíá ðáé÷íßäé ðïõ ïé ãçðåäïý÷ïé åß÷áí ôçí õðåñï÷Þ. Óôï ãÞðåäï ðÜíù áðü 800 ïðáäïß ôçò ÍÜïõóáò áíôáðïêñßèçêáí óôï êÜëåóìá ôçò äéïßêçóçò, ùóôüóï åßäáí ôçí ïìÜäá ôïõò íá ðñïóðáèåß, áëëÜ íá ìçí ìðïñåß íá âÜëåé ãêïë êáé ôåëéêÜ íá õðï÷ñåþíåôáé óå Þôôá. ÐÜíôùò, ìåôÜ ôï ôÝëïò ôïõ áãþíá ÷åéñïêñüôçóáí ôïõò ðáßêôåò ôïõ Âáóßëç Áñãõñßïõ. Óôï ðñþôï çìß÷ñïíï ç õðåñï÷Þ ôùí «ãáëÜæéùí» Þôáí óõíôñéðôéêÞ, åéäéêÜ ìåôÜ ôï ðñþôï 15ëåðôï.

ÈÝóç 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Âáèìïëïãßá ÏìÜäá ÁëåîÜíäñåéá Áêáäçìßá Ðëáôáìþíá ÍÜïõóá ËåõêÜäéá Çìáèßáò ÊÜóôùñ ÁÏ ÊïæÜíç ÃñåâåíÜ ÁåñÜôá Ðõñóüò Ãñåâåíþí Åèíéêüò Âáôåñïý Ðåñäßêêáò ÊáóôïñéÜ ÁóôñáðÞ ÌåóïðïôáìéÜò ÐÁÏÊ ÁëåîÜíäñåéáò Áêñßôáò Á÷ëÜäáò Íßêç ÁãêáèéÜò

Áãþíåò 17 16 15 17 16 15 16 15 15 14 16 13 15 15 17

Âáèìïß 35 34 33 33 29 27 26 22 19 19 16 13 12 5 3

ÌïéñÜóôçêáí ãêïë êáé åíôõðþóåéò ÁÅ ÊïæÜíçò - Á. ÓéÜôéóôáò 1-1

Éóüðáëåò ìå 1-1 áíáäåß÷èçêáí ÁÅÊ êáé Áêáäçìßá ÓéÜôéóôáò óôï ðáé÷íßäé ôçò 21çò áãùíéóôéêÞò ôçò Á' Êáôçãïñßáò ÅÐÓ ÊïæÜíçò ðïõ Ýãéíå óôï Óôñáôéùôéêü ÃÞðåäï. Ç ÁÅÊ îåêßíçóå ôï ðáé÷íßäé ÷ùñßò Ýîé âáóéêïýò ðáßêôåò, êáèþò Ýëåéðáí ãéá äéÜöïñïõò ëüãïõò ïé ÂïõñíÜæïò, Êáñáãåþñãïò, ÊéïõëôæÞò, ÌðÝìðçò, ÔæÝëïò êáé Ôóïëáêßäçò. Ï ôåëåõôáßïò ìÜëéóôá Þñèå óôï ãÞðåäï áðü ôç äïõëåéÜ óôç äéÜñêåéá ôïõ äåõôÝñïõ çìé÷ñüíïõ, ìðÞêå áëëáãÞ óôï 79' êáé éóïöÜñéóå ìå ùñáßï öÜïõë óôï 82'. Áðïõóßåò åß÷å êáé ç Áêáäçìßá ÓéÜôéóôáò ðïõ "êáéãüôáí" ãéá ôïõò âáèìïýò óôçí ðñïóðÜèåéá ðïõ êÜíåé íá áðïöýãåé ôïí õðïâéâáóìü. Ïé öéëïîåíïýìåíïé êáôÜöåñáí íá ðñïçãçèïýí áëëÜ äåí ìðüñåóáí íá êñáôÞóïõí ôï ðïëýôéìï ôñßðïíôï. Óôï ðñþôï çìß÷ñïíï Ýãéíå ðáé÷íßäé êÝíôñïõ, ÷ùñßò ðïëëÝò öÜóåéò ìðñïóôÜ óôéò äýï åóôßåò. Óôï 24' ãõñéóôÞ êåöáëéÜ ôïõ Ðáðáñßæïõ ðÝñáóå ëßãï ðÜíù áðü ôï ïñéæüíôéï äïêÜñé. Óôï 33' óõñôü öÜïõë ôïõ ÓêñÝêá óôï ðñþôï äïêÜñé, ï Óáââßäçò ðÝñáóå ðÜíù áðü ôç ìðÜëá, áëëÜ ï Ößëéïò äåí áéöíéäéÜóôçêå êáé ìðëüêáñå. Óôï 35' ðñïóðÜèåéá êáé óÝíôñá ôïõ Ä. Æéþãïõ áðü äåîéÜ, ìå ôïí Ðå÷ëéâáíßäç íá ìðëïêÜñåé ôç ìðÜëá ìå õðåñÝíôáóç ðñéí áõôÞ öôÜóåé óôïí Ðáðáñßæï. Óôï äåýôåñï ìÝñïò ç ÁÅÊ ìðÞêå ðéï äõíáôÜ êáé ðßåóå ãéá Ýíá åéêïóÜëåðôï ôçí Áêáäçìßá, ÷ùñßò üìùò íá êáôáöÝñåé íá óêïñÜñåé. Óôç óõíÝ÷åéá ïé öéëïîåíïýìåíïé éóïññüðçóáí, Ýêáíáí êÜðïéåò åðéèåôéêÝò ðñïóðÜèåéåò êáé êáôÜöåñáí íá ðñïçãçèïýí óôï 72'. Êé åíþ üëá Ýäåé÷íáí üôé ïé öéëïîåíïýìåíïé èá ðÜñïõí ôï ôñßðïíôï, ôï öÜïõë ôïõ Ôóïëáêßäç äÝêá ëåðôÜ áñãüôåñá Ýäùóå ôïí Ýíá âáèìü óôïõò êéôñéíüìáõñïõò. Óôï 47' ìåãÜëç åõêáéñßá ãéá ôçí ÁÅÊ üôáí áðü óÝíôñá ôïõ ÃêÜëéïõ ï Óéáìðáíüðïõëïò áðü êïíôÜ Ýðéáóå ôçí êåöáëéÜ ðÜíù áðü ôï ïñéæüíôéï äïêÜñé. Óôï 62' êáëü óïõô ôïõ Ñçíéþôç áðü ìáêñéÜ ðÝñáóå ëßãï Üïõô. Óôï 65' ðáñÜëëçëç óÝíôñá ôïõ ÓêñÝêá, áëëÜ ï ÌðïãÜò ðñïôßìçóå íá ãõñßóåé ôç ìðÜëá óôçí ðåñéï÷Þ áíôß íá óïõôÜñåé áðü êáëÞ èÝóç. Óôï 72' áðü ëÜèïò ðÜóá ôïõ Ñçíéþôç ç ìðÜëá êáôÝëçîå óôïí ÄçìÞôñç Æéþãï ðïõ ìå äõíáôü áñéóôåñü óïõô ôçí Ýóôåéëå óôá äß÷ôõá êÜíïíôáò ôï 0-1. Óôï 82' ï ... Üñôé áöé÷èåßò áðü ôç äïõëåéÜ ÃéÜííçò Ôóïëáêßäçò ìå ùñáßï öÜïõë Ýîù áðü ôçí ðåñéï÷Þ Ýêáíå ôï 1-1.

Óôï 86' äõíáôü óïõô ôïõ Ã. Æéþãïõ áðÝêñïõóå ìå äõóêïëßá ï Ðå÷ëéâáíßäçò óå êüñíåñ. Óôï 89' áêõñþèçêå ãêïë ôïõ Ðáðáñßæïõ ãéáôß ðÞñå ôç ìðÜëá ìå ôï ÷Ýñé ðñéí óïõôÜñåé. Óôï 93' ìðáëéÜ ôïõ Ðáðáâñáìßäç óôïí ðñïùèçìÝíï Óáââßäç ðïõ äåí Ýðéáóå êáëÜ ôï óïõô, óôÝëíïíôáò ôç ìðÜëá øçëÜ Üïõô. ÁÅ ÊïæÜíçò (Ìáëïýôáò): Ðå÷ëéâáíßäçò, ÃêÜëéïò, Ñçíéþôçò, Óáââßäçò, Êïõôóïõóßìïò, ×áúíôïýôçò, Íôïýêá, Ðáðáâñáìßäçò, Óéáìðáíüðïõëïò (79' Ôóïëáêßäçò), ÓêñÝêáò, ÌðïãÜò. Áêáäçìßá ÓéÜôéóôáò: Ößëéïò, ÃñÜâáò, ÐëÜíïò, Ôñéáíôáöýëëïõ, Â. Æéþãïò, Ôóßôóáò, Ã. Æéþãïò, Ä. Æéþãïò, ÌïõóôÜêáò (65' ÌðïýñôæïòÃêüìåè), ÔóáêíÜêçò (80' Êáôóßñçò), Ðáðáñßæïò. ÄéáéôçôÞò: ÊáñáôÝñðïò Âïçèïß: ÃåùñãéÜäçò, ÊïõíôïõñÜêçò.


ÈÁÑÑÏÓ

7

ÅðéìÝëåéá Ãéþñãïò Êáôóßêáò email: “vigelk5koz@yahoo.gr”

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 16 Ìáñôßïõ 2012

Óôçí ôåëéêÞ åõèåßá ôá ìðáñÜæ áíüäïõ ãéá ôç Ē ÅèíéêÞ

Ï ó÷åäéáóìüò ôùí áãþíùí ìðáñÜæ ôùí ðñùôáèëçôþí ôùí Åíþóåùí ãéá ôçí Üíïäï óôç Ē ÅèíéêÞ ôç íÝá ÷ñïíéÜ Ý÷åé ìðåé óôçí ôåëéêÞ åõèåßá. Ç ÅðéôñïðÞ Ä’ ÅèíéêÞò ôçò ÅÐÏ áðïöÜóéóå ôï… ÷ñïíïäéÜãñáììá ôçò äéáäéêáóßáò ôùí ðëÝé ïö áíüäïõ, üðïõ èá óõììåôÝ÷ïõí ïé 56 ðñùôáèëçôÝò Åíþóåùí (ïé ÅÐÓ Áèçíþí, ÐåéñáéÜ, Ìáêåäïíßáò óõììåôÝ÷ïõí ìå äýï ïìÜäåò). ÌÝ÷ñé ôá ìÝóá Áðñßëç, èá ðñÝðåé íá Ý÷ïõí áíáäåé÷ôåß ïé ðñùôáèëçôÝò êáé óôéò 18/4 èá ãßíåé ç êëÞñùóç ôùí áãþíùí. Ôï ìßíé ðñùôÜèëçìá èá äéåîá÷èåß óå 14 ïìßëïõò ôùí 4 ïìÜäùí, üðïõ ïé äýï ïìÜäåò áðü êÜèå üìéëï èá ðÜñïõí ôï åéóéôÞñéï ãéá ôç Ē ÅèíéêÞ. Ïé áãþíåò èá îåêéíÞóïõí óôéò 13 ÌáÀïõ, åíþ èá ïëïêëçñùèïýí óôéò 30 ÌáÀïõ, ìå ôá (Ýîé) ðáé÷íßäéá íá äéåîÜãïíôáé ÔåôÜñôç êáé ÊõñéáêÞ. Ðñéí ôçí êëÞñùóç, èá áíáêïéíùèåß êáé ç ðñïêÞñõîç ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò. Áîßæåé íá óçìåéùèåß, ðùò ëüãù äéáöïñåôéêþí êáíïíéóìþí áíÜ ¸íùóç, äåí èá õðÜñ÷åé çëéêéáêü üñéï óôïõò ðáßêôåò Þ õðï÷ñåùôéêÞ óõììåôï÷Þ ìéêñþí ðáéêôþí óôç åíäåêÜäá, åíþ äéêáßùìá óõììåôï÷Þò èá Ý÷ïõí êáé áëëïäáðïß ðïäïóöáéñéóôÝò, êÜôé ðïõ áðáãïñåýåôáé óôç Ē ÅèíéêÞ. ÐáñÜëëçëá, üëåò ïé áíáìåôñÞóåéò èá ãßíïõí óå ãÞðåäá ìå ÷ëïïôÜðçôá êáé ü÷é óå… ÷ùìÜôéíá, üðùò óõíçèßæåôáé óå ìåñéêÝò Åíþóåéò. ÁíáëõôéêÜ ïé 14 üìéëïé: 1ïò ÏÌÉËÏÓ: Åâñïò, ÈñÜêç, ÎÜíèç, ÊáâÜëá 2ïò ÏÌÉËÏÓ: ÅÐÓ Ìáêåäïíßáò (1), ÄñÜìá, ÓÝññåò, Êéëêßò 3ïò ÏÌÉËÏÓ: ÅÐÓ Ìáêåäïíßáò (1), ×áëêéäéêÞ, Çìáèßá, ÐÝëëá 4ïò ÏÌÉËÏÓ: ÃñåâåíÜ, ÊïæÜíç, Öëþñéíá, ÊáóôïñéÜ 5ïò ÏÌÉËÏÓ: Ôñßêáëá, ¹ðåéñïò, Èåóðñùôßá, ÊÝñêõñá 6ïò ÏÌÉËÏÓ: Ðéåñßá, Êáñäßôóá, Èåóóáëßá, ËÜñéóá 7ïò ÏÌÉËÏÓ: Öèéþôéäá, Åõñõôáíßá, Âïéùôßá, Åýâïéá Ē ÅèíéêÞ Ôá ðáé÷íßäéá ìå ìéá ìáôéÜ ÍÝï óôñáâïðÜôçìá ôçò ÊïæÜíçò ¹ôôá êáé ãéá ôï Âáôåñü ÊïæÜíç-ËåõêÜäéá 1-1 Éóüðáëïé áíáäåß÷ôçêáí 1-1 ÊïæÜíç êáé ËåõêÜäéá, óå Ýíá ðïëý êáëü êáé ðïéïôéêü ðáé÷íßäé.Ôá ËåõêÜäéá îåêßíçóáí äõíáôÜ óôï ðáé÷íßäé, üìùò ïé ãçðåäïý÷ïé êáôÜöåñáí íá ðñïçãçèïýí óôï óêïñ. Óôï 20’ ìåôÜ áðü óÝíôñá ôïõ ÔïðÜëç, ï Êïôóá÷ñÞóôïò åðé÷åßñçóå íá ãõñßóåé ôçí ìðÜëá

óôïí Êùíóôáíôéíüðïõëï, ï ïðïßïò äåí Þôáí óôç óùóôÞ èÝóç êáé ç ìðÜëá êáôÝëçîå óôá äß÷ôõá ôïõ ãéá ôï 1-0. Ïé öéëïîåíïýìåíïé ðñïóðÜèçóáí íá áðáíôÞóïõí óôï 29’, áëëÜ ôï öÜïõë ôïõ ¸îáñ÷ïõ ðÝñáóå ðÜíù áðü ôçí åóôßá. Óôï 42’ üìùò ìåôÜ áðü ùñáßá óõíåñãáóßá ôùí Æïýñêïõ êáé Êïôóá÷ñÞóôïõ, ç ìðÜëá Ýöôáóå óôïí Óßìï, ï ïðïßïò ìå øçëïêñåìáóôü óïõô éóïöÜñéóå óå 1-1. Óôï 44’ ç ïìÜäá ôçò Çìáèßáò æÞôçóå ðÝíáëôé óå ÷Ýñé ôïõ ÊáñáìðáôæÜêç. Óôï äåýôåñï çìß÷ñïíï ç ÊïæÜíç ìðÞêå ðéï ïñåîÜôç, áëëÜ óôï 46’ ï Æçíüâéïò áóôü÷çóå óå ôåôá-ôåô ìå ôïí Êùíóôáíôéíüðïõëï. Ùò ôï ôÝëïò ôïõ áãþíá ÷Üèçêáí áñêåôÝò åõêáéñßåò, üìùò ôï 1-1 äéáôçñÞèçêå ùò ôï ôÝëïò. ÊïæÜíç: ÃêáñáâÝëçò, Ôáêßäçò, Óõìåùíßäçò (78’ ÄáñáìÜñáò), Ðïæßäçò (75’ Ôñáõëüò), ÊÜëöáò, ÊáñáìðáôæÜêçò, Óéêáëüðïõëïò, Êïõëïõêßäçò, Æçíüâéïò, ÔïðÜëçò, Ðáðáäüðïõëïò (46’ Ìðüæéáñçò) ËåõêÜäéá Çìáèßáò : Êùíóôáíôéíüðïõëïò, ÌùõóéÜäçò, ×áëêßäçò, Êïõâáôóßäçò, Óßìïò, ÃéáïõôæÞò, ÓõìðåèÝñçò (90’ Ïñäïõëßäçò), Êïôæá÷ñÞóôïò, Æéïýñêïò (89’ ÂáêéÜíçò), Åîáñ÷ïò (90+3’ Óáñìðßíïò), Ôæåúñáíßäçò

ÑÝââáò, ÌÜíïò (77’ Ìðïýêáò), Ôóïýêñáò

Áêñßôáò Á÷ëÜäáò-ÐÁÏÊ ÁëåîÜíäñåéáò 1-1 ×ùñßò íéêçôÞ Ýëçîå ôï ðáé÷íßäé óôç Öëþñéíá, êáèþò Áêñßôáò Á÷ëÜäáò êáé ÐÁÏÊ ÁëåîÜíäñåéáò áíáäåß÷ôçêáí éóüðáëïé 1-1. Ïé äýï ïìÜäåò åß÷áí áðü Ýíá çìß÷ñïíï õðåñï÷Þò, åíþ ïé ãçðåäïý÷ïé ôÝëåéùóáí ôï ðáé÷íßäé ìå åííÝá ðáßêôåò. Óôï 17’ ï ÐÁÏÊ ÁëåîÜíäñåéáò ðñïçãÞèçêå 0-1 ìå ãêïë ôïõ Æá÷áñéïõäÜêç, åíþ óôï 50’ ï Íôßíïò éóïöÜñéóå óå 1-1. Óôï 72’ áðïâëÞèçêå ï Ðáðáóôáýñïõ ìå äåýôåñç êßôñéíç, üðùò êáé ï Íôþíïò óôï 80’. Áêñßôáò Á÷ëÜäáò: Äåëçíáïýì, ÌðáæÜñçò, Êëüðôóçò, ÄåñëÞò, Ðáðáóôáýñïõ, ÆõãïìÜíçò, Êõñêüðïõëïò, ÂñÜíãêïò, Íôþíïò, Íôßíïò, ÁíáóôáóéÜäçò ÐÁÏÊ ÁëåîÜíäñåéáò: Èåïäþñïõ, ÌðïõêëÜò, Êßôóáò ôïõ Ð. Å. (82’ Ðáôáôïýêáò), ÔæÝìðçò Í. (75’ Êßôóáò Â.), Êßôóáò Ð., Æá÷áñéïõäÜêçò, Êßôóáò È., Êßôóáò Ê. (75’ Êßôóáò ôïõ Ä. Å.), Ãïõëóïõæßäçò, ×áñéóïýäçò, Êßôóáò Ã.

ÃñåâåíÜ ÁåñÜôá-Åèíéêüò Âáôåñïý 2-0 Óôéò íßêåò åðÝóôñåøáí ôá ÃñåâåíÜ ÁåñÜôá, åðéêñáôþíôáò 3-0 ôïõ Åèíéêïý Âáôåñïý, óå Ýíá ðáé÷íßäé ðïõ óçìáäåýôçêå áðü ôïí ôñáõìáôéóìü ôïõ ÃéáëáìÞ. Ïé ãçðåäïý÷ïé ìðÞêáí äõíáôÜ óôï ðáé÷íßäé êáé óôï 2’ óïõô ôïõ ÊáñáãéÜííç óôáìÜôçóå óôï ïñéæüíôéï äïêÜñé. Óôï 8’ üìùò ìåôÜ áðü ðÜóá ôïõ ×áìáôÜé, ï ÊáñáãéÜííçò Ýêáíå ôï 1-0. Óôï 14’ ï ×áìáôÜé íéêÞèçêå áðü ôïí Áêñéôßäç óå ôåô-á-ôåô. Ç åéêüíá ôïõ áãþíá äåí Üëëáîå óôï äåýôåñï çìß÷ñïíï, ìå ôïí Åèíéêü Âáôåñïý íá ìçí ìðïñåß íá áíôéäñÜóåé. Óôï 65’ ï Óôåñãéüðïõëïò Ýêáíå ôï 20, óöñáãßæïíôáò ôç íßêç ôùí ÁåñÜôùí. Óôï 84’ üìùò «ðÜãùóáí» üóïé âñÝèçêáí óôï ÄÁÊ Ãñåâåíþí, üôáí ï ÃéáìáëÞò óõãêñïýóôçêå ìå ôïí Óôåñãéüðïõëï. Ï íåáñüò Üóïò ôïõ Åèíéêïý Âáôåñïý õðÝóôç êÜôáãìá óôï ðüäé êáé ôï ðáé÷íßäé äéáêüðçêå ãéá ðåñßðïõ 10 ëåðôÜ, ìÝ÷ñé íá Ýñèåé ôï ÅÊÁ êáé íá ôïí ìåôáöÝñåé óôï íïóïêïìåßï. ÃñåâåíÜ ÁåñÜôá: Âßäñáò, ÄçìçôñéÜäçò, Óôåñãéüðïõëïò, Ôáóéüðïõëïò, Íôéíüðïõëïò, ×áìáôÜé (70’ ×áóôÜò), Ðáðáêþóôáò (70’ ×áñéæüðïõëïò), Äçìüðïõëïò, ÊáñáãéÜííçò (24’ ÁíáóôáóéÜäçò), ÌðáëïäÞìïò, ËÜëëïò Ð. Åèíéêüò Âáôåñïý: Áêñéôßäçò, Ïõìãéáëßäçò, ÔáïõóéÜíçò (56 ÅëåõèåñéÜäçò), Ìáíæôùëáò, ÌåôéêÜíïò, Ôóáëßäçò, Óáñéüãëïõ, Ìåôæáíßäçò (63’ ÃéáìáëÞò),

Á’ ÅÐÓÊ

Äõóêïëåýôçêå ,áëëÜ ðÝñáóå êé áðü ôç ÓéÜôéóôá ï Ìáêåäïíéêüò ÊïæÜíçò Ìáêåäïíéêüò ÓéÜôéóôáò – Ìáêåäïíéêüò ÊïæÜíçò 0-2

Óå Ýíá ìÝôñéï ðïéïôéêÜ ðáé÷íßäé áðü Ìáêåäïíéêü ÓéÜôéóôáò êáé Ìáêåäïíéêü ÊïæÜíçò . Ïé öéëïîåíïýìåíïé êáôÜöåñáí íá ðÜñïõí ìéá óçìáíôéêÞ íßêç óôç ÓéÜôéóôá ìå 0-2 êáé íá óõìðëçñþóïõí ôÝóóåñéò íßêåò óôá ôÝóóåñá ôåëåõôáßá ðáé÷íßäéá ãéá ôï ðñùôÜèëçìá ôçò Á´ÅÐÓÊ. Ìðïñåß ç åìöÜíéóç ôùí öéëïîåíïýìåíùí íá Þôáí ìÝôñéá, áëëÜ äçìéïýñãçóáí åõêáéñßåò ðÝôõ÷áí äýï ãêïë åß÷áí Ýíá äïêÜñé êáé ôï èåôéêü åßíáé ðùò Ýöõãáí ìå ôïõò ôñåéò âáèìïýò êñáôþíôáò ôç äéáöïñÜ áóöáëåßáò áðü ôïõò äéþêôåò ôïõò. Áðü ôçí Üëëç ï Ìáêåäïíéêüò ÓéÜôéóôáò ðÜëåøå ôï ðáé÷íßäé êáé ôï óßãïõñï åßíáé ðþò áí Ýäåé÷íå ôÝôïéï ðñüóùðï áðü ôçí áñ÷Þ ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò, ü÷é ìüíï äå èá êéíäýíåõå áëëÜ èá Þôáí øçëÜ óôçí âáèìïëïãßá. Ôá ãêïë ãéá ôïõò íéêçôÝò ðÝôõ÷áí ï Êïõôïýëáò óôï 37´ ðïõ êÝñäéóå ôï ñéìðÜïõíô óôï óïõô ôïõ Óôáöõëßäç óôï äïêÜñé êé Ýêáíå ôï 0-1 ìå êïíôéíü ðëáóÝ êáé ï Óôáöõëßäçò óôï 63´ýóôåñá áðü óïõô ôïõ ÓáêáëÞ. Ïé öéëïîåíïýìåíïé åß÷áí êáé Ýíá äïêÜñé óôï 51´ìå ôïí Êïõìðïýñá. Ïé ãçðåäïý÷ïé åß÷áí êáëÝò óôéãìÝò óôï 20´êáé óôï 64´ìå ôïí ÍôÝñï êáé óôï 75´ìå ôïí Óôåñãßïõ Ï Ìáêåäïíéêüò ÊïæÜíçò óõã÷áßñåé ôï Ä.Ó ôïõ Ìáêåäïíéêïý ÓéÜôéóôáò ãéá ôçí Üøïãç öéëïîåíßá. ÓõëëõðçôÞñéá áðü ôïí Ö.Ó Ìáêåäïíéêüò ÓéÜôéóôáò óôïí ðñüåäñï ôïõ Ìáêåäïíéêïý ÊïæÜíçò Ã. Êáôóßêá ãéá ôïí ÷áìü ôçò ìçôÝñá

ôïõ. Ö.Ó. Ìáêåäïíéêüò ÓéÜôéóôáò: Äáúíáò Á., Íôßíáò( 70' Ôóéáïýóçò ), Âåñâåñïýäçò ËÜôóéïò, ÌðëéÜãêïò, Ìðïýñôæïò (61' ÅëåõèåñéÜäçò), Óôåñãßïõ Ê. Ðáôïýñé Ôæéïýêáëéáò, Ìáñïýêçò, ÍôÝñïò Ã. Ö.Ó. Ìáêåäïíéêüò ÊïæÜíçò :Âáñõôéìßäçò, Áíôùíüðïõëïò Ãñ., Êïõìðïýñáò, ÐçãáäÜò, Êïõôóþíáò (77´Ðáðáäüðïõëïò) , Óôáöõëßäçò, Ëáìðßñçò, ÓáêáëÞò , ÍéêïëÜïõ, Êïõôïýëáò(Æá÷áñßáò), ÐÜôóéïò( 46’ ÅõèõìéÜäçò).

ÅÐÉËÏÃÅÓ ÁÈËÇÔÉÊÙÍ ÌÅÔÁÄÏÓÅÙÍ

ÐÁÏÊ

ÊÜóôùñ-ÊáóôïñéÜ 1-0 Ï ÊÜóôïñáò åßíáé ôï… áöåíôéêü ôçò ðüëçò, êáèþò åðéêñÜôçóå 1-0 ôçò ÊáóôïñéÜò, óôï ôïðéêü íôÝñìðé. Ïé ãçðåäïý÷ïé Þôáí êáëýôåñïé êáé ðñïçãÞèçêáí 1-0 óôï 22’, ìå ôïí Ôóïýêëç íá óôÝëíåé ôçí ìðÜëá óôá äß÷ôõá ìå áðåõèåßáò åêôÝëåóç öÜïõë. Ôï óêïñ äåí Üëëáîå ùò ôï ôÝëïò ôïõ áãþíá. ÐÜíôùò, ëßãï ðñéí ôç ëÞîç ôïõ ðáé÷íéäéïý, óçìåéþèçêå Ýíôáîç óôçí åîÝäñá, ìå ôïõò ïðáäïýò ôùí ïìÜäùí íá áíôáëëÜæïõí áíôåãêëÞóåéò, áëëÜ ôá ðíåýìáôá çñÝìçóáí ãñÞãïñá. ÊÜóôùñ: ÔÝãïò, Ãêïýñëéáò (84’ Ôïýëéïò), ÄéíÜäçò, Ðáíáãéùôßäçò, Óéïðüâïõ, Êáñáâáóßëçò, ÊáñáìáëÞò, ÌÞëéïò (51’ Öëßíäñçò), Ôæéþôæçò, Ôóïýêëçò, ÌáíôæÜíáò (75’ ÁíôùíéÜäçò) ÊáóôïñéÜ: Ìïõñæßäçò, ÌðáìðÜêïò, Ìðïñüæçò, Áíáãíùóôüðïõëïò, Ðåôñüðïõëïò, Êåñáìßäáò (73’ Ëßôóêáò Ê.), Ëßôóêáò Ä., ÌÞíïò, Âåëëßäçò, Óôáóéíüðïõëïò, ÌçëéÜôçò

ÍÜïõóá-Áêáäçìßá Ðëáôáìþíá 0-2 Ìå ôï «äéðëü» áðÝäñáóå áðü ôç ÍÜïõóá ç Áêáäçìßá Ðëáôáìþíá, êáèþò íßêçóå 2-0 ôçí ôïðéêÞ ïìÜäá, óå Ýíá ðáé÷íßäé ðïõ ïé ãçðåäïý÷ïé åß÷áí ôçí õðåñï÷Þ.

Óôï ãÞðåäï ðÜíù áðü 800 ïðáäïß ôçò ÍÜïõóáò áíôáðïêñßèçêáí óôï êÜëåóìá ôçò äéïßêçóçò, ùóôüóï åßäáí ôçí ïìÜäá ôïõò íá ðñïóðáèåß, áëëÜ íá ìçí ìðïñåß íá âÜëåé ãêïë êáé ôåëéêÜ íá õðï÷ñåþíåôáé óå Þôôá. ÐÜíôùò, ìåôÜ ôï ôÝëïò ôïõ áãþíá ÷åéñïêñüôçóáí ôïõò ðáßêôåò ôïõ Âáóßëç Áñãõñßïõ. Óôï ðñþôï çìß÷ñïíï ç õðåñï÷Þ ôùí «ãáëÜæéùí» Þôáí óõíôñéðôéêÞ, åéäéêÜ ìåôÜ ôï ðñþôï 15ëåðôï. ÌÜëéóôá, ïé ãçðåäïý÷ïé æÞôçóáí ðÝíáëôé óôï 14’ óå ÷Ýñé ôïõ Ïéêïíüìïõ ìåôÜ áðü ðëÜãéï Üïõô ôïõ Êáñáëéüðïõëïõ. ÐáñÜ ôéò åõêáéñßåò ôçò ÍÜïõóáò, ôï 0-0 äéáôçñÞèçêå ùò ôçí áíÜðáõëá ôïõ çìé÷ñüíïõ. Óôï äåýôåñï ìÝñïò, ç Áêáäçìßá Ðëáôáìþíá áéöíéäßáóå óôï 48’, üôáí ìå åêôÝëåóç öÜïõë ôïõ ÊõñôÝãïõ Ýêáíå ôï 0-1. Ôï ãêïë áõôü ìïýäéáóå ôïõò ãçðåäïý÷ïõò, ðïõ óõíÝ÷éóáí íá ðéÝæïõí, ùóôüóï äåí ìðïñïýóáí íá äéáóðÜóïõí ôçí áíôßðáëç Üìõíá. Óôï 84’ ï Êáñáëéüðïõëïò åß÷å Ýíá óïõô óôï äïêÜñé, åíþ óôçí åîÝëéîç ôçò öÜóçò, ïé öéëïîåíïýìåíïé âãÞêáí óå áíôåðßèåóç êáé ï Áðïóôïëéüò Ýêáíå ôï 0-2, «óöñáãßæïíôáò» ôç íßêç ôçò ïìÜäáò ôïõ. ÍÜïõóá: Ôóßãêáò, Ôóßëçò (25’ Âëá÷ïäÞìïò Æ./67’ Ôïýöáò), Áñãõñßïõ Ã., Ðåñçöáíüðïõëïò, ÐÝéêïò, Áñãõñßïõ Ð., Ìáõñßäçò, Ðåôñßäçò, Êáñáëéüðïõëïò, Âëá÷ïäÞìïò Á., ÐáóéáëÞò Áêáäçìßá Ðëáôáìþíá: Óáñðüôáò, Óäïýãêáò (46’ ÁèáíáóéÜäçò), Ãêáñáãêïýíçò, Ðáðáãéáííüðïõëïò, Êïëáîßäçò (65’ Áðïóôïëéüò), Ïéêïíüìïõ, ÌáêñÜêçò, ÊõñôÝãïò, ÔáñáóéÜäçò (85’ Ëáìðñéáíßäçò), ÊáëáìðÜêáò, Óôïýìðïò

ÁëåîÜíäñåéá-ÁóôñáðÞ ÌåóïðïôáìéÜò 1-0 Ç áíôåðßèåóç ôçò ÁëåîÜíäñåéáò óõíå÷ßæåôáé, ìå ôïõò «ðñÜóéíïõò» íá åðéêñáôïýí 1-0 ôçò ÁóôñáðÞò ÌåóïðïôáìéÜò êáé íá áðïëáìâÜíåé ôçí ìïíáîéÜ ôçò êïñõöÞò. Óôï ðñþôï çìß÷ñïíï äåí óçìåéþèçêå êÜôé ôï áîéïóçìåßùôï, ìå ôéò äýï ïìÜäåò íá ðáñïõóéÜæåôáé íùèñÝò, åíþ áðåßëçóáí åëÜ÷éóôá ôïõò äýï ôåñìáôïöýëáêåò. Óôï äåýôåñï ìÝñïò, ïé ãçðåäïý÷ïé áíÝâáóáí ôçí áðüäïóÞ ôïõò, êáé óôï 72’ ï Áâñáìßäçò ìå åêðëçêôéêü óïõô Ýêáíå ôï 1-0, áðïôÝëåóìá ðïõ äéáôçñÞèçêå ùò ôï ôÝëïò. ÁëåîÜíäñåéá: Ëáìðñüðïõëïò, Éôïýäçò, ÁíôÜìçò, Ðáðáäüðïõëïò, Ðáôñßêáò, Áâñáìüðïõëïò, Áâñáìßäçò, ÐéðéëéÜñçò (54’ Ôóáëþíçò), ×áëâáôæÞò (78’ ÐÞ÷áò), ÆùãñÜöïò, Èáìíßäçò (89’ ÌáãêëÜñáò) ÁóôñáðÞ Ìåóïðïôáìßáò: Ôóéëéãêßñçò, ×ñÞóôïõ, Óá÷óáíßäçò, Óáââßäçò, Éùóçößäçò, Óáëïíéêßäçò, ÐáëáéïäÞìïò (81’ Óéäçñüðïõëïò), ÁèáíáóéÜäçò, Áëåîáíäñßäçò, ÂÜóêïò, Êïêïâßäçò

Á’ ÅÐÓÊ

Âüìâá óôçí Îçñïëßìíç ÁÅÐ Êáñáãéáííßùí – ÊïæÜíç 2004 0-1

Ôï ìðáì ôçò çìÝñáò ðÝôõ÷å ç ÊïæÜíç 2004 ðïõ ôéìþñçóå ôç õðåñïøßá ôçò ÁÅÐ Êáñáãéáííßùí ðåôõ÷áßíïíôáò óðïõäáßá íßêç ìå 0-1 ìÝóá óôçí óêëçñÞ Ýäñá ôçò. Äýï óôá äýï ãéá ôïõò íåáñïýò ðáßêôåò ôçò ÊïæÜíçò 2004 ðïõ äåß÷íïõí ü÷é ìïíü íá âñßóêïõí ñõèìü áëëÜ êáé íá ìðïñïýí íá êñáôïýí ôï õðÝñ ôïõò áðïôÝëåóìá åí áíôéèÝóåé ìå ôá ðáé÷íßäéá ôïõ ðñþôïõ ãýñïõ. Óôï ðñþôï çìß÷ñïíï ïé ãçðåäïý÷ïé Þôáí êáëýôåñïé êáé èá ìðïñïýóáí íá åß÷áí êáèáñßóåé ôï ðáé÷íßäé. ¼ìùò áðü ôç ìéá ç áóôï÷ßá êáé ç åðéðïëáéüôçôá êé áðï ôçí Üëëç ï ôåñìáôïöýëáêáò ôçò 2004 , ÃéáííÜäçò , äåí Üöçóáí ôçí ïìÜäá ôùí Êáñáãéáííßùí íá ðñïçãçèåß. Óôï äåýôåñï ìÝñïò ç ÊïæÜíç 2004 îåêßíçóå ðïëý êáëÜ, ðñïóðáèþíôáò áðü ôçí ðñþôç óôéãìÞ íá êáëýøåé ïðïéáäÞðïôå êåíÜ õðÞñ÷áí óôï Á’ çìß÷ñïíï óôïí áìõíôéêü ôïìÝá êáé ôá êáôÜöåñå áöïý êáé äåí äÝ÷ôçêå ãêïë, áëëÜ ÷ôýðçóå êáé óôéò áíôåðéèÝóåéò. Óôï 67´ï Åõáããåëüðïõëïò åêìåôáëëåýôçêå ëÜèïò ôçò Üìõíáò ôùí ãçðåäïý÷ùí ðåôÜ÷ôçêå áíÜìåóá áðü äýï áìõíôéêïýò êáé óçìåßùóå ôï 0-1. äßíïíôáò ôñßðïíôï ðïõ ìðïñåß íá áðïäåé÷èåß óôï ôÝëïò óùôÞñéï ãéá ôçí ïìÜäá ôïõ. Áíáêïßíùóç ôçò ÊïæÜíçò 2004 Ç ÊïæÜíç 2004 èÝëçóå íá åõ÷áñéóôÞóåé ôçí ÁÅÐ ãéá ôçí öéëïîåíßá êáé åîÝäùóå áíáêïßíùóç Óôçí åìâüëéìç áãùíéóôéêÞ ôçò Á´ êáôçãïñßáò üðïõ êáé Ýãéíå ç ìåãáëýôåñç Ýêðëçîç ç ÁÅÐ Êáñáãéáííßùí ðáñïõóßáóå ìéá ðÜñá ðïëý êáëÞ åéêüíá óáí ïéêïäåóðüôçò. Ðáñüôé Ý÷áóå óôï ãÞðåäü ôçò áðÝäùóå Þèïò êáé Üñéóôç öéëïîåíßá

óôçí ïìÜäá ìáò êáé áðÝäåéîå üôé ìðïñïýìå üëïé ìáæß íá áëëÜîïõìå Üñäçí ôá ðñÜãìáôá óôï ðïäüóöáéñï ôçò ðåñéï÷Þò. Äåí åßíáé êáé ìéêñü ðñÜãìá óå Ýíá èåùñçôéêÜ åýêïëï ðáé÷íßäé íá ôï ÷Üóåéò ãíùñßæïíôáò ôçí Þôôá óôï ãÞðåäü óïõ êáé íá ðñïóðáèåßò íá äéá÷åéñéóôåßò ôçí óôéãìéáßá áðïôõ÷ßá. Ç ÁÅÐ Ýäåéîå äåßãìá áíùôåñüôçôáò êáé ìå ôçí üëç óõìðåñéöïñÜ ôçò óôï ôÝëïò ôïõ ðáé÷íéäéïý Ýäåé÷íå íá åðéâñáâåýåé ôçí áíôßðáëç íåáíéêÞ ïìÜäá ìáò. ÁõôÞ ç ïìÜäá êýñéïé Ý÷áóå Ýíá ðáé÷íßäé êÝñäéóå üìùò ðïëëÜ. ÔÝôïéåò åéêüíåò Ý÷ïõìå ðëÝïí áíÜãêç óôï åñáóéôå÷íéêü ðïäüóöáéñï. ÁÅÐ Êáñáãéáííßùí: Ìáãïýëáò, Ìðüíôóáò (46´ÐáðáéùÜííïõ), ÌáìÜôóéïò, Ðáðáíôùíßïõ, ÍôíåëÜñé, Ìüó÷ïò, Ðïõôá÷ßäçò(57´Êáñáãéþñãïò), Ìé÷áçëßäçò, ÌáíôæéÜñçò, Ðáõëßäçò(68´Ôïðáëßäçò) Ðáðáäüðïõëïò ÊïæÜíç 2004: ÃéáííÜäçò, Ãêïõæãêïýíçò, Áñãõñüðïõëïò, ÃêïõëéáâÝñáò, Íïýóéáò, Êõðßñôïãëïõ, ×ùëüðïõëïò, ÆéáæéÜò, Åõáããåëüðïõëïò(89´Ìðïýêïò),Êáëôóïýíçò (67´ÓÝ÷é ), ðáêáëßäçò (90´Ððáäçìçôñßïõ)

ÌðÞêå ï ÓíÜïõôóíåñ

12:45

NS1/ESP

Champions League: ÊëÞñùóç ôùí "8"

14:00

ESP/NS1

Europa League: ÊëÞñùóç ôùí "8"

16:00

NET

Á1 ÌðÜóêåô: Ïëõìðéáêüò - Ðáíéþíéïò

19:00

NET

ÌðÜóêåô Á1: ÐåñéóôÝñé - Ðáíáèçíáúêüò

19:00

OTE SP3

Bundesliga 2: ¢éíôñá÷ô Öñáíêöïýñôçò -Íôéíáìü ÄñÝóäçò

21:30

OTE SP1

Bundesliga: ×üöåí÷áúì - ÓôïõôãêÜñäç

21:45

OTE SP2

Serie B: ÐÜíôïâá - ÂáñÝæå

Óôïí ÐÁÏÊ äåí ñéóêÜñïõí ìå ôïí íåáñü ôåñìáôïöýëáêá áöïý äåí õðÜñ÷åé åíáëëáêôéêÞ ëýóç Üëëç ãéá ôïí

22:00

NS4

ÔïõñíïõÜ ÔÝíéò BNP Paribas Ope

×áëêéÜ, ìå äåäïìÝíï ðùò åßíáé ôñáõìáôßáò êáé ï ÍôÜñéï ÊñÝóéôò.

ÅðéóôñïöÞ óôï êáíïíéêü ðñüãñáììá ãéá ôïí Ìßñïóëáâ ÓíÜïõôóíåñ. Ï Ðïëùíüò ðñïðïíÞèçêå êáíïíéêÜ ôçí ÐÝìðôç (15/3) êáé Ýôóé ôÝèçêå óôçí äéÜèåóç ôïõ ËÜóëï Ìðüëïíé ãéá ôï ðáé÷íßäé ìå ôïí Ðáíáéôùëéêü. Ï Ðïëùíüò ïõóéáóôéêÜ ôïí ôåëåõôáßï êáéñü Þôáí èÝìá ÷ñüíïõ þóôå íá ìðåé óå öïõë ñõèìïýò, ôçí ßäéá óôéãìÞ

Ä.Ó

ðïõ ï Ðáíáãéþôçò Ãëýêïò áêïëïýèçóå áôïìéêü ðñüãñáììá "äïõëåýïíôáò" ëßãï ìå ìðÜëá.

Ï ôåëåõôáßïò ðÜíôùò ôçí ÐÝìðôç (15/3) ãõìíÜóôçêå êáé Ýêáíå áôïìéêü ðñüãñáììá. ÊáôÜ ôá Üëëá ÊáôóéêÜò, Éâéôò êáé Åôï áêïëïýèçóáí áôïìéêü ðñüãñáììá. Ç áõñéáíÞ (16/3) ðñïðüíçóç èá äéåîá÷èåß óôçò 16:30 óôçí Ôïõìðá.


&

ÈÁÑÑÏÓ

ÊÏÆÁÍÇ

ÅÐÉÓÔÏËÇ ÁÍÁÃÍÙÓÔÇ ÍÅÏÓ ÃÅÍÉÊÏÓ ÏÉÊÏÄÏÌÉÊÏÓ ÊÁÍÏÍÉÓÌÏÓ (ÃÏÊ) Èåùñþ ÁÐÁÑÁÄÅÊÔÁ ÌÉÊÑÏ ÔÏÍ ×ÑÏÍÏ ÔÙÍ 5 ÇÌÅÑÙÍ ãéÜ ôÞí Äéáâïõëåõóç åíüò ôüóï óïâáñïý Íüìïõ. Äåí âëÝðù ôü åðåßãïí ôïý èÝìáôïò. Ç ÊõâÝñíçóç ÷Üíåé Ýôóé ôÞí óïâáñüôçôá ôçò, áðïäåéêíýïíôáò Åðéðïëáéüôçôá êáß Ðñï÷åéñüôçôá. Ç åõèýíç áíÞêåé åî ßóïõ óôü ÐÁÓÏÊ êáß ÍÄ. ÁÐÁÑÁÄÅÊÔÇ ÅÐÉÓÇÓ ÅÉÍÁÉ Ç ÁÕÎÇÓÇ ÔÏÕ ÓÕÍÔÅËÅÓÔÏÕ ÄÏÌÇÓÇÓ. ðïý åîõðçñåôåß ÊÁÊÙÓ ÍÏÏÕÌÅÍÁ "ÓÕÌÖÅÑÏÍÔÁ" óÝ âÜñïò ôïý ÄÇÌÏÓÉÏÕ ÓÕÌÖÅÑÏÍÔÏÓ Èåôéêç ç áýîçóç ôïõ ÕØÏÕÓ ôþí ïéêïäïìþí, üðùò êáß ç áýîçóç ôþí áêáëýðôùí. Ïëïé ïé Óõíôåëåóôáß Äüìçóçò ðÜíù áðü 2,4 ðñÝðåé íÜ ìåéùèïüí. Ïé ëáúêéóìïß ðñÝðåé íÜ ôåëåéþóïõí. ÍÁ ÄÏÈÇ ÔÑÉÌÇÍÇ ÐÁÑÁÔÁÓÇ ÓÔÇÍ ÄÉÁÂÏÕËÅÕÓÇ. ÐÁÑÁÊÁËÅÉÓÈÅ ÃÉÁ ÔÉÓ ÄÉÊÅÓ ÓÁÓ ÐÑÙÔÏÂÏÕËÉÅÓ . Ï êáèÝíáò ÂïõëåõôÞò Ý÷åé óïâáñÝò åõèýíåò, êáß ôü êáèå Ýíá êüììá åðßóçò. ×Üñçò ÂáñäÜêáò Ðïë. Ìç÷/êüò ÊïæÜíç

«Ôá ìíçìåßá äåí Ý÷ïõí öùíÞ. Åóý Ý÷åéò» Tï óýíèçìá ôçò äéåèíïýò êáìðÜíéáò ôïõ Óõëëüãïõ ÅëëÞíùí Áñ÷áéïëüãùí Ï áñ÷áéïëïãéêüò ÷þñïò ôçò Óéêõþíáò åßíáé êëåéóôüò áðü ôéò

áñ÷Ýò Äåêåìâñßïõ, ï áñ÷áéïëïãéêüò ÷þñïò êáé ôï óôÜäéï ôçò ÍåìÝáò äåí åßíáé åðéóêÝøéìá ôá Óáââáôïêýñéáêá, ôá áñ÷áéïëïãéêÜ ìïõóåßá ôçò ÊÜóïõ êáé ôçò ËÝñïõ Ý÷ïõí âÜëåé ëïõêÝôï, åíþ ðôÝñõãåò äçìïöéëþí ìïõóåßùí óå üëç ôçí ÅëëÜäá õðïëåéôïõñãïýí. Ôá ðáñáðÜíù, üðùò êáôáããÝëëïõí ôá ìÝëç ôïõ Óõëëüãïõ ÅëëÞíùí Áñ÷áéïëüãùí, äåí åßíáé ôá ìïíáäéêÜ ðáñáäåßãìáôá ðïõ ðåñéãñÜöïõí ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ áíôéìåôùðßæåé ï ôïìÝáò ôçò ÐïëéôéóôéêÞò ÊëçñïíïìéÜò óôçí ÅëëÜäá. ÊëïðÝò óå ìïõóåßá, áýîçóç ôùí ëáèñáíáóêáöþí óå üëç ôçí ÅëëÜäá (åðáããåëìáôéêþí êáé åñáóéôå÷íéêþí- ðñïúüíôùí áðüãíùóçò êáé öôþ÷åéáò), õðï÷ñçìáôïäüôçóç ôçò åðéóôçìïíéêÞò Ýñåõíáò, ðåñéïñéóìÝíåò óõíôçñÞóåéò áñ÷áéïôÞôùí êáé áðïëýóåéò áñ÷áéïëüãùí êáé öõëÜêùí åßíáé ôá áðïôåëÝóìáôá ôùí ìÝôñùí ëéôüôçôáò óôï ÷þñï ôïõ Ðïëéôéóìïý. ÁðåãíùóìÝíïé áðü ôá êáèçìåñéíÜ ðëÝïí öáéíüìåíá ðïõ ðåñéãñÜöïõí ðáñáðÜíù, ïé áñ÷áéïëüãïé áðïöÜóéóáí íá ïñãáíþóïõí äéåèíÞ êáìðÜíéá ìå ôßôëï «ÐñïóôáôÝøôå ôçí ÐïëéôéóôéêÞ êëçñïíïìéÜ áðü ôéò ðåñéêïðÝò» êáé êåíôñéêü óýíèçìá «Ôá ìíçìåßá äåí Ý÷ïõí öùíÞ. Åóý Ý÷åéò». «ÊÜíïõìå Ýêêëçóç óôïõò óõíáäÝëöïõò ìáò óå üëåò ôéò ÷þñåò, áëÜ êáé óôïõò ðïëßôåò üëïõ ôïõ êüóìïõ íá õðåñáóðéóôïýí ôçí ðïëéôéóôéêÞ ìáò êëçñïíïìéÜ», ôüíéóå ç ðñüåäñïò ôïõ Óõëëüãïõ ÅëëÞíùí Áñ÷áéïëüãùí, ÄÝóðïéíá Êïõôóïýìðá, êáôÜ ôç äéÜñêåéá óõíÝíôåõîçò Ôýðïõ. ¼ðùò åðéóÞìáíå ç ê. Êïõôóïýìðá, ìüëéò 950 ìüíéìïé áñ÷áéïëüãïé êáé 2.000 ìüíéìïé öýëáêåò åñãÜæïíôáé ãéá ôéò 66 Åöïñåßåò Áñ÷áéïôÞôùí, ôá 210 ìïõóåßá, ôïõò 250 ïñãáíùìÝíïõò áñ÷áéïëïãéêïýò ÷þñïõò êáé ôéò åêáôïíôÜäåò áíáóêáöÝò óå üëç ôçí ÅëëÜäá. Ç ßäéá êáôÞããåéëå üôé ðáñÜ ôçí êëïðÞ óôçí ÅèíéêÞ ÐéíáêïèÞêç êáé ôçí Ýíïðëç ëçóôåßá óôçí Ïëõìðßá, ï õðïõñãüò Ðïëéôéóìïý õðÝãñáøå ôçí ðñïçãïýìåíç åâäïìÜäá áðüöáóç ìå ôçí ïðïßá ðåñéêüðôåé êáôÜ 20% áêüìá êáé ôç ÷ñçìáôïäüôçóç ãéá óõóôÞìáôá áóöáëåßáò ìïõóåßùí. «¸íáò áêüìá áñ÷áéïëüãïò Þ öýëáêáò ðïõ èá âãåé óå åöåäñåßá éóïäõíáìåß ìå ìéá êëïðÞ óôïí Ðáñèåíþíá, ìå ìéá êáôáóôñïöÞ áãáëìÜôùí êáé áõôü áðïäåéêíýåôáé áðü ôéò ðñüóöáôåò êëïðÝò», óõìðëÞñùóå ç ðñüåäñïò ôïõ ÓÅÁ. Ç äéåèíÞò êáìðÜíéá ðåñéëáìâÜíåé öõëëÜäéá, áößóåò, áõôïêüëëçôá êáé ñáäéïôçëåïðôéêÜ óðïô, åíþ óå åðüìåíç öÜóç ðñïãñáììáôßæåôáé êáé ç äéïñãÜíùóç åêäçëþóåùí óôçí ÅëëÜäá êáé ôï åîùôåñéêü. Åðßóçò, ï Óýëëïãïò ÅëëÞíùí Áñ÷áéïëüãùí æçôÜ áðü ôïõò åõáéóèçôïðïéçìÝíïõò ðïëßôåò üëçò ôçò Åõñþðçò íá öùôïãñáöçèïýí ìðñïóôÜ áðü åëëçíéêÜ áãÜëìáôá ðïõ âñßóêïíôáé óå ìïõóåßá üëïõ ôïõ êüóìïõ öïñþíôáò ôï áõôïêüëëçôï ôçò êáìðÜíéáò êáé óôç óõíÝ÷åéá íá áíáñôÞóïõí ôç öùôïãñáößá ôïõò óôï ãêñïõð ðïõ Ý÷åé äçìéïõñãçèåß óôï Facebook «I Support Greek Cultural Heritage Against IMF/EU Cuts». «ÐñÝðåé íá êáôáëÜâåé ï êüóìïò üôé ç ÅëëÜäá Þôáí ç ðñþôç ÷þñá üðïõ åöáñìüóôçêáí áõôÝò ïé ðåñéêïðÝò ìå áõôÜ ôá áðïôåëÝóìáôá. Áýñéï èá åßíáé ôï Êïëïóóáßï, ôï Ëïýâñï Þ ôá ìïõóåßá óôç Ãåñìáíßá, ðïõ èá õðïöÝñïõí áðü ôéò ßäéåò ðåñéêïðÝò», ðáñáôÞñçóå ç ê. Êïõôóïýìðá.

ÅÈÍÉÊÏ ÊÁÉ ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÁÊÏ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÁÈÇÍÙÍ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

Ôï ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí áíáêïéíþíåé üôé óôá ÖÅÊ 167/14.2.12ô. Ò äçìïóéåýôçêáí ïé ðñïêçñýîåéò äýï (2) èÝóåùí ÄÅÐ ùò åîÞò: ÔìÞìá ÐïëéôéêÞò ÅðéóôÞìçò êáé Äçìüóéáò Äéïßêçóçò (ÈåìéóôïêëÝïõò 6 êáé ÃáìâÝôá Ô.Ê. 10678 ÁèÞíá, ôçë. 2103688949) Áñéè. ÐñïêÞñõîçò: 1112002861/25-10-11 (ÁÄÁ:ÂÏÆÆ46ØÆ2Í-Ì7Ù. ÔïìÝáò: Äéåèíþí êáé Åõñùðáúêþí Óðïõäþí - Ìßá (1) èÝóç ÄÅÐ óôç âáèìßäá ôïõ Åðßêïõñïõ êáèçãçôÞ ìå ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï:»Äçìüóéåò ÐïëéôéêÝò ôçò ÅõñùðáúêÞò Åíùóçò ìå Ýìöáóç óôçí ÊïéíùíéêÞ ÐïëéôéêÞ». ÔìÞìá ÖáñìáêåõôéêÞò (Ðáíåðéóôçìéïýðïëç Ô.Ê. 15784 ÆùãñÜöïõ ôçë. 210-7274193) Áñéè. ÐñïêÞñõîçò: 1112002564/31.10.11 (ÁÄÁ:ÂÏÆ846ØÆ2Í-ÍÃÎ) ÔïìÝáò: ÖáñìáêåõôéêÞò Ôå÷íïëïãßáò -Ìßá (1) èÝóç ÄÅÐ óôç âáèìßäá ôïõ ÁíáðëçñùôÞ êáèçãçôÞ ìå ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï: « ÖáñìáêåõôéêÞ Ôå÷íïëïãßá: ÁíÜðôõîç êáé áîéïëüãçóç öáñìáêïôå÷íéêþí ìïñöþí» Ç ðñïèåóìßá õðïâïëÞò õðïøçöéïôÞôùí ëÞãåé óôéò 13-52012. Êáëïýíôáé ïé åíäéáöåñüìåíïé ðïõ Ý÷ïõí ôá íüìéìá ðñïóüíôá, íá õðïâÜëëïõí áßôçóç õðïøçöéüôçôáò ìáæß ìå üëá ôá áíáãêáßá ãéá ôçí êñßóç äéêáéïëïãçôéêÜ, üðùò áõôÜ áíáöÝñïíôáé óôá ÖÅÊ ôùí ðñïêçñýîåùí, óôéò Ãñáììáôåßåò ôùí ïéêåßùí ÔìçìÜôùí, üðïõ ìðïñïýí íá áðåõèýíïíôáé ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò. ÁèÞíá, 12-3-2012 Ï Ðñýôáíçò Èåïäüóéïò Í. Ðåëåãñßíçò

ÄÉÁÄÉÊÁÓÉÅÓ ÁÍÁÍÅÙÓÇÓ ÁÄÅÉÙÍ ×ÑÇÓÇÓ ÍÅÑÏÕ ÕÖÉÓÔÁÌÅÍÁ ÄÉÊÁÉÙÌÁÔÁ

ÅðéóôïëÞ ôïõ ÃÅÙÔÅÅ Ä. Ìáêåäïíßáò óôïí Õðïõñãü ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò Áîéüôéìå êýñéå ÕðïõñãÝ ¼ðùò ãíùñßæåôå, Üäåéåò ãåùôñÞóåùí Üñ÷éóáí íá åêäßäïíôáé ìåôÜ áðü ôéò 1-1-1990 êáô' åöáñìïãÞ ôïõ í. 1739/87. Íüìéìåò ãåùôñÞóåéò èåùñïýíôáé üóåò Ý÷ïõí Üäåéá Þ üóåò åßíáé êáôáóêåõáóìÝíåò ðñéí ôï 1990 êáé Ý÷ïõí çëåêôñïäïôçèåß. Áñ÷éêÜ êáé ùò ôéò 20-12- 2005 ç Üäåéá åêôÝëåóçò Ýñãïõ êáé ç Üäåéá ÷ñÞóçò åêäßäïíôáí ôáõôü÷ñïíá. Êáôüðéí êáé âÜóç ôçò õð. áñéèì. 43504ÊÕÁ(Â' 1784) ðñþôá åêäéäüôáí ç Üäåéá åêôÝëåóçò Ýñãïõ êáé ìåôÜ ôçí åðéôõ÷Þ áíüñõîç ôçò ãåþôñçóçò Ýâãáéíå ç Üäåéá ÷ñÞóçò íåñïý. ÂÜóç ôçò ðáñáðÜíù ÊÕÁ ðñïêåéìÝíïõ íá âãåé Üäåéá ãåþôñçóçò Ýðñåðå áñ÷éêÜ íá åêäïèåß ¸ãêñéóç Ðåñéâáëëïíôéêþí ¼ñùí. Ç Üäåéá ÷ñÞóçò åðÝôñåðå óôïí åíäéáöåñüìåíï íá áíôëåß ôüóç ðïóüôçôá íåñïý áðü ôïí õðüãåéï õäñïöüñï, üóï åßíáé áõôÞ ðïõ ìíçìïíåýåôáé óôçí Üäåéá. Ç Üäåéá ÷ñÞóçò Ý÷åé çìåñïìçíßá ëÞîçò . Ãéá üóåò Üäåéåò åêäüèçêáí ùò ôï 2003 ç äéÜñêåéá ôïõò Þôáí ãéá 10 ÷ñüíéá, ìåôÜ ãéá ëßãï êáéñü Þôáí ãéá 3, ìåôÜ ãéá 5. ÌÝ÷ñé ôï 2011, áí êáé ôï 80-90% ôùí áäåéþí åß÷å ëÞîåé åëÜ÷éóôïé îåêéíïýóáí íá ôéò áíáíåþóïõí ãéáôß êáíåßò äåí ôïõò õðï÷ñÝùíå, êáíåßò äåí åðÝâáëëå êõñþóåéò êáé êáíåßò äåí åß÷å áó÷ïëçèåß ìå ôï áí åßíáé íüìéìç ç ëåéôïõñãßá ìéáò ãåþôñçóçò, ìåôÜ ôçí ëÞîç ôçò Üäåéáò ôçò. Ôï 2010 ôï õðïõñãåßï Ãåùñãßáò áíáêïßíùóå ôçí ðïëëáðëÞ Óõììüñöùóç, Þôïé Ýíáí ïäçãü ãéá ôçí óùóôÞ êáé ïéêïëïãéêÞ êáëëéÝñãåéá ôùí áãñþí. ÁíÜìåóá óôá Üëëá áíÜöåñå üôé üðïéïò ðáñáãùãüò åðéäïôïýôáí ãéá ðïôéóôéêÝò êáëëéÝñãåéåò èá Ýðñåðå ãéá ôéò õäñïëçøßåò áðü ôéò ïðïßåò Üñäåõå ôá êôÞìáôÜ ôïõ, íá êáôåß÷å Üäåéá ÷ñÞóçò óå éó÷ý, åéäÜëëùò èá ôïõ åðéâáëëüôáí ðñüóôéìï ùò êáé 3% åðß ôïõ ðïóïý ôçò åðéäüôçóçò ãéá ôçí ðñþôç ÷ñïíéÜ, 5% ãéá ôçí äåýôåñç ê.ï.ê. Ôüôå ïé áãñüôåò îåêßíçóáí íá åíäéáöÝñïíôáé ãéá ôéò áíáíåþóåéò, áëëÜ ðáñÜëëçëá Üñ÷éóáí íá áíôéäñïýí êáé íá äéáìáñôýñïíôáé ãéáôß ôï êüóôïò ôçò áíáíÝùóçò êõìáßíïíôáí áðü 700- 1000åõñþ. Ôï êüóôïò Þôáí ìåãÜëï ãéáôß ç õð. áñéèì. 43504ÊÕÁ(Â' 1784) - âÜóç ôçò ïðïßáò ãéíüôáí ïé áäåéïäïôÞóåéò ôùí ãåùôñÞóåùí, ðñïÝâëåðå üôé üóåò ãåùôñÞóåéò äåí åß÷áí ¸ãêñéóç Ðåñéâáëëïíôéêþí ¼ñùí (ÅÐÏ), Ýðñåðå íá âãÜëïõí ïðùóäÞðïôå, ðñïêåéìÝíïõ íá ãßíåé áíáíÝùóç ôçò Üäåéáò ÷ñÞóçò. Áõôü óÞìáéíå óýíôáîç ÌåëÝôçò Ðåñéâáëëïíôéêþí Åðéðôþóåùí, áðü ìåëåôçôÞ áíÜëïãïõ ðôõ÷ßïõ êáé åðïìÝíùò áýîçóç ôïõ êïóôïëïãßïõ. Åîáéôßáò ôùí ðáñáðÜíù áíôéäñÜóåùí åêäüèçêå áðü ôï ÕÐÅÊÁ ç áñ. ïéê. 150559/10-6-2011 ÊÕÁ (ÖÅÊ 1440 Â'), ðïõ óôï Üñèñï 2 , ðáñ. 7 áðëïðïéåß ôçí ðåñéâáëëïíôéêÞ áäåéïäüôçóç êáé æçôÜ ìüíï ðåñéâáëëïíôéêÞ Ýêèåóç ðïõ èá óõíôÜóóåôáé áðü ôïí åíäéáöåñüìåíï Þ áðü ôïí ôå÷íéêü åêðñüóùðü ôïõ. ÅðåéäÞ ç ðáñáðÜíù ÊÕÁ äåí äéåõêñßíéæå ðïéïé Ý÷ïõí äéêáßùìá íá óõíôÜóóïõí ôá ôå÷íéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôùí ãåùôñÞóåùí, åêäüèçêå áðü ôï ÕÐÅÊÁ ç õð. áñéèì. 150895/13-92011 ÅÃÊÕÊËÉÏÓ ðïõ óôï ôÝëïò ôçò ðáñ. Á8 (ôÝëïò óåëßäáò 4) ëÝåé üôé áí äåí õðÜñ÷ïõí ôå÷íéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôùí ãåùôñÞóåùí Þ äåí âåâáéþíïíôáé áðü êÜðïéá áñìüäéá Ôå÷íéêÞ Õðçñåóßá èá ðñÝðåé íá ðéóôïðïéïýíôáé ìå ïðïéïíäÞðïôå Üëëï Ýãêõñï ôñüðï. ÊáôÜ ôç ãíþìç ìáò, ï ìüíïò Ýãêõñïò ôñüðïò åßíáé íá ðéóôïðïéïýíôáé áðü Ãåùëüãï âÜóç êáé ôïõ Ð.Ä. 344/2000 (åðáããåëìáôéêÜ äéêáéþìáôá ãåùôå÷íéêþí).

ÕðïâïëÞ áéôÞóåùí åêäÞëùóçò åíäéáöÝñïíôïò ãéá ôï Ðñüãñáììá ÁíáäéÜñèñùóçò êáé ìåôáôñïðÞò ôùí áìðåëþíùí ãéá ôï Ýôïò 2012 Áðü ôï ÔìÞìá ÖõôéêÞò & ÆùúêÞò ÐáñáãùãÞò ôçò Äéåýèõíóçò ÁãñïôéêÞò Ïéêïíïìßáò & ÊôçíéáôñéêÞò ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò ÊïæÜíçò, áíáêïéíþíåôáé üôé, êáèïñßæåôáé ç ðñïèåóìßá õðïâïëÞò áéôÞóåùí åêäÞëùóçò åíäéáöÝñïíôïò ãéá ôï Ðñüãñáììá ÁíáäéÜñèñùóçò êáé ìåôáôñïðÞò ôùí áìðåëþíùí, áðü 19 Ìáñôßïõ Ýùò êáé ôéò 15 ÌáÀïõ 2012. ÅëÜ÷éóôç Ýêôáóç áìðåëïôåìá÷ßïõ ãéá óõììåôï÷Þ óôï Ðñüãñáììá ïñßæåôáé ôï Ýíá (1) óôñÝììá ðñáãìáôéêÞò Ýêôáóçò áìðÝëïõ. Óôü÷ïò ôùí ìÝôñùí ôïõ åí ëüãù ðñïãñÜììáôïò åßíáé ç áýîçóç ôçò áíôáãùíéóôéêüôçôáò ôùí áìðåëïõñãþí ìÝóù: • ôçò ðïéïôéêÞò áíáâÜèìéóçò ôïõ áìðåëïõñãéêïý äõíáìéêïý • ôçò åãêáôÜóôáóçò ðïéêéëéþí áìðÝëïõ ìå áõîçìÝíï åìðïñéêü åíäéáöÝñïí • ôçò åéóáãùãÞò óýã÷ñïíùí êáëëéåñãçôéêþí ôå÷íéêþí êáé ç äéáöýëáîç êáé ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò. Ôï ðñüãñáììá êáëýðôåé ìßá Þ ðåñéóóüôåñåò äñÜóåéò: • ôçí ðïéêéëéáêÞ ìåôáôñïðÞ ôùí áìðåëþíùí, óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ ôïõ åðáíáåìâïëéáóìïý. • ôçí åðáíáöýôåõóç ôùí áìðåëþíùí. • ôéò âåëôéþóåéò ôùí ôå÷íéêþí äéá÷åßñéóçò ôùí áìðåëþíùí. ÄéêáéïëïãçôéêÜ Ýíôáîçò óôï Ðñüãñáììá Ãéá ôçí ÝíôáîÞ ôïõ óôï ðñüãñáììá ï åíäéáöåñüìåíïò ðáñáãùãüò Þ ï íüìéìïò åêðñüóùðïò, õðïâÜëëåé, ìå âåâáßùóç ôïõ ãíçóßïõ ôçò õðïãñáöÞò, óôçí Äéåýèõíóç ÁãñïôéêÞò Ïéêïíïìßáò & ÊôçíéáôñéêÞò ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò Åíüôçôáò ÊïæÜíçò Áßôçóç – Õðåýèõíç äÞëùóç. Óå ðåñßðôùóç óõíéäéïêôçóßáò, áßôçóç äýíáôáé íá õðïâÜëåé êÜèå óõíéäéïêôÞôçò ãéá ôï ìåñßäéï ðïõ ôïõ áíáëïãåß ìå ôçí Ýããñáöç óõãêáôÜèåóç ôùí ëïéðþí óõíéäéïêôçôþí êáé âåâáßùóç ôïõ ãíçóßïõ ôçò õðïãñáöÞò. Ç áßôçóç èá óõíïäåýåôáé õðï÷ñåùôéêÜ áðü Õðåýèõíç ÄÞëùóç ìå ôçí ïðïßá ï áéôþí áíáëáìâÜíåé ôçí õðï÷ñÝùóç íá åêñéæþóåé ôï áìðåëïôåìÜ÷éï ôïõ ÷ùñßò Üëëç åéäïðïßçóç Ýùò ôéò 31 Éáíïõáñßïõ 2013, êáèþò êáé üôé èá ôçñÞóåé ôéò õðï÷ñåþóåéò ôïõ ðïõ áðïññÝïõí áðü ôçí åöáñìïãÞ ôïõ ðñïãñÜììáôïò.

Áíáêïßíùóç

Ôï 3ï Ãåíéêü Ëýêåéï ÊïæÜíçò äéïñãáíþíåé åðôáÞìåñç ðåñéâáëëïíôéêÞ åêäñïìÞ ôçò Á’ êáé ´ ôÜîçò óôçí Éôáëßá êáé ðñïêçñýóóåé äéáãùíéóìü ãéá ôçí åýñåóç ôïõñéóôéêïý ãñáöåßïõ ðïõ èá áíáëÜâåé ôçí ðñáãìáôïðïßçóç ôçò. ÊëåéóôÝò ðñïóöïñÝò ãßíïíôáé äåêôÝò Ýùò ôéò 20-03-2012 êáé þñá 11:00. Ðëçñïöïñßåò: Ôçë. 2461022653 http://3lyk-kozan.koz.sch.gr email:mail@3lyk-kozan.koz.sch.gr Ï ÄéåõèõíôÞò á.á. Ï ÕðïäéåõèõíôÞò ÌáêñÞò Ðáíáãéþôçò

ÅðåéäÞ óôéò 4-10-2011, åêäüèçêå ç õð. áñéèì. 150977 ÅÃÊÕÊËÉÏÓ áðü ôï ÕÐÅÊÁ óôçí ïðïßá áíáöÝñåôáé üôé ï ïðïéïóäÞðïôå ìðïñåß íá óõìðëçñþóåé ôá ôå÷íéêÜ óôïé÷åßá ôùí ãåùôñÞóåùí. ÅðåéäÞ óôï Ð.Ä. 344/2000 ðïõ ðáñåìðéðôüíôùò äåí ìíçìïíåýåôáé óôçò áñ. ïéê. 150559/10-6-2011 ÊÕÁ (ÖÅÊ 1440 Â'), üðùò êáé óå êáìßá åãêýêëéï ðïõ áêïëïýèçóå, áíáöÝñåôáé üôé åßíáé õðï÷ñåùôéêÞ ç áðáó÷üëçóç ôùí ãåùëüãùí óôá ðáñáêÜôù :Üñèñï 14 ðáñ. á, â, ã, éâ, éæ êáé éè ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇ ÕÄÁÔÉÍÙÍ ÐÏÑÙÍ Üñèñï 15 ðáñ.2â ãéá ôçí óýíôáîç ôùí õäñïãåùëïãéêþí ìåëåôþí, ðáñ.2éä ìåëÝôåò áîéïðïßçóçò åðéöáíåéáêþí êáé õðüãåéùí õäÜôùí, ðáñ.2ëå ãåùëïãéêÝò ìåëÝôåò ãéá õäñåõôéêïýò êáé áñäåõôéêïýò óêïðïýò, ðáñ 3ä ÷ïñÞãçóç Üäåéáò áíüñõîçò õäñïãåþôñçóçò ãéá ýäñåõóç, Üñäåõóç Þ âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç (ÓÇÌÅÉÙÍÅÔÁÉ üôé ôï 2000, ðïõ åêäüèçêå ôï Ð.Ä. 344, äéíüôáí áðü åîáñ÷Þò êáé ôáõôï÷ñüíùò ïé Üäåéåò áíüñõîçò êáé ÷ñÞóçò íåñïý, êáé Þôáí õðï÷ñåùôéêÞ ç êáôÜèåóç ôùí ôå÷íéêþí êáé õäñïãåùëïãéêþí óôïé÷åßùí ìåôÜ ôçí êáôáóêåõÞ ôçò ãåþôñçóçò. ÅðåéäÞ èá ðñÝðåé íá ôïíßóèåß üôé ôá óôïé÷åßá ðïõ èá óõãêåíôñùèïýí, áðü ôç äéáäéêáóßá áíáíÝùóçò Üäåéþí ÷ñÞóçò íåñïý èá ìðïõí óôá Ó÷Ýäéá Äéá÷åßñéóçò(Üñèñï 14ðáñ., éæ êáé éè) ôçò êÜèå ÐåñéöÝñåéáò êáé óýìöùíá ìå áõôÜ èá ãßíåôáé ç ìåëëïíôéêÞ äéá÷åßñéóç ôùí õðüãåéùí êáé åðéöáíåéáêþí íåñþí üëçò ôçò ÷þñáò. ÄçëáäÞ ôá óõãêåêñéìÝíá óôïé÷åßá èá áðïôåëÝóïõí ðõëþíá ãéá óïâáñÝò ÕäñïãåùëïãéêÝò ìåëÝôåò êáé ðÜíù óå áõôÜ èá óôçñé÷èåß ôï ðéï öéëüäïîï êáé åëðéäïöüñï Ýñãï ðïõ èá ãßíåé ðïôÝ óôç ÷þñá ìáò êáé áöïñÜ ôç äéá÷åßñéóç ôùí õäáôéêþí ðüñùí. ÅðåéäÞ ôá ôå÷íéêÜ óôïé÷åßá ðïõ èá áíáãñÜöïíôáé óôéò áéôÞóåéò ôùí áíáíåþóåùí èá áðïôåëïýí óçìåßï áíáöïñÜò ôçò ìåëëïíôéêÞò äéá÷åßñéóçò ôùí õäÜôùí. ÅðåéäÞ ìå ôçí áíùôÝñù ÊÕÁ êáé ôçí åñìçíåõôéêÞ áõôÞò åãêýêëéï, ðáñáâéÜæïíôáé êáôÜöïñá ïé áñ÷Ýò ôçò åðéóôÞìçò ôçò ãåùëïãßáò. ÅðåéäÞ ìå ôçí áíùôÝñù ÊÕÁ êáé ôçí åñìçíåõôéêÞ áõôÞò åãêýêëéï âëÜðôïíôáé óå âáèìü åîáéñåôéêÜ óðïõäáßï êáé áðñüâëåðôï ôá åðáããåëìáôéêÜ êåêôçìÝíá êáé ôá ïéêïíïìéêÜ óõìöÝñïíôá ôùí åðéóôçìüíùí ãåùëüãùí, áóêïýíôùí ôï Ýñãï ôïõ ìåëåôçôÞ. ÅðåéäÞ êáôÜ ôïí áíùôÝñù ôñüðï èßãåôáé óå ìÝãéóôï âáèìü ç áóöÜëåéá äéêáßïõ óôéò åðáããåëìáôéêÝò åíáó÷ïëÞóåéò ìßáò êáôçãïñßáò åðéóôçìüíùí, Þôïé áõôÞò ôùí ãåùëüãùí. ÅðåéäÞ Ý÷ïõìå Ýííïìï óõìöÝñïí óôçí Üóêçóç ôçò ðáñïýóáò. Ãéá üëïõò ôïõò ðáñáðÜíù ëüãïõò êáé ìå ôç ñçôÞ åðéöýëáîç ðáíôüò íïìßìïõ äéêáéþìáôïò ìáò, æçôïýìå íá áíáêëçèïýí Þ íá ôñïðïðïéçèïýí ç áíáöåñüìåíç ÊÕÁ êáé ïé êáô' åîïõóéïäüôçóç áõôÞò ðñÜîåéò, ùò ðñïò ôçí ïñèÞ êáé ìüíç åðéóôçìïíéêÜ åíäåäåéãìÝíç êáôåýèõíóç, Þôïé ôçò áðáñáßôçôçò óýìðñáîçò ãåùëüãïõ. ÔÝëïò èá óõíéóôïýóáìå ôçí ÐåñéöÝñåéá ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò êáé ôçí ÁðïêåíôñùìÝíç Äéïßêçóç Çðåßñïõ ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò, Äéåýèõíóç ÕäÜôùí, íá áíáóôåßëïõí ôçí ðáñáëáâÞ ôùí ó÷åôéêþí áéôÞóåùí êáé ôçí Ýêäïóç áäåéþí Ýùò ôçí ïñéóôéêÞ êáé ïñèÞ åðéóôçìïíéêþò áíôéìåôþðéóç ôïõ æçôÞìáôïò. Ãéá ôçí ÄÅ ôïõ ÃÅÙÔÅÅ/ÐÄÌ Ï Ðñüåäñïò ÓÇÌÁÍÄÑÁÊÏÓ ÂÁÃÃÅËÇÓ

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÁÐÏÊÅÍÔÑÙÌÅÍÇ ÄÉÏÉÊÇÓÇ ÇÐÅÉÑÏÕ – ÄÕÔ. ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ ÃÅÍÉÊÇ Ä/ÍÓÇ ÄÁÓÙÍ ÊÁÉ ÁÃÑÏÔÉÊÙÍ ÕÐÏÈÅÓÅÙÍ Ä/ÍÓÇ ÄÁÓÙÍ Í. ÊÏÆÁÍÇÓ ÄÁÓÁÑ×ÅÉÏ ÊÏÆÁÍÇÓ ÔÌÇÌÁ ÄÁÓÏÐÑÏÓÔÁÓÉÁÓ Áñéè. Ðñùô. 66200/4363 ÐÅÑÉËÇØÇ ÐÑÁÎÇÓ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÌÏÕ

Áíáêïéíþíïõìå üôé óýìöùíá ìå ôéò éó÷ýïõóåò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 14 ôïõ Í. 998/79 åêäüèçêå êáôüðéí áéôÞóåùò ôïõ ê. ÄçìÞôñéïõ Ôñåõëüðïõëïõ ç ôáõôÜñéèìç ÐñÜîç ×áñáêôçñéóìïý ôçò Õðçñåóßáò ìáò ãéá Ýêôáóç åìâáäïý 1750 ô.ì. (ôåì. 761,763) ðïõ âñßóêåôáé óôçí êôçìáôéêÞ ðåñéï÷Þ ôçò ÔïðéêÞò Êïéíüôçôáò Áñãßëïõ ÄÞìïõ ÊïæÜíçò ìå ôçí ïðïßá ç áíùôÝñù Ýêôáóç ÷áñáêôçñßæåôáé ùò ïýôå äÜóïò ïýôå äáóéêÞ, ãåùñãéêÞ ôçò ðáñ. 6á ôïõ Üñèñïõ 3 ôïõ Íüìïõ 998/79 «Ðåñß ðñïóôáóßáò ôùí Äáóþí êáé ôùí äáóéêþí åí ãÝíåé åêôÜóåùí ôçò ×þñáò» ìç õðáãüìåíç óôéò äéáôÜîåéò ôïõò. ÊáôÜ ôçò ðñÜîçò ôïõ ÄáóÜñ÷ç åðéôñÝðïíôáé áíôéññÞóåéò åíôüò äýï (2) ìçíþí áðü ôçí ôåëåõôáßá äçìïóßåõóÞ ôçò åíþðéïí ôçò Á/èìéáò Å.Å.Ä.Á. Íïìïý ÊïæÜíçò. Ðëçñïöïñßåò óôï ôçë. 24610/53438 ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò. ÊïæÜíç 19-12-2011 Ï ÄáóÜñ÷çò ÊïæÜíçò Íéêüëáïò Óðõñéäùíßäçò Äáóïëüãïò

ÄÅÇ Á.Å./ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÏÑÕ×ÅÉÙÍ Ä/ÍÓÇ ËÉÃÍÉÔÉÊÏÕ ÊÅÍÔÑÏÕ ÄÕÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ 23Ï ×ÉËÉÏÌÅÔÑÏ ÐÁËÁÉÁÓ ÅÈÍÉÊÇÓ ÏÄÏÕ ÊÏÆÁÍÇÓ – ÐÔÏË/ÄÁÓ Ô.È. 21 Ô.Ê. 50200 ÐÔÏËÅÌÁÉÄÁ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ 2012.503/ËÊÄÌ

Ç ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇ ÇËÅÊÔÑÉÓÌÏÕ Á.Å. ðñïêçñýóóåé Äçìüóéï Ìåéïäïôéêü Äéáãùíéóìü ìå óýóôçìá ðñïóöïñÜò ìå «óõìðëÞñùóç áíïé÷ôïý Ôéìïëïãßïõ ìå Ýëåã÷ï ïìáëüôçôáò ôùí ôéìþí óå ó÷Ýóç ìå ôéò áíôßóôïé÷åò ôéìÝò ôïõ Ôéìïëïãßïõ ôçò Õðçñåóßáò», ãéá ôçí åêôÝëåóç ôïõ Åñãïõ: «Áóöáëôüóôñùóç Ðëáôåßáò Çëåêôñïôå÷íåßïõ Ïñõ÷åßïõ Íïôéïäõôéêïý Ðåäßïõ». Ðñïûðïëïãéóèåßóçò äáðÜíçò: 167.420,00€ Ï äéáãùíéóìüò èá äéåîá÷èåß óôéò 04-04-2012 çìÝñá ÔåôÜñôç êáé þñá 11.00-12.00 ì.ì. (þñá ëÞîçò åðßäïóçò ðñïóöïñþí) óôá Ãñáöåßá ôïõ ÔïìÝá Äïìéêþí Åñãùí ôïõ ËÊÄÌ. Óôï äéáãùíéóìü èá ìðïñïýí íá óõììåôÜó÷ïõí ÅëëçíéêÝò ÅñãïëçðôéêÝò Åðé÷åéñÞóåéò åããåãñáììÝíåò óôï ÌÅÅÐ, ðïõ åßíáé êÜôï÷ïé Åñãïëçðôéêþí Ðôõ÷ßùí Á2 ôÜîåùò êáé Üíù ãéá Ýñãá ÏÄÏÐÏÉÉÁÓ, êáèþò êáé êáôáóêåõáôóéêÝò Åðé÷åéñÞóåéò ôçò Å.Å. ðïõ åßíáé åããåãñáììÝíåò óôï áíôßóôïé÷ï Åðáããåëìáôéêü Ìçôñþï ôçò ÷þñáò ôïõò ãéá êáôçãïñßåò Ýñãùí áíÜëïãåò ìå áõôü ðïõ äçìïðñáôåßôáé êáé ðïõ óýìöùíá ìå ôç íïìïèåóßá ðïõ éó÷ýåé óôç ÷þñá ôïõò ìðïñïýí íá áíáëÜâïõí ôçí åêôÝëåóç ôÝôïéùí Ýñãùí, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Êáíïíéóìïý Åñãùí, Ðñïìçèåéþí êáé Õðçñåóéþí (ÊÅÐÕ) ôçò ÄÅÇ (Áðüöáóç ÄÓ 206/30-09-08). Ïé åíäéáöåñüìåíïé Þ åîïõóéïäïôçìÝíïé åêðñüóùðïß ôïõò ìðïñïýí íá ðáñáëÜâïõí ôá ôåý÷ç ôïõ Äéáãùíéóìïý ìå ôçí êáôáâïëÞ 30,00€ áðü ôï Ãñáöåßï Åñãïëáâéþí ôïõ Ëéãíéôéêïý ÊÝíôñïõ ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò, 23ï ÷éë. ÐáëáéÜò ÅèíéêÞò ïäïý ÊïæÜíçò – Ðôïë/äáò ôçë. 24630-52241 ìÝ÷ñé ôçí ðñïçãïýìåíç çìÝñá ôïõ Äéáãùíéóìïý. Ôá Ýîïäá äçìïóßåõóçò ôçò Ðåñßëçøçò ÄéáêÞñõîçò âáñýíïõí ôïí ÁíÜäï÷ï ôïõ Ýñãïõ. Ó÷åôéêÝò ðëçñïöïñßåò ðáñÝ÷ïíôáé áðü ôï ËÊÄÌ: ÐÝôñïõ Áñãýñéïò, ôçë. 24630-52276. ÅöéóôÜôáé ç ðñïóï÷Þ ôùí åíäéáöåñïìÝíùí üôé ï ÖÐÁ èá êáôáâÜëëåôáé áðü ôç «ÄÅÇ.Á.Å.».

ÐáñáóêåõÞ 16 Ìáñôßïõ 2012

ÅíçìÝñùóç ãéá ôéò íÝåò ñõèìßóåéò ïöåéëïìÝíùí áóöáëéóôéêþí åéóöïöþí Óáò ãíùñßæïõìå üôé óôï Í. 4038/2-2-2012 ðñïâëÝðïíôáé íÝåò äõíáôüôçôåò ñýèìéóçò ïöåéëüìåíùí áóöáëéóôéêþí åéóöïñþí. ÓõãêåêñéìÝíá: 1. Áñèñï 21 ðáñ. á ôïõ Í. 4038/2012: ÐñïûðïèÝóåéò: - ÕðïâïëÞ áßôçóçò Ýùò 31/3/2012, ìå Ýêðôùóç 40% óôá ðñüóèåôá ôÝëç - ÕðïâïëÞ áßôçóçò ìåôÜ ôçí 1/4/2012 ÷ùñßò Ýêðôùóç óôá Ô.Ê. - Ñýèìéóç ïöåéëþí Ýùò 31/12/2011 – êáôáâïëÞ ôñå÷ïõóþí åéóöïñþí. - Åîüöëçóç – áðþëåéá óôá ðñüôõðá ôçò ñýèìéóçò ôïõ Í. 3943/2011 - Ç äõíáôüôçôá ðáñÜëëçëçò ñýèìéóçò êáôáñãåßôáé. ÐñïûðïèÝóåéò: - ÕðïâïëÞ áßôçóçò Ýùò 31/3/2012 - Ñýèìéóç ïöåéëþí Ýùò 31/12/2011 – êáôáâïëÞ ôñå÷ïõóþí åéóöïñþí - Åîüöëçóç * ÅöÜðáî Þ Ýîé (6) äüóåéò ìå Ýêðôùóç 100% óôá ðñüóèåôá ôÝëç. * Áðü åðôÜ (7) Ýùò äÝêá (10) äüóåéò ìå Ýêðôùóç 75% óôá ðñüóèåôá ôÝëç. ÊáôáâïëÞ åöÜðáî Þ 1çò äüóçò Ýùò 30/4/2012. - Ìç êáôáâïëÞ äýï óõíå÷üìåíùí äüóåùí óõíåðÜãåôáé áðþëåéá. - Åîüöëçóç êáèõóôåñïýìåíùí äüóåùò Ýùò ôçí ôåëåõôáßá ìÝñá åìðñüèåóìçò ðëçñùìÞò ôçò ôåëåõôáßáò äüóçò - ÁíáóôïëÞ áíáãêáóôéêþí ìÝôñùí ìÝ÷ñé 31/12/2012 - Äõíáôüôçôá Ýíôáîçò êáé óå áóöáëéóìÝíïõò ðïõ Ý÷ïõí Þäç åíåñãÞ ñýèìéóç. Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò óôá êáôÜ ôüðïõò ÔìÞìáôá ôïõ Ï.Á.Å.Å.

"ÐñÜóéíåò" ó÷ïëéêÝò áõëÝò ãéá ôá ðáéäéÜ Ç «ðñÜóéíç» äéáìüñöùóç ôùí ó÷ïëéêþí áõëþí åðéäñÜ èåôéêÜ óôçí áíôßëçøç ôùí ìáèçôþí ãéá ôç óùìáôéêÞ ôïõò õãåßá êáé ôçí ðåñéâáëëïíôéêÞ ôïõò åõáéóèçôïðïßçóç, ôïíßæïõí óå ÝñåõíÜ ôïõò ïé åñåõíçôÝò ôïõ ÔÅÖÁÁ óôï ÐáíåðéóôÞìéï Èåóóáëßáò ÃéÜííçò Ãáñßôóçò, ÁãëáÀá Æáöåéñïýäç êáé ×Üñçò Êïõèïýñçò. ÌÜëéóôá, üðùò åðéóçìáßíïõí, óôéò ìÝ÷ñé óÞìåñá ðñïóðÜèåéåò äéáìüñöùóçò ôùí ó÷ïëéêþí áõëþí öáßíåôáé íá ëåßðåé ç áíáãíþñéóç ôùí ðáñáðÜíù èåôéêþí åðéðôþóåùí ôçò óõíå÷ïýò Ýêèåóçò ôùí ìáèçôþí óå öõóéêü ðåñéâÜëëïí êáôÜ ôçí þñá ôùí äéáëåéììÜôùí, äçëáäÞ üôáí äåí õðï÷ñåïýíôáé íá âñßóêïíôáé åíôüò ôçò ôÜîçò. Ôá áðïäåéêôéêÜ üìùò óôïé÷åßá ãéá ôá åõñåßá ïöÝëç ôùí ðñÜóéíùí ó÷ïëéêþí áõëþí óõíå÷þò áõîÜíïíôáé óå äéåèíÝò åðßðåäï, óçìåéþíïõí. Óêïðüò ôçò Ýñåõíáò Þôáí íá áîéïëïãÞóåé ôçí åðßäñáóç ôïõ äéáöïñåôéêïý âáèìïý ðñÜóéíçò äéáìüñöùóçò êÜèå ó÷ïëéêÞò áõëÞò, áíáöïñéêÜ ìå ôçí áíôßëçøç ôùí ìáèçôþí ùò ðñïò ôç óùìáôéêÞ ôïõò õãåßá êáé ôçí ðåñéâáëëïíôéêÞ ôïõò åõáéóèçôïðïßçóç. Ôá åðßðåäá ðñáóéíßóìáôïò êÜèå ó÷ïëéêÞò áõëÞò áîéïëïãÞèçêáí óå ôñßá åðßðåäá: á)÷ùñßò êáìßá ðñÜóéíç äéáìüñöùóç, â)óå ðñïóðÜèåéá ðñÜóéíçò äéáìüñöùóçò/äéáöïñïðïßçóçò ôçò ó÷ïëéêÞò áõëÞò êáé ã)ó÷ïëéêÞ áõëÞ ìå ìåãÜëç -öõóéêÞ Þ ôå÷íçôÞ ðñÜóéíç äéáìüñöùóç. Óôçí Ýñåõíá óõììåôåß÷áí 180 ìáèçôÝò-ôñéåò (85 áãüñéá, 95 êïñßôóéá), 6çò ôÜîçò, åðéëåãìÝíùí äçìïôéêþí ó÷ïëåßùí ôùí íïìþí Èåóóáëïíßêçò êáé Çìáèßáò, ìå äéáöïñåôéêü âáèìü ðñÜóéíçò äéáìüñöùóçò ôùí áõëþí ôïõò.

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

Óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Íüìïõ 1650/86 üðùò áíôéêáôáóôÜèçêå ìå ôï Í. 3010/2002 êáèþò êáé óýìöùíá ìå ôçí ÊÕÁ 37111/2021/26-9-2003 (ÖÅÊ 1391Â/29-9-2003) áíáêïéíþíåôáé üôé óôç Ãñáììáôåßá ôïõ Ð.Ó.Ä.Ì. Ý÷åé áðïóôáëåß áðüöáóçò Ýãêñéóçò ãéá ôá Ýñãá: 1. ¸ãêñéóç Ðåñéâáëëïíôéêþí ¼ñùí ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôïõ Ýñãïõ «Óôáèìüò ÂÜóçò ÊéíçôÞò Ôçëåöùíßáò ìå êùäéêü èÝóçò ‘’1403227 – ÄÑÅÐÁÍÏ ×’’» ôçò åôáéñåßáò COSMOTE – KINHTEÓ ÔÇËÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÅÓ Á.Å., óôç èÝóç ðëçóßïí ôïõ ïéêéóìïý ÄñåðÜíïõ ôçò Ä.Å. Åëëçóðüíôïõ ôïõ ÄÞìïõ ÊïæÜíçò. 2. ¸ãêñéóç ðåñéâáëëïíôéêþí üñùí ãéá ôçí ßäñõóç êáé ëåéôïõñãßá ÂÉÏÔÅ×ÍÉÁ ÐÁÑÁÃÙÃÇÓ ÇËÅÊÔÑÏÌÇ×ÁÍÏËÏÃÉÊÏÕ ÕËÉÊÏÕ ôçò åôáéñåßáò «Å ÐÁÑÁÓÔÁÔÉÄÇÓ Á.Å.Å.», ðïõ âñßóêåôáé óôç äéåýèõíóç 3ï Êì. ÐÔÏËÅÌÁ?ÄÁÓ ÖËÙÑÉÍÁÓ ôçò Ä.Å. ÐÔÏËÅÌÁ?ÄÁÓ ôïõ ÄÞìïõ Åïñäáßáò. 3. ¸ãêñéóç ðåñéâáëëïíôéêþí üñùí ãéá ôï Ýñãï: ‘’Åêïýóéïò Áíáäáóìüò Óéóáíßïõ, Ýêôáóçò 2.152 óôñì. óôçí Ô.Ê. Óéóáíßïõ ôçò ÄçìïôéêÞò Åíüôçôáò Áóêßïõ ôïõ ÄÞìïõ ÂïÀïõ, óôçí ðåñéöåñåéáêÞ åíüôçôá ÊïæÜíçò, ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò ‘’ 4. ¸ãêñéóç ðåñéâáëëïíôéêþí üñùí ãéá ôï Óôáèìü ÅîõðçñÝôçóçò Áõôïêéíçôéóôþí ÓéÜôéóôáò ôçò Åãíáôßáò Ïäïý óôï Íïìü ÊïæÜíçò. 5. ¸ãêñéóç ðåñéâáëëïíôéêþí üñùí ãéá ôçí ßäñõóç êáé ëåéôïõñãßá ÐÁÑÁÃÙÃÇ ÐÁÓÁËÙÍ ÁÌÐÅËÏÕÑÃÉÁÓ ÁÐÏ ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ ôïõ ê. ÃÅÙÑÃÉÁÄÇ ÐÁÍÔÅËÇ, ðïõ èá åãêáôáóôáèåß óôïí ÁÍÈÏÔÏÐÏ ôïõ ÄÞìïõ ÊïæÜíçò. 6. ¸ãêñéóç Ðåñéâáëëïíôéêþí ¼ñùí ãéá ôçí êáôáóêåõÞ êáé ëåéôïõñãßá ôïõ Ýñãïõ: «ÊáôáóêåõÞ Ö/ óõóôÞìáôïò éó÷ýïò 200ÌWp» éäéïêôçóßáò ÇËÉÁÊÏ ÂÅËÏÓ ÅÍÁ Á.Å. óôç èÝóç ‘’Ëéãíéôéêü ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò (ËÊÄÌ)’’ ôùí ÄÞìùí Åïñäáßáò êáé ÊïæÜíçò ôïõ Íïìïý ÊïæÜíçò ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò. 7. ¸ãêñéóç ðåñéâáëëïíôéêþí üñùí ãéá ôï Ýñãï : «ÕöéóôÜìåíïò Óôáèìüò ÎçñÜò ìå êùäéêü èÝóçò «0330101 – ÔÓÏÔÕËÉ Á/Ô» ôçò åôáéñåßáò «ÏÔÅ Á.Å.» óôç èÝóç ‘’Ôóïôýëé´´ óôï ÄÞìï Ôóïôõëßïõ óôï Íïìïý ÊïæÜíçò (öéëïîåíåß óôáèìü ôçò åôáéñåßáò COSMOTE)» 8. ¸ãêñéóç Ðåñéâáëëïíôéêþí ¼ñùí ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôïõ Ýñãïõ: «Ãåíéêü ÌðïäïóÜêåéï Íïóïêïìåßï ÐôïëåìáÀäáò, (õöéóôÜìåíç äõíáìéêüôçôá 250 êëßíåò êáé ðñïóèÞêç 12 êëéíþí), óõíïëéêÞò äõíáìéêüôçôáò 262 êëéíþí» ðïõ âñßóêåôáé óôçí êôçìáôéêÞ ðåñéï÷Þ ôçò Ä.Ê. ÐôïëåìáÀäáò ôçò ïìþíõìçò ÄçìïôéêÞò Åíüôçôáò ôïõ ÄÞìïõ Åïñäáßáò. 9. ¸ãêñéóç ðåñéâáëëïíôéêþí üñùí ãéá ôçí ßäñõóç êáé ëåéôïõñãßá AÐÏÓÔÁÊÔÇÑÉÏ ÁÉÈÅÑÉÙÍ ÅËÁÉÙÍ ôïõ ê. ÁÈÁÍÁÓÉÁÄÇ ×ÁÑÉËÁÏÕ, ðïõ èá åãêáôáóôáèåß óôï ÁÃÑ/×ÉÏ ôçò Ä.Å. ÔÓÏÔÇËÉÏÕ ôïõ ÄÞìïõ ÂïÀïõ. 10. ¸ãêñéóç Ðåñéâáëëïíôéêþí ¼ñùí (ÅÐÏ) ôïõ Ýñãïõ «ÊåíôñéêÝò ÅãêáôáóôÜóåéò ÏëïêëçñùìÝíçò Äéá÷åßñéóçò (ÊÅÏÄ) Áóôéêþí Óôåñåþí ÁðïâëÞôùí ÐåñéöÝñåéáò ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò», ìå ôçí ôñïðïðïßçóç, áíáíÝùóç êáé êùäéêïðïßçóç ôùí õð´ áñ. 61136/26-1-99, 196488/21-2-11 êáé 86153/19.8.02 ÊÕÁ ÅÐÏ ôùí Ýñãùí ðïõ áöïñïýí áíôßóôïé÷á óôïí ×ÕÔÁ ÊïæÜíçò óôç èÝóç Íüôéï Ðåäßï ôçò ÄÅÇ, êáé óôç ÌïíÜäá Ìç÷áíéêÞò Åðåîåñãáóßáò ÁðïññéììÜôùí ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò. 11. ¸ãêñéóç ðåñéâáëëïíôéêþí üñùí ôçò äñáóôçñéüôçôáò : «ÔïõñéóôéêÞ áîéïðïßçóç ðñþçí ïéêéóìïý ÄÅÇ óôá ºìåñá (ÑÅSCA)» êáé ôá óõíïäÜ Ýñãá (áíáíÝùóç – åðéêáéñïðïßçóç), ÔïðéêÞ Êïéíüôçôá ÉìÝñùí ôçò ÄçìïôéêÞò Åíüôçôáò Óåñâßùí ôïõ Ä. Óåñâßùí – Âåëâåíôïý, óôï Í. ÊïæÜíçò ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò. 12. ¸ãêñéóç Ðåñéâáëëïíôéêþí ¼ñùí ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôïõ Ýñãïõ: «Óôáèìüò ÎçñÜò ôïõ ÏÔÅ Á.Å. ìå êùäéêü èÝóçò «0330123-Êáëýâéá ÓáñáíôÜðïñïõ Ô/Ê» ðïõ õößóôáôáé óôç èÝóç «Âñõóïýëá Êáëýâéá ÓáñáíôÜðïñïõ», ðïõ áíÞêåé óôï Ô.Ê. ÊáóôáíéÜò ôïõ ÄÞìïõ Óåñâßùí-Âåëâåíôïý». 13. ¸ãêñéóç ðåñéâáëëïíôéêþí üñùí ãéá ôçí ßäñõóç êáé ëåéôïõñãßá Ìç÷áíïõñãåßïõ ôçò åôáéñåßáò «ÌÅ.ÊÁ.Ô.Å. ÁíôùíéÜäçò êáé ÓÉÁ Ï.Å.», ðïõ èá åãêáôáóôáèåß óôç äéåýèõíóç ÆÏÅ 4 óôá ÐåôñáíÜ ôïõ ÄÞìïõ ÊïæÜíçò. Ãéá ðáñï÷Þ ðëçñïöïñéþí ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá áðåõèýíïíôáé óôç Ãñáììáôåßá ôïõ Ð.Ó. óôï ôçë. 2461052620, üëåò ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò. Ôá Ýîïäá äçìïóßåõóçò ôçò áíáêïßíùóçò óôïí ôýðï âáñýíïõí ôïí öïñÝá õëïðïßçóçò Þ ëåéôïõñãßáò ôïõ Ýñãïõ Þ ðñáãìáôïðïßçóçò ôçò äñáóôçñéüôçôáò. Ï Ðñüåäñïò ôïõ Ðåñéöåñåéáêïý Óõìâïõëßïõ ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò Ðáíáãéþôçò ÐëáêåíôÜò


9

ÈÁÑÑÏÓ ÈÁÑÑÏÓ

Ä. ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ ÉÄÉÏÊÔÇÓÉÁ: ÅêäïôéêÞ ÅíçìåñùôéêÞ É. ÊÏÑÏÌÇËÇÓ Á.Å. ÅÊÄÏÔÇÓ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ É. ÊÏÑÏÌÇËÇÓ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÎÅÍÏÖÙÍ Å. ÌÐÁÑÁËÉÁÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ÓÕÍÔÁÎÇÓ: Ä. ÊÁÔÓÏÃÉÁÍÍÇÓ ÓÕÍÔÁÊÔÅÓ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÊÁÔÓÏÃÉÁÍÍÇÓ ÄÇÌÇÔÑÁ ÊÁÑÁÃÉÁÍÍÇ ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÁÔÓÉÊÁÓ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÅÓ: ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐËÅÔÓÏÓ ÉÄÑÕÔÇÓ: + ×Ñ. ÐÁÐÁÓÔÅÑÉÁÄÇÓ ¸ôïò éäñýóåùò 1960 ÔÇËÅÖÙÍÏ: 24610-38611 FAX. 24610-34611 E-MAIL:tharos@otenet.gr EÄÑÁ: ÊÏÆÁÍÇ ÓÕÍÄÑÏÌÇ: ÅÔÇÓÉÁ 72 Å ÅÎÁÌÇÍÇ 36 Å ÔÑÉÌÇÍÇ 18 Å ÅËÁ×ÉÓÔÇ ÓÕÍÄÑÏÌÇ: 15 Å ÔÑÁÐÅÆÙÍ ÏÑÃÁÍÉÓÌÙÍ: 190 Å

XPHÓIMA THËEÖÙNA ÄÇÌÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ: 24610-50300 ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔ. ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ: 24613-34732, 53111, -116 ÄÇÌÏÔÉÊÇ ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ: 24613-01194 Ê.Å.Ð. ÍÏÌÁÑ×ÉÁ: 24613 51520 , 24613 51101, –113, -114 ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ: 24610-22001 ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ: 199 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: 24610-34515 ÏÔÅ ÂËÁÂÅÓ: 121 ÔÇËÅÈÅÑÌÁÍÓÇ: 24610-24600, 24006 ÄÅÕÁÊ: 24610-51500 ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ: 24610-40500 ÔÁÎÉ: 14840 ÊÔÅË: 24610-34454 ÉÊÁ: 24610-22100, 31872 ÔÅÂÅ: 24610-34753 ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÏ ÄÅÇ: 24610-26172 ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ: 24610-67600, -666 ÅÊÁÂ: 166 EXPRESS SERVICE: 24610-36966, 1154 INTERAMERICAN ÏÄ. ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ: 24610-42253, 1158, 6942234356 OÄÉÊÇ ÂÏÇÈÅÉÁ ÅËÐÁ: 10400 S.O.S ASSISTANCE 24610-33000 OÄÉÊÇ ÂÏÇÈÅÉÁ HELLAS SERVICE: 1057, 24610-25876 KTEO: 24610- 31690 ÔÁ×ÕÄÑÏÌÅÉÏ: 24610-34500 ÏÁÅÄ: 24610-41729, 34011, -022 ÔÅÉ ÄÕÔ. ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ: 24610-40161 ÌÇÔÑÏÐÏËÇ: 24610 -36050 &

ÐáñáóêåõÞ 16 Ìáñôßïõ 2012

Ï áíáêñéôÞò êáëåß ôïí Êþóôá ÊáñáìáíëÞ ÃÉÁ ÔÏ Ó×ÅÄÉÏ ÄÏËÏÖÏÍÉÁÓ ÔÏÕ

ÍÝá ôñïðÞ ðáßñíåé ç õðüèåóç ãéá ôï ó÷Ýäéï äïëïöïíßáò åíáíôßïí ôïõ Êþóôá ÊáñáìáíëÞ ìåôÜ ôçí áðüöáóç íá áóêçèåß äßùîç êáôÜ áãíþóôùí ãéá ôï áäßêçìá ôùí «ðñïðáñáóêåõáóôéêþí ðñÜîåùí åó÷Üôçò ðñïäïóßáò», «äéáôÜñáîçò ïìáëÞò ëåéôïõñãßáò ôïõ Ðïëéôåýìáôïò» êáé «áðïóôÝñçóçò ôïõ ðñùèõðïõñãïý áðü ôçí åíÜóêçóç ôçò åîïõóßáò, ðïõ ôïõ ðáñÝ÷åé ôï Óýíôáãìá». Óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò ï áíáêñéôÞò ðïõ èá áíáëÜâåé íá äéáëåõêÜíåé ôçí «ðåñßåñãç» êáé ðñùôüãíùñç ãéá ôá åëëçíéêÜ äåäïìÝíá õðüèåóç áíáìÝíåôáé íá æçôÞóåé áðü ôïí ßäéï ôïí ðñþçí Ðñùèõðïõñãü íá êáôáèÝóåé, ðñïêåéìÝíïõ íá «öùôßóåé» ôá «óêïôåéíÜ» óçìåßá åêåßíçò ôçò ðåñéüäïõ.

Ï Ê. ÊáñáìáíëÞò

Ôçí áðüöáóç ôçò äéêáéïóýíçò ôçí ðëçñïöïñÞèçêå ï Êþóôáò ÊáñáìáíëÞò, ëßãï ðñéí áðï÷ùñÞóåé áðü ôï ãñáöåßï ôïõ óôçí ðëáôåßá Ìáâßëçò êáé Ýäùóå åíôïëÞ óôïõò óõíåñãÜôåò ôïõ íá ìçí êÜíïõí êáìßá äéáññïÞ ðñïò ôá ÌÌÅ. «ÁöÞóôå ôçí äéêáéïóýíç íá êÜíåé ôçí äïõëåéÜ ôçò» öÝñåôáé íá åßðå. Ùóôüóï ï ßäéïò åßíáé ðñüèõìïò åö’ üóïí êëçèåß íá êáôáèÝóåé. ¼ðùò åß÷å áðïêáëýøåé ç Realnews o Êþóôáò ÊáñáìáíëÞò ãíþñéæå áðü ôçí ðñþôç óôéãìÞ ôá áðüññçôá Ýããñáöá ôçò ÅÕÐ ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáí áðü ôéò ñùóéêÝò ìõóôéêÝò õðçñåóßåò. ÌÜëéóôá åêåßíç ôçí ðåñßïäï åß÷áí ëçöèåß üëá ôá áðáñáßôçôá ìÝôñá ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôïõ.

×éïýìïñ

¸íáò ÓêïôóÝæïò,

¸íáò ÓêïôóÝæïò, ðÜåé íá óõíå÷ßóåé ôéò óðïõäÝò ôïõ óå Ýíá ðáíåðéóôÞìéï óôï Ëïíäßíï. ÌåôÜ ôï ðñþôï åîÜìçíï, äÝ÷åôáé ôçí åðßóêåøç ôçò ìçôÝñáò ôïõ. -Ðùò âñßóêåéò ôïõò Áããëïõò óõìöïéôçôÝò óïõ, ðáéäß ìïõ, ôïí ñùôÜ. -Áóôá ìçôÝñá, åßíáé ôüóï ðïëý èïñõâþäåéò, áöïý áðü ôï Ýíá äéðëáíü äéáìÝñéóìá óõíÝ÷åéá ÷ôõðïýí ôïí ôïß÷ï êáé öùíÜæïõí êáé áðü ôï Üëëï äéðëáíü äéáìÝñéóìá óõíå÷þò ïõñëéÜæïõí... -Á÷ ðáéäß ìïõ, êáé ôé êÜíåéò ãéá íá áíôéìåôùðßóåéò áõôïýò ôïõò èïñõâþäåéò áãñéÜíèñùðïõò; -Ôé íá êÜíù ìçôÝñá; ÊÜèïìáé óôï êÝíôñï ôïõ äùìáôßïõ êáé.... ..ðáßæù ôçí ãêÜéíôá ìïõ üóï ðéï äõíáôÜ ìðïñþ!!!

Óôï 20,7% ç áíåñãßá ôï ä' ôñßìçíï ôïõ 2011 Óôï 20,7% åêôéíÜ÷èçêå ôï ðïóïóôü áíåñãßáò óôï ôÝôáñôï ôñßìçíï ôïõ 2011, áðü 17,7% ðïõ Þôáí ôï ðñïç-

Ôï áðüññçôï Ýããñáöï

«Ôï Üêñùò áðüññçôï Ýããñáöï ôçò ÅèíéêÞò Õðçñåóßáò Ðëçñïöïñéþí (ÅÕÐ), ìå ôçí êùäéêÞ ïíïìáóßá "Åéäéêü Äåëôßï ÅíçìÝñùóçò" (Íï 219/5 Öåâñïõáñßïõ 2009), åíçìÝñùíå ôçí ôüôå êõâÝñíçóç ÊáñáìáíëÞ üôé ç õðçñåóßá Ýëáâå ãíþóç áðü ôçí FSB, äçëáäÞ ôç ÑùóéêÞ ÏìïóðïíäéáêÞ Õðçñåóßá Áóöáëåßáò, ðùò ìßá "ïìÜäá Åñãáóßáò" ôçò, ðïõ áðïôåëïýíôáí áðü äåêáåííÝá Üôïìá, åíôüðéóå êáé áðïêÜëõøå ó÷Ýäéï åðßèåóçò óå âÜñïò ôïõ ðñþçí ðñùèõðïõñãïý ìå óêïðü ôçí áíáâïëÞ Þ ôç ìáôáßùóç ôçò åíåñãåéáêÞò ðïëéôéêÞò ôçò ÷þñáò». Ôï Ýããñáöï åß÷å öÝñåé óôçí äçìïóéüôçôá ôï ðåñéïäéêü Åðßêáéñá. ÌÜëéóôá üðùò áíáöÝñåé ôï Ýããñáöï óå ìéá ôïõëÜ÷éóôïí ðåñßðôùóç ïé ïìÜäåò ôùí ðñáêôüñùí ôçò FSB Þñèáí ðñüóùðï ìå ðñüóùðï ìå ôïõò Üíäñåò ðïõ ðáñáêïëïõèïýóáí ôï áõôïêßíçôï ôïõ ¸ëëçíá ðñùèõðïõñãïý óôçí ðåñéï÷Þ ôçò ÍÝáò ÌÜêñçò ÁôôéêÞò, êáé ðéï óõãêåêñéìÝíá óôç äéáóôáýñùóç ôùí öùôåéíþí óçìáôïäïôþí ðïõ ïäçãïýí óôçí ÉåñÜ ÌïíÞ ôïõ Áãßïõ Åöñáßì. Ôï ðåñéóôáôéêü ôïðïèåôåßôáé ÷ñïíéêÜ êáôÜ ôéò áðïãåõìáôéíÝò þñåò ìåôáîý ôïõ ðåíèçìÝñïõ

ÎÅÐÅÑÍÏÕÓÁÍ ÔÏ ÅÍÁ ÅÊÁÔÏÌÌÕÑÉÏ ÏÉ ÁÍÅÑÃÏÉ

20 êáé 25 Áðñéëßïõ 2008, åíþ üðùò ôïíßæåôáé ç üëç «åìðëïêÞ» äåí êñÜôçóå ðÜíù áðü 30 äåõôåñüëåðôá. Óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò, óôï ðëáßóéï ôçò ðñïêáôáñêôéêÞò Ýñåõíáò åîåôÜóèçêáí áîéùìáôéêïß êáé äéïéêçôÝò ôçò ÅèíéêÞò Õðçñåóßáò Ðëçñïöïñéþí (ÅÕÐ), áîéùìáôéêïß ôçò ÅëëçíéêÞò Áóôõíïìßáò (ÅËÁÓ), áëëÜ êáé ðñüóùðá ðïõ õðçñåôïýóáí óôçí áóöÜëåéá ôïõ ðñùèõðïõñãïý. ÁíÜìåóá óôéò ðñïðáñáóêåõáóôéêÝò åíÝñãåéåò, âÜóåé ôçò äéêïãñáößáò ðïõ Ý÷åé ó÷çìáôéóèåß, åíôÜóóïíôáé êáé ôá åðåéóüäéá ôïõ Äåêåìâñßïõ ôïõ 2008, ìå áöïñìÞ ôç äïëïöïíßá ôïõ 15÷ñïíïõ ìáèçôÞ ÁëÝîáíäñïõ Ãñçãïñüðïõëïõ.

ÆÇÔÇÓÁÍ ÁÐÏ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÌÁÔÉÁ

ÓõíåëÞöèçóáí ãéá äùñïäïêßá êáé åêâßáóç ÄÕÏ ÕÐÁËËÇËÏÉ ÔÏÕ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏÕ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ

Äýï õðÜëëçëïé ôïõ õðïõñãåßïõ ÁíÜðôõîçò, ðïõ õðçñåôïýí óôï ÔìÞìá Éäéùôéêþí Åðåíäýóåùí óõíåëÞöèçóáí áðü áóôõíïìéêïýò ôçò Õðïäéåýèõíóçò Áíôéìåôþðéóçò ÏñãáíùìÝíïõ ÅãêëÞìáôïò êáé Åìðïñßáò Áíèñþðùí ôçò ÁóöÜëåéáò ÁôôéêÞò ìå ôçí êáôçãïñßá üôé æÞôçóáí 120.000 åõñþ, ðñïêåéìÝíïõ íá ðñïùèÞóïõí ôï öÜêåëï ãéá åðé÷ïñÞãçóç óå åðåíäõôéêÞ äñáóôçñéüôçôá éäéïêôÞôç îåíïäï÷åéáêÞò ìïíÜäáò. Ìå åéóáããåëéêÞ äéÜôáîç ç ÅË.ÁÓ. Ýäùóå ôá óôïé÷åßá ôïõò óôçí äçìïóéüôçôá «ðñïêåéìÝíïõ íá åîáêñéâùèåß ç ôõ÷üí ôÝëåóç êáé Üëëùí ðáñüìïéùí áäéêçìÜôùí áðü ôïõò ßäéïõò», æçôþíôáò ôçí óõíäñïìÞ ðïëéôþí ðïõ ìðïñåß íá Ý÷ïõí ðÝóåé èýìáôá ôïõò. Óýìöùíá ìå ôçí Áóôõíïìßá, ï óõíéäéïêôÞôçò îåíïäï÷åéáêÞò ìïíÜäáò êáôÞããåéëå üôé åíþ Ý÷åé åãêñéèåß åðé÷ïñÞãçóç ãéá åðÝíäõóç óôçí åðé÷åßñçóç, ðïõ äéáôçñåß ìå ôïí áäåñöü ôïõ

óôï íïìü Áñãïëßäáò, ýøïõò ðåñßðïõ 4,7 åêáôïììõñßùí åõñþ, ïé äýï õðÜëëçëïé ìå óõíå÷åßò äéêáéïëïãßåò áðáéôïýóáí ôï ðïóü ôùí 120.000 åõñþ ðñïêåéìÝíïõ íá ðñïùèÞóïõí ôïí öÜêåëï ôçò åðé÷ïñÞãçóçò. Ï åðé÷åéñçìáôßáò óõìöþíçóå íá óõíáíôçèåß ìå ôïõò õðáëëÞëïõò óôï óôáèìü ôïõ Ìåôñü «Êåñáìåéêüò». Åêåß óõíåëÞöèçóáí ïé äýï õðÜëëçëïé. Óôá ãñáöåßá ôùí äõï óõëëçöèÝíôùí óôï õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò âñÝèçêáí ïé öÜêåëïé ôçò õðüèåóçò åðé÷ïñÞãçóçò ôçò îåíïäï÷åéáêÞò ìïíÜäáò êáé ÷åéñüãñáöï ôïõ Åéóçãçôéêïý ÏëïêëÞñùóçò. Áêïëïýèçóáí Ýñåõíåò óôá óðßôéá ôïõò ðáñïõóßá åéóáããåëÝá, üðïõ âñÝèçêáí ÷ñÞìáôá, âéâëéÜñéá äéáöüñùí ôñáðåæþí, áðïäåßîåéò ôñáðåæéêþí óõíáëëáãþí êáé ìßá êõíçãåôéêÞ êáñáìðßíá.

ãïýìåíï ôñßìçíï êáé 14,2% ôï áíôßóôïé÷ï ôñßìçíï ôïõ 2010, ìå ôïõò Üíåñãïõò íá áíÝñ÷ïíôáé óå 1.025.877 Üôïìá. ¼ðùò ðñïêýðôåé áðü ôá óôïé÷åßá ðïõ Ýäùóå óÞìåñá óôç äçìïóéüôçôá ç ÅË.ÓÔÁÔ., ç áðáó÷üëçóç ìåéþèçêå êáôÜ 3,6% óå ó÷Ýóç ìå ôï ðñïçãïýìåíï ôñßìçíï êáé êáôÜ 8,5% óå ó÷Ýóç ìå ôï ôÝôáñôï ôñßìçíï ôïõ 2010. Ï áñéèìüò ôùí áíÝñãùí áõîÞèçêå êáôÜ 16,8% óå ó÷Ýóç ìå ôï ðñïçãïýìåíï ôñßìçíï êáé êáôÜ 44,1% óå ó÷Ýóç ìå ôï ôÝôáñôï ôñßìçíï ôïõ 2010. Áîßæåé íá óçìåéùèåß üôé ôï õøçëüôåñï ðïóïóôü áíåñãßáò ðáñáôçñåßôáé óôïõò íÝïõò çëéêßáò 15-29 åôþí (39,5%), ôï ïðïßï óôéò íÝåò ãõíáßêåò öèÜíåé óôï 44,9%. Ôï óõíïëéêü ðïóïóôü áíåñãßáò ôùí ãõíáéêþí (24,5%) åßíáé åîÜëëïõ óçìáíôéêÜ õøçëüôåñï áðü åêåßíï ôùí áíäñþí (17,8%). Ç êáôáíïìÞ ôçò áíåñãßáò, ëáìâÜíïíôáò õðüøç ôï åðßðåäï åêðáßäåõóçò, Ý÷åé ùò åîÞò: ôï õøçëüôåñï ðïóïóôü áíåñãßáò ðáñáôçñåßôáé óå üóïõò äåí Ý÷ïõí ðÜåé êáèüëïõ ó÷ïëåßï (30,9%). Áêïëïõèïýí ôá Üôïìá ðïõ Ý÷ïõí ôåëåéþóåé ìåñéêÝò ôÜîåéò äçìïôéêïý (28,0%) êáé ïé áðüöïéôïé áíþôåñçò Ôå÷íïëïãéêÞò ÅðáããåëìáôéêÞò Åêðáßäåõóçò (23,1%). Ôá ÷áìçëüôåñá ðïóïóôÜ ðáñáôçñïýíôáé óå üóïõò Ý÷ïõí äéäáêôïñéêü Þ ìåôáðôõ÷éáêü (11,9%) êáé óôïõò ðôõ÷éïý÷ïõò ôçò ôñéôïâÜèìéáò åêðáßäåõóçò (14,8%).

ÌÅÔÁ ÔÇÍ ÕÐÏÈÅÓÇ ×ÑÇÌÁÔÉÓÌÏÕ

«Óêïýðá» Äéáìáíôïðïýëïõ óôç Äéåýèõíóç Åðåíäýóåùí

ÔÏÕ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏÕ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ ÐåíÞíôá õðÜëëçëïé êáé óôåëÝ÷ç ôçò Äéåýèõíóçò Éäéùôéêþí Åðåíäýóåùí ôïõ ÕÐÁÍ áðïìáêñýíïíôáé áðü ôç èÝóç ôïõò, åíþ ç íÝá õðïõñãüò Áííá Äéáìáíôïðïýëïõ ìå åðéóôïëÞ ôçò ðñïò ôïí Ãåíéêü ÅðéèåùñçôÞ Äçìüóéáò Äéïßêçóçò æçôÜ áíáäñïìéêü Ýëåã÷ï üëùí ôùí õðïèÝóåùí ðïõ ÷åéñßóôçêáí ïé õðÜëëçëïé áðü ôï 2005, áëëÜ êáé ôùí ôñáðåæéêþí ôïõò ëïãáñéáóìþí. Åðßóçò, óå óõíÜíôçóç ðïõ åß÷å ìå ôïí åðéêåöáëÞò ôïõ ÓÄÏÅ, ï ïðïßïò ôçò ãíùóôïðïßçóå üôé õðÜñ÷ïõí êáôáããåëßåò óå âÜñïò õðáëëÞëùí ôçò ðáñáðÜíù äéåýèõíóçò, Ýäùóå åíôïëÞ íá «áíïßîïõí» üëïé ïé ôñáðåæéêïß ëïãáñéáóìïß. Ãéá ôç óõãêåêñéìÝíç õðüèåóç ï õöõðïõñãüò ê. Ìùñáúôçò Ýäùóå åíôïëÞ íá äéåîá÷èåß ÅÄÅ áðü óõãêåêñéìÝíï õðÜëëçëï, áðü ôï 2005 ìÝ÷ñé óÞìåñá êáé æÞôçóå ôç óõíäñïìÞ ôïõ åéóáããåëÝá ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ ê. ÔÝíôå. Ï õöõðïõñãüò È.Ìùñáúôçò áíåöåñå ÷áñáêôçñéóôéêÜ üôé «Ý÷ïõìå óôá ÷Ýñéá ìáò üëåò ôéò ðáñáéôÞóåéò, ðñüêåéôáé ãéá 50 õðáëëÞëïõò êáé óôåëÝ÷ç».

ÊÉÍ/ÈÅÁÔÑÏ ÏËÕÌÐÉÏÍ ôçë. 24610-22121 ÔÙÑÁ ÊÁÉ ÐÑÏÂÏËÅÓ 3D DOLBY 3D DIGITAL CINEMA ÁÉÈÏÕÓÁ 1 Óõíå÷ßæåôáé ç ôáéíßá ôçò DISNEY JOHN CARTER ÁÍÁÌÅÓÁ ÓÅ ÄÕÏ ÊÏÓÌÏÕÓ Óå ôñéóäéÜóôáôç 3D ðñïâïëÞ Ìå ôïõò ÔÅÚËÏÑ ÊÉÔÓ, ÃÏÕÉËÉÁÌ ÍÔÁÖÏÅ 1 ðñïâïëÞ 5.45 åêôüò ÓáââÜôïõ êáé ÊõñéáêÞò ÐñïâÜëëåôáé óå ÐÁÍÅËËÇÍÉÁ ÐÑÅÌÉÅÑÁ ç ðåñéðÝôåéá JOYRNEY 2- ÔÁÎÉÄÉ 2 ÔÏ ÌÕÓÔÇÑÉÙÄÅÓ ÍÇÓÉ Óå ôñéóäéÜóôáôç 3D ðñïâïëÞ Ìå ôïõò ÌÁÚÊË ÊÅÚÍ, ÍÔÏÕÅÚÍ ÔÆÏÍÓÏÍ 2 ðñïâïëÝò 8.00 & 10.00 Ìüíï ÓÜââáôï 17/3 êáé ÊõñéáêÞ 18/3 ôï ðáéäéêü ìéïýæéêáë óå êéíçìáôïãñáöéêÞ ðñïâïëÞ ÔÁ ÆÏÕÆÏÕÍÉÁ ðáñïõóéÜæïõí… ÁÊÁÍÔÏÕ ÓÜââáôï 1 ðñïâïëÞ 6.00 ì.ì ÊõñéáêÞ 2 ðñïâïëÝò 11.30 ð.ì & 6.00 ì.ì ÁÉÈÏÕÓÁ 2 ÐñïâÜëëåôáé ôï øõ÷ïëïãéêü èñßëåñ Ç ÃÕÍÁÉÊÁ ÌÅ ÔÁ ÌÁÕÑÁ Ìå ôïõò ÍÔÁÍÉÅË ÑÁÍÔÊËÉÖ, ÔÆÁÍÅÔ ÌÁÊÔÉÑ


10Ö֐‚‘‚“Š…ćÖÖÖ֌‚‘ɏÄÖÖ

ˆ‚‘‘“Ö ZÖ ‹ƒ‰ˆ†’ŠŽˆØƒŽ†ƒ’ňňØ؆vˆ†’Š“ƒØň”Ø“ÆŊ‹ˆ”؍ƒ‹†“ŽŠƒ”

OIKONOMIA ǽȗŸW/'ŸȆțȡțȎŸȜȒȚŸȖȆȕȎȚŸ ȜșȅȘȎȏȎȚ ŸȤȟȒŸȜȐȕŸǯȔȔȅȍȊ

÷ĎĞĚĒēĥĝĐĝĊh ĜĝĒěhĎĞĚĢęĊģēĆěh ĊČĘĚĆěh hïĖĒĜĠĦ ĎĝĊĒhĝĘhĎĞĚħ

ǽȐŸțȜȊȑȎșȇŸȘȗșȎȈȊŸȜȐȚŸțȜȐȕŸȎȔȔȐȕȒȓȇŸȊȌȗșȅ ŸȜȐŸȍȒȊȜȇșȐțȐŸ ȝȌȒȦȕŸȟșȐǢȊȜȗȗȒȓȗȕȗǢȒȓȦȕŸȍȎȒȓȜȦȕ ŸȜȐȕŸȘșȗțȇȔȡțȇŸȜȐȚŸțȜȗŸ ǢȊȓșȗȘșȤȑȎțǢȗŸțȜșȊȜȐȌȒȓȤŸțȟȎȍȒȊțǢȤŸȓȊȑȦȚŸȓȊȒŸȜȐŸțȝȕȎȘȇŸ ȓȊȒŸȊȝȖȊȕȤǢȎȕȐŸțȜȇșȒȖȐŸȜȐȚŸȎȔȔȐȕȒȓȇȚŸȗȒȓȗȕȗǢȈȊȚŸȎȘȒȋȎȋȊȈȡțȎŸȐŸǬȑȐȕȊȢȓȇŸǰȝȑȗȘȗȒȈȊ Ÿ ǹŸȧȒȎȝȑȥȕȡȕŸǼȥǢȋȗȝȔȗȚŸȜȐȚŸǬȑȐȕȊȢȓȇȚŸǰȝȑȗȘȗȒȈȊȚ Ÿȓ Ÿ(R>Ÿ TRGŸ&@PI@G ŸȘȊșȗȝțȒȅȏȗȕȜȊȚŸȜȊŸȗȒȓȗȕȗǢȒȓȅŸȊȘȗȜȎȔȆțǢȊȜȊŸȜȐȚŸ ȎȜȊȒșȈȊȚŸȌȒȊŸȜȗŸ ŸȊȕȆȞȎșȎŸȤȜȒ ŸȜȐŸȍȥțȓȗȔȐŸȟșȗȕȒȅŸȘȗȝŸȘȆșȊțȎ ŸȐŸǬȑȐȕȊȢȓȇŸǰȝȑȗȘȗȒȈȊŸȓȒȕȇȑȐȓȎŸǢȎȕŸȘȜȡȜȒȓȅ ŸțȎŸȊȕȜȒțȜȗȒȟȈȊŸȤǢȡȚŸǢȎŸȜȐŸțȝȕȗȔȒȓȇŸȊȌȗșȅŸȜȐȚŸǢȘȈșȊȚ ŸȎȘȒțȐǢȊȈȕȗȕȜȊȚŸ ȤȜȒŸȐŸȍȝȕȊȜȇŸȗȒȓȗȕȗǢȒȓȇŸȋȅțȐ ŸȗŸȘșȗțȎȓȜȒȓȤȚŸǢȊȓșȗȘșȤȑȎțǢȗȚŸ țȟȎȍȒȊțǢȤȚŸȜȗȝŸȎȘȎȕȍȝȜȒȓȗȥŸȜȐȚŸȘȔȅȕȗȝŸȓȊȒŸȐŸȎȕȈțȟȝțȐŸȜȡȕŸ ȎȖȊȌȡȌȒȓȦȕŸȍșȊțȜȐșȒȗȜȇȜȡȕ ŸȗȍȇȌȐțȊȕŸțȜȐȕŸȊȘȗȜȎȔȎțǢȊȜȒȓȇŸ ȊȕȜȒǢȎȜȦȘȒțȐŸȜȡȕŸȘșȗȓȔȇțȎȡȕŸȘȗȝŸȆȟȗȝȕŸȍȐǢȒȗȝșȌȐȑȎȈŸțȜȗŸ ȍȝțǢȎȕȆȚŸȗȒȓȗȕȗǢȒȓȤŸȘȎșȒȋȅȔȔȗȕ

ǬǮǹǻǯǼ ΛΟΝΔΙΝΟ

5.940,72

-0,08

XETRA D

7.144,45

0,92

CAC 40

3.580,21

0,44

DJ INDU

13.236,07

0,32

NASDAQ

3.056,30

0,51

NIKKEI

10.123,28

0,72

Ευρω/$

1,30893 1.659,12

BRENT

124,77

ǼȎŸȆȕȊŸȍȥțȓȗȔȗŸȗȒȓȗȕȗǢȒȓȤŸȓȊȒŸȎȘȒȟȎȒșȐǢȊȜȒȓȤŸȘȎșȒȋȅȔȔȗȕ ŸȐŸǬȑȐȕȊȢȓȇŸǰȝȑȗȘȗȒȈȊŸȍȒȊȜȇșȐțȎŸȝȌȒȎȈȚŸȤȔȗȝȚŸȜȗȝȚŸȟșȐǢȊȜȗȗȒȓȗȕȗǢȒȓȗȥȚŸȜȐȚŸȍȎȈȓȜȎȚ ŸǹȒŸȍȎȈȓȜȎȚŸȊȝȜȗȈ ŸȑȎȜȒȓȇȚŸȌȎȕȒȓȇȚŸșȎȝțȜȤȜȐȜȊȚŸȓȊȒŸȒțȟȝșȇȚŸȓȎȞȊȔȊȒȊȓȇȚŸȎȘȅșȓȎȒȊȚ ŸȊȘȗȜȎȔȗȥȕŸȜȒȚŸȘșȗȣȘȗȑȆțȎȒȚŸȘȗȝŸȊȘȊȒȜȗȥȕȜȊȒŸȌȒȊŸȜȐȕŸȊȕȜȒǢȎȜȦȘȒțȐŸ ȜȐȚŸȓșȈțȐȚ ŸȊȔȔȅŸȓȊȒŸȌȒȊŸȜȐŸȍȐǢȒȗȝșȌȈȊŸțȜȊȑȎșȦȕŸǢȊȓșȗȘșȤȑȎțǢȊŸȊȖȒȦȕŸȌȒȊŸȜȗȝȚŸǢȎȜȤȟȗȝȚŸȜȐȚ ŸȘȊșȅŸȜȐȕŸȗȒȓȗȕȗǢȒȓȇŸȓșȈțȐŸȐŸȗȘȗȈȊŸȎȘȐșȎȅȏȎȒŸȊșȕȐȜȒȓȅŸȜȐȕŸȓȊȜȊȕȅȔȡțȐŸȓȊȒŸȜȗȕŸȜȗȝșȒțǢȤ ŸȘȔȇȜȜȗȕȜȊȚŸȍșȒǢȥȜȊȜȊŸȜȗŸțȥȕȗȔȗŸȜȡȕŸȎǢȘȗșȒȓȦȕŸȍșȊțȜȐșȒȗȜȇȜȡȕŸțȜȐȕŸǯȔȔȅȍȊ Ÿ ǬȕȊȞȗșȒȓȅŸǢȎŸȜȊŸȗȒȓȗȕȗǢȒȓȅŸȊȘȗȜȎȔȆțǢȊȜȊŸȌȒȊŸȜȗŸ ŸȐŸ ǢȎȈȡțȐŸȜȐȚŸȎțȡȜȎșȒȓȇȚŸȓȊȜȊȕȅȔȡțȐȚŸȎȈȟȎŸțȊȕŸȊȘȗȜȆȔȎțǢȊŸȜȐȕŸ ȘȜȦțȐŸȜȡȕŸȘȡȔȇțȎȡȕŸȓȊȜȅŸ ŸțȎŸȊȕȜȒțȜȗȒȟȈȊŸǢȎŸȜȐŸțȝȕȗȔȒȓȇŸȘȜȦțȐŸȜȐȚŸȊȌȗșȅȚŸǢȘȈșȊȚ ŸŸǹȒŸȘȡȔȇțȎȒȚŸȜȐȚŸȎȜȊȒșȈȊȚŸȍȒȊǢȗșȞȦȑȐȓȊȕŸțȎŸ ŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸȆȕȊȕȜȒŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸȜȗŸ ŸȜȊŸȘșȗŸȞȤșȡȕŸȓȆșȍȐŸȜȐȚŸȊȕȇȔȑȊȕŸțȜȊŸŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ Ÿ ȆȕȊȕȜȒŸ ŸŸȎȓȊȜ ŸȜȗȕŸȘșȗȐȌȗȥǢȎȕȗŸȟșȤȕȗ ŸȎȕȦŸȜȊŸǢȎȜȅŸȞȤșȡȕŸ ȓȆșȍȐŸȜȊŸȗȘȗȈȊŸȍȒȊǢȗșȞȦȑȐȓȊȕŸțȜȊŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸȊȘȤŸ Ÿ ȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ Ÿ

Ɍ‡

ǬȕȜȒȑȆȜȡȚŸȜȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȘȜȦțȐŸțȐǢȎȈȡțȊȕŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸȜȗȝŸǽ ǽŸ  ŸȜȐȚŸ#MPH=RGDŸ ŸȓȊȒŸȜȐȚŸ ǺȎȒșȊȒȦȚŸ 

ȓȅŸțȝțȓȎȝȊțȈȊȚ ŸțȜȐȕŸȊțȞȅȔȎȒȊŸȓȊȒŸțȎŸȘȎșȒȋȊȔȔȗȕȜȒȓȅŸȆșȌȊ Ÿ ǬȖȈȏȎȒŸȕȊŸțȐǢȎȒȡȑȎȈŸȤȜȒŸȜȗŸŸȜȡȕŸȎȘȎȕȍȥțȎȡȕŸȓȊȔȥȞȑȐȓȎŸ ȊȘȤŸȜȐȕŸȎȔȔȐȕȒȓȇŸȊȌȗșȅ ŸǬȘȤŸȆȔȔȐȕȎȚŸȎȘȎȕȍȝȜȆȚ ŸǺȊșȅȔȔȐȔȊ ŸȆȍȡțȎŸȆǢȞȊțȐŸțȜȗȕŸȜȗǢȆȊŸȜȡȕŸȎȖȊȌȡȌȦȕ ŸȗŸȗȘȗȈȗȚŸȊȕȜȒțȜȗȒȟȎȈŸțȜȗŸŸȜȐȚŸȘȊșȊȌȡȌȒȓȇȚŸȜȐȚŸȍșȊțȜȐșȒȤȜȐȜȊȚŸǢȎŸȊȖȈȊŸ ȘȡȔȇțȎȡȕŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸǮȒȊŸȜȗŸ ŸȜȗŸțȥȕȗȔȗŸȞȤșȡȕŸȓȊȒŸ ȜȎȔȦȕŸȊȕȇȔȑȎŸțȜȊŸŸȎȓ ŸȎȝșȦŸȎȕȦŸȊȖȈȏȎȒŸȕȊŸțȐǢȎȒȡȑȎȈŸȤȜȒŸȜȗŸ țȥȕȗȔȗŸȞȤșȡȕ ŸȜȎȔȦȕŸȓȊȒŸȎȒțȞȗșȦȕŸțȜȐȕŸȎȜȈȊŸŸYŸŸ ȊȕȜȒțȜȗȒȟȎȈŸțȎŸŸȍȒțȎȓȊȜȗǢǢȥșȒȗŸȎȝșȦ ŸǬȓȤǢȐ ŸȐŸțȜșȊȜȐȌȒȓȇŸȜȐȚŸȎȜȊȒșȈȊȚŸȎȘȒȓȎȕȜșȦȑȐȓȎŸțȜȐȕŸȘȎșȊȒȜȆșȡŸȎȕȍȝȕȅǢȡțȐŸȜȡȕŸǢȊșȓȦȕŸȓȊȑȦȚŸȓȊȒŸțȜȐȕŸȎȕȈțȟȝțȐŸȜȗȝŸȟȊșȜȗȞȝȔȊȓȈȗȝŸȜȐȚŸȔȊȕțȅșȗȕȜȊȚŸțȜȐȕŸȎȔȔȐȕȒȓȇŸȊȌȗșȅŸȜȒȚŸǢȘȈșȎȚŸFKL@EŸ WP@FBMFŸWBEK@G@P ŸǭdzǹǼŸŸȓȊȒŸ/HE ŸȎȕȦŸȎȕȈțȟȝțȎŸȜȗŸȎȖȎȒȍȒȓȎȝǢȆȕȗŸȘșȤȌșȊǢǢȊŸ•*HT@Ÿ @@P– ŸțȜȗȟȎȥȗȕȜȊȚŸțȜȐȕŸȊȥȖȐțȐŸȜȐȚŸ ȊȌȗșȅȚŸǢȘȈșȊȚŸțȝȕȗȔȒȓȅ ŸǢȆțȊŸȊȘȤŸȜȐȕŸȊȕȅȘȜȝȖȐŸȜȐȚŸ•ȓȗȝȔȜȗȥșȊȚŸǢȘȈșȊȚ–ŸțȜȐȕŸǯȔȔȅȍȊ Ÿ

ǬȕȗȍȒȓȅŸȓȒȕȇȑȐȓȊȕŸŸǢȎȜȗȟȆȚ ŸŸȘȜȡȜȒȓȅŸȓȊȒŸŸ ȍȒȆǢȎȒȕȊȕŸțȜȊȑȎșȆȚ

ǽȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȅȕȗȍȗŸțȐǢȎȈȡțȊȕŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸdzȕȜȎșȜȆȓŸ  ŸǴǻǯǴǬŸ  Ÿ5RE>HŸ ŸȓȊȒŸ&-*Ÿ 

ǽȐŸ ǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸ ȘȜȦțȐŸ ȓȊȜȆȌșȊȠȊȕŸ ȗȒŸ ǢȎȜȗȟȆȚŸ ǷȊȝȜȎǢȘȗșȒȓȇŸ  ŸdzȔȝȍȊŸ  ŸǬǯǮǯǴȓȗŸ ȓȊȒŸǯȝșȡțȝǢǢȎȜȗȟȆȚŸ 

(W+HPURGŸDZȍȐŸțȎŸ ȊȘȤȜȗǢȐŸȘșȗțȌȎȈȡțȐ ȐŸȓȒȕȎȏȒȓȇŸȗȒȓȗȕȗǢȈȊ

ǹŸȧȒȎȝȑȥȕȡȕŸǼȥǢȋȗȝȔȗȚŸȜȐȚŸǬȑȐȕȊȢȓȇȚŸǰȝȑȗȘȗȒȈȊȚ Ÿȓ Ÿ(R>Ÿ TRGŸ&@PI@GŸȍȇȔȡțȎŸ•ǼȜȗŸȘȗȔȥŸȘȒȎțǢȆȕȗŸȗȒȓȗȕȗǢȒȓȤŸȘȎșȒȋȅȔȔȗȕŸȘȗȝŸțȝȕȎȟȦȚŸȍȐǢȒȗȝșȌȎȈŸȕȆȎȚŸȘșȗȓȔȇțȎȒȚŸȌȒȊŸȜȗȝȚŸǥȔȔȐȕȎȚŸ ȘȗȔȈȜȎȚŸȊȔȔȅŸȓȊȒŸȌȒȊŸȜȒȚŸȎȘȒȟȎȒșȇțȎȒȚŸȘȗȝŸȍșȊțȜȐșȒȗȘȗȒȗȥȕȜȊȒŸ țȜȐŸȟȦșȊ ŸȐŸǬȑȐȕȊȢȓȇŸǰȝȑȗȘȗȒȈȊŸȊȕȜȒǢȎȜȡȘȈȏȎȒŸȜȐȕŸȓșȈțȐŸǢȎŸ ȆȌȓȊȒșȗŸțȟȎȍȒȊțǢȤŸȓȊȒŸțȜȊȑȎșȆȚŸȓȒȕȇțȎȒȚ ŸŸǶȎŸȎȘȈȓȎȕȜșȗŸȜȐȕŸ ȎȘȒȟȎȒșȐǢȊȜȒȓȇŸǢȊȚŸȍșȅțȐ ŸțȜȤȟȗȚŸǢȊȚŸȎȈȕȊȒŸȐŸțȝȕȎȟȇȚŸțȜȇșȒȖȐŸȜȐȚŸȎȔȔȐȕȒȓȇȚŸȗȒȓȗȕȗǢȈȊȚŸȓȊȒŸȐŸȘșȗțȞȗșȅŸțȜȐȕŸȓȗȒȕȡȕȈȊ Ÿ ǭȊțȒȏȤǢȎȕȐŸȘȅȕȜȊŸțȜȐȕŸȆǢȘșȊȓȜȐŸțȜȇșȒȖȐŸȜȡȕŸȊȕȑșȦȘȡȕŸȜȐȚ Ÿ ȐŸǬȑȐȕȊȢȓȇŸǰȝȑȗȘȗȒȈȊŸȆșȟȎȜȊȒŸȕȊŸȎȘȒȋȎȋȊȒȦțȎȒŸȤȜȒŸȎȈȕȊȒŸǢȒȊŸ ȎȜȊȒșȈȊŸȘȗȝŸȆȟȎȒŸȜȐȕŸȎȝȎȔȒȖȈȊŸȕȊŸȘșȗțȊșǢȤȏȎȜȊȒ ŸȕȊŸȊȕȊȘȜȥțțȎȜȊȒŸȓȊȒŸȕȊŸȊȕȜȒǢȎȜȡȘȈȏȎȒŸȜȒȚŸȍȝțȓȗȔȈȎȚ ŸǯȈǢȊȒŸȋȆȋȊȒȗȚŸȤȜȒŸȐŸ țȝȕȜȗȕȒțǢȆȕȐŸȘșȗțȘȅȑȎȒȊ ŸȗŸȘșȗțȎȓȜȒȓȤȚŸțȟȎȍȒȊțǢȤȚŸȓȊȒŸȐŸ ȘȈțȜȐŸțȜȗŸȤșȊǢȊŸȓȊȒŸȜȒȚŸȊȖȈȎȚŸȘȗȝŸȝȘȐșȎȜȗȥǢȎŸȜȊŸŸȟșȤȕȒȊŸ ȜȐȚŸȍșȊțȜȐșȒȗȘȗȈȐțȇȚŸǢȊȚŸțȜȐȕŸǯȔȔȅȍȊ ŸȑȊŸȗȍȐȌȇțȗȝȕŸțȜȐȕŸ ȊȘȗȜȎȔȎțǢȊȜȒȓȇŸȊȕȜȒǢȎȜȦȘȒțȐŸȜȐȚŸȓșȈțȐȚŸȓȊȒŸȑȊŸțȝȕȎȟȈțȗȝǢȎŸȕȊŸȊȘȗȜȎȔȗȥǢȎŸȖȎȟȡșȒțȜȤŸȘȊșȅȍȎȒȌǢȊŸǢȒȊȚŸȝȌȒȗȥȚŸȓȊȒŸȋȒȦțȒǢȐȚŸȎȜȊȒșȈȊȚ– Ÿ

Āûñöìýóüýñûóù

‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č

…‹‚Å

Œ…„

ȀȊȇǿǹ ǹīȅȇǹ A.S. COMPANY (Ȁȅ) ALPHA ǺǹȃȀ (Ȁȅ) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ǹ.ȉ.Ǽ. (Ȁȅ) AUDIOVISUAL (Ȁȅ) AUTOHELLAS (Ȁȅ) AVENIR ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) AXON ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) BYTE COMPUTER (Ȁȅ) CENTRIC ȆȅȁȊȂǼȈǹ (Ȁȅ) COCA - COLA ȉȇǿǹ ǼȌǿȁȅȃ (Ȁȅ) CPI (Ȁȅ) CYCLON ǼȁȁǹȈ (ȀO) DIONIC (Ȁȅ) EUROBANK EFG (Ȁȅ) EUROBANK PROPERTIES ǹǼǼǹȆ (Ȁȅ) EURODRIP (ȀO) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (ȀO) FLEXOPACK (Ȁȅ) FOURLIS ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Kȅ) FRIGOGLASS (KO) INFORM ȁȊȀȅȈ Ȇ. (Ȁȅ) INTRACOM HOLDINGS (Ȁȅ) INTRAKAT (KO) J. & P. - ǹǺǹȄ (Ȁȅ) JUMBO (Ȁȅ) KLEEMAN HELLAS (KO) LAMDA DEVELOPMENT(Ȁȅ) LAVIPHARM (Ȁȅ) LOGISMOS (Ȁȅ) MARFIN INVESTMENT GROUP (Ȁȅ) MARFIN POPULAR BANK (Ȁȅ) MEDICON ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ǼȁȆ) MEVACO (Ȁȅ) MIG REAL ESTATE (Ȁȅ) MINERVA (Ȁǹ) MLS ȆȁǾȇȅĭȅȇǿȀǾ (Ȁȅ) NEXANS ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) PAPERPACK ȉȈȅȊȀǹȇǿǻǾȈ ǿ. (Ȁȅ) PASAL ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) PROFILE (Ȁȅ) PROTON ȉȇǹȆǼǽǹ ǹ.Ǽ. (KO) QUALITY & RELIABILITY (Ȁȅ) QUEST ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) REDS (ȀO) RILKEN (Kȅ) S & B ǺǿȅȂǾȋ. ȅȇȊȀȉǹ (Ȁȅ) SCIENS ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (ȀO) SPACE HELLAS (Ȁȅ) SPIDER - ȆǼȉȈǿȅȈ ȃ.& Ȋǿȅǿ (Kȅ) SPRIDER STORES (Ȁȅ) TRASTOR ǹ.Ǽ.Ǽ.ǹ.Ȇ. (Ȁȅ) UNIBIOS (Ȁȅ) ǹīȇȅȉǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǹǼȇȅȆȅȇǿǹ ǹǿīǹǿȅȊ (Ȁȅ) ǹǿȅȁǿȀǾ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǹȀȇǿȉǹȈ (Ȁȅ) ǹȁȀȅ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǹȁȅȊȂȊȁ (Ȁȅ) ǹȃǻȇȅȂǼǻǹ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǹȃǼȀ (Ȁȅ) ǹȃǼȀ (Ȇȅ `90) ǹȃǼȀ (Ȇȅ `96) ǹȈȆǿȈ Ȇȇȅȃȅǿǹ (Ȁȅ) ǹȉȉǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ (Ȁȅ) ǺǹȁȀǹȃ ǹȀǿȃǾȉǹ (Ȁȅ) ǺǹȇǺǼȇǾȈ ȃ. - MODA BAGNO (Ȁȅ) ǺǿȅȀǹȇȆǼȉ (Ȁȅ) ǺǿȅȉǼȇ (Ȁȅ) ǺǿȅȋǹȁȀȅ (Ȁǹ) ǺǿȈ (Ȁȅ) ǺȅīǿǹȉǽȅīȁȅȊ SYSTEMS (Ȁȅ) ǺȍǺȅȈ ȂȆǹȂȆǾȈ (Ȁȅ) ī.Ǽ. ǻǾȂǾȉȇǿȅȊ (Ȁȅ) īǹȁǹȄǿǻǿ (Ȁȅ) īǼȀ ȉǼȇȃǹ (Ȁȅ) īǼȃǿȀǾ ǼȂȆȅȇǿȅȊ (Ȁȅ) īǿȅȊȇȅȂȆȇȅȀǼȇȈ (Ȁȅ) ǻǹǿȅȈ ȆȁǹȈȉǿȀǹ (Ȁȅ) ǻǼǾ (Ȁȅ) ǻǿǹȈ ǿȋĬ/īǼǿǼȈ (Ȁȅ) ǻȅȂǿȀǾ ȀȇǾȉǾȈ (Ȁȅ) ǻȇȅȂǼǹȈ (Ȁȅ) ǼǺȇȅĭǹȇȂǹ (Ȁȅ) ǼĬȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (KO) ǼǿǻǾȈǼȅĭȍȃǿȀǾ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǼȀȉǼȇ (Ȁȅ) Ǽȁ. ǺǿȅȂ. ǽǹȋǹȇǾȈ (Ȁǹ) ǼȁǹȈȉȇȅȃ (ȀO)

ǬȘȤŸȜȒȚŸǢȎȜȗȟȆȚŸȜȐȚŸȝȠȐȔȇȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸȜȐŸ ǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȅȕȗȍȗŸȓȊȜȆȌșȊȠȊȕŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸȜȗȝŸǹǽǯŸ  ŸȜȐȚŸǯȑȕȒȓȇȚŸ  ŸȜȐȚŸȧǯDZŸ ŸȓȊȒŸ ȜȐȚŸEIVRŸ RGDŸ 

DZŸȓȒȕȎȏȒȓȇŸȗȒȓȗȕȗǢȈȊŸȋșȈțȓȎȜȊȒŸȇȍȐŸțȎŸȞȅțȐŸȊȘȤȜȗǢȐȚŸȘșȗțȌȎȈȡțȐȚ ŸȝȘȗțȜȐșȈȏȎȒŸȗŸ?PBRGŸ+HNRL ŸȆȌȓȝșȗȚŸțȜșȊȜȐȌȒȓȤȚŸȊȕȊȔȝȜȇȚŸȜȐȚŸ(W+HPURG

ŸǹȘȗȒȗȚŸǢȎȔȎȜȇțȎȒŸȜȊŸǢȅȓșȗ ŸțȜȊǢȊȜȅŸȕȊŸȊȕȊșȡȜȒȆȜȊȒŸ ȌȒȊŸȜȗŸȎȕȍȎȟȤǢȎȕȗŸȊȘȤȜȗǢȐȚŸȘșȗțȌȎȈȡțȐȚŸŸȎȈȘȎ ŸǢȒȔȦȕȜȊȚŸțȎŸțȝȕȆȍșȒȗŸțȜȐŸǼȒȌȓȊȘȗȥșȐ Ÿ DZŸǴȈȕȊŸȋșȈțȓȎȜȊȒŸȊȘȤȜȗǢȐŸȘșȗțȌȎȈȡțȐ ŸǹȒŸȘȡȔȇțȎȒȚŸ ȊȝȜȗȓȒȕȇȜȡȕŸȎȈȕȊȒŸǢȎȒȡǢȆȕȎȚ ŸȐŸȘȊșȊȌȡȌȇŸȜțȒǢȆȕȜȗȝŸ ȎȈȕȊȒŸǢȎȒȡǢȆȕȐ ŸȐŸȘȊșȊȌȡȌȇŸȊȜțȊȔȒȗȥŸȎȈȕȊȒŸǢȎȒȡǢȆȕȐ Ÿ ȜȊŸȝȔȒȓȅŸȗȒȓȗȍȗǢȇȚŸȎȈȕȊȒŸǢȎȒȡǢȆȕȊ ŸȧȎȕŸȝȘȅșȟȎȒŸȊǢȞȒȋȗȔȈȊŸȘȒȊ ŸȎȈȕȊȒŸȌȎȌȗȕȤȚ ŸȜȤȕȒțȎ

ǯȘȒȘȔȆȗȕ ŸȐŸȎȜȊȒșȈȊŸȌȒȊŸǢȒȊŸȊȓȤǢȊŸȞȗșȅŸȜȤȕȒțȎŸȜȐŸȍȆțǢȎȝțȇŸȜȐȚŸȌȒȊŸȜȐŸȍȒȊȜȇșȐțȐŸȜȡȕŸŸȘȊșȊȌȡȌȒȓȦȕŸȜȐȚŸǢȗȕȅȍȡȕŸ ǽȗŸŸȐŸȎȜȊȒșȈȊŸȎȘȆȕȍȝțȎŸ ŸȎȓ ŸȎȝșȦ ŸțȜȐȕŸȜȊȓȜȒȓȇŸ țȜȐȕŸǯȔȔȅȍȊŸ ȊȕȊȕȆȡțȐŸȜȗȝŸȎȖȗȘȔȒțǢȗȥŸȜȡȕŸȌșȊǢǢȦȕŸȘȊșȊȌȡȌȇȚ ŸțȜȊŸȝȔȒ-

0,75 % ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

ǬȕȜȒȑȆȜȡȚŸȜȒȚŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȎȚŸȊȘȦȔȎȒȎȚŸȘȊșȗȝțȈȊțȊȕŸȗȒŸ ȍȎȈȓȜȎȚŸȜȡȕŸȀșȐǢȊȜȗȗȒȓȗȕȗǢȒȓȦȕŸǾȘȐșȎțȒȦȕŸ Ÿ ȓȊȒŸȜȡȕŸǺșȗțȡȘȒȓȦȕŸǺșȗȢȤȕȜȡȕŸ 

ǬȝȜȤŸțȐǢȊȈȕȎȒŸȤȜȒŸȜȗŸȎȔȔȐȕȒȓȤŸȟșȆȗȚŸȑȊŸȍȒȊǢȗșȞȡȑȎȈŸțȜȗŸŸ țȜȊŸȜȆȔȐŸȜȗȝŸȆȜȗȝȚ ŸǢȤȔȒȚŸŸȘȗțȗțȜȒȊȈȎȚŸǢȗȕȅȍȎȚŸȟȊǢȐȔȤȜȎșȊŸȊȘȤŸ ȜȊŸțȐǢȎșȒȕȅŸȎȘȈȘȎȍȊ ŸDzȊŸȎȘȒțȜșȆȠȎȒŸțȜȗŸŸȜȗȝŸǬǯǺŸȜȗŸ Ÿ

ÉîíóçĀðähÍûîõöõïåçhÙúçîë÷ähêãùòëûùí

òëhïðçóõöõïíúïðâhçöõúëñãùòçúç

ȜȡȕŸȜȎȔȎȝȜȊȈȡȕŸȗȓȜȦŸ ǢȐȕȦȕ ŸǹŸȍȎȈȓȜȐȚŸȆȟȎȒŸ ȎȕȒțȟȝȑȎȈŸ ȓȊȜȅŸ Ÿ ǢȆȟșȒŸțȜȒȌǢȇȚŸȞȆȜȗȚ ŸȎȕŸ ǢȆțȡŸȊȒțȒȗȍȗȖȈȊȚŸȊȘȤŸ ȜȒȚŸȓȒȕȇțȎȒȚŸȜȐȚŸȎȝșȡȏȦȕȐȚŸȌȒȊŸȜȐŸȍȒȊȟȎȈșȒțȐŸȜȐȚŸȓșȈțȐȚŸȟșȆȗȝȚŸ ȓȊȑȦȚŸȓȊȒŸȜȡȕŸȎȕȑȊșșȝȕȜȒȓȦȕŸǢȅȓșȗŸȊȘȤŸ ȜȒȚŸDZǺǬ Ÿ

0,87100

ǬȘȤŸȜȗȝȚŸȎȘȒǢȆșȗȝȚŸȍȎȈȓȜȎȚŸȜȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȅȕȗȍȗŸ ȓȊȜȆȌșȊȠȊȕŸȗȒŸȍȎȈȓȜȎȚŸȜȡȕŸǽȐȔȎȘȒȓȗȒȕȡȕȒȦȕŸ  Ÿ ȜȡȕŸǾȘȐșȎțȒȦȕŸǴȗȒȕȇȚŸȂȞȆȔȎȒȊȚŸ ŸȓȊȒŸȜȡȕŸ ǺșȦȜȡȕŸǾȔȦȕŸ 

ǬȓȤǢȊŸȓȊȒŸȜȗŸW/'ŸȞȊȈȕȎȜȊȒŸȕȊŸȎȝȕȗȎȈŸȘȎșȒțțȤȜȎșȗŸȜȗȝȚŸ ȗǢȗȔȗȌȒȗȥȟȗȝȚŸȘȊșȅŸȜȐȕŸǯȔȔȅȍȊ ŸȊȞȗȥŸȗȒŸȏȐǢȒȆȚŸȜȡȕŸȎȘȎȕȍȝȜȦȕŸ

ǵȒȌȤȜȎșȗŸ ȊȘȤŸ Ÿ ȝȘȗȟȡșȎȈŸȗŸȘȊȕȎȝșȡȘȊȢȓȤȚŸȍȎȈȓȜȐȚŸ/LHSSŸ Ÿ ȘȊșȊǢȆȕȗȕȜȊȚŸ ȓȗȕȜȅŸ țȜȊŸȝȠȐȔȤȜȎșȊŸȎȘȈȘȎȍȊŸ

Euribor 3M

ǹŸȍȎȈȓȜȐȚŸȝȠȐȔȇȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸȎȘȒțȇǢȊȕȎŸȅȕȗȍȗŸțȎŸȘȗțȗțȜȤŸ ŸȎȕȦŸȗŸȍȎȈȓȜȐȚŸȜȐȚŸǢȎțȊȈȊȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸȎȕȒțȟȥȑȐȓȎŸțȎŸȘȗțȗțȜȤŸ ŸȓȊȒŸȗŸȍȎȈȓȜȐȚŸȜȐȚŸǢȒȓșȇȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸȎȘȒțȇǢȊȕȎŸȅȕȗȍȗ Ÿ ȎȘȈțȐȚ ŸțȎŸȘȗțȗțȜȤŸ 

ǼȥǢȞȡȕȊŸǢȎŸȜȗȝȚŸȝȘȗȔȗȌȒțǢȗȥȚŸȜȗȝȚŸȗȘȗȈȗȝȚŸȘȊșȗȝțȒȅȏȎȒŸȜȗŸ EHHF=@PU ŸȐŸȘșȊȌǢȊȜȒȓȇŸȎȔȅȞșȝȕțȐŸȜȗȝŸȎȔȔȐȕȒȓȗȥŸȟșȆȗȝȚŸȊȘȤŸ ȜȗŸW/'ŸȊȕȆșȟȎȜȊȒŸǢȤȔȒȚŸțȜȊŸŸȍȒț ŸȎȝșȦ Ÿ

ǨǢȡȚ ŸțȜȗȝȚŸŸǢȇȕȎȚŸȘȗȝŸȊȓȗȔȗȥȑȐțȊȕ ŸȗȒŸȎȝșȡȘȊȢȓȆȚŸȜșȅȘȎȏȎȚŸ ǢȎȈȡțȊȕŸȜȗȝȔȅȟȒțȜȗȕŸțȜȗŸǢȒțȤŸȜȒȚŸȑȆțȎȒȚŸȜȗȝȚŸțȜȊŸȎȔȔȐȕȒȓȅŸ ȗǢȤȔȗȌȊ ŸțȜȊŸŸȍȒț ŸȍȗȔȅșȒȊ ŸǬȝȜȤŸțȐǢȊȈȕȎȒŸȤȜȒŸȓȊȒȗȒŸȏȐǢȒȆȚŸȜȗȝȚŸ ǢȎȒȦȑȐȓȊȕŸȜȗȝȔȅȟȒțȜȗȕȓȊȜȅŸ ŸȊȕȊȞȆșȎȒŸȜȗŸ EHHF=@PU Ÿ

ǼȜȗŸǵȗȕȍȈȕȗŸȗŸ$0/#Ÿ Ÿ ȝȘȗȟȡșȎȈŸ ȓȊȜȅŸ  ŸțȜȗŸǺȊșȈțȒŸȗŸ!!Ÿ ŸțȐǢȎȒȦȕȎȒŸȅȕȗȍȗŸȓȊȜȅŸ Ÿ ȓȊȒŸ țȜȐŸ ǿșȊȕȓȞȗȥșȜȐŸȗŸ"4ŸȓȊȜȊȌșȅȞȎȒŸȓȆșȍȐŸȓȊȜȅŸ 

Χρυσός

-ŸǮȎȕȒȓȤȚŸȧȎȈȓȜȐȚŸǽȒǢȦȕŸȆȓȔȎȒțȎŸțȜȒȚŸ ŸǢȗȕȅȍȎȚŸțȐǢȎȒȦȕȗȕȜȊȚŸȅȕȗȍȗŸțȎŸȘȗțȗțȜȤŸ ŸDZŸȊȖȈȊŸ ȜȡȕŸțȝȕȊȔȔȊȌȦȕŸȊȝȖȇȑȐȓȎŸțȜȊŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ

•ǺșȤȓȎȒȜȊȒŸȌȒȊŸȆȕȊŸȊȘȊȈțȒȗŸ?@REŸȌȒȊŸȜȗȕŸǯȝșȡȘȊȈȗŸ ȞȗșȗȔȗȌȗȥǢȎȕȗ ŸǨțȗŸȘȎșȒțțȤȜȎșȗŸȓȊȑȝțȜȎșȗȥȕŸȗȒŸ ȊȕȊȍȒȊșȑșȦțȎȒȚ ŸȜȤțȗŸȟȎȒșȤȜȎșȗȒŸȌȈȕȗȕȜȊȒŸȗȒŸȤșȗȒŸȌȒȊŸȜȗȝȚŸ ȘȗȔȈȜȎȚ ŸǾȘȅșȟȎȒŸǢȒȊŸțȝȕȎȟȇȚŸǢȎȜȊȞȗșȅŸȜȗȝŸșȈțȓȗȝŸȊȘȤŸȜȒȚŸ ȜșȅȘȎȏȎȚŸțȜȗȝȚŸȞȗșȗȔȗȌȗȥǢȎȕȗȝȚ– ŸȎȖȐȌȎȈŸȗŸXRHMEŸXMIRP@E Ÿ ȎȘȒȓȎȞȊȔȇȚŸȗȒȓȗȕȗǢȗȔȤȌȗȚŸȜȗȝŸLVBGDŸLRGDŸ-I@GŸ#MPHI@ Ÿ

ǨȘȡȚŸȍȎȈȟȕȗȝȕŸȜȊŸțȜȗȒȟȎȈȊŸȜȐȚŸ '/ ŸȜȗŸǶȅȒȗŸȜȗȝŸ ŸȤȜȊȕŸȐŸ ǯȔȔȅȍȊŸȘȇșȎŸȜȗŸȘșȦȜȗŸȘȊȓȆȜȗŸȍȒȅțȡțȐȚŸȊȘȤŸȜȐȕŸǯǯŸȓȊȒŸȜȗŸȧǷǽ Ÿ ȗȒŸȎȝșȡȘȊȢȓȆȚŸȜșȅȘȎȏȎȚŸȎȈȟȊȕŸțȜȐȕŸȓȊȜȗȟȇŸȜȗȝȚŸȎȔȔȐȕȒȓȅŸȓșȊȜȒȓȅŸ ȗǢȤȔȗȌȊŸŸȍȒț ŸȍȗȔȊșȈȡȕ ŸǯȅȕŸȐŸǯȔȔȅȍȊŸȎȈȟȎŸȘșȗȟȡșȇțȎȒŸȜȤȜȎŸ țȜȐȕŸȊȕȊȍȒȅșȑșȡțȐŸȜȗȝŸȟșȆȗȝȚŸȜȐȚ ŸǢȎŸȜȗȝȚŸȈȍȒȗȝȚŸȤșȗȝȚŸȜȗȝŸ W/' ŸȗȒŸȜșȅȘȎȏȎȚŸȊȝȜȆȚŸȑȊŸȎȈȟȊȕŸȟȅțȎȒŸŸȍȒț ŸȍȗȔȅșȒȊ Ÿ

ǬȘȗȝțȈȊŸțȐǢȊȕȜȒȓȦȕŸ ȎȒȍȇțȎȡȕ Ÿ țȜȒȚŸ ȊȌȗșȆȚŸ ȊȕȊǢȆȕȗȕȜȊȒŸȕȊŸȍȦțȗȝȕŸ ȜȅțȐŸȜȊŸțȜȗȒȟȎȈȊŸȌȒȊŸȊȘȊțȟȤȔȐțȐŸȓȊȒŸǢȎȜȊȘȗȈȐțȐŸ țȜȒȚŸDZǺǬ ŸǬȖȒȗțȐǢȎȈȡȜȐŸ ȓȊȒŸ ȜȗŸ ȓȊǢȘȊȕȅȓȒŸ ȜȐȚŸ $BL>VŸțȜȐŸǭșȎȜȊȕȈȊŸȘȎșȈŸ ȎȕȍȎȟȤǢȎȕȐȚŸȝȘȗȋȅȑǢȒțȐȚŸȊȘȤŸȜȐȕŸȅșȒțȜȐŸȊȖȒȗȔȤȌȐțȐ Ÿ

ǶȎŸȇȘȒȊŸȅȕȗȍȗŸȆȓȔȎȒțȊȕŸȗȒŸȜȒǢȆȚŸȜȡȕŸǢȎȜȗȟȦȕŸțȜȐŸ țȝȕȎȍșȈȊțȐŸȜȗȝŸȀșȐǢȊȜȒțȜȐșȈȗȝŸȜȐȕŸǺȆǢȘȜȐ ŸǢȎŸȜȗŸ ȊȌȗșȊțȜȒȓȤŸȎȕȍȒȊȞȆșȗȕŸȌȒȊŸȜȒȚŸǢȎȜȗȟȆȚŸȜȗȝŸǹǽǯ ŸȜȐȚŸ ǯȑȕȒȓȇȚŸȓȊȒŸȜȐȚŸȧǯDZŸȕȊŸȍȈȕȗȝȕŸȦȑȐțȐŸțȜȐȕŸȊȌȗșȅ

ȘȎșȒȗșȈȏȗȕȜȊȒŸȊȘȤŸȜȊŸȓȈȕȐȜșȊŸȘȗȝŸȜȗȝȚŸȆȍȡțȎŸȐŸǯǯŸȌȒȊŸȕȊŸȜȗȝȚŸ ȎȕȑȊșșȥȕȎȒŸȕȊŸțȝǢǢȎȜȅțȟȗȝȕŸțȜȐȕŸȊȕȜȊȔȔȊȌȇŸȜȡȕŸȗǢȗȔȤȌȡȕ Ÿ ǬȘȤŸȜȐȕŸȅȔȔȐ ŸțȐǢȎȒȦȕȎȒŸȜȗŸ EHHF=@PU ŸȜȗŸȎȔȔȐȕȒȓȤŸȟșȆȗȚŸ ȘȊșȊǢȆȕȎȒŸțȟȎȍȤȕŸȊǢȎȜȅȋȔȐȜȗ ŸǢȎŸȜȐȕŸȊȌȗșȅŸȕȊŸȑȎȡșȎȈŸȘȗȔȥŸ ȘȒȑȊȕȇŸǢȒȊŸȍȎȥȜȎșȐŸȊȕȊȍȒȅșȑșȡțȇŸȜȗȝ Ÿ

ǽȊŸȘȊȓȆȜȊŸȍȒȅțȡțȐȚŸȜȐȚŸǯȔȔȅȍȊȚŸȍȒȆțȡțȊȕ ŸțȜȐȕŸ ȘșȊȌǢȊȜȒȓȤȜȐȜȊ ŸȜȒȚŸȎȝșȡȘȊȢȓȆȚŸȜșȅȘȎȏȎȚ ŸDZŸȝȘȗȠȈȊŸȜȐȕŸ ȗȘȗȈȊŸȎȖȆȞșȊȏȊȕŸȎȍȦŸȓȊȒŸȓȊȒșȤŸȘȗȔȔȗȈŸȗȒȓȗȕȗǢȒȓȗȈŸțȟȗȔȒȊțȜȆȚŸ ȎȘȒȋȎȋȊȒȦȕȎȜȊȒŸȊȘȤȔȝȜȊŸȊȘȤŸȜȊŸțȜȗȒȟȎȈȊŸȜȐȚŸǽșȅȘȎȏȊȚŸ ȧȒȎȑȕȦȕŸȧȒȊȓȊȕȗȕȒțǢȦȕ ŸȘȗȝŸȍȎȈȟȕȎȒŸȤȜȒŸȐŸȓȊȑȝțȜȆșȐțȐŸȜȐȚŸ ȊȕȊȍȒȅșȑșȡțȐȚŸȜȗȝŸȎȔȔȐȕȒȓȗȥŸȟșȆȗȝȚŸȓȊȜȅŸȘȎșȒțțȤȜȎșȗŸȊȘȤŸȆȕȊŸ ȟșȤȕȗ ŸȆȍȡțȎŸțȜȒȚŸȜșȅȘȎȏȎȚŸȜȐȕŸȎȝȓȊȒșȈȊŸȕȊŸ•ȖȎȞȗșȜȡȑȗȥȕ–ŸȜȊŸ ȎȔȔȐȕȒȓȅŸȗǢȤȔȗȌȅŸȜȗȝȚŸȓȊȒŸȕȊŸȎȔȊȟȒțȜȗȘȗȒȇțȗȝȕŸȜȒȚŸȏȐǢȒȆȚŸȜȗȝȚ Ÿ

Ƿ Ȏ ȝ ș Ȓ ȓ Ȥ Ȝ Ȑ Ȝ Ȋ Ÿ ȓ Ȋ ȒŸ ǢȒȓșȆȚŸǢȎȜȊȋȗȔȆȚŸțȐǢȎȒȦȕȗȝȕŸ ǢȎȜȅŸ ȜȊŸ ȟȑȎțȒȕȅŸȝȠȐȔȅŸȗȓȜȊǢȇȕȗȝŸȗȒŸ ȎȝșȡȊȌȗșȆȚ Ÿ ǺșȗțȘȊȑȎȈŸȕȊŸȓȊȔȥȠȎȒŸȜȗŸȟȊǢȆȕȗŸ ȆȍȊȞȗȚŸ ȜȗŸ ȎȝșȦ Ÿ ǢȎŸ ȜȐȕŸȒțȗȜȒǢȈȊŸȘȅȕȜȡȚŸȕȊŸ ȘȊșȊǢȆȕȎȒŸȓȅȜȡŸȊȘȤŸȜȗŸ  Ÿ

ǦȘȒȊŸȅȕȗȍȗȚ

0,315 1,42 0,249 0,263 0,10 1,20 0,073 0,142 0,40 0,158 14,86 0,28 0,378 0,176 0,898 4,08 0,92 0,404 0,447 8,07 1,46 4,66 0,91 0,214 0,60 0,968 3,66 0,82 2,53 0,216 0,30 0,326 0,262 2,54 6,27 1,14 1,28 1,12 2,02 1,60 0,096 0,307 0,617 0,18 0,40 0,699 0,58 3,40 5,00 0,204 1,37 0,105 0,123 0,65 0,041 0,25 1,36 0,913 0,24 0,32 0,24 0,198 0,11 2,21 0,50 0,67 1,36 0,255 0,422 0,48 0,185 3,36 0,594 1,30 0,323 0,085 0,499 1,06 0,395 0,153 5,42 3,36 1,17 0,53 0,329 0,34 2,36 0,328 0,418 0,866 0,633

0,00 2,90 0,00 -3,31 4,17 -4,00 -2,67 -5,33 -1,72 -12,22 0,41 -9,09 5,00 -2,22 -7,42 -1,92 0,00 -9,82 0,00 0,88 -2,67 0,65 1,11 -0,93 3,99 -0,21 -1,08 0,12 0,00 -0,92 0,00 -2,40 -4,03 0,00 -4,13 0,00 3,23 0,00 0,50 0,00 0,00 2,33 1,82 0,00 5,26 1,60 0,00 0,00 -2,34 0,00 2,24 0,00 3,36 0,62 -6,82 -4,21 3,03 0,00 -4,76 3,56 0,00 4,76 13,40 0,00 0,00 0,00 0,00 -12,67 0,00 0,00 5,11 0,90 0,00 0,00 0,94 -5,56 0,00 0,95 8,52 0,00 2,26 4,67 0,00 0,00 3,13 -1,73 5,36 0,00 5,82 0,00 0,00

0 4.125.886 0 25.060 1.923 9.960 35.399 2.951 400 1.880 244.010 718 1.030 57.261 6.000.173 25.110 0 1.250 0 50 82.202 9.198 200 151.554 910 10.212 36.471 1.995 20.100 2.050 0 992.571 1.811.868 0 2.918 0 500 0 3.954 0 4.850 1.100 12.245 0 7.000 590 0 700 4.357 52.906 204 0 800 2.059 28.116 667.469 54 0 20 11 0 733 9.277 0 0 0 0 4.168 0 300 5.250 73.277 0 0 53.470 5.000 1.000 80.581 600 0 10 591.024 0 518 90.303 265 3.325.338 0 2.215 2.130 0

0,00 1,32 0,00 0,258 0,092 1,20 0,072 0,122 0,393 0,158 14,38 0,28 0,378 0,171 0,887 4,00 0,00 0,404 0,00 8,04 1,43 4,49 0,80 0,209 0,60 0,95 3,63 0,82 2,53 0,203 0,00 0,326 0,262 0,00 6,19 0,00 1,26 0,00 2,00 0,00 0,085 0,30 0,59 0,00 0,399 0,679 0,00 3,40 4,98 0,204 1,21 0,00 0,123 0,65 0,037 0,245 1,32 0,00 0,24 0,219 0,00 0,189 0,091 0,00 0,00 0,00 0,00 0,205 0,00 0,48 0,176 3,25 0,00 0,00 0,317 0,085 0,499 1,03 0,355 0,00 5,42 3,21 0,00 0,50 0,30 0,245 2,21 0,00 0,399 0,845 0,00

0,00 1,44 0,00 0,274 0,10 1,21 0,073 0,142 0,414 0,178 15,00 0,28 0,378 0,18 0,975 4,14 0,00 0,448 0,00 8,07 1,50 4,68 0,91 0,22 0,60 0,968 3,69 0,829 2,53 0,216 0,00 0,339 0,273 0,00 6,59 0,00 1,28 0,00 2,02 0,00 0,096 0,35 0,62 0,00 0,40 0,699 0,00 3,40 5,10 0,205 1,38 0,00 0,123 0,65 0,042 0,265 1,36 0,00 0,24 0,32 0,00 0,198 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,299 0,00 0,48 0,185 3,39 0,00 0,00 0,325 0,085 0,499 1,06 0,395 0,00 5,42 3,38 0,00 0,53 0,336 0,349 2,36 0,00 0,418 0,888 0,00

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

ǼȁǺǹȁ (Ȁǹ) ǼȁǺǼ ǹ.Ǻ.Ǽ.Ǽ. (Ȁȅ) ǼȁīǼȀǹ (Ȁȅ) Ǽȁǿȃȅǿȁ (Ȁȅ) ǼȁȁǹǻȅȈ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǹȀȉȍȇ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ Ȁǹȁȍǻǿǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȆǼȉȇǼȁǹǿǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȋȇǾȂǹȉǿȈȉǾȇǿǹ (Ȁȅ) Ǽȁȉȅȃ (Kȅ) ǼȁȉȇǹȀ (Ȁȅ) ǼȆǿȁǼȀȉȅȈ (Ȁȅ) ǼȉǼȂ (Ȁǹ) ǼȊǹĬ (Ȁȅ) ǼȊǻǹȆ (Ȁȅ) ǼȊȇȍȆǹȎȀǾ ȆǿȈȉǾ (Ȁȅ) ǼȊȇȍȈȊȂǺȅȊȁȅǿ (Ȁȅ) ǽǹȂȆǹ (Ȁǹ) ǿǹȈȍ (Ȁȅ) ǿǹȉȇǿȀȅ ǹĬǾȃȍȃ (Ȁȅ) ǿȀȉǿȃȅȈ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǿȁȊǻǹ (Ȁȅ) ǿȃȉǼǹȁ ȅȂǿȁȅȈ (Ȁȅ) ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ-ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ (Ȇȅ) ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ-ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ (Ȁȅ) ǿȃȉǼȇȉǼȀ (Ȁȅ) ǿȃȉȇǹȁȅȉ (Ȁȅ) ȀǹǼ (Ȁȅ) ȀǹĬǾȂǼȇǿȃǾ (Ȁȅ) ȀǹȃǹȀǾȈ Ȉ. (Ȁȅ) ȀǹȇǹȂȅȁǼīȀȅȈ (Ȁȅ) ȀǹȇǹȉǽǾ (Ȁȅ) ȀǼȀȇȅȌ (Ȁȅ) ȀǼȆǼȃȅȊ ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȀȁȅȊȀǿȃǹȈ - ȁǹȆȆǹȈ (Ȁȅ) ȀȁȍȈ/īǿǹ ȃǹȊȆǹȀȉȅȊ (Ȁǹ) ȀȅȇǻǼȁȁȅȊ ȋ. ǹĭȅǿ (Ȁȅ) ȀȅȇȇǼȈ (Ȁȅ) ȀȇǼȀǹ (Ȁȅ) ȀȇǼȉǹ ĭǹȇȂ (Ȁȅ) Ȁȇǿ - Ȁȇǿ (Ȁȅ) ȀȉǾȂǹ Ȁ. ȁǹǽǹȇǿǻǾ (Ȁȅ) ȀȊȆȇȅȊ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ȀȊȇǿǹȀǿǻǾȈ Ǿ.- F.H.L. (Ȁȅ) ȀȊȇǿǹȀȅȊȁǾȈ (Ȁȅ) ȁǹȃǹȀǹȂ (Ȁȅ) ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ȃ. (ȀA) ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ȃ. (Ȇǹ) ȁǿǺǹȃǾ ǼȀǻȅȉ. ȅȇī. (Ȁȅ) ȁȅȊȁǾ ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȂǹĬǿȅȈ ȆȊȇǿȂǹȋǹ (Ȁȅ) ȂǼȉȀǹ (Ȁȅ) ȂȅȉȅǻȊȃǹȂǿȀǾ (Ȁȅ) Ȃȅȉȅȇ ȅȎȁ (Ȁȅ) ȂȅȊǽǹȀǾȈ (Ȁǹ) ȂȅȋȁȅȈ (Ȁȅ) ȂȆǾȉȇȅȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋǿȀǾ (KO) ȂȊȉǿȁǾȃǹǿȅȈ (Ȁȅ) ȃǹȀǹȈ ȂȅȊȈǿȀǾ (Ȁȅ) ȃǹȊȉǼȂȆȅȇǿȀǾ (Ȁȅ) ȃǾȇǼȊȈ (ȀO) ȃȉȇȅȊȀĭǹȇȂȆǼȃ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ȅȁĬ (Ȁȅ) ȅȁȆ (Ȁȅ) ȅȆǹȆ (Ȁȅ) ȅȉǼ (Ȁȅ) ȆǹȎȇǾȈ ȆȁǹȈȉǿȀȍȃ (Ȁȅ) ȆǹȇȃǹȈȈȅȈ (Ȁȅ) ȆǼǿȇǹǿȍȈ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ȆǼȉȇȅȆȅȊȁȅȈ ȆǼȉȇȅȈ (Ȁȅ) ȆȁǹǿȈǿȅ COMPUTERS (Ȁȅ) ȆȁǹȈȉǿȀǹ ĬȇǹȀǾȈ (Ȁȅ) ȆȁǹȈȉǿȀǹ ȀȇǾȉǾȈ (Ȁȅ) ȆȇȅȅǻǼȊȉǿȀǾ (Ȁȅ) ȇǼǺȅȎȁ (Ȁȅ) ȈǹȇǹȃȉǾȈ īȇ. (Ȁȅ) ȈǹȇǹȃȉȅȆȅȊȁȅȈ ȀȊȁ/ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȈǼȁȅȃȉǹ (Ȁȅ) ȈǿǻǼȃȅȇ (Ȁȅ) ȈǿǻȂǹ (Ȁȅ) ȈȆȊȇȅȊ ǹīȇ. ȅǿȀ. (Ȁȅ) ȈĭǹȀǿǹȃǹȀǾȈ (Ȁȅ) Ȉȍȁ/īǼǿǹ ȀȅȇǿȃĬȅY (Ȁȅ) ȉ BANK (Ȁȅ) ȉǹȋȊǻȇȅȂǿȀȅ ȉǹȂǿǼȊȉǾȇǿȅ (Ȁȅ) ȉǼȇȃǹ ǼȃǼȇīǼǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȉǼȋȃǿȀǾ ȅȁȊȂȆǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȉǽǿȇǹȀǿǹȃ ȆȇOĭǿȁ (Ȁǹ) ȉǿȉǹȃ (Ȁȅ) ȉǿȉǹȃ (Ȇȅ) ȊīǼǿǹ (Ȁȅ) ĭǿǼȇǹȉǼȄ (Ȁȅ) ĭǿȃȉǼȄȆȅȇȉ (Ȁȅ)

Ɍ‡

1,17 0,746 0,32 0,518 14,65 1,22 1,54 5,22 3,08 0,545 1,71 0,576 0,214 4,10 4,00 0,435 2,96 5,00 0,627 0,27 0,719 0,315 0,476 0,35 0,171 0,511 0,611 7,94 0,95 1,50 0,63 1,87 4,43 0,78 0,35 0,35 0,35 3,95 0,329 0,534 0,654 0,239 0,506 0,495 0,349 0,661 0,385 0,879 0,235 1,38 0,263 6,31 0,40 5,57 0,282 0,70 0,389 2,67 1,13 0,23 0,501 0,246 11,60 11,46 7,04 2,69 0,462 0,375 0,386 1,77 1,70 0,581 4,20 0,116 0,437 1,90 1,15 0,37 1,28 0,93 0,399 0,98 0,74 0,048 0,60 1,63 1,29 0,22 13,66 6,00 0,25 0,122 0,279

‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č -0,85 0,81 -1,54 -8,32 5,02 0,83 -0,65 -2,25 -0,65 0,00 -2,29 0,17 1,90 0,24 3,90 0,00 3,86 -3,10 1,13 -0,74 2,86 -29,69 0,00 0,00 0,00 27,75 0,16 0,51 9,95 0,00 2,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28 27,03 2,50 -6,03 0,00 -1,75 -0,40 -5,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,94 -17,86 0,36 8,88 -12,50 -1,77 2,69 0,00 -29,88 -1,18 0,00 -0,85 -0,61 0,00 7,60 0,00 0,00 -4,69 0,57 0,00 -3,97 -8,89 0,00 -0,23 0,00 0,00 0,00 4,92 -11,43 0,00 0,00 2,07 0,00 -7,69 -1,81 0,00 10,00 0,00 -0,50 0,00 2,52 0,00

1.400 1.000 4.600 917 2.957 127.706 2.700 150.908 74.959 426 2.500 7.280 11.890 453 27.775 0 3.084 74 17.247 1.060 1 4.234 9 0 0 10 226.863 39.771 10 0 5.852 0 0 0 3.250 0 0 4.453 1.420 5.400 532 0 5.364.816 926 243 0 0 0 0 1.011 0 36.714 450 58.012 20 2 810 171.198 0 1.000 2.390 0 469 2.006 374.746 2.370.846 0 9.900 2.005.107 10 0 8.605 25.744 6 2.197 3.830 0 300 8.982 1 0 0 31.740 0 995.096 5.733 1.871 200 53.620 3.010 11.200 3 0

…‹‚Å

1,17 0,74 0,282 0,512 13,95 1,19 1,53 5,21 3,06 0,495 1,71 0,541 0,20 4,06 3,85 0,00 2,81 5,00 0,619 0,264 0,719 0,315 0,476 0,00 0,00 0,511 0,607 7,90 0,95 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00 3,75 0,329 0,529 0,651 0,00 0,503 0,495 0,349 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38 0,00 6,19 0,40 5,54 0,282 0,70 0,38 2,57 0,00 0,23 0,49 0,00 11,54 11,00 6,98 2,50 0,00 0,365 0,382 1,77 0,00 0,581 4,20 0,116 0,421 1,90 0,00 0,37 1,18 0,93 0,00 0,00 0,71 0,00 0,59 1,62 1,23 0,22 13,13 6,00 0,25 0,122 0,00

Œ…„

1,18 0,748 0,32 0,581 14,65 1,24 1,55 5,45 3,15 0,545 1,74 0,578 0,216 4,12 4,03 0,00 2,96 5,66 0,64 0,27 0,719 0,32 0,476 0,00 0,00 0,511 0,62 8,05 0,95 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,36 0,00 0,00 3,95 0,33 0,539 0,68 0,00 0,515 0,495 0,349 0,00 0,00 0,00 0,00 1,48 0,00 6,35 0,409 5,62 0,282 0,70 0,389 2,67 0,00 0,23 0,508 0,00 11,60 11,46 7,15 2,70 0,00 0,388 0,413 1,77 0,00 0,609 4,68 0,116 0,439 1,90 0,00 0,37 1,29 0,93 0,00 0,00 0,74 0,00 0,663 1,65 1,30 0,22 14,00 6,15 0,26 0,154 0,00

ϯВЌЄЙАГЕˍϹАГЗДˍ  

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡

ȋǹȎǻǼȂǼȃȅȈ (Ȁȅ) ȋǹȁȀȅȇ (Ȁǹ) ȋǹȉǽǾǿȍǹȃȃȅȊ (Ȁȅ) ȋǹȉǽǾȀȇǹȃǿȍȉǾ Ǽ. Ȋǿȅǿ (Ȁȅ)

‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

0,678 0,493 0,067 0,60

-9,96 -0,40 -14,10 0,00

71 3.440 18.200 0

0,678 0,482 0,067 0,00

0,678 0,499 0,07 0,00

3,02 6,41 7,62

0,67 0,00 0,00

166.023 0 0

2,99 0,00 0,00

3,02 0,00 0,00

7,60 0,22 0,135 0,373 0,113 2,65 7,00 0,26 1,83 14,00 86,75 17,25 0,12 0,12 2,26 0,58 0,143 0,109

0,00 2,33 0,00 0,00 0,00 2,71 0,00 0,78 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 0,00 0,00 -2,68

896 131 0 0 0 600 0 7.200 56 0 0 200 0 0 1.300 0 0 1.200

7,60 0,22 0,00 0,00 0,00 2,65 0,00 0,26 1,83 0,00 0,00 17,25 0,00 0,00 2,26 0,00 0,00 0,105

7,60 0,22 0,00 0,00 0,00 2,65 0,00 0,26 1,83 0,00 0,00 17,25 0,00 0,00 2,26 0,00 0,00 0,11

0,059 0,055 1,07 0,06 0,085 1,41 1,30 0,106 0,55 1,12 0,64 0,05 0,375 0,09 0,033 0,10 0,138 0,134 0,24 0,12 0,08 0,032 0,43 0,103 0,10 0,17 0,70 0,128 0,072 3,70 0,76 0,06 0,277 0,08 0,14 0,05 0,52 0,026 0,429 0,14 0,318 0,04 0,08 0,11 0,08 0,10 0,174 0,175 0,121 0,091 0,34 0,058 0,20 0,353 0,26 0,394 0,39 0,54 0,029

0,00 5,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15,25 20,00 -15,72 -0,41 0,00 0,00 14,29 0,00 17,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,35 0,00 0,00 0,00 -1,13 1,68 -1,09 0,00 13,73 0,00 0,00 0,00 -14,35 0,00 0,00 0,00

100.192 11.593 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000 1.500 18.651 5.541 0 0 1 0 530 0 2.967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.274 0 0 0 0 0 5.800 266.022 0 0 10.902 6.140 23.902 0 16 0 2.000 0 160 0 0 0

0,056 0,052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,138 0,128 0,24 0,00 0,00 0,032 0,00 0,071 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,08 0,00 0,00 0,175 0,121 0,087 0,00 0,058 0,00 0,353 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00

0,06 0,058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,138 0,16 0,24 0,00 0,00 0,032 0,00 0,105 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,08 0,00 0,00 0,175 0,121 0,109 0,00 0,058 0,00 0,353 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00

ǻǿǹȆȇǹīȂǹȉǼȊȈǿȂǹ ǹȂȅǿǺǹǿǹ ȀǼĭǹȁǹǿǹ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF īǻ ȋ.ǹ. ȋǹȂǾȁǾ ǻǿǹȈȆȅȇǹ ALPHA ǹȈȉǿȀǹ ǹȀǿȃǾȉǹ (Ȁȅ) ATTICA ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Kȅ) ELBISCO ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁǹ) INTERFISH ǿȋĬ/īǼǿǼȈ (Ȁȅ) ǹĬǾȃǹ (Ȁȅ) ǹȈȉǾȇ ȆǹȁǹȈ (Ȁȅ) īǼȀǼ (Ȁǹ) īǼȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǾȇǹȀȁǾȈ ǹīǼȉ (Ȁȅ) ǿȅȃǿȀǾ ȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȀǹȇǼȁǿǹ (Ȁǹ) ȁǹȂȌǹ (Ȁȅ) ȁǹȃ-ȃǼȉ (KO) ȂǼȈȅȋȍȇǿȉǾ ǹĭȅǿ (Ȁȅ) ȂǿȃȍǿȀǼȈ īȇǹȂȂǼȈ ǹȃǼ (Ȁȅ) ȃǿȀǹȈ (Ȁȅ) ȆǼȇȈǼȊȈ (Ȁȅ) ȈǼȁȂǹȃ (ȀO) ȊȆȅ ǼȆǿȉǾȇǾȈǾ ALAPIS (Ȁȅ) ALTEC (Ȁȅ) ALTIUS ǹǼǼȋ (Ȁȅ) BETANET (Ȁȅ) COMPUCON (ȀO) EUROLINE AEEX (Ȁȅ) FASHION BOX (Ȁȅ) FORTHNET (Ȁȅ) HELLAS ONLINE (Ȁȅ) INTERINVEST AEEX (Kȅ) MICROLAND COMPUTERS (Ȁȅ) NUTRIART (Ȁȅ) OLYMPIC CATERING (Ȁȅ) PC SYSTEMS (Ȁȅ) RIDENCO (Ȁȅ) SATO AE (Ȁȅ) YALCO - ȀȍȃȈȉǹȃȉǿȃȅȊ (Ȁǹ) ǹǼīǼȀ (Ȁȅ) ǹȁĭǹ īȀȇǿȈǿȃ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) ǹȉǼȇȂȍȃ (Ȁȅ) ǹȉȁǹȃȉǿȀ (Ȁȅ) ǹȉȉǿ - Ȁǹȉ (Ȁȅ) ǺǹȇǹīȀǾȈ (Ȁȅ) ǺǹȇǺǹȇǼȈȅȈ (Ȁǹ) ǻǿǼȀǹȉ (Ȁȅ) ǻȅȁ (Ȁȅ) ǻȅȊȇȅȈ (Ȁȅ) ǼǻȇǹȈǾ - ȌǹȁȁǿǻǹȈ ȋ. (Ȁȅ) ǼǿȀȅȃǹ - ǾȋȅȈ (Ȁȅ) ǼȁǺǿǼȂǼȀ (Ȁȅ) ǼȁǼȊĬǼȇǾ ȉǾȁǼȅȇǹȈǾ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǼȈ ǿȋĬȊȅȀǹȁ/ȇīǼǿǼȈ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǾ ȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ (Ȇȅ) ǼȃȍȂǼȃǾ ȀȁȍȈȉȅȏĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ (Ȁȅ) ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ ǹĬǾȃȍȃ (Ȁȅ) ǿȂȆǼȇǿȅ (Ȁȅ) ǿȆȆȅȉȅȊȇ (Ȁǹ) ȀǹȇǻǹȈǿȁǹȇǾȈ (ȀO) ȀǼȇǹȂǼǿǹ-ǹȁȁǹȉǿȃǾ (Ȁȅ) ȀȁȍȃǹȉǼȄ (Ȁȅ) ȀȁȍȃǹȉǼȄ (Ȇȅ) ȀȅȊȂȆǹȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) ȂǹȎȁȁǾȈ Ȃ.ǿ.(Ȁȅ) ȂǹȄǿȂ ȆǼȇȉȈǿȃǿǻǾȈ (Ȁǹ) ȂǹȇǹȀ ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ (Ȁȅ) ȂǾȋǹȃǿȀǾ (Ȁȅ) ȂǾȋǹȃǿȀǾ (Ȇȅ) ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ ǿ. & ȊǿȅȈ (Ȁǹ) ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ ǿ. & ȊǿȅȈ (Ȇǹ) ȃǼȁ (Ȁȅ) ȃǼȍȇǿȅȃ (Ȁȅ) ȆǹȆȅȊȉȈǹȃǾȈ (Ȁȅ) ȆǼȉǽǼȉǹȀǿȈ ǹ. (Ȁȅ) ȆǾīǹȈȅȈ ǼȀǻȅȉǿȀǾ ǹ.Ǽ. (KO) ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ (Ȁȅ) ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ (Ȇȅ) ȈǹȃȊȅ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ)

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č

…‹‚Å

Œ…„

0,78 0,034 0,08 0,022 0,30 0,12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 1.849 0 0 170 0

0,00 0,034 0,00 0,00 0,30 0,00

0,00 0,034 0,00 0,00 0,30 0,00

ǼȁĭǿȀȅ (Ȁȅ) ǼȊȇȍȈȊȂȂǼȉȅȋǼȈ (Ȁȅ) ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ (Ȁȅ) ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ (Ȇȅ)

0,069 0,04 9,95 3,78

0,00 -18,37 0,00 0,00

0 945 0 0

0,00 0,04 0,00 0,00

0,00 0,04 0,00 0,00

ȈǼ ǹȃǹȈȉȅȁǾ BETANET (Ȁȅ) CROWN HELLAS CAN (ȀO) DIVERSA (Ȁȅ) EUROLINE AEEX (Ȁȅ) INTERINVEST AEEX (Kȅ) MICROLAND COMPUTERS (Ȁȅ) VIVERE (Ȁȅ) ǹȁȊȈǿǻǹ (Ȁȅ) ǹȁȊȈǿǻǹ (Ȇȅ) ǹȈȆǿȈ Ȇȇȅȃȅǿǹ (Ȁȅ) ǹȉǼȇȂȍȃ (Ȁȅ) ǹȉȁǹȃȉǿȀ (Ȁȅ) ī.Ǽ. ǻǾȂǾȉȇǿȅȊ (Ȁȅ) ǻǿǼȀǹȉ (Ȁȅ) ǼȁǼȊĬǼȇǾ ȉǾȁǼȅȇǹȈǾ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ (Ȇȅ) ǼȃȍȂǼȃǾ ȀȁȍȈȉȅȏĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ (Ȁȅ) ȀǹȇǻǹȈǿȁǹȇǾȈ (ȀO) ȀȁȍȃǹȉǼȄ (Ȁȅ) ȀȁȍȃǹȉǼȄ (Ȇȅ) ȀȇǾȉȍȃ ǹȇȉȅȈ (Ȁȅ) ȁǹȃ-ȃǼȉ (KO) ȂǹȄǿȂ ȆǼȇȉȈǿȃǿǻǾȈ (Ȁǹ) ȂǼȈȅȋȍȇǿȉǾ ǹĭȅǿ (Ȁȅ) ȆǼȉǽǼȉǹȀǿȈ ǹ. (Ȁȅ) ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ (Ȁȅ) ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ (Ȇȅ) ȈǹȅȈ (Ȁȅ) ȉǼȄǹȆȇǼȉ (Ȁȅ) ȋǹȁȊǺǻȅĭȊȁȁȍȃ (Ȁȅ)

0,06 13,50 2,86 1,41 1,12 0,64 0,99 2,19 1,20 0,67 0,12 0,08 0,01 0,10 0,76 1,76 0,08 0,14 0,05 0,14 0,04 0,08 0,03 0,12 0,10 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ȈǹȅȈ (Ȁȅ) ȉǼīȅȆȅȊȁȅȈ ȋ.Ȁ. (Ȁȅ) ȉǼȄǹȆȇǼȉ (Ȁȅ) ȉǼȋȃǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ (Ȁȅ) ȉǾȁǼȉȊȆȅȈ (Ȁȅ) ȋǹȁȊǺǻȅĭȊȁȁȍȃ (Ȁȅ) ȆȇȅȈ ǻǿǹīȇǹĭǾ

ǼȃǹȁȁǹȀȉǿȀǾ ǹīȅȇǹ ALPHA TRUST (Ȁȅ) DIVERSA (Ȁȅ) ENVITEC (Ȁȅ) EPSILON NET (Ȁȅ) EUROXX (Ȁȅ) MEDITERRA (Ȁȅ) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (Ȁȅ) VIDAVO (Ȁȅ) Ǻǿȅǿǹȉȇ & ȇȅȂȆȅȉ. ȉǼȋȃȅȁ. (Ȁȅ) ǼȃȉǼȇȈȅĭȉ (Ȁȅ) ȀȇǾȉȍȃ ǹȇȉȅȈ (Ȁȅ) ȃȉȅȆȁǼȇ (Ȁȅ) ȅȆȉȅǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǼȈ ȉǼȋȃȅȁ. (Ȁȅ) ĭȅȊȃȉȁǿȃȀ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ)

0,81 2,86 2,08 0,54 3,00 0,825 2,52 3,65 1,80 0,84 1,03 1,88 1,22 3,75

ǻȡĮȖĮIJıĮȞȓȠȣ ʌȜĮIJİȓĮȀȜĮȣșȝȫȞȠȢ ǹșȒȞĮ ȉȘȜ)D[(PDLOVDOHV#FIVJUZHEVLWHZZZFIVJU ȆȜǼȜİȣșİȡȓĮȢȀĮIJİȡȓȞȘIJȘȜ)D[


ÈÁÑÑÏÓ

11

ÐáñáóêåõÞ 16 Ìáñôßïõ 2012

ÐÙËÇÓÅÉÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

ÆÇÔÏÕÍ ÅÑÃÁÓÉÁ ÊÕÑÉÁ åôþí 45 óïâáñÞ, ìå õðåõèõíüôçôá áíáëáìâÜíåé ôç öýëáîç ðáéäéþí óôçí ðüëç ôçò ÊïæÜíçò. Ðëçñ. ôçë. 24610 41631 ÊÕÑÉÅÓ Ýìðåéñåò áíáëáìâÜíïõí óå äéêü ôïõò ÷þñï ðåñéðïßçóç ãåñüíôùí, ðáó÷üíôùí áðü áëôóá÷Üéìåñ êáé êáôÜêïéôïõò, ðåñéâÜëëïí ïéêïãåíåéáêü. Ðëçñ. ê. ÅëÝíç ôçë. 6973 313421. ÊÕÑÉÁ çëéêßáò 35 åôþí âñåöïíçðéïêüìïò áíáëáìâÜíåé ç öýëáîç ðáéäéþí óôçí ðüëç ôçò ÊïæÜíçò. Ðëçñ. ôçë. 6978155741. ÔéìÝò ðñïóéôÝò. Êõñßá Åëëçíßäá áíáëáìâÜíåé ôç öýëáîç çëéêéùìÝíçò (ãõíáßêáò) Þ ôç öýëáîç ìéêñþí ðáéäéþí. Ôçë. 6980203627. Êõñßá 50 åôþí, Åëëçíßäá ìå ìåãÜëç åìðåéñßá êáé õðåõèõíüôçôá áíáëáìâÜíåé ôçí öýëáîç ðáéäéþí êáé çëéêéùìÝíùí óôçí ðåñéï÷Þ ôçò ÊïæÜíçò. Ôçë. 6983417512, ê. ¸öç

ÐÙËÏÕÍÔÁÉ óôç ËåõêïðçãÞ 3 ïéêüðåäá, åíôüò ôïõ ïéêéóìïý Üñôéá êáé ïéêïäïìÞóéìá. Ðëçñ. ôçë. 6974556045 ÐÙËÏÕÍÔÁÉ êáéíïýñãéá, åôïéìïðáñÜäïôá äéáìåñßóìáôá êáé ìéá ìïíïêáôïéêßá (ìåæïíÝôá), óå ðñïíïìéáêÞ ôïðïèåóßá óôï Üëóïò ôùí Áã. ÓáñÜíôá (ðÜíù áðü ôï ðÜñêï ôïõ Áã.Äçìçôñßïõ). Áðñüóêïðôç èÝá óôï ðñÜóéíï, êáôáóêåõÞ õøçëþí ðñïäéáãñáöþí. Ðëçñ. Ìßìçò ÐëéÜôóéïò ôçë. 24610 30779, 6945706555. ÐÙËÅÉÔÁÉ: åðáããåëìáôéêÞ óôÝãç 47 ôì., óå ðñïíïìéïý÷ï èÝóç, óôïí 3ï üñïöï, óôçí ïäü Ëéïýöç 3 óôçí ÊïæÜíç. ÔÉÌÇ ËÏÃÉÊÇ. Ðëçñ. 6944786002. ÅÕÊÁÉÑÉÁ ðùëåßôáé äéáìÝñéóìá 118 ôì óôï 2 üñïöï, ñåôéñÝ, óôçí ïäü ÁñéóôïôÝëïõò êáé ÈñÜêçò 2 ãùíßá. ÄéáìðåñÝò, 3 äùìÜôéá, óáëüíé, êïõæßíá, WC, âåñÜíôåò ìðñïò - ðßóù ðÜñêéíãê êáé áðïèÞêç óôï õðüãåéï. Ðëçñ. ôçë. 6948660100 ÐÙËÅÉÔÁÉ äéþñïöç ðïëõôåëÞò ìïíïêáôïéêßá ìå çìéõðüãåéï êáôïéêÞóéìï êáé îå÷ùñéóôü ãêáñÜæ 30 ôì (êÜèå üñïöïò 120 ôì) óå ïéêüðåäï 1 óôñÝììáôïò, áðÝíáíôé áðü ôï ÊÔÅÏ (ðÜíù óôï äñüìï) óôç Ëåõêüâñõóç ÊïæÜíçò óå ôéìÞ åõêáéñßáò. Ðëçñ. ôçë. 6986625581 ÐÙËÅÉÔÁÉ: ãùíéáêü ïéêüðåäï åðß ôùí ïäþí ÊáóëÜ êáé Ìïõóþí äßðëá óôï êôÞñéï ôçò ÄÅÇ ÊïæÜíçò ìå åìâáäüí 2.506,42 ôì (Ï.Ô. 991) ìå Óõíô. Äüìçóçò 0,80 êáôÜëëçëï ãéá êáôáóôÞìáôá, åðáããåëìáôéêÝò ÷ñÞóåéò êáé êáôïéêåßåò. Ðëçñ. ôçë. 6944 564003 ÐÙËÅÉÔÁÉ: ïéêüðåäï 286 ôì óôç óõí. Ðáíüñáìá (èÝóç ÃêÜæéá). Ðëçñ. ôçë. 24610 26785 ÐÙËÅÉÔÁÉ: ïéêüðåäï 760 ôì óôçí ðåñéï÷Þ ÊñåâáôÜêéá (ðßóù áðü ôçí Éùáííßäçò VW). Ðëçñ. ôçë. 24610 26785 ÐÙËÅÉÔÁÉ: çìéôåëÞò ìïíïêáôïéêßá 105 ôì óå ïéêüðåäï 600 ôì óôá Êïßëá ÊïæÜíçò. Ðëçñ. óôá ôçë. 24610 40434 24610 37743 êéí. 6978335984 ÐÙËÏÕÍÔÁÉ: ïéêüðåäï 630 ô.ì. óôçí ðåñéï÷Þ Áãßïõ ÍéêÜíïñïò êáé êáôÜóôçìá åðß ôçò Äçìïêñáôßáò 10, 24 ô.ì. ìå õðüãåéï. Ôçë. 24610 29737. ÐÙËÅÉÔÁÉ: äéáìÝñéóìá 100 ô.ì. óôç Èåóóáëïíßêç (ðåñéï÷Þ Ëáïãñáöéêü Ìïõóåßï) 3Ä, Ó., WC, êïõæßíá, óå ôéìÞ åõêáéñßáò. Ðëçñ. ôçë. 6944529650. ÐÙËÏÕÍÔÁÉ: äéáìåñßóìáôá áðü éäéþôç, ìå áðåñéüñéóôç èÝá óå íåïáíáãåéñüìåíç ïéêïäïìÞ åîáéñåôéêÞò êáôáóêåõÞò óå ãùíéáêü ïéêüðåäï (ìå ôñßá Þ äýï äùìÜôéá áíÜëïãá êáé óáëïôñáðåæáñßá, WC,ìðÜíéï, èÝóç óôÜèìåõóçò êáé áðïèÞêåò) êáèþò êáé ãêáñóïíéÝñåò êáé äõÜñéá óå ÔÉÌÇ ÅÕÊÁÉÑÉÁÓ. Ïéêüðåäï 480 ô..ì. óôçí ×áñáõãÞ ÊïæÜíçò. ÊáôÜóôçìá 45 ô.ì. ìå äéêü ôïõ õðüãåéï 40 ô.ì. áðïðåñáôùìÝíï Ðëçñïöïñßåò ôçë. 6932548844, 24610 37284, 6974872520. ÐÙËÏÕÍÔÁÉ: äéáìåñßóìáôá êáé ìåæïíÝôåò åôïéìïðáñÜäïôá êáé õðü êáôáóêåõÞ óôçí ðåõêüöõôç ðåñéï÷Þ ôïõ «ÎÅÍÉÁ» Üñéóôç êáôáóêåõÞ ìå áðïèÞêç êáé êëåéóôü ÷þñï óôÜèìåõóçò. Ðëçñïö. «ÅÊÁÔÅ Ï.Å» ôçë. 24610 31988 êáé 24610 32333, êéí. 6937088572êáé 6937032412 ÐÙËÅÉÔÁÉ: ïéêüðåäï 195 ôì. (óôïí ïéêéóìü “ÏËÕÌÐÉÁ”) óôçí ðñþôç óåéñÜ ìðñïóôÜ óôç èÜëáóóá. Ðëçñ. 6977686580. Áðï éóüãåéï êáôÜóôçìá 120ô.ì. óôïí êåíôñéêü ðåæüäñïìï ÊïæÜíçò, ðùëïýíôáé ôá 20ô.ì. éóüãåéï êáé ôá 10ô.ì. õðüãåéï óå ôéìÞ åõêáéñßáò. Ðëçñ. óôï ôçë. 6942403808 ÐÙËÅÉÔÁÉ: ïéêüðåäï 2 óôñÝììáôá óôçí Ëåõêüâñõóç. Ðëçñ. óôï ôçë. 24610 21896, êéí. 6942445867

ÅÍÏÉÊÉÁÓÅÉÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

ENOIKIAZETAI äéáìÝñéóìá óôç Èåóóáëïíßêç (åðß ôçò Ìáñôßïõ), 2 äùìÜôéá, óáëüíé, áðïèÞêç, WC. Ðëçñïöïñßåò ôçë. 6944945165 ÅÍÏÉÊÉÁÆÏÍÔÁÉ éóüãåéá êáôáóôÞìáôá åðß ôçò Êùí. ÃêÝñôóïõ êáé åðß ôçò Áí. Ñùìõëßáò, åìâáäïý 100-500 ôì ìå åðéðëÝïí âïçèçôéêïýò ÷þñïõò. Ðëçñ. ôçë. 24610 30779, 6945706555ê. Äçì. ÐëéÜôóéïò. ÅÍÏÉÊÉÁÆÏÍÔÁÉ ãêáñóïíéÝñá êáé óôïýíôéï (åðéðëùìÝíá) óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ Áã. ÍéêÜíïñá, óôçí ÊïæÜíç, óå êáéíïýñãéá ïéêïäïìÞ. Ðëçñ. ôçë. 24610 36901, 6974/906981. ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ äõÜñé óôçí ïäü ÊïâåäÜñùí 2 óôçí ÊïæÜíç. Ðëçñ. ôçë. 24640 31279, 6973 746466 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ ãêáñóïíéÝñá 2 ÷þñùí óôçí ïäü Êåñáìïðïýëïõ 2, óôçí ÊïæÜíç, ìå áõôüíïìç ôçëåèÝñìáíóç. Ðëçñ. ôçë. 24610 25323, 6973506456 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ äõÜñé 50 ô.ì. óôçí ïäü ×áëêéäéêÞò (êïíôÜ óôç Íïìáñ÷ßá) ìå áõôüíïìç èÝñìáíóç êáé áíáêáéíéóìÝíï (2 ÄùìÜôéá, Óáëüíé, Êïõæßíá, ÌðÜíéï). Ôçë. 6948698509. ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ á) óå íåüêôéóôç ïéêïäïìÞ óôá ÊÔÅË ÊïæÜíçò, ãêáñóïíéÝñá 2 ÷þñùí êáé â) ãêáñóïíéÝñá ìåãÜëç óôçí ïäü ÊïñõôóÜò (Öáíüò Óêñêáò). Ðëçë. ôçë. 24610 39993, 24610 38183. ENOIKIAZETAI äõÜñé óôçí ïäü Îåí. Ôñéáíôáöõëëßäç 17, óôçí ÊïæÜíç, ìå ôçëåèÝñìáíóç êáé âáììÝíï. Ðëçñïöïñßåò óôï ôçëÝöùíï 24610 38056. ÅÍÏÉÊÉÁÆÏÍÔÁÉ: êåíôñéêÜ ãñáöåßá óõíïëéêïý åìâáäïý 110 ô.ì. óôïí Á’ üñïöï (3 êýñéïé ÷þñïé êáé 5 âïçèçôéêïß) åðß ôçò ïäïý Äçìïêñáôßáò 14. Ðëçñ. 6977975330

ÅÍÏÉÊÉÁÆÏÍÔÁÉ: á) ñåôéñÝ ãéá Ýíá Þ äýï Üôïìá êáé â) ãêáñóïíéÝñá êáé ôá äýï óôï êÝíôñï ôçò ÊïæÜíçò ôçë. 6973017625, 24610 33772 ENOIKIAZETAI äéáìÝñéóìá êåíôñéêü óå Üñéóôç êáôÜóôáóç, äýï ìåãÜëá äùìÜôéá ìå ìåãÜëåò íôïõëÜðåò, óáëïêïõæßíá, wc, áðïèÞêç ìÝóá êáé óôï õðüãåéï, êïõöþìáôá èåñìïìïíùôéêÜ, èùñáêéóìÝÐÙËÇÓÅÉÓ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙÍ - ÌÇ×ÁÍÙÍ

ÐÙËÅITAI TOYOTA RAV, ìïíôÝëï 2003, ôñßèõñï ìáýñï ìå çëéïñïöÞ. Ðëçñ. ôçë. 6932910005 ÐÙËÅITAI Huyndai Accent ìïíôÝëï 2000 áóçìß, áôñáêÜñéóôï, ôéìÞ 1.800 åõñþ. Ôçë. 6942251625, 6942291293.

ÐÙËÅÉÔÁÉ ÔÓÉÐÏÕÑÏ ÐÙËÅÉÔÁÉ ôóßðïõñï ðáñáãùãÞò ìáò. Ðëçñ. ôçë. 6978775570

íç ðüñôá, åðßðëùóç – óõóêåõÝò ( Þ ü÷é), ìðüéëåñ êïéíü÷ñçóôá êáé áõôüíïìç ôçëåèÝñìáíóç ëßãá. ÐñïóéôÞ ôéìÞ. Ðëçñïöïñßåò óôá ôçë. 6976040617 êáé 6932339876. ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ äéáìÝñéóìá äýï äùìÜôéá, óáëïêïõæßíá, áðïèÞêç êáé ãêáñÜæ åðß ôçò Ìáôéþ Óáêåëëáñßïõ 8. Ðëçñïöïñßåò óôï ôçë. 24610 26111.

ÁÃÃÅËÉÅÓ 1) ÊÁËÕÂÅÓ ðùëåéôáé áãñïôåìá÷éï 19200ôì ìå íïôéï ðñïóáíáôïëéóìï êáôáëëçëï ãéá öùôïâïëôáéêá ôéìç 67000 2) ÐÏÔÉÄÁÉÁ ðùëåéôáé âéëëá 4åðéðåäùí óå 1100ôì ïéêïðåäï ìå èåá êáé óôïí ôïôùíáéï êïëðï êáé óôï èåñìáéêï. 3) Í.ÑÏÄÁ ðùëïõíôáé 2ïéêïðåäá 500ôì ôï êáèåíá ìåóá óôï ÷ùñéï 200ì áðï ôç èáëáóóá ìå Ó.Ä. 0.4 êáé õøïò 7.5ì ôéìç 80000 ôï êáèåíá. 4) ÊÁËÕÂÅÓ ðùëåéôáé ïéêïðåäï åíôïò ó÷åäéïõ 207ôì ìå èåá óôç èáëáóóá ôéìç 40000 5) ÃÏÌÁÔÉ ðùëåéôáé ïéêéá 80ôì åðéðëùìåíç ìå áõôïíïìç èåñìáíóç ìåóá óå ïéêïðåäï 300ôì êïíôá óôçí êïéíïôçôá ôéìç 50000 6) ÊÁËÕÂÅÓ ðùëåéôáé ðïôéóôéêïò åëáéùíáò 28óôñåì ìå ðáñáãùãç 40ôïíïõò åëéá ôï ÷ñïíï êïíôá óôïí ïéêéóìï áîéùìáôéêùí ôéìç 350000€ 7) ÃÅÑÁÊÉÍÇ ðùëåéôáé åëáéùíáò 102óôñåì ìå ãåùôñçóç 47ê íåñï ôçí ùñá ìå åíá ìéêñï óðéôáêé 40ôì êáé ìéá áðïèçêç.Ðáñáãåé 80ôïíïõò åëéá ôï ÷ñïíï.ôéìç 800000 8) Í.ÌÏÕÄÁÍÉÁ ðùëåéôáé ïñïöïäéáìåñéóìá ñåôéñå 114ôì ìå áôïìéêç èåñìáíóç ôéìç 110000 9) ÁÃ.ÌÁÌÁÓ ðùëåéôáé âéëá 140ôì ìå 3ÄÓÊÌÐ wc êáé áðïèçêç ìåóá óå ïéêïðåäï 1000ôì åíôïò ó÷åäéïõ ðïëåïò.ôéìç 190000 10) ÐÏËÕÃÕÑÏÓ ðùëåéôáé äéáìÝñéóìá 80ôì óå çìéïñïöï ìå áðïèÞêç óôï õðïãåéï åðéðëùìÝíï êåíôñéêç èåñìáíóç ôéìÞ 100000 11) ÃÅÑÁÊÉÍÇ ðùëåéôáé ìåæïíÝôá 90ôì ìå 3ÄÓÊÌÐ áðïèçêç ôæáêé ðáñêéíãê êáé éäéùôéêï êçðï óå ïéêïðåäï ðñùôï óôç èáëáóóá.ôéìç 200000 12) ÊÁËÕÂÅÓ äéáìÝñéóìá 62ôì ìå 2ÄÓÊÌÐ åðéðëùìÝíï 200ì áðü ôç èáëáóóá ôéìÞ 75000 13) ÊÁËÕÂÅÓ äéáìÝñéóìá 50ôì ðñùôï óôç èáëáóóá ìå áôïìéêç èåñìáíóç ôéìÞ 100000 14) ÏÕÑÁÍÏÕÐÏËÇ êëçñïôåìá÷éï 38200ôì(5áñôéïôçôåò) ðñùôï óôç èáëáóóá ìå áðåñáíôç èåÜ êáé íïôéï ðñïóáíáôïëéóìï ôéìÞ 2,5åê 15) ÏÕÑÁÍÏÕÐÏËÇ 11700ôì êëçñïôåìá÷éï ðñùôï óôç èáëáóóá êáôáëëçëï ãéá îåíïäï÷åéï 16) ÊÁËÕÂÅÓ ðåñéï÷Þ áíáóôáóéôéêá ðùëåéôáé áãñïôåìÜ÷éï 5036ôì åöáðôïìåíï óôï êåíôñéêï äñüìï Ìïõäáíéùí-Óéèùíéáò 350ì áðü ôç èáëáóóá åõêáéñéá ôéìÞ 90000 17) ÂÏÕÑÂÏÕÑÏÕ áãñïôåìÜ÷éï áñôéï êáé ïéêïäïìçóéìï 5,5óôñåì áñéóôåñÜ áðü ôï äñüìï ðñïò ôç èáëáóóá ôéìÞ 300000 18) ÊÁËÕÂÅÓ äéáìÝñéóìá 55ôì ìå 2ÄÓÊÌÐ 200ì áðü ôçí èáëáóóá ôéìÞ 70000 19) ÐÏËÕÃÕÑÏÓ äéáìÝñéóìá 85ôì ìå 2ÄÓÊÌÐ ôéìÞ 50000 20) Í.ÓÊÉÙÍÇ ðùëåéôáé îåíïäï÷åéï ðñùôï óôç èáëáóóá 21äùìáôéùí êáé åóôéáôïñéï ìÝóá óå ïéêïðåäï 1310ôì.ôéìç 800000

ÆÇÔÅÉÔÁÉ ×ÙÑÏÓ ÃÉÁ ÅÍÏÉÊÉÁÓÇ Áðü ôï Óýëëïãï ÃïíÝùí - Êçäåìüíùí êáé Ößëùí Áôüìùí ìå ÅéäéêÝò ÁíÜãêåò Í. ÊïæÜíçò “ÇËÉÁ×ÔÉÄÁ” æçôåßôáé: ÷þñïò óå éóüãåéï ãéá åíïéêßáóç ðåñéöåñåéáêÜ ôçò ðüëçò ðïõ íá åßíáé äõíáôÞ ç óôÜèìåõóç ôùí áõôïêéíÞôùí ìå äýï áíåîÜñôçôïõò ÷þñïõò êáé ôïõáëÝôá. Ðëçñ. ôçë. 6947 894839

ÐÁÑÁÄÉÄÏÕÍ ÌÁÈÇÌÁÔÁ

ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ ÓÞìåñá ÐáñáóêåõÞ 16 Ìáñôßïõ äéáíõêôåñåýåé ôï öáñìáêåßï ôçò Áðïóôïëïðïýëïõ ÁñéóôÝáò óôçí ïäü Ð.ÌåëÜ 11, ôçë 24610 35928 êáé äéçìåñåýåé ôï öáñìáêåßï ôçò Ìáëëßíç Ìáñãáñßôáò óôçí äü Äçìïêñáôßáò 21, ôçë. 24610 31755.

ÊÁÈÇÃÇÔÑÉÁ öéëüëïãïò, ðôõ÷éïý÷ïò ôçò ÖéëïóïöéêÞò Ó÷ïëÞò ôïõ ÁÐÈ, ìå åìðåéñßá êáé ìåôáäïôéêüôçôá, ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá óå ìáèçôÝò äçìïôéêïý - ãõìíáóßïõ - ëõêåßïõ. ÄùñåÜí óçìåéþóåéò. ÔéìÝò ðïëý ðñïóéôÝò (áðü 8 Å). Ðëçñ. ôçë. 6976537690 ×çìéêüò áðüöïéôïò Êáðïäéóôñéáêïý Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí ðáñáäßäåé ×çìåßáÖõóéêÞ-ÌáèçìáôéêÜ óå ìáèçôÝò ÃõìíáóßïõËõêåßïõ. ÔéìÝò ðïëý ÷áìçëÝò. ôçë. 6944686472

ÐÑÏÓÖÏÑÁ ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÆÇÔÅÉÔÁÉ áðï åôáéñßá, ðïõ Ý÷åé Ýäñá ôçí ÊïæÜíç ôï ðáñáêÜôù ðñïóùðéêü: á)ÁðïèçêÜñéïò ìå ãíþóåéò õäñáõëéêþí. â)Ïäçãüò ìå äßðëùìá à êáôçãïñßáò ã)ÕðÜëëçëïò ãñáöåßïõ ìå ãíþóåéò õðïëïãéóôÞ. Ðëçñ. ôçë. 6949615903

ÐÙËÅÉÔÁÉ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇ

ÐÙËÅÉÔÁÉ ç åðé÷åßñçóç íõöéêþí “Elizabeth” óôçí

Äñïìïëüãéá ÊÔÅË: ÊïæÜíç - Èåóóáëïíßêç: 6.00, 7.15, 8.05, 9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.15, 20.00 ÊïæÜíç – ÁèÞíá: 8.15, 12.30, 16.00, 21.45

ÇìÝñá

“Á.ÐÉÓÔÏËÁÓ & ÓÉÁ Å.Ŕ ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ

INTERAMERICAN

ÏÄÉÊÇ ÂÏÇÈÅÉÁ-ÁÓÖÁËÅÉÅÓ ÔÇË./FAX: 24610 42253 ÃÑÁÖÅÉÏ: ÖÉËÉÐÐÏÕ Â’ 27 ÊÏÆÁÍÇ

ÈÏÄÙÑÏÓ Êéí.: 6942 234356 E-mail:odikipistolas@yahoo.gr

ÄåõôÝñá Ôñßôç ÐáñáóêåõÞ ÊõñéáêÞ

ÄÑÏÌÏËÏÃÉÁ ÁÅÑÏÐËÁÍÙÍ ÐÔÇÓÅÉÓ SKY EXPRESS Ýùò 2" Ìáñôßïõ 2012 ¿ñåò ôïðéêÝò Áíá÷þñçóç ¢öéîç Áíá÷þñçóç áðü ÁèÞíá óôçí ÊïæÜíç áðü ÊïæÜíç ãéá ÁèÞíá (ìÝóù ÊáóôïñéÜò) 09:00 10:00 10:20 14:30 15:30 16:00 09:00 10:00 10:20 09:00 10:00 10:20

Áðü 25 Ìáñôßïõ 2012 èá éó÷ýóåé íÝï ðñüãñáììá ðôÞóåùí ôï ïðïßï èá áíáêïéíùèåß óôéò áñ÷Ýò Ìáñôßïõ. Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò óôï ôçëÝöùíï 2810223800 (Sky express).

ÊïæÜíç. ÔéìÞ ëïãéêÞ êáé óõæçôÞóéìç. Ôçë. åðéêïéíùíßáò 6947200250

ÐÙËÅÉÔÁÉ åðé÷åßñçóç-ðñáôÞñéï Üñôïõ óôï êÝíôñï ôçò ðüëçò (É.ÔñÜíôá 3) óå éêáíïðïéçôéêÞ êáé óõæçôÞóéìç ôéìÞ. ôçë. 6942553210 ÐÙËÅÉÔÁÉ ðåñßðôåñï óôï êÝíôñï ôçò ÊïæÜíçò. ôçë 6988195180

ÊÏÉÍÙÍÉÊÁ THËEÖÙNA ÄÇÐÅÈÅ: 24610-21691 ÄÅÐÁÊ: 24610-21285 ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÙÄÅÉÏ: 24610-34932 ÄÇÌÏÔÉÊÇ ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ: 24610-22245 «ÁÑÓÉÓ»: 24610-49799 «ÊÉÂÙÔÏÓ»: 24610-95561 «ÏÑÉÆÏÍÔÅÓ»: 24610-21077

«ÇËÉÁ×ÔÉÄÁ»: 2461049752 ÅÈÅËÏÍÔÅÓ ÁÉÌÏÄÏÔÅÓ: 24610 -38177 & 6977337561 ÅÑÕÈÑÏÓ ÓÔÁÕÑÏÓ: 24610-21388 ÓÕËËÏÃÏÓ ÃÑÁÌÌÁÔÙÍ ÊÁÉ ÔÅ×ÍÙÍ: 4610-33978 ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑÁÖÏÓ: 24610-22121 ÊÁÐÇ : 24610 29875, 26552

Ãéá ôéò ìéêñÝò óáò áããåëßåò ôçëåöùíåßóôå óôï 2461-0 38611


ΘΑΡΡΟΣ

|

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ |

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ο θαρραλέος σχολιάζει

12

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ / ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ / ΣΧΟΛΙΑ

Συνδιαμόρφωση πολιτικών….! Τη

συνδιαμόρφωση

πολιτικών με τις υπόλοιπες

περιφέρειες

Ευρώπης

να διασφαλιστεί η διάθεση των οπωροκηπευτικών προϊόντων και να κερδιθεί το στοίχημα της εξωστρέφειας, πρότεινε η Δυτικής

Μακεδονίας. Η Περιφέρεια δια του Αντιπεριφερειάρχη

της περί αγρο-

τικών θεμάτων, Πασχάλη Χαρούμενου, συμμετείχε στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ευρωπαϊκών Περιφερειών παραγωγής φρούτων και λαχανικών(A.R.E.F.L.H.), που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα!

υμε και τους Έλληνες από την χρεοκοπία». Το σύνθημα αυτό του ΚΕΠΚΑ Δυτ. στα

υπερχρεωμένα νοικοκυριά και στην προστασία τους από το Νόμο 3869/2010, ο Πρόεδρος του Κέντρου Γιάννης Θοφυλάκτου καλώντας τους καταναλωτές της

Ενημέρωση από τον Σπάρτακο Η εφαρμογή των «επιταγών»

των

μνημονίου μεγάλες

νέου φέρνει

ανατροπές

στις εργασιακές σχέσεις και στους εργαζόμενους της ΔΕΗ. Με πρωτοβουλία

το

σωματείο Σπάρτακος θα

ενημερώσει

τη

Δευτέρα 19 Μαρτίου

σμούς που κατέθεσαν στους Αντιπεριφερειάρχες τα μέλη των πολιτιστικών

της ΔΕΗ!

συλλόγων αξίζει να σημειωθεί, η μαζική παρουσία των εκπροσώπων, στην

Διαμαρτυρία…..!

συνάντηση!

Κομποστοποίηση….!

Δεκάδες εργαζόμενοι της κλινικής Κον-

Σε μία ακόμη πρωτοπο-

τογούνη μαζί με τον

ριακή μέθοδο ανακύκλω-

Κλινικάρχη τους δια-

σης των οργανικών απο-

μαρτυρήθηκαν χθες

ρριμμάτων που κερδίζει

έξω από Δημαρχείο

έδαφος όλο και περισσό-

γιατί όπως μας δήλω-

τερο τον τελευταίο καιρό

σε ο κ. Κοντογούνης

την «κομποστοποίηση» ή

,ο Δήμος δεν βοηθά

«χουμοποίηση»

στην ανταλλαγή οικο-

προχωρά, σύμφωνα με

πέδου ώστε να γίνει

πληροφορίες, ο Δήμος

δίπλα στην κλινική

Κοζάνης, με πρωτοβου-

Κέντρο ΑποκατάσταΟ

λία του Αντιδημαρχου

Δήμαρχος

δέχθηκε επιτροπή εργαζομένων και τον ίδιο τον κ. Κοντογούνη στο γραφείο του

«Όπως πρέπει να σώσουμε την Ελλάδα από την χρεοκοπία, έτσι πρέπει να σώσο-

περιοχής να αγκαλιάσουν του ΚΕΠΚΑ !

πος¨ στην Κοζάνη, τα μέλη του για την Ε.Σ.Σ.Ε., τα Ασφαλιστικά και την πορεία

σης.

Χρεοκοπία…!

Μακεδονίας, αφιέρωσε στην Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή του 2012

των συλλόγων, στη Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας. Πέρα απ ΄τους προβληματι-

της

προκειμένου

Περιφέρεια

και ώρα 7 μ.μ. στο κτήριο της Λέσχης Αξιωματικών Κινηματοθέατρο ¨Φίλιπ-

και άκουσε την διαμαρτυρία τους!

Μύρισε άνοιξη….! Έστω αργά αλλά χθες μύρισε άνοιξη στην περιοχή. Τα τραπεζάκια από τα κεντρικά καφέ της Κοζάνης άρχισαν δειλά δειλά να γεμίζουν από κόσμο παρά το ψυχρό αεράκι που φύσαγε. Η ΕΜΥ προβλέπει ένα ανοιξιάτικο Σαββατοκύριακο και ελπίζουμε η άνοιξη να συνεχιστεί, γιατί μην ξεχνάμε: Μάρτης γδάρτης…!

Κίνημα και στα αμνοερίφια…! Το κίνημα της πατάτας επεκτείνεται στην περιοχή μας και στον οβελία του Πάσχα Οι κτηνοτρόφοι των Γρεβενών την περίοδο του Πάσχα, θα διαθέσουν απευθείας στους καταναλωτές τα αμνοερίφιά τους με 7,50 ευρώ το κιλό.Οι παραγγελίες των καταναλωτών θα γίνονται από την επόμενη εβδομάδα, μόλις θα είναι έτοιμη και η ιστοσελίδα του συλλόγου κτηνοτρόφων Γρεβενών!

Λίγα κονδύλια και πολύ έργο …! Τα λιγότερα κονδύλια που διατίθενται στους πολιτιστικούς συλλόγους των Δήμων Βοίου, Κοζάνης και Σερβίων -Βελβεντού λόγω κρίσης, δεν θα στερήσουν την πλούσια δραστηριότητα τους, εκτίμησαν οι Αντιπεριφερειάρχες Αθανάσιος Κοσματόπουλος και Γιάννης Σόκουτης στην προχθεσινή συνάντηση με τα μέλη

Καθαριότητας

Πανα-

γιώτη Αποστολίδη. Πρόκειται για τη μέθοδο στην οποία τα οργανικά σκουπίδια (φαγητά, φυλλώματα, χόρτα, κλαδιά, φρούτα, φλούδες κλπ) μετατρέπονται σε οργανικό λίπασμα υψηλής ποιότητας. Με αυτό τον τρόπο μειώνονται και τα απορρίμματα που πηγαίνουν στις χωματερές, δεν επιβαρύνεται το περιβάλλον και το λίπασμα που μένει ως τελικό «προϊόν» μπορεί να αναζωογονήσει κήπους και καλλιέργειες.

Στήνονται οι κάλπες…! 20 κάλπες θα στηθούν στην Π.Ε Κοζάνης και πάνω από 45 κάλπες σε όλους τους Καποδιστριακούς Δήμους στη Δυτική Μακεδονία, για την εκλογή του νέου προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Επακριβώς οι χώροι όπου θα τοποθετηθούν οι κάλπες θα ανακοινωθούν σήμερα αλλά για την Κοζάνη όπως μας είπε ο Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Κώστας Κυτίδης, θα στηθούν τέσσερες κάλπες στο Εργατικό Κέντρο Κοζάνης.

www. tharos.gr

ΘΑΡΡΟΣ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012  

ΘΑΡΡΟΣ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you