Page 1

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΔΡΑ ΚΟΖΑΝΗ, ΤΣΟΝΤΖΑ 2 Tηλ. 24610 38611 \ 29872 Fax 24610 34611 e-mail: tharos@otenet.gr

www.tharos.gr

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝH ΕΦΗΜΕΡIΔΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Åôïò 52ï

Áñéèìüò öýëëïõ 13725

Μας σπρώχνουν σε πρόωρες εκλογές; ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΡΟΜΗΛΗ ίναι να απορεί κανείς με τη στάση των συνεταίρων μας της Ε.Ε. και των συμμάχων μας των ΗΠΑ. Μέχρι προχθές ήταν κατηγορηματικοί: «Η Ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί το σωστό δρόμο. Δεν τίθεται θέμα αναδιάρθρωσης του χρέους της. Η Ελλάδα θα βγει στις αγορές στα τέλη του 2011 ή στις αρχές του 2010» και συνεχεραν εαυτούς και αλλήλους γιατί, με τις θυσίες του ελληνικού λαού, το μνημόνιο αποδίδει. Ξαφνικά προχθές άλλαξαν τροπάριο: «Η συνταγή του μνημονίου δεν εφαρμόστηκε όπως έπρεπε από την Κυβέρνηση Παπανδρέου». Και για να δείξουν τη δυσαρέσκειά τους ξεκάθαρα – κυνικά θα ήταν η σωστότερη λέξη- κάλεσαν στη Σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης του κ. Παπακωνσταντίνου κάλεσαν όμως συγχρόνως… και τους εκπροσώπους της Τρόϊκας! Τον Πολ Τόμσεν δηλ. και τους εμπειρογνώμονες που τον συνόδευαν.

Ε

ÔéìÞ öýëëïõ 0,75 ÅÕÑÙ

Ο Υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε χθες

ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ 6 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ και απολύσεις στο δημόσιο

Δρομολογούνται οι μελέτες για τις κτιριακές υποδομές του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΣΕΛ.4

ΣΕΛ.5

Δήμος Σερβίων – Βελβεντού

Ο οικονομικός απολογισμός ενός υπερχρεωμένου Δήμου ΣΕΛ.3

Επιχειρηματική Αποστολή από το ΕΒΕ Κοζάνης στην Πρίστινα του Κοσσόβου

Υποδειγματικός ο δικτυακός τόπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την εφαρμογή του προγράμματος «Διαύγεια»

-Στόχος η μείωση δαπανών και η αύξηση εσόδων -Την επόμενη εβδομάδα στο Υπ. Συμβούλιο το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ.4

Το ΕΒΕ Κοζάνης συμμετείχε στο παγ κόσμιο συνέδριο στήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Κωνσταντινούπολη

ΣΕΛ.3

ΣΕΛ.5

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ Ο Πρόεδρος και η Τοπική Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, συγχαίρει το μέλος του κ. Αμπάζη Δημήτριο, για την τοποθέτησή του ως Διοικητή, στο «Μαμάτσειο» Νοσοκομείο Κοζάνης. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στον δύσκολο έργο που αναλαμβάνει, σε μια ιδιαίτερη περίοδο, για τον ευαίσθητο χώρο της Υγείας, ειδικά για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. ΓΙΑ ΤΟ Π.Τ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Ο κ. ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Απόστρατος Αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού, κάτοικος Κοζάνης, ευχαριστεί θερμά την επιχείρηση τελετών «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ ΠΑΝ.» και το προσωπικό της που βρίσκεται επί της οδού Ιωνίας 1 στην Κοζάνη, όπου με σεβασμό και αξιοπρέπεια ενήργησαν άριστα και ταχύτατα για τη διεκπεραίωση της νεκρώσιμης τελετής και ταφής της αξιολάτρευτης και αείμνηστης συζύγου του, ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑ του γένους ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ.

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Αλληλογραφία με τη Σοσιαλιστική Διεθνή. Αφεντούλης από το ήσυχο χωριό προς Γιώργο στην ανήσυχη Αθήνα στις 15-5-2011. Αγαπητέ Πρόεδρε, δικέ μας και των απανταχού σοσιαλιστών Με μεγάλη χαρά σου αναγγέλλω τη σύλληψη του κ. Ντομινίκ Στρος Καν (κύριος τρομάρα του!) στη Νέα Υόρκη. Σιγά μη γλίτωνε ο κανάγιας από τις προσευχές της Πολυτίμης. Την αποφράδα ημέρα που φανέρωσε ο μαρτυριάρης τις μυστικές συνομιλίες για να πάρουμε δανεικά από το IMF που λένε οι επαΐοντες ενώ εγώ καταλαβαίνω ΔΝΤ (Δυστυχώς Νομίσματα Τέλος!) -τι τα θέλαμε τα δανεικά, αφού “λεφτά υπήρχαν”;-η σύζυγος γονάτισε

μπροστά στο εικονοστάσι κι έπιασε το τροπάρι: «Κύριε αφήνω στα χέρια Σου αυτόν που θέλησε να βλάψει τον Γιώργο και όποιον επόμενο». Σηκώθηκε σήμερα το πρωί, όταν άκουσε από τηλεοράσεως ότι ο «Σαρδανάπαλος» βρέθηκε από τα χέρια του Κυρίου στα χέρια της «police»! Του βγήκαν «ξύδι» τα «ξινά» που θέλησε με τη νεαρή καμαριέρα, αν βέβαια λέει αλήθεια το φερόμενο ως θύμα. Στις ΗΠΑ η αστυνομία δεν χαμπαρίζει. Έτσι λέει η Πολυτίμη και κάτι παραπάνω ξέρει. Έβλεπε παλιά τον Μαγκάρετ στο σίριαλ «Χαβάη 5-0». Στο άψε σβήσε «μπαγλάρωσαν» κοτζαμάν Γενικό Διευθυντή του IMF επειδή θέλησε να κάνει τον «Καζανόβα».

ΣΕΛ.12
ÈÁÑÑÏÓ

ÐÝìðôç 19 Ìáúïõ 2011

Êïéíùíßá, ðïëéôéóìüò, ãñÜììáôá, ôÝ÷íåò, åêäçëþóåéò Ç öùôïãñáößá ôçò çìÝñáò Ç êëåøýäñá ôïõ ÷ñüíïõ… Ç÷ïñýðáíóç, Ýíáò áüñáôïò êßíäõíïò 19 Ìáúïõ Ðáãêüóìéá ÇìÝñá êáôÜ ôçò Çðáôßôéäáò

ÌáôéÝò óôçí ÅëëÜäá êáé ôïí êüóìï óáí óÞìåñá 1568: Ç âáóßëéóóá ÅëéóÜâåô Á' ôçò Áããëßáò óõëëáìâÜíåé ôç âáóßëéóóá Ìáßñç Óôéïýáñô ôçò Óêïôßáò. 1802: Éäñýåôáé óôç Ãáëëßá áðü ôïí ÍáðïëÝïíôá ç Ëåãåþíá ôçò ÔéìÞò. 1848: Ôï ðñþôï ðïëõêáôÜóôçìá ôïõ êüóìïõ áíïßãåé ôéò ðýëåò ôïõ óôç ÍÝá Õüñêç. 1864: Ðåèáßíåé ï Áìåñéêáíüò óõããñáöÝáò ÍáèÜíéåë ×üèïñí. 1897: Ï ¼óêáñ ÏõÜéëíô âãáßíåé áðü ôç öõëáêÞ. 1904: Ðåèáßíåé ï ÃÜëëïò éóôïñéêüò Ïãêßóô ÌïëéíéÝ. 1919: Ï ÊåìÜë Áôáôïýñê öåýãåé áðü ôçí Êùíóôáíôéíïýðïëç êáé ðÜåé óôç Óáìøïýíôá ãéá íá ðñïåôïéìÜóåé ôïí ðüëåìï, áíåîÜñôçôá áðü ôçí êõâÝñíçóç ôçò ÏèùìáíéêÞò Áõôïêñáôïñßáò. 1932: Ç éñëáíäéêÞ ÂïõëÞ øçößæåé íüìï, ï ïðïßïò êáôáñãåß ôïí üñêï ðßóôçò êáé áöïóßùóçò óôï âáóéëéÜ ôçò Áããëßáò. 1941: ÃåííéÝôáé ç Áìåñéêáíßäá óåíáñéïãñÜöïò Íüñá ¸öñïí ðïõ Ý÷åé ãñÜøåé ôï óåíÜñéï ôùí ôáéíéþí "¢ãñõðíïò óôï ÓéÜôë" êáé "¼ôáí ï ×Üñé ãíþñéóå ôç ÓÜëé". 1971: Ï Ìáñò 2 åêôïîåýåôáé áðü ôç ÓïâéåôéêÞ ¸íùóç. 1974: Ï ÆéóêÜñ Íô' ÅóôÝí ãßíåôáé Ðñüåäñïò ôçò Ãáëëßáò íéêþíôáò ôï óïóéáëéóôÞ ÖñáíóïõÜ ÌéôåñÜí. 1982: Ç Óïößá Ëüñåí óõëëáìâÜíåôáé êáé öõëáêßæåôáé, ìå ôçí êáôçãïñßá ôçò öïñïäéáöõãÞò. 1989: Ï Áíôþíçò Ôñßôóçò áíáêïéíþíåé ôçí ßäñõóç ôïõ êüììáôüò ôïõ ìå ôï üíïìá "Ñéæïóðáóôéêü Êßíçìá". 1992: Óôç Íéãçñßá, 300 åßíáé ïé íåêñïß êáôÜ ôç äéÜñêåéá åèíéêéóôéêþí êáé èñçóêåõôéêþí ôáñá÷þí. 1994: ÊÜèåéñîç 17 ÷ñüíùí êáé ôñéþí ìçíþí åðéâÜëåé ôï Ìéêôü Ïñêùôü Åöåôåßï ôçò ËÜñéóáò óôïí ÃéÜííç Êáëáìðüêá ãéá ôç äïëïöïíßá ôïõ êáèçãçôÞ Íßêïõ ÔåìðïíÝñá. 1994: Ðåèáßíåé ç ÔæÜêé ÊÝíåíôé - ÙíÜóç. 1997: ÏÇÅ, ÇÐÁ, Íüôéá ÁöñéêÞ êáé Ãåñìáíßá áíáãíùñßæïõí ôï íÝï êñÜôïò-êáèåóôþò óôï ÆáÀñ, ôï ïðïßï ìåôïíïìÜæåôáé óå ËáúêÞ Äçìïêñáôßá ôïõ Êïíãêü. 2000: Ðåèáßíåé ï êïóìïíáýôçò ÃåâãêÝíé Êñïõíüö. 2001: Ç Æïíãêïýá Óáí êáôáäéêÜæåôáé óå èÜíáôï áðü ôç ËáúêÞ Äçìïêñáôßá ôçò Êßíáò åðåéäÞ áñíÞèçêå íá õðïóôåß åðÝìâáóç óôåßñùóçò.

Áðü ôéò óïâáñüôåñåò ðåñéâáëëïíôéêÝò áðåéëÝò Ý÷åé áíáäåé÷èåß ç ç÷ïñýðáíóç óå äéÜöïñåò ðüëåéò ôçò ÅëëÜäáò. ¼ðùò õðïóôçñßæïõí ïñéóìÝíïé åðéóôÞìïíåò, ï èüñõâïò åßíáé ï äåýôåñïò ìåãáëýôåñïò êßíäõíïò ãéá ôï ðåñéâÜëëïí, ìåôÜ ôçí áôìïóöáéñéêÞ ñýðáíóç. Åßíáé ìÜëéóôá, áñêåôÜ éêáíüò íá õðïâáèìßæåé êÜèå äåõôåñüëåðôï ôçí ðïéüôçôá ôçò æùÞò. Ôï ìåãáëýôåñï ðñüâëçìá, ðáñïõóéÜæåôáé óôçí ÁèÞíá, ìå Üëëåò ìåãÜëåò ðüëåéò ôçò ÷þñáò üðùò ç Èåóóáëïíßêç, ç ÐÜôñá êáé ôï ÇñÜêëåéï ôçò ÊñÞôçò íá áêïëïõèïýí, óýìöùíá ìå ñåðïñôÜæ ôçò åöçìåñßäáò «Real News». Ôá óõìðôþìáôá ðïõ Ý÷ïõí êáôáãñÜøåé åñåõíçôÝò ôïõ Ðáãêüóìéïõ Ïñãáíéóìïý Õãåßáò, ôïõ Êïéíïý ÊÝíôñïõ Åñåõíþí ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò êáé áñêåôþí ðáíåðéóôçìßùí áðü ôçí ÅëëÜäá êáé ôï åîùôåñéêü åßíáé áíçóõ÷çôéêÜ êáé ðåñéóóüôåñá áð’ üóá ìðïñåß íá öáíôáóôåß êáíåßò. Ìßá óõíå÷Þò Ýêèåóç óôï Þ÷ï ìðïñåß íá öÝñåé åêíåõñéóìü, äõóöïñßá, áðþëåéá áêïÞò, Ýëëåéøç áõôïóõãêÝíôñùóçò, øõ÷ïëïãéêÝò äéáôáñá÷Ýò, áêñïáóôéêÞ êüðùóç, åðéèåôéêÞ óõìðåñéöïñÜ, äéáôáñá÷Ýò ýðíïõ, äõóÜñåóôåò ïñìïíéêÝò áíôéäñÜóåéò, ìåéùìÝíç áðüäïóç óôç äïõëåéÜ êáé óôï ó÷ïëåßï, áëëÜ êáé êáêÞ åðéêïéíùíßá åßíáé ìåñéêÜ áðü áõôÜ. Ç ÁèÞíá, Ý÷åé ÷áñáêôçñéóôåß ùò ìßá áðü ôéò ðéï öáóáñéüæéêåò åõñùðáúêÝò ðñùôåýïõóåò, åîáéôßáò ôçò ðõêíÞò áóôéêÞò äüìçóçò ôçò, ðïõ åãêëùâßæåé ôïõò Þ÷ïõò äéáöüñùí óõ÷íïôÞôùí ìÝóá ôçò. Ôçí þñá ðïõ ôï üñéï êéíäýíïõ åßíáé 70 íôåóéìðÝë, ðåñßðïõ 3 åêáô êÜôïéêïé ôïõ ëåêáíïðåäßïõ åêôßèåíôáé óå èïñýâïõò Ýíôáóçò 75 íôåóéìðÝë, åíþ óôá êåíôñéêüôåñá óçìåßá ôçò ðñùôåýïõóáò, îåðåñíþíôáé ôá 100 íôåóéìðÝë. Ïé åðéóôÞìïíåò õðïëïãßæïõí üôé ôï Ýíá ìåãÜëï ðïóïóôü ôùí Áèçíáßùí, ðåñßðïõ ôï 60%, õðïöÝñåé áðü ç÷ïñýðáíóç.

Öùô.: ÅéñÞíç Ìé÷ïðïýëïõ

Ôï ðïßçìá ôçò çìÝñáò Ìðïñåß íá ìçí ãßíåôáé êáôáíïçôü ôï ìÝãåèïò ôïõ êéíäýíïõ áðü ôçí ç÷ïñýðáíóç, åéäéêÜ óôçí ÅëëÜäá êáé óôçí ÁèÞíá, ðïõ ïé êÜôïéêïé Ý÷ïõí ìÜèåé íá æïõí óå áõôÝò ôéò óõíèÞêåò, ôá ìåãÝèç ùóôüóï ôùí èáíÜôùí áðü áõôÞ ôç ðåñéâáëëïíôéêÞ áðåéëÞ ßóùò ìáò ôáñáêïõíÞóïõí. Ïé åêôéìÞóåéò êÜíïõí ëüãï ãéá 3.000 èáíÜôïõò åôçóßùò óôçí Åõñþðç áðü åìöñÜãìáôá ðïõ ïöåßëïíôáé óôïí èüñõâï. Åðßóçò, óôçí ÷þñá ìáò ðÜíù áðü 5 åêáô. Ðïëßôåò áðåéëïýíôáé áðü ôïí èüñõâï. Íüìïò ãéá ôïí Ýëåã÷ï ôïõ èïñýâïõ õðÜñ÷åé áëëÜ äåí åöáñìüæåôáé. Óýíçèåò öáéíüìåíï ãéá ôçí ÷þñá ìáò. Õðåýèõíç ãéá ôçí ç÷ïñýðáíóç áðü ôá ï÷Þìáôá åßíáé ç ôñï÷áßá, åíþ ãéá ìç÷áíïëïãéêü åîïðëéóìü êáé Üëëåò ðçãÝò èïñýâïõ, ôïõò åëÝã÷ïõò äéåíåñãåß ôï ÔìÞìá ÊáôáðïëÝìçóçò Èïñýâïõ ôïõ õðïõñãåßïõ ÐåñéâÜëëïíôïò. Ï èüñõâïò üðùò äåß÷íïõí ïé Ýñåõíåò, åðçñåÜæåé óçìáíôéêÜ êáé ôç óõìðåñéöïñÜ ôùí ðáéäéþí. ÕðÜñ÷ïõí ðáéäéÜ ôá ïðïßá üðùò áíáöÝñåé ôï ñåðïñôÜæ ôçò «Real News» äåí ãíùñßæïõí ôé èá ðåé çóõ÷ßá, áöïý æïõí ìïíßìùò óå èïñõâþäåò ðåñéâÜëëïí. Ïé óõíÝðåéåò óôçí õãåßá ôïõò åßíáé ïëÝèñéåò üðùò áíáöÝñåé ç éáôñéêÞ øõ÷ïëüãïò Óìáñïýëá ÐáíôåëÞ. Åßíáé óå óõíå÷Þ õðåñäéÝãåñóç, Ý÷ïõí óôñåò, äéáôáñá÷Þ ýðíïõ êáé åêíåõñéóìïý. ÃåíéêÜ ôï æùôéêü ôïõò óýóôçìá ëåéôïõñãåß óôç äéáðáóþí. (áðü ôï tvxs)

Ðáñïõóßáóç ôïõ âéâëßïõ '' 'Ïôáí ï Èåüò ðåèáßíåé '' ôïõ ÁëÝîáíäñïõ Êáôóéáñïý êáé ôçò ÌÜñùò ÂáìâïõíÜêç, èá ãßíåé óôï âéâëéïðùëåßï ôçò ÉåñÜò Ìçôñïðüëåþò ''ÊáôáöõãÞ Âéâëéïößëùí'' (Ê.ÂÜñíáëç 1), ôçí ÐÝìðôç 19 Ìáúïõ, óôéò 8.00 ôï âñÜäõ.

ÈÝáôñï: «Ôïõ íïõ- ðïý ðÜåé ï êáéñüò ðïõ öåýãåé;» Ôï ÄÇ.ÐÅ.ÈÅ ÊïæÜíçò ðáñïõóéÜæåé ôç ÓáôéñéêÞ çèïãñáößá «Ôïõ íïõ- ðïý ðÜåé ï êáéñüò ðïõ öåýãåé» ôïõ Ã. ×. Ðáößëç. Ôçí ðáñÜóôáóç èá ìðïñåß íá ðáñáêïëïõèÞóåé ôï êïéíü ôçò ðüëçò áðü ôï ÓÜââáôï 14/5 ìÝ÷ñé êáé ÊõñéáêÞ 22/5 óôçí «Áßèïõóá ÔÝ÷íçò», óôéò 9 ì.ì. ÃåíéêÞ åßóïäïò: 10 Å Ãéá ôïõò «Ößëïõò ôïõ ÄÇ.ÐÅ.ÈÅ»: 8 Å Éó÷ýïõí åéóéôÞñéá ôïõ ÏÃÁ Ðëçñïöïñßåò óôá ãñáöåßá ôïõ ÄÇ.ÐÅ.ÈÅ, óôçí «Áßèïõóá ÔÝ÷íçò» êáé óôï ôçë. 24610-24062

¸êèåóç öùôïãñáößáò Ç ÖùôïãñáöéêÞ ËÝó÷ç ÊïæÜíçò ‘Öùôïåóôßáóç’, óôï ðëáßóéï ôçò ÅéêáóôéêÞò ¢íïéîçò 2011 ôïõ ÄÞìïõ ÊïæÜíçò, èá ðñáãìáôïðïéÞóåé Ýêèåóç ìå ôç óõììåôï÷Þ åßêïóé ðÝíôå öùôïãñÜöùí. Ôá åãêáßíéá ôçò Ýêèåóçò èá ðñáãìáôïðïéçèïýí ôçí ÐáñáóêåõÞ 20 ÌáÀïõ êáé þñá 20:00, êáé ç Ýêèåóç èá äéáñêÝóåé áðü ôéò 20 Ýùò ôéò 27 ÌáÀïõ ìå þñåò ëåéôïõñãßáò 18.00 - 22.00 óôïí Åêèåóéáêü ×þñï ôïõ ÄÞìïõ ÊïæÜíçò. Ç åßóïäïò åßíáé åëåýèåñç.

Ðáñïõóßáóç âéâëßïõ ôïõ Ìáíþëç ÃëÝæïõ

Ìßá ìüíïí çìÝñá, êé ïýôå. Ëßãåò þñåò. ¸íá öùò áíåßäùôï. Ëïõëïýäéá ðïõ ôïí Áýãïõóôï Ïýôå ôá ïíåéñåýåóáé êáí. Êçëßäåò áßìáôïò óôá ëéâÜäéá, ¼÷é áêüìç ñïäïäÜöíåò áðü ôï ìÝñïò ôçò èÜëáóóáò. ÆÝóôç, ìá ëßãç èÝëçóç ãéá ìðÜíéï. ÁíåìéóìÝíç ÔõññçíéêÞ ÊõñéáêÞ. Åßìáé Þäç íåêñüò êé åäþ åðéóôñÝöù; ¹ åßìáé ï ìüíïò æùíôáíüò óôï æùçñü Êé áêëüíçôï ìçäÝí ôçò ìíÞìçò; Âéôôüñéï ÓåñÝíé

Ðáñïéìéþäåéò åêöñÜóåéò: «Ôï ‘÷ù âÜñïò óôçí øõ÷Þ ìïõ» Áõôüò ðïõ ôïí âáñáßíåé ç óõíåßäçóÞ ôïõ, ìåôá÷åéñßæåôáé ôç öñÜóç áõôÞ, ç ïðïßá îåêéíÜåé áð’ ôï åîÞò Ýèéìï: ¼ôáí äýï ôóáêùíüíôïõóáí, áõôüò ðïõ ðñïêáëïýóå ôïí êáâãÜ, Ýðáéñíå ìéá ðÝôñá Þ Ýíá âáñý áíôéêåßìåíï êáé äåß÷íïíôÜò ôï óôïí Üëëï, ôïõ Ýëåãå: «ôï ðáßñíåéò âÜñïò óôçí øõ÷Þ óïõ;» Áí ôüôå ï Üëëïò áðáíôïýóå: «Ôï ðáßñíù», ðñïóèÝôïíôáò «Íá ‘÷ù ôï ×ñéóôü áíôßäéêï óôç ÄåõôÝñá ðáñïõóßá», ôüôå óôáìáôïýóå ç öéëïíéêßá, ãéáôß ãéíüôáí ðéóôåõôüò ï üñêïò. ÁíôéèÝôùò, áí ï ðñïêáëïýìåíïò äåí Þèåëå íá ðåé ôá ðáñáðÜíù, ôüôå ìå ôç âïÞèåéá ôùí ðáñéóôáìÝíùí, áíáãêáæüôáí íá ðëçñþóåé ôçí áîßá ôïõ ðñÜãìáôïò ãéá ôï ïðïßï öéëïíéêïýóáí.

Åïñôïëüãéï

Ìéêñüò ïäçãüò åêäçëþóåùí Ðáñïõóßáóç âéâëßïõ: «¼ôáí ï Èåüò ðåèáßíåé»

Ðåñáóôéêüò

Áíôßóôáóç 1940-1945», èá ðñáãìáôïðïéçèåß ôçí ÐáñáóêåõÞ 20 Ìáúïõ, óôéò 8 ôï âñÜäõ, óôï Ëáïãñáöéêü Ìïõóåßï ÊïæÜíçò.

EêäÞëùóç - áöéÝñùìá óôïí Öåäåñßêï Ãêáñèßá Ëüñêá

Ðáôñéêßïõ, Áêáêßïõ, ÌåíÜíäñïõ, êáé Ðïëõáßíïõ Ìáñôýñùí Áêïëïýèïõ ÌÜñôõñïò ÊõñéáêÞò êáé Èåïôßìçò Ìáñôýñùí

ÅêäÞëùóç -áöéÝñùìá óôïí Éóðáíü ðïéçôÞ êáé èåáôñéêü óõããñáöÝá Öåäåñßêï Ãêáñèßá Ëüñêá, ìå èÝìá: “Á÷ Ýñùôá”, èá ðñáãìáôïðïéçèåß ôç ÄåõôÝñá 30 ÌáÀïõ óôéò 8:30 ì.ì., óôçí Áßèïõóá ÔÝ÷íçò ôïõ ÄÞìïõ ÊïæÜíçò, áðü ôçí ÷ïñùäßá ôïõ Ðïëéôéóôéêïý Óõëëüãïõ ÊïæÜíçò “Ïé Ìáêåäíïߔ, ìå ìáÝóôñï ôïí ÂáããÝëç ÂÝôôá, êáé ìå ôçí óõììåôï÷Þ ôçò Êáëëéüðçò ÂÝôôá.

Ôï îÝñáôå üôé… Ï Mel Blanc (ç öùíÞ ôïõ Ìðáãêò ÌðÜíé) Þôáí áëëåñãéêüò óôá êáñüôá!

Ç ñÞóç ôçò çìÝñáò «Åßíáé ôéìçôéêü ãéá ôçí áíèñþðéíç öýóç ôï üôé áãáðÜåé ðåñéóóüôåñï åéëéêñéíÜ áð’ üóï ìéóåß».

¸êèåóç âéôñþ êáé fusing Óõíå÷ßæåôáé ç Ýêèåóç âéôñþ êáé fusing áíôéêåéìÝíùí (÷ñçóôéêþí, äéáêïóìçôéêþí êáé ü÷é ìüíï) ìÝ÷ñé êáé ôçí Ôñßôç 7 Éïõíßïõ, óôï Art Cafe.

ÍáèÜíéåë ×üèïñí

¸êèåóç æùãñáöéêÞò Óõíå÷ßæåôáé ç Ýêèåóç æùãñáöéêÞò ôïõ Óõëëüãïõ Åéêáóôéêþí Ôå÷íþí ÊïæÜíçò, óôïí åêèåóéáêü ÷þñï ôïõ ÄÞìïõ ÊïæÜíçò. Ç Ýêèåóç ðñáãìáôïðïéåßôáé óôï ðëáßóéï ôçò ÅéêáóôéêÞò ¢íïéîçò 2011 êáé äéïñãáíþíåôáé áðü ôçí ÊïéíùöåëÞ Åðé÷åßñçóç Ðïëéôéóìïý ôïõ ÄÞìïõ ÊïæÜíçò. Åßíáé áíïéêôÞ áðü ôéò 11 ôï ðñùß ìÝ÷ñé êáé ôç 1 ôï ìåóçìÝñé êáé áðü ôéò 6 ôï áðüãåõìá ìÝ÷ñé ôéò 9 ôï âñÜäõ.

¸êèåóç æùãñáöéêÞò Óõíå÷ßæåôáé óôï ðáôÜñé ôïõ Óõíåôáéñéóôéêïý Âéâëéïðùëåßïõ ç Ýêèåóç æùãñáöéêÞò ôïõ Ã. Êüëëá. ÅðéóêÝøåéò ôéò þñåò ëåéôïõñãßáò ôïõ âéâëéïðùëåßïõ.

Ðáñïõóßáóç ôïõ âéâëßïõ ôïõ Ìáíþëç ÃëÝæïõ «ÅèíéêÞ

Áðü ôï «ÈÜññïò» ôïõ 1967…

Ç ãùíéÜ ôïõ ðïëéôéóìïý Ç ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇ ÔÙÍ ÊÏÌÉÊÓ ÓÔÇÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇ (ÅÕÁÃÃÅËÉÁ ÌÏÕËÁ - ×ÁÑÁ ÊÏÓÅÃÉÁÍ) Óôï âéâëßï áõôü ðáñïõóéÜæïíôáé ôñüðïé åðßôåõîçò óõãêåêñéìÝíùí äéäáêôéêþí óôü÷ùí ìå ü÷çìá ôá êüìéêò, ôá ðëÝïí äçìïöéëÞ áíáãíþóìáôá óôï íåáíéêü êïéíü. H ðïëõåðßðåäç êáé Üíåõ ðñïçãïõìÝíïõ, ìåôáìüñöùóç ðïõ ëáìâÜíåé ÷þñá óå üëïõò ôïõò ôïìåßò ôçò êïéíùíéêÞò êáé ðïëéôéóìéêÞò ìáò ðñáãìáôéêüôçôáò, åãåßñåé ôåñÜóôéåò ðñïêëÞóåéò óôçí åêðáßäåõóç êáé åðéôÜóóåé ôçí áíáâÜèìéóç ôùí äéäáêôéêþí ìåèüäùí. Ôï «ÍÝï Ó÷ïëåßï ÄçìéïõñãéêÞò ÌÜèçóçò» åðáããÝëëåôáé ìéá ìáèçôïêåíôñéêÞ äéäáêôéêÞ äéáäéêáóßá, ç ïðïßá, óôï ðíåýìá ôïõ ðïëõãñáììáôéóìïý, ôçò äéáèåìáôéêüôçôáò êáé ôïõ ðëïõñáëéóìïý, èá ðñïùèåß ôïí óôï÷áóôéêü äéÜëïãï êáé èá õðçñåôåß ôçí êñéôéêÞ óêÝøç. ÁíÜìåóá óôá ðïéêßëá ìÝóá ðïõ åðéóôñáôåýïíôáé ãéá ôïí ðáñáðÜíù óêïðü, ðñïôåßíïíôáé êáé ôá êüìéêò. Ç áîéïðïßçóç ôùí êüìéêò óôçí åêðáßäåõóç áíáíåþíåé ôï ðáñù÷çìÝíï ïðëïóôÜóéï ôùí äéäáêôéêþí ìåèüäùí, åîáóöáëß-

æåé ôç èåôéêÞ áíôáðüêñéóç ôùí ìáèçôþí êáé åíôÝëåé ãåöõñþíåé ôï ÷Üóìá áíÜìåóá óôç æùÞ åíôüò êáé åêôüò ó÷ïëåßïõ. ¸íá ðïëýôéìï åñãáëåßï äéäáóêáëßáò ðïõ óõíäõÜæåé èåùñßá êáé ðñáêôéêÝò åöáñìïãÝò êáé åìðëïõôßæåôáé ìå ðëÞèïò åéêüíùí áðü ãíùóôÜ êüìéêò. Áðåõèýíåôáé óôïõò óðïõäáóôÝò êáé äéäÜóêïíôåò ôùí ðáéäáãùãéêþí ôìçìÜôùí ôùí ðáíåðéóôçìßùí, óôïõò åðáããåëìáôßåò ôçò åêðáßäåõóçò, óôïõò ãïíåßò êáé óå üóïõò åíäéáöÝñïíôáé ãéá æçôÞìáôá åêðáßäåõóçò.

(Ä. ÊáñáãéÜííç)


ÈÁÑÑÏÓ

!

ÊÏÆÁÍÇ

ÅÉÓ ÙÔÁ ÌÇ ÁÊÏÕÏÍÔÙÍ

«Oôáí óôïí âÜëôï ìáëëþíïõí ôá âïõâÜëéá ôçí ðëçñþíïõí ôá âáôñÜ÷éá»

Ï ÐÁÑÏÉÌÉÁÓ (Ê,Ä)

KõêëïöïñéáêÝò ñõèìßóåéò óôçí ïäü ÖáñìÜêç ëüãù åêäçëþóåùí ÊõêëïöïñéáêÝò ñõèìßóåéò èá åöáñìïóôïýí óôçí ïäü ÖáñìÜêç óôéò 3,4 êáé 5 Éïõíßïõ 2011, ëüãù åêäçëþóåùí. ÓõãêåêñéìÝíá èá éó÷ýóåé áðáãüñåõóç ôçò êõêëïöïñßáò óôçí ïäü ÖáñìÜêç áðü ôç äéáóôáýñùóÞ ôçò ìå ôçí ïäü Ïë. ÃåùñãÜêç Ýùò ôç äéáóôáýñùóÞ ôçò ìå ôçí ïäü Ôóüíôæá , ôçí ÐáñáóêåõÞ 03/06/2011 áðü þñá 18:00 Ýùò 23:00,ôï ÓÜââáôï 04/06/2011 áðü þñá 12:00 Ýùò þñá 23:00 êáé ôçí ÊõñéáêÞ 05/06/2011 áðü þñá 12:00 Ýùò þñá 23:00 .

Ôï ÅÂÅ ÊïæÜíçò óõììåôåß÷å óôï ðáãêüóìéï óõíÝäñéï óôÞñéîçò ôçò ãõíáéêåßáò åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò óôçí Êùíóôáíôéíïýðïëç

ÄÇÌÏÓ ÓÅÑÂÉÙÍ – ÂÅËÂÅÍÔÏÕ

Ï ïéêïíïìéêüò áðïëïãéóìüò åíüò õðåñ÷ñåùìÝíïõ ÄÞìïõ

ÐÑÏÓ Ôïõò äõóôõ÷åßò óõìðáôñéþôåò ¼ðùò öáßíåôáé ìáßíåôáé ï ïéêïíïìéêüò ðüëåìïò ìåôáîý ôùí ïéêïíïìéêþí ãéãÜíôùí. Åéäéêüôåñá óôçí ôéôáíïìá÷ßá Ç.Ð Á êáé ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò ç ÷þñá ìáò åíþ áíÞêåé óôçí äåýôåñç ðÞñå ôï ìÝñïò ôçò ðñþôçò. Ìïéñáßï Þôáí íá êáôáíôÞóïõìå óÜêïò ôïõ êéê-ìðïî. Äåí îÝñïõìå áðü ðïý íá öõëá÷èïýìå. ÊáôñáðáêéÜ áðü äþ êëùôóéÜ áðü åêåß ìáò êáôáíôÞóáíå ÷þñá ôçò óöáëéÜñáò. ÅéäéêÜ ïé Ãåñìáíïß ìáò Ý÷ïõí ôÝôïéï Ü÷ôé ðïõ áí ìðïñïýóáí èá óôÝëíáíå îáíÜ ôá ðÜíôóåñ ãéá íá ìáò óõíåôßóïõí. ÂÝâáéá äåí íïìßæïõìå íá Ý÷ïõí ôßðïôå ìå ôïí åëëçíéêü ëáü. Ìå ôïõò çãÝôåò ìáò ôá Ý÷ïõí. Áì ïé ößëïé ìáò ïé ÃÜëëïé . Áõôïõíïý ôïõ Ôñïò Êáí ìÝëé óôÜæåé ôï óôüìá ôïõ! Áìá Ý÷åéò ôÝôïéïõò ößëïõò ôé ôïõò èÝëåéò ôïõò å÷èñïýò. (Ëåò íá ôïí êáôáñáóôÞêáìå êáé ôïõ âñÞêå ôï êáêü ìå ôçí êáìáñéÝñá;) ¼ðùò öáßíåôáé üôé ïé äéêïß ìáò åäþ óêåöôÞêáíå : Ãéá íá ìçí ìáò ôóáëáðáôÞóïõí ôá âïõâÜëéá áò áíåâïýìå óôçí ñÜ÷ç áõôïý ðïõ öáßíåôáé ðéï äõíáôü ìÞðùò êáé ãëéôþóïõìå! Ôï ðüóï óïöÞ Þôáí áõôÞ ç óêÝøç öáßíåôáé áðü ôï áðïôÝëåóìá. ÌÝ÷ñé ðïõ íá êïõñáóèïýí ôá âïõâÜëéá êáé Ýñèïõí óå êÜðïéï óõìâéâáóìü äåí ðñüêåéôáé íá äïýìå Üóðñç ìÝñá! ÖõóéêÜ ïé åõñùðáßïé åß÷áí êÜíåé ôïõò õðïëïãéóìïýò ôïõò êé åìåßò ôïõò ÷áëÜóáìå ôçí óïýðá. ÅéäéêÜ ìå ôï åíåñãåéáêü ðïõ ãéá ôá åðüìåíá ÷ñüíéá èá åßíáé ç á÷ßëëåéïò ðôÝñíá ôçò Åõñþðçò ôïõò ôçí öÝñáìå êáíïíéêÜ. Áò ìçí êéíäýíåõå ôï Åõñþ êáé èá âëÝðáìå ðüóá áðßäéá ÷ùñÜåé ï óÜêïò. Ôþñá èá ðåßôå èá ÷áëÜóïõìå ôéò ðáñáäüóåéò ìáò ; ×ñüíéá ìå ôïõò Áìåñéêáíïýò Þìáóôáí, üìùò áõôïß êÜèå Üëëï ðáñÜ Þôáí ìå åìÜò. ¼ìùò åìåßò åêåß! Å! óïõ ëÝíå ïé Üëëïé : ôï ôñáâÜåé ï ïñãáíéóìüò ôïõò! . Ñßîå ôïõò êé Üëëç öÜðá. ¼ìùò ôéò öÜðåò ôéò ôñþåé ï êïóìÜêçò ðïõ ôóáêéóìÝíïò áðü ôçí âéïðÜëç äåí Ý÷åé Üëëåò áíôï÷Ýò. . Äåí åßäáìå üìùò íá åðçñåÜæïíôáé ïé ðïëéôéêïß ìáò ïé ðñþçí êáé ïé íýí. ÌÜëëïí ôï äéáóêåäÜæïõí! Åßíáé ðñïöáíÝò üôé áðü ôïõò ðñüóöáôïõò áñ÷çãïýò ìüíï ï ê. Óçìßôçò êáé ëéãüôåñï ï ÊáñáìáíëÞò ï ’ Þôáí åõñùðáúóôÝò . Êáé ôïí ìÝí Óçìßôç ôïí ôáðåéíþóáíå («åõ÷áñéóôþ ôéò ÇíùìÝíåò Ðïëéôåßåò») åíþ ôïí ÊùóôÜêç ôïí ôáðþóáíå ðïõ ëÝíå êáé óôï ìðÜóêåô. Ôïõ ñßîáíå ôÝôïéá ôñéêëïðïäéÜ ðïõ áí äåí Þôáí ðá÷ïõëüò áêüìá èá ìåôñïýóå êüêáëá. ¼óï ãéá ôïõò õðïõñãïýò åîùôåñéêþí Þôáí óôçí ðëåéïíüôçôÜ ôïõò ÁôëáíôéóôÝò (öõóéêÜ áöïý óõíÞèùò áõôïß ôïõò äéáëÝãïõí ðñéí áðï ìáò ãéá ìáò!) Áðïäåß÷èçêå ðåñßôñáíá üôé üôáí óõæçôïýóáìå ìå ôïõò Ñþóïõò ãéá ôïí áãùãü ÌðïõñãêÜò-Áëåîáíäñïýðïëç ìüíï ï ôüôå ðñùèõðïõñãüò Þôáí õðÝñ ôïõ ó÷åäßïõ !. Ïé ðåñéóóüôåñïé áðü ôïõò äéêïýò ìáò ôïõ óêÜâáíå ôïí ëÜêêï. Äõóôõ÷þò üìùò ðÝóáìå üëïé ìÝóá. Ôï æÞôçìá ôþñá åßíáé ü÷é ôï ôé êÜíïõí ïé Áìåñéêáíïß. ÁëëÜ ôï ôé êÜíïõìå åìåßò. Êáé äõóôõ÷þò ìïéñáßïé êé Üâïõëïé áíôÜìá Üäéêá ðåñéìÝíïõìå ôï èÜìá! ÅéäéêÜ ôþñá äåí Ý÷ïõìå êáé ðåñéèþñéá êéíÞóåùí. ÐñïóðáèÞóáìå íá âãÜëïõìå ôï ðéóôüëé íá öïâåñßóïõìå ìå äÞèåí ðñïóöõãÞ óôçí äñá÷ìÞ áëëÜ ìáò ôï ðÞñáí áðü ôá ÷Ýñéá êáé ôï óôñÝøáíå åíáíôßïí ìáò. ËÝôå ôï Üñèñï ôïõ Óðßãêåë íá Þôáí ôõ÷áßï ; Áðü ôïõò çãÝôåò ôçò íåþôåñçò ÅëëÜäáò ìüíï ï ÂåíéæÝëïò Þôáí ðñáãìáôéêÜ êáëüò óôéò äéáðñáãìáôåýóåéò ïé Üëëïé ìÜëëïí åñáóéôÝ÷íåò . Êáé êáôÜ ðùò ëÝåé êáé ôï ëáúêü Üóìá « áò ôï ñå ößëå êáé èá óðÜóåéò êÜíá ÷Ýñé , áöïý äåí îÝñåéò íá ôï ðáßîåéò ôï ìðåãëÝñé» . ÖõóéêÜ ç äéðëùìáôßá äåí èÝëåé ïýôå ìÜãêåò ïýôå ôæéôæéöéüãêïõò . ÈÝëåé óïâáñüôçôá êáé óõíÝðåéá. Êáé ðñï ðáíôüò óå êÜèå êñßóç íá åßóáé éêáíüò íá êñßíåéò ìå ðïéïõò èá ðáò êáé ðïéïõò è’ áöÞóåéò….

ÐÝìðôç 19 Ìáúïõ 2011

Ó

ôçí Êùíóôáíôéíïýðïëç ôáîßäåøå ôï Åèíéêü Åðéìåëçôçñéáêü Äßêôõï Åëëçíßäùí Ãõíáéêþí Åðé÷åéñçìáôéþí, ðñïêåéìÝíïõ íá ðáñáëÜâåé ôç óêõôÜëç ãéá ôçí äéïñãÜíùóç ôïõ Ðáãêïóìßïõ Óõíåäñßïõ Ãõíáéêþí óôç ÷þñá ìáò, ôï 2012, êáé íá óõììåôÜó÷åé óôéò åñãáóßåò ôïõ Óõíåäñßïõ.

Ó

õíÝíôåõîç ôýðïõ ìå èÝìá ôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç ôïõ äÞìïõ Óåñâßùí – Âåëâåíôïý, ðáñá÷þñçóå ôçí ÔåôÜñôç 18 Ìáúïõ ï ÄÞìáñ÷ïò Âáóßëçò Êùíóôáíôüðïõëïò, ìå áöïñìÞ ôçí ôåëåõôáßá áíáêïßíùóç ôïõ Õðïõñãåßïõ Åóùôåñéêþí ÁðïêÝíôñùóçò êáé ÇëåêôñïíéêÞò ÄéáêõâÝñíçóçò, óýìöùíá ìå ôçí ïðïßá ï äÞìïò Óåñâßùí – Âåëâåíôïý êáôáôÜóóåôáé óôçí êáôçãïñßá ôùí ðéï õðåñ÷ñåùìÝíùí äÞìùí ôçò ÷þñáò, üðùò Üëëùóôå êáé ï äÞìïò ÊïæÜíçò.

Ï ê. Êùíóôáíôüðïõëïò áíÝöåñå üôé, ìå âÜóç ôï õðïõñãåßï, ï äÞìïò êáôáôÜóóåôáé 12ïò óôïõò õðåñ÷ñåùìÝíïõò äÞìïõò ìå ðïóïóôü ÷ñÝïõò ãýñù óôï 120 Ýùò 150% óå ó÷Ýóç ìå ôá åôÞóéá Ýóïäá ôïõ äÞìïõ. Áõôü, ôüíéóå, óõíåðÜãåôáé ôçí ÝíôáîÞ ôïõ óå ðñüãñáììá åîõãßáíóçò. Óôç óõíÝ÷åéá áíÝöåñå ôé ðåñéëáìâÜíåé ôï ðñüãñáììá åîõãßáíóçò: ÅðéìÞêõíóç ðåñéüäùí ãéá ôçí áðïðëçñùìÞ ôùí äáíåßùí, äáíåéïäüôçóç ôïõ äÞìïõ ìå ôï ðïóü ðïõ èá ÷ñåéáóôåß, êÜëõøç ôïõ êüóôïõò åðéôïêßùí ôùí äáíåßùí êáé ëïéðþí ðéóôùôéêþí äéåõêïëýíóåùí áðü ðéóôùôéêÜ éäñýìáôá ãéá óõãêåêñéìÝíï üìùò ÷ñïíéêü äéÜóôçìá êáé êÜëõøç ôùí ÷ñåïëõóßùí ìüíï óå åîáéñåôéêÝò ðåñéðôþóåéò. Ôï ðñüãñáììá, ðñüóèåóå, èá ÷ñçìáôïäïôçèåß áðü ôïí ëïãáñéáóìü åîõãßáíóçò êáé áëëçëåããýçò ôçò áõôïäéïßêçóçò, ðïõ óõóôÞíåôáé óôï ôáìåßï ðáñáêáôáèçêþí êáé äáíåßùí, êáé ç Ýíôáîç ôïõ äÞìïõ óå áõôü óõíåðÜãåôáé óïâáñÝò äåóìåýóåéò. ÓõãêåêñéìÝíá, ïé õðï÷ñåþóåéò üëùí ôùí äÞìùí ðïõ åßíáé åíôáãìÝíïé óôï ðñüãñáììá åßíáé ïé åîÞò: - Õðï÷ñÝùóç äéÜèåóçò ìÝñïõò Þ óõíüëïõ ôùí åóüäùí -óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôùí åóüäùí áðü ÓÁÔÁðñïò åðßôåõîç ôùí óôü÷ùí ôïõ ðñïãñÜììáôïò. - Ç ÓÁÔÁ èá ÷ñçìáôïäïôåß êáôÜ ðåñßðôùóç ìüíï Ýñãá ãéá ôç óõíôÞñçóç êáé åðéóêåõÞ ôùí ïéêïäïìþí - ÐÜãùìá Þ ðåñéïñéóìü ÷ñçìáôïäüôçóçò ïñéóìÝíùí êùäéêþí, üðùò äçìüóéåò ó÷Ýóåéò êáé åêäçëþóåéò - ÐÜãùìá Þ ðåñéïñéóìü ðñïóëÞøåùí êáé óõìâÜóåùí (¼, ôé Ýñãï õëïðïéçèåß, èá ãßíåé ìå ôï Þäç õðÜñ÷ïí ðñïóùðéêü) - Õëïðïßçóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò óå óõãêåêñéìÝíï ÷ñïíïäéÜãñáììá ðïõ äåí èá õðåñâáßíåé ôç äçìïôéêÞ ðåñßïäï (ü, ôé áðïöáóéóôåß áõôü ôï äéÜóôçìá ãéá ôçí

Åðé÷åéñçìáôßåò

ç äçìïóßåõóç ôùí éóïëïãéóìþí ôùí åðé÷åéñÞóåþí óáò

óôï óáò óõìöÝñåé Ãéáôß: "Ðñïóäßäåé êýñïò óôçí åðé÷åßñçóÞ óáò "Ãßíåôáé ôçí çìÝñá ðïõ åóåßò èÝëåôå "ÄéáâÜæåôáé áðü ÷éëéÜäåò áíáãíþóôåò ó’ ïëüêëçñç ôç ÄõôéêÞ Ìáêåäïíßá "Éó÷ýïõí åéäéêÝò ôéìÝò

Ç ìïíáäéêÞ åöçìåñßäá ôçò ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò ðïõ ÷ñüíéá ôþñá äéáèÝôåé åéäéêÞ óåëßäá ãéá ôçí ïéêïíïìßá êáé ðñïâÜëåé, ìå åõèýíç êáé óõíÝðåéá, ôéò åðé÷åéñÞóåéò ôïõ íïìïý ìáò Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò áðåõèõíèåßôå: Åöçìåñßäá “ÈÁÑÑÏӔ - Åìðïñéêü - Äéáöçìéóôéêü ÔìÞìá ÔÓÏÍÔÆÁ 2, ÊÏÆÁÍÇ Ôçë. 24610 38611, 29872, FAX: 24610 34611 e-mail Fontas@olympio-bima.gr

áðïðëçñùìÞ ôïõ ÷ñÝïõò, èá ðñÝðåé íá Ý÷åé ÷ñïíéêü ïñßæïíôá ôñßá ÷ñüíéá áðü óÞìåñá, ìÝ÷ñé äçëáäÞ ôéò åêëïãÝò ôïõ 2014). Óôçí ðåñßðôùóç ôïõ äÞìïõ Óåñâßùí-Âåëâåíôïý, ôüíéóå ï äÞìáñ÷ïò, ôï ìåãÜëï ÷ñÝïò ðñïêýðôåé áðü ôç äçìïôéêÞ åíüôçôá Óåñâßùí. «Ôï ÷ñÝïò ôïõ äÞìïõ óõíïëéêÜ, üðùò öáßíåôáé áðü ôçí áðïãñáöÞ ðïõ êÜíáìå, åßíáé 8.759.000 åõñþ», åßðå. Ӓ áõôü óõìðåñéëáìâÜíïíôáé ìáêñïðñüèåóìåò êáé âñá÷õðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò. Ïé ìáêñïðñüèåóìåò Ý÷ïõí íá êÜíïõí ìå äÜíåéá êáé åßíáé 1.838.074 åõñþ. Ïé âñá÷õðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò åßíáé 6.921.265. ÁíÝöåñå ìÜëéóôá óõãêåêñéìÝíïõò áñéèìïýò ðïõ áíáëýïõí ôï ÷ñÝïò ôçò êÜèå äçìïôéêÞò åíüôçôáò îå÷ùñéóôÜ. Óôç óõíÝ÷åéá ï ê. Êùíóôáíôüðïõëïò áíáöÝñèçêå óôéò áãùãÝò åñãáæïìÝíùí, ïé ïðïßïé äéåêäéêïýí áíáäñïìéêÜ. Ç åêôßìçóç åßíáé, ôüíéóå, üôé áðü ôéò áãùãÝò áõôÝò èá ÷ñåéáóôåß íá åêôáìéåýóïõìå ðïóü ôïõëÜ÷éóôïí 400-500.000 åõñþ. «ÐñÝðåé íá ãßíåé óáöÝò», ðñüóèåóå, «üôé ìå âÜóç ôï íüìï ï äÞìáñ÷ïò êáé ç äçìïôéêÞ áñ÷Þ åßíáé õðï÷ñåùìÝíïé ãéá êÜèå äéêáóôéêÞ õðüèåóç, íá åîáíôëïýí ôá üñéÜ ôçò. ÅðïìÝíùò èá ðñÝðåé íá ãíùñßæïõí üóïé åßíáé áíôßäéêïé ìå ôï äÞìï, üôé ï äÞìïò èá åîáíôëÞóåé êÜèå äéêáóôéêÞ äõíáôüôçôá ðïõ ôïõ ðáñÝ÷åé ï íüìïò». Ï ê. Êùíóôáíôüðïõëïò õðïãñÜììéóå áêüìç üôé ôá óôïé÷åßá ðïõ áíÝöåñå ðñïêýðôïõí áðü ôçí áðïãñáöÞ, ç áêñßâåéá ôïõò üìùò èá ðñïêýøåé üôáí åãêñéèïýí ïé éóïëïãéóìïß ôïõ 2010 áðü ïñêùôïýò ëïãéóôÝò ãéá üëåò ôéò äçìïôéêÝò åíüôçôåò (ÓÝñâéá, Êáìâïýíéá,

Ëéâáäåñü) êáé ôïõ 2009 2010 ãéá ôç äçìïôéêÞ åíüôçôá Âåëâåíôïý. «ÅêôéìÜôáé üôé áõôü èá ‘êëåßóåé’ ìÝóá óôï åðüìåíï äßìçíï», óõìðëÞñùóå. «Ç íÝá äçìïôéêÞ áñ÷Þ», óçìåßùóå ï äÞìáñ÷ïò, «Ýñ÷åôáé íá äéá÷åéñéóôåß ìéá ðïëý äýóêïëç êáôÜóôáóç, åíþ åßíáé ðïëý ìåéùìÝíïé êáé ïé ðüñïé áðü ôï êñÜôïò». Ãéá ôï ôåôñÜìçíï 1 Éáíïõáñßïõ30 Áðñéëßïõ, áíÝöåñå, ï äÞìïò Ý÷åé åðé÷ïñçãçèåß ìå ôáêôéêÜ Ýóïäá 1.760.000 åõñþ. Áðü áõôÜ Ý÷ïõí ðëçñùèåß üëåò ôïõ ïé õðï÷ñåþóåéò (ìéóèïß, êñáôÞóåéò ãéá áóöáëéóôéêÜ ôáìåßá, áéñåôïß ê.ë.ð.). Ðëçñþèçêáí 1.344.000 åõñþ êáé õðÜñ÷åé õðüëïéðï óôï ôáìåßï 416. 000 åõñþ. Ðåñßðïõ 450.000 åõñþ, ðñüóèåóå, Ý÷ïõí åíôáëìáôïðïéçèåß êáé âñßóêïíôáé óôïí åðßôñïðï. ÅêôéìÜôáé üôé ùò ôéò áñ÷Ýò Éïõíßïõ ôá åíôÜëìáôá èá Ý÷ïõí åðéóôñÝøåé ãéá íá ìðïñåß ï êüóìïò íá ðëçñùèåß, ðñüóèåóå. «Óôü÷ïò åßíáé íá âãåé ï äÞìïò áðü ôçí êáôçãïñßá ôùí õðåñ÷ñåùìÝíùí äÞìùí», ôüíéóå ï ê. Êùíóôáíôüðïõëïò, êáé áíÝðôõîå ôïí óõëëïãéóìü ìå âÜóç ôïí ïðïßï ðñïâëÝðåôáé íá ãßíåé êÜôé ôÝôïéï: «Áðü ôá 1.760.000 åõñþ ðïõ Ý÷åé ÷ñçìáôïäïôçèåß ï äÞìïò ùò ôáêôéêÜ Ýóïäá, èá ðåñéóóÝøïõí 350.000 åõñþ ðåñßðïõ. Ç åîïéêïíüìçóç ðüñùí óôï ôåôñÜìçíï åßíáé ðåñßðïõ 20%. ÅÜí áõôü ôï áíÜãïõìå óå åôÞóéá âÜóç, õðïëïãßæïõìå óôï ôÝëïò ôïõ ÷ñüíïõ íá ðÜìå óôï 1.000.000 åõñþ ðåñßðïõ åîïéêïíüìçóç ðüñùí áðü ôáêôéêÝò åðé÷ïñçãÞóåéò. ÐñïóèÝôïíôáò óå áõôÜ êáé ôá Ýóïäá ðïõ áíáìÝíïíôáé áðü ôá áíôáðïäïôéêÜ, åêôéìïýìå ðùò 500600.000 åõñþ ìðïñåß íá

åéóðñá÷ôïýí. Áí ëïéðüí êÜíïõìå ìéá åîïéêïíüìçóç ðüñùí ðåñßðïõ 1.000.000 åõñþ êáé ìðïñÝóïõìå íá åéóðñÜîïõìå áõôÜ ðïõ ÷ñùóôïýóáí áðü ôéò ðñïçãïýìåíåò ÷ñïíéÝò, õðïëïãßæïõìå üôé ìðïñåß íá åßìáóôå 1.500.000 êÜôù óôï ôÝëïò ôïõ ÷ñüíïõ. Ìå âÜóç áõôü, áéóéïäïîïýìå üôé èá ìðïñÝóïõìå íá êáôåâïýìå êáôçãïñßá óôï ðïóïóôü ôïõ ÷ñÝïõò, êáé, áí åßíáé äõíáôüí, íá ðÝóïõìå êÜôù áðü ôï 100%, ðïõ óçìáßíåé üôé ï äÞìïò, íáé ìåí èá Ý÷åé ÷ñÝïò, áëëÜ äåí èá åßíáé õðåñ÷ñåùìÝíïò». «ÈÝëïõìå íá åëðßæïõìå üôé èá ôá êáôáöÝñïõìå êÜíïíôáò áõôÝò ôéò åîïéêïíïìÞóåéò ðüñùí êáé åíåñãïðïéþíôáò ôï óýóôçìá åßóðñáîçò åóüäùí. Èá ðáëÝøïõìå ãé’ áõôü, üìùò èÝëïõìå íá åßìáóôå åéëéêñéíåßò ìå ôïí êüóìï... ÐñÝðåé íá Ý÷åé ìéêñÝò ðñïóäïêßåò», åßðå êëåßíïíôáò ï ê. Êùíóôáíôüðïõëïò êáé êÜëåóå ôïõò ðïëßôåò íá óôçñßîïõí ôçí ðñïóðÜèåéá ôïõ äÞìïõ. ÌåôÜ ôç äçìïóßåõóç ôùí ðïñéóìÜôùí ôïõ Õðïõñãåßïõ ãéá ôïõò õðåñ÷ñåùìÝíïõò äÞìïõò âëÝðïõìå üôé êáé óôçí ðåñéï÷Þ ìáò Ýíáò Ýíáò ïé äÞìïé óå äçìüóéåò óõíåäñéÜóåéò Þ óå óõíåíôåýîåéò ôýðïõ áðïëïãïýíôáé ãéá ôá ðåðñáãìÝíá ôïõò Þ ãéá üóá êëçñïíüìçóáí áðü ôï ðáñåëèüí. ¼ëïé ôïõò áöÞíïõí ìéá íüôá áéóéïäïîßáò üôé ßóùò áíôéìåôùðßóïõí ôï ðñüâëçìá. Ôï âÝâáéï åßíáé üôé ïé åðéðôþóåéò ôçò Ýíôáîçò óôï ðñüãñáììá åîõãßáíóçò èá åßíáé óçìáíôéêÝò ãéá ôïõò äçìüôåò, êé áò ìçí åßíáé áõôïß ðïõ Ýöåñáí ôá ðñÜãìáôá ó’ áõôü ôï óçìåßï, ðáñÜ ìüíï ç êáêïäéïßêçóç ôùí äÞìùí. Ä. Ê.

Ôï ÅðéìåëçôÞñéï Í. ÊïæÜíçò óõììåôÝ÷åé óôï «Óåññáúêü Ðáíüñáìá» (1 - 6 Éïõíßïõ 2011)

Ôüðïò óõíÜíôçóçò åìðüñùí, ðáñáãùãþí, åðáããåëìáôéþí êáé âéïôå÷íþí èá áðïôåëÝóåé ç 1ç ¸êèåóç «Óåññáúêü Ðáíüñáìá» ðïõ äéïñãáíþíåôáé õðü ôçí áéãßäá ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Óåññþí êáé èá áíïßîåé ôéò ðýëåò ôçò áðü 1 Ýùò 6 Éïõíßïõ 2011 óôï «áõôïêéíçôïäñüìéï Óåññþí». Óôçí ¸êèåóç ðïõ åßíáé ãåíéêÞ èá õðÜñîåé êáé åéäéêü Èåìáôéêü Óáëüíé & áöéÝñùìá ìå ôïí ôßôëï «Ôñüöéìá, ÐïôÜ ôçò ÐåñéöÝñåéáò». Ôï Åìðïñéêü êáé Âéïìç÷áíéêü ÅðéìåëçôÞñéï Í. ÊïæÜíçò êáëåß ôéò åðé÷åéñÞóåéò – ìÝëç, áð’ üðïéïí êëÜäï êé áí ðñïÝñ÷ïíôáé, åöüóïí åíäéáöÝñïíôáé íá óõììåôÜó÷ïõí óå åíéáßï ðåñßðôåñï ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ íá äçëþóïõí Ýããñáöá ôï åíäéáöÝñïí ôïõò, õðïâÜëëïíôáò ó÷åôéêÞ áßôçóç óõììåôï÷Þò óôçí Õðçñåóßá ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Ýùò êáé ôç ÄåõôÝñá 23 ÌáÀïõ 2011. Ðëçñïöïñßåò 2461041693 êá ÊáñáêïõëÜêç, þñåò ëåéôïõñãßáò Õðçñåóßáò.

ÅêëÝ÷èçêáí ïé óýíåäñïé ôçò ‘‘ÄçìïêñáôéêÞò Óõììá÷ßáò’’ áðü ôï Í. ÊïæÜíçò ÌåôÜ áðü ôçí åêëïãéêÞ äéáäéêáóßá ðïõ Ýãéíå ôçí ÊõñéáêÞ óôï îåíïäï÷åßï “ÁëéÜêìùí” ôçò ÊïæÜíçò ç ïìÜäá ðñùôïâïõëßáò ôïõ êéíÞìáôïò ôçò ÄçìïêñáôéêÞò Óõììá÷ßáò óôï Íïìü ÊïæÜíçò, åîÝëåîå ôïõò óõíÝäñïõò ãéá ôï éäñõôéêü óõíÝäñéï ðïõ èá ãßíåé óôéò 27-28-29 Ìáúïõ óôçí ÁèÞíá. Ïé óýíåäñïé ðïõ èá åêðñïóùðÞóïõí ôï Íïìü åßíáé ïé ðáñáêÜôù Ýîé:

ÓÜââáò ×ñÞóôïò Ôóáíáêôóßäçò ÊõñéÜêïò Ðïõãáñßäçò ÊïóìÜò Êáñáêáóßäçò ÐáíôåëÞò Âïýñáò ÁèáíÜóéïò ÂáñéÜìçò Íéêüëáïò.

ÔñéÜíôá åðé÷åéñçìáôßåò, åêðñüóùðïé ôùí Åðéìåëçôçñßùí ôçò ÅëëÜäïò, ìåôáîý ôùí ïðïßùí ç áðåóôáëìÝíç ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ ÊïæÜíçò ´ Áíôéðñüåäñïò êá Ìáñßá Áóìáíßäïõ, ðáñáêïëïýèçóáí ôéò åñãáóßåò ôïõ 21ïõ Ðáãêïóìßïõ Óõíåäñßïõ Ãõíáéêåßáò Åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò, Global Women Summit, ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôçí Ôïõñêßá 4-7 ÌáÀïõ 2011. ÊáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôçò ôåëåôÞò ïëïêëÞñùóçò ôïõ Óõíåäñßïõ, óôçí êáôÜìåóôç áßèïõóá ôïõ Óõíåäñéáêïý ÊÝíôñïõ ôïõ Grand Chevahir Hotel, ïé ðáñåõñéóêüìåíïé åß÷áí ôçí åõêáéñßá íá áðïëáýóïõí ìéá ïëéãüëåðôç, áëëÜ ïõóéáóôéêÞ ðáñïõóßáóç ôçò ôïõñéóôéêÞò ÅëëÜäáò, åíþ ç Ðñüåäñïò ôïõ Äéêôýïõ ê. Óïößá ÏéêïíïìÜêïõ, ðëáéóéùìÝíç áðü ôéò êõñßåò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ Äéêôýïõ êáé ïëüêëçñç ôçí ÅëëçíéêÞ áíôéðñïóùðßá, êáëïýóå üëåò ôéò óõììåôÝ÷ïõóåò íá ôáîéäÝøïõí óôç ÷þñá ìáò ôï 2012, ãéá íá ðáñáêïëïõèÞóïõí ôï ÓõíÝäñéï, íá ãíùñßóïõí ôçí áðáñÜìéëëç ÅëëçíéêÞ Öéëïîåíßá, íá áðïëáýóïõí ôéò ãáëÜæéåò èÜëáóóåò, ôá óìáñáãäÝíéá ìáò ÍçóéÜ, íá ðñïóêõíÞóïõí ôçí Áêñüðïëç êáé íá ãåõôïýí ôéò íïóôéìéÝò ìáò ðïõ äåí õðÜñ÷ïõí ðïõèåíÜ. Ïé Åëëçíßäåò, ðáñÝëáâáí ôçí óêõôÜëç ôçò äéïñãÜíùóçò, øÜëëïíôáò ôïí Åèíéêü ¾ìíï, êáôá÷åéñïêñïôïýìåíåò áðü ôéò ðáñåõñéóêüìåíåò ãõíáßêåò áðü üëïí ôïí êüóìï. ×ßëéåò ãõíáßêåò, åêðñüóùðïé ïñãáíþóåùí êáé ïñãáíéóìþí, Õðïõñãïß, Õöõðïõñãïß, ÄéåõèõíôÝò êáé Ðñüåäñïé Ôñáðåæþí êáé Ðïëõåèíéêþí åôáéñåéþí, áðü üëåò ôéò ÷þñåò ôïõ ðëáíÞôç, óõììåôåß÷áí óôï êïñõöáßï áõôü ãåãïíüò ðïõ óçìáôïäïôåß ôçí åîÝëéîç ôçò åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò ôçò ãõíáßêáò, áíïßãåé íÝïõò äñüìïõò, áíáäåéêíýåé êáëÝò ðñáêôéêÝò êáé êáéíïôüìåò äñÜóåéò, åíþ ôáõôü÷ñïíá äéêôõþíåé ôéò ãõíáßêåò óå ðáãêüóìéï åðßðåäï êáé ôïõò äßíåé åëðßäá êáé ðñïïðôéêÞ. ÓçìáíôéêÞ Þôáí ç ðáñïõóßá ôïõ ÃñáììáôÝá ôïõ ÍÁÔÏ ê. ÌðÜí Êé Ìïõí, ï ïðïßïò óôçñßæåé, üðùò áíÝöåñå óôçí ïìéëßá ôïõ, ôéò äñÜóåéò ðïõ áöïñïýí ôçí åðé÷åéñçìáôéêüôçôá êáé ôçí áíÜðôõîç ôçò ãõíáßêáò. . Ïé Åëëçíßäåò åêðñüóùðïé ôùí Åëëçíéêþí Åðéìåëçôçñßùí êáé Åðé÷åéñçìáôéêþí Ïñãáíþóåùí, ðáñáêïëïýèçóáí ôéò åñãáóßåò ôïõ Óõíåäñßïõ, åðéëÝãïíôáò ôéò èåìáôéêÝò åíüôçôåò ôïõ åíäéáöÝñïíôüò ôïõò êáé äéêôõþèçêáí ìå ãõíáßêåò áðü üëïí ôïí êüóìï, ìå åðé÷åéñçìáôéêÜ êáé êïéíùíéêÜ åíäéáöÝñïíôá. ÄÝóìåõóç, õðüó÷åóç êáé óôü÷ïò ôïõ Åèíéêïý Åðéìåëçôçñéáêïý Äéêôýïõ Ãõíáéêþí åßíáé íá ïñãáíþóïõí ôï Ðáãêüóìéï ÓõíÝäñéï Ãõíáéêþí ôï 2012 óôçí ÁèÞíá êáôÜ ôïí êáëëßôåñï ôñüðï, ãéá íá áöÞóåé åðï÷Þ óôçí ðáãêüóìéá åðé÷åéñçìáôéêÞ êïéíüôçôá ôùí ãõíáéêþí.

ÄÞëùóç – ðáñÝìâáóç ôïõ ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç ÁíÜðôõîçò Ð.Ê.Ì. Åõèýìéïõ Öùôüðïõëïõ, ãéá ôç ìåôÜèåóç ìåôáâßâáóçò áñìïäéïôÞôùí äéá÷åßñéóçò ôïõ ÅÓÐÁ óôéò áéñåôÝò ðåñéöÝñåéåò. Óå ðïëéôéêÞ «áõôïêôïíßá» ôçò åöáñìïãÞò ôïõ èåóìïý ôùí áéñåôþí ðåñéöåñåéþí, ïäçãåß ìå ìáèçìáôéêÞ áêñßâåéá ç êõâÝñíçóç, ìåôÜ êáé ôç íÝá ÷ñïíéêÞ áíáâïëÞ ìåôáâßâáóçò ôùí áñìïäéïôÞôùí äéá÷åßñéóçò ôïõ ÅÓÐÁ, ôïõëÜ÷éóôïí êáôÜ Ýîé ìÞíåò. Ôá óõíáñìüäéá Õðïõñãåßá ÐåñéöåñåéáêÞò ÁíÜðôõîçò êáé Åóùôåñéêþí, áðïöÜóéóáí ôç ÷ñïíéêÞ ìåôÜèåóç ôçò ìåôáâßâáóçò ôùí áñìïäéïôÞôùí óôéò áéñåôÝò ðåñéöÝñåéåò, ãéá ôïí ÉáíïõÜñéï ôïõ 2012 áíôß ôçí 1ç Éïõëßïõ 2011, üðùò áñ÷éêÜ åß÷áí äåóìåõôåß. Ç êõâÝñíçóç ìå ôç óôÜóç ôçò êáé ôéò áðïöÜóåéò ðïõ ëáìâÜíåé –÷ùñßò åìÜò áëëÜ ãéá åìÜòìåôáôñÝðåôáé ç ßäéá óôï ìåãáëýôåñï åìðüäéï ãéá ôçí áíÜðôõîç ôçò åëëçíéêÞò ðåñéöÝñåéáò áðïäåéêíýïíôáò Ýôóé ðùò âñßóêåôáé óå ðëÞñç óýã÷õóç. Óõãêåíôñùôéóìüò, åðéêïéíùíéáêÝò êïñþíåò êáé ðåñéêïðÝò ðÞñáí ôá «óêÞðôñá» ôùí âáñýãäïõðùí ðñïåêëïãéêþí õðïó÷Ýóåùí ôçò ÊõâÝñíçóçò üðùò ôçò áðïêÝíôñùóçò, ôïõ Ýñãïõ êáé ôùí ðáñï÷þí. Åõåëðéóôþ, ðùò ôüóï ç åðéóôïëÞ ôïõ ÐåñéöåñåéÜñ÷ç Ê.Ì., Ðáíáãéþôç ØùìéÜäç, ðñïò ôïí ßäéï ôïí ðñùèõðïõñãü, Ãéþñãï ÐáðáíäñÝïõ êáé ôïõò óõíáñìüäéïõò õðïõñãïýò, ê.ê. ×ñõóï÷ïúäç êáé Ñáãêïýóç, üóï êáé ïé «öùíÝò» áðåëðéóßáò êáé áãáíÜêôçóçò ôïõ óõíüëïõ ôùí áéñåôþí ðïõ õðçñåôïýí ôçí åëëçíéêÞ ðåñéöÝñåéá êáé ôïí «ÊáëëéêñÜôç», íá åéóáêïõóôïýí. ÄéáöïñåôéêÜ, èá ðñÝðåé ç ßäéá ç êõâÝñíçóç íá áðïöáóßóåé áí èÝëåé ôç íÝá äéïéêçôéêÞ ìåôáññýèìéóç ìå ü,ôé áõôÞ óõíåðÜãåôáé. Áí äå èÝëåé áò êáôáñãÞóåé ôïí «ÊáëëéêñÜôç». Äõóôõ÷þò, åðéâåâáéùíüìáóôå ãéá áêüìá ìéá öïñÜ, ðùò ç íÝá äéïéêçôéêÞ ìåôáññýèìéóç Þôáí êáé åßíáé ìüíïí óôá ÷áñôéÜ, êáèþò ãíùñßæáìå ðùò ç «ÍÝá Áñ÷éôåêôïíéêÞ ÄïìÞ» Á’ êáé ’ âáèìïý, åß÷å ìðåé óôï ðñüãñáììá óôáèåñüôçôáò ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò. Áò ìáò áðáíôÞóïõí, ôï ÄÍÔ Þ ç ÊõâÝñíçóç áðïöáóßæåé ãéá ôéò ôý÷åò ôçò åëëçíéêÞò ðåñéöÝñåéáò; ]

ÉùÜííçò Çë. ÔóéáìðáñëÞò ×åéñïõñãüò Ïäïíôßáôñïò Ìåôåêðáéäåõèåßò óôçí ÐñïóèåôéêÞ êáé óôçí ÁéóèçôéêÞ ÏäïíôéáôñéêÞ óôï ÐáíåðéóôÞìéï ôçò ÍÝáò Õüñêçò (N.Y.U)

É. ÔñÜíôá 10, ÊïæÜíç Ôçë. 24610 40565, Fax 24610 27788 ÄÝ÷åôáé ìå ñáíôåâïý êáèçìåñéíÜ 9-2ðì êáé 5-9ìì


"

ÈÁÑÑÏÓ

ÊÏÆÁÍÇ

Ãåíïêôïíßá ôïõ Ðïíôéáêïý Åëëçíéóìïý Ôïõ Ðáíáãéþôç Èåïäùñßäç

19 ÌáÀïõ 1919. Åßíáé ç áðïöñÜò çìÝñá ôïõ Ðïíôéáêïý Åëëçíéóìïý. Åßíáé ç çìÝñá ðïõ ï ÌïõóôáöÜ ÊåìÜë, ï åðïíïìáæüìåíïò «Áôáôïýñê» áðïâéâÜæåôáé óôç Óáìøïýíôá, äÞèåí ãéá íá åéñçíåýóåé ôçí ðåñéï÷Þ. Ìå ôï óýíèçìá «ç Ôïõñêßá óôïõò Ôïýñêïõò» Ýèåóå óå åöáñìïãÞ ôï ó÷Ýäéï ôùí Íåüôïõñêùí ãéá ôçí ôåëåéùôéêÞ åîüíôùóç ôïõ åëëçíéêïý ðëçèõóìïý óå üëï ôïí Ðüíôï ìå èýìáôá 353.000 Åëëçíïðüíôéïõò. 19 ÌáÀïõ. ÊÜèå ÷ñüíï ôçí çìÝñá áõôÞ åêðëçñþíïõìå Ýíá çèéêü, éóôïñéêü êáé åèíéêü êáèÞêïí. Ôéìïýìå ôç ìíÞìç ôùí èõìÜôùí ôçò Ãåíïêôïíßáò ôïõ Ðïíôéáêïý Åëëçíéóìïý êáé äéåêäéêïýìå áãùíéóôéêÜ ôç äéåèíÞ áíáãíþñéóç ôçò. «Ï áíÜ ôïí êüóìï äéÜóðáñôïò Ðïíôéáêüò Åëëçíéóìüò, áìÜ÷çôï ôåêìÞñéï êáé æùíôáíü êïììÜôé ôïõ ïéêïõìåíéêïý åëëçíéóìïý áãùíßæåôáé óõíôïíéóìÝíá êáé ìå êÜèå èåìéôü ìÝóï ãéá ôç äéåèíÞ áíáãíþñéóç ôçò Ãåíïêôïíßáò ôùí ðñïãüíùí ìáò» áíáöÝñåé óå áíáêïßíùóç ôçò ç ÐáìðïíôéáêÞ Ïìïóðïíäßá ÅëëÜäïò. Êáé óõíå÷ßæåé: ÆÇÔÏÕÌÅ Áðü ôçí Ôïõñêßá íá áíáãíùñßóåé ôï äéáðñá÷èÝí Ýãêëçìá óå âÜñïò ôùí ÅëëÞíùí ôïõ Ðüíôïõ. Áðü ôçí åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç íá åíôÜîåé ôçí ÐïíôéáêÞ Ãåíïêôïíßá óôá ðñïò óõæÞôçóç êáé äéåõèÝôçóç åêêñåìÞ æçôÞìáôá ìå ôçí ÔïõñêéêÞ êõâÝñíçóç. Áðü ôï Åëëçíéêü Êïéíïâïýëéï íá åêðëçñþóåé ôçí õðüó÷åóç Ýêäïóçò óå Ýîé ãëþóóåò ôïõ ôüìïõ ìå ôá íôïêïõìÝíôá ôçò Ãåíïêôïíßáò. Áðü ïëüêëçñï ôïí ðïëéôéêü êüóìï ôçò ÷þñáò íá õðïóôçñßîåé åíåñãÜ ôï áßôçìá ôçò áíáãíþñéóçò ôçò Ãåíïêôïíßáò, üðùò Ýðñáîáí, åöôÜ Ðïëéôåßåò ôùí Ç.Ð.Á. (ÍÝá Õüñêç, Íéïõ ÔæÝñóåú, Êïëïýìðéá, Íüôéá Êáñïëßíá, ÐåíóõëâÜíéá, ÊëÞâåëáíô, Ñüïõíô ¢éëáíô), ïé ÅõñùâïõëåõôÝò óôï Åõñùðáúêü Êïéíïâïýëéï ôï ÓåðôÝìâñéï ôïõ 2006, ïé âïõëåõôÝò ôçò Íüôéáò Áõóôñáëßáò ôïí Áðñßëéï ôïõ 2006, ôï Óïõçäéêü Êïéíïâïýëéï ôï ÌÜñôéï ôïõ 2010 êáé ôá ìÝëç ôçò Äéåèíïýò ¸íùóçò Áêáäçìáúêþí ãéá ôç ìåëÝôç ôùí Ãåíïêôïíéþí ôï ÄåêÝìâñéï ôïõ 2007. Óôéò äßêáéåò äéåêäéêÞóåéò ôïõ ïñãáíùìÝíïõ ðïíôéáêïý ÷þñïõ, üëïé ïé ¸ëëçíåò ðñÝðåé íá åíþóïõìå ôç öùíÞ ìáò êáé íá óôåßëïõìå Ýíá îåêÜèáñï ìÞíõìá: üôé óå êáìßá ðåñßðôùóç äåí èá åðéôñÝøïõìå íá áðïóéùðåßôáé êáé íá áðùèåßôáé óêüðéìá åêôüò ìíÞìçò óôï üíïìá êáé óôï âùìü ôçò áìöéâüëïõ áðïôåëåóìáôéêüôçôáò ðïëéôéêÞò ôçò åëëçíïôïõñêéêÞò ðñïóÝããéóçò. Åßíáé âåâáßùò åõêôáßá êáé åðéèõìçôÞ ç öéëßá êáé ç óõíåñãáóßá ìåôáîý ôùí ëáþí, ü÷é üìùò üôáí áõôÞ åðéäéþêåôáé ìïíïìåñþò ðÜóç èõóßá êáé ç ðñïóðÜèåéá ïéêïäüìçóçò ôçò öôÜíåé ìÝ÷ñé êáé ôïí óôñáããáëéóìü ôçò óõëëïãéêÞò åèíéêÞò ìíÞìçò. Óå áõôü ôï äýóêïëï êáé ðïëõìÝôùðï áãþíá õðÞñîáí óçìáíôéêÝò ðñïóùðéêüôçôåò, êáôáîéùìÝíïé åðéóôÞìïíåò, ïé ïðïßïé ðñïóÝöåñáí ôá ìÝãéóôá. ¸íáò áðü ôïõò ðñùôåñãÜôåò, ï ïñáìáôéóôÞò, êïéíùíéïëüãïò êáé ðïëéôéêüò åðéóôÞìïíáò, ï Ìé÷Üëçò ×áñáëáìðßäçò (ï ïðïßïò èá åßíáé êáé ï êåíôñéêüò ïìéëçôÞò óôçí åêäÞëùóç ôçò ÐáìðïíôéáêÞò ôçí ÐÝìðôç óôéò 19 ÌÜç 2011 êáé þñá 19.30 óôçí ðëáôåßá Áãßáò Óïößáò óôç Èåóóáëïíßêç) áíÝöåñå ìåôáîý Üëëùí óå ïìéëßá ôïõ êáôÜ ôá áðïêáëõðôÞñéá ôïõ ìíçìåßïõ ôçò ÐïíôéáêÞò Ãåíïêôïíßáò óôçí ÖéëáäÝëöåéá ôùí ÇÐÁ: «Óôïí ìõèéêü ìáò êüóìï ï Ðüíôïò åßíáé ðáñþí ìå ôïí ÐñïìçèÝá, ôïõò Áñãïíáýôåò, ôïí ÉÜóùíá, ôéò Áìáæüíåò. Óýìöùíá ìå ôçí ÅëëçíéêÞ áíôßëçøç ãéá ôçí ãÝííçóç ôïõ êüóìïõ åßíáé Ýíá áðü ôá óõóôáôéêÜ ôçò äçìéïõñãßáò ôïõ. Óôïí éóôïñéêü ìáò êüóìï åßíáé ðáñþí ìå ôéò ÅëëçíéêÝò ðüëåéò – êñÜôç Óéíþðç –Áìéóüò – Ôñáðåæïýò – Êåñáóïýò. Ôïõò ÌéèñéäÜôåò Âáóéëåßò ôïõ Ðüíôïõ. Ï ÌéèñéäÜôçò ï Óô´ ï ÅõðÜôùñ Ýóôçóå Üãáëìá ôïõ ÐëÜôùíá óôçí Áêáäçìßá ðïõ äçìéïýñãçóå óôçí ÁèÞíá ï ìåãÜëïò öéëüóïöïò. Óôïõò Êïìíçíïýò áõôïêñÜôïñåò ôçò áõôïêñáôïñßáò ôçò Ôñáðåæïýíôïò (1204 – 1461). Óôïõò ÕøçëÜíôåò çãÝôåò ôçò ÅëëçíéêÞò êáé ÂáëêáíéêÞò ÅðáíÜóôáóçò åíÜíôéá óôï Ïèùìáíéêü ðáñáóéôéêü, öåïõäáñ÷éêü êáèåóôþò ôïí 19ï áéþíá. Ìéá íÝá Äçìïêñáôßá ãéá íá ôéìÞóåé ôá éäáíéêÜ êáé ôïí áãþíá ôïõò ôáõôéæüìåíç ìå áõôÜ Ýäùóå óå ìéá áðü ôéò íÝåò ðüëåéò ôçò ôï üíïìá ôïõò. Ôï ÕøçëÜíôç óôï Ìßóéãêáí. Ç Äçìïêñáôßá áõôÞ Þôáí ïé ÇÐÁ. Åðß ÷éëéåôßåò ï Ðüíôïò Þôáí Ïéêïíïìéêü êáé Åìðïñéêü êÝíôñï áëëÜ êáé êÝíôñï Ðïëéôéóìïý. Ï öéëüóïöïò ÄéïãÝíçò áõôüò ðïõ ìáò Ýäùóå ôçí ëÝîç «êïóìïðïëßôçò» åî ïõ êáé ôï Cosmopolitan, ï ãåùãñÜöïò êáé éóôïñéêüò ÓôñÜâùí, ï óùôÞñáò ôçò ÅëëçíéêÞò êëáóóéêÞò ãñáììáôåßáò, ôùí âéâëßùí áðü ôçí ÏèùìáíïúóëáìéêÞ ïëïêëçñùôéêÞ âáñâáñüôçôá êáé ìåãÜëïò ðáôÝñáò ôïõ Åõñùðáúêïý êáé Äõôéêïý Ðïëéôéóìïý ï Âçóóáñßùí, Þôáí Ðüíôéïé. Ï Ðüíôïò Þôáí ðñüôõðï áñìïíéêþí ó÷Ýóåùí áíÜìåóá óôï öõóéêü, áíèñþðéíï áñ÷éôåêôïíéêü ôïðßï. ÁíÜìåóá óôïõò ëáïýò, ôïõò ðïëéôéóìïýò, ôïõò áíèñþðïõò. ÁõôÞ ç áñìïíßá äéáôáñÜ÷èçêå âßáéá áðü ïëïêëçñùôéêÝò éäåïëïãßåò. Áõôü ôï éóôïñéêü Ðïëéôéóìéêü êÝíôñï äïëïöïíÞèçêå êáé ñß÷èçêå óôçí õðáíÜðôõîç. Áõôü óÞìáéíå ç ÏèùìáíéêÞ ÔïõñêéêÞ êáôÜêôçóç, ôï Óïõëôáíéêü êáèåóôþò, ôï ðëÝïí âÜñâáñï êáèåóôþò ðïõ ãíþñéóå ç Áíèñùðüôçôá. Ôï ôåëéêü üìùò ÷ôýðçìá äüèçêå áðü ìéá éäåïëïãßá ôïõ èáíÜôïõ ðïõ áíôéðñïóþðåõå êáé áíôéðñïóùðåýåé ï Êåìáëéóìüò. Áêüìç êáé ôþñá êáé Üëëïé ëáïß ôçò ÌéêñÜò Áóßáò ãíùñßæïõí áõôüí ôïí ãåíïêôïíéêü ñáôóéóìü äéáñêåßáò. Ï Ðüíôïò óÞìåñá åßíáé åñåßðéá åêêëçóéþí, ìïíáóôçñéþí, áíáêôüñùí, ðáëáôéþí, êõâåñíåßùí, êáôïéêéþí, åêðáéäåõôçñßùí, ÷ùñéþí, ðüëåùí, êÜóôñùí ðïõ áðåôÝëåóáí åêëåêôÜ äçìéïõñãÞìáôá ôïõ ðáãêüóìéïõ ðïëéôéóìïý. Áí äåí äïëïöïíïýíôáí èá Þôáí ùñáéüôåñá áðü ôçí ÔïóêÜíç, ôçí Âïõñãïõíäßá, ôçí Áíäáëïõóßá. Ôï óïõëôáíéêü ôïõñêéêü ÉóëÜì üìùò Þôáí ðïëý äéáöïñåôéêü áðü áõôü ôçò Áíäáëïõóßáò, Þôáí âÜñâáñï êáé êáôáóôñïöéêü. Óå êáíÝíá ìÝñïò ôïõ êüóìïõ äåí óõíáíôÜò ôüóá åñåßðéá ìíçìåßùí. Åäþ ïé ÔáëéìðÜí ðñïûðÞñîáí êáôÜ ðåñéüäïõò, äïëïöïíïýóáí áíèñþðïõò êáé ìíçìåßá, Þôáí ðåñéóóüôåñï âÜñâáñïé êáé ôïí ðñïçãïýìåíï áéþíá åß÷áí ôçí õðïóôÞñéîç êáé ôçò Åõñþðçò êáé ôùí ÓïâéÝô. Ìéá áíÞèéêç óõììá÷ßá. ÌÝóá óå áõôÜ ôá åñåßðéá óõíáíôÜò óÞìåñá ôïõò ôåëåõôáßïõò öýëáêåò, ôïõò áðüãïíïõò áõôïý ôïõ ðïëéôéóìïý ðïõ ìåôÜ áðü áéþíåò ïëïêëçñùôéêþí êáé ñáôóéóôéêþí ôõöþíùí åðéìÝíïõí íá ïìéëïýí ôçí ðëçóéÝóôåñç ðñïò ôçí áñ÷áßá åëëçíéêÞ ïìéëïýìåíç óÞìåñá ãëþóóá. Åßíáé ïé ìåãÜëïé áõôü÷èïíåò ðëçèõóìïß ôùí åîéóëáìéóìÝíùí áêüìç êáé êñõðôï ×ñéóôéáíþí Ðïíôßùí ðïõ Ýìåéíáí óôïí Ðüíôï Ôï áßôçìá ôçò áëçèéíÞò Äçìïêñáôßáò åßíáé ðïëý ðéï éó÷õñü êáé ðéï þñéìï óôçí ÌéêñÜ Áóßá. Äåêáåôßåò ðñéí åßðá üôé áðïôåëåß ôçí âáóéêÞ ðñïûðüèåóç ãéá ôçí óôáèåñüôçôá, ôçí åéñÞíç, ôçí áíÜðôõîç êáé ôçí åõçìåñßá óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ. ¢ëëï üìùò Êåìáëéêü áðáñô÷Üéíô êáé Üëëï Äçìïêñáôßá. ÉóôïñéêÜ ç ÌéêñÜ Áóßá, ç Éùíßá åßíáé ç ãåíÝôåéñá ôçò Äçìïêñáôßáò ôüóï ôçò Åõñþðçò üóï êáé ôçò Áóßáò. Áõôü äéäÜóêåé ç éóôïñßá. Ïé ëáïß ôçò ÌéêñÜò Áóßáò êáé ôçò Ìåóïðïôáìßáò Ý÷ïõí äéêáßùìá óôç äéêÞ ôïõò ¢íïéîç êáé ôç Äçìïêñáôßá êáé åðüìåíá ôçí ÅéñÞíç. Åéêüíåò, éóôïñéêÜ ðñüóùðá, Ýñãá ôÝ÷íçò ìå áíáöïñÝò óôïí Ðüíôï ãåìßæïõí êáé êïóìïýí óÞìåñá ðïëëÜ ìïõóåßá ôçò Åõñþðçò. Ôåëåõôáßá Ýìáèá üôé óå ìéá åêêëçóßá ôçò Âïñåßïõ Éôáëßáò äéáêñßíåé êáíåßò ôï ðñüóùðï ôçò Ìáñßáò ôçò ÊïìíçíÞò, ðñéãêßðéóóáò ôçò Ôñáðåæïýíôáò. ¹ôáí ç ùñáéüôåñç ãõíáßêá óôïí êüóìï ôï 1400. ÃñÜöôçêáí ôï 18ï áéþíá ïðåñÝôåò ãé áõôÞí óôçí Åõñþðç. Ïé Ðüíôéïé üìùò äåí åßíáé Ýíáò ëáüò ôùí ìïõóåßùí. Åßìáóôå ôï ðëÝïí ìáñôõñéêü êïììÜôé ôïõ Åëëçíéóìïý êáé ôùí Åõñùðáúêþí ëáþí. Ãíùñßóáìå üëïõò ôïõò ïëïêëçñùôéóìïýò Êåìáëéóìü, Íáæéóìü, Öáóéóìü, Óôáëéíéóìü. Åßìáóôå óå äéáñêÞ ðñïóöõãéÜ. Åßìáóôå üìùò Ýíáò ëáüò õðáñêôüò, ìå óÜñêá êáé ïóôÜ, ìå õøçëü áßóèçìá áîéïðñÝðåéáò êáé áõôïóåâáóìïý. Åßìáóôå ðïëý ðåñéóóüôåñïé áðü üôé Þìáóôáí ìåôÜ ôçí ãåíïêôïíßá êáé ôïí îåñéæùìü, äéáóêïñðéóìÝíïé óå üëç ôç ãç. Ï ÊåìÜë äåí Ýëõóå ôï Ðïíôéáêü æÞôçìá äéÜ ôçò óöáãÞò, áðÝôõ÷å. Ï Ðüíôïò äåí åîáöáíßóôçêå áðü ôï ÷Üñôç ôçò ãçò üðùò Þèåëå. Ïé Ðüíôéïé ðïõ Ýìåéíáí óôïí Ðüíôï åßíáé ðïëý õðåñÞöáíïé êáé åõôõ÷éóìÝíïé íá ëÝíå üôé åßíáé Ðüíôéïé..». Ï Ðïëõ÷ñüíçò Åíåðåêßäçò, ïìüôéìïò êáèçãçôÞò Éóôïñßáò óôï ÐáíåðéóôÞìéï ôçò ÂéÝííçò, óå åêäÞëùóç ôçò Åëåõèåñïôõðßáò êáé ôïõ ðåñéïäéêïý «Å» ãéá ôçí ÐïíôéáêÞ Ãåíïêôïíßá åßðå: «Ç ãåíïêôïíßá á ëá ôïýñêá åßíáé âïõâÞ, ðïíçñÞ, áíáôïëßôéêç, äåí Ý÷åé èåùñçôéêü ìðáãêñÜïõíô, áëëÜ ìÜëëïí ðñáêôéêÜ ðëéáôóéêïëïãéêü. Ïé åêôïðßóåéò êáé ïé åîïñßåò äåí ïäçãïýí óå êáíÝíá ¢ïõóâéôò ìå ôïõò äéáâïëéêÜ ïñãáíùìÝíïõò ìç÷áíéóìïýò ôçò öõóéêÞò åîüíôùóçò ôïõ áíèñþðïõ. ¹ôáí Ýíá ¢ïõóâéôò åí ñïÞ, ïé Üíèñùðïé ðÝèáéíáí êáè' ïäüí, äåí ðåñðáôïýóáí ãéá íá öèÜóïõí êÜðïõ. Ðåñðáôïýóáí ãéá íá ðåèÜíïõí áðü ôçí êáêïõ÷ßá êáé ôçí ðåßíá. Áõôü Þôáí ôï äéáâïëéêü óýóôçìá, ðïíçñÜ ïñãáíùìÝíï». «Ç ëÞèç ðïôÝ äå âïçèÜ óôçí áäåëöïðïßçóç êáé ôçí ðñïóÝããéóç ôùí ëáþí êáé ôùí åèíþí. Áíôßèåôá ç áíáãíþñéóç, ç áìïéâáßá êáôáíüçóç êáé ç åðßëõóç ôùí ðñïâëçìÜôùí áíïßãïõí ôï äñüìï ôçò åéñÞíçò êáé ôçò ðñïüäïõ. Ï áðáíôá÷ïý ôçò ãçò Åëëçíéóìüò ìå ðñùôïðüñá ôá ÐñïóöõãéêÜ Óùìáôåßá ôçò ÅëëÜäáò êáé ôçò ÄéáóðïñÜò, èá ðñÝðåé íá áêïëïõèÞóåé ôï áñìåíéêü ðáñÜäåéãìá. Ôï ðïíôéáêü æÞôçìá, ùò åèíéêü æÞôçìá èá ðñÝðåé íá ôï äïýìå ðïëéôéêÜ êáé ü÷é êïììáôéêÜ êáé ôá åðüìåíá ÷ñüíéá íá ôï áíáäåßîïõìå ùò ôï õð’ áñéèìüí Ýíá ðïëéôéêü æÞôçìá ôçò ÅëëÜäáò. Ïöåßëïõìå åðßóçò íá õðåñáóðéóôïýìå ôï ýøéóôï ÷ñÝïò ìáò áðÝíáíôé óôá 353.000 áèþá èýìáôá ìå ôïí ôßìéï êáé äéáñêÞ áãþíá ãéá ôçí áíáãíþñéóç ôçò Ãåíïêôïíßáò, ðñïóôáôåýïíôÜò ôïí áðü ôïõò åðáããåëìáôßåò ëáèñåðéâÜôåò ðïíôéïóùôÞñåò, ðïõ êáñáäïêïýí ìå ôáðåéíÜ êßíçôñá ôçí ïéêïíïìéêÞ, êïéíùíéêÞ êáé ðïëéôéêÞ ôïõò áíÝëéîç êáé áíáìÝíïõí ôçí êáôÜëëçëç åõêáéñßá íá ãßíïõí üñãáíá åíäå÷üìåíùí óêïôåéíþí ìç÷áíéóìþí, åðéäéþêïíôáò ôçí õðïâÜèìéóç, ðåñéèùñéïðïßçóç Þ áêüìç êáé ôçí ðñïóâïëÞ ôçò éóôïñéêÞò ìáò ìíÞìçò êáé ôçò ßäéáò ôçò ôñéó÷éëéü÷ñïíçò éóôïñßáò ìáò. ¸íáò áðü áõôïýò ôïõò ëáïýò, ðïõ Ý÷åé õðïóôåß üëåò ôéò ìïñöÝò êáé ôéò ìåèüäïõò Ãåíïêôïíßáò êáé óõãêåêñéìÝíá áðü ôï ßäéï óôñáôïêñáôéêü êáèåóôþò ðïõ åßíáé õðåýèõíï ãéá ôï ïëïêáýôùìá ôïõ áñìåíéêïý ëáïý, ôïí áöáíéóìü ôçò êïõñäéêÞò åèíüôçôáò êáé ôç äé÷ïôüìçóç ôçò Êýðñïõ, åßíáé êáé ï åëëçíéóìüò ôïõ Ðüíôïõ. Ï ðïíôéáêüò åëëçíéóìüò äïêßìáóå üëåò ôéò êáôçãïñßåò, üðùò áõôÝò áíáöÝñïíôáé óôç óýìâáóç ôùí ÇíùìÝíùí Åèíþí ùò ðñÜîåéò Ãåíïêôïíßáò. Ç ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò ôùí ÅëëÞíùí, ìå áðáñÜäåêôç çèéêÜ êáèõóôÝñçóç åâäïìÞíôá ÷ñüíùí, áðïöÜóéóå ïìüöùíá óôéò 24 Öåâñïõáñßïõ 1994 ôçí áíáãíþñéóç ôçò 19çò ÌáÀïõ ùò çìÝñáò ìíÞìçò ôçò Ãåíïêôïíßáò ôùí ÅëëÞíùí ôïõ Ðüíôïõ áðü ôïõò Íåüôïõñêïõò êáé ôïõò Êåìáëéêïýò ãéá ôá åãêëÞìáôá ðïõ äéÝðñáîáí ôçí ðåñßïäï 1916-1923» ôüíéóå ÷áñáêôçñéóôéêÜ óôçí ïìéëßá ôïõ ôïí ÖåâñïõÜñéï ôïõ 2010 óôçí ÊïæÜíç, óôá ðëáßóéá ôçò ÐïëõèåìáôéêÞò ¸êèåóçò ÐÏÍÔÏÓ-ÄÉÊÁÉÙÌÁ ÓÔÇ ÌÍÇÌÇ, ðïõ äéïñãÜíùóå ï ÄÞìïò ÊïæÜíçò, ï ÊáèçãçôÞò ÍÝáò ÅëëçíéêÞò Éóôïñßáò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò Êùíóôáíôßíïò ÖùôéÜäçò, Ýíáò åðéóôÞìïíáò ï ïðïßïò Ýäùóå ôçí øõ÷Þ ôïõ êáé óõíå÷ßæåé áðåñßóðáóôïò íá ìÜ÷åôáé ãéá ôçí ðñïþèçóç ôïõ æçôÞìáôïò ôçò Ãåíïêôïíßáò ôïõ Ðïíôéáêïý Åëëçíéóìïý, ìå ôï ìíçìåéþäåò Ýñãï ôïõ. Äå èá îå÷Üóù ðïôÝ, üôáí åß÷á ôçí ôý÷ç íá áêïýóù áðü êïíôÜ, óå ìéá áðü ôéò ðïëëÝò ÷áñéóìáôéêÝò ïìéëßåò ðïõ ðñáãìáôïðïßçóå ãéá ôç Ãåíïêôïíßá ôùí Ðïíôßùí , ôïí Êýðñéï ÁãùíéóôÞ, Åðßôéìï Ðñüåäñï ôïõ Ê.Ó. ÅÄÅÊ ÂÜóï Ëõóóáñßäç: «Áí îå÷Üóù ôçí Áìéóü, ôç ÓÜíôá èá Ý÷ù åíôáöéÜóåé ôçí áîéïðñÝðåéá ìïõ. Äåí èÝëïõìå íá áñìåíßæïõìå óôç ÷áìÝíç ÐïíôéáêÞ ÉèÜêç êáé íá îåãñÜøïõìå êáéíïýñéåò ðáôñßäåò. ÐÜíù áðü üëá ìå êõíçãÜåé ç Êïýíáêá ìå ôéò Ðüíôéåò íá åîåõôåëßæïõí ôïí èÜíáôï êáé ìéá ãïíáôéóìÝíç óéùðçëÞ áíèñùðüôçôá. Ìå ôïí Morgentau íá äçëþíåé üôé ôá äåéíÜ ôùí ÅëëÞíùí Þóáí åî ßóïõ ìåãÜëá ìå ôùí Áñìåíßùí êáé îÝíïõò ìÜñôõñåò üðùò ï Sortiaux íá ïìïëïãïýí üôé üóïé äïëïöïíïýíôáí Þóáí ïé ôõ÷åñüôåñïé. Ìáò êõíçãïýí ïé Áêñéôßäçäåò êáé ïé Êáðåôáíßäçäåò ðïõ ðñþôïé åîåõôÝëéóáí ôïõò áðáã÷ïíéóôÝò ôéò áã÷üíåò…. Áí óéùðÞóù ãéá ôïõò Ðüíôéïõò áò ðáñáìåßíù ãéá ðÜíôá âïõâüò ãéáôß äåí ìïõ áñìüæåé ðéá ï ëüãïò. Áí äéáãñÜøù ôéò åêáôïíôÜäåò ÷éëéÜäåò äïëïöïíçìÝíïõò Ðüíôéïõò, ôá åêáôïììýñéá ôçò Éùíßáò äåí Ý÷ù äéêáßùìá ýðáñîçò ãéáôß æùÞ ÷ùñßò áîéïðñÝðåéá äåí Ý÷åé íüçìá. Áãáðþ üëïõò ôïõò ëáïýò. ÓÝâïìáé ôçí åèíéêüôçôá üëùí. ¼ìùò áðáéôþ óåâáóìü êáé óôç äéêÞ ìïõ. Áí äåí ãïíáôßóåéò, ïýôå íåêñü äåí ìðïñïýí íá óå ãïíáôßóïõí. Êé åìåßò äåí èá ãïíáôßóïõìå. ÓôñáôéÝò íåêñþí êáé æùíôáíþí óôïí áãþíá. ¸íá ôï ôÝñìá, ç äéêáßùóç». Õ.Ã. Ôá ðáñáðÜíù áðïóðÜóìáôá åßíáé ÷áñéóìÝíá åîáéñåôéêÜ: - óôïõò éóôïñéêïýò ðïõ ìéëïýí «ãéá óõíùóôéóìü óôï ëéìÜíé ôçò Óìýñíçò» - óôïõò ÄçìÜñ÷ïõò ðïõ óêÝöôïíôáé íá ìåôïíïìÜóïõí êåíôñéêÞ ïäü ôçò Èåóóáëïíßêçò óå ïäü ÊåìÜë Áôáôïýñê - óôïõò åìðíåõóôÝò êáé çèéêïýò áõôïõñãïýò ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðáéäåßáò ðïõ ôüëìçóáí ðÝñõóé áíÞìåñá ôçò åðåôåßïõ ÌíÞìçò ôçò Ãåíïêôïíßáò ôùí Ðïíôßùí, íá âÜëïõí ùò èÝìá óôéò ÐáíåëëáäéêÝò ÅîåôÜóåéò «Ôï Óðßôé ôïõ ÊåìÜë» - óå üëïõò ôïõò «øåõôïêïõëôïõñéÜñçäåò» -ôÜ÷á êáé äÞèåí üðùò ëÝåé êáé ï óõíÜäåëöïò ìïõ Ôïôüñïò- ôïõò "open mind” ðïëéôéêïýò, äçìïóéïãñÜöïõò, ê.á. ðïõ ôïëìïýí íá ðñïóâÜëëïõí ìå ôéò ðñÜîåéò êáé ôç óôÜóç ôïõò ôç ìíÞìç ôùí 353.000 áäéêï÷áìÝíùí ÅëëÞíùí ôïõ Ðüíôïõ…

ÐÝìðôç 19 Ìáúïõ 2011

Äñïìïëïãïýíôáé ïé ìåëÝôåò ãéá ôéò êôéñéáêÝò õðïäïìÝò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Äõô. Ìáêåäïíßáò

Ï

ÌÅ ÁÐÏÖÁÓÇ ÔÏÕ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ

õóéáóôéêü âÞìá ãéá ôçí áíÜðôõîç ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò áðïôåëåß ç Áðüöáóç ôïõ Ðåñéöåñåéáêïý Óõìâïõëßïõ ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò ôçò 16çò ÌáÀïõ 2011, ãéá ôçí åêðüíçóç ôùí áðáñáßôçôùí ìåëåôþí áíÝãåñóçò ôùí êôéñéáêþí õðïäïìþí ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ óå ÊïæÜíç êáé Öëþñéíá. Ôéò ìåëÝôåò èá åêðïíÞóåé ç ÁíáðôõîéáêÞ ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò ÁÍÊÏ Á.Å. óå óõíåñãáóßá ìå ôçí ÐåñéöÝñåéá ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò êáé ôï ÐáíåðéóôÞìéï ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò êáé áíáìÝíåôáé íá ïëïêëçñùèïýí ìÝ÷ñé ôï êáëïêáßñé ôïõ 2012, ãéá íá åíôá÷èïýí óôï Ðåñéöåñåéáêü Åðé÷åéñçóéáêü Ðñüãñáììá (ÐÅÐ) ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò. Óýìöùíá ìå ôï ó÷åäéáóìü ðñïâëÝðåôáé ãéá ôçí ÊïæÜíç óôçí ðåñéï÷Þ ôçò ÆÅÐ ç áíÝãåñóç êôéñéáêïý óõãêñïôÞìáôïò óôÝãáóçò ôçò Äéïßêçóçò, ôçò âéâëéïèÞêçò êáé ôùí äýï Ó÷ïëþí «Ìç÷áíïëüãùí Ìç÷áíéêþí» êáé «Ìç÷áíéêþí ÐëçñïöïñéêÞò & Ôçëåðéêïéíùíéþí», ôá åóùôåñéêÜ êáé åîùôåñéêÜ äßêôõá êïéíÞò ùöÝëåéáò êáé áíáðëÜóåéò ôïõ ðåñéâÜëëïíôá ÷þñïõ, åíþ ãéá ôç Öëþñéíá ç óôáôéêÞ åíßó÷õóç êáé ç äéáìüñ-

öùóç ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò ÷þñïõ óôï êôßñéï ôçò ðñþçí ÐáéäáãùãéêÞò Áêáäçìßáò. Ç áðüöáóç ôïõ Ðåñéöåñåéáêïý Óõìâïõëßïõ ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò áðïôõðþíåé ôçí áðïöáóéóôéêüôçôá ôùí ìåëþí ôïõ ãéá ôçí õëïðïßçóç ôùí õðïäïìþí ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ.

«Áíïßãïõìå åëðéäïöüñïõò äñüìïõò ãéá íá ãßíïõí ðñÜîç ôá ïñÜìáôá êáé ïé ðñïóäïêßåò ôçò êïéíùíßáò ìáò» äÞëùóå ï ÐåñéöåñåéÜñ÷çò ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò Ãéþñãïò ÄáêÞò.

Õðïäåéãìáôéêüò ï äéêôõáêüò ôüðïò ôçò ÁðïêåíôñùìÝíçò Äéïßêçóçò ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôïõ ðñïãñÜììáôïò «Äéáýãåéá»

Õ

ðïäåéãìáôéêü êáé åðéìåëþò ïñãáíùìÝíï óôçí åíüôçôá ôïõ ðñïãñÜììáôïò «Äéáýãåéá» ÷áñáêôçñßæåé ôïí äéêôõáêü ôüðï ôçò ÁðïêåíôñùìÝíçò Äéïßêçóçò Çðåßñïõ-ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò ìå åðéóôïëÞ ôçò ðñïò ôç ÃåíéêÞ ÃñáììáôÝá ÄÞìçôñá Ãåùñãáêïðïýëïõ-ÌðÜóôá, ç ÏìÜäá Äéïßêçóçò ¸ñãïõ (Ï.Ä.Å.) ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Äçìüóéáò Äéïßêçóçò & ÇëåêôñïíéêÞò ÄéáêõâÝñíçóçò ôïõ Õðïõñãåßïõ Åóùôåñéêþí .ÌÜëéóôá, ç õðïäåéãìáôéêÞ ðáñïõóßáóç ôïõ «Äéáýãåéá» óôïí äéêôõáêü ôüðï ôçò ÁðïêåíôñùìÝíçò Äéïßêçóçò ïäÞãçóå ôá ìÝëç ôçò Ï.Ä.Å. íá ôçí åíóùìáôþóïõí ùò âÝëôéóôç ðñáêôéêÞ óôéò åéóçãÞóåéò ôïõ åðéìïñöùôéêïý ðñïãñÜììáôïò «ÊáôÜñôéóç åñãáæïìÝíùí óå ìïíÜäåò äéáöÜíåéáò êáé çëåêôñïíéêÞò äéáêõâÝñíçóçò» ôïõ Éíóôéôïýôïõ Åðéìüñöùóçò ôïõ Åèíéêïý ÊÝíôñïõ Äçìüóéáò Äéïßêçóçò & Áõôïäéïßêçóçò.Ìå áöïñìÞ ôçí åðéóôïëÞ ôùí ìåëþí ôçò ÏìÜäáò Äéïßêçóçò ç ÃåíéêÞ ÃñáììáôÝáò ÁðïêåíôñùìÝíçò Äéïßêçóçò åêöñÜæåé ôçí éêáíïðïßçóÞ ôçò ãéáôß üðùò

óçìåéþíåé, «áðü ôçí áñ÷Þ ôçò åöáñìïãÞò ôïõ ðñïãñÜììáôïò åðéäéþ÷èçêå ç ðëÞñçò áíÜðôõîÞ ôïõ êáèþò ìå ôï «Äéáýãåéá», äéáóöáëßæåôáé ç äéáöÜíåéá ôçò êñáôéêÞò äñÜóçò êáé ðáñÜëëçëá åíéó÷ýåôáé ç äõíáôüôçôá ôùí ðïëéôþí íá åíçìåñþíïíôáé Üìåóá ãéá èÝìáôá ðïõ ôïõò áöïñïýí êáé íá áóêïýí Ýëåã÷ï óôç äçìüóéá åîïõóßá.» åðéóçìáßíïíôáò ðùò ç ðñïóðÜèåéá èá óõíå÷éóôåß ìå ôïí ßäéï óôü÷ï. Óôçí åðéóôïëÞ ôïõò ôá ìÝëç ôçò Ï.Ä.Å. ðïõ óõíôïíßæïõí ôçí åöáñìïãÞ ôïõ ðñïãñÜììáôïò «Äéáýãåéá» óå üëç ôç Äçìüóéá Äéïßêçóç åêöñÜæïõí ôçí åõáñÝóêåéÜ ôïõò ðñïò ôïí ðñïúóôÜìåíï ôïõ ÔìÞìáôïò ÄéáöÜíåéáò ôçò ÁðïêåíôñùìÝíçò Äéïßêçóçò, Íéêüëáï ÍôÝìï, ãéáôß ùò õðåýèõíïò ãéá ôçí áíÜðôõîç êáé ôç äéá÷åßñéóç ôïõ äéêôõáêïý ôüðïõ ôçò ÁðïêåíôñùìÝíçò Äéïßêçóçò, ïñãÜíùóå «åðéìåëþò êáé ìå õðïäåéãìáôéêü ôñüðï ôï õëéêü» ãéá ôçí åíüôçôá ôïõ «Äéáýãåéá». Ôáõôü÷ñïíá, ùò óõíôïíéóôÞò ôïõ ðñïãñÜììáôïò óôçí ¹ðåéñï & ôç ÄõôéêÞ Ìáêåäïíßá «åðÝäåéîå õøçëü åðßðåäï óõíåñãáóßáò».

ÍÏ.Ä.Å. ÊÏÆÁÍÇÓ 19 ÌÁÚÏÕ, ÇÌÅÑÁ ÌÍÇÌÇÓ ÔÇÓ ÃÅÍÏÊÔÏÍÉÁÓ ÔÙÍ ÐÏÍÔÉÙÍ Ôï éóôïñéêü åßíáé ëßãï - ðïëý ãíùóôü. ¼ðùò áíáöÝñåé ï ËÝêôïñáò ôïõ Äçìïêñßôåéïõ ÐáíåðéóôÞìéïõ ÈñÜêçò, ÈåïöÜíçò Ìáëêßäçò , «ï Ðïíôéáêüò Åëëçíéóìüò, áðü ôçí ðôþóç ôçò áõôïêñáôïñßáò ôçò Ôñáðåæïýíôáò (1461) ãíþñéóå óõíå÷åßò äéùãìïýò, êáé ðñïóðÜèåéåò ãéá ôï âßáéï åîéóëáìéóìü êáé åêôïõñêéóìü ôïõ … ìå áðïêïñýöùìá ôçí ðñïó÷åäéáóìÝíç, ðñïãñáììáôéóìÝíç, óõóôçìáôéêÞ êáé ìåèïäåõìÝíç ãåíïêôïíßá åíáíôßïí ôùí ÅëëÞíùí óôéò áñ÷Ýò ôïõ 20ïõ áéþíá. Ç áðüöáóç ãéá ôçí ìáæéêÞ äïëïöïíßá ôïõ Ðïíôéáêïý Åëëçíéóìïý ëÞöèçêå áðü ôïõò Íåüôïõñêïõò ôï 1911, åöáñìüóôçêå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Á´ Ðáãêïóìßïõ ðïëÝìïõ êáé ïëïêëçñþèçêå áðü ôï ÌïõóôáöÜ ÊåìÜë ôçí ðåñßïäï 1919 - 1923. Ïé äéùãìïß ôùí ÅëëÞíùí ôïõ Ðüíôïõ åêäçëþèçêáí áñ÷éêþò ìå ôç ìïñöÞ óðïñáäéêþí êñïõóìÜôùí âßáò, êáôáóôñïöþí, áðåëÜóåùí êáé åêôïðéóìþí, ðïëý ãñÞãïñá üìùò Ýãéíáí ðéï ïñãáíùìÝíïé êáé åêôåôáìÝíïé êáé óôñÝöïíôáí ìáæéêÜ ðëÝïí êáôÜ ôùí ÅëëÞíùí ôïõ Ðüíôïõ. Ôï 1919 ìå ôçí áðïâßâáóç ôïõ ÌïõóôáöÜ ÊåìÜë óôç Óáìøïýíôá, áñ÷ßæåé ï íÝïò äéùãìüò êáôÜ ôùí ÅëëÞíùí, ðïëý ðéï óõóôçìáôéêüò êáé óõíÜìá Üãñéïò áðü ôïõò ðñïçãïýìåíïõò. Ç 19ç ÌáÀïõ 1919 , çìåñïìçíßá ôçí áðïâßâáóçò ôïõ ÌïõóôáöÜ ÊåìÜë óôç Óáìøïýíôá, åßíáé ç áñ÷Þ ãéá ôç äåýôåñç êáé ðéï óêëçñÞ öÜóç ôçò ÐïíôéáêÞò Ãåíïêôïíßáò. Ç ôñïìïêñáôßá, ôá åñãáôéêÜ ôÜãìáôá, ïé åîïñßåò, ç åîÜëåéøç ôçò ÐïíôéáêÞò çãåóßáò óôçí ÁìÜóåéá ôï 1921, ïé ðõñðïëÞóåéò ôùí ÷ùñéþí, ïé âéáóìïß, ïé ìáæéêÝò äïëïöïíßåò, áíÜãêáóáí ôïõò ¸ëëçíåò ôïõ Ðüíôïõ íá åãêáôáëåßøïõí ôéò ðñïáéþíéåò åóôßåò ôïõò êáé íá ìåôïéêÞóïõí ìåôÜ áðü åîïíôùôéêÝò ðïñåßåò, óôçí ÅëëÜäá, óôç ÅÓÓÄ, ôï ÉñÜí, óôç Óõñßá, êáé áëëïý (Áõóôñáëßá, ÇÐÁ) Þ ùò ìÝóï áõôïÜìõíáò íá áíáëçöèåß áíôéóôáóéáêÞ äñÜóç åíáíôßïí ôïõ ïñãáíùìÝíïõ ó÷åäßïõ åîüíôùóçò. ¸÷åé ãßíåé ðëÝïí óÞìåñá áíôéëçðôü üôé ôá èýìáôá ôçò ãåíïêôïíßáò èá Þôáí ðïëý ðåñéóóüôåñá, áí äåí õðÞñ÷å ôï ðïíôéáêü áíôÜñôéêï. Ôïí åðßëïãï ôçò ðïíôéáêÞò ãåíïêôïíßáò áðïôåëåß ï âßáéïò îåñéæùìüò ôùí åðéæþíôùí ìåôÜ ôï 1922-1923.» Ïé ¸ëëçíåò óôïí Ðüíôï áíÝñ÷ïíôáí óå 700.000 Üôïìá ôçí ðáñáìïíÞ ôïõ Á' Ðáãêïóìßïõ ÐïëÝìïõ. ÌÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôïõ 1923 åß÷áí åîïíôùèåß 353.000 Üôïìá. Ôï åñþôçìá âÝâáéá ðïõ ãåííÜôáé åßíáé ôï ãéáô߅. ÄéÜöïñïé ìåëåôçôÝò êáôáëÞãïõí óôï åîÞò: Ç ãåíïêôïíßá ôùí ÅëëÞíùí óôïí Ðüíôï õðÞñîå ôï áðïôÝëåóìá ôçò áðüöáóçò ôùí Ôïýñêùí åèíéêéóôþí ( «Íåüôïõñêùí» üðùò áíáöÝñåé ðáñáðÜíù ï êáèçãçôÞò È. Ìáëêßäçò) ãéá åðßëõóç ôïõ åèíéêïý ðñïâëÞìáôïò ôçò ÏèùìáíéêÞò Áõôïêñáôïñßáò ìå ôç öõóéêÞ åîáöÜíéóç ôùí ãçãåíþí åèíïôÞôùí. Ôï öõóéïëïãéêü ìÝëëïí ôçò Áõôïêñáôïñßáò áõôÞò ôï åß÷å ðåñéãñÜøåé ãëáöõñÜ ç Ñüæá Ëïýîåìðïõñãê: "Ç Ôïõñêßá äåí ìðïñåß íá áíáãåííçèåß óáí óýíïëï ãéáôß áðïôåëåßôáé áðü äéáöïñåôéêÝò ÷þñåò. ÊáíÝíá õëéêü óõìöÝñïí, êáìßá êïéíÞ åîÝëéîç ðïõ èá ìðïñïýóå íá ôéò óõíäÝóåé äåí åß÷å äçìéïõñãçèåß! Áíôßèåôá, ç êáôáðßåóç êáé ç áèëéüôçôá ôçò êïéíÞò õðáãùãÞò óôï ôïõñêéêü êñÜôïò ãßíïíôáé üëï êáé ìåãáëýôåñåò! ¸ôóé äçìéïõñãÞèçêå ìéá öõóéêÞ ôÜóç ôùí äéáöüñùí åèíïôÞôùí íá áðïóðáóèïýí áðü ôï óýíïëï êáé íá áíáæçôÞóïõí ìÝóá áðü ìéá áõôüíïìç ýðáñîç ôï äñüìï ãéá

Åñãáôéêü áôý÷çìá óôï Í. Ðåäßï Êáé ôï äïõëåìðüñéï êáëÜ êñáôåß. Ôé óçìáßíåé áõôü; Óçìáßíåé üôé ìå ôçí áíï÷Þ ðïõ åðéäåéêíýåôáé áðü ðïëëÝò ðëåõñÝò, óõíôçñåßôáé ìéá êáôÜóôáóç ðïõ èÝëåé êáé åðéâÜëëåé óôïõò åñãáæüìåíïõò íá “ìïéñÜæïíôáé” áíÜìåóá óå åñãïëÜâïõò êáé åíßïôå íá ðáßñíïõí êáé åñãáôïþñåò ãéá ôç ÄÅÇ . Åßíáé áíáñßèìçôåò ðëÝïí ïé öïñÝò ðïõ ùò ÓÐÁÑÔÁÊÏÓ Ý÷ïõìå åðéóçìÜíåé (Ý÷ïõìå ðáñÝìâåé, Ý÷ïõìå äñÜóåé êáé Ý÷ïõìå êÜíåé êÜèå äõíáôÞ ðñïóðÜèåéá ãéá íá åîáëåéöèåß ôï öáéíüìåíï), üôé ôï äïõëåìðüñéï Ý÷åé óôáèåß áöïñìÞ ãéá ðïëëÜ êáé óïâáñÜ åñãáôéêÜ áôõ÷Þìáôá. Óôç ëßóôá áõôþí ôùí áôõ÷çìÜôùí Ýñ÷åôáé íá ðñïóôåèåß Ýíá áêüìá, ðïõ óçìåéþèçêå óôï ÷þñï

ìéá êáëýôåñç êïéíùíéêÞ åîÝëéîç. Ç êñßóç ôçò Éóôïñßáò ãéá ôçí Ôïõñêßá åß÷å ðéá âãåé: âÜäéæå ðñïò ôçí äéÜëõóç." Ç ìïßñá áõôÞ áðåôñÜðç ìå Ýíá åîáéñåôéêÜ ïäõíçñü ôñüðï: ìå ôéò ãåíïêôïíßåò ôùí ÷ñéóôéáíéêþí ëáþí, ÅëëÞíùí êáé Áñìåíßùí, ìå ôçí õðï÷ñåùôéêÞ Ýîïäï üóùí åðéâßùóáí êáé ìå ôç âßáéç ôïõñêïðïßçóç ôùí ìïõóïõëìáíéêþí åèíïôÞôùí, üðùò ïé Êïýñäïé, ðïõ óõíÝ÷éóáí íá ðáñáìÝíïõí óôçí ôïõñêéêÞ, ðëÝïí, åðéêñÜôåéá. Ôß ëïéðüí ìðïñïýìå íá áðïêïìßóïõìå áðü ôï ãåãïíüò áõôü , ôçò ðïíôéáêÞò äçë. ãåíïêôïíßáò; ¼ëùò ïñèþò ï ×ñÞóôïò ÃéáííáñÜò (ÊáèçãçôÞò óôï ÐÜíôåéï ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí), óå ïìéëßá ôïõ ôçí 19ç ÌáÀïõ 2006 óôç Èåóóáëïíßêç ãéá ôçí çìÝñá ìíÞìçò ôçò Ãåíïêôïíßáò , áíáöÝñåé: «Ç ïäýíç åßíáé áíåîÜëåéðôç êáé áöüñçôç, áëëÜ ìüíç ç ïäýíç ìÝíåé ðÜíôïôå Üãïíç. ¸÷åé íüçìá íá äéáóþæïõìå ôç ìíÞìç ôçò Ãåíïêôïíßáò ôùí ÅëëÞíùí ôïõ Ðüíôïõ, áí ç åãñÞãïñóÞ ìáò åßíáé éóôïñéêÜ ãüíéìç. Áí äçëáäÞ Ý÷åé Ýìðñáêôåò óõíÝðåéåò ðïõ åããõþíôáé ãéá ôï ìÝëëïí ôïí áõôïóåâáóìü ìáò êáé ôç óõëëïãéêÞ ìáò áîéïðñÝðåéá. ÔïõëÜ÷éóôïí, íá ìçí óõíåñãÞóïõìå íá áðáëåéöèïýí áðü ôçí ðáíáíèñþðéíç óõíåßäçóç ôá üñéá áíÜìåóá óôïí ðïëéôéóìü êáé óôç âáñâáñüôçôá, óôçí áíèñùðéÜ êáé óôçí êôçíùäßá …. Ôéìïýìå ôç ìíÞìç ôïõ ìáñôõñéêïý ðïíôéáêïý Åëëçíéóìïý, óôï ðïóïóôü ðïõ äéáóþæïõìå ôçí åðßãíùóç ôçò ðñüôáóçò ðïëéôéóìïý ðïõ åíóÜñêùíå.» Êáé ïëïêëçñþíïíôáò ï êáèçãçôÞò ×. ÃéáííáñÜò, ðñïôåßíåé : «Ôåëþíôáò áõôÞ ôçí åôÞóéá óýíáîç óôç ìíÞìç ôçò Ãåíïêôïíßáò ôùí ÅëëÞíùí ôïõ Ðüíôïõ äßíïõìå íüçìá óôçí åèéìéêÞ ôåëåôÞ ìüíïí áí èåëÞóïõìå íá ëåéôïõñãÞóåé ùò åýôïëìï ðïëéôéêü áßôçìá. Ùò áðáßôçóç íá óåâáóôåß ç åðáããåëìáôéêÞ ðïëéôéêÞ ôéò åõáéóèçóßåò ôçò åëëçíéêÞò êïéíùíßáò. Íá ðÜøïõìå íá íôñåðüìáóôå ïé ¸ëëçíåò ãéá ôçí Ü÷ñùìç, Üïóìç êáé Üãåõóôç áðü Éóôïñßá êáé ðïëéôéóìü åîùôåñéêÞ ìáò ðïëéôéêÞ. ¼÷é ìüíï ïé åíÝñãåéåò, áëëÜ êáé ï ëüãïò ï ðïëéôéêüò íá áðç÷åß ôïí áõôïóåâáóìü êáé ôçí áîéïðñÝðåéá ôùí ÅëëÞíùí. Íá åñãáóèåß ìå óïâáñüôçôá ôï Åëëçíéêü Êïéíïâïýëéï þóôå íá ðëçèýíåé ï áñéèìüò ôùí ÷ùñþí ðïõ èá áíáãíùñßóïõí ìå åðßóçìåò ðñÜîåéò ôç ãåíïêôïíßá ôïõ ðïíôéáêïý Åëëçíéóìïý. Íá åßíáé ç Ãåíïêôïíßá, ï áöáíéóìüò ôçò åîùåëëáäéêÞò ïéêïõìåíéêÞò åëëçíéêüôçôáò, Üîïíáò óýíåóçò áëëÜ êáé ôüëìçò ôçò åîùôåñéêÞò ðïëéôéêÞò.» ÐÝñáí ôùí áíùôÝñù êé åí êáôáêëåßäé, óôéò äýóêïëåò áõôÝò þñåò ðïõ ðåñíÜ ï Åëëçíéêüò ëáüò - óôç óïâáñüôåñç , ßóùò, áõôÞ êñßóç ôïõ ¸èíïõò ìåôÜ ôïí ’ Ðáãêüóìéï ðüëåìï êáé ôç ×ïýíôá - ïé ¸ëëçíåò ôïõ Ðüíôïõ ìå ôçí ðïñåßá ôïõò, ìðïñïýí íá ìáò ðñïóöÝñïõí ìéá çëéá÷ôßäá åëðßäáò êáé äç ôçí åîÞò : üôé áêüìá êáé ìåôÜ áðü ìéá êáôáóôñïöÞ, ìðïñïýìå íá áíáãåííçèïýìå áðü ôéò óôÜ÷ôåò ìáò êáé íá ðñïêüøïõìå. Ïé Ðüíôéïé , êáôÜ ãåíéêÞ ïìïëïãßá , ôï åðÝôõ÷áí. ¹ñèáí óôçí ÌçôÝñá ÅëëÜäá ( ìáæß êáé ìå ôïõò õðïëïßðïõò ÌéêñáóéÜôåò âÝâáéá) êáôáôñåãìÝíïé, êáôáññáêùìÝíïé, ÷ùñßò ðïý ôçí êåöáëÞ êëßíç…. Êé üìùò , ðïëëïß åî áõôþí äéÝðñåøáí êáé óõíå÷ßæïõí êáé äéáðñÝðïõí . Áõôü ôï ðáñÜäåéãìÜ ôïõò , áõôÞí ôçí áíáãÝííçóÞ ôïõò, ðñÝðåé íá ðñïóðáèÞóïõìå íá ìéìçèïýìå , ôéò äýóêïëåò áõôÝò þñåò ãéá ôçí ÅëëÜäá.

ÓÐÁÑÔÁÊÏÓ:ÖÔÁÉÅÉ ÔÏ ÄÏÕËÅÌÐÏÑÉÏ

ôïõ Íïôßïõ Ðåäßïõ, ôï ðñùß ôçò Ôñßôçò 17.5.11. Ôå÷íéêüò (åñãïëÜâïõ) ìå åìðåéñßá åôþí, ðïõ ôçí þñá ôïõ áôõ÷Þìáôïò ðñïóÝöåñå åñãáóßá ìå åñãáôïþñåò óôç ÄÅÇ, áíåâáóìÝíïò óôçí ôáñÜôóá ôïõ ìç÷áíïõñãåßïõ, óêÜëùóå óå óýñìáôá ôá ïðïßá êáé åðñüêåéôï íá ìåôáöÝñåé, ìå áðïôÝëåóìá íá ðáñáóõñèåß áðü áõôÜ, íá ðÝóåé áðü ôçí ôáñÜôóá ðÜíù óå óôáèìåõìÝíï ü÷çìá êáé áðü åêåß ìå íÝá ðôþóç íá âñåèåß óôï Ýäáöïò. “Åõôõ÷þò” -èá ðïýìå ãéá ìßá áêüìá öïñÜ- ï Üíèñùðïò åßíáé óå êáëÞ êáôÜóôáóç êáé ¨ãëßôùóå¨ áðü ôá ÷åéñüôåñá ôçò äéðëÞò ðôþóçò êáé ìÜëéóôá áðü ýøïò ôïõëÜ÷éóôïí 4ùí ìÝôñùí. Ôçí þñá ðïõ ïé åñãáæüìåíïé äßíïõí ôç ìÜ÷ç óôïõò ÷þñïõò åñãáóßáò, äßíïõí ôç ìÜ÷ç óôïí êïéíü ìáò áãþíá ãéá äéáôÞñçóç ôïõ äçìïóßïõ

÷áñáêôÞñá ôçò ÄÅÇ, ôçí þñá ðïõ ôá ðñïâëÞìáôá ôçò êáèçìåñéíüôçôÜ ôïõò åßíáé Þäç ÐÁÑÁ ÐÏËËÁ, äåí äéêáéïëïãåßôáé íá Ý÷ïõí íá áíôéìåôùðßóïõí êáé ôá åñãáóéáêÜ êáèåóôþôá ðïõ äéÝðïíôáé áðü äïõëåìðïñßá êáé óôõãíÞ åêìåôÜëëåõóç. Ï ÓÐÁÑÔÁÊÏÓ êáëåß -áõôÞ ôç öïñÜ ìå ôçí åëðßäá üôé èá õðÜñîåé åõáéóèçôïðïßçóç êáé ïõóéáóôéêÞ ðáñÝìâáóç- ôïõò õðåõèýíïõò íá ðáñÝìâïõí óôá ðñïâëÞìáôá åðéëýïíôÜò ôá. ÌÇÄÅÍÉÊÇ ÁÍÏ×Ç ÓÔÏ ÄÏÕËÅÌÐÏÑÉÏ, ÌÇÄÅÍÉÊÇ ÁÍÏ×Ç ÓÅ ÓÕÍÈÇÊÅÓ ÐÏÕ ÅÎÁÈËÉÙÍÏÕÍ ÔÏÕÓ ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÏÕÓ, ÈÅÔÏÍÔÁÓ ÓÅ ÊÉÍÄÕÍÏ ÔÇ ÆÙÇ ÔÏÕÓ.


ÈÁÑÑÏÓ

#

ÅÉÄÇÓÅÉÓ

Ôñüðïò æùÞò…. ÃõìíáóôéêÞ ……óôçí Üììï. Tï ðåñðÜôçìá óôçí Üììï åßíáé áðü ôéò êáëýôåñåò ìïñöÝò Üóêçóçò, åöüóïí öõóéêÜ ãßíåôáé óùóôÜ êáé ìå êÜðïéåò ðñïöõëÜîåéò ãéá íá ìçí õðÜñ÷ïõí äõóÜñåóôåò åêðëÞîåéò. Äåí õðÜñ÷åé ôßðïôá ðéï åõ÷Üñéóôï áðü Ýíáí ùñáßï áíáæùïãïíçôéêü ðåñßðáôï óôï êáèáñü ïîõãüíï, óôç èáëáóóéíÞ áýñá êáé äßðëá óôç äñïóéÜ ôïõ íåñïý. ÐáñÜëëçëá, üìùò, ìå ôç âåëôßùóç ôçò äéÜèåóÞò óáò, ðïëëÜ åßíáé ôá ïöÝëç êáé ãéá ôç öõóéêÞ óáò êáôÜóôáóç, êáé ìÜëéóôá óå ìéêñüôåñï ÷ñüíï. Ç êßíçóç óôçí Üììï ¼ôáí ôñÝ÷åôå Þ ðåñðáôÜôå óôçí áêñïèáëáóóéÜ, ôï ðüäé «ðñïóãåéþíåôáé» óôçí Üììï êáé äåí áíáðçäÜ üðùò óå ìéá óêëçñÞ, åðßðåäç åðéöÜíåéá. ÐñÝðåé ëïéðüí íá ìéêñýíåôå ôï âÞìá óáò êáé, âÝâáéá, íá êáôáâÜëåôå ìåãáëýôåñç ðñïóðÜèåéá ãéá íá ðñï÷ùñÞóåôå. Ôï êáëýôåñï ìÝñïò, ôïõëÜ÷éóôïí ãéá ôçí áñ÷Þ, åßíáé ç õãñÞ Üììïò êïíôÜ óôï íåñü. Áí ðñïôéìÜôå ôç óôåãíÞ Üììï, ìåéþóôå ôï ñõèìü óáò ëßãï, üðùò êáé ôï äéáóêåëéóìü óáò. Ôá ðëåïíåêôÞìáôá • ÁõîÜíåôáé ï âáèìüò äõóêïëßáò, ìå áðïôÝëåóìá íá êáôáíáëþíåôå ðïëý ðåñéóóüôåñç åíÝñãåéá, äçëáäÞ íá êáßôå ðåñéóóüôåñåò èåñìßäåò. • Äõíáìþíïõí ðïëý ïé ãÜìðåò , ïé áóôñÜãáëïé êáé ïé ãëïõôïß, åíþ âÝâáéá ç Üóêçóç óôçí Üììï åßíáé ðïëý êáëÞ ãéá ôï êáñäéïêõêëïöïñéêü êáé ôï áíáðíåõóôéêü. • Ç Üììïò áðïññïöÜ ôïõò êñáäáóìïýò êáé, åðïìÝíùò, åßíáé êáëýôåñç ãéá ôéò áñèñþóåéò êáé ãé’ áõôü óõóôÞíåôáé êáé ãéá áðïêáôÜóôáóç, áñêåß ïé êéíÞóåéò íá ãßíïíôáé áñãÜ êáé ðñïóåêôéêÜ. • Ï óõíäõáóìüò ôïõ êáèáñïý áÝñá, ôçò èáëáóóéíÞò áýñáò, ôçò åðáöÞò ìå ôç öýóç, ìå ôçí åõåñãåôéêÞ åðßäñáóç ôçò Üóêçóçò ìðïñåß íá ïäçãÞóåé óôçí ôÝëåéá ÷áëÜñùóç. • Ãéá ôéò ãõíáßêåò áðïôåëåß êáé Ýíáí ôÝëåéï ôñüðï áðïëÝðéóçò ôùí ðåëìÜôùí. Ôé íá ðñïóÝîåôå Ìå Þ ÷ùñßò ðáðïýôóéá; Áí ðñüêåéôáé ãéá Ýíá áðëü, ü÷é ìåãÜëçò äéÜñêåéáò êáé Ýíôáóçò ðåñðÜôçìá, ôüôå ðñï÷ùñÞóôå ìå ãõìíÜ ðüäéá êáé åõ÷áñéóôçèåßôå ôçí áßóèçóç áõôÞ. Áí ðñüêåéôáé íá êÜíåôå ôæüãêéíãê, ôüôå åßíáé êáëýôåñá íá ìçí êáôáðïíÞóåôå ôá ðüäéá óáò êáé íá öïñÝóåôå áèëçôéêÜ ðáðïýôóéá Þ áêüìç êáé áèëçôéêÜ óáíäÜëéá. Ðñïóï÷Þ óôçí êëßóç Áðïöýãåôå íá êÜíåôå ôæüãêéíãê óå Ýíôïíá êåêëéìÝíï åðßðåäï (ð.÷. óôçí Üììï, üôáí Ý÷åé ìéá êëßóç ðñïò ôç èÜëáóóá) ãéá áñêåôÞ þñá. Ðñïóôáôåõôåßôå áðü ôïí Þëéï Áöïý èá ðåñðáôÜôå óôïí Þëéï, öïñÝóôå êáðÝëï êáé ãõáëéÜ çëßïõ êáé ÷ñçóéìïðïéÞóôå áíôéçëéáêü. Êáé âÝâáéá, áí æåóôáèåßôå ðïëý, Ý÷åôå ôï êáëýôåñï äñïóéóôéêü äßðëá óáò -âïõôÜôå êáôåõèåßáí óôç èÜëáóóá. ÅëÝãîôå ôçí êáôáëëçëüôçôá ôçò áììïõäéÜò. ÄéáëÝîôå ìéá ðåñéï÷Þ ðïõ íá åßíáé êáèáñÞ áðü óêïõðßäéá êáé á÷éíïýò, óå ðåñßðôùóç ðïõ êÜíåôå ôéò áóêÞóåéò îõðüëõôïé Åõ÷áñéóôçèåßôå ôï Áðïëáýóôå ôï ðåñéâÜëëïí, ðÜñôå âáèéÝò áíáðíïÝò, ôïíþóôå ïëüêëçñï ôïí ïñãáíéóìü óáò ìå ôïí êáèáñü áÝñá, îå÷áóôåßôå ìå ôçí ïìïñöéÜ êáé ôïõò ÷áëáñùôéêïýò Þ÷ïõò ôçò èÜëáóóáò... Êé áí äåßôå êáé Ýíá ùñáßï êï÷ýëé, óôáìáôÞóôå íá ôï ðÜñåôå. Ðþò íá îåêéíÞóåôå * ÐÜñôå èÝóç... * ÎåêéíÞóôå ôï ðåñðÜôçìá Þ ôï ôæüãêéíãê óôçí õãñÞ Üììï. * ÓôáäéáêÜ, ìåôÜ áðü 3-4 ëåðôÜ êáé áöïý Ý÷ïõí æåóôáèåß ôá ðüäéá, ðñï÷ùñÞóôå êáé óôç óôåãíÞ Üììï ãéá 1-2 ëåðôÜ êáé åðáíÝëèåôå óôçí õãñÞ ãéá 3-5 ëåðôÜ. * Ìðïñåßôå íá óõíå÷ßóåôå Ýôóé åíáëëÜî ãéá 15-20 ëåðôÜ, Ýùò üôïõ íéþóåôå üôé ôá ðüäéá óáò äõíáìþíïõí êáé ç áíôï÷Þ óáò âåëôéþíåôáé, ïðüôå ìðïñåßôå íá áõîÞóåôå ôç äéÜñêåéá Þ êáé ôï ñõèìü ðïõ ðñï÷ùñÜôå. * Åðßóçò, ìðïñåßôå íá ðåñðáôÞóåôå ìåñéêÜ ìÝôñá óôéò ìýôåò ãéá íá äõíáìþóåôå ôéò ãÜìðåò êáé ôïõò áóôñáãÜëïõò. * Ôåëåéþóôå ðåñðáôþíôáò áñãÜ, îõðüëõôïé, ÷áëáñþíïíôáò üëï ôï ðÝëìá. * Ìðïñåßôå åðßóçò íá ðñïóèÝóåôå êáé ìåñéêÜ óåô êïéëéáêþí êáé ñá÷éáßùí óôï ôÝëïò ãéá íá Ý÷åôå êáé Ýíá ðéï ïëïêëçñùìÝíï ðñüãñáììá. Ãéá íá ìçí ðéáóôåßôå ÅéäéêÜ áí Ý÷åôå êáéñü Þ äåí Ý÷åôå ðïôÝ ðåñðáôÞóåé áñêåôÜ óôçí Üììï, åßíáé ó÷åäüí âÝâáéï üôé èá íéþóåôå êÜðïéï ðéÜóéìï Þ êüðùóç óôéò ãÜìðåò, ôïõò á÷ßëëåéïõò êáé ßóùò êáé ôïõò ìçñïýò. Ôé ìðïñåßôå íá êÜíåôå; ÄéáôÜóåéò ãéá ôéò ãÜìðåò êáé óôá ðüäéá Þ áêüìá êáé ìéá âïõôéÜ óôçí èÜëáóóá…!!!

Tæéëßíç ËéÜíá ÊáèçãÞôñéá ÖõóéêÞò áãùãÞò – Ðôõ÷éïý÷ïò ÁÐÈ Personal Trainer – Fitness instructor

Åðé÷åéñçìáôéêÞ ÁðïóôïëÞ áðü ôï ÅÂÅ ÊïæÜíçò óôçí Ðñßóôéíá ôïõ Êïóóüâïõ

Ô

ï Åìðïñïâéïôå÷íéêü ÅðéìåëçôÞñéï Í. ÊïæÜíçò (ÅÂÅ) ìå 15 ðåñßðïõ åðé÷åéñÞóåéò – ìÝëç ôïõ, ðïõ äñáóôçñéïðïéïýíôáé êáôÜ êýñéï ëüãï ìå ôïí êëÜäï ôùí êáôáóêåõþí, ðáñáãùãÞ êáé åìðïñßá åéäþí êáôïéêßáò êáé óõíáöÞ, óõììåôÝ÷åé áðü 18 ÌáÀïõ Ýùò 21 ÌÜéïõ 2011 óôç 10ç ÄéåèíÞ ¸êèåóç ïéêïäïìéêþí êáé êáôáóêåõáóôéêþí õëéêþí êáé ãåíéêÜ åîïðëéóìïý êáôïéêéþí óôçí Ðñßóôéíá Êïóóüâïõ.

Ç Ýêèåóç áõôÞ áðïôåëåß ìéá áðü ôéò ìåãáëýôåñåò ðïõ äéïñãáíþíïíôáé óôá ÂáëêÜíéá êáé áöïñÜ ãåíéêÜ ôïí êëÜäï ôçò ïéêïäïìÞò. Ðñïóåëêýåé ôï åíäéáöÝñïí ôïõ åìðïñéêïý êüóìïõ ü÷é ìüíï ôïõ Êïóóüâïõ, áëëÜ êáé ÷ùñþí ôçò Å.Å., óýìöùíá ìå ôç äéáâåâáßùóç ðïõ ðáñåß÷å ï Äéåõèýíùí Óõìâïýëïò ôïõ Åêèåóéáêïý ÊÝíôñïõ ôçò Ðñßóôéíá, ê. Bekim Xhafa, óôïí Ðñüåäñï ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ ÊïæÜíçò ê. ×ñÞóôï ÓÜââá, êáôÜ ôçí åðßóêåøç ðïõ åß÷å ðñáãìáôïðïéÞóåé ôïí ðåñáóìÝíï ÓåðôÝìâñéï óôï ÅÂÅ.

Ç Äéïßêçóç ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ áðïöÜóéóå ìå áöïñìÞ ôç ëåéôïõñãßá ôçò Ýêèåóçò ôç äéïñãÜíùóç ôçò åðé÷åéñçìáôéêÞò áðïóôïëÞò ãéá ôá ìÝëç ôçò ðïõ åêäÞëùóáí åíäéáöÝñïí óõììåôï÷Þò, óôá ðëáßóéá ôùí ðñùôïâïõëéþí êáé åíåñãåéþí ðïõ ðñïùèåß ãéá ôçí åíßó÷õóç ôçò åîùóôñÝöåéáò ôùí ôïðéêþí åðé÷åéñÞóåùí êáé ôï «Üíïéãìá» óå íÝåò áãïñÝò êáé éäéáßôåñá ôùí ãåéôïíéêþí ìáò Âáëêáíéêþí ÷ùñþí.

Óôï ðåñßðôåñï ðïõ öñüíôéóå ôï ÅÂÅ íá åîáóöáëßóåé ãéá ôá ìÝëç ôïõ óôçí 10ç Å×POKOS 2011 ôçò Ðñßóôéíá, ïé åðé÷åéñçìáôßåò ôçò ðåñéï÷Þò ìáò èá Ý÷ïõí ôçí åõêáéñßá íá ðñïâÜëëïõí ôá ðñïúüíôá êáôáóêåõþí ðïõ ðáñÜãïõí, üðùò ìÜñìáñá, îýëéíá äÜðåäá, êïõöþìáôá, ìåôáëëéêÝò êáôáóêåõÝò ê. Ü. . Áêüìá, óå åéäéêÜ äéáìïñöùìÝíï ÷þñï ðïõ åîáóöáëßóôçêå äßðëá óôï ðåñßðôåñï ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ ÊïæÜíçò èá ðñáãìáôïðïéçèïýí Þäç ðñïêáèïñéóìÝíåò åðé÷åéñçìáôéêÝò óõíáíôÞóåéò ìå áíôßóôïé÷ùí åíäéáöåñüíôùí åðé÷åéñÞóåéò ôïõ Êïóóüâïõ

ÐÝìðôç 19 Ìáúïõ 2011

Óôï Áñ÷áéïëïãéêü Ìïõóåßï Éùáííßíùí ç ÃåíéêÞ ÃñáììáôÝáò ÁðïêåíôñùìÝíçò Äéïßêçóçò

Ó

ôï Áñ÷áéïëïãéêü Ìïõóåßï Éùáííßíùí ãéüñôáóå ôç ÄéåèíÞ ÇìÝñá Ìïõóåßùí ç ÃåíéêÞ ÃñáììáôÝáò ÁðïêåíôñùìÝíçò Äéïßêçóçò Çðåßñïõ-ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò ÄÞìçôñá ÃåùñãáêïðïýëïõÌðÜóôá, óõììåôÝ÷ïíôáò óôç èåìáôéêÞ îåíÜãçóç ðïõ äéïñãÜíùóáí óôï ðëáßóéï ôïõ åïñôáóìïý, ôï Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý & Ôïõñéóìïý êáé ôï Áñ÷áéïëïãéêü Éíóôéôïýôï Çðåéñùôéêþí Óðïõäþí. Ôç ÃåíéêÞ ÃñáììáôÝá õðïäÝ÷èçêå óôï Ìïõóåßï ï ÐñïúóôÜìåíïò ôïõ Áñ÷áéïëïãéêïý Éíóôéôïýôïõ Êùíóôáíôßíïò ÆÜ÷ïò êáé ìáæß ìå Üëëïõò ðïëßôåò îåíáãÞèçêå áðü ôïí ßäéï êáé ôéò áñ÷áéïëüãïõò- åðéìåëÞôñéåò ôùí åêèÝóåùí êåò ÊáôóáäÞìá êáé Êïôæáìðïðïýëïõ óôéò áßèïõóåò ôçò ðñïúóôïñéêÞò óõëëïãÞò êáé óôéò áßèïõóåò ôïõ éåñïý ôçò Äùäþíçò óôï ðëáßóéï ôçò åêäÞëùóçò ìå ôßôëï: «Ìíçìåßá êáé åèíéêÞ áöÞãçóç: ðáñáäåßãìáôá áðü ôçí áñ÷áéïëïãéêÞ ìáñôõñßá óôçí ¹ðåéñï». Óôç äéÜñêåéá ôçò åðßóêåøÞò ôçò óôï ìïõóåßï ï ê.ÆÜ÷ïò ôçí åíçìÝñùóå ãéá ôéò äñÜóåéò êáé ôï óêïðü ôùí åêäçëþóåùí

êáé åêåßíç ôïí äéáâåâáßùóå ðùò èá óôáèåß áñùãüò óôçí ðñïóðÜèåéá ðïõ êáôáâÜëëåôáé ãéá ôçí áíÜäåéîç ôùí áñ÷áéïëïãéêþí ìíçìåßùí ôçò Çðåßñïõ. ¢ëëùóôå ôï åíäéáöÝñïí ôçò Ý÷åé áðïäåé÷ôåß Ýìðñáêôá ôüóï ìå ôçí Ýíôáîç óôï ÅÓÐÁ þñéìùí Ýñãùí, üðùò åßíáé ðáñåìâÜóåéò óôïõò áñ÷áéïëïãéêïýò ÷þñïõò ôçò Íéêüðïëçò, ôçò Äùäþíçò, ôçò ÃéôÜíçò, ôçò áñ÷áßáò Ðáóóáñþíáò, ôçò Êáóôñßôóáò üóï êáé ìå ôçí åðßóêåøÞ ôçò ðáëáéüôåñá óôï Âõæáíôéíü ìïõóåßï êáé ôï êÜóôñï ôùí Éùáííßíùí ãéá ôï ïðïßï åíÝêñéíå ôéò åñãáóßåò ôçò ⒠öÜóçò áðïêáôÜóôáóçò ôùí åîùôåñéêþí ôåé÷þí ôïõ óôï ÅÓÐÁ. Ç ÃåíéêÞ ÃñáììáôÝáò óõíå÷Üñç ôïí ÐñïúóôÜìåíï ôïõ Áñ÷áéïëïãéêïý Éíóôéôïýôïõ êáé ôï åðéóôçìïíéêü ðñïóùðéêü ôïõ Ìïõóåßïõ ãéá ôçí ðñùôïâïõëßá êáé ôç äéïñãÜíùóç ôùí åêäçëþóåùí óôï ðëáßóéï ôçò Äéåèíïýò ÇìÝñáò Ìïõóåßùí. «Äåí ìðïñåß êáíåßò íá áãíïÞóåé ôïí ðïëéôéóìü êáé åóåßò óÞìåñá ìå ôï ùñáßï åêðáéäåõôéêü óáò ðñüãñáììá áíáäåéêíýåôáé ôïí ðïëõóýíèåôï êáé óçìáíôéêü ñüëï ôùí ìïõóåßùí êáé åíéó÷ýåôáé ôçí ðñïóðÜèåéá ðïõ êáôáâÜëåé ç êõâÝñíçóç

ÐÁÌÅ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÙÍ ÊÏÆÁÍÇÓ

íá êáôáóôïýí êÝíôñá Ýñåõíáò, ãíþóçò ðáéäåßáò áíïé÷ôÜ êáé ðñïóéôÜ óå üëïõò» õðïãñÜììéóå, áðåõèõíüìåíç óôïí ê.ÆÜ÷ï êáé ôïõò õðáëëÞëïõò. Ôáõôü÷ñïíá, ÷áñáêôÞñéóå ôï ìïõóåßï «÷þñï áíÜôáóçò êáé áéóéïäïîßáò ìÝóá óôç ãêñßæá ðñáãìáôéêüôçôá ðïõ ðñïâÜëëåôáé áðü ôçí ôçëåüñáóç». «Ôá ìïõóåßá äéáöõëÜóóïõí ôç ìíÞìç êáé áöçãïýíôáé éóôïñßåò. Ãíùñßæïíôáò ôï ðáñåëèüí ìðïñïýìå íá ÷ôßóïõìå ôï ìÝëëïí», áíÝöåñå ÷áñáêôçñéóôéêÜ. ÄÉÅÈÍÇÓ ÇÌÅÑÁ ÌÏÕÓÅÉÙÍ Ç 18ç ÌáÀïõ Ý÷åé êáèéåñùèåß ùò ÄéåèíÞ ÇìÝñá Ìïõóåßùí áðü ôï 1977, áðü ôï ÄéåèíÝò Óõìâïýëéï Ìíçìåßùí óôçí ðñïóðÜèåéá ôïõ íá áíáäåßîåé ôï ñüëï ôùí ìïõóåßùí óôç óýã÷ñïíç êïéíùíßá. ÊÜèå ÷ñüíï Ýíá åéäéêü èÝìá óõíäÝåôáé ìå ôá ìïõóåßá êáé ôïí ðïëéôéóìü, ðñïêåéìÝíïõ ôá ìïõóåßá íá ãßíïõí öïñåßò ðïëéôéóìéêþí áíôáëëáãþí ìå óêïðü ôçí áíÜðôõîç ôçò ìüñöùóçò, ôçí áìïéâáßá êáôáíüçóç êáé ôç óõíåñãáóßá ôùí ëáþí. Ôï 2011 ç ÄéåèíÞò ÇìÝñá Ìïõóåßùí Ý÷åé ùò èÝìá «Ìïõóåßá êáé ÌíÞìç».

ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇ ÓÕÓÐÅÉÑÙÓÇ ÊÁÈÇÃÇÔÙÍ

ÓõíáäÝëöéóóåò êáé óõíÜäåëöïé óôéò ðñüóöáôåò åêëïãÝò (10-5-2011) ãéá ôçí áíÜäåéîç áíôéðñïóþðùí, ãéá ôá óõíÝäñéá ôçò ÏËÌÅ êáé ôïõ Íïìáñ÷éáêïý ÔìÞìáôïò ÊïæÜíçò ôçò ÁÄÅÄÕ, ç óõíäéêáëéóôéêÞ ìáò êßíçóç, ç ÁãùíéóôéêÞ Óõóðåßñùóç Êáèçãçôþí ðïõ óôçñßæåôáé áðü ôï ÐÁÌÅ Åêðáéäåõôéêþí, óçìåßùóå óçìáíôéêÞ Üíïäï ôçò äýíáìÞò ôçò, åíþ ïé ðáñáôÜîåéò ôïõ êõâåñíçôéêïý óõíäéêáëéóìïý õðÝóôçóáí óçìáíôéêÝò áðþëåéåò (ìÜëéóôá ç ðáñÜôáîÞ ìáò Ý÷áóå ôçí äåýôåñç èÝóç êáé ôïí äåýôåñï áíôéðñüóùðï ãéá 8 øÞöïõò áðü ôçí ÐÁÓÊ) üðùò öáßíåôáé óôïõò ðßíáêåò:

Åõ÷áñéóôïýìå üëïõò ôïõò óõíáäÝëöïõò, éäéáßôåñá ôïõò íÝïõò, ðïõ õðåñøÞöéóáí ôçí ðáñÜôáîÞ ìáò. ÁõôÞ ôïõò ç åðéëïãÞ áðïôåëåß ãéá ìáò éäéáßôåñç ôéìÞ êáé åõèýíç ôüóï ãéá ôçí áëëáãÞ ôùí äõóìåíþí, ãéá ôïõò åñãáæüìåíïõò, óõó÷åôéóìþí óôá â/âÜèìéá êáé ã/âÜèìéá óõíäéêáëéóôéêÜ üñãáíá ìÝóá áðü ôçí åíßó÷õóç ôùí äõíÜìåùí ôïõ ÐÁÌÅ, üóï ãéá ôçí ïñãÜíùóç ôáîéêþí áãþíùí óôï ðñïóå-

÷Ýò äéÜóôçìá. Åðßóçò áéóèáíüìáóôå ôçí áíÜãêç íá åõ÷áñéóôÞóïõìå, áíåîáñôÞôùò øÞöïõ, üëïõò ôïõò óõíáäÝëöïõò ðïõ ìáò Üêïõóáí ìå åíäéáöÝñïí, Ýêñéíáí èåôéêÜ ôéò èÝóåéò, ôç óôÜóç, ôéò åêôéìÞóåéò êáé ôïí áãùíéóôéêü ìáò ñüëï. ¼óï ãéá ôïõò óõíÜäåëöïõò ðïõ ðñïôßìçóáí íá åêöñÜóïõí ìå ôçí áðï÷Þ ôïõò ôçí áãáíÜêôçóç, ôçí ïñãÞ êáé ôçí êáôáäßêç ôïõò óôéò êõâåñíçôéêÝò ðáñáôÜîåéò êáé óôéò óõìâéâáóìÝíåò óõíäéêáëéóôéêÝò çãåóßåò, ôïõò êáëïýìå íá ôï îáíáóêåöôïýí. Åõåëðéóôïýìå íá åßíáé ìáæß ìáò óôïõò ìåãÜëïõò áãþíåò ðïõ Ý÷ïõìå ìðñïóôÜ ìáò êáé óôéò óõëëïãéêÝò äéáäéêáóßåò ôïõ åêðáéäåõôéêïý êáé åñãáôéêïý êéíÞìáôïò. ¼ëá ôá ðáñáðÜíù ìáò áíáãêÜæïõí íá âÜëïõìå ôïí ðÞ÷ç øçëüôåñá, äéüôé áéóèáíüìáóôå ðéï âáñý ôï ÷ñÝïò áðÝíáíôß óáò. Åßìáóôå áéóéüäïîïé üôé ç óõíÜíôçóç óôçí êÜëðç èá óôáèåñïðïéçèåß, èá äéåõñõíèåß êáé èá ìåôïõóéùèåß óå åíåñãüôåñç óõììåôï÷Þ óôéò ÃåíéêÝò Óõíåëåýóåéò, óôïõò åêðáéäåõôéêïýò, åñãáôéêïýò êáé ëáúêïýò áãþíåò, óå ìéá ïõóéáóôéêÞ óõìðüñåõóç ìå ôï ÐÁÌÅ áíåîÜñôçôá ôùí ðïëéôéêþí ðåðïéèÞóåùí ôïõ êáèåíüò. Ç ÁÓÊ èá äþóåé ôïí êáëýôåñü ôçò åáõôü ãéá ôçí ïñãÜíùóç ôçò áíôåðßèåóçò ôùí åñãáæïìÝíùí åíÜíôéá óôï «ìáýñï ìðëïê» ðïõ Ý÷ïõí óõíèÝóåé êõâÝñíçóç, ÍÄ, êüììáôá ôïõ åõñùìïíüäñïìïõ, ÅÅ, ÄÍÔ, ÓÅÂ. Áõôü ôïí áãþíá ïé ðëåéïøçößåò óå ÃÓÅÅ- ÁÄÅÄÕ áëëÜ êáé óå ÏËÌÅ- ÄÏÅ ïýôå ìðïñïýí, ïýôå åßíáé äéáôåèåéìÝíåò íá ôïí äéåîÜãïõí ãéáôß Ý÷ïõí Üëëïôå áðñïêÜëõðôá Üëëïôå êåêáëõììÝíá óõíôá÷èåß óôï ðëåõñü áõôïý ôïõ «ìðëïê».

ÍÝá ìÝôñá 6 äéó. åõñþ êáé áðïëýóåéò óôï äçìüóéï ÌÝôñá ýøïõò 6 äéó. åõñþ èá åîáããåßëåé ôéò åðüìåíåò çìÝñåò ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí, áöïý äïèåß ðñþôá ôï «ðñÜóéíï öùò» ôïõ Õðïõñãéêïý Óõìâïõëßïõ, áíáêïßíùóå áðü ôï óõíÝäñéï ôïõ Economist o Ã.Ðáðáêùíóôáíôßíïõ. Ôá íÝá áõôÜ ìÝôñá èá Ýñèïõí óôçí ðñïóðÜèåéá ìåßùóçò ôïõ åëëåßììáôïò óôï 7,5% ôï ôÝëïò ôïõ 2011. ÄÁÐÁÍÅÓ - ÅÓÏÄÁ Ïé ðáñåìâÜóåéò èá áöïñïýí ôüóï ôç ìåßùóç ôùí äáðáíþí üóï êáé ôçí áýîçóç åóüäùí. «Äåí åßíáé åýêïëåò, áëëÜ èá åßíáé äßêáéåò êáé áðïôåëåóìáôéêÝò» åßðå ï ê. Ðáðáêùíóôáíôßíïõ êáé ôüíéóå üôé äåí èá õðÜñîïõí ïñéæüíôéåò ìåéþóåéò ìéóèþí êáé óõíôÜîåùí ïýôå áõîÞóåéò ôïõ ÖÐÁ. ÊËÅÉÓÔÁ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÁ Ï ê. Ðáðáêùíóôáíôßíïõ áíáöåñüìåíïò óôá êëåéóôÜ åðáããÝëìáôá êáé óôçí êñéôéêÞ ðïõ áóêïýí ïñéóìÝíïé üôé ôá åðáããÝëìáôá äåí Ý÷ïõí áíïßîåé óôçí ðñáãìáôéêüôçôá, ôüíéóå üôé ìå ôï óõãêåêñéìÝíï íïìïó÷Ýäéï áßñïíôáé üëïé ïé ðåñéïñéóìïß áðü 1çò Éïõëßïõ 2011 ÷ùñßò íá áðáéôïýíôáé õðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êáé ðñïåäñéêÜ äéáôÜãìáôá. ÄÇÌÏÓÉÏÉ ÕÐÁËËÇËÏÉ O õðïõñãüò îåêáèÜñéóå: «¼ôáí êëåßíåé Þ óõã÷ùíåýåôáé Ýíáò ïñãáíéóìüò ìðïñåß íá õðÜñîïõí êáé áðïëýóåéò». Åßðå áêüìá üôé ôá åðüìåíá 4 ÷ñüíéá ï áñéèìüò ôùí åñãáæïìÝíùí óôï Äçìüóéï èá ìåéùèåß êáôÜ 150.000 êáé ðñïáíÞããåéëå «ðÜãùìá» ðñïóëÞøåùí ìå åëÜ÷éóôåò

åîáéñÝóåéò. “ÐÏËËÁÐËÁÓÉÁÓÔÇÊÁÍ ÔÁ ÅÑÙÔÇÌÁÔÁ” «Åíá ÷ñüíï ìåôÜ ôçí Ýíáñîç ôçò ðïñåßáò ìáò, áíôß íá Ý÷ïõìå Ýíá îåêÜèáñï ðåäßï ìðñïóôÜ ìáò ôá åñùôÞìáôá Ý÷ïõí ðïëëáðëáóéáóôåß» äÞëùóå, ãéá íá óõíå÷ßóåé: «Êéíïýìáóôå óå Ýíá ñåõóôü êáé ðïëýðïëïêï äéåèíÝò ðåñéâÜëëïí, ðÜìå áíôßèåôá óôïí Üíåìï áëëÜ ìáãéêÝò ëýóåéò äåí õðÜñ÷ïõí». ÃÉÁ ÔÇ ÍÄ ÊáôÜ ôïí õðïõñãü, ôï ðïëéôéêü óýóôçìá óôï óýíïëï ôïõ óõíåéäçôïðïéåß ôç äõóêïëßá ôïõ åã÷åéñÞìáôïò, åíþ áíáêïßíùóå üôé ïñéóìÝíåò áðü ôéò ðñïôÜóåéò ôçò ÍÄ èá ìðïõí óôï Ìåóïðñüèåóìï. ÔÏ ÌÅÓÏÐÑÏÈÅÓÌÁ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ Åíôüò ôçò åâäïìÜäáò åîÜëëïõ áíáìÝíåôáé íá ïëïêëçñùèïýí óôçí êõâÝñíçóç ïé óõæçôÞóåéò êáé íá ïñéóôéêïðïéçèåß ôï Ìåóïðñüèåóìï Ðñüãñáììá, ôï ïðïßï èá ðåñÜóåé áðü ôï Õðïõñãéêü Óõìâïýëéï, ðéèáíüôáôá, ôçí åñ÷üìåíç ÄåõôÝñá Þ Ôñßôç. Óôéò åðüìåíåò çìÝñåò, äçëáäÞ ìåôÜ ôçí ðáñïõóßáóç ôïõ Ìåóïðñüèåóìïõ, ôïðïèåôïýíôáé ïé åðáöÝò ðïõ áíáìÝíåôáé íá Ý÷åé ï ðñùèõðïõñãüò Ãéþñãïò ÐáðáíäñÝïõ ìå ôïõò ðïëéôéêïýò áñ÷çãïýò, ìå èÝìá ôç óõíáßíåóç óôá ìÝôñá ãéá ôï åðüìåíï äéÜóôçìá. ×èåò ï êõâåñíçôéêüò åêðñüóùðïò Üöçóå áíïéêôü ôï åíäå÷üìåíï íá êáëÝóåé ï ðñùèõðïõñãüò ôïõò ðïëéôéêïýò áñ÷çãïýò êáé íá ôïõò åíçìåñþóåé ãéá ôï Ìåóïðñüèåóìï Ðñüãñáììá Óôáèåñüôçôáò.

Ìáò óðñþ÷íïõí óå ðñüùñåò åêëïãÝò; ÓõíÝ÷åéá áðü ôçí 1ç

ÌÜëéóôá äå ïõóéáóôéêÜ äåí äÝ÷èçêáí íá åíçìåñùèïýí ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç ôçò ÷þñáò áðü ôï óõíÜäåëöü ôïõò ¸ëëçíá Õðïõñãü êáé åíçìåñþèçêáí áðü ôïõò Ôñïúêáíïýò. ÌåãÜëç ðñïóâïëÞ. ¹ôáí óáí íá ôïýëåãáí: «Äåí óïõ Ý÷ïõìå åìðéóôïóýíç. Åóý ìðïñåß êáé íá ìáò ðáñïõóéÜóåéò áíáêñéâÞ óôïé÷åßá. Ïé äéêïß ìáò èá ìáò ðïõí ôçí áëÞèåéá þóôå íá êáôáëÞîïõìå óå óùóôÝò áðïöÜóåéò». ¼ðïõ äçë. ïé êçäåìüíåò ìáò äåí ôçñïýí ðëÝïí ïýôå ôá ðñïó÷Þìáôá êáé ìáò äåß÷íïõí ðåñßôñáíá üôé áõôïß åßíáé ôá áöåíôéêÜ êáé ãé’ áõôïýò ïé õðÜëëçëïé ôçò Ôñüúêáò Ý÷ïõí ìåãáëýôåñç áîéïðéóôßá áðü áõôÞ ôïõ åêðñïóþðïõ ôçò ÅëëçíéêÞò ÊõâÝñíçóçò õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí! Ï Ã. Ðáðáêùíóôáíôßíïõ, öÝñïíôáò ðñïöáíþò âáñÝùò ôçí ðñïóâïëÞ, áðï÷þñçóå ôçí åðïìÝíç ìÝñá áöÞíïíôáò óôç èÝóç ôïõ ôïí Ã. ÆáíéÜ, ðñüåäñï ôïõ Óõìâïõëßïõ ïéêïíïìéêþí Åìðåéñïãíùìüíùí. ÊÜðïéïé áíáëõôÝò õðïóôçñßæïõí üôé ï Õðïõñãüò Ýöõãå ãéá íá äéïñèþóåé óôçí ÁèÞíá ìå ôïõò óõíåñãÜôåò ôïõ, ôï Ìåóïðñüèåóìï Ðñüãñáììá ðïõ ïé óõíÜäåëöïß ôïõ ôï Ýêñéíáí áðáñÜäåêôï êáé ôïõ ôï åðÝóôñåøáí ðñïò äéüñèùóç. ¼ðùò êáé íÜ÷åé ç ðñïóâïëÞ äåäïìÝíç üóï êáé áðáñÜäåêôç. ÁëëÜ êé áõôÞ ôçí êáôáðßíåé ç êõâÝñíçóç ëüãù ôçò éäéáßôåñá äõóìåíïýò ïéêïíïìéêÞò êáôÜóôáóçò. ÐÝñáí áõôïý Æ.Ê. Ãéïýíêåñ êáé ¼ëé Ñåí äÞëùóáí, ãéá ðñþôç öïñÜ, üôé ôï åëëçíéêü ÷ñÝïò äåí åßíáé ðëÝïí äéá÷åéñßóéìï. Ï ê. Ãéïýíêåñ äÞëùóå ÷áñáêôçñéóôéêÜ: «ðÜñôå ìÝôñá, ìÝôñá, ìÝôñá êáé ìåôÜ óõæçôïýìå ãéá ôï ÷ñÝïò»! Ðñï÷þñçóáí äå êáé óå êÜôé ðéï åêâéáóôéêü (Üñá áðáñÜäåêôï). ÆÞôçóáí åêâéáóôéêÜ ðïëéôéêÞ óõíáßíåóç óôçí ÅëëÜäá! ÊáñáìðéíÜôç äçë. ðáñÝìâáóç óôá åóùôåñéêÜ ôçò ÷þñáò ìáò. Ï Ïëé Ñåí ìÜëéóôá, Ýãéíå åîïñãéóôéêÜ óáöÞò: «¼ëåò ïé ðïëéôéêÝò äõíÜìåéò ôçò ÅëëÜäáò ðñÝðåé íá óõíáéíÝóïõí óôïõò óôü÷ïõò êáé ôéò ðïëéôéêÝò ôïõ Ìíçìïíßïõ». ÅðéóÞìáíå ìÜëéóôá üôé ç óõíáßíåóç áðïôåëåß ðñïûðüèåóç ãéá íá ìáò äïèåß ç 15 åêáô. Åõñþ äüóç ôïõ äáíåßïõ ôçò Ôñüúêáò ôïí Éïýíéï! ÙìÞ ðáñÝìâáóç, åêâéáóìüò èá ìðïñïýóáìå íá ðïýìå. ÊÜôé óáí ðñïáíáããåëßá ðôþóçò ôçò êõâÝñíçóçò ÐáðáíäñÝïõ… Êé áõôü ãéáôß æÞôçóå óõíáßíåóç üôáí Ý÷åé ëÜâåé ãíþóç ôùí èÝóåùí ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò ÍÄ (ÆÜððåéï 2) üðùò êáé ôùí èÝóåùí ôùí Üëëùí ìéêñüôåñùí êïììÜôùí ðïõ äåß÷íïõí ðùò ç óõíáßíåóç, üðùò áõôüò ôçí ðåñéÝãñáøå, åßíáé áäýíáôç. Óôç óõíÝ÷åéá åßðå êáé ôï åîÞò: «Áöïý ç ðïëéôéêÞ óõíáßíåóç åðåôåý÷èç óôçí Ðïñôïãáëßá êáé ôçí Éñëáíäßá ãéáôß ü÷é êáé óôçí ÅëëÜäá;» Êáé óõìðëÞñùóå: «Äåí ðñüêåéôáé ãéá ðïëéôéêü ðáé÷íßäé áëëÜ ãéá åèíéêü ðåðñùìÝí Ï ê. Åðßôñïðïò Ïéêïíïìßáò îÝ÷áóå (Þ óêïðßìùò Ýêáíå ðùò îÝ÷áóå) üôé ç óõíáßíåóç åðåôåý÷èç áöïý Ýðåóáí, ïé êõâåñíÞóåéò êáé óôéò äýï ÷þñåò. Ðñþôá óôçí Éñëáíäßá üðïõ åêëÝ÷ôçêå áëëïý êüììáôïò êõâÝñíçóç êáé ìåôÜ óôçí Ðïñôïãáëßá, ðïõ âñßóêåôáé óå ðñïåêëïãéêÞ ðåñßïäï. Áðü ôéò ôåëåõôáßåò áõôÝò åîåëßîåéò ðñïêýðôïõí äýï óïâáñÜ æçôÞìáôá. Ôï ðñþôï óïâáñüôáôï: Ï åîåõôåëéóìüò ôçò ÷þñáò ìáò êáé üëùí çìþí, ðïõ óõíå÷ßæåôáé ìÞíåò ôþñá Ýöôáóå ðéá óôï «ìç ðáñÝêåé». Åýëïãá ôá åñùôÞìáôÜ: ãéáôß ç êõâÝñíçóç ðñþôá êáé ôá õðüëïéðá êüììáôá óôç óõíÝ÷åéá åðéôñÝðïõí áõôüí ôïí åîåõôåëéóìü; Ãéáôß äÝ÷ïíôáé íá ãßíïíôáé ïé óõíåôáßñïé êáé «ößëïé» ìáò êçäåìüíåò êáé áöåíôéêÜ ìáò; Áí äåí ìðïñïýí íá óõíåííïçèïýí óôï åóùôåñéêü ôïõò êáé ìåôáîý ôïõò ãéáôß äåí ðñïóöåýãïõí óôï ëáü, ï ïðïßïò åßíáé óßãïõñï üôé èá äþóåé ôçí êáëýôåñç ëýóç; Åîßóïõ óïâáñü êáé ôï äåýôåñï: Ãéáôß ïé áîéùìáôïý÷ïé ôùí Âñõîåëëþí Üëëáîáí îáöíéêÜ «ôñïðÜñéï»; ¹îåñáí áóöáëþò êáëÜ ðïõ ìáò ðÜåé ôï ìíçìüíéï êáé ðïéá ç ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç ôçò ÷þñáò. (¼ðùò åîÜëëïõ Þîåñáí ôá ðÜíôá êáé ðñéí ôï 2009). Ðþò åîçãåßôáé ç áðüôïìç áëëáãÞ óõìðåñéöïñÜò; Áõôü èá îåêáèáñéóôåß áóöáëþò áñãüôåñá. Áîßæåé ðÜíôùò íá óçìåéþóïõìå üôé üëá áõôÜ ãßíïíôáé óôá ðëáßóéá åíüò «÷ïíôñïý ðáé÷íéäéïý ãéá äõíáôïýò ðáßêôåò», Ðáãêüóìéïò Ïéêïíïìéêüò «ðüëåìïò», ðüëåìïò åõñþ - äïëáñßïõ, áðþôåñåò åðéäéþîåéò ôçò Ãåñìáíßáò êëð. Åðéóçìáßíïõìå åðßóçò üôé ìå ôá íÝá ìÝôñá õðïèçêåýïõìå õðÝñ ôùí äáíåéóôþí ìáò êÜèå íÝá áýîçóç ôïõ ÁÅÐ ôçò ÷þñáò ìáò (!) êáé üôé ïé ãåñìáíéêÝò ôñÜðåæåò êáôåß÷áí ìÝ÷ñé ðñïðÝñóé åëëçíéêÜ ïìüëïãá áîßáò 50 äéò åõñþ, óÞìåñá êáôÝ÷ïõí ìüëéò 9 äéò åõñþ. Ôá 41 äéò ôá ðïýëçóáí óôáäéáêÜ êáé äéáêñéôéêÜ. ÌÞðùò, åðïìÝíùò, äåí åßíáé êáé ôüóï ðåñßåñãï ôï ãåãïíüò üôé ïé ðñïáíáöåñèÝíôåò áîéùìáôïý÷ïé ôçò Å.Å. åíþ ìÝ÷ñé ðñüôéíïò Þôáí «êÜèåôá» áíôßèåôïé ìå êÜèå óõæÞôçóç ãéá áíáäéÜñèñùóç ôïõ óõíïëéêïý åëëçíéêïý ÷ñÝïõò ôþñá ìéëïýí ãéá «Þðéá áíáäéÜñèñùóç»; ÃÉÁÍÍÇÓ ÊÏÑÏÌÇËÇÓ

ÌåôÜèåóç ôïõ ÷ñüíïõ äéáêïðÞò ôçò êõêëïöïñßáò ï÷çìÜôùí ËÏÃÙ ×ÁÑÁÎÇÓ ÏÄÏÕ ÐÔÏËÅÌÁÚÄÁÓ – ÄÕÔÉÊÇÓ ÅÏÑÄÁÉÁÓ

Á

ðü ôçí ÐåñéöåñåéáêÞ Åíüôçôá ÊïæÜíçò áíáêïéíþíåôáé üôé ãéá ôçí ïìáëÞ äéåîáãùãÞ ôùí Ðáíåëëçíßùí ÅîåôÜóåùí 2011 ìåôáôßèåôáé ï ÷ñüíïò Ýíáñîçò ôùí åñãáóéþí ÷Üñáîçò ôçò ïäïý ÐôïëåìáÀäáò – ÄõôéêÞò Åïñäáßáò êáé ôçò óýíäåóÞò ôçò ìå ôïí êÜèåôï Üîïíá ÊïæÜíçò – Öëþñéíáò.

Ç äéáêïðÞ ôçò êõêëïöïñßáò óôï åðáñ÷éáêü äßêôõï, áðü ôç íüôéá åßóïäï Ìçëï÷ùñßïõ (Øõãåßá Ôñéáíôáöõëëßäç) Ýùò ôïí ïéêéóìü Åìðïñßïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß áðü 15 Éïõíßïõ ìÝ÷ñé 15 Áõãïýóôïõ 2011. Ç êõêëïöïñßá ôùí ï÷çìÜôùí èá ãßíåôáé ìÝóù ôçò äéáäñïìÞò : á) Ìçëï÷þñé – Öïýöáò - äéáóôáýñùóç Âáñõêïý – Äñïóåñü - ÐôïëåìáÀäá, â) Åìðüñéï – ÁíáññÜ÷ç – Êñõüâñõóç – ¢ñäáóóá – ÐôïëåìáÀäá üðùò öáßíåôáé óôïí åðéóõíáðôüìåíï ÷Üñôç. Ç óýíäåóç ÊáóôïñéÜò – ÐôïëåìáÀäáò èá ãßíåôáé ìÝóù Äñïóåñïý.


ÈÁÑÑÏÓ

$

KOZANH

«Ç ðáñáìïíÞ ÷Üèçêå óôçí Ýäñá ìáò»

ÅðéìÝëåéá Ãéþñãïò Êáôóßêáò email: “vigelk5koz@yahoo.gr”

Ðéêñü õðïâéâáóìü ãíþñéóå ç ÊïæÜíç, åðéóôñÝöïíôáò óôç Ä' ÅèíéêÞ ýóôåñá áðü äýï ÷ñüíéá ðáñáìïíÞò óôç Football League 2. ÐïëëÜ Þôáí ôá ðáé÷íßäéá óôç äéÜñêåéá ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò óôá ïðïßá ôï íåáíéêü óõãêñüôçìá ôïõ Âáóßëç Ðáðáäüðïõëïõ Ýäåéîå ôç äõíáìéêÞ ôïõ. ÁñêåôÝò Þôáí ïé ðåñéðôþóåéò ðïõ ìå ôá áðïôåëÝóìáôá êáé ôçí áðüäïóÞ ôïõò ïé ðáßêôåò ôçò ÊïæÜíçò êÝñäéóáí ôá óõã÷áñçôÞñéá ôùí áíôéðÜëùí, åðéâåâáéþíïíôáò üôé ìðïñïýóáí íá ìåßíïõí óôçí êáôçãïñßá. Ùóôüóï, óå Ýíá ðñùôÜèëçìá üðïõ ðïëëÜ êñßèçêáí óôéò ëåðôïìÝñåéåò, ç ÊïæÜíç ôåëéêÜ äåí ôá êáôÜöåñå. Áêüìá êáé óôï ôåëåõôáßï ìáôò. ÐÜíôùò, ìå ôçí ÅðáíïìÞ, Ýóôù êé áí ç ÊïæÜíç åß÷å Þäç õðïâéâáóèåß êáé äåí åß÷å åëðßäá, Ýðáéîå ãéá ôçí Éóôïñßá êáé ôçí áîéïðñÝðåéÜ ôçò êé áíáäåß÷èçêå éóüðáëç 2-2 ìå ôçí ðñùôáèëÞôñéá. Ï ðñïðïíçôÞò ôùí «åñõèñïëåýêùí», Âáóßëçò Ðáðáäüðïõëïò, ó÷ïëéÜæåé: «¸ãéíå Ýíá áñêåôÜ êáëü ðáé÷íßäé, åìåßò ðáßîáìå åëåýèåñá, ÷ùñßò ðëÝïí Üã÷ïò êáé ðÞãáìå êáëÜ. Óõã÷áñçôÞñéá óôçí ÅðáíïìÞ ãéá ôçí Üíïäï, ðéóôåýù Þôáí áðü ôéò ðéï óôáèåñÝò ïìÜäåò óôï ðñùôÜèëçìá, ìå êáëïýò ðáßêôåò êáé äéêáéïýíôáí ôçí Üíïäï».

«Äéêü ìáò ôï öôáßîéìï»

Ôé Ýöôáéîå êáé õðïâéâÜóôçêå ç ÊïæÜíç; Ï Ýìðåéñïò ðñïðïíçôÞò áíôéìåôùðßæåé ñåáëéóôéêÜ ôçí êáôÜóôáóç: «Ðéóôåýù üôé åíþ äüèçêå ç åõêáéñßá óôçí ÊïæÜíç óôéò áñ÷Ýò ôïõ äåýôåñïõ ãýñïõ ìå 2-3 íßêåò áêüìá íá åß÷å åîáóöáëßóåé áðüëõôá ôçí ðáñáìïíÞ ôçò, äåí ôï êÜíáìå. Åíþ ç ïìÜäá åß÷å áíåâåß óôçí 6ç èÝóç ôçò âáèìïëïãßáò, äåí äþóáìå ôçí áðáéôïýìåíç óçìáóßá, áêïëïýèçóáí äÝêá ðáé÷íßäéá ÷ùñßò íßêç êáé áðïäåß÷èçêå üôé äåí êáôáöÝñáìå íá áíôéìåôùðßóïõìå ôéò óõíå÷üìåíåò Þôôåò. Óôï ôÝëïò ðñïóðáèÞóáìå ìå åðéôõ÷ßåò, üìùò Þôáí áñãÜ. Ôï öôáßîéìï åßíáé äéêü ìáò - êáé åííïþ üëïõò, ðñïðïíçôÝò, ðáßêôåò êáé äéïßêçóç. Åßíáé êñßìá ðïõ Ýðåóå ç ïìÜäá, ç ðáñáìïíÞ ÷Üèçêå óôçí Ýäñá ìáò. Ç æùÞ äåí óôáìáôÜ åäþ, ðÜíôá õðÜñ÷ïõí ëýóåéò ãéá ôï ìÝëëïí, åîáñôÜôáé ôé áêñéâþò èÝëåéò íá êÜíåéò».

«Äåí Þñèå ï êüóìïò»

Óå ó÷üëéï ðùò ç ÊïæÜíç äåí åß÷å ôç óôÞñéîç ôùí öéëÜèëùí ôçò, ï Âáóßëçò Ðáðáäüðïõëïò áðÜíôçóå: «Áí êáé ôüóï ìåãÜëç ðüëç, ïé ößëáèëïé äåí Ýñ÷ïíôáí óôï ãÞðåäï. Ôé íá ëÝìå, åäþ åß÷áìå öèÜóåé óôçí 6ç èÝóç ôçò âáèìïëïãßáò êáé êüâáìå ëéãüôåñá åéóéôÞñéá áðü ðñéí».

Ä´ ÅèíéêÞ

ÐÝìðôç 19 Ìáúïõ 2011

Ôï ôñßôï çìß÷ñïíï

Âáôåñü «Öýãáìå ÷ùñßò áðþëåéåò» Ãéá ôçí åðéêñÜôçóç åðß ôïõ ¢ñç Ëüöùí, ìßëçóå ï ôå÷íéêüò ôïõ Åèíéêïý Âáôåñïý, ÃéÜííçò ÃåùñãéÜäçò. ×áñáêôçñéóôéêÜ ôá üóá åßðå : «Ðáßîáìå óå Ýíá áäéÜöïñï ìáôò áðÝíáíôé óå Ýíá áíôßðáëï ðïõ áãùíßóôçêå ìå ðïëëÞ äýíáìç. ÓõíáíôÞóáìå å÷èñéêÞ áíôéìåôþðéóç, áëëÜ ôÝëïò êáëü, üëá êáëÜ. Áöïý öýãáìå áðü ôï ãÞðåäï óùìáôéêÜ áêÝñáéïé, åßìáóôå ôõ÷åñïß. Áðü åêåß êáé ðÝñá, èÝëù íá äþóù óõã÷áñçôÞñéá óôïí äéáéôçôÞ ðïõ õðü áíôßîïåò óõíèÞêåò Þôáí ðïëý êáëüò. ÔÝôïéïé äéáéôçôÝò ïìïñöáßíïõí ôï ðïäüóöáéñï», êáôÝëçîå ï ÃåùñãéÜäçò.

ÊÜóôùñ «Åßìáóôå éêáíïðïéçìÝíïé»

Ãéá ôç öåôéíÞ ðïñåßá ôïõ ÊÜóôïñá ìßëçóå ï áíôéðñüåäñïò ôïõ óõëëüãïõ, Äáìéáíüò ÄÝëéïò. ÓõãêåêñéìÝíá ôá üóá åßðå: «Åðéêñáôåß éêáíïðïßçóç ãéá ôçí ïìÜäá, áí êáé Ýôóé üðùò Þñèáí ôá ðñÜãìáôá ôï íá äéåêäéêïýìå ôçí ðáñáìïíÞ äåí Þôáí êáé üôé êáëýôåñï, êáèþò ï áñ÷éêüò óôü÷ïò Þôáí ç ðñþôç åîÜäá. ÊáôáëÞîáìå ôåëéêÜ üãäïïé, äåí Þìáóôáí ðïëý ìáêñéÜ áðü ôï óôü÷ï, áëëÜ äåí ðåñßìåíå êáíåßò ìáò íá öôÜóïõìå íá ðáßæïõìå ôçí ðáñáìïíÞ óôçí ôåëåõôáßá áãùíéóôéêÞ. Ðáñüëá áõôÜ üðùò åßðá, íéþèïõìå éêáíïðïßçóç óáí äéïßêçóç, êáèþò üëïé ìáò ðñïóðáèÞóáìå êáé ëýóáìå ôá ðñïâëÞìáôá ôùí ðïäïóöáéñéóôþí, ïðüôå ôÝëïò êáëü, üëá êáëÜ», Þôáí ôá ëüãéá ôïõ ÄÝëéïõ.

ÁëåîÜíäñåéá Áðï÷ùñåß ï Ôåñæßäçò

Ðáñåëèüí áíáìÝíåôáé íá áðïôåëÝóåé áðü ôçí ïìÜäá ôçò ÁëåîÜíäñåéáò ï ôå÷íéêüò ôïõ óõëëüãïõ, ×ñÞóôïò Ôåñæßäçò. Ï Ôåñæßäçò ôüíéóå ìéëþíôáò óôï Onsports üôé åÜí óõíå÷éóôïýí ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ õðÜñ÷ïõí óôï óýëëïãï ôüôå êáôÜ 99,9% èá áðï÷ùñÞóåé. ÓõãêåêñéìÝíá ôá üóá åßðå: «Ôåëåéþóáìå ôéò áãùíéóôéêÝò õðï÷ñåþóåéò ìáò êáé èá Ý÷ïõìå ìéá óõãêÝíôñùóç ôçí Ôñßôç (17/5) ðïõ åßíáé êáé ôåëåõôáßá ìáò.

Äõóôõ÷þò ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ Ý÷ïõìå äåí ìáò åðéôñÝðïõí íá óõíå÷ßóïõìå ôéò ðñïðïíÞóåéò. Áðü åêåß êáé ðÝñá, èÝëù íá ðù üôé åõ÷áñéóôþ ôïõò ðïäïóöáéñéóôÝò ôçò ïìÜäáò ãéá ôçí ðïëý êáëÞ ðïñåßá ðïõ ðñáãìáôïðïßçóáí íá ôïõò åõ÷çèþ ôá êáëýôåñá ãéá ôç íÝá óåæüí üðùò êáé ôç äéïßêçóç ðïõ ìïõ Ýäùóå ôç äõíáôüôçôá íá äïõëÝøù óôç Ē ÅèíéêÞ. ÈÝëù íá åõ÷çèþ óôçí ïìÜäá ôçò ÁëåîÜíäñåéáò íá óõíå÷ßóåé íá õðÜñ÷åé êáé ôïõ ÷ñüíïõ êáé íá ìðïñÝóåé íá ðåôý÷åé ôïõò óôü÷ïõò ôçò. ÔÝëïò èÝëù íá åõ÷áñéóôÞóù êáé ôïí êüóìï ðïõ ìáò âïÞèçóå ðïëý. Äõóôõ÷þò áí äåí áëëÜîïõí ôá ðñÜãìáôá êáé åííïþ ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ õðÜñ÷ïõí, êáôÜ 99,9% èá áðï÷ùñÞóù áðü ôçí ïìÜäá», êáôÝëçîå ï Ôåñæßäçò.

Âáôáíéáêüò «¹ìáóôáí ïé êáëýôåñïé»

Ãéá ôç íßêç åðß ôçò ÍÜïõóáò êáé ôç ãåíéêüôåñç ðïñåßá ôïõ Âáôáíéáêïý, ìßëçóå ï ôå÷íéêüò ôçò ïìÜäáò ôçò Êáôåñßíçò, ÔÜóïò Éùáííßäçò. Ï Éùáííßäçò áíáöÝñèçêå áêüìç êáé óôéò äçëþóåéò ôùí áíèñþðùí ôçò ÍÜïõóáò, óôï ôÝëïò ôçò öåôéíÞò óåæüí. ÓõãêåêñéìÝíá: «Áðïäåßîáìå ãéá ìéá áêüìç öïñÜ üôé åßìáóôå ç êáëýôåñç ïìÜäá ôïõ ïìßëïõ. ¹ìáóôáí êáëýôåñïé êáé êåñäßóáìå Üíåôá ìå 2-0 ôç ÍÜïõóá. Áðü åêåß êáé ðÝñá, èÝëù íá ôïíßóù üôé åìåßò ïé ðñïðïíçôÝò èá ðñÝðåé íá Ý÷ïõìå óïâáñüôçôá êáé íá ìçí âãáßíïõìå üëç ôç ÷ñïíéÜ êáé íá âïìâáñäßæïõìå ìå äéÜöïñåò åñéóôéêÝò êáé åéñùíéêÝò äçëþóåéò óôá ÌÌÅ ôïõò áíôéðÜëïõò ìáò. ¼ëç ôç óåæüí ïé ðáñÜãïíôåò ôçò ÍÜïõóáò ìéëïýóáí óõíå÷þò ãéá ôï Âáôáíéáêü. Åìåßò äåí áó÷ïëçèÞêáìå êáé äåí áðáíôÞóáìå. Äåí áðáíôÜìå ëïéðüí ïýôå ôþñá ðïõ öÜíçêå ãéá áêüìç ìéá öïñÜ üôé åßìáóôå ç êáëýôåñç ïìÜäá. ÔÝëïò, èÝëù íá äþóù óõã÷áñçôÞñéá óôïõò ðáßêôåò êáé ôç äéïßêçóç ãéáôß Þôáí Üîéïé üëç ôç ÷ñïíéÜ êáé ôïõò áîßæåé áõôü ôï ðñùôÜèëçìá», Þôáí ôá ëüãéá ôïõ Éùáííßäç.

Óõíå÷ßæåé ìå öéëéêÜ êáé ÷áëáñÝò ðñïðïíÞóåéò o Ìáêåäïíéêüò

Ôï ðñùôÜèëçìá ôçò ÅÐÓ ÊïæÜíçò ìðïñåß íá ôåëåßùóå , ðëçí üìùò ç ðñüùñç ëÞîç ôïõ êáèéóôÜ áðáãïñåõôéêü êáé ôï ôÝëïò ôùí õðï÷ñåþóåùí ôïõ Ìáêåäïíéêïý ÊïæÜíçò . Ïé ðñïðïíÞóåéò ìå ôïí ê . Ðáðáêþóôá èá óõíå÷éóôïýí ãéá áêüìç åíÜìéóç ðåñßðïõ ìÞíá (ùò ôï ôÝëïò Éïõíßïõ), åíþ ðñïãñáììáôßóôçêå óåéñÜ öéëéêþí ðïõ èá ÷ñçóéìåýóïõí ãéá ôçí "áêôéíïãñÜöçóç" êáé ôçí áãùíéóôéêÞ êáôÜóôáóç ôùí íÝùí ðïäïóöáéñéóôþí ðïõ áíÝâçêáí áðü ôçí ÊïæÜíç 2004 åí üøåé ôçò íÝáò ðåñéüäïõ. Ôï öéëéêü ìå ôçí Á.Å. Åëßìåéáò Þôáí ìéá êáëÞ åõêáéñßá ãéá ôïí ê. Ðáðáêþóôá áëëÜ êáé ôï ê. ÌáõñïäÞìï íá äéáðéóôþóïõí üëá áõôÜ ðïõ áíáöÝñáìå ðéï ðÜíù. Êáé ïé äýï ïìÜäåò óôç íÝá óåæüí üðùò üëá äåß÷íïõí èá ðáñïõóéáóôïýí áñêåôÜ áíáíåùìÝíåò êáé ìå áñêåôÝò áëëáãÝò óôá ñüóôåñ ôïõò.

Ôï ðáé÷íßäé ðïõ äéåîÞ÷èç óôï ãÞðåäï ôïõ Êñüêïõ Ýãéíå êÜôù áðü óõíå÷Þ âñï÷Þ, ôåëåßùóå éóüðáëï 2-2 êáé äåí åìðüäéóå ôïõò ðïäïóöáéñéóôÝò íá ðáßîïõí êáëü ðïäüóöáéñï ÷ùñßò âáèìïëïãéêü Üã÷ïò êáé óêïðéìüôçôåò.

ÖÜóåéò êáé ãêïë

Óôï 5´ùñáßá åêôÝëåóç öÜïõë ôïõ ÌðÝìðç áíïßãåé ôï óêïñ 0-1 Óôï 10´êüñíåñ ôïõ Ôæïýôæá , êïíôéíü ðëáóÝ ôïõ Ëáìðßñç 0-2 Óôï 13´óÝíôñá ôïõ ÄéâéêÝëç , óïõô ìÝóá áðï ôçí ðåñéï÷Þ ôïõ Êïêêþíá ,Üïõô Óôï 15´Ýíá - äýï ÌðÝìðç , ÓáêáëÞ , óïõô ôïõ ôåëåõôáßïõ áðïêñïýåé ï Êïêêéíßäçò. Óôï 25´ ìå áôïìéêÞ ðñïóðÜèåéá ï Ôóßããáíáò , èá ìåéþóåé óå 1-2 Óôï 34´Ï Êáôóßêáò èá âãÜëåé ôïí Óôáöõëßäç óå

èÝóç âïëÞò , äéáãþíéï óïõô , áðïêñïýåé ï Êïêêéíßäçò. Óôï 38´êüñíåñ ôïõ Äåëüðïõëïõ, êåöáëéÜ ôïõ ÃéáðñÜêá 2-2 Óôï 53´óïõô Êáôóßêá Ë. ìðëïêÜñåé ï Êïêêéíßäçò Óôï 65´óïõô ÓáêáëÞ áðïêñïýåé ðÜëé ï Êïêêéíßäçò Óôï 68 óÝíôñá ÓáêáëÞ ðëáóÝ Æõãïýñá äéþ÷íåé ï ôåñìáôïöýëáêáò óå êüñíåñ. Óôï 71´äéáãþíéï êïíôéíü óïõô ôïõ ÐáðáíéêïëÜïõ äéþ÷íåé äýóêïëá ï Áñ÷ïíôüðïõëïò. Óôï 80´ìðáëéÜ ôïõ Êáôóßêá , âãÜæåé ôåô á ôåô ôïí ÓáêáëÞ ðïõ ðëáóÜñåé ãéá íá äéþîåé ìå ôá ðüäéá ï Êïêêéíßäçò. Óôï 81´ÐáðáíéêïëÜïõ ðëáóÝ áðü êïíôÜ äéþ÷íåé ï Áñ÷ïíôüðïõëïò Óôï 83´ óïõô áðü êïíôÜ ôïõ ÓêïõôÝëá áðïêñïýåé åíóôéêôùäþò ï Áñ÷ïíôüðïõëïò Óôï 85´óïõô Êïõôæéáêïõôæßäç óôï êÜèåôï äïêÜñé. Óôï 88´ óïõô ôïõ ÓéäÝñç óå åôïéìüôçôá ï Áñ÷ïíôüðïõëïò ìðëïêÜñåé. ÁÅ Åëßìåéáò (ÌáõñïäÞìïò): Êïêêéíßäçò, Êáëýâáò, Êïêêþíáò, ÓéäÝñçò, ÃéáðñÜêáò, ÖôÜêáò, Äåëüðïõëïò, ÄéâéêÝëçò, Ôóßããáíáò, ÔæÝëëïò, ÌáíéÜêáò. (Æåëåíßôóáò, ×áôåëÜñé, ÐáðáíéêïëÜïõ, Ðáðáâñáìßäçò,

«Åðéäçìßá» ìå ðëáóôÜ ðéóôïðïéçôéêÜ êáé óôçí F.L.2!

¢ëëåò äýï ïìÜäåò ôçò Football League 2 ýðïðôåò ãéá ðëáóôÜ óôïé÷åßá (áóöáëéóôéêÞ åíçìåñüôçôá). Ç ÅÐÏ Ý÷åé êÜíåé Ýñåõíá êáé èá ôéò êáëÝóåé óå áðïëïãßá. Óýìöùíá ìå ôçí Sportday, Üëëåò äýï ïìÜäåò èá âñåèïýí óýíôïìá êáôçãïñïýìåíåò áðü ôçí ÅÐÏ ãéá ðñïóêüìéóç ðëáóôþí óôïé÷åßùí, åíþ ç ïìïóðïíäßá Ý÷åé åðéêïéíùíÞóåé áðåõèåßáò ìå ôá ÉÊÁ ôùí ÐÁÅ êáé Ý÷åé ðÜñåé ôéò áðáñáßôçôåò âåâáéþóåéò ãéá íá êñßíåé áí ðñüêåéôáé ãéá ãíÞóéá Þ ü÷é óôïé÷åßá ðïõ ðñïóêïìßóôçêáí ãéá ðÜñïõí ôçí Üäåéá óõììåôï÷Þò ôïõò óôï åðüìåíï ðñùôÜèëçìá. ÓçìáíôéêÜ óôïé÷åßá ðïõ Ý÷ïõí âãåé óôçí åðéöÜíåéá äåß÷íïõí üôé èá ðñïêýøïõí êáôçãïñßåò êáé ãéá äýï ïìÜäåò ôïõ ðñþôïõ ïìßëïõ ôçò Football League 2, åíþ ï ÓïöïêëÞò ÐéëÜâéïò áíáìÝíåôáé ðïëý óýíôïìá (óôéò åðüìåíåò çìÝñåò) íá äçìïóéïðïéÞóåé ôá ïíüìáôá ôùí ïìÜäùí, ïé ïðïßåò åßíáé ðïëý ðéèáíü íá åßíáé ðåñéóóüôåñåò áðü ôÝóóåñéò. Áíáðüöåõêôï ëïéðüí íá âãïõí üëá… óôç öüñá, áöïý åêôüò ôçò ÅÐÏ ôç äéáöÜíåéá åðéæçôïýí äéáêáþò êáé ïé õðüëïéðåò ïìÜäåò ôçò êáôçãïñßáò ðïõ Ý÷ïõí ðñïöáíþò Ýííïìï óõìöÝñïí.

EÐÓ Ãñåâåíþí

Áõëáßá ìå âñï÷Þ áðü ãêïë Ç áõëáßá ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò óôçí Á´ êáôçãïñßá åðåöýëáóóå âñï÷Þ áðü ãêïë êáé áñêåôÜ êáëÜ ðáé÷íßäéá, ìå ôéò ïìÜäåò íá áãùíßæïíôáé åëåýèåñá, áöïý üëá åß÷áí êñéèåß óå êïñõöÞ êáé âÜóç.

Á´ ÊÁÔÇÃÏÑÉÁ 26ç ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇ Êôçíïôñïö. ÁóôÝñáò- ¢é Ãéþñãçò 3-2 Êïõôæéáêïõôæßäçò, ÓêïõôÝëáò) Ìáêåäïíéêüò ÊïæÜíçò (Ðáðáêþóôáò): Áñ÷ïíôüðïõëïò, Áíôùíüðïõëïò, ÐÜôóéïò, ÊáëçìÝñçò, ÅõèõìéÜäçò, Ôæïýôæáò, ÌðÝìðçò, Êáôóßêáò Ë., Óôáöõëßäçò, ÓáêáëÞò, Ëáìðßñçò. (Æõãïýñáò, Êáôóßêáò Ã.) ÄéáéôçôÞò: Êïåìôæßäçò Âïçèïß: ÃåùñãéÜäçò, Êùôïýëáò

Êáñðåñü- ÃñåâåíÜ ÁåñÜôá

4-3

Íåï÷þñé- Êáìâïõíéáêüò

2-6

ÁìõãäáëéÜ- ÌçëéÜ

0-3

Êéâùôüò- ÊïêêéíéÜ/Ðïëýäåíäñï

4-4

ÐïíôéíÞ-Âáôüëáêêïò

2-4

ÄÞìçôñá- ÉôÝá

2-6

ÂÁÈÌÏËÏÃÉÁ 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14.

ÃñåâåíÜ ÁåñÜôá ÉôÝá Êéâùôüò Êôçíïôñïöéêüò ÁóôÝñáò ¢é Ãéþñãçò ¢ñçò ÌçëéÜò Êáìâïõíéáêüò ÄåóêÜôçò ÊïêêéíéÜ/Ðïëýäåíäñï ÐïíôéíÞ ÁÅ Ðïíôßùí ÂáôïëÜêêïõ Êáñðåñü ÁìõãäáëéÜ ÄÞìçôñá Íåï÷þñé 7

60 53 51 50 43 41 35 31 30 29 28 22 18

* OÊáìâïõíéáêüò ôéìùñÞèçêå ìå -10 âáèìïýò öÝôïò êáé èá Ý÷åé -5â. óôï íÝï ðñùôÜèëçìá * Ôá ÃñåâåíÜ ÁåñÜôá áíÝñ÷ïíôáé óôç Ä´ åèíéêÞ. ÕðïâéâÜóôçêáí óôç ´ êáôçãïñßá ÄÞìçôñá êáé Íåï÷þñé

Áíáêïßíùóç ÁÅ Åëßìåéáò

Ï ôõ÷åñüò áñéèìüò ðïõ êåñäßæåé ôá 1000 Å, óôçí êëÞñùóç ðïõ Ýãéíå ôçò Ôñßôç 17/05/2011, (êÝñäéóáí ïé ôÝóóåñéò ôåëåõôáßïé áñéèìïß ôïõ ëáúêïý ëá÷åßïõ) åßíáé ôï 7085. Ï ôõ÷åñüò íá åðéêïéíùíÞóåé ìå ôïí ðñüåäñï ôçò ïìÜäáò Êþóôá Ðáðáäüðïõëï óôï ôçë. 6945154224.

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ ÁÐÏËËÙÍ ÁÊÑÉÍÇÓ Óôéò 22 ÌáÀïõ çìÝñá ÊõñéáêÞ áðü ôéò 11:00 Ýùò ôéò 15:00 èá ðñáãìáôïðïéçèïýí ïé åêëïãÝò ãéá ôçí áíÜäåéîç íÝïõ ÄÓ ôçò ïìÜäáò ôïõ Áðüëëùíá. Ïé åêëïãÝò èá ãßíïõí óôçí êïéíüôçôá ÁêñéíÞò üðïéïò èÝëåé ìðïñåß íá øçöÞóåé ….

Óôï áñ÷åßï ç õðüèåóç ôçò ÐÁÅ Éùíéêüò!

ÊáôÜ ôçí ôåëåõôáßá ôçò óõíåäñßáóç, ôï Äéáéôçôéêü ÄéêáóôÞñéï ÅöÝóåùí ôçò ÅëëçíéêÞò ÐïäïóöáéñéêÞò Ïìïóðïíäßáò Ýëáâå, ìåôáîý Üëëùí, ôéò åîÞò áðïöÜóåéò:

1.Ìå ôçí õð´ áñéèì. 25/2011 áðüöáóÞ ôçò áðïäÝ÷åôáé ôçí äéá ôïõ ðëçñåîïõóßïõ ôçò äéêçãüñïõ ðáñáßôçóç áðü ôï äéêüãñáöï ôçò ÐÁÅ Éùíéêüò ÁÏ êáôÜ ôçò õð´ áñéèì. 662/2011 áðüöáóçò ÅÉÌ/ÅÐÏ. Êáôüðéí áõôïý ç õðüèåóç ôßèåôáé óôï áñ÷åßï.

ÐïéíÝò ãéá Êáñäßôóá êáé Ôñßêáëá

ÍÝï ìðåëÜ âñÞêå ç ÁíáãÝííçóç Êáñäßôóáò áðü ôïí Êïõôóüðïõëï êáé ôá Ôñßêáëá áðü ôïí ÉáêùâÜêç. ÁíáëõôéêÜ êáôÜ ôçí ôåëåõôáßá ôïõ óõíåäñßáóç, ôï Ôáêôéêü Äéáéôçôéêü ÄéêáóôÞñéï ôçò ÅëëçíéêÞò ÐïäïóöáéñéêÞò Ïìïóðïíäßáò Ýëáâå ôéò åîÞò áðïöÜóåéò:

1. Áðïññßðôåé ôç ìå áñ. ðñùô. ôçò Å.Ð.Ï. 24728/23-8-2010 áßôçóç ôïõ áéôïýíôïò áèëçôéêïý óùìáôåßïõ ìå ôçí åðùíõìßá «ÁÊÁÄÇÌÉÁ ÐÏÄÏÓÖÁÉÑÏÕ ËÁÌÉÁÓ» êáôÜ ôïõ ÔìÞìáôïò ÁìåéâïìÝíùí Ðïäïóöáéñéóôþí (Ô.Á.Ð.) ìå ôçí

åðùíõìßá «Á.Ó. ÖÙÊÉÊÏÓ Ô.Á.Ð.». ÄéáôÜóóåé ôçí åðß ôç áðïäåßîåé åðéóôñïöÞ ôçò ó÷åôéêÞò äéêïãñáößáò óôç íïìéêÞ õðçñåóßá ôçò ÅëëçíéêÞò ÐïäïóöáéñéêÞò Ïìïóðïíäßáò, ðñïò ãíþóç ôçò êáé ãéá ôéò Ýííïìåò óõíÝðåéåò, ðñïêåéìÝíïõ íá áóêçèïýí ðáñ’ áõôÞò ôá íüìéìá ïéêïíïìéêÜ äéêáéþìáôÜ ôçò óå âÜñïò ôïõ êáè’ ïõ ÔÁÐ. 2. ÄÝ÷åôáé ôõðéêÜ êáé ïõóéáóôéêÜ êáè’ ïëïêëçñßáí ôçí áðü 01/03/2011 ìå áñéèìü ðñùô. ÅÐÏ 7.804/02-03-2011 áßôçóç ôïõ åðáããåëìáôßá ðïäïóöáéñéóôÞ ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÊÏÕÔÓÏÐÏÕËÏÕ êáôÜ ôçò êáè’ çò ÐÁÅ ìå ôçí åðùíõìßá «ÁÍÁÃÅÍÍÇÓÇ ÊÁÑÄÉÔÓÁÓ 1904». ÅðéâÜëåé êáé Åíåñãïðïéåß ôéò åðéâëçèåßóåò äõíÜìåé ôçò õð’ áñßèì. 37/2011 Áðüöáóçò ôïõ ðáñüíôïò Äéêáóôçñßïõ ðïéíÝò åéò âÜñïò ôçò êáè’ çò ÐÁÅ. Åéäéêüôåñá, åðéâÜëëåé êáé åíåñãïðïéåß óå âÜñïò ôçò êáè’ çò ÐÁÅ ìå ôçí åðùíõìßá «ÁÍÁÃÅÍÍÇÓÇ ÊÁÑÄÉÔÓÁÓ 1904».: (á) ôçí êáô’ Üñèñï 24§7(ã) ôïõ Êáíïíéóìïý Éäéüôçôáò êáé Ìåôåããñáöþí Ðïäïóöáéñéóôþí ôçò ÅëëçíéêÞò ÐïäïóöáéñéêÞò Ïìïóðïíäßáò ðïéíÞ ôçò áöáßñåóçò äýï (2) âáèìþí êáé (â) ôçí êáô’ Üñèñï 24§8 ôïõ ßäéïõ Êáíïíéóìïý ðïéíÞ ôçò êáôáêýñùóçò áãþíá õðÝñ áíôéðÜëïõ êáé ãéá üëïõò ôïõò

áãþíåò ôïõ áíôßóôïé÷ïõ åëëçíéêïý ÐñùôáèëÞìáôïò, óôïõò ïðïßïõò èá óõììåôÝ÷åé ç êáè’ çò ÐÁÅ áðü ôç äçìïóßåõóç ôçò ðáñïýóçò êáé åöåîÞò óôï ôñÝ÷ïí, Þ óôï åðüìåíï ÐñùôÜèëçìá êáé ìÝ÷ñé ôçí ðëÞñç êáé ïëïó÷åñÞ åîüöëçóç óôïí áéôïýíôá ðïäïóöáéñéóôÞ ôïõ ôåëåóéäßêùò åðéäéêáóèÝíôïò ðïóïý ôùí äÝêá Ýîé ÷éëéÜäùí äéáêïóßùí ïãäüíôá ôåóóÜñùí ÅÕÑÙ (16.284,00€), íïìéìïôüêùò áðü ôüôå ðïõ êÜèå êïíäýëéï êáôÝóôç ëçîéðñüèåóìï êáé áðáéôçôü, êáèþò êáé ôïõ ðïóïý ôùí ôåôñáêïóßùí ÅÕÑÙ (400,00€) ãéá ôç äéêáóôéêÞ ôïõ äáðÜíç, óõìöþíùò ìå ôï äéáôáêôéêü ôçò Þäç ôåëåóßäéêçò êáé åêôåëåóôÞò õð’ áñéèì. 471/2010 áðüöáóçò ôçò Á’ Å.Å.Ï.Ä./Å.Ð.Ï. 3. ÄÝ÷åôáé ôõðéêÜ êáé ïõóéáóôéêÜ êáè’ ïëïêëçñßáí ôçí áðü 16/12/2010 ìå áñéèìü ðñùô. ÅÐÏ 39.529/16-12-2010 Áßôçóç ôïõ åðáããåëìáôßá ðïäïóöáéñéóôÞ ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÉÁÊÙÂÁÊÇ êáôÜ ôçò êáè’ çò ÐÁÅ ìå ôçí åðùíõìßá «ÐÁÅ Á.Ï. ÔÑÉÊÁËÁ».ÅðéâÜëåé êáé Åíåñãïðïéåß ôéò åðéâëçèåßóåò äõíÜìåé ôçò õð’ áñßèì. 130/2010 Áðüöáóçò ôïõ ðáñüíôïò Äéêáóôçñßïõ ðïéíÝò åéò âÜñïò ôçò êáè’ çò ÐÁÅ. Åéäéêüôåñá, åðéâÜëëåé êáé åíåñãïðïéåß óå âÜñïò ôçò êáè’ çò ÐÁÅ ìå ôçí åðùíõìßá «ÐÁÅ Á.Ï. ÔÑÉÊÁËÁ»:(á) ôçí êáô’

Üñèñï 24§7(ã) ôïõ Êáíïíéóìïý Éäéüôçôáò êáé Ìåôåããñáöþí Ðïäïóöáéñéóôþí ôçò ÅëëçíéêÞò ÐïäïóöáéñéêÞò Ïìïóðïíäßáò ðïéíÞ ôçò áöáßñåóçò äýï (2) âáèìþí êáé (â) ôçí êáô’ Üñèñï 24§8 ôïõ ßäéïõ Êáíïíéóìïý ðïéíÞ ôçò êáôáêýñùóçò áãþíá õðÝñ áíôéðÜëïõ êáé ãéá üëïõò ôïõò áãþíåò ôïõ áíôßóôïé÷ïõ åëëçíéêïý ÐñùôáèëÞìáôïò, óôïõò ïðïßïõò èá óõììåôÝ÷åé ç êáè’ çò ÐÁÅ áðü ôç äçìïóßåõóç ôçò ðáñïýóçò êáé åöåîÞò óôï ôñÝ÷ïí, Þ óôï åðüìåíï ÐñùôÜèëçìá êáé ìÝ÷ñé ôçí ðëÞñç êáé ïëïó÷åñÞ åîüöëçóç óôïí áéôïýíôá ðïäïóöáéñéóôÞ ôïõ ôåëåóéäßêùò åðéäéêáóèÝíôïò ðïóïý ôùí ôåóóÜñùí ÷éëéÜäùí åâäïìÞíôá ðÝíôå ÅÕÑÙ êáé ðåíÞíôá åíüò ëåðôþí, (4.075,51€), íïìéìïôüêùò áðü ôçí åðßäïóç ôçò ðñïóöõãÞò êáé ìÝ÷ñé ðëÞñïõò åîïöëÞóåùò ôïõ áéôïýíôá, óõìöþíùò ìå ôï äéáôáêôéêü ôçò Þäç ôåëåóßäéêçò êáé åêôåëåóôÞò õð’ áñéèì. 565/2006 Áðüöáóçò ôçò Á’ Å.Å.Ï.Ä./Å.Ð.Ï. 5. Ç áßôçóç ôçò ÐÁÅ ÁÍÁÃÅÍÍÇÓÇ ÊÁÑÄÉÔÓÁÓ êáôÜ ôïõ ðïäïóöáéñéóôÞ ÄÉÃÊÏÆÇ ÁÃÃÅËÏÕ ìáôáéþèçêå. Êáôüðéí áõôïý ç õðüèåóç ôßèåôáé óôï áñ÷åßï.


ÈÁÑÑÏÓ

%

ÐÝìðôç 19 Ìáúïõ 2011

ÍÝåò êëÞóåéò óå áðïëïãßá áð' ôçí ÐÐÅ

ÅðéìÝëåéá Ãéþñãïò Êáôóßêáò email: “vigelk5koz@yahoo.gr”

ÐÁÅ ÁÅË ÊÁËËÏÍÇ, êáôÜ ôïõ êýñïõò ôïõ áãþíá ÔÁÐ ÅÈÍÉÊÏÓ ÖÉËÉÐÐÉÁÄÁÓ -ÐÁÅ ÁÅË ÊÁËËÏÍÇ óôéò 15-5-2011 ðïõ äéåîÞ÷èç ãéá ôï ÐñùôÜèëçìá ÏÐÁÐ ôçò FOOTBALL LEAGUE, êáôáããÝëëåôáé ðáñÜâáóç ôïõ Üñèñïõ 23 ôïõ Êáíïíéóìïý Áãþíùí Åðáããåëìáôéêþí ÐñùôáèëçìÜôùí. Ãéá ðáñÜâáóç ôùí Üñèñùí 1, 3, 5, 23, 24 ôïõ ÊÁÐ êáé ôïõ Üñèñïõ 18 ôçò ðñïêÞñõîçò ôïõ ÐñùôáèëÞìáôïò ôçò FOOTBALL LEAGUE ÏÐÁÐ (Êïéíïðïßçóç – ÊëÞóç : ÐÁÅ ÁÅË ÊÁËËÏÍÇ).

Ç ÐñùôïâÜèìéá Ðåéèáñ÷éêÞ ÅðéôñïðÞ ôçò FOOTBALL LEAGUE ÏÐÁÐ - FOOTBALL LEAGUE 2 ÏÐÁÐ êÜëåóå óå áðïëïãßá ãéá ôçí ÐÝìðôç 19/05/2011 êáé þñá 10:00 ôéò ðáñáêÜôù ÐÁÅ / ÔÁÐ êáé öõóéêÜ ðñüóùðá: Ôçí ÐÁÅ ÅÈÍÉÊÏÓ ìå âÜóç ôçí õð’ áñéèì. ðñùô. 51617/17.5.2011 Ýíóôáóç ôçò ÐÁÅ ÁÍÁÃÅÍÍÇÓÇ ÊÁÑÄÉÔÓÁÓ, êáôÜ ôïõ êýñïõò ôïõ áãþíá ÐÁÅ ÅÈÍÉÊÏÓ -ÐÁÅ ÁÃÑÏÔÉÊÏÓ ÁÓÔÇÑ óôéò 15-5-2011 ðïõ äéåîÞ÷èç ãéá ôï ÐñùôÜèëçìá ÏÐÁÐ ôçò FOOTBALL LEAGUE, êáôáããÝëëåôáé ðáñÜâáóç ôïõ Üñèñïõ 23 ôïõ Êáíïíéóìïý Áãþíùí Åðáããåëìáôéêþí ÐñùôáèëçìÜôùí. Ãéá ðáñÜâáóç ôùí Üñèñùí 1, 3, 5, 23, 24 ôïõ ÊÁÐ êáé ôïõ Üñèñïõ 18 ôçò ðñïêÞñõîçò ôïõ ÐñùôáèëÞìáôïò ôçò FOOTBALL LEAGUE ÏÐÁÐ (Êïéíïðïßçóç – ÊëÞóç : ÐÁÅ ÁÃÑÏÔÉÊÏÓ ÁÓÔÇÑ - ÐÁÅ ÁÍÁÃÅÍÍÇÓÇ ÊÁÑÄÉÔÓÁÓ). Ôçí ÐÁÅ ÁÍÁÃÅÍÍÇÓÇ ÊÁÑÄÉÔÓÁÓ ìå âÜóç ôçí õð’ áñéèì. ðñùô. 51631/18.5.2011 Ýíóôáóç ôçò ÐÁÅ ÉÙÍÉÊÏÓ, êáôÜ ôïõ êýñïõò ôïõ áãþíá ÐÁÅ ÁÍÁÃÅÍÍÇÓÇ ÊÁÑÄÉÔÓÁÓ -ÐÁÅ ÄÏÎÁ

ÄÑÁÌÁÓ óôéò 15-5-2011 ðïõ äéåîÞ÷èç ãéá ôï ÐñùôÜèëçìá ÏÐÁÐ ôçò FOOTBALL LEAGUE, êáôáããÝëëåôáé ðáñÜâáóç ôïõ Üñèñïõ 23 ôïõ Êáíïíéóìïý Áãþíùí Åðáããåëìáôéêþí ÐñùôáèëçìÜôùí. Ãéá ðáñÜâáóç ôùí Üñèñùí 1, 3, 5, 23, 24 ôïõ ÊÁÐ êáé ôïõ Üñèñïõ 18 ôçò ðñïêÞñõîçò ôïõ ÐñùôáèëÞìáôïò ôçò FOOTBALL LEAGUE ÏÐÁÐ (Êïéíïðïßçóç – ÊëÞóç : ÐÁÅ ÉÙÍÉÊÏÓ - ÐÁÅ ÄÏÎÁ ÄÑÁÌÁÓ). Ôï ÔÁÐ ÅÈÍÉÊÏÓ ÖÉËÉÐÐÉÁÄÁÓ ìå âÜóç ôçí õð’ áñéèì. ðñùô. 51604/17.5.2011 Ýíóôáóç ôçò

SUPERLEAGUE

ÓõíÜíôçóç ÌáñéíÜêç – ÐéëÜâéïõ Ï ðñüåäñïò ôçò Óïýðåñ Ëéãê ÂáããÝëçò ÌáñéíÜêçò èá óõíáíôçèåß áýñéï ìå ôïí ðñüåäñï ôçò ÅÐÏ ÓïöïêëÞ ÐéëÜâéï ãéá íá óõæçôÞóïõí ãéá ôï åðßêáéñï èÝìá ôçò Âßáò. Ï ÌáñéíÜêçò èá ôïõ êáôáèÝóåé ôéò ðñïôÜóåéò ôùí ÐÁÅ ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò âßáò ìå óêïðü íá... áðïöýãïõí ôçí áõóôçñïðïßçóç ôùí ðïéíþí! Ïðùò åßíáé ãíùóôü, ïé ÐÁÅ èÝëïõí íá áðïöýãïõí ìå êÜèå ôñüðï ôçí áõóôçñïðïßçóç ôùí ðïéíþí, êÜôé ðïõ óôçí ðñïêåéìÝíç ðåñßðôùóç ìïéÜæåé áäýíáôï. Ç êõâÝñíçóç, Üëëùóôå æçôçóå íá ëçöèïýí ðéï äñáóôéêÜ ìÝôñá ãéá íá ìçí åðáíáëçöèïýí ôÝôïéá öáéíüìåíá. Ï ÌáñéíÜêçò, ëïéðüí, èá êáôáèÝóåé ôéò

áðüøåéò ôùí ÐÁÅ, ðïõ áöïñïýí ôéò åõèýíåò ôçò áóôõíïìßáò êáé ôùí óåêéïýñéôé, áëëÜ êáé äéÜöïñá ìÝôñá ðïõ èá ðñÝðåé íá ëçöèïýí. Åííïåßôáé, üìùò, üôé äåí èá áíáöåñèïýí ãéá áõóôçñïðïßçóç ôùí ìÝôñùí. Ç óõíÜíôçóç, ëïéðüí, èá ãßíåé áýñéï óôéò 10:30 êáé ïñéóìÝíåò áðü ôéò ðñïôÜóåéò ôïõ ðñïÝäñïõ ôçò Óïýðåñ Ëéãê èá øçöéóôïýí óôçí ãåíéêÞ óõíÝëåõóç ôçò ÅÐÏ.

ËÏÍÄÉÍÏ 2012

Áíáêïéíþèçêáí ïé ðñþôïé 74 «óôáèìïß» ôçò äéáäñïìÞò ôçò Öëüãáò

Áðü ôçí ÊïñíïõÜëç êáé ôçí áêôÞ Êüñíéò ôçò Âñåôáíßáò èá îåêéíÞóåé ôçí åðüìåíç ÷ñïíéÜ ç Ëáìðáäçäñïìßá ãéá ôïõò Ïëõìðéáêïýò Áãþíåò ôïõ Ëïíäßíïõ, êáèþò ïé äéïñãáíùôÝò áíáêïßíùóáí óÞìåñá üôé ôï Ëáíô'ò Åíô èá åßíáé ôï óçìåßï åêêßíçóçò ôçò Öëüãáò. Ç ÄÜäá èá öôÜóåé óôç Âñåôáíßá áðü ôçí ÅëëÜäá óôéò 18 ÌáÀïõ, åíþ, áñ÷Þò ãåíïìÝíçò áðü ôçí åðïìÝíç, èá êÜíåé Ýíá ôáîßäé 70 çìåñþí óôï ÇíùìÝíï Âáóßëåéï, óõíïëéêÞò áðüóôáóçò 12.800 ÷éëéïìÝôñùí.

Ç äéáäñïìÞ ôçò èá åðéôñÝøåé óôï 95% ôïõ ðëçèõóìïý íá âñßóêåôáé ðåñßðïõ ìßá þñá ìáêñéÜ áðü ôï ôáîßäé ôçò Öëüãáò. Ôçí äéáäñïìÞ ôçò èá óõíïäåýóïõí 8.000 ëáìðáäçäñüìïé, ïé ïðïßïé èá ôçí ìåôáöÝñïõí óå Óêïôßá, Ïõáëßá êáé Âüñåéá Éñëáíäßá, ðñïôïý öôÜóåé óôïí ôåëéêü ðñïïñéóìü ôçò, äçëáäÞ ôï Ïëõìðéáêü ÓôÜäéï ôïõ Ëïíäßíïõ, ãéá ôçí ôåëåôÞ Ýíáñîçò óôéò 27 Éïõëßïõ 2012.

«Ç ÏëõìðéáêÞ Öëüãá èá áíÜøåé Ýíá öùò óå êÜèå Ýèíïò êáé ðåñéï÷Þ ôïõ ÇíùìÝíïõ Âáóéëåßïõ êáé èá äåßîåé ôïí êáëýôåñï åáõôü ìáò êáé ôïí ôüðï ìáò» äÞëùóå ï ðñüåäñïò ôçò ÏñãáíùôéêÞò ÅðéôñïðÞò ãéá ôïõò Ïëõìðéáêïýò Áãþíåò ôïõ Ëïíäßíïõ (LOCOG), ÓåìðÜóôéáí Êüå, Üìá ôç áðïêáëýøåé ôùí ðñþôùí 74 ôïðïèåóéþí ôçò äéáäñïìÞò, êáé óõìðëÞñùóå:

«Ïé ðñþôåò ôïðïèåóßåò ôçò äéáäñïìÞò, ïé ïðïßåò åðéâåâáéþèçêáí óÞìåñá, äßíïõí Ýíá Üñùìá ôçò Ýêôáóçò ðïõ èá Ý÷åé ç ÏëõìðéáêÞ Ëáìðáäçäñïìßá óôï ÇíùìÝíï Âáóßëåéï êáé ðüóï åêôåôáìÝíç èá åßíáé ç åõêáéñßá ôçí Ýíáñîç ôùí ðáíçãõñéóìþí ãéá ôïõò Ïëõìðéáêïýò Áãþíåò ôïõ Ëïíäßíïõ ôï 2012».

Ôï Ëïíäßíï åðÝëåîå ìéá ðéï ÷áìçëïý ðñïößë ëáìðáäçäñïìßá óå ó÷Ýóç ìå ôçí öéëüäïîç êáé äáðáíçñÞ äéåèíÞ äéáäñïìÞ ðïõ áêïëïýèçóå ç Öëüãá ðñéí áðü ôïõò Ïëõìðéáêïýò Áãþíåò ôïõ Ðåêßíïõ, óôç äéÜñêåéá ôçò ïðïßáò áíÝâçêå óôï üñïò ¸âåñåóô.

¾óôåñá áðü ôçí åìðåéñßá ôçò Êßíáò, ç ÄéåèíÞò ÏëõìðéáêÞ ÅðéôñïðÞ åðÝâáëå áðáãüñåõóç óôéò äéåèíåßò ëáìðáäçäñïìßåò, ç ïðïßá áñ÷ßæåé åðßóçìá ìå ôïõò

Óôç 12ç èÝóç ðáñáìÝíåé ãéá ôïí ìÞíá ÌÜéï ç ÅëëÜäá óôçí ðáãêüóìéá êáôÜôáîç Åèíéêþí ÏìÜäùí (FIFA Coca-Cola Ranking), óýìöùíá ìå ôçí ôåëåõôáßá áíáêïßíùóç ôçò Äéåèíïýò Óõíïìïóðïíäßáò. Ïé áíôßðáëåò ïìÜäåò ôçò ÅèíéêÞò ìáò óôá ðñïêñéìáôéêÜ ôïõ Euro 2012 Ý÷ïõí óôçí êáôÜôáîç ôçò FIFA, ãéá ôï ßäéï äéÜóôçìá, ôéò åîÞò èÝóåéò: Ç Êñïáôßá êáôáëáìâÜíåé ôçí 10ç èÝóç, ôï ÉóñáÞë ôçí 33ç, ç Ãåùñãßá ôçí 57ç (-1), ç Ëåôïíßá ôçí 77ç (-1) êáé ç ÌÜëôá ôçí 161ç (+2).

Ïé ðñþôåò äÝêá èÝóåéò: 1.Éóðáíßá 2.Ïëëáíäßá 3.Âñáæéëßá 4. Ãåñìáíßá 5. ÁñãåíôéíÞ 6.Áããëßá 7.ÏõñïõãïõÜç 8. Ðïñôïãáëßá 9. Éôáëßá 10. Êñïáôßá

*Ç åðüìåíç áíáêïßíùóç ôçò FIFA ãéá ôçí êáôÜôáîç ôùí ïìÜäùí èá ãßíåé óôéò 29 Éïõíßïõ 2011.

ÐÁÍÁÈÇÍÁÚÊÏÓ

ÐÓÁÊ

«ÔÜðá óôç âßá»

Ôï 2ï ôïõñíïõÜ «3 on 3 streetball» èá äéïñãáíþóåé öÝôïò ï ÐÓÁÊ óå Èåóóáëïíßêç êáé ÇñÜêëåéï ìå êåíôñéêü óýíèçìá «ÔÜðá óôç âßá». Ç ó÷åôéêÞ áíáêïßíùóç: «ÌåôÜ ôçí áðüëõôç åðéôõ÷ßá ôçò ðåñóéíÞò äéïñãÜíùóçò ôïõ 1ïõ ôïõñíïõÜ «3 on 3 streetball» åõ÷Þ üëùí Þôáí ôï ìðáóêåôéêü ìáò ñáíôåâïý íá ãßíåé èåóìüò. ¸ôóé ìåôÜ áðü ìåãÜëåò ðñïóðÜèåéåò ï ÐáíåëëÞíéïò Óýíäåóìïò Áìåéâüìåíùí Êáëáèïóöáéñéóôþí áíáêïéíþíåé ðùò áðü ôç Èåóóáëïíßêç èá áíïßîåé êáé ðÜëé ç áõëáßá ôçò äéêÞò ìáò ãéïñôÞò, ðñéí ðÜñåé ôçí óêõôÜëç ôï ÇñÜêëåéï ôçò ÊñÞôçò, õðü ôçí áéãßäá ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Áèëçôéóìïý êáé ìå ôç óõíåñãáóßá ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò, êáé ôùí ÄÞìùí Èåóóáëïíßêçò êáé Çñáêëåßïõ. Ìå óýíèçìá «ÔÜðá óôç Âßá» ïé ößëïé ôïõ ìðÜóêåô èá Ý÷ïõí ôçí åõêáéñßá íá öôéÜîïõí ôéò äéêÝò ôïõò ïìÜäåò êáé íá êïíôáñï÷ôõðçèïýí ìå ôá ìåãÜëá áóôÝñéá ôïõ áèëÞìáôïò. Ôï ôæÜìðïë èá äïèåß óôï Ðïóåéäþíéï Áèëçôéêü ÊÝíôñï ôçò Èåóóáëïíßêçò (18-19/6), åíþ ìéá åâäïìÜäá áñãüôåñá ç Ëåùöüñïò Äéêáéïóýíçò óôï ÇñÜêëåéï (2526/6) èá íôõèåß óôá ÷ñþìáôá ôçò ðïñôïêáëß èåÜò».

“ÔÝñìá ïé äéêáéïëïãßåò...” ÌðñïóôÜ êáé ü÷é ðßóù êïéôÜæïõí óôïí Ðáíáèçíáúêü êáé ï Êþóôáò ÊáôóïõñÜíçò ðÜíù óå áõôÞ ôç ëïãéêÞ, ôïíßæåé ðùò íáé ìåí Ýãéíáí ðïëëÜ ëÜèç êáé üëïé Ý÷ïõí ôéò åõèýíåò ôïõò, áëëÜ áðü ôçí Üëëç ïé “ðñÜóéíïé” Ý÷ïõí ôéò äõíáôüôçôåò íá ðáßæïõí üðùò óôï ðáé÷íßäé êüíôñá óôïí Ïëõìðéáêü Âüëïõ. “¸ãéíáí ëÜèç óôçí áñ÷Þ ôçò óåæüí. ÐñÝðåé íá áëëÜîïõíå ðïëëÜ ãéá íá âåëôéùèåß ç êáôÜóôáóç. ¼ëïé öôáßìå êáé äåí áðïðïéïýìáóôå ôéò åõèýíåò ìáò. ÅéóðñÜôôïõìå áðü ôïí êüóìï ôçí äõóáñÝóêåéá. ÈÝëïõìå íá âãïýìå ðñþôïé êáé ðéóôåýù üôé ìðïñïýìå. Óôï ÷Ýñé ìáò åßíáé íá ðåôý÷ïõìå Üëëåò äýï íßêåò êáé åßìáóôå ïé ðñþôïé ðïõ ôï èÝëïõìå. ¸÷ïõìå ôéò äõíáôüôçôåò íá ìåßíïõìå óôá ßäéá óôÜíôáñ áñêåß íá äåßîïõìå ôï ßäéï ðñüóùðï”.

Superleague ðëÝé ïö

Ç 4ç äåí Þôáí öáñìáêåñÞ Ðáíáèçíáúêüò – Ïëõìðéáêüò Âüëïõ 3-0

Ôçí ðñþôç ôïõ íßêç åðß ôïõ Ïëõìðéáêïý Âüëïõ öÝôïò êáé óôá ðëÝ é ïö ôçò Superleague ðÝôõ÷å ï Ðáíáèçíáúêüò ìå 3-0 óôï Ïëõìðéáêü ÓôÜäéï. ×ñåéÜóôçêå íá öôÜóåé óôï ôÝôáñôï ðáé÷íßäé ìå ôïõò «åñõèñüëåõêïõò» êáé óôï ôÝôáñôï ðáé÷íßäé ôïõ ìßíé ðñùôáèëÞìáôïò ãéá íá ðÜñåé ôï ôñßðïíôï. ÐëÝïí, ïé «ðñÜóéíïé» ìðÞêáí îáíÜ óôç äéåêäßêçóç ôçò ðñþôçò èÝóçò ìå åðôÜ âáèìïýò, áöïý õðïëåßðïíôáé Ýíá âáèìü áðü ôçí ÁÅÊ, áëëÜ Ý÷ïõí Ýíá ìáôò ëéãüôåñï.

Ôæéìðñßë ÓéóÝ. Ôï 3-0 Þôáí êáé ôï ôåëéêü óêïñ óôï ìáôò. Ï ôñßôïò óêüñåñ ôïõ Ðáíáèçíáúêïý üðùò êáé ï Çëßáò ÓïëÜêçò áðïâëÞèçêáí åóêåììÝíá óôéò êáèõóôåñÞóåéò, áöïý åß÷áí óõìðëçñþóåé êÜñôåò êáé èá Ý÷áíáí êáé ôá äõï åðüìåíá ðáé÷íßäéá.

Ï ðñùôáãùíéóôÞò

Ï ÓåìðÜóôéáí ËÝôï Þôáí ï êáëýôåñïò ðáßêôçò ôïõ áãþíá. Ï Áñãåíôéíüò Þôáí ðïëý äñáóôÞñéïò óå üëç ôç äéÜñêåéá ôïõ áãþíá êáé üðïôå Ýðáéñíå ôçí ìðÜëá Þôáí äéáñêþò ðçãÞ êéíäýíïõ ãéá ôçí åóôßá ôïõ Ãéáêïýðïâéôò.

Ç öÜóç

Ôï äïêÜñé ôïõ ÌðñÝóêá óôï 16ï ëåðôü ÷ôýðçóå óáí êáìðáíÜêé óôá áõôéÜ ôùí ðáéêôþí ôïõ Ðáíáèçíáúêïý, ïé ïðïßïé áöïý áðÝöõãáí ôá ÷åéñüôåñá óå åêåßíç ôç öÜóç, îýðíçóáí êáé áíÝâáóáí ôá÷ýôçôá, öôÜíïíôáò ôåëéêÜ óôï ãêïë ôïõ Ãêáñóßá äÝêá ëåðôÜ áñãüôåñá.

×åéìåñéíïýò Ïëõìðéáêïýò Áãþíåò ôïõ 2014 óôï Óüôóé ôçò Ñùóßáò, ìïëïíüôé ïé äéïñãáíùôÝò ôùí Áãþíùí ôïõ Ëïíäßíïõ Ý÷ïõí åðáíåéëçììÝíá ôïíßóåé üôé ç äéêÞ ôïõò ëáìðáäçäñïìßá èá ìåßíåé åíôüò ôïõ ÇíùìÝíïõ Âáóéëåßïõ.

Ôï öéëì

Ðáñüëá áõôÜ, âñßóêåôáé õðü óõæÞôçóç ó÷Ýäéï ãéá ìéá óýíôïìç åðßóêåøç ôçò Öëüãáò óôç Éñëáíäßá êáé ôï Äïõâëßíï. Áîßæåé íá óçìåéùèåß üôé, óå áíôßèåóç ìå ðñïçãïýìåíåò äéïñãáíþóåéò, ç ÄÜäá ãéá ôïõò Ïëõìðéáêïýò Áãþíåò ôïõ Ëïíäßíïõ äåí èá ãõñßóåé ôïí êüóìï, áëëÜ èá ìåôáöåñèåß áðåõèåßáò óôçí Áããëßá áðü ôçí áñ÷áßá Ïëõìðßá.

ÁðïèÝùóç áðü ôïõò ðáßêôåò óôïí ÆåóïõÜëäï ÖåñÝéñá ìåôÜ ôç óçìåßùóç ôïõ äåýôåñïõ ôÝñìáôïò áðü ôïí Ôæéìðñéë ÓéóÝ óôï äåýôåñï çìß÷ñïíï. Áêïýóôçêáí áðïäïêéìáóßåò áðü ôçí ðëåõñÜ ôùí ïñãáíùìÝíùí ðñïò ôï ðñüóùðï ôïõ ÃéÜííç ÂáñäéíïãéÜííç, êÜôé ðïõ ìå ôç óåéñÜ ôïõ áðïäïêéìÜóôçêå áðü üëï ôï õðüëïéðï ãÞðåäï.

Ç Öëüãá èá åðéóêåöèåß áñêåôÝò ðüëåéò, üðùò ôï Ìðñßóôïë, ôï ÊÜñíôéö, ôï Ëßâåñðïõë, ôï ÌðÝëöáóô, ôç Ãëáóêüâç, ôï Áìðåñíôßí, ôï ÌÜíôóåóôåñ, ôï ÓÝöéëíô, ôï Íüôéã÷áì, ôçí Ïîöüñäç, ôï ÓáïõèÜìðôïí êáé ôï Íôüâåñ. Åðßóçò, ç ëáìðáäçäñïìßá èá ðåñÜóåé êáé áðü ðïëëÝò äéÜóçìåò áèëçôéêÝò ôïðïèåóßåò ôçò Âñåôáíßáò, üðùò ôï Ãïõßìðëåíôïí êáé ôï Óåíô ¢íôñéïõò.

Ìå ôñåéò óçìáíôéêÝò åðéóôñïöÝò ðáñÝôáîå ôïí Ðáíáèçíáúêü ï ÆåóïõÜëäï ÖåñÝéñá. Ï ëüãïò ãéá ôïí Íßêï Óðõñüðïõëï, ôïí ÆéëìðÝñôï Óßëâá êáé ôïí Êþóôá ÊáôóïõñÜíç. Áðü ôçí Üëëç, ï ÌÜêçò ÊáôóáâÜêçò, äåí åß÷å åêðëÞîåéò óôï ó÷Þìá ôïõ êáé ðáñÝôáîå ôïí Ïëõìðéáêü Âüëïõ ìå ôï êëáóóéêü 4-23-1 êáé ôïí ÓïëÜêç ðßóù áðü ôïí Ìáñôßí. Ï Ðáíáèçíáúêüò Þôáí åêåßíïò ðïõ îåêßíçóå Ý÷ïíôáò ôçí ðñùôïâïõëßá êáé ìå êéíçôÞñéï ìï÷ëü ôùí åðéèÝóåùí ôïõ ôïí ÓåìðÜóôéáí ËÝôï, ðñïóðÜèçóå íá áðåéëÞóåé ôçí åóôßá ôïõ Ãéáêïýðïâéôò. Áõôïß ðïõ áðåßëçóáí üìùò ðñþôïé Þôáí ïé öéëïîåíïýìåíïé óôï 16ï ëåðôü, üôáí ï ÌðñÝóêá ðÝñáóå óáí óôáìáôçìÝíïõò ôïõò ÆéëìðÝñôï Óßëâá êáé ÊáíôÝ, ìðÞêå ìÝóá óôçí ðåñéï÷Þ óïýôáñå, áëëÜ ç ìðÜëá âñÞêå óôï äïêÜñé ôïõ Ôæüñâá. ÁõôÞ ç öÜóç óá íá îýðíçóå ôïõò ðáßêôåò ôïõ ÖåñÝéñá, ïé ïðïßïé áíÝâáóáí ôá÷ýôçôá êáé êáôÜöåñáí íá ðñïçãçèïýí ìå êïíôéíü ðëáóÝ ôïõ Ëïõßò Ãêáñóßá óôï 27ï ëåðôü, ìåôÜ áðü óÝíôñá ôïõ ÆéëìðÝñôï Óßëâá, ï ïðïßïò åß÷å âãåé óôá äåîéÜ ôçò åðßèåóçò. Áðü ôï ãêïë êáé ìåôÜ ï ñõèìüò Ýðåóå êáé ðÜëé, åíþ ôï ìáôò Ýãéíå áñêåôÜ óêëçñü ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôïõ çìé÷ñüíïõ, ìå áðïôÝëåóìá ï äéáéôçôÞò ôçò áíáìÝôñçóçò ÌÞôóéïò íá âãÜëåé êÜðïéåò êßôñéíåò êÜñôåò þóôå íá êñáôÞóåé ôïí Ýëåã÷ï ôïõ áãþíá. Ï Ðáíáèçíáúêüò ìðÞêå ìå áñêåôÞ üñåîç êáé óôï äåýôåñï çìß÷ñïíï, ìå ôïí Ïëõìðéáêü Âüëïõ íá ðåñéìÝíåé íá ÷ôõðÞóåé ôçí åõÜëùôç Üìõíá ôùí ãçðåäïý÷ùí ìå ôéò ãñÞãïñåò áíôåðéèÝóåéò ôïõ. Ôï «ôñéöýëëé» üìùò êáôÜöåñå íá «êëåéäþóåé» íùñßò ôï ìáôò, ìå ôï äõíáôü óïõô ôïõ ÓéóÝ óôï 57’ Ýðåéôá áðü öÜóç äéáñêåßáò óôá êáñÝ ôïõ Ãéáêïýðïâéôò. Áðü ôï 2-0 êáé Ýðåéôá ï Âüëïò ðñïóðÜèçóå íá ìðåé êáé ðÜëé óôï ìáôò, áëëÜ ï Ðáíáèçíáúêüò áíôÝäñáóå óùóôÜ óå üëåò ôéò öÜóåéò ðïõ ðÞãå íá áðåéëçèåß ç åóôßá ôïõ Ôæüñâá, åíþ ïé ãçðåäïý÷ïé åß÷áí êÜðïéá óïõô ìå ôïõò Ìáñßíï, ÓéóÝ êáé Íßíç, ôá ïðïßá üìùò äå âñÞêáí óôü÷ï. Óôü÷ï üìùò âñÞêå ï Êþóôáò ÊáôóïõñÜíçò ìå äõíáôü óõñôü óïõô, ðÝíôå ëåðôÜ ðñéí áðü ôçí ëÞîç ìåôÜ áðü ðïëý üìïñöç óõíåñãáóßá ìå ôïí

Ç LOCOG ôïíßæåé óôçí áíáêïßíùóÞ ôçò üôé ç ëáìðáäçäñïìßá èá åðéóêåöèåß «ìÝñç îå÷ùñéóôÞò öõóéêÞò ïìïñöéÜò, áèëçôéêÝò åãêáôáóôÜóåéò êáé êåíôñéêÜ óçìåßá ôçò êïéíüôçôáò», ôá ïðïßá èá áíáêïéíùèïýí áñãüôåñá ìÝóá óôç ÷ñïíéÜ.

Á. ÌÐÅÏÓ – “Ç õðÝñâáóç Ý÷åé Þäç ãßíåé, êñßìá íá ìåßíïõìå åêôüò Åõñþðçò” Äßêáéç ÷áñáêôÞñéóå ôç íßêç ôïõ Ðáíáèçíáúêïý ï Á÷éëëÝáò ÌðÝïò, ðáñüôé üðùò õðïãñÜììéóå ôï ãêïë ôïõ ÓïëÜêç ðïõ áêõñþèçêå Þôáí êáèáñü. Ï “éó÷õñüò Üíäñáò” ôïõ Ïëõìðéáêïý Âüëïõ, ùóôüóï, õðïãñÜììéóå ðùò ôá üóá Ý÷ïõí ðåôý÷åé ïé ðáßêôåò ôïõ åßíáé Þäç ðïëëÜ êáé èá åßíáé êñßìá åÜí ìåßíåé åêôüò Åõñþðçò. “Èá Þèåëá íá äþóù óõã÷áñçôÞñéá óôïí Ðáíáèçíáúêü, Þôáí ìßá äßêáéç íßêç êáé ðñÝðåé êáé åóåßò ïé äçìïóéïãñÜöïé íá êáôáëÜâåôå ðùò ï Ïëõìðéáêüò Âüëïõ äåí Ýãéíå îáöíéêÜ Ìðáñôóåëüíá! Áí êïéôÜîåôå óôïí ðÜãêï èá äåßôå ðáßêôåò ðïõ âñßóêïíôáé óå ìéêñÞ çëéêßá êáé äåí Ý÷ïõí ðïëëÝò åìðåéñßåò. Íáé ìåí Ý÷ïõìå êåñäßóåé ôï ÷åéñïêñüôçìá ìå ôïí êüðï, íáé ìåí Ý÷ïõìå âÜëåé ðáñáêáôáèÞêç ãéá ôï ìÝëëïí, áëëÜ áêüìá Ý÷ïõìå ðïëëÜ âÞìá-

Ôï ÔÁÐ ÆÁÊÕÍÈÏÓ ìå âÜóç ôçí õð’ áñéèì. ðñùô. 51644/18.5.2011 Ýíóôáóç ôïõ ÔÁÐ ÅÈÍÉÊÏÓ ÖÉËÉÐÐÉÁÄÁÓ, êáôÜ ôïõ êýñïõò ôïõ áãþíá ÔÁÐ ÆÁÊÕÍÈÏÓ -ÔÁÐ ÁÅÔÏÓ ÓÊÕÄÑÁÓ óôéò 15-5-2011 ðïõ äéåîÞ÷èç ãéá ôï ÐñùôÜèëçìá ÏÐÁÐ ôçò FOOTBALL LEAGUE, êáôáããÝëëåôáé ðáñÜâáóç ôïõ Üñèñïõ 23 ôïõ Êáíïíéóìïý Áãþíùí Åðáããåëìáôéêþí ÐñùôáèëçìÜôùí. Ãéá ðáñÜâáóç ôùí Üñèñùí 1, 3, 5, 23, 24 ôïõ ÊÁÐ êáé ôïõ Üñèñïõ 18 ôçò ðñïêÞñõîçò ôïõ ÐñùôáèëÞìáôïò ôçò FOOTBALL LEAGUE ÏÐÁÐ (Êïéíïðïßçóç – ÊëÞóç : ÔÁÐ ÅÈÍÉÊÏÓ ÖÉËÉÐÐÉÁÄÁÓ - ÔÁÐ ÁÅÔÏÓ ÓÊÕÄÑÁÓ).

ÅëëÜäá: ÓôáèåñÜ óôç 12ç èÝóç ôçò FIFA

ôá íá êÜíïõìå”, åîÞãçóå ï ÌðÝïò ðïõ óõíÝ÷éóå: “Óôï ãêïë äåí õðÜñ÷åé êáíÝíá ïöóÜéíô. ÁëëÜ, åíôÜîåé, óôï ÏÁÊÁ ðáßæåéò, åßíáé ëïãéêü íá ìçí ðÜñåéò Ýíá óöýñéãìá. ÁëëÜ êáé óÞìåñá íá ôåëåßùíáí ôá ðëÝé ïö, áí êëåßíáìå êáé ÷ùñßò íßêç, Ý÷ïõìå ðåôý÷åé Ýôóé êé áëëéþò ôçí õðÝñâáóç, áí êáé èá Þôáí Üäéêï ìå âÜóç ôá áðïôåëÝóìáôá íá ìåßíåé åêôüò Åõñþðçò ç ïìÜäá”. Óå ìßá ôåëåõôáßá åñþôçóç ðïõ ôïõ Ýãéíå åðåéäÞ ðáñáôçñÞèçêå ðùò óôï äåýôåñï çìß÷ñïíï Ýöõãå áðü ôï ìðïõè óôï ïðïßï ðáñáêïëïõèïýóå ôï ðáé÷íßäé, áðÜíôçóå ìå íüçìá: “Ìá êáëÜ, åìÝíá êïéôÜôå; Äåí êïéôÜôå ôï ãÞðåäï; ÊáìéÜ öïñÜ, îÝñåôå, êáé ïé ðáñÜãïíôåò, ü÷é üëïé, åðçñåÜæïíôáé ìå áõôü ðïõ âëÝðïõí óôï ãÞðåäï”.

Ç áíÜëõóç

16´ ÄïêÜñé ãéá ôïí Ïëõìðéáêü Âüëïõ. Ï ÌðñÝóêá âãÞêå óôçí áíôåðßèåóç êáé Ý÷ïíôáò áìõíôéêü ìðñïóôÜ ôïõ ðñïôßìçóå íá óïõôÜñåé áðü ôá äåîéÜ ìðáßíïíôáò ìÝóá óôç ìåãÜëç ðåñéï÷Þ, ï Ôæüñâáò áðÝêñïõóå äýóêïëá êáé ç ìðÜëá âñÞêå êáé óôï áñéóôåñü ôïõ êÜèåôï äïêÜñé 24´ Îáöíéêü óïõô ôïõ ËÝôï áðü ìåãÜëç áðüóôáóç, ï Ãéáêïýðïâéôò áéöíéäéÜóôçêå áðü ôçí ðïñåßá ôçò ìðÜëáò ðïõ ðÞñå ðïëëÜ öÜëôóá óôïí áÝñá êáé Ýäéùîå ìå ôéò ãñïèéÝò áëëÜ ï Ãêáñóßá ðïõ ðÞñå ôï... ñéìðÜïõíô äåí óçìÜäåøå óùóôÜ 27´ ÃÊÏÏÏË (1-0) Ï ÆéëìðÝñôï Óßëâá Ýâãáëå ìßá óÝíôñá ðïõ öáéíüôáí åýêïëç óôçí áñ÷Þ, áëëÜ ï ÓáíêáñÝ äåí õðïëüãéóå êáëÜ ôçí ðïñåßá ôçò ìðÜëáò êáé Ýäùóå Ýíá åýêïëï ãêïë óôïí Ãêáñóßá ðïõ Ýêáíå ôçí ðñïâïëÞ ðñïëáâáßíïíôáò êáé ôïí Ôüìáò. 31´ ÊïíôÜ óå äåýôåñï ãêïë ï Ðáíáèçíáúêüò, áöïý ìåôÜ áðü äéþîéìï ôçò Üìõíáò ôïõ Ïëõìðéáêïý Âüëïõ, ç ìðÜëá óôñþèçêå óôïí ËÝôï ðïõ áðü ôï ýøïò ôçò ìåãÜëçò ðåñéï÷Þ óïýôáñå ìå ôç ìßá áëëÜ ìðëüêáñå ï Ãéáêïýðïâéôò 53´ Ç ìðÜëá óôñþèçêå óôïí ÓéóÝ ðïõ óïýôáñå ÷ùñßò íá ôçí áöÞóåé íá óêÜóåé óôï Ýäáöïò áëëÜ êïíôñáñßóôçêå ç ðñïóðÜèåéá ôïõ êáé êáôÝëçîå êüñíåñ 57´ ÃÊÏÏÏË (2-0) Ï ËÝôï ìðÞêå áðü ôá áñéóôåñÜ ìÝóá óôçí ðåñéï÷Þ, ãýñéóå ðïëý ùñáßá ðñïò ôïí Íßíç ðïõ åßôå áðÝôõ÷å íá óïõôÜñåé åßôå Üöçóå Ýîõðíá, ï ÓéóÝ ðÞñå ôç ìðÜëá êáé êåñáõíïâüëçóå ôïí Ãéáêïýðïâéôò. Åêåß ðïõ Ýóôåéëå ôç ìðÜëá (óõìâïëÞ äïêáñéþí) äåí ãéíüôáí íá áíôéäñÜóåé ï ôåñìáôïöýëáêáò ôïõ Ïëõìðéáêïý Âüëïõ 66´ ÖÜïõë ãéá ôïí Ðáíáèçíáúêü, ï ÓéóÝ óïõôÜñåé äõíáôÜ, ç ìðÜëá ðåñíÜ ëßãï Üïõô 77´ Ðïëý äõíáôü óïõô ôïõ ÓéóÝ ëßãï Ýîù áðü ôç ìåãÜëç ðåñéï÷Þ, ç ìðÜëá ðÝñáóå îõóôÜ Üïõô 84´ ÃÊÏÏÏË (3-0) Ï ÓéóÝ ìå Ýäùóå Ýîõðíá äåîéÜ ôïõ óôïí ÊáôóïõñÜíç ìüëéò êëåßóôçêå êáé ï áöýëáêôïò ìÝóïò ôïõ "ôñéöõëëéïý" áöýëáêôïò ðëÜóáñå åýóôï÷á 86´ ÅîáéñåôéêÞ áðüêñïõóç ôïõ Ôæüñâá ìåôÜ áðü äõíáôü ìïíïêüììáôï óïõô ôïõ ÍÝìåè ÄéáéôçôÞò: X. ÌÞôóéïò Ïé óõíèÝóåéò: ÐÁÍÁÈÇÍÁÚÊÏÓ: Ôæüñâáò, Âýíôñá, Ìðïõìóüíãê, ÊáíôÝ, Óðõñüðïõëïò, ÆéëìðÝñôï, ÊáôóïõñÜíçò, Íßíçò (83’ Êáñáãêïýíçò), Ãêáñóßá (62’ Ìáñßíïò), ËÝôï, ÓéóÝ (90' ÓéìÜï) ÏËÕÌÐÉÁÊÏÓ Â.: Ãéáêïýðïâéôò, ÓÝëåæåé, ÍôïëåæÜé (62’ ÍÝìåè), Ôüìáò, ÓáíêáñÝ, Æáñáäïýêáò, ÁëâÜñåæ, Áêüóôá, ÌðñÝóêá (78’ Øõ÷ïãéüò), ÓïëÜêçò, Ìáñôßí (72’ Ìçôñüðïõëïò)


&

Ïé Ëéãíßôåò åßíáé ðïëý óïâáñÞ õðüèåóç ãéá ôçí äéá÷åéñéóôïýí éäéþôåò Ç

ðñïïðôéêÞ ôùí áðïêñáôéêïðïéÞóåùí áðïôõðþèçêå óôï Ìíçìüíéï, øçößóôçêå óôç ÂïõëÞ êáé áðïôÝëåóå äåóìåõôéêÞ ðñïûðüèåóç ãéá íá äïèåß ôï äÜíåéï ôùí 110 äéò. Óôï Ìíçìüíéï, ü÷é ìüíïí äåí õðÞñîå áíáöïñÜ óôç ÄÅÇ ùò åèíéêÞò óçìáóßáò ÄÅÊÏ ðñïêåéìÝíïõ íá åîáéñåèåß áðü ôéò äéáäéêáóßåò ðåñáéôÝñù éäéùôéêïðïßçóçò, áëëÜ ìÜëëïí ôï áíôßèåôï. ÕðÞñ÷å óáöÞò óçìåßùóç üôé ç åßóïäïò éäéùôþí óôá áðïèÝìáôá ëéãíßôç èá ðñïóåëêýóåé åðåíäýóåéò ôçò ôÜîçò ôùí 4,5 äéò åõñþ êáé èá äçìéïõñãÞóåé 1500 íÝåò èÝóåéò åñãáóßáò. Ôá åß÷á åðéóçìÜíåé åããñÜöùò óôá ôïðéêÜ ÌÌÅ, áðü ôïí Áýãïõóôï ôïõ 2010. Êáèüóïí ãíùñßæù, äåí õðÞñîáí äïìçìÝíá áíôåðé÷åéñÞìáôá áðÝíáíôé óôéò óõãêåêñéìÝíåò èÝóåéò/ðñïôÜóåéò ôïõ ÄÍÔ, Þ Ýóôù, ìéá õðåýèõíç åíçìÝñùóç ôçò ôïðéêÞò êïéíùíßáò ãéá ôéò áíáäõüìåíåò «áðåéëÝò».

¸íá ÷ñüíï ìåôÜ, ç ×þñá ìáò êáëåßôáé íá õëïðïéÞóåé ôéò äåóìåýóåéò ôçò êáé íá êáôáèÝóåé Ýíá óõíïëéêü êáé ñåáëéóôéêü ðëÜíï áðïêñáôéêïðïéÞóåùí. Ç êáôÜóôáóç ãíùóôÞ. ÕðÜñ÷ïõí åêôåôáìÝíåò áíôéññÞóåéò ãéá ôç ÄÅÇ, åêäçëþíïíôáé åíäïéáóìïß êáé áðñïèõìßá ãéá ôçí ÏÐÁÐ ÁÅ êáé ðñïöáíþò èá áêïëïõèÞóïõí üëïé ïé õðüëïéðïé ðñïò áðïêñáôéêïðïßçóç öïñåßò. Ç êÜèå êñáôéêÞ åðé÷åßñçóç Ý÷åé ôçí åðé÷åéñçìáôïëïãßá ôçò, ôçí èåùñåß êõñßáñ÷ç Ýíáíôé ôùí Üëëùí êáé óßãïõñá èá õðÜñîïõí áíôéññÞóåéò, áðñïèõìßåò êáé áíôéóôÜóåéò. ÄÝ÷ïìáé êáëüðéóôá íá ìçí «åêðïéçèïýí» êñáôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò, íá ìçí ðùëçèåß Ýóôù êáé ìéá ìåôï÷Þ áðü ôçí «ðåñéïõóßá ôïõ åëëçíéêïý ëáïý» êáé íá åìöáíßóïõìå ãéá ôï 2012 ìçäåíéêÜ Ýóïäá áðü áðïêñáôéêïðïéÞóåéò. Áíôßóôáóç êáé ôóáìðïõêÜò áðÝíáíôé óå üëïõò êáé üëá! Ïé óõíÝðåéåò åßíáé ðñïäéáãåáããßîïõí ôéò ãñáììÝíåò. Ôá spreads èá 1.894.531.786.214 ìïíÜäåò âÜóçò, ç ðñïïðôéêÞ íá «âãïýìå» óôéò áãïñÝò ãéá äáíåéêÜ èá ìåôáöåñèåß áðü ôï 2013 óôï 2100 êáé èá õðÜñîïõí äçìïóéåýìáôá ðïõ èá öÝñíïõí ôçí ÅëëÜäá íá åðéóôñÝöåé ü÷é óôç äñá÷ìÞ, áëëÜ óôç ìíá Þ óôï öïßíéêá! ÐáñÜëëçëá üìùò, ôá Üôéìá ôá ôïêï÷ñåïëýóéá èá ôñÝ÷ïõí. Ôï 1 äéò åõñþ ðïõ äåí èá åêôáìéåõèåß áðü ôéò áðïêñáôéêïðïéÞóåéò ôïõ 2012, óßãïõñá äåí ìáò ÷áñéóèåß. Èá ðëçñùèåß áðü íÝåò ðåñéêïðÝò óå ìéóèïýò êáé óõíôÜîåéò, áýîçóç Ýììåóùí êáé Üìåóùí öüñùí, ìåßùóç äçìïóßùí äáðáíþí êáé ðåñáéôÝñù óõññßêíùóç ôïõ üðïéïõ êñÜôïõò ðñüíïéáò Ý÷åé áðïìåßíåé. Ìçí Ý÷ïõìå áõôáðÜôåò üôé èá ôéèáóåýóïõìå ôï ÷ñÝïò ìáò ìå ðïñåßåò, áðåñãßåò, «ïëïìÝôùðïõò» áãþíåò êáé êïììáôéêïýò êïõôóáâáêéóìïýò. ×ñùóôÜìå óå üëïõò êáé äåí ìáò ÷ñùóôÜåé êáíÝíáò! Áêüìç êáé áí ìðïõí öõëáêÞ üëïé üóïé óõììåôåß÷áí óå õðïõñãéêü óõìâïýëéï áðü ôï 1974 ìÝ÷ñé óÞìåñá, èá óõíå÷ßóïõìå íá ÷ñùóôÜìå åêáôïíôÜäåò äéò åõñþ. ¹ èá äéá÷åéñéóôïýìå âéþóéìá ôï ÷ñÝïò ìáò, Þ èá õðïóôïýìå ôéò áóýëëçðôåò óõíÝðåéåò ìéáò ðôþ÷åõóçò. ÓáöÝóôáôá, ç ðåñáéôÝñù éäéùôéêïðïßçóç ôçò ÄÅÇ äåí ãßíåôáé ãéá íá áíôëçèïýí áðëÜ êáé ìüíïí 300 Þ 400 åêáôïììýñéá åõñþ. ¸÷åé óáöÞ óçìåéïëïãéêü ÷áñáêôÞñá. Ïé áãïñÝò äåí ðåßèïíôáé ìå ðñùèõðïõñãéêÝò êïñþíåò, áíôéêñïõüìåíåò õðïõñãéêÝò äçëþóåéò êáé ìå ðáíçãõñéêïý ÷áñáêôÞñá áíôéðïëéôåõôéêÝò áíáêïéíþóåéò óôï ÆÜððåéï. Ïé áãïñÝò èÝëïõí íá äïõí «áßìá» !!! Êáé üôáí ìéëÜìå ãéá óçìåéïëïãéêÝò «èõóßåò» áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ åëëçíéêïý êñáôéêïý êáôåóôçìÝíïõ, üðùò ôï áíôéëáìâÜíïíôáé ïé äáíåéóôÝò ìáò, áíáöåñüìáóôå óôçí «ìïíá÷ïêüñç» ðëÝïí ôçò ÊõâÝñíçóçò. Áíáöåñüìáóôå óôçí åèíéêÞ ìáò ÉöéãÝíåéá. Áíôßèåôá ìå ôçí ÉöéãÝíåéá, ç ÄÅÇ öÝñåé ìåãÜëåò åõèýíåò ãéá ôï óçìåñéíü ôçò áäéÝîïäï êáé ãéá ôïí Üäïîï ôñüðï ðïõ èá ïäçãçèåß óôç «èõóßá». Åß÷å ìéá ïëüêëçñç äåêáåôßá íá ðñïóáñìïóôåß óôéò åîåëßîåéò êáé íá áíáæçôÞóåé áðü áíþäõíåò Ýùò åðéêåñäåßò äéåîüäïõò. ÁñêÝóôçêå íá «äéáêéíåß» Üãïíá êáé ôÝöñá êáé íá ðáñÜãåé KWhs ìå ôå÷íïëïãßåò ôïõ 1920. ÁñêÝóôçêå óôï Üêñùò áíôéáíáðôõîéáêü äüãìá «ìåñïäïýëé-ìåñïöÜé», óå ìéá ôñáãéêÞ åóùóôñÝöåéá êáé óå Ýíáí áêáôáíüçôï óôñïõèïêáìçëéóìü. Áêüìç êáé ôþñá ðïõ åßíáé ìå ôçí «ðëÜôç óôïí ôïß÷ï» äåí åðé÷åéñåß íá âãåé óôçí áíôåðßèåóç. Íá ðñïóêáëÝóåé êáé íá ðñïêáëÝóåé ôïõò éäéþôåò åðåíäõôÝò íá êáôáóêåõÜóïõí áðü êïéíïý ôéò íÝåò ëéãíéôéêÝò ìïíÜäåò. Íá êáôáäåßîåé áí ðñáãìáôéêÜ õðÜñ÷åé åðé÷åéñçìáôéêü åíäéáöÝñïí áðü ôçí ðëåõñÜ ôùí éäéùôþí ðáñáãùãþí Þ áðëÜ ðñïèÝóåéò åíôõðùóéáóìïý. Íá äçìéïõñãÞóåé êáé ü÷é íá áêïëïõèåß ôéò åîåëßîåéò. ¼ìùò, ôï ðëÝïí áíçóõ÷çôéêü êáé äõóïßùíï ãéá ôçí ðåñéï÷Þ ìáò äåí åßíáé ç ìåôï÷éêÞ óýíèåóç ôçò ÄÅÇ ÁÅ. Ôï ðëÝïí áíçóõ÷çôéêü åßíáé ç áêáôáíüçôç êáé êïíôüöèáëìç åðéëïãÞ ôïõ Áèçíáúêïý ÊñÜôïõò íá áðáîéþíåé ôïõò ëéãíßôåò. Äåí åßíáé äõíáôüí íá áðåéëïýìáóôå ìå ðôþ÷åõóç êáé ôáõôü÷ñïíá íá óôñåöüìáóôå óå åéóáãüìåíá êáýóéìá ðïõ ìåóïðñüèåóìá èá åðéäåéíþóïõí ôçí êáôÜóôáóç ôçò ïéêïíïìßáò. Äåí åßíáé äõíáôüí íá ðñïùèïýìå, íá åðéäïôïýìå êáé íá óôçñßæïõìå ðáíÜêñéâåò åíáëëáêôéêÝò ðçãÝò åíÝñãåéáò êáé íá èÝôïõìå óôï ðåñéèþñéï ôï ìïíáäéêü åã÷þñéï êáýóéìï ðïõ äçìéïõñãåß ðñùôïãåíÝò ðëåüíáóìá. Äåí åßíáé äõíáôüí íá áðïôåëïýìå ôïí áäýíáìï êñßêï óôçí åõñùæþíç, íá åßìáóôå ç «óêáíäÜëç» ðïõ èá ðõñïäïôÞóåé ìéá åíäå÷üìåíç êáôÜññåõóç ôïõ åõñþ êáé íá ðáñáìÝíïõìå äïãìáôéêÜ ðñïóçëùìÝíïé óôïõò óôü÷ïõò ôïõ «20-20-20», íá ìçí åðáíáäéáðñáãìáôåõüìáóôå ôéò õðï÷ñåþóåéò ìáò áíáöïñéêÜ ìå ôéò ìåéþóåéò ôùí åêðïìðþí äéïîåéäßïõ ôïõ Üíèñáêá êáé íá äéáôõìðáíßæïõìå áöåëåßò ðñïèÝóåéò ðåñß «ðñÜóéíçò áíÜðôõîçò». Äåí ìðïñåß íá ãßíåé åðáíåêêßíçóç ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò ÷ùñßò ôçí ýðáñîç åíüò åã÷þñéïõ, åöïäéáóôéêÜ áóöáëïýò êáé ðñïâëÝøéìïõ êüóôïõò êáõóßìïõ. Ïé Ëéãíßôåò üìùò äåí áöïñïýí åõêáéñéáêïýò åðåíäõôÝò êáé ÷áìçëïý ñßóêïõ óõìöÝñïíôá. Äåí Ý÷ïõí êáìßá ó÷Ýóç ìå ôçí ðåðáôçìÝíç ôùí ôçëåðéêïéíùíéþí, ôùí áåñïìåôáöïñþí, ôùí ìïíÜäùí öõóéêïý áåñßïõ Þ ôùí áéïëéêþí ðÜñêùí. Ïé Ëéãíßôåò åßíáé ìéá ðïëý óïâáñÞ õðüèåóç ãéá ôçí äéá÷åéñéóôïýí éäéþôåò. ÅõÜããåëïò Êáñëüðïõëïò ×çìéêüò Ìç÷áíéêüò

ÈÁÑÑÏÓ

ÐÝìðôç 19 Ìáúïõ 2011

ÅÉÄÇÓÅÉÓ

ÍÝá ðáñÜôáóç ãéá ôéò öïñïëïãéêÝò äçëþóåéò ÐáñÜôáóç ìÝ÷ñé ôéò 15 Éïõíßïõ 2011 ãéá ôïõò åëåýèåñïõò åðáããåëìáôßåò êáé åðéôçäåõìáôßåò ðïõ õðïâÜëëïõí äçëþóåéò çëåêôñïíéêÜ, êáèþò êáé ãéá ôïõò áãñüôåò êáé üóïõò Ý÷ïõí åéóïäÞìáôá áðü áêßíçôá, áíáêïßíùóå ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí. Áðü ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí áíáêïéíþèçêå óõãêåêñéìÝíá üôé ç ðñïèåóìßá õðïâïëÞò ôùí åôÞóéùí äçëþóåùí öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò ðïõ Ýëçãå ôçí 20ç ÌáÀïõ 2011, ãéá áôïìéêÝò åðé÷åéñÞóåéò, åëåýèåñïõò åðáããåëìáôßåò ðïõ äåí ôçñïýí âéâëßá Þ áíåîÜñôçôá ôçò êáôçãïñßáò ôÞñçóçò âéâëßùí ôïõ Ê.Â.Ó., üóïõò áðÝêôçóáí åéóïäÞìáôá áðü óõììåôï÷Þ óå Å.Ð.Å., ê.ô.ë. ðïõ õðïâÜëëïíôáé õðï÷ñåùôéêÜ ìå ôç ÷ñÞóç çëåêôñïíéêÞò ìåèüäïõ åðéêïéíùíßáò ìÝóù äéáäéêôýïõ áíåîáñôÞôùò Á.Ö.Ì., ëÞãåé ôçí 15ç Éïõíßïõ 2011. Ç ðñïèåóìßá õðïâïëÞò ôùí åôÞóéùí äçëþóåùí öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò ðïõ Ýëçãå åðßóçò ôçí 20ç ÌáÀïõ 2011, ãéá üóïõò Ý÷ïõí åéóïäÞìáôá áðü áêßíçôá, áðü êéíçôÝò áîßåò, ãåùñãéêü åéóüäçìá, åéóüäçìá áðü åêìßóèùóç Þ äùñåÜí ðáñá÷þñçóç ãåùñãéêÞò ãçò

ê.ô.ë., áíåîÜñôçôá áí ç õðïâïëÞ ôïõò èá ãßíåé ìå ôç ÷ñÞóç çëåêôñïíéêÞò ìåèüäïõ åðéêïéíùíßáò ìÝóù äéáäéêôýïõ Þ ÷åéñüãñáöá ìÝóù Ä.Ï.Õ êáé áíåîáñôÞôùò Á.Ö.Ì., ëÞãåé åðßóçò ôçí 15ç Éïõíßïõ 2011. Ç ðñïèåóìßá õðïâïëÞò äçëþóåùí óôïé÷åßùí áêéíÞôùí ôïõ Ýôïõò 2011, ðïõ õðïâÜëëïíôáé óôç Ä.Ï.Õ., ïñßæåôáé óôéò ßäéåò çìåñïìçíßåò ìå ôç äÞëùóç öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò ãéá ôïõò ðáñáðÜíù õðü÷ñåïõò.

3Ï ÄÉÅÈÍÅÓ ÖÅÓÔÉÂÁË ÁÖÇÃÇÓÇÓ ÊÁÉ ÔÅ×ÍÙÍ ÔÏÕ ËÏÃÏÕ

Âñáâåßï Ìáèçôéêïý äéáãùíéóìïý óôç ÓôåñãéáíÞ Óáêåëëáñßïõ ôçò ÓÔ´ ÔÜîçò ôïõ Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ Êïßëùí

«Ìßá éóôïñßá îåíéôéÜò» Áðü ôçí áñ÷áéüôçôá ùò êáé ôéò ìÝñåò ìáò ï ôüðïò ìáò äåí ìðïñïýóå íá èñÝøåé ôïõò êáôïßêïõò ôïõ. ¸ôóé ðïëëïß ¸ëëçíåò áíáãêÜóôçêáí íá áöÞóïõí ôçí ðáôñßäá ôïõò êáé íá æçôÞóïõí êáëýôåñç ìïßñá óå êÜðïéá Üëëç ÷þñá , üðùò óôçí Ãåñìáíßá, ÁìåñéêÞ, ÊáíáäÜ. Áõôüò ï ðüíïò ôçò îåíéôéÜò åêöñÜóôçêå ìå ôï ôñáãïýäé ãé´ áõôü êáé õðÜñ÷ïõí ðÜñá ðïëëÜ äçìïôéêÜ, ñåìðÝôéêá, ëáúêÜ áêüìá êáé Ýíôå÷íá ôñáãïýäéá. ÓÞìåñá áõôü ôï öáéíüìåíï åßíáé ðïëý ðéï Ýíôïíï, óõ÷íÜ áêïýò óôéò ôçëåïñÜóåéò üôé ôá ìåãÜëá ðïóïóôÜ áíåñãßáò, ç äéáöèïñÜ êáé ôï ìåãÜëï ÷ñÝïò ôçò ÅëëÜäáò Ý÷åé ïäçãÞóåé ðïëëïýò íÝïõò ìå ðôõ÷ßá íá ðÜíå íá âñïýí äïõëåéÜ óôï åîùôåñéêü. Åßíáé üìùò áõôü ëýóç, äå îÝñù ôé íá ðù. Ìðïñåß êáé åãþ íá êÜíù ôï ßäéï. Óõ÷íÜ áêïýù ôç ãéáãéÜ ìïõ íá áíáöÝñåôáé óôïí ðáððïý ôçò. Ï ðáððïýò ôçò Ýëåãå Þôáí ìåôáíÜóôçò óôçí ÁìåñéêÞ. Åß÷å ðÜåé ìáæß ìå êáôïßêïõò ôïõ ÷ùñéïý ãéá ìéá êáëýôåñç æùÞ, ðïõ Ýëåãáí ðùò åêåß ôá ðñÜãìáôá Þôáí åýêïëá êáé ðùò ôá ìåñïêÜìáôá Þôáí ðïëý êáëÜ. Ï ðáððïýò ìïõ, Ýëåãå ç ãéáãéÜ ìïõ, Ýöõãå êáé Üöçóå

ðßóù ãõíáßêá êáé ôÝóóåñá ðáéäéÜ êáé ôá ìüíá ÷ñÞìáôá ðïõ åß÷å Þôáí áõôÜ ãéá ôï êáñÜâé. ¹ôáí ðïëý äýóêïëá ôá ÷ñüíéá êáé üôáí Ýöåõãå êÜðïéïò äåí åß÷áí íÝá ôïõ ãéá ðïëý êáéñü. ÓôÜèçêå üìùò ôõ÷åñüò ãéáôß ôï 1915 ðïõ ðÞãå óôçí ÁìåñéêÞ Þèåëáí Üôïìá ãéá ôçí ïéêïäïìÞ êáé ï ðáððïýò Þôáí êáëüò óå áõôÞ ôçí äïõëåéÜ. Äïýëåøå ðïëëÜ ÷ñüíéá áöïý íá öáíôáóôåßò Ýëåãå ç ãéáãéÜ ìïõ «ôá ìùñÜ ôá Üöçóå ìå ðÜíåò êáé ôá âñÞêå üëá íá âãÜæïõí ôï ó÷ïëåßï». Óõ÷íÜ ç ãéáãéÜ áíáöåñüôáí óå Ýíá ãñÜììá ðïõ åß÷å óôåßëåé ï ðáððïýò ìÞíåò ìåôÜ. «Ãõíáßêá ç æùÞ óôá îÝíá åßíáé Ü÷áñç, ç ìïíáîéÜ, ç áññþóôéá êáé ç ôáðåßíùóç ôùí áíèñþðùí óå êÜíïõí íá èÝëåéò íá ôá ðáñáôÞóåéò. Ç áðïõóßá ôùí ðáéäéþí êáé ç äéêÞ óïõ åßíáé ìåãÜëç. Ìå áãÜðç ÔÜêçò». Êáé üðùò Ýëåãå ï ÏäõóóÝáò ôï ðáí Þôáí ôï ôáîßäé, Ýíá ôáîßäé ðïõ ðÞñå 10 ÷ñüíéá. Óáí âãåéò ëïéðüí óôïí äñüìï ôïõ ãõñéóìïý ãéá ôçí ÉèÜêç íá åý÷åóáé íá âñåéò ôïí ôüðï ðñïïñéóìïý óïõ óáí áõôüí ðïõ Üöçóåò óôçí äåýôåñç ðáôñßäá.

"Ç Üäéêç åîüíôùóç 353.000 áíèñþðùí" Åßíáé ãíþóôç êáé áðïäÝêôç áðü üëï ôïí êüóìï ç Üäéêç óöáãÞ ôùí Áñìåíßùí, ùóôüóï ç ïñãáíùìÝíç êáé ìåèïäåõìÝíç ãåíïêôïíßá ôùí Ðïíôßùí äåí Ý÷åé áíáãíùñéóôåß áêüìá áðü ôç äéåèíÞ êïéíüôçôá. Ðáñ'üëï ðïõ ðïëëïß Üíèñùðïé Ý÷ïõí êéíçôïðïéçèåß ìå óôü÷ï íá ðñïùèçèïýí ôï æÞôçìá ôïõ Ðïíôéáêïý åëëçíéóìïý, ôüóï ôï åëëçíéêü êñÜôïò êáé ïé öïñåßò ôïõ, üóï êáé ïé áñìüäéåò ïñãáíþóåéò ôïõ åîùôåñéêïý, äåí Ý÷ïõí äþóåé ôçí ðñÝðïõóá ðñïóï÷Þ. Ìå áöïñìÞ, ëïéðüí, ôçí 19 ÌáÀïõ, ðïõ åßíáé ç çìÝñá ðïõ ïé ¸ëëçíåò üñéóáí ùò åðßóçìç ãéá ôïí åïñôáóìü ôçò Ãåíïêôïíßáò ôùí Ðïíôßùí, áðïöÜóéóá íá ãñÜøù áõôü ôï Üñèñï ðïõ Ý÷åé óêïðü íá êÜíåé ãíùóôÞ ôçí éóôïñßá ôùí áíèñþðùí áõôþí ðïõ õðÝöåñáí êáé ÷Üèçêáí Üäéêá. Áñ÷éêÜ, êáëü èá Þôáí íá îåêáèáñéóôåß ëßãï ôï ôïðßï ãýñù áðü ôïõò ¸ëëçíåò ôïõ Ðüíôïõ. Ïé Üíèñùðïé áõôïß, ìåôÜ ôçí ðáñá÷þñçóç êÜðïéùí ðñïíïìßùí ðïõ åßíáé ãíùóôïß ìå ôïõò üñïõò «×Üôé Óåñßö» «×Üôé ×ïõìáãéïõí, êáôüñèùóáí íá ðÜñïõí óôá ÷Ýñéá ôïõò ôï åìðüñéï, íá éäñýóïõí ó÷ïëåßá êáé íá ÷ôßóïõí åêêëçóßåò. Óôç óõíÝ÷åéá, ìðüñåóáí íá áíáðôõ÷èïýí ïéêïíïìéêÜ êáé íá åðåêôáèïýí óå Üëëåò ÷þñåò. ¢ëëùóôå, åßíáé ãíùóôÜ ôá ðåñßöçìá êáðíÜ ôçò ÌðÜöñáò, ìá êáé ç ëåðôïêáñõÜ ðïõ åîáãüôáí óôï Áìâïýñãï, ôçí ÔåñãÝóôç, ôç ÍÝá Õüñêç êáé ôç Ñùóßá. Áðü ôá ðáñáðÜíù ìðïñåß åýêïëá íá êáôáëÜâåé êáíåßò ôï ëüãù ãéá ôïí ïðïßï ïé Ôïýñêïé ìéóïýóáí ôüóï ðïëý ôïõò ¸ëëçíåò ôïõ Ðüíôïõ. Ôï áñ÷éêü ôïõò ó÷Ýäéï Þôáí íá ôïõò åîïíôþóïõí êé áõôïýò ìáæéêÜ üðùò Ýêáíáí ìå ôïõò ÁñìÝíéïõò. ÔåëéêÜ, åðåéäÞ ïé ðñÜîåéò ôïõò Ýãéíáí ãíùóôÝò êáé óôçí Åõñþðç êáé óôçí ÁìåñéêÞ, äåí ôüëìçóáí íá êÜíïõí êé áõôÞ ôç öïñÜ ôï ßäéï. ¸ðñåðå íá âñïõí Ýíáí ôñüðï êáé íá êáôáöÝñïõí áõôü ðïõ Þèåëáí êáé íá ìçí ðñïêáëÝóïõí ôçí ïñãÞ ôùí õðïëïßðùí. ¸ôóé, áðü ôïõò 697.000 Ðüíôéïõò ðïõ æïýóáí óôïí Ðüíôï, èáíáôþèçêáí 353.000 áðü ôï 1916-1923 áðü ôïõò Íåüôïõñêïõò êáé ôïõò Êåìáëéêïýò. Ïé åîïíôþóåéò ôïõò Ýãéíå óôéò ðüëåéò, óôá ÷ùñéÜ óôéò öõëáêÝò, óôéò åîïñßåò êáé óôá ôÜãìáôá åñãáóßáò, ôá ëåãüìåíá «áìåëÝôá ôáìðïõñïý». Ïé äéþîåéò áõôÝò êáôÜ ôùí Ðïíôßùí åß÷áí óôü÷ï ôçí åêêáèÜñéóç ôçò ÌéêñÜ Áóßáò áðü ôï åëëçíéêü óôïé÷åßï. Óõìðåñáßíïíôáò, ëïéðüí, áðü ôá üóá ðñïáíáöÝñèçêáí ðñïêýðôåé ðùò ïé Ôïýñêïé üíôùò åîïëüèñåõóáí ôïõò Ðüíôéïõò áöïý ðñþôá öñüíôéóáí íá åîáóöáëßóïõí ôá íþôá ôïõò. ¸ôóé, èá ðñÝðåé üëïé åìåßò íá óõíå÷ßóïõìå áäéÜêïðá ôéò ðñïóðÜèåéåò íá áíáãíùñéóôåß ç ãåíïêôïíßá áõôÞ Ðáãêïóìßùò. ¸ëåíá Ê. Óõìåëßäïõ 14 åôþí – Ä.Ä Áãßïõ Äçìçôñßïõ ÌáèÞôñéá ´ ÔÜîçò Ãõìíáóßïõ Êáðíï÷ùñßïõ

Åðéìïñöùôéêü ÓåìéíÜñéï Ê.Ö.Á.

Ìåßùóç ôçò áíåñãßáò ôïí Áðñßëéï ìå âÜóåé ôá óôáôéóôéêÜ ôïõ ÏÁÅÄ

• ¼ëïõò ôïõò áíþíõìïõò ðïëßôåò ãéá ôéò ðñïóöïñÝò ôñïößìùí óôá åéäéêÜ êáëÜèéá ôùí óïýðåñ ìÜñêåô

Óôéò 26 ÌáÀïõ 2011 óôï Êëåéóôü ÃõìíáóôÞñéï ôïõ 1 - 2 Ëõêåßïõ ÐôïëåìáÀäáò èá äéåîá÷èåß ÓåìéíÜñéï Êáèçãçôþí ÖõóéêÞò ÁãùãÞò.

• Ôéò ê.ê. Áíáóôáóßá Ìáñãáñßôç êáé Åñìéüíç Êëáäïðïýëïõ ãéá ðñïóöïñÜ ãåýìáôïò åéò ìíÞìçí ôçò ìçôÝñáò ôïõò Êáôåñßíáò ÍáëìðáíôÜêç

Ôá èÝìáôá ôïõ Óåìéíáñßïõ áöïñïýí óôïõò ÍÝïõò Êáíïíéóìïýò Êáëáèïóöáßñéóçò - ×åéñïóöáßñéóçò.

ìåßùóç ôùí åããåãñáììÝíùí áíÝñãùí êáôÜ –1,4%, ç ìåßùóç ôùí íÝùí áéôÞóåùí ãéá åðéäüôçóç êáôÜ –29%, ç ìåßùóç ôùí áðïëýóåùí êáôÜ 13% êáé ç áýîçóç ôùí ðñïóëÞøåùí êáôÜ 37% óå ó÷Ýóç ìå ôïí ðñïçãïýìåíï ìÞíá, åßíáé ôá âáóéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ðïõ ðñïêýðôïõí êáôÜ ôïí ìÞíá Áðñßëéï.

ÅÕ×ÁÑÉÓÔÇÑÉÏ Ç ÊïéíùöåëÞò Åðé÷åßñçóç Ðïëéôéóìïý – Ôïõñéóìïý – ÊïéíùíéêÞò ÐïëéôéêÞò & Áèëçôéóìïý ÄÞìïõ ÊïæÜíçò, åõ÷áñéóôåß èåñìÜ ãéá ôéò ðñïóöïñÝò ôïõò êáôÜ ôïõò ìÞíåò ÉáíïõÜñéï-ÖåâñïõÜñéï –ÌÜñôéï -Áðñßëéï 2011 óôï óõóóßôéï áðüñùí äçìïôþí, ôïõò ðáñáêÜôù :

• Ôçí êá. Óôáõñïýëá Ðáðáóðáíïý ãéá ðñïóöïñÜ ãåýìáôïò åéò ìíÞìçí ôïõ áäåñöïý ôçò • Ôï Ê.Á.Ð.Ç ôïõ ÄÞìïõ ÊïæÜíçò ãéá ðñïóöïñÜ ôñïöþí • Ôïí ê.ÔæÝëï ãéá äùñåÜ 50 Å åéò ìíÞìçí ôùí ãïíÝùí ôïõ Èñáóýâïõëïõ êáé ÁëåîÜíäñáò • Ôçí êá. Ïëõìðßá Âëéáãêüöôç ãéá ðñïóöïñÝò öñïýôùí êáé ëá÷áíéêþí • Ôçí ôáâÝñíá «ÐëÜôáíïò» - Ê.Ðáôóþíá ãéá ðñïóöïñÝò ìáãåéñåìÝíùí ôñïöþí • Ôïí ê. ÁèáíÜóéï Éùáííßäç ãéá ðñïóöïñÜ 30 Kgr øáñéþí • Ôïõò õðáëëÞëïõò ôïõ Ï.Ô.Å ðïóïôÞôùí ãÜëáôïò

ãéá ðñïóöïñÝò

• Ôçí åôáéñåßá Áöïß ÐéôÝíç ãéá ðñïóöïñÜ 100 lt ëáäéïý • Ôçí êá. Ìáôïýëá Ìðïõíüâá ãéá ðñïóöïñÜ ôñïößìùí • Ôçí êá. ÂÜóù ãéá ðñïóöïñÜ ôñïößìùí Åðßóçò åõ÷áñéóôïýìå èåñìÜ üëïõò åêåßíïõò ðïõ óôçñßæïõí ìå ôéò ðñïóöïñÝò ôïõò ôá ÊïéíùíéêÜ ÐñïãñÜììáôá - ðïõ ìÝóù ôçò Êïéíùöåëïýò Åðé÷åßñçóçò õëïðïéåß ï ÄÞìïò ÊïæÜíçò - êáé åîÝöñáóáí ôçí åðéèõìßá íá ìç äçìïóéåõôïýí ôá ïíüìáôÜ ôïõò.

Ôá èÝìáôá èá åéóçãçèïýí ïé: êïò ÊõñáôæÞò Êùí/íïò (ÊáèçãçôÞò ÖõóéêÞò ÁãùãÞò – ÐñïðïíçôÞò Êáëáèïóöáßñéóçò) êáé ï êïò Ðáðïõëßäçò ÉùÜííçò(ÊáèçãçôÞò ÖõóéêÞò ÁãùãÞò – ÐñïðïíçôÞò ×åéñïóöáßñéóçò). Êáëïýíôáé ïé óõíÜäåëöïé êáèþò êáé ïé åíäéáöåñüìåíïé íá ðáñáêïëïõèÞóïõí ôï óåìéíÜñéï.

ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÓÅÌÉÍÁÑÉÏÕ ÐÅÌÐÔÇ 26-5-2011 17:30 - 17:45 ÐÑÏÓÅËÅÕÓÇ ÓÕÌÌÅÔÅ×ÏÍÔÙÍ 17:45 - 17:50 ÅÍÁÑÎÇ – ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÏÌÉËÇÔÙÍ 17:50 - 18:30 ÅÐÅÎÇÃÇÓÇ ÐÁËÁÉÙÍ ÊÁÉ ÍÅÙÍ ÊÁÍÏÍÉÓÌÙÍ ×ÅÉÑÏÓÖÁÉÑÉÓÇÓ 18:30 - 19:10 ÅÐÅÎÇÃÇÓÇ ÐÁËÁÉÙÍ ÊÁÉ ÍÅÙÍ ÊÁÍÏÍÉÓÌÙÍ ÊÁËÁÈÏÓÖÁÉÑÉÓÇÓ 19:10 - 19:30 ÓÕÆÇÔÇÓÇ ÅÐÉ ÔÙÍ ÐÁËÁÉÙÍ ÊÁÉ ÍÅÙÍ ÊÁÍÏÍÉÓÌÙÍ – ÁÐÏÑÉÅÓ – ÄÉÅÕÊÑÉÍÇÓÅÉÓ.

ÅðéëïãÞ – êëÞñùóç ìáèçôþí ãéá ôï Ðåéñáìáôéêü ÃõìíÜóéï ÊïæÜíçò Ôï Ðåéñáìáôéêü ÃõìíÜóéï ÊïæÜíçò äÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ áðü ôéò 20 ÌáÀïõ 2011 Ýùò ôéò 31 ÌáÀïõ 2011 áéôÞóåéò áðü ãïíåßò ìáèçôþí ôçò Ýêôçò ôÜîçò ôùí Äçìïôéêþí ó÷ïëåßùí, ðïõ åðéèõìïýí ôçí åããñáöÞ êáé öïßôçóç ôùí ðáéäéþí ôïõò óôçí ðñþôç ôÜîç, êáôÜ ôï ó÷ïëéêü Ýôïò 2011-2012, ðñïêåéìÝíïõ íá áðïêôÞóïõí äéêáßùìá óõììåôï÷Þò óôçí ó÷åôéêÞ êëÞñùóç. Ç êëÞñùóç èá ãßíåé óôéò 23 Éïõíßïõ 2011 çìÝñá ÐÝìðôç óôï ÷þñï ôïõ ó÷ïëåßïõ êáé þñá 6 ì.ì. áðü ôñéìåëÞ åðéôñïðÞ ðïõ èá åêëÝîïõí ïé ßäéïé ïé ãïíåßò. Ôï Ýíôõðï ôçò áßôçóçò ÷ïñçãåßôáé äùñåÜí êáé óõìðëçñþíåôáé áðü ôïí ðáôÝñá Þ ôçí ìçôÝñá ôùí ðáéäéþí óôï Ðåéñáìáôéêü ÃõìíÜóéï.

Ç

Óôá 704.818 Üôïìá áíÝñ÷ïíôáé ïé åããåãñáììÝíïé Üíåñãïé óôá ìçôñþá ôïõ ÏÁÅÄ êáôÜ ôï ìÞíá Áðñßëéï. Áðü áõôÜ 311.430 åßíáé Üíäñåò (ðïóïóôü 44,19%) êáé 393.388 åßíáé ãõíáßêåò (ðïóïóôü 55,81%). Ï áñéèìüò áõôüò ðáñïõóéÜæåé ìåßùóç êáôÜ –1,4% óå ó÷Ýóç ìå ôïí ðñïçãïýìåíï ìÞíá. Óôçí çëéêéáêÞ ïìÜäá áðü 30-54 åôþí áíáëïãåß ôï (62,49%) ôùí åããåãñáììÝíùí áíÝñãùí, óôçí çëéêéáêÞ ïìÜäá êÜôù ôùí 30 áíáëïãåß ôï (28,02%) êáé óôçí çëéêéáêÞ ïìÜäá Üíù ôùí 55 åôþí áíáëïãåß ôï (9,48)%. Óôï åêðáéäåõôéêü åðßðåäï äåõôåñïâÜèìéáò åêðáßäåõóçò áíáëïãåß ôï (45,87%) ôùí åããåãñáììÝíùí áíÝñãùí, óôï åêðáéäåõôéêü åðßðåäï õðï÷ñåùôéêÞò åêðáßäåõóçò (Ýùò 3ç Ãõìíáóßïõ) áíáëïãåß ôï (38,99%), óôï åêðáéäåõôéêü åðßðåäï ôñéôïâÜèìéáò åêðáßäåõóçò ôï (13,86%) êáé óôï åêðáéäåõôéêü åðßðåäï ÷ùñßò åêðáßäåõóç áíáëïãåß ôï (1,29%). Óôïõò ¸ëëçíåò Õðçêüïõò áíáëïãåß ôï (92,01%) ôùí åããåãñáììÝíùí áíÝñãùí, óôïõò Õðçêüïõò ôñßôùí ÷ùñþí ôï (6,51%) êáé óôïõò Õðçêüïõò ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò ôï (1,48%). Ï áñéèìüò ôùí åðéäïôïýìåíùí áíÝñãùí áíÝñ÷åôáé óå 283.995 Üôïìá êáé åìöáíßæåôáé ìåéùìÝíïò êáôÜ 21.957 Üôïìá, ðïóïóôü –7,18% óå ó÷Ýóç ìå ôïí ðñïçãïýìåíï ìÞíá ÌÜñôéï. Áðü ôï óýíïëï ôùí åðéäïôïýìåíùí áíÝñãùí, ôï 64,07% åßíáé êïéíïß åðéäïôïýìåíïé, ôï 19,73% åßíáé åðï÷éêïß ôïõñéóôéêþí åðáããåëìÜôùí, ôï 8,86% åßíáé åðï÷éêïß ëïéðïß åðéäïôïýìåíïé êáé ôï 7,03% åßíáé Ïéêïäüìïé åðéäïôïýìåíïé. Ïé áíáããåëßåò ðñïóëÞøåùí áíÞëèáí óå 71.655, áõîçìÝíåò êáôÜ 37% óå ó÷Ýóç ìå ôïí ðñïçãïýìåíï ìÞíá (52.332). Ïé áðïëýóåéò (êáôáããåëßåò óõìâÜóåùí áïñßóôïõ ÷ñüíïõ) Ýöèáóáí ôéò 19.292 (ìåéùìÝíåò êáôÜ –17,25% óå ó÷Ýóç ìå ôïí ðñïçãïýìåíï ìÞíá), ïé ëÞîåéò óõìâÜóåùí ïñéóìÝíïõ ÷ñüíïõ ôéò 16.019 (ìåéùìÝíåò êáôÜ –7,72% óå ó÷Ýóç ìå ôïí ðñïçãïýìåíï ìÞíá) êáé ïé ïéêåéïèåëåßò áðï÷ùñÞóåéò ôéò 18.801 (ìåéùìÝíåò êáôÜ –1,46% óå ó÷Ýóç ìå ôïí ðñïçãïýìåíï ìÞíá). Ôï óýíïëï ôùí êáôáããåëéþí óõìâÜóåùí áïñßóôïõ ÷ñüíïõ êáé ôùí ëÞîåùí óõìâÜóåùí ïñéóìÝíïõ ÷ñüíïõ áíÝñ÷åôáé óå 35.311, ôï 45,37% ôïõ ïðïßïõ ïöåßëåôáé óå áðï÷ùñÞóåéò áðü ôçí áãïñÜ åñãáóßáò ëüãù ëÞîåùí óõìâÜóåùí ïñéóìÝíïõ ÷ñüíïõ. Ôï ìÝãåèïò áõôü åßíáé ìåéùìÝíï êáôÜ –13% áðü ôïí ðñïçãïýìåíï ìÞíá ÌÜñôéï (40.672). Ïé êáèáñÝò ñïÝò ôçò ìéóèùôÞò áðáó÷üëçóçò óôïí éäéùôéêü ôïìÝá áíÝñ÷ïíôáé óå 17.543 Ýíáíôé –7.419 ôïí ðñïçãïýìåíï ìÞíá ÌÜñôéï.


'

ÈÁÑÑÏÓ ÈAPPOÓ

IÄIOKTHÓIA ÅêäïôéêÞ EíçìåñùôéêÞ I.KOPOMHËHÓ A.E ÅÊÄÏÔÇÓ ÄÇÌÇÔÑÇÓ É. ÊÏÑÏÌÇËÇÓ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ÎÅÍÏÖÙÍ Å. ÌÐÁÑÁËÉÁÊÏÓ ÄIEYÈYNTHÓ ÓYNTAÎÇÓ Ä. KATÓOÃIANNHÓ IÄPYTHÓ + Xñ. ÐáðáóôåñéÜäçò Eôïò éäñýóåùò 1960 YÐEYÈYNOI THÓ EÖHMEPIÄAÓ “ÈAPPOӔ Ä. MAKEÄONIAÓ KAÓTOPIA Kþóôáò Äïýöëéáò ÓIATIÓTA Èåüäùñïò ÐåóíéêÜò ÓéÜôéóôá ÃåñÜíéá Tçë. 24650- 22.970 Tçë. 38611 Fax 34611 e-mail: tharos@otenet.gr EÄPA KOZANH ÓYNÄPOMH ÅÔÇÓÉÁ 72 E ÅÎÁÍÇÌÇ 36 Å ÔÑÉÌÇÍÇ 18 Å EËAXIÓTH ÓYNÄPOMH 15 E TPAÐEZÙN ÏPÃANIÓMÙN 190 E

XPHÓIMA THËEÖÙNA ÄÇÌÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ: 24610-50300 ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔ. ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ: 24613-34732, 53111, -116 ÄÇÌÏÔÉÊÇ ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ: 24613-01194 Ê.Å.Ð. ÍÏÌÁÑ×ÉÁ: 24613 51520 , 24613 51101, –113, -114 ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ: 24610-22001 ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ: 199 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: 24610-34515 ÏÔÅ ÂËÁÂÅÓ: 121 ÔÇËÅÈÅÑÌÁÍÓÇ: 24610-24600, 24006 ÄÅÕÁÊ: 24610-51500 ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ: 24610-40500 ÔÁÎÉ: 24610-34605, -905 ÊÔÅË: 24610-34454 ÉÊÁ: 24610-22100, 31872 ÔÅÂÅ: 24610-34753 ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÏ ÄÅÇ: 24610-26172 ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ: 24610-67600, -666 ÅÊÁÂ: 166 EXPRESS SERVICE: 24610-36966, 1154 INTERAMERICAN ÏÄ. ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ: 24610-42253, 1158, 6942234356 OÄÉÊÇ ÂÏÇÈÅÉÁ ÅËÐÁ: 10400 S.O.S ASSISTANCE 24610-33000 OÄÉÊÇ ÂÏÇÈÅÉÁ HELLAS SERVICE: 1057, 24610-25876 KTEO: 24610- 31690 ÔÁ×ÕÄÑÏÌÅÉÏ: 24610-34500 ÏÁÅÄ: 24610-41729, 34011, -022 ÔÅÉ ÄÕÔ. ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ: 24610-40161 ÌÇÔÑÏÐÏËÇ: 24610 -36050 & 24610-34949 ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÄÕÔ. ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ: 24620-56200 ÁÅÑÏÄÑÏÌÉÏ: 24610-36098

Ðëçñïöïñßåò, øõ÷áãùãßá, äéÜöïñá êáèçìåñéíÜ ...

Ç ãùíéÜ ôçò ãõíáßêáò «Ãêñßæá öñýäéá; Ðþò íá ôï áíôéìåôùðßóåôå» Ôá ãêñßæá Þ ëåõêÜ öñýäéá ó÷åäüí äåí öáßíïíôáé êáé êÜíïõí ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôïõ ðñïóþðïõ íá ÷Üíïõí ôçí áñìïíßá ôïõò. Êáëýøôå ôéò ãêñé Þ ëåõêÝò ôñß÷åò åöáñìüæïíôáò ôç óùóôÞ ôå÷íéêÞ ç ïðïßá åîáñôÜôáé áðü ôçí ðïóüôçôá ôùí ëåõêþí ôñé÷þí ðïõ Ý÷åôå. Êáëýøôå ôéò ëåõêÝò ôñß÷åò ÷ñçóéìïðïéþíôáò Ýíá åéäéêü eyeliner ãéá ôá öñýäéá óôçí áðü÷ñùóç ðïõ óáò ôáéñéÜæåé. Ôï ðéíåëÜêé ôïõ åßíáé åéäéêÜ ó÷åäéáóìÝíï ãéá íá âÜöåé áñìïíéêÜ ôéò ôñß÷åò, ðñïóäßäïíôÜò óáò öõóéêü look. Áí Ý÷åôå ëßãåò ìüíï ãêñßæåò ôñß÷åò âÜøôå ôéò ìå Ýíá âïõñôóÜêé áðëþíïíôáò ôæÝë óå ÷ñþìá ëßãï ðéï áíïé÷ôü áðü ôç öõóéêÞ óáò áðü÷ñùóç. Áí Ý÷åôå ðïëëÝò ãêñßæåò ôñß÷åò, ôï íá ôéò âÜøåôå ìå ìüíéìç âáöÞ åßíáé ç êáëýôåñç ëýóç. ÆçôÞóôå ôï áðü ôïí êïììùôÞ óáò. Áêüìç êé áí ôá ìáëëéÜ óáò åßíáé ãêñé, ðñïôåßíù íá âÜöåôå ôá öñýäéá óáò Ýíá áíïé÷ôü êáóôáíü, ãéáôß Ýôóé ôïíßæïíôáé ðåñéóóüôåñï ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôïõ ðñïóþðïõ óáò êÜíïíôÜò óáò íá öáßíåóôå ðéï íÝá.

Äñïìïëüãéá ÊÔÅË:

ÊïæÜíç - Èåóóáëïíßêç: 6.00, 7.15, 8.05, 9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.15, 20.00 ÊïæÜíç – ÁèÞíá: 8.15, 12.30, 16.00, 21.45

Äñïìïëüãéá áåñïðëÜíùí:

ÊïæÜíç- ÁèÞíá: ÄåõôÝñá: Áíá÷þñçóç 08.50, ¢öéîç 10.40 ÐÝìðôç/ÊõñéáêÞ: Áíá÷þñçóç 14.20 ¢öéîç 16.10 ÐáñáóêåõÞ: Áíá÷þñçóç 16.10, ¢öéîç 18.00 ÁèÞíá – ÊïæÜíç: ÄåõôÝñá: Áíá÷þñçóç 07.30, ¢öéîç 08.30 ÐÝìðôç/ÊõñéáêÞ: Áíá÷þñçóç 13.00, ¢öéîç 14.00 ÐáñáóêåõÞ: Áíá÷þñçóç 14.50, ¢öéîç 15.50

ÄÇÐÅÈÅ: 24610-21691

«ÏÑÉÆÏÍÔÅÓ»: 24610-21077

ÄÅÐÁÊ: 24610-21285

«ÇËÉÁ×ÔÉÄÁ»: 2461049752 ÅÈÅËÏÍÔÅÓ ÁÉÌÏÄÏÔÅÓ: 24610 -38177 & 6977337561

ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÙÄÅÉÏ: 24610-34932 ÄÇÌÏÔÉÊÇ ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ: 24610-22245 «ÁÑÓÉÓ»: 24610-49799

ÅÑÕÈÑÏÓ ÓÔÁÕÑÏÓ: 24610-21388 ÓÕËËÏÃÏÓ ÃÑÁÌÌÁÔÙÍ ÊÁÉ ÔÅ×ÍÙÍ: 4610-33978 ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑÁÖÏÓ: 24610-22121 ÊÁÐÇ : 24610 29875, 26552

«ÊÉÂÙÔÏÓ»: 24610-95561

ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ ÓÞìåñá ÐÝìðôç 19 Ìáúïõ äéáíõêôåñåýåé ôï öáñìáêåßï ôïõ Âüìâá Èåïäþñïõ óôçí ïäü É. ÔñÜíôá 22, ôçë. 24610 37506 êáé äéçìåñåýåé ôï öáñìáêåßï ôçò ÑïõêïõíÜêç Åëåõèåñßáò óôçí ïäü Íéêïìçäåßáò 23, ôçë. 24610 49355.

Ï ÊÁÉÑÏÓ

ÄÅÕÔÅÑÁ 16/5

ÔÑÉÔÇ 17/5

¸ëåíá Ôáúëßäïõ – Äåñßëá Make up – nail artist – hair stylist e-mail: ELENATAIL@YAHOO.COM

×éïýìïñ

Ç óõíôáãÞ ôçò çìÝñáò

ÂÜæïõí Ýíáí ¸ëëçíá, Ýíáí Áããëï êáé Ýíáí Ãåñìáíü óå Ýíá ÷ñõóü äéáóôçìüðëïéï. Ìðáßíåé ðñþôïò ï Áããëïò êáé âãáßíåé ìåôÜ áðü 2 ìÝñåò ìå ôïí Ýíáí ÷ñõóü êéíçôÞñá áðü ôï äéáóôçìüðëïéï. Ìðáßíåé êáé ï Ãåñìáíüò êáé âãáßíåé ìåôÜ áðü 3 ìÝñåò ìå ôïí äåýôåñï êéíçôÞñá. Ôüôå ìðáßíåé êáé ï ¸ëëçíáò êáé âãáßíåé ìåôÜ áðü 1 åâäïìÜäá ìå ôá ÷Ýñéá óôéò ôóÝðåò ÷ùñßò íá Ý÷åé ðÜñåé ôßðïôá. Ôüôå ôïõ ëÝåé Ýíáò ôýðïò: - ÌðñÜâï óïõ. Åßóáé ï ìüíïò ðïõ äåí Ýêëåøå ôßðïôá, ïé Üëëïé äõï ðÞñáí ôïõò êéíçôÞñåò ôïõ óêÜöïõò. Ôüôå áðáíôÜåé ï ¸ëëçíáò: - ¿óôå ãéá áõôü äåí Ýðáéñíå ìðñïò ôï ñçìÜäé!

Añùìáôéêü ñýæé ìå ãáñßäåò êáé êñÝìá ãÜëáêôïò ÕëéêÜ: * 1 êïõôß êñÝìá ãÜëáêôïò 350ml, * 400gr ñýæé ãéá ðéëÜöé (Þ óðõñùôü), * 400gr âñáóìÝíåò ãáñßäåò ìéêñÝò * 1 ìáôóÜêé ìáúíôáíü êáé 1 Üíçèï, * 6 êïõôáëéÝò âïýôõñï, * 6 êïõôáëéÝò ïõßóêé, * 3 êñåììõäÜêéá ìéêñÜ, * áëÜôé, ðéðÝñé

ÐáñÜîåíá…

ÊÏÉÍÙÍÉÊÁ THËEÖÙNA

«Öáíáôéêüò êáðíéóôÞò... Ýíáò ïõñáêïôÜãêïò!» O ïõñáêïôÜãêïò áõôüò, ãÝíïõò èçëõêïý êáé 25 åôþí, áðïôåëåß ôç ìáóêüô ôïõ æùïëïãéêïý êÞðïõ ôçò Ìáëáéóßáò áöïý üóïé ðåñíïýí ìðñïóôÜ áðü ôï êëïõâß ôïõ, ìðïñïýí íá ôïõ äþóïõí Ýíá ôóéãáñÜêé, ôï ïðïßï èá êáðíßóåé ìå ìåãÜëç åõ÷áñßóôçóç. Ï “åðéññåðÞò” ïõñáêïôÜãêïò, ðïõ áêïýåé óôï üíïìá Óßñëåç, äåí áñêåßôáé ìüíï óôï êÜðíéóìá: ÌáóÜ áé÷ìçñÜ ìåôáëëéêÜ êïõôéÜ áðü áíáøõêôéêÜ êáé Üëëá óêïõðßäéá ðïõ ðåôïýí ïé åðéóêÝðôåò óôï êëïõâß ôçò, ðñïêåéìÝíïõ íá ôç äïõí íá ôá ôñþåé. Ïé õðåýèõíïé ôïõ æùïëïãéêïý êÞðïõ Ý÷ïõí áíáñôÞóåé óÞìáôá üôé äåí åðéôñÝðåôáé ôï êÜðíéóìá, áëëÜ áõôü ôï ìÝôñï Ý÷åé êÜíåé åëÜ÷éóôïõò íá óôáìáôÞóïõí áõôÞ ôç èëéâåñÞ óõíÞèåéá. ¼óï áóôåßï êáé íá öáßíåôáé ìå ìéá ðñþôç áíÜãíùóç, áí áíáëïãéóôåß êáíåßò ðéï âáèéÜ, èá äåé üôé êÜôé ôÝôïéï äåí åßíáé êáé ðïëý áóôåßï ôåëéêÜ. Ï ïõñáêïôÜãêïò åßíáé åèéóìÝíïò óôï êÜðíéóìá ôï ïðïßï ðñïöáíþò äåí “áíáêÜëõøå” ìüíïò ôïõ. ÅðéðëÝïí, ðáñÜ ôçí áêìÜæïõóá ïéêïíïìßá ôçò Ìáëáéóßáò, ïé ðåñéóóüôåñïé æùïëïãéêïß ôçò êÞðïé öõëÜóóïõí ôá æþá êÜôù áðü ðñáãìáôéêÜ Üó÷çìåò óõíèÞêåò, óýìöùíá ìå ôçí ìç êåñäïóêïðéêÞ ïñãÜíùóç Íature Alert êáé ôç âñåôáíéêÞ éóôïóåëßäá Mirror. Ïé êñïêüäåéëïé äåí Ý÷ïõí íåñü íá âïõôÞîïõí, åíþ ôá ëéïíôÜñéá êáé ïé ôßãñåéò åßíáé ðáãéäåõìÝíá óå êëïõâéÜ ðïõ ÷ùñÜíå ìåôÜ âßáò íá ìåôáêéíçèïýí. Káíåßò äå ãíùñßæåé ðüôå êáé ðþò áêñéâþò ðñïÝêõøå áõôÞ ç êáêÞ óõíÞèåéá, áëëÜ üðùò áíáöÝñåé ç éóôïóåëßäá, ï ïõñáêïôÜãêïò Ý÷åé öôÜóåé óôï óçìåßï íá åßíáé êáé... åðéëåêôéêüò ìå ôéò ìÜñêåò ðïõ êáðíßæåé.

ÍÝá áðü ôïí êüóìï 20ï 7ï

17ï 8ï

ÐéèáíÞ âñï÷Þ

ÁõîçìÝíç óõííåöéÜ

ÔÅÔÁÑÔÇ 18/5

ÐÅÌÐÔÇ 19/5

18 9ï

21ï 7ï

ï

ÐéèáíÞ âñï÷Þ

ÐéèáíÞ âñï÷Þ

TV ðñüãñáììá

08.00: ÈÝáôñï óêéþí 08.30: Êáñôïýí ðïëëÞ ðëÜêá 09.00: Ïé Þñùåò ôïõ ×ßãêëéôÜïõí 09.30: Ôï ôóßñêï ôçò Ôæï Ôæï 10.00: ÐñùúíÜêéá 10.25: Éüëç 11.00: ØÝìáôá êé’ áëÞèåéá Ýôóé åßí’ ôá ðáñáìýèéá 12.00: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá « Äüêôùñ Æé- ÂÝããïò» 13.30: Âüôáíá ìõóôéêÜ êáé èåñáðåßåò 14.30: Ôï ïõñÜíéï ôüîï 15.00: Ïé áíôéêáôáóôÜôåò 15.30: Óôéôò 16.00: Ááñïí Óôüïõí 16.30: Æéê êáé Ëïýèåñ 17.00: Escape 18.45: Art @ERT.gr 19.00: Explore 20.00: ÌïõóéêÝò ôïõ êüóìïõ 21.00: Ç åðï÷Þ ôùí åéêüíùí 22.00: Óôá ÷íÜñéá ôùí áñãïíáõôþí 23.00: ÎÝíç ôáéíßá «Ç âáóßëéóóá»

ÐÝìðôç 19 Ìáúïõ 2011

ÊÉÍ/ÈÅÁÔÑÏ ÏËÕÌÐÉÏÍ ôçë. 24610-22121 ÔÙÑÁ ÊÁÉ ÐÑÏÂÏËÅÓ 3D DOLBY 3D DIGITAL CINEMA ÁÉÈÏÕÓÁ 1 Óå ÐÁÃÊÏÓÌÉÁ ÐÑÅÌÉÅÑÁ ç ðïëõáíáìåíüìåíç õðåñðáñáãùãÞ ôçò Disney

ÏÉ ÐÅÉÑÁÔÅÓ ÔÇÓ ÊÁÑÁÚÂÉÊÇÓ 4 ÓÅ ÁÃÍÙÓÔÁ ÍÅÑÁ 3D Ìå ôïõò ÔÆÏÍÉ ÍÔÅÐ, ÐÅÍÅËÏÐÅ ÊÑÏÕÆ, ÔÆÅÖÑÉ ÑÁÓ ÊÜèå ìÝñá 2 ðñïâïëÝò 6.45 & 10.00

ÁÉÈÏÕÓÁ 2

«Ãáëëßá: Ôï êáëýôåñï êñïõáóÜí!» Ôá êñïõáóÜí (êõñßùò ìå óïêïëÜôá) åßíáé ãéá ðïëëïýò áðü ôá top ðñùéíÜ êáé ü÷é ìüíï - óíÜê. Ìåñéêïß íåáñïß óåö êëÞèçêáí óå äéáãùíéóìü ãéá íá êåñäßóïõí ôç èÝóç ôïõ êáëýôåñïõ ðñùôïåìöáíéæüìåíïõ êáôáóêåõáóôÞ êñïõáóÜí óôç Ãáëëßá. Ïé äéáãùíéæüìåíïé Ýðñåðå ëïéðüí íá âÜëïõí ôá äõíáôÜ ôïõò êáé íá öôéÜîïõí ôá êáëýôåñá ãáëëéêÜ êñïõáóÜí ôïõ êüóìïõ, êáèüôé ï áíôáãùíéóìüò óêëçñüò, êáé ïé êñéôÝò áäßóôáêôïé! ÊÜôé óáí ôï Master Chef äçëáäÞ áëëÜ éäéáéôÝñùò åîåéäéêåõìÝíï....!

ÐñïâÜëëåôáé ç óõíÝ÷åéá ôùí åðéôõ÷çìÝíùí ôáéíéþí äñÜóçò

ÏÉ ÌÁ×ÇÔÅÓ ÔÙÍ ÄÑÏÌÙÍ 5 (FAST AND FURIOUS 5) ËÇÓÔÅÉÁ ÓÔÏ ÑÉÏ Ìå ôïõò ÂÉÍ ÍÔÉÆÅË, ÐÏË ÃÏÕÏÊÅÑ, ÍÔÏÕÅÚÍ ÔÆÏÍÓÏÍ ÊÜèå ìÝñá 2 ðñïâïëÝò 7.30 & 10.00 Ãéá ôï ðñüãñáììá ôïõ êéí/öïõ åðéóêåöôåßôå ôçí éóôïóåëßäá ìáò www.cinolympion.gr

ÅÔ 3

WEST CHANNEL 05.45: ÐñÜóéíï öùò Äåëôéï ÅéäÞóåùí 06.35: Ñßæåò & ×ñþìáôá ôïõ ôüðïõ ìáò (Å) 07.00: Ôé ìáò Îçìåñþíåé 09.30: ¢ñùìá ÅëëÜäáò 11.35: Ñßæåò êáé ÷ñþìáôá ôïõ ôüðïõ ìáò (Å) 12.25: Travel Guide (E) 13.10: ÍôïêéìáíôÝñ 14.00: Äåëôßï ÅéäÞóåùí 14.30: Ç Ãõíáßêá ÌõóôÞñéï 15.20: ÍôïêéìáíôÝñ 16.00: SCORER 18.05: ÍôïêéìáíôÝñ 18.40: REZILICIOUS TV(E) 19.00: Äåëôßï åéäÞóåùí 19.55: ÐñÜóéíåò ÅéäÞóåéò 20.15: ÉÍ& ÔÏÑ 20.30: Ï ÐáñÜäåéóïò äåí åßíáé ìáêñéÜ 21.20: Åíôïðéóìïß 22.35: REZILICIOUS TV 23.00: Äåëôßï ÅéäÞóåùí 23.40: ðñÜóéíåò ÅéäÞóåéò 23.55: ÎÝíç ôáéíßá 02.00: Ìç Ìïõ Ðåéò

EêôÝëåóç: BñÜæåôå ôï ñýæé óå áëáôéóìÝíï íåñü. Óå Ýíá êáôóáñïëÜêé ëéþíåôå ôï âïýôõñï, ðñïóèÝôåôå ôá ìõñùäéêÜ êáé ìüëéò ôóéãáñéóôïýí åëáöñÜ, ðñïóèÝôåôå êáé ôï âñáóìÝíï ñýæé áíáêáôåýïíôáò äéáñêþò ãéá íá ìçí êïëëÞóåé (óå ÷áìçëÞ öùôéÜ). Óå Üëëï êáôóáñïëÜêé ôóéãáñßæåôå ôá êñåììõäÜêéá, ôá ïðïßá Ý÷åôå øéëïêüøåé êáé ñß÷íåôå ìåôÜ ôéò ãáñßäåò. Äåí ÷ñåéÜæåôáé íá ðñïóèÝóåôå íåñü, èá âãÜëïõí ïé ãáñßäåò (éäßùò áí åßíáé êáôåøõãìÝíåò). Téò áöÞíåôå íá âñÜóïõí óå óéãáíÞ öùôéÜ ìÝ÷ñé íá ðéïõí ôá õãñÜ ôïõò êáé äõíáìþíåôå ëßãï ðñéí íá ñßîåôå ôï ïõßóêé. Ñß÷íåôå ôï ïõßóêé êáé ðåñéìÝíåôå 2-3 ëåðôÜ íá åîáôìéóôåß. ×áìçëþíåôå ôçí öùôéÜ êáé ñß÷íåôå óéãÜ- óéãÜ ôçí êñÝìá ãÜëáêôïò, áíáêáôåýïíôáò äéáñêþò. Áëáôïðéðåñþíåôå. Ìüëéò "äÝóåé", óåñâßñåôå!

06.00: Ïé ìÜãéóóåò 06.45: Êéíïýìåíá ó÷Ýäéá 07.30: ÐñùéíÞ ÌåëÝôç 10.00: ÎÝíç ôáéíßá 11.40: Ìáñßá ÜããåëÝ ìïõ 12.30: ÅéäÞóåéò 13.45: ÎÝíç ôáéíßá 15.45: ÎÝíç ôáéíßá 17.45: ÅéäÞóåéò 17.50: Öþôçò êáé Ìáñßá 19.45: ÅéäÞóåéò 21.00: ÎÝíç ôáéíßá «Twilight» 23.15: The mentalist 00.15: Fringe 01.15: Nip/tuck 02.15: ÎÝíç ôáéíßá «Ç åîáöáíéóìÝíç»

07.30: ÌáèÞìáôá ìáãåéñéêÞò ãéá ðáéäéÜ 08.00: Ïé êüñåò ôïõ Ìáê Ëåüíô 09.00: Ðáãêüóìéá ïéêïãÝíåéá 09.30: Ìáãéêüò êüóìïò 09.50: ÊáèçìåñéíÜ 11.00: Áðü êáñäéÜò 11.30: Ôï èáýìá ôïõ ÐÜíáíôáë 12.30: Åðï÷éáêÝò ãåýóåéò 13.00: ÅéäÞóåéò 14.30: Ôüëìç êáé ãïçôåßá 15.30: ÓõíôáãÝò ìå 5 õëéêÜ 16.00: Ìáãéêüò êüóìïò 16.30: Ç ÷áñÜ ôçò æùãñáöéêÞò 17.00: ÅéäÞóåéò 17.05: ÐÝíôå êáé… 18.30: Ï êüóìïò ôùí óðïñ 19.00: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá « Å÷åé èåßï ôï êïñßôóé» 20.30: ÁëçèéíÜ óåíÜñéá 21.45: Äåëôßï êáéñïý 22.00: ÅéäÞóåéò 23.00: ÁöéÝñùìá óôç óêçíïèÝôéäá ÊõñéáêÞ Ìáëáìá 24.00: Óéíåìáíßá 01.00: ÐÝíôå êáé … 02.00: ÅãêëÞìáôá 02.30: ôüëìç êáé ãïçôåßá 03.00: ÁëçèéíÜ óåíÜñéá 04.30: Ôá êáèçìåñéíÜ

NET 06.00: Ôý÷ç âïõíü 07.00: ÊáëçìÝñá ÅëëÜäá 10.00: 10 ìå 1 ìáæß 12.50: Ìå áãÜðç 13.00: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ1 13.50: Áêñùò ïéêïãåíåéáêüí 14.45: Êùíóôáíôßíïõ êáé ÅëÝíçò 16.00: Ôï êáöÝ ôçò ×áñÜò 16.50: Ôá íÝá ôïõ ÁÍÔ 1 17.00: ÁóçìÝíéá öåããÜñéá 18.45: ANT 1 news 19.45: Dancing with the stars daily 20.00: ÁÍÔ 1 news 21.00: ÅðáíÜëçøç åëëçíéêïõ ðñïãñÜììáôïò 22.05: Europa League live 00.05: Europa League live 01.00: ÁÍÔ1 news 01.10: Ìå áãÜðç 02.00: America’s got talent 03.20: Ìå ôï äåîß 04.10: ÔçëåìÜñêåôéíãê 04.50: Mobile fun 05.30: Óüëï êáñéÝñá

06.00: ÂÝñá óôï äåîß 07.00: Êïéíùíßá þñá ìÝãá 10.00: Ðñùéíü ìïõ 13.15: Ç æùÞ ôçò Üëëçò 14.00: Äåëôßï åéäÞóåùí 15.00: ÅðáíÜëçøç åëëçíéêÞò óåéñÜò 16.00: ÎÝíç ôáéíßá 16.50: Áðïãåõìáôéíü äåëôßï åéäÞóåùí 17.00: Ӓ áãáðþ ì’ áãáðÜò 18.10: ÌðïõêéÜ êáé óõ÷þñéï 20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí 21.00: Ç æùÞ ôçò Üëëçò 21.50: Åõôõ÷éóìÝíï ìáæß 23.00: Guiness world records 00.50: Ôåëåõôáßá ãåãïíüôá 00.30: Ëüãù ôéìÞò 02.30: Óôç óêéÜ ôïõ ðïëÝìïõ 03.30: Ç áãÜðç ôçò ãÜôáò 04.45: ÔçëåìÜñêåôéíãê 05.30: Öéëïäïîßåò

07.00: ÐÜíù óôçí þñá 10.00: ÊáöÝò ìå ôçí ÅëÝíç 13.00: ÅéäÞóåéò. 14.00: Êïõò êïõò ôï ìåóçìÝñé 16.00: ÄÝóôå ôïõò 17.00: Äåëôßï åéäÞóåùí 18.00: ÏéêïãåíåéáêÝò éóôïñßåò 19.00: ÅéäÞóåéò 20.00: ÊÜôé øÞíåôáé 21.00: ÐÜìå ðáêÝôï 23.00: ÏéêïãåíåéáêÝò éóôïñßåò 00.05: ÂñÜäõ 01.15: The big game 02.15: ¢ëëáîÝ ôï 03.15: Ç êïõæßíá ôçò ìáìÜò 05.30: Êïõò êïõò ôï ìåóçìÝñé

06.00: ÐñùéíÞ åíçìÝñùóç 10.00: Óõìâáßíåé ôþñá 12.00: ÅéäÞóåéò 13.00: ÌÝíïõìå ÅëëÜäá 15.00: ÅéäÞóåéò 16.00: ¸÷åé ãïýóôï 18.00: ÅéäÞóåéò 18.30: Design 19.00: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá. «Áíèñùðïò ãéá üëåò ôéò äïõëåéÝò» 20.45: Euroleague basket final four 21.00: ÅéäÞóåéò 22.00: Êåñáßåò ôçò åðï÷Þò 23.00: Ôï êïõôß ôçò Ðáíäþñáò 24.00: ÅéäÞóåéò 01.15: ¸ãêëçìá êáé Ýñåõíá


10 Ö֐…ŒÃ‡ÖÖÖւ‘‰‹‰ÄÖÖÖ

Ö

ˆ‚‘‘“Ö ZÖ Š‚ˆ‡Œ…‘‰‡Ö‚…Ž‚‘ÇÇÖօu‡Œ…‘‰’‚ÖǓ֒ÄɊ‡“ÖŒ‚Š…’‰‚“

OIKONOMIA DZŸ&"3Ÿ ȓȊȜȇȌȌȎȒȔȎŸ țȥǢȋȊțȐŸǢȎŸ ȜȐȕŸǯȔȔȐȕȒȓȅŸ ǷȊȝȘȐȌȎȈȊŸǬǯ DZŸȎȜȊȒșȎȈȊŸ&"3ŸȓȊȜȇȌȌȎȒȔȎŸȜȐŸțȥǢȋȊțȐŸȝȘȗȓȊȜȊțȓȎȝȇȚŸȘȗȝŸȎȈȟȎŸțȝȕȅȠȎȒŸǢȎŸ ȜȊŸǯǷǬǯ ŸȌȒȊŸȜȗŸȘșȤȌșȊǢǢȊŸ •ǺȗțȎȒȍȦȕ– ŸȜȗŸȗȘȗȈȗŸȘȎșȒȔȊǢȋȅȕȎȒŸȜȐȕŸȗȔȗȓȔȇșȡțȐŸ ȜȗȝŸȎȓțȝȌȟșȗȕȒțǢȗȥŸȜȗȝŸȝȘȗȋșȝȟȈȗȝŸ•ȂȓȎȊȕȤȚ–ŸȓȊȒŸȜȐȕŸ ȓȊȜȊțȓȎȝȇŸȅȔȔȡȕŸȍȥȗŸȕȆȡȕŸ ȝȘȗȋșȝȟȈȡȕ ŸǽȥȘȗȝŸ ŸȜȗȝŸ ǺȗȔȎǢȒȓȗȥŸǷȊȝȜȒȓȗȥ

ǽȗŸ ȝȘȗȝșȌȎȈȗŸ ǯȑȕȒȓȇȚŸ ǣǢȝȕȊȚŸțȎŸțȟȎȜȒȓȇŸȊȕȊȓȗȈȕȡțȇŸȜȗȝŸȍȒȎȝȓșȒȕȈȏȎȒŸȤȜȒ ŸǽȊŸțȝǢȞȆșȗȕȜȊŸȜȗȝŸȎȔȔȐȕȒȓȗȥŸȧȐǢȗțȈȗȝŸȎȈȕȊȒŸȘȔȇșȡȚŸȍȒȊțȞȊȔȒțǢȆȕȊŸǢȎŸȜȗȕŸȕ Ÿ  ŸȓȊȒŸȐŸȎȖȆȔȒȖȐŸȊȝȜȇŸ ȍȎȕŸȘȊșȎǢȘȗȍȈȏȎȒŸȜȐȕŸȘȊșȊȔȊȋȇ ŸțȥǢȞȡȕȊŸǢȎŸȜȗŸțȝǢȞȡȕȐǢȆȕȗŸ ȟșȗȕȗȍȒȅȌșȊǢǢȊ ŸȜȡȕŸȜșȒȦȕŸȝȘȗȋșȝȟȈȡȕŸ ǽȥȘȗȝŸŸȘȗȝŸȋșȈțȓȗȕȜȊȒŸ ȆȜȗȒǢȊŸțȜȊŸǯǷǬǯŸȘșȤȌșȊǢǢȊŸ ǬșȟȒǢȇȍȐȚŸ ȓȊȒŸ ȆȟȗȝȕŸ ȘȎșȒȆȔȑȎȒ ŸȇȍȐ ŸȓȊȜȅŸȓȝșȒȤȜȐȜȊ ŸțȜȗŸȎȔȔȐȕȒȓȤŸȧȐǢȤțȒȗ Ÿ ȟȅșȐŸțȜȒȚŸșȝȑǢȈțȎȒȚŸȜȗȝŸȕ Ÿ  

Ÿ ǯȖȈțȗȝŸ ȍȒȊțȞȊȔȒțǢȆȕȊŸȎȈȕȊȒŸȜȊŸȘȗțȅŸȘȗȝŸȓȊȜȆȋȊȔȎŸȜȗŸȎȔȔȐȕȒȓȤŸȧȐǢȤțȒȗ Ÿ ǢȎȜȅŸȜȐŸȑȆțȐŸțȎŸȒțȟȥŸȜȗȝŸȕ Ÿ   ŸȘȗȝŸȊȞȗșȗȥȕŸȜȐȕŸ ȗȔȗȓȔȇșȡțȐŸȜȗȝŸȘșȗȌșȅǢǢȊȜȗȚŸ•ǬșȟȒǢȇȍȐȚ–Ÿ ȓȊȒŸȤȟȒŸȜȗȝŸ ȘșȗȌșȅǢǢȊȜȗȚŸ•ǺȗțȎȒȍȦȕ– Ÿ ȓȊȑȦȚŸȓȊȒŸȜȊŸȝȔȒȓȅŸȝȘȗțȜȇșȒȖȐȚŸȜȡȕŸȝȘȗȋșȝȟȈȡȕŸǽȥȘȗȝŸ  ŸȘȗȝŸȍȒȊȑȆȜȎȒŸȗŸȎȔȔȐȕȒȓȤȚŸ țȜȤȔȗȚ ŸǽȊŸȍȎŸǢȒȓșȅŸȘȗțȅŸȘȗȝŸ ȓȊȜȎȋȔȇȑȐțȊȕŸȌȒȊŸȜȐȕŸǼȥǢȋȊțȐŸ•ǺȗțȎȒȍȦȕ– ŸȗȥȜȡȚŸȇŸ ȅȔȔȡȚ ŸȋșȈțȓȗȕȜȊȒŸȊȓȤǢȐŸțȜȊŸ ȟȆșȒȊŸȜȡȕŸǯǷǬǯ

ǬǮǹǻǯǼ ΛΟΝΔΙΝΟ 5.986,84 XETRA D 7.381,80 CAC 40 4.046,06 DJ INDU 12.708,25 NASDAQ 2.818,20 NIKKEI 10.004,20 Ευρω/$ 1,48600 Euribor 3M 1,41500 Χρυσός 1.541,000 BRENT 122,40

-1,58 -1,59 -1,24 -0,78 -0,82 1,57

ŸȀȅȕȎȒŸȜȗȕŸȆȔȎȌȟȗŸȜȐȚŸ Regency Entertainment ȐŸ !ŸWRPLG@PK ȎȖȊȌȗșȅȚŸȜȐȚŸX@U@G>OŸȊȘȤŸȜȐȕŸ !ŸWRPLG@PK

ǯȘȒȓȊȔȗȥǢȎȕȗŸȘȐȌȆȚŸȊȘȤŸȜȗȕŸȜșȊȘȎȏȒȓȤŸȓȔȅȍȗ ŸȜȗŸȘșȊȓȜȗșȎȈȗŸȊȕȊȞȆșȎȒŸȤȜȒŸȐŸȎȜȊȒșȎȈȊŸȜȗȝŸȗǢȈȔȗȝŸȎȘȎȕȍȝȜȒȓȦȕŸȓȎȞȊȔȊȈȡȕŸ !ŸWRPLG@PKŸȘȊșȗȝțȈȊțȎŸțȜȗȝȚŸȘȒțȜȡȜȆȚŸȜȐȕŸȘșȤȜȊțȐŸ ȊȕȊȍȒȅșȑșȡțȐȚŸȜȗȝŸȟșȆȗȝȚŸȜȐȚŸțȜȐŸȍȒȅșȓȎȒȊŸțȝȕȅȕȜȐțȐȚŸȘȗȝŸ ȘșȊȌǢȊȜȗȘȗȒȇȑȐȓȎŸțȇǢȎșȊŸțȜȗŸǵȗȕȍȈȕȗ

ǽȊŸȍȅȕȎȒȊŸȘȗȝŸȘșȗȐȌȗȥȕȜȊȒŸȊȘȤŸȘȔȎȝșȅȚŸȊȘȗȘȔȐșȡǢȇȚŸ K@GBHPŸȑȊŸǢȎȜȊȜșȊȘȗȥȕŸțȎŸȍȅȕȎȒȗŸȘȎȕȜȊȎȜȗȥȚŸȍȒȅșȓȎȒȊȚŸǢȎŸ ȎȘȒȜȤȓȒȗŸ#MPB=HPŸ ŸȘȎșȒȑȦșȒȗŸŸǢȗȕȅȍȡȕŸȋȅțȐȚŸțȎŸȘȔȐșȡǢȆȚŸǢȎȜșȐȜȦȕŸȓȊȒŸŸǢȗȕȅȍȡȕŸȋȅțȐȚŸțȎŸȘȔȐșȡǢȆȚŸȎȒȚŸȎȈȍȗȚ Ÿ țȥǢȞȡȕȊŸǢȎŸȜȒȚŸȈȍȒȎȚŸȘȐȌȆȚ Ÿ

ŸĮŁņŸŎʼnňĽŊĻŏĸŸŌŖēļĻŌŁŋŸʼnĻŊĻŐŗŊŁŌŁŋŸēĿōĻŇŖŸōŁŋŸ ĥŎļķŊņŁŌŁŋŸōŁŋŸĝĽĹĻŋŸīĿōŊňŖʼnňŅŁŋŸńĻџōŁŋŸńňŃņňʼnŊĻŇĹĻŋŸĝńōŒŊŸĝĮĠŸ ŸĝńōŒŊŸīĻŊĻŐŒŊĸŌĿŃŋŸĝĠŸ ŸėŅĿńōŒŊŸĝĠŸ ĽŃĻŸōŁŸħĿŅķōŁ ŸĥĻōĻŌńĿŎĸ ŸıŊŁēĻōňľŕōŁŌŁ ŸĦĿŃōňŎŊĽĹĻŸ ńĻџĭŎņōĸŊŁŌŁŸĿŊĽňŌōĻŌĹňŎŸĿʼnĿŇĿŊĽĻŌĹĻŋŸĻʼnňŊŊŃēēĶōŒņŸŌōŁņŸʼnĿŊŃňŐĸŸ5RGBGHŸōŁŋŸĿʼnĻŊŐĹĻŋŸĦķņŃĽńŊĻņōŸōŁŋŸ ĝĽĹĻŋŸīĿōŊňŖʼnňŅŁŋŸĻņĻńňĹņŒŌĿŸŁŸĠŅŅĶńōŒŊ

ǺȜȡȜȒȓȅŸȓȒȕȇȑȐȓȎŸȐŸȘȔȎȒȗȕȤȜȐȜȊŸȜȡȕŸȎȘȒǢȆșȗȝȚŸȓȔȊȍȒȓȦȕŸ ȍȎȒȓȜȦȕ ŸǢȎŸȜȗȝȚŸȓȔȅȍȗȝȚŸǽșȗȞȈǢȡȕŸµŸǺȗȜȦȕŸ  ŸȓȊȒŸ ǽșȊȘȎȏȦȕŸ  ŸȕȊŸȘȊșȗȝțȒȅȏȗȝȕŸȜȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȘȜȦțȐ

ǬȘȤŸȜȗŸțȥȕȗȔȗŸȜȡȕŸǢȎȜȗȟȦȕŸȘȗȝŸȍȒȊȓȒȕȇȑȐȓȊȕ ŸŸȋșȆȑȐȓȊȕŸțȎŸȑȎȜȒȓȤŸȆȍȊȞȗȚ ŸŸȝȘȗȟȦșȐțȊȕŸȓȊȒŸŸȘȊșȆǢȎȒȕȊȕŸ ȊǢȎȜȅȋȔȐȜȎȚ Ÿ

ĠĮĠŸĭōŃŋŸ ŸōĻŸŸ ĻʼnňōĿŅķŌēĻōĻŸĻŸōŊŃēĸņňŎ ǽȐȕŸǺȆǢȘȜȐŸŸǶȊǫȗȝŸ ŸțȜȒȚŸŸǢ Ǣ ŸȦșȊŸǯȔȔȅȍȗȚ Ÿ ȑȊŸȊȕȊȓȗȒȕȦțȎȒŸȐŸǯȑȕȒȓȇŸǽșȅȘȎȏȊŸ7, %P 09ŸŸȜȐȚŸǯȔȔȅȍȗȚŸȜȊŸ ȗȒȓȗȕȗǢȒȓȅŸȊȘȗȜȎȔȆțǢȊȜȊŸȜȗȝŸȗȝŸȜșȒǢȇȕȗȝŸŸȌȒȊŸȜȐȕŸǽșȅȘȎȏȊŸȓȊȒŸȜȗŸǨǢȒȔȗ

ǹŸțȜȊȑǢȤȚŸȘȊșȊȌȡȌȇȚŸȐȔȎȓȜșȒȓȇȚŸȎȕȆșȌȎȒȊȚŸȑȊŸȆȟȎȒŸȗȕȗǢȊțȜȒȓȇŸȒțȟȥŸŸȐȔȎȓȜșȒȓȅŸ+3ŸȓȊȒŸȑȊŸȓȊȑȒțȜȅŸȎȕȎșȌȎȒȊȓȅŸ ȊȝȜȗȍȥȕȊǢȐŸȜȐȕŸȔȎȒȜȗȝșȌȈȊŸȜȗȝŸȎșȌȗțȜȊțȈȗȝŸȎȘȎȖȎșȌȊțȈȊȚ Ÿ ǶȆșȗȚŸȜȐȚŸȘȊșȊȌȤǢȎȕȐȚŸȐȔȎȓȜșȒȓȇȚŸȎȕȆșȌȎȒȊȚŸȓȊȒŸȜȗȝŸȏȎțȜȗȥŸ ȕȎșȗȥŸȑȊŸȍȒȊȜȈȑȎȕȜȊȒŸțȜȊŸȍȈȓȜȝȊŸȜȐȚŸȘȤȔȐȚ ŸDZŸȘȊșȊȌȤǢȎȕȐŸ ȋȒȗǢȅȏȊŸȘșȗȚŸȎȕȎșȌȎȒȊȓȇŸȊȖȒȗȘȗȈȐțȐŸȊȕȆșȟȎȜȊȒŸțȎŸȘȎșȈȘȗȝŸ ŸȜȐȚŸȘȗțȤȜȐȜȊȚŸȜȡȕŸȊȘȗșșȒǢǢȅȜȡȕ ŸȘȗȝŸȜșȗȞȗȍȗȜȗȥȕȜȊȒŸȘșȗȚŸȎȘȎȖȎșȌȊțȈȊ Ÿ

ǽȗŸȥȠȗȚŸȜȐȚŸȎȘȆȕȍȝțȐȚŸȊȕȆșȟȎȜȊȒŸțȎŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸȗŸ ȟșȤȕȗȚŸȓȊȜȊțȓȎȝȇȚŸȎȈȕȊȒŸŸȟșȤȕȒȊ ŸțȝǢȘȎșȒȔȊǢȋȊȕȗǢȆȕȗȝŸ DZŸǴȝȋȎșȕȇȜȐȚŸȜȐȚŸǬȌȈȊȚŸǺȎȜșȗȥȘȗȔȐȚ ŸȓȊŸǭȊȔȎȕȜȈȕȊŸ ȜȗȝŸȊȘȊȒȜȗȥǢȎȕȗȝŸȟșȤȕȗȝŸȊȍȎȒȗȍȤȜȐțȐȚŸȓȊȒŸȍȗȓȒǢȊțȜȒȓȇȚŸ ǶȊȜȋȒȌȒȆȕȓȗ ŸȝȘȆȌșȊȠȎŸȜȐŸțȥǢȋȊțȐŸȜȗȕȈȏȗȕȜȊȚŸȤȜȒŸ•ȗŸȎȔȔȐȔȎȒȜȗȝșȌȈȊȚ ŸȓȊȒŸȐŸȘȊșȊȟȦșȐțȐŸȑȊŸȍȒȊșȓȆțȎȒŸŸȟșȤȕȒȊ Ÿ ȕȒȓȤȚŸȤǢȒȔȗȚŸȓȆșȍȒțȎŸȜȗŸțȟȎȜȒȓȤŸȍȒȊȌȡȕȒțǢȤŸȌȒȊȜȈŸȐŸȘșȤȜȊțȇŸȜȗȝŸȎȈȟȎŸțȊȞȇŸȝȘȎșȗȟȇŸțȜȊŸȑȆǢȊȜȊŸȗȒȓȗȔȗȌȈȊȚŸȘȗȝŸȊȘȗǽȗŸȎșȌȗțȜȅțȒȗŸȑȊŸȎȘȎȖȎșȌȅȏȎȜȊȒŸ ŸȜȤȕȗȝȚŸțȥǢǢȒ- ȜȎȔȗȥțȊȕŸȋȊțȒȓȇŸȊȘȊȈȜȐțȐŸȜȐȚŸșȡțȒȓȇȚŸǴȝȋȆșȕȐțȐȚ– Ÿ ȓȜȡȕŸȊȘȗșșȒǢǢȅȜȡȕŸȊȕȅŸȆȜȗȚŸȓȊȒŸȐŸțȝȕȗȔȒȓȇŸȜȗȝŸȆȓȜȊțȐŸ ȎȈȕȊȒŸȘȎșȈȘȗȝŸŸțȜșȆǢǢȊȜȊ ŸǹȒŸȎȌȓȊȜȊțȜȅțȎȒȚŸȑȊŸȘȎșȒȔȊǢǹŸȧȒȎȝȑȥȕȡȕŸǼȥǢȋȗȝȔȗȚŸȜȐȚŸǯȔȔȅȓȜȡș ŸǵȎȡȕȈȍȊȚŸǶȘȤȋȅȕȗȝȕŸǢȗȕȅȍȊŸǢȐȟȊȕȒȓȇȚŸȊȕȊȓȥȓȔȡțȐȚŸȓȊȒŸȗȘȜȒȓȦȕŸȍȒȊ- ǢȘȗȔȊȚ ŸȊȕȆȞȎșȎŸȊȘȤŸȜȐȕŸȘȔȎȝșȅŸȜȗȝŸȤȜȒŸ•ȜȗŸȆșȌȗŸȘȗȝŸȊșȟȈȟȡșȒțǢȦȕŸȜȡȕŸȝȔȒȓȦȕŸȘȔȊțȜȒȓȦȕŸǻǯǽ Ÿǻǯ Ÿǻǻ ŸȞȈȔǢ ŸȟȊșȜȒ- ȏȗȝǢȎŸȕȊŸȝȔȗȘȗȒȗȥǢȎŸțȇǢȎșȊ ŸȎȈȕȊȒŸȜȗŸȘșȦȜȗŸǼȧdzǽŸțȜȐŸȍȒȊȗȥ ŸȌȝȊȔȒȗȥ ŸțȒȍȇșȗȝŸȓȊȒŸȊȔȗȝǢȒȕȈȗȝŸțȎŸȘȗțȗțȜȤŸȘȗȝŸȝȘȎș- ȟȎȈșȒțȐŸȊȘȗȋȔȇȜȡȕŸțȜȐŸǻȡțȒȓȇŸǹǢȗțȘȗȕȍȈȊ– Ÿ•ǺȊșȆȟȗȝǢȎŸ ȋȊȈȕȎȒŸȜȗŸŸȜȐȚŸȘȗțȤȜȐȜȊȚŸȜȡȕŸȊȘȗșșȒǢǢȅȜȡȕŸȘȗȝŸȜșȗ- țȜȐȕŸȘȤȔȐŸǢȒȊŸȗȔȗȓȔȐșȡǢȆȕȐŸKLRL@ HA LV@ RPLŸȜȎȟȕȒȓȇŸȔȥțȐŸ ȞȗȍȗȜȗȥȕȜȊȒŸȘșȗȚŸȎȘȎȖȎșȌȊțȈȊ Ÿ ȘȗȝŸȒȓȊȕȗȘȗȒȎȈŸȜȊŸȘȒȗŸȊȝțȜȐșȅŸȘȎșȒȋȊȔȔȗȕȜȒȓȅŸȓșȒȜȇșȒȊ ŸǺșȗțȞȆșȗȝǢȎŸțȜȗȝȚŸȘȗȔȈȜȎȚŸȜȐȚŸǬȌȈȊȚŸǺȎȜșȗȥȘȗȔȐȚŸȊȝȖȐǢȆȕȊŸ ǽȗŸȗșȌȊȕȒȓȤŸȓȔȅțǢȊŸȜȡȕŸȊȘȗșșȒǢǢȅȜȡȕŸȑȊŸȖȐșȊȈȕȎȜȊȒŸ ȓȗȒȕȡȕȒȓȅŸȗȞȆȔȐŸǢȆțȡŸȜȐȚŸȋȎȔȜȒțȜȗȘȗȈȐțȐȚŸȜȐȚŸȊȕȊȓȥȓȔȡȓȊȒŸȑȊŸțȜȊȑȎșȗȘȗȒȎȈȜȊȒ ŸǽȗŸȘșȗȢȤȕŸȊȝȜȇȚŸȜȐȚŸȎȘȎȖȎșȌȊțȈȊȚŸ țȐȚŸȓȊȒŸȜȐȚŸȎȔȊȟȒțȜȗȘȗȈȐțȐȚŸȜȡȕŸȎȓȘȗǢȘȦȕŸȍȒȗȖȎȒȍȈȗȝŸȜȗȝŸ ȑȊŸȎȈȕȊȒŸȝȠȐȔȇȚŸȓȊȑȊșȤȜȐȜȗȚŸȋȒȗǢȅȏȊ ŸǢȎŸȘȗțȗțȜȤŸȊȕȊȕȎ- ȅȕȑșȊȓȊ ŸDZŸțȐǢȎșȒȕȇŸȎȓȍȇȔȡțȐŸțȐǢȊȜȗȍȗȜȎȈŸȜȐȕŸȆȕȊșȖȐŸǢȒȊȚŸ ȦțȒǢȡȕŸȝȔȒȓȦȕŸȘȗȝŸȑȊŸȝȘȎșȋȊȈȕȎȒŸȜȗŸ ŸȐŸȗȘȗȈȊŸȑȊŸȊȖȒ- ȒțȟȝșȇȚ ŸǢȊȓșȗȟșȤȕȒȊȚŸțȝȕȎșȌȊțȈȊȚŸǢȎȜȊȖȥŸȜȐȚŸȓȝȋȆșȕȐțȐȚŸ ȗȘȗȒȎȈȜȊȒŸȑȎșǢȒȓȅŸȘșȗȚŸȘȊșȊȌȡȌȇŸȐȔȎȓȜșȒȓȇȚŸȎȕȆșȌȎȒȊȚŸȓȊȒŸ ȜȐȚŸǬȌȈȊȚŸǺȎȜșȗȥȘȗȔȐȚŸȓȊȒŸȜȐȚŸȎȜȊȒșȎȈȊȚŸǢȊȚ– ŸȘșȤțȑȎțȎ Ÿ ȑȎșǢȤȜȐȜȊȚ Ÿ

DzȊŸȊȓȗȔȗȝȑȇțȎȒŸȓȔȇțȐŸȜȐȔȎȍȒȅțȓȎȠȐȚ ŸțȜȒȚŸŸǢ Ǣ ŸȦșȊŸ ǯȔȔȅȍȗȚŸȜȐȚŸȈȍȒȊȚŸȐǢȆșȊȚ ŸȌȒȊŸȜȐȕŸȘȊșȗȝțȈȊțȐŸȓȊȒŸțȝȏȇȜȐțȐŸ ȜȡȕŸȊȘȗȜȎȔȎțǢȅȜȡȕ

ǺȔȊȈțȒȗŸ ħķŊŃŌēĻŸ ŸĿŎŊŗ Ÿ ēĿōňŐĸŸ ŸĭōŃŋŸ ŸŁŸĻʼnňńňʼnĸ ǽȐȕŸȓȊȜȊȋȗȔȇŸțȝȕȗȔȒȓȗȥŸǢȎșȈțǢȊȜȗȚŸȌȒȊŸȜȐŸȟșȇțȐŸŸ ȥȠȗȝȚŸ   ŸȎȝșȦ ŸȍȐȔȊȍȇŸ ŸȎȝșȦŸȊȕȅŸǢȎȜȗȟȇ Ÿ ȊȘȗȞȅțȒțȎŸȐŸǽȊȓȜȒȓȇŸǮȎȕȒȓȇŸǼȝȕȆȔȎȝțȐŸȜȡȕŸǢȎȜȤȟȡȕŸȜȐȚŸǺȔȊȈțȒȗŸ!HFIML@PKŸțȜȒȚŸŸǶȊǫȗȝŸ

ǬȘȤŸȜȗŸȊȕȡȜȆșȡŸȘȗțȤŸȋȅțȎȒŸȜȗȝŸȕ Ÿ ŸȘȊșȊȓșȊȜȎȈȜȊȒŸ ȗŸȊȕȊȔȗȌȗȥȕŸțȜȗŸǢȆșȒțǢȊŸȞȤșȗȚŸȘȗțȗțȜȗȥŸŸȓȊȒŸțȝȕȎȘȦȚŸ ȜȗŸțȝȕȗȔȒȓȤŸȓȊȜȊȋȊȔȔȤǢȎȕȗŸȘȗțȤŸȜȗȝŸǢȎșȈțǢȊȜȗȚŸȊȕȅŸǢȎȜȗȟȇŸ ȑȊŸȊȕȆȔȑȎȒŸțȎŸ ŸȎȝșȦ ŸŸDZǢȎșȗǢȐȕȈȊŸȊȘȗȓȗȘȇȚŸȗșȈțȑȐȓȎŸ ȐŸǽșȈȜȐŸȐŸǶȊǫȗȝŸ ŸDZŸȓȊȜȊȋȗȔȇŸȜȗȝŸǢȎșȈțǢȊȜȗȚŸȑȊŸȖȎȓȒȕȇțȎȒŸȜȐȕŸǽȎȜȅșȜȐŸŸdzȗȝȕȈȗȝŸ ŸȧȒȓȊȒȗȥȟȗȒŸȜȗȝŸǢȎșȈțǢȊȜȗȚŸ ȎȈȕȊȒŸȗȒŸȎȌȌȎȌșȊǢǢȆȕȗȒŸțȜȊŸȊșȟȎȈȊŸȜȗȝŸǼȝțȜȇǢȊȜȗȚŸǬȉȔȡȕŸǽȈȜȔȡȕŸȜȐȚŸȎȜȊȒșȎȈȊȚŸȓȊȜȅŸȜȐȕŸP@>HP?Ÿ?RL@ ŸȍȐȔȊȍȇŸȜȐȕŸǺȆǢȘȜȐŸŸ ǶȊǫȗȝŸ ŸŸDZŸȓȊȜȊȋȗȔȇŸȜȗȝŸǢȎșȈțǢȊȜȗȚŸȑȊŸȘșȊȌǢȊȜȗȘȗȒȐȑȎȈŸ ȊȘȤŸȜȐȕŸȘȔȐșȦȜșȒȊŸȜșȅȘȎȏȊŸ#$%Ÿ#MPH=RGDŸŸ#PURKBRK Ÿ

ĠēʼnňŊŃńĸŸĮŊĶʼnĿŀĻŸŘŒŊĿĶŸŸʼnŎŊňŌļĿŌōŃńŗņŸňŐŁēĶōŒņŸŌōňŸĠĭĠīĝ ŘĿńĻōŊĹĻŸēĿōĻŌńĿŎĻŌēķņĻŸňŐĸēĻōĻŸľĻŌňʼnŎŊŕŌļĿŌŁŋŸʼnŊňŌķŏĿŊĿŸŁŸĠēʼnňŊŃńĸŸĮŊĶʼnĿŀĻŸŸŸŸŌōňŸĠłĿŅňņōŃńŕŸĭŗēĻŸĠŅŅĸņŒņŸīŎŊňŌļĿŌōŗņŸĝņĻľĻŌŒōŗņŸĠĭĠīĝ ŸŌōňŸʼnŅĻĹŌŃňŸōňŎŸĿŎŊŖōĿŊňŎŸʼnŊňĽŊĶēēĻōňŋŸʼnňŎŸŎŅňʼnňŃĿşĽŃĻŸōŁņŸĿņĹŌŐŎŌŁŸōŒņŸʼnŎŊŕʼnŅŁńōŒņŸ •ǯȓŸǢȆșȗȝȚŸȜȡȕŸȎșȌȊȏȗǢȆȕȡȕŸȓȊȒŸȜȐȚŸȍȒȗȈȓȐțȐȚŸȜȐȚŸǯǢȘȗșȒȓȇȚŸǽșȅȘȎȏȊȚ ŸǢȎȜȊȞȆșȗȝǢȎŸȆȕȊŸ ʼnĿŊŃňŐŗņŸńĻџōŁŸļĿŅōĹŒŌŁŸōŒņŸŎʼnňľňēŗņŸʼnĿŊŃļĻŅŅňņōŃńĸŋŸʼnŊňŌōĻŌĹĻŋ

ǢȇȕȝǢȊŸȌȒȊŸȜȐȕŸȎȘȒȜȊȓȜȒȓȇŸȊȕȅȌȓȐŸȕȊŸȘșȗțȜȊȜȎȥțȗȝǢȎŸȤȔȗȒŸǢȊȏȈŸȜȗŸȞȝțȒȓȤŸȘȔȗȥȜȗŸȜȐȚŸȟȦșȊȚŸ ǢȊȚŸȓȊȒŸȕȊŸȓȔȐșȗȍȗȜȇțȗȝǢȎŸȆȕȊŸȓȊȔȥȜȎșȗŸȘȎșȒȋȅȔȔȗȕŸțȜȒȚŸȎȘȤǢȎȕȎȚŸȌȎȕȒȆȚ– ŸȊȕȆȞȎșȎŸțȜȗŸȟȊȒǽȊŸȗȟȇǢȊȜȊŸȘȊșȆȍȡțȎŸȓȊȒŸȜȝȘȒȓȅŸțȜȐŸȧȒȗȈȓȐțȐŸȜȗȝŸǯǼǯǺǬŸȗŸǺșȤȎȍșȗȚŸȜȗȝŸȍ ț ŸȜȐȚŸǯǢȘȗ- șȎȜȒțǢȤŸȘȗȝŸȊȘȐȥȑȝȕȎ ŸȧȎțǢȎȥȑȐȓȎŸȘȊșȅȔȔȐȔȊŸȤȜȒŸȐŸǯǢȘȗșȒȓȇŸȑȊŸțȝȕȎȟȈțȎȒŸȕȊŸțȜȐșȈȏȎȒŸ•ȗȝțȒșȒȓȇȚŸǽșȅȘȎȏȊȚ ŸǷȒȓȤȔȊȗȚŸǯǢȘȆȗȌȔȗȝ ŸțȎŸȎȒȍȒȓȇŸȎȓȍȇȔȡțȐŸȘȗȝŸȘșȊȌǢȊȜȗȘȗȒȇȑȐȓȎŸȜȐȕŸǴȝșȒ- ȊțȜȒȓȆȚŸȍșȅțȎȒȚŸȌȒȊŸȜȐȕŸȘșȗțȜȊțȈȊŸȜȗȝŸȞȝțȒȓȗȥŸȘȎșȒȋȅȔȔȗȕȜȗȚ– Ÿ ȊȓȇŸțȜȒȚŸȓȎȕȜșȒȓȆȚŸȎȌȓȊȜȊțȜȅțȎȒȚŸȜȗȝŸǯǼǯǺǬŸțȜȊŸǻȒȏȦǢȊȜȊŸDZǢȊȑȈȊȚ

Āûñöìýóüýñûóù 0,9 3,52 17,39 3,34 5,92 5,07 10,9 1,03 5,19 3,9 0,59 0,7 4,57 0,53 1,96 3,88 2,01 10,3 4,76 1,34 2,6 7,13 5,04 4,7 5,09 2,22 11,5 2,21 8,44 8,56 5,19 13,7 15 13,38 7,03 1,04 4,82 3,31 2,75 2,8 3,05 17,06 8,7 0,43

-3,56 2.392.553 -3,39 1.052.890 -2,05 1.668.863 0,17 4.850 1 103.840 0,18 2.631 32.589 -0,38 285.177 4,84 6.448 -3,28 1.675.990 -4,11 3.666.498 1,56 400 -3,64 1.135.919 -0,51 27.319 -4,2 136.953 0,5 131.088 -1,06 546.237 -2,46 5.241.077 1,52 530 2,77 417.024 -0,56 69.814 0,4 129.833 0,86 3.543 -0,78 13.166 -1,33 151.443 -0,43 102.531 -3,07 1.559.650 1,69 9.168 0,71 118.579 1,17 170.237 1,56 414 7.946 -0,89 673.979 0,86 1.090.547 0,97 3.447.912 -1,23 134 2.517 0,73 19.005 0,72 701.849 14.254 -2,51 81.927 -0,57 1.610 138.144

3,49 17,3 3,31 5,9 5,07 10,87 1,03 5,07 3,7 0,59 0,7 4,55 0,53 1,96 3,86 1,99 10,3 4,71 1,34 2,57 7,06 4,98 4,64 5,08 2,22 11,45 2,2 8,35 8,51 5,11 13,61 14,9 13,22 6,81 1,02 4,81 3,31 2,71 2,73 3,04 17,05 8,7 0,41

3,79 18,02 3,56 5,98 5,17 11,07 1,06 5,25 4 0,65 0,75 4,57 0,58 1,98 4,13 2,09 10,75 5,15 1,34 2,7 7,19 5,17 4,75 5,21 2,28 11,6 2,34 8,5 8,78 5,31 13,8 15,1 13,74 7,1 1,07 4,82 3,31 2,81 2,98 3,16 17,78 8,9 0,44

6,06 7,31 14,03

-0,98 -1,75 -0,78

6,06 7,31 14,03

6,31 7,31 14,03

ǻǿǹȆȇǹīȂǹȉǼȊȈǿȂǹ ǹȂȅǿǺǹǿǹ ȀǼĭǹȁǹǿǹ 641 2 2

ȂǼȈǹǿǹ Ȁǹǿ ȂǿȀȇǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȆȅǿǾȈǾ A.S. COMPANY (Ȁȅ) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ǹ.ȉ.Ǽ. (Ȁȅ) AUDIOVISUAL (Ȁȅ) AUTOHELLAS (Ȁȅ) AVENIR ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) AXON ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) BYTE COMPUTER (Ȁȅ) CENTRIC ȆȅȁȊȂǼȈǹ (Ȁȅ) CPI (Ȁȅ) CYCLON ǼȁȁǹȈ (ȀO) DIONIC (Ȁȅ) EURODRIP (ȀO) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (ȀO) FLEXOPACK (Ȁȅ) FORTHNET (Ȁȅ) INFORM ȁȊȀȅȈ Ȇ. (Ȁȅ) INTRACOM HOLDINGS (Ȁȅ) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (Ȁȅ) LOGISMOS (Ȁȅ) MEDICON ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ǼȁȆ) MEVACO (Ȁȅ) MIG REAL ESTATE (Ȁȅ) MINERVA (Ȁǹ) MLS ȆȁǾȇȅĭȅȇǿȀǾ (Ȁȅ) NEXANS ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) PASAL ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) PROFILE (Ȁȅ) PROTON ȉȇǹȆǼǽǹ ǹ.Ǽ. (KO) QUALITY & RELIABILITY (Ȁȅ) QUEST ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ)

DZŸ !ŸWRPLG@PK ŸȐŸȗȘȗȈȊŸȘșȤțȞȊȜȊŸțȝǢȞȦȕȐțȎŸȕȊŸȎȖȊȌȗșȅțȎȒŸȜȐȕŸȒȜȊȔȒȓȇŸȎȜȊȒșȎȈȊŸȆȕȍȝțȐȚŸ%PMIIHŸ!HBG ŸȊșȕȇȑȐȓȎŸȕȊŸ țȟȗȔȒȅțȎȒŸȜȗŸȑȆǢȊ

ĠŅŅĶńōŒŊŸįʼnňĽŊĻŏĸŸŌŖēļĻŌŁŋŸŌōŁņŸĝĽĹĻŸīĿōŊňŖʼnňŅŁ

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF īǻ ȋ.ǹ.

DZŸțȝȕȗȔȒȓȇŸȊȖȈȊŸȜȡȕŸțȝȕȊȔȔȊȌȦȕŸȍȒȊǢȗșȞȦȑȐȓȎŸțȜȊŸ Ÿ ȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ

DZŸȘșȗȦȑȐțȐŸȜȗȝŸțȟȎȍȈȗȝŸȊȕȊȍȒȅșȑșȡțȐȚŸȑȊŸȊȘȊȔȔȅȖȎȒŸȜȐȕŸ ǶȎȜȅŸȜȐȕŸȊȕȊȍȒȅșȑșȡțȐ ŸȐŸȗȘȗȈȊŸȘșȗȋȔȆȘȎȒŸȓȊȒŸȕȆȊŸȍȅȕȎȒȊŸ ȎȜȊȒșȎȈȊŸȊȘȤŸȍȅȕȎȒȊŸȥȠȗȝȚŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸȅȕȎȝŸȎȖȊțȞȊȔȈțȎ- ȜȥȘȗȝŸ•K@GBHP–ŸȥȠȗȝȚŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸȐŸ !ŸWRPLG@PKŸȑȊŸȍȒȊȜȐșȇȡȕ ŸȜȊŸȗȘȗȈȊŸȎȈȟȊȕŸȊȕȜȔȐȑȎȈŸȜȗŸŸȊȘȤŸȓȗȒȕȗȥŸǢȎŸȍȅȕȎȒȊŸ țȎȒŸȘȗțȗțȜȤŸŸțȜȐŸX@U@G>O ŸȐŸȗȘȗȈȊŸȍȒȊȟȎȒșȈȏȎȜȊȒŸȜȗŸȓȊȏȈȕȗŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸȘȗȝŸȘșȗȐȌȗȥȕȜȊȒŸțȎŸȤșȗȝȚŸȊȘȗȘȔȐșȡǢȇȚŸȡȚŸ ǶȗȕŸǺȊșȕȆȚŸȓȊȒŸȆȕȊŸȊȓȤǢȐŸțȜȐŸDzȎțțȊȔȗȕȈȓȐ Ÿ •K@GBHP–ŸȓȊȒŸȎȈȟȊȕŸȟșȐțȒǢȗȘȗȒȐȑȎȈŸȌȒȊŸȜȐŸȟșȐǢȊȜȗȍȤȜȐțȐŸȜȐȚŸ

ȂǼīǹȁǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȆȅǿǾȈǾ ALAPIS (Ȁȅ) ALPHA ǺǹȃȀ (Ȁȅ) COCA - COLA ȉȇǿǹ ǼȌǿȁȅȃ (Ȁȅ) EUROBANK EFG (Ȁȅ) EUROBANK PROPERTIES ǹǼǼǹȆ (Ȁȅ) FOURLIS ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Kȅ) FRIGOGLASS (KO) J. & P. - ǹǺǹȄ (Ȁȅ) JUMBO (Ȁȅ) LAMDA DEVELOPMENT(Ȁȅ) MARFIN INVESTMENT GROUP (Ȁȅ) MARFIN POPULAR BANK (Ȁȅ) S & B ǺǿȅȂǾȋ. ȅȇȊȀȉǹ (Ȁȅ) ǹīȇȅȉǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǹǼȇȅȆȅȇǿǹ ǹǿīǹǿȅȊ (Ȁȅ) ǺǿȅȋǹȁȀȅ (Ȁǹ) īǼȀ ȉǼȇȃǹ (Ȁȅ) ǻǼǾ (Ȁȅ) ǼĬȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (KO) ǼȁǺǹȁ (Ȁǹ) ǼȁȁǹȀȉȍȇ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȆǼȉȇǼȁǹǿǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȋȇǾȂǹȉǿȈȉǾȇǿǹ (Ȁȅ) ǼȊǹĬ (Ȁȅ) ǼȊǻǹȆ (Ȁȅ) ǿȃȉȇǹȁȅȉ (Ȁȅ) ȀǹǼ (Ȁȅ) ȀȊȆȇȅȊ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ȂǼȉȀǹ (Ȁȅ) Ȃȅȉȅȇ ȅȎȁ (Ȁȅ) ȂȊȉǿȁǾȃǹǿȅȈ (Ȁȅ) ȅȁĬ (Ȁȅ) ȅȁȆ (Ȁȅ) ȅȆǹȆ (Ȁȅ) ȅȉǼ (Ȁȅ) ȆǼǿȇǹǿȍȈ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ȆȁǹǿȈǿȅ COMPUTERS (Ȁȅ) ȈǹȇǹȃȉǾȈ īȇ. (Ȁȅ) ȈǿǻǼȃȅȇ (Ȁȅ) ȉǹȋȊǻȇȅȂǿȀȅ ȉǹȂǿǼȊȉǾȇǿȅ (Ȁȅ) ȉǼȇȃǹ ǼȃǼȇīǼǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȉǿȉǹȃ (Ȁȅ) ȉǿȉǹȃ (Ȇȅ) ȊīǼǿǹ (Ȁȅ)

ĝʼnŗŅĿŃĿŋŸōŁŋŸōĶŇŁŋŸōňŎŸ ŸńĻōķĽŊĻőĿŸŌōŁŸŌŁēĿŊŃņĸŸŌŎņĿľŊĹĻŌŁŸňŸĽĿņŃńŕŋŸľĿĹńōŁŋŸōŃēŗņŸōňŎŸıŊŁēĻōŃŌōŁŊĹňŎŸĝłŁņŗņ ŸńŅĿĹņňņōĻŋŸŌōŃŋŸ  ŸēňņĶľĿŋ ŸʼnĻŊĶŸ ōňŸĻŊŐŃńŕŸłĿōŃńŕŸńŅĹēĻ ŸĠņľňŌŎņĿľŊŃĻńĶŸňŸĽĿņŃńŕŋŸľĿĹńōŁŋŸŌŁēĿĹŒņĿŸĶņňľňŸķŒŋŸńĻџ 

ĝĹōŁēĻŸĻņōĻŅŅĻĽĸŋŸŐŊķňŎŋŸʼnŊňŋŸēĿōňŐķŋŸŎʼnķļĻŅĿŸ ŌōňŎŋŸʼnŃŌōŒōķŋŸŁŸĿōĻŃŊĿĹĻŸľŃĻŐĿĹŊŃŌŁŋŸńĻŀĹņňŸX@U@G>OŸ #GL@PLRBGF@GLŸēĿōĶŸōŁņŸĻłķōŁŌŁŸŎʼnňŐŊĿŗŌĿŗņŸōŁŋŸ ĿʼnşľĻņĿĹňŎŸŖőňŎŋŸŸĿńĻō ŸĿŎŊŗ ŸŌŖēŏŒņĻŸēĿŸōňŸ X@ML@PK

1,39 % ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

ŸǺȜȦțȐŸ ŸțȜȗŸȀ Ǭ

0,3 0,52 0,83 0,37 1,63 0,25 0,79 0,5 0,37 0,33 0,5 0,74 1,27 0,46 0,57 8,57 0,44 1,02 0,46 0,88 1,25 0,42 0,8 2,1 5,32 0,94 3,23 1,24 2,29 2,89 0,38 0,4 0,59 0,42 1,18

-3,23

17.300

0,3

0,31

1,22

25.471 3.400 8.677 7.540 29.242 68 57.904

0,81 0,33 1,58 0,25 0,76 0,48 0,36

0,86 0,38 1,63 0,25 0,84 0,51 0,39

5.320 19.167 10.000 277.095 140 1.950 104.521 5.255 321.018 16.250 678 50.420

0,49 0,72 1,26 0,38 0,51 8,5 0,43 0,98 0,46 0,85 1,25 0,42

0,5 0,74 1,27 0,49 0,57 8,57 0,47 1,03 0,49 0,94 1,27 0,43

-4,82 -1,96 2,78 4,17 -1,33 1,6 9,52 1,79 -2,22

-3,3 0,81 2,44

-4,66 3,53

102 3.000 14

5,32 0,94 3,23

5,88 0,94 3,23

7,04 2,7 -2,44 -1,67

6.262 11 7.259 6.330 423.548

2,25 2,89 0,35 0,4 0,58

2,29 2,89 0,38 0,44 0,63

1,72

603

1,14

1,18

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“ REDS (ȀO) RILKEN (Kȅ) SCIENS ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (ȀO) SPACE HELLAS (Ȁȅ) SPRIDER STORES (Ȁȅ) TRASTOR ǹ.Ǽ.Ǽ.ǹ.Ȇ. (Ȁȅ) ǹǿȅȁǿȀǾ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǹȀȇǿȉǹȈ (Ȁȅ) ǹȁȀȅ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǹȁȅȊȂȊȁ (Ȁȅ) ǹȃǻȇȅȂǼǻǹ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǹȉȉǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ (Ȁȅ) ǺǹȁȀǹȃ ǹȀǿȃǾȉǹ (Ȁȅ) ǺǹȇǺǼȇǾȈ ȃ. - MODA BAGNO (Ȁȅ) ǺǿȅȀǹȇȆǼȉ (Ȁȅ) ǺǿȈ (Ȁȅ) ǺȅīǿǹȉǽȅīȁȅȊ SYSTEMS (Ȁȅ) ǺȍǺȅȈ ȂȆǹȂȆǾȈ (Ȁȅ) īǹȁǹȄǿǻǿ (Ȁȅ) īǿȅȊȇȅȂȆȇȅȀǼȇȈ (Ȁȅ) ǻǹǿȅȈ ȆȁǹȈȉǿȀǹ (Ȁȅ) ǻǿǹȈ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǻǿǹȈ ǿȋĬ/īǼǿǼȈ (Ȁȅ) ǻȅȂǿȀǾ ȀȇǾȉǾȈ (Ȁȅ) ǻȅȊȇȅȈ (Ȁȅ) ǻȇȅȂǼǹȈ (Ȁȅ) ǼǺȇȅĭǹȇȂǹ (Ȁȅ) ǼǿǻǾȈǼȅĭȍȃǿȀǾ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǼȀȉǼȇ (Ȁȅ) Ǽȁ. ǺǿȅȂ. ǽǹȋǹȇǾȈ (Ȁǹ) ǼȁǹȈȉȇȅȃ (ȀO) ǼȁǺǼ ǼȃǻȊȂǹȉȍȃ (Ȁȅ) ǼȁīǼȀǹ (Ȁȅ) Ǽȁǿȃȅǿȁ (Ȁȅ) ǼȁȁǹǻȅȈ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ Ȁǹȁȍǻǿǹ (Ȁȅ) Ǽȁȉȅȃ (Kȅ) ǼȁȉȇǹȀ (Ȁȅ) ǼȆǿȁǼȀȉȅȈ (Ȁȅ) ǼȉǼȂ (Ȁǹ) ǼȊȇȍȆǹȎȀǾ ȆǿȈȉǾ (Ȁȅ) ǼȊȇȍȈȊȂǺȅȊȁȅǿ (Ȁȅ) ǿǹȈȍ (Ȁȅ) ǿǹȉȇǿȀȅ ǹĬǾȃȍȃ (Ȁȅ) ǿȀȉǿȃȅȈ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǿȁȊǻǹ (Ȁȅ) ǿȂȆǼȇǿȅ (Ȁȅ) ǿȃȉǼǹȁ ȅȂǿȁȅȈ (Ȁȅ) ǿȃȉǼȇȉǼȀ (Ȁȅ) ȀǹĬǾȂǼȇǿȃǾ (Ȁȅ) ȀǹȃǹȀǾȈ Ȉ. (Ȁȅ) ȀǹȇǹȂȅȁǼīȀȅȈ (Ȁȅ) ȀǹȇǹȉǽǾ (Ȁȅ) ȀǼȀȇȅȌ (Ȁȅ) ȀǼȆǼȃȅȊ ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȀȁȅȊȀǿȃǹȈ - ȁǹȆȆǹȈ (Ȁȅ) ȀȁȍȈ/īǿǹ ȃǹȊȆǹȀȉȅȊ (Ȁǹ) ȀȅȇǻǼȁȁȅȊ ȋ. ǹĭȅǿ (Ȁȅ) ȀȅȇȇǼȈ (Ȁȅ) ȀȇǼȀǹ (Ȁȅ) ȀȇǼȉǹ ĭǹȇȂ (Ȁȅ) Ȁȇǿ - Ȁȇǿ (Ȁȅ) ȀȉǾȂǹ Ȁ. ȁǹǽǹȇǿǻǾ (Ȁȅ) ȀȊȇǿǹȀǿǻǾȈ Ǿ.- F.H.L. (Ȁȅ) ȀȊȇǿǹȀȅȊȁǾȈ (Ȁȅ) ȁǹȃǹȀǹȂ (Ȁȅ) ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ȃ. (ȀA) ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ȃ. (ȆA) ȁǿǺǹȃǾ ǼȀǻȅȉ. ȅȇī. (Ȁȅ) ȁȅȊȁǾ ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȂǹĬǿȅȈ ȆȊȇǿȂǹȋǹ (Ȁȅ) ȂȅȉȅǻȊȃǹȂǿȀǾ (Ȁȅ) ȂȆǾȉȇȅȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋǿȀǾ (KO) ȃǹȀǹȈ ȂȅȊȈǿȀǾ (Ȁȅ) ȃǹȊȉǼȂȆȅȇǿȀǾ (Ȁȅ) ȃǾȇǼȊȈ (ȀO) ȃȉȇȅȊȀĭǹȇȂȆǼȃ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ȆǹȇȃǹȈȈȅȈ (Ȁȅ) ȆǹȎȇǾȈ ȆȁǹȈȉǿȀȍȃ (Ȁȅ) ȆǼȉȇȅȆȅȊȁȅȈ ȆǼȉȇȅȈ (Ȁȅ) ȆȁǹȈȉǿȀǹ ĬȇǹȀǾȈ (Ȁȅ) ȆȁǹȈȉǿȀǹ ȀȇǾȉǾȈ (Ȁȅ) ȇǼǺȅȎȁ (Ȁȅ) ȈǹȇǹȃȉȅȆȅȊȁȅȈ ȀȊȁ/ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȈǼȁȅȃȉǹ (Ȁȅ) ȈȆȊȇȅȊ ǹīȇ. ȅǿȀ. (Ȁȅ) ȈĭǹȀǿǹȃǹȀǾȈ (Ȁȅ) Ȉȍȁ/īǼǿǹ ȀȅȇǿȃĬȅY (Ȁȅ) ȉǼȋȃǿȀǾ ȅȁȊȂȆǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȉǽǿȇǹȀǿǹȃ ȆȇOĭǿȁ (Ȁǹ)

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„ 1 2,35 0,38 1,14 0,51 0,8 1,53 0,48 0,48 0,63 1,03 0,58 0,4 0,33 0,63 0,78 1,3 1,31 0,33 0,65 5,68 0,63 1,63 0,65 0,65 0,23 0,39 0,39 0,57 1,13 0,82 0,54 0,6 1,32 28,12 1,24 0,57 1,52 0,4 0,55 0,51 3,11 1,15 0,41 0,82 0,31 0,21 0,77 0,57 3,05 1,59 0,74 1,99 1,74 0,93 0,76 0,38 0,31 4,25 0,59 1,83 0,81 0,36 0,51 0,48 0,62 0,5 0,44 0,45 1,65 0,44 0,56 0,45 0,79 0,3 0,69 0,38 0,71 0,34 2,39 0,52 3 0,82 1,08 0,62 0,64 0,25 1,06 1,37 0,46

2,04 3,52 2,7

1.944 2.255 5.847

0,97 2,25 0,35

1,01 2,35 0,38

-5,56 3,90 0,66 4,35

4.737 1.730 1.065 1.540 4.156 476

0,51 0,78 1,52 0,46 0,44 0,62

0,54 0,8 1,53 0,51 0,49 0,65

1.780 -2,94 3 1,61 50 5,41 1.250 -4,41 2.709 -0,76 1.138.029

0,4 0,31 0,63 0,74 1,27 1,28

0,4 0,33 0,63 0,78 1,39 1,43

3,28

137.710

0,61

0,65

3,17 3,17 -4,17 -4,88 2,63 3,64 2,73

645 45 3.700 5.143 290 1.150 8.155 6.894 1.290 2.100 328 3.763 40.285 21.905 3.600 2.720 4.647 9.285 13.000 5.290 159.768 560 100 32.650

0,65 0,57 0,22 0,38 0,35 0,54 1,09 0,81 0,53 0,58 1,23 28 1,14 0,55 1,52 0,38 0,53 0,5 3,07 1,15 0,41 0,79 0,31 0,2

0,66 0,65 0,25 0,42 0,39 0,57 1,17 0,84 0,58 0,6 1,32 28,64 1,26 0,58 1,52 0,4 0,57 0,52 3,11 1,19 0,44 0,82 0,31 0,21

-2,25

1.218 40 1.655 5.170 14.540 4.887

0,55 2,98 1,57 0,74 1,9 1,7

0,59 3,05 1,69 0,74 2 1,78

-2,56

9.684

0,74

0,78

-8,82 2,16 1,72 2,23 -2,41

2.000 62 2.764 12.266 1.365

0,31 4,24 0,56 1,8 0,81

0,31 4,25 0,59 1,91 0,81

2 -5,88

4.000 16.790

0,5 0,48

0,51 0,55

926

0,45

0,45

-4,35 -3,45 4,65 2,6

270 110 970 110 235 19.650

0,44 0,54 0,44 0,7 0,29 0,69

0,46 0,56 0,45 0,8 0,31 0,72

2,9

107.013

0,7

0,73

-0,83

1.241 4.950

2,27 0,5

2,4 0,53

9.285

0,62

0,65

700 101.636 5.512

0,25 1,04 1,37

0,25 1,09 1,45

1,89 -2,94 0,18 5,08 -1,3 -1,79 0,65 -2,38

-3,39 -6,44 -3,05 -3,9

4,17 1,92 -2,84

ϯВЌЄЙАГЕˍϹАГЗДˍˍ    Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å

ȋǹȁȀȅȇ (Ȁǹ) ȋǹȉǽǾȀȇǹȃǿȍȉǾ Ǽ. Ȋǿȅǿ (Ȁȅ) ȋǹȎǻǼȂǼȃȅȈ (Ȁȅ)

0,78 0,81 1,13

Œ…„

17.280

0,78

0,81

0,89

170

1,04

1,14

3,44

3.899

7,2

7,6

7.540

0,25

0,25

ǼǿǻǿȀȍȃ ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀȍȃ ALPHA ǹȈȉǿȀǹ ǹȀǿȃǾȉǹ (Ȁȅ) ATTICA ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Kȅ) AVENIR ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) CROWN HELLAS CAN (ȀO) ELBISCO ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁǹ) INTERFISH ǿȋĬ/īǼǿǼȈ (Ȁȅ) PAPERPACK ȉȈȅȊȀǹȇǿǻǾȈ ǿ. (Ȁȅ) PC SYSTEMS (Ȁȅ) SPIDER - ȆǼȉȈǿȅȈ ȃ.& Ȋǿȅǿ (Kȅ) UNIBIOS (Ȁȅ) VIVERE (Ȁȅ) ǹĬǾȃǹ (Ȁȅ) ǹȃǼȀ (Ȁȅ) ǹȃǼȀ (Ȇȅ `90) ǹȃǼȀ (Ȇȅ `96) ǹȈȉǾȇ ȆǹȁǹȈ (Ȁȅ) ǺǿȅȉǼȇ (Ȁȅ) ī.Ǽ. ǻǾȂǾȉȇǿȅȊ (Ȁȅ) īǼȀǼ (Ȁǹ) īǼȃǿȀǾ ǼȂȆȅȇǿȅȊ (Ȁȅ) īǼȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǾ ȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǽǹȂȆǹ (Ȁǹ) ǾȇǹȀȁǾȈ ǹīǼȉ (Ȁȅ) ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ-ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ (Ȇȅ) ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ-ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ (Ȁȅ) ǿȅȃǿȀǾ ȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȀǹȇǼȁǿǹ (Ȁǹ) ȁǹȂȌǹ (Ȁȅ) ȂȅȊǽǹȀǾȈ (Ȁǹ) ȂȅȋȁȅȈ (Ȁȅ) ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ ǿ. & ȊǿȅȈ (Ȁǹ) ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ ǿ. & ȊǿȅȈ (Ȇǹ) ȃǿȀǹȈ (Ȁȅ) ȆǼȇȈǼȊȈ (Ȁȅ) ȆȇȅȅǻǼȊȉǿȀǾ (Ȁȅ) ȈǹȃȊȅ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ȈǼȁȂǹȃ (ȀO) ȉ BANK (Ȁȅ) ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ (Ȁȅ) ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ (Ȇȅ) ĭǿǼȇǹȉǼȄ (Ȁȅ) ĭǿȃȉǼȄȆȅȇȉ (Ȁȅ) ȋǹȉǽǾȎȍǹȃȃȅȊ (Ȁȅ)

7,52 0,54 0,25 13,5 0,59 0,13 0,2 0,13 0,18 0,06 0,95 0,29 0,19 2,25 0,53 2,14 0,15 0,09 7,79 0,22 1,13 0,33 1,27 5,86 4,25 0,35 0,23 14 65,05 18,8 0,29 0,11 0,12 0,47 1,16 0,21 0,18 0,11 0,23 0,17 11,7 6,5 0,17 0,3 0,08

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

ȆǹȆȅȊȉȈǹȃǾȈ (Ȁȅ) ȆǾīǹȈȅȈ ǼȀǻȅȉǿȀǾ ǹ.Ǽ. (KO) ȈǿǻȂǹ (Ȁȅ) ȉǼīȅȆȅȊȁȅȈ ȋ.Ȁ. (Ȁȅ) ȉǼȋȃǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ (Ȁȅ) ȉǾȁǼȉȊȆȅȈ (Ȁȅ)

0,21 0,33 0,79 0,19 0,41 1,96

3,13 100 3,95 300 18,75 4.551

0,31 0,79 0,15

0,35 0,79 0,19

-2,41 4.000

1

1

6,47

6,47

ǼȃǹȁȁǹȀȉǿȀǾ ǹīȅȇǹ

-4,76

3.350

0,19

0,21

15.000 -1,04 14.941 7,41 100 5,56 8.625

0,06 0,95 0,29 0,18

0,06 0,95 0,29 0,19

2,13 0,14 0,09

2,15 0,16 0,09

1,9

2.128 24.792 11.500

ALPHA TRUST (Ȁȅ) VIDAVO (Ȁȅ) ENVITEC (Ȁȅ) ǼȃȉǼȇȈȅĭȉ (Ȁȅ) EPSILON NET (Ȁȅ) EUROXX (Ȁȅ) ȀȇǾȉȍȃ ǹȇȉȅȈ (Ȁȅ) MEDITERRA (Ȁȅ) Ǻǿȅǿǹȉȇ & ȇȅȂȆȅȉ. ȉǼȋȃȅȁ. (Ȁȅ) ȃȉȅȆȁǼȇ (Ȁȅ) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (Ȁȅ) ȅȆȉȅǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǼȈ ȉǼȋȃȅȁ. (Ȁȅ) DIVERSA (Ȁȅ) ĭȅȊȃȉȁǿȃȀ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ)

0,81 3,65 2,47 1 0,58 3,3 1,09 1,7 2,23 2,2 2,52 1,45 2,86 6,47

-2,56

120

ȊȆȅ ǹȃǹȈȉȅȁǾ 4,76 210 -0,88 20.876

0,22 1,13

0,22 1,19

1.192

1,26

1,3

150

4,25

4,25

5,2

150

18,8

18,8

84.550 4.000 -2,08 219 3,57 700

0,11 0,12 0,47 1,16

0,11 0,12 0,47 1,17

6.150

0,18

0,18

6,25 58.104

0,16

0,17

13.475

0,08

0,08

20 33.861

0,05

0,06

10 4.000 70 300

0,59 0,17 0,34 0,06

0,59 0,18 0,34 0,06

40 3.100

0,3 0,18

0,3 0,18

24.792 1.223 7.620

0,14 0,25 0,04

0,16 0,27 0,04

11.954

0,07

0,07

7.555

0,29

0,32

ALTIUS ǹǼǼȋ (Ȁȅ) BETANET (Ȁȅ) EUROLINE AEEX (Ȁȅ) INTERINVEST AEEX (Kȅ) MICROLAND COMPUTERS (Ȁȅ) ǹȁȊȈǿǻǹ (Ȁȅ) ǹȁȊȈǿǻǹ (Ȇȅ) ǹȈȆǿȈ Ȇȇȅȃȅǿǹ (Ȁȅ) ǹȉǼȇȂȍȃ (Ȁȅ) ǻǿǼȀǹȉ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ (Ȇȅ) ǼȃȍȂǼȃǾ ȀȁȍȈȉȅȏĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ (Ȁȅ) ȀǹȇǻǹȈǿȁǹȇǾȈ (ȀO) ȁǹȃ-ȃǼȉ (KO) ȂǹȄǿȂ ȆǼȇȉȈǿȃǿǻǾȈ (Ȁǹ) ȂǹȇǹȀ ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ (Ȁȅ) ȂǼȈȅȋȍȇǿȉǾ ǹĭȅǿ (Ȁȅ) ȆǼȉǽǼȉǹȀǿȈ ǹ. (Ȁȅ) ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ (Ȁȅ) ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ (Ȇȅ) ȈǹȅȈ (Ȁȅ) ȉǼȄǹȆȇǼȉ (Ȁȅ) ȋǹȁȊǺǻȅĭȊȁȁȍȃ (Ȁȅ)

1,07 0,06 1,41 1,12 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,08 0,14 0,05 0,14 0,12 0,1 0,29 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12

ȊȆȅ ǼȆǿȉǾȇǾȈǾ ALTEC (Ȁȅ) COMPUCON (ȀO) FASHION BOX (Ȁȅ) HELLAS ONLINE (Ȁȅ) NUTRIART (Ȁȅ) OLYMPIC CATERING (Ȁȅ) RIDENCO (Ȁȅ) SATO AE (Ȁȅ) YALCO - ȀȍȃȈȉǹȃȉǿȃȅȊ (Ȁǹ) ǹǼīǼȀ (Ȁȅ) ǹȁĭǹ īȀȇǿȈǿȃ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) ǹȉȁǹȃȉǿȀ (Ȁȅ) ǹȉȉǿ - Ȁǹȉ (Ȁȅ) ǺǹȇǹīȀǾȈ (Ȁȅ) ǺǹȇǺǹȇǼȈȅȈ (Ȁǹ) ǺǿȅȉǼȇ (Ȁȅ) ǻȅȁ (Ȁȅ) ǼǻȇǹȈǾ - ȌǹȁȁǿǻǹȈ ȋ. (Ȁȅ) ǼǿȀȅȃǹ - ǾȋȅȈ (Ȁȅ) ǼȁǺǿǼȂǼȀ (Ȁȅ) ǼȁǼȊĬǼȇǾ ȉǾȁǼȅȇǹȈǾ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹǿ ǿȋĬ/īǼǿǹǿ (Ȁȅ) ǼȁĭǿȀȅ (Ȁȅ) ǼȊȇȍȈȊȂȂǼȉȅȋǼȈ (Ȁȅ) ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ ǹĬǾȃȍȃ (Ȁȅ) ǿȆȆȅȉȅȊȇ (Ȁǹ) ȀǼȇǹȂǼǿǹ-ǹȁȁǹȉǿȃǾ (Ȁȅ) ȀȁȍȃǹȉǼȄ (Ȁȅ) ȀȁȍȃǹȉǼȄ (ȆO) ȀȅȊȂȆǹȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) ȂǹȎȁȁǾȈ Ȃ.ǿ.(Ȁȅ) ȂǾȋǹȃǿȀǾ (Ȁȅ) ȂǾȋǹȃǿȀǾ (Ȇȅ) ȂǿȃȍǿȀǼȈ īȇǹȂȂǼȈ ǹȃǼ (Ȁȅ) ȃǼȁ (Ȁȅ) ȃǼȍȇǿȅȃ (Ȁȅ)

0,06 0,07 1,5 0,59 0,18 0,34 0,06 0,09 0,3 0,18 0,44 0,08 0,04 0,49 0,13 0,15 0,27 0,04 0,04 3,7 0,76 0,07 0,28 0,08 0,31 0,79 0,11 0,04 0,08 0,09 0,14 0,28 0,2 2,6 0,15 0,25

5,36 -8,11 -14,29

8

14,81

ǻȡĮȖĮIJıĮȞȓȠȣ ʌȜĮIJİȓĮȀȜĮȣșȝȫȞȠȢ ǹșȒȞĮ ȉȘȜ)D[(PDLOVDOHV#FIVJUZHEVLWHZZZFIVJU ȆȜǼȜİȣșİȡȓĮȢȀĮIJİȡȓȞȘIJȘȜ)D[

1.000 9.030 3,7 33.676 5,26 16.320 2.893 7,14 3.760 13,64 2.410

0,09 0,14 0,28 0,19 2,53 0,14 0,22

0,09 0,15 0,28 0,2 2,6 0,15 0,26

ǹȡĮįİȓĮȢȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢǹʌȩijĮıȘIJȘȢǼʌȚIJȡȠʌȒȢȀİijĮȜĮȚĮȖȠȡȐȢ ǹȇȂǹǼǺǹĭȂǻȅȊĭǹǼǼǹĬǾȃȍȃ


ÈÁÑÑÏÓ

 ÐÑÏÓÖÅÑÏÕÍ ÅÑÃÁÓÉÁ

ÐÙËÇÓÅÉÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Áðü âéïìç÷áíßá æçôåßôáé: åñãÜôñéá áðü 25-40 åôþí. Ôçë. 6977202758. ÆÇÔÏÕÍÔÁÉ: Üôïìá ãéá óÝñâéò óôï êáöÝ “Ôæßôæéêáò êáé ÌÝñìçãêáò”. Ôçë. óôéò þñåò 12:00-17:00 óôï 24610 31803. Áðü íåïóýóôáôç åôáéñßá ðïõ áó÷ïëåßôáé ìå ôçí åíÝñãåéá æçôïýíôáé Üôïìá óôï ôïìÝá ðùëÞóåùí. Ôçë. 6975164782

ÆÇÔÏÕÍ ÅÑÃÁÓÉÁ Íåáñüò æçôÜ åñãáóßá. Ðëçñ. ôçë. 24610 24765 Êõñßá áíáëáìâÜíåé ôç öýëáîç çëéêéùìÝíùí êáé ìéêñþí ðáéäéþí. Ðëçñ. ôçë. 24610 99747 Êõñßá æçôÜ åñãáóßá ãéá êáèÜñéóìá óå óêÜëåò. Ðëçñ. ôçë. 6983038023 Êõñßá Ýìðåéñç íïóïêüìá æçôÜ åñãáóßá ãéá öýëáîç çëéêéùìÝíïõ êáé ðáéäéþí. Ðëçñ. ôçë. 6998399227 Åëëçíßäá ïéêéáêÞ âïçèüò æçôÜ åñãáóßá óå óðßôéá êáé öýëáîç ðáéäéþí, íõ÷ôåñéíÝò þñåò êáé Óáââáôïêýñéáêá. Ðëçñ. ôçë. 6986684873 Êõñßá æçôåß åñãáóßá ãéá öýëáîç çëéêéùìÝíùí, êáèÜñéóìá, óéäÝñùìá ê.ô.ð. Ðëçñ. ôçë. 6975768057 Êõñßá Ýìðåéñç áíáëáìâÜíåé óå äéêü ôçò ÷þñï ðåñéðïßçóç ãåñüíôùí, ðáó÷üíôí áðü Áëôó÷Üéìåñ êáé êáôÜêïéôïõò.ÐåñéâÜëëïí ïéêïãåíåéáêü. Ðëçñ. ê.ÅëÝíç ôçë. 6973313421

ÆÇÔÅÉÔÁÉ ×ÙÑÏÓ ÃÉÁ ÅÍÏÉÊÉÁÓÇ Áðü ôï Óýëëïãï ÃïíÝùí - Êçäåìüíùí êáé Ößëùí Áôüìùí ìå ÅéäéêÝò ÁíÜãêåò Í. ÊïæÜíçò “ÇËÉÁ×ÔÉÄÁ” æçôåßôáé: ÷þñïò óå éóüãåéï ãéá åíïéêßáóç ðåñéöåñåéáêÜ ôçò ðüëçò ðïõ íá åßíáé äõíáôÞ ç óôÜèìåõóç ôùí áõôïêéíÞôùí ìå äýï áíåîÜñôçôïõò ÷þñïõò êáé ôïõáëÝôá. Ðëçñ. ôçë. 6947 894839 ÐÙËÇÓÅÉÓ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÙÍ

,

ÐÙËÅITAI TOYOTA RAV, ìïíôÝëï 2003, ôñßèõñï ìáýñï ìå çëéïñïöÞ. Ðëçñ. ôçë. 6932910005 ÐÙËÅÉÔÁÉ: åðáããåëìáôéêü VAN SEAT INCA, ðåôñÝëáéï, ìïíôÝëï 2003 óå ôéìÞ åõêáéñßáò. Ðëçñ. ôçë. 6947 323650 ÐÙËÅÉÔÁÉ: áðüóõñóç áõôïêéíÞôïõ 400 Å ôçë. 6977308208.

ÄÉÁÖÏÑÁ

ÐÙËÏÕÍÔÁÉ: íôñáìò óå Üñéóôç êáôÜóôáóç 350 Å. Ðëçñ. ôçë. 6984 686375.

ÐÙËÏÕÍÔÁÉ: äéáìåñßóìáôá ìå áðåñéüñéóôç èÝá óå íåïáíáãåéñüìåíç ïéêïäïìÞ ðïëõôåëïýò êáôáóêåõÞò áðü éäéþôç (óáëïíïôñáðåæáñßá, êïõæßíá, ôñßá äùìÜôéá, ÷þë, ìðÜíéï ìå åõñý÷ùñç áðïèÞêç êáé ÷þñï óôÜèìåõóçò). Ðëçñ. ôçë. 6932 548844, 24610 37284, 6974 872520 ÐÙËÅÉÔÁÉ: ãùíéáêü ïéêüðåäï åðß ôùí ïäþí ÊáóëÜ êáé Ìïõóþí äßðëá óôï êôÞñéï ôçò ÄÅÇ ÊïæÜíçò ìå åìâáäüí 2.506,42 ôì (Ï.Ô. 991) ìå Óõíô. Äüìçóçò 0,80 êáôÜëëçëï ãéá êáôáóôÞìáôá, åðáããåëìáôéêÝò ÷ñÞóåéò êáé êáôïéêåßåò. Ðëçñ. ôçë. 6944 564003 ÐÙËÅÉÔÁÉ: ïéêüðåäï 450ôì óôç Í. ×áñáõãÞ ÊïæÜíçò. Åßíáé áìöéèåáôñéêü, âëÝðåé äÜóïò Êïõñß ëßìíç, äéáìðåñÝò óå äýï äñüìïõò, áíáôéíáãìÝíï êáé ìå äõíáôüôçôá óýíäåóçò ìå ôçëåèÝñìáíóç, êÜëõøç 70% , ÓÄ 0,80. Ðëçñ. ôçë. 6972 660299 ÐÙËÅÉÔÁÉ: åðáããåëìáôéêÞ óôÝãç 47 ôì óôïí 3ï üñïöï óôçí ïäü Ð. Ëéïõöç 3 óôçí ÊïæÜíç. Ðëçñ. ôçë. 6944 786002 ÐÙËÅÉÔÁÉ: ïéêüðåäï 286 ôì óôç óõí. Ðáíüñáìá (èÝóç ÃêÜæéá). Ðëçñ. ôçë. 24610 26785 ÐÙËÅÉÔÁÉ: ïéêüðåäï 760 ôì óôçí ðåñéï÷Þ ÊñåâáôÜêéá (ðßóù áðü ôçí Éùáííßäçò VW). Ðëçñ. ôçë. 24610 26785 ÐÙËÏÕÍÔÁÉ óå 4,5 óôñ. ìðñïóôÜ óôçí èÜëáóóá óôçí áììþäç Ðáñáëßá Êïñéíïý Ðéåñßáò óõãêñüôçìá 6 áíåîÜñôçôùí äéþñïöùí êáôïéêéþí. ÊÜèå êáôïéêßá åßíáé 85 ôì óå

ÐÝìðôç 19 Ìáúïõ 2011 ÅÍÏÉÊÉÁÓÅÉÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

êÞðï 500 ìÝôñùí. Ðáñáäßäïíôáé óôá ôïýâëá Þ ôåëåéùìÝíåò. Ðëçñ. ôçë. 23510 47497, 6976 760579, 6944 865855 ÐÙËÅÉÔÁÉ: çìéôåëÞò ìïíïêáôïéêßá 105 ôì óå ïéêüðåäï 600 ôì óôá Êïßëá ÊïæÜíçò. Ðëçñ. óôá ôçë. 24610 40434 - 24610 37743 êéí. 6978335984 ê. ÓùôÞñçò ÐÙËÏÕÍÔÁÉ: äéáìåñßóìáôá óýã÷ñïíçò ðïëõôåëïýò êáôáóêåõÞò óå íåïáíåãåéñüìåíç ôåôñáüñïöç ïéêïäïìÞ óå ãùíéáêü ïéêüðåäï ìå áðåñéüñéóôç èÝá (ôñßá ìåãÜëá äùìÜôéá óáëüíé - êïõæßíá - ìðÜíéï WC - 2 áðïèÞêåò - 2 èÝóåéò óôÜèìåõóçò). Ðëçñ. ê. Ìé÷áçëßäçò Ðáýëïò ôçë. 24610 21218, 6947 400161 ÐÙËÅÉÔÁÉ: ôñéÜñé äéáìÝñéóìá (3 äùìÜôéá, óáëüíé, êïõæßíá, W.C) 98 ô.ì. êáèáñÜ óå êáëÞ êáôÜóôáóç óôçí É.ÔñÜíôá 24. ÔéìÞ ÅÕÊÁÉÑÉÁÓ Ðëçñ. ôçë. 6934591101 ê. Ìðéìðßñçò ×Üñçò ÐÙËÏÕÍÔÁÉ: íåüäìçôá äéáìåñßóìáôá êáé ìßá ìïíïêáôïéêßá (ìåæïíÝôá) óå ðñïíïìéáêÞ ôïðïèåóßá óôï Üëóïò ôùí Áã. ÓáñÜíôá, (ðéï ðÜíù áðü ôï ðÜñêï ôïõ Áã. Äçìçôñßïõ). Áðñüóêïðôç èÝá óôï ðñÜóéíï êáé óôçí ðüëç, êáôáóêåõÞ õøçëþí ðñïäéáãñáöþí. Ðëçñ. Ìßìçò ÐëéÜôóéïò ôçë. 2461030779-6945706555. ÐÙËÏÕÍÔÁÉ: ïéêüðåäï 630 ô.ì. óôçí ðåñéï÷Þ Áãßïõ ÍéêÜíïñïò êáé êáôÜóôçìá åðß ôçò Äçìïêñáôßáò 10, 24 ô.ì. ìå õðüãåéï. Ôçë. 24610 29737.

ÅÉÄÉÊÏ Ó×ÏËÅÉÏ ÊÏÆÁÍÇÓ

Åõ÷áñéóôÞñéï Ôá ðáéäéÜ, ïé ãïíåßò êáé ôï ðñïóùðéêü ôïõ Åéäéêïý Ó÷ïëåßïõ ÊïæÜíçò Åõ÷áñéóôïýí èåñìÜ Ôçí ðáñÝá ôïõ ÔóéáãêÜëç Êþóôá ãéá ôç äùñåÜ ôùí 110Å óôç ìíÞìç ôïõ. Ï Ä/íôÞò ôïõ Ó÷ïëåßïõ ÁÑÉÓÔÅÉÄÇÓ Ã. ÐÁÐÁÃÉÁÍÍÏÐÏÕËÏÓ

Åõ÷áñéóôÞñéï Ïé åêðáéäåõüìåíïé êáé ïé åñãáæüìåíïé ôïõ ÊÅÊÁ ÁìåÁ Í. ÊïæÜíçò «Åéäéêïý Åñãáóôçñßïõ ÊïæÜíçò» êáé ôïõ ÊÄÁÐ-ìåÁ Ä. ÊïæÜíçò åõ÷áñéóôïýí èåñìÜ ôç ÓôÝãç Ðáéäéïý «¢ãéïò Óôõëéáíüò» ãéá ôç äéïñãÜíùóç åêäÞëùóçò êáé ôçí ðáñÜèåóç ãåýìáôïò äßíïíôáò ìéá óçìáíôéêÞ åõêáéñßá óôïõò åêðáéäåõìÝíïõò ãéá øõ÷áãùãßá. Åõ÷üìáóôå áõôÝò ïé ðñÜîåéò êïéíùíéêÞò åõáéóèçóßáò ãéá ôï ÷þñï ôçò áíáðçñßáò íá âñïýí ðïëëïýò ìéìçôÝò óôï ìÝëëïí.

«ÊáôáöõãÞ Âéâëéïößëùí» Ôï Ãñáöåßï Íåüôçôáò ôçò ÉåñÜò Ìçôñïðüëåùò Óåñâßùí êáé ÊïæÜíçò óáò ðñïóêáëåß óôï âéâëéïðùëåßï «ÊáôáöõãÞ Âéâëéïößëùí» (Ê. ÂÜñíáëç 1) ôçí ÐÝìðôç 19 Ìáßïõ 2011 óôéò 8.00 ôï áðüãåõìá ãéá ìéá óõæÞôçóç ìå ôïõò óõããñáöåßò ôïõ âéâëßïõ. «¼ôáí ï Èåüò ðåèáßíåé», ÁëÝîáíäñï ÊáôóéÜñá êáé ÌÜñù ÂáìâïõíÜêç.

ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: êáéíïýñãéá ãêáñóïíéÝñá äýï ÷þñùí ðëÞñùò åðéðëùìÝíç, áõôüíïìç ôçë/íóç, êïíôÜ óå óôÜóç ëåùöïñåßïõ, ðåñéï÷Þ Áãßïõ Áèáíáóßïõ. Ðëçñ. ôçë. 6979 664433, 6974 990643, 24610 64219 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ Þ ÐÙËÅÉÔÁÉ: óôá Êïßëá äéþñïöç êáéíïýñãéá ìïíïêáôïéêßá ìå åéóüäçìá 600 Å (äýï áõôüíïìåò êáôïéêßåò). Ðëçñ. ôçë. 24610 45756, 6984 098457-8 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: STUDIOS ðëÞñùò åðéðëùìÝíá óå ïñãáíùìÝíï óõãêñüôçìá êáôïéêéþí óôçí ðåñéï÷Þ ÓʒÑÊÁ. Ðëçñ. ôçë. 24610 40434, 37743, 6978 335984 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: á) Óå íåüêôéóôç ïéêïäïìÞ óôï ÊÔÅË, ãêáñóïíéÝñá Üíåôç, 2 ÷þñùí, óôïí 4ï üñïöï êáé â) ãêáñóïíéÝñá óôï êÝíôñï (Ã.ÔÉÏËÇ), åõñý÷ùñç. ÔéìÞ 160 € Ðëçñ. óôï ôçë. 24610 38183 þñåò 14:0020:00. ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: ôñéÜñé áíáêáéíéóìÝíï åðß ôçò ïäïý Îåí. Ôñéáíôáöõëëßäç óôçí ÊïæÜíç, óôïí 3ï üñïöï. Ðëçñ. êïò ËåïíéäÜêçò ×ñÞóôïò 24610 95225, 6977 13 6058. ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: ôñéÜñé äéáìÝñéóìá 100 ôì., óôï 2ï

üñïöï óôçí Ðë. Áõëåéþôç 41, ìå áõôüíïìç ôçë/íóç. Ðëçñ. óôá ôçë. 2310 241256, 6998385375, 6938450934. ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: êáéíïýñéï ôñéÜñé óôï êÝíôñï ôçò ÊïæÜíçò, óôïí 3ï üñïöï. Ðëçñ. ôçë. 6942552167, 6942553210. ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: ãêáñóïíéÝñá êåíôñéêüôáôç, áíáêáéíéóìÝíç ðëÞñùò,, öñåóêïâáìÝíç, åðéðëùìÝíç êáé ìå çëåêôñéêÝò óõóêåõÝò, ÷ùñßò êïéíü÷ñçóôá êáé ìå áôïìéêü ñïëüé ôçë/íóçò, êïíôÜ óôïí êéí/öï “ÏËÕÌÐÉÏ͔. Áðü 220 ôþñá 180 Å. Ôçë. 6985579207. ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: ìéêñü äéáìÝñéóìá (óôïýíôéï) óôï êÝíôñï ôïõ Ðáñéóéïý ãéá ôçí ðåñßïäï áðü 13 Éïõëßïõ Ýùò 17 Áõãïýóôïõ. Åßíáé ðëÞñùò åðéðëùìÝíï, äéáèÝôåé Internet êáé äùñåÜí ôçëåöùíéêÞ óýíäåóç ìå 100 ÷þñåò ôïõ êüóìïõ. Ç ôéìÞ ãéá üëç ôçí ðåñßïäï åßíáé 800 Å êáé ãéá ìéá åâäïìÜäá 270 Å. Ðëçñ. ôçë. 2351028346 Þ 0033183961077 êáé 0033634302582 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: êáéíïýñéï äéáìÝñéóìá 110 ôì. óôï êÝíôñï äßðëá óôï ÔÅÂÅ ìå êëåéóôü ãêáñÜæ, áõôüíïìç ôçë/íóç, 2 õðíïäùìÜôéá, óáëïêïõæßíá, 2 WC, 2 áðïèÞêåò. Ôçë. 6973205027.

ÅêäñïìÞ ôçò ÐåñéçãçôéêÞò óôï «ÄÉÏÍ»

ÐÙËÇÓÅÉÓ ÅÍÏÉÊÉÁÓÅÉÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ

Ç ÐåñéçãçôéêÞ ËÝó÷ç ÊïæÜíçò èá ðñáãìáôïðïéÞóåé çìåñÞóéá åêäñïìÞ óôïí Éåñü ÷þñï ôùí áñ÷áßùí Ìáêåäüíùí óôï «ÄÉÏÍ» êáé ìåôÜ ôçí åíçìÝñùóÞ ìáò ãéá ôïí áñ÷áßï ÷þñï èá ìåôáâïýìå óôïí ðáëáéü «¢ãéï ÐáíôåëåÞìïíá», üðïõ èá ãåõìáôßóïõìå. Ç åêäñïìÞ èá ðñáãìáôïðïéçèåß ôçí ÊõñéáêÞ 29 Ìáßïõ 2011 ìå áíá÷þñçóç óôéò 9 ð.ì. Ðáñáêáëïýìå ôá ìÝëç êáé ôïõò ößëïõò ôçò ÐåñéçãçôéêÞò íá äçëþóïõí åãêáßñùò óõììåôï÷Þ óôá ôçëÝöùíá 24610-30330, 24610-40842, 24610-30207 êáé 24610-30656, 30728. Ôï Ä.Ó.

Ìáôáßùóç åêäÞëùóçò

ÁÍÁÃÃÅËÉÅÓ ÃÁÌÙÍ

Ç åêäÞëùóç ôçò ÉåñÜò Ìçôñïðüëåùò Óåñâßùí êáé ÊïæÜíçò ãéá óÞìåñá ÐÝìðôç 19 Ìáßïõ 2011 óôï âéâëéïðùëåßï ìå ôçí ê. Âá,ìâïõíÜêç, ìáôáéþíåôáé.

Ãíùóôïðïéåßôáé üôé óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 1369 ôïõ Á.Ê. üôé ï ÐÜôáò Ãåþñãéïò ôïõ ÈùìÜ êáé ôçò Ìáñßáò ôï ãÝíïò ÄÞìïõ ðïõ ãåííÞèçêå óôç ËÜñéóá êáé êáôïéêåß óôá ÓÝñâéá ÊïæÜíçò êáé ç Ìáëïýôá ÌáñéÜíèç ôïõ Ðáíáãéþôç êáé ôçò ÂáóéëéêÞò ôï ãÝíïò Âáñôáëá ðïõ ãåííÞèçêå óôï Êåúìðñéôæ Ìáóá÷ïõóÝôçò – ÇÐÁ êáé êáôïéêåß óôá ÓÝñâéá ÊïæÜíçò , ðñüêåéôáé íá ðáíôñåõôïýí. **

Åê ôçò É. Ìçôñïðüëåùò

Ìíçìüíéï – ÓõíôáîéïäïôéêÜ

ÅêäÞëùóç ôçò Åíùóçò Áóôõíïìéêþí óôï ÊïâåíôÜñåéï Ç Åíùóç Áóôõíïìéêþí ÕðáëëÞëùí ÊïæÜíçò äéïñãáíþíåé åêäÞëùóç – óõæÞôçóç ìå èÝìá: Ìíçìüíéï- ÓõíôáîéïäïôéêÜ & ÅñãáóéáêÜ äéêáéþìáôá, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß óôï ÊïâåíôÜñåéï, ôçí ÐáñáóêåõÞ 20 Ìáßïõ. Á’ Åíüôçôá: ÅíçìÝñùóç Áóôõíïìéêþí ÕðáëëÞëùí, 17.00-19.00 ’ Åíüôçôá: ÅíçìÝñùóç Éäéùôéêþí – Äçìïóßùí ÕðáëëÞëùí 20.00 – ðÝñáôïò (ðñïò üëïõò ôïõò åíäéáöåñüìåíïõò) ÏìéëçôÞò: - ÁëÝîçò Ð. Ìçôñüðïõëïò, êáèçãçôÞò Åñãáôéêïý Äéêáßïõ, Ðñüåäñïò ÅÍ.ÕÐ.Å.Ê.Ê. (Åíùóç ãéá ôçí ÕðåñÜóðéóç ôçò Åñãáóßáò êáé ôïõ Êïéíùíéêïý ÊñÜôïõò). Ôïí ê. Ìçôñüðïõëï èá ðëáéóéþíïõí óõíåñãÜôåò, ïé ïðïßïé èá áðáíôÞóïõí óå åñùôÞìáôá ôùí ðáñåõñéóêïìÝíùí: - ÔåìðïíÝñáò Äéïíýóéïò: ÅîåéäéêåõìÝíïò óå ÓõíôáîéïäïôéêÜ èÝìáôá - Êáëáìáôéáíüò Äéïíýóéïò: ÅîåéäéêåõìÝíïò óå ÅñãáóéáêÜ èÝìáôá - Ìçôñüðïõëïò ÄçìÞôñçò: Íïìéêüò – åêðñüóùðïò ÅÍ.ÕÐ.Å.Ê.Ê. Åðßóçò óôçí åêäÞëùóç ïìéëçôÝò èá åßíáé ïé: - ×áñÜëáìðïò ÌðïõêïõâÜëáò , Äéêçãüñïò – Íïìéêüò Óýìâïõëïò Ð.Ï.ÁÓ.Õ. - ×ñÞóôïò Öùôüðïõëïò , ðñüåäñïò Ð.Ï.ÁÓ.Õ. (ðáíåëëÞíéá Ïìïóðïíäßá Áóôõíïìéêþí ÕðáëëÞëùí).

ÊáðåôÜí Öïýöáò 104 ×ñüíéá áðü ôç èõóßá Ç äÞìáñ÷ïò Åïñäáßáò ÐáñáóêåõÞ Âñõæßäïõ êáé ç ôïðéêÞ êïéíüôçôá Öïýöá óáò ðñïóêáëïýí íá ôéìÞóåôå ìå ôçí ðáñïõóßá óáò ôçí ôåëåôÞ ôïõ ìíçìïóýíïõ ôùí õðÝñ Ðßóôåùò êáé Ðáôñßäáò ðåóüíôùí ÌáêåäïíïìÜ÷ùí êáé ôïõ Æá÷áñßá Áíäñïýôóïõ Þ ÐáðáäÜ ÊáðåôÜí Öïýöá ôçí ÊõñéáêÞ 22 ÌáÀïõ 2011 óôçí ÔïðéêÞ Êïéíüôçôá Öïýöá. Ôï ðñüãñáììá ôÝëåóçò ìíçìïóýíïõ õðÝñ ôïõ ÌáêåäïíïìÜ÷ïõ «ÊáðåôÜí Öïýöá» êáé ôùí óõìðïëåìéóôþí ôïõ, Ý÷åé ùò åîÞò:

ÐÉÓÔÏËÁÓ Á & È ÏÄÉÊÇ ÂÏÇÈÅÉÁ ÌÅ ÔÇÍ INTERAMERICAN

ÃÅÍÉÊÅÓ ÁÓÖÁËÅÉÅÓ ÃÑÁÖÅÉÏ: ÖÉËÉÐÐÏÕ Â 27 ÓÔÁÈÌÏÓ: ÊÏÉËÁ - ÊÏÆÁÍÇÓ ÔÇË./FAX: 24610 42253 Êéí.: 6942 234356 E-mail:odikipistolas@yahoo.gr

ÐÙËÅÉÔÁÉ: åðé÷åßñçóç fast food óôï êÝíôñï ôçò ÊïæÜíçò (ðåæüäñïìïò). Ðëçñ. ôçë. 6942 407579 ÐÙËÅÉÔÁÉ: åðé÷åßñçóç øçôïðùëåßï - ãõñÜäéêï åí ëåéôïõñãßá óôçí êåíôñéêÞ ðëáôåßá ôçò ÊïæÜíçò óå ÷áìçëÞ ôéìÞ. Ðëçñ. ôçë. 6981 936128 ÐÙËÅÉÔÁÉ: åðé÷åßñçóç êáöÝ-åóôéáôüñéï óôçí ðáñáëßá Êáôåñßíçò, ìðñïóôÜ óôç èÜëáóóá ìå 20åôÞ ðåßñá êáé óôÜíôáñ ðåëáôïëüãéï ëüãù áëëáãÞò åðáããÝëìáôïò. ÄåêôÝò ìüíï óïâáñÝò ðñïôÜóåéò. Ôçë. 6944514101. ÐÙËÅÉÔÁÉ: åðé÷åßñçóç áðïèÞêç êáëôóüí-åóùñïý÷ùí óôï êÝíôñï ôçò ÊïæÜíçò (ÂÜñíáëç 4), ëüãù óõíôáîéïäüôçóçò. Ôçë. 24610 36393, 24610 22589.

9.00 Áñ÷éåñáôéêÞ èåßá ëåéôïõñãßá óôïí Éåñü Íáü Áãßáò ÐáñáóêåõÞò Öïýöá. ×ïñïóôáôïýíôïò ôïõ ÓåâáóìéïôÜôïõ Ìçôñïðïëßôç ê.ê. ÈåïêëÞôïõ 10.15 ÐÝñáò ðñïóÝëåõóçò åðéóÞìùí 10.30 Äïîïëïãßá óôïí Éåñü Íáü Áã. ÐáñáóêåõÞò 10.45 ÐïìðÞ ðñïò ôçí êåíôñéêÞ ðëáôåßá êáé ôï ìíçìüóõíï ôùí ðåóüíôùí 11.00 Åðéìíçìüóõíç äÝçóç óôçí ðñïôïìÞ ôïõ ÌáêåäïíïìÜ÷ïõ «ÊáðåôÜí Öïýöá», ÐñïóêëçôÞñéï Ðåóüíôùí 11.15 ÊáôÜèåóç óôåöÜíùí 11.30 Ðáíçãõñéêüò ôçò çìÝñáò 11.40 ¾ìíïò óôïí ÊáðåôÜí Öïýöá 12.00 ÓéãÞ åíüò ëåðôïý-Åèíéêüò ýìíïò 12.10 ÐáñÝëáóç Áêïëïõèåß äåîßùóç

Ãíùóôïðïéåßôáé üôé óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 1369 ôïõ Á.Ê. üôé ï Áðüóôïëïò Êßôóéïõ ôïõ ÍéêïëÜïõ êáé ôçò Ñßôóáò ôï ãÝíïò Ðáõëïý ðïõ ãåííÞèçêå óôçí ÊïæÜíç êáé êáôïéêåß óôçí Ëåõêüâñõóç ÊïæÜíçò êáé ç ÊùíóôáíôéíéÜ Óêüñäá ôïõ Áèáíáóßïõ êáé ôçò ÅëÝíçò ôï ãÝíïò Óôáìêïðïýëïõ ðïõ ãåííÞèçêå óôçí ÊïæÜíç êáé êáôïéêåß óôçí Êáñõäßôóá ÊïæÜíç, ðñüêåéôáé íá ðáíôñåõôïýí.

ÐÑÏÊÇÑÕÎÇ ÄÇÌÏÓÉÏÕ ÌÅÉÏÄÏÔÉÊÏÕ ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏÕ Ç ÄÇÌÏÔÉÊÇ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇ ÕÄÑÅÕÓÇÓ ÁÐÏ×ÅÔÅÕÓÇÓ ÊÏÆÁÍÇÓ (Ä.Å.Õ.Á.Ê.)

ðñïêçñýóóåé äçìüóéï áíïéêôü ìåéïäïôéêü äéáãùíéóìü ìå êëåéóôÝò ðñïóöïñÝò êáé ìå óõìðëÞñùóç ôéìïëïãßïõ ãéá ôçí áíÜäåéîç ðñïìçèåõôïý : ÓÙËÇÍÙÍ ÕÄÑÅÕÓÇÓ (PVC,HDPE) – ÁÐÏ×ÅÔÅÕÓÇÓ (PVC) ðñïûðïëïãéóìïý 60.000,00Å ðëÝïí ôïõ Ö.Ð.Á. (ÊÙÄ.: Ô.Õ. 02/24/11) ãéá ôéò áíÜãêåò ôçò Ä.Å.Õ.Á ÊÏÆÁÍÇÓ ãéá Ýíá Ýôïò. Ç ðñïìÞèåéá èá ðñáãìáôïðïéçèåß óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Ð.Ä. 28/80 êáé ôïõ êáíïíéóìïý ôçò Åðé÷åßñçóçò. Ï Äéáãùíéóìüò êáé ç áðïóöñÜãéóç ôùí ðñïóöïñþí èá äéåíåñãçèåß óôéò 6/6/2011 êáé þñá 11:30 (þñá ëÞîçò åðßäïóçò ðñïóöïñþí) óôá ãñáöåßá ôçò ÄÅÕÁÊ, ïäüò É. Ìéêñïý, áñéèìüò 1 óôçí ÊïæÜíç. Óôïí äéáãùíéóìü ãßíïíôáé äåêôïß áíáãíùñéóìÝíïé ðñïìçèåõôÝò ôïõ äçìïðñáôïýìåíïõ åßäïõò, öõóéêÜ êáé íïìéêÜ ðñüóùðá, åíþóåéò ðñïìçèåõôþí êáé Ýìðïñïé. Ç ðñïìÞèåéá ôùí ÓùëÞíùí èá ãßíåôáé ôìçìáôéêÜ áíÜëïãá ìå ôéò áíÜãêåò ôçò Ä.Å.Õ.Á.Ê. Ãéá ôçí óõììåôï÷Þ áðáéôåßôáé åããõçôéêÞ åðéóôïëÞ ýøïõò 3.000,00 Å êáé éó÷ýïò 60 çìåñþí. ¸íôõðá ÄéáêÞñõîçò ìå ôéò ðñïûðïèÝóåéò êáé üñïõò óõììåôï÷Þò, Ôåý÷ç ÄçìïðñÜôçóçò Ôå÷íéêÝò ÐñïäéáãñáöÝò êáé ðëçñïöïñßåò ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá ðáñáëáìâÜíïõí ìÝ÷ñé 1 çìÝñá ðñéí áðü ôçí çìåñïìçíßá äéåîáãùãÞò, ôïõ äéáãùíéóìïý áðü ôçí ÄÅÕÁÊ, ïäüò É. Ìéêñïý, áñéèìüò 1 óôçí ÊïæÜíç, ôçëÝöùíï 2461051500, ôÝëåöáî 2461051550, Ýíáíôé 15Å ðëÝïí Ö.Ð.Á. Ï Ðñüåäñïò ôïõ Ä.Ó. ôçò ÄÅÕÁÊ Å. ÐÁÖÉËÇÓ

ÐÑÏÊÇÑÕÎÇ ÄÇÌÏÓÉÏÕ ÌÅÉÏÄÏÔÉÊÏÕ ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÏÕ Ç ÄÇÌÏÔÉÊÇ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇ ÕÄÑÅÕÓÇÓ ÁÐÏ×ÅÔÅÕÓÇÓ ÊÏÆÁÍÇÓ (Ä.Å.Õ.Á.Ê.)

ðñïêçñýóóåé äçìüóéï áíïéêôü ìåéïäïôéêü äéáãùíéóìü ìå êëåéóôÝò ðñïóöïñÝò êáé ìå óõìðëÞñùóç ôéìïëïãßïõ ãéá ôçí áíÜäåéîç ðñïìçèåõôïý: ÅÉÄÉÊÙÍ ÔÅÌÁ×ÉÙÍ ÕÄÑÅÕÓÇÓ (PVC, HDPE) ÁÐÏ×ÅÔÅÕÓÇÓ (PVC) ðñïûðïëïãéóìïý 30.000,00 Å ðëÝïí ôïõ ÖÐÁ (ÊÙÄ.: Ô.Õ. 04/24/11) ãéá ôéò áíÜãêåò ôçò Ä.Å.Õ.Á ÊÏÆÁÍÇÓ ãéá Ýíá Ýôïò. Ç ðñïìÞèåéá èá ðñáãìáôïðïéçèåß óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Ð.Ä. 28/80 êáé ôïõ êáíïíéóìïý ôçò Åðé÷åßñçóçò. Ï Äéáãùíéóìüò êáé ç áðïóöñÜãéóç ôùí ðñïóöïñþí èá äéåíåñãçèåß óôéò 6/6/2011 êáé þñá 10:00 (þñá ëÞîçò åðßäïóçò ðñïóöïñþí) óôá ãñáöåßá ôçò ÄÅÕÁÊ, ïäüò É. Ìéêñïý, áñéèìüò 1 óôçí ÊïæÜíç. Óôïí äéáãùíéóìü ãßíïíôáé äåêôïß áíáãíùñéóìÝíïé ðñïìçèåõôÝò ôïõ äçìïðñáôïýìåíïõ åßäïõò, öõóéêÜ êáé íïìéêÜ ðñüóùðá, åíþóåéò ðñïìçèåõôþí êáé Ýìðïñïé. Ç ðñïìÞèåéá ôùí Åéäéêþí ôåìá÷ßùí èá ãßíåôáé ôìçìáôéêÜ áíÜëïãá ìå ôéò áíÜãêåò ôçò Ä.Å.Õ.Á.Ê. Ãéá ôçí óõììåôï÷Þ áðáéôåßôáé åããõçôéêÞ åðéóôïëÞ ýøïõò 1.500,00 Å êáé éó÷ýïò 60 çìåñþí. ¸íôõðá ÄéáêÞñõîçò ìå ôéò ðñïûðïèÝóåéò êáé üñïõò óõììåôï÷Þò, Ôåý÷ç ÄçìïðñÜôçóçò Ôå÷íéêÝò ÐñïäéáãñáöÝò êáé ðëçñïöïñßåò ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá ðáñáëáìâÜíïõí ìÝ÷ñé 1 çìÝñá ðñéí áðü ôçí çìåñïìçíßá äéåîáãùãÞò, ôïõ äéáãùíéóìïý áðü ôçí ÄÅÕÁÊ, ïäüò É .Ìéêñïý, áñéèìüò 1 óôçí ÊïæÜíç, ôçëÝöùíï 2461051500, ôÝëåöáî 2461051550, Ýíáíôé 15 åõñþ ðëÝïí Ö.Ð.Á. Ï Ðñüåäñïò ôïõ Ä.Ó. ôçò ÄÅÕÁÊ E. ÐÁÖÉËÇÓ


ΘΑΡΡΟΣ

|

12

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΜΑΪΟΥ 2011 |

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ο θαρραλέος σχολιάζει

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ / ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ / ΣΧΟΛΙΑ

Παραλήψεις…!

ης στην χθεσινή απεργία που εξήγγειλε στους Δήμους η ΠΟΕ-ΟΤΑ για το νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή και στο οποίο προβλέπεται η αύξηση των ωρών εργασίας, μετατάξεις και ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας στους Δήμους. Όπως μας ενημέρωσε ο πρόεδρος των εργαζομένων στο Δήμο, Γιώργος Τριανταφύλλου δυστυχώς η συμμετοχή στην χθεσινή απεργία των συναδέλφων του στο Δήμο ήταν απαράδεκτα μικρή!

Δεν κάνουν πίσω…!

τρεις πρωτοκλασάτοι της ομάδας της Ντόρας στην Κοζάνη. Αυτό επιβεβαιώθηκε και στην εκλογική διαδικασία που έγινε την περασμένη Κυριακή στο ξενοδοχείο “Αλιάκμων” όπου αναδείχθηκαν στην πεντάδα της ομάδας πρωτοβουλίας της Δημοκρατικής Συμμαχίας στο Νομό Κοζάνης και σύνεδροι για το ιδρυτικό συνέδριο του Κινήματος που θα γίνει στις 27-28-29 Μαΐου στην Αθήνα.

Καλλικράτης και Αυτοδιοίκηση…! «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» είναι το θέμα της ομιλίας του Μανώλη Γλέζου στη εκδήλωση που διοργανώνει η Συντονιστική Επιτροπή Πολιτών Βελβεντού, το ερχόμενο Σάββατο, στις 9 το βράδυ στη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Βελβεντού. Η ομίλα του κ. Γλέζου θα έχει ενδιαφέρον όχι μόνο για τους Βελβεντινούς αλλά γενικότερα, γιατί πρόκειται για έναν εμπειρότατο πολιτικό, αγωνιστή ο οποίος έχει θητεύσει και στην αυτοδιοίκηση!

Εξιχνιάσεις κλοπών…! Με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας απορρίφθηκε η ένταξη του έργου κατασκευής Δικτύου Ύδρευσης - Αποχέτευσης δημοτικών διαμερισμάτων του ( Καποδιστριακού) Δήμου Πτολεμαίδας στο Πρόγραμμα «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013». Ο λόγος της απόρριψης είναι οι σημαντικές παραλήψεις στην πρόταση της πρώην δημοτικής αρχής. Τέτοιες παραλήψεις είναι «εγκληματικές» γιατί απεντάχθηκε ένα έργο 1,8 εκ ευρώ! Μπορεί τα δημοσιεύματα να «οργιάζουν» για την ενσωμάτωση (κατάργηση) των σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ωστόσο το τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο προχώρησε την διαδικασία για τις μελέτες των κτιριακών υποδομών στη ΖΕΠ. Πρέπει να καταλάβουν όσοι απεργάζονται σχέδια για την κατάργηση του ότι οι φορείς και η τοπική κοινωνία δεν κάνουν πίσω….!

Οικοτουριστική ανάπτυξη…!

Κίνδυνος για το Πειραματικό…!

Οι κλοπές κυρίως σπιτιών αποτελούν την πρώτη είδηση του αστυνομικού δελτίου, σχεδόν καθημερινά στην περιοχή μας. Ευτυχώς η αστυνομική Διεύθυνση Κοζάνης έχει να επιδείξει αξιόλογο έργο προς την κατεύθυνση εξιχνίασης κλοπών και σύλληψης των δραστών. Σημαντικότερη βέβαια επιτυχία της αστυνομίας θεωρείται η τελευταία εξιχνίαση 43 κλοπών στην περιοχή του Δήμου Κοζάνης από ομάδα 16 Ελλήνων και δύο Αλβανών για τους οποίους σχηματίσθηκε δικογραφία!

43 κλοπές διέπραξε 18μελής ομάδα δραστών στην Κοζάνης Το θέμα της οικοτουριστικής ανάπτυξης της παραλίμνιας ζώνης Πολυφύτου επανήλθε στο προσκήνιο μετά από ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Φώτη Κουβέλη. Διαβιβάστηκε σχετικό έγγραφο του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ Αρθούρου Ζερβού στη Βουλή και αναμένεται η γνώμη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας ώστε το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να προχωρήσει στην διαδικασία για την οικοτουριστική ανάπτυξη της παραλίμνιας ζώνης Πολυφύτου. Καιρός είναι να αξιοποιηθεί αυτό μεγάλο κεφάλαιο που διαθέτει η περιοχή μας και λέγεται, λίμνη Πολυφύτου!

Μικρή ως μηδαμινή…!

Ο κίνδυνος ενσωμάτωσης των σχολών του πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας με άλλα γειτονικά πανεπιστήμια (Μακεδονίας & Ιωαννίνων) θα συμπαρασύρει και το πειραματικό γυμνάσιο Κοζάνης. Σύμφωνα με τις εξαγγελίες της συντοπίτισσας μας Υπουργού Παιδείας τα πειραματικά σχολεία θα εξελιχθούν σε σχολεία Αριστείας- Ανταγωνισμού και απαιτείται η σύνδεση της λειτουργίας τους με τοπικό πανεπιστήμιο. Η περιοχή μας λοιπόν δεν κινδυνεύει να χάσει μόνο το πανεπιστήμιο αλλά και το πειραματικό σχολείο…!

Ανεβαίνει συνεχώς ο αριθμός των κλοπών (43) που ομάδα δραστών αποτελούμενη από 16 Έλληνες και 2 Αλβανούς για τους οποίους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένες κλοπές, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, κατοχή και πώληση ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα, από τέλη Μαρτίου 2010 έως αρχές Απριλίου 2011 διέπραξαν τέσσερις κλοπές σε καταστήματα, από τα οποία αφαίρεσαν συνολικά το χρηματικό ποσό των 148 ευρώ και δύο κλοπές σε σχολεία, από τα οποία αφαίρεσαν τέσσερα (μεγάφωνα και μία γυναικεία τσάντα, η οποία περιείχε προσωπικά αντικείμενα και το χρηματικό ποσό των 60 ευρώ. Το Τμήμα Ασφαλείας Κοζάνης συγκεντρωτικά εξιχνίασε σαράντα τρεις κλοπές, που φέρεται να διέπραξαν τα μέλη της παραπάνω εγκληματικής οργάνωσης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κοζάνης από αρχές Φεβρουαρίου 2010 μέχρι και 3-5-2011.

Οι πρωτοκλασάτοι της Ντόρας…!

Πολύ μικρή, ως μηδαμινή η συμμετοχή των εργαζομένων του Δήμου Κοζάν-

Οι Χρήστος Σάββας, Κυριάκος Τσανακτσίδης, Κοσμάς Πουγαρίδης είναι οι

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Αλληλογραφία με τη Σοσιαλιστική Διεθνή. Συνέχεια από την 1η Εμείς πότε θα χώσουμε έναν στη φυλακή για να ικανοποιηθεί το λαϊκό αίσθημα; Εδώ που τα λέμε για σένα ο κ. Ντομινίκ είναι μια διαγραφή λιγότερη στη Διεθνή με τα μυαλά που φοράει. Έτσι κι έβγαινε Πρόεδρος της Γαλλίας θα τον είχες στο κεφάλι σου. Καθάρισαν οι Αμερικανοί και ησύχασες. Ποιον να διαγράψεις πρώτο; «Περονόσπορος» έπεσε στους σοσιαλιστές; Πρώτα πάει ο Μπεν Άλι της Τυνησίας. Ύστερα ο Μουμπάρακ της Αιγύπτου. Σειρά έχει ο Καντάφι, αν δεν απατώμαι. Που τους πετύχατε τέτοιους σοσιαλιστές; Αν σταθούμε τυχεροί αυτόν θα τον διαγράψουν οι συμμαχικές δυνάμεις! Δεν ξέρω τι θα κάνεις με τον Μπασάρ αλ Άσαντ της Συρίας. Δύσκολος άνθρωπος. Βαράει στο ψαχνό. Αν τα βρεις μπαστούνια «ειδοποία». Έτσι και πέσει η Πολυτίμη στα γόνατα δεν βγάζει ούτε βδομάδα στη θέση του. Στο πιτς φιτίλι μας απάλλαξε από τον Γάλλο που μας βρήκε «βουτηγμένους στα σκ….» με το συμπάθιο. Ας κάτσει τώρα να κάνει παρέα με τα δικά του εκεί που τον έχωσαν οι πολισμάνοι. Ξέρω ότι εσείς οι νεότεροι όλα αυτά τα θεωρείτε προλήψεις και δεν τα πιστεύετε. Πριν βάλεις τα γέλια με την επιχειρηματολογία μου θέτω την εξής ερώτηση. «Κυριάκο» δεν λέμε τον «Ντομινίκ» στα ελληνικά; Τον τσάκωσαν και τον πήγαν «στα σίδερα» ημέρα Κυριακή; Τυχαίο; Αν αποφύγεις το «δεν νομίζω» θα πικράνεις την Πολυτίμη! Τη θυμάσαι; Η οικογένειά της ψήφιζε τον παππού σου. Αργότερα όταν δουλεύαμε στη Γερμανία «γκασταρμπάιτερ» δεν χάσαμε εκλογές. Με κουβαλούσε για να ψηφίσουμε τον πατέρα σου. Μεγάλη η χάρη Του! Χόρτασε ψωμί ο κοσμάκης. Με την κρίση ήρθε λοιπόν ο «μπον βιβέρ» κ. Ντομινίκ να μας πάρει τη μπουκιά από το στόμα; Είδες για πότε τον άλειψαν «πίσσα με πούπουλα» οι Αμερικανοί;(!) Τουλάχιστον δεν μπορούσε να βαστήξει «ο ασυγκράτητος» μέχρι να συναντηθεί με τη «Frau Nein»; Φιλέλληνας αυτός μπορεί να πετύχαινε κι εκείνη με το νου στην Ελλάδα και να άνοιγαν οι κρουνοί των δανεικών. Να περάσουν όλοι καλά κι εμείς καλύτερα! Να μπει παραδάκι στα ταμεία μας. Τότε να έβλεπες προσευχές η Πολυτίμη. Θα έπεφτε στα γόνατα μέχρι να βγούμε στις αγορές!

Πάντως στη Νέα Υόρκη όποιος παραφερθεί συλλαμβάνεται είτε περπατάει, είτε κολυμπάει ή πετάει. Ο Δήμαρχος Λουτσιάνο έκανε τη μεγαλούπολη ασφαλή. Στην Αθήνα όπως πάμε σε λίγο δεν θα περπατάει κανένας. Οι σοσιαλιστές περικόψατε τις συντάξεις και τρέμουν τα ποδάρια των γερόντων. Οι ληστές κλέβουν τις τσάντες τους. Και όποιος προλάβει δέρνει. Οι χρυσαυγίτες τους αλλοδαπούς, οι αναρχικοί τους αστυνομικούς και τα ΜΑΤ τους άγριους, όλους μαζί. «Καμίνι» έχει γίνει το κέντρο της Αθήνας και για να το σβήσει ο Καμίνης πρέπει να πάρει τα πατήματα του Λουτσιάνο. Βέβαια εκείνος είχε και λεφτά. Τι να κάνει ο δικός μας με τον «Καλλικράτη» «χωρίς σάλιο»; Πες στον κ. Ραγκούση να «κόψει το σβέρκο του» και να βρει κονδύλια για να τον βοηθήσει. Αλλιώς δεν θα μείνει άσπαστο ποδάρι για ποδάρι. Που θα βρει τόσες πατερίτσες ο κ. Λοβέρδος; Θες να αρχίσουν πάλι τα κανάλια να τσαμπουνάνε για κυβερνητικές αντιφάσεις; Γιώργο μου, από υγεία είμαστε καλά. Το αυτό επιθυμούμε και για σας. Φοβούμαι όμως ότι με τόσα καυσαέρια και δακρυγόνα κινδυνεύετε. Ελάτε ένα «week end» στο χωριό να πάρετε καθαρό αέρα και να συνέλθετε. Η Πολυτίμη θα μαγειρέψει σουτζουκάκια, αν θυμηθείτε να φέρετε κιμά. Ας προσέχατε να μην κόψετε τις συντάξεις. Τα δέοντα στην κυρία Άντα από τη σύζυγο. Ύστερα από τόσο προσκύνημα πόνεσε η μέση της αλλά χαλάλι. Σε πάει! Ασπάζομαι τη δεξιά Σου Αφεντούλης. YΓ. Αν πάρετε μαζί σας και το κανό θα το κουβαλήσετε τζάμπα. Τόσες λαϊκιστικές υποσχέσεις υπήρξαν κατά τη μεταπολίτευση από όλους όσοι μας κυβερνήσατε και στο χωριό «ξεχάσατε» να φέρετε θάλασσα! -Ω-

ΘΑΡΡΟΣ - 19 ΜΑΙΟΥ 2011  

ΘΑΡΡΟΣ - 19 ΜΑΙΟΥ 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you