Page 1

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΔΡΑ ΚΟΖΑΝΗ, ΤΣΟΝΤΖΑ 2 Tηλ. 24610 38611 \ 29872 Fax 24610 34611 e-mail: tharos@otenet.gr

www.tharos.gr

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝH ΕΦΗΜΕΡIΔΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Åôïò 49ï

Áñéèìüò öýëëïõ 13668

Πρέπει κάποτε να βρούμε το δρόμο μας ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΡΟΜΗΛΗ «Κάλλιο γλύστρα στον δρόμο τον δικό σου, παρά στον δρόμο του άλλου να ‘σαι ορθός» Αυξήθηκαν τον τελευταίο καιρό διαφωνίες και αντεγκλήσεις για τις δηλώσεις των επικεφαλής της τρόϊκας και την οικονομική αποτελεσματικότητα του μνημονίου, για την ύπαρξη ιδεολογικοπολιτικής βάσης στα κινήματα «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω», τις διεκδικήσεις διάφορων παραγωγικών τάξεων – γιατροί, φαρμακοποιοί, αγρότες, μέσα μαζικής μεταφοράς κλπκαι την εξωτερική επικαιρότητα, εστιασμένη στον αραβικό κόσμο. Κοινός παρονομαστής, σε όλα τα προηγούμενα ζητήματα η απουσία «του δικού μας δρόμου». Προσπαθούμε να ορθοποδήσουμε σε στράτες που χάραξαν άλλοι, αντιγράφοντας ξένα μοντέλα, χωρίς προσαρμογή στις ελληνικές ιδιαιτερότητες. Κακά τα ψέματα κι έχει δίκιο ο Εγγονόπουλος «Εδώ δεν είναι παίξε γέλασε…» Δύσκολα μπορεί να αποδεχθεί «νεωτερισμούς» η ελληνική κοινωνία. Αποτέλεσμα, πολλοί αν όχι οι περισσότεροι, να αναζητούν παρακαμπτήριους δρόμους, κάποιοι τυχεροί να βρίσκουν διόδους και κάποιοι άλλοι, πονηροί, να επιλέγουν άλλες ατραπούς. Η κατάσταση αυτή αποτυπώνεται σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και προκαλεί ατέρμονες συζητήσεις. Κατά κάποιο τρόπο προσφέρουν άλλοθι οι συμπεριφορές των μεν για ανοίκειες πράξεις των δε . Στην κορυφή αυτής της πυραμίδας βρίσκονται οι πολιτικές μίζες και στη βάση η ανυπακοή των πολιτών σε κάποιους Νομούς.

ÔéìÞ öýëëïõ 0,75 ÅÕÑÙ

Καθυστέρηση ή στάση πληρωμών βεβαιωμένων εργασιών

“ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ” ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Χρωστάει 1,8 δισ. ευρώ στους κατασκευαστές

Συνέπειες: Πτώχευση εταιρειών, ανεργία, πτώση της αγοραστικής κίνησης

ΣΕΛ.5

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης στηρίζει την αυτόνομη ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας ΣΕΛ.3

Αγ ω ν ι σ τ ι κ ό κάλεσμα για την α π ε ρ γ ί α τ η ς Τε τ ά ρ τ η ς

Οι επαγγελματίες και οι Βιοτέχνες του Ν. Κοζάνης συμμετέχουν στην απεργία ΣΕΛ.5 της 23 ΕΠΣ Κοζάνης Φλεβάρη

Απ ό το Ερ γα τ ι κ ό Κ έν τ ρ ο Κο ζ ά ν η ς

Όλο το ενδιαφέρον στη Β’ κατηγορία

Σ ΕΛ .3

Παιχνίδια … φωτιά !!! ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ.3

ΠΑΣΕΒΕ Κοζάνης: Την Τετάρτη 23 Φλεβάρη κλείνουμε τα μαγαζιά μας! ΣΕΛ.3

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Ζητείται σοβαρότητα… «Κυρία Πολυτίμη, ενθυμείσαι εκείνο τον συνταξιούχο που είχε πει, στον σημερινό Πρωθυπουργό, ότι δίνει τη σύνταξή του για να διασωθεί η Οικονομία;» ρώτησε, τη σύζυγο, ο θείος Αφεντούλης. «Τον βρήκαν οι δημοσιογράφοι; Μήπως βαστάει, απ’ το χωριό;(!)» ενδιαφέρθηκε να μάθει εκείνη. «Όχι» απάντησε ο θείος.. «Τότε τι ρωτάς;» απόρησε η σύζυγος. «Να μάθουμε τι κάνει ο άνθρωπος. Εξακολουθεί να τα βγάζει πέρα ή θέλει τη σύνταξη πίσω;» εξήγησε ο Αφεντούλης. «Είπαμε, ξείπαμε;(!)» εξανέστη η θεία, συνηθισμένη στο «δέκα μέτρα, μία κόβε» για να είναι συνεπής με τις υποσχέσεις της. «Ναι κυρία Πολυτίμη. Είπαμε να δώσουμε στο Μνημόνιο1. Δεν δικαιούμαστε να “ξεείπουμε” στο Μνημόνιο 4; Ο ευπατρίδης συνταξιούχος “έπεσε όξω” ή “οι μνημονιοποιοί”;(!)» εξανέστη ο σύζυγος. «Δεν πας μια βολτίτσα “όξω” να ξελαμπικάρεις! “Κουρκούτιασες” μπροστά στην τηλεόραση!» πρότεινε η Πολυτίμη. «Δεν το κουνάω ούτε με βίντσι! Μελετώ τις εφημερίδες!» απάντησε ο Αφεντούλης, διαψεύδοντας τυχόν πιθανές προσδοκίες, της συζύγου, για αλλαγή καναλιού. Εκείνη, τελευταία, δεν αντέχει άλλο τη «βαρβαρότητα» που παρουσιάζεται εδώ και μήνες, ίσως χρόνια, στα δελτία ειδήσεων. «Τότε γιατί έχεις την τηλεόραση ανοιχτή;» ρώτησε, με νόημα, η θεία. «Συμβαίνουν και έκτακτα γεγονότα. Τα νέα σερβίρονται “φρέσκα και ζεστά”!» απάντησε ο σύζυγος. «Και το φαί! Και το φαί!» υπενθύμισε η Πολυτίμη. «Όταν υπάρχει! Όταν υπάρχει!» διευκρίνισε, στον ίδιο τόνο, ο θείος, επηρεασμένος από δημοσιεύματα, για το έλλειμμα και το χρέος, τα οποία κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι: «τα νούμερα δεν βγαίνουν»! Θυμήθηκε τη ρήση του Γέρου της Δημοκρατίας: «Οι αριθμοί ευημερούν αλλά πένονται οι πολίτες» και ασυναίσθητα έλεγξε την ούγια στο… σώβρακο! Φοβήθηκε μήπως, τώρα που δεν ευημερούν ούτε οι αριθμοί, και πάμε για νέο φορολογικό νομοσχέδιο, θεωρηθούν τα σώβρακα τεκμήρια ευμάρειας! Ευτυχώς, δεν υπήρχε σήμανση πολυτελείας. Το αντίθετο. Ήταν «τετριμμένο», μπαλωμένο στα «οπίσθια», δια χειρός κυρίας Πολυτίμης. Υποβολέα, εθισμένε στις βωμολοχίες, ο θείος, δεν πρόκειται να παρασυρθεί. Όταν υπάρχει ανάγκη θα εκφράζεται σε καθαρεύουσα. Αυτό να το έχει υπόψη ο κ. εκδότης και οι αναγνώστες, οι οποίοι επαινούν την αρθρογραφία με θέμα τις πολιτικές αναλύσεις.

ΣΕΛ.12

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κοζάνης τίμησε τους Δικαστικούς Υπαλλήλους ΣΕΛ.12
ÈÁÑÑÏÓ

ÓÜââáôï 19 Öåâñïõáñßïõ 2011

Êïéíùíßá, ðïëéôéóìüò, ãñÜììáôá, ôÝ÷íåò, åêäçëþóåéò Ç êëåøýäñá ôïõ ÷ñüíïõ… 19 Öåâñïõáñßïõ ÌáôéÝò óôçí ÅëëÜäá êáé ôïí êüóìï óáí óÞìåñá 1473: ÃåííéÝôáé óôçí Ðïëùíßá ï ðáôÝñáò ôçò ìïíôÝñíáò áóôñïíïìßáò Íéêüëáïò ÊïðÝñíéêïò, ðïõ õðÞñîå ï ðñþôïò Åõñùðáßïò åðéóôÞìïíáò ôùí íåüôåñùí ÷ñüíùí, ðïõ õðïóôÞñéîå üôé, ïé Ãç êáé ïé õðüëïéðïé ðëáíÞôåò ðåñéóôñÝöïíôáé ãýñù áðü ôïí ¹ëéï. 1660: ÃåííéÝôáé ï ìåãÜëïò Ãåñìáíüò ãéáôñüò êáé ÷çìéêüò Öñåéäåñßêïò ×üöìáí. ¸ãñáøå ìåëÝôåò ãéá èÝìáôá ðáéäéáôñéêÞò êáé ìåôåùñïëïãßáò åíþ Þôáí ï ðñþôïò, ðïõ ðåñéÝãñáøå ôïí ñõèìéóôéêü ñüëï ôïõ áíèñþðéíïõ íåõñéêïý óõóôÞìáôïò. 1878: Ï Ôüìáò ¸íôéóïí êáôï÷õñþíåé ìå äßðëùìá åõñåóéôå÷íßáò ôçí åöåýñåóç ôïõ öùíüãñáöïõ. 1902: Êáèßóôáôáé õðï÷ñåùôéêüò óôç Ãáëëßá ï åìâïëéáóìüò êáôÜ ôçò åõëïãéÜò. 1908: ÅéóÜãåôáé ç äçìïôéêÞ ãëþóóá óôçí ðñùôïâÜèìéá åêðáßäåõóç ðñïêáëþíôáò èýåëëá áíôéäñÜóåùí åíþ äéáéñåßôáé ç ÖéëïóïöéêÞ Ó÷ïëÞ. Ðáñáéôïýíôáé ìÝëç ôùí åðéôñïðþí êñßóçò äéäáêôéêþí âéâëßùí. 1924: ÃåííéÝôáé ï âñáâåõìÝíïò ìå ¼óêáñ çèïðïéüò Ëé ÌÜñâéí. 1943: ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Â' Ðáãêïóìßïõ ÐïëÝìïõ êëÝâïíôáé Ýñãá ôÝ÷íçò áðü ôçí Ïëëáíäßá ìå ðñïïñéóìü ôçí ðéíáêïèÞêç ôïõ ×ßôëåñ, óôï Ëéíôò ôçò Áõóôñßáò. 1949: Ï Åæñá ÐÜïõíô, áí êáé Ýãêëåéóôïò óå öõëáêÞ êáôçãïñïýìåíïò ãéá ðñïäïóßá, êåñäßæåé ôï ðñþôï âñáâåßï ãéá ôçí êáëýôåñç ðïéçôéêÞ óõëëïãÞ, ðïõ åêäüèçêå ôï 1948. 1951: Ðåèáßíåé óå çëéêßá 81 åôþí ï ìåãÜëïò ÃÜëëïò óõããñáöÝáò êáé íïìðåëßóôáò, ÁíôñÝ Æéíô. 1956:Ïé Åëëçíßäåò øçößæïõí ãéá ðñþôç öïñÜ óôéò âïõëåõôéêÝò åêëïãÝò. 1959: ÕðïãñÜöåôáé óôï Ëïíäßíï ìåôáîý ôçò Âñåôáíßáò, ôçò ÅëëÜäáò êáé ôçò Ôïõñêßáò ç óõìöùíßá ãéá ôçí Êýðñï, ìå ôçí ïðïßá éäñýåôáé áíåîÜñôçôç Ê õ ð ñ é á ê Þ Äçìïêñáôßá, ìå Åëëçíïêýðñéï Ðñüåäñï êáé Ôïõñêïêýðñéï áíôéðñüåäñï. 1962: Ðåèáßíåé óôï ÌáúÜìé ôùí ÇÐÁ ï äéÜóçìïò ãéáôñüò ïãêïëüãïò Ãåþñãéïò ÐáðáíéêïëÜïõ, äçìéïõñãüò ôïõ ÔåóôÐáð, ðïõ áíé÷íåýåé ôéò áëëïéþóåéò, ðïõ ðñïêáëåß ï êáñêßíïò ôçò ìÞôñáò. 1964: Ïñêßæåôáé óôá ÁíÜêôïñá ç íÝá ÊõâÝñíçóç ôïõ Ãåùñãßïõ ÐáðáíäñÝïõ. 1964: Ðåèáßíåé ï éäñõôÞò ôïõ Ðáíáèçíáúêïý Ãéþñãïò ÊáëáöÜôçò. 1991: ×éüíé ðÝöôåé óôçí Ýñçìï Óá÷Üñá, ãéá ðñþôç öïñÜ ìåôÜ áðü 30 ÷ñüíéá. 1996: Ðåèáßíåé óôéò ÇÐÁ ï ìïõóéêüò ôùí ìðëïõæ, Ãïõüëôåñ ÌðñÜïõíé ÌáêÃêé, óå çëéêßá 80 åôþí. 2002: Ôï äéáóôçìéêü åîåñåõíçôéêü ü÷çìá ôùí ÇÐÁ ÁñåéáíÞ Ïäýóóåéá 2001 îåêéíÜ ôçí ÷áñôïãñÜöçóç ôçò åðéöÜíåéáò ôïõ ðëáíÞôç ¢ñç.

¸êèåóç ìå ôßôëï “LEONARDO DA VINCI, åöåõñÝôçò êáé åðéóôÞìïíáò’’, óôç Èåóóáëïíßêç Õðü ôçí áéãßäá ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðáéäåßáò, Äéá Âßïõ ÌÜèçóçò êáé ÈñçóêåõìÜôùí êáé ìå ôç óôÞñéîç ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò, äéïñãáíþíåôáé óôç Èåóóáëïíßêç ç Ýêèåóç ìå ôßôëï “LEONARDO DA VINCI, åöåõñÝôçò êáé åðéóôÞìïíáò ”. Ç Ýêèåóç èá äéáñêÝóåé ìÝ÷ñé ôéò 5 Éïõíßïõ êáé ðñáãìáôïðïéåßôáé óôïí ðïëõ÷þñï «ÌÕËÏÓ». Áðåõèýíåôáé óå ìáèçôÝò, åêðáéäåõôéêïýò, áëëÜ êáé óôï åõñýôåñï êïéíü, ìå èÝìá ôçí ðñïâïëÞ ôïõ Ýñãïõ ôïõ Leonardo da Vinci, ùò åöåõñÝôç êáé åðéóôÞìïíá, ìÝóá áðü óõëëïãÝò åéäéêÜ åðåîåñãáóìÝíùí áíôéãñÜöùí óçìåéþóåùí, ó÷åäßùí êáé ìåëåôþí, êáèþò êáé ôñéóäéÜóôáôùí ìïíôÝëùí, ðïõ êáëýðôïõí ôïõò ðåñéóóüôåñïõò ôïìåßò ôïõ Ýñãïõ ôïõ. Áðü ôï 1997, ç Ýêèåóç Ý÷åé öéëïîåíçèåß áðü ìïõóåßá åðéóôçìþí, öõóéêÞò, éóôïñßáò êáé ôÝ÷íçò óå ôñåéò çðåßñïõò, êáé ôçí åðéóêÝöôçêáí 4.709.000 Üíèñùðïé. Óôçí Åõñþðç, ç Ýêèåóç Ý÷åé óõãêåíôñþóåé ìÝ÷ñé óÞìåñá ðÜíù áðü 1.800.000 åðéóêÝðôåò êáé Ý÷åé ðáñïõóéáóôåß óå äéÜöïñåò ðüëåéò. ÁðïôÝëåóå ôçí êåíôñéêÞ åíáñêôÞñéá åêäÞëùóç óå äýï ÐïëéôéóôéêÝò Ðñùôåýïõóåò ôçò Åõñþðçò (ÃÝíïâá, ÐÜôñá) åíþ ï ÄÞìïò ôçò Óüöéáò åðÝëåîå ôç óõãêåêñéìÝíç Ýêèåóç ãéá íá ãéïñôÜóåé ôçí Ýíôáîç ôçò Âïõëãáñßáò óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç. Ïé åðéóêÝðôåò èá Ý÷ïõí ôçí åõêáéñßá íá èáõìÜóïõí ÷åéñïðïßçôá áíôßãñáöá ôùí ðáãêïóìßïõ öÞìçò ó÷åäßùí, óçìåéùìáôÜñéùí , óêáöéñçìÜôùí êáé åðéóôïëþí ôïõ áíèñþðïõ áñ÷Ýôõðï ôçò ÁíáãÝííçóçò, ôçò ìõóôçñéþäïõò ôáëáíôïý÷áò ðñïóùðéêüôçôáò ôïõ Leonardo da Vinci, óå ìéá äåõôåñç ÁíáãÝííçóç ôùí ôå÷íþí ðïõ áíáâßùóáí ôçí åðï÷Þ ôïõ Ïõìáíéóìïý. Ôáõôü÷ñïíá èá ìðïñÝóïõí íá ðåñéåñãáóôïýí êáé íá èÝóïõí óå ëåéôïõñãßá ôá 25 ôñéóäéÜóôáôá ìïíôÝëá , ðïõ Ý÷ïõí êáôáóêåõáóôåß áðü åéäéêåõìÝíïõò ôå÷íßôåò ïé ïðïßïé áêïëïýèçóáí êáôÜ ãñÜììá ôá ó÷Ýäéá ôïõ Leonardo. Aêüìç, èá ìðïñÝóïõí íá ãíùñßóïõí óå âÜèïò ôçí ðåñßïäï ôçò ÁíáãÝííçóçò, ìÝóá áðü ôïõò äþäåêá óôáèìïýò multimedia ðïõ èá ëåéôïõñãïýí óôïí åêèåóéáêü ÷þñï, ìå êåßìåíá êáé 8.000 åéêüíåò. Ç Ýêèåóç äéáñèñþíåôáé ãýñù áðü ôñåéò Üîïíåò, ïé ïðïßïé áëëçëïóõìðëçñþíïíôáé ãéá íá äþóïõí ìéá óõíïëéêÞ åéêüíá ôïõ Leonardo, ÅöåõñÝôç êáé ÅðéóôÞìïíá. Ïé åíüôçôåò áõôÝò ðåñéÝ÷ïõí: • 118 Ó÷Ýäéá: Ìßá áðü ôéò ôñåéò óåéñÝò åãêåêñéìÝíùí áðü ôçí Áêáäçìßá da Vinci ÷åéñïðïßçôùí áíôéãñÜöùí ðïõ êáëýðôïõí ôïõò åîÞò ôïìåßò: Áíáôïìßá, ÌáèçìáôéêÜ – Ãåùìåôñßá, Ìç÷áíéêÞ, ÉðôÜìåíåò Ìç÷áíÝò, ×ñïíïìåôñßá, ÃÝöõñåò – ÊáíÜëéá, Áñ÷éôåêôïíéêÞ, ÓôñáôéùôéêÞ Ìç÷áíéêÞ. • 25 ÔñéóäéÜóôáôá ìïíôÝëá ôùí åöåõñÝóåùí ôïõ da Vinci, öôéáãìÝíá áðü îýëï êáé ìÝôáëëï, êáôáóêåõÜóôçêáí óå áðüëõôç áíôéóôïé÷ßá ìå ôá ó÷Ýäéá.

• 12 ÅãêáôáóôÜóåéò multimedia ìå éóÜñéèìåò ïèüíåò áöÞò ðïõ ðåñéÝ÷ïõí 8.000 åéêüíåò êáé êáëýðôïõí ôá åîÞò èÝìáôá: ÁíáãÝííçóç, Ç æùÞ ôïõ Leonardo, Ï Leonardo Ìç÷áíéêüò êáé Áñ÷éôÝêôùí, Ç ÃÝöõñá ùò óýìâïëï, ÃÝöõñåò, Áíáôïìßá. Â. Ðñüãñáììá ÓêÝøïõ Äéá - ÔñïöÞ ÓåìéíÜñéá ó÷åäéáóìÝíá áðï ôï Éíóôéôïýôï Äéáôñïöéêþí Ìåëåôþí êáé Åñåõíþí åíçìåñþíïõí ôá ðáéäéÜ ãéá ôçí äéáôñïöÞ, ðñïâÜëïõí ó÷åôéêÜ video êáé ôïõò äßíïõí ôçí åõêáéñßá íá ëýóïõí ìÝóá áðü äéÜëïãï ìå åéäéêïýò, åñùôÞìáôá ãéá ôéò äéáôñïöéêÝò ôïõò óõíÞèåéåò. Óôü÷ïò ôïõ ðñïãñÜììáôïò åßíáé íá åðéêïéíùíÞóåé ôï ìÞíõìá ãéá ìéá óùóôÞ êáé éóïññïðçìÝíç äéáôñïöÞ êáé êáôÜ óõíÝðåéá ãéá ìéá êáëýôåñç õãåßá. Ã. "Éï Leonardo" Ôï ßäéï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá óôïí Ðïëõ÷þñï ÔÝ÷íçò êáé Ðïëéôéóìïý Ìýëïò, öéëïîåíåßôáé ç èåáôñéêÞ ðáñÜóôáóç "Éï Leonardo". Ìßá ðáñÜóôáóç ðïõ áðåõèýíåôáé óå ìáèçôÝò üëùí ôùí åêðáéäåõôéêþí âáèìßäùí êáé ðáñïõóéÜæåé ôçò æùÞ êáé ôá åðéôåýãìáôá ôïõ ËåïíÜñíôï Íôá Âßíôóé, åíüò áðü ôïõò ðéï óçìáíôéêïýò áíèñþðïõò óôçí óýã÷ñïíç éóôïñßá ôçò áíèñùðüôçôáò. Ï ËåïíÜñíôï Íôá Âßíôóé, ï æùãñÜöïò, ï ãëýðôçò, ï ìïõóéêüò, ï åöåõñÝôçò, ï ìç÷áíéêüò, ï áíáôüìïò, ï ãåùìÝôñçò, ï áóôñïíüìïò, ï áñ÷éôÝêôïíáò, èåùñåßôáé ç áñ÷åôõðéêÞ ìïñöÞ ôïõ Áíáãåííçóéáêïý êáëëéôÝ÷íç, ôïõ Homo Universalis. Ï ðáíåðéóôÞìïíáò äéáíïïýìåíïò, ï êáëëéôÝ÷íçò ðïõ äïêßìáóå êÜèå åßäïò Ýêöñáóçò, ï Üíèñùðïò ðïõ äéÝëõóå ìå ôç öüñá ôïõ ôá êÜèå ëïãÞò óôåãáíÜ êáé áðïãåéþèçêå ðÜíù áðü ôïí ðåñéïñéóìü ôçò åîåéäßêåõóçò êáé ðÝôõ÷å ìéá ïëéóôéêÞ èåþñçóç ôùí ðñáãìÜôùí. Ìßá éäéïöõÞò ðñïóùðéêüôçôá ðïõ Ýâáëå ôá èåìÝëéá ãéá ðïëëÜ áðü ôá óýã÷ñïíá åðéôåýãìáôá êáé ç ôÝ÷íç ôïõ ìÝ÷ñé êáé óÞìåñá åßíáé áíôéêåßìåíï áíáëýóåùí, óõæçôÞóåùí êáé ðáãêüóìéïõ èáõìáóìïý. Ôï ÙÑÁÑÉÏ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ Ý÷åé ùò åîÞò: Áðü 5 Öåâñïõáñßïõ Ýùò 5 Éïõíßïõ ÄåõôÝñá ùò ÐáñáóêåõÞ : 9:00ðì – 14:00ìì Ç óõììåôï÷Þ ôùí ìáèçôþí ãéá ôçí äéåèíÞ Ýêèåóç «Leonardo da Vinci: EöåõñÝôçò êáé åðéóôÞìïíáò», ãéá ôçí èåáôñéêÞ ðáñÜóôáóç êáé ãéá ôá óåìéíÜñéá äéáôñïöÞò ôá ïðïßá åßíáé áíáðüóðáóôï êïììÜôé ôïõ ðñïãñÜììáôïò áíÝñ÷åôáé óôá 7,00Å ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁ ÃÉÁ ÔÁ Ó×ÏËÅÉÁ ÊÁÉ ÑÁÍÔÅÂÏÕ: Óôá ôçëÝöùíá 2310 551836 - 2310 541806 ìå åóùôåñéêü 2, Þ ìÝóù e-mail: pr@mylos.gr

Ôï Äçìïôéêü Ùäåßï ÊïæÜíçò äéïñãáíþíåé «áöéÝñùìá óôç ëüãéá ìïõóéêÞ ôïõ 20ïõ êáé 21ïõ áéþíá».Ôï ðñüãñáììá Ý÷åé ùò åîÞò: -ÓÜââáôï 19 Öåâñïõáñßïõ : ÊáèçãçôÝò ôïõ Ùäåßïõ ðáßæïõí óýã÷ñïíç ìïõóéêÞ. ¿ñá Ýíáñîçò 7.00 ì.ì -ÔåôÜñôç 23 Öåâñïõáñßïõ: Óõíáõëßá ìå Ýñãá êáèçãçôþí ôïõ Ùäåßïõ. ¿ñá Ýíáñîçò 8.30 ì.ì. -ÓÜââáôï 26 Öåâñïõáñßïõ: ÑåóéôÜë ðéÜíïõ ìå Ýñãá 20ïõ êáé 21ïõ áé. áðü ôç ÖáíÞ ÊáñáãéÜííç. ¿ñá Ýíáñîçò 7.00 ì.ì. -ÓÜââáôï 26 êáé ÊõñéáêÞ 27 Öåâñïõáñßïõ: ÓåìéíÜñéï ìå èÝìá ôç ìïõóéêÞ ôïõ 20ïõ êáé 21ïõ áé. áðü ôïí Âáóßëç Êßôóï. ÓÜââáôï 10.00 ð.ì.- 1.00 ì.ì. & 3.00 ì.ì. 6.00 ì.ì. ÊõñéáêÞ 10.00 ð.ì.- 1.00 ì.ì. & 4.00 ì ¼ëåò ïé åêäçëþóåéò èá ëÜâïõí ÷þñá óôçí áßèïõóá åêäçëþóåùí ôïõ Ùäåßïõ (Äñßæåéï) êáé ç åßóïäïò åßíáé åëåýèåñç.

Hìåñßäá: «Ôá êáè’ ïäüí… ðáèÞìáôá»

Ôï ÓÜââáôï 19 Öåâñïõáñßïõ, óôéò 6 ôï áðüãåõìá, èá ðñáãìáôïðïéçèåß óôï ÊïâåíôÜñåéï çìåñßäá ìå èÝìá ôï ðñüâëçìá ôùí ôñï÷áßùí áôõ÷çìÜôùí. Ôçí çìåñßäá äéïñãáíþíåé ç Åôáéñåßá ÏäéêÞò Ðáéäåßáò ÅÃÍÁÔÉÁ. ÏìéëçôÝò èá åßíáé: Ï êáèçãçôÞò ê. Ã. Ðéðåñüðïõëïò, ï äçìïóéïãñÜöïò êáé Ðñüåäñïò ôçò ÅÓÇÅÁ ê. Ð. Óüìðïëïò, ï ÄéïéêçôÞò Ôñï÷áßáò Íïìïý ÊïæÜíçò ê. Óð. Äéüãêáñçò êáé ç øõ÷ïëüãïò ê. É. Ôáñáôóßäïõ. Åßóïäïò åëåýèåñç.

ÌïõóéêÞ åêäÞëùóç

Óôï Ùäåßï Äçìüðïõëïõ (Âïãáôóéêïý 6) èá ðñáãìáôïðïéçèåß ìïõóéêÞ åêäÞëùóç ìå ôïí John Harrington óôç âéüëá êáé ôïí Ðáíáãéþôç Äçìüðïõëï óôï ðéÜíï, ôçí

Aðü ôï «ÈÜññïò» ôïõ 1966

Öùô.: Íßêïò Êïõôïýëáò

Ôï ðïßçìá ôçò çìÝñáò ÐëçóéÜæïõìå ÌÝóá óôá äÜóç ÐÜñå ôï äñüìï ôïõ ðñùéíïý ÁíÝâá ôá óêáëéÜ ôçò ðÜ÷íçò

ÔçòêïýñáóçòêáéôçòåãêáôÜëåéøçò Ç ãçò èá îáíáðÜñåé ôç ìïñöÞ ôùí æùíôáíþí óùìÜôùí ìáò Ï Üíåìïò èá ìáò õðïìåßíåé Ï Þëéïò êáé ç íý÷ôá èá ðåñÜóïõí ìåò óôá ìÜôéá ìáò ÷ùñßò ðïôÝ íá ô’ áëëÜîïõí

ÐëçóéÜæïõìå Åßíáé ç êáñäéÜ ôçò ãçò óöéãìÝíç Íá ‘ñèåé óôïí êüóìï ìéá ìÝñá áêüìç Èá ðëáôýíåé ï ïõñáíüò Åß÷áìå âáñåèåß Íá êáôïéêïýìå óôá åñåßðéá ôïõ ýðíïõ Óôç ÷áìçëÞ óêéÜ ôçò áíÜðáõóçò

Ãéþñãïò ÓåöÝñçò (áðü ôï «×ùñßò çëéêßá»)

Åïñôïëüãéï Áñ÷ßððïõ Áðïóôüëïõ Ìáîßìïõ, Èåïäüôïõ êáé Çóõ÷ßïõ Ìáñôýñùí Áóêëçðéïäüôçò ÌÜñôõñïò ÑáâïõëÜ Ïóßïõ

Ðáñïéìéþäåéò åêöñÜóåéò: «¼ðùò ìå âëÝðåéò êáé óå âëÝðù» Ôç öñÜóç áõôÞ, ðïõ óçìáßíåé ‘’÷ùñßò êáìßá áìöéóâÞôçó璒, ‘’åßíáé ôüóï âÝâáéï, üóï ôï ãåãïíüò üôé ìå âëÝðåéò êáé óå âëÝðù’’, ôçí áíáöÝñïõí êáé ïé áñ÷áßïé. ÃñÜöåé ï ÊïñáÞò äýï ðáñáäåßãìáôá áðü ôïí ÓïöïêëÞ: «ÐÜñåóô’ ÏñÝóôçò çìéí, ßóèéí ôïýô’ åìïý/êëýïõó’, åíáñãþò óÝ㒠ïõäÝí Þóóïí, ïöèáëìüò ïñþ» êáé «áõôüò ãÜñ üóïéò åéäüìçí ùò íýí ó’ ïñþ».

Ôï îÝñáôå üôé…

Ìéêñüò ïäçãüò åêäçëþóåùí Ìéá ðåñéÞãçóç óôïí êüóìï ôçò ìïõóéêÞò ôïõ 20ïõ êáé 21ïõ áé.

Ç öùôïãñáößá ôçò çìÝñáò

Ïé Üíèñùðïé åõèýíïíôáé ãéá ôïí èÜíáôï ðåñßðïõ 70 åêáôïììõñßùí êáñ÷áñéþí ôï ÷ñüíï!

ÊõñéáêÞ 20/2, óôéò 8 ôï âñÜäõ.

¸êèåóç öùôïãñáößáò

Óõíå÷ßæåôáé ìÝ÷ñé ôéò 26 Öåâñïõáñßïõ ç öùôïãñáöéêÞ Ýêèåóç ôïõ ÁëÝîáíäñïõ ÂñåôôÜêïõ, ìå èÝìá «Ôï ðáñüí åíïéêéÜæåôáé», óôïí åêèåóéáêü ÷þñï ôïõ ÄÞìïõ ÊïæÜíçò, áðÝíáíôé áðü ôçí Ìçôñüðïëç.

ÈåáôñéêÞ ðáñÜóôáóç

H èåáôñéêÞ ðáñÜóôáóç ‘Ç øåõôñïý’, ãñáììÝíç óôï Êïæáíßôéêï éäßùìá áðü ôïí Ìáíþëç Ìáñêüðïõëï, èá áíÝâåé áðü ôçí èåáôñéêÞ ïìÜäá ôïõ Ðïëéôéóôéêïý Ëáïãñáöéêïý Óõëëüãïõ ÊïæÜíçò " Ç ÊÏÆÉÁÍÇ", óôçí Áßèïõóá ÔÝ÷íçò áðü ôï ÓÜââáôï 19 Ýùò ôçí ÐáñáóêåõÞ 25 Öåâñïõáñßïõ. Ìáýñç êùìùäßá «¼ðïõ ï íåêñüò êáé íá êñõöôåß ï ÊáëëéêñÜôçò èá ôïí âñåé» åßíáé ï ôßôëïò ôçò èåáôñéêÞò ðáñÜóôáóçò ðïõ èá áíåâÜóåé ôçí ðåñßïäï ôçò ÁðïêñéÜò ôï ÄÇÐÅÈÅ ÊïæÜíçò ìå ôçí èåáôñéêÞ ïìÜäá ôùí «Ï÷ëçñþí». Ôï Ýñãï Ýãñáøå ï Ìé÷Üëçò ÐéôÝíçò êáé ôï óêçíïèåôåß ï Ãéþñãïò Êïíôïñßêïò. Ç ðáñÜóôáóç èá áíÝâåé ãéá 8 çìÝñåò, áðü ôçí ÐáñáóêåõÞ 25 Öåâñïõáñßïõ Ýùò êáé ôçí ðáñáìïíÞ ôçò ÌåãÜëçò ÁðïêñéÜò, óôçí Áßèïõóá Ößëéððïò, óôéò 9 ôï âñÜäõ.

Oé ôáéíßåò ôçò åâäïìÜäáò

1.«Ôï Üäõôï»: Åßäïò: Ðåñéðåôåéþäåò èñßëåñ. Óêçíïèåóßá: ¢ëéóôåñ Ãêñßñóïí. Ðñùôáãùíéóôåß: Ãéüáí Ãêñßöéè 2.«Æïõìðáßïò êáé ÉïõëéÝôá»: Åßäïò: Êéíïýìåíá ó÷Ýäéá. Óêçíïèåóßá: ÊÝëé ¢óìðåñé 3.«Ôï ìïýôñï»: Åßäïò: ÐåñéðÝôåéá. Óêçíïèåóßá: ÓÜéìïí ÃïõÝóô. Ðñùôáãùíéóôåß: Íôüíáëíô ÓÜäåñëáíô

Ç ñÞóç ôçò çìÝñáò «Ç ôÝ÷íç åßíáé ìéá óõíåñãáóßá ôïõ êáëëéôÝ÷íç ìå ôï Èåü. Êáé üóá ëéãüôåñá êÜíåé ï êáëëéôÝ÷íçò, ôüóï ôï êáëýôåñï» ÁíôñÝ Æéíô

Ï ÊÁÉÑÏÓ

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 18/2

ÓÁÂÂÁÔÏ 19/2

7ï 4ï

ÐéèáíÞ âñï÷Þ Þ ÷éïíüíåñï

5ï 1ï Âñï÷Þ Þ ÷éïíüíåñï

ÊÕÑÉÁÊÇ 20/2

ÄÅÕÔÅÑÁ 21/2

8ï 4ï ÐéèáíÞ ÷éïíüðôùóç

4ï -2ï ÁóèåíÞò ÷éïíüðôùóç

Ç ãùíéÜ ôïõ ðïëéôéóìïý «ÌåãÜëïé äñüìïé», ôçò ËÝíáò Êéôóïðïýëïõ Ôá ìåãÜëá ôáîßäéá êáé ïé ìåãÜëåò äéáäñïìÝò óõìâáßíïõí êáìéÜ öïñÜ ìÝóá óå ëßãá ôåôñáãùíéêÜ ìÝôñá. Ôï ìõáëü äéáíýåé áðïóôÜóåéò ôñåëÝò ôçí þñá ðïõ ôá ðüäéá ìÝíïõí êáñöùìÝíá óôï ðÜôùìá. Ïé Üíèñùðïé ôùí ìåãÜëùí äñüìùí ðáëåýïõí ìå ôç ìïíáîéÜ ôïõò, åðïõëþíïõí ôéò ðëçãÝò ôïõò, óêïôþíïõí ôï ðáñåëèüí ìÝ÷ñé ðïõ áõôü îáíÜñ÷åôáé êáé ôïõò ÷ôõðÜ ôçí ðüñôá. Áãñéåýïõí êáé çìåñåýïõí üðùò ôá óêõëéÜ, áíÜëïãá ìå ôéò ïñÝîåéò ôïõò, Ýñìáéá ôïõ ÷áñáêôÞñá ôïõò, áõôÞò ôçò áâýóóïõ ðïõ äåí ôçí åðÝëåîáí, äåí áðïöáóßæïõí ãéá ôßðïôá, áíôéäñïýí ìüíï óôïí óõíáãåñìü ôïõ åãêåöÜëïõ, üôáí áõôüò åíåñãïðïéåßôáé êáé âïõßæåé ìÝóá óô’ áõôéÜ ôïõò. ÅíäåéêôéêÜ: Ï ÌïõíÞò: Ïé éóôïñßåò ôïõ ÷ùñéïý æùãñáöéóìÝíåò ðÜíù óå ôñáðåæïìÜíôéëá êáöåíåßïõ áð’ ôïí ÌïõíÞ. ¼ëïé ïé êÜôïéêïé Ý÷ïõí ðáñáôóïýêëéá. Ï ÌïõíÞò, ãéáôß ìåãÜëùóå áíÜìåóá óå ãõíáßêåò. Óôïí óôáèìü ôïõ ÌïíÜ÷ïõ: ¸íá Íüóôéìïí Þìáñ êé ç åßóïäïò óôçí ÅëëÜäá ì’ Ýíá ôñÝíï ìÝóù Ãéïõãêïóëáâßáò. Ï Êáñáãêéüæçò: Êáñáãêéüæçò åßíáé ôï üíïìá ðïõ ôïõ êáôÝóôñåøå ôç æùÞ, üôáí ðñþôç öïñÜ ôïí áðïêÜëåóå Ýôóé ç ìÜíá ôïõ: «Ôé ëåò, ñå êáñáãêéüæç;». ¸ñùôáò óôçí ðüëç: ¸íá æåõãÜñé êïëëçìÝíï óôï êáðü åíüò áõôïêéíÞôïõ.

Ï ÊáôÜèëáò: ¸ñãá êáé çìÝñåò åíüò êáôáèëéðôéêïý. Óôï ôÝëïò êáôáðßíåé ôç ìïíáäéêÞ ôïõ óõíôñïöéÜ. Ìéá ìýãá. ÌåãÜëïé äñüìïé: ÌåãÜëïò äñüìïò åßíáé êáé ç ïäüò ÃéÜííç. Ìéá åñùôåõìÝíç ìðïñåß íá êÜíåé ôïí áãáðçìÝíï ôçò ìåãÜëï äñüìï. Ëá êáðüô: Ìåò óôçí çóõ÷ßá ôïõ áêÜëõðôïõ, ïé åñùôéêÝò öùíÝò áíáóôáôþíïõí ôïõò ãåéôüíïõò. Ç ÓõããñáöÝáò: Ç ËÝíá Êéôóïðïýëïõ ãåííÞèçêå óôçí ÁèÞíá ôï 1971. Åßíáé çèïðïéüò êáé óêçíïèÝôéò. Ôï 2006 åîÝäùóå ôç óõëëïãÞ äéçãçìÜôùí Ïé íõ÷ôåñßäåò ãéá ôçí ïðïßá âñáâåýôçêå áð’ ôï ðåñéïäéêü ÄéáâÜæù ìå ôï âñáâåßï ôïõ ðñùôïåìöáíéæüìåíïõ óõããñáöÝá. Ôï 2009 åîÝäùóå ôç íïõâÝëá Ì.Á.É.Ñ.Ï.Õ.Ë.Á., ç ïðïßá ðáß÷ôçêå áð’ ôï Åèíéêü ÈÝáôñï ùò ìïíüëïãïò, óå óêçíïèåóßá ôçò ßäéáò.

(Ä. ÊáñáãéÜííç)


ÈÁÑÑÏÓ

!

ÊáôÜñãçóç ôïõ ÔÅÉ ðñïôåßíåé ï ÐåñéöåñåéÜñ÷çò Ôïõ ÌðÜìðç Êáìðïõñßäç HTUkabouridis.babis@yahoo.grUTH Ç áíþôáôç åêðáßäåõóç óôçí ÅëëÜäá áí õðïöÝñåé áðü êÜôé, åßíáé ç

ðïëõðñáãìïóýíç äéÜöïñùí ðïëéôéêþí ðïõ áó÷ïëïýíôáé ìáæß ôçò, ü÷é ìå âÜóç ôçí ôå÷íïëïãéêÞ åîÝëéîç êáé ôçí õðçñÝôçóç ôùí êïéíùíéêþí óõìöåñüíôùí, áëëÜ ôùí ðñïóùðéêþí ðïëéôéêþí åðéäéþîåþí ôïõò. Óå áõôÞ ôç ëïãéêÞ åíôÜóóåôáé êáé ç åéóÞãçóç ôïõ ÐåñéöåñåéÜñ÷ç (ðïõ ôþñá äéåêäéêåß ñüëï Õðïõñãïý Ðáéäåßáò) ãéá ôçí áíþôáôç åêðáßäåõóç óôç ÄõôéêÞ Ìáêåäïíßá, ðëÞñùò åíáñìïíéóìÝíç ìå ôá óôåíÜ óõíôå÷íéáêÜ óõìöÝñïíôá ôïõ Ôå÷íéêïý Åðéìåëçôçñßïõ ÅëëÜäáò (ÔÅÅ). ×ùñßò íá Ý÷åé ôçí ðáñáìéêñÞ éäÝá ãéá ôï ôé óçìáßíïõí üóá ëÝåé, ðñïôåßíåé ôçí êáôÜñãçóç ôùí åéäéêïôÞôùí ÔÅÉ ðïõ Ý÷ïõí óõíáöÞ áíôéêåßìåíá ìå ôéò ðïëõôå÷íéêÝò Þ ðáíåðéóôçìéáêÝò ó÷ïëÝò êáé ôç äéáôÞñçóç ôùí õðüëïéðùí ðïõ äåí åíï÷ëïýí ôïõò äéðëùìáôïý÷ïõò ìç÷áíéêïýò, ôïõò ïéêïíïìïëüãïõò êáé ôïõò ãåùðüíïõò. ÄçëáäÞ ðñïôåßíåé ôçí êáôÜñãçóç ôïõ ÔÅÉ, åíþ ìå Ýììåóï êáé óáöÞ ôñüðï ôáõôßæåôáé ðëÞñùò ìå óõãêåêñéìÝíá óõìöÝñïíôá ðñïò éêáíïðïßçóç êáé åõáñÝóêåéÜ ôïõò. Ðñïöáíþò ï ÐåñéöåñåéÜñ÷çò áãíïåß ôï íüìï 2916/2001 ðïõ ëÝåé óôï Üñèñï 1 üôé ôá ðáíåðéóôÞìéá Ý÷ïõí ùò áðïóôïëÞ ôïõò ôçí ðáñáãùãÞ íÝáò ãíþóçò êáé ôá ÔÅÉ ôçí åöáñìïãÞ ôçò ìå ôçí ðáñÜëëçëç ìåôáöïñÜ êáé ðñïáãùãÞ óýã÷ñïíçò ôå÷íïëïãßáò. Äåí åßíáé êáêü íá èÝëåé ôç óôÞñéîç ôïõ ðáñáðáßïíôïò ðáíåðéóôçìßïõ ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò, ðïõ üðùò öáßíåôáé âáßíåé ðñïò êáôÜñãçóç, åßíáé üìùò áíåðßôñåðôï íá ôï êÜíåé óå âÜñïò ôïõ ÔÅÉ ðïõ ðñïóöÝñåé óôçí êïéíùíßá ôçò ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò åäþ êáé 35 ïëüêëçñá ÷ñüíéá. ÊáôÜñãçóç ôùí Ó÷ïëþí Ôå÷íïëïãéêþí Åöáñìïãþí, Äéïßêçóçò Ïéêïíïìßáò êáé Ôå÷íïëïãéþí Ãåùðïíßáò, ïõóéáóôéêÜ óçìáßíåé êáôÜñãçóç ôùí ÔÅÉ êáé áðüññéøç ôùí ÷éëéÜäùí áðïöïßôùí ôïõò óôïí êáéÜäá ôùí Åðéìåëçôçñßùí (Ôå÷íéêïý, Ïéêïíïìéêïý, Ãåùôå÷íéêïý). Óå ìéá åðï÷Þ éäéáßôåñá äýóêïëç ãéá ôç ÷þñá êáé ôç ÄõôéêÞ Ìáêåäïíßá åêåßíï ðïõ ÷ñåéáæüìáóôå üëïé åßíáé öùíÝò óùöñïóýíçò, ðñïóåêôéêÞ óêÝøç êáé ëüãï ìå ãíþóç üëùí ôùí ðáñáìÝôñùí ðïõ êñýâïíôáé ðßóù áðü äéÜöïñåò «öéëéêÝò» óõìâïõëÝò óõíåñãáôþí êáé ößëùí ðïõ ìáò ìïéñÜæïíôáé áöåéäþò. Áí êÜôé ðëçñþíïõìå ùò êïéíùíßá óÞìåñá óôçí áíþôáôç åêðáßäåõóç, åßíáé ç ëáúêßóôéêç ðïëéôéêÞ ðïõ ßäñõóå ôìÞìáôá ãéá ÷áôßñé áíåðáñêþí Äçìïôéêþí Áñ÷þí êáé ôïðéêþí ìéêñïóõìöåñüíôùí. Ôï ôìÞìá ÌáéåõôéêÞò Þ ôï ôìÞìá Äéïßêçóçò ÓõóôçìÜôùí Åöïäéáóìïý (åéóáêôÝïé ðåñßðïõ üóá åßíáé ôá äÜ÷ôõëá åíüò ÷åñéïý), äåí óôçñß÷èçêáí óå áðïëýôùò êáìßá åðéóôçìïíéêÞ ìåëÝôç ãéá ôçí áíáãêáéüôçôÜ ôïõò, ôçí ðñïóÝëêõóç éêáíïý åðéóôçìïíéêïý äõíáìéêïý ùò êáèçãçôþí êáé öõóéêÜ ôç óýíäåóÞ ôïõò ìå ôçí ðáñáãùãÞ. Ùò áðïóôïëÞ ôïõò åß÷áí ìüíï ôçí øçöïèçñßá, ãé’ áõôü êáé óÞìåñá ôï äåýôåñï êáôáñãåßôáé, åíþ ôï ðñþôï äåí Ý÷åé ôï áíáãêáßï åðéóôçìïíéêü ðåñéâÜëëïí ëåéôïõñãßáò. Êáëü èá Þôáí ï ÐåñéöåñåéÜñ÷çò íá åßíáé ðéï ðñïóåêôéêüò óå ü,ôé ëÝåé, ãéá íá ìçí ôïí ÷ñçóéìïðïéïýí äéÜöïñïé «ðñüèõìïé» óýìâïõëïé ðñïò éêáíïðïßçóç ôùí éäéïôåëþí óêïðþí ôïõò.

«Ãåëïéïãñáöéêïß ×Üñôåò ôïõ Êüóìïõ êáé ôçò Éóôïñßáò», óôç ÄçìïôéêÞ ×áñôïèÞêç ÊïæÜíçò

Ç

åðéôõ÷çìÝíç Ýêèåóç ôçò ÄçìïôéêÞò ×áñôïèÞêçò ÊïæÜíçò «Ãåëïéïãñáöéêïß ×Üñôåò ôïõ Êüóìïõ êáé ôçò Éóôïñßáò», îáíÜ óôç ÄçìïôéêÞ ×áñôïèÞêç ÊïæÜíçò, óôï Áñ÷ïíôéêü ËáóóÜíç.

Ç ÄçìïôéêÞ ×áñôïèÞêç ÊïæÜíçò óõììåôÝ÷åé óôïõò åïñôáóìïýò ôçò êïæáíßôéêçò ÁðïêñéÜò, åðáíáëáìâÜíïíôáò ôçí åðéôõ÷çìÝíç Ýêèåóç «Ãåëïéïãñáöéêïß ×Üñôåò ôïõ Êüóìïõ êáé ôçò Éóôïñßáò», ìåôÜ ôçí ìåãÜëç ðñïóÝëåõóç ðïõ óçìåßùóå ôçí ðñþôç öïñÜ ðïõ ðáñïõóéÜóôçêå óôï êïéíü ôçò ÊïæÜíçò. Ï ãåëïéïãñáöéêüò Þ óáôéñéêüò ó÷ïëéáóìüò ìå ôç ÷ñÞóç ôçò ÷áñôïãñáöéêÞò áðåéêüíéóçò Þ ìå Üëëïèé ôïí ÷Üñôç åßíáé áñêåôÜ äéáäåäïìÝíïò óôçí éóôïñßá ôçò ÷áñôïãñáößáò. ×Üñôåò- ãåëïéïãñáößåò Þ ÷Üñôåò óôç ãåëïéïãñáößá, ðñáãìáôéêÜ Ýñãá ôÝ÷íçò, Ý÷ïõí ÷ñçóéìïðïéçèåß êõñßùò ùò ðïëéôéêÝò êáé êïéíùíéêÝò éóôïñéêÝò áëëçãïñßåò (óõíÞèùò ìå ãåùðïëéôéêÞ óôü÷åõóç), ùò ìåôáöïñéêÝò åéêïíïãñáöÞóåéò áëëÜ êáé ùò åöÞìåñïé óêéôóïãñáöéêïß ó÷ïëéáóìïß ìå ìåãÜëç åðéêïéíùíéáêÞ äýíáìç. Ôéò ðåñéóóüôåñåò öïñÝò ç åðéêïéíùíéáêÞ ôïõò äéåéóäõôéêüôçôá åßíáé ôÝôïéá þóôå íá ìçí ÷ñåéÜæïíôáé åðåîçãÞóåéò, áëëÜ ç “áíÜãíùóç” íá ãßíåôáé Üìåóá, êõñéïëåêôéêÜ ÷ùñßò ëüãéá! Ç Ýêèåóç óôç ÄçìïôéêÞ ×áñôïèÞêç ÊïæÜíçò, óôï ðëáßóéï ôùí ðáñáäïóéáêþí åïñôáóìþí ôçò ÁðïêñéÜò, Ýñ÷åôáé íá áíáóýñåé êáé íá áíáäåßîåé áõôü ôï ÷áñôïãñáöéêü åßäïò åðåêôåßíïíôÜò ôï ìÝ÷ñé ôç ÷ñÞóç ôïõ ÷Üñôç óå áíåîÜñôçôåò óáôéñéêÝò áðåéêïíßóåéò. Ç ðåñßïäïò óôçí ïðïßá áíáöÝñïíôáé ôá åêèÝìáôá êáëýðôåé, åíäåéêôéêÜ, Ýíá åõñý äéÜóôçìá åðôÜ áéþíùí ìÝ÷ñé ôéò ìÝñåò ìáò. Ôçí ¸êèåóç ó÷åäßáóå êáé åðéìåëÞèçêå ï ÊáèçãçôÞò ôçò ÁíùôÝñáò Ãåùäáéóßáò êáé ×áñôïãñáößáò ôïõ Á.Ð.È., ÅõÜããåëïò ËéâéåñÜôïò. Ç Ýêèåóç ïñãáíþíåôáé óôï ðëáßóéï ôçò óõíåñãáóßáò ôïõ ÄÞìïõ, ôçò Êïâåíôáñåßïõ ÄçìïôéêÞò ÂéâëéïèÞêçò êáé ôïõ Áñéóôïôåëåßïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Èåóóáëïíßêçò, ãéá ôçí áíÜäåéîç ôçò ÄçìïôéêÞò ×áñôïèÞêçò, ìå ôç óõíäñïìÞ ôçò Ôå÷íéêÞò Õðçñåóßáò ôïõ ÄÞìïõ. ÐáñÜëëçëá óõíå÷ßæåôáé ç ëåéôïõñãßá ôçò Ýêèåóçò «Äïýíáâçò: ôï ìÝãá üñéï óôçí éóôïñßá ôùí ÷áñôþí» Ç ¸êèåóç èá ðñáãìáôïðïéçèåß áðü 24 Öåâñïõáñßïõ Ýùò êáé ôéò 6 Ìáñôßïõ 2010, óôç ÄçìïôéêÞ ×áñôïèÞêç ÊïæÜíçò, óôï Áñ÷ïíôéêü ËáóóÜíç, êáé èá ëåéôïõñãåß ÄåõôÝñá êáé ÐáñáóêåõÞ 11.00-13.00. ÅðéðëÝïí ôï ÓÜââáôï 25 êáé ôçí ÊõñéáêÞ 26 Öåâñïõáñßïõ ç Ýêèåóç èá ðáñáìåßíåé áíïé÷ôÞ 11.00-13.00 êáé 18.00-20.00, åíþ ôï ÓÜââáôï 5 Ìáñôßïõ èá ëåéôïõñãÞóåé 10.00-18.00. ÔÝëïò ôçí ÊõñéáêÞ ôçò ìåãÜëçò ÁðïêñéÜò ç Ýêèåóç èá áíïßîåé 10.00-15.00. Ãéá ïñãáíùìÝíåò åðéóêÝøåéò êáé ðåñáéôÝñù ðëçñïöïñßåò åðéêïéíùíÞóôå ìå: É. Óôåñãéïðïýëïõ, ÄçìïôéêÞ ÂéâëéïèÞêç, 2461350435, 2461350410 / iostergiop@kozlib.gr http://cartography.web.auth.gr/Kozani

ÓÜââáôï 19 Öåâñïõáñßïõ 2011

ÊÏÆÁÍÇ

Ôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï ÊïæÜíçò óôçñßæåé ôçí áõôüíïìç áíÜðôõîç ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Äõô. Ìáêåäïíßáò

H ýðáñîç ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ êáé ôïõ ÔÅÉ Äõô. Ìáêåäïíßáò åßíáé Üññçêôá óõíäåäåìÝíç ìå ôï ìÝëëïí ôçò ðåñéï÷Þò, ç ïðïßá âéþíåé Ýíá áíáðôõîéáêü áäéÝîïäï, åðéóçìáßíåé ôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï ÊïæÜíçò óå øÞöéóìá ôïõ. Ôáõôü÷ñïíá óôçñßæåé ôïí áãþíá ôùí öïéôçôþí êáé ôçí «áõôüíïìç» áíÜðôõîç ôùí äýï éäñõìÜôùí! ÓõãêåêñéìÝíá ôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï ÊïæÜíçò óôçí ôåëåõôáßá óõíåäñßáóÞ ôïõ áðïöÜóéóå: • Íá äéåêäéêÞóåé êáé íá óôçñßîåé ôçí áõôüíïìç áíÜðôõîç êáé ôùí äýï (2) ôñéôïâÜèìéùí åêðáéäåõôéêþí ÉäñõìÜôùí Ðáíåðéóôçìßïõ ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò êáé ÔÅÉ ÄõôéêÞò

Ìáêåäïíßáò, ðïõ Ý÷ïõí Ýäñá ôçí ÊïæÜíç. • Íá äéåêäéêÞóåé êáé íá áðáéôÞóåé áðü ôïõò Áñìüäéïõò Öïñåßò ôçò Ðïëéôåßáò ôçí åðßóðåõóç üëùí ôùí áðáñáßôçôùí äéáäéêáóéþí, þóôå ôï ÐáíåðéóôÞìéï ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò íá áðïêôÞóåé ôçí áðáñáßôçôç õëéêïôå÷íéêÞ õðïäïìÞ. • Íá äéåêäéêÞóåé êáé íá áðáéôÞóåé áðü ôçí Ðïëéôåßá ôçí åðáñêÞ ÷ñçìáôïäüôçóç, þóôå íá óôåëå÷ùèåß Üìåóá ìå ôï áðáñáßôçôï Åêðáéäåõôéêü Ðñïóùðéêü. • Íá ðñïâåß óå êÜèå åíÝñãåéá ãéá ôçí áíáãíþñéóç åðáããåëìáôéêþí äéêáéùìÜôùí ôïõ ÔìÞìáôïò ÐëçñïöïñéêÞò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ. • Íá æçôÞóåé áðü ôçí Ä.Å. ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò íá åêðïíÞóåé êáé íá ðáñïõóéÜóåé ôï Óôñáôçãéêü Ó÷åäéáóìü ãéá ôçí áíÜðôõîç ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ.

• ÔÝëïò ÄÇËÙÍÅÉ ÁÐÅÑÉÖÑÁÓÔÁ üôé èåùñåß ôçí ýðáñîç ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Äõô. Ìáêåäïíßáò êáé ôïõ ÔÅÉ Äõô. Ìáêåäïíßáò Üññçêôá óõíäåäåìÝíç ìå ôï ìÝëëïí ôçò ðåñéï÷Þò, ç ïðïßá âéþíåé Ýíá áíáðôõîéáêü áäéÝîïäï. • Ç äéáôÞñçóç êáé óõíÝ÷åéá ôïõ åíåñãåéáêïý ÷áñáêôÞñá ôçò ðåñéï÷Þò, ç åîùóôñÝöåéá ðñïò ôçí ÍÁ ÂáëêáíéêÞ, ç åðÝíäõóç óôçí ãíþóç êáé ôçí êáéíïôïìßá êáé ç óôñïöÞ óôçí ðñÜóéíç áíÜðôõîç, åßíáé ôá áíáðôõîéáêÜ ðëåïíåêôÞìáôá ôçò ðåñéï÷Þò êáé ôï ìÝëëïí ôçò åßíáé ôáõôéóìÝíï áðüëõôá ìå ôï ÐáíåðéóôÞìéï ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò, ôï ïðïßï ðñÝðåé íá äéáôçñÞóåé ôïí áõôüíïìï ÷áñáêôÞñá ôïõ. • Óõìðáñßóôáôáé óôïí áãþíá ôùí Öïéôçôþí ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ óôçí êáôåýèõíóç åðßëõóçò ôùí ðñïâëçìÜôùí ôïõò êáé ôçò áíÜðôõîçò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ.

Áãùíéóôéêü êÜëåóìá ãéá ôçí áðåñãßá ôçò ÔåôÜñôçò

Ì

ÁÐÏ ÔÏ ÅÑÃÁÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÊÏÆÁÍÇÓ

áæéêü, ìá÷çôéêü êáé åíùôéêü áãùíéóôéêü ðáñüí óôçí ðáíåñãáôéêÞ áðåñãéáêÞ êéíçôïðïßçóç, ôçò ÔåôÜñôçò 23 ÖëåâÜñç, êáëïýíôáé, áðü ôï Åñãáôéêü ÊÝíôñï ÊïæÜíçò, íá äþóïõí ïé åñãáæüìåíïé ôçò ðåñéï÷Þò, åíÜíôéá óôçí Ôñïúêá êáé ôçí ÊõâÝñíçóç ôïõ Ìíçìïíßïõ Ôï Ä.Ó ôïõ Åñãáôéêïý ÊÝíôñïõ Í. ÊïæÜíçò óõíåäñßáóå ôçí ðåñáóìÝíç ÐÝìðôç ìå èÝìá ôçí ðñïåôïéìáóßá êáé ôç óõììåôï÷Þ ôùí åñãáæïìÝíùí êáé ôùí óùìáôåßùí ãéá ôçí 24ùñç ÐáíåëëáäéêÞ Áðåñãßá ðïõ ðñïêÞñõîå ç ÃÓÅÅ/ÁÄÅÄÕ óôéò 23/2/2011.

¼ðùò åðéóçìáßíåé ï Ðñüåäñïò ôïõ Åñãáôéêïý ÊÝíôñïõ ¢ñçò Êïõñêïýôáò, óÞìåñá, ôï óýíïëï ôçò åñãáôéêÞò ôÜîçò ôçò ÷þñáò, ôüóï óôï äçìüóéï üóï êáé óôïí éäéùôéêü ôïìÝá, âñßóêåôáé óôï óôü÷áóôñï ôùí áêñáßùí íåïöéëåýèåñùí ðïëéôéêþí, ïé ïðïßåò åðé÷åéñïýí ìéá âßáéç êáé óå ìåãÜëç êëßìáêá áíáäéáíïìÞ ôïõ ðëïýôïõ óå üöåëïò ôïõ êåöáëáßïõ. Ôñïúêá êáé ÊõâÝñíçóç õðçñåôïýí ìÝóù ôùí áëëåðÜëëçëùí ìíçìïíßùí ðéóôÜ ôï íåïöéëåëåýèåñï ó÷Ýäéï. Ç ìéóèùôÞ åñãáóßá óôï÷ïðïéåßôáé êáé åíï÷ïðïéåßôáé. ¼ëá ôá åñãáôéêÜ äéêáéþìáôá ðåôéïýíôáé óôç ÷ùìáôåñÞ ôùí ìíçìïíéáêþí ðïëéôéêþí. Óôïí éäéùôéêü ôïìÝá, ïé åñãáóéáêÝò ó÷Ýóåéò Ý÷ïõí äéáëõèåß. Ïé åñãïäüôåò ìå åðéèåôéêü êáé áðåéëçôéêü ôñüðï, ÷ñçóéìïðïéïýí üëï ôï áíôåñãáôéêü íïìïèåôéêü ðëáßóéï

ËÏÃÏÔÅ×ÍÉÊÇ ÂÑÁÄÉÁ ìå ôïí ÃÑÇÃÏÑÇ ÂÁËÔÉÍÏ Óôçí ÄçìïôéêÞ ÂéâëéïèÞêç ÊïæÜíçò Ôï ÄÇ.ÐÅ.ÈÅ ÊïæÜíçò êáé ç ÊïâåíôÜñåéïò ÄçìïôéêÞ ÂéâëéïèÞêç ÊïæÜíçò öéëïîåíïýí

ôçí Ôñßôç 22 Öåâñïõáñßïõ 2011 óôçí ÊïâåíôÜñåéï ÄçìïôéêÞ ÂéâëéïèÞêç ÊïæÜíçò, 8 ç þñá ôï âñÜäõ ôïí

Ãñçãüñç Âáëôéíü êáé èá äéáâÜóåé ÁëÝîáíäñï ÐáðáäéáìÜíôç.

ðïõ øÞöéóå ç êõâÝñíçóç, ðñï÷ùñïýí óôç âßáéá óôï÷ïðïßçóç ôùí ìéóèùôþí. Óôïí éäéùôéêü ôïìÝá ç õðï÷ñåùôéêÞ ìåñéêÞ áðáó÷üëçóç êáé ç åê ðåñéôñïðÞò åñãáóßá ôùí 3-4 çìåñþí ãßíïíôáé êáèåóôþò. Ïé åñãáæüìåíïé êáëïýíôáé åêâéáóôéêÜ íá õðïãñÜøïõí íÝåò áôïìéêÝò óõìâÜóåéò åñãáóßáò, êáé õðü ôçí áðåéëÞ ôçò áðüëõóçò, ìå ìåéþóåéò ìéóèþí ðïõ õðåñâáßíïõí ôï 30%, êÜôù áðü ôéò êëáäéêÝò óõìâÜóåéò. Ïé áðïëýóåéò áêüìá êáé ÷ùñßò êáôáâïëÞ áðïæçìßùóçò, åßíáé êáèçìåñéíü öáéíüìåíï. ÁðÝíáíôé ó’ áõôÞ ôçí ðñùôïöáíÞ êáôÜóôáóç, ôï óõíäéêáëéóôéêü êßíçìá ðñÝðåé íá áíáóõíôÜîåé ôéò äõíÜìåéò ôïõ, íá ìðåé óôïõò åñãáóéáêïýò ÷þñïõò êáé íá õðåñáóðßóåé óôïé÷åéþäç åñãáôéêÜ äéêáéþìáôá. Ç ÃåíéêÞ Áðåñãßá óôéò 23/2/2011 ðñÝðåé êáé ìðïñåß í’ áðïôåëÝóåé ðïëéôéêü êáé êïéíùíéêü ãåãïíüò, ðïõ èá áíôéóôñÝøåé ôç öïñÜ áõôþí ôùí êáôáóôñïöéêþí ãéá ôçí åñãáóßá åîåëßîåùí. ÔÝëïò, ç Äéïßêçóç ôïõ Åñãáôéêïý ÊÝíôñïõ óôçí ôåëåõôáßá óõíåäñßáóÞ ôçò áðïöÜóéóå ôçí ðñáãìáôïðïßçóç óýóêåøçò ôùí óùìáôåßùí ìåëþí ôç ÄåõôÝñá 21/2/2011, óôçí áßèïõóá óõíåäñéÜóåþí ôïõ êáé þñá 19.00, ãéá åíçìÝñùóç ôùí åñãáæïìÝíùí êáé êÜëåóìá ãéá ìáæéêÞ óõììåôï÷Þ óôçí Áðåñãßá. Åðßóçò óõãêÝíôñùóç óôçí ÊåíôñéêÞ Ðëáôåßá ôçò ÊïæÜíçò ôçí çìÝñá ôçò Áðåñãßáò, óôéò 11.00ð.ì

Ïé åðáããåëìáôßåò êáé ïé ÂéïôÝ÷íåò ôïõ Í. ÊïæÜíçò óõììåôÝ÷ïõí óôçí áðåñãßá ôçò 23 ÖëåâÜñç

Ô

ï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò Ïìïóðïíäßáò Åðáããåëìáôéþí êáé Âéïôå÷íþí Í. ÊïæÜíçò ðñáãìáôïðïßçóå Ýêôáêôç ÃåíéêÞ óõíÝëåõóç ôçí ÐÝìðôç 17-022011, ìå êýñéï èÝìá ôç óõììåôï÷Þ ôçò óôçí áðåñãßá ôçò 23çò Öåâñïõáñßïõ 2011, ìå ðáñüíôá ôá ÄéïéêçôéêÜ Óõìâïýëéá êáé ôïõò áíôéðñïóþðïõò ôùí ðñùôïâÜèìéùí Óùìáôåßùí-ìåëþí ôçò. Ðáñüëï ðïõ ôï áíþôáôï óõíäéêáëéóôéêü ìáò üñãáíï (ÃÓÅÂÅÅ), åðéóçìáßíåé ï Ðñüåäñïò ôçò Ïìïóðïíäßáò Êþóôáò Êõñéáêßäçò, âñßóêåôáé óå äéáäéêáóßá åêëïãþí ( ÊõñéáêÞ 20-2-2011), ìå ôçí õðåõèõíüôçôá ðïõ ôç äéáêñßíåé êÜèå öïñÜ, Ýäùóå åããñÜöùò ðñïò üëåò ôéò Ïìïóðïíäßåò ôçò ÷þñáò ôçí áñìïäéüôçôá íá ðñïóäéïñßóïõí áõôÝò ôïí ôñüðï êéíçôïðïßçóçò ôïõò. Ç Ïìïóðïíäßá ìáò ðÜíôïôå ìå ãíþìïíá ôá óõìöÝñïíôá ôùí óõíáäÝëöùí êáé áíôéìåôùðßæïíôáò ôçí ðñáãìáôéêüôçôá ðïõ üëïé óÞìåñá âéþíïõìå, ìå áßóèçìá åõèýíçò êáé ðñïðÜíôùí áðïôåëåóìáôéêüôçôá óôç äéá÷åßñéóç ôùí æçôçìÜôùí ðïõ áðáó÷ïëïýí ôïõò ìéêñïýò åðé÷åéñçìáôßåò, áðïöÜóéóå ôç óõììåôï÷Þ ìå üëá ôá óùìáôåßá óôçí áðåñãßá ôçò 23çò Öåâñïõáñßïõ 2011. ÅðåéäÞ óôï ðáñåëèüí Ý÷ïõìå äåßîåé äåßãìáôá óõììåôï÷Þò êáé áãùíéóôéêüôçôáò óå ðáñüìïéåò êéíçôïðïéÞóåéò Åìðïñéêþí Óõëëïãþí, Åñãáôéêþí êÝíôñùí, ÁÄÅÄÕ êôë., êñßíïõìå óêüðéìç ôç óõììåôï÷Þ ìáò óôï äéÜëïãï ðïõ ãßíåôáé ðñéí ðáñèïýí ôÝôïéåò áðïöÜóåéò (óå ôïðéêü åðßðåäï), ìå ôï óêåðôéêü üôé Ý÷ïõìå êïéíÜ ðñïâëÞìáôá êáé áíáæçôïýìå êïéíÝò ëýóåéò. ÅíùìÝíïé, ìå Ýíá ðëáßóéï äßêáéùí äéåêäéêÞóåùí ãéá ôéò ìéêñÝò åðé÷åéñÞóåéò êáé ôïõò åñãáæïìÝíïõò óå áõôÝò, åßìáóôå âÝâáéïé üôé èá êåñäßóïõìå áõôÜ ðïõ äéåêäéêïýìå. Ãé’ áõôü êáëïýìå üëïõò ôïõò óõíáäÝëöïõò ôçí ÔÝôáñôç 23 Öåâñïõáñßïõ 2011 ãéá ôç äéåêäßêçóç ôùí áéôçìÜôùí ðïõ Ý÷ïõí íá êÜíïõí: Ìå Ýíá áíáðôõîéáêü ìïíôÝëï ðïõ íá óôçñßæåôáé óôç ÌìÅ Ìå óôáèåñü öïñïëïãéêü óýóôçìá êáé ðëÜíï äåêáåôßáò êáé ü÷é ìå öïñïåéóðñáêôéêïýò «ëåïíôáñéóìïýò». Ìå Ýíá ôñáðåæéêü óýóôçìá ðïõ íá äéåõêïëýíåé ôç ÷ñçìáôïäüôçóç Ìéêñþí êáé ðïëý Ìéêñþí Åðé÷åéñÞóåùí. Ìå ôï ðÜãùìá êé áí åßíáé äõíáôüí ôéò ìåéþóåéò ôéìïëïãßùí ôùí ÄÅÊÏ, ôïõëÜ÷éóôïí üóï èá äéáñêÝóåé ç êñßóç. Ìå ôçí ðÜôáîç ôïõ ðáñáåìðïñßïõ. Ìå ôçí áõóôçñÞ ôÞñçóç ôïõ íüìïõ ãéá ôç äçìéïõñãßá åìðïñéêþí ðïëõêáôáóôçìÜôùí. Ìå êßíçôñá ãéá ôç äéáôÞñçóç èÝóåùí åñãáóßáò. Ìå ôç ÷ñçìáôïäüôçóç ôïõ áóöáëéóôéêïý ïñãáíéóìïý ÏÁÅÅ, ãéá íá óôáìáôÞóåé ç áíáóöÜëåéá ðïõ âéþíïõìå.

ÐÁÓÅÂÅ ÊïæÜíçò: Ôçí ÔåôÜñôç 23 ÖëåâÜñç êëåßíïõìå ôá ìáãáæéÜ ìáò!

Ó

ôï ÷ñüíï ðïõ ðÝñáóå, ÷éëéÜäåò ìéêñïìÜãáæá Ýâáëáí ëïõêÝôï êáé ðïëëïß óõíÜäåëöïß ìáò ïäçãÞèçêáí óôçí áíåñãßá êáé ôçí åîáèëßùóç. Ç èÝóç ìáò óõíå÷þò èá ÷åéñïôåñåýåé. Ôï ÷ñÞìá ðïõ Üäåéáóáí áðü ôéò ôóÝðåò ôùí ëáúêþí óôñùìÜôùí ïé ðïëéôéêÝò ôçò êõâÝñíçóçò ôçò "ôñüéêáò" êáé ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò, ìå ôç ìåßùóç ôùí ìéóèþí, ôùí óõíôÜîåùí, ôï ðñüóöåñáí áðëü÷åñá óôéò ôñÜðåæåò, óôïõò âéïìÞ÷áíïõò êáé ôá ðïëõêáôáóôÞìáôá ìå íÝåò öïñïáðáëëáãÝò êáé ðñïíüìéá. ÖÔÁÍÅÉ ÐÉÁ!!! ÏÉ ÐËÁÔÅÓ ÌÁÓ ÄÅÍ ÁÍÔÅ×ÏÕÍ ÁËËÅÓ ÈÕÓÉÅÓ ÏËÏÉ ÓÔÏ ÄÑÏÌÏ ÔÏÕ ÁÃÙÍÁ!!!. Äåí ÷ñåéáæüôáí ç Ýñåõíá ôçò ÃÓÅÂÅÅ ãéá íá åðéâåâáéþóåé áõôü ðïõ åßíáé ãíùóôü óå üóïõò æïõí áðü ìÝóá ôçí êáôÜóôáóç ôùí ìéêñþí êáé áõôïáðáó÷ïëïýìåíùí åðé÷åéñÞóåùí êáé ü÷é áðü ôéò ðïëõèñüíåò ôùí õðïõñãéêþí ãñáöåßùí "ôùí êïéíùíéêþí äéáëüãùí". Ïýôå ðñïêáëåß åíôýðùóç üôé ôï âáóéêüôåñï ðñüâëçìá ðïõ áíôéìåôùðßæåé ôï 84,3% ôùí ðïëý ìéêñþí åðé÷åéñÞóåùí åßíáé ç ñåõóôüôçôá, üôáí ç ðïëéôéêÞ ðïõ ç çãåóßá ôçò ÃÓÅÂÅÅ èåïðïéåß åßíáé ç ðïëéôéêÞ ôùí ìåéùìÝíùí ìéóèþí êáé óõíôÜîåùí ðåßíáò, ç áêñéâïðëçñùìÝíç Õãåßá êáé Ðáéäåßá, ôï ðåôóüêïììá ôùí äþñùí, ïé åñãáóéáêÝò ó÷Ýóåéò - ëÜóôé÷ï, ç ëçóôåßá ôùí äéïäßùí, ôùí ÌÝóùí ÌáæéêÞò ÌåôáöïñÜò, ôçò ÄÅÇ êëð. Ðïëý äå ðåñéóóüôåñï üôáí áñíåßôáé íá ðñïêçñýîåé ôï êëåßóéìï ôùí êáôáóôçìÜôùí ãéá ôéò 23 ÖëåâÜñç. Ç áðáñÜäåêôç êáé óõìâéâáóìÝíç óôÜóç ôçò ÃÓÅÂÅÅ âñßóêåé õðïóôçñéêôÞ êáé ôçí äéïßêçóç ôçò ôïðéêÞò Ïìïóðïíäßáò ôùí ÅÂÅ, ðïõ óôï üíïìá ôçò åíéáßáò óôÜóçò, ôï ìüíï ðïõ êÜíåé åßíáé íá äéïñãáíþíåé çìåñßäåò, óåìéíÜñéá êáé êïðÝò ðßôáò êáé íá åîõìíåß ôçí áíÜðôõîç ôçò åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò. Åðßóçò ç óôÜóç ôçò ðëåéïøçößáò, ãéá ôï èÝìá ôçò áðåñãßáò ü÷é ìüíï åßíáé áñíçôéêÞ áëëÜ êáé ðñïâïêáôüñéêç ãéáôß èåùñåß üôé ç áðåñãßá åßíáé ôïõ ÊÊÅ, ôçí þñá ðïõ ïîýíïíôáé ôá ðñïâëÞìáôá ôùí ÅÂÅ, ðÝöôåé ï ôæßñïò ôïõò, êëåßíïõí ìáãáæéÜ êëð áðü ôçí áíôéëáúêÞ ðïëéôéêÞ. Áðü ôçí Üëëç, ç áðüöáóç ôïõ Åìðïñéêïý Óõëëüãïõ ÊïæÜíçò ãéá êëåßóéìï ôùí êáôáóôçìÜôùí óõíïäåýåôáé ìå áéôÞìáôá êáé áéôéïëïãåßôáé ìå åðé÷åéñÞìáôá êáé ëïãéêÞ, ðïõ äåí èßãïõí ôïí ðõñÞíá ôçò êõâåñíçôéêÞò ðïëéôéêÞò ðïõ ìáò åîïíôþíåé, áëëÜ óôçí ïõóßá ôçí áðïäÝ÷åôáé. Ç èÝóç ôçò ÐÁÓÅÂÅ åðéâåâáéþíåôáé: Ç ïñãáíùìÝíç åíéáßá êáé óõíôïíéóìÝíç ðÜëç ìå ôá Üëëá ëáúêÜ óôñþìáôá, åíÜíôéá óôç âÜñâáñç ðïëéôéêÞ ðïõ åöáñìüæåôáé êáé åíÜíôéá ó’ áõôÜ ðïõ Ýñ÷ïíôáé, åßôå ìå ôï "åðéêáéñïðïéçìÝíï ìíçìüíéï", åßôå ìå ôçí "åðáíáäéáðñáãìÜôåõóç ôïõ ÷ñÝïõò" êáé ôï "åõñùïìüëïãï" Þ üðùò áëëéþò ôï ïíïìÜóïõí, ìðïñåß íá âÜëåé öñáãìü óôçí ðïëéôéêÞ ðïõ åíéó÷ýåé ôá ìïíïðþëéá, ðáôþíôáò óôá "êïõöÜñéá" ôùí áõôïáðáó÷ïëïýìåíùí êáé ôùí ìéêñþí ÅÂÅ. Ãé’ áõôü ôçí ÔåôÜñôç 23 ÖëåâÜñç êëåßíïõìå ôá ìáãáæéÜ ìáò êáé ðïñåõüìáóôå ìå ôïõò åñãáæüìåíïõò êáé ôá Üëëá ëáúêÜ óôñþìáôá óôçí ðáíåëëáäéêÞ áðåñãßá ìå ôï ÐÁÌÅ, ôçí ÐÁÓÕ, ôï ÌÁÓ êáé ôçí ÏÃÅ

ÉùÜííçò Çë. ÔóéáìðáñëÞò ×åéñïõñãüò Ïäïíôßáôñïò Ìåôåêðáéäåõèåßò óôçí ÐñïóèåôéêÞ êáé óôçí ÁéóèçôéêÞ ÏäïíôéáôñéêÞ óôï ÐáíåðéóôÞìéï ôçò ÍÝáò Õüñêçò (N.Y.U)

É. ÔñÜíôá 10, ÊïæÜíç Ôçë. 24610 40565, Fax 24610 27788 ÄÝ÷åôáé ìå ñáíôåâïý êáèçìåñéíÜ 9-2ðì êáé 5-9ìì


ÈÁÑÑÏÓ

"

ÊÏÆÁÍÇ

ÔÉÌÇÓÁÍ ÔÇÍ ÌÇÔÅÑÁ

¸

ãéíå ðëÝïí èåóìüò íá ôéìÜôáé áðü ôç ÓôÝãç Ðáéäéïý ÊïæÜíçò «Ï Áãéïò Óôõëéáíüò» ç ìçôÝñá ôçí çìÝñá ôçò ÕðáðáíôÞò ôïõ Êõñßïõ ìáò. ÖÝôïò ç åêäÞëùóç, ðïõ ðåñéìÝíïõí ðÜíôá ïé ìÜíåò, íÝåò êáé çëéêéùìÝíåò, ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôçí ðåñáóìÝíç ÊõñéáêÞ 6 Öåâñïõáñßïõ. Ðïëý íùñßôåñá áðü ôçí êáèïñéóìÝíç þñá Ýíáñîçò, ç áßèïõóá ôåëåôþí ôçò ÓôÝãçò ãÝìéóå áóöõêôéêÜ þóôå íá õðÜñ÷åé ôï áäéá÷þñçôï. Ôï êëßìá Þôáí üðùò ðÜíôá éäéáßôåñá åïñôáóôéêü. Ôï óõíôïíéóìü êáé ôçí ðáñïõóßáóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò åß÷å ç ê. ÔÜóá Ðáõëïý äáóêÜëá ðåôõ÷çìÝíç. ÌåôÜ ôï «Èåïôüêå ç åëðßò» ðïõ Ýøáëëå ç ÷ïñùäßá ôùí êõñéþí ç Ðñüåäñïò ôçò ÓôÝãçò Ðáéäéïý ê. Áííá Êáñáãêïýíç ìå ôçí åõöñÜäåéá ðïõ ôç äéáêñßíåé, êáëùóüñéóå èåñìÜ üëïõò ôïõò ðáñåõñéóêïìÝíïõò ôïíßæïíôáò ðùò ç çìÝñá áõôÞ åßíáé áöéåñùìÝíç ó'üëåò ôéò ãõíáßêåò åßôå åßíáé ìÜíåò, åßôå ü÷é, åßôå Ý÷ïõí ðáéäéÜ, åßôå äåí Ý÷ïõí åßôå åßíáé ãéáãéÜäåò, áäåëöÝò, êüñåò.... Ç ê. Áíôéãüíç Êáñáãêïýíç - ×áíÞ, ìçôÝñá ôñéþí áãïñéþí, äáóêÜëá êáé óõããñáöÝáò ðáéäéêþí âéâëßùí, ìßëçóå ðïëý üìïñöá ãéá ôç ìÜíá, ðïõ åßíáé ç ðñþôç ëÝîç ðïõ ðñïöÝñåé ôï ðáéäß óáí áñ÷ßóåé íá ìéëÜ ãéáôß ï Èåüò ñßæùóå ìÝóá óôçí øõ÷Þ ìáò ôç ìåãÜëç áõôÞ Ýííïéá: ÌçôÝñá. ×áñÜ ó' åêåßíïí ðïõ èá ìðïñÝóåé êÜðùò íá áíôáðïäþóåé óôç ìÜíá ôïõ Ýíá ìéêñü ìÝñïò áð'üôé Ý÷åé êÜíåé åêåßíç ãéá ÷Üñç ôïõ. Ýíá ìÝñïò áð' ôçí áãÜðç ôçò, ôçí ôñõöåñüôçôá ôçò, ôçí öñïíôßäá ôçò, Áêïëïýèçóáí ôñáãïýäéá êáé ðïéÞìáôá üëá ó÷åôéêÜ ìå ôç ìÜíá. Ç ê. Êùíóôáíôßíá Æãêßñëéá Èåïëüãïò áíÝðôõîå ôï èÝìá åðéôõ÷þò âßïò áíåüñôáóôïò ìáêñÜ ïäüò áðáíäüêåõôïò. Éäéáßôåñá óõãêéíçôéêü Þôáí ôï ðïíôéáêü ðïßçìá « Óôá îÝíá ÷Ýñéá», ðïõ áðÞããåéëå ç ê. Êïýëá Ìé÷áçëßäïõ, ôï ïðïßï êáé ìåôáãëþôôéóå ãéá íá ãßíåé êáôáíïçôü áð' üëïõò. Áíáöåñüôáí ó'Ýíá ðáéäß ðïõ äåí ãíþñéóå ðïôÝ ôç ìÜíá ôïõ ãéáôß åêåßíç ðÝèáíå óôç ãÝííá ôïõ êá ç áðïõóßá ôçò óçìÜäåøå ôç æùÞ ôïõ. ìéá íý÷ôá ç ìÜíá ôïõ Þñèå óô'üíåéñü ôïõ êáé ôüôå ãëýêáíå ç øõ÷Þ ôïõ êé Ýíéùóå ãéá ðñþôç öïñÜ áðÝñáíôç åõôõ÷ßá. Ëßãï ðñéí ôï ôÝëïò ôçò ãéïñôÞò Ýãéíå ç âñÜâåõóç ìéá ìÜíáò üðùò ãßíåôáé ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá. Ç áíôéðñüåäñïò ôïõ Ä. Ó. ê. ÌÜãäá Ðáðáäïðïýëïõ óêéáãñÜöçóå ôçí ðñïóùðéêüôçôá ôçò ê. Êïýëáò Ìáñãáñßôç ðïõ åßíáé ðåôõ÷çìÝíç ðïëýôåêíç ìÜíá, Ý÷åé ôÝóóåñá ðáéäéÜ, åîáéñåôéêÞ ãéáãéÜ, õðïäåéãìáôéêÞ íýöç. ¢íèñùðïò ôçò èõóßáò êáé ôçò ðñïóöïñÜò óôçí êáôáóêÞíùóç, êÜèå êáëïêáßñé ðñïóöÝñåé ôéò õðçñåóßåò ôçò ðÜíôá ìå Üäïëç áãÜðç ðÜíôá ìå ÷áìüãåëï áíéäéïôåëþò. Ï ê. Ôüìçò Êáñáãêïýíçò ìå ôïõò äõï ãéïõò ôïõ Ýðáéîáí ìå ôá ìïõóéêÜ ôïõò üñãáíá åðßêáéñá êïììÜôéá ðïõ åíèïõóßáóáí üëï ôï áêñïáôÞñéï êáé áõèüñìçôá ôïõò óõíüäåøáí ìå ôá ôñáãïýäéá êáé ÷ïñü. Ç ðñïóåõ÷Þ « Óôç óéãÞ ôçò âñáäéÜò» ðïõ Þôáí ç êáôáêëåßäá ôçò üëçò õðÝñï÷çò åêäÞëùóçò, æùíôÜíåøå ìÝóá ìáò êáôáóêçíùôéêÝò èýìçóåò, ãéáôß øÜëëåôå êÜèå âñÜäõ óôçí êáôáóêÞíùóç. Êé Þôáí áêüìá ìéá áöïñìÞ âáèéÜò óõãêßíçóçò ãéá üóåò ãíùñßæïõìå ðùò áõôÞ ç ðñïóåõ÷Þ Þôáí ç áãáðçìÝíç ôïõ Ìáêáñéóôïý ÉåñÜñ÷ç êõñïý Áðïóôüëïõ, éäñõôÞ ôçò ÓôÝãçò Ðáéäéïý, ðïõ íéþèáìå óáí íá Þôáí ðáñþí ìÝóá óôçí áßèïõóá ãåìÜôïò åíèïõóéáóìü, ÷áñÜ, áãÜðç áóôåßñåõôç. Ôåëåéþíïíôáò ç Ðñüåäñïò Ýäùóå ôï ëüãï óôïí ðñùôïðñåóâýôåñï ðáôÝñá ÄçìÞôñç ×áñéóßïõ, ï ïðïßïò óõã÷Üñçêå ôïõò óõíôåëåóôÝò ãéá ôçí õðÝñï÷ç êáôÜ ãåíéêÞ ïìïëïãßá ãéïñôÞ êáé åõ÷Þèçêå ïëüøõ÷á « ×ñüíéá ÐïëëÜ» ó'üëåò ôéò ìÜíåò, ó'üëåò ôéò ãõíáßêåò. Êáé ôïõ ÷ñüíïõ!!! Ì.Ô.

Óýëëçøç ôñéþí áôüìùí ãéá êáôï÷Þ êáé ðþëçóç íáñêùôéêþí ïõóéþí êáé ôïõ Í. ðåñß ¼ðëùí óôçí ÐôïëåìáÀäá ÂñáäéíÝò þñåò ôçò 16-02-2011 áðü Áóôõíïìéêïýò ôïõ ÔìÞìáôïò Áóöáëåßáò ÐôïëåìáÀäáò êáé ôçò ÏìÜäáò Ðñüëçøçò êáé ÊáôáóôïëÞò Åãêëçìáôéêüôçôáò ôçò Á.Ä ÊïæÜíçò óõíåëÞöèçóáí óôçí ÐôïëåìáÀäá Ýíáò 19÷ñïíïò õðÞêïïò Áëâáíßáò, êáé äýï çìåäáðïß çëéêßáò 22 êáé 33 åôþí áíôßóôïé÷á ãéá êáôï÷Þ êáé ðþëçóç íáñêùôéêþí ïõóéþí. Áðü ôçí ðñïáíÜêñéóç ðñïÝêõøå êáé ç óõììåôï÷Þ äýï áíÞëéêùí (åíüò çìåäáðïý êáé åíüò õðçêüïõ Áëâáíßáò), çëéêßáò 17 áíôßóôïé÷á, ïé ïðïßïé äåí óõíåëÞöèçóáí ìå åíôïëÞ ôïõ ê. ÅéóáããåëÝá Ðëçììåëåéïäéêþí ÊïæÜíçò. ÓõíïëéêÜ áíåõñÝèçêå êáé êáôáó÷Ýèçêå ðïóüôçôá êÜííáâçò óõíïëéêïý âÜñïõò 10,2 ãñáììáñßùí, ðÝíôå íáñêùôéêÜ ÷Üðéá êáé Ýíá öõóßããéï ðïëåìéêïý ôõöåêßïõ. Ïé äñÜóôåò ìå ôçí äéêïãñáößá ðïõ ó÷çìáôßóèçêå óå âÜñïò ôïõò èá ïäçãçèïýí óôïí ê. ÅéóáããåëÝá Ðëçììåëåéïäéêþí ÊïæÜíçò

Óýëëçøç äýï áôüìùí ãéá êáôï÷Þ êáé ðþëçóç íáñêùôéêþí ïõóéþí óôçí ÊïæÜíç ÁðïãåõìáôéíÝò þñåò ôçò 16-02-2011 áðü Áóôõíïìéêïýò ôïõ ÔìÞìáôïò Áóöáëåßáò ÊïæÜíçò óõíåëÞöèçóáí óôçí ÊïæÜíç äýï çìåäáðïß, çëéêßáò 28 êáé 40 åôþí áíôßóôïé÷á ãéá êáôï÷Þ êáé ðþëçóç íáñêùôéêþí ïõóéþí. ÓõíïëéêÜ áíåõñÝèçêå êáé êáôáó÷Ýèçêå ðïóüôçôá ìåèáäüíçò êáèáñïý âÜñïõò 20,6 ml êáé Ýíá íáñêùôéêü ÷Üðé. Ïé äñÜóôåò ìå ôçí äéêïãñáößá ðïõ ó÷çìáôßóèçêå óå âÜñïò ôïõò èá ïäçãçèïýí óôïí ê. ÅéóáããåëÝá Ðëçììåëåéïäéêþí ÊïæÜíçò.

ÓÜââáôï 19 Öåâñïõáñßïõ 2011

Åðßêáéñç åñþôçóç ôïõ Ð. Êïõêïõëüðïõëïõ ãéá ôçí õãåßá êáé ç áðÜíôçóç ôïõ Õðïõñãïý Õãåßáò Åðßêáéñç åñþôçóç ðïõ áöïñïýóå óçìáíôéêÜ èÝìáôá óôïí ôïìÝá ôçò õãåßáò êáôÝèåóå óôç ÂïõëÞ ï âïõëåõôÞò ÐÁÓÏÊ Í. ÊïæÜíçò ÐÜñéò Êïõêïõëüðïõëïò, óôçí ïðïßá áðÜíôçóå ôçí ÐÝìðôç 17 Öåâñïõáñßïõ ï Õðïõñãüò Õãåßáò ê. ÁíäñÝáò ËïâÝñäïò. Ôá æçôÞìáôá ðïõ Ýèåóå ï ê. Êïõêïõëüðïõëïò Þôáí : - Ðïéåò åíÝñãåéåò Ý÷åé ðñïãñáììáôßóåé ôï Õðïõñãåßï ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôïõ íÝïõ óõóôÞìáôïò óôçí ðñùôïâÜèìéá öñïíôßäá õãåßáò êáé ðïéï åßíáé ôï ÷ñïíïäéÜãñáììÜ ôïõò; - Ãéáôß äåí êáëýðôïõìå üëï ôï äçëùìÝíï åéóüäçìá ôïõ éáôñéêïý êüóìïõ, ãéá íá ìðïõí üëïé óôçí õãåßá, þóôå íá áíïßîåé ï ðñáãìáôéêüò äéÜëïãïò ðïõ Ý÷åé ó÷Ýóç ìå ôç âéùóéìüôçôá, üðùò åßðáìå, ìå ôïí Ýëåã÷ï, ìå ôçí ðëÞñç øçöéïðïßçóç ôùí õðçñåóéþí õãåßáò, ìå ôçí áîéïëüãçóç ôùí éáôñéêþí õðçñåóéþí; Ôï ðëÞñåò êåßìåíï ôçò åñþôçóçò êáé ôùí áðáíôÞóåùí ðïõ äüèçêáí áð´ ôïí Õðïõñãü Ý÷åé ùò åîÞò: ÐÁÑÉÓ ÊÏÕÊÏÕËÏÐÏÕËÏÓ: Êýñéå ÕðïõñãÝ, ìå ôï ðïëõíïìïó÷Ýäéï ãéá ôçí õãåßá ðïõ ðñéí ëßãåò ìÝñåò øçößóáìå åðÝñ÷ïíôáé ðïëëÝò êáé óçìáíôéêÝò áëëáãÝò óôï ÷þñï ôçò õãåßáò. Óå áõôÝò îå÷ùñßæåé ç áëëáãÞ ðïõ áöïñÜ ôçí ðñùôïâÜèìéá õãåßá. Åßíáé ìéá áëëáãÞ ðïõ ðåñéìÝíåé êõñéïëåêôéêÜ åßêïóé ïêôþ ÷ñüíéá, ôïõëÜ÷éóôïí. Ðñüêåéôáé êáôÜ ôç ãíþìç ìïõ ãéá ôç ìçôÝñá ôùí áëëáãþí óôçí õãåßá. ¸÷åé ìåãÜëç óçìáóßá, íïìßæù, íá èõìçèïýìå ôéò áéôßåò áõôÞò ôçò êáèõóôÝñçóçò ðïõ áðïêáëýðôïõí áíÜãëõöá ôçí ðáèïãÝíåéá ôçò ÷þñáò êáé ôéò áéôßåò ôçò óçìåñéíÞò êñßóçò ðïõ âéþíïõìå. Ï öüâïò ôïõ ðïëéôéêïý êüóôïõò, ðïõ åßíáé Ýíá óýíäñïìï ôïõ ðïëéôéêïý óõóôÞìáôïò, äåí åðÝôñåøå óôéò êõâåñíÞóåéò êáé ôç ÂïõëÞ ôùí ÅëëÞíùí íá íïìïèåôÞóïõí áõôÞí ôç ìåãÜëç áëëáãÞ, ãéáôß åß÷áí áðÝíáíôß ôïõò éäéáßôåñá äõíáìéêïýò êëÜäïõò êýñéá áðü ôï ÷þñï ôçò êïéíÞò ùöÝëåéáò. Åñãáæüìåíïé óôéò ôñÜðåæåò, óôçí åíÝñãåéá, ôéò ôçëåðéêïéíùíßåò èåùñïýóáí ùò êïñõöáßï êåêôçìÝíï åðß ôñéÜíôá ôïõëÜ÷éóôïí ÷ñüíéá ôá ðñáãìáôéêÜ åýñùóôá áóöáëéóôéêÜ ôïõò ôáìåßá, ôá ïðïßá öñüíôéóáí íá êñáôÞóïõí êáé ðåñßêëåéóôá. ¹ôáí ðñáãìáôéêÜ åýñùóôá, áëëÜ ç åõñùóôßá ïöåéëüôáí óôç äõíáìéêÞ ôùí íåïåéóåñ÷ïìÝíùí, áêñéâþò ãéáôß ïé êëÜäïé ôçò åíÝñãåéáò, ïé ôçëåðéêïéíùíßåò, ïé ôñÜðåæåò êáé Üëëïé, Þôáí éäéáßôåñá äõíáìéêïß êáé áíåñ÷üìåíïé. ÊáíÝíáò äåí Þèåëå íá äåé ôéò áéôßåò ôçò åõñùóôßáò, ðïëý ðåñéóóüôåñï êáíÝíáò äåí Þèåëå íá äåé ôï áýñéï. Ðïý öôÜóáìå êáé ðþò öôÜóáìå åßíáé ãíùóôü. ÂñÞêáí óôÝãç óôï ÉÊÁ, ôï öüñôùóáí ìå åëëåßììáôá êáé åßíáé åðßóçò ëéãüôåñï ãíùóôü -áëëÜ óå åìÜò ôïõëÜ÷éóôïí åäþ ìÝóá åßíáé ãíùóôü- ðïéïò ðëÞñùóå ôï «ìÜñìáñï» êáé ôï ëïãáñéáóìü. Ôé ëÝåé ç áðïêÜëõøç ôçò êñßóçò; Ôï ëïãáñéáóìü ôïí ðëÞñùóáí, èá Ýëåãá, êáôÜ ôï Þìéóõ üëïé ïé öïñïëïãïýìåíïé ðïëßôåò êáé êáôÜ ôï Þìéóõ ôï ÷ñÝïò ôçò ÷þñáò, ðïõ åðéâáñýíèçêå. Ôéò õðï÷ñåþóåéò ìáò îÝñïõìå üëïé ðéá üôé ôéò êáëýðôáìå ìå äáíåéêÜ. Äåí õðÜñ÷åé ëïéðüí ÷ñüíïò ãéá ÷Üóéìï ïýôå ìéá ìÝñá, êõñéïëåêôéêÜ. Ôá åñùôÞìáôÜ ìïõ, êýñéå ÕðïõñãÝ, åßíáé ðïëý áðëÜ êáé óõãêåêñéìÝíá êáé åßíáé äýï. Ðïéåò åíÝñãåéåò Ý÷åé ðñïãñáììáôßóåé ôï Õðïõñãåßï, áêñéâþò ì’ áõôÞ ôç ëïãéêÞ, þóôå íá ìçí ÷áèåß ìéá ìÝñá êáé ðïéï åßíáé ôï ÷ñïíïäéÜãñáììÜ ôïõò; ÁÍÄÑÅÁÓ ËÏÂÅÑÄÏÓ (Õðïõñãüò Õãåßáò êáé ÊïéíùíéêÞò Áëëçëåããýçò): Ìå ñùôÜôå ãéá ôï ÷ñïíïäéÜãñáììá ðïõ Ý÷ïõìå êáé áðáíôþ åõèÝùò. Ôçí 1ç Éïõíßïõ ôïõ 2011, ôþñá äçëáäÞ, èá ðÜìå óå Ýíáñîç åöáñìïãÞò ôçò ðñùôïâÜèìéáò öñïíôßäáò õãåßáò, ôïõ íÝïõ óõóôÞìáôïò. ÌÜëéóôá ôçí åðïìÝíç ôçò øçößóåùò ôçí ðåñáóìÝíç ÔåôÜñôç, óõíåäñéÜóáìå ïé ðïëéôéêÝò çãåóßåò ôùí äýï Õðïõñãåßùí êáé åßäáìå ôï èÝìá ôïõ ÷ñüíïõ Ýíáñîçò. Êýñéå Êïõêïõëüðïõëå, áðïöáóßóáìå üôé ôçí 1ç Éïõíßïõ äåí èá áñ÷ßóïõìå ìå ðéëïôéêÞ åöáñìïãÞ, üðùò ëÝãáìå, óôçí ÊñÞôç êáé ôïí Íïìü Èåóóáëïíßêçò, áëëÜ èá ðÜìå ó’ üëç ôçí ÅëëÜäá. Ìáò âïÞèçóå íá ðÜìå ó’ áõôÞ ôçí åðéëïãÞ ôï ãåãïíüò üôé ôéò ìÝñåò ôçò áðåñãßáò ôùí ãéáôñþí, áëëÜ êáé óÞìåñá, ïé óõìâåâëçìÝíïé ãéáôñïß óôïí ÏÐÁÄ êáé ôïí ÏÁÅÅ ðáñÝ÷ïõí õðçñåóßåò óôïõò áóöáëéóìÝíïõò ôïõ ÉÊÁ. Óõíåðþò, õðÜñ÷åé ìéá ðñþôç åöáñìïãÞ ôçò ìåãÜëçò áõôÞò äéáñèñùôéêÞò áëëáãÞò êáé äåí Ý÷ïõìå áíÜãêç íá ðÜìå ðéëïôéêÜ ìÞíá ìå ôï ìÞíá ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôïõ 2011, üðùò õðïëïãßæáìå. Èá ðÜìå áðü ôçí 1ç Éïõíßïõ åíéáßá ó’ üëç ôç ÷þñá. ¸ñ÷ïìáé ôþñá óôï ðñþôï åñþôçìá, ðïõ åßíáé êáô’ ïõóßáí ôï åîÞò: Ðþò èá öôÜóïõìå óå åöáñìïãÞ; Ðïéåò åßíáé ïé ðñïáðáéôïýìåíåò åíÝñãåéåò; Ðñþôç ðñïáðáéôïýìåíç åíÝñãåéá åßíáé ôþñá, ìÝóá óôï ÖåâñïõÜñéï, íá áñ÷ßóïõìå íá äéáìïñöþíïõìå ôï ÷Üñôç ôçò ðñùôïâÜèìéáò õãåßáò óôç ÷þñá, äçëáäÞ íá äïýìå áíÜ íïìü áõôü ðïõ êÜíáìå óôá ×áíéÜ, íá äïýìå ðþò áñèñþíïíôáé ïé

Åêëïãïáðïëïãéóôéêü óõíÝäñéï ôïõ Åñãáôéêïý ÊÝíôñïõ Í. ÊïæÜíçò Ôï Åñãáôéêü ÊÝíôñï Íïìïý ÊïæÜíçò, óôç óõíåäñßáóÞ ôïõ ôçò ÐÝìðôçò 17-02-2011, áðïöÜóéóå ôçí ðñïêÞñõîç ôïõ Ôáêôéêïý Åêëïãïáðïëïãéóôéêïý Óõíåäñßïõ óôéò 20 ÌÜñôç çìÝñá ÊõñéáêÞ êáé þñá 10.00ð.ì., óôçí áßèïõóá óõíåäñéÜóåùí ôïõ Åñãáôéêïý ÊÝíôñïõ. Ôá èÝìáôá ôïõ Óõíåäñßïõ Ý÷ïõí ùò åîÞò 1. 2. 3. ¸ôïõò 4. 5. 6.

ÅêëïãÞ ÅöïñåõôéêÞò ÅðéôñïðÞò Äéïéêçôéêüò Áðïëïãéóìüò ôçò Äéïßêçóçò Ïéêïíïìéêüò Áðïëïãéóìüò Ðñïçãïýìåíïõ

Ïéêïíïìéêüò Ðñïûðïëïãéóìüò ÍÝïõ Ýôïõò ¸êèåóç ÅëåãêôéêÞò ÅðéôñïðÞò Ðñüãñáììá ÄñÜóçò Ðáñáêáëïýíôáé áðü ôç Äéïßêçóç ôïõ Å.Ê. ôá ÐñùôïâÜèìéá Óùìáôåßá ðïõ äåí Ý÷ïõí ôáêôïðïéçèåß ïéêïíïìéêÜ íá öñïíôßóïõí ãéá ôçí ïöåéëÞ ìÝ÷ñé ôçí çìÝñá ôïõ Óõíåäñßïõ ãéá íá ìðïñÝóïõí íá óõììåôÝ÷ïõí óôï ÓõíÝäñéï êáé íá åéäïðïéÞóïõí ôïõò ÓõíÝäñïõò ôïõò.

ãéáôñïß ôùí ÊÝíôñùí Õãåßáò, äçëáäÞ ôïõ ÅÓÕ, ïé ãéáôñïß ôùí Ðïëõúáôñåßùí ôïõ É.Ê.Á., ïé óõìâåâëçìÝíïé ãéáôñïß ôïõ ÏÐÁÄ, ïé ãéáôñïß ðïõ óõíôáãïãñáöïýí ãéá ôïí ÏÃÁ êáé ïé ãéáôñïß ðïõ Ý÷ïõí óõìâëçèåß ìå ôïí ÏÁÅÅ, ïýôùò þóôå íá êáôáëÜâïõìå ðïý õðÜñ÷ïõí êåíÜ. ÁõôÜ ôá êåíÜ, üðùò ôá Ý÷ïõìå äéáðéóôþóåé, êýñéå óõíÜäåëöå, êïéôþíôáò ð.÷. ôï ÷Üñôç ôùí ×áíßùí ðïõ êÜíáìå -ãéá íá êáôáëÜâïõìå ðþò áêñéâþò èá åßíáé ç äïõëåéÜ ìáò ó’ üëç ôç ÷þñá- èá ðñÝðåé íá êáëõöèïýí ìå íÝïõò óõìâåâëçìÝíïõò ãéáôñïýò ðïõ èá ðÜñåé ðéá ï åíéáßïò áõôüò Ïñãáíéóìüò ôïõò åðüìåíïõò ìÞíåò, ìåôÜ ôçí Ýíáñîç ôçò ëåéôïõñãßáò ôïõ. Ðïý åßäáìå óôá ×áíéÜ üôé õðÜñ÷ïõí áõôÜ ôá êåíÜ; ¼ðïõ õðÜñ÷ïõí, êýñéå óõíÜäåëöå, ïñåéíïß üãêïé, üðïõ õðÜñ÷ïõí ìéêñÜ ÷ùñéÜ. Åêåß Ý÷ïõìå ðñüâëçìá. ÁõôÝò, åðéôñÝøôå ìïõ íá ðù, ôéò «ôñýðåò» ôïõ óõóôÞìáôïò èá êáëýøïõìå óéãÜ-óéãÜ ìåôÜ ôçí Ýíáñîç åöáñìïãÞò ôïõ óõóôÞìáôïò áðü ôçí 1ç Éïõíßïõ. Ïëïêëçñþóáìå; ¼÷é âÝâáéá! Èá ðñÝðåé ôéò åðüìåíåò ìÝñåò íá äéïñßóïõìå ôï äéïéêçôÞ êáé ôïõò äýï õðïäéïéêçôÝò, íá êáôáñôßóïõìå ôï êåßìåíï ôçò õðïõñãéêÞò áðüöáóçò ðïõ áöïñÜ óôçí ðïéüôçôá ôçò ðáñï÷Þò ôùí õðçñåóéþí, ãéáôß Ýíá áðü ôá ìÝôñá ðïõ åðéôõã÷Üíåôáé ìå ôïí åíéáßï Ïñãáíéóìü åßíáé, êýñéå óõíÜäåëöå, ôï ãåãïíüò üôé ðáýïõí ïé áóöáëéóìÝíïé íá Ý÷ïõí Üíéóç ìåôá÷åßñéóç áðü ôá ôáìåßá ôïõò, ìå êñéôÞñéï ôçí ðåëáôåéáêÞ ðïñåßá ôïõ êÜèå ôáìåßïõ. Åìåßò äéáðéóôþóáìå –ôï êáëïêáßñé ìÜëéóôá öÝñáìå êáé íüìï åð’ áõôïý- üôé Üëëï åßíáé íá åßóáé äéáâçôéêüò ôïõ ÉÊÁ êáé Üëëï åßíáé íá åßóáé äéáâçôéêüò ôïõ ÏÐÁÄ. ÁõôÝò ôéò áíéóüôçôåò, ôéò Üèëéåò áíéóüôçôåò, èá ôéò ôåëåéþóïõìå, êýñéå óõíÜäåëöå. Ìéá ðñïûðüèåóç Ýíáñîçò ôçò ëåéôïõñãßáò ôïõ Ïñãáíéóìïý ôçí 1ç Éïõíßïõ åßíáé íá Ý÷ïõìå êáôáñôßóåé êáé áõôü ôï ÷Üñôç ðïéüôçôáò. ÐÁÑÉÓ ÊÏÕÊÏÕËÏÐÏÕËÏÓ: Åßíáé óçìáíôéêü, êýñéå ÕðïõñãÝ, ôï üôé áðü ôçí ðéëïôéêÞ åöáñìïãÞ ðÜìå óôçí êáèïëéêÞ åöáñìïãÞ. ÖáíôÜæïìáé êáé ôç äõóêïëßá ôïõ åã÷åéñÞìáôïò, áëëÜ íïìßæù ðùò êÜèå ëïãéêüò Üíèñùðïò óôÝêåôáé äßðëá óå ìéá ôÝôïéá åîÝëéîç. Ùóôüóï, ðéóôåýù üôé áõôÜ ðïõ óõìâáßíïõí ôéò ôåëåõôáßåò ìÝñåò, áöïý âÝâáéá åß÷á Þäç êáôáèÝóåé ôçí åñþôçóÞ ìïõ, ôçí Ý÷ïõí êáôáóôÞóåé ðïëý ðåñéóóüôåñï åðßêáéñç áð’ ü,ôé öáíôáæüìïõí, üôáí ôçí êáôÝèåôá. ÁíáöÝñïìáé âÝâáéá óôç óôÜóç ôïõ éáôñéêïý êüóìïõ ôçò ÷þñáò, ôïí ïðïßï êáè’ üëá ôéìþ êáé óå ìåãÜëï âáèìü êáôáíïþ, ìéáò êáé üëïé îÝñïõìå ôïí êüðï, ôï ÷ñüíï êáé ôéò äáðÜíåò, ôùí ïðïßùí ìåôÝñ÷åôáé êÜðïéïò êáé ç ïéêïãÝíåéÜ ôïõ ãéá íá ãßíåé óôï ôÝëïò ãéáôñüò ìå åéäéêüôçôá. Åßíáé, ëïéðüí, áðïëýôùò óåâáóôÜ ðïëëÜ áéôÞìáôá êáé ðïëëÝò èÝóåéò ôùí ãéáôñþí êáé êáôáíïçôÞ ç åðéöýëáîÞ ôïõò ãéá ðïëëÝò ðëåõñÝò ðïõ ôïõò áöïñïýí. Ùóôüóï, ï äñüìïò ðñÝðåé íá áíïßîåé. Áðü ôç ìéá Ý÷ïõìå ôïí ðïëßôç ðïõ èá êáôáíïÞóåé üôé êÜíïõìå ôç ìåãÜëç áëëáãÞ, üôáí èá Ý÷åé ôçí çëåêôñïíéêÞ êÜñôá õãåßáò êáé üôáí èá Ý÷åé ôïí ïéêïãåíåéáêü ôïõ ãéáôñü –êÜôé ðïõ äåí åßíáé ôüóï Üìåóï, ðñÝðåé üìùò íá Ýñèåé üóï ãßíåôáé ðéï êïíôÜ- êáé áðü ôçí Üëëç Ý÷ïõìå ôç óõíôåôáãìÝíç ðïëéôåßá ðïõ ðñÝðåé íá åðéëýóåé êåöáëáéþäç, êïìâéêÜ æçôÞìáôá êáé åñùôÞìáôá ðïõ áöïñïýí ôç âéùóéìüôçôá, ôç âáóéêÞ äïìÞ ðïõ èá õéïèåôÞóïõìå, ôçí áñ÷Þ ôçò ïñãÜíùóçò. Äýóêïëá åñùôÞìáôá üðùò «ðþò ðÜìå êáé ðþò áìåßâïõìå, áíÜ êáôçãïñßá, áíÜ ðñÜîç Þ áíÜ ðëçèõóìü ê.ï.ê;». Åßíáé ðÜñá ðïëëÜ êáé ðïëý óçìáíôéêÜ åñùôÞìáôá, ôá ïðïßá âÝâáéá Ý÷ïõí ìßá ðñïûðüèåóç: ðñÜîç áðü ôç ìéá, äéÜëïãï áðü ôçí Üëëç, áí èÝëïõìå ðñáãìáôéêÜ íá áíïßîåé ï äñüìïò ÷ùñßò êáèõóôåñÞóåéò êáé íá öèÜóïõìå óôï æçôïýìåíï áðü ôïí ðïëßôç. Åð’ áõôïý, ëïéðüí, êýñéå ÕðïõñãÝ êáé ìå äåäïìÝíç ôç óôÜóç ôùí ãéáôñþí Ý÷ù íá óáò êÜíù ìéá ðñüôáóç, ìå ôçí ïðôéêÞ áêñéâþò ãéá ôïí éáôñéêü êüóìï ôçò ÷þñáò, ôïí ïðïßï óÝâïìáé êáé ôéìþ êáé ãéá ôïí ïðïßï ìßëçóá óôçí

áñ÷Þ ôçò äåõôåñïëïãßáò ìïõ. Ìðáßíåé Ýíá ïëüêëçñï æÞôçìá áìïéâþí. ¸÷ïõìå áêïýóåé êáé áðü ôï ÂÞìá ôçò ÂïõëÞò óå õøçëïýò ôüíïõò ðÜñá ðïëëÜ ðåñß áìïéâþí, ðåñß áðáîßùóçò, ðñïëåôáñéïðïßçóçò ôùí ãéáôñþí ê.ï.ê. Óôç ÷þñá óÞìåñá, óôç äçìüóéá äïìÞ õãåßáò, Ý÷ïõìå ðåñßðïõ ôñéÜíôá ðÝíôå ÷éëéÜäåò ãéáôñïýò –ìáæß ìå ôïõò åéäéêåõüìåíïõò- êáé ðåñßðïõ ôñéÜíôá ðÝíôå ÷éëéÜäåò åëåýèåñïõò åðáããåëìáôßåò. Ïé äåýôåñïé äçëþíïõí êÜôé ëéãüôåñï áðü 20.000 åõñþ ôï ÷ñüíï åéóüäçìá. ÊáôÜ ôá Üëëá, õðÞñîáí ðïëý õøçëïß ôüíïé ãéá ôéò áìïéâÝò êáé ôï êáèåóôþò, ìå ôï ïðïßï èá óõìâëçèïýí ìå ôïí åíéáßï öïñÝá. Åãþ, êýñéå ÕðïõñãÝ, óáò êÜíù ìéá ñçîéêÝëåõèç ðñüôáóç. Ãéáôß äåí êáëýðôïõìå üëï ôï äçëùìÝíï åéóüäçìá ôïõ éáôñéêïý êüóìïõ, ãéá íá ìðïõí üëïé óôçí õãåßá, þóôå íá áíïßîåé ï ðñáãìáôéêüò äéÜëïãïò ðïõ Ý÷åé ó÷Ýóç ìå ôç âéùóéìüôçôá, üðùò åßðáìå, ìå ôïí Ýëåã÷ï, ìå ôçí ðëÞñç øçöéïðïßçóç ôùí õðçñåóéþí õãåßáò, ìå ôçí áîéïëüãçóç ôùí éáôñéêþí õðçñåóéþí; Ãéáôß áõôü åßíáé ôï æçôïýìåíï ãéá ôïí ðïëßôç. Ïëïêëçñþíù èõìßæïíôáò áõôü ðïõ üôáí øçöéæüôáí ôï íïìïó÷Ýäéï êáé åóåßò êáé åãþ óôçí ïìéëßá ìïõ åßðáìå, üôé äçëáäÞ ç ìåãÜëç ðñüêëçóç óå üëåò áõôÝò ôéò áëëáãÝò åßíáé íá ìðåé ìðñïóôÜ ï ðïëßôçò êáé ü÷é ï ëåéôïõñãüò ôïõ óõóôÞìáôïò. ÁÍÄÑÅÁÓ ËÏÂÅÑÄÏÓ (Õðïõñãüò Õãåßáò êáé ÊïéíùíéêÞò Áëëçëåããýçò): Êýñéå óõíÜäåëöå, óõíå÷ßæù áðü åêåß ðïõ Ýìåéíá, áíôéäñþíôáò âÝâáéá óå áõôü ðïõ åßðáôå ôþñá óôï ôÝëïò ãéá ôçí áìïéâÞ êáé ôéò äéåêäéêÞóåéò ôùí ãéáôñþí. Óõìöùíþ ìáæß óáò êáé äåí íïìßæù üôé óôçí Áßèïõóá áõôÞ õðÞñîå ÂïõëåõôÞò ôçí ðåñáóìÝíç åâäïìÜäá ðïõ íá åßðå êÜôé Üëëï áðü áõôü ðïõ èá ðù. Óõìöùíïýìå üëïé üôé ï ðíåýìïíáò ôïõ óõóôÞìáôïò õãåßáò ôçò ÷þñáò áëëÜ êáé ôïõ áóöáëéóôéêïý óõóôÞìáôïò ôçò ÷þñáò, áíáìößâïëá åßíáé ïé ãéáôñïß. ×ùñßò áõôïýò ïýôå õãåßá ïýôå áóöÜëéóç óôïí êëÜäï õãåßáò õðÜñ÷åé. Åßìáóôå áðüëõôá óýìöùíïé. Äåí ìðïñïýìå íá ðñï÷ùñÞóïõìå ÷ùñßò ôïõò ãéáôñïýò. ÊáíÝíá óýóôçìá óôïí êüóìï –üôáí åßíáé óýóôçìá õãåßáò- äåí õðÜñ÷åé ÷ùñßò ôïõò ãéáôñïýò. Áõôü åßíáé áíáìöéóâÞôçôï, ãé’ áõôü ïöåßëïõìå óåâáóìü üëïé ìáò óå áõôü ôïí êëÜäï ôùí óõìðïëéôþí ìáò. ËÝãáìå üôé áõôü äåí ðñïêýðôåé áðü ôï Üñèñï 26. Ôï Üñèñï 26 ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ, ðïõ ôþñá ðéá åßíáé íüìïò, ðñïâëÝðåé, êýñéå óõíÜäåëöå, ðùò ü,ôé êáèåóôþò ó÷Ýóåùí Ý÷åé êÜèå êëÜäïò ãéáôñþí ìå êÜèå ôáìåßï ðáñáìÝíåé áêñéâþò ôï ßäéï. Ïé ãéáôñïß ôïõ ÉÊÁ óôç ìåãÜëç ôïõò ðëåéïøçößá ðáñÝ÷ïõí åîáñôçìÝíç åñãáóßá. Èá óõíå÷ßóïõí íá ðáñÝ÷ïõí áõôïý ôïõ åßäïõò ôçí åñãáóßá. Ïé ãéáôñïß ôïõ ÏÃÁ äåí ðáñÝ÷ïõí êáìßá õðçñåóßá åð’ áìïéâÞ, áðëþò óõíôáãïãñáöïýí êáé áõôü ôïõò áñÝóåé. Åßíáé ðåñßðïõ 10.500 ãéáôñïß ó' áõôü ôï åðßðåäï. Ïé ãéáôñïß ôïõ ÏÁÅÅ Ý÷ïõí ôï åéäéêü ôïõò êáèåóôþò. Ïé ãéáôñïß ôïõ ÏÐÁÄ áìåßâïíôáé êáôÜ ðñÜîç êáé ðåñßðôùóç. Ôï Üñèñï 26 ôé Ýëåãå; ¸ëåãå üôé áõôÜ èá äéáôçñçèïýí. Óôçí ðñÜîç ôé èá ãßíåé; ÁõôÜ èá äéáôçñçèïýí. ¢ñá, ðñïêáëåß ìåãÜëåò óõæçôÞóåéò êáé ðñïâëçìáôéóìü ôï ãéáôß åíþ áõôü äçëþèçêå ðñéí êáé êáôÜ ôçí øÞöéóç ôïõ íüìïõ êáé åíþ äçëþíåôáé ôþñá üôé èá éó÷ýóåé, óÞìåñá óõíå÷ßæïíôáé ïé áíôéäñÜóåéò. Êýñéå óõíÜäåëöå, Ý÷ïõìå óÞìåñá óôéò 12.00´ ïñãáíùìÝíï äéÜëïãï ãéá íá äïýìå ðþò èá ðñï÷ùñÞóïõìå ìå ôïõò íÝïõò óõìâåâëçìÝíïõò ãéáôñïýò, ðïõ èá ÷ñåéáóôåß ôï óýóôçìá íá óõíåñãáóôåß. Èá êÜíïõìå ìßá ïéêïíïìïôå÷íéêÞ ìåëÝôç, èá ÷ñçóéìïðïéÞóïõìå ôá óôïé÷åßá ðïõ åóåßò ëÝôå êáé èá äïýìå ðïý áêñéâþò èá ðÜìå ãéá ôïõò íÝïõò, ãé’ áõôïýò äçëáäÞ ðïõ èá Ýñèïõí íá êáëýøïõí ôéò áíÜãêåò ôïõ Åèíéêïý Ïñãáíéóìïý áðü ôïí Éïýíéï êáé ìåôÜ. Óõíåðþò, äéáöáíÝò èÝìá, èÝìá ðïõ íá ìðïñåß íá áíôÝîåé ôç äçìüóéá óõæÞôçóç äåí õðÜñ÷åé. Åêåßíï ðïõ õðÜñ÷åé, åßíáé ç äéÜèåóç íá ìçí ÷áèïýí êÜðïéá ðñïíüìéá ôïõ ðáñåëèüíôïò, ôá ïðïßá áðïôÝëåóáí êáé ôï åìðüäéï ãéá ôçí åëëçíéêÞ ðïëéôåßá íá êÜíåé áõôü ðïõ Ýðñåðå. ÐáñÜëëçëá, êýñéå óõíÜäåëöå, Ý÷åé ðñï÷ùñÞóåé ôï Êåíôñéêü Óõìâïýëéï Õãåßáò -êáé áõôü èá ìáò öáíåß ðÜñá ðïëý ÷ñÞóéìï- óôç íÝá êïóôïëüãçóç 10.000 íÝùí ðñÜîåùí. Êýñéå Êïõêïõëüðïõëå, îÝñåôå ðüôå Ýãéíå ç ðñïçãïýìåíç; ¸ãéíå ôï 1991. Êõñßá Ðñüåäñå, ï ê. ÄáôóÝñçò, ðïõ åßíáé õðåýèõíïò áõôÞò ôçò ðñïóðÜèåéáò, ìïõ êáôÝèåóå ôç ó÷åôéêÞ ðñþôç ôïõ áðüöáóç, åéóÞãçóç ãéá 112 ðñÜîåéò ðáñáêëéíéêþí åîåôÜóåùí, ïé ïðïßåò Ý÷ïõí óÞìåñá ôéìïëüãçóç êáé êïóôïëüãçóç ôïõ 1991, ðïõ -áêïýóôå, êýñéå óõíÜäåëöååßíáé ç õøçëüôåñç áðü ôéò ôéìÝò ðïõ êáèüñéóå ãéá ôéò ßäéåò áêñéâþò ðñÜîåéò ç Éôáëßá ôï 2011. ¸÷ïõìå êïóôïëüãçóç åßêïóé ÷ñüíùí. Ðáñ’ üëá áõôÜ, ðáñ’ ü,ôé åßíáé ôüóï ðáëáéÜ, ïé ðñÜîåéò áõôÝò åßíáé áêñéâüôåñåò áðü ôéò ôéìÝò ðïõ Ý÷åé êáèïñßóåé ç Éôáëßá ôï 2011. Äéïñèþíïõìå óôïé÷åßá ôçò áèëéüôçôáò êáé ðñï÷ùñÜìå óôçí åðüìåíç çìÝñá.

EURESALON 2011 O ÏÁÅÄ ìáæß ìå ôï Åõñùðáúêü Äßêôõï EURES êáé ôçí óõììåôï÷Þ ôïõ Ãñáöåßïõ Äéáóýíäåóçò ôïõ ÁñéóôïôÝëåéïõ Ðáíåðéóôçìßïõ, ïñãáíþíåé ôçí ÐÝìðôç 24 Öåâñïõáñßïõ 2011 ôçí åêäÞëùóç EURESALON 2011 óôç Èåóóáëïíßêç. 2011 åßíáé ìéá Ýêèåóç åñãáóßáò ôçí ïðïßá åðéóêÝðôïíôáé åíäéáöåñüìåíïé ðïõ åðéèõìïýí íá áíáæçôÞóïõí åñãáóßá óå ÷þñåò ôçò ÅõñùðáúêÞò Åíùóçò êáé ôïõ Åõñùðáúêïý Ïéêïíïìéêïý ×þñïõ. Óýìâïõëïé áðáó÷üëçóçò áðü ôçí Êýðñï, Ãåñìáíßá, Áõóôñßá, ÂÝëãéï, Ïëëáíäßá, Íïñâçãßá, Óïõçäßá, Áããëßá, Éôáëßá êáé Åëâåôßá èá åíçìåñþóïõí ôï åíäéáöåñüìåíï êïéíü ãéá ôéò óõíèÞêåò äéáâßùóçò êáé åñãáóßáò ôùí êñáôþí ìåëþí ôçò Å.Å, ãéá åõêáéñßåò áðáó÷üëçóçò êáé èá êáôåõèýíïõí ôïõò õðïøçößïõò ðþò íá Ýëèïõí óå åðáöÞ ìå ôïõò åíäå÷üìåíïõò åñãïäüôåò. ÅðéðëÝïí, èá óõììåôÝ÷ïõí êáé ôá äßêôõá êéíçôéêüôçôáò , êáé ôï . Ç Ýêèåóç èá öéëïîåíçèåß óôï îåíïäï÷åßï , Êïìíçíþí 10 Ìçôñïðüëåùò 23, ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ êáé ïé þñåò ëåéôïõñãßáò ôçò åßíáé áðü ôéò 09.00 Ýùò ôéò 14.00 êáé áðü ôéò 15.00 Ýùò ôéò 18.00.

«Êáíïíéóìüò ÅíåñãåéáêÞò ÁíáâÜèìéóçò ôùí Êôéñßùí» Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò Ïìïóðïíäßáò Åðáããåëìáôéþí êáé Âéïôå÷íéþí Íïìïý ÊïæÜíçò êáëåß ôá ìÝëç ôùí ðñùôïâáèìßùí óùìáôåßùí ôïõ ðïõ äñáóôçñéïðïéïýíôáé óôï ÷þñï ôçò ïéêïäïìÞò óôçí Çìåñßäá ìå ìïíáäéêü èÝìá ôïí Êáíïíéóìü ÅíåñãåéáêÞò ÁíáâÜèìéóçò ôùí Êôéñßùí (ÊÅÍÁÊ). Ç Çìåñßäá äéïñãáíþíåôáé ìáæß ìå ôï Ôå÷íéêü ÅðéìåëçôÞñéï ÔìÞìá Äõô. Ìáêåäïíßáò êáé èá ðñáãìáôïðïéçèåß ôçí ÊõñéáêÞ 27-02-2011 óôçí áßèïõóá ôïõ Åìðïñïâéïôå÷íéêïõ Åðéìåëçôçñßïõ (Áâõóóçò 6) êáé þñá 16.30. Êýñéïò ïìéëçôÞò ôçò çìåñßäáò èá åßíáé ï áí. êáèçãçôÞò ôïõ Ôì. Ðïëéôéêþí Ìç÷áíéêþí ôïõ ÁñéóôïôÝëåéïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Èåóóáëïíßêçò ê. Áñáâáíôéíïò ÄçìÞôñéïò . Èåùñïýìå ðïëý óçìáíôéêü ôï èÝìá ôçò óõíÜíôçóçò êáé ç ðáñïõóßá óáò êñßíåôáé áðáñáßôçôç


ÈÁÑÑÏÓ

#

ÅÉÄÇÓÅÉÓ

ÍÁ ÊÑÁÔÇÓÏÕÍ ÏÉ ×ÏÑÏÉ Ôïõ Íßêïõ Ðáðáäüðïõëïõ

Á

õôü Þôáí ôï ìÞíõìá ôïõ Ëáëéþôç ðñïò ôïõò ïðáäïýò ôïõ Ðáóüê ôüôå ìåôÜ ôéò íéêçöüñåò åêëïãÝò ôïõ êéíÞìáôïò ôïõ 1985 üðïõ ïé ðïëéôéóôéêïß óýëëïãïé ðïõ åß÷áí äçìéïõñãÞóåé ãéüñôáæáí ôçí íßêç ôïõ óïóéáëéóìïý ÷ïñåýïíôáò êáé ìïéñÜæïíôáò ãáëßêéá êåöôÝäåò óôïõò çñùéêïýò áãùíéóôÝò ôïõ ëáïý. ÊÜôé ðáñüìïéï öáßíåôáé üôé æïýìå êáé ôéò ìÝñåò áõôÝò óôá êÝíôñá äéáóêÝäáóçò êáé ôá bar üðïõ êÜèå âñÜäõ ç ðåñéï÷Þ ìáò áíáóôåíÜæåé óôéò ÷ïñïåóðåñßäåò êáé óôá live party. ÊÜèå âñÜäõ ôá ôïðéêÜ ôçëåïðôéêÜ ìáò êáíÜëéá êáé ï çëåêôñïíéêüò ôýðïò ðáñïõóéÜæïõí ôïõò ¢ñ÷ïíôåò ìáò, ÂïõëåõôÝò, ÄçìÜñ÷ïõò, ÓõíäéêáëéóôÝò íá äßíïõí ñåóéôÜë ÷ïñïý äéáãùíéæüìåíïé ãéá ôï ðïéïò èá êÜíåé ôçí êáëýôåñç öéãïýñá. Áõèüñìçôá ìáò Ýñ÷åôáé óôï ìõáëü ìáò ï äéêôÜôïñáò Ðáðáäüðïõëïò ôüôå ðïõ ðåñéüäåõå ìáæß ìå ôá ðñùôïðáëßêáñá ôïõ áíÜ ôçí ÅëëÜäá êáé Ýóåñíáí ðñþôïé ôï ÷ïñü óôá äçìïôéêÜ ìáò Üóìáôá ãéá íá ìáò ôïíþóïõí ôï çèéêü. Äåí ëÝù ãéá ôïí ÌåãÜëï, ôïí ÁíäñÝá ÐáðáíäñÝïõ ãéáôß áõôüò ÷üñåõå Üëëïõ åßäïõò ÷ïñïýò, æåúìðÝêéêï ðïõ äåí óõíçèßæïíôáé óôïõò óçìåñéíïýò ÷ïñïýò, ðáñÜ ìüíï ôéò ðñùéíÝò þñåò ðïõ öåýãïõí ôá êáíÜëéá. ÄéåñùôÜôáé êáíåßò áí üëïé áõôïß Ý÷ïõí óõíáßóèçóç ôïõ ôé ðåñíÜåé áõôÞ ôç óôéãìÞ ç ÷þñá ìáò ðïõ üëá îåðïõëéïýíôáé óå ôéìÞ êüóôïõò êáé Ýíá ìÝñïò ôïõ ðëçèõóìïý ðåñíÜåé äýóêïëåò óôéãìÝò. Íïìßæù üôé ôï ðñüâëçìá ôçò ÷þñáò ìáò äåí åßíáé ìüíï ïéêïíïìéêü, åßíáé åðßóçò âáèéÜ ðïëéôéóìéêü. Äéáìïñöþèçêå óôç ÷þñá ìáò Ýíá ðåëáôåéï-ñïõóöåôïëïãéêü êáôåóôçìÝíï åêìåôáëëåõüìåíï äéÜöïñåò èÝóåéò åîïõóßáò ðïõ ðëïýôéóå ðáñáóéôéêÜ êáé äéÝöèåéñå ôçí åëëçíéêÞ êïéíùíßá. Ôá óùìáôåßá äçëáäÞ, áõôÜ ðïõ äéïñãáíþíïõí ôïõò ÷ïñïýò, åíþ üëï ôï ÷ñüíï äåí êÜíïõí ôßðïôá, ìáæåýïíôáé áðü ôéò çãåóßåò ôïõò óå êïóìéêÜ êÝíôñá, ìåôáôñÝðïíôáò ôçí êïðÞ ôçò ðßôáò óå öéÝóôá, üðïõ ü÷é ìüíï äåí êÜíïõí áðïëïãéóìïýò êáé ðñïãñáììáôéóìïýò áëëÜ áðëÜ ðñïóêáëïýí ôïõò Üñ÷ïíôåò ãéá íá åîáóöáëßóïõí ðéèáíüí ÷ñçìáôïäïôÞóåéò êáé äéÜöïñåò äéåõêïëýíóåéò. Ôá ðåñéóóüôåñá âÝâáéá áðü ôá óùìáôåßá áõôÜ Ý÷ïõí ìåôáôñáðåß óå ìéêñïåðé÷åéñÞóåéò ðïõ åêðáéäåýïõí ôá ðáéäéÜ óå ÷ïñïýò êáé áèëçôéóìü. ¼ìùò óÞìåñá ç ÷þñá ìáò ðåñíÜåé ìéá ìåôáâáôéêÞ ðåñßïäï, üðïõ áðü ôçí ðåñßïäï ôçò êáôáíÜëùóçò îÝíùí ðñïúüíôùí ìå äáíåéêÜ åßíáé õðï÷ñåùìÝíç íá áñ÷ßæåé íá ðáñÜãåé äéêÜ ôçò ðñïúüíôá ãéá íá åðéæÞóåé. Ãéá íá ãßíåé üìùò áõôü ÷ñåéÜæåôáé íá áëëÜîåé ôá ðñüôõðá ôçò. Íá áíáäåßîåé áíèñþðïõò ðïõ êáôáîéþíïíôáé óôçí êïéíùíßá ìå ôçí åñãáóßá ôïõò êáé ôçí êïéíùíéêÞ ðñïóöïñÜ. Íá êñáôÞóåé áðü ôïõò äéÜöïñïõò ðïëéôéóôéêïýò öïñåßò ôá èåôéêÜ åêåßíá óôïé÷åßá ðïõ áóöáëþò õðÜñ÷ïõí êáé íá ôá äéåõñýíåé.

ÄÁÊÅ ÅÍÙÓÇ

ÄÅÍ ÈÁ ÅÐÉÔÑÅØÏÕÌÅ ÍÁ ÐÙËÇÈÏÕÍ ÓÔÁÈÌÏÉ, ÏÑÕ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÄÉÊÔÕÁ ÌÅÔÁÖÏÑÁÓ

Ç ÄÅÇ ìÝóù ôùí Óôáèìþí ðáñáãùãÞò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò êáé ôùí ïñõ÷åßùí ôçò ãéá ðÜíù áðü ðåíÞíôá ÷ñüíéá Ý÷åé óõìâÜëëåé óôçí ïéêïíïìéêÞ áíÜðôõîç ôçò ÷þñáò. ¸óôçóå äßêôõá ìåôáöïñÜò áðü ôçí ìéá Üêñç ôçò ÷þñáò Ýùò ôçí Üëëç çëåêôñïäïôþíôáò êáé ôçí ðéï áðüìáêñç ðåñéï÷Þ. Ðáñåß÷å öèçíÞ ÊW óôïí ¸ëëçíá ðïëßôç, Þôáí ç ìüíç åðé÷åßñçóç ðïõ åß÷å êïéíùíéêü ÷áñáêôÞñá êáé ôï êõñéüôåñï ï ËÉÃÍÉÔÇÓ ðáñÝìåéíå ÅÈÍÉÊÏÓ ÐËÏÕÔÏÓ êáé ï ÅÈÍÉÊÏÓ ÐËÏÕÔÏÓ ÄÅÍ ÐÙËÅÉÔÁÉ ÐÏÔÅ. - Ç ÄÅÇ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÐÁÑÁÌÅÉÍÅÉ ÄÇÌÏÓÉÁ ÌÅ ÔÏ 51% ÓÔÏ ÊÑÁÔÏÓ ÃÉÁ ÍÁ ÓÕÍÅ×ÉÓÅÉ ÔÏ ÅÑÃÏ ÔÇÓ, ÃÉÁÔÉ ÓÔÁÈÌÏÉ – ÏÑÕ×ÅÉÁ – ÊÁÉ ÔÁ ÄÉÊÔÕÁ ÅÃÉÍÁÍ ÌÅ ÔÏ ÕÓÔÅÑÇÌÁ ÔÏÕ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ËÁÏÕ ÊÁÉ ÅÉÍÁÉ ÄÇÌÏÓÉÁ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁ. - ÊÁËÏÕÌÅ ÔÏÕÓ ÖÏÑÅÉÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ – ÅÂÅ – ÅÌÐÏÑÉÊÏÕÓ ÓÕËËÏÃÏÕÓ – ÔÅÅ – ÂÏÕËÅÕÔÅÓ – ÄÇÌÁÑ×ÏÕÓ - ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÏÕÓ ÊÁÉ ÔÏÕÓ ÐÏËÉÔÅÓ ÔÇÓ ÄÕÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ íá ðÜñïõí èÝóç óôçí ðñÜîç ðëÝïí êáé Ï×É ìå ëüãéá êáé íá ðïýìå üëïé ìáæß Ýíá ìåãÜëï Ï×É óôéò ïñÝîåéò ôéò ÔÑÏÉÊÁÓ êáé ôçò ÊÕÂÅÑÍÇÓÇÓ ðïõ èÝëïõí íá ôá ðïõëÞóïõí. - Ãéá Üëëç ìéá öïñÜ , ùò äéá ìáãåßáò , âñÝèçêáí 30 Äéò Åõñþ ãéá ôéò áíÜãêåò ôïõ ôñáðåæïðéóôùôéêïý óõóôÞìáôïò ôçò ÷þñáò, áí øÜîïõí ëßãï áêüìç ðïéüò îÝñåé; ìðïñåß íá âñåèïýí êáé ôá 50 Äéò ðïõ ôïõò ÷ñåéÜæïíôáé, ü÷é üìùò áðü ôï õóôÝñçìá ôùí åñãáæüìåíùí êáé ôùí óõíôáîéïý÷ùí… - Ç ÄÅÇ åßíáé ìéá êåñäïöüñá åðé÷åßñçóç ç ïðïßá êáëýðôåé áäõíáìßåò êáé æçìéÝò Üëëùí æçìéïãüíùí ÄÅÊÏ. - Ìå ôï «ðñüóùðï» ôçò ÄÅÇ ç êÜèå ÅëëçíéêÞ êõâÝñíçóç Ýðáéñíå êáé ðáßñíåé ìÝ÷ñé êáé óÞìåñá äÜíåéá, äéüôé Þôáí êáé åßíáé ìéá êåñäïöüñá åðé÷åßñçóç. Ï×É ÊÕÑÉÏÉ, ÄÅÍ ÔÁ ÖÁÃÁÌÅ ÌÁÆÉ!!!! -ÍÁ ÐËÇÑÙÓÏÕÍ ÁÕÔÏÉ ÐÏÕ ÌÁÓ ÅÖÈÁÓÁÍ ÅÙÓ ÅÄÙ ÐÁÉÑÍÏÍÔÁÓ ÌÉÆÅÓ ÅÊÁÔÏÌÌÕÑÉÙÍ ÁÐÏ ÔÁ ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ. -ÁÕÔÏÉ ÐÏÕ ÅÐÁÉÎÁÍ ÌÅ ÔÁ ÁÐÏÈÅÌÁÔÉÊÁ ÔÙÍ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÙÍ ÌÁÓ ÔÁÌÅÉÙÍ ÓÔÏ ×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÊÁÉ ÓÇÌÅÑÁ ÄÅÍ ÌÐÏÑÏÕÍ ÍÁ ÐËÇÑÙÈÏÕÍ ÓÕÍÔÁÎÅÉÓ ÊÁÉ ÅÖÁÐÁÎ. -ÁÕÔÏÉ ÐÏÕ ÐËÏÕÔÇÓÁÍ ÐÁÉÑÍÏÍÔÁÓ ÌÉÆÅÓ ÅÊÁÔÏÌÌÕÑÉÙÍ ÅÕÑÙ ÁÐÏ ÔÁ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ ÔÙÍ ÅÎÏÐËÉÓÔÉÊÙÍ ÓÕÓÔÇÌÁÔÙÍ. - Ïé èõóßåò ôùí åñãáæüìåíùí êáé ôùí óõíôáîéïý÷ùí åäþ êáé åíÜìéóç ÷ñüíï ðÞãáí ÷áìÝíåò , äåí áíôÝ÷ïõìå Üëëï óôá øÝìáôá êáé óôïõò åêâéáóìïýò. - Áðü ôá ëåöôÜ õðÜñ÷ïõí öôÜóáìå óôï íá îåðïõëÜìå íçóéÜ –áåñïäñüìéá- ïñõêôü ðëïýôï-äçìüóéïõò ïñãáíéóìïýò óôñáôçãéêÞò óçìáóßáò ðïõ ôåëéêÜ óôü÷ï Ý÷ïõí ôçí õðïäïýëùóç ôçò ÅëëÜäïò, äßíïíôáò ÷áñôéÜ êáé ðáßñíïíôáò ÷ñõóÜöé ôçò ìåôñçôïßò. ÄÅÍ ÐÁÅÉ ÁËËÏ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÎÅÓÇÊÙÈÏÕÌŅ ÖÔÁÍÅÉ ÐÉÁ… - Äåí åßìáóôå ôæáìðáôæÞäåò… - ÔæáìðáôæÞäåò åßíáé áõôïß ðïõ üðïõ êáé áí ðÜíå, äåí ðëçñþíïõí ïýôå Ýíá Åõñþ áðü ôçí ôóÝðç ôïõò, ãéáôß åßíáé üëá ðëçñùìÝíá áðü ôá ëåöôÜ ôïõ ¸ëëçíá öïñïëïãïýìåíïõ ðïëßôç.

ÓÜââáôï 19 Öåâñïõáñßïõ 2011

ÎåêéíÜ ç áíáèåþñçóç ôïõ Åèíéêïý Óôñáôçãéêïý Ðëáéóßïõ ÁíáöïñÜò (ÅÓÐÁ) Óôç óõíÜíôçóç áðïöáóßóôçêå ç Ýíáñîç ôçò äéáäéêáóßáò áíáèåþñçóçò ôïõ ÅÓÐÁ êáé ç ðñïóáñìïãÞ ôïõ óôéò óçìåñéíÝò áíáðôõîéáêÝò áíÜãêåò ôçò ÷þñáò. Ïé ÅëëçíéêÝò èÝóåéò ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ ðïëéôéêÞ óõíï÷Þò Ýãéíáí äåêôÝò ùò èåôéêÝò êáé ùò ìÝñïò ôçò åõñýôåñçò ðñïóðÜèåéáò ðïõ êáôáâÜëëåôáé ìÝóá áðü ôçí ïñèÞ áîéïðïßçóç ôùí åèíéêþí êáé êïéíïôéêþí ðüñùí ãéá ôçí áíÜðôõîç. Êáé ïé äõï ðëåõñÝò óõìöþíçóáí íá åíôáèïýí ïé êïéíÝò ðñïóðÜèåéåò, þóôå ç êïéíùíéêÞ óõíï÷Þ íá åîáêïëïõèåß íá áðïôåëåß óçìåßï áíáöïñÜò ôçò ðåñéöåñåéáêÞò ðïëéôéêÞò ôçò Å.Å. Ï õðïõñãüò ðåñéöåñåéáêÞò áíÜðôõîçò Ýäùóå Ýìöáóç: Óôçí õðÝñâáóç ôïõ óôü÷ïõ áðïññüöçóçò ôïõ ÅÓÐÁ áðü ôï ðñïâëåðüìåíï 17.5 % (2,75 äéò åõñþ) óå 18.36% (2,82 äéò åõñþ), ç ïðïßá èá åíéó÷õèåß ìÝóá áðü ôçí õðü óýóôáóç "ÅéäéêÞ Ãñáììáôåßá ãéá ôï ÅÓÐÁ" êáé ôçí Üìâëõíóç ôùí äéáäéêáóôéêþí êáèõóôåñÞóåùí. Óôç äçìéïõñãßá «ÏìÜäùí Êñïýóçò» áíÜ ÐåñéöÝñåéá ìå óôü÷ï ôçí åíßó÷õóç ôçò ðñïóðÜèåéáò ôùí áéñåôþí äéïéêÞóåùí íá áíôáðïêñéèïýí óôçí áíáðôõîéáêÞ ðñüêëçóç. Óôçí õðïâïëÞ 11 ìåãÜëùí Ýñãùí õðïäïìþí (ýøïõò 4.6 äéò åõñþ) óôï ÅÓÐÁ (åíôüò ôïõ 2010) ðïõ èá åðáíåêêéíÞóïõí ôçí ïéêïíïìßá óôçí ðåñéöÝñåéá. Óôçí øÞöéóç ôïõ íÝïõ Åðåíäõôéêïý Íüìïõ, óôç öéëïóïößá ôïõ êáé óôçí áëëáãÞ ôùí «üñùí ôïõ ðáé÷íéäéïý», ìå óôü÷ï ôï óåâáóìü

Ê

ôùí äçìüóéùí ðüñùí, ôç äéáöÜíåéá, ôçí Ýìöáóç óå âéþóéìá åðåíäõôéêÜ ó÷Ýäéá. Óôçí øÞöéóç ôïõ íüìïõ ãéá ôï Åèíéêü Ôáìåßï ãéá ôçí Åðé÷åéñçìáôéêüôçôá êáé ÁíÜðôõîç (Å.Ô.Å.Á.Í.), ùò «êëåéäß» ãéá ôçí ðñüóâáóç ôùí ìéêñïìåóáßùí åðé÷åéñÞóåùí óôç ÷ñçìáôïäüôçóç, áëëÜ êáé ôç ÷ñçìáôïäüôçóç íÝùí åðé÷åéñÞóåùí êáé íÝùí åðåíäõôéêþí ó÷åäßùí. Óå ëßãåò åâäïìÜäåò ôï ÅÔÅÁÍ äçìïóéïðïéåß ôéò ðñþôåò ðñïêçñýîåéò ìÝóá áðü ôá 400 åê. åõñþ êñáôéêÞò óõíäñïìÞò ìÝóá áðü ôï Ôáìåßï Åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò. ¼ðùò áíÝöåñå ÷áñáêôçñéóôéêÜ ï Õðïõñãüò «äåí ôïðïèåôïýìå áðëÜ ÷ñÞìáôá óå Ýíá ôáìåßï, áëëÜ ôá ìï÷ëåýïõìå êáé ôá äéï÷åôåýïõìå óôéò åðé÷åéñÞóåéò, óôçí ðñáãìáôéêÞ ïéêïíïìßá ãéá åðåíäýóåéò êáé íÝåò åðé÷åéñÞóåéò». Óôçí åíåñãïðïßçóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò JEREMIE, ìåôÜ ôéò ìåãÜëåò êáèõóôåñÞóåéò ôïõ 2008 êáé ôïõ 2009, êáé óôçí ðñüóöáôç ðñïêÞñõîç 180 åê. åõñþ ãéá åðéìåñéóìü êéíäýíïõ êáé óõíåðÝíäõóç ôùí ôñáðåæþí óå åðé÷åéñÞóåéò Ôå÷íïëïãßáò, Ðëçñïöïñéþí êáé Åðéêïéíùíßáò, ôç óôÞñéîç ôùí ìéêñïìåóáßùí åðé÷åéñÞóåùí ìå ìéêñïäÜíåéá, óõíïëéêïý ýøïõò 60 åê. €, ìÝóá óôïí åñ÷üìåíï ÌÜéï êáé óôçí ðáñï÷Þ åõíïúêþí äáíåßùí, óõíïëéêïý ýøïõò 120 åê €, ãéá íÝåò ÌìÅ (start ups) ðïõ Þäç îåêßíçóå. Åê ìÝñïõò ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò, ï ê. ×áí áíáöÝñèçêå óôçí áíÜãêç åíôáôéêïðïßçóçò êáé åðéôÜ÷õíóçò ôïõ ðñïãñÜììáôïò «ØçöéáêÞ Óýãêëéóç» ãéá ôï äçìüóéï êáé éäéùôéêü ôïìÝá, êáèþò êáé ãéá ôá ðñïãñÜììáôá óôÞñéîçò ôçò åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò êáé ðñüóâáóçò ôùí ÌÌÅ óôç ÷ñçìáôïäüôçóç, üðùò áõôÜ äñïìïëïãïýíôáé ìÝóá áðü ôï íÝï åðåíäõôéêü íüìï êáé ôï ÅÔÅÁÍ. ÅêöñÜóôçêå ç ðåðïßèçóç üôé ôá

Óõíáðïöáóßóôçêå ç ðáýóç êÜèå ìç óôï÷åõìÝíçò ðïëéôéêÞò ïñéæüíôéùí êñáôéêþí åíéó÷ýóåùí ôçò åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò êáé ôùí åëåýèåñùí åðáããåëìáôéþí, üðùò áõôþí ôçò ðåñéüäïõ 2008-2009 ðïõ äéá÷åéñßóôçêáí ïé ôñÜðåæåò. Ç äçìéïõñãßá ôïõ ÅÔÅÁÍ êáé ç ÷ñÞóç óýã÷ñïíùí ÷ñçìáôïïéêïíïìéêþí åñãáëåßùí íïçìáôïäïôïýí ìéá íÝá ðñïóðÜèåéá êáé ìéá íÝá öéëïóïößá áîéïðïßçóçò ôùí åèíéêþí êáé êïéíïôéêþí ðüñùí. Ç ÅðéôñïðÞ åðåóÞìáíå ôçí áíÜãêç ôÞñçóçò ôçò íïìïèåóßáò ãéá ôá äçìüóéá Ýñãá, éäßùò óå ü,ôé áöïñÜ óôéò êáôá÷ñçóôéêÝò óõìðëçñùìáôéêÝò óõìâÜóåéò ðïõ ðáñáâéÜæïõí ôï êïéíïôéêü äßêáéï, þóôå íá áðïöåõ÷èïýí äçìïóéïíïìéêÝò äéïñèþóåéò êáé ðñüóôéìá åéò âÜñïò ôçò ÷þñáò. Ï õðïõñãüò ÐåñéöåñåéáêÞò ÁíÜðôõîçò & Áíôáãùíéóôéêüôçôáò äåóìåýèçêå üôé èá ëçöèïýí üëá ôá áðáñáßôçôá ìÝôñá ãéá ôçí Ýãêáéñç áíôéìåôþðéóç ôïõ ðñïâëÞìáôïò. Óå ü,ôé áöïñÜ óôï åõñùðáúêü êáé åèíéêü óôü÷ï ôçò ðñÜóéíçò áíÜðôõîçò êáé ôçò ðåñéâáëëïíôéêÞò ðïëéôéêÞò, ï õðïõñãüò õðïãñÜììéóå üôé ôá óõíáñìüäéá õðïõñãåßá êáé ç åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç äåí ðñüêåéôáé íá ïðéóèï÷ùñÞóïõí êáé üôé åßíáé äåäïìÝíç ç áíÜãêç åðéôÜ÷õíóçò ôùí Ýñãùí, ç áýîçóç ôçò äéá÷åéñéóôéêÞò éêáíüôçôáò êáé ç äéá÷åßñéóç ôùí óôåñåþí êáé õãñþí áðïâëÞôùí, þóôå ç ÅëëÜäá íá óõììïñöùèåß ìå ôéò êïéíïôéêÝò ðñïâëÝøåéò êáé íá áðïöýãåé âáñéÜ ðñüóôéìá.

“Äåí ðëçñþíåé” ôï Äçìüóéï

áôáóôñïöéêÝò ÷áñáêôçñßæåé ï ÐáíåëëÞíéïò Óýíäåóìïò Áíùíýìùí Ôå÷íéêþí Åôáéñéþí (ÓÁÔÅ) ôéò óõíÝðåéåò óôïí êáôáóêåõáóôéêü êëÜäï, ëüãù ôçò ðáýóçò ðëçñùìþí ôïõ Äçìïóßïõ, êáèþò ôï óõíïëéêü ðïóü ôùí ïöåéëþí ðñïò ôéò êáôáóêåõáóôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò åêôéìÜôáé üôé îåðåñíÜ ôï 1,8 äéó. åõñþ. ÏÉ ÓÕÍÅÐÅÉÅÓ Ç óõíå÷éæüìåíç êáèõóôÝñçóç Þ êáé ðáýóç ðëçñùìþí âåâáéùìÝíùí åñãáóéþí, áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ óôåíïý (õðïõñãåßá) êáé åõñýôåñïõ (ÏÔÁ ê.Ü.) äçìüóéïõ ôïìÝá, ç ïðïßá Ý÷åé õðåñâåß ÷ñïíéêþò êáé óå Ýêôáóç êÜèå ðñïçãïýìåíï, åßíáé âÝâáéï, êáôÜ ôïí ÓÁÔÅ üôé èá ïäçãÞóåé Üìåóá: - Óôçí ðôþ÷åõóç õãéþí ôå÷íéêþí åôáéñåéþí, - óôç äéáêïðÞ óïâáñþí Ýñãùí õðïäïìÞò, áêüìç êáé óå ðñïãñÜììáôá ðïõ õðÜñ÷åé áíÜãêç áýîçóçò ôçò áðïññïöçôéêüôçôáò (ÅÓÐÁ), - óôç äéÜ÷õóç ôùí ïéêïíïìéêþí ðñïâëçìÜôùí óå óùñåßá óõíåñãáæüìåíùí åðé÷åéñÞóåùí ðñïìçèåõôþí-õðåñãïëÜâùí êáé - óôçí áðþëåéá èÝóåùí åñãáóßáò. ÁõôÜ, ìåôáîý Üëëùí, åðéóçìáßíåé ï ÓÁÔÅ, ìå Ýããñáöï ôïõ ðñïò ôïí õðïõñãü ÁíÜðôõîçò, Ìé÷Üëç ×ñõóï÷ïÀäç, «ùò áñìüäéï ãéá ôçí åðéâßùóç ôùí ðáñáãùãéêþí åðé÷åéñÞóåùí», áëëÜ êáé óôïõò õðïõñãïýò Ïéêïíïìéêþí êáé Õðïäïìþí, Ã.Ðáðáêùíóôáíôßíïõ êáé Ä.ÑÝððá, áíôßóôïé÷á. ÁÍÅÑÃÉÁ ¼ðùò õðïãñáììßæåé ï ÓÁÔÅ, ó÷åäüí Ýíáò óôïõò ôÝóóåñéò Üëëïôå åñãáæüìåíïõò óôïí êëÜäï âñßóêåôáé óôçí áíåñãßá êáé ïé ïé ðåñéóóüôåñïé áð' áõôïýò åßíáé ìáêñï÷ñüíéá Üíåñãïé. Óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ôçò ÅËÓÔÁÔ, ìåôáîý ôïõ ôñßôïõ

Ó

íÝá áíáðôõîéáêÜ «åñãáëåßá» ôïõ Õðïõñãåßïõ, üðùò ôï ÅÔÅÁÍ, ôï JEREMIE (óå óõíåñãáóßá ìå ôï Åõñùðáúêü Ôáìåßï Åðåíäýóåùí) êáé ï íÝïò åðåíäõôéêüò íüìïò "áíôáíáêëïýí óåâáóìü" óôïõò åèíéêïýò êáé êïéíïôéêïýò ðüñïõò êáé óôï÷åýïõí óôçí êáéíïôïìßá êáé óôçí õãéÞ åðé÷åéñçìáôéêüôçôá.

ôñéìÞíïõ 2008 êáé ôïõ ôñßôïõ ôñéìÞíïõ 2010, ÷Üèçêáí 79.400 èÝóåéò åñãáóßáò Þ ôï 20% ôùí óõíïëéêþí èÝóåùí óôïí êëÜäï. ÅÐÉÐÔÙÓÅÉÓ ÓÔÇÍ ÁÃÏÑÁ «ÐïëëáðëÜóéåò åßíáé ïé åðéðôþóåéò óå ïëüêëçñç ôçí áãïñÜ, êáèþò ôá ðïóÜ, ðïõ äåí êáôáâÜëëåé ôï äçìüóéï, Ý÷ïõí ìåôáôñáðåß óå ÷ñÝç ðñïò ÷éëéÜäåò âéïìç÷áíéêÝò, âéïôå÷íéêÝò êáé åìðïñéêÝò åðé÷åéñÞóåéò, ïé ïðïßåò óõíåñãÜæïíôáé Üìåóá Þ Ýììåóá ìå ôïí êáôáóêåõáóôéêü êëÜäï, êáèþò êáé ÷ñÝç ðñïò ôéò ôñÜðåæåò», ôïíßæåé ï Óýíäåóìïò. «Äõóôõ÷þò, ðáñÜ ôá áëëåðÜëëçëá ÝããñáöÜ ìáò êáé ôç äçìïóéüôçôá, ôçí ïðïßá Ý÷åé ðñïóëÜâåé ôï èÝìá, ç êáôÜóôáóç ü÷é ìüíï äåí âåëôéþíåôáé, áëëÜ, áíôéèÝôùò, ôïõò ôåëåõôáßïõò ìÞíåò Ý÷åé ïîõíèåß», ðñïóèÝôåé. ÅÐÉÄÅÉÍÙÓÇ Óýìöùíá ìå ôïí ÓÁÔÅ, ç êáôÜóôáóç Ý÷åé åðéäåéíùèåß: - «Ìå ôçí Üñíçóç åöáñìïãÞò, Ýóôù ôçò äõíáôüôçôáò óõìøçöéóìïý ôùí áðáéôÞóåùí ìå ïöåéëÝò ðñïò ôï äçìüóéï. ¸ôóé, ãéá ðáñÜäåéãìá, ïé åðé÷åéñÞóåéò êáëïýíôáé íá êáôáâÜëïõí ÖÐÁ, ï ïðïßïò äåí Ý÷åé åéóðñá÷èåß êáé áöïñÜ ôéìïëüãéá ðïõ Ý÷ïõí åêäïèåß óýííïìá. ÌÜëéóôá, ïé êáôáóêåõáóôéêÝò åôáéñåßåò, óå ðåñßðôùóç áäõíáìßáò åêðëÞñùóçò ôùí õðï÷ñåþóåþí ôïõò, áðåéëïýíôáé êáé ìå óêëçñÝò ðïéíéêÝò äéþîåéò (ðñïóùðïêñÜôçóç ê.ëð.)» - »Ìå ôç "âéïìç÷áíßá" áíáêïðþí, ìå åðßêëçóç ðñïó÷çìáôéêþí ëüãùí, ôçí ïðïßá Ý÷åé óõóôçìáôéêÜ ðëÝïí õéïèåôÞóåé ôï Äçìüóéï, åðé÷åéñåß, åðß ôçò ïõóßáò, íá áðïöýãåé ôçí ðëçñùìÞ ôùí õðï÷ñåþóåþí ôïõ, ãéá ôéò ðåñéðôþóåéò åêåßíåò ãéá ôéò ïðïßåò Ý÷ïõí Þäç åðéäéêáóèåß óå âÜñïò ôïõ ôåëåóßäéêåò êáé åêôåëåóôÝò áðïöÜóåéò åëëçíéêþí äéêáóôçñßùí.

ÐñÝðåé êÜðïôå íá âñïýìå ôï äñüìï ìáò ÓõíÝ÷åéá áðü ôçí 1ç Ôé åßðáí ð.÷. ïé åðéêåöáëÞò ôçò Ôñüúêáò. Íá (îå)ðïõëÞóïõìå «áóçìéêÜ» áîßáò 50 äéò ìÝ÷ñé ôï 2015. ÌÜëéóôá éóüðïóç áîéïðïßçóç Ý÷åé ðñïôåßíåé ìÞíåò ðñéí, ç áîéùìáôéêÞ áíôéðïëßôåõóç. Áõôü ðïõ ðñÝðåé íá ìáò ðñïâëçìáôßóåé åßíáé ç óçìåñéíÞ áîßá ôùí «áóçìéêþí». Ãéá ðáñÜäåéãìá ç ìåôï÷Þ ôïõ ÏÔÅ, åðß Áëïãïóêïýöç, ðïõ äÝ÷ôçêå «ôá ðõñÜ» óýóóùìçò ôçò ôüôåò áíôéðïëßôåõóçò ãéá îåðïýëçìá, åß÷å ãýñù óôá 20 åõñþ åíþ óÞìåñá êõìáßíåôáé óôá 7 ìå 8. Ìå ôçí åõêáéñßá õðåíèõìßæïõìå ôçí åñþôçóç Åâñáßïõ åðåíäõôÞ, ðñïò êÜèå õðïøÞöéï åêðïéçôÞ: «Ôá âñÞêåò áðü ôïí ðáôÝñá óïõ Þ åßíáé äéêÜ óïõ;» Ìå ôïõò ðñþôïõò óõæçôïýóå áìÝóùò, ìå ôïõò Üëëïõò ðïôÝ! Ôï ãéáôß ðñïöáíÝò. Ôé Üëëï åíü÷ëçóå áðü ôá ëåãüìåíá ôùí åðéêåöáëÞò ôçò ôñüéêáò; Ôá áñíçôéêÜ ó÷üëéá ãéá ôéò êéíçôïðïéÞóåéò ïìÜäùí åñãáæïìÝíùí ãéá íá ðñïáóðßóïõí «êåêôçìÝíá» ìåôáîý ôùí ïðïßùí áñêåôÜ ðñïíüìéá. Åäþ êáé äýï ôïõëÜ÷éóôïí äåêáåôßåò óõæçôïýìå, êáé óõìöùíïýìå ïé ðåñéóóüôåñïé, üôé ôï êëåßóéìï äñüìùí, ôï êáôÝâáóìá ôùí äéáêïðþí ôçò ÄÅÇ êëð. õðÞñîáí ìßá áðü ôéò áéôßåò ðïõ Ýäéùîáí ðïëëÝò åðé÷åéñÞóåéò óôéò ãåéôïíéêÝò áíáðôõóóüìåíåò ÷þñåò ôùí Âáëêáíßùí. Ç êõâÝñíçóç, áðü ôçí ðñþôç ìÝñá ðïõ áíÝëáâå êáèÞêïíôá äåí Ý÷áóå åõêáéñßá íá áíáäåßîåé ôá üðïéá ðñïíüìéá, áí åßíáé üëá, ìÝ÷ñéò ïñßùí õðåñâïëÞò, ñß÷íïíôáò Üöèïíï íåñü óôïí ìýëï ôïõ êïéíùíéêïý áõôïìáôéóìïý. Ï ôýðïò, äéåèíÞò êáé åã÷þñéïò, Ý÷åé áó÷ïëçèåß êáôÜ êüñï ìå ôá ðñïíüìéá áõôÜ. Ãéáôß ìáò êáêïöÜíçêå, ôüóï ðïëý, ðïõ ôá åßðáí êáé ïé «Ôñïúêáíïß»; ÈõìÜìáé äßäõìïõò óõììáèçôÝò óôï ó÷ïëåßï. ¼ëç ìÝñá ìÜëùíáí. Áí ðÞãáéíå êÜðïéïò ôñßôïò íá ìðåé óôï ðáé÷íßäé, ôïí Ýäåñíáí êáé ïé äýï ìáæß! Åêåßíï ðïõ äåí ìðïñåß íá êáôáëÜâåé êáíåßò åßíáé ôá ôçëåöùíÞìáôá ðñïò ôï ÄÍÔ, ôçí ÅÅ êáé ôçí ÅÊÔ ãéá íá ìáæÝøïõí ôïõò «áðåóôáëìÝíïõò». Ìüíï ðïõ åßíáé «åíôåôáëìÝíïé» êáé «åîïõóéïäïôçìÝíïé» ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôùí óõìöåñüíôùí ôùí äáíåéóôþí. ÖõóéêÜ ôïõò êÜëõøáí ðëÞñùò êáé åìåßò ëÜâáìå áíáóêåõáóôéêÝò äçëþóåéò. Åêåßíï ðïõ äéáðéóôþíåôáé åßíáé üôé äåí Ý÷ïõìå äéêü ìáò äñüìï ãéá Ýîïäï, áðü ôçí êñßóç. Èá ðåßôå üôé ç óõíôáãÞ ôïõ ÄÍÔ åßíáé ìïíüäñïìïò. Ìðïñåß, áëëÜ ïé äñüìïé ôçò áíÜðôõîçò åßíáé ðïëëïß êáé ïé åëëçíéêïß äåí Ý÷ïõí êáí ÷áñá÷èåß. Ôï åßäáìå óôç Âñáæéëßá êáé ÁñãåíôéíÞ. Êáé ïé äýï ÷þñåò õðÝóôçóáí ôçí Üãñéá ëéôüôçôá ôïõ ÄÍÔ êáé äéáèÝôïõí óõãêñßóéìåò ðëïõôïðáñáãùãéêÝò ðçãÝò. ÓÞìåñá ç Âñáæéëßá âñßóêåôáé óôçí ðñþôç äåêÜäá ôùí ïéêïíïìéêÜ áíáðôõãìÝíùí ÷ùñþí êáé ç ÁñãåíôéíÞ øÜ÷íåé ôï äñüìï ôçò. Ãéáôß. Åíäå÷ïìÝíùò Ýðáéîå ñüëï ç éó÷õñÞ ðáñïõóßá ðïëéôéêþí, ðßóù áðü ôçí ïéêïíïìßá êáé ôçí áîéïðïßçóç ôïõ Ýìøõ÷ïõ äõíáìéêïý, ðÝñáí ðáíôüò áõôïìáôéóìïý. Ðáñüìïéá ìçíýìáôá óôÝëíåé ç Áßãõðôïò. Áí êáé ðïëý êïíôÜ áðÝ÷åé ìáêñÜí ôçò Ôõíçóßáò óå êïõëôïýñá, ãñÞãïñá èá âñåé ôï äéêü ìáò äñüìï, ðñïò ôçí áíÜðôõîç. Ï äéêüò ìáò äñüìïò, ðñïò ôç ÌÝóç ÁíáôïëÞ êáé ôïí áñáâéêü êüóìï ðïõ åßíáé; Äåí Ý÷ïõìå åëëçíéêÝò ÷áñÜîåéò óå üëïõò ó÷åäüí ôïõò ôïìåßò êáé ðñïóðáèïýìå íá óôáèïýìå üñèéïé óå îÝíïõò äñüìïõò. Ôï îÝñåé ðïëý êáëÜ åêåßíïò ðïõ ãéá íá åã÷åéñéóôåß, «åíå÷åßñéóå ìéêñü öÜêåëï». Ôï êáêü åßíáé üôé ôá åðáíáëáìâÜíïõìå, ìåôÜ ôçí åðÝìâáóç äçìéïõñãþíôáò äéáäï÷éêÝò éäéùôéêÝò åðéóôñþóåéò óôïõò äñïìïõò ôïõ äçìïóßïõ! Êáé üðùò åßíáé ãíùóôü ôá ìðáëþìáôá äåí áíôÝ÷ïõí óôïí ÷ñüíï. Êáôé âáèýôåñï ßóùò íá èÝëïõí íá ðïõí êáé ôá êéíÞìáôá «Äåí ðëçñþíù» ùò åêöñáóôÝò ôçò ëáúêÞò äõóöïñßáò. Ùóôüóï åðéìÝíïõí íá ðñïóðáèïýí íá óôáèïýí óôçí ïäü ôçò áíïìßáò åíþ õðÜñ÷ïõí áíïéêôïß ïé äñüìïé ôïõ ÃêÜíôé êáé ôçò áðï÷Þò äéá ôçò íïìéìüôçôáò. ÐÜíôùò ï ÃêÜíôé Ý÷åé ðåé üôé «Ç õãéÞò äõóöïñßá åßíáé ðñïÜããåëïò ôçò ðñïüäïõ». ¼ìùò ðüôå êáé ðþò èá âñïýìå åðéôÝëïõò ôï äñüìï ôçò ðñïüäïõ; ÃéÜííçò ÊïñïìÞëçò

×ïñüò ôùí Ïéêïíïìïëüãùí Äõô. Ìáêåäïíßáò

Ï Ðñüåäñïò êáé ç Äéïßêçóç ôïõ Ðåñéöåñåéáêïý ÔìÞìáôïò ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò ôïõ Ïéêïíïìéêïý Åðéìåëçôçñßïõ ÅëëÜäïò óáò ðñïóêáëïýí óôïí åôÞóéï ÷ïñü ðïõ äéïñãáíþíïõí ãéá ôçí êïðÞ ôçò âáóéëüðéôáò óôéò 26 Öåâñïõáñßïõ 2011, çìÝñá ÓÜââáôï êáé þñá 21:00 óôçí ïéêïãåíåéáêÞ ôáâÝñíá «ÊËÉÏÕÃÊÉ» óôçí ÊïæÜíç (óôï 2ï ÷ëì ÊïæÜíçò - ÐôïëåìáÀäáò)

ÓõíåäñéÜæåé ôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï Ðôïëåìáßäáò

õíåäñéÜæåé ôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï Ðôïëåìáßäáò ôçí ÔåôÜñôç 23 Öåâñïõáñßïõ êáé þñá 19.00 óôçí áßèïõóá óõíåäñéÜóåùí ôïõ Äçìïôéêïý óõìâïõëßïõ ãéá ôç óõæÞôçóç êáé ëÞøç áðïöÜóåùí óôá óõíçììÝíá èÝìáôá ôçò çìåñÞóéáò äéÜôáîçò :

* ¸ãêñéóç êáíïíéóìïý ðëçñïöüñçóçò ðïëéôþí ÅéóçãçôÞò : Ç ÄÞìáñ÷ïò ÐáñáóêåõÞ Âñõæßäïõ * ¸ãêñéóç êáíïíéóìïý äéáâïýëåõóçò ÄÞìïõ Åïñäáßáò ÅéóçãçôÞò : Ç ÄÞìáñ÷ïò ÐáñáóêåõÞ Âñõæßäïõ * ¸ãêñéóç ÷Üñôáò äéêáéùìÜôùí êáé õðï÷ñåþóåùí Äçìïôþí êáé êáôïßêùí ôïõ ÄÞìïõ Åïñäáßáò. ÅéóçãçôÞò : Ç ÄÞìáñ÷ïò ÐáñáóêåõõÞ Âñõæßäïõ * Ïñéóìüò åêðñïóþðùí ôïõ ÄÞìïõ ìáò óôï óýíäåóìï ýäñåõóçò ÏëõìðéÜäïò – ÃáëÜôåéáò – Áíáñãýñùí. ÅéóçãçôÞò : Ç ÄÞìáñ÷ïò ÐáñáóêåõÞ Âñõæßäïõ * Ïñéóìüò Äçìïôéêþí óõìâïýëùí ãéá ôï Ä/êü óõìâïýëéï ôïõ ÍÐÉÄ ìå ôçí åðùíõìßá « Ó÷ïëÞ ÄçìïôéêÞò Áóôõíïìßáò ÐôïëåìáÀäáò.» ÅéóçãçôÞò : Ç ÄÞìáñ÷ïò ÐáñáóêåõÞ Âñõæßäïõ * Ïñéóìüò ÄÓ óôçí ÄçìïôéêÞ åðéôñïðÞ ðáéäåßáò. ÅéóçãçôÞò : Ç ÄÞìáñ÷ïò ÐáñáóêåõÞ Âñõæßäïõ * Óõãêñüôçóç Óõíôïíéóôéêïý Ôïðéêïý ÏñãÜíïõ ÅéóçãçôÞò : Ç ÄÞìáñ÷ïò ÐáñáóêåõÞ Âñõæßäïõ * Óõãêñüôçóç åðéôñïðÞò åêôßìçóçò áêéíÞôùí. ÅéóçãçôÞò : Ç ÄÞìáñ÷ïò ÐáñáóêåõÞ Âñõæßäïõ. * Óõãêñüôçóç åðéôñïðþí äéáãùíéóìïý êáé åêôßìçóçò

åêðïßïýìåíùí óêñÜð ÅéóçãçôÞò : Ç ÄÞìáñ÷ïò ÐáñáóêåõÞ Âñõæßäïõ * Ïñéóìüò åêðñïóþðùí ôïõ ÄÞìïõ óå äéÜöïñåò ðñïãñáììáôéêÝò óõìâÜóåéò. ÅéóçãçôÞò : Ç ÄÞìáñ÷ïò ÐáñáóêåõÞ Âñõæßäïõ * ¸ãêñéóç ðáñáôÜóåùí ðñïèåóìßáò åêôÝëåóçò äéáöüñùí Ýñãùí. ÅéóçãçôÞò : Ï ÁíôéäÞìáñ÷ïò ×áñÜëáìðïò Ðáíáãéùôßäçò. * ¸ãêñéóç ðñùôïêüëëùí ðáñáëáâÞò äéáöüñùí Ýñãùí. ÅéóçãçôÞò : Ï ÁíôéäÞìáñ÷ïò ×áñÜëáìðïò Ðáíáãéùôßäçò. * ¸ãêñéóç äáðáíþí õðçñåóéáêïý ðñ/óìïý ïéê. ¸ôïõò 2011. ÅéóçãçôÞò : Ï ÁíôéäÞìáñ÷ïò ÓïöïêëÞò Óéäçñüðïõëïò. * Êáèïñéóìüò Ôåëþí êáèáñéüôçôáò êáé Öùôéóìïý Ýôïõò 2011. ÅéóçãçôÞò : Ï ÁíôéäÞìáñ÷ïò ÓïöïêëÞò Óéäçñüðïõëïò * Ðñüóëçøç åðï÷éêïý ðñïóùðéêïý ãéá ôçí êÜëõøç áíáãêþí áíôáðïäïôéêïý ÷áñáêôÞñá. ÅéóçãçôÞò : Ï ÁíôéäÞìáñ÷ïò ÓïöïêëÞò Óéäçñüðïõëïò * ¸ãêñéóç áðüöáóçò ôïðéêÞò êïéíüôçôáò Êïìíçíþí ó÷åôéêÜ ìå ôçí ðáñá÷þñçóç ôçò ÷ñÞóçò ãçðÝäïõ Êïìíçíþí. ÅéóçãçôÞò : Ï ÁíôéäÞìáñ÷ïò ÓïöïêëÞò Óéäçñüðïõëïò * Áöáßñåóç ðéíáêßäùí ÁÌ.Á. ÅéóçãçôÞò : Ï ÁíôéäÞìáñ÷ïò ÓïöïêëÞò Óéäçñüðïõëïò * ÁíôéêáôÜóôáóç ìåëþí åðéôñïðÞò êõêëïöïñéáêÞò ìåëÝôçò. ÅéóçãçôÞò : Ï ÁíôéäÞìáñ÷ïò ÓïöïêëÞò Óéäçñüðïõëïò

* ÐáñÜôáóç ùñáñßïõ ëåéôïõñãßáò ìïõóéêÞò êáôáóôçìÜôùí õãåéïíïìéêïý åíäéáöÝñïíôïò. ÅéóçãçôÞò : Ï ÁíôéäÞìáñ÷ïò ÓïöïêëÞò Óéäçñüðïõëïò. * Áßôçìá ôïõ Óõëëüãïõ Êáñõï÷ùñßïõ ãéá åãêáôÜóôáóç áíáìåôáäüôç Éíôåñíåô óôï êôßñéï ôïõ ðáëáéïý õäñáãùãåßïõ. ÅéóçãçôÞò : Ï ÁíôéäÞìáñ÷ïò Êáñáßóêïò Ãåþñãéïò * Åãêñéóç áðüöáóçò ôïðéêÞò êïéíüôçôáò åìðïñßïõ ó÷åôéêÜ ìå ôçí ôçí ëåéôïõñãßá êáôáóôÞìáôïò ÅËÔÁ Åìðïñßïõ êáé ðáñá÷þñçóçò ôçò ÷ñÞóçò ôïõ ðñþçí êïéíïôéêïý êáôáóôÞìáôïò óôï ÅËÔÁ ÅéóçãçôÞò : Ï ÁíôéäÞìáñ÷ïò Ìðßããáò ÓôÝöáíïò * Åãêñéóç åêäçëþóåùí ÄÞìïõ Åïñäáßáò ÅéóçãçôÞò : Ï ÁíôéäÞìáñ÷ïò ÉùÜííçò ÁóðñÜãêáèïò. * Åðéêõñùðïßçóç 565/2010 Áðüöáóç Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ ó÷åôéêÜ ìå ôçí Ýãêñéóç áðüöáóçò ÂÉÏÐÁ ðïõ áöïñÜ ôçí ðáñá÷þñçóç åðéöÜíåéáò êôéñßïõ 139/óôçí ÄÅÇÐ. ÅéóçãçôÞò : Ï ÄÓ Êïõóßäçò Íéêüëáïò * ÐñïóáñìïãÞ ÄçìïôéêÞò åðé÷åßñçóçò ÔçëåèÝñìáíóçò âÜóåé ôïõ Í. 3852/2010. ÅéóçãçôÞò : Ï Ä.Ó. Êïõóßäçò Íéêüëáïò. * Ó÷åôéêÜ ìå ôçí óõíåíþóåéò – éäñýóåéò ó÷ïëéêþí ìïíÜäùí ðñùôïâÜèìéáò êáé ÄåõôåñïâÜèìéáò åêðáßäåõóçò ãéá ôï ó÷ïëéêü Ýôïò 2011 -2012. ÅéóçãçôÞò : Ç Ä.Ó. Áðáæßäïõ Óïößá * Eãêñéóç áðïöÜóåùí ÄÅÐÅÊÏÐ ÅéóçãçôÞò : Ï Ä/íôÞò ËéáêÜêïò ÄçìÞôñçò.


ÈÁÑÑÏÓ

$

ÓÜââáôï 19 Öåâñïõáñßïõ 2011

Â' ÅÈÍÉÊÇ

ÅðéìÝëåéá Ãéþñãïò Êáôóßêáò email: “vigelk5koz@yahoo.gr”

Íïê-Üïõô ãéá 20 ìÝñåò ï Êáðßáò!

Ä

õóÜñåóôá Þôáí ôá íÝá ôçò ìáãíçôéêÞò ôïìïãñáößáò óôçí ïðïßá õðïâëÞèçêå óÞìåñá ï ÓôÝöáíïò Êáðßáò. Óôïí 27÷ñïíï ðïäïóöáéñéóôÞ, ðïõ ôáëáéðùñïýôáí áðü åíï÷ëÞóåéò óôç ìÝóç ôïõ, óõóôÞèçêå áðïèåñáðåßá ìå áðïôÝëåóìá íá ìåßíåé åêôüò áãùíéóôéêþí õðï÷ñåþóåùí ôçò ïìÜäáò ãéá äéÜóôçìá 20 ðåñßðïõ çìåñþí! Íïê-Üïõô áðü ôïí óçìåñéíü êñßóéìï åíôüò Ýäñáò áãþíá (15:00) ìå ôïí Ðéåñéêü ôÝèçêå êáé ï Çëßáò Ìé÷áëüðïõëïò, ï ïðïßïò óõíå÷ßæåé ôçí áðïèåñáðåßá ôïõ óôçí ÁèÞíá êáé áíáìÝíåôáé íá åðéóôñÝøåé ôéò åðüìåíåò ìÝñåò, åíþ åîáéñåôéêÜ áìößâïëç åßíáé ç óõììåôï÷Þ ôïõ ÁëÝîç ÊáëïãÝñç ðïõ äåí îåðÝñáóå ôéò åíï÷ëÞóåéò óôï áñéóôåñü éó÷ßï. Áðü åêåß êáé ðÝñá, ç ðñïåôïéìáóßá ôùí «êõáíÝñõèñùí» ïëïêëçñþèçêåêÜôù áðü áíôßîïåò êáéñéêÝò óõíèÞêåò, õðü ôéò ïäçãüò ôïõ íÝïõ ðñïðïíçôÞ ÄçìÞôñç Êáëáúôæßäç, ï ïðïßïò ðñïóðáèåß íá áíåâÜóåé ôçí øõ÷ïëïãßá ôùí ðáéêôþí ôïõ åíüøåé ôïõ ãåéôïíéêïý íôÝñìðé ìå ôïõò «ìåëáíüëåõêïõò» ôçò Êáôåñßíçò.

Ïé äéáéôçôÝò ôçò 23çò áãùíéóôéêÞò

Ç ÊåíôñéêÞ ÅðéôñïðÞ Äéáéôçóßáò áíáêïßíùóå ôï ìåóçìÝñé ôçò ÔåôÜñôçò ôïõò äéáéôçôÝò, âïçèïýò äéáéôçôÝò êáé ðáñáôçñçôÝò äéáéôçóßáò ðïõ ïñßóôçêáí íá äéåõèýíïõí ôïõò áãþíåò ãéá ôï ðñùôÜèëçìá ÏÐÁÐ Football League óôéò 19, 20 & 21/2/2011. (16/2/2011)

Ãéá ôï åíôüò Ýäñáò ðáé÷íßäé ìå ôçí ÐåíôÜâñõóï ðñïåôïéìÜæåôáé ï Ðõñóüò Ãñåâåíþí. Ç øõ÷ïëïãßá åßíáé áíåâáóìÝíç ìåôÜ ôï äéðëü óôïí Öïýöá (4-0) êáé Üðáíôåò èÝëïõí íá äþóïõí óõíÝ÷åéá óôéò êáëÝò åìöáíßóåéò. Áðü åêåß êáé ðÝñá, ï ðñïðïíçôÞò ÃéÜííçò ÓáìáñÜò, ìßëçóå ãéá ôçí ðïñåßá ôïõ óõëëüãïõ êáé åßðå: "ÊÜèå ìáôò ôï êïéôÜìå îå÷ùñéóôÜ. ÈÝëù íá ðù, ðùò ôá ðáéäéÜ ÷ñåéÜæïíôáé óôÞñéîç êáé ôá ðåñéóóüôåñá ðáßæïõí ãéá ôéò öáíÝëåò".

ÓåéñÞíá Ãñåâåíþí: Óôïí ôåëéêü ÅÐÓ Ãñåâåíþí

ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÓÔÁÄÉÏ ÊÁÑÄÉÔÓÁÓ ÁÍÁÃÅÍÍÇÓÇ ÊÁÑÄÉÔÓÁÓ-ÁÃÑÏÔÉÊÏÓ ÁÓÔÅÑÁÓ ÄÉÁÉÔÇÔÇÓ: ÓôõëéÜñáò (Áéô/íßáò) ÂÏÇÈÏÉ: ÁóçìÜêçò, Æõãïýñçò (Áéô/íßáò) 4ïò: Êïåìôæßäçò (ÊïæÜíçò) ÐÁÑÁÔÇÑÇÔÇÓ: Ñüíôóçò (ÊáóôïñéÜò)

(ÊáâÜëáò) 4ïò: Êõñéáæßäçò (¸âñïõ) ÐÁÑÁÔÇÑÇÔÇÓ: Æá÷áñüðïõëïò (ÄñÜìáò)

ÃÇÐÅÄÏ ÁÓ ÏÖÇ ÏÖÇ-ÔÑÉÊÁËÁ ÄÉÁÉÔÇÔÇÓ: Ëéá÷ïýäçò (Ìáêåäïíßáò) ÂÏÇÈÏÉ: Èáíáóáêïýäçò, ÐáôóéÜò (Ìáêåäïíßáò) 4ïò: Ðáðáäüðïõëïò (Ìáêåäïíßáò) ÐÁÑÁÔÇÑÇÔÇÓ: Êïõñêïýíáò (×áíßùí) ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÓÔÁÄÉÏ ÊÁËËÉÈÅÁÓ ÊÁËËÉÈÅÁ-ÇËÉÏÕÐÏËÇ ÄÉÁÉÔÇÔÇÓ: ÓöÞêáò (Áíáô. ÁôôéêÞò) ÂÏÇÈÏÉ: Ôæáöüëéáò, Ðïëõ÷ñïíßäçò (Áíáô. ÁôôéêÞò) 4ïò: ÊáìðáîÞò (Åýâïéáò) ÐÁÑÁÔÇÑÇÔÇÓ: ÃñõëÜêç (×áíéþí)

ÊõñéáêÞ 20/2 (15:00)

Ã.Ó ÄÏÎÁ ÄÑÁÌÁÓ ÄÏÎÁ ÄÑÁÌÁÓ-ÈÑÁÓÕÂÏÕËÏÓ ÄÉÁÉÔÇÔÇÓ: ÓÝæïò (Êéëêßò) ÂÏÇÈÏÉ: ÍáëìðÜíôçò, Ðáðáìé÷áçëßäçò (Êéëêßò) 4ïò: ÊéïôæÝíçò (ÊáâÜëáò) ÐÁÑÁÔÇÑÇÔÇÓ: Ãêïýíôáò (ÊïæÜíçò)

ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÓÔÁÄÉÏ ÊÏÌÏÔÇÍÇÓ ÐÁÍÈÑÁÊÉÊÏÓ-ÄÉÁÃÏÑÁÓ ÄÉÁÉÔÇÔÇÓ: ÓçìáéÜêçò (×áëêéäéêÞò) ÂÏÇÈÏÉ: ÊåëÜæïãëïõ (×áëêéäéêÞò), ËáæñÞò

ÄåõôÝñá 21/2 Ã.Ö.Ó ÐÁÍÁÉÔÙËÉÊÏÕ (15:00-connX) ÐÁÍÁÉÔÙËÉÊÏÓ-ÐÁÓ ÃÉÁÍÍÉÍÁ ÄÉÁÉÔÇÔÇÓ: ÐáðáðÝôñïõ (Áèçíþí) ÂÏÇÈÏÉ: Ãéáííïõãëßäçò, ×áñßôïò (Áèçíþí) 4ïò: Ëáãüò (Á÷áúáò) ÐÁÑÁÔÇÑÇÔÇÓ: ÆÞóçò (Êïñéíèßáò)

Ç ÃáëáôéíÞ ìåôÜ ôï 5-0 åðß ôçò ÐåíôÜâñõóïõ, Ýêáíå âÞìá ðáñáìïíÞò. Óôü÷ïò ôïõ óõëëüãïõ åßíáé ðáñáìåßíåé óôçí Ē ÅèíéêÞ êáé ãéá áõôü áíáìÝíåôáé íá ðáëÝøïõí üëïé óôïí óýëëïãï. ÐëÝïí, ôá âëÝììáôá óôñÝöïíôáé óôï åíôüò Ýäñáò ìáôò ìå ôïí ðñùôïðüñï Âáôáíéáêü. ¸íá äýóêïëï ìáôò, áëëÜ ìå ôç âïÞèåéá ôïõ êüóìïõ, ìðïñåß íá Ýñèåé ôï èåôéêü áðïôÝëåóìá.

ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÓÔÁÄÉÏ ÊÁÉÓÁÑÉÁÍÇÓ (18:00-ÅÔ3) ÅÈÍÉÊÏÓ ÁÓÔÅÑÁÓ-ËÅÂÁÄÅÉÁÊÏÓ ÄÉÁÉÔÇÔÇÓ: Äáóêáëüðïõëïò (Êïñéíèßáò) ÂÏÇÈÏÉ: Øõ÷ïãéüò, ÐáðáíéêïëÜïõ (Êïñéíèßáò) 4ïò: Óôáèüðïõëïò (Äõô. ÁôôéêÞò) ÐÁÑÁÔÇÑÇÔÇÓ: Ôñéáíôáöýëëçò (Á÷áúáò)

Ç ÊåíôñéêÞ ÅðéôñïðÞ Äéáéôçóßáò áíáêïßíùóå ôïõò äéáéôçôÝò, âïçèïýò, 4ïõò äéáéôçôÝò êáé ðáñáôçñçôÝò äéáéôçóßáò ðïõ ïñßóôçêáí íá äéåõèýíïõí ôïõò áãþíåò ôçò 21çò áãùíéóôéêÞò ôïõ 1ïõ ïìßëïõ êáé ôçò 23çò ôïõ 2ïõ ïìßëïõ ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò ÏÐÁÐ Ã' ÅèíéêÞò. (16/2/2011)

ÊõñéáêÞ 20/2, 15:00 ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÓÔÁÄÉÏ ÁÌÖÉÓÓÁÓ ÖÙÊÉÊÏÓ - ÁÅÔÏÓ ÓÊÕÄÑÁÓ ÄéáéôçôÞò: Æïýãñáò (ÊïæÜíçò) Âïçèïß: Êåíôæéüðïõëïò, Êùôïýëáò (ÊïæÜíçò) 4ïò: Êñçôéêüò (Èåóóáëßáò) ÐáñáôçñçôÞò: ÊïõôóéïóìçíÜêçò (Êáñäßôóáò) ÅÈÍÉÊÏ ÓÔÁÄÉÏ «ÐÁÐÁ×ÁÑÁËÁÌÐÅÉÏ» ÍÁÕÐÁÊÔÉÁÊÏÓ ÁÓÔÅÑÁÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÊÏÓ ÄéáéôçôÞò: ÁóðñáäÜêçò (Áèçíþí) Âïçèïß: Êïõôóüãéáííïò, ÂáóéëÜêçò (Áèçíþí) 4ïò: Ãñáììáôéêüðïõëïò (Á÷áúáò) ÐáñáôçñçôÞò: ÑÞãáò (Öùêßäáò)

2ïò ÏÌÉËÏÓ (23ç áãùíéóôéêÞ) ÓÜââáôï 19/2, 15:00 «ÐÁÍÔÅËÇÓ ÌÁÃÏÕËÁÓ» ÍÉÊÇ ÂÏËÏÕ - ÊÏÆÁÍÇ ÄéáéôçôÞò: Ìðüñôæáñçò (Á÷áúáò) Âïçèïß: Áíáãíùóôüðïõëïò, Êáìæüëáò (Á÷áúáò) 4ïò: Ìðëïýíáò (Öèéþôéäáò) ÐáñáôçñçôÞò: ÁëÝóôáò (ÔñéêÜëùí)

Ôï åðéêñáôÝóôåñï óåíÜñéï áíáäéÜñèñùóçò ÓåíÜñéá Ýêôáêôçò áíáäéÜñèñùóçò êõêëïöïñïýí ðëÝïí ïëïÝíá êáé ðåñéóóüôåñï óôï ðïäüóöáéñï, ðïõ Ý÷ïõí íá êÜíïõí ìå ôçí êñßóç êáé ôçí áäõíáìßá íá õðÜñ÷ïõí 2 üìéëïé óôç Öïýôìðïë Ëéãê 2 êáé 10 óôç Ä'. Ðñüêåéôáé ãéá áíáìåíüìåíï, êáôÜ ðïëëïýò, åðáêüëïõèï, ìå äåäïìÝíï üôé ôá Ýîïäá ãéá ôïõò óõëëüãïõò óôéò ðáñáðÜíù êáôçãïñßåò îåöåýãïõí êáôÜ ðïëý óå ó÷Ýóç ìå ôá Ýóïäá, åíþ ðáñÜëëçëá ç ðïëéôåßá äõóêïëåýåôáé åäþ êáé ÷ñüíéá íá áíôáðïêñéèåß óôéò åðé÷ïñçãÞóåéò. Óýìöùíá ìå áóöáëåßò ðëçñïöïñßåò, ôï ó÷Ýäéï óôï ïðïßï Ý÷ïõí êáôáëÞîåé êáé èá êáôáôåèåß ðñïò øÞöéóç óôçí ÅÐÏ ôïí Éïýíéï, ðñïâëÝðåé êáôÜñãçóç ôçò ôùñéíÞò ìïñöÞò ôçò Öïýôìðïë Ëéãê 2 (ô ÅèíéêÞò) áëëÜ êáé ôçò Ä´ ÅèíéêÞò êáé äçìéïõñãßá 4 ïìßëùí óôç Öïýôìðïë Ëéãê 2. Ðñüêåéôáé ãéá ó÷Ýäéï ðïõ áíáìÝíåôáé íá óõíáíôÞóåé õðïóôçñéêôÝò êáé äéáöùíïýíôåò êáé áíáìÝíïíôáé ìå åíäéáöÝñïí ïé áíôéäñÜóåéò.

ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÓÔÁÄÉÏ «ÊÙÓÔÁÓ ÊÅÍÔÅÑÇÓ» ÁÅË ÊÁËËÏÍÇÓÁÅ ÐÏÍÔÉÙÍ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ ÄéáéôçôÞò: ÌçëéÜäçò (Ìáêåäïíßáò) Âïçèïß: Ðáðáäüðïõëïò, Óðõñéäùíßäçò (Ìáêåäïíßáò) 4ïò: ÄéáããåëÜêçò (Áíáô. ÁôôéêÞò) ÐáñáôçñçôÞò: ÌçôñïöÜíçò (Áèçíþí) ÅÈÍÉÊÏ ÓÔÁÄÉÏ ÖÉËÉÐÐÉÁÄÁÓ ÅÈÍÉÊÏÓ ÖÉËÉÐÐÉÁÄÁÓ - ÅÏÑÄÁÚÊÏÓ ÄéáéôçôÞò: Ìé÷áçëßäçò (Âïéùôßáò)

ÍÜïõóá: Ôá ðáßæåé üëá ãéá üëá!

ÄÇÌ. ÃÕÌÍÁÓÔÇÑÉÏ ÍÅÁÐÏËÅÙÓ ÉÙÍÉÊÏÓ-ÅÈÍÉÊÏÓ ÄÉÁÉÔÇÔÇÓ: ÔæïâÜñáò (Öèéþôéäáò) ÂÏÇÈÏÉ: ÂáöåéÜäçò (Êáñäßôóáò), Íéþôç (ÔñéêÜëùí) 4ïò: Êáñéïöýëëçò (ÐåéñáéÜ) ÐÁÑÁÔÇÑÇÔÇÓ: Öëáìðïýñçò (Áèçíþí)

Åðéêßíäõíåò áðïóôïëÝò ãéá ÊïæÜíç êáé Åïñäáéêü Äýóêïëï Ýñãï Ý÷åé óÞìåñá ÓÜââáôï ç ÊïæÜíç óôïí Âüëï. Ïé åñõèñüëåõêïé áíôéìåôùðßæïõí ôçí Íßêç Âüëïõ êáé èÝëïõí íá åðéóôñÝøïõí ìå Ýíá èåôéêü áðïôÝëåóìá. Ï ê Ðáðáäüðïõëïò äå èá Ý÷åé óôç äéÜèåóÞ ôïõ ôïí ôéìùñçìÝíï ÐÝôñï Ôïðïýæç, åíþ åðéóôñÝöåé ï ÁíäñÝáò Ãêüâáò. ÓõíÝ÷åéá óôéò êáëÝò åìöáíßóåéò êáé ôéò íßêåò èÝëåé íá äþóåé ï Åïñäáúêüò ðïõ ôçí ÊõñéáêÞ èá ðáßîåé åêôüò Ýäñáò ìå ôïí Åèíéêü ÖéëéððéÜäáò. Ï Åïñäáúêüò ðïõ ôçí ÔåôÜñôç ðñáãìáôïðïßçóå ðïëý êáëÞ åìöÜíéóç êáé ðÞñå ôçí íßêç ìå 2-1 áðÝíáíôé óôï Öùêéêü èá ðñïóðáèÞóåé íá öýãåé ìå ôç íßêç óå ìéá Ýäñá ðïõ äåí Ý÷åé êáèüëïõ êáëÞ ðáñÜäïóç.

Ç ÓåéñÞíá Ãñåâåíþí åðéêñÜôçóå ôçí ÔåôÜñôç ôçò Êéâùôïý ìå 3-1 êáé ðÝñáóå óôïí ôåëéêü ôçò ÅÐÓ Ãñåâåíþí. Åêåß èá áíôéìåôùðßóåé ôá ÁåñÜôá. Ôï óõãêñüôçìá ôïõ ê. ÓÜêç Áíáãíþóôïõ, ðïõ åäþ êáé ìéá åâäïìÜäá ðåñßðïõ åßíáé ðñïðïíçôÞò, ðñïåôïéìÜæåôáé ðëÝïí ãéá ôï åêôüò Ýäñáò ìáôò ìå ôá ËåõêÜäéá.

Ãéá ôçí 5ç óåñß íßêç èá áãùíéóôåß óôçí ÊáóôïñéÜ ìå ôïí ôïðéêü ÊÜóôùñ ç ÍÜïõóá, ç ïðïßá ôá ðáßæåé üëá ãéá üëá ãéá ôçí Üíïäï. Ç øõ÷ïëïãßá åßíáé áíåâáóìÝíç êáé Üðáíôåò ôïíßæïõí ðùò èá äþóïõí ìÜ÷ç ãéá ôçí ðñþôç èÝóç, áöïý áêüìç õðÜñ÷åé ðïëýò äñüìïò!

Ã' ÅÈÍÉÊÇ

Ïé äéáéôçôÝò óå Âüñåéï üìéëï

Ôá ôåëåõôáßá íÝá ôùí ïìÜäùí Ðõñóüò Ãñåâåíþí: ÓáìáñÜò: "Ïé ðåñéóóüôåñïé ðáßæïõí ãéá ôéò öáíÝëåò"

ÓÜââáôï 19/2

ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÓÔÁÄÉÏ ÂÅÑÏÉÁÓ (15:00-ÅÔ3) ÂÅÑÏÉÁ-ÐÉÅÑÉÊÏÓ ÄÉÁÉÔÇÔÇÓ: Ñïýóóïò-ÌðåêåñôæÞò (ÐñÝâåæáò) ÂÏÇÈÏÉ: ÐáðáäÞìáò, Ñçãüðïõëïò (Á÷áúáò) 4ïò: ÔæÞëïò (ËÜñéóáò) ÐÁÑÁÔÇÑÇÔÇÓ: ÊáñáôæÜò (Åýâïéáò)

Ē ÅÈÍÉÊÇ

Âïçèïß: Ëéáíüò (Âïéùôßáò), Ìðïýíïò (Öùêßäáò) 4ïò: Ìðïýìðáò (Çðåßñïõ) ÐáñáôçñçôÞò: ÔóéíôæÝëçò (Áéô/íßáò) ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÓÔÁÄÉÏ ÇÑÁÊËÅÉÁÓ ÌÅÃÁÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÇÑÁÊËÅÉÁÓ ÏÄÕÓÓÅÁÓ ÁÍÁÃÅÍÍÇÓÇÓ ÄéáéôçôÞò: ÃéóãÜêçò (×áëêéäéêÞò) Âïçèïß: Ãïýôáò (×áëêéäéêÞò), Ðáôóéüðïõëïò (Äùä/íÞóïõ) 4ïò: Ìïëé÷éôïýäçò (Ìáêåäïíßáò) ÐáñáôçñçôÞò: Ïõæïõíßäçò (Åâñïõ) ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÓÔÁÄÉÏ ÆÁÊÕÍÈÏÕ ÆÁÊÕÍÈÏÓ ÁÍÁÃÅÍÍÇÓÇ ÅÐÁÍÏÌÇÓ ÄéáéôçôÞò: Ðáíáãéùôüðïõëïò (Áéô/íßáò) Âïçèïß: ÐáñáóêåõÜò, Ðõëáñéíüò (Áéô/íßáò) 4ïò: Áäáìüðïõëïò (Çëåßáò) ÐáñáôçñçôÞò: ÐáðáíéêïëÜïõ (Á÷áúáò) ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÓÔÁÄÉÏ ÃÉÁÍÍÉÔÓÙÍ ÁÍÁÃÅÍÍÇÓÇ ÃÉÁÍÍÉÔÓÙÍ ÔÕÑÍÁÂÏÓ ÄéáéôçôÞò: Ôóáëïõ÷ßäçò (Êéëêßò) Âïçèïß: Áðïóôïëßäçò, Åõèõìßïõ (Êéëêßò) 4ïò: Õöáíôßäçò (Êéëêßò) ÐáñáôçñçôÞò: Æáöåéñßäçò (Ìáêåäïíßáò)

ÃáëáôéíÞ: ÂÞìá ðáñáìïíÞò

Âáôáíéáêüò: ÅðéóôñïöÞ óôéò íßêåò

Óôçí Ýäñá ôçò ÃáëáôéíÞò áãùíßæåôáé ôçí ÊõñéáêÞ ï Âáôáíéáêüò. Ìïíáäéêüò óôü÷ïò åßíáé ç êáôÜêôçóç ôçò íßêçò êáé ôùí ôñéþí âáèìþí ðïõ èá ôïí äéáôçñÞóïõí óôçí êïñõöÞ ôïõ âáèìïëïãéêïý ðßíáêá. ÌïíáäéêÞ áðïõóßá ãéá ôçí ïìÜäá ôïõ ÔÜóïõ Éùáííßäç óôï ðáé÷íßäé ôçò ÊõñéáêÞò óôçí ÊïæÜíç åßíáé áõôÞ ôïõ ÌéëôéÜäç ÃéáðéôæÞ ï ïðïßïò èá åêôßóåé ôçí äåýôåñç êáé ôåëåõôáßá áãùíéóôéêÞ áðü ôçí ðïéíÞ ôïõ áðü êßôñéíåò êÜñôåò. *** ÐñáãìáôïðïéÞèçêå ôçí Ôñßôç 15/02, ôï âñÜäõ ç êïðÞ ôçò ðñùôï÷ñïíéÜôéêçò ðßôáò.

Åèíéêüò Êáôåñßíçò: "Îå÷íïýí" ôïí ÊÜóôùñ

Óôï ðáñåëèüí áíÞêåé ç Þôôá áðü ôïí ÊÜóôùñ êáé ï Åèíéêüò Êáôåñßíçò êïéôÜåé ôï åðüìåíï ðáé÷íßäé ìå ôïí Ìáêåäïíéêü Öïýöáò. Óôçí ïìÜäá, Üðáíôåò åßíáé áðïöáóéóìÝíïé íá åðéóôñÝøïõí óôéò íßêåò êáé ôï åñ÷üìåíï ìáôò áðïôåëåß ìéá åõêáéñßá. Ï ôå÷íéêüò ÓÜêçò Ðáðáâáóéëåßïõ äåí ìðïñåß íá õðïëïãßæåé ãéá Ýíá áêüìç ðáé÷íßäé óôéò õðçñåóßåò ôïõ ÃéÜííç Äåñìßóç (ôéìùñçìÝíïò). ¼ëõìðïò ËåðôïêáñõÜò: "ÖïõëÜñåé" ãéá ôï íôÝñìðé Ôïí Óâïñþíï åêôüò Ýäñáò áíôéìåôùðßæåé ôçí ÊõñéáêÞ ï ¼ëõìðïò ËåðôïêáñõÜò. ¸íá íôÝñìðé ìå ìåãÜëï âáèìïëïãéêü åíäéáöÝñïí êáé ãéá ôéò äõï ïìÜäåò. Ç ïìÜäá ôïõ Íßêïõ Êïõñïõæßäç âñßóêåôáé óå êáëÞ áãùíéóôéêÞ êáôÜóôáóç ìåôÜ ôéò íßêåò êüíôñá óå ÓåéñÞíá êáé ¢ñç Ëüöùí êáé óôá áãùíéóôéêÜ, ôá íÝá åßíáé åõ÷Üñéóôá, áöïý åðéóôñÝöåé ï Ëýñáò. Áíôßèåôá, åêôüò èá ìåßíåé ï Ìüôóáíïò.

Óâïñþíïò: Ãéá ôçí "ðñþôç" íßêç

Ï Óâïñþíïò áíôéìåôùðßæåé ôïí ¼ëõìðï ËåðôïêáñõÜò åíôüò Ýäñáò ôçí ÊõñéáêÞ. Åßíáé ôï ôÝôáñôï öåôéíü ðáé÷íßäé êüíôñá óå ïìÜäá ôçò Ðéåñßáò, ìå ôçí ïìÜäá ôïõ Ïëýìðïõ íá ìçí Ý÷åé êáôáöÝñåé áêüìç íá ðÜñåé íßêç. Ï ôå÷íéêüò ôïõ Óâïñþíïõ Çëßáò ÂÜëëçò èá ðåñéìÝíåé ìÝ÷ñé ôçí ôåëåõôáßá óôéãìÞ ôïí Íßêï Ñáðôüðïõëï.

ÑÅÐÏ: ÄÏÎÁ ÊÑÁÍÏÕËÁÓ

Ä´ ÅÈÍÉÊÇ

Ìå áíåâáóìÝíç øõ÷ïëïãßá õðïäÝ÷åôáé ôïí Âáôáíéáêü ç ÃáëáôéíÞ Ôïí Åèíéêü Êáôåñßíçò õðïäÝ÷åôáé ï Öïýöáò Ôï Âáôåñü õðïäÝ÷åôáé ôçí ÓéÜôéóôá

Íßêç êáé ìüíï íßêç èÝëïõí Ìáêåäïíéêüò Öïýöá êáé ÃáëáôéíÞ óôá êõñéáêÜôéêá ðáé÷íßäéá ìå ôïí Åèíéêü Êáôåñßíçò êáé Âáôáíéáêü Ýôóé þóôå íá äéáôçñÞóïõí æùíôáíÝò ôéò åëðßäåò ãéá ôçí ðáñáìïíÞ. Ôï Âáôåñü õðïäÝ÷åôáé ôç ÓéÜôéóôá êáé èÝëåé íá åðéóôñÝøåé óôéò íßêåò. Ïé öéëïîåíïýìåíïé äåí ôá ðáñáôÜíå... Ìðïñåß ç ÷ñïíéÜ ãéá ôç ÓéÜôéóôá íá åßíáé ÷áìÝíç, áöïý ç ïìÜäá èá õðïâéâáóôåß, ùóôüóï, êáíåßò äåí ôá ðáñáôÜåé. Ïé ðïäïóöáéñéóôÝò, ðñïóðáèïýí êáé èÝëïõí íá áðï÷áéñåôÞóïõí ôçí êáôçãïñßá ìå øçëÜ ôï êåöÜëé... Óå êÜèå ìáôò, Üðáíôåò ôá äßíïõí üëá êáé üôé "âãåé". Óôü÷ïò, åßíáé íá "ìáæÝøïõí" üóï ôï äõíáôüí ðåñéóóüôåñïõò âáèìïýò.

ÁÑÇÓ ËÏÖÙÍ - ÊÁÓÔÏÑÉÁ: Í. Ìáñüðïõëïò, Â. Éùáííßäçò, Å. ÃêÝêá (ÊïæÜíçò) ËÅÕÊÁÄÉÁ - ÓÅÉÑÇÍÁ ÓÅÉÑÇÍÉÏÕ: Ð. ÔñáêáëéÜíçò, Í. Ôñáíïýäçò, Ó. Íôüíôçò (Óåññþí)

Âáèìïëïãßá

Ôï ðñüãñáììá êáé ïé äéáéôçôÝò:

ÌÁÊÅÄÏÍÉÊÏÓ ÖÏÕÖÁ - ÅÈÍÉÊÏÓ ÊÁÔÅÑÉÍÇÓ: ×. Óåëåìßäçò, È. Ìáõñßäçò, Å. Åõöñáéìßäïõ (ÐÝëëáò) ÊÁÓÔÙÑ - ÍÁÏÕÓÁ: Ë. Âëéþñáò, Ã. ÌáõñïãéÜííçò, Ö. ÓÜññïò (ËÜñéóáò) ÐÕÑÓÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ - ÁÓ ÐÅÍÔÁÂÑÕÓÏÕ: Ê. Ãéþôçò, Á. Óéüíôçò, Ó. ÆáìðáëÜò (Çðåßñïõ) ÅÈÍÉÊÏÓ - ÌÁÊÅÄÏÍÉÊÏÓ ÓÉÁÔÉÓÔÁ: ×. Áèáíáóßïõ, ×. Êõñßôóçò, Å. ÂïãéáôæÞò (Êáñäßôóáò) ÁÅ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ - ÍÉÊÇ ÁÃÊÁÈÉÁÓ: Á. Ëõìðïýäçò,

Ä. Ðáðáêýðçò, Ê. Êáñáãéáííßäçò (Ìáêåäïíßáò) ÓÂÏÑÙÍÏÓ - ÏËÕÌÐÏÓ ËÅÐÔÏÊÁÑÕÁÓ: Å. ÓêïõëÜò, È. Ôáóóéüðïõëïò, ×. Ôóéããßíåò (Èåóóáëßáò) ÁÌÓ ÃÁËÁÔÉÍÇÓ - ÂÁÔÁÍÉÁÊÏÓ: Ã. ÌáóôÜêáò, Ä. ÓôÜãêïò, Ð. Ðåñéâüëçò (Ìáêåäïíßáò)

1.Âáôáíéáêüò 43-13 2.ÍÜïõóá 43-17 3.Ðõñóüò Ãñåâåíþí 43-18 4.ÁëåîÜíäñåéá 45-20 5.ÊáóôïñéÜ 52-15 6.Åèíéêüò Âáôåñïý 39-18 7.ËåõêÜäéá 41-28 8.ÊÜóôùñ 42-28 9.Íßêç ÁãêáèéÜò 29-21 10.¼ëõìðïò ËåðôïêáñõÜò 27-35 11.Óâïñþíïò 20-23 12.ÃáëáôéíÞ 28-39 13.ÓåéñÞíá 24-35 14.Åèíéêüò Êáôåñßíçò 18-31 15.Ìáêåäïíéêüò Öïýöá 19-31 16.¢ñçò Ëüöùí 14-57 17.ÐåíôÜâñõóïò 14-58 18.Ìáêåäïíéêüò ÓéÜôéóôáò 7-61

45 43 43 40 39 39 38 33 33 28 27 26 22 21 18 12 10 5


ÈÁÑÑÏÓ

7

ÓÜââáôï 19 Öåâñïõáñßïõ 2011

Ò ÅÈÍÉÊÇ ÌÐÁÓÊÅÔ

Á1×Üíôìðïë ãõíáéêþí

Äåí Üíôåîå ï Áñßùí Íßêç ãéá ôïí Ìáêåäïíéêü

Ãéá íÝá íßêç ï ÇñáêëÞò ÊïæÜíçò ÅðéìÝëåéá Ãéþñãïò Êáôóßêáò email: “vigelk5koz@yahoo.gr”

Óå áíïäéêÞ ðïñåßá âñßóêåôáé ï ÇñáêëÞò êáé èÝëåé íá ôç óõíå÷ßóåé. Ôçí ÊõñéáêÞ õðïäÝ÷åôáé óôï ÄÁÊ Êïæáíçò ôçí Ìåôáìüñöùóç Âüëïõ êáé óå ðåñßðôùóç ðïõ èá åßíáé áõôüò ðïõ èá ðÜñåé ôï ñïæ öýëëï ôïõ áãþíá èá ðéÜóåé ôçí ïìÜäá ôïõ Âüëïõ óôç âáèìïëïãßá

Ôá ðáé÷íßäéá:

Çì/íßá Ùñá 20/02/11 18:00 ÁÓ ÐÁÍÅÄÅÓÓÁÉÊÏÓ - ÃÁÓ Ì. ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÊÑ. ÂÑÕ Í.ÉÙÍÉÁÓ ÌÁÃÍ. ÃÓ ÍÉÊÇ ÂÏËÏÕ - ÁÏÊ ÁÉÃÉÍÉÁÊÏÓ Ã.Ó. ÁÌÐÅËÙÍÁ - ÁÓ ÁÑÃÏÓ ÏÑÅÓÔÉÊÏ ÇÑÁÊËÇÓ ÁÓ ÊÏÆÁÍÇÓ - ÁÏ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÇ ÂÏËÏÕ ÁÏ ÖÏÉÍÉÎ ËÁÑÉÓÁÓ - ÁÅÓ ÁÑÉÓÔÏÔÅËÇÓ ÅÐÁÍÙÌÇÓ ÐÁÓ ÁÅÔÏÓ ÊÉËÊÉÓ - ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÁÓ ÁÎÉÏÕÐÏËÇÓ ÖÏ ÐÑÙÔÅÁÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ - ÃÓ ÌÁÊÁÌÐÇ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Áìðåëþíáò Íßêç Âüëïõ Ìåôáìüñöùóç Âüëïõ ¢ñãïò Ïñåóôéêü Öïßíéêáò ËÜñéóáò ÇñáêëÞò ÊïæÜíçò Áéãéíéáêüò

Ç âáèìïëïãßá

8. ÌáêáìðÞ 9. Áåôüò Êéëêßò 10. ÌÝãáò ÁëÝîáíäñïò 11. ÅðáíùìÞ 12. Ðáíåäåóóáúêüò 13. ÐñùôÝáò Ãñåâåíþí 14. ÁëÝîáíäñïò Áîéïýðïëçò

23 22 22 21 19 18 15

Ï Ìáêåäïíéêüò Ýöõãå ôçí ÔåôÜñôç ôï áðüãåõìá áðü ôçí ÐôïëåìáÀäá ìå ôï èåôéêü áðïôÝëåóìá êüíôñá óôïí ôïðéêü Áñßùíá, óôï ìáôò ìå ôï ïðïßï ïëïêëçñþèçêå ç 13ç áãùíéóôéêÞ ôçò Á1 ÷Üíôìðïë ôùí ãõíáéêþí, åðéêñáôþíôáò ìå 44-31. Ôï áðïôÝëåóìá Ýäùóå ôçí åõêáéñßá óôçí ïìÜäá ôçò Èåóóáëïíßêçò íá îåöýãåé áêüìç ðåñéóóüôåñï áðü ôéò ôåëåõôáßåò èÝóåéò ôçò âáèìïëïãßáò, óôçí ðñïóðÜèåéÜ ôçò íá óöñáãßóåé ôçí ðáñáìïíÞ ôçò óôçí ðñþôç êáôçãïñßá ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò.

28 27 25 24 24 24 23

Ôá äåêÜëåðôá: 6-5, 8-14, 14-20 (çìß÷ñïíï), 20-26, 2433, 31-44

Á1 ÌÐÁÓÊÅÔ ÃÕÍÁÉÊÙÍ

Áñßùí Ðô. (Ó. ÂáêÜëçò): Ëéüíôá 2, ÂáöåéÜäïõ Ê. 13, Êáôùôïéêßäïõ 1, ÔóåñÝðç 2, Áëåîáíäñßäïõ 4, Óôåöáíßäïõ 1, Ìáëáêüæç 2, Êáñáìðßêá 3, ÌçôêÜíç 2, ÍéêïëáÀäïõ, ÓïõìôÜêç, Ìïñößäïõ, ÌáóôïñïãéÜííç 1, Áããåëßäïõ

Óôï Âüëï ðáßæåé ï Áðüëëùí Åõêáéñßá ãéá ìéá íßêç ðïõ èá ôïí êñáôÞóåé óôçí ðñþôç åîÜäá ôçò âáèìïëïãßáò Ý÷åé ï Áðüëëùí ðïõ ôï ÓÜââáôï óôéò 16:00 èá ðáßîåé åêôüò ìå ôïí Ïëõìðéáêü Âüëïõ. Ç ïìÜäá ôçò ÐôïëåìáÀäáò áðÝíáíôé óå ìéá ïìÜäá ðïõ äåí Ý÷åé êáé ðïëý ìåãÜëåò äõíáôüôçôåò äåí èÝëåé íá óêÝöôåôáé ôçí Þôôá ãéáôß ôüôå ôá ðñÜãìáôá èá äõóêïëÝøïõí.

8. Ðáíéþíéïò 9. ÐÁÏÊ 10.ÐñùôÝáò Âïýëáò 11.Ïëõìðéáêüò Âüëïõ 1.2Áìáñõëëßò

23 21 18 17 15

8- 7 6- 9 3-12 2-13 0-15

968 919 846 805 594

Ìáêåäïíéêüò (Ó. ÉôôÝ): Ôáúñßäïõ, ÐáôëáíôÜíç, ÐÝíåö 6, ÉôôÝ Ã. 4, Ôáôáñßäïõ 2, Ôóßñíáñç 7, Ôóáôóáíßäïõ 1, Ãéáííïðïýëïõ 3, Íôïýìïâéôò 12, Éùáííßäïõ, ÔáæÝ 4, Ðáðáäïðïýëïõ Åéñ. 5, Áóðéþôç, Ðáðáäïðïýëïõ Åìñ. ÄéáéôçôÝò: Êáôóßêçò-Ìé÷áçëßäçò Äßëåðôá: 7-2 ÐÝíáëôé: 2/2-3/4

- 918 - 972 - 895 -1043 -1084

Ïëõìðéáêüò Âüëïõ - Áðüëëùí ÐôïëåìáÀäáò Áèçíáúêüò - ÖÅÁ ÍÖ - Í× ÐñùôÝáò Âïýëáò – Åóðåñßäåò ¢íù Ëéüóéá - ÐÁÏÊ ¢ñçò Áìáñõëëßò Ðáíéþíéïò – Ðáíáèçíáúêüò

ÓõíïðôéêÜ üëá ôá áðïôåëÝóìáôá

Ðáíáéôùëéêüò-¢ñçò Èåóóáëïíßêçò 32-19 ÁíáãÝííçóç ¢ñôáò-Ì. ÁëÝîáíäñïò Ãéáííéôóþí 33-18 ÍÝá Éùíßá-ÁÓÅ ÏñìÞ 19-21 ÐÁÏÊ-¢ñçò Íéêáßáò 10-0 (Ü.á.) Áñßùí ÐôïëåìáÀäáò-Ìáêåäïíéêüò 31-44

Âáèìïëïãßá (Óå 15 áãþíåò)

1 Áèçíáúêüò 2. ¢íù Ëéüóéá 3. Åóðåñßäåò 4. ¢ñçò Èåóóáëïíßêçò 5. Ðáíáèçíáúêüò 6. ÁÐÏËËÙÍ ÐÔÏË. 7. ÖÅÁ ÍÖ/Í×

30 26 25 25

1511101024 23 23

0 4 5 5

ÅÐÓ ÊïæÜíçò

¼ëï ôï åíäéáöÝñïí óôç ’ êáôçãïñßá Ðáé÷íßäéá … öùôéÜ !!!

Ìå áìåßùôï åíäéáöÝñïí óõíå÷ßæïíôáé ôá ôïðéêÜ ðñùôáèëÞìáôá óå Á’ , ’ êáé ô êáôçãïñßá ÊïæÜíçò. Êáé áõôü ôï Óáââáôïêýñéáêï, ïé ïìÜäåò ôùí ôñéþí êáôçãïñéþí èá âñåèïýí óôïõò áãùíéóôéêïýò ÷þñïõò. ¸÷ïíôáò îåðåñÜóåé ôá ìéóÜ ôïõ äñüìïõ êáé óôéò ôñåßò êáôçãïñßåò, êé åíþ ç ðñþôç èÝóç óôçí Á´ êáôçãïñßá ðïõ ïäçãåß óôçí Ä´ åèíéêÞ ëßãï ðïëý Ý÷åé îåêáèáñßóåé êáé ï Ðåñäßêêáò åêôüò óõãêëïíéóôéêïý áðñïüðôïõ èá åßíáé ï ðñùôáèëçôÞò ôï ìåãÜëï åíäéáöÝñïí åóôéÜæåôáé óôçí ìÜ÷ç ôïõ ôßôëïõ óôçí ’ êáôçãïñßá êáé óôïõò äýï ïìßëïõò. Åêåß áñêåôÝò ïìÜäåò óõíå÷ßæïõí íá åñßæïõí ãéá ôéò äýï ðñþôåò èÝóåéò óå êÜèå üìéëï êáé ôçí Üíïäï óôçí Á’ êáôçãïñßá.

Á’ ÅÐÓÊ

22ç ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇ

ÓÜââáôï 19/02/2010 ÍÝïò ¢ñçò Áñãßëïõ - ÁÏ ÔñáíïâÜëôïõ (ÄåëçæÞóçò, Êáñáðïíáñëßäçò, Óôñßöá) ÔéôÜí Óåñâßùí - ÁÅÐ Êáñáãéáííßùí (Êïåìôæßäçò, ÊïõíôïõñÜêçò, Ëáìðñéáíßäçò) ÅñìÞò Áóâåóôüðåôñáò ÂÝñìéï Êáñõï÷ùñßïõ (Ðáðáäüðïõëïò Ê., ÄéáìíôÞò Ã., ÃåùñãéÜäçò) ÁÅ ÊïæÜíçò - ËÝïíôåò ÁíáññÜ÷çò (Ðáíõôóßäçò, ðáôñéíéüò, ÇëéÜäçò) ÊõñéáêÞ 20/02/2010 ÁÅ Åëßìåéáò - ÁÅ Ðåñäßêêá (Ôóéìåíôåñßäçò, ÃåùñãéÜäçò, Îåíáêßäçò) Ì. Áë. ¢ñäáóóáò - Ìáêåäïíéêüò ÊïæÜíçò (Äçìçôñáêüðïõëïò, Êïõôæéáêïõôæßäçò, Ðáðáäüðïõëïò Ì.)

’ ÅÐÓÊ 19ç ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇ(ᒠüìéëïò) ÓÜââáôï 19/02/2010 ÁíáãÝííçóç Ëéâáäåñïý - Áêñßôåò ÊïæÜíçò (Ìáñüðïõëïò, Ðáðáäüðïõëïò ×., Ìáëéïýñáò) ¸ëáôïò ÅëÜôçò - Áêáäçìßá ÓéÜôéóôáò (ÌõëùíÜò, ÄéáìáíôÞò Ä., Êïõôæéáêïõôæßäçò) ÊõñéáêÞ 20/02/2010 ÅñìÞò ÐëáôáíïñÝìáôïò - ÁóôñáðÞ Êëåßôïõ (ÇëéÜäçò, Ëáæáñßäçò Ã., Ëáìðñéáíßäçò) ÁëéÜêìùí ÁéáíÞò - Äüîá ÑïäéáíÞò (ÃñåâåíÜ) Äüîá ÌåóóéáíÞò - Éùíéêüò ÂáèõëÜêïõ ÊÝíôáõñïò Ðñùôï÷ùñßïõ - ÁíáãÝííçóç ÅñÜôõñáò (ÌõëùíÜò, ÂáîåâÜíïò, ÌðáëôæÞò) ÁÅ Êñáíéäßùí - Äüîá ÌéêñïêÜóôñïõ (ÔóéããÝíçò Á., Ôæþñôæïò, ×ïíäñïìáôßäçò) 19ç ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇ (⒠üìéëïò) ÓÜââáôï 19/02/2010

Ç Âáèìïëïãßá (óå 13 áãþíåò)

1129 - 775 1067 - 945 967 - 895 1029-938 9- 6 970 - 882 8- 7 999 - 970 8- 7 928 - 904

ÁÓÅ ÏñìÞ 26 ÍÝá Éùíßá 20 ÁíáãÝííçóç ¢ñôáò 19 Ðáíáéôùëéêüò 17 ÐÁÏÊ 16 Ì. ÁëÝîáíäñïò Ãéáííéôóþí 12 Ìáêåäïíéêüò 10 Áñßùí ÐôïëåìáÀäáò 6 ¢ñçò Èåóóáëïíßêçò 2 ¢ñçò Íéêáßáò 1 * Ï ¢ñçò Íéêáßáò Ý÷åé Ýíáí ìçäåíéóìü êáé -1 âáèìü.

Á2 ìðÜóêåô ãõíáéêþí

Åðüìåíç áãùíéóôéêÞ

Äýóêïëï Ýñãï Ý÷åé ï ËáóóÜíçò

20-02-2011 Ì. ÁëÝîáíäñïò Ãéáííéôóþí - Ðáíáéôùëéêüò Ã.Ö.Ó Á.Ó. ¢ñçò Èåó/íéêçò - ÐÁÏÊ ãõí Ã.Í.Ï.Í. ¢ñçò - Áñßùí Ðôïëåìáßäáò ÁÓ Ìáêåäïíéêüò - Ï.Ö. Í.Éùíßáò

ÌåôáôÝèçêå ôï íôÝñìðé

ÍÝá çìåñïìçíßá ãéá ôï íôÝñìðé ôçò 14çò áãùíéóôéêÞò ìåôáîý ÁÓÅ ÏñìÞ êáé ÁíáãÝííçóçò ¢ñôáò ãéá ôçí Á1 ÷Üíôìðïë ôùí ãõíáéêþí üñéóå ç Ï×Å, ç ïðïßá ìåôÝèåóå ãéá ôéò 2 Ìáñôßïõ ôç óõíÜíôçóç ôùí äýï ïìÜäùí.

×Üíôìðïë ÐñïÜóôéï Ðñïáóôßïõ - Áôñüìçôïò ÐôïëåìáÀäáò (ÔóéããÝíçò Á., Éùáííßäçò Í., Îåíáêßäçò) Ðïëõíßêçò ÐôïëåìáÀäáò - Åëðßäåò ÁÅ ÊïæÜíçò (ÊáñáôÝñðïò, Ìðéóïýêçò, Ðáðáäüðïõëïò Ì.) ÊõñéáêÞ 20/02/2010 Áðüëëùí Ðåíôáâñýóïõ - ¢ñçò ÐôïëåìáÀäáò ( Ðáðáäüðïõëïò ×., Áñáâïðïýëïõ, ÂáóéëåéÜäçò) ¢ñçò ÌáõñïðçãÞò - Íéêçöüñïò ÊïéëÜäáò (ÄéáìáíôÞò Ã., Äñáãþãéáò Å., ËéÜêïò) ÊïæÜíç 2004 - ÇñáêëÞò Êñõüâñõóçò (Äñáãþãéáò Á., Óôñßöá, Ðáðáäüðïõëïò ×.) ÌðÝìðçäåò Êïßëùí - Áê. ÇñáêëÞ ÐôïëåìáÀäáò (Äñáãþãéáò Á., Ðáôñéíéüò, ÄéáìáíôÞò Ä.)

Ò ÅÐÓÊ

«Äåí öôÜíïõí» Äåýôåñï óõíå÷üìåíï ðáé÷íßäé åêôüò Ýäñáò ãéá ôïí ËáóóÜíç. ÌåôÜ ôéò ÓÝññåò üðïõ ãíþñéóå ôçí Þôôá , áýñéï áãùíßæåôáé óôç Èåóóáëïíßêç ìå áíôßðáëï ôçí ÌÅÍÔ.

12ç áãùíéóôéêÞ (20/02/2011): ÔéôÜíåò ÄñÜìáò - Ðáíáèëçôéêüò ÁÏ Óåññþí - ÏëõìðéÜäá Ëáñ. ÌÅÍÔ - ËáóóÜíçò Êïæ. ÊáëáìáñéÜ - Áóðßäá Îáíè. Ðõëáßá - Áí. Ñõóßïõ ñåðü Ïëýìðéá ËÜñéóáò

10ç ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇ(ᒠüìéëïò) ÓÜââáôï 19/02/2010 Áãßá ÐáñáóêåõÞ – Áê. ÂïÀïõ (Äçìçôñáêüðïõëïò, Áñáâïðïýëïõ, ÂÜââïò) Áðüëëùí Áõëþí – ÁÓ Êáñõäßôóáò (Ôóéìåíôåñßäçò, ÔæïõâÜñáò, Ëáæáñßäçò Ã.) Êåñáõíüò Ðåôñáíþí – Áßáò ÌéêñïâÜëôïõ ÖùôéÜò, Äñáãþãéáò Á., Óýêïò) ÊõñéáêÞ 20/02/2010 Áíèüôïðïò – Ðñüïäïò ÌåôáîÜ (ÄåëçæÞóçò, ÊïõíôïõñÜêçò, ôæïõâÜñáò È.) 10ç ÁÃÙÍÉÓÔÉÊÇ (⒠üìéëïò) ÓÜââáôï 19/02/2010 Âõæáíôéíüò Áåôüò – Áêáäçìßá ÐôïëåìáÀäáò (×ïíäñïìáôßäçò, Ôæþñôæïò, Éùáííßäçò Â.) ÊõñéáêÞ 20/02/2010 Äáíáïß ÊïæÜíçò – Åëðßäåò ÕøçëÜíôç (ÊïõíôïõñÜêçò, Îåíáêßäçò, Áìáíáôßäçò) Áðüëëùí ÁêñéíÞò – Åëðßäåò ÅñìÞ Áóâåóôüðåôñáò (Ìáëéïýñáò, Óïõëßäçò Ä., Ëáæáñßäçò É.)

Âáèìïëïãßá (óå 11áãþíåò): Áðüëëùí Êáë. ÁíáãÝííçóç Í. Ñõóßïõ ÔéôÜíåò ÄñÜìáò Ðáíáèëçôéêüò Ðõëáßá ÌÅÍÔ ÁÏ Óåññþí ËáóóÜíçò Êïæ. ÁÓÐÉÓ ÎÜíèçò ÏëõìðéÜäá Ëáñ. Ïëýìðéá ËÜñéóáò

22 20 20 20 17 17 17 14 13 13 13

ÐÑÙÔÁÈËÇÌÁ Á´ÅÊÁÓÄÕÌ ÓÜââáôï 19-02-2011 êáé þñá 18:00 ÖÏ ÍÅÁÐÏËÇÓ - Á.Ó. ÄÉÏÓÊÏÕÑÏÉ Á.Ó. ÂÅËÂÅÍÔÏ - ÖÓÖ ÁÑÉÓÔÏÔÅËÇÓ Á.Å. ÊÏÆÁÍÇÓ - ÃÓ ÅËÉÌÅÉÁÓ ÃÓ ÓÉÁÔÉÓÔÁÓ - ÊÅÑÁÕÍÏÓ ÁÃÉÏÕ ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÃÓÊ ÁÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ - ÃÓÊ ËÁÓÓÁÍÇÓ

BÁÈÌÏËÏÃÉÁ

3ÁÑÉÓÔÏÔÅËÇÓ

24

4ÂÅËÂÅÍÔÏ

24

5ÃÓÊ ËÁÓÓÁÍÇÓ

22

6ÁÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ

20

7ÃÓ ÅËÉÌÅÉÁÓ

18

8Á.Å. ÊÏÆÁÍÇÓ

16

9ÁÃÉÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ

16

10ÖÏ ÍÅÁÐÏËÇÓ

15

ÁñéóôïôÝëçò êáé ÊáóôïñéÜ

1ÄÉÏÓÊÏÕÑÏÉ

27

2ÓÉÁÔÉÓÔÁ

25

Ý÷ïõí Ýíá ìáôò ëéãüôåñï

Ôçí åðßóçìç áíáêïßíùóç ôùí åðé÷ïñçãÞóåùí áðü ôç ÃÃÁ áíÝìåíáí üëåò ïé Ïìïóðïíäßåò ãéá íá åêöñÜóïõí ôá ðáñÜðïíÜ ôïõò. ÌåãÜëç ç äõóáñÝóêåéá, ìå ôçí Ï×Å íá öùíÜæåé ðùò «äåí öôÜíïõí». Ïé áíÜãêåò åßíáé ðïëëÝò êáé ôï ðïóü ôùí 2,2 åêáôïììõñßùí åõñþ, óå áíôßèåóç ìå ôá 2,7 åêáôïììýñéá ðïõ Ýëáâå ôï 2010 äåí åßíáé áñêåôÜ óýìöùíá ìå ôçí Ïìïóðïíäßá, þóôå íá ìðïñÝóåé íá êñáôÞóåé «æùíôáíÜ» ôá ìÝëç ôçò êáé íá êáëýøåé ôéò õðï÷ñåþóåéò ôçò. Ãíùñßæïíôáò áðü ðñéí üôé ç åðé÷ïñÞãçóç èá åßíáé áñêåôÜ ìåéùìÝíç, ôá óùìáôåßá åíÝêñéíáí øÞöéóìá êáôÜ ôç ãåíéêÞ óõíÝëåõóç ôçò Ï×Å ôçí ðåñáóìÝíç åâäïìÜäá êáé ôï Ýäùóáí óôç äçìïóéüôçôá 24 þñåò ìåôÜ ôçí áíáêïßíùóç ôçò ÃÃÁ. Óôï øÞöéóìá, ôï ïðïßï áðåõèýíåôáé óôïí õöõðïõñãü Ðïëéôéóìïý êáé Áèëçôéóìïý, Ãéþñãï ÍéêçôéÜäç, êáé ôïí ãåíéêü ãñáììáôÝá Áèëçôéóìïý, ÐÜíï ÌðéôóáîÞ, ÷áñáêôçñßæåôáé ùò ôåëåõôáßï üñéï âéùóéìüôçôáò ôïõ ÷Üíôìðïë ìéá êñáôéêÞ åðé÷ïñÞãçóç ýøïõò 2,6 åêáôïììõñßùí åõñþ, åíþ ðáñÜëëçëá ôá óùìáôåßá æçôïýí ôçí áíáäéáíïìÞ ôùí åðé÷ïñçãÞóåùí, þóôå íá áõîçèïýí ôá ÷ñÞìáôá ãéá ôïõò óõëëüãïõò ðïõ êáëëéåñãïýí ôìÞìáôá õðïäïìþí. Ìåôáîý Üëëùí ãßíåôáé áíáöïñÜ óôçí êáôÜóôáóç ðïõ åðéêñáôåß óôï Üèëçìá, ðïõ üðùò ôüíéóáí âñßóêåôáé óôçí ðéï êñßóéìç êáìðÞ ôïõ, åðéóçìáßíïíôáò üôé ç ìåßùóç ôçò åðé÷ïñÞãçóçò èá ìåôáêõëéóôåß óôá óùìáôåßá, ôá ïðïßá äåí èá Ý÷ïõí ðëÝïí ôç äõíáôüôçôá íá óõíôçñÞóïõí ôéò õðïäïìÝò ôïõò êáé èá ïäçãçèïýí óôï ìáñáóìü êáé ôç äéÜëõóç, áëëÜ êáé óôéò åèíéêÝò ïìÜäåò, ðïõ èá ðñÝðåé íá ðåñéïñéóôïýí ìüíï óôéò åðßóçìåò õðï÷ñåþóåéò ôïõò, ÷ùñßò ðåñéèþñéá åðéðëÝïí ðñïåôïéìáóßáò.


ÈÁÑÑÏÓ

&

ÓÜââáôï 19 Öåâñïõáñßïõ 2011

ÅÉÄÇÓÅÉÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ Ãíùñßæïíôáò Ýíáí óêáðáíÝá ôçò åðéóôÞìçò

Ç ðñïóùðéêÞ åõôõ÷ßá ôïõ íá áíïßãåéò íÝïõò äñüìïõò…

¸íáò áíáìöéóâÞôçôá îå÷ùñéóôüò ¸ëëçíáò åðéóôÞìïíáò, ü÷é ìüíï ãéá ôçí ÅëëÜäá áëëÜ êáé ãéá üëï ôïí êüóìï, åßíáé ï Ãåþñãéïò ÐáðáíéêïëÜïõ. ÃåííÞèçêå ôï 1883 óôçí Êýìç êáé ðÝèáíå ôïí ÖåâñïõÜñéï ôïõ 1962 óôï ÌáúÜìé ôçò Öëþñéäáò. ¹ôáí ãéïò ôïõ Êïõìéþôç ãéáôñïý, äçìÜñ÷ïõ êáé âïõëåõôïý ôçò Êýìçò ÍéêïëÜïõ Ã. ÐáðáíéêïëÜïõ.

Ï Ãåþñãéïò ÐáðáíéêïëÜïõ ãéá êáëýôåñç åêðáßäåõóç ìåôÝâç ãéá ôéò ãõìíáóéáêÝò óðïõäÝò ôïõ óôçí ÁèÞíá. ÅéóÞ÷èç óôçí ÉáôñéêÞ Ó÷ïëÞ ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí êáé ôåëåßùóå éáôñüò óôçí çëéêßá ôùí 21 åôþí ìå âáèìü Üñéóôá. Ï ðáôÝñáò ôïõ ôïí Þèåëå óôñáôéùôéêü ãéáôñü Þ Ýíáí êáëü ãéáôñü óôïí ôüðï ôïõ. ÁõôÜ öáéíüíôïõóáí ðïëý ëßãá óôïí íåáñü åðéóôÞìïíá. Ï ßäéïò åß÷å öéëïäïîßåò êáé üíåéñá. 'Áëëùóôå, Þôáí ç åðï÷Þ ôçò ðåñéóóüôåñçò öéëïóïößáò êáé ôçò ëéãüôåñçò éáôñéêÞò. ÌÝóá óå áõôü ôï êëßìá äéÜâáóå Niche, Kahn, Schopenhauer, Ýìáèå ÃáëëéêÜ êáé ÃåñìáíéêÜ, ìõÞèçêå óôç ìïõóéêÞ êáé ôçí ðïßçóç êáé áðÝêôçóå ìéá ðïëýðëåõñç åóùôåñéêÞ êáëëéÝñãåéá, ç ïðïßá êáé ôïõ Ýäùóå ôç äýíáìç íá áíôéìåôùðßæåé ôéò ðéï äýóêïëåò êáôáóôÜóåéò óôç æùÞ ôïõ. ÕðçñÝôçóå ôçí óôñáôéùôéêÞ ôïõ èçôåßá êáé ðáñÜ ôéò áíôéññÞóåéò ôùí ãïíÝùí ôïõ Ýöõãå ãéá ðåñéóóüôåñåò óðïõäÝò. Ç ìåôñéüôçôá Þôáí îÝíç ãéá ôéò öéëïäïîßåò ôïõ íåáñïý éáôñïý ðïõ áíáæçôïýóå åõñýôåñïõò åðéóôçìïíéêïýò ïñßæïíôåò. Ìå ðáññçóßá åßðå óôïõò ãïíåßò ôïõ ðùò èÝëåé íá õðçñåôÞóåé ôçí æùÞ êáé ü÷é íá ôçí áðïëáýóåé. ¹èåëå íá íéþóåé ôç ÷áñÜ ðïõ ç ìÜ÷ç ôçò æùÞò ðñïóöÝñïõí. Ç Ãåñìáíßá õðÞñîå ç ðñþôç ÷þñá ðïõ ôïí ãïÞôåõóå. Åêåß, åêôüò áðü ôçí Öéëïóïößá åß÷å ìåãáëýôåñåò äõíáôüôçôåò íá åðéäïèåß óôç Âéïëïãßá, ðïõ êáô’ åîï÷Þí ôïí åíäéÝöåñå. ¹ôáí ïé ìÝñåò ôçò áíáêáëýøåùò ôïõ ùáñßïõ ôùí èçëáóôéêþí êáé ôùí ðáñáãüíôùí ìåôáâßâáóçò ôçò êëçñïíïìéêüôçôáò.

Ç íÝá èåáôñéêÞ ïìÜäá «Pequod», óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÄÇ.ÐÅ.ÈÅ. ÊïæÜíçò, ðáñïõóßáóå ôï âñÜäõ ôçò ÐÝìðôçò óôçí ðüëç ìáò ôï Ýñãï ôïõ ¢íôïí ÔóÝ÷ùö, «Ï ÃëÜñïò». Ç ðáñÜóôáóç áíÝâçêå óôçí áßèïõóá ôïõ Èåáôñïäñïìßïõ. Ôï éäéáßôåñï ÷áñáêôçñéóôéêü ôçò Þôáí üôé ç óêçíÞ Þôáí ôïðïèåôçìÝíç óå ïëüêëçñï ôï ÷þñï ôïõ èåÜôñïõ êáé ü÷é áðïêïììÝíç áðü ôï êïéíü. ÈåáôÝò êáé çèïðïéïß Þôáí áíáêáôåìÝíïé ìåôáîý ôïõò. Ïé çèïðïéïß, íôõìÝíïé ìå ñïý÷á óõíçèéóìÝíá, êõêëïöïñïýóáí áíÜìåóá óôï ðëÞèïò, Ýôóé ðïõ äåí Þôáí äõíáôüí íá ôïõò îå÷ùñßóåé êáíåßò ðáñÜ ìüíï üôáí Üñ÷éæáí íá åñìçíåýïõí ôï ñüëï ôïõò. Ðñéí ôçí Ýíáñîç, ðåñéöÝñïíôáí óôï ÷þñï, ìÝ÷ñé ôç óôéãìÞ ðïõ üëïé ïé èåáôÝò êÜèéóáí óôéò èÝóåéò ôïõò. Ôüôå êÜíïíôáò Ýíá íåýìá ìåôáîý ôïõò, ãëßóôñçóáí áíåðáßóèçôá áðü ôçí ðñáãìáôéêüôçôá óôï èåáôñéêü ÷ñüíï ôïõ ÔóÝ÷ùö ðáñáóýñïíôáò ìáæß ôïõò ôï êïéíü. Ôá ãåãïíüôá ôïõ Ýñãïõ ðåñéóôñÝöïíôáé ãýñù áðü ôïí êüóìï ôïõ èåÜôñïõ êáé ôçò ôÝ÷íçò. Ï Êüóôéá, ãéüò ìßáò äéÜóçìçò çèïðïéïý, ôçò ºñéíá ÍéêïëÜãéåâíá, ðñïóðáèåß áðåëðéóìÝíá íá âñåé ôñüðï Ýêöñáóçò óôç óõããñáöÞ êáé óôï èÝáôñï. ÐáñïõóéÜæåé Ýíá èåáôñéêü Ýñãï ðïõ Ý÷åé ãñÜøåé ï ßäéïò êáé ôï ïðïßï áíáëáìâÜíåé íá æùíôáíÝøåé ìå ôçí åñìçíåßá ôçò ç áãáðçìÝíç ôïõ Íßíá, ìßá ïíåéñïðüëá íÝá ðïõ óôü÷ï ôçò Ý÷åé íá ãßíåé ìåãÜëç çèïðïéüò. Ç ìçôÝñá ôïõ Êüóôéá, ìßá ãõíáßêá åãêëùâéóìÝíç óôçí åðéôõ÷ßá êáé ôç ìáôáéïäïîßá ôçò, áðáîéþíåé ìå ôñüðï óêëçñü ôçí êáëëéôå÷íéêÞ áðüðåéñá ôïõ ãéïý ôçò äçìé-

Ï Hangeul, O Weismann, O Hertwig äßäáóêáí ôéò ãåíåôéêÝò èåùñßåò ôïõò. ÌáèÞôåõóå óå üëïõò áõôïýò ãéá íá åñãáóôåß ôÝëïò óôï æùïëïãéêü êÝíôñï åñåõíþí ôïõ ÌïíÜ÷ïõ ðÜíù óôïí êáèïñéóìü ôïõ öýëïõ êáé ôç ãïíéìïðïßçóç ôùí øáñéþí êáé ýóôåñá ìå ðïëý åíèïõóéáóìü óõíÝ÷éóå ôéò ÝñåõíÝò ôïõ óôï ðåñßöçìï Ùêåáíïãñáöéêü Ìïõóåßï ôïõ Ìïíáêü êáé óôçí Ville-France. Óôï óçìåßï áõôü îáöíéêÜ áíáãêÜóôçêå íá óôáìáôÞóåé ôéò äñáóôçñéüôçôÝò ôïõ. ÎÝóðáóå ï Á’ Âáëêáíéêüò Ðüëåìïò ðïõ ôïí åðáíÝöåñå óôçí ÅëëÜäá ãéá íá ôçí õðåñáóðéóôåß, ðëçí üìùò ôïõ Ýäùóå êáé ôçí áðïöáóéóôéêÞ ãéá ôçí êáñéÝñá ôïõ åõêáéñßá íá ãíùñßóåé åëëçíïáìåñéêáíïýò óôñáôéþôåò, ïé ïðïßïé êáé ôïí ðáñáêßíçóáí íá åðéóêåöèåß ôçí ÁìåñéêÞ, ôçí ÷þñá ðïõ áñãüôåñá Ýãéíå ç äåýôåñç ðáôñßäá ôïõ. Åêåß, ùò öôù÷üò Üãíùóôïò ìåôáíÜóôçò åîåëßóóåôáé ñáãäáßùò óå çñùéêÞ ìïñöÞ áðü õðÜëëçëïò óå êáôÜóôçìá êáé äçìïóéïãñÜöïò óå åëëçíéêÞ åöçìåñßäá óôçí áñ÷Þ, ìå äõóêïëßá êÝñäéóå ìéá èÝóç óôï ÅñãáóôÞñéï ÁíáôïìéêÞò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Columbia êáé áñãüôåñá ìéá Üëëç èÝóç óôï Cornell ôçò Í. Õüñêçò. ÅñãÜæåôáé íõ÷èçìåñüí âÜæïíôáò óå åíÝñãåéá üëåò ôéò áðåñéüñéóôåò éêáíüôçôÝò ôïõ. Ãéá Ýíá ìåãÜëï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá

èõóéÜæåé ðïëëÜ áðü üóá áãÜðçóå óôï âùìü ôçò åðéóôÞìçò. Îå÷íÜ ôïõò äåóìïýò ôïõ ìå ôç öýóç êáé ôá óðïñ, ôçí áðüëáõóç ôïõ öõóéêïý áíèñþðïõ, ôïõò êáëïýò ôïõ ößëïõò áêüìá êáé ôçí ßäéá ôïõ ôçí ïéêïãÝíåéá. Áñ÷ßæåé íá áãùíßæåôáé ìå ìüíï óõìðáñáóôÜôç ôçí áöïóéùìÝíç óýæõãü ôïõ ÌÜ÷ç, ãéá ìéá ðáãêüóìéá õðüèåóç ðïõ ôïõ áðáéôåß íá ìåßíåé ôåëåßùò áðåñßóðáóôïò. Ðåéñáìáôßóèçêå ìå ôá ùÜñéá éíäéêþí ÷ïéñéäßùí êáé ýóôåñá áðü ÷éëéÜäåò äõóêïëßåò áíáêÜëõøå ôçí ýðáñîç åíüò ïñéóìÝíïõ ãåííçôéêïý êýêëïõ óôá æþá. Ôï ìåãÜëï âÞìá åß÷å ãßíåé óôçí ïñìïíéêÞ êõôôáñïëïãßá. Äåí áðÝìåíå ðáñÜ ç áíôßóôïé÷ç Ýñåõíá êáé óôïí Üíèñùðï. Ðëçí üìùò ôïõ ïñìïíéêïý ðñïóäéïñéóìïý ôïõ ãåííçôéêïý êýêëïõ ôùí ãõíáéêþí äéá ôùí åðé÷ñéóìÜôùí åðåêôÜèçêå êáé óå ðáèïëïãéêÝò êáôáóôÜóåéò, þóðïõ ðÝôõ÷å ôçí ðñÜãìáôé óõãêëïíéóôéêÞ áíáêÜëõøç ôçò õðÜñîåùò êáñêéíéêþí êõôôÜñùí óå ðåñéðôþóåéò êáñêßíïõ ôïõ ôñá÷Þëïõ ôçò ìÞôñáò óå åðé÷ñßóìáôá. Ôï 1943 äçìïóéåýåé ôç ìíçìåéþäç ìïíïãñáößá ôïõ «ÄéÜãíùóç ôïõ êáñêßíïõ äéá ôïõ êïëðéêïý åðé÷ñßóìáôïò» óôçí ïðïßá åêôüò áðü ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôùí êáñêéíùìáôùäþí êõôôÜñùí ôïíéæüôáí üôé êáé ðñïêáñêéíùìáôþäåéò áêüìá êáôáóôÜóåéò ìðïñïýí íá äéåõñåõíçèïýí Ýãêáéñá êáé íá èåñáðåõôïýí. Óå ìéá åðï÷Þ ðïõ óõæçôåßôï áêüìá êáé ôï áí èá Þôáí óùóôü ïé êáñêéíïðáèåßò íá åéóÜãïíôáé óå íïóïêïìåßá, åêåßíïò ðÜëåõå åíóõíåßäçôá ãéá íá èÝóåé õðü Ýëåã÷ï ôçí áññþóôéá êáé íá ëéãïóôÝøåé ôïí áíèñþðéíï ðüíï. Ïé íÝåò äõíáôüôçôåò ôçò ìåèüäïõ ôïõ ãéá ôçí Ýãêáéñï äéÜãíùóç ôïõ êáñêßíïõ ðïõ åðåêôÜèçêáí êáé óå üëá ôá üñãáíá ôïõ áíèñùðßíïõ óþìáôïò, áí êáé óõíÜíôçóáí ôá ðñþôá åêåßíá ÷ñüíéá ðïëëÝò äõóêïëßåò áðïäï÷Þò áðü ðïëëïýò ðñïêáôåéëçììÝ-

íïõò ãéáôñïýò. ¼ìùò ï ÐáðáíéêïëÜïõ ðåñéìÝíåé ôç íßêç ôçò áëÞèåéáò ìå áéóéïäïîßá. Áãùíßóôçêå ðïëëÜ ÷ñüíéá ãéá íá äéáäïèåß ç óùôÞñéá ìÝèïäïò ìå óåéñÜ åéäéêþí ìáèçìÜôùí ôïõ ßäéïõ ôüôå óôï Cornell êáé ìå ÷ñçìáôéêÞ åðé÷ïñÞãçóç áðü ôçí American Cancer Society, ôçò ïðïßáò ðñüåäñïò Þôáí ï öùôéóìÝíïò Cameron. Ç ðñïóöïñÜ ôïõ ðÞñå åîáéñåôéêÜ ìåãÜëç ðñáêôéêÞ åöáñìïãÞ. Ç Åõñþðç ôïí ðñïóêáëåß ôüôå íá ãßíåé åðßôéìï ìÝëïò óå åðéóôçìïíéêÝò Åôáéñåßåò, Íïóïêïìåßá êáé ÉáôñéêÝò Ó÷ïëÝò. Ìåôáîý ôùí ðñþôùí óõãêáôáëÝãåôáé öõóéêÜ êáé ç ÅëëÜò üðïõ äõóôõ÷þò ôá öéëüäïîá ó÷Ýäéá ôïõ ’57 ãéá ßäñõóç Éíóôéôïýôïõ ÐáðáíéêïëÜïõ äåí ìðüñåóáí íá ãßíïõí ðñÜîç. Ôï üëï åðéóôçìïíéêü Ýñãï ôïõ óõìðåñéëáìâÜíåôáé óå 158 ðñùôïðïñéáêÝò åñãáóßåò. Ôé ùöÝëçóå ôçí áíèñùðüôçôá ï ìü÷èïò Ýñåõíáò ìéáò ïëüêëçñçò æùÞò; ÁíáöÝñù ìéá óýã÷ñïíç óôáôéóôéêÞ: ÌåôÜ ôçí åöáñìïãÞ ôïõ ôåóô ÐáðáíéêïëÜïõ ìüíïí óôéò Ç.Ð.Á ïé èÜíáôïé áðü ôïí êáñêßíï ôïõ ôñá÷Þëïõ ôçò ìÞôñáò ìåéþèçêáí êáôÜ 70% ôçí ôåëåõôáßá ðåíôçêïíôáåôßá. Ùò óÞìåñá ôßðïôá äåí Ý÷åé ðñïóôåèåß óôçí êõôôáñïëïãßá áð’ üóá ôçò Ýäùóå ï éäñõôÞò ôçò. ÂñÞêå ôá ìÝóá êáé ôïí ôñüðï ìåëÝôçò êáé åñìçíåßáò ôùí åõñçìÜôùí, ôçí üëç ìÝèïäï ðïõ ðÞñå ôï üíïìÜ ôïõ, ôï Á êáé ôï Ù. Ãéá ôçí ðñïóöïñÜ ôïõ Ýëáâå ðïëëÝò ôéìçôéêÝò äéáêñßóåéò, óôï åîùôåñéêü êáé óôçí ÅëëÜäá. ÐñïôÜèçêå ìÜëéóôá ãéá ôï âñáâåßï Nobel. ÌÞðùò üìùò üëá áõôÜ Ý÷ïõí óôçí ðñáãìáôéêüôçôá íá ðñïóèÝóïõí Ýóôù êáé ôï åëÜ÷éóôï óå ìéá åêëåêôÞ ìïñöÞ áñåôÞò êáé åðéóôçìïíéêïý ìåãáëåßïõ üðùò åßíáé ï Ãåþñãéïò ÐáðáíéêïëÜïõ; Ôïí ÌÜéï ôïõ ’62 Ýëåãå ï óôåíüò ößëïò ôïõ Cameron óå ìéá åêäÞëùóç ðñïò ôéìÞí ôïõ «åßìáé åõôõ÷éóìÝíïò ðïõ ôïí ãíþñéóá». Ôï «Ðáð-Ôåóô» êáèéÝñùóå ôïí Ãåþñãéï ÐáðáíéêïëÜïõ óáí Ýíáí áðü ôïõò ìåãáëýôåñïõò êáé óçìáíôéêüôåñïõò åõåñãÝôåò ôçò ÁÍÈÑÙÐÏÔÇÔÁÓ. ÅëÝíç Äåëçãéþñãç-Ðïëßôç Ïìüôéìç ÊáèçãÞôñéá ÉáôñéêÞò Ó÷ïëÞò Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí

Ï «ÃëÜñïò» ôïõ ¢íôïí ÔóÝ÷ùö «Óçìáóßá óôçí ôÝ÷íç äåí Ý÷åé ç äüîá. Óçìáóßá Ý÷åé íá îÝñåéò íá õðïìÝíåéò» ïõñãþíôáò ôïõ êé Üëëåò áíáóöÜëåéåò åêôüò áðü üëåò üóåò åêåßíïò Þäç êïõâáëïýóå... Ç ó÷Ýóç ôçò ìçôÝñáò ôïõ Êüóôéá ìå ôïí óõããñáöÝá Ôñéãêüñéí, äçìéïõñãåß óôïí ãéü áêüìá ðéï áñíçôéêÜ êáé áíôáãùíéóôéêÜ óõíáéóèÞìáôá. Ï Êüóôéá âáóáíßæåôáé óõíå÷þò áðü ôéò áãùíßåò ôïõ êáé ðáëåýåé ìÜôáéá íá âãåé áðü ôá áäéÝîïäÜ ôïõ. Ç Íßíá, áðü ôçí Üëëç, èáìðùìÝíç áðü ôç ãïçôåßá ôïõ Ôñéãêüñéí, ãßíåôáé åñùìÝíç ôïõ, ôïí áêïëïõèåß óôçí ðüëç ãéá íá ãßíåé åðáããåëìáôßáò çèïðïéüò êáé åãêáôáëåßðåé ôïí Êüóôéá, ï ïðïßïò åíáðïèÝôåé óõìâïëéêÜ óôá ðüäéá ôçò Ýíá íåêñü ãëÜñï, ðïõ Ýìåëå áñãüôåñá íá ãßíåé óýìâïëï ãéá êåßíç… Ëßãá ÷ñüíéá ìåôÜ, ï Êüóôéá êáôáöÝñíåé íá ãßíåé Ýíáò áñêåôÜ êáëüò óõããñáöÝáò, áëëÜ äåí êáôáöÝñíåé íá âñåé ôéò ðñïóùðéêÝò ôïõ éóïññïðßåò. ÁðåëðéóìÝíá åñùôåõìÝíïò ìå ôç Íßíá ðáñáêïëïõèåß áðü ìáêñéÜ ôç äõóôõ÷éóìÝíç æùÞ ôçò êáé ôçí êáñéÝñá ôçò ðïõ ïäçãÞèçêå óå áðïôõ÷ßá. Ç Íßíá, êïõñáóìÝíç áð’ ôç æùÞ, ðñïäïìÝíç áðü ôïí Ôñéãêüñéí, áëëÜ êáé åñùôåõìÝíç áêüìá ìáæß ôïõ, åðéóêÝðôåôáé ôïí Êüóôéá, ï ïðïßïò åîáêïëïõèåß íá âáóáíßæåôáé áðü ôçí áíéêáíïðïßçôç öéëïäïîßá ôïõ íá ãßíåé óðïõäáßïò óõããñáöÝáò êáé áðü ôïí ÝñùôÜ ôïõ ãéá êåßíç. Óå ìéá óêçíÞ Ýíôïíçò óõíáéóèçìáôéêÞò êïñýöùóçò, ï Êüóôéá åêöñÜæåé ãéá ìßá áêüìá öïñÜ ôçí øõ÷éêÞ áðüãíùóç óôçí ïðïßá âñßóêåôáé, åíþ ç Íßíá –ðïõ åìöáíßæåôáé ðéá ðïëý ðéï êáôáóôáëáãìÝíç ùò ðñïò ôï ðïéá åßíáé êáé ôï ôé èÝëåé óôç æùÞ ôçò- ôïí óõìâïõëåýåé íá ìç ÷Üíåé ôçí ðßóôç ôïõ. Ç Íßíá, äéáó÷ßæïíôáò Ýíá

ðÝëáãïò áðü ðñïóùðéêÝò êáé åðáããåëìáôéêÝò äõóêïëßåò êáôáëÞãåé íá áðåëåõèåñùèåß áðü ôçí áõôïêáôáóôñïöéêÞ öéëïäïîßá ôçò êáé áðü ôçí åììïíÞ ôçò íá êáôáêôÞóåé ôç äéáóçìüôçôá. ¸÷åé åéóÝëèåé ðéá óôçí ïõóßá ôùí ðñáãìÜôùí: «ÎÝñåéò ôé êáôÜëáâá, Êüóôéá;» ôïõ ëÝåé, «ÔåëéêÜ óôçí ôÝ÷íç áõôü ðïõ Ý÷åé óçìáóßá äåí åßíáé ç äüîá. Áõôü ðïõ Ý÷åé óçìáóßá åßíáé íá îÝñåéò íá õðïìÝíåéò. Åãþ Ý÷ù ðßóôç êáé ï ðüíïò ìïý öáßíåôáé ëéãüôåñïò. Êáé üôáí óêÝöôïìáé ôçí ôÝ÷íç ìïõ, ôüôå äåí öïâÜìáé ôç æùÞ». ÌÜôáéá üìùò ôá ëüãéá ôçò, áöïý ï Êüóôéá ìç ìðïñþíôáò íá õðåñâåß ôïí åáõôü ôïõ, áõôïêôïíåß. Ðñüêåéôáé ãéá Ýíá áðü ôá ùñáéüôåñá Ýñãá ôïõ ÔóÝ÷ùö, Ýíá Ýñãï áîåðÝñáóôï ùò ðñïò ôï èÝìá, ôïõò ÷áñáêôÞñåò êáé ôçí ðëïêÞ ôïõ. ÌéëÜåé ãéá ôïí Üíèñùðï êáé ôá áäéÝîïäÜ ôïõ, ôéò öéëïäïîßåò, ôïõò áíåêðëÞñùôïõò Ýñùôåò, ôá íåáíéêÜ üíåéñá, ôéò åýèñáõóôåò ïéêïãåíåéáêÝò ó÷Ýóåéò, ôï ðÜèïò ãéá ôçí åðéôõ÷ßá, áëëÜ êáé ãéá ôïí åðáíáðñïóäéïñéóìü ôùí áîéþí ôçò æùÞò. ÌéëÜåé ãéá ôï ôé óçìáßíåé íá åßíáé êáíåßò êáëëéôÝ÷íçò, ãéá ôï ôé åßíáé ç æùÞ ìÝóá óôçí ôÝ÷íç êáé ôé ç ôÝ÷íç ìÝóá óôçí ðñáãìáôéêÞ æùÞ. ÁõôÞ áêñéâþò âÝâáéá ç äõíáìéêÞ êáé ç äéá÷ñïíéêÞ âáñýôçôá ôïõ Ýñãïõ åßíáé ðïõ êÜíåé ôç äïõëåéÜ ôùí íÝùí êáëëéôå÷íþí, ðïõ êáëïýíôáé íá ôï áðïäþóïõí èåáôñéêÜ, áêüìá ðéï äýóêïëç. Åêåß åßíáé üìùò ðïõ êñýâåôáé êáé ç ìáãåßá ôïõ… óôçí ðñüêëçóç… Ï ôñüðïò ðïõ ç óõãêåêñéìÝíç èåáôñéêÞ ïìÜäá ðñïóÝããéóå ôï Ýñãï Þôáí åíäéáöÝñùí, áíÜëáöñïò, ìå ìßá íåùôåñéóôéêÞ ìáôéÜ. Ç Üìåóç åðáöÞ ôùí çèïðïéþí ìå ôïõò èåáôÝò, ç óõíýðáñîç ìáæß ôïõò óôïí ßäéï ÷þñï, óôéò ßäéåò êáñÝêëåò, äçìéïõñãïýóáí ìßá ðñùôüãíùñç áìåóüôçôá, áí êáé êÜðïéåò óôéãìÝò áðïóôáèå-

Óõãêõñéáêïß ðáñÜãïíôåò, êåñäïóêïðßá êáé ïëéãïðþëéá áõîÜíïõí ôéò ôéìÝò ôùí ôñïößìùí ÈÕÌÁÔÁ ÊÁÉ ÏÉ ÐÁÑÁÃÙÃÏÉ ÊÁÉ ÏÉ ÊÁÔÁÍÁËÙÔÅÓ

Õ

éïèåôÞèçêå áðü ôçí ÏëïìÝëåéá ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ Êïéíü ØÞöéóìá Ýîé ðïëéôéêþí ïìÜäùí ó÷åôéêÜ ìå ôéò "áõîáíüìåíåò ôéìÝò ôùí ôñïößìùí". Ìåôáîý ôùí óõíôáêôþí ôïõ Øçößóìáôïò ôïõ Åõñùðáúêïý Ëáúêïý Êüììáôïò åßíáé êáé ï ÅõñùâïõëåõôÞò ôçò ÍÄ ÊáèçãçôÞò ê. Ãéþñãïò ÐáðáóôÜìêïò. Óýìöùíá ìå ôïí Ïñãáíéóìü Ôñïößìùí êáé Ãåùñãßáò ôùí ÇíùìÝíùí Åèíþí (FAO), ï äåßêôçò ôéìþí ôñïößìùí êéíÞèçêå áíïäéêÜ ãéá Ýâäïìï óõíáðôü ìÞíá, áããßæïíôáò ôá õøçëüôåñá åðßðåäá áðü ôï 1990. ÊáôÜ ôï äéÜóôçìá ìåôáîý Äåêåìâñßïõ 2010Éáíïõáñßïõ 2011 óçìåéþèçêå áýîçóç 3,4%. Ôï åõìåôÜâëçôï ôùí ôéìþí åßíáé åããåíÝò ÷áñáêôçñéóôéêü ôùí ãåùñãéêþí áãïñþí. Ùóôüóï, Ý÷åé åêëÜâåé áíçóõ÷çôéêÝò äéáóôÜóåéò, ëåéôïõñãþíôáò áðïóôáèåñïðïéçôéêÜ ü÷é ìüíï ãéá ôçí ðáãêüóìéá ïéêïíïìßá, áëëÜ êáé ãéá ôçí êïéíùíéêÞ óõíï÷Þ, êáèþò ðëÞôôåé ðñùôßóôùò ôéò åõðáèåßò ïìÜäåò ðëçèõóìïý ôüóï óôéò áíåðôõãìÝíåò üóï êáé óôéò áíáðôõóóüìåíåò ÷þñåò. Õðïãñáììßæåôáé üôé óôçí ÅÅ 79 åêáôïììýñéá Üíèñùðïé åîáêïëïõèïýí íá æïõí êÜôù áðü ôï üñéï ôçò öôþ÷åéáò, åíþ 16 åêáôïììýñéá Åõñùðáßïé ðïëßôåò êáôÝöõãáí óå åðéóéôéóôéêÞ âïÞèåéá ðïõ ðáñåß÷áí öéëáíèñùðéêÝò ïñãáíþóåéò ôïí ðåñáóìÝíï ÷åéìþíá. Óôï ðëáßóéï ôçò óõæÞôçóçò ðïõ äéåîÞ÷èç óôçí ÏëïìÝëåéá, ï ê. ÐáðáóôÜìêïò áíáöÝñèçêå óôïõò ðáñÜãïíôåò ðïõ åðçñåÜæïõí ôçí ðáãêüóìéá ãåùñãéêÞ ðáñáãùãÞ, üðùò ôá áêñáßá êáéñéêÜ öáéíüìåíá, ïé ðåñéïñéóìÝíïé öõóéêïß êáé åíåñãåéáêïß ðüñïé, ç áýîçóç ôïõ ðáãêüóìéïõ ðëçèõóìïý êáé ç áëëáãÞ ôïõ äéáôñïöéêïý ìïíôÝëïõ óôéò äõíáìéêÜ áíáðôõóóüìåíåò ÷þñåò. ÅðéðëÝïí, åðéêåíôñþèçêå óå äýï ðáñÜãïíôåò, ïé ïðïßïé åðéôåßíïõí ôçí áóôÜèåéá ôùí ôéìþí êáé ÷ñÞæïõí Üìåóçò êáé áðïôåëåóìáôéêÞò áíôéìåôþðéóçò ôüóï óå åõñùðáúêü üóï êáé óå äéåèíÝò åðßðåäï. Ðñþôïí, ï ê. ÐáðáóôÜìêïò õðïãñÜììéóå ôçí äõóëåéôïõñãßá ôçò áëõóßäáò åöïäéáóìïý ôñïößìùí, üðïõ ïé óõãêåíôñþóåéò (ïëéãïðþëéï ðïëõåèíéêþí) ÷áñáêôçñßæåé ü÷é ìüíïí ôï åìðüñéï, áëëÜ áêüìç êáé ôçí ðáñáãùãÞ (ôïõò óðüñïõò), ãåãïíüò ðïõ áðïâáßíåé åéò âÜñïò ôüóï ôùí ðáñáãùãþí üóï êáé ôùí êáôáíáëùôþí. Äåýôåñïí, ôüíéóå ôçí áäéáöÜíåéá êáé ôá öáéíüìåíá êåñäïóêïðßáò óôéò áãïñÝò âáóéêþí ðñïúüíôùí, óçìåéþíïíôáò ó÷åôéêÜ üôé "ôá ÷ñçìáôéóôÞñéá ðñïèåóìéáêþí óõìâïëáßùí åìðïñåõìÜôùí ìåôáâëÞèçêáí – ëüãù ôçò áðïññýèìéóçò ôùí ÷ñçìáôáãïñþí– áðü åñãáëåßï äéá÷åßñéóçò êéíäýíïõ óå óôü÷ï êåñäïóêïðéêþí óõíáëëáãþí. Ôá óçìáíôéêüôåñá ìÜëéóôá åî áõôþí âñßóêïíôáé åêôüò Åõñþðçò". ÌåôÜ ôçí ÷ñçìáôïðéóôùôéêÞ êñßóç äéÜöïñá hedge funds óôñÜöçêáí óôá ÷ñçìáôéóôÞñéá ãåùñãéêþí ðñïúüíôùí ãéá íá áíôéóôáèìßóïõí ôéò áðþëåéÝò ôïõò, üðïõ ðëÝïí ôï ÷ñçìáôïïéêïíïìéêü áðüèåìá åßíáé äåêáðåíôáðëÜóéï ôïõ ðñáãìáôéêïý áãñïôéêïý. ÊáôÜ ôïí ê. ÐáðáóôÜìêï, åßíáé áðáñáßôçôï Ýíá èåóìéêü ðëáßóéï ðïõ íá ðåñéïñßæåé ôç óõììåôï÷Þ óôéò ãåùñãéêÝò áãïñÝò ðáñáãþãùí ìüíïí óôïõò Üìåóá óõíäåüìåíïõò ìå ôïí ôïìÝá ôùí ôñïößìùí. Ç áíÜãêç èÝóðéóçò áõóôçñïý ñõèìéóôéêïý ðëáéóßïõ ãéá ôéò ÷ñçìáôïïéêïíïìéêÝò áãïñÝò åí ãÝíåé åßíáé åðéôáêôéêÞ, ðïëý äå ðåñéóóüôåñï ãéá ôéò áãïñÝò ãåùñãéêþí ðñïúüíôùí. Óå ü,ôé áöïñÜ ôçí ÅÅ, ôï ãåùñãéêü åéóüäçìá âáßíåé äéáñêþò ìåéïýìåíï, ëüãù ôïõ áõîáíüìåíïõ êüóôïõò ðáñáãùãÞò êáé ôçò áóôÜèåéáò ôùí ôéìþí, èÝôïíôáò óå êßíäõíï ôçí åõñùðáúêÞ ãåùñãéêÞ ðáñáãùãÞ. Óýìöùíá ìå óôïé÷åßá ðïõ äçìïóßåõóå ç Eurostat ôïí ÌÜéï ôïõ 2010, ç ãåùñãéêÞ áðáó÷üëçóç óôçí ÅÅ ìåéþèçêå êáôÜ 25% áðü ôï 2000. ÊáôÜ ôïí ê. ÐáðáóôÜìêï, ç äéáôÞñçóç åíüò éó÷õñïý åõñùðáúêïý ãåùñãéêïý ôïìÝá ðñïò äéáóöÜëéóç ôçò åðéóéôéóôéêÞò åðÜñêåéáò ðñïûðïèÝôåé ôçí åîáóöÜëéóç äßêáéïõ ãåùñãéêïý åéóïäÞìáôïò, áðïôåëåóìáôéêüôåñá ìÝôñá ñýèìéóçò ôçò áãïñÜò óôï ðëáßóéï ôçò ÊÁÐ êáé åîïñèïëïãéóìü ôçò ëåéôïõñãßáò ôçò áëõóßäáò åöïäéáóìïý ôñïößìùí. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò: Ãåþñãéïò ÐáðáóôÜìêïò Ãñáöåßï Ôýðïõ Ê.Ï. ÅËÊ ÂïõëåõôÞò ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ ôçë: +32 22 83 20 01 ôçë: +32 2 28 45 448 - öáî: +32 2 28 49 448 e-mail: theodoros.georgitsopoulos@europarl.europa.eu web-site: www.papastamkos.gr e-mail: georgios.papastamkos@europarl.europa.eu

VODAFONE ÄÅÓ ÔÏ ÐÑÙÔÏÓ ÌÅ ÔÇ VODAFONE! ñïðïéïýóáí ôçí ðñïóï÷Þ ôïõ èåáôÞ. Ç ðáñÜóôáóç, Üêñùò ìéíéìáëéóôéêÞ –êÜôé ðïõ óõíçèßæåôáé ðïëý ôåëåõôáßá êáé ü÷é ãéá êáëëéôå÷íéêïýò ìüíï ëüãïõò- Þôáí âáóéóìÝíç áðïêëåéóôéêÜ óôç öáíôáóßá çèïðïéþí êáé èåáôþí. Äåí åß÷å êáí ìïõóéêÞ, êé áõôü Þôáí êÜôé ðïõ ôçí Ýêáíå íá õðïëåßðåôáé áñêåôÜ óå õðïâëçôéêüôçôá êáé óõíáßóèçìá. ÓõíôåëåóôÝò Þôáí: Ï Ä. Îáíèüðïõëïò óôç óêçíïèåóßá, ç ÎÝíéá Êáëïãåñïðïýëïõ óôç

ìåôÜöñáóç, ï Í. Êüíéáñçò óôç óêçíïãñáöéêÞ êáé åíäõìáôïëïãéêÞ åðéìÝëåéá, ç Â. Ãéáííáêïðïýëïõ óôçí åðéìÝëåéá êßíçóçò êáé ç Áãã. Ìáñßíïõ ùò âïçèüò óêçíïèÝôç. ¸ðáéîáí ïé çèïðïéïß: Ã. Áããåëüðïõëïò, Á. Áñìáãáíßäçò, Ä. ÃåùñãÜëáò, Â. ÊáâáëéåñÜôïõ, Ã. Êëßíçò, Ì. ÌáèéïõäÜêçò, Á. Ìáñßíïõ, Íéêïëßôóá Íôñßæç, Áãã. ÐáðáèåìåëÞ, Ê. Ðáðáêùí/íïõ. Ïé çèïðïéïß, äåìÝíïé ìåôáîý ôïõò, áðÝäùóáí ï êáèÝíáò ìå

ôïí ôñüðï ôïõ ôïõò ñüëïõò, ìå îå÷ùñéóôÞ âÝâáéá ôçí åñìçíåßá ôçò ÁããåëéêÞò ÐáðáèåìåëÞ óôïí ñüëï ôçò ºñéíáò, êáé ôïõ ÃéÜííç Êëßíç óôïí ñüëï ôïõ Êüóôéá. «Ï ÃëÜñïò» ôïõ ¢íôïí ÔóÝ÷ùö, Ýíá Ýñãï ðïõ ï êüóìïò åßäå êáé èá äåé îáíÜ êáé îáíÜ óôï ðÝñáóìá ôïõ ÷ñüíïõ, ðáß÷ôçêå ãéá ðñþôç öïñÜ óôçí Ðåôñïýðïëç ôïí Ïêôþâñéï ôïõ 1895. Ä. Ê.

Ä

åò ðñþôïò ôçí avant premiere ôçò óõíáñðáóôéêÞò ðåñéðÝôåéáò «The Way Back» ôïõ Ðéôåñ Ãïõéñ, ìå ôïõò Åíô ×áñéò êáé Êïëéí Öáñåë, ìüíï áðü ôç Vodafone! Ç ðñåìéÝñá èá ðñáãìáôïðïéçèåß ôáõôü÷ñïíá ôçí ÔåôÜñôç 23 Öåâñïõáñßïõ óôéò 20:00, óôï Odeon Kosmopolis óôçí ÁèÞíá êáé óôï Odeon Ðëáôåßá óôç Èåóóáëïíßêç.

¼ëïé ïé óõíäñïìçôÝò Vodafone ìðïñïýí áðëÜ êÜíïíôáò Like óôç óåëßäá Vodafone Greece óôï Facebook, íá ìðïõí óôçí êëÞñùóç ãéá 2 áðü ôá 600 åéóéôÞñéá ãéá ôçí ðñïâïëÞ ôçò íÝáò ôáéíßáò, óå ÁèÞíá êáé Èåóóáëïíßêç. ¼ëïé ìðïñïýí íá ðáñáêïëïõèÞóïõí ôéò áãáðçìÝíåò ôïõò ôáéíßåò ðñþôïé, ãéáôß ìüíï ç Vodafone äßíåé ðåñéóóüôåñá!


9

ÈÁÑÑÏÓ ÈAPPOÓ

IÄIOKTHÓIA ÅêäïôéêÞ EíçìåñùôéêÞ I.KOPOMHËHÓ A.E ÅÊÄÏÔÇÓ ÄÇÌÇÔÑÇÓ É. ÊÏÑÏÌÇËÇÓ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ÎÅÍÏÖÙÍ Å. ÌÐÁÑÁËÉÁÊÏÓ ÄIEYÈYNTHÓ ÓYNTAÎÇÓ Ä. KATÓOÃIANNHÓ IÄPYTHÓ + Xñ. ÐáðáóôåñéÜäçò Eôïò éäñýóåùò 1960 YÐEYÈYNOI THÓ EÖHMEPIÄAÓ “ÈAPPOӔ Ä. MAKEÄONIAÓ KAÓTOPIA Kþóôáò Äïýöëéáò ÓIATIÓTA Èåüäùñïò ÐåóíéêÜò ÓéÜôéóôá ÃåñÜíéá Tçë. 24650- 22.970 Tçë. 38611 Fax 34611 e-mail: tharos@otenet.gr EÄPA KOZANH ÓYNÄPOMH ÅÔÇÓÉÁ 72 E ÅÎÁÍÇÌÇ 36 Å ÔÑÉÌÇÍÇ 18 Å EËAXIÓTH ÓYNÄPOMH 15 E

ÓÜââáôï 19 Öåâñïõáñßïõ 2011

Ðëçñïöïñßåò, øõ÷áãùãßá, äéÜöïñá êáèçìåñéíÜ ...

«ÌáêéãéÜæ ðñùéíü êáé âñáäéíü»

Ðñùß: ÂÞìá 1: Ç âÜóç Ýãéíå ìå ìÝéê áð ãéá óáôéíÝ êáé öõóéêü áðïôÝëåóìá êáé ëßãç ðïýäñá ãéá íá óâÞóåé ç ãõáëÜäá. Ôï êïíóßëåñ Ýäùóå öùò êÜôù áðü ôá ìÜôéá.ÂÞìá 2: Óôá ìÜôéá ÷ñçóéìïðïéÞèçêáí óêéÝò óå –éäáíéêÝò ãéá ôï ðñùߖ áðáëÝò, ìðåæ - óïìüí áðï÷ñþóåéò ðïõ ôïíßóôçêáí ìå ìÜóêáñá ãéá üãêï.ÂÞìá 3: ÐñïóôÝèçêå Ýíá äéáêñéôéêü ëéð ãêëïò óôá ÷åßëç êáé ôÝëïò åöáñìüóôçêå ôï ñïõæ ãéá íá ôïíéóôïýí ôá «ìÞëá» óå éóïññïðßá ìå ôçí Ýíôáóç ôïõ õðüëïéðïõ ìáêéãéÜæ. ÂñÜäõ: ÂÞìá 1: Ãéá Ýíôáóç óôá ìÜôéá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå Ýíáò óõíäõáóìüò áðü áðï÷ñþóåéò ôïõ ìðåæ, ãêñé êáé ìðïñíôü. Ôï ðåñßãñáììá Ýãéíå ìå ìáýñï ìïëýâé. ÂÞìá 2: Åöáñìüóôçêå Ýíá ìÝéê - áð ãéá ïìïéüìïñöï áðïôÝëåóìá, ëßãç ðïýäñá êáé êïíóßëåñ ãéá Ýîôñá öùò óôá ìÜôéá. Ôá ÷åßëç áíáäåß÷ôçêáí ìå êñáãéüí êáé ëéð ãêëïò óå ñïæ - ëéëÜ áðü÷ñùóç ãéá íá ôáéñéÜîïõí ìå ôéò óêéÝò ôüóï þóôå íá ìçí åßíáé Ýíôïíá êáé íá äïèåß ç Ýìöáóç óôá ìÜôéá.

TPAÐEZÙN ÏPÃANIÓMÙN 190 E

XPHÓIMA THËEÖÙNA ÄÇÌÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ: 24610-50300 ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔ. ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ: 24613-34732, 53111, -116 ÄÇÌÏÔÉÊÇ ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ: 24613-01194 Ê.Å.Ð. ÍÏÌÁÑ×ÉÁ: 24613 51520 , 24613 51101, –113, -114 ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ: 24610-22001 ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ: 199 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: 24610-34515 ÏÔÅ ÂËÁÂÅÓ: 121 ÔÇËÅÈÅÑÌÁÍÓÇ: 24610-24600, 24006 ÄÅÕÁÊ: 24610-51500 ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ: 24610-40500 ÔÁÎÉ: 24610-34605, -905 ÊÔÅË: 24610-34454 ÉÊÁ: 24610-22100, 31872 ÔÅÂÅ: 24610-34753 ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÏ ÄÅÇ: 24610-26172 ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ: 24610-67600, -666 ÅÊÁÂ: 166 EXPRESS SERVICE: 24610-36966, 1154 INTERAMERICAN ÏÄ. ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ: 24610-42253, 1158, 6942234356 OÄÉÊÇ ÂÏÇÈÅÉÁ ÅËÐÁ: 10400 S.O.S ASSISTANCE 24610-33000 OÄÉÊÇ ÂÏÇÈÅÉÁ HELLAS SERVICE: 1057, 24610-25876 KTEO: 24610- 31690 ÔÁ×ÕÄÑÏÌÅÉÏ: 24610-34500 ÏÁÅÄ: 24610-41729, 34011, -022 ÔÅÉ ÄÕÔ. ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ: 24610-40161 ÌÇÔÑÏÐÏËÇ: 24610 -36050 & 24610-34949 ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÄÕÔ. ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ: 24620-56200 ÁÅÑÏÄÑÏÌÉÏ: 24610-36098

ÄÇÐÅÈÅ: 24610-21691

«ÏÑÉÆÏÍÔÅÓ»: 24610-21077

ÄÅÐÁÊ: 24610-21285

«ÇËÉÁ×ÔÉÄÁ»: 2461049752 ÅÈÅËÏÍÔÅÓ ÁÉÌÏÄÏÔÅÓ: 24610 -38177 & 6977337561

ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÙÄÅÉÏ: 24610-34932 ÄÇÌÏÔÉÊÇ ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ: 24610-22245 «ÁÑÓÉÓ»: 24610-49799

ÅÑÕÈÑÏÓ ÓÔÁÕÑÏÓ: 24610-21388 ÓÕËËÏÃÏÓ ÃÑÁÌÌÁÔÙÍ ÊÁÉ ÔÅ×ÍÙÍ: 4610-33978 ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑÁÖÏÓ: 24610-22121 ÊÁÐÇ : 24610 29875, 26552

«ÊÉÂÙÔÏÓ»: 24610-95561

ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ ÓÁÂÂÁÔÏ ÐÑÙÉ 19 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2011 ÁÐÏ 08.30 ÅÙÓ 14.30 Êùôßäïõ ÊõñéáêÞ Ì. ÁëåîÜíäñïõ 43 ôçë. 24610- 35147 ÂáóéëïìáíïëÜêùç ÅëÝíç Ðë. Åëåõèåñßáò 3 ôçë. 24610-34343 Êåñßäïõ –×áñáìÞ Óùôçñßá , É. ÔñÜíôá 2 ôçë. 24610- 35295 Ãáêßäïõ Áóðáóßá ÁñéóôïôÝëïõò 10 ôçë. 24610-39388 ÄåëçãéÜííçò ÓùôÞñéïò Ð. ÌåëÜ 41 ôçë. 24610-31996 ÓáêáâÜñá ÄÞìçôñá Ðë. 28çò Ïêôùâñßïõ 14 ôçë. 2461039107 ÓÁÂÂÁÔÏ ÁÐÏ 17.00 ÅÙÓ 08.30 ÅÐÏÌÅÍÇÓ ÄåëçãéÜííçò ÓùôÞñéïò Ð. ÌåëÜ 41 ôçë.24610- 31996 êáé áðü 14.30 Ýùò 21.30 ÂáóéëïìáíùëÜêç ÅëÝíç Ðë. Åëåõèåñßáò 3 ôçë. 24610- 34343 ÊÕÑÉÁÊÇ Áðü 17.00 ÅÙÓ 08.30 ÅÐÏÌÅÍÇÓ Ðáôßêáò Áíôþíéïò Ïë. ÃåùñãÜêç 5 ôçë. 24610- 34995 Êáé áðü 14.30 Ýùò 21.30 Ðáðáäïðïýëïõ Ìáñßá Åë. ÂåíéæÝëïõ 50 ôçë. 24610- 40190

×éïýìïñ ÑùôÜåé ôï ðáéäß ôç ìÜíá : - ÌáìÜ, åßíáé áëÞèåéá ðùò ôá ðáéäéÜ ôá öÝñíåé ï ðåëáñãüò ; - Íáé, ÷ñõóü ìïõ ! - ÌáìÜ, åßíáé áëÞèåéá ðùò ôá äþñá ìïõ ôá öÝñíåé ï Aãéïò Âáóßëçò ; - Íáé, ÷ñõóü ìïõ ! - ÌáìÜ, åßíáé áëÞèåéá ðùò ôï øùìß ìáò ôï äßíåé ï Èåïýëçò ; - Íáé, ÷ñõóü ìïõ ! - Å ôüôå, ìÜíá... ôïí ðáôÝñá ôé ôïí èÝëïõìå ;

ÊéíÝæéêï ñýæé ÕëéêÜ:

«ÌÝëéóóåò êáèÞëùóáí ãéá ôñåéò þñåò áóôõíïìéêü!» Åðßèåóç êáôÜ ôçò áñ÷Þò. ÁõôÞ åßíáé ç êáôçãïñßá ðïõ èá ìðïñïýóå íá áðáããåëèåß óå Ýíá óìÞíïò áðü ðåñßðïõ 50.000 åîïñãéóìÝíåò ìÝëéóóåò ôï ïðïßï åðéôÝèçêå óå áóôõíïìéêü óôç Âüñåéá Êáñïëßíá ôùí ÇíùìÝíùí Ðïëéôåéþí. Êé ü÷é áðëÜ ôïõ åðéôÝèçêå, áëëÜ ðåñéêýêëùóå ôï ðåñéðïëéêü ôïõ êáé äåí ôïí Üöçíå íá âãåé áðü áõôü ãéá äéÜóôçìá ôñéþí ùñþí. Áò ðÜñïõìå üìùò ôá ðñÜãìáôá áðü ôçí áñ÷Þ. Ï 31÷ñïíïò âïçèüò óåñßöç ÌðñÜíôïí ÔæÝíêéíò äÝ÷åôáé êëÞóç êáé ìåôáâáßíåé ìå ðåñéðïëéêü óå áõôïêéíçôüäñïìï ôçò Âüñåéáò Êáñïëßíá üðïõ Ý÷åé áíáôñáðåß íôáëßêá ìå öïñôßï 60 êõøÝëåò ãåìÜôåò ìÝëéóóåò. Ãéá êáêÞ ôïõ ôý÷ç, ìå ôï ðïõ öôÜíåé óôïí ÷þñï ôïõ áôõ÷Þìáôïò, ôá Ýíôïìá ôïõ åðéôßèåíôáé ôñÝðïíôÜò ôïí óå Üôáêôç öõãÞ ðßóù óôï áõôïêßíçôï. ÊÜðïéá ìÜëéóôá áðü áõôÜ êáôáöÝñíïõí íá åéóâÜëïõí êáé ìÝóá óôï ðåñéðïëéêü, áëëÜ åîïõäåôåñþíïíôáé, åíþ üóá ìÝíïõí áðÝîù, óôñïããõëïêÜèïíôáé ðÜíù óôï ü÷çìá êáé äåí ôï êïõíÜíå ñïýðé. Óå ìéá ðñïóðÜèåéá íá ôá îåöïñôùèåß, ï áóôõíïìéêüò âÜæåé ìðñïò êáé åðéôá÷ýíåé áëëÜ ÷ùñßò áðïôÝëåóìá. Ïé ìÝëéóóåò åßíáé áêüìç åêåß. Ç ðåñéðÝôåéá ëÞãåé ìå ôçí åðÝìâáóç ìéáò åéäéêÞò ìïíÜäáò ü÷é êïìÜíôï, áëëÜ ìåëéóóïêüìùí ïé ïðïßïé êáôïñèþíïõí íá çñåìÞóïõí ôá Ýíôïìá êáé íá ôá ðåñéóõëëÝîïõí. Åê ôùí õóôÝñùí, åéäéêïß õðïóôÞñéîáí ðùò ôï áíïé÷ôü ÷ñþìá ôïõ ðåñéðïëéêïý ëåéôïýñãçóå ùóÜí êüêêéíï ðáíß ãéá ôéò ìÝëéóóåò, ïé ïðïßåò Þôáí Üëëùóôå Þäç åíï÷ëçìÝíåò êáé ìðåñäåìÝíåò åîáéôßáò ôïõ áôõ÷Þìáôïò.

* 500 ãñáì. ñýæé óðõñùôü * 500 ãñáì. êñåììõäÜêéá öñÝóêá êïììÝíá óå ìáêñüóôåíá êïììáôÜêéá (ìÞêïõò ìéóïý äá÷ôýëïõ) * 500 ãñáì. óÝëéíï (êïììÝíï óå ëßãï ìåãáëýôåñá êïììÜôéá áðü ôá êñåììõäÜêéá) * 2 óôÞèç êïôüðïõëïõ âñáóìÝíá êáé êïììÝíá óå ìéêñÜ êïììáôÜêéá * 4 ðñÜóéíåò ðéðåñéÝò ìåãÜëåò * 1 ìéêñü êïõôß ìáíéôÜñéá êïììÝíá * ëßãï êáëáìðïêÝëáéï * 100 ml soya sauce * áëÜôé êáé ðéðÝñé ÅêôÝëåóç: ÂñÜæïõìå ôï ñýæé ìå ëßãï áëÜôé êáé ìåôÜ ôï óïõñþíïõìå. ¼óïí áöïñÜ óôï íåñü áêïëïõèïýìå ôç óõíÞèç áíáëïãßá: 1 öëõôæÜíé ñýæé / 2,5 öëõôæÜíéá íåñïý. Óå ìßá êáôóáñüëá âÜæïõìå ëßãï êáëáìðïêÝëáéï êáé óïôÜñïõìå ôá êñåììõäÜêéá êáé ôï óÝëéíï. ¼ôáí ìáñáèïýí, ðñïóèÝôïõìå ôéò ðéðåñéÝò êïììÝíåò óå öÝôåò êáé ìåôÜ óôç ìÝóç. ÐåñéìÝíïõìå íá ìáñáèïýí êáé ïé ðéðåñéÝò. Ñß÷íïõìå óôï ôÝëïò êáé ôá ìáíéôÜñéá, áëÜôé êáé ðéðÝñé. Áöïý êñõþóïõí, ôá âÜæïõìå óå ôñõðçôü íá óôñáããßóïõí êáé ìåôÜ ôá ñß÷íïõìå óôï âñáóìÝíï êáé êñýï ñýæé. Áíáêáôåýïõìå ôï êïôüðïõëï ìå ôï ñýæé êáé ñß÷íïõìå ôçí soya sauce. Áíáêáôåýïõìå êáé ðÜëé êáé ôï öáãçôü åßíáé Ýôïéìï!

ÊÉÍ/ÈÅÁÔÑÏ ÏËÕÌÐÉÏÍ ôçë. 24610-22121 ÔÙÑÁ ÊÁÉ ÐÑÏÂÏËÅÓ 3D DOLBY 3D DIGITAL CINEMA

ÍÝá áðü ôïí êüóìï ÁÉÈÏÕÓÁ 1

Óëïâåíßá: «Áëêïôåóô êáé ðñüóôéìá óôïõò óêéÝñ!»

Åíôåßíïíôáé ïé Ýëåã÷ïé áðü áóôõíïìéêïýò óôç Óëïâåíßá, ìå óôü÷ï ôçí áóöÜëåéá ôùí óêéÝñ óôá ÷éïíïäñïìéêÜ êÝíôñá, áëëÜ êõñßùò ôçí áðïôñïðÞ åíáó÷üëçóçò ìå ôï óðïñ áðü Üôïìï ðïõ åßíáé õðü ôçí åðÞñåéá áëêïüë Þ íáñêùôéêþí. Ï áñ÷çãüò ôçò óëïâåíéêÞò áóôõíïìßáò, ÃéÜíêï Ãêüñóåê, ðñïåéäïðïßçóå üôé óôá ÷éïíïäñïìéêÜ êÝíôñá ôçò ÷þñáò, åíüøåé ôùí ÷åéìåñéíþí ó÷ïëéêþí äéáêïðþí, áíáìÝíåôáé ìåãÜëïò áñéèìüò ìáèçôþí êáé êÜëåóå ôïõò óêéÝñ íá ôçñïýí ôéò äéáôÜîåéò ôïõ íüìïõ ãéá ôçí áóöÜëåéá óôéò ÷éïíïäñïìéêÝò ðßóôåò.

Óõíå÷ßæåôáé ç ðéï áóôåßá ðáéäéêÞ ôáéíßá ÆÏÕÌÐÁÉÏÓ ÊÁÉ ÉÏÕËÉÅÔÁ ÓÅ ÔÑÉÓÄÉÁÓÔÁÔÇ 3D ÐÑÏÂÏËÇ ÊÜèå ìÝñá 1 ðñïâïëÞ 6.00 óôá ÅËËÇÍÉÊÁ Óõíå÷ßæåôáé ãéá 2ç åâäïìÜäá ç åêðëçêôéêÞ ðåñéðÝôåéá ðáñáãùãÞò ôïõ ÔÆÅÚÌÓ ÊÁÌÅÑÏÍ ÔÏ ÁÄÕÔÏ ÓÅ ÔÑÉÓÄÉÁÓÔÁÔÇ 3D ÐÑÏÂÏËÇ Ìå ôïõò ÑÉÔÓÁÑÍÔ ÑÏÎÌÐÅÑÃÊ, ÃÉÏÁÍ ÃÊÑÉÖÉÈ ÊÜèå ìÝñá 2 ðñïâïëÝò 8.00 & 10.15

ÐáñÜëëçëá ìå ôïí êáôÜëëçëï åîïðëéóìü ãéá ôçí áóöÜëåéá êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ óêé, ï íüìïò ðñïâëÝðåé êõñþóåéò óå Üôïìá, ôá ïðïßá õðü ôçí åðÞñåéá áëêïüë Þ íáñêùôéêþí, åðéäßäïíôáé óôï ÷åéìåñéíü Üèëçìá. ÂÜóåé ôïõ ó÷åôéêïý íüìïõ ôïõ 2008, áóôõíïìéêïß ðåñéðïëïýí óôá ÷éïíïäñïìéêÜ êÝíôñá êáé õðïâÜëïõí ôïõò óêéÝñ óå áëêïôÝóô, ýóôåñá áðü áôý÷çìá Þ áí ç óõìðåñéöïñÜ ôïõò åßíáé ýðïðôç. Ôï ðñüóôéìï ãéá ôïõò ðáñáâÜôåò áíÝñ÷åôáé óôá 200 åõñþ. Ïé óêéÝñ ïöåßëïõí íá åßíáé ðïëý ðñïóåêôéêïß, éäéáßôåñá ìåôÜ áðü ôïõò èáíÜóéìïõò ôñáõìáôéóìïýò ðïõ êáôáãñÜöïíôáé êÜèå ÷ñüíï, áðü Üôïìá ðïõ Ý÷ïõí êáôáíáëþóåé áëêïüë Þ íáñêùôéêÝò ïõóßåò.

ÁÉÈÏÕÓÁ 2 ÐñïâÜëëåôáé ç óõíáñðáóôéêÞ ðåñéðÝôåéá ÔÏ ÌÏÕÔÑÏ Ìå ôïõò ÔÆÅÚÓÏÍ ÓÔÅÚÈÁÌ, ÌÐÅÍ ÖÏÓÔÅÑ, ÍÔÏÍÁËÍÔ ÓÁÄÅÑËÁÍÔ ÊÜèå ìÝñá 2 ðñïâïëÝò 7.30 êáé 10.00 Ãéá ôï ðñüãñáììá ôïõ êéí/öïõ åðéóêåöôåßôå ôçí éóôïóåëßäá ìáò www.cineolympion.gr

ÅÔ 3

WEST CHANNEL 06.00: ÐñÜóéíï Öùò Óýíôïìï Äåëôßï 07.00: ÍôïêéìáíôÝñ 08.40: Ðáéäéêü ðñüãñáììá 10.20: Travel Guide 11.10: ÂÏÍÁÍÆÁ ÓåéñÜ Western (E) 12.00: Ãëþóóá ÅëëçíéêÞ (Å) 12.25: ÁôæÝíôá ëüãïõ ôÝ÷íçò 13.10: Zazz life 14.00: Äåëôßï ÅéäÞóåùí 14.30: ÅêðïìðÞ Áõôïãíùóßáò 15.20: ÍôïêéìáíôÝñ 16.00: SCOREER 18.05: 7ç ìÝñá 19.00: Äåëôßï ÅéäÞóåùí 19.55: ÐñÜóéíåò ÅéäÞóåéò 20.15: IN& TOP 20.30: ÍôïêéìáíôÝñ 20.55: ON AIR 21.45 ÓÕÍ ÁÈÇÍÁ 23.00: Äåëôßï ÅéäÞóåùí 23.55: ÎÝíç ôáéíßá Óýíôïìï Äåëôßï 01.35: Ìç Ìïõ Ðåéò

Ç óõíôáãÞ ôçò çìÝñáò

ÐáñÜîåíá…

ÊÏÉÍÙÍÉÊÁ THËEÖÙNA

TV ðñüãñáììá

08.00: ÅêðáéäåõôéêÞ ôçëåüñáóç 10.00: Áñ÷áßá Çðåéñïò 11.00: Óêõñéáíü áëïãÜêé 12.00: ÐáñáäïóéáêÜ åðáããÝëìáôá íá ÷Üíïíôáé 12.30: Êïéíïâïýëéï áé÷ìÞò 13.30: Mediterraneï 14.00: Óáí óÞìåñá ôïí 20ï áéþíá 14.15: Öùôüóöáéñá 14.45: Áõôïß ðïõ ðÞñáí ôá âïõíÜ 15.45: Áðü ðïý êñáôÜåé ç óêïýöéá ìáò 17.00: ÐÁÏ- Êïëïóóüò ÂÁÐ 19.00: Ðáíéþíéïò- ÂïõëéáãìÝíç 21.00: ÎÝíç ôáéíßá. «ÆùÞ óáí ôñéáíôÜöõëëï» 23.00: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá «ÌÜèå ðáéäß ìïõ, ãñÜììáôá»

Ç ãùíéÜ ôçò ãõíáßêáò

06.20: Ïé ìÜãéóóåò 07.00: Ðáéäéêü ðñüãñáììá 13.00: ÅéäÞóåéò 13.30: ÎÝíç ôáéíßá. «¸íá ìðëïõ ôæéí ãéá ôÝóóåñéò» 15.45: Ôá öéëáñÜêéá 17.00: Gossip girl 17.50: ÅéäÞóåéò 18.00: Ößëïé ãéá ðÜíôá 18.50: ÉáôñéêÝò õðïèÝóåéò 19.44: ÅéäÞóåéò 21.00: ÎÝíç ôáéíßá "Áëåîßóöáéñïé íôåôÝêôéâ". 23.15: ÎÝíç ôáéíßá. «Four brothers» 01.00: ÎÝíç ôáéíßá «ÔñïìáêôéêÜ ìõóôéêÜ» 03.45: ÎÝíç ôáéíßá «ÊáñäéÝò ôïõ Öèéíïðþñïõ»

07.30: Ï èáõìáóôüò êüóìïò ôçò öýóçò 08.00: ÁñðáêôéêÜ 09.00: Ôï øÜñåìá 10.00: Äåýôåñç áíÜãíùóç 12.00: Áîéïí Åóôß 13.00: ÅéäÞóåéò 13.30: ÄéáóðïñÜ 15.00: Áãþíáò ðïäïóöáßñïõ ´ ÅèíéêÞò 17.00: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá. «Íá ðåèåñüò, íá ìÜëáìá» 18.30: Ï çëßèéïò 20.00: Æþá óáí åìÜò 21.00: Ïíåßñïõ ÅëëÜò 22.00: ÅéäÞóåéò 23.00: ×ñõóÞ ïèüíç «Ãüìïññá» 01.30: Ìéá ñïê óôáõñïöïñßá 02.30: Ï èáõìáóôüò êüóìïò ôïõ Ùêåáíïý 03.30: Ï èáõìáóôüò êüóìïò ôçò öýóçò

NE 06.00: Ôï ðéï ãëõêü ìïõ øÝìá 07.00: Åêåßíåò êé åãþ 08.00: Èá âñåéò ôï äÜóêáëü óïõ 09.00: Ëïëá 10.00: 40 êýìáôá 11.00: Ößëá ôï âÜôñá÷ü óïõ 12.00: Ï ðüëåìïò ôùí Üóôñùí 13.00: ÁÍÔ1 news 13.15: ÎÝíç ôáéíßá «s.O.S» 15.15: ÅðáíÜëçøç åëëçíéêïõ ðñïãñÜììáôïò 17.50: ÁÍÔ 1 18.00: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá 20.00: ÁÍÔ 1 21.00: ÎÝíç ôáéíßá «Ìéá êáëÞ ÷ñïíéÜ» 23.00: Ola 11+ 24.00: ANT 1 00.10: Éóôïñßåò ìõóôçñßïõ 01.10: ÎÝíç ôáéíßá. «Êáëçíý÷ôá êáé êáëç ôý÷ç» 03.15: ÊÜñìá 04.30: ÔçëåìÜñêåôéíãê 04.45: Mobile Fun

06.00: ÂÝñá óôï äåîß 07.00: ÌÝãá Óáââáôïêýñéáêï 10.00: Mommy 10.15: ÐÜôé ç ðéï üìïñöç éóôïñßá 12.50: ÌÝãá Óôáñ 14.00: Äåëôßï åéäÞóåùí 14.50: ÅðáíÜëçøç åëëçíéêÞò óåéñÜò 15.45: ¼ëá ãéá ôçí õãåßá mou 16.30: ÌáôéÝò óôá ãåãïíüôá 17.30: Fifty- Fifty 18.15: Ïé êçðïõñïß ôïõ Mega 19.00: ÃëõêÝò áë÷çìåßåò 20.00: Êåíôñéêü äåëôßï åéäÞóåùí 21.00: Money drop 22.30: Ôé øõ÷Þ èá ðáñáäþóåéò ìùñÞ 23.30: ÎÝíç ôáéíßá. «Øõ÷ñüò åêôåëåóôÞò» 00.50: Ôåëåõôáßá ãåãïíüôá 01.05: ÎÝíç ôáéíßá (Ó) 01.45: É÷íç 03.45: Ïé öñïõñïß ôçò Á÷áßáò 04.15: ÔçëåìÜñêåôéíãê

06.00: Ìïõ ôï êñáôÜò ìáíéÜôéêï 07.30: Áí ì’ áãáðÜò 08.00: Èá óå äù óôï ðëïßï 09.00: Åíôéìüôáôïé … êåñáôÜäåò 10.00: Ìåò ôçí êáëÞ ÷áñÜ 14.00: ÅéäÞóåéò 14.15: How clean is your house 15.15: Óðßôé áð’ ôçí áñ÷Þ 16.00: Ãéá ëïãáñéáóìü óáò 16.50: ÎÝíç ôáéíßá «Show time» 19.00: ÅéäÞóåéò 20.00: ÅöéÜëôçò óôçí êïõæßíá 21.00: ÎÝíç ôáéíßá «Ç ÐáñéæéÜíá» 23.00: ÎÝíç ôáéíßá «Ôï ðïßìíéï» 01.15: ÎÝíç ôáéíßá «ÈáíÜóéìç ðñïåéäïðïßçóç» 03.15: ÔçëåáãïñÝò 04.30: Ìåò óôçí êáëÞ ÷áñÜ

07.00: Óáââáôïêýñéáêï óôç ÍÅÔ 10.00: Weekenders 11.00: ÐÝðåñ Áí 12.00: ÅéäÞóåéò 12.30: Ï èáõìáóôüò êüóìïò ôïõ Íôßóíåú «Ç Ðáíáãßá ôùí Ðáñéóßùí» 14.00: Ç ìç÷áíÞ ôïõ ÷ñüíïõ 15.00: ÅéäÞóåéò. 16.00: ÖõëÝò ôçò ÁèÞíáò 17.00: ÁíôáðïêñéôÝò 18.00: ÅéäÞóåéò 18.30: Studio E 19.15: ÅëëçíéêÞ ôáéíßá «Ôïõ Êïõôñïýëé ï ãÜìïò» 21.30: ÅéäÞóåéò 22.00: Óôçí õãåéÜ ìáò.


10 ֓‚ƒƒ‚ÏÖÖÖÖÖu…ƒ‘Ä‚‘‰ÄÖÖÖ

Ö

ˆ‚‘‘“Ö ZÖ ‹ƒ‰ˆ†’ŠŽˆØƒŽ†ƒ’ňňØ؆vˆ†’Š“ƒØň”Ø“ÆŊ‹ˆ”؍ƒ‹†“ŽŠƒ”

OIKONOMIA ǬȥȖȐțȐŸ ŸȎȒțȘșȅȖȎȡȕŸȊȘȤŸȕȊȝȜȒȔȈȊ

ǶȎȈȡțȐŸ ŸȓȊȜȆȌșȊȠȎŸ ŸȜȗŸȆȔȔȎȒǢǢȊŸȜșȎȟȗȝțȦȕŸ țȝȕȊȔȔȊȌȦȕŸȜȗŸ

ħĿĹŒŌŁŸŸ ŌĿŸēŁņŃĻĹĻŸ ļĶŌŁ

ĭōňŸ ŸĿʼnŃļŊĻľŖņłŁńĿŸňŸĿņĻŊēňņŃŌēķņňŋŸ ʼnŅŁłŒŊŃŌēŕŋŸōňņŸĤĻņňŎĶŊŃň ŸķņĻņōџ ŸōňņŸ ʼnŊňŁĽňŖēĿņňŸēĸņĻ ŸŌŖēŏŒņĻŸēĿŸōĻŸŌōňŃŐĿĹĻŸʼnňŎŸ ĻņĻńňĹņŒŌĿŸōŁņŸīĻŊĻŌńĿŎĸŸŁŸĠŅŅŁņŃńĸŸĭōĻōŃŌŃōńĸŸĝŊŐĸ

ĥĻōĶŸōŁņŸĹľŃĻŸŌŖĽńŊŃŌŁŸōňŎŸŸʼnŊňŋŸōňŸ ŸĿĹŐĿŸŌŁēĿŃŒłĿş ĻŖŇŁŌŁŸ 

ĭĿŸēŁņŃĻĹĻŸļĶŌŁ ŸŎʼnňŐŗŊŁŌĿŸńĻōĶŸŸķņĻņōџ ēĿĹŒŌŁŋŸ ŸʼnňŎŸŌŁēĿŃŗłŁńĿŸńĻōĶŸōŁņŸĻņōĹŌōňŃŐŁŸŌŖĽńŊŃŌŁŸōňŎŸ ʼnŊňŁĽňŖēĿņňŎŸķōňŎŋ Ÿ ĭōňŸēŁņňŸİĿļŊňŎĻŊĹňŎŸŸ ŸĤĻņňŎĻŊĹňŎŸ ŸʼnĻŊňŎŌĹĻŌĿŸĻŖŇŁŌŁŸ ŸķņĻņōџĻŖŇŁŌŁŋŸ ŸʼnňŎŸŌŁēĿŃŗłŁńĿŸĻʼnŕŸōŁŸŌŖĽńŊŃŌŁŸōŒņŸ ĻņōĹŌōňŃŐŒņŸʼnŊňŁĽňŖēĿņŒņŸēĸņŒņ

Āûñöìýóüýñûóù

3,16 % ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

ȂǼīǹȁǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȆȅǿǾȈǾ 0,61 4,79 20,7 5,26 6,95 0,68 6,46 10,96 0,57 1,4 5,68 4 1,02 1,2 0,99 4,93 0,94 2,23 4,9 1,63 4,04 2,28 12,88 0,61 7,57 1,43 3,93 7,67 7,1 4,79 5,51 1,5 0,71 2,8 3,57 10,74 0,49 0,37 9,2 6,1 15,7 14,88 16 7,77 1,87 4,7 3,16 3,6 4,12 4,02 16 9,41 0,73 0,94

8,93 4,36 -1,05 16,89 2,21 1,49 2,87 -0,36

2,93 5,88 19,77 1,01 1,91 2,28 5,80 5,62

3.048.799 2.541.875 382.002 3.357.694 23.889 598.372 76.184 11.052 1.197.166 114.243 282.418 3.843 4.315.395 14.825.305 1.857.277 15.065 2.182.099 22.310 164.814 592.449 286.192 250.113 534.258 33.030 2.407.706 28.453 870.335 81.003 589.793 26.145 78.203 26.044 304.130 505.916 4.562.243 21.705 214.281 30.430 164.842 468.152 3.571 10.051 886.287 772.723 16.872.099 330 37.217 138.632 1.525.623 91.667 69.651 2.425 411.792 103.531

0,56 4,5 20,5 4,45 6,62 0,66 6,2 10,95 0,55 1,34 5,48 3,99 0,94 1,1 0,86 4,9 0,82 2,2 4,36 1,58 3,73 2,09 12,54 0,58 7,42 1,39 3,84 7,41 6,53 4,64 5,36 1,42 0,68 2,74 3,24 10,58 0,47 0,35 8,96 5,7 15,52 14,73 15,96 7,62 1,61 4,7 3,1 3,4 3,36 3,89 15,71 9,1 0,69 0,88

0,62 4,93 21,03 5,29 6,95 0,69 6,53 11,14 0,59 1,41 5,68 4,03 1,03 1,21 1,02 5 0,95 2,24 4,9 1,65 4,04 2,35 12,9 0,62 7,65 1,45 3,98 7,73 7,2 4,81 5,56 1,5 0,72 2,84 3,58 10,82 0,5 0,37 9,25 6,1 16,05 15,2 16,46 7,79 1,89 4,7 3,18 3,6 4,14 4,1 16 9,5 0,75 0,94

-0,46

100

17,22

17,22

4,48 4,41 2,56 8,51 9,09 16,47 0,61 10,59 10,86 2,52 6,32 7,55 1,66 5,17 1,2 0,7 2,08 2,4 9,23 0,63 1,1 5,63 5,97 -0,71 8,84 1,13 4,26 5,71 2,56 6,46 -1,26 1,02 -1,84 2,37 15,43

ǻǿǹȆȇǹīȂǹȉǼȊȈǿȂǹ ǹȂȅǿǺǹǿǹ ȀǼĭǹȁǹǿǹ NBGAM ETF īǻ ȋ.ǹ. NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30

17,22 8,1

ȂǼȈǹǿǹ Ȁǹǿ ȂǿȀȇǾ ȀǼĭǹȁǹǿȅȆȅǿǾȈǾ A.S. COMPANY (Ȁȅ) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ǹ.ȉ.Ǽ. (Ȁȅ) AUDIOVISUAL (Ȁȅ) AUTOHELLAS (Ȁȅ) AVENIR ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) AXON ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) BYTE COMPUTER (Ȁȅ) CENTRIC ȆȅȁȊȂǼȈǹ (Ȁȅ) CPI (Ȁȅ) CYCLON ǼȁȁǹȈ (ȀO) DIONIC (Ȁȅ) EURODRIP (ȀO) EUROLINE AEEX (Ȁȅ) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (ȀO) FLEXOPACK (Ȁȅ) QUEST ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) INFORM ȁȊȀȅȈ Ȇ. (Ȁȅ) INTERINVEST AEEX (Kȅ) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (Ȁȅ) LOGISMOS (Ȁȅ) MEDICON ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ǼȁȆ)

ǼȎŸȎȋȍȗǢȊȍȒȊȈȊŸȋȅțȐŸȓȊȜȆȌșȊȠȎŸȓȆșȍȐŸțȎŸȘȗțȗțȜȤŸ ŸDZŸ ȍȒȊȘșȊȌǢȅȜȎȝțȐŸȜȡȕŸǢȎȜȗȟȦȕŸȜȐȚŸǯȑȕȒȓȇȚŸȓȊȒŸȜȐȚŸEIVRŸ RGDŸ ȊȕȎțȜȅȔȐŸțȜȒȚŸ ŸȤȜȊȕŸȆȌȒȕȊȕŸȌȕȡțȜȆȚŸȗȒŸȘșȦȜȎȚŸȞȇǢȎȚŸ ȌȒȊŸȜȗŸȎȘȒȓȎȈǢȎȕȗŸ?@REŸǢȎȜȊȖȥŸȜȡȕŸȍȥȗŸȜșȊȘȎȏȦȕ Ÿ DZŸǢȎȜȗȟȇŸȜȐȚŸǯȑȕȒȓȇȚŸȘșȒȕŸȜȐȕŸȊȕȊțȜȗȔȇŸȇȜȊȕŸțȜȊŸ Ÿ ȎȝșȦŸȓȊȒŸțȐǢȎȈȡȕȎŸȅȕȗȍȗŸ ŸȓȊȒŸȜȐȚŸEIVRŸ RGDŸțȜȊŸ Ÿ ȎȝșȦŸȓȊȒŸțȐǢȎȈȡȕȎŸȓȆșȍȐŸ ŸȎȝșȦ

DZŸȊȖȈȊŸȜȡȕŸțȝȕȊȔȔȊȌȦȕŸȊȕȇȔȑȎŸțȜȊŸ ŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ ŸǹŸ ȍȎȈȓȜȐȚŸȝȠȐȔȇȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸțȐǢȎȈȡțȎŸȓȆșȍȐŸțȎŸȘȗțȗțȜȤŸ ŸȎȕȦŸȗŸȍȎȈȓȜȐȚŸȜȐȚŸǢȎțȊȈȊȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸȎȕȒțȟȥȑȐȓȎŸțȎŸȘȗțȗțȜȤŸ ŸȓȊȒŸȗŸȍȎȈȓȜȐȚŸȜȐȚŸǢȒȓșȇȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸțȐǢȎȈȡțȎŸȅȕȗȍȗŸ 

ǬȘȤŸȜȒȚŸǢȎȜȗȟȆȚŸȜȐȚŸȝȠȐȔȇȚŸȓȎȞȊȔȊȒȗȘȗȈȐțȐȚŸȜȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȅȕȗȍȗŸȓȊȜȆȌșȊȠȊȕŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸȜȗȝŸǽȊȟȝȍșȗǢȒȓȗȥŸǽȊǢȒȎȝȜȐșȈȗȝŸ  ŸȜȐȚŸ#MPH=RGDŸ  ŸȜȐȚŸǺȎȒșȊȒȦȚŸ  Ÿ ȜȐȚŸL@=RGD ŸȓȊȒŸȜȐȚŸǭȒȗȟȅȔȓȗ 

ǬȕȜȒȑȆȜȡȚŸȜȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȘȜȦțȐŸțȐǢȎȈȡțȊȕŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸȜȗȝŸ ǹǺǬǺŸ ŸȓȊȒŸȜȐȚŸ!H>RŸ!HERǯ 

ǬȘȤŸȜȗȝȚŸȎȘȒǢȆșȗȝȚŸȍȎȈȓȜȎȚŸȜȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȅȕȗȍȗŸȓȊȜȆȌșȊȠȊȕŸȗȒŸȍȎȈȓȜȎȚŸȜȡȕŸȀșȐǢȊȜȗȗȒȓȗȕȗǢȒȓȦȕŸǾȘȐșȎțȒȦȕŸ  Ÿ ȜȐȚŸǾȌȎȈȊȚŸ ŸȓȊȒŸȜȡȕŸǽșȊȘȎȏȦȕŸ 

ǬȕȜȒȑȆȜȡȚŸȊȘȦȔȎȒȎȚŸȘȊșȗȝțȈȊțȊȕŸǢȤȕȗŸȗȒŸȍȎȈȓȜȎȚŸȜȡȕŸǽȊȖȒȍȒȦȕŸ ŸȓȊȒŸȜȡȕŸǽșȗȞȈǢȡȕŸ 

ǼȝȕȗȔȒȓȅ ŸŸǢȎȜȗȟȆȚŸȓȒȕȇȑȐȓȊȕŸȊȕȗȍȒȓȅ ŸŸȘȜȡȜȒȓȅŸȓȊȒŸ ŸȘȊșȆǢȎȒȕȊȕŸțȜȊȑȎșȆȚ

ǽȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȅȕȗȍȗŸțȐǢȎȈȡțȊȕŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚŸǽȊȟȝȍșȗǢȒȓȤŸ ǽȊǢȒȎȝȜȇșȒȗŸ  ŸȧȈȊȚŸǬǯǯȀŸ  Ÿ#MPH=RGDŸ Ÿ ȓȊȒŸWPHLHGŸ RGD 

ǽȐŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȘȜȦțȐŸȓȊȜȆȌșȊȠȊȕŸȗȒŸǢȎȜȗȟȆȚdzȔȝȍȊŸ  Ÿ !HFIM>HGŸ  ŸǯȔȔȐȕȒȓȆȚŸdzȟȑȝȗȓȊȔȔȒȆșȌȎȒȎȚŸ ŸȓȊȒŸ ǽȏȒșȊȓȒȅȕŸǺșȗȞȈȔŸ 

ǼȜȗȕŸȊȕȜȈȘȗȍȊ ŸȊșȕȐȜȒȓȆȚŸȎȘȒȍȤțȎȒȚŸȎȖȊȓȗȔȗȝȑȗȥȕŸȕȊŸțȐǢȎȒȦȕȗȝȕŸȗȒŸȓȊȜȊțȓȎȝȆȚŸȓȊȒŸȐŸ ȋȒȗǢȐȟȊȕȈȊ •ǾȘȎȕȑȝǢȈȏȡŸȤȜȒŸțȜȒȚŸȊșȟȆȚŸȜȗȝŸȟșȤȕȗȝŸȋșȒțȓȤȜȊȕŸțȎŸȆȖȊșțȐŸȆȕȜȗȕȐŸȓȒȕȍȝȕȗȔȗȌȈȊŸȓȊȒŸȓȊȜȊțȜșȗȞȗȔȗȌȈȊŸȤțȗȕŸȊȞȗșȅŸȜȐȕŸȘșȗȋȔȎȘȤǢȎȕȐŸȘȗșȎȈȊŸȜȐȚŸȗȒȓȗȕȗǢȈȊȚŸǢȊȚŸǢȆțȊŸțȜȗŸ – ŸȊȕȆȞȎșȎŸȗŸǴȥȘșȒȗȚŸȝȘȗȝșȌȤȚŸȓȊȒŸțȐǢȎȈȡțȎŸȤȜȒŸȜȗŸȝȘȗȝșȌȎȈȗŸǹȒȓȗȕȗǢȒȓȦȕŸȘșȗȆȋȔȎȘȎŸ ȑȎȜȒȓȤŸșȝȑǢȤŸȊȕȅȘȜȝȖȐȚŸ ŸŸ•DZŸȑȎȜȒȓȇŸȊȝȜȇŸȎȘȈȍȗțȐŸȍȎȕŸǢȊȚŸȎȞȐțȝȟȅȏȎȒ ŸǽȗŸȘȊȌȓȤțǢȒȗŸȘȎșȒŸǼȜȗŸ ŸȍȒȊǢȗșȞȦȑȐȓȎŸȜȗŸŸȗŸșȝȑǢȤȚŸȊȕȅȘȜȝȖȐȚŸțȜȐȕŸǴȥȘșȗ ŸȤȘȡȚŸȍȇȔȡțȎŸȜȐȕŸǽȎȜȅș- ȋȅȔȔȗȕŸȘȊșȊǢȆȕȎȒŸȎȥȑșȊȝțȜȗ ŸȎȕȦŸȜȊŸȟșȤȕȒȊŸȘșȗȋȔȇǢȊȜȊŸȜȐȚŸȗȒȓȗȕȗǢȈȊȚŸȜȊŸȗȘȗȈȊŸȌȒȊŸȘșȦȜȐŸ ȜȐŸȗŸǴȥȘșȒȗȚŸȝȘȗȝșȌȤȚŸǹȒȓȗȕȗǢȒȓȦȕŸȀȊșȈȔȊȗȚŸǼȜȊȝșȅȓȐȚ ŸǼȜȗŸȜȆȜȊșȜȗŸȜșȈǢȐȕȗŸȜȗȝŸŸȜȗŸ ȞȗșȅŸȓȊȒŸțȎŸȊȕȜȈȑȎțȐŸǢȎŸȜȐȕŸȘȅȌȒȊŸȘșȊȓȜȒȓȇŸȎȘȒȟȎȒșȗȥǢȎŸȕȊŸȎȘȒȔȥțȗȝǢȎ ŸȓȅȕȗȝȕŸȘȒȗŸȍȥțȓȗȔȗŸ ȓȝȘșȒȊȓȤŸǬǯǺŸȊȝȖȇȑȐȓȎ ŸȌȒȊŸȜȆȜȊșȜȗŸțȝȕȎȟȤǢȎȕȗŸȜșȈǢȐȕȗ ŸȓȊȜȅŸ ŸțȎŸȎȜȇțȒȊŸȋȅțȐ DZŸȋȎȔȜȈ- ȓȊȒŸȊȘȊȒȜȐȜȒȓȤŸȜȗŸȆșȌȗŸǢȊȚ– ŸȘșȤțȑȎțȎŸȗŸȓ ŸǼȜȊȝșȅȓȐȚ ŸŸǼȥǢȞȡȕȊŸǢȎŸȜȊŸȘșȗȓȊȜȊșȓȜȒȓȅŸțȝǢȘȎȡțȐŸȗȞȎȈȔȎȜȊȒŸȓȝșȈȡȚŸțȜȒȚŸȋȎȔȜȒȡǢȆȕȎȚŸȎȘȒȍȤțȎȒȚŸțȜȗȝȚŸȜȗǢȎȈȚŸȜȗȝŸȜȗȝșȒțǢȗȥ ŸȜȡȕŸǢȎȜȊȞȗșȦȕ Ÿ șȅțǢȊȜȊŸȜȗȝŸȧȒȎȑȕȗȥȚŸǷȗǢȒțǢȊȜȒȓȗȥŸǽȊǢȎȈȗȝ ŸȗŸșȝȑǢȤȚŸȊȕȅȘȜȝȖȐȚŸȌȒȊŸȞȆȜȗȚŸȎȓȜȒǢȅȜȊȒŸțȜȗŸ ŸǢȎŸ ŸȎȕȦŸȓȊȒŸȌȒȊŸȜȗŸŸȗȒŸȘșȗȋȔȆȠȎȒȚŸȎȈȕȊȒŸȊȒțȒȤȍȗȖȎȚ ǽȊŸțȝǢȘȎșȅțǢȊȜȊŸȘȊșȗȝțȈȊȜȗȝŸȎǢȘȗșȈȗȝŸȓȊȒŸȜȡȕŸȜșȊȘȎȏȦȕ ŸȎȕȦŸȑȎȜȒȓȇŸȎȈȕȊȒŸȐŸȎȒȓȤȕȊŸȓȊȒŸȊȘȤŸȜȒȚŸȝȘȐșȎțȈȎȚ

țȎŸȜȐȕŸǽșȈȜȐ ŸțȎŸțȝȕȆȕȜȎȝȖȐŸǽȥȘȗȝ ŸȗŸǮȗȝȆȚŸǶȊȓ Ǯȓșȗȝ ŸȎȘȒȓȎȞȊȔȇȚŸȜȗȝŸȓȔȒǢȊȓȈȗȝŸȜȗȝŸȧǷǽŸŸ ȘȗȝŸȎȘȒțȓȆȞȑȐȓȎŸȜȐȕŸǴȥȘșȗ Ÿ

0,03 -0,12 0,03 0,10 0,21 0,26

ALAPIS (Ȁȅ) ALPHA ǺǹȃȀ (Ȁȅ) COCA - COLA ȉȇǿǹ ǼȌǿȁȅȃ (Ȁȅ) EUROBANK EFG (Ȁȅ) EUROBANK PROPERTIES ǹǼǼǹȆ (Ȁȅ) FORTHNET (Ȁȅ) FOURLIS ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Kȅ) FRIGOGLASS (KO) INTRACOM HOLDINGS (Ȁȅ) J. & P. - ǹǺǹȄ (Ȁȅ) JUMBO (Ȁȅ) LAMDA DEVELOPMENT(Ȁȅ) MARFIN INVESTMENT GROUP (Ȁȅ) MARFIN POPULAR BANK (Ȁȅ) PROTON ȉȇǹȆǼǽǹ ǹ.Ǽ. (KO) S & B ǺǿȅȂǾȋ. ȅȇȊȀȉǹ (Ȁȅ) ǹīȇȅȉǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǹǼȇȅȆȅȇǿǹ ǹǿīǹǿȅȊ (Ȁȅ) ǺǿȅȋǹȁȀȅ (Ȁǹ) ǺȍǺȅȈ ȂȆǹȂȆǾȈ (Ȁȅ) īǼȀ ȉǼȇȃǹ (Ȁȅ) īǼȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǻǼǾ (Ȁȅ) ǻȅȁ (Ȁȅ) ǼĬȃǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (KO) ǼȁǺǹȁ (Ȁǹ) ǼȁȁǹȀȉȍȇ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȆǼȉȇǼȁǹǿǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ ȋȇǾȂǹȉǿȈȉǾȇǿǹ (Ȁȅ) ǼȊǹĬ (Ȁȅ) ǼȊǻǹȆ (Ȁȅ) ǿǹȈȍ (Ȁȅ) ǿǹȉȇǿȀȅ ǹĬǾȃȍȃ (Ȁȅ) ǿȃȉȇǹȁȅȉ (Ȁȅ) ȀȊȆȇȅȊ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ȂǼȉȀǹ (Ȁȅ) ȂǾȋǹȃǿȀǾ (Ȁȅ) ȂǾȋǹȃǿȀǾ (Ȇȅ) Ȃȅȉȅȇ ȅȎȁ (Ȁȅ) ȂȊȉǿȁǾȃǹǿȅȈ (Ȁȅ) ȅȁĬ (Ȁȅ) ȅȁȆ (Ȁȅ) ȅȆǹȆ (Ȁȅ) ȅȉǼ (Ȁȅ) ȆǼǿȇǹǿȍȈ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ȆȁǹǿȈǿȅ COMPUTERS (Ȁȅ) ȈǹȇǹȃȉǾȈ īȇ. (Ȁȅ) ȈǿǻǼȃȅȇ (Ȁȅ) ȉǹȋȊǻȇȅȂǿȀȅ ȉǹȂǿǼȊȉǾȇǿȅ (Ȁȅ) ȉǼȇȃǹ ǼȃǼȇīǼǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȉǿȉǹȃ (Ȁȅ) ȉǿȉǹȃ (Ȇȅ) ȊīǼǿǹ (Ȁȅ) ȋǹȁȀȅȇ (Ȁǹ)

ŸDZŸȓȈȕȐțȐŸȜȐȚŸǯȑȕȒȓȇȚŸȕȊŸȘșȗȜȎȈȕȎȒŸ•ȞȒȔȒȓȇŸțȝȌȟȦȕȎȝțȐ–Ÿ ǢȎŸȜȐȕŸEIVRŸ RGDŸȎȓȜȤȖȎȝțȎŸȜȐŸȟșȐǢȊȜȒțȜȐșȒȊȓȇŸȊȌȗșȅŸȘȅȕȡŸ ȊȘȤŸȜȊŸȎȘȈȘȎȍȊŸȜȡȕŸ ŸǢȗȕȅȍȡȕ ŸțȎŸȕȆȊŸȝȠȐȔȅŸȆȜȗȝȚ ŸǹŸ ǮȎȕȒȓȤȚŸȧȎȈȓȜȐȚŸǽȒǢȦȕŸȆȓȔȎȒțȎŸțȜȒȚŸ ŸǢȗȕȅȍȎȚŸțȐǢȎȒȦȕȗȕȜȊȚŸȓȆșȍȐŸțȎŸȘȗțȗțȜȤŸŸ 

ĭōňŸ ŸňŸŊŎłēŕŋŸĻņĶʼnōŎŇŁŋŸōŁŋŸ ńŎʼnŊŃĻńĸŋŸňŃńňņňēĹĻŋŸōňŸ

ǬǮǹǻǯǼ 6.087,38 7.405,51 4.152,31 12.299,87 2.831,46 10.836,64 1,35930 1,08600 1.379,000 103,78

ǯȓȜȤȖȎȝțȐŸțȜȗŸȀșȐǢȊȜȒțȜȇșȒȗŸ ȜȐȚŸǬȑȇȕȊȚŸǢȎȜȅŸȜȐȕŸȘșȤȜȊțȐŸ ȜȐȚŸǯȑȕȒȓȇȚŸȘșȗȚŸEIVR

ŸħĿĹŒŌŁŸ ŸńĻōķĽŊĻőĿŸōňŸķŅŅĿŃēēĻŸōňŎŸŃŌňŀŎĽĹňŎŸ ǽȗŸȆȔȔȎȒǢǢȊŸȜȗȝŸȒțȗȏȝȌȈȗȝŸȜȡȕŸȎȒțȗȍȐǢȅȜȡȕŸȊȝȖȇȑȐȓȎŸȘȆșȝōŊĿŐňŎŌŗņŸŌŎņĻŅŅĻĽŗņŸōňŸ ŸŘŃĻēňŊŏŗłŁńĿŸŌĿŸ Ÿ țȒŸțȜȊŸ ŸȍȒț ŸȎȝșȦ ŸȓȊȜȅŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸțȎŸțȥȌȓșȒțȐŸǢȎŸȜȗŸ ľŃŌ ŸĿŎŊŗ ŸķņĻņōџ ŸľŃŌ ŸĿŎŊŗŸōňŸ

 ŸȊȕȜȊȕȊȓȔȦȕȜȊȚŸȜȐȕŸȊȥȖȐțȐŸȜȡȕŸȓȊȑȊșȦȕŸȘȔȐșȡǢȦȕŸ ȓȝșȈȡȚŸȌȒȊŸȜȤȓȗȝȚ ŸǢȎșȈțǢȊȜȊŸȓȊȒŸȓȆșȍȐŸȓȊȒŸȍȎȝȜȎșȎȝȤȕȜȡȚŸ ǼȥǢȞȡȕȊŸǢȎŸȜȐȕŸǽșȅȘȎȏȊŸȜȐȚŸǯȔȔȅȍȗȚŸȐŸǢȎȈȡțȐŸȜȗȝŸȎȔȔȎȈǢ- ȌȒȊŸȊǢȗȒȋȆȚ Ÿ ǢȊȜȗȚŸȜșȎȟȗȝțȦȕŸțȝȕȊȔȔȊȌȦȕŸțȎŸȎȜȇțȒȊŸȋȅțȐ ŸȊȕȜȊȕȊȓȔȅŸȓȝșȈȡȚŸȜȐŸǢȎȈȡțȐŸȜȗȝŸȎȔȔȎȈǢǢȊȜȗȚŸȜȗȝŸȎǢȘȗșȒȓȗȥŸȒțȗȏȝȌȈȗȝŸȓȊȒŸȜȐȕŸ ǽȆȔȗȚ ŸȜȗŸȘȔȎȤȕȊțǢȊŸȜȗȝŸȒțȗȏȝȌȈȗȝŸȜȡȕŸȜșȎȟȗȝțȦȕŸǢȎȜȊȋȒȊȥȖȐțȐŸȜȗȝŸȘȔȎȗȕȅțǢȊȜȗȚŸȜȗȝŸȒțȗȏȝȌȈȗȝŸȜȡȕŸȝȘȐșȎțȒȦȕ Ÿ ȋȅțȎȡȕŸǢȎȒȦȑȐȓȎŸȓȊȜȅŸ ŸȍȒț ŸȎȝșȦŸțȎŸțȥȌȓșȒțȐŸǢȎŸȜȗŸ Ÿ țȜȊŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ Ÿ ǬȕȜȈȑȎȜȊ ŸȜȗŸȘȔȎȤȕȊțǢȊŸȜȗȝŸȒțȗȏȝȌȈȗȝŸȜȡȕŸȜșȎȟȗȝțȦȕŸǢȎȜȊȋȒȋȅțȎȡȕŸȘȎșȒȗșȈțȜȐȓȎŸțȐǢȊȕȜȒȓȅ ŸȎȕȦŸȜȗŸȆȔȔȎȒǢǢȊŸȜȗȝŸȒțȗȏȝDZŸǢȎȈȡțȐŸȊȝȜȇŸȘșȗȆȓȝȠȎŸȊȘȤŸȜȗŸȌȎȌȗȕȤȚŸȤȜȒŸȜȊŸǢȎȜȊȕȊțȜȎȝȌȈȗȝŸȜȡȕŸȎȒțȗȍȐǢȅȜȡȕŸȘȊșȗȝțȈȊțȎŸǢȒȓșȇŸȊȥȖȐțȐ Ÿ ȜȒȓȅŸȎǢȋȅțǢȊȜȊŸȎǢȞȅȕȒțȊȕŸȓȊȑȊșȆȚŸǢȎȜȊȋȒȋȊțȜȒȓȆȚŸȘȔȐșȡǢȆȚŸ ȥȠȗȝȚŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸȆȕȊȕȜȒŸȓȊȑȊșȦȕŸȎȒțȘșȅȖȎȡȕŸȥȠȗȝȚŸŸ ȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸȜȗŸ ŸȎȕȦŸȗȒŸȓȊȑȊșȆȚŸǢȎȜȊȋȒȋȊțȜȒȓȆȚŸȎȒțȘșȅȖȎȒȚŸ ǯȒȍȒȓȤȜȎșȊŸ ȜȗȝŸȜȗǢȆȊŸȜȐȚŸȌȎȕȒȓȇȚŸȓȝȋȆșȕȐțȐȚŸȓȝșȈȡȚŸȊȘȤŸȜȐȕŸǯǯŸǢȎȒȦǽȗŸȎǢȘȗșȒȓȤŸȆȔȔȎȒǢǢȊŸȊȕȇȔȑȎŸȘȆșȝțȒŸțȎŸ ŸȍȒț ŸȎȝșȦ ŸȆȕȊ- ȑȐȓȊȕŸȓȊȜȅŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦ Ÿ ȕȜȒŸ ŸȍȒț ŸȎȝșȦŸȜȗŸ ŸǹŸȘȎșȒȗșȒțǢȤȚŸȜȗȝŸțȝȕȗȔȒȓȗȥŸȎȔȔȎȈǢǽȗŸȧȎȓȆǢȋșȒȗŸȜȗȝŸŸȜȗŸȆȔȔȎȒǢǢȊŸȜȗȝŸȒțȗȏȝȌȈȗȝŸȜșȎȟȗȝǢȊȜȗȚŸȜȗȝŸȎǢȘȗșȒȓȗȥŸȒțȗȏȝȌȈȗȝŸȓȊȜȅŸ ŸȍȒț ŸȎȝșȦŸȗȞȎȈȔȎȜȊȒŸ ȓȝșȈȡȚŸțȜȐŸǢȎȈȡțȐŸȜȗȝŸȎǢȘȗșȒȓȗȥŸȎȔȔȎȈǢǢȊȜȗȚŸȎȓȜȤȚŸȓȊȝțȈ- țȦȕŸțȝȕȊȔȔȊȌȦȕŸȎǢȞȅȕȒțȎŸțȐǢȊȕȜȒȓȇŸǢȎȈȡțȐŸțȜȊŸ ŸȍȒț Ÿ ȎȝșȦ ŸȆȕȊȕȜȒŸ ŸȍȒț ŸȎȝșȦŸȜȗŸȧȎȓȆǢȋșȒȗŸ ŸȝȘȗȟȡșȦȕȜȊȚŸ ǢȡȕŸȓȊȒŸȘȔȗȈȡȕŸȓȊȜȅŸ ŸȍȒț ŸȎȝșȦ Ÿ ȓȊȜȅŸ Ÿ ǯȒȍȒȓȤȜȎșȊ ŸȗȒŸȘȔȐșȡǢȆȚŸȌȒȊŸȎȒțȊȌȡȌȆȚŸȊȌȊȑȦȕŸȎȓȜȤȚŸȓȊȝDZŸȋȎȔȜȈȡțȐŸȊȝȜȇŸȗȞȎȈȔȎȜȊȒŸȓȊȜȅŸȓȥșȒȗŸȔȤȌȗŸțȜȗȕŸȘȎșȒȗșȒțǢȤŸ țȈǢȡȕŸȓȊȒŸȘȔȗȈȡȕŸǢȎȒȦȑȐȓȊȕŸȓȊȜȅŸ ŸȍȒț ŸȎȝșȦŸȇŸ ŸȎȕȦŸ ȗȒŸȎȒțȘșȅȖȎȒȚŸȊȘȤŸȜȒȚŸȊȕȜȈțȜȗȒȟȎȚŸȎȖȊȌȡȌȆȚŸǢȎȒȦȑȐȓȊȕŸǢȤȕȗŸ ȜȗȝŸȎȔȔȎȈǢǢȊȜȗȚŸȜȗȝŸȎǢȘȗșȒȓȗȥŸȒțȗȏȝȌȈȗȝŸȓȊȒŸ ȘȗȔȥŸȔȒȌȤȜȎșȗ Ÿ țȜȐŸǢȒȓșȇŸȊȥȖȐțȐŸȜȗȝŸȘȔȎȗȕȅțǢȊȜȗȚŸȜȗȝŸȒțȗȏȝȌȈȗȝŸȝȘȐșȎțȒȦȕ ŸŸ ȓȊȜȅŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸȇŸ Ÿ ǹȒŸȎȖȎȔȈȖȎȒȚŸȊȝȜȆȚŸȝȘȎșȊȕȜȒțȜȅȑǢȒțȊȕŸȜȐȕŸȊȥȖȐțȐŸȜȗȝŸȎȔȔȎȈǢǬȕȜȈȑȎȜȊ ŸȗȒŸȓȊȑȊșȆȚŸȘȔȐșȡǢȆȚŸȌȒȊŸȎȒțȊȌȡȌȆȚŸȓȊȝțȈǢȡȕŸ ǢȊȜȗȚŸȜȗȝŸȒțȗȏȝȌȈȗȝŸȜȡȕŸȎȒțȗȍȐǢȅȜȡȕŸȓȊȒŸȜȐŸǢȎȈȡțȐŸȜȗȝŸȘȔȎȊȝȖȇȑȐȓȊȕŸȓȊȜȅŸ ŸȍȒț ŸȎȝșȦŸȇŸ ŸȎȕȦŸȗȒŸȓȊȑȊșȆȚŸȘȔȐ- ȗȕȅțǢȊȜȗȚŸȜȗȝŸȒțȗȏȝȌȈȗȝŸȜȡȕŸȜșȎȟȗȝțȦȕŸǢȎȜȊȋȒȋȅțȎȡȕ

șȡǢȆȚŸȌȒȊŸȊȌȗșȆȚŸȘȔȗȈȡȕŸȊȝȖȇȑȐȓȊȕŸȓȊȜȅŸŸȎȓȊȜ ŸȎȝșȦŸȇŸ •ǮȒȊŸȜȗŸȜșȆȟȗȕŸȆȜȗȚ ŸȊȕȊǢȆȕȗȝǢȎŸȕȊŸțȝȕȎȟȒțȜȎȈŸȐŸȝȘȗȟȦ Ÿ șȐțȐŸȜȡȕŸȎȒțȊȌȡȌȦȕŸȊȌȊȑȦȕŸȓȊȒŸȝȘȐșȎțȒȦȕ ŸȡȚŸȊȘȗȜȆȔȎțǢȊŸ ǽȗŸȘȔȎȤȕȊțǢȊŸȜȗȝŸȒțȗȏȝȌȈȗȝŸȝȘȐșȎțȒȦȕŸȊȕȇȔȑȎŸȜȗŸŸ ȜȐȚŸȎȌȟȦșȒȊȚŸȥȞȎțȐȚ ŸȘȊșȅȔȔȐȔȊŸǢȎŸȜȐȕŸȘȎșȊȒȜȆșȡŸȎȘȒȜȅȟȝȕțȎŸ ŸȍȒț ŸȎȝșȦ ŸȆȕȊȕȜȒŸ ŸȍȒț ŸȎȝșȦŸȜȗŸ ŸDZŸȊȥȖȐțȐŸ țȐŸțȜȗȕŸșȝȑǢȤŸȊȥȖȐțȐȚŸȜȡȕŸȎȖȊȌȡȌȦȕ ŸDZŸȎȕȈțȟȝțȐŸȜȡȕŸȎȖȊȊȝȜȇŸȗȞȎȈȔȎȜȊȒŸȓȝșȈȡȚŸțȜȐȕŸȅȕȗȍȗŸȜȡȕŸȓȊȑȊșȦȕŸȎȒțȘșȅȖȎȡȕŸ ȌȡȌȦȕŸȑȊŸțȜȐșȒȟȑȎȈŸțȜȐȕŸȋȎȔȜȈȡțȐŸȜȐȚŸȊȕȜȊȌȡȕȒțȜȒȓȤȜȐȜȊȚ Ÿ ȊȘȤŸȝȘȐșȎțȈȎȚŸǢȎȜȊȞȗșȦȕŸȓȊȒŸȍȎȝȜȎșȎȝȤȕȜȡȚŸțȜȐŸǢȎȈȡțȐŸȜȡȕŸ ȟȅșȐŸțȜȐȕŸȘȎșȊȒȜȆșȡŸȊȘȤȜȗǢȐŸȘȜȦțȐŸțȜȐŸțȟȎȜȒȓȇŸǢȗȕȅȍȊŸ ȎșȌȊȜȒȓȗȥŸȓȤțȜȗȝȚŸȓȊȒŸȜȐŸȋȎȔȜȈȡțȐŸȜȡȕŸȗȒȓȗȕȗǢȒȦȕŸȜȡȕŸ ȓȊȑȊșȦȕŸȘȔȐșȡǢȦȕŸȌȒȊŸȔȗȒȘȆȚŸȝȘȐșȎțȈȎȚ Ÿ ȎǢȘȗșȒȓȦȕŸȎȜȊȈșȡȕ– ŸțȟȗȔȈȊțȎŸțȜȗŸX@ML@PKŸȗŸȗȒȓȗȕȗǢȗȔȤǹȒŸȊȓȊȑȅșȒțȜȎȚŸȎȒțȘșȅȖȎȒȚŸȊȘȤŸȜȐȕŸȎǢȘȗșȒȓȇŸȕȊȝȜȒȔȈȊŸ ȌȗȚŸȜȐȚŸ#MPH=RGDŸǺȔȅȜȡȕŸǶȗȕȗȓșȗȥțțȗȚ

ȘȊșȗȝțȈȊțȊȕŸȅȕȗȍȗŸȓȊȜȅŸ ŸȓȊȒŸȍȒȊǢȗșȞȦȑȐȓȊȕŸțȎŸ Ÿ •ǼȝȕȎȘȦȚ ŸȗȒŸȓȊȑȊșȆȚŸȎȖȊȌȡȌȆȚŸȑȊŸțȝȕȎȟȈțȗȝȕŸȕȊŸțȝȕȎȒȍȒț ŸȎȝșȦ ŸȆȕȊȕȜȒŸ ŸȍȒț ŸȎȝșȦŸȜȗŸ Ÿ țȞȆșȗȝȕŸȑȎȜȒȓȅŸțȜȐȕŸȊȕȅȘȜȝȖȐŸȜȗŸ ŸǯȘȒȘȔȆȗȕ ŸȘșȤțȞȊǬȕȜȈȑȎȜȊ ŸȗȒŸȓȊȑȊșȆȚŸȎȒțȘșȅȖȎȒȚŸȊȘȤŸȜȊȖȒȍȒȡȜȒȓȆȚŸȝȘȐșȎțȈ- ȜȊŸțȜȗȒȟȎȈȊŸȝȘȗȍȐȔȦȕȗȝȕŸȊȥȖȐțȐŸȜȡȕŸȜȗȝșȒțȜȒȓȦȕŸȎȒțȘșȅȎȚŸȘȎșȒȗșȈțȜȐȓȊȕ ŸȓȊȑȦȚŸȗȒŸȜȊȖȒȍȒȡȜȒȓȆȚŸȍȊȘȅȕȎȚŸțȜȐȕŸǯȔȔȅȍȊŸ ȖȎȡȕ ŸȓȅȜȒŸȘȗȝŸǢȊȚŸȓȅȕȎȒŸȊȒțȒȤȍȗȖȗȝȚŸȤȜȒŸȐŸȘșȗțȊșǢȗȌȇŸțȜȗŸ ȊȘȤŸǢȐŸȓȊȜȗȈȓȗȝȚŸǢȎȒȦȑȐȓȊȕŸțȎŸȎȜȇțȒȊŸȋȅțȐŸȓȊȜȅŸŸȎȓȊȜ Ÿ ȆȔȔȎȒǢǢȊŸȜșȎȟȗȝțȦȕŸțȝȕȊȔȔȊȌȦȕŸȑȊŸȎȈȕȊȒŸǢȎȌȊȔȥȜȎșȐŸȞȆȜȗȚŸ ȊȘȤŸȜȗŸ– Ÿ ȎȝșȦŸȇŸ ŸȓȊȒŸȍȒȊǢȗșȞȦȑȐȓȊȕŸțȎŸ ŸȍȒț ŸȎȝșȦ Ÿ

ĭōňŸ Ÿ ĿʼnŃļŊĻľŖņłŁńĿŸňŸ ĿņĻŊēňņŃŌēķņňŋŸ ʼnŅŁłŒŊŃŌēŕŋŸ ōňņŸĤĻņňŎĶŊŃň

ΛΟΝΔΙΝΟ XETRA D CAC 40 DJ INDU NASDAQ NIKKEI Ευρω/$ /$ Euribor 3M Χρυσός BRENT

ǺȅȕȡŸȊȘȤŸȜȒȚŸ ŸǢȗȕȅȍȎȚ

0,4 0,37 1,26 0,51 1,93 0,35 0,7 0,56 0,52 0,32 0,51 0,59 1,27 1,41 1,9 0,61 8,59 1,65 1,25 1,12 1,6 1,46 0,6 0,8 2,2 5,68

-0,78

5.716 2.200 444.385 2.100 8.645 372.604 12.000 6.708 309.266 1.550 50.560 51.469 18.340

0,37 0,35 1,05 0,51 1,87 0,34 0,65 0,54 0,49 0,31 0,5 0,58 1,26

0,4 0,37 1,29 0,51 1,94 0,37 0,71 0,57 0,53 0,34 0,53 0,6 1,28

9,83 1,67 0,12 1,23 2,46

300 22.940 1.550 12.917 5.220

1,9 0,6 8,58 1,63 1,19

1,9 0,62 8,59 1,65 1,27

0,69 11,11 -2,44 -2,65 -8,09

293.302 10.800 574.116 10.350 140 3.373

1,49 1,41 0,54 0,74 2,2 5,57

1,64 1,47 0,6 0,82 2,2 6,48

8,82 15,6 2,66 12,9 12,9 5,66 6,12 10,34 2

MEVACO (Ȁȅ) MIG REAL ESTATE (Ȁȅ) MINERVA (Ȁǹ) MLS ȆȁǾȇȅĭȅȇǿȀǾ (Ȁȅ) NEXANS ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) PASAL ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) PROFILE (Ȁȅ) QUALITY & RELIABILITY (Ȁȅ) REDS (ȀO) RILKEN (Kȅ) SCIENS ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (ȀO) SPACE HELLAS (Ȁȅ) SPRIDER STORES (Ȁȅ) TRASTOR ǹ.Ǽ.Ǽ.ǹ.Ȇ. (Ȁȅ) VELL GROUP ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) YALCO - ȀȍȃȈȉǹȃȉǿȃȅȊ (Ȁǹ) ǹǿȅȁǿȀǾ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǹȀȇǿȉǹȈ (Ȁȅ) ǹȁȀȅ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǹȁȅȊȂȊȁ (Ȁȅ) ǹȁĭǹ īȀȇǿȈǿȃ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ) ǹȃǻȇȅȂǼǻǹ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǹȉȉǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ (Ȁȅ) ǺǹȇǺǼȇǾȈ ȃ. - MODA BAGNO (Ȁȅ) ǺǿȅȀǹȇȆǼȉ (Ȁȅ) ǺǿȈ (Ȁȅ) ǺȅīǿǹȉǽȅīȁȅȊ SYSTEMS (Ȁȅ) īǹȁǹȄǿǻǿ (Ȁȅ) īǿȅȊȇȅȂȆȇȅȀǼȇȈ (Ȁȅ) ǻǹǿȅȈ ȆȁǹȈȉǿȀǹ (Ȁȅ) ǻǿǹȈ ǹǼǼȋ (Ȁȅ) ǻǿǹȈ ǿȋĬ/īǼǿǼȈ (Ȁȅ) ǻȅȂǿȀǾ ȀȇǾȉǾȈ (Ȁȅ) ǻȅȊȇȅȈ (Ȁȅ) ǻȇȅȂǼǹȈ (Ȁȅ) ǼǺȇȅĭǹȇȂǹ (Ȁȅ) ǼǿǻǾȈǼȅĭȍȃǿȀǾ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǼȀȉǼȇ (Ȁȅ) Ǽȁ. ǺǿȅȂ. ǽǹȋǹȇǾȈ (Ȁǹ) ǼȁǹȈȉȇȅȃ (ȀO) ǼȁǺǼ ǼȃǻȊȂǹȉȍȃ (Ȁȅ) ǼȁīǼȀǹ (Ȁȅ) ǼȁǼȊĬǼȇǾ ȉǾȁǼȅȇǹȈǾ (Ȁȅ) Ǽȁǿȃȅǿȁ (Ȁȅ) ǼȁȁǹǻȅȈ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹ Ȁǹȁȍǻǿǹ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǾ ȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ (Ȁȅ) Ǽȁȉȅȃ (Kȅ) ǼȁȉȇǹȀ (Ȁȅ) ǼȆǿȁǼȀȉȅȈ (Ȁȅ) ǼȉǼȂ (Ȁǹ) ǼȊȇȍȆǹȎȀǾ ȆǿȈȉǾ (Ȁȅ) ǼȊȇȍȈȊȂǺȅȊȁȅǿ (Ȁȅ) ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ ǹĬǾȃȍȃ (Ȁȅ) ǿȀȉǿȃȅȈ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ǿȁȊǻǹ (Ȁȅ) ǿȂȆǼȇǿȅ (Ȁȅ) ǿȃȉǼǹȁ ȅȂǿȁȅȈ (Ȁȅ) ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ-ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ (Ȇȅ) ǿȃȉǼȇīȅȊȃȉ-ȄȊȁǼȂȆȅȇǿǹ (Ȁȅ) ǿȃȉǼȇȉǼȀ (Ȁȅ) ȀǹĬǾȂǼȇǿȃǾ (Ȁȅ) ȀǹȃǹȀǾȈ Ȉ. (Ȁȅ) ȀǹȇǹȂȅȁǼīȀȅȈ (Ȁȅ) ȀǹȇǹȉǽǾ (Ȁȅ) ȀǼȆǼȃȅȊ ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȀȁȅȊȀǿȃǹȈ - ȁǹȆȆǹȈ (Ȁȅ) ȀȅȇǻǼȁȁȅȊ ȋ. ǹĭȅǿ (Ȁȅ) ȀȅȇȇǼȈ (Ȁȅ) ȀȇǼȀǹ (Ȁȅ) ȀȇǼȉǹ ĭǹȇȂ (Ȁȅ) Ȁȇǿ - Ȁȇǿ (Ȁȅ) ȀȉǾȂǹ Ȁ. ȁǹǽǹȇǿǻǾ (Ȁȅ) ȀȊȇǿǹȀǿǻǾȈ Ǿ.- F.H.L. (Ȁȅ) ȀȊȇǿǹȀȅȊȁǾȈ (Ȁȅ) ȁǹȃǹȀǹȂ (Ȁȅ) ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ȃ. (ȀA) ȁǼǺǼȃȉǼȇǾȈ ȃ. (ȆA) ȁǿǺǹȃǾ ǼȀǻȅȉ. ȅȇī. (Ȁȅ) ȁȅȊȁǾ ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȂǹĬǿȅȈ ȆȊȇǿȂǹȋǹ (Ȁȅ) ȂȅȉȅǻȊȃǹȂǿȀǾ (Ȁȅ) ȂȆǾȉȇȅȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋǿȀǾ (KO) ȃǹȀǹȈ ȂȅȊȈǿȀǾ (Ȁȅ) ȃǹȊȉǼȂȆȅȇǿȀǾ (Ȁȅ) ȃǼȍȇǿȅȃ (Ȁȅ) ȃǾȇǼȊȈ (ȀO) ȃȉȇȅȊȀĭǹȇȂȆǼȃ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ȆǹȇȃǹȈȈȅȈ (Ȁȅ) ȆǹȎȇǾȈ ȆȁǹȈȉǿȀȍȃ (Ȁȅ)

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„ 1,01 2,9 1,06 2,61 2,5 0,48 0,52 0,48 0,72 2,83 0,43 1,41 0,37 0,81 0,15 0,36 1,83 0,74 0,64 0,77 0,62 1,31 0,6 0,43 0,79 0,8 1,45 0,35 0,61 5,81 0,96 1,75 1,32 1 0,37 0,52 0,47 0,68 1,24 1 0,65 0,76 0,41 1,49 36,34 1,39 0,3 0,63 1,51 0,53 0,64 0,58 3,32 0,28 0,77 0,45 0,3 0,81 0,4 0,34 0,77 4,78 1,8 0,83 1,93 0,97 1,13 0,42 4,38 0,59 2,99 1,01 0,48 0,62 0,59 0,6 0,56 0,49 0,82 1,79 0,73 0,67 0,66 0,87 0,4 0,49 0,82 0,42 0,97 0,46

1

1.450

0,99

1,03

-0,76 -2,72 2,13 -5,45 9,09 2,86 5,2

-7,69 2,38

21.330 5 1.050 5.600 10 14.276 1.660 76.062 10 23.564 58.577 79.061 7.250 7.650 196 9.113 18.066 2.819 7.777 5.040 1.100

2,58 2,5 0,48 0,52 0,48 0,7 2,69 0,41 1,41 0,35 0,81 0,14 0,34 1,79 0,66 0,63 0,76 0,58 1,31 0,6 0,41

2,65 2,5 0,48 0,56 0,48 0,73 2,83 0,44 1,41 0,38 0,83 0,15 0,36 1,87 0,75 0,66 0,79 0,62 1,31 0,6 0,44

5,84 -7,89

8.752 7.000

1,3 0,35

1,48 0,4

18,52 1.219.478 2,94 12.969 1,54 8.600 -6,54 270 2,78 88.561 4 2.580 4,44 33.565 -1,45 600 3,33 55.695 -0,99 34.385 8,33 2.430 2.210 7,89 4.380 6,43 700 3,71 10.553 6,92 52.016 1.430 1,61 7.690 3,42 1.650 3,92 63.378 3,23 52.180 3,57 5.900 0,61 4.220 7,69 1.000 12.740 -15,09 17.842 -9,09 6.450 200 2.000 6,25 1.000 7.429 -0,42 3.119 855

0,82 1,7 1,26 0,97 0,35 0,46 0,44 0,68 1,2 0,99 0,62 0,74 0,41 1,43 34,6 1,31 0,3 0,62 1,47 0,51 0,62 0,55 3,3 0,27 0,76 0,43 0,3 0,8 0,4 0,33 0,74 4,76 1,73

0,97 1,75 1,33 1 0,39 0,52 0,49 0,69 1,26 1,06 0,65 0,77 0,45 1,49 36,8 1,42 0,3 0,64 1,54 0,55 0,66 0,58 3,33 0,28 0,79 0,56 0,31 0,81 0,4 0,35 0,77 4,8 1,8

1,44 2,78

-2,7 -1,61 1,37 -3,03 1,64

0,52

3.970

1,75

1,94

2,73

40.032 15.120 1.466 8.219 26.318 24.007 1.100 4.825 150 120

1,09 0,41 4,22 0,56 2,81 0,97 0,45 0,59 0,56 0,58

1,15 0,42 4,4 0,62 3,05 1,03 0,48 0,62 0,59 0,6

1.924 2.550 14.050 5.150 8.075 4.520 1.600 18.620 69.940 200 242.000 17.900

0,79 1,76 0,73 0,66 0,62 0,87 0,39 0,47 0,8 0,42 0,91 0,45

0,84 1,86 0,75 0,68 0,66 0,9 0,4 0,49 0,84 0,42 0,99 0,48

3,79 3,51 5,65 -0,98 9,09 3,33 7,27 3,45

1,23 -2,72 1,39 1,52 1,54

2,08

7,78 -6,12

˂˥˟˗ˬˣ˦˨ƹˌˣ˦˪˧ƹ  ȆǼȉȇȅȆȅȊȁȅȈ ȆǼȉȇȅȈ (Ȁȅ) ȆǾīǹȈȅȈ ǼȀǻȅȉǿȀǾ ǹ.Ǽ. (KO) ȆȁǹȈȉǿȀǹ ĬȇǹȀǾȈ (Ȁȅ) ȆȁǹȈȉǿȀǹ ȀȇǾȉǾȈ (Ȁȅ) ȇǼǺȅȎȁ (Ȁȅ) ȈǹȇǹȃȉȅȆȅȊȁȅȈ ȀȊȁ/ȂȊȁȅǿ (Ȁȅ) ȈǼȁȂǹȃ (ȀO) ȈǼȁȅȃȉǹ (Ȁȅ) ȈȆȊȇȅȊ ǹīȇ. ȅǿȀ. (Ȁȅ) ȈĭǹȀǿǹȃǹȀǾȈ (Ȁȅ) Ȉȍȁ/īǼǿǹ ȀȅȇǿȃĬȅY (Ȁȅ) ȉǼȋȃǿȀǾ ȅȁȊȂȆǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȉǼȋȃǿȀǼȈ ǼȀǻȅȈǼǿȈ (Ȁȅ) ȉǽǿȇǹȀǿǹȃ ȆȇOĭǿȁ (Ȁǹ) ȉǾȁǼȉȊȆȅȈ (Ȁȅ) ĭǿȃȉǼȄȆȅȇȉ (Ȁȅ) ȋǹȉǽǾȀȇǹȃǿȍȉǾ Ǽ. Ȋǿȅǿ (Ȁȅ) ȋǹȎǻǼȂǼȃȅȈ (Ȁȅ)

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å 2,6 0,62 0,63 3,46 0,98 1,8 0,38 0,81 0,62 0,62 1,13 1,5 0,4 0,4 1,87 0,29 0,7 1,14

6,9 1,61

Œ…„

ÖÖÖÖ֌…ÏÅ$“

4.761 26.342 1.000 500 420

0,54 0,59 3,46 0,97 1,8

0,63 0,63 3,46 0,98 1,8

19.033 1.600 3,33 26.429 4,63 509.568 -0,66 6.088

0,8 0,62 0,6 1,08 1,48

0,83 0,66 0,64 1,14 1,53

-9,09 6,86

2.100 727

0,4 1,86

0,4 1,88

-3,39

10.779

1,14

1,19

2,08 -5,26 -1,22

Ɍ‡ ‫נ‬֌…ƒ „ŠÖ“č …‹‚Å Œ…„

ǼȃǹȁȁǹȀȉǿȀǾ ǹīȅȇǹ ALPHA TRUST (Ȁȅ) VIDAVO (Ȁȅ) ENVITEC (Ȁȅ) ǼȃȉǼȇȈȅĭȉ (Ȁȅ) EPSILON NET (Ȁȅ) EUROXX (Ȁȅ) ȀȇǾȉȍȃ ǹȇȉȅȈ (Ȁȅ) MEDITERRA (Ȁȅ) Ǻǿȅǿǹȉȇ & ȇȅȂȆȅȉ. ȉǼȋȃȅȁ. (Ȁȅ) ȃȉȅȆȁǼȇ (Ȁȅ) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (Ȁȅ) ȅȆȉȅǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǼȈ ȉǼȋȃȅȁ. (Ȁȅ) DIVERSA (Ȁȅ) ĭȅȊȃȉȁǿȃȀ ǹ.Ǽ. (Ȁȅ)

0,94 -3,09 110 3,96 1,77 7,93 40 1,4 0,58 10 3,3 1,12 1,94 7,78 10 2,23 -9,72 10 2,2 2,52 1,85 2,86 3,96

1

1

2

2

1

1

2 2,23

2 2,23

ȊȆȅ ǹȃǹȈȉȅȁǾ ǼǿǻǿȀȍȃ ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀȍȃ ALPHA ǹȈȉǿȀǹ ǹȀǿȃǾȉǹ (Ȁȅ) ATTICA ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Kȅ) CROWN HELLAS CAN (ȀO) ELBISCO ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁǹ) INTERFISH ǿȋĬ/īǼǿǼȈ (Ȁȅ) MARFIN Ǽīȃǹȉǿǹ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) NUTRIART (Ȁȅ) OLYMPIC CATERING (Ȁȅ) PAPERPACK ȉȈȅȊȀǹȇǿǻǾȈ ǿ. (Ȁȅ) PC SYSTEMS (Ȁȅ) SATO AE (Ȁȅ) SPIDER - ȆǼȉȈǿȅȈ ȃ.& Ȋǿȅǿ (Kȅ) UNIBIOS (Ȁȅ) VIVARTIA ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ) VIVERE (Ȁȅ) ǹĬǾȃǹ (Ȁȅ) ǹȃǼȀ (Ȁȅ) ǹȃǼȀ (Ȇȅ `90) ǹȃǼȀ (Ȇȅ `96) ǹȈȉǾȇ ȆǹȁǹȈ (Ȁȅ) ǺǹȁȀǹȃ ǹȀǿȃǾȉǹ (Ȁȅ) ǺǹȇǻǹȈ (Ȁȅ) īǼȀǼ (Ȁǹ) īǼȃǿȀǾ ǼȂȆȅȇǿȅȊ (Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀǾ ȉȇǹȆǼǽǹ (Ȁȅ) ǽǹȂȆǹ (Ȁǹ) ǾȇǹȀȁǾȈ ǹīǼȉ (Ȁȅ) ǿȅȃǿȀǾ ȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹȀǾ (Ȁȅ) ȀǹȇǼȁǿǹ (Ȁǹ) ȀǼȀȇȅȌ (Ȁȅ) ȀȁȍȈ/īǿǹ ȃǹȊȆǹȀȉȅȊ (Ȁǹ) ȁǹȂȌǹ (Ȁȅ) ȂȅȊǽǹȀǾȈ (Ȁǹ) ȂȅȋȁȅȈ (Ȁȅ) ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ ǿ. & ȊǿȅȈ (Ȁǹ) ȂȆȅȊȉǹȇǾȈ ǿ. & ȊǿȅȈ (Ȇǹ) ȃǿȀǹȈ (Ȁȅ) ȆǼȇȈǼȊȈ (Ȁȅ) ȈǹȃȊȅ ǼȁȁǹȈ (Ȁȅ) ȉǼīȅȆȅȊȁȅȈ ȋ.Ȁ. (Ȁȅ) ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ (Ȁȅ) ȉȇǿǹ ǹȁĭǹ (Ȇȅ) ĭǿǼȇǹȉǼȄ (Ȁȅ) ȋǹȉǽǾȎȍǹȃȃȅȊ (Ȁȅ)

7,6 0,75 13,5 0,53 0,3 0,71 0,23 0,45 0,37 0,14 0,14 0,24 0,08 0,38 0,45 0,22 3,55 1 2,68 0,61 1,1 7,32 0,24 1,7 6,97 4,55 14 67,5 3 0,37 19,52 0,35 0,1 0,12 0,44 1,08 0,21 0,12 0,27 13 5 0,2 0,11

-6,25

680 512

7,6 0,74

7,6 0,84

8,16

50

0,53

0,53

-1,39 4,55 -2,17

1.370 1.278 70 46.074 2.448 4.500 23.780 5.000

0,71 0,22 0,45 0,36 0,13 0,14 0,24 0,07

0,74 0,23 0,45 0,39 0,16 0,14 0,25 0,08

8,57 7,14

200 6.500 157.148

0,37 0,41 0,21

0,38 0,46 0,23

6,77

24.595 9.000 1.587 108 2.650 17.730

2,59 0,6 1,1 7,22 0,23 1,61

2,75 0,61 1,1 7,51 0,26 1,74

100 40

4,55 14

4,55 14

9,09

12.800 1.500 255 500 43.892 9.050

2,93 0,37 19,3 0,35 0,09 0,12

3,1 0,39 19,6 0,35 0,1 0,12

-3,57

29.055 1.300

0,11 0,27

0,12 0,28

100 400 13.780

5 0,2 0,1

5 0,2 0,11

43.133 6.500

0,06 0,07

0,07 0,08

5.000 200 21.943 2.000 48.536 1.551

0,64 0,07 0,23 0,14 0,06 0,58

0,68 0,07 0,24 0,14 0,07 0,59

-6,67 -4

0,83 -4 3,66

2,39 -7,5 3,5

4,17

ALTIUS ǹǼǼǼȋ KO HITECH SNT ǹǼ MICROLAND COMPUTERS(Ȁȅ) ǹīȇȅȉǿȀǾ ǹȈĭǹȁǿȈȉǿȀǾ ǹ.Ǽ. ǹȁȊȈǿǻǹ ǹǺǼǼ(Ȁȅ) ǹȁȊȈǿǻǹ ǹǺǼǼ(Ȇȅ) ǹȁĭǹ-ǺǾȉǹ ǺǹȈǿȁȅȆȅȊȁȅȈ ǹ.Ǽ. ǹȈȆǿȈ Ȇȇȅȃȅǿǹ ǹ.Ǽ.ī.ǹ. ǹȉǼȇȂȍȃ ǹ.Ǽ(Ȁȅ) ǹĭȅǿ ȂǼȈȅȋȍȇǿȉǾ ǹȉǼ(Ȁȅ) ǺETANET ABEE ǻǿǼȀǹȉ ǹȉǼ(Ȁȅ) ǼȀǻȅȈǼǿȈ ȁȊȂȆǼȇǾ ǹ.Ǽ. ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ(Ȁȅ) ǼȂȆȅȇǿȀȅȈ ǻǼȈȂȅȈ(Ȇȅ) ǼȃȍȂǼȃǾ ȀȁȍȈȉȅȊĭǹȃȉȅȊȇīǿǹ ǹ.Ǽ(ȀO ȀǹȇǻǹȈǿȁǹȇǾȈ (ȀO) ȁǹȃ ȃǼȉ ǹ.Ǽ (Ȁȅ) ȂǹȄǿȂ - ȆǼȇȉȈǿȃǿǻǾȈ ǹǼ(Ȁǹ) ȂǹȇǹȀ ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ (Ȁȅ) ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ ǹ.Ǽ. ȆȇǹȄǿȉǼȁǼǿȅ ǹǼ (Ȇȅ) ȈǹȅȈ ĭǼȇȇȊȈ ȋǹȁȊǺǻȅĭȊȁȁȍȃ(Ȁȅ) ȍȂǼīǹ ǹǼǼȋ (Ȁȅ)

1,07 0,62 0,64 1,53 2,19 1,2 35,73 0,67 0,12 0,12 0,06 0,1 0,6 0,08 0,14 0,05 0,14 0,12 0,1 0,29 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

ȊȆȅ ǼȆǿȉǾȇǾȈǾ ALTEC (Ȁȅ) COMPUCON (ȀO) FASHION BOX (Ȁȅ) HELLAS ONLINE (Ȁȅ) RIDENCO (Ȁȅ) ǹǼīǼȀ (Ȁȅ) ǹȉȁǹȃȉǿȀ (Ȁȅ) ǹȉȉǿ - Ȁǹȉ (Ȁȅ) ǺǹȇǹīȀǾȈ (Ȁȅ) ǺǹȇǺǹȇǼȈȅȈ (Ȁǹ) ǺǿȅȉǼȇ (Ȁȅ) ǼǻȇǹȈǾ - ȌǹȁȁǿǻǹȈ ȋ. (Ȁȅ) ǼǿȀȅȃǹ - ǾȋȅȈ (Ȁȅ) ǼȁǺǿǼȂǼȀ (Ȁȅ) ǼȁȁǾȃǿȀǹǿ ǿȋĬ/īǼǿǹǿ (Ȁȅ) ǼȁĭǿȀȅ (Ȁȅ) ǼȊȇȍȈȊȂȂǼȉȅȋǼȈ (Ȁȅ) ǿȆȆȅȉȅȊȇ (Ȁǹ) ȀǼȇǹȂǼǿǹ-ǹȁȁǹȉǿȃǾ (Ȁȅ) ȀȁȍȃǹȉǼȄ (Ȁȅ) ȀȁȍȃǹȉǼȄ (ȆO) ȀȅȊȂȆǹȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋȍȃ (Ȁȅ)

0,07 0,07 1,5 0,66 0,07 0,23 0,14 0,07 0,58 0,16 0,2 0,08 0,04 3,7 0,08 0,23 0,13 0,16 0,44 0,04 0,06 0,2

-12,5

-4,17

-4,76

12.660

0,2

0,21

-11,11 4,55

110 9.540 6.120 996

0,04 3,7 0,08 0,22

0,04 3,7 0,08 0,24

5,26

4.000 1.000 6.040

0,04 0,06 0,18

0,04 0,06 0,2

ǻȡĮȖĮIJıĮȞȓȠȣ ʌȜĮIJİȓĮȀȜĮȣșȝȫȞȠȢ ǹșȒȞĮ ȉȘȜ)D[(PDLOVDOHV#FIVJUZHEVLWHZZZFIVJU ȆȜǼȜİȣșİȡȓĮȢȀĮIJİȡȓȞȘIJȘȜ)D[ ǹȡĮįİȓĮȢȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢǹʌȩijĮıȘIJȘȢǼʌȚIJȡȠʌȒȢȀİijĮȜĮȚĮȖȠȡȐȢ ǹȇȂǹǼǺǹĭȂǻȅȊĭǹǼǼǹĬǾȃȍȃ


ÈÁÑÑÏÓ

11 ÐÑÏÓÖÅÑÏÕÍ ÅÑÃÁÓÉÁ ÆÇÔÏÕÍÔÁÉ: á Ìç÷áíéêüò áõôïêéíÞôùí êáé â Çëåêôñïëüãïò áõôïêéíÞôùí ìå ãíþóåéò Áããëéêþí. Ðëçñ. ôçë. 2461037937 ÆÇÔÅÉÔÁÉ: ìáóÝñ öõóéïèåñáðåõôÞò, ôñéá ãéá åñãáóßá Óáââáôïêýñéáêá. Ðëçñ. ôçë. 6974 539727 ÆÇÔÏÕÍÔÁÉ: êïðÝëåò ãéá åñãáóßá óå êáéíïýñãéá êáöåôÝñéá óôçí ÊïæÜíç. Ðëçñ. ôçë. 6972 713510 ÆÇÔÅÉÔÁÉ: ãõìíÜóôñéá - öõóéêïèåñáðåýôñéá ãéá ðëÞñç áðáó÷üëçóç óå studio Pilates. Ðëçñ. ôçë.

6944 872450 ÆÇÔÏÕÍÔÁÉ: 2 Üôïìá ãéá åñãáóßá (Üíäñáò Þ ãõíáßêá) ðÜíù áðü 28 åôþí áðü ìåãÜëç áíþíõìç åôáéñßá ãéá ðùëÞóåéò ìå ðïëý êáëÞ áìïéâÞ, ôïõëÜ÷éóôïí áðüöïéôïé Ëõêåßïõ. Áðáñáßôçôç áðüäïóç âéïãñáöéêïý áõôïðñïóþðùò. Ùñåò åðéêïéíùíßáò (11ðì 1ìì) ôçë. 6975 900187 ÆÇÔÏÕÍÔÁÉ: ãéá óõíåñãáóßá Üôïìá åñãáôéêÜ öéëüäïîá, ìå ìåãÜëåò áðáéôÞóåéò. Äõíáôüôçôá êáñéÝñáò. Ðëçñ. êá Íéêïëáúäïõ ÍéêïëÝôá ôçë. 6986 572698

Ãéá ôéò ìéêñÝò óáò áããåëßåò ôçëåöùíåßóôå óôï 2461 - 0

ÐÙËÇÓÅÉÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

ÐÙËÅÉÔÁÉ: ãùíéáêü ïéêüðåäï Üñôéï êáé ïéêïäïìÞóéìï 260 ôì ìå Ó.Ä. 1,4 åðß ôùí ïäþí Áñêáäßïõ êáé Ã. ÊáñáâáããÝëç (ðëçóßïí Éåñïý Íáïý Áãßïõ Êùí/íïõ êáé ÅëÝíçò). Ðëçñ. ôçë. 6945 705504 ÐÙËÅÉÔÁÉ: åðáããåëìáôéêÞ óôÝãç 47 ôì óôïí 3ï üñïöï óôçí ïäü Ð. Ëéïõöç 3 óôçí ÊïæÜíç. Ðëçñ. ôçë. 6944 786002 ÐÙËÅÉÔÁÉ: ïéêüðåäï 770 ôì óôï Âáôåñü ÊïæÜíçò. Ðëçñïöïñßåò óôï ôçë. 6986733651 ÐÙËÏÕÍÔÁÉ: 40 ôì áðü éóüãåéï êáôÜóôçìá åìâáäïý 130 ôì ìå áðüäïóç åíïéêßïõ 800 Å ôï ìÞíá óôïí êåíôñéêü ðåæüäñïìï ÊïæÜíçò. Ðëçñ. ôçë. 6942 403808 ÐÙËÅÉÔÁÉ: óôç ÍåñÜúäá ÊïæÜíçò äéþñïöç ìïíïêáôïéêßá 200 ôì óýíïëï. Ðëçñ. ôçë. 6978 543188 ÅÕÊÁÉÑÉÁ ÐÙËÅÉÔÁÉ: áãñïôåìÜ÷éï 10 óôñåì. ôåôñáãùíéóìÝíï, Üñôéï êáé ïéêïäïìÞóéìï, ðåñéï÷Þ Ëåõêüâñõóçò Êáñõäßôóáò. Ðëçñ. ôçë. 6948 660100, 6948 660094 ÐÙËÅÉÔÁÉ: ïéêüðåäï 286 ôì óôç óõí. Ðáíüñáìá (èÝóç ÃêÜæéá). Ðëçñ. ôçë. 24610 26785 ÐÙËÅÉÔÁÉ: ïéêüðåäï 760 ôì óôçí ðåñéï÷Þ ÊñåâáôÜêéá (ðßóù áðü ôçí

ÓÜââáôï 19 Öåâñïõáñßïõ 2011 ÅÍÏÉÊÉÁÓÅÉÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Éùáííßäçò VW). Ðëçñ. ôçë. 24610 26785 ÐÙËÏÕÍÔÁÉ óå 4,5 óôñ. ìðñïóôÜ óôçí èÜëáóóá óôçí áììþäç Ðáñáëßá Êïñéíïý Ðéåñßáò óõãêñüôçìá 6 áíåîÜñôçôùí äéþñïöùí êáôïéêéþí. ÊÜèå êáôïéêßá åßíáé 85 ôì óå êÞðï 500 ìÝôñùí. Ðáñáäßäïíôáé óôá ôïýâëá Þ ôåëåéùìÝíåò. Ðëçñ. ôçë. 23510 47497, 6976 760579, 6944 865855 ÐÙËÅÉÔÁÉ: çìéôåëÞò ìïíïêáôïéêßá 105 ôì óå ïéêüðåäï 600 ôì óôá Êïßëá ÊïæÜíçò. Ðëçñ. óôá ôçë. 24610 40434 - 24610 37743 êéí. 6978335984 ê. ÓùôÞñçò ÐÙËÏÕÍÔÁÉ: äéáìåñßóìáôá êáé ãêáñóïíéÝñåò ðïëõôåëïýò êáôáóêåõÞò óå áíåãåéñüìåíç ïéêïäïìÞ. Ðëçñ. ôçë. 24610 33134, 6979 729586, 6979 729585 site: www.dsafarika.gr ÐÙËÏÕÍÔÁÉ: äéáìåñßóìáôá óýã÷ñïíçò ðïëõôåëïýò êáôáóêåõÞò óå íåïáíåãåéñüìåíç ôåôñáüñïöç ïéêïäïìÞ óå ãùíéáêü ïéêüðåäï ìå áðåñéüñéóôç èÝá (ôñßá ìåãÜëá äùìÜôéá - óáëüíé - êïõæßíá - ìðÜíéï - WC - 2 áðïèÞêåò - 2 èÝóåéò óôÜèìåõóçò). Ðëçñ. ê. Ìé÷áçëßäçò Ðáýëïò ôçë. 24610 21218, 6947 400161

ÆÇÔÏÕÍ ÅÑÃÁÓÉÁ Êõñßá Ýìðåéñç íïóïêüìá æçôÜ åñãáóßá ãéá öýëáîç çëéêéùìÝíïõ êáé ðáéäéþí. Ðëçñ. ôçë. 6998399227 Åëëçíßäá ïéêéáêÞ âïçèüò æçôÜ åñãáóßá óå óðßôéá êáé öýëáîç ðáéäéþí, íõ÷ôåñéíÝò þñåò êáé Óáââáôïêýñéáêá. Ðëçñ. ôçë. 6986684873 ÊïðÝëá êáëëéåñãçìÝíç, äñáóôÞñéá ìå äéêü ôçò ìåôáöïñéêü ìÝóï áíáëáìâÜíåé ôç öýëáîç, ôç äçìéïõñãéêÞ áðáó÷üëçóç êáé ôç ìåëÝôç ðáéäéþí, ïðïéïäÞðïôå ùñÜñéï, ðåñéï÷Þ ÊïæÜíç. Ðëçñ. ôçë. 6949 464341

ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: äéáìÝñéóìá 92 ôì óôçí ïäü Âïóðüñïõ 2 óôçí ÊïæÜíç, 2ïò üñïöïò, áõôüíïìç ôçë/íóç, äéðëÜ ôæÜìéá, çëéáêüò. ÔéìÞ 270 Å. Ðëçñ. ôçë. 24610 22335, 6981 028374 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: ãêáñóïíéÝñá óôçí ïäü Á. ÐáðáíäñÝïõ 12 êáé Áãí. Óôñáôéþôç 14 ãùíßá ìå áõôüíïìç èÝñìáíóç ÷ùñßò êïéíü÷ñçóôá, óôïí 1ï üñïöï. Ðëçñ. ôçë. 24610 26532 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: ãêáñóïíéÝñá 50ôì óå êáéíïýñãéá ïéêïäïìÞ óôçí ðåñéï÷ç Áãßïõ ÍéêÜíïñá. Ðëçñ. ôçë. 24610 36901, 6974906981 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: äéáìÝñéóìá åðéðëùìÝíï Þ ìç óôï êÝíôñï ôçò ðüëçò, äßðëá óôï Âáëôáäþñåéï ÃõìíÜóéï áíáêáéíéóìÝíï óå Üñéóôç êáôÜóôáóç êáé ðñïóéôÞ ôéìÞ. Ðëçñ. ôçë. 6948 488333, 6947 040983 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: åðáããåëìáôéêüò Þ áðïèçêåõôéêüò ÷þñïò 205 ôì óôï 1ï ÷ëì. Å.Ï. ÊïæÜíçò ËÜñéóáò ðÜíù óôï äñüìï ìå ðñïáýëéï 2500 ôì. Ðëçñ. ôçë. 6998 114761, 24610 32103 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ Þ ÐÙËÅÉÔÁÉ: óôá Êïßëá äéþñïöç êáéíïýñãéá ìïíïêáôïéêßá ìå åéóüäçìá 600 Å (äýï áõôüíïìåò êáôïéêßåò). Ðëçñ. ôçë. 24610 45756, 6984 098457-8 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: äéáìÝñéóìá äõÜñé ñåôéñÝ ìå 30 Å åíïßêéï (Ðñïýóóçò 2 - ÊïæÜíç). ÊåíôñéêÞ èÝñìáíóç. Ôçë. Êõñéáæßäçò 24610 27851. ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: éóüãåéï, ãùíéáêü êáôÜóôçìá,

åðß ôçò ïäïý ÃêÝñôóïõ êáé Áíáô. Ñùìõëßáò, (ðñþçí óïõðåñìÜñêåô DIA) åìâáäïý 500 ôì êáé ìå áíôßóôïé÷ï çìéþñïöï. ÕðÜñ÷åé êáé ç äõíáôüôçôá äéá÷ùñéóìïý óå ìéêñüôåñá êáôáóôÞìáôá. Ðëçñ. ôçë. 24610 30779, ê. Äçì. ÐëéÜôóéïò. ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: éóüãåéïò åðáããåëìáôéêüò ÷þñïò, åðß ôçò ïäïý Áí. Ñùìõëßáò êáé ÃêÝñôóïõ, (ðñþçí ÊÅÊ) äéáèÝôåé Üäåéá ãéá åêðáéäåõôÞñéï, êáôÜëëçëïò êáé ãéá êáôÜóôçìá. Ðëçñ. ôçë. 24610 30779, ê. Äçì. ÐëéÜôóéïò. Å Í Ï É Ê É Á Æ Å ÔÁ É : êåíôñéêü êáôÜóôçìá ðñïóüøåùò ìå éóüãåéï 60 ôì õðüãåéï 60 ôì êáé ðáôÜñé, ÔñÜíôá É. 10, ÊïæÜíç, Ô.Ê. 50100. ÄéáèÝóéìï áðü 1-3-2011. Ðëçñ. ôçë. 6972 255799 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: STUDIOS ðëÞñùò åðéðëùìÝíá óå ïñãáíùìÝíï óõãêñüôçìá êáôïéêéþí óôçí ðåñéï÷Þ ÓʒÑÊÁ. Ðëçñ. ôçë. 24610 40434, 37743, 6978 335984 ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ: ãêáñóïíéÝñá äýï ÷þñùí óôï êÝíôñï ôçò ÊïæÜíçò (Ã. Ôéüëç), óôïí 3ï üñïöï. ÔéìÞ 160 Å. Ðëçñ. ôçë. 24610 38183 áðïãåõìáôéíÝò þñåò.

ÈÅÑÌÁÍÓÇ ÕÄÑÅÕÓÇ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÅÐÉÓÊÅÕÇ Ôçë. 24610/38171 êéíçôü 6949 691430 ËÏÕÊÁÓ ÐÁÐÁËÏÕÊÁÓ

ÖÉËÏÐÑÏÏÄÏÓ ÓÕËËÏÃÏÓ

ËÅÐÔÏÊÁÑÕÁ ÐÉÅÑÉÁÓ

ÁÊÉÍÇÔÁ ÔÅÑÐÏÓ Ôçë. 23520 33110 – 6978 198550 6986 319070 www.terpos.gr ÐÙËÏÕÍÔÁÉ ÌÅÆÏÍÅÔÁ: 110 ôì óå 1350 ôì áõôüíïìï ïéêüðåäï 500 ì áðü ôç èÜëáóóá 125.000 Å ÌÅÆÏÍÅÔÁ: 86 ôì ìå çìéõðüãåéï 55 ôì óå 1000 ôì áõôüíïìï ïéêüðåäï ìå èÝá ôïí Èåñìáúêü 100.000 Å ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁÔÁ: Õðü áíÝãåñóç 85 ôì ìå ðÜñêéãê óôï êÝíôñï ôçò ËåðôïêáñõÜò ÏÉÊÏÐÅÄÁ: 300 ôì ìå íåñü, êÜôù áðü ôïí Ïëõìðï, êáôÜëëçëï ãéá ôñï÷ïâßëåò áðü 10.000 Å Ýùò 15.000 Å ÏÉÊÏÐÅÄÁ: 300 ôì ìå íåñü, ãéá ôñï÷ïâßëåò 500 ì. áðü ôç èÜëáóóá áðü 16.000 Å Ýùò 18.000 Å

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ ÓÔÇÍ ÁÉÈÏÕÓÁ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ËÅÉÔÏÕÑÃÏÕÍ ×ÏÑÅÕÔÉÊÁ ÔÌÇÌÁÔÁ ÅÍÇËÉÊÙÍ ÊÁÉ ÐÁÉÄÉÊÁ ÔÌÇÌÁÔÁ ÅÍÇËÉÊÙÍ ÊÁÈÅ ÐÅÌÐÔÇ 9 – 11 ÊÁÈÅ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 8 - 9 ÔÌÇÌÁÔÁ ÐÁÉÄÉÊÁ ÊÁÈÅ ÐÅÌÐÔÇ 6 – 7 ÊÁÈÅ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 6 -7 & 7 - 8 ÔÇË. ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ 6945757914 , 6974937825 , 6978750860 , 24610 36444 ÄÙÑÁ ÊÁÔÅÑÉÍÁ ÂÁÓÙ ÓÕËËÏÃÏÕ

ÐÉÓÔÏËÁÓ Á & È ÏÄÉÊÇ ÂÏÇÈÅÉÁ ÌÅ ÔÇÍ INTERAMERICAN

ÃÅÍÉÊÅÓ ÁÓÖÁËÅÉÅÓ ÃÑÁÖÅÉÏ: ÖÉËÉÐÐÏÕ Â 27 ÓÔÁÈÌÏÓ: ÊÏÉËÁ - ÊÏÆÁÍÇÓ ÔÇË./FAX: 24610 42253 Êéí.: 6942 234356 E-mail:odikipistolas@yahoo.gr

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ Ï Öéëïðñüïäïò Óýëëïãïò óõíå÷ßæïíôáò ôïí êýêëï ôùí ðïëéôéóôéêþí åêäçëþóåùí ôïõ öåôéíïý ÷åéìþíá ìåôÜ ôï êáôáéãéóôéêü äéÞìåñï Ýðïò ôïõ ËáõñÝíôç Ìá÷áéñßôóá, ðïõ ðñüêåéôáé íá ïëïêëçñùèåß ãéá üóïõò äåí ðñüëáâáí, ôï êáëïêáßñé ðïõ èÜñèåé, óôçí êåñáóéÜ áðü êÜôù, óáò ðñïóêáëåß êáé óáò ðñïôåßíåé ìéá Üëëïõ ôýðïõ ìïõóéêÞ âñáäéÜ, ìéá âñáäéÜ ìå ìáãåßá, öëüãá, ðÜèïò, ìéá âñáäéÜ «íôïõÝíôå».

Ôç ÄåõôÝñá 21 Öåâñïõáñßïõ êáé þñá 9:30 ôï âñÜäé Ç óáãçíåõôéêÞ öùíÞ ôçò ÅëÝíçò ÐÝôá êáé ôï êáèïñéóôéêü ôáðåñáìÝíôï ôïõ Ðáíáãéþôç ÌÜñãáñç óå Ýíá ìïíáäéêü ñåóéôÜë ãåìÜôï åêðëÞîåéò üðïõ ôá ôñáãïýäéá ôçò Ðïñôïãáëßáò, ôçò Éóðáíßáò, ôçò Ãáëëßáò, ôïõ ÉóñáÞë, ôïõ Ìåîéêïý, ôçò Áããëßáò èá óõíáíôçèïýí ìå äéá÷ñïíéêÜ êïììÜôéá ôçò åëëçíéêÞò ôñáãïõäïðïéßáò áðü ôçí ðñïóùðéêÞ äéóêïãñáößá ôçò ÅëÝíçò áëëÜ êáé ÈåïäùñÜêç, ×áôæçäÜêç, ÁíäñÝïõ, Ìéêñïýôóéêï, Óáââüðïõëï. Óôï óôÝêé ôïõ óõëëüãïõ. ×ÏÑÇÃÏÉ 1. ÓêïõôÝëáò ÉùÜííçò. ÊñåáôïóêåõÜóìáôá- ðñïúüíôá êñÝáôïò. 2° ÷éë. Êñüêïõ- ÊïæÜíçò 2. ÔÜôóéíáò ÁèáíÜóéïò êáé ÓÉÁ Ï.Å Ôå÷íéêÞ Åôáéñåßá. Ìçôñïðïëßôïõ Êùíóôáíôßïõ 1 3. Êþóôáò Ðáðáäüðïõëïò. Âåñíßêéá- ×ñþìáôá. Ïëýìðïõ 28 4. ÔÉÑ-ÔÏÑ Spaghetti Restaurant Ð ×áñßóç 28, ÊïæÜíç]

ÅêäñïìÞ ôïõ óõëëüãïõ Êïæáíéôþí Í. ×áëêéäéêÞò «Ï ÁÃÉÏÓ ÍÉÊÁÍÏÑÁÓ»

Ï óýëëïãïò Êïæáíéôþí Í. ×áëêéäéêÞò «Ï ÁÃÉÏÓ ÍÉÊÁÍÏÑÁÓ» äéïñãáíþíåé óôéò 25-27/3/2011 4/Þìåñç åêäñïìÞ: «Äåëöïýò – Íáýðáêôïò – ÐñÝâåæá – ËåõêÜäá – ÃéÜííåíá» Äçëþóåéò óõììåôï÷Þò Ýùò 25-2-2011. Ðëçñïöïñßåò óôá ôçëÝöùíá ê. ÔæÝëëï Êþóôá 6973341433 êáé ÂñõóÜ Ìé÷Üëç ôçë. 6974422700. ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÓÅÑÂÉÙÍ & ÊÏÆÁÍÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÊÏÉÌÇÓÅÙÓ ÈÅÏÔÏÊÏÕÑÏÄÉÔÏÕ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ Áíáêïéíþíåôáé óôïõò åõóåâåßò ×ñéóôéáíïýò üôé ôçí 22á Öåâñïõáñßïõ, çìÝñá Ôñßôç , ðáíçãõñßæåé ôï åîùêêëÞóé ôïõ Éåñïý Íáïý ÏÓÉÏÕ ÂÁÑÁÄÁÔÏÕ, ðïõ åßíáé êôéóìÝíï óôçí Ëßìíç ôïõ Ñïäßôç, êïíôÜ óôç ìåãÜëç ãÝöõñá ôùí Óåñâßùí. Ðáñáêáëïýíôáé ïé åõóåâåßò ÷ñéóôéáíïß íá ðñïóÝëèïõí. Ç åêêëçóéáóôéêÞ ÅðéôñïðÞ ÐáñáìïíÞ Åóðåñéíüò 5 ì.ì.

ÐÁÑÁÄÉÄÅÉ ÌÁÈÇÌÁÔÁ Ðôõ÷éïý÷ïò Ìáèçìáôéêüò ÁÐÈ ìå ìåôáðôõ÷éáêü óôç èåùñçôéêÞ ðëçñïöïñéêÞ èåùñßá óõóôçìÜôùí åëÝã÷ïõ ìå ðåíôáåôÞ ðñïûðçñåóßá ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá êáô’ ïßêïí óå ìáèçôÝò Ãõìíáóßïõ - Ëõêåßïõ êáé öïéôçôå´ò. Ðëçñ. ôçë. 6948 056420 Áðüöïéôïò Áñéóôïôåëåßïõ Ðáí/ìßïõ ÉôáëéêÞò Öéëïëïãßáò êáé ãëþóóáò ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá óå ìáèçôÝò Äçìïôéêïý, Ãõìíáóßïõ, Ëõêåßïõ. Ðëçñ. ôçë. 6984 687077

ÄÉÁÖÏÑÁ ÐÙËÏÕÍÔÁÉ: íôñáìò óå Üñéóôç êáôÜóôáóç 350 Å. Ðëçñ. ôçë. 6984 686375

ÐÙËÇÓÅÉÓ ÅÍÏÉÊÉÁÓÅÉÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ ÐÙËÅÉÔÁÉ: åðé÷åßñçóç êáöÝ - ìðïõãÜôóá ìå åñãáóôÞñé åðß ôçò ÉððïêñÜôïõò 10 (áðÝíáíôé áðü ôï Ôá÷õäñïìåßï). Ðëçñ. ôçë. 24610 22094 ðñùúíÝò þñåò ÐÙËÅÉÔÁÉ: åðé÷åßñçóç Internet óå êåíôñéêü óçìåßï ôçò ðüëçò ôçò ÊïæÜíçò Åîïðëéóìüò äéåôßáò óå ðïëý êáëÞ êáôÜóôáóç. Ðëçñ. ôçë. 6986 535293 ÐÙËÅÉÔÁÉ: åîïðëéóìüò êáöåíåßïõ (ôñáðÝæé, êáñÝêëåò, óêáìðü) óå áñßóôç êáôÜóôáóç êáé óå ðïëý êáëÞ ôéìÞ. Ðëçñ. ôçë. 6972 713510 ÐÙËÅÉÔÁÉ: ëåùöïñåßï óôçí ÕðåñáóôéêÞ ãñáììÞ ôùí ÊÔÅË ÊïæÜíçò. Ðëçñ. ôçë. 24610 35266, 6976 578229

ÆÇÔÅÉÔÁÉ ×ÙÑÏÓ ÃÉÁ ÅÍÏÉÊÉÁÓÇ Áðü ôï Óýëëïãï ÃïíÝùí - Êçäåìüíùí êáé Ößëùí Áôüìùí ìå ÅéäéêÝò ÁíÜãêåò Í. ÊïæÜíçò “ÇËÉÁ×ÔÉÄÁ” æçôåßôáé: ÷þñïò óå éóüãåéï ãéá åíïéêßáóç ðåñéöåñåéáêÜ ôçò ðüëçò ðïõ íá åßíáé äõíáôÞ ç óôÜèìåõóç ôùí áõôïêéíÞôùí ìå äýï áíåîÜñôçôïõò ÷þñïõò êáé ôïõáëÝôá. Ðëçñ. ôçë. 6947 894839 ÐÙËÇÓÅÉÓ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÙÍ

,

ÐÙËÅÉÔÁÉ: ôñï÷üóðéôï Tabbert 5,5 ìÝôñùí, óå êáëÞ êáôÜóôáóç. Ðëçñ. ôçë. 6976044798 ÐÙËÅÉÔÁÉ: BMW 520 ìïíôÝëï 2044, óå áñßóôç êáôÜóôáóç, öïýë Ýîôñá, ÷ñþìáôïò ìáýñïõ. Äåêôüò êÜèå Ýëåã÷ïò. Ðëçñ. ôçë. 6942 403808 ÐÙËÅÉÔÁÉ: èåñéæïáëùíéóôéêÞ Í. HOLLAND TX 65 óå áñßóôç êáôÜóôáóç. Ðëçñ. ôçë. 6972 306356

Ãéá ôéò ìéêñÝò óáò áããåëßåò ôçëåöùíåßóôå óôï 2461 - 0 38611 ÅÕ×ÁÑÉÓÔÇÑÉÏ Ç ÓôÝãç Ðáéäéïý ÊïæÜíçò «Ï Áãéïò Óôõëéáíüò» åõ÷áñéóôåß åõãíþìïíá: Ôçí Êõñßá Öñåéäåñßêç ÐÜðéóôá ãéá ôç äùñåÜ åêáôü åõñþ (100Å) åéò ìíÞìçí ðïëõáãáðçìÝíïõ óõæýãïõ Ãåùñãßïõ. Ôçí Êõñßá ÅëÝíç Ôñßøá – Ìðüêá (êÜôïéêï Áèçíþí) ãéá ôç äùñåÜ ðåíÞíôá åõñþ (50Å) åéò ìíÞìçí ðñïóöéëþí ðñïóþðùí. Ôçí êõñßá Ìáñßá ×áôæçðáððÜ ãéá ôç äùñåÜ ðåíÞíôá åõñþ (50Å) åéò ìíÞìçí ðñïóöéëþí ãïíÝùí ôçò Áíôùíßïõ êáé Óïößáò.

ÁðïêñéÜôéêïò ÷ïñüò ôùí ðïëéôéêþí óõíôáîéïý÷ùí ÊïæÜíçò Ï Óýíäåóìïò ðïëéôéêþí óõíôáîéïý÷ùí Í. ÊïæÜíçò ðñïóêáëåß ôá ìÝëç êáé ôïõò ößëïõò ôïõ, óôïí åôÞóéï áðïêñéÜôéêï ÷ïñü ðïõ èá ãßíåé óôçí ïéêïãåíåéáêÞ ôáâÝñíá «Ï ÆÇÍÏÓ» ÔåôÜñôç 2 Ìáñôßïõ 2011. Ùñá ðñïóÝëåõóçò 8.30 ì.ì. ÔçëÝöùíá óõììåôï÷Þò 2461035527/1461050408 êáèçìåñéíÜ áðü 10.30 – 12.30 ð.ì.

ÅÕ×ÁÑÉÓÔÇÑÉÏ

Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ ÓõíäÝóìïõ ÃñáììÜôùí êáé Ôå÷íþí Í. ÊïæÜíçò åêöñÜæåé ôéò èåñìÝò ôïõ åõ÷áñéóôßåò óôçí ê. ÃêáôæïãéÜííç Áßãëç ãéá ôç äùñåÜ ôïõ ðïóïý ôùí 40,00åõñþ õðÝñ ôïõ Éóôïñéêïý – Ëáïãñáöéêïý êáé ÖõóéêÞò Éóôïñßáò Ìïõóåßïõ ÊïæÜíçò óôç ìíÞìç ôçò áãáðçìÝíçò ôçò óõìðåèÝñáò Ìáôßíáò Ãêïñôóïýëç. Á’ ÓÙÌÁ ÓÔÑÁÔÏÕ

ÅÐÉÌÇÌÏÓÕÍÇ ÄÅÇÓÇ

Ôçí 26ç Öåâñïõáñßïõ 2011, çìÝñá ÓÜââáôï êáé þñá 11.00 èá ðñáãìáôïðïéçèåß óôï Óôñáôéùôéêü ÔìÞìá ôïõ Íåïêñïôáöåßïõ ÊïæÜíçò, ôåëåôÞ åðéìíçìüóõíçò äÝçóçò ãéá ôïõò íåêñïýò ðïõ Ýðåóáí õðÝñ ôçò åëåõèåñßáò êáé áíåîáñôçóßáò ôçò ðáôñßäáò ìáò óôïõò áãþíåò ôïõ Åèíïõò.

×ïñüò ôïõ Óåï ÊïæÜíçò Ï Óýëëïãïò ÅëëÞíùí Ïñåéâáôþí (Ó.Å.Ï.) ÊïæÜíçò ðñïóêáëåß ôá ìÝëç êáé ôïõò ößëïõò ôïõ ôçí ÐáñáóêåõÞ 4 Ìáñôßïõ 2011 êáé þñá 21:00 óôçí ôáâÝñíá «ÆÇÍÙÍ» ãéá ôïí åôÞóéï ÷ïñü ôïõ. Ç åßóïäïò åßíáé åëåýèåñç. Äçëþóåéò óõììåôï÷Þò Ýùò êáé 2 Ìáñôßïõ óôá ãñáöåßá ôïõ Óõëëüãïõ Ê. Íôéïýöá 2 êáèçìåñéíÜ áðü ôéò 20:30 – 22:00 êáé óôï ôçëÝöùíï 24610 25909.


ΘΑΡΡΟΣ

|

12

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 Φ ΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 |

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ο θαρραλέος σχολιάζει

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ / ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ / ΣΧΟΛΙΑ

Kρόκος κατά Αλτσχάιμερ

Τίποτα δεν πάει χαμένο…! Τελικά ο αγώνας των φοιτητών στην περιοχή έφερε τα πρώτα αποτελέσματα του. Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης αποφάσισε με ψήφισμα του να διεκδικήσει την αυτόνομη ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κα να στηρίξει τον αγώνα των φοιτητών. Κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος!

Όλοι μαζί μπορούμε…!

της συνδικαλιστικής δράσης, κ.α. Αυτό θα πει «χρηματοδοτούμενος» συνδικαλισμός

Ως νέος Αγαμέμνων …! Μέχρι τώρα ξέρουμε ότι ο κρόκος έχει γενικά φαρμακευτικές ιδιότητες αλλά σύμφωνα με τα αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών που έγιναν στο Ιράν και την Ελλάδα, αποδείχθηκε ότι ο κρόκος έχει ευεργετική επίδραση στα άτομα που πάσχουν από κατάθλιψη αλλά και από άνοια ή Αλτσχάιμερ. Αν προσθέσουμε και τις αφροδισιακές ιδιότητες του κρόκου, τότε πρέπει, ειδικά εμείς ως περιοχή που παράγουμε την καλύτερη ποιότητα κρόκου παγκοσμίως, να τον συμπεριλάβουμε στο καθημερινό μενού…!

Με το σύνθημα «όλοι μαζί μπορούμε» το Εργατικό Κέντρο Ν. Κοζάνης καλεί εργαζομένους και συνταξιούχους να συμμετέχουν στην πανελλαδική απεργία που κήρυξε η ΓΣΣΕ την ερχόμενη Τετάρτη. Η απεργιακή συγκέντρωση του Ε.Κ θα γίνει στις 11 το πρωί στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης απαιτώντας να μπει τέλος σε κάθε αντεργατική, αντικοινωνική και αντιαναπτυξιακή πολιτική που διευρύνει την ύφεση και τα προβλήματα στην κοινωνία.

Άνοιγμα διοδίων και κατάληψη του Μαμάτσειου…! Με παρέμβαση της Επιτροπής Αγώνα Πολιτών Δυτικής Μακεδονίας και Ημαθίας Ενάντια στα Διόδια, θα ανοίξουν την Κυριακή για τρεις ώρες (από τις 15:00 μμ έως τις 18:00) τα διόδια στον Πολύμυλο και στις 23/2/2011 από τις 08:00 έως τις 10:00 θα πραγματοποιήσουν κατάληψη του ταμείου του Μαμάτσειου για να κάνουν τις εξετάσεις τους δωρεάν οι ασθενείς. Έτσι εξηγείται ο «τρωικός πόλεμος» που προετοιμάζει ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ κατά των τροϊκανών και της κυβέρνησης. Χωρίς εφόδια (χρήματα) πώς να ξεκινήσεις αυτή την μεγάλη εκστρατεία αγωνιστή και σύντροφε Φωτόπουλε; Το ζήτημα είναι αν στην εκστρατεία που ετοιμάζεις ως νέος Αγαμέμνονας, μαζί με τους κολλητούς σου συνδικαλιστές, θα σε ακολουθήσουν οι απλοί στρατιώτες, οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ οι οποίοι σίγουρα δεν γνώριζαν για τον πακτωλό της χρηματοδότησης…!

Παντός καιρού…!

Μας προσκαλούν οι «Φίλοι …»!

Ενώ τα συνεργεία του Δήμου στήνουν την κεντρική εξέδρα των αποκριάτικων εκδηλώσεων στην κεντρική πλατεία και οι κάτοικοι της πόλης προετοιμάζονται για την κορυφαία ετήσια πολιτιστική εκδήλωση, ο καιρός φαίνεται να μας τα χαλάει! Ανησυχητικά φαίνεται πως είναι τα πρώτα σημάδια για τις καιρικές συνθήκες στις πρώτες ημέρες της Αποκριάς! Σύμφωνα με την ΕΜΥ προβλέπεται επιδείνωση του καιρού, με πιθανές χιονοπτώσεις την Τσικνοπέμπτη και τη Μικρή Αποκριά. Οι προβλέψεις μπορεί να αλλάξουν αλλά έτσι κι αλλιώς η Κοζανίτικη αποκριά είναι παντός καιρού!

Χρηματοδοτούμενος συνδικαλισμός…! 30εκατ. ευρώ προσεγγίζει το συνολικό ύψος των χρηματοδοτήσεων προς τη ΓΕΝΟΠ την τελευταία δωδεκαετία (από το 1999 ως το 2010), ποσό στο οποίο περιλαμβάνονται τόσο οι συνδικαλιστικές εισφορές των εργαζομένων όσο και επιχορηγήσεις για διοργάνωση συνεδρίων, εκπόνηση μελετών, οδοιπορικά, υποστήριξη

Μαζί με την ορχήστρα των Χρυσοδακτύλων και με Ποντιακή Λίρα θα Γλεντήσουν οι «Φίλοι της Παράδοσης» στον ετήσιο χορό που διοργανώνουν στην «Πολιτεία» την Τσικνοπέμπτη. Η Πρόεδρος Μαρία Γουλιού και η Αντιπρόεδρος Τασούλα Πατιό μας προσκαλούν στο χορό, ενισχύοντας τη προσπάθεια που κάνει ο Όμιλος για τη διατήρηση των ηθών και των εθίμων της περιοχής μας!

www. tharos.gr Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κοζάνης τίμησε τους Δικαστικούς Υπαλλήλους Σε εκδήλωση που έγινε στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης την περασμένη Δευτέρα, σε κλίμα εγκαρδιότητας και συγκίνησης, ο Δικηγορικός Σύλλογος Κοζάνης τίμησε τους αποχωρήσαντες με το τέλος του 2010, λόγω συνταξιοδότησης Δικαστικούς Υπαλλήλους οι οποίοι υπηρέτησαν σε όλη τη θητεία τους στα Δικαστήρια του Νομού Κοζάνης: Ελένη Κουρσοβίτη, Προϊσταμένη Δ/νσης Εφετείου Δ. Μακεδονίας, Μαρία Βλάχου, Προϊσταμένη Δ/νσης Εισαγγελίας Εφετών Δ. Μακεδονίας, Αλεξάνδρα Γκάζη, Προϊσταμένη Δ/νσης Πρωτοδικείου Κοζάνης, Ανθή Κωλέτση, Προϊσταμένη Δ/νσης Εισαγγελίας Κοζάνης, Μενέλαο Παπατόλιο, Προϊστάμενο Ειρηνοδικείου Ανασελίτσας, Βαΐα Νέστωρα και Ελένη Βαλταδώρου, Προϊστάμενες Τμήματος της Εισαγγελίας Κοζάνης και Ιωάννη Πεκρίδη Επιμελητή Δικαστηρίων του Πταισματοδικείου Κοζάνης. Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χρήστος Σαββίδης με ιδιαίτερη αγάπη και συγκίνηση δεξιώθηκε τους παραπάνω Δικαστικούς Υπαλλήλους, εξήρε την άριστη πολυετή συνεργασία τους με τους δικηγόρους της Κοζάνης, την φιλότιμη εξυπηρέτηση και την με κάθε τρόπο συμβολή τους στην διευκόλυνση της άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος για την καλύτερη απονομή της δικαιοσύνης, και απένειμε στον καθένα αναμνηστική τιμητική πλακέτα. Οι Δικαστικοί υπάλληλοι με ιδιαίτερη εκτίμηση και ταπεινοφροσύνη αποδέχθηκαν την τιμητική αυτή πράξη, ευχαρίστησαν τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου κ. Χρήστο Σαββίδη και δι’ αυτού όλους τους δικηγόρους της Κοζάνης, τόσο για την τιμή αυτή, όσο και για το πνεύμα αγάπης και πολιτισμού με το οποίο τους περιέβαλαν καθ’ όλη την διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους. Η εκδήλωση περατώθηκε με αμοιβαίες εγκάρδιες ευχές και αποχαιρετισμό.

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Ζητείται σοβαρότητα… Συνέχεια από την 1η Δεν λέει ο θείος. Καλές είναι. Μήπως οι δικές του προσεγγίσεις της καθημερινότητας πάνε πίσω; Δεν άκουσε όμως μια καλή κουβέντα, μέχρι σήμερα. Προειδοποιεί ότι, αν η κατάσταση παραμείνει ως έχει, θα αναγκασθεί, ύστερα από σκληρή πάλη με τον εαυτό του, να γράψει κριτική, υπέρ αυτού του ιδίου! Πώς να εκφρασθεί κοσμίως, στη δημοτική, γράφοντας για την υπόθεση των ημιυπαίθριων χώρων; «Αν το δηλώσεις, μπορείς να το σώσεις». Τα δήλωσε ο κοσμάκης, και για να τα σώσει και ζήτησαν να ξαναπληρώσουν. Ο Αφεντούλης δεν κατάλαβε. Με πόσες πληρωμές σώζεται ένας ημιυπαίθριος χώρος; Τότε, κάποιους άλλους, των οποίων οι βίλες ξεφυτρώνουν, μέσα στη θάλασσα ή στα δάση, σαν μανιτάρια, πρέπει να τους έχουν οι εφορίες με τον μήνα! Ευτυχώς που η κυβέρνηση πρόλαβε να κάνει «όπισθεν ολοταχώς»! «Θα φάμε κεφτεδάκια με σαλτσίτσα;» ρώτησε η θεία. Εκείνη τη στιγμή, ο σύζυγος, διάβαζε ότι, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, οι αρμόδιοι συζητούσαν για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ). «Πήρες επιχορήγηση για τη μεταποίηση της ντομάτας;(!)» ούρλιαξε επηρεασμένος, από το δημοσίευμα. Μόνο που το άρθρο έλεγε για μια ΜΚΟ για την ανάπτυξη Προγράμματος Μεταποίησης Ντομάτας στην Ακτή Ελεφαντοστού στην Αφρική! Μπερδεύτηκε ο άνθρωπος! «Το πολύ διάβασμα βλάπτει!» σχολίασε η θεία και πήγε να ετοιμάσει. Ο Αφεντούλης τα έβαλε με τον εαυτό του. Ύστερα βγήκε, εκτός εαυτού, πληροφορούμενος πως υπάρχει επιχορηγούμενος (;) «Σύλλογος Ονειροπόλων», μετά έφαγε και σκέφτηκε. Προειδοποιεί ότι, αν δεν μπει σειρά, προτίθεται να ιδρύσει ΜΚΟ για «τον εγκλιματισμό της αντιλόπης» στο χωριό! Αν τολμούν οι αρμόδιοι, ας μην τον πάρουν σοβαρά. Υπάρχουν και οι ρινόκεροι!... -Ω-

Μνημόσυνο

Την Κυριακή 20-2-2011 τελούμε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κοζάνης 40ήμερο μνημόσυνο για τον αγαπημένο μας αδερφό και θείο

ΝΙΚΗΤΑ ΧΑΡΣΟ καλούμε τους συγγενείς και φίλους να τιμήσουν την μνήμη του . ΣΗΜ: Η δεξίωση θα γίνει στην αίθουσα του Ναού. Η αδερφή Τα ανήψια

ΘΑΡΡΟΣ - 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011  

ΘΑΡΡΟΣ - 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

ΘΑΡΡΟΣ - 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011  

ΘΑΡΡΟΣ - 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

Advertisement