Page 1

สุขภาพและความงาม


ความหมายของคาว่ าสุ ขภาพ สุ ขภาพหมายถึงระดับของประสิ ทธิภาพเชิงการทางานหรื อเชิงเมตาบอลิกของ สิ่ งมีชีวติ สาหรับมนุษย์น้ นั โดยทัว่ ไปและตามนิยามขององค์การอนามัยโลกหมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของบุคคล อันมิได้หมายถึง ความปราศจากโรคหรื อความบกพร่ องเพียงอย่างเดียว แม้นิยามนี้จะเป็ นที่วพิ ากษ์วิจารณ์ โดยเฉพาะในประเด็นของความไม่มีตวั ชี้วดั ที่ชดั เจนหรื อประเด็นปั ญญาที่ตามมาจากการ ใช้คาว่า "สมบูรณ์" ก็ตาม แต่กย็ งั เป็ นนิยามที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดอยู่ ระบบจาแนก ประเภทต่างๆ


ความสวย ความงาม ความสวยงาม คือสถานภาพของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน และ ความชื่นชมผ่านการเข้าใจและรับรู ้ถึงความสมดุล สัดส่ วน และ แรงดึงดูด ของสิ่ งๆนั้น ซึ่งอาจจะเป็ นบุคคล สัตว์ สิ่ งของ เหตุการณ์ สถานที่ ดนตรี ศิลปะ หรื อ ความคิด สิ่ ง ตรงกันข้ามกับความสวยงามคือความน่าเกลียดน่าชัง ซึ่งมีผลกระทบอย่างตรงกันข้ามต่อ ผูท้ ี่รับรู ้


ทรงผมสวย • 1. บารุ งด้วยน้ ามันในรู ปธรรมชาติ น้ ามันจะช่วยคืนน้ าหนักให้กบั เส้นผม ทาให้ผมลื่น จึงลดความชี้ฟไู ด้ดี โดยเฉพาะน้ ามันธรรมชาติ ที่ อยูใ่ นรู ปธรรมชาติตามอุณหภูมิหอ้ ง ใช้น้ ามันละหุ่งหรื อน้ ามันเมล็ดอัลมอนด์ (เป็ นของเหลว ไม่จบั ตัวเป็ นไข ในอุณหภูมิปกติ) นวดลง ไปบนเส้นผม หรื อจะผสมน้ ามันจากธรรมชาติหลาย ๆ ชนิดเข้าด้วยกัน แล้วหมักผมทิ้งไว้ ก่อนจะสระทาความสะอาดเส้นผมตามปกติ • 2. ล้างผมด้วยน้ าอุ่นแทนการสระผม ผูท้ ี่มีผมชี้ฟสู ่ วนใหญ่ มักเลือกใช้แชมพูประเภทป้ องกันการชี้ฟู (anti-frizz) แต่กม็ กั ไม่ได้ ผลดีเท่าไรนัก ลองเปลี่ยนวิธีการทาความสะอาดผม จากการใช้ยาสระผม ซึ่งทาให้ผมและหนังศีรษะแห้ง มาเป็ นการล้างเส้นผมและหนัง ศีรษะด้วยน้ าอุ่นธรรมดา ๆ ก็เพียงพอ หลังการล้างด้วยน้ าอุ่นแล้วจะยังคงมีน้ ามันหลงเหลืออยูท่ ี่เส้นผมด้วย จึงช่วยลดการชี้ฟขู องเส้นผม ได้นนั่ เอง • 3. เป่ าผมให้ถูกวิธี การเป่ าผมสาหรับคนผมหยิกฟูกต็ อ้ งทาให้ถูกต้อง โดยเป่ าผมให้ลมโดนผมจากโคนลงมาหาปลาย และใช้หวีแบน ๆ ธรรมดาแบ่งผมออกมาทีละส่ วนแล้วค่อย ๆ เป่ าให้แห้ง นอกจากนี้ให้หวีผมเฉพาะตอนที่ผมเปี ยกเท่านั้น เพื่อที่ผมจะได้ไม่แตกกระจาย จากกลุ่มจนชี้ฟเู หมือนกับเวลาที่หวีตอนผมแห้ง • 4. ใช้ครี มนวดผมและเซรั่มสูตรป้ องกันผมชี้ฟทู ี่มีส่วนผสมจากอโลเวร่ า การใช้ครี มนวดผมและเซรั่มจะช่วยเพิม่ น้ าหนักให้เส้นผม และทาให้ผมชี้ฟสู ามารถจัดทรงได้มากขึ้น แต่การเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมที่เหมาะสมกับเส้นผมที่สุดก็จะทาให้คุณได้ ผลที่น่าพึง พอใจมากยิง่ ขึ้น โดยเลือกใช้สูตรปกป้ องเส้นผมจากการชี้ฟู ที่มีส่วนผสมของอโลเวร่ า ผมจะชุ่มชื้น ชี้ฟนู อ้ ยลง และจัดทรงได้มากขึ้น


ปรับผิวให้ ขาวด้ วยกลูตาไธโอน ก่อนอื่นเรามารู้จกั กับกลุตาไธโอนกันก่อน กลูตาไธโอนประกอบด้ วย กรดอะมิโน 3 ชนิดรวมกัน ซึง่ ได้ แก่ Cysteine, L-Glutamic Acid, Glycine ตัวที่ออกฤทธิ์ได้ ดีคือรูปแบบของ Reduced form หรื อเรี ยกว่า GSH ออกฤทธิ์ให้ ความขาวโดยเปลี่ยนการสร้ างเม็ด สีเมลานินสีดา หรื อน ้าตาล (Eumelanin) กลายเป็ นเมลานินสีแดง (Phaeomelanin) จึงทาให้ ผิวดูขาวสว่างใสขึ ้น สารกลูตาไธโอนนี ้ ร่างกายของเราสามารถสร้ างขึ ้นได้ เอง แต่ถ้าหากต้ องการเสริมสารตัวนี ้ จะต้ องใช้ วิธีการฉีดเข้ าสูเ่ ส้ นเลือดเท่านัน้ เนื่องจากการวิจยั ที่ผา่ นมาเมื่อ รับประทานกลูตาไธโอน สารนี ้จะผ่านเข้ าสูร่ ะบบย่อยอาหารและถูกย่อยสลายโดยเอนไซม์ในระบบ สาหรับการฉีดสารกลูตาไธโอน มักนามาใช้ ในการรักษา โรค เช่น มะเร็ง พาร์ กินสัน โรคตับ โรคไขข้ ออักเสบ ซึง่ ใช้ เพียง 200 มก./ครัง้ และฉีดเข้ าตรงสูเ่ ส้ นเลือดดา แต่พบผลข้ างเคียงจากผู้ป่วยคือ ผิวขาวขึ ้น หาก ต้ องการให้ กลูตาไธโอนทางานได้ ดีขึ ้น ร่างกายจะต้ องมีปริมาณของวิตามินซี และวิตามินอี ที่พอเหมาะสม หากถามว่าต้ องฉีดนานแค่ไหน เนื่องจากเป็ น การทาให้ เม็ดสีเมลานินที่สร้ างใหม่จางลง กว่าเซลลูไลท์ผิวเก่าจะหลุดออกซึง่ อย่างน้ อยต้ องใช้ เวลา 1 เดือน เพราะฉะนันระยะเวลาที ้ ่ออกฤทธิ์ชดั เจนคือ เวลา 1 เดือน แต่อย่างไรก็ตามสารนี ้ยังไม่ผา่ นการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในไทย • ข้ อดี : นอกจากกลูตาไธโอนจะออกฤทธิ์เปลี่ยนเม็ดสีเมลานินให้ จางลงซึง่ เป็ นเพียงผล ข้ างเคียงเท่านัน้ หน้ าที่ที่แท้ จริงคือ อย่างแรก Detoxification ป้องกันตับถูกทาลายจากสารพิษต่าง ๆ ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายได้ งา่ ยขึ ้น อย่างที่สอง Antioxidant ต่อด้ าน อนุมลู อิสระ และสุดท้ ายกระตุ้นระบบภูมิค้ มุ กันของร่างกาย เพราะฉะนันนอกจากเราจะได้ ้ เรื่ องผิวขาวใสเวลาโดนแดดจะทาให้ คล ้าน้ อยลงแล้ ว เรายังได้ ร่างกายที่แข็งแรง ขับสารพิษได้ อีกด้ วย •

ข้ อดี : กลูตาไธโอนยังไม่ผา่ นอย.ประเทศไทย อาจมีอาการแพ้ เฉียบพลัน ซึง่ อาจถึงแก่ชีวิตได้ หากไม่สามารถช่วยชีวิตได้ ทนั และอาจเกิดอาการ เม็ดสีที่ตาลดลง หากรับกลูตาไธโอนเกินขนาด


เมื่อน้ าในร่ างกายไม่สมดุล จะเกิดอะไรขึ้น!! ร่ างกายของเรามีน้ าเป็ นส่ วนประกอบถึงเกือบ 70 เปอร์เซ็นต์ แต่รู้หรื อเปล่าคะว่าน้ าเหล่านี้ นั้นแทรกซึ มอยูท่ ุกส่ วนของร่ างกายทั้ง ภายในและภายนอกเซลล์ ทั้ง เลือด น้ าเหลือง น้ าย่อย ฯลฯ โดยมี “อิเล็กโทรไลต์” หรื อเรี ยกง่ายๆ ว่า “เกลือแร่ ” เช่น โซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม คลอไรด์ ฟอสเฟต และไบคาร์บอเนต ละลายปนอยู่ ทาให้น้ ามีความเข้มข้นและนาพาอาหารไปเลี้ยงส่ วนต่างๆ ของ ร่ างกาย และแม้อิเล็กโทรไลต์ทุกตัวจะมีความสาคัญ แต่ปริ มาณความเข้มข้นของโซเดียมและโพแทสเซียมจะมีอิทธิพลต่อการรักษาสมดุล และถ่ายเทของน้ าในเซลล์และภายนอกเซลล์มากสุ ด โดยกลไกการเคลื่อนที่ของน้ าในร่ างกายจะไหลจากด้านที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าผ่าน เยือ่ กั้นผนังเซลล์ไปยังด้านที่มีความเข้มข้นสูงกว่า ยกตัวอย่างเช่น เวลาทากิจกรรมที่ตอ้ งใช้แรง หรื อออกกาลังกาย น้ าภายนอกเซลล์จะ กลายเป็ นเหงื่อไหลออกนอกผิวหนัง ทาให้ของเหลวนอกเซลล์เข้มข้นขึ้นเพราะน้ าหายไป (แต่ปริ มาณโซเดียมยังตกค้างอยูม่ าก) สมอง ส่ วนไฮโปทาลามัสจะสัง่ ให้น้ าในเซลล์ถ่ายเทอออกมาเพื่อปรับสมดุลไม่ให้น้ านอกเซลล์เข้มข้นมากเกินไป ในทางตรงกันข้าม หากเราดื่มน้ า มากเกินไป ความเข้มข้นของเหลวภายนอกเซลล์กจ็ ะลดลง ดังนั้นน้ าจึงไหลกลับเข้าไปในเซลล์ซ่ ึงมีความเข้นข้นสูงกว่า เป็ นต้น ซึ่งระหว่างที่น้ าทั้งสองส่ วนถ่ายเทกันอยูน่ ้ ี สมองจะส่ งสัญญาณไปบอกไตให้เลือกเก็บกักน้ าหรื อกาจัดออกไป เช่น เมื่อร่ างกายขาดน้ า เลือดจะเข้มข้มขึ้น สมองจะเตือนไตให้รีบดึงน้ ากลับเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อไหลเวียนไปเลี้ยงอวัยวะทุกส่ วนตามปกติ เราจึงไม่ค่อยปวด ปั สสาวะ หรื อปัสสาวะน้อยลงและมีสีเหลืองเข้ม แต่ถา้ หากเราได้รับน้ าเข้าสู่ร่างกายมากเกินไป สมองจะสัง่ ให้ไตรี บกาจัดน้ าส่ วนเกินทิ้งไป ปริ มาณปัสสาวะจึงมากขึ้นและมีสีจางลง


รู้ ได้ อย่ างไรเมือ่ นา้ ในร่ างกายไม่ สมดุล 1.ปากแห้ ง เพราะร่างกายหยุดผลิตน ้าลาย ส่งผลให้ กลืนอาหารลาบาก และกระเพาะต้ องรับภาระหนักขึ ้น เนื่องจากขาดเอนไซม์ในการช่วยย่อยอาหาร จาพวกไขมัน แป้งและน ้าตาลจากน ้าลาย 2. ผิวหนังแห้ งกร้ าน ลอกเป็ นขุย เพราะน ้าถูกดึงไปหล่อเลี ้ยงอวัยวะส่วนอื่นๆ 3. ปวดศรี ษะ เมื่อขาดน ้า เลือดจะหนืดข้ นขึ ้นปริมาตรเลือดทังหมดในร่ ้ างกายจึงลดลง หัวใจเลยต้ องทางานหนักขึ ้นเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี ้ยงอวัยวะต่างๆ โดย เพิ่มอัตราการบีบตัวและกระตุ้นเส้ นเลือดให้ หดตัว เส้ นประสาทที่พนั รอบเส้ นเลือดจึงถูกบีบไปด้ วย ส่งผลให้ เกิดอาการปวดศีรษะ และที่ไม่ปวดบริเวณอื่น เพราะศีรษะมีเส้ นประสาทจานวนมาก จึงไวต่อความรู้สกึ มากกว่า 4.หงุดหงิด ง่วงซึม ไม่มีแรง เบลอ เป็ นอาการสืบเนื่องมาจากการที่เลือดขึ ้นไปเลี ้ยงสมองและกล้ ามเนื ้อไม่เพียงพอ เพราะปริมาตรของเลือดลดลงเมื่อขาดน ้า 5.แผลร้ อนใน เมื่อร่างกายขาดน ้า อุณหภูมิภายในจะเพิ่มสูงขึ ้น เนื ้อเยื่อภายในช่องปากจึงได้ รับผลกระทบ คล้ ายกับผิวหนังโดนน ้าร้ อนลวกจนเกิดอาการ บวมแดง พองเป็ นถุงน ้าใสและแตกเป็ นแผลในที่สดุ 6.ท้ องผูก เพราะร่างกายจะดึงน ้าจากทุกระบบรวมทังบริ ้ เวณปลายลาไส้ ใหญ่ไปหล่อเลี ้ยงอวัยวะส่วนอื่นที่สาคัญก่อน 7. ความดันเลือด ต่า เมื่อขาดน ้าแรงดันระบบไหลเวียนโลหิตจะลดลง จึงทาให้ ร้ ูสกึ หน้ ามืด อ่อนเพลีย วิงเวียน

8.ตากลวงลึกและดาคล ้า เพราะรอบดวงตา โดยเฉพาะใต้ ตาของเรามีของเหลวบรรจุอยู่ เมื่อร่างกายเสียน ้าไปมาก บริเวณดังกล่าวก็ได้ รับผลกระทบจากการ ที่ร่างกายดึงน ้าไปใช้ เช่นกัน ตาจึงโหลและมีรอยคล ้า


พฤติกรรมต้ องเปลีย่ น ถ้ าไม่ อยากเพลียแต่ เช้ า เคยไหม…นอนก็เต็มที่ แต่พอสายๆ หน่อยกลับรู ้สึกหมดพลังซะแล้ว? บางทีอาจจะเป็ นเพราะเรื่ องเล็กๆ พวกนี้กไ็ ด้นะ • ดื่มกาแฟเร็ ว/ช้าเกินไป ก่อนยกแก้วกาแฟขึ้นจิบ หันมองนาฬิกาสักหน่อยนะ สตีเวนมิลเลอร์ นักศึกษาปริ ญญาเอกด้าน ประสาท-วิทยาจาก Uniformed Services University of Health Sciences พบว่าหลัง คุณลุกจากเตียงประมาณหนึ่งชัว่ โมง พลังงานจะดร็ อปปลงไปมากที่สุด หากดื่มกาแฟในช่วงนั้น คุณจะรู ้สึก กระปรี้ กระเปร่ า ยาวไปถึงช่วงบ่ายเลย • กินข้าวเช้าเบาไปไหม? น้ าเต้าหูห้ นึ่งแก้ว หรื อโยเกิร์ตสักถ้วยกับผลไม้สดดูเป็ นอาหารเช้าสุ ดเฮลตี้ แต่ไม่ดีอย่างที่คิด หรอกนะ ดร. มิเชลล์ ดาเวนพอร์ต ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านโภชนาการบอกว่า อาหารเช้าที่ดีจริ งต้องครบ 5 หมู่และให้พลังงานอย่าง น้อย 450 แคลอรี คุณจะได้อิ่มยาวและสดชื่นไปจนถึงกลางวัน • เลิกคว้าโทรศัพท์ต้ งั แต่ลืมตาตื่น ดร. เมลิสสา แม็กครี รีย ์ บอกว่าการเข้าสู่โลกโซเชียลหรื อเช็กอีเมล์ต้ งั แต่ลืมตาตื่น จะทา ให้คุณรู ้สึกเครี ยด เหนื่อย และเพลีย ไปทั้งวัน เปลี่ยนไปเป็ นทาอะไรชิลล์ๆ อย่างออกกาลังกายเบาๆ จิบชา หรื อเมาท์มอย กับเพื่อนๆ จะดีกว่า


ข้ อควรปฏิบัติก่อนการรับประทานขนมขบเคีย้ ว ที่ถกู ต้องและเกิดประโยชน์สูงสุ ด ควรรับประทานอาหารที่มีคลอโรฟิ ลด์ก่อน เช่น ผักสี เขียว หรื อไม่ก็ รับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์ เช่น แอปเปิ ล 1 ลูกก่อนรับประทานขนมขบเคี้ยว นอกจากนี้เรายังสามารถรับประทาน อาหารที่มีเอนไซม์สูงๆ สาหรับขนมขบเคี้ยวจาพวกผลไม้อบแห้ง อาทิ ฟักทองอบแห้ง แครอทอบแห้ง สับปะรด อบแห้ง จะช่วยให้ร่างกายได้รับกากใยอาหารช่วยเรื่ องระบบขับถ่าย • สารอาหารที่มีประโยชน์ที่สามารถพบได้ในขนมขบเคี้ยวมีอยูด่ ว้ ยกันหลายชนิด ได้แก่ “บล็อกโคลี่” อุดมไป ด้วยวิตามินเอ ช่วยชะลอผิวพรรณให้ดูอ่อนกว่าวัย ป้ องกันโรคมะเร็ งและโรคต้อกระจก ลดเสี่ ยงโรคหัวใจและ เบาหวาน ลดคลอเรสเตอรอล • ที่สาคัญอุดมไปด้วยวิตามินซีช่วยกาจัดอนุมูลอิสระในร่ างกายและช่วยให้ผนังหลอดเลือดแข็งแรง “แครอท” และ “มะเขือเทศ” อุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีน ช่วยบารุ งสายตาและบารุ งผิวพรรณ “กล้วย” มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรี ย สาเหตุของการเกิดอาการท้องเสี ย และรักษาแผลในกระเพาะอาหาร • “แตงโม” มีวติ ามินเอ บารุ งสายตาและวิตามินซีช่วยป้ องกันเลือดออกตามไรฟัน ขับปัสสาวะ ปากเป็ นแผล กระหายน้ า “ฟักทอง” มีวติ ามินเอสูงมาก แถมมีฟอสฟอรัส แคลเซียม วิตามินซี ช่วยในการกาจัดสารอนุมูลอิสระ ออกจากร่ างกาย


3 เทคนิคเบือ้ งต้ น สั งเกตตัวเองเรื่อง ‘สายตาเอียง’ ทดสอบด้วยการปิ ดตา 1 ข้างแล้วมอง สายตาปกติ : มองเห็นเส้นเป็ นสี ดาเท่ากันหมด สายตาเอียง : มองเห็นบางเส้นชัดกว่าเส้นอื่นๆ บททดสอบ #1 • เรามัก ‘หรี่ ตา’ เป็ นประจาหรื อไม่? การหรี่ ตา’ อาจเป็ นสัญญาณของปัญหาหลายอย่าง เพราะนอกจากจะทาให้สาวๆ เสี ยบุคลิกและอาจ ก่อเกิดปัญหาริ้ วรอยก่อนวัยแล้ว การหรี่ ตาเป็ นประจาเพื่อพยายามปรับความคมชัดในการมองเห็นยังอาจเป็ นสัญญาณเล็กๆ ที่บ่งบอก ว่าคุณกาลังประสบปัญหาสายตาเอียงด้วย • บททดสอบ #2 เรามัก ‘มึนหัวง่าย’ เมื่อใช้สายตาเป็ นเวลานาน? เรามักปวดหัว และวิงเวียนเมื่ออ่านหนังสื อ ทางาน หรื อแม้กระทัง่ การดู โทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากโดยปกติแล้วผูท้ ี่มีปัญหาสายตาเอียงจะไม่สามารถจับภาพที่มีลกั ษณะเบลอ รวมถึงภาพที่มีการ เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ วได้อย่างชัดเจนนัก (เช่น ภาพยนตร์ไซไฟ หรื อ 3 มิติ) ดังนั้นการใช้สายตาหลายๆ ชัว่ โมง มักจะทาให้ผมู ้ ีค่า สายตาเอียงมึนหัวได้ง่าย • บททดสอบ #3 ภาพที่เราเห็น ‘ชัด’ หรื อไม่? สายตาเอียงแตกต่างจากสายตาสั้น หรื อสายตายาว วิธีสงั เกตง่ายๆ คือ ผูท้ มี่ ีสายตาสั้นหรื อ สายตายาว จะมองเห็นตัวเลขตัวอักษรชัดเท่ากันทุกตัว หรื อมัวเท่ากันทุกตัวแต่ผทู ้ ี่มีสายตาเอียงจะมองเห็นตัวเลขหรื อตัวอักษรบางตัว ชัด บางตัวไม่ชดั ลองทดสอบด้วยตัวเองจากภาพด้านบนดูกนั ได้


END

สุขภาพและความงาม  

นางสาววราภรณ์ บูรณะ 55014650

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you