Page 1

วากนดวยเรองยาคลท วๆๆๆ


ยาคลท... เรองทหลายคนยงไมร

ปจจบนมเครองดมน สสมขวดข วขนออกม ว งแขงกบ ย คลทหล ยยหอ ด#ฉนก%เคยซอก#นเหมอนกน ดวยเหตผลท ว มนถกด ก#นทอ#มไปหล ยชวโมง หลอดก%ใหญกว ดดได สะใจ หรอจะยกซดก%ไมเลว แตจะว ไปแมจะพย ย มเลยน แบบอย งไร (ก%ไมรเหมอนกนว เจ อนเข จงใจเลยนแบบ หรอแคบงเอ#ญ) ย คลทก%ยงไมมผใดเทยบเทยมได มขอน สงเกตคอ ย คลทไมควรดมเก#นวนละ 2 ขวด เนองจ กแทจร#งแลวย คลทนนม#ใชขนม แตเป1นนมทผ น ก รหมกบมกบน ต ลและน และผสมกบเชอแบคทเรยฝ3 ย ธรรมะ ทชอว Lactobacillus casei shirota strain ทเร คนๆหกนอยนนเอง ดงนนถ มไอ เลคโตบ ส#ลสม กไป มน อ จจะแยงทอย ทนละก%บ นทมนอ ศย หรอก%คอทองของเร เองก%จะถก แลคโตบ ส#ลสพนธนกก รเมองป7ยป7ย ผลสดท ยเป1นอย งไรคงไมตองบอก


จดเรมตน ห กใครค#ดว ย คลทมแคเมองไทยละก%ผ#ดถนด เพร ะ ย คลทมสญช ต#ญป3นเต%มตวนบว เป1นเพอนรวมรนกบโกโบ ร#ก%น จะได เพร ะเมอ 70 กว ป8กอนหรอป8 คศ.1930 ดร.ม# โนร ช#โรตะ (คศ.1899-1982) จ กคณะเภสชศ สตรมห ว#ทย ลยเกยวโตประเทศญป3น ไดเร#มตนว#จยพฒน ย คลท ข<นเป1นครงแรก ดวยเหตทว ในชวงเวล นน ช วญป3นประสบ กบปญห เกยวกบโรคทเกยวกบระบบยอยอ ห รเป1นจ นวน ม ก ทงนเนองจ กข ดส รอ ห ร ก รส ธ รณะสขและ สภ พเศรษก#จ และในระหว งป8 คศ. 1930-1935 ดร.ช#โรตะ ส ม รถจ แนกแยกแบคทเรยจ กล ไสคนไดถ<ง 300 ชน#ด เป7 หม ยหลกคอจ แนกแบคทเรยทส ม รถอยรอด ปลอดภยจ กก รเด#นท ง ของมนผ นชองทองและน ดทม ฤทธ#?เป1นกรด ไปสล ไสเล%ก ทๆมนส ม รถท ง นไดใน ระบบยอย แบคทเรยแตละชน#ดถกทดสอบคว มทนท นตอ กรดและน ด และแบคทเรยตวทหนงเหนยวทสดก%คอ ถ เก%บทอณหภม# 10 องศ จล#นทรยจะหลบ แลวชวงทเร เอ ออกม ดม ณ อณหภม#หอง 37-38 องศ มนจะตนก%พรอม จะท ง นใหร งก ยเร ทนท ถ ตเก%บคว มเย%นไมพอ หรอว งท#งไวทอณหภม#หอง จล#นทรยอ จมปร#ม ณม กกว ทระบไวข งขวด เพร ะมน เต#บโตขย ยพนธไปเรอย ๆ แตตวพอตวแมจะเร#มออนแอลง เพร ะออกลกออกหล นจนเหนอย ....ฉะนนใหรบๆ ก#นซะ แตถ คณปลอยใหย คลทต กแดด จล#นทรยจะต ย ยงก#น ไดอยนะ แตก%ไมมประโยชนแลว


ยาคลททางานอยางไร ห กมองลงไปในพงกะท#ของเร เองจะเห%นว ล ไสเล%ก นน จะบบขย กดขขมเหงและแปลงอ ห รทเร ก#นเข ไปให เป1นส รทเป1นประโยชนเพอรอก รดดซ<มแตในขณะเดยวกน ก%จะมส รทเป1นโทษหลดรอดออกม ดวย เมอร งก ยกอเก#ด คว มสมดลของแบคทเรยทเป1นประโยชน ระบบยอยอ ห ร ของเร ก%จะท ง นอย งมประส#ทธ#ภ พ เฉลยแลว แลคโตบ ซ#ลสมมลค ตวละ 0.00000000075 บ ท แตถ สมดลเสย ไป ส รพ#ษและส ร อนตร ย อ จถกดดซ<มเข สร งก ยได โดยง ย ดงนนไอเจ แลคโตบ ส#ลสก%เลยค#ดใหมท ใหม กล ยเป1นพระเอกม ข ว(ออกสนวลๆสมๆหนอย) เข ม แก ปญห ดงกล วโดยก รปรบสมดลของล ไส ชวยควบคมก ร เคลอนไหวของชองทองให สม เสมอ ลดส รทจะกอใหเก#ด คว มเสยห ยทถกผล#ตโดยแบคทเรยฝ3 ยค น(ฝ3 ยยอย สล ย)


ย คลท ชวยก จดกล#นในจดซอนเรนของผหญ#ง เชอไดว ...คงมส วๆหล ยคนทก ลงประสบปญห กบส#งนกบ กล#นไมพ<งประสงคจดซอนเรนทห กแฟนหนมเข ใกลคงรองจA ก จนตองว#งหนไปส มรอยล จนท ใหเพอนๆ ข ดคว มมนใจ แตวน นเร มเคล%ดลบดๆกบว#ธง ยๆม ฝ กกนในก รก จดกล#นนนใหห ย ไปคะส หรบกล#นไมพ<งประสงคในจดซอนเรนของส วๆทเก#ดข<น นน เก#ดไดจ กเชอจล#นทรยชน#ดดในชองคลอดนอยลง ซ<งถก ท ล ยโดยแบตทเรยจนเก#ดเป1นกล#นออกม ในบ งร ยกล#นอ จจะ แรงม กแมในขณะเข ใกลแตไมใชเรองน ตกใจเพร ะปญห ท เก#ดนมว#ธรกษ ไดอย งง ยด ยสวนว#ธรกษ นนเพยงแคเพอนๆ เพ#มเชอจล#นทรยเข ไปท ล ยแบตทเรยทเก#ดอยโดยเชอ จล#นทรยชน#ดดทว นก%คอเชอ "แลคโตบ ซ#ลส" (Lactobacillus) ทมอยในย คลท ซ<งเพอนๆ คงรจกกนด เพยงแคเพอนๆ ท นย คลทวนละขวด เพอเพ#มจล#นทรยชน#ดดใหกบร งก ยใหเข ไปท ล ยแบตทเรยทท ใหเก#ดกล#นเหม%นเท นกล#นทเพอนๆ ไมพ<ง ประสงคในจดซอนเรนก%จะห ยไปเอง


ยาคลทป!นสตรผใหญ

น ย คลยน แข%งโซด ปBนรอบแรก พอละเอยด ใส เรดเลเบ#ล (เล%กนอยเพอเพ#มคว มสดชน)

เพ#มสสนใหเล%กนอยดวยสสวยๆจ ก น หว น หลงจ กนนก% ก%ใส เยลล ลงไปปBน จะไดออกม หน ต แบบนแหละ...ฮๆๆ..

น ก#นมยละ เทใสแกว เพอ คว มสวยง ม

ท'น'(ก)ไดเครองดมดบรอน แก กระหายแลวจา ซซาสๆๆ ..


ทมา:พอดมคนสงเมลมาใหเลยทาเอาเกบไว (ไมไดมสวนไดสวนเสย กบ ยาคล นะครบ) lorddoodnum.exteen.com lorddoodnum.wordpress.com

ว่ากันด้วยเรื่องของยาคูล  
Advertisement