Page 1


Profile

Profile

ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว ชื่อ : นาย ฐาปกรณ์

Name : Thapakorn

ชื่อเล่น : เต้ย

ประคองทรัพย์ Prakongtap

Nickname : Toey

เกิดวันที่ : 06 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 Birthday : 06 May 1992

อายุ : 21

Age : 21

เพศ : ชาย

Sex: Male

ที่อยู่ : 289 หมู่ 5 ต.หนองมะค่าโมง จ.สุพรรณบุรี 72180

Address : 289 Moo 5 Nong Makhamong Suphan Buri 72180

ศาสนา : พุทธ

Religion : Buddhism

เชื่อชาติ : ไทย สัญชาติ : ไทย

Nationality : Thai

จบมัธยมศึกษา : บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 High school : Bunhanjamsivitta 3

ปัจจุบันศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร

Now study in : Silpakorn University

คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

Faculty : Technology information for communication

สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการออกบบ

Branch : Technology information and design

ชั้นปี : 3

Quality : Junior ศึกษาดูงาน : TCDC ( นิทัศการรถไฟ รพไฟสายความสุข ) , MOCA พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทย ร่วมสมัย , GGDP ออบรมการทำ�เกมส์ , Gamejam ออบรมการทำ�เกมส์ภายในเวลา 3 วัน ,

พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม , นิทรรศรัตนโกสินทร์

ประวัติส่วนตัว


Woter color

สีน้ำ�

สีน้ำ�

พ.ศ.

2555

เป็นผลงานสีน้ำ� ใ นการเรี ย นของเราจะมี วิ ช าสี น้ำ � ที่ ช่ ว ยการฝึ ก ทั ก ษะในการเลื อ กใช้ สี แ ละการลงสี เ พื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษานำ � ไปประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการทำ � งานด้ า นต่ า งๆ

1

Portfolio by Thapakorn

Prakongtap

Portfolio by Thapakorn

Prakongtap

2


พ.ศ.

รูปภาพ

2555

ในการเรียนจะมีวิชาหนึ่งชื่อวิชาว่า “BASIC DIGITAL PHOTOGRAPHY” เป็นวิชาที่สอนเกียวกับเทคนิค การถ่ายภาพเบื่องต้นการจัดองค์ประกอบและการปรับค่ากล้องถ่ายรูปว่าควรปรับอะไรอย่างไร ถึงแม้มันจะ

3

Portfolio by Thapakorn

Prakongtap

เป็นการจับกล้องครั้งแรกแต่ก็สนุกดีีได้เจออะไรใหม่ๆในการเรียนวิชานี้ก็ทำ�ให้ผมได้ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพเยอะ ขึ้นการจัดองค์ประกอบภาพดีขึ้นและการเลือกมุมกล้องการถ่ายรูปดีขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นวิชาสนุกมากและสมารถนำ�มาใช้ ในชีวิตประจำ�วันได้อีกด้วย

Portfolio by Thapakorn

Prakongtap

4


Compete

การเข้าแข่งขัน

พ.ศ.

ประกวด

2555

Logo

งานแข่งขันออกแบบบรรจุภัณฑบ์บรรจุขนมเค้กรวมถึงดีไซต์โลโก้ใหม่ด้วย ผมจึงออกแบบโลโก้มาส องแบบซึ่ งแบบแรกออกแบบมาให้ดูหรูหราด้วยการใช้ ตัวหนั ง สื อที่ มี ก ารกลั บด้ า นตั วอั ก ษรและใสลูก เล่น กับ ตั ว หนั ง สื อ แบบที่ ส องจะออกแบบมาให้ ดู ห วานๆสดใสด้ ว ยการใช้ รู ป ดอกไม้ แ ละการใสลู ก เล่ น กั บ ตั ว หนั ง สื อ Logo

Product

Game

style 1

Viridian Lodge & Restaurant

style 2

s áê á Çá ~åç ÇÖÉ=C=o =i Éë í ~ì ê ~å í

5

Portfolio by Thapakorn

Prakongtap

การประกวดทำ�เกมส์บนอุปกรณ์โดยตัวเกมส์นี้มี จำ�นวนมีสมาชิก 3 คน ใช้เวลาในการทำ�งาน 3 วัน เกมส์ จะเป็นแนว sidescrolling สามารถเล่นได้บนระบบ ปฏิบัติการ Android โดยเนื้อเรื่องเกิดในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง มีชายคนหนึ่งเดินอยู่คนเดียวกลางดึกใน คือนที่เงียบสงัดและหมอกลงหนา จนมองไม่เห็นทางข้างหน้าใน มื อ มี เ พี ย งมื อ ถื อ ตะเกี ย ง อยู่ ห นึ่ ง อั น กำ � ลั ง เดิ น ต า ม ห า แ ฟ น ที่ หายตัว

Portfolio by Thapakorn

Prakongtap

6


Game Bunji

พ.ศ.

เกมส์บนมือถื

เกมส์บนมือถื

2555

Game Bunji

เป็นเว็บที่เราออกแบบเพื่อสงเสริมการท่องเทียวภายในจังหวัดสุพรรณบุรีเนื้อหาภายในเว็บก็จะแสดง เนื้อหาทั่วไปประวัติที่มาของจังหวัด สภานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดสินค้าขึ้นชื่อและสามารถอัพโหลดรูปภาพที่เรา ไปเที่ยวพร้อมกับคอมเม็นรูปได้ซึ่งผู้ใช้จะต้องสมัครเป็นสมาชิกของเว็บของเราก่อนจึงจะสะสมารถอัพโหลดรูปได้ หรือล็อคอินผ่านเฟสบุ๊คได้

Character

7

Game Bunji

Portfolio by Thapakorn

Prakongtap

Scene เป็นฉากตัวอย่างภายในเกมส์ bunji นะ ครับ ภายในฉากก็จะเล่าเรื่องราวย่อๆ ของเกมส์ก็คือจะป็นฉากในป่าและเป็น ฉากขนมโดยวิธีการเล่นเกมส์ก็จะคล้าย เกมส์ plant of zombie แต่เกมส์ของ เราจะมีระบบการผสมอาวุธคือการนำ� วั ต ถุ ดิ บ แต่ ล ะชนิ ด มาผสมกั น ก็ จ ะได้ ตั ว ละครมาหนึ่ ง ตั ว เอามาต่ อ สู่ กั บ เจ้ า กระต่ายซึ่งเป็นศัตรูกัน

Portfolio by Thapakorn

Prakongtap

8


3D Model

3D Model

แบบจำ�ลอง 3 มิติ

พ.ศ.

แบบจำ�ลอง 3 มิติ

2554

3D Max

เป็นผลงานพิกเซลอาร์ตวัดราชนัดดา รามวรวิหารคือการนำ�รูปสีเหลี่ยมเล็กๆที่มี ขนาดเท่ากันมาจัดเรียงในรูปแบบ“isometric” ให้ได้รูปทรงตามที่เราต้องการ ภายใน งานชิ้นนี้เราต้องกันถึง 4 ด้านกับเลยทีเดียว เพราะเมื่อนำ�มาประกอบกับโมเดลอื่นๆจะได้ สามารถนำ�มาประกอบด้วยกันได้

งานไฟนอลโปรเจ็ ค เป็ น งานปั้ น โมเดลวั ด รา ชนัดารามวรวิหารด้วยโปรแกรม 3D MAX งานที่ก็เอาซะเหนื่อยเลยเพราะต้องปั้น กระเบืองหลังคาแล้วเอามาแปะและต้องจัดแสงอีก แต่ก็สำ�เร็จออกมาได้แถมต้นไม้กับนกและเครื่องบิน กระดาษให้เป็นของแถมอีก

งานชิ้นนี้เราต้องออกไปถ่ายรูปจากสถานที่จริงเเพื่อให้ได งานที่มีความเหมื่อนจริงและสัดส่วนที่ถูกต้องตามขนาด ของวัตถุจริง เท่ากับงานชิ้นนี้เรียกได้ว่าเป็นเมืองขนาด ย่อทีีมีการเก็บลายระเอียดยิบจริงๆ

Pixelart

9

Portfolio by Thapakorn

Prakongtap

Portfolio by Thapakorn

Prakongtap

10


PTT

แอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์

พ.ศ.

PTT

2555

Application and Website เป็นการออแบบเว็บไซต์และทำ�แอพพลิเคชันใหม่ให้กับ “ปตท”โดยแอพพลิเคชั่น นั้นจะบอกวันที่เราเติมนำ�้มันไปและปริมาณน้ำ�มันที่เราเติมไปและสามารถหาปั๊มน้ำ�มันได้ โดยหาได้จากแผนที่ในตัวแอพ ส่วนเว็บไซต์นั้นเป็นการรีดีไซต์จากเว็บเดิมของ ปตท ซึ่ง ออกแบบใหม่มาเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายกว่าเดิม

11

Portfolio by Thapakorn

Prakongtap

Portfolio by Thapakorn

Prakongtap

12


PTT

PTT

แอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์

พ.ศ. Game

2555

แอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์

Gift ตัวละครภายในเกมส์ ภายในเกมส์เรา สามารถเลื อ กตั ว ละครในการเล่ น เกมส์ ไ ด้ เ พื่ อ สร้างความแตกต่างในการเล่นแต่ละครั้ง เราจึงได้นำ�ตัวละครเหล่านี้มาออกแบบต่อเป็น ของที่ระลึกเพื่อให้ผู้เล่นที่ชื่นชอบได้มีของสะสม

เป็นเกมส์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำ�มันเพื่อให้เห็นความสำ�คัญของการใช้น้ำ�มันและรู้จักจำ�แนกประเภทของ น้ำ�มันแต่ละชนิดโดยเมื่อผ่านแต่ละด่านก็จะมีการรวมคะแนนที่เราทำ�ได้

คลิปหนีบกระดาษ มี 3 รูปแบบให้ได้เลือกซื้อ

เสื้อเกมส์ Family oil มี 2 ลาย

แก้วน้ำ�ลาย Family oil

13

Portfolio by Thapakorn

Prakongtap

Portfolio by Thapakorn

Prakongtap

14


Application

Application

แอพลลิเคชั่น

Application

พ.ศ.

แอพลลิเคชั่น

2555

เป็นแอพลลิเคชั่นที่ไว้สำ�หรับคำ�นวณเกรดและตรวจสอบผลการเรีนยของนักเรียนนักศึกษาซึ่งแอ พลิเคชั่นนี้จะมีปฎิทินการเรียนผลการเรียนและคำ�นวณผลการเรียนออกแบบมา2 แบบ เพื่อเลือกให้มีตัว เลือกหลากลายและเลือกรูปแบบที่ดีที่สุด

Review

15

Portfolio by Thapakorn

Prakongtap

Portfolio by Thapakorn

Prakongtap

16


Web Suphanburi

พ.ศ.

เว็บไซต์สุพรรณบุรี

2556

Suphanburi

เป็นเว็บที่เราออกแบบเพื่อสงเสริมการท่องเทียวภายในจังหวัดสุพรรณบุรีเนื้อหาภายในเว็บก็จะแสดง เนื้อหาทั่วไปประวัติที่มาของจังหวัด สภานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดสินค้าขึ้นชื่อและสามารถอัพโหลดรูปภาพที่เรา ไปเที่ยวพร้อมกับคอมเม็นรูปได้ซึ่งผู้ใช้จะต้องสมัครเป็นสมาชิกของเว็บของเราก่อนจึงจะสะสามารถอัพโหลดรูปได้ หรือจะล็อคอินผ่านเฟสบุ๊คของเราเองก็ได้ช่วยให้ผู้ใช้สะดวกมาขึ้นในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา เป็นโลโก้ที่ใช้ภายในเว็บไซต์เป็นรูปช้างซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด สุพรรณบุรีซึ่งจากเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ เราจึ ง ออกแบบมาให้ เ ป็ น รู ป ช้ า งที่ เ ป็ น รู ป ทรงเรขาคณิ ต เพื่ อ ให้ ดู ทั น สมั ย และแสดงถึงความแข็งแรงพร้อมเข้าใสลายบริเวณตรงหัวเพื่อให้แสดงถึง ขนบธรรมเนียมประเพณี

17

Portfolio by Thapakorn

Prakongtap

Web Suphanburi

เว็บไซต์สุพรรณบุรี

หลั ก การออกแบบภายใน เว็ บ นี้ จ ะเน้ น ไปทางสี โ ทน สว่างและสีที่สบายตาเพื่อให้ เข้ า กั บ สภาพแวดล้ อ มของ จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ที่ พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ จ ะทำ � การเกษตร และมี พื้ น ที่ ที่ เ ป็ น ธรรมชาติ จำ � นวนมากจึ ง เหลื อ กสี ที่ ดู สบายตาเช่ น สี ข าวสี ค รี ม สี เขียวสีฟ้า

Portfolio by Thapakorn

Prakongtap

18


19

Portfolio by Thapakorn

Prakongtap

Spc156 myport 13540147 test 003