Page 1

1

คมอการใชงาน ฉบบเบองตน Domain Technologie Control


2

สารบญ เรอง – แนะนา Domain Technologie Control – เพม subdomains – สราง FTP accounts – สราง SSH accounts – สราง Database – การเปล!ยน password ของ ชอผใชโดเมน

หนา 3 6 8 9 10 12


3

คมอการใชงาน Domain Technologie Control Domain Technologie Control (DTC) เป'นตวชวยควบค)มดแลโฮสต+โดยใชรปแบบการแสดงผลแบบกราฟฟค

สาหรบให ผดแลระบบหรอผใชงาน DTC สามารถท!จะปรบแตงบางอยางไดเอง อยางเชนทาใหผใชงานสามารถ สราง subdomains, email, ssh account, database, mailing lists และ FTP accounts ภายใน domain ของ ตวเองได หลงจากท!ไดรบ user และ password ในการใชงานของตวเองทางอ!เมล+แลวใหไปท! http://dtc.thaihealthhost.org/dtc หรอวาจะไปท! http://www.thaihealthhost.org แลวก'ไปท! เขาสระบบ ก'จะ เห'นหนา login เขาส DTC ใหใช user และ password ท!ไดรบ เขาสระบบ

ตรงสวนท!ใหเลอก Use text menu นนจะทาให เมนในการใชงานไมแสดงรปภาพ เป'นแบบ ตวหนงสออยางเด!ยว ซ4งไมจาเป'นตองเลอก ให login เขาสระบบไดเลย


4

เมอเขาสระบบแลวก'จะพบกบเมน ในลกษณะน! แบบ image menu

แบบ

text menu

สามารถคล7กเพอเปล!ยนเป'นแบบท!เราตองการไดตรงน! สามารถออกจากระบบไดโดยคล7กท! Logout ถาหากวาเราคล7กเลอกท! เมน - My account นนจะม! ขอมลของ account นน ๆ อย ซ4งเป'นขอมลของอาย)การใช งานและ การชาระเงน แตวาเนองจาก thaihealthhost นนไมตองเส!ยคาใชจายใด ๆ เราจ4งไมตองสนใจในสวนน! ท! นาสนใจจะอยในสวนของขอมล เจาของ domain จะอยตรงสวนทายของหนาเว'บน!

ซ4งตรงสวนน!จะนาขอมลจากท! “ผขอใช host” ไดกรอกไวในเว'บไซต+ http://thaihealthhost.org สามารถแกไข ไดโดยตองแจงใหทาง “ผดแลระบบ” ของ host แกไขให


5

เมอเรา คล7กท!ชอ Domain ของเรา สงท!เราสนใจจะใชงานจาก DTC นนจะม!อยดงน! – เพม subdomains – สราง FTP accounts – สราง SSH accounts – สราง Database – การเปล!ยน password ของ ชอผใชโดเมน


6

การเพม subdomain subdomain คอ โดเมนยอย ของ โดเมนหลก

ตวอยางเชน www.thaihealth.or.th โดเมนหลกของ เว'บไซท+นจะเป' ! น thaihealth.or.th หรอชอ domain ท!เราได จดทะเบ!ยนเอาไว สวน www คอโดเมนยอย โดยท!โดเมนยอย www น!จะเป'นคาตงตน(default subdomain)ของ ท)กโดเมนอยแลว ตวอยาง subdomain ของ thaihealth.or.th ก'อยางเชน info.thaihealth.or.th ซ4งเป'นอ!กหน4ง เว'บไซต+แยกตางหากแตวาใชโดเมนหลกเด!ยวกน ซ4งจานวนโดเมนยอยตงตนจะใหม!ได 5 โดเมนยอย แตวาสามารถ เพมจานวนโดเมนยอยสงส)ดไดภายหลง โดยตองแจงให ผดแลระบบ เพมให เมอเราคล7กท! เมน - Sub-domains แลวก'จะเห'นหนาตางในลกษณะแบบน!

แสดง โดเมนยอยทงหมด และโดเมนยอยสงส)ดของ โดเมนน!


7

ใหใสชอ subdomain ท! ตองการลงไป สวนของ IP address นน เนองจากวาขอมลของเว' บเรา อยในthaihealthhost อยแลว ใหใสเป'น default ตรงสวนอน ๆ นนไมตอง กรอกอะไรเพมเตม

หลงจากใส subdomain กบ IP address แลวก'ใหกดท! เครองหมายถก

หลงจาก สราง โดเมนยอยแลว เมอเขาไปในSub-domains แลวก'จะเห'นชอของโดเมนยอย ท!เราเพงสรางไปข4นมา สามารถกดไปท!ชอของโดเมนยอยนน เพอไปเปล!ยนชอกบ IP address ได ถาหากจากสรางโดเมนยอยเพมก'ให กดท! New subdomain


8

การสราง FTP accounts FTP account เป'นการสราง user และ password ใหกบ เครองมอการรบสงไฟล+ระหวางเครองแมขายกบเครอง

ลกขาย(คอมพวเตอร+สวนบ)คคล) จานวน FTP account สงส)ดท!ระบบยอมใหสรางคอ 3 account แตวาสามารถ เพมไดภายหลงเชนกน ถากดท!รปเฟองก'จะเป' นการใหระบบ สราง password แบบท! ปลอดภยให สวนรปแวนขยายเป'นการแสดง Password ท! เราไดพมพ+ลงไป

ใหใสชอ ท! จะใช login เขาระบบ และรหสผาน ลงไป สวน path นนจะเป'นการบอกวาเมอเรา login โดย FTP แลวจะใหไปเรมตนท! directory ใหน จากนนก'กดท! เครองหมายถก ก'เป'นอนเสร'จ ซ4งถาหากวาใสขอมลตามแบบตวอยางน!ก'จะได ชอผใช สาหรบ login ผานทาง FTP เป'นลกษณะน! mydomainname@mydomainname.com

เมอสรางเสร'จแลวก'จะเห'นรายชอของ FTP account แบบน!

เราสามารถแกไขชอกบรหสผานได โดย คลก7 ท! ชอของ FTP account แลวก' สามารถเปล!ยนชอและรหสผานไดเลย หากตองการสราง FTP account ใหม ก'ใหกดท! new FTP account


9

สราง SSH accounts SSH หรอ Secure Shell

เป'น FTP แบบท!เขารหสกอนการสงขอมล ทาใหม!ความปลอดภยมากกวา

การสราง SSH accounts นนม!วธ!เหมอนกบ FTP accounts

✗ ✗

การท!เราจะเลอกใช FTP หรอ SSH นนข4นอยกบผใช วาค)นเคยกบเครองมอการรบสงไฟล+แบบใหน แนะนาใหตงชอเป'นตวเล'กทงหมด สวนรหสผานนนตวอกษรตวใหญกบตวเล'กจะเป'นคนละตวอกษรกน ดงนนใหระวงในการตงรหสผานดวย ตรวจดวาป)ม Caps Lock นนทางานอยร4เปลา


10

การสราง Databases การสราง database(ฐานขอมล) สาหรบเป'นฐานขอมลของเว'บไซต+นน ตองสราง user ของ ฐานขอมลกอน ใหไปท! เมน – Databases แลวก'จะเจอหนาตางแบบน!

ใหใส User กบ password ลงไปแลวก'กดท! Create โดยท! Password นนตองเป'นตวอกษรa-z,A-Z,0-9 แลวก'ม! จานวน ตงแต 6-16 ตวอกษร หลงจากท!สราง user ของฐานขอมลแลวก'จะม!สวนท!ใหสราง ตวฐานขอมลแสดงออกมา

สามารถสรางหรอลบ user ของ ฐานขอมลได

และจะสงเกตเห'นวาม! user ของ ฐานขอมลท! เราเพงสรางไป มาใหเลอกในสวนของการสราง ฐานขอมล


11

การสรางฐานขอมล

ใหใสชอ database แลวก'เลอก user จาก รายชอท!เราไดสรางเอาไวกอนแลว เสร'จแลวก'กดป)ม Create

เมอสรางแลวก'จะเห'นรายชอ database ท!เราไดสรางไว

สวนการจดการฐานขอมลนนสามารถใช phpmyadmin จดการได โดยท!ลงค+จะอยตรงสวนบนของเว'บ สามารถใช user และ password ท!ไดสรางไวเขาไป จดการฐานขอมลไดเลย


12

เปล!ยน password การเปล!ยน password นนใหไปท! เมน – Password แลวก'จะเห'นหนาตางแบบน!

ใหใสรหสผานใหมลงไปใหเหมอนกนทงสองครง จากนนก'กดท!เครองใหมถก

หมายเหต) เนองจากการปรบแตง ขอมลตาง ๆ ของ domain นนจะม!ผลกระทบตอการทางานของเว'บไซต+ ดงนนการปรบแตงนอกเหนอจากท!ไดอธบายไวในคมอนน ตองระมดระวงเรองการปรบแตงไวดวยครบ สวนการปรบปร)งระบบอ!เมล+ นนจะจดทาคมอเพมเตมในภายหลง ใหเขาไปตดตามดไดท! http://www.thaihealthhost.org

thhost-manual  

thaihealthhost manual