Page 1

การสราง e-Book ดวยโปรแกรม Flip Album 6.0 Pro

นางธันยะวีร คาขาย ตําแหนง ครู วิทยฐานะชํานาญการ โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 หนา 0


กิจกรรมที กรรมที่ 1 แนะนําโปรแกรม Flip Album 6.0 Pro โปรแกรม Flip Album 6.0 Pro เปนโปรแกรมสําเร็จรูปที่มีลักษณะการทํางาน โดยผูใชจะตองติดตั้งตัวโปรแกรม (install) ลงไปในเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงาน อาจเปน เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะสวนบุคคล (Personal Computer) หรือเครื่องพกพาแบบ โนตบุค (Note Book) ก็ได ขณะปฏิบัติการงานสรางนั้น คอมพิวเตอรไมจาํ เปนตอง เชื่อมตอระบบเครือขายคอมพิวเตอร

หนา 1


กิจกรรมที กรรมที่ 2 การติดตัง้ โปรแกรม Flip Album 6.0 Pro การติดตั้งโปรแกรม Flip Album 6.0 Pro มีวิธีการดังนี้ ขัน้ ตอนที่ 1 ใสแผนโปรแกรมใน CD Rom ของเครื่องคอมพิวเตอร แลว Double Click ที่ Setup.exe เพื่อทําการติดตั้งโปรแกรม

หนา 2


ขัน้ ตอนที่ 2 กดปุม Next > จะแสดง License Agreement ดังรูป

ขัน้ ตอนที่ 3 อานขอตกลงตาง ๆ และเลือก I accept the terms in the license agreement กดปุม Next > จะแสดงหนาตางการเลือกประเภทการติดตั้ง

หนา 3


ขัน้ ตอนที่ 4 เลือก complete เพื่อการติดตั้งโปรแกรมและเลือก Next >และ กดปุม Install เพื่อติดตั้งโปรแกรม

หนา 4


ขัน้ ตอนที่ 5 โปรแกรมจะแสดงหนาตาง Install Shield Wizard Completed และเลือกปุม Finish

หนา 5


กิจกรรมที่ 3 การเรียกใชโปรแกรม Flip Album 6.0 Pro ขั้นตอนการเรียกใชโปรแกรม ดังนี้ 1. คลิกปุม Start 2. เลื่อนมาที่ Programs 3. เลือก E-Book Systems 4. เลือก Flip Album 6 Pro 5. คลิก Flip Album 6 Pro

2 3

4

5

1

หรือ Double Click ที่ Icon

บนหนา Desktop หนา 6


กิจกรรมที่ 4 การสร การสราง e-Book เบือ้ งตน ขัน้ ตอนการสร ตอนการสราง e-Book 1. คลิก File ที่แถบ Menu Bar 2. คลิกที่คาํ วา New Book

หนังสือดังกลาวจะมีเพียง 2 หนา คือ หนาแรก และหนาสุดทาย สวนหนาอื่น ๆ ผูสรางสรรคสามารถเพิ่มจํานวนหนาไดตามที่ตองการ หนา 7


การสรางหนากระดาษ e-Book 1. คลิกที่ Edit ที่แถบ Menu Bar 2. คลิกที่คาํ วา Insert Page

เราสามารถเพิ่มหนาหนังสือ ครั้งละ 1 หนา หรือหลายสิบหนาก็ได เชน  เพิ่มหนาดานซายใหคลิกเมาสที่คาํ วา Left Page  เพิ่มหนาดานขวาใหคลิกเมาสทคี่ ําวา Right Page  เพิ่มหนาครั้งละหลายหนาหรือหลายสิบหนาใหคลิกที่คําวา Multiple Pages  เพิ่มหนา Overview pages ใหคลิกเมาสทคี่ ําวา Overview pages  เพิ่มหนาสารบัญใหคลิกเมาสทคี่ ําวา Contents pages  เพิ่มหนาดัชนีใหคลิกเมาสที่คาํ วา Index pages

หนา 8


การเพิม่ หนาหนังสือแบบหลาย ๆ หนา 1. คลิกที่ Edit ที่แถบ Menu Bar 2. คลิกที่คาํ วา Insert Page 3. เลือก Multiple Pages ซึ่งจะปรากฏ Dialog box ดังนี้

เพิ่มจํานวนหนาหนังสือที่เราตองการลงในชอง Number of pages ยกตัวอยาง เชน เราจะเพิ่มหนาหนังสือจํานวน 5 หนา ทําไดโดยใสหมายเลข 5 ลงในชอง Number of pages จากนั้นคลิกที่ OK จะไดหนาตางดังนี้

หนา 9


การเป การเปดหนาหนังสือ ปกติเราสามารถใชเมาสในการคลิกเปดหนาหนังสือไปยังหนาตาง ๆ ที่เราตองการ ไดทันที แตเนื่องจากทําใหเกิดความลาชาหรือไมตรงกับหนาที่เราตองการ เราสามารถใช คําสั่งในการเปดหนาหนังสือไดอยางรวดเร็ว ดังนี้ >> คลิกที่ Flip to ที่แถบ Menu Bar >> เราสามารถเลือกหนาที่เราตองการเปดไดเลย

หนา 10


กิจกรรมที่ 5 การบั การบันทึกขอมูลหนังสือ การบันทึกขอมูล การบันทึกขอมูลหนังสือ มีวิธีการบันทึกขอมูล 2 วิธี คือ Save และ Save as - คําสั่ง Save เปนการบันทึกชื่อเดิมที่มีการตั้งชื่อไวแลว - คําสั่ง Save as เปนการบันทึกชื่อใหมหรือการบันทึกขอมูลครั้งแรก การบันทึกขอมูลสามารถทําได ดังนี้ 1. คลิกที่ File ที่แถบ Menu Bar 2. คลิกที่คาํ วา Save as 3. เลือกที่เก็บในชอง Save in 4. ใสชื่อแฟมที่ตองการในชอง File name 5. คลิก Save

หนา 11


กิจกรรมที่ 6 การเป การเปดขอมูลหนังสือ การเปดขอมูลหนังสือ การเปดขอมูลหนังสือ สามารถทําได ดังนี้ 1. คลิกที่ File ที่แถบ Menu Bar 2. คลิกที่คาํ วา Open Book

3. เลือก Browse เพื่อหา file ขอมูลหนังสือที่ตองการ 4. คลิก OK

หนา 12


กิจกรรมที่ 7 การพิ การพิมพขขอ ความลงใน e-Book ขณะนี้เราสามารถสราง e-Book ที่มีหนาเปลา ๆ ไดแลว แตก็ยังขาดภาพปก เนื้อหา ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหวและอื่น ๆ ที่เราสามารถสรางสรรคลงในหนังสือให ครบถวนสมบูรณได การพิ การพิมพขอ ความ 1. คลิกที่ Edit ที่แถบ Menu Bar 2. คลิกที่คาํ วา Insert Annotations 3. ซึ่งจะปรากฏ Dialog box ดังนี้

เลือก Left Page หรือ Right Page เพื่อพิมพขอความ

หนา 13


การนําเขาขอความจาก Microsoft Word

หนา 14


หนา 15


หนา 16


กิจกรรมที่ 8 การใส การใสภาพกราฟก การใสภาพกราฟก 1. คลิกที่ Edit ที่แถบ Menu Bar 2. คลิกที่คาํ วา Insert Clip Art…

หนา 17


หนา 18


การจัดมุมองศาของภาพกราฟก 1. คลิกเลือกรูปภาพที่ตองการ 2. เลือก Rotate - ถาตองการหมุนภาพไปทางซาย 90 องศา คลิกที่ Left by 90° - ถาตองการหมุนภาพไปทางขวา 90 องศา คลิกที่ Right by 90° - ถาตองการหมุนภาพ 180 องศา คลิกที่ by 180° - ถาตองการหมุนภาพโดยกําหนดเอง คลิกที่ by other angle

หนา 19

flip album  

สร้าง e-book ด้วยโปรแกรม flip album

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you