Page 1

โครงการจัดการเรียนรู วิชา 2100-1003 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน หนวยที่ 4 เรื่อง -

1. 2. 3. 4.

ครั้งที่ 5

ตัวเหนี่ยวนํา หลักการเบื้องตน หนวยและการอานคาของตัวเหนีย่ ว ปจจัยที่มีผลตอความเหนีย่ วนํา ชนิดของตัวเหนี่ยวนํา การตอวงจรใชงาน การตรวจสอบและการประยุกตใชงานตางๆ

จุดประสงคการสอน อธิบายรายละเอียดของตัวเหนี่ยวนํา ได เขียนหนวยของการเหนีย่ วนําได แยกประเภทของตัวเหนี่ยวนําชนิดตางๆ ได ตอตัวเหนี่ยวนําในวงจรแบบตางๆ ได

จํานวน 4 ชั่วโมง

-

รายการสอน หลักการเบื้องตน หนวยและการอานคาของตัวเหนีย่ ว ปจจัยที่มีผลตอความเหนีย่ วนํา ชนิดของตัวเหนี่ยวนํา การตอวงจรใชงาน การตรวจสอบและการประยุกตใชงาน ตางๆ

วิธีการสอน ทําแบบทดสอบกอนเรียน / บรรยาย / ถาม- ตอบ / ทําแบบทดสอบหลังเรียน หนังสืออางอิง สื่อการสอน 1. ใบความรู บุญสืบ โพธิ์ศรี.ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2. ใบงาน เบื้องตน. ศสอ. กรุงเทพฯ 3. แบบทดสอบกอนเรียน 4. แบบทดสอบหลังเรียน

การประเมินผล ทําแบบทดสอบ ไดเกินรอยละ50


แผนการจัดการเรียนรู รหัสวิชา 2100-1003 วิชา ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ชื่อหนวย ตัวเหนี่ยวนํา เรื่อง - หลักการเบื้องตน - หนวยและการอานคาของตัวเหนีย่ ว - ปจจัยที่มีผลตอความเหนีย่ วนํา - ชนิดของตัวเหนี่ยวนํา - การตอวงจรใชงาน - การตรวจสอบและการประยุกตใชงานตางๆ

จํานวน 4 ชั่วโมง/สัปดาห

สาระสําคัญ ตัวเหนี่ยวนํา เปนอุปกรณทใี่ ชในการเหนีย่ วนําไฟฟา โดยอาศัยการสนามแมเหล็กตัดผาน ขดลวด จะทําใหเกิดการไหลของกระแสไฟฟาขดลวด ซึ่งจะทําใหเกิดการเหนีย่ วนําขึ้น ตัวเหนี่ยวนํา แบงออกเปน 2 ชนิดคือ แบบคาคงที่และปรับคาได ตัวเหนีย่ วนําเรียกอีกอยางหนึ่งวา อินดักเตอรหรือ เรียกยอๆ วา ตัวแอล หนวยของการเหนีย่ วนําคือ เฮนรี่

จุดประสงคการเรียน จุดประสงคทั่วไป เพื่อใหผูเรียน มีความรู ความเขาใจรายละเอียดเกีย่ วกับตัวเหนีย่ วนํา จุดประสงคเชิงพฤติกรรม พุทธิพิสัย 1. อธิบายชนิดของตัวเหนี่ยวนําได 2. อธิบายการตอวงจรใชงานได ทักษะพิสัย 1. นําความรูเรื่อง ตัวเหนี่ยวนํามาประยุกตใชงานตางๆ ได 2. เขียนหนวยของการเหนีย่ วนําได 3. ตรวจสอบตัวเก็บประจุได


จิตพิสัย 1. สามารถทํางานเปนกระบวนการกลุมในการคิดและวิเคราะหอยางเปนระบบ

เนื้อหาสาระ 1. 2. 3. 4.

หลักการเบื้องตน หนวยและการอานคาของตัวเหนี่ยว ปจจัยที่มีผลตอความเหนี่ยวนํา ชนิดของตัวเหนี่ยวนํา 4.1 ตัวเหนี่ยวนําแบบคาคงที่ 4.2 ตัวเหนี่ยวนนําแบบปรับคาได 5. การตอวงจรใชงาน 5.1 วงจรอนุกรม 5.2 วงจรขนาน 5.3 วงจรผสม 6. การตรวจสอบและการประยุกตใชงานตางๆ

กิจกรรมการเรียนรู ขั้นนําเขาสูเรียน 1. ครูชี้แจงวัตถุประสงคหัวขอเรื่อง ตัวเหนีย่ วนํา 2. ครูนําเขาสูบทเรียนโดยเปดวีซีดีประกอบการสอนเรื่องตัวเหนี่ยวนํา 3. นักเรียนดูวีซีดแี ละจดบันทึกรายละเอียด 4. ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 5. ครูใชแผนใสบรรยายสรุปสาระสําคัญชนิดของตัวเหนี่ยวนําแบบตางๆ ขั้นสอน 6. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอานคาความจุและการตอวงจรการใชงาน 7. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเรื่องตัวเหนีย่ วนํา 8. ใหนกั เรียนดูรายละเอียดและประเด็นสําคัญในหนังสือและใหทําใบงานที่ 4 หนา 88-91 9. ใหนกั เรียนทําแบบฝกหัดที่ 4 หนาที่ 92-93 10. ใหนกั เรียนดูรายละเอียดและประเด็นที่สําคัญในหนังสือพรอมสังเกต”สาระนารู”


11. ใหนกั เรียนสรุปประเด็นสําคัญและตอบ “ปญหานาคิด” ในหนังสือ 12. ครูแนะนําใหนักเรียนไปศึกษาคนควาเพิ่มเติมจาก web Guide ในหนังสือ ขั้นสรุป 13. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเนื้อหาสาระอีกครั้งหนึ่ง 14. เปดโอกาสใหนักเรียนซักถามขอสงสัย 15. ใหนกั เรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 16. ใหนกั เรียนทําแบบประเมินผลหนวยที่ 1-4 17. ใหนกั เรียนทําแบบทดสอบปฏิบัติงานที่ 1 หนาที่ 99-101 18. ใหนกั เรียนอานหนังสือเพื่อเตรียมตัวในการทํากิจกรรมในคาบเรียนตอไป

สื่อและแหลงการเรียนรู 1. 2. 3. 4. 5.

ใบความรู ใบงาน แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน Web Guide

สาระการเรียนรู ตัวเหนี่ยวนํา

การบูรณาการเชื่อมโยง การบูรณาการ

กิจกรรม

คอมพิวเตอร

สํารวจขอมูล

สังคม

การทํางานกลุม

เครื่องมือวัดผลตามพุทธิพิสยั (6 คะแนน) 1. อธิบายชนิดของตัวเหนี่ยวนําได (3 คะแนน) 2. อธิบายการตอวงจรใชงานได (3 คะแนน) เครื่องมือวัดผลตามทักษะพิสัย (8 คะแนน) 1. นําความรูเรื่อง ตัวเหนี่ยวนํามาประยุกตใชงานตางๆ ได 2. เขียนหนวยของการเหนีย่ วนําได 3. ตรวจสอบตัวเก็บประจุได


เครื่องมือวัดผลตามจิตพิสยั (6 คะแนน) 1. สามารถทํางานเปนกระบวนการกลุมในการคิดและวิเคราะหอยางเปนระบบ

เกณฑการวัดผลตามพุทธิพิสัย การตอบคําถามขอ 1 อธิบายชนิดของตัวเหนี่ยวนําได เราสามารถแบงตัวเหนี่ยวนําได 2 ประเภทคือ 1. ตัวเหนี่ยวนําแบบคาคงที่ คือตัวเหนี่ยวนําที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได โดยปกติตัวเหนี่ยวนํา ประเภทนี้ทํามาจากขดลวดทอง แกนที่ใชพันขดลวดจะมีปลายยื่นออกมาทั้งสองขาง รูปปราง โดยทั่วไปจะเปนแกนแบบทรงกระบอกมีชื่อเรียกแตกตางกันเชน โซลินอยด เซอรเฟสเมาส ทอร รอยด และแบบแถบสี เปนตน 2. ตัวเหนี่ยวนําแบบปรับคาได นิยมใชเครื่องรับวิทยุ คาการเหนีย่ วนําจะเปลี่ยนแปลงไปตามการ เคลื่อนที่ของแกนหมุน ที่สมารถปรับสกรูเลื่อนตําแหนงของขดลวดใหเขาหรืออก เพื่อเปลี่ยนคาของ ความเหนี่ยวนํา ถาแกนเคลื่อนที่ออกมานอกสุดคาความเหนีย่ วนําจะมีคาต่ํา แตถา หมุนสกรูใหแกน เคลื่อนที่เขาไปในขดลวดมาก จะทําใหคาความเหนีย่ วนํามากขึ้นตามไปดวย ในการปรับควรใช เครื่องมือที่ทําดวยพลาสติก หรืออุปกรณจาํ พวกทีไ่ มใชโลหะ เนื่องจากที่ทํามาจากโลหะจะไปรบกวน การเกิดสนามแมเหล็ก และมีผลตอความเหนี่ยวนําได ถาผูเรียนตอบไดถูกตองให 3 คะแนน ถาตอบนอกเหนือจากนีใ้ หพจิ ารณาตามความเหมาะสม การตอบคําถามขอที่ 2 อธิบายการตอวงจรใชงานได การตอวงจรตัวเหนี่ยวนํามีอยู 3 แบบคือ 1. การตอวงจรอนุกรม คือการนําเอาตัวเหนีย่ วนําตั้งแต 2 ตัวขึ้นไปมาตออนุกรมหรืออันดับ การ ตอลักษณะนี้เปนการเพิ่มความยาวใหกับขดลวดมีผลทําใหคาความเหนีย่ วนํารวมเพิ่มขึ้น คาความ เหนีย่ วนํารวมหาไดจากสูตร 2. การตอวงจรขนาน คือการนําเอาตัวเหนี่ยวนําตั้งแต 2 ตัวขึ้นไปมาตอขนานกัน คาความ เหนีย่ วนํารวมทั้งหมด จะมีคา นอยกวาคาความเหนี่ยวนําของตัวเหนี่ยวนําที่มีคานอยที่สุดที่ตออยูใน วงจร คาความเหนีย่ วนํารวมหาไดจากสูตร 3. การตอวงจรผสม คือการนําเอาตัวเหนี่ยวนํามาตออนุกรมและขนานกัน คาความเหนี่ยวนํามา ตออนุกรมและขนานกัน คาความเหนี่ยวนํารวมทั้งหมด จะตองมีการวิเคราะหวาตอกันในลักษณะใด การคํานวณคาจะใชวิธีเดียวกับการตอวงจรผสมของตัวตานทาน ถาผูเรียนตอบคําถามตามแนวทางขางตนให 3 คะแนน ถาตอบนอกเหนือจากนี้ใหพจิ ารณาตาม


ความเหมาะสม

เกณฑการวัดผลตามทักษะพิสัย การตอบคําถามขอที่ 1 1. นําความรูเรื่อง ตัวเหนี่ยวนํามาประยุกตใชงานตางๆ ได ใหครูพิจารณาตามความเหมาะสม 2. เขียนหนวยของการเหนีย่ วนําได ใหครูพิจารณาตามความเหมาะสม 3. ตรวจสอบตัวเก็บประจุได ใหครูพิจารณาตามความเหมาะสม

เกณฑการวัดผลตามจิตพิสัย การตอบคําถามขอที่ 1 1. สามารถทํางานเปนกระบวนการกลุมในการคิดและวิเคราะหอยางเปนระบบ ใหครูพิจารณาตามความเหมาะสม เกณฑการประเมินผลอยูภาคผนวก แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรมอยูภาคผนวก แบบประเมินผลอยูภาคผนวก แบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียนอยูภ าคผนวก ผลการใชแผนการสอนอยูภาคผนวก

ก ข ค ง จ

สัปดาห์ที่ 5  

จุดประสงคการสอน รายการสอน 1. อธิบายรายละเอียดของตัวเหนี่ยวนํา ได 2. เขียนหนวยของการเหนี่ยวนําได 3. แยกประเภทของตัวเหนี่ยวนําชนิดตางๆ ได...