Page 1

โครงการจัดการเรียนรู วิชา 2100-1003 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน หนวยที่ 2 เรื่อง -

1. 2. 3. 4.

ครั้งที่ 3

ตัวตานทาน ตัวตานทานแบบคาคงที่ ตัวตานทานแบบปรับคาได ตัวตานทานแบบเปลี่ยนคาได ตัวตานทานชนิดพิเศษ หนวยของความตานทาน การอานความตานทาน การตอวงจรตัวตานทาน

จุดประสงคการสอน อธิบายรายละเอียดของตัวตานทานแบบ ตางๆ ได เขียนหนวยของตัวตานทานได อานคาความตานทานได นําตัวตานทานไปตอในวงจรแบบตางๆ ได

จํานวน 4 ชั่วโมง

-

รายการสอน ตัวตานทานแบบคาคงที่ ตัวตานทานแบบปรับคาได ตัวตานทานแบบเปลี่ยนคาได ตัวตานทานชนิดพิเศษ หนวยของความตานทาน การอานความตานทาน การตอวงจรตัวตานทาน

วิธีการสอน ทําแบบทดสอบกอนเรียน / บรรยาย / ถาม- ตอบ / ทําแบบทดสอบหลังเรียน สื่อการสอน หนังสืออางอิง 1. ใบความรู บุญสืบ โพธิ์ศรี.ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2. ใบงาน เบื้องตน. ศสอ. กรุงเทพฯ 3. แบบทดสอบกอนเรียน 4. แบบทดสอบหลังเรียน

การประเมินผล ทําแบบทดสอบ ไดเกินรอยละ50


แผนการจัดการเรียนรู รหัสวิชา 2100-1003 วิชา ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ชื่อหนวย ตัวตานทาน เรื่อง - ตัวตานทานแบบคาคงที่ - ตัวตานทานแบบปรับคาได - ตัวตานทานแบบเปลี่ยนคาได - ตัวตานทานชนิดพิเศษ - หนวยของความตานทาน - การอานความตานทาน - การตอวงจรตัวตานทาน

จํานวน 4 ชั่วโมง/สัปดาห

สาระสําคัญ ตัวตานทาน เปนอุปกรณที่ใชในการตานทานการไหลของกระแสไฟฟา นิยมนํามาประกอบใน วงจรทางดานไฟฟาอิเล็กทรอนิกสทั่วไป ตัวอยางเชนวงจรเครื่องรับวิทยุ โทรทัศน เครื่องขยายเสียง เปนตน ตัวตานทานที่ตออยูใ นวงจรไฟฟา ทําหนาที่ลดแรงดัน และจํากัดการไหลของกระแสไฟฟาใน วงจร ตัวตานทานมีรูปแบบและขนาดแตกตางกันตามลักษณะของการใชงาน นอกจากนี้ยังแบง ออกเปนชนิดคาคงที่และชนิดปรับคาได

จุดประสงคการเรียน จุดประสงคทั่วไป เพื่อใหผูเรียน มีความรู ความเขาใจรายละเอียดเกีย่ วกับตัวตานทานแบบตางๆ จุดประสงคเชิงพฤติกรรม พุทธิพิสัย 1. อธิบายชนิดของตัวตานทานได 2. บอกลักษณะตัวตานทานชนิดคารบอนได ทักษะพิสัย 1. นําตัวตานทานไปตอในวงจรแบบตางๆ ได 2. เขียนหนวยของตัวตานทานได


จิตพิสัย 1. มีความรับผิดชอบ เขาเรียนตรงตามเวลา 2. สามารถทํางานเปนกระบวนการกลุมในการคิดและวิเคราะหอยางเปนระบบ

เนื้อหาสาระ 1. ตัวตานทานแบบคาคงที่ 1.1 ตัวตานทานชนิดคารบอนผสม 1.2 ตัวตานทานแบบฟลมโลหะ 1.3 ตัวตานทานแบบฟลมคารบอน 1.4 ตัวตานทานแบบไวรวาวด 1.5 ตัวตานทานแบบแผนฟลมหนา 1.6 ตัวตานทานแบบแผนฟลมบาง 2. ตัวตานทานแบบปรับคาได 3. ตัวตานทานแบบเปลี่ยนคาได 4. ตัวตานทานชนิดพิเศษ 5. หนวยของความตานทาน 6. การอานความตานทาน 7. การตอวงจรตัวตานทาน

กิจกรรมการเรียนรู ขั้นนําเขาสูเรียน 1. ครูชี้แจงวัตถุประสงคหัวขอเรื่อง ตัวตานทาน 2. ครูนําเขาสูบทเรียนโดยเปดวีซีดีประกอบการสอนเรื่องตัวตานทาน 3. นักเรียนดูวีซีดแี ละจดบันทึกรายละเอียด 4. ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 5. ครูใชแผนใสบรรยายสรุปสาระสําคัญของลักษณะตัวตานทานแบบตางๆ ขั้นสอน 6. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอานคาความตานทานและการตอวงจรตัวตานทาน 7. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเรื่องตัวตานทาน


8. ใหนกั เรียนดูรายละเอียดและประเด็นสําคัญในหนังสือและใหทําใบงานที่ 2 หนา 41-44 9. ใหนกั เรียนทําแบบฝกหัดที่ 2 หนาที่ 45-46 10. ใหนกั เรียนดูรายละเอียดและประเด็นที่สําคัญในหนังสือพรอมสังเกต”สาระนารู” 11. ใหนกั เรียนสรุปประเด็นสําคัญและตอบ “ปญหานาคิด” ในหนังสือ 12. ครูแนะนําใหนักเรียนไปศึกษาคนควาเพิ่มเติมจาก web Guide ในหนังสือ ขั้นสรุป 13. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเนื้อหาสาระอีกครั้งหนึ่ง 14. เปดโอกาสใหนักเรียนซักถามขอสงสัย 15. ใหนกั เรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 16. ใหนกั เรียนอานหนังสือเพื่อเตรียมตัวในการทํากิจกรรมในคาบเรียนตอไป

สื่อและแหลงการเรียนรู 1. 2. 3. 4. 5.

ใบความรู ใบงาน แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน Web Guide

สาระการเรียนรู ตัวตานทาน

การบูรณาการเชื่อมโยง การบูรณาการ

กิจกรรม

วิทยาศาสตร

สํารวจและวิเคราะหขอมูล

สังคม

การทํางานกลุม

เครื่องมือวัดผลตามพุทธิพิสยั (6 คะแนน) 1. อธิบายชนิดของตัวตานทานได (3 คะแนน) 2. บอกลักษณะตัวตานทานชนิดคารบอนได (3 คะแนน) เครื่องมือวัดผลตามทักษะพิสัย (8 คะแนน) 1. นําตัวตานทานไปตอในวงจรแบบตางๆ ได 2. เขียนหนวยของตัวตานทานได


เครื่องมือวัดผลตามจิตพิสยั (6 คะแนน) 1. มีความรับผิดชอบ เขาเรียนตรงตามเวลา 2. สามารถทํางานเปนกระบวนการกลุมในการคิดและวิเคราะหอยางเปนระบบ

เกณฑการวัดผลตามพุทธิพิสัย การตอบคําถามขอ 1 อธิบายชนิดของตัวตานทานได ตัวตานทานทีผ่ ลิตออกมาในปจจุบันมีมากมายหลายชนิด ในกรณีที่แบงโดยยึดเอาคาความ ตานทานเปนหลักจะแบงออกเปน 3 ชนิดคือ 1. ตัวตานทานแบบคาคงที่ 2. ตัวตานทานแบบปรับคาได 3. ตัวตานทานแบบเปลี่ยนคาได ถาผูเรียนตอบไดถูกตองให 3 คะแนน ถาตอบนอกเหนือจากนีใ้ หพจิ ารณาตามความเหมาะสม การตอบคําถามขอที่ 2 บอกลักษณะตัวตานทานชนิดคารบอนได เปนตัวตานทานที่นยิ มใชกันแพรหลายมาก มีราคาถูก โครงสรางทํามาจากวัสดุที่มีคุณสมบัติเปน ตัวตานทานผสมกันระหวางผงคารบอนและผงของฉนวน อัตราสวนผสมของวัสดุทั้งสองชนิดนีจ้ ะทํา ใหคาความตานทานมีคามากนอยเปลีย่ นแปลงไดตามความตองการ บริเวณปลายทั้งสองดานของตัว ตานทานตอดวยลวดตัวนํา บริเวณดานนอกของตัวตานทานจะฉาบดวยฉนวน ถาผูเรียนตอบคําถามตามแนวทางขางตนให 3 คะแนน ถาตอบนอกเหนือจากนี้ใหพจิ ารณาตาม ความเหมาะสม

เกณฑการวัดผลตามทักษะพิสัย การตอบคําถามขอที่ 1 1. นําตัวตานทานไปตอในวงจรแบบตางๆ ได การตอตัวตานทานมีอยู 3 แบบคือ วงจรอนุกรม วงจรขนาน และวงจรผสม ใหครูพิจารณาตามความเหมาะสม 2. เขียนหนวยของตัวตานทานได ใหครูพิจารณาตามความเหมาะสม


เกณฑการวัดผลตามจิตพิสัย การตอบคําถามขอที่ 1 1. มีความรับผิดชอบ เขาเรียนตรงตามเวลา ใหครูพิจารณาตามความเหมาะสม การตอบคําถามขอที่ 2 2. สามารถทํางานเปนกระบวนการกลุมในการคิดและวิเคราะหอยางเปนระบบ ใหครูพิจารณาตามความเหมาะสม เกณฑการประเมินผลอยูภาคผนวก แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรมอยูภาคผนวก แบบประเมินผลอยูภาคผนวก แบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียนอยูภ าคผนวก ผลการใชแผนการสอนอยูภาคผนวก

ก ข ค ง จ

สัปดาห์ที่ 3