Page 1

โครงการจัดการเรียนรู วิชา 2100-1003 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน เรื่อง

ครั้งที่ 18 1. โครงงานวิจยั จํานวน 4 ชั่วโมง

จุดประสงคการสอน 1. อธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทํา โครงงานวิจัยได 2. ทําโครงงานวิจัยได 3. สามารถนําความรูเรื่องโครงงานวิจยั ใน ชั้นเรียนมาประยุกตใชใน ชีวิตประจําวันได

วิธีการสอน บรรยาย / ถาม- ตอบ สื่อการสอน 1. ใบความรู 2. ใบงาน 3. แบบทดสอบกอนเรียน 4. แบบทดสอบหลังเรียน

การประเมินผล สังเกตความสนใจของผูเรียน

รายการสอน 1. โครงงานวิจัย

หนังสืออางอิง บุญสืบ โพธิ์ศรี.ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เบื้องตน. ศสอ. กรุงเทพฯ


แผนการจัดการเรียนรู รหัสวิชา 2100-1003 วิชา ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ชื่อหนวย โครงงาน เรื่อง 1. โครงงานวิจัย

จํานวน 4 ชั่วโมง/สัปดาห

สาระสําคัญ แนะนําเรื่องการทําโครงงานวิจัยในชั้นเรียน ที่เริม่ ดําเนินการตัง้ แตสัปดาหที่ 1 จนถึงสัปดาหที่ 18 จะมีการนําเสนอความคืบหนาเปนชวงๆ จนกระทั่งสงโครงงานวิจัย

จุดประสงคการเรียน จุดประสงคทั่วไป เพื่อใหผูเรียน มีความรู ความเขาใจ เกีย่ วกับเรื่องโครงงานวิจยั จุดประสงคเชิงพฤติกรรม พุทธิพิสัย 1. อธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทําโครงงานวิจัยได ทักษะพิสัย 1. สามารถนําความรูเรื่องโครงงานวิจยั ในชั้นเรียนมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 2. ทําโครงงานวิจัยในชั้นเรียนได จิตพิสัย 1. สามารถทํางานเปนกระบวนการกลุมในการคิดและวิเคราะหอยางเปนระบบ


เนื้อหาสาระ โครงงาน เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดคดิ วิเคราะห และคนหาวิธีการแกปญหาหรือ ตอบคําถามที่ตนสงสัยดวยการลงมือทําดวยตัวของนักศึกษาเอง ทําใหนักศึกษามีประสบการณตรง การ ทําโครงงานเปนการฝกใหผูเรียนทํางานอยางมีระบบ และเปนการสงเสริมใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชา ที่กําลังศึกษา ผูเรียนจะเปนผูที่รูจักคิดอยางมีเหตุผล อันจะเปนพื้นฐานสงเสริมใหเปนผูที่มคี วามคิด สรางสรรค เปนนักประดิษฐคิดคนและเปนนักพัฒนาตอไปในอนาคต การทําโครงงานหรืองานวิจัยมีวิธีการและขัน้ ตอนดังตอไปนี้ 1. กําหนดปญหาหรือหัวขอเรื่อง 2. ความเปนมา 3. สภาพปญหา 4. แนวทางแกไข 5. วัตถุประสงค 6. กลุมเปาหมาย 7. เครื่องมือและการเก็บรวบรวมขอมูล 8. สรุปและอภิปรายผล 9. นําเสนอขอมูล

กิจกรรมการเรียนรู 1. ครูนําเขาสูบทเรียนโดยถามวา การทําโครงงานวิจยั มีประโยชนอยางไร 2. นักเรียนชวยกันคิดและทําการระดมสมองเพื่อหาคําตอบ 3. ครูใหนักเรียนออกมานําเสนอโครงงานวิจยั ในชัน้ เรียน พรอมทั้งอภิปรายรายงานที่ไดรับ มอบหมายหนาชั้นเรียน และรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากเพื่อนรวมชั้นเรียน 4. ครูชี้แนะขอแกไขตาง ๆ และเสนอแนะเพิม่ เติมในสิ่งที่สาํ คัญที่ผูเรียนยังไมไดกลาวถึง 5. ใหนกั เรียนเขียนสรุปใจความสําคัญของแตละกลุมเรื่องโครงงานวิจัย ลงในกระดาษที่ครูแจก ให กําหนดสงภายในชัว่ โมง 6. ครูสรุปสาระสําคัญของการทําโครงงานวิจัยของแตละกลุม 7. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปสาระสําคัญ 8. เปดโอกาสใหนักเรียนซักถามขอสงสัย 9. ใหนกั เรียนเตรียมตัวในการทํากิจกรรมในคาบเรียนตอไป


สื่อและแหลงการเรียนรู 1. 2. 3. 4.

ใบความรู ใบงาน แผนใส Web Guide

สาระการเรียนรู โครงงานวิจัย

การบูรณาการเชื่อมโยง การบูรณาการ

กิจกรรม

วิทยาศาสตร

สํารวจและวิเคราะหขอมูล

คณิตศาสตร

คํานวณ

สัปดาห์ที่ 18