Page 1

โครงการจัดการเรียนรู วิชา 2100-1003 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน หนวยที่ 13 การประกอบวงจร เรื่อง - สิ่งที่ควรรูในการประกอบวงจร - แผนวงจรพิมพ - การทําแผนวงจรพิมพ

1. 2. 3. 4.

จุดประสงคการสอน บอกวิธีการในการประกอบวงจรได แยกประเภทของแผนวงจรพิมพได บอกลักษณะของแผนวงจรพิมพ อเนกประสงคแบบตางๆ ไดถูกตอง บอกขั้นตอนในการสรางแผนวงจรพิมพ ดวยตนเองได

ครั้งที่ 14

จํานวน 4 ชั่วโมง

รายการสอน - สิ่งที่ควรรูในการประกอบวงจร - แผนวงจรพิมพ - การทําแผนวงจรพิมพ

วิธีการสอน ทําแบบทดสอบกอนเรียน / บรรยาย / ถาม- ตอบ / ทําแบบทดสอบหลังเรียน สื่อการสอน หนังสืออางอิง 1. ใบความรู บุญสืบ โพธิ์ศรี.ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2. ใบงาน เบื้องตน. ศสอ. กรุงเทพฯ 3. แบบทดสอบกอนเรียน 4. แบบทดสอบหลังเรียน

การประเมินผล ทําแบบทดสอบ ไดเกินรอยละ50


แผนการจัดการเรียนรู รหัสวิชา 2100-1003 วิชา ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ชื่อหนวย การประกอบวงจร เรื่อง - สิ่งที่ควรรูในการประกอบวงจร - แผนวงจรพิมพ - การทําแผนวงจรพิมพ

จํานวน 4 ชั่วโมง/สัปดาห

สาระสําคัญ การประกอบวงจรดานอิเล็กทรอนิกส เปนสวนหนึ่งในการนําความรูไปประยุกตใชซึ่งชวย สรางใหเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรูตอไป ดังนั้นจึงนับวาเปนสิ่งชวยเสริมและกระตุนการเรียนรู ของนักศึกษาไดเปนอยางดี และเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งในการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส

จุดประสงคการเรียน จุดประสงคทั่วไป เพื่อใหผูเรียน มีความรู ความเขาใจในเรื่อง การประกอบวงจร จุดประสงคเชิงพฤติกรรม พุทธิพิสัย 1. บอกความหมายของแผนวงจรพิมพได 2. อธิบายลักษณะของแผนวงจรพิมพอเนกประสงคแบบตางๆ ไดถูกตอง ทักษะพิสัย 1. ฝกการสรางแผนวงจรพิมพดวยตนเองได 2. ฝกประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสดวยแผนพิมพอเนกประสงคได จิตพิสัย 1. มีความตั้งใจในเรื่องที่กําลังศึกษา 2. สามารถทํางานเปนกระบวนการกลุมในการคิดและวิเคราะหอยางเปนระบบ


เนื้อหาสาระ 1. สิ่งที่ควรรูในการประกอบวงจร 2. แผนวงจรพิมพ มี 2 ประเภท คือ 2.1 แผนวงจรพิมพแบบ อเนกประสงค 2.1.1 ไอซีบอรด 2.1.2 โปรโตบอรด 2.1.3 แพดบอรด 2.2 แผนวงจรพิมพเปลา 2.2.1 แบบหนาเดียว 2.2.2 แบบ 2 หนา 2.2.3 แบบ 2 หนา เชื่อมตอกัน 2.2.4 แบบหลายชั้น 3. การทําแผนวงจรพิมพ

กิจกรรมการเรียนรู ขั้นนําเขาสูเรียน 1. ครูชี้แจงวัตถุประสงคหัวขอเรื่อง การประกอบวงจร 2. ครูนําเขาสูบทเรียนโดยเปดวีซีดีประกอบการสอนเรื่อง การประกอบวงจร 3. นักเรียนดูวีซีดแี ละจดบันทึกรายละเอียด 4. ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 5. ครูใชแผนใสบรรยายสรุปสาระสําคัญสิ่งที่ควรรูในการประกอบวงจร ขั้นสอน 6. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนวงจรพิมพและการทําแผนวงจรพิมพ 7. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเรื่อง การประกอบวงจร 8. ใหนกั เรียนดูรายละเอียดและประเด็นสําคัญในหนังสือและใหทําแบบฝกหัดที่ 13 หนา 296 9. ใหนกั เรียนทําใบงานที่ 13 หนาที่ 297-304 10. ใหนกั เรียนฝกทําโครงงานจากเนื้อหาที่ 1-13 นํามาเลือกหัวขอทีน่ าสนใจและศึกษาคนควา เพิ่มเติมและจากตัวอยางที่ครูใหมา หนาที่ 305-308 11. ใหนกั เรียนดูรายละเอียดและประเด็นที่สําคัญในหนังสือพรอมสังเกต”สาระนารู” 12. ใหนกั เรียนสรุปประเด็นสําคัญและตอบ “ปญหานาคิด” ในหนังสือ


13. ครูแนะนําใหนักเรียนไปศึกษาคนควาเพิ่มเติมจาก web Guide ในหนังสือ ขั้นสรุป 14. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเนื้อหาสาระอีกครั้งหนึ่ง 15. เปดโอกาสใหนักเรียนซักถามขอสงสัย 16. ใหนกั เรียนทําแบบฝกทักษะการซอมเครื่องไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส หนาที่ 309-310 17. ใหนกั เรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 18. ใหนกั เรียนอานหนังสือเพื่อเตรียมตัวในการทํากิจกรรมในคาบเรียนตอไป

สื่อและแหลงการเรียนรู 1. 2. 3. 4. 5.

ใบความรู ใบงาน แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน Web Guide

สาระการเรียนรู

การบูรณาการเชื่อมโยง การบูรณาการ

กิจกรรม

วิทยาศาสตร

สํารวจและวิเคราะหขอมูล

วงจรอิเล็กทรอนิกส

การประกอบวงจร

การประกอบวงจร

เครื่องมือวัดผลตามพุทธิพิสยั (6 คะแนน) 1. บอกความหมายของแผนวงจรพิมพได (3 คะแนน) 2. อธิบายลักษณะของแผนวงจรพิมพอเนกประสงคแบบตางๆ ไดถูกตอง (3 คะแนน) เครื่องมือวัดผลตามทักษะพิสัย (8 คะแนน) 1. ฝกการสรางแผนวงจรพิมพดวยตนเองได 2. ฝกประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสดวยแผนพิมพอเนกประสงคได เครื่องมือวัดผลตามจิตพิสยั (6 คะแนน) 1. มีความตั้งใจในเรื่องที่กําลังศึกษา


2. สามารถทํางานเปนกระบวนการกลุมในการคิดและวิเคราะหอยางเปนระบบ

เกณฑการวัดผลตามพุทธิพิสัย การตอบคําถามขอ 1 บอกความหมายของแผนวงจรพิมพได การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส สวนใหญจะประกอบแผนวงจรพิมพ หรือที่ เรียกกันทั่วไปคือ แผนปรินซ หรือแผน PCB (Printed Circuit Board) ซึ่งดานหนึ่งทีใ่ สอุปกรณจะเปนฉนวน และอีกดาน จะเปนทองแดงเบาๆ จุดเดนของการเชื่อมวงจรดวยแผนวงจรพิมพแทนการใชสายตอ คือ อุปกรณจะ ถูกวางอยางเปนระเบียบ และ ประหยัดพืน้ ที่ ลดความวุน วายจากการโยงสาย ที่ซับซอน และสามารถที่ จะผลิตเปนอุตสาหกรรมไดดว ย ถาผูเรียนตอบไดถูกตองให 3 คะแนน ถาตอบนอกเหนือจากนีใ้ หพจิ ารณาตามความเหมาะสม การตอบคําถามขอที่ 2 อธิบายลักษณะของแผนวงจรพิมพอเนกประสงคแบบตางๆ ไดถกู ตอง แผนวงจรพิมพจะแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 1. แผนวงจรพิมพแบบ อเนกประสงค 1.1 ไอซีบอรด 1.2 โปรโตบอรด 1.3 แพดบอรด 2 แผนวงจรพิมพเปลา 2.1 แบบหนาเดียว 2.2 แบบ 2 หนา 2.3 แบบ 2 หนา เชื่อมตอกัน 2.4 แบบหลายชั้น ถาผูเรียนตอบคําถามตามแนวทางขางตนให 3 คะแนน ถาตอบนอกเหนือจากนี้ใหพจิ ารณาตาม ความเหมาะสม

เกณฑการวัดผลตามทักษะพิสัย การตอบคําถามขอที่ 1 1. ฝกการสรางแผนวงจรพิมพดวยตนเองได ใหครูพิจารณาตามความเหมาะสม 2. ฝกประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสดวยแผนพิมพอเนกประสงคได ใหครูพิจารณาตามความเหมาะสม


เกณฑการวัดผลตามจิตพิสัย การตอบคําถามขอที่ 1 1. มีความตั้งใจในเรื่องทีก่ ําลังศึกษา ใหครูพิจารณาตามความเหมาะสม การตอบคําถามขอที่ 2 2. สามารถทํางานเปนกระบวนการกลุมในการคิดและวิเคราะหอยางเปนระบบ ใหครูพิจารณาตามความเหมาะสม เกณฑการประเมินผลอยูภาคผนวก แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรมอยูภาคผนวก แบบประเมินผลอยูภาคผนวก แบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียนอยูภ าคผนวก ผลการใชแผนการสอนอยูภาคผนวก

ก ข ค ง จ

สัปดาห์ที่ 14  
สัปดาห์ที่ 14