Page 1


ไม่ตอ้ งตกใจกับรูปน้าเช(ตัวปลอม) นี่ไม่ใช่น้าเช หรือเชกูวาร่าตัวจริง พูดถึงเรือ่ งจริงๆปลอมๆ เดีย๋ วนี้ทกุ อย่างล้วนมีของปลอม มีอะไรใหม่ๆเกิดขึน้ มา สิง่ ทีต่ ามมาอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้นนก็ ั ่ คอื “ของปลอม” ลองนึกดูวา่ อะไรทีไ่ ม่มขี องปลอม... แทบจะนึกไม่ออกเลยว่าอะไรทีไ่ ม่มขี องปลอม ไม่วา่ จะเป็ นเสือ้ ผ้ารองเท้า กระเป๋า นาฬิกา เครือ่ งส�ำอาง อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ หรือแม้แต่ ไข่ อยากจะไห้พวกเราวัยรุน่ ทัง้ หลายทีช่ อบการแต่งตัวและช๊อปปิ้ง ตื่นตัวกับเจ้าสิง่ ทีเ่ รียกว่า “ของปลอม” นี้ วิธงี า่ ยๆทีจ่ ะสังเกตว่าสิง่ ทีเ่ ราซือ้ นัน้ จะเป็ นของปลอมหรือไม่ คือไห้ระวังค�ำว่าสินค้าเกรด A AA AAA+ พ่อค้าเหล่านี้จะใช้ตวั A มาเพิม่ มูลค่าสินค้า ไห้นกั ช๊อปทุกท่านเสียตังมากกว่าทีค่ วร อีกหนึ่งเรือ่ ง และเป็ นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญมากกว่าการทีเ่ ราเสียเงินไห้กบั ของปลอมนันก็ ่ คอื ก�ำลังใจของศิลปิน หรือเจ้าของสินค้านัน้ ๆ คงจะเสียไปไม่น้อย จากการทีพ่ วกเรา ไปอุดหนุนของปลอม โลกเราคงจะไม่มสี งิ่ ดีๆ หรือไอเดียดีๆ เกิดขึน้ อีกเลย หากพวกเรายังอุดหนุน “ของปลอม” กันอยู่ สุดท้ายนี้ ขอไห้พวกเราทัง้ หลาย ร่วมใจกันต่อต้าน “ของปลอม” และหันมาสนับสนุนของจริงกันทุกคน ...ขอไห้ทกุ ท่านภูมใิ จกับ “ของจริง” ทีท่ กุ ท่านใช้กนั อยู่

ธันวา จันทร์แถม Email : Lazydazii@hotmail.com


CONTENT ACCESTORY CLOTH-UP Sneaker history sneaker pedia CUSTOMIZE YOUR KICK $ELL-$O-$OLD IN THEIR view SNAP ON STREET luck check

p.08 p.10 p.15 p.16 p.20 p.22 p.25 p.30 p.36


look up team EDITORIAL บรรณาธิการบริหาร Thanwa Chantham ธันวา จันทร์แถม EDITOR CONSULANT ทีป่ รึกษาหัวหน้ากองบรรณาธิการ Jirayu Chaisang จิรายุ ฉายแสง EDITORIAL STAFF กองบรรณาธิการ Lalita Kanoknak ,Kongkiat Kiyarat ,Kiyanuch Kateetorn ,Pornchai rakpanich ลลิตา กนกนาค ,ก้องเกียรติ ติยะรัตน์ ,ปิยนุช ณธีทร ,พรชัย รักพาณิช SECRETARY เลขาณุการกองบรรณาธิการ Alin Klongstan อลิน ครองสถาน ART DIRECTOR CONSULANT ทีป่ รึกษาอาร์ตไดเรกเตอร์ Suthipong Sakorn สุทธิพงษ์ สาคร ART DIRECTOR อาร์ตไดเรกเตอร์ Pitipong Sangtum ปิตพิ งศ์ แสงธรรม FASHION EDITOR บรรณาธิการแฟชัน่ Pimchanok Songsangcharoen พิมพ์ชนก ส่องแสงเจริญ STYLIST สไตลิสต์ Thidaporn Sangsiri ธิดาพร วังศิร ิ PHOTO EDITOR บรรณาธิการภาพ Metha Promchai เมธา พรมชัย PHOTOGRAPHER ช่างภาพ Sivakorn EakBoonkhet ศิวกร เอกบุญเขต MARKETING ฝา่ ยการตลาด Parin Songwattana ปารินท์ ทรงวัฒนา PROOF READER พิสจู น์อกั ษร Thiti Phangrak ฐิติ ผังรัก ACCOUNTANT บัญชี Patchara Kaenork พัชรา เกนอก


special thank thanasak wongpanyaporn (sneaker customizer)

titakhun phongphichit (photographer)

pathana thammontee (stylist)


acces stories “ทําดีไห้เด็กเห็น” ครัง� หนึ�ง มีบา้ นหลังหนึ�งมีสามี ภรรยา ลูกชาย และอาม่าแก่ๆคน หนึ�ง อาม่าแก่มากและไม่แข็งแรง มีอาการมือสันตลอดเวลา � ทําให้ ถือของลําบากโดยเฉพาะ เวลาทีอ� าม่าทานข้าวร่วมกับครอบครัว อาม่าจะถือชามข้าวได้ลาํ บาก และทําข้าวหกลงบนโต๊ะตลอดเวลา ลูกสะใภ้อาม่ารําคาญกับเรือ� งนี�มาก จึงปรึกษากับสามีวา่ เวลาอาม่า ทานข้าวเขาจะ ทําข้าวหกเกลือ� นโต๊ะ นางทนไม่ได้เพราะมันทําให้ รูส้ กึ กินข้าวไม่ลง สามีกไ็ ม่รจู้ ะทําอย่างไร เพราะเขาไม่สามารถทํา ให้อาม่าหายมือสันได้ � อีกไม่กว�ี นั ลูกสะใภ้กพ็ ดู กับสามีเรือ� งนี�อกี ว่า จะไม่แก้ไขอะไรเลยหรือ นางทนไม่ได้แล้ว หลังจากโต้เถียงกัน ไปสักพัก สามีกย็ อมตามภรรยา โดยเมือ� ถึงเวลาทานข้าว เขาจะจัด ให้แม่นงแยกโต๊ ั� ะต่างหากเพียงคนเดียว และใช้ถว้ ยข้าวถูกๆบิน� ๆ เพราะอาม่าทําถ้วยแตกบ่อยๆ เมือ� ถึงเวลาทานข้าว อาม่าเศร้าใจ มาก เพราะอาม่าก็ไม่มปี ญั ญาจะแก้ไขอะไรได้ นางนึกถึงอดีต ที� นางเลีย� งดูลกู ชาย ด้วยความรักเสมอมา นางไม่เคยบ่นต่อความ เหนื�อยยาก และเวลาทีล� กู ชายเจ็บไข้นางก็ดแู ลอย่างดี เวลาลูกชาย มีปญั หาก็ ช่วยแก้ไขทุกครัง� แต่ตอนนี�อาม่ารูส้ กึ ว่าถูกทิง� อาม่า เสียใจมาก หลายวันผ่านไป อาม่ายังเศร้าใจ รอยยิม� เริม� จางหายไป จากใบหน้าของเขา

8


หลานชายน้อยๆ ของอาม่าซึง� เฝ้าดูทกุ อย่างมาตลอดก็เข้ามาปลอบ ใจ และบอกคุณย่าว่า เขารูว้ า่ คุณย่าเสียใจมากทีพ� อ่ แม่ของเขาทํา แบบนี� แต่หลานชายมีวธิ ที จ�ี ะให้อาม่า กลับไปทานข้าวรวมกับทุก คนได้ ความหวังเริม� เกิดขึน� ในหัวใจของหญิงชรา จึงถามหลานชาย ว่าจะทําอย่างไร หลานก็ตอบว่า เย็นนี�ให้คณ ุ ย่าแกล้งทําชามของ คุณย่า ตกแตกเหมือนกับไม่ได้ตงั � ใจ อาม่าได้ฟงั ก็แปลกใจ แต่เด็ก น้อยยืนยันว่า ให้คณ ุ ย่าทําตามทีบ� อก ทีเ� หลือปล่อยเป็ นหน้าทีข� อง หลานเอง และแล้วเมือ� ได้เวลาอาหารเย็น หญิงชราก็ตดั สินใจลอง ทําตามทีห� ลานพูด เพือ� จะดูวา่ หลานมีแผนอะไร หญิงชรายกถ้วย ข้าวเก่าทีเ� ต็มไปด้วยรอยบิน� ขึน� แล้ว แกล้งปล่อยลงบนพืน� เหมือน กับหลุดมือ ถ้วยข้าวเก่าๆแตกกระจายยับเยิน ลูกสะใภ้เห็น ถ้วย แตกเสียหายก็ลุกขึน� เตรียมจะด่าว่าอาม่า แต่ลกู ชายตัวน้อยของ นางกลับชิงพูดขึน� มาก่อนว่า “คุณย่า…!! ทําไมทําชามแตกหมดเลย ล่ะครับ นี�ผมกะว่าจะเก็บไว้ให้คณ ุ แม่ใช้ตอนแก่นะ แล้วคุณแม่จะ เอาชามเก่าๆทีไ� หนใช้กนั ล่ะทีน�ี… คุณย่านิใช้ไม่ได้เลยนะครับ” เมือ� ลูกสะใภ้ได้ยนิ ลูกชายพูดเช่นนี ้กห็ น้าซีด และ ด่าอาม่าไม่ออกอีก ต่อไป นางรูท้ นั ทีวา่ สิง� ทีน� างทําจะเป็ นตัวอย่าง ให้ลกู ชายของนาง ปฏิบตั ติ ่อนางเมือ� นางแก่ตวั ลง นางรูส้ กึ อับอาย และสํานึกกับการก ระทําของตัวเอง ตัง� แต่นนั � มา ทุกคนก็ทานข้าวรวมกันมาตลอด

credit : . http://homehak2.ob.tc/-board.php

9


credit : tawan jankird , chanicha boonpanuwichit cloth : sneaka villa


sneaker history nike

ค�ำว่า Nike มาจากเทพเจ้านามว่า NIKE ซึง่ เป็ น เทพธิดาแห่งชัยชนะของกรีก Swoosh (อ่านว่า สวูช) Logo ของ Nike ลักษะคล้ายเครือ่ งหมาย กาถูก ออกแบบโดยCarolyn Davidsonในปี1791 ด้วยราคาค่าออกแบบเพียง 35 $ เท่านัน้ เอง โดย เครือ่ งหมายการค้านี้ได้แรงบรรดาลใจมาจาก ปีก ของเทพธิดา NIKE เทพของชาวกรีก ทีอ่ ่านว่า สวูชนัน้ ก็เพราะเป็ นเสียงของลม

16

ในปี 1948 ฟิล ไนต์ได้รจู้ กั กับบาวเวอร์แมนในขณะทีเ่ ขาเป็ นนักวิง่ ให้กบั มหาวิทยาลัยโอเรกอน ซึง่ ทัง้ คูต่ ่างต้องการรองเท้าคุณภาพเยีย่ ม ทีม่ คี วามเบาและทนทานส�ำหรับการแข่งขัน จนในปี1962ไนต์ได้ทำ� การ ค้นคว้าข้อมูล และพบว่ารองเท้ากีฬา จากประเทศญีป่ นุ่ มีคณ ุ ภาพดี และมีราคาถูกกว่าสินค้ากีฬาจากประเทศเยอรมนีซง่ึ เป็ นผูน้ �ำตลาด ในอเมริกาอยูข่ ณะนัน้ และหลังจากทีไ่ นต์เรียนจบด้านMBA จึงได้ ออกเดินทางไปทัวโลก ่ และไปทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ ซึง่ เขาได้มโี อกาส พบกับ Onitsuka Tiger Company โรงงานผลิตรองเท้า กีฬาของญีป่ นุ่ และชักชวนให้ Tiger ขยายตลาดเข้ามา ในอเมริกา ต่อมาในปี 1970บาวเวอร์แมนทดลองท�ำพืน้ รองเท้ายาง จากเครือ่ งอบขนมวาฟเฟิล (Waffle) ของภรรยาเขา ซึง่ น�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงส�ำหรับรองเท้ากีฬา ทีพ่ น้ื รองเท้า เป็ นแบบทีเ่ ห็นในทุกวันนี้ ถัดมาในปี 1971 บาวเวอร์แมนจัดตัง้ บริษทั ขึน้ ใหม่ทม่ี ชี อ่ื ว่า Nike Inc.และในปีถดั มา BRS Inc และ Onitsuka Tiger ได้แยกบริษทั ออกจากกันอันเนื่องจากความขัดแย้ง ทางธุรกิจ ในปีน้ีเองได้ออกแบรนด์ไนกีเ้ พือ่ เจาะกลุม่ นักกีฬากรีฑา ในโอลิมปิค ต่อมาในปี 1981 BRS Inc. และ Nike Inc. ได้รวมบริษทั เข้าด้วยกัน ในปี 1984 ไมเคิล จอร์แดน นักบาสเกตบอ ลชือ่ ดังได้มาร่วมงานกับไนกี้ ซึง่ ท�ำให้แบรนด์ประสบความส�ำเร็จทางด้านการตลาด โดยมีผลิตภัณฑ์ ทีใ่ ช้ชอ่ื แบรนด์เป็ นชือ่ “Jordan” และในปี1997 สินค้าประเภทเสือ้ ผ้าเครือ่ ง แต่งกายของ “M.J.” แตกไลน์ออกไปโดยใช้ชอ่ื “12-Star products” (ในปี นัน้ ไมเคิล จอร์แดนได้รบั เป็ นผูเ้ ล่น All-Star Game ถึง 12 ครัง้ ) และไนกีย้ งั ประสบความส�ำเร็จกับแคมเปญ โฆษณาชุด “Just Do It” อีกด้วย


converse Converse

นัน้ เป็ นบริษทั ผลิตรองเท้าทีม่ ตี น้ ก�ำเนิดในสหรัฐอเมริกาโดย ทาง บริษทั Converse Rubber Corporation ได้เริม่ เปิดกิจการตัง้ แต่เมือ่ ปี 1908ผูก้ ่อตัง้ คนแรกก็คอื มาร์ควิส เอ็ม คอนเวอร์ส โดยร้านแห่งแรกทีเ่ มือง มัลเดนมลรัฐแมสซาชูเซตส์ ส�ำหรับจุดเปลีย่ นทีท่ ำ� ให้รา้ นแห่งนี้โด่งดังขึน้ นัน้ เกิดขึน้ เมือ่ ปี1917 เมือ่ มีการท�ำรองเท้าผ้าใบรุน่ “All-Star” ออกสูต่ ลาด ในปี ถัดมาชาร์ลส์ เอช “ชัค” เทย์เลอร์ บุคคลผูส้ ร้างความเปลีย่ นแปลงให้กบั บริษทั แห่งนี้จงึ ได้เข้ามาร่วมงานด้วย ซึง่ ตัวชัคนัน้ เป็ นนักบาสเก็ตบอลผูเ้ ล็ง เห็นว่า รองเท้าคอนเวอร์สนัน้ จะต้องได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมาก ใน วงการนักบาสเก็ตบอล ด้วยเหตุน้ี เขาจึงเข้าร่วมท�ำงานเป็ นเซลส์แมน และเป็ นทูตคอยโปรโมตสินค้าให้กบั คอนเวอร์ส โดยระหว่างเดินทาง ไปแข่งขันบาสเก็ตบอลทัวทั ่ ง้ สหรัฐฯ ชัคจะแนะน�ำรองเท้าคอนเวิรส์ ์ ไปด้วย ท�ำให้คอนเวอร์สกลายเป็ นรองเท้าทีไ่ ด้รบั ความนิยมทัง้ ใน หมูน่ กั บาสเก็ตบอลและ วัยรุน่ อเมริกนั ด้วยเหตุน้ี ในปี 1923 ทางคอนเวอร์สจึงน�ำชือ่ Chuck Taylor’s ไปปรากฏร่วมกับ โลโก้ของตนทีต่ ดิ อยูบ่ ริเวณส่วนทีห่ มุ้ ข้อเท้าท�ำให้ ผูค้ น มักเรียกรองเท้านี้วา่ “ชัคส์”ส่วนตัวชัคเองนัน้ เขา ท�ำงานให้กบั คอนเวอร์สอย่างหนัก ก่อนจะ เสียชีวติ ไปเมือ่ ปี 1969 อย่างไรก็ตาม รองเท้าชัคส์นนั ้ มีแต่สดี ำ� และสีขาว เป็ นเวลานาน หลายทศวรรษ แต่เมือ่ ทีมบาสเก็ตบอลต่างๆ ต ต้องการทีจ่ ะให้รองเท้ามีสอี น่ื ๆ ด้วย ท�ำให้เมือ่ ปี 1966 คอนเวอร์ สจ จึงต้องผลิตรองเท้าสีอน่ื นอกจาก นัน้ ยังมีการเปลีย่ นไปใช้วสั ดุอน่ื ๆ ในการท�ำรองเท้าด้วยเช่นหนัง หนังกลับไวนีลปา่ นแทนทีจ่ ะ เป็ นผ้าใบเพียงอย่างเดียวอีกด้วย

LOGO วงกลมของ CONVERSE ทีม่ รี ปู ดาวอยูต่ รงกลาง และมีชอ่ื ของ ชาร์ลส์เอช “ชัค” เทย์เลอร์ นักบาสเก็ตบอลผู้ ทีส่ ร้างชือ่ เสียง และท�ำไห้ CONVERSE โด่งดังจนทุกวันนี้

credit : http://board.postjung.com/493166.html

17


FAMOUS SNEAKER พูดถึงรองเท้ากันแล้ว หากใครทีอ� า่ นเล่มนี�แต่ไม่ได้เป็ น ชาว sneaker อย่าเพิง� เปิดข้ามไป สกู๊ปนี�เราขอแนะนํา ไห้รจู้ กั กับรองเท้าผ้าใบรุน่ ต่างๆทีเ� ป็ นทีน� ิยม ...ไปดูกนั เลย

nike air max 90

CONVERSE chuck taylor

adidas stansmith

nike air max 1

vans chucka

puma suede

18


CONVERSE JACK Purcel

VANS oldschool

onitsuka mexico 66

adidas azx

adidas campus

nike air max 95

adidas superstar

nike cortez

nike dunk

nike air force 1

new balance 574

vans authentic

19


สกูป๊ พิเศษฉบับนี้ ขอน�ำวิธีเพ้นรองเท้ามาไห้คนที่รกั รองเท้าได้ ชมกัน เผือ่ ใครฝี มือดี ไอเดียเด็ด จะน�ำเอาไปท�ำรองเท้าของคุณ นัน้ สวยแปลก และไม่เหมือนใคร อุปกรณ์ทีต่ ้องเตรียมมีดงั นี้ 1.สก๊อตไบร์ท 2.ทินเนอร์ 3.รองเท้าผ้าใบ 4.สีอคลีลิค 5.แลคเกอร์เคลือบ

20

1.ขัน้ แรกให้ไช้สำ� ลีและ สก็อตไบร์ท

ชุบทินเนอร์พอหมาดๆมาเช็ดทีร่ องเท้า เพือ่ ล้างสีเดิมทีม่ ากับรองเท้าออกเสีย ก่อนทีจ่ ะท�ำการทาสีใหม่ทบั ลงไป 2.ไช้เทปแปะตามขอบรองเท้าให้รอบ รองเท้าเพือ่ ป้องกันไม่ให้สที จ่ี ะทาไป เลอะบริเวณขอบรองเท้าทีเ่ ป็ นสีขาว 3.ตัดสติก๊ เกอร์ตามลายหรือโลโก้ท่ี ต้องการจะเพ้นลงไปบนรองเท้าของเรา 4.ผสมสีทต่ี อ้ งการไว้ในภาชนะ อาจจะ เป็ นพวกจานเก่าๆ ถ้วยโฟม หรือขวด


credit : www.sneakerfreaker.com

พลาสติกทีต่ ดั ครึง่ ก็ได้ เพือ่ เป็ นการ ประหยัดงบ สีทใ่ี ช้จะใช้สอี คลีลคิ หา ซือ้ ได้ตามห้างสรรพสินค้าดังๆทัวไป ่ หรือตามร้านเครือ่ งเขียน ทัง้ นี้คณ ุ ภาพ ก็ตามราคาและยีห่ อ้ สีนะครับ 5.ทาสีบริเวณโลโก้หรือตัวหนังสือของ เรา ในตัวอย่างนี้ตอ้ งการไห้โลโก้เป็ นสี ส้ม จึงทาสีสม้ ลงไปก่อนชัน้ หนึ่ง 6.น�ำสติกเกอร์ทต่ี ดั เตรียมไว้ ติดลงไป บนสีทเ่ี ราทาไว้ชนั ้ แรก 7.จากนัน้ ไห้เราทาสีพน้ื ทีเ่ ราต้องการ

ทับลงไปบนสติก๊ เกอร์ ในทีน่ ้ีจะใช้พน้ื หลังเป็ นสีดำ� 8.ทาลวดลายทีต่ อ้ งการลงบริเวณส่วน อืน่ ของรองเท้าไห้ครบทุกส่วน 9.รอจนสีแห้งประมาน1-2ชัวโมง ่ แกะ สติก๊ เกอร์โลโก้ทแ่ี ปะทับสีสม้ ไว้ออก จะ ได้โลโก้สสี ม้ สวยงาม โลโก้จะคมและ สวยงามอยูท่ ก่ี ารแปะสติก๊ เกอร์ไห้เรียบ และสนิทกับรองเท้ามากทีส่ ดุ 10.ทาตามขอบของหนังรองเท้าด้วยภู่ กันทีง่ อๆ ทีเ่ กิดจากการปล่อยไห้แห้ง

โดยคว�่ำปลายภู่กนั ลงในแก้วน�้ำ พอ แห้ง ปลายภู่กนั จะงอ เทคนิคดีๆจาก การลืมหงายแปรงขึน้ จากแก้วน�้ำ 11.พ่นเคลือบงานด้วยสีเคลียชนิด กระป๋อง เป็ นการป้องกันสีทที าไห้หลุด ยากขึน้ ได้ระดับหนึ่ง ทิง้ ไว้ไห้แห้งสัก12ชัวโมง ่ 12.เสร็จเรียบร้อย พร้อมทีจ่ ะใส่ไปเดิน สยามไห้ผคู้ นได้มองเหลียวหลังกันเป็ น แถว เพราะshop รองเท้าดังๆก็ไม่ม ี ขาย สีน้ี ลายนี้!

21


$ell so sold

1.

2.

1. chambray shirt

1,190.-

2. essential chino

1,490.-

3. boat & tote bag

990.-

4. Moc shoe

1,890.-

4.

22

3.


1.

2.

3.

1. new era "NY"

1,190.-

2. t-shirt disorder

490.-

3. leather wallet

990.-

4. sued e native wing tip boot s

4.

1,890.-

credit : sneaka villa

23


genesis shop owner

กีรติ เรียนเมฆ

26


LOOK UP : สวัสดีครับแนะน�ำตัว หน่อยครับ พี่กีรติ : สวัสดีครับ ชือ่ กีรติ เรียนเมฆ เป็ นเจ้าของร้าน GENESIS อยูท่ ม่ี า บุญครองชัน้ 1 ตรงข้ามแมคโดนัลครับ LOOK UP : สวัสดีครับพีก่ รี ติ ท�ำไม พีถ่ งึ ชอบสะสมรองเท้า? แล้วสะสมมา นานหรือยัง? พี่กีรติ : ก็แต่ก่อนชอบใส่รองเท้าผ้าใบ ไปไหนก็ซอ้ื มาๆ แล้วมันก็เยอะขึน้ ๆ ก็ เลยเก็บมาเรือ่ ยๆ อย่างรุน่ Nike Dunk SB Paris ก็ฝากเพือ่ นซือ้ มาจากเมือง นอก แรกๆราคามันยังไม่แพง แต่ดว้ ย ทีม่ นั มีน้อยคู่ ราคาเลยพุง่ ขึน้ เร็วมาก ตอนนี้น่ีราคารุน่ นี้เหยียบแสนได้

LOOK UP : ชอบแบรนด์ไหนมาก ทีส่ ดุ ? พี่กีรติ : Nike Converse LOOK UP : Nike ชอบรุน่ อะไร? พี่กีรติ : ก็ถา้ แต่ก่อนก็จะเป็ นSB เพราะหายาก คนนิยมกัน แต่ตอนนี้ก็ หลายรุน่ ละ มันมีออกมาเยอะ LOOK UP : แล้วอย่างConverse? พี่กีรติ : Converseก็จะเป็ นพวก vintage LOOK UP : เก็บเป็ นพวกของUSA? พี่กีรติ : ใช่ๆเก็บพวกUSA มันเป็ น รองเท้าทีเ่ ลิกผลิตนานมากแล้ว ถือว่า

เป็ นConverse ดัง้ เดิมเลยก็วา่ ได้ ซึง่ ถ้าหาสภาพดีๆในตอนนี้ราคาก็แพงเอา เรือ่ งอยู่ เพราะเดีย๋ วนี้มนั ผลิตในจีนซะ ส่วนใหญ่ ทรงและคุณภาพ จะสูข้ องวิน เทจไม่ได้ LOOK UP : ท�ำไมถึงมาเปิดร้าน? พี่กีรติ : ก็เป็ นคนชอบรองเท้าอยูแ่ ล้ว และอยากจะมีรา้ นรองเท้า เพราะยังไง เราก็ซอ้ื รองเท้าอยูบ่ อ่ ยๆ LOOK UP : เปิดร้านมากีป่ ีแล้วครับ? ก่อนทีจ่ ะเปิดร้านพีท่ ำ� อาชีพอะไร? พี่กีรติ : ร้านนี้กเ็ ปิดมาได้หลายปีละ ก่อนพีจ่ ะเปิดพีไ่ ม่ได้ทำ� งานครับ

27


LOOK UP : พูดถึงร้าน กลุม่ ลูกค้าส่วน ใหญ่น่ีเป็ นใครครับ วัยรุน่ วัยท�ำงาน ? พี่กีรติ : ก็มที กุ วัยนะทีจ่ ริง มีทงั ้ วัยรุน่ ครอบครัวก็ม ี ชาวต่างชาติกม็ ี LOOK UP : ส่วนมากลูกค้าซือ้ ไป สะสมหรือซือ้ ไปใส่? พี่กีรติ : ก็มที งั ้ สองอีกนันละ ่ แต่สว่ น มากจะซือ้ ไปใส่ เพราะรองเท้าของร้าน ก็เป็ นรองเท้าทีไ่ ม่ได้เป็ นรุน่ ลิมเิ ต็ด อะไรมากมาย ร้านไม่ได้ตามซือ้ พวกรุน่ ลิมเิ ต็ดแล้วเอามาขาย

28

LOOK UP : สุดท้ายครับอยากไห้พ่ี ฝากอะไรถึงคนทีส่ ะสมรองเท้า หรือวัย รุน่ ทีอ่ ยากจะสะสมรองเท้าแบบพีบ่ า้ ง พี่กีรติ : ครับ ก็อยากจะฝากบอกวัย รุน่ ว่า เป็ นเรือ่ งทีด่ นี ะครับ ทีเ่ ราอยาก จะหางานอดิเรกท�ำ ดีกว่าไปติดยา เเต่ อยากจะฝากไว้วา่ เดีย๋ วนี้เด็กๆชอบซือ้ ตามกระแส เห็นเพือ่ นซือ้ ก็ซอ้ื บาง บาง คนต้องไปรบกวนพ่อแม่ เพือ่ ทีจ่ ะซือ้ รองเท้าคูล่ ะหลายๆพัน หรือบางทีถงึ หมืน่ แต่พอกระแสเปลีย่ นไปก็ตอ้ งเอา ไปขาย อยากให้เราท�ำเพราะเราชอบ มากกว่าไม่ไช่วา่ ตามเพือ่ นตามกระแส และทีส่ ำ� คัญเราอยากสะสม เราก็สะสม

ตามก�ำลังทรัพย์เราไม่ตอ้ งไปรบกวนผู้ ปกครอง เท่านี้ละครับ


thanks : genesis bkk, mbk

29


credit : www.hiphoper.com

30


31


32


33


34


35


17ม.ค.-13ก.พ. ราศีมงั กร การงาน ระวังเพือ่ นร่วมงานไส่รา้ ยป้ายสี แต่พอพ้น กลางเดือนเป็ นต้นไป เรือ่ งทุกอย่างจะดีขน้ึ การเงิน มีเกณฑ์เสียเงินให้กบั รถ แบบทีเ่ รียกว่า หน้ามืดกันเลยทีเดียว ความรัก คนทีม่ คี ไู่ ห้หมันดู ่ แล และหาเรือ่ งเซอไพรส์ แฟนของคุณบ้าง ไม่เช่นนัน้ อาจจะโดนพวกสุนขั คาบไปรับประทาน ส�ำหรับคนไม่มคี ู่ อาจจะได้พบ รักทีม่ าจากต่างแดน สุขภาพ มีปญั หาในช่องปาก เช่นเสียวฟนั

13 เม.ย. - 14 พ.ค. ราศีเมษ การงาน ค�ำอธิษฐานก�ำลังจะเป็ นผล งานทีก่ ำ� รอค�ำตอบ จะเป็ นของคุณแบบไร้คแู่ ข่ง การเงิน มีรายรับจากงานพิเศษทีค่ า้ งช�ำระมานาน และ กลางเดือนคุณจะได้คา่ เหนื่อยจากคารมอันคมคายของ คุณ ความรัก สับสนสนกับค�ำพูดทีร่ บั ปากกันไว้วา่ ใครกันแน่ ทีไ่ ม่รกั ษาค�ำพูด จึงจะมีเรือ่ งทะเลาะแบบเด็กอยูเ่ สมอ ส�ำหรับคนโสด คนทีเ่ ขามาล้วนแต่พว่ งปญั หาเข้ามาด้วย ท�ำให้คณ ุ ถึงกับหนักใจสุขภาพ ให้ระวังการออกแดดหรือ ่ฝุนละอองเนื่องจากผิวหนังคุณในช่วงนี้ระคายเคืองง่าย กว่าปกติ

36

14 ก.พ.-14 มี.ค. ราศีกุมภ์ การงาน ระวังเพือ่ นร่วมงาน ร่างเล็กมาแทงข้างหลัง ทะลุถงึ หัวใจ การเงิน จ่ายค่างานบุญ งานกุศล และก�ำลังตัดสินใจซือ้ ทีพ่ กั อาศัยอันเกิดจากการชักชวนของเพือ่ นสนิท ความรัก อิม่ อกอิม่ ใจแต่ไม่อมิ่ กาย ท�ำไห้คนุ ต้องนึกถึง ความดีของเขามากกว่าสังขารทีไ่ ม่คอ่ ยถูกใจเท่าไร ส�ำหรับคนโสด คนทีด่ กู นั อยูคู่ นต้องดูกนั ต่อไป เพราะ คนทีเ่ ข้ามา อาจมีแฝงผลประโยชน์ สุขภาพ เกิดอาการชาตามแขนขา เนื่องจากการหมุน เวียดเลือดในช่วงนี้ไม่คอ่ ยจะดีนกั

15 พ.ค..-15 มิ.ย. ราศีพฤษภ การงาน ได้เป็ นลูกรักเจ้านาย แต่กลับต้องเหนื่อย สายตัวแทบขาด ให้ระวังอาการหมันไส้อย่างไร้เหตุผล ของเพือ่ นร่วมงาน การเงิน มีรายจ่ายในการผ่อนทรัพย์สนิ จากการทีล่ งทุน ไป และค่ารักษาพยาบาลผูใ้ หญ่ในครอบครัว ความรัก โชคดีทค่ี นข้างกายช่างเอาอกเอาใจ สวนทาง กับเรือ่ งอืน่ ๆรอบตัว ท�ำให้เหนื่อยเพียงกาย แต่สบายใจ ไม่น้อยเลยทีเดียว ส�ำหรับคนโสด จะรูส้ กึ เหงามากกว่า ช่วงทีผ่ า่ นมาเหลือเกิน สุขภาพ ให้ระวังอาการวูบจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ ทางทีด่ คี วรหาวิตามินซีเสริม มารับประทาน

15 มี.ค.-12 เม.ย. ราศีมนี การงาน คุญจะเหน็ดเหนื่อยแบไม่มเี วลาหายใจหายคอ โดยเฉพาะการรับอารมณ์อนั แปรปรวนของเจ้านาย การเงิน เดือนนี้มรี ายจ่ายจากค่าอาหารทีค่ ณ ุ ต้องออก เดินทางพักผ่อนเพือ่ หาแรงบันดาลใจ ความรัก ได้ของฝากถูกใจ จนท�ำไห้คณ ุ หายน้อยใจว่า เขาไม่ใส่ใจคุณ ส่วนคนไม่มคี ู่ คนทีด่ ๆู อยู่ จูๆ่ ก็หายไป จนคุณต้อง งง เพราะมันไม่ไช่ครัง้ เเรกทีเ่ ป็ นแบบนี้ สุขภาพ ระวังโรคกระเพาะก�ำเริบ ท�ำให้คณ ุ ต้องกิน ตลอดเวลาเพือ่ ทีจ่ ะได้ไม่แสบท้อง

16 มิ.ย.- 16ก.ค. ราศีเมถุน การงาน ก�ำลังตัดสินใจเปลีย่ นงานทีท่ ำ� กับการศึกษาใน สิง่ ทีร่ กั และสนใจมานาน แต่สดุ ท้ายคุณก็ตอ้ งรับมือกับ การเปลีย่ นแปลงนัน้ อย่างแน่นอน การเงิน เสียเงินกับการตกแต่งบ้านในฝนั ไห้สมดังใจ ่ ระวังปลายเดือนจะมีคนมาขอยืมเงินก้อนใหญ่ ความรัก อิม่ อกอิม่ ใจแต่ไม่อมิ่ กาย ท�ำไห้คนุ ต้องนึกถึง ความดีของเขามากกว่าสังขารทีไ่ ม่คอ่ ยถูกใจเท่าไร ส�ำหรับคนโสด คนทีด่ กู นั อยูคู่ นต้องดูกนั ต่อไป เพราะคน ทีเ่ ข้ามา อาจมีแฝงผลประโยช สุขภาพ เกิดอาการชาตามแขนขา เนื่องจากการหมุน เวียดเลือดในช่วงนี้ไม่คอ่ ยจะดีนกั


17 ก.ค. - 17 ส.ค. ราศีกรกฏ การงาน ตามล่าหาความจริงก็ได้พบความจริงจาก เอกสารหลักฐานทีต่ ามหา แต่สดุ ท้ายก็ไร้คา่ เพราะเจ้า นายคุณให้ทา้ ยเพือ่ นร่วมงาน การเงิน ต้องจ่ายค่าซ่อมรถและเคลือบขัดสีรถให้สวย เหมือนใหม่ ความรัก การทีเ่ ขาเข้าใจในสิง่ ทีค่ ณ ุ เป็ นไม่ใช่วา่ คุณจะ ไม่ตอ้ งแสดงความรักให้เขารู้ ระวังจะโดนพวกแมวขโมย คาบหนีไปแบบไม่ทง้ิ ก้างให้ดตู ่างหน้า สุขภาพ ระวังเส้นพลิกเพราะนอนหรือนังผิ ่ ดท่า ท�ำให้ กล้ามเนื้ออักเสบกะทันหัน

18 ส.ค. - 17 ก.ย. ราศีสงิ ห์ การงาน คุณได้พบความจริงบางอย่างเกีย่ วกับเพือ่ นร่วม งานรุน่ พีท่ ท่ี ำ� งานร่วมกัน ท�ำให้ความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อเขาคน นัน้ เปลีย่ นแปลงไปในทางลบ การเงิน มีเหตุให้ตอ้ งซ่อมแซมทีพ่ กั อาศัยเกีย่ วกับ ห้องน�้ำและกระเบือ้ งหลังคา ความรัก ถึงเวลาทีท่ งั ้ คูจ่ ะเปิดรับฟงั ความต้องการ ภายในทีซ่ ่อนไว้ของกันและกันมากขึน้ ก่อนทีค่ วาม สัมพันธ์ทเ่ี ป็ นอยูจ่ ะเป็ นแบบความเคยชิน สุขภาพ เกิดความเครียดจนเป็ นต้นเหตุให้ทอ้ งไส้ทำ� งาน ไม่ปกติและอาจท�ำให้คณ ุ ปว่ ยเป็ นโรคยอดฮิตคือโรคกรด ไหลย้อน

18 ก.ย. - 18 ต.ค. ราศีกนั ย์ การงาน คนทีท่ ำ� งานเกีย่ วกับความงาม ออกแบบ ดีไซเนอร์ ในทีส่ ดุ ความส�ำเร็จก็กำ� ลังจะมาให้เห็นแบบ คาดไม่ถงึ ว่าจะมีวนั นี้ การเงิน ต้องจ่ายค่าอาหารเลีย้ งลูกค้าและค่าเสือ้ ผ้า ส�ำหรับการแต่งตัวเพือ่ เปลีย่ นภาพลักษณ์ใหม่ในการ ท�ำงาน ความรัก มีเรือ่ งราวทีค่ ณ ุ เองต้องตัดสินใจว่าจะอยูห่ รือจะ ไป ส่วนคนไร้คคู่ นทีเ่ ข้ามาให้ดใู ห้เล็งล้วนเป็ นพวกเหงา ใจแค่มองหาคนมาคันเวลา ่ สุขภาพ ช่วงนี้เกิดอาการระคายเคืองตาง่ายเพราะแพ้ ฝุน่ ละออง

19 ต.ค. - 16 พ.ย. ราศีตุลย์ การงาน ต้องท�ำใจกับคนไม่รกั ษาค�ำพูด รับปากแล้วไม่ เป็ นไปตามทีต่ กลงกัน การเงิน รับมือขวาจ่ายมือซ้ายตลอดเกือบทัง้ เดือน เนื่องจากมีหนี้เก่าทีส่ ะสมมา ความรัก จะเหนื่อยกับคนรักมากเพราะต้องเข้าไปรับผิด ชอบในการท�ำธุระหรือมีเรือ่ งทีต่ อ้ งรับรูท้ ำ� ให้รสู้ กึ หนักใจ ไร้ซง่ึ ความโรแมนติก ส่วนคนไร้คจู่ ะโดนส่งตัวไปท�ำงาน ต่างแดน และมีชว่ งเวลาความทรงจ�ำในวันพิเศษแบบ สัน้ ๆ สุขภาพ มีอาการไข้หวัดและเจ็บคอมารบกวนเป็ นระยะๆ ตลอดเกือบทัง้ เดือน

17 พ.ย. - 16 ธ.ค. ราศีพจิ กิ การงาน เหนื่อยกับการเดินทางออกไปติดต่องานจน แทบไม่มเี วลาหายใจ การเงิน จ่ายค่าบ�ำรุงรักษาร่างกายทีเ่ ริม่ หมดสภาพก่อน เวลา ความรัก ระวังใจตนเองให้มากๆ อย่าเผลอไปมองคนอืน่ ทีไ่ ม่ใช่คนรูใ้ จของตัวเองเข้า เพราะช่วงนี้เรดาร์จบั ผิด ของเขาส่งสัญญาณแรงเป็ นพิเศษ สุขภาพ แข้งขาไม่คอ่ ยมีเรีย่ วแรงเพราะมวลกล้ามเนื้อ น้อย อันเกิดจากการละเลยการออกก�ำลังกายของตัวเอง

17 ธ.ค. - 16 ม.ค. ราศีธนู การงาน มีความไม่สบายใจ อึดอัดเกีย่ วกับเพือ่ นร่วมงาน ทีค่ ณ ุ ต้องรับมือกับนิสยั ทีย่ ากจะรับได้ การเงิน อาจได้รบั ของมีคา่ มีราคา ทีส่ ำ� คัญมีคณ ุ ค่าทาง จิตใจจากผูห้ ลักผูใ้ หญ่ใกล้ชดิ ความรัก มีความเฉื่อยชา คูช่ วี ติ ก็ตอ้ งการความหวาน มาเติมเต็มแต่คนใกล้ตวั ไม่ยอมให้ความร่วมมือ เอาแต่ ท�ำงานไม่คอ่ ยยอมไปเทีย่ วพักผ่อน ส่วนคนไร้คมู่ คี วามคาดหวังว่าคนไกลทีเ่ คยทอดสะพาน ไว้จะยอมข้ามมาหาคุณ สุขภาพ ระวังจะเป็ นโรคกระเพาะเพราะกินอาหารไม่ เป็ นเวลา

37


stock list

trendy zone 2nd floor 226/7 siam sq soi 2 rama rd. rhatumwan. bangkok , thailand 10310 www.sneakavilla.net | email : sneakavilla@gmail.com tel 0891686336 , 085-135-7913

444 1st fl. 1b41 mbk center phayathai rd. wangmai phatumwan bang-

kok 10330

www.genesis-bkk.com | numberonesportsclub@hotmail.com tel : 026260459 ,fax : 026260458


LOOK UP

subscription ใบสมัครสมาชิก และสังซื ่ ้อนิตยสาร LOOK UP

ชือ่ -นามกุล__________________________ ทีอ่ ยู_่ _____________________________รหัสไปรษณีย_์ __________โทร_____________ สถานทีจ่ ดั ส่ง_____________________________________________ ทีอ่ ยูเ่ ดียวกับด้านบน สมัครสมาชิกนิตยสาร 6ฉบับ(6เดือน) 600บาท สมัครสมาชิกนิตยสาร 12ฉบับ(12เดือน) 1200 บาท


LOOK UP  

STREET FASHION MAGAZINE

Advertisement