Page 1

Bạn thuộc NHÓM MÁU nào? (P1) Nhóm máu bạn đang mang sẽ tiết lộ những gì về con người của bạn?


Bạn thuộc NHÓM MÁU nào? (P2) Ở phần 1, những người thuộc nhóm máu A và B về cơ bản đã bị lộ ra những đặc điểm nổi bật nhất, hôm nay sẽ đến lượt 2 nhóm còn lại: Nhóm máu O và nhóm máu AB:


Bạn thuộc NHÓM MÁU nào?  

A, B, AB hay O ???