Page 1

ISSUE 45 15 APR

15 May 10

Songkranfestival Thailand 2010


เครื�องดื�มต้อนรับลมหนาวสไตล์ไทย

W

แนะ บริก สมัค บริก

Con Free Dire Ticke Tran

แห่งเ ให้คำ

Free Skille Busi MRT

ศูนย

Only of m Free e-vis

รับป ทำส

Con doc

ICORP


We don’t play with your future

แนะแนวการศึกษา สมัครเรียนทุกคอร์สทุกสถาบัน บริการต่อวีซ่านักเรียน Free! สมัครเรียนให้ญาติและเพื่อนจากเมืองไทย สมัครวีซ่าตรงจากออสเตรเลีย บริการจองตั๋วเครื่องบินราคาประหยัด รับแปลเอกสารทุกภาษา รับรองโดยNAATI

Consultation and Apply for course at any Institution Free service! Student visa extension Directly apply for a student visa for your family or friend from Thailand Ticket reservation Translation services for every language

แห่งเดียว ที่มีทนายประจำการ พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายอิมมิเกรชั่น ให้คำปรึกษาทุกประเภท (MARN: 9252631, 0316623, 0955153) Free! ค่าปรึกษาครั้งแรก Skilled Migration (Skill Assessment / TR / PR) Business visa, Spouse visa, student dependent visa MRT / AAT / Court appeals ศูนย์บริการ e-visa Only one who has Immigration Lawyer in place and with a team of migration specialists (MARN: 9252631, 0316623, 0955153) Free! First consultation e-visa centre

We plan it for you

รับปรึกษา, ทำ Business Plan จดทะเบียนธุรกิจหรือบริษัท ทำสัญญาซื้อขายกิจการ และสัญญานิติกรรมทุกประเภท

Consultation, business plan business/company registration Legal document services ICORP is affiliated with

ติดต่อสอบถาม

QEAC Qualified Education Agent Counsellor

BOURKE ST

COLLINS ST

FLINDERS LANE

QUEEN ST

WILLIAMS ST

LITTLE COLLINS ST

Level 9, 440 Collins Street Melbourne VIC 3000 Tel: (03) 96071333, 96071369, 96071373 Fax: (03) 96071317 Email: education@icorpinter.com www.icorpinter.com

“We make everything possible for you”


Editor Talk

Disclaimer

Page 4

ANTS Classic


Inside ANTS

Page 5

ANTS Classic


Content

เมลเบิร์นเป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่า เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกเมื่อปี ค.ศ. 2006 และเมื่อปี ค.ศ. 2009 ที่ผ่านมา เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดอันดับสามของโลกโดยองค์กรสหประชาชาติ เสน่ห์ของเมือง ซึ่งเป็นข้อกำาหนดหนึ่งในการบ่งชี้ความน่าอยู่ของเมืองนั้น นอกจากเรื่องความสะอาด ความสะดวกสบาย ยทไบรั�ส ำ บจ ั ดจ ั างๆ บอชมช มยน ิ ง�ต ่ ญ ่ หในวส ่ นคผ ู้ น�นว�ยและการเข้ �มต ิ ว ั ะรปาม ี ถึ�งว ่ ด้ อช ื่านต่ นข ึ้ ย ทไรของชี �ห�อ วิตประจำาวัน ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพ การคมนาคม การศึกษา การ มยท ี เะรกบล ี ก :ยดโ น�จ ้ ดจ ั ะลแ นข ้ มข ้ เม�วค น�ด ้ นใงยรัส ี กเษาพยาบาล อช ื่ ะ�พฉเยดลั โ กยษณะเด่ �มก�มน ยทไรม�ิท หัศ �อ นกัทางภู น์นพืใ ้นที่ธรรมชาติ และสวนสาธารณะ การผสมผสานของผู้คนจาก ๆย�ง่ง�ย ่ องรุป ร�กธ ี ว ิ ม ี ะจยทไร�ห�อญ ่ หลากหลายวั หในวส ่ ยดโ ฒ ษนธรรม รรวตศบและปั ั นคผ น ู้ จจจั ใด ยติสำติาคั�ชญสอืร่นๆ ของการใช้ชีวิตในเมืองแล้ว ย่านสำาคัญๆ ของเมือง ก็เป็น งกแ นป ็ เะจ�ว ่ ม ่ ไธ ี ว ิ ย�ลหก�ลหร�ห�อบอกะรป�รเยทไนค กน มน�นม ่ ไ�ลวเช ส่วนหนึ่งของการให้ั กค�ะแนนนี ้ด้วย ้ ใะลแ มสผร�กม ี ะลแ ศทเะรปง�ต ่ ก�จลพธ ิ ทอ ิ บรัด ้ ไตด ี อนใต ่ แงต ั้ ยทไร�ห�อ �ย ำ ดผ ั มต ้

นป ็ เง�ย ่ อ นด ่ เดดโน�จ ้ ดจ ั ต ิ �ชสระลแ ยอย่ร่าอนของเมื มอล ่ กมอลงกห ้ คืใ อบริ ๆยเท ไบบ้นแที่หต ิ รื�อชอาณาเขตหนึ สรน�สผ ่งๆ วณพื

�รเยทไนค มขสรม ี ท ี่ กผ ั อรืห ม ้ ไกอด ม ้ ไบใ ยอน ้ กล ็ เท ิ ะกะลแงกแกริพบก ั งรุป ยทไกริพ

ย่าน หรือ Precinct ของเมลเบิร์นมีจุดเด่นเฉพาะตัวทางเอกลักษณ์ที่เห็นได้ชัดจนกลายเป็นสถานที่ที่ได้รับความ นิยมทั้งจากคนท้องถิ่นและผู้ที่มาท่องเที่ยว เฉพาะในตัวเมือง เมลเบิร์นมีย่านเด่นๆ ถึง 9 แห่งด้วยกัน ทั้งนี้ ยังไม่

บบแณ ์ รบ ู มส ท ี่ ยอร่อต ิ �ชสรดก ิ เห ้ ใ�ท ำ ถร�ม�ส

บล ี กน ี้ บบ ั ฉ

ะนนก ั ะลวยก ี่ เต ่ แ

ี่ มหไนก น ั วนัยบี่กย่เาวนเด่ ้ แๆนงๆฟ ล ั ตามชานเมื ร�ห�อบอก ั ง (City กรัมFringe) �วคงถ ึ ดหรื ู อนอกเมือง (Suburb) คอลัมน์ Lifestyle & Travel ของเราฉบับนี้ ผู้ พ ยอร่อน ู มเ�น ำ ะนแมยท ะรก เขียนขอไล่เป็นย่าๆนๆ เลยนะครั บ โดยเริี ่มเจากย่ านในตัวเมืองก่อน

ถร�ม�ส�รเวล ้ แๆงริจ บอกะรปนวส ่ นป ็ เรพไนม ุ สม ี ท ี่ ยทไร�ห�อนป ็ เ �ย�น ้ำ ต ี้ ตก ็ เ�ปส

บก ั น�ทะรปบรัท ี่ นจ ี มนข อรืห วยต ี๋ เ ยวก ๋ นส ้ เนป ็ เะจ�ว ่ ม ่ ได ้ ไก ็ รไะอนส ้ เบก ั น�ทงลปแดด ั นก ั นช ่ เยอร่อ ด ้ ไน�ทะรปบรัก ็ ปรูจร็เ�ส ำ งก ึ่ ม ี่ หะบนส ้ เต ่ แม ้ แต ิ กปม�ตนก ั �ย�น ้ำ

ย่านแห่งแรกที่จะแนะนำาก็คือ Bourke Street Mall ซึ่งเป็นถนนคน เดินช่วงสั้นๆ ที่ผ่านได้เฉพาะรถราง และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอยู่ช่วง หนึ่งของถนน Bourke ระหว่าง Swanston และ Elizabeth เป็นย่านซึ่ง ย�น ้ำ ต ี้ ตก ็ เ�ปส มีห้างสรรพสินค้าชื่อดังดั่งเดิมสองแห่งของประเทศคือ David�Jones งรุปงอรื่คเ และ Myer ตั้งอยู่ ชาวเมลเบิร์นเนียนจะมาจับจ่ายซื้อของพวกของใช้ )ยวถ ้ 2/1( วห ั 7 ๆบ�ยหนห ั่ งดแมอห • เสื้อผ้า เครื่องประดับ ส่)วยนห้ างสรรพสินั ค้2าน้องใหม่ GPO ซึ่งตั้งอยูย่ในทไมยทีเะรก • วถ ้ 4/1( วห อาคารไปรษณีย์กลางโบราณของเมลเบิ ์นก็มีร้านค้าชื่อดัง Brand �ชนอช ้ ร2 �ข ่ • ะ ๊ ต โ น อ ้ ช 2 น ้ ต 1 ้ ร ค ไ ะ ต • Name ต่างๆ ให้เลือกมากมาย นพ ู ยวถ ้ 1 ่ หใดม ญ ็ เ 5-3

ดยอ ี เะรนห ั่ ย�ชะรก กออดล ็ มเะกแญ ่ หใดม ็ เงห ้ แกริพ

• •

อล ื กเ • City laneways & arcades เป็นย่านที่รวมซอยขนาดเล็กต่างๆ เข้า �ชนอช้ 1 ิ ะก ป • ด้วยกัน นับตั้งแต่ซอยใน Block Arcade ระหว่างถนน Collins และ �ชนอช้ 1 นช ิ้ 1 กส ุ บบแ อรืห วิ้น 1 �นหงป ิ้ )ย ์ รีทนอ ิ �ลป(มค ็ เ�ลป • Elizabeth ซึ่งสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1891 และซอยใน Royal Arcade ยวถ ้ 2 �ล ่ ปเ�น ้ำ • ระหว่าง Bourke Street Mall และถนน Little Collins และถือเป็นถนน ้ ใดบนน ห ั้ ก�จ นย ็ เห ้ ใงท ิ้ งลกยมน ุ่ นจวยค ี่ เ ๆนออ ่ ฟไงต ั้ �น ้ำ ส ่ ใง�ย ่ อกท ุ งอรื่คเมยรีตเ คนเดินสำาหรับจับจ่ายซื้อของที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง สร้างเมื่อปี ค.ศ. ดยอ ี เะล 1869 และมีนาฬิกา Gaunt’s อีกทั้งยักษ์ในตำานานสองตนจากนิยาย ๆนอ ื่ งรุปงอรื่คเ ประเทศอังกฤษโบราณ คือ Gog และ Magog ผู้ลั่นเสียงนาฬิกาเมื่อ )งอล ่ ก 3 งอล ่ กท ิ ะกช ้ ใ( มรัก 005 ดข ู ว�ร้พะม • ถึงเวลา )ยวถ ้ 2/1 �ลปอน ื้ เด ้ ไะจ( วัต 1 กล ็ เวต ั ๆอน ื้ เ)นอช ่ �ลป( �ลป •

ผู้เขียนยังมีย่านดัมงๆด ดดเด่ ื่ ทีง่โอ รื่คนของเมื เน ู มอเงอีกหลายแห่งมาแนะนำา เช่น Chinatown, Collins Street & Little Collins Street, Docklands,

ญช ั ญอ ั กFlinders อด�น ้ำ quarter, อนสเ�น ำ มGreek ยท ี เะรก บล ี กน ี้ บSports ั ฉ precinct และYarra preบ quarter,

ย่านต่างๆของเมลเบิร์น #1

Melbourne’s Precincts

ของเมืองที่มีเอกลั กษณ์ทางกายภาพ หรือวั่ ฒนนธรรมที ่โดด มขงกแง�ย ่ อ�ย�น ้ำ �ท ำ �ท ยี่ลปเกย ั กรัม�วค สยามสแควร์ ถือ้ ได้ ว่าเป็้ นคพืย้น�ทีว่ทม ี่มีร้านค้าเสื้อมผ้ลากวัยงรุย่นลี้กเมอล่กมลก นห ็ เย�ล คย�ล ่ ไ ที โ ่ ดดเด่ น กว่ า ย่ า นอื น ่ มารวมตั ว กั น ทำ า ให้ เ กิ ด เป็ น ย่ า นแห่ ง แฟชั น ่ แห่ ง หนึ ง ่ ที ม ่ ค ี วามโดดเด่ น ของกรุ ง เทพมหานคร นค ุ้ ศทเะรป งท ั้ บอก ื เนคท ี่ ร�ห�อนป ็ เ ย�มก�มย�ลหก�ลหม�วคม ี ง�ลกค�ภร�ห�อ ก็เมมีย่าค็นเด่ อง โดยที่สภาเทศบาลมหานครเมลเบิร์นถึงกับตั้งขึ้นให้เป็น ดจ ั ง�ลกค�ภงอขน�จย�ลหร�ห�อ ดผ ็ เ นเมลเบิ �วห วรย์นรี้ป เ สรนม ี ๆงทำ �ลานองเดี กค�ภรย�วกั ห�นอนี้ใยนใจกลางเมื คเ “Precincts” างเป็ น�ทางการ ะลแ ดรูกะมบใ ย�ชะรก �ข ่ นล ิ่ ก ยวด ้ นรุ่กม อหท ี่ มยย ี่ เดของเมื อยนช ั้ อรงอย่ พไน ุ สน ม จร�ห�อนป ็ เ ปไนก ั ง�ต ่ เด่ กต แนใวร�อย่ ห� อณ ์ ษก ั กอเ ล นแกว่มา�พืวค้นมีทีค่อื่น�ภๆ ะลถ้ต่ายกตั างในกรุ งเทพมหานครแล้ ว

Calendar

ะต ๊ โนอช ้ 3-2 �ล ่ ปเ�น ้ำ งอฟ 6 มต ้ ข ่ ไ กูล 1 ดอด ื เ�น ้ำ นใมต ้ ๆง�บนห ั่ งรึ่ค�ผ ่ ะระม มรัก 002 ๆนส ั้ นห ั่ มต ้ ว�ยกฝ ั วถ ั่ มรัก 002 นห ั่ มต ้ งบ ุ้ กผ ั ยวถ ้ 2 ๆบในป ็ เดด ็ เกล ั งมแบใ ฟริสเบรัห�ส ำ นป ่ กริพ

• • • • • • •

โดย: น้าหมี

อ้างอิงจาก: http://www.visitmelbourne.com/ Melbourne was selected by the United Nation as the world’s third livable city in 2009. Various cultures and precincts are amongst one of the indexes of the livability apart from the everyday life’s services and amenities of a city. Our current Lifestyle and Travel column will independently introduce those interesting precincts for our readers. The first precinct to introduce is the Bourke Street Mall. The short pedestrian and tram-only strip between Swanston and Elizabeth Streets is recognised as Melbourne’s retail heart with big department stores like GPO, David Jones and Myer situated amongst other famous retails. Melbournians came to the Mall due to an array of flagship stores that offer clothing, music, jewellery, shoes and novelties. City Laneway & arcades are amongst Melbourne’s renowned precincts that combine many smaller laneways, which include the Block Arcade between Collins and Elizabeth streets and the Royal Arcade between Bourke Street Mall and Little Collins Street, which was built in 1869 and is Melbourne’s oldest. It features Gaunt’s clock and the two folklore giants of the ancient Britons striking the hour. The presenter does have many other precincts in the city to introduce but it will have to be our next issues due to the

มสผนวส ่ limited space in this issue. cincts่ (แต่ คงต้องติดตามในฉบั บถัด•ไปแล้วล่ะครับ )วก ้ แ 2 อต กอด 5-4 ญช ั ญอ ั กอด วก ้ แ 2 ด�อะส�น ้ำ • )บอชม�ต( ย�รทล�ต�น ้ำ • �ท ำ ธ ี ว ิ )บอชม�ต( ว�นะม • บรัห�ส ำ ยวถ ้ ½ว ้ ไ�อเท ิ ะกวห ั นอช ้ ยวถ ้ 8ด ้ ไห ้ ในค ั้ ยวถ ้ 6 �น ้ำ ส ่ ใว�ร้พะมนค ั้ .1 �ท ำ ธ ี ว ิ ย�ท ้ ดส ุ งรั้ค ด�อะสห ้ ใง�ล ้ ปไญช ั ญอ ั กอด�น ำ วล ้ แ กออวข ั้ งรตดต ิ ท ี่ ๆวยข ี เส ี น�ก ้ ดด ็ เ .1 มต ้ �น ้ำ บก ็ เ กส ุ นจมต ้ ยวถ ้ 1 ดอด ื เ�น ้ำ นใมต ้ กออ วห ั ะลแ ส ้ ไ �อเ�ลปง�ล ้ .2 นยล ี่ ปเมริ่เะจ�น ้ำ น ี้ นอตงถ ึ อพ ปไงลญช ั ญอ ั กอดส ่ ใวล ้ แ�น ้ำ มต ้ ฟไงต ั้ ก ็ นน ั้ ง�ว ่ หะร .2 มค ็ เ�ลปอน ื้ เส ่ ใ �ลปมต ้ �น ้ำ นใงลส ่ ใยป ุ นป ็ เอพกลขโ �ลปอน ื้ เะกแ ว ้ ไงอรก�ลป บอชม�ตล�ต�น ้ำ ส ่ ใวล ้ แดอด ื เ�น ้ำ ห ้ ใอร กอดบก ั วยด ี เส ี นป ็ เ ้ ไ�ย ห ่ อนคนม ั่ ห ๆยอรื่เปไวยค ี่ เ�ลป�น ้ำ ส ่ ใ ดอด ื เห ้ ใปไอต ่ ฟไงต ั้ ท ิ ะก�น ้ำ ะลแ งป ิ้ ็ น ก ี้ ค ่ แ งข ็ แ�น ้ำ ส ่ ให ้ ใมด ื่ �ลวเ นย ็ เห ้ ใว ้ ไงท ิ้ กพ ั กออก�ก�อเงอรก�ม�น ้ำ วล ้ แจร็สเ .3 งรั้คกอ ี ดอด ื เห ้ ใยอล ่ ปท ิ ะกวห ั ส ่ ใ �น ้ หยอล งดแส ี กออ�ย�น ้ำ ส ี อม ้ หนก ้ ดต ิ สใดสยวสส ี ญช ั ญอ ั �น ้ำ ด ้ ไะจ ี ท ป ไ ง ล ่ ส ใ ้ ี ต ต ็ ก เ � ป ส � ำ น ย อ ้ น ก ็ ล เ อ ื ล ก เ ่ ส ใ ด อ ื ด เ ้ ห ใ � ำ ้ น ม ้ ต ้ ี ต ต ็ ก เ �ปสนส ้ เมต ้ .3 ี นป ส ็ เนยล ี่ ปเะจก ็ �ฟ ้ ส ี ก�จญช ั ญอ ั �น ้ำ งอขส ี บอช ม�ตว�นะมบบ ี ก ็ วยรี้ปเสรบอชท ี่ รคใบรัห�ส ำ * ง�ล ้ ดมหห ้ ใกออ�น ้ำ นริ สก ๊ แดป ิ ท ี �น21ณ�มะรปมต ้ นก ั ดต ิ ห ้ ใ�ย ่ อนคยอน ้ ะล ี ะจก�จกอนน ม ี้ วก ้ แ�ว ่ ด ้ ไกยรีเ �ตกลปแยวสด ู ก ็ ส ี มถแนช ื่ ดสห ้ ใ�ท ำ ว�นะมนล ิ่ กด ้ ไะจมด ื่ �ลวเ งวม ่ ยวด ้ กอ ี ตว ิ ช ี ห ้ ในส ั ส ี มพ ิ่ เงย ั วล ้ แ�ยง�ทณค ุ พรรส นก ั ดต ิ นส ้ เห ้ ใม ่ ไอพ ื่ เยอน ้ กล ็ เชพ ื นม ั �น ้ำ กล ุ ค นย ็ เ�น ้ำ ยวด ้

ISSUE 45 15 APR

15 May 10

Songkranfestival Thailand 2010

Page 6

ANTS Classic


รั ชดาฮาเฮ

Social Events

Page 7

ANTS Classic


Language

En ho ho

He

11

20

10

1,

10

10

1,

Ple (e in th w “th

En th

N

รายกา ดีวีดี ล ยาสาม อาหาร ขนมไท

251


ชัดถ้ อยชัดคำ� English we say 16=sixteen and 60=sixty. In Thai, sixteen is “สิบหก” (sib hog) which is ten-six (16 in Thai = saying “10” “6”) and sixty is “หกสิบ hog sib” which in Thai is six-ten (60 in Thai = saying “6” “10”).

่ ง ่ tee neung (“at means “at”) in front of the number, for example ทีหนึ one”), ทีสอง ่ tee song (“at two”), ทีสาม ่ tee sahm (“at three”), ทีสี่ tee ่ see (“at four”) which mean 1st, 2nd, 3rd and 4th respectively.

Here are some more words you need to learn when counting in Thai: 11

สิบเอ็ด

sib ed

20

ยีสิ่บ

yee sib

In a similar way to English, you need to learn 17 words to count from one to a million, except that in Thai no such words exist for billion and trillion, so we are waiting for you to make a billion or a trillion Baht in Thailand! Anyway, if you can’t make a billion or trillion Baht, please make-up a word for them in Thai!

100

ร้ อย

roy

The numbers always turn up, so it is very useful to learn Thai numbers.

1,000

พัน

pun

10,000

หมืน่

meun

Sometimes it can even save you money when shopping. So enjoy shopping!

100,000

เเสน

san

1,000,000

ล้ าน

The next issue will be funny. So be ready for it!

lahn

Please note that when the number “1” is used as the final number (eg with 11, 21, 201) it is called “ed”. For 20 the term “yee sib” is used instead of song-sib (two-ten). For 10,000 the term “meun” is used (eg thirty-thousand in Thai is “3 meun”) and the same applies for 100,000 where the term “san” is used, instead of referring back to the word “thousand” like in English.

Language for fun

(ภาษา ฟ.ฟัน) สนุกกับภาษา

English uses new words for ordinal numbers such as the first, second, third, fourth and so on. But for Thai, simply put the word ที “tee” ่ (which

่าแก่ของ Melbourne

Naris THAI ร้าน Thai Grocery เก

ที�มีมายาวนานกว่า

21

ปี

Video

เครื�องดื�มเพื�อสุขภาพ ทุกขนิด นิตยสารไทย เพลงไทย เก่าและใหม่ เครื�องสังฆทาน และอื�น ๆ อีกมากมาย

Hoddle Street

รายการทีวี ดีวีดี ละคร ไทย จีน เกาหลี ยาสามัญประจำบ้าน อาหารกึ�งสำเร็จรูป นานาชนิด ขนมไทย อาหารไทยสำเร็จรูป

Naris Victoria Street

Tramstop No.19

109 North Richmond Train station

251 Victoria Street, Abbortford VIC 3067 Tel: 03 9416 3163

เวลาทำการ ��.�� - ��.�� วันจันทร์ ��.�� - ��.�� วันอังคาร - วันอาทิตย์


Health


บำ�รุ งราษฎร์

Page 11 ANTS Classic


Dharma

พระนคร 2. ความขดัแยง(ทกุขงั) ในตวัเองเชน ตนไม เมอือายมุากเขาจะใหกงิใบสดใส เหมอืนเมอื เปน็ตนออนยอมไมได หรอืคน ปวดทอง จะเขาสวม ไมอยากไป เพราะตดิเลนเกม คอมพวิเตอรกต็องไป(ความขดัแยง) 3. ความไมใชตวัใชตน(อนตัตา) คอืสงิทงัหลายลวนประกอบดวยเหตปุจัจยั และ กย็อมเปลยีนแปลงไปตามเหตปุจัจยันนั จงึไมใชตวัของตวัเอง เมอืเหตปุจัจยั ดบั สงินนักด็บัไปตามเหตุ ปจัจยั หาตวัตนทแีทจรงิไมได มนษุยเปน็สวนหนงึของโลก จงึตกอยใูตกฎเกณฑอนันดีวย มนษุยประกอบไปดวย ธาตเุปลอืกโลกและมจีติใจ มทีงัรปูธรรมและนามธรรม ทงั 2 อยางกอ็ยภูายใตกฎ ของไตรลกัษณดวย เพราะมนษุยไมใชวตัถุ แตมนีาำใจทจีะรบัรู รสูกึนกึคดิดวย

จะหาพทุธศาสนาทแีทจรงิไดทไีหน? ในเมอืงไทยทคีนทงัหลายทวัโลกเชอืกนัวา เมอืงไทยคอืเมอืงพทุธศาสนาในยคุ ปจัจบุนั สวนทอีนิเดยีอนัเปน็เมอืงตนกาำเนดินนั พทุธศาสนาไมเฟอืงฟเูทาเมอืงไทย เพราะวาเหน็วาเมอืงไทย มวีดัและปชูนยีสถานทางพทุธศาสนาและพระสงฆอยู มากมาย มกีารสอนพทุธศาสนาในมหาวทิยาลยัสงฆ ในการทาสำ ำ ามะโนประชากร 80% ของประชากรนนัคอื พทุธศาสนา แ ต ถ า ไ ป ถ า ม ค น ไ ท ย ที อ า ง ตั ว เ อ ง ว า เ ป็ น พุ ท ธ ศ า ส นิ ก ช น ถึ ง คำาสอนแท ๆ ของ พระพทุธเจา จะไมมคีนตอบได แตสงัเกตจากพฤตกิรรมของคนทอีางตวัวาเปน็ พทุธ จะคลายๆไปทางเทวนยิมมากกวา แลวพทุธศาสนาตวัจรงิจะดไูดจากทไีหน เมอืมองใหกวางจะพบวา ยงัมหีลายความเชอื หลายแนวทางปฏบิตัิ พทุธศาสนา สายจนี สายทเิบต สายญปีนุ สายพมา ศรลีงักาและไทย เมอืรวมกนัเขากจ็ะแยก ออกเปน็ 2 ความเชอืใหญๆ สองกลมุ คอื กลมุมหายานและกลมุหนิยาน

“ กฎแรกทมีนษุยอยากฝาฝนื

คอื....

ไมอยากแก. ..ไมอยากเจบ็...ไมอยากตาย ” คำาสอนทเีรยีกวาพทุธศาสนานนั ดไูปแลว ออกเปน็ทางวทิยาศาสตร คอื ไมมี พระเจา เปน็คาำสอนทพีระพทุธเจาแสดงทเีรยีกวา “ธรรม ” คอื อะไร แลวเอามา จากไหน อนันเีปน็ทนีาสนใจมาก เพราะวาธรรมะ ทนีำามาแสดงนนัเปน็เรอืงของ ความจรงิของธรรมชาติ ซงึมอียเูปน็อยมูาตงัแตโลกอบุตัขินึมา คาำตอบอนันยีอม จดุประกายสงสยัขนึในใจของคนทงัหลายวา กใ็นเมอืธรรมะหรอืธรรมชาตขิองโลก มอียแูลว ทำาไมคนจงึมายกยองพระพทุธเจาเปน็ศาสดาตนกาำเนดิของพทุธศาสนา ความเปน็จรงิของธรรมชาตทิวีานี คอืหลกัทคีรอบงาำทกุสงิทกุอยางในโลกทงัสงิมี ชวีติและไมมชีวีติ ททีางพทุธศาสนาเขาเรยีกวา ไตรลกัษณ คอื กฎ 3 ขอ ทคีรอบงาำ โลก ไดแก 1. ความไมคงที (อนจิจงั) สรรพสงิ ทงัรปูธรรมและนามธรรม ลวนเปลยีนแปลง อยเูสมอ Page 12

ANTS Classic

กฎแรกทมีนษุยอยากฝาฝนื คอื ไมอยากแก ไมอยากเจบ็ ไมอยากตาย จงึพยายาม สารพดัวธิทีจีะไมตาย หรอืยดืชวีติออกไป แตกต็องตายอยดูี ตอนทมีนษุยพยายาม จะฝนืกฎไตรลกัษณแลวพายแพ นแีหละเปน็ทกุขของมนษุย พทุธศาสนาเขามามบีทบาทตอนนคีอื ตอนคนมทีกุขเพราะไมตระหนกัถงึธรรมชาติ แลวพยายามไปฝาฝนืโดยไมรตูวัวากาำลงัฝาฝนือยู เพราะอานาจของความอยาก ำ หรอืตณ ั หาเขาครอบงาำ พระพทุธเจาจงึสอนวา ความทกุขทงัหลายเกดิเพราะมนษุยไมมองดคูวามจรงิของ ธรรมชาตหิรอืมองดแูตไมเหน็ เพราะกเิลสตณ ั หาบงัอยู เมอืพระพทุธเจาสอนวา ความเปน็จรงิของธรรมชาตติองเปน็อยนูี ตองมองอยางนจีงึจะเหน็ อาการทมีอง อยางนี เขาเรยีกวา “มรรคแปด” จงึเปน็ศาสนาขนึ คนทพียายามมองตามวธี ของพระพทุธเจา เขาเรยีกวา ปฏบิตัธิรรม เมอืทาจนครบ ำ โดยมคีวามเพยีรเปน็ทตีงั มจีติแนวแนในการมอง(เรยีกวาสมาธ)ิ สจัจธรรมตาม ธรรมชาติ คอืไตรลกัษณ จะแจมชดัขนึในใจผปูฏบิตัิ ตนมคีวามเหน็วา แทจรงิแลว ชวีตินไีมมอีะไรเลย มแีตหมนุเวยีนของสงิทเีขามาปรากฏทาง หู ตา จมกู ลนิ กาย ใจ แลวจติกโ็ลดแลนเปน็ความรสูกึนกึคดิเอาเอง เหมอืนในสรางวมิานในอากาศจติ หลงคลอยตามไปนกึคดิ ความสขุทกุขกเ็กดิขนึ แทจรงิแลว ไมมตีวัตนอะไรเลย จติ กถ็งึยงัความสวางดวยปญ ั ญาวา “ออ ..มนัเปน็เชนนเีอง” นคีอืผลของการปฏบิตัิ ธรรม เนอืหาคาำสอนในพทุธศาสนาโดยยอกม็เีทานี แตคนมองไมเหน็ พระพทุธเจา กเ็อามาบอกมาเลาใหฟงัทเีราเรยีกวา คาำสอน แลวมกีารบนัทกึการสอนของ พระพทุธเจาไว เราเรยีกวา “พระไตรปฎิก” คนทอีานจติใจตวัเองไมเปน็ กอ็านเอาจากพระไตรปฎิก ซงึเนอืหาแกนแทของพระ ไตรปฎิก (ทคีนถอืวาเปน็หวัใจคาำสอนในพทุธศาสนา) กม็อียแูคเรอืงทกุข ทกุขเกดิ เพราะอะไร แลวจะทาำใหทกุขหายไดอยางไร สภาพเมอืหมดทกุขเปน็อยางไรทเีรยีก วา อรยิสจั 4 ซึงทุกวิธีก็สรุปลงทีใหศึกษาจิตใจตัวเองดูกลไกของจิตเพราะทุกขเกิด ขนึในใจ และเวลาหมดทกุขกห็มดจติ ฉะนนัการศกึษาพระไตรปฎิกกค็อื ศกึษา เรอืงของตวัคน และจติของคน การอานตวัเองหรอืดกูลไกของจติตวัเอง เหมอืน ฟงัดนตรี คลาสสกิทยีาก คนไมเคยฟงั กต็องอาศยัคมูอืแนะนาำ วธิฟีงัไปกอนจงึจะ เขาใจ พระไตรปฎิกกเ็ชนกนัใชอาศยัเปน็คมูอื แนะนาำการในมองกลไกชวีติของคน หรอืตนเองทงันนั การปฏบิตัทิแีทจรงิ กค็อื การมองชวีติตนเองใหออก ไมใชอานพระ ไตรปฎิกจนจบ อานจติตนเองเถดิ ไมตองไปมองหาพทุธศาสนาทไีหนดอก สงิที ทานตามหาอยใูนตวัทานอยแูลว

โดย:...มณขีจติ

อางองิจาก: บทความพเิศษ สบืศรี คาำอไุร


Shopping Boon


Art Corner

ท่ าพระ

NEVIN HIRIK

“Traveller” Acrylic on Italian linen 92 x 122 cm Private collection

ย่า เด่น ที่โด เมล “Pr

ชีวิตที่แยกศิลปะออกจากจิตวิญาณไม่ได้ของ NEVIN HIRIK นั้นเป็นเช่นไร ผมเชื่อว่า เราสามารถมองเห็นและอ่านได้จากงานของเธอ ไม่ว่าจะเป็นงานวาด และงานเขียน ของเธอ อีกหนึ่งศิลปินอินดี้ในเมลเบิร์น หากจะให้ออกปากชม หรือลงหมึกวิจารณ์ งานของเธอ หรือของศิลปินท่านอื่นๆ ก็ยังรู้สึกขัดเขิน หากว่าใช้ภาษาไม่เหมาะสม หรือสื่อสารไม่ถูกต้องก็ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ เนื่องด้วยข้าพเจ้ายังศึกษามาน้อยนักใน ด้านการศิลป์รู้เพียงเล็กน้อยแต่ชื่นชอบในการเที่ยวชมงานศิลปะหลากหลายแขนง ที่ โปรดปรานก็อยู่ตามท้องถนนที่หาดูได้ทั่วไป หากจะถามความรู้สึกส่วนตัวหลังจากที่ได้เห็นงานของ HIRIK ในมุมมองที่ผมเห็น ดู ง่ายและเบาสบาย มีความอ่อนโยน จากเส้นและการให้แสง ด้วยองค์หลัก ของภาพ ชุดนี้เป็นหญิงสาวในชุดกระโปรงระบาย การเล่าเรื่องเรียบง่าย และมีเสน่ห์ อย่างใน ภาพที่ชื่อว่า Traveller เป็นภาพที่มีหญิงสาวนั่งอยูในเรือกระดาษ เดินทางไปในห้วง เวลาในจิตนาการของจิตรกร ดูน่ารักมาก (ในความรู้สึกของผู้เขียน)

My work is my life, it is me. My experience, my passion, and my desire. I can not separate it from my life as it what I am. All of pain, the happiness, the love. Nothing is hidden, there are no secrets.

งานศิลปะเบาๆดูสบายของ HIRIK จิตรกรสาวอิมเพรสชั่นนิสม์คนนี้ หากใครดูแล้ว เกิดความชื่นชอบหรือสนใจในเทคนิคการวาดสี acrylic บนผืนผ้าใบ สามารถแวะไป เยี่ยมชมภาพของเธอได้ที่สตูดิโอในย่าน Armadale ก็ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ ลิงค์ ด้านล่างนะครับ

http://nevinhirik.blogspot.com/ Page 14

ANTS Classic

เม ค.ศ ซึ่ง แล รัก หล ส่ว

ย่า นิย นับ เขีย

“ Tether/ Memories III” 2008 Acrylic on linen 61 x 183 cm Private collection

ฝากเกร็ดความรู้เล็กน้อยเกี่ยวกับงานศิลปะแนวอิมเพรสชั่นนิสม์ไว้ให้เพื่อนๆ อ่าน ก่อนลาจากกัน พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ ศิลปะอิมเพรสชั่นนิสม์ (Impressionism) กำาเนิดขึ้นในระหว่างช่วง ศตวรรษที่สิบเก้า ลักษณะภาพวาดแบบอิมเพรสชั่นนิสม์คือ การใช้ พู่ กั น ตวั ด สี อ ย่ า งเข้ ม ๆใช้ สี โ ทนอ่ อ น และสว่าง ส่วนประกอบหรือองค์ประกอบ ของภาพ ไม่ไม่ถูกบีบ เนื้อหาของภาพเป็น เรื่องธรรมดา มีมุมมองที่พิเศษ คือ มีมิติภาพ ที่เบาสบาย แม้บางภาพจะมีโทนสีที่เข้มและ ดูหนัก จิตรกรแนวอิมเพรสชั่นนิสม์ แหกกรอบการวาดมาตั้งแต่อดีต จึงถูกขนานนาม ว่าเป็น พวกขบถ ในเวลานั้นพวกเขาได้แสดงงานซึ่งวาดออกมาจากสิ่งที่อยู่ตรง หน้าให้ออกมาดูประหลาด ไม่เป็นที่เข้าใจและยอมรับในหมู่สาธารณะชนจำานวน มากในเวลานั้น ซึ่งยึดนิยมอยู่กลับภาพเสมือน และภาพเหมือนจริง

โดย.. ลมเย็น


หมอชิ ต

Life Style & Travel

K

นๆ

) า อ น บ น พ ะ

าม ตรง วน

เมลเบิร์นเป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่า เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกเมื่อปี ค.ศ. 2006 และเมื่อปี ค.ศ. 2009 ที่ผ่านมา เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดอันดับสามของโลกโดยองค์กรสหประชาชาติ เสน่ห์ของเมือง ซึ่งเป็นข้อกำาหนดหนึ่งในการบ่งชี้ความน่าอยู่ของเมืองนั้น นอกจากเรื่องความสะอาด ความสะดวกสบาย และการเข้าถึงด้านต่างๆ ของชีวิตประจำาวัน ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพ การคมนาคม การศึกษา การ รักษาพยาบาล ลักษณะเด่นทางภูมิทัศน์ พื้นที่ธรรมชาติ และสวนสาธารณะ การผสมผสานของผู้คนจาก หลากหลายวัฒนธรรม และปัจจัยสำาคัญอื่นๆ ของการใช้ชีวิตในเมืองแล้ว ย่านสำาคัญๆ ของเมือง ก็เป็น ส่วนหนึ่งของการให้คะแนนนี้ด้วย ย่านของเมือง คือบริเวณพื้นที่หรืออาณาเขตหนึ่งๆ ของเมืองที่มีเอกลักษณ์ทางกายภาพ หรือวัฒนธรรมที่โดด เด่นกว่าพื้นที่อื่นๆ ถ้ายกตัวอย่างในกรุงเทพมหานครแล้ว สยามสแควร์ ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีร้านค้าเสื้อผ้าวัยรุ่น ที่โดดเด่นกว่าย่านอื่นมารวมตัวกัน ทำาให้เกิดเป็นย่านแห่งแฟชั่นแห่งหนึ่งที่มีความโดดเด่นของกรุงเทพมหานคร เมลเบิร์น ก็มีย่านเด่นๆ ทำานองเดียวกันนี้ในใจกลางเมือง โดยที่สภาเทศบาลมหานครเมลเบิร์นถึงกับตั้งขึ้นให้เป็น “Precincts” ของเมืองอย่างเป็นทางการ ย่าน หรือ Precinct ของเมลเบิร์นมีจุดเด่นเฉพาะตัวทางเอกลักษณ์ที่เห็นได้ชัดจนกลายเป็นสถานที่ที่ได้รับความ นิยมทั้งจากคนท้องถิ่นและผู้ที่มาท่องเที่ยว เฉพาะในตัวเมือง เมลเบิร์นมีย่านเด่นๆ ถึง 9 แห่งด้วยกัน ทั้งนี้ ยังไม่ นับย่านเด่นๆ ตามชานเมือง (City Fringe) หรือนอกเมือง (Suburb) คอลัมน์ Lifestyle & Travel ของเราฉบับนี้ ผู้ เขียนขอไล่เป็นย่านๆ เลยนะครับ โดยเริ่มจากย่านในตัวเมืองก่อน ย่านแห่งแรกที่จะแนะนำาก็คือ Bourke Street Mall ซึ่งเป็นถนนคน เดินช่วงสั้นๆ ที่ผ่านได้เฉพาะรถราง และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอยู่ช่วง หนึ่งของถนน Bourke ระหว่าง Swanston และ Elizabeth เป็นย่านซึ่ง มีห้างสรรพสินค้าชื่อดังดั่งเดิมสองแห่งของประเทศคือ David Jones และ Myer ตั้งอยู่ ชาวเมลเบิร์นเนียนจะมาจับจ่ายซื้อของพวกของใช้ เสื้อผ้า เครื่องประดับ ส่วนห้างสรรพสินค้าน้องใหม่ GPO ซึ่งตั้งอยู่ใน อาคารไปรษณีย์กลางโบราณของเมลเบิร์นก็มีร้านค้าชื่อดัง Brand Name ต่างๆ ให้เลือกมากมาย City laneways & arcades เป็นย่านที่รวมซอยขนาดเล็กต่างๆ เข้า ด้วยกัน นับตั้งแต่ซอยใน Block Arcade ระหว่างถนน Collins และ Elizabeth ซึ่งสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1891 และซอยใน Royal Arcade ระหว่าง Bourke Street Mall และถนน Little Collins และถือเป็นถนน คนเดินสำาหรับจับจ่ายซื้อของที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1869 และมีนาฬิกา Gaunt’s อีกทั้งยักษ์ในตำานานสองตนจากนิยาย ประเทศอังกฤษโบราณ คือ Gog และ Magog ผู้ลั่นเสียงนาฬิกาเมื่อ ถึงเวลา ผู้เขียนยังมีย่านดังๆ ที่โดดเด่นของเมืองอีกหลายแห่งมาแนะนำา เช่น Chinatown, Collins Street & Little Collins Street, Docklands, Flinders quarter, Greek quarter, Sports precinct และYarra precincts แต่คงต้องติดตามในฉบับถัดไปแล้วล่ะครับ

ย่านต่างๆของเมลเบิร์น #1

Melbourne’s Precincts

โดย: น้าหมี

อ้างอิงจาก: http://www.visitmelbourne.com/ Melbourne was selected by the United Nation as the world’s third livable city in 2009. Various cultures and precincts are amongst one of the indexes of the livability apart from the everyday life’s services and amenities of a city. Our current Lifestyle and Travel column will independently introduce those interesting precincts for our readers. The first precinct to introduce is the Bourke Street Mall. The short pedestrian and tram-only strip between Swanston and Elizabeth Streets is recognised as Melbourne’s retail heart with big department stores like GPO, David Jones and Myer situated amongst other famous retails. Melbournians came to the Mall due to an array of flagship stores that offer clothing, music, jewellery, shoes and novelties. City Laneway & arcades are amongst Melbourne’s renowned precincts that combine many smaller laneways, which include the Block Arcade between Collins and Elizabeth streets and the Royal Arcade between Bourke Street Mall and Little Collins Street, which was built in 1869 and is Melbourne’s oldest. It features Gaunt’s clock and the two folklore giants of the ancient Britons striking the hour. The presenter does have many other precincts in the city to introduce but it will have to be our next issues due to the limited space in this issue. Page 15 ANTS Classic


Cooking จัดจับสำ�รับไทย

เยาวราช อ�ห�รไทยขึ้นชื่อว่�มีประวัติม�ย�วน�นผู้คนส่วนใหญ่ต่�งนิยม

โดย: กลีบกระเทียม

ในอ�ห�รไทยกันม�กม�ย โดยเฉพ�ะชื่อเสียงในด้�น รสช�ติติดใจผู้คนนับศตวรรษ

คว�มเข้มข้น

โดยส่วนใหญ่อ�ห�รไทยจะมีวิธีก�ร

ชมชอบ

และจัดจ้�น

ปรุงอย่�งง่�ยๆ

และใช้เวล�ไม่น�นม�กนัก คนไทยเร�ประกอบอ�ห�รหล�กหล�ยวิธี ไม่ว่�จะเป็น แกง

กลมกล่อมเกลี้ยงกลม

ไม่ว�ยคล้�ยคล้�ยเห็น

คว�มรักยักเปลี่ยนท่� ทำ�น้ำ�ย�อย่�งแกงขม

ต้ม ผัด ยำ� อ�ห�รไทย ตั้งแต่ในอดีตได้รับอิทธิพลจ�กต่�งประเทศ และมีก�รผสม

ผส�นรสช�ติ แบบไทยๆ ให้กลมกล่อมอร่อย และรสช�ติจัดจ้�นโดดเด่น อย่�งเป็น เอกลักษณ์ อ�ห�รในแต่ละภ�คมีคว�มแตกต่�งกันไป

อ�ห�รภ�คกล�ง มีคว�มหล�กหล�ยม�กม�ย เป็นอ�ห�รที่คนเกือบทั้ง ประเทศคุ้น

เคย อ�ห�รภ�คกล�งมีรส เค็ม เปรี้ยว หว�น เผ็ด อ�ห�รหล�ยจ�นของภ�คกล�ง จัด เป็นอ�ห�รจ�นสมุนไพร ชั้นยอดเยี่ยมที่หอมกรุ่นด้วย กลิ่น ข่� กระช�ย ใบมะกรูด และ

พริกไทย ปรุงกับพริกแกงและกะทิเล็กน้อย ใบไม้ ดอกไม้ หรือ ผักที่มีรสขม คนไทยเร� ส�ม�รถ ทำ�ให้เกิดรสช�ติอร่อยที่ สมบูรณ์แบบ พูดถึงคว�มรัก

กับอ�ห�ร

กระเทียมแนะนำ�เมนูอร่อยๆ

ฟังๆแล้วเกี่ยวกันไหมนี่

แต่เกี่ยวละกันนะ

ฉบับนี้กลีบ

สป�เก็ตตี้น้ำ�ย� เป็นอ�ห�รไทยที่มีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบ จริงๆแล้วเร�ส�ม�รถ ดัดแปลงท�นกับเส้นอะไรก็ได้ไม่ว่�จะเป็นเส้นก๋วย เตี๋ยว หรือ ขนมจีนที่รับประท�น กับ น้ำ�ย�กันต�มปกติ แม้แต่ เส้นบะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูปก็รับประท�นได้ อร่อยเช่นกัน

สป�เก็ตตี้น้ำ�ย� เครื่องปรุง • • • • • • • • • •

หอมแดง หั่นหย�บๆ กระเทียมไทย ข่� ตะไคร้1ต้น กระช�ยหั่นระเอียด พริกแห้งเม็ดใหญ่แกะเมล็ดออก เกลือ กะปิ ปล�เค็ม(ปล�อินทรีย์)ปิ้งหน� น้ำ�เปล่�

7 หัว (1/2ถ้วย) 2 หัว (1/4 ถ้วย) 2 ช้อนช� 2 ช้อนโต๊ะ 1 ถ้วยพูน 3-5 เม็ดใหญ่ 1 ช้อนช� 1 ช้อนช� 1 นิ้ว หรือ แบบสุก 1ชิ้น 2ถ้วย

เตรียมเครื่องทุกอย่�งใส่น้ำ�ตั้งไฟอ่อนๆ เคี่ยวจนนุ่มยกลงทิ้งให้เย็น จ�กนั้นบดให้ ละเอียด เครื่องปรุงอื่นๆ • มะพร้�วขูด • ปล� (ปล�ช่อน)เนื้อๆ ตัวเล็ก • น้ำ�เปล่� • ไข่ต้ม • มะระ ผ่�ครึ่งหั่นบ�งๆต้มในน้ำ�เดือด • ถั่วฝักย�วต้มหั่นสั้นๆ • ผักบุ้งต้ม หั่น • ใบแมงลักเด็ดเป็นใบๆ • พริกป่นสำ�หรับเสริฟ

500 กรัม (ใช้กะทิกล่อง 3 กล่อง) 1 ตัว (จะได้เนื้อปล� 1/2ถ้วย) 2-3 ช้อนโต๊ะ 6 ฟอง 1 ลูก 200 กรัม 200 กรัม 2 ถ้วย

วิธีทำ� 1. คั้นมะพร้�วใส่น้ำ� 6 ถ้วย คั้นให้ได้ 8 ถ้วย ช้อนหัวกะทิเอ�ไว้ ½ ถ้วยสำ�หรับ ครั้งสุดท้�ย 2. ล้�งปล�เอ� ไส้ และ หัว ออก ต้มในน้ำ�เดือด 1 ถ้วย ต้มจนสุก เก็บน้ำ�ต้ม ปล�กรองไว้ แกะเนื้อปล� โขลกพอเป็นปุยใส่ลงในน้ำ�ต้มปล� ใส่เนื้อปล�เค็ม ปิ้ง และน้ำ�กะทิตั้งไฟต่อไปให้เดือด ใส่น้ำ�ปล�เคี่ยวไปเรื่อยๆ หมั่นคนอย่�ไห้ ติดก้นหม้อ สีน้ำ�ย�ออกสีแดง ลอยหน้� ใส่หัวกะทิ ปล่อยให้เดือด อีกครั้ง 3. ต้มเส้นสป�เก็ตตี้ ต้มน้ำ�ให้เดือด ใส่เกลือเล็กน้อย นำ�สป�เก็ตตี้ ใส่ลงไปที ละน้อยคนอย่�ให้ติดกัน ต้มประม�ณ12น�ที ปิดแก๊ส รินน้ำ�ออกให้หมด ล้�ง ด้วยน้ำ�เย็น คลุกน้ำ�มันพืชเล็กน้อยเพื่อไม่ให้เส้นติดกัน Page 16

ANTS Classic

เมนูเครื่องดื่ม ฉบับนี้ กลีบกระเทียมนำ�เสนอ น้ำ�ดอกอัญชัญ ส่วนผสม • ดอกอัญชัญ 4-5 ดอก(ต่อ 2 แก้ว) • น้ำ�สะอ�ด 2 แก้ว • น้ำ�ต�ลทร�ย (ต�มชอบ) • มะน�ว (ต�มชอบ) วิธีทำ� 1. เด็ดก้�นสีเขียวๆที่ติดตรง ขั้วออก แล้วนำ�ดอกอัญชัญไปล้�งให้สะอ�ด 2. ระหว่�งนั้นก็ตั้งไฟต้มน้ำ�แล้วใส่ดอกอัญชัญลงไป พอถึงตอนนี้น้ำ�จะเริ่มเปลี่ยน เป็นสีเดียวกับดอก รอให้น้ำ�เดือดแล้วใส่น้ำ�ต�ลต�มชอบ 3. เสร็จแล้วน้ำ�ม�กรองเอ�ก�กออก พักทิ้งไว้ให้เย็น เวล�ดื่มให้ใส่น้ำ�แข็ง แค่นี้ก็ จะได้น้ำ�อัญชัญสีสวยสดใส * สำ�หรับใครที่ชอบรสเปรี้ยวก็บีบมะน�วต�ม ชอบ สีของน้ำ�อัญชัญจ�กสีฟ้�ก็จะเปลี่ยนเป็นสี ม่วง เวล�ดื่มจะได้กลิ่นมะน�วทำ�ให้สดชื่นแถมสีก็ดูสวยแปลกต� เรียกได้ว่�แก้วนี้นอกจ�กจะมี สรรพคุณท�งย�แล้ว ยังเพิ่มสีสันให้ชีวิตอีกด้วย


ยๆ

กง

ละ

ร�

รถ


Mail Box

ไปรษณี ย์สีแดง

สาทร

Page 18

ANTS Classic


สาทร


Section From Cover Nameเสวนาพารากอน

Model: Wallapa Nuchijalearn (PLOY) / Photographer: Chidchanok Senanusakul (FILM) / Photographer Assistant: Pitichai Nittayarumpong (JOJI) MUA, Hair & Stylish: Make Up House (PLOY) / Clothes: LeaT ANTS Classic

Page 20


JI) aT

วลัลภา นชุเจรญ ิ

สาวนอยวยั 22 ปจีากสถาบนั Holmes college ผพูกพาความมนัใจเตม็รอย เขารวมการ ประกวดเทพสีงการนตเมลเบริน 2010 อกีทงัยงัสามารถพชิติ รางวลัรองอนัดบัหนงึจากเวทกีารประกวด พรอมทงัเงนิสดสรีอย เหรยีญอกีดวย... ทงัผวิสแีทนทสีองประกาย ทวงทาการเดนิบวก กบับคุลกิทดีมูนัใจ รวมไปถงึชดุแมวทเีธอใสในการประกวดในวนั นนั เปน็เหตผุลททีำาใหทมีงาน ANTS ตองนดัเธอออกมาเพอืพดู คยุในวนันี...

Ploy

Page 21 ANTS Classic


สวสัดคีรบันองพลอย พลอย:

สวสัดคีะคณ ุ พี (ยมิหวามโชวฟนัขาว 32ซ)ี

รสูกึยงัไงกบัการประกวดทเีพงิผานมาสดสดรอนๆ?

พลอย: รสูกึ.......อมื...สนกุดคีะ กบัประสบการใหมใหม รวมทงัไดพบปะผคูน ไมวาจะ เปน็คนไทย หรอื คนตางชาติ และทสีำาคญ ั อาหารไทยทมีหีลายรานมาก ทำาใหพลอยอมิ ไปเลยแหละคะ (นองพลอยเอามอืลบูพงุ)

จากการประกวดทผีานมา ทาำไมมพ ี ลอยคนเดยีวทใีสชดุแมวสดีาำ ทงัๆทผีู ประกวดทานอนืใสชดุไทยทงัหมด...

พลอย: จดุประสงคทพีลอยใสชดุทตีางจากคนอนืคอื พลอยตองการแสดงใหเหน็ถงึ ความแตกตางคะ เราเปน็คนไทย แตไมจาำเปน็ตองเหมอืนกนัทกุคน ความแตกตาง แตยงั คงความเปน็ไทยนแีหละสาำคญ ั ชดุทพีลอยใสเขาประกวด เปน็ชดุชาวเขากจ็รงิ แตกย็งั เปน็ชมุชนไทย ชมุชนหนงึในประเทศ ทมีวีฒ ั นธรรม และกลนิอายในความเปน็ไทยเชนกนั กลาวงายงายคอื ความแตกตาง นำาพาสงิใหมใหมมาสชูมุชน เหมอืน ANTS เลยนะคะ ซงึ ตองขอบคณ ุ พี ๆ Make up House มากมาก เพราะถาไมมพีวกพเีคา ไอเดยีอนัสรางสรรค นี กอคงไมเกดิ (สายตามงุมนั พรอมทงัจบินาำเปลาเพราะพดูจนคอแหง)

พอรเูรอืงเสยีงตอบรบัของผชูม เรอืงชดุบางไหม

พลอย: กม็ทีงัดี แลว กไ็มถงึกบัดมีากคะ ถาดสีดุสดุคงไดทหีนงึแลวแหละคะ (หวัเราะ) แตมคีนทงัไทยและ ตางชาตกิอใหความสนใจกบัชดุมากคะ มมีาขอถายรปูเยอะ เลย รวมทงั มมีาถามและใหกาำลงัใจพลอยเยอะมาก แตทไีมดกีจ็ะเปน็พวกเหนบ็แนม มากกวา อาจเปน็เพราะชดุแปลก และตางจากผอูนื ซงึคนไทยบางกลมุอาจยงัไมยอมรบั กบัถาพลกัษณใหมนี แตก็ อยากใหพวกเคาคดิวา ชดุชาวเขากอเปน็ชดุไทยทแีสดงถงึ ความเปน็ไทยเชนกนั..

ไดขาววารอบสาม เกอืบไมไดขนึเวทเีกดิอะไรขนึ

พลอย: (ตอบดวยความเขนิ) ไปเขาหองนาำมาคะ แตกอนหนานนักไ็ปเดนิตามราน อาหารไทยตาง ๆ ดวยความอรอย และมหีzลากหลายใหเลอืกเลย เดนิเพลนิไปหนอยบวก กบัทานเยอะมาก เลยตองเขาหองนาำ แลวไมไดยนิทางกองประกวดประกาศ พอเดนิออก มาเหน็คนประกวดเบอรท6ี เดนิขนึเวที กก็รดีเลยคะ... วงิพรอมทงัสวมสนสงูปรดี จนลมืใส หมวก....แตกส็วยไปอกีแบบ

รสูกึยงัไงตอนทพ ี ธิกีรบอกวา 2 คนสดุทายคอืเบอร 7 กบั 11 มเีพยีงคนเดยีว ทจีะเปน็ผชูนะในปนีี พลอย: ตนืเตนมากคะ ณ ตอนนนัคงไมคดิสะใจ หรอืคดิวาตวัเองตองไดแน พอพธิกีร ประกาศ สองคนสดุทาย ตอนนนัพลอยไดแตหนัไปมองพวกพี ๆ Make up House และ เพอืนเพอืนทงัหลายทมีาเชยีรวา...เฮยย ไมเสยีเปลาแลวนะกบัไอเดยี ความอดทน การ ลงแรง รวมทงัมาเชยีรพลอยทกุรอบ ดใีจมากคะ

คำาถามสดุทายในวนันนีะครบั.... คดิยงัไงกบัหลนิปงิ?

พลอย: าหนา(ทำ งง) แลวพจีะมาถามเรอืงหมแีพนดาทาไมคะ ำ ทำาไมไมถามเรอืง นอง ชางมะล.ิ ... บรรพบรุษุเราไมไดขแีพนดาไปรบนะคะ (นองพลอยเชดิใส) จบเห.

“คนไทยบางกลมุอาจยงัไมยอมรบักบัภาพลกัษณใหมนี แตก็ อยากใหพ  วกเคาคดิวา ชดุชาวเขากอเปน็ชดุไทยทแีสดงถงึความ เปน็ไทยเชนกนั” “เราเปน็คนไทย แตไมจาำเปน็ตองเหมอืนกนัทกุคน”


วาจะ อมิ

ทผีู

ถงึ ตยงั ยงั นกนั ะ ซงึ สรรค

เยอะ ม มรบั ง

น ยบวก ออก ลมืใส

เดยีว

พธิกีร และ าร

นอง

ตก็ วาม


Make Over

สี ลมซอย 2

นางงามเดินถนน “ อาวุธลับการแต่งหน้าแบบ นางงาม ... ขนตาปลอมช่วย ให้ตาดูหวานนนนฉ่า ำ ประดุจ นางงาม....ขนตาปลอมทีเป็่ น แพหนา ถ้ายาวเกินรู ปตา เรา ก็สามารถตัดและเล็ม เพือให้ ่ เหมาะกับรู ปตาได้คะ ” Before

Britney make up house

ผ่านพ้นไปแล้วนะคะกับงาน สงการนต์เมลเบิร์น 2010 และสำาหรับผูทีได้ ้ ่ เข้าชมงานในวันนัน ้ คงได้ตืนตาตื ่ นใจไปกั ่ บ การประกวดนางสงกรานต์ วันนีพี้ บริ่ ตนีย ์ เลยมีแนวแต่งหน้า ์ และเคล็ดไม่ลบั ในการแต่งหน้าสไล์นางงาม มาฝากกันนะคะ และวันนีเราได้ ้ รับเกียรติ จาก น้องเอ หนึงในผู ่ ร่ ว้ มประกวดนาง สงการนต์เมลเบิร์นประจำาปี นี เข้้ ามาเป็ น นางแบบให้กบั เราด้วยคะ แนวคิดการแต่งหน้านางงาม ให้ เดินถนนได้.... เราจะต้องทำาความเข้าใจกับ คำาว่า นางงามกันก่อน ... เมือพู่ ดถึงการแต่ง หน้าแบบนางงาม ทุกคนจะคิดถึง รองพืน้ หนามากถึงมากทีสุ่ด ตาสี เข้มจัด มีขนตา งอกออกมาเป็ นกันสาด จมูกเป็ นแท่งคม แทบทิมตาคณะกรรมการ และปากแดง.. ่ เงา มัน ขอเน้นย้าว่ำ า เงา และ มัน มากกก ่ เหมือนคาบใส้กรอก 7-11 อยุตลอดเวลา แนวคิดการแต่งหน้าแบบนี ไม่ ้ ผดิ นะคะ แต่ Page 24

ANTS Underground

ไม่ได้เหมาะไปสำาหรับทุกคน ...โดยเฉพาะ อย่างยิง คนที ่ าตาสวนทางกับอายุ ถ้า ่ หน้ หน้าเหมือนป้ าอยูแล้่ ว ยังอุตริ ทาตาด้วยสี ดาำ เข้มๆเข้าไปอีก มันเหมือนกับการ บวก บวก บวก และยกกำาลังอายุให้ดูแก่ยงขึ ิ ่ น คราวนี ้ ้ แหละแม่คุณ แทนทีเค้่ าจะให้ขึนเวที ้ เค้าจะ พากลับบ้านพักคนชราแทน.... เรามาลองลบภาพเหล่านันออก ้ นะคะ แล้วคิดถึง ใบหน้าของนางงามทีเป็่ น สาวงาม ใบหน้าใส สะอาด ดวงตาทีคมโต ดู ่ สดใส เหมาะกับช่วงอายุ ทุกคนสามารถเป็ น นางงามได้ค่ะ ลองเลือกผลิตภัณฑ์ และสี ที ่ เหมาะกับเราไม่วา่ จะเป็ นแป้ งผสมรองพืน ้ สี ทาตา สี ปัดแก้ม สี ทาปากลองเผยผิวใส แทนทีจะบดบั ่ งไว้ดว้ ยรองพืนคนละสี กบั ้ หน้า เพียงเท่านี เราก็ ้ จะเป็ นนางงามเดิน ถนนทีสวย สง่ ่ า และสมบูรณ์อย่างแท้จริ ง ขอขอบคุณ: นภาพร จิตตังตรง (เอ) ้

G


บ ย จ น า ห้

Gossip<with>

กรมประชาสัมพันธ์


ย พ ั ร ท

Shopping

ย า ล ะ

คอลั ม น์ ล ะลายทรั พ ย์ เ ป็ น การช๊ อ ปปิ ้ ง สุ ด ประหยั ดที่ผู้เข้าร่วม จะได้รับโจทย์ ซึ่งโจทย์ งบประมาน และสถานที่จะแตกต่างกันไป โจทย์ในวันนี้ คือ งบ $20 กับของสุดเทรนด์ในราคา แสนถูก ณ ตลาด Camberwell และผู้รับโจทย์ คือ คุณ เตย และ คุณ โจจิ ไปดูกันว่าพวกเขาจะได้ของกี่อย่างกันค่ะ

ี่ย

เน ย ๊ ั ม  ด ใสไ

ง $2 เอ

Let's go

อุยของฟรี

เริ่ด !

!"#$%&'

$4

เงินเหลือ $8

The result from the mission:

Page 26

ANTS Underground

K’Toey >>$20 K’Joji >> $20 Puma bag $4 Black Bag $4 Sun glasses $7 Grey Jumper $7 Shirt (Red scotch) $0.50 Dress (Flower) $2 Pant (Yellow) $0.50 White Vintage Top $4 Total: $12 Grey Top $2 ($8 left for drinks and $2 hoat dogs) Necklace $1 How to go: Take train Alamein Line, Belgrave Line, Total: $20 Lilydale Line off at Camberwell Station and follow the people walk distance or Now for the tram info: Take No. 70 / Take No. 72 / Take No. 75 Photographer: Chintakan Kay Suphaya-achin


ve Line, Station ance or e No. 75

a-achin

ท่ าพระจัน Quiz แบบทดสอบการจัดลำาดับความสำาคัญในชีวติ สมมติว่าหากเหตุการณ์ นีเกิ้ ดขึน้ พร้ อมกัน คุณจะ เลือกรับมือกับเหตุการณ์ ใดก่ อน? 1. มีคนโทรมา โทรศัพท์ดงั 2. เด็กทารกร้องไห้จา้ ่ าบ้าน 3. มีคนมาหา เคาะประตูเรี ยกอยูหน้ 4. ฝนทำาท่าจะตก คุณยังไม่ได้เก็บผ้าทีตากไว้ ่ 5. คุณเปิ ดก๊อกน้าในครั ำ วทิงไว้ นแล้ ้ ว ่ ้ และมันเริ มไหลนองพื

เรียงลำาดับแล้ วจดหรือไม่ กจ็ ำาไว้ นะคะเฉลยจากการ เรียงลำาดับ เหตุการ คือการบ่ งบอกว่ าว่ าตัวเรานันคิ้ ว่ าอ่ ะไรสำ าคัญทีสุ ด่ ในชีวติ เราเป็ นลำาดับ 1. โทรศัพท์ แทน การงาน 2. เด็กทารก แทน ครอบครัว 3. คนทีประตู ่ แทน เพือน่ 4. เสื อผ้้ าทีตาก ่ แทน เงิน 5. ก๊อก น้า แทน ำ เซ็กส์ เป็ นยังไงบ้าง

เป็ นยังไงบ้าง ตอบข้อ 5 อันดับแรกกันรึ ป่าว...


Business Vs Business

เวทีราชดำ�เนิน

3 ไตรเทพ เอเจนท์ชื่อดังแห่ง Melbourne เรื่อง : ตอ เต้ย เอเจนท์การศึกษาสุดฮิป “ City Education centre “ ตั้งอยู่ที่ The Paramount Centre upper level, Suite 3B 108 Bourke Street, Melbourne, VIC 3000 ติดต่อได้ที่ Tel : 03 9663 8151 Fax : 03 9654 9148 Mobile : 0425 768 489 Email : Kathy@cityeducation.com.au นำทีมโดย เจ้าแม่ยักษ์ใหญ่แห่งวงการเอเจนท์ “ป้าอ้อย” ที่จะดูแล

AVSS Australian Visa and Student Services ตั้งอยู่ที่ suite 505 Level 5 , River View Building 2-26 Elizabeth Street , Melbourne VIC 3000 ติดต่อ พี่ๆ ได้ที่ Tel : 03 9654 0011 Fax : 03 9654 0099 Email : avssvic@theavss.com หรือ www.theavss.com หรือ Facebook : avssmelbourne@hotmail.com นำทีมโดย พี่ปุ๋ม ปนัดดา พงษ์ถ้อย การันตีด้วย Top performing Representative of Swinburne University ทีเดียวนะคะ

iCORP Education ตั้งอยู่ที่ Level 9, 440 Collins Street, Melbourne VIC 3000 ( Close to corner of Collins and William Street ) ติดต่อได้ที่ Tel : 03 9607 1333 , 03 9607 1369, 03 9607 1373 Fax : 03 9607 1317 Mobile : 0402 268 280 Email : education@icorpinter.com ด้วยประสบการณ์เกือบ 10 ปีเป็นประกันว่าพี่ดาจะไม่ลอยแพน้อง แน่นอนค่ะ Page 28

ANTS Underground

ว่า นี้พ ถูก เจ สัง มีช อย ๆ อุป ด้ว Se ว่า Lo ตั้ง เค รา ด้ว Ke จา pu ผู้ค วิธ


พันธ์ ทิพย์

Technology

K-SLOT Slot ป้ องกันขโมย

วัสดีครับ เทคโนโลยีวันนี้

(เสียเงิน) ซื้ออุปกรณ์สายล็อคนี้ ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไร แต่เรียก มาใช้ ซึ่งปลายข้างหนึ่งจะเป็น ว่าเป็นความรู้ทั่วไปละกันปัจจุบัน กุญแจ หรือแบบตั้งรหัส สายของ นี้พวกโน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์มีราคา ตัวล็อคนี้ทำาด้วยโลหะหุ้มยาง และ ถูกลงมาก และทุกคนสามารถเป็น ปลายสายล็อคอีกข้างหนึ่งก็จะเป็น เหมือนห่วงเล็ก ๆ เหมือนเงื่อน เจ้าของได้ และหลายคนคงเคย สังเกตว่าเจ้าโน้ตบุ๊คทุกเครื่อง จะ ตาย ซึ่งต้องนำาไปคล้องหรือพันกับ อะไรก็แต่ที่ค่อนข้างแข็งแรงคงที่ มีช่องรูปสี่เหลี่ยมขอบมนเล็ก ๆ เช่นโต๊ะหนัก ๆ หรือ อุปกรณ์ อยู่ช่องหนึ่ง ถูกออกแบบเนียน สำานักงานที่ยากต่อการเคลื่อนย้าย ๆ เป็นเสมือนหนึ่งในช่องเสียบ อุปกรณ์ต่อพ่วง เจ้าช่องนี้มันมีชื่อ แต่ทว่าเจ้า Kensington ล็อคนี้ ด้วยนะ มันชื่อ Kensington Security Slot หรือ เรียกสั้น ๆ ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกัน ขโมยอย่างเต็มภาคภูมิ เพียงแต่ ว่า K-Slot หรือ Kensington Lock นอกจากโน้ตบุ๊ครู่นใหม่ ๆ ลดความเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรม ภายในสำานักงาน, คาเฟ่ หรือห้อง ตั้งแต่ปี 2000 แล้ว ยังมีจำาพวก สมุด เนื่องจากโจรส่วนใหญ่ จะ เครื่องเสียงหรือพวกเกมคอนโซล พยายามเอาอุปกรณ์ที่ขโมยมาได้ ราคาสูง ๆ ก็ยังมีเจ้า K-Slot นี่ ด้วย ยกเว้น Macbook Air เจ้า นั้นไปขายต่อ ดังนั้นหากปลดล็อค Kensington Lock นั้นได้ชื่อมา โดยปราศจากกุญแจแล้ว จะทำาให้ รูปลักษณ์ของอุปกรณ์นั้นชำารุดเสีย จากบริษัท Kensington Computer Product Group ซึ่งเป็น หาย เพราะต้องถูกงัดออกอย่าง ผู้คิดค้นริเริ่มผลิตมันขึ้นมานั่นเอง แรง ซึ่งทำาให้อาจจะขายไม่ได้ ราคา หรือขายไม่ได้เลย แต่ทางที่ วิธีใช้ประโยชน์จากมันก็คือต้อง

ดีทีสุดในการป้องกันการถูกขโมย ก็คืออย่าประมาทโดยการปล่อย ให้โน้ตบุ๊คที่เรารักนักรักหนาห่าง สายตาในที่สาธารณะ รวมถึงอย่า ทิ้งไว้ในรถ แม้ว่าจะพยายามหา อะไรบดบัง เพราะนอกจากจะต้อง เสียดายเครื่องที่ถูกขโมยไปแล้ว ยังต้องมาเดือดร้อนเปลี่ยนกระจก รถอีกนะครับ

Page 29 ANTS Underground


Entertainments

เฉลิมกรุ ง

อัลบั้ม ลาวฮิตโหลด เป็นอัลบั้มที่รวมเพลงดัง ของศิลปินจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อาทิ ฮิปฮอป (L.O.G.), หก หนุ่ม (Cells) และอีกหลากหลายศิลปิน ที่โด่งดังข้ามโขง มากระแทกใจ วัยรุ่นไทยได้ อีหลีขนาด ใครที่คิดว่าเพลงลาว เป็นลาว (ดั่งที่คนบางกลุ่มเอาไปใช้ในความหมายในเชิงลบ) นั้น ผมอยากขอบอกว่าลาวนี้ปัจจุบัน เขาเป็นลาวอินเตอร์แล้ว ครับ เปิดใจรับสิ่งใหม่ เปิดประตูรับเพื่อนบ้าน ข้างเคียงเข้ามาไว้ ในใจดูนะครับ ขอบอก ลองหามาฟังกัน ตามรายชื่อเพลงใน อัลบั้ม ลาวโหลด โล้ดดด เด้อออออ

Loud & Load Hits

นาทีนี้ต้อง “ลาว” ไว้ก่อน เนื่องมาจากว่าผู้เขียนไม่ใช่ คน ลาว แต่แอบนิยมลาว ชอบกิน ส้มตำาลาว แล้วยังชอบแอบเหล่ สาวลาว อีกด้วย แล้วก็คงจะไม่ผิดกติกาอะไรหากว่าจะเสนอ เพลงลาว ให้กับ ผู้อ่าน ได้ไปหามาฟังกันก่อน หากใครไม่เคย ลองเสพเพลงลาวมาก่อน ขอบอกว่าเอาท์อย่างแรง ไปหาฟัง ด่วน

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Nark Prok

นาคปรก

โดนดองมากว่า 3 ปี ขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่ภาพยนต์สุดแรง “นาคปรก” จะได้ออกสู่สายตา ประชาชน แบบเต็มๆตาไม่มีตัดตอน นำาแสดงโดย เต๋า สมชาย, เร แม็คโดนัลด์, เต้ ปิติศักดิ์ และ ทราย เจริญปุระ กำากับโดย ภวัต พนังคศิริ “นาคปรก” คือภาพยนต์ดาราแอคชั่น ที่จะ นำาพา ผู้ชมดำาดิ่งไปยังเบื้องลึกของจิตใจมนุษย์ที่ยากจะหยั่งถึง เมื่อ “กิเลส” และ “ศรัทธา” เป็นเส้นขนานที่ไม่มีวันบรรจบ เมื่อถึงเวลาที่ต้องเลือก คุณจะเลือกเดินบนเส้นทางใด กับเรื่อง ราวของ ป่าน,ปอ และสิงห์ สามโจรที่ได้ร่วมกันปล้นเงินและได้นำามาซ่อนไว้ในบริเวณวัด แต่ เหตุการณืกลับผลิกผัน เป็นเหตุให้สองในสามต้องโกนหัวห่มผ้าเหลือง หนีคดีอยู่ในวัด เรื่องราวชวนติดตาม สะท้อนความเป็นไปของสังคมชาวพุทธในปัจุบันดั่ง “เหรียญสองด้าน” หรือ “ดาบสองคม” รอคุณพิสูจน์แล้ววันนี้ ต้องขอบอกว่า คุ้มค่าแก่การรอคอยที่สุดกับ “นาคปรก” หากคุณสามารถเข้าถึง “ข้อความ” ที่แฝงอยู่ในเรื่องราว ซึ่งผู้สร้างหนังได้แทรกฝาก ไว้ในตัวละครแต่ละตัวอย่างแนบเนียน เนื่องจากได้ผ่านสายตาของผู้เขียนมาแล้ว จึงอยากให้ ชาวพุททธทุกคนได้ลองสัมผัสกับอีกหนึ่งแง่มุมของศาสนา ผ่านการบอกเล่าของ ภวัต พนังคศิริ แล้วคุณเองล่ะจะให้ความหมาย หรือ คำานิยาม ของคำาว่า “ศรัทธา” ว่าอย่างไร Page 30

ANTS Underground


>>>>


Model: Busarat Busaya(Amz) Photographer: PitiChai Nittayarumphong (Joji) Assistant Photographer: Chidchanok Senanunsakul (Film) Chintakan Kay Suphaya-achin MUA,Hair&Stylish: Make up House (Tai,Ploy) 0402 651 504 Clothes: LeaT 0434 144 641

Page 32

ANTS Underground

สนยสวท้ รนส


สยามสแควร์

Pink leopard dress $30 purple neckless $15

Fashion

Black Suit $35 with red neckless $15

LeaT Girl

Dress $40 with neckless $29

Page 33 ANTS Underground


Special Interview

สบันงา

สัมภาษณ์โดย: Cherry

Q: สบันงาเกิดขึ้นได้อย่างไร มีแนวคิดมาจากไหน และตั้งขึ้นมานานเท่าไหร่แล้วคะ พี่อุ้ม : เป็นความชื่นชอบส่วนตัวที่เกิดขึ้นในช่วงได้ทำากิจกรรมสมัยเรียน แล้วยังได้เข้า ร่วมงานพาต้าโลกที่จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการนำาเอาวัฒธรรม ไทยและผ้าไทยโบราณมาประยุตใช้ในการแสดง จวบจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็เป็นเวลา ยี่สิบปีแล้วค่ะ ที่สบันงาได้เกินขึ้น Q: นอกเหนือจากการแสดง พี่อุ้มทำางานอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าคะ พี่มีงานประจำาของพี่อยู่แล้วค่ะ ทำาเกี่ยวกับชุดแต่งงาน ชุดไทยโบราณ แล้วก็สตูดิโอ ถ่ายรูป และยังรับจัดงาน Event ต่าง ๆ ด้วยค่ะ Q: สมาชิกในตอนนี้มีโดยประมาณกี่คน มีเกณฑ์การคัดเลือกอย่างไรคะ พี่อุ้ม : ก็มีประมาณ 350 คนแล้วค่ะ ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียน นักศึกษา บางคนเรียน จบไปแล้วก็ยังทำางานอยู่กับเรา ส่วนเกณท์ในการคัดเลือก พี่มักจะเลือกจากเด็กที่มี ใจรักและมีความอดทนเป็นหลัก เรื่องหน้าตาก็มีส่วนแต่ไม่ใช่ส่วนที่สำาคัญที่สุด พี่อุ้ม มองถึงบุคลิกภาพมากกว่าค่ะ Q: ถึงวันนี้พี่อุ้มคิดว่า สบันงาถือได้ว่าประสบความสำาเร็จแล้วรึเปล่าคะ พีอ่ มุ้ : พีค่ ดิ ว่ายังไม่ถงึ ทีส่ ดุ แต่พก่ี พ็ อใจในระดับนึง โดยเฉพาะการได้เป็นส่วนหนึง่ ในการ เผยแพร่วฒ ั นธรรม และความเป็นไทยค่ะ ตอนนีก้ เ็ หลือบไปเห็นน้อง ๆ กลุม่ หนึง่ ในคณะเข้า ดิฉน ั ก็เลย รีบเข้าไปฉวยตัว มาสัมภาษณ์ ซะเลย ในกลุม่ นีป้ ระกอบด้วย น้องยุย้ น้องแยย(ฝาแฝด) น้องปราง น้องแตงโม และต้องเอ๊กซ์ ทัง้ หมดมีอธั ยาสัยดี และอยูก่ บั สบันงานมานานทีเดียว Q: จุดดึงดูดที่ทำาให้น้องๆ สนใจอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสบันงาคืออะไรคะ แยม: เริ่มแรกไม่รู้จักค่ะ แต่ว่ามีเพื่อนที่ทำาอยู่แล้วชวนไปทำา แต่พอได้ทำามากขึ้น ก็รู้สึก ว่าสนุกแล้วก็รักที่อยู่ตรงนี้ค่ะ น้องปราง: คุณแม่ของปรางเคยทำาที่นี่มาก่อนค่ะ แล้วแม่ก็พามาแนะนำาให้รู้จักกับพี่อุ้ม

“ผมอยากให้เค้าทราบรวมทั้งเตือนให้คนไทยไม่ลืม ไม่ว่าจะเป็นการไหว้ การพูดจา การยิ้ม ซึ่งเป็นความ น่ารักและเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยครับ” Page 34

ANTS Underground

สบันงา

สัมภาษณ์โดย: Cherry

ปรางถือว่าเป็นรุ่นลูกค่ะที่ได้เข้ามาทำา แต่ตอนแรกๆก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วค่ะ แต่พอทำาไปก็เริ่มสนุก แล้วก็คิดว่ามันคุ้มค่ากับการเรียนรู้แล้วก็ประสบการณ์ ที่เราได้ค่ะ แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยด้วยค่ะ ทำาให้ คนไทยที่อยู่ไกลบ้านได้คลายคิดถึงบ้านไปในตัวค่ะ โม : พี่สาวโมเคยทำาที่นี่มาประมาณ 5-6 ปีแล้วค่ะ ก็เลยลองพาโมมา แล้วก็ ซ้อมเรื่อยมาจนตอนนี้ก็เพิ่ง 6 เดือนเองค่ะ เอ๊กซ์: ผมเดินเล่นที่กาดสวนแก้ว เชียงใหม่แล้วพี่อุ้มมาเจอก็สนใจให้ไปลอง ดูครับ โดยครั้งแรกก็ประเดิมงานแสดงหน้าพระพักตร์ต้อนรับสมเด็จพระบรม ราชินีนาถครับ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเกียรติและความภูมิใจในชีวิตครับ Q: มีเรื่องขำา ๆ หรือเรื่องระทึกใจเกิดขึ้นเวลาที่เราแสดงอยู่บ้างไหมคะ ยุ้ย : ครั้งแรกที่พวกเราได้ไปแสดงคือที่ไต้หวันค่ะ แล้วในการแสดงก็จะต้อง เปลี่ยนชุด 1 ชุดต่อ 1 การแสดง แต่เราถึงเวลาที่ต้องออกแล้ว ก็เลยต้องออก ไปแสดงทั ้งๆที ไม่ทมีันแจะเสร็ จแล้วก็หาวิและตั ธีแก้ไ้งขปั หาเฉพาะหน้ Q: สบันงาเกิ ดขึ่ใ้นส่ได้ชุดอย่ยัางงไร นวคิดมาจากไหน ขึ้นญมานานเท่ าไหร่แาล้ไปค่ วคะะ แต่ ย ม ้ ิ ไว้ น ไ ่ ี ด้ ผ ลเสมอค่ ะ พี่อุ้ม : เป็นความชื่นชอบส่วนตัวที่เกิดขึ้นในช่วงได้ทำากิจกรรมสมัยเรียน แล้วยังได้เข้า อะไรที่ดาโลกที ึงดูดให้ นหนึ่งของสบัฒ นงา ร่Q: วมงานพาต้ ่จัดใขึห้้นทีน่จ้อังงๆ หวัดสนใจอยากเข้ เชียงใหม่ นั่นก็เป็ามาเป็ นจุดเริน่มต้ส่นวของการนำาเอาวั ธรรม ไทยและผ้ ในการแสดง ่งถึางได้ ทุกดวันีมนีาก้ก็เป็ๆนเลยค่ เวลา ะ น้องปราง:าไทยโบราณมาประยุ ใช่ค่ะ สอนให้เรารูต้จใช้ักการแก้ ไขปัญจวบจนกระทั หาเฉพาะหน้ ยีเอ๊่สกิบซ์ปีแ:ล้วเคยมี ค่ะ ทีเ่สหตุ บันกงาได้ นขึ้นกใจครั้งนึงครับตอนที่ผมไปแสดงที่เกาหลี ซึ่งการ ารณ์เกิระทึ Q: นอกเหนื ทำาบงานอย่ างอื่นด้่งเป็ วยหรื แสดงในครั ้งนัอ้นจากการแสดง มีการแสดงทีพี่เกี่อ่ยุ้มวกั พระพรหมซึ นสิอ่งศัเปล่ กดิา์สคะิทธิ์และเคารพ ีงานประจำาของพี ่อยู่แล้วค่แต่ ะ ทำาเกี บชุดแต่งงาน แล้วก็สตูด่แิโสดง อ บูพีช่มาของผู ้คนมากมาย มีพี่น่ยักวกัแสดงคนนึ งซึ่งชุเป็ดไทยโบราณ นสาวประเภทสองที ถ่างยรูมากๆ ป และยั งรับงจัให้ ดงาน ๆ ด้วยค่ะมีการฟันดาบและพ่นไฟเป็นส่วนนึง เก่ เราจึ เค้ารัEvent บบทนีต่้ าซึง่งในฉากก็ Q: สมาชิกในตอนนี ้มีโดยประมาณกี ่คน มียเกณฑ์ ของการแสดง แต่มกี ารผิ ดพลาดในการเตรี มน้ำามัการคั นซึง่ ดไม่เลืใอช่กอย่ น้ำามัานงไรคะ สำาหรับการ พีแสดงชุ ่อุ้ม : ก็ดมนัีป้นระมาณ 350่งเอะใจแล้ คนแล้วค่ะวพยายามจะห้ ส่วนใหญ่จะเป็านมนักแต่ เรียกน็หนั้ากมไม่ ศึกษา พวกเราซึ ทันบางคนเรี เมื่อพี่เค้ยนา จบไปแล้ ว ก็ ย ง ั ทำางานอยู ก ่ บ ั เรา ส่ ว นเกณท์ ใ นการคั ด เลื อ ก พี ม ่ ก ั จะเลื อ กจากเด็ กที่มี พ่นไฟออกไปก็ไฟไหม้จากหัว และหน้า ท่วมลงมาถึงคอ แต่พี่เค้าก็พยายาม ใจรั ก และมี ค วามอดทนเป็ น หลั ก เรื อ ่ งหน้ า ตาก็ ม ส ี ว ่ นแต่ ไ ม่ ใ ช่ ส ว ่ นที ส ่ ำาคั ญ ที ส ่ ด ุ พี่อุ้ม ที่จะกลบเกลื่อนไม่ให้คนดูรู้แล้วหลบออกมาหลังเวที พอไปที่โรงพยาบาลก็ มองถึ ง บุ ค ลิ ก ภาพมากกว่ า ค่ ะ ต้องพันหน้าออกมาเหมือนมัมมี่เลยครับ ซึ่งผมคิดว่าเป็นเหตุการณ์ที่ระทึก Q: ถึงวันนี้พี่อโดยที ุ้มคิดว่่สา่วนนึ สบันงก็งาถื ว่าไประสบความสำ าเร็จแล้ วรึเปล่่เราไม่ าคะ ใช้ผู้ชาย ใจมาก อดคิอได้ ดไม่ ด้ว่าท่านอาจจะไม่ พอใจที พีแท้ อ่ มุ้ ๆในการแสดงหรื : พีค่ ดิ ว่ายังไม่ถองึ ทีเปล่ ส่ ดุ าแต่พก่ี แต่ พ็ อใจในระดั บ นึ ง โดยเฉพาะการได้ เ ป็ น ส่ นหนึง่ ในการ พวกเราก็มีการขออนุญาติทุกครั้งวในการที ่จะ เผยแพร่ ว ฒ ั นธรรม และความเป็ น ไทยค่ ะ แสดงเรื่องอย่างนี้ครับ ไม่เคยลบหลู่ หลังจากนั้นเราก็ค่อนข้างระวังในการ ตอนนี เ็ หลืวอนับไปเห็ นน้อง ้นๆตามบทบาท กลุม่ หนึง่ ในคณะเข้ า ดิฉน ัตก็ริยเลย รีบอเข้อะไรก็ าไปฉวยตั คัดเลือก้ กตั กแสดงมากขึ เช่นบทกษั ์ หรื ตามว

ปรางถือว่าเป็น แต่พอทำาไปก็เ ที่เราได้ค่ะ แล คนไทยที่อยู่ไก โม : พี่สาวโม ซ้อมเรื่อยมาจน เอ๊กซ์: ผมเดิน ดูครับ โดยครั้ง ราชินีนาถครับ Q: มีเรื่องขำา ยุ้ย : ครั้งแรกท เปลี่ยนชุด 1 ช ไปแสดงทั้งๆท แต่ยิ้มไว้นี่ได้ผ Q: อะไรที่ดึงด น้องปราง: ใช่ค เอ๊กซ์ : เคยมีเ แสดงในครั้งนั้น บูชาของผู้คนม เก่งมากๆ เราจ ของการแสดง แ แสดงชุดนั้น พ พ่นไฟออกไปก ที่จะกลบเกลื่อ ต้องพันหน้าออ ใจมาก โ แท้ๆในการแสด แสดงเรื่องอย่า คัดเลือกตัวนัก

มาสัมภาษณ์ ซะเลย ในกลุม่ นีป้ ระกอบด้วย น้องยุย้ น้องแยย(ฝาแฝด) น้องปราง น้องแตงโม และต้องเอ๊กซ์ ทัง้ หมดมีอธั ยาสัยดี และอยูก่ บั สบันงานมานานทีเดียว

Q: จุดดึงดูดที่ทำาให้น้องๆ สนใจอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสบันงาคืออะไรคะ แยม: เริ่มแรกไม่รู้จักค่ะ แต่ว่ามีเพื่อนที่ทำาอยู่แล้วชวนไปทำา แต่พอได้ทำามากขึ้น ก็รู้สึก ว่าสนุกแล้วก็รักที่อยู่ตรงนี้ค่ะ น้องปราง: คุณแม่ของปรางเคยทำาที่นี่มาก่อนค่ะ แล้วแม่ก็พามาแนะนำาให้รู้จักกับพี่อุ้ม

Q: สุ“ผมอยากให้ ดท้ายนี้ ให้น้อเงเอ๊ ซ์เป็นตัวแทนของสบั นงาคนไทยไม่ กล่าวลาแฟน ค้ากทราบรวมทั ้งเตือนให้ ลืม ๆ และ ผู้อ่านไม่ Ants Classic & underground ค่ะนความ ว่าจะเป็ นการไหว้ การพูดจาในเมลเบิ การยิ้ม รซึ์น่งเป็ กและเป็ นเอกลักษณ์ของคนไทยครั เอ๊กซ์ น่ : จุาดรัประสงค์ ของการไปแสดงของสบั นงาในแต่ละทีบ่ ก็” คือการเผยแพร่ วัฒนธรรมครับ ผมอยากให้เค้าทราบ รวมทั้งเป็นการเตือนให้คนไทยไม่ลืม ไม่ว่าจะเป็นการไหว้ การพูดจา การยิ้ม ซึ่งเป็นความน่ารักและเป็นเอกลักษณ์ ของคนไทยครับ ไม่ว่าเหตุการณ์บ้านเมืองเราจะเป็นอย่างไร เราก็ยังรักกัน และเราก็คือคนไทยเหมือนกัน เหมือนหนังสือเล่มนี้ที่เป็นส่วนนึงในสังคมไทย ณ เมลเบิร์นครับ

Q: สุดท้ายน ผู้อ่าน Ants C เอ๊กซ์ : จุดประ วัฒนธรรมครับ ไม่ว่าจะเป็นกา ของคนไทยคร และเราก็คือค ณ เมลเบิร์นค


เปรต

โดย: หล่ อ ข้ า มโลก อ้ า งอิ ง จาก: http://th.wikipedia.org http://blog.eduzones.com ภาพโดย : ตอ เต้ ย .

พระขโนง

Paleanong

มีโอกาสได้เดินเล่นในซิตี้หลังเลิกงานด้วยอารมณ์ผ่อนคลายแบบสุดๆ กะว่าจะหาร้านกาแฟนั่งฟัง iPOD เพลง ของศิลปินที่ผมชื่นชอบ พี่โจ๊กโซลคูลให้สบายใจ ......... “ไอ้เปรตตตตต” เสียงอวยพรที่มิได้ร้องขอ จากผู้หญิง ไทยวัยกลางคน ดังขึ้นมาจากหลังหู ..เสียงนั้นทำาให้ตัวของผมเริ่มชาเป็นส่วนๆ สติขาดช่วงเหมือนคอมพิวเตอร์ กำาลังชัดดาวน์.. ผมยังคงจ้องมองผู้หญิงคนนั้นเดินผ่านหน้าผมไปจนลับสายตาพร้อมกับเพื่อนกลุ่มใหญ่ ...แต่ คำาว่า “ไอ้เปรตตตตตต” มันยังคงวิ้งๆๆๆๆ แข่งกับเพลงของพี่โจ๊กโซลคูล อยู่ในหัวของผม คำาถามแรกที่ผุดขึ้นใน หัวคือ “ทำาไมต้องไอ้เปรต?” ..... ทำาไมเวลาคนด่ากัน ต้องยัดเยียดความเป็นเปรตให้แก่กันและกันด้วย เปรตมัน ไม่ดียังไง.... แทนที่จะไปนั่งต่อร้านกาแฟ ผมตัดสินใจวิ่งกลับบ้าน เพื่อหาในอินเตอร์เนต ถึงเรื่องราวของไอ้เปรต และอีเปรตหรือคุณเปรต ประเภทต่างๆ... เปรต แปลว่า ผู้ละโลกนี้ไปแล้ว ผู้ตายไปแล้ว เป็นผีในความเชื่อของไทย มีรูปร่างสูงโย่งเท่าต้นตาล ผมยาว คอ ยาว ผอมโซ ตัวดำา ท้องโต มือเท่าใบตาล แต่มีปากเท่ารูเข็ม และเปรตจะหิวอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากกินอะไรไม่ ได้ จึงชอบมาขอส่วนบุญในงานบุญต่างๆ ซึ่งเมื่อสะสมบุญได้แล้วเกิดใหม่ชาติหน้าจะได้ไม่ต้องทุกข์ทรมานอย่าง ที่ เป็นอยู่ ในความเป็นจริงแล้ว เปรต สามารถจำาแนกได้เป็นหลากหลายชนิด มากกว่าจำานวนของนักร้องวงกามิ กาเซ่....อาทิเช่น

เปรตจักรผ่าหัว

คนที่ชอบเสแสร้ง หลอกลวงชาวบ้านกินไปวันๆ หลังจาก ตายลงจึ ง ตกนรกหมกไหม้ ล ากลิ้ น หลายหมื่นหลายแสนปี พ้นจากนี้จึงมา เสวยวิบาก เป็นเปรตจักรผ่าหัว เพราะ สมั ย มี ชี วิ ต เป็ น คนในหั ว คิ ด แต่ เ รื่ อ ง เลวๆ จึงต้องผ่าเอาสมองออกมาให้มัน ทรมานอย่างสาสมแก่แก่ความผิด

เปรตชิ้นเนื้อ ตอนเป็นคนอยู่นั้น เป็นคนปากร้าย

พูดจิกกัดชาวบ้านไม่ไว้หน้า ใครทำาอะไรไม่ถูกใจ แม่จิกขุดโคตรเหง้าศักราชมาด่าจนแม่ค้าปากคลอง ตลาดยังอาย เรียกว่ามีปากเหมือนหอกที่คอยทิ่มชาว บ้านเขาไปทั่ว ไม่มีใครกล้าคบหา พอตายลงจึงมาก ลายเป็นเปรตชิ้นเนื้อ โดนอีกาปากเหล็กจิกกระชาก รูปร่างพิกลพิการประหลาดแบบนี้ มีแต่ก้อนเนื้อ กลมๆ ไม่มีแขนขา หนีไปไหนก็ไม่ได้ ต้องทนโดน กาจิกกินจนหมด แล้วก็ก่อตัวขึ้นมาใหม่ เสวยวิบาก จนกว่าจะสิ้นเวรสินกรรม เปรตฝี เนื่องจาก ปาก ร้าย เที่ยวว่าคนอื่นจนคน อื่นเจ็บใจเหมือนโดนแล่เนื้อ เอาเกลือทา พอตายลงจึง มากลายเป็นเปรต สภาพ ทุเรศลูกกะตาแบบนี้แล เปรตปากเท่ารูเข็ม เถียงพ่อเถียงแม่ ตายไปเกิดเป็นเปรตเลยมีปากเท่ารูเข็ม และท้องโยแบบคนท้องมาซักหมื่นปีแค่ที่ ผมยกตัวอย่างมา แค่จินตนาการก็สยอง แล้ว เมื่อรู้แบบนี้แล้วผมขอเป็นอีกคน ที่ ขอบายละครับ อยากเลิกทำาความเลวใน เปรตตาแหก เพราะไปขวางทางบุญ บัดnow.....เพราะอย่างน้อยที่สุด ตาย ของคนอื่นขัดขวางมิให้คนอื่นทำาบุญ พอ ไปขอเกิดมาหล่ออย่างพี่โจ๊ก โซลคูล ดี ตายลงจึงกลายมาเป็นเปรตตาแหก ตา กว่า ...... ไม่อยากเกิดเป็นเปรต ยืนใต้ ซ้ายไปทาง ตาขวาไปทาง ต้นไทร.............. Page 35 ANTS Underground


Page 36

ANTS Underground


Dummy


สนยสวท้ รนส

S

•B •K •C • La

Page 38

ANTS Underground


Sky ’s the L imit

For all your bathroom and tiling needs

• Bathrooms • Kitchen • Complete renovation • Landscaping

Joe Mifsud


ANTS NewsMagazine  

Thai Community News Magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you